*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 80  (9/2016)                       14.12.2016 r.

*************************************************************************************************************

 

Były polski prezydent Lech Wałęsa odwiedził 8.10.2016 r. Województwo Morawsko-Śląskie, na zdjęciu z (wtedy jeszcze kandydatem na senatora) Jerzym Cieńciałą (www.zwrot.cz) / Bývalý polský prezident, Lech Wałęsa, navštívil 8.10.2016 Moravskoslezský kraj, na snímku s (tehdy ještě kandidátem na senátora) Jiřím Cieńciałou (www.zwrot.cz)

 

Rada Republikowa i Rada Wykonawcza COEX obradowała w Czeskim Cieszynie / Republiková rada a Výkonná rada COEX jednala v Českém Těšíně

 

W dniu 24.9.2016 obradowała w Czeskim Cieszynie Rada Republikowa COEX. Sprawozdanie z działalności Ruchu wygłosił jego przewodniczący, Józef Przywara (załącznik). Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu wygłosił pełniący obowiązki przewodniczącego Sekcji, Tadeusz Toman (załącznik). Rada Wykonawcza, która obradowała po zakończeniu zebrania Rady Republikowej sprecyzowała niektóre zadania, przede wszystkim te, które dotyczyły kampanii przedwyborczej w wyborach do Senatu Parlamentu RC w obwodzie wyborczym nr 73 i w wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego.

 

Dne 24.9.2016 jednala v Českém Těšíně Republiková rada COEX. Zprávu o činnosti Hnutí přednesl jeho předseda, Josef Przywara (příloha). Zprávu o činnosti Polské národní sekce Hnutí přednesl zmocněn plnit povinnosti předsedy Sekce, Tadeusz Toman (příloha). Výkonná rada, která jednala po ukončení schůze Republikové rady upřesnila některé úkoly, především ty, které se týkaly předvolební kampaně ve volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 73 a ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

 

Sprawozdanie z działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA, wygłoszone na zebraniu Rady Republikowej w dniu 24.9.2016 r. przewodniczącym Ruchu, Józefem Przywarą

 

    Referat obejmuje okres działalności od ostatniego zebrania Rady Repubilkowej ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA, które odbyło się w sobotę 14.5.2016 r. w Piotrowicach koło Karwiny. Obrady prowadził pierwszy wiceprzewodniczący Ruchu, Róbert András Komjathy. Na wstępie chciałbym podkreślić, że cele polityczne w poszczególnych dziedzinach życia socjalnego i gospodarczego forsujemy za pośrednictwem swoich radnych – w radach miast i gmin na Zaolziu działa 41 osób wybranych z list kandydackich Ruchu. Informacje o konkretnych inicjatywach Ruchu można przeczytać w gazecie członków ruchu politycznego „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy” i na stronach internetowych www.coexistentia.cz.

    Rada Republikowa na swoim ostatnim posiedzeniu przyjęła sprawozdania z działalności polskiej i węgierskiej sekcji narodowej i przyjęła do wiadomości sprawozdanie finansowe. Z innych uchwał chciałbym wymienić następujące:  przyjęła do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego Komitetu do upamiętnienia Jánosa Esterházyego, PhDr Ladislava Kocsisa, które za niego przedstawił Róbert Komjathy, przyjęła do wiadomości przyczynek dyskusyjny, w którym przedstawił się doc. inż. Jerzy Cienciała, CSc., jak również uchwaliła poparcie jego kandydatury na wybory do Senatu Parlamentu RC, zobowiązała Polską Sekcję Narodową wynegocjować zgodę Gminy Piotrowic koło Karwiny na ulokowanie w zrekonstruowanym Domu Kultury płyty upamiętniającej 1. Powstanie Śląskie w 1919 roku, poparła pomysł, aby kierownictwo Ruchu wynegocjowało z kierownictwem Huty Trzyniec s.a. zmianę  nazwy stacji kolejowej Třinec (Trzyniec) na Třinec-železárny (Trzyniec Huta), a po jego pozytywnym wyrażeniu aprobaty zwróciło się do Miasta Trzyńca, Kolei Czeskich s. a., Zarządu Kolejowej Drogi Transportowej s.a. (albo Ministerstwa Komunikacji RC) z żądaniem o tę zmianę, poparła działania na rzecz wytwarzania miejsc pracy w związku z anormalnym zahamowaniem w górnictwie w naszym regionie. Przyjęto również uchwały dotyczące zagwarantowania godnych czesko-polskich nazw placówek szkolnych oraz jednostek organizacyjnych państwowych i samorządowych na Zaolziu, gdzie to ustawy umożliwiają. Zobowiązaliśmy również sekretarza Rady Wykonawczej, aby na dzień dzisiejszy zwołał zebranie Rady Republikowej w Pradze, w związku z tym, że Węgierska Sekcja Narodowa zrezygnowała z jego zorganizowania, zebranie było zwołane do Czeskiego Cieszyna.

   WSPÓLNOTA śledzi problematykę polskiego szkolnictwa narodowościowego. Cieszy nas, że rośnie liczba dzieci zapisanych do klas pierwszych 25 polskich szkół podstawowych, które działają w województwie morawsko-śląskim.

   W dniach 7. i 8.10.2016 r, przebiegnie pierwsza tura wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Nas interesuje przede wszystkim obwód numer 73, w którym kandydują oprócz Jerzego Cieńciały, niezależnego kandydata, którego zgłosił ruch polityczny Občané spolu-Nezávislí, aktualny senator za ČSSD Petr Gawlas, posłanka Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Pavla Golasowská za KDU-ČSL, lekarz Ivo Raška za ANO 2011, Gustav Pilch za KSČM i Jan Osoba za Úsvit-Národní koalice. W kampanii wyborczej zrobimy wszystko, aby pomóc Jerzemu Cieńciale w zdobyciu mandatu senatorskiego.

    W tym samym terminie odbędą się wybory wojewódzkie. Polska Sekcja Narodowa Ruchu uchwaliła, że w wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego będzie popierać Pawła Kawuloka na 18. miejscu listy ČSSD, tak aby głos preferencyjny zapewnił mu mandat radnego.

    Przed wyborami wojewódzkimi rozmawialiśmy z partią polityczną Úsvit-Národní koalice, była nawet przygotowana do podpisu umowa koalicyjna. Úsvit-Národní koalice, niestety, nie chciał zrezygnować w swoim  programie wyborczym z punktu, dotyczącego ogłoszenia referendum za wystąpienie Republiki Czeskiej z Unii Europejskiej i nawet domagał się, że nie będzie współpracować z partiami i ruchami politycznymi, które nie popierają wystąpienia Republiki Czeskiej z Unii Europejskiej. Na to nie mogliśmy się zgodzić. Przypominamy, że aby bronić prawa mniejszości narodowych, ruch polityczny COEXISTENTIA aktywnie wspierał członkostwo Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej, ponieważ jest to w interesie mniejszości narodowych.

    Rozmawialiśmy też z partią polityczną KDU-ČSL. Obiecaliśmy, że poprzemy ją w wyborach wojewódzkich pod warunkiem, że umieści na jej liście, na jakimkolwiek miejscu, członka COEXISTENTII. Z tym KDU-ČSL nie zgodził się.

    Chciałbym przekazać również informację, że odpowiedziałem na list burmistrz Trzyńca w sprawie sporu między Karolem Madzią i nieżyjącym już Bogusławem Kokotkiem. W liście napisałem: „Przekazano mi list, w którym informuje mnie Pani o omawianiu wniosku naszego ruchu politycznego dotyczącego zmiany nazwy stacji kolejowej „Třinec (Trzyniec)” na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)”, jak również „o niewybrednym i automatycznym oskarżaniu jednego z członków Rady Miejskiej w Trzyńcu, konkretnie mgr Bogusława Kokotka, przez pana Karola Madzię.  Chciałbym poinformować, że pan Karol Madzia zawiesił członkostwo w ruchu politycznym COEXISTENTIA i na dzień dzisiejszy nie jest członkiem naszego ruchu politycznego. Dlatego nie chciałbym wypowiadać się w sprawie sporów personalnych między oboma panami, osobiście potępiam formę, którą wybrał pan Karol Madzia. Ruch polityczny COEXISTENTIA działa w interesie ochrony praw mniejszości narodowych w większości gmin na Śląsku Cieszyńskim. Forsowane przez nas cele są zawarte w statucie Ruchu. Dlatego nikogo nie może dziwić, co zapewne Pani rozumie, że cele te będziemy nadal bezkompromisowo forsować. Ja osobiście jestem zdania, że korzystniejsze są kontakty osobiste i forsowanie poszczególnych celów w ramach obrad organów, które są do tego celu powołane. Natomiast faktem jest, że wnioskowani przez nas kandydaci do Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, członkowie stowarzyszeń obywatelskich polskiej mniejszości narodowej (pan Karol Madzia był jednym z nich), byli odrzuceni. Dlatego jesteśmy zmuszeni nasze cele forsować pośrednio, np. przez przesyłanie naszych postulatów pocztą, zamieszczanie artykułów prasowych lub sposób, który wybrał pan Karol Madzia, wystąpienie w ramach otwartej sesji obrad Rady Miejskiej w Trzyńcu. O ile chodzi o meritum sprawy dotyczącej działalności Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, chciałbym najpierw dokładniej zaznajomić się z jego działalnością, dlatego stanowisko, o ile Pani pozwoli, przekażę w terminie późniejszym.“. Wysłałem też list adresowany przewodniczącemu Komitetu ds. Mniejszości Narodowych z żądaniem o poinformowanie nas o działaniach Komitetu. W międzyczasie przewodniczący Komitetu, Bogusław Kokotek, zmarł. Będziemy zatem cierpliwie czekać na odpowiedź nowego przewodniczącego Komitetu.

    Więcej szczegółów o naszej działalności zapewne przekażą przewodniczący poszczególnych sekcji narodowych. Dziękuję za uwagę. Józef Przywara.

 

Zpráva o činnosti politického hnutí COEXISTENTIA přednesená na schůzi Republikové rady dne 24.9.2016 předsedou Hnutí, Josefem Przywarou

 

   Referát zahrnuje činnost Hnutí v období od poslední schůze Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ, které se konalo v sobotu 14.5.2016 v  Petrovicích u Karviné. Jednání řídil první místopředseda Hnutí Róbert Komjathy. Úvodem bych chtěl zdůraznit, že politické cíle v jednotlivých oblastech společenského a hospodářského života prosazujeme prostřednictvím svých členů zastupitelstev – v zastupitelstvech měst a obcí na Zaolzí působí 41 osob zvolených z kandidátních listin Hnutí. Informace o konkrétních akcích Hnutí je možno přečíst v novinách členů politického hnutí „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy” a na internetových stranách www.coexistentia.cz.

    Republiková rada na svém posledním zasedání vzala na vědomí zprávu o činnosti polské a maďarské národní sekce a vzala na vědomí finanční zprávu. Z jiných usnesení bych chtěl vyjmenovat následující: vzala na vědomí zprávu předsedy Pamětního výboru Jánose Esterházyho PhDr. Ladislava Kocsise, kterou za něj přednesl Róbert Komjathy, vzala na vědomí diskusní příspěvek, ve kterém se představil Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. a zároveň schválila podporu jeho kandidatury pro volby do Senátu Parlamentu ČR, uložila Polské národní sekci  projednat souhlas s Obcí Petrovice u Karviné s umístěním na zrekonstruovaném Kulturním domě pamětní desky o 1. slezském povstání v roce 1919, podpořila návrh, aby vedení Hnutí projednalo s vedením Třineckých železáren, a.s. změnu názvu železniční stanice „Třinec (Trzyniec)“ na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)“, a po kladném vyjádření se obrátilo na Město Třinec, Správu železniční dopravní cesty, a.s. a České dráhy, a.s. (nebo Ministerstvo dopravy ČR) se žádostí o tuto změnu, podpořila aktivity, které budou směřovat k vytváření pracovních míst v souvislosti s abnormálním útlumem hornictví v našem regionu. Byla přijata rovněž usnesení, které se týkají zajištění důstojného česko-polského názvosloví školských zařízení, a také státních a samosprávních orgánů. Tajemníkovi Výkonné rady COEX bylo uloženo, aby na dnešní den svolal schůzi Republikové rady COEX do Prahy, s ohledem na skutečnost, že Maďarská národní sekce rezignovala na její uspořádání, schůze byla svolána do Českého Těšína.

   SOUŽITÍ sleduje problematiku polského národnostního školství. Těší nás, že roste počet dětí zapsaných do prvních tříd 25 polských základních škol, které působí v Moravskoslezském kraji.

    Ve dnech 7. a 8.10.2016 r, se bude konat první kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky. Nás zajímá zejména volební obvod č. 73, ve kterém kandidují kromě Jiřího Cieńciały, nezávislého kandidáta, kterého přihlásilo politické hnutí Občané spolu-Nezávislí, současný senátor Petr Gawlas za ČSSD, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Pavla Golasowská za KDU-ČSL, lékař Ivo Raška za ANO 2011, Gustav Pilch za KSČM a Jan Osoba za Úsvit-Národní koalice. Ve volební kampani uděláme všechno, abychom pomohli Jiřímu Cieńciałovi získat senátorský mandát.

    Ve stejném termínu se budou konat krajské volby. Polská národní sekce Hnutí se usnesla, že ve volbách do Zastupitelstva Moravsko-slezského kraje bude podporovat Pavla Kawuloka na 18. místě listiny ČSSD, tak aby mu preferenční hlasy zajistily mandát člena ZMSK.

    Před krajskými volbami jsme jednali s politickou stranou Úsvit-Národní koalice, byla připravena k podpisu dokonce koaliční smlouva. Úsvit-Národní koalice bohužel nechtěl rezignovat ve svém programu na bod týkající se vypsání referenda za vystoupení České republiky z Evropské unie a dokonce požadoval, že nebude spolupracovat s politickými stranami a politickými hnutími, které nepodporují vystoupení České republiky z Evropské unie. S tím nemůžeme souhlasit. Připomínáme, aby bránit práva národnostních menšin, politické hnutí COEXISTENTIA aktivně podporovalo členství České republiky v Evropské unii, protože je to v zájmu národnostních menšin.

    Jednali jsme také s politickou stranou KDU-ČSL. Slíbili jsme, že ji podpoříme v krajských volbách s podmínkou, že umísti na své kandidátce, na jakémkoliv místě, člena COEXISTENTIE. S tím KDU-ČSL nesouhlasila.

    Chtěl bych rovněž informovat, že jsem odpověděl na dopis starostky Třince ve věci sporu mezi Karlem Madziou a již nežijícím Bohuslavem Kokotkem. V dopise jsem napsal: „Převzal jsem dopis, ve kterém mne informujete o projednávání návrhu našeho politického hnutí na změnu názvu železniční stanice „Třinec (Trzyniec)“ na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)“, a také o „nevybíravém a opakovaném osočování jednoho ze členů Zastupitelstva Města Třinec, konkrétně Mgr. Bohuslava Kokotka panem Karolem Madziou (…)“. Předně bych Vás měl informovat, že pan Karol Madzia pozastavil své členství v politickém hnutí COEXISTENTIA a k dnešnímu dni není členem našeho politického hnutí. Proto bych se nechtěl vyjadřovat k osobním sporům mezi oběma pány, osobně odsuzuji formu zvolenou panem Karolem Madziou. Politické hnutí COEXISTENTIA působí v zájmu ochrany práv národnostních menšin ve většině obcí na Těšínském Slezsku. Prosazované námi cíle jsou uvedeny ve stanovách Hnutí. Proto nikoho nemůže udivovat, což určitě chápete, že tyto cíle budeme i nadále nekompromisně prosazovat. Já osobně upřednostňuji osobní jednání a prosazování jednotlivých cílů v rámci jednání orgánů, které jsou k tomu ustanoveny. Skutečností je, že námi navrhováni kandidáti do Výboru pro národnostní menšiny, členové občanských sdružení polské národnostní menšiny (pan Karol Madzia byl jedním z nich), byli odmítnuti. Proto jsme nuceni naše cíle prosazovat nepřímo, např. prostřednictvím žádostí zasílaných poštou, zveřejňováním tiskových článků nebo způsobem, který zvolil pan Karol Madzia, vystoupením v rámci otevřených jednání Zastupitelstva Města Třinec.

Pokud se jedná o věcné otázky související s činností Výboru pro národnostní menšiny, chtěl bych se nejdříve důkladněji seznámit s jeho činnosti, proto moje stanovisko, pokud dovolíte, Vám předám později“. Zaslal jsem také dopis adresován předsedovi Výboru pro národnostní menšiny s žádostí o informaci o činnost Výboru. Mezitím předseda Výboru Bohuslav Kokotek zemřel. Proto budeme trpělivě čekat na odpověď nového předsedy Výboru.

     Více podrobnosti o naší činnosti sdělí zajisté předsedové jednotlivých národních sekcí. Děkuji za pozornost. Josef Przywara.

 

Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA, wygłoszone na zebraniu Rady Republikowej w dniu 24.9.2016 r.

 

Moim zadaniem jest przedstawić działalność Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu od ostatniego zebrania Rady Republikowej w dniu 14.5.2016 r. Na zebraniu zarządu Polskiej Sekcji Narodowej w dniu 13.7.2016 r. byłem zobowiązany pełnić obowiązki przewodniczącego sekcji do czasu wyboru na Konwencie Sekcji nowego przewodniczącego. Dotychczasowy przewodniczący, Karol Madzia, zrezygnował z członkostwa w ruchu politycznym COEXISTENTIA a zarząd Sekcji jego rezygnację przyjął. Karol Madzia startuje wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego z listy partii politycznej Úsvit a Blok proti islamizaci.

    WSPÓLNOTA współpracuje ze stowarzyszeniami polskiej mniejszości narodowej, przede wszystkim z poszczególnymi miejscowymi kołami PZKO oraz z organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.p. Dlatego, że jestem dyrektorem Koexistencji o.p.p., poinformuję najpierw o jej działalności. W pierwszym rzędzie jest to działalność konferencyjna. W dniu 21.4.2016 r. odbyła się w Wędryni konferencja naukowa pt. „Skansen, rezerwat, hospicjum – pod przymusem, czy z własnej woli”. Jej współorganizatorem było Miejscowe Koło PZKO w Wędryni. W programie konferencji były dwa krótkie referaty – Tadeusz Toman na temat udziału ruchu politycznego COEXISTENTIA w wyborach i Elżbieta Wania, dyrektor Szkoły Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Wędryni – na temat kondycji polskiego szkolnictwa na Zaolziu. Referat główny wygłosił etnograf Jarosław jot-Drużycki. Po wygłoszeniu referatu temat był kontynuowany w dyskusji. W obradach wzięli udział działacze centralnych organów ruchu politycznego COEXISTENTIA, obrady prowadził Zoltan Domonkos, sekretarz jego Rady Wykonawczej, podsumowanie przeprowadzili wójt Wędryni, Bogusław Raszka (COEXISTENTIA) i przewodniczący ruchu, Józef Przywara. W przerwie obrad uczestnicy konferencji zwiedzili Izbę Pamięci gminy w Wędryni.

    W dniu 21.8.2016 r. odbyło się w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny „Ognisko Powstańcze” – impreza wspomnieniowa zorganizowana przez Sekcję Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO. Współorganizatorami były Koexistencia o.p.p. i Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach. Patronat nad imprezą objęły Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Obecna była konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Maria Kovacs. Pogoda uniemożliwiła przeprowadzić imprezę w plenerze, nie odbyła się musztra paradna, udało się jednak w ogrodzie przy Domu PZKO zapalić symboliczne ognisko, lecz kiełbaski członkinie Miejscowego Koła PZKO przygotowały w kuchni. Historyk Jan Planta z Muzeum Powstań Śląskich wygłosił wykład na temat uzbrojenia i umundurowania powstańców. Można było obejrzeć wystawę sprowadzoną z Świętochłowic. Jeden z paneli poświęcony był Pierwszemu Powstaniu Śląskiemu, które trwało od 17 do 24.8.1919 roku i zakończyło się porażką oddziałów walczących o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. W budynku, który sąsiaduje z Domem PZKO wydano rozkaz o wybuchu powstania.

    Ważna jest też działalność wydawnicza. Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w wydawanie naszej gazety „WTZ“, a przygotowujemy już wydanie 80. numeru. Zamknięte było też rozliczenie ze sponsorami międzynarodowej konferencji naukowej „Przywrócić honor Jánosowi Esterházyemu”, która odbyła się w Pradze w dniu 27.6.2015 r. Niestety w tym miejscu nie mogę pochwalić współpracy z praskim członkami Węgierskiej Sekcji Narodowej Ruchu, ponieważ w rozliczeniu konferencji nie pomogli. Gdyby nie zaangażowanie Zotlána Domonkosa i członków Polskiej Sekcji Narodowej, mielibyśmy problemy z jej rozliczeniem.

   Działacze WSPÓLNOTY biorą udział w imprezach wspomnieniowych organizowanych przez Sekcję Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, na przykład w obchodach upamiętniających rocznicę wybuchu 2. wojny światowej w Cieszynie, w przygotowaniach Gorolskiego Święta, w organizowaniu Kawiarenki pod Pegazem, w uroczystości wspomnieniowej pomordowanych przez Niemców obywateli Żywocic. Uczestniczymy w Dożynkach Śląskich w Błędowicach i w dożynkach w Gutach. Bierzemy udział w wykładach Miedzygeneracynego Uniwersytetu Regionalnego PZKO.  Oczywistty jest udział w imprezie wspomnieniowej na cześć Jánosa Esterházyego w Mirowie.

    W naszym interesie jest współpracować z Kongresem Polaków w RC. „Ruch polityczny COEXISTENIA tylko krytykuje zamiast włączyć się do realizacji WIZJI 2035” – mówił Zygmunt Rakowski, autor WIZJI 2035 podczas konferencji prasowej zwołanej w maju w Kongresie Polaków w Republice Czeskiej. Aby zaprzeczyć takim opiniom, zgłosiłem swój udział w WIZJI 2035, niestety bez wzajemności. Na obrady nie byłem zaproszony, natomiast artykuł z obrad WIZJI 2035 przeczytałem w „Głosie Ludu”. Z notatki w „Głosie Ludu” czytelnik  niczego nowego się nie dowie, ani kto brał udział w obradach („około 20 osób”), ani o czym konkretnie rozmawiano („do dyspozycji była lista dotychczas zgromadzonych wniosków i pomysłów, a jest ich już ponad 65”), ani jakie uchwały podjęto. Ponowiono natomiast apel, aby osoby które są realizacją WIZJI 2035 zainteresowane, zgłosiły swoje pomysły. Pytanie tylko, komu te pomysły pomogą – społeczności polskiej w Republice Czeskiej, czy wyłącznie autorom WIZJI 2035.

    Wdrażanie dwujęzyczności – i to nie tylko w formie dwujęzycznych tablic – na terenie zamieszkałym przez autochtoniczną ludność polską, to zadanie statutowe niemal wszystkich stowarzyszeń, które działają w interesie polskiej mniejszości narodowej, albo ją reprezentują. Wyniki są, ale niestety jeszcze nie wszędzie.

    Odbyło się spotkanie w ramach Grupy 3x3 w Czeskim Cieszynie. Omawiano temat zbliżających się wyborów senackich i wojewódzkich. Pierwsza tura wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej i wybory do sejmików wojewódzkich odbędzie się 7. i 8.10.2016 r. Polska Sekcja Narodowa COEXISTENTII podjęła uchwałę, że poprze w wyborach senackich w okręgu wyborczym nr 73 w pierwszej turze, ewentualnie w drugiej turze Jerzego Cieńciałę. Na wczorajszym spotkaniu nie byłem obecny, proszę jego uczestników o uzupełnienie referatu.

Dziękuję za uwagę. Tadeusz Toman

 

Zpráva z činnosti Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA přednesena na schůzi Republikové rady dne 24.9.2016

 

Mým úkolem je informovat o činnosti Polské národní sekce Hnutí od poslední schůze Republikové rady 14.5.2016. Na schůzi výboru Polské národní sekce dne 13.7.2016 jsem byl zmocněn plnit úkoly předsedy Sekce do doby volby nového předsedy na Konventu sekce. Karel Madzia, dosavadní předseda, rezignoval na členství v politickém hnutí COEXISTENTIA a výbor Sekce jeho rezignaci vzal na vědomí. Karel Madzia kandiduje ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje z kandidátní listiny politické strany Úsvit a Blok proti islamizaci.

    SOUŽITÍ spolupracuje s občanskými sdruženími polské národnostní menšiny, především s jednotlivými místními skupinami PZKO a obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. Vzhledem k tomu, że jsem ředitelem Koexistencia o.p.s., krátce nejdřív Vás budu informovat o její činnosti. V první řadě je to přednášková činnost. Dne 21.4.2016 se konala ve Vendryni vědecká konference n. t. „Skanzen, park, hospic – z přinucení nebo z vlastní vůle.” Spolupořadatelem byla Místní skupina PZKO Vendryně. Na programu konference byly dva krátké referáty – Tadeusze Tomana na téma účasti politického hnutí COEXISTENTIA ve volbách a Elżbiety Wania, ředitelky PZŠ Vendryně, na téma kondice polského školství na Zaolzí. Hlavní referát přednesl etnograf, Jarosław jot-Drużycki. Po přednesení referátu téma bylo pokračováno v diskusi. Jednání se účastnili funkcionáři politického hnutí COEXISTENTIA, jednání zahájil Zoltán Domonkos, tajemník jeho Výkonné rady, shrnutí provedl starosta Vendryně Bohuslav Raszka (COEX) a předseda Hnutí Josef Przywara. V přestávce jednání účastníci zhlédli Pamětní síň obce Vendryně.

   Dne 21.8.2016 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné „Povstalecká vatra“ – vzpomínková akce uspořádána Sekci regionálních dějin při Hlavním výboru PZKO. Spolupořadateli byli Koexistencia o.p.s. a Místní skupinou PZKO Petrovice. Záštitu nad akci převzal Generální konzulát Polské republiky v Ostravě a Muzeum Slezských povstání ve Świętochłowicích. Přítomná byla konzulka Generálního konzulátu v Ostravě Maria Kovacs. Počasí znemožnilo provést akci venku, nekonal se slavnostní pochod, avšak podařilo se v zahradě u Domu PZKO zapálit symbolickou vatru, avšak klobásky členky Místní skupiny PZKO připravily v kuchyni. Historik Jan Planta z Muzea slezských povstání přednesl referát na téma výzbroje a výstroje povstalců. Bylo možno zhlédnout výstavu dovezenou ze Świętochłowic. Jeden z panelů byl věnován Prvnímu slezskému povstání, které trvalo od 17 do 24.8.1919 a bylo ukončeno porážkou oddílu bojujících za připojení Horního Slezska k Polsku. V budově, která sousedi s Domem PZKO byl vydán rozkaz o vypuknutí povstání.

    Důležitá je také vydavatelská činnost. Především bych chtěl poděkovat všem zapojeným do vydávání našich novin „WTZ“, a připravujeme už vydání 80 čísla. Uzavřeno bylo rovněž vyúčtování se sponzory mezinárodní vědecké konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“, která se konala dne 27.6.2015. Bohužel, zde nemohu pochválit spolupráci s pražskými členy Maďarské národní sekce Hnutí, protože ve vyúčtování nepomohli. Kdyby se nezapojili Zoltán Domonkos a členové Polské národní sekce měli bychom s vyúčtováním velké problémy.

    Funkcionáři SOUŽITÍ se účastní vzpomínkových slavností pořádaných Sekci regionálních dějin při Hlavním výboru PZKO, například ve vzpomínkových slavnostech k výročí vypuknutí 2. světové války v Těšíně, v přípravách Gorolského svátku, při pořádání Kavárničky pod Pegasem, ve vzpomínkové pietní akci na počest Němci zavražděných občanů Životic. Účastnili jsme se Slezských dožínek v Bludovicích a dožínek v Gutech. Účastníme se přednášek Mezigenerační regionální univerzity PZKO. Samozřejmá je účast ve vzpomínkové pietní akci na počest Jánose Esterházyho v Mírově.

   V našem zájmu je, abychom spolupracovali s Kongresem Poláků v České republice. Politické hnutí COEXISTENTIA pouze kritizuje, místo aby se zapojilo do plnění VIZE 2035” – mluvil Zygmunt Rakowski, autor VIZE 2035 na tiskové konferenci svolané v květnu v Kongrese Poláků v České republice. Abych popřel toto tvrzení, přihlásil jsem svou účast ve VIZI 2035, bohužel neopětovanou. Na jednání jsem nebyl pozván, naopak článek o jednání VIZE 2035 jsem přečetl v „Głosu Ludu”. Z poznámky zveřejněné v „Głosu Ludu” se čtenář nic nedozví, ani kdo se účastnil jednání („asi 20 osob”), ani o čem konkrétně se jednalo („k dispozici byl seznam dosud shromážděných návrhů a nápadů, a je jich už více jak 65”), ani jaká usnesení byla přijatá. Naopak byla obnovena výzva, aby osoby, které mají zájem plnit VIZI 2035, přihlásily své nápady. Otázkou ale je, komu tyto nápady pomohou – polské společnosti v České republice, nebo pouze autorům VIZE 2035.

     Zavádění dvojjazyčností – a to nejen ve formě dvojjazyčných tabulí – na území obydleném autochtonním polským obyvatelstvem, to je statutární úkol téměř všech sdružení, která působí v zájmu polské národnostní menšiny, anebo ji zastupují. Výsledky jsou, ale bohužel ne všude.

    Konalo se setkání v rámci Skupiny 3x3 v Českém Těšíně. Bylo projednáváno téma blížících se senátních a krajských voleb. První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a volby do krajských zastupitelstev se budou konat 7. a 8.10.2016. Polská národní sekce COEXISTENTIE přijala usnesení o podpoře v prvním a případně i druhém kole senátních voleb ve volebním obvodu č. 73 Jiřího Cieńcialu. Na včerejším setkání jsem nebyl přítomen, prosím jeho účastníky o doplnění referátu.

Děkuji za pozornost. Tadeusz Toman

 

Obradował Konwent Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA / Jednal Konvent Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

W czwartek 10.11.2016 r. obradował w Czeskim Cieszynie Konwent Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA. Obrady prowadził pełniący obowiązki przewodniczącego Sekcji Tadeusz Toman. Protokolantem wybrano, Stanisława Gawlika, weryfikatorem protokołu, Władysława Dronga, do komisji mandatowej, Tadeusza Kornutę, komisji uchwał, Bogusława Kaletę, komisji wyborczej, Władysława Niedobę. Obrady przebiegły według wcześniej ustalonego programu.

   Po wyborach protokolanta, weryfikatora protokołu i komisji głos zabrał Tadeusz Toman i przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji od 13.7.2016 r. do 10.11.2016 r. Wrzesień i październik bieżącego roku – to okres kampanii przedwyborczej. W środę 3.8.2016 r. spotkali się w Czeskim Cieszynie w ramach Grupy 3x3 przedstawiciele Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu, Zarządu Głównego PZKO i Rady Kongresu Polaków w RC. Kongres Polaków reprezentował jego przewodniczący Mariusz Wałach, delegacji PZKO przewodniczył prezes PZKO Jan Ryłko. Omawiano temat zbliżających się wyborów senackich i wojewódzkich. Ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA uchwałą Rady Republikowej popierał w wyborach do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej w okręgu wyborczym nr 73 Jerzego Cieńciałę. W wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego proponowaliśmy, aby każdy głosował na partię wyborczą według własnego sumienia i ewentualny głos preferencyjny oddał polskiemu kandydatowi Na spotkaniu nie podjęto jednak uchwał o wsparciu konkretnych kandydatów. Kolejne spotkanie Grupy 3x3 zaplanowano na 21.9.2016 r., spotkanie jednak było później odwołane. ZG PZKO poparł Jerzego Cieńciałę, a na tydzień przed wyborami w „Głosie Ludu” ukazała się odezwa Jana Ryłki i Mariusza Wałacha o poparciu Jerzego Cieńciały. W wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego COEXISTENTIA poparła kandydata ČSSD, Pawła Kawuloka. Wybory wojewódzkie i pierwsza tura wyborów senackich odbyły się 7.-8.10.2016 r. Popierany przez nas Paweł Kawulok nie uzyskał mandatu radnego, natomiast członkiem Zarządu Województwa Morawsko-Śląskiego i wicehetmanem wybrany był Stanisław Folwarczny, kandydat ODS. W wyborach senackich Jerzy Cieńciała, którego aktywnie wspierały wszystkie polskie środowiska, awansował do drugiej tury wyborów, w której za tydzień pokonał kandydatkę KDU-ČSL. Wynikiem tego zjednoczenia polskiego społeczeństwa jest wynik wyborów i fakt, że mamy swojego senatora w Pradze.

   Członkowie Sekcji brali udział 21.8.2016 r. w imprezie poświęconej Pierwszemu Powstaniu Śląskiemu z 1919 roku, która  odbyła się w Piotrowicach koło Karwiny, jej organizatorami były Sekcja Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, organizacja pożytku publicznego Koexistencia o.p.p. i Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach. Z udziałem członków Sekcji odbyły się – impreza wspomnieniowa w Mirowie upamiętniająca hrabiego Esterhazyego, uroczystości w Cieszynie upamiętniające rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, Dożynki Śląskie w Błędowicach, dożynki w Gutach, uroczystości wspomnieniowe pomordowanych przez Niemców obywateli Żywocic.  Braliśmy udział w przygotowaniach Gorolskigo Święta i organizacji Kawiarenki pod Pegasem. Niestety z braku kworum nie odbyło się zebranie Rady Wykonawczej zaplanowane na 13.7.2016 r. Zebranie Rady Republikowej i Rady Wykonawczej odbyło się w sobotę 24.9.2016 r. nie jak zwykle w Pradze, ale w Czeskim Cieszynie. Niestety, do dnia dzisiejszego nie zredagowano uchwał z obrad Rady Republikowej. Kończąc, Tadeusz Toman poinformował, że nie będzie kandydować na przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej.

   Punkt obrad dotyczący wyboru przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej i jednocześnie wiceprzewodniczącego Ruchu prowadził przewodniczący COEXISTENTII Józef Przywara. Poinformował, że w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego, Karola Madzi z członkostwa w Ruchu, Polska Sekcja Narodowa nie ma swego przewodniczącego. Stanisław Gawlik zaproponował funkcję przewodniczącego Sekcji, Leszkowi Richterowi, ten jednak propozycję odrzucił. W związku z tym Konwent nie wybrał przewodniczącego Sekcji, Stanisław Gawlik zgodził się pełnić jego obowiązki do konwentu wyborczego, który zaplanowany jest na kwiecień 2017 roku. Uchwalono, by stosowne decyzje podjął zarząd Polskiej Sekcji Narodowej, który obradować będzie 1.12.2016 r.

    W punkcie dotyczącym opracowania programu działalności na 2017 rok, Konwent zobowiązał zarząd Sekcji program uzupełnić i uchwalić.

   W dyskusji plenarnej poinformowano o spotkaniu, które na zaproszenie przewodniczącego Ruchu odbyło się 27.10.2016 r. w Czeskim Cieszynie. W nieformalnej dyskusji podkreślono, że skuteczna realizacja programu ochrony praw mniejszości narodowych uzależniona jest od mądrej polityki kierownictwa Ruchu. Na spotkaniu omawiano konieczność dostosowania statutu Ruchu do realnej działalności sekcji narodowych, działających w jej ramach. Zadano też pytanie, czy COEXISTENTIA jest w stanie podczas wyborów komunalnych w 2018 roku potwierdzić wynik i uzyskać mandaty w radach miast i gmin. Omawiano głównie sytuację w Trzyńcu i Czeskim Cieszynie. Stanisław Gawlik poinformował, że działa w sprawie włączenia do składu Komitetu ds. Mniejszości Narodowych przy Sejmiku Wojewódzkim w Ostrawie Władysława Niedoby o Leszka Richtera. Według jego informacji będą oni zgłoszeni przez partię polityczną ANO 2011 na następnych obradach Sejmiku.

   Konwent wyraził przekonanie, że uchwały, które podjęliśmy będą zaakceptowane przez  Radę Republikową i Radzie Wykonawczą.

 

Ve čtvrtek 10.11.2016 jednal v Českém Těšíně Konvent Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ. Jednání řídil zmocněn plnit povinnosti předsedy Sekce, Tadeusz Toman. Zapisovatelem byl zvolen Stanislav Gawlik, ověřovatelem zápisu Władysław Drong, do mandátové komise byl zvolen Tadeusz Kornuta, do návrhové komise Bohuslav Kaleta, do volební komise Vladislav Niedoba. Jednání proběhlo podle předem dohodnutého programu.

   Po volbě zapisovatele, ověřovatele zápisu a komisí si vzal slovo Tadeusz Toman a přednesl zprávu o činnosti Sekce od 13.7.2016 do 10.11.2016. Září a říjen letošního roku – to je období předvolební kampaně. Ve středu 3.8.2016 se setkali v Českém Těšíně v rámci Skupiny 3x3 zástupci Polské národní sekce Hnutí, Hlavního výboru PZKO a Rady Kongresu Poláků v ČR. Kongres Poláků zastupoval jeho předseda Mariusz Wałach, delegaci PZKO vedl předseda PZKO Jan Ryłko. Bylo projednáváno téma blížících se senátních a krajských voleb. Politické hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ usnesením Republikové rady podpořilo ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 73 Jiřího Cieńciału. Ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje jsme navrhovali, aby každý volil volební stranu podle svého svědomí a případný preferenční hlas dal polskému kandidátovi. Na setkání nebylo přijato usnesení o podpoře konkrétních kandidátů. Další setkání Skupiny 3x3 bylo plánováno 21.9.2016, avšak setkání bylo později odvoláno. HV PZKO podpořil Jiřího Cieńciału, a týden před volbami v „Głosu Ludu” byla zveřejněna výzva Jana Ryłka a Mariusze Wałacha o podpoře Jiřího Cieńciały. Ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje COEXISTENTIA podpořila kandidáta ČSSD Pavla Kawuloka. Krajské volby a první kolo senátních voleb se konaly 7.-8.10.2016. Námi podporovaný Pavel Kawulok mandát člena zastupitelstva MSK nezískal, naopak členem Rady Moravskoslezského kraje a náměstkem hejtmana byl zvolen Stanisław Folwarczny, kandidát ODS. V senátních volbách Jiří Cieńciała, kterého podporovaly aktivně všechna polská střediska, postoupil do druhého kola voleb, kde za týden porazil kandidátku KDU-ČSL. Výsledkem tohoto sjednocení polské společnosti je výsledek voleb a skutečnost, že máme svého senátora v Praze.

   Členové Sekce se zúčastnili 21.8.2016 slavnosti věnované Prvnímu slezskému povstání z roku 1919, které se konalo v Petrovicích u Karviné, jeho pořadateli byli Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO, obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. a Místní skupina PZKO Petrovice. Za účastí členů Sekce se konaly – vzpomínková slavnost v Mírově na počest hraběte Jánosa Esterhazyho, slavnosti v Těšíně připomínající výročí vypuknutí druhé světové války, Slezské dožínky v Bludovicích, dožínky v Gutech, vzpomínkové slavnosti na zavražděné Němci občany Životic.  Účastnili jsme se v přípravách Gorolského svátku a pořádání Kawiarenki pod Pegazem. Bohužel z důvodu qvóra se nekonala schůze Výkonné rady plánována na 13.7.2016. Schůze Republikové rady a Výkonné rady se konala v sobotu 24.9.2016 nikoliv, jako obvykle, v Praze, ale v Českém Těšíně. Bohužel k dnešnímu dni nebylo zredigováno usnesení z jednání Republikové rady. Na závěr Tadeusz Toman sdělil, že nebude kandidovat na předsedu Polské národní sekce.

   Bod týkající se volby předsedy Polské národní sekce a současně místopředsedy Hnutí řídil předseda COEXISTENTIE Josef Przywara. Sdělil, že z důvodu rezignace na členství v Hnutí dosavadního předsedy Karla Madzie, Polská národní sekce nemá svého předsedu. Stanislav Gawlik navrhl funkci předsedy Leszkovi Richterovi, avšak ten návrh odmítl. Proto Konvent předsedu Sekce nezvolil. Stanislav Gawlik souhlasil, že bude plnit povinnosti předsedy do volebního konventu, který je plánován na duben roku 2017. Sekce se usnesla, aby příslušná rozhodnutí přijal Výbor Polské národní sekce, který bude jednat 1.12.2016.

    V bodě týkajícím se zpracování programu činnosti na rok 2017, Konvent uložil Výboru Sekce program doplnit a přijmout.

   V rámci plenární diskuse byla sdělena informace o setkání, které se konalo na pozvání předsedy Hnutí 27.10.2016 v Českém Těšíně. V neformální diskusi bylo zdůrazněno, že úspěšné plnění programu ochrany práv národnostních menšin závisí na rozumné politice vedení Hnutí. Na setkání byla projednávána nutnost přizpůsobení stanov Hnutí do reálné činnosti národních sekcí, působících v jejím rámci. Padla také otázka, zda COEXISTENTIA je schopna potvrdit v komunálních volbách v 2018 roce výsledek a získat mandáty v zastupitelstvech měst a obcí. Byla projednávána také situace v Třinci a Českém Těšíně. Stanislav Gawlik informoval, že jedná v záležitosti zapojení do Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje v Ostravě Vladislava Niedoby a Leszka Richtera. Podle jeho informací budou přihlášení politickou stranou ANO 2011 na následujícím jednání Zastupitelstva.

   Konvent vyslovil přesvědčení, že usnesení, které jsme přijali, budou schválena Republikovou radou a Výkonnou radou.

 

Wybory do rad wojewódzkich w RC – 7.-8.10.2016 r. i wybory do Senatu Parlamentu RC – 7.-8.10.2016 r. (I tura),

15.-16.10.2016 r. (II tura) / Volby do zastupitelstev krajů v ČR – 7.-8.10.2016 a volby do Senátu Parlamentu ČR –

7.-8.10.2016 (I. kolo), 15-16.10.2016 (II. kolo)

 

W załączeniu prezentujemy tabele z wynikami wyborów w Rady Województwa Morawsko-Śląskiego i do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej w obwodzie wyborczym nr 73. Wracamy jeszcze do kampanii wyborczej Jerzego Cieńciały, kandydata popieranego przez WSPÓLNOTĘ-COEXISTENTIĘ, który uzyskał mandat senatora. ANO, Andreja Babiša zostało zwycięzcą wyborów wojewódzkich nie tylko w naszym regionie, ale także w skali ogólnokrajowej. W Województwie Morawsko-Śląskim (WMŚ) uzyskało poparcie 25,7% wyborców i ma 22 mandaty. Druga ČSSD uzyskała tylko 16,66% głosów i 14 mandatów, 5-procentowy próg wyborczy przekroczyły jeszcze KSČM (11,38%, 9 mandatów), KDU-ČSL (10,17%, 8 mandatów), SPD-SPO (7,02%, 6 mandatów), ODS (6,93%, 6 mandatów). Frekwencja wyborcza nie była zbyt wysoka. Marszałkiem WMŚ podczas pierwszej sesji, która odbyła się 10.11.2016 r., był wybrany Ivo Vondrák (ANO), natomiast Stanisław Folwarczny (ODS), radny narodowości polskiej, został wicemarszałkiem odpowiedzialnym za resort szkolnictwa, młodzieży i sportu. Przewodniczącą 15-osobowego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych jest Dana Forišková (KDU-ČSL), polską mniejszość narodową reprezentują w nim Tomasz Pustówka (ODS), Marcela Siemińska (ANO), Jan Branny (ODS), Andrzej Szyja (KDU-ČSL) i Paweł Kawulok (ČSSD). Wybory senackie zakończyły się porażką dotychczasowego senatora Petra Gawlasa (ČSSD), który w 1. turze zajął dopiero 4. miejsce. W 2. turze zmierzyli się Jerzy Cieńciała (Občané spolu a Nezávislí) i Pavla Golasowská (KDU-ČSL). Niezależny kandydat, popierany przez środowiska polskiej mniejszości narodowej, pokonał swoją rywalkę w stosunku 73,35:26,64. Frekwencja wyborcza była bardzo niska i wyniosła 15,83%. W skali całej Republiki Czeskiej najwięcej nowych senatorów ma KDU-ČSL.

 

V příloze zveřejňujeme tabulky s výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 73. Vracíme se ještě do volební kampaně Jiřího Cieńciały, kandidáta podporovaného COEXISTENTII-SOUŽITÍM, který získal mandát senátora. Vítězem krajských voleb, nejen v našem regionu, ale také na celostátní úrovni, je ANO Andreje Babiše. V Moravskoslezském kraji získalo podporu 25,7% voličů a má 22 mandáty. Druhá ČSSD získala pouze 16,66% hlasů a 14 mandátů. 5procentní volební prah překročily ještě KSČM (11,38%, 9 mandátů), KDU-ČSL (10,17%, 8 mandátů), SPD-SPO (7,02%, 6 mandátů), ODS (6,93%, 6 mandátů). Volební účast nebyla moc vysoká. Hejtmanem kraje byl na prvním zasedání zvolen Ivo Vondrák (ANO), naopak Stanisław Folwarczny (ODS), člen zastupitelstva polské národnosti, zůstal náměstkem hejtmana zodpovědným za resort školství a sportu. Předsedkyní 15-členného Výboru pro národnostní menšiny je Dana Forišková (KDU-ČSL), polskou národnostní menšinu zastupují v něm Tomasz Pustówka (ODS), Marcela Siemińska (ANO), Jan Branny (ODS), Andrzej Szyja (KDU-ČSL) a Pavel Kawulok (ČSSD). Porážku v senátních volbách utrpěl dosavadní senátor, Petr Gawlas (ČSSD), který v 1. kole zaujal teprve 4. místo. Ve 2. kole soupeřili Jiří Cieńciała (Občané spolu a Nezávislí) a Pavla Golasowská (KDU-ČSL). Nezávislý kandidát, podporovaný středisky polské národnostní menšiny, porazil soupeřku poměrem 73,35:26,64. Volební účast byla velmi nízká a to 15,83%. V rámci celé České republiky nejvíce nových senátorů má KDU-ČSL.

 

Wyniki wyborów do Senatu RC w poszczególnych gminach.

 

I. tura

II. tura

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

4.

 

Raška

Gawlas

Cieńciała

Golasowská

Pilch

Osoba

Cieńciała

Golasowská

 

ANO2011

ČSSD

"OSN"

KDU-ČSL

KSČM

Úsvit

"OSN"

KDU-ČSL

Czeski Cieszyn

1031

644

2187

830

327

166

1847

628

Kocobędz

56

36

133

55

11

14

104

34

Ropica

52

56

225

90

13

3

188

59

Trzyniec

1292

716

4139

1303

428

175

3570

1169

Wędrynia

122

65

1039

198

37

18

881

199

Nydek

57

62

305

80

33

10

240

68

Bystrzyca

164

147

757

199

60

23

641

212

Koszarzyska

7

11

76

11

5

0

57

16

Gródek

66

71

306

82

10

18

277

70

Milików

37

50

235

43

7

3

179

38

Nawsie

109

190

458

145

33

24

384

143

Jabłonków

123

521

589

334

27

22

482

323

Piosek

42

85

183

84

9

4

121

77

Pioseczna

40

86

132

47

8

4

88

69

Bukowiec

25

74

127

134

2

8

105

98

Łomna Dolna

25

28

111

54

6

0

80

43

Łomna Górna

10

32

21

25

2

1

23

29

Boconowice

7

25

56

27

0

4

53

24

Mosty k. Jabłonkowa

102

151

372

135

15

17

239

115

Hyrczawa

11

6

48

8

1

0

44

15

Wielopole

8

7

53

27

0

2

37

21

Rzeka

21

26

74

15

11

1

63

20

Ligotka Kameralna

65

61

137

41

17

7

132

36

Śmiłowice

45

26

113

44

10

5

82

44

Trzycież

55

24

96

51

14

7

73

39

Gnojnik

75

56

185

64

23

14

167

56

Trzanowice

49

43

145

76

8

11

109

65

Toszonowice Górne

23

12

43

19

7

4

38

8

Toszonowice Dolne

15

31

22

17

1

1

25

15

Domasłowice Dolne

66

39

83

55

22

30

50

21

Soběšovice

76

24

64

31

14

13

56

25

Źermanice

26

12

12

1

6

4

18

3

Lučina (Łucyna)

108

73

73

36

21

17

68

22

Raškovice

155

61

82

44

53

26

56

21

Błędowice Górne

214

83

127

73

71

28

87

35

Vyšní Lhoty

68

36

37

28

14

15

37

9

Morávka

98

60

47

77

30

7

49

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM

4545

3730

12892

4583

1350

806

10804

3925

 

Wyniki wyborów do Sejmiku woj. Morawsko-śląskiego w poszczególnych gminach.

 

 

frekw.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

 

ANO

ČSSD

KSČM

KDU-ČSL

SPD+SPO

ODS

STAN

TOP09

Piráti

NEZ

Pro Reg.

Úsvit

pow. Ostrawa-miasto

31,39%

23393

11840

9317

5628

5846

6288

4180

2346

2703

3816

1126

1069

pow. Karwina

27,51%

14433

11043

8472

4546

5184

3244

1451

834

1535

2089

445

1043

pow. Frydek-Mistek

33,00%

13675

9885

5348

8266

3452

3779

2981

1730

1485

895

489

895

pow. Opawa

31,16%

11191

7154

3655

5526

2683

2776

1934

3777

1341

669

980

611

pow. Nowy Jiczyn

31,51%

8798

6128

4037

5300

2402

3221

926

1163

1213

605

1301

665

pow. Bruntal

28,14%

5278

3702

3172

1117

1406

1411

1356

411

490

167

648

441

Čavišov

53,41%

39

20

28

22

8

22

60

6

6

4

1

0

Dolní Lhota

47,16%

196

71

42

59

25

63

28

14

18

8

9

2

Horní Lhota

44,70%

85

34

33

39

25

35

13

3

4

8

1

3

Hošťiálkovice

42,16%

155

81

48

43

35

48

34

19

15

29

15

9

Hrabová

40,22%

327

138

138

80

65

138

57

32

30

54

21

25

Klimkovice

41,85%

316

282

123

110

77

308

33

39

50

34

12

12

Krásné Pole

42,73%

252

146

95

111

43

84

43

25

29

26

6

12

Lhotka (OS)

45,74%

123

43

33

34

28

105

32

9

13

16

5

5

Mar. Hory a Hulváky

32,40%

753

386

303

182

173

181

90

73

117

539

34

50

Martinov

37,58%

121

42

36

34

31

29

9

10

9

16

8

5

Michálkovice

32,91%

220

77

178

41

62

50

30

27

37

56

3

14

Mor. Ostrava a Přívoz

29,10%

2393

1026

934

426

564

708

663

268

372

422

170

146

Nová Bělá

43,11%

151

78

76

113

35

62

23

30

24

32

4

6

Nová Ves

27,09%

37

27

6

11

13

14

8

0

6

18

2

2

Olbramice

38,12%

39

23

15

33

18

22

14

1

5

2

7

5

Ostrava-Jih

26,69%

6744

3411

2888

1166

2060

1410

999

532

739

960

218

287

Petřkovice

37,64%

233

136

69

76

45

114

46

29

25

52

8

17

Plesná

50,78%

150

76

86

71

31

54

28

21

16

23

5

3

Polanka nad Odrou

36,55%

447

208

117

122

91

154

60

52

49

76

11

22

Ostrava-Poruba

31,70%

5228

2870

2077

1034

1165

1168

739

477

566

628

227

216

Proskovice

40,65%

136

39

39

31

19

40

13

18

7

34

10

2

Pustkovec

44,27%

170

65

29

33

24

65

20

19

10

11

5

2

Radvanice a Bartovice

34,31%

479

209

190

89

124

145

225

32

39

63

10

32

Slezská Ostrava

29,83%

1410

738

531

251

274

371

218

180

173

226

57

56

Stará Bělá

44,58%

357

154

149

285

74

138

59

16

34

42

9

13

Stará Ves nad Ondř.

41,94%

246

138

92

72

59

72

51

22

18

45

16

18

Svinov

43,76%

497

188

131

159

90

163

77

40

46

70

26

9

Šenov

38,28%

492

296

215

299

135

153

53

48

60

70

14

22

Třebovice

51,75%

212

79

53

103

45

63

30

46

16

19

97

5

Václavovice

40,39%

154

83

78

95

28

32

32

24

21

31

4

11

Velká Polom

47,47%

213

62

77

30

33

46

208

10

27

15

5

5

Vítkovice

19,44%

252

191

112

69

96

63

47

30

33

38

9

29

Vratimov

32,68%

487

280

221

138

189

80

56

45

57

113

83

18

Vřesina (OS)

42,69%

252

116

65

131

52

80

27

143

30

29

10

10

Zbyslavice

45,22%

27

27

10

36

10

8

55

6

2

7

4

0

Olbrachcice

32,41%

171

178

143

151

74

63

64

14

19

14

9

12

Bogumin

26,96%

900

1613

436

223

377

287

76

78

110

247

27

65

Czeski Cieszyn

28,99%

1287

794

465

1264

396

662

101

78

162

99

35

75

Dziećmorowice

32,89%

320

133

169

99

92

64

105

4

36

37

6

27

Lutynia Dolna

32,18%

340

234

160

115

92

83

185

11

23

40

3

28

Dąbrowa

24,51%

68

50

45

10

24

12

2

2

6

5

4

7

Hawierzów

28,16%

4321

3157

3024

1076

1706

843

363

265

513

717

191

305

Błędowice Górne

38,24%

157

63

195

84

56

41

19

13

22

35

9

8

Sucha Górna

28,21%

194

145

185

84

75

52

172

14

24

11

4

22

Kocobędz

33,90%

80

49

13

94

19

22

4

2

11

3

2

7

Karwina

24,47%

3185

2409

1896

567

1107

472

119

134

302

127

56

175

Orłowa

22,88%

1561

1056

835

239

677

223

70

79

121

264

44

189

Piotrowice koło K.

34,27%

398

323

116

155

81

86

18

20

52

20

15

22

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pietwałd (KA)

29,60%

461

322

338

72

141

107

34

22

37

63

5

31

Rychwałd

32,70%

612

255

288

65

162

114

77

67

53

71

25

37

Stonawa

33,80%

128

78

48

113

34

24

20

5

20

1

3

6

Cierlicko

36,55%

250

181

116

135

71

89

22

26

24

335

7

27

Baška

36,47%

254

121

159

240

68

75

26

43

24

10

6

14

Bílá

35,69%

21

14

12

13

8

7

5

1

1

0

0

2

Boconowice

35,45%

12

33

6

40

0

10

6

1

0

1

0

4

Brušperk

39,99%

326

207

178

135

79

133

26

34

31

32

20

27

Bruzovice

35,00%

41

45

20

37

22

10

12

7

5

7

0

2

Bukowiec

37,91%

32

53

9

159

16

15

76

6

7

0

0

5

Bystrzyca

33,05%

216

463

68

195

68

129

59

34

32

7

9

27

Čeladná

44,19%

171

90

75

77

60

63

26

32

31

12

12

1

Dobrá

39,79%

247

141

93

271

59

40

25

23

20

13

12

14

Dobratice

31,87%

81

33

37

72

9

8

28

5

11

5

4

5

Domasłowice Dolne

30,70%

69

33

34

52

45

27

8

11

9

6

2

6

Łomna Dolna

34,84%

20

22

9

43

6

12

112

0

1

3

0

2

Toszonowice Dolne

35,56%

14

24

2

22

14

2

6

2

1

1

0

0

Fryčovice

34,91%

160

119

112

83

34

40

15

13

20

16

3

12

Frýdek Místek

28,70%

3705

2197

1556

1528

1004

754

313

447

454

194

113

199

Frýdlant nad Ostravicí

37,20%

679

364

304

325

146

127

502

102

66

26

20

30

Gnojnik

36,26%

96

83

36

95

19

16

13

6

10

6

0

13

Domasłowice Górne

36,41%

48

30

25

56

23

17

3

2

9

3

3

5

Łomna Górna

30,57%

14

17

3

29

1

4

19

2

0

1

1

0

Toszonowice Górne

26,83%

15

15

12

13

11

13

26

0

4

1

0

0

Gródek

38,78%

97

145

25

60

16

30

104

6

5

2

0

17

Herczawa

37,37%

9

21

16

5

5

4

10

1

0

1

0

0

Hukvaldy

41,22%

179

105

87

99

30

59

28

32

18

14

6

3

Jabłonków

36,32%

204

530

50

428

37

120

91

25

34

5

3

38

Janovice

35,12%

73

59

69

40

37

27

169

12

16

4

4

4

Káňovice

50,81%

34

15

5

14

12

11

10

8

2

5

0

2

Ligotka Kameralna

32,98%

70

81

27

69

11

23

15

7

5

3

4

3

Koszarzyska

39,19%

18

18

7

15

2

10

13

1

1

20

0

3

Kozlovice

35,13%

196

138

49

199

44

77

18

30

21

16

12

2

Krásná

31,92%

48

25

32

27

12

7

11

4

1

3

4

0

Krmelín

49,54%

263

116

77

104

61

105

46

33

25

28

9

12

Kunčice pod Ondř.

33,67%

147

73

52

115

42

57

14

18

15

11

7

9

Lhotka (FM)

36,09%

42

26

17

20

3

15

8

7

4

6

1

1

Lučina

36,40%

105

82

48

29

22

16

14

11

10

15

3

7

Malenovice

39,28%

42

23

10

44

6

22

17

22

8

2

1

3

Metylovice

38,26%

122

61

60

101

32

29

41

23

22

3

7

4

Milików

36,57%

61

117

16

64

12

28

41

5

9

6

1

3

Morávka

39,58%

104

61

47

53

8

20

19

11

13

4

12

3

Mosty koło Jabłonk.

26,34%

155

179

39

186

21

65

43

13

15

8

7

19

Nawsie

31,30%

161

271

52

145

55

73

85

8

14

11

6

11

Nižní Lhoty

35,05%

11

10

4

23

5

7

3

5

2

3

1

0

Nošovice

34,35%

119

29

21

42

16

12

4

15

5

4

0

3

Nydek

33,33%

109

174

31

71

20

35

46

9

10

5

2

10

Ostravice

35,53%

153

96

66

50

53

32

25

126

12

6

9

8

Palkovice

40,04%

223

141

118

144

76

57

40

122

29

14

5

13

Paskov

31,39%

291

146

141

59

74

94

31

43

34

20

8

5

Pazderná

28,51%

11

7

3

21

5

2

3

1

5

6

0

0

Pioseczna

43,22%

56

71

10

60

7

18

62

0

8

5

0

1

Piosek

29,97%

83

115

22

81

19

19

52

6

4

6

3

3

Pražmo

32,89%

62

24

40

42

17

10

16

3

10

5

2

4

Pržno

34,34%

65

37

15

37

20

17

37

13

11

3

1

0

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pstruží

38,80%

74

19

39

31

16

31

32

8

6

5

5

3

Raškovice

34,57%

118

53

148

30

38

32

9

30

13

5

3

8

Ropica

35,71%

95

80

23

115

27

25

8

6

10

7

7

10

Rzeka

37,19%

28

41

17

18

17

7

2

4

6

5

0

3

Řepiště

40,51%

155

87

77

39

41

46

28

27

11

18

5

9

Sedliště

41,61%

134

49

61

120

30

33

8

10

9

11

4

4

Śmiłowice

41,97%

87

38

7

45

22

11

5

9

7

2

1

1

Soběšovice

33,02%

78

33

25

29

16

9

4

6

10

14

1

2

Staré Hamry

36,21%

23

56

15

19

11

4

11

3

6

2

1

3

Staré Město (FM)

39,58%

146

39

38

65

54

29

16

20

12

9

3

2

Staříč

33,77%

169

94

73

70

48

45

9

9

12

10

5

9

Trzycież

33,70%

61

44

21

63

14

15

9

3

11

3

0

3

Sviadnov

38,72%

142

81

47

49

33

65

21

13

9

49

8

6

Trzanowice

42,43%

57

51

15

95

20

35

28

9

7

9

2

8

Trzyniec

28,38%

2284

1590

583

1143

449

604

237

136

191

102

108

238

Wielopole

46,98%

13

15

6

28

2

16

5

1

3

2

1

1

Wędrynia

42,41%

305

315

68

291

72

127

86

21

36

35

5

20

Vojkovice

28,68%

42

21

16

29

11

2

2

5

2

3

0

2

Vyšní Lhoty

31,98%

56

30

26

27

20

12

18

9

8

0

2

3

Žábeň

41,89%

54

39

29

28

28

20

21

9

6

12

5

1

Žermanice

28,90%

20

10

8

0

11

3

0

1

6

4

0

0

Bělá (OP)

32,50%

58

44

12

23

9

1

1

13

2

1

1

4

Bohuslavice

40,48%

142

50

17

172

41

15

9

39

21

12

9

5

Bolatice

38,80%

296

124

78

64

72

23

27

580

34

8

6

13

Branka u Opavy

36,15%

90

56

26

28

20

8

10

20

7

4

8

10

Bratříkovice

23,39%

7

2

0

5

1

2

2

3

0

0

0

1

Brumovice

30,45%

84

69

28

14

28

23

37

10

8

5

3

3

Březová

39,72%

66

58

43

79

27

3

112

7

7

1

1

7

Budišov nad Budišov.

23,77%

104

81

97

55

39

94

9

7

8

5

3

10

Budišovice

41,10%

53

17

13

38

3

16