xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

9 – 9/2006 (18.12.2006)

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Józef Chmiel prezentuje tablicę z mostu przez rzekę Olzę w Darkowie / Josef Chmiel ukazuje původní ceduli z mostu přes řeku Olzu v Darkově

 

Vánoční a novoroční pozdrav předsedy Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

Při příležitosti blížících se vánočních svátků a nového roku s úctou a s láskou pozdravuji všechny milé členy a stoupence Politického hnutí Coexistentia-Soužití, jakož i naše ctěné členy zastupitelstev, kteří byli zvoleni v nedávných komunálních volbách v nominaci našeho Hnutí. Vyjadřuji Vám upřímné poděkování za záslužnou práci, kterou jste vykonali pro posílení národní identity národních menšin v České republice, jakož i na podporu tolerantního a harmonického soužití s většinovým českým národem. Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2007. ze srdce přeji dobré zdraví, mnoho úspěchů, štěstí a radosti

PhDr. László Attila Kocsis

 

 

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom elnökének karácsonyi  és újévi köszöntője

 

Ünnepek és az újév közeledtével tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Coexistentia- Együttélés Politikai Mozgalom minden kedves tagját és követőjét, valamint a nem régi helyhatósági választásokon Mozgalmunk jelöltjeiként megválasztott tisztelt képviselöinket. Öszinte köszönetemet fejezem ki Önöknek a Cseh Köztársaságbeli  nemzeti kisebbségek nemzeti önazonosság-tudatának erősítése és a többségi cseh  nemzettel való toleráns és békés együttélése érdekében végeztt hasznos munkájukért. Szívböl kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és az új – 2007. Évben jó egészséget, sok sikert szerencsét és boldogságot.

PhDr. László Attila Kocsis

 

Życzenia przewodniczącego Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku z szacunkiem i miłością pozdrawiam wszystkich miłych członków i sympatyków Ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, jak również i naszych szanownych radnych, którzy byli wybrani w niedawnych wyborach komunalnych z nominacji naszego Ruchu. Wyrażam Państwu uprzejme podziękowanie za zasługującą na uznanie pracę, którą wykonali Państwo dla wzmocnienia świadomości tożsamości narodowej mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, jak również i za wspieranie ich tolerancyjnego i harmonijnego współżycia z większościowym narodem czeskim. Życzę Państwu przyjemnego spędzenia świąt bożonarodzeniowych, a do Nowego Roku 2007 z całego serca życzę dobrego zdrowia, dużo szczęścia i radości.

   PhDr. László Attila Kocsis  

 

9.12.2006 r.: Obradowała Rada Wykonawcza Wspólnoty

9.12.2006: Jednala Výkonná rada Soužití

 

   W Węgierskim Ośrodku Kultury w Pradze odbyło się w sobotę 9.12.2006 r. zebranie Rady Republikowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota. Wzięło w nim udział 16 członków Rady Republikowej, z tego 6 – Polskiej Sekcji Narodowej i 10 – Węgierskiej Sekcji Narodowej, przybył też przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Obrady prowadził przewodniczący Ruchu, László Attila Kocsis. Minutą ciszy wspomniano ofiary niedawnej tragedii górniczej na kopalni Halemba na Śląsku. W sprawozdaniu programowym, które podsumowało okres ostatniego półrocza Kocsis pozytywnie ocenił wyniki wyborów komunalnych. Dzięki zaangażowaniu działaczy Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnota zachowała swój dorobek i uzyskała ponownie 40 mandatów w radach miast i gmin. Niestety, nie sprawdziła się w tych wyborach forma współpracy z SNK ED. W Czeskim Cieszynie, Hawierzowie i Boguminie zgłosiliśmy listy koalicyjne, a w nawiązaniu na podpisaną umowę o współdziałaniu Hybášková – Kocsis oczekiwaliśmy większe zaangażowanie działaczy SNK ED, przede wszystkim wsparcie finansowe kampanii. Do prestiżu Ruchu przyczyniło się wygłoszenie przez Kocsisa referatu w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

   Oprócz sprawozdania przewodniczącego Ruchu, przewodniczący sekcji narodowych, polskiej, Władysław Niedoba, i węgierskiej, László Derian, wygłosili sprawozdania z działalności sekcji. Sprawozdanie finansowe przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Przyhoda. Przewodniczącym komisji mandatowej został wybrany Józef Pietrus, a komisji wnioskodawczej István Palágyi.

 

 

    Najważniejszym zadaniem na najbliższy okres jest opracowanie formy współpracy z radnymi Wspólnoty, chodzi o zapewnienie serwisu informacyjnego i opracowanie terminu spotkań z radnymi. Wspólnota ma w gminach 2 wice wójtów (Wędrynia, Kocobędz) i 6 członków zarządów gminy (Wędrynia, Kocobędz, Bukowiec, Gródek, Lutynia Dolna, Olbrachcice).

    W uchwale Rada Republikowa upoważniła sekcje narodowe, m. in. do opracowania swoich zastrzeżeń dotyczących sprawozdania pt. „Sytuacja mniejszości narodowych w Republice Czeskiej za rok 2006“ opracowanego przez komisje rządowe Republiki Czeskiej oraz do omówienia procesu ratyfikacji Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. W dyskusji na ten temat wziął udział m in. Juraj Nemes, ekspert prawny sekcji węgierskiej. Stanisław Gawlik w imieniu Stowarzyszenia Pożytku Publicznego Koexistencia zaprosił na konferencję wspomnieniową z okazji 70 rocznicy narady przywódców polskiej opozycji na uchodźstwie, która przebiegła 12.12.2006 r. w posiadłości posła Václava Volného w Palkowicach. Rada Republikowa dokonała też oceny naszego pisma. Skarbnik, Władysław Drong, wybrał składki członkowskie. Nawet skromne pieniądze ofiarowane przez członków Ruchu mają bardzo ważne znaczenie, ponieważ są głównym źródłem finansowania działalności Ruchu.

    Termin Kongresu Ruchu ustalono na sobotę 14.4.2007 r. Kongres odbędzie się w Czeskim  Cieszynie. Wstępnie zaakceptowano plan zebrań Rady Wykonawczej i Rady Republikowej na rok 2007. Rada Republikowa obradować będzie w czerwcu w Ostrawie oraz we wrześniu w Pradze. Zebrania Rady Wykonawczej zwoływane będą co dwa miesiące. Na następnym zebraniu Rady Wykonawczej, które odbędzie się 13.1.2007 r., omówione będą sprawy finansowe działalności Ruchu oraz przygotowania sprawozdania audytorskiego za rok 2007, uchwali zadania na rok 2007 oraz zajmie się przygotowaniem organizacyjnym Kongresu. W marcu sekcje narodowe na swoich Konwentach wybiorą delegatów na Kongres Ruchu i przygotują wnioski do programu Ruchu.

   W zebraniu wziął udział przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, Zygmunt Stopa. W swoim przyczynku dyskusyjnym podkreślił, że PZKO jako stowarzyszenie polskiej mniejszości narodowej działa na innych zasadach prawnych, ale jego cele i zadania – ochrona mniejszości narodowych są podobne. Do organizowania imprez oświatowych i kulturalnych jest potrzebne wsparcie polityczne, i tu PZKO i Wspólnota uzupełniają się. Stopa wręczył prezesowi Wspólnoty wydany przez PZKO „Kalendarz Śląski 2007“.

 

V Maďarském Kulturním Středisku v Praze se v sobotu 9.12.2006 konala, za účasti 16 členů, z toho 6 Polské národní sekce a 10 Maďarské národní sekce schůze Republikové rady Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Byl přítomen také předseda revizní komise. Jednání řídil předseda Hnutí László Attila Kocsis. Minutou ticha bylo vzpomenuto na oběti nedávného důlního neštěstí na dole Halemba ve Slezsku. V programové zprávě, která shrnula činnost za období posledního pololetí, Kocsis kladně zhodnotil výsledky komunálních voleb. Díky aktivnímu přístupu funkcionářů Polské národní sekce Soužití obhájilo svůj výsledek a získalo opět 40 mandátů v zastupitelstvech měst a obcí. Bohužel, nesplnila se v těchto volbách forma spolupráce se SNK ED. V Českém Těšíně, Havířově a Bohumíně jsme přihlásili koaliční listiny, a v návaznosti na podepsanou smlouvu o součinnosti Hybášková – Kocsis jsme očekávali vstřícnější přístup funkcionářů SNK ED, především nám šlo o finanční podporu kampaně. Do zvýšení prestiže Hnutí se přičinilo přednesení Kocsisem referátu v sídle Evropského parlamentu v Bruselu.

    Kromě zprávy předsedy Hnutí, předsedové národních sekcí, polské Vladislav Niedoba a maďarské László Derian, přednesli zprávy z činnosti sekcí. Finanční zprávu přednesl předseda Revizní komise, Stanislav Przyhoda, předsedou mandátové komise byl zvolen Josef Pietrus a návrhové komise István Palágyi.

   Nejdůležitějším úkolem na nejbližší období je zpracování formy spolupráce se členy zastupitelstev za Soužití, jde o zajištění finančních podkladů a přípravu termínů setkání se členy zastupitelstev. Soužití má v obcích 2 místostarosty (Vendryně, Chotěbuz) a 6 členů Rad (Vendryně, Chotěbuz, Bukovec, Hrádek, Dolní Lutyně, Albrechtice). V usnesení Republiková rada zmocnila národní sekce mj. zpracovat své připomínky týkající se zprávy p. n. „Situace národnostních menšin v České republice za 2006 rok“, kterou zpracovala komise vlády ČR a projednat průběh ratifikace Evropské charty menšinových či regionálních jazyků. V diskusi na toto téma vystoupil mj. Juraj Nemes, právní expert maďarské sekce. Stanislav Gawlik jménem Obecně prospěšné společnosti Koexistencia pozval 12.12.2006 na vzpomínkovou konferenci u příležitostí 70 výročí porady vedoucích činitelů polské exilové opozice na statku poslance Václava Volného v Palkovicích. Republiková rada zhodnotila rovněž naši tiskovinu. Pokladník Władysław Drong vybral členské příspěvky. I skromné peníze věnované členy Hnutí mají velký význam, protože jsou hlavním zdrojem financování Hnutí.

   Termín Kongresu Hnutí byl určen na sobotu 14.4.2007 Kongres se bude konat v Českém Těšíně. Předběžně byl schválen plán schůzí Výkonné rady a Republikové rady na 2007 rok. Republiková rada bude jednat v červnu v Ostravě a v září v Praze. Schůze Výkonné rady bude svolávána každé 2 měsíce. Na příští schůzi Výkonné rady, která se bude konat 13.1.2007 budou projednávány otázky financování činnosti Hnutí a přípravy auditorské zprávy za 2006 rok, budou schváleny úkoly na 2007 rok a projednána bude organizační příprava Kongresu Hnutí. V březnu národní sekce na svých Konventech zvolí delegáty na Kongres Hnutí a připraví návrhy na program Hnutí.

    Na schůzi byl přítomen předseda Hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového, Zygmunt Stopa. Ve svém příspěvku zdůraznil, že PZKO jako občanské sdružení polské národnostní menšiny funguje na jiných právních principech, ale jeho cíle a úkoly – ochrana národnostních menšin jsou obdobné. Pro organizování kulturních a osvětových akcí je nutná politická podpora, a proto v této otázce se PZKO a Soužití vzájemně doplňují. Stopa předal předsedovi Soužití vydaný v nakladatelství PZKO „Kalendarz Śląski 2007“.

 

Plan zebrań w 2007 roku / Plán schůzí v 2007 roce

 

Výkonná rada / Rada Wykonawcza              13.1.2007 (sobota), Český Těšín / Cz. Cieszyn

Výkonná rada / Rada Wykonawcza              10.3.2007 (sobota), Praha / Praga

Kongres                                                         14.4.2007 (sobota), Český Těšín / Cz. Cieszyn

Republiková rada / Rada Republikowa          14.4.2007 (sobota), Český Těšín / Cz. Cieszyn

Výkonná rada / Rada Wykonawcza              12.5.2007 (sobota), Český Těšín / Cz. Cieszyn

Republiková rada / Rada Republikowa          15.6.2007 (pátek), Ostrava / Ostrawa

Výkonná rada / Rada Wykonawcza              14.7.2007 (sobota), Český Těšín / Cz. Cieszyn

Výkonná rada / Rada Wykonawcza              15.9.2007 (sobota), Praha / Praga

Republiková rada / Rada Republiokowa        15.9.2007 (sobota), Praha / Praga

Výkonná rada / Rada Wykonawcza              24.11.2007 (sobota), Český Těšín / Cz. Cieszyn

 

12.12.2006 r – Konferencja w Palkowicach

12.12.2006 – Seminář v Palkovicích

 

We wtorek 12.12.2006 r. w 70. rocznicę pierwszej polsko-czechosłowackiej Konferencji Palkowickiej odbyła się w Urzędzie Gminnym w Palkowicach druga konferencja, której ideą przewodnią było, podobnie jak przed siedemdziesięciu laty, współdziałanie Polaków i Czechów na płaszczyźnie politycznej i kulturalnej. Konferencję zagaił występ uczniów miejscowej szkoły złożony z utworów Juliana Tuwima i Jana Brzechwy oraz kolęd polskich. Wiersze w oryginale recytował nauczyciel Lukáš Biolek.

    W lutym 1936 roku w posiadłości byłego premiera RP Ignacego Paderewskiego w Morges nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii odbyło się spotkanie polskich polityków opozycyjnych, które przeszło do historii pod nazwą Front Morges. Uczestnicy spotkania, m.in. Paderewski, gen. Józef Haller i Wincenty Witos, wyrazili sprzeciw wobec polityki polskiego rządu sanacyjnego. W czerwcu 1936 roku, przebywający już od trzech lat na emigracji w Czechosłowacji, były premier, Wincenty Witos, zorganizował w posiadłości posła, rolnika Václava Volnego w Palkowicach koło Frydka konferencję, której uczestnicy – m.in. Wojciech Korfanty, Karol Popiel, gen. Haller – opowiedzieli się przeciwko polityce wewnętrznej i zagranicznej rządu polskiego oraz żądali zerwania kontaktów z nazistowskimi Niemcami i nawiązania ścisłej współpracy z Czechosłowacją i Francją.

    Referaty wygłosili historycy prof. Miloš Trampl z Ołomuńca i Henryk Przybylski  z Katowic, koreferaty: Janina Kupiec, dyrektorka Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Stanisław M. Gebhard, prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im.  I. Paderewskiego. Wśród gości obecni byli m.in. wicewojewoda Petr Adamec, starosta Gródka Pavel Tomčala i były senator Emil Škrabiš. Konferencję prowadził Stanisław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Pożytku Publicznego Koexistencia, w trakcie obrad odczytano list prezesa Ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, László Attila Kocsisa. Organizatorami konferencji byli: samorząd gminy Palkowice, Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koexistencia i Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

 

   V úterý 12.12.2006 na počest 70. výročí prvního polsko-československého palkovického semináře se konal na Obecním úřadě v Palkovicích druhý seminář, jehož hlavním původním mottem byla, obdobně jako před sedmdesáti léty, současnost Poláků a Čechů v politické a kulturní oblasti. Seminář zahájilo vystoupení žáků místní školy, na které se složily básně Juliana Tuwina a Jana Brzechwy a polské koledy. Básně v originále recitoval učitel Lukáš Biolek.

   V únoru 1936 roku se na statku bývalého předsedy vlády Polské republiky Ignáce Paderewského v Morges u Ženevského jezera ve Švýcarsku konalo setkání polských opozičních politiků, známe jako Fronta Morges. Účastníci setkání, m. j. Paderewski, gen. Josef Haller a Wincenty Witos, se ohradili vůči politice polské sanační vlády. V červnu 1936 roku pobývající již tři roky v emigraci v Československu, bývalý premiér Vincent Witos, uspořádal na statku poslance, rolníka Václava Volného v Palkovicích u Frýdku seminář, jehož účastníci, m. j. Wojciech Korfanty, Karol Popiel, gen. Haller – se přihlásili proti vnitřní a zahraniční politice polské vlády a žádali přerušit vztahy s nacistickým Německem a navázat úzkou spolupráci s Československem a Francií.

    Referáty přednesli historici prof. Miloš Trampl z Olomouce a Henryk Przybylski z Katovic, koreferáty Janina Kupiec, ředitelka Muzea Vincenta Witose ve Wierzchoslawicích a Stanislav M. Gebhard, předseda Fundace obnovy demokracie I. Paderewského. Mezi hosty byli mezi jinými zástupce hejtmana Petr Adamec, starosta Hrádku Pavel Tomčala a bývalý senátor Emil Škrabiš. Seminář řídil Stanislav Gawlik, předseda Obecně prospěšné společnosti Koexistencia. Během jednání byl přečten pozdravný dopis předsedy Politického hnutí Coexistentia-Soužití László Attily Kocsise. Pořadateli konference byli Obecní úřad v Palkovicích, Obecně prospěšná společnost Koexistencia a Muzeum Vincenta Witose ve Wierzchoslawicích.

 

Pozdravný dopis starostovi Palkovic Radimu Bačovi

 

Vážený pane Starosto, jménem Politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Egyutttlés-Spivżitja v České republice i jménem svým zasílám Vám a Vašim prostřednictvím všem ctěným účastníkům vzpomínkové konference, konané při příležitosti 70. výročí porady vedoucích činitelů polské exilové opozice na statku poslance Václava Volného, vřelé pozdravy s přáním zdárného průběhu této významné akce. Naše Hnutí, které za celé období 17 let své existence důsledně hájí lidská práva a práva národnostních menšin v České republice, je hrdé na to, že polská exilová opozice vyvíjela svou činnost proti diktátorskému režimu Piłsudského a sanace, tedy i za lidská práva, také na území Československa. Každoročně si s úctou připomínáme, že v letech 1933-1939 zde žil v emigraci její vůdčí osobnost, bývalý předseda vlády Wincenty Witos a další vedoucí činitelé polské opozice.

   Vážený pane Starosto, prosím tlumočte organizátorům vzpomínkové konference – Zastupitelstvu obce Palkovice, Obecně prospěšné společnosti Koexistencia a Muzeu W. Witosa ve Wierzchoslawicích, naše uznání a poděkování za jejich záslužnou práci, a účastníkům konference přání důstojných oslav, které symbolicky zapadají do oslav Mezinárodního dne lidských práv, připadajícího právě na dnešní den.

   Závěrem Vám přeji veselé prožití blížících se vánočních svátků a do nového roku vše nejlepší, především dobré zdraví! Přijměte, prosím, výraz mé úcty a přání mnoho dalších úspěchů ve Vaší zodpovědné práci starosty obce Palkovice.

S pozdravem Dr. Kocsis Ladislav

 

Z archívu Hnutí

Projev předsedy politického hnutí Coexistentia-Soužití v ČR PhDr. Ladislava Kocsise na mezinárodním semináři

 

Vážené dámy a pánové,

dovolte mně, prosím, abych jménem Politického hnutí Coexistentia-Együttélés-Soužití-Spivżitja-Wspólnota-Zusammenleben v České republice Vás co nejsrdečněji pozdravil na tomto mezinárodním semináři, a přednesl tento úvodní projev k problematice národnostních menšin „15 let v politice za práva národních menšin v České republice“, jak je uvedeno v samotném názvu tématu semináře, je zároveň i obdobím 15 let existence a činnosti našeho Hnutí, které nejen politicky sdružuje národnostní menšiny v naší zemi, ale důsledně háji jejich zájmy.

   Hnutí ve své činnosti v průběhu oněch 15 let vždy sledovalo základní politický cíl spočívající v programovém prosazování, ochraně a dalším rozvíjení lidských práv, základních svobod, demokracie a právního státu s důrazem na práva zde žijících národnostních menšin, na což odkazuje i výše uvedené vícejazyčné užívání názvů organizace. Z pohledu zájmu národnostních menšin jsme se snažili naplňovat cíle Hnutí v oblastech státní správy, samosprávy, legislativy, bezpečnosti, soudnictví, ekonomiky, dopravy, životního prostředí, zdravotnictví, sociální politiky, předně ve školství a kultuře, abychom i tím napomáhali uchování národní identity jejich příslušníků. Vycházeje ze skutečnosti, že evropská integrace znamená kvalitativní vzrůst možnosti a podmínek v pochopení místa a zájmu menšin ve společnosti většinového národa, po vstupu České republiky do Evropské unie jsme politické cíle Hnutí konkretizovali v prosazování práv na 1) používání vlastního jazyka v úředním styku, 2) vzdělání v mateřském jazyce garantované státem, 3) účastí na řešení věcí týkající se národnostních a etnických menšin, 4) šíření informací ve svém jazyce, 5) rozvoj vlastních kulturních tradic a zachování kulturních památek a statků.

   Různorodost menšin vyžadovala zvláštní přístup k řešení jejich specifických potřeb a problémů. Zatímco jsme např. u Poláků, kteří v Moravskoslezském kraji tvoří kompaktnější celek, vyvíjeli mimořádné úsilí na přípravu komunálních voleb, aby se jejich zástupci dostali do zastupitelských orgánů, což se dosud vždy dobře dařilo, rovněž tak řešení problémů na úseku národnostního školství, u Maďarů, kteří žijí v diaspoře, takové priority stanovené nebyly.

   To co pro všechny národnosti bylo v popředí zájmu, byla potřeba právně upravit jejich postavení a práva. Proto jsme všemožně prosazovali přijetí takového zákona. S uspokojením můžeme konstatovat, že naše připomínky k návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých souvisejících zákonů, byly do značné míry akceptovány a tak přijetí tohoto zákona – č. 273/2001 Sb. považujeme za úspěšné naplnění i našeho několikaletého úsilí. Nyní však půjde o to, aby se jeho jednotlivá ustanovení důsledně dodržovala. Naše poznatky však svědčí o jejich nepochopení či obcházení v mnoha případech. Jsou například značné rezervy na úseku péče státu o rozvoj menšinového národnostního školství, při finančním a jiném zabezpečení školských zařízení, stále hrozí jejich uzavírání.

   Méně úspěšní jsme byli v roce 2003 při předkládání podnětů nejvyšším státním činitelům k legislativním úpravám zákona o obcích – č. 128/2000 Sb., zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích – č. 65/2001 Sb., či volebních zákonů. Např. k požadavku zákona o obcích, který stanoví, že v obcích obývaných příslušníky národnostních menšin se názvy a označení budov podmiňuje petici nejméně 40 % zletilých občanů obce hlásících se k této národnostní menšině, jsme navrhli vypustit ze zákona tuto podmínku předkládání petice. Ve své odpovědi tehdy předseda vlády ČR V. Špidla uvedl, že naše návrhy považuje za podnětné, postupuje je k dalšímu řízení odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR, sekretariátu Rady vlády pro lidská práva a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, a současně je žádá, aby tyto podněty případně využily ve stanoviscích k návrhům legislativních změn v příštím období. S ještě menším pochopením se setkalo naše snažení o odstranění z právního řádu ČR princip kolektivní viny, o který se opírají dekrety prezidenta Beneše, jež měly krajně negativní dopad na život Němců, Maďarů, zejména v ekonomické oblasti i Poláků, Chorvatů a dalších národností v Československu krátce po skončení druhé světové války.

   Přehodnocení Benešových dekretů věnuje Soužití velkou pozornost již přes patnáct let, tedy prakticky od svého založení, ale bohužel bez větších úspěchů. Vycházíme z toho, že v prostředí evropské integrace se vytvářejí podmínky a lepší možnosti k překonání některých historických křivd mezi dnes již přátelskými sousedskými státy. Jedná se o křivdy vzniklé v minulosti, které ještě i v současné době vytvářejí nepravý, zkreslený obraz o postojích a místě menšin. Německé a maďarské menšině v bývalé Československé republice byla připisována kolektivní vina za rozbití republiky a bez rozdílu skutečného občanského postoje byly uplatňovány sankce v rámci poválečných dekretů prezidenta Beneše. Proto jsme nemohli politicky jednoznačně podporovat ani oceňovací akce (zákon o jeho zásluhách o budování státu, postavení sochy v Praze před ministerstvem zahraničních věcí). Jeho opatření týkající se poválečného odsunu menšin, jejichž zájmy zastupujeme, jsou bezesporu kontroverzní. Poukazujeme na to i v dopisu adresovaném předsedovi vlády ČR Jiřímu Paroubkovi ze 17. listopadu tohoto roku, který je naši reakcí na jeho smělou iniciativu omluvy německým antifašistům.

   Hnutí stálou pozornost věnuje také otázce uctění památky hraběte Jánose Esterházyho a jeho rehabilitaci. Rovněž tak pečuje o různá pietní místa, jakým jsou pamětní deska připomínající pobyt premiéra předválečného Polska Wincentego Witose v Hrádku, pomník 550 umučených Poláků v Mírově, památník hraběte Jánose Esterházyho také v Mírově, pamětní tabule Františka Rákoczího II. v Praze, hroby maďarských vojáků – antifašistů ve Zlaté Koruně, pamětní deska starosty Karviné Dr. Wacława Olszaka, umučeného fašisty. Organizované připomenutí různých výročí totiž významnou měrou přispívají k zachování a posílení národní identity příslušníků národnostních menšin.

   Vzájemné poznávaní, porozumění, tolerance a solidárnost příslušníků národnostních menšin navzájem a jejich pokojné soužití s českým většinovým národem je stejným základním pilířem politiky Hnutí, jakým je ochrana práv menšin, projednávaná v první části toho referátu. Náš hlavní cíl, tj. Pokojné a harmonické soužití, je vyjádřen i samotným názvem Hnutí „Coexistentia-Soužití“. K dosažení toho má napomoci i rozvoj dobré spolupráce mezi naší společnou vlasti – Českou republikou, kterou si vysoce vážíme a k nimž chováme své nejupřímnější city a loajalitu, a mezi našimi mateřskými zeměmi, k nimž se také vždy s láskou hlásíme. Složitá situace maďarské menšiny v ČR ve vztahu k MR nastala v důsledku toho, že od roku 1993 nejsou sousední země. Tak se stalo, že se na nás například nevztahuje takzvaný krajanský zákon, který jsme sice uvítali, zároveň však namítali, že se vztahuje pouze na Maďary žijící v sousedních zemích. Ještě větší zklamání vyvolal u nás neplatný výsledek zmařeného referenda v Maďarsku v prosinci 2004 roku k otázce dvojího občanství.

   Členství našich zemí v Evropské unii vyžaduje i od Hnutí Coexistentia-Soužití zvýšené úsilí na podporu prohloubení evropské integrace, která by však neměla brzdit dosavadní vzájemnou úzkou spolupráci států Visegradské čtyřky. V našich podmínkách má mimořádný význam podpora regionální a strukturální politiky Unie, protože jejím prostřednictvím EU významnou měrou přispívá k rozvoji zaostávajících oblastí, jakou je i Moravskoslezský kraj, zejména v restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných čtvrtí. Hlavním cílem je vytváření pracovních míst. Jde nám o to, aby Hnutí napomohlo zejména získávání potřebných prostředků ze strukturálních fondů EU k podpoře všestranného rozvoje našeho regionu. Zastáváme názor, že když se daří státu, kde žijeme, daří se i nám. Proto musíme i my, příslušníci národních menšin v České republice spolu s většinovým českým národem v maximální míře přispívat ke zvelebení naší společné vlasti, nevzdat se přitom našeho přirozeného práva na uchování své národní identity. Výsledky posledního sčítání lidu v ČR však jsou v tomto směru alarmující. Nemůžeme sdílet názor, že asimilace je přirozený jev, ani obyvatele některých občanských sdružení národnostních menšin, že svými neústupnými požadavky by mohly vyvolat pochybnosti ze strany našich českých spoluobčanů a zejména státních orgánů o své loajalitě a v důsledku toho by mohly přijít o státní podporu na rozvoj národnostní kultury, vzdělanosti a národnostního tisku.

   Vážené dámy a vážení pánové, dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení vyjádřil přesvědčení, že tento mezinárodní seminář bude probíhat právě ve znamení opravdového harmonického soužití menšinového a většinového obyvatelstva, a přátelských partnerských vztahů mezi našimi zeměmi. Děkuji Vám za milou pozornost!

 

ZARZĄD MIASTA W OSTRAWIE / MĚSTSKÁ RADA OSTRAVA

 

Ostrava / Ostrawa – (11): rada / zarząd – ČSSD (6), ODS (5), primátor / prezydent – Petr Kajnar (ČSSD), zástupce primátora / wiceprezydent – Lukáš Ženatý (ODS)

 

ZARZĄDY MIAST / RADY MĚST

 

Bohumín / Bogumin – (5): rada / zarząd – ČSSD (5), starosta / burmistrz – Petr Vícha (ČSSD), místostarosta / zastępca burmistrza – Josef Plášil (ČSSD)

Rychvald / Rychwałd – (5): rada / zarząd – ČSSD (3), ODS (2), starosta / burmistrz – Jiří Absolon (ČSSD), místostarosta / zastępca burmistrza – Ivana Janíková (ODS)

Orlová / Orłowa – (11): rada / zarząd – ČSSD (5), ODS (4), SNK ED (2), starosta / burmistrz – Jiří Michalík (ČSSD), místostarosta / zastępca burmistrza – Radislav Mojžíšek (SNK ED), místostarosta / zastępca burmistrza – Martin Sliwka (ODS), v radě / z zarządzie Bogusław Chwajol (SKN ED)

Karviná / Karwina – (11): rada / zarząd – ČSSD (6), ODS (4), SNK+kn „Naše Karvinsko“ (1), primátor / prezydent – Tomáš Hanzel (ČSSD), zástupce primátora / wiceprezydent – Libor Závacký (ČSSD), zástupce primátora / wiceprezydent – Jan Wolf (ČSSD), zástupce primátora / wiceprezydent – Zbyněk Gajdacz (ODS), zástupce primátora / wiceprezydent – Petr Juras (ODS), v radě / z zarządzie Petr Dyszkiewicz (COEX+kn „Naše Karvinsko“)

Český Těšín / Czeski Cieszyn – (9): rada / zarząd – KDU-ČSL (4), ODS (3), Nestraníci (2), starosta / burmistrz – Vít Slováček (KDU-ČSL), místostarosta / zastępca burmistrza – Milan Pecka (ODS), místostarosta / zastępca burmistrza – Stanisław Folwarczny (Nestraníci)

Třinec / Trzyniec – (11): rada / zarząd – snk „Osobnosti pro Třinec“ (4), SNK ED+kn (3), ČSSD (3), KDU-ČSL (1), starosta / burmistrz – Věra Palkovská (SNK „Osobnosti pro Třinec“), místostarosta / zastępca burmistrza – Milada Hejmajová (SNK ED+kn), místostarosta / zastępca burmistrza – Ivo Kantor (SNK „Osobnosti pro Třinec“), místostarosta / zastępca burmistrza – Radim Kozlovský (SNK „Osobnosti pro Třinec“), v radě / w zarządzie Igor Petrow (SKN ED+kn)

Jablunkov / Jabłonków – (7): rada / zarząd – skn (4), KDU-ČSL (2), ODS (1), starosta / burmistrz – Petr Sagitarius (skn), místostarosta / zastępca burmistrza – Stanisław Jakus (skn)

 

ZARZĄDY GMIN / RADY OBCÍ

 

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna (5): rada / zarząd – ODS (2), Nezávislí (1), COEX (1) KDU-ČSL (1), starosta / wójt – Pavel Buzek (ODS), místostarosta / zastępca wójta – Jan Fismol (Nezávislí), v radě / w zarządzie Jan Czapek (COEX)

Doubrava / Dąbrowa (1): starosta / wójt – Květuše Szyroká (SNK ED)

Petrovice u Karviné / Piotrowice koło Karwiny (7): rada / zarząd – ODS (3), ČSSD (2), KSČM (1), KDU-ČSL (1), starosta / wójt – Petr Trojek (ODS), místostarosta / zastępca wójta – Marian Lebiedzik (ČSSD)

Stonava / Stonawa (1): starosta / wójt – Andrzej Feber (Nestraníci)

Albrechtice / Olbrachcice (5): rada / zarząd – ODS (2), KSČM (1), ČSSD (1), COEX (1), starosta / wójt – Vladislav Šipula (KSČM), místostarosta / zastępca wójta – Juraj Legindi (ČSSD), v radě / w zarządzie Stanisław Kowalski (COEX)

Horní Suchá / Sucha Górna (5): rada / zarząd – SNK ED (3), ČSSD (1), KSČM (1), starosta / wójt – Jan Lipner (SNK ED), místostarosta / zastępca wójta – Josef Žerdík (SNK ED)

Těrlicko / Cierlicko (5): rada / zarząd – ODS (3), ČSSD (2), starosta / wójt – Lydie Vašková (ODS), místostarosta / zastępca wójta – Miroslav Fojtík (ČSSD)

Chotěbuz / Kocobędz (5): rada / zarząd – KDU-ČSL (2), COEX (2), ČSSD (1), starosta / wójt – Martin Pinkas (KDU-ČSL), místostarosta / zastępca wójta – Bronisław Mrózek (COEX), v radě / w zarządzie Władysław Niedoba (COEX)

Ropice / Ropica (5): rada / zarząd – SNK 1 (2), SNK 2 (3), starosta / wójt – Uršula Waniová (SNK „Za rozvoj Ropice“), místostarosta / zastępca wójta – Jan Bazgier (SNK „Za Ropici zdravější“)

Třanovice / Trzanowice (5): rada / zarząd – SNK (3), KDU-ČSL (2), starosta / wójt – Jan Tomiczek (SNK), místostarosta / zastępca wójta – Petr Korč (SNK)

Hnojník / Gnojnik (5): rada / zarząd – SNK (3), KDU-ČSL (2), starosta / wójt – Dagmar Molinová (SNK), místostarosta / zastępca wójta – Ignác Krawiec (KDU-ČSL)

Řeka / Rzeka (1): starosta / wójt – Jan Fehér (SNK)

Smilovice / Śmiłowice (1): starosta / wójt – Pavel Szalbut (NK)

Komorní Lhotka / Ligotka Kameralna (1): starosta / wójt – Stanisław Ćmiel (SNK)

Střítež / Trzycież (1): starosta / wójt – Jaroslav Molin (SNK)

Wędrynia / Vendryně (5): rada / zarząd – SNK (3), COEX (2), starosta / wójt – Rudolf Bilko (SNK), místostarosta / zastępca wójta – Bogusław Raszka (COEX), v radě / w zarządzie Bronisław Zawada (COEX)

Nýdek / Nydek (5): rada / zarząd – SNK (5), starosta / wójt – Jan Konečný (SNK), místostarosta / zastępca wójta – Adam Morcinek (SNK)

Bystřice / Bystrzyca (5): rada / zarząd – SNK 2 (2), COEX (2), SNK 3 (1), starosta / wójt – Ladislav Olšar (ČSSD), místostarosta / zastępca wójta – Roman Wróbel (SNK 2), v radě / w zarządzie Mariusz Wałach (SNK 2)

Košařiska / Koszarzyska (1): starosta / wójt – Jana Kohútová (KDU-ČSL)

Hrádek / Gródek (5): rada / zarząd – SNK 1 (3), COEX (1), SNK 2 (1), starosta / wójt – Pavel Tomčala (SNK 1), místostarosta / zastępca wójta – Robert Borski (SNK 2), v radě / w zarządzie Paweł Pilch (COEX)

Milíkov / Milików (1): starosta / wójt – Zdeněk Szkandera (ČSSD)

Návsí / Nawsie (5): rada / zarząd – SNK (3), ČSSD (1), ODS (1), starosta / wójt – Lenka Husárová (SNK), místostarosta / zastępca wójta – Ilona Klusová (ČSSD), v radě / w zarządzie Włydysław Lipus (SNK)

Písečná / Pioseczna (1): starosta / wójt – David Ćmiel (SNK)

Písek / Piosek (1): starosta / wójt – Oldřich Rathouský (SNK)

Bukovec / Bukowiec (5): rada / zarząd – ČSSD (3), ČOEX (1), KDU-ČSL (1), starosta / wójt – Petr Jalowiczor (ČSSD), místostarosta / zastępca wójta – Monika Czepczorová (ČSSD), v radě / w zarządzie  Robert Kulig (COEX)

Bocanovice / Boconowice (1): starosta / wójt – Renata Sikorová (NK)

Dolní Lomná / Łomna Dolna (1): starosta / wójt – Renata Pavlinowa (SNK)

Horní Lomná / Łomna Górna (1): starosta / wójt – Tomasz Gruszka (KDU-ČSL)

Mosty u Jablunkova / Mosty koło Jabłonkowa (5): rada / zarząd – SNK 1 (3), SNK 2 (1), KDU-ČSL (1), starosta / wójt – Martin Procházka (SNK 1), místostarosta / zastępca wójta – Vanda Waclawková (KDU-ČSL)

 

Frekwencja w wyborach komunalnych 20-21.10.2006 r. / Volební účast v komunálních volbách 20-21.10.2006

 

 

Znany na Zaolziu rysownik, Bronisław Liberda, dowcip na temat udziału obywateli przy urnach wyborczych komentuje „Starzik wóm wskazuje, że już go to nie bawi“. To znakomita ironia, ponieważ prawda jest wręcz odwrotna. Do wyborów chodzą przede wszystkim starsze roczniki, a młodzież 18-letnia i nieco starsza zamiast pójść zagłosować, siedzi przed telewizorem lub komputerem. / Známý na Zaolzí ilustrátor Bronisław Liberda vtip na téma účastí občanů ve volbách komentuje „Děda Vám vzkazuje, že už ho to nebaví“. Je to vynikající ironie, protože pravda je právě opačná. K volbám jdou především starší ročníky, a mládež 18letá a poněkud starší místo volit sedí u televize nebo počítače.

 

75,77 %         Wielopole

71.76 %         Pioseczna

66,50 %         Herczawa

64,56 %         Łomna Górna

64,24 %         Bukowiec

64,11 %         Trzycież

62,20 %         Ligotka Kameralna

60,83 %         Bystrzyca

60,67 %         Nydek

60,51 %         Milików

59,50 %         Gródek

58,88 %         Koszarzyska

58,46 %         Stonawa

58,21 %         Piosek

57,08 %         Kocobędz

56,77 %         Gnojnik

56,76 %         Rzeka

54,20 %         Śmiłowice

53,28 %         Błędowice Górne

52,60 %         Ropica

51,92 %         Mosty koko Jabłonkowa

50,89 %         Łomna Dolna

49,92 %         Wędrynia

47,67 %         Dziećmorowice

46,60 %         Szonów

45,87 %         Olbrachcice

44,64 %         Piotrowice koło Karwiny

44,19 %         Jabłonków

43,48 %         Rychwałd

43,38 %         Cierlicko

42,46 %         Nawsie

42,26 %         Sucha Górna

41,05 %         Lutynia Dolna

39,99 %         Bogumin

37,04 %         Dąbrowa

36,99 %         Pietwałd

35,39 %         Czeski Cieszyn

33,36 %         Trzyniec

31,98 %         Hawierzów

27,07 %         Karwina

24,67 %         Orłowa

 

Reakcje na wypowiedzi w prasie w… Trzyńcu i Boguminie / Reakce na vyjádření v tisku v… Třinci a Bohumíně

 

 

W dodatku regionalnym wpływowego dziennika „Právo“ z 2.11.2006 r. Josef Gabzdyl i Anna Bortlíčková komentując wybory Zarządu Miasta w Trzyńcu napisali m.in.: „Do funkcji burmistrza była następnie (Věra Palkovská – stowarzyszenie kandydatów niezależnych „Osobnosti pro Třinec“) wybrana 17 z 31 obecnych radnych, z tego 12 było przeciw a 2 wstrzymali się od głosu. Ze względu na fakt, że opozycyjne ČSSD, KSČM, Nezávislí i Coexistentia mają w radzie 13 mandatów, jest jasne, że Palkovskiej nie dał głosu i jeden z radnych koalicji. Głosowanie było tajne“. Na tę wypowiedź reagował Wiesław Sikora, wiceprzewodniczący ruchu politycznego Coexistentia Jego artykuł „Právo“ zamieściło 10.11.2006 r. (patrz załącznik). Sikora podkreśla, że nie jesteśmy w opozycji, ale zostaniemy merytorycznie niezależni. / V regionální příloze vlívného deníku „Právo“ z 2.11.2006 Josef Gabzdyl a Anna Bortlíčková v komentáři na téma volby Rady Města Třince („Starosta…“) napsali m. j. „Do funkce starosty byla posléze (Věra Palkovská – sdružení nezávislých kandidátů „Osobnosti pro Třinec“) zvolena 17 hlasy z 31 přítomných členů zastupitelstva, 12 bylo proti a 2 se zdrželi. Vzhledem k tomu, že opoziční ČSSD, KSČM, Nezávislí a Coexistentia mají v zastupitelstvu celkem 13 mandátů, je zřejmé, že Palkovské nedal hlas i jeden z koaličních zastupitelů. Hlasovalo se tajně“. Na tento článek reagoval Wiesław Sikora, místopředseda politického hnutí Coexistentia. Jeho článek „Hnutí Coexistentia v Třinci je připraveno spolupracovat“ „Právo“ zveřejnilo 10.11.2006 (viz. příloha). Sikora zdůrazňuje, že nejsme v opozici, zůstaneme však meritorně nezávislí.

 

 

Bogumińska gazeta miejska „OKO“ z 26.11.2006 r. zamieszcza w artykule Lucie Balcárové „ČSSD w Boguminie obroniła suwerennie swoje zwycięstwo“ stanowisko lidera bogumińskiej ODS, Kamila Drobka, którego „martwi, że chadecy – KDU-ČSL nie weszli do rady i że działania mniejszych partii – Strana zelených, Nezávislí i koalicja SNK ED+Coexistentia odebrały nam głosy“. Na tę wypowiedź reagowała lider listy koalicji SNK ED+Coexistentia, Barbara Wachtarczyk, w „OKU“ z 9.11.2006 r. (patrz załącznik). Jej zdaniem nasi wyborcy bardziej popierają ČSSD niż ODS, głównie z punktu widzenia jej pro europejskiego programu. Dlatego z poglądem lidera ODS się nie zgadza / Bohumínské městské noviny „OKO“ z 26.11.2006 zveřejňují v článku Lucie Balcárové „ČSSD v Bohumíně suverénně obhájila své vítězství“ názor lídra bohumínské ODS Kamila Drobka, kterého „mrzí, že se lidovci nedostali do zastupitelstva a že nám aktivity menších stran – Strana zelených, Nezávislí a koalice SNK ED+Coexistentia odebraly hlasy“. Na tento názor reagovala Barbara Wachtarczyk, lídr koalice SNK ED+Coexistentia v „OKU“ z 9.11.2006 (viz. příloha). Dle jejího názoru naši voliči podporují spíše ČSSD než ODS, protože rozhodující je pro ně hledisko proevropské integrace. Proto s názorem lídra ODS nesouhlasí.

 

Ocena wyborów komunalnych w Trzyńcu

Zhodnocení komunálních voleb v Třinci

 

Pierwszą, obszerniejszą ocenę wyborów opracował Roman Suchanek, lider listy ruchu politycznego Wspólnota w Trzyńcu. Przedstawił go działaczom ruchu jako materiał dyskusyjny. Na wstępie pisze „Wszyscy chyba pamiętamy oświadczenie dwóch prezesów i jednego wice „Na wybory wspólnie“ – pisze Głos Ludu z 22.4.2006 r. Miała ta wypowiedź chyba zmobilizować polską mniejszość narodową do pójścia do wyborów i zagłosowania na kandydatów z polskim rodowodem. W parlamencie nasz kandydat przepadł z kretesem. A jak skończyła się wybory komunalne? Według wstępnych obliczeń nieźle. Utrzymaliśmy stan posiadania liczby mandatów.“. Działaczy ruchu zainteresują zapewne fragmenty jego oceny, dotyczące zadań, jakie ustalił przed wyborami trzyniecki sztab wyborczy i przygotowania do wyborów oraz współpraca z PZKO. Sztab wyborczy w składzie: Janina Opluštilowa, Józef Przywara, Karol Madzia, Wiesław Sikora, Roman Suchanek, Tadeusz Szkucik i Tadeusz Toman był powołany na zebraniu Rady Obwodowej PZKO w Trzyńcu w dniu 25.5.2006 r. Pełnomocnikiem był mianowany Henryk Lanc a przewodniczącym oddziału COEX Józef Przywara. Głównymi zadaniami sztabu wyborczego było przygotowanie listy kandydatów, opracowanie programu wyborczego, ustalenie hasła wyborczego, propaganda i administracyjne zapewnienie udziału w wyborach łącznie z zapewnieniem członków do komisji wyborczych. Na temat współpracy z PZKO pisze: „Współpraca jest koniecznie potrzebna, musimy sobie uświadomić, że zależy nam na tym, by mieć swoich przedstawicieli w radzie miasta, dlatego miejscowe koła PZKO powinny takiej współpracy udzielić aktywnym Polakom we wszystkich partiach politycznych, z tym że rola Wspólnoty nie może być wynikiem żadnej uchwały. PZKO musi respektować osobiste przekonania polityczne swoich członków i nie może organizować żaden tzw. zwarty front“. Na temat listy pisze: „Na liście Wspólnoty znajdują się przedstawiciele wszystkich dzielnic rozległego Trzyńca, 7 prezesów i kilku członków zarządu MK PZKO, członek Prezydium Zarządu Głównego PZKO, kilku przedsiębiorców i nauczycieli, jedna lekarka. Na liście również mieliśmy najstarszego kandydata, Stanisława Przyhodę (83), i drugiego najmłodszego Łukasza Urbańca (20). Dla ciekawości na liście KSČM najmłodszą była kandydatka mająca 49 lat. Na liście zabrakło mi 3-4 nazwisk, które tam niemal obowiązkowo powinny być. Nie skorzystali z mojej propozycji umieszczenia na liście swoich kandydatów również Grecy i Słowacy, dlatego była wyłącznie polską. Prawdopodobnie była słuszna obustronna decyzja nie wchodzić do koalicji z ruchem Nezávislí. Nie można tego dokładnie określić kto jest Polakiem, a kto nie, ale wydaje mi się, że na listach wyborczych innych ugrupowań politycznych było więcej Polaków aniżeli w poprzednich wyborach“, na temat propagacji: „Raz. Od początku zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że jest to nasze najsłabsze ogniwo. W takim dużym i rozległym skupisku ludzi jak Trzyniec trudno liczyć na to, że nasi kandydaci będą ogólnie znanymi osobistościami, na których wyborcy zechcą zagłosować. Dwa. Wspólnota-Coexistentia nie jest ruchem politycznym, który byłby wyraźnie zapisany w świadomości nawet członków polskiej mniejszości, a już wcale w świadomości większości, jak jest to na przykład z KSČM (ich propaganda była również słabiutka). Z powodu małej liczby druków, sytuacji nie potrafił zmienić ani nasz program wyborczy, ani ulotka. Wychodząc z powyższych założeń, a do tego trzeba dołączyć brak jakichkolwiek finansów, postawiliśmy naszą kampanię na osobistych kontaktach z wyborcami – rozprowadzając 1000 wydrukowanych ulotek i współpracy z zarządami MK PZKO. Nie wszędzie to zagrało najlepiej, nie udało nam się na przykład zorganizować spotkań z kandydatami w żadnym MK PZKO. Jeden skromny artykulik na temat Wspólnoty w Trzyńcu pojawił się w Głosie Ludu z 19.10.2006 r. Prosiłem naszych kandydatów, żeby naszą ulotkę również rozpowszechniali za pomocą e-maili, na ile to było zrealizowane, nie wiem. Na pewno, gdybyśmy porównali wysokość nakładów na zyskanie jednego mandatu, to jesteśmy mistrzami świata“. Wspólnota w Trzyńcu zyskała 5,00% głosów i otrzymała 1 mandat. „O ile poszczególne listy kandydackie wyglądały przychylnie dla naszej mniejszości, to w końcu straciliśmy W radzie mieliśmy 9, a mamy 7 mandatów. W zarządzie mieliśmy aż 4, a mamy 1 mandat (Igor Petrov). W obecnej radzie jest aż 15 nowych twarzy. W podsumowaniu zastanawia się nad wynikami wyborów w dwu płaszczyznach a) komunalnej, b) regionalnej. „Ad a). Zrealizowanie programu minimum – osiągnięcie 5% progu wyborczego, można w Trzyńcu uważać za sukces. Prawdopodobne na naszą korzyść zadziałał niski procent udziału obywateli w wyborach. Nie możemy  być zadowoleni z tego, iż na całą naszą listę oddało głos 460 wyborców. To stanowczo za mało, i przy świadomości naszej niemal znikomej propagacji. Można sądzić, iż nie wszędzie sprawdziła się forma współpracy z MK PZKO, i że my kandydaci nie byliśmy dość aktywni w propagowaniu naszej listy wyborczej. W tym kontekście było prawdopodobnie błędem zrezygnowanie ze spotkań z wyborcami w niektórych obwodach. Tym bardziej, że, nie mówiąc o czeskiej większości, spotkałem się z dużą niewiedzą na temat COEX i u członków naszej mniejszości, co prawdopodobnie spowodowało ich pasywne podejście do wyborów“. Dalej pisze: „Ad b). Oprócz już wspomnianego oświadczenia „Na wybory wspólnie“ władze naczelne Kongresu Polaków w RC, PZKO i COEX nie zrobiły niemal nic dla wsparcia kandydatów z list COEX, albo z list koalicyjnych. Brakowało mi długofalowej i przemyślanej propagacji w „Głosie Ludu“. Brakuje mi przemyślenia koncepcji udziału polskiej mniejszości narodowej w wyborach. To nie może być tak: popierajcie Polaków na listach wyborczych. Wybory nie mogą być jednorazową imprezą. Wielu wyborcom nie była zrozumiała technika przy wypełnianiu list wyborczych, dlatego również straciliśmy niemało głosów. Moim zdaniem poprawiając nasze mankamenty, o te nasze polskie mandaty warto walczyć i w dalszych wyborach. Takie zaangażowanie w pewnym sensie jednoczy i mobilizuje naszą mniejszość narodową.“.

 

Obsah článku: První rozsáhlejší hodnocení voleb zpracoval Roman Suchanek, lídr kandidátky Soužití v Třinci. Předal ho funkcionářům Hnutí jako diskusní materiál (…). Jak hodnotit výsledek komunálních voleb? Dle předběžných výsledků nedopadla špatně. Obhájili jsme počet mandátů z minulého období. Hlavními úkoly volebního štábu, který působil v Třinci, byla příprava kandidátní listiny, zpracování volebního programu, určení volebního hesla, propagace a administrativní zajištění účasti ve volbách, včetně delegování členů volebních komisí. Na téma spolupráce s PZKO píše: „Spolupráce je nutná, musíme si uvědomit, že nám záleží na tom, abychom měli zastupitele v městské samosprávě, proto místní skupiny PZKO musí spolupracovat s aktivními Poláky ve všech politických stranách, s tím, že úloha Soužití nemůže být výsledkem žádného usnesení. PZKO musí respektovat soukromé politické názory svých členů a nemůže organizovat žádnou tzv, „jednotnou frontu“. Na téma kandidátní listiny píše: „Na kandidátce Soužití jsou zástupci všech městských částí rozlehlého Třince, 7 předsedů a několik členů výborů MS PZKO, člen předsednictva Hlavního výboru PZKO, několik podnikatelů a učitelů, jedna lékařka. Na kandidátce jsme rovněž měli nejstaršího kandidáta a druhého nejmladšího kandidáta. Pro zajímavost na kandidátce KSČM nejmladší byla kandidátka ve věku 49 let. Na naší kandidátce mi scházely 3-4 jména, která tam povinně měla být. Mé nabídky nevyužili Řeci a Slováci, proto kandidátka byla pouze polská. Pravděpodobně správné bylo vzájemné rozhodnutí neuzavírat koalici s hnutím Nezávislí. Přestože není možno často přesně zjistit, kdo je Polákem, zdá se mi, že na kandidátkách politických stran bylo více Poláků, než v minulých volbách“, na téma propagace: „Za prvé. Od začátku jsme si uvědomovali, že je to náš nejslabší článek. V tak velkém městě jako je Třinec, nemůžeme spoléhat, že naší kandidáti jsou obecně známými osobnostmi. Za druhé. Coexistentia-Soužití není politickým hnutím, které by bylo výrazně zapsáno ve vědomí polské menšiny, a už vůbec ne u většinového obyvatelstva, jako je tomu např. u KSČM (jejich propagace byla také slabá). Tuto situaci nezachránilo ani 1000 letáků, které jsme distribuovali prostřednictvím výborů PZKO. Nepodařilo se uspořádat sekání v místních skupinách PZKO. Jeden malý článek na téma Soužití byl zveřejněn v „Głosu Ludu“... Kdybychom porovnali výšku finančních nákladů na zisk jednoho mandátu, tak jsme mistry světa“. Soužití v Třinci získalo 5,00 % hlasů a 1 mandát. V zastupitelstvu polská menšina získala pouze 7 mandátů, minule to bylo 9. V radě města je pouze 1 mandát (Igor Petrov), minule byly 4. V novém zastupitelstvu je až 15 nováčků. Suchanek na závěr výsledky hodnotí ve dvou rovinách: „V komunální rovině je úspěchem překročení 5% prahu, což je možno v Třinci uznat za úspěch. Prospěla nám nízká volební účast. Nemůžeme být spokojeni se skutečností, že jsme získali o 750 hlasů méně než v minulých volbách. Pro Soužití celkem hlasovalo asi 460 voličů, což je rozhodně málo… V regionální rovině, kromě společného prohlášení ústředních orgánů Kongresu Poláků v ČR, PZKO a COEX tyto neudělaly skoro nic pro podporu kandidátů z listin Soužití nebo z listin koaličních. Chyběl mi dlouhodobý plán propagandy v „Głosu Lidu“ a dlouhodobá koncepce účastí polské menšiny ve volbách. To nemůže být jednorázová akce (…)“.

 

MEANDRY DWUJĘZYCZNOŚCI (2)

 

   Napisy (wciąż) budzą emocje“, pisze Robert Danel w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej“ z 20.10.2006 r., tygodniku ukazującym się w Cieszynie Informując o wynikach obrad przedstawicielstwa miejskiego w Czeskim Cieszynie na temat wprowadzenia dwujęzycznych nazw, trzyniecki tygodnik „Horizont“ otwarł swe łamy na dyskusję o tym, czy należy wprowadzać polskie nazwy. Iva Lupková w materiale „Dvojjazyčné názvy těšínských ulic už napřesrok“ (12.9.2006 r.) pisze, że dwujęzyczne nazwy ulic będą w Czeskim Cieszynie zainstalowane prawdopodobnie już w przyszłym roku. Tablice zapłaci mniejszości polskiej budżet państwa, a nie ratusz. „Prawo do dwujęzycznych tablic mamy według Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Ta oprócz języka polskiego chroni także język słowacki, niemiecki i romski“ – cytuje Bronisława Walickiego z Kongresu Polaków („Dvojjazyčně na ulicích“, 19.9.2006 r.). Nie wszyscy obywatele z dwujęzycznymi tablicami się zgadzają – pisze „Horizont“, cytując Olgę Harok z Czeskiego Cieszyna. „Jesteśmy w Czesku, dlatego nie widzę żadnego argumentu, by dwujęzyczne tablice wprowadzać. Jeśli ktoś potrzebuje tłumaczyć nazwy ulic, to jest śmieszny. Mam polskie szkoły, gdzie nas nauczyli po czesku i po polsku. To moim zdaniem jest wyrzucaniem pieniędzy. Naszą mniejszość takie postulaty w oczach czeskich obywateli stawiają w złym świetle“. W artykule gazeta dalej odwołuje się na słowa ówczesnego wice burmistrza (a obecnie burmistrza) Czeskiego Cieszyna Víta Slováčka, który powtarza znaną piosenkę, że mniejszość polska otrzymuje informacje wyborcze w języku polskim (red.: co jest kłamstwem), ma swoją gazetę, wiadomości, teatr, szkoły, przedszkola i organizacje społeczne. Na koniec gazeta pisze, że mniejszość polska w Trzyńcu obrady o wprowadzeniu nazw polskich odłożyła na dalszą kadencję.

 

   Poglądy czeskiej większości prezentuje w „Horizoncie“ także Petra Jurásková w komentarzu „Poznámky“ (12.9.2006 r.), pisząc przykładowo że istnieją sprawy, gdzie obiektywny kompromis nie jest możliwy… ale dyskusja jest potrzebna. Redakcja „Horizontu“ nagłaśnia też pogląd komunisty Viliama Šuňala (komentarz „Pro a proti“, 26.9.2006 r.), który najenergiczniej sprzeciwił się wprowadzeniu dwujęzycznych napisów. Prezentując jego pogląd redakcja nie omieszkała podkreślić, że się z nim zgadza. „Horizont“ w kolejnych numerach gorliwie zamieszczał „obiektywne“ listy swoich czytelników, z których ani jeden nie był „za“, a argumenty „przeciw“ są często powtarzane i Polakom dobrze znane. Štěpán Vajdák („Proč si dělat s nápisy takové problémy“, 26.9.2006 r.) jest przekonany, że Zaolzianie nie posługują się językiem polskim, ale narzeczem śląskim. Podobno z owej gwary „po našymu“ język polski, czeski i słowacki dopiero powstały. Autor widzi problem z wprowadzaniem nazw ulic, gdzie koniecznością będzie zachować czeską pisownię osoby, przykładowo Havlíčkova – Havlíčka, Tyršova – Tyrša itp. Dalej pisze, że Nádražní by była Dworcowa, ul. 28.října – ul. 28. października, kto to ma pamiętać, i dlaczego robić sobie takie problemy, kiedy i tak innych mamy już dość.

   Z głosu innego dyskutanta Eduarda Pawlicy (“Křídlatka, původní rostlinstvo a dvojjazyčnost“, 26.9.2006 r.) wynika z kolei, że nie ma pojęcia, iż polska mniejszość narodowa za Zaolziu, to ludność autochtoniczna a nie przybysze z Polski. Jego zdaniem Polacy na Zaolziu to skrzydlaki (reynoutria), rośliny inwazyjne dowiezione z Sachalinu i Japonii, które likwidują pierwotne gatunki roślin. Natomiast Lubomír Matěj („Dvojjazyčné nápisy podle Evropské charty“, 3.10.2006 r.) proponuje zmienić ustawę o gminach. Jego zdaniem aktualna ustawa na Śląsku Cieszyńskim będzie źródłem wielkich problemów. Już swego czasu w „Horizoncie“ pisał Miroslav Cieslar, że w ostatnim czasie na Śląsku Cieszyńskim wystawiają różki tak zwani przedstawiciele mniejszości narodowych, konkretnie Polaków, próbujący za wszelką cenę zaznaczyć swoją tu obecność.

     Na temat dwujęzyczności pisze dodatek reklamowy dziennika „Mladá fronta Dnes“ z 25.11.2006 r. – „Dvojjazyčné nápisy musí schválit zastupitelstvo“. Autor (mar) pisze, że od 1.7.2006 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o gminach, dzięki której do wprowadzenia dwujęzycznych napisów nie jest już konieczna petycja. Polacy w Trzyńcu o czesko-polskie napisy usiłują już długo. W dniu nowelizacji ustawy mieli już zapewnionych niemal 2 i pół tysiąca podpisów koniecznych do wprowadzenia dwujęzycznych napisów. Komitet petycyjny proponuje, aby dwujęzyczne tablice były obok nazwy gminy, na niektórych ulicach, na budynkach i placach publicznych. „Nie żałujemy energii, jaką musieliśmy poświęcić, aby podpisy zapewnić, martwi nas jednak, że wielka część obywateli narodowości czeskiej nie rozumie sensu tej dwujęzyczności“ – powiedział redakcji Roman Suchanek, członek PZKO w Trzyńcu. Najczęściej jego zdaniem ludzie zapytują „Dlaczego?“. „Nie rozumieją, że jest to wyraz poszanowania naszych długoletnich tradycji i nie można go pojmować pochopnie. Zasadniczy problem pozostaje. O poszanowanie naszych tradycji i o przyczynienie się do wielokulturowego rozwoju miasta i regionu musimy usiłować sami“ – dodaje. Termin, kiedy pojawią się czesko-polskie napisy w Trzyńcu zależny jest od procesu jego ratyfikacji. Wniosek na wprowadzenie dwujęzycznych napisów będzie musiał omówić trzyniecki Komitet ds. Mniejszości Narodowych i potem zaakceptować Rada Miasta. Realizacja finansowana będzie z budżetu państwa. „W wypadku pojawienia się komplikacji możemy ponadto argumentować Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych“ – mówi Suchanek. „Wszystko jest zależne od tego, jakie będą żądania strony polskiej i Komitetu. Konieczne jest zakomponować napisy do estetyki budynków, swoje znaczenie oczywiście mają pieniądze“ powiedziała burmistrz Trzyńca, Věra Palkovská. Ten sam dodatek zamieszcza też artykuł „Poláci v Třinci jsou kulturně aktivní“. Według ostatniego spisu ludności żyje w niemal czterdziestotysięcznym mieście 6911 obywateli narodowości polskiej, tj. 17,7%. W przeszłości procent ten był znacznie wyższy. W 1990 roku to było łącznie 12351 obywateli, tj. 90,85%, Czechów było tylko 367 (2,7%), a Niemców 876. W XX wieku liczba Polaków jednak nieustannie obniżała się. Dziś mają polskie dzieci do dyspozycji 5 przedszkoli i 3 szkoły podstawowe, z tego 2 samodzielne i 1 elokowana. Niemal 2000 obywateli narodowości polskiej jest członkiem jednego z 12 Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Członkowie poszczególnych Kół mają swoje zespoły śpiewacze i folklorystyczne, organizują masę imprez i spotkań klubowych.

     Koła w Oldrzychowicach i Gutach organizują tradycyjne dożynki z udziałem nie tylko naszych zespołów, ale i gości z Polski lub Słowacji. W Nieborach natomiast mają tradycyjną „Oszeldówkę“. W Oldrzychowicach działają 2 zespoły taneczne – dorosły i dziecięcy, a w Nieborach chór mieszany „Zgoda“: W mieście działa zespół śpiewaczy „Hutnik“, który reprezentował Trzyniec w 20 krajach Europy. Sympatycy turystyki z organizacji Beskid Śląski wyruszają co najmniej raz na dwa tygodnie na pieszą wycieczkę, najczęściej do Beskid. W Trzyńcu Klub Przyjaciół Polskiej Książki organizuje festiwal filmowy „Trzynieckie Lato Filmowe“. W grudniu Polacy schodzą się w Domu Kultury Trisia na Koncercie Świątecznym. Na Szczepana jest Bal Akademicki. „Z większością czeską zawsze potrafiliśmy znaleźć rozumny kompromis“ odpowiedział Roman Suchanek na pytanie, czy strona czeska wychodzi Polakom w ich inicjatywach dostatecznie naprzeciw. Dodaje, że „pojęcie -dostatecznie- jest relatywne. Na bazie komunalnej w Trzyńcu zawsze potrafiliśmy się domówić. Wierzę, że będzie tak i teraz, kiedy doszło do zmian personalnych na ratuszu“.

 

 

Obsah článku: „Nápisy stále vzbuzují emoce“ píše Robert Danel v „Glosu Ziemi Cieszyňské“ z 20.10.2006, který vychází v polském Těšíně. V třineckém „Horizontu“ Ivo Lupková v článku „Dvojjazyčné nápisy těšínských ulic už napřesrok“ (12.9.2006) píše, že dvojjazyčné tabule se budou v Českém Těšíně instalovat už příští rok. Instalaci tabulí „zaplatí polské menšině“ státní rozpočet, nikoliv místní radnice. Nárok na dvojjazyčné nápisy náleží dle zákona a také podle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Ta kromě polštiny chrání také slovenštinu, němčinu a romštinu. – cituje Bronislava Walického z Kongresu Poláků. Noviny dodávají, že ne všichni občané se zavedením polských nápisů souhlasí. „Jsme v Česku, proto nevidím jediný důvod, proč dvojjazyčné tabule zavádět. Jestli někdo potřebuje překládat názvy ulic, je to směšné. Mám polské školy, kde nás naučili používat dobře češtinu i polštinu. Tohle považuji za plýtvání penězi…“ píše do novin Olga Harok z Českého Těšína. Noviny se také odvolávají na místostarostu (současně starostu) Českého Těšína, Víta Slováčka, který opakuje známou písničku, že polsky vycházejí informace k volbám (red.: což je lež), polská menšina vydává vlastní noviny, má své zpravodajství i divadelní scénu, školy i školky, společenská střediska. Na závěr noviny sdělují, že polská menšina v Třinci jednání o zavedení dvojjazyčných nápisů odložila pro další volební období. Názory české většiny zveřejňuje v „Horizontu“ také Petra Jurásková v komentáři „Poznámky“ (12.9.2006). Píše např., že jsou oblasti, kde nelze najít objektivní kompromis…, ale diskuse je nutná. Redakce „Horizontu“ propaguje rovněž názor komunisty Viliama Šuňala (komentář „Pro a proti“, 26.9.2006), který ze všech nejdůrazněji nesouhlasí se zavedením dvojjazyčných nápisů. V dalších číslech „Horizont“ zveřejňuje „objektivní“ dopisy čtenářů k této problematice, z nichž ani jeden není pro. Štěpán Vajdák např. zpochybňuje, že polština je původní jazyk regionu. Eduard Pawlica např. porovnává polskou menšinu do křídlatky, což je invazní druh rostliny dovezený ze Sachalinu a Japonska, který díky své vysoké konkurenční schopnosti potlačuje původní druhy rostlin. Lubomír Matěj navrhuje změnit zákon o obcích, který údajně na Těšínsku způsobí velké problémy. Již dříve Miroslav Cieslar psal v „Horizontu“, že polská menšina na Těšínsku vystrkuje růžky a násilně zdůrazňuje tu svou přítomnost. Na téma dvojjazyčných nápisů píše také regionální příloha „Mladé fronty dnes“ ze dne 25.11.2006. Ve stejné příloze je také článek o aktivitách polských organizací v Třinci – oba články zveřejňujeme v xerokopii.

 

Czy tablica powróci na swe pierwotne miejsce?

Vrátí ceduli na původní místo?

 

Zdjęcie na okładce przedstawia członka naszego Ruchu, Józefa Chmiela, jak prezentuje oryginalną tablicę z mostu przez rzekę Olzę w Karwinie-Darkowie. Zamieścił ją tygodnik „Karvinsko“ („Vrátí ceduli z dárkovského mostu na původní místo“, 5.12.2006 r.). Most w Darkowie łączy brzegi Olzy już 81 lat. Oryginalna konstrukcja mostowa została wybudowana na miejscu pierwotnego mostu z drewna. Most został nazwany imieniem pierwszego czechosłowackiego prezydenta Tomáša Garrique Masaryka. Na jego konstrukcji została umieszczona metalowa tablica z napisem w języku czeskim i języku polskim „Most Masarykův – Most Masaryka“. Tablica nie jest już na swoim miejscu dziesiątki lat. Miał ją w ogrodzie człowiek, który nie miał nawet pojęcia o jak cenny rarytas chodzi. Tablica była w dość opłakanym stanie. Trzeba ją oczyścić z rdzy. Chmiel zamierza tablicę przekazać władzom Karwiny, by mogła powrócić na swe pierwotne miejsce. Budowę mostu rozpoczęto w 1924 roku. W dniu 25.11.1925 r. most uroczyście otwarto. W 1938 roku polscy żołnierze zdjęli tablicę, która zaginęła na długie lata. Most później nazwano im. Marszałka Piłsudskiego. W czasie II wojny światowej nazwę mostu zmieniono na Adolf Hitler Brücke. Po wyzwoleniu most przybrał swą aktualną nazwę Most Bohaterów Sokołowa. Wszyscy mówią mu most darkowski. W 2004 roku most został poddany generalnej rekonstrukcji. Odtąd został on zamknięty dla ruchu kołowego, stając się częścią deptaka darkowskiego uzdrowiska. / Na obálce je fotografie člena našeho Hnutí Josefa Chmiela s originální tabulí z mostu v Karviné-Darkově. Zveřejnil ji týdeník „Karvinsko“. Most v Darkově se klene nad řekou Olzou již 81 let. Mostní konstrukce byla vystavěna na místě původního dřevěného mostu. Most byl pojmenován po prvním československém prezidentu Tomáši Garrique Masarykovi. Na konstrukci byla umístěna kovová cedule s nápisem v českém a polském jazyce. Původní cedule již však není na svém místě desítky let. Nedávno se však ji podařilo najít Josefu Chmielovi. Měl ji na zahradě člověk, který nic neušil, o jak zajímavou raritu se jedná. Cedule je navíc již v dost špatném stavu. Je nutno ji zbavit alespoň nánosu rzi. Poté ji chce Chmiel nabídnout karvinské radnici, aby se deska mohla vrátit na své původní místo. Výstavba mostu započala v roce 1924. Dne 5.11.1925 se konalo jeho slavnostní otevření. V roce 1938 polští vojáci tehdy sundali ceduli, a ta se pak ztratila neznámo kde. Most pak nesl jméno maršála Pilsudského. V období II světové války jej Němci přejmenovali na Adolf Hitler Brücke. Po osvobození získal svůj nynější název Sokolovských hrdinů. Říká se mu také dárkovský most. Jeho stav si v 2004 roce vyžádal rozsáhlou rekonstrukci. Most byl současně uzavřen pro silniční provoz a stal se součástí pěší zóny darkovských lázní.

 

Topolánek – Paroubek 100:100 (na razie / prozatím)

 

 

Republika Czeska to obecnie największą w Europie, a może i na świecie organizacja pozarządowa. Tak można by skrócie określić średniej wielkości państwo, w którym nie działa rząd, a premier nie ma zaufania Izby Poselskiej. Praktycznie o wszystkim decyduje, bez ustawowych uprawnień, prezydent republiki. Szansa na uchwalenie budżetu na 2007 rok jest praktycznie zerowa. Pomimo to gospodarka się rozwija, liczba bezrobotnych maleje a społeczeństwo do takiego stanu już się przyzwyczaiło. Nasz komentarz ilustruje niżej zamieszczone zdjęcie. Stan meczu piłkarskiego Topolánek – Paroubek jest na razie 100:100, z tym, że nie wiadomo, jak długo mecz jeszcze potrwa i czy sędzia nie zarządzi dogrywki. / Česká republika je současně největší v Evropě, a možná i na světě nevládní organizaci. Tak můžeme zkráceně charakterizovat středně velký stát, kde není funkční vláda, a premiér nemá důvěru Poslanecké sněmovny. Prakticky o všem rozhoduje, bez ústavních pravomocí, prezident republiky. Šance na schválení rozpočtu na 2007 rok je prakticky nulová. Přesto se hospodářství rozvíjí, počet nezaměstnaných klesá a společnost si již na takový stav zvykla. Náš komentář ilustruje níže zveřejněná fotografie. Stav fotbalového utkání Topolánek – Paroubek je prozatím 100:100, s tím, že nevíme, jak dlouho zápas bude ještě trvat a zda rozhodčí nenařídí prodloužení.

 

Polska wicemistrzem świata w siatkówce

Polsko vicemistrem světa ve volejbalu

 

Polska reprezentacja w siatkówce osiągnęła ogromny sukces na mistrzostwach świata w Japonii, uzyskując 2. miejsce. Na srebrny medal w męskiej siatkówce czekali kibice przez 32 lata (w 1974 r. Polska zdobyła złoty medal w Meksyku). Polacy pokonali kolejno 3:0 Chile, Argentynę, Egipt, Portoryko, Japonię, Tunezję, Kanadę, 3:2 pokonali Rosję, 3:0 Serbię, a w półfinale 3:1 Bułgarię. Dopiero w finale przegrali 0:3 z mistrzami świata Brazylią. Znakomitą grę Polaków ocenili też fachowcy. Paweł Zagumny został najlepszym rozgrywającym, a atakujący Mariusz Wlazły znalazł się w trójce nominowanych do nagrody na najlepszego zawodnika. Nieco inaczej widzi jednak grę Polaków ostrawska gazeta „Deník“. W numerze z 4.12.2006 w artykule „Pod siatką piąty rok królują Brazylijczycy. Siatkarze Bułgarii radują się z brązowego medalu“ pisze o meczu Brazylia – Polska jako o niespodziewanej jednoznacznej wygranej faworyta. Ironizuje występ Polaków pisząc, że cześć zmierzyć siły z staro nowymi mistrzami mieli również czescy reprezentanci i może ich cieszyć, że uzyskali o 15 punktów więcej niż Polska w wczorajszym meczu finałowym. Komentarz jest podpisany „čtk“. / Polská reprezentace ve volejbalu na světovém šampionátu v Japonsku vybojovala 2. místo, což je považováno za velký úspěch. Stříbro je pro Polsko první medaili po 32 letech (v 1974 r. Polsko vybojovalo zlato v Mexiku). Poláci porazili postupně 3:0 Chile, Argentinu, Egypt, Portoriko, Japonsko, Tunisko, Kanadu, 3:2 porazili Rusko, 3:0 Srbsko a v semifinále 3:1 Bulharsko. Prohráli teprve ve finále 0:3 s mistry světa Brazilci. Výbornou hru Poláků ocenili také odborníci. Paweł Zagumny se stal nejlepším rozehrávačem, a útočník Mariusz Wlazły je v trojici nominovaných na cenu pro nejlepšího hráče. Jinak hodnotí hru Poláků ostravské noviny „Deník“. V čísle z 4.12.2006 v článku „Pod sítí pátý rok vládnou Brazilci. Volejbalisté Bulharska se radují z bronzové medaile“ o zápase Brazílie – Polsko píší, že mělo nečekaně jasný průběh. Ironicky píší, že „čest poměřit se  staronovými šampióny měli i čeští reprezentanti a může je těšit, že získali o 15 bodů více než ve včerejším finále Poláci. Komentář je podepsán „čtk“.

 

Zmarł najlepszy piłkarz węgierski, Ferenc Puskas

Zemřel nejlepší maďarský fotbalista, Ferenc Puskas

 

W Budapeszcie zmarł 17.11.2006 r. najlepszy węgierski piłkarz wszechczasów, Ferenc Puskas (urodzony w 1927 r.), do 1956 r. reprezentant Węgier, a później, kiedy emigrował, reprezentant Hiszpanii. W 1952 r. z reprezentacją Węgier zdobył złoty medal olimpijski, a jako piłkarz Realu Madryt w 1960 r. Puchar Europy. Po 1989 r. powrócił na Węgry. / V Budapešti zemřel 17.11.2006 nejlepší maďarský fotbalista všech dob, Ferenc Puskas (narozen v 1927 roce), do 1956 r. reprezentant Maďarska, a potom, kdy emigroval, reprezentant Španělska. V 1952 roce s maďarskou reprezentaci získal olympijské zlato, a jako fotbalista Realu Madrit v 1960 roce Pohár Evropy. Po 1989 roce se vrátil do rodného Maďarska.

 

 

W „Wiadomościach“ nr 8/2006 w artykule „Meandry dwujęzyczności (1)“ pisaliśmy o braku dwujęzycznego napisu na budynku Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie. Publikujemy zdjęcie, które ilustruje, że problem został rozwiązany i dziś budynek szkoły wita uczniów dużym czesko-polskim szyldem. / Ve „Zprávách“ č 8/2006 v článku „Meandry dwujęzyczności (1)“ jsme psali o scházejícím dvojjazyčném nápisu na budově Obchodní akademie v Českém Těšíně. Zveřejňujeme fotografii, která ilustruje, že problém byl vyřešen a budova školy dnes vítá žáky velkou česko-polskou tabulí.

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego Koexistencia / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 14.12.2006,  gratis / zdarma