*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 99  (3/2019)                       30.8.2019 r.

*************************************************************************************************************

Gazdowie Śląskich Dożynek w Gutach, Urszula i Paweł Waniowie, w kolasie dożynkowej / Hospodáři Slezských dožínek v Gutech, Uršula a Pavel Waniovi, v dožínkovém kočáru (www.zwrot.cz)

 

*************************************************************************************************************

Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA odbędzie się w sobotę 9.11.2019 r.

w Nawsiu. / Kongres politického hnutí COEXISTENTIA se bude konat

v pátek 9.11.2019 v Návsí.

 

*************************************************************************************************************

Koexistencia opp. zorganizowała prelekcję o historii Śląska Cieszyńskiego / Koexistencia o.p.s. uspořádala přednášku o dějinách Těšínského Slezska

 

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koexistencia opp. zorganizowało w środę 5.6.2019 r. w Czeskim Cieszynie spotkanie, na którym prelekcję pt. „Jak Śląsk Cieszyński (nie) wrócił do Macierzy” wygłosił inż. Zbigniew Janik, historyk–amator z Cieszyna. Prelegent jest od 1975 roku członkiem klubu kolarskiego PTTK Ondraszek, od 2006 roku jego prezesem, organizuje wycieczki i rajdy kolarskie. Pochodzi z Łąk nad Olzą. Wykład przygotował na podstawie zdjęć własnych, ogólnie dostępnych źródeł i materiałów udostępnionych na konferencji w Skoczowie ze stycznia 2019 roku. Obejmował on okres od czasów najstarszych po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, kiedy teren ten należał do Monarchii Austro-Węgierskiej, okresu odrodzenia narodowego, powstania państw narodowych Czechosłowacji i Polski po 1. wojnie światowej oraz lata 1920 i 1938 na Śląsku Cieszyńskim. Prezentacja i komentarze prelegenta były na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym. TT / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. uspořádala ve středu 5.6.2019 v Českém Těšíně setkání, na kterém přednášku nt. „Jak se Těšínské Slezsko (ne) vrátilo do Matice” přednesl Ing. Zbigniew Janik, historik-amatér z Těšína. Přednášející je od roku 1975 členem cyklistického oddílu PTTK Ondraszek, od roku 2006 jeho předsedou, pořádá zájezdy a cyklistické výlety. Pochází z Louk nad Olzou. Přednášku připravil s přispěním své soukromé sbírky fotografii, obecně dostupných zdrojů a materiálů z konference ve Skočově z ledna 2019 roku. Vztahovala se na období od nejstarších časů po současnost, zejména období, kdy toto území patřilo Rakousko-Uherské Monarchii, období národního obrození, vzniku národních států Československa a Polska po 1. světové válce a také roky 1930 a 1938 na Těšínském Slezsku. Prezentace a komentáře přednášejícího byly na vysoké meritorní a technické úrovni. TT.

 

Zdjęcie / foto: Michał Przywara (www.zwrot.cz)

 

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

/ 80 . výročí vypuknutí II Světové války

 

Druga Wojna Światowa – najkrwawszy konflikt wojskowy wszech czasów – rozpoczął się 1.9.1939 r. nad ranem od ataku niemieckich jednostek wojskowych na polską placówkę na półwyspie Westerplatte. Poprzedziła go zainscenizowana napaść na niemiecki nadajnik radiowy koło Gliwic. Zaatakowało go niemieckie komando SS przebrane w mundury polskie. Dwa dni po napaści na Polskę, wojnę Niemcom wypowiedziała Wielka Brytania i Francja, jednak pomocy wojskowej, pomimo zobowiązań wojskowych, desperacko broniącej się Polsce nie udzieliła. Liczebnie mniejsza i gorzej uzbrojona armia polska nie potrafiła tak atakowi przeciwstawić się. 17.9.1939 r. na Polskę napadł również Związek Radziecki, który na podstawie tajnego dodatku paktu Ribbentrop-Mołotow zajął wschodnią część kraju. Warszawa skapitulowała 28.9.1939 r. Mniej więcej tydzień później zakończyła opór ostatnia większa jednostka wojskowa w kraju.

 

Druhá světová válka – nejkrvavější ozbrojený konflikt všech dob – začala útokem německých jednotek na polskou posádku na poloostrově Westerplatte za úsvitu 1.9.1939. Předcházelo tomu zinscenizované přepadení německého rozhlasového vysílače u Gliwic. Zaútočilo na něj komando SS, které se vydávalo za Poláky. Dva dny po přepadení Polska vyhlásily Německu válku Velká Británie a Francie, vojenskou pomoc však v rozporu se smluvními závazky zoufale se bránícímu Polsku neposkytly. Početně menší a hůře vyzbrojená polská armáda tak nedokázala útoku dlouhodobě čelit. Polsko navíc 17.9.1939 napadl i Sovětský svaz, který v souladu s tajným dodatkem paktu Ribbentrop-Molotov zabral východní část země. Varšava kapitulovala 28.9.1939. Zhruba o týden později ukončil svůj odpor poslední větší bojový svazek v zemi.

 

Protokół z zebrania Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA z 10.5.2019 r. (piątek) / Zápis ze schůze Republikové rady (dále RR) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) ze dne 10.5.2019 (pátek)

 

Zebranie odbyło się w klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie. Obrady zagaił przewodniczący COEX, Józef Przywara. Przedstawił wniosek programu obrad: a) zaakceptowanie programu obrad, b) wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i wnioskodawczej, c) sprawozdanie z działalności COEX, d) wystąpienie gościa, e) dyskusja plenarna i przyjęcie uchwały. Wniosek programu obrad był zaakceptowany. Przebiegły wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i komisji wnioskodawczej. Na protokolanta był zaproponowany Tadeusz Toman, na weryfikatora protokołu Władysław Drong, do komisji mandatowej Zoltán Domonkos i Władysław Niedoba, do komisji wnioskodawczej Stanisław Gawlik i Arpád Kosár. Wnioski były zaakceptowane. W imieniu komisji mandatowej informację przekazał, Władysław Niedoba – sprawozdanie komisji mandatowej.

    Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności COEX przedstawił Józef Przywara, przewodniczący COEX. Poprzednie zebranie RR COEX odbyło się we czwartek 29.11.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Zebrania RR COEX we wrześniu 2018 r. w Pradze nie udało się zorganizować. Następnie odbyły się zebrania Rady Wykonawczej COEX w dniach 15.2.2019 r. (wtorek) i 28.3.2019 r. (czwartek), oba w Czeskim Cieszynie. RR COEX oceniła wyniki COEX w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018. COEX obronił wynik sprzed czterech lat i uzyskał łącznie 41 mandatów: W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL – 4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie. Progu 5-procentowego nie udało nam się przekroczyć samodzielnie w Piotrowicach koło Karwiny oraz razem z KDU-ČSL w Boguminie i TOP 09 w Trzyńcu. Jest przygotowany wniosek zmian statutu COEX, przygotowany przez komisję statutową COEX. Sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego Województwa Morawsko-Śląskiego i sprawozdanie audytorskie do Urzędu ds. Nadzoru nad Gospodarowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych były oddane. Przekazano list Kongresowi Polaków w RC w sprawie dwujęzycznych nazw polskich szkół w RC. Kongres COEX miał odbyć się 11.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie, jednak ze względu na zbliżającą się 30. rocznicę COEX była zaproponowana zmiana terminu na 9.11.2019 r., i miejsce obrad w Nawsiu. Dlatego musimy odwołać uchwałę Rady Wykonawczej COEX z 28.3.2019 r.

    Następnie działaczom RR COEX przedstawił się gość obrad, kandydat do Parlamentu Europejskiego, Paweł Kawulok, który kandyduje z 5. miejsca listy kandydackiej ČSSD. Krótko poinformował o programie ČSSD. RR COEX podjęła uchwałę o poparciu kandydata. COEX włączy się do kampanii przedwyborczej kandydata. W dyskusji plenarnej wzięli udział wszyscy członkowie RR COEX. Tematem dyskusji były przede wszystkim wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Republice Czeskiej 24. i 25.5.2019 r. i kandydatura Pawła Kawuloka. W ramach dyskusji plenarnej Tadeusz Toman poinformował o wydaniu „WTZ 98” i plakatów przedwyborczych o poparciu przez COEX kandydata ČSSD, Pawła Kawuloka. Stanisław Gawlik poinformował o udziale na uroczystościach zagajenia podniesienia do stanu błogosławionego hr. Jánosa Esterházyego w dniu 9.3.2019 r. w Pradze-Motolu.

    W imieniu komisji wnioskodawczej uchwałę przygotował, Stanisław Gawlik. Uchwała była przyjęta jednogłośnie.

 

Schůze se konala v klubovně DZIUPLA v Českém Těšíně. Jednání zahájil předseda COEX, Josef Przywara. Předložil návrh programu jednání: a) schválení programu jednání, b) volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, komisí mandátové a návrhové, c) zpráva o činnosti COEX, d) vystoupení hosta, e) plenární diskuse a přijetí usnesení. Návrh programu jednání byl schválen. Proběhly volby zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové komise a návrhové komise. Na zapisovatele byl navržen Tadeusz Toman, na ověřovatele zápisu Vladislav Drong, do mandátové komise Zoltán Domonkos a Vladislav Niedoba, do návrhové komise Stanislav Gawlik a Arpád Kosár. Návrhy byly schváleny. Za mandátovou komisi informaci sdělil Vladislav Niedoba. – zpráva mandátové komise.

    Zprávu o činnosti COEX pronesl předseda COEX, Josef Przywara: Předchozí schůze RR COEX se konala ve čtvrtek 29.11.2018 v Českém Těšíně. V září 2018 se nepodařilo uspořádat schůzi RR COEX v Praze. Následně se konaly schůze Výkonné rady COEX ve dnech 15.2.2019 (úterý) a 28.3.2019 (čtvrtek), obě v Českém Těšíně. RR COEX zhodnotila výsledky COEX v komunálních volbách 5. a 6.10.2018. COEX obhájila výsledek z voleb před čtyřmi roky a získala celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL – 4 v Havířově, 3 v Karviné. 5-procentní práh se nám nepodařilo překročit samostatně v Petrovicích u Karviné a také v koalici s KDU-ČSL v Bohumíně a TOP 09 v Třinci. Je připraven návrh na změnu stanov COEX, který připravila statutární komise COEX. Daňové přiznání pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a audit pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byly odevzdány. Byl zaslán dopis Kongresu Poláků v ČR ve věci dvojjazyčných názvů polských škol v ČR. Kongres COEX se měl konat 11.5.2019 v Českém Těšíně, avšak s ohledem na blížící se 30. výročí COEX termín byl navržen na 9.11.2019 (sobota), a místo jednání Návsí. Proto musíme revokovat usnesení Výkonné rady COEX z 28.3.2019.

    Následně se funkcionářům RR COEX představil host jednání, kandidát do Evropského parlamentu, Pavel Kawulok, který kandiduje z 5. místa kandidátní listiny ČSSD. Krátce informoval o programu ČSSD. RR COEX přijala usnesení o podpoře kandidáta. COEX se zapojí do předvolební kampaně kandidáta. Plenární diskuze se účastnili všichni členové RR COEX. Tématem diskuze byly především volby do Evropského parlamentu, které v České republice proběhnou 24. a 25.5.2019 a kandidatura Pavla Kawuloka. V rámci plenární diskuze Tadeusz Toman informoval o vydání „WTZ 98” a předvolebních letáků o podpoře COEX pro kandidáta ČSSD, Pavla Kawuloka. Stanislav Gawlik sdělil informaci o účasti na slavnostech zahájení blahořečení hr. Jánose Esterházyho dne 9.3.2019 v Praze-Motole.

    Usnesení za návrhovou komisi připravil Stanislav Gawlik. Usnesení bylo přijato jednohlasně.

 

Uchwała z zebrania Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA z 10.5.2019 r. / Usnesení ze schůze Republikové rady (dále RR) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) ze dne 10.5.2019

 

1)         RR COEX wzięła do wiadomości sprawozdanie z działalności COEX od poprzedniego zebrania RR COEX w dniu 29.11.2019 r., które wygłosił przewodniczący COEX Józef Przywara. / RR COEX bere na vědomí zprávu o činnosti COEX od předchozí schůze RR COEX dne 29.11.2019, kterou přednesl předseda COEX, Josef Przywara.

2)         RR COEX wzięła do wiadomości informację komisji mandatowej. / RR COEX bere na vědomí informaci mandátové komise.

3)         RR COEX wzięła do wiadomości informację zastępcy przewodniczącego COEX Stanisława Gawlika o udziale na uroczystościach wspomnieniowych z okazji rozpoczęcia aktu błogosławienia hr. Jánosa Esterházyego w dniu 9.3.2019 r. w Pradze. / RR COEX bere na vědomí informaci místopředsedy COEX, Stanislava Gawlika, o účastí na vzpomínkové akci u příležitosti zahájení řízení blahořečení hr. Jánose Esterházyho, dne 9.3.2019 v Praze.

4)         RR COEX uchwala poparcie COEX w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniach 24. i 25.5.2019 r. dla kandydata ČSSD Pawła Kawuloka i zobowiązuje wszystkich członków COEX włączyć się do kampanii przedwyborczej kandydata ČSSD Pawła Kawuloka. / RR COEX schvaluje podporu COEX ve volbách do Evropského parlamentu dne 24. a 25.5.2019 pro kandidáta ČSSD, Pavla Kawuloka, a ukládá všem členům COEX zapojit se do předvolební kampaně kandidáta ČSSD, Pavla Kawuloka.

5)         RR COEX, w związku z 30. rocznicą działalności COEX i koniecznością zaproszenia gości z zagranicy, odwołuje uchwałę RR COEX z 29.11.2018 r. i uchwala nowy termin XVI. Kongresu COEX na 9.11.2019 r. i miejsce obrad – Nawsie. / RR COEX, s ohledem na 30. výročí činnosti COEX a nutnost pozvat zahraniční hosty, revokuje usnesení RR COEX z 29.11.2018 a schvaluje nový termín XVI. Kongresu COEX na sobotu 9.11.2019 a místo jednání – Návsí.

6)         RR COEX upoważnia przewodniczących Polskiej Sekcji Narodowej COEX i Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX, Stanisława Gawlika i Arpáda Kosára, aby zapewnili do 31.7.2019 r. spis członków-założycieli COEX (żyjących i nieżyjących). / RR COEX zmocňuje předsedy Polské národní sekce COEX a Maďarské národní sekce COEX, Stanislava Gawlika a Arpáda Kosára, aby zajistili do 31.7.2019 seznam zakládajících členů COEX (žijících i nežijících).

7)         RR COEX upoważnia przewodniczącego Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX Arpáda Kosára, aby zapewnił sprawozdanie z uroczystości rozpoczęcia aktu błogosławienia hr. Jánosa Esterházyego w Krakowie. / RR COEX zmocňuje předsedu Maďarské národní sekce COEX, Arpáda Kosára, aby zajistil zprávu z akce zahájení blahořečení hr. Jánose Esterházyho v Krakově.

8)         RR COEX upoważnia sekretarza Rady Wykonawczej COEX Tadeusza Tomana, aby zapewnił formalności prawne związane z ustawą o ochronie danych osobowych . / RR COEX zmocňuje tajemníka Výkonné rady COEX, Tadeusze Tomana, aby zajistil právní administrativu související se zákonem o ochraně osobních údajů.

9)         RR COEX upoważnia zastępcę przewodniczącego COEX Stanisława Gawlika, aby opracował skrócony program COEX (kompilat aktualnego programu i priorytetów programowych). / RR COEX zmocňuje místopředsedu COEX, Stanislava Gawlika, aby zpracoval zkrácený program COEX (kompilát dosavadního programu a programových priorit).

10)     RR COEX upoważnia przewodniczącego COEX Józefa Przywarę, aby w wypadku, że nie otrzymamy odpowiedzi Kongresu Polaków w RC w sprawie dwujęzycznego nazewnictwa polskich szkół w RC do 31.5.2019 r., przesłał redakcji „Głosu” list otwarty (ewentualnie odpłatną reklamę) dotyczący niedopełnienia postanowień ustawy odpowiedzieć na list. / RR COEX zmocňuje předsedu COEX, Josefa Przywaru, aby, pokud neobdržíme odpověď Kongresu Poláků v ČR ve věci dvojjazyčného názvosloví polských škol v ČR do 31.5.2019, zaslal redakci „Głosu” otevřený dopis (případně reklamu za úplatu) týkající se porušení zákonné povinnosti odpovědět na dopis.

11)     RR COEX apeluje na członków COEX, aby podpisali deklarację członkostwa w Stowarzyszeniu Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie. / RR COEX vyzývá členy COEX, aby podepsali přihlášku do Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty.

 

Wójtowie, zastępcy wójtów i przewodniczący komitetów, którzy wybrani byli z list kandydackich COEXISTENTII

 

COEXISTENTIA w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. uzyskała łącznie 41 mandatów: W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie).

 

Starostové, místostarostové a předsedové výborů, kteří byli zvoleni z kandidátních listin COEXISTENTIE

 

COEXISTENTIA získala v komunálních volbách 5. a 6.10.2018 celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL (4 v Havířově, 3 v Karviné).

 

Wójtowie / Starostové:

Ropica / Ropice: mgr. Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Koszarzyska / Košařiska: Janusz Klimek (COEX),

Milików / Milíkov: Ewa Kawulok (COEX),

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: inż. Andrzej Niedoba (COEX+NK – MOSTY PLUS),

zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora:

Hawierzów / Havířov: inż. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL + STAN – Společně pro Havířov),

zastępcy wójta / místostarostové:

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: mgr Jan Czapek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Ropica / Ropice: Samuel Hlawiczka (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wędrynia / Vendryně: Bogusław Raszka (COEX),

członkowie zarządów gmin / členové rad obcí:

Olbrachcice / Albrechtice: MUDr. Stanisław Kowalski (COEX),

Kocobędz / Chotěbuz: inż. Bronisław Mrózek (COEX),

Nydek / Nýdek: Stanisław Szturc (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Janusz Ondraszek (COEX),

Wędrynia / Vendryně: David Peprník (COEX),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

Gródek / Hrádek: Paweł Pilch (COEX),

Nawsie / Návsí: Jarosław Madzia (COEX),

przewodniczący komitetu ds. mniejszości narodowych / předsedové výboru pro národnostní menšiny:

Cierlicko / Těrlicko: mgr Barbara Smugala (COEX+NK),

Kocobędz / Chotěbuz: Roman Bulawa (COEX),

Nydek / Nýdek: inż. Michał Milerski (COEX),

Wędrynia / Vendryně: mgr Roman Zemene (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Natalia Kantor (COEX),

Milików / Milíkov: Anna Cieślar (COEX),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: Iwan Kluz (COEX),

Piosek / Písek: inż. Władysław Jakubik (COEX+NK – Piosek-Písek),

Bukowiec / Bukovec: inż. Robert Kulig (COEX),

Mosty k. Jabł. / Mosty u Jablunkova: inż. Jadwiga Onderek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

przewodniczący komitetu ds. finansów / předsedové finančního výboru:

Wędrynia / Vendryně: mgr Marek Lakota (COEX),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: Alojzy Martynek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

przewodniczący komitetu ds. kontroli / předseda kontrolního výboru:

Gródek / Hrádek: MVDr. Roman Polok (COEX).

 

Obradował zarząd Koexistencia opp. / Jednala správní rada Koexistencie o.p.s.

 

Obrady przebiegały w środę 16.5.2018 r. od godz. 16:30 w klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie, Strzelnicza 209/28. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman, członkowie zarządu Koexistencii opp.: Zoltan Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania, członkowie rady nadzorczej opp.: Bogusław Kaleta, Józef Pietrus, Arpad Kosár. Rokowanie zarządu miało kworum. Członkowie rady nadzorczej usprawiedliwili się z obrad. Dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 29.11.2018 do 5.6.2019 r. Uczestnicy rokowania przyjęli sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres czasu od 29.11.2019 r. do 5.6.2019 r. Plan działalności Koexistencii opp. od 5.6.2019 r. do 31.12.2019 r.: działalność wydawnicza: „WTZ” numer 99 – sierpień  2019 r., publicystyka, wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, „WTZ” numer 100 – październik 2019 r., informacje, Kongres COEX, „WTZ” numer 101 – listopad 2019 r., Kongres COEX, działalność mniejszości narodowych w RC, działalność prelekcyjna i naukowa: a) prelekcja, temat: historia Śląska Cieszyńskiego, wnioskowany termin: czerwiec 2019 r., b) konferencja prasowa: COEX po Kongresie, wnioskowany termin: listopad 2019 r., c) prelekcja, temat: dwujęzyczność, wnioskowany termin: grudzień 2019 r., d) współpraca z Sekcją Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, e) współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym PZKO. Posiedzenie zakończono o godzinie 16:30.

 

Jednání se konalo ve středu 5.6.2019 od 16:30 h v Českém Těšíně, Střelniční 209/28, klub DZIUPLA. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman, členové správní rady Koexistencie o.p.s.: Zoltán Domonkos, Vladislav Drong, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Tadeusz Kornuta, Pavel Wania, členové dozorčí rady Koexistencie o.p.s.: Bohuslav Kaleta, Josef Pietrus, Arpád Kosár. Jednání správní rady bylo usnášení schopné. Členové dozorčí rady se z jednání omluvili. Ředitel Koexistencie o.p.s., Tadeusz Toman, přednesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 29.11.2018 do 5.6.2019. Účastníci jednání přijali zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 29.11.2018 do 5.6.2019. Plán činnosti Koexistencie o.p.s. pro období od 5.6.2019 do 31.12.2019: vydavatelská činnost: „WTZ“ číslo 99 – srpen 2019, publicistika, výsledky voleb do Evropského parlamentu, „WTZ“ číslo 100 – říjen 2019, informace, Kongres COEX, „WTZ“ číslo 101 – listopad 2019, Kongres COEX, činnost národnostních menšin v ČR, přednášková a vědecká činnost: a) přednáška, téma: dějiny Těšínského Slezska, navrhovaný termín: červen 2019, b) tisková konference: COEX po Kongrese, navrhovaný termín: listopad 2019, c) přednáška, téma: dvojjazyčnost, navrhovaný termín: prosinec 2019, d) spolupráce se Sekci regionálních dějin Hlavního výboru PZKO, e) spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO.

Zasedání bylo ukončeno v 17:00 h.

 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 r. / Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w maju 2019 roku wybrani byli również europosłowie z Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Z dotychczasowych 751 wybranych było 705 – za sprawą Brexitu odejdzie 73 europosłów ze Zjednoczonego Królestwa. Liczba parlamentarzystów spadnie o 46. Polska będzie miała o jednego reprezentanta więcej – 52. Liczba posłów reprezentujących Republikę Czeską – 21, nie zmieni się. Miejsca pozostałe po tej zmianie mają w przyszłości być wypełnione w razie dalszego rozszerzenia się Unii Europejskiej. / Ve volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2019 byli zvoleni rovněž europoslanci z České republiky a Polské republiky. Ze současných 751 zůstane 705 – kvůli Brexitu odejde 73 europoslanců Sjednoceného království. Počet poslanců klesne o 46. Polsko bude mít o jednoho zástupce více – 52. Počet poslanců zastupujících Českou republiku – 21, se nezmění. Zbylá místa mají být v budoucnu, pro případ dalšího rozšíření Evropské unie, doplněna.

 

Posłowie Parlamentu Europejskiego wybrani w Republice Czeskiej 24-25.5.2019 r. – 21 / Poslanci Evropského parlamentu zvoleni v České republice 24-25.5.2019 – 21

 

ANO 2011 (6, 21,18%) – Dita Charanzová, Martina Dlabajová Martin Hlaváček, Radka Maxová, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, ODS (4, 14,54%) – Jan Zahradil, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský, Veronika Vrecioniová, Česká pirátská strana (3, 13,95%) – Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, Starostové a TOP 09 (3, 11,65%) – Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer, SPD-Tomio Okamura (2, 9,14%) – Ivan David, Jan Hrnčíř, KDU-ČSL (2, 7,24%) – Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, KSČM (1, 6,94%) – Kateřina Konečná,

 

Wyniki w gminach Zaolzia – KDU-ČSL, ČSSD, Paweł Kawulok (ČSSD) / Výsledky v obcích Zaolzí – KDU-ČSL, ČSSD, Paweł Kawulok (ČSSD)

 

Zwycięzca wyborów (liczba głosów) / vítěz voleb (počet hlasů)

KDU-ČSL

ČSSD

Paweł Kawulok (ČSSD)  – głosy preferencyjne / preferenční hlasy

Hrčava (Herczawa)

ANO 2011 – 18

2

1

1

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa)

KDU-ČSL – 133

133

24

11

Horní Lomná (Łomna Górna)

ANO 2011 – 14, KDU-ČSL – 14

14

3

0

Dolní Lomná (Łomna Dolna)

KDU-ČSL – 37

37

7

4

Bocanovice (Boconowice)

KDU-ČSL – 31

31

7

4

Bukovec (Bukowiec)

KDU-ČSL – 117

117

8

6

Písek (Piosek)

KDU-ČSL – 70

70

22

14

Písečná (Pioseczna)

KDU-ČSL – 60

60

12

4

Jablunkov (Jabłonków)

KDU-ČSL – 291

291

63

26

Návsí (Nawsie)

ANO 2011 – 124

84

56

34

Hrádek (Gródek)

ČSSD – 82

33

82

66

Milíkov (Milików)

ČSSD – 44

42

44

37

Košařiska (Koszarzyska)

ODS – 16

8

6

4

Bystřice (Bystrzyca)

ANO 2011 – 177

135

96

57

Nýdek (Nydek)

ANO 2011 – 82

58

48

27

Vendryně (Wędrynia)

ANO 2011 – 231

163

75

31

Třinec (Trzyniec)

ANO 2011 – 1730

686

384

123

Ropice (Ropica)

KDU-ČSL – 93

93

21

10

Vělopolí (Wielopole)

KDU-ČSL – 20

20

1

1

Střitež (Trzycież)

KDU-ČSL – 42

42

13

3

Smilovice (Śmiłowice)

KDU-ČSL – 41

41

9

2

Komorní Lhotka (Ligotka Kameralna)

ANO 2011 – 55

49

21

4

Řeka (Rzeka)

SPD-Tomio Okamura – 24

8

11

3

Hnojník (Gnojnik)

ANO 2011 – 68

60

31

7

Třanovice (Trzanowice)

KDU-ČSL – 59

59

16

3

Horní Tošanovice (Toszonowice Górne)

SPD-Tomio Okamura – 22

10

5

0

Dolní Tošanovice (Toszonowice Dolne)

ANO 2011 – 16

13

4

1

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn)

ANO 2011 – 1137

758

227

72

Chotěbuz (Kocobędz)

KDU-ČSL – 64

64

24

5

Těrlicko (Cierlicko)

ANO 2011 – 240

119

45

5

Havířov (Hawierzów)

ANO 2011 – 3784

725

689

44

Horní Bludovice (Błędowice Górne)

ANO 2011 – 113

42

29

1

Horní Suchá (Sucha Górna)

ANO 2011 – 168

71

42

5

Albrechtice (Olbrachcice)

ANO 2011 – 179

82

35

11

Stonawa (Stonava)

ANO 2011 – 111

47

30

12

Karviná (Karviná)

ANO 2011 – 2555

333

562

55

Petrovice u Karviné (Piotrowice koło Karwiny)

ANO 2011 – 274

106

70

5

Dětmarovice (Dziećmorowice)

ANO 2011 – 230

35

29

5

Petřvald (Pietwałd)

ANO 2011 – 325

45

29

3

Doubrava (Dąbrowa)

ANO 2011 – 43

10

12

0

Orłowa (Orlová)

ANO 2011 – 1205

124

214

9

Dolní Lutyně (Lutynia Dolna)

ANO 2011 – 262

71

52

6

Rychvald (Rychwałd)

ANO 2011 – 395

41

70

5

Bohumín (Bogumin)

ANO 2011 – 904

197

406

5

źródło / zdroj: www.volby.cz

 

Posłowie Parlamentu Europejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej 26.5.2019 r. – 51+1  / Poslanci Evropského parlamentu zvoleni v Polské republice 26.5.2019 – 51+1

 

Prawo i sprawiedliwość (26+1, 45,38%) – Anna Fotyga, Kosma Złotowski, Karol Karski, Krzysztof Jurgiel, Jacek Saryusz Wolski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Maria Koc, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Waszczykowski, Jadwiga Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca, Beata Szydło, Ryszard Legutko, Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Grzegorz Tobiszowski, Izabela Kloc, Anna Zalewska, Beata Kempa, Joachim Brudziński + Dominik Tarczyński, Koalicja Obywatelska (22, 38,47%) – Janusz Lewandowski, Magdalena Adamowicz, Radosław Sikorski, Tomasz Frankowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Halicki, Danuta Hübner, Jarosław Kalinowski, Marek Belka, Ewa Kopacz, Leszek Miller, Krzysztof Hetman, Elżbieta Łukacijewska, Róża Grafin von Thun, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Marek Balt, Jan Olbrycht, Janina Ochojska, Jarosław Duda, Bogusław Liberadzki, Bartosz Arłukowicz, Wiosna Roberta Biedronia (3, 6,06%) – Robert Biedroń, Sylwia Spurek, Łukasz Kohut.

 

*************************************************************************************************************

Załącznik „WTZ” nr 99

Program wyborczy i priorytety programowe ruchu politycznego COEXISTENTIA – wniosek pod obrady Kongresu COEX w dniu 9.11.2019 r.

 

Příloha „WTZ” č. 99

Volební program a programové priority politického hnutí COEXISTENTIA – návrh na jednání Kongresu COEX dne 9.11.2019

*************************************************************************************************************

 

Program wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

przygotowany na kadencję wyborczą 6/2019 – 5/2021

 

1)                                                                         Podstawowym celem COEX jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych, oraz związane z tym cele wtórne, jakimi są a) śledzenie kroków organów administracji państwowej w sprawie implementacji traktatów europejskich do systemu prawnego Republiki Czeskiej, b) działania wspierające organy samorządu terytorialnego podczas wdrażania traktatów europejskich (tablice dwujęzyczne nazw topograficznych, nazwy instytucji państwowych samorządu terytorialnego i im jednostkom podległym, korzystanie z języka mniejszości narodowych w urzędach).

2)                                                                         Zgodnie ze statutem COEX realizować podstawowe cele COEX, którymi są

a)       prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych,

b)       prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo,

a)       prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych,

b)       prawo do szerzenia informacji w własnym języku,

c)       prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych,

d)       prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

3)                                                                         Problematyka związana z punktami 1) i 2) powinna być omawiana podczas obrad komitetów ds. mniejszości narodowych w miastach i gminach i przedstawiana do akceptacji radzie i zarządowi miast i gmin. Kompetencje komitetu ds. mniejszości narodowych powinny być dane ustawą.

4)                                                                         Priorytetem jest zachowanie i rozwój szkolnictwa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, przede wszystkim przedszkoli, szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących i zawodowych autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim.

5)                                                                         Domagamy się opracowania i wdrożenia programu kształcenia społeczeństwa większościowego na terenach zamieszkałych przez autochtoniczną mniejszość narodową, przede wszystkim nauki języka mniejszości narodowej i jej historii.

6)                                                                         Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery oraz pogorszenia warunków środowiska naturalnego i krajobrazowego w Województwie Morawsko-Śląskim powinno być zadaniem Rządu RC, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, jak również niższych samorządów terytorialnych.

7)                                                                         Wspieramy ustawy poprawiające pozycję rodziny, jako podstawowej komórki społecznej.

8)                                                                         Popieramy udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami.

9)                                                                         Popieramy modernizację komunikacji kolejowej, przede wszystkim poszerzenie trakcji elektrycznej, i jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic.

10)                                                                     Popieramy rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem możliwości wolnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i Strefy Schengen oraz współpracy transgranicznej między Republiką Czeską, Rzeczypospolitą Polską i Republiką Słowacką.

11)                                                                     Popieramy użeglugowienie Odry do granicy Republiki Czeskiej i z tym związane przygotowywane ponadnarodowe Centrum Logistyczne Wierzniowice-Gorzyczki.

12)                                                                     W gminach popieramy a) poprawę korzystania z usług komunalnych, b) budowanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, c) udoskonalenie działania sieci okręgowych, publicznych i prywatnych instytucji służby zdrowia, d) wytworzenie funduszu dla finansowania rekonstrukcji zabytków miejscowych – kapliczki, krzyże, zabytki techniki, drzewa historyczne.

13)                                                                     Fundusze samorządów lokalnych powinny w większym stopniu zapewnić finansowanie grantów stowarzyszeń mniejszości narodowych w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.

14)                                                                     Radnym COEX zapewnimy, przy współpracy Koexistencia opp., serwis polityczny – strony internetowe www.coexistentia.cz, gazeta „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, będziemy zapraszać radnych COEX na zebrania i spotkania tematyczne i brać udział w zebraniach w gminach.

15)                                                                     Będziemy współpracować z stowarzyszeniami mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, brać udział w imprezach wspomnieniowych z okazji znaczących rocznic mniejszości narodowych i ich osobistości historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej.

 

Priorytety programowe ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

na kadencję wyborczą 6/2019 – 5/2021 r.

 

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

a)                   Domagamy się, aby Rząd Republiki Czeskiej skutecznie dokończył implementację Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej,

b)                   z punktu widzenia ochrony języków regionalnych lub mniejszości narodowych żądamy znowelizować prawodawstwo Republiki Czeskiej, tak aby zobowiązania Republiki Czeskiej, dane ratyfikacją Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych były dotrzymywane: 1) zapewnić uznanie języków mniejszości narodowych jako wyraz bogactwa kulturowego i fakt ten implementować do ustawy o dziedzictwie kulturalnym, ustawy szkolnej i ustawy o rozwoju regionalnym, 2) wspomagać wspieranie w użyciu języka regionalnego lub mniejszości narodowych, 3) popierać kształcenie i naukę języków mniejszości narodowych i znowelizować ustawy, tak aby nie trzeba było żądać o wyjątki dotyczących liczby uczniów,

c)                   domagamy się powołać organ kontrolny do realizacji zobowiązań Republiki Czeskiej wynikających z ratyfikacji Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych,

d)                   będziemy forsować przyjęcie środków do poprawy uświadomienia społeczeństwa większościowego o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych,

e)                   domagamy się, aby środki masowego przekazu, jak telewizja publiczna i radio, lokalna i regionalna prasa obszerniej monitorowały problematykę związaną z dotrzymywaniem Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych,

f)                     domagamy się zmian w finansowaniu stowarzyszeń mniejszości narodowych – wysokość dotacji nie osiąga nawet wartości minimalnych odsetków z zabranych przez państwo majątków byłych przedwojennych polskich organizacji (Dekrety Benesza nie zezwoliły wznowić działalności przedwojennych polskich organizacji w Republice Czeskiej, a ich majątek zabrano jako „majątek poniemiecki“, i po roku 1953 decyzją Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie przekazano gminom), dążymy do wyrównania finansowego wszystkimi możliwymi legalnymi środkami.

INTEGRACJA EUROPEJSKA

a)                   Popieramy bardziej efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej, tak aby przyczyniły się do rozwoju regionu,

b)                   popieramy wzmocnienie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie sprawiedliwości, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

KSZTAŁCENIE, KULTURA I TURYSTYKA

a)                   Popieramy zmiany w nauczaniu szkolnym od nauczania pamięciowego do samodzielnego myślenia,

b)                   wnioskujemy w ramach programu nauczania szkoły podstawowej wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

c)                   popieramy współpracę z państwami Czwórki Wisegradzkiej w kulturze, sporcie i turystyce.

SĄDOWNICTWO I POLICJA

a)                   Popieramy podniesienie jakości procesu legislacyjnego i ustaw bez licznych nieustannych nowelizacji,

b)                   zaostrzenie ustawy o konflikcie interesu i zaprowadzenie odstraszających kar za korupcję,

c)                   składanie zamówień publicznych na tzw. rynku elektronicznym,

d)                   uproszczenie struktur policji, tak aby liczba policjantów włączonych do działań operacyjnych w terenie nie malała.

USŁUGI I EKOLOGIA

a)                   Za priorytet uważamy oszczędne dysponowanie źródłami przyrody i energii,

b)                   zapewnienie podstawowego zasięgu komunikacyjnego i podniesienie udziału trakcji elektrycznej w transporcie kolejowym.

ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZE

a)                   Popieramy reformę ustaw podatkowych i uproszczenie warunków dla inicjatywy prywatnej, przede wszystkim dla firm małych i średnich,

b)                   preferujemy obniżenie deficytu budżetu państwa i wejście do strefy euro,

ROZWÓJ GMIN I MIAST

a)                   Koniecznością jest efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej,

b)                   większe i lepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych (gminy, województwa, państwo, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki bankowe, sektor prywatny),

c)                   stowarzyszenia mniejszości narodowych uważamy za stowarzyszenia rejestrowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej, co umożliwi im wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w projektach przygranicznych.

USTAWY WYBORCZE

a)                   Domagamy się zmian ustaw wyborczych,

b)                   koniecznością jest zniesienie 5-procentowego progu wyborczego i zmiana ordynacji wyborczej przede wszystkim w wyborach do rad gminnych i miejskich.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie programowym

1)                   Podstawowym celem politycznym COEX jest forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkim praw mniejszości narodowych,

2)                   popierać integrację europejską,

3)                   dbać o to, aby osiągnięte prawa ustawowe były przez organy państwowe i samorządu terytorialnego przestrzegane – prawo do korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo na oznakowanie budynków urzędów państwowych i samorządu terytorialnego dwujęzycznymi czesko-polskimi tablicami, prawo do instalacji tablic wjazdowych – znaków drogowych, oznakowanie ulic i placów publicznych również w języku polskim, prawo do instalacji dwujęzycznych czesko-polskich tablic na przystankach kolejowych i autobusowych w gminach, do ujednolicenia oficjalnych nazw placówek szkolnych w języku czeskim i polskim dla polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, które spełniają warunek ustawy,

4)                   dbać o to, aby prawo do kształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, wspieranie i rozwój szkolnictwa polskiej mniejszości narodowej (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) w Województwie Morawsko-Śląskim były przestrzegane,

5)                   proponować wprowadzenie w ramach programów nauczania szkoły podstawowej przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

6)                   wspierać kształcenie w językach mniejszości narodowych i inne mniejszości oprócz autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim,

7)                   dbać o to, aby prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych było przestrzegane,

8)                   dbać o to, aby prawo do szerzenia informacji w języku mniejszości narodowej było przestrzegane,

9)                   dbać o to, aby prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych i prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków było przestrzegane,

10)               troszczyć się o miejsca pamięci, które przypominają wydarzenia i osobistości mniejszości narodowych na obszarze Republiki Czeskiej, szczególnie tych, które przypominają umęczonych i zamordowanych w konfliktach zbrojnych współobywateli,

11)               śledzić implementację Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej,

12)               działać w sprawie udzielenia pełnej rehabilitacji hrabiemu Jánosowi Esterházyemu, przy współpracy z Komitetem Pamięci Jánosa Esterházyego,

13)               domagać się zmian w ustawach wyborczych, przede wszystkim w wyborach do rad gmin i rad województw, przez usunięcie 5-procentowego progu wyborczego i ponowne wprowadzenie ordynacji wyborczej obowiązującej w wyborach do rad gmin w latach 1990, 1994 i 1998 r.,

14)               w wyborach do rad wojewódzkich w 2020 roku współpracować z partiami politycznymi i ruchami politycznymi, które akceptują nasz program wyborczy,

15)               w wyborach do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej popierać tych kandydatów, którzy akceptują nasz program wyborczy,

16)               w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, prezydenta republiki i do Parlamentu Europejskiego popierać kandydatów, partie polityczne i ruchy polityczne, które akceptują nasz program wyborczy,

17)               forsować nowelizację ustawy o partiach i ruchach politycznych, znowelizować artykuł o obowiązkowym audycie tych partii i ruchów, które nie są finansowane z budżetu państwa i których roczny obrót nie przekracza 1 mln Kc.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie medialnym

18)               Współpracować z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp.,

19)               publikować artykuły z działalności ruchu i realizacji jego celów w „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej“, miesięczniku „Zwrot“, dwumiesięczniku „Prágai Tükör“,

20)               informować gazety regionalne o działalności COEX – Czeska Agencja Prasowa, „MF Dnes“, „Právo“, „Deník“, „Hutnik Trzyniecki“ i gazety gminne,

21)               korzystać z możliwości informowania o działalności COEX na łamach gazety „WTZ“ i na www.coexistentia.cz.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie organizacyjnym

22)               Przeprowadzić ocenę działalności COEX za okres 2017-2019 r. w zakresie programowym, medialnym i organizacyjnym,

23)               na podstawie statutu COEX ustalić liczbę wiceprzewodniczących COEX na 2, liczbę członków Rady Republikowej na 21, Rady Wykonawczej na 9 (5 – Polska Sekcja Narodowa, 3 – Węgierska Sekcja Narodowa, 1 – Ukraińsko-Rusińska Sekcja Narodowa), Komisji Rewizyjnej na 3 i Sądu Rozjemczego na 3, do działalności Rady Wykonawczej COEX włączyć Ukraińsko-Rusińską Sekcję Narodową,

24)               termin XVII Kongresu COEX ustalić na maj 2021 r. (sobota), miejsce obrad w Czeskim Cieszynie,

25)               opracować plan zebrań Rady Republikowej COEX – 2 razy rocznie, następne zebrania Rady Republikowej zwołać we wrześniu 2019 r. (sobota) w Ostrawie lub Pradze i w maju 2020 r. (sobota) w Trzyńcu,

26)               brać udział w zebraniach grup gminnych i obwodowych COEX,

27)               zapewniać serwis polityczny dla członków rad miejskich i gminnych wybranych z list kandydackich COEX (razem 41 radnych),

28)               utrzymywać kontakt z członkami COEX, prowadzić ewidencję grup gminnych i obwodowych, pełnić pozostałe zadania wynikające ze statutu.

 

Volební program politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

připraven na volební období 6/2019 – 5/2021

 

1)                                           Základním cílem COEX je prosazování změn v právním řádě České republiky vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a související s tím vedlejší cíle, kterými jsou a) sledování postupu orgánů státní správy ve věci implementace evropských úmluv do právního řádu České republiky, b) činnosti podporující orgány územní samosprávy při zavádění evropských úmluv (dvojjazyčné tabule s topografickými názvy, používání jazyka národnostní menšiny na veřejných úřadech).

2)                                           V souladu se stanovami COEX plnit základní cíle COEX, kterými jsou

a)       právo na používání vlastního jazyka v úředním styku,

b)       právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem,

c)       právo na účast na řešení věcí týkajících se národních menšin,

d)       právo na šíření informací ve vlastním jazyce,

e)       právo na rozvoj vlastních kulturních tradic,

f)         právo na zachování vlastních kulturních tradic a statků.

3)                                           Problematika související s body 1) i 2) má být projednávána na jednání výboru pro národnostní menšiny ve městech a obcích a předložena ke schválení zastupitelstvu a radě měst a obcí. Kompetence výboru pro národnostní menšiny mají být dány zákonem.

4)                                           Prioritou je zachování a rozvoj národnostního školství v České republice, zejména mateřských škol, základních škol, středních škol všeobecně vzdělávacích a odborných učilišť autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji.

5)                                           Požadujeme zpracovat a uvést do života program vzdělávání většinové společnosti na území obývaném autochtonní národnostní menšinou, především výuky jazyka národnostní menšiny a její historie.

6)                                           Omezení znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny v Moravskoslezském kraji má být úkolem Vlády ČR, Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje, ale také samospráv.

7)                                           Podporujeme zákony zlepšující místo rodiny jako základní buňky společnosti.

8)                                           Podporujeme posílení spolupráce odborných učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou.

9)                                           Podporujeme modernizaci železniční trakce, především zvětšení podílu elektrifikované trakce, a urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů.

10)                                       Podporujeme rozvoj podnikatelské sféry s využitím možnosti volného pohybu kapitálu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.

11)                                       Podporujeme splavnění Odry ke hranici České republiky a související s tím připravované nadnárodní Logistické centrum Věřňovice-Gorzyczki.

12)                                       V obcích podporujeme a) zlepšení využití komunálních služeb, b) řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod, c) vytvoření fungující, kvalitní a časově dostupné sítě krajských, soukromých a státních zdravotnických zařízení, d) založení fondu na obnovu místních památek – kapličky, kříže, technické památky, významné stromy.

13)                                       Finance územních samospráv mají ve větší míře zajistit financování grantů spolků národnostních menšin v oblasti kultury, sportu a turistiky.

14)                                       Členům COEX zastupitelstev zajistíme, ve spolupráci s Koexistencia o.p.s., politický servis – internetové stránky www.coexistentia.cz, novin „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, budeme zvát členy COEX zastupitelstev na schůze a tématická setkání a účastnit se schůzí v obcích.

15)                                       Budeme spolupracovat se spolky národnostních menšin v České republice a účastnit se vzpomínkových akcí u příležitostí významných výročí národnostních menšin a jejich historických osobností, pečovat o místa národní památky.

 

Programové priority politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

na volební období 6/2019 – 5/2021

 

OCHRANA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

a)                   Požadujeme, aby vláda České republiky úspěšně završila zavedení ratifikované Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin do právního řádu České republiky,

b)                   z hlediska ochrany menšinových či regionálních jazyků požadujeme novelizaci právního řádu České republiky, tak aby závazky České republiky dané ratifikací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly dodržovány: 1) zajistit uznání menšinových jazyků jako výraz kulturního bohatství a tuto skutečnost implementovat do zákona o kulturním dědictví, školského zákona a zákona o regionálním rozvoji, 2) podporovat usnadňování používání regionálního nebo menšinového jazyka, 3) podporovat výuku a studium menšinových jazyků a novelizovat zákony, tak aby nebylo nutno žádat výjimky tykající se počtů žáků,

c)                   požadujeme ustanovit dozorčí orgán, jenž kontroluje plnění závazků České republiky daných ratifikací Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

d)                   budeme prosazovat přijetí opatření ke zlepšení povědomí většinové společnosti o právech a povinnostech vycházejících z aplikace Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

e)                   požadujeme, aby hromadné sdělovací prostředky jako veřejnoprávní televize a rozhlas, lokální a regionální tisk se zabývaly problematikou související s dodržováním Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

f)                     požadujeme provedení změn ve financování sdružení národnostních menšin – výše dotací nedosahuje ani částky minimálního úroku z odebraného státem majetku bývalých předválečných polských spolků (na moci Benešových dekretů nebyla umožněna reaktivace předválečných polských organizací v České republice a jejich majetek byl zabaven jako „majetek německý“ a po roce 1953 rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě předán ke správě obcím), usilovat o vypořádání všemi možnými legálními prostředky.

EVROPSKÁ INTEGRACE

a)                   Podporujeme efektivnější využití prostředků z fondů Evropské unie, tak aby sloužily k efektivnějšímu rozvoji regionu,

b)                   podporujeme posílení pravomocí Evropské unie v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zabezpečit bezpečnost občanů.

VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

a)                   Podporujeme změnu školní výuky od memorování k samostatnému myšlení,

b)                   navrhujeme v rámci osnov základní školy docílit zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii,

c)                   podporujeme spolupráci v rámci států Visegrádské čtyřky v kultuře, sportu a turistice.

SOUDNICTVÍ A POLICIE

a)                    Podporujeme zkvalitnění legislativního procesu a zákony bez množství neustálých novelizací,

b)                    usilujeme o zpřísnění zákona o střetu zájmu a zavedení exemplárních trestů za korupci,

c)                    prosazujeme zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. elektronického tržiště,

d)                    požadujeme zjednodušení policejních struktur, tak aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal.

SLUŽBY A EKOLOGIE

a)                   Prioritní je šetrné nakládání s přírodními zdroji a energiemi,

b)                   usilujeme o zajištění základní dopravní obslužnosti a zvýšení podílu elektrifikované trakce v železniční dopravě.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

a)                   Podporujeme reformu daňových zákonů a zjednodušení podmínek pro podnikání, především malých a středních firem,

b)                   upřednostňujeme snížení deficitu státního rozpočtu a vstup do eurozóny.

ROZVOJ OBCÍ A MĚST

a)                   Nutností je sledovat efektivitu využití prostředků z fondů Evropské unie,

b)                   větší využívání všech dostupných zdrojů financování (obce, kraje, stát, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor),

c)                   považujeme spolky národnostních menšin za sdružení registrovaná na zakládě zákonů České republiky, což jim umožňuje využívání finančních zdrojů Evropské unie v příhraničních projektech.

VOLEBNÍ ZÁKONY

a)                   Požadovat změnu volebních zákonů,

b)                   usilujeme o zrušení 5% volebního prahu a změnu volebních výpočtu zejména ve volbách do zastupitelstev měst a obcí.

 

Programové priority COEX v oblasti programové

1)                   Základním politickým cílem hnutí je prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména práv národních menšin,

2)                   podporovat evropskou integraci,

3)                   požadovat, aby byly dodržovány státními a samosprávnými orgány dosáhnuta ústavní práva – právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, žádost na označení budov státních a samosprávných orgánů dvojjazyčnými česko-polskými tabulemi, právo na instalaci vjezdových tabulí – dopravních značek, označení ulic a veřejných prostranství také v jazyce polském, právo na instalaci dvojjazyčných česko-polských tabulí na železničních a autobusových zastávkách v obcích, sjednocení oficiálního pojmenování škol a školských zařízení v českém a polském jazyce pro polskou národnostní menšinu na Záolzí, které splňují požadavek zákona,

4)                   požadovat, aby bylo dodržováno právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, podpora a rozvoj polského národnostního školství (mateřské školy, základní školy, střední školy) v Moravskoslezském kraji,

5)                   navrhovat v rámci osnov základní školy zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii,

6)                   podporovat právo na vzdělání v jazycích národních menšin jiných menšin – nejen autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji,

7)                   požadovat, aby bylo dodržováno právo účasti na řešení věcí, týkající se národnostních menšin,

8)                   požadovat, aby bylo dodržováno právo na šíření informací v jazyce národnostních menšin,

9)                   požadovat, aby bylo dodržováno právo na rozvoj vlastních kulturních tradic a právo na zachování vlastních kulturních památek a statků,

10)               pečovat o pietní místa připomínající události a osobnosti národnostních menšin na území České republiky, zvláště ty které připomínají umučené a povražděné v ozbrojených konfliktech,

11)               sledovat implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků do právního řádu České republiky,

12)               působit ve věci udělení plné rehabilitace hraběti Jánosi Esterházymu, za spolupráce Memoriálního výboru Jánose Esterházyho,

13)               zasazovat se o změnu volebního zákona, zejména pro komunální a krajské volby, zrušením 5% volebního prahu a opětovným zavedením výpočtu volebních mandátů, který platil v komunálních volbách v letech 1990, 1994 a 1998,

14)               ve volbách do zastupitelstev krajů  v 2020 roce spolupracovat s politickými stranami a politickými hnutími, které souhlasí s naším volebním programem, zodp: předseda COEX,

15)               ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky podporovat ty kandidáty, kteří souhlasí s naším volebním programem,

16)               ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prezidenta republiky a Evropského parlamentu podporovat ty kandidáty, politické strany a politická hnutí, které souhlasí s naším volebním programem,

17)               prosazovat novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, novelizovat ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč.

 

Programové priority COEX v oblasti mediální

18)               Spolupracovat s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s.,

19)               zveřejňovat v „Głosu” – novinách Poláků v České republice, měsíčníku „Zwrot“, dvouměsíčníku „Prágai Tükör“ články o činnosti hnutí a plnění jeho cílů,

20)               informovat regionální tisk o činnosti hnutí – Česká tisková kancelář, „MF Dnes“, „Právo“, „Moravskoslezský deník“, „Třinecký hutník“ a obecní tiskoviny,

21)               využívat možnosti informovat o činnosti hnutí v novinách „WTZ“ a na www.coexistentia.cz.

 

Programové priority COEX v oblasti organizační

22)               Provést zhodnocení činnosti COEX za období 2017-2019 v oblasti programové, mediální a organizační,

23)               na základě stanov COEX stanovit počet místopředsedů COEX na 2, počet členů Republikové rady na 21, Výkonné rady na 9 (5 – Polská národní sekce, 3 – Maďarská národní sekce, 1 – Ukrajinsko-Rusínská národní sekce), Revizní komise na 3 a Smírčí komise na 3, do činnosti Výkonné rady COEX zapojit Ukrajinsko-Rusínskou národní sekci,

24)               stanovit termín XVII Kongresu COEX na květen 2021 (sobota) a místo jednání určit v Českém Těšíně,

25)               zpracovat plán schůzí Republikové rady COEX – 2-krát ročně, příští schůzi Republikové rady svolat v září 2019 (sobota) v Ostravě nebo Praze a v květnu 2020 (sobota) v Třinci,

26)               účastnit se schůzí místních a oblastních skupin COEX,

27)               připravovat politický servis pro členy zastupitelstev měst a obcí zvolených z kandidátních listin COEX (celkem 41 členů zastupitelstev),

28)               udržovat kontakt se členy, vést přehled místních a oblastních skupin, plnit ostatní úkoly vyplývající ze stanov.

 

*************************************************************************************************************

Mgr Jan Czapek (Soužití-Wspólnota) wybrany zastępcą wójta gminy / Mgr. Jan Czapek (Soužití-Wspólnota) zvolen místostarostou obce

 

LUTYNIA DOLNA – Zastępcą wójta Lutyni Dolnej rada gminy wybrała na swoim posiedzeniu w dniu 19.6.2019 r. mgr. Jana Czapka (Soužití-Wspólnota), dotychczasowego członka zarządu gminy. Powodem była rezygnacja wice wójta, Bc. Jana Fismola (NEZÁVISLÍ). Zarząd gminy zaakceptował wynik gospodarczy gminy za 2018 rok. Określił również terminy obrzędów ślubnych na 2020 rok. / DOLNÍ LUTYNĚ – Místostarostou obce Dolní Lutyně zastupitelstvo obce zvolilo na svém zasedání 19.6.2019 mgr. Jana Czapka (Soužití-Wspólnota), dosavadního člena rady obce. Důvodem byla rezignace místostarosty, Bc. Jana Fismola (NEZÁVISLÍ). Rada obce schválila hospodářský výsledek obce za rok 2018. Určila rovněž termíny svatebních obřadů na rok 2020.

 

Koncert Moniuszkowski w Lutyni Dolnej

/ Koncert Moniuszky v Dolní Lutyni

 

LUTYNIA DOLNA – W sobotę 18.5.2019 r. odbył się w Domu Kultury w Lutyni Dolnej Koncert Moniuszkowski. Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora zorganizowało go Miejscowe Koło PZKO w Lutyni Dolnej. Wystąpił między innymi zespół taneczny „Suszanie” z Suchej Górnej. / DOLNÍ LUTYNĚ – V sobotu 18.5.2019 se konal v Domě kultury v Dolní Lutyni Koncert Moniuszka. U příležitosti 200. výročí narození hudebního skladatele ho uspořádala Místní skupina PZKO Dolní Lutyně. Vystoupil mezi jinými taneční soubor „Suszanie” z Horní Suché.

Występ zespołu tanecznego „Suszanie” na imprezie w Lutyni Dolnej (www.zwrot.cz)

 

„Dzień Ziemi” w szkole podstawowej w Wędryni

/ „Den země” v základní škole Vendryně

 

WĘDRYNIA – Jak co roku, uczniowie wędryńskiej polskiej szkoły podstawowej, brali udział w dniu projektowym pod nazwą „Dzień Ziemi”. Tegoroczna edycja poświęcona była ochronie wody i recyklingu, czyli przetwarzaniu śmieci w surowce wtórne lub nowe przedmioty. Celem projektu było uświadomienie uczniom, że powinniśmy oszczędzać i szanować wodę. / VENDRYNĚ – Jako každý rok, žáci vendryňské základní školy, se účastnili projekčního dne nazvaného „Den země”. Letošní ročník byl věnován ochraně vody a recyklingu, to je přetváření smetí na druhotnou surovinu nebo nové předměty. Cílem projektu je uvědomit žáky, že musíme šetřit a vážit si vody („Vendryňské noviny”, 6/2019)

 

Wędryńscy aktorzy wystawili dwie komedie Aleksandra Fredry / Vendrynští herci předvedli dvě komedie Alexandra Fredry

 

WĘDRYNIA – Zespół teatralny im. Jerzego Cieńciały, który działa przy Miejscowym Kole PZKO w Wędryni, wystawił w dniach 19. i 23.5.2019 r. dwie jednoaktówki Aleksandra Fredry „Świeczka zgasła” i „Nikt mnie nie zna”. Spektakle wyreżyserował Janusz Ondraszek. Pierwsza komedia „Świeczka zgasła” to humorystyczna opowieść o kobiecie i mężczyźnie, którzy po niegroźnym wypadku dyliżansu pocztowego muszą spędzić noc w bardzo skromnej, zimnej, ciemnej izbie. W role przypadkowych podróżnych wcielili się Krystyna i Jakub Kluzowie, dla pani Krystyny był to teatralny debiut. – Po raz pierwszy występowałam przed znajomymi, co wiązało się z pewnym stresem. Mąż gra w wędryńskim teatrze od wielu lat. Kiedy więc zaproponował mi rolę, pomyślałam, że również mogłabym popracować trochę społecznie – powiedziała aktorka. Druga sztuka „Nikt mnie nie zna” miała liczniejszą obsadę o bardzo dynamicznych dialogach. – Tekst wierszowany i leci w szybkim tempie. Aby go opanować, musieliśmy się najpierw z nim oczytać i osłuchać – powiedział reżyser. / VENDRYNĚ – Divadelní soubor Jerzyho Cieńciały, který působí v rámci Místní skupiny PZKO Vendryně, uvedl ve dnech 19. a 23.5.1919 dvě jednoaktovky Alexandra Ferdry „Svíce zhasla” a „Nikdo mne nezná”. Režisérem obou her je Janusz Ondraszek. První komedie „Svíce zhasla” je humoristickým příběhem o ženě a muži, kteří po nehrozné nehodě poštovního dostavníku musí spolu strávit noc ve velmi prosté, studené, temné místnosti. Do role náhodných cestujících se vtělili Krystyna a Jakub Kluzovi, pro paní Krystynu to byl divadelní debut. – Poprvé jsem vystupovala před známými, což bylo spojeno s určitým stresem. Manžel hraje ve vendryňském divadle již několik let. Proto když mi navrhl tuto roli, pomyslela jsem si, že bych se také mohla společensky zapojit – řekla herečka. Druhá hra „Nikdo mne nezná” má početnější obsazení s velmi dymanickými dialogy. – Text je veršovaný a probíhá ve velkém tempu. Abychom ho zvládli, museli jsme se s ním nejdříve sčíst a odposlouchat se – řekl režisér.

Józef Cieślar i Irena Filipek w „Nikt mnie nie zna” („Głos”, 21.5.2019 r.)

 

Archiwum: PKS Lechia Sucha Górna

/ Archív: PKS Lechia Horní Suchá

 

SUCHA GÓRNA – W okresie międzywojennym, a także tuż po drugiej wojnie światowej, na Zaolziu działały polskie kluby piłkarskie. Jednym z nich był Polski Klub Sportowy Lechia Sucha Górna. Archiwalne zdjęcie z 6.8.1946 r. zamieścił „Karvinský deník”. / HORNÍ SUCHÁ – V meziválečném období, a také těsně po druhé světové válce, na Zaolzí působily polské fotbalové kluby. Jedním z nich byl PKS Lechia Horní Suchá. Archivní snímek z 6.8.1946 zveřejnil „Karvinský deník”.

PKS Lechia Sucha Górna („Karvinský deník”, 9.8.2019 r.)

 

Archiwum: PZKO w Karwinie-Frysztacie

/ Archív: PZKO Karviná-Fryštát

 

KARWINA – „Karvinský deník” w ramach cyklu „Jak żyliśmy w Czechosłowacji” zamieścił kilka fotografii archiwalnych z działalności Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie, m.in. zdjęcie zespołu tanecznego Olza z 1950 roku i zdjęcie chóru męskiego Hejnał-Echo podczas występu z okazji 20-lecia jego działalności, z dyrygentem J. Kunschke. / KARVINÁ – „Karvinský deník” zveřejnil v rámci cyklusu „Jak jsme žili v Československu” několik archivních fotografií z činnosti Místní skupiny PZKO Karviná-Fryštát, m. j. snímek taneční skupiny Olza z roku 1950 a snímek mužského pěveckého sboru Hejnał-Echo při vystoupení u příležitosti výročí 20 let jeho existence, se sbormistrem J. Kunschke.

Karviná, PZKO Fryštát („Karvinský deník”, 16.8.2019 r.)

 

Podstawowa Szkoła Artystyczna w Cierlicku

/ Základní lidová škola umění v Těrlicku

 

CIERLICKO – Od września 2019 r. w budynku Polskiej Szkoły Podstawowej im. Żwirki i Wigury działać będzie również Podstawowa Szkoła Artystyczna Art Inspirion. – To wielki plus dla rodziców, którzy nie muszą dzieci wozić do innych miejscowości na lekcje np. muzyki – powiedziała Barbara Smugała, dyrektor polskiej szkoły w Cierlicku. / TĚRLICKO – Od září 2019 bude v budově Polské základní školy Żwirka a Wigury působit rovněž Základní lidová škola umění Art Inspirion. – To je velké plus pro rodiče, kteří nebudou muset vozit děti do jiných obcí na hodiny např. hudby – řekla Barbara Smugała, ředitelka polské školy v Těrlicku.

 

Odpustowy Targ Staroci w Wierzniowicach

/ Pouťový trh krámů ve Věřňovicích

 

LUTYNIA DOLNA – Miejscowe Koło PZKO w Wierzniowicach zorganizowało w niedzielę 19.5.2019 r. Odpustowy Targ Staroci. Pomysłodawcą akcji był Józef Kubatko, gospodarz Domu PZKO. Podczas wystawy zgromadzono eksponaty na sprzedaż. Przyszli również kolekcjonerzy, by pochwalić się swoimi zbiorami. Można było kupić, sprzedać, wymienić. Ceny był umowne, bardzo symboliczne. / DOLNÍ LUTYNĚ – Místní skupina PZKO Věřňovice uspořádala v neděli 19.5.2019 Pouťový trh krámů. Nápadníkem této akce byl Józef Kubatko, hospodář Domu PZKO. Na výstavě byly shromážděny exponáty na prodej. Přišli rovněž sběratelé, aby se pochválili svými sbírkami. Byla možnost koupit, prodat, vyměnit. Ceny byly dohodou, velmi symbolické.

Odpustowy Targ Staroci w Wierzniowicach (www.zwrot.cz)

 

Obradowała Rada Gminy w Olbrachcicach

/ Jednalo zastupitelstvo obce Albrechtice

 

OLBRACHCICE – W czwartek 25.6.2019 r. odbyło się zebranie Rady Gminy w Olbrachcicach. Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie o realizacji budżetu za okres 1-12/2018 r. oraz informację o planowanych inwestycjach, jakie przebiegają w gminie w pierwszym półroczu 2019 r. Rada wydała rozporządzenie nr 1/2019 o wyznaczeniu obwodów szkół podstawowych i przedszkoli, które powinno ukazać się w pisemnej formie na stronach internetowych gminy. / ALBRECHTICE – Ve čtvrtek 25.6.2019 se konala schůze Zastupitelstva Obce Albrechtice. Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za období 1-12/2018 a také informaci o plánovaných investicích, které v obci probíhají v prvním pololetí 2019. Zastupitelstvo vydalo nařízení č. 1/2019 o určení spádových obvodů základních škol a mateřských škol, které má vyjít v písemné formě na internetových stránkách obce.

 

Rozpoczęto rekonstrukcję Domu Robotniczego w Olbrachcicach / Byla zahájena rekonstrukce Dělnického domu v Albrechticích

 

OLBRACHCICE – Po więcej jak 110 latach od jego wybudowania rozpoczęto w kwietniu 2019 r. rekonstrukcję Domu Robotniczego w Olbrachcicach. Prace kosztować będą 44 mln koron, ich zakończenie planowane jest w grudniu 2020 r. Ten historyczny budynek, po jego modernizacji i dostosowaniu go do wymogów XXI wieku, będzie pełnił funkcje kulturalno-oświatowe. / ALBRECHTICE – Po více jak 110 letech od jeho výstavby byla zahájena v dubnu 2019 rekonstrukce Dělnického domu v Albrechticích. Práce budou stát 44 mln korun, jejich ukončení je plánováno na prosinec 2020. Tato historická budova, po její modernizaci a přizpůsobení požadavkům XXI století, bude plnit kulturně-osvětové funkce.

 

Kiermasz Staroci w olbrachcickim PZKO

/ Trh krámů v albrechtickém PZKO

 

OLBRACHCICE – Miejscowe Koło PZKO w Olbrachcicach urządziło 6.5.2019 r. kiermasz staroci. Była to pierwsza edycja tej imprezy. Jej zorganizowania podjęli się członkowie Klubu Średniaka ze Stanisławem Kupką na czele. / ALBRECHTICE – Místní skupina PZKO Albrechtice uspořádala 6.5.2019 prodejní trh krámů. Byl to první ročník této akce. Jejího uspořádání se ujali členové Klubu středňáka pod vedením Stanislava Kupky.

Kiermasz Staroci w Olbrachcicach (www.zwrot.cz)

 

 „Suszanie” wystąpili w Strażnicy / „Suszanie” vystoupili ve Strážnici

 

SUCHA GÓRNA – Zespół taneczny „Suszanie” jest reprezentacyjnym zespołem Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej. „Suszanie” wystąpili na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Strażnica 2019, reprezentując nie tylko polską mniejszość narodową, ale również Gminę Sucha Górna. Występ tancerzy odbył się 29.6.2019 r. / HORNÍ SUCHÁ – Taneční soubor „Suszanie” je reprezentačním souborem Místní skupiny PZKO Horní Suchá. „Suszanie” vystoupili na letošním Mezinárodním folklórním festivalu Strážnice 2019, kde zastupovali nejen polskou národnostní menšinu, ale rovněž Obec Horní Suchá. Vystoupení tanečníků se konalo 29.6.2019.

Zespół taneczny „Suszanie” (www.zwrot.cz)

 

Festyn szkolny w Gnojniku / Školní radovánky v Hnojníku

 

GNOJNIK – W sobotę 15.6.2019 r. odbył się tradycyjny festyn Polskiej Szkoły i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku. Dla widzów zaśpiewali finaliści XVI Festiwalu Piosenki Dziecięcej, a właśnie w Gnojniku talentów jest sporo. Dyrektor szkoły, Tadeusz Grycz, podziękował i wysoko ocenił wszystkich wykonawców i całe zaplecze. / HNOJNÍK – V sobotu 15.6.2019 se konal tradiční festyn, čili radovánky Polské základní školy a Mateřské školy Jana Kubisze v Hnojníku. Pro diváky zazpívali finalisté XVI. Festivalu dětské písně, právě v Hnojníku talentů je hodně. Ředitel školy, Tadeusz Grycz, poděkoval a vysoce ohodnotil všechny účinkující a celé zázemí.

Festyn szkolny w Gnojniku (www.zwrot.cz)

 

Zebranie Rady Gminy w Trzycieżu / Schůze Zastupitelstva obce Střítež

 

TRZYCIEŻ – Podczas obrad Rady Gminy w Trzycieżu, które odbyły się 19.6.2019 r., uchwalono postanowienie budżetowe oraz przygotowany regulamin obrad Rady Gminy Trzycież. Rada zaakceptowała wniosek komisji „Mostek koło przystanku kolejowego Ropica-Zalesie – opracowanie dokumentacji projektowej” wnioskodawcy – firmy Strojírny a stavby Třinec, a.s., o kosztorysie 244 420 koron. Rada Gminy wzięła do wiadomości informację o planowanej budowie chodnika koło drogi I/68. / STŘÍTEŽ – Na jednání Zastupitelstva Obce Střítež, které se konalo 19.6.2019, bylo přijato usnesení o rozpočtu a také byl připraven jednací řád Zastupitelstva Obce Střítež. Zastupitelstvo schválilo návrh komise „Můstek u železniční zástavky Ropice-Zálesí – zpracování projekční dokumentace” navrhovatele firmy Strojírny a stavby Třinec, a.s., o rozpočtu 244 420 korun. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o plánované výstavbě chodníků u silnice I/68.

 

Wycieczka MK PZKO w Trzycieżu do Archeroparku w Kocobędzu / Výlet MS PZKO Střítež do Archeoparku v Chotěbuzi

 

TRZYCIEŻ – Miejscowe Koło PZKO w Trzycieżu zaplanowało na 2.6.2019 r. wycieczkę do Archeoparku w Kocobędzu. W taki sposób świętowano Dzień Dziecka, aby podziękować dzieciom za występy podczas akcji kulturalnych w MK PZKO. / STŘÍTEŽ – Místní skupina PZKO Střítěž naplánovala na 2.6.2019 uspořádání výletu do Archeoparku Chotěbuz. Takto světila Den dětí, aby poděkovala dětem za vystoupení na kulturních akcích v rámci MS PZKO.

Zdjęcie uczestników wycieczki (www.zwrot.cz)

 

W Piotrowicach koło Karwiny obchodzono wybuch I Powstania Śląskiego / V Petrovicích u Karviné bylo slaveno propuknutí I. Slezského povstání

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY – Uroczystości związane z setną rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego odbyły się w piątek 16.8.2019 r. w Piotrowicach koło Karwiny. Tam właśnie, w gospodzie U Chroboka (później istniała pod nazwą U Krótkiego), w nocy z 16 na 17.8.1919 r. padł rozkaz do rozpoczęcia walki z Niemcami. Dziś w miejscu zburzonego budynku powstało gminne Centrum Kultury. Przed nim tablicę pamiątkową odsłonili prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i wójt gminy Marian Lebiedzik. W ramach uroczystości odbył się panel dyskusyjny, można było zwiedzić wystawę „Śląsk – droga do niepodległej Polski”. W szczelnie wypełnionej przez publiczność sali Centrum Kultury odbył się następnie koncert „O mój Śląsku”. Wykonawcami byli chór ZPiT Śląsk im. Stanisława Hadyny oraz orkiestra. Chór zaśpiewał również z Grupą SBB. W niedzielę 18.8.2019 r. w Centrum Kultury odbyła się projekcja filmu Kazimierza Kutza „Sól ziemi czarnej” o tematyce powstańczej. / PETROVICE U KARVINÉ – Slavnosti spojené se stým výročím propuknutí I. Slezského povstání se konaly v pátek 16.8.2019 v Petrovicích u Karviné. Právě tam, v hospodě U Chroboka (později existovala pod názvem U Krutkého), v noci z 16. na 17.8.1910 byl vydán rozkaz k zahájení bojů s Němci. Dnes na místě zbourané budovy vzniklo obecní Kulturní centrum. Před ni odhalili vzpomínkovou tabuli předseda Institutu národní paměti Jarosław Szarek a starosta obce Marian Lebiedzik. V rámci slavnosti se konal diskuzní panel, byla možnost prohlédnou si výstavu „Slezsko – cesta do nezávislého Polska”. V zaplněném do posledního místa sále Kulturního centra se následně konal koncert „O mé Slezsko”. Účinkujícími byli Soubor písně a tanců Śląsk Stanislava Hadyny a také orchestr. Sbor zazpíval rovněž se skupinou SBB. V neděli 18.8.2019 se v Kulturním centru konalo promítání filmu Kazimierze Kutze „Sůl černé země” v povstaleckou tématikou.

 

Henryk Jasiczek w piotrowickim Klubie Propozycji / Henryk Jasiczek v petrovickém Diskusním klubu

 

PIOTROWICE KOŁO KARWNY – We wtorek 18.6.2019 r. Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach zorganizowało, w ramach spotkania Klubu Propozycji, czytanie wierszy Henryka Jasiczka. Reżyserem programu była przewodnicząca Koła, Jadwiga Karolczyk, a recytatorami członkowie obecni na spotkaniu. Niestety młodzieży, dla której przygotowano wiersze ze zbioru „Baju, baju z mojego kraju“, termin spotkania nie odpowiadał, jednak wszystkie zaplanowane wiersze przeczytano. Krótki życiorys poety przedstawił Staniław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO. Spotkanie odbyło się z okazji 100-lecia urodzin poety. / PETROVICE U KARVINÉ – V úterý 18.6.2019 uspořádala Místní skupina PZKO Petrovice, v rámci setkání Diskusního klubu, čtení básní Henryka Jasiczka. Režisérem programu byla předsedkyně Skupiny, Jadwiga Karolczyk, a recitátory členové přítomní na setkání. Bohužel mládež, pro kterou byly připraveny básně se sbírky „Baju, baju z mojego kraju“, termín setkání nevyhovoval, avšak všechny připravené básně byly předneseny. Krátký životopis básníka sdělil Stanislav Gawlik, předseda Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO. Setkání se konalo u příležitosti 100. výročí narození básníka.

 

Henryk Jasiczek (2.3.1910-8.12.1976)

 

Henryk Jasiczek urodził się 2.3.1910 r. w Kottingbrunn koło Wiednia. Polski dziennikarz, poeta, pisarz oraz działacz społeczno-narodowy z Zaolzia. Uważany za jednego z najważniejszych polskich pisarzy na Zaolziu po II wojnie światowej i najbardziej popularny poeta tego regionu. Dzieciństwo spędził w Oldrzychowicach. Od 1934 roku uczył się ogrodnictwa w Trzyńcu. W 1936 roku wdał się w bójkę z kierownikiem zakładu ogrodniczego, stając w obronie swego kolegi. W konsekwencji był przeniesiony do Chrudimia, a pracować zaczął jako ogrodnik w Hradečnie. W 1938 roku powrócił na Zaolzie. Pracował w trzynieckiej hucie jako robotnik. Podczas II wojny światowej zaangażował się w polski ruch oporu – redagował polską prasę podziemną. Po zakończeniu wojny wstąpił do Komunistycznej Partii Czechosłowacji i został redaktorem naczelnym „Głosu Ludu” do 1957 roku. Był aktywnym członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, do 1968 roku kierował sekcją literacko-artystyczną. Podczas praskiej wiosny 1968 roku opowiadał się za reformami, co doprowadziło w maju 1970 roku do usunięcia go z życia publicznego Pracował w drukarni jako korektor. W PRL informacje na temat Henryka Jasiczka podlegały cenzurze, jego twórczość objęto całkowitym zakazem publikacji. Została ona upowszechniona dopiero po 1989 roku. Pisał w języku polskim, w gwarze cieszyńskiej i po czesku. Zmarł 8.12.1976 r. w Czeskim Cieszynie.

Twórczość: „Rozmowy z ciszą” (1948) – zbiór poezji, „Pochwała życia” (1952), „Gwiazdy nad Beskidem” (1953) – zbiór poezji, „Obuszkiem ciosane” (1955) – zbiór poezji, „Jaśminowe noce” (1959) – zbiór poezji, „Humoreski beskidzkie” (1959) – proza, „Poetyckie pozdrowienia” (1961) – zbiór poezji czeskiej i słowackiej w tłumaczeniach, „Morze Czarne jest błękitne” (1961) – reportaż z podróży, „Krásné jak housle” (1962), „Blizny pamięci” (1963), „Przywiozę ci krokodyla” (1965) – reportaż z podróży, „Pokus o smír” (1967), „Baju, baju z mojego kraju” (1968) – zbiór poezji dla dzieci, „Zamyślenie” (1969), „Smuga cienia” (1981) – pośmiertny zbiór poezji, „Jak ten obłok” – pośmiertny zbiór poezji, „Wiersze” – pośmiertny zbiór poezji.

Henryk Jasiczek se narodil 2.3.1910 v Kottingbrunnu u Vídně. Polský novinář, básník, spisovatel a národní aktivista na Zaolzí. Je považován za jednoho z největších polských spisovatelů na Zaolzí po II. světové válce a nejpopulárnějšího básníka tohoto regionu. Dětství prožil v Oldřichovicích. Od roku 1934 studoval zahradnictví v Třinci. V roce 1936 se dostal do konfliktu s vedoucím zahradnictví po bitce se spolužákem, který mlátil jeho kamaráda. Proto zahradnictví ukončil v Chrudimi. Později pracoval jako zahradník v Hradečné. V roce 1938 se vrátil na Zaolzí. Pracoval v Třineckých železárnách jako dělník. Během II. světové války se zapojil do polského odboje vedeného komunisty. Redigoval polské podzemní noviny. Po válce vstoupil do Komunistické strany Československa a stal se šéfredaktorem „Głosu Ludu” – a to až do roku 1957. Byl aktivním členem Polského kulturně-osvětového svazu, do roku 1968 vedl literárně-uměleckou sekci. Během Pražského jara roku 1968 podpořil křídlo komunistické strany ve prospěch reforem, což vedlo v květnu roku 1970 k jeho odvolání z veřejného života. Pracoval v tiskárně jako korektor. V lidovém Polsku byla tvorba Henryka Jasiczka zakázána. Jeho díla byla zveřejněna teprve po roce 1989. Henryk Jasiczek psal v polském jazyce, ve slezském nářečí a v českém jazyce. Zemřel 8.12.1976 v Českém Těšíně.

Tvorba: „Rozmowy z ciszą” (1948) – sbírka básní, „Pochwała życia” (1952), „Gwiazdy nad Beskidem” (1953) – sbírka básní, „Obuszkiem ciosane” (1955) – sbírka básní, „Jaśminowe noce” (1959) – sbírka básní, „Humoreski beskidzkie” (1959) – próza, „Poetyckie pozdrowienia” (1961) – sbírka české a slovenské poezie v překladech, „Morze Czarne jest błękitne” (1961) – cestopis, „Krásné jak housle” (1962), „Blizny pamięci” (1963), „Przywiozę ci krokodyla” (1965) – cestopis, „Pokus o smír” (1967), „Baju, baju z mojego kraju” (1968) – sbírka básní pro děti, „Zamyślenie” (1969), „Smuga cienia” (1981) – posmrtná sbírka básní, „Jak ten obłok” – posmrtná sbírka básní, „Wiersze” – posmrtná sbírka básní.

 

Chmiel jest w wyśmienitej kondycji / Chmel je ve skvělé kondici

 

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny zbiór chmielu będzie ubogi. Jednak dzięki deszczowej pogodzie w sierpniu sytuacja poprawiła się. W dodatku tegoroczny chmiel jest w doskonałej kondycji zdrowotnej. W Żateckiem w bieżącym roku zbierzemy chmiel na 5004 hektarach, to jest o 16 hektarów mniej niż w roku ubiegłym. Nie udało się wysadzić pełne pola żateckiego półwczesnego czerwoniaka. Kosztem niego urosły gatunki hybrydowe. – Powierzchnia chmielnic na świecie międzyrocznie wzrosła o 1400 hektarów. Aktualna powierzchnia chmielnic w państwach członkowskich IHGC wynosi 61 500 hektarów. Największa powierzchnia jest w USA (24 160 hektarów), na drugim miejscu są Niemcy (20 400 hektarów), na trzecim miejscu jest Republika Czeska (5000 hektarów), później Chiny (2600 hektarów). Przeciętna produkcja za wszystkie kraje wynosi 120 tysięcy ton chmielu – podają „Žatecké noviny” z 21.8.2019 r. Na coroczny zbiór chmielu są przygotowani brygadziści, bez których by to po prostu nie szło. Pomogą również brygadziści z zagranicy. Wielu naszych świadków pamięta jeszcze czasy, kiedy na brygady chmielowe w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku jeździły całe szkoły. Studenci gimnazjum polskiego w Orłowie zbierali szyszki chmielowe w Desztnicy i Sadku, studenci technikum maszynowego w Karwinie w Stekniku. Dziś chmiel ręcznie już się nie zbiera, tylko maszynowo.

 

Vše nasvědčovalo tomu, že letošní sklizeň chmele bude bídná. Avšak díky deštivému srpnu se situace zlepšila. Navíc je letošní chmel ve výborné zdravotní kondici. Na Žatecku letos sklidíme chmel na 5004 hektarech, to je pokles oproti loňsku o 16 hektarů. Nepodařilo se vysázet plná pole žateckého poloraného červeňáku. Na jeho úkor vzrostly hybridní odrůdy. – Plocha chmelnic ve světě meziročně mírně narostla o 1400 hektarů. Aktuální plocha chmelnic v členských státech IHGC je 61 500 hektarů. Největší plocha je v USA (24 160 hektarů), na druhém místě je Německo (20 400 hektarů), na třetím místě je Česká republika (5000 hektarů), poté Čína (2600 hektarů). Průměrná produkce za všechny země je 120 tisíc tun chmele – uvádí „Žatecké noviny” z 21.8.2019. Na každoroční sklizeň chmele jsou připraveni brigádníci, bez kterých by to prostě nešlo. Pomohou i brigádníci ze zahraničí. Mnozí naší pamětníci vzpomínají ještě chmelové brigády ze sedmdesátých a osmdesátých let XX. století, kdy sbírat chmel jezdily celé školy. Studenti polského gymnázia v Orlové trhali chmelové šišky v Deštnici a Sádku, studenti střední průmyslové školy v Karviné jezdili do Stekníku. Dnes už se chmel ručně nesbírá, pouze strojově.

 

Izabela Firla, aktorka Teatru Narodowego Morawsko-Śląskiego

w Ostrawie / Izabela Firlová, herečka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě

 

W premierze „Straconych zachodów miłości” Szekspira otrzymała jedną głównych ról, występuje w roli Bianki, siostry Katarzyny. Swoją karierę aktorską rozpoczęła w Czeskim Cieszynie. Przy czym ukończyła średnią szkołę zdrowotną, potem studiowała dwa lata polonistykę na Uniwersytecie Ostrawskim, w końcu została absolwentką Akademii Sztuk Aktorsko-Muzycznych (Divadelní akademie muzických umění, DAMU). – Moim celem życiowym było zostać projektantką mody, ponieważ kocham modę i dezing. Ale w wieku piętnastu lat mi to niestety nie było umożliwione, moja mama nie umiała sobie wyobrazić, abym mieszkała gdzieś na internacie i do domu jeździła tylko w weekendy. To że jestem aktorką jest więc jednym wielkim przypadkiem – powiedziała redakcji „Moravskoslezského deníku” młoda aktorka. Robiła pani aluzje na to, że językiem ojczystym pani nie jest czeszczyzna? W języku obcym jednak człowiek się inaczej czuje i nie musi być zupełnie w swej skórze... – zapytała redaktor Klára Huvárowa. – Tak, dokładnie tak to było. W Pradze byłam poniekąd zamknięta w sobie. Kiedy za mną przyjechała moja najlepsza koleżanka, od razu poznała, że zachowuję się inaczej niż w domu, gdzie mówię „po naszymu”, czyli gwarą cieszyńską, która jest moim prawdziwym językiem ojczystym. W języku czeskim nie mogłam się odnaleźć, ale nie miałam z nim problemu w sensie językowym. Oczywiście mówiłam krótko, dlatego musiałam trenować długie samogłoski, ale to zresztą wszyscy moi ostrawscy koledzy. Muszę stwierdzić, że mówić po czesku nie jest dla mnie naturalne do dziś i już prawdopodobnie nigdy nie będzie.

 

V premiéře „Zkrocení zlé ženy” Shakespeara dostala jednu z hlavních rolí, vystupuje v roli Bianky, sestry Kateřiny. Svou hereckou kariéru začala Izabela Firlová v Českém Těšíně. Přitom ukončila střední zdravotnickou školu, následně studovala dva roky polonistiku na Ostravské univerzitě, nakonec se stala absolventkou pražské DAMU. – Měla jsem svůj cíl být módní návrhářkou, protože miluji módu a design. Ale v patnácti mi to holt nebylo umožněno, protože mamka si neuměla představit, že bych bydlela někde na internátě a domů jezdila jen na víkendy. To že dělám herectví je jedna velká náhoda – řekla redakci „Moravskoslezského deníku” mladá herečka. Narážela jste někdy na to, že váš rodný jazyk není čeština? V cizím jazyce se přece jen člověk jinak cítí a nemusí být úplně ve své kůži... – zeptala se redaktorka Klára Huvárová. – Ano, přesně tak to bylo. V Praze jsem byla trochu uzavřena. Když za mnou přijela moje nejlepší kamarádka, hned poznala, že se tam chovám jinak než doma, kde mluvím „po naszymu” čili těšínským dialektem, což je můj opravdový rodný jazyk. V češtině jsem se hledala, ale neměla jsem s ní problém jako s jazykem. Samozřejmě jsem mluvila krátce, takže jsem musela trénovat délky, ale to ostatně i všichni mi ostravští kolegové. Musím říct, že mluvit česky pro mě dodneška není přirozené a asi už ani nikdy nebude.

Izabela Firla, aktorka Teatru Narodowego Morawsko-Śląskiego w Ostrawie. / Izabela Firlová, herečka Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.

 

KONDOLENCJA

 

Zasmuceni wiadomością o śmierci nieodżałowanej pamięci Alfreda Kołorza
niezłomnego polskiego patrioty, współzałożyciela Ruchu Politycznego COEXISTENTIA - WSPÓLNOTA, 
przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i słowa wsparcia dla całej Jego Rodziny. 
Członkowie Polskiej Sekcji Narodowej COEXITENTIA -WSPÓLNOTA.
Niech mu Śląska Ziemia lekką
będzie!

Cześć Jego Pamięci

 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

 

A COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŻITTJA Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata nagy megdöbbenéssel és fájdalommal fogadta 
a szomorú hírt Alfred Kolorz, a Mozgalom  társalapítója, nagyrabecsült kollégánk és kedves barátunk haláláról. Tagozatunk vezetõsége és tagsága nevében, valamint személyesen is fájó szívvel fejezem ki a megboldogult családjának és a COEXISTENTIA Politikai Mozgalom vezetõségének õszinte részvétünket.
Nyugodjon
békébek!

Kosár Árpád

Zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Praga, 5.11.2005 r. – członkowie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA, od lewej: Andras Dojcsan, Stanisław Gawlik, Józef Pietrus, Wiesław Sikora, László Attila Kocsis, Alfred Kołorz, Tadeusz Toman, Władysław Niedoba

Obchody 80. urodzin Alfreda Kołorza, Datynie Dolne, 25.6.2011 r. – od lewej: Zoltán Domonkos, Tadeusz Toman, Józef Pietrus, Ludmila Niedoba, Sándor Pálffy, Alfred Kołorz, Stanisław Kołorz (syn), Pietrus (brat Józefa)

Śpiewnik urodzinowy Alfreda Kołorza, czerwiec 2011 – z okazji czterdziestolecia 40-tych urodzin kołorzpress wydał „Śpiewnik urodzinowy szanownego pana Alfreda Kołorza“

 

52. Dożynki Śląskie w Gutach / 52. Slezské dožínky v Gutech

 

TRZYNIEC – W niedzielę 25.8.2019 r. odbyły się 52. Dożynki Śląskie w Gutach. W tym roku gazdami dożynek byli pani wójt Ropicy Urszula Wania z mężem Pawłem. Program kulturalny zapewniły zespół taneczny Oldrzychowice, chór męski Gorol, kapela ludowa Śtyry z Jasienicy i orkiestra dęta Jablunkovanka. Przybyło wielu gości, m. in. konsul generalna RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz i senator Jerzy Cieńciała. / TŘINEC – V neděli 25.8.2019 se konaly 52. Slezské dožínky v Gutech. V letošním roce hospodáři dožínek byli paní starostka Ropice Uršula Waniová s manželem Pavlem. Kulturní program zajistily taneční soubor Oldřichovice, mužský pěvecký sbor Gorol, lidová kapela Śtyry z Jesienice a komorní orchestr Jablunkovanka. Dorazilo mnoho hostů, m. j. generální konzulka PR v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz a senátor Jerzy Cieńciała.

 

72. Gorolski Święto w Jabłonkowie / 72. Gorolski Święto v Jablunkově

 

JABŁONKÓW – Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, czyli 72. Gorolski Święto, przebiegały w bieżącym roku w terminie 2-4.8.2019 r. W niedzielę 4.8.2019 r., który jest głównym dniem imprezy, z jabłonkowskiego rynku wyruszył korowód, który wzdłuż Olzy doszedł aż pod scenę Lasku Miejskiego. Na jego czele jechał na siwku Adam Ryłko, za nim oficjalni goście, potem zespoły taneczne, a na końcu tradycyjnie wozy alegoryczne. Ze sceny Lasku Miejskiego przywitał wszystkich Jan Ryłko, prezes Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie. Pozdrowienia przekazał również burmistrz miasta Jiří Hamrozi (KDU-ČSL). Jan Badowski z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał list, w którym w imieniu prezydenta Andrzej Kwiatkowski, sekretarz stanu, dziękuje za wysiłek organizacyjny i społeczną aktywność, które służą pielęgnowaniu zaolziańskiego dziedzictwa kulturowego. Wystąpili również Jiří Vzientek z Ministerstwa Kultury RC, senator RC Jerzy Cieńciała, poseł Parlamentu RC Pavla Golasowska (KDU-ČSL), poseł Parlamentu RC i prezydent Hawierzowa Josef Bělica (ANO 2011) i inni goście. Najważniejszy jest zawsze niedzielny program, który w tym roku przebiegał w trzech blokach tematycznych. Pierwszy „Rok Hadyny” poświęcony był kompozytorowi i założycielowi ZPiT Śląsk, wystąpiły w nim chóry Gorol i Melodia oraz solistka Śląska Izabela Drong. W drugim bloku zatytułowanym „Jabłónkowianie jabłónkowianowi czyli jubileusz Adama Sikory” wystąpiły zespoły Lipka, Nowina, Rozmarynek, Zaolzi, Zaolzioczek. W trzecim bloku wystąpiły zespoły Bystrzyca i Łączka z kapelami. Z zagranicznych zespołów podziwialiśmy m.in. zespoły taneczne Nádarsy z Budapesztu i Kolory Zakarpacia z Użhorodu.

    Coroczna Kawiarenka pod Pegazem podczas Gorolskigo Święta w Jabłonkowie poświęcona jest zawsze znaczącym osobistościom regionu. Tegoroczna, która odbyła się w piątek 2.8.2019 r., poświęcona została upamiętnieniu setnej rocznicy urodzin kompozytora prof. Stanisława Hadyny i najwybitniejszego pisarza zaolziańskiego Henryka Jasiczka. Gospodarzem spotkania był Stanisław Gawlik, referat o Hadynie i Jasiczku wygłosił Janusz Wójcik, historyk z Opola. Spotkanie uświetnił występ śpiewaczki Beaty Kantor oraz recytacja aktora Karola Suszki. Imprezami towarzyszącymi Gorolskimu Świętu są Rajd o Kyrpce Macieja, seminarium etnograficzne poświęcone kulturze ludowej oraz pokazy rzemieślnicze „Szikowne Gorolski Rynce”.

 

JABLUNKOV – Mezinárodní folklorní setkání, to je 72. Gorolski święto, probíhala v letošním roce v termínu 2-4.8.2019. V neděli 4.8.2019, který je hlavním dnem akce, z jablunkovského náměstí vyrazil průvod, který podél Olzy došel až pod scénu v Městském lesa. V jeho čele jel na šedáku Adam Ryłko, a za nim oficiální hosté, potom taneční soubory, a na konec tradiční alegorické vozy. Ze scény Městského lesa uvítal všechny přítomné Jan Ryłko, předseda Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu Jablunkov. Pozdrav předal rovněž starosta města, Jiří Hamrozi (KDU-ČSL). Jan Badowski z Kanceláře prezidenta PR Andrzeje Dudy přečetl dopis, ve kterém jménem prezidenta Andrzej Kwiatkowski, státní tajemník, děkuje za organizační úsilí a společenskou aktivitu, které slouží k pečování zaolzanského kulturního dědictví. Vystoupili rovněž Jiří Vzientek z Ministerstva kultury ČR, senátor ČR Jiří Cieńciała, poslankyně Parlamentu ČR, Pavla Golasowská (KDU-ČSL), poslanec Parlamentu ČR a primátior Havířova Josef Bělica (ANO 2011) a jiní hosté. Nejdůležitější je vždy nedělní program, který v letošním roce probíhal ve třech programových blocích. První „Rok Hadyny” byl věnován hudebnímu skladateli a zakladateli Souboru písní a tanců Śląsk, vystoupily v něm pěvecké sbory Gorol a Melodia, a také sólistka Śląska, Izabela Drong. Ve druhém programovém bloku nazvaném „Jablunkované jablunkovanovi čili jubileum Adama Sikory” vystoupily soubory Lipka, Nowina, Rozmarynek, Zaolzi, Zaolzioczek. Ve třetím programovém bloku vystoupily soubory Bystrzyca a Łączka s kapelami. Ze zahraničních souborů jsme obdivovali m. j. taneční soubory Nádarsy z Budapešti a Barvy Zakarpatí z Użhorodu.

    Každoroční Kavárníčka pod Pegasem během Gorolského święta v Jablunkově je vždy věnována významným osobnostem regionu. Letošní, která se konala v pátek 2.8.2019, byla věnována přípomínce stého výročí narození hudebního skladatele prof. Stanisława Hadyny a nejvýznamnějšímu zaolzanskému spisovateli Henryku Jasiczkovi. Hospodářem setkání byl Stanisław Gawlik, referát o Hadynovi a Jasiczkovi přednesl Janusz Wójcik, historik z Opola. Lesku tomuto setkání dodalo vystoupení zpěvačky Beaty Kantor a také recitace herce Karola Suszki. Doprovodnými akcemi Gorolského święta jsou Závod o Kyrpce Matěje, etnografický seminář věnován lidové kultuře a také řemeslné přehlídky „Šikovné gorolské rynce”.

Zdjęcia: (1) występ chóru męskiego Gorol, (2) tłumy widzów podczas niedzielnego programu, (3) Kawiarenka pod Pegazem, (4) wóz alegoryczny / Snímky: (1) vystoupení mužského pěveckého sboru Gorol, (2) davy diváků během nedělního programu, (3) Kavárnička pod Pegazem, (4) alegorické vozy (www.zwrot.cz)

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny dokonali 16.8.2019 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek i wójt gminy Marian Lebiedzik. / Odhalení pamětní tabule u příležitosti 100. výročí vypuknutí I Slezského povstání v Petrovicích u Karviné provedli Jarosław Szarek, předseda Institutu národní paměti a starosta obce Marian Lebiedzik (www.zwrot.cz)

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 27.8.2019, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku