*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 93  (5/2018)                       17.9.2018 r.

*************************************************************************************************************

 

 

Konferencja prasowa z udziałem liderów list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie / Sajtóértekezletet tartottak 2018 augusztus 22.-én Český Těšínben a COEXISTENTIA politikai mozgalom jelölőlistái kampányvezetőinek részvételével / Tisková konference za účasti volebních lídrů kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA se konala 22.8.2018 v Českém Těšíně (www.glosludu.cz)

 

Gdzie rozpoczęła się II wojna światowa / Kde byla zahájena II. světová válka

 

Gdzie tak naprawdę rozpoczęła się II wojna światowa? Jeśli przyjąć, że jakiekolwiek starcie zbrojne między II Rzeczpospolitą Polską i III Rzeszą Niemiecką definiuje początek II wojny światowej, to 26 sierpnia powinniśmy obchodzić uroczystości związane z wybuchem największego konfliktu w dziejach. Zresztą, Adolf Hitler planował, by właśnie 26.8.1939 r. uderzyć na Polskę. Powstrzymało go jednak podpisanie polsko-brytyjskiego paktu sojuszniczego, do którego doszło 25.8.1939. Jedna z bojówek Abwehry nie otrzymała rozkazu o zmianie planów i uderzyła w Mostach koło Jabłonkowa, gdzie po nielegalnym przekroczeniu granicy zajęła stację kolejową i planowała przejąć ważny ze strategicznego punktu widzenia tunel kolejowy. Niemcy przegapili jednak, że w piwnicach budynku była centrala telefoniczna. Miejscowa telefonistka stanęła na wysokości zadania, zaalarmowała polskie wojsko o niemieckiej agresji i wspomniała, że bojówki Abwehry idą w stronę tunelu. Dzięki telefonistce, gdy Niemcy pojawili się na miejscu, czekali tam już na nich Polacy, z rozstawionymi karabinami maszynowymi. Niemcy pod dowództwem Hansa Albrechta Herznera podjęli nieudaną próbę szturmu i musieli uciekać. Finał był taki, że Herzner najpierw zastanawiał się, dlaczego nie przybyły zapowiadane czołgi, a potem odbył nieprzyjemną rozmowę z dowództwem. Następnie niemieccy generałowie tłumaczyli się stronie polskiej, że coś, co nazwano „incydentem jabłonkowskim” było wywołane przez „niepoczytalnego” Herznera i nie stanowiło części planu inwazji.

    Natomiast pierwsze bomby II wojny światowej spadły na dworzec kolejowy i mosty w Tczewie 1.9.1939 r. o godz. 4.34 nad ranem, czyli 11 minut przed strzałami pancernika „Schleswig-Holstein” na Westerplatte. W nalocie, który trwał około 10 minut, zginęli cywile. W Wieluniu do bombardowania doszło około 4.40, czyli 5 minut przed atakiem na Westerplatte. Ale w tej kwestii nie ma zgody historyków.

    Przyjęło się że to na Westerplatte obchodzone są uroczystości związane z wybuchem II wojny światowej.

 

Kde tak doopravdy byla zahájena II. světová válka? Jestliže budeme předpokládat, že jakýkoliv vojenský střet mezi II. Polskou republikou a III. Německou říší definuje začátek II. světové války, potom bychom měli 26. srpna slavit výročí vypuknutí největšího konfliktu v dějinách. Ostatně, Adolf Hitler plánoval, že právě 26.8.1939 udeří na Polsko. Avšak zadrželo ho podepsání dne 25.8.1939 polsko-britské spojenecké dohody. Jedna z bojůvek Abwehry neobdržela rozkaz o změně plánů a udeřila v Mostech u Jablunkova, kde po nelegálním překročení hranice obsadila železniční stanici a plánovala převzít důležitý, ze strategického hlediska, železniční tunel. Avšak Němci přehlédli, že ve sklepě budovy byla telefonní ústředna. Místní telefonistka uměla si poradit, uvědomila polské vojsko o německé agresi a zmínila se, že bojůvky Abwehry jdou směrem k tunelu. Díky telefonistce, když se Němci objevili na místě, čekali už tam na nich Poláci, s připravenými kulomety. Němci pod velením Hanse Albrechta Herznera se pustili do nepovedeného boje a museli utíkat. Finále bylo takové, že Herzner nejdřív přemýšlel proč nepřijely ohlašované tanky, a potom měl nepříjemný rozhovor s velením. Následně němečtí generálové museli vysvětlovat polské straně, že to co bylo pojmenováno jako „jablunkovský incident” bylo vyvoláno „nepříčetným” Herznerem a nebylo součástí plánu invaze.

    Naopak první bomby II světové války byly vrženy na železniční nádraží a mosty v Tczewu 1.9.1939 v 4.34 h ráno, to je 11 minut před střelbou z pancéřové lodě „Schleswig-Holstein” na Westerplatte. V náletu, který trval asi 10 minut, zahynuli civilisté. Ve Wieluni došlo k bombardování kolem 4.40 h, to je 5 minut před útokem na Westerplatte. Ale v této otázce není shoda historiků.

    Přijalo se, že na Westerplatte se konají slavnosti spojené s vypuknutím II. světové války.

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC

 

Szanowni Państwo,

    pozwalam sobie krótko poinformować Państwa o stanie prac na temat Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC. Nad tematem dyskusji w sprawie ujednolicenia poprawnego, systemowego i godnego nazewnictwa szkół SPMN w RC zacząłem pracować już w 2012 r., który zaproponowałem naszemu społeczeństwu w ramach Zaolziańskiego Okrągłego Stołu (ZOS) w 2014 roku. Temat ten został przyjęty do opracowania przez ZOS i był konsultowany z fachowcami w dziedzinie szkolnictwa. Pomimo kłód rzucanych mi pod nogi przez pod przeciętnych organizatorów ZOS, wyniki tej obszernej pracy zostały przesłane e-mailami pod dyskusję naszym, wszystkim, znaczącym organizacjom społecznym, do wszystkich polskich szkół podstawowych, przeszkoli, jedynego gimnazjum oraz dziesiątkom internautów. Nie było ich ale, ze względów niepożądanego, przedwczesnego ich publicznego ujawnienia, opublikowanych w prasie. Na tę pracę nie otrzymałem ani jednej negatywnej oceny. Praca ta została przede wszystkim przesłana drogą e-mailową, organizatorom ZOS, jako jedyna ze wszystkich jego grup dyskusyjnych. Tą pracą zainteresowali się przedstawiciele Komisji Europejskiej. Dr inż. Stanisław Gawlik przekazał ją, w nieznanej nam formie, bez konsultacji ze mną, bez pozostawienia w ZG PZKO kopii listu przekazującego, senatorowi Senatowi Parlamentu RC, Petrovi Gawlasowi, który miał ją przekazać właściwym prawnikom do rozpatrzenia. Kopię listu, jak sam dr inż. Stanisław Gawlik twierdzi, niestety, zgubił.

    Żadna instytucja, np.: Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (CP), Kongres Polaków w Republice Czeskiej (KP) w RC i jego Komisja Szkolna (KS) KP w RC, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej (PZKO) w RC, Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej (TNP) w RC, Macierz Szkolna w RC (MS) w RC, nie podjęła się opracowania tego tematu, ponieważ uważali ją za sprawę błahą? Tą, jakże poważną sprawą, nie zajął się, przez KS KP w RC w artykule „Szkolne obrady” w „Głosie Ludu” z dnia 20.9.2014 r. – http://www.glos.live/content/news/109-GL-20140920.pdf, ani jeden z preferowanych wszystkich fachowców w dziedzinie szkolnictwa na naszym terenie, którzy według niej „razem tworzą szerokie, otwarte, a przede wszystkim w pełni profesjonalne forum do omawiania aktualnych problemów szkolnictwa, propozycji, ich rozwiązywania i szerokiej dyskusji na jakiekolwiek związane z tą problematyką tematy”. Uczestnicy ZOS, według przedstawicieli KS KP w RC, „starają się dyletanckimi próbami „naprawiać” sytuację i kondycję naszego SPMN w RC”. KS KP w RC zanegowała znaczący i większy od jej fachowców potencjał umysłowy całej reszty polskiej społeczności na Zaolziu! Ten artykuł zniechęcił do działania ofiarnych aktywistów, a KS KP w RC, która omawiała na tym zebraniu w punkcie 3) Możliwość ewentualnego ujednolicanie oficjalnego nazewnictwa polskich placówek, przestała się tą problematyką również interesować. Niesystemowe, nieujednolicone i niegodne nazwy szkół SPMN w RC, które powinny być symbolami naszej, polskiej tożsamości narodowej, nadal straszą swoją okolicę. To w pierwszym rzędzie nasi nauczyciele i rodzice z MK MS w RC powinni angażować się w walce o systemowe, ujednolicone i godne nazwy swych szkół! Oczywiście, mieliby się na tej akcji implementacyjnej nazw szkół udzielać aktywnie wszystkie nasze organizacje społeczne i samorządy gmin i miast. Dlaczego tak stale do dzisiaj tak nie jest?

    Pod koniec 2016 r. Komisja Praw Mniejszości Narodowych (KPMN) KP w RC otrzymała zadanie opracować odpowiedniki nazw czeskich instytucji rządowych i samorządowych w języku polskim w gminach i miastach, gdzie na to ustawy RC zezwalają. Ponieważ już przedtem opracowywałem tematy tego nazewnictwa w języku czeskim i polskim, zgłosiłem się do współpracy z członkami tej komisji i przekazałem im już przeze mnie opracowane tematy. Podzbiorem tych nazw są, oczywiście, i nazwy szkół SPMN w RC, ale i szkół czeskich, które również były już częściowo przeze mnie rozpracowane. Na zebraniu KS KP w RC zwróciła się do mnie długoletnia dyrektor i przewodnicząca TNP w RC, przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP w RC, mgr Małgorzata Rakowska, oraz dyrektor jedynej polskiej szkoły średniej pod nową, niesystemową, nieujednoliconą i niegodną (z błędami) nazwą z 2014 r., Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, i zarazem przewodniczący KS KP w RC, mgr Andrzej Bizoń, czy bym zgodził się na opracowanie systemowych, ujednoliconych i godnych nazw szkół SPMN w RC. Czy nie o wiele lepiej brzmiałaby proponowana przeze mnie samodzielna i równoprawna, systemowa, ujednolicona i godna nazwa Gimnazjum w obu językach?

Polské gymnazium Juliusze Słowackého Český Těšín, p.o.

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie ob.

    Zgodziłem się na tę propozycję, która była uwarunkowana tym, że opracowanie to powstanie pod patronatem nie KS KP w RC, ale KPMN KP w RC. Czekała mnie żmudna praca nad ogólnymi nazwami w języku polskim wyżej wspomnianych instytucji oraz nad zupełnie nowym opracowaniem systemowych, ujednoliconych  i godnych nazw szkół SPMN w RC w czeskim i polskim języku. Aby jak najprędzej mogła się rozpocząć odpowiedzialna praca przy negocjacjach naszych odpowiedzialnych przedstawicieli z właściwymi przedstawicielami instytucji państwowych i z organami samorządowymi gmin, miast i Województwa Morawsko-Śląskiego, zacząłem tę problematykę opracowywać pod ogólną nazwą Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej (SPMN) w RC i pod kolejnymi nazwami powstałych podzbiorów, najpierw w języku czeskim.

    Rozprawę tę przesłałem e-mailami już v połowie 2017 r., przede wszystkim: KP w RC, KPMN w RC, KS KP w RC, OD KP w RC, CP, wszystkim szkołom i przedszkolom, ZG PZKO, MK PZKO, ZG MS w RC oraz bardzo dużej liczbie internautów. Wcale mi nie odpowiedzieli przewodniczący KS KP w RC oraz przewodniczący KPMN KP w RC, mgr Dariusz Branny. KPMN KP w RC zeszła się tylko 3 razy. Na kolejne zebrania nie otrzymali jej członkowie zaproszeń! Na e-maile adresowane do kancelarii KP w RC i do przewodniczącego KPMN KP w RC nikt nie odpowiadał! O nieczynności KPMN KP w RC poinformowałem e-mailem, mgr Małgorzatę Rakowską. Cała Rozprawa, wraz z legendą w języku czeskim, jest zamieszczona na stronach internetowych COEXISTENTII – http://coexistentia.cz/0szkol/legenda.html. Niektóre jej fragmenty są zamieszczane w języku polskim i czeskim w zeszytach WTZ Koexistencji, które również są zamieszczone na stronach internetowych COEXISTENTII. Na tłumaczeniach głównych części Rozprawy na język polski współpracował ze mną wielce zapracowany działacz społeczny, inż. Tadeusz Toman, a na obsłudze stron internetowych pracował również wielki działacz społeczny, pan Władysław Drong, za  to im z tego miejsca serdecznie dziękuję. Do 20 dni miałaby być cała Rozprawa w języku czeskim i polskim przesłana e-mailami na wyżej wskazane adresy oraz również zamieszczona na stronach internetowych COEXISTENTII.

    Aby móc efektywnie walczyć o prawa polskiej mniejszości narodowej, np. obecnie podczas wdrażania ekwiwalentnych nazw polskich instytucji państwowych i samorządowych włącznie systemowych, ujednoliconych i dostojnych szkół SPMN w RC, jest potrzebne uzyskanie odpowiedniego grantu „własnego” KP w RC do pozyskania w tej sprawie jakościowych propagatorów i negocjatorów, których pono mamy wielką liczbę! Mogę im posłużyć jako autor, gwarant opracowanej Rozprawy i jako konsultant i biegły w tej problematyce. Opracowanie ogólnych, systemowych, ujednoliconych i godnych odpowiedników zewnętrznych i wewnętrznych nazw wyżej wspomnianych instytucji, już ale bez nazw szkół SPMN w RC, wyżąda sobie opracowania innej jeszcze analogicznej Rozprawy dla gmin, miast i Województwa Morawsko-Śląskiego. Jakościowa obrona potrzeby wdrażania dostojnych nazw instytucji w języku polskim żąda sobie bezwarunkowo nie tylko przeczytania całej Rozprawy, ale dokładnego jej przestudiowania!  Bogusław Kaleta

 

Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v ČR (PNŠ ) v ČR

 

Vážené dámy a pánové,

    dovoluji si Vás stručně informovat o stavu prací na téma Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v ČR (PNŠ) v ČR. Nad tématem diskuze ve věci sjednocení, korektního, systémového a důstojného názvosloví škol PNŠ v ČR jsem začal pracovat již v roce 2012, které jsem nabídl naší polské společnosti v rámci Záolšánského kulatého stolu (ZKS) v roce 2014. Toto téma bylo přijato pro zpracování ZKS a bylo konzultováno s odborníky v oboru školství. Ačkoli mně podprůměrně schopní organizátoři ZKS házeli klacky pod nohy, výsledky této obšírné práce byly zaslány e-maily do diskuze našim, všem významným společenským organizacím, do všech polských základních škol, mateřských škol, jediného gymnázia a desítkám našich internautů. Nebyly ale publikovány ve veřejných médiích s ohledem na jejich nežádoucí, předčasné zveřejnění. Na tuto práci jsem neobdržel ani jedno negativní ocenění. Byla především zaslána e-maily organizátorům ZKS, jako jediná ze všech jeho diskuzních skupin. O tuto „práci projevili zájem zástupci Evropské unie. Dr. Ing. Stanislav Gawlik ji předal, v neznáme nám formě, bez konzultace se mnou a bez uložení kopie předávajícího dopisu v HV PKOS, senátoru Senátu Parlamentu ČR Petru Gawlasovi, který ji měl předat odpovídajícím právníkům k posouzení. Kopii dopisu, jak tvrdí sám Dr. Ing. Stanislav Gawlik, žel, ztratil!

    Žádná instituce: např. Pedagogické centrum pro správu polského národnostního školství Český Těšín (PC), Kongres Poláků v České republice (KP) v ČR a jeho Školská komise (ŠK) KP v ČR, Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, PKOS v ČR, Společnost polských učitelů v České republice (SPU) v ČR, Matice školská v ČR (MŠ) v ČR, se neujala zpracování tohoto tématu, protože jej všichni považovali za triviální věc? Tato velmi důležitá věc nezaujala ŠK KP v ČR v jejím článku „Szkolne obrady” (školní porady) v novinách „Głos Ludu” ze dne 20.9.2014 ─ http://www.glos.live/content/news/109-GL-20140920.pdf, ani jednoho z preferovaných, všech odborníků v oboru školství na našem terénu, kteří podle ní „společně tvoří široké, otevřené, a především plně profesionální fórum pro prodiskutování aktuálních problémů školství, návrhů, jejich řešení a široké diskuze na jakákoli svázana s touto problematikou témata”. Účastníci ZKS, podle zástupců ŠK KP v ČR, se „diletantskými zkouškami snaží „napravovat” situaci a kondici našeho PNŠ v ČR”. ŠK KP v ČR znegovala významný a rozhodně větší, než u jejích odborníků, intelektuální potenciál celého zbytku polské společnosti na Záolší! Tento článek znechutil aktivitu poctivých aktivistů, a ŠK KP v ČR, která projednávala bod 3) Možnost eventuálního sjednocování oficiálního názvosloví polských škol se přestala touto problematikou rovněž zabývat. Nesystémové, nesjednocené a nedůstojné názvy škol PNŠ v ČR, které by měly být symboly naší, polské, národní identity, nadále straší své okolí! To v první řadě naši učitelé a rodiče z místních skupin MŠ v ČR by se měli angažovat v boji o systémové, sjednocené a důstojné názvy svých škol! Pochopitelně by se na této implementační akci názvů škol měly aktivně podílet všechny naše společenské organizace a samosprávy obcí a měst. Proč tomu tak stále dosud není?

    Ke konci roku 2016 Komise práv národnostních menšin Kongresu Poláků v ČR (KPNM) KP v ČR byla pověřena úkolem zpracovat ekvivalenty názvosloví českých, státních a samosprávných institucí v polském jazyce v obcích a městech, kde to zákony ČR dovolují. Poněvadž jsem již předtím zpracovával témata tohoto názvoslovi v českém a polském jazyce, přihlásil jsem se ke spolupráci se členy této komise a předal jsem jí již mnou zpracována témata. Podmnožinou těchto názvů jsou samozřejmě i názvy škol PNŠ v ČR, ale i českých škol, které rovněž byly již mnou částečně rozpracovány. Na schůzi ŠK KP v ČR se přibližně v témže období době na mne obrátila zkušená  ředitelka polské základní školy a předsedkyně Rady zástupců KP v ČR Mgr. Małgorzata Rakowská, a s ní také ředitel jediné polské střední školy pod jejím novým, nesystémovým, nesjednoceným a nedůstojným (s chybami) názvem z roku 2014, Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace, a zároveň předseda ŠK KP v ČR Mgr. Andrzej Bizoň, zda bych souhlasil se svým zpracováním systémových sjednocených, a důstojných názvů škol PNŠ v ČR. Nebyl by o hodně lépe zněl mnou nabízený samostatný a rovnoprávný, systémový, sjednocený a důstojný název Gymnázia v obou jazycích?

Polské gymnázium Juliusze Słowackého Český Těšín, p.o.

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie ob.

    Souhlasil jsem s touto nabídkou, která byla ještě podmíněna tím, že toto zpracování bude pod patronací ne ŠK KP v ČR, ale KPNM KP v ČR. Čekala mne těžká práce nad obecnými názvy v polském jazyce výše vyjmenovaných institucí a také namáhavá práce nad úplně novým zpracováním systémových, sjednocených, a důstojných názvů škol PNŠ v ČR v českém a polském jazyce. Aby se mohla co nejrychleji rozjet zodpovědná práce při vyjednávání našich zodpovědných zástupců s příslušnými zástupci státních institucí a zástupci samosprávných orgánů obcí, měst a Moravskoslezského kraje, začal jsem tuto problematiku zpracovávat pod obecným názvem Rozprava nad analýzou a syntézou aktuálních názvu škol Polského národnostního školství (PNŠ) v ČR a dalšími názvy vzniklých podmnožin, napřed v českém jazyce.

    Tuto Rozpravu jsem zaslal e-maily již v polovině roku 2007, především: kanceláři KP v ČR, KPNM KP v ČR, ŠK KP v ČR, Dokumentačnímu středisku KP v ČR (DS) KP v ČR, PC, SPU v ČR, HV PKOS všem našim základním školám a mateřským školám a jediné naší střední škole, MS PKOS v ČR, HV MŠ, a také velmi početnému počtu internautů. Vůbec mně neodepsal předseda ŠK KP v ČR Mgr. Andrzej Bizoň a předseda KPNM KP v ČR Mgr. Dariusz Branny. KPNM KP v ČR se sešla na své schůzi pouze 3krát. Na další schůze její členové již neobdrželi pozvánky. Na mnohé e-maily členů této komise adresované kanceláři KP v ČR tito neobdrželi žádnou odpověď. O nepochopitelné nečinnosti její předsedy a kanceláře KP v ČR jsem informoval e-mailem předsedkyni Rady zástupců KP v ČR Mgr. Małgorzatu Rakowskou, aby sjednala nápravu. Nic se ale nezměnilo! Jak je to vůbec možné?

    Celá rozprava včetně její legendy zatím pouze v českém jazyce je umístěna na internetových stránkách COEXISTENTIE – http://coexistentia.cz/0szkol/legenda.html. Některé její fragmenty jsou umísťovány v sešitech WTZ Koexistencie v polském a českém jazyce, a tyto sešity jsou rovněž umísťovány na stejných stránkách. Na překladech hlavních částí Rozpravy do polského jazyka se mnou úzce spolupracoval velice zaneprázdněny, velký společenský aktivista Ing. Tadeusz Toman, a na obsluze internetových stránek pracoval rovněž velký společenský aktivista pan Władysław Drong, za co jim srdečně děkuji. Do 20 dnů by měla být celá Rozprava v českém a polském jazyce zaslána na výše uvedené adresy e-maily a také umístěna na internetových stránkách COEXISTENTIE.

    Aby bylo lze efektivně bojovat za práva polské národnostní menšiny např. nyní při  zavádění ekvivalentních názvů státních a samosprávných institucí včetně systémových, sjednocených a důstojných názvů škol PNŠ, je potřebné uvolnit odpovídající „vlastní“ grant KP v ČR, pro získání v této věci kvalitních propagátorů a vyjednávačů, kterých máme údajně velký počet! Mohu jim posloužit jako autor, garant zpracované Rozpravy, a také jako konzultant a znalec v této problematice. Zpracování obecných, systémových, sjednocených a důstojných ekvivalentů, vnějších a vnitřních názvů výše uvedených institucí, již ale bez názvů škol PNŠ v ČR, vyžádá si ještě jinou, analogickou Rozpravu pro jednotlivé obce, města a Moravskoslezský kraj. Kvalitní obhajoba potřeby zavádění důstojných názvů institucí v polském jazyce si bezpodmínečně vyžaduje nejen přečtení celé Rozpravy, ale její důkladné prostudování! Bogusław Kaleta

 

„Dożynki Śląskie” w Gutach, pomimo deszczu, udane

 

W niedzielę 26.8.2018 r. odbyły się w Gutach „Dożynki Śląskie”. Imprezę zagaił tradycyjny pochód dożynkowy. – Chociaż pól już mało w Gutach się obsiewa, to jednak jest kilka gospodarstw, gdzie falują łany zboża. I to tym ludziom trzeba było podziękować za ich trud. Ale to nie tylko trud rolniczy. Również wielki wkład pracy członków Miejscowego Koła PZKO w Gutach. „Dożynki Śląskie” są bowiem naszą największą i rzec można sztandarową imprezą. Jest to podziękowanie dla wszystkich ludzi, którzy tu pracują przez cały rok  – powiedział redaktorowi „Głosu” prezes MK PZKO w Gutach, Jan Kaleta.  Gospodarzami dożynek byli w tym roku państwo Jan Kopeć i Ewa Śniegoniowa. W programie wystąpiły zespoły folklorystyczne „Oldrzychowice” i „Błędowice” oraz orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Mazańcowic. Gwiazdą programu był węgierski zespół taneczny „Forgatós Táncegyüttes” (w tłumaczeniu „obrotowy zespół taneczny”) z położonego niedaleko rumuńskiej granicy miasta Makó. Węgierski zespół występuje od dziesięciu lat i składa się z kilku sekcji wiekowych. Zapytany o różnice w folklorze, jego szef, László Doktor, odpowiedział, że u nich w Karpatach występują tancerze solo, a przede wszystkim mężczyźni, podczas gdy tutaj u nas tańczy się przeważnie w parach. Zauważyliśmy również silny akcent na improwizację. Każde wykonanie tańca jest jedyne i niepowtarzalne. Nauka tańców ludowych jest w tamtym regionie obowiązkowa w szkole już od pierwszej klasy.

 

V neděli 26.8.2018 se konaly v Gutech „Slezské dožínky”. Slavnost zahájil tradiční dožínkový průvod. – Přestože se pole zasívají už málo, existuje ještě několik hospodářství, kde se vlní lány obilí. To těmto lidem je třeba poděkovat za jejich úsilí. Ale nejde pouze o zemědělské úsilí. Rovněž o velký přínos práce členů Místní skupiny PZKO Guty. Protože „Slezské dožínky” jsou naši největší, a můžeme říct, vzorovou akcí. Je to poděkování všem lidem, kteří zde pracují celý rok – řekl redaktorovi „Głosu” předseda MS PZKO Guty, Jan Kaleta. Starosty dožínek byli v letošním roce Jan Kopeć a Ewa Śniegoniová. V rámci programu vystoupily folklorní soubory „Oldrzychowice” a „Błędowice” a také dechový orchestr Dobrovolného hasičského sboru z Mazaňcowic. Hvězdou programu byl maďarský taneční soubor „Forgatós Táncegyüttes” (v překladu „otáčivý taneční soubor”) z města Makó, který se nachází nedaleko rumunské hranice. Maďarský soubor vystupuje už deset let a skládá se z několika věkových sekcí. Na otázku o rozdíl ve folklóru, jeho šéf, László Doktor, odpověděl, že u nich v Karpatech tanečníci vystupují sólo, a to především muži, kdežto tady se tančí především ve dvojicích. Zpozorovali jsme rovněž silný důraz na improvizaci. Každé provedení tance je jedinečné a neopakovatelné. Výuka lidových tanců je v tomto regionu povinná ve škole už od první třídy.

 

 

Goście honorowi „Dożynek Śląskich” – od lewej: senator Senatu RC, Jerzy Cieńciała, konsul generalny RP w Ostrawie, Janusz Bilski i burmistrz Miasta Trzyńca, Věra Palkovská oraz prezes MK PZKO w Gutach, Jan Kaleta (www.zwrot.cz)

 

 

Węgierski zespół taneczny „Forgatós Táncegyüttes” z miasta Makó (www.zwrot.cz)

 

Konferencja prasowa 22.8.2018 r. z udziałem liderów list kandydackich wspieranych przez ruch polityczny COEXISTENTIA w wyborach komunalnych

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową z udziałem liderów list kandydackich, wspieranych przez COEX, w wyborach komunalnych 5. i 6.10.2018 r. Konferencja prasowa odbyła się w środę 22.8.2018 r. o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 209/28 – w siedzibie Zarządu Głównego PZKO. Przybyli dziennikarze: Witold Kożdoń z „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej, Izabela Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – miesięcznika PZKO i Szymon  Brandys z Polskiego Radia Katowice.

    Sztab wyborczy COEX reprezentowali: Józef Przywara, przewodniczący COEX, Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX i Władysław Drong, kierownik sztabu wyborczego COEX do wyborów komunalnych.

  Konferencję prasową zagaił i dziennikarzy przywitał Józef Przywara. Informację o udziale COEX w wyborach przedstawił Tadeusz Toman. Kandydujemy w 21 gminach, z tego w 10 gminach samodzielnie, w 7 gminach razem z kandydatami niezależnymi i w 4 gminach w koalicji z KDU-ČSL lub TOP 09. Zgłosiliśmy łącznie 383 kandydatów, z tego 132 na listach COEX, 111 na listach stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi i 140 kandydatów na listach koalicyjnych. Z tego COEX zgłosiła 178 kandydatów. Bronimy łącznie 49 mandatów, z tego 40 mandatów COEX i 9 mandatów partii koalicyjnych.

    Następnie przedstawili się liderzy list wyborczych obecni na konferencji. Jako pierwszy zabrał głos Bogusław Raszka, wójt gminy, lider listy COEX w Wędryni. COEX ma tu najsilniejszą reprezentację, w 17-osobowej radzie jest 7 członków naszej listy, w 5-osobowym zarządzie są 2 członkowie. Następnym, który zabrał głos, był Andrzej Szyja (KDU-ČSL), lider listy o nazwie Karvinskakoalice.cz, którą tworzą KDU-ČSL, TOP 09 i ODS, a wspiera COEX. – Na naszej liście znalazło się najwięcej polskich kandydatów, są to działacze widoczni w terenie. W Karwinie Polacy nie są już procentowo liczni, żyje ich tam jeszcze pokaźna liczba i śmiem twierdzić, że Karwina, to nadal wielkie gniazdo polskości. Uważam też, że głosy Polaków mogą bardzo pomóc, ponieważ według oficjalnych danych spośród 44 tysięcy uprawnionych do głosowania w wyborach komunalnych bierze udział w Karwinie średnio ponad 13 tysięcy mieszkańców. By uzyskać 10 procent, potrzeba więc 1400 głosów. Myślę, że taki wynik jest w naszym zasięgu – powiedział. Ewa Kawulok, wójt gminy Milikowa, lider listy COEX, która obowiązki przejęła w trakcie kadencji po zmarłym poprzedniku, mówiła o pracy radnych w swojej gminie. Listę wyborczą o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE przedstawił Jan Malchar (KDU-ČSL), lider koalicyjnej listy KDU-ČSL, COEX, TOP 09 i STAN w Boguminie. – Samodzielnie nie mielibyśmy szansy pokonać 5-procentowego progu wyborczego, dlatego połączyliśmy siły – powiedział. Na listę zgłosiła COEX 3 kandydatów: Bogusława Czapka, Barbarę Wachtarczyk i Janinę Michalską. Z kolei Jan Kaleta, lider koalicyjnej listy stowarzyszenia COEX, TOP 09 i kandydatów niezależnych  w Trzyńcu, którą nazwaliśmy PRO TŘINEC, mówił o przygotowaniu do kampanii przedwyborczej w mieście. Ropicę reprezentował na konferencji Jerzy Pindór, zastępca wójta Ropicy, który kandyduje z 2. miejsca na liście stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi o nazwie Pro rozvoj Ropice. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL), lider listy KDU-ČSL i STAN w Hawierzowie, którą wspiera COEX, powiedział, że wybory samorządowe w wielkich miastach  przypominają wybory parlamentarne, a ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą np. w telewizji. Z tego powodu ANO w Hawierzowie ma pewne 20 procent. – Nasza lista jest jednak bardzo dobra i liczę, że 8 – 9 procent jest w naszym zasięgu. Mam też nadzieję, że po wyborach będziemy mieli wpływ na decyzje Miasta, ponieważ ważnym tematem jest przyszłość naszej małej, polskiej podstawówki – mówił. W trakcie kampanii chcemy być widoczni. Zamierzamy iść między ludzi i rozmawiać o ich codziennych sprawach. Myślę, że właśnie tego wyborcy oczekują, ponieważ chcą, by ktoś interesował się ich problemami – dodał. Władysław Heczko, lider listy COEX w Nawsiu, poinformował, że kandydaci na radnych zamierzają postawić na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami. – Dwanaście lat temu przed wyborami odwiedzaliśmy ludzi w ich domach, przekonywaliśmy, tłumaczyliśmy i odniosło to efekt, tamta kampania była najlepsza, a my odnieśliśmy wielki sukces – wspominał. – Dziś przygotowanie listy kandydackiej wymaga już większego wysiłku – dodał. Potwierdził to Jarosław Mira, lider listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi w Piotrowicach koło Karwiny. Pomimo to, chcemy obronić nasz wynik wyborczy sprzed czterech lat. Następnie zabrali głos Bronisław Mrózek, lider listy COEX w Kocobędzu, Stanisław Szturc, lider listy COEX w Nydku i Renata Kulkowa, lider listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi w Jabłonkowie. Ostatnim, który zabrał głos, był Marek Kloza, lider listy COEX w Olbrachcicach. – Po raz pierwszy zaangażowałem się w kampanię COEX w wyborach komunalnych, przedtem działałem w ruchu politycznym PROAL, który odnosił zawsze dobre wyniki w Olbrachcicach.

    Na zakończenie konferencji prasowej Stanisław Gawlik zaapelował, by pamiętać o członkach PZKO. – Bardzo ważne jest, by wykorzystać struktury PZKO. By ludzie poszli do wyborów i wiedzieli, na kogo mają głosować. Artykuły z konferencji prasowej zamieścił „Głos“ z 24.8.2018 r. („Liczą na polskie głosy“)i www.glosludu.cz. TT

 

Tisková konference 22.8.2018 za účasti lídrů kandidátních listin podporovaných politickým hnutím COEXISTENTIA v komunálních volbách

 

Politické hnutí COEXISTENTIA (COEX) pozvalo novináře na tiskovou konferenci za účasti lídrů kandidátních listin podporovaných COEX v komunálních volbách 5. a 6.10.2018. Tisková konference se konala ve středu 22.8.2018 v 15:00 h v Českém Těšíně, Střelniční 209/28 – v sídle Hlavního výboru PZKO. Přišli novináři: Witold Kożdoń z „Głosu“ – novin Poláků v České republice, Izabela Kraus-Żur ze „Zwrotu“ – měsíčníku PZKO a Szymon  Brandys z Polského rozhlasu Katovice.

    Volební štáb COEX zastupovali: Josef Przywara, předseda COEX, Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce COEX, Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX a Władysław Drong, vedoucí volebního štábu COEX do komunálních voleb.

  Konferenci zahájil a novináře přivítal Josef Przywara. Informaci o účastí COEX ve volbách sdělil Tadeusz Toman. Kandidujeme ve 21 obcích, z toho v 10 obcích samostatně, v 7 obcích spolu s nezávislými kandidáty a v 4 obcích v koalici s KDU-ČSL nebo TOP 09. Přihlásili jsme celkem 383 kandidátů, z toho 132 na listinách COEX, 111 na listinách sdružení COEX s nezávislými kandidáty a 140 kandidátů na koaličních listinách. Z toho COEX přihlásila 178 kandidátů. Obhajujeme celkem 49 mandátů, z toho 40 mandátů COEX a 9 mandátů koaličních stran.

    Následně se představili lídři volebních listin přítomní na konferenci. Jako první se přihlásil o slovo Bohuslav Raszka starosta obce, lídr listiny COEX ve Vendryni. COEX má zde nejsilnější zastoupení, v 17členném zastupitelstvu je 7 členů naší kandidátky, v 5členné radě jsou 2 členové. Dalším, který se přihlásil o slovo, byl Andrzej Szyja (KDU-ČSL), lídr listiny s názvem Karvinskakoalice.cz, kterou tvoří KDU-ČSL, TOP 09 a ODS, a podporuje COEX. – Na naší kandidátce je nejvíce polských kandidátů, jsou to funkcionáři, kteří jsou aktivní v oblasti. V Karviné Poláci už procentuálně nejsou tak početní, avšak bydlí jich zde ještě celkem značný počet i dovoluji si tvrdit, že Karviná je i nadále velkým hnízdem polskosti. Domnívám se, že hlasy Poláků mohou velmi pomoci, protože podle oficiálních údajů ze 44 tisíc voličů oprávněných volit v komunálních volbách, voleb se v Karviné účastní průměrně přes 13 tisíc občanů. Proto abychom získali 10 procent, potřebujeme 1400 hlasů. Myslím, že takový výsledek je v našem dosahu – řekl. Eva Kawuloková starostka obce Milíkov, lídr listiny COEX, která své povinnosti převzala v průběhu volebního období po zemřelém předchůdci, mluvila o práci členů zastupitelstva ve své obci. Volební listinu s názvem BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE představil Jan Malchar (KDU-ČSL), lídr koaliční listiny KDU-ČSL, COEX, TOP 09 a STAN v Bohumíně. – Samostatně bychom neměli šanci překonat 5procentní volební prah, proto jsme spojili síly – řekl. Na listinu přihlásila COEX 3 kandidáty: Bohuslava Czapka, Barbaru Wachtarczykovou a Janu Michalskou. Dále Jan Kaleta lídr koaliční listiny sdružení COEX, TOP 09 a nezávislých kandidátů v Třinci, kterou jsme pojmenovali PRO TŘINEC, mluvil o přípravě volební kampaně ve městě. Ropici zastupoval na konferenci Jiří Pindór, místostarosta Ropice, který kandiduje z 2. místa na listině sdružení COEX s nezávislými kandidáty s názvem Pro rozvoj Ropice. Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), lídr listiny KDU-ČSL a STAN v Havířově, kterou podporuje COEX, řekl, že samosprávné volby ve velkých městech připomínají parlamentní volby, a lidé se řídí především tím, co denně vidí například v televizi. Proto ANO v Havířově má jistých 20 procent. – Avšak naše kandidátka je velmi kvalitní a předpokládám, že 8-9 procent je v našem dosahu. Mám také naději, že po volbách budeme mít vliv na rozhodnutí Města, protože důležitým tématem bude budoucnost naší malé, polské základní školy – řekl. V průběhu kampaně chceme být viditelní. Hodláme jít mezi lidi a mluvit o jejich běžných denních záležitostech. Domnívám se, že právě to očekávají voliči, protože chtějí, aby se někdo zabýval jejich problémy – doplnil. Vladislav Heczko lídr listiny COEX v Návsí, sdělil, že kandidáti na členy zastupitelstva se hodlají bezprostředně setkávat s občany. – Před dvanácti lety jsme před volbami navštěvovali lidí v jejich domech, přesvědčovali jsme, vysvětlovali, a to mělo výsledek, protože tato kampaň byla nejlepší, a my jsme byli úspěšní – vzpomínal. – Dnes příprava kandidátní listiny vyžaduje větší úsilí – doplnil. Potvrdil to Jaroslav Mira lídr kandidátky sdružení COEX s nezávislými kandidáty v Petrovicích u Karviné. Přesto, chceme obhájit náš předchozí volební výsledek. Následně se přihlásili o slovo Bronislav Mrózek, lídr listiny COEX v Chotěbuzi, Stanislav Szturc, lídr listiny COEX v Nýdku a Renata Kulková, lídr sdružení COEX s nezávislými kandidáty v Jablunkově. Posledním, který se přihlásil o slovo, byl Marek Kloza, lídr listiny COEX v Albrechticích. – Poprvé jsem se zapojil do kampaně COEX v komunálních volbách, předtím jsem působil v politickém hnutí PROAL, které mělo vždy dobré výsledky v Albrechticích.

    Na závěr tiskové konference Stanislav Gawlik vyzval, abychom pamatovali na členy PZKO. – Velmi důležité je, abychom využili struktury PZKO. Aby lidé se zúčastnili voleb a aby věděli, koho mají volit. Články z tiskové konference zveřejnil „Głos“ z 24.8.2018 („Liczą na polskie głosy“) a www.glosludu.cz. TT

 

Rozdzielnik / rozdělovník:

Albrechtice / Olbrachcice – COEX, Ing. Marek Kloza,

Chotěbuz / Kocobędz – COEX, Ing. Bronisław Mrózek,

Vendryně / Wędrynia – COEX, Bogusław Raszka,

Nýdek / Nydek – COEX, Stanisław Szturc,

Hrádek / Gródek – COEX, MVDr. Roman Polok,

Milíkov / Milików – COEX, Ewa Kawulok,

Návsí / Nawsie – COEX, Władysław Heczko,

Dolní Lomná / Łomna Dolna – COEX, Iwan Kluz,

Bukovec / Bukowiec – COEX, Janusz Motyka,

Košařiska / Koszarzyskach – COEX, Janusz Klimek,

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna – COEX+KN, Soužití-Wspólnota, Mgr. Jan Czapek,

Petrovice u Karviné / Piotrowice k. Karwiny – COEX+KN, Soužití-Wspólnota, Bc. Jaroslav Mira,

Těrlicko / Cierlicko – COEX+KN, COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti, Mgr. Barbara Smugała,

Ropice / Ropica – COEX+KN, Pro rozvoj Ropice, Mgr. Uršula Waniowa,

Jablunkov / Jabłonków – COEX+KN, Soužití-Wspólnota, Mgr. Renata Kulkowa,

Písek / Piosek – COEX+KN, Piosek-Písek, Ing. Władysław Jakubik,

Mosty u Jablunkova / Mosty k. Jabłonkowa – COEX+KN, MOSTY PLUS, Ing. Andrzej Niedoba.

Bohumín / Bogumin – COEX+KDU-ČSL+STAN+TOP 09, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, Mgr. Jan Malchar (KDU-ČSL),

Třinec / Trzyniec – COEX+TOP 09+KN, PRO Třinec, Jan Kaleta (KN),

Karviná / Karwina – wspieramy / podporujeme KDU-ČSL+TOP 09+ODS, Karvinskakoalice.cz, Mgr. Andrzej Szyja (KDU-ČSL),

Havířov / Hawierzów – wspieramy / podporujeme KDU-ČSL+STAN, Společně pro Havířov, Ing. Bogusław Niemiec (KDU-ČSL).

 

WYBORY KOMUNALNE 5 i 6.10.2018 / KOMUNÁLNÍ VOLBY 5 a 6.10.2018

 

Obradował zarząd obwodowy KDU-ČSL / Jednal oblastní výbor KDU-ČSL

 

W Trzyńcu obradował 20.8.2018 r. zarząd obwodowy KDU-ČSL. Tematem obrad było przygotowanie do wyborów komunalnych – informuje www.kdu-csl.cz. Ruch polityczny współpracuje z KDU-ČSL w Karwinie, Boguminie i Hawierzowie. W Karwinie KDU-ČSL zgłosiło koalicyjną listę kandydacką Karvinskakoalice.cz razem z ODS, TOP 09, którą wspierają COEXISTENTIA i Soukromníci. W Boguminie zarejestrowaliśmy koalicję o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE, którą tworzą KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 i Starostové a nezávislí. W Hawierzowie COEXISTENTIA wspiera koalicję KDU-ČSL i Starostové a nezávislí o nazwie Společně pro Havířov.

 

Oblastní výbor KDU-ČSL jednal v Třinci 20.8.2018. Jednání se týkalo přípravy komunálních voleb – čteme na www.kdu-csl.cz. Politické hnutí COEXISTENTIA spolupracuje s KDU-ČSL v Karviné, Bohumíně a Havířově. V Karviné KDU-ČSL podalo koaliční kandidátní listinu Karvinskakoalice.cz spolu s ODS, TOP 09, kterou podporují COEXISTENTIA a Soukromníci. V Bohumíně jsme zaregistrovali BOHUMÍNSKOU 4KOALICI, kterou tvoří KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 a Starostové a nezávislí. V Havířově COEXISTENTIA podporuje koalici KDU-ČSL a Starostové a nezávislí s názvem Společně pro Havířov.

 

 

Zdjęcie z obrad (www.kdu-csl.cz) / Snímek z jednání (www.kdu-csl.cz)

 

W Nydku bronimy 2 mandatów / V Nýdku obhajujeme 2 mandáty

 

W Nydku w obecnej kadencji radnymi z listy COEXISTENTII są Stanisław Szturc i Michał Milerski. Obaj panowie kandydują również w tegorocznych wyborach na pierwszych dwu miejscach. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Stanisław Szturc (62), przedsiębiorca, 2. inż. Michał Milerski, Ph.D. (50), owczarz, 3. inż. Danuta Konderla (37), menedżer, 4. Bogdan Martynek (34), magazynier, 5. inż. Henryk Szymeczek (39), specjalista kliniczny, 6. mgr Maria Kajfosz (37), nauczycielka, 7. inż. Paweł Rusnok (50), przedsiębiorca, 8. inż. Monika Pilch (47), referent, 9. inż. Ivan Sliž (32), pracownik ds. Inwestycji, 10. inż. Janusz Martynek (46), dyspozytor, 11. inż. Danuta Milerska (39), ekonomista, 12. inż. Bogdan Lubowiecki (40), przedsiębiorca, 13. mgr Barbara Byrtus (48), aptekarka, 14. mgr Robert Konderla (41), kierownik ośrodka, 15. inż. Olga Kaszper (37), księgowa. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiły 4 ugrupowania: 1 – COEXISTENTIA, 2 – KSČM, 3 – SNK (stowarzyszenie kandydatów niezależnych), 4 – Společně pro Nýdek (stowarzyszenie kandydatów niezależnych).

 

V Nýdku v tomto volebním období z kandidátní listiny COEXISTENTIE členy zastupitelstva jsou Stanislav Szturc a Michal Milerski. Oba pánové kandidují rovněž v letošních volbách na prvních dvou místech. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Stanislav Szturc (62), podnikatel, 2. Ing. Michal Milerski, Ph.D. (50), ovčák, 3. Ing. Dana Konderlová (37), manažer, 4. Bogdan Martynek (34), skladník, 5. Ing. Henryk Szymeczek (39), klinický specialista, 6. Mgr. Maria Kajfosz (37), učitelka, 7. Ing. Pavel Rusnok (50), podnikatel, 8. Ing. Monika Pilchová (47), referent, 9. Ing. Ivan Sliž (32), pracovník investic, 10. Ing. Janusz Martynek (46), dispečer, 11. Ing. Danuta Milerska (39), ekonom, 12. Ing. Bogdan Lubowiecki (40), podnikatel, 13. Mgr. Barbara Byrtus (48), lékárnice, 14. Mgr. Robert Konderla (41), vedoucí střediska, 15. Ing. Olga Kaszper (37), účetní. Do 15členného zastupitelstva obce kandidátní listiny podaly 4 seskupení: 1 – COEXISTENTIA, 2 – KSČM, 3 – SNK (sdružení nezávislých kandidátů), 4 – Společně pro Nýdek (sdružení nezávislých kandidátů)

 

 

Stanisław Szturc podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. (www.glosludu.cz)

/ Stanislav Szturc na tiskové konferenci 22.8.2018 (www.glosludu.cz)

 

W Trzyńcu profesjonalnie, rozsądnie i otwarcie / V Třinci profesionálně, rozumně a otevřeně

 

W Trzyńcu Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych kandyduje pod nazwą PRO TŘINEC. PRO oznacza skrót: profesjonalnie, rozsądnie, otwarcie. Liderem wyborczym jest kandydat niezależny, Jan Kaleta, prezes Miejscowego Koła PZKO w Gutach, organizator guckich „Dożynek Śląskich“ i wielu innych inicjatyw PZKO-wskich. Lista kandydacka ugrupowania politycznego PRO TRINEC przedstawia się następująco: 1. Jan Kaleta (62) – KN (kandydat niezależny), emeryt, 2. inż. Mariusz Zawadzki (41) – COEX, referent handlu, 3. Bogdan Dal (33) – TOP 09, operator w produkcji, 4. mgr Łucja Gil (39) – COEX, nauczycielka w szkole podstawowej, 5. Dawid Szkandera (40) – COEX, technolog, 6. mgr Gabriel Kopeć (29) – KN, menedżer personalny, 7. Fryderyk Kornuta (46) – KN, przedsiębiorca, 8. inż. Ryszard Legierski (43) – KN, dyrektor spółki, 9. Jan Wania (54) – COEX, hutnik, 10. mgr Anna Bystrzycka, Ph.D. (68) – KN, pastor, 11. Bc. Roman Vondráček (31) – KN, strażak zawodowy, 12. Józef Przywara (66) – COEX, przewodniczący ruchu, 13. inż. Michał Polok (34) – TOP 09, dyrektor eksportu, 14. inż. Michał Supik (34) – TOP 09, referent transportu, 15. inż. Tadeusz Toman (59) – COEX, elektrotechnik, 16. Andrzej Kraina (49) – KN, koordynator projektów, 17. Bc. Marek Suchý (27) – KN, referent handlu, 18. inż. Zbigniew Bocek (56) – COEX, audytor jakości, 19. mgr Grażyna Suchá (51) – KN, nauczycielka w szkole średniej, 20. Adam Przywara (37) – KN, kierowca autobusu, 21. inż. Jan Supik (29) – TOP 09, technolog IT, 22. Czesław Heczko (55) – KN, dźwigowy, 23. inż. Władysław Haltof (34) – KN, technik, 24. Jaroslava Zwrtkowa (61) – KN, przedsiębiorca, 25. Bc. Marek Kraus (43) – KN, technik przyjęć, 26. Bronisław Kasztura (51) – KN, przedsiębiorca, 27. mgr Marian Steffek (44) – COEX, historyk, 28. Rudolf Munka (45) – KN, ślusarz, 29. Jan Branny (78) – COEX, emeryt, 30. inż. Tadeusz Kornuta (81) – COEX, emeryt, 31. inż. Marek Tacina (41) – KN, menedżer projektów, 32. inż. Stanisław Zientek (78) – KN, emeryt, 33. Henryk Szlaur (57) – KN, przedsiębiorca. Do 33-osobowej rady miasta listy kandydackie zgłosiło 9 partii wyborczych, którym przez losowanie przydzielono na karcie do głosowania następujące numery: Osobnosti pro Třinec (stowarzyszenie partii politycznej Starostové a nezávislí i kandydatów niezależnych) – 1, SPD-Tomio Okamura – 2, ODS – 3, ČSSD – 4, KSČM – 5, ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 7, PRO TŘINEC (stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA, partii politycznej TOP 09 i kandydatów niezależnych) – 8, NEZÁVISLÍ – 9.

 

V Třinci Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů kandiduje s názvem PRO TŘINEC. PRO znamená zkratku: profesionálně, rozumně, otevřeně. Volebním lídrem je nezávislý kandidát, Jan Kaleta, předseda Místní skupiny PZKO v Gutech, pořadatel guckých „Dożynek Śląskich“ a mnoha jiných PZKO-vských iniciativ. Kandidátní listina politického seskupení PRO TŘINEC je následující: 1. Jan Kaleta (62) – NK (nezávislý kandidát), důchodce, 2. Ing. Mariusz Zawadzki (41) – COEX, referent nákupu, 3. Bogdan Dal (33) – TOP 09, operátor ve výrobě, 4. Mgr. Łucja Gil (39) – COEX, učitelka ZŠ, 5. Dawid Szkandera (40) – COEX, technolog, 6. Mgr. Gabriel Kopeć (29) – NK, personální manažer, 7. Fryderyk Kornuta (46) – NK, podnikatel, 8. Ing. Ryszard Legierski (43) – NK, ředitel společnosti, 9. Jan Wania (54) – COEX, hutník, 10. Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D. (68) – NK, pastor, 11. Bc. Roman Vondráček (31) – NK, profesionální hasič, 12. Josef Przywara (66) – COEX, předseda hnutí, 13. Ing. Michal Polok (34) – TOP 09, ředitel exportu, 14. Ing. Michal Supik (34) – TOP 09, referent přepravy, 15. Ing. Tadeusz Toman (59) – COEX, elektrotechnik, 16. Andrzej Kraina (49) – NK, koordinátor projektů, 17. Bc. Marek Suchý (27) – NK, referent obchodu, 18. Ing. Zbyhněv Bocek (56) – COEX, auditor kvality, 19. Mgr. Grażyna Suchá (51) – NK, učitelka SŠ, 20. Adam Przywara (37) – NK, řidič autobusu, 21. Ing. Jan Supik (29) – TOP 09, technolog IT, 22. Česlav Heczko (55) – NK, jeřábník, 23. Ing. Vladislav Haltof (34) – NK, technik, 24. Jaroslava Zwrtková (61) – NK, podnikatelka, 25. Bc. Marek Kraus (43) – NK, přijímací technik, 26. Bronislav Kasztura (51) – NK, podnikatel, 27. Mgr. Marian Steffek (44) – COEX, historik, 28. Rudolf Munka (45) – NK, zámečník, 29. Jan Branny (78) – COEX, důchodce, 30. Ing. Tadeusz Kornuta (81) – COEX, důchodce 31. Ing. Marek Tacina (41) – NK, projektový manažer, 32. Ing. Stanislav Zientek (78) – NK, důchodce, 33. Henryk Szlaur (57) – NK, podnikatel. Do 33členného městského zastupitelstva kandidátní listiny podalo 9 volebních stran, kterým byly přiděleny losováním následující čísla na hlasovacím lístku: Osobnosti pro Třinec (sdružení politické strany Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů) – 1, SPD-Tomio Okamura – 2, ODS – 3, ČSSD – 4, KSČM – 5, ANO 2011 – 6, KDU-ČSL – 7, PRO TŘINEC (sdružení politického hnutí COEXISTENTIA, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů) – 8, NEZÁVISLÍ – 9.

 

 

Bilboord lidera ugrupowania politycznego PRO TŘINEC, Jana Kalety

/ Bilboord volebního lídra politického seskupení PRO TŘINEC, Jana Katety

 

Losowanie w Jabłonkowie i Trzyńcu / Losování v Jablunkově a Třinci

 

W Jabłonkowie – 21.8.2018 r. i w Trzyńcu – 27.8.2018 r. odbyło się losowanie numerów, które będą przydzielone partiom wyborczym w tegorocznych wyborach komunalnych. Tylko w Jabłonkowie, Milikowie i Łomnej Dolnej wylosowaliśmy niski numer gwarantujący zamieszczenie listy na stronie pierwszej karty do głosowania. Wylosowane numery: Bukowiec (5 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 4, Gródek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4, Jabłonków (8 partii wyborczych) – Soužití-Wspólnota: numer 3, Milików (3 partie wyborcze i kandydat niezależny) – COEXISTENTIA: numer 1, Nawsie (9 partii wyborczych) – COEXISTENTIA: numer 6, Łomna Dolna (3 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 2, Koszarzyska (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4, Nydek (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 3, Ropica (6 partii wyborczych) – Pro rozvoj Ropice: numer 4, Trzyniec (9 partii wyborczych) – PRO Třinec: numer 8, Wędrynia (4 partie wyborcze) – COEXISTENTIA: numer 4.

 

V Jablunkově – 21.8.2018 a v Třinci – 27.8.2018 se konalo losování čísel, které budou přiděleny volebním stranám v letošních komunálních volbách. Pouze v Jablunkově, Milíkově a Dolní Lomné jsme vylosovali nízké číslo, které garantuje umístění kandidátky na první straně volebního lístku. Vylosovaná čísla: Bukovec (5 volebních stran) – COEXISTENTIA: číslo 4, Hrádek (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 4, Jablunkov (8 volebních stran) – Soužití-Wspólnota: číslo 3, Milíkov (3 volební strany a nezávislý kandidát) – COEXISTENTIA: číslo 1, Návsí (9 volebních stran) – COEXISTENTIA: číslo 6, Dolní Lomná (3 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 2,

Košařiska (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 4, Nýdek (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 3, Ropice (6 volební strany) – Pro rozvoj Ropice: číslo 4, Třinec (9 volebních stran) – PRO Třinec: číslo 8, Vendryně (4 volební strany) – COEXISTENTIA: číslo 4.

 

W Piotrowicach koło Karwiny rozpoczęto kampanię wyborczą / V Petrovicích u Karviné byla zahájena volební kampaň

 

Piotrowice koło Karwiny są pierwszą gminą w naszym regionie, w której rozpoczęto kampanię przed wyborami do rady gminy. Gazetka gminna „Petrovický zpravodaj“ umożliwiła w numerze, który ukazał się 17.8.2018 r., poszczególnym partiom wyborczym zamieścić gratisowo ulotkę przedwyborczą. Z możliwości tej skorzystało 5 ugrupowań, w tym Soužití-Wspólnota. Do rady gminy listy kandydackie zarejestrowało 6 ugrupowań: 1 – TOP 09, 2 – Starostové a nezávislí, 3 – ČSSD, 4 – Soužití-Wspólnota (COEX i kandydaci niezależni), 5 – ANO 2011, 6 – KDU-ČSL. Lista kandydacka Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych przedstawia się następująco: 1. Bc. Jaroslav Mira (46), informatyk, 2. mgr Helena Michalska (42), aptekarka, 3. Czesław Guziur (62), drobny przedsiębiorca, 4. mgr Renata Lauko (47), fizjoterapeutka, 5. inż. Jerzy Waclawik (59), technik, 6. mgr Ewa Burda (34), prawnik, 7. Bogdan Kondziolka (43), prywatny przedsiębiorca, 8. inż. Łukasz Nytra, Ph.D. (32), zoolog, 9. inż. Urszula Klikar (42), handlowiec, 10. mgr Maria Feichtinger (57), nauczyciel szkoły średniej, 11. Beata Gabzdyl (46), przedsiębiorca w rolnictwie, 12. inż. Tomáš Meisner (56), projektant, 13. mgr Zuzanna Kondziołka (40), koordynator projektów, 14. Wanda Michalska (60), pielęgniarka, 15. Piotr Žywczok (57), kierowca, 16. mgr Helena Waclawik (53), pracownik socjalny, 17. mgr Adam Michalski (42), menedżer handlowy, 18. inż. Marcela Mirowa (47), ekonomista, 19. Barbara Karolczyk (60), sprzątaczka, 20. Wanda Fusek (92), emerytka, 21. Zbigniew Węglarzy (72), emeryt.

 

Petrovice u Karviné jsou první obci v našem regionu, ve které byla zahájena kampaň před volbami do zastupitelstva obce. Obecní noviny „Petrovický zpravodaj“ umožnily jednotlivým volebním stranám v čísle, které vyšlo 17.8.2018, zveřejnit bezplatně předvolební leták. Tuto možnost využilo 5 seskupení, včetně Soužití-Wspólnota. Do zastupitelstva obce podalo kandidátní listiny 6 volebních stran: 1 – TOP 09, 2 – Starostové a nezávislí, 3 – ČSSD, 4 – Soužití-Wspólnota (COEX a nezávislí kandidáti), 5 – ANO 2011, 6 – KDU-ČSL. Kandidátní listina Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů je následující: 1. Bc. Jaroslav Mira (46), informatik, 2. Mgr. Helena Michalská (42), lékárnice, 3. Česlav Guziur (62), živnostník, 4. Mgr. Renáta Lauková (47), fyzioterapeutka, 5. Ing. Jiří Waclawik (59), technik, 6. Mgr. Eva Burdová (34), právník, 7. Bogdan Kondziolka (43), OSVČ, 8. Ing. Łukasz Nytra, Ph.D. (32), zoolog, 9. Ing. Urszula Klikarová (42), nákupčí, 10. Mgr. Marie Feichtingerová (57), středoškolská učitelka, 11. Beata Gabzdylová (46), podnikatel v zemědělství, 12. Ing. Tomáš Meisner (56), projektant, 13. Mgr. Zuzana Kondziolková (40), koordinátor projektů, 14. Vanda Michalská (60), zdravotní sestra, 15. Petr Žywczok (57), řidič, 16. Mgr. Helena Waclawiková (53), sociální pracovnice, 17. Mgr. Adam Michalski (42), obchodní manažer, 18. Ing. Marcela Mirová (47), ekonom, 19. Barbara Karolczyk (60), uklízečka, 20. Vanda Fusková (92), důchodkyně, 21. Zbyhněv Węglarzy (72), důchodce.

 

 

Ulotka przedwyborcza w gazetce gminnej

/ Předvolební leták v obecních novinách

 

W Olbrachcicach COEXISTENTIA liczy na głosy Polaków / V Albrechticích COEXISTENTIA počítá s hlasy Poláků

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA proponuje w Olbrachcicach zmianę. Liderem listy wybrano Marka Klozę, który dotychczas działał w stowarzyszeniu kandydatów niezależnych PROAL. To niewątpliwie wzmocnienie personalne listy. Aktualny radny, Stanisław Kowalski, znajduje się na drugim miejscu listy. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. inż. Marek Kloza (52), dyrektor handlowy, 2. MUDr Stanisław Kowalski (55), dentysta, 3. Helena Bubik (66), emerytka, 4. inż. Gustaw Guńka (57), technik, 5. Bronisław Burek (53), celnik, 6. inż. Aleksander Ježowicz (52), technik, 7. Zbigniew Palowski (56), technik, 8. inż. Marian Kozubek (33), technolog, 9. Bc. Marek Santarius (49), fotoreporter, 10. inż. Stanisław Kupka (35), informatyk, 11. Maria Paříkowa (48), kucharz-kelner, 12. mgr Tomasz Czap (45), przedstawiciel handlowy, 13. Karolina Nožičkowa (22), studentka, 14. Tomasz Kruczek (24), przedsiębiorca, 15. Olga Dudowa (63), emerytka. Udział wyborach komunalnych zgłosiło następujących 8 partii wyborczych: 1 – ANO 2011, 2 – COEX, 3 – ČSSD, 4 – KSČM, 5 – KDU-ČSL, 6 – ODS, 7 – PROAL (stowarzyszenie kandydatów niezależnych), 8 – Rozumní.

 

V letošních komunálních volbách COEXISTENTIA navrhuje v Albrechticích změnu. Volební lídrem byl zvolen Marek Kloza, který dosud působil ve sdružení nezávislých kandidátů PROAL. To je nesporně personální posílení kandidátky. Současný člen zastupitelstva obce, Stanislav Kowalski, je umístěn na druhém místě kandidátky.  Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Ing. Marek Kloza (52), obchodní ředitel, 2. MUDr. Stanislav Kowalski (55), stomatolog, 3. Helena Bubiková (66), důchodkyně, 4. Ing. Gustav Guńka (57), technik, 5. Bronislav Burek (53), celník, 6. Ing. Alexander Ježowicz (52), technik, 7. Zbyhněv Palowski (56), technik, 8. Ing. Marian Kozubek (33), technolog, 9. Bc. Marek Santarius (49), fotoreportér, 10. Ing. Stanisław Kupka (35), informatik, 11. Marie Paříková (48), kuchař-číšník, 12. Mgr. Tomáš Czap (45), obchodní zástupce, 13. Karolina Nožičková (22), studentka, 14. Tomáš Kruczek (24), podnikatel, 15. Olga Dudová (63), důchodkyně. Účast v komunálních volbách přihlásilo následujících 8 volebních stran: 1 – ANO 2011, 2 – COEX, 3 – ČSSD, 4 – KSČM, 5 – KDU-ČSL, 6 – ODS, 7 – PROAL (sdružení nezávislých kandidátů), 8 – Rozumní.

 

 

Marek Kloza podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. (www.glosludu.cz)

/ Marek Kloza na tiskové konferenci 22.8.2018 (www.glosludu.cz)

 

W Karwinie jest szansa na 10% / V Karviné je šance na 10 %

 

W Karwinie listy kandydackie do wyborów Rady Miasta Statutowego Karwiny zgłosiło 7 ugrupowań politycznych. Są to: 1 – ANO 2011, 2 – ČSSD, 3 – Karviňáci s Adámkem, 4 – Karviskakoalice.cz, 5 – Piráti a starostové (koalicja České pirátské strany i Starostové a nezávislí), 6 – Spolu s Karvinou (Rozumní + kandydaci niezależni), 7 – SPD-Tomio Okamura. Lista kandydacka Karvinskakoalice.cz – KDU-ČSL, ODS, TOP 09, COEXISTENTIA s podporou Soukromníků przedstawia się następująco: 1. mgr Andrzej Szyja (39) – KDU-ČSL, dyrektor SP i przedszkola Družba, 2. Martin Juraszek (44) – ODS, pełnomocnik spółki, 3. mgr Petr Juras (51) – ODS, dyrektor SP i przedszkola Dělnická, 4. mgr Wiesław Farana (55) – KDU-ČSL, dyrektor Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie, 5. inż. Martin Ferfecki (37) – TOP 09, dyrektor Śląskiego Centrum Kształcenia, 6. mgr Roman Harmus (50) – ODS, dyrektor SP i przedszkola Majakowski, 7. MUDr Mariam Szyja (37) – KDU-ČSL, dentystka, 8. inż. Lada Pluhařová (54) – ODS, ekonomistka Diakonii Śląskiej, 9. Jan Zolich (69) – TOP 09, emeryt, 10. inż. Stanislav Dudzik (51) – ODS, pełnomocnik spółki, 11. inż. Ondřej Brdíčko (51) – KDU-ČSL, pełnomocnik spółki, 12. mgr Miloš Kučera (54) – ODS, dyrektor Gimnazjum w Karwinie, 13. inż. Gerard Krupa (58) – ODS, kierownik wydziału, 14. MUDr Helena Rabska (61) – KDU-ČSL, dentystka, 15. inż. Hynek Orság (51) – ODS, dyrektor ds. handlu, 16. inż. Nicole Škluláňowa (24) – TOP 09, studentka, 17. JUDr Luděk Vebera (59) – KDU-ČSL, adwokat, 18. PharmDr Robert Bartas, Ph.D., MBA (49) – ODS, kierownik apteki przyszpitalnej, 19. Tomáš Hajda (34) – KDU-ČSL, referent zarządzania majątkiem, 20. Henryk Kubienka (76) – ODS, emeryt, 21. mgr Jaroslav Růžička (35) – KDU-ČSL, farmaceuta, 22. Štefan Kmošek (53) – ODS, drobny przemysłowiec, 23. MUDr Wanda Junga (62) – TOP 09, internistka, 24. mgr Jaromír Spáčil (71) – ODS, emerytowany dyrektor szkoły, 25. Inż. Zuzana Blatoňová (28) – KDU-ČSL, adiunkt, 26. mgr Dagmar Svobodová, Ph. D. (58) – ODS, nauczyciel akademicki, 27. Alena Tarackezyowa (34) – KDU-ČSL, prywatny przedsiębiorca – AGAPE, 28. Rostislav Lukeš (57) – ODS, tercjan, 29. MUDr Roman Kroczek (30) – KDU-ČSL, lekarz, 30. Veronika Švancarowa (21) – TOP 09, studentka wyższej uczelni, 31. inż. Emanuel Tlolka (75) – ODS, ekonomista, 32. Jiří Gašparik (53) – ODS, drobny przemysłowiec, 33. Eva Hellerowa (63) – KDU-ČSL, emerytka, 34. Oldřich Kodeš (92) – ODS, emeryt, 35. Jan Vrtal (90) – KDU-ČSL, emeryt, 36. mgr Petr Šupol (38) – ODS, nauczyciel, 37. Alena Kramárowa (54) – KDU-ČSL, prywatny przedsiębiorca – AGAPE, 38. Otakar Vošmik (45) – ODS, prywatny przedsiębiorca, 39. Pavla Matušinska (60) – KDU-ČSL, kierownik ośrodka HOSANA, 40. Dana Gezowa (56) – ODS, pracownik służb socjalnych, Diakonia Śląska, 41. Bohumil Tejnický (32) – ODS, przedsiębiorca. Najwięcej polskich kandydatów znalazło się właśnie na liście Karvinskakoalice.cz. Lider wyborczy tego ugrupowania, Andrzej Szyja, zabrał głos podczas konferencji prasowej 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie (pełne przemówienie na www.glosludu.cz). – Polscy działacze kandydujący w wyborach są widoczni w terenie. W Karwinie Polacy nie są już procentowo liczni, żyje ich tam jednak jeszcze pokaźna liczba i śmiem twierdzić, że Karwina to nadal wielkie gniazdo polskości – mówi Szyja.

 

V Karviné kandidátní listiny ve volbách do Zastupitelstva Statutárního města Karviné podalo 7 politických seskupení. Jsou to: 1 – ANO 2011, 2 – ČSSD, 3 – Karviňáci s Adámkem, 4 – Karviskakoalice.cz, 5 – Piráti a starostové (koalice České pirátské strany a Starostové a nezávislí), 6 – Spolu s Karvinou (Rozumní + nezávislí kandidáti), 8 – SPD-Tomio Okamura. Kandidátní listina Karvinskakoalice.cz – KDU-ČSL, ODS, TOP 09, COEXISTENTIA s podporou Soukromníků je následující: 1. Mgr. Andrzej Szyja (39) – KDU-ČSL, ředitel ZŠ a MŠ Družby, 2. Martin Juraszek (44) – ODS, jednatel společnosti, 3. Mgr. Petr Juras (51) – ODS, ředitel ZŠ a MŠ Dělnická, 4. Mgr. Wiesław Farana (55) – KDU-ČSL, ředitel Střední zdravotnické školy Karviná, 5. Ing. Martin Ferfecki (37) – TOP 09, ředitel Slezského vzdělávacího centra, 6. Mgr. Roman Harmus (50) – ODS, ředitel ZŠ a MŠ Majakovského, 7. MUDr. Mariam Szyja (37) – KDU-ČSL, zubní lékařka, 8. Ing. Lada Pluhařová (54) – ODS, ekonomka Slezské diakonie, 9. Jan Zolich (69) – TOP 09, důchodce, 10. Ing. Stanislav Dudzik (51) – ODS, jednatel společnosti, 11. Ing. Ondřej Brdíčko (51) – KDU-ČSL, vedoucí odboru SŽDC, s. o., 12. Mgr. Miloš Kučera (54) – ODS, ředitel Gymnázia Karviná, 13. Ing. Gerard Krupa (58) – ODS, vedoucí odboru, 14. MUDr. Helena Rabská (61) – KDU-ČSL, zubní lékařka, 15. Ing. Hynek Orság (51) – ODS, obchodní ředitel, 16. Ing. Nicole Škluláňová (24) – TOP 09, studentka, 17. JUDr. Luděk Vebera (59) – KDU-ČSL, advokát, 18. PharmDr. Robert Bartas, Ph.D., MBA (49) – ODS, vedoucí nemocniční lékárny, 19. Tomáš Hajda (34) – KDU-ČSL, referent správy majetku, 20. Jindřich Kubienka (76) – ODS, důchodce, 21. Mgr. Jaroslav Růžička (35) – KDU-ČSL, farmaceut, 22. Štefan Kmošek (53) – ODS, živnostník, 23. MUDr. Vanda Jungová (62) – TOP 09, interní lékařka, 24. Mgr. Jaromír Spáčil (71) – ODS, ředitel školy v. v., 25. Ing. Zuzana Blatoňová (28) – KDU-ČSL, odborný asistent, 26. Mgr. Dagmar Svobodová, Ph. D. (58) – ODS, vysokoškolská pedagožka, 27. Alena Tarackezyová (34) – KDU-ČSL, OSVČ – AGAPE, 28. Rostislav Lukeš (57) – ODS, školník, 29. MUDr. Roman Kroczek (30) – KDU-ČSL, lékař, 30. Veronika Švancarová (21) – TOP 09, studentka VŠ, 31. Ing. Emanuel Tlolka (75) – ODS, ekonom, 32. Jiří Gašparik (53) – ODS, živnostník, 33. Eva Hellerová (63) – KDU-ČSL, důchodkyně, 34. Oldřich Kodeš (92) – ODS, důchodce, 35. Jan Vrtal (90) – KDU-ČSL, důchodce, 36. Mgr. Petr Šupol (38) – ODS, učitel, 37. Alena Kramárová (54) – KDU-ČSL, OSVČ – AGAPE, 38. Otakar Vošmik (45) – ODS, OSVČ, 39. Pavla Matušinská (60) – KDU-ČSL, vedoucí střediska HOSANA, 40. Dana Gezová (56) – ODS, pracovník v sociálních službách, Slezská diakonie, 41. Bohumil Tejnický (32) – ODS, podnikatel. Nejvíce polských kandidátů je právě na kandidátce Karvinskakoalice.cz. Volební lídr tohoto seskupení, Andrzej Szyja, se přihlásil o slovo na tiskové konferenci 22.8.2018 v Českém Těšíně (celý projev na www.glosludu.cz). – Polští funkcionáři kandidující ve volbách jsou viditelní v oblastní práci. V Karviné nejsou už Poláci procentuálně početní, avšak žije jich tam celkem hodně a dovoluji si tvrdit, že Karviná je stále velkým hnízdem polskosti.

 

 

Andrzej Szyja, lider ugrupowania Karvinskakoalice.cz / Andrzej Szyja, volební lídr seskupení Karvinskakoalice.cz

 

 

Andrzej Szyja na konferencji prasowej 22.8.2018 r. / Andrzej Szyja na tiskové konferenci 22.8.2018

 

W Hawierzowie wyborcy głosują jak do parlamentu / V Havířově voliči hlasují jako do parlamentu

 

W Hawierzowie listy kandydackie do wyborów Rady Miasta Statutowego Hawierzowa zgłosiło rekordowych 13 ugrupowań politycznych. Są to: 1 – ANO 2011, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ČSSD, 4 – Havířovský družstevník, 5 – Hnutí pro Havířov, 6 – KSČM, 7 – Nezávislí a Zelení-osobnosti pro Havířov (koalicja partii politycznych), 8 – ODS, 9 – Patrioté Havířov (ruch polityczny Patrioti ČR), 10 – SMĚR PRO HAVÍŘOV (koalicja partii politycznych REALISTÉ i SPOZ), 11 – Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, 12 – SPD-Tomio Okamura, 13 – TOP 09. Liderem listy Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, którą popiera ruch polityczny COEXISTENTIA i na której jest najwięcej kandydatów narodowości polskiej jest Bogusław Niemiec (KDU-ČSL). Wybory samorządowe w wielkich miastach  przypominają wybory parlamentarne, a ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Z tego powodu ANO w Hawierzowie ma pewne 20 procent. Nasza lista jest jednak bardzo dobra i liczę, że 8 – 9 procent jest w naszym zasięgu. Mam też nadzieję, że po wyborach będziemy mieli wpływ na decyzje Miasta, ponieważ ważnym tematem jest przyszłość naszej małej, polskiej podstawówki. W trakcie kampanii chcemy być widoczni. Zamierzamy iść między ludzi i rozmawiać o ich codziennych sprawach. Myślę, że właśnie tego wyborcy oczekują, ponieważ chcą, aby ktoś interesował się ich problemami – powiedział podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22.8.2018 r. w Czeskim Cieszynie. Lista kandydacka Společně pro Havířov – koalicja KDU-ČSL i Starostové a nezávislí z poparciem COEX przedstawia się następująco: 1. inż. Bogusław Niemiec (36) – KDU-ČSL, nauczyciel w szkole średniej, radny Miasta Hawierzowa, 2. Marek Světnička, DiS (48) – KDU-ČSL, doradca ubezpieczeniowy i marketingowy, 3. Inż. Eva Šillerowa (36) – KDU-ČSL, dyrektor ekonomiczny, 4. mgr Michaela Janíkowa (52) – STAN, nauczycielka w szkole podstawowej, 5. mgr Dagmar Kotajna (39) – KDU-ČSL, menedżer handlowy, 6. Ing. Jan Szturc (39) – STAN, konstruktor, 7. PaedDr Václav Hujer (64) – KDU-ČSL, dyrektor SP, 8. inż. Jakub Čech (35) – KDU-ČSL, projektant-statyk, 9. MUDr Martina Boháčowa (42) – STAN, lekarka, foniatryczka, 10. mgr Veronika Enenkelowa (25) – KDU-ČSL, nauczycielka, reprezentantka RC w florbalu, 11. inż. Dominik Jurčo (29) – KDU-ČSL, administrator IT, 12. Bc. Šárka Liškowa (48) – STAN, strażnik miejski, 13. Michaela Řihákowa (18) – STAN, studentka, 14. inż. Ivo Weiss (38) – KDU-ČSL, programator, starosta KS Orel Hawierzów, 15. Kristýna Šplíchalowa (20) – KDU-ČSL, studentka, 16. Jiří Válka (53) – KDU-ČSL, energetyk, 17. inż. Anežka Matouškowa (49) – KDU-ČSL, projektant-statyk, 18. Marek Moldřík (43) – KDU-ČSL, technik, 19. Antonín Bonczek (59) – KDU-ČSL, kierownik ośrodka sieci kanalizacyjnych w Hawierzowie, 20. Jiřina Kotulowa (44) – KDU-ČSL, kierowniczka filii, starosta jednostki ochotniczej straży pożarnej w Hawierzowie-Mieście, 21. inż. Jakub Kędzior (34) – STAN, autor projektów audiowizualnych, 22. inż. Władysław Josiek (34) – KDU-ČSL, inżynier maszynowy, przewodniczący komisji obywatelskiej w Błędowicach, 23. mgr inż. Jindřich Honěk (50) – KDU-ČSL, dyrektor Don Bosco w Hawierzowie, 24. Markéta Šplíchalowa (40) – KDU-ČSL, fryzjerka, 25. mgr Tomáš Labudek (35) – STAN, nauczyciel w szkole średniej, 26. inż. Petr Vyvříček (69) – KDU-ČSL, projektant, 27. Bc. Dominik Pustowka (26) – KDU-ČSL, nauczyciel w szkole średniej, kierownik ośrodka harcerskiego w Hawierzowie, 28. Jana Reichenbachowa (44) – KDU-ČSL, sekretarka, 29. Marie Solanowa (46) – KDU-ČSL, producentka, 30. mgr Monika Pláškowa (43) – STAN, dyrektor SP z polskim językiem nauczania, 31. inż. Tomáš Kudělka (34) – KDU-ČSL, inżynier ds. procesów produkcyjnych, 32. Bc. Božena Dobešowa, DiS (59) – KDU-ČSL, emerytka, wcześniej pracownik socjalny, harcerka, 33. MUDr Petra Sychrowa (35) – STAN, lekarz, 34. Pavel Oravčík (45) – KDU-ČSL, inżynier budownictwa, 35. Václav Reichenbach (46) – KDU-ČSL, dyspozytor stacji przeładunkowej, strażak ochotniczej straży pożarnej, 36. Vilém Čepička (29) – KDU-ČSL, strażnik miejski, 37. Alena Adamowa (72) – KDU-ČSL, florystka, 38. Michaela Kořenkowa (58) – KDU-ČSL, pielęgniarka, 39. mgr Dagmar Siudowa (58) – STAN, pedagog specjalny, 40. Tomáš Václavek (43) – KDU-ČSL, sprzedawca książek, 41. Martin Čech (35) – STAN, strażnik miejski, 42. inż. Vojtěch Šiller (36) – KDU-ČSL, IT menedżer, 43. Roman Kubiczek (52) – KDU-ČSL, elektromechanik dołowy.

 

V Havířově kandidátní listiny ve volbách do Zastupitelstva Statutárního města Havířova podalo rekordních 13 politických seskupení. Jsou to: 1 – ANO 2011, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ČSSD, 4 – Havířovský družstevník, 5 – Hnutí pro Havířov, 6 – KSČM, 7 – Nezávislí a Zelení-osobnosti pro Havířov (koalice politických stran), 8 – ODS, 9 – Patrioti Havířov (politické hnutí Patrioti ČR), 10 – SMĚR PRO HAVÍŘOV (koalice politických stran REALISTÉ a SPOZ), 11 – Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, 12 – SPD-Tomio Okamura, 13 – TOP 09. Lídrem kandidátky Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a STAN, kterou podporuje politické hnutí COEXISTENTIA a na které je nejvíce kandidátů polské národnosti je Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). Samosprávné volby ve velkých městech připomínají parlamentní volby, a lidé se řídí především tím, co denně vidí například v televizi. Proto ANO v Havířově má jistých 20 procent. Avšak naše kandidátka je velmi kvalitní a předpokládám, že 8-9 procent je v našem dosahu. Mám také naději, že po volbách budeme mít vliv na rozhodnutí Města, protože důležitým tématem bude budoucnost naší malé, polské základní školy. V průběhu kampaně chceme být viditelní. Hodláme jít mezi lidi a mluvit o jejich běžných denních záležitostech. Domnívám se, že právě to očekávají voliči, protože chtějí, aby se někdo zabýval jejich problémy – řekl na tiskové konferenci, která se konala 22.8.2018 v Českém Těšíně. Kandidátní listina Společně pro Havířov-koalice KDU-ČSL a Starostové a nezávislí s podporou COEX je následující: 1. Ing. Bohuslav Niemiec (36) – KDU-ČSL, středoškolský učitel, radní města Havířova, 2. Marek Světnička, DiS (48) – KDU-ČSL, pojišťovací a marketingový poradce, 3. Ing. Eva Šillerová (36) – KDU-ČSL, ekonomická ředitelka, 4. Mgr. Michaela Janíková (52) – STAN, učitelka ZŠ, 5. Mgr. Gagmar Kotajná (39) – KDU-ČSL, obchodní manažerka, 6. Ing. Jan Szturc (39) – STAN, konstruktér, 7. PaedDr. Václav Hujer (64) – KDU-ČSL, ředitel ZŠ, 8. Ing. Jakub Čech (35) – KDU-ČSL, projektant-statik, 9. MUDr. Martina Boháčová (42) – STAN, lékařka, foniatrička, 10. Mgr. Veronika Enenkelová (25) – KDU-ČSL, učitelka, reprezentantka ČR ve florbalu, 11. Ing. Dominik Jurčo (29) – KDU-ČSL, administrátor IT, 12. Bc. Šárka Lišková (48) – STAN, strážnička městské policie, 13. Michaela Řiháková (18) – STAN, studentka, 14. Ing. Ivo Weiss (38) – KDU-ČSL, programátor, starosta TJ Orel Havířov, 15. Kristýna Šplíchalová (20) – KDU-ČSL, studentka, 16. Jiří Válka (53) – KDU-ČSL, energetik, 17. Ing. Anežka Matoušková (49) – KDU-ČSL, projektant-statik, 18. Marek Moldřík (43) – KDU-ČSL, technik, 19. Antonín Bonczek (59) – KDU-ČSL, vedoucí střediska kanalizačních sítí Havířov, 20. Jiřina Kotulová (44) – KDU-ČSL, vedoucí pobočky, starostová sboru SHD Havířov-Město, 21. Ing. Jakub Kędzior (34) – STAN, tvůrce audiovizuálních projektů, 22. Ing. Vladislav Josiek (34) – KDU-ČSL, strojní inženýr, předseda občanské komise Bludovice, 23. Mgr. Ing. Jindřich Honěk (50) – KDU-ČSL, ředitel Don Bosco Havířov, 24. Markéta Šplíchalová (40) – KDU-ČSL, kadeřnice, 25. Mgr. Tomáš Labudek (35) – STAN, středoškolský učitel, 26. Ing. Petr Vyvříček (69) – KDU-ČSL, projektant, 27. Bc. Dominik Pustowka (26) – KDU-ČSL, středoškolský učitel, vedoucí skautského střediska Havířov, 28. Jana Reichenbachová (44) – KDU-ČSL, sekretářka, 29. Marie Solanová (46) – KDU-ČSL, produkční, 30. Mgr. Monika Plášková (43) – STAN, ředitelka ZŠ s polským vyučovacím jazykem, 31. Ing. Tomáš Kudělka (34) – KDU-ČSL, procesní inženýr, 32. Bc. Božena Dobešová, DiS (59) – KDU-ČSL, důchodkyně, dříve sociální pracovnice, skautka, 33. MUDr. Petra Sychrová (35) – STAN, lékařka, 34. Pavel Oravčík (45) – KDU-ČSL, stavební inženýr, 35. Václav Reichenbach (46) – KDU-ČSL, dispečer kontejnerového překladiště, dobrovolný hasič, 36. Vilém Čepička (29) – KDU-ČSL, strážník městské policie, 37. Alena Adamová (72) – KDU-ČSL, floristka, 38. Michaela Kořenková (58) – KDU-ČSL, zdravotní sestra, 39. Mgr. Dagmar Siudová (58) – STAN, speciální pedagožka, 40. Tomáš Václavek (43) – KDU-ČSL, prodejce knih, 41. Martin Čech (35) – STAN, strážník městské policie, 42. Ing. Vojtěch Šiller (36) – KDU-ČSL, manager IT, 43. Roman Kubiczek (52) – KDU-ČSL, důlní elektromechanik.

 

 

Bogusław Niemiec, lider ugrupowania politycznego Karvinskakoalice.cz / Bohuslav Niemiec, volební lídr politického seskupení Karvinskakoalice.cz

 

W Boguminie partie połączyły swoje siły / V Bohumíně strany spojily své síly

 

W Boguminie zarejestrowaliśmy listę o nazwie BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE. Samodzielnie nie mielibyśmy szans, aby pokonać 5-procentowy próg wyborczy, dlatego 4 partie polityczne – KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 i Starostové a nezávislí połączyły swoje siły i zgłosiły listę koalicyjną. Znajdują się na niej trzej kandydaci narodowości polskiej: Bogusław Czapek, Barbara Wachtarczyk i Janina Michalska. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Malchar (46) – KDU-ČSL, prawnik, 2. mgr Karin Běhálkowa (51) – KDU-ČSL, urzędniczka Urzędu Marszałkowskiego WMŚ, 3. Zdeňka Kniezkowa Brňákowa, DiS (48) – KDU-ČSL, dyrektor Caritas w Boguminie, 4. MUDr Jana Junkerowa (48) – KDU-ČSL, lekarz Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie, 5. Růžena Krnáčowa (58) – TOP 09, fizjoterapeuta, 6. inż. Tomáš Cedivoda (51) – KDU-ČSL, nauczyciel, 7. inż. Bogusław Czapek (63) – COEX, energetyk, 8. Jana Groszowa (55) – KDU-ČSL, dyspozytor transportu międzynarodowego, 9. František Pavlík (56) – STAN, przewodniczący OP Związku Zawodowego Kolejarzy, 10. inż. Tomáš Urbanec (46) – KDU-ČSL, drobny przemysłowiec, 11. Petr Kaleta (52) – STAN, handlowiec, 12. Bc. Karla Novotna Bernátowa (48) – KDU-ČSL, konduktor Kolei Czeskich, 13. inż. Magdaléna Karhánkowa (46) – STAN, ekonomista, 14. inż. Jaromír Změlík (51) – KDU-ČSL, technik-kierownik SBD, 15. inż. Petr Chlebek (66) – KDU-ČSL, lekarz roślin leczniczych, 16. Barbara Wachtarczyk (51) – COEX, referent handlowy, 17. inż. Emil Rakus (60) – KDU-ČSL, pracownik na stanowisku kierowniczym ubezpieczalni zdrowotnej ČPZP, 18. inż. Aleš Wrubel (53) – TOP 09, elektrotechnik wydziału ds. utrzymania ruchu, 19. inż. Radomír Pácl (40) – KDU-ČSL, ekonomista wydziału ds. utrzymania ruchu, 20. Bc. Radomila Cieslarowa (48) – TOP 09, kierownik-wychowawczyni w świetlicy szkolnej, 21. mgr Janina Michalska (65) – COEX, nauczycielka, 22. Stanislava Klosowa (48) – KDU-ČSL, kasjerka Kolei Czeskich, 23. inż. Karin Gyüreowa (51) – STAN, drobny przemysłowiec. W Boguminie o głosy wyborców ubiegać się będzie łącznie 8 partii wyborczych. 20.8.2018 r. odbyło się losowanie. Partiom wyborczym przydzielono następujące numery: Česká pirátská strana – 1, KSČM – 2, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE – 3, ČSSD – 4, Dobrá volba 2016 – 5, ODS – 6, NEZÁVISLÍ – 7, ANO 2011– 8.

 

V Bohumíně jsme podali kandidátku s názvem BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE. Samostatně bychom neměli šanci překonat 5procentní volební práh, proto 4 politické strany – KDU-ČSL, COEXISTENTIA, TOP 09 a Starostové a nezávislí spojily síly a přihlásily koaliční kandidátní listinu. Jsou na ní tři kandidáti polské národnosti: Bohuslav Czapek, Barbara Wachtarczyková a Jana Michalská. Kandidátka je následující: 1. Mgr. Jan Malchar (46) – KDU-ČSL, právník, 2. Mgr. Karin Běhálková (51) – KDU-ČSL, úřednice KÚ MSK, 3. Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS (48) – KDU-ČSL, ředitelka Charity Bohumín, 4. MUDr. Jana Junkerová (48) – KDU-ČSL, lékařka FN Ostrava, 5. Růžena Krnáčová (58) – TOP 09, fyzioterapeutka, 6. Ing. Tomáš Cedivoda (51) – KDU-ČSL, učitel, 7. Ing. Bohuslav Czapek (63) – COEX, energetik, 8. Jana Groszová (55) – KDU-ČSL, dispečerka mezinárodní přepravy, 9. František Pavlík (56) – STAN, předseda ZO Odborového svazu železničářů, 10. Ing. Tomáš Urbanec (46) – KDU-ČSL, živnostník, 11. Petr Kaleta (52) – STAN, obchodník, 12. Bc. Karla Novotná Bernátová (48) – KDU-ČSL, průvodčí ČD, 13. Ing. Magdaléna Karhánková (46) – STAN, ekonomka, 14. Ing. Jaromír Změlík (51) – KDU-ČSL, vedoucí technik SBD, 15. Ing. Petr Chlebek (66) – KDU-ČSL, rostlinolékař, 16. Barbara Wachtarczyková (51) – COEX, obchodní referentka, 17. Ing. Emil Rakus (60) – KDU-ČSL, vedoucí pracovník ČPZP, 18. Ing. Aleš Wrubel (53) – TOP 09, elektrotechnik údržby, 19. Ing. Radomír Pácl (40) – KDU-ČSL, ekonom údržby, 20. Bc. Radomila Cieslarová (48) – TOP 09, vedoucí vychovatelka školní družiny, 21. Mgr. Jana Michalská (65) – COEX, pedagožka, 22. Stanislava Klosová (48) – KDU-ČSL, pokladní ČD, 23. Ing. Karin Gyüreová (51) – STAN, živnostník. V Bohumíně se o hlasy voličů bude ucházet celkem 8 volebních stran. 20.8.2018 se konalo losování. Volebním stranám byly přiděleny následující čísla: Česká pirátská strana – 1, KSČM – 2, BOHUMÍNSKÁ 4KOALICE – 3, ČSSD – 4, Dobrá volba 2016 – 5, ODS – 6, NEZÁVISLÍ – 7, ANO 2011– 8.

 

 

Jan Malchar przemawia na konferencji prasowej 22.8.2018 r. / Jan Malchar s projevem na tiskové konferenci 22.8.2018 (www.glosludu.cz)

 

Wędrynia jest naszą wizytówką / Vedryně je naší vizitkou

 

W wyborach w 2014 roku do rady gminy z listy COEXISTENTII weszło 7 kandydatów, dwóch z nich – Bogusław Raszka, który wybrany był wójtem i Bronisław Zawada – działa w 5-osobowym zarządzie gminy. W tegorocznych wyborach nasze ugrupowanie ponownie liczy na dobry wynik.  Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Bogusław Raszka (59), wójt, 2. inż. Jan Kraina (40), menedżer IT, 3. David Peprník (44), kierowca pogotowia, 4. Janusz Ondraszek (52), technik, 5. inż. Marek Lakota (51), ekonomista, 6. mgr Roman Zemene (50), nauczyciel, 7. inż. Roman Walkarz (45), technolog, 8. inż. Jan Szpyrc (54), technik, 9. MUDr Renata Konstankiewicz (47), lekarz, 10. MUDr Jan Kubálek (48), lekarz, 11. inż. Bogdan Iwanuszek (43), kierownik budów, 12. Ewa Bartulcowa (47), pielęgniarka, 13. inż. Stanisław Biłko (36), inżynier budownictwa, 14. Katarzyna Ripperowa (30), grafik, 15. Iwo Goryl (42), przedstawiciel handlowy, 16. inż. Bronisław Zawada (69), emeryt, 17. inż. Karin Farna (49), przedsiębiorca. Do 17-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiły 4 partie wyborcze (w nawiasie wylosowany numer wyborczy): ČSSD (1), Sdružení nezávislých kandidátů Vendryně – stowarzyszenie kandydatów niezależnych (2), KDU-ČSL (3), COEX (4).

 

Ve volbách v roce 2014 do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 7 kandidátů z listiny COEXISTENTIE, dva z nich – Bohuslav Raszka, který byl zvolen starostou a Bronislav Zawada – působí v 5členné radě obce. V letošních volbách naše seskupení opět počítá s dobrým výsledkem. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Bohuslav Raszka (59), starosta, 2. Ing. Jan Kraina (40), IT manažer, 3. David Peprník (44), řidič-zachránář, 4. Janusz Ondraszek (52), technik, 5. Ing. Marek Lakota (51), ekonom, 6. Mgr. Roman Zemene (50), učitel, 7. Ing. Roman Walkarz (45), technolog, 8. Ing. Jan Szpyrc (54), technik, 9. MUDr. Renata Konstankiewiczová (47), lékařka, 10. MUDr. Jan Kubálek (48), lékař, 11. Ing. Bogdan Iwanuszek (43), ředitel staveb, 12. Eva Bartulcová (47), zdravotní sestra, 13. Ing. Stanisław Biłko (36), stavební inženýr, 14. Kateřina Ripperová (30), grafik, 15. Ivo Goryl (42), obchodní zástupce, 16. Ing. Bronislav Zawada (69), důchodce, 17. Ing. Karin Farna (49), podnikatelka . Do 17členného zastupitelstva obce kandidátní listiny podaly 4 volební strany (v závorce vylosované volební číslo): ČSSD (1), Sdružení nezávislých kandidátů Vendryně – sdružení nezávislých kandidátů (2), KDU-ČSL (3), COEXISTENTIA (4).

 

 

Bogusław Raszka – lider wyborczy COEXISTENTII

/ Bohuslav Raszka – volební lídr COEXISTENTIE

 

W Mostach koło Jabłonkowa popieramy stowarzyszenie MOSTY PLUS / V Mostech u Jablunkova podporujeme sdružení MOSTY PLUS

 

W tegorocznych wyborach komunalnych COEXISTENTIA nawiązała współpracę z stowarzyszeniem kandydatów niezależnych MOSTY PLUS, które kandydowało do rady gminy w 2014 roku. Teraz do wyborów zgłosiliśmy razem stowarzyszenie COEXISTENTII z kandydatami niezależnymi. Liderem wyborczym jest długoletni prezes Miejscowego Koła PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba. Lista ugrupowania MOSTY PLUS (COEX + KN) przedstawia się następująco: 1. inż. Andrzej Niedoba (60), pełnomocnik spółki, 2. Alojzy Martynek (58), przedstawiciel handlowy, 3. Rudolf Jochymek (49), mistrz HT, 4. inż. Barbara Zwyrtek (31), specjalista IT na urlopie macierzyńskim, 5. inż. Tadeusz Kufa (63), emeryt, 6. Mirosława Wacławek (44), kosmetyczka, 7. Tadeusz Kohut (31), robotnik, 8. Łukasz Suszka (42), kierownik sklepu, 9. Jana Kufowa (43), fryzjerka, 10. Tadeusz Byrtus (54), kierownik budowy, 11. Roman Martynek (31), technik ds. jakości, 12. mgr Maria Lacheta (59), zastępca dyrektora ds. kształcenia praktycznego, 13. Jan Sikora (62), emeryt, 14. Marian Kohut (42), robotnik, 15. inż. Jadwiga Onderek (55), bibliotekarka. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 6 partii wyborczych: MOSTY PLUS (stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych), NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Společně pro Mosty.

 

V letošních komunálních volbách COEXISTENTIA začala spolupracovat se sdružením nezávislých kandidátů MOSTY PLUS, které kandidovalo do zastupitelstva v roce 2014. Teď jsme do voleb společně přihlásili sdružení COEXISTENTIA s nezávislými kandidáty. Volebním lídrem je dlouholetý předseda Místní skupiny PZKO Mosty u Jablunkova, Ondřej Niedoba. Kandidátní listina MOSTY PLUS (COEX + NK) je následující 1. Ing. Ondřej Niedoba (60), jednatel společnosti, 2. Alois Martynek (58), obchodní zástupce, 3. Rudolf Jochymek (49), mistr TŽ a.s., 4. Ing. Barbora Zwyrtek (31), IT specialista na mateřské dovolené, 5. Ing. Tadeáš Kufa (63), důchodce, 6. Miroslava Wacławková (44), kosmetička, 7. Tadeáš Kohut (31), dělník, 8. Lukáš Suszka (42), vedoucí prodejny, 9. Jana Kufová (43), kadeřnice, 10. Tadeusz Byrtus (54), stavbyvedoucí, 11. Roman Martynek (31), technik kvality, 12. Mgr. Marie Lachetová (59), zástupce ředitele pro praktické vyučování, 13. Jan Sikora (62), důchodce, 14. Marian Kohut (42), dělník, 15. Ing. Hedvika Onderková (55), knihovnice. Do 15členného  zastupitelstva obce kandidátní listiny podalo 6 volebních stran: MOSTY PLUS (sdružení COEX a nezávislých kandidátů), NEZÁVISLÍ, KDU-ČSL, ČSSD, KSČM a sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Mosty.

 

 

Andrzej Niedoba – lider wyborczy ugrupowania MOSTY PLUS / Ondřej Niedoba – volební lídr seskupení MOSTY PLUS („ZWROT”, 7/2015)

 

W Cierlicku kandydujemy z niezawisłymi / V Těrlicku kandidujeme s nezávislými

 

W Cierlicku COEXISTENTIA tradycyjnie kandyduje z niezawisłymi. Lista Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych przedstawia się następująco: 1. mgr Barbara Smugala (55), dyrektor szkoły, 2. Tadeusz Parzyk (67), emeryt, 3. MUDr Barbara Widenkowa (51), pediatra, 4. mgr Irena Wlosok (35), nauczyciel, 5. Helena Glac (38), referent inkasa, 6. Roman Farnik (49), referent handlowy, 7. Karol Juroszek (64), manipulant rozdzielni, 8. Barbara Śmiga (38), fizioterapeuta, 9. Zbigniew Folwarczny (42), technik ds. serwisu, 10. Jan Przywara (26), referent handlowy, 11. Pawlina Holajnowa (49), przedsiębiorca, 12. Halina Onderek (54), tercjanka, 13. Andrzej Štirba (46), referent handlowy, 14. Anna Franek (64), emerytka, 15. Irena Onderek (77), emerytka.. Do 15-osobowej rady gminy listy kandydackie zgłosiło 7 partii wyborczych: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice, ODS, stowarzyszenie COEX i kandydatów niezależnych, SPD-Tomio Okamura.

 

V Těrlicku COEXISTENTIA tradičně kandiduje spolu s nezávislými. Kandidátní listina Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů je následující: 1. Mgr. Barbara Smugala (55), ředitelka školy, 2. Tadeáš Parzyk (67), důchodce, 3. MUDr. Barbara Widenková (51), pediatr, 4. Mgr. Irena Wlosoková (35), učitelka, 5. Helena Glacová (38), referentka inkasa, 6. Roman Farnik (49), obchodní referent, 7. Karel Juroszek (64), manipulant rozvodny, Barbara Smigová (38), fyzioterapeutka, 9. Zbigniew Folwarczny (42), servisní technik, 10. Jan Przywara (26), obchodní referent, 11. Pavlína Holajnová (49), podnikatelka, 12. Halina Onderková (54), školnice, 13. Andrzej Štirba (46), obchodní referent, 14. Anna Franková (64), důchodce, 15. Irena Onderková (77), důchodce. Do 15členného zastupitelstva obce kandidátní listiny podalo 7 volebních stran: ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ-Těrlická koalice, ODS, sdružení COEX a nezávislých kandidátů, SPD-Tomio Okamura.

 

 

Barbara Smugała – lider wyborczy COEXISTENTII i kandydatów niezależnych / Barbara Smugala – volební lídr COEXISTENTIE a nezávislých kandidátů

 

W Lutyni Dolnej chcemy jeden mandat / V Dolní Lutyni chceme jeden mandát

 

Udział w wyborach zgłosiło 8 partii wyborczych. Podczas losowania 20.8.2018 r. ugrupowaniom startującym w wyborach były przydzielone następujące numery: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Lista stowarzyszenia COEXISTENTII i kandydatów niezależnych Soužití-Wspólnota przedstawia się następująco: 1. mgr Jan Czapek (39), prawnik, 2. inż. Czesław Sztwiertnia (34), menedżer, 3. Mirosław Ćmiel (37), konstruktor, 4. inż. Józef Tobola (66), przedsiębiorca, 5. Anna Šertlerowa (56), pracownik recepcji w hotelu, 6. inż. Czesław Gałuszka (56), menedżer handlowy, 7. mgr Radomir Sztwiertnia (35), pracownik akademicki, 8. Irena Uszkowa (59), drobny przemysłowiec, 9. inż. Józef Zuczek (55), urzędnik bankowy, 10. Ewa Adamčíkowa (37), energoterapeuta, 11. Dawid Bijok (34), specjalista od ustalania norm, 12. mgr Bohdan Czapek (42), menedżer projektów, 13. Irena Janiczkowa (54), pracownik niepedagogiczny, 14. Ewa Hažlinska (27), kelnerka, 15. Marek Dudzik (44), prywatny przedsiębiorca.

 

Voleb se účastní 8 volebních stran. Losováním 20.8.2018 byly stranám přiděleny následující volební čísla: ČSSD – 1, NEZÁVISLÍ – 2, Soužití-Wspólnota – 3, ANO 2011 – 4, Starostové a nezávislí – 5, KSČM – 6, KDU-ČSL – 7, SPD-Tomio Okamura – 8.  Kandidátka sdružení COEXISTENTIE a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota je následující: 1. Mgr. Jan Czapek (39), právník, 2. Ing. Česlav Sztwiertnia (34), manažer, 3. Miroslav Ćmiel (37), konstruktér, 4. Ing. Josef Tobola (66), podnikatel, 5. Anna Šertlerová (56), hotelová recepční, 6. Ing. Česlav Gałuszka (56), obchodní manažer, 7. Mgr. Radomir Sztwiertnia (35), akademický pracovník, 8. Irena Uszková (59), živnostnice, 9. Ing. Josef Zuczek (55), bankovní úředník, 10. Eva Adamčíková (37), energoterapeutka, 11. David Bijok (34), normovač, 12. Mgr. Bohdan Czapek (42), projektový manažer, Irena Janiczková (54), nepedagogická pracovnice, 14. Eva Hažlinská (27), číšnice, 15. Marek Dudzik (44), OSVĆ.

 

 

Jan Czapek – członek Zarządu Gminy, lider wyborczy Soužití-Wspólnoty

/ Jan Czapek – člen Rady obce, volební lídr Soužití-Wspólnota

 

W Ropicy doświadczenie / V Ropici zkušenost

 

W Ropicy na liście Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Pro rozvoj Ropice startują doświadczeni samorządowcy. Lista przedstawia się następująco: 1. mgr Urszula Waniowa (54), wójt, pedagog, 2. inż. Jerzy Pindór (57), technik, 3. inż. Hynek Milata (62), projektant, inżynier autoryzowany, 4. inż. Radek Veselý (46), operator, 5. Ludmila Haltofowa (55), magazynier, 6. mgr Janusz Sabela (44), adwokat, 7. Samuel Hlawiczka (30), technik ds. serwisu, 8. Paweł Wania (57), technik, 9. mgr Irena Byrtusowa (58), dyrektor szkoły, 10. inż. Agnieszka Piechaczek (37), referent logistyki, 11. Bc. Nikola Sikorowa (22), studentka, 12. Irena Gutkowa (53), księgowa, 13. Tadeusz Kotas (61), elektromonter, 14. Helena Kuczerowa (64), emerytka, 15. Marian Zawadzki (34), prywatny rolnik. Udział w wyborach zgłosiło 6 partii wyborczych: Pro rozvoj Ropice, ČSSD, KDU-ČSL, SKN – „Na samotě u lesa”, SNK – Budoucnost pro Ropici, SNK – Pro občany za lesem. Lista kandydacka Pro rozvoj Ropice wylosowała numer 4.

 

V Ropici na kandidátce Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Pro rozvoj Ropice jsou zkušení členové zastupitstva. Kandidátní listina je následující: 1. Mgr. Uršula Waniová (54), starostka, pedagog, 2. Ing. Jiří Pindór (57), technik, 3. Ing. Hynek Milata (62), autorizovaný inženýr, 4. Ing. Radek Veselý (46), operátor, 5. Ludmila Haltofová (55), skladnice, 6. Mgr. Janusz Sabela (44), advokát, 7. Samuel Hlawiczka (30), servisní technik, 8. Pavel Wania (57), technik, 9. Mgr. Irena Byrtusová (58), ředitelka školy, 10. Ing. Agnieszka Piechaczková (37), referent logistiky, 11. Bc. Nikola Sikorová (22), studentka, 12. Irena Gutková (53), účetní, 13. Tadeáš Kotas (61), elektromontér, 14. Helena Kuczerová (64), důchodkyně, 15. Marian Zawadzki (34), soukromý zemědělec. Voleb se účastní 6 volebních stran. Pro rozvoj Ropice, ČSSD, KDU-ČSL, SKN – „Na samotě u lesa”, SNK – Budoucnost pro Ropici, SNK – Pro občany za lesem. Kandidátní listina Pro rozvoj Ropice vylosovala číslo 4.

 

 

Urszula Waniowa – pedagog, wójt gminy, lider wyborczy ugrupowania ro rozvoj Ropice

/ Uršula Waniová – pedagog, starostka, volební lídr seskupení Pro rozvoj Ropice

 

W Nawsiu prezes MK PZKO liderem listy / V Návsí předseda MS PZKO lídrem kandidátky

 

W Nawsiu liderem listy jest prezes Miejscowego Koła PZKO w Nawsiu, Władysław Heczko. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Władysław Heczko (62), emeryt, 2. Jarosław Madzia (40), przedstawiciel handlowy, 3. mgr Romana Molinek (39), nauczycielka, 4. mgr Roman Baselides (38), dziennikarz, 5. inż. Halina Lisztwan (29), referentka, 6. Beata Tacina (48), asystentka adwokata, 7. inż. Marian Martynek (42), doradca podatkowy, 8. Marek Lipus (44), technik, 9. Denisa Kantor (41), personalista, 10. Jan Heczko (55), robotnik, 11. Irena Jarošowa (38), asystent pedagoga, 12. Lech Marek Łupiński (58), technik, 13. Jan Chraścina (56), mistrz metalurgiczny, 14. Adam Pyszko (42), właściciel gorzelni, 15. Jan Czudek (48), elektromechanik. Udział w wyborach zgłosiło aż 9 partii wyborczych: COEXISTENTIA, ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ, SKN – Nezávislí pro Návsí, ODS, Stowarzyszenie Niezależnych, SPD-Tomio Okamura. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 6.

 

V Návsí líderem kandidátky je předseda Místní skupiny PZKO Návsí, Vladislav Heczko. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Vladislav Heczko (62), důchodce, 2. Jaroslav Madzia (40), obchodní zástupce, 3. Mgr. Romana Molinková (39), učitelka, 4. Mgr. Roman Baselides (38), novinář, 5. Ing. Halina Lisztwan (29), referentka, 6. Beata Tacinová (48), asistentka advokáta, 7. Ing. Marian Martynek (42), daňový poradce, 8. Marek Lipus (44), technik, 9. Denisa Kantorová (41), personalistka, 10. Jan Heczko (55), dělník, 11. Irena Jarošová (38), asistentka pedagoga, 12. Lech Marek Łupiński (58), technik, 13. Jan Chraścina (56), hutní mistr, 14. Adam Pyszko (42), majitel palírny, 15. Jan Czudek (48), elektromechanik. Voleb se účastní dokonce 9 volebních stran: COEXISTENTIA, ANO 2011, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ, SNK – Nezávislí pro Návsí, ODS, Sdružení nezávislých, SPD-Tomio Okamura. Kandidátní listina COEXISTENTIE vylosovala číslo 6.

 

 

Władysław Heczko jest prezesem MK PZKO w Nawsiu / Vladislav Heczko je předsedou Místní skupiny PZKO Návsí

 

W Piosku polską listę zgłoszono / V Písku polská kandidátka byla podána

 

Przed czterema laty w Piosku nie zgłoszono listy polskiej. Co więcej, na karcie do głosowania nie było żadnego Polaka. Tym razem jest inaczej. Zgłosiliśmy listę Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Piosek-Písek z Polakami na liście. Lista przedstawia się następująco: 1. inż. Władysław Jakubik (66), emeryt, 2. Stanisław Kluz (60), zarządca majątku, 3. Rudolf Szmek (64), emeryt, 4. Radovan Šubrt (42), realizator elektro, 5. Magdalena Roženkowa (35), referent, 6. Jolana Marethowa (37), administrator rekonstrukcji, 7. Jan Michalik (22), student, 8. Alojzy Woclawek (59), dźwigowy, 9. Jerzy Puczok (41), tokarz. Udział w wyborach zgłosiły 4 partie wyborcze: Piosek-Písek, Za Písek společně, KDU-ČSL, ČSSD.

 

Před čtyřmi roky v Písku nebyla podána polská kandidátka. Navíc, na volebním lístku nebyl žáden Polák. Tentokrát je to jinak. Podali jsme kandidátku Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Piosek-Písek s Poláky na kandidátce. Kandidátní listina je následující: 1. Ing. Vladislav Jakubik (66), důchodce, 2. Stanislav Kluz (60), správce majetku, 3. Rudolf Szmek (64), důchodce, 4. Radovan Šubrt (42), realizátor elektro, 5. Magdalena Roženková (35), referent, 6. Jolana Marethová (37), administrátor rekonstrukcí, 7. Jan Michalik (22), student, 8. Alois Woclawek (59), jeřábník, 9. Jiří Puczok (41), soustružník. Voleb se účastní 4 volební strany: Piosek-Písek, Za Písek společně, KDU-ČSL, ČSSD.

 

W Milikowie liczymy na członków PZKO / V Milíkově počítáme se členy PZKO

 

W Milikowie liderem listy COEXISTETII jest wójt gminy, Ewa Kawulok. COEXISTENTIA liczy na członków dwu miejscowych kół PZKO działających na terenie gminy, MK PZKO w Milikowie-Centrum i MK PZKO w Milikowie-Pasieki. Bronimy 5 mandatów. Lista przedstawia się następująco: 1. Ewa Kawulok (58), wójt, 2. Kazimierz Sikora (60), elektryk, 3. Władysław Nieslanik (51), ślusarz, 4. inż. Mirosław Sikora (38), rolnik, 5. Anna Cieślar (57), nauczycielka, 6. Roman Turoň (50), hutnik, 7. Michał Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikora (59), księgowa, 9. Ewa Wojnar (51), referent, 10. mgr Lucja Peter-Tomkowa (38), referent, 11. Stanisław Klimek (66), emeryt, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. mgr Renata Staszowska (35), nauczycielka. Udział w wyborach zgłosiły trzy partie wyborcze: COEXISTENTIA, KDU-ČSL i ČSSD oraz jeden kandydat niezależny. Lista kandydacka COEXISTENTII wylosowała numer 1.

 

V Milíkově lídrem kandidátky COEXISTENTIE je Eva Kawuloková, starostka obce. COEXISTENTIA počítá se členy dvou místních skupin působících v obci, MS PZKO Milíkov-Centrum a MS PZKO Milíkov-Paseky. Obhajujeme 5 mandátů, Kandidátní listina je následující: 1. Eva Kawuloková (58), starostka, 2. Kazimír Sikora (60), elektrikář, 3. Vladislav Nieslanik (51), zámečník, 4. Ing. Miroslav Sikora (38), zemědělec, 5. Anna Cieślarová (57), učitelka, 6. Roman Turoň (50), hutník, 7. Michal Staszowski (23), student, 8. Urszula Sikorová (59), účetní, 9. Eva Wojnarová (51), referent, 10. Mgr. Lucie Peter Tomková (38), referent, 11. Stanislav Klimek (66), důchodce, 12. Roman Stonawski (31), elektrotechnik, 13. Mgr. Renata Staszowska (35), učitelka. Voleb se účastní tři volební strany: COEXISTENTIA, KDU-ČSL a ČSSD a také jeden nezávislý kandidát. Kandidátní listina COEXISTENTIE vylosovala číslo 1.

 

 

Ewa Kawulok – wójt gminy, lider listy COEXISTENTII / Eva Kawuloková – starostka obce, lídr kandidátky COEXISTENTIE (www.zwrot.cz)

 

W Koszarzyskach siedmiu kandydatów / V Košařiskách sedm kandidátů

 

W Koszarzyskach COEXISTENIA zgłosiła niekompletną listę, 7 kandydatów na 9 możliwych. Pomimo to ma szansę na zdobycie mandatu. Lista przedstawia się następująco: 1. Janusz Klimek (49), przedsiębiorca, 2. Czesław Cieslar (35), prywatny przedsiębiorca, 3. Barbara Boszczykowa DiS (33), kierownik stołówki szkolnej, 4. Natalia Kantorowa (36), prywatny przedsiębiorca, 5. Michał Szlaur (30), prywatny przedsiębiorca, 6. Bc. Beata Koždoň (28), prywatny przedsiębiorca, 7. Danuta Szlaur (51), pracownica poczty. Udział w wyborach zgłosiły 4 partie wyborcze: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD i stowarzyszenie kandydatów niezależnych – Společně pro Košařiska. COEXISTENTIA wylosowała numer 4.

 

V Košařiskách COEXIESTENIA podala nekompletní kandidátní listinu, 7 kandidátů na 9 možných. Přesto má šanci na zisk mandátu. Kandidátní listina je následující: 1. Januš Klimek (49), podnikatel, 2. Czeslaw Cieslar (35), OSVČ, 3. Barbara Boszczyková DiS (33), vedoucí školní jídelny, 4. Natálie Kantorová (36), OSVČ, 5. Michal Szlaur (30), OSVČ, 6. Bc. Beata Koždoň (28), OSVČ, 7. Danuta Szlaurová (51), pracovnice pošty. Voleb se účastní 4 volební strany: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD a sdružení nezávislých kandidátů – Společně pro Košařiska. COEXISTENTIA vylosovala číslo 4.

 

W Łomnej Dolnej trzy partie wyborcze / V Dolní Lomné tři volební strany

 

Przed czterema laty w Łomnej Dolnej zgłoszono tylko dwie partie wyborcze, teraz są trzy. Listy kandydackie zgłosiły COEXISTENTIA i dwa stowarzyszenia kandydatów niezależnych – SNK Dolní Lomná i SNK za obec Dolní Lomná. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Iwan Kluz (51), walcownik, 2. Pavel Ptáček (48), przedsiębiorca, 3. inż. Stanisław Marszalek (53), programator, 4. JUDr Józef Zubek (57), adwokat, 5. Bc. Bogdan Pytlik (46), właściciel pensjonatu, 6. Bc. Adam Kolasa (29), radca finansowy, 7. inż. Tomasz Jopek (44), naukowiec, 8. mgr Bogdan Mruzek (44), menadżer, 9. Jan Kawulok (54), elektryk. COEXISTENTIA wylosował numer 2.

 

Před čtyřmi roky v Dolní Lomné byly podány pouze dvě kandidátní listiny, teď jsou tři. Kandidátní listiny podaly COEXISTENTIA a dvě sdružení nezávislých kandidátů – SNK Dolní Lomná a SNK za obec Dolní Lomná. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Iwan Kluz (51), valcíř, 2. Pavel Ptáček (48), podnikatel, 3. Ing. Stanislav Marszalek (53), programátor, 4. JUDr. Josef Zubek (57), advokát, 5. Bc. Bogdan Pytlik (46), majitel pensionu, 6. Bc. Adam Kolasa (29), finanční poradce, 7. Ing. Tomáš Jopek (44), výzkumník, 8. Mgr. Bogdan Mruzek (44), manažer, 9. Jan Kawulok (54), elektrikář. COEXISTENTIA vylosovala číslo 2.

 

W Bukowcu tylko 11 członków rady / V Bukovci pouze 11 členů zastupitelstva

 

W Bukowcu radni zmniejszyli liczbę członków Rady Gminy z 15 na 11 i to pomimo sprzeciwu COEXISTENTII, byliśmy przegłosowani. W wyborach startować będzie 5 partii wyborczych: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Pro Bukovec. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. Janusz Motyka (38), drobny przemysłowiec, 2. inż. Robert Kulig (46), inżynier transportu, 3. inż. Bronisław Skupień (39), menadżer projektów, 4. Ryszard Zogata (42), kierowca-mechanik, 5. Vanda Labajová (52), školnice, 6. inż. Marian Zoň (40), menadżer jakości, 7. Soňa Sikorowa (36), drobny przemysłowiec, 8. Jakub Byrtus (39), sygnalista, 9. Monika Šmigowa (27), pielęgniarka, 10. Tadeusz Lipowski (34), szklarz, 11. inż. Józef Čmiel (26), projektant.

 

V Bukovci členové zastupitelstva zmenšili, přes odpor COEXISTENTIE, počet členů Zastupitelstva obce z 15 na 11. Byli jsme přehlasování. Ve volbách bude kandidovat 5 volebních stran: COEXISTENTIA, KDU-ČSL, ČSSD, NEZÁVISLÍ a sdružení nezávislých kandidátů Pro Bukovec. COEXISTENTIA vylosovala číslo 4. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Janusz Motyka (38), živnostník, 2. Ing. Robert Kulig (46), dopravní inženýr, 3. Ing. Bronisław Skupień (39), projektový manažer, 4. Ryszard Zogata (42), řidič-opravář, 5. Vanda Labajová (52), školnice, 6. Ing. Marian Zoň (40), manažer kvality, 7. Soňa Sikorová (36), živnostník, 8. Jakub Byrtus (39), signalista, 9. Monika Šmigová (27), zdravotní sestra, 10. Tadeáš Lipowski (34), sklenář, 11. Ing. Josef Čmiel (26), projektant.

 

Zaproszenia na debaty przedwyborcze w Trzyńcu / Pozvánky na předvolební debaty v Třinci

 

Pierwsza debata przedwyborcza liderów kandydujących partii i ruchów odbędzie się w poniedziałek 24.9.2018 r. o godz. 16.00 w sali głównej Księgarni w Trzyńcu. Tematami dyskusji, którą będzie prowadzić niezależna politolog, będą: gospodarka, budżet i inwestycje, polityka socjalna, seniorzy, polityka mieszkaniowa, parkingi, rozwój miejskiego transportu publicznego. Program i przebieg dyskusji będzie następujący: 1. prezentacja biorących udział, 2. dyskusja z prowadzącym na przedstawione tematy, 3. możliwość zadania pytania kandydatowi innego ugrupowania (będzie wylosowane przed zagajeniem dyskusji). Debata będzie transmitowana na żywo na Facebooku i będzie z niej zrobiony zapis dźwiękowy. Na debatę są zaproszone wszystkie miejscowe media. Natomiast Centrum Zborowe Hutnik zaprasza na spotkanie przedwyborcze w środę 26.9.2018 r. o godz. 17.00, które będzie prowadzić pastor ewangelicki, Michal Klus. Zapraszamy chętnych wysłuchać, jak będą kandydaci partii wyborczych prezentować swój program i jak będą odpowiadać na pytania dotyczące miasta Trzyńca.

 

První předvolební debata lídrů kandidujících stran a hnutí se uskuteční v pondělí 24.9.2018 od 16.00 h ve velkém sále Knihovny Třinec. Tématy diskuze, kterou bude moderovat nezávislá politoložka, budou: hospodaření, rozpočet a investice, sociální oblast, senioři, bytová politika, dopravní infrastruktura, parkování, rozvoj místní hromadné dopravy. Program a průběh diskuze bude následující: 1. představení zúčastněných, 2. diskuze s moderátorem na uvedená témata, 3. možnost položit otázku protikandidátovi (bude určen losem před začátkem diskuze). Debata bude živě streamovaná na Facebook a bude z ní pořízen záznam. Na debatu jsou pozvány všechna místní média. Naopak Sborové centrum Hutník zve na předvolební setkání ve středu 26.9.2018 od 17.00 h, které moderuje Michal Klus, evangelický pastor. Přijďte si poslechnout, jak budou kandidáti volebních stran prezentovat svůj program a jak budou odpovídat na otázky týkající se města Třince.

 

W Gródku bronimy 3 mandaty / V Hrádku obhajujeme 3 mandáty

 

W Gródku w wyborach do Rady Gminy startować będą 4 partie wyborcze: COEXISTENTIA, ČSSD i dwa stowarzyszenia kandydatów niezależnych – SNK Hrádek i Hrádek náš domov. COEXISTENTIA wylosowała numer 4. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. MVDr Roman Polok (45), weterynarz, 2. Paweł Pilch (58), dyżurny ruchu, 3. inż. Danuta Cieślar (61), ekonomista, 4. inż. Stanisław Wolny (61), technik, 5. MUDr Marian Starzyk (37), dentysta, 6. Robert Drong (45), mechanik, 7. mgr Kazimierz Cieslar (64), dyrektor szkoły, 8. Marian Czyž (41), pracownik na stanowisku kierowniczym, 9. Aleksander Piechaczek (41), makler z nieruchomościami, 10. Stanisław Kantor (49), kierowca, 11. Anna Sztefkowa (58), wartownik, 12. Irena Worková (51), pośrednik ubezpieczeniowy, 13. inż. Jan Raszka (66), emeryt, 14. Irena Medkowa (52), prywatny przedsiębiorca, 15. Anna Szkandera (57), pielęgniarka.

 

V Hrádku ve volbách do Zastupitelstva obce budou kandidovat 4 volební strany: COEXISTENTIA, ČSSD a dvě sdružení nezávislých kandidátů  – SNK Hrádek i Hrádek náš domov. COEXISTENTIA vylosovala číslo 4. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. MVDr. Roman Polok (45), veterinář, 2. Pavel Pilch (58), výpravčí, 3. Ing. Dana Cieślarová (61), ekonom, 4. Ing. Stanislav Wolny (61), technik, 5. MUDr. Marian Starzyk (37), zubní lékař, 6. Robert Drong (45), mechanik, 7. Mgr. Kazimír Cieslar (64), ředitel školy, 8. Marian Czyž (41), vedoucí pracovník, 9. Alexander Piechaczek (41), realitní makléř, 10. Stanislav Kantor (49), řidič, 11. Anna Sztefková (58), strážná, 12. Irena Worková (51), pojišťovací zprostředkovatel, 13. Ing. Jan Raszka (66), důchodce, 14. Irena Medková (52), OSVČ, 15. Anna Szkanderová (57), zdravotní sestra.

 

W Jabłonkowie chcemy więcej / V Jablunkově chceme více

 

W Jabłonkowie w wyborach do Rady Miejskiej startować będzie 8 partii wyborczych: Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych o nazwie Soužití-Wspólnota, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM, NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků oraz stowarzyszenie kandydatów niezależnych SNK Jablunkov. Soužití-Wspólnota, która w wyborach broni jednego mandatu, wylosowała numer 3. Lista Soužití-Wspólnoty przedstawia się następująco: 1. mgr Renata Kulkowa (42), psycholog, 2. Marek Niedoba (41), przedsiębiorca, 3. mgr Beata Tomanek (44), nauczycielka, 4. MUDr Jerzy Szkatula (42), lekarz, 5. Renata Świerczek (49), referentka, 6. mgr Leszek Richter (46), menadżer projektów, 7. mgr Beata Michalik (36), nauczycielka, 8. inż. Martin Filipczyk (49), inżynier leśnictwa, 9. mgr Michał Niedoba (26), prawnik, 10. mgr Adam Klus (26), nauczyciel, 11. Krystyna Mruzek (66), nauczycielka muzyki, 12. inż. Karol Jakubik (40), policjant, 13. Władysława Byrtus (71), emerytka, 14. Władysław Drong (64), emeryt, 15. Jainna Mucha (51), pielęgniarka, 16. inż. Jakub Vacovský (27), ekonomista, 17. inż. Barbara Martynek (38), pracownik administracyjny, 18. inż. Bronisław Haratyk (66), emeryt, 19. inż. Alicja Kędziorová (55), ekonomista, 20. MUDr Marian Sznapka (26), lekarz, 21. inż. Kazimierz Jachnicki (59), prywatny przedsiębiorca.

 

V Jablunkově ve volbách do Zastupitelstva města bude kandidovat 8 volebních stran: Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů s názvem Soužití-Wspólnota, ČSSD, ODS, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM, NEZÁVISLÍ a Strana soukromníků a také sdružení nezávislých kandidátů SNK Jablunkov. Soužití-Wspólnota, která ve volbách obhajuje jeden mandát, vylosovala číslo 3. Kandidátní listina Soužití-Wspólnota je následující: 1. Mgr. Renata Kulková (42), klinický psycholog, 2. Marek Niedoba (41), podnikatel, 3. Mgr. Beata Tomanek (44), učitelka, 4. MUDr. Jerzy Szkatula (42), lékař, 5. Renata Świerczek (49), referent, 6. Mgr. Leszek Richter (46), projektový manažer, 7. Mgr. Beata Michalik (36), učitelka, 8. Ing. Martin Filipczyk (49), lesní inženýr, 9. Mgr. Michal Niedoba (26), právník, 10. Mgr. Adam Klus (26), učitel, 11. Kristina Mruzková (66), učitelka ZUŚ, 12. Ing. Karel Jakubik (40), příslušník policie ČR, 13. Vladislava Byrtusová (71), důchodkyně, 14. Vladislav Drong (64), důchodce, 15. Jana Muchová (51), zdravotní sestra, 16. Ing. Jakub Vacovský (27), ekonom, 17. Ing. Barbara Martynková (38), administrativní pracovnice, 18. Ing. Bronislav Haratyk (66), důchodce, 19. Ing. Alice Kędziorová (55), ekonom, 20. MUDr. Marian Sznapka (26), lékař, 21. Ing. Kazimír Jachnicki (59), OSVČ.

 

W Czeskim Cieszynie mniej partii wyborczych / V Českém Těšíně méně volebních stran

 

W Czeskim Cieszynie w tegorocznych wyborach komunalnych kandyduje 9 partii wyborczych, to jest znacznie mniej niż przed czterema laty. Nie kandyduje również ruch polityczny COEXISTENTIA. O głosy wyborców będzie ubiegać się: ANO 2011, Česká pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nestraníci, NEZÁVISLÍ, ODS i SPD-Tomio Okamura.

 

V Českém Těšíně v letošních komunálních volbách kandiduje 9 volebních stran, to je značně méně než před čtyřmi roky. Nekandiduje také politické hnutí COEXISTENTIA. O hlasy voličů se budou ucházet: ANO 2011, Česká pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nestraníci, NEZÁVISLÍ, ODS a SPD-Tomio Okamura.

 

W Kocobędzu wójt nie kandyduje / V Chotěbuzi starosta nekandiduje

 

W Kocobędzu w tegorocznych wyborach komunalnych nie kandyduje aktualny wójt Martin Pinkas (KDU-ČSL). Pomimo to startuje 5 partii wyborczych, o jedną więcej niż przed czterema laty: COEXISTENTIA, ČSSD, KDU-ČSL, ODS i stowarzyszenie kandydatów niezależnych Chotěbuz. Lista COEXISTENTII przedstawia się następująco: 1. inż. Bronisław Mrozek (51), technik, 2. Roman Bulawa (49), technik dołowy, 3. inż. Józef Kisza (64), emeryt, 4. inż. Józef Ligocki (57), administrator sieci komputerowej, 5. Robert Siwek (45), przedstawiciel handlowy, 6. inż. Bogdan Farnik (48), konstruktor, 7. Ryszard Słowiaczek (40), przedsiębiorca, 8. Leon Ostruszka (69), emeryt, 9. mgr Irena Mrózek (37), urlop macierzyński, 10. Adam Branny (29), technik, 11. Zbigniew Wania (53), operator HT, 12. Bogdan Wierzgoń (49), kierownik-asystent radiologiczny, 13. Helena Tomanek (67), emerytka, 14. Janina Kajfosz (72), emerytka, 15. Władysław Niedoba (68), emeryt.

 

V Chotěbuzi v letošních komunálních volbách nekandiduje současný starosta, Martin Pinkas (KDU-ČSL). Přesto bude kandidovat 5 volebních stran, to je o jednu více než před čtyřmi roky: COEXISTENTIA, ČSSD, KDU-ČSL ODS a sdružení nezávislých kandidátů Chotěbuz. Kandidátní listina COEXISTENTIE je následující: 1. Ing. Bronislav Mrozek (51), technik, 2. Roman Bulawa (49), důlní technik, 3. Ing. Josef Kisza (64), důchodce, 4. Ing. Josef Ligocki (57), správce počítačové sítě, 5. Robert Siwek (45), obchodní zástupce, 6. Ing. Bogdan Farnik (48), konstruktér, 7. Ryszard Słowiaczek (40), podnikatel, 8. Leo Ostruszka (69), důchodce, 9. Mgr. Irena Mrózek (37), mateřská dovolená, 10. Adam Branny (29), technik, 11. Zbigniew Wania (53), operátor TŽ, 12. Bogdan Wierzgoń (49), vedoucí radiologický asistent, 13. Helena Tomanková (67), důchodkyně, 14. Janina Kajfoszová (72), důchodkyně, 15. Vladislav Niedoba (68), důchodce.

 

Spotkanie kandydatów w Piotrowicach koło Karwiny / Setkání kandidátů v Petrovicích u Karviné

 

We wtorek 11.9.2018 r. spotkali się w świetlicy Miejscowego Koła PZKO w Marklowicach Dolnych kandydaci Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych – Soužití-Wspólnota w wyborach do Rady Gminy w Piotrowicach koło Karwiny. Omawiano kampanię wyborczą i treść ulotki agitacyjnej. Uzgodniono, że w audycji regionalnej telewizji internetowej partię reprezentować będą Renata Laukowa i Łukasz Nytra.

 

V úterý 11.9.2018 se v klubovně MS PZKO Dolní Marklovice setkali kandidáti Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota ve volbách do Zastupitelstva obce Petrovice u Karviné. Byla projednána volební kampaň a obsah agitačního letáku. Bylo dohodnuto, že v pořadu regionální internetové televize stranu budou zastupovat Renáta Lauková a Łukasz Nytra.

 

 

Jarosław Mira – lider partii wyborczej Soužití-Wspólnota / Jaroslav Mira – lídr volební strany Soužití-Wspólnota

 

Czy poczta będzie gminna / Bude pošta patřit obci

 

ROPICA – Pomimo, że radni Ropicy przed trzema laty nie wyrazili zgody, aby gmina prowadziła pocztę, to obecnie temat stał się aktualny – czytamy „Trzynieckim Hutniku” z 29.8.2018 r. Czeska Poczta zwróciła się do gminy z propozycją, aby włączyła się do projektu Poczta Partner. Radni powinni zadecydować we wrześniu. – Plusem jest, że by to było w naszym budynku i głównie, że w gminie poczta pozostanie – powiedziała na lipcowym posiedzeniu rady wójt, Urszula Wania (COEX+KN – Pro rozvoj Ropice). Zwróciła uwagę, że dla budżetu gminy będzie to obciążeniem w wysokości 70 tys. koron rocznie. Dodała również, że obecna pracownica poczty zamierza kontynuować pracę również w wypadku przeniesienia poczty na gminę. – W wypadku, że zdecydujemy się na Pocztę Partner, cały proces przekształcenia będzie trwać trzy miesiące – zakończyła wójt, Urszula Wania.

 

ROPICE – Členové zastupitelstva v Ropici sice před třemi roky odmítli, že by obec měla provozovat poštu, nyní se však téma opět stává aktuální – čteme v „Třineckém hutníku” z 29.8.2018. Česká pošta se totiž obrátila na obec s nabídkou ke vstupu do projektu Pošta Partner. Rozhodnout by zastupitelé měli v září. – Plusem je, že by to bylo v naší budově a hlavně, že v obci pošta zůstane – řekla starostka Uršula Waniová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) na červencovém zasedání zastupitelstva. Poukázala, že do obecního rozpočtu by se to promítlo zátěží 70 tisíc korun za rok. Dodala také, že nynější pracovnice pošty je ochotna v této službě pokračovat i v případě převodu na obec. – Pokud bychom se pro Poštu Partner rozhodli, celý proces převodu trvá tři měsíce – uzavřela starostka Uršula Waniová.

 

 

Poczta jest w budynku Urzędu Gminy w Ropicy / Pošta je v budově Obecního úřadu Ropice.

 

Rajd kolarski będzie kontynuowany / Cyklistický výlet bude pokračovat

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY – Druga edycja „Rajdu kolarskiego szlakiem powstańców I Powstania Śląskiego” odbyła się w niedzielę 19.8.2018 r. Trasę liczącą 35 km, która prowadziła z Piotrowic do Godowa i Zebrzydowic, przejechało 94 kolarzy. Rajd zagaił w ogrodzie Domu PZKO przewodniczący Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, Stanisław Gawlik. Uczestnicy zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe przed dawną gospodą „U Krutkiego”, dziś Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny, gdzie w 1919 roku mieścił się sztab powstańczy. Uroczystego startu dokonał wójt Piotrowic koło Karwiny, Marian Lebiedzik (ČSSD). – Na trasie rajdu odwiedziliśmy osiem pomników powstańców na terenie gminy Godów – powiedział komandor rajdu, Stanisław Grym. Zapalono znicze: przy zbiorowym grobie przy kościele świętej Anny w Gołkowicach, pod pomnikiem nagrobnym na cmentarzu parafialnym w Godowie, przy tablicy pamiątkowej w Skrzyszowie, pod tablicą upamiętniającą czyny miejscowych Powstańców Śląskich w Skrzyszowie, pod pomnikiem na cmentarzu w Skrzyszowie, pod pomnikiem na cmentarzu przy kościele ewangelickim w Gołkowicach i pod pomnikiem w Skrbeńsku. W Domu Kultury w Gołkowicach rajdowcy obejrzeli krótki film z tematyką powstańczą pt. „Franek”, którego głównym bohaterem jest ojciec znanego polskiego aktora, pochodzącego z Godowa, Franciszka Pieczki. Rajd zakończono w Zebrzydowicach na cmentarzu miejscowym. Współorganizatorami rajdu są Sekcja Historii Regionu ZG PZKO, Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach, Towarzystwo Rowerowe „Olza” przy PTTS Beskid Śląski oraz kluby rowerowe z Cieszyna, Godowa i Zebrzydowic. W przyszłym roku impreza będzie miała uroczysty charakter, obchodzić bowiem będziemy setną rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego.

 

PETROVICE U KARVINÉ – Druhý ročník „Cyklistického výletu po stopách povstalců I. Slezského povstání” se konal v neděli 19.8.2018. Trať dlouhou 35 km, která vedla z Petrovic do Godowa a Zebrzydovic, absolvovalo 94 cyklistů. Výlet zahájil v zahradě Domu PZKO předseda Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO Stanislav Gawlik. Účastníci si udělali pamětní fotografii před dávnou hospodou „U Krutkého”, dnes Kulturním centrem obce Petrovice u Karviné, kde v roce 1919 sídlil povstalecký štáb. Slavnostní start provedl starosta obce Petrovice u Karviné Marian Lebiedzik (ČSSD). – Na trase výletu jsme navštívili osm povstaleckých pomníků na území obce Godów – řekl komandant výletu Stanislav Grym. Byly zapáleny pochodně při hromadném hrobě u Kostela sv. Anny v Golkowicích, u náhrobního pomníku na farním hřbitově v Godově, u pamětní tabule ve Skrzyszově, u tabule připomínající činy místních Slezských povstalců ve Skrzyszově, pod pomníkem na hřbitově ve Skrzyszově, pod pomníkem na hřbitově u evangelického kostela v Golkovicích a u pomníku ve Skrbeňsku. V Domě kultury v Golkovicích účastníci výletu mohli zhlédnout krátký film s povstaleckou tématikou s názvem „Franek”, jehož hlavním hrdinou je otec známého polského herce, pocházejícího z Godowa, Franciszka Pieczky. Výlet byl ukončen v Zebrzydovicích na místním hřbitově. Spolupořadateli výletu jsou Sekce regionálních dějin HV PZKO, Místní skupina PZKO Petrovice, Cyklistické sdružení „Olza”, které působí při PTTS Beskid Śląski a také cyklistické kluby z Cieszyna, Godova a Zebrzydovic. V příštím roce akce bude mít slavnostní charakter, protože budeme slavit sté výročí vypuknutí I. Slezského povstání.

 

Rekonstrukcja budynku Urzędu Gminnego / Rekonstrukce budovy Obecního úřadu

 

ŁOMNA DOLNA – Budynek Urzędu Gminnego w Łomnej Dolnej był poddany obszernej rekonstrukcji. Z piętra na parter przeniesiono pocztę, natomiast z parteru przesunięto salkę posiedzeń. Od nowa zrekonstruowane pomieszczenie na 1. piętrze ponownie służy obywatelom. – Ślubów już w salce posiedzeń, a jednocześnie salce obrzędów, nie jest wiele. Ale zawsze znajdzie się jakaś para, która chce wziąć ślub wprost w budynku. Pomieszczenie będzie wykorzystywane również do zebrań rady gminnej, uroczystości witania nowych obywateli i innych ważnych wydarzeń – powiedziała wójt gminy, Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná).

 

DOLNÍ LOMNÁ – Budova Obecního úřadu v Dolní Lomné prošla rozsáhlou rekonstrukci. Z patra dolů byla přemístěna pošta, naopak z přízemí se přesunula zasedací síň. Nově zrekonstruovaná místnost v 1. poschodí znovu slouží občanům. – Svateb už v zasedací a zároveň obřadní síni moc nebývá. I tak se ale občas nějaký pár najde, který se chce oddat přímo v budově. Místnost se opět bude používat také pro schůze členů zastupitelstva, vítání nových občanů a další důležitých událostí – řekla starostka obce Renata Pavlínová (SNK obce Dolní Lomná).

 

 

Salkę posiedzeń zdobi stół z pnia dębu starego 350 lat. / Zasedací síň zdobí stůl z kmene starého dubu starého 350 let. (foto: „Trzyniecki Hutnik”)

 

Trzyniec miastem statutowym / Třinec statutárním městem

 

TRZYNIEC – Miasto Statutowe Trzyniec – to nowa oficjalna nazwa miasta począwszy od 1.9.2018 r. Nowelizacja ustawy o gminach, na podstawie której Trzyniec dołączył do pozostałych 26 miast statutowych, po wszystkich koniecznych procedurach prawnych, zaczęła obowiązywać. – Bardzo cieszę się, dla Trzyńca jest to zaszczyt i prestiż. Nowa nazwa przynosi również nowe możliwości i okazje, i tylko od nas zależy, jak będziemy umieć je wykorzystać i co wywalczymy – powiedziała Věra Palkovska (stowarzyszenie Starostové a nezávisli i kandydatów niezależnych). Dzięki nowej pozycji przed Trzyńcem otwierają się nowe drogi w kierunku zdobywania dotacji z funduszy europejskich.

 

TŘINEC – Statutární město Třinec – toto je nové oficiální označení města počínaje 1.9.2018. Novela zákona o obcích, která Třinec přiřazuje dalším 26 statutárním  městům, po všech nutných legislativních procedurách, nabyla účinnosti. – Mám velkou radost, pro Třinec je to čest a prestiž. Nové označení přináší také nové možnosti a příležitosti, je jen na nás, jak je budeme umět využít a co si vybojujeme – řekla Věra Palkovská (sdružení Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů). Díky novému postavení se Třinci otevírá také nová cesta směrem k získávání dotací z evropských fondů.

 

Olimpiada gmin partnerskich w Wędryni / Olympiáda partnerských obcí ve Vendryni

 

WĘDRYNIA – Impreza odbyła się w sobotę 8.9.2018 r. w Parku Wędryńskim. Organizatorzy przygotowali rozrywkowe i pomysłowe dyscypliny przeważnie niesportowego charakteru. Walczyło 10 drużyn z Czech, Polski i Słowacji. Po zapaleniu ognia olimpijskiego wójtowie, reprezentujący swoje gminy, przeżyli szok. Organizatorzy przygotowali dla nich samodzielną dyscyplinę o nazwie Niespodzianka dla wójtów. Wójtowie musieli udowodnić, że dali by sobie radę z pracą w piecu wapiennym. Nikogo nie zaskoczyło, że zwyciężył gospodarz, Bogusław Raszka (COEX). Potem już drużyny walczyły w biegu na „biegun północny”, budowały „wielki chiński mur” lub szukały skarbu w „piramidzie”. Zwyciężyli sportowcy z Wędryni, drugie miejsce zajęła drużyna z Bystrzycy, a trzecie z polskich Kozakowic.

 

VENDRYNĚ – Akce se konala v sobotu 8.9.2018 ve Vendryňském parku. Pořadatelé připravili zábavné a nápadité disciplíny vesměs nesportovního charakteru. Soutěžilo 10 týmů z Česka, Polska a Slovenska. Po vzplanutí olympijského ohně přišel šok pro starosty, kteří zastupovali své obce. Pořadatelé pro ně připravili samostatnou disciplínu s názvem Překvapení pro starosty. Starostové museli dokázat, že by zvládli práci ve vápenné peci. Nikoho nepřekvapilo, že zvítězil domácí Bohuslav Raszka (COEX). Potom už týmy bojovaly v běhu na „severní pól”, stavěly „velkou čínskou zeď” nebo hledaly poklad v „pyramídě”. Zvítězili borci z Vendryně, druhý skončil tým z Bystřice a třetí místo vybojovali soutěžící z polských Kozakowic.

 

Aktor Franciszek Pieczka wspomina na piotrowickie kino / Herec Franciszek Pieczka vzpomíná petrovické kino

 

Rodak z Godowa, znany czeskiej publiczności jako Gustlik z serialu Czterej pancerni i pies i tatuś Hakundielka z filmu Dziękuję za każde dobre rano, wspominał w weekend dzieciństwo na czesko-polskim pograniczu. Znany polski aktor odwiedził zrekonstruowane Centrum Kulturalne w Piotrowicach, które powstało w miejsce dawnej restauracji i kina Krótki. Właśnie do niego dziś już dziewięćdziesięcioletni Franciszek  Pieczka chodził jeszcze jako chłopiec, piechotą z sąsiedniego polskiego Godowa, i jak sam powiedział, z ówczesną projekcją filmów i owymi latami chłopięcymi wiążą się jedne z jego najmilszych wspomnień. – Muszę stwierdzić, że jest to wzruszające uczucie, powrócić po osiemdziesięciu latach do tutejszych murów. W czasach, kiedy chodziliśmy z kolegami z Godowa do Krótkiego, sala wyglądała, tak samo jak cały świat, zupełnie inaczej. Kino było wtedy jeszcze przez większość ludzi – włącznie z moim tatą – pojmowane jako coś bezbożnego, i dlatego jego odwiedziny były pewnego rodzaju niezwykłą przygodą – wspominał Pieczka, z tym, że jednym z pierwszych jego filmów, które w sali Krótkiego widział, był film o nazwie Znachor z 1937 roku. Główną rolę zagrał w nim wtedy Kazimierz Junosza-Stępowski, którego oryginalny styl aktorstwa towarzyszył Pieczce podczas całego okresu studiów aktorstwa. – Nie istniała wtedy żadna klimatyzacja lub wentylator, tylko czasem między widzami przeszła bileterka z rozpylaczem, podobnym do tego, który używają pszczelarze, i dmuchnęła na ludzi przyjemny świeży zapach. Taki ludzki odświeżacz powietrza – dodał z uśmiechem aktor, który na scenie piotrowickiego centrum kultury zarecytował również wyjątek Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Pamięć lub wysoki wiek na razie według jego słów nie robią mu kłopotu. – Kiedyś otrzymałem w podarunku od przeora Klasztoru Budinskiego poświęcony szal na długowieczność, który mam schowany i trzymam się go jak tonący źdźbła. Dlatego tu chyba kilka lat jeszcze będę – zażartował Pieczka. Na zakończenie swojej wizyty powiedział, że nie tylko obywatelom pogranicza czesko-polskiego, ale wszystkim ludziom, łącznie ze mną, życzy, aby już nigdy nie musieli przeżywać sporów między narodami, które towarzyszyły mu w jego młodości i które odmieniane są ponownie w dzisiejszej Europie.

 

Rodák z Godowa, českému publiku známý především svou roli Gustlíka ze seriálu Čtyři z tanku a pes a tatínka Hakundělka z filmu Díky za každé dobré ráno, o víkendu zavzpomínal na dětství v česko-polském pohraničí. Známý polský herec navštívil zrekonstruované Kulturní centrum Petrovice, které vzniklo na místě bývalé restaurace a kina Krutki. Právě do něj totiž dnes již devadesátiletý Franciszek Pieczka chodil ještě jako kluk, pěšky ze sousedního polského Godowa, a jak sám řekl, k tehdejšímu promítání a oněm klukovským létům se vážou jedny z jeho nejmilejších vzpomínek. – Musím říct, že je to vzrušující pocit, vrátit se po osmdesáti letech do zdejších zdi. V době, kdy jsme do Krutkého s kamarády z Godowa docházeli, vypadal sál a popravdě celý svět úplně jinak. Kino tehdy ještě mnoho lidí – včetně mého tatínka – bylo vnímáno jako něco bezbožného, a tak jeho návštěva byla i jistým dobrodružstvím – zavzpomínal Pieczka s tím, že jeden z prvních filmů, které v sále u Krutkého viděl, byl snímek s názvem Znachor (česky Mastičkář) z roku 1937. Hlavní roli v něm tehdy ztvárnil herec Kazimierz Junosza-Stępowski, jehož originální styl hraní Pieczku provázel po celá studia herectví. – Neexistovala tehdy také žádná klimatizace nebo ventilátor, jen občas se mezi diváky prošla uvaděčka s rozprašovačem podobným těm, které používají včelaři, a foukla na lidi příjemnou čerstvou vůni. Takový lidský osvěžovač vzduchu – dodal s úsměvem herec, který na jevišti petrovického centra zarecitoval i úryvek z knihy Adama Mickiewicze Pan Tadeáš. Paměť či vysoký věk mu zatím podle vlastních slov starosti nedělají. – Kdysi jsem, jako dárek od převora Budínského kláštera, dostal požehnaný šál na dlouhověkost, který mám schován a držím se ho jako tonoucí stébla. Tak snad tady ještě pár let pobudu – zavtipkoval Pieczka. Na závěr své návštěvy dodal, že nejen obyvatelům česko-polského pohraničí, ale všem lidem, včetně sebe sama, by přál, aby už nikdy nemuseli zažít ony spory mezi národy, které jeho mládí provázely, a které jsou v dnešní Evropě znovu tolik skloňované. („Deník”, 20.8.2018 r.).

 

 

„Serialowy Gustlik” powrócił po niemal osiemdziesięciu latach do sali piotrowickiego kina / „Seriálový Gustlík” se do sálu petrovického kina vrátil po téměř osmdesáti letech („Deník”)

 

Liczba pierwszoklasistów w szkołach podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej / A csehországi lengyel tannyelvű alapiskolák elsőosztályos tanulóinak létszáma / Počet prvňáků v základních školách s polským vyučovacím jazykem v České republice

 

 

2018/2019

 

2018/2019

Gnojnik

13

Hawierzów-Błędowice

5

Wędrynia

16

Karwina-Frysztat

19

Bukowiec

8

Czeski Cieszyn

41

Oldrzychowice

8

Czeski Cieszyn-Sibica

8

Sucha Górna

6

Stonawa

4

Trzyniec Dworcowa

25

Gródek

8

Trzyniec Taras

5

Jabłonków

25

Bystrzyca

15

Ropica

6

Mosty koło Jabłonkowa

2

Cierlicko

6

Orłowa Lutynia

1

Łomna Dolna

5

Lutynia Dolna

7

Milików

0

Nawsie

10

Olbrachcice

5

Koszarzyska

2

RAZEM

250

 

 

Zagajenie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni / A 2018/2019-es tanév megnyitója a Vendryně-i Wislawa Szymborská elnevezésű lengyel tannyelvű alapiskolában / Zahájení školního roku 2018/2019 v Základní škole s polským vyučovacím jazykem Wislawy Szymborské ve Vendryni (www.zwrot.cz)

 

 

Uczestnicy rajdu kolarskiego „Szlakiem Powstańców I Powstania Śląskiego” przed budynkiem Centrum Kultury w Piotrowicach koło Karwiny, rajd odbył się 19.8.2018 r. na trasie Piotrowice koło Karwiny – Godów – Zebrzydowice. / Az „I.Sziléziai Felkelés nyomdokain” elnevezésű kerékpárkirándulás résztvevői a Petrovice u Karviné-i Kultúrközpont épülete előtt, a kirándulást 2018.augusztus 19.-én rendezték meg a Petrovice u Karviné – Godow – Zebrzydovice szakaszon. / Účastníci cyklistického výletu „Po stopách I. Slezského povstání” před budovou Kulturního centra v Petrovicích u Karviné, výlet se konal 19.8.2018 na trase Petrovice u Karviné – Godow – Zebrzydovice.

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 15.9.2018, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku