ZAOLZIE

Polski Biuletyn Informacyjny

dokumenty,  artykuły, komentarze, aktualności

Numer 4/2005 (16)

CIESZYN

23  kwietnia 2005

wersja do druku  MS Word  (doc)    

 wersja do druku  Adobe Acrobat  (pdf)    

     powrót do strony głównej   www.zaolzie.org     


SPIS TREŚCI

1. JURYSDYKCJA  OCHRONNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAD POLAKAMI ZAOLZIAŃSKIMI 

2. DOSŁOWNY TEKST KONWENCJI RAMOWEJ  RE O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Motto:

 
Póki w narodzie myśl swobodna żyje,
Wola i godność i męstwo człowiecze,
Póki sam w ręce nie odda się czyje
I praw się swoich do życia nie zrzecze,

To ani łańcuch co mu ściska szyję,
Ani utkwione w jego piersiach miecze,
Ani go przemoc żadna nie zabije
I w noc dziejowej hańby nie zawlecze.

Adam Asnyk

 

JURYSDYKCJA OCHRONNA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

NAD POLAKAMI ZAOLZIAŃSKIMI


WSTĘP

   „Poláci na Těšínsku budou mít tolik práv, kolik si jich sami vybojují“ – w tłumaczeniu: Polacy na Zaolziu będą mieli tyle praw, ile sobie ich sami wywalczą - to słowa  pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomáša Garrigue-Masaryka (1850-1937).

Polacy zaolziańscy odbierali je przed wojną jako pewnego rodzaju przyzwolenie i zachętę  do walki o swe prawa narodowe. Nie znali rzeczywistego oblicza prezydenta i nie podejrzewali, że słowo sami mogło oznaczać w jego ustach - bez wsparcia ze strony Polski!

Walczyć bez szans na sukces jako społeczeństwo obywatelskie ČSR, na łasce zaborcy, a nie jako część Narodu Polskiego, której z racji zasad demokracji przysługują niekwestionowane prawa narodowe.

Jest sprawą fundamentalną, że wynegocjować i zabezpieczać gwarancje praw narodowych mniejszości mogą wyłącznie strony o równym statusie. W tym przypadku jest to państwo polskie i państwo czeskie, a nie - społeczność polska na Zaolziu versus państwo czeskie!

W r. 2001, dopiero po ponad 80 latach od zajęcia Zaolzia przez ówczesną Czechosłowację, wyszła książka Marka K. Kamńskiego „Konflikt polsko-czeski 1918-1921”¹, wyjaśniająca liczne zakulisowe rozgrywki czeskich przywódców tamtego czasu.

Już z pierwszego rozdziału tej książki dowiadujemy się, że to Masaryk był głównym architektem czeskiej zdradzieckiej napaści na Polskę 23 stycznia 1919 i zaatakowania jej w chwili śmiertelnego zagrożenia ze strony bolszewickiej Rosji. To on (patrz str.31 tej pracy) był pomysłodawcą podstępu, polegającego na  przydzieleniu do czeskich wojsk inwazyjnych kilku oficerów wojsk sojuszniczych, którzy mieli za zadanie wprowadzić w błąd stronę polską odnośnie do inicjatora operacji zbrojnej” (sprawa: pplk. Šnejdárek – płk. Latinik 23.1.1919 w pierwszym dniu wojny  czesko - polskiej). To również on przed rozpoczęciem tej inwazji w liście do Beneša sugerował, że „Polakom nie zaszkodziłoby uderzenie w twarz [...]”,  (patrz str. 20 wg  Z. Šolle – dopisy Masaryk-Beneš²)

Trudno się dziwić, że w świetle słów Masaryka, podanych na samym początku tego tekstu, niektórzy przedwojenni działacze zaolziańscy, nie znając jego prawdziwego oblicza, uważali go za „demokratycznego sprzymierzeńca” w starciu z trudnymi realiami międzywojennej okupacji czeskiej.

Materiały zebrane w czeskich archiwach przez prof. Marka K. Kamińskiego nie mogą być czeskim historykom nieznane. Nie wiemy nic, czy były lub nie były one obce ambasadorowi Republiki Czeskiej w RP, Karlowi Štindlowi. W każdym razie Pan Ambasador w swoim okazyjnym wystąpieniu w Uniwersytecie Warszawskim w dniu 24 listopada 1997 roku nazwał tę napaść błędem.

Jak dotąd nikt ze strony czeskiej Polski, a tym bardziej Polaków zaolziańskich, oficjalnie za tę agresję nie przeprosił!

Z uwagi na powyższe fakty i w obliczu dramatycznej sytuacji, kiedy to 150 tysięczna
 polska autochtoniczna społeczność Zaolzia sprzed ok.80 lat - liczy już dziś zaledwie 36 tysięcy, czyli ok. ¼, dalsze uleganie podanym na wstępie dawnym zachętom Masaryka odnośnie  „społeczeństwa obywatelskiego” byłoby co najmniej nierozsądne. Nie uratuje też istnienia narodowego Polaków zaolziańskich Rada Kongresu Polaków w RC, bo jest ona sterowana przez władze czeskie, działa zgodnie z ich koncepcją wynaradawiania  i jest od nich całkowicie finansowo zależna.

 Z tych względów podajemy poniżej informacje źródłowe o regulacjach prawnych, które powinny zostać wykorzystane do ochrony tożsamości narodowej rdzennej, polskiej ludności zaolziańskiej. To o ich rzeczywiste wdrożenie w życie należy walczyć i tylko tędy droga!!!

 

GWARANCJE I MONITORING OCHRONY PRAW NARODOWYCH ZAOLZIAN

1 lutego 1995 Rada Europy (RE) w Strasbourgu przedstawiła swym krajom członkowskim do podpisu  Konwencję ramową (promowaną przez RE) o ochronie mniejszości narodowych,
tj. zbiór zasad ochrony praw narodowych społeczności, zamieszkałych w krajach innych, niż macierzyste.

Konwencja obowiązuje zarówno Rzeczpospolitą Polską jak i Republikę Czeską – gdyż oba te państwa ją ratyfikowały.

Polacy zaolziańscy, będąc mniejszością narodową nie z własnego wyboru i wbrew swej woli, czyli będący pod okupacją, mają prawo do ochrony, która powinna być nad nimi roztoczona zgodnie z zasadami tej konwencji. Powinni domagać się realizacji  swych praw nie jako osamotniona grupa – czyli  „sami”, jak radził  Masaryk. Powinni domagać się tego od władz czeskich, ale w żadnym przypadku za pośrednictwem organizacji, która jest na garnuszku czeskich mocodawców!  

Jak wykażemy poniżej (patrz dowody nr 1 i nr 2)  mają oni pełne prawo domagania się zabezpieczenia gwarancji ochrony swych praw narodowych przede wszystkim ze strony  władz  polskich, a w ostateczności  ze strony  właściwych organów  europejskich!

 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH CYTATÓW KONWENCJI RAMOWEJ  RE

 

(dla szybszej percepcji - poniżej   tylko   cytaty,

pełny  tekst w dalszej kolejności):

     

Konwencję opublikowano  w Polsce, z mocą wiążącą w RP, 15 marca 2002 w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 22, poz. 209 na str. 1365.

Dołączono do niej deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, wiążącą ten Rząd z  racji  jej przedłożonia Wysokiej Izbie przed głosowaniem w sprawie ratyfikacji konwencji 27 kwietnia r. 2000, czyli już prawie przed 5 laty. Ta deklaracja zobowiązuje Rzeczpospolitą Polską do jurysdykcji ochronnej nad polskimi mniejszościami w krajach ościennych i stanowi dotąd, w odniesieniu do RP, najważniejszy. akt ochrony praw narodowych Polaków, będących mniejszościami nie z własnego wyboru.

 

(dowód nr 1)

DEKLARACJA RZĄDU POLSKI Z 27.4.2000 W SPRAWIE REALIZACJI KONWENCJI RAMOWEJ O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Cytat fragmentu:

Rzeczpospolita Polska będzie realizowała konwencję ramową [...] w trybie art. 18 konwencji, zawierając umowy międzynarodowe, [...] których celem jest ochrona  [...]  mniejszości  [...]  polskich w innych państwach.

 

(uwaga:  prawo nie działa wstecz – nie można w przypadku Polaków zaolziańskich uznać tej deklaracji za zrealizowaną w trybie „ante”, czyli w trybie Układu polsko-czechosłowackiego z 6.10.1991 sprzed 10 lat, od samego początku nie skutecznego.

Będziemy na naszej www stronie publikowali odpowiednio dokumenty, potwierdzające tę nieskuteczność.

 W raporcie Republiki Czeskiej z r. 1999 do Sekretarza Generalnego RE w sprawie realizacji konwencji autorzy powołują się na dziesiątki nie wdrożonych w życie aktów prawnych, mających potwierdzić wykonywanie ustaleń konwencji.   No comment.

 

Cytaty konwencji od str. 1354 Dz.U. nr 22:

 

(dowód nr 2)

Artykuł 1

Ochrona mniejszości narodowych [...] stanowi integralną część międzynarodowej ochrony praw człowieka [...].       

Komentarz PBI:

Zgodnie z tym artykułem również naruszanie praw narodowych mniejszości, w tym Polaków zaolziańskich, stanowi naruszanie ich praw człowieka (sic!).

Chodzi tym samym o naruszanie Konwencji o ochronie praw człowieka, a zarazem ustaleń Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej (UE). Z uwagi na powyżej zacytowany fragment deklaracji Rządu RP oraz międzynarodowy charakter ochrony praw człowieka rząd RP powinien być zobligowany do zapewnienia ochrony praw mniejszości i w razie ich dalszego  naruszania  - do interwencji poprzez Trybunał Praw Człowieka w Strasbourgu.  Ten problem – wg naszych informacji  -  stanowi  w Strasbourgu  TOP  PROBLEM..

 

Artykuł  3,  ust. 2

Osoby należące do mniejszości [...]  mogą korzystać  z  praw  [...]  wynikających z  [...]
 konwencji [...]  indywidualnie  jak też  WSPÓLNIE  Z  INNYMI.

Komentarz PBI: ww. ustęp jest klauzulą ochrony zbiorowych praw polskiej ludności na Zaolziu!

Artykuł 4, ust 2

Strony zobowiązują się do przyjęcia [...]  środków  w celu popierania [...]  rzeczywistej  równości pomiędzy osobami [...]  należącymi do mniejszości  narodowej a [...]  większości. [...],  wezmą  pod uwagę [...] warunki  [...]  mniejszości narodowych.

Komentarz PBI: Artykuł ustala gwarancję równości szans dla Polaków i wstrzymania dalszej likwidacji polskiego szkolnictwa zaolziańskiego pod pozorem nieopłacalności ekonomicznej wobec niewielkiej liczby dzieci (należy tu zwrócić uwagę, iż do zmniejszenia tej liczby przyczyniła się likwidacja polskich szkół lokalnych na rzecz oddalonych od miejsca zamieszkania szkół zbiorczych, a w konsekwencji – cały szereg utrudnień, jak wydłużenie drogi uczniów do szkoły, zagrożenie ich  bezpieczeństwa itp.)

Artykuł 5, ust. 1

Strony zobowiązują się wspierać osoby należące do mniejszości narodowych [...]  zachowanie ich tożsamości [...], języka  [...],  dziedzictwa kulturowego 

Komentarz  PBI:  konsekwentne wypieranie w przeszłości i teraz języka polskiego z życia publicznego na Zaolziu przez czynniki czeskie jest łamaniem tego artykułu.

Artykuł 5, ust. 2 

[...] Strony powstrzymają się od ..asymilacji osób należących do mniejszości narodowych. 

Komentarz  PBI:  To oznacza  całkowity zakaz dalszych działań  czechizacyjnych: trzeba przerwać zmowę milczenia (casus:Głos Ludu) na temat problemów narodowościowych, przypominającą czasy komunizmu. Trzeba wyjaśnić manipulacje poruszone w PBI nr. 1 i 2/2005 – w cyklu: W 15 rocznicę „Aksamitnej rewolucji“, zweryfikować działalność niektórych prominentnych członków Rady Kongresu Polaków w RC mianującej się jedynym reprezentantem polskiej ludności Zaolzia (?), którzy sprzecznie z faktami  oficjalnie deklarują, wobec organów europejskich, że prawa narodowe Polaków na Zaolziu są respektowane. Należy też skończyć z wynaradawianiem w kościołach przez wmuszanie Polakom liturgii w języku czeskim itp.

Artykuł  7 

Strony zapewniają  [...]  wolność wyrażania opinii, wolność myśli  [...] religii.

Komentarz  PBI:  patrz wyżej pod art. 5, ust 2.

 
Artykul  8

[...]osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do uzewnętrzniania [..] przekonań.      

Komentarz  PBI: – Prawie wszyscy zaolziańscy czytelnicy  naszego biuletynu proszą w związku ze swymi listami do nas o nie podawanie ich nazwisk do publicznej wiadomości.   Można tu tylko powtórzyć za zmarłym w tym miesiącu naszym Wielkim Rodakiem z Wadowic: NIE LĘKAJCIE SIĘ!!!

Artykuł  9, ust. 1

Strony zobowiązują się uznać [...] prawo przekazywania informacji i idei w języku mniejszości  bez ingerencji władz publicznych  i bez względu na granice państwowe.  [...]

Komentarz  PBI:  godna uwagi jest tutaj  negatywna reakcja prasy czeskiej na Zaolziu,na publikacje w naszym biuletynie, świadcząca o nietolerancji.

 

Artykuł  9, ust. 2

Strony nie będą zabraniać tworzenia i wykorzystywania przez osoby należące do mniejszości narodowych drukowanych środków przekazu  [...].

Komentarz  PBI:  obecna atmosfera społeczna na Zaolziu bardzo odbiega od swobody, z jaką Polacy  w innych krajach ościennych Polski poruszają w swej prasie nurtujące ich  problemy narodowe.

Trzeba przystąpić do szerzenia w naszym społeczeństwie na Zaolziu świadomości praw sformułowanych w omawianej konwencji. Nasz biuletyn rozpoczyna niniejszym działania w tym kierunku.

.

Artykul  10,  ust. 1

 [...] każda osoba, należąca do mniejszości narodowej ma prawo do swobodnego używania, bez jakiejkolwiek ingerencji, jego/jej języka mniejszości zarówno prywatnie, jak i publicznie, ustnie i pisemnie.   
Artykuł  10, ust. 2

[...]  Strony będą starać się zapewnić [...]  używanie języka mniejszości w stosunkach pomiędzy tymi osobami a organami administracyjnymi.

Artykuł  11, ust. 1

[...]  prawo do używania [...]  nazwiska i imion w języku mniejszości  [...]

Artykuł  11, ust  2

[...] prawo umieszczania w języku mniejszości napisów prywatnych w sposób publiczny [...].

Artykuł  11,  ust 3

[...] prawo [...] umieszczać również w języku mniejszości  [...]  NAZW lokalnych, [...]  ulic i innych oznakowań topograficznych O CHARAKTERZE   PUBLICZNYM  [...].

Komentarz PBI do cytatów fragmentów ustaleń  ad art. 10 – 11: Wymienione prawa społeczeństwa polskiego do stosowania języka polskiego w życiu publicznym są na Zaolziu w stopniu maksymalnym drastycznie łamane przez władze czeskie wszystkich szczebli! Np. do dowodów osobistych zaolziańskich Polaków wpisywanwe są imiona w czeskim brzmieniu, a nazwiska kobiet z czeskim przyrostkiem –ová. 

Artykuł  14,  ust. 2

[...]  zapewnić  [...]  mniejszości  możliwość uczenia się w języku mniejszości [...]

Komentarz PBI:  przez cały okres czeskiego zaboru Zaolzia jest realizowana konsekwentna polityka planowej likwidacji szkolnictwa polskiego.

 
Artykuł  15

Strony stworzą warunki  [...]  dla rzeczywistego  uczestniczenia [...]  mniejszości narodowych  [...]   w sprawach publicznych  [...], które ich dotyczą.

Komentarz PBI: Stworzono fikcję reprezentacji całej ludności polskiej Zaolzia przez Radę Kongresu Polaków w RC, całkowicie zmanipulowanej przez władze i od  nich finansowo zależnej! To uniemożliwia rzeczywiste uczestniczenie ludności polskiej Zaolzia w sprawach publicznych jej dotyczących  i dowodzi łamania przez Republikę Czeską art. 15  omawianej konwencji  RE! Patrz również (w PBI-Zaolzie nr. 12/2004, 1/2005, 2/2005) cykl: W 15 rocznicę „Aksamitnej rewolucji“ na Zaolziu.        

Artykul  16

Strony powstrzymają się od stosowania środków  zmieniających proporcje narodowościowe ludności w rejonach zamieszkałych przez [...] mniejszości narodowe  [...].

Komentarz PBI: Już  w ubiegłym stuleciu łamano i nadal łamie się zasady, na których ten artykuł się opiera. Jednym z zastosowanych środków były zmiany administracyjne granic powiatów, w tym likwidacja zamieszkałego przez duży odsetek ludności polskiej powiatu czeskocieszyńskiego i podporządkowanie jego sporej części powiatowi frydecko-misteckiemu, leżącemu poza terenem Zaolzia. Celem tych zmian było zmajoryzowanie środowiska polskiego przez czeskie. Ten stan jest nadal utrzymywany, chociaż polscy działacze zaolziańscy już wielokrotnie występowali do władz czeskich o przywrócenie tradycyjnych granic administracyjnych zaolziańskich powiatów. Innym zastosowanym środkiem było wykorzystanie  szkód górniczych, spowodowanych przez stosowanie rabunkowego wydobycia węgla na zawał (obszar Karwiny), eksmisja z tego tytułu oraz rozproszenie zwartych środowisk polskich – to w skrócie ilustracja bezpardonowego  czechizowania autochtonów zaolziańskich.

      Władze czeskie w raporcie do Rady Europy nadal utrzymują, że nie ma żadnych zarządzeń administracyjnych, zmieniających proporcje  narodowościowe na niekorzyść Polaków.  Jak widać z powyższych przykładów, jest to nieprawda i dowód świadomego manipulowania faktami na niekorzyść polskich zaolziańskich autochtonów nawet w kontaktach z organami europejskimi.

 

Artykuł 17

 Strony zobowiązują się nie ingerować w prawo  [...]  mniejszości narodowych  do [...]   utrzymywania kontaktów poprzez granicę z osobami [...], z którymi ich łączy tożsamość etniczna [...].

Komentarz PBI:  Po 2 wojnie światowej przez wiele dziesięcioleci brutalnie ograniczano nawet rodzinne kontakty Zaolzian z Polską – była to jedna z wielu bezwzgłędnych czeskich niehumanitarnych metod  likwidacji ich polskiej tozsamości. Utrudnienia te trwały jeszcze  kilka lat po załamaniu się systemu komunistycznego. Nadal jednak nie ma w tym względzie pełnej swobody stosownie do potrzeb polskiej ludności.

Artykul  18, ust 1

Strony będą starać się zawierać, tam gdzie to konieczne, dwustronne i wielostronne porozumienia z innymi państwami, w szczególności z państwami sąsiedzkimi, w celu zapewnienia ochrony osobom należącym  do mniejszości narodowych.

Komentarz PBI:  To postanowienie z art. 18 stanowi fundament, na którym oparto cytowaną na wstępie deklarację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do niniejszej  konwencji. Decyduje o zakresie jurysdykcji ochronnej RP nad Polakami zaolziańskimi. Jest punktem wyjścia do zapewnienia:

1.      gwarancji ochrony praw narodowych Polakom m.in. na Zaolziu, 

2.      monitoringu dotrzymywania tych praw oraz co najważniejsze

3.      rękojmi wyegzekwowania tych praw.

Czynniki czeskie, pomimo ratyfikacji również przez RC tej konwencji wiążącej to państwo, pozorują tylko wszelkimi sposobami jej rzeczywiste wdrażanie  w życie, zwłaszcza jej art. 18. Dążą tylko do fikcyjnego uregulowania swych zobowiązań.  Czynią tak emitując dziesiątki deklaracji urzędowych na temat ochrony praw mniejszości, powołując się przy tym na ustalenia międzynarodowe, nie wprowadzając jednak w życie przepisów wykonawczych i nie realizując de facto ochrony praw  mniejszości polskiej.

Sprawy poszły już jednak za daleko – równolegle do konwencji ramowej istnieją jeszcze inne międzynarodowe regulacje prawne, ujmujące analogiczne  problemy w nieco odmiennej płaszczyźnie. Państwa pozostające w określonych, cywilizowanych relacjach z innymi nie będą mogły tego lekceważyć.

Sprawy są naturalnie rozpatrywane przez powołane do tego czynniki – patrz niżej.art. 24.

Artykuł 24

Komitet Ministrów Rady Europy będzie nadzorował realizację niniejszej konwencji ramowej przez Umawiajace się strony.

Komentarz PBI:  Artykuł 24 ustala, który organ Rady Europy (RE) jest odpowiedzialny za monitoring dotrzymywania praw narodowych przedmiotowych mniejszości. Wg otrzymanych przez nas informacji sprawy związane z dotrzymywaniem konwencji przez Republikę Czeską w odniesieniu do Polaków zaolziańskich były tematem rozmów z depozytariuszem konwencji ramowej, tj. Sekretarzem Generalnym RE . Przedstawiciele RE z dużym zaniepokojeniem przyjęli wiadomość nt. aktualnego łamania praw Polaków na Zaolziu,  zwłaszcza w świetle zakwestionowanowania podczas tych rozmów opinii, wypowiedzianej rzekomo przez przedstawiciela Rady Kongresu Polaków w RC (Rady Polaków), iż prawa mniejszości polskiej ludności zaolziańskiej są przez władze czeskie w całej rozciągłości respektowane, zgodnie z omawianą konwencją,. Wiarygodność tej opinii ww. „Rady Polaków“ można ocenić w trybie konfrontacji obecnego szczątkowego już stanu liczbowego Polaków zaolziańskich z powyższymi cytatami z konwencji, jak i z  całym jej załączonym dalej tekstem.  W konsekwencji wspomnianego spotkania przyjęto odpowiednie, ustalenia zmierzające do rzeczywistego wdrożenia konwencji ramowej RE również na obszarze Zaolzia.

Artykuł  30  ust. 2

Każde państwo może w dowolnym późniejszym terminie rozszerzyć, w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, stosowanie postanowień niniejszej konwencji ramowej na każde inne terytorium wskazane w tym oświadczeniu   [...]

Komentarz PBI: to postanowienie pozwala na właściwą realizację art. 18 konwencji..

 

Konwencję w Dzienniku Ustaw opatrzono oświadczeniem prezydenta, m.in. o treści:

-         została uznana za słuszną,

-         jest przyjęta , ratyfikowana i potwierdzona wraz z deklaracją interpretacyjną,

-         będzie niezmiennie zachowywana

 

W Warszawie, 10.11.2000

 

Prezes Rady  Ministrów RP                          Prezydent  RP      


 

 ----------------------- 

¹ Konflikt polsko-czeski 1918-1921, Prof. dr hab. Marek K. Kamiński, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2001

² Masaryk a Beneš ve svých dopisech, část druhá, Z. Šolle, Praha 1994”),  

 


 

do góry

 

Pełny tekst omawianej konwencji zawierający, dla porówniania, wytłuszczenie cytatów w poprzednim  artykule:

 

 

DOSŁOWNY TEKST KONWENCJI RAMOWEJ  RE

 O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

    (Wg Dz.U. nr 22 z 15.3.200)

 

sporządzonej w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r.

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 1 lutego 1995 r. została sporządzona w Strasburgu Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, w nastepujacym brzmieniu: 

 


Przekład

 

KONWENCJA RAMOWA  o ochronie mniejszości narodowych

 

Państwa członkowskie Rady Europy oraz inne państwa-sygnatariusze niniejszej konwencji ramowej, zważywszy, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków w celu ochrony i urzeczywistnienia ideałów i zasad, które są ich wspólnym dziedzictwem;

zważywszy, że jedynym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest ochrona oraz rozwój praw człowieka i podstawowych wolności;

pragnąc wypełniać Deklarację Szefów Państw oraz Szefów Rządow Państw-Członków Rady Europy przyjętą w Wiedniu dnia 9 października 1993 r.;

zdecydowane chronić, w ramach swoich terytoriów, istnienie mniejszości narodowych;

zważywszy, że burzliwe wydarzenia europejskiej historii udowodniły, iż ochrona mniejszości narodowych jest niezbędna dla stabilizacji bezpieczeństwa demokratycznego i pokoju na tym kontynencie;  

zważywszy, że pluralistyczne i prawdziwie demokratyczne społeczeństwo powinno nie tylko szanować etniczną, kulturalną, językową i religijną tożsamość każdej osoby należacej do mniejszości narodowych, lecz także tworzyć odpowiednie warunki pozwalające im wyrażać, zachowywać i rowijać tę tożsamość;

zważywszy, że tworzenie klimatu tolerancji i dialogu jest konieczne, aby zróżnicowanie kulturowe nie było źródłem i czynnikiem podziałów, lecz wzbogacenia każdego społeczeństwa;

zważywszy, że osiągnięcie tolerancyjnej i cieszącej się dobrobytem Europy nie zależy jedynie od współpracy między państwami, lecz wymaga również współpracy transgranicznej – bez uszczerbku dla struktury i integralności terytorialnej każdego państwa – pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi;

mając na uwadze Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z Protokołami dodatkowymi;

mając na uwadze zobowiązania odnoszące się do ochrony mniejszości narodowych zawarte w konwencjach i deklaracjach Narodów Zjednoczonych oraz dokumentach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zwłaszcza w Dokumencie kopenhaskim z dnia 29 czerwca 1990 r.;

zdecydowane na określenie zasad, które powinny być respektowane, a także wynikających z nich zobowiązań, w celu zapewnienia w Państwach członkowskich oraz tych państwach, które mogą stać się stronami niniejszego dokumentu, skutecznej ochrony mniejszości narodowych i praw osób należących do mniejszości , w ramach rządów prawa, przy poszanowaniu integralności terytorialnej i suwerenności państw;

zdecydowane realizować zasady określone w niniejszej konwencji ramowej w ramach ustawodawstwa krajowego i stosownych programów rządowych,

 

uzgodniły, co następuje:

 

DZIAŁ  I

 

Artykuł 1

Ochrona mniejszości narodowych oraz praw i wolności osób należących do tych mniejszości stanowi integralną część  międzynarodowej ochrony praw człowieka i, jako taka, wchodzi w zakres współpracy
międzynarodowej.

 

Artykuł 2

Postanowienia niniejszej konwencji ramowej będą stosowane w dobrej wierze, w duchu zrozumienia i tolerancji oraz w zgodzie z zasadami dobrego sąsiedztwa, przyjaznych stosunków i współpracy pomiędzy państwami.

 

Artykuł 3

1. Każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do swobodnej decyzji o traktowaniu jej jako osoby należącej bądź nienależącej do takiej mniejszości, a wybór taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociągnie za sobą jakichkolwiek niekorzystnych skutków.

 2. Osoby należące do mniejszości narodowych mogą korzystać z praw i wolności wynikających z zasad zawartych w niniejszej konwencji ramowej indywidualnie, jak też wspólnie z innymi.

 

 

DZIAŁ  II

 

Artykuł 4

1. Strony zobowiązują się zagwarantować osobom  należącym do mniejszości narodowych prawo do równości wobec prawa. W tym względzie jakakolwiek dyskryminacja wynikająca z przynależności do mniejszości narodowej jest zabroniona.

2. Strony zobowiązują się do przyjęcia, tam gdzie to jest konieczne, odpowiednich środków w celu popierania we wszystkich sferach życia ekonomicznego, społecznego, politycznego i kulturaknego pełnej i rzeczywistej równości pomiędzy osobami należącymi do mniejszości narodowej a osobami należącymi do większości. W tym względzie wezmą pod uwage specyficzne warunki osób należących do mniejszości narodowych.

3. Środki przyjęte zgodnie z ustępem 2 nie będą uważane za akt dyskryminacji.

 

Artykuł 5

 1.  Strony zobowiązują się wspierać tworzenie warunków koniecznych do utrzymywania i rozwijania przez osoby należące do mniejszości narodowych ich kultury, jak również zachowania zasadniczych elementów ich tożsamości, to jest ich religii, języka, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

2.  Bez uszczerbku dla środków podejmowanych stosownie do ich generalnej polityki integracyjnej, Strony powstrzymają się od działań lub praktyk mających na celu asymilację osób należących do mniejszości narodowych wbrew ich woli i będą chronić te osoby przed jakimkolwiek działaniem mającym na celu taką asymilację.

 

Artykuł 6

1.  Strony będą umacniać ducha tolerancji oraz dialog międzykulturowy i podejmą skuteczne środki w celu wspierania wzajemnego poszanowania, zrozumienia i współpracy pomiędzy wszystkimi osobami żyjącymi na ich terytoriach niezależnie od ich tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej, zwłaszcza w zakresie edukacji, kultury i środków przekazu.

2.. Strony zobowiązują się podjąć odpowiednie środki chroniące osoby, które mogą być obiektem zastraszania bądź też aktów dyskryminacji, wrogości lub przemocy będących skutkiem ich etnicznej, kulturalnej, językowej i religijnej tożsamości.

 

Artykuł  7

Strony zapewniają poszanowanie praw każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do swobodnego, pokojowego zgromadzania się, swobodnego stowarzyszania się, wolności wyrażania opinii, wolności myśli, sumienia i religii.

 

Artykuł 8

Strony zobowiązują się uznać, że każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do uzewnętrzniania jego/jej religii lub przekonań, jak również prawo do zakładania instytucji, organizacji i stowarzyszeń religijnych.

 

Artykuł 9

1. Strony zobowiązują się uznać, że prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do wolności wyrażania opinii obejmuje wolność posiadania własnych opinii oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei w języku mniejszości bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Strony zapewnią w ramach ich systemów prawnych , że osoby należące do mniejszości narodowej nie będą dyskryminowane w dostępie do środków przekazu.

2. Ustęp 1 nie wyklucza prawa Stron do poddania procedurze koncesjonowania – wykluczającej dyskryminację i opartej o obiektywne kryteria – rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych lub przedsiębiorstw kinematograficznych.

3. Strony nie będą zabraniać tworzenia i wykorzystywania przez osoby należące do mniejszości narodowych drukowanych środków przekazu. W ramach uregulowań prawnych odnoszących się do rozgłosni radiowych i stacji telewizyjnych zapewnią na tyle, na ile to możliwe, oraz uwzględniając postanowienia ustępu 1, że osoby należące do mniejszości narodowych będą miały możliwość tworzenia i używania ich własnych środków przekazu.

4. W ramach swoich systemów prawnych Strony przyjmą stosowne środki w celu ułatwienia osobom należącym do mniejszości narodowych dostępu do środków przekazu oraz w celu wspierania tolerancji i ułatwienia pluralizmu kulturowego.

 

Artykuł 10

1.  Strony zobowiązują się uznać, że każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do swobodnego używania, bez jakiejkolwiek ingerencji, jego/jej języka mniejszości, zarówno prywatnie jak i publicznie, ustnie oraz pisemnie.                                

2. Na obszarach zamieszkałych tradycyjnie lub w znaczącej ilości przez osoby należące do mniejszości narodowej, o ile osoby te tego sobie zażyczą, i tam, gdzie takie zyczenie odpowiada rzeczywistym potrzebom, Strony będą starać się zapewnić, na tyle, na ile to możliwe, warunki, które umożliwią używanie języka mniejszości w stosunkach pomiędzy tymi osobami a organami administracyjnymi.

3. Strony zobowiązują się zagwarantować prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do niezwłocznego poinformowania, w języku dla niego/niej zrozumiałym, o rzeczywistych przyczynach jego/jej zatrzymania i o wszystkich oskarżeniach wysuniętych przeciwko niemu/niej oraz do obrony przez niego samego/nią samą w tym języku, także, jeśli to konieczne, przy bezpłatnej pomocy tłumacza.

 

Artykuł 11

1. Strony zobowiązują się uznać, że każda osoba należąca do mniejszości narodowej ma prawo do używania jego/jej nazwiska (patronimiku) i imion w języku mniejszości oraz ich oficjalnego uznania zgodnie z trybem przyjętym w ich ustawodawstwie.

2. Strony zobowiązują się uznać, że każda osoba należąca do mniejszości narodowej  ma prawo do umieszczania w jego lub jej języku znaków, napisów i innych informacji o charakterze prywatnym w sposób widoczny dla osób postronnych.

3. W rejonach tradycyjnie zamieszkałych przez znaczącą ilość osób należących do mniejszości narodowej Strony będą starać się – zgodnie z obowiązującym prawem, w tym także , tam gdzie to stosowne, umowami z innymi państwami oraz przy uwzględnieniu ich specyficznych warunków – umieszczać również w języku mniejszości tradycyjne nazwy lokalne, nazwy ulic i inne oznakowania topograficzne o charakterze publicznym, o ile tam istnieje wystarczające zapotrzebowanie na takie oznakowania.

 

Artykuł 12

1. Strony podejmą, tam gdzie jest to właściwe, środki w zakresie oświaty i badań naukowych, w celu szerzenia wiedzy o kulturze, historii, języku i religii mniejszości narodowych oraz większości ludności.

2. W związku z tym Strony, między innymi, zapewnią odpowiednie możliwości kształcenia nauczycieli i dostępu do podręczników oraz ułatwią kontakty pomiędzy uczniami i nauczycielami z różnych środowiśk.

3. Strony zobowiązują się popierać równy dostęp osób należących do mniejszości narodowych do oświaty na wszystkich poziomach.

 

 

Artykul 13

1. W ramach swoich systemów oświatowych Strony uznają prawo osób należących do mniejszości narodowej do zakładania i prowadzenia ich własnych, prywatnych instytucji oświatowych i szkoleniowych.

2. Wykonywanie tego prawa nie pociąa za sobą  żadnych zobowiązań finansowych Stron.

 

Artykuł 14

1. Strony zobowiązują się uznać prawo każdej osoby należącej do mniejszości narodowej do nauki jego/jej języka mniejszości.

2. W rejonach zamieszkałych tradycyjnie lub przez znaczącą liczbę osób należących do mniejszości narodowych, o ile jest na to wystarczające zapotrzebowanie , Strony będą starać się zapewnić, na tyle, na ile to możliwe, w ramach swoich systemów oświatowych, osobom należącym do tych mniejszości odpowiednie możliwości uczenia się języka mniejszości lub nauki w tym języku.

3.. Ustęp 2 niniejszego artykułu będzie realizowany bez uszczerbku dla nauki języka oficjalnego lub nauczania w tym języku.

 

Artykuł 15

1. Strony stworzą warunki dla rzeczywistego uczestniczenia przez osoby należące do mniejszości narodowych w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym , jak również w sprawach publicznych, zwłaszcza tych, które ich dotyczą.

 

Artykuł 16

Strony powstrzymają się od stosowania środków zmieniających proporcje narodowościowe ludności w rejonach zamieszkałych przez osoby należące do mniejszości narodowych i mających na celu ograniczenie praw i wolności wynikających z zasad w niniejszej konwencji ramowej.

 

Artykul 17

1. Strony zobowiązują się nie ingerować w prawo osób należących do mniejszości narodowych do ustanawiania i utrzymywania swobodnych kontaktów poprzez granice z osobami legalnie przebywającymi w innych pństwach, w szczególności z tymi, z którymi łączy ich tożsamość etniczna, kulturalna, językowa lub religijna albo też wspólne dziedzictwo kulturowe.

2. Strony zobowiązują się nie ingerować w prawo osób należących do mniejszości narodowych do uczestniczenia w działaniach organizacji pozarządowych  zarówno na szczeblu krajowym, jak i miedzynarodowym.

 

Artykul 18

1. Strony bedą starać się zawierać, tam gdzie to konieczne, dwustronne i wielostronne porozumienia z innymi państwami, w szczególności z państwami sąsiedzkimi, w celu zapewnienia ochrony osobom należącym do mniejszości narodowych.

2. Tam, gdzie to stosowne, Strony podejmą środki zachęcające do współpracy transgranicznej.

 

Artykuł  19

1. Strony zobowiązują się do poszanowania i realizacji zasad zawartych w niniejszej konwencji ramowej i wprowadzania, tam gdzie to konieczne, tylko takich ich ograniczeń, restrykcji lub odstępstw, które są przewidziane w międzynarodowych instrumentach prawnych – w szczególności w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – w takim zakresie, w jakim odpowiadają one prawom i wolnościom wynikającym z powyższych zasad.

 

 

 

DZIAŁ   III

 

Artykul  20

Każda osoba należąca do mniejszości narodowej, korzystając z praw i wolności zawartych w niniejszej konwencji ramowej, zobowiązana jest respektować ustawodawstwo krajowe oraz prawa innych osób, w szczególności  należących do większości oraz innych mniejszości narodowych.

 

Artykuł 21

Żadnego z postanowień niniejszej konwencji ramowej nie można interpretować jako przyznającego prawo do angażowania się w jakąkolwiek działalność lub prowadzenia jakichkolwiek działań  sprzecznych z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego, w szczególności suwerennej równości, integralności  terytorialnej i politycznej niezależnosci państw.

 

Artykuł 22

Żadne z postanowień niniejszej konwencji ramowej  nie może być rozumiane jako ograniczające lub naruszające jakiekolwiek prawa człowieka i podstawowe wolności, które mogą być zapewnione przez prawo którejkolwiek Umawiającej sie Strony lub przez inne porozumienia, których państwo to jest Stroną

 

Artykuł  23

Prawa i wolności wynikające z zasad zawartych w niniejszej konwencji ramowej, w takim zakresie, w jakim są  przedmiotem odpowiednich postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub Protokołów dodatkowych do niej, będą rozumiane zgodnie z postanowieniami tej ostatniej.

 

 

DZIAŁ IV

 

Artykuł 24

1.Komitet Ministrów Rady Europy bedzie nadzorował realizację niniejszej konwencji ramowej przez Umawiające się Strony.

2. Strony, które nie są członkami Rady Europy, będą uczestniczyć w systemie nadzorowania realizacji konwencji zgodnie z trybem, który zostanie określony.

 

Artykuł 25

1. W ciagu jednego roku następującego po wejsciu w życie niniejszej konwencji ramowej w stosunku  do Umawiającej się Strony ta ostatnia przekaże Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy pełną informację o prawnych i innych środkach podjętych w celu wprowadzenia w życie zobowiązań określonych w niniejszej konwencji ramowej.

2. Następnie każda Strona będzie przekazywać Sekretarzowi Generalnemu okresowo, i kiedykolwiek Komitet Ministrów o to poprosi, wszelkie inne informacje związane z realizacją niniejszej konwencji ramowej.

3. Sekretarz Generalny będzie przekazywał Komitetowi Ministrów informacje przekazane zgodnie z warunkami niniejszego artykułu.

 

Artykuł 26

1. W ocenie stosowności środków podjętych przez Strony w celu wprowadzenia w życie zasad określonych w niniejszej konwencji ramowej Komitet Ministów będzie wspomagany przez komitet doradczy, którego członkowie będą uznanymi ekspertami w zakresie ochrony mniejszości narodowych.

2. Skład tego komitetu doradczego i jego reguły działania będą określone w ciągu jednego roku następującego po wejściu w życie niniejszej konwencji ramowej.

 

 

DZIAŁ  V

 

Artykuł  27

Niniejsza konwencja ramowa jest otwarta do podpisu dla Państw członkowskich Rady Europy. Do chwili wejścia w życie konwencji jest ona również otwarta do podpisu dla każdego innego państwa zaproszonego przez Komitet Ministrów. Podlega ona ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.

 

Artykuł 28

1. Niniejsza konwencja ramowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia wyrażenia przez dwanaście państw członkowskich Rady Europy zgody na związanie się konwencją zgodnie z postanowieniami artykułu 27.

2. W stosunku do każdego państwa członkowskiego, które później wyrazi zgodę na związanie sie konwencją ramową, wejdzie ona w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia.

 

Artykuł 29

1.Po wejściu w życie niniejszej konwencji ramowej i po konsultacji z Państwami-Stronami Komitet Ministrów Rady Europy może zaprosić do przystąpienia do konwencji w drodze decyzji podjętej większością ustaloną w artykule 20d Statutu Rady Europy, każde państwo niebędące członkiem Rady Europy, które zaproszone do podpisania, zgodnie z postanowieniem artykułu 27, nie uczyniło tego jeszcze, a także każde inne państwo niebędące członkiem Rady Europy.

2. W stosunku do każdego przystępującego państwa konwencja ramowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia u Sekretarza Generalnego Rady Europy dokumentu przyjęcia.

 

Artykuł 30

1. Każde państwo może przy podpisywaniu lub przy składaniu dokumentów ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia wyszczególnić terytorium lub terytoria, za których stosunki międzynarodowe państwo to jest odpowiedzialne, do których stosuje się niniejszą konwencję ramową.

2. Każde państwo może w dowolnym późniejszym terminie rozszerzyć, w drodze oświadczenia skierowanego do Sekretarza Generalnego Rady Europy, stosowanie postanowień niniejszej konwencji ramowej na każde inne terytorium wskazane w tym oświadczeniu. W odniesieniu do takiego terytorium konwencja ramowa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sekretarza Generalnego.

3. Każde oświadczenie złożone zgodnie z dwoma uprzednimi ustępami może, w stosunku do każdego terytorium wyszczególnionego w takim oświadczeniu, zostać wycofane w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego. Wycofanie staje się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania takiej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

 

Artykuł  31

1.Każda Strona może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszą konwencję ramową w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Wypowiedzenie takie staje się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

 

Artykuł 32

Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje państwom członkowskim Rady, innym państwom-sygnatariuszom i każdemu innemu państwu, które przystąpiło do niniejszej konwencji:

a)      każde podpisanie;

b)      złożenie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia;

c)      każdą datę wejścia w życie niniejszej konwencji ramowej zgodnie z artykułami 28, 29 i 30;

d)      każdy inny akt, notyfikację lub zawiadomienie dotyczące niniejszej konwencji ramowej.

 

Na dowód czego niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję ramową.

 

Sporządzono w Strasburgu dnia 1 lutego 1995 r., w jednym egzemplarzu, w języku angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne; oryginał zostanie złożony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelnione odpisy każdemu z państw członkowskich Rady Europy  i każdemu państwu zaproszonemu do podpisania lub przystąpienia do niniejszej konwencji.

 

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona wraz z deklaracją interpretacyjną załączoną do niniejszego aktu,

- będzie ona niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 10 listopada 2000 r.

 

Prezes Rady Ministrów  RP                                     Prezydent  RP

 

DEKLARACJA INTERPETACYJNA  RZĄDU RP:

 

Uwzględniając fakt, że Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych nie zawiera definicji mniejszości narodowej, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że przez pojęcie to rozumie mniejszości narodowe zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których członkowie sa obywatelami polskimi.

Rzeczpospolita Polska będzie realizowała konwencję ramową także w trybie artykułu 18 konwencji, zawierając umowy międzynarodowe, o których mowa w tym artykule, a których celem jest ochrona mniejszości narodowych w Polsce oraz mniejszości lub grup polskich w innych państwach.

 

--------------------------------------

 

 

Opracowanie  artykułu
JURYSDYKACJA OCHRONNA RP
NAD POLAKAMI ZAOLZIAŃSKIMI -
Mariusz Uniewicz  z  Zespołem

do góry


Zaolzie-Polski Biuletyn Informacyjny, nr 4/2005 (16)
Redaktor wydania: Jan Leśny

www.zaolzie.org
Poczta el.:  kontakt@zaolzie.org

 wersja do druku  Adobe Acrobat  (pdf)    

     powrót do strony głównej   www.zaolzie.org     

do góry