*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 86  (6/2017)                       19.9.2017 r.

*************************************************************************************************************

 

Kandydatami ruchu politycznego COEXISTENTIA w wyborach parlamentarnych 20-21.10.2017 r. są Bogusław Niemiec (35) – nauczyciel z Hawierzowa, członek rady miasta, przewodniczący zarządu regionalnego KDU-ČSL, Andrzej Szyja (38) – dyrektor szkoły i przedszkola z Karwiny, Helena Michalska (43) – aptekarka z Piotrowic koło Karwiny i Józef Przywara (65) – emeryt, wcześniej ślusarz dołowy z Trzyńca, przewodniczący COEX. / A COEXISTENTIA politikai mozgalom jelöltjei a 2017 október 20.-21.-én tartandó parlamenti választásokra a következők: Bohuslav Niemiec  (35) – tanító Havířovból, a városi képviselőtestület tagja, a KDU-ČSL területi bizottságának elnöke, Andrzej Szyja (38) – a Karvinái Alapiskola és Óvoda igazgatója, Helena Michalská (43) – gyógyszertáros Petrovice u Karviná községből és Josef Przywara (65) – nyugdíjas, azelőtt bányamechanikus Třinecből, a COEX elnöke. / Kandidáty politického hnutí COEXISTENTIA v parlamentních volbách 20-21.10.2017 jsou Bohuslav Niemiec (35) – učitel z Havířova, člen městského zastupitelstva, předseda oblastního výboru KDU-ČSL, Andrzej Szyja (38) – ředitel základní a mateřské školy z Karviné, Helena Michalská (43) – lékárnice z Petrovic u Karviné a Josef Przywara (65) – důchodce, dříve důlní mechanik z Třince, předseda COEX.

 

 

Lista nr 24

 

Wybory prezydenta Republiki Czeskiej 12.-13.1.2018 r. / Volby prezidenta České republiky 12.-13.1.2018

 

Drugie bezpośrednie wybory prezydenta Republiki Czeskiej będą przebiegać 12.-13.1.2018 r. Ewentualna druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 26.-27.1.2018 r. Termin wyborów ogłosił przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Milan Štěch (ČSSD). Według ustawy wybory przebiegają zawsze w piątek od godz. 14:00 do 22:00 i w sobotę od godz. 8:00 do 14:00. Warunki do kandydowania spełnili jak na razie Jiří Drahoš, Michal Horáček i obecny prezydent Miloš Zeman. / Druhá přímá volba prezidenta České republiky proběhne 12.-13.1.2018. Případné druhé kolo prezidentských voleb se bude konat 26.-27.1.2018. Termín voleb vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch (ČSSD). Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Podmínky pro kandidaturu zatím splnili Jiří Drahoš, Michal Horáček a současný prezident Miloš Zeman.

 

Główni ogólnopaństwowi liderzy wyborczy / Hlavní celostátní volební lídři

 

Partie startujące w wyborach parlamentarnych przedstawiły swoich liderów, którzy w wypadku wygranej obejmą stanowisko premiera rządu Republiki Czeskiej. Źródłem informacji jest „Moravskoslezský deník” z 16.8.2017 r. / Strany, které kandidují v parlamentních volbách představily své lídry, kteří v případě vítězství nastoupí na místo předsedy vlády České republiky. Zdrojem informace je „Moravskoslezský deník” z 16.8.2017.

 

 

Liderzy wyborczy poszczególnych ugrupowań politycznych / Celostátní lídři jednotlivých politických seskupení

 

Wyniki wyborów do Izby Poselskiej Parlamentu RC w Województwie Morawsko-Śląskim w 2013 roku / Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Moravskoslezském kraji v roce 2013

 

Przypominamy wyniki wyborów do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej z 25.-26.10.2013 r. w Województwie Morawsko-Śląskim: 1. ČSSD (26,38% głosów), 2. ANO (18,07%), 3. KSČM (17,53%), 4. Úsvit (7,78%), 5. KDU-ČSL (7,24%), 6. TOP 09 (6,16%), 7. ODS (5,45%). Frekwencja wyborcza wyniosła 55,48% uprawnionych do głosowania wyborców. / Připomínáme výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 25.-26.10.2013 v Moravskoslezském kraji: 1. ČSSD (26,38% hlasů), 2. ANO (18,07%), 3. KSČM (17,53%), 4. Úsvit (7,78%), 5. KDU-ČSL (7,24%), 6. TOP 09 (6,16%), 7. ODS (5,45%). Volební účast byla 55,48% opravněných voličů.

 

O mandaty poselskie w Województwie Morawsko-Śląskim powalczy 25 partii i ruchów politycznych / O poslanecké mandáty v Moravskoslezském kraji bude bojovat 25 stran a hnutí

 

W terminie przewidzianym przez ustawę, 15.8.2017 r. do godziny 16:00, listy kandydatów przed jesiennymi wyborami do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej złożyło w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrawie 25 ugrupowań politycznych – z tego 18 partii politycznych i 7 ruchów politycznych. Urząd ma tydzień czasu na zweryfikowanie list, ugrupowania polityczne następnie do końca sierpnia muszą naprawić ewentualne błędy. Najpóźniej 1.9.2017 r. Urząd Wojewódzki wyda decyzję o zarejestrowaniu list kandydackich, ich odrzuceniu, ewentualnie o wykreśleniu niektórych kandydatów. W wyborach w Województwie Morawsko-Śląskim startować będą wszystkie partie, które mają swoich posłów w obecnej kadencji parlamentu (w nawiasie liderzy wyborczy): ČSSD (Lubomír Zaorálek), ANO (Ivo Vondrák), KSČM (Leo Luzar), KDU-ČSL (Pavla Golasowská), TOP 09 (Herbert Pavera) i ODS (Zbyněk Stanjura). Posłowie ugrupowania Úsvit obecnie kandydują pod szyldem SPD. Listy wyborcze zgłosili także m.in. STAN, Republikáni Miroslava Sládka, Piráti, Strana zelených, SPO.

 

V termínu, který byl stanoven zákonem, 15.8.2017 do 16:00 hodin, kandidátní listiny do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odevzdalo na v Krajském úřadě v Ostravě 25 politických seskupení – z toho 18 politických stran a 7 politických hnutí. Úřad ma týden na prověření kandidátek, následně politická seskupení jsou povinny opravit případné chyby. Nejpozději 1.9.2017 Krajský úřad rozhodne o registraci kandidátních listin, jejich odmítnutí, případně o vyškrtnutí některých kandidátů. Voleb v Moravskoslezském kraji  se zúčastní všechny strany, které mají v současném volebním období poslance v parlamentu (v závorce volební lídři): ČSSD (Lubomír Zaorálek), ANO (Ivo Vondrák), KSČM (Leo Luzar), KDU-ČSL (Pavla Golasowská), TOP 09 (Herbert Pavera) a ODS (Zbyněk Stanjura). Poslanci seskupení Úsvit nyní kandidují pod značkou SPD. Volební listiny přihlásili také m. j. STAN, Republikáni Miroslava Sládka, Piráti, Strana zelených, SPO.

 

Kto kandyduje w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej 20.-21.10.2017 r. / Kdo kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017

 

Państwowa Komisja Wyborcza wylosowała 5.9.2017 r. numery, pod którymi o przychylność wyborców walczyć będą ugrupowania polityczne w październikowych wyborach parlamentarnych. / Státní volební komise vylosovala 5.9.2017 čísla, pod kterými se o přízeň voličů budou ucházet politická seskupení v říjnových parlamentních volbách.

 

1.                  ODS

2.                  Řád národa – Vlastenecká unie

3.                  Cesta odpovědné společnosti

4.                  ČSSD

5.                  Volte Pravý Blok

6.                  Radostné Česko

7.                  Starostové a nezávislí

8.                  KSČM

9.                  Strana zelených

10.              Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...

11.              Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí

12.              Strana svobodných občanů

13.              Blok proti islamizaci – Obrana domova

14.              ODA

15.              Česká pirátská strana

16.              Občané 2011 – Spravedlnost pro lidi

17.              Unie Hrdosti, Aktivity, Vlastenectví, Empatie a Lidskosti 2017

18.              Česká národní fronta

19.              Referendum o Evropské unii

20.              TOP 09

21.              ANO 2011

22.              Dobrá vize 2016

23.              Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

24.              KDU-ČSL

25.              Česká strana národně sociální

26.              Realisté

27.              Sportovci

28.              Dělnická strana sociální spravedlnosti

29.              Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura

30.              Strana Práv Občanů

31.              Národ sobě

 

Liderzy list wyborczych KDU-ČSL w poszczególnych województwach / Volební lídři kandidátek KDU-ČSL v jednotlivých krajích

 

Praga / Praha – Mgr. Daniel Herman (54), minister kultury RC, wiceprzewodniczący KDU-ČSL / ministr kultury ČR, místopředseda KDU-ČSL,

Środkowoczeskie / Středočeský – PhDr. Ivan Gabal (66), socjolog, poseł Izby Poselskiej / sociolog, poslanec Poslanecké sněmovny,

Południowoczeskie / Jihočeský – Ing. Jan Bartošek (45), wiceprzewodniczący Izby Poselskiej / místopředseda Poslanecké sněmovny,

Plzeńskie / Plzeňský – Bc. Stanislav Antoš (50), zastępca burmistrza Domażlic / místostarosta Domažlic,

Karlowarskie / Karlovarský – Oĺga Haláková (69), burmistrz Beczowa nad Teplou, nauczycielka podstawowej szkoły artystycznej / starostka Bečova nad Teplou, učitelka ZUŠ,

Usteckie / Ústecký – PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (40), pracownik naukowy, historyk / vědecký pracovník, historik,

Libereckie / Liberecký – Václav Nosek (65), urzędnik / úředník,

Hradeckie / Hradecký – MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D, MPS – wicepremier, przewodniczący KDU-ČSL / místopředseda vlády, předseda KDU-ČSL,

Pardubickie / Pardubický – Mgr. Marek Výborný (41) dyrektor gimnazjum Herzmanowy Miestec / ředitel gymnázia Heřmanův Městec,

Wysoczyna / Vysočina – MUDr. Vít Kaňkovský (47), lekarz, poseł Izby Poselskiej / lékař, poslanec Poslanecké sněmovny,

Południowomorawskie / Jihomoravský – Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (45), przewodniczący klubu poselskiego KDU-ČSL / předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL,

Ołomunieckie / Olomoucký – Ing. Marian Jurečka (36), minister rolnictwa RC / ministr zemědělství ČR,

Zlińskie / Zlínský – Mgr. Ondřej Benešík (41), poseł Izby Poselskiej / poslanec Poslanecké sněmovny,

Morawsko-Śląskie / Moravskoslezský – Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (53), poseł Izby Poselskiej / poslankyně Poslanecké sněmovny.

 

KDU-ČSL przed wyborami parlamentarnymi / KDU-ČSL před parlamentními volbami

 

Koniec koalicji koalicji KDU-ČSL i ruchu STAN był wcześniej, w wypadku niepomyślnych preferencji przedwyborczych, uzgodnionym wariantem. A nie podstępem – powiedział 27.7.2017 r. w audycji ČT24 Pavel Bělobrádek, przewodniczący KDU-ČSL. Według niego na powstanie, a później również na rozpad koalicji wpływ miał przede wszystkim zliński hetman i jego główny oponent wewnątrzpartyjny Jiří Čunek. – Jest to zamknięty rozdział – powiedział szef ludowców.

 

Ukončení koalice KDU-ČSL a hnutí STAN byla předem domluvená varianta v případě nepříznivého vývoje preferencí, nikoli podraz – řekl 27.7.2017 v programu ČT24 Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL. Podle něj měl na vznik a později také na rozpad koalice vliv hlavně zlínský hejtman a jeho vnitrostranický oponent, Jiří Čunek. – Je to uzavřená kapitola – řekl šéf lidovců.

 

Zaakceptowanie list kandydackich KDU-ČSL / Schválení kandidátních listin KDU-ČSL

 

KDU-ČSL zaprezentowało koncepcję wizualną kampanii wyborczej, jak również listy kandydackie do jesiennych wyborów parlamentarnych w poszczególnych województwach. Kampania będzie podporządkowana przymiotowi, z którym KDU-ČSL trwale utożsamia się, a tym jest „odpowiedzialność”. Ogólnopaństwowy komitet KDU-ČSL zaakceptował również listę kandydacką w Województwie Morawsko-Śląskim. Liderem listy będzie Pavla Golasowská z Trzyńca, dotychczasowa posłanka. Na liście kandydują dwaj członkowie COEX – Helena Michalska, aptekarka z Piotrowic koło Karwiny i Józef Przywara, przewodniczący COEX.

 

KDU-ČSL představila vizuální koncepci volební kampaně a také podobu kandidátních listin pro letošní podzimní parlamentní volby v jednotlivých krajích. Kampaň staví na vlastnosti, se kterou se KDU-ČSL dlouhodobě ztotožňuje, a tou je „zodpovědnost”. Celostátní výbor KDU-ČSL také odsouhlasil kandidátní listinu pro Moravskoslezský kraj. Lídrem listiny bude Pavla Golasowská z Třince, současná poslankyně. V rámci kandidátní listiny kandidují dva členové COEX – Helena Michalská, lékárnice z Petrovic u Karviné a Josef Przywara, předseda COEX.

 

24 Lista kandydacka KDU-ČSL do wyborów Izby Poselskiej Parlamentu RC w Województwie Morawsko-Śląskim w dniach 20.-21.10.2017 r. / Kandidátní listina KDU-ČSL pro volby do Poslancké sněmovny Parlamentu ČR ve volbách 20.-21.10.2017 v Moravskoslezském kraji

Masz 4 głosy preferencyjne.Możesz  je wykorzystać w całości na wskazane kolorem osoby. Dziękujemy

 

1.          Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (53), Třinec / Trzyniec, poslankyně Parlamentu ČR / poseł Parlamentu RC

2.          Ing. Petr Kudela (48), Ostrava, poslanec Parlamentu ČR, zástupce ředitele televize NOE / poseł Parlamentu RC, zastępca dyrektora telewizji NOE

3.          Ing. Michal Jedlička (36), Opava, ředitel seniorcentra / dyrektor senior-centrum

4.          RNDr. Martin Čajánek, Ph.D. (48), Baška, místostarosta, dříve vysokoškolský pedagog / zastępca wójta, przedtem nauczyciel akademicki

5.          Ing. Dana Forišková, Ph.D. (61), Příbor, místostarostka, vysokoškolský pedagog / zastępca burmistrza, nauczyciel akademicki

6.          Ing. Jan Stejskal (47), Krnov, ekonom, správce synagody / ekonomista, zarządca synagogi

7.          Bc. Jaromír Švasta (26), Pržno, student

8.          Ing. Bogusław Niemiec (35), Havířov / Hawierzów, středoškolský účitel, radní města Havířov / nauczyciel szkoły średniej, radny miasta Hawierzowa

9.          Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (62), Ostrava, náměstek primátora, předseda Rady charity ostravsko-opavské / zastępca prezydenta miasta, przewodniczący Zarządu Caritas Ostrawsko-Opawskiej

10.       Jaroslav Perútka (53), Nový Jičín, podnikatel / przedsiębiorca

11.       Tadeusz Sikora (62), Horní Bludovice, důchodce, dříve důlní záchranář / emeryt, przedtem ratownik górniczy

12.       Ing. Petr Muczko (54), Kravaře, místostarosta / zastępca burmistrza

13.       Mgr. Marcel Jedelský (52), Slezské Rudoltice, duchovní / ksiądz

14.       Mgr. Andrzej Szyja (38), Karviná / Karwina, ředitel základní školy a mateřské školy / dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola

15.       Bc. Věra Pražáková (55), Ostrava, vedoucí pracovnice v Hospici sv. Lukáše / na stanowisku kierowniczym w Hospicjum św. Łukasza

16.       Bc. Petr Kučerka (54), Odry, ředitel Charity / dyrektor Caritas, bez politické příslušnosti / bezpartyjny

17.       Ing. Petr Baránek (57), Ludgeřovice, obchodní ředitel / dyrektor handlowy

18.       MVDr. Pavla Löwenthalová (47), Krnov, soukromý zemědělec / prywatny rolnik

19.       Stanislav Šimíček (36), Kopřivnice, místostarosta / zastępca burmistrza

20.       Josef Prusek (56), Vítkov, technolog-analytik / technnolog-anylityk

21.       Ing. Jiří Hamrozi (39), Jablunkov / Jabłonków, starosta / burmistrz

22.       RNDr. František Staněk, Ph.D. (64), Ostrava, místostarosta obvodu Ostrava-Jih, vysokoškolský pedagog / zastępca burmistrza dzielnicy Ostravy-Jih, nauczyciel akademicki

23.       Mgr. Vladislav Szkandera (56), Orlová / Orłowa, faráž Slezské církve evangelické / pastor Śląskiego Kościoła Ewangelickiego

24.       Marcel Sikora (29), Frýdek Místek, podnikatel, radní / przedsiębiorca, radny

25.       Josef Chocholatý (40), Horní Město, pastorační asistent / asystent pastoralny

26.       Bc. Radim Kozelský (31), Velká Polom, zdravotní zachranař / ratownik medyczny

27.       Mgr. Jiří Novotný (41), Trojanovice, starosta / wójt, bez politické příslušnosti / bezpartyjny

28.       Mgr. Michal Hořínek (40), Ostrava, právník, místostarosta obvodu Ostrava-Stará Bělá / prawnik, zastępca burmistrza dzielnicy Ostravy-Stará Bělá

29.       Mgr. Pavlína Stankayová (38), Ostravice, speciální pedagožka-ortopédka / pedagog-ortoped specjalny

30.       Mgr. Helena Michalska (41), Petrovice u Karviné / Piotrowice koło Karwiny, lékárnice / aptekarka, COEXISTENTIA

31.       Ing. Pavla Skrutková (53), Karlová Studánka, nepedagogická pracovnice základní školy / pracownik niepedagogiczny szkoły podstawowej

32.       Ing. Ondřej Adamec (33), Hlučín, servisní inženýr / inżynier ds. serwisu

33.       MUDr. Hana Buriánová (49), Bílovec, dětská lékařka / lekarka dziecięca, bez politické příslušnosti / bezpartyjna

34.       Ing. Petr Jiříček (47), Klimkovice, IT specialista / specjalista IT

35.       Józef Przywara (65), Třinec / Trzyniec, předseda politického hnutí, důchodce, dříve důlní mechanik / przewodniczący ruchu politycznego, emeryt, przedtem ślusarz dołowy, COEXISTENTIA

36.       Ing. Pavel Řezníček (53), Kunčice pod Ondřejníkem, ředitel odborné školy / dyrektor szkoły zawodowej

 

Książka Pawła Bělobrádka / Kniha Pavla BělobrádkaNa život! O mně, KDU-ČSL a budoucnosti České republiky”

 

W sobotę 12.8.2017 r., na spotkaniu kandydatów listy KDU-ČSL w czeskocieszyńskiej kawiarni-cukierni SISSI, przewodniczący KDU-ČSL Pavel Bělobrádek podpisywał swoją książkę autobiograficzną. W książce najpierw przedstawia swój życiorys, opowiada o swojej rodzinie, studiach, działalności publicznej, pracy i początkach swojej działalności politycznej. W drugiej części mapuje swoje kroki w polityce ogólnopaństwowej od czasu, kiedy był, całkiem niespodziewanie, wybrany przewodniczącym partii, aż po swój udział w aktualnym rządzie koalicyjnym. W końcowym rozdziale przedstawia swoją wizję przyszłości Republiki Czeskiej. Książkę można ściągnąć na stronach www.kdu-csl.cz.

   W spotkaniu oprócz kandydatów KDU-ČSL w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu RC udział wzięli burmistrz Czeskiego Cieszyna Vít Slováček (KDU-ČSL) i zastępca burmistrza Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci). Spotkanie prowadził przewodniczący zarządu regionalnego KDU-ČSL, Bogusław Niemiec (KDU-ČSL). Ruch polityczny COEXISTENTIA reprezentowali członkowie Rady Republikowej Ruchu, Tadeusz Toman i Paweł Wania.

 

V sobotu 12.8.2017 na setkání kandidátů listiny KDU-ČSL v českotěšínské kavárně-cukrárně SISSI, předseda KDU-ČSL, Pavel Bělobrádek, podepisoval svou autobiografickou knihu. V knize nejdříve vypráví o svém životě, rodině, studiu, veřejné činnosti, zaměstnání a počátcích své politické dráhy. V druhé části mapuje své kroky v celostátní politice od chvíle, kdy byl k překvapení mnohých zvolen do čela strany, až po závěr vládnutí v koaliční vládě. V závěrečné kapitole předkládá svou vizi budoucnosti České republiky. Knihu je možno stáhnout na stránkách www.kdu-csl.cz.

   V setkání kromě kandidátů KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zúčastnili starosta Českého Těšína, Vít Slováček (KDU-ČSL) a také místostarostka Českého Těšína, Gabriela Hřebáčková (Nestraníci). Setkání řídil předseda regionálního výboru KDU-ČSL, Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL). Politické hnutí COEXISTENTIA zastupovali členové Republikové rady Hnutí, Tadeusz Toman a Pavel Wania.

 

„Na život! O mně, KDU-ČSL a budoucnosti České republiky”

 

Spłonął zabytkowy kościółek w Gutach / Shořel památkový kostelík v Gutech

 

W nocy z 1.8.2017 r. na 2.8.2017 r. spłonął, pochodzący z 1563 roku, zabytkowy drewniany kościółek w Gutach. Stało się to na oczach miejscowych mieszkańców bezradnie przyglądających się szalejącemu żywiołowi. Strażacy nie mogli nic zdziałać.  Już w dwa dni po pożarze Policja RC poinformowała o wszczęciu postępowania karnego przeciwko trzem młodym osobom. Kościółek w Gutach został przez nich umyślnie podpalony. Za czyn tego rodzaju grozi kara więzienia do lat 15. Pożar, który kompletnie strawił najstarszy kościół drewniany na Śląsku Cieszyńskim, przyniósł straty rzędu milionów koron. Ogromną stratę moralną poniosła również miejscowa ludność. Miasto Trzyniec i diecezja ostrawsko-opawska Kościoła Rzymskokatolickiego, która była właścicielem obiektu, podjęły decyzję o jego odbudowie. Kościół pw. Bożego Ciała w Gutach zostanie odbudowany w sposób, który wiernie będzie przypominać pierwotny obiekt. Jak zaznaczył biskup František Václav Lobkowicz, biskupstwo będzie czerpać z doświadczeń z odbudowy drewnianego kościoła w Ostrawie-Hrabowej, który spłonął przed 15 laty z dotąd niewyjaśnionych przyczyn. Większość wydatków na odbudowę kościoła pokryje polisa ubezpieczeniowa diecezji. Z kolei pieniądze ze zbiórki publicznej, którą ogłosiło Miasto Trzyniec, zostaną prawdopodobnie przeznaczone na odnowę wnętrz. Wsparcie zadeklarowało również Województwo Morawsko-Śląskie i Ministerstwo Kultury RC.

 

V noci z 1.8.2017 na 2.8.2017 shořel památkový dřevěný kostelík v Gutech pocházející z roku 1563. Zuřící živel bezradně pozorovali místní občané. Hasiči nemohli nic udělat. Už dva dny po požáru Policie ČR informovala o zahájení trestního řízení proti třem mladým lidem. Kostelík v Gutech byl jimi úmyslně podpálen. Za takový čin hrozí trest odnětí svobody do 15 let. Požár, který úplně strávil nejstarší dřevěný kostel v Těšínském Slezsku, způsobil ztráty řadově milióny korun. Obrovskou morální ztrátu utrpělo rovněž místní obyvatelstvo. Město Třinec a ostravsko-opavská diecéze Římskokatolické církve, která byla majitelem objektu, přijali rozhodnutí o jeho obnově. Kostel Božího těla v Gutech bude znovu vybudován tak, aby přesně připomínal původní stavbu. Jak poznamenal biskup František Václav Lobkovicz, biskupství bude využívat zkušenosti z obnovy dřevěného kostela v Ostravě-Hrabové, který shořel před 15 lety z dosud nezjištěných příčin. Většina výdajů na znovuvýstavbu kostela bude z pojistky diecéze. Další peníze z veřejné sbírky, kterou vyhlásilo Město Třinec, budou pravděpodobně použity na obnovu vnitřního vybavení. Podporu přislíbil také Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

 

 

Tak wyglądał kościółek w Gutach przed pożarenm / Pohled na kostelík v Gutech před požárem

 

Minister, Marian Jurečka, zagrał w Czeskim Cieszynie / Ministr Marian Jurečka zahrál v Českém Těšíně

 

Światowej sławy czeski skrzypek, Paweł Šporcl, zagrał w koncercie charytatywnym, który odbył się w kościele rzymskokatolickim w Czeskim Cieszynie w piątek 8.9.2017 r. Zebrano 156 tys. koron, które przekazano na odbudowę drewnianego kościółka w Gutach. Koncert zorganizowano z inicjatywy posłanki KDU-ČSL, Pavly Golasowskiej, która w 1985 roku w kościółku brała ślub. Kapłanem był wówczas ks. Adam Rucki, obecnie związany z czeskocieszyńską parafią a dzisiaj wikariusz biskupa.

   W pierwszej części koncertu „Te Deum” Georga Händla, „Ave Maria” Michała Lorenca oraz fragmenty muzikalu „Jesus Christus Superstar” zagrał na tubie minister rolnictwa, Marian Jurečka (KDU-ČSL), ze swoim pięcioosobowym zespołem, w towarzystwie rogu leśnego, fletu prostego, fletu poprzecznego i organów elektronicznych.

 

Světové slávy český houslista Pavel Šporcl zahrál v charitativním koncertu, který se konal v pátek 8.9.2017 římskokatolickém kostele v Českém Těšíně. Bylo shromážděno 156 tis. Kč, které byly předány na obnovu dřevěného kostelíka v Gutech. Koncert byl uspořádán z iniciativy poslankyně KDU-ČSL Pavly Golasowské, která v roce 1985 se v kostelíku vdávala. Knězem byl tehdy Adam Rucki, dnes připojen k českotěšínské farnosti jako vikář biskupa.

    V první části koncertu „Te Deum” Georga Händla, „Ave Maria” Michala Lorence a také úryvek muzikálu „Jesus Christus Superstar” zahrál na tubě ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), se svým pětičlenným souborem, ve společnosti lesního rohu, přímé flétny, příčné flétny a elektronických varhan.

 

 

Minister rolnictwa RC, Marian Jurečka (KDU-ČSL), gra na tubie / Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka (KDU-ČSL) hraje na tubě

 

 

Paweł Šporcl, skrzypek światowej sławy / Slavný světově známý houslista Pavel Šporcl (zdjęcia: „Głos Ludu” / snímky: „Głos Ludu”)

 

Pomylili adres / Spletli adresu

 

Nasz ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA otrzymał list Urzędu ds. Nadzoru nad Finansowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí), wysłany 16.6.2017 r. rekomando z poczty w Hradcu Králowej 11. W liście tym Mgr. Vojtěch Weis, przewodniczący urzędu wzywa nas do przedstawienia, zgodnie z wymogiem nowej ustawy nr 302/2016 Dz. U, informacji dotyczącej numeru naszego konta bankowego i informacji o stronie internetowej, gdzie można uzyskać informacje o przeglądzie transakcji finansowych. Za niedopełnienie obowiązku grozi deliktem karnym. W wypadku, że mamy zamiar kandydować w najbliższych wyborach parlamentarnych, wzywa nas do przedstawienia kolejnych, bardziej szczegółowych, informacji, a jako, że zamiaru takiego nie mamy, przesłaliśmy notarialnie potwierdzoną odpowiedź rekomando w dniu 13.7.2017 r. wyłącznie na dwa zadane pytania. List podpisał przewodniczący Ruchu, Józef Przywara. Jednak zaraz następnego dnia przesyłka wróciła z powrotem z adnotacją – adresat nie jest znany. To ewenement, aby urząd państwowy podawał siedzibę, o której nikt nie słyszał. Dotąd działo się tak wyłącznie w wypadku zadłużonych firm. O sytuacji poinformowaliśmy „Głos Ludu” –  gazetę Polaków w Republice Czeskiej, która zamieściła artykuł w dniu 22.7.2017 r. Z artykułu dowiadujemy się, jak poinformował Jan Outlý, członek zarządu – pomylono adres na papierze firmowym!!! Jednak urząd nie do końca czuje się odpowiedzialny za fakt, że nasz list nie dotarł do adresata!!! Mogliśmy przecież skorzystać z tzw. Skrytki danych lub e-mailu z podpisem elektronicznym. Z artykułu dowiadujemy się, że struktury urzędu dopiero się tworzą i na stronie internetowej urzędu wiszą ogłoszenia o konkursach na stanowiska kierownicze. Z audycji radiowej (Radiožurnál) z kolei dowiadujemy się, że nikt z urzędników pracujących w ministerstwie w Pradze nie chce pracować w urzędzie z siedzibą w Brnie „za tak marne pieniądze”. Urząd ds. Nadzoru nad Finansowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych nie podaje nawet numeru telefonu, jedynie numer tzw. P.O Boxu. (Tadeusz Toman)

 

Našemu politickému hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ byl doručen dopis Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí, zaslaný 16.6.2017 doporučeně z pošty Hradec Králové 11. V tomto dopise mgr. Vojtěch Weis, předseda úřadu, nás vyzývá, v souladu s požadavkem nového zákona č. 302/2016 Sb., ke sdělení informací týkající se čísla našeho bankovního účtu a informaci o  internetové straně, kde je možno získat informaci o přehledu finančních transakcí. Za nesplnění tohoto požadavku pohrozil správním deliktem V případě, že hodláme kandidovat v nejbližších parlamentních volbách, nás vyzývá ke sdělení dalších, podrobnějších, informací, a protože nemáme takový úmysl, zaslali jsme notářský ověřenou odpověď doporučeně dne 13.7.2017, pouze na dvě položené otázky. Dopis podepsal předseda Hnutí, Josef Przywara. Avšak ihned následující den zásilka byla vrácena zpět s adnotací – adresát neznámý. To je evenement, aby státní úřad sděloval sídlo, o kterém nikdo neslyšel. Dosud se tak dělo pouze v případě zadlužených firem. O situaci jsme informovali „Głos Ludu” – noviny Poláků v České republice, která zveřejnila článek dne 22.7.2017. V článku můžeme přečíst – že, jak sdělil Jan Outlý, předseda výboru – na firemním papíře je chybná adresa!!!! Avšak úřad se tak úplně necítí zodpovědný za skutečnost, že náš dopis nedorazil do adresáta!!! Mohli jsme přece využít tzv. „datovou schránku” nebo e-mail s elektronickým podpisem. Z článku se dozvídáme, že struktury úřadu se teprve tvoří a na internetové stráně úřadu je oznámení o soutěži na vedoucí místa. Z rozhlasového pořadu (Radiožurnál) se zase dozvídáme, že nikdo s úředníků, kteří pracují na ministerstvu v Praze, nechce pracovat v úřadě se sídlem v Brně „za tak mizerné peníze”. Úřad pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí neuvádí dokonce ani telefonní číslo, pouze tzv. P.O.Box. (Tadeusz Toman)

 

Urząd Nadzoru Finansowania Partii Politycznych i Ruchów Politycznych / Úřad pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí

 

Siedziba / Sídlo: Kounicova 688/26, Brno, PSČ 611 00

Adres doręczenia / Doručovací adresa: Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P.O.Box 16, 611 00 Brno

IČO: 055 534 66

Elektroniczne biuro podawcze / Elektronická podatelna: podatelna@udhpsh.cz

Sekretariat przewodniczącego urzędu / Sekretariát předsedy úřadu: 604 815 899

Kierownictwo urzędu / Vedení úřadu:

Weis Vojtěch, Mgr., przewodniczący urzędu / předseda úřadu, vojtech.weis@udhpsh.cz

Sivera František, Ing., członek urzędu upoważniony zastępować przewodniczącego / člen úřadu pověřen zastupováním předsedy, frantisek.sivera@udhpsh.cz, 737 006 799

Hudeček Tomáš, Mgr. et Mgr., członek urzędu / člen úřadu, tomas.hudecek@udhpsh.cz, 732 892 259,

Navrátil Jiří, Mgr. et Mgr., PhD., członek urzędu / člen úřadu, jiri.navratil@udhpsh.cz, 731 770 848,

Outlý Jan, PhD., członek urzędu / člen úřadu, jan.outly@udhpsh.cz, 735 134 441

 

Nowelizacja ustawy o partiach politycznych / Novelizace zákona o politických stranách

 

W Dzienniku Ustaw Republiki Czeskiej była opublikowana ustawa nr 302/2016 Dz.U., która zmienia ustawę nr 424/1991 Dz.U., o stowarzyszaniu w partiach politycznych i ruchach politycznych, w brzmieniu późniejszych przepisów, i następne ustawy wiążące. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2017 r., z wyjątkiem części pierwszej, art. 1, punkt 25 aż 28, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, ewentualnie 1.1.2019 r. lub 1.1.2020 r. Najistotniejsze zmiany ustawy są:

 

Punkt 12) W § 13, ustęp 4 zdanie pierwsze zastępuje się zdaniem: Jeżeli partia i ruch zanika przez dobrowolne rozwiązanie, organ który zadecydował o jej rozwiązaniu jest zobowiązany jednocześnie powołać likwidatora.

Punkt 16) W § 17 za ustęp 3 wstawia się nowe ustępy 4 aż 7, które brzmią: (4) Partia i ruch mogą założyć lub być członkiem jednego instytutu politycznego, instytutem politycznym rozumiemy dla celu ustawy osobę prawną, której głównym przedmiotem działalności jest działalność badawcza, publikacyjna, oświatowa lub kulturalna w dziedzinie a) rozwoju demokracji, państwa prawa, pluralizmu i ochrony podstawowych praw człowieka, b) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i spójności społecznej, c) wspierania aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, d) poprawy jakości kultury politycznej i dyskusji publicznej, lub e) przyczynianie się do porozumienia i współpracy międzynarodowej. (5) Instytut polityczny musi zamieszczać w sposób umożliwiający zdalny dostęp wszelkie wyniki, swej działalności , których charakter to umożliwia według ustępu 4. (6) Instytut polityczny nie może prowadzić działalności szkoły lub placówki szkolnej według ustawy szkolnej ani działać jako szkoła wyższa według ustawy o szkołach wyższych. (7) Składkę na wsparcie działalności instytutu politycznego można udzielać, w wypadku, że instytut polityczny ma zapisany statut pożytku publicznego. Składki na wsparcie działalności instytutu politycznego nie można wykorzystać na finansowanie kampanii wyborczej partii lub ruchu lub koalicji lub ich kandydata lub kandydata niezależnego.

Punkt 21) W § 17 na końcu ustępu 3 wstawia się zdania: Zbilansowanie księgowe partii i ruchów musi być sprawdzone przez audytora według ustawy o audytorach. Audytora wyznaczą organy statutarne partii lub ruchu, tego samego audytora można wyznaczyć ponownie przez najwyżej 5 po sobie następujących latach kalendarzowych.

Punkt 22) W § 17 za ustęp 9 wstawia się nowy ustęp 10, który brzmi: (10) Zbilansowanie księgowe korporacji handlowej założonej przez partię lub ruch lub korporacja handlowa, w której partia lub ruch bierze udział jako wspólnik lub członek, musi być sprawdzona przez audytora, według ustawy o audytorach. Tego samego audytora dla sprawdzenia zbilansowania księgowego według pierwszego zdania można wyznaczyć ponownie przez najwyżej 5 po sobie następujących latach kalendarzowych.

Punkt 23) Za § 17 wstawia się nowe § 17a i § 17b, które razem z notatką pod kreską nr 6 brzmią:

§ 17a (1) Partie i ruchy i instytuty polityczne wykorzystują dla swojej działalności wyłącznie środki finansowe złożone na kontach w banku, instytucie płatniczym lub instytucie pieniędzy elektronicznych lub w filii banku zagranicznego, instytucji płatniczej lub instytucji pieniędzy elektronicznych na terenie Republiki Czeskiej. To nie obowiązuje, jeżeli wydatki nie przekraczają sumę 5 000 kc, wydatki takie można płacić gotówką. (2) Partie i ruchy i instytuty polityczne prowadzą oddzielne konta dla a) składki z budżetu państwa, dochodów z darów i innych usług darmowych, b) usługi wynikające z stosunków dotyczących prawa pracy względem partii i ruchu i instytutu politycznego, c) finansowanie kampanii wyborczych w warunkach określonych ustawami wyborczymi, d) inne dochody i wydatki. (3) Środki finansowe według ustępu 2 punkt a) partie i ruchy i instytuty polityczne prowadzą na specjalnym koncie, który umożliwia bezpłatny i nieprzerwany dostęp osób trzecich do przedstawiania wykazu transakcji płatniczych na tych kontach – dalej tylko „specjalne konto”. (4) Partie i ruchy i instytuty polityczne przekażą Urzędowi Nadzoru nad Finansowaniem Partii Politycznych i Ruchów Politycznych – dalej tylko „Urząd” bez zbędnej zwłoki numer lub inny indywidualny identyfikator (notatka nr 6 pod kreską: §2 ust. 3 punkt h) ustawy nr 284/2009 Dz.U., o stosunku płatniczym), na którym prowadzą środki finansowe według ustępu 2 punkt d) na podstawie wezwania Urzędu, później również numer lub inny identyfikator konta, na którym prowadzą środki finansowe według ustępu 2) punkt b).

§ 17b – Specjalne konto. (1) W nakazie płatniczym, którym partia i ruch i instytut polityczny lub inna osoba żąda przeprowadzić transakcję finansową na korzyść lub na niekorzyść specjalnego konta, musi być przedstawiony powód transakcji finansowej. (2) Udzielanie usług finansowych, u których jest prowadzone specjalne konto partii, ruchu lub instytutu politycznego, jest zobowiązane umożliwić osobom trzecim zaglądać do historii transakcji finansowych do tyłu za okres ostatnich trzech lat. (3) Adres strony internetowej, na której jest udostępniony wykaz transakcji finansowych na specjalnym koncie, oznajmi partia i ruch i instytuty polityczne Urzędowi, który adres zamieści na swoich stronach internetowych.

Punkt 24) § 18 razem z notatką pod kreską nr 7 brzmi: (1) Partie i ruchy nie mogą przyjmować daru lub innej darmowej usługi a) od państwa, jeśli ta ustawa nie mówi co innego, b) od organizacji niedochodowej, c) od gminy, dzielnicy miasta, obwodu miejskiego lub województwa, d) od dobrowolnego stowarzyszenia gmin, e) od przedsiębiorstwa państwowego i osoby prawnej z udziałem majątkowym państwa lub przedsiębiorstwa państwowego, tak samo jak również od osoby, w której zarządzaniu i kontroli bierze udział państwo, to nie obowiązuje, jeżeli udział majątkowy państwa lub przedsiębiorstwa państwowego nie osiąga 10%, f) od osoby prawnej z udziałem majątkowym województwa, gminy, dzielnicy miejskiej lub obwodu miejskiego, to nie obowiązuje, jeżeli udział majątkowy nie osiąga 10%, g) od organizacji pożytku publicznego, instytutu politycznego i zakładu, h) z majątku funduszu wychowawczego, i) od innej osoby prawnej, jeżeli ustala to ten przepis prawny, j) od zagranicznej osoby prawnej z wyjątkiem partii politycznej i fundacji powołanej do publicznej pożytkowej działalności, k) od osoby fizycznej, która nie jest obywatelem Republiki Czeskiej, to nie obowiązuje, jeśli chodzi o osobę, która ma prawo brać udział na terenie Republiki Czeskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. (2) Partia i ruch nie mogą przyjąć daru lub innej darmowej usługi, o ile kwota wszystkich darów pieniężnych, ewentualnie pieniężnych kwot odpowiadających zwykłej cenie (notatka nr 7 pod kreską: Ustawa nr 151/1997 Dz.U., o wycenie majątku i o zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu późniejszych przepisów), daru lub innej darmowej usługi przyjętej od jednej i tej samej osoby przekroczył w jednym roku kalendarzowym kwotę 3 000 000 kc. Za jedną i tą samą osobę uważa się również osobę prawną, która jest w stosunku do osoby według pierwszego zdania osobą sterowaną lub dającą się sterować. Jeżeli darczyńca lub dostarczyciel innej darmowej usługi jest członkiem partii lub ruchu, za dar lub inną darmową usługę uważa się również składkę członkowską w kwocie przekraczającej 50 000 kc. (3) Jeżeli partie lub ruchy uzyskają dar lub inną darmową usługę w sprzeczności z tą ustawą, są zobowiązane zwrócić go darczyńcy, i to najpóźniej do 1 kwietnia roku następującego po roku, w którym ją uzyskały. Jeżeli zwrot nie jest możliwy, odprowadzą w tym samym terminie kwotę pieniężną odpowiadającą darowi pieniężnemu lub innej darmowej usłudze lub zwykłej cenie (notatka nr 7 pod kreską) daru rzeczowego lub innej darmowej usługi do budżetu państwa. Jeżeli chodzi o dar pieniężny lub inną darmową usługę, są partie i ruchy zobowiązane zwrócić go razem z odsetkami w wysokości stopy dyskontowej Czeskiego Banku Państwowego, obowiązującą z dniem zwrotu. (4) Każdy obywatel musi być identyfikowany danymi według § 19h ust. 1, punkt h). (5) Dar lub inną darmową usługę, której wysokość lub zwykła cena przekracza kwotę 1 000 kc, może partia lub ruch przyjąć wyłącznie na podstawie umowy pisemnej.

Punkt 26) Urząd – § 19 brzmi: (1) Powołuje się Urząd z siedzibą w Brnie jako centralny organ administracyjny do nadzoru gospodarowania partii i ruchów w ustawowo określonym zakresie. Urząd jest jednostką księgową. (2) Urząd jest organem niezależnym, w swojej działalności kieruje się wyłącznie ustawami i innymi przepisami prawnymi. (3) Do działalności Urzędu można ingerować wyłącznie na podstawie ustawy.

Punkt 27) § 19a razem z notatką pod kreską brzmi: (1) Urząd składa się z przewodniczącego Urzędu, 4 członków Urzędu i innych pracowników państwa w nim zaszeregowanych. Przewodniczący Urzędu i członkowie Urzędu są pracownikami państwowymi zaszeregowanych do Urzędu. (2) Przewodniczącemu Urzędu należna jest takie samo wynagrodzenie co przewodniczącemu komitetu Izby Poselskiej  (notatka nr 8 pod kreską: Ustawa nr 236/1995 Dz.U., o wynagrodzeniu i innych wymogach związanych z wykonywaniem funkcji reprezentantów władzy państwowej i niektórych organów państwowych i sędziów i posłów Parlamentu Europejskiego, w brzmieniu późniejszych przepisów). (3) Członkowi Urzędu należne jest takie samo wynagrodzenie co zastępcy przewodniczącego komitetu Izby Poselskiej (notatka nr 8 pod kreską).

Punkt 28) Za § 19a wstawia się nowe § 19b aż § 19m, które brzmią:

§ 19b (1) Przewodniczący Urzędu a) stoi na czele Urzędu i kieruje jego działalnością, uważa się go za organ służbowy i jest upoważniony dawać polecenia pracownikowi administracji państwowej do wykonywania służby państwowej według ustawy o służbie państwowej, b) uchwala strukturę organizacyjną Urzędu, plan działalności Urzędu, sprawozdanie o działalności Urzędu za odpowiedni rok kalendarzowy. (2) Przewodniczący Urzędu wyznaczy jednego z członków Urzędu, który zastępuje go w pełnym zakresie w okresie jego nieobecności lub w okresie, kiedy jest wakat w funkcji przewodniczącego. (3) Członek Urzędu zastępuje przewodniczącego Urzędu również w wypadku, kiedy jest tym przez przewodniczącego upoważniony.

§ 19c (1) Przewodniczącego Urzędu mianuje i odwołuje prezydent republiki. Przewodniczącego Urzędu mianuje prezydent republiki z dwóch kandydatów, z których jednego proponuje Izba Poselska a jednego wnioskuje Senat. (2) Przewodniczący Urzędu jest mianowany na okres 6 lat i nie może być mianowany na więcej jak 3 po sobie następujące kadencje. (3) Na przewodniczącego Urzędu może być mianowana osoba, której wiedza, doświadczenie i cechy moralne są warunkiem, że swoją funkcję będzie wykonywać należycie, i która a) posiada obywatelstwo Republiki Czeskiej, b) jest w pełni zdolna do działań prawnych, c) jest nieskazitelna, d) spełnia warunki do wykonywania funkcji w organach państwowych według ustawy o niektórych kolejnych warunkach do wykonywania niektórych funkcji w organach państwowych, e) ma ukończone wykształcenie wyższe uzyskane poprzez studia w programie magisterskim. (4) Za nieskazitelną nie uważa się w celu tej ustawy, osobę, o ile się na nią nie patrzy, jako by nie była skazana, która była prawomocnie skazana za a) czyn karalny popełniony umyślnie, lub b) czyn karalny popełniony z niedbalstwa w związku z wykonywaniem administracji publicznej. 5) Wykonywanie funkcji przewodniczącego Urzędu nie da się pogodzić z funkcją prezydenta republiki, członka rządu, prezydenta, wiceprezydenta lub członka Najwyższego Urzędu Kontrolnego, członka rady bankowej Czeskiego Banku Narodowego, posła lub senatora, posła Parlamentu Europejskiego, sędziego, prokuratora, jakąkolwiek inną funkcją w administracji publicznej i członkostwem w partii lub ruchu. (6) Przewodniczący Urzędu nie może piastować innej płatnej funkcji i wykonywać jakąkolwiek działalność zarobkową za wyjątkiem zarządzania majątkiem własnym i działalnością naukową, pedagogiczną, literacką, publicystyczną i artystyczną, o ile działalność ta nie narusza godność Urzędu lub nie zagraża zaufania w jego niezależność i niestronniczość.

§ 19d (1) Funkcja przewodniczącego Urzędu zanika a) upływem okresu funkcyjnego, b) z dniem, który następuje po doręczeniu dokonanej pisemnie na ręce prezydenta republiki  rezygnacji z funkcji, c) z dniem, który następuje po dniu doręczenia pisemnego odwołania z funkcji, d) z dniem nabycia mocy prawnej wyroku, na podstawie którego był przewodniczący Urzędu skazany za czyn karalny wymieniony w § 19c ust. 4, d) z dniem nabycia mocy prawnej wyroku, na podstawie którego była zdolność do działań prawnych przewodniczącego Urzędu ograniczona. (2) Prezydent republiki odwołuje przewodniczącego Urzędu z funkcji, o ile przestanie spełniać niektóry z warunków do mianowania wymieniony w § 19c ust. 3 punkt a), d) lub e) lub w § 19c ust. 5 lub 6.

§ 19e (1) Członków Urzędu mianuje spośród kandydatów wybranych przez Senat według ustępu 2 prezydent republiki na okres 6 lat, członek Urzędu może być mianowany również powtórnie. (2) Kandydatów na członków Urzędu wnioskują Senatowi prezydent Najwyższego Urzędu Kontrolnego, Izba Poselska i poszczególni senatorowie. Spośród kandydatów wnioskowanych przez prezydenta Najwyższego Urzędu Kontrolnego wybiera Senat jednego kandydata na członka Urzędu. Kolejnych dwóch kandydatów na członka Urzędu wybiera Senat spośród kandydatów wnioskowanych przez Izbę Poselską i jednego kandydata na członka Urzędu wybiera Senat spośród kandydatów wnioskowanych przez poszczególnych senatorów. (3) Członkiem Urzędu może być mianowana osoba, której wiedza, doświadczenie i cechy moralne są warunkiem, że będzie swoją funkcję wykonywał należycie, i która a) ma obywatelstwo Republiki Czeskiej, b) jest w pełni zdolna do działań prawnych, c) jest nieskazitelna, d) spełnia warunki do wykonywania funkcji w organach państwowych według ustawy o niektórych kolejnych warunkach do wykonywania niektórych funkcji w organach państwowych, e) ma ukończone wykształcenie wyższe uzyskane poprzez studia w programie magisterskim. (4) Wobec członka Urzędu stosują się postanowienia § 19c ust. 4, 5 i 6 i § 19d analogicznie.

§ 19f (1) Urząd a) wykonuje nadzór gospodarowania partii i ruchów i instytutów politycznych według tej ustawy, b) opracowywuje i zamieszcza na swoich stronach internetowych sprawozdanie o swojej działalności za odpowiedni rok kalendarzowy, c) zamieszcza na swoich stronach internetowych kompletne rocznicowe sprawozdania finansowe partii i ruchów i informacje, które z jej działalności wynikły, d) przekazuje Ministerstwu Finansów do 31 maja odpowiedniego roku kalendarzowego, czy było mu przekazane rocznicowe sprawozdanie finansowe partii i ruchu za ubiegły rok i czy jest według jego oceny kompletne. Urząd przekazuje Ministerstwu Finansów w wspomnianym terminie również to, że rocznicowe sprawozdanie finansowe nie było przekazane lub nie jest kompletne, e) przekazuje Ministerstwu finansów wynik oceny rocznicowego sprawozdania finansowego przekazanego dodatkowo według § 19h ust. 3 lub przekazanego na wezwanie do uzupełnienia lub usunięcia niedostatków według § 19h ust. 5, i to niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 10 dni od dnia, w którym to rocznicowe sprawozdanie finansowe otrzymał, f) omawia wykroczenia administracyjne i nakłada sankcje, g) wykonuje czynności określone innym przepisem prawnym w dziedzinie finansowania kampanii wyborczych, h) wykonuje czynności określone innym przepisem prawnym.

§ 19g (1) Urząd nadzoruje według tej ustawy badanie rocznicowych sprawozdań finansowych, przekazywanych przez partie i ruchy lub samodzielnie kontroluje gospodarowanie partii i ruchów. Urząd podczas nadzorowania ma prawo zaznajamiać się z wszelkimi danymi dotyczącymi gospodarowania partii i ruchów. Partia i ruch udzieli współdziałania według regulamimu kontrolnego. (2) Nadzorowanie wykonuje przewodniczący Urzędu, członkowie Urzędu i wyznaczeni pracownicy Urzędu. Podczas swojej działalności legitymują się legitymacją. (3) Wzór legitymacji ustala Urząd ogłoszeniem.

§ 19h (1) Partie i ruchy są zobowiązane przekazać corocznie do 1 kwietnia Urzędowi rocznicowe sprawozdanie finansowe, które zawiera: a) zbilansowanie księgowe według ustawy o księgowości, b) sprawozdanie audytora o ocenie zbilansowania księgowego z werdyktem bez zastrzeżeń, c) wykaz o łącznych dochodach z podziałem według § 17 ust. 8, do którego partie załączą: wykaz spółek handlowych lub spółdzielni, w których partia lub ruch są udziałowcem z przedstawieniem wysokości tego udziału, wykaz kredytów, pożyczek i innych długów z przedstawieniem wysokości i ich warunków, łącznie z terminem płatności, imiona i nazwiska i daty urodzenia, jeżeli dostarczyciel jest osobą prawną, wymieni się jej znak handlowy lub nazwa i numer identyfikacyjny, d) wykaz wydatków płacowych, które partia lub ruch wypłaca osobom z wymienieniem liczby tych osób i rodzaju wykonywanej pracy, e) wykaz łącznych wydatków na podatki, opłaty i inne podobne usługi pieniężneí, f) wydatki na wybory podzielone według poszczególnych rodzajów wyborów, w których partia lub ruch wzięła udział w odpowiednim roku kalendarzowym, g) wykaz darczyńców i ich darów z wymienieniem wysokości daru pieniężnego i zwykłej ceny daru darmowego, imiona, nazwiska i daty urodzenia, jeżeli darczyńcą jest osobą prawną, przedstawi się jej znak handlowy lub nazwa i numer identyfikacyjny, h) wykaz udzielanych innych darmowych usług, których zwykła cena przekracza kwotę 50 000 kc, z wymienieniem ich imienia, nazwiska i daty urodzenia, jeżeli dostarczycielem jest osobą prawną, wymieni się jej znak handlowy lub nazwa i numer identyfikacyjny, i) wykaz wartości majątku uzyskanego dziedzictwem lub spadkiem, w wypadku, jeżeli wartość uzyskanego majątku przekracza 50 000 kc, wymieni się imię, nazwisko, data urodzenia i data śmierci i gmina miejsca ostatniego pobytu spadkodawcy, j) wykaz członków, których składka członkowska za rok kalendarzowy przekracza 50 000 kc, z wymienieniem ich imienia, nazwiska, daty urodzenia, gminy miejsca pobytu i łączna wysokość składki członkowskiej, k) nazwa i siedziba instytutu politycznego, którego partia lub ruch jest założycielem lub członkiem, i wydatki przeznaczone na wsparcie jego działalności minimalnie w wysokości składki na działalność instytutu politycznego. (2) Termin według ustępu 1 jest zachowany, jeżeli najpóźniej dnia 1 kwietnia podana przesyłka pocztowa adresowana Urzędowi zawiera rocznicowe sprawozdanie finansowe, posiadaczowi licencji pocztowej lub specjalnej licencji pocztowej. (3) O ile rocznicowe sprawozdanie finansowe nie było przez partię i ruch przekazane wezwie Urząd partię i ruch do 15 kwietnia odpowiedniego roku do jego dodatkowego przekazania i określi w tym celu odpowiedni termin. (4) Rocznicowe sprawozdanie finansowe przekazują partie i ruchy na przepisowym formularzu z załącznikami, których wzór określa Urząd ogłoszeniem. (5) Rocznicowe sprawozdanie finansowe jest niekompletne, jeżeli nie zawiera wszelkich wymaganych należności według ustępu 1 i jeżeli nie jest przedstawione na przepisowym formularzu z załącznikami według ustępu 4. Jeżeli rocznicowe sprawozdanie finansowe jest niekompletne lub dane w nim przedstawione nie odpowiadają stwierdzeniom Urzędu, wezwie Urząd partię lub ruch w odpowiednim terminie, aby uzupełnił lub usunął niedostatki, partia i ruch są zobowiązane rocznicowe sprawozdanie finansowe uzupełnić lub jego niedostatki usunąć w terminie określony Úrzędem, który nie może być krótszy niż 15 dni kalendarzowych. (6) Rocznicowe sprawozdanie finansowe jest jawne. Rocznicowe sprawozdanie finansowe jest dostępne do wglądu w Urzędzie na jego stronach internetowych, na których go Urząd zamieści do 7 dni ode dnia jego przekazania Urzędowi.

§ 19i (1) Osoba fizyczna, która żąda o przeprowadzenie transakcji finansowej na korzyść lub na niekorzyść specjalnego konta, dopuści się wykroczenia tym, że w sprzeczności z § 17b ust. 1 nie przedstawi w zleceniu płatniczym celu transakcji finansowej. (2) Za wykroczenie według ustępu 1 można ułożyć mandat do 2 000 000 kc.

§ 19j (1) Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, która żąda o przeprowadzenie transakcji finansowej na korzyść lub na niekorzyść specjalnego konta, dopuści się deliktu administracyjnego tym, że w sprzeczności z § 17b ust. 1 nie przedstawi w nakazie płatniczym celu transakcji finansowej. (2) Partia lub ruch dopuści się deliktu administracyjnego tym, że a) naruszy § 17 ust. 8, b) w sprzeczności z § 17a nie przedstawi samodzielne konta, nie oznajmi Urzędowi danych według § 17a ust. 4, c) w sprzeczności z § 19h ust. 1 nie przekaże w terminie ustawowym rocznicowe sprawozdanie finansowe, e) nie usunie w ustalonym terminie niedostatki rocznicowego sprawozdania finansowego według § 19h ust. 5, f) w sprzeczności z § 18 ust. 3 nie zwróci daru lub innej darmowej usługi po upływie stanowionego terminu, lub g) w sprzeczności z § 18 ust. 3 nie zwróci daru lub innej darmowej usługi lub nie odprowadzi daru pieniężnego lub innej darmowej usługi lub kwoty odpowiadającej zwykłej cenie daru rzeczowego lub innej darmowej usługi do budżetu państwa. (3) Za delikt administracyjny według ustępu 2 punkt a) aż d) a f) ułoży się mandat do 200 000 kc, za delikt administracyjny według ustępu 1 lub ustępu 2 punkt e) mandat do 2 000 000 kc i za delikt administracyjny według ustępu 2 punkt g) mandat w wysokości równej dwukrotnej wartości daru lub innej darmowej usługi lub przepadnięciu rzeczy.

§ 19k (1) Instytut polityczny dopuści się deliktu administracyjnego tym, że a) składka na wsparcie działalności instytutu politycznego jest wykorzysta w sprzeczności z § 17 ust. 7, b) w sprzeczności z § 17a nie prowadzi samodzielnych kont lub nie oznajmi Urzędowi danych według § 17a ust. 4, lub c) w sprzeczności z § 17a nie założy specjalnego konta lub w sprzeczności z § 17b nie oznajmi adresu stron internetowych. (2) Za delikt administracyjny według ustępu 1 punkt a) aż c) ułoży mandat do 200 000 kc.

§ 19l (1) Osoba prawna nie odpowiada ze delikt administracyjny, jeżeli udowodni, że wynałożyła wszelki wysiłek, który można było oczekiwać aby przeciwdziałała naruszeniu obowiązku prawnego. (2) Przy ustaleniu wymiaru kary mandatu osobie prawnej uwzględni się wagę deliktu administracyjnego, przede wszystkim sposób jego popełnienia i jego następstwa i okoliczności, w których był popełniony, i skutek  ułożonego mandatu na możliwość dalszego istnienia partii i ruchu lub instytutu politycznego. (3) Odpowiedzialność za delikt administracyjny zanika, jeżeli organ administracyjny nie rozpocznie o nim zarządzania do 2 lat od dnia, kiedy dowie się o nim, najpóźniej jednak do 3 lat od dnia, kiedy był popełniony. (4) W sprawie odpowiedzialności za działanie, do którego doszło podczas prowadzenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub w bezpośrednim związku z nim dotyczą postanowienia ustawy o odpowiedzialności i karze osoby prawnej. (5)  Delikty administracyjne według tej ustawy w pierwszym stopniu omawia Urząd. Przeciw decyzji nie można złożyć rozkład ani ją sprawdzić w procedurze przeglądu. Przeciw decyzji można podać powództwo według kodeksu sądowego administracyjnego. Podanie powództwa ma skutek zawieszający. (6) Dochody z mandatów są dochodem budżetu państwa. Właścicielem przepadłej rzeczy zostaje państwo.

§ 19m (1) Urząd w celu nadzoru i kontroli gospodarowania partii i ruchów według tej ustawy korzysta z następujących danych referencyjnych z podstawowego rejestru obywateli: a) imię, ewentualnie imiona, nazwiska, b) data i miejsce urodzenia, c) adres miejsca pobytu, d) obywatelsko państwowe, ewentualnie więcej obywatelstw państwowych. (2) Urząd w celu nadzoru i kontroli gospodarowania partii i ruchów według tej ustawy korzysta z następujących danych  z systemu informacyjnego ewidencji obywateli: a) imię, ewentualnie imiona, nazwisko, b) data i miejsce urodzenia, c) adres miejsca pobytu stałego, w tym poprzednie adresy pobytu stałego, d) obywatelstwo państwowe, ewentualnie więcej obywatelstw państwowych. (3) Urząd w celu nadzoru i kontroli gospodarowania partii i ruchów według tej ustawy korzysta z następujących danych z systemu informacyjnego obcokrajowców:  a) imię, ewentualnie imiona, nazwisko w tym poprzednie nazwiska, nazwisko panieńskie, b) data i miejsce urodzenia, c) rodzaj i adres miejsca pobytu na terytorium Republiki Czeskiej, d) początek pobytu, ewentualnie data ukończenia pobytu, e) obywatelstwo państwowe. (4) Z danych według ustępów 1 aż 3 można w konkretnym wypadku wykorzystywać zawsze tylko takie dane, które są konieczne do wykonania danego zadania. Dane, które są prowadzone jako dane referencyjne w podstawowym rejestrze obywateli, można wykorzystać z systemu informacyjnego ewidencji obywateli lub systemu informacyjnego obcokrajowców, wyłącznie o ile są w kształcie poprzedzającym aktualny stan.

Punkt 41) § 20a (1) Składkę na działalność przekazuje Ministerstwo Finansów na żądanie partii lub ruchu przez całą kadencję wyborczą corocznie w czterech kwartalnych ratach w tył. Ratę składki na działalność można wypłacić dopiero aż Urząd poinformuje Ministerstwo Finansów o tym, że rocznicowe sprawozdanie finansowe partii i ruchu było przekazane w terminie określonym w § 19h i że jest kompletne. (2) Wypłatę raty składki na działalność Ministerstwo Finansów wstrzyma, jeżeli a) rocznicowe sprawozdanie finansowe nie było przekazane Urzędowi, b) przekazane rocznicowe sprawozdanie finansowe jest według oceny Urzędu niekompletne, lub c) było złożone powództwo według § 15.

Postanowienie przejściowe: (1) Izba Poselska Parlamentu Republiki Czeskiej przekaże do 30 września  2017 r. Urzędowi rocznicowe sprawozdania finansowe partii i ruchów przekazane według §18 ustawy nr 424/1991 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tej ustawy. (2) Partie polityczne i ruchy polityczne opracują i przekażą rocznicowe sprawozdanie finansowe za 2016 rok Izbie Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej według ustawy nr 424/1991 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tej ustawy. (3) Termin 5 lat, w którym można wyznaczyć do sprawdzenia zbilansowania księgowego według § 17 ust. 9 i 10 ustawy nr 424/1991 Dz.U., w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tego samego audytora, po raz pierwszy liczy się od 1 stycznia 2017 r.

 

Ve Sbírce zákonů České republiky byl zveřejněn zákon č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon nabývá účinnosti s dnem 1.1.2017, s výjimkou částí první, čl. 1, bod 25 až 28, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, případně 1.1.2019 nebo 1.1.2020. Nejpodstatnější změny zákona jsou následující:

 

Bod 12) V § 13, odst. 4 se věta první nahrazuje větou: Zrušují-li se strana a hnutí dobrovolným rozpuštěním, je orgán, který o rozpuštění rozhodl, povinen současně jmenovat likvidátora.

Bod 16) V § 17 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 7, které znějí: (4) Strana a hnutí mohou založit nebo být členem jednoho politického institutu, politickým institutem se pro účely zákona rozumí právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkumná, publikační, vzdělávací nebo kulturní činnost v oblasti a) rozvoje demokracie, právního státu, pluralismu a ochrany základních lidských práv, b) rozvoje občanské společnosti a společenské soudružnosti, c) podpory aktivní účastí občanů na veřejném životě, d) zlepšení kvality politické kultury a veřejné diskuse, nebo e) přispívání k mezinárodnímu porozumění a spolupráci. (5) Politický institut musí způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejňovat veškeré výsledky své činnosti podle odstavce 4, jejichž povaha to umožňuje. (6) Politický institut nesmí vykovávat činnost školy nebo školského zařízení podle školského zákona ani působit jako vysoká škola podle zákona o vysokých školách. (7) Příspěvek na podporu činnosti politického institutu lze poskytovat, má-li politický institut zapsaný status veřejné prospěšnosti. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu nelze použít na financování volební kampaně strany nebo hnutí nebo koalice anebo jejich kandidáta nebo nezávislého kandidáta.

Bod 21) V § 17 se na konci odstavce 3 doplňují věty: Účetní závěrky stran a hnutí musejí být ověřeny auditorem podle zákona o auditorech. Auditora určí statutární orgán strany nebo hnutí, téhož auditora lze určit opakovaně nejvýše 5 po sobě následujících kalendářních let.

Bod 22) V § 17 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní: (10) Účetní závěrka obchodní korporace založené stranou nebo hnutím nebo obchodní korporace, na nichž se strana nebo hnutí účastní jako společník nebo člen, musí být ověřena auditorem, podle zákona o auditorech. Téhož auditora pro ověření účetní závěrky podle věty první lze určit nejvýše 5 po sobě následujících kalendářních let.

Bod 23) Za §17 se vkládají nové § 17a a § 17b, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

§ 17a (1) Strany a hnutí a politické instituty používají ke své činnosti pouze finanční prostředky vedené na účtech u banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz nebo u pobočky zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky. To neplatí, jde-li o výdaje nepřevyšující částku 5 000 Kč, tyto výdaje lze hradit v hotovosti. (2) Strany a hnutí a politické instituty vedou oddělené účty pro a) příspěvky ze státních rozpočtů, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění, b) plnění vyplývající z pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu, c) financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony, d) ostatní příjmy a výdaje. (3) Finanční prostředky podle odstavce 2 písmeno a) vedou strany a hnutí a politické instituty na zvláštním účtu, umožňujícím bezplatný a nepřetržitý přístup třetích osob k zobrazování přehledu platebních transakcí na těchto účtech – dále jen „zvláštní účet”. (4) Strany a hnutí a politické instituty sdělí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – dále jen „Úřad” bez zbytečného odkladu číslo nebo jiný jedinečný identifikátor (poznámka č. 6 pod čarou: §2 odst. 3 písm. h) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku), na němž vedou finanční prostředky podle odstavce 2 písm. d), na základě výzvy Úřadu pak číslo nebo jiný identifikátor účtu, na němž vedou finanční prostředky podle odstavce 2) písmeno b).

§ 17b – Zvláštní účet. (1) V platebním příkaze, jimž strana a hnutí a politický institut nebo jiná osoba žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíží zvláštního účtu, musí být uveden účel platební transakce. (2) Poskytování platebních služeb, u něhož je veden zvláštní účet strany, hnutí nebo politického institutu, je povinen umožnit třetím osobám nahlížet do historie platebních transakcí zpětně za období posledních tři let. (3) Adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním účtu, oznámí strana a hnutí a politické instituty Úřadu, který adresu zveřejní na svých internetových stránkách.

Bod 24) § 18 včetně poznámky pod čarou č. 7 zní: (1) Strany a hnutí nesmějí přijímat dar nebo jiné bezúplatné plnění a) od státu, nestanoví-li tento zákon jinak, b) od příspěvkové organizace, c) od obce, městské části, městského obvodu a kraje, d) od  dobrovolného svazku obcí, e) od státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát, to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %, f) od právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu, to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %, g) od obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu, h) z majetku svěřeného fondu, i) od jiné právnické osoby, stanoví-li tento právní předpis, j) od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti, k) od fyzické osoby, která není státním občanem České republiky, to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu. (2) Strana a hnutí nesmějí přijmout dar nebo jiné bezúplatné plnění, pokud by součet všech peněžitých darů, případně peněžních částek odpovídajících obvyklé ceně (poznámka č. 7 pod čarou: Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), daru nebo jiného bezúplatného plnění přijatých od jedné a téže osoby přesáhl v jednom kalendářním roce částku 3 000 000 Kč. Za jednu a tutéž osobu se považuje i právnická osoba, která je ve vztahu k osobě podle věty první osobou ovládající nebo ovládanou. Je-li dárce nebo poskytovatel jiného bezúplatného plnění členem strany nebo hnutí, považuje se za dar nebo jiné bezúplatné plnění i členský příspěvek v částce přesahující výši 50 000 Kč. (3) Získají-li strany a hnutí dar nebo jiné bezúplatné plnění v rozporu s tímto zákonem, jsou povinny vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém jej získaly. Není-li vrácení možné, odvedou v téže lhůtě peněžní částku odpovídající peněžitému daru nebo jinému bezúplatnému plnění nebo obvykle ceně (poznámka č. 7 pod čarou) věcného daru  nebo jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu. Jedná-li se o peněžitý dar nebo jiné bezúplatné plnění, jsou strany a hnutí povinny vrátit jej včetně jeho úrokového zhodnocení ve výši diskontní sazby České národní banky platné ke dni vrácení. (4) Každý občan musí být identifikován údaji podle § 19h odst. 1, písm h). (5) Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku 1 000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy.

Bod 26) Úřad – § 19 zní: (1) Zřizuje se Úřad se sídlem v Brně jako ústřední správní úřad pro dohled nad hospodařením stran a hnutí v zákonem stanoveném rozsahu. Úřad je účetní jednotkou. (2) Úřad je nezávislý orgán, ve své činnosti se řídí pouze zákony a jinými právními předpisy. (3) Do činnosti Úřadu lze zasahovat jen na základě zákona.

Bod 27) § 19a včetně poznámky pod čarou zní: (1) Úřad tvoří předseda Úřadu, 4 členové Úřadu a další zaměstnanci státu v něm zařazení. Předseda Úřadu a členové Úřadu jsou zaměstnanci státu zařazení v Úřadu. (2) Předsedovi Úřadu přísluší plat jako předsedovi výboru Poslanecké sněmovny  (poznámka č. 8 pod čarou: Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů). (3) Členovi Úřadu přísluší plat jako místopředsedovi výboru Poslanecké sněmovny (poznámka č. 8 pod čarou).

Bod 28) Za § 19a se vkládají nové § 19b až § 19m, které znějí:

§ 19b (1) Předseda Úřadu a) stojí v čele Úřadu a řídí jeho činnost, považuje se za služební orgán a je oprávněn dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě, b) schvaluje organizační strukturu Úřadu, plán činnosti Úřadu, zprávu o činnosti Úřadu za příslušný kalendářní rok. (2) Předseda Úřadu určí jednoho ze členů Úřadu, který jej zastupuje v plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy není funkce předsedy obsazena. (3) Člen Úřadu zastupuje předsedu Úřadu též v případě, kdy je tím předsedou Úřadu pověřen.

§ 19c (1) Předseda Úřadu jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Úřadu jmenuje prezident republiky ze dvou kandidátů, z nichž jednoho navrhuje Poslanecká sněmovna a jednoho navrhuje Senát. (2) Předseda Úřadu je jmenován na dobu 6 let a nemůže být jmenován na více než 2 po sobě jdoucí funkční období. (3) Předsedou Úřadu může být jmenována osoba, jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která a) je státním občanem České republiky, b) je plně svéprávná, c) je bezúhonná, d) splňuje předpoklady pro výkon funkce ve státních orgánech podle zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí ve státních orgánech, e) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu. (4) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena, která byla pravomocně odsouzena pro a) trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem veřejné správy. 5) S výkonem funkce předsedy Úřadu je neslučitelná funkce prezidenta republiky, člena vlády, prezidenta, viceprezidenta nebo člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, poslance nebo senátora, poslance Evropského parlamentu, soudce, státního zástupce, jakákoli jiná funkce ve veřejné správě a členství ve straně nebo hnutí. (6) Předseda Úřadu nesmí zastávat jinou placenou funkci a vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost Úřadu nebo neohrožuje důvěru v jeho nezávislost a nestrannost.

§ 19d (1) Funkce předsedy Úřadu zaniká a) uplynutím funkčního období, b) dnem následujícím po doručení písemně učiněného vzdání se funkce prezidentu republiky, c) dnem následujícím po dni doručení písemného odvolání z funkce, d) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byl předseda Úřadu odsouzen pro trestný čin stanovený v § 19c odst. 4, d) dnem nabytí právní moci rozsudku, kterým byla svéprávnost předsedy Úřadu omezena. (2) Prezident republiky odvolává předsedu Úřadu z funkce, pokud přestane splňovat některou z podmínek pro jmenování stanovenou v § 19c odst. 3 písm. a), d) nebo e) nebo v § 19c odst. 5 nebo 6.

§ 19e (1) Členy Úřadu jmenuje z kandidátů zvolených Senátem podle odstavce 2 prezident republiky na dobu 6 let, člen Úřadu může být jmenován i opakovaně. (2) Kandidáty na členy Úřadu navrhují Senátu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Poslanecká sněmovna a jednotliví senátoři. Z kandidátů navržených prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu zvolí Senát jednoho kandidáta na člena Úřadu. Další dva kandidáty na člena Úřadu zvolí Senát z kandidátů navržených Poslaneckou sněmovnou a jednoho kandidáta na člena Úřadu zvolí Senát z kandidátů navržených jednotlivými senátory. (3) Členem Úřadu může být jmenována osoba jejíž znalosti, zkušenosti a morální vlastnosti jsou předpokladem, že bude svoji funkci řádně zastávat, a která a) je státním občanem České republiky, b) je plně svéprávná, c) je bezúhonná, d) splňuje předpoklady pro výkon funkce ve státních orgánech podle zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí ve státních orgánech, e) má ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu. (4) Pro člena Úřadu se použijí ustanovení § 19c odst. 4, 5 a 6 a § 19d obdobně.

§ 19f (1) Úřad a) vykonává dohled nad hospodařením stran a hnutí a politických institutů podle tohoto zákona, b) zpracovává a uveřejňuje na svých internetových stránkách zprávu o své činnosti za příslušný kalendářní rok, c) uveřejňuje na svých internetových stránkách úplné výroční finanční zprávy stran a hnutí a poznatky, které z jeho činnosti vyplynuly, d) sděluje Ministerstvu financí do 31. května příslušného kalendářního roku zda mu výroční finanční zpráva strany a hnutí za předchozí rok byla předložena a zde je podle jeho zjištění úplná. Úřad sděluje Ministerstvu financí v uvedené lhůtě rovněž to, že výroční finanční zpráva nebyla předložena nebo není úplná, e) sděluje Ministerstvu financí výsledek posouzení výroční finanční zprávy předložené dodatečně podle § 19h odst. 3 nebo předložené na výzvu k doplnění nebo odstranění nedostatků podle § 19h odst. 5, a to neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne, kdy tuto výroční finanční zprávu obdržel, f) projednává správní delikty a ukládá sankce, g) vykonává působnost stanovenou jiným právním předpisem v oblasti financování volebních kampaní, h) vykonává působnost stanovenou jiným právním předpisem.

§ 19g (1) Úřad vykonává dohled podle tohoto zákona zkoumáním výročních finančních zpráv, předkládaných stranami a hnutími nebo vlastní kontrolu hospodaření stran a hnutí. Úřad má při výkonu dohledu právo seznamovat se všemi údaji týkajícími se hospodaření stran a hnutí. Strana nebo hnutí poskytne Úřadu součinnost v souladu s kontrolním řádem. (2) Dohledovou činnost vykonává předseda Úřadu, členové Úřadu a pověření zaměstnanci Úřadu. Při jejím výkonu se prokazují průkazem. (3) Vzor průkazu stanoví Úřad vyhláškou.

§ 19h (1) Strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Úřadu výroční finanční zprávu, která zahrnuje a) účetní závěrku podle zákona o účetnictví, b) zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad, c) přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8, k němuž strany a hnutí připojí: přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl s uvedením výše tohoto podílu, přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu splatnosti, jména a příjmení a data narození, je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, d) přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplacených osob s uvedením počtu těchto osob a druhu vykonávané práce, e) přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, f) výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily v daném kalendářním roce, g) přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození, je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, h) přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 000 Kč, s uvedením jejich jména, příjmení a data narození, je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo, i) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem, pokud hodnota získaného majetku přesahuje 50 000 Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele, j) přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského příspěvku, k) název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického institutu. (2) Lhůta podle odstavce 1 je zachována, je-li nejpozději dne 1. dubna podána poštovní zásilka adresovaná Úřadu, která obsahuje výroční finanční zprávu, držiteli poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence. (3) Pokud výroční finanční zpráva nebyla stranou a hnutím předložena vyzve Úřad stranu a hnutí do 15. dubna příslušného roku k jejímu dodatečnému předložení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. (4) Výroční finanční zprávu předkládají strany a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami, jehož vzor stanoví Úřad vyhláškou. (5) Výroční finanční zpráva je úplná, obsahuje-li všechny požadované náležitosti podle odstavce 1 a je-li předložena na předepsaném formuláři s přílohami podle odstavce 4. Je-li výroční finanční zpráva neúplná nebo údaje v ní uvedené neodpovídají zjištěním Úřadu, vyzve Úřad stranu nebo hnutí v přiměřené lhůtě k jejímu doplnění nebo odstranění nedostatků, strana a hnutí jsou povinny výroční finanční zprávu doplnit nebo její nedostatky odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem, která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů. (6) Výroční finanční zpráva je veřejná. Výroční finanční zpráva je přístupná k nahlédnutí u Úřadu a na jeho internetových stránkách, na kterých ji Úřad uveřejní do 7 dnů ode dne jejího doručení Úřadu.

§ 19i (1) Fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíží zvláštního účtu, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební transakce. (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2 000 000 Kč.

§ 19j (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která žádá o provedení platební transakce ve prospěch nebo k tíží zvláštního účtu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 17b odst. 1 neuvede v platebním příkaze účel platební transakce. (2) Strana nebo hnutí se dopustí správního deliktu tím, že a) poruší § 17 odst. 8, b) v rozporu s § 17a neuvede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4, c) v rozporu s § 19h odst. 1 nepředloží v zákonné lhůtě výroční finanční zprávu, e) neodstraní ve stanovené lhůtě nedostatky výroční finanční zprávy podle § 19h odst. 5, f) v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění po uplynutí stanovené lhůty, nebo g) v rozporu s § 18 odst. 3 nevrátí dar nebo jiné bezúplatné plnění anebo neodvede peněžitý dar nebo jiné bezúplatné plnění nebo částku odpovídající obvykle ceně věcného daru nebo jiného bezúplatného plnění do státního rozpočtu. (3) Za správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d) a f) se uloží pokuta do 200 000 Kč, za správní delikt podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm e) pokuta do 2 000 000 Kč  a za správní delikt podle odstavce 2 písm g) pokuta ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru nebo jiného bezúplatného plnění nebo propadnutí věci.

§ 19k (1) Politický institut se dopustí správního deliktu tím, že a) příspěvek na podporu činnosti politickému institutu použije v rozporu s § 17 odst. 7, b) v rozporu s § 17a nevede oddělené účty nebo neoznámí Úřadu údaje podle § 17a odst. 4, nebo c) v rozporu s § 17a nezřídí zvláštní účet nebo v rozporu s § 17b neoznámí adresu internetových stránek. (2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm a) až c) se uloží pokuta do 200 000 Kč.

§ 19l (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat aby porušení právní povinnosti zabránila. (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jejího spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, a k dopadu uložené pokuty na možnost další existence strany a hnutí nebo politického institutu. (3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán. (4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby. (5)  Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Úřad. Proti rozhodnutí nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení. Proti rozhodnutí lze podat žalobu podle soudního správního řádu. Podání žaloby má odkladný účinek. (6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

§ 19m (1) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto referenční údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, b) datum a místo narození, c) adresa místa pobytu, d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (2) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení, b) datum a místo narození, c) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres trvalého pobytu, d) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (3) Úřad pro účely dohledu a kontroly nad hospodařením stran a hnutí podle tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:  a) jméno, popřípadě jména, příjmení včetně předchozích příjmení, rodné příjmení, b) datum a místo narození, c) druh a adresa místa pobytu na území České republiky, d) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, e) státní občanství. (4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

Bod 41) § 20a (1) Příspěvek na činnost vyplácí Ministerstvo financí na žádost strany a hnutí po celé volební období každoročně ve čtyřech čtvrtletních splátkách pozadu. Splátku příspěvku na činnost lze vyplatit až poté, kdy Úřad vyrozumí Ministerstvo financí o tom, že výroční finanční zpráva strany a hnutí byla předložena ve lhůtě uvedené v § 19h a že je úplná. (2) Výplatu splátky příspěvku na činnost Ministerstvo financí pozastaví, jestliže a) výroční finanční zpráva nebyla Úřadu předložena, b) předložena výroční finanční zpráva je podle zjištění Úřadu neúplná, nebo c) byla podána žaloba podle § 15.

Přechodná ustanovení: (1) Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky do 30. září 2017 předá Úřadu výroční finanční zprávy stran a hnutí předložené podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. (2) Politické strany a politická hnutí zpracují a předloží výroční finanční zprávu za rok 2016 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podle zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. (3) Doba 5 let, po kterou lze určit pro ověření účetní závěrky podle § 17 odst. 9 a 10 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, téhož auditora, se poprvé počítá od 1. ledna 2017.

 

Obradował zarząd Polskiej Sekcji Narodowej (PSN) COEXISTENTII / Jednal výbor Polské národní sekce (PNS) COEXISTENTIE

 

Zebranie, które odbyło się w czwartek 7.9.2017 r. w Czeskim Cieszynie, prowadził pod nieobecność przewodniczącego PSN, Władysław Niedoba, członek Rady Wykonawczej Ruchu. Zarząd PSN wybrał Prezydium Zarządu PSN w składzie: Stanisław Gawlik, Józef Przywara, Władysław Drong, Władysław Niedoba i Tadeusz Toman. Przedstawiono obszerne sprawozdanie z działalności PSN, które zawierało również wykaz imprez, w których brali dział członkowie Ruchu.

   Poinformowano, że Stanisław Gawlik przygotowuje projekt MÍROV. W celu upiększenia największej polskiej nekropolii w Republice Czeskiej oraz pomnika męczennika węgierskiego, Jánosa Esterházyego czynimy starania o przeprowadzenie instalacji oświetlenia całego areału. Zwróciliśmy się z prośbą do Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie o przekazanie informacji o projektach, poprzez które można by uzyskać środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia.

   Przygotowany jest również projekt zorganizowania konferencji międzynarodowej, której tematem byłoby przedstawienie historii Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej-Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-ČSL). Wstępnie wnioskujemy, aby zorganizować ją w sobotę 23.9.2017 r. lub 7.10.2017 r. w godzinach przedpołudniowych. Wystosowaliśmy e-mail dyrektorowi Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i wydelegowanie wykładowcy. Czekamy na odpowiedź.

   Omawiano również przygotowanie do zorganizowania Rady Wykonawczej COEX w Czeskim Cieszynie – w środę 27.9.2017 r. i Rady Republikowej COEX w Pradze – 30.9.2017 r.

 

Schůzí, která se konala ve čtvrtek 7.9.2017 v Českém Těšíně, řídil při neúčastí předsedy PNS, Vladislav Niedoba, člen Výkonné rady Hnutí. Výbor PNS zvolil Předsednictvo Výboru PNS ve složení: Stanislav Gawlik, Josef Przywara, Władysław Drong, Vladislav Niedoba a Tadeusz Toman. Byla přednesena rozsáhlá zprávy o činnosti PNS, která obsahovala rovněž seznam akcí, kterých se účastnili členové Hnutí.

   Bylo sděleno, že Stanislav Gawlik připravuje plán MÍROV. S cílem vylepšení největšího polského velkohřbitova v České republice a také pomníku maďarského mučedníka Jánose Esterházyho snažíme se o provedení instalace osvětlení celého areálu. Obrátili jsme se s prosbou na Institut národní paměti ve Varšavě s prosbou o informaci o plánech, pomocí kterých było by možno získat finanční prostředky na uskutečnění celého záměru.

   Připraven je rovněž návrh uspořádání mezinárodního semináře, jehož tématem by bylo představení dějin Polské lidové strany (PSL) a Křesťansko-demokratické unie – Československé strany lidové. Předběžně navrhujeme, aby se konala v sobotu 23.9.2017 nebo 7.10.2017 v dopoledních hodinách. Zaslali jsme e-mail řediteli Muzea dějin polského lidového hnutí s prosbou o podporu naší iniciativy a vyslání přednášejícího. Čekáme na odpověď.

   Byla projednávána rovněž příprava uspořádání Výkonné rady COEX v Českém Těšíně – ve středu 27.9.2017 a Republikové rady COEX v Praze – 30.9.2017.

 

Prezydent, Miloš Zeman, odwiedził Czeski Cieszyn / Prezident Miloš Zeman navštívil Český Těšín

 

W dniach od 5 do 7 września 2017 r. odwiedził województwo morawsko-śląskie prezydent Miloš Zeman. Zawitał do Větřkovic, Studenki, Nowego Jiczyna, Hulczyna, w środę 6.9.2017 r. przebywał w Czeskim Cieszynie. Oprócz rozmów z władzami miasta spotkał się z również mieszkańcami.

 

Ve dnech od 5. do 7. září 2017 navštívil Moravskoslezský kraj prezident Miloš Zeman. Přijel do Větřkovic, Studénky, Nového Jičína, Hlučína, ve středu 6.9.2017 pobýval v Českém Těšíně. Kromě rozhovorů s vedením Města se setkal rovněž s občany.

 

Sondaż o stosunku obywateli do Unii Europejskiej / Průzkum o vztahu občanů do Evropské unie

 

Spośród państw Grupy Wyszehradzkiej Polska jest krajem najbardziej przyjaźnie nastawionym do Unii Europejskiej. W zdecydowanej większości Polacy są za obecnością kraju we Wspólnocie, w przypadku Unii „dwóch prędkości” chcą, by Polska była w gronie państw-decydentów. Stosunkowo pozytywnie podchodzą też do ograniczania niezależności państw kosztem skuteczności działania Unii Europejskiej – wynika z podsumowania sondażów instytutów z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

   Zdecydowana większość badanych w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i na Słowacji jest za obecnością ich kraju w Unii Europejskiej. Największy odsetek pozytywnie nastawionych do członkostwa we Wspólnocie jest w Polsce (52 proc. zdecydowanie za, 36 proc. raczej za). Co ciekawe, także Węgrzy, a więc drugi kraj krytykowany w ostatnim czasie przez Komisję Europejską, zdecydowanie nie chcą z Unii wychodzić. Zdecydowanie za członkostwem w UE opowiada się 30 proc. badanych, a raczej za – 52 proc. Razem daje to wynik tylko o 6 punktów proc. gorszy od Polski. Na drugim biegunie znalazły się Czechy. Choć liczba zadowolonych z członkostwa w Unii wciąż zdecydowanie przewyższa negatywnie nastawionych, to za członkostwem opowiada się tylko 56 proc. badanych (18 proc. zdecydowanie za, 38 proc. raczej za).

   Sondaż przeprowadziły w Czechach – CVVM AV ČR, w Polsce – CBOS, na Węgrzech – TARKI, na Słowacji – FOCUS. (www.rzeczpospolita.pl)

 

Mezi státy Visegrádské skupiny Polsko je zemí s nejvíce přátelským postojem vůčí Evropské unii. Rozhodující většina Poláků je za přítomností země v Unii, v případě „dvourychlostní” Unie chtějí, aby Polsko bylo ve skupině států, které rozhodují. Poměrně kladně  rovněž přistupují k otázce omezení nezávislosti států na úkor účinnosti působení Evropské unie – vyplývá na základě shrnutí průzkumu institutů z Polska, Čech, Slovenska a Maďarska.

   Rozhodující většina vyslýchaných v Polsku, v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku je pro přítomnost jejich země v Evropské unii. Největší procento s kladným postojem k členství v Unii je v Polsku (52 proc. rozhodně za, 36 proc. spíše za). Zajímavé je, že rovněž Maďaři, druhá země kritizovaná v posledním období Evropskou komisí, rozhodně nechce Unii opouštět. Rozhodně pro členství v EU se hlásí 30 proc. oslovených, a spíše pro – 52 proc. Celkem to dává výsledek pouze o 6 procentních bodů horší od Polska. Na druhém pólu se ocitly Čechy. I když počet spokojených s členstvím v Unii stále rozhodně převyšuje ty s negativním postojem, pro členství se hlásí pouze 56 proc. oslovených (18 proc. rozhodně pro, 38 proc. spíše pro).

   Průzkum prováděly v Čechách – CVVM AV ČR, v Polsku – CBOS, v Maďarsku – TARKI, na Slovensku – FOCUS. (www.rzeczpospolita.pl)

 

Czy jesteś za obecnością kraju w Unii Europejskiej?

Jsi, aby země byla součástí Evropské unie?

POLSKA / POLSKO – zdecydowanie za / rozhodně pro 52%, raczej za / spíše pro 36%, raczej nie / spíše ne 6%, zdecydowanie nie / rozhodně ne 3%, nie ma zdania / nevím 3%

WĘGRY / MAĎARSKO – zdecydowanie za 30%, raczej za 52%, raczej nie raczej nie 13%, zdecydowanie nie 2%, nie ma zdania 3%

SŁOWACJA / SLOVENSKO – zdecydowanie za 30%, raczej za 44%, raczej nie raczej nie 15%, zdecydowanie nie 7%, nie ma zdania 4%

CZECHY / ČESKO – zdecydowanie za 18%, raczej za 38%, raczej nie raczej nie 22%, zdecydowanie nie 17%, nie ma zdania 5%

 

Prezydent USA, Donald Trump w Polsce / Prezident USA, Donald Trump, v Polsku

 

Z oficjalną wizytą przybył 5. i 6.7.2017 r. do Warszawy prezydent USA, Donald Trump. Spotkał się tu z polskim prezydentem, Andrzejem Dudą. Rozmowa dotyczyła m.in. bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Obaj politycy spotkali się z mediami oraz wzięli udział w inauguracji Szczytu Inicjatywy Trójmorza. Tzw. Trójmorze to platforma współpracy państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. W projekt zaangażowane są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Republika Czeska, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Na Placu Krasińkich w Warszawie Donald Trump wygłosił  swoje pierwsze od wyborów publiczne wystąpienie poza granicami USA. Amerykański prezydent podziękował Andrzejowi Dudzie za ciepłe przyjęcie „z którego Polska znana jest na całym świecie”. Przemówienie Trumpa wielokrotnie przerywane było oklaskami zebranych na Placu Krasińskich zwolenników polskiego rządu. Z Warszawy Donald Trump udał się do niemieckiego Hamburgu na szczyt państw G7.

 

S oficiální návštěvou přijel do Varšavy 5. a 6.7.2017 prezident USA Donald Trump. Setkal se zde s polským prezidentem, Andrzejem Dudou. Jednání se týkalo m.j. bezpečnosti a hospodářské spolupráce. Oba politici se setkali s novináři a také se zúčastnili inaugurace Konference iniciativy Trojmoří. Tzv. Trojmoří je platformou spolupráce států, které se nacházejí mezi Jaderským mořem, Baltským mořem a Černým mořem. Jejím cílem je upevnění spolupráce infrastrukturální, energetické a hospodářské států Střední Evropy. Do projektu jsou zapojeny Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Litevsko, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Maďarsko. Na náměstí Krasińských ve Varšavě Donald Trump přednesl svůj první veřejný projev za hranicemi USA po zvolení prezidentem. Americký prezident poděkoval Andrzejovi Dudovi na vřelé přijetí „ze kterého Polsko je známé v celém světě”. Vystoupení Trumpa bylo mnohokrát přerušováno potleskem shromážděných na náměstí Krasińských příznivců polské vlády. Z Varšavy Donald Trump odjel do německého Hamburgu na konferenci států G7.

 

Polski prezydent zawetował dwie ustawy / Polský prezident vetoval dva zákony

 

Prezydent RP, Andrzej Duda, zaskoczył Polaków demonstrujących w obronie wolnych sądów, zaskoczył również partię, która poparła go w wyborach. W poniedziałek 24.7.2017 r. na konferencji prasowej ogłosił decyzję o zawetowaniu ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość nie ma możliwości odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie. Prezydent podpisał natomiast ustawę o Sądach Powszechnych. Komisja Europejska dała polskiemu rządowi miesiąc na odpowiedź, jak zamierza poprawić podpisaną przez prezydenta ustawę. W wypadku, że Prawo i Sprawiedliwość znów spróbuje podporządkować sobie Sąd Najwyższy, zagroziła sankcjami.

 

Prezident Polské republiky Andrzej Duda překvapil Poláky demonstrující na obranu svobodných soudů, překvapil rovněž stranu, která ho podporovala ve volbách. V pondělí 24.7.2017 na tiskové konferenci oznámil své rozhodnutí o vetování zákona o Nejvyšším soudu a zákona o Zemské soudní radě. Právo a spravedlnost nemá možnost přehlasovat prezidentské veto v polském parlamentu. Naopak prezident podepsal zákon o Všeobecných soudech. Evropská komise dala polské vládě měsíc na odpověď, jak hodlá opravit prezidentem podepsaný zákon. V případě, že Právo a spravedlnost opět zkusí podřídit si Nejvyšší soud, pohrozila sankcemi.

 

Puszcza Białowieska zagrożona / Bělověžský prales v ohrožení

 

Puszcza Białowieska jest najstarszą i równocześnie największą nizinną puszczą na terenie Europy. Pomimo to, znalazła się, po radykalnych decyzjach polskiego rządu Prawa i Sprawiedliwości, w niebezpieczeństwie. Dokładniej – Miecz Damoklesa zawisł nad polską częścią terenu puszczy o powierzchni 152 km2. Ta już ponad rok walczy w nierównej walce z władzą państwową. Unikatowy skarb przyrody, część składowa światowego dziedzictwa przyrody UNESCO, od końca maja ubiegłego roku stopniowo zmienia się w zakład produkcji masowej desek,  graniastosłupów i opału. Polski rząd mówi, że ścinać trzeba, ponieważ uderzył kornik, który puszczę zaatakował na całej powierzchni. Obrońcy przyrody kategorycznie się temu sprzeciwiają (…). Katastrofa europejskiej ikony ekologicznej zaczęła się krótko po wyborach parlamentarnych w 2015 roku, które w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Jego kuzyn, Konrad Tomaszewski zaraz został dyrektorem Polskich Lasów Państwowych. Razem z Janem Szyszką, nowym ministrem ds. ochrony przyrody, który przedtem był leśniczym, przyszli z radykalną zmianą podejścia do tego skarbu przyrody. I postawili na piły i siekiery. Kiedy dowiedzieli się to członkowie Państwowej Rady ds. Ochrony Przyrody, którą tworzą czołowi naukowcy, stanęli jednoznacznie po stronie przeciwników komercyjnego wydobycia drewna w puszczy. Ale minister Szyszko nie uznaje poglądów ekspertów. I aby mu nie przeszkadzali, dla pewności, z 39-osobowej Rady odwołał od razu 32 naukowców i posadził na ich miejsce swoich ludzi. W ten sposób wycinka drzewa otrzymała zielone światło. – Bardzo szybko okazało się, że kornik jest tylko pretekstem do wycinki, która daje ogromne zyski ze sprzedaży jak drewna opałowego, tak drewna obrabianego przez piły i siekiery lub drewna przekazywanego do zakładów celulozy, lobby leśniczemu – zwracają uwagę naukowcy i aktywiści. 

 

Bělověžský prales je nejstarší a zároveň největší nížinný prales na evropském území. Přesto se nyní ocitl v mimořádném ohrožení, a to po radikálním rozhodnutím polské vlády Práva a spravedlnosti. Přesněji – Damoklův meč visí nad polskou částí pralesního území na ploše 152 km2. Tam už přes rok zápasí v nerovném boji se státní mocí. Unikátní přírodní skvost, součást chráněného přírodního světového dědictví UNESCO, se od konce května minulého roku postupně mění ve velkovýrobnu prken, hranolů a paliva. Polská vláda předložila verzi, že kácet se musí, protože udeřil lýkožrout, který prales napadl plošně. Ochránci přírody jim kategoricky oponují (…). Katastrofa evropské ekologické ikony začala krátce po parlamentních volbách v roce 2015, jež v Polsku vyhrálo Právo a spravedlnost Jaroslawa Kaczyńského. Jeho bratranec Konrad Tomaszewski se vzápětí stal ředitelem Polských státních lesů. Společně s Janem Szyszkou, novým ministrem životního prostředí, který do té doby působil jako hajný, přišli s radikální změnou přístupu k tomuto skvostu přírody. A vsadili na pily a sekery. Když se to dozvěděli členové Státní rady pro ochranu přírody, kterou tvoří přední vědci, postavili se jednoznačně proti komerční těžbě dřeva v pralese. Ministr Szyszka ale na názory expertů nedá. A aby ho neobtěžovali, nechal s 39členné rady pro jistotu 32 vědců okamžitě odvolat a posadil místo nich své lidi. Tak kácení pralesa dostalo zelenou. – Velmi rychle se ukázalo, že lýkožrout je pouze záminkou ke kácení, jež vede k obrovským ziskům lesnické lobby z prodeje jak palivového dřeva, tak dřeva končícího na pilách či v celulózkách – upozorňují vědci a aktivisté. („Právo”, 9.8.2017 r.)

 

 

Aktywiści polskiej filii Greenpeace protestują przeciw wydobyciu drewna w Puszczy Białowieskiej. / Aktivisté polské pobočky Greenpeace protestují proti těžbě dřeva v Bělověžském pralese.

 

Rajd kolarski Szlakiem 1. Powstania Śląskiego w 1919 roku / Cyklistický výlet Po stopách 1. Slezského povstání v roce 1919

 

Pomimo deszczu w niedzielę 20.8.2017 r. odbył się pierwszy Rajd Kolarski Szlakiem Walk Powstańców Pierwszego Powstania Śląskiego. Na starcie przed Urzędem Gminy w Piotrowicach koło Karwiny przywitał jego uczestników główny organizator imprezy, prezes Sekcji Historii Regionu Zarządu Głównego PZKO, Stanisław Gawlik. Funkcję startera honorowego przyjął wójt Gminy w Piotrowicach koło Karwiny, Marian Lebiedzik. Najliczniejszą grupą uczestników byli rowerzyści z Godowa. Uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca walk z 1919 roku, gdzie stanęły pomniki i groby powstańców w Gołkowicach, Godowie – tu znicz zapalił wójt w Godowie, Mariusz Adamczyk, w Skrzyszowie, Skrbeńsku. Sztab powstańczy znajdował się w gospodzie Krótki w Piotrowicach koło Karwiny, tu zapadła decyzja o rozpoczęciu walk bojowych. Po zakończeniu rajdu kolarskiego jego uczestnicy zapalili jeszcze znicz na cmentarzu zebrzydowickim, gdzie również spoczywają powstańcy śląscy. Współorganizatorem imprezy było Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach. Patronat honorowy objęli konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Janusz Bilski i dyrektor Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Halina Bieda.

 

Přes deštivé počasí se v neděli 20.8.2017 uskutečnil první cyklistický výlet Po stopách bojů povstalců Prvního slezského povstání. Na startu před Obecním úřadem Petrovice u Karviné jeho účastníky přivítal hlavní pořadatel akce, předseda Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO, Stanislav Gawlik. Funkci čestného startéra přijal starosta obce Petrovice u Karviné, Marian Lebiedzik. Nejpočetnější skupinou účastníků byli cyklisté z Godova. Účastníci cyklistického výletu navštívili místa bojů z roku 1919, kde dnes stojí pomníky a hroby povstalců, v Golkovicích, Godově – zde věčný oheň zapálil starosta Godova, Mariusz Adamczyk, Skřyšově, Skrbeňsku. Povstalecký štáb se nacházel v hospodě Krótki v Petrovicích u Karviné, zde bylo přijato rozhodnutí o zahájení bojů. Po ukončení cyklistického výletu jeho účastníci ještě zapálili věčný oheň na zebřydovickém hřbitově, kde rovněž odpočívají v hrobě slezští povstalci. Spolupořadatelem akce byla Místní skupina PZKO Petrovice. Čestnou záštitu převzal generální konsul Polské republiky v Ostravě, Janusz Bilski a ředitelka Muzea Slezských povstání v Svietochlovicích, Halina Bieda.

 

 

Zdjęcie: Uczestnicy rajdu kolarskiego przed Urzędem Gminy w Piotrowicach koło Karwiny / Snímek: Účastnící cyklistického výletu před Obecním úřadem Petrovice u Karviné (www.zwrot.cz)

 

 

Zdjęcie: Delegacja uczestników przy mogile powstańców na cmentarzu w Zebrzydowicach / Snímek: Delegace účastníků u hrobu povstalců na hřbitově v Zebrzydovicích („Głos Ludu”)

 

 

Żwirko i Wigura zginęli przed 85 laty / Žwirko a Wigura zahynuli před 85 lety

 

Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura tworzyli niepowtarzalny duet lotniczy. W konkursach sportowych przez kilka lat byli niepokonani. Jako pierwsi Polacy odbyli lot dookoła Europy. Zmarli dokładnie 85 lat temu, 11.9.1932 r. Do tragedii doszło podczas lotu do Pragi, gdzie odbywał się zlot. W samolocie RWD-6 podczas burzy oderwało się skrzydło, po czym maszyna rozbiła się nad Cierlickiem Górnym. Kilkanaście dni wcześniej, lecąc tym samym samolotem, zwyciężyli na międzynarodowych zawodach lotniczych w Berlinie.

 

František Żwirko a Stanislav Wigura tvořili neopakovatelnou leteckou dvojici. V soutěžích sportovního letectví po několik let byli neporaženi. Jako první Poláci uskutečnili let kolem Evropy. Zemřeli přesně před 85 lety, 11.9.1932. K tragedií došlo během letu do Prahy, kde se konal slet. V letadle RWD-6 se za bouřky ulomilo křídlo a následně se stroj zřítil nad Horním Těrlickem. Několik dnů dříve, když letěli stejným letadlem, zvítězili na mezinárodních leteckých závodech v Berlíně

 

 

Uroczystość 10.9.2017 r. w Cierlicku-Kościelcu / Slavnost 10.9.2017 v Těrlicku-Kostelci („Głos Ludu”)

 

70. Gorolski Święto w Jabłonkowie / 70. Gorolský svátek v Jablunkově

 

Od piątku 4.8.2017 r. do niedzieli 6.8.2017 r. przebiegał w Jabłonkowie 70. Festiwal Folklorystyczny „Gorolski Święto”. W piątek i sobotę panowały afrykańskie upały, natomiast w niedzielę intensywnie padało. Nie przeszkodziło to jednak w przeprowadzeniu uroczystości. Wszystkie zapowiedziane zespoły wystąpiły na scenie w Lasku Miejskim. Jedynie Zespół Pieśni i Tańca Śląsk zrezygnował z występu tanecznego i ograniczył się do zaprezentowania swoich kultowych piosenek.

 

Od pátku 4.8.2017 do neděle 6.8.2017 probíhal v Jablunkově 70 Folklorní festival Gorolský svátek. V pátek a sobotu panovaly africké úžehy, naopak v neděli intenzívně pršelo. Avšak nepřeškodilo to v uskutečnění slavnosti. Všechny  soubory vystoupily na scéně v Městském lese. Pouze Soubor písní a tanců „Śląsk” rezignoval z tanečního vystoupení a omezil se pouze do předvedení svých kultovních písní.

 

 

Korowód zespołów, na scenie chór męski „Gorol” / Průvod souborů, na scéně mužský sbor „Gorol” (www.zwrot.cz)

 

Willi Orban – Niemiec, Węgier albo Polak / Willi Orban – Němec, Maďar nebo Polák

 

Willi Orban, kapitan wicemistrza Niemiec w piłce nożnej RB Lipsk nie wyklucza gry w reprezentacji Polski. 24-latek mógłby wystąpić w polskiej drużynie narodowej ze względu na swoje korzenie. W jednym z wywiadów w 2016 roku powiedział: – Mój ojciec Węgier wciąż mieszka na Węgrzech, mam polską matkę, a sam urodziłem się w Niemczech. Teoretycznie więc prawo do mnie ma każda z tych reprezentacji. Jeszcze nie zdecydowałem, co wybiorę. Willi Orban w klubie z Lipska gra od 2015 roku. Do tej pory rozegrał dla niego 65 spotkań, w których zdobył pięć goli i zaliczył dwie asysty. Niemal od początku minionego sezonu jest obrońcą i kapitanem RB. Wcześniej grał w FC Kaiserslauten.

 

Willi Orban, kapitán vicemistra Německa ve fotbale, RB Lipsko, nevylučuje hru v reprezentaci Polska. 24letý fotbalista může hrát v polském národním mužstvu s ohledem na své kořeny. V jednom ze svých rozhovorů v roce 2016 řekl: – Můj otec Maďar stále bydlí v Maďarsku, mám polskou matku, a sám jsem se narodil v Německu. Proto teoreticky právo na mne má každé z těchto národních mužstev. Ještě jsem se nerozhodl, co zvolím. Willi Orban v klubu z Lipska hraje od roku 2015. Dosud odehrál 65 utkání, ve kterých vsítil pět gólů a měl dvě asistence. Téměř od začátku minulé sezóny je obráncem a kapitánem RB. Předtím hrál za FC Kaiserslauten.

 

Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce w Londynie / Mistrovství světa v lehké atletice v Londýně

 

Dwa złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale pozwoliły zająć Polsce ósme miejsce w klasyfikacji medalowej. W klasyfikacji punktowej, gdzie punkty są przydzielane za miejsca od pierwszego do ósmego, Polska zajęła czwarte miejsce. Reprezentanci Polski uzyskali 86 punktów, czyli najwięcej w historii występów na mistrzostwach świata. Polacy byli bezkonkurencyjni w konkursach rzutu młotem –  Anita Włodarczyk i Paweł Fajdek zdobyli złote medale, Malwina Kopron i Wojciech Nowicki – brązowe. Adam Kszczot był drugi w biegu na 800 metrów, srebrny medal ma również Piotr Lisek w skoku o tyczce. Kamila Lićwinko w skoku wzwyż była trzecia. Polki w składzie: Małgorzata Hołub, Iga Baumgart, Aleksandra Gaworska i Justyna Święty były trzecie w biegu finałowym sztafety 4x400 metrów i wywalczyły niespodziewany brązowy medal.

   Reprezentacja czeskich lekkoatletów osiągnęła sukces w konkursach rzutu oszczepem. Barbora Špotáková zdobyła złoty medal, Jakub Vedleich – srebrny, a Petr Frydrych – brązowy. Węgierscy lekkoatleci zdobyli dwa medale – Anita Márton srebrny w pchnięciu kulą i Báji Balázs brązowy w biegu na 110 m przez płotki. Ukrainka Julia Lewchenko uzyskała drugie miejsce w skoku wzwyż.

 

Dvě zlaté, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile umožnily Polsku, aby se umístilo na osmém místě medailového hodnocení. V bodovém hodnocení, kde se body přiděluje za místa od prvního do osmého, Polsko je čtvrté. Polští reprezentanti získali 86 bodů, to je nejvíce v dějinách účastí na mistrovství světa. Poláci byli bezkonkurenční v soutěžích hodu kladivem – Anita Włodarczyk a Paweł Fajdek získali zlaté medaile, Malwina Kopron a Wojciech Nowicki – bronzové. Adam Kszczot byl druhý v běhu na 800 metrů, stříbrnou medaili má rovněž Piotr Lisek ve skoku o tyči. Kamila Lićwinko ve skoku vysokém byla třetí. Polky ve složení: Małgorzata Hołub, Iga Baumgart, Aleksandra Gaworska a Justyna Święty byly třetí ve finálovém běhu štafety 4x400 metrů a vybojovaly neočekávané bronzové medaile.

   Česká lehkoatletická reprezentace byla úspěšná v hodu oštěpem. Zlatou medaili získala Barbora Špotáková, stříbrnou – Jakub Vedleich, bronzovou – Petr Frydrych. Maďarští lehkoatleti získali dvě medaile – Anita Márton stříbrnou v hodu koulí a Báji Balázs bronzovou v běhu na 110 m přes překážky. Ukrajinka Julia Lewchenko získala druhé místo ve skoku vysokém.

 

Klasyfikacja medalowa / Medailové pořadí: 1. USA – 30 (10-11-9), 2. Kenia / Kénie – 11 (5-2-4), 3. Republika Południowej Afryki / Jihoafrická republika – 6 (3-1-2), 4. Francja / Francie – 5 (3-0-2), 5. Chiny / Čína – 7 (2-3-2), 6. Wielka Brytania / Velká Británie – 6 (2-3-1), 7. Etiopia / Etiopie – 5 (2-3-0), 8. Polska / Polsko – 8 (2-2-4), 9. niezależni / nezávislí – 6 (1-5-0), 10. Niemcy / Německo – 5 (1-2-2)

Klasyfikacja punktowa: / Bodové pořadí: 1. USA – 272 pkt., 2. Kenia / Kénie – 124 pkt., 3. Wielka Brytania / Velká Británie – 105 pkt., 4. Polska / Polsko – 86 pkt., 5. Chiny / Čína – 81 pkt., 6. Niemcy / Německo – 78 pkt., 7. Etiopia / Etiopie – 70 pkt., 8. Jamajka – 68 pkt., 9. Francja / Francie – 68 pkt., 10. niezależni / nezávislí – 56 pkt.

 

 

Polscy medaliści w  rzucie młotem / Polští medailisté v hodu kladivem („Angora”, 20.8.2017 r.)

 

Uroczystość wspomnieniowa w Cierlicku / Emlékünnepség Těrlickoban / Vzpomínková slavnost v Těrlicku

 

Przed 85 laty po raz ostatni wzbili się w powietrze lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, aby dolecieć do Pragi. Ich lot tragicznie skończył się nad Cierlickiem. Uroczystość wspomnieniowa z okazji tej rocznicy odbyła się w Cierlicku-Kościelcu w niedzielę 10.9.2017 r. /85 évvel ezelőtt szálltak fel a magasba František Žwirko és Stanislaw Wigura pilóták, hogy Prágába repüljenek.Repülőútjuk Těrlicko fölött ért tragikus véget. Az eseményre emlékünnepséggel emlékeztek,amelyet 2017 szeptember 10.-én tartottak meg Těrlicko-Kostelec-ben. / Před 85 lety naposledy vylétli do výšky piloti František Żwirko a Stanislav Wigura, aby přiletěli do Prahy. Jejich let měl tragický konec nad Těrlickem. Vzpomínková slavnost u této příležitosti se konala v Těrlicku-Kostelci v neděli 10.9.2017.

 

 

Uroczystość wspomnieniowa w Cierlicku-Kościelcu / Emlékünnepség Těrlicko-Kostelec-ben / Vzpomínková slavnost v Těrlicku-Kostelci (www.zwrot.cz)

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 14.9.2017, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku