*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 98  (2/2019)                       30.4.2019 r.

*************************************************************************************************************

 

Balik szkolny organizują sami uczniowie

/ Školní ples pořádají samotní žáci

 

W tym roku prezentujemy zdjęcie z tradycyjnego baliku w PSP im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni, jaki odbył się 8.2.2019 r. Uczniowie organizują balik sami, obowiązek ten spada zawsze na dziewiątoklasistów. Sami uczniowie muszą zadbać o fundusze i zaopatrzenie. / V letošním  roce ukazujeme snímek z tradičního dětského plesu v PZŠ Wislawy Szymborské ve Vendryni, který se konal 8.2.2019. Žáci sami pořádají ples, tato povinnost dopadá vždy na devaťáky. Samotní žáci se musejí postarat o finance a vybavení.

Zdjęcie z portalu internetowego www.zwrot.cz (foto: Beata Tyrna) / Snímek z internetových stránek www.Zwrot.cz

 

Zebranie Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA odbędzie się w piątek 10.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie. / Schůze Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA se bude konat v pátek 10.5.2019 v Českém Těšíně.

XVI Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA odbędzie się w sobotę 9.11.2019 r. w Nawsiu. / XVI. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA se bude konat v sobotu 9.11.2019 v Návsí.

 

Nasi kandydaci na liście KDU-ČSL w Województwie Morawsko-Śląskim w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, które odbyły się 20. i 21.10.2017 r., uzyskali dobry wynik wyborczy. / Naši kandidáti na listině KDU-ČSL v Moravskoslezském kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly 20. a 21.10.2017, získali dobrý volební výsledek.

W wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. uzyskaliśmy, samodzielnie lub w koalicji z KDU-ČSL, 41 mandatów i obroniliśmy w miastach i gminach nasz dorobek z poprzednich wyborów. / V komunálních volbách 5. a 6.10.2018 jsme získali, samostatně nebo v koalicji s KDU-ČSL, 41 mandátů a obhájili jsme ve městech a obcích počet mandátů z předchozích voleb.

Wspieraliśmy politycznie Szkolnictwo Polskiej Mniejszości Narodowej w RC, nasze szkoły wzmocniły swoją pozycję w procesie kształcenia, a liczba uczniów wzrosła. / Politicky jsme podporovali Polské národnostní školství v ČR, naše školy posílily svou pozici ve vzdělávacím procesu, a počet žáků vzrostl.

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA / předseda politického hnutí COEXISTENTIA

 

*************************************************************************************************************

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 24 i 25.5.2019 r.

Európai Parlamenti választások 2019, május 24. – 25.

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019

Kandydat ČSSD (lista wyborcza nr 7)

Mgr Paweł Kawulok (pozycja nr 5)

A ČSSD képviselőjelöltje (a 7.-es számú képviselőlistán)

Mgr. Paweł Kawulok (5. sz. pozíció)

Kandidát ČSSD (kandidátní listina č. 7)

Mgr. Pavel Kawulok (pořadí č. 5)

 

COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA popiera kandydata

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS  jelöltet támogat

az Európai Parlamenti választásokon

COEXISTENTIA-SOUŽITÍ podporuje kandidáta

ve volbách do Evropského parlamentu

 

*************************************************************************************************************

 

Kongresy COEX w statystyce / Kongresy COEX statisticky

 

W ramach Czechosłowacji / V rámci Československa:

Kongres Założycielski / Ústavující Kongres – 31.3.1990 r. (Bratislava), Miklos Duray

I Kongres  / I . Kongres – 30.6.1990 r. (Lučenec), Miklos Duray

II Kongres / II. Kongres – 23.2.1991 r. (Košice), Miklos Duray

W ramach Republiki Czeskiej / V rámci České republiky:

Kongres / Kongres – 27-28.2.1993 r. (Komárno)

III Kongres / III. Kongres – 15.5.1993 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

IV Kongres / IV. Kongres – 4.5.1995 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

V Kongres / V. Kongres – 27.3.1998 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

VI Kongres / VI. Kongres – 18.6.1999 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

VII Kongres / VII. Kongres – 30.3.2001 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Władysław Niedoba

VIII Kongres / VIII. Kongres – 23.5.2003 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Władysław Niedoba

IX Kongres / IX. Kongres – 23.5.2005 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), László Attila Kocsis

X Kongres / X. Kongres – 14.4.2007 r. (Trzyniec / Třinec), László Attila Kocsis

XI Kongres / XI. Kongres – 23.5.2009 r. (Karwina / Karviná), Sándor Pálffy

XII Kongres / XII. Kongres – 17.6.2011 r. (Ostrawa / Ostrava), Sándor Pálffy

XIII Kongres / XIII. Kongres – 27.4.2013 r. (Wędrynia / Vendryně), S. Pálffy / Józef Przywara

XIV Kongres / XIV. Kongres – 16.5.2015 r. (Jabłonków / Jablunkov), Józef Przywara

XV Kongres / XV. Kongres – 27.5.2017 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Józef Przywara

*) źródło: protokoły obrad, artykuły prasowe / zdroj: zápisy z jednání, tiskové články

 

Polska Sekcja Narodowa COEXISTENTII na temat wyborów europejskich / Polská národní sekce COEXISTENTIE na téma evropských voleb

 

W piątek 15.2.2019 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie, przed zebraniem Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX), zebranie Polskiej Sekcji Narodowej COEX. Informację z działalności przedstawił jej przewodniczący, Stanisław Gawlik. Zadecydowano, że w wyborach 24-25.5.2019 r. do Parlamentu Europejskiego nie wystawimy samodzielnej listy. O poparcie zwrócił się do nas Paweł Kawulok, który będzie kandydował na liście ČSSD. Sekcja wnioskuje poparcie kandydata. / V pátek 15.2.2019 se konala v Českém Těšíně, před schůzí Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA (COEX), schůze Polské národní sekce COEX. Informaci o činnosti sdělil její předseda, Stanislav Gawlik. Bylo rozhodnuto, že ve volbách 24-25.5.2019 do Evropského parlamentu nepřihlásíme samostatnou kandidátku. O podporu se na nás obrátil Pavel Kawulok, který bude kandidovat z listiny ČSSD. Sekce navrhuje podporu kandidáta.

 

Obradowała Rada Wykonawcza COEXISTENTII

/ Jednala Výkonná rada COEXISTENIE

 

W piątek 15.2.2019 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX). Przewodniczący COEX, Józef Przywara, wygłosił na nim  sprawozdanie następującej treści: „Szanowni członkowie Rady Wykonawczej, dziękuję za przybycie na dzisiejsze zebranie i przed dyskusją plenarną chciałbym przekazać kilka informacji. Przede wszystkim podpisałem dziś sprawozdanie audytorskie za 2018 rok, które będzie przesłane Urzędowi do spraw Nadzoru nad Finansowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych. Przygotowane jest również sprawozdanie podatkowe osób prawnych za 2018 rok do Urzędu Skarbowego. Chciałbym powrócić jeszcze do oceny wyników naszego ruchu politycznego w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. Dziękuję wszystkim naszym wyborcom za udział, a działaczom naszego ruchu politycznego, którzy pracowali społecznie w sztabach wyborczych w miastach i gminach, za przygotowanie list kandydackich i aktywny udział w kampanii wyborczej. Podziękowałem również członkom KDU-ČSL i TOP 09 za współpracę w przygotowaniu i reklamowaniu naszych list koalicyjnych. Wybory komunalne zadecydowały o tym, kto będzie w naszych miastach i gminach decydował o naszych sprawach przez następne cztery lata. Obroniliśmy wynik sprzed czterech lat i uzyskali łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL – 4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie. Lista kandydacka KDU-ČSL w Czeskim Cieszynie, którą popieraliśmy, uzyskała 5 mandatów. Progu 5-procentowego nie udało nam się przekroczyć samodzielnie w Piotrowicach koło Karwiny oraz razem z KDU-ČSL w Boguminie i razem z TOP 09 w Trzyńcu. I tu będziemy musieli zastanowić się, jak postępować w następnych wyborach. O ile chodzi o Kongres ruchu, ten odbędzie się, jak zadecydowała Rada Republikowa na swoim poprzednim posiedzeniu, w sobotę 11.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie. W ramach dyskusji plenarnej musimy jeszcze uzgodnić niektóre sprawy programowe i organizacyjne. Wnioskuję, aby część roboczą zagaić o godz. 11:00 prezentacją delegatów, a następnie uchwaleniem zmian statutu ruchu i wyborami organów ruchu i aby część uroczysta przebiegła od godz. 13:00, z udziałem zaproszonych gości. Dziękuję za uwagę”.

    Uzgodniono, że na obrady zaproszeni będą działacze KDU-ČSL i TOP 09, z którym współpracowaliśmy w wyborach komunalnych i kandydat do Parlamentu Europejskiego, Paweł Kawulok oraz goście ze Słowacji i Węgier. Zadecydowano, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 24-25.5.2019 r., COEX nie wystawi samodzielnej listy. Podjęto uchwałę o poparciu Pawła Kawuloka, kandydata ČSSD. Podczas dyskusji plenarnej Stanisław Gawlik poinformował, że wziął udział w Hanuszowicach w pogrzebie śp. Jana Janků, współwięźnia, który siedział w jednej celi z Jánosem Esterházym. Delegacja COEX w składzie Józef Przywara, Zoltán Domonkos i Stanisław Gawlik weźmie udział 23.3.2019 r. w Krakowie w uroczystościach, w których János Esterházy podniesiony będzie do stanu błogosławionego. Dyskutowano również na temat nazewnictwa szkół i postanowiono zwrócić się do przewodniczącego Kongresu Polaków w RC z zapytaniem, czy Kongres Polaków w RC zamierza realizować wnioski COEX w tej sprawie.

Z ostatniej chwili: Kongres COEX nie odbędzie się w planowanym terminie, zwołany będzie w sobotę 9.11.2019 r. do Nawsia. W piątek 10.5.2019 r. odbędzie się w Czeskim Cieszynie zebranie Rady Republikowej.

 

V pátek 15.2.2019 se v Českém Těšíně konala schůze Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA (COEX). Předseda COEX, Josef Przywara, přednesl na ní zprávu následujícího obsahu: „Vážení členové Výkonné rady, děkuji všem přítomným za účast na dnešní schůzi a před plenární diskuzí bych chtěl sdělit několik informací. Dnes jsem podepsal auditorskou zprávu za rok 2018, která bude zaslána Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí. Připraveno je rovněž přiznání z daní z příjmu právnických osob za rok 2018 pro Finanční úřad. Chtěl bych se ještě vrátit ke zhodnocení výsledků našeho politického hnutí v komunálních volbách 5. a 6.10.2018. Děkuji našim voličům za účast a funkcionářům našeho politického hnutí za práci ve volebních štábech ve městech a obcích, za přípravu kandidátních listin a aktivní účast ve volební kampani. Poděkoval jsem rovněž členům KDU-ČSL a TOP 09 za spolupráci při přípravě a propagaci našich koaličních kandidátních listin. Komunální volby rozhodly, kdo bude v našich městech a obcích rozhodovat o našich záležitostech v následujících čtyřech letech. Obhájili jsme výsledek z voleb před čtyřmi roky a získali celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL – 4 v Havířově, 3 v Karviné. Kandidátní listina KDU-ČSL v Českém Těšíně, kterou jsme podporovali, získala 5 mandátů. 5procentní práh se nám nepodařilo překročit samostatně v Petrovicích u Karviné a také v koalici s KDU-ČSL v Bohumíně a v koalici s TOP 09 v Třinci. Tu se budeme muset zamyslet, jak postupovat v příštích volbách. Pokud se jedná o Kongres hnutí, ten se bude konat, jak rozhodla Republiková rada hnutí na svém minulém zasedání, v sobotu 11.5.2019 v Českém Těšíně. V rámci plenární diskuze musíme ještě dohodnout některé programové a organizační záležitosti. Navrhuji, aby pracovní část byla zahájena v 11.00 h prezentací delegátů, a následně schválením změn stanov hnutí a volbou orgánů hnutí, a aby slavnostní část proběhla od 13.00 h, za účastí pozvaných hostů. Děkuji za pozornost”.

    Bylo dohodnuto, že na jednání budou pozvání funkcionáři KDU-ČSL a TOP 09, se kterými jsme spolupracovali v komunálních volbách a kandidát do Evropského parlamentu, Pavel Kawulok a také hosté ze Slovenska a z Maďarska. Bylo rozhodnuto, že ve volbách do Evropského parlamentu, které se budou konat 24-25.5.2019, COEX nepřihlásí samostatnou kandidátku. Bylo přijato usnesení o podpoře Pavla Kawuloka, kandidáta ČSSD. V plenární diskuzí Stanislav Gawlik sdělil, že se účastnil v Hanušovicích pohřbu sp. Jana Janků spoluvězně Jénose Esterházyho, který seděl s ním spolu v jedné cele v Mírově. Delegace COEX ve složení Josef Przywara, Zoltán Domonkos a Stanislav Gawlik se zúčastní blahořečení Jánose Esterházyho 23.3.2019 v Krakově. Bylo diskutováno rovněž téma názvosloví škol a bylo rozhodnuto obrátit se na předsedu Kongresu Poláků v ČR s otázkou, zda Kongres Poláků v ČR bude uskutečňovat návrhy COEX v této věci.

Aktuálně: Kongres COEX se nebude konat v plánovaném termínu, bude svolán v sobotu 9.11.2019 do Návsí. V pátek 10.5.2019 se bude konat v České Těšíně schůze Republikové rady.

 

List COEXISTENTII w sprawie nazewnictwa szkół

/ Dopis COEXISTENTIE ve věci názvosloví škol

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) przesłał 28.2.2019 r. prezesowi Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Mariuszowi Wałachowi, list dotyczący nazewnictwa polskich szkół. List podpisał przewodniczący COEX, Józef Przywara. Treść listu: „Szanowny Pan inż. Mariusz Wałach, Prezes Kongresu Polaków w RC. W sprawie: Wdrażanie systemowego, ujednoliconego i godnego nazewnictwa instytucji państwowych i samorządowych w języku czeskim i polskim zgodnie z Ustawą RC nr 128/2000 Dz.U. o gminach oraz Ustawą RC nr 273/2001 Dz.U. o prawach mniejszości narodowych w RC. Szanowny Panie Prezesie KP w RC, pod koniec 2016 roku, na zebraniu Komisji Szkolnej Kongresu Polaków w RC, jej przewodniczący, pan mgr Andrzej Bizoń oraz przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP w RC, pani mgr Małgorzata Rakowska, poprosili pana inż. Bogusława Kaletę, CSc. do opracowania materiału, dotyczącego wdrażania właściwych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC, zgodnie z Ustawą RC nr 128/2000 Dz.U. o gminach oraz Ustawą RC nr 273/2001 Dz.U. o prawach mniejszości narodowych w RC. Ustalono również, iż proces wdrażania tych zmian będzie patronowała Komisja Praw Mniejszości Narodowych (KPMN) KP w RC, która się tego zadania podjęła. Niestety, przewodniczący KPMN KP w RC, pan mgr Dariusz Branny, od końca 2016 r. nie reagował i nadal nie reaguje na pisemne przyczynki dyskusyjne członków tej komisji, zaprzestał jej zwoływania, po jej trzecim zebraniu, bez podania przyczyn! Nie ma też żadnego sprawozdania z działalności tej komisji! Przewodniczący Komisji Szkolnej KP w RC, pan mgr Andrzej Bizoń i pani mgr Małgorzata Rakowska, którym została, na ich prośbę, opracowana i przesłana 30.6.2017 r. przez inż. Bogusława Kaletę, CSc., Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości narodowej w RC, do tej pory nie ustosunkowali się do niej. W związku z powyższym, pozwalamy sobie zwrócić się do Szanownego Pana Prezesa KP w RC z zapytaniem, czym lub kim, tak długa zwłoka w realizacji wdrażania poprawnego nazewnictwa została spowodowana? Prosimy również o odpowiedź, czy Rada Kongresu Polaków w RC będzie czyniła starania, aby właściwe nazwy szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w RC zostały jak najszybciej wdrożone oraz o informację, dotyczącą konkretnych terminów i sposobów działania w tym kierunku”.

 

Politické hnutí COEXISTENTIA (COEX) zaslalo 28.2.2019 předsedovi Kongresu Poláků v České republice, Mariuszovi Wałachovi, dopis týkající se názvosloví polských škol. Dopis podepsal předseda COEX, Josef Przywara. Obsah dopisu: „Vážený pan Ing. Mariusz Wałach, Předseda Kongresu Poláků v ČR. Věc: Zavádění systémového, sjednoceného a důstojného názvosloví státních a samosprávných institucí v českém a polském jazyce v souladu se zákonem ČR č. 128/2000 Sb. o obcích a také zákonem ČR č. 273/2001 Sb. o právech národnostních menšin v ČR. Vážený pane Předsedo KP v ČR, koncem roku 2016, na schůzí  Školské komise Kongresu Poláků v ČR, její předseda, pan Mgr. Andrzej Bizoń a také předsedkyně Rady představitelů KP v ČR, paní Mgr. Małgorzata Rakowska, poprosili pana Ing. Bohuslava Kaletu, CSc., aby zpracoval materiál, týkající se zavádění správných názvů škol Polského národnostního školství v ČR, v souladu se Zákonem ČR č. 128/2000 Sb. o obcích a také zákonem ČR č. 273/2001 Sb. o právech národnostních menšin v ČR. Bylo rovněž dohodnuto, že proces zavádění těchto změn bude zaštíťovat Komise práv národnostních menšin (KPMN) KP v ČR, která tento úkol přijala. Bohužel, předseda KPMN KP v ČR, pan Mgr. Dariusz Branny, od konce r. 2016 nereagoval a nadále nereaguje na písemné diskuzní příspěvky členů této komise, ukončil svolávání této komise, po třetí schůzí, bez udání důvodů! Neexistuje žádná zpráva o činnosti této komise! Předseda Školské komise KP v ČR, pan Mgr. Andrzej Bizoń a paní Mgr. Małgorzata Rakowska, kterým byla, na jejich prosbu, zpracována a zaslána 30.6.2017 Ing. Bohuslavem Kaletou, CSc., Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v ČR, dosud se k ní nevyjádřili. S ohledem na to, dovolujeme si obrátit se na Váženého pana Předsedu KP v ČR s dotazem, čím nebo kým, tak dlouhý průtah v realizaci zavádění správného názvosloví byl způsoben? Prosíme rovněž o sdělení, zda Rada Kongresu Poláků v ČR bude působit, aby správné názvy škol Polského národnostního školství v ČR byly co nejrychleji zavedeny a také informaci, týkající se konkrétních termínů a způsobů působení v tomto směru”.

 

Zuzana Čaputowa prezydentem Słowacji

/ Zuzana Čaputová prezidentem Slovenska

 

Słowacy wybrali 30.3.2019 r. swą pierwszą prezydent. Prawniczka, Zuzana Čaputowa, pokonała w drugiej turze wyborów eurokomisarza, Maroša Šefčoviča (SMER-sociálná demokrácia). Čaputovą poparł m.in. aktualny słowacki prezydent, Andrej Kiska. Przyszła słowacka prezydent, po inauguracji w połowie czerwca, chce przyjechać z wizytą do Czech a później podróżować po Słowacji i spotykać się z ludźmi. Planuje również rozmawiać z przedstawicielami urzędów o tematach, które Słowację posuną do przodu. / Slováci zvolili 30.3.2019 svou první prezidentku. Právnička Zuzana Čaputová porazila ve druhém kole voleb eurokomisaře, Maroše Ševčoviče (SMER-sociálná demokrácia). Čaputovou podpořil m.j. současný slovenský prezident Andrej Kiska. Budoucí slovenská prezidentka po inauguraci v polovině června chce zavítat do Česka a poté jezdit po Slovensku a setkávat se s lidmi. Plánuje jednat rovněž s představiteli úřadů o tématech, která posunou Slovensko kupředu.

Zuzana Čaputowa

 

Ukraina: wybory prezydenckie / Ukrajina: prezidentské volby

 

W drugiej, decydującej, turze wyborów prezydenckich na Ukrainie, które odbyły się 21.4.2019 r., zwyciężył aktor, Wołodymyr Zełensky (73,2 proc.), pokonując aktualnego prezydenta, Petra Poroszenkę (24,5 proc.). Zełensky wygrał we wszystkich obwodach Ukrainy oprócz lwowskiego – zwyciężył tam Poroszenko, uzyskując 62 proc. głosów. Poroszenko uznał porażkę w wyborach i pogratulował zwycięzcy. Poinformował, że pozostaje w polityce i zaproponował, że do momentu odejścia z urzędu jest gotowy pomóc Zełenskiemu wprowadzić go w realia prezydentury. Prezydent-elekt już dzień po wyborach wskazał swoje najważniejsze zadanie, „powrót wszystkich więźniów, naszych marynarzy”, przetrzymywanych nielegalnie w Rosji. Ukraina już wielokrotnie domagała się ich uwolnienia. Zełensky zadeklarował również „reset” w rozmowach pokojowych z separatystami, Rosją i Zachodem w celu rozstrzygnięcia wojny w Donbasie. – Będziemy działać w ramach grupy normandzkiej (Ukraina, Francja, Niemcy i Rosja), będziemy kontynuować rozmowy w Mińsku (Ukraina, Rosja, separatyści), zresetujemy je – mówił. / Ve druhém, rozhodujícím, kole prezidentských voleb na Ukrajině, které se konaly 21.4.2019, zvítězil herec, Wolodymyr Zelensky (73 proc.), který porazil současného prezidenta, Petra Porošenka (25 proc.). Zelensky zvítězil ve všech obvodech Ukrajiny kromě lvovského – tam zvítězil Porošenko, získal 62 proc. hlasů. Porošenko přiznal volební porážku a poblahopřál vítězi. Sdělil, že zůstává v politice a navrhl, že do doby odchodu z úřadu je ochoten pomoci Zelenskému uvést ho do reálii prezidentury. Prezident-elekt už den po volbách označil za svůj nejdůležitější úkol „návrat všech vězňů, našich námořníků”, zadržovaných protiprávně Ruskem. Ukrajina už mnohokrát se dožadovala jejich propuštění. Zelensky oznámil rovněž „reset” v mírových jednáních se separatisty, Ruskem a Západem s cílem vyřešit válku v Donbasu. – Budeme působit v rámci normándské skupiny (Ukrajina, Francie, Německo, Rusko), budeme pokračovat v jednáních v Minsku (Ukrajina, Rusko, separatisté), resetujeme je – řekl.

Petro Poroszenko

Wołodymyr Zełensky

 

Teatr amatorski z Karwiny gra na terenie Zaolzia

/ Ochotnické divadlo z Karviné hraje na území Zaolzí

 

Teatrzyk Bez Kurtyny działa przy Miejscowym Kole PZKO w Karwinie-Frysztacie. Pomysłodawcą jego założenia jest Janina Fierla, emerytowana dyrektor frysztackiej polskiej szkoły podstawowej, z wykształcenia polonistka. Teatrzyk zadebiutował w grudniu 2015 roku, wystawiając sztukę Jana Brzechwy „Czerwony Kapturek”. Okazało się, że spektakl był bardzo przychylnie przyjęty przez widzów. Aktorzy postanowili więc kontynuować działalność i przygotowali sztukę „Kopciuszek, Sorry jako!”. Scenografię do tego wodewilu napisała Bogdana Najder, sama również sztukę wyreżyserowała i zagrała jedną z głównych ról. Działaczka pochodząca z Karwiny-Darkowa znana jest miłośnikom rodzimej kultury jako konferansjerka chóru Collegium Canticorum, jako autorka opowiadań dla dzieci czy reportaży ukazujących się w pisemkach szkolnych „Jutrzenka” i  „Ogniwo” oraz pomysłodawcą licznych innych inicjatyw. Teraz pokazała się jako utalentowana autorka scenariusza teatralnego. Napisanego po polsku, do tego wierszem i z piosenkami. W postać Kopciuszka wcieliła się Halina Chudik. Sztuka zagrana już była w Karwinie-Frysztacie, Piotrowicach koło Karwiny i Nawsiu. / Ochotnické divadlo s názvem Teatrzyk Bez Kurtyny působí při Místní skupině PZKO Karviná-Fryštát. Nápadníkem jejího vzniku je Janina Fierla, ředitelka fryštátské školy v důchodu, vzděláním polonistka. Divadlo poprvé zahrálo v prosinci roku 2015 a předvedlo hru Jana Brzechwy „Červená karkulka”. Ukázalo se, že hra byla velmi příznivě přijata diváky. Herci se proto rozhodli pokračovat v činnosti a připravili hru s názvem „Kopciuszek, Sorry jako!”. Scénař tohoto mizikálu napsala Bogdana Najder, sama také hru režírovala a hrála jednu z hlavních rolí. Funkcionářka, která pochází z Karviné-Darkova, známá milovnice místní kultury, je uváděčkou programu pěveckého sboru Collegium Canticorum, autorkou povídek pro děti nebo reportáží, které jsou zveřejňovány ve školních časopisech „Jutrzenka” a „Ogniwo” a je také nápadníkem četných jiných iniciativ. Teď se ukázala jako talentovaná autorka divadelního scénáře. Napsaného polsky, navíc veršem a s písněmi. Postavu Červené karkulky zahrála Halina Chudzik. Hra byla už předvedena už v Karviné-Fryštátě, Petrovicích u Karviné a Návsí.

Teatrzyk Bez Kurtyny (www.zwrot.cz, Czesław Rudnik)

 

Bogusław Niemiec wybrany do władz KDU-ČSL

/ Bohuslav Niemiec zvolen do vedení KDU-ČSL

 

Podczas obrad zjazdu wyborczego KDU-ČSL, który przebiegał 29-30.3.2019 r. w Brnie, na stanowisko zastępcy przewodniczącego KDU-ČSL został wybrany Bogusław Niemiec, zastępca prezydenta miasta Hawierzowa, przewodniczący karwińskiej organizacji regionalnej KDU-ČSL. Ma 36 lat, jest nauczycielem i absolwentem PSP w Hawierzowie-Błędowicach. Zwolennik współpracy KDU-ČSL z ruchem politycznym COEXISTENTIA. Gratulujemy! Przewodniczącym KDU-ČSL był wybrany Marek Výborný, pierwszym zastępcą przewodniczącego Šárka Jelínkowa. / Během volebního sjezdu KDU-ČSL, který se konal 29-30.3.2019 v Brně, na post místopředsedy KDU-ČSL byl zvolen Bohuslav Niemiec, náměstek primátora Havířova, předseda regionální organizace KDU-ČSL. Je mu 36 let, je učitelem a absolventem PZŠ Havířov-Bludovice. Stoupenec spolupráce KDU-ČSL z politickým hnutím COEXISTENTIA. Blahopřejeme! Předsedou KDU-ČSL byl zvolen Marek Výborný, prvním místopředsedou Šárka Jelínková.

 

 „Głos” o spotkaniu z prezydentem Hawierzowa

/ „Głos” o setkání s primátorem Havířova

 

„Głos” z 15.2.2019 r. zamieścił artykuł o spotkaniu prezydenta Hawierzowa, Josefa Bělicy (ANO 2011) z mieszkańcami miasta. Spotkanie odbyło się w hawierzowskim Domu Kultury „Radość”. Na historycznie pierwsze takie spotkanie przybyło ok. 40 osób. Przeważali emeryci, choć pojawiały się pojedyncze osoby reprezentujące również młodszą i średnią grupę mieszkańców. Pierwszy kwadrans należał do Bělicy, który postanowił go wykorzystać na prezentację najnowszych inwestycji – ukończonych, jak również planowanych, m.in. długo oczekiwany remont dworca kolejowego. W razie potrzeby gotowy był go w każdej chwili wesprzeć siedzący zaraz w pierwszym rzędzie jego zastępca ds. inwestycji i sprytnego miasta, Bogusław Niemiec (KDU-ČSL+STAN – Společně pro Havířov). Większość obecnych nie przyszła jednak, aby słuchać autopromocji polityka, ale załatwić „swój mały problem”, poskarżyć się, że koło jego domu nie wszystko jest w porządku. Prezydent starał się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a jego asystentka, Lenka Fridlowa, skrupulatnie je notowała. Pytania często dotyczyły całej dzielnicy. W przypadku Suchej Średniej chodziło o skrzyżowanie ulic Robotniczej, kpt. Jasioka i Frysztackiej, na które z tej ostatniej praktycznie nie da się wjechać ze względu na duży ruch. Zdaniem mieszkańców, dobrym rozwiązaniem byłoby rondo. Z kolei mieszkaniec Żywocic, Pavel Merta, przewodniczący żywocickiego komitetu obywatelskiego, optował za budową sali gimnastycznej dla miejscowej szkoły. Chociaż Ci, którzy przybyli na spotkanie z prezydentem miasta zgłosić problem, byli w liczebnej przewadze, można było usłyszeć również słowa pochwały pod Urzędu Miejskiego w Hawierzowie. – Mieszkam tutaj od 1962 roku z małymi przerwami. Pochodzę z czeskiej wsi, przyszedłem tu, żeby kopać węgiel. Muszę powiedzieć, że Hawierzów jest komfortowym miastem, mieszka się tutaj wspaniale, a jeżeli ktoś twierdzi coś innego, to dlatego, że nie zaznał czegoś gorszego. Szkoda tylko, że to miasto nie ma perspektywy. Młodzi nie mają pracy i uciekają stąd – ubolewał emerytowany górnik. Do jego słów nawiązał młody architekt, Marek Obtulovič. – Miasto musi mieć wizję. Zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o miasto bez tradycji i bez historii, sztucznie założony twór. Dlatego pytam, jaka jest koncepcja Hawierzowa? Każdy postrzega swój chodnik tak, jakby to był najważniejszy problem tego miasta. Jednak o wiele ważniejsze jest zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę chcemy, jaki jest nasz wspólny cel? Bo możemy mieć wszystko, ale bez zdrowych relacji międzyludzkich nie będziemy szczęśliwi.

Od redakcji „WTZ”: COEXISTENTIA wspierała w wyborach komunalnych listę wyborczą koalicji KDU-ČSL i STAN – Společně pro Havířov.

 

„Głos” z 15.2.2019 zveřejnil článek o setkání primátora Havířova, Josefa Bělicy (ANO 2011) s občany města. Setkání se konalo v havířovském Domě kultury „Radost”. Na historicky první takové setkání přišlo asi 40 osob. Převažovali důchodci, i když se objevovaly jednotlivé osoby reprezentující rovněž mladší a střední skupinu občanů. První čtvrthodina patřila Bělicovi, který se rozhodl využít jí na prezentaci nejnovějších investic – ukončených, a také plánovaných, mj. dlouho očekávanou rekonstrukci železničního nádraží. Když bylo třeba, byl přípraven v každém okamžiku podpořit ho sedící hned v první řadě náměstek pro investice a chytré město, Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL+STAN – Společně pro Havířov). Avšak většina přítomných nepřišla, aby poslouchat autoreklamu politika, ale aby vyřešit „svůj malý problém”, postěžovat si, že kolem jejich domu není vše v pořádku. Primátor se snažil odpovědět na všechny otázky, a jeho asistentka, Lenka Fridlová, vše svědomitě zaznamenávala. Otázky se často týkaly celé městské čtvrti. V případě Střední Suché šlo o křižovatku ulic Dělnické, kpt. Jasioka a Fryštátské, na kterou z té poslední se prakticky nedá vjet s ohledem na hustý provoz. Podle názoru občanů, dobrým rozhodnutím by byl kruhový objezd. Naopak občan Životic Pavel Merta, předseda životického občanského výboru, optoval za stavbou tělocvičny pro místní školu. I když ti, kteří přišli na setkání s primátorem města přihlásit problém, byli v početní převaze, bylo možno slyšet rovněž slova chvály adresované havířovskému magistrátu. – Bydlím tu už od roku 1962 s malými přestávkami. Pocházím z české vesnice, přišel jsem tu kopat uhlí. Musím říct, že Havířov je komfortním městem, bydlí se tu nádherně, a pokud někdo tvrdí něco jiného, to proto, že neprožil nic horšího. Škoda jen, že to město nemá perspektivy. Mladí nemají práci a utíkají odtud – naříkal hornický důchodce. Na jeho slova navázal mladý architekt, Marek Obtulovič. – Město musí mít vizi. Zvláště tehdy, když jde o město bez tradic a bez historie, umělé vytvořeno. Proto se ptám, jaká je koncepce Havířova? Každý vidí svůj chodník, jakoby to byl největší problém ve městě. Avšak o moc důležitější je položit si otázku, co tak doopravdy chceme, jaký je náš společný cíl? Protože můžeme mít všechno, ale bez zdravých mezilidských vztahů nebudeme šťastní.

Od redakce „WTZ”: COEXISTENTIA podporovala v komunálních volbách koaliční volební listinu KDU-ČSL a STAN – Společně pro Havířov.

Zdjęcie nr 1 – prezydent Hawierzowa Josef Bělica (ANO 2011),

zdjęcie nr 2 – asystentka Lenka Fridlowa i zastępca prezydenta, Bogusław Niemiec

(KDU-ČSL) – „Głos”, 15.2.2019 r.

 

*************************************************************************************************************

 

Zapisy do polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej / Zápisy do polských základních škol v České republice

 

Terminy zapisów do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej / Termíny zápisů do prvních tříd polských základních škol v České republice

 

                  Termin zapisów / Termíny zápisů

Gnojnik / Hnojník

5.4.2019 r. (7.00-15.30)

Wędrynia / Vendryně

8.4.2019 r. (12.00-16.00) i 9.4.2019 r. (8.00-12.00)

Bukowiec / Bukovec

9.4.2019 r. (8.00-15.30)

Oldrzychowice / Oldřichovice

9.4.2019 r. (14.00-17.00) i 10.4.2019 r. (14.00-17.00)

Sucha Górna / Horní Suchá

11.4.2019 r. (12.00-16.00)

Trzyniec Dworcowa / Třinec Nádražní

9.4.2019 r. (14.00-17.00) i 10.4.2019 r. (14.00-17.00)

Trzyniec Taras / Třinec Terasa

9.4.2019 r. (14.00-17.00) i 10.4.2019 r. (14.00-17.00)

Bystrzyca / Bystřice

25.4.2019 r. (8.00-17.00)

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova

26.4.2019 r. (11.30-15.30)

Orłowa Lutynia / Orlová Lutyně

4.4.2019 r. (13.00-17.00) i 5.4.2019 r. (8.00-12.00)

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně

11.4.2019 r. (8.00-16.00)

Nawsie / Návsí

9.4.2019 r. (7.00-16.00)

Koszarzyska / Košařiska

9.4.2019 r. (12.30-16.30)

Hawierzów Błędowice / Havířov Bludovice

8.4.2019 r. (14.00-17.00) i 9.4.2019 r. (14.00-17.00)

Karwina Frysztat / Karviná Fryštát

11.4.2019 r. (13.15-17.00)

Czeski Cieszyn / Český Těšín

3.4.2019 r. (13.00-18.00) i 4.4.2019 r. (13.00-17.00)

Czeski Cieszyn Sibica / Český Těšín Svibice

3.4.2019 r. (13.00-17.00)

Stonawa / Stonava

4.4.2019 r. (14.00-16.30)

Gródek / Hrádek

9.4.2019 r. (8.00-16.00)

Jabłonków / Jablunkov

11.4.2019 r. (13.00-17.00) i 12.4.2019 r. (13.00-16.00)

Ropica / Ropice

5.4.2019 (13.00-16.30)

Cierlicko / Těrlicko

10.4.2019 r. (8.00-16.00)

Łomna Dolna / Dolní Lomná

11.4.2019 r. (12.00-16.00)

Milików / Milíkov

4.4.2019 r. (8.00-15.00)

Olbrachcice / Albrechtice

2.4.2019 r. (13.30-17.00)

aktualne dane na podstawie stron internetowych szkół

 

Liczba dzieci zapisanych do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej / Počet dětí zapsaných do prvních tříd polských základních škol v České republice

 

2019 / 2020 **)

2018 / 2019 *)

2017 / 2018 *)

2016 / 2017 *)

2015 / 2016 *)

2014 / 2015 *)

RAZEM / CELKEM

225

250

241

275

249

229

z tego / z toho

 

 

 

 

 

 

Gnojnik

17

13

20

19

15

11

Wędrynia

9

16

8

12

13

9

Bukowiec

8

8

11

8

7

10

Oldrzychowice

6

8

3

3

8

4

Sucha Górna

11

6

10

15

4

5

Trzyniec Dworcowa

24

25

18

21

19

12

Trzyniec Taras

2

5

6

8

8

9

Bystrzyca

10

15

17

17

22

14

Mosty koło Jabłonkowa

2

2

3

4

3

9

Orłowa Lutynia

5

1

5

5

3

6

Lutynia Dolna

7

7

3

8

2

5

Nawsie

10

10

8

7

2

5

Koszarzyska

4

2

4

6

1

6

Hawierzów Błędowice

5

5

9

5

4

10

Karwina Frysztat

15

19

18

15

15

17

Czeski Cieszyn

37

41

49

43

60

39

Czeski Cieszyn Sibica

11

8

6

14

12

10

Stonawa

1

4

3

4

3

2

Gródek

5

8

5

8

10

2

Jabłonków

13

25

13

30

17

21

Ropica / Niebory

6

6

7

5

6

7

Cierlicko

3

6

3

8

6

8

Łomna Dolna

2

5

5

2

3

0

Milików

7

0

3

4

3

5

Olbrachcice

5

5

4

4

3

4

*) źródło: Polskie Centrum Pedagogiczne

**) aktualne dane na podstawie doniesień medialnych

 

*************************************************************************************************************

Załącznik „WTZ” nr 98

Zmiany statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

Příloha „WTZ” č. 98

Změna stanov politického hnutí COEXISTENTIA

*************************************************************************************************************

 

Zmiany statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przyjęte przez IX Kongres COEX w dniu 14.5.2005 r. / Změny stanov politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) schválené IX. Kongresem COEX dne 14.5.2005

 

Kongres COEX uchwalił następujące zmiany statutu COEX:

uzupełnić i poprawić tekst: „§ 5 – Cele polityczne ruchu: 1. Ruch w swej działalności forsuje dotrzymywanie praw Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka proklamowaną przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10.12.1948 r., 2. Działalność ruchu jest skierowana na programowe forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych wolności, przede wszystkich tych, które są podstawą sprawiedliwości i pokoju na świecie i które najlepiej są dotrzymywane, z jednej strony skuteczną demokracją polityczną, z drugiej strony wspólnym pojmowaniem i dotrzymywaniem praw człowieka, od którego są uzależnione. § 5a – Ruch popiera różnorodność kulturową, językową i wyznaniową. § 5b – Ruch z poparciem stowarzyszeń obywatelskich i organizacji pożytku publicznego, forsuje ochronę i dalszy rozwój praw człowieka i podstawowych wolności, § 5c – Podstawowe cele ruchu są: a) prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, b) prawo do wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, c) prawo do udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, d) prawo do szerzenia informacji w własnym języku, e) prawo do rozwoju istotnych tradycji kulturowych, f) prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków, § 5d – Cele polityczne w poszczególnych dziedzinach życia socjalnego i gospodarczego ruch konkretyzuje w swoim programie, § 5e – Ruch w działalności kieruje się dokumentami Unii Europejskiej i Rady Europy, przede wszystkim a) Kartą Podstawowych Praw i Wolności Unii Europejskiej, b) Umową Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Swobód w brzmieniu protokołu nr 11, c) Umową Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, d) Europejską Kartą Rady Europy o Ochronie Języków Mniejszościowych i Regionalnych.”,  

§ 24 – Rada Wykonawcza, pierwsze zdanie art. 2 „Rada Wykonawcza jest (15-25)-osobowa” zastąpić zdaniem „Rada Wykonawcza jest (11-15)-osobowa”, w art. 3 tekst „raz na miesiąc” zastąpić tekstem „raz na dwa miesiące“.

 

Kongres COEX schválil následující změny stanov COEX:

doplnit a upravit text: „§ 5 – Politické cíle hnutí: 1. Hnutí ve své činnosti prosazuje dodržování práv Všeobecné deklarace lidských práv, vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10.12.1948, 2. Činnost hnutí směřuje k programovému prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména těch, které jsou základem spravedlnosti a míru ve světě a které jsou nejlépe zachovány na jedné straně účinnou politickou demokracií a na druhé straně společným pojetím a dodržováním lidských práv na němž závisí. § 5a – Hnutí podporuje kulturní, jazykovou a náboženskou rozmanitost. § 5b – Hnutí prosazuje s podporou občanských sdružení a obecně prospěšných společností ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod, § 5c – Základní politické cíle hnutí jsou: a) právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, b) právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, c) právo účasti na řešení věcí, týkající se národních a etnických menšin, d) právo na šíření informací ve svém jazyce, e) právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, f) právo na zachování vlastních kulturních památek a statků, § 5d – Politické cíle v jednotlivých oblastech sociálního a hospodářského života hnutí specifikuje ve svém programu, § 5e – Hnutí ve své činnosti se řídí dokumenty Evropské unie a Rady Evropy, zejména a) Chartou základních práv a svobod Evropské unie, b) Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č.11, c) Rámcovou úmluvou Rady Evropy o ochraně národnostních menšin, d) Evropskou chartou Rady Evropy o ochraně regionálních či menšinových jazyků.”,

§ 24 – Výkonná rada, první větu odst. 2 „Výkonná rada je 15-25členná” nahradit větou „Výkonná rada je 11-15členná”, v odst. 3 text „jednou za měsíc” nahradit textem „jednou za dva měsíce”.

 

Zmiany statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przyjęte przez XI Kongres COEX w dniu 23.5.2009 r. / Změny stanov politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) schválené XI. Kongresm COEX dne 23.5.2009

 

Kongres COEX uchwalił następujące zmiany statutu COEX:

§ 22 – Kongres, w art. 5, ust. e) skreślić tekst „który może być wybrany maksymalnie na dwie po sobie następujące kadencje wyborcze.“,

§ 24 – Rada Wykonawcza, art. 2: pierwsze zdanie „Rada Wykonawcza jest (11-15)-osobowa” zastąpić zdaniem „Rada Wykonawcza jest (7-13)-osobowa”, dalej zastąpić tekst „wiceprzewodniczący ruchu“ tekstem „pierwszy wiceprzewodniczący ruchu“,

§ 25a – Pierwszy wiceprzewodniczący ruchu, w art. 2 skreślić tekst „na podstawie rotacji“,

§ 29 – Sekcje narodowe, tekst ustępu 5: „Przewodniczący sekcji narodowej, o ile nie jest wybrany przewodniczącym ruchu, jest automatycznie wiceprzewodniczącym ruchu“ zastąpić tekstem „Przewodniczący sekcji narodowej jest automatycznie wiceprzewodniczącym ruchu i członkiem Rady Wykonawczej“.

 

Kongres COEX schválil následující změny stanov COEX:

§ 22 – Kongres, v čl. 5, odst. e) zrušit text „který může být zvolen maximálně na dvě volební období po sobě.“,

§ 24 – Výkonná rada, odst. 2: první větu „Výkonná rada je 11-15členná” nahradit „Výkonná rada je 7-13členná”, dále nahradit text „místopředseda hnutí“ za text „první místopředseda hnutí“,

§ 25a – První místopředseda hnutí, v čl. 2 zrušit text „na základě rotace“,

§ 29 – Národní sekce, text odstavce 5: „Předseda národní sekce, pokud není zvolen předsedou hnutí, je automaticky místopředsedou hnutí“ nahradit za text „Předseda národní sekce je automaticky místopředsedou hnutí a členem Výkonné rady“.

 

Zmiany statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przyjęte przez XIII Kongres COEX w dniu 27.4.2013 r. / Změny stanov politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) schválené XIII. Kongresem COEX dne 27.4.2013

 

Kongres COEX uchwalił następujące zmiany statutu COEX:

w artykule 1, § 1 ust. 4, 5, § 2 ust. 4 i artykule 6, § 29, ust. 1 nazwy „Coexistentia, Wspólnota, Együttélés“ zmienić na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYÜTTTÉLÉS“ tak, aby nazwa była taka sama we wszystkich artykułach w zgodzie z nazwą ruchu politycznego,

w artykule 6, § 22, ust. 5g) tekst „wybory (25-45)-osobowej Rady Republikowej“ zmienić na „wybory (19-39)-osobowej Rady Republikowej“,

w artykule 6, § 24, ust. 3 pierwsze zdanie „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby lub na podstawie decyzji Rady Republikowej.“ zmienić na „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące.“

 

Kongres COEX schválil následující změny stanov COEX:

v článku 1, § 1 odst. 4, 5, § 2 odst. 4 a článku 6, § 29, odst.1 názvy „Coexistentia, Wspólnota, Együttélés“ změnit na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYÜTTTÉLÉS“ tak, aby název byl stejný ve všech článcích v souladu s názvem politického hnutí,

v článku 6, § 22, odst. 5g) text „volba 25-45členné Republikové rady“ změnit na „volba 19-39členné Republikové rady“,

v článku 6, § 24 odst. 3 první větu „Výkonná rada zasedá podle potřeby nebo na základě rozhodnutí Republikové rady.“ změnit na „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.“

 

Wniosek zmian statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przygotowany do uchwalenia na XVI Kongresie COEX, który odbędzie się 11.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie

 

§ 24, art. 3: tekst „raz na trzy miesiące” zastąpić „raz na dwa miesiące”,

§ 24, art. 4: uzupełnić tekst: „i radni województw, o ile są członkami ruchu,”

§ 24, art. 5: tekst  „wiceprzewodniczącego” zastąpić „wiceprzewodniczących”,

§ 25b), art. 2: tekst „wiceprzewodniczący” zastąpić „wiceprzewodniczący” (w języku polskim zmiana nie jest konieczna),

§ 25b), art. 3: tekst „wiceprzewodniczącego” zastąpić „wiceprzewodniczących”,

§ 29, art. 3 skreślić, § 29, art. 5 skreślić, § 29, art. 4 przenumerować na art. 5,

Uzupełnić § 29, art. 3: „Sekcja narodowa przedstawia sprawozdanie z działalności Kongresu, i w wypadku że jest to konieczne, również Radzie Republikowej.”,

Uzupełnić § 29, art. 4: „Sekcja narodowa jest organem doradczym ruchu. W wypadku, że sekcja narodowa przedstawi Radzie Republikowej lub Radzie Wykonawczej uchwałę z wnioskiem do realizacji, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza jest zobowiązana wniosek omówić na najbliższym zebraniu.”,

Uzupełnić § 29, art. 6: „Przewodniczącego sekcji narodowej wybiera Rada Republikowa, członków sekcji narodowej deleguje Rada Wykonawcza.”,

§ 31, art. 3 skreślić, § 31, art. 4, 5, 6, 7, 8 przenumerować na art. 3, 4, 5, 6, 7,

§ 32, art. 1: skreślić tekst „i sekcje narodowe”,

§ 34 poprawić tekst „… na XVI Kongresie COEXISTENTII w dniu 11.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie.

 

Návrh změny stanov politického hnutí COEXISTENTIA

(dále COEX) připraven ke schválení na XVI. Kongrese COEX, který se koná 11.5.2019 v České Těšíně

 

§ 24, odst. 3: text „jednou za tři měsíce” nahradit „jednou za dva měsíce”,

§ 24, odst. 4: doplnit text: „a zastupitelé krajů, pokud jsou členy hnutí,”

§ 24, odst. 5: text  „místopředsedy” nahradit „místopředsedů”,

§ 25b), odst. 2: text „místopředsedu” nahradit „místopředsedy”,

§ 25b), odst. 3: text „místopředsedy” nahradit „místopředsedů”,

§ 29, odst. 3 škrtnout,

§ 29, odst. 5 škrtnout,

§ 29, odst. 4 přečíslovat na odst. 5,

Doplnit § 29, odst. 3: „Národní sekce předkládá zprávu o činnosti Kongresu, a pokud je to nutné rovněž Republikové radě.”,

Doplnit § 29, odst. 4: „Národní sekce jsou poradním orgánem hnutí. V případě, že národní sekce předloží Republikové radě nebo Výkonné radě usnesení s návrhem na řešení, Republiková rada nebo Výkonná rada je povinna návrh projednat ne nejbližší schůzi.”,

Doplnit § 29, odst. 6: „Předsedu národní sekce volí Republiková rada, členy národní sekce deleguje Výkonná rada.”,

§ 31, odst. 3 škrtnout,

§ 31, odst. 4, 5, 6, 7, 8 přečíslovat na odst. 3, 4, 5, 6, 7,

§ 32, odst. 1: škrtnout text „a národní sekce”,

§ 34 upravit text „… na XVI. Kongrese COEXISTENTIE dne 11.5.2019 v Českém Těšíně.

 

Wnioskowany tekst statutu ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przygotowany do uchwalenia na XVI Kongresie COEX, który odbędzie się 11.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie

 

Artykuł 1 – Zasady ogólne

§1 – Nazwa i charakterystyka ruchu

1.       Nazwa ruchu: COEXISTENTIA, odpowiedniki nazw: po czesku SOUŽITÍ, po słowacku SPOLUŽITIE, po polsku WSPÓLNOTA, po niemiecku ZUSAMMENLEBEN, po węgiersku EGYUTTÉLÉS, po ukraińsku i rusińsku SPIVŽITTJA,  po chorwacku KOEGZISTENCIJA.

2.       Skrót nazwy ruchu: COEX

3.       Używanie wymienionych nazw w jednym lub kilku językach jednocześnie jest pełnoprawne.

4.       COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest ruchem centro-prawicowym.

5.       COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest otwarta również w kierunku tych ugrupowań lewicowych i prawicowych, które respektują zasady demokratyczne uwzględnione w niniejszym statucie.

 

§2 – Podstawa prawna ruchu

1.       Oświadczenie o założeniu ruchu było opublikowane 26.2.1990 r. w Pradze.

2.       Kongres Założycielski ruchu odbył się 31.3.1990 r.

3.       Ruch był zarejestrowany zgodnie z ustawą ČSFR  nr 15/1990 Dz.U. w dniu 27.2.1990 r. pod numerem AVS/1-514/90 i przerejestrowany zgodnie z ustawą nr 424/1991 Dz.U. w dniu 17.4.1992 r.

4.       COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA jest subiektem prawnym.

 

§3 – Znaki, pieczątki ruchu i języki obrad

1.       Znak ruchu: czerwony tulipan na białym polu w okrągłym otoku z napisami według §1, ust.1. (znak COEX)

2.       Wielka pieczątka ruchu: tulipan ograniczony okręgiem z nazwami według §1, ust.1.

3.       Mała pieczątka ruchu: kształt prostokątny, w lewej części: tulipan, uzupełniony tekstem – COEXISTENTIA, Ruch Polityczny Czeski Cieszyn.

4.       Pieczątka sekcji narodowej: kształt prostokątny z tekstem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ i nazwa w języku określonej narodowości, SEKCJA NARODOWA.

5.       Pieczątka grupy gminnej: kształt okrągły z tekstem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ i nazwa w języku określonej narodowości, GRUPA GMINNA.

6.       Języki obrad: czeski, słowacki, polski, niemiecki, węgierski, ukraiński, chorwacki.

 

§4 – Siedziba i terenowy zakres działania

1.       Siedziba ruchu: Czeski Cieszyn, Strzelnicza 28.

2.       Terenowy zakres działania: Republika Czeska.

 

Artykuł 2 – Cele polityczne ruchu

§5

1.       Ruch w swej działalności forsuje dotrzymywanie praw Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka proklamowaną przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10.12.1948 r.

2.       Działalność ruchu jest skierowana na programowe forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkich tych, które są podstawą sprawiedliwości i pokoju na świecie i które najlepiej są dotrzymywane w jednej strony skuteczną demokracją polityczną, z drugiej strony wspólnym pojmowaniem i dotrzymywaniem praw człowieka, od którego są uzależnione.

 

§5a

Ruch popiera różnorodność kulturalną, językową i wyznaniową.

 

§5b

Ruch z poparciem stowarzyszeń obywatelskich i organizacji pożytku publicznego forsuje ochronę i dalszy rozwój praw człowieka i podstawowych swobód.

 

§5c

Podstawowe cele ruchu są: a) prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych, b) prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, c) prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, d) prawo do szerzenia informacji w własnym języku, e) prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, f) prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

 

§5d

Cele polityczne w poszczególnych dziedzinach życia socjalnego i gospodarczego ruch konkretyzuje w swoim programie.

 

§5e

Ruch w działalności kieruje się dokumentami Unii Europejskiej i Rady Europy,  przede wszystkim a) Kartą Podstawowych Praw i Swobód Unii Europejskiej, b) Umową Rady Europy o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Swobód w brzmieniu protokołu nr 11, c) Umową Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, d) Europejską Kartą Rady Europy o Ochronie Języków Mniejszościowych i Regionalnych.

 

Artykuł 3 – Członkostwo

§6

1.       Członkiem ruchu może być każda osoba starsza 18 lat, która nie jest członkiem innej partii politycznej lub ruchu politycznego i która zgadza się ze statutem ruchu i programem ruchu.

2.       Członek ruchu a) bierze udział w działalności ruchu, b) może wybierać i być wybierany, c) może zakładać grupy gminne lub grupy obwodowe i tworzyć sekcje narodowe, d) jest zobowiązany dotrzymywać statutu ruchu i programu ruchu.

3.       Członkostwo zanika a) zgonem członka, b) rezygnacją z członkostwa, c) skreśleniem członka.

4.       Członek może wystąpić z ruchu na podstawie pisemnego oświadczenia.

5.       Pisemne oświadczenie odda członek u właściwej sekcji narodowej, sekretarzowi Rady Wykonawczej lub upoważnionemu pracownikowi Biura Ruchu. Członkostwo zanika z dniem przekazania oświadczenia.

6.       Członkostwo może zaniknąć skreśleniem członka w wypadku, kiedy członek działa w sprzeczności ze statutem ruchu lub programem ruchu.

7.       O skreśleniu członka decyduje Rada Republikowa, organem odwoławczym jest Sąd Rozjemczy.

 

§7 – Ewidencja członków

1.       Ewidencję członków prowadzi sekretarz Rady Wykonawczej ruchu.

2.       Na podstawie pisemnej deklaracji, w której członek swoim podpisem potwierdza swoje członkostwo w ruchu i zobowiązuje się dotrzymywać statutu ruchu i programu ruchu, członek otrzymuje w terminie do 30 dni legitymację członkowską.

3.       W legitymacji członkowskiej jest wyznaczone imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania i zatrudnienie członka, jego podpis i data wstąpienia.

 

§8 – skreślony

 

§9 – skreślony

 

§10 – Członkostwo honorowe

 

1.       Na wniosek przewodniczącego ruchu Kongres może udzielić członkostwo honorowe. Członek honorowy ma prawo udzielać się w ruchu zachowując wszystkie prawa i obowiązki członka.

2.       Członkostwo honorowe może być odwołane: a) o ile o ile o to zażąda członek pisemnie, b) o ile jego działalność staje się sprzeczna ze statutem ruchu i programem ruchu.

 

Artykuł 4 – Struktura organizacyjna ruchu i ogólne zasady działalności

§11

1.       Struktura organizacyjna i organy ruchu: a) grupy lub organy gminne lub obwodowe, b) organy ogólnopaństwowe.

2.       Organy grup gminnych i obwodowych: a) zebranie członkowskie, b) zarząd grupy.

3.       Organy ogólnopaństwowe: a) Kongres,b) Rada Republikowa, c) Rada Wykonawcza, d) sekcja narodowa, e) Sąd Rozjemczy, f) Komisja Rewizyjna, g) komisje resortowe i tematyczne

 

§12 – Wybory organów i działacze ruchu

1.       Organy i działacze ruchu są wybierani przez głosowanie na okres 2 lat. O sposobie głosowania decyduje Kongres lub Rada Republikowa a w wypadku grup gminnych lub obwodowych – zebranie członkowskie.

2.       W wyborach organów ruchu mogą być wybierani rezerwowi. W wypadku rezygnacji któregoś z wybranych członków, na jego miejsce awansuje według kolejności wybrany rezerwowy.

3.       Działalność w funkcji wybieralnej zanika: a) rezygnacją z pełnienia funkcji, b) odwołaniem z funkcji, c) zanikiem członkostwa w ruchu.

4.       O rezygnację z pełnienia funkcji żąda członek pisemnie organ, przez który był wybrany lub którego jest członkiem. Rezygnacja wchodzi w życie, kiedy przyjmie ją określony organ.

5.       Działacza może odwołać z funkcji organ, który go wybrał.

 

§13 – Ważność uchwał w organach ruchu

1.       Organ ruchu jest zdolny do podjęcia uchwał, jeżeli jest obecna większość członków z prawem głosu. Do przyjęcia uchwały wystarczy, jeżeli za głosowała większość obecnych członków z prawem głosu, o ile statut nie określił coś innego.

2.       Uchwały grup gminnych lub obwodowych, jak również sekcji narodowych są ważne dla tych, którzy tak głosowali.

3.       Uchwała Kongresu jest ważna dla całego ruchu.

 

§14 – Zakres działania wybieralnych organów ruchu

1.       Każdy organ wybieralny ruchu ma samodzielną i niezależną kompetencję określoną statutem. W sporach kompetencyjnych decyduje, na wniosek Sądu Rozjemczego, organ nadrzędny.

2.       Grupy gminne i obwodowe mogą nawiązywać i rozwijać stosunki z organizacjami gminnymi innych partii i ruchów.

3.       Sekcje narodowe mogą utrzymywać kontakty z organami i organizacjami swoich krajów macierzystych.

 

Artykuł 5 – Grupy gminne i obwodowe

§15

Jednostką podstawową ruchu są grupy gminne i obwodowe, które są zakładane na zasadach samorządowych.

 

§16 – Zakładanie grup gminnych i obwodowych

1.       Grupa gminna lub obwodowa może powstać na podstawie pisemnego oświadczenia co najmniej pięciu osób, przesłanego do Biura Ruchu.

2.       Grupa gminna działa na terenie gminy, miasta lub dzielnicy miejskiej, grupa obwodowa obejmuje kilka jednostek terenowych.

3.       Zgodnie ze statutem grupę gminną lub obwodową w terminie 30 dni od daty oświadczenia zarejestruje Biuro Ruchu. Przekaże pisemne oznajmienie i pieczątkę odnośnej grupie.

4.       Grupa gminna lub obwodowa powstaje z dniem rejestracji.

5.       W wypadku, że rejestracja grupy jest sprzeczna ze statutem, Biuro Ruchu w terminie 30 dni oznajmi swoją decyzję odnośnym osobom z przytoczeniem powodów.

 

§17 – Zanik grupy gminnej lub obwodowej

1.       Grupa gminna lub obwodowa może zaniknąć: a) przez połączenie z inną grupą, b) przez rozwiązanie grupy, c) obniżeniem liczby członków pod 5 osób.

2.       O połączeniu lub rozwiązaniu grupy może zadecydować zebranie członkowskie.

 

§18 – Zebranie członkowskie grupy gminnej lub obwodowej

1.       Zebranie członkowskie jest najwyższym organem grupy gminnej lub obwodowej.

2.       Zebranie członkowskie zwołuje zarząd grupy co najmniej jeden raz za rok. Jeżeli o jego zwołanie zażąda co najmniej 1/3 członków grupy zarząd jest zobowiązany zwołać zebranie członkowskie najpóźniej w terminie do 14 dni.

3.       O terminie i programie zebrania członkowskiego zarząd jest zobowiązany poinformować członków z wyprzedzeniem co najmniej 8 dni.

4.       Zebranie członkowskie jest zdolne do podjęcia uchwał, jeżeli jest obecna większość członków.

5.       Jeżeli zebranie członkowskie było odpowiednio zwołane, ale do czasu rozpoczęcia wyznaczonego w zaproszeniu większość członków nie jest obecna, to po 30 minutach zebranie uznaje się za zdolne do podjęcia uchwał z udziałem rzeczywiście obecnych członków.

6.       Do przyjęcia uchwał jest potrzebna zwykła większość głosów.

7.       Do wyłącznej kompetencji zebrania członkowskiego należy:

a)   ocena działalności i gospodarowania grupy,

b)   wybór przewodniczącego grupy,

c)   wybór członków i rezerwowych zarządu grupy,

d)   wybór delegatów na Kongres,

e)   wnioskowanie kandydatów na funkcje do samorządów gminnych w obwodzie, gdzie grupa działa,

f)    decydowanie o rozwiązaniu grupy gminnej lub obwodowej,

g)   decydowanie o połączeniu z inną grupą.

8.       Program zebrania członkowskiego określa zarząd grupy. Jeżeli zebranie członkowskie było zwołane z inicjatywy 1/3 członków grupy, jest obowiązkiem włączyć do programu punkt dotyczący powodu zwołania tego zebrania.

 

§19 – Zarząd grupy gminnej lub obwodowej

1.       Działalnością i gospodarowaniem grupy w okresie między zebraniami członkowskimi kieruje 3 – 7 osobowy zarząd grupy pod kierownictwem przewodniczącego.

2.       Przewodniczącego i członków zarządu grupy, włącznie 1 – 3 rezerwowych, wybiera zebranie członkowskie.

3.       Zarząd grupy wybiera spośród siebie wiceprzewodniczącego, sekretarza i gospodarza i według rozważenia i innych działaczy.

4.       Zarząd grupy schodzi się według potrzeby, ale co najmniej raz na kwartał.

5.       Zebranie zarządu grupy zwołuje przewodniczący. Jeżeli o to zażąda 1/3 członków zarządu grupy przewodniczący jest zobowiązany do zwołać zebranie w terminie do 14 dni.

6.       Do kompetencji zarządu grupy należy: a) organizować działalność grupy gminnej lub obwodowej, b) zwoływać zebranie członkowskie, c) przygotowywać i zwoływać zebrania publiczne (przedwyborcze).

 

§20

1.       Członkowie przedstawicielstw gminnych (miejskich) wybrani z kandydatów zaproponowanych ruchem w obwodzie działalności grupy gminnej lub obwodowej mają prawo brać udział w zebraniu zarządu grupy lub zebraniu członkowskim grupy.

2.       Członkowie przedstawicielstw gminnych (miejskich) wybrani z kandydatów zaproponowanych ruchem w obwodzie działalności grupy gminnej lub obwodowej mogą na zebraniu członkowskim przedstawić sprawozdanie z swej działalności.

 

§21 – Zadania grupy gminnej lub obwodowej

a)       włączyć się do organizowania życia politycznego gminy, miasta lub obwodu zgodnie z programem i statutem ruchu,

b)       inicjować i zapewniać politycznie rozwiązywanie problemów rozwoju gospodarczego i socjalnego gminy, ochrony środowiska naturalnego, warunków wykształcenia szkolnego,

c)       ingerować w wypadku dyskryminacji, działać w kierunku dotrzymywania praw człowieka, stosowania zasad demokracji, praw społeczności narodowych (grup etnicznych), obywatelskiego równouprawnienia i współdziałania,

d)       przyczyniać się do wytwarzania dobrych stosunków międzyludzkich i wspólnoty obywateli różnej narodowości i religii,

e)       prowadzić ewidencję grupy gminnej,

f)         zapewniać ochronę interesów członków,

g)       organizować udział ruchu w wyborach komunalnych,

h)       włączyć się do przygotowań, propagacji i zapewnienia przebiegu wyborów do Parlamentu Europejskiego,wyborów parlamentarnych i senackich i wyborów do przedstawicielstw wojewódzkich,

i)         współpracować z członkami przedstawicielstw gminnych (miejskich) wybranych w wyborach komunalnych,

j)         informować wyborców o celach i realizacji programu ruchu,

k)       nawiązywać i rozwijać kontakty z organizacjami samorządów gminnych i administracji państwowej.

 

Artykuł 6 – Organy republikowe ruchu

§22 – Kongres

1.       Najwyższym organem ruchu jest Kongres.

2.       Na Kongresie mają prawo głosu: a) delegaci wybrani na zebraniach grup gminnych i obwodowych, b) delegaci wybrani na konwentach sekcji narodowych, c) członkowie Rady Republikowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego.

3.       Kongres zwołuje przewodniczący ruchu na podstawie statutu i decyzji Rady Republikowej co najmniej raz na 2 lata.

4.       Na Kongresie może każda grupa gminna i obwodowa delegować co najmniej jednego członka. Dalsi członkowie będą delegowani według klucza określonego Radą Republikową.

5.       Do jurysdykcji Kongresu należy:

a)   uchwalanie i nowelizacja statutu,

b)   przyjęcie i nowelizacja programu ruchu,

c)   ocena kadencji między Kongresami,

d)   omówienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

e)   wybory przewodniczącego ruchu,

f)     wybory pierwszego wiceprzewodniczącego,

g)   wybory 19 – 39 osobowej Rady Republikowej,

h)   wybory 3 – 7 osobowej Komisji Rewizyjnej,

i)    wybory 3-osobowego Sądu Rozjemczego,

j)    ewentualne ustalenie wysokości składki członkowskiej,

k)   decydowanie o rozwiązaniu ruchu i rozliczeniu majątkowym,

l)    decydowanie o wszystkich sprawach, które według statutu są w jego kompetencji.

 

§23 – Rada Republikowa

1.       Jest politycznym, decyzyjnym i kontrolnym organem ruchu. W okresie między dwoma Kongresami decyduje o wszystkich sprawach, które są w wyłącznej kompetencji Kongresu.

2.       Członkami Rady Republikowej są automatycznie posłowie Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Parlamentu RC jakoż i wybrani radni sejminków wojewódzkich, o ile są członkami ruchu. Ich członkostwo w Radzie Republikowej jest zachowane aż do następnego Kongresu, a to i wtedy, jeżeli w dalszych wyborach nie uzyskali mandatu.

3.       Do zakresu działania Rady Republikowej należą:

a)   wybory członków Rady Wykonawczej,

b)   wybory wiceprzewodniczącego ruchu,

c)   uchwalenie komisji wyborczej ruchu,

d)   przygotowanie i uchwalenie programu wyborczego kampanii przedwyborczej,

e)   zawieranie umów koalicyjnych i politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyborach parlamentarnych i senackich i wyborach do sejmików wojewódzkich,

f)     uchwalanie kandydatów do wyborów do Parlamentu Europejskiego,

g)   uchwalanie kandydatów do wyborów parlamentarnych i senackich,

h)   uchwalanie kandydatów do wyborów do sejmików wojewódzkich,

i)     przy współpracy z grupami gminnymi lub obwodowymi organizacja udziału ruchu w wyborach komunalnych,

j)     przyjęcie i przygotowanie reguł finansowania i gospodarowania ruchu,

k)   decydowanie o sprawach, które zgodnie ze statutem należą do jej kompetencji,

l)     w sprawach spornych, na wniosek Sądu Rozjemczego, wykładnia statutu ruchu.

4.       Żąda informacje od posłów Parlamentu Europejskiego, posłów i senatorów Parlamentu RC, proponowanych lub oficjalnie popieranych przez ruch, na temat działalności i zleca im zadania zgodnie z programem ruchu.

5.       Jest kompetentna decydować w sprawach kontaktów zagranicznych i kontaktów na inne partie polityczne i ruchy polityczne.

6.       Schodzi się według potrzeby, co najmniej 2 razy w roku.

7.       Zebrania Rady Republikowej zwołuje przewodniczący ruchu.

8.       Jeżeli o to zażąda co najmniej 1/5 członków Rady Republikowej,  Rada Wykonawcza jest zobowiązana zwołać w terminie do 14 dni zebranie Rady Republikowej.

9.       Rada Republikowa jest zobowiązana włączyć do programu obrad wszystkie sprawy przedstawione przez Radę Wykonawczą.

10.   Określenie regulaminu obrad Rady Republikowej jest w jej kompetencji.

 

§24 – Rada Wykonawcza

1.       Rada Wykonawcza kontroluje i kieruje politykę ruchu w okresie między poszczególnymi zebraniami Rady Republikowej zgodnie z jej uchwałami i zgodnie z przyjętym programem ruchu. O swojej działalności informuje Radę Republikową.

2.       Rada Wykonawcza jest 7 – 13 osobowa. Jej członkami są przewodniczący ruchu, pierwszy wiceprzewodniczący ruchu i kolejni działacze ruchu. Jej członkowie są wybierani spośród członków Rady Republikowej. Członek Rady Wykonawczej otrzyma legitymację członka Rady Wykonawczej.

3.       Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na dwa miesiące. Przewodniczący ruchu ma prawo zwołać zebranie Rady Wykonawczej kiedykolwiek. Jeżeli o to żąda co najmniej 1/3 członków Rady Wykonawczej jest przewodniczący ruchu zobowiązany bezzwłocznie zwołać zebranie Rady Wykonawczej.

4.       Posłowie Parlamentu Europejskiego, posłowie i senatorowie Parlamentu RC i radni województw, o ile są członkami Ruchu, mogą kiedykolwiek brać udział w zebraniu Rady Wykonawczej. O ile nie byli wybrani członkami Rady Wykonawczej, mają głos doradczy. Również goście zaproszeni na zebranie Rady Wykonawczej mają głos doradczy.

5.       Rada Wykonawcza określa obowiązki wiceprzewodniczących ruchu i innych działaczy ruchu.

 

§25 – Przewodniczący ruchu

1.       Przewodniczący ruchu reprezentuje ruch w kraju i za granicą.

2.       Jest odpowiedzialny za realizowanie polityki, ideologii i strategii ruchu.

3.       Wykonuje wszystkie zadania określone statutem, Kongresem, Radą Republikową i Radą Wykonawczą.

4.       Przewodniczącego zastępuje w czasie jego nieobecności pierwszy wiceprzewodniczący lub uprawomocniony przez Radę Republikową członek Rady Wykonawczej.

5.       Prawo podpisu w imieniu ruchu ma przewodniczący, pierwszy wiceprzewodniczący lub uprawomocniony przez Radę Republikową członek Rady Wykonawczej.

 

§25a – Pierwszy wiceprzewodniczący ruchu

1.       Pierwszy wiceprzewodniczący ruchu jest wybierany przez Kongres ruchu.

2.       Funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego piastuje członek sekcji narodowej, która nie przewodniczy ruchowi.

 

§25b – Wiceprzewodniczący ruchu

1.       Ruch ma 1 – 5 wiceprzewodniczących. Liczbę wiceprzewodniczących określa Kongres ruchu.

2.       Wiceprzewodniczący ruchu wybierani przez Radę Republikową.

3.       Zakres obowiązków wiceprzewodniczących ruchu określa Rada Republikowa.

 

§26 – Sekretarz Rady Wykonawczej

1.       Sekretarz Rady Wykonawczej jest wybierany spośród członków Rady Wykonawczej.

2.       Sekretarz Rady Wykonawczej zapewnia agendę ruchu, kieruje Biurem Ruchu, koordynuje działalność organów ruchu wszystkich szczebli, wykonuje wszystkie zadania wynikające ze statutu, uchwał Rady Republikowej, Rady Wykonawczej i decyzji przewodniczącego ruchu.

3.       Określa obowiązki pracowników Biura Ruchu.

4.       Sekretarza Rady Wykonawczej w okresie jego nieobecności zastępuje wyznaczony członek Rady Wykonawczej.

5.       Obowiązki sekretarza określa Rada Republikowa.

 

§27 – Komisja Rewizyjna

1.       Komisja Rewizyjna ma 3 – 7 członków.

2.       Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3.       Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wyklucza: a) członkostwo w Sądzie Rozjemczym, b) umowa pracy w ruchu.

4.       Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a) kontrolować realizację uchwał Rady Republikowej, b) kontrolować dotrzymywanie budżetu ruchu, c) śledzić sytuację materialną ruchu, d) kontrolować gospodarkę własną ruchu.

5.       Jest kompetentna wymagać przekazanie danych i informacji od wszystkich organów ruchu, zaglądać do księgowości i innych dokumentów i spisów, jak też do protokołów ruchu. Jej wymogi jest zobowiązany spełnić każdy organ ruchu i działacz ruchu.

6.       Swoją działalność prowadzi formą posiedzeń lub delegowania swoich członków.

7.       O wynikach swej działalności jest zobowiązana poinformować Kongres o realizacji budżetu również Radę Republikową.

8.       Członkowie Komisji Rewizyjnej biorą udział w zebraniach Rady Republikowej i Rady Wykonawczej z głosem doradczym.

 

§28 – Sąd Rozjemczy

1.       Sąd Rozjemczy ma 3 członków. Członków Sądu Rozjemczego wybiera Kongres.

2.       Sąd Rozjemczy wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

3.       Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wyklucza: a) członkostwo w Radzie Wykonawczej lub Radzie Republikowej, b) członkostwo w Komisji Rewizyjnej, c) umowa pracy w ruchu.

4.       Sąd Rozjemczy obraduje: a) w sprawie wykreślenia członka z ewidencji, b) zawsze, kiedy członkowie działają w sprzeczności z programem, celami i statutem ruchu, c) w wypadku nadużycia funkcji przez posłów, senatorów i działaczy ruchu, d) w wypadku rozbieżności w wykładni statutu.

5.       O dochodzeniu informuje Radę Republikową i przedstawia wniosek na rozstrzygnięcie sporu.

 

§29 – Sekcje narodowe

1.       COEXISTENTIĘ-WSPÓLNOTĘ tworzą członkowie różnych narodowości.

2.       Zgodnie z działalnością ruchu, którą rozwija w interesie różnych społeczeństw narodowych, członkowie ruchu należący do danej narodowości mogą tworzyć sekcje narodowe.

3.       Sekcja narodowa przedstawia sprawozdanie z działalności Kongresowi, i w wypadku że jest to konieczne, również Radzie Republikowej.

4.       Sekcja narodowa jest organem doradczym ruchu. W wypadku, że sekcja narodowa przedstawi Radzie Republikowej lub Radzie Wykonawczej uchwałę z wnioskiem do realizacji, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza jest zobowiązana wniosek omówić na najbliższym zebraniu.

5.       Sekcje narodowe  kierują się regulaminem sekcji, który uchwala Rada Republikowa.

6.       Przewodniczącego sekcji narodowej wybiera Rada Republikowa, członków sekcji narodowej deleguje Rada Wykonawcza.

 

§30 – Komisje resortowe i tematyczne

1.       Rada Republikowa i Rada Wykonawcza w celu poprawy jakości pracy i rozwiązywania zasadniczych problemów powołują komisje resortowe i tematyczne.

2.       O celach, warunkach pracy i okresie działania komisji decyduje organ, który ją powołał.

 

§31 – Biuro Ruchu

1.       Agendę organów ruchu zapewnia Biuro Ruchu.

2.       Biurem Ruchu kieruje sekretarz Rady Wykonawczej.

3.       Prace administracyjne zapewniają pracownicy biura.

4.       Ruch jest pracodawcą wobec pracowników biura i zatrudnionym w biurze.

5.       Biuro Ruchu: a) prowadzi ewidencję członków, grup gminnych i obwodowych, sekcji narodowych, komisji tematycznych i resortowych, b) zapewnia warunki do działalności wybieralnych organów ruchu i realizację ich decyzji, c) dogląda na poprawne prowadzenie księgowości i gospodarowania grup gminnych i obwodowych, d) zapewnia wewnętrzną działalność informacyjną ruchu, e) przygotowuje wniosek budżetu i dotrzymuje jego realizowanie.

6.       Strukturę organizacyjną Biura Ruchu i innych biur terenowych, ich regulamin określa Rada Wykonawcza.

7.       Biuro Ruchu może powoływać terenowe biura ruchu.

 

§32 – Gospodarowanie i majątek ruchu

1.       Grupy gminne, obwodowe (jednostka organizacyjna) mogą na korzyść ruchu zyskiwać majątek, gospodarować i dysponować nim na za zgodą upoważnionych organów statutowych ruchu według §25 punkt 4 i 5.

2.       Majątek ruchu tworzą następujące środki finansowe i majątkowe: a) majątek własny ruchu, b) ewentualne składki członkowskie, c) dotacje państwowe, składki i inne środki finansowe, d)  składki, dary i dochody z innych źródeł.

 

§33 – Rozwiązanie ruchu

1.       Ruch jest rozwiązany na podstawie uchwały Kongresu, o ile za wnioskiem głosuje 2/3 obecnych delegatów

2.       O likwidacji majątku ruchu decyduje Kongres zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§34 – Postanowienia końcowe

1.       Rada Republikowa jest kompetentna w okresie między dwoma Kongresami nowelizować statut ruchu zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej.

2.       Statut był zaakceptowany na XVI Kongresie COEXISTENTII w dniu 11.5.2019 r. w Czeskim Cieszynie.

 

Navrhovaný text stanov politického hnutí COEXISTENTIA

(dále COEX) připraven ke schválení na XVI. Kongrese COEX, který se koná 11.5.2019 v České Těšíně

 

Článek 1 – Všeobecné zásady

§ 1 – Název a charakteristika hnutí

1.       Název hnutí: COEXISTENTIA, tomu odpovídající názvy: česky SOUŽITÍ, slovensky SPOLUŽITIE, polsky WSPÓLNOTA, německy ZUSAMMENLEBEN, maďarsky EGYÜTTÉLÉS, ukrajinsky a rusínsky SPIVŽITTJA, chorvatsky KOEGZISTENCIJA

2.       Zkratka hnutí: COEX

3.       Užívání uvedených názvů v jednom jazyce nebo ve vícerých jazycích najednou je plnoprávné.

4.       COEXISTENTIA-SOUŽITÍ je hnutím pravého středu.

5.       COEXISTENTIA-SOUŽITÍ je otevřené i ve směru těch levicových a pravicových seskupení, které respektují demokratické principy zakotvené v těchto stanovách.

 

§ 2 – Právní postavení hnutí

1.       Prohlášení o založení hnutí bylo zveřejněno 26.2.1990 v Praze.

2.       Zakládající Kongres hnutí se konal 31.3.1990.

3.       Hnutí bylo zaregistrováno podle zákona ČSFR č.15/1990 Sb. dne 27.2.1990 s číslem AVS/1-514/90 a přeregistrováno podle zákona č. 424/1991 Sb. dne 17.4.1992.

4.       COEXISTENTIA-SOUŽITÍ je právním subjektem.

 

§ 3 – Znaky, razítka hnutí a jednací jazyky

1.       Znak hnutí: červený tulipán na bílém poli v kruhovém rámečku s nápisy dle §1, odst.1

 

 

 

 

2.       Velké razítko hnutí: tulipán ohraničený kruhem s názvy dle §1, odst.1

3.       Malé razítko hnutí: obdélníkový tvar, v levé části: tulipán, doplněno textem: COEXISTENTIA, politické hnutí Český Těšín

4.       Razítko národní sekce: obdélníkový tvar s textem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a název v jazyce příslušné národnosti, NÁRODNÍ SEKCE

5.       Razítko místní skupiny: kruhový tvar s textem: COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a název v jazyce příslušné národnosti, MÍSTNÍ SKUPINA

6.       Jednací jazyky: český, slovenský, polský, německý, maďarský, ukrajinský, chorvatský

 

§ 4 – Sídlo a územní působnost

1.       Sídlo hnutí: Český Těšín, Střelniční 28

2.       Územní působnost: Česká republika

 

Článek 2 – Politické cíle hnutí

§ 5

1.       Hnutí ve své činnosti prosazuje dodržování práv Všeobecné deklarace lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10.12.1948.

2.       Činnost hnutí směřuje k programovému prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména těch, které jsou základem spravedlnosti a míru ve světě a které jsou nejlépe zachovávány na jedné straně účinnou politickou demokracií a na druhé straně společným pojetím a dodržováním lidských práv na němž závisí.

 

§ 5a

Hnutí podporuje kulturní, jazykovou a náboženskou rozmanitost.

 

§ 5b

Hnutí prosazuje s podporou občanských sdružení a obecně prospěšných společností ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod.

 

§ 5c

Základní politické cíle hnutí jsou:

a)       právo na používání vlastního jazyka v úředním styku,

b)       právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem,

c)       právo účasti na řešení věci, týkající se národních a etnických menšin,

d)       právo na šíření informací ve svém jazyce,

e)       právo na rozvoj vlastních kulturních tradic,

f)         právo na zachování vlastních kulturních památek a statků.

 

§ 5d

Politické cíle v jednotlivých oblastech sociálního a hospodářského života hnutí specifikuje ve svém programu.

 

§ 5e

Hnutí se ve své činnosti řídí dokumenty Evropské unie a Rady Evropy, zejména

a)       Chartou základních práv a svobod Evropské unie,

b)       Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č.11,

c)       Rámcovou úmluvou Rady Evropy o ochraně národnostních menšin,

d)       Evropskou chartou Rady Evropy o ochraně regionálních či menšinových jazyků.

 

Článek 3 – Členství

§ 6

1.       Členem hnutí může být každá osoba starší 18 let, která není členem jiné politické strany nebo politického hnutí a která souhlasí se stanovami hnutí a programem hnutí.

2.       Člen hnutí a) podílí se na činnosti hnutí, b) může volit a být volen, c) může zakládat místní skupiny nebo oblastní skupiny a vytvářet národní sekce,  d) je povinen dodržovat stanovy hnutí a program hnutí.

3.       Členství zaniká a) úmrtím člena, b) vystoupením člena, c) vyškrtnutím člena.

4.       Člen může vystoupit z hnutí na základě písemného prohlášení.

5.       Prohlášení odevzdá člen u příslušné národní sekce, tajemníkovi Výkonné rady nebo zmocněnému pracovníkovi Kanceláře hnutí. Členství zaniká dnem předání prohlášení.

6.       Členství může být zrušené vyškrtnutím člena v případě, že člen působí v rozporu se stanovami hnutí nebo programem hnutí.

7.       O vyškrtnutí člena rozhoduje Republiková rada, odvolacím orgánem je Smírčí komise.

 

§ 7 – Evidence členů

1.       Evidenci členů vede tajemník Výkonné rady hnutí.

2.       Na základě písemné deklarace, ve které člen svým podpisem stvrzuje své členství v hnutí a zavazuje se dodržovat stanovy hnutí a program hnutí obdrží člen v termínu do 30 dnů členskou legitimaci.

3.       V členské legitimaci je vyznačeno jméno a příjmení, datum narození, bydliště a zaměstnání člena, jeho podpis a datum vstoupení.

 

§ 8 – zrušen

 

§ 9 – zrušen

 

§ 10 – Čestné členství

1.       Na návrh předsedy hnutí Kongres může udělit čestné členství. Čestný člen má právo podílet se na činnosti hnutí se všemi právy a povinnostmi člena.

2.       Čestné členství může být zrušeno: a) pokud o to požádá člen písemně, b) pokud jeho činnost se dostane do rozporu se stanovami hnutí a programem hnutí.

 

Článek 4 – Organizační struktura hnutí a všeobecné zásady činnosti

§ 11

1.       Organizační struktura a orgány hnutí: a) místní nebo oblastní skupiny nebo orgány, b) celostátní orgány.

2.       Orgány místních a oblastních skupin: a) členská schůze, b) výbor skupiny.

3.       Celostátní orgány: a) Kongres, b) Republiková rada, c) Výkonná rada, d) národní sekce, e) Smírčí skupina, f) Revizní komise, g) resortní a tématické komise.

 

§ 12 – Volba orgánů a funkcionářů hnutí

1.       Orgány a funkcionáři hnutí jsou voleni hlasováním na období 2 let. O způsobu hlasování rozhoduje Kongres nebo Republiková rada a v případě místních nebo oblastních skupin – členská schůze.

2.       Při volbě orgánů hnutí mohou být voleni náhradníci. V případě odstoupení některého z volených členů, na jeho místo postoupí podle pořadí volený náhradník.

3.       Působnost ve volené funkci zaniká: a) odstoupením z funkce, b) odvoláním z funkce, c) zánikem členství v hnutí.

4.       O odstoupení z funkce písemně žádá člen orgán, který ho zvolil nebo kterého je členem. Rezignace nabývá platnosti, kdy ji příslušný orgán přijme.

5.       Funkcionáře může z funkce odvolat orgán, který jej zvolil.

 

§ 13 – Platnost usnesení v orgánech hnutí

1.       Orgán hnutí je schopný usnášení, když je přítomná většina členů s hlasovacím právem. K přijetí usnesení stačí, kdy pro hlasovala většina přítomných členů s hlasovacím právem, pokud stanovy nestanoví jinak.

2.       Usnesení místních nebo oblastních skupin, a také národních sekcí jsou závazné pro ty, které tak hlasovaly.

3.       Usnesení Kongresu jsou závazné pro celé hnutí.

 

§ 14 – Působnost volených orgánů hnutí

1.       Každý volený orgán hnutí má samostatnou a nezávislou pravomoc určenou stanovami. V kompetenčních sporech rozhoduje, na návrh Smírčí komise, vyšší orgán.

2.       Místní a oblastní skupiny mohou navazovat a rozvíjet styky s místními organizacemi jiných stran a hnutí.

3.       Národní sekce může udržovat kontakty s orgány a organizacemi svých mateřských zemí.

 

Článek 5 – Místní a oblastní skupiny

§ 15

Základním článkem hnutí jsou místní a oblastní skupiny, které se tvoří na základě samosprávných principů.

 

§ 16 – Zakládání místních a oblastních skupin

1.       Místní nebo oblastní skupina může vzniknout na základě písemného prohlášení nejméně pěti osob, zaslaného kanceláři hnutí.

2.       Místní skupina působí na území obce, města nebo městské čtvrti, oblastní skupina zahrnuje více územních jednotek.

3.       V souladu se stanovami místní nebo oblastní skupinu, do 30 dnů od data prohlášení zaregistruje kancelář hnutí.

4.       Místní nebo oblastní skupina vzniká dnem registrace.

5.       V případě, že registrace skupiny je v rozporu se stanovami, kancelář hnutí do 30 dnů oznámí své rozhodnutí dotyčným osobám s uvedením důvodů.

 

§ 17 – Zánik místní nebo oblastní skupiny

1.       Místní nebo oblastní skupina může zaniknout: a) sloučením s jinou skupinou, b) rozpuštěním skupiny, c) snížením počtu členů pod 5 osob.

2.       O sloučení nebo rozpuštění skupiny může rozhodnout členská schůze.

 

§ 18 – Členská schůze místní nebo oblastní skupiny

1.       Členská schůze je nejvyšším orgánem místní nebo oblastní skupiny.

2.       Členskou schůzí svolává výbor skupiny nejméně jednou ročně. Když o to požádá nejméně 1/3 členů skupiny výbor je povinen svolat členskou schůzí nejpozději do 14 dnů.

3.       O termínu a programu členské schůze je povinen výbor skupiny informovat členy s předstihem nejméně 8 dnů.

4.       Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomná nadpoloviční většina členů.

5.       Jestli byla členská schůze řádně svolána, ale do času zahájení uvedeného na pozvání se nadpoloviční většina členů nedostavila, tak po uplynutí 30 minut se schůze uznává za usnášeníschopnou za účasti skutečně přítomných členů.

6.       K přijetí usnesení je potřebná prostá většina hlasů.

7.       K výlučným pravomocím členské schůze patří:

a)   hodnocení činnosti a hospodaření skupiny,

b)   volba předsedy skupiny,

c)   volba členů a náhradníků členů výboru skupiny,

d)   volba delegátů na Kongres hnutí,

e)   navrhování kandidátů na funkce do místních samospráv v obvodě, kde skupina působí,

f)    rozhodnutí o zániku místní nebo oblastní skupiny,

g)   rozhodnutí o sloučení s jinou skupinou.

8.       Program členské schůze určuje výbor skupiny. Když členská schůze byla svolána na podnět 1/3 členů skupiny, je povinen zařadit do programu i bod důvodu svolání této schůze.

 

§ 19 – Výbor místní nebo oblastní skupiny

1.       Činnost a hospodaření skupiny v období mezi členskými schůzemi řídí 3 – 7 členný výbor skupiny, vedený předsedou.

2.       Předsedu a členy výboru skupiny, včetně 1 – 3 náhradníky, volí členská schůze.

3.       Výbor skupiny volí ze svého středu místopředsedu, tajemníka a hospodáře a podle uvážení i jiné funkcionáře.

4.       Výbor skupiny se schází podle potřeby, nejméně však jednou čtvrtletně.

5.       Schůze výboru skupiny svolává předseda. Když o to požádá 1/3 členů výboru skupiny je povinen předseda do 14 dnů svolat schůzí výboru.

6.       Do pravomoci výboru skupiny patří: a) organizování činnosti místní nebo oblastní skupiny, b) svolávání členské schůze, c) příprava a svolávání veřejných (předvolebních) schůzí.

 

§ 20

1.       Členové obecních (městských) zastupitelstev zvolení z kandidátů navržených hnutím v obvodu působnosti místní nebo oblastní skupiny mají právo zúčastnit se schůze výboru skupiny nebo členské schůze skupiny.

2.       Členové obecních (městských) zastupitelstev zvolení z kandidátů navržených hnutím v obvodu působnosti místní nebo oblastní skupiny mohou na členské schůzí předložit zprávu o své činnosti.

 

§ 21 – Úlohy místní nebo oblastní skupiny

a)       podílet se na organizování politického života obce, města nebo oblasti v souladu s programem a stanovami hnutí,

b)       iniciovat a politicky zabezpečovat řešení problémů hospodářského a sociálního rozvoje obce, ochrany životního prostředí, podmínek školského vzdělávání,

c)       zasahovat v případě diskriminace, působit ve směru dodržování lidských práv, uplatňování principů demokracie, práv národních společenství (etnických skupin), občanské rovnoprávnosti a sounáležitosti,

d)       přispívat k vytváření dobrých mezilidských vztahů a soužití občanů různých národností a vyznání,

e)       vést evidenci členů skupiny,

f)         zabezpečovat ochranu zájmu členů,

g)       organizovat účast hnutí v komunálních volbách,

h)       podílet se na přípravě, propagaci a zabezpečování průběhu voleb do Evropského parlamentu, parlamentních a senátních voleb a voleb do krajských zastupitelstev,

i)         spolupracovat s členy obecních (městských) zastupitelstev zvolených v komunálních volbách,

j)         informovat voliče o cílech a realizaci programu hnutí,

k)       navazovat a rozvíjet kontakty s místními organizacemi samospráv a státní správy.

 

Článek 6 – Republikové orgány hnutí

§ 22 – Kongres

1.       Nejvyšším orgánem hnutí je Kongres.

2.       Na Kongresu mají hlasovací právo: a) delegáti zvolení na schůzích místních nebo oblastních skupin, b) delegáti zvolení na konventech národních sekcí, c) členové Republikové rady, Revizní komise a Smírčí komise.

3.       Kongres svolává předseda hnutí na základě stanov a rozhodnutí Republikové rady nejméně jednou za 2 roky.

4.       Na Kongres může každá místní nebo oblastní skupina delegovat nejméně jednoho člena. Další členové budou delegováni podle klíče stanoveného Republikovou radou.

5.       Do pravomoci Kongresu patří:

a)   schvalování a novelizace stanov,

b)   přijetí a novelizace programu hnutí,

c)   vyhodnocení období mezi Kongresy,

d)   projednání zprávy Revizní komise,

e)   volba předsedy hnutí,

f)     volba prvního místopředsedy,

g)   volba 19 – 39 členné Republikové rady,

h)   volba 3 – 7 členné Revizní komise,

i)     volba 3 členné Smírčí komise,

j)     případné určení výšky členského příspěvku,

k)   rozhodování o zániku hnutí a majetkovém vypořádání,

l)     rozhodování o všech otázkách, které podle stanov patří do jeho pravomoci.

 

§ 23 – Republiková rada

1.       Je politickým, rozhodovacím a kontrolním orgánem hnutí. V období mezi dvěma Kongresy rozhoduje o všech otázkách, které nepatří do výlučné pravomoci Kongresu.

2.       Členy Republikové rady jsou automaticky poslanci Evropského parlamentu, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a taktéž zvolení zastupitelé krajů, pokud jsou členy hnutí. Jejich členství v Republikové radě je zachováno až do následného Kongresu a to i tehdy, jestli v dalších volbách nezískali mandát.

3.       Do působnosti Republikové rady patří:

a)   volba členů Výkonné rady,

b)   volba místopředsedy hnutí,

c)   schválení volební komise hnutí,

d)   příprava a schválení programu předvolební kampaně,

e)   uzavírání koaličních a politických dohod pro volby do Evropského parlamentu, parlamentní a senátní volby a volby do zastupitelstev krajů,

f)     schvalování kandidátů pro volby do Evropského parlamentu,

g)   schvalování kandidátů pro parlamentní a senátní volby,

h)   schvalování kandidátů pro volby do krajských zastupitelstev,

i)     ve spolupráci s místními nebo oblastními skupinami organizace účastí hnutí v komunálních volbách,

j)     přijímání a úprava finančních a hospodářských pravidel hnutí,

k)   rozhodování ve věcech, které podle stanov patří do její kompetence,

l)     ve sporných otázkách, na návrh Smírčí komise, výklad stanov hnutí.

4.       Požaduje informace od poslanců Evropského parlamentu, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, navržených nebo oficiálně podporovaných hnutím o činnosti a ukládá jim úkoly ve smyslu programu hnutí.

5.       Je oprávněna rozhodovat o zahraničních vztazích a kontaktech na jiné politické strany a politická hnutí.

6.       Schází se podle potřeby, avšak nejméně 2 krát na rok.

7.       Schůzi Republikové rady svolává předseda hnutí.

8.       Když o to požádá písemně 1/5 členů Republikové rady, je Výkonná rada povinna do 14 dnů svolat schůzi Republikové rady.

9.       Republiková rada je povinna zařadit do programu jednání všechny záležitosti předložené Výkonnou radou.

10.   Určení jednacího řádu Republikové rady je v její kompetenci.

 

§ 24 – Výkonná rada

1.       Výkonná rada kontroluje a řídí politiku hnutí v období mezi jednotlivými schůzemi Republikové rady ve smyslu jejího usnesení a v souladu s přijatým programem hnutí. O své činnosti informuje Republikovou radu. 

2.       Výkonná rada je 7 – 13 členná. Její členy jsou předseda hnutí, první místopředseda hnutí a další funkcionáři hnutí. Její členové jsou voleni z členů Republikové rady. Člen Výkonné rady obdrží legitimaci člena Výkonné rady.

3.       Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Předseda hnutí je oprávněn kdykoliv svolat schůzí Výkonné rady. Když o to požádá nejméně 1/3 členů Výkonné rady předseda hnutí je povinen bezodkladně svolat schůzi Výkonné rady.

4.       Poslanci Evropského Parlamentu, poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové zastupitelstev krajů, pokud jsou členy hnutí se mohou kdykoliv zúčastnit schůzí Výkonné rady. Pokud nebyli zvolení členy Výkonné rady, mají hlas poradní. Taktéž hosté pozváni na schůzi Výkonné rady mají hlas poradní.

5.       Výkonná rada určuje pracovní náplň místopředsedů a dalších funkcionářů hnutí.

 

§ 25 – Předseda hnutí

1.       Předseda hnutí zastupuje hnutí v tuzemsku i v zahraničí.

2.       Je zodpovědný za realizaci politiky, ideologie a strategie hnutí. 

3.       Vykonává všechny úkoly uložené stanovami, Kongresem, Republikovou radou a Výkonnou radou.

4.       Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti první místopředseda nebo Republikovou radou zplnomocněný člen Výkonné rady.

5.       Podpisové právo jménem hnutí náleží předsedovi, prvnímu místopředsedovi nebo Republikovou radou zplnomocněnému členu Výkonné rady.

 

§ 25a – První místopředseda hnutí

1.       První místopředseda hnutí je volen Kongresem hnutí.

2.       Funkci prvního místopředsedy hnutí zastává člen nepředsedající národní sekce.

 

§ 25b – Místopředseda hnutí

1.       Hnutí má 1 – 5 místopředsedů. Počet místopředsedů stanoví Kongres hnutí.

2.       Místopředsedy hnutí volí Republiková rada.

3.       Pracovní náplň místopředsedů hnutí určuje Republiková rada.

 

§ 26 – Tajemník Výkonné rady

1.       Tajemník Výkonné rady je volen z řad členů Výkonné rady.

2.       Tajemník Výkonné rady zajišťuje agendu hnutí, řídí kancelář hnutí, koordinuje činnost orgánů hnutí na všech úrovních, vykonává veškeré úkoly vyplývající ze stanov, usnesení Republikové rady, Výkonné rady a nařízení předsedy hnutí.

3.       Určuje pracovní náplň zaměstnanců kanceláře hnutí.

4.       Tajemníka Výkonné rady po dobu jeho nepřítomnosti zastupuje pověřený člen Výkonné rady.

5.       Pracovní náplň tajemníka určuje Republiková rada.

 

§ 27 – Revizní komise

1.       Revizní komise má 3 – 7 členů.

2.       Revizní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

3.       Členství v Revizní komisi vylučuje: a) členství v Smírčí komisi, b) pracovní vztah v hnutí.

4.       Do působnosti Revizní komise patří: a) kontrolovat plnění usnesení Republikové rady, b) kontrolovat dodržování rozpočtu hnutí, c) sledovat vývoj hmotné situace hnutí, d) kontrolovat vlastní hospodaření hnutí.

5.       Je oprávněna vyžádat si údaje a informace od všech orgánů hnutí, nahlížet do účetních a jiných dokladů a spisů, jak rovněž do zápisů hnutí. Její žádosti je povinen podřídit se každý orgán a funkcionář hnutí.

6.       Svou činnost provádí formou zasedání nebo delegování svých členů.

7.       O výsledcích své činnosti je povinna podat vyjádření Kongresu a o plnění rozpočtu hnutí také Republikové radě.

8.       Členové Revizní komise se zúčastňují schůzí Republikové rady a Výkonné rady s poradním hlasem.

 

§ 28 – Smírčí komise

1.       Smírčí komise má 3 členy. Členy Smírčí komise volí Kongres.

2.       Smírčí komise volí ze svého středu předsedu.

3.       Členství ve Smírčí komisi vylučuje: a) členství ve Výkonné radě nebo Republikové radě, b) členství v Revizní komisi, c) pracovní vztah v hnutí.

4.       Smírčí komise jedná: a) ve věci vyškrtnutí člena z evidence , b) ve všech případech, kdy členové jednají v rozporu s programem, cíli a stanovami hnutí, c) v případech zneužití funkce parlamentními poslanci, senátory a funkcionáři hnutí , d) v případě rozporu ve výkladu stanov.

5.       O šetření informuje Republikovou radu a předkládá návrh na řešení.

 

§ 29 – Národní sekce

1.       COEXISTENTII-SOUŽITÍ tvoří členové různých národností.

2.       V souladu s činnosti hnutí, kterou vyvíjí v zájmů různých národních společenství, členové hnutí přináležející k dané národnosti mohou vytvářet národní sekce.

3.       Národní sekce předkládá zprávu o činnosti Kongresu, a pokud je to nutné rovněž Republikové radě.

4.       Národní sekce jsou poradním orgánem hnutí. V případě, že národní sekce předloží Republikové radě nebo Výkonné radě usnesení s návrhem na řešení, Republiková rada nebo Výkonná rada je povinna návrh projednat ne nejbližší schůzi.

5.       Národní sekce se řídí jednacím řádem sekce, který schvaluje Republiková rada.

6.       Předsedu národní sekce volí Republiková rada, členy národní sekce deleguje Výkonná rada.

 

§ 30 – Resortní a tématické komise

1.       Republiková rada a Výkonná rada za účelem zkvalitnění své práce a řešení zásadních problémů zřizují resortní a tématické komise.

2.       O cílech, podmínkách práce a trvání činnosti komisí rozhoduje orgán, který jej zřídil.

 

§ 31 – Kancelář hnutí

1.       Agendu orgánů hnutí zajišťuje Kancelář hnutí.

2.       Kancelář hnutí vede tajemník Výkonné rady.

3.       Administrativní práce provádí pracovníci kanceláře.

4.       Hnutí má právní postavení zaměstnavatele vůči pracovníkům a zaměstnancům kanceláře.

5.       Kancelář hnutí: a) vede evidenci členů, místních a oblastních skupin, národních sekcí, resortních a tématických komisí, b) zajišťuje podmínky pro činnost volených orgánů hnutí a realizaci jejich rozhodnutí, c) dohlíží na správné vedení účetnictví a hospodaření místních a oblastních skupin, d) zajišťuje vnitřní informační činnost hnutí, e) připravuje návrh rozpočtu a dodržuje jeho realizaci.

6.       Organizační strukturu kanceláře hnutí a ostatních územních kanceláří, jejich organizační řád stanoví Výkonná rada.

7.       Kancelář hnutí může zřizovat územní kanceláře hnutí.

 

§ 32 – Hospodaření a majetek hnutí

1.       Místní a oblastní skupiny (organizační jednotka) mohou ve prospěch hnutí nabývat majetek, jim hospodařit a nakládat s ním, na základě souhlasu oprávněných statutárních orgánů hnutí podle § 25 bod 4 a 5.

2.       Majetek hnutí tvoří následující finanční a hmotné prostředky: a) vlastní majetek hnutí, b) případné příspěvky členů, c) státní dotace, příspěvky a jiné finanční prostředky, d) příspěvky, dary a příjmy z jiných zdrojů.

 

§ 33 – Zánik hnutí

1.       Hnutí zaniká na základě usnesení Kongresu, pokud pro návrh hlasuje 2/3 přítomných delegátů.

2.       O likvidaci majetku hnutí rozhoduje Kongres podle platných předpisů.

 

§ 34 – Závěrečná ustanovení

1.       Republiková rada je oprávněna, v období mezi dvěma Kongresy, novelizovat stanovy hnutí v souladu s právním řádem České republiky.

2.       Stanovy byly odsouhlasené na XVI. Kongresu COEXISTENTIA dne 11.5.2019 v České Těšíně.

 

*************************************************************************************************************

Wybory do Parlamentu Europejskiego 24 i 25.5.2019 r.

Európai Parlamenti választások 2019, május 24. – 25.

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25.5.2019

 

EUROPA FAIR PLAY JEST MOŻLIWA

KANDYDAT  ZIEMI CIESZYŃSKIEJ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NR 5 NA LIŚCIE ČSSD

 

MGR PAWEŁ KAWULOK,

ZAPRASZAM DO WYBORÓW W DNIACH 24 i 25 MAJA 2019 R.

DZIĘKUJĘ ZA GŁOS PREFERENCYJNY.

 

WSPIERANIE ROZWOJU REGIONÓW TRANSGRANICZNYCH TAKICH JAK

ŚLĄSK CIESZYŃSKI

UZYSKANIE WIĘKSZYCH ŚRODKÓW UNIJNYCH NA ZIELONĄ ENERGIĘ ELIMINUJĄCĄ SMOG, CHRONIĄCĄ NASZ KLIMAT I ZDROWIE

WSPÓLNA WALKA ZE ZMIANAMI KLIMATU TO SPRAWIEDLIWE WOBEC NATURY

I NASZYCH DZIECI

WSPIERANIE EDUKACJI I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

WYMIANY STUDENTÓW

STANOWIENIE JEDNOLITEGO PODATKU DLA GLOBALNYCH SPÓŁEK

NA POZIOMIE UNII EUROPEJSKIEJ

OPIEKA ZDROWOTNA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE EUROPEJSKIM

DLA WSZYSTKICH OBYWATELI

CHCEMY MIEĆ WPŁYW, W JAKIM KIERUNKU BĘDZIE PODĄŻAĆ

UNIA EUROPEJSKA

 

*************************************************************************************************************

 

 „Czego Polacy szukają  Czechach?” / „Co Poláci hledají v Čechách?”

 

Na portalu internetowym www.onet.pl można przeczytać artykuł „Tu chcę się zestarzeć. Czego Polacy szukają w Czechach?”. W Czechach pracuje ponad 44 tysięcy Polaków. Według najnowszego raportu ONZ kraj ten zajmuje wysokie, 20. miejsce w rankingu najszczęśliwszych na świecie (Polska – 40). Zarobki nie są tu jednak dużo wyższe niż u nas, mieszkania nie są już tańsze. Co więc przyciąga Polaków? – czytamy w artykule.

    Autorka tekstu, Anna Brzeska, stawia tezę, że polscy pracownicy w Czechach nie wymieniają pieniędzy jako głównego powodu zamieszkania. Polakom imponuje w Czechach spokojniejsze życie, większa otwartość i mniejsza religijność w przestrzeni publicznej. Co nie znaczy, że to idealny kraj. Wielu polskich przedsiębiorców lokuje tu swoje firmy. Zalety, to niższy podatek od osób fizycznych (w Polsce 18 i 32 proc, w Czechach – 15 proc., ale w praktyce samozatrudnieni drobni przedsiębiorcy o niskich dochodach często w ogóle nie płacą podatków) i niższe składki ubezpieczeniowe. Świetnie działa tu rynek pracy, co daje większą możliwość negocjacji warunków, szczególnie w przypadku wykwalifikowanych pracowników. Stopa bezrobocia, to 3,5 proc., nieco niższa niż w Polsce. Do Czech przyjeżdżają również polscy imigranci mieszkający dotychczas w Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy Zachodniej. Polaków często przyciąga dobra służba zdrowia, fizyka zamiast religii w szkołach.

    W kwestii stosunku Czechów do Polaków opinie są podzielone. Tutaj ludzie nie zajmują się czyimiś poglądami. To coś między tolerancją i ignorancją. Czesi są nastawieni sceptycznie do Polaków przez takie afery, jak obecnie ta mięsna. Czytają etykietki, jeżeli produkty są z Polski, szukają zamienników z Czech. Jednak nie przeszkadza to Czechom z regionów przygranicznych jeździć do Polski i hurtownie robić tam zakupy. Tu przywiązanie do dobrej ceny zwycięża nad dbaniem o jakość. Myślę, że darzymy Czechów większą sympatią niż oni nas. Nie jest to jednak przejaw dyskryminacji, ponieważ Czesi równie często śmieją się sami z siebie – powiedziała niejaka Monika.

    Pozytywnie postrzegane jest również wolniejsze tempo życia, świetna komunikacja publiczna, dużo lepszy tabor kolejowy. Są też minusy, przede wszystkim biurokracja i niski poziom informatyzacji. Złe opinie krążą na temat agencji pracy, zwanych tu agenturami. Polecam przeczytać. TT

 

Na internetových stránkách www.onet.pl je možno přečíst článek „Tu chci zestárnout. Co Poláci hledají v Čechách?” V Čechách pracuje přes 44 tisíc Poláků. Podle nejnovější zprávy OSN tato země zaujímá vysoké, 20. místo v tabulce nejšťastnějších zemí na světě. (Polsko – 40).  Platy zde nejsou o moc vyšší než u nás, byty nejsou zde o moc levnější. Co proto přitahuje Poláky? – čteme v článku.

    Autorka textu, Anna Brzeská, tvrdí, že polští zaměstnanci v Čechách nepoukazují na peníze jako hlavní důvod ubytování. Polákům v Čechách imponuje klidnější život, větší otevřenost a menší religiozita ve veřejném prostoru. Což neznamená, že je to ideální země. Mnoho polských podnikatelů zde registruje svoje firmy. Předností jsou nižší daň od fyzických osob (v Polsku 18 a 32 proc., v Čechách – 15 proc., ale v praxi drobní podnikatelé, osoby samostatně výdělečně činné – s nízkými příjmy, často vůbec daň neplatí) a menší příspěvky na pojištění. Výborně tu působí pracovní trh, což dává větší možnost vyjednávání pracovních podmínek, především pro kvalifikované pracovníky. Míra nezaměstnanosti, je tu 3,5 proc., to je o něco méně než v Polsku. Do Čech přijíždějí rovněž polští imigranti, kteří dosud bydleli ve Velké Británií a jiných zemích Západní Evropy. Poláky často přitahuje dobře fungující zdravotnictví, fyzika místo náboženství ve školách.

    Pokud jde o vztah Čechů k Polákům názory se různí. Lidé se tu nezajímají něčími názory. To je něco mezi tolerancí a ignorancí. Postoje Čechů vůčí Polákům jsou skeptické kvůli takovým aférám, jako současně masná. Čtou etikety, a pokud výrobky jsou z Polska, hledají náhradní zboží z Čech. Což však Čechům z přihraničních regiónů nevadí jezdit do Polska a ve velkém tam nakupovat. To je oddanost dobré ceně, která vítězí nad kvalitou. Myslím, že důvěřujeme Čechům více jako oni nám. Nejde ani tak o projev diskriminace, protože Češi se stejně často posmívají sami sobě – řekla nějaká Monika.

   Kladně vnímáno je rovněž pomalejší životní tempo, výborná veřejná doprava, mnohem lepší vozový park. Existují rovněž zápory, především byrokracie i nízká úroveň informatizace. Špatné mínění je tu na téma úřadů zprostředkující práci, nazývaných zde agenturami. Doporučuji přečíst. TT

 

Bukowiec: Uporządkowanie terenu koło kościoła / Bukovec: Úprava prostranství u kostela

 

Kontynuowane są prace przy uporządkowaniu terenu koło kościoła w Bukowcu. Wójt gminy, Monika Czepczorowa (PRO BUKOVEC), negocjuje uzyskanie źródeł finansowania tego przedsięwzięcia, dzięki któremu Bukowiec zaoszczędzi na łącznych kosztach. Po tym, co budowniczowie dokończą oporowy mur betonowy, przyjdzie kolej na parking. Pod kościołem będą przeprowadzone prace terenowe i sadzenie zieleni. Zaplanowana jest również budowa chodnika, ale dopiero w następnej kadencji wyborczej. / Pokračují práce na úpravě prostranství u kostela v Bukovci. Starostka obce, Monika Czepczorová, vyjednává získání zdrojů financování této akce, díky kterým Bukovec ušetří na celkových nákladech.  Poté, co stavbaři dokončí betonovou opěrnou zeď, přijde na řadu parkoviště. V prostoru pod kostelem budou provedeny terénní úpravy a výsadba zeleně. Plánována je rovněž výstavba chodníku, avšak až v příštím volebním období.

Zdjęcie ilustracyjne / Ilustrační foto

 

Pietwałd na starych fotografiach / Petřvald na starých fotografiích

 

Wystawę starych fotografii i widokówek z historii miasta można obejrzeć w Muzeum Technicznym w Pietwałdzie. Autorzy tej ekspozycji prezentują widoki dziś już nieistniejących lub bardzo zmienionych terenów gminy. – Pietwałd, który prawa miejskie uzyskał w 1955 roku, z wioski rolniczej zmienił się na miasto w związku w wydobyciem węgla. Bardzo cenne zbiory starych fotografii dotyczą również elektrycznej linii tramwajowej biegnącej z Morawskiej Ostrawy do Karwiny, otwartej w 1909 roku – powiedział David Pindur, historyk i autor wystawy. / Výstavu starých fotografií a pohlednic z dějin města je možno zhlédnout v Technickém muzeu Petřvald. Autoři této expozice ukazují dnes už často neexistující nebo diametrálně odlišné pohledy na území této obce. – Proměnu Petřvaldu, který městská práva získal v roce 1955, z původně zemědělské lokality v rozvinuté město, má na svědomí těžba uhlí. Velmi sběratelsky cenným žánrem se stala rovněž elektrická místní dráha vedoucí z Moravské Ostravy do Karviné, která byla zprovozněna v roce 1909 – řekl David Pindur, historik a autor výstavy.

Zdjęcia dawnego Pietwałdu / Pohledy dávného Petřvaldu („Region”, 26.3.2019 r.)

 

Klub Propozycji o wojnie czechosłowacko-polskiej

 

We wtorek 19.2.2019 r. Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach koło Karwiny zaprosiło do Domu PZKO na spotkanie Klub Propozycji. Jego tematem była 100. rocznica wojny czechosłowacko-polskiej ze stycznia 1919 roku. Gość spotkania, Stefania Piszczek ze Stonawy, omówiła przede wszystkim stonawski epizod wojny i przygotowała wystawkę dokumentów i wycinków prasowych. W Stonawie zginęło 20 żołnierzy 12. i 8. Pułku Piechoty Wojska Polskiego z Wadowic, jeden miejscowy milicjant i jedna osoba cywilna. Wystawka dokumentowała m.in. kolejne uroczystości rocznicowe upamiętniające ofiary wojny. Przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, Stanisław Gawlik, uzupełnił wykład o niektóre fakty historyczne. / V úterý 19.2.2019 Místní skupina PZKO Petrovice u Karviné pozvala zájemce do Domu PZKO na setkání Diskuzního klubu. Jeho tématem bylo 100. výročí československo-polské války z ledna roku 1919. Host setkání, Stefania Piszczek, projednala především stonavskou epizodu války a připravila výstavku dokumentů a novinové výstřižky. Ve Stonavě zahynulo 20 vojáků 12. a 8. Pěšího pluku polské armády z Wadowic, jeden místní policista a jedna civilní osoba. Výstavka ukazovala m. j. následující v pořadí výroční slavnosti připomínající obětí války. Předseda Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO, Stanislav Gawlik, doplnil přednášku o některá historická fakta.

Klub Propozycji w Piotrowicach / Diskuzní klub v Petrovicích (www.zwrot.cz, Zdzisław Mikula)

 

Żywocice chcą być samodzielne? / Chtějí být Životice samostatné?

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia Obywatelskiego w Żywocicach-Sobie, działającego od 5.2.2019 r., zadecydowali o podjęciu „publicznej debaty z mieszkańcami nt. powstania samodzielnej gminy czy przygotowania petycji w sprawie ogłoszenia referendum o oderwaniu Żywocic od Hawierzowa”. Spotkali się w tej sprawie z prezydentem Hawierzowa, Josefem Bělicą (ANO 2011), przedstawili mu swoje plany i uzgodnili, że będą pana prezydenta informować o kolejnych krokach (www.zivoticesobe.cz). Dla przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w Żywocicach, Pavla Merty, działania na rzecz usamodzielnienia się dzielnicy były zaskoczeniem. Uważa on, że każda inicjatywa obywatelska zasługuje na uwagę, bo aktywizuje mieszkańców. – Temat ten szeroko dyskutowaliśmy już w 1990 roku i doszliśmy do wniosku, że jeżeli Hawierzów będzie traktował Żywocice na równi z innymi dzielnicami i nie będzie żałował pieniędzy na inwestycje, samodzielna gmina nie będzie miała racji bytu. Od 1990 roku wybudowano sieć gazową i kanalizacyjną, nowe chodniki, boisko wielofunkcyjne czy nową remizę strażacką – powiedział. W Żywocicach działa Miejscowe Koło PZKO korzystając z prywatnych pomieszczeń. – Jesteśmy Kołem PZKO z wysoką średnią wieku. Nie organizujemy zbyt wielu imprez, ale wciąż jeszcze działamy. Temat samodzielnych Żywocic poruszyliśmy na ostatnim zebraniu zarządu. Dla wielu ta informacja była dużym zaskoczeniem. W sytuacji, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi i jakie korzyści mogłoby przynieść usamodzielnienie  się Żywocic, jest za wcześnie, żeby zabierać głos w tej sprawie – powiedziała Halina Klimszowa, przewodnicząca MK PZKO. Żywocice włączone były do Hawierzowa w 1960 roku. Obecnie liczą 1350 mieszkańców. Miejscowi Polacy posyłają swe dzieci do okolicznych polskich szkół – w Hawierzowie-Błędowicach, Suchej Górnej lub Olbrachcicach. W przypadku usamodzielnienia się Żywocic wystarczyłyby 134 osoby deklarujące polską narodowość do wprowadzenia czesko-polskiej dwujęzyczności. Jednak według ostatniego spisu powszechnego takiej liczby nie osiągnięto. / Zástupci občanského sdružení Životice sobě, které působí od 5.2.2019, rozhodli o zahájení „veřejné debaty s občany na téma zřízení samostatné obce nebo přípravě petice ve věci vyhlášení referenda o odtržení se Životic od Havířova”. Setkali se v této věci s primátorem Havířova, Josefem Bělicou (ANO 2011), sdělili mu své plány a dohodli se, že budou pana primátora informovat o dalších krocích (www.zivoticesobe.cz). Pro předsedu Občanského výboru v Životicích Pavla Merty činnosti ve věci osamostatnění se části města byla překvapením. Domnívá se, že každá občanská iniciativa zasluhuje pozornost, protože aktivizuje občany. – Toto téma jsme rozsáhle diskutovali už v roce 1990 a došli jsme k závěru, že pokud Havířov bude se chovat k Životicím stejně jako k ostatním částem města a nebude omezovat peníze na investice, samostatnost nebude na pořadu dne. Od roku 1990 roku byla realizována plynofikace a kanalizace, nové chodníky, multifunkční hřiště nebo nová hasičská zbrojnice – řekl. V Životicích působí Místní skupina PZKO, přičemž využívá soukromé místnosti. – Jsme skupinou PZKO s vysokým věkovým průměrem. Nepořádáme mnoho akcí, ale stále jsme činní. Téma samostatnosti jsme projednali na poslední schůzi výboru. Pro mnohé tato informace byla velkým překvapením. Za situace, kdy tak doopravdy nevíme, o co jde a jaké přednosti by osamostatnění se Životic mělo, je ještě brzdy zaujímat stanovisko v této otázce – řekla Halina Klimszová, předsedkyně MS PZKO. Životice byly připojeny k Havířovu v roce 1960. Dnes mají 1350 obyvatel. Místní Poláci posílají své děti do okolních polských škol – v Havířově-Bludovicích, Horní Suché nebo Albrechtic. V případě osamostatnění se Životic stačilo by 134 osob hlásících se k polské národnosti k zavedení česko-polské dvojjazyčnosti. Avšak podle posledního sčítání lidu takový počet nebyl dosažen.

 

Wójt Ligotki Kameralnej nie ma poczucia humoru

/ Starosta Komorní Lhotky nemá smysl pro humor

 

„Wójt ogłosił rezygnację z funkcji! Wreszcie! Wójt na najbliższym posiedzeniu rady gminy ogłosi rezygnację z funkcji.” – pojawiło się pierwszego kwietnia na stronie facebookowej opozycyjnej Změny pro Komorní Lhotku. Chodziło oczywiście o żart primaaprilisowy. Wójt dowiedział się o tym artykule 1 kwietnia wieczorem, telefonowali mu znajomi. Jego zdaniem chodzi nie o żart, a o złośliwość. Na zakończenie zebrania rady gminy wójt zarzucił opozycji ten żart. Wójt oczekuje sprostowania. (Źródło: „Trzyniecki Hutnik”, 10-16.4.2019 r.) / „Starosta oznámil odstoupení z funkce! No konečně! Starosta na nejbližším zasedání zastupitelstva oznámí odstoupení z funkce.” – objevilo se prvního dubna na facebookové stránce opoziční Změny pro Komorní Lhotku. Šlo samozřejmě o aprílový žert. Starosta se o onom příspěvku dozvěděl 1. května večer, telefonovali mu známí. Podle něho nejde o aprílový žert, ale zlomyslný skutek. V závěru schůze zastupitelstva starosta opozici tento žert vyčetl. Starosta očekává omluvu. (Zdroj: „Třinecký hutník”, 10-16.4.2019)

 

Wycieczka PTTS Beskid Śląski „Szlakiem zamków nad Piotrówką” / Výlet PTTS Slezský Beskyd „Po stopách zámků nad Petrůvkou”

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe Beskid Śląski zorganizowało we wtorek 12.3.2019 r. wycieczkę „Szlakiem zamków nad Piotrówką”. Zbiórka uczestników była przy Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Uczestnicy zwiedzili dwa kościoły i dwa zamki. Na terenie Republiki Czeskiej trasa prowadziła koło kościoła w Piotrowicach, zameczku Laryszów w Piersnej i drewnianego zabytkowego kościoła w Marklowicach Dolnych. Trasa liczyła 9 km i zakończyła się koło zamku w Zebrzydowicach. Zamki i kościoły były bardzo ciekawe, a przewodnik miał wszystko dobrze przygotowane. PTTS Beskid Śląski jest dobrowolnym stowarzyszeniem obywateli narodowości polskiej żyjących w Republice Czeskiej, którego celem jest działalność turystyczna i sportowa. Organizuje wycieczki piesze, rowerowe i narciarskie oraz inne imprezy służące rozwojowi kultury fizycznej. / Polská turisticko-sportovní společnost Slezský Beskyd uspořádalo v úterý 12.3.2019 výlet „Po stopách zámků nad Petrůvkou”. Sraz účastníků byl u Domu PZKO v Petrovicích u Karviné. Účastníci navštívili dva kostely a dva zámky. Na území České Republiky trasa vedla kolem kostela v Petrovicích, zámečku Lyryšů v Prstné a dřevěného památkového kostela v Dolních Marklovicích. Trať měla 9 km a byla ukončena u zámku v Zebrzydovicích. Zámky a kostely byly velmi zajímavé a průvodce měl vše dobře připravené. PTTS Slezský Beskyd je dobrovolným sdružením občanů polské národnosti žijících v České republice, jehož cílem je turistická a sportovní činnost. Pořádá pěší, cyklistické a lyžařské výlety a jiné akce sloužící rozvoji tělesné kultury.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

/ Volby do Evropského parlamentu

 

Z końcem kadencji zmieni się zapewne liczba europosłów w Parlamencie Europejskim. Z dotychczasowych 751 zostanie 705 – wszystko za sprawą Brexitu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku niektóre kraje członkowskie wybiorą więcej europosłów niż dotychczas. Choć odejdzie 73 europosłów ze Zjednoczonego Królestwa, to liczba parlamentarzystów spadnie o 46. Polska będzie miała o jednego reprezentanta więcej – 52. Liczba posłów reprezentujących Republikę Czeską – 21, nie zmieni się. Miejsca pozostałe po tej zmianie mają w przyszłości być wypełnione w razie dalszego rozszerzenia się Unii Europejskiej. / Koncem volebního období se zřejmě změní počet europoslanců Evropského parlamentu. Ze současných 751 zůstane 705 – všechno kvůli Brexitu. Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2019 některé členské státy budou volit více než dosud europoslanců. I když odejde 73 europoslanců Sjednoceného království, počet poslanců klesne o 46. Polsko bude mít o jednoho zástupce více – 52. Počet poslanců zastupujících Českou republiku – 21, se nezmění. Zbylá místa mají být v budoucnu, pro případ dalšího rozšíření Evropské unie, doplněna.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Republika Czeska

/ Volby do Evropského parlamentu – Česká republika

 

W Republice Czeskiej wybory odbędą się w piątek 24.5.2019 r. i w sobotę 25.5.2019 r. Kandyduje 39 ugrupowań politycznych. Prezentujemy ich spis (w nawiasie lider wyborczy) oraz kompletne listy kandydackie ČSSD, KDU-ČSL i koalicji Starostové i TOP 09. / V České republice volby se budou konat v pátek 24.5.2019 r. a v sobotu 25.5.2019 r. Kandiduje 39 volebních seskupení. Prezentujeme jejich seznam (v závorce volební lídr) a úplné kandidátní listiny ČSSD, KDU-ČSL a koalice Starostové a TOP09.

1. Klub angažovaných nestraníků (Ing. Jiří Domlátil), 2. Strana nezávislosti České republiky (František Matějka), 3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI (Bc. Antonín Baudyš), 4. Národní socialisté (Prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.), 5. Občanská demokratická strana (Ing. Jan Zahradil), 6. ANO, vytrollíme europarlament (Bc. Lucie Schejbalová), 7. Česká strana sociálně demokratická (RNDr. Pavel Poc), 8. Romská demokratická strana (Miroslav Tancoš), 9. Komunistická strana Čech a Moravy (Ing. Kateřina Konečná), 10. DSSS-Za národní suverenitu! (Mgr. Tomáš Vandas), 11. Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa M. Sládka (PhDr. Miroslav Sládek), 12. ROZUMNÍ a ND-STOP MIGRACI-NECHCEME EURO (Adam Benjamin Bartoš), 13. Volte Pravý blok www.cibulka.net (Petr Cibulka), 14. NE-VOLIM.CZ (Josef Zahradník), 15. Pro Česko (Radek Kňava), 16. Vědci pro Českou republiku (Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.), 17. PATRIOTI PRO NEUTRALITU (Jiří Vítek), 18. JSI PRO? Jistota. Solidarita. Investice pro budoucnost. (Petr Kováč), 19. Pro zdraví a sport (Ing. Václav Kubata), 21. Moravské zemské hnutí (Ing. Vladan Ševčík), 22. Česká suverenita (MUDr. David Rath), 23. Tvůj kandidát (Daniel Konečný), 24. HLAS (JUDr. Pavel Telička), 25. Svobodní, Liberland a ČR-ODEJDEME BEZ PLACENÍ (Mgr. Vít Jedlička), 26. Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 (JUDr. Jiří Pospíšil), 27. Česká pirátská strana (Bc. Marcel Kolaja), 28. Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura-SPD (MUDr. Ivan David, CSc.), 29. ALIANACE NÁRODNÍCH SIL (Jiří Černohorský), 30. ANO 2011 (Dita Charanzová), 31. Agrární demokratická strana (Ing. Pavel Šrámek, MBA), 32. Moravané (Tomáš Ingr), 33. PRVNÍ REPUBLIKA (Matouš Bulíř), 34. Demokratická strana zelených-ZA PRÁVA ZVÍŘAT (Mgr. et Mgr. Andrea Bychlová), 35. BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (Bc. Jaroslav Bašta), 36. Soukromníci a NEZ s podporou ODA a profesních spolků (Josef Valihroch), 37. Evropa společně (Jaromír Štětina), 38. KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA (Ing Pavel Poláček, CSc). 30. KDU-ČSL (Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D., D.E.A.), 40. Alternativa pro Českou republiku 2017 (JUDr. Klára Alžběta Samková)   

 

ČSSD                                    KDU-ČSL                                 Starostové i TOP 09

RNDr Pavel Poc                               Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.   JUDr. Jiří Pospíšil (TOP 09)

MUDr. Olga Sehnalová, MBA         Mgr. Tomáš Zdechovský                   JUDr.  Stanislav Polčák (STAN)

Mgr. Radek Hlaváček                      Ing. Michaela Šojdrová                      RNDr. Luděk Niedermayer (TOP 09)

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá           Mgr. Jaroslav Suchý                           Ing. Radim Šršeň, Ph.D. (STAN)

Mgr. Pavel Kawulok                       Mgr. Ondřej Benešík                          Mgr. Petr Štěpánek, CSc. (STAN)

Mgr. Daniela Vašátková                 Bc. František Talíř                              PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. (TOP 09)

Ing. Jaroslav Veselý                        Mgr. Lukáš Curylo                              MUDr. Gabriela Pecková (TOP 09)

Mgr. Ing. Lucie Svobodová             Mgr. Nina Nováková                           Ing. Pavel Pavel (STAN)

Jakub Kulhánek, M.A.                     Mgr. Eduard Hulicius, M.A.                Mgr et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. (STAN)

Mgr. Daniela Smetanová               Mgr. Hayato Okamura                        PhDr. Kateřina Bursíková-Jacques (TOP 09)

Ing. Roman Váňa                            Bc. Lukáš Pachta, M.A.                      Vojtěch Vais (TOP 09)

Mgr. René Příhoda                          MUDr. Pavel Kopeček                        Ing. Petr Kulhánek (STAN)

PhDr. Lukáš Kaucký                       Ing. Eva Šillerová                                Mgr. Kryštof Čižinský (STAN)

Bc. Jan Košák                                  Mgr. Ing. Petr Vysloužil                       JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. (STAN)

Tomáš Binder                                  Mgr. Josef Ulrich, MBA                       Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. (TOP 09)

Mgr. Milan Balahura                        Prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.         Mgr. Josef Horinka, CSc. (TOP 09)

Mgr. Radek Scherfer                       Mgr et Mgr. Jan Málek                        Radovan Auer (TOP 09)

Mgr. Susan Saidamová                  JUDr. Petr Krátký                                Ing. Michaela Opltová (STAN)

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.               Markéta Filipová, M.A.                        Mgr. Ing. Roman Haken (TOP 09)

Martin Špánek                                  Zdeňka Rybová                                   Mgr. Matouš Vencálek (STAN)

Gabriel Forman                               Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.        Bc. Lukáš Otys, MBA. (TOP 09)

Petr Lebeda                                      Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.               Ing. Daniel Černý (STAN)

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.           Mgr. Lukáš Vermach, Ph.D.              Bc. Tomáš Ignác Fénix (TOP 09)

Ing. Markéta Wernerová                 Mgr. David Surý                                   Ing. Mgr. Hana Vacková (STAN)

Bc. Kristián Malina                          Mgr. Hana Bellová, B.A.                     Mgr,. Terezie Radomierská (TOP 09)

Mgr. Marcel Kučera                         Mgr. Vojtěch Marek                             Petr Kutílek, MA., MS. (STAN)

Ing. Tomáš Soukal                          Ing. Jan Borguľa                                 Mgr. Radek Zapletal (TOP 09)

Ing. Radim Technik                         Mgr. Daniel Herman                          Alois Ullman (STAN)

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego – Rzeczpospolita Polska / Volby do Evropského parlamentu – Polská republika

 

W Polsce wybory odbędą się w niedzielę 26.5.2019 r. Listy kandydackie zgłosiło 7 ugrupowań politycznych: (*) Prawo i Sprawiedliwość, (*) Koalicja Europejska PO, PSL, SLD, .N, Zieloni, (*) Wiosna Roberta Biedronia, (*) Kukiz 15, (*) Konfederacja KORWIN, Braun, Liroy, Ruch Narodowy, (*) Polska Fair Play, Bezpartyjni, Gwiazdowski, (*) Lewica Razem – Razem, Unia Pracy, RSS. W niektórych okręgach wyborczych kandydują również regionalne komitety wyborcze. Prezentujemy listy kandydackie Koalicji Europejskiej i Prawa i Sprawiedliwości. / V Polsku se budou volby konat v neděli 26.5.2019. Kandidátní listiny přihlásilo 7 politických seskupení: (*) Právo a spravedlnost, (*) Evropská koalice PO, PSL, SLD, .N, Zelení, (*) Jaro Roberta Biedronie, (*) Kukiz 15, (*) Konfederace KORWIN, Braun, Liroy, Národní hnutí, (*) Polsko Fair Play, Nestarníci, Gwiazdowski, (*) Levice spolu – Spolu, Unie Práce, RSS. V některých volebních obvodech kandidují rovněž regionální volební strany. Prezentujeme kandidátní listiny Evropské koalice a Práva a spravedlnosti.

Koalicja Europejska

Okręg 1 (Gdańsk)                           Okręg 2 (Bydgoszcz)                        Okręg 3 (Olsztyn)

Janusz Lewandowski (PO)           Radosław Sikorski (PO)                   Tomasz Frankowski (PO)

Magdalena Adamowicz (PO)         Janusz Zemke (SLD)                         Urszula Pasławska (PSL)

Krzysztof Trawicki (PSL)                 Aneta Jędrzejewska (PSL)               Władysław Mańkut (SLD)

Elżbieta Jachlewska (SLD)           Agnieszka Kłopotek (PSL)                Anna Wojciechowska (PO)

Grzegorz Furgo (PO)                       Michał Korolko (PO)                           Bożena Kamińka (PO)

Ewa Lieder (.N)                                Sylwester Jankowski (Zieloni)         Joanna Michalska (PO)

Magdalena Popowska (Zieloni)   Katarzyna Zarębska (PO)                  Tadeusz Nowak (Zieloni)

Anna Pietrzak (PO)                          Edyta Ogonowska (PO)                     Jolanta Den (PO)

Jolanta Kalinowska (PSL)             Joanna Czerska-Thomas (.N)         Marcin Bałtryk (PO)

Jarosław Wałęsa (PO)                   Krzysztof Brejza (PO)                          Jacek Protas (PO)

Okręg 4 (Warszawa)                     Okręg 5 (mazowieckie)                   Okręg 6 (Łódź)

Włodzimierz Cimoszewicz (SLD) Jarosław Kalinowski (PSL)              Marek Belka (SLD)

Andrzej Halicki (PO)                        Dariusz Rosati (PO)                           Paweł Bejda (PSL)

Kamila Gasiuk-Pihowicz (PO)      Ireneusz Sitarski (SLD)                     Joanna Skrzydlewska (PO)

Danuta Hübner (PO)                       Katarzyna Kalinowska (.N)               Magdalena Gałkiewicz (Zieloni)

Michał Boni (PO)                              Paweł Wojtunik (PO)                          Aleksandra Stasiak (SLD)

Urszula Zielińka (Zieloni)               Wojciech Kubalewski (Zieloni)        Marcin Gołaszewski (.N)

Paweł Pudłowski (.N)                     Aneta Uchwał (PO)                             Dorota Rutkowska (PO)

Edyta Kalata (PO)                            Elżbieta Lanc (PO)                             Marta Stasiak (PO)

Anna Brzezińska (PO)                     Beata Kraska-Romanowska (PO)  Karolina Matusiak (PO)

Władysław T.Bartoszewski (PSL)                                                               Jolanta Hibner (PO)             Witold Stępień (PO)

Okręg 7 (Poznań)                           Okręg 8 (Lublin)                                 Okręg 9 (Rzeszów)

Ewa Kopacz (PO)                            Krzysztof Hetman (PSL)                    Czesław Siekierski (PSL)

Leszek Miller (SLD)                         Joanna Mucha (PO)                           Krystyna Skowrońska (PO)

Andrzej Grzyb (PSL)                        Riad Haidar (SLD)                             Marek Ustrobiński (SLD)

Miłosława Stępień (Zieloni)           Artur Mazur (Zieloni)                           Maciej Józefowicz (Zieloni)

Michał Wawrykiewicz (PO)             Bożena Lisowska (PO)                     Joanna Frydrych (PO)

Barbara Mroczkowska (PO)           Włodzimierz Karpiński (PO)             Renata Butryn (PO)

Marvin Bosacki (PO)                       Stanisław Żmijan (PO)                      Marek Rząsa (PO)

Krystiana Drozd (PO)                      Sławomir Ćwik (.N)                            Józef Szkoła (PO)

Karolina Fabiś-Szulc (PO)             Anna Schmidt (PSL)                          Barbara Zych (PO)

Jakub Rutnicki (PO)                        Kornelia Wróblewska (PO)               Elżbieta Łukacijewska (PO)

Okręg 10 (Kraków)                        Okręg 11 (Katowice)                        Okręg 12 (Wrocław)

Róża Grafin von Thun (PO)            Jerzy Buzek (PO)                                 Janina Ochojska

Adam Jarubas (PSL)                      Marek Balt (SLD)                                Jarosław Duda (PO)

Andrzej Szejna (SLD)                      Mirosława Nykiel (PO)                       Małg. Sekuła-Szmajdzińska (SLD)

Ewa Safin-Jacquemart (Zieloni)   Jan Olbrycht (PO)                               Andrzej Buła (PO)

Bogusław Sonik (PO)                     Marek Plura (PO)                                Julia Rokicka (Zieloni)

Jagna Marczułajkis-Walczak (PO) Grażyna Kulik (Zieloni)                      Izabela Katarzyna Mrzygłówka (PO)

Dorota Niedziela (PO)                    Renata Caban (.N)                             Władysław Kozakiewicz (PO)

Robert Wardzała (PO)                    Henryk Kiepura (PSL)                        Elżbieta Stępień (PO)

Elżbieta Bińczycka (PSL)                Joanna Sekuła (PO)                          Genowefa Prorok (PSL)

Adam Cyrański (PO)                       Paweł Kobyliński (PO)                       Krzysztof Mieszkowski (.N)

Okręg 13 (Gorzów Wlkp.)

Bogusław Liberadzki (SLD)

Bartosz Arłukowicz (PO)

Elżbieta Polak (PO)

Witold Pahl (PO)

Jarosław Rzepa (PSL)

Tomasz Aniśko (Zieloni)

Ewa Dudar (PO)

Elżbieta Jabłońska (PO)

Katarzyna Dudź (PO)

Jolanta Fedak (PSL)

 

Prawo i sprawiedliwość

Okręg 1 (Gdańsk)                           Okręg 2 (Bydgoszcz)                        Okręg 3 (Olsztyn)

Anna Fotyga                                      Kosma Złotowski                               Karol Karski

Jarosław Sellin                                Tomasza Latos                                   Krzysztof Jurgiel

Danuta Sikora                                  Przemysław Przybylski                      Iwona Arent

Piotr Muller                                        Joanna Borowiak                               Grzegorz Kierozalski

Antoni Szymański                            Zbigniew Girzyński                             Joanna Karpowicz

Arleta Kurzelewska                         Barbara Konieczna                            Justyna Żalek

Danuta Białooka-Kostenecka       Żaneta Śrubkowska                           Wojciech Kossakowski

Karol Rabenda                                Ireneusz Stachowiak                         Tadeusz Cymański

Patryk Demski                                  Marcin Wroński                                   Jolanta Andruszkiewicz

Mariusz Łuczyk                                 Anna Szwed                                         Romuald Łanczkowski

Okręg 4 (Warszawa)                     Okręg 5 (mazowieckie)                   Okręg 6 (Łódź)

Jacek Saryusz-Wolski                    Adam Bielan                                        Witold Waszczykowski        

Ryszard Czarnecki                          Maria Koc                                             Joanna Kopcińska

Konstanty Radziwiłł                         Zbigniew Kuźmiuk                              Urszula Krupa

Anita Czerwińska                             Maciej Małecki                                     Beata Dróżdż

Zbigniew Gryglas                            Anna Kwiecień                                    Grzegorz Wojciechowski

Ewa Tomaszewska                        Arkadiusz Czartoryski                        Marlena Sagan

Andrzej Smirnow                             Teresa Wargocka                               Wojciech Rudalski

Sebastian Kaleta                             Agnieszka Krzętowska                      Krzysztof Szymczak

Dominika Chorosińska                  Rafał Romanowski                            Alicja Antczak

Małgorzata Wypych                          Marek Opioła                                       Beata Matesiuk-Pielucha

Okręg 7 (Poznań)                           Okręg 8 (Lublin)                                 Okręg 9 (Rzeszów)

Zdzisław Krasnodębski                 Elżbieta Kruk                                       Tomasz Poręba

Andżelika Możdżanowska              Beata Mazurek                                    Bogdan Rzońca

Joanna Lichocka                             Tomasz Solis                                      Ewa Leniart

Szymon Szywilowski vel Sęk         Barbara Barszczewska                     Piotr Pilch

Ryszard Bartosik                             Krzysztof Szulowski                            Krystyna Wróblewska

Marcin Porzucek                              Sławomir Zawiślak                            Kazimierz Gołojuch

Lidia Dudziak                                   Andrzej Stanisławek                          Teresa Pamuła

Robert Popkowski                           Sebastian Trojak                                Stanisław Kruczek

Joanna Frankiewicz                        Ewa Szałachwiej                                Maria Kurowska

Jan Dziedziczak                               Marcin Duszek                                    Janina Sagatowska

Okręg 10 (Kraków)                        Okręg 11 (Katowice)                        Okręg 12 (Wrocław)

Beata Szydło                                     Jadwiga Wiśniewska                        Anna Zalewska

Ryszard Legutko                              Grzegorz Tobiszowski                       Beata Kempa

Patryk Jaki                                         Izabela Kloc                                         Sławomir Kosowski

Dominik Tarczyński                         Bolesław Piecha                                Andrzej Kisielewicz

Włodzimierz Bernacki                     Waldemar Andzel                               Aleksander Szwed

Barbara Bartuś                                Andrzej Sośnierz                                 Rafał Ślusarz

Elżbieta Duda                                   Józef Kubica                                        Katarzyna Czochara

Michał Cieślak                                 Wioletta Koper-Staszowska             Jacek Baczyński

Arkadiusz Mularczyk                        Bożena Szydlik                                    Beata Żołnieruk

Anna Krupka                                     Stanisław Szwed                                Mirosława Stachowiak-Różecka

Okręg 13 (Gorzów Wlkp.)

Joachim Brudziński

Czesław Hoc

Elżbieta Fafalska

Jerzy Materna

Małgorzata Golińska

Michał Jach

Michał Karpiński

Helena Hatka

Małgorzata Jacyna-Luty

Władysław Dalczak

 

Sezon balowy na Zaolziu, dziś: Ligotka Kameralna

/ Plesová sezóna na Zaolzí, dnes: Komorní Lhotka

 

Większość miejscowych kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej organizuje w sezonie balowym tradycyjne bale, zabawy, potańcówki lub inne imprezy o charakterze rozrywkowym. W tym roku wybraliśmy bal w Ligotce Kameralnej. Członkowie PZKO z tej podgórskiej gminy w obwodzie gnojnickim postanowili nawiązać do siedemdziesięcioletniej tradycji i nadać ligockim balom ludowy charakter. Bal, który nazwano „Gorolski Bal pod Godulóm”, odbył się 25.1.2019 r. już po raz drugi. Jest on okazją do dobrej zabawy, posłuchania i zaśpiewania pieśni ludowych i zatańczenia przez mieszkańców Ligotki Kameralnej i okolicznych wiosek rodzimych tańców. / Většina místních skupin Polského svazu kulturně-osvětového svazu v České republice pořádá tradičně v plesové sezóně bály, zábavy, tancovačky a zábavné akce. V letošním roce jsme zvolili bál v Komorní Lhotce. Členové PZKO této podhorské obce v hnojnické oblasti se rozhodli navázat na sedmdesátiletou tradici a dali ligockým bálům lidový charakter. Ples, který byl pojmenován „Gorolský bál pod Godulí”, se konal 25.1.2019 už podruhé. Je příležitostí do dobré zábavy, poslechu a zpěvu lidových písní a zatančení občany Komorní Lhotky a okolních vesnic místních tanců.

Zdjęcie z portalu internetowego www.zwrot.cz / Snímek z internetových stránek www.zwrot.cz

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 29.4.2019, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku