*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 96  (8/2018)                       18.12.2018 r.

*************************************************************************************************************

 

Wybory wójtów 

Volby starostů

 

WĘDRYNIA / VENDRYNĚ – Wybory wójta gminy przebiegały w Wędryni w środę 30.10.2018 r. dokładnie według przysłowia „Gdzie dwaj się biją, trzeci korzysta”. Jak jest już w Wędryni tradycją, wójta, zastępcę wójta i członków zarządu gminy wybierali radni przed głosowanie tajne. To znaczy, że najpierw wybrano trzyosobową komisję wyborczą z przewodniczącym, Rajmundem Sikorą (SNK Vendryně) na czele. A później każdy radny wchodził za kotarę, gdzie przygotował swoją kartę wyborczą, którą potem wrzucił do urny. W pierwszej i drugiej turze głosowania o stanowisko wójta walczyli liderzy dwu zwycięskich ugrupowań wyborczych – Bogusław Raszka (COEX) i Ivo Špaček (SNK Vendryně). Ani jednemu nie udało się uzyskać zwykłej większości głosów (9). Do trzeciej tury awansował już tylko Ivo Špaček. Ale nawet to nie pomogło, pomimo że o stanowisko wójta ubiegał się sam. Ponownie nie uzyskał zwykłej większości głosów. Rozpoczęły się kolejne, tym razem dłuższe pertraktacje. W końcu SNK Vendryně zdecydowała się zawnioskować na stanowisko wójta, Rajmunda Sikorę, 41-letniego przewodniczącego klubu sportowego. Temu, w odróżnieniu od poprzednich kandydatów, udało się uzyskać zwykłą większość głosów wszystkich radnych. Za głosowało 16 radnych, jeden był przeciwko. Wybory zastępcy wójta były potem już tylko rezultatem zawartego pomiędzy oboma obozami porozumienia. Poprzedni wójt, Bogusław Raszka, został wybrany zastępcą wójta. Na Bogusława Raszkę zagłosowało wszystkich 17 radnych. Mieszkańcy, których zebrało się w Czytelni ok. 70, skwitowali to burzą oklasków. – Niektórzy ludzie po wczorajszej sesji stwierdzili, że nie ma sensu chodzić na wybory, skoro mając najwięcej głosów, nie zostałem wójtem. Wybór wójta to już jednak sprawa polityki, ja zaś wyżej od niej stawiam moralność i czyste sumienie. Z nowym wójtem zamierzam współpracować ku pożytkowi Wędryni i jej mieszkańców – powiedział Raszka. / Znáte přísloví: „Když se dva perou, třetí se směje”? Přesně tak skončily ve středu 30.10.2018 volby starosty obce. Jak už bývá ve Vendryni zvykem, starostu, místostarostu a členy rady volili zastupitelé tajnou volbou. Což znamená, že si nejdřív vybrali tříčlennou volební komisi, jejímž předsedou byl zvolen Raimund Sikora (SNK Vendryně). A pak každý člen zastupitelstva vcházel za plentu, kde si připravil svůj hlas, který nakonec hodil do urny. V prvním a druhém kole o post starosty bojovali dva lídři vítězných stran – Bohuslav Raszka (COEX) a Ivo Špaček (SNK Vendryně). Ani jednomu se nepovedlo získat nadpoloviční většinu hlasů (9). Do třetího kola už šel pouze Ivo Špaček. Ale ani to nepomohlo, i když se o post ucházel sám. Opět nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Začalo další, tentokrát delší vyjednávání. Nakonec se SNK Vendryně rozhodla navrhnout na post starosty Raimunda Sikoru, 41-letého předsedu tělovýchovného spolku. Tomu se na rozdíl od předchozích kandidátů povedlo získat většinu hlasů všech zastupitelů. Za hlasovalo 16 radních, jeden byl proti. Následná volba místostarosty už byla pouze výsledkem dohody uzavřené mezi oběma tábory. Předchozí starosta, Bohuslav Raszka, byl zvolen místostarostou. Bohuslava Raszku volilo všech 17 členů zastupitelstva. Občané, kterých se sešlo v Čítárně asi 70, reagovali bouřlivým potleskem. – Někteří lidé po včerejším zasedání prohlásili, že nemá cenu účastnit se voleb, protože přestože jsem získal nejvíce hlasů, nebyl jsem zvolen starostou. Avšak volba starosty je už záležitosti politiky, naopak já dávám přednost morálce a čistému svědomí. S novým starostou hodlám spolupracovat pro dobro Vendryně a jejich občanů – řekl Raszka.

 

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko wójta Wędryni – Bogusław Raszka (COEX) i Ivo Špaček (SNK Vendryně) 

Kandidáti, kteří se ucházeli o post starosty obce Vendryně – Bohuslav Raszka (COEX) a Ivo Špaček (SNK Vendryně)

 

 

Głosuje wójt poprzedniej kadencji, Bogusław Raszka (COEX), ostatecznie wybrany zastępcą wójta 

Volí starosta minulého volebního období, Bohuslav Raszka (COEX), nakonec zvolen místostarostou obce

 

JABŁONKÓW / JABLUNKOV – W dniu 30.10.2018 r. jabłonkowscy radni wybrani do rady gminy w tegorocznych wyborach złożyli ślubowanie. Wskazali również, kto będzie rządził w Jabłonkowie przez następne cztery lata. Burmistrzem był wybrany jednogłośnie Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), nowym zastępcą burmistrza został Luboš Čmiel. Aczkolwiek burmistrz wybrany był jednogłośnie, wybory zastępcy wójta już tak spokojnie nie przebiegały. Opozycja już podczas omawiania programu obrad rady wnioskowała, aby do wyborów mogli się ustosunkować również obywatele, których było w sali więcej jak czterdzieści. Jednak na to nie zgodziła się koalicja (KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 oraz NEZÁVISLÍ i Strana soukromníků), dlatego ludzie, którzy przyszli obejrzeć obrady rady, ostatecznie mogli swój pogląd wyrazić dopiero po wyborach członków zarządu, burmistrza i zastępcy burmistrza i po wyborze przewodniczących komitetów. Kateřina Chybidziurowa (ČSSD) zwróciła uwagę na to, że drugie miejsce w wyborach uzyskała ČSSD i taką decyzję wyborców miałby według niej zwycięzca wyborów respektować. Niemniej w końcu w Jabłonkowie zwyciężyła koalicja KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 oraz NEZÁVISLÍ i Strana soukromníků. ČSSD razem z SNK-Jablunkov 2018 i Soužití-Wspólnotą znalazła się w opozycji. ČSSD wnioskowała, aby zastępcą burmistrza wybrano Chybidziurową, wniosek ten jednak przepadł. Nie zdobył również akceptacji wniosek opozycji, aby do zarządu oprócz radnych koalicji wybrano również radnych opozycji. / Dne 30.10.2018 jablunkovští kandidáti zvoleni do zastupitelstva v letošních volbách složili slib. Určili také, kdo bude vést Jablunkov další čtyři roky. Starostou byl jednohlasně zvolen Jiří Hamrozi (KDU-ČSL), novým místostarostou se stal Luboš Čmiel. Ačkoli byl starosta zvolen jednohlasně, volba místostarosty tak poklidně neprobíhala. Opozice už při projednávání programu zastupitelstva navrhla, aby se k volbě vedení města mohli vyjádřit také občané, kterých bylo v sále víc než čtyřicet. S tím však nesouhlasila koalice (KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 a NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků), takže nakonec lidé, kteří se přišli podívat na jednání zastupitelstva, mohli svůj názor vyjádřit až po zvolení členů rady, starosty a místostarosty a po zvolení předsedů výborů. Kateřina Chybidziurová (ČSSD) poukázala na to, že se ve volbách na druhém místě umístila ČSSD a toto rozhodnutí voličů by podle ní měl vítěz voleb respektovat. Nicméně nakonec v Jablunkově zvítězila koalice KDU-ČSL, ODS, ANO 2011 a NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků. ČSSD se společně s SNK-Jablunkov 2018 a Soužití-Wspólnota ocitli v opozici. ČSSD navrhla, aby byla místostarostkou Chybidziurová, tento návrh však neprošel. Neprošel také návrh opozice, aby v radě kromě radních koalice byli také radní opozice.

 

 

Renata Kulkowa (Soužití-Wspólnota) podczas obrad Rady Miasta Jabłonkowa 

Renata Kulková (Soužití-Wspólnota) na jednání Zastupitestva Města Jablunkov

 

NAWSIE / NÁVSÍ  – Zebranie ustawodawcze rady gminy w Nawsiu miało spokojny przebieg. Ożywienie w sali, konkretnie w stołówce szkoły podstawowej nastało dopiero, kiedy Roman Kantor (ANO 2011) przedstawił sprzeciw, aby członkami zarządu zostali Marcel Kokeš (Nezávislí pro Návsí) i Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých). Jednak według radcy prawnego gminy Nawsie, Tomasza Jakubika, sprzeciw nie był uzasadniony. Obaj kandydaci zostali w końcu wybrani członkami zarządu. Trzecim do paczki jest Jarosław Madzia (COEX). Pozostałymi dwoma członkami zarządu są nowy zastępca wójta Marian Waszut (KDU-ČSL) i wójt Lenka Husárowa (Sdružení nezávislých). – Dziękuję wszystkim za zaufanie. Od nas teraz zależy, abyśmy podejmowali dobre decyzje w interesie naszej gminy – stwierdziła wójt. Nawsie posiada piętnastoosobową radę. Przewodniczącym Komitetu ds. Mniejszości Narodowych została Romana Molinek (COEX), przewodniczącym Komitetu Finansowego Roman Kantor, natomiast na czele Komitetu Kontrolnego jest Adam Kawulok (SPD-Tomio Okamura). / Ustavující zasedání zastupitelstva v Návsí mělo poklidný průběh. Oživení v sále, konkrétně v jídelně základní školy nastalo poté, co Roman Kantor (ANO 2011) přednesl námitku proti tomu, aby se radními stali Marcel Kokeš (Nezávislí pro Návsí) a Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých). Podle právního zástupce obce Návsí Tomáše Jakubika však byla námitka neopodstatněná. Oba kandidáti se členy rady obce Návsí nakonec stali. Třetím do party je Jaroslav Madzia (COEX). Zbylými dvěma členy rady jsou nový místostarosta obce Marian Waszut (KDU-ČSL) a starostka Lenka Husárová (Sdružení nezávislých). – Děkuji všem za důvěru. Je na nás abychom dělali správná rozhodnutí ve prospěch naší obce – podotkla starostka. Návsí má patnáctičlenné zastupitelstvo. Předsedou výboru pro národnostní menšiny se stala Romana Molinek (COEX), předsedou finančního výboru je Roman Kantor a v čele kontrolního výboru je Adam Kawulok (SPD-Tomio Okamura).

 

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / MOSTY U JABLUNKOVA – Kolejny społecznik zaangażowany na rzecz polskiego społeczeństwa został wybrany na wójta gminy. W środę 5.11.2018 r. radni Mostów koło Jabłonkowa powierzyli to stanowisko Andrzejowi Niedobie (MOSTY PLUS), prezesowi Miejscowego Koła PZKO. Pierwsza sesja nowo wybranego samorządu odbyła się w Domu PZKO. Cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zebranie zainaugurował Josef Szotkowski (KDU-ČSL), wójt poprzedniej kadencji. Piętnastu radnych wybranych w październikowych wyborach złożyło ślubowanie. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że wybór wójta, jego zastępcy oraz pozostałych członków zarządu będzie publiczny. Na stanowisko wójta zostali zgłoszeni dwaj kandydaci. KDU-ČSL, która zdobyła największy odsetek głosów w wyborach, zgłosiła Romana Szotkowskiego. Jego kontrkandydatem był Niedoba, lider listy MOSTY PLUS. Niedoba otrzymał jedenaście głosów, cztery osoby wstrzymały się od głosowania. Po wyborze nowego wójta w sali rozległy się oklaski. Niedoba przejął w tym momencie prowadzenie zebrania. W dalszej kolejności został wybrany zastępca wójta, Martin Procházka (NEZÁVISLÍ). W skład zarządu weszli ponadto Roman Szotkowski, Josef Szotkowski oraz Tomáš Kohut (NEZÁVISLÍ). / Další v pořadí veřejný činitel, který se angažuje ve věci polské společnosti, byl zvolen starostou obce. Ve středu 5.11.2018 členové zastupitelstva Mostů u Jablunkova svěřili toto postavení Ondřeji Niedobovi (MOSTY PLUS), předsedovi Místní skupiny PZKO. První zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo v Domě PZKO. Těšilo se velkým zájmem občanů. Zasedání zahájil Josef Szotkowski (KDU-ČSL), starosta minulého volebního období. Následně patnáct členů zastupitelstva zvolených v říjnových volbách složilo slib. Všichni jednohlasně souhlasili, aby volba starosty, jeho zástupce a ostatních členů rady byla veřejná. Na post starosty byli přihlášeni dva kandidáti. KDU-ČSL, která získala ve volbách největší procento hlasů, přihlásila Romana Szotkowského. Jeho soupeřem byl Niedoba, lídr kandidátky MOSTY PLUS. Niedoba získal jedenáct hlasů, čtyři osoby se zdržely hlasování. Po volbě se ze sálu ozval bouřlivý potlesk. V tomto okamžiku Niedoba převzal řízení schůze. Následně byl zvolen místostarosta Martin Procházka (NEZÁVISLÍ). Do rady byli zvoleni rovněž Roman Szotkowski, Josef Szotkowski a také Tomáš Kohut (NEZÁVISLÍ).

 

 

Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS), nowo wybrany wójt Mostów koło Jabłonkowa 

Ondřej Niedoba (MOSTY PLUS), nově zvolen starostou Mostů u Jablunkova

 

Źródło / zdroj: www.gorolweb.cz, www.glosludu.cz,

informacje własne / vlastní informace

 

Zebranie Koexistencia opp. / Schůze Koexistencia o.p.s.

 

Obrady organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp. przebiegały we czwartek 29.11.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman, członkowie zarządu Koexistencii opp.: Zoltan Domonkos (przewodniczący), Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Tadeusz Kornuta, Paweł Wania, członkowie rady nadzorczej opp.: Bogusław Kaleta (przewodniczący), Józef Pietrus, Arpad Kosár. Rokowanie miało kworum. Obrady zagaił i przywitał obecnych przewodniczący zarządu Koexistencii opp. Zoltan Domonkos. Następnie dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 16.5.2018 do 29.11.2018 r. Władysław Niedoba, księgowy Koexistencii opp., przekazał informację o sytuacji finansowej organizacji. Ze względu na ograniczone środki finansowe uzgodniono ograniczyć działalność wydawniczą i skoncentrować się na działalności prelekcyjnej. Stanisław Gawlik, sekretarz Koexistencii opp., przedstawił wniosek planu działalności na następny 2019 rok. Obejmuje on wydanie czterech numerów „WTZ“ (97, 98, 99, 100), wydanie publikacji książkowej, wydanie ulotki do wyborów do Parlamentu Europejskiego, zorganizowanie dwóch wykładów naukowych, współpracę z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnych PZKO. Uczestnicy rokowania przyjęli sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres czasu od 16.5.2018 do 29.11.2018 r. i wniosek planu działalności Koexistencii opp. na 2019 rok.

 

Jednání obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. se konalo ve čtvrtek 29.11.2018 v Českém Těšíně. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman, členové správní rady Koexistencie o.p.s.: Zoltán Domonkos (předseda), Władysław Drong, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Tadeusz Kornuta, Pavel Wania, členové dozorčí rady Koexistencie o.p.s.: Bohuslav Kaleta (předseda), Josef Pietrus, Arpád Kosár. Jednání bylo usnášení schopné. Jednání zahájil uvítáním přítomných předseda správní rady Koexistencie o.p.s., Zoltán Domonkos. Následně ředitel Koexistencie o.p.s., Tadeusz Toman přenesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 16.5.2018 do 29.11.2018. Vladislav Niedoba, účetní Koexistencie o.p.s., sdělil informaci o finanční situaci společnosti. S ohledem na omezené finanční prostředky bylo dohodnuto omezit vydavatelskou činnost a soustředit se na přednáškovou činnost. Stanislav Gawlik, tajemník Koexistencie o.p.s., předložil návrh plánu činnosti na následující rok 2019. Zahrnuje on vydání čtyř čísel „WTZ“ (97, 98, 99, 100), vydání knižní publikace, vydání letáku k volbám do Evropského parlamentu, uspořádání dvou vědeckých přednášek, spolupráci s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO. Účastníci jednání přijali zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 16.5.2018 do 29.11.2018 a návrh plánu činnosti Koexistencie o.p.s. na rok 2019.

 

Zaczęły imprezy mikołajowe 

Byly zahájené mikulášské besídky

 

Imprezy mikołajowe w bieżącym roku rozpoczęły się w Miejscowym Kole PZKO Końska-Osówki. Św. Mikołaj przybył z prezentami do dzieci już 1.12.2018 r. Podczas spotkania, oprócz kolędowania przy akompaniamencie akordeonu, zorganizowano również pyszny poczęstunek. / Mikulášské besídky byly v letošním roce zahájeny v Místní skupině PZKO Konská-Osůvky. Sv. Mikuláš přišel s dárky pro děti už 1.12.2018. V průběhu setkání, kromě koledování za doprovodu harmoniky, bylo připraveno rovněž znamenité občerstvení.

 

 

Mikołaj w MK PZKO w Trzyńcu-Osówkach 

Mikuláš v MS PZKO Třinec-Osůvky (www.zwrot.cz)

 

Jubileusz 100-lecia niepodległości Polski i Czech 

Jubileum 100leté nezávislosti Polska a Česka

 

W niedzielę 9.12.2018 r. odbyła się w Piotrowicach koło Karwiny, w nowym Centrum Kultury, impreza wspomnieniowa z okazji 100. rocznicy powstania Polski i Czech (właściwie Czechosłowacji). Jej organizatorem było Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach. Jubileusz odbył się przy wsparciu finansowym z funduszów Unii Europejskiej z projektu „Synegia-integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic u Karvine”. Referat o wydarzeniach sprzed 100 lat wygłosił Tadeusz Toman. W programie kulturalnym wystąpiły dzieci czeskiej szkoły podstawowej w Piotrowicach koło Karwiny. Przedstawiono krótką prezentację MK PZKO w Piotrowicach autorstwa Romana Karolczyka oraz wideo o budowie Centrum Kultury. Imprezę prowadziła przewodnicząca Koła, Jadwiga Karolczyk. Klub Kobiet przygotował skromny poczęstunek. W imprezie wziął udział wójt Gminy Piotrowice koło Karwiny Marian Lebiedzik i sekretarz Urzędu Gminy w Godowie Brygida Dobisz. / V neděli 9.12.2018 se konala v Petrovicích u Karviné, v novém Kulturním centru, vzpomínková slavnost u příležitosti 100leté nezávislosti Polska a Česka (vlastně Československa). Jejím pořadatelem byla Místní skupina PZKO Petrovice. Jubileum se konalo s finanční podporou z prostředků Evropské unie z projektu „Synergie-integrace společnosti a institucí Godowa a Petrovic u Karviné”. Referát o událostech z doby před 100 lety přednesl Tadeusz Toman. V kulturním programu vystoupily děli české základní školy Petrovice u Karviné. Byla uvedena krátká prezentace MS PZKO Petrovice, jejíž autorem byl Roman Karolczyk a také video o výstavbě Kulturního centra. Akci řídila předsedkyně Skupiny, Jadwiga Karolczyk. Klub žen připravil skromné občerstvení. Akce se zúčastnili, starosta obce Petrovice u Karviné, Marian Lebiedzik, a tajemník Úřadu obce Godow, Brygida Dobisz.

 

Komunální volby na Slovensku 10. listopadu 2018

Komunální volby na Slovensku ovládli nestraníci, Ficův Směr znovu oslabil

 

V sobotních komunálních volbách na Slovensku stejně jako před čtyřmi lety uspěli hlavně nezávislí kandidáti. Z politických stran nejlepšího výsledku opět dosáhli vládní sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, kteří ale oslabili a přišli o posty šéfů radnic také v několika větších městech. Vyplývá to z výsledků voleb, které po sečtení všech hlasů zveřejnil slovenský statistický úřad. Kromě primátorů a starostů voliči vybírali také poslance městských a obecních zastupitelstev.

   Nezávislí kandidáti obsadí křesla starostů a primátorů ve více než dvou pětinách z celkového počtu zhruba 2900 obcí a měst na pětimilionovém Slovensku. Směr-SD samostatně získal funkce 592 primátorů a starostů, v předchozích obecních volbách v roce 2014 to bylo 847. Kromě toho uspěli i kandidáti, které Směr-SD podpořil v různých koalicích s dalšími stranami.

   Nejsilnější vládní strana Směr-SD ztratila v sobotních volbách úřady primátorů i ve třech krajských městech, a to v Košicích, v Žilině a v Nitře. Směr-SD tak již nebude mít primátora v žádném z osmi krajských měst. „Stranicky jsme opět vyhráli. Chtěli jsme více, ale navzdory tomu, jak nás pomlouvali, osočovali, je to velmi příjemný výsledek,“ řekl Fico ve vysílání televize TA3. Poukázal rovněž na volební výsledky parlamentních opozičních stran, které v komunálních volbách výrazně zaostaly za Směrem-SD a podle Fica se „vypařily“. Fico také nastínil možnost debaty o převzetí volebního systému z České republiky, kde primátoři a starostové nejsou voleni přímo, ale obsazení těchto pozic v samosprávě je výsledkem koaličních dohod v zastupitelstvech.

    Ficova strana, která se v posledních letech potýká s poklesem popularity, oslabila již v dalších volbách. Směr-SD zaznamenal ztráty v parlamentních volbách v roce 2016 i v loňských krajských volbách. Fico, jenž před čtyřmi lety neuspěl v přímé volbě prezidenta, letos v březnu rezignoval z postu premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

   „Směr ztratil všechna krajská města. Ztratil ovšem zejména schopnost přesvědčit lidi, že dokáže vládnout,“ komentoval výsledky hlasování list Denník N. List Sme, označil sobotní hlasování za volby změn, hovořit o drtivé porážce Směru-SD je podle něj ale příliš brzy. V Bratislavě bude novým primátorem architekt Matúš Vallo, který kandidoval za koalici neparlamentních stran Progresivní Slovensko a Spolu a který získal 36,5 procenta hlasů. Na druhém místě s podporou 22,9 procenta skončil bývalý šéf televize Markíza i Rozhlasu a televize Slovenska Václav Mika. Až třetí místo obsadil úřadující šéf radnice Ivo Nesrovnal. Vallo už v noci oznámil své vítězství ve slovenské metropoli. „Spolu změníme Bratislavu na lepší místo pro život,“ prohlásil na tiskové konferenci Vallo, který před volbami vedl mohutnou a nákladnou volební kampaň. Jednačtyřicetiletý Vallo je vnukem někdejšího slovenského básníka a ministra kultury v období komunismu Miroslava Váleka. Novému primátorovi Bratislavy k vítězství gratuloval i Nesrovnal, který zároveň přiznal vlastní porážku.

   V Košicích, druhém největším městě Slovenska, uspěl s výrazným náskokem kandidát koalice stran pravého středu Jaroslav Polaček. Za ním skončil dosavadní viceprimátor za Směr-SD Martin Petruško, který se postavil do čela košické radnice dříve v tomto roce poté, co se bývalý primátor a místopředseda Směru-SD Richard Raši stal vicepremiérem.

   Strana Maďarské Komunity (Magyar Közösség Pártja, MKP) samostatně získala funkce 115 starostů, to je více než před čtyřmi lety (tenkrát to bylo 107 míst). Smíšené Slovensko – maďarská strana Most – Híd, Bély Bugára, má 105 starostů v maďarských okresech a 22 starostů v severních, slovenských regionech. V příštích čtyřech letech ovšem strana Most – Híd nebude mít ani jednoho zastupitele v košických samosprávách. Strana Maďarské Komunity (Magyar Közösség Pártja) přitom v Košicích získala 9 zastupitelských míst, z toho dvě místa v celoměstském zastupitelství. MKP řídí 5 měst, Most – Híd dvě. Dvojitá koalice MKP a Most – Híd získala 31 starostovských míst. MKP v jiných koalicích získala 21 starostovských míst. Celkem je 1242 samostatně kandidujících zastupitelů za MKP, kým Most – Híd jich má 910.

   Voleb se zúčastnilo 48,67 procenta oprávněných voličů, oproti předchozím volbám (48,34 procenta) se tak účast zvýšila jen nepatrně. Policie i úřady dostaly během hlasování podněty k prověření podezření z kupování hlasů či porušení moratoria na vedení kampaně, podle šéfa státní komise pro volby Eduarda Bárányho hlasování ale obecně proběhlo korektně. Zpracoval: Zoltán Domonkos

 

 

Dumna polska armia, zdjęcie odprawy wojskowej pod Pomnikem Nieznanego Żołnierza w Warszawie 

Hrdá polská armáda, na snímku ceremonie u hrobu Neznámého vojína („TÝDEN”” 48/2018)

 

Wójtowie, zastępcy wójtów i przewodniczący komitetów, którzy wybrani byli z list kandydackich COEXISTENTII / Starostové, místostarostové a předsedové výborů, kteří byli zvoleni z kandidátních listin COEXISTENTIE

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA obronił w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. wynik sprzed czterech lat i uzyskał łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie). / Politické hnutí COEXISTENTIA obhájilo v komunálních volbách 5. a 6.10.2018 výsledek z voleb před čtyřmi roky a získalo celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL (4 v Havířově, 3 v Karviné).

Wójtowie / Starostové:

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: Ing. Andrzej Niedoba (COEX+NK – MOSTY PLUS),

Ropica / Ropice: Mgr. Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Milików / Milíkov: Ewa Kawulok (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Janusz Klimek (COEX),

zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora:

Hawierzów / Havířov: Ing. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL + STAN – Společně pro Havířov),

zastępca wójta / místostarosta:

Wędrynia / Vendryně: Bogusław Raszka (COEX),

Ropica / Ropice: Samuel Hlawiczka (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

członkowie zarządów gmin / členové rad obcí:

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: Mgr. Jan Czapek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Olbrachcice / Albrechtice: MUDr. Stanisław Kowalski (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Janusz Ondraszek (COEX),

Wędrynia / Vendryně: David Peprník (COEX),

Nawsie / Návsí: Jarosław Madzia (COEX),

Nydek / Nýdek: Stanisław Szturc (COEX),

Gródek / Hrádek: Ing. Danuta Cieślar (COEX),

Gródek / Hrádek: Paweł Pilch (COEX),

Kocobędz / Chotěbuz: Ing. Bronisław Mrózek (COEX),

przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych / předsedové výborů pro národnostní menšiny:

Wędrynia / Vendryně: Mgr. Roman Zemene (COEX),

Cierlicko / Těrlicko: Mgr. Barbara Smugala (COEX+NK),

Mosty k. Jabł. / Mosty u Jablunkova: Ing. Jadwiga Onderek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

Nydek / Nýdek: Ing. Michał Milerski (COEX),

Bukowiec / Bukovec: Ing. Robert Kulig (COEX),

Milików / Milíkov: Anna Cieślar (COEX),

Piosek / Písek: Ing. Władysław Jakubik (COEX+NK – Piosek-Písek),

Kocobędz / Chotěbuz: Roman Bulawa (COEX),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: Iwan Kluz (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Natalia Kantor (COEX),

przewodniczący komitetów ds. finansów / předsedové finančních výborů:

Wędrynia / Vendryně: Mgr. Marek Lakota (COEX),

Mosty k. Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: Alojzy Martynek (COEX+NK – MOSTY PLUS),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

przewodniczący komitetów ds. kontroli / předsedové kontrolních výborů:

Gródek / Hrádek: MVDr. Roman Polok (COEX).

 

Zarządy miast i gmin na Zaolziu 

Rady měst a obcí na Záolzí

 

Bogumin / Bohumín (7) – Ing. Petr Vícha (ČSSD, burmistrz / starosta), Ing. Lumír Macura (ČSSD, zastępca burmistrza / místostarosta), Igor Bruzl (ČSSD), Ing. Aleš Drobek (ČSSD), Mgr. Adrian Kuder (ČSSD), Mgr. Věra Palková (ČSSD), Ing. Yvona Placzková (ČSSD).

 

Rychwałd / Rychvald (5) – Milan Starostka (ANO 2011, burmistrz / starosta), Ing. Pavel Staněk (SPD-Tomio Okamura, zastępca burmistrza / místostarosta), Václav Pavlík (Nezávislí – změna pro Rychvald, zastępca burmistrza / místostarosta), René Budník (ANO 2011), Lukáš Oprchalský (ANO 2011).

 

Pietwałd / Petřvald (5) – Ing. Jiří Lukša (KSČM, wójt / starosta), Ing. Petr Dvořáček (ČSSD, zastępca wójta / místostarosta),Ing. Václav Holeček (ODS), Bc. Martin Miksa (KSČM), Mgr. Šárka Němcová (NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD).

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (5) – Mgr. Pavel Buzek (STAN, wójt / starosta), Bc. Jan Fismol (NEZ, zastępca wójta / místostarosta), Jan Wolf (STAN), Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czapek (Soužití-Wspólnota).

 

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (7) – doc. Ing. Marian Lebiedzik Ph.D. (ČSSD, wójt / starosta), Jaromír Krótki (ČSSD, zastępca wójta / místostarosta), Mgr. Jaroslava Folterová (ČSSD), Ing. Marek Wawreczka (KDU-ČSL), Bruno Kencki (ČSSD), Ing. Kamil Tobola (ČSSD), Ing. Kazimierz Faja (ČSSD).

 

Orłowa / Orlová (9) – Mgr. Miroslav Chlubna (Koalice NEZ + Změna pro lidi, burmistrz / starosta), Miroslav Koláček (KSČM, zastępca burmistrza / místostarosta), Bc. Naděžda Kubáková („Volím Orlovou”, zastępca burmistrza / místostarosta), Ing. Pavel Dendis (SPD-Tomio Okamura), Petr Koláček (KSČM), Roman Owczarzy (SPD-Tomio Okamura), Mgr. Ing. Kateřina Plintová (Koalice NEZ + Změna pro lidi), Petr Stuchlík (Koalice NEZ + Změna pro lidi), Ľuboslav Vršanský (SPD-Tomio Okamura).

 

Dziećmorowice / Dětmarovice (5) – Ing. Ladislav Rosman (Přátelé rozvoje obce, wójt / starosta), Ing. Marek Svrčina (Přátelé rozvoje obce, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Leonard Mynář (ODS, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Kamila Badurová (Přátelé rozvoje obce), Miroslav Wowra (KSCM).

 

Dąbrowa / Doubrava (5) – Mgr. Dáša Murycová (NEZ, wójt / starosta), Ivana Siekierová (NEZ, zastępca wójta / místostarosta), Vojtěch Branny (SNK Evropští demokraté), Ing. Marek Hanzel, MBA (NEZ), Mgr. Raromíra Jasenková (SNK Evropští demokraté).

 

Karwina / Karviná (11) – Mgr. Jan Wolf (ČSSD, prezydent miasta / primátor), Ing. Lukáš Raszyk (ČSSD, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Ing. Miroslav Hajdušík MBA (KSČM), Mgr. Andrzej Bizoń (ČSSD), Vladimír Kolek (ANO 2011), Mgr. Blanka Dadoková (ČSSD), MUDr. Zdenek Vojkůvka (ČSSD), Mgr. Dalibor Závacký (ČSSD), Radim Slíva (ČSSD), Karel Wiewiórka (KSČM), MUDr. Martin Gebauer (ANO 2011).

 

Stonawa / Stonava Ing. Andrzej Feber (ANO 2011, wójt / starosta), Tomáš Wawrzyk (ANO 2011, zastępca wójta, místostarosta).

 

Olbrachcice / Albrechtice (5)Ing. Henryk Feber (PROAL, wójt / starosta), Mgr. et.Mgr. Jan Siostrzonek (ANO 2011), Ing. arch. Piotr Kalina (PROAL), Juraj Legindi (ČSSD), MUDr. Stanisław Kowalski (COEX).

 

Sucha Górna / Horní Suchá (5) – Ing. Jan Lipner (SNK Horní Suchá, wójt / starosta), Josef Žerdík (SNK Horní Suchá, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Martin Adamiec (SNK Horní Suchá), Ing. Marian Pilch (SNK Horní Suchá), Ing. Marian Weiser (SNK Horní Suchá).

 

Błędowice Górne / Horní Bludovice (5) – Ing. Petra Ficková (Nezávislí-Horní Bludovice, wójt / starosta), Milan Chroboček (Nezávislí-Horní Bludovice, zastępca wójta / místostarosta), Ivan Jakeš (Nezávislí-Horní Bludovice), David Kolář (Nezávislí-Horní Bludovice), David Struminský (Nezávislí-Horní Bludovice).

 

Hawierzów / Havířov (11) – Bc. Josef Bělica (ANO 2011, prezydent miasta / primátor), Ing. Ondřej Baránek (ANO 2011, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Ing. Bogusław Niemiec (Společně pro Havířov, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Mgr. Jana Feberová (ČSSD, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Mgr. Stanislava Gorecká (ANO 2011, zastępca prezydenta / náměstek primátora), Mgr. Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), Ing. Jan Martínek (ČSSD), Róbert Masarovič, MSc. (ANO 2011), Mgr. Iva Georgiu (ANO 2011), Bc. Alena Olšoková (ANO 2011).

 

Cierlicko / Těrlicko (5) – Bc. Mgr. Martin Polášek (Nezávislí-Těrlická koalice, wójt / starosta), Anna Mašinská (Nezávislí-Těrlická koalice, zastępca wójta / místostarosta), Vanda Bielecká (Nezávislí-Těrlická koalice), Ing. Jiří Nutil (Nezávislí-Těrlická koalice), Jan Kolář (ODS).

 

Kocobędz / Chotěbuz (5) – Ing. David Harok (ČSSD, wójt / starosta), Ing. Stanisław Klimek (KDU-ČSL, zastępca wójta, / místostarosta), Ing. Marián Matloch (ČSSD), Ing. Bronisław Mrózek (COEX), Ing. Jiří Vojtylka (KDU-ČSL).

 

Czeski Cieszyn / Český Těšín (9)Mgr. Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci, burmistrz / starosta), Bc. Tomáš Pavelek (ANO 2011, zastępca burmistrza / místostarosta), Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL, zastępca burmistrza / místostarosta), Karel Kula (Nestraníci), Mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci), Ing. Pavla Dudysová (ANO 2011), Ing. Věra Maroszová (ANO 2011), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL).

 

Ropica / Ropice (5) – Mgr. Uršula Waniová, (Pro rozvoj Ropice, wójt / starosta), Samuel Hlawiczka (Pro rozvoj Ropice, zastępca wójta / místostarosta), Věstav Król („Na samotě u lesa”), Ing. Martina Opachová (ČSSD), Ing. Gabriela Szmeková (BUDOUCNOST PRO ROPICI).

 

Wielopole / Vělopolí – Vladislava Latochová (SNK 2, wójt / starosta), Tomáš Grohmann (SNK 1, zastępca wójta / místostarosta).

 

Trzanowice / Třanovice (5) – Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice, wójt / starosta), Miroslav Lejka (SNK Třanovice, zastępca wójta / místostarosta), Radek Gociek (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice), Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL).

 

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – Ing. Petr Martiňák (SN za Horní Tošanovice, wójt / starosta), Mgr. Tadeusz Grycz (SN za Horní Tošanovice, zastępca wójta / místostarosta).

 

Gnojnik / Hnojník – Ing. Miroslav Molin (Volba pro Hnojník, wójt / starosta), Ing. Jaroslav Heczko (Volba pro Hnojník, zastępca wójta / místostarosta).

 

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – Miroslav Hampel (Nezávislí pro Komorní Lhotku, wójt / starosta), Ing,. Andrea Sztefková (Nezávislí pro Komorní Lhotku, zastępca wójta / místostarosta).

 

Rzeka / Řeka – Tomáš Tomeczek  (Pro obec Řeka, wójt / starosta), Jaroslava Sikorová (Pro obec Řeka, zastępca wójta / místostarosta).

 

Trzycież / Střitež – Miroslav Jaworek (SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež, wójt / starosta), Petr Michálek (rezerwowy / náhradník, zastępca wójta / místostarosta).

 

Śmiłowice / Smilovice – Ing. Miroslav Sikora  („Smilovice-nazávislí”, wójt / starosta), Henryk Mackowski („Smilovice-nazávislí”, zastępca wójta / místostarosta).

 

Trzyniec / Třinec (11) – RNDr. Věra Palkovská (OSOBNOSTI PRO TŔINEC, prezydent miasta / primátor), Mgr. Ivo Kaleta (OSOBNOSTI PRO TŔINEC, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Radim Kozlovský (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Bc. Vojtěch Dohnal (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (KDU-ČSL), JUDr. Jana Kantorowa (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), MUDr. Štěpán Rucki CSc. (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Bc. Bohdan Sikora (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Bc. Regina Szpyrcová (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Mgr. Ladislav Vrátný (OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Mgr. Martina Wolná (OSOBNOSTI PRO TŔINEC).

 

Wędrynia / Vendryně (5) – Raimund Sikora DIS (SNK Vendryně, wójt / starosta), Bogusław Raszka (COEX, zastępca wójta / místostarosta), Mgr. Alena Bazgierová (SNK Vendryně), Janusz Ondraszek (COEX), David Peprník (COEX).

 

Nydek / Nýdek (5) – Mgr. Jan Konečný (Sdružení nezávislých kandidátů , wójt / starosta), Milan Suszka (Sdružení nezávislých kandidátů, zastępca wójta / místostarosta), Miroslav Přibyla (Sdružení nezávislých kandidátů), Česlav Vychodil (Sdružení nezávislých kandidátů), Stanislav Szturc (COEX).

 

Bystrzyca / Bystřice (5)Mgr. Roman Wróbel (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně, wójt / starosta), Mgr. Pavel Čmiel (SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Radek Olszar Ph.D., MBA (SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici), Ing. Mariusz Wałach (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně), Radek Neumann (SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně).

 

Koszarzyska / Košařiska Janusz Klimek (COEX, wójt / starosta), Daniel Mazur (KDU-ČSL, zastępca wójta / místostarosta).

 

Gródek / Hrádek (5) – Robert Borski (Hrádek-náš domov, wójt / starosta), Ing. Martin Byrtus (Hrádek-náš domov, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Dana Cieślarová (COEX), Paweł Pilch (COEX), Petr Dudys ((Hrádek-náš domov).

 

Milików / MilíkovEwa Kawulok (COEX, wójt / starosta), Jiří Kantor (KDU-ČSL, zastępca wójta / místostarosta).

 

Nawsie / Návsí (5) – PaedDr. Lenka Husárová  (Sdružení nezávislých, wójt / starosta), Marian Waszut (KDU-ČSL, zastępca wójta / místostarosta), Marcel Kokeš (Nezávislí pro Návsí), Jaroslav Madzia (COEX), Mgr. Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých).

 

Jabłonków / Jablunkov (7) – Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL, burmistrz / starosta), Luboš Čmiel (ANO 2011, zastępca burmistrza / místostarosta), Mgr. Eva Gawlasová (Nezávislí a strana soukromníků), Bc. Marek Jachnicki (KDU-ČSL), Ing. Petr Sekula (ANO 2011), Petr Tvrzník (KDU-ČSL), Ing. David Sventek, MBA (ODS).

 

Boconowice / Bocanovice – Ing. Martin Paduch („Pro obec Bocanovice”, wójt / starosta), Libor Szotkowski („Pro obec Bocanovice”, zastępca wójta / místostarosta).

 

Łomna Dolna / Dolní LomnáRenata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná, wójt / starosta), Miroslav Stefek (SNK obce Dolní Lomná, zastępca wójta / mstostarosta).

 

Łomna Górna / Horní Lomná – Kamil Kawulok (SNK Salajka, wójt / starosta), Mgr. Leona Mikulová (SNK Horní Lomná, zastępca wójta / místostarosta).

 

Bukowiec / Bukovec – Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC, wójt / starosta), Daniel Hořava (ČSSD, zastępca wójta / místostarosta).

 

Piosek / Písek – Věra Szkanderová (ZA PÍSEK SPOLEČNĚ, wójt / starosta), Ing. Jan Kurzycz (ZA PÍSEK SPOLEČNĚ, zastępca wójta / místostarosta).

 

Pioseczna / Písečná – Bc. David Čmiel (SNK „Písečná-místo pro život”, wójt / starosta), Mgr. Pavel Kantor (SNK „Písečná-místo pro život”, zastępca wójta / místostarosta).

 

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (5)Ing. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS, wójt / starosta), Ing. Martin Procházka (NEZ, zastępca wójta / místostarosta), Tomáš Kohut (NEZ), Ing. Roman Szotkowski (KDU-ČSL), Josef Szotkowski (KDU-ČSL).

 

Herczawa / Hrčava – Marek Sikora lic. (ANO 2011, wójt / starosta), Petr Koziel (ANO 2011, zastępca wójta / místostarosta).

 

Przeczytaliśmy w tygodniku „TÝDEN” 

Přečetli jsme v týdeníku „TÝDEN”

 

W tygodniku „TÝDEN” z 19.11.2018 r. możemy przeczytać artykuł „Czesko-polskie stulecie” („Česko-polské století”), którego autorem jest Tomáš Vlach, korespondent Czeskiego Radia – Radiożurnal z Warszawy. Zamieszczamy obszerne fragmenty tego artykułu. / V týdeníku „TÝDEN” ze dne 19.11.2018 můžeme přečíst článek „Česko-polské století”, jehož autorem je Tomáš Vlach, editor Českého rozhlasu – Radiožurnálu ve Varšavě. Zveřejňujeme rozsáhle úryvky tohoto článku.

 

Dwa tygodnie po czeskiej rocznicy 100-lecie istnienia obchodziła również Polska. Tylko do Warszawy 11 listopada zjechało ponad 200 tysięcy ludzi z symbolami narodowymi i flagami, tymczasem defilada wojskowa zwabiła do Pragi co najwyżej 40 tysięcy uczestników. Są Polacy większymi patriotami?

   Jest niedziela 11 listopada po godzinie trzeciej i dokładnie w tym momencie powinien stąd wyruszyć pochód niepodległości, który tradycyjnie organizują polscy nacjonaliści. W tym roku z jego organizacją związane jest trochę więcej podniecenia, najpierw go ratusz zakazał, później sąd ponownie pozwolił. W końcu inicjatywę przejęli liderzy rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS), którzy poinformowali, że sami będą w nim brać udział, a jego organizatorem będzie armia. Wynikiem tej decyzji jest przede wszystkim chaos (...). Nacjonaliści są zdania, że pochód organizują oni, to samo mówią działacze rządowi. „Nasz pochód będzie biało czerwony, mówmy mu tak,” ogłosił polski prezydent Andrzej Duda do tłumu, ale reproduktory trzaskają tak, że mu niemal nie było rozumieć. Młodzicy w tłumie zapalają ognie sztuczne, które wydają ostre światło i tyle dymu, że wszyscy kaszlą i duszą się. Nad podziw to w świątecznym transie nie przeszkadza nawet rodzicom z małymi dziećmi. Wyłażę na balustradę, z dymu widać powódź biało czerwonych polskich flag, gdzie tylko sięgnąć wzrokiem. „Nie, nie, nie jesteśmy żadnymi nacjonalistami”, mówi Jacek, który bierze udział w pochodzie razem z przyjaciółką aż z Krakowa. W ręce chorągiew, na rękawie biało czerwona opaska, na ubraniu wstęga w tych samych barwach, to wszystko jest niemal obowiązkowym wyposażeniem prawdziwego Polaka. Ludzie są obwieszeni  symbolami narodowymi jak choinki wigilijne. Właśnie to jest zasadniczą różnicą obchodów setnej rocznicy Czechosłowacji, które pokazały 28 października trochę inny obrazek.

   Nasze obchody były bardziej cywilizowane, spokojniejsze, a większość obywateli wykorzystała je na sport i przygotowanie chat na zimę. O ile coś zwabiło do stolicy, była to defilada wojskowa, w której wzięło udział według oceny armii co najwyżej 40 tysięcy uczestników, część ludzi zniechęcił deszcz. Jednak pamięć nieznanego żołnierza przyszło pod Pomnik Narodowy na Witkowie uczcić już tylko kilka tysięcy ludzi, niemal wyłącznie żołnierze, weterani lub wojskowi zapaleńcy. Na polskich obchodach było wszędzie pełno ludzi a ulice zabarwiły się białoczerwonymi flagami.. I to nie tylko w czasie pochodu (który w warunkach czeskich nie miał alternatywy), ale również podczas ceremonii przy grobie nieznanego żołnierza, podczas historycznej rekonstrukcji przyjazdu „ojca państwa polskiego”, marszałka Józefa Piłsudskiego lub podczas odsłonięcia pomnika kolejnego wybitnego bojownika o niepodległość  – Ignacego Daszyńskiego...

   Czesi i Polacy swoje nowoczesne państwo mają niemal tak samo długo i przeżyli podobne wstrząsy historyczne. Podczas drugiej wojny światowej niektórzy politycy skupieni koło Jana Masaryka i Milana Hodžy popierali nawet pomysł konfederacji. Ale dlaczego duma narodowa obu narodów jest tak różna? Jak przypomina na łamach polskiego czasopisma Historia Do Rzeczy historyk polski Marek Gołęzowski, mieli to Czesi (i Słowacy) o wiele łatwiejsze od Polaków. Walczyli przeciw jednemu wrogowi w postaci Austro-Węgier i swoją niepodległość w końcu otrzymali pokojowo bez przemocy. „Potem nie możemy się dziwić, że Czesi posiadali na Zachodzie tak wielkie sympatie,” pisze Gołęzowski. Polska była jego zdaniem w o wiele bardziej złożonej sytuacji – ponad 120 lat podzielona była między Austro-Węgry, Prusy i Rosję. Natomiast polskie legiony walczyły razem z Austro-Węgrami i wstępowali do nich Polacy z szeregów jeńców armii rosyjskiej licząc na to, że Wiedeń w nagrodę udzieli im niepodległość. Kiedy Austro-Węgry runęły i były pokonane, Polacy musieli pogodzić się z faktem, że stali po niewłaściwej stronie, i odpowiednio to prezentować. W końcu wszystko naprawili późniejszymi czynami.

   Niepodległa Polska powstała oficjalnie 11 listopada 1918 roku, ostatniego dnia pierwszej wojny światowej, kiedy jego terytorium zgodnie z umową kapitulacyjną zaczęły opuszczać wojska niemieckie. Władzę przejęło wtedy kilka tymczasowych rządów, a najsilniejszy z nich, warszawski mianował dowódcę wojskowego, Józefa Piłsudskiego, „naczelnikiem państwa”. Niepodległość była dla 80 procent ludzi zaskoczeniem. W niektórych regionach, przede wszystkim na wschodzie, przeważali Żydzi i Ukraińcy, którzy nowego państwa w ogóle nie chcieli. „Ważne jest, że dwudziestu procent ludzi państwa chciało i szło za swym celem,” mówi w rozmowie dla polskiego Newsweeka, dawny dysydent, dziś dziennikarz i wydawca, Adam Michnik.

   Czechosłowacja i Polska musiały sobie swoje miejsce na mapie wywalczyć. Jednak z jedną różnicą. Polska musiała zawsze o swoją państwowość bić się z o wiele większą werwą niż my. Pierwszy akt zaczął się już na przełomie lat 1918 i 1919, kiedy powstająca armia czechosłowacka zajęła Sudety i uderzyła przeciw węgierskiej odnodze Armii Czerwonej, która zajęła południową Słowację. Polacy od wiosny 1919 roku dwukrotnie walczyli z całą Rosją bolszewicką. W wojnie pełnej przewrotów, front przesuwał się od Warszawy aż po Kijów, a sprawą honoru o wiele mniejszej i słabszej Polski jest, że się od bolszewików nie dała pokonać.

  Również w okresie międzywojennym panowały w Polsce i w Czechosłowacji inne stosunki. W 1926 roku Piłsudski na czele armii zajął Warszawę i do swojej śmierci w 1935 roku panował w kraju w sposób autorytarny sam. „Czechosłowacja była krajem lepiej zarządzanym, o wiele bardziej demokratycznym, z silniejszą gospodarką. Jednak ani to nie pomogło,” mówi Tomothy Snyder, historyk amerykański zajmujący się historią Europy Wschodniej. Druga wojna światowa pochłonęła nie tylko Polskę i Czechosłowację, ale również Kraje Bałtyckie, Austrię i liczne inne kraje powstałe w 1918 roku. Różnica była ponownie taka, że Polska we wrześniu 1939 roku broniła się przed agresją niemiecką z bronią w ręku a jego wschodnią część dodatkowo zajął Związek Radziecki, który później w Katyniu jeszcze wymordował 22 tysięcy oficerów i reprezentantów elity polskiej (...). Również rozwój powojenny był o wiele bardziej surowy niż u nas. Aczkolwiek Polska była niewątpliwie jednym z zwycięskich państw, wojska radzieckie zachowywały się tu jak na podbitym terenie. Jeszcze kilka lat po wojnie walczyli między sobą Sowieci (razem z miejscowymi komunistami) i uczestnicy ruchu oporu Armii Krajowej, stale umierali ludzie i padały wyroki śmierci.

   Dziś stosunki czesko-polskie są znakomite, ale zawsze tak nie było, kraje kilkakrotnie  walczyły ze sobą. Głównym przedmiotem sporu było Cieszyńskie, o które w 1919 roku walczyły oba kraje w wojnie siedmiodniowej, a który zakończyła dopiero konferencja w Spa w lipcu 1920 roku. W 1938 roku Polska wykorzystała dyktat monachijski i zabrała Czechosłowacji część Cieszyńskiego i również już wcześniej żądane tereny Orawy i Spiszu. Po drugiej wojnie światowej niektóre gorące głowy w dowództwie armii czechosłowackiej rozważały „wyrównanie granic” na Śląsku, które w tym okresie Polska świeżo otrzymała od Niemiec. Pociąg pancerny wtedy dojechał aż do dzisiejszego Kłodzka, oddziały wojskowe poruszały się koło Raciborza. Czechosłowacja żądała przekazania Kłodzka, Głubczyc i Raciborza, Polska ponownie Cieszyńskie. Wtedy dyskusje o zmianie granic zdecydowanie odrzucili Sowieci. W 1947 roku podpisały oba kraje umowę o przyjaźni a w 1958 roku o umowę o wytyczeniu wspólnej granicy. Później w sierpniu 1968 roku armia polska uczestniczyła w inwazji wojsk Układu Warszawskiego. W grudniu 1980 roku była według niektórych zeznań Czechosłowacka Armia Ludowa w liczbie 17 tysięcy żołnierzy przygotowana w ramach szerszej inwazji kierowanej z ZSSR uderzyć na Polskę. Z akcji Karkonosze 1980 w końcu zrezygnowano. (...)

 

Dva týdny po českém výročí oslavilo sto let existence i Polsko. Jen do Varšavy se 11. listopadu sjelo přes 200 tisíc lidí s národními symboly a vlajkami, zatímco do Prahy přilákala vojenská přehlídka nanejvýš 40 tisíc návštěvníků. Jsou Poláci větší vlastenci?

   Je neděle 11. listopadu po třetí hodině a přesně v těchto chvílích by odsud měl vyjít pochod nezávislosti, který už tradičně organizují polští nacionalisté. Letos kolem něho bylo trochu více rozruchu, nejdříve ho radnice zakázala, pak ho soud opět povolil. Nakonec se iniciativy chopili lídři vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), kteří oznámili, že se ho sami zúčastní a organizovat ho bude armáda. Výsledkem jsou především zmatky (...). Nacionalisté si pořád myslí, že pochod organizují, a totéž říkají i vládní činitelé. „Náš pochod bude červenobílý, říkejme mu tak,” prohlásil polský prezident Andrzej Duda k davům, reproduktory ale prskají tak, že mu skoro není rozumět. Mladíci v davu zapalují umělé pochodně, které vydávají ostré světlo a tolik dýmu, že všichni kašleme a dusíme se. Kupodivu to ale ve svátečním transu vůbec nevadí ani rodičům s malými dětmi. Vylézám na zábradlí, z dýmu vystupuje záplava červenobílých polských vlajek, kam oko dohlédne. „Ne, ne, nejsme žádní nacionalisti”, říká Jacek, jenž na marš vyrazil i s přítelkyni až z Krakova. V ruce prapor, na rukávu červenobílou pásku, na oblečení stuhu ve stejných barvách, to vše je skoro povinná výbava správného Poláka. Lidé jsou ověšeni národními symboly jako vánoční stromečky. Právě v tom je zásadní rozdíl od oslav stého výročí Československa, které ukázaly 28. října trochu jiný obrázek.

   Naše oslavy byly civilnější, klidnější a většina obyvatel je využila ke sportu nebo přípravě chalup na zimu. Pokud něco lákalo do metropole, pak to byla vojenská přehlídka, kam přišlo podle odhadu armády nanejvýš 40 tisíc návštěvníků, část lidí odradil déšť. Památku neznámého vojína přišlo ale k Národnímu památníku na Vítkově uctít už jen několik tisíc lidí, vesměs vojáků, veteránů či vojenských nadšenců. Na polských oslavách bylo všude plno a ulice se zbarvily červenobílými vlajkami. A to nejen během pochodu (který v českém prostředí neměl alternativu), ale také při ceremonii u hrobu neznámého vojína, při historické rekonstrukci příjezdu „otce polského státu”, maršálka Józefa Pilsudského, či odhalení pomníku dalšímu významnému bojovníkovi za nezávislost – Ignacymu Daszyńskému...

   Češi i Poláci mají svůj moderní stát zhruba stejně dlouho a prožili podobné historické otřesy. Během druhé světové války dokonce někteří politici kolem Jana Masaryka a Milana Hodži podporovali myšlenku konfederace. Proč je ale národní hrdost obou národů tak odlišná? Jak připomíná v polském časopise Historia Do Rzeczy polský historik Marek Gołęzowski, měli to Češi (a Slováci) daleko lehčí než Poláci. Bojovali proti jednomu nepříteli v podobě Rakousko-Uherska a svou nezávislost nakonec získali nenásilnou cestou. „Potom se nelze divit, že Češi měli na Západě tak velké sympatie,” píše Gołęzowski. Polsko bylo podle něho v daleko složitější situaci – přes 120 let bylo rozděleno mezi Rakousko-Uhersko, Prusko a Rusko. Polské legie bojovaly naopak na straně Rakousko-Uherska a vstupovali do nich Poláci z řad zajatců ruské armády v domnění, že Vídeň za odměnu poskytne Polsku nezávislost. Když se pak Rakousko-Uhersko zhroutilo a bylo poraženo, museli se Poláci s faktem, že stáli na nesprávné straně, vyrovnat a vhodně ho prezentovat. Nakonec vše odčinili pozdějšími činy.

   Samostatné Polsko oficiálně vzniklo 11. listopadu 1918, v poslední den první světové války, kdy jeho území začala v souladu kapitulační dohodou opouštět německá vojska. Moci se tehdy chopilo několik provizorních vlád, z nichž ta nejsilnější, varšavská, jmenovala vojenského velitele, Józefa Pilsudského, „náčelníkem státu”. Samostatnost byla pro 80 procent lidí překvapením. V některých oblastech, zejména na východě, dominovali Židé a Ukrajinci, kteří si nový stát vůbec nepřáli. „Důležité je, že dvacet procent lidí stát chtělo a šlo za svým cílem,” říká v rozhovoru pro polský Newsweek, někdejší disident, dnes novinář a vydavatel, Adam Michnik.

   Československo i Polsko si své místo na mapě vybojovaly. Ale s jedním rozdílem: Polsko se vždycky muselo o svou státnost rvát s mnohem větší vervou než my. První dějství začalo už na přelomu let 1918 a 1919, kdy vzníkajíci československá armáda obsadila Sudety a zasáhla proti maďarské odnoži Rudé armády, jež obsadila jižní Slovensko. Poláci od jara 1919 dva roky válčili s celým bolševickým Ruskem. Ve válce plné zvratů se fronta přesouvala od Varšavy až po Kyjev a ke cti mnohem menšího a slabšího Polska budiž řečeno, že se od bolševiků nenechalo porazit.

  Také mezi válkami vládly v Polsku a Československu jiné poměry. V roce 1926 Piłsudski s armádou obsadil Varšavu a do své smrti roku 1935 řídil zemi autoritativním způsobem sám. „Československo bylo lépe fungující, daleko demokratičtější, se silnějším hospodářstvím. Moc to ale nepomohlo,” říká Tomothy Snyder, americký historik zabývající se dějinami východní Evropy. Druhá světová válka pohltila nejen Polsko a Československo, ale i Pobaltí, Rakousko a mnohé jiné země vzniklé v roce 1918. Rozdíl byl opět v tom, že Polsko se v září 1939 bránilo německé agresi se zbraní v ruce a jeho východní část navíc obsadil Sovětský svaz, který nakonec v Katyni ještě vyvraždil 22 tisíc důstojníků a příslušníků polské elity (...). Také poválečný vývoj byl daleko drsnější než u nás. Ačkoli Polsko bylo bezpochyby jedním z vítězných států, sovětské vojsko si tu počínalo jako na dobytém území. Ještě několik let po válce mezi sebou bojovali Sověti (spolu s domácími komunisty) a odbojáři Zemské armády, stále umírali lidé a padaly rozsudky smrti.

   Dnes jsou česko-polské vztahy vynikající, neplatilo to ale vždy, země spolu několikrát i válčily. Hlavní předmětem sporu bylo Těšínsko, o něž se v roce 1919 střetly obě země v sedmidenní válce, kterou urovnala až konference ve Spa v červenci 1920. V roce 1938 Polsko využilo mnichovského diktátu a odebralo Československu část Těšínska a rovněž už dříve požadovaná území na Oravě a Spiši. Po druhé světové válce některé horké hlavy ve velení československé armády uvažovaly o „zarovnání hranic” ve Slezsku, které v tu dobu Polsko čerstvě získalo od Německa. Obrněný vlak tehdy dojel až do dnešního Kladska, vojenské oddíly se pohybovaly u Ratiboře. Československo požadovalo vydání Kladska, Hlubčicka a Ratibořska, Polsko opět Těšínsko. Diskuse o změnách hranic tehdy rezolutně smetli se stolu až Sověti. V roce 1947 podepsaly obě země smlouvu o přátelství a v roce 1958 o vytýčení společné hranice. V srpnu 1968 se pak polská armáda podílela na invazi vojsk Varšavské smlouvy. V prosinci 1980 byla podle některých svědectví Československá lidová armáda v počtu 17 tisíc vojáků připravena v rámci širší invaze řízené ze SSSR vpadnout do Polska. Z akce Krkonoše 1980 nakonec sešlo. (...)

 

 

Pochód Niepodległości zmierza do centrum Warszawy, przybyło rekordowe 200 tysięcy ludzi, którzy zjechali się z całego kraju. („TÝDEN”” 48/2018)

 

Z prasy polskiej 

Z polského tisku

 

Coraz więcej wskazuje na to, że premier Andrej Babiš, który wygrał wybory, szermując hasłami „wszyscy kradną”, sam zamieszany jest w skandal finansowy.

    Andrej Babiš niemal zawsze wygląda jak z krzyża zdjęty, ale pozory mylą, bo jest człowiekiem sukcesu. Ten 64-latek osiągnął prawie wszystko, czego pragną ludzie – fortunę, wpływy i władzę. Ma majątek szacowany na 3,7 mld dolarów, restaurację La Paloma na Lazurowym Wybrzeżu, 20 lat młodszą od siebie żonę Monikę. Kontroluje jeden z największych czeskich holdingów Agrofert, konglomerat 250 spółek z branży chemicznej, rolnej i spożywczej. Rok temu wygrał wybory parlamentarne. Kilka lat temu kupił koncern wydający dwie największe czeskie gazety „MF Dnes” i „Lidové noviny” oraz najczęściej słuchane w Czechach Radio Impuls. Wydało się, że jest niezastąpiony. Afery i oskarżenia – m.in. że był agentem czechosłowackiej bezpieki StB – spływały po nim jak po kaczce. Wyborcy jego partii ANO zdawali się nie zwracać uwagi na zarzuty pod adresem swego idola.

    A jednak ostatnie trzy tygodnie mocno nadszarpnęły reputację Babiša jako człowieka, który rządzi Czechami niczym dobry menadżer swoją firmą. Coraz więcej wskazuje na to, że polityk sam zamieszany jest w paskudny skandal finansowy. Wszystko zaczęło się 12 listopada, gdy na stronie internetowej portali Seznam Zprávy pojawiło się niewygodne dla Babiša nagranie. Dwójka dziennikarzy śledczych portalu dotarła do jego syna z pierwszego małżeństwa. Mieszkający w Szwajcarii 35-letni Andrej Babiš junior ujawnił, że na polecenie ojca został wywieziony w 2017 r. z Pragi na Krym, by nie mógł zeznawać w sprawie swego udziału w tzw. aferze Bocianiego Gniazda. Chodzi o rozbudowę za unijne pieniądze należącego do Babiša ośrodka wypoczynkowo-szkoleniowego. Przed zeszłorocznymi wyborami prokuratura postawiła Babišowi zarzut wyłudzenia unijnych subwencji. Aby dostać 50 mln koron (ok. 2 mln euro) z unijnego funduszu wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, wydzielił na kilka lat Bocianie Gniazdo z holdingu Agrofert jako odrębną spółkę, której akcjonariuszami zostały m.in. jego dzieci. Syn potwierdził, że podpisywał jakieś dokumenty tej inwestycji. Mówi, że postawiono go przed wyborem: pojedzie na dłuższe wakacje na Krym i będzie milczał albo zostanie zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Dziennikarze szukali juniora rok. Mieszkająca z nim matka nie chciała zgodzić się na przeprowadzenie wywiadu przed kamerami, uciekli się więc do podstępu – rozmowę nagrali kamerą zamontowaną w okularach, stojąc w progu mieszkania. Ułatwiło to premierowi przejście do kontrataku. Całą sprawę przedstawił jako spisek opozycji, mediów i tajnych służb. Pojechał do Szwajcarii, gdzie udało mu się przekonać jego byłą żonę do skrytykowania dziennikarzy z portalu Seznam Zprávy za wykorzystanie chorego syna – opowiadał, że od 2015 r. cierpi on na schizofrenię. Nie udało mu się jednak wyciszyć skandalu. Opozycja zażądała jego dymisji. „Nigdy nie zrezygnuję. Nigdy. Niech wszyscy o tym pamiętają (...). Musicie mnie albo odwołać, albo spróbować pokonać w wyborach Inaczej się mnie nie pozbędziecie”. Opozycji ostatecznie zabrakło dziewięciu głosów, by odwołać Babiša.

   Jiří Pehe, politolog, był szef gabinetu prezydenta Václava Havla, uważa, że cała afera może mieć konsekwencje poważniejsze, niż się dziś wydaje. W gruzach legł kreowany przez Babiša wizerunek człowieka, który ponad wszystko dba o rodzinę. Tymczasem okazało się, że wciągnął w finansową aferę dwoje swoich dzieci, w dodatku psychicznie chorych. „Wcześniej czy później przeciwko Babišovi ruszy podobne postępowanie, jakie toczy się przeciw rządom Polski i Węgier” – mówi Janusz Konieczny, który przygotowywał dokumenty pozwalające oskarżyć premiera o konflikt interesów, jakie Partia Piratów wysłała do Komisji Europejskiej. Jiří Pehe spodziewa się kolejnych prób obalenia premiera przez opozycję. Jednak Babiš przetrwa z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma alternatywy poza może rządem technokratów. Po drugie, popiera go prezydent Zeman, który przed ostatnim głosowaniem powiedział cynicznie, że nawet jeśli opozycja wygra, to on i tak wskaże Babiša na premiera.

(„Newsweek Polska”, 50/2018)

 

Stále více se ukazuje, že premiér Andrej Babiš, který vyhrál volby, když šermoval hesly „všichni kradou”, sám je zapleten do finančního skandálu.

    Andrej Babiš téměř vždy vypadá jako by byl z kříže sundán, ale zdání klame, protože je člověkem úspěchu. Tento 64-letý muž dosáhl téměř vše, po čem touží lidé – štěstí, vlivy a moc. Má majetek odhadovaný na 3,7 mld dolarů, restauraci La Paloma na Blankytném pobřeží, o 20 let mladší ženu Moniku. Vlastní jeden z největších českých holdingů Agrofert, konglomerát 250 společností chemického, zemědělského a potravinového odvětví. Před rokem zvítězil v parlamentních volbách. Před několika lety koupil koncern, který je vydavatelem dvou největších českých novin „MF Dnes” a „Lidových novin”, a také nejčastěji poslouchané v Česku Rádio Impuls. Zdálo se, že je nenahraditelný. Aféry a obvinění – m.j. že byl agentem československé státní bezpečnosti StB – nedělají na něho žádný dojem a stékají po něm jako po kachně. Voliči jeho strany ANO zdá se si nevšímají obvinění proti své modle.

   A přece poslední tři týdny výrazně poškodily pověst Babiše jako člověka, který vládne v Česku jako dobrý manažer firmou. Stále více se ukazuje, že politik je zapleten do hnusného finančního skandálu. Všechno začalo 12. listopadu, kdy na webových stránkách portálu Seznam Zprávy je objevila nevýhodná pro Babiše nahrávka. Dva vyšetřovací novináři portálu pronikli do jeho syna z prvního manželství. Bydlící ve Švýcarsku 35-lety Andrej Babiš junior prozradil, že na příkaz otce byl v roce 2017 odvezen z Prahy na Krym, tak aby nemohl vypovídat ve věci své účastí v tzv. Čapí hnízdo. Jedná se o přístavbu za unijní peníze rekreačního a školícího střediska, který patří Babišovi. Před loňskými volbami prokuratura učinila Babišovi výtku vymámení unijních subvencí. Aby mohl obdržet 50 mln korun (cca 2 mln euro) z unijního fondu podporujícího malé a střední firmy, vydělil na několik let Čapí hnízdo z holdingu Agrofert jako samostatný spolek, jehož akcionáři se stali m.j. jeho děti. Syn potvrdil, že podepisoval nějaké dokumenty týkající se této investice. Řekl, že byl postaven před volbou: pojede na delší prázdniny na Krym a bude mlčet nebo bude zavřen do psychiatrické léčebny. Novináři hledali juniora rok. Matka, která s nim bydlí, nesouhlasila s uskutečněním rozhovoru před kamerami, proto využili podvod – rozhovor nahráli na kameru připevněnou v brýlích, když stáli na prahu bytu. To umožnilo premiérovi přejít do protiútoku. Celou záležitost představil jako spiknutí opozice, médií a tajných služeb. Odjel do Švýcarska, kde se mu podařilo přesvědčit svou bývalou ženu zkritizovat novináře z portálu Seznam Zprávy za zneužití nemocného syna – mluvil, že od roku 2015 je nemocen na schizofrenii. Avšak nepodařilo se mu ztlumit skandál. Opozice žádala jeho demisi. „Nikdy nerezignuji. Nikdy. Ať si to všichni pamatují (...) Musíte mne obvolat, nebo se pokusit porazit mne ve volbách. Jinak se mne nezbavíte”. Nakonec opozici chybělo devět hlasů k odvolání Babiše.

   Jiří Pehe, politolog, bývalý šéf úřadu prezidenta Václava Havla, se domnívá že celé aféra může mít dalekosáhlejší, než se zdá, následky. V troskách lehl vytvářený Babišem obraz člověka, který nade vše se stará o svou rodinu. Zatím se ukázalo, že do finanční aféry vtáhl své dvě děti, navíc psychicky nemocné. „Dříve nebo později proti Babišovi se dá do pohybu obdobné řízení, jaké je vedeno proti Polsku a Maďarsku” – řekl Janusz Konieczny, který připravil dokumenty umožňující obvinit premiéra ve věci konfliktu zájmů, které Pirátská strana zaslala Evropské komisi. Jiří Pehe očekává další pokusy shrnutí premiéra opozicí. Avšak Babiš přečká ze dvou důvodů: Za prvé, není alternativy možná kromě vlády technokratů. Za druhé, podporuje ho prezident Zeman, který před posledním hlasováním cynicky prohlásil, že ukáže na Babiše jako premiéra dokonce i kdyby opozice vyhrála.

 

80 rocznica kryształowej nocy 

80 let od křišťálové nocvi

 

Wypalone synagogi i żydowskie kaplice i również wybite wystawy sklepowe żydowskich właścicieli stały się symbolami drastycznego pogromu, jaki miał miejsce na terytorium Rzeszy Niemieckiej właśnie przed 80 laty, w nocy z 9. na 10.11.1938 r. Według roztrzaskanego szkła wysypanego na ulicę nazwano go noc kryształowa.

    Pretekstem do rozpętania przemocy stał się zamach na pracownika ambasady niemieckiej w Paryżu, Ernsta von Ratha, którego dopuścił się 7.11.1938 r., w Paryżu w ambasadzie niemieckiej, 17-letni młodzik żydowski, Herchel Feibel Gryszpan. Zranił niemieckiego dyplomatę dwoma strzałami z pistoletu. Motywem jego czynu była prawdopodobnie chęć zemsty za rodziców i siostrę, którzy pod koniec października byli, razem z tysiącami polskich Żydów, zamieszkałych na terytorium Niemiec, wypędzeni do Polski. Młodzika po dokonaniu czynu zatrzymały organy francuskie, które go następnie przekazały Niemcom. Ale nawet wydanie zamachowca nie zatrzymało antyżydowskiego szaleństwa. Przeciwnie, dla nazistów był to pożądany incydent, który umożliwił im wywołać rozległą histerię.  W ten sposób zamach propaganda niemiecka przedstawiała jako element spisku żydowskiego, przeciwko któremu trzeba niezwłocznie uderzyć.

    Pogrom miał miejsce w Niemczech i na terytorium ówczesnych Sudetów, w tym byłego pogranicza czechosłowackiego. Według serweru holocaust.cz w Niemczech  wypalono lub w inny sposób zdemolowano 267 synagog i splądrowano około 7,5 tysiąca sklepów żydowskich. Bezpośrednio podczas pogromu zabito niemal setkę Żydów, kolejnych 30 tysięcy, najczęściej bogatszych, skończyło w obozach koncentracyjnych Dachau, Buchenwald i Sachsenhausen, skąd byli uwolnieni dopiero po zobowiązaniu się do emigracji i rezygnacji z majątku na korzyść Rzeszy Niemieckiej.

     Zagłada dotknęła również synagogi i majątki żydowskie na zajętym przez Niemców terytorium czechosłowackim. Sympatycy nazistów nie zatrzymali się nawet przed zbezczeszczeniem zmarłych: w Trutnowie naziści powiesili żydowskiego nieboszczyka na lampę. Wypalone były synagogi m.in. w Libercu, Jabloncu, Svitavach, Mostu, Sokolovie, Kynšperku nad Ohrzą i Czeskiej Lipie. Żydzi uciekali przed nazistami do centralnej części kraju. Ucieczka ta jednocześnie nie przebiegała nijak łatwo. Tzw. druga republika, która powstała po odstąpieniu czeskiego pogranicza Niemcom, odwróciła się plecami do ówczesnych żydowskich współobywateli i do uciekinierów zaliczała wyłącznie etnicznych Czechów. Z polecenia czechosłowackiego ministerstwa spraw wewnętrznych Żydzi, którzy nie mieli na zmniejszonym terytorium Czechosłowacji prawo domicylu, nie mogli być wpuszczeni za linię demarkacyjną.

    Naziści ogłosili, że pogrom nie był w żaden sposób organizowany i że sami Żydzi wywołali sprawiedliwy gniew ludzi, i wykorzystali go do dalszych antyżydowskich posunięć. Żydzi sami musieli usunąć wyrządzone szkody i doprowadzić wygląd ulicy do pierwotnego stanu. Ich majątki im władza nazistowska skonfiskowała i dodatkowo nałożyła na nich grzywnę w wysokości jednego miliarda marek. W ten sposób noc kryształowa tak posłużyła im do przyspieszenia wymuszonej aryzacji majątku żydowskiego.

 

Vypálené synagogy a židovské modlitebny se staly spolu s vytlučenými výlohami židovských obchodů symbolem drastického pogromu, který se odehrál na území Německé říše právě před 80 lety, v noci z 9. na 10.11.1938. Podle roztříštěného skla vysypaného na ulice získal název křišťálová noc.

   Záminkou k rozpoutání násilí se stal atentát na pracovníka německého velvyslanectví v Paříži Ernsta von Ratha, který 7.11.1938 spáchal v Paříži na německém velvyslanectví 17-letý židovský mladík Herchel Feibel Grynszpan. Německého diplomata těžce zranil dvěma výstřely z pistole. Motivem jeho činu byla zřejmě snaha pomstit se za rodiče a sestru, kteří byli koncem října spolu s tisícovkami dalších polských Židů žijících na území Německé říše vypovězeni do Polska. Mladíka po činu zadržely francouzské orgány, které ho posléze vydaly k potrestání do Německa. Vydání ale protižidovskému běsnění nijak nezabránilo. Naopak pro nacisty šlo o vítaný incident, který jim umožnil vyvolat rozsáhlou hysterii. Atentát tak německá propaganda prezentovala jako součást židovského spiknutí, proti němuž je třeba bezodkladně zasáhnout.

   Pogrom se uskutečnil v Německu a na území tehdejších Sudet, včetně bývalého československého pohraničí. Podle serveru holocaust.cz bylo v Německu vypáleno či jinak zdemolováno 267 synagog a vypleněno kolem 7,5 tisíce židovských obchodů a bytů. Přímo při pogromu byla zabita téměř stovka Židů, dalších 30 tisíc, většinou majetnějších, skončilo v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen, odkud byli propuštěni až poté, co se zavázali k emigraci a vzdali majetku ve prospěch Německé říše.

   Zkáza poskytla také synagogy a židovské majetky na obsazeném československém území. Příznivci nacistů se nezastavili ani před zneuctěním zemřelých: v Trutnově nacisté pověsili židovského nebožtíka na lampu. Vypálené byly synagogy m.j. v Liberci, Jablonci, Svitavách, Mostě, Sokolově, Kynšperku nad Ohří a České Lípě. Židé prchali před nacisty do českého vnitrozemí. Tento útěk přitom neprobíhal nijak hladce. Takzvaná druhá republika, která vznikla po postoupení českého pohraničí Německu, se k tehdejším židovským spoluobčanům otočila zády a za uprchlíky byla ochotna považovat pouze etnické Čechy. Z příkazu československého ministerstva vnitra nesměli být Židé, kteří neměli na zmenšeném území Československa domovské právo, vpuštěni za demarkační čáru.

   Nacisté prohlásili, že pogrom ne byl nijak organizován a že sami Židé vyvolali spravedlivý hněv lidu, a využili ho k dalším protižidovským opatřením. Židé sami museli odstranit způsobené škody a uvést vzhled ulice do původního stavu. Jejich majetky jim nacistická moc zabavila a navíc jim uložila pokuty ve výši jedné miliardy marek. Křišťálová noc tak posloužila i k urychlení nucené arizace židovského majetku.

(„Deník”, 9.11.2018)

 

Płonące synagogi w Svitavach, Libercu i Sokolowie 

Hořící synagogy v Svitavách, Liberci a Sokolově („Karvinský deník”)

 

 

Ataki na synagogi i majątek żydowoski na zajętym terenie czeskiej pogranicza 

Útoky na synagogy a židovský majetek na obsazeném českém pohraničí („Deník”, 9.11.2018 r.)

 

 

Ile procent obywateli głosiło się do wyznania żydowskiego – według Spisu Powszechnego w Republice Czechosłowackiej z dnia 1.12.1930 r., Czechy, Morawy i Śląsk razem 1,1%  

Kolik procent obyvatel se hlásilo k židovské víře – dle Sčítání lidu v Republice Československé ze dne 1.12.1930, Čechy, Morava a Slezsko celkem 1,1 % („Deník”, 9.11.2018 r.)

 

Wesołych Świąt / Veselé vánoce

 

Spokojnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia,

szczęścia, pomyślności oraz sukcesów w pracy społecznej

w Nowym pf. 2019 Roku życzy zarząd i rada nadzorcza

organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp.

i redakcja gazety członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”.

 

Klidné prožití svátků Božího hodu, zdraví, štěstí, pohodu

a také úspěchy ve společenské činnosti v Novém pf. roce 2019 přeje

správní rada a dozorčí rada obecně prospěsné společnosti Koexistencia o.p.s.

a redakce novin členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

„Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”.

 

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 14.12.2018, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku