*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 89  (1/2018)                       30.1.2018 r.

*************************************************************************************************************

 

Wiele pomyślności i sukcesów w pracy społecznej w nowym 2018 roku wszystkim członkom i sympatykom ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA życzy redakcja „WTZ” / A „WTZ” szerkesztősége az Újévre a legjobbakat kívánja a COEXISTENTIA-EGYŰTTÉLÉS politikai mozgalom minden tagjának és támogatójának, valamint sok sikert a társadalmi tevékenységben a 2018. évben / Všechno nejlepší a mnoho úspěchů ve společenské činnosti v novém 2018 roce přeje všem členům a příznivcům politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ redakce „WTZ”

 

 

Dziewiątego lutego rozpoczną się w Korei Południowej XXIII. Zimowe Igrzyska Olimpjijskie. Głównym miastem-organizatorem jest Pchjongczchang. Dyscypliny górskie odbędą się w ośrodkach koło Pchjongczchangu, sporty halowe w przybrzeżnym mieście Kangnung. / maďarsky / Devátého února začnou v Jižní Koreji XXIII. Zimní olympijské hry. Hlavním pořadatelským městem je Pchjongčchang. Horské disciplíny se budou odehrávat ve střediscích Pchjongčchangu, halové sporty v pobřežním městě Kangnung

 

Wybory prezydenta Republiki Czeskiej / Elnökválasztás a Cseh Köztársaságban / Volby prezidenta České republiky

 

Drugie bezpośrednie wybory prezydenta Republiki Czeskiej odbyły się 12.-13.1.2018 r. (pierwsza tura) i 26.-27.1.2018 r. (druga tura). W wyborach wzięło udział dziewięciu kandydatów – kandydaci, którzy oddali więcej niż 50 tys. podpisów obywateli: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček i kandydaci, którzy oddali dwadzieścia podpisów posłów lub dziesięć podpisów senatorów: Jiří Hynek, Petr Hanning, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek.

 

A Cseh Köztársaságban megtartott második közvetlen elnökválasztás első fordulójára 2018 január 12.-13.-án kerūlt sor, míg a második fordulóra 2018 január 26.-27.-én. A választásokon kilenc jelölt vett részt – a több mint 50 000  polgároktól begyűjtött aláírást a következő jelöltek adták le: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček, valamint azok a jelöltek, akik húsz képviselői  vagy pedig tíz szenátori aláírást adtak le: Jiří Hynek, Petr Hanning, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek.

 

Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhla 12.-13.1.2018 (první kolo) a 26.-27.1.2018 (druhé kolo). Voleb se zúčastnilo devět kandidátů – kandidáti, kteří odevzdali přes 50 tisíc podpisů občanů: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček a kandidáti, kteří odevzdali dvacet podpisů poslanců, nebo deset podpisů senátorů: Jiří Hynek, Petr Hanning, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek.

 

 

Do drugiej tury wyborów awansowali dotychczasowy prezydent, Miloš Zeman i Jiří Drahoš. / A választások második fordulójába továbbjutott Miloš Zeman jelenlegi elnök, valamint Jiří Drahoš / Do druhého kola voleb postoupili dosavadní prezident Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

 

Obradowała Rada Wykonawcza COEXISTENTII / Tanácskozott a COEXISTENTIA Végrehajtó Bizottsága / Jednala Výkonná rada COEXISTENTIE

 

Zebranie odbyło się w środę 13.12.2017 r. w salce posiedzeń Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie. W programie zebrania było sprawozdanie z działalności Ruchu oraz dyskusja dotycząca wyników wyborów parlamentarnych z 20-21.10.2017 r. i zbliżających się wyborów prezydenckich. Dyskutowano o wyborach komunalnych, które powinny odbyć się w październiku 2018 r. W obradach wzięli udział panowie Bogusław Niemiec z KDU-ČSL i Bogdan Dal z TOP 09.

 

A gyűlést 2017 december 13.-án, szerdán tartották meg Český Těšínben a PZKO Főbizottságának ūléstermében. Az ūlés programján szerepelt a Mozgalom tevékenységéről szóló beszámoló, valamint a 2017 október 20.-21.-én megtartott parlamenti választásokat és a közelgő elnökválasztást érintő vita. Vita zajlott a 2018 októberében megtartandó községtanácsi választásokról is. A gyűlésen vendégként jelen volt Bohuslav Niemiec a KDU-ČSL és Bogdan Dal a TOP 09 tagjaként.

 

Schůze se konala ve středu 13.12.2017 v zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně. Na programu schůze byla zpráva o činnosti Hnutí a také diskuse týkající se parlamentních voleb, které se konaly 20-21.10.2017 a blížících se prezidentských voleb. Proběhla diskuse o komunálních volbách, které se mají konat v říjnu 2018. Jednání ze účastnili hosté Bohuslav Niemiec z KDU-ČSL a Bogdan Dal z TOP 09.

 

Sprawozdanie z działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA za okres 27.9.2017 – 13.12.2017

 

Szanowne Panie i Panowie, pozwólcie że przedstawię Państwu sprawozdanie z działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA od ostatniego zebrania Rady Wykonawczej z 27.9.2017 r., które odbyło się w Czeskim Cieszynie i zebrania Rady Republikowej z 30.9.2017 r., które odbyło się w Pradze.

   W dniach 20. i 21.10.2017 r. odbyły się wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej. Zwyciężył w nich ruch polityczny ANO 2011 (29,64 proc. głosów wyborców) przed Obywatelską Partią Demokratyczną (11,3 proc.) i Czeską Partią Piracką (10,8 proc.). Do parlamentu weszło jeszcze kolejnych sześć ugrupowań politycznych – partia Wolność i Demokracja Tomia Okamury (10,6 proc.), Komunistyczna Partia Czech i Moraw (7,8 proc.), Czeska Partia Socjaldemokratyczna (7,3 proc.), Unia Chrześcijańska i Demokratyczna-Czechosłowacka Partia Ludowa (5,8 proc.), partia TOP 09 (5,3 proc.) i Burmistrzowie i Niezależni (5,2 proc.). Frekwencja wyborcza wyniosła 60,2 procent. Nasz ruch polityczny popierał w wyborach kandydatów-Polaków na liście Unii Chrześcijańsko Demokratycznej-Czechosłowackiej Partii Ludowej Bogusława Niemca i Andrzeja Szyję z KDU-ČSL i naszych członków Helenę Michalską i Józefa Przywarę. Liczyliśmy na nieco lepszy ogólny wynik KDU-ČSL jak również lepszy wynik w Województwie Morawsko-Śląskim i więcej głosów preferencyjnych dla naszych kandydatów. Bogusław Niemiec uzyskał 2051 głosów preferencyjnych, Andrzej Szyja 932, Helena Michalska 213, Józef Przywara 275. W obecnej sytuacji politycznej lepszy wynik trudno było osiągnąć. Zwyciężyły partie antysystemowe. To jest powodem do namysłu, że tendencja, którą widzimy w Europie, ma swój ciąg dalszy również w Republice Czeskiej. Spośród partii demokratycznych KDU-ČSL straciła najmniej, konkretnie cztery mandaty, co jest stosunkowo mało, ale sukces to nie jest. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy włączyli się do kampanii wyborczej COEXISTENTII w ramach KDU-ČSL.

   W styczniu przyszłego roku odbędą się wybory prezydenta Republiki Czeskiej, pierwsza tura wyborów odbędzie się 12. i 13.1.2018 r. Wyborcy będą mogli wybierać z dziewięciu kandydatów. Członkowie naszego ruchu politycznego dyskutowali o możliwym poparciu któregoś z kandydatów, jednak żadnej konkretnej uchwały nie podjęto. Wnioskujemy, aby każdy wyborca głosował według swej najlepszej wiedzy i swego sumienia z uwzględnieniem poglądów kandydata w kampanii przedwyborczej zgodnie z programem naszego ruchu politycznego.

   Wiele czasu nasi działacze poświęcili nowej ustawie nr 302/2016 Dz. U. Zarejestrowaliśmy transparentowe konto bankowe w banku ČSOB, jednak Urząd ds. Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych stwierdził, że konto bankowe w banku ČSOB jest niezgodne z ustawą. Dlatego byliśmy zmuszeni zarejestrować konto bankowe w banku FIO, tu z kolei musieliśmy załatwić wypis z rejestru partii i ruchów politycznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Warunkiem jego przekazania było przesłanie znaczka skarbowego w cenie 15 kc. Dziś w banku ČSOB zlikwidowaliśmy konto. Na dzień dzisiejszy ruch polityczny COEXISTENTIA posiada zwykłe konto bankowe w banku Česká spořitelna i transparentnr konto bankowe w banku FIO. Nasz ruch polityczny jest zamieszczony w spisie partii i ruchów politycznych Urzędu ds. Nadzoru nad Finansowaniem Partii i Ruchów Politycznych, które spełniły wymogi ustawy.

   Kongres COEXISTENTII w dniu 27.5.2017 r. powołał komisję statutową, której zadaniem jest przygotowanie nowelizacji statutu i dostosowanie go do realnej działalności Ruchu. Dlatego, że nowy statut powinien być uchwalony na Kongresie COEXISTENTII w 2019 roku, przygotowany jest do omówienia wniosek zmian w statucie. Problemem w działalności Ruchu jest wielki zakres i wielka liczba jego organów, do których są wybierani członkowie Ruchu, jednocześnie baza członkowska jest ograniczona. Wybory są przeprowadzane jak do organów centralnych Ruchu, do organów miejscowych, tak do organów sekcji narodowych. Do organów tych wybierane były te same osoby. Dlatego komisja wnioskuje przekształcić sekcje narodowe na organy doradcze, podobnie jak jest to u komisji resortowych i tematycznych. Przewodniczący sekcji narodowej będzie mianowany przez Radę Republikową spośród jej członków, a członkowie sekcji narodowej będą mianowani przez Radę Wykonawczą, przy czym mogą być mianowani ad hoc. Jednocześnie wszystkich członków organów centralnych będzie wybierać Kongres, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza. Z powodu przekazania niektórych zadań Radzie Wykonawczej jest wskazane, aby ta schodziła się co dwa miesiące, a nie jak dotychczas co trzy miesiące. Wniosek nadal zakłada, że funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego ruchu pełni członek nie przewodniczącej sekcji narodowej, jednak i ten zapis powinien być poddany pod dyskusję. Zdaniem komisji statutowej odpowiedniejsze byłoby artykuł ten skreślić i decyzję pozostawić centralnemu organowi Ruchu – Kongresowi.

   COEXISTENTIA realizuje cele statutowe, przede wszystkim dotyczące ochrony szkolnictwa narodowościowego i języka i kultury mniejszości narodowych. Nasi członkowie brali udział w listopadowym Zjeździe Delegatów PZKO, są aktywni w działalności Macierzy Szkolnej i innych stowarzyszeń polskiej mniejszości narodowej, działają w Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich – 8.12.2017 r. braliśmy udział w obchodach 25-lecia jego ostrawskiej organizacji. Ruch polityczny COEXISTENTIA współpracuje z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp.

   Najważniejszym naszym zadaniem w 2018 roku jest aktywny udział w październikowych wyborach komunalnych. Uzgodniliśmy, że samodzielne listy kandydackie, ewentualnie listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi zgłosimy w ewszystkich miastach i gminach, w których kandydowaliśmy w 2014 roku – chodzi o następujące miasta i gminy w kolejności alfabetycznej – Bukowiec, Cierlicko, Czeski Cieszyn, Gródek, Jabłonków, Kocobędz, Koszarzyska, Lutynię Dolną, Łomną Dolną, Milików, Nawsie, Nydek, Olbrachcice, Piotrowice koło Karwiny, Ropicę, Trzanowice, Trzyniec, Wędrynię, rozważamy również zgłoszenie list w Bystrzycy, Piosku i Śmiłowicach. W wielkich miastach nie ma sensu zgłaszać samodzielnych list, ponieważ nierealne jest przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Dlatego w takich miastach jak Karwina, Hawierzów, Bogumin, Orłowa, Rychwałd, Pietwałd chcemy współpracować z KDU-ČSL, koalicyjna forma współpracy jest do uzgodnienia. Realne jest również poparcie listy KDU-ČSL w Ostrawie. Proponuję przedyskutować nasz udział we wspomnianych miastach na dzisiejszym zebraniu i podjęcie stosownych uchwał.

    Kończąc, pragnę w imieniu ruchu politycznego COEXISTENTIA złożyć obecnym życzenia  spokojnego spędzenia zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i sukcesów w nowym 2018 roku.

Józef Przywara, przewodniczący Ruchu

 

Zpráva o činnosti politického hnutí COEXISTENTIA

za období 27.9.2017 – 13.12.2017

 

Vážené Dámy a Pánové, dovolte mi, abych přednesl zprávu o činnosti politického hnutí COEXISTENTIA od poslední schůze Výkonné rady z 27.9.2017, která se konala v Českém Těšíně, a schůze Republikové rady z 30.9.2017, která se konala v Praze.

   Ve dnech 20. a 21.10.2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zvítězilo v nich politické hnutí ANO 2011 (získalo 29,7 proc. hlasů voličů) před Občanskou demokratickou stranou (11,3 proc.) a Českou pirátskou stranou (10,8 proc.). Do parlamentu prošlo dalších šest politických seskupení – strana Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (10,6 proc.), Komunistická strana Čech a Moravy (7,8 proc.), Česká strana sociálně demokratická (7,3 proc.), Křesťansko-demokratická unie-Československá strana lidová (5,8 proc.), TOP 09 (5,3 proc.) a Starostové a nezávislí (5,2 proc.). Volební účast byla 60,2 procent. Naše politické hnutí podporovalo ve volbách kandidáty-Poláky na listině Křesťansko-demokratické unie-Československé strany lidové Bohuslava Niemce a Andrzeje Szyju z KDU-ČSL a naše členy Helenu Michalskou a Josefa Przywaru. Počítali jsme s poněkud lepším celkovým výsledkem KDU-ČSL a také lepším výsledkem v Moravskoslezském kraji a více preferenčními hlasy pro naše kandidáty. Bohuslav Niemiec získal 2051 preferenčních hlasů, Andrzej Szyja 932, Helena Michalska 213, Josef Przywara 275. V současné politické situaci bylo složité dosáhnout lepšího výsledku. Zvítězily antisystémové strany. To je důvod k zamýšlení, že i ten trend, který vidíme v Evropě, pokračuje také v České republice. Z demokratických stran KDU-ČSL ztratilo nejméně mandátů, konkrétně čtyři, což je relativně málo, ale za úspěch to považovat nelze. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do kampaně COEXISTENTIE v rámci KDU-ČSL.

   V lednu příštího roku se budou konat volby prezidenta České republiky, první kolo bude 12. a 13.1.2018 r. Voliči budou vybírat s devítí kandidátů. Členové našeho politického hnutí diskutovali o možné podpoře některého z kandidátů, avšak žádné konkrétní usnesení nebylo přijato. Navrhujeme, aby každý volil podle svého nejlepšího vědomí a svědomí s přihlédnutím k názorům kandidáta v předvolební kampani a v souladu s programem našeho politického hnutí.

   Mnoho času naši funkcionáří věnovali zákonu č. 302/2016 Sb. Zřídili jsme transparentní účet v bance ČSOB, avšak Úřad pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí prohlásil, že účet v bance ČSOB je v rozporu se zákonem. Proto jsme byli nuceni zřídit bankovní účet ve FIO bance, zde však jsme museli zajistit na Ministerstvu vnitra výpis z registru politických stran a politických hnutí. Podmínkou bylo zaslání kolku v ceně 15 Kč. Dnes jsme v bance ČSOB účet zrušili. K dnešnímu dni politické hnutí COEXISTENTIA má obyčejný účet u banky Česká spořitelna a transparentní účet ve FIO bance. Naše politické hnutí je zveřejněno v seznamu politických stran a politických hnutí Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí, které splnily požadavky zákona.

   Kongres COEXISTENTIE dne 27.5.2017 zřídil statutární komisi, jejíž úkolem je připravit novelizaci stanov a jejich přizpůsobení reálné činnosti Hnutí. Vzhledem k tomu, že nové stanovy mají být schváleny na Kongrese COEXISTENTIE v roce 2019, je připraven k projednání návrh změn ve stanovách. V činnosti Hnutí je problematický velký rozsah a velký počet jeho orgánů, do kterých jsou volení členové Hnutí, přičemž členská základna je omezená. Volby jsou prováděny jak do ústředních orgánů Hnutí, do místních orgánů, tak do orgánů národních sekcí. Do těchto orgánů byly voleny tytéž osoby. Proto komise navrhuje převést národní sekce na orgány poradní, obdobně jako je tomu u resortních a tématických komisí. Předseda národní sekce bude jmenován Republikovou radu ze svých řad, a členové národní sekce budou jmenováni Výkonnou radou, přičemž mohou být jmenováni ad hoc. Současně všechny členy ústředních orgánů bude volit Kongres, Republiková rada nebo Výkonná rada. Z důvodů přenesení některých úkolů na Výkonnou radu je nutné, aby se tato scházela každé dva měsíce, a nikoliv každé tři měsíce, jako doposud. Návrh i nadále předpokládá, že funkci prvního místopředsedy hnutí zastává člen nepředsedající národní sekce, avšak i tento článek by měl být diskutován. Dle názoru statutární komise vhodnější by bylo tento odstavec škrtnout a rozhodnutí ponechat centrálnímu orgánu Hnutí – Kongresu.

   COEXISTENTIE plní statutární cíle, především týkající se ochrany národnostního školství a jazyka a kultury národnostních menšin. Naši členové se účastnili listopadového Sjezdu delegátů PZKO, jsou aktivní v činnosti Matice školské a jiných sdružení polské národnostní menšiny, působí ve Svazu Maďarů žijících v českých zemích – 8.12.2017 jsme se účastnili oslav 25. výročí jeho ostravské organizace. Politické hnutí COEXISTENTIA spolupracuje s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s.

   Nejdůležitějším naším úkolem v roce 2018 je aktivní účast v říjnových komunálních volbách. Dohodli jsme, že samostatné kandidátní listiny, případně listiny sdružení z nezávislými kandidáty přihlásíme ve všech městech a obcích, kde jsme kandidovali v roce 2014 – jedná se o následující města a obce v abecedním pořadí – Albrechtice, Bukovec, Český Těšín, Dolní Lomná, Dolní Lutyně, Hrádek, Chotěbuz, Jablunkov, Košaříska, Milíkov, Návsí, Nýdek, Petrovice u Karviné, Ropice, Těrlicko, Třanovice, Třinec, Vendryně, uvažujeme přihlásit kandidátní listiny rovněž v Bystřici, Písku a Smilovicích. Ve velkých městech nemá cenu přihlašovat samostatné listiny, protože je nereálné překročit 5procentní volební prah. Proto v takových městech jako Karviná, Havířov, Bohumín, Orlová, Rychvald, Petřvald chceme spolupracovat s KDU-ČSL, koaliční formu spolupráce je možno dohodnout. Reálná je rovněž podpora listiny KDU-ČSL v Ostravě. Navrhují prodiskutovat na dnešní schůzí naší účast v zmíněných městech a přijetí příslušných usnesení.

   Na konec mi dovolte jménem politického hnutí COEXISTENTIA popřát přítomným klidné prožití svátků Božího hodu a úspěchy v novém 2018 roce.

Josef Przywara, předseda Hnutí

 

Václav Henych kończy / Václav Henych končí

 

Václav Henych kończy w funkcji dyrektora wydziału politycznego w Ministerstwie Spraw Węwnętrzych Republiki Czeskiej i przewodniczącego czeskiej Centralnej Komisji Wyborczej i przechodzi na emeryturę. O nazwisku jego następcy nie poinformowano. Václav Henych, który funkcję tę piastował przeszło dwa dziesięciolecia wielokrotnie polemizował z poglądami ruchu politycznego COEXISTENTIA, dotyczącymi ustaw wyborczych i ustawy i działalności partii politycznych i ruchów politycznych.

 

Václav Henych končí ve funkci ředitele politického odboru Ministerstva vnitra České republiky a předsedy české Ústřední volební komise a přechází do důchodu. O jméně jeho nástupce nebylo informováno. Václav Henych, který v této funkci byl přes dvě desetiletí, mnohokrát polemizoval s názory politického hnutí COEXISTENTIA týkajících se volebních zákonů a zákona o činnosti politických stran a politických hnutí.

 

Członkom komisji wyborczych wynagrodzeń nie podwyższono / Členům volebních komisí nebylo přidáno

 

Część komisarzy wyborczych za pracę u wyborów prezydenckich otrzymało większe wynagrodzenie. Jednak o 500 kc polepszyli sobie tylko przewodniczy i protokolant, dla szeregowych członków pieniędzy nie udało się zapewnić. Wynagrodzenie w drugiej turze wyborów – 200 kc jest niezmienione. / Část volebních komisařů dostalo za práci při prezidentských volbách přidáno. O 500 Kč si však přilepší jen předsedové a zapisovatelé, pro řadové členy se peníze najít nepodařilo. U odměny pro druhé kolo voleb – 200 Kč se nic nemění.

przewodniczący komisji / předseda komise: 2000 Kč + 200 Kč

protokolant komisji / zapisovatel komise: 2100 Kč + 200 Kč

członkowie komisji / členové komise: 1300 Kč + 200 Kč

 

Wspólne obrady zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp. / Společné jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencie o.p.s.

 

Obrady przebiegały w środę 13.12.2017 r. w salce posiedzeń Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie. Obrady zagaił dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman. Następnie przewodniczący zarządu Koexistencii opp. Zoltán Domonkos wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 29.6.2017 do 13.12.2017 r. Zrealizowano następujące akcje: obrady zarządu i rady nadzorczej w Czeskim Cieszynie 26.6.2017 r. i konferencję naukową „Władysław Raczkiewicz, polityk i mąż stanu” w Jabłonkowie 14.11.2017 r. (byliśmy współorganizatorem konferencji). Wydaliśmy cztery numery „WTZ” – 85, 86, 87 i 88. Dwie zaplanowane akcje, konferencja międzynarodowa o historii KDU-ČSL i PSL i konferencja prasowa w Pradze, nie odbyły się. Uczestnicy rokowania przyjęli sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za wymieniony czas. Następnie był omówiony plan działalności Koexistencii opp. od 14.12.2017 do 31.12.2018 r. Będzie wydane osiem numerów „WTZ” – 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 i 96. Jeśli chodzi o działalność prelekcyjną i naukową, chcemy zorganizować międzynarodową konferencję naukową o historii KDU-ČSL i PSL (w maju 2018 r.), konferencję prasową Koexistencii opp. w Pradze (po zebraniu ruchu politycznego COEXISTENTIA we wrześniu 2018 r.), prelekcję na temat dwujęzyczności (w grudniu 2018 r.). Chcemy współpracować z Sekcją Historii Regionu ZG PZKO. Ze względu na sytuację finansową Koexistencii opp. planowane akcje będziemy finansować z dobrowolnych składek członków zarządu i rady nadzorczej. Plan pracy został przyjęty przez uczestników rokowania.

 

Jednání se konalo ve středu 13.12.2017 v zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně. Jednání zahájil ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman. Následně předseda správní rady Koexistencie o.p.s. Zoltán Domonkos přednesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 29.6.2017 do 13.12.2017. Uskutečnily se následující akce: jednání správní rady a dozorčí rady v Českém Těšíně 28.6.2017 a vědecká konference „Władysław Raczkiewicz, politik a státník” v Jablunkově 14.11.2017 (byli jsme spolupořadatelem konference). Byla vydána čtyři čísla „WTZ” – 85, 86, 87 a 88. Dvě plánované akce, mezinárodní konference o dějinách KDU-ČSL a PSL a tisková konference v Praze, se neuskutečnily. Účastníci jednání přijali zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za uvedené období. Následně byl projednán plán činnosti Koexistencie o.p.s. pro období od 14.12.2017 do 31.12.2018. Bude vydáno osm čísel „WTZ” – 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 a 96. Pokud se jedná o přednáškovou a vědeckou činnost, chceme uspořádat mezinárodní vědeckou konferenci o dějinách KDU-ČSL a PSL (v květnu 2018), tiskovou konferenci Koexistencie o.p.s. v Praze (po jednání politického hnutí COEXISTENTIA v září 2018), přednášku na téma dvojjazyčností (v prosinci 2018). Chceme spolupracovat se Sekci regionálních dějin HV PZKO. S ohledem na finanční situaci Koexistencie o.p.s. plánované akce budeme financovat s dobrovolných příspěvků členů správní rady a dozorčí rady. Plán práce byl účastníky jednání schválen.

 

 „Głos Ludu” zmienia nazwę / „Głos Ludu” mění název

 

W redakcji „Głosu Ludu” dojdzie do zmian – poinformowano 10.11.2017 r. na konferencji prasowej w Kongresie Polaków w RC. Czytelnicy nie kupią już „Głosu Ludu”, ponieważ od 1.1.2018 r. gazeta nosi nazwę „Głos”. Do najistotniejszych należą zmiany dotyczące szaty graficznej i częstotliwości wydawania gazety, gazeta pojawia się dwa razy w tygodniu – we wtorek i piątek.

   „Polski my naród, polski lud” – niestety od 1.1.2018 r. już nie lud. „Głos Ludu” zmienił nazwę na „Głos”. Redakcja zdecydowała się na ten, dla nas niezrozumiały krok, posiłkując się uchwałą wydawcy, Kongresu Polaków w RC. Odrzucono merytoryczne argumenty czytelników, takie jak tradycja i marka. Zdaniem redakcji takie są rzekomo oczekiwania młodej generacji. Życzymy redakcji dobrego samopoczucia. A za rok zapytamy, czy rzeczywiście zwiększył się lub co najmniej utrzymał obecny nakład gazety – 4300 egzemplarzy i czy rzeczywiście gazeta ma nowych, młodych czytelników. Bo wierna, starsza generacja „Głos” nadal kupować i czytać będzie, zresztą nie ma innej alternatywy. Redakcja „WTZ”.

 

V redakci „Głosu Ludu” dojde ke změnám – bylo sděleno 10.11.2017 na tiskové konferenci v Kongrese Poláků v ČR. Čtenáři již nekoupí „Głos Ludu”, protože od 1.1.2018 noviny se jmenují „Głos”. K nejpodstatnějším patří změny grafické úpravy a frekvence vydávání novin, noviny se ukazují dvakrát v týdnu – v úterý a v pátek.

   „Polský my národ, polský lid” – bohužel od 1.1.2018 už nikoliv lid. „Głos Ludu” změnil název na „Głos”. Redakce se rozhodla k tomuto nepochopitelnému kroku, a jako podporu využila usnesení vydavatele, Kongresu Poláků v ČR. Byly odmítnuty zásadní argumenty čtenářů, takové jako tradice a značka. Podle názoru redakce takové jsou údajně očekávání mladé generace. Přejeme redakci dobré sebevědomí. A ma za rok se budeme ptát, zda skutečně se zvýšil nebo alespoň udržel současný náklad 4300 výtisků a zda skutečné noviny mají nové mladé čtenáře. Protože věrná, starší generace „Głos” i nadále kupovat a číst bude, ostatně nemá jinou možnost. Redakce „WTZ”.

 

 

COEXISTENTIA pisze do Urzędu / COEXISTENTIE píše Úřadu

 

Urząd ds. Kontroli Gospodarowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych zamieścił na swoich stronach internetowych www.udhpsh.cz alfabetyczny spis partii i ruchów politycznych, które spełniły wymóg ustawy i założyły transparentne konto bankowe. Alfabetyczny, jednak z wyjątkami. COEXISTENTIA (litera „c”) była zamieszczona dopiero po ugrupowaniach politycznych zaczynających się od słowa Česká … (litera „č”). Dlatego przewodniczący Ruchu przesłał 21.12.2017 r. w tej sprawie do Urzędu list następującej treści: Szanowni, pozwalamy sobie żądać, abyście Państwo w Spisie partii politycznych lub ruchów politycznych o koncie i informacji o adresie internetowej specjalnego konta, zamieszczonego na stronach www https://registrace.udhpsh.cz/seznam.suazu, jego porządek alfabetyczny partii politycznych i ruchów politycznych niezwłocznie poprawili i ponownie zamieścili na swoim stronach www. Do dnia dzisiejszego reakcji Urzędu brak.

 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí zveřejnil na svých internetových stránkách www.udhpsh.cz abecední seznam stran a hnutí, které splnily požadavek zákona a zřídily transparentní bankovní účet. Abecední, avšak s výjimkami. COEXISTENTIA (písmeno „c”) byla uvedena až za politickými seskupeními, která se začínají slovem Česká… (písmeno „č”). Proto předseda Hnutí zaslal 21.12.2017 dopis v této věci, adresovaný Úřadu, následujícího znění: Vážení, dovolujeme si Vás požádat, abyste v Seznamu sdělení politických stran nebo politických hnutí o účtu a oznámení internetové adresy zvláštního účtu, uveřejněné na vebu https://registrace.udhpsh.cz/seznam/suazu, jeho abecední pořadí politických stran a politických hnutí neprodleně opravili a znovu uveřejnili na svém vebu. K dnešním dni není reakce Úřadu.

 

Książka o ruchu śpiewaczo-muzycznym na Śląsku Cieszyńskim / Kniha o pěvecko-muzickém hnutí na Těšínském Slezsku

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej wydał pod koniec 2017 roku publikację „Z dziejów polskiego, społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim-Zaolziu w Republice Czeskiej”. Jej autorem jest Józef Wierzgoń, członek Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie, długoletni dyrygent chóru mieszanego „Przyjaźń”, który kiedyś działał pod patronatem Kopalni ČSA w Karwinie. Książkę wydano w 85. rocznicę powstania Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji i jego powojennego kontynuatora Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego PZKO. Ziemia śląska przechodziła różne dzieje. Przez cztery wieki Śląsk należał  do monarchii Piastów, w pierwszej połowie XIV wieku dostał się pod panowanie czeskie, później austriackie. Pomimo tragicznych dziejów i oderwania przez tyle wieków od Macierzy lud na Śląsku pozostał polski, w niewielkim tylko stopniu uległ on germanizacji czy czechizacji. Społeczeństwo Śląska Cieszyńskiego zawsze kochało śpiew. Pieśń towarzyszyła każdemu człowiekowi od jego urodzenia do śmierci, wychodziła z potrzeby wewnętrznego wyrównania w chwilach radosnych i smutnych. Śpiewano podczas nabożeństw, w czasie wszystkich obrzędów rodzinnych i przy pracy. Autor książki opisuje historię śpiewactwa w okresie od Wiosny Ludów 1848 do końca 2012 roku. Książka zawiera również aktualny stan chórów MK PZKO zrzeszonych w Sekcji Śpiewaczo-Muzycznej przy ZG PZKO.

 

Hlavní výbor Polského svazu kulturně-osvětového v České republice vydal koncem roku 2017 publikaci „Z dziejów polskiego, społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim-Zaolziu w Republice Czeskiej” („Dějiny polského, společenského pěvecko-muzického hnutí na Těšínském Slezsku-Zaolzí v České republice”. Jejím autorem je Józef Wierzgoń, člen Místní skupiny PZKO Karviná-Fryštát, dlouholetý sbormistr smíšeného sboru „Przyjaźń”, který kdysi působil pod záštitou Dolu ČSA Karviná. Kniha byla vydána u příležitosti 85. výročí vzniku Svazu polských pěveckých sborů v Československu a jeho poválečného následovníka Pěvecko-muzického sdružení PZKO. Slezská země procházela různé dějiny. Po čtyři století Slezsko bylo součástí monarchie Piastovců, v první polovině XIV. století se dostalo pod českou vládu, později rakouskou. Přes tragické dějiny a odloučení po tolik století od mateřské země lid ve Slezsku zůstal polský, pouze v nepatrném stupni podlehl germanizaci nebo čechizaci. Společnost Těšínského Slezska vždy milovala zpěv. Píseň doprovázela každého člověka od jeho narození do smrti, vycházela s vnitřní potřeby vyrovnání v radostných a smutných chvilkách. Byly zpívány při bohoslužbách, při rodinných slavnostech a v práci. Autor popisuje dějiny zpěvu v období od Jara Lidu 1848 do konce roku 2012. Kniha obsahuje rovněž aktuální stav sborů MS PZKO sdružených v Pěvecko-muzické sekci PZKO.

 

O szkolnictwie w Lesznej / O školství v Lištné

 

W Domu PZKO w Lesznej Dolnej zaprezentowano niedawno książkę „Z historii szkolnictwa polskiego w Lesznej Dolnej”, której autorem jest emerytowany dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu, Tadeusz Szkucik. – Przygotowanie tej publikacji zajęło mi niespełna dwa lata. Rok poświęciłem na poszukiwania, docieranie do źródeł, ludzi i materiałów – powiedział. Opisując historię szkolnictwa w Lesznej, skupił się głównie na polskim szkolnictwie w granicach obecnej Republiki Czeskiej.

 

V Domě PZKO v Dolní Lištné byla nedávno uvedena kniha „Z dějin polského školství v Dolní Lištné”, jejíž autorem je emeritní ředitel Polské základní školy Gustawa Przeczka Třinec, Tadeusz Szkucik. – Příprava této publikace mi zabrala necelé dva roky. Rok jsem věnoval na hledání, pronikání ke zdrojům, lidem a materiálům – řekl. Když vyprávěl o dějinách školství v Lištné, soustředil se hlavně na polské školství v hranicích současné České republiky.

 

Wystawa fotograficzna / fotografická výstava – Rynce z „Gorola”

 

Klub DZIUPLA Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Republice Czeskiej zaprosił w czwartek 11.1.2017 r. na wernisaż wystawy fotograficznej Beaty (indi) Tyrny p. t. Rynce z „Gorola”. Znana dziennikarka i fotoreporterka z Cieszyna zorganizowała pierwszą swoją wystawę autorską. Chodzi o fotoreportaż z przygotowań do Gorolskigo Święta i końcowego sprzątania. – Długo zastanawiałam się, jak opowiedzieć tę historię. W końcu wybór padł na pewien interesujący szczegół, czyli ręce, na które z reguły nie zwracamy uwagi, tymczasem to one przygotowują Gorola, później te ręce uczestniczą w zabawie, a na koniec wszystko muszą posprzątać – powiedziała autorka wystawy.

 

Klub DZIUPLA Sdružení polské mládeže v České republice pozval ve čtvrtek 11.1.2017 na vernisáž fotografické výstavy Beaty (indi) Tyrny nazv. Rynce z „Gorola”. Známá novinářka a fotoreportérka z Těšína uspořádala svou první autorskou výstavu. Jde o fotoreportáž z příprav Gorolského svátku a konečného úklidu. – Dlouho jsem přemýšlela, jak říci tuto historii. Nakonec volba padla na jeden zajímavý detail, to znamená ruce, kterého si obvykle nevšímáme, zatímco to ony připravují Gorola, později tyto ruce se účastní zábavy, a nakonec musí všechno uklidit – řekla autorka výstavy.

 

Wybory prezydenta Republiki Czeskiej – I. tura / Volby prezidenta České republiky – I. kolo

 

Wyniki I. tury / Výsledky I. kola

 

1. Miloš Zeman – 1985547, 38,56%, 2. Jiří Drahoš – 1369601, 26,60%, 3. Pavel Fischer – 526694, 10,23%, 4. Michal Horáček – 472643, 9,18%, 5. Marek Hilšer – 454949, 8,83%, 6. Mirek Topolánek – 221689, 4,30%, 7. Jiří Hynek – 63348, 1,23%, 8. Petr Hanning – 29228, 0,56%, 9. Vratislav Kulhánek – 24442, 0,47%, frekwencja wyborcza / volební účast = 61,9%. Do drugiej tury wyborów awansowali Miloš Zeman i Jiří Drahoš. / Do druhého kola voleb postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš.

 

Wyniki I. tury w Województwie Morawsko-Śląskim / Výsledky I. kola v Moravskoslezském kraji

 

1. Miloš Zeman – 273804, 49,24%, 2. Jiří Drahoš – 133978, 24,09%, 3. Pavel Fischer – 44456, 7,99%, 4. Marek Hilšer – 38723, 6,96%, 5. Michal Horáček – 34826, 6,26%, 6. Mirek Topolánek – 20162, 3,62%, 7. Jiří Hynek – 5427, 0,97%, 8. Petr Hanning – 2673, 0,48%, 9. Vratislav Kulhánek – 1937, 0,34%, frekwencja wyborcza / volební účast = 56,75%.

 

Wyniki I. tury w gminach / Výsledky I. kola v obcích

 

Bogumin / Bohumín – 1. Miloš Zeman (4983, 55,99%), 2. Jiří Drahoš (1894, 21,28%), 3. Marek Hilšer (553, 6,21%), 4. Michal Horáček (515, 5,79%), 5. Pavel Fischer (514, 5,78%), 6. Mirek Topolánek (298, 3,35%), 7. Jiří Hynek (69, 0,78%), 8. Petr Hanning (46, 0,52%), 9. Vratislav Kulhánek (28, 0,31%), Rychwałd / Rychvald – 1. Miloš Zeman (1937, 58,84%), 2. Jiří Drahoš (723, 21,21%), 3. Michal Horáček (219, 6,43%), 4. Marek Hilšer (217, 6,37%), 5. Pavel Fischer (154, 4,52%), 6. Mirek Topolánek (98, 2,88%), 7. Jiří Hynek (32, 0,94%), 8. Vratislav Kulhánek (16, 0,47%), 9. Petr Hanning (12, 0,35%), Pietwałd / Petřvald – 1. Miloš Zeman (1796, 57,86%), 2. Jiří Drahoš (624, 20,10%), 3. Marek Hilšer (185, 5,96%), 4. Michal Horáček (176, 5,67%), 5. Pavel Fischer (160, 5,15%), 6. Mirek Topolánek (98, 3,16%), 7. Jiří Hynek (34, 1,10%), 8. Petr Hanning (18, 0,58%), 9. Vratislav Kulhánek (13, 0,42%), Orłowa / Orlová – 1. Miloš Zeman (7425, 65,26%), 2. Jiří Drahoš (2015, 17,71%), 3. Marek Hilšer (658, 5,78%), 4. Michal Horáček (442, 3,88%), 5. Pavel Fischer (423, 3,72%), 6. Mirek Topolánek (243, 2,14%), 7. Jiří Hynek (92, 0,81%), 8. Petr Hanning (50, 0,44%), 9. Vratislav Kulhánek (30, 0,26%), Dąbrowa / Doubrava – 1. Miloš Zeman (345, 64,97%), 2. Jiří Drahoš (93, 17,51%), 3. Michal Horáček (27, 5,08%), 4. Marek Hilšer (27, 5,08%), 5. Pavel Fischer (22, 4,14%), 6. Mirek Topolánek (12, 2,26%), 7. Jiří Hynek (3, 0,56%), 8. Petr Hanning (2, 0,38%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1. Miloš Zeman (1503, 58,41%), 2. Jiří Drahoš (526, 20,44%), 3. Marek Hilšer (153, 5,95%), 4. Pavel Fischer (145, 5,64%), 5. Michal Horáček (121, 4,7%), 6. Mirek Topolánek (80, 3,11%), 7. Jiří Hynek (23, 0,89%), 8. Petr Hanning (12, 0,47%), 9. Vratislav Kulhánek (10, 0,39%), Dziećmorowice / Dětmarovice – 1. Miloš Zeman (1218, 57,64%), 2. Jiří Drahoš (474, 22,43%), 3. Marek Hilšer (143, 6,77%), 4. Michal Horáček (81, 3,83%), 5. Mirek Topolánek (78, 3,69%), 6. Pavel Fischer (77, 3,64%), 7. Jiří Hynek (28, 1,33%), 8. Petr Hanning (9, 0,43%), 9. Vratislav Kulhánek (5, 0,24%), Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 1. Miloš Zeman (1284, 54,13%), 2. Jiří Drahoš (552, 23,27%), 3. Pavel Fischer (149, 6,28%), 4. Marek Hilšer (142, 5,99%), 5. Michal Horáček (115, 4,85%), 6. Mirek Topolánek (85, 3,58%), 7. Jiří Hynek (26, 1,10%), , 8. Petr Hanning (10, 0,42%), 9. Vratislav Kulhánek (9, 0,38%), Karwina / Karviná – 1. Miloš Zeman (13233, 64,21%), 2. Jiří Drahoš (3990, 19,36%), 3. Marek Hilšer (934, 4,53%), 4. Michal Horáček (860, 4,17%), 5. Pavel Fischer (824, 4,00%), 6. Mirek Topolánek (446, 2,16%), 7. Jiří Hynek (171, 0,83%), 8. Petr Hanning (80, 0,39%), 9. Vratislav Kulhánek (70, 0,34%), Stonawa / Stonava – 1. Miloš Zeman (496, 59,83%), 2. Jiří Drahoš (190, 22,92%), 3. Marek Hilšer (46, 5,55%), 4. Pavel Fischer (33, 3,98%), 5. Michal Horáček (30, 3,62%), 6. Mirek Topolánek (18, 2,17%), 7. Petr Hanning (9, 1,09%), 8. Vratislav Kulhánek (4, 0,48%), 9. Jiří Hynek (3, 0,33%), Olbrachcice / Albrechtice – 1. Miloš Zeman (1048, 54,30%), 2. Jiří Drahoš (477, 24,72%), 3. Pavel Fischer (142, 7,36%), 4.. Marek Hilšer (98, 5,08%), 5. Michal Horáček (82, 4,25%), 6. Mirek Topolánek (44, 2,28%), 7. Petr Hanning (17, 0,88%), 8. Jiří Hynek (15, 0,78%), 9. Vratislav Kulhánek (7, 0,36%),  Sucha Górna / Horní Suchá – 1. Miloš Zeman (1013, 54,70%), 2. Jiří Drahoš (475, 25,65%), 3. Marek Hilšer (110, 5,94%), 4. Pavel Fischer (96, 5,18%), 5. Michal Horáček (70, 3,78%), 6. Mirek Topolánek (60, 3,24%), 7. Petr Hanning (13, 0,7%) 8. Jiří Hynek (12, 0,65%), 9. Vratislav Kulhánek (3, 0,16%), Hawierzów / Havířov – 1. Miloš Zeman (18182, 57,35%), 2. Jiří Drahoš (6874, 21,68%), 3. Marek Hilšer (1924, 6,07%), 4. Michal Horáček (1718, 5,42%), 5. Pavel Fischer (1647, 5,20%), 6. Mirek Topolánek (858, 2,71%), 7. Jiří Hynek (241, 0,76%), 8. Petr Hanning (153, 0,48%), 9. Vratislav Kulhánek (104, 0,33%), Błędowice Górne / Horní Bludovice – 1. Miloš Zeman (586, 44,70%), 2. Jiří Drahoš (368, 28,07%), 3. Pavel Fischer (111, 8,47%), 4. Michal Horáček (95, 7,25%), 5. Marek Hilšer (87, 6,64%), 6. Mirek Topolánek (46, 3,51%), 7. Jiří Hynek (9, 0,69%), 8. Petr Hanning (5, 0,38%), 9. Vratislav Kulhánek (4, 0,31%), Cierlicko / Těrlicko – 1. Miloš Zeman (1192, 48,99%), 2. Jiří Drahoš (720, 29,59%), 3. Pavel Fischer (163, 6,70%), 4. Marek Hilšer (139, 5,71%), 5. Michal Horáček (109, 4,48%), 6. Mirek Topolánek (77, 3,16%), 7. Jiří Hynek (16, 0,66%), Vratislav Kulhánek (9, 0,37%), 9. Petr Hanning (8, 0,33%), Kocobędz / Chotěbuz – 1. Miloš Zeman (290, 45,24%), 2. Jiří Drahoš (195, 30,42%), 3. Pavel Fischer (69, 10,76%), 4. Marek Hilšer (38, 5,93%), 5. Mirek Topolánek (22, 3,43%), 6. Michal Horáček (19, 2,96%), 7. Jiří Hynek (3, 0,47%), 8. Petr Hanning (3, 0,47%), Vratislav Kulhánek (2, 0,31%), Czeski Cieszyn / Český Těšín – 1. Miloš Zeman (4995, 45,90%), 2. Jiří Drahoš (3386, 31,12%), 3. Pavel Fischer (921, 8,46%), 4. Marek Hilšer (600, 5,51%), 5. Michal Horáček (508, 4,67%), 6. Mirek Topolánek (309, 2,84%), 7. Jiří Hynek (87, 0,8%), 8. Petr Hanning (52, 0,48%), 9. Vratislav Kulhánek (24, 0,22%), Szonów / Šenov – 1. Miloš Zeman (1557, 64,71%), 2. Jiří Drahoš (857, 25,71%), 3. Pavel Fischer (309, 9,27%), 4. Marek Hilšer (233, 6,99%), 5. Michal Horáček (181, 5,43%), 6. Mirek Topolánek (144, 4,32%), 7. Jiří Hynek (29, 0,87%), 8. Vratislav Kulhánek (15, 0,45%), 9. Petr Hanning (8, 0,24%), Trzanowice / Třanovice – 1. Miloš Zeman (252, 44,13%), 2. Jiří Drahoš (157, 27,49%), 3. Pavel Fischer (74, 12,95%), 4. Marek Hilšer (30, 5,25%), 5. Mirek Topolánek (30, 5,25%), 6. Michal Horáček (16, 2,80%), 7. Petr Hanning (7, 1,22%), 8. Jiří Hynek (4, 0,70%), 9. Vratislav Kulhánek (1, 0,17%),Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – 1. Miloš Zeman (157, 56,67%), 2. Jiří Drahoš (59, 21,29%), 3. Michal Horáček (17, 6,13%), 4. Pavel Fischer (11, 3,97%), 5. Marek Hilšer (11, 3,97%), 6. Mirek Topolánek (8, 2,88%), 7. Jiří Hynek (7, 2,52%), 8. Petr Hanning (5, 1,80%), 9. Vratislav Kulhánek (2, 0,72%), Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – 1. Miloš Zeman (94, 54,97%), 2. Jiří Drahoš (39, 22,80%), 3. Pavel Fischer (14, 8,18%), 4. Michal Horáček (9, 5,26%), 5. Marek Hilšer (8, 4,67%), 6. Mirek Topolánek (3,  1,75%), 7. Petr Hanning (3, 1,75%), 8. Jíří Hynek (1, 0,58%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – 1. Miloš Zeman (332, 52,44%), 2. Jiří Drahoš (144, 22,74%), 3. Marek Hilšer (46, 7,26%), 4. Pavel Fischer (41, 6,47%), 5. Michal Horáček (29, 4,49%), 6. Mirek Topolánek (28, 4,42%), 7. Jiří Hynek (9, 1,42%), 8. Patr Hanning (9, 1,42%), 9. Vratislav Kulhánek (1, 0,15%), Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – 1. Miloš Zeman (332, 52,44%), 2. Jiří Drahoš (144, 22,74%), 3. Marek Hilšer (46, 7,26%), 4. Pavel Fischer (41, 6,47%), 5. Michal Horáček (29, 4,49%), 6. Mirek Topolánek (28, 4,42%), 7. Jiří Hynek (9, 1,42%), 8. Vratislav Kulhánek (3, 0,47%), 9. Petr Hanning (1, 0,15%), Sobieszowice / Soběšovice – 1. Miloš Zeman (226, 46,59%), 2. Jiří Drahoš (135, 27,83%), 3. Marek Hilšer (35, 7,21%), 4. Pavel Fischer (33, 6,80%), 5. Michal Horáček (32, 6,59%), 6. Mirek Topolánek (15, 3,09%), 7. Jiří Hynek (6, 1,23%), 8. Petr Hanning (2, 0,41%), 9. Vratislav Kulhánek (1, 0,20%), Gnojnik / Hnojník – 1. Miloš Zeman (375, 48,95%), 2. Jiří Drahoš (227, 29,71%), 3. Pavel Fischer (68, 8,90%), 4. Michal Horáček (34, 4,45%), 5. Marek Hilšer (26, 3,40%), 6. Mirek Topolánek (25, 3,27%), 7. Jiří Hynek (7, 0,91%), 8. Vratislav Kulhánek (2, 0,26%), 9. Petr Hanning (1, 0,13%), Trzycież / Střítež – 1. Miloš Zeman (227, 43,48%), 2. Jiří Drahoš (162, 31,03%), 3. Pavel Fischer (56, 10,72%), 4. Marek Hilšer (29, 5,55%), 5. Michal Horáček (23, 4,40%), 6. Mirek Topolánek (19, 3,63%), 7. Jiří Hynek (4, 0,76%), 8. Petr Hanning (1, 0,19%), 9. Vratislav Kulhánek (1, 0,19%), Rzeka / Řeka – 1. Miloš Zeman (133, 47,50%), 2. Jiří Drahoš (76, 27,14%), 3 Pavel Fischer (25, 8,92%), 4. Marek Hilšer (21, 7,50%), 5. Michal Horáček (14, 5,00%), 6. Mirek Topolánek (7, 2,50%), 7. Jiří Hynek (4, 1,42%), 8. Petr Hanning – 0, 9. Vratislav Kulhánek – 0, Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – 1. Miloš Zeman (323, 46,07%), 2. Jiří Drahoš (255, 36,37%), 3. Marek Hilšer (38, 5,42%), 4. Pavel Fischer (36, 5,13%), 5. Michal Horáček (27, 3,85%), 6. Mirek Topolánek (11, 1,56%), 7. Jiří Hynek (7, 0,99%), 8. Petr Hanning (3, 0,42%), 9. Vratislav Kulhánek (1, 0,14%), Śmiłowice / Smilovice – 1. Jiří Drahoš (181, 40,95%), 2. Miloš Zeman (161, 36,42%), 3. Pavel Fischer (34, 7,69%), Marek Hilšer (29, 6,56%), 5. Michal Horáček (22, 4,97%), 6. Mirek Topolánek (11, 2,48%), 7. Petr Hanning (3, 0,67%), 8. Vratislav Kulhánek (1, 0,22%), 9. Jiří Hynek – 0, Wielopole / Vělopolí – 1. Jiří Drahoš (59, 37,34%), 2. Miloš Zeman (57, 36,07%), 3. Marek Hilšer (14, 8,86%), 4. Pavel Fischer (12, 7,59%), 5. Michal Horáček (8, 5,06%), 6. Mirek Topolánek (5, 3,16%), 7. Jiří Hynek (2, 1,26%), 8. Petr Hanning (1, 0,63%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Ropica / Ropice – 1. Miloš Zeman (333, 40,95%), Jiří Drahoš (264, 32,47%), 3. Pavel Fischer (96, 11,80%), 4. Marek Hilšer (58, 7,13%), 5. Michal Horáček (36, 4,42%), 6. Mirek Topolánek (17, 2,09%), 7. Jiří Hynek (4, 0,49%), 8. Petr Hanning (3, 0,36%), 9. Vratislav Kulhánek (2, 0,24%), Trzyniec / Třinec – 1. Miloš Zeman (6871, 43,83%), 2. Jiří Drahoš (5843, 37,27%), 3. Pavel Fischer (989, 6,30%), 4. Marek Hilšer (753, 4,80%), 5. Michal Horáček (661, 4,21%), 6. Mirek Topolánek (365, 2,32%), 7. Jiří Hynek (85, 0,54%), 8. Petr Hanning (73, 0,46%), 9. Vratislav Kulhánek (34, 0,21%), Wędrynia / Vendryně – 1. Miloš Zeman (940, 40,37%), 2. Jiří Drahoš (926, 39,77%), 3. Pavel Fischer (168, 7,21%), 4. Marek Hilšer (107, 4,59%), 5. Michal Horáček (96, 4,12%), 6. Mirek Topolánek (55, 2,36%), 7. Jiří Hynek (21, 0,90%), 8. Vratislav Kulhánek (8, 0,34%), 9. Petr Hanning (7, 0,30%), Nydek / Nýdek – 1. Miloš Zeman (460, 45,36%), 2. Jiří Drahoš (387, 38,16%), 3. Pavel Fischer (63, 6,21%), 4. Michal Horáček (37, 3,64%), 5. Marek Hilšer (36, 3,55%), 6. Mirek Topolánek (20, 1,97%), 7. Jiří Hynek (7, 0,69%), 8. Petr Hanning (3, 0,29%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Bystrzyca / Bystřice – 1. Jiří Drahoš (1127, 42,52%), 2. Miloš Zeman (1047, 39,5%), 3. Pavel Fischer (188, 7,09%), 4. Marek Hilšer (119, 4,49%), 5. Michal Horáček (92, 3,47%), 6. Mirek Topolánek (51, 1,92%), 7, Jiří Hynek (17, 0,64%), 8. Petr Hanning (4, 0,15%), 9. Vratislav Kulhánek (5, 0,18%), Gródek / Hrádek – 1. Jiří Drahoš (417, 43,80%), 2. Miloš Zeman (295, 41,94%), 3. Marek Hilšer (54, 5,67%), 4. Pavel Fischer (36, 3,78%), 5. Mirek Topolánek (20, 2,10%), 6. Michal Horáček (18, 1,89%), 7. Petr Hanning (7, 0,73%), 8. Jiří Hynek (5, 0,52%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Koszarzyska / Košařiska – 1. Jiří Drahoš (75, 40,54%), 2. Miloš Zeman (72, 38,91%), 3. Pavel Fischer (14, 7,56%), 4. Mirek Topolánek (10, 5,40%), 5. Marek Hilšer (7, 3,78%), 6. Michal Horáček (4, 2,16%), 7. Petr Hanning (2, 1,08%), 8. Jiří Hynek (1, 0,54%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Milików / Milíkov – 1. Jiří Drahoš (392, 56,00%), 2. Miloš Zeman (237, 33,85%), 3. Pavel Fischer (30, 4,28%), 4. Marek Hilšer (26, 3,71%), 5. Michal Horáček (7, 1,00%), 6. Petr Hanning (5, 0,71%), 7. Jiří Hynek (2, 0,28%), 8. Mirek Topolánek (1, 0,14%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Nawsie / Návsí – 1. Jiří Drahoš (1073, 55,39%), 2. Miloš Zeman (645, 33,29%), 3. Pavel Fischer (72, 3,71%), 4. Marek Hilšer (67, 3,45%), 5. Michal Horáček (29, 1,49%), 6. Mirek Topolánek (25, 1,29%), 7. Jiří Hynek (12, 0,71%), 8. Petr Hanning (8, 0,41%), 9. Vratislav Kulhánek (6, 0,30%), Jabłonków / Jablunkov – 1. Jiří Drahoš (1885, 63,53%), 2. Miloš Zeman (782, 26,35%), 3. Pavel Fischer (134, 4,51%), 4. Marek Hilšer (63, 2,12%), 5. Michal Horáček (44, 1,48%), 6. Mirek Topolánek (41, 1,38%), 7. Jiří Hynek (9, 0,30%), 8. Patr Hanning (6, 0,20%), 9. Vratislav Kulhánek (3, 0,10%), Boconowice / Bocanovice – 1. Jiří Drahoš (123, 52,56%), 2. Miloš Zeman (70, 29,91%), 3. Pavel Fischer (15, 6,41%), 4. Marek Hilšer (14, 5,98%), 5. Mirek Topolánek (6, 2,56%), 6. Michal Horáček (5, 2,13%), 7. Jiří Hynek (1, 0,42%), 8. Petr Hanning – 0, 9. Vratislav Kulhánek – 0, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1. Jiří Drahoš (232, 51,78%), 2. Miloš Zeman (152, 33,92%), 3. Pavel Fischer (29, 6,47%), 4. Michal Horáček (16, 3,57%), 5. Marek Hilšer (10, 2,23%), 6. Mirek Topolánek (6, 1,33%), 7. Jiří Hynek (3, 0,66%), 8. Petr Hanning – 0, 9. Vratislav Kulhánek – 0, Łomna Górna / Horní Lomná – 1. Jiří Drahoš (91, 44,82%), 2. Miloš Zeman (75, 36,94%), 3. Pavel Fischer (18, 8,86%), 4. Marek Hilšer (10, 4,92%), 5. Michal Horáček (5, 2,46%), 6. Jiří Hynek (2, 0,98%), 7. Mirek Topolánek (1, 0,49%), 8. Petr Hanning (1, 0,49%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Pioseczna / Písečná – 1. Jiří Drahoš (326, 58,31%), 2. Miloš Zeman (179, 32,02%), 3. Marek Hilšer (18, 3,22%), 4. Michal Horáček (12, 2,14%), 5. Pavel Fischer (10, 1,78%), 6. Mirek Topolánek (9, 1,61%), 7. Jiří Hynek (4, 0,71%), 8. Petr Hanning (1, 0,17%), 9. Vratislav Kulhánek – 0, Piosek / Písek – 1 Jiří Drahoš (524, 56,89%), 2. Miloš Zeman (295, 32,03%), 3. Pavel Fischer (39, 4,23%), 4. Marek Hilšer (28, 3,04%), 5. Mirek Topolánek (15, 1,62%), 6. Michal Horáček (14, 1,52%), 7. Jiří Hynek (4, 0,43%), 8. Petr Hanning (1, 0,10%), 9. Vratislav Kulhánek (1, 0,10%), Bukowiec / Bukovec – 1. Jiří Drahoš (384, 54,39%), 2. Miloš Zeman (202, 28,61%), 3. Pavel Fischer (66, 9,34%), 4. Marek Hilšer (30, 4,24%), 5. Michal Horáček (16, 2,26%), 6. Mirek Topolánek (6, 0,84%), 7. Petr Hanning (1, 0,14%), 8. Vratislav Kulhánek (1, 0,14%), 9. Jiří Hynek – 0, Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – 1. Jiří Drahoš (985, 52,36%), 2. Miloš Zeman (651, 34,60%), 3. Pavel Fischer (104, 5,52%), 4. Marek Hilšer (52, 2,76%), 5. Michal Horáček (48, 2,55%), 6. Mirek Topolánek (19, 1,01%), 7. Petr Hanning (10, 0,53%), 8. Jiří Hynek (9, 0,47%),  9. Vratislav Kulhánek (3, 0,15%), Herczawa / Hrčava – 1. Miloš Zeman (69, 54,76%), 2. Jiří Drahoš (50, 39,68%), 3. Marek Hilšer (3, 2,38%), 4. Pavel Fischer (2, 1,58%), 5. Mirek Topolánek (2, 1,18%), 6. Michal Horáček – 0, 7. Jiří Hynek – 0, 8. Petr Hanning – 0, 9. Vratislav Kulhánek – 0.

 

Frekwencja wyborcza – I. tura / Volební účast –  I. kolo

 

Bogumin / Bohumín – 50,98%, Rychwałd / Rychvald – 57,73%, Pietwałd / Petřvald – 53,53%, Orłowa / Orlová – 46,35%, Dąbrowa / Doubrava – 53,07%, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 60,25%, Dziećmorowice / Dětmarovice – 61,02%, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 59,77%, Karwina / Karviná – 46,31%, Stonawa / Stonava – 57,71%, Olbrachcice / Albrechtice – 61,23%, Sucha Górna / Horní Suchá – 51,4%, Hawierzów / Havířov – 52,31%, Błędowice Górne / Horní Bludovice – 68,18%, Cierlicko / Těrlicko – 66,36%, Kocobędz / Chotěbuz – 63,66%, Czeski Cieszyn / Český Těšín – 55,84%, Szonów / Šenov – 65,07%, Trzanowice / Třanovice – 69,36%, Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – 59,28%, Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – 61,63%, Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – 61,47%, Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – 60,06%, Sobieszowice / Soběšovice – 65,37%, Gnojnik / Hnojník – 64,24%, Trzycież / Střítež – 64,17%, Rzeka / Řeka – 62,81%, Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – 67,33%, Śmiłowice / Smilovice – 72,68%, Wielopole / Vělopolí – 73,83%, Ropica / Ropice – 65,16%, Trzyniec / Třinec – 54,58%, Wędrynia / Vendryně – 67,50%, Nydek / Nýdek – 60,91%, Bystrzyca / Bystřice – 63,50%, Gródek / Hrádek – 64,75%, Koszarzyska / Košařiska – 62,75%, Milików / Milíkov – 65,36%, Nawsie / Návsí – 63,18%, Jabłonków / Jablunkov – 66,17%, Boconowice / Bocanovice – 64,29%, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 63,08%, Łomna Górna / Horní Lomná – 64,38%, Pioseczna / Písečná – 74,17%, Piosek / Písek – 63,27%, Bukowiec / Bukovec – 67,59%, Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – 61,97%, Herczawa / Hrčava – 62,38%.

 

O wyborach przy kawie / O volbách u kávy

 

We wtorek 23.1.2018 r. odbyło się w klubie DZIUPLA w Czeskim Cieszynie „Spotkanie przy kawie”, w którym oprócz członków zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA wzięli udział Bogusław Niemiec z KDU-ČSL i Bogdan Dal z TOP 09. Spotkanie prowadził przewodniczący COEX, Józef Przywara. Dyskutowano na temat szans kandydatów, którzy awansowali do drugiej tury wyborów prezydenckich. Podkreślano, że szanse obu kandydatów, dotychczasowego prezydenta Miloša Zemana i popieranego przez COEX, KDU-ČSL i TOP 09, pochodzącego z Jabłonkowa Jiřígo Drahoša, są wyrównane i wyniku wyborów nie sposób przewidzieć. COEXISTENTIA zamieściła w prasie notkę następującej treści: „Ruch Polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA zaprasza wszystkich na 2. turę wyborów prezydenckich. Informuje, że w uchwale Rady Wykonawczej zwyciężył patriotyzm lokalny nad lojalnością.”. Zdaniem dyskutujących nie wszyscy członkowie i wyborcy poszczególnych partii politycznych posłuchają głosu swego kierownictwa. Część sympatyków COEX (jak również KDU-ČSL) zagłosuje na aktualnego prezydenta. Dyskutowano również o jesiennych wyborach komunalnych, w których COEX, KDU-ČSL i TOP 09 chcą współpracować.

 

V úterý 23.1.2018 se konalo v Klubu DZIUPLA v Českém Těšíně „Sektání u kávy”, kterého se zúčastnili, kromě členů výboru Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA, Bohuslav Niemiec z KDU-ČSL a Bogdan Dal z TOP 09. Setkání řídil předseda COEX Josef Przywara. Bylo diskutováno na téma šancí kandidátů kteří postoupili do druhého kola prezidentských voleb. Bylo zdůrazňováno, že šance obou kandidátů, současného prezidenta Miloše Zemana a podporovaného COEX, KDU-ČSL a TOP 09, pocházejícího z Jablunkova, Jiřího Drahoše, jsou vyrovnané a výsledek voleb nelze předvídat. COEXISTENTIA zveřejnila v tisku poznámku následujícího znění: Politické hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ zve všechny na 2. kolo prezidentských voleb. Informuje, že v usnesení Výkonné rady zvítězilo místní vlastenectví před loajalitou.” Podle názoru diskutujících ne všichni členové a voliči jednotlivých politických stran poslechnou doporučení svého vedení. Část příznivců COEX (a také KDU-ČSL) bude hlasovat pro současného prezidenta. Bylo diskutováno rovněž o podzimních komunálních volbách, ve kterých COEX, KDU-ČSL a TOP 09 chtějí spolupracovat.

 

Wybory prezydenta Republiki Czeskiej – II. tura / Volby prezidenta České republiky – II. kolo

 

Wyniki II. tury / Výsledky II. kola

 

1. Miloš Zeman – 2853390, 51,36%, 2. Jiří Drahoš – 2701206, 48,63%, frekwencja wyborcza / volební účast = 66,60%. Wybory wygrał dotychczasowy prezydent, Miloš Zeman. / Ve volbách zvítězil dosavadní prezident Miloš Zeman.

 

Wyniki II. tury w Województwie Morawsko-Śląskim / Výsledky II. kola v Moravskoslezském kraji

 

1. Miloš Zeman – 383104, 62,31%, 2. Jiří Drahoš – 231640, 37,68%, frekwencja wyborcza / volební účast = 62,76%.

 

Wyniki II. tury w gminach / Výsledky II. kola v obcích

 

Bogumin / Bohumín – 1. Miloš Zeman (6955, 69,45%), 2. Jiří Drahoš (3059, 30,55%), Rychwałd / Rychvald – 1. Miloš Zeman (2559, 67,09%), 2. Jiří Drahoš (1255, 32,91%), Pietwałd / Petřvald – 1. Miloš Zeman (2543, 71,65%), 2. Jiří Drahoš (1006, 28,35%), Orłowa / Orlová – 1. Miloš Zeman (10241, 76,69%), 2. Jiří Drahoš (3112, 23,31%), Dąbrowa / Doubrava – 1. Miloš Zeman (442, 74,66%), 2. Jiří Drahoš (150, 25,34%), Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 1. Miloš Zeman (2062, 71,01%), 2. Jiří Drahoš (842, 28,99%), Dziećmorowice / Dětmarovice – 1. Miloš Zeman (1650, 70,06%), 2. Jiří Drahoš (705, 29,94%), Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 1. Miloš Zeman (1676, 63,87%), 2. Jiří Drahoš (948, 36,13%), Karwina / Karviná – 1. Miloš Zeman (17855, 75,28%), 2. Jiří Drahoš (5864, 24,72%), Stonawa / Stonava – 1. Miloš Zeman (680, 72,03%), 2. Jiří Drahoš (264, 27,97%), Olbrachcice / Albrechtice – 1. Miloš Zeman (1363, 64,97%), 2. Jiří Drahoš (735, 35,05%),  Sucha Górna / Horní Suchá – 1. Miloš Zeman (1406, 637,63%), 2. Jiří Drahoš (681, 32,63%), Hawierzów / Havířov – 1. Miloš Zeman (24609, 69,47%), 2. Jiří Drahoš (10817, 30,53%), Błędowice Górne / Horní Bludovice – 1. Miloš Zeman (791, 57,44%), 2. Jiří Drahoš (586, 42,56%), Cierlicko / Těrlicko – 1. Miloš Zeman (1639, 61,57%), 2. Jiří Drahoš (1023, 38,43%), Kocobędz / Chotěbuz – 1. Miloš Zeman (414, 56,95%), 2. Jiří Drahoš (313, 43,05%), Czeski Cieszyn / Český Těšín – 1. Miloš Zeman (7006, 58,55%), 2. Jiří Drahoš (4959, 41,45%), Szonów / Šenov – 1. Miloš Zeman (2141, 58,89%), 2. Jiří Drahoš (1494, 41,10%), Trzanowice / Třanovice – 1. Miloš Zeman (314, 57,90%), 2. Jiří Drahoš (228, 42,06%), Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – 1. Miloš Zeman (220, 72,13%), 2. Jiří Drahoš (85, 27,86%), Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – 1. Miloš Zeman (120, 63,15%), 2. Jiří Drahoš (70, 36,84%), Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – 1. Miloš Zeman (259, 58,33%), 2. Jiří Drahoš (185, 41,66%), Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – 1. Miloš Zeman (452, 62,77%), 2. Jiří Drahoš (268, 37,22%), Sobieszowice / Soběšovice – 1. Miloš Zeman (314, 57,90%), 2. Jiří Drahoš (228, 42,06%), Gnojnik / Hnojník – 1. Miloš Zeman (508, 58,05%), 2. Jiří Drahoš (367, 41,94%), Trzycież / Střítež – 1. Miloš Zeman (335, 58,26%), 2. Jiří Drahoš (240, 41,73%), Rzeka / Řeka – 1. Miloš Zeman (209, 66,77%), 2. Jiří Drahoš (104, 33,22%), Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – 1. Miloš Zeman (436, 56,25%), 2. Jiří Drahoš (339, 43,74%), Śmiłowice / Smilovice – 1. Jiří Drahoš (237, 52,20%), 2. Miloš Zeman (217, 47,79%), Wielopole / Vělopolí – 1. Jiří Drahoš (86, 50,29%), 2. Miloš Zeman (85, 49,70%), Ropica / Ropice – 1. Miloš Zeman (504, 57,27%), Jiří Drahoš, (376, 42,72%), Trzyniec / Třinec – 1. Miloš Zeman (9890, 56,56%), 2. Jiří Drahoš (7595, 43,43%), Wędrynia / Vendryně – 1. Miloš Zeman (1348, 52,28%), 2. Jiří Drahoš (1230, 47,71%), Nydek / Nýdek – 1. Miloš Zeman (638, 56,01%), 2. Jiří Drahoš (501, 43,98%), Bystrzyca / Bystřice – 1. Jiří Drahoš (1459, 50,87%), 2. Miloš Zeman (1404, 48,12%), Gródek / Hrádek – 1. Miloš Zeman (543, 53,02%), 2. Jiří Drahoš (481, 46,97%), Koszarzyska / Košařiska – 1. Miloš Zeman (104, 53,60%), 2. Jiří Drahoš (90, 46,39%), Milików / Milíkov – 1. Jiří Drahoš (404, 54,81%), 2. Miloš Zeman (333, 45,18%), Nawsie / Návsí – 1. Jiří Drahoš (1179, 55,08%), 2. Miloš Zeman (927, 44,01%), Jabłonków / Jablunkov – 1. Jiří Drahoš (2070, 65,09%), 2. Miloš Zeman (1110, 34,90%), Boconowice / Bocanovice – 1. Jiří Drahoš (145, 57,76%), 2. Miloš Zeman (106, 42,23%), Łomna Dolna / Dolní Lomná – 1. Jiří Drahoš (273, 54,38%), 2. Miloš Zeman (229, 45,61%), Łomna Górna / Horní Lomná – 1. Miloš Zem,an (118, 51,52%), 2. Jiří Drahoš (111, 48,47%), Pioseczna / Písečná – 1. Jiří Drahoš (344, 60,77%), 2. Miloš Zeman (222, 39,22%), Piosek / Písek – 1 Jiří Drahoš (576, 60,18%), 2. Miloš Zeman (351, 39,81%), Bukowiec / Bukovec – 1. Jiří Drahoš (423, 58,51%), 2. Miloš Zeman (300, 41,49%), Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – 1. Jiří Drahoš (1159, 54,82%), 2. Miloš Zeman (955, 45,17%), Herczawa / Hrčava – 1. Miloš Zeman (84, 58,74%), 2. Jiří Drahoš (59, 41,25%).

 

Frekwencja wyborcza – II. tura / Volební účast –  II. kolo

 

Bogumin / Bohumín – 57,34%, Rychwałd / Rychvald – 64,64%, Pietwałd / Petřvald – 60,94%, Orłowa / Orlová – 54,35%, Dąbrowa / Doubrava – 58,56%, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – 68,13%, Dziećmorowice / Dětmarovice – 67,99%, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – 65,91%, Karwina / Karviná – 53,34%, Stonawa / Stonava – 64,91%, Olbrachcice / Albrechtice – 67,08%, Sucha Górna / Horní Suchá – 58,11%, Hawierzów / Havířov – 58,49%, Błędowice Górne / Horní Bludovice – 71,55%, Cierlicko / Těrlicko – 73,00%, Kocobędz / Chotěbuz – 72,58%, Czeski Cieszyn / Český Těšín – 61,45%, Szonów / Šenov – 71,29%, Trzanowice / Třanovice – 75,00%, Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – 65,45%, Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – 67,62%, Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – 57,68%, Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – 67,64%, Sobieszowice / Soběšovice – 71,88%, Gnojnik / Hnojník – 72,54%, Trzycież / Střítež – 70,94%, Rzeka / Řeka – 70,02%, Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – 73,83%, Śmiłowice / Smilovice – 74,96%, Wielopole / Vělopolí – 79,91%, Ropica / Ropice – 69,81%, Trzyniec / Třinec – 60,96%, Wędrynia / Vendryně – 74,84%, Nydek / Nýdek – 68,37%, Bystrzyca / Bystřice – 68,77%, Gródek / Hrádek – 70,42%, Koszarzyska / Košařiska – 65,54%, Milików / Milíkov – 69,46%, Nawsie / Návsí – 68,58%, Jabłonków / Jablunkov – 70,53%, Boconowice / Bocanovice – 69,81%, Łomna Dolna / Dolní Lomná – 69,86%, Łomna Górna / Horní Lomná – 67,95%, Pioseczna / Písečná – 75,53%, Piosek / Písek – 65,89%, Bukowiec / Bukovec – 69,62%, Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – 68,57%, Herczawa / Hrčava – 68,42%.

 

Z kieliszkiem na Hrad” / „Se štamprlí na Hrad”

 

”Newsweek Polska” – w numerze 4/2018 z 15.1.2017 r. zamieścił artykuł „Z kieliszkiem na Hrad” nawiązujący do pierwszej tury wyborów prezydenckich we Republice Czeskiej. W artykule czytamy m. in.: Tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich w Czechach – 12 i 13 stycznia – jeden z dziennikarzy udzielił prezydentowi Zemanowi złośliwej rady. Oto ona: jeśli chce po raz kolejny zostać prezydentem, to nie może za nic w świecie zaprzestać picia. Nawet jeśli ma dość alkoholu. „Wóda jest wielkim atutem Zemana, jednym z głównych powodów, dla których ludzie z prowincji i dołu drabiny społecznej na niego głosują. Identyfikują się z nim, ponieważ jedyna rzecz, którą naprawdę cenią – czyli właśnie wóda – jest bardzo wysoko ceniona również przez prezydenta Zemana”.

   Prezydent Czech wielokrotnie zachwalał picie alkoholu, przypominając, że Winston Churchil również go nadużywał, podczas gdy Hitler był abstynentem. Opowiadał, że w czasie kampanii wyborczej 1996 roku „jechał na benzynie i becherovce”. W jednym z pierwszych wywiadów po objęciu prezydentury w 2013 roku przechwalał się dziennikarzowi, że jego codzienna dawka to sześć szklaneczek wina i dwa kielonki śliwowicy. Jeden z jego ulubionych bonmotów: „Piję, ale nigdy się nie upijam”. Fakty temu przeczą. Dwa lata temu w czasie ceremonii na praskim zamku był tak pijany, że musiał opierać się o ścianę. W czasie niedawnej wizyty w Chinach alkohol sprawił, że nie sposób było zrozumieć, co Zeman mówi. W wielu przypadkach na ratunek przychodzili ochraniarze – bez ich pomocy prezydent Czech stoczyłby się ze schodów albo nie byłby w stanie wyjść z samochodu. Do tego Miloš Zeman nie wyobraża sobie kieliszeczka bez papieroska. „Niestety, palacze są dyskryminowaną mniejszością. Są prześladowani w hotelach, restauracjach... Wszędzie!” – grzmiał podczas jednego z wywiadów. W Brukseli lobbował na rzecz złagodzenia przepisów antynikotynowych. Już w pierwszych miesiącach swej pierwszej kadencji odwiedził fabrykę firmy Philip Morris w Kutnej Horze. Zdumionym słuchaczom tłumaczył, że palenie nie szkodzi zdrowiu, byle nie sięgać po papierosy zbyt wcześnie. „Sam zacząłem palić, kiedy miałem 27 lat i moje ciało było w pełni ukształtowane. Dlatego radzę to samo wszystkim dzieciom – niech czekają do 27. roku. A potem mogą już palić bez żadnego ryzyka. Do niedawna Zeman palił co najmniej 40 papierosów dziennie. Ostatnio lekarz kazał mu ograniczyć palenie ze względu na fatalny stan zdrowia 73-letniego polityka (...).

   Swych rodaków gorąco zachęca do zakupu broni, ostrzegając przed spodziewanym atakiem na ogromną skalę na Czechy – superholokaustem przygotowanym przez islamistów. O ekologach mówi, że powinno się ich potraktować w stylu średniowiecznym: spalić, obsikać, a potem posolić”. Dziennikarzy nazywa hienami i łajnem, a w czasie jednej z wizyt państwowych żartował, w towarzystwie znanego z zamiłowania do wolnych mediów Władimira Putina, że należy ich rozstrzelać.

   Poza specyficznym poczuciem humoru charakteryzuje się też mściwością (...). Jest przy tym niebywale małostkowy: od jednego z ministrów w rządzie Bohuslava Sobotki żądał, by nie spotykał się z Dalajlamą, a gdy ten nie posłuchał, odmówił wręczenia orderu jego wujowi, 88-letniemu staruszkowi, byłemu więźniowi obozów koncentracyjnych, który specjalnie na tę okazję przyleciał z Kanady. (....).

    – Czesi lubią Zemana z tych samych powodów, dla których część Polaków głosuje na Kaczyńskiego – tłumaczy Jiří Pehe, politolog, rektor praskiej filii New York University. – To rzecznik zwykłych ludzi, z prowincji i małych miast. Podobnie jak PiS atakuje elity – wszystkich tych, których pogardliwie nazywa „praską kawiarnią”. I jest zawsze gotów wybaczyć „zwykłym ludziom” to co robili w czasie komunizmu. Urodzony w 1944 roku Zeman wstąpił do partii komunistycznej w 1968 roku, by już dwa lata później zostać wyrzuconym za protesty przeciw sowieckiej interwencji. (...).

   Polityka w Czechach jest niebywale skorumpowana. Kolejne rządy, rozpaczliwie poszukujące większości, gotowe były obiecać niemal wszystko – intratne stanowiska czy wielkie pieniądze – politycznym konkurentom w zamian za parę głosów w parlamencie. Politycy płacili za te targi coraz większą niechęcią społeczeństwa. A Zeman był wyjątkiem – nigdy nie uczestniczył w tych dealach. Jego wizerunek – jedynego uczciwego w Mieście Zła – dodatkowo uwiarygodniły ujawnione nagrania, na których František Mrázek, zwany „ojcem chrzestnym zorganizowanej zbrodni w Czechach”, skarżył się, że Zeman jest nieprzekupny, bo „wystarczy mu kanapka, trzy ogóreczki i to, że ludzie go lubią”. (...).

   Zeman coraz bardziej podupada na zdrowiu, Nawet gdy nie spożywa dziennej dawki wina i śliwowicy, porusza się z trudnością. Wątpliwe jest, czy w razie wygranej dotrwa do końca następnej pięcioletniej kadencji. Zasadne jest więc pytanie, po co w ogóle ktoś miałby na niego głosować. Kolejne skandale sprawiły, że jego elektorat negatywny nieustannie rośnie. Efektem ubocznym jego prezydentury jest coraz wyraźniejsza polaryzacja – połowa wyborców jest za prezydentem, a połowa z niego szydzi. A mimo to w ubiegłym tygodniu większość komentatorów była pewna jego zwycięstwa (...).

   Rola prezydenta w Czechach jest głównie ceremonialna. Jednak wspólne działania Zemana i Andreja Babiša, szefa populistycznej partii ANO, premiera rządu, może spowodować wielkie polityczne szkody. Zeman już wcześniej nadużywał władzy, choćby prowokując rządowe kryzysy. Stanowił wielkie zagrożenie dla polityki zagranicznej kraju. Aby przewidzieć, co powie na dany temat, wystarczyło wiedzieć, jakie jest stanowisko Kremla. – Nie wiadomo, czy prezydent reprezentuje interes Pragi, czy raczej Moskwy. Dziennikarz Petr Honzejk mówi, że miniony rok przyniósł w jego kraju istotną zmianę – na arenie politycznej przewagę zdobyły partie populistyczne. Porównuje to z bezkrwawym zamachem stanu z 1948 roku, w którym władzę przejęli komuniści. Mówi, że rok 2018 może być jeszcze gorszy. – Zarówno Babiš, jak i Zeman okazują pogardę dla reguł demokracji liberalnej, promują autorytarny styl polityki. Jeśli ich pakt zostanie skonsumowany, istnieje ogromne ryzyko, że reguły konstytucji będą raz po raz lekceważone. Aż w końcu konstytucja stanie się jedynie fasadą i dojdzie do realnej zmiany systemu politycznego.

   To wciąż nie jest pewne. Ciągle przed nami druga tura wyborów prezydenckich, a Babiša może w końcu dopaść prokurator. Jest wreszcie czeski Senat, w którym dominują polityczni przeciwnicy Zemana i Babiša – a ten jest w stanie zablokować każdą istotną zmianę w prawie.

 

”Newsweek Polska” – v čísle 4/2018 ze dne 15.1.2017 zveřejnil článek „Z kieliszkiem na Hrad” („Se štamprlí na Hrad”), který navazuje na první kolo prezidentských voleb v České republice. V článku čteme mj. Těsně před prvním kolem voleb prezidenta v Česku – 12 a 13. ledna – jeden z novinářů jízlivě poradil prezidentovi Zemanovi. Tuto radu: jestli chce opět zůstat prezidentem, nemůže v žádném případě přestat pít. Dokonce ani v případě, že má dost alkoholu. „Kořalka je velkou předností Zemana, jedním z hlavních důvodů, proč lidé z venkova a spodních pater společnosti na něho hlasují. Ztotožňují se s ním, protože jedinou věcí, kterou doopravdy si váží – to je kořalka – je rovněž velmi ceněna prezidentem Zemanem”.

   Český prezident mnohokrát vychvaloval pití alkoholu a upozorňoval, že Winston Churchil rovněž ho zneužíval, zatímco Hitler byl naopak abstinent. Vyprávěl, že v období volební kampaně v roce 1996 „jel na benzínu a becherovce”. V jednom z prvních rozhovorů po převzetí prezidentury v roce 2013 vychvaloval se novinářovi, že jeho každodenní dávka je šest skleniček vína a dvě štamprle slivovice. Jeden z jeho oblíbených bonmotů zní: „Piju, ale nikdy se neopíjím”. Fakta tomu odporují. Před dvěma roky na slavnosti na pražském hradě byl tak opilý, že se musel opírat o stěnu. Při nedávné návštěvě v Číně alkohol způsobil, že nebylo možno porozumět Zemanovi, co mluví. V mnoha případech na pomoc přicházela ochranka – bez její pomoci by se český prezident skutálel ze schodů nebo by nebyl schopen nastoupit do auta. Navíc si  Miloš Zeman nedovede představit štamprli bez cigaretky. „Bohužel, kuřáci jsou diskriminovanou menšinou. Jsou pronásledování v hotelích, restauracích… Všude!” – hřměl při jednom z rozhovorů. V Bruselu lobboval pro zmírnění protikuřáckých předpisů. Už v prvních měsících svého prvního volebního období navštívil továrnu firmy Philip Morris v Kutné Hoře. Udiveným posluchačům vysvětloval, že kouření neškodí zdraví, pokud se nesahá pro cigarety příliš brzy. „Sám jsem začal kouřit, když mi bylo 27 let a moje tělo už bylo plně zformováno. Proto totéž radím všem dětem – ať počkají do 27. let. Potom už mohou kouřit bez jekéhokoliv rizika. Ještě nedávno Zeman kouřil nejméně 40 cigaret denně. V poslední době mu lékař nařídil omezit kouření s ohledem na neblahý zdravotní stav 73-letého politika (….).

    Své krajany vřelé pobízí k nákupu zbraní, a současně je varuje před očekávaným v obrovském měřítku útokem na Česko – superholokaustem připraveným islamisty. O ochráncích přírody mluvil, že se má s něma naložit jako ve středověku: „spálit, počůrat a potom posolit”. Novináře pojmenoval hienami a trusem, a při jedné ze státních návštěv žertoval, v přítomnosti známého z záliby do svobody tisku Vladimíra Putina, že se mají postřílet.

    Kromě specifického smyslu pro humor se charakterizuje také mstivosti (...). Je při tom nebývalé malicherný: žádal jednoho ministra ve vládě Bohuslava Sobotky, aby se nesetkával s Dalajlámou, a když ten neposlechl, odmítl předat vyznamenání jeho strýci, 88letnému stařečkovi, bývalému vězni koncentračních táborů, který schválně z toho důvodu přiletěl z Kanady. (…).

   – Češi  mají rádi Zemana ze stejných důvodů, pro které část Poláků volí Kaczyńského – vysvětluje Jiří Pehe, politolog, rektor pražské pobočky New York University. – Je to mluvčí obyčejných lidí z venkova a malých měst. Stejně jako PiS, útočí na elity – všechny ty, které pohrdavě nazývá „pražskou kavárnou”. A je vždy připraven odpustit „obyčejným lidem” to co dělali v období komunismu. Zeman, narozen v roce 1944, vstoupil do komunistické strany v roce 1968, avšak už za dva roky byl z ní vyloučen za protesty proti sovětské intervenci. (…).

   Politika v Čechách je nebývalé zkorumpována. Následující v pořadí vlády, zoufale hledající většinu, byly připraveny slíbit politickým soupeřům téměř vše – výhodné postavení nebo velké peníze – za několik hlasů v parlamentu. Politici za tyto smlouvy platili stále větším odporem společnosti. Avšak Zeman byl výjimkou – nikdy se neúčastnil těchto smluv. Jako vzor – jediného poctivého ve Městě Zla – ho navíc činily věrohodným odhalené nahrávky, na kterých František Mrázek, který je nazýván „kmotrem organizovaného zločinu v Čechách”, si stěžoval, že Zeman je neúplatný, protože „mu stačí chlebíček, tři okurečky a to, že ho lidé mají rádi”. (...).

   Zeman stále více zdravotně schází. Dokonce, když nepožívá denní dávku vína a slivovice, pohybuje se s obtížemi. Pochybné je, zda v případě vítězství vytrvá do konce příštího pětiletého funkčního období. Je proto oprávněná otázka, proč vůbec někdo by ho měl volit. Další v pořadí skandály způsobily, že jeho negativní voličská základna neustále roste. Vedlejším výsledkem jeho prezidentury je stále větší polarizace společnosti – polovina voličů je za prezidentem, a polovina se z něho vysmívá. A přesto minulý týden většina komentátorů byla přesvědčena o jeho vítězství. (...).

   Úloha prezidenta v Čechách je hlavně obřadní. Avšak společné činnosti Zemana a Andreje Babiše, šéfa populistické strany ANO, předsedy vlády, mohou způsobit velké politické škody. Zeman už dříve zneužíval moc, třeba když provokoval vládní krize. Byl  velkou hrozbou pro zahraniční politiku země. Když jsme chtěli předvídat co řekne k danému tématu, stačilo znát názor Kremla. – Nevíme, zda prezident zastupuje zájmy Prahy, nebo spíše Moskvy. Novinář Petr Honzejk mluví, že minulý rok přinesl pro jeho zemi důležitou změnu – na politické scéně získaly převahu populistické strany. Srovnává to s nekrvavým převratem z roku 1948, ve kterém převzali moc komunisté. Mluví, že rok 2018 může být ještě horší. – Zároveň Babiš, jako i Zeman pohrdají pravidly liberální demokracie, promují autoritářský styl politiky. Pokud jejich dohoda bude zkonzumována, existuje obrovské riziko, že pravidla ústavy budou postupně brány na lehkou váhu. Až nakonec se ústava stane jedině fasádou a nastoupí reálná změna politického systému.

   To stále ještě není jisté. Pořád je před námi druhé kolo prezidentských voleb, a Babiše nakonec může dohnat prokurátor. Navíc je tu ještě český Senát, ve kterém mají převahu političtí odpůrci Zemana a Babiše – který je schopen zablokovat každou důležitou změnu v zákonech.

 

 

”Newsweek Polska” – w numerze 4/2018 z 15.1.2017 r. zamieścił artykuł nawiązujący do pierwszej tury wyborów prezydenckich we Republice Czeskiej / v čísle 4/20178 z 15.1.2018 zveřenil článek navazující do prvního kola prezidentských voleb v České republice

 

Soros ostrzega przed Facebookiem / Soros varuje před Facebookem

 

George Soros, amerykański miliarder pochodzenia węgierskiego, mówi podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że Facebook i Google, globalne firmy z branży internetowej, stają się przeszkodami dla innowacji i zmorą dla społeczeństwa. Porównał je do przedsiębiorstw zajmujących się hazardem, które pielęgnują uzależnienie u swoich użytkowników. – Firmy surowcowe fizycznie wykorzystują nasze środowisko. Firmy z branży socjal mediów wykorzystują środowisko społeczne. Jest to szczególnie niegodziwe, bo media społecznościowe wpływają na to, jak ludzie myślą i się zachowują. To ma daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania demokracji, zwłaszcza dla uczciwości wyborów – stwierdził. Światowi przywódcy obradowali w szwajcarskim  Davos w dniach 24-25.1.2018 r.

 

George Soros, americký miliardář maďarského půdovu, řekl na Světovém hospodářském fóru v Davos, že Facebook a Google, globální firmy internetového odvětví, se stávají překážkou pro inovace a neštěstím pro společnost. Porovnal je do podniků, které se zajímají hazardem a které pěstují závislost svých uživatelů. – Firmy z oboru surovin fyzicky využívají naše prostředí. Firmy z odvětví socjal médii využívají prostředí společenské. Je to zvlášť ničemné, protože společenská média ovlivňují myšlení a chování lidí. To má dalekosáhlé následky pro fungování demokracie, zejména pro poctivost voleb. Světoví vůdci jednali ve švýcarském Davos ve dnech 24-25.1.2018.

 

Mateusz Morawiecki polskim premierem / Mateusz Morawiecki polským předsedou vlády

 

W grudniu 2017 r. powołany był na stanowisko premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier i minister finansów. Zastąpił on na tym stanowisku Beatę Szydło, która została ministrem ds. socjalnych. W dniu 9.1.2017 r. przeprowadzono rekonstrukcję rządu. Odeszły osoby krytykowane od dwóch lat przez opozycję. Nowi ministrowie obsadzili ministerstwa spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, obrony narodowej, ochrony środowiska, zdrowia, finansów. Powołano nowe ministerstwo przedsiębiorczości i technologii oraz ministerstwo inwestycji i rozwoju. Mianowany był również nowy przewodniczący kancelarii rządu. Mateusz Morawiecki już w styczniu odwiedził Węgry i rozmawiał z węgierskim premierem Wiktorem Orbánem. W Brukseli rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claude'em Junckerem. Personalne zmiany w polskim rządzie zostały ogólnie  dobrze przyjęte w Europie. „Skład nowego rządu sugeruje, że Polska chce przyjąć bardziej pojednawcze stanowisko wobec Komisji Europejskiej” – piszą zagraniczne agencje prasowe. Europa oczekuje od Polski przestrzegania praworządności, a nie wyłącznie deklaracji politycznych. Mateusz Morawiecki, jako człowiek sukcesu, ma szansę poprawić wizerunek Polski w Europie, ale pytanie jest, czy go wykorzysta.

 

V prosinci 2017 byl jmenován předsedou vlády Polské republiky Mateusz Morawiecki, dosavadní místopředseda a ministr financí. Nahradil ve funkci Beatu Szydło, která se stala ministryní pro sociální záležitosti. Dne 9.1.2018 byla provedena rekonstrukce vlády. Odešly osoby, které byly kritizovány dva roky opozicí. Noví ministři obsadili ministerstvo zahraničních věcí, vnitra, národní obrany, ochrany životního prostředí, zdravotnictví, financí. Byly nově zřízeny ministerstva podnikání a technologie a také investic a rozvoje. Jmenován byl rovněž nový předseda úřadu vlády. Mateusz Morawiecki už v lednu navštívil Maďarsko a jednal s maďarským předsedou vlády Viktorem Orbánem. V Bruselu jednal z předsedou Evropské komise Jean-Claud Junckerem. Personální změny v polské vládě byly obecně dobře přijaty v Evropě. „Složení nové vlády napovídají, že Polsko chce přijmout smířlivější postoj vůčí Evropské komisi” – píší zahraniční tiskové agentury. Evropa očekává od Polska dodržování zákonnosti, a nikoliv pouze politické deklarace. Mateusz Morawiecki, jako člověk úspěchu, má šanci zlepšit obraz Polska v Evropě, ale otázkou je, zda ji využije.

 

 

Polski premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Budapeszcie / Předseda polské vlády na návštěvě v Budapešti (www.onet.pl)

 

Uchwały na 500-lecie Reformacji nie przyjęto / Usnesení k 500-tému výročí Reformace nebylo přijato

 

Projekt uchwały wyrażającej szacunek dla wyznawców protestantyzmu nie został przyjęty przez polski Sejm. Wszystko za sprawą głosu sprzeciwu, jaki wyraziła jedna z posłanek rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, Anna Maria Siarkowska. – Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uważam, że radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł – powiedziała. Nieprzyjęcie uchwały było sporym zaskoczeniem, gdyż spodziewano się jednomyślnej akceptacji. „Z rozczarowaniem przyjęliśmy przebieg debaty nad projektem uchwały upamiętniającej Jubileusz 500 lat Reformacji, która miała miejsce podczas obrad Sejmu” – czytamy w liście Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego. W liście znalazły się też słowa uznania dla inicjatywy klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesnej, Konwentu Seniorów Sejmu oraz podziękowania dla prezydenta Andrzeja Dudy za objęcie patronatem honorowym obchodów jubileuszu Reformacji. Uchwała miała być uhonorowaniem środowisk protestanckich i podziękowaniem za przyczynienie się do rozwoju Polski. Autorzy tekstu przywołali w uchwale m.in. poetę, Mikołaja Reja, lingwistę, Samuela Bogumiła Lindego, przedsiębiorcę, Emila Wedla, generałów, Józefa Sowińskiego, Juliusza Rommla, Władysława Andersa, działacza niepodległościowego Jana Michejdę, a także byłego premiera, Jerzego Buzka. Wydawało się, że przyjęcie uchwały dotyczącej upamiętnienia 500-lecia Reformacji, to tylko formalność. Jednak Prawo i Sprawiedliwość po wypowiedzi posłanki większością 232 głosów skierowało projekt do komisji. 200 posłów było przeciw.

   Ta decyzja obraża wyznawców protestantyzmu, i to nie tylko w Polsce. W związku z tym biskupi ewangeliccy poprosili o wycofanie uchwały na 500-lecie Reformacji, której nie przyjął Sejm. – Nie chcemy, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji – uzasadnili w liście otwartym.

 

Polský Sejm nepřijal návrh usnesení vyjadřující úctu vyznavačům protestantismu. Všechno kvůli nesouhlasu jedné z poslankyň vládnoucí strany Právo a spravedlnost, Anny Marii Siarkowské. – Pane Maršálku! Vysoká Sněmovno! Domnívám se, že radostné slavení událostí, které rozdělily Církev, to není dobrý nápad – řekla. Nepřijetí usnesení bylo pořádným překvapením, protože se očekávala jednomyslná akceptace. „Se zklamáním jsme přijali průběh debaty k návrhu usnesení u příležitosti Jubilea 500 let Reformace, která proběhla na jednání Sejmu” – čteme v dopise Církve evangelicko-augsburské, evangelicko-reformované a evangelicko-metodistické. V dopise byla umístěna slova uznání pro iniciativu parlamentních klubů Polské lidové strany, strany Moderní, Konventu seniorů Sejmu a také poděkování prezidentovi Andrzejovi Dudovi za převzetí čestné záštity Jubilea Reformace. Usnesení mělo být poctěním protestantských středisek a poděkováním za přispění k rozvoji Polska. Autoři dopisu v usnesení se odvolávali mj. na básníka Mikuláše Reje, lingvistu Samuela Bohumila Lindu, podnikatele Emila Wedla, generály Jozefa Sowińského, Juliusze Rommla, Wladyslawa Anderse, vlasteneckého činovníka Jana Michejdu, a rovněž bývalého premiéra Jerzyho Buzka. Zdálo se, že přijetí usnesení týkajícího se výročí 500 let Reformace bude formalitou. Avšak Právo a spravedlnost po vyjádření poslankyně většinou 232 hlasů poslalo návrh do komise. 200 poslanců bylo proti.

    Toto rozhodnutí uráží vyznavače protestantizmu, a to nejen v Polsku. V souvislosti s tím, evangeličtí biskupové poprosili stáhnout návrh k výročí 500 let Reformace, kterou nepřijal Sejm. – Nechceme, aby tímto způsobem bylo diskutováno o dědictví Reformace – zdůvodňovali v otevřeném dopise.

 

Przeczytaliśmy w „Dzienniku Zachodnim” / Přečetli jsme v „Dzienniku Zachodnim”

 

W artykule „Śląsk za Olzą” Jarosław jot-Drużycki pisze w „Dzienniku Zachodnim” z 15.12.2017 r. m. in.: – Przed miesiącem padł tygodnik „Horizont”, który przez ćwierć wieku ukazywał się na Zaolziu. Sympatyczne pisemko, zgrabnie redagowane i składane, sporo informacji z subregionu, artykuły historyczne, felietony, recenzje. Zawsze też w tym czeskim tekstowym cieście zdarzały się i polskie rodzynki. Choćby z kilka notek. Lubiłem to pismo i czasem kupowałem, stawiając jako wzór innym tego typu inicjatywom medialnym (…). Jednak że natura próżni nie znosi to na początku października po cichutku i jakby niezauważenie zagościł w światowej sieci nowy portal lokalny, który swym zasięgiem obejmuje już nieco mniejszy obszar, niż ten, który opisywał na swych łamach „Horizont” (i portal internetowy ihorizont.cz – red.). I z tej przyczyny zowie się on swojsko – gorolweb.cz. A zatem informacyjny portal Goroliji, obszar od Trzyńca po Mosty, tam gdzie mieszka najwięcej osób deklarujących formalnie swoją polskość. Ale na stronach mało jest to widoczne. Gdzieś mignie tytuł po polsku albo po naszymu. Klikam na link „Śmiłowice. Dzieci ze szkoły podstawowej im. Jana Kubisza w Gnojniku oraz kapela Kamraci z Błędowic uświetnili obchody siedemdziesięciolecia działalności Koła PZKO w Śmiłowicach”. Pod spodem sporo fotografii z imprezy, ale z imprezy więcej żadnej informacji. Obok zachęca do lektury inny tytuł, tym razem po naszymu: „Łowiynziok się stoł oficjalnym dziedzictwym kulturowym Gorollije”: Klik „Stary gorolski taniec łowiynziok je łod teraz we Spisie niematerialnego dziedzictwa tradycyjnej kultury ludowej morawsko-ślónskigo województwa”. A następny akapit brzmi już: „Tanec je nyní na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskozslezského kraje...” A poniżej, w tym samym już języku, bez próby tłumaczenia na gwarę dość obszerny tekst, który przypomina czytelnikom historię łowiynzioka i jak to się stało, że znalazł się pod tak szczególną ochroną. Tymczasem po wejściu na linki sygnowane czeskimi tytułami, a tych przypomnę jest przytłaczająca większość, nie spotkają już internauci językowych przekładańców. Tam od początku do końca wszystko jest wyłącznie w ładnym skądinąd języku Němcovej, Čapka i Hrabala. Ale dlaczego tak mało jest tekstów po polsku? Czy już się przyjął na Zaolziu zwyczaj, że po polsku pisze się jedynie w tych mediach, które otrzymują dotacje z Pragi i/lub Warszawy? Dlaczego w prywatnym nie można nieco więcej pisać po polsku, albo skoro i tak to wszystko w tym tustelańskim kierunku zmierza – po naszymu? Cóż gorolweb.cz – portal bohemizującej się Goroliji.

 

V článku „Slezsko za Olzou” Jarosław jot-Drużycki píše v „Západním deníku” (Dziennik Zachodni) z 15.12.2017 mj.: – Před měsícem padl týdeník „Horizont”, který po čtvrt století se objevoval na Zaolzí. Sympatické novinky, šikovně redagované a vázané, hodně informací ze subregionu, historické články, fejetóny, recenze. V tomto českém textovém těstu bývaly také vždy polské rozinky. Alespoň několik poznámek. Měl jsem tyto noviny rád a někdy jsem je i kupoval, dával jsem je za vzor tohoto typu mediálním iniciativám (…). Avšak, jakože příroda nesnáší vakua, proto na začátku října tiše a nepozorovaně se usídlil ve světové sítí nový místní portál, který se svým rozsahem vztahuje již k poněkud menšímu území, než to, které popisoval na svých stránkách „Horizont” (a také portál ihorizont.cz – red.). Rovněž z toho důvodu byl pojmenován po domácku – gorolweb.cz. A proto informační portál Gorolije, území od Třince po Mosty, tam kde bydlí nejvíce osob hlásících formálně svou polskost. Ale na stránkách je to málo patrné. Někde se mihne polský titulek nebo titulek po našymu. Klikám na soubor „Śmiłowice. Dzieci ze szkoły podstawowej imienia Jana Kubisza w Gnojniku oraz kapela Kamraci z Błędowic uświetnili obchody siedemdziesięciolecia działalności Koła PZKO w Śmiłowicach (Smilovice. Děti polské školy Jana Kubisze v Hnojníku a také kapela Kamraci z Bludovic poctili oslavy sedmdesát let činnosti Skupiny PZKO ve Smilovicích)”. Dole je mnoho fotografií z akce, ale další informace o této akci žádná. Vedle pobízí k četbě jiný titulek, tentokrát po našymu „Łowiynziok się stoł oficjalnym dziedzictwym kulturowym Gorollije (Łowiynziok se stal oficiálním kulturnním dědictvím Gorolije)”: Klik „Stary gorolski taniec łowiynziok je łod teraz we spisie niematerialnego dziedzictwa tradycyjnej kultury ludowej morawskoślónskigo województwa (Starý gorolský tanec łowiynziok je od teď na seznamu nemateriálního dědictví tradiční lidové kultury moravskoslezského kraje)”. A následující odstavec už zní: „Tanec je nyní na seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje...”. A níže, už ve stejném jazyce, bez pokusu o překlad do nářečí, poměrně rozsáhlý text, který připomíná čtenářům dějiny łowiynzioka a jak se to stalo, že se ocitl pod tak významnou ochranou. Tentokrát po vstupu do souboru signovaného českými titulky, a připomenu, že těch je drtivá většina, internauti se už nesetkají s jazykovou směsicí. Tam je od začátku do konce všechno jen v jinak krásném jazyce Němcové, Čapka a Hrabala. Ale proč je tak málo textů v polštině? Zda se už přijal na Zaolzí zvyk, že polsky se píše pouze v těch médiích, které dostávají dotace z Prahy a/nebo Varšavy? Proč v soukromém není možno psát více polsky, nebo když všechno už směřuje v tom tustelanském směru – po našymu? Cože gorolweb.cz – portál bohemizující se Gorolije.  

 

Berndt Posselt, przewodniczący Sudetoniemieckiego Stowarzyszenia Ziomków / Berndt Posselt, předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení

 

Bernd Posselt (61) urodził się w zachodnioniemieckim Pforzheim, wyrastał w Karlsruhe, żył w Monachium. Rodzina ze strony ojca żyła 800 lat w północnych Czechach, ojciec pochodził z Jablonca nad Nisą, matka z Styryjskiego Grazu (Austria). W 1946 roku musieli na podstawie Dekretów Benesza opuścić powojenną Czechosłowację. Berndt Posselt pracował jako dziennikarz i rzecznik Otty Habsburskiego, w latach 1994 aż 2014 był posłem Parlamentu Europejskiego, gdzie zamierza ponownie kandydować. Jest członkiem CSU, prezydentem Paneuropejskiej Unii Niemiec i szefem Sudetoniemieckiego Stowarzyszenia Ziomków. Jest kawalerem, bezdzietny.

   Tygodnik „Týden” z 2.1.2018 r. zamieścił obszerny artykuł o jego korzeniach rodzinnych, działalności politycznej, roli Niemiec w Unii Europejskiej. Wypowiedział się również o stosunkach czesko-niemieckich. Niektórzy Czesi w ogóle nie rozumieją, co to jest Sudetoniemieckie Stowarzyszenie Ziomków i co ma przeciw Dekretom Benesza. Redaktor pyta, o co właściwie chodzi? – Niemcy sudeccy nie mają własnego państwa, są rozproszeni w Niemczech, Austrii, niektórzy żyją w Republice Czeskiej, inni w Ameryce Południowej i Północnej. O ile byśmy chcieli się połączyć, nie możemy liczyć na żadne państwo. Dlatego musimy sami się organizować. I to jest właśnie zadanie dla Sudetoniemieckiego Stowarzyszenia Ziomków. Przecież stowarzyszenia ziomkowskie istniały już w czasach monarchii. Chodziło o członków narodu, który nie żył we swej ojczyźnie, na przykład Czesi w Wiedniu. My łączymy wszystkich Niemców sudeckich, o ile chcą się tak identyfikować, nikogo nie zmuszamy. Wspólnie pielęgnujemy przeszłość, tożsamość. A w grupie tej istnieją zupełnie różne poglądy polityczne. Niektórzy chcą zachować dziedzictwo kulturowe, dokumentować naszą historię i ściślejsze kontakty z Czechami. Jesteśmy organizacją, która w Niemczech najbardziej interesuje się Repuliką Czeską. W Sudetoniemieckim Stowarzyszeniu Ziomków jest również mniejszość, która idzie w innym kierunku – chce abyśmy z Czechami dogadywali się o restytucjach. Ale istnienie różnych poglądów jest w demokracji normalne.

    Natomiast dla Czechów do dziś jest bolesne Monachium 1938. Jak dziś postrzega Pan umowę ówczesnych mocarstw o przekazaniu Niemcom terenów przygranicznych Czechosłowacji? – W tym wypadku powiem wprost. Monachium było katastrofą dla narodu czeskiego, dla Niemców sudeckich, dla całej Europy środkowej. Było narzędziem Hitlera do rozklejenia Europy środkowej. I był to pierwszy krok do drugiej wojny światowej. Nie chodziło o żadne wyzwolenie. Niemcy sudeccy, pomimo że byli przyłączeni do Niemiec, ale tam panował terrorystyczny i zabójczy reżim. Rozmawialiśmy o tym  z Bohuslavem Sobotką podczas pobytu w Monachium na obradach stowarzyszenia ziomkowskiego. Ja uważam go za bardzo rozumnego i porządnego mężczyznę i chciałbym mu podziękować za to, co uczynił dla stosunków niemiecko-czeskich. Nie rozumiem, że taki człowiek może zniknąć z polityki. Dla mnie jest wybitnym Europejczykiem.

   W Czechach mówi się, że akcja wywołuje reakcję. To znaczy Monachium 1938 wersus Dekrety Benesza… – Wszystko ma jakąś przedgrywkę i również dogrywkę. Historia nie jest piaskownicą, gdzie jedno dziecko zabierze drugiemu łopatkę, ono ją sobie potem weźmie z powrotem i jeszcze dają sobie po głowach. Pomimo to, że niekiedy w historii wyglądało to podobnie. Ale było zadane pytanie, jeśli reakcja powinna w ogóle przyjść. Myślę, że wysiedlenie było następstwem 1938 roku, podobnie jak rok 1938 był następstwem 1918 roku, a 1918 znowu następstwem 1848 roku. Dlatego pytam się, jeśli było to następstwo konieczne i uprawnione. A na takie pytanie odpowiadam: Nie. Zbrodnie Hitlera były przyczyną wielu błędów, które nastały, ale nie usprawiedliwiały one takiego wysiedlenia. Wygnanie nie było uprawnioną karą za zbrodnie Hitlera i to co zrobili komuniści w 1948 roku również nie było uprawnione. O ile nie istniałyby takie zbrodnie narodowego socjalizmu i narodu niemieckiego, to do wysiedlenia nie musiało dojść. Nie było konieczne.

    Powinien więc ktoś usprawiedliwić się za przeszłość. – Nie. Za przeszłość powinniśmy się usprawiedliwiać. Przeszłością musimy się zajmować, ale jest potrzebne troszczyć się, aby już się nie powtórzyła. Ją bowiem nie można zmienić. Żyję według tego, że czym więcej doświadczeń z przeszłości posiadam, tym więcej mogę zrobić dla przyszłości. Tak. Nie można zapominać. Ale nie mielibyśmy z powodu przeszłości atakować.

    Powinni Czesi zrzec się Dekretów Benesza? – Zrobiłoby mi wielką radość, gdyby Dekrety Benesza nie były w czeskich ustawach. Taki tekst nie jednoczy się z Europą dwudziestegopierwszego wieku. Wystarczy wziąć ich teksty i położyć obok siebie z dzisiejszymi Traktatami Europejskimi. Te sprzeczności widzimy od razu. Przywitałbym, gdyby Dekrety były zlikwidowane, ale uświadamiam sobie, że to potrzebuje dyskusję i czas. I cieszy mnie, że Czesi są na taką debatę przygotowani.  Oceniłem słowa Daniela Hermana (byłego ministra kultury RC – red.) przed dwoma laty na akcji Stowarzyszenia, i później słowa Pavla Bělobrádka, Petra Nečasa i Bohuslava Sobotki. Nie mówię o dwóch narodach, ale o dwóch grupach językowych – czeskiej i niemieckiej. U obu narodów bowiem istnieją pewne tendencje do gniewu i chaosu. Tego powinniśmy się  wystrzegać. Musimy o sobie więcej wiedzieć, budować wzajemne zaufanie i pewnego dnia młodzi ludzie z obu stron powiedzą: „Co z tymi durnymi Dekretami, przecież ich nikt nie potrzebuje.”

   Zatem ma Pan nadzieję, że pewnego razu nadejdzie czas, kiedy Czechy Dekrety Benesza zlikwidują? – Tego jestem pewien.

 

Bernd Posselt (61) se narodil v západoněmeckém Pforzheimu, vyrůstal v Karlsruhe, žije v Mnichově. Rodina z otcovy strany žila 800 let v severních Čechách, otec pocházel z Jablonce nad Nisou, matka ze Štýrského Hradce (Rakousko). V roce 1946 museli na základě Benešových dekretů opustit poválečné Československo. Berndt Posselt pracoval jako novinář a mluvčí Otty Habsburského, v letech 1994 až 2014 byl poslancem Evropského parlamentu, do něhož hodlá opět kandidovat. Je členem CSU, prezidentem Panevropské unie Německa a šéfem Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Je svobodný, bezdětný.

    V týdeníku „Týden” z 2.1.2018 je o něm zveřejněn rozsáhlý článek o jeho rodinných kořenech, politické činnosti, roli Německa k Evropské unii. Vyjádřil se také k česko-německým vztahům. Někteří Češi úplně nechápou, o co jde Sudetoněmeckému krajanskému sdružení a co má proti Benešovým dekretům. Redaktor se ptá, co vlastně chcete? – Sudetští Němci nemají vlastní stát, jsou rozprášení v Německu, Rakousku, někteří žijí v České republice, jiní v Jižní nebo Severní Americe. Pokud bychom se chtěli spojit, nemůžeme se spoléhnout na žádný stát. Proto se musíme sami organizovat. A to je právě Sudetoněmecký landsmanšaft. Vždyť krajanské spolky existovaly už za monarchie. Šlo o příslušníky národa, kteří nežili ve své vlasti – například Češí ve Vídni. My spojujeme všechny sudetské Němce, pokud se tak chtějí identifikovat, nikoho nenutíme. Společně pečujeme o minulost, o identitu. I v této skupině existují zcela odlišné politické názory. Někteří chtějí zachovat kulturní dědictví, dokumentovat naše dějiny a užší kontakty s Čechy. Jsme organizací, jež se v Německu nejvíce zajímá o Českou republiku. V Sudetoněmeckém landsmanšaftu je také menšina jdoucí opačným směrem – chce abychom se s Čechy dohadovali o restitucích. Ale to je v demokracii normální, že existují rozdílné názory.

    Pro Čechy je zase dodnes bolestný Mnichov 1938. Jak dnes vnímáte dohodu tehdejších mocností o podstoupení pohraničních oblastí Československa Německu? – To řeknu na rovinu. Mnichov byl katastrofou pro český národ, pro sudetské Němce, pro celou střední Evropu. Byl to Hitlerův nástroj, jak rozklížit střední Evropu, a byl to první krok ke druhé světové válce. Nešlo o žádné osvobození. Sudetští Němci se sice dostali k Německu, ale tam vládl teroristický a zabijácký režim. Mluvili jsme o tom s Bohuslavem Sobotkou, když był v Mnichově na jednání landsmanšaftu. Já ho považuji za velmi rozumného a slušného muže a chtěl bych mu poděkovat¨za to, co udělal pro německo-české vztahy. Nerozumím tomu, že takový člověk muže jen tak zmizet z politiky. Pro mně je významným Evropanem.

   V Česku se říká, že akce vyvolává reakci. Tedy Mnichov 1938 versus Benešovy dekrety… – Všechno má nějakou předehru a také dohru. Dějiny nejsou pískoviště, kde jedno dítě vezme druhému lopatku, ono si ji pak vezme zpátky, a ještě si dají po hlavách. Přestože to tak někdy v dějinách bylo. Ale otázka je, jestli reakce vůbec musí přijít. Myslím, že vyhnání bylo následkem roku 1938, stejně že jako rok 1938 byl následkem roku 1918 a zase ten následkem roku 1848. Proto se ptám, jestli to byl nutný a oprávněny následek. A na to říkám: Ne. Hitlerovy zločiny byly příčinou mnoha chyb, jež se staly, ale neoprávňovaly k takovému vyhnání. Vyhnání nebylo oprávněné trestání Hitlerových zločinů a to co udělali komunisté v roce 1948, také nebylo oprávněné. Kdyby neexistovaly takové zločiny nacionálního socializmu a německého národa, k vyhnání nemuselo dojít. Nebylo nutné.

   Měl by se tedy někdo za minulost omluvit? – Ne. Za minulost se nemáme omlouvat. Minulostí se musíme zabývat, ale je třeba se starat o to, aby se již neopakovala. Ona se totiž již nedá změnit. Žiju podle toho, že čím více zkušeností z minulosti mám, tím více mohu udělat pro budoucnost. Ano, nesmí se zapomínat, že neměli bychom kvůli minulosti útočit.

    Měli by se Češi vzdát Benešových dekretů? – Udělalo by mi velkou radost, kdyby Benešovy dekrety nebyly v českých zákonech. Takový text se neslučuje s Evropou jedenadvacátého století. Stačilo by vzít jejich texty a položit je vedle sebe s dnešními Evropskými smlouvami. Ty rozpory uvidíme hned. Uvítal bych, kdyby dekrety byly odstraněny, ale vím, že to potřebuje diskusi a čas. A těší mě, že Češi jsou na tuto debatu připraveni. Ocenil jsem, jak mluvil Daniel Herman (bývalý ministr kultury ČR – red.) před dvěma roky na akci Sudentoněmeckého landsmanšaftu, jak následně vystoupili Pavel Bělobrádek, Petr Nečas a Bohuslav Sobotka. Nemluvím o dvou národech, ale o dvou jazykových skupinách – české a německé. U obou národů totiž existují jisté tendence k rozčilování, zmatku. Toho bychom se měli zbavit. Musíme o sobě více vědět, budovat vzájemnou důvěru a jednoho dne mladí lidé na obou stranách řeknou: „Co s těmi pitomými dekrety, vždyť je nikdo nepotřebuje.”

    Takže žijete ve víře, že jednou přijde čas, kdy Česko Benešovy dekrety zruší? – Tím jsem si jist.

 

Joanna Szczepkowska przyrzekła, że ogłosi koniec władzy Kaczyńskiego / Joanna Szczepkowská slíbila, že ohlásí konec vlády Kaczyńského

 

W wywiadzie dla Polskiego Radia pod koniec ubiegłego roku polski minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak komentował fakt podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustaw o Krajowej Radzie Sądowniczej i Sądzie Najwyższym. – Tydzień temu w Polsce skończył się komunizm – stwierdził minister. Nawiązał w ten sposób do słów aktorki Joanny Szczepkowskiej, która w październiku 1989 roku w Dzienniku Telewizyjnym powiedziała: „Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”. – Społeczeństwo nie jest przejęte problemami demokracji, zwłaszcza jeśli dostaje rekompensaty, np. 500+ – powiedziała Szczepkowska. Aktorka udzieliła wywiadu po wpisie na Facebooku, w którym zwróciła się do ministra Błaszczaka. – Tworzenie ustaw nocami, bez konsultacji i naprędce, zamykanie ust opozycji, zawłaszczanie przez jedną partię polityczną wszystkich instytucji i niszczenie trójpodziału władzy, to jest nowa forma komunizmu.

 

V rozhovoru pro Polský rozhlas koncem minulého roku polský ministr vnitra, Mariusz Błaszczak, komentoval skutečnost podepsání prezidentem Andrzejem Dudou zákonů o Zemské soudní radě a Nejvyšším soudu. – Před týdnem v Polsku skončil komunizmus – prohlásil ministr. Navázal tak na slova herečky Joanny Szczepkowské, která v říjnu 1989 v Televizních novinách řekla: „Prosím Vás, 4. června 1989 skončil v Polsku komunizmus”. – Společnost nevzrušuje problematika demokracie, zejména proto pokud dostává kompenzace, např. 500+ – řekla Szczepkowská. Herečka poskytla rozhovor na Facebooku, ve kterém oslovila ministra Błaszczaka. – Tvorba zákonů v noci, bez konzultací a narychlo, umlčování opozice, přivlastňování si jednou politickou stranou všech institucí a ničení trojpartity moci, to je nová forma komunizmu.

 

Co z żywnością na cele charytatywne / Co s potravinami pro charitu

 

Sklepy o powierzchni powyżej 400 metrów kwadratowych w Republice Czeskiej od początku 2018 roku muszą przekazywać niesprzedaną żywność potrzebującym. Banki żywności alarmują jednak, że nie będą w stanie przyjąć takiej ilości żywności. Brakuje pieniędzy, osób i miejsca do przechowywania żywności. – Będziemy musieli odmówić przyjęcia niektórych transportów – mówi w rozmowie z idnes.cz Veronika Lachova, z czeskiej Federacji Banków Żywności. W Polsce również powstają nowe przepisy dotyczące walki z marnotrawstwem żywności w dużych sklepach. Senacki projekt w tej sprawie czeka na drugie czytanie, które ma odbyć się w najbliższych tygodniach.

 

Od ledna budou mít prodejny s plochou nad 400 metrů čtverečných povinnost darovat potraviny, které se jim nepodaří prodat charitě. Jenže hrozí, že je nebude mít kdo svážet a dále distribuovat, upozorňuje česká Federace potravinových bank. Je ale pravděpodobné, že budou chybět peníze, zaměstnanci a prostory potřebné k distribuci. – Budeme mít se zajištěním problém. Z kapacitních důvodů budeme nuceni odmítat některé svozy” – říká Veronika Lachová, místopředsedkyně české Federace potravinových bank. Rovněž v Polsku vznikají nové předpisy týkající se boje s plýtváním potravin ve velkých obchodech. Senátní návrh v této věci čeká druhé čtení, které se má konat v nejbližších týdnech.

 

40. rocznica załamania pogody w Sylwestra / 40. výročí počasí na Silvestra

 

W Sylwestra w 1977 roku jeszcze o godz. 20.00 było na Zaolziu +10 st. C i wszyscy wychodzili na sylwestrowe zabawy karnawałowe lekko ubrani. Synoptycy nie zapowiadali załamania pogody. W nocy temperatura spadała w zawrotnym tempie i już krótko po północy 1.1.1978 r. namierzono od 20 do 30 st C mrozu. W północnej i środkowej Polsce dodatkowo sytuację komplikowały obfite opady śniegu. Życie zamarło, transport nie istniał, a gospodarka wzywała pomocy. Mróz trzymał się cały styczeń. Była to ostatnia tak ostra zima w naszych szerokościach geograficznych, może jeszcze za wyjątkiem 1985 roku, kiedy w styczniu mrozy na Zaolziu trzymały przez dwa tygodnie i przekraczały minus 30 st. C.

 

Na Silvestra roku 1977 ještě ve 20:00 h bylo na Zaolzí +10 st. C a všichni odcházeli na slivestrovské veselice lehce oblečeni. Meteorologové nepředpovídali zhroucení počasí. V noci teplota klesala velmi rychle a už krátce po půlnoci 1.1.1978 bylo naměřeno od minus 20 do minus 30 st. C. Na severu a v centru Polska se situace navíc komplikovala sněhovými srážkami. Život zanikl, doprava neexistovala, a hospodářství volalo na pomoc. Mrázy se udržovaly celý leden. Byla to poslední tak mrazivá zima v našich geografických šířkách, možno s výjimkou roku 1985, kdy v lednu mrazy na Zaolzí se držely po dva týdny a překračovaly minus 30 st. C.

 

Turniej Czterech Skoczni: Żelazny Kamil Stoch znowu z triumfem / Turné čtyř můstků: Železný Kamil Stoch opět s vítězstvím

 

 

W 2 konkursie 66. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen Kamil Stoch odniósł drugie zwycięstwo z rzędu. Polak umocnił się na prowadzeniu. Tylko Mazurek Dąbrowskiego był jakiś powolniejszy i tylko z jedną zwrotką. W Obersdorfie były dwie i było w porządku. Niemieckie i austriackie media nie ukrywają szoku po kapitalnym skoku Kamila Stocha na 137 metrów, w drugiej serii konkursu w Obersdorfie, który zapewnił mu zwycięstwo. „Co za wyczyn! Kamil Stoch w brutalny sposób wykorzystał niezłe warunki w drugiej serii konkursu w Obersdorfie i skokiem na 147 metrów zapewnił sobie zwycięstwo” – pisze niemiecki dziennik „Bild”. Zauważono także świetny występ Dawida Kubackiego.

    Kamil Stoch zwyciężył również w austriackich konkursach i wyrównał w ten sposób wyczyn Niemca Swena Hannawalda z 2002 roku, wygrywając wszystkie cztery konkursy.

 

Ve druhé soutěži 66. Turné čtyř můstků v Garmich-Partenkirchenu Kamil Stoch zvítězil podruhé v řadě. Polák se upevnil ve vedení. Jen Mazurka Dąbrowského byla nějak pomalejší i pouze s jednou slokou. V Obersdorfu byly dvě a bylo všechno v pořádku. Německé a rakouské noviny neskrývají šok po skvělém skoku Kamila Stocha na 137 metrů, ve druhém kole soutěže v Obersdorfu, který mu zajistil vítězství. „To je výkon! Kamil Stoch brutálním způsobem využil příznivé povětrnostní podmínky ve druhém kole soutěže v Obersdorfu a skokem na 137 metrů si zajistil vítězství” – čteme v německém denníku „Bild”. Zpozorováno bylo rovněž skvělé vystoupení Dawida Kubackého.

    Kamil Stoch zvítězil rovněž v rakouských soutěžích a srovnal tak výkon Němce Swena Hannavalda z roku 2002, když zvítězil ve všech čtyrech soutěžích.

 

Wyniki / Výsledky: Obersdorf – 1. Kamil Stoch. 2. Richard Freitag (Niemcy / Německo), 3. Dawid Kubacki, Garmisch-Partenkirchen – 1. Kamil Stoch, 2. Richard Freiteg, 3. Daniel Andre Tande (Norwegia / Norsko), Innsbruck – 1. Kamil Stoch, 2. Daniel Andre Tande, 3. Andreas Welinger (Niemcy / Německo), Bischofshofen – 1. Kamil Stoch, 2. Welinger, 3. Anders Fannemel (Norwegia / Norsko), Klasyfikacja łączna / Celkové výsledky – 1. Kamil Stoch, 2. Andreas Welinger, 3. Anders Fannemel.

 

 

Pożegnania 2017

 

na świecie / ve světě: David Rockefeller – amerykański przemysłowiec / americký podnikatel, Zbigniew Brzeziński – doradca prezydenta USA Jimmi Cartera i Billa Clintona / poradce prezidentů USA Jimmi Cartera i Billy Clintona, Jeane Moreau – aktorka francuska / francouzská herečka,

w Republice Czeskiej / v České republice: Miloslav Vlk (84) – kardynał, były prymas Czech / kardinál, bývalý český primás, Věra Špinarová – piosenkarka / zpěvačka, Jiří Ornest – aktor i reżyser / herec a režisér, Augustin Bubník – hokeista, trener i więzień polityczny / hokejista, trenér a politický vězeň, Vladimír Brabec – aktor / herec, Jan Tříska – aktor zamieszkały w USA / herec bydlící v USA, Květa Fialová – aktorka / herečka, Vladimír Renčín – rysownik i karukaturzysta / kreslíř a karikaturista,

w Polsce / v Polsku: Krystyna Sienkiewicz – aktorka / herečka, Danuta Szaflarska – aktorka / herečka, Wojciech Młynarski – poeta, wykonawca piosenki autorskiej / básník, interpret autorských písní, Witod Pyrkosz – aktor / herec, Zbigniew Wodecki – piosenkarz, skrzypek i kompozytor / zpěvák, houslista a skladatel, Wanda Chotomska – pisarka, autorka książek dla dzieci i młodzieży / spisovatelka, autorka knížek pro dětí a mláděž, Grzegorz Miecugow – dziennikarz / novinář, Wiesław Michnikowski (95) – aktor, wykonawca słynnych przebojów Kabaretu Starszych Panów / herec, interpret slavných šlágrů Kaberetu starších pánů,

na Zaolziu / na Zaolzí: Emilia Hanzlowa (96) – Stonawa, Otto Jaworek (72) – Trzanowice, działacz PZKO, długoletni kierownik ZPiT „Olza” / dlouholetý vedoucí Souborů písní a tanců „Olza”, Tomasz Kubanek (44) – Orłowa, Karol Szczerba (78) – Cierlicko Górne, Marta Macurowa (78) – Trzyniec-Łyżbice, inż. Stanisław Hławiczka (80) – Bystrzyca, chórzysta zespołu śpiewaczego „Hutnik”, Krystyna Bujok – długoletnia nauczycielka PSP w Bystrzycy, inż. Stanisław Jeleśniański – chórzysta PZŚ „Hutnik”, Eduard Małysz (92) – Sucha Górna, inż. Roman Cimała (65) – Orłowa-Poręba, Stanisław Chroboczek (80) – Sucha Górna, Jan Suścik (90) – Darków, zamieszkały w Karwinie-Nowym Mieście, inż. Czesław Chlebik (80) – Karwina, dawniej Łąki nad Olzą, Halina Muchowa (59) – Mosty koło Jabłonkowa, Rudolf Sikora (99) – Olbrachcice, rodak ze Stonawy-Bonkowa, Ludmiła Pawlasowa (89) – Hawierzów-Błędowice, Wojciech Guziur, Zuzanna Steblowa (88) – Trzyniec-Leszna Dolna, Małgorzata Góralikowa (88) – Olbrachcice, Władysław Heczko (80) – Milików, Zuzanna Niedobowa (79) – Bukowiec, inż. Benedykt Trombik (64) – Leszna Dolna, inż. Stanisław Wilczek (68), Bruno Bocek (53) – Czeski Cieszyn-Sibica, Waleria Fajowa (89) – Bogumin-Zabłocie, pochodząca z Karwiny-Łąk, Olga Adamczykowa (91) – Wierzniowice, Piotr Stec (72) – Trzyniec-Leszna Dolna, Tadeusz Szymański (89) – Orłowa, Jan Vavroš (66) – Oldrzychowice, Stefania Mlocek (88) – Trzycież, Eugeniusz Wardas (83) – Karwina-Mizerów, mgr Zbigniew Kocur (80) – Karwina-Raj, długoletni dyrektor PSP w Karwinie-Frysztacie, Fryderyka Hudeczkowa (73) – Karwina-Raj, Hildegarda Łukoszowa (87) – Karwina-Frysztat, Zofia Słowik (94) – Wędrynia, Józef Chmiel (80) – Darków, działacz społeczny, artysta ludowy, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Aniela Hudeczkowa (87) – Stonawa, Marcin Suszka (47) – Nawsie, Aurelia Tyrlikowa (97) – Stonawa, Aurelia Żyłowa (87) – Olbrachcice, Helena Wigłaszowa (97) – Hawierzów-Sucha Dolna, Wanda Farnikowa (89) – Czeski Cieszyn, Irena Wacławikowa (79) – Oldrzychowice, Mečislav Borák – historyk, autor monografii „Ofiary zbrodni katyńskiej”, pracownik naukowy / historik, autor knihy „Oběti katyňského zločinu”, vědecký pracovník, Bronisława Nuhličková (60) – Lutynia Dolna, Karol Biłko (102) – rodak z Cierlicka, zamieszkały w Hawierzowie Szumbarku, Jerzy Szmek (88) – Czeski Cieszyn, Genowefa Kubienowa (94) – Stonawa, Elżbieta Sikora (74) – Trzyniec, Vilém Lysek (76) – Niebory, Bolesław Miczka (78) – Olbrachcice, Eugeniusz Krupa (78) – Olbrachcice, inż. Karol Bartulec (91) – Orłowa-Lutynia, Józef Szołtys (96) – Karwina-Raj, Henryka Štirbowa (77) – Karwina-Raj, Helena Ganczarczyk (90) – Sucha Średnia, inż. Brunon Kalina (85) – Olbrachcice, Hilda Jursowa (90) – Czeski Cieszyn, Kazimierz Stefek (70) – Trzyniec, Władysław Buda (88) – Koszarzyska, działacz MK PZKO, członek-założyciel ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Ewa Królowa – Bogumin-Szonychel, Eduard Machaczek – Trzyniec, działacz sportowy, Helena Hessowa (90) – Czeski Cieszyn, Kazimierz „Rafał” Mrózek (65) – Jabłonków, Paweł Czolko – (66) – Gnojnik, prymista i śpiewak kapeli „Olza”, inż. Stanisław Popiołek (84) – Czeski Cieszyn-Mosty, Josef Kožušník (88) – Hawierzów, Ludvík Zubek (87) – Trzyniec-Niebory, inż. Anna Lasotowa (58) – Trzyniec-Kanada, Anna Podgrabińska (73) – Karwina-Raj, Małgorzata Miczkowa (96) – Sucha Górna, Anna Kornasowa (74) – Łomna Dolna, pochodząca ze Stonawy, Ludwik Nierostek (78) – Hawierzów, Henryk Chlebik (76) – Sucha Górna, inż. Ernest Kantor (86) – Nawsie-Kostków, Jan Zolich (77) – Piotrowice, Józefa Hanzlowa (87) – Karwina-Granice, Jan Sztefek (72) – Bystrzyca, Leszek Czernek (53) – Bystrzyca, działacz MK PZKO i Macierzy Szkolnej, Bronisław Walicki-Wałach (83) – działacz polskich organizacji społecznych, wiceprezes Kongresu Polaków w RC, Ervín Toman (86) – Sucha Górna, inż. Roman Fierla (58) – Orłowa, Kazimierz Szkucik (70) – Trzyniec, Maria Osuchowska (96) – Karwina, Karol Mitręga (67) – Nydek, Dušan Zbončák (69) – piłkarz i trener piłkarski, Władysław Kisza (84) – Ropica, Waleria Bury (91) – Grodziszcz, zamieszkała w Domasłowicach Dolnych, Anna Pilch (76) – Gródek, działaczka MK PZKO, Helena Cieślarowa (84) – Nawsie, działaczka MK PZKO, chórzystka zespołu „Melodia”, mgr Maria Grzegorz (65) – Czeski Cieszyn, dziennikarka „Głosu Ludu” i „Zwrotu”, Zbigniew Zuk (57) – Orłowa-Poręba, Józef Nalewajka (87) – rodak ze Stonawy, Helena Chlebik (86) – Stonawa, zamieszkała w Czeskim Cieszynie-Stanisłowicach, Irena Szkopek (93) – Karwina-Mizerów, Wanda Wałoszkowa (81) – Gnojnik, Aleksandra Figułowa,  (87) – Hawierzów-Miasto, Janina Januszowa (95) – Karwina-Stare Miasto, działaczka MK PZKO, Antoni Brózda (84) – Oldrzychowice, Olga Gąsiorowa (91) – Czeski Cieszyn, Bronisław Matloch (64) – Trzyniec, Emilia Derlichowa (95) – Darków, Daniela Zarembowa (80) – Czeski Cieszyn, emerytowana nauczycielka Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie / dlouholetá učitelka Polského gymnázia v Českém Těšíně, Henryka Paździora – Sucha Górna, emerytowana nauczycielka, Gabriela Heczkowa (87) – Oldrzychowice, zamieszkała w Karwinie-Nowyam Mieście, Mgr Věra Folwarczna (79) – Czeski Cieszyn, emerytowana nauczycielka Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie / dlouholetá učitelka Střední ekonomické školy v Českém Těšíně, Hildegarda Schimke (91) – Hawierzów, Olga Farnikowa (74) – Darków, zamieszkała w Karwinie-Mizerowie, Robert Wałaski (75) – Bystrzyca, Mirosław Brazda (85) – Karwina-Nowe Miasto, Henryk Kruczek (73) – Sucha Górna, Jan Pawlas (95) – Hawierzów-Szumbark, członek Koła Polskich Kombatantów / člen Skupiny polských válečných veteránů, Józef Mrózek (78) – Sucha Górna, Renata Buława – długoletnia nauczycielka PSP w Gnojniku, František Machaczek (77) – Olbrachcice, Andrzej Jachnicki (73) – Karwina-Raj, Karol Szewczyk (94) – Sibica, działacz MK PZKO, Zygmunt Trombik (82) – Czeski-Cieszyn-Mosty, Erwin Drózd – działacz MK PZKO w Hawierzowie-Szumbarku, Anna Friedmanowa (82) – Jabłonków, inż. Zbigniew Haratyk (68) – Nawsie, Erwin Macura (87) – Czeski Cieszyn-Żuków Dolny, Adela Żagan (79) – Czeski Cieszyn, dawniej Stonawa, mgr Bruno Heczko (90) – Trzyniec, długoletni dyrektor Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie / dlouholetý ředitel Střední ekonomické školy v Českém Těšíně, Roman Sikora – działacz Macierzy Szkolnej w Wędryni, Anna Morawiec (75) – Żuków Górny, Elżbieta Otte (85) – Czeski Cieszyn, Zbyhněv Kolek (56) – Olbrachcice, Władysław Stec (79) – Hawierzów, Wanda Mrózkowa (69) – Hawierzów-Błędowice, Milan Sikora (63) – Czeski Cieszyn, Kazimierz Wawrzyk (62) – mistrz filigranu cieszyńskiego, depozytariusz dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego, Wlilhelm Wałach (84) – Olbrachcice, Władysława Fojcikowa (91) – Trzyniec-Łyżbice, inż. Tadeusz Kiedroń (95) – Orłowa-Łazy, Ludwika Szymeczkowa (91) – Czeski Cieszyn, Anna Sabela – Trzyniec, chórzystka zespołu śpiewaczego „Hutnik”, Janusz Kupka (63) – Olbrachcice, działacz MK PZKO, Zbigniew Sikora (50) – Czeski Cieszyn, ostatnio zamieszkały w Opawie-Kateřinkách, Helena Polokowa (92) – Piotrowice, Anna Adamiecowa (65) – pochodząca z Żukowa Dolnego, zamieszkała w Czeskim Cieszynie, MUDr Henryk Fikoczek – Hawierzów, Stefania Kondziołka (88) – Piotrowice-Zawada, Bronisława Lipkowa (88) – Stonawa, Bronisława Stankuszowa (89) – Stanisłowice, inż. Jan Lipka (66) – Stonawa, Rudolf Putzlacher (76) – Czeski Cieszyn, Karol Chlebik (92) – Sucha Górna, Hermina Curzydłowa (95) – Skrzeczoń, zamieszkała w Boguminie, Tadeusz Grycz (88) – Trzanowice.

 

 

5.1.2018 r. zmarł w wieku 73 lat znany słowacki aktor, Marián Labuda. Artysta stał się sławnym przede wszystkim dzięki roli energicznego kierowcy Pávka w filmie „Wioseczko moja ośrodkowa”, na zdjęciu z jego partnerem  filmowym, węgierskim aktorem, Jánosem Báhnem / 2018 január 5.-én meghalt Marián Labuda a közismert szlovák filmszínész. A művész főleg „Az én központi falum” című filmből mint Pávek az energikus sofőr ismeretes. A felvételen filmbeli partnerével, Bán János magyar színésszel egyũtt látható / 5.1.2018 zemřel ve věku 73 let známý slovenský herec Marián Labuda. Umělec se proslavil zejména jako rázný řidič Pávek z komedie „Vesničko má středisková”, na snímku spolu s jeho partnerem ve filmu, maďarským hercem Jánosem Báhnem (foto: archiwum / archív)

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 28.1.2018, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku