*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 91  (2/2018)                       27.7.2018 r.

*************************************************************************************************************

 

Zakończył się rok szkolny 2017/2018, rozdano świadectwa. W polskiej szkole w Hawierzowie-Błędowicach w sobotę 30.6.2018 r. odbył się festyn szkolny. Tak późny termin festynu ma swoje uroki. Dzieci znają już oceny, nie muszą się spieszyć, by zdążyć przygotować się do lekcji i mogą bawić się do woli. Zdjęcie na okładce: www.zwrot.cz. / Befejeződӧtt a 2017/2018-as iskolaév, a bizonyítványokat is átadták. A Havířov-Bludovice-i lengyel iskolában 2018 június 30.-án iskolai ӧrӧmϋnnepet tartottak. Egy ilyen későbbi időpontban tartott rendezvénynek megvan a maga varázsa. A gyerekeknek már lezárták a jegyeket, nem kell hazasietniϋk hogy készϋljenek a tanítási órákra, így hát szórakozhatnak kedvϋk szerint. A borítólapon lévő fénykép a www.zwrot.cz szerint. / Byl ukončen školní rok 2017/2018, byla předána vysvědčení. V polské škole v Havířově-Bludovicích v sobotu 30.6.2018 se konaly školní radovánky. Tak pozdní termín radovánek má své kouzlo. Děti už mají známky, nemusí spěchat domů, aby se stihly připravit na hodiny a mohou se bavit podle vůle. Snímek na obálce: www.zwrot.cz.

 

SZKOLNICTWO POLSKIE W REPUBLICE CZESKIEJ

 

Liczba dzieci zapisanych do klas pierwszych szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej

 

 

2018/2019 *)

2017/2018 *)

2016/2017 *)

2015/2016 *)

2014/2015 *)

RAZEM

250

241

275

249

229

z tego

 

 

 

 

 

Gnojnik

13

20

19

15

11

Wędrynia

16

8

12

13

9

Bukowiec

8

11

8

7

10

Oldrzychowice

8

3

3

8

4

Sucha Górna

6

10

15

4

5

Trzyniec Dworcowa

25

18

21

19

12

Trzyniec Taras

5

6

8

8

9

Bystrzyca

15

17

17

22

14

Mosty koło Jabłonkowa

2

3

4

3

9

Orłowa Lutynia

1

5

5

3

6

Lutynia Dolna

7

3

8

2

5

Nawsie

10

8

7

2

5

Koszarzyska

2

4

6

1

6

Hawierzów Błędowice

5

9

5

4

10

Karwina Frysztat

19

18

15

15

17

Czeski Cieszyn

41

49

43

60

39

Czeski Cieszyn Sibica

8

6

14

12

10

Stonawa

4

3

4

3

2

Gródek

8

5

8

10

2

Jabłonków

25

13

30

17

21

Ropica

6

7

5

6

7

Cierlicko

6

3

8

6

8

Łomna Dolna

5

5

2

3

0

Milików

0

3

4

3

5

Olbrachcice

5

4

4

3

4

*) Uczniowie klas pierwszych, źródło: Polskie Centrum Pedagogiczne

 

„Głos” zamieścił wyniki zapisów do pierwszej klasy w roku szkolnym 2018/2019 / „Głos” zveřenil výsledky zápisů do první třídy ve školním roce 2018/2019

 

Do klas pierwszych szkół podstawowych z polskim językiem nauczania na Zaolziu zostało zapisanych w tym roku 250 dzieci – pisze „Głos” z 12.6.2018 r. („Jest dobrze, ale nie wszędzie”, sch). Chociaż ogólnie można mówić o bardzo dobrym wyniku, są szkoły, które chętnie widziałyby w swoich progach o wiele więcej pierwszoklasistów – czytamy w artykule. Informacje o liczbie dzieci zapisanych do klas pierwszych redakcja „Głosu” uzyskała w Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie (załączona tabelka na stronie 2). Zauważyć można było w bieżącym roku nieco mniejsze zainteresowanie dziennikarzy zapisami, nie było w gazetach nawet zdjęć dzieci. Niektóre szkoły na swoich stronach internetowych nie poinformowały nawet o liczbie zapisanych pierwszoklasistów. Czyżby wpływ na to miała nowa dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych?

 

Do prvních tříd základních škol s polským jazykem vyučovacím na Zaolzí bylo zapsáno v tomto roce 250 dětí – píše „Głos” z 12.6.2018. I když obecně můžeme hovořit o velmi dobrém výsledku, existují školy, které by rády viděly u sebe mnohem více prvňáků – čteme v článku. Informaci o počtu dětí zapsaných do prvních tříd redakce „Głosu” získala v Pedagogickém centrum pro polské národnostní školství Český Těšín (připojena je tabulka na straně 2). V letošním roce můžeme zpozorovat menší zájem novinářů o zápisy, v novinách nebyly dokonce snímky dětí. Některé školy na svých internetových stránkách dokonce nesdělily ani počet zapsaných prvňáků. Cožpak na to měla vliv nová směrnice Evropské unie o ochraně osobních údajů?

 

Terminy zapisów do klas pierwszych w 2018 roku

 

Szkoła

Termin zapisów

więcej na

Błędowice

9.4.2018 r. (poniedziałek) i 10.4.2018 r. (wtorek),

w godzinach 13.00-17.00

http://www.polszk-hav.cz/Default.aspx

Bukowiec

5.4.2018 r. (czwartek),

w godzinach 8.00-15.30

http://pzsbukovec.cz/

Bystrzyca  

12.4.2018 r. (czwartek),

w godzinach 8.00-17.00

https://www.pspbystrice.cz/

Cierlicko

11.4.2018 r. (środa),

w godzinach 8.00-16.00

http://www.pspcierlicko.cz/szkola

Czeski Cieszyn

4.4.2018 r. (środa), w godzinach 13.00-18.00 i 5.4.2018 r. (czwartek), w godzinach

14.00-17.00

https://www.zsptesin.cz/l/zapisy-do-klasy-i/

Czeski Cieszyn-Sibica  

4.4.2018 r. (środa). w godzinach 13.00-17.00

https://www.zsptesin.cz/l/zapisy-do-klasy-i/

Gnojnik  

6.4.2018 r. (piątek),

w godzinach 7.30-16.30

http://www.godula.cz/

Gródek    

12.4.2018 r. (czwartek),

w godzinach 8.00-16.00

https://www.psphradek.cz/domains/psphradek.cz/

Jabłonków

12.4.2018 r. (czwartek) i 13.4.2018 r. (piątek),

w godzinach 12.00-15.00

http://www.pzsjablunkov.cz/

Łomna Dolna

11.4.2018 r. (środa) i 12.4.2018 r. (czwartek), w godzinach 12.00-15.00

 

Karwina Frysztat

19.4.2018 r. (czwartek),

w godzinach 13.00-17.00

http://www.pzskarvina.cz/

Koszarzyska  

9.4.2018 r. (poniedziałek),

w godzinach 12.30-16.00

https://www.zskosariska.cz/inpage/szkola-podstawowa/

Lutynia Dolna

4.4.2018 r. (środa) i 5.4.2018 r. (czwartek), w godzinach

14.00-17.00

http://www.psplutynia.cz/

Milików

18.4.2018 r. (środa)

http://www.pspmilikov.cz/aktualnosci/

Mosty koło Jabłonkowa

17.4.2018 r. (wtorek),

w godzinach 12.30-15.30

http://www.pspmosty.estranky.cz/

Nawsie    

11.4.2018 r. (środa),

w godzinach 7.30-16.00

https://pspnawsie.webnode.cz/

Olbrachcice

17.4.2018 r,. (wtorek),

w godzinach 13.00-17.00

 

Oldrzychowice  

10.4.2018 r. (wtorek) i  11.4.2018 r. (środa),

w godzinach 14.00-17.00

https://pzsoldrichovice.webnode.cz/

Orłowa Lutynia  

19.4.2018 r. (czwartek) i 20.4.2018 r. (piątek),

w godzinach 8.00-12.00

http://www.pzsorlova.cz/

Ropica    

4.4.2018 r. (środa), w godzinach 13.00-17.00

https://www.zsams-ropice.cz/sp-klasa-niebory/

Stonawa  

19.4.2018 r. (czwartek),

w godzinach 14.00-17.00

http://www.psp-stonava.g6.cz/

Sucha Górna  

11.4.2018 r. (środa),

w godzinach 12.00-16.00

http://www.pspsuchagorna.cz/

Trzyniec Dworcowa  

10.4.2018 r. (wtorek) i  11.4.2018 r. (środa),

w godzinach 14.00-17.00

http://www.pzstrinec.cz/

Trzyniec Taras  

10.4.2018 r. (wtorek) i  11.4.2018 r. (środa),

w godzinach 14.00-17.00

http://www.pzstrinec.cz/nowosc.asp?a=617&st=1

Wędrynia    

16.4.2018 r. (poniedziałek)

w godzinach 12.00-17.00 i 17.4.2018 r. (wtorek)

w godzinach 8.00-12.00

http://www.zspvendryne.cz/

 

Ropica – Polska szkoła w Ropicy jest trochę nietypową szkołą. Po pierwsze działa z czeską dyrekcją, a po drugie, zajęcia odbywają się w dwóch budynkach – w Ropicy i Nieborach. – W tym roku mamy w Nieborach pierwszą klasę, w przyszłym roku będzie pierwsza klasa w Ropicy – wyjaśnia nauczycielka Katarzyna Heczko, dodając, że dziecko, które rozpocznie naukę w danym budynku, uczęszcza do niej przez całe pięć lat. Tak będzie również w przypadku sześciorga pierwszoklasistów, którzy przyszli we środę 3.4.2018 r. do zapisów do szkoły w Ropicy. Zanim otrzymali certyfikat poświadczający przyjęcie do pierwszej klasy, nauczycielka Lidia Rucka sprawdzała ich znajomość kolorów, figur geometrycznych, zwierząt, a także podstawowych cyfr i literek. Informację z zapisów zamieścił „Głos” z 6.4.2018 r. / Polská škola v Ropici je trochu netypickou školou. Za prvé působí pod českým ředitelstvím, a za druhé, přednášky se konají ve dvou budovách – v Ropici a Neborech. – V letošním roce máme v Neborech první třídu, v příštím roce bude první třída v Ropici – vysvětluje učitelka, Katarzyna Heczko, a dodává, že dítě, které zahájí vzdělávání v té konkrétní budově, navštěvuje ji po dobu celých pěti let. To platí rovněž pro šest  prvňáků, kteří přišli ve středu 3.4.2018 k zápisům do školy v Ropici. Než obdrželi certifikát potvrzující přijetí do první třídy, učitelka, Lidia Rucka, ověřovala jejich znalosti barev, geometrických útvarů, zvířat, a také základních číslic a písmen. Informaci o zápisech zveřejnil „Głos” z 6.4.2018.

 

Sucha Górna – Zapisy do pierwszej klasy w polskiej szkole w Suchej Górnej odbędą się w środę 11.4.2018 r. W nowym roku szkolnym w budynku PSP powstanie kuchenka doświadczalna, natomiast w szkole czeskiej klasa eksperymentalna do wychowania politechnicznego. Z obu nowych klasopracowni korzystać będą uczniowie obu szkół – powiedział 5.4.2018 r. dla audycji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie dyrektor szkoły Bogdan Prymus. / Zápisy do první třídy polské školy v Horní Suché se budou konat ve středu 11.4.2018. V novém školním roce v budově PZŠ vznikne experimentální kuchyňka, naopak v české škole experimentální třída polytechnické výchovy. Obě nové učebny budou využívat žáci obou škol – řekl 5.4.2018 pro polský pořad Českého rozhlasu Ostrava ředitel školy, Bohdan Prymus.

 

Gnojnik – Na stronach internetowych szkoły zamieszczono anonimowy spis uczniów zapisanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019. Jest ich trzynastka. / Na webových stránkách školy byl zveřejněn anonymní seznam žáků zapsaných do první třídy pro školní rok 1018/2019. Je jich třináct.

 

Wędrynia – We wtorek 27.3.2018 r. przebiegał w Szkole Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni ob. „Dzień Otwartych Drzwi”. Impreza organizowana jest dla rodziców, którzy mogą oglądnąć, jak działa szkoła, co dzieci potrafią, czego się nauczyły. To właśnie dzieci oprowadzają gości – rodziców i potencjalnych uczniów. O wydarzeniach bieżących szkoły i planach na przyszłość mówił w wywiadzie 5.4.2018 r. dla audycji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie dyrektor szkoły Krzysztof Gąsiorowski. – Liczba uczniów wyraźnie się zwiększyła. Wszystkie klasy są zajęte, borykamy się z brakiem miejsc – nie może powstać biblioteka. Natomiast na poddaszu, po rekonstrukcji, przy wsparciu Gminy, powstanie klasa komputerowa – powiedział. Audycję o polskiej szkole w Wędryni wyemitowała 1.4.2018 r. również Telewizja Czeska. / V úterý 27.3.2018 probíhal v Polské základní škole Wislawy Szymborské Vendryně p. o. „Den otevřených dveří”. Akce byla pořádaná pro rodiče, kteří mají možnost si prohlédnout, jak působí škola, co dětí dokážou, čeho se naučily. To vlastně děti dělají průvodce hostům – rodičům a potenciálním žákům. O běžných událostech ve škole a plánech do budoucna mluvil 5.4.2018 v rozhovoru pro polský pořad Českého rozhlasu Ostrava ředitel školy, Krzysztof Gąsiorowski. – Počet žáků se nám zřetelně zvětšil. Všechny třídy jsou obsazeny, potýkáme se s nedostatkem míst a proto nemůže vzniknout knihovna. Naopak v podkroví, po rekonstrukci, za podpory Obce vznikne počítačová třída – řekl. Pořad o polské škole ve Vendryni odvysílala 1.4.2018 rovněž České televize.

 

Czeski Cieszyn – Audycję o zapisach do klasy 1. wyemitowała 15.4.2018 r. Telewizja Czeska. Dyrektor szkoły, Marek Grycz, oczekuje, że zapisanych będzie około czterdziestu pierwszoklasistów, dlatego będę otwarte dwie, a nie jak w latach poprzednich trzy, klasy. Dzieci przybyły bardzo dobrze przygotowane do zapisów – dodał. Redakcja Telewizji Czeskiej oczekuje, że w tym roku do polskich szkół na Zaolziu zapisanych będzie około 200 pierwszoklasistów. / Pořad o zápisech do 1. Třídy odvysílala 15.4.2018 Česká televize. Ředitel školy, Marek Grycz, očekává, že zapsaných bude asi čtyřicet prvňáků, proto budou otevřeny dvě, a nikoliv jako v minulých letech, tři třídy. Děti přišly k zápisům velmi dobře připraveny – doplnil. Redakce České televize očekává, že v tomto roce bude do polských škol na Zaolzí zapsáno asi 200 prvňáků.

 

Bystrzyca – W czwartek 12.4.2018 r. odbyło się w szkole Wiosenne spotkanie w lesie – zapisy do pierwszej klasy. Dzieci przywitał duży puchacz, który dumnie spoglądał na nie z wysokiego pnia. Przyszli uczniowie wykonywali zadania, które pozwoliły orientacyjnie określić poziom ich dojrzałości szkolnej. Spotkanie przebiegało w miłej, przyjemnej dla dziecka atmosferze z zachowaniem powagi i ważności wydarzenia. Przyszłorocznym pierwszoklasistom życzymy powodzenia w szkole, a ich rodzicom cierpliwości i zadowolenia z pociech (www.pspbystrice.cz). / Ve čtvrtek 12.4.2018 se konalo ve škole Jarní setkání v lese – zápisy do první třídy. Dětí přivítal velký výr, který hrdě se na ně díval z vysokého pařezu. Budoucí žáci prováděli úkoly, které umožnily orientačně určit jejich úroveň školní vyspělosti. Setkání proběhlo v milém, příjemném pro dítě prostředí s podtržením  významu události. Budoucím prvňákům přejeme úspěchy ve škole, a jejich rodičům trpělivosti a spokojenosti z potomků.

 

Koszarzyska – 9.4.2018 r. był wyjątkowy przede wszystkim dla naszych przyszłych pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy zasiedli do ławki szkolnej, by poznać nowe środowisko oraz zaprezentować poziom przygotowania do rozpoczęcia nauki w szkole – czytamy w języku polskim i języku czeskim na stronach internetowych szkoły. Tematem przewodnim była wycieczka do lasu pełna przygód i ciekawych zadań. Cieszymy się na naszych nowych kolegów w roku szkolnym 2018/2019! / 9.4.2018 byl vynímečný především pro naše budoucí prvňáky, kteří poprvé usedli do školních lavic, aby se seznámili s novým prostředím a také ukázali úroveň přípravy k zahájení výuky ve škole – čteme v polském jazyce polském i českém jazyce na webových stránkách školy. Průvodním tématem byl výlet do lesa plný příhod a zajímavých úkolů. Těšíme se na naše nové kamarády ve školním roce 2018/2018!

 

W Czeskim Cieszynie obradowała Rada Republikowa COEX / V Českém Těšíně jednala Republiková rada COEX

 

Obrady zagaił przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (COEX), Józef Przywara. Przedstawił wniosek programu obrad: a) zaakceptowanie programu obrad, b) wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i wnioskodawczej, c) sprawozdanie z działalności COEX, kontrola uchwał Rady Republikowej COEX, korespondencja, d) sprawozdania z działalności sekcji narodowych COEX, e) wystąpienia gości, f) dyskusja plenarna i przyjęcie uchwały. Wniosek programu był zaakceptowany. Przebiegły wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i komisji wnioskodawczej. Na protokolanta był zaproponowany Tadeusz Toman, na weryfikatora protokołu Władysław Niedoba, do komisji mandatowej Władysław Drong, do komisji wnioskodawczej Stanisław Gawlik. Wnioski były zaakceptowane. W imieniu komisji mandatowej głos zabrał Władysław Drong. Spośród 22 członków Rady Republikowej COEX w obradach bierze udział 12 członków Rady Republikowej COEX. Rada Republikowa COEX jest zdolna podejmować uchwały. Do przyjęcia uchwały jest konieczne, aby za wnioskiem głosowała zwykła większość obecnych członków Rady Republikowej COEX, to jest 7 członków. Sprawozdanie z działalności COEX, z kontroli uchwał Rady Republikowej COEX i informację o korespondencji wygłosił przewodniczący COEX, Józef Przywara. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej COEX wygłosił jej przewodniczący Stanisław Gawlik. Informację o stanie kasy COEX przedstawił Władysław Drong. Księgę kasową podpisała w imieniu Komisji Rewizyjnej COEX Jadwiga Karolczyk. Inne sprawozdania nie był wygłoszone. Gość obrad, Bogdan Dal (TOP 09), przedstawił informację o przygotowaniu listy kandydackiej Stowarzyszenia Ruchu Politycznego COEX, Partii Politycznej TOP 09 i Kandydatów Niezależnych z nazwą „PRO TŘINEC”. Tadeusz Toman poinformował, że do wniosku zmian w statucie COEX, który przygotowała komisja statutowa COEX w dniu 16.11.2017 r. wniesiono jedną zmianę: § 29, art. 6.: „Przewodniczącego sekcji narodowej wybiera (zamiast mianuje) Rada Republikowa,...”. W imieniu komisji wnioskodawczej uchwałę przygotował Stanisław Gawlik. Ad 1) Rady Republikowa COEX akceptuje wniosek zmian statutu COEX przygotowany do uchwalenia na XVI Kongresie COEX, z jedną zmianą przedstawioną w dyskusji plenarnej, ad 2) Rada Republikowa COEX akceptuje uchwały 4 aż 20 z zebrania Rady Wykonawczej z dnia 14.3.2018 r., dotyczące wyborów komunalnych.

 

Jednání zahájil předseda politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX), Josef Przywara. Předložil návrh programu jednání: a) schválení programu jednání, b) volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, komisí mandátové a návrhové, c) zpráva o činnosti COEX, kontrola usnesení Republikové rady COEX, pošta, d) zprávy o činnosti národní sekcí COEX, e) vystoupení hostů, f) plenární diskuse a přijetí usnesení. Návrh programu jednání byl schválen. Proběhly volby zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové komise a návrhové komise. Na zapisovatele byl navržen Tadeusz Toman, na ověřovatele zápisu Vladislav Niedoba, do mandátové komise Vladislav Drong, do návrhové komise Stanislav Gawlik. Návrhy byly schváleny. Za mandátovou komisi informaci sdělil Vladislav Drong. Z 22 členů Republikové rady COEX se jednání účastní 12 členů Republikové rady COEX. Republiková rada COEX je usnášeníschopné. K přijetí usnesení je nutné, aby pro návrh hlasovala prostá většina přítomných členů Republikové rady COEX, to je 7 členů. Zprávu o činnosti COEX, o kontrole usnesení Republikové rady COEX a informaci o poště pronesl předseda COEX, Josef Przywara.

Zprávu o činnosti Polské národní sekce COEX pronesl její předseda Stanislav Gawlik. Informaci o finanční situaci sdělil Vladislav Drong. Pokladní knihu podepsala za Revizní komisi COEX Jadwiga Karolczyk. Jiné zprávy nebyly proneseny. Host jednání, Bogdan Dal (TOP 09), sdělil informaci o přípravě kandidátní listiny Sdružení politického hnutí COEX, politické strany TOP 09 a nezávislých kandidátů s názvem „PRO TŘINEC”.

Tadeusz Toman sdělil, že do návrhu změny stanov COEX, který připravila statutární komise COEX dne 16.11.2017 byla zanesena jedna změna: § 29, odst. 6: „Předsedu národní sekce volí (místo jmenuje) Republiková rada, ...” Usnesení za návrhovou komisi připravil Stanislav Gawlik. Ad. 1) Republiková rada COEX schvaluje návrh změn stanov COEX připraven ke schválení na XVI. Kongrese COEX, s jednou změnou přednesenou v plenární diskusi, ad. 2 ) Republiková rada COEX schvaluje usnesení 4 až 20 ze schůze Výkonné rady COEX ze dne 14.3.2018 r., tykající se komunálních voleb.

 

Sprawozdanie z działalności ruchu ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) wygłoszone na zebraniu Rady Republikowej w dniu 16.5.2018 r.

 

Szanowni członkowie Rady Republikowej, szanowni Goście!

   Pozwólcie, abym zaznajomił Państwa z działalnością COEX za okres od 30.9.2017 r., kiedy odbyło się w Pradze poprzednie zebranie Rady Republikowej COEX, do dnia dzisiejszego, to jest do 16.5.2018 r. Zebranie, które odbyło się w Pradze, w siedzibie KDU-ČSL, przyjęło do wiadomości informację o działalności naszego ruchu od 27.5.2017 r. do 29.9.2017 r. i wzięło do wiadomości przyczynki dyskusyjne, wygłoszone na zebraniu, dalej zaakceptowało korespondencję z Urzędem ds. Nadzoru Gospodarowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych i zobowiązało Radę Wykonawczą COEX konsultować z Urzędem ewentualne inne postulaty prawne. Rada Republikowa COEX zobowiązała swoich członków włączyć się aktywnie do kampanii przedwyborczej KDU-ČSL w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej w Województwie Morawsko-Śląskim w dniach 20-21.10.2017 r. Niestety nie udało się zwołać spotkania „grupy 3x3”, to jest grupy, której członkami są COEX, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC i Kongres Polaków w RC, na którym miała być omówiona problematyka tych wyborów. Członkowie Rady Republikowej COEX wzięli udział w spotkaniu Konwentu Prezesów Miejscowych Kół PZKO w RC w dniu 11.10.2017 w siedzibie PZKO w Czeskim Cieszynie i na spotkaniu Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC w dniu 5.10.2017 r. w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie.

  Sekretarz Rady Wykonawczej COEX był zobowiązany przygotować dzisiejsze obrady Rady Republikowej COEX. Termin zebrania Rady Republikowej COEX był ustalony na sobotę 19.5.2018 r., pod warunkiem, że członkowie Rady Republikowej z Pragi potwierdzą udział. W związku z tym, że się tak nie stało, zebranie było zwołane na dzień dzisiejszy, to jest na środę 16.5.2018 r. Trzeba również uzgodnić, najlepiej już dziś, termin i miejsce obrad następnego zebrania Rady Republikowej COEX, które ma odbyć się we wrześniu 2018 .

   W dniach 20. i 21.10.2017 r. odbyły się wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, COEX popierała listę kandydacką KDU-ČSL, a jednocześnie zaapelowała wybierać w Województwie Morawsko-Śląskim preferencyjnie 4 kandydatów: Bogusława Niemca (KDU-ČSL), Andrzeja Szyję (KDU-ČSL), Helenę Michalską (COEX) i Józefa Przywarę (COEX). Zapewniliśmy dystrybucję ulotek, 2000 egzemplarzy, które zapewniła KDU-ČSL. Wyniki wyborów są wszystkim znane i są zamieszczone w naszej gazecie „WTZ”.

   Aktywnie włączyliśmy się również do kampanii przedwyborczej w wyborach prezydenta Republiki Czeskiej – pierwsza tura odbyła się w dniach 12. i 13.1.2018 r., a druga tura w dniach 26. i 27.1.2018 r. COEX w drugiej turze poparł kandydata Jiřígo Drahoša, prezydentem był wybrany dotychczasowy prezydent Miloš Zeman. Wyniki wyborów są również zamieszczone w „WTZ”.

   W dniu 14.3.2018 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie Rady Wykonawczej COEX, które przyjęło uchwałę w sprawie udziału COEX w tegorocznych wyborach komunalnych. Uchwała ta jest zamieszczona w ostatnim numerze „WTZ”. Rada Wykonawcza określiła odpowiedzialność za poszczególne gminy w następujący sposób: Bogumin, Rychwałd, Piotrowice koło Karwiny – Tadeusz Toman, Lutynia Dolna – Józef Toboła, Orłowa – Stanisław Gawlik, Karwina – Stanisław Gawlik + Andrzej Szyja (KDU-ČSL), Olbrachcice, Stonawa, Sucha Górna – Helena Bubik, Hawierzów – Józef Pietrus + Bogusław Niemiec (KDU-ČSL), Cierlicko, Kocobędz, Trzanowice, Śmiłowice – Władysław Niedoba, Czeski Cieszyn – Stanisław Gawlik + Władysław Niedoba, Trzyniec – Józef Przywara, Ropica, Trzycież – Paweł Wania, Wędrynia – Bogusław Raszka + Roman Zemene, Nydek, Gródek, Milików, Koszarzyska, Bukowiec, Łomna Dolna, Piosek – Władysław Drong, Nawsie – Stanisław Gawlik, Jabłonków – Władysław Drong + Lech Niedoba.

   Rada Wykonawcza COEX uchwaliła również uchwałę dotyczącą zapisów do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej. Nie możemy, niestety, kompleksowo ocenić wyniki tych zapisów, ponieważ te jeszcze nie były opublikowane. Cząstkowe wyniki, tak jak są stopniowo udostępniane, są zamieszczone na www.coexistetia.cz.

   Omówić mielibyśmy również wniosek zmian statutu COEX, który był opracowany w celu dostosowania statutu COEX do statutu COEX do realnej działalności ruchu. Protokół z obrad komisji statutowej COEX z dnia 16.11.2017 mają wszyscy członkowie Rady Republikowej COEX do dyspozycji.

   Przewodniczący COEX przedstawił również wykaz doręczonej i odesłanej poczty (...).

Mam nadzieję, że bardziej szczegółowo działalność poszczególnych sekcji narodowych COEX przedstawią przewodniczący poszczególnych sekcji narodowych COEX. Dziękuję za uwagę.

Józef Przywara, przewodniczący COEX

 

Zpráva o činnosti politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) přednesena na schůzi Republikové rady COEX dne 16.5.2018

 

Vážení členové Republikové rady, vážení Hosté!

   Dovolte, abych Vás seznámil s činnosti COEX za období od 30.9.2017, kdy se konala v Praze předchozí schůze Republikové rady COEX, do dnešního dne, to je do 16.5.2018. Schůze, která se konala v Praze v sídle KDU-ČSL, vzala na vědomí informaci o činnosti našeho hnutí od 27.5.2017 do 29.9.2017 a vzala na vědomí příspěvky, přednesené na schůzi, dále schválila korespondenci s Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a pověřila Výkonnou radu COEX konzultovat s Úřadem případné další zákonné požadavky. Republiková rada COEX uložila jeho členům aktivně se zapojit do předvolební kampaně KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Moravskoslezském kraji ve dnech 20-21.10.2017. Bohužel, nepodařilo se svolat setkání „skupiny 3x3”, to je skupiny, jejíž členy jsou COEX, Polský svaz kulturně-osvětový v ČR a Kongres Poláků v ČR, na kterém měly být projednány otázky těchto voleb. Členové Republikové rady COEX se účastnili setkání Konventů předsedů Místních skupin PZKO v ČR dne 11.10.2017 v sídle PZKO v Českém Těšíně a na setkání Rady zástupců Kongresu Poláků v ČR dne 5.10.2017 v sídle Kongresu Poláků v Českém Těšíně.

   Tajemníkovi Výkonné rady COEX bylo uloženo připravit dnešní jednání Republikové rady COEX. Termín schůze Republikové rady COEX byl určen na sobotu 19.5.2018, za podmínky, že členové Republikové rady z Prahy potvrdí účast. Jelikož se tak nestalo, schůze byla svolána na dnešní den, to je na středu 16.5.2018. Je rovněž nutno dohodnout, nejlépe už dnes, termín a místo jednání příští schůze Republikové rady COEX, která se má konat v září 2018 r.

   Ve dnech 20. a 21.10.2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, COEX podporovala kandidátní listinu KDU-ČSL a současně vyzvala volit v Moravskoslezském kraji preferenčně 4 kandidáty: Bohuslava Niemce (KDU-ČSL), Andrzeje Szyju (KDU-ČSL), Helenu Michalskou (COEX) a Josefa Przywaru (COEX). Zajistili jsme distribuci volebních letáků, 2000 výtisků, které zajistila KDU-ČSL. Výsledky voleb jsou všem známy a jsou zveřejněny v našich novinách „WTZ”.

   Aktivně jsme se rovněž zapojili do předvolební kampaně voleb prezidenta České republiky – první kolo se konalo ve dnech 12. a 13.1.2018, druhé kolo ve dnech 26. a 27.1.2018. COEX ve druhém kole podpořilo kandidáta Jiřího Drahoše, prezidentem byl zvolen dosavadní prezident Miloš Zeman. Výsledky voleb jsou rovněž zveřejněny v „WTZ”.

   Dne 14.3.2018 se konala v Českém Těšíně schůze Výkonné rady COEX, která přijala usnesení k účastí COEX v letošních komunálních volbách. Zmíněné usnesení je zveřejněno v posledním čísle „WTZ”. Výkonná rada určila zodpovědnost za jednotlivé obce následovně: Bohumín, Rychvald, Petrovice u Karviné – Tadeusz Toman, Dolní Lutyně – Josef Tobola, Orlová – Stanislav Gawlik, Karviná – Stanislav Gawlik + Andrzej Szyja (KDU-ČSL), Albrechtice, Stonava, Horní Suchá – Helena Bubik, Havířov – Josef Pietrus + Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), Těrlicko, Chotěbuz, Třanovice, Smilovice – Vladislav Niedoba, Český Těšín – Stanislav Gawlik + Vladislav Niedoba, Třinec – Josef Przywara, Ropice, Střítež – Pavel Wania, Vendryně – Bohuslav Raszka + Roman Zemene, Nýdek, Hrádek, Milíkov, Košařiska, Bukovec, Dolní Lomná, Písek – Vladislav Drong, Návsí – Stanislav Gawlik, Jablunkov – Vladislav Drong + Lech Niedoba.

   Výkonná rada COEX schválila rovněž usnesení týkající se zápisů do prvních tříd polských základních škol v České republice. Nemůžeme bohužel komplexně zhodnotit výsledky těchto zápisů, protože tyto ještě nebyly zveřejněny. Průběžně, podle toho jak jsou zveřejňovány,  je umísťujeme na www.coexistentia.cz.

   Projednat bychom měli rovněž návrh změny stanov COEX, který byl zpracován s cílem přizpůsobit stanovy COEX reálné činnosti hnutí. Zápis k jednání statutární komise COEX ze dne 16.11.2017 mají všichni členové Republikové rady COEX k dispozici.

   Předseda COEX sdělil rovněž informaci o doručené a odeslané poště (...).

Předpokládám, že podrobněji činnost jednotlivých národních sekcí COEX představí místopředsedové jednotlivých národních sekcí COEX. Děkuji za pozornost.

Josef Przywara, předseda COEX

 

WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA przed wyborami komunalnymi / COEXISTENTIA-SOUŽITÍ před komunálními volbami

 

„Głos” z 1.6.2018 r. zamieścił artykuł „Samorządowcy gotowi do boju”. Nazwiska urzędujących wójtów, wybranych z listy COEXISTENTII, Bogusława Raszki i Ewy Kawulok, znajdą się ponownie na listach ruchu, skupiającego głównie kandydatów narodowości polskiej. Przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, Józef Przywara, potwierdził redakcji, że ruch wystawi listy nie tylko w Wędryni i Milikowie, ale również w pozostałych miejscowościach na Zaolziu. – W nadchodzących wyborach będziemy startować sami lub w koalicji. To zależy od konkretnej sytuacji w danej miejscowości. Chcemy wystawić listy wszędzie tam, gdzie mieliśmy je w minionych wyborach, a także w Mostach koło Jabłonkowa i Piosku – zapowiedział na łamach gazety Przywara.

 

„Głos” z 1.6.2018 zveřejnil článek „Členové samosprávy připraveni do boje”. Jména úřadujících starostů, zvolených z kandidátních listin COEXISTENTIE, Bohuslav Raszka a Ewa Kawulok, budou opět na kandidátních listinách, seskupujících hlavně kandidáty polské národnosti. Předseda politického hnutí COEXISTENTIA, Josef Przywara, potvrdil redakci, že hnutí postaví kandidátní listiny nejen ve Vendryni a Milíkově, ale rovněž v ostatních obcích na Zaolzí. – V nadcházejících volbách budeme se ucházet o hlasy voličů samostatně nebo v koalici. To záleží od konkrétní situace v dané obci. Chceme postavit kandidátky všude tam, kde jsme je měli v minulých volbách, a také v Mostech u Jablunkova a Písku – oznámil v novinách Przywara.

 

Decyzja prezydenta republiki nr 85/2018 Dz. U. / Rozhodnutí prezidenta republiky č. 85/2018 Sb.

 

W Dzienniku Ustaw ukazała się decyzja prezydenta republiki, Miloša Zemana, potwierdzona podpisem premiera rządu w dymisji, Andreja Babiša, z 23.5.2018 r., o ogłoszeniu wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej i wyborów do rad gmin i rad obwodów miejskich i dzielnic miejskich miast statutarnych i wyborów do rady miasta głównego Pragi i jego dzielnic miejskich. / Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno rozhodnutí prezidenta republiky Miloše Zemana, potvrzené podpisem premiéra v demisi Andreje Babiše ze dne 23.5.2018 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

 

Decyzja prezydenta w Dzienniku Ustaw

 

Wybory komunalne odbędą się 5. i 6.10.2018 r. / Komunální volby se budou konat ve dnech 5. a 6.10.2018

 

Praga (23.5.2018 r.) – Wybory komunalne odbędą się 5 i 6 października 2018 r. W tym samym terminie przebiegać będzie również pierwsza tura wyborów senackich. Termin wyborów ogłosił prezydent Milosz Zeman. Jego decyzję musi jeszcze potwierdzić premier rządu w dymisji, Andrej Babiš (ANO). Ostateczny termin na nominacje kandydatów w wyborach komunalnych i senackich jest więc z końcem lipca br. / Praha (23.5.2018) – Komunální volby se budou konat 5. a 6 října 2018. Ve stejném termínu proběhne i první kolo senátních voleb. Termín voleb vyhlásil prezident Miloš Zeman. Jeho rozhodnutí musí ještě podepsat i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Pro senátní a komunální volby tak konec lhůty pro nominaci kandidátů je na konci července tr.

 

Terminarz wyborów komunalnych według ustawy nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do rad gmin i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów / Termíny komunálních voleb podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

7.7.2018 r. – Wybory do rad gmin ogłasza prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Za dzień ogłoszenia wyborów jest uważany dzień, w którym był dystrybuowany dziennik, w którym decyzja o ogłoszeniu wyborów była zamieszczona. / Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se vyhlašuje ve sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kde byla rozeslána částka, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§ 3, odst. 1)

12.7.2018 r. – Rada gminy może najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów utworzyć więcej obwodów wyborczych. / Zastupitelstvo obce může nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů (§ 27, odst. 1)

31.7.2018 r. – Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. / Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§ 21, odst. 3)

6.8.2018 r. – Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów. / Registrační úřad přezkoumá do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny (§ 23, odst. 1)

8.8.2018 r. – Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd registracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 przed dniem wyborów. / Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje výzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dní přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (§ 23, odst. 1).

13.8.2018 r. – Partia wyborcza jest zobowiązana wady poprawić. / Volební strana je povinna závady odstranit (§ 23, odst. 1).

18.8.2018 r. – Urząd rejestracyjny wystawi 48 dni przed dniem wyborów decyzję o rejestracji. / Registrační úřad vyhotoví rozhodnutí o registraci 48 dnů přede dnem voleb (§ 23, odst. 3).

5.9.2018 r. – Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej. / Každá volební strana, jejíž kandidátní listiny byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku (§ 17, odst. 2).

20.9.2018 r. – Wójt ogłosi najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów termin i miejsce wyborów w gminie. / Starosta zveřejní nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb v obci (§ 29, odst. 1).

 

Program wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) do wyborów komunalnych 5. i 6.10.2018 r. – ogólnie

 

1)      Cele polityczne COEX są przedstawione w statucie COEX, § 5. COEX w swej działalności forsuje dotrzymywanie praw Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka, proklamowaną przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z 10.12.1948 r.

2)      COEX domaga się dotrzymywania zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Podstawowymi celami COEX są a) prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych, b) prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, c) prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, d) prawo do szerzenia informacji we własnym języku, e) prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, f) prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

3)      Tematy dotyczące mniejszości narodowych powinny być omawiane podczas obrad komitetów ds. mniejszości narodowych w miastach i gminach i przedstawiane do akceptacji radom i zarządom miast i gmin. Kompetencje komitetów ds. mniejszości narodowych powinny być dane przez ustawę.

4)      Priorytetem COEX jest zachowanie i rozwój szkolnictwa mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, szczególnie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących i zawodowych autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w województwie morawsko-śląskim.

5)      Domagamy się opracowania i wdrożenia programu kształcenia społeczeństwa większościowego na terenach zamieszkałych przez autochtoniczną mniejszość narodową, przede wszystkim nauki języka mniejszości narodowej i jej historii.

6)      Popieramy różnorodne formy włączenia młodego pokolenia w życie publiczne, również w formie rady dzieci i młodzieży w miastach i gminach.

7)      Popieramy udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami.

8)      Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery oraz pogorszenia warunków środowiska naturalnego i krajobrazowego w województwie morawsko-śląskim powinno być zadaniem nie tylko Rządu i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Morawsko-Śląskiego, ale również samorządów. Członkowie samorządów powinni być włączeni do prac grup roboczych omawiających stan zanieczyszczenia środowiska. Środowisko w województwie morawsko-śląskim powinno być chronione przez ustawę.

9)      Popieramy modernizację komunikacji kolejowej, szczególnie poszerzenie trakcji elektrycznej, jako ekologicznego środka transportu, dążymy do uprzywilejowania transportu publicznego przed transportem prywatnym i rozwój integrowanego systemu podróżowania w obrębie województwa morawsko-śląskiego.

10)  Popieramy rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem możliwości wolnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i Strefy Schengen oraz współpracy transgranicznej między Republiką Czeską, Rzeczypospolitą Polską i Republiką Słowacką.

11)  Popieramy a) rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, b) udoskonalenia działania okręgowych, publicznych i prywatnych instytucji służby zdrowia, c) wytworzenie funduszu dla finansowania odrestaurowania zabytków miejscowych – kapliczki, krzyże, zabytki techniki, historyczne drzewa.

12)  Domagamy się uproszenia struktur policji, aby liczba policjantów włączonych do działań operacyjnych w terenie nie malała. O bezpieczeństwo obywateli powinna dbać przede wszystkim Policja Republiki Czeskiej.

13)  Popieramy wszelkie inicjatywy aktywnie wspierające rodzinę, jako podstawową komórkę społeczną.

14)  Domagamy się, aby fundusze samorządów lokalnych w większym stopniu zapewniały finansowanie grantów stowarzyszeń obywatelskich mniejszości narodowych w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.

15)  Zapewnimy radnym COEX w miastach i gminach serwis polityczny, m.in. za pośrednictwem stron internetowych www.coexistentia.cz oraz gazety „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ wydawanej przez organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.,  będziemy zapraszać radnych COEX na zebrania i spotkania tematyczne i  brać udział w zebraniach w gminach.

16)  Będziemy współpracować ze stowarzyszeniami obywatelskimi mniejszości narodowych, brać udział w obchodach wspomnieniowych z okazji znaczących rocznic polskiej tożsamości narodowej na Zaolziu i osobistości historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej.

 

Volební program politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

do komunálních voleb 5. a 6.10.2018 – obecně

 

1)      Politické cíle COEX jsou uveřejněny ve stanovách COEX, § 5. COEX ve své činnosti prosazuje dodržování práv Všeobecné deklarace lidských práv, vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených národů 10.12.1948.

2)      COEX požaduje dodržování závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních a menšinových jazyků. Základními cíli COEX jsou a) právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, b) právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, c) právo na účast na řešení věcí týkajících se národnostních menšin, d) právo na šíření informací ve vlastním jazyce, e) právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, f) právo na zachování vlastních kulturních památek a statků.

3)      Témata týkající se národnostních menšin mají být projednávány na jednáních výborů pro národnostní menšiny ve městech a obcích a předkládány do akceptace zastupitelstvům a radám měst obcí. Kompetence výborů pro národnostní menšiny mají být dány zákonem.

4)      Prioritou COEX je zachování a rozvoj národnostního školství v České republice, zejména mateřských škol, základních škol, středních škol všeobecně vzdělávacích a odborných učilišť autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji.

5)      Požadujeme zpracovat a uvést do života program vzdělávání většinové společnosti na území obývaném autochtonní národnostní menšinou, především výuky jazyka národnostní menšiny a její historie.

6)      Podporujeme různorodé formy zapojení mladé generace do veřejného života, rovněž ve formě zastupitelstva dětí a mládeže ve městech a obcích.

7)      Podporujeme posílení spolupráce odborných učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou.

8)      Omezování znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny v Moravskoslezském kraji má být úkolem nejen Vlády a Krajského úřadu, ale také samospráv. Členové samosprávy mají být zapojeni po činnosti pracovních skupin projednávajících stav znečištění životního prostředí. Životní prostředí v Moravskoslezském kraji má být chráněno zákonem.

9)      Podporujeme modernizaci železniční dopravy, zejména zvětšení podílu elektrifikované trakce, jako ekologického dopravního prostředku, prosazujeme zvýhodnění veřejné dopravy před soukromou dopravou a rozvoj integrovaného dopravního systému v rámci Moravskoslezského kraje.

10)  Podporujeme rozvoj podnikatelské sféry s využitím možnosti volného pohybu kapitálu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru a přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.

11)  Podporujeme a) modernizaci a výstavbu kanalizace a čistíren odpadních vod, b) zlepšení fungování krajských, státních a soukromých zdravotnických zařízení, c) založení fondu na obnovu místních památek – kapličky, kříže, technické památky, významné stromy. 

12)  Podporujeme veškeré aktivity, které aktivně pomáhají rodině, jako základní společenské buňce.

13)  Požadujeme zjednodušení policejních struktur, aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal. O bezpečnost občanů se má starat především Policie České republiky.

14)  Požadujeme, aby finanční prostředky územních samospráv ve větší míře zajišťovaly financování grantů občanských sdružení národnostních menšin v oblasti kultury, sportu a turistiky.

15)  Zajistíme členům zastupitelstva za COEX ve městech a obcích politický servis, m. j. prostřednictvím internetových stránek www.coexistentia.cz a novin „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, vydávaných obecně prospěšnou společnosti Koexistencia o.p.s., budeme zvát zastupitele COEX na schůze a tématická setkání a účastnit se schůzí v obcích.

16)  Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími národnostních menšin, účastnit se vzpomínkových slavností u příležitostí významných výročí polské národní svébytnosti na Zaolzí a historických osobností, pečovat o místa národní památky.

 

Wybory senackie w tym samym terminie / Senátní volby ve stejném termínu

 

Pierwsza tura wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, w jednej trzeciej okręgów wyborczych, odbędzie się w tym samym terminie, co wybory komunalne, czyli 5. i 6.10.2018 r. Jeżeli konieczna będzie druga tura, to odbędzie się o tydzień później, czyli 12 i 13.10.2018 r. Na terenie Zaolzia wybory odbędą się okręgu nr 74, który obejmuje Bogumin, Hawierzów, Lutynię Dolną, Pietwałd i Rychwałd. O mandat ponownie zamierza ubiegać się dotychczasowy senator, Petr Vícha z ČSSD.

 

První kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky, v jedné třetině volebních okrsků, se bude konat ve stejném termínu, jako komunální volby, to je 5. a 6.10.2018. Bude-li nutné druhé kolo, potom se bude konat za týden, to je 12. a 13.10.2018. Na území Zaolzí se volby budou konat v okrsku č. 74, který obsahuje Bohumín, Havířov, Dolní Lutyni, Petřvald a Rychvald. O mandát se opět bude ucházet dosavadní senátor, Petr Vícha z ČSSD.

 

Czy będą kandydować? / Budou kandidovat?

 

Szukaliśmy informacji w prasie, czy dotychczasowi wójtowie, burmistrzowie i ich zastępcy narodowości polskiej będą ponownie kandydować w wyborach komunalnych. Andrzej Feber (ANO2011), wójt Stonawy, chce jeszcze kandydować, żeby mieć wpływ na dalszy rozwój gminy, a reszta zależy od woli wyborców. Jeżeli wyborcy  przekonają go liczbą głosów, że chcą go za wójta, podejmie się tego zadania. Stanisław Jakus (SNK-Jablunkov2015), zastępca burmistrza Jabłonkowa, zdecydował się już nie wystartować. Osiągnął już wiek emerytalny i uważa, że 28 lat pracy na rzecz Miasta zupełnie wystarczy. Na pewno jednak będzie śledzić, co dzieje się w Mieście. Ewa Kawulok (COEX), wójt Milikowa, funkcję objęła w trakcie trwania kadencji, po śmierci swojego poprzednika. Zdążyła się już czegoś nauczyć i rozpoczęte działania chętnie będzie kontynuować. Z tych samych powodów o głosy wyborców będą zabiegać pozostali samorządowcy z dłuższym lub krótszym stażem, Roman Wróbel („Jasně-čitelně-srozumitelně), wójt Bystrzycy, Henryk Feber (PROAL), wójt Olbrachcic i Bogusław Raszka (COEX), wójt Wędryni. Kandydować ponownie będą zastępcy burmistrza Czeskiego Cieszyna, Stanisław Folwarczny (ODS) i Gabriela Hřebačkowa (Nestraníci). Zastępca prezydenta Karwiny, Karol Wiewiórka (KSČM), również będzie kandydować, jednak zastrzegł, że przy obsadzeniu funkcji zastępcy prezydenta miasta statutarnego dałby pierwszeństwo młodszemu partyjnemu koledze.

 

Hledali jsme informace v tisku, zda dosavadní starostové obcí, starostové a místostarostové měst, polské národnosti budou opět kandidovat v komunálních volbách. Ondřej Feber (ANO2011), starosta Stonavy, chce ještě jednou kandidovat, aby měl vliv na další rozvoj obce, a zbytek závisí na vůli voličů. Pokud ho voliči přesvědčí počtem hlasů, že ho chtějí za starostu, ujme se tohoto úkolu. Stanislav Jakus (SNK-Jablunkov2015), místostarosta Jablunkova, se rozhodl už nekandidovat. Dosáhl důchodového věku, a domnívá se, že 28 let práce ve prospěch Města úplně stačí. Avšak určitě bude sledovat, co se ve Městě děje. Ewa Kawulok (COEX), starostka Milíkova, funkci převzala v průběhu volebního období, po smrti svého předchůdce. Stihla se už něčeho naučit a v zahájených činnostech bude pokračovat. Ze stejných důvodů o hlasy voličů se budou ucházet ostatní členové zastupitelstev, s delší nebo kratší praxi, Roman Wróbel („Jasně-čitelně-srozumitelně”), starosta Bystřice, Jindřich Feber (PROAL), starosta Albrechtic a Bohuslav Raszka (COEX), starosta Vendryně. Kandidovat opět budou místostarostové města Českého Těšína, Stanislav Folwarczny (ODS) a Gabriela Hřebačková (Nestraníci). Náměstek primátora Karviné, Karel Wiewiórka (KSČM), rovněž bude kandidovat, ale vymínil si, že v případě obsazení funkce náměstka primátora statutárního města dá přednost mladšímu stranickému kolegovi.

 

Rejestracja list kandydackich w wyborach do rad gmin 5. i 6.10.2018 r. – urzędy rejestracyjne  / Podávání kandidatních listin pro volby do zastupitelstev obcí 5. a 6.10.2018 – registrační úřady

 

Urząd Rejestracyjny w Boguminie / Registrační úřad Bohumín – Bohumín, Dolní Lutyně,

Urząd Rejestracyjny w Rychwałdzie / Registrační úřad Rychvald – Rychvald,

Urząd Rejestracyjny w Orłowej / Registrační úřad Orlová – Orlová, Doubrava,

Urząd Rejestracyjny w Pietwałdzie / Registrační úřad Petřvald – Petřvald,

Urząd Rejestracyjny w Karwinie / Registrační úřad Karviná – Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné / Piotrowice koło Karwiny,

Urząd Rejestracyjny w Stonawie / Registrační úřad Stonava – Stonava / Stonawa,

Urząd Rejestracyjny w Hawierzowie / Registrační úřad Havířov – Havířov, Horní Bludovice, Horní Suchá / Sucha Górna, Těrlicko / Cierlicko,

Urząd Rejestracyjny w Olbrachcicach / Registrační úřad Albrechtice – Albrechtice / Olbrachcice,

Urząd Rejestracyjny w Czeskim Cieszynie / Registrační úřad Český Těšín – Český Těšín / Czeski Cieszyn, Chotěbuz / Kocobędz,

Urząd Rejestracyjny w Trzyńcu / Registrační úřad Třinec – Třinec / Trzyniec, Hnojník / Gnojnik, Komorní Lhotka / Ligotka Kameralna, Košařiska / Koszarzyska, Nýdek / Nydek, Ropice / Ropica, Řeka / Rzeka, Smilovice / Śmiłowice, Střitež / Trzycież, Vělopolí / Wielopole, Vendryně / Wędrynia,

Urząd Rejestracyjny w Bystrzycy / Registrační úřad Bystřice – Bystřice / Bystrzyca,

Urząd Rejestracyjny w Jabłonkowie / Registrační úřad Jablunkov – Jablunkov / Jabłonków, Bocanovice / Boconowice, Bukovec / Bukowiec, Dolní Lomná / Łomna Dolna, Horní Lomná / Łomna Górna, Hrádek / Gródek, Hrčava, Milíkov / Milików, Návsí / Nawsie, Písečná / Pioseczna, Písek / Piosek,

Urząd Rejestracyjny w Mostach koło Jabłonkowa / Registrační úřad Mosty u Jablunkova – Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa,

Urząd Rejestracyjny we Frydku Mistku / Registrační úřad Frýdek Místek – Frýdek Místek, Baška, Bruzovice, Dobratice, Dolní Domaslovice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Horní Domaslovice, Horní Tošanovice Hukvaldy, Káňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Hamry, Staříč, Sviadnov, Třanovice / Trzanowice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žábeň, Žermanice,

Urząd Rejestracyjny w Dobrej / Registrační úřad Dobrá – Dobrá.

 

Republika Czeska odmówiła azylu Rosjaninowi / Česká republika odřekla Rusovi azyl

 

Czeska Republika odmówiła azylu Rosjaninowi, skazanemu za pisanie prawdy o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Dwa lata temu pisałem na łamach portalu o skazaniu w rosyjskim Permie Władimira Łuzgina, który dostał 200 tysięcy rubli kary za... repostowanie na portalu społecznościowym tekstu, mówiącego o pakcie Ribbentrop-Mołotow i wspólnym ataku Niemiec i ZSRR na Polskę. Łuzgina oskarżono w związku z tym o „rehabilitację nazizmu”. W jaki sposób stwierdzenie, że zbrodniarzowi ktoś dopomógł, można uznać za równoznaczne z usprawiedliwianiem... zbrodni lub je zaprzeczaniem? – rozpaczliwie pytał wtedy obrońca oskarżonego. Sąd nie zajmował się takimi drobiazgami. Uznał za to słuszne stwierdzenie pani prokurator, iż skoro Łuzgin ukończył niegdyś szkołę z czwórką z historii, to musiał wiedzieć, że twierdzenie iż ZSRR wraz z Niemcami napadł na Polskę, jest nieprawdziwe – a zatem kłamał świadomie. Łuzgin bronił się przypominając, że kiedy w latach 90 chodził do szkoły, podręczniki mówiły o pakcie i sojuszu między Stalinem i Hitlerem. Nie pomogło. Został prawomocnie skazany. A dziś dowiadujemy się, że Łuzgin poprosił o azyl polityczny w Czechach. I czeskie władze tego azylu mu odmówiły. „Wyjaśnili, że nie znaleźli podstaw do uznania, że jestem politycznie prześladowany” – mówi Łuzgin. Praga podjęła taką decyzję, mimo że w zeszłym roku złożył on formalną skargę na Rosję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nasuwają się dwa wnioski. Pierwszy – to pytanie o prawdziwą motywację czeskich władz. I drugi, ważniejszy – czy Polska w tej sytuacji nie powinna sama zaproponować Łuzginowi azylu. Bo przecież, w końcu, został on skazany niejako za Polskę... Piotr Skwieciński. wPolityce.pl

 

Česká republika odřekla azyl Rusovi, odsouzenému za psaní pravdy o paktu Ribbentrop-Molotov. Před dvěma roky jsem psal na webu o odsouzení v ruském Permu Vladimira Luzgina, který dostal trest ve výši 200 tisíc rublů za... repostování na společenském webu textu, který hovořil o paktu Ribbentrop-Molotov a společném útoku Německa a SSSR na Polsko. Luzgin byl v souvislosti s tím obviněn o „rehabilitaci nacizmu”. Jak tvrzení, že zločinci někdo pomohl, je možno považovat za synonymické s ospravedlňováním... zločinu nebo jeho odmítnutím? – ptal se tehdy zoufale obhájce obžalovaného. Soud se nezajímal takovými maličkostmi. Avšak považoval za správné tvrzení paní prokurátorky, že jestliže Luzgin ukončil kdysi školu se čtyřkou z dějepisu, potom musel vědět, že tvrzení, že SSSR spolu s Německem zaútočili na Polsko, je nepravdivý – a proto lhal úmyslně. Luzgin se bránil s odůvodnění, že v 90. letech, když chodil do školy, učebnice mluvily o paktu a spojenectví mezi Stalinem a Hitlerem. Nepomohlo. Zůstal právoplatně odsouzen. A dnes se dozvídáme, že Luzgin požádal o politický azyl v Česku. A česká vláda mu tento azyl odřekla. „Vysvětlili jsme, že jsme nenašli opodstatnění, že jsem politický pronásledován” – řekl Luzgin. Praha přijala toto rozhodnutí, přestože v minulém roce odevzdal formální stížnost k Evropskému tribunálu lidských práv. Nabízejí se dva závěry. První – otázka o pravdivou motivaci české vlády. A druhá, důležitější – zda Polsko za této situace samo nemá navrhnout Luzginovi azyl. Bo přece, nakonec, byl obviněn jaksi za Polsko.... Piotr Skwieciński. wPolityce.pl

 

Jerzy Hickiewicz gościem Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich / Jerzy Hickiewicz hostem Sdružení polských elektrotechniků

 

W piątek 1.6.2018 r. z wykładem do Czeskiego Cieszyna przyjechał Jerzy Hickiewicz, profesor Politechniki Opolskiej, dokumentalista elektrotechniki, historyk Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przewodniczący Pracowni Historycznej SEP w Opolu. Jerzy Hickiewicz jest autorem wielu publikacji, m.in. książki „Roman Dzieślewski – pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy”, która jest poświęcona kierowanej przez Romana Dzieślewskiego pierwszej Katedrze Elektrotechniki Politechniki Lwowskiej w okresie międzywojennym, encyklopedii „Polacy zasłużeni dla elektrotechniki,” ze szczególnym uwzględnieniem początków elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i przedstawienie sylwetek pionierów elektryki oraz „Kazimierz Tadeusz Szpotański 1887-1966”, która poświęcona jest wybitnemu inżynierowi, założycielowi zakładu elektrotechnicznego w międzywojennej Polsce, który skutecznie konkurował z takimi potęgami branży elektrotechnicznej jak Siemens czy AEG i w doskonałej kondycji przetrwał światowy kryzys gospodarczy. Przed spotkaniem z elektrykami odbyło się spotkanie profesora Jerzego Hickiewicza z przewodniczącą PZKO, Heleną Legowicz, która przedstawiła działalność Związku. Profesor interesuje się położeniem Polaków zamieszkałych za granicami Polski, sam urodził się na Ukrainie. Na Zaolziu był jednak po raz pierwszy. Tematem prelekcji, jaka odbyła się w biurze Emtestu, siedzibie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, był Ignacy Mościcki (1867-1946), elektryk-samouk, wynalazca, naukowiec, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 1926-1939. Prelegent skoncentrował się na jego działalności naukowej i technicznej. TT

 

V pátek 1.6.2018 přijel s přednáškou do Českého Těšína Jerzy Hickiewicz, profesor Opolské polytechniky, archivář elektrotechniky, historik Sdružení polských elektrotechniků a předseda Pracoviště dějin SEP v Opoli. Jerzy Hickiewicz je autorem mnoha publikací, m. j. knihy „Roman Dzieślewski – první polský profesor elektrotechniky a Jeho spolupracovníci”, která je věnována řízené Romanem Dzieślewským první  Elektrotechnické katedře Lvovské polytechniky v meziválečném období, encyklopedií „Poláci zasloužilí pro elektrotechniku,” ze zvláštním přihlédnutím k začátkům elektrotechnického vysokého školství a ukázáním charakteristik průkopníků elektrotechniky a také „Kazimierz Tadeusz Szpotański 1887-1966”, která je věnována významnému inženýru, zakladateli elektrotechnického podniku v meziválečném Polsku, který úspěšně soutěžil s takovými velikány elektrotechnického oboru, jako Siemens nebo AEG a v dokonalé kondici přečkal světovou hospodářskou krizi. Před setkáním s elektrikáři se uskutečnilo setkání profesora Jerzyho Hiskiewicze s předsedkyní PZKO, Helenou Legowicz, která ukázala činnost Svazu. Profesor se zajímá postavením Poláků, kteří bydlí za hranicemi Polska, sám se narodil na Ukrajině. Avšak na Zaolzí byl poprvé. Tématem přednášky, která se konala v kanceláři Emtestu, sídle Sdružení polských elektrotechniků v České republice, byl Ignacy Moścický (1867-1946), elektrikář-samouk, vynálezce, vědec, tvůrce polského chemického průmyslu, prezident Polské republiky v období 1926-1939. Přednášející se zaměřil na jeho vědeckou a technickou činnost. TT.

 

Hickiewicz w Czeskim Cieszynie. / Hickiewicz v Českém Těšíně (foto: www.zwrot.cz).

 

Dzień Ojca na łamach „Głosu” / Den otce v „Głosu”

 

„Głos” z 22.6.2018 r. zamieścił rozmowy z kilkoma czytelnikami, na temat Dnia Ojca. Dzień ten według polskiej tradycji przypada na 23 czerwca. Jednym z rozmówców był Stanisław Kołorz z Datyń Dolnych, ojciec dwóch córek i dwóch synów. O swoim ojcu powiedział: „Mój tato, Alfred Kołorz, urodził się 17.6.1931 r. w Datyniach Dolnych, gdzie do dziś mieszka w swoim domu rodzinnym. Tak jak większość ojców, starał się przekazać jak najwięcej ze swoich umiejętności i doświadczeń życiowych. To że mój ojciec był bardzo aktywnym społecznikiem i większość swego wolnego czasu poświęcał pracy w PZKO, Macierzy Szkolnej, a później Wspólnocie, powodowało, że całą rodzinę wciągał w tajniki swej pasji życiowej. Często pomagałem mu w organizacji różnych zabaw, wystaw, balów, wycieczek itp., które organizował MK PZKO w Datyniach Dolnych. Oprócz tego uczył mnie szacunku do uczciwych ludzi, do naszego środowiska, uczył mnie być patriotą i dobrym Polakiem. Uczył mnie, że mamy być przez całe życie sami sobą i przed nikim się nie garbić. Mamy zawsze pamiętać, kim się urodziliśmy i nigdy nie wolno nam się za to wstydzić. Razem z mamą wszczepiali nam, że podstawą wszystkiego jest dobre współżycie rodzinne, że rodzina powinna trzymać się razem, nawzajem sobie pomagać i wspierać się. Mile wspominam też czasy, kiedy ojciec przeszedł na emeryturę i pomagał mi przy budowie domu. Był niezastąpionym pomocnikiem i nauczycielem niektórych rzemiosł”.

 

„Głos” z 22.6.2018 zveřejnil rozhovory s několika čtenáři, jejíž tématem byl Den otce. Tento den se podle polské tradice slaví 23 června. Jedním z účastníků rozhovoru byl Stanislav Kołorz z Dolních Datyní, otec dvou dcer a dvou synů. O svém otci řekl: „Můj tatínek Alfred Kołorz se narodil 17.6.1931 v Dolních Datyních, kde dodnes bydlí ve svém rodinném domě. Jako většina otců, se snažil předávat co nejvíce svých znalostí a životních zkušeností. To, že můj otec byl velmi aktivním funkcionářem, a většinu svého volného času věnoval práci v PZKO, Matici školské, a později Soužití, působilo, že celou rodinu vtáhnul do tajů své životní vášně. Často jsem mu pomáhal při pořádání různých zábav, výstav, plesů, výletů atd., které pořádala MS PZKO Dolní Datyně. Kromě toho mne učil úcty ke slušným lidem, k naší společnosti, učil mne být vlastencem a dobrým Polákem. Učil mne, že máme být celý život sami sebou a před nikým se nehrbit. Máme vždy pamatovat, kým jsme se narodili a že se nikdy nesmíme za to hanbit. Spolu s maminkou nám vštěpoval, že základem všeho je dobré rodinné soužití, že rodina má držet spolu, navzájem si pomáhat a podporovat se vzájemně. Mile vzpomínám dobu, kdy otec odešel do důchodu a pomáhal mi při stavbě domu. Byl nezastupitelným pomocníkem a učitelem některých řemesel”.

 

Rosja: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej / Rusko: Mistrovství světa ve fotbale

 

Mundial w Rosji nie był dla polskiej reprezentacji udany. Już po raz kolejny. W meczu otwarcie Polska przegrała z Senegalem 1:2, w meczu o wszystko w Kolumbią 0:3, a w meczu o honor pomimo, że wygrała z Japonią 1:0, kompromitujące było ostatnie 10 minut, bo wynik 0:1 wystarczał Japończykom  do awansu, a Polacy zupełnie nie trudzili się, aby im wstrzelić drugiego gola i tym samym pomóc Senegalowi. W finale mistrzostw zagrali Francuzi z Chorwatami. Chorwaci, pomimo, że przegrali mecz finałowy 2:4, uznani byli za rewelację mundialu. Ich kapitan, Luka Modricz, był ogłoszony najlepszym piłkarzem mistrzostw. Pomimo, że polscy piłkarze byli wyeliminowani już w rozgrywkach grupowych, jedno pierwszeństwo pomimo to mają. Czytelnicy „Deníku” wybrali najpiękniejszą kibicką mundialu sympatyczną dziewczynę z Polski.

 

Šampionát v Rusku nebyl pro polskou reprezentaci úspěšný. Už poněkolikáté. V zahajovacím zápase Polsko prohrálo se Senegalem 1:2, v zápase o všechno s Kolumbii 0:3, a v zápase o čest, přestože zvítězilo s Japonskem 1:0, kompromitujících bylo posledních 10 minut, protože výsledek 0:1 stačil Japonsku k postupu, a Poláci se vůbec neobtěžovali, aby jim vsítili druhý gól a tím pomohli Senegalovi. Ve finále mistrovství hráli Francouzi s Chorvaty. Chorvaté, přestože prohráli finálový zápas 2:4, jsou považováni za překvapení šampionátu. Jejich kapitán, Luka Modrič, byl prohlášen nejlepším fotbalistou mistrovství. I když fotbalisté Polska vypadli hned v základní skupině, jedno prvenství přece jen mají. Čtenáři „Deníku” nejkrásnější fanynkou šampionátu zvolili sympatickou dívku z Polska.

 

Francja – mistrz świata 2018 r. w piłce nożnej, Luka Modricz wybrany najlepszym piłkarzem, czytelnicy „Deníku” najpiękniejszą kibicką wybrali dziewczynę z Polski. / Francie – mistr světa 2018 ve fotbale, Luka Modrič byl zvolen nejlepším fotbalistou, čtenáři „Deníku” zvolili nejkrásnější fanynkou dívku z Polska.

 

Nekrologi

 

Dnia 26.1.2018 r. zmarł w wieku 80 lat działacz ruchu śpiewaczego, członek Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego przy Zarządzie Głównym PZKO, długoletni Prezes Polskiego Zespołu Śpiewaczego Hutnik w Trzyńcu, śp. inż. Jan Hławiczka. Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie zmarłego składa zarząd Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA. / Dne 26.1.2018 zemřel ve věku 80 let funkcionář pěveckého hnutí, člen Pěvecko-muzického sdružení při Hlavním výboru PZKO, dlouholetý Předseda Polského pěveckého sboru Hutnik v Třinci, sp. Ing. Jan Hławiczka. Hluboký soucit rodině zemřelého vyjadřuje výbor Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ.

 

 

Dnia 10.3.2018 r. zmarł w wieku 94 lat śp. inż. Stanisław Przyhoda, zamieszkały w Trzyńcu. Zmarły był długoletnim członkiem Rady Republikowej i Komisji Rewizyjnej ruchu politycznego COEXISTENTIA i członkiem komisji fachowych przy Radzie Miejskiej w Trzyńcu. Wyrazy głębokiego współczucia przekazują rodzinie zmarłego członkowie Rady Republikowej, Rady Wykonawczej i Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA. / Dne 10.3.2018 zemřel ve věku 94 let sp. Ing. Stanislav Przyhoda z Třince. Zemřelý byl dlouholetým členem Republikové rady a Revizní komise politického hnutí COEXISTENTIA a členem odborných komisí Zastupitelstva Města Třinec. Hluboký soucit vyjadřují rodině zemřelého členové Republikové rady, Výkonné rady a Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ. 

 

Gratulacje / Gratuláció / Blahopřání

 

Szanownemu Jubilatowi, Panu inż. Bogusławowi Kalecie, CSc., niezłomnemu orędownikowi poprawnego nazewnictwa szkół Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej, z okazji jego 80. rocznicy urodzin wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza zdrowia, życzy zarząd Organizacji Pożytku Publicznego Koexistencia. / A Tisztelt Jubilánsnak, Ing. CSc. Bohuslav Kaleta úrnak, a csehországi lengyel iskolák helyes szakszókincse rendíthetetlenϋl esedező harcosának, 80.szϋletésnapja alkalmából a legjobbakat, főleg egészséget kíván a Koexistencia Kӧzhasznú Társaság igazgatótanácsa. / Váženému Jubilantovi, Panu Ing. Bohuslavu Kaletovi, CSc., neochvějnému mluvčímu korektního názvosloví škol Školství polské národnostní menšiny v České republice, u příležitosti jeho 80. výročí narození, vše nejlepší, zejména zdraví, přeje správní rada Obecně prospěšné společnosti Koexistencia.

 

 

Po raz dziewiąty Koło PZKO Czeski Cieszyn-Osiedle zorganizowało w ośrodku Bowling-Squash turniej kręgli o mistrzostwo Miejscowych Kół PZKO w Czeskim Cieszynie. Zawody rozegrano 24.3.2018 r. Na zdjęciu kulą bowlingową rzuca Władysław Niedoba / A kilencedik alkalommal megtartott PZKO Helyi Csoportjainak tekebajnokságát a Český Těšín-lakótelepi PZKO rendezte meg a Český Těšín-i  Bowling-Squash kӧzpontban.  A versenyeket 2018 március 24.-én tartották meg. A felvételen Vladislav Niedoba éppen a bowlinggolyót dobja el. / Podeváté PZKO Český Těšín-sídliště uspořádalo ve středisku Bowling-Squash turnaj kuželek o mistrovství Místních skupin PZKO v Českém Těšíně. Závody proběhly 24.3.2018. Na snímku bowlingovou koulí vrhá Vladislav Niedoba (foto: www.zwrot.cz).

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 20.7.2018, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku