*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 88  (8/2017)                       13.12.2017 r.

*************************************************************************************************************

 

Wystawa pt. „Stanisław Raczkiewicz, polityk i mąż stanu”, którą można zwiedzać w auli PSP w Jabłonkowie – na zdjęciu od lewej Tadeusz Toman, Stanisław Gawlik, Zygmunt Stopa / Výstava „Władysław Raczkiewicz, politik a státník”, kterou je možno zhlédnout v aule PZŠ Jablunkov – na snímku zleva Tadeusz Toman, Stanislav Gawlik, Zygmunt Stopa (zdjęcie / snímek: Beata indi Tyrna)

 

Seminarium o Władysławie Raczkiewiczu / Seminář o Władysławu Raczkiewiczi

 

W sobotę 2.12.2017 r. odbyło się w auli Polskiej Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie seminarium naukowe pt. „Władysław Raczkiewicz, polityk i mąż stanu”, na temat historycznej wizyty ówczesnego marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Władysława Raczkiewicza na Zaolziu w 1933 roku, połączone z wystawą dokumentów, fotografii i wycinków gazet związanych z tą wizytą. Organizatorem imprezy była Sekcja Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO i Polska Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie, a współorganizatorem organizacja pożytku publicznego Koexistencia opp. i Ośrodek Dokumentacji Kongresu Polaków w RC. Seminarium odbyło się ramach obchodów Roku Władysława Raczkiewicza, pierwszego prezydenta na uchodźstwie, i została objęta patronatem przez marszałka Senatu RP, Stanisława Karczewskiego. Wykład o polsko-czechosłowackich stosunkach polityczno-gospodarczych w latach 30-tych wygłosił Andrzej Lis z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu. Natomiast Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego mówił o działalności Władysława Raczkiewicza jako prezesa Światowego Związku Polaków z Zagranicy. Urszula Czudek, dyrektor PSP w Jabłonkowie, w skrócie poinformowała o aktualnej kondycji szkoły. Obrady prowadził przewodniczący SHR, Stanisław Gawlik. Przygotowany był skromny poczęstunek sfinansowany przez Miasto Jabłonków. W imprezie wzięło udział zacne grono gości, m.in. konsul generalny Konsulatu RP w Ostrawie Janusz Bilski, wicemarszałek Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Ludwik Kuboszek i zastępca burmistrza Jabłonkowa, Stanisław Jakus.

 

V sobotu 2.12.2017 se konal v aule Polské základní školy Jablunkov vědecký seminář nt. „Wladyslaw Raczkiewicz, politik a státník”, na téma historické návštěvy tehdejšího maršálka Senátu Polské republiky Władysława Raczkiewicze na Zaolzí v roce 1933, spojenou s výstavou dokladů, fotografií a výstřižků novin souvisejících s touto návštěvou. Pořadatelem akce byla Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO a Polská základní škola Henryka Sienkiewicze Jablunkov, spolupořadatelem, obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. a Dokumentační středisko Kongresu Poláků v ČR. Seminář se konal v rámci oslav Roku Władysława Raczkiewicze, prvního prezidenta ve vyhnanství, a konala se pod záštitou maršálka Senátu PR Stanislawa Karczewského. Přednášku o polsko-československých politicko-hospodářských vztazích ve 30tých letech přednesl Andrzej Lis z Vysoké školy humanisticko-přírododovědecké v Sandomierzi. Naopak Józef Szymeczek z Ostravské univerzity mluvil o činnosti Władysława Raczkiewicze jako předsedy Světového svazu Poláků v zahraničí. Urszula Czudek, ředitelka PZŠ Jablunkov, krátce informovala o aktuální kondici školy Jednání řídil předseda SRD Stanislav Gawlik. Připraveno bylo malé občerstvení profinancováno Městem Jablunkov. Akce se účastnilo vzácné shromáždění hostů, m. j. generální konzul Generálního konzulátu PR v Ostravě Janusz Bilski, náměstek maršálka Okresního úřadu v Cieszyně Ludwik Kuboszek a místostarosta Jablunkova Stanislav Jakus.

 

Rada Wykonawcza COEXISTENTII obradowała w Czeskim Cieszynie / Výkonná rada COEXISTENTIE jednala v Českém Těšíně

 

Zebranie odbyło się w środę 27.9.2017 r. w salce posiedzeń Zarządu Głównego PZKO. W programie zebrania było sprawozdanie z działalności Ruchu od 6.7.2017 r. oraz dyskusja i podjęcie uchwał dotyczących wyborów parlamentarnych (odbyły się 20-21.10.2017 r.) i wyborów prezydenckich (pierwsza tura odbędzie się 12-13.1.2018 r.). Dyskutowano również o wyborach komunalnych, które powinny odbyć się w październiku 2018 r. Omówiono również nowelizację ustawy nr 421/1991 Dz.U. o stowarzyszaniu w partiach politycznych i ruchach politycznych (zmiana ustawy była zamieszczona w Dzienniku Ustaw pod numerem 302/2016 r.). Tematem obrad była również informacja o rejestracji transparentowego konta bankowego w ČSOB oraz informacja o decyzji Urzędu ds. Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych, który stwierdził, że konto bankowe w ČSOB jest niezgodne z ustawą. Następne zebranie Rady Wykonawczej odbędzie się 13.12.2017 r. w Czeskim Cieszynie.

 

Schůze se konala ve středu 27.9.2017 v zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO. Na programu schůze byla zpráva o činnosti Hnutí od 6.7.2017 a také diskuse a přijetí usnesení týkající se parlamentních voleb (konaly se 20-21.10.2017) a prezidentských voleb (první kolo se koná 12-13.1.2018). Proběhla rovněž diskuse o komunálních volbách, které se mají konat v říjnu 2018. Byla také projednána novelizace zákona č. 421/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (změna zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů po číslem 302/2016). Obsahem jednání byla rovněž informace o zřízení transparentního účtu v ČSOB a také informace o rozhodnutí Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí, který prohlásil, že bankovní účet je v rozporu se zákonem. Příští schůze Výkonné rady se bude konat 13.12.2017 r. v Českém Těšíně.

 

Przygotowano nowelizację statutu COEXISTENTII / Byla připravena novelizace stanov COEXISTENTIE

 

XV Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) w dniu 27.5.2017 r. powołał komisję statutową w składzie Zoltán Domonkos, Józef Przywara, JUDr Eugeniusz Kiedroń, Władysław Niedoba, inż. Tadeusz Toman. Jej zadaniem było przygotowanie nowelizacji statutu COEX i dostosowanie go do realnej działalności COEX. Nowy statut powinien być uchwalony na Kongresie COEX w 2019 roku.

   Problemem w działalności COEX, przede wszystkim w ostatniej kadencji wyborczej, w związku z ograniczoną bazę członkowską COEX, był wielki zakres i wielka liczba jego organów, do których są wybierani członkowie COEX. Wybory przeprowadzane były jak do organów centralnych ruchu (Kongres, Rada Republikowa, Rada Wykonawcza, Komisja Rewizyjna, Sąd Rozjemczy), do organów miejscowych (grupy gminne, grupy obwodowe), tak do organów sekcji narodowych. Przy czym do organów tych wybierane były te same osoby. Dlatego komisja wnioskuje przekształcić sekcje narodowe na organy doradcze, podobnie jak jest u komisji resortowych i tematycznych. Przewodniczący sekcji narodowej będzie mianowany przez Radę Republikową spośród jej członków, a członkowie sekcji narodowej będą mianowani przez Radę Wykonawczą, przy czym mogą być mianowani ad hoc. Jednocześnie wszystkich członków organów centralnych będzie wybierać Kongres, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza. Wniosek kasuje możliwość, aby sekcje narodowe powoływały własne grupy gminne lub obwodowe, ponieważ uważamy, że do omówienia udziału COEX w wyborach komunalnych jest bardziej odpowiednie, aby istniała jedna grupa gminna lub obwodowa. Inne funkcje sekcji narodowych merytorycznie nie ulegają zmianie. Z powodu przekazania niektórych zadań Radzie Wykonawczej jest wskazane, aby ta schodziła się co dwa miesiące, a nie jak dotychczas co trzy miesiące.

   Wniosek nadal zakłada, że funkcję pierwszego zastępcy przewodniczącego ruchu pełni członek nie przewodniczącej sekcji narodowej, jednak i ten zapis powinien być poddany pod dyskusję. Zdaniem komisji statutowej bardziej odpowiednie byłoby artykuł ten skreślić i decyzję pozostawić centralnemu organowi ruchu – Kongresowi.

Wniosek: § 24, art. 3: tekst „raz na trzy miesiące” zastąpić „raz na dwa miesiące”,

§ 24, art. 4: uzupełnić tekst: „i radni województw, o ile są członkami ruchu,”

§ 24, art. 5: tekst  „wiceprzewodniczącego” zastąpić „wiceprzewodniczących”,

§ 25b), art. 2: tekst „wiceprzewodniczący” zastąpić „wiceprzewodniczący” (w języku polskim zmiana nie jest konieczna),

§ 25b), art. 3: tekst „wiceprzewodniczącego” zastąpić „wiceprzewodniczących”,

§ 29, art. 3 skreślić,

§ 29, art. 5 skreślić,

§ 29, art. 4 przenumerować na art. 5,

Uzupełnić § 29, art. 3: „Sekcja narodowa przedstawia sprawozdanie z działalności Kongresu, i w wypadku że to jest konieczne, również Radzie Republikowej.”,

Uzupełnić § 29, art. 4: „Sekcja narodowa jest organem doradczym ruchu. W wypadku, że sekcja narodowa przedstawi Radzie Republikowej lub Radzie Wykonawczej uchwałę z wnioskiem do realizacji, Rada Republikowa lub Rada Wykonawcza jest zobowiązana wniosek omówić na najbliższym zebraniu.”,

Uzupełnić § 29, art. 6: „Przewodniczącego sekcji narodowej mianuje Rada Republikowa rada, członków sekcji narodowej deleguje Rada Wykonawcza.”,

§ 31, art. 3 skreślić,

§ 31, art. 4, 5, 6, 7, 8 przenumerować na art. 3, 4, 5, 6, 7,

§ 32, art. 1: skreślić tekst „i sekcje narodowe”,

§ 34 poprawić tekst „… na XVI Kongresie COEXISTENTII w dniu (?) w (?).”

 

XV. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) 27.5.2017 zřídil statutární komisi ve složení Zoltán Domonkos, Josef Przywara, JUDr. Evžen Kiedroń, Vladislav Niedoba, Ing. Tadeusz Toman. Jejím úkolem było připravit novelizaci stanov COEX a jejich přizpůsobení reálné činnosti COEX. Nové stanovy mají být schváleny na Kongrese COEX v roce 2019.

   Problematické v činnosti COEX, zejména v posledním volebním období, s ohledem na omezeno členskou základnu COEX, byl velký rozsah a velký počet jeho orgánů, do kterých jsou volení členové COEX. Volby bylo nutno provádět jak do ústředních orgánů hnutí (Kongres, Republiková rada, Výkonná rada, Revizní komise, Smírčí komise), do místních orgánů (místní skupiny, oblastní skupiny), tak do orgánů národních sekcí. Přičemž do těchto orgánů byly voleny tytéž osoby. Proto komise navrhuje převést národní sekce na orgány poradní, obdobně jako je tomu resortních a tématických komisí. Předseda národní sekce bude jmenován Republikovou radu ze svých řad, a členové národní sekce budou jmenování Výkonnou radou, přičemž mohou být jmenování ad hoc. Současně všechny členy ústředních orgánů bude volit Kongres, Republiková rada nebo Výkonná rada. Návrh ruší možnost, aby národní sekce zřizovaly vlastní místní nebo oblastní skupiny, protože se domníváme, že pro projednávání účastí COEX v komunálních volbách je vhodnější, aby existovala jediná místní nebo oblastní skupina. Jiné funkce národních sekcí se meritorně nemění. Z důvodů přenesení některých úkolů na Výkonnou radu je nutné, aby se tato scházela každé dva měsíce, a nikoliv každé tři měsíce, jako doposud.

   Návrh i nadále předpokládá, že funkci prvního místopředsedy hnutí zastává člen nepředsedající národní sekce, avšak i tento článek by měl být diskutován. Dle názoru statutární komise vhodnější by było tento odstavec škrtnout a rozhodnutí ponechat centrálnímu orgánu hnutí – Kongresu.

Návrh: §24, odst. 3: text „jednou za tři měsíce” nahradit „jednou za dva měsíce”,

§24, odst. 4: doplnit text: „a zastupitelé krajů, pokud jsou členy hnutí,”

§24, odst. 5: text  „místopředsedy” nahradit „místopředsedů”,

§25b), odst. 2: text „místopředsedu” nahradit „místopředsedy”,

§25b), odst. 3: text „místopředsedy” nahradit „místopředsedů”,

§29, odst. 3 škrtnout,

§29, odst. 5 škrtnout,

§29, odst. 4 přečíslovat na odst. 5,

Doplnit §29, odst. 3: „Národní sekce předkládá zprávu o činnosti Kongresu, a pokud je to nutné rovněž Republikové radě.”,

Doplnit §29, odst. 4: „Národní sekce jsou poradním orgánem hnutí. V případě, že národní sekce předloží Republikové radě nebo Výkonné radě usnesení s návrhem na řešení, Republiková rada nebo Výkonná rada je povinna návrh projednat ne nejbližší schůzi.”,

Doplnit §29, odst. 6: „Předsedu národní sekce jmenuje Republiková rada, členy národní sekce deleguje Výkonná rada.”,

§31, odst. 3 škrtnout,

§31, odst. 4, 5, 6, 7, 8 přečíslovat na odst. 3, 4, 5, 6, 7,

§32, odst. 1: škrtnout text „a národní sekce”,

§34 upravit text „… na XVI. Kongrese COEXISTENTIE dne (?) v (?).”

 

Wybory prezydenta Republiki Czeskiej / Volby prezidenta České republiky

 

Drugie bezpośrednie wybory prezydenta Republiki Czeskiej będą przebiegać 12.-13.1.2018 r. Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 26.-27.1.2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że w wyborach weźmie udział dziewięciu kandydatów – kandydaci, którzy oddali więcej jak 50 tys. podpisów obywateli: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček i kandydaci, którzy oddali dwadzieścia podpisów posłów lub dziesięć podpisów senatorów: Jiří Hynek, Petr Hanning, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek.

 

Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhne 12.-13.1.2018. Případné druhé kolo prezidentských voleb se bude konat 26.-27.1.2018. Ministerstvo vnitra sdělilo, že voleb se zúčastní devět kandidátů – kandidáti, kteří odevzdali přes 50 tisíc podpisů občanů: Jiří Drahoš, Miloš Zeman, Michal Horáček a kandidáti, kteří odevzdali dvacet podpisů poslanců, nebo deset podpisů senátorů: Jiří Hynek, Petr Hanning, Vratislav Kulhánek, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Mirek Topolánek.

 

 

Czy któryś z kandydatów może pokonać aktualnego prezydenta, Miloša Zemana (zdjęcie). Szansę mają przede wszystkim Jiří Drahoš, Michal Horáček lub Pavel Fischer. / Může některý z kandidátů porazit současného prezidenta, Miloše Zemana (snímek). Šanci mají především Jiří Drahoš, Michal Horáček nebo Pavel Fischer.

 

Kary Urzędu ds. Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych / Úřad pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí trestá

 

Partie polityczne były ukarane za błędy w finansowaniu kampanii wyborczej. Karze uniknęła tylko ODS i SPD. Partie i ruchy miały udostępnić najpóźniej do 16 października spisy sponsorów na swoich stronach internetowych, większość z nich tak uczyniła dopiero dzień później. Mandat 55 tys. kc otrzymał ruch STAN, TOP09, Piraci, KDU-ČSL i ANO. Mandat zapłaciła tylko TOP09, reszta partii nie zgadza się z decyzją Urzędu i będzie bronić się w procesie administracyjnym. Najwięcej powinna zapłacić KSČM, mianowicie 68 tys. kc, ponieważ oprócz spisu sponsorów nie przekazała ani danych związanych z finansowaniem kampanii. Mandat musi zapłacić również ČSSD, ponieważ nie doręczyła adresu internetowego stron www, gdzie dane te można znaleźć. ČSSD wobec decyzji Urzędu złożyła kasację, ponieważ wytykany obowiązek spełniła, błąd jest więc po stronie Urzędu.

 

Politické strany dostaly pokuty za chyby ve financování volební kampaně. Potrestání se vyhly pouze ODS a SPD. Strany a hnutí měly zveřejnit seznamy sponzorů na svých webových stránkách nejpozději do 16. října, většina z nich je uvedla až o den později. Pokutu 55 tis. Kč dostalo hnutí STAN, TOP09, Piráti, KDU-ČSL a ANO. Pokutu zaplatilo pouze TOP09, ostatní strany s rozhodnutím Úřadu nesouhlasí, a budou se obhajovat ve správním řízení. Nejvíce má zaplatit KSČM, a to 68 tis. Kč, protože kromě seznamu sponzorů neposkytla ani údaje spojené s financováním kampaně. Pokutu musí zaplatit rovněž ČSSD, protože neposlala webovou adresu stránek, kde se mohly tyto údaje najít. ČSSD proti rozhodnutí Úřadu podalo odpor, protože vytýkanou povinnost splnila, k chybě tedy došlo na straně Úřadu.

 

Błędne zliczanie głosów i zmiana posła / Chybné sčítání hlasů a změna poslance

 

Mandat poselski za ODS w Województwie Środkowoczeskim zdobył wójt Gminy Líbeznice, Martin Kupka. Stwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny podczas przeliczania głosów preferencyjnych w połowie województwa. Kupka dzięki kółkowaniu zastąpił w Izbie Poselskiej Petra Bendla, który był czwarty na liście kandydackiej. Błędne zliczanie głosów preferencyjnych sprawił fakt, że nazwisko Kupki było na drugiej stronie karty do głosowania na 31. miejscu, a niektóre komisje jego kółek nie zaliczyły. Bendl miał uzyskać niemal o 500 głosów preferencyjnych mniej, natomiast Kupka miał mieć o 150 głosów więcej. Partia Piratów uważa, że głosy preferencyjne były błędnie podliczone w całej Republice Czeskiej. Jako dowód podała, że kandydaci z drugiej strony kart do głosowania w niektórych komisjach wyborczych nie uzyskali żadnego głosu preferencyjnego, natomiast pierwsi czterej kandydaci mają ekstremalnie wysoką liczbę tych głosów.

 

Poslanecký mandát za ODS se Středočeském kraji získal starosta obce Líbeznice Martin Kupka. Zjistil to Nejvyšší správní soud při přepočítávání preferenčních hlasů v polovině kraje. Kupka v Poslanecké sněmovně nahradil díky kroužkům Petra Bendla, který byl čtvrtý na kandidátce. Špatný přepočet preferenčních hlasů způsobila skutečnost, že Kupkovo jméno bylo na druhé straně volebního lístku na 31. pozici a některé komise jeho kroužky nezapočítaly. Bendl měl získat téměř o 500 preferenčních hlasů méně, naopak Kupka měl mít o 150 hlasů více. Pirátská strana se domnívá, že preferenční hlasy byly chybně spočítané v celé České republice. Jako důkaz doložila, že kandidáti z druhé strany volebních lístků v některých volebních komisích nevykazují žáden preferenční hlas, naopak první čtyři kandidáti mají extrémně vysoký počet těchto hlasů.

 

Szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej / Polské národností školství v České republice

 

Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej (SPMN w RC) 2017 A część 1.

CIĄG DALSZY

 

IAG6.7. Istniejące oficjalne, nieujednolicone, niesystemowe, bardzo długie nazwy

 

szkół i dodatkowo jeszcze przedszkoli, a u szkół SPMN w RC jeszcze i drugiej, dodatkowo długiej części nazwy w języku polskim, są niepraktyczne, nie zmieszczą się obok siebie do zarezerwowanych tabelek różnych dokumentów, do całego szeregu przepisowych obowiązujących i nieoficjalnych wykazów z ograniczoną liczbą znaków, na świadectwa szkolne, na oficjalne okrągłe i prostokątne pieczątki szkolne, na oficjalne tablice przy wejściach do szkół itp. W obowiązujących nazwach szkół znajduje się cały szereg błędów gramatycznych i ortograficznych, częste opuszczanie wyrazów lub przeciwnie ich zbędne powtarzanie, błędny szyk wyrazów, np. s polským jazykem vyučovacím, nazwy powiatów, ulic, numery ewidencyjne budynków itp. (te należą już do szczegółowych adresów szkół). Zbędnie długie jest również obowiązkowe nazwanie příspěvková organizace, zamiast jej skrótu p. o., podobnie jak jest to, np. normalne u wykorzystywanego skrótu s. r. o. Dlatego jest potrzebne pilnie zapewnić, aby w wykazach, tabelach, świadectwach itp. był na ich umieszczenie dostatek miejsca, przynajmniej dla przygotowywanych, postulowanych nowych, ujednoliconych, systemowych i godnych nazw szkół również dla SPMN w RC, które nie będą umieszczane obok siebie, ale najpierw będzie pełna nazwa szkoły i przedszkola w języku czeskim a pod nią pełna nazwa szkoły i przedszkola w języku polskim. W rejestrach szkół gmin i miast, wojewódzkich, sądowych i ministerialnych w wielkiej liczbie przypadków są tam zamieszczone tylko nazwy szkół SPMN w RC w języku czeskim, chyba świadomie są opuszczane części nazw lub całe nazwy w języku polskim! Jeszcze gorsza sytuacja jest z umieszczaniem nazw szkół SPMN w RC w nieoficjalnych rejestrach, np. firmy.cz, spisach telefonicznych, w kronikach gmin, miast i szkół, oficjalne nagłówki na papierach firmowych szkół, nad lub obok wejść do szkół dopełnione znakiem państwowym Republiki Czeskiej, na stronach internetowych szkół, w prasie itp. Niektóre przykłady umieszczania nazw szkół SPMN w RC można znaleźć w zbiorze Gdzie najczęściej używa się nazw placówek szkolnych SPMN (Kde nejčastěji jsou používány názvy škol PNŠ). Szkoda tylko, że nazwy szkół są w różnych miejscach różnie i błędnie zapisane, niekiedy łajdackim sposobem. Na zapis obowiązujących nazw instytucji, szkół musimy kłaść duży nacisk nie tylko w gminie założycielskiej, mieście, MSK, ale również w oficjalnych rejestrach, w umowach itp., ponieważ również zwykła umowa napisana z nieobowiązującą nazwą jest bezprawna!

 

IAG6.8. Bardzo długie nazwy szkół SPMN zmuszały dyrektorów tych szkół,

 

np. najpierw średniej, a później jednej z podstawowych szkół, właśnie z wyżej wymienionych przyczyn a u zmienionych nazw tych szkół ze względu na dopełnienie ich nazw o wybitne osobistości, do różnych, nielogicznych, niesystemowych i niegodnych nazw.

   Jako przykład jest tu przedstawiona pierwotna, nieujednolicona, niesystemowa, niegodna i nieodpowiednia nazwa jedynej szkoły średniej SPMN w RC, której nazwa do 1.9.2014 roku była następująca:

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

   Ta obowiązująca nazwa miała następujące błędy: nie była to samodzielna obowiązująca nazwa szkoły w języku czeskim i polskim! Czeska nazwa Gymnázium była z wyrazami s polským jazykem vyučovacím, z odwrotnym szykiem wyrazów (poprawnie s polským vyučovacím jazykem), z nienależącymi tam przerwami koło dywizu i z niepoprawnie zastosowanym przecinkiem za wyrazem Nauczania (nie powinno go tam w ogóle być, raczej z myślnikiem), z siedzibą szkoły na końcu części nazwy w języku polskim, Český Těšín, bez siedziby nazwy w języku polskim w Czeskim Cieszynie! Przed wyrazami příspěvková organizace lub przed ich skrótem p. o. jest poprawnie umieszczony przecinek, a u nazwy w języku polskim brak wyrazu Organizacja Budżetowa lub jej skrótu ob., przed którym przecinka się nie stawia. Tej przydawki się w RP nie używa. Na podstawie odpowiedzi autorowi z dnia 18.5.2017 r. z Kuratorium Oświaty w Katowicach (Školský úřad v Katovicích, PR) nie jest obowiązkiem używać u przedszkoli i szkół w ich nazwach formę prawną organizacji. Większość szkół publicznych ma tam formę prawną Jednostka Budżetowa (skrót jb.), które nie mają podmiotowości prawnej (Podmiot Prawny), w odróżnieniu od naszych szkół publicznych, które mają podmiotowość prawną. U nas w nazwach szkół publicznych są częścią składową ich nazw obowiązkowe oznaczenie formy prawnej tzn. příspěvková organizace, u której powinna być możliwość korzystania z jej skrótu p. o. Dlatego w nowych, ujednoliconych, systemowych nazwach szkół SPMN w RC powinno się nazywać Organizacja Budżetowa z początkowymi wielkimi literami i zamiast obydwu wyrazów będzie się postulować wykorzystanie jej skrótu ― ob. lub w ogóle opuścić. Nazwa gimnazjum według przedostatniej wersji ma wyglądać samodzielnie tak:

Gymnázium s polským vyučovacím jazykem Český Těšín, příspěvková organizace (p. o.)

i pod nią w języku polskim tak:

Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie

Organizacja Budżetowa (ob.)

 

IAG6.9. Zanim będzie przeprowadzona analiza nowej nazwy wymienionego gimnazjum,

 

pozwolonej od 1.9.2014 r., potrzeba jeszcze ogólnie wspomnieć o konieczności używania, np. na www szkół, w artykułach o historii szkół, ich pierwotnych, pełnych oficjalnych, historycznych nazw, w przyczynkach o aktualnej działalności szkół, i w oficjalnych dokumentach i kontaktach, ich aktualnych, oficjalnych nazw. Wielką wadą jest używanie obok lub nad głównymi wejściami do szkół, nieaktualnych, nieoficjalnych, zniekształconych nazw szkół z ich opuszczanymi lub zbędnymi wyrazami, które odróżniają się od oficjalnych nazw, nad którymi jest zamieszczony, tym samym niezaszczycony, znak państwowy Republiki Czeskiej!

   Pokazanie nazwy wybranej szkoły podstawowej, nad wspólnym wejściem z poprzednią nazwą gimnazjum, i jej charakterystyka jest następująca:

 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná
zřizovatel: Obec
okres: Karviná

Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01

tel.: 558 764 061
web:
www.zsptesin.cz
skola@zsptesin.cz
Mgr. Marek Grycz

 

Nazwa oficjalna tej szkoły podstawowej i przedszkola Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín, Havlíčkova 13 okres Karviná ma następujące błędy: Wyraz mateřská škola powinien zaczynać się małą literą. Wyraz s polským jazykem vyučovacím jest przedstawiony zbędnie dwa razy. Jego szyk wyrazów jest odwrotny i miałby być s polským vyučovacím jazykem. Obowiązkowej przydawki příspěvková organizace brakuje. Nazwy ulicy Havlíčkova i numeru ewidencyjnego budynku szkoły 13 nie powinno być w nazwie szkoły, ale w jej adresie. Okresu Karviná również nie powinno być w nazwie szkoły ani w jej adresie. Ta nazwa w języku czeskim powinna być następująca: Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Český Těšín, příspěvková organizace (p. o.). Nazwy szkoły w języku polskim w ogóle brak! Jej pełnowartościowa nazwa powinna być umieszczona pod nazwą szkoły w języku czeskim i ma być następująca: Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie Organizacja Budżetowa (ob.). Są tu poważnie naruszone co najmniej dwie ustawy RC: Ustawa nr 128/2000 Dz.U. Ustawa o gminach (ustrój gmin) i Ustawa Szkolna (ustawa nr 561/2004 Dz.U., o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, zawodowym i innym). To jest zniesławienie symboli obywateli polskiej mniejszości narodowej! Poprawna, ujednolicona, systemowa i obowiązująca nazwa szkoły podstawowej i przedszkola powinna być

Polská základní škola a mateřská škola Český Těšín, p. o.

(PZŠPMŠ Český Těšín) – iniciálová zkratka názvu školy

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czeskim Cieszynie ob.

(PSPiP w Czeskim Cieszynie) – skrótowiec nazwy szkoły

Pokazanie nazwy tej szkoły podstawowej na zewnętrznej tablicy pod znakiem państwowym Republiki Czeskiej nad wspólnym wejściem i nad nazwą gimnazjum pod nią (do 1.9.2014 r.) jest niesystemowe i nie odpowiada w ogóle jego obowiązującej, oficjalnej nazwie, wymienionej wyżej. W nazwie tej na zewnętrznej tablicy brak nazwy przedszkola w języku czeskim i języku polskim, są opuszczone dwa razy zbędnie użyte wyrazy s polským jazykem vyučovacím z odwrotnym szykiem wyrazów, w nazwach jest opuszczona siedziba szkoły Český Těšín i w Czeskim Cieszynie. Pod nazwą szkoły jest tylko napisane informacyjnie Český Těšín   Havlíčkova 13 okres Karviná.

   Nazwa gimnazjum umieszczona pod nazwą wspomnianej szkoły podstawowej również nie odpowiadała do 1.9.2014 r. jej obowiązującej nazwie!

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM

SZKOŁA PODSTAWOWA

Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

 

Český Těšín   Havlíčkova 13   okres Karviná

 

GYMNASIUM

s polským jaz.vyč.

GIMNAZJUM

z polskim jęz.naucz.

 

   Gorsze to było z nazwą gimnazjum w języku czeskim, gdzie autor znalazł w brakujących wyrazach, skrótach wyrazów, i w wliczonych koniecznych przerwach 13 błędów, a w języku polskim taką samą liczbę 13 błędów, razem 26 błędów! Ta analiza błędów nazw gimnazjum może być do dyspozycji. Jedyne co jest prawidłowe w obu nazwach, to ich umiejscowienie. Nazwy w języku polskim są umieszczone pod nazwami w języku czeskim. Obok siebie by to ani dobrze nie szło zrobić bez ich skrótów!

   Niezgodna z ustawą nazwa szkoły podstawowej miały już dawno być wymieniona. Na szczęście nieodpowiednia nazwa gimnazjum, która tam wisiała co najmniej 10 lat, już obecnie od 1.9.2014 r. jest zgodna z obowiązującą nieujednoliconą, niesystemową i niegodną nazwą.

 

IAG6.10. Z okazji 105. rocznicy założenia Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej,

 

Wymienione gimnazjum w Czeskim Cieszynie, zmieniło swoją nazwę od 1.9.2014 r. na:

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego,

Český Těšín, příspěvková organizace

Szkoda, że również ta obowiązująca, nieujednolicona, niesystemowa i niegodna nazwa gimnazjum, którą w sposób istotny skraca poprzez opuszczenie ważnych wyrazów, jest w istocie „kotkopies“! Pod takimi nieujednoliconymi, niesystemowymi i niegodnymi nazwami szkoły podstawowej i gimnazjum do dnia dzisiejszego codziennie przechodzą dziesiątki uczniów, studentów, pedagogów i obywateli!

   Już 19.12.2012 r. autor odwiedził dyrektora gimnazjum w jego dyrekcji, gdzie razem omawiali problematykę poprawy wyposażenia technicznego auli gimnazjum dla organizowania prelekcji Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w RC, i problematykę odpowiednich nazw szkół SPMN w RC. Tam mu zwrócił uwagę na niegodną nazwę gimnazjum nad wspólnym wejściem głównym obu szkół, na niesystemowe, nieujednolicone i niegodne nazwy szkół SPMN w RC, i przekazał mu opracowane swoje materiały pisemne, w których były już wtedy zaproponowane ujednolicone, systemowe i godne nazwy wszystkich rodzajów tych szkół. Autor później domagał się, aby nie obstawał przy swoim i przez fachowców wnioskowanej, nieujednoliconej, niesystemowej, i niegodne nazwie gimnazjum. Niestety, nazwy gimnazjum nie było do dnia dzisiejszego zmienionej! Będzie konieczne zmienić również na nazwę ujednoliconą, systemową i godna!

 

IAG6.11. W czym spoczywa nieodpowiedniość tej nazwy, która mogłaby być nieodpowiednio naśladowana?

 

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
zřizovatel: Moravskoslezský kraj
okres: Karviná

Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01

tel.: 558 731 235
web:
www.gympol.cz
info@gympol.cz
Mgr. Andrzej Bizoń

 

Tutaj mamy nieujednoliconą, niesystemową, niepełną i niegodną nazwę, jedynej, polskiej, średniej szkoły w RC. W pierwszej części nazwy w języku czeskim Polské gymnázium brakuje imię i nazwisko wybitnej osobistości ─ Juliusze Słowackého, siedziba szkoły Český Těšín i příspěvková organizace lub jej skrót p. o. Potem następuje dywiz i obok niego po jednej spacji, której tam wcale nie powinno być! Dalej jest w języku polskim poprawnie umieszczone, ale niepoprawnie w tym samym rządku (zamiast pod nazwą szkoły w języku czeskim) nazwa Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, potem niepoprawnie przecinek, potem siedziba szkoły w języku czeskim Český Těšín, zamiast w języku polskim w Czeskim Cieszynie, potom dopiero poprawnie przecinek, i nieodpowiednio příspěvková organizace, raczej w skrócie p. o., zamiast w języku polskim bez przecinka Organizacja Budżetowa, w skrócie (ob.), których w RP się praktycznie nie używa. Z nazwy tej nie można wytworzyć samodzielnej, pełnowartościowej nazwy w języku czeskim, ani w języku polskim.  Poprawna, ujednolicona, samodzielna, systemowa i godna nazwa tej jedynej polskiej szkoły średniej powinna być:

Polské gymnázium Julia (Juliusze) Słowackého Český Těšín, p. o.

(PGJS Č. Těšín) – iniciálová zkratka názvu školy

a pod nią samodzielna nazwa w języku polskim powinna być:

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie ob.

(PGJS w Cz. Cieszynie) – skrótowiec nazwy szkoły

Na górze przedstawiona w tabeli niesystemowa, nielogiczna nazwa gimnazjum obraża symbol i godność obywateli polskiej mniejszości narodowej! To jest „kotkopies!” Jedyną wygodą tej nazwy było skasowanie 8 wyrazów s polským vyučovacím jazykem i z Polskim Językiem Nauczania, i zastąpienie ich dwoma wyrazami Polské i Polskie!

 

IAG6.12. Kolejnym przykładem niezgodności obowiązującej nazwy szkoły podstawowej

 

z jej nieaktualną nazwą w górnej części jej ściany frontowej i na tablicy zewnętrznej obok wejścia. Koniecznie trzeba wymienić szkołę, której poprzednia obowiązująca, nieujednolicona, niesystemowa czesko-polska nazwa była następująca:

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania Jablunkov, příspěvková organizace

   Analiza tej starszej nazwy szkoły nie będzie już tu przeprowadzana, ponieważ jest podobna do analizy szkół opisanych w dokumencie Zwięzła analiza obowiązujących, nieujednoliconych, niesystemowych i niegodnych nazw szkół SPMN 2017 (2). Na tablicy, pod znakiem państwowym RC, widać osobno część niezgodnej obowiązującej nazwy w języku czeskim i polskim umieszczonej poprawnie pod sobą, ponieważ nazwa ta by się tam ani nie zmieściła:

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

H. SIENKIEWICZE

s polským jazykem vyučovacím

Jablunkov

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. H. SIENKIEWICZA

z polskim językiem nauczania

Jablunkov

 

W części nazwy napisanej na tablicy w języku czeskim powinien być odwrotnego szyku wyrazów v polském vyučovacím jazyce i za brakującym wyrazem siedziby szkoły Jablunkov powinien być przecinek i wyrazy příspěvková organizace lub ich skrót p. o. W części napisanej w języku polskim, poprawnie pod nazwą górną, powinno być napisane z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie, bez przecinka za wyrazem w Jabłonkowie i Organizacja Budżetowa lub jej skrót ob., który w RP się w praktyce nie używa. W języku polskim pierwsze litery wyrazów nazw własnych piszemy wielkimi literami, a nie małymi (z Polskim Językiem Nauczania!). Tak to powinno być już wtedy, według dotychczasowych przyzwyczajeń nieujednoliconych, niesystemowych i nieodpowiednich nazw, ale, niestety, nie jest! W szkole tej SPMN w RC nastaje absurdalna sytuacja, kiedy to na żądanie dyrektor tej szkoły, podobno z powodu długiej nazwy szkoły, Rada Miejska w Jabłonkowie całą nazwę w języku polskim ochoczo zlikwidowała, i wniosek ten dała zaakceptować MŠMT ČR, które to nazwę szkoły bez całej nazwy w języku polskim również od 1.1.2011 uchwaliło! Rada Miejska w Jabłonkowie i MŠMT ČR powinny przeprowadzić szczegółowe zbadanie poważnego powodu i znaleźć rozwiązanie do przyjęcia, aby nie musiały być naruszone co najmniej  dwie ustawy RC! Starsza nazwa szkoły ani jej nowa obowiązująca nazwa, bez obowiązkowej części napisanej w języku polskim, nie odpowiada już kilka lat nazwie szkoły na tablicy! Nazwa ta szkoły jest obecnie następująca:

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Ponownie z błędem w szyku wyrazów, który ma być s polským vyučovacím jazykem. Nowa wnioskowana, ujednolicona, systemowa i godna nazwa szkoły powinna być:

Polská základní škola H. Sienkiewicze Jablunkov p. o.

Polska Szkoła Podstawa im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie ob.

Takich nieujednoliconych nazw szkół na zewnętrznych tablicach z ich obowiązującymi nazwami będzie cały szereg! Podobna sytuacja będzie również z nazwami umieszczanymi na stronach www szkół. Co w tej sprawie robi Czeska Inspekcja Szkolna RC?

 

IAG6.13. W dniu 28.11.2015 r. dodaje do pierwotnej, nieujednoliconej

 

niesystemowej i niegodnej nazwy szkoły podstawowej w Wędryni, nazwę imienia i nazwiska wybitnej polskiej osobistości, laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej. Poprzednia nazwa szkoły była następująca:

Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania Vendryně 234, příspěvková organizace

   Widoczne błędy w jej ówczesnej nazwie tu już nie będą analizowane, ponieważ są już dobrze znane z błędów nazw reszty szkół podstawowych, które były już analizowane i można je znaleźć w zbiorze Zwięzła analiza obowiązujących, nieujednoliconych, niesystemowych i niegodnych nazw szkół SPMN 2017 (2) lub jeszcze również dla tej szkoły w starszym zbiorze opracowanym w języku polskim, dotyczącym analizy i syntezy niegodnych nazw szkół z roku 2013. Nowa nazwa szkoły podstawowej jest następująca:

Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace

   Tutaj chodzi o najnowszą nazwę szkoły podstawowej bez przedszkola SPMN w RC, z wybitną osobistością, która, niestety, nie może służyć jako przykład do koniecznego zastąpienia dotąd używanych, nieujednoliconych, niesystemowych, i niegodnych nazw szkół podstawowych tego szkolnictwa! Poważne logiczne, niesystemowe błędy i nierozpisana pełna nazwa szkoły podstawowej w języku czeskim i pod nią pełna nazwa tej szkoły w języku polskim, jest kopią tak samo niegodnej nowej nazwy polskiego gimnazjum, przedstawionej powyżej. Ta niegodna, nieujednolicona, niesystemowa i nielogiczna nazwa szkoły jest wprawdzie krótsza i jej jedyną wygodą było opuszczenie 8 wyrazów s polským vyučovacím jazykem i z Polskim Językiem Nauczania, i zastąpienie ich 2 wyrazami Polské i Polskie!

   Niegodna nazwa tej szkoły podstawowej bez przedszkola również z legendą błędów i zaproponowanej systemowej, logicznej, godnej nazwy jest następująca:

 

Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace
zřizovatel: Obec
okres: Frýdek-Místek

Vendryně 234
Vendryně
739 94

tel.: 558 994 331
fax: 558 994 332
web:
www.zspvendryne.cz
szkola.wedrynia@seznam.cz
Mgr. Krzysztof Gąsiorowski

 

Tu jest napisana w języku czeskim, najpierw niepełna, nazwa Polská základní škola bez imienia i nazwiska wybitnej osobistości, bez siedziby szkoły i příspěvkové organizace lub jej skrótu p. o. Potem jest napisany dywiz i obok niego po jednej spacji, której tam nie powinno być. Kontynuacją na tym samym rządku zamiast na samodzielnym rządku pod nim jest w języku polskim napisane Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, z nienależącym tam przecinkiem za wyrazem Szymborskiej, siedziba szkoły, zamiast w języku polskim w Wędryni jest w języku czeskim ─ Vendryně, příspěvková organizace, bez wyrazów Organizacja Budżetowa lub bez skrótu w języku polskim (ob.) Nie jest tu poprawnie napisana najpierw w języku czeskim samodzielna, pełna nazwa Polská základní škola Wisławy Szymborské Vendryně, p. o. a pod nią samodzielna pełna nazwa w języku polskim Polska Szkoła Podstawowa im Wisławy Szymborskiej w Wędryni (ob.). U dłuższych nazw powinno się zaprowadzić ogólnopaństwowo skrótowiec příspěvkové organizacep. o. lub tylko po., ponieważ zajmuje zbędnie dużo miejsca, podobnie jak, np. skrót s. r. o., i u polskiej nazwy Organizacja Budżetowa lub jej skrót ob. Jedyną wygodą tej nazwy było opuszczenie 8 wyrazów s polským vyučovacím jazykem i z Polskim Językiem Nauczania, i zastąpienie ich 2 wyrazami Polské i Polskie!

   Cała nazwa jest nielogiczna i niesystemowa, jest to „kotkopies“! Nie można z niej utworzyć samodzielnej, pełnowartościowej nazwy w języku czeskim i polskim! Chęć wytworzyć jedną nazwę na jednym rządku jest poważnie nieudana i nie można zaproponować jej na zastąpienie dwu dotąd nieujednoliconych, niepoprawionych, niesystemowych i niegodnych nazw innych szkół podstawowych SPMN w RC! Poprawna, kompletna, ujednolicona, systemowa, krótka i oddzielna godna nazwa tej szkoły podstawowej powinna być samodzielnie w dwóch rządkach pod sobą

Polská základní škola Wisławy Szymborské Vendryně, p. o.

(PZŠWS Vendryně) – iniciálová zkratka názvu školy,

i pod nią

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni ob.

(PSPWS w Wędryni) – skrótowiec nazwy szkoły

   Przedstawiona w tabelce nieujednolicona, niesystemowa, nielogiczna nazwa obraża symbol i godność obywateli polskiej mniejszości narodowej a nazwa szkoły podstawowej jest niegodna, jako wzór dla szkoły podstawowej bez przedszkola i nawet z uzupełnieniem również dla przedszkoli, o wyrazy i mateřská škola … i Przedszkole …SPMN w RC!

 

IAG6.14. Nazwy samodzielnych przedszkoli SPMN w RC

 

Tu trzeba jeszcze zwrócić uwagę na niegodne nazwy przedszkoli SPMN w RC w obecnym, nieujednoliconym, niesystemowym i niegodnym sposobie ich zapisu. Jako przykład jest tu przedstawiona nazwa przedszkola w Jabłonkowie. Stosowana jest nazwa Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, zamiast odpowiedniego rozpisania obu nazw w obu językach, tak samo jak to jest przedstawione w nazwie szkół podstawowych SPMN w RC, gdzie za wyrazy Szkoła Podstawowa postawimy wyraz Przedszkole, jak jest to przedstawione, tutaj w zarzutach.

 

Zařízení

Adresa

Kontakty / Ředitel

Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace
zřizovatel: Obec
okres: Frýdek-Místek

Školní 800
Jablunkov
739 91

tel.: 558 357 261
web:
www.przedszkole-jablunkov.webnode.cz
przedszkolejablunkov@volny.cz
Mgr. Katarzyna Ciencialová

 

Tu nie jest napisana, najpierw w języku czeskim, samodzielna nazwa Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím (poprawnie s polským vyučovacím jazykem) Jablunkov, příspěvková organizace (p. o.) a pod nią nazwa w języku polskim. Między nazwą Mateřská škola i Przedszkole jest napisany łącznik (dywiz) a obok niego są po jednej spacji, której tam nie powinno być! W części napisanej w języku polskim brakuje pełnej nazwy Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Organizacja Budżetowa (ob.). W nazwie przedszkola nie należy pisać nazwy ulicy Školní ani čp. budovy 800. Do tego celu służy adres przedszkola. U dłuższych nazw powinien być ustalony ogólnopaństwowy skrót příspěvkové organizacep. o. lub tylko po., ponieważ zabiera zbędnie dużo miejsca, podobnie jak, np. skrót s. r. o., a u nazwy polskiej Organizacja Budżetowa, skrót ob., którego jednak w RP nie używa się. Cała nazwa jest nieujednolicona, niesystemowa i niegodna! Nie można jej uważać za solidną, samodzielną nazwę w języku czeskim i polskim! Naruszono tu co najmniej dwie ustawy RC ─ Ustawę nr 128/2000 Dz.U. Ustawa o gminach (ustrój gmin) i Ustawa Szkolna (ustawa nr 561/2004 Dz.U. o kształceniu przedszkolnym, podstawowym, średnim, wyższym zawodowym i innym). To wyrażenie zniesławienia do symbolu obywateli polskiej mniejszości narodowej. To jest „kotkopies“! O wiele lepsza, ujednolicona, systemowa i godna nazwa powinna być:

Polská mateřská škola Jablunkov, p. o.

(PMŠ Jablunkov) – iniciálová zkratka názvu mateřské školy

Polskie Przedszkole w Jabłonkowie ob.

(PP w Jabłonkowie) – skrótowiec nazwy przedszkola

   Odpowiednie ujednolicone, systemowe i godne nazwy SPMN w WMŚ, opracowane przez autora w języku polskim, były już powszechnie do dyspozycji w pierwszym półroczu 2014 roku. Te nowe nazwy wszystkich rodzajów szkół SPMN w RC będą uzasadnione i zaproponowane dalej w tym materiale.

   Trzeba rzeczywiście wypełnić obowiązujące, nieujednolicone, niesystemowe i niegodne nazwy szkół SPMN w RC, kiedy popatrzymy, gdzie wszędzie nazwy te są stosowane – w zbiorze Gdzie najczęściej używa się nazw szkół SPMN? (Kde se nejčastěji používá názvů škol PNŠ?)… opracowane w języku polskim.

 

KONIEC PIERWSZEJ CZĘŚCI ROZPRAWY…

ROZPRAWA O ANALIZIE I SYNTEZIE AKTUALNYCH NAZW SZKÓŁ SZKOLNICTWA POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ W RC 29017 A

Drugą część Rozprawy… B można znaleźć pod nazwą:

ROZPRAWA O ANALIZIE I SYNTEZIE AKTUALNYCH NAZW SZKÓŁ SZKOLNICTWA POLSKIEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ w RC 2017 B 

 

W Jabłonkowie 12.8.2017 r., Bogusław Kaleta

 

Rozprava nad analýzou a syntézou současných názvů škol Polského národnostního školství v České Republice (PNŠ v ČR) 2017 A 1. část

POKRAČOVÁNÍ

 

IAG6.7. Existující oficiální, nesjednocené, nesystémové, velmi dlouhé názvy

 

škol a navíc ještě mateřských škol, a u škol PNŠ v ČR ještě i druhé, navíc dlouhé částí názvů v polském jazyce jsou nepraktické, nevejdou se vedle sebe do vyhrazených tabulek různých dokumentů, do celé řady předepsaných oficiálních a neoficiálních výkazů s omezeným počtem znaků, na školní vysvědčení, na oficiální kulatá a obdélníková školní razítka, na oficiální tabule u vchodů škol apod. V oficiálních názvech škol se nachází celá řada pravopisných a ortografických chyb, časté vynechávání výrazů nebo naopak jejich zbytečné opakování, špatný slovosled výrazů např. s polským jazykem vyučovacím, názvy okresů, ulic, č. p. budov apod. (ty patří již do podrobných adres škol). Zbytečně dlouhé je i povinné pojmenování příspěvková organizace, místo její zkratky p. o., obdobně jak to je např. u běžně používané zkratky s. r. o. Proto je třeba urychleně se postarat o to, aby ve výkazech, tabulkách, vysvědčeních apod. bylo na jejich umístění dostatek místa, alespoň pro připravované, požadované nové, sjednocené, systémové a důstojné názvů škol i pro PNŠ v ČR, které nebudou umísťovány vedle sebe, ale napřed bude plný název školy a mateřské školy v českém jazyce a pod ním plný název školy a mateřské školy v polském jazyce. V rejstřících škol obcí a měst, krajských, soudních a ministeriálních ve velkém počtu případů jsou tam uvedeny pouze názvy škol PNŠ v ČR v českém jazyce, snad s vědomým vynecháním částí názvů nebo celých názvů škol v polském jazyce! Ještě horší je to s umísťováním názvů škol PNŠ v neoficiálních rejstřících např. firmy.cz, telefonní seznamy, v kronikách obcí, měst a škol, oficiální hlavičky v dopisech škol, nad nebo u vchodů škol doplněných státním znakem České republiky, na internetových stránkách škol, v tisku apod. Některé příklady umísťování názvů škol PNŠ v ČR lze nalézt v souboru Gdzie najczęściej używa się nazw placówek szkolnych SPMN (Kde nejčastěji jsou používány názvy škol PNŠ). Škoda jen, že tyto názvy škol jsou na různých místech různě a chybně zapsány, někde i lajdáckým způsobem. Na zápis oficiálních názvů institucí, škol je třeba klást velký důraz nejen v zakladatelské obcí, městě, MSK, ale i v oficiálních rejstřících, ve smlouvách apod., protože i obyčejná smlouva napsána s neoficiálním názvem je neplatná!

 

IAG6.8. Velmi dlouhé názvy škol PNŠ v ČR vedly ředitele těchto škol

 

např. napřed střední a pak jedné základní školy, právě z výše jmenovaných důvodů a u pozměňovaných názvů těchto škol z příčin jejich doplnění názvů významných osobností, k různým, nelogickým, nesystémovým a nedůstojným názvům.

   Jako příklad je zde uveden původní, nesjednocený, nesystémový, nevhodný a nedůstojný název jediné střední školy PNŠ v ČR, jejíž název do 1.9.2014 roku byl následující:

Gymnázium s polským jazykem vyučovacím - Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, Český Těšín, příspěvková organizace

Tento oficiální název měl následující chyby: nebyl to samostatný plný název školy v českém a polském jazyce! Český název Gymnázium byl s výrazy s polským jazykem vyučovacím, s nesprávným slovosledem (správně s polským vyučovacím jazykem), s nepatřícími mezerami kolem spojovníku a s nesprávně použitou čárkou za výrazem Nauczania (nemají tam vůbec být, spíše s pomlčkou), se sídlem školy u konce části názvu v polském jazyce, Český Těšín, bez sídla školy v polském jazyce w Czeskim Cieszynie! Před výrazy příspěvková organizace nebo před jejich zkratkou p. o. je správně umístěna čárka, a u názvů v polském jazyce chybí výrazy Organizacja Budżetowa nebo jejich zkratka ob., před kterou se čárka neumísťuje. Tento přívlastek se v PR jazyce nepoužívá. Na základě odpovědi autorovi ze dne 18.5.2017 z Kuratorium Oświaty w Katowicach (Školský úřad v Katovicích, PR) není povinností u mateřských škol a škol uvádět v jejich názvech právní formu organizace. Většina veřejných škol tam má právní formu Jednostka Budżetowa (zkratka jb.), které nemají právní subjektivitu (Podmiot Prawny), na rozdíl od našich veřejných škol, které mají právní subjektivitu. U nás v názvech veřejných škol jsou součástí jejich názvů povinná označování právní formy, tj. příspěvková organizace, u které by se měla požadovat možnost použití její zkratky p. o. Proto v nových, sjednocených, systémových názvech škol PNŠ v ČR se má uvádět Organizacja Budżetowa s počátečními velkými písmeny a místo obou výrazů se bude požadovat používání její zkratky ― ob. nebo vůbec vynechat.

Název gymnázia dle předposlední verze měl vypadat samostatně takto:

Gymnázium s polským vyučovacím jazykem Český Těšín, příspěvková organizace (p. o.)

a v polském jazyce pod ním takto:

Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie

Organizacja Budżetowa (ob.)

 

IAG6.9. Než bude provedena analýza nového názvu zmíněného gymnázia,

 

povoleného od 1.9.2014, je třeba se ještě obecně zmínit o nutnosti používání např. na webu škol, ve statích o historii škol, jejich původních, plných oficiálních, historických názvů, ve statích o aktuálním dění škol, a v oficiálních dokumentech a kontaktech, jejich aktuálních, oficiálních názvů. Velkým nešvarem je používání u nebo nad hlavními vchody do škol, neaktuálních, neoficiálních, znetvořených názvů škol s jejich vynechávanými nebo nadbytečným výrazy, které se liší od oficiálních názvů, nad kterými je umístěn, tímto nepoctěný, státní znak České republiky!

   Ukázka názvu vybrané základní školy, nad společným hlavním vchodem s původním názvem gymnázia, a její charakteristika je následující:

 

Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná
zřizovatel: Obec
okres: Karviná

Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01

tel.: 558 764 061
web:
www.zsptesin.cz
skola@zsptesin.cz
Mgr. Marek Grycz

 

Oficiální název této základní školy a mateřské školy Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova 13 okres Karviná má tyto chyby: Výraz mateřská škola má začínat malým písmenem. Výraz s polským jazykem vyučovacím je uveden zbytečně dvakrát. Jeho slovosled je nesprávný a měl by být s polským vyučovacím jazykem. Povinný přívlastek příspěvková organizace schází. Název ulice Havlíčkova a popisné číslo budovy školy 13 nepatří do názvu školy, ale do její adresy. Okres Karviná rovněž nepatří do jejího názvu ani do její adresy. Tento název v českém jazyce by měl být následující: Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Český Těšín, příspěvková organizace (p. o.). Název školy v polském jazyce vůbec schází! Jeho plnohodnotný název by měl být umístěn pod názvem školy v českém jazyce a měl by být následující: Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie Organizacja Budżetowa (ob.). Jsou zde hrubě porušeny přinejmenším dva zákony: Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) a Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání). Je to neúcta k symbolům občanů polské národnostní menšiny! Správný, sjednocený, systémový a důstojný název základní školy a mateřské školy by měl být:

Polská základní škola a mateřská škola Český Těšín, p. o.

(PZŠPMŠ Český Těšín) – iniciálová zkratka názvu školy

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czeskim Cieszynie ob.

(PSPiP w Czeskim Cieszynie) – skrótowiec nazwy szkoły

Ukázka názvů této základní školy na venkovní tabuli pod státním znakem ČR nad společným vchodem a nad názvem gymnázia pod ním (do 1.9.2014) je nesystémová a neodpovídá vůbec jejímu aktuálnímu, oficiálnímu názvu, uvedenému výše. V tomto názvu na venkovní tabuli schází název mateřské školy v českém a polském jazyce, jsou vynechány dvakrát zbytečně použité výrazy s polským jazykem vyučovacím s opačným slovosledem, jsou vynechány výrazy příspěvková organizace a Organizacja Budżetowa, v názvech je vynecháno sídlo školy Český Těšín a w Czeskim Cieszynie. Pod názvem školy je pouze informačně napsáno Český Těšín   Havlíčkova 13 okres Karviná

Název gymnázia umístěn pod názvem zmíněné základní školy rovněž neodpovídal do 1.9.2014 jeho oficiálnímu názvu!

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

S POLSKÝM JAZYKEM VYUČOVACÍM

SZKOŁA PODSTAWOWA

Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

 

Český Těšín   Havlíčkova 13   okres Karviná

 

GYMNASIUM

s polským jaz.vyč.

GIMNAZJUM

z polskim jęz.naucz.

 

   Horší to bylo z názvem gymnázia v českém jazyce, kde autor nalezl v chybějících výrazech, zkratkách výrazů, a v započítaných nutných mezerách 13 chyb, a v polském jazyce stejný počet 13 chyb, celkem 26 chyb! Tento rozbor chyb názvů gymnázia může být k dispozici. Jedině co je správně provedeno v obou názvech, je jejich umístění. Názvy v polském jazyce jsou umístěny pod názvy v českém jazyce. Vedle sebe by to ani dobře nešlo provést bez jejich zkratek!

Nezákonný název základní školy měl byt již dávno změněn. Naštěstí nevhodný název gymnázia, který tam visel nejméně 10 let, již nyní od 1.9.2014 odpovídá jeho oficiálnímu nesjednocenému, nesystémovému a nedůstojnému názvu.

 

IAG6.10. Na počest 105. výročí zřízení Polskiego Gimnazjum Realnego im. Juliusza Słowackiego w Orłowej,

 

zmíněné gymnázium v Českém Těšíně, změnilo svůj název od 1.9.2014 na:

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego,

Český Těšín, příspěvková organizace

   Škoda, že i tento aktuální, nesjednocený, nesystémový a nedůstojný název gymnázia, který je podstatně zkrácen vynecháním důležitých výrazů, je v podstatě „kočkopes“! Pod takovými nesjednocenými, nesystémovými názvy základní školy a gymnázia dodnes denně chodí desítky žáků, studentů, pedagogů a občanů!

   Již 19.12.2012 autor navštívil ředitele gymnázia v jeho ředitelně, kde spolu projednávali problematiku zlepšení technického vybavení auly gymnázia pro konání přednášek Mezigenerační regionální univerzity PZKO v ČR a problematiku vhodného názvosloví škol PNŠ v ČR. Tam ho upozornil na nevhodný název gymnázia nad společným hlavním vchodem obou škol, na nesystémové, nesjednocené a nedůstojné názvy škol PNŠ v ČR, a předal mu své zpracované písemné materiály, ve kterých byly již tehdy navrženy sjednocené, systémové, a důstojné názvy všech druhů těchto škol. Autor ho také později požádal, aby netrval na jím a profesionály navrženém, nesjednoceném, nesystémovém, a nedůstojném názvu gymnázia. Žel název gymnázia nebyl dodnes změněn! Bude jej třeba také změnit na název sjednocený, systémový a důstojný!

 

IAG6.11. V čem spočívá nevhodnost tohoto názvu, který by mohl být nesprávně následován?

 

Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
zřizovatel: Moravskoslezský kraj
okres: Karviná

Havlíčkova 213/13
Český Těšín
737 01

tel.: 558 731 235
web:
www.gympol.cz
info@gympol.cz
Mgr. Andrzej Bizoń

 

Zde máme nesjednocený, nesystémový, neúplný a nedůstojný název, jediné, polské, střední školy v ČR. První části názvu v českém jazyce Polské gymnázium schází jméno a příjmení významné osobnosti ─ Juliusze Słowackého, sídlo školy Český Těšín a příspěvková organizace nebo její zkratka p. o. Pak následuje spojovník a kolem něj po jedné mezeře, které tam nepatří! Dále je v polském jazyce správně uveden, ale nesprávně ve stejném řádku (místo pod názvem školy v českém jazyce) název Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, pak nesprávně čárka, pak sídlo školy v českém jazyce Český Těšín, místo v polském jazyce w Czeskim Cieszynie, potom teprve správně čárka , a nevhodně příspěvková organizace, raději ve zkratce p. o., místo v polském jazyce bez čárky Organizacja Budżetowa, ve zkratce (ob.), která se v praxi v PR nepoužívá. Z tohoto názvu se nedá vytvořit samostatný, plnohodnotný název v českém jazyce ani v jazyce polském. Správný, sjednocený, samostatný, systémový a důstojný název této jediné polské střední školy v českém jazyce by měl být:

Polské gymnázium Julia (Juliusze) Słowackého Český Těšín, p. o.

(PGJS Č. Těšín) – iniciálová zkratka názvu školy

a pod ním samostatný název v polském jazyce by měl být:

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie ob.

(PGJS w Cz. Cieszynie) – skrótowiec nazwy szkoły

Nahoře v tabulce uvedený nesystémový, nelogický název gymnázia uráží symbol a důstojnost občanů polské národnostní menšiny! Je to „kočkopes!”

Jedinou výhodou tohoto názvu bylo odstranění 8 výrazů s polským vyučovacím jazykem a z Polskim Językiem Nauczania, a nahrazením jich dvěma výrazy Polské a Polskie!

 

IAG6.12. Jako další příklad nesouladu oficiálního názvu základní školy

 

s jejím neaktuálním názvem na horní části její čelní stěny a na venkovní tabuli u vchodu je třeba uvést školu, jejíž předchozí oficiální, nesjednocený, nesystémový česko-polský název byl následující:

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím - Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania Jablunkov, příspěvková organizace

Analýza tohoto staršího názvu školy zde již nebude uváděna, protože je obdobná jako analýzy škol popsaných v dokumentu Stručná analýza aktuálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů škol PNŠ 2017 (2). Na tabuli, pod státním znakem ČR, je vidět odděleně části nesouhlasného oficiálního názvu v českém a polském jazyce umístěné správně pod sebou, protože by se tento název tam ani nevešel:

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

H. SIENKIEWICZE

s polským jazykem vyučovacím

Jablunkov

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. H. SIENKIEWICZA

z polskim językiem nauczania

Jablunkov

 

V části názvu napsaném na tabuli v českém jazyce má být opačný slovosled v polském vyučovacím jazyce a za chybějícím výrazem sídla školy Jablunkov má být čárka a výrazy příspěvková organizace nebo jejich zkratka p. o. V části napsané v polském jazyce, správně pod horním názvem, mělo být napsáno z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie, bez čárky za výrazem w Jabłonkowie a Organizacja Budżetowa nebo její zkratka ob., která se v PR v praxi nepoužívá. V polském jazyce se první písmena výrazů vlastních jmen píší velkými počátečními písmeny, a ne malými (z Polskim Językiem Nauczania!). Tak by to mělo tehdy být, podle dosavadních zvyklostí nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů, ale, žel, není! Nastává v této škole PNŠ v ČR absurdní situace, kdy na požádání ředitelky této školy, údajně z důvodu dlouhého názvu školy, Zastupitelstvo Města Jablunkov celý název v polském jazyce ochotně zrušilo, a tento návrh nechalo schválit MŠMT ČR, které název školy bez celého názvu polském jazyce rovněž schválilo od 1.1.2011! Zastupitelstvo Města Jablunkov a MŠMT ČR měly provést podrobné vyšetření závažného důvodu a najít přijatelné řešení tak, aby nemusely být porušeny přinejmenším dva zákony ČR! Starší název školy ani její nový oficiální název, bez povinné části napsané v polském jazyce, neodpovídá již několik let názvu na tabuli školy! Tento název školy je nyní následující:

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

   opět s chybou ve slovosledu, který má být s polským vyučovacím jazykem. Nově navrhovaný, sjednocený, systémový a důstojný název školy by měl být:

Polská základní škola H. Sienkiewicze Jablunkov p. o.

Polská Szkoła Podstawa im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie ob.

Takových nesouhlasných názvů škol na venkovních tabulích s jejich oficiálními názvy bude celá řada! Obdobná situace bude také i s názvy umísťovanými na webových stránkách škol. Co v této věci dělá Česká školní inspekce ČR?

 

IAG6.13. Dne 28.11.2015 přidává do původního, nesjednoceného

 

nesystémového a nedůstojného názvu základní školy ve Vendryni, název jména a příjmení významné polské osobnosti, nositelky Nobelovy ceny Visławy Szymborské. Původní název školy byl následující:

Základní škola s polským jazykem vyučovacím, Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania Vendryně 234, příspěvková organizace

   Zjevné chyby v jejím tehdejším názvu zde již nebudou analyzovány, protože jsou již dobře známy z chyb názvů ostatních základních škol, které jsou již analyzovány a lze je najít v souboru Stručná analýza aktuálních, nesjednocených, nesystémových a nedůstojných názvů škol PNŠ 2017 (2) nebo ještě i pro tuto školu ve  starším souboru zpracovaném v polském jazyce týkajícím se analýzy a syntézy nevhodných názvů škol z roku 2013. Nový název základní školy je následující:

Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace

Zde se jedná o nejnovější název základní školy bez mateřské školy PNŠ v ČR, s významnou osobností, který, žel, nemůže sloužit příkladem pro nutnou náhradu dosud používaných, nesjednocených, nesystémových, a nedůstojných názvů základních škol tohoto školství! Hrubé logické, nesystémové chyby a nerozepsaný plný název základní školy v českém jazyce a pod ním plný název této školy v polském jazyce, je kopii stejně nevhodného nového názvu polského gymnázia, uvedeného výše. Tento nevhodný, nesjednocený, nesystémový a nelogický název školy je sice kratší a jeho jedinou výhodou bylo odstranění 8 výrazů s polským vyučovacím jazykem a z Polskim Językiem Nauczania, a nahrazením jich 2 výrazy Polské a Polskie!

Nevhodný název této základní školy bez mateřské školy i s legendou chyb a doporučeného systémového, logického, důstojného názvu je následující:

 

Polská základní škola - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace
zřizovatel: Obec
okres: Frýdek-Místek

Vendryně 234
Vendryně
739 94

tel.: 558 994 331
fax: 558 994 332
web:
www.zspvendryne.cz
szkola.wedrynia@seznam.cz
Mgr. Krzysztof Gąsiorowski

 

Zde je napsán v českém jazyce, napřed neúplný, název Polská základní škola beze jména a příjmení významné osobnosti, bez sídla školy a příspěvkové organizace nebo její zkratky p. o. Potom je napsán spojovník a kolem něj po jedné mezeře, které tam nepatří. Pokračováním na stejném řádku místo na samostatném řádku pod ním je v polském jazyce napsáno Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, s nepatřící čárkou za výrazem Szymborskiej, sídlo školy, místo v polském jazyce w Wędryni je v  českém jazyce ─ Vendryně, příspěvková organizace, bez výrazů Organizacja Budżetowa nebo bez zkratky v polském jazyce (ob.) Není zde správně napsán napřed v českém jazyce samostatný, plný název Polská základní škola Wisławy Szymborské Vendryně, p. o. a pod ním samostatný, plný název v polském jazyce Polska Szkoła Podstawowa im Wisławy Szymborskiej w Wędryni (ob.). U delších názvů by se měla zavést celostátně zkratka příspěvkové organizacep. o. nebo jen po., protože zabírá zbytečně spoustu místa, obdobně jako je např. zkratka s. r. o., a u polského názvu Organizacja Budżetowa nebo její zkratka ob. Jedinou výhodou tohoto názvu bylo odstranění 8 výrazů s polským vyučovacím jazykem a z Polskim Językiem Nauczania, a nahrazením jich 2 výrazy Polské a Polskie!

   Celý název je nelogický a nesystémový, je to „kočkopes“! Nedají se z něj vytvořit samostatné, plnohodnotné názvy v českém a polském jazyce! Snaha vytvořit jeden název na jednom řádku je hrubě nepovedený a nedá se doporučit pro nahrazení dosud nesjednocených, neopravených, nesystémových a nedůstojných názvů ostatních základních škol PNŠ! Správný, plný, sjednocený, systémový, krátký a oddělený důstojný název této základní školy by měl být samostatně na dvou řádcích pod sebou

Polská základní škola Wisławy Szymborské Vendryně, p. o.

(PZŠWS Vendryně) – iniciálová zkratka názvu školy,

a pod ním

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni ob.

(PSPWS w Wędryni) – skrótowiec nazwy szkoły

V tabulce uvedený nesjednocený, nesystémový, nelogický název uráží symbol a důstojnost občanů polské národnostní menšiny! Tento název základní školy není vhodný, jako vzor pro základní školy bez mateřské školy ani s doplněním i pro mateřské školy o výrazy … a mateřská školai Przedszkole …PNŠ v ČR!

 

IAG6.14. Názvy samostatných mateřských škol PNŠ v ČR

 

Zde je třeba ještě upozornit na nesprávné názvy mateřských škol PNŠ v ČR ve stávajícím, nesjednoceném, nesystémovém a nedůstojném způsobu jejich zápisu. Jako příklad je zde uveden název mateřské školy v Jablunkově. Používá se zde název Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, místo řádného rozepsání obou názvů v obou jazycích, jak to je uvedeno u názvů základních škol PNŠ v ČR, kde za výrazy Szkoła Podstawowa dosadíme výraz Przedszkole, jak je to uvedeno níže, zde ve výtkách.

 

Zařízení

Adresa

Kontakty / Ředitel

Mateřská škola - Przedszkole Jablunkov, Školní 800, příspěvková organizace
zřizovatel: Obec
okres: Frýdek-Místek

Školní 800
Jablunkov
739 91

tel.: 558 357 261
web:
www.przedszkole-jablunkov.webnode.cz
przedszkolejablunkov@volny.cz
Mgr. Katarzyna Ciencialová

 

Není zde napsán, napřed v českém jazyce, samostatný název Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím (správně s polským vyučovacím jazykem) Jablunkov, příspěvková organizace (p. o.) a pod ním název v polském jazyce. Mezi názvem Mateřská škola a Przedszkole je napsán spojovník a kolem něj jsou po jedné mezeře, které tam nepatří! V  části napsané v polském jazyce schází plný název Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie Organizacja Budżetowa (ob.). K názvu mateřské školy nepatří název ulice Školní ani čp. budovy 800. K tomu slouží adresa MŠ. U delších názvů by se měla zavést celostátně zkratka příspěvkové organizacep. o. nebo jen po., protože zabírá zbytečně spoustu místa, obdobně jako je např. zkratka s. r. o., a u polského názvu Organizacja Budżetowa, zkratka ob., která se ale nepoužívá v PR. Celý název je nesjednocený, nesystémový a nedůstojný! Nelze jej považovat za solidní, samostatný název v českém a polském jazyce! Došlo zde k porušení nejméně dvou zákonů ČR ─ Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) a Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání). Je to vyjádření neúcty k symbolu občanů polské národnostní menšiny. Je to „kočkopes“! Daleko lepší, jednotný, systémový a důstojný název by měl být:

Polská mateřská škola Jablunkov, p. o.

(PMŠ Jablunkov) – iniciálová zkratka názvu mateřské školy

Polskie Przedszkole w Jabłonkowie ob.

(PP w Jabłonkowie) – skrótowiec nazwy przedszkola

   Vhodné sjednocené, systémové a důstojné názvy PNŠ v MSK zpracované autorem v polském jazyce byly již běžně k dispozici v prvním pololetí 2014 roku. Tyto nové názvy pro všechny druhy škol PNŠ v MSK budou odůvodněny a navrženy dále v tomto materiálu.

   Je třeba skutečně vymýtit aktuální, nesjednocené, nesystémové a nedůstojné názvy škol PNŠ v ČR, když se podíváme, kde se všude tyto názvy používají – v souboru Gdzie najczęściej używa się nazw szkół SPMN? (Kde se nejčastěji používá názvů škol PNŠ?)… zpracované v polském jazyce.

 

KONEC PRVNÍ ČÁSTI ROZPRAVY...

ROZPRAVA NAD ANALÝZOU, SYNTÉZOU SOUČASNÝCH NÁZVů ŠKOL POLSKÉHO NÁRODNOSTNÍHO ŠKOLSTVÍ v ČR 2017 A

Druhou část rozpravy… B lze nalézt pod názvem

ROZPRAVA NAD ANALÝZOU A SYNTÉZOU SOUČASNÝCH NÁZVů ŠKOL POLSKÉHO NÁRODNOSTNÍHO ŠKOLSTVÍ v ČR B

 

Jablunkov 12.8.2017, Bohuslav Kaleta

 

 

 

Gość z Godowa w Piotrowicach koło Karwiny / Host z Godowa v Petrovicích u Karviné

 

Spotkanie Klubu Propozycji Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach, które odbyło się we wtorek 21.11.2017 r. w Kawiarni Rotigel, poświęcone było działalności Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów. Prelekcję na ten temat wygłosił Stanisław Grym, kierownik Koła. W spotkaniu brali udział członkowie i sympatycy MK PZKO. Omówiono również udział kolarzy w pierwszym Rajdzie Kolarskim Szlakiem Walk Powstańców 1. Powstania Śląskiego, który odbył się 20.8.2017 r. na trasie Piotrowice koło Karwiny – Gołkowice – Godów – Skrzyszów – Skrbeńsko. Stanisław Grym przedstawił niektóre informacje z historii Koła, który działa od 2008 roku i liczy 72 członków. Obowiązkiem każdego członka jest uiścić składkę członkowską w wysokości 20 Zł rocznie, w zamian otrzymuje on po obniżonej cenie kask kolarski. Prelegent podkreślił, że dbałość o bezpieczeństwo jest najważniejsza i korzystanie z kasku jest w Kole obowiązkiem. Zwłaszcza, że kolarze zaliczają rocznie ok. 1500 km jak na terenie Polski, tak również Czech. Podkreślił, że ścieżki rowerowe są w Republice Czeskiej liczniejsze i są bardzo dobrej jakości. Ustalono termin 2. Rajdu Kolarskiego Szlakiem 1. Powstania Śląskiego na 19.8.2018 r. Informacje o Kole Turystyki Rowerowej Gminy Godów prowadzi Stanisław Grym na swoim prywatnym facebooku.

 

Setkání Diskusního klubu Místní skupiny PZKO Petrovice, které se konalo v úterý 21.11.2017 v Kavárně Rotigel, bylo věnováno činnosti Skupiny cyklistické turistiky Obce Godów. Přednášku na toto téma měl Stanisław Grym, vedoucí Skupiny. Setkání se účastnili členové a příznivci MS PZKO. Byla projednána rovněž účast cyklistů v prvním Cyklistickém výletu po stopách bojů povstalců 1. Slezského povstání, který se konal 20.8.2017 na trase Petrovice u Karviné – Golkowice – Godów – Skrzyszów – Skrbeňsko. Stanisław Grym sdělil některé informace z činnosti Skupiny, která působí od roku 2008 a má 72 členů. Povinnosti každého člena je zaplatit členský příspěvek ve výší 20 zl ročně, jako náhradu každý obdrží se slevou cyklistickou přilbu. Přednášející zdůraznil, že bezpečnost je na prvním místě a používání přilby je ve Skupině povinností. Zejména proto, že cyklisté procestují ročně asi 1500 km jak na území Polska, tak rovněž České republiky. Zdůraznil, že cyklistické stezky jsou v České republice početnější a jsou velmi kvalitní. Byl dohodnut termín 2. Cyklistického výletu po stopách 1. Slezského povstání na 19.8.2018. Informace o Skupině cyklistické turistiky vede Stanisław Grym na svém soukromém facebooku.

 

70-lecie PZKO w obwodzie karwińskim / 70. výročí PZKO karvinské oblasti

 

Koła PZKO obwodu karwińskiego świętowały w sobotę 4.11.2017 r. 70-lecie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz 70-lecie swej działalności. Większość w nich została bowiem powołana do życia już w 1947 roku i przetrwała do dziś. W spotkaniu nazwanym „Tu byliśmy, tu będziemy, wierni nadolziańskiej ziemi” wzięli udział przedstawiciele wszystkich pokoleń, członkowie kół PZKO działających na terenie Karwiny – we Frysztacie, na Henryku, w Darkowie, Raju, Starym Mieście, Nowym Mieście, Granicach i Łąkach, a także w Piotrowicach, Marklowicach i Stonawie.

   Impreza pod patronatem prezydenta, Karwiny, Tomáša Hanzla, przebiegała w karwińskim miejskim Domu Przyjaźni. Wybudowali go 100 lat temu, jako Polski Dom Katolicki, Polacy z Frysztatu, otwarty został w 1929 roku. Polakom służył również w czasach, kiedy po II wojnie światowej założono PZKO.

     Akademię jubileuszową prowadzili ubrani w stroje regionalne Jolanta Žemlička ze Stonawy i prezes Koła PZKO w Karwinie-Starym Mieście, Wiesław Janusz. Rozpoczęła się ona od odśpiewania hymnu „Gaude Mater”, zaś zakończyła ją wspólna pieśń – „Płyniesz Olzo”. Już przed programem można było zwiedzić wystawę kronik, zdjęć i wycinków z gazet, przybliżającą działalność prezentowanych kół PZKO. Większość kół skorzystała z okazji, aby powiedzieć o swojej historii i pracy w dniu dzisiejszym w prezentacji multimedialnej, która wypełniła czas między występami chórów i zespołów. W pierwszej części akademii wystąpiły chóry „Stonawa”, „Hejnał-Echo”, „Dźwięk” i „Lira”. Natomiast w drugiej części wystąpili młodzi wykonawcy. Na scenie przedstawił się skrzypek, Adam Sikora, z akompaniamentem dwóch gitar, dziewczęcy zespół wokalny „Nonet” oraz dziecięcy zespół folklorystyczny „Gizdy”. Wszystkich żegnano gromkimi oklaskami.

 

V sobotu 7.11.2017 skupiny PZKO karvinské oblasti slavily 70. výročí Polského kulturně-osvětového svazu a také 70. výročí své činnosti. Většina z nich byla založena už v roce 1947 a působí dodnes. V setkání, které bylo pojmenováno „Tu jsme byli, tu budeme, věrni nadolzanské zemi” se zúčastnili zástupci všech generací, členové skupiny PZKO působících na území Karviné – ve Fryštátě, na Jindřišce, v Darkově, Ráji, Starém Městě, Novém Městě, Hranicích a Loukách, a také v Petrovicích, Marklovicích a Stonavě.

   Akce pod záštitou primátora Karviné Tomáše Hanzla proběhla v karvinském Domě družby. Postavili ho před sty lety, jako Polský katolický dům, Poláci z Fryštátu, otevřen byl v roce 1929. Polákům sloužil rovněž v období, kdy po II světové válce vzniklo PZKO.

    Slavnostní akademii řídili oblečeni do regionálních krojů Jolanta Žemličková ze Stonavy a předseda Skupiny PZKO Karviná-Staré Město Wiesław Janusz. Byla zahájena od zazpívání hymny „Gaude Mater”, a byla ukončena společnou písní – „Płyniesz Olzo”. Již před programem bylo možno zhlédnout výstavu kronik, fotografií a ústřižků z novin, přibližujících činnost představovaných skupin PZKO. Většina skupin využila možnost, aby řekla o své minulosti a dnešní činnosti v rámci multimediální prezentace, která zaplnila čas mezi vystoupeními pěveckých sborů a souborů. V první části akademie vystoupily pěvecké sbory „Stonawa”, „Hejnał-Echo”, „Dźwięk” a „Lira”. Naopak ve druhé části se předvedli mladí účinkující. Na scéně se ukázal houslista Adam Sikora s doprovodem dvou kytar, dívčí pěvecký soubor „Nonet” a dětský folklórni soubor „Gizdy”. Se všemi se loučili hlasitým potleskem.

 

 

Chór męski „Hejnał-Echo” wystąpił pod batutą Andrzeja Szyji i Wiesława Farany / Mužský pěvecký sbor „Hejnał-Echo” vystoupil pod vedením Andrzeje Szyji a Wiesława Farany (www.zwrot.cz)

 

Zjazd Delegatów PZKO / Sjezd delegátů PZKO

 

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC ma nowe logo i nowego prezesa. W sobotę, na XXIII Zjeździe Delegatów PZKO, Jana Ryłkę zastąpiła Helena Legowicz. Po raz pierwszy w historii to więc kobieta pokieruje Związkiem przez następne cztery lata” – pisze „Głos Ludu” – Gazeta Polaków w Republice Czeskiej z 28.11.2017 r. Spośród 169 delegatów na nową prezes głosowało 103 kandydatów, 65 głosów było nieważnych. Helena Legowicz była jedynym kandydatem. Nowy Zarząd Główny PZKO będzie pracował w składzie: Helena Legowicz (prezes), Piotr Chroboczek (wiceprezes), Andrzej Suchanek (wiceprezes), Bogdan Hajduk, Marian Jochymek, Adam Kolasa, Stanisław Kołek, Gabriel Kopeć, Anna Piszkiewicz, Halina Szczotka i Lucyna Škňouřil. Zjazd przyjął do wiadomości sprawozdanie Zarządu Głównego PZKO, sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz mandatowo-wyborczej, zatwierdził również program działania PZKO na lata 2018-2021. Nie była zaakceptowana uchwała o lustracji do najwyższych władz PZKO.

 

„Polský kulturně-osvětový svaz v ČR má nové logo a nového předsedu. V sobotu, na XXIII. Sjezdu delegátů PZKO, Jana Ryłku nahradila Helena Legowicz. Poprvé v dějinách to bude žena, která bude řídit Svaz následující čtyři roky” – napsal „Głos Ludu” – noviny Poláků v České republice z 28.11.2017. Ze 169  delegátů novou předsedkyní volilo 103 kandidátů, 65 hlasů bylo neplatných. Helena Legowicz byla jediným kandidátem. Nový Hlavní výbor PZKO bude pracovat ve složení: Helena Legowicz (předsedkyně), Piotr Chroboczek (místopředseda), Andrzej Suchanek (místopředseda), Bogdan Hajduk, Marian Jochymek, Adam Kolasa, Stanisław Kołek, Gabriel Kopeć, Anna Piszkiewicz, Halina Szczotka a Lucyna Škňouřil. Sjezd vzal na vědomí zprávu Hlavního výboru PZKO, zprávu revizní komise a mandátovo-volební komise, schválil rovněž program činnosti PZKO na roky 2018-2021. Nebylo schváleno usnesení o lustraci do nejvyššího vedení PZKO.

 

Prezesem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego wybrano na XXIII Zjeździe Delegatów, który odbył się 25.11.2017 r. w Suchej Górnej, Helenę Legowicz / Předsedkyní Polského svazu kulturně-osvětového byla zvolena na XXIII. Sjezdu delegátů, který se konal 25.11.2017 v Horní Suché, Helenu Legowicz. (www.zwrot.cz)

 

W polskiej szkole w Ropicy o zdrowym odżywianiu / V polské škole v Ropici o zdravé výživě

 

O ciekawej inicjatywie w Ropicy pisze „Głos Ludu” z 11.11.2017 r. „Pyszne i zdrowe śniadanie domowe” – taką zachęcającą nazwę miało spotkanie w polskiej szkole w Ropicy, które odbyło się czwartek 9.11.2017 r., Oprócz uczniów z Ropicy i Nieborów brali w nich udział także rodzice, również dlatego, że na tej lekcji można było smacznie zjeść. Panie nauczycielki przygotowały razem z dziećmi prezentację, za pomocą której przekazały rodzicom ważne informacje dotyczące zdrowego śniadania. Przypomniały, że dziecko nim rano uda się do szkoły, powinno dostarczyć swemu organizmowi węglowodanów złożonych, które zawarte są w chlebie i płatkach zbożowych, białka zwierzęcego – jest m.in. w serach i jajkach, a także składników mineralnych i witamin – te znajdziemy głównie w owocach i warzywach. Można także sięgnąć po zdrowe smakołyki – suszone owoce, orzeszki, ciasteczka zbożowe z dodatkiem ziaren. Pani nauczycielka Lidia Rucka zdradziła wyniki ankiety, w której nauczycielki pytały uczniów, co jedzą w domu na śniadanie. Najczęściej był to jogurt, płatki zbożowe z mlekiem lub kanapka. Po krótkiej części teoretycznej przyszła pora na częstowanie się potrawami, przygotowanymi przez panie nauczycielki. Każdy mógł wziąć to, na co miał ochotę. Kiedy wszyscy zjedli już śniadanie, do szkoły zawitał gość – Łucja Waszkowa, która piecze i sprzedaje zdrowe ciasteczka z orzeszkami, daktylami, różnymi ziarenkami i nasionkami. Dzieci przyglądały się, jak pani Łucja robi smaczne kuleczki z masy daktylowej z różnymi dodatkami. Rodzice tymczasem brali udział w współzawodnictwach, których tematem było zdrowe odżywianie.

 

O zajímavém podnětu čteme v „Głosu Ludu” z 11.11.2017 „Znamenité a zdravé domácí snídaně” – takový povzbudivý název mělo setkání v polské škole v Ropici, které se konalo ve čtvrtek 9.11.2017. Kromě žáků z Ropice a Neborů se ho zúčastnili rovněž rodiče, také proto, že v této hodině bylo možno chutně posvačit. Páni učitelky připravily spolu s dětmi prezentaci, pomocí které sdělily rodičům důležité informace, týkající se zdravé snídaně. Připomněly, že dítě než se ráno vypraví do školy, musí dodat svému organizmu složené uhlovodíky, které jsou obsaženy v chlebě a ovesných vločkách, zvířecí bílek – ten je m. j. v sýrech a vejcích, a také minerální složky a vitamíny – ty jsou obsaženy hlavně v ovocích a zelenině. Je možno také sáhnout po zdravé cukrovinky – sušené ovoce, oříšky, obilní zákusky s přísadou zrnek. Paní učitelka Lidia Rucka prozradila výsledky ankety, ve které se učitelé ptali žáků, co snídají doma. Nejčastěji to byl jogurt, ovesné vločky s mlékem, nebo chlebíček. Po krátké teoretické části následovalo pohoštění, které připravily paní učitelky. Každý si mohl zkusit to, na co měl chuť. Když všichni už posnídali, do školy přijel host – Lucie Waszková, která peče a prodává zdravé zákusky s oříšky, datlími, různými zrnky a semínky. Děti pozorovaly, jak paní Lucie vyrábí vkusné kouličky z datlové hmoty s různými přísadami. Naopak rodiče se zúčastnili soutěže, jejíž tématem byla zdravá výživa.

 

 

Łucja Waszkowa uczyła dzieci robić zdrowe ciasteczka / Lucie Waszková učila děti vyrábět zdravé sušenky („Głos Ludu”, 11.11.2017 r.)

 

Szkolnictwo – stytystyka / Školství – statistika

 

„Głos Ludu” zamieścił tabelkę – liczba uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w RC. / „Głos Ludu” zveřejnil tabulku – počet žáku v jednotlivých třídách základních škol s polským vyučovacím jazykem v ČR (školní rok 2017/2018).

 

 

 

 

Bjorn Cato Funnermark na początku lat 80. związał się z norweskim Komitetem Helsińskim, w okresie 1986-1991 by jego sekretarzem. Mieszka w Oslo. W Katowicach poznał swoją małżonkę, opanował do perfekcji język polski. Interesuje się przede wszystkim problematyką mniejszości węgierskiej w Rumunii, tureckich muzułmanów w Bułgarii, rusyfikacji narodów bałtyckich oraz stosunkami wyznaniowymi w Irlandii Północnej. Często przyjeżdża na Zaolzie, współpracuje z ruchem politycznym COEXISTENTIA. / Bjorn Cato Funnemark na začátku 80-tých let se spojil s Helsinským výborem, v období 1986-1991 byl jeho tajemníkem. Bydlí v Oslo. V Katovicích se seznámil se svou ženou, perfektně ovládá polský jazyk. Zajímá ho především problematika maďarské menšiny v Rumunsku, tureckých muslimů v Bulharsku, rusifikace baltských národů a náboženské vztahy v Severní Irsku. Často přijíždí na Zaolzí, spolupracuje s politickým hnutím COEXISTENTIA. (zdjęcie / snímek: ZWROT, 8/2009)

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 6.12.2017, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku