*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 94  (6/2018)                       3.10.2018 r.

*************************************************************************************************************

 

Konferencja prasowa z udziałem liderów list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie / Sajtóértekezletet tartottak 2018 augusztus 22.-én Český Těšínben a COEXISTENTIA politikai mozgalom jelölőlistái kampányvezetőinek részvételével / Tisková konference za účasti volebních lídrů kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA se konala 22.8.2018 v Českém Těšíně (www.glosludu.cz)

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018 r. / KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018

 

Nasze listy kandydackie / Naše kandidátní listiny

 

GMINA (OBEC)

*

LISTA KANDYDACKA (KANDIDÁTNÍ LISTINA)

Bogumin

1425

BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE (KDU-ČSL + COEX + TOP 09 + STAN)

Lutynia Dolna

392

Soužití-Wspólnota (Sdružení COEX, NK)

Piotrowice k. Karwiny

392

Soužití-Wspólnota (Sdružení COEX, KN)

Karwina

1318

Karviskakoalice.cz (KDU-ČSL + TOP 09 + ODS)

Olbrachcice

72

COEXISTENTIA

Hawierzów

340

Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN)

Cierlicko

392

Sdružení COEX, NK

Kocobędz

72

COEXISTENTIA

Czeski Cieszyn

1

KDU-ČSL

Ropica

72

Pro rozvoj Ropice (Sdružení COEX, NK)

Trzyniec

1413

PRO Třinec (Sdružení COEX, TOP 09, NK)

Wędrynia

72

COEXISTENTIA

Nydek

72

COEXISTENTIA

Koszarzyska

72

COEXISTENTIA

Gródek

72

COEXISTENTIA

Milików

72

COEXISTENTIA

Nawsie

72

COEXISTENTIA

Jabłonków

392

Soužití-Wspólnota (Sdružení COEX, NK)

Łomna Dolna

72

COEXISTENTIA

Bukowiec

72

COEXISTENTIA

Piosek

392

Piosek-Písek (Sdružení COEX, NK)

Mosty k. Jabłonkowa

392

MOSTY PLUS (Sdružení COEX, NK)

* Numer ewidencyjny partii wyborczej / Evidenční číslo volební strany

 

Wybory do rad miast i gmin w Republice Czeskiej / Volby do zastupitelstev měst a obcí v České republice

 

Termin wyborów: 5.10.2018 r. (godz. 14.00-22.00) – piątek i 6.10.2018 r. (godz. 8.00-14.00) – sobota / Termín voleb: 5.10.2018 (14:00-22:00 h) – pátek a 6.10.2018 (8:00-14:00 h) – sobota

Łączna liczba wyborców / Celkový počet voličů: 8.324 526

Liczba kandydatów / Počet kandidátů: 8596

Liczba partii wyborczych / Počet volebních stran: 2586

 

Listy kandydackie do wyborów komunalnych są zgłoszone, dlatego dziennikarze dopatrują się w nich najróżniejszych ciekawostek. Martin Pleva w „Deníku” z 26.9.2018 r. („W województwie kandydują drobni przemysłowcy, przedsiębiorcy, jak również emeryci”) skierował uwagę na Województwo Morawsko-Śląskie.

    Ich nazwiska to Wanda Fusek i Oldřich Kodeš. Oprócz tego, że obu znajdziecie na listach kandydackich w powiecie Karwina, mają wspólne jeszcze jedno. Są najstarszymi kandydatami, którzy ubiegają się o głosy wyborców w naszym województwie. Mają już godnych szacunku 92 lat! Wanda Fusek kandyduje za Soužití-Wspólnotę w Piotrowicach koło Karwiny, Oldřich Kodeš będzie figurować w Karwinie na karcie wyborczej Karvinskakoalice.cz. W kolumnie zawód będą mieć obaj najstarsi w województwie kandydaci wyznaczone, co ze względu na wiek jest oczywiste, słowo „emeryt”.

    A właśnie seniorzy są drugą najliczniejszą grupą „według zawodu”, która będzie ubiegać się w wyborach o głosy wyborców. Łącznie jest ich na listach kandydackich w Województwie Morawsko-Śląskim 2332. Najwięcej emerytów idzie na wybory w Ostrawie, i to 581, dalej w Frydecko-Misteckiem (497). Na trzecim miejscu jest pod tym względem wspomniane Karwińskie, gdzie kandyduje 337 emerytów.

    W ogóle najliczniejszą grupą zawodową na kartach do głosowania w Województwie Morawsko-Śląskim są drobni przemysłowcy i przedsiębiorcy. Tych startuje łącznie w województwie 2627. Ciekawostką jest, że najwięcej drobnych przemysłowców i przedsiębiorców nie kandyduje w morawskośląskiej metropolii, Ostrawie, ale w Opawskiem (541). A który zawód, co do liczby kandydatów, jest na trzecim miejscu? Na północnych Morawach i na Śląsku są to nauczyciele. Tych na listach kandydackich wszystkich partii i ruchów jest zamieszczonych łącznie 1356. A ponieważ województwo jest ściśle związane z tradycją przemysłową, nie dziwi, że zaraz kolejnym zawodem jest technik. Konkretnie pracę tę zgłosiło 1100 ludzi.

 

Kandidátky pro komunální volby jsou podány, a tak v nich novináři hledali nejrůznější zajímavosti. Martin Pleva v „Deníku” z 26.9.2018 („V kraji kandidují živnostníci, podnikatelé a také důchodci”) se zaměřil na Moravskoslezský kraj.

    Jmenují se Vanda Fusková a Oldřich Kodeš. Kromě toho, že oba najdete na kandidátkách v okrese Karviná, mají společně ještě jednu věc. Jsou nejstaršími uchazeči o hlasy voličů v našem kraji. Je jim už úctyhodných 92 let! Vanda Fusková kandiduje za Soužití-Wspólnota v Petrovicích u Karviné, Oldřich Kodeš bude figurovat v Karviné na volební lístku Karvinskakoalice.cz. V kolonce povolání budou mít oba nejstarší kandidáti v kraji uvedeno, jak je vzhledem k věku zřejmé, slovo „důchodce”.

   A právě senioři jsou druhou nejpočetnější skupinou „podle profese”, která bude ve volbách usilovat o hlasy voličů. Celkově je jich na kandidátkách v Moravskoslezském kraji 2332. Nejvíce důchodců jde do voleb v Ostravě, a to 581, dále pak na Frýdecko-Místecku (497). Na třetím místě je v tomto ohledu už zmíněné Karvinsko, kde kandiduje 337 důchodců.

    Vůbec nejpočetnější profesní skupinou na volebních lístcích v Moravskoslezském kraji jsou živnostníci a podnikatelé. Těch jde celkově v kraji do voleb 2627. Zajímavé je, že nejvíce živnostníků a podnikatelů nekandiduje v moravskoslezské metropoli Ostravě, ale na Opavsku (541). A která profese je v počtu kandidátů třetí nejčastější? Na severní Moravě a ve Slezsku jsou to učitelé. Těch je na kandidátkách všech stran a hnutí napsáno celkem 1356. A protože kraj je neodmyslitelně spjat s průmyslovou tradicí, není překvapivé, že hned další profesi v pořadí je technik. Konkrétně tuto práci uvedlo 1100 lidí.

 

Apel do wyborców - Polaków

 

Tegoroczne wybory komunalne zadecydują o tym, kto będzie rządził w naszych miastach i gminach w następnych czterech latach. Każdy wyborca otrzyma tylko jedną kartę wyborczą, na której będą umieszczone wszystkie kandydujące partie wyborcze. Potem może wybierać albo jedną partię wyborczą, albo poszczególnych kandydatów do liczby członków rady miasta lub gminy. Może również kombinować oba sposoby. Dla ruchu politycznego COEXISTENTIA jest ważne przeforsować do rad kandydatów narodowości polskiej lub kandydatów działających w interesie polskiej mniejszości narodowej. Dlatego prosimy naszych wyborców, aby w gminach, w których były zgłoszone listy z kandydatami narodowości polskiej lub listy wyborcze zgłoszone w interesie polskiej mniejszości narodowej, głosowali na proponowaną niżej listę wyborczą i wykorzystali w ten sposób cały swój potencjał wyborczy. Tylko w ten sposób wyborcy mogą zapewnić swoim kandydatom mandaty w radach gmin.

Na listy wyborcze ruchu politycznego COEXISTENTIA prosimy głosować

w następujących gminach:

Olbrachcice,

Kocobędz,

Wędrynia,

Nydek,

Koszarzyska,

Gródek,

Milików,

Nawsie,

Łomna Dolna,

Bukowiec.

Na listy wyborcze Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych prosimy głosować w następujących miastach i gminach:

Lutynia Dolna – Soužití-Wspólnota,

Piotrowice koło Karwiny – Soužití-Wspólnota,

Cierlicko,

Ropica – Pro rozvoj Ropice,

Jabłonków – Soužití-Wspólnota,

Piosek – Piosek-Písek,

Mosty koło Jabłonkowa – MOSTY PLUS.

W Trzyńcu prosimy głosować na listę wyborczą Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych – PRO Třinec.

W Boguminie prosimy głosować na koalicję KDU-ČSL, COEXISTENTII, TOP 09 i ruchu politycznego Starostové a nezávislí – BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE.

W Karwinie prosimy głosować na listę wyborczą koalicji KDU-ČSL, TOP 09 i ODS, którą wspiera COEXISTENTIA – Karvinskakoalice.cz.

W Hawierzowie prosimy głosować na listę wyborczą koalicji KDU-ČSL i ruchu politycznego Starostové a nezávislí, którą wspiera COEXISTENTIA – Společně pro Havířov.

W Czeskim Cieszynie prosimy głosować na listę wyborczą KDU-ČSL.

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA,

W Czeskim Cieszynie, 25.9.2018 r.

 

Výzva pro voliče – Poláky

 

Letošní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v našich městech a obcích v následujících 4 letech. Každý volič obdrží jen jednu volební kartu, na které budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak volit buď jednu volební stranu nebo jednotlivé kandidáty – do počtu členů zastupitelstva města nebo obce. Může rovněž kombinovat oba způsoby. Pro politické hnutí COEXISTENTIA je důležité prosadit do zastupitelstev kandidáty polské národnosti a také kandidáty působící v zájmu polské národnostní menšiny. Proto prosíme naše voliče, aby v obcích, kde byly podány polské volební listiny, to je listiny s kandidáty polské národnosti nebo kandidátní listiny, které byly podány v zájmu polské národnostní menšiny, volili níže navrhovanou volební stranu a využili takto celý svůj volební potenciál. Pouze tak mohou voliči zajistit mandáty v zastupitelstvech obcí svým kandidátům.

Kandidáty politického hnutí COEXISTENTIA prosíme volit v následujících obcích:

Albrechtice,

Chotěbuz,

Vendryně,

Nýdek,

Košařiska,

Hrádek,

Milíkov,

Návsí,

Dolní Lomná,

Bukovec.

Kandidáty Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů prosíme volit v následujících městech a obcích:

Dolní Lutyně – Soužití-Wspólnota,

Petrovice u Karviné – Soužití-Wspólnota,

Těrlicko,

Ropice – Pro rozvoj Ropice,

Jablunkov – Soužití-Wspólnota,

Písek – Piosek-Písek,

Mosty u Jablunkova – MOSTY PLUS.

V Třinci prosíme volit kandidáty Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů – PRO Třinec.

V Bohumíně prosíme volit kandidáty koalice KDU-ČSL, COEXISTENTIE, TOP 09 a politického hnutí Starostové a nezávislí – BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE.

V Karviné prosíme volit kandidáty koalice KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, kterou podporuje COEXISTENTIA – Karvinskakoalice.cz.

V Havířově prosíme volit kandidáty koalice KDU-ČSL a politického hnutí Starostové a nezávislí, kterou podporuje COEXISTENTIA – Společně pro Havířov.

V Českém Těšíně prosíme volit kandidátku KDU-ČSL.

Josef Przywara, předseda politického hnutí COEXISTENTIA,

Český Těšín, 25.9.2018

 

Lista kandydacka stowarzyszenia Soužití-Wspólnota w Jabłonkowie i jej program wyborczy / Kandidátní listina sdružení Soužití-Wspólnota v Jablunkově a její volební program

 

W Czeskim Cieszynie popieramy KDU-ČSL / V Českém Těšíně podporujeme KDU-ČSL

 

W środę 19.9.2018 r. spotkali się w Urzędzie Miejskim działacze ruchu politycznego COEXISTENTIA, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej i Władysław Niedoba, pełnomocnik Ruchu dla Czeskiego Cieszyna, z burmistrzem Miasta Czeskiego Cieszyna, Vítem Slováčkiem (KDU-ČSL). Tematem rozmowy były październikowe wybory komunalne. COEXISTENTIA przyjęła uchwałę o poparciu listy kandydackiej KDU-ČSL w Czeskim Cieszynie. Omówiono możliwe scenariusze powyborcze, przy czym COEXISTENTIA chce zachować status quo w Mieście. Również w Karwinie, Hawierzowie i Boguminie COEXISTENTIA współpracuje w ramach koalicji przedwyborczych z KDU-ČSL. Lista KDU-ČSL przedstawia się następująco: 1. inż. Vít Slováček (57), burmistrz, 2. inż. Kateřina Pindejowa (52), dyrektor filii banku, 3. mgr Jan Czudek (63), dyrektor organizacji niezyskowej Modrý kříž v CR, 4. MUDr Ladislav Langner (49), lekarz, 5. inż. Markéta Vyvlečkowa (33), menedżer projektów, 6. mgr Boleslav Slováček (86), emerytowany nauczyciel, 7. Bc. Jana Kaletowa (50), przedsiębiorca, 8. František Bouzek (73), emeryt, 9. MUDr Stanisław Sikora (67), lekarz, 10. Piotr Lose (54), doradca finansowy i ubezpieczeniowy, 11. inż. Helena Drobisz (54), ekonomista, 12. Bc. Lenka Putzlacherowa (45), kierowniczka projektu Škola rodičovských kompetencí, 12. Jan Czudek (33), przedsiębiorca, 14. Marian Pindej (46), strażnik miejski, 15. inż. René Knopp (45), technik, 16. inż. Veronika Ovčaříowa (36), menedżer projektów, 17. Pavla Šlapotowa (43), referent, 18. Gabriela Chnúrikowa (37) referent, 19. Ewa Fronczkowa (66), przedsiębiorca, 20. Zdeňka Kiszowa (64), pielęgniarka, 21. inż. Alfred Adámek (44), technik, 22. Alena Onderkowa (56), pracownik służb socjalnych, 23. Eduard Billich (60), mechanik-nastawiacz, 24. Blažena Konečna (66), emerytka, 25. Martin Sikora (46), ratownik, 26. Bolesław Faja (60), przedsiębiorca, 27. inż. Łucja Bury (41), referent.

 

Ve středu 19.9.2018 se setkali a Městském úřadě funkcionáři politického hnutí COEXISTENTIA, Tadeusz Toman tajemník Výkonné rady a Vladislav Niedoba zmocněnec  Hnutí pro Český Těšín, se starostou Města Český Těšín Vítem Slováčkem (KDU-ČSL). Tématem rozhovoru byly říjnové komunální volby. COEXISTENTIA přijala usnesení o podpoře kandidátky KDU-ČSL v Českém Těšíně. Byly projednány scénaře povolebních koalicí, přičemž COEXISTENTIA má zájem zachovat status quo ve Městě. Také v Karviné, Havířově a Bohumíně COEXISTENTIA spolupracuje v rámci předvolebních koalicí s KDU-ČSL. Kandidátka KDU-ČSL je následující: 1. Ing. Vít Slováček (57) starosta, 2. Ing. Kateřina Pindejová (52) ředitelka pobočky banky, 3. Mgr. Jan Czudek (63) ředitel neziskové organizace Modrý kříž v ČR, 4. MUDr. Ladislav Langner (49) lékař, 5. Ing. Markéta Vyvlečková (33) projektová manažerka, 6. Mgr. Boleslav Slováček (86) učitel v důchodu, 7. Bc. Jana Kaletová (50) podnikatelka, 8. František Bouzek (73) důchodce, 9. MUDr. Stanislav Sikora (67) lékař, 10. Petr Lose (54) finanční a pojišťovací poradce, 11. Ing. Helena Drobisz (54) ekonom, 12. Bc. Lenka Putzlacherová (45) vedoucí projektu Škola rodičovských kompetencí, 13. Jan Czudek (33) podnikatel, 14. Marian Pindej (46) městský strážník, 15. Ing. René Knopp (45) technik, 16. Veronika Ovčaříová (36) projektová manažerka, 17. Pavla Šlapotová (43) referentka, 18. Gabriela Chnúriková (37) referentka, 19. Eva Fronczková (66) podnikatelka, 20. Zdeňka Kiszová (64) zdravotní sestra, 21. Ing. Alfréd Adámek (44) technik, 22. Alena Onderková (56) pracovník sociálních služeb, 23. Eduard Billich (60) mechanik-seřizovač, 24. Blažena Konečná (66) důchodce, 25. Martin Sikora (46) záchranář, 26. Boleslav Faja (60) podnikatel, 27. Ing. Lucie Bury (41) referentka.

 

Współpraca między Czeskim Cieszynem i Cieszynem rozwija się / Spolupráce mezi Českým Těšínem a Cieszynem vzkvétá

 

W październiku 2018 r. odbędą się wybory komunalne, najpierw w piątek i sobotę 5-6.10.2018 r. w Czechach, potem w niedzielę 21.10.2018 w Polsce. Wyborcy będą oceniać, czy i w jakim stopniu władze poszczególnych Miast i Gmin spełniły obietnice wyborcze. Tak będzie również w Czeskim Cieszynie i Cieszynie. Na pewno nikt nie może zarzucić burmistrzom obu Miast, że nie pełnili programu wyborczego. Rozwija się współpraca trans graniczna, współpracują stowarzyszenia społeczne, szkoły, kluby sportowe, ... Tradycyjnie udaną imprezą jest czerwcowe Święto Trzech Braci, kiedy z obu rynków wyruszają korowody, aby spotkać się na granicznym Moście Przyjaźni.

 

V říjnu 2018 se budou konat komunální volby, nejdříve v pátek a sobotu 5-6.10.2018 v Česku, potom v neděli 21.10.2018 v Polsku. Voliči budou hodnotit, jak a v jakém rozsahu vedení jednotlivých Měst a Obcí splnilo volební sliby. Tak bude rovněž v Českém Těšíně a Cieszyně. Jistě nikdo nemůže vytknout starostům obou Měst, že neplnili volební program. Vzkvétá příhraniční spolupráce, spolupracují společenská sdružení, školy, sportovní kluby. Velmi úspěšnou akcí je červnový Svátek tří bratří, kdy z obou náměstí vyrážejí průvody, aby se setkaly na hraničním Mostě družby.

 

Burmistrz Czeskiego Cieszyna, Vít Slováček (KDU-ČSL), i burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura, podczas Święta Trzech Braci w dniu 15.6.2018 r. / Starosta Českého Těšína Vít Slováček (KDU-ČSL) a starosta Cieszyna Ryszard Macura během Svátku tří bratří dne 15.6.2018

 

Debata przewyborcza w trzynieckiej bibliotece i w Hutniku / Předvolební debata v třinecké knihovně a v Hutníku

 

W poniedziałek 24.9.2018 r. odbyła w Bibliotece w Trzyńcu pierwsza debata przedwyborcza, którą prowadziła Eva Klusowa, pomagał jej Jan Delong. Najczęściej pojawiały się pytania dotyczące transportu a głównie możliwości parkowania w mieście, mieszkań, bezpieczeństwa. Kandydaci starali się również znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zapewnić, aby młodzi ludzie zostawali w mieście. Liderzy odpowiadali na pytania prowadzących, pytania przekazywano do księgarni również meilem, odpowiadali również na pytania video. Była również możliwość zadać pytanie innym kandydatom. Wreszcie każdy miał minutę, aby przekazać coś wyborcom. Partię wyborczą PRO Třinec (Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych) reprezentował inż. Mariusz Zawadzki. Zapis video z debaty jest na www.gorolweb.cz.

    Druga debata przedwyborcza odbyła się w środę 26.9.2018 r. w Hutniku, na farze Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A. W. Wzięli w niej udział liderzy wszystkich dziewięciu ugrupowań, startujących w wyborach. Ugrupowanie PRO Trzyniec reprezentował Jan Kaleta. Dyskusję prowadził pastor Michal Klus.

 

V pondělí 24.9.2018 v Knihovně Třinec proběhla první předvolební debata, kterou vedla Eva Klusová, pomáhal ji Jan Delong. Nejčastěji se objevovaly otázky týkající se dopravy a hlavně parkování ve městě, bytů, bezpečnosti. Kandidáti se snažili také najít odpověď na otázku, jakým způsobem udržet ve městě mladé lidi. Lídři odpovídali na otázky moderátorů, dotazy které přišly do knihovny mailem, také na videootázky. Měli také možnost položit otázku ostatním kandidátům. Nakonec každý měl minutu na to, aby vzkázal něco voličům. Volební stranu PRO Třinec (Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů) zastupoval Ing. Mariusz Zawadzki. Videozáznam z debaty je na www.gorolweb.cz.

    Druhá předvolební debatase konala ve středu 26.9.2018 v Hutníku, ve sborovém středisku Slezské církve evangelické a. v. Zúčastnili se jí lídři všech devíti kandidujících volebních stran. Volební stranu PRO Třinec zastupoval Jan Kaleta. Diskusi řídil pastor Michal Klus.

 

Jak głosować w Trzyńcu? / Jak hlasovat v Třinci?

 

Idę do wyborów. Zrobię sobie 30 minut czasu, zabiorę ze sobą dowód osobisty i udam się do lokalu wyborczego w moim miejscu zamieszkania. Ponieważ wybory są komunalne, będę miał tylko jedną listę do głosowania, ale mogę podzielić moich wyborców, których mam 33 (tylu jest członków Rady Miejskiej w Trzyńcu), nawet wśród kandydatów z różnych list.

Głosuję i mam trzy opcje.

Wybieram całą listę kandydatów. To jest najłatwiejszy sposób wyboru. W głosowaniu zaznaczę krzyżyk tylko u jednej nazwy z list wyborczych kandydatów, więc oddam wszystkie moje głosy kandydatom z tej listy. W praktyce to oznacza, że każdy z kandydatów wymienionych na tej liście wyborczej otrzyma jeden głos, i mam taki sam skutek, jak wyborca, który zaznaczył krzyżyk przed każdym kandydatem znajdującym się na tej liście wyborczej.

Wybieram listę kandydatów, ale także wybranych kandydatów. Ten sposób wyboru jest szczególnie odpowiedni, jeśli wspieram niektórych kandydatów, ale nie chcę udzielić głosu całej jego kandydatury. W takim przypadku zaznaczę krzyżyk zarówno na danej liście wyborczej, jak i u poszczególnych kandydatów z innych list wyborczych. Jeśli zagłosuję w ten sposób, to jeden z moich głosów otrzyma każdy z indywidualnych kandydatów, którym dałem krzyżyk. Pozostałe głosy zostaną następnie przekazane kandydatom na liście wyborczej, które są przyznawane w kolejności, w jakiej kandydaci znajdują się na liście wyborczej.

Wybieram kandydatów z różnych list wyborczych. Ostatnią metodą głosowania jest wybór indywidualnych kandydatów na różnych listach wyborczych W tym przypadku nie będę umieszczał krzyżyka na liście wyborczej, ale umieszczę moje krzyżyki przed nazwiskami kandydatów, którym chcę oddać swój głos. Ponieważ w Trzyńcu wybrano 33 członków Rady Miejskiej w Trzyńcu, mogę oddać krzyżyk maksymalnie 33 kandydatom. Gdybym użył więcej krzyżyków, moja lista wyborcza zostanie uznana za nieważną i wszystkie moje głosy zostaną odrzucone. Więc jeśli użyję tej opcji, policzę liczbę krzyżyków, które mam na listach wyborczych. Oczywiście, można oddać mniej krzyżyków, ale w takim przypadku nie wykorzystam wszystkich moich głosów, i część z nich przepadnie.

Zakreślam krzyżyki? Więc jeszcze liczę... Czy uważacie także, że najlepiej jest wybierać indywidualne osobistości z różnych partii wyborczych? Możecie być zaskoczeni, ale to jest błąd, rozszerzony i w dobrej wierze również szeroko stosowany. Ale to tak nie działa, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jak to jest możliwe?

Gminne wybory nie znają głosów preferencyjnych! Najpierw sumują się głosy dla partii wyborczej i dopiero potem dojdzie na głosy, dzięki którym kandydaci przesuwają się w górę, tzn. do wybrania. Do skoku na liście wyborczej, każdy kandydat w wyborach komunalnych potrzebuje znacznie więcej głosów niż kandydat do Sejmu. Co najmniej 10 procent. Wyborca, który chciałby głosować tylko na jedną konkretną partię wyborczą i równocześnie jakby chciał zaliczyć głosy „preferencyjne” na liście wyborczej i dałby, np. tylko 5 krzyżyków kandydatom z 33 kandydatów, ale nie wszystkich 33 kandydatów, dałby tylko 5 głosów, a reszta 28 głosów by przepadła. Ze względu na dobry zamiar wyborcy i systemu wyborczego sytuacja może być całkowicie paradoksalna. Lider i kilku kandydatów na przednich pozycjach, w ten sposób mogą zostać wybrani do rady i wbrew temu, że uzyskali mniej głosów niż osobistości, których wyborcy faworyzują i są na miejscach niewybieralnych. Zostaną oni pozostawieni nie tylko bez mandatów, ale głosy im oddane pomogą do wybrania kandydatów w czele listy wyborczej.

Nie wierzysz? Mamy przykład: Trzyniec ma 33-osobową Radę Miejską w Trzyńcu!. Partię XY prowadzi niepopularny lider, który otrzymał tylko 10 głosów od wyborców. Kolejnych 32 kandydatów otrzymało 1 000 głosów. Partia otrzymała w związku z tym 32 010 głosów i otrzymała 1 mandat.

Kto ostatecznie będzie członkiem Rady Miejskiej w Trzyńcu? Mandaty są uszeregowane na liście wyborczej. Lidera może przeskoczyć tylko kandydat, który uzyskałby co najmniej o 10% więcej głosów niż średnia liczba głosów na jednego kandydata. Średnia wynosi 970 głosów, a wymagana liczba głosów do przeskoczenia o jedno miejsce wynosi o 10% więcej ─ 1067 głosów. Nikt nie ma takiego wyniku, nawet gdyby wszyscy kandydaci otrzymali o 990 głosów więcej niż lider. Członkiem Rady Miejskiej w Trzyńcu za partię wyborczą staje się lider, który uzyskał tylko 10 głosów!

 

Jdu k volbám. Udělám si 30minutový čas, vezmu si s sebou občanský průkaz a vyrazím do volební místnosti v místě svého bydliště. Jelikož jde o komunální volby, budu mít k dispozici pouze jeden hlasovací lístek, ale mohu své hlasy, kterých mám 33 (tolik máme členů Zastupitelstva Statutárního Města Třinec), rozdělit i mezi osoby z různých kandidátních listin.

Hlasuji a mám tři možnosti.

Volím celou kandidátní listinu. Jedná se o nejjednodušší způsob volby. Na hlasovacím lístku vyznačím křížek pouze u názvu některé z kandidátních listin, tak všechny své hlasy dám kandidátům z této listiny. Prakticky to znamená, že každý z kandidátů uvedených na této listině dostane jeden hlas a stejného efektu bych jako volič dosáhl i tím, pokud bych vyznačil křížky před všechna jména uvedená na této kandidátní listině.

Volím kandidátní listinu, ale také vybrané kandidáty. Tento způsob volby je vhodný především v tom případě, kdy podporuji některé z kandidujících uskupení, ale zároveň chci podpořit také někoho dalšího, komu důvěřuji, avšak nechci kvůli němu podporovat celou jeho kandidátní listinu. V takovém případě vyznačím křížek jak u kandidátní listiny, tak u jednotlivých kandidátů z dalších kandidátních listin. Pokud budu hlasovat tímto způsobem, dostane tak jeden z mých hlasů každý z jednotlivých kandidátů, kterým jsem udělil křížek. Zbývající hlasy pak dostanou kandidáti zatržené kandidátní listiny, přičemž jsou udělovány v takovém pořadí, v jakém jsou uvedení kandidáti na této listině.

Volím kandidáty z různých listin. Posledním způsobem hlasování je volba jednotlivých kandidátů napříč kandidátními listinami. V tomto případě neuvedu křížek ke kandidátní listině, ale své křížky uvedu přímo před jména kandidátů, kterým chci dát svůj hlas. Jelikož se v Třinci volí 33 členů Zastupitelstva, tak mohu dát křížek maximálně 33 kandidátům. Pokud bych použil více křížků, byl by můj lístek vyhodnocen jako neplatný a veškeré moje hlasy by propadly. Pokud tedy použiji tuto variantu, dobře si spočítám počet křížků, které jsem na kandidátních listinách uvedl. Uvést méně křížku je samozřejmě možné, ale v takovém případě pak nevyužiji všechny svoje hlasy a část jich propadne.

Křížkuji? Tak ještě počítám... Také si myslíte, že je nejlepší zvolit na Vaší radnici jednotlivé osobnosti napříč různými volebními stranami? Možná se budete divit, ale je to omyl, rozšířený a v dobré víře také hojně využívaný. Jenže nefunguje to tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jak je to možné?

Komunální volby totiž neznají preferenční hlasy! Nejdříve se sčítají hlasy pro volební stranu a teprve pak dojde na hlasy, díky kterým se kandidáti posouvají na kandidátce směrem vzhůru, tedy ke zvolení. Na skok na kandidátce potřebuje každý kandidát v komunálních volbách mnohem více hlasů než kandidát do poslanecké sněmovny. Minimálně 10 procent. Volič, který by chtěl volit jen jednu konkrétní volební stranu a zároveň jakoby uplatnit „preferenční” hlasy na volební listině a zakřížkoval by např. jen 5 kandidátů z 33, ale nikoliv celou kandidátku, by dal pouze těchto 5 hlasů a 28 zbývajících by propadlo. Kvůli dobrému úmyslu voliče a systému voleb pak mohou nastat naprosto paradoxní situace. Lídr a několik kandidátů na předních pozicích tak mohou být zvoleni do zastupitelstva i přesto, že získali méně hlasů než osobnosti, které voliči favorizují a jsou na nevolitelných místech. Ty pak nejenže zůstanou bez mandátu, ale hlasy určené jim přispějí ke zvolení kandidátů v čele.

Nevěříte? Máme příklad Třinec má 33členné zastupitelstvo. Stranu XY vede neoblíbený lídr, který dostal od voličů pouze 10 hlasů. Dalších 32 kandidátů získalo po 1 000 hlasech. Strana dostala tedy celkem 32 010 hlasů a získala 1 mandát.

Kdo bude nakonec členem Zastupitelstva Města Třinec? Mandáty se rozdělují podle pořadí na kandidátní listině. Lídra může přeskočit jen kandidát, který by získal alespoň o 10 % hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta. Průměr je 970 hlasů a nutný počet hlasů pro přeskočení o jedno místo je tedy o 10 % více ─ 1 067 hlasů. Takový výsledek nemá nikdo, i když všichni kandidáti získali o 990 hlasů více než lídr. Členem Zastupitelstva za volební stranu XY se přesto stává její lídr, který získal jen 10 hlasů!

 

 

Bogusław Niemiec odpowiada na pytania czytelników / Bohuslav Niemiec odpovídá na dotazy čtenářů

 

Na pytania czytelników „Deníku” odpowiadał ON LINE we wtorek 25.9.2018 r. od godz. 15.00 inż. Bogusław Niemiec, lider listy wyborczej Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN), którą popiera ruch polityczny COEXISTENTIA i jednocześnie członek zarządu Miasta. Na pierwsze pytanie, dlaczego startujecie (KDU-ČSL – red.) samodzielnie, dlaczego teraz koalicja z ruchem Starostové a nezávislí (STAN)?, odpowiedział: Dlaczego startujemy samodzielnie? Ponieważ wydaje nam się, że razem będziemy silniejsi i będziemy mogli przeforsować więcej spraw z naszego programu. W ubiegłym roku brałem udział w rokowaniach koalicyjnych do wyborów parlamentarnych, ostatecznie bez powodzenia, i mogłem poznać ludzi z ruchu STAN. Po ludzku i programowo współpraca nam odpowiada i wydaje nam się, że to połączenie ma sens. Na pytanie, jak to jest być aktualnie członkiem zarządu Miasta a jednocześnie nauczycielem, jak temu można czasowo podołać i co na to rodzina?, powiedział: Ciekawe pytanie. Dziękuję za nie. Je to tak trochę praca na dwie zmiany, kiedy dopołudnia jestem nauczycielem szkoły średniej, a po południu poświęcam się pracy w zarządzie Miasta. Mam dobrą żonę i tolerancyjną rodzinę, dlatego można temu podołać. Ale jest to czasochłonne. Z drugiej strony muszę przyznać, że mnie to interesuje. W ratuszu rozwiązuję problemy Miasta a ze studentami ich zupełnie inne codzienne zmartwienia – jest to tak trochę inny świat. Wyrywa mnie to ze stereotypu. Całą rozmowę można przeczytać na www.karvinskydenik.cz.

 

Ing. Bohuslav Niemiec, lídr kandidátky Společně pro Havířov (KDU-ČSL + STAN), kterou podporuje politické hnutí COEXISTENTIA a současně radní Města, odpovídal v úterý 25.9.2018 od 15:00 h ON LINE na dotazy čtenářů „Deníku”. Na první dotaz, proč nejdete (KDU-ČSL – red.) samostatně, proč teď koalice se STANem?, odpověděl: Proč nejdeme samostatně? Protože si myslíme, že společně budeme silnější a dokážeme prosadit víc věcí z našeho programu. V minulém roce jsem se účastnil vyjednávání, nakonec neúspěšné koalice do parlamentních voleb a tam jsem mohl poznat lidi z hnutí STAN. Lidsky a programově jsme si sedli a myslíme si, že toto spojení má smysl. Na dotaz, jaké je to být v současnosti neuvolněným radním Města a zároveň učitelem, jak se to dá časově stihnout co na to vše rodina?, řekl: Zajímává otázka. Děkuji za ni. Je to tak trochu dvousměnný provoz, kdy dopoledne jsem středoškolským učitelem a v odpoledních hodinách se věnuji práci radního. Mám hodnou ženu a tolerantní rodinu a proto se to dá stíhat. Ale je to časově náročné. Musím však přiznat, že mě to baví. Na radnici řeším problémy Města a se studenty jejich úplně jiné každodenní starosti – je to zase trochu odlišný svět. Vytrhává mě to ze stereotypu. Celý rozhovor můžete přečíst na www.karviskydenik.cz.

 

W Trzanowicach bez COEXISTENTII / V Třanovicích bez COEXISTENTIE

 

W poprzednich trzech kadencjach wyborczych w Trzanowicach zgłoszono do wyborów komunalnych zawsze trzy listy kandydackie. Jednak tym razem COEXISTENTIA zdecydowała się nie kandydować, a kilku jej sympatyków ubiegać się będzie o głosy wyborców na liście kandydackiej KDU-ČSL. Członek Rady Gminy, Ryszard Jochymek, był zgłoszony dopiero na 4. miejsce listy, a poprzedni lider, mgr Beata Nowok, w ogóle nie kandyduje. Na liście kandydackiej KDU-ČSL są jeszcze cztery osoby z poprzedniej kandydatki COEXISTENTII – inż. Dagmar Kluzowa (3.), Dorota Uherek (9.), Piotr Filipiec (12.) i Elżbieta Ryłko (15.) Oprócz KDU-ČSL kandyduje Stowarzyszenie Kandydatów Niezależnych Třanovice. Wybór wyborców jest więc ograniczony.

 

V minulých třech volebních obdobích byly v Třanovicích podány do komunálních voleb vždy tři kandidátní listiny. Avšak tentokrát se COEXISTENTIA rozhodla nekandidovat a několik jejich příznivců se bude ucházet o hlasy voličů na kandidátce KDU-ČSL. Člen Zastupitelstva obce Ryszard Jochymek byl přihlášen na kandidátku, avšak až na 4. místo, minulý lídr kandidátky Mgr. Beata Nowoková vůbec nekandiduje. Na kandidátce jsou ještě čtyři osoby z minulé kandidátky COEXISTENTIE – Ing. Dagmar Kluzová (3.), Dorota Uherková (9.), Petr Filipiec (12.) a Alžběta Rylková (15.) Kromě KDU-ČSL kandiduje Sdružení nezávislých kandidátů Třanovice. Volba voličů je proto omezena.

 

 

Okrągły Stół w Boguminie / Kulatý stůl v Bohumíně

 

Wszystkich ośmiu liderów kandydujących w wyborach komunalnych partii, ruchów i koalicji dyskutowało w programie na żywo Informacyjnego Kanału Telewizyjnego. Okrągły Stół odbył się we wtorek 25.9.2018 r. Koalicję BOHUMINSKA 4KOALICE reprezentował lider ugrupowania, Jan Malchar. Szczegóły są na www.mesto-bohumin.cz lub www.bohuminske.oko.cz.

 

Všech osm lídrů v komunálních volbách kandidujících stran, hnutí a koalic debatovalo v přímém přenosu Televizního informačního kanálu. Kulatý stůl se konal v úterý 25.9.2018. BOHUMÍNSKOU 4KOALICI zastupoval lídr, Jan Malchar. Podrobnosti jsou na www.mesto-bohumin.cz nebo www.bohuminske.oko.cz.

 

Przedwyborcze programy Czeskiego Radia w Ostrawie / Předvolební pořady Českého rozhlasu Ostrava

 

Czeskie Radio w Ostrawie nadało w dniach 19.9-1.10.2018 r. (godz. 18.00) specjalne programy przedwyborcze, w których zaprezentowali się liderzy list kandydackich do rad wszystkich miast powiatowych i statutowych Województwa Morawskośląskiego. Stopniowo wyemitowano audycje z Bruntalu, Frydka-Mistka, Hawierzowa, Karwiny, Nowego Jiczyna, Opawy, Ostrawy i Trzyńca. W programie z 24.9.2018 r. liderzy do Rady Miejskiej Miasta Statutowego w Karwinie wszystkich ośmiu partii wyborczych odpowiedziało na trzy pytania redakcji. Andrzej Szyja, lider ugrupowania Karvinskakoalice.cz na pytanie, co jest największym problemem Karwiny?, odpowiedział: – Jest to odpływ ludności z miasta rzędu setek aż tysiąca rocznie. Karwina ma dziś 55 tys. mieszkańców. Dlatego chcemy budować bogactwo karwińskie, aby zatrzymać ten proces. Na pytanie, jaki koncept proponują partie wyborcze wobec przestępczości ulicznej?, odpowiedział: – Chcemy podnieść wyczuwalne bezpieczeństwo obywateli i wzmocnić system kamer, którego celem nie będzie śledzenie obywateli, ale podniesienie ich bezpieczeństwa. Wreszcie redakcja zapytała liderów, co sądzą o badaniach, według których Karwina jest najgorszym miejscem do życia w Czechach, gdzie zajęła 74. miejsce.  Andrzej Szyja się z tym nie zgadza, niemniej jednak problemy mają wszystkie miasta w Czechach. Karvinskakoalice.cz opracowała ponadczasowy program „Wizja 2030”. Przedwyborcze programy Czeskiego Radia można posłuchać z nagrania na www.ostrava.rozhlas.cz.

 

Český rozhlas Ostrava odvysílal ve dnech 19.9.-1.10.2018 (18:00 h) speciální předvolební pořady, ve kterých se představili lídři kandidátek do zastupitelstva všech okresních a statutárních měst Moravskoslezského kraje. Postupně byly odvysílány pořady z Bruntálu, Frýdku-Místku, Havířova, Karviné, Nového Jičína, Opavy, Ostravy a Třince. V pořadu dne 24.9.2018 lídři do Zastupitelstva statutárního města Karviné lídři všech osmi volebních stran odpovědělo na tři otázky redakce. Andrzej Szyja, lídr volební strany Karvinskakoalice.cz na otázku, co je největším problémem Karviné?, řekl: – Je to odliv obyvatel města v řádu stovek až tisíce ročně. Dnes má Karviná 55 tis. obyvatel. Proto chceme budovat karvinské bohatství tak, abychom zastavili tento proces. Na otázku, jaký koncept nabízejí volební strany na pouliční kriminalitu?, odpověděl: – Chceme zvýšit pocitovou bezpečnost občanů a posílit kamerový systém, jehož cílem nebude sledování občanů, ale zvýšení jejich bezpečnosti. Nakonec se redakce ptala lídrů, co říkají na průzkum, podle kterého je Karviná nejhorším místem k životu v Česku, kde obsadila 74. místo. Andrzej Szyja s tím nesouhlasí, nicméně problémy mají všechna města v Česku. Karviskakoalice.cz vypracoval nadčasovou „Vizi 2030”. Předvolební programy Českého rozhlasu si můžeme poslechnout ze záznamu na www.ostrava.rozhlas.cz.

 

Rychwałd – Hydepark 2018 / Rychvald – Hydepark 2018

 

W środę 19.9.2018 r. odbył się w rychwałdzkim Domu Kultury przedwyborczy Hydepark 2018. W wyborach komunalnych do Rady Miejskiej w Rychwałdzie kandyduje dziewięć partii wyborczych: 1 – SPD-Tomio Okamura, 2 – SPOZ, 3 – ANO 2011, 4 – ČSSD, 5 – Česká pirátská strana, 6 – NEZÁVISLÍ – změna pro Rychvald (Stowarzyszenie Ruchu Politycznego NEZÁVISLÍ i Kandydatów Niezależnych), 7 – „Společně pro Rychvald”  (Stowarzyszenie Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych), 8 – KSČM, 9 – Starostové a nezávislí. W debacie przedwyborczej brali udział reprezentanci tylko trzech partii wyborczych – ČSSD, TOP 09 i KSČM. Obywatele narodowości polskiej w Rychwałdzie, niestety, nie kandydują.

 

Ve středu 19.9.2018 se konal w rychvaldském Kulturním domě předvolební Hydepark 2018. V komunálních volbách do Zastupitelstva města Rychvald kandiduje devět volebních stran: 1 – SPD-Tomio Okamura, 2 – Strana práv občanů-Zemanovci, 3 – ANO 2011, 4 – ČSSD, 5 – Česká pirátská strana, 6 – NEZÁVISLÍ – změna pro Rychvald (Sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů), 7 – „Společně pro Rychvald” (Sdružení politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů), 8 – KSČM, 9 – Starostové a nezávislí . Předvolební debaty se zúčastnili zástupci pouze tří volebních stran – ČSSD, TOP 09 a KSČM. Občané polské národnosti v Rychvaldě, bohužel, nekandidují.

 

Bolatice: Setki Polaków jeździ tu do pracy / Bolatice: Stovky Poláků jezdí sem za prací

 

Zakłady pracy z Opawskiego, które znajdują się blisko granicy, zatrudniają pracowników z Polski. Kilkadziesiąt Polaków pracuje w spółce Lanex w Bolaticach. To potwierdził również tamtejszy wójt, Herbert Pavera (TOP 09). – Polscy obywatele pracują przede wszystkim w Lanexie i jest ich tam niemal 70. Nawet zwozi ich do pracy specjalny samochód dostawczy aż z Raciborza. Jednak większość jeździ do pracy swoimi samochodami osobowymi. W gminie nie mieszkają. Przecież mają to z Krzyżanowic kilka kilometrów przez Chuchelną – powiedział. Dalszą spółką, która ma w swoich szeregach pracowników z Polski, jest Mondalez.

 

Firmy z Opavska, které se nacházejí v blízkosti hranic, zaměstnávají pracovníky z Polska. Několik desítek Poláků pracuje ve společnosti Lanex v Bolaticích. To potvrdil i tamní starosta Herbert Pavera (TOP 09). – Polští občané pracují především v Lanexu a je jich tam téměř 70. Dokonce je sváží i speciální dodávka až z Ratiboře. Většina však jezdí do práce svými osobními auty. Ubytováni v obci nejsou. Vždyť z Krzyžanowic to mají pár kilometrů přes Chuchelnou – řekl. Další firmou, která má ve svých řadách zaměstnance z Polska, je Mondalez. („Deník”, 31.8.2018)

 

Podsumowanie kadencji wyborczej 2014-2018 r. / Shrnutí volebního období 2014-2018

 

Wójtowie, zastępcy wójtów i przewodniczący komitetów, którzy wybrani byli z list kandydackich COEXISTENTII / Starostové, místostarostové a předsedové výborů, kteří byli zvoleni z kandidátních listin COEXISTENTIE

 

Wójtowie / Starostové:

Wędrynia / Vendryně: Bogusław Raszka (COEX),

Ropica / Ropice: mgr Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Milików / Milíkov: Doc. inż. Karol Klimek, CSc. (COEX), zmarł w trakcie kadencji wyborczej / zemřel v průběhu volebního období, Ewa Kawulok (COEX),

zastępca wójta / místostarosta:

Ropica / Ropice: inż. Jiří Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

członkowie zarządów gmin / členové rad obcí:

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: mgr Jan Czapek (COEX),

Olbrachcie / Albrechtice: MUDr Stanisław Kowalski (COEX),

Kocobędz / Chotěbuz: inż. Bronisław Mrózek (COEX),

Ropica / Ropice: inż. Hynek Milata (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Ropica / Ropice: Ludmila Haltofowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wędrynia / Vendryně: inż. Bronisław Zawada (COEX),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

Gródek / Hrádek: Paweł Pilch (COEX),

Nawsie / Návsí: Stanisław Lisztwan (COEX),

Bukowiec / Bukovec: Janusz Motyka (COEX),

przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych / předsedové výborů pro národnostní menšiny:

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné: mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Cierlicko / Těrlicko: mgr Barbara Smugala (COEX+NK),

Kocobędz / Chotěbuz: inż. Bronisław Mrózek (COEX),

Trzanowice / Třanovice: Ryszard Jochymek (COEX),

Ropica / Ropice: inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wędrynia / Vendryně: mgr Roman Zemene (COEX),

Nydek / Nýdek: inż. Michał Milerski (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Janusz Klimek (COEX),

Grodek / Hrádek: Paweł Pilch (COEX),

Milików / Milíkov: Ewa Kawulok (COEX),

Nawsie / Návsí: Stanisław Lisztwan (COEX),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: Iwan Kluz (COEX),

Bukowiec / Bukovec: inż. Robert Kulig (COEX),

przewodniczący komitetów ds. finansów / předsedové finančních výborů:

Wędrynia / Vendryně: mgr Marek Lakota (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Alina Kożdoň (COEX),

Gródek / Hrádek: inż. Danuta Cieślar (COEX),

Milików / Milíkov: Kazimierz Sikora (COEX),

przewodniczący komitetów ds. kontroli / předsedové kontrolních výborů:

Gródek / Hrádek: MVDr Roman Polok (COEX).

 

Członkowie Rad Miast i Gmin, którzy wybrani byli z list kandydackich COEXISTENTII (2014 – 2018 r.) / Členové Zastupitelstev Měst a Obcí, kteří byli zvoleni z kandidátních listin COEXISTENTIE (2014-2018)

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (1) – COEXISTENTIA, mgr Jan Czapek (35),

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (1) – Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Soužití-Wspólnota, mgr Helena Michalska (38),

Olbrachcice / Albrechtice (1) – COEXISTENTIA, MUDr Stanisław Kowalski (51),

Cierlicko / Těrlicko (1) – Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů, mgr Barbara Smugala (51),

Kocobędz / Chotěbuz (2) COEXISTENTIA, inż. Bronisław Mrózek (47), Roman Bulawa (46),

Trzanowice / Třanovice (1) – COEXISTENTIA, Ryszard Jochymek (37),

Ropica / Ropice (6) – Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Pro rozvoj Ropice / Sdružení politického hnurí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Pro rozvoj Ropice, mgr Uršula Waniowa (50), inż. Bogusław Kotas (60), inż. Jiří Pindór (53), inż. Hynek Milata (58), inż. Radek Veselý (42), Ludmila Haltofowa (51),

Trzyniec / Třinec (2) – Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Soužití-Wspólnota, inż. Zbigniew Chodura (48), zrezygnował w trakcie kadencji wyborczej / rezignoval v průběhu volebního období, inż. Jan Ferenc (63), rezerwowy / náhradník: mgr Anna Bystrzycka, Ph.D (64),

Wędrynia / Vendryně (7) – COEXISTENTIA, Bogusław Raszka (55), inż. Bronisław Zawada (65), Janusz Ondraszek (48), Dawid Peprník (39), inż. Roman Walkarz (41), mgr Roman Zemene (46), inż. Marek Lakota (47),

Nydek / Nýdek (2) – COEXISTENTIA, Stanisław Szturc (58), inż. Michał Milerski (46),

Koszarzyska / Košařiska (2) – COEXISTENTIA, Janusz Klimek (45), Alina Kożdoń (45),

Milików / Milíkov (5) – COEXISTENTIA, Doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA (53) – zmarł w trakcie kadencji wyborczej / zemřel v průběhu volebního období, inż. Mirosław Sikora (34), Ewa Kawulok (54), Kazimierz Sikora (52), Władysław Niesłanik (48), rezerwowy / náhradník: mgr Lucja Peter-Tomkowa (34),

Gródek / Hrádek (3) – COEXISTENTIA, Paweł Pilch (54), inż. Danuta Cieślar (57), MVDr Roman Polok (42),

Nawsie / Návsí (1) – COEXISTENTIA, Stanisław Lisztwan (63),

Łomna Dolna / Dolní Lomná (2) – COEXISTENTIA, Iwan Kluz (47), JUDr Józef Zubek (53),

Bukowiec / Bukovec (3) – COEXISTENTIA, Janusz Motyka (34), Roman Czepczor (34), inż. Robert Kulig (42),

Jabłonków / Jablunkov (1) – Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota  / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Soužití-Wspólnota, inż. Bronisław Haratyk (62), zrezygnował w trakcie kadencji wyborczej / rezignoval v průběhu volebního období, rezerwowy / náhradník: mgr Leszek Richter (42).

 

Polacy w radach miast i gmin / Polácí v zastupitelstvech měst a obcí

Rady miast i gmin, w których kandydowała COEXISTENTIA / Zastupitelstva měst a obcí, ve kterých kandidovala COEXISTENTIE

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – mgr Jan Czapek (COEX),

Piotrowice k. K. / Petrovice u Karviné – mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), inż. Stanisław Konkolski (TOP 09), Kazimierz Faja (ČSSD),

Olbrachcice / Albrechtice – MUDr Stanisław Kowalski (COEX), inż. Henryk Feber (PROAL), inż. arch. Piotr Kalina (PROAL), RNDr Adam Bojko (PROAL), inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL),

Cierlicko / Těrlicko – mgr Barbara Smugala (COEX+NK), inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ),

Kocobędz / Chotěbuz – inż. Bronisław Mrózek (COEX), Roman Bulawa (COEX),

Czeski Cieszyn / Český Těšín – mgr Stanisław Folwarczny (ODS), mgr. Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci), mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci), inż. Jan Branny (ODS), mgr Piotr Sznapka (ČSSD), Józef Gociek (ČSSD), MUDr Stanisław Sikora (KDU-ČSL),

Ropica / Ropice – inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Trzanowice / Třanovice – Ryszard Jochymek (COEX), inż. Zbigniew Janczyk (SNK Třanovice), Michał Krawiec (KDU-ČSL),

Trzyniec / Třinec – inż. Jan Ferenc (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), mgr. Anna Bystrzycka Ph.D. (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), MUDr Janina Kantorowa (TOP 09), Pharm Dr Lech Branny (Úsvit), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), Andrzej Bezecny (KDU-ČSL),

Wędrynia / Vendryně – Bogusław Raszka (COEX), inż. Bronisław Zawada (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), Dawid Peprník (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), inż. Marek Lakota (COEX), inż. Roman Walkarz (COEX),

Nydek / Nýdek – inż. Michał Milerski (COEX), Stanisław Szturc (COEX), inż. Paweł Szymeczek (SNK),

Koszarzyska / Košařiska – Janusz Klimek (COEX), Alina Koždoń (COEX), Daniel Mazur (Nestraníci),

Milików / Milíkov – Ewa Kawulok (COEX), Kazimierz Sikora (COEX), inż. Mirosław Sikora (COEX), Władysław Niesłanik (COEX), mgr Lucja Peter-Tomkowa (COEX), Józef Wojtas (ČSSD),

Grodek / Hrádek – Paweł Pilch (COEX), inż. Danuta Cieślar (COEX), MVDr Roman Polok (COEX), Piotr Dudys (Náš domov),

Náwsie / Návsí – Stanisław Lisztwan (COEX), Marian Waszut (KDU-ČSL), MUDr Halina Dorda (KSČM),

Jabłonków / Jablunkov – mgr. Leszek Richter (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Stanisław Jakus (SNK Jablunkov 2014), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), inż. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Lech Niedoba (ČSSD), Oskar Martynek (ČSSD),

Łomna Dolna / Dolní Lomná – JUDr Józef Zubek (COEX), Iwan Kluz (COEX), Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), Alojzy Kawulok (SNK obce Dolní Lomná), inż. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná),

Bukowiec / Bukovec – inż. Robert Kulig (COEX), Roman Czepczor (COEX), Janusz Motyka (COEX), Roman Lysek (KDU-ČSL), Józef Jochymek (Občané pro Bukovec).

 

Rady miast i gmin, w których COEXISTENTIA nie kandydowała / Zastupitelstva měst a obcí, ve kterých nekandidovala COEXISTENTIE

 

Bogumin / Bohumín – nie stwierdzono / nezjištěno,

Rychwałd / Rychvald – nie stwierdzono / nezjištěno,

Pietwałd / Petřvald – nie stwierdzono / nezjištěno,

Dąbrowa / Doubrava – inż. Piotr Czapek (KSČM),

Orłowa / Orlová – nie stwierdzono / nezjištěno,

Dziećmorowice / Dětmarovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Karwina / Karviná – mgr Andrzej Szyja (KDU-ČSL), Józef Majewski (ČSSD), Karol Wiewiórka (KSČM), Danuta Kwiczalowa (KSČM), Edward Matykiewicz (KSČM),

Stonawa / Stonava – inż. Andrzej Feber (ANO 2011), MUDr Helena Bednářowa (ANO 2011),

Sucha Górna / Horní Suchá – mgr Jan Zyder (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Karol Siwek (ČSSD), inż. Marian Weiser (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Marian Pilch  (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Piotr Chlebik (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), Eugeniusz Faja (KSČM), Halina Žylowa (KDU-ČSL), MUDr Nikol Stefaniszek (KDU-ČSL), Waldemar Wala (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá),

Hawierzów / Havířov – Bc. Daniel Pawlas (KSČM), inż. Edward Heczko (KSČM), inż. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL),

Błędowice Górne / Horní Bludovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Wielopole / Vělopolí – nie stwierdzono / nezjištěno,

Gnojnik / Hnojník – nie stwierdzono / nezjištěno,

Trzycież / Střítež – Stanisław Niemczyk (OS Střítež za zdravé životní prostředí),

Śmiłowice / Smilovice – inż. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – inż. Halina Zientek (SNK),

Rzeka / Řeka – nie stwierdzono / nezjištěno,

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – mgr Tadeusz Grycz (SN za Horní Tošanovice),

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – nie stwierdzono / nezjištěno,

Bystrzyca / Bystřice – mgr Roman Wróbel (Jasně, čitelně, srozumitelně), Wiesław Szpak (Jasně, čitelně, srozumitelně), inż. Mariusz Wałach (Jasně, čitelně, srozumitelně), mgr Roman Raszka (Jasně, čitelně, srozumitelně),  mgr Marcel Ćmiel (Pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Radek Olszar Ph.D., MBA (Pro klidnou a prosperující Bystřici),

Boconowice / Bocanovice – Roman Czeczotka (ČSSD), Maria Jurzykowska (SNK PRO OBEC BOCANOVICE),

Łomna Górna / Horní Lomná – Tomasz Gruszka (KDU-ČSL),

Pioseczna / Písečná – inż. Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život), Bc. Dawid Ćmiel, mgr Bogdan Cienciala,

Piosek / Písek – nie stwierdzono / nezjištěno,

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – inż. Roman Szotkowski (NAZÁVISLÍ-NIEZALEŻNI), Alojzy Martynek (MOSTY PLUS), Leszek Martynek (ČSSD), inż. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS),

Herczawa / Hrčava – nie stwierdzono / nezjištěno.

 

Przewodniczący Komitetów ds. Mniejszości Narodowych w gminach / Předsedové Výborů pro národnostní menšiny v obcích

 

Bogumin / Bohumín – nie powołano / nebyl zřízen,

Rychwałd / Rychvald – nie powołano / nebyl zřízen,

Pietwałd / Petřvald – nie powołano / nebyl zřízen,

Dąbrowa / Doubrava – nie powołano / nebyl zřízen,

Orłowa / Orlová – Mgr. Bc. Renáta Potyšová (ANO 2011),

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – nie powołano / nebyl zřízen,

Dziećmorowice / Dětmarovice – nie powołano / nebyl zřízen,

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Karwina / Karviná – Tomaš Gallik (KSČM),

Stonawa / Stonava – Ing. Tomáš Bařák (KDU-ČSL),

Olbrachcice / Albrechtice – Vladislav Šipula (KSČM),

Sucha Górna / Horní Suchá – Jan Charvát (KSČM),

Hawierzów / Havířov – nie powołano / nebyl zřízen,

Błędowice Górne / Horní Bludovice – nie powołano / nebyl zřízen,

Cierlicko / Těrlicko – mgr Barbara Smugala (COEX+NK),

Kocobędz / Chotěbuz – inż. Bronisław Mrózek (COEX),

Czeski Cieszyn / Český Těšín – mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci),

Ropica / Ropice – inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wielopole / Vělopolí – Vladislava Latochová (SNK 1),

Gnojnik / Hnojník – Karel Vitásek (KDU-ČSL),

Trzycież / Střítež – Stanisław Niemczyk (OS Střítež za zdravé životní prostředí),

Trzanowice / Třanovice – Ryszard Jochymek (COEX),

Śmiłowice / Smilovice – inż. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – inż. Halina Zientek (SNK),

Rzeka / Řeka – nie powołano / nebyl zřízen,

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – nie powołano / nebyl zřízen,

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – nie powołano / nebyl zřízen,

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – nie powołano / nebyl zřízen,

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – nie powołano / nebyl zřízen,

Trzyniec / Třinec – JUDr Janina Kantor (TOP 09),

Wędrynia / Vendryně – mgr Roman Zemene (COEX),

Bystrzyca / Bystřice – Mgr. Anna Kubátová (Pro klidnou a prosperující Bystřici),

Nydek / Nýdek – inż. Michał Milerski (COEX),

Koszarzyska / Košařiska – Janusz Klimek (COEX),

Milików / Milíkov – Ewa Kawulok (COEX),

Grodek / Hrádek – Paweł Pilch (COEX),

Náwsie / Návsí – Stanisław Lisztwan (COEX),

Jabłonków / Jablunkov – Mgr. Jan Turoň (KDU-ČSL),

Boconowice / Bocanovice – Antonín Hamrozi (ČSSD),

Łomna Dolna / Dolní Lomná – Iwan Kluz (COEX),

Łomna Górna / Horní Lomná – Antonín Kohut (KDU-ČSL),

Pioseczna / Písečná – inż. Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život),

Piosek / Písek – Věra Groušlová (Za Písek společně),

Bukowiec / Bukovec – inż. Robert Kulig (COEX),

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – Mgr. Vlasta Vrzalová (NEZÁVISLÍ),

Herczawa / Hrčava – nie powołano / nebyl zřízen.

 

Wyniki ruchu politycznego COEXISTENTIA w wyborach komunalnych / Výsledky politického hnutí COEXISTENTIA v komunálních volbách

 

24 i 25.11.2000 r.19 mandatów / 19 mandátů,

COEXISTENTIA: 19 mandatów / 19 mandátů,

Stonawa / Stonava – 3, Sucha Górna / Horní Suchá – ¨2, Cierlicko / Těrlicko – 1, Czeski Cieszyn / Český Těšín – 2, Nydek / Nýdek – 1 , Bystrzyca / Bystřice – 1, Gródek / Hrádek – 1, Milików / Milíkov – 5, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1, Bukowiec / Bukovec – 1, Jabłonków / Jablunkov – 1.

 

18 i 19.11.1994 r.  42 mandatów / 42 mandátů,

COEXISTENTIA: 37 mandatów / 37 mandátů,

Rychwałd / Rychvald – 1, Bogumin / Bohumín – 1, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1, Stonawa / Stonava – 1, Olbrachcice / Albrechtice – 2, Hawierzów / Havířov – 1, Sucha Górna / Horní Suchá – 1, Czeski Cieszyn / Český Těšín – 2, Trzyniec / Třinec – 1, Nydek / Nýdek – 2, Milików / Milíkov – 5, Gródek / Hrádek – 6, Nasie / Návsí – 3, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1, Piosek / Písek – 3, Bukowiec / Bukovec – 6,

Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů: 5 mandatów / 5 mandátů,

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 2, Jabłonków / Jablunkov – 3. 

 

13 i 14.11.1998 r.46 mandatów / 46 mandátů,

COEXISTENTIA: 39 mandatów / 39 mandátů,

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 2, Karwina / Karviná – 1, Stonawa / Stonava – 1, Olbrachcice / Albrechtice – 2, Hawierzów / Havířov – 1, Kocobędz / Chotěbuz – 1, Wędrynia / Vendryně – 5, Bystrzyca / Bystřice – 1, Nydek / Nýdek – 1, Koszarzyska / Košařiska – 3, Milików / Milíkov – 5, Gródek / Hrádek – 3, Nawsie / Návsí – 2, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 2, Piosek / Písek – 2, Bukowiec / Bukovec – 6,

Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů: 7 mandatów / 7 mandátů,

Rychwałd / Rychvald – 1, Sucha Górna / Horní Suchá – 1, Czeski Cieszyn / Český Těšín – 1, Trzyniec / Třinec – 2, Jabłonków / Jablunkov – 2. 

 

1 i 2.11.2002 r.39 mandatów / 39 mandátů,

COEXISTENTIA: 36 mandatów / 36 mandátů,

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 1, Stonawa / Stonava – 1, Olbrachcice / Albrechtice – 1, Kocobędz / Chotěbuz – 1, Ropica / Ropice – 1, Wędrynia / Vendryně – 6, Nydek / Nýdek – 2, Koszarzyska / Košařiska – 2, Miików / Milíkov – 6, Gródek / Hrádek – 3, Nawsie / Návsí – 3, Jabłonków / Jablunkov – 2,  Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1, Bukowiec / Bukovec – 5,

Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů: 3 mandaty / 3 mandáty,

Rychwałd / Rychvald – 1, Sucha Górna / Horní Suchá – 1, Cierlicko / Těrlicko – 1. 

 

20 i 21.10.2006 r.41 mandatów / 41 mandátů,

COEXISTENTIA: 36 mandatów / 36 mandátů,

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 1, Stonawa / Stonawa – 1, Olbrachcice / Albrechtice – 1, Kocobędz / Chotěbuz – 3, Trzanowice / Třanovice – 1, Ropica / Ropice – 2, Trzyniec / Třinec – 1, Wędrynia / Vendryně – 5, Nydek / Nýdek – 2, Koszarzyska / Košařiska – 1, Milików / Milíkov – 5, Gródek / Hrádek – 3, Nawsie / Návsí – 2, Jabłonków / Jablunkov – 1, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1, Piosek / Písek – 1, Bukowiec / Bukovec – 4,  

Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů: 4 mandaty / 4 mandáty,

Karwina / Karviná – 3, Cierlicko / Těrlicko – 1, 

SKN-ED (wsparcie COEX) / SNK-ED (podpora COEX): 1 mandat / 1 mandát,

Orłowa / Orlová – 1. 

 

15 i 16.10.2010 r.42 mandatów / 42 mandátů,

COEXISTENTIA: 33 mandatów / 33 mandátů,

Olbrachcice / Albrechtice – 2, Kocobędz / Chotěbuz – 2, Trzanowice / Třanovice – 2, Ropica / Ropice – 2, Wędrynia / Vendryně – 6, Nydek / Nýdek – 2, Koszarzyska / Košařiska – 1, Milików / Milíkov – 5, Gródek / Hrádek – 4, Nawsie / Návsí – 2, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1, Piosek / Písek – 1, Bukowiec / Bukovec – 3,  

Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů: 9 mandatów / 9 mandátů,

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1, Karwina / Karviná – 2, Cierlicko / Těrlicko – 1, Trzyniec / Třinec – 4, Jabłonków / Jablunov – 1. 

 

10 i 11.10.2014 r.41 mandatów / 41 mandátů,

COEXISTENTIA: 30 mandatów / 30 mandátů,

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1, Olbrachcice / Albrechtice – 1, Kocobędz / Chotěbuz – 2, Trzanowice / Třanovice – 1, Wędrynia / Vendryně – 7, Nydek / Nýdek – 2, Koszarzyska / Košařiska – 2, Milików / Milíkov – 5, Gródek / Hrádek – 3, Nawsie / Návsí – 1, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 2, Bukowiec / Bukovec – 3,  

Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych / Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů: 11 mandatów / 11 mandátů,

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 1, Cierlicko / Těrlicko – 1, Ropica / Ropice – 6, Trzyniec / Třinec – 2, Jabłonków / Jablunkov – 1.

 

Notatka / Poznámka: W 2002 roku wprowadzonio 5% próg wyborczy / V roce 2002 byl zaveden 5% volební práh.

 

WYBORY SENACKIE – I. tura (5 i 6.10.2018 r.) / KOMUNÁLNÍ VOLBY – I. kolo (5 a 6.10.2018)

 

Kandydaci do Senatu Parlamentu RC / Kandidáti do Senátu Parlamentu ČR

 

Obwód wyborczy nr 71 (Ostrawa-Miasto) / Volební obvod č. 71 (Ostrava-město):

René Číp (KSČM), ekonomista / ekonom,

Ivo Gondek (ANO 2011), właściciel cukierni / majitel cukrárny,

Martin Konvička (NEZÁVISÍ), nauczyciel akademicki / vysokoškolský učitel,

Zdenka Němčíková-Crkvenjaš (niezawisła z poparciem / nezávislá s podporou ODS a TOP 09), lekarz / lékařka,

Jiří Paroubek (niezawisły / nezávislý), ekspremier i były przewodniczący ČSSD i LEV 21 / expremiér a bývalý předseda ČSSD a LEV 21,

Leopold Sulovský (Ostravak), senator, alpinista-taternik / senátor, horolezec,

Radoslav Štědroň (SSPD-SP), badacz przyrody / přírodovědec,

Martin Tomášek (Česká pirátská strana), pedagog akademicki / vysokoškolský pedagog,

Pynelopi Valsamisová (SPD-Tomio Okamura), farmaceut / farmaceutka.

Obwód wyborczy nr 74 (Karwina) / Volební obvod č. 71 (Karviná):

Milada Halíková (KSČM), była poseł, kiedyś prezydent Hawierzowa / bývalá poslankyně, někdejší primátorka Havířova,

Markéta Kabourková (niezawisła / nezávislá), dyrektor Zakładu ds. Badań i Kszałcenia / ředitelka Ústavu pro výzkum a vzdělávání,

Dušan Karch (niezawisły / nezávislý), obvodní lékař / lekarz rejonowy,

Bohdan Kufa (SPD-Tomio Okamura), lekarz / lékař,

Jiří Matěj (ANO 2011), dyrektoer Szpitala i Polikliniki w Karwinie-Raju / ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.

Ladislav Sitko (TOP 09), członek zarządu gminy Rychwałd / radní Rychvaldu,

Katel Světnička (Česká pirátská strana), prawnik i niezawisły publicysta / právník a nezávislý publicista,

Petr Vícha (ČSSD), senator i burmistrz Bogumina / senátor a starosta Bohumína.

 

Aktualny skład Senatu Parlamentu RC / Aktuální složení Senátu Parlamentu ČR

 

*

Imię i nazwisko senatora / Jméno a příjmení senátora

Partia wyborcza / Volební strana

1.

Ing. Jan Horník

STAN

2.

Ing. Zdeněk Berka

ČSSD

3.

Mgr. Miroslav Nenutil

CSSD

4.

MUDr. Alena Dernerové

SD-SN

5.

PaedDr. Václav Homolka

KSČM

6.

Mgr. Zdeňka Hamousová

ANO 2011

7.

Mgr. Václav Chaloupek

Občané patrioti

8.

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

ČSSD

9.

Ing. Lumír Aschenbrenner

ODS + Koruna česká

10.

Ing. Tomáš Jirsa, MBA

ODS

11.

Jan Látka

ČSSD

12.

Ing. Karel Kratochvíle

ČSSD

13.

Mgr. Jaroslav Větrovský (ANO 2011)

ANO 2011

14.

Mgr. Jiří Šesták

STAN

15.

Milan Štěch

ČSSD

16.

Jiří Oberfalzer

ODS

17.

PhDr. Tomáš Grulich

ODS

18.

Ing. Jiří Burian

ODS

19.

Ing. Ladislav Kos

KDU-ČSL + Zelení + HPP 11 + Piráti

20.

prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA

ČSSD

21.

Mgr. Válclav Láska

KDU-ČSL + Zelení

22.

Renata Chmelová

KDU-ČSL + Piráti + LDS

23.

Ing. arch. Daniela Filiová

ODS

24.

Ing. Zuzana Baudyšová

ANO 2011

25.

Mgr. Jiří Růžička

TOP 09 + STAN

26.

Mgr. Libor Michálek, MPA

KDU-ČSL + Zelení + Piráti

27.

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

KDU-ČSL + Zelení

28.

Petr Holeček

STAN

29.

MUDr. Mezian Hassan

ČSSD

30.

Mgr. Jiří Dienstbier

ČSSD

31.

Jaroslav Doubrava

Severočeši.cz

32.

Jaroslav Kubera

ODS

33.

Ing. Zbyněk Linhart

STAN

34.

Ing. Michael Canov

STAN + SLK

35.

Jaroslav Zeman

ODS

36.

Jiří Vosecký

SLK

37.

Ing. Tomáš Czernin

TOP 09 + STAN

38.

PhDr. Jaromír Jermář

ČSSD

39.

Ing. Jan Sobotka

STAN

40.

Ing. Jaromír Strnad

ČSSD

41.

Mgr. Luděk Jeništa

TOP 09 + STAN

42.

Emilie Třísková

ČSSD

43.

Mgr. Miluše Horská

KDU-ČSL + Nestraníci

44.

Ing. Jan Veleba

nezávislý kandidát

45.

prof. MUDr. Jaroslav Malý

ČSSD

46.

Ing. Petr Šilar

KDU-ČSL

47.

Bc. Lubomír Franc

ČSSD

48.

JUDr. Miroslav Antl

ČSSD

49.

Ing. Jaromíra Vítková

KDU-ČSL

50.

Mgr. Radko Martínek

ČSSD

51.

Ing. František Bradáč

KDU-ČSL

52.

RNDr. Miloš Vystrčil

ODS + SNK ED + Soukromníci + STO

53.

Mgr. František Bublan

ČSSD

54.

Ing. Pavel Štohl

ČSSD

55.

Prof. MUDr. Jam Žaloudník, CSc.

ČSSD

56.

zmarł / zemřel

ČSSD

57.

Ing. Ivo Bárek

ČSSD

58.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

ANO 2011

59.

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D.

Zelení

60.

PhDr. Zdeněk Papoušek

KDU-ČSL

61.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

KDU-ČSL

62.

Božena Sekaninová

ČSSD

63.

RNDr. Jitka Seitlerová

KDU-ČSL + Zelení

64.

MUDr. Ladislav Václavec

ANO 2011

65.

Mgr. Bc. Zdeněk Brož

KDU-ČSL + NEZÁVISLÁ VOLBA

66.

MUDr. Alena Šromová

KDU-ČSL

67.

Petr Orel

KDU-ČSL + Zelení

68.

zmarł / zemřel

ČSSD

69.

Ing. Jiří Carbol

KDU-ČSL

70.

Ing. Zdeněk Nytra

nezávislý kandidát

71.

Ing. Leopold Sulovský

Ostravak

72.

Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.

ANO 2011

73.

Doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.

„OSN”

74.

Ing. Petr Vícha

ČSSD

75.

MUDr. Radek Sušil

ČSSD

76.

Mgr. Šárka Jelínková

KDU-ČSL

77.

Jiří Čunek

KDU-ČSL

78.

Ing. Tomáš Goláň

SENÁTOR 21

79.

Bc. Ing. Anna Hubáčková

KDU-ČSL

80.

Bc. Patrik Kunčar

KDU-ČŠL

81.

Ivo Valenta

Soukromníci

* obwód wyborczy / volební obvod

 

Grubą czcionką wyznaczono kandydatów, którym kończy mandat. / Tlustým písmem jsou označeni kandidátí, kterým končí mandát.

 

Skróty partii wyborczych / Zkratky volebních stran:

HPP 11 = Hnutí pro Prahu 11

LDS = Liberárně-demokratická strana

LES = Liberárně ekologická strana

„OSN” – OBČANÉ SPOLU – NEZÁVISLÍ

Piráti = Česká pirátská strana

SD-SN = Spojení demokraté – Sdružení nezávislých

SLK = Starostové pro Liberecký kraj

SNK ED = Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté

Soukromníci = Strana soukromníků v ČR

STAN = Starostové a nezávislí

STO = Starostové pro občany

Zelení = Strana zelených

 

Piszemy przewodniczącemu Polskiego Stronnictwa Ludowego / Dopis předsedovi Polské lidové strany

 

Przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, Józef Przywara, wysłał w imieniu Ruchu list przewodniczącemu Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi. Treść listu – w załączeniu. / Předseda politického hnutí COEXISTENTIA Josef Przywara zaslal jménem Hnutí dopis předsedovi Polské lidové strany Władysławu Kosiniak-Kamysovi. Obsah dopisu – v příloze.

 

Władysław Kosiniak-Kamysz,

przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego

Naczelny Komitet Wykonawczy PSL

Ul. Piękna 3A

00-539 Warszawa

Rzeczpospolita Polska

 

    Szanowny Panie Przewodniczący,

     w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w imieniu ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, który działa w interesie mniejszości narodowych w Republice Czeskiej (RC), życzę Panu i przede wszystkim kandydatom ugrupowania, któremu Pan przewodniczy, sukcesu w tych bardzo ważnych wyborach.

    Program polityczny, gospodarczy i społeczny Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo zbliżony do programu naszego ruchu politycznego i czeskich partii politycznych, z którymi współpracujemy. Wspieramy działania dążące do integracji europejskiej, ponieważ te mogą zapewnić realny rozwój mniejszości narodowych. Nie akceptujemy polityki partii anty-europejskich i narodowo-populistycznych, które, niestety, aktualnie rządzą w RP. Zawsze przypominamy wizyty p. p. Waldemara Pawlaka, Jarosława Kalinowskiego i Janusza Piechocińskiego na Śląsku Cieszyńskim w RC czy to z okazji imprez Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, czy z okazji imprez wspomnieniowych na cześć Wincentego Witosa.

    Również w RC odbędą się wybory do rad miast i gmin, w terminie 5. i 6.10.2018 r., w których nasz ruch polityczny aktywnie bierze udział. W gminach na Zaolziu w RC zgłosiliśmy listy wyborcze COEXISTENTII-WSPÓLNOTY i listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi, a w miastach współpracujemy z Partią Chrześcijańsko-Ludową (KDU-ČSL), której prezesem jest Pavel Bělobrádek. Liczymy, że obronimy nasze mandaty i umożliwimy Polakom w RC aktywny udział w samorządach.

    Może po wyborach uda nam się spotkać w RC na Zaolziu, dlatego już dziś zapraszam Pana do nas.

 

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA,

W Czeskim Cieszynie, 25.9.2018 r.

COEX/01/004-2018

 

Ruch Polityczny / Politické hnutí COEXISTENTIA

Ul. Střelniční (Strzelnicza) 209/28

737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

Republika Czeska

 

Plakaty wyborcze partii wyborczej Karvinskakoalice.cz / Volební plakáty volební strany Karvinskakoalice.cz

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 1.10.2018, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku