*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 95  (7/2018)                       26.10.2018 r.

*************************************************************************************************************

 

Kandydaci partii wyborczej stowarzyszenia COEX, TOP 09 i kandydatów niezależnych PRO Trzyniec spotkali się 25.10.2018 r., aby omówili wyniki wyborów i uzgodnili dalszą działalność. / Kandidáti volebni strany sdružení COEX, TOP 09 a nezávislých kandidátů PRO Třinec se setkali 25.10.2018, aby zhodnotili výsledky voleb a dohodli další činnost.

Foto: Bogdan Dal

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018 r. / KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA obronił wynik sprzed czterech lat i uzyskał łącznie 41 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 29 mandatów, w Lutyni Dolnej, Cierlicku, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 12 mandatów. Dodatkowo mamy 7 mandatów koalicyjnych z KDU-ČSL (4 w Hawierzowie, 3 w Karwinie). Lista kandydacka KDU-ČSL w Czeskim Cieszynie uzyskała 5 mandatów. Progu 5-procentowego nie udało nam się przekroczyć w Boguminie (koalicja), Piotrowicach koło Karwiny  i Trzyńcu (stowarzyszenie).

 

Politické hnutí COEXISTENTIA obhájilo výsledek z voleb před čtyřmi roky a získalo celkem 41 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 29 mandátů, v Dolní Lutyni, Těrlicku, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 12 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty. Navíc máme 7 mandátů koaličních s KDU-ČSL (4 v Havířově, 3 v Karviné). Kandidátní listina KDU-ČSL v Českém Těšíně získala 5 mandátů. 5-procentní prah se nám nepodařilo překročit v Bohumíně (koalice), Petrovicích u Karviné a Třinci (sdružení).

 

Rysunek, który ilustrował artykuł o wyborach komunalnych w „Głosie”

z 10.8.2018 r. – nielogiczny / Obrázek, který ilustroval článek

o komunálních volbách v „Głosu” z 10.8.2018 - nelogický

 

Apel do wyborców / Výzva voličům

 

APEL DO WYBORCÓW – Wybory komunalne zadecydują o tym, kto będzie w naszych miastach i gminach decydował o naszych sprawach w następnych czterech latach. Dlatego  ważne jest wybierać do rad kandydatów narodowości polskiej lub kandydatów działających w interesie polskiej mniejszości narodowej. Apelujemy, aby w gminach, w których były zgłoszone listy z kandydatami narodowości polskiej lub listy wyborcze deklarujące w programach działanie w interesie polskiej mniejszości narodowej, oddać głos na tę listę wyborczą. Prosimy, wypełnijmy swój obywatelski obowiązek i idźmy  na wybory. Tylko w ten sposób możemy zapewnić swoim kandydatom mandaty w radach gmin. Na listy wyborcze ruchu politycznego COEXISTENTIA oddajmy głos w gminach: Olbrachcice, Kocobędz, Wędrynia, Nydek, Koszarzyska, Gródek, Milików, Nawsie, Łomna Dolna, Bukowiec. Na listy wyborcze Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych prosimy głosować w następujących miastach i gminach: Lutynia Dolna – Soužití-Wspólnota, Piotrowice koło Karwiny – Soužití-Wspólnota, Cierlicko, Ropica – Pro rozvoj Ropice, Jabłonków – Soužití-Wspólnota, Piosek – Piosek-Písek, Mosty koło Jabłonkowa – MOSTY PLUS. W Trzyńcu prosimy głosować na listę wyborczą – PRO Třinec, w Boguminie na koalicję – BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, w Karwinie na koalicję – Karvinskakoalice.cz, w Hawierzowie na koalicję – Společně pro Havířov, w Czeskim Cieszynie na listę wyborczą KDU-ČSL, w Bystrzycy na SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně. Artykuł zapłacono jako reklamę do “Głosu” w dniu 2.10.2018 r.

 

Podziękowanie wyborcom / Poděkování voličům

 

Dziękuję naszym wyborcom za udział w wyborach komunalnych w dniach 5. i 6.10.2018 r. Dziękuję działaczom naszego ruchu politycznego, którzy pracowali społecznie w sztabach wyborczych w poszczególnych miastach i gminach, za przygotowanie lïst kandydackich i aktywny udział w kampanii wyborczej. Dziękuję również członkom KDU-ČSL i TOP 09 za współpracę w przygotowaniu i reklamowaniu naszych list koalicyjnych. Osiągnięcie 41 samodzielnych mandatów i 7 mandatów koalicyjnych – to sukces na miarę naszych możliwości. Liczę na dalszą współpracę w trakcie obecnej kadencji wyborczej przy realizacji programów wyborczych, które uchwaliliśmy, a wyborcy je zaakceptowali, w interesie obywateli naszego regionu, szczególnie mniejszości narodowych tu zamieszkałych.

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA

W Czeskim Cieszynie, 11.10.2018 r.

 

Děkuji našim voličům za účast v komunálních volbách ve dnech 5. a 6.10.2018. Děkuji funkcionářům našeho politického hnutí, kteří nezištně pracovali ve volebních štábech v jednotlivých městech a obcích, za přípravu kandidátních listin a aktivní účast ve volební kampani. Děkuji také členům KDU-ČSL a TOP 09 za spolupráci při přípravě a propagaci našich koaličních listin. Dosažení 41 samostatných mandátů a 7 mandátu koaličních – to je úspěch v rámci našich možností. Počítám s další spolupráci v průběhu současného volebního období při uskutečňování volebních programů, které jsme schválili, a voliči je přijali, v zájmu občanů našeho regionu, především národnostních menšin zde bydlících.

Josef Przywara, předseda politického hnutí COEXISTENTIA

Český Těšín, 11.10.2018

 

Wyniki list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) lub popieranych przez COEX / Výsledky kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) nebo podporovaných COEX

 

Gmina

*

Lista kandydacka

**

***

****

Mandaty

Obec

 

Kandidátní listina

 

 

 

Mandáty

Bogumin

1425

BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE

6864

298

4,82 %

0

Lutynia Dolna

392

Soužití-Wspólnota

1300

86

5,06 %

1

Piotrowice k. K.

392

Soužití-Wspólnota

1280

60

3,43 %

0

Karwina

1318

Karviskakoalice.cz

44 126

1076

8,41 %

3

Olbrachcice

72

COEXISTENTIA

2204

146

9,71 %

1

Hawierzów

340

Společně pro Havířov

57 250

1331

7,83 %

4

Cierlicko

392

Sdružení COEX, NK

2185

145

8,84 %

1

Kocobędz

72

COEXISTENTIA

1040

69

13,43 %

2

Czeski Cieszyn

1

KDU-ČSL

34 657

1283

18,16 %

5

Ropica

392

Pro rozvoj Ropice

3568

237

34,10 %

5

Trzyniec

1413

PRO Třinec

11 858

359

3,96 %

0

Wędrynia

72

COEXISTENTIA

9 383

551

36,40 %

7

Nydek

72

COEXISTENTIA

1726

115

13,73 %

2

Koszarzyska

72

COEXISTENTIA

337

48

24,00 %

2

Gródek

72

COEXISTENTIA

2720

181

23,50 %

4

Milików

72

COEXISTENTIA

2977

229

45,07 %

6

Nawsie

72

COEXISTENTIA

2275

151

11,61 %

2

Jabłonków

392

Soužití-Wspólnota

2906

138

7,66 %

1

Łomna Dolna

72

COEXISTENTIA

606

67

19,91 %

1

Bukowiec

72

COEXISTENTIA

1342

122

21,53 %

2

Piosek

392

Piosek-Písek

748

83

11,62 %

1

Mosty k. Jabłonk.

392

MOSTY PLUS

4057

270

21,39 %

3

*          Numer ewidencyjny partii wyborczej / Evidenční číslo volební strany

**         Liczba głosów na listę kandydacką – razem / Počet hlasů na volební listinu – celkem

***       Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką / Počet voličů, kteří volili volební listinu

****      Wynik w procentach / Výsledek v procentech

 

Radni wybrani z list kandydackich COEX lub popieranych przez COEX / Členové zastupitelstev zvolení z kandidátních listin COEX nebo podporovaných COEX

 

GMINA (OBEC)

*

Imię i nazwisko (Jméno a příjmení)

Bogumin

0

 

Lutynia Dolna

 1

Sdružení COEX, NK – mgr Jan Czapek

Piotrowice k. Karwiny

 0

 

Karwina

3

Karviskakoalice.cz – mgr Andrzej Szyja, mgr Wiesław Farana, mgr Petr Juras

Olbrachcice

1

COEX – MUDr Stanisław Kowalski

Hawierzów

4

Společně pro Havířov – inż. Bogusław Niemiec, inż. Eva Šillerowa, inż. Jan Szturc, Marek Světnička DIS

Cierlicko

1

Sdružení COEX, NK – mgr Barbara Dawid

Kocobędz

2

COEX – inż. Bronisław Mrózek, Roman Bulawa

Czeski Cieszyn

5

KDU-ČSL – inż. Vít Slováček, inż. Kateřina Pindejowa, mgr Jan Czudek, MUDr Ladislav Langner, Piotr Lose

Ropica

5

Sdružení COEX, NK – mgr Uršula Waniowa, Samuel Hlawiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór, Ludmila Haltofowa

Trzyniec

0

 

Wędrynia

7

COEX – Bogusław Raszka, David Peprník, inż. Jan Kraina, Janusz Ondraszek, mgr Marek Lakota, mgr Roman Zemene, inż. Roman Walkarz

Nydek

2

COEX – Stanisław Szturc, inż. Michał Milerski

Koszarzyska

2

COEX – Janusz Klimek, Natalia Kantor

Gródek

4

COEX – MVDr Roman Polok, inż. Danuta Cieślar, Paweł Pilch, inż. Stanisław Wolny

Milików

6

COEX – Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Nieslanik, Anna Cieślar, Roman Turoń

Nawsie

2

COEX – Jarosław Madzia, mgr Romana Molinek

Jabłonków

1

Sdružení COEX, NK – mgr Renata Kulkowa

Łomna Dolna

1

COEX – JUDr Józef Zubek

Bukowiec

2

COEX – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig

Piosek

1

Sdružení COEX, NK – inż. Władysław Jakubik

Mosty k. Jabłonkowa

4

Sdružení COEX, NK – inż. Andrzej Niedoba, Alojzy Martynek, inż. Jadwiga Onderek, KDU-ČSL – Tadeusz Byrtus

* Liczba mandatów / Počet mandátů

 

Wyniki wyborów w gminach – wybrane partie wyborcze / Výsledky voleb v obcích – zvolené volební strany

 

Bogumin / Bohumín (23): ČSSD – 16, ANO 2011 – 4, KSČM – 1, Česká pirátská strana – 1, ODS – 1.

Rychwałd / Rychvald (15): ANO 2011 – 6, STAN – 3, ČSSD – 2, SPD-Tomio Okamura – 1, Nezávislí-změna pro Rychvald – 1, „Společně pro Rychvald” – 1, KSČM – 1.

Pietwałd / Petřvald (15): KSČM – 6, ANO 2011 – 3, ODS – 2, ČSSD – 2, NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD – 2.

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (15): STAN – 7, ANO 2011 – 2, ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 1, Soužití-Wspólnota – 1, KSČM – 1, KDU-ČSL – 1, SPD-Tomio Okamura – 1.

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (21): ČSSD – 13, STAN – 4, ANO 2011- 3, KDU-ČSL – 1.

Orłowa / Orlová (31): ANO 2011 – 8, Koalice NEZÁVISLÍ + Změna pro lidi – 6, SPD-Tomio Okamura – 4, KSČM – 4, ČSSD – 3, „Volím Orlovou” – 3, ODS – 2, SPOZ – 1.

Dziećmorowice / Dětmarovice (15): Přátelé rozvoje obce – 5, KDU-ČSL – 3, Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice – 3, KSČM – 2, ODS – 1, ČSSD – 1.

Dąbrowa / Doubrava (15): NEZÁVISLÍ – 5, NAŠE DOUBRAVA – 4, SNK Evropští demokraté – 3, ČSSD – 3.

Karwina / Karviná (41): ČSSD – 19, ANO 2011 – 9, KSČM – 5, Karvinskakoalice.cz – 3, SPD-Tomio Okamura – 3, Piráti a Starostové – 2.

Stonawa / Stonava (7): ANO 2011 – 5, Občané pro Stonavu – 1, KDU-ČSL – 1.

Olbrachcice / Albrechtice (15): PROAL – 4, ROZUMNÍ – 4, ANO 2011 – 2, KSČM – 2, COEX – 1, ČSSD – 1, KDU-ČSL – 1.

Sucha Górna / Horní Suchá (15): SNK Horní Suchá – 11, KSČM – 2, KDU-ČSL – 1, ČSSD – 1.

Błędowice Górne / Horní Bludovice (15): NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice – 8, KSČM – 3, KDU-ČSL – 2, ODS – 1, ČSSD – 1.

Hawierzów / Havířov (43): ANO 2011 – 13, KSČM – 7, ČSSD – 6, Společně pro Havířov – 4, Česká pirátská strana – 4,  Hnutí pro Havířov – 4, SPD-Tomio Okamura – 3, ODS – 2.

Cierlicko / Těrlicko (15): NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice – 6, ČSSD – 3, KDU-ČSL – 2, Sdružení COEXISTENTIA a NK – 1, SPD-Tomio Okamura – 1, ODS – 1, KSČM – 1.

Kocobędz / Chotěbuz (15): KDU-ČSL – 4, SNK Chotěbuz – 4, ČSSD – 4, COEX – 2, ODS – 1.

Czeski Cieszyn / Český Těšín (27): ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 5, Nestraníci – 5, ČSSD – 2, SPD-Tomio Okamura – 2, NEZÁVISLÍ – 2, ODS – 2, Česká pirátská strana – 2, KSČM – 1.

Ropica / Ropice (15): Pro rozvoj Ropice – 5, BUDOUCNOST PRO ROPICI – 5, ČSSD – 1, PRO OBČANY ROPICE ZA LESEM – 1, KDU-ČSL – 2, „Na samotě u lesa” – 1.

Wielopole / Vělopolí (5): SNK 2 – 3, SNK 1 – 2.

Trzanowice / Třanovice (15): SNK Třanovice – 10, KDU-ČSL – 5.

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice (9): SN za Horní Tošanovice – 6, Za zdravé zemědělství – 3.

Gnojnik / Hnojník (11): Volba pro Hnojník – 4, KDU-ČSL+NK – 2, SNK „TJ Sokol Hnojník” – 2, SNK obce Hnojník – 2, Za náš Hnojník – 1.

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka (11): Nezávislí pro Komorní Lhotku – 4, Změna pro Komorní Lhotku – 2, NEZÁVISLÍ – 2, SNK – 2, Nezávislí Godula – 1.

Rzeka / Řeka (9): Pro obec Řeka – 6, Strana svobodných občanů – 3.

Trzycież / Střítež (9): SRPŠ při ZŠ a MŠ Střítež – 6, OS Střítež – za zdravé životní prostředí, z. s. – 1, ČSSD – 1, KSČM – 1.

Śmiłowice / Smilovice (7): „Smilovice-nazávislí” – 7.

Trzyniec / Třinec (33): OSOBNOSTI PRO TŘINEC – 21, ANO 2011 – 5, KDU-ČSL – 4, NEZÁVISLÍ – 3.

Wędrynia / Vendryně (17): SNK Vendryně – 7, COEX – 7, KDU-ČSL – 2, ČSSD – 1.

Nydek / Nýdek (15): Sdružení nezávislých kandidátů – 7, Společně pro Nýdek – 6,  COEX – 2.

Bystrzyca / Bystřice (15): SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně – 7, ČSSD – 3, SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici – 3, „SNK – obec, kterou mám rád” – 2.

Koszarzyska / Košařiska (7): Společně pro Košařiska – 4, KDU-ČSL – 3, COEX – 2.

Gródek / Hrádek (15): Hrádek-náš domov – 9, COEX – 4, SNK Hrádek – 1, ČSSD – 1.

Milików / Milíkov (13): COEX – 6, KDU-ČSL – 4, ČSSD – 3.

Nawsie / Návsí (15): Sdružení nezávislých – 3, ANO 2011 – 3, KDU-ČSL – 2, COEX –2, SPD-Tomio Okamura – 1, Nezávislí pro Návsí – 1, ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 1, ODS – 1.

Jabłonków / Jablunkov (21): KDU-ČSL – 8, ČSSD – 5, Nezávislí a strana soukromníků – 2, SNK-Jablunkov 2018 – 2, ANO 2011 – 2, Soužití-Wspólnota – 1, ODS – 1.

Boconowice / Bocanovice (7): „Pro obec Bocanovice” – 7.

Łomna Dolna / Dolní Lomná (9): SNK obce Dolní Lomná – 4, SNK pro obec Dolní Lomná – 2, COEX – 1.

Łomna Górna / Horní Lomná (7): KDU-ČSL – 3, SNK Horní Lomná – 2, NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ – 1, SNK Salajka – 1.

Bukowiec / Bukovec (11): PRO BUKOVEC – 4, KDU-ČSL – 2, COEX – 2, NEZÁVISLÍ – 2, ČSSD – 1.

Piosek / Písek (9): ZA PÍSEK SPOLEČNĚ – 6, Piosek-Písek – 1, KDU-ČSL – 1, ČSSD – 1.

Pioseczna / Písečná (7): SNK „Písečná-místo pro život” – 5, SNK Za rozvoj Písečné – 2.

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (15): KDU-ČSL – 5, NEZÁVISLÍ – 4, MOSTY PLUS – 3, Společně pro Mosty – 2, ČSSD – 1.

Herczawa / Hrčava (7): ANO 2011 – 7.

 

Wyniki wyborów w gminach – wybrani kandydaci / Výsledky vleb v obcích – zvolení kandidáti

 

Bogumin / Bohumín (23)

Česká pirátská strana (5,94 %, 1) – Bc. Daniel Galuszka, KSČM (6,79, 1) – mgr Antonie Walterová, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE (4,78 %, 0), ČSSD (57,12 %, 16) – inż. Petr Vícha, inż. Lumír Macura, Igor Bruzl, mgr Věra Palková, MUDr Vojtěch Balcárek, inż. Yvona Placzková, mgr Adrian Kuder, inż. Aleš Drobek, Kamila Smigová, inż. Jiří Knot, Adam Csakvary, Vilém Bannert, Dušan Socha, MUDr Svatopluk Němeček, mgr Petra Kalichová, Jaroslav Kalous, Dobrá volba 2016 (1,47 %, 0), ODS (5,12 %, 1) – mgr David Maryška, NEZÁVISLÍ (2,56 %, 0), ANO 2011 (16,22 %, 4) – mgr Andrea Babišová, Jiří Kuldánek, mgr Jaroslav Thér, Vilma Valentová-Urbančíková.

Rychwałd / Rychvald (15)

SPD-Tomio Okamura (8,23 %, 1) – inż. Pavel Staněk, SPOZ (1,49 %, 0), ANO 2011 (30,78 %, 6) – Milan Starostka, René Budník, Lukáš Oprchalský, Josef Vadovič, Vítězslav Uhlík, Lucie Stankušová DiS, ČSSD (12,78 %, 2) – Tomáš Gulčík, Šárka Gulčíková, Česká pirátská strana (4,86 %, 0), Nezávislí – změna pro Rychvald (6,54 %, 1) – Václav Pavlík, „Společně pro Rychvald” (6,54 %, 1) – inż. Ladislav Sitko, KSČM (8,77 %, 1) – Ervín Pláček, STAN (16,74 %, 3) – mgr Šárka Kopková, inż. Jana Máchová, mgr Jana Muchová.

Pietwałd / Petřvald (15)

ODS (11,59 %, 2) – inż. Václav Holeček, Marie Pavlitová, ANO 2011 (20,55 %, 3) – inż. Josef Němec, Bc. Pavel Kubeš, Libor Kulínský, KSČM (35,48 %, 6) – inż. Jiří Lukša, Bc. Martin Miksa, doc. inż. Petr Jonšta Ph.D., Jana Jeglarová, Pavel Galovič, Miroslava Kršáková, ČSSD (16,37 %, 2) – inż. Petr Dvořáček, mgr Šárka Němcová, NEZÁVISLÍ PRO PETŘVALD (16,01 %, 2) – Valérie Pěršalová, Kamila Kantorová.

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (15)

ČSSD (8,45 %, 1) – Terezie Kantorová, NEZÁVISLÍ (9,82 %, 1) – Bc. Jan Fismol, Soužití-Wspólnota (5,07 %, 1) – mgr Jan Czapek, ANO 2011 (15,12 %, 2) – Jaroslav Svoboda, Michaela Votke, STAN (39,67 %, 7) – mgr Pavel Buzek, mgr Marcel Figura, inż. Pavel Makovec, inż. Pavel Lukaštík, Jan Wolf, Bc. Jan Szturc, mgr Pavel Kubínek, KSČM (7,77 %, 1) – Tadeáš Janiczek, KDU-ČSL (8,33 %, 1) – mgr Jana Josieková, SPD-Tomio Okamura (5,76 %, 1) – Theodor Bystroň.

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (21)

TOP 09 (3,45 %, 0), ANO 2011 (13,79 %, 3) – Taťiána Kolondrová, Stanislav Babiš, Michal Czyž, ČSSD (54,54 %, 13) – doc. Inż. Marian Lebiedzik Ph.D., Jaromír Krótki, inż. Kazimír Faja, MUDr Zdeněk Bělík, Bc. Jiří Helvín, mgr Jaroslava Folterová, Milan Mencner, inż. Kamil Tobola, Michal Morcinek, Bruno Kencki, Renáta Hassová, Michaela Jastřemská, mgr Radim Trunkát, Soužití-Wspólnota (3,44 %, 0), KDU-ČSL (7,60 %, 1) – inż. Marek Wawreczka, STAN (17,19 %, 4) – Marek Křevký, inż. Pavel Haas, Pavel Kondziolka, inż. Jindřich Reclík.

Orłowa / Orlová (31)

ANO 2011 (24,10 %, 8) – inż. Petra Jenčmionková, inż. Josef Hájek, inż. Josef Klimša, inż. Marcela Ryšková, inż. Stanislav Chobot, inż. Petr Hrdina, Lenka Brzyszkovská, inż. Stanislav Kasaj, ODS (6,94 %, 2) – mgr Jana Šertlerová, mgr Roman Farana Ph.D., Koalice NEZÁVISLÍ + Změna pro lidi (16,96 %, 6) – mgr Miroslav Chlubna, doc. inż. Václav Kafka CSc., Lumír Firla, mgr inż. Kateřina Plintová, Petr Stuchlík, Ondřej Kawecki, KDU-ČSL (4,70 %, 0), SPD-Tomio Okamura (10,96 %, 4) – Roman Owczarzy, Ľuboslav Vršanský, Vladimír Elíz, inż. Pavel Dendis, „Volím Orlovou” (8,28 %, 3) – Bc. Naděžda Kubálová, mgr Pavla Bjalončíková, mgr Miroslava Šromková, SPOZ (5,38 %, 1) – doc. MUDr Bohuslav Chwajol CSc., ČSSD (9,15 %, 3) – inż. Tomáš Kuča, mgr Kamil Paloncy, Bc. mgr Roman Galia, KSČM (13,59 %, 4) – Petr Koláček, Miroslav Koláček, Marie Pustelníková, mgr Milan Páleník.

Dziećmorowice / Dětmarovice (15)

Přátelé rozvoje obce (30,60 %, 5) – inż. Ladislav Rosman, inż. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, inż. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepeniesová, ODS (10,93 %, 1) – inż. Leonard Mynář, Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice (19,87 %, 3) – mgr Libor Stáňa, mgr MIchaela Kaďerová, inż. Miroslav Kozel, ČSSD (7,77 %, 1 ) – Jana Formandlová, KDU-ČSL (16,47 %, 3) – inż. Lumír Jendryščík MBA, Zdeňka Foltynová, inż. Milan Čempel, KSČM (14,85 %, 2) – Rostislav Vašut, Miroslav Wowra.

Dąbrowa / Doubrava (15)

KSČM (3,48 %, 0), SNK Evropští demokraté (18,91 %, 3) – mgr Radimíra Jasenková, Bc. Kateřina Jachymčíková, Vojtěch Branny, NAŠE DOUBRAVA (25,52 %, 4) – mgr inż. Jiřina Ferenčíková, MUDr Pavel Spurný, Gabriela Piperková, inż. Petr Vrubel, ČSSD (21,42 %, 3) – mgr Pavel Krsek, Pavel Slavík, Zdenek Sosna, NEZÁVISLÍ (30,67 % 5) – mgr Dáša Murycová, Ivana Siekierová, inż. Marek Hanzel MBA, Ivana Penkalová, Jiří Kielkovský.

Karwina / Karviná (41)

ANO 2011 (21,56 %, 9) – MUDr Martin Gebauer, Antonín Barák, mgr Iveta Hudzietzová, inż. Radek Podstawka, Vladimír Kolek, inż. Vladimír Franta, Zdeňka Kuczová, Tomáš Pavlíček, Žaneta Gabauerová, Karviňáci s Adámkem (1,30 %, 0), ČSSD (44,15 %, 19) – mgr Jan Wolf, mgr Blanka Dadoková, MUDr Zdenek Vojkůvka, inż. Lukáš Raszyk, mgr Andrzej Bizoń, mgr Dalibor Závacký, Radim Slíva, inż. David Jelínek, Lubica Balwarová, inż. Petr Mikula, Jaroslav Hudeček, mgr Zdeněk Jelínek, Petr Hort, mgr Aleš Hujík, Stanislav Sobel, Bc. Miroslav Pawlica, Marcela Tomková, Kamil Kuchejda, mgr Libor Olajec, Spolu s Karvinou (0,54 %, 0), KSČM (11,26 %, 5) – inż. Miroslav Hajdušík MBA, Karel Wiewiórka, inż. Antonín Petráš, Naděžda Antalová, Radek Orszulik, Karvinskakoalice.cz (8,41 %, 3) – mgr Andrzej Szyja, mgr Wiesław Farana, mgr Petr Juras, Piráti a Starostové (5,97 %, 2) – Petr Letocha, mgr Zuzana Klusová, SPD-Tomio Okamura (6,82 %, 3) – Martin Bojko, MUDr Bohdan Kufa, Bc. Jiří Holovka.

Stonawa / Stonava (7)

ČSSD (3,31 %, 0), KSČM (7,37 , 0), ANO 2011 (49,49 %, 5) – inż. Ondřej Feber, Tomáš Wawrzyk, mgr Zdeněk Lusk, MUDr Helena Bednářowa, inż. Jolanta Jelenová, TOP 09 (1,45 %, 0), Občané pro Stonavu (14,79 %, 1) – inż. Marián Böhm, ODS (4,01 %, 0), KDU-ČSL (19,58 %, 1) – inż. Tomáš Bařák.

Olbrachcice / Albrechtice (15)

ANO 2011 (13,34 %, 2) – mgr Jan Siostrzonek, inż. Naďa Gajdaczová, KSČM (10,41 %, 2) – Martin Šipula, Monika Palowská, COEX (9,71 %, 1) – MUDr Stanislav Kowalski, PROAL (24,75 %, 4) – inż. Jindřich Feber, inż. arch. Petr Kalina, RNDr Adam Bojko, Karel Cielecki, ODS (4,31 %, 0), ROZUMNÍ (22,54 %, 4) – Bc. Marcela Tyrlíková DiS MBA, Petr Šipula, Lukáš Hawlasek, Mieczyslaw Molenda, ČSSD (7,44 %, 1) – Juraj Legindi, KDU-ČSL (7,50 %, 1) – inż. Petr Zahraj.

Sucha Górna / Horní Suchá (15)

KDU-ČSL (11,55 %, 1) – inż. Bc. Jana Sikora, SNK Horní Suchá (65,55 %, 11) – inż. Jan Lipner, Josef Žerdík, inż. Martin Adamiec, inż. Marian Pilch, inż. Martin Weiser, inż. Petr Chlebik, Marek Kriš, Marek Hradzki, Lucie Zsibritová, mgr Markéta Loderová, Halina Tomaszová, ČSSD (11,29 %, 1) – inż. Karel Siwek, KSČM (11,61 %, 2) – inż. Evžen Faja, Jan Charvát.

Błędowice Górne / Horní Bludovice (15)

KDU-ČSL (14,80 %, 2) – Petr Smejkal, MUDr Josef Koutník, NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice (52,28 %, 8) – Ivan Jakeš, inż. Petra Ficková, Milan Chroboček, inż. Pavla Venglářová, David Struminský, Radek Bernatík, David Kolář, Lucie Turková, ODS (6,25 %, 1) – Jan Hrabčák, ČSSD (7,00 %, 1) – Pavel Tvardek, KSČM (19,67 %, 3) – Jana Pohludková, Emanuel Klimša, Lumír Kulig.

Hawierzów / Havířov (43)

ANO 2011 (27,17 %, 13) – Bc. Josef Bělica, mgr Stanislava Gorecká, inż. Ondřej Baránek, Bc. Alena Olšoková, Róbert Masarovič MSc., Iveta Koči-Palkovská, Jan Veselý, mgr Iva Georgiu, Radim Kalus, inż. Josef Kaplan, Bc. Jan Dostal, Petr Wala, inż. Jakub Chlopecký Ph.D., Společně pro Havířov (7,83 %, 4) – inż. Bohuslav Niemiec, inż. Eva Šillerová, inż. Jan Szturc, Marek Světnička DiS, Česká pirátská strana (7,76 %, 4) – mgr Martin Rédr, Jan Nezhyba, Jaroslav Kocian MgA., Martin Kmec, KSČM (14,87 %, 7) – PaedDr Milada Halíková, Bc. Daniel Pawlas, Bc. Monika Havlíčková, mgr Radek Kupczak, Soňa Ryšánková-Dosedělová, inż. Eduard Heczko, Markéta Fikáčková, Havířovský družstevník (2,36 %, 0), SPD-Tomio Okamura (7,40 %, 3) – René Pustějovský, et. Bc. Daria Tomaniecová, Břetislav Butora, NEZÁVISLÍ a Zelení-osobnosti pro Havířov (3,87 %, 0), Hnutí pro Havířov (8,48 %, 4) – mgr Daniel Vachtarčík, inż. Bohuslav Muras, mgr Rudolf Šimek, mgr Daniel Gwóźdź, Patrioti Havířov (2,00 %, 0), ČSSD (11,64 %, 6) – mgr Jana Feberová, Bc. Alena Zedníková, inż. Jiří Martínek MBA, inż. Pavel Rapant MBA, inż. Jakub Holisz, Bc. Radim Hanzel MBA, ODS (5,17 %, 2) – MUDr Radomil Schreiber, Leoš Lukaštík, TOP 09 (0,46 %, 0), Směr pro Havířov (1,02 %, 0).

Cierlicko / Těrlicko (15)

Sdružení COEXISTENTIA a NK (8,85 %, 1) – mgr Barbara Smugala, KDU-ČSL (11,79 % 2) – inż. Jaromír Žwak, inż. Josef Macura, SPD-Tomio Okamura (8,38 %, 1) – Ivan Šnapka, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice (37,56 %, 6) – Bc. mgr Martin Polášek, Anna Mašinská, Karel Sobel, inż. Vavřinec Fójcik, inż. Jiří Nutil, ČSSD (18,88 %, 3) – mgr Zdeněk Skotnica, mgr Jaroslav Goj, inż. Jiří Scheibinger, ODS (8,29 %, 1) – Jan Kolář, KSČM (6,25 %, 1) – Břetislav Žídek.

Kocobędz / Chotěbuz (15)

KDU-ČSL (23,60 %, 4) – inż. Jiří Vojtylka, inż. Stanislav Klimek, Bc. mgr Richard Zajac, mgr Radim Siuda, COEX (13,43 %, 2) – inż. Bronislav Mrózek, Roman Bulawa, SNK Chotěbuz (24,06 %, 4) – inż. Rostislav Popek, Marie Bohdalková, inż. Leona Konieczná, Bc. Lukáš Neuman, ČSSD (27,31 %, 4) – inż. David Harok, Stanislav Harok, inż. Marián Matloch, Milan Mišún, ODS (11,60 %, 1) – inż. Marie Walachová.

Czeski Cieszyn / Český Těšín (27)

ČSSD (6,50% %, 2) – Emil Morávek, Libuše Rusnoková, KDU-ČSL (18,16 %, 5) – inż. Vít Slováček, MUDr Ladislav Langner, inż. Kateřina Pindejová, Mgr. Jan Czudek, Petr Lose, Nestraníci (17,49 %, 5) – mgr Gabriela Řeháčková, Karel Kula, mgr Tomasz Pustówka, mgr Radek Duda, inż. Kazimierz Gaura, SPD-Tomio Okamura (6,66 %, 2) – mgr Miloslav Vavrys, Roman Žyla, KSČM (6,02 %, 1) – RNDr. Miroslav Turjap, NEZÁVISLÍ (6,90 %, 2) – PhDr Alena Husáková, mgr Richard Moldrzyk, ODS (8,41 %, 2) – mgr Stanislav Folwarczny, PaedDr. Milan Pecka, Česká pirátská strana (7,59 %, 2) – inż. Ireneusz Pieniążek, Bc. Andrea Branná, ANO 2011 (22,26 %, 6) – Bc. Tomáš Pavelek, inż. Věra Maroszová, inż. Pavla Dudysová, Miroslav Kudláček, inż. Boris Šlapota, Roman Oborný.

Ropica / Ropice (15)

ČSSD (6,41 %, 1) – inż. Martina Opachová, PRO OBČANY ROPICE ZA LESEM (10,88 %, 1) – Jan Josiek, KDU-ČSL (12,63 %, 2) – Radim Revenda, Jaroslav Haladej, Pro rozvoj Ropice (34,10 %, 5) – mgr Uršula Waniová, Samuel Hlawiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór, Ludmila Haltofová, „Na samotě u lesa” (6,67 %, 1) – Věslav Król, BUDOUCNOST PRO ROPICI (29,31 %, 5) – inż. Gabriela Szmeková, mgr Jakub Dziergas, Bc. Zbyhněv Nowok, inż. Jan Bazgier, Kamil Szarzec.

Wielopole / Vělopolí (5)

SNK 1 (40,45 %, 2) – Tomáš Grohmann, mgr Seweryn Krzywoń, SNK 2 (59,55 %, 3) – inż. Pavel Kaczmarczyk, Petr Landecký, Vladislava Latochová.

Trzanowice / Třanovice (15)

KDU-ČSL (34,67 %, 5) – inż. Břetislav Korč, Libuše Ovčaříová, Ryszard Jochymek, inż. Marian Jochymek, Tomasz Krawiec, SNK Třanovice (65,33 %, 10) – Miroslav Lejka, Radek Gociek, Jiří Tomiczek, Radomír Kubiček, Martin Guznar, David Molitor, Anna Kaletová, David Toman, Karel Blahut, Pavel Žwak.

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice (9)

Za zdravé zemědělství (28,28 %, 3) – Václav Kolek, Nela Soldánová, mgr Marie Štajgrowa, SN za Horní Tošanovice (62,39 %, 6) – inż. Petr Martiňák, mgr Tadeáš Grycz, Petr Kičmer, Zbyněk Slanina, Ladislav Čmiel, mgr Eva Finkeová, SPOZ a nezávislí (9,34 %, 0).

Gnojnik / Hnojník (11)

KDU-ČSL+NK (18,14 %, 2) – inż. Zbyšek Pieter, Karel Vitásek, KSČM (4,97 %, 0), ČSSD (5,05 %, 0), Za náš Hnojník (10,63 %, 1) – inż. Jan Pohludka, SNK „TJ Sokol Hnojník” (13,70 %, 2) – Milan Macho, Josef Kasper, SNK obce Hnojník (17,15 %, 2) – Bc. Dagmar Malíková, mgr Gabriela Palarčíková, Volba pro Hnojník (25,66 %, 4) – inż. Miroslav Molin, inż. Jaroslav Heczko, mgr Karla Molinová, Zdeňka Nováková, Bezpečný Hnojník (4,70 %, 0).

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka (11)

Změna pro Komorní Lhotku (17,51 %, 2) – inż. Jan Křistek MBA, Petr Poncza, Nezávislí pro Komorní Lhotku (32,13 %, 4) – Miroslav Hampel, inż. Jaroslav Szromek, Aleš Majer, Jaroslav Santarius, Nezávislí Godula (11,23 %, 1) – Ivo Sztefek, NEZÁVISLÍ (20,00 %, 2) – Andrea Sztefková, Julian Wurszt, SNK (16,16 %, 2) – Stanislav Čmiel, inż. Halina Zientková.

Rzeka / Řeka (9)

Pro obec Řeka (61,51 %, 6) – Jaroslava Sikorová, Rostislav Kavulok, Tomáš Tomeczek, Eduard Muroň, Erich Nowak, Erika Trojková, Strana svobodných občanů (38,49 %, 3) – mgr Jan Wlosok, Radek Galacz, Bc. Věra Riedelová.

Trzycież / Střitež (9)

OS Střítež – za zdravé životní prostředí, z. s. (15,78 %, 1) – Marie Pyszková, ČSSD (11,01 %, 1) – inż. Roman Kaczmarczyk, KSČM (11,28 %, 1) – mgr Adéla Kapitánová, Moravané (5,82 %, 0), SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež (56,04 %, 6) – Miroslav Jaworek, Michaela Porvisová, Daniel Lokay, Jan Filipczyk, Jaromír Chudý, Ivana Pfeiferová.

Śmiłowice / Smilovice (7)

„Smilovice-nazávislí” (100 %, 7) – Miroslav Sikora, Michaela Zuczková, Martin Lukánek, Jindřich Mackowski, Radek Procházka, Raul Stuchlík, František Hodinka.

Trzyniec / Třinec (33)

OSOBNOSTI PRO TŔINEC (47,08 %, 21) – RNDr Věra Palkovská, Radim Kozlovský, MUDr Štěpán Rucki CSc., mgr Ivo Kaleta, mgr Martina Wolná, Bc. Bohdan Sikora, JUDr Jana Kantorová, mgr Petr Šiška, Bc. Vojtěch Dohnal, Bc. Regina Szpyrcová, mgr Karel Bieringer, mgr Jiří Zabystrzan, mgr Adam Kurzok, mgr Monika Guńková, Anna Gavendová, mgr Ladislav Volný, mgr Libuše Koppová, Adolf Bolek, Martin Vaňka, MUDr Juraj Serafin, mgr Aleš Adamus, SPD-Tomio Okamura (4,23 %, 0), ODS (4,43 %, 0), ČSSD (4,69 %, 0), KSČM (4,34 %, 0), ANO 2011 (13,38 %, 5) – MUDr Ivo Raška, inż. Patrik Bocek, Bc. Libor Kociniec, inż. Silvie Cholewiková, Ctirad Mudrla, KDU-ČSL (10,08 %, 4) – mgr Pavla Golasowská DiS, inż. Wiesław Wania, Bc. Marta Bezecna, mgr Roman Brzezina, PRO Třinec (3,99 %, 0), NEZÁVISLÍ (7,76 %, 3) – MUDr Radana Šoltésová, inż. Jan Ferenc, MUDr Slavomír Bruk.

Wędrynia / Vendryně (17)

ČSSD (9,97 %, 1) – Zbyhněv Kubiczek, SNK Vendryně (38,69 %, 7) – Milan Zakřevský, inż. Ivo Špaček, mgr Alena Bazgierová, Raimund Sikora DIS, David Bača, Bc. Jiřina Motyková, inż. Petr Váňa MBA, KDU-ČSL (14,94 %, 2) – MUDr Marieta Ferencová, Jana Chlebková, COEX (36,40 %, 7) – Bohuslav Raszka, David Peprník, inż. Jan Kraina, Janusz Ondraszek, inż. Marek Lakota, mgr Roman Zemene, inż. Roman Walkarz.

Nydek / Nýdek (15)

Společně pro Nýdek (38,63 %, 6) – mgr Dana Španihelová, PhDr. Radim Mikulka, Jan Konderla, inż. Darina Dzivá, inż. Petr Kubik, inż. Pavla Bialožytová, Sdružení nezávislých kandidátů (44,61 %, 7) – mgr Jan Konieczny, Česlav Vychodil, Milan Suszka, Miroslav Přibyla, Petr Cienciala, Jan Heczko, Jaromír Niemiec, COEX (13,73 %, 2) – inż. Michal Milerski Ph.D, Stanislav Szturc, KSČM (3,02 %, 0).

Bystrzyca / Bystřice (15)

„SNK – obec, kterou mám rád” (15,40 %, 2) – Anna Konderlová, inż. Radim Roszka, SNK SPOLU-JISTĚ-V POHODĚ (3,02 %, 0), ČSSD (19,60 %, 3) – Ladislav Olszar, PhDr. Petr Majer, inż. Aleš Troszok Ph.D., SNK: Pro klidnou a prosperující Bystřici (17,19 %, 3 ) – mgr Marcel Čmiel, PharmDr. Roman Martynek, inż. Radek Olszar Ph.D., MBA, SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně (41,85 %, 7) – mgr Roman Wróbel, mgr Věslav Szpak, inż. Mariusz Wałach, MUDr Daniel Worek, Radek Neumann, mgr Kateřina Kotasová, Libor Dubský, ODS (2,93 %, 0).

Koszarzyska / Košařiska (9)

Společně pro Košařiska (35,26 %, 4) – inż. František Kufa, Karel Kantor, Lukáš Kufa, mgr Eva Macháčková, KDU-ČSL (33,05 %, 3) – Daniel Mazur, inż. arch. Alena Vojtechovská, mgr Lenka Gazdová, COEX (24,00 %, 2) – Januš Klimek, Natálie Kantorová.

Gródek / Hrádek (15)

Hrádek-náš domov (54,59 %, 9) – Robert Borski, inż. Martin Byrtus, Petr Dudys, mgr Rudolf Mlčoch, Rudolf Dorda, Mc. Marta Czyžová, Roman Žabka, Konrád Czyž, Petr Lipowski, SNK Hrádek (10,77 %, 1) – Pavel Benek, ČSSD (11,14 %, 1) – mgr Jakub Kawulok, COEX (23,50 %, 4) – MVDr Roman Polok, inż. Dana Cieślarová, Pavel Pilch, inż. Stanislav Wolny.

Milików / Milíkov (13)

COEX (45,07 %, 6) – Ewa Kawulová, Kazimír Sikora, inż. Miroslav Sikora, Vladislav Nieslasnik, Anna Cieślarová, Roman Turoň, ČSSD (22,67 %, 3) – PhDr inż. Jiří Šustek, Josef Wojtas, Jaroslav Labaj, KDU-ČSL (29,57 %, 4) – mgr Hana Gorgolová, inż. Jiří Ziętek MBA, Jiří Kantor, inż. Jan Kantor, Miroslav Brudný (2,68 %, 0).

Nawsie / Návsí (15)

SPD-Tomio Okamura (6,09 %, 1) – Adam Kawulok, Nezávislí pro Návsí (10,09 %, 1) – Marcel Kokeš, ČSSD (6,69 %, 1) – inż. Petr Sztefek, ANO 2011 (16,83 %, 3) – Bc. Roman Kantor, Marcela Kubiková, mgr Rafael Nieslanik, KDU-ČSL (16,56 %, 2) – mgr. Jan Fojcik, Marian Waszut, COEX (11,61 %, 2) – Jaroslav Madzia, mgr Romana Molinková, NEZÁVISLÍ (7,33 %, 1) – Robert Karch, Sdružení nezávislých (19,07 %, 3) – mgr. Vladimír Šnajdr, PaedDr Lenka Husárová, Pavel Ziętek, ODS (5,72 %, 1) – Břetislav Kolesa.

Jabłonków / Jablunkov (21)

Nezávislí a strana soukromníků (8,24 %, 2) – mgr Eva Gawlasová, Jerzy Goryl, ANO 2011 (11,28 %, 2) – inż. Petr Sekula, Luboš Čmiel, Soužití-Wspólnota (7,66 %, 1) – mgr Renata Kulková, KSČM (4,25 %, 0), KDU-ČSL (30,26 %, 8) – inż. Jiří Hamrozi, Petr Tvrzník, Marek Jachnicki, mgr Jolana Rucká, Josef Nieslanik, Marie Byrtusová, Tomáš Hanzlík, Roman Karczmarczyk, ODS (7,50 %, 1) – inż. David Sventek MBA, SNK-Jablunkov 2018 (10,98 %, 2) – Jan Gomola, mgr Jana Sagitariová, ČSSD (19,41 %, 5) – inż. Kateřina Chybidziurová, PaedDr. Václav Pospíšil, inż. Lech Niedoba, Bc. David Sadowski, Oskar Martynek.

Boconowice / Bocanovice (7)

„Pro obec Bocanovice” (100 %, 7) – Libor Szotkowski, inż. Martin Paduch, Tomáš Čečotka, Stanislav Zogata, Antonín Hamrozi, Bc. Helena Czeczotková, Marie Jurzykowská.

Łomna Dolna / Dolní Lomná (9)

SNK pro obec Dolní Lomná (25,63 %, 2) – mgr Jana Kufová, Marek Mohyla, COEX (19,91 %, 1) – JUDr Josef Zubek, SNK obce Dolní Lomná (54,45 %, 4) – Renata Pawlinová, Alois Kawulok, Miroslav Stefek, Pavel Boháč.

Łomna Górna / Horní Lomná (7)

KDU-ČSL (41,96 %, 3) – Tomáš Gruszka, Antonín Martynek, Antonín Kohut, NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ (15,82 %, 1) – Radek Mikula, SNK Horní Lomná (24,71 %, 2) – mgr Leona Mikulová, inż. Eva Wolná, SNK Salajka (17,51 %, 1) – Kamil Kawulok.

Bukowiec / Bukovec (11)

ČSSD (10,93 %, 1) – Daniel Hořava, KDU-ČSL (21,58 %, 2) – mgr inż. Josef Byrtus, Gabriela Pazderová, PRO BUKOVEC (29,22 %, 4) – Monika Czepczorová, Radovan Rucki, Andrea Ligocká, Marian Bojko, COEX (21,53%, 2) – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, NEZÁVISLÍ (16,74 %, 2) – mgr Petr Stonawski, Josef Jochymek.

Piosek / Písek (9)

Piosek-Písek (11,63 %, 1) – inż. Vladislav Jakubik, KDU-ČSL (13,84 %, 1) – inż. Tomáš Wiszczor Ph.D., ZA PÍSEK SPOLEČNĚ (63,74 %, 6) – Věra Szkanderová, inż. Věra Jochymková, inż. Jan Kurzycz, mgr Lucie Walicová, inż. Miroslav Brzežek, inż. Pavel Závada, ČSSD (10,79 %, 1) – Petr Cieslar.

Pioseczna / Písečná (7)

SNK „Písečná-místo pro život” (62,76 %, 5) – Bc. David Ćmiel, mgr Pavel Kantor, inż. Władysław Sikora, inż. Marie Byrtusová, Tomáš Benek, ČSSD (9,65 %, 0), SNK Za rozvoj Písečné (27,60 %, 2) – inż. Radek Byrtus, mgr Bogdan Cienciala.

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (15)

KDU-ČSL (26,84 %, 5) – inż. Roman Szotkowski, Jan Kovalský, Josef Szotkowski, Tadeusz Byrtus, Mariola Benková, ČSSD (10,58 %, 1) – Pavel Kantor, Společně pro Mosty (11,47 %, 2) – inż. Ingrid Legierská, Pavel Taufer, MOSTY PLUS (21,39 %, 3) – inż. Ondřej Niedoba, Alois Martynek, inż. Hedvika Onderková, KSČM (3,73 %, 0), NEZÁVISLÍ (25,99 %, 4) – Tomáš Kohut, inż. Milan Procházka, Martin Procházka, Robert Szotkowski.

Herczawa / Hrčava (7)

ANO 2011 (100 %, 7) – Rostislav Sikora, Renata Pyszková, Marek Sikora lic., Petr Koziel, Zuzana Kozielová, Petr Karas, Bc. Vojtěch Bělovský.

 

Niepodzianka w Orłowie i Koberzycach: Mandat dla Bogusława Chwajoła i Ludmili Domonkos / Překvapení v Orlové a Kobeřicích: Mandát pro Bohuslava Chwajola a Ludmilu Domonkosovou

 

ORLOVÁ – Startując z 6. miejsca listy kandydackiej Strany práv občanů ZEMANOVCI, doc. MUDr Bogusław Chwajol, CSc. zdobył mandat w Radzie Miejskiej w Orłowej. 74-letni lekarz-urolog uzyskał 547 głosów i przeskoczył z szóstego miejsca na pierwsze. Przy czym lista kandydacka SPOZ ZEMANOVCI uzyskała tylko jeden mandat. / Kandidující ze 6. místa kandidátní listiny Strany práv občanů ZEMANOVCI, doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc. získal mandát člena Zastupitelstva města Orlové. 74letý lékař-urolog získal 547 hlasů a přeskočil ze šestého místa na první. Přičemž kandidátní listina SPOZ ZEMANOVCI získala pouze jeden mandát.

 

KOBEŘICE – Mandat radnego do Rady Gminy Koberzyce w Opawskiem zdobyła 57-letnia RNDr Ludmila Domonkos, z zawodu reprezentant medyczny, prywatnie żona pierwszego zastępcy przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA. Startowała z 3. miejsca listy kandydackiej KOFAJN – Kobeřická fajna iniciativa, wyprzedzając jednego kandydata. Lista ta zdobyła razem 2 mandaty. W Koberzycach w wyborach brało udział 6 partii wyborczych, przy czym wszystkie przekroczyły 5 proc. próg wyborczy. / Mandát člena Zastupitelstva obce Kobeřice na Opavsku získala 57letá RNDr. Ludmila Domonkosová, povoláním medicínský reprezentant, soukromě manželka prvního místopředsedy politického hnutí COEXISTENTIA. Kandidovala ze 3. místa volební strany KOFAJN – Kobeřická fajná iniciativa, avšak předstihla jednoho kandidáta. Tato volební strana získala celkem 2 mandáty. V Kobeřicích se voleb účastnilo 6 volebních stran, přičemž všechny překročily 5 proc. volební prah.

 

Polacy w radach miast i gmin – informacja wstępna / Poláci v obecních a městských zastupitelstvech – předběžná informace

 

GMINA (OBEC)

*

Imię i nazwisko

Bogumin

0

 

Rychwałd

0

 

Pietwałd

0

 

Lutynia Dolna

 1

Sdružení COEX, NK – mgr Jan Czapek

Piotrowice k. Karwiny

 1

ČSSD – inż. Kazimierz Faja

Dziećmorowice

0

 

Orłowa

1

SPOZ ZEMANOVCI – doc. MUDr Bohuslav Chwajol CSc.

Dąbrowa

1

NEZÁVISLÍ – inż. Marek Hanzel MBA

Karwina

4

Karviskakoalice.cz – mgr Andrzej Szyja, mgr Wiesław Farana, ČSSD – mgr Andrzej Bizoń, KSČM – Karol Wiewiórka

Stonawa

3

ANO 2011 – inż. Andrzej Feber, MUDr Helena Bednářowa, inż. Jolanta Jelenowa

Olbrachcice

7

COEX – MUDr Stanisław Kowalski, PROAL – inż. Henryk Feber, inż. arch. Piotr Kalina, RNDr Adam Bojko, ROZUMNÍ – Bc. Marcela Tyrlíkowa DiS MBA, Mieczysław Molenda, KDU-ČSL – inż. Piotr Zahraj

Sucha Górna

5

SNK Horní Suchá – inż. Marian Pilch, inż. Marian Weiser, inż. Piotr Chlebik, ČSSD – inż. Karol Siwek, KSČM – Eugeniusz Faja

Błędowice Górne

0

 

Hawierzów

4

Společně pro Havířov – inż. Bogusław Niemiec, inż. Jan Szturc, KSČM – Bc. Daniel Pawlas, inż. Edward Heczko

Cierlicko

2

Sdružení COEX, NK – mgr Barbara Dawid, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice – inż. Wawrzyniec Fójcik

Kocobędz

2

COEX – inż. Bronisław Mrózek, Roman Bulawa

Czeski Cieszyn

7

KDU-ČSL – mgr Jan Czudek, Piotr Lose, ODS – mgr Stanisław Folwarczny, Nestraníci – mgr Gabriela Hřebáčkowa, mgr Tomasz Pustówka, inż. Kazimierz Gaura, Česká pirátská strana – inż. Ireneusz Pieniążek

Ropica

3

Pro rozvoj Ropice – Samuel Hlawiczka, mgr Janusz Sabela, inż. Jiří Pindór

Wielopole

1

SNK 1 – mgr Seweryn Krzywoń

Trzanowice

2

KDU-ČSL – Ryszard Jochymek, Michał Krawiec

Toszonowice Górne

1

SN za Horní Tošanovice – mgr Tadeusz Grycz

Gnojnik

0

 

Ligotka Kameralna

1

SNK – inż. Halina Zientek

Rzeka

0

 

Trzycież

0

 

Śmiłowice

1

„Smilovice-nezávislí” – Henryk Mackowski

Trzyniec

4

OSOBNOSTI PRO TŘINEC – JUDr Janina Kantorowa, KDU-ČSL – inż. Wiesław Wania, Bc. Marta Bezecna, NEZÁVISLÍ – inż. Jan Ferenc

Wędrynia

7

COEX – Bogusław Raszka, inż. Jan Kraina, Janusz Ondraszek, mgr Marek Lakota, mgr Roman Zemene, inż. Roman Walkarz, ČSSD – Zbigniew Kubiczek

Nydek

2

COEX – Stanisław Szturc, inż. Michał Milerski

Bystrzyca

5

SNK – Jasně, čitelně, srozumitelně – mgr Roman Wróbel, Wiesław Szpak, inż. Mariusz Wałach, SNK – Pro klidnou a prosperující Bystřici – mgr Marcel Čmiel, inż. Radek Olszar PhD., MBA,

Koszarzyska

2

COEX – Janusz Klimek, Natalia Kantor, KDU-ČSL – Daniel Mazur

Gródek

7

COEX – MVDr Roman Polok, inż. Danuta Cieślar, Paweł Pilch, inż. Stanisław Wolny, Hrádek-náš domov – Piotr Dudys, Roman Žabka, ČSSD – mgr. Jakub Kawulok

Milików

7

COEX – Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Mirosław Sikora, Władysław Nieslanik, Anna Cieślar, Roman Turoń, ČSSD – Józef Wojtas

Nawsie

4

COEX – Jarosław Madzia, mgr Romana Molinek, KDU-ČSL – Marian Waszut, mgr Jan Fojcik

Jabłonków

3

Sdružení COEX, NK – mgr Renata Kulkowa, Nezávislí a strana soukromníků – Jerzy Goryl, SNK-Jablunkov 2018 – Jan Gomola

Boconowice

1

„Pro obec Bocanovice” – Maria Jurzykowska

Łomna Dolna

3

COEX – JUDr Józef Zubek, SNK obce Dolní Lomná – Renata Pawlinowa, Alojzy Kawulok

Łomna Górna

1

KDU-ČSL – Tomasz Gruszka

Bukowiec

3

COEX – Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, NEZÁVISLÍ – Józef Jochymek

Piosek

1

Piosek-Písek – inż. Władysław Jakubik

Pioseczna

3

SNK „Písečná-místo pro život” – inż. Władysław Sikora, Bc. Dawid Ćmiel, SNK Za rozvoj Písečné – mgr Bogdan Cienciala

Mosty k. Jabłonkowa

4

MOSTY PLUS – inż. Andrzej Niedoba, Alojzy Martynek, inż. Jadwiga Onderek, KDU-ČSL – Tadeusz Byrtus

Herczawa

0

 

* Liczba mandatów / Počet mandátů

 

Wybory komunalne 5. i 6.10.2018 r. w Trzyńcu / Komunální volby 5 a 6.10.2018 v Třinci

 

Przedstawiamy analizę wyników wyborczych w poszczególnych rejonowych komisjach wyborczych w Trzyńcu / Předkládáme analýzu volebních výsledků v jednotlivých okrskových volebních komisích v Třinci.

 

Rejon wyborczy /

volební okrsek

*

**

***

****

OSOBNOSTI

KDU-ČSL

*****

Lyžbice, gymnázium

1.

27

0,62 %

0

1533 (35,24 %)

448 (10,30 %)

542

Lyžbice, kino Kosmos

2.

310

4,16 %

9

2793 (37,52 %)

599 (8,05 %)

750

Lyžbice, ZŠ D. a E. Zátopkových

3.

143

2,00 %

4

2767 (38,79 %)

650 (9,11 %)

839

Lyžbice, ZŠ D. a E. Zátopkových

4.

78

0,92 %

2

3889 (45,91 %)

524 (6,19 %)

835

Lyžbice, ZŠ Jablunkovská

5.

704

9,51 %

21

2971 (40,15 %)

1085 (14,66 %)

621

Lyžbice, obchodní akademie

6.

617

6,62 %

17

5434 (58,27 %)

545 (5,84 %)

674

Lyžbice, obchodní akademie

7.

305

3,08 %

9

5840 (59,03 %)

759 (7,67 %)

780

Lyžbice, StaRS

8.

187

2,50 %

5

3832 (51,18 %)

531 (7,09 %)

788

Lyžbice, StaRS

9.

245

2,93 %

7

3682 (43,97 %)

434 (5,18 %)

998

Lyžbice, ZŠ a MŠ Kopernikova

10.

217

2,71 %

6

3716 (46,36 %)

353 (4,40 %)

797

Lyžbice, knihovna

11.

83

0,95 %

2

4479 (51,14 %)

568 (6,48 %)

745

Lyžbice, knihovna

12.

258

3,64 %

7

3321 (46,89 %)

856 (12,09 %)

710

Lyžbice, ZŠ a MŠ Kopernikova

13.

353

3,72 %

10

4444 (46,81 %)

537 (5,66 %)

747

Lyžbice, ZŠ Slezská

14.

225

3,04 %

6

3660 (49,47 %)

595 (8,04 %)

785

Lyžbice, ZŠ Slezská

15.

41

0,43 %

1

4595 /48,08 %)

513 (5,37 %)

779

Lyžbice, ZŠ Slezská

16.

120

1,12 %

3

6442 (59,98 %)

710 (6,61 %)

842

Staré Město, Městský úřad

17.

532

4,90%

16

4448 (41,01 %)

1956 (9,74 %)

2117

Staré Město, ZŠ Petra Bezruče

18.

199

1,90%

6

4712 (45,00 %)

820 (7,83 %)

867

Staré město, gymnázium

19.

52

1,52 %

1

1365 (39,88 %)

327 (9,55 %)

607

Staré město, gymnázium

20.

48

0,87 %

1

2864 (52,09 %)

607 (11,04 %)

662

Staré Město, MŠ Nový Borek

21.

78

2,56 %

2

972 (31,88 %)

178 (5,84 %)

480

Konská, ZŠ Osůvky

22.

903

9,37 %

27

3604 (37,39 %)

2369 (24,58 %)

762

Konská, MŠ Podlesí

23.

384

3,77 %

11

4410 (43,26 %)

1770 (17,36 %)

874

Kanada + Staré Město, ZŠ Míru

24.

362

3,79 %

10

4844 (50,78 %)

362 (3,79 %)

972

Dolní Lištná, TJ Beskyd

25.

574

7,15 %

17

3221 (40,14 %)

1378 (17,17 %)

598

Dolní Lištná, klub důchodců

26.

134

3,16 %

4

1610 (37,95 %)

501 (11,81 %)

553

Dolní Lištná, ZŠ Kaštanová

27.

412

3,80 %

12

5534 (50,98 %)

1040 (9,58 %)

1091

Dolní Lištná, sociální služby

28.

259

3,50 %

7

3974 (53,73 %)

536 (7,25 %)

859

Kojkovice, kulturní dům

29.

88

2,66 %

2

1620 (49,00 %)

603 (18,24 %)

263

Horní Lištná, farní sbor

30.

170

4,16 %

5

1716 (41,95 %)

475 (11,61 %)

296

Oldřichovice, pečovatelský dům

31.

976

8,98 %

29

4863 (44,75 %)

1270 (11,69 %)

940

Oldřichovice, pečovatelský dům

32.

406

3,88 %

12

5933 (56,65 %)

1150 (10,98 %)

895

Oldřichovice, pečovatelský dům

33.

398

3,78 %

12

5497 (52,26 %)

798 (7,59 %)

839

Karpentná, Masarykova ZŠ

34.

268

4,78 %

8

2381 (42,44 %)

431 (7,68 %)

626

Tyra, MŠ

35.

127

2,52 %

3

2408 (47,70 %)

547 (10,84 %)

396

Guty, hasičská zbrojnice

36.

873

11,32 %

26

3499 (45,39 %)

938 (12,17 %)

648

Nebory, ZŠ

37.

339

4,41 %

10

3425 (44,70 %)

950 (12,36 %)

777

Nebory, ZŠ

38.

363

4,57 %

11

3690 (46,50 %)

1512 (19,05 %)

668

Razem / celkem

 

11 858

3,99 %

359

139 998 (47,08 %)

29 985 (10,08 %)

29 022

*        Numer rejonu wyborczego / Číslo volebního okrsku

**       Liczba głosów na listę kandydacką PRO Třinec – razem / Počet hlasů na volební listinu

          PRO Třinec – celkem

***     Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką PRO Třinec / Počet voličů, kteří volili

          volební listinu PRO Třinec

****    Wynik PRO Třinec w procentach / Výsledek PRO Třinec v procentech

*****  Liczba wyborców łącznie (zapisanych w spisie wyborców) / Počet voličů celkem

          (zapsaných do seznamu voličů)

 

Wybory komunalne 5. i 6.10.2018 r. w Jabłonkowie / Komunální volby 5 a 6.10.2018 v Jablunkově

 

Przedstawiamy analizę wyników wyborczych w poszczególnych rejonowych komisjach wyborczych w Jabłonkowie / Předkládáme analýzu volebních výsledků v jednotlivých okrskových volebních komisích v Jablunkově.

 

Rejon wyborczy /

volební okrsek

*

**

***

****

KDU-ČSL

ČSSD

*****

Jablunkov (ZŠ, Lesní)

1.

691

7,67 %

32

2590 (28,75 %)

1948 (21,62 %)

1035

Jablunkov (SOŠ a SOU, Školní)

2.

527

6,56 %

25

2149 (26,74 %)

1734 (21,58 %)

1051

Jablunkov (DDM, Dukelská)

3.

738

7,97 %

35

2661 (28,74 %)

1658 (17,91 %)

1071

Jablunkov (ZUŠ, Bukovecká)

4.

75

2,39 %

3

1126 (35,84 %)

426 (13,56 %)

¨439

Jablunkov (ZŠ, Lesní)

5.

875

10,33 %

41

3138 (37,06 %)

1594 (18,82 %)

896

Razem / celkem

 

2 906

7,66 %

136

11 664 (30,76 %)

7 360 (19,41 %)

4 492

*        Numer rejonu wyborczego / Číslo volebního okrsku

**       Liczba głosów na listę kandydacką Soužití-Wspólnota – razem / Počet hlasů na volební

          listinu Soužití-Wspólnota – celkem

***     Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką Soužití-Wspólnota / Počet voličů, kteří

          volili volební listinu Soužití-Wspólnota

****    Wynik Soužití-Wspólnota w procentach / Výsledek Soužití-Wspólnota v procentech

*****  Liczba wyborców łącznie (zapisanych w spisie wyborców) / Počet voličů celkem

          (zapsaných do seznamu voličů)

 

WYBORY SENACKIE – I. tura (5 i 6.10.2018 r.) / KOMUNÁLNÍ VOLBY – I. kolo (5 a 6.10.2018)

 

Wyniki pierwszej tury wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej – 5. i 6.10.2018 r. / Výsledky prvního kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky – 5. a 6.10.2018

 

*

Obwód wyborczy / volební obvod

Awans do drugiej tury z 1. miejsca (senator) / postup do druhého kola ze 2. místa (senátor)

Awans do drugiej tury z 2. miejsca / postup do druhého kola ze 2. místa

2.

Sokolov

inż. Miroslav Balatka (STAN)

Renáta Oulehlová (ANO 2011)

5.

Chomutov

MVDr Přemysl Rabas (SEN 21)

MUDr Martina Chodacká (ANO 2011)

8.

Rokycany

inż. mgr Pavel Karpíšek (ODS)

doc. MUDr Milada Emmerová, CSc. (ČSSD)

11.

Domažlice

inż. Vladislav Vilímec (ODS)

Jan Látka (ČSSD)

14.

České Buďejovice

JUDr Ladislav Faktor (NK)

Jiří Šesták, Ph.D. (STAN + HOBP)

17.

Praha 12

Pavel Fischer (NK)

inż. Eva Tylová (Piráti + LES)

20.

Praha 4

prof. inż. Jiří Drahoš (KDU-ČSL + Zelení + STAN + TOP 09)

52,14 %

23.

Praha 8

inż. Lukáš Wagenknecht (Piráti)

prof. MUDr Pavel Dungl, DrSc. (TOP 09 + STAN)

26.

Praha 2

MUDr Marek Hilšer, Ph.D. (MHS)

mgr Libor Michálek, MPA (Piráti + VIZE)

29.

Litoměřice

mgr Ladislav Chlupáč (ODS)

MUDr Ondřej Štěrba (ANO 2011)

32.

Teplice

Jaroslav Kubera (ODS)

RNDr Zdeněk Bergman (SEN 21)

35.

Jablonec nad Nisou

Jaroslav Zeman (ODS)

mgr Michaela Tejmanová, LL.M. (SEN 21)

38.

Mladá Boleslav

MUDr Raduad Nwelati (ODS)

Jiří Müller (ANO 2011)

41.

Benešov

JUDr inż. Zdeněk Hraba, Ph.D. (STAN)

mgr Jiří Kozák (ODS)

44.

Chrudim

mgr Jan Tecl, MPA (ODS + STAN + STO)

mgr Daniel Herman (KDU-ČSL)

47.

Náchod

MVDr Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA (KDU-ČSL)

brig. gen. vv. mgr Martin Červíček (ODS)

50.

Svitavy

Michal Kortyš (ODS)

MUDr Pavel Havíř (ČSSD)

53.

Třebíč

Hana Žáková (STAN)

JUDr Miroslav Michálek, LL.M. (ANO 2011)

56.

Břeclav

Rostislav Koštial (ODS)

Libor Nazarčuk (ANO 2011)

59.

Brno-město

doc. PhDr Mikuláš Bek (Zelení + ODS + STAN + TOP 09)

mgr Jaromír Ostrý (ANO 2011)

62.

Prostějov

Božena Sekaninová (ČSSD)

MUDr Jitka Chalánková (NK)

65.

Šumperk

mgr Miroslav Adámek (ANO 2011)

mgr Bc. Zdeněk Brož (KDU-ČSL + NV)

68.

Opava

mgr Herbert Pavera (ODS + STAN + TOP 09)

mgr Simona Horáková (ANO 2011)

71.

Ostrava-město

inż. Leopold Sulovský (Ostravak)

inż. Ivo Gondek (ANO 2011)

74.

Karviná

inż. Petr Vícha (ČSSD)

PaedDr Milada Halíková (KSČM)

77.

Vsetín

Jiří Čunek (KDU-ČSL)

51,76 %

80.

Zlín

inż. Bc. Patrik Kunčar (KDU-ČSL)

Libor Lukáš (Soukromníci)

* obwód wyborczy / volební obvod

 

Wyniki drugiej tury wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej – 12. i 13.10.2018 r. / Výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky – 12. a 13.10.2018

 

*

Obwód wyborczy / volební obvod

Wybrany na senatora / zvolen senátorem

 

2.

Sokolov

inż. Miroslav Balatka (STAN)

59,47 %

5.

Chomutov

MVDr Přemysl Rabas (SEN 21)

62,25 %

8.

Rokycany

inż. mgr Pavel Karpíšek (ODS)

68,38 %

11.

Domažlice

inż. Vladislav Vilímec (ODS)

52,59 %

14.

České Buďejovice

JUDr Ladislav Faktor (NK)

61,88 %

17.

Praha 12

Pavel Fischer (NK)

79,08 %

23.

Praha 8

inż. Lukáš Wagenknecht (Piráti)

54,45 %

26.

Praha 2

MUDr Marek Hilšer, Ph.D. (MHS)

79,75 %

29.

Litoměřice

mgr Ladislav Chlupáč (ODS)

56,40 %

32.

Teplice

Jaroslav Kubera (ODS)

55.60 %

35.

Jablonec nad Nisou

Jaroslav Zeman (ODS)

56,42 %

38.

Mladá Boleslav

MUDr Raduad Nwelati (ODS)

61,96 %

41.

Benešov

JUDr inż. Zdeněk Hraba, Ph.D. (STAN)

60,95 %

44.

Chrudim

mgr Jan Tecl, MPA (ODS + STAN + STO)

63,89 %

47.

Náchod

brig. gen. vv. mgr Martin Červíček (ODS)

56,46 %r

50.

Svitavy

Michal Kortyš (ODS)

62,76 %

53.

Třebíč

Hana Žáková (STAN)

77,76 %

56.

Břeclav

Rostislav Koštial (ODS)

64,03 %

59.

Brno-město

doc. PhDr Mikuláš Bek (Zelení + ODS + STAN + TOP 09)

72,40 %

62.

Prostějov

MUDr Jitka Chalánková (NK)

59,85 %

65.

Šumperk

mgr Miroslav Adámek (ANO 2011)

60,55 %

68.

Opava

mgr Herbert Pavera (ODS + STAN + TOP 09)

68,50 %

71.

Ostrava-město

inż. Leopold Sulovský (Ostravak)

59,89 %

74.

Karviná

inż. Petr Vícha (ČSSD)

72,06 %

80.

Zlín

inż. Bc. Patrik Kunčar (KDU-ČSL)

60,77 %

* obwód wyborczy / volební obvod

 

Skróty partii wyborczych / Zkratky volebních stran:

MHS = Marek Hilšer senátorem

NK = nezávislý kandidát (kandydat niezależny)

Piráti = Česká pirátská strana

SEN 11 = Hnutí Senátor 2011

STAN = Starostové a nezávislí

 

Wybory samorządowe w Polsce / Samosprávné volby v Polsku

 

W dniu 21.11.2018 odbyła się w Polsce pierwsza tura wyborów samorządowych. Mieszkańcy wybierali członków rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin i miast. Według powyborczych sondaży zwyciężyło w nich Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując w wyborach do sejmików wojewódzkich 33 proc. poparcia, drugie miejsce uzyskała Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska i Nowoczesna) – 26,7 proc., a trzecie Polskie Stronnictwo Ludowe – 13,6 proc. Frekwencja była rekordowa, wyniosła 53,01 proc.

 

Dne 21.11.2018 se konalo v Polsku první kolo samosprávných voleb. Občané volili členy obecních zastupitelstev, okresních zastupitelstev, krajských rad a také starosty a primátory obcí a měst. Podle povolebních průzkumů zvítězilo v nich Právo a spravedlnost, které ve volbách do krajských zastupitelstev mělo 33procentní podporu, druhá byla Občanská koalice (Občanská platforma a Moderní) – 26,7 proc., a třetí Polská lidová strana – 13,6 proc. Volební účast byla rekordní, 53,01 proc.

 

Lech Wałęsa obchodził urodziny / Lech Wałęsa slavil narozeniny

 

Podczas przyjęcia urodzinowego Donald Tusk wręczył Lechowi Wałęsie życzenia od wszystkich przywódców Unii Europejskiej. Zabrakło tylko dwóch podpisów – Mateusza Morawieckiego i prawdopodobnie również Viktora Orbána. Wałęsa obchodził 75. urodziny. Były prezydent i jego goście bawili się w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Jednym z gości był właśnie Donald Tusk, który wręczył byłemu prezydentowi prezent w imieniu europejskich przyjaciół z okazji 75. urodzin i 35. rocznicy przyznania pokojowej Nagrody Nobla.

 

V narozeninové recepci Donald Tusk předal Lechovi Wałęsovi blahopřání od všech předáků Evropské unie. Chyběly pouze dva podpisy – Mateusze Morawieckého a pravděpodobně také Viktora Orbána. Wałęsa slavil 75. narozeniny. Bývalý prezident a jeho hosté bavili společnost v Baltské opeře v Gdaňsku. Jedním z hostů byl právě Donald Tusk, který předal bývalému prezidentovi dárek jménem evropských předáků u příležitosti 75. narozenin a 75. výročí udělení mírové Nobelovy ceny.

 

„Newsweek Polska” o 1938 roku / „Newsweek Polska” o roce 1938

 

„Niech żyje Polska mocarstwowa”, „Sprawiedliwości stało się zadość” – obwieszczały nagłówki gazet, gdy 80 lat temu wojska polskie przekraczały granicę czechosłowacką w Cieszynie – pisze  „Newsweek Polska” nr 451/2018. Spór między Polską a Czechosłowacją o Śląsk Cieszyński ciągnął się od momentu powstania obu państw. Jak zwykle w przypadku konfliktu o tereny etnicznie mieszane racje były podzielone – oba rządy uzasadniały swe roszczenia względami historycznymi, kulturowymi i gospodarczymi. W latach 1919-1920 na obszarze tym toczyły się walki zakończone arbitrażem Rady Ambasadorów mocarstw sprzymierzonych. Na mocy umowy Czechosłowacji przypadła bardziej uprzemysłowiona część Śląska Cieszyńskiego, w dodatku z przewagą ludności polskiej – zwłaszcza w dwóch powiatach, określanych odtąd mianem Zaolzie. Polska zgłaszała pretensje nie pozbawione podstaw, że rząd w Pradze wymusił na niej podpisanie krzywdzącego traktatu, wykorzystując trudne położenie II RP, toczącej właśnie wojnę z Rosją. Mimo to w następnych latach doszło do względnej harmonijnej współpracy. Pogorszenie relacji nastąpiło dopiero w połowie następnej dekady. Polska zaczęła przypominać swoje roszczenia do spornych terytoriów. Gdy we wrześniu 1938 r. Hitler stanął w obronie rzekomo prześladowanej w Czechosłowacji mniejszości niemieckiej, Anglia i Francja poparły koncepcję rewizji granic kraju. Szef polskiej dyplomacji, Józef Beck, zażądał wówczas od prezydenta Edvarda Beneša, aby mieszkańcy Zaolzia mogli korzystać z tych samych przywilejów, które staną się udziałem Niemców Sudeckich. Ruszyła gigantyczna kampania propagandowa pod hasłem „powrotu Śląska Zaolziańskiego do macierzy”. W miastach i miasteczkach prorządowy Obóz Zjednoczenia Narodowego organizował masowe wiece, śpiewano hymn narodowy i „Pierwszą Brygadę”, na transparentach pisano: „Cudzego nie chcemy, swoje odbierzemy”, wieszano flagi, w kościołach odprawiano dziękczynne msze i bito w dzwony. Prorządowa „Gazeta Polska” codziennie drukowała dziesiątki relacji utrzymywanych w poetyce znanej później z czasów PRL: „Dziś wieczorem we wszystkich miastach Zagłębia Dąbrowskiego odbyły się wielkie zgromadzenia manifestacyjne pod hasłem „Dla braci za Olzą”. Na manifestację w Sosnowcu przybyły organizacje ze sztandarami i grupy robotników w strojach zawodowych (...). W miarę rozwoju sytuacji, gdy stało się jasne, że Praga będzie musiała ulec żądaniom Hitlera, rezolucje stawały się bardziej radykalne (...).

   Mimo zabiegów Becka przedstawiciele Polski nie zostali zaproszeni na konferencję w Monachium, gdzie 30 września cztery mocarstwa wymusiły na Czechosłowacji odstąpienie części terytoriów III Rzeszy. Kwestię zaspokojenia polskich roszczeń postanowiono odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość. Warszawa nie zamierzała jednak czekać. Tego samego dnia krótko przed północą ambasador Polski w Pradze przedstawił 12-godzinne ultimatum w sprawie zrzeczenia się przez Czechy Zaolzia. Nazajutrz zostało przyjęte. Wkroczenie wojsk polskich pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego było w istocie operacją administracyjną – armia miała jedynie nadzorować ewakuację czeskich urzędów, posterunków policji itp. Mimo to na moście w Cieszynie urządzono defiladę zwycięstwa. Witane przez wiwatujący tłum, po „usypanym przez dzieci kobiercu z kwiatów” jechały czołgi i artyleria. Kobiety rzucały się na szyje maszerującym żołnierzom. Przy dźwiękach „Warszawianki” dokonano obalenia słupów granicznych, niesionych następnie przez tłum ulicami miasta. Radość wyzwalanych Polaków była szczera i z pewnością zrozumiała, jednak patriotyczne uniesienie nieraz znajdowało też wyraz w manifestacjach pogardy wobec Czechów. Postawom tym przyklaskiwała prasa brukowa, zwłaszcza „Kurier Czerwony”, który – choć zwykle drukował opisy morderstw i tandetne romanse – teraz uderzył w nacjonalistyczny ton. Szydzono z prezydenta Edvarda Beneša, pokpiwano z ewakuacji czeskich urzędników, napawano się „końcem czechizacjji Śląska”. Chociaż krajowa propaganda zachłystywała się podziwem dla dalekowzroczności rządu, aneksja Zaolzia poważnie nadszarpnęła reputację Polski w Europie. Edward Raczyński, ambasador Polski w Londynie, zanotował w swoim dzienniku: „Prasa i parlament oszczędzają nas, ale cały teren staje się w stosunku do nas zimny i wrogi... Wybitniejsi politycy unikają spotkania ze mną”.

   W Polsce głosy krytyczne wobec aneksji Zaolzia należały do rzadkości. Trudno wyrokować, czy świadczyło to o powszechnej jednomyślności, czy raczej wynikało z ograniczeń, jakie rząd nakładał na prasę. W połowie września polityk PPS Mieczysław Niedziałkowski ubolewał na łamach „Robotnika”, że „spikerzy Polskiego Radia są mało rycerscy w stosunku do narodu sąsiedniego, przeżywającego nieskończenie ciężkie chwile”, a w kolejnych numerach zamiast komentarzy poświęconych Czechosłowacji zaczęły się pojawiać puste szpalty – ślady cenzorskich ingerencji (...). Chociaż prorządowi dziennikarze piszący o polskich roszczeniach zapewniali „nie należy wnioskować, żeśmy się umówili z Niemcami”, to w niektórych artykułach pobrzmiewała wyraźna życzliwość do III Rzeszy (...). Dla rządzących wartość ekspedycji Bortnowskiego leżała nie tylko w zdobyczach terytorialnych. Liczyło się przede wszystkim „zwycięstwo idei mocarstwowej”, rozumiane jako dołączenie do grona potęg europejskich. Piłsudczycy przeglądali się w lustrze własnej propagandy. „Odzyskanie Śląska Zaolziańskiego niezbicie wykazuje mocarstwowe stanowisko, które Polska uzyskała dzięki swej niezależnej polityce” – głosiła odezwa ONZ. Źródłem szczególnej dumy był fakt, że aneksji dokonano bez oglądania się na Ligę Narodów i wbrew sprzeciwom europejskich sojuszników (...).

  Tylko nieliczni potrafili wówczas dostrzec, że kraj zmierza ku katastrofie, zaś argumenty po które sięga dyplomacja Becka, są obosieczne. „Wychodzę z tych dwu miesięcy jakoś zdruzgotana duchowo” – notowała w dzienniku Maria Dąbrowska. Rok później już podczas prawdziwej wojny, gen. Bortnowski dozna załamania nerwowego i odmówi dowodzenia powierzoną sobie armią Pomorze, a marszałek Rydz-Śmigły ucieknie z kraju.

„Wodzu, prowadź na Zaolzie” („Newsweek Polska”, 41/2018)

 

„Ať žije Polsko velmocenské”, „Spravedlnosti bylo zadosti učiněno” – ohlašovaly titulky novin, když před 80. lety polská vojska překračovala československou hranici v Cieszyně – čteme v „Newsweek Polska” č. 451/2018. Spor o Těšínské Slezsko mezi Polskem a Československem trval od okamžiku vzniku obou států. Jak je to obvyklé v případě konfliktu o smíšená etnická území, názory se různily – obě vlády zdůvodňovaly svoje požadavky důkazy historickými, kulturními a hospodářskými. V letech 1919-1920 na tomto území probíhaly boje, které ukončila arbitráž Rady velvyslanců spojeneckých velmocí. Na základě smlouvy Československu byla přidělena hospodářský rozvinutější část Těšínského Slezska, navíc s převahou polského obyvatelstva – zejména ve dvou okresech, označovanými od té doby pojmenováním Zaolzí. Polsko v podstatě protestovalo opodstatněně s tím, že vláda v Praze vynutila na ní podepsání nespravedlivé smlouvy a využila složité postavení II Polské republiky, které vedlo právě vojnu s Ruskem. Přesto v následujících letech došlo do relativní harmonické spolupráci. Ke zhoršení poměrů došlo teprve v polovině následující dekády. Polsko začalo připomínat svoje nároky ke sporným územím. Když v září roku 1938 se Hitler postavil na obranu údajně pronásledované v Československu německé menšiny, Anglie a Francie podpořily koncepci revize hranic států. Šéf polské diplomacie, Józef Beck, tehdy požádal prezidenta Edvarda Beneše, aby občané Zaolzí mohli využívat stejné výhody, na které dosáhnou Sudetští Němci. Do pohybu byla uvedena gigantická propagační kampaň pod heslem „návratu Zaolzanského Slezska do vlasti”. Ve městech a městysech provládní Národní sjednocení (Obóz Zjednoczenia Narodowego) pořádal masové manifestace, byla zpívána národní hymna a  „První brigáda”, na transparentech bylo psáno: „Cizího nechceme, svoje si vezmeme”, byly vyvěšovány vlajky, v kostelech byly slouženy děkovné mše a zvony bily. Provládní „Gazeta Polska” denně zveřejňovala desítky zpráv udržovaných v poetice později známé z období PLR (Polské lidové republiky): „Dnes večer ve všech městech Dąbrowského revíru se konala velká manifestační shromáždění pod heslem „Pro bratry za Olzou”. Manifestace v Sosnowci se účastnily organizace z vlajkami a skupiny dělníků v odborových krojích (...). Později, když se stávalo jasné, že Praha bude přinucena podlehnout žádostem Hitlera, rezoluce se stávaly čím stále více radikální (...).

   Přes snahu Becka zástupci Polska nebyli pozváni na konferenci v Mnichově, kde 30. září čtyři mocnosti vynutili na Československu odstoupení částí území III Říši. Otázky uspokojení polských požadavků byly odloženy na blíže neurčenou budoucnost. Avšak Varšava nechtěla čekat. Ve stejný den krátce před půlnoci velvyslanec Polska v Praze předložil 12-hodinové ultimátum ve věci odstoupení Zaolzí. Druhého dne ultimátum bylo přijato. Vstoupení polských vojsk pod velením gen. Władysława Bortnowského bylo v podstatě administrativní operací – armáda měla pouze dohlížet na evakuaci českých úřadů, policejních stanic apod. Přesto na mostě v Cieszyně vojáci uspořádali přehlídku vítězství. Vítáné provolávajícím slávu davem, po „vysýpaném dětmi koberci z květů” jely tanky a dělostřelectvo. Ženy se vrhaly kolem krku pochodujícím vojákům. Za zvuků „Warszawianky” bylo dokonáno povalení  hraničních sloupů, které byly následně neseny davem ulicemi města. Radost osvobozovaných Polaků byla upřímná a určitě pochopitelná, avšak vlastenecké nadšení se nejednou projevovalo pohrdáním vůči Čechům. S těmito postoji souhlasil bulvární tisk, zejména „Kurier Czerwony”, který – i když obvykle tisknul popisy vražd a mizerné milostné romány – teď zdůrazňoval nacionální tón. Vysmívalo se prezidentu Edvardu Benešovi, děláno si legraci z evakuace českých úřadů, opájeno se „koncem čechizace Slezska”. I když domácí propaganda se zalýkala úžasem pro předvídavost vlády, zábor Zaolzí velmi zničil pověst Polska v Evropě. Edward Raczyński, velvyslanec Polska v Londýně, poznamenal ve svém deníku: „Tisk a parlament nás šetří, ale celý terén se stává vůčí nám studený a nepřátelský... Významní politici se vyhýbají setkáním se mnou”.

   V Polsku kritické hlasy vůči záboru Zaolzí patřily ke vzácnostem. Těžko soudit, zda to svědčilo o všeobecné jednomyslnosti, nebo zda spíše vyplývalo z omezení, jaké vláda ukládala tisku. V polovině září politik PPS Mieczysław Niedziałkowski naříkal v „Robotniku”, že „hlasatelé Polského rozhlasu jsou málo rytiřští vůči sousednímu národu, prožívajícímu nesmírně těžké chvíle”, a v dalších číslech místo komentářů věnovaných Československu se začaly objevovat prázdné sloupce – stopy cenzorské ingerence (...). I když provládní novináři, kteří psali o polských nárocích ujišťovali, že „nelze soudit, že jsme se dohodli s Němci”, přesto v některých článcích zaznívalo zřejmá náklonnost k III Říši (...). Pro vládnoucí hodnota expedice Bortnowského stála nejen v územních kořistech. Počítalo se především „vítězství velmocenské ideje”, chápané jako připojení se ke skupině evropských mocností. Piłsudczici se prohlíželi v zrcadle vlastní propagandy. „Znovunabytí Zaolzanského Slezska nezvratně ukazuje velmocenské postavení, které Polsko získalo díky své nezávislé politice” – oznamovalo provolání OSN. Zdrojem zvláštní chlouby byla skutečnost, že zábor byl uskutečněn bez souhlasu Ligy Narodů a přes odpor evropských spojenců (...).

  Pouze nepočetní mohli tehdy postřehnout, že země míří ke katastrofě, zase argumenty po které sahala Beckova diplomacie, jsou obousečné. „Vycházím z těchto dvou měsíců nějak duševně zdrcena” – zapisovala v deníku Maria Dąbrowská. Příští rok, už za opravdové vojny, gen. Bortnowski se nervově zhroutí a odmítne velet svěřené mu armádě Pomorze, a maršálek Rydz-Śmigły uprchne ze země.

„Wodzu, prowadź na Zaolzie” („Newsweek Polska”, 41/2018)

 

100-lecie powstania Czechosłowacji – 28.10.2018 r. / 100. výročí vzniku Československa – 28.10.2018

 

Czechosłowacja powstała w wyniku realizacji koncepcji czechosłowakizmu, dla Słowaków stanowiącego obronę przed postępującą madziaryzacją. Słowacy zdecydowali się na związanie w jednym organizmie państwowym z dużo bliższym kulturowo narodem czeskim. Niepodległość Czechosłowacji była ogłoszona 28.10.1918 r. przez pięcioosobową Radę Narodową w Pradze, we współdziałaniu z akcją zagraniczną Czechosłowackiej Rady Narodowej. Rada Narodowa przeforsowała w interesie zachowania ładu i porządku publicznego ciągłość ustawodawstwa i rządziła za pośrednictwem dekretów. Problemem początkowym było uformowanie parlamentu czechosłowackiego, ponieważ wybory były, jak na razie, nierealne. Parlament – Rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe – było złożone na podstawie wyborów do sejmu austro-węgierskiego z 1911 roku. Słowacja miała 44 swoich przedstawicieli mianowanych. Rada Narodowa przekazała swoje kompetencje na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w dniu 14.11.1918 r., kiedy prezydentem wybrano filozofa, Tomáša Garrique Masaryka, premierem Karla Kramářa, ministrem spraw zagranicznych Edvarda Beneša i ministrem wojskowości Słowaka Milana Rastislava Štefánika, była również uroczyście pozbawiona urzędu dynastia Habsburków i przyjęto tymczasową konstytucję. W dniu 11.11.1918 r. cesarz Austrii Karol I Habsburk zrzekł się udziału w rządach, dzień później w Wiedniu powstała również Republika Niemieckiej Austrii. Konferencja pokojowa w Paryżu ze stycznia 1919 roku zamknęła większość konfliktów terytorialnych. Konferencja uchwaliła ogłoszenie Republiki Czechosłowackiej, która powstała na terytorium historycznych ziem Korony Czeskiej (Bohemia, Morawy, mała część Śląska), Górnych Węgier (obecnej Słowacji) i Rusi Podkarpackiej.

 

Československo vzniklo v důsledku realizace koncepce čechoslovakismu, která chránila Slováky před postupující maďarizaci. Slováci se rozhodli pro spojení do jednoho státního útvaru s daleko bližším kulturně českým národem. Nezávislost Československa byla prohlášena 28.10.1918 pětičlenným Národním výborem v Praze, a to v součinnosti se zahraniční akcí Československé národní rady. Národní výbor prosadil v zájmu uchování veřejného pořádku kontinuitu zákonů a vládl prostřednictvím dekretů. Počátečním problémem bylo sestavení československého parlamentu, jelikož volby byly zatím nereálné. Parlament – Revoluční národní shromáždění – byl poskládán na základě voleb z roku 1911 do rakousko-uherského sněmu. Slovensko bylo zastoupeno 44 jmenovanými poslanci. Národní výbor předal své pravomoci na prvním zasedání Národního shromáždění 14.11.1918, kdy byl prezidentem zvolen filozof, Tomáš Garrique Masaryk, předsedou vlády Karel Kramář, ministrem zahraničí Edvard Beneš a ministrem vojenství Slovák Milan Rastislav Štefánik, také byl slavnostně sesazen rod Habsburků a byla přijata prozatímní ústava. Dne 11.11.1918 císař Rakouska Karel I. Habsburk rezignoval na účast ve vládě, tento den ve Vídni vznikla rovněž Republika Německého Rakouska. Mírova konference v Paříži z ledna 1919 uzavřela většinu územních sporů. Konference schválila vyhlášení Československé republiky, rozprostírající se na území historických zemí Koruny české (Čech, Moravy a malé části Slezska), Horních Uher (současného Slovenska) a Podkarpatské Rusi.

 

100-lecie powstania Rzeczpospolitej Polskiej – 11.11.2018 r. / 100. výročí vzniku Polské republiky – 11.11.2018

 

W dniu 10.11.1918 r. Józef Piłsudski przybył do Warszawy, gdzie na dworcu przywitali go m.in. członek Rady Regencyjnej książę Zdzisław Lubomirski oraz dowódca komendy naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), Adam Koc. Powstawały lokalne ośrodki władzy polskiej na terenach wszystkich trzech zaborów: lewicowy rząd ludowy Daszyńskiego w Lublinie (popierany przez POW), Polska Komisja Likwidacyjna Galicji w Krakowie (Wincenty Witos), Rada Naczelna Księstwa Cieszyńskiego na Śląsku Cieszyńskim, poznańska Naczelna Rada Ludowa (m.in. Wojciech Korfanty). Piłsudski zagwarantował niemieckim żołnierzom bezpieczny powrót do objętej rewolucją ojczyzny. W dniu 11.11.1918 r. Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu zwierzchnictwo i naczelne dowództwo nad podległym jej Wojskiem Polskim, a 12.11.1918 r. powierzyła mu misję utworzenia rządu narodowego. Piłsudski postanowił w związku z tym sprowadzić do Warszawy rząd Daszyńskiego. W dniu 14.11.1918 r. Rada Regencyjna rozwiązała się, przekazując Józefowi Piłsudskiemu, jako naczelnemu dowódcy Wojska Polskiego, całość posiadanej przez siebie władzy zwierzchniej w Królestwie Polskim i zobowiązując go jednocześnie do przekazania jej przyszłemu rządowi narodowemu. W ustanowionym tego dnia dekrecie własnym Naczelny Dowódca zmienił nazwę państwa na Republika Polska. Dwa dni później Piłsudski notyfikował mocarstwom powstanie niepodległego państwa polskiego.

 

Dne 10.11.1918 přijel do Varšavy Józef Piłsudski, kde ho na nádraží přivítal mj. člen Regentské rady, kníže Zdzisław Lubomirski, a velitel hlavního štábu POW, Adam Koc. Utvářely se místní centra polské moci na území všech tří záborů: levicová vláda Daszyńského v Lublinu (podporována POW), Polská likvidační komise Haliče v Krakově (Wincenty Witos), Národní rada Knížectví Těšínského v Těšínském Slezsku, poznaňská Nejvyšší lidová rada (mj. Wojciech Korfanty), Piłsudski garantoval německým vojákům bezpečný návrat do revolucí zmítané vlasti. Dne 11.11.1918 byla Regentskou radou Piłsudskému svěřena kontrola nad Polským vojskem a 12.11.1918 poslání vytvořit novou národní vládu. S ohledem na to Piłsudski rozhodl přemístit do Varšavy lubliňskou vládu Daszyńského. Dne 14.11.1918 se Regentská rada rozpustila, předávajíc tak Józefu Piłsudskému, jako vrchnímu veliteli polské armády, nejvyšší moc v Polském království a současně mu uložila předat tuto moc příští polské národní vládě. Tento den Nejvyšší náčelník rozhodl změnit název státu na Polská republika. Dva dny později Piłsudski oznámil mocnostem vznik nezávislého polského státu.

Wiec na rynku w Cieszynie w 1918 roku / Manifestace na náměstí

v Cieszyně v roce 1918

Zespoły folklorystyczne z Zaolzia wzięły udział 20.10.2018 r. w wiecu historycznym na  rynku w Cieszynie. / Folklorní soubory ze Zaolzí se účastnily 20.10.2018 historické manifestace na náměstí v Cieszyně. (www.zwrot.cz)

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 25.10.2018, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku