********************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

8 – 8/2006 (1.12.2006)

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

********************************************************************************************************************

 

Zebranie Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty, Czeski Cieszyn / Schůze Polské národní sekce Soužití, Český Těšín, 24.10.2016 (inż. Stanisław Przyhoda, Edward Zaleski, inż. Wiesław Sikora, inż. Tadeusz Toman, Władysław Niedoba, Paweł Wania, Karol Madzia, inż. Józef Pietrus), foto: inż. Józef Toboła

 

Radni wybrani z list Ruchu Politycznego Wspólnota dziękują wszystkim wyborcom za głosy oddane na listy kandydackie Wspólnoty. Dziękujemy za poparcie i postaramy się nie zawieść zaufania wyborców. / Zastupitelé zvoleni z listin Politického hnutí Soužití děkují všem voličům za hlasy odevzdané na kandidátky Soužití. Děkujeme za podporu a budeme se snažit nezklamat očekávání voličů.

 

Obradowała Rada Wykonawcza / Jednala Výkonná rada

 

Rada Wykonawcza Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota na zebraniu 18.11.2006 r. w Czeskim Cieszynie oceniła wyniki wyborów i omówiła program na rok 2007. Referat z działalności Ruchu w zastępstwie prezesa przedstawił 1. wiceprezes, Wiesław Sikora, sprawozdanie Polskiej Sekcji Narodowej jej prezes, Władysław Niedoba, a Węgierskiej Sekcji Narodowej, Ludovit Balla. / Výkonná rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití na schůzi 18.11.2006 v Českém Těšíně zhodnotila výsledky voleb a projednala program na rok 2007. Referát o činnosti Hnutí přednesl v zastoupení předsedy 1. místopředseda, Wiesław Sikora, zprávu Polské národní sekce její předseda, Władysław Niedoba, a Maďarské národní sekce, Lajos Balla.

 

Konsul Sadowski zakończył misję / Konzul Sadowski ukončil misi

 

Po trwającej ponad rok misji dyplomatycznej 30.10 2006 r. konsul generalny RP w Ostrawie, Antoni Sadowski, oficjalnie zakończył misję i pożegnał się z przedstawicielami środowisk, z którymi miał okazję współpracować. Władysław Niedoba na łamach „Głosu Ludu“ (31.10.2006 r., „Oczami Zaolziaków“) stwierdził w imieniu Wspólnoty, że „z naszej strony trudno mówić o współpracy. Reprezentacja naszego ruchu zdążyła jednak przedstawić konsulowi jego cele i założenia i objaśnić okoliczności jego powstania“. / Po více než roční diplomatické misi 30.10.2006 generální konzul PR v Ostravě Antoni Sadowski ukončil misi a oficiálně se rozloučil se společenskými kruhy, se kterými spolupracoval. Władysław Niedoba sdělil redakci „GL“, „že z našeho hlediska nelze mluvit o spolupráci. Přesto delegace našeho hnutí stačila předat konzulovi cíle a záměry hnutí a vysvětlit okolnosti jeho vzniku“.

 

Dwujęzyczność w Trzyńcu / Dvojjazyčnost v Třinci

 

Jak przekazał prasie Wiesław Sikora („Głos Ludu“, 11.11.2006 r.) miejscowi Polacy powołali do życia komitet, który uchwali, o co będziemy zabiegać. „Nie będą to nazwy ulic, ale na pewno tablice na wjeździe i wyjeździe do miasta“. / Wiesław Sikora předal tisku informaci („GL“), že místní Poláci založili výbor, který se usnese, co budeme žádat. „Nebudou to názvy ulic, ale určitě tabule na vjezdu do města“.  

 

SNK ED ma prawo na dotację państwową / SNK ED má nárok na státní dotaci

 

Jak poinformowała czeska agencja prasowa (čtk) SNK ED ma prawo na pieniądze za mandaty do praskiego przedstawicielstwa z wyborów w 2002 roku. Sąd zdecydował, że Ministerstwo Finansów musi o roszczeniach partii ponownie zadecydować. „Nie idzie o te pieniądze, ale o realizację prawa“ – powiedziała po wyniesieniu werdyktu przewodnicząca partii, Jana Hybášková. Minister finansów ,Vlastimil Tlustý (ODS), nie chciał decyzji sądu komentować. / Jak sdělila česká tisková kancelář (čtk) SNK ED má nárok na peníze za mandáty do pražského zastupitelstva z voleb v roce 2002. Soud rozhodl, že Ministerstvo financí musí o nároku strany znovu rozhodnout. „Nejde o ty peníze, ale o naplnění práva“ – řekla po vynesení rozsudku předsedkyně strany, Jana Hybášková. Ministr financí, Vlastimil Tlustý (ODS), nechtěl rozhodnutí soudu komentovat.

 

Zebranie Rady Wykonawczej odbędzie się w sobotę 9.12.2006 r. o godz. 11:00 w Pradze (Węgierski Ośrodek Kultury). / Schůze Republikové rady se koná v sobotu 9.12.2006 v 11:00 h v Praze (Maďarské kulturní středisko).

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej i spotkanie z radnymi Wspólnoty odbędzie się w poniedziałek 18.12.2006 r. o godz. 16:30 w Kocobędzu (Dom PZKO). / Schůze výboru Polské národní sekce a setkání se zastupiteli Soužití se koná v pondělí 18.12.2006 v 16.30 h v Chotěbuzi (Dům PZKO).

 

Činnost Maďarské národní sekce (MNS) Politického hnutí Coexistentia-Wspólnota-Soužití-Egüttélés-Spivżittja (ze zprávy pro zasedání Výkonné rady dne 30.9.2006 v Českém Těšíně)

 

    Zpráva ve zkratce podává pohled na práci MNS za období od poslední schůze Republikové rady hnutí 13.5.2005, která byla zaměřena zejména na plnění plánu práce MNS na letošní rok, a také k zabezpečení neplánovaných, operativních úkolů, které v uplynulém období obohatily naší činnost. Z aktivit MNS, které již tradičně se vyskytují v našich ročních plánech práce, je třeba připomenout květnovou pietní akci na památku padlých maďarských vojáků, kteří obětovali své životy na záchranu českých občanů v Ráji u Zlaté koruny v posledních dnech druhé světové války. Stejně úspěšně se vydařila vzpomínková akce u památníku hraběte Jánose Esterházyho v červnu v Mírově. Památník byl za naší účasti, se šlechetným sponzorským přispěním našeho člena ing. Pálffyho, důstojně obnoven a rozsáhlé vzpomínkové hodnocení zveřejněno v menšinovém listě Prágai Tükör (Pražské zrcadlo). MNS bude nadále usilovat o plnou rehabilitaci tohoto martyra maďarské menšiny v ČR. Na vzpomínkovou oslavu Dne sv. Štěpána v Praze, která se již tradičně koná každoročně 20. srpna, MNS pozvala k spoluúčasti zástupce všech maďarských menšinových organizací z ČR i hostů ze Slovenska.

    Z plánovaných úkolů v současnosti se připravuje oslava jubilejního 50. výročí maďarské revoluce v roce 1956. Skutečnost, že grémium sekce s kompetentními aktivisty se schází každý týden, poskytuje značnou podporu při naplňování plánovaných a zajišťování aktuálních akcí Sekce a úkolů vyplývajících z usnesení Republikové rady a Výkonné rady hnutí. Na těchto neformálních zasedáních grémia se průběžně sleduje a hodnotí práce jednotlivých komisí MNS a také přehled o činnosti dalších maďarských organizací, jejichž zaměření je spjato s činnosti MNS a v jejichž vedení působí naší členové. Z nich rád bych připomenul aktivity v přípravě založení Sdružení maďarských lékařů a zdravotníků ČR, přípravu činnosti Společnosti Artura Görgeyho a Maďarského hospodářského sdružení v ČR.

    Je potěšitelné, že o těchto, ale i o dalších aktivitách MNS, jsou informování v poslední době prostřednictvím ČTK i čtenáři „Új szó“ na Slovensku a „Népszabadság“ v Maďarsku. Je to také tím, že v posledním období nebývale vzrostla prestiž a uznání politické činnosti MNS v rámci Coexistentie-Együttélés. Významný podíl na to měl pořádaný MNS mezinárodní seminář v Praze o právech menšin v Evropské unii „15 let v politice o právech menšin v ČR“, za účasti našich a zahraničních znalců této problematiky a vzácných hostů. Mimořádným ohlasem tomu přispěla také kladná odpověď tehdejšího premiéra ČR, Jiřího Paroubka, na dopis předsedy COEX, dr. László Kocsise, s požadavkem o stejné uznání nepravosti prováděných na základě tzv. kolektivní viny, oznámených na adresu poškozených německých antifašistů – bývalých občanů ČR, i na maďarskou, resp. i polskou menšinu, které utrpěly stejné příkoří.

    Významná činnost Hnutí a MNS v zastupování politických zájmů maďarské menšiny v ČR byl náležitě oceněn, jak v dopise tak osobním vyjádření prezidenta MR, László Sólyoma v první polovině letošního roku, tak v odpovědi nové ministryně zahraničních věcí MR, Kinga Gönczové na dopis předsedy Hnutí. V dalším období budeme věnovat pozornost koordinaci a prohloubení spolupráce s ostatními organizacemi maďarské menšiny ČR, zlepšovat kontakty na kompetentní instituce menšinové politiky v MR a udržovat úroveň současně velmi dobré spolupráce s velvyslanectvím MR v ČR a Maďarským Kulturním Institutem v Praze.

Ing. László Derian, úřadující předseda MNS

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej / Schůze výboru Polské národní sekce

 

    Zebranie odbyło się 24.9.2006 r. Prezes sekcji, Władysław Niedoba, w imieniu członków zarządu pogratulował kandydatom, którzy zdobyli mandat. Wyborcom podziękował  za poparcie. Informację opublikował „Głos Ludu“ z 4.11.2006 r. („Raczej dobrze“). Wyniki wyborów komunalnych oceniono jako „raczej dobre“, lepsze wyniki oczekiwano w miastach, gdzie wystawiono listy koalicyjne z SNK ED. Wspólnota nadal będzie współpracować z SNK ED, bo innej alternatywy nie ma. Przyjęto uchwałę. / Schůze se konala 24.9.2006. Předseda sekce, Vladislav Niedoba, jménem členů výboru poblahopřál kandidátům, kteří získali mandát. Voličům poděkoval za podporu. Informaci zveřejnil v „GL“. Výsledky komunálních voleb byly zhodnoceny jako „raději dobré“, lepší výsledky byly očekávány ve městech, kde byly přihlášeny koalice se SNK ED. Soužití bude nadále spolupracovat se SNK ED, jiné možnosti není. Bylo přijato usnesení.

Uchwała / Usnesení

* Zarząd PSN przyjmuje do wiadomości sprawozdanie prezesa PSN W. Niedoby i informację sekretarza RW T. Tomana o wynikach wyborów komunalnych 20.-21.10.2006 r. / Výbor PNS bere na vědomí zprávu předsedy PNS a zprávu tajemníka VR o výsledcích komunálních voleb 20-21.10.2006.

* Zarząd PSN zobowiązuje prezesa PSN W. Niedobę, aby po uzgodnieniu z prezesem COEX L. Kocsisem wystosował listy gratulacyjne radnym COEX. / Výbor PNS ukládá předsedovi PNS, aby po dohodě s předsedou COEX, L. Kocsisem, zaslal gratulační dopisy zastupitelům COEX.

* Zarząd PSN zobowiązuje prezesa PSN W. Niedobę, aby uzgodnił z L. Kocsisem wysłanie listu do prezesa SNK ED Jany Hybáškowej. / Výbor PNS ukládá V. Niedobovi, aby dohodl s L. Kocsisem zaslání dopisu předsedkyni SNK ED, Janě Hybáškové.

* Zarząd PSN zobowiązuje wiceprezesa COEX W. Sikorę, aby zaprosił wojewódzkiego pełnomocnika SNK ED Pavla Prejdę na zebranie RW w celu wstępnego uzgodnienia strategii do wyborów senackich i okregowych w 2008 roku i ewentualnych przedwczesnych wyborów parlamentarnych. / Výbor PNS ukládá místopředsedovi COEX, aby pozval krajského zmocněnce SNK ED, Pavla Prejdu, na schůzi VR za účelem předběžného projednání volební strategie do senátních a krajských voleb v 2008 roce a případně i předčasných parlamentních voleb.

* Zarząd PSN zobowiązuje W. Sikorę omówić z prezesem Kongresu Polaków Józefem Szymeczkiem sytuację w „Głosie Ludu“ i przedstawić punkt widzenia COEX. / Výbor PNS ukládá W. Sikorovi, aby projednal s předsedou Kongresu Poláků, J. Szymeczkem situaci v „GL“ a sdělil mu názor COEX.

* Zarząd PSN zobowiązuje członka RW J. Tobołę, aby odbył rozmowę z Bogusławem Chwajolem w sprawie jego ewentualnej kandydatki w wyborach senackich w 2008 r. / Výbor PNS ukládá J. Tobolovi, aby projednal s B. Chwajolem jeho případnou kandidátku v senátních volbách v 2008 roce.

* Zarząd PSN zobowiązuje J. Tobołę przygotować do 30.1.2007 r. wytyczne metodyki wykorzytania europejskich funduszy programowych (do lutowego numeru „Wiadomości“). / Výbor PNS ukládá J. Tobolovi, aby připravil do 30.1.2007 metodický projekt využití evropských programových fondů (do únorového čísla „Zpráv“).

* Zarząd PSN zobowiązuje J. Tobołę opracować zasady powołania i działania gremium strategicznego COEX. / Výbor PNS ukládá J. Tobolovi zpracovat zásady zřízení a činnosti strategického grémia COEX.

* Zarząd PSN zobowiązuje W. Niedobę pozyskać dane osobowe radnych COEX i zapraszać ich 2 razy rocznie za zebrania PSN. / Výbor PNS ukládá V. Niedobovi získat osobní údaje zastupitelů COEX a zvát je 2 krát ročně na schůze PNS.

* Zarząd PSN upoważnia W. Niedobę do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnymi członkami organów naczelnych COEX (RW, RR). / Výbor PNS zmocňuje V. Niedobu, aby provedl rozhovor s případnými členy ústředních orgánů COEX (VR, RR).

 

Spis członków przedstawicielstw gminnych (miejskich) wybranych w wyborach komunalnych 20-21.10.2006 z list ruchu politycznego Wspólnota / Seznam členů obecních (městských) zastupitelstev zvolených v komunálních volbách 20.-21.10.2006 z kandidátních listin politického hnutí Soužití

 

Listy ruchu politycznego Coexistentia-Soužití-Wspólnota:

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna (1) – mgr. Jan Czapek,

Petrovice u Karviné / Piotrowice koło Karwiny (1) – inż. Stanisław Konkolski,

Stonava / Stonawa (1) – inż. Ryszard Polednik,

Albrechtice / Olbrachcice (1) – MUDr Stanisław Kowalski,

Chotěbuz / Kocobędz (3) – Bronisław Mrózek, Władysław Niedoba, MVDr Stanisław Kabot,

Třanovice / Trzanowice (1) – Beata Nowok,

Ropice / Ropica (2) – Paweł Wania, Tadeusz Kotas,

Třinec / Trzyniec (1) – MUDr Izabela Frencl,

Vendryně / Wędrynia (5) – Bogusław Raszka, Stanisław Samek, inż. Bronisław Zawada, inż. Jerzy Macura, mgr. Marta Roszka,

Nýdek / Nydek (2) – inż. Michał Milerski Ph.D., Stanisław Szturc,

Košařiska / Koszarzyska (1) – Alina Kożdoń,

Hrádek / Gródek (3) – Paweł Pilch, Danuta Cieślar, MVDr Roman Polok,

Milíkov / Milików (5) – Czesław Heczko, inż. Karol Klimek, CSc., Józef Wacławek, Jan Sikora, Anna Cieślar,

Návsí / Nawsie (2) – Stanisław Lisztwan, mgr. Bogdan Hajduk,

Jablunkov / Jabłonków (1) – Bronisław Goryl,

Písek / Piosek (1) – Karol Michalik,

Bukovec / Bukowiec (4) – inż. Robert Kulig, Tadeusz Lipowski, Andrzej Bielesz, Roman Czepczor,

Dolní Lomná / Łomna Dolna (1) – inż. Stanisław Czudek.

Listy stowarzyszenia ruchu politycznego Coexistentia-Soužití-Wspólnota i kandydatów niezależnych:

Karviná / Karwina (3) – mgr. Petr Dyszkiewicz (kandydat niezależny – „Naše Karvinsko“), mgr. Wiesław Farana (proponowany przez ruch polityczny Coexistentia-Soužití-Wspólnota), MUDr Krystyna Jonszta (kandydat niezależny – „Naše Karvinsko)

Těrlicko / Cierlicko (1) – mgr Barbara David (proponowana przez ruch polityczny Coexistentia-Soužití-Wspólnota)

 

WYNIKI WYBORÓW KOMUNALNYCH W MIASTACH

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB VE MĚSTECH

 

Karwina / Karviná (41): frekwencja / účast: 27,07%, mandaty: KSČM – 15, ČSSD – 12, ODS – 9, sdružení COEX, SNK ED, „Naše Karvinsko“ – 3, KDU-ČSL – 2, radni / zastupitelé: KSČM (mgr. Antonín Petráš – 5310, Josef Adámek – 5208, Pavel Halada – 4362, Ing. Vlasta Svačinová – 4300, Tomáš Gallik – 4277, Ing. Irena Hanslerová – 4263, JUDr. Oldřich Králík – 4249, Karel Wiewiórka – 4222, Jaroslav Krótki – 42134, Blažena Boháčová – 4197, Květoslava Ženožičková – 4168, Takis Mesocharidis – 4124, mgr. Lydie Lindáková – 3748), ČSDD (MUDr. Radek Sušil – 4218, Tomáš Hanzel – 4073, Ing. Ladislav Šincl – 3958, Ing. Jan Wolf – 3954, Ing. Dalibor Závacký – 3881, Ing. Lukáš Raszyk – 3828, JUDr. Karin Němcová – 3824, Stanislav Sobel – 3806, Pavel Straka – 3785, Petr Madea – 3748, Bohdana Černá – 3745, Bc. Miloslav Pawlica – 3707), ODS (Ing. Zbyněk Gajdacz – 2887, mgr. Petr Juras – 2808, mgr. Roman Hamrus – 2803, mgr. Jaromír Spáčil – 2791, MUDr. Hana Borská – 2752, Ing. Hynek Orság – 2742, Ing. Lada Pluhařová – 2734, Ing. Jaroslav Krupka – 2678, Henryk Kubienka – 2654), COEX, SNK ED, „Naše Karvinsko“ (mgr. Petr Dyszkiewicz – 1287, mgr. Wiesław Farana – 1186, MUDr. Krystyna Jonszta – 1125), KDU-ČSL (Ing. Oldřich Brdíčko – 1087, JUDr. Luděk Vebera – 835).  

Hawierzów / Havířov (43): frekwencja / účast: 31,98%, mandaty: ODS – 14, KSČM – 13, ČSSD – 12, Hnutí pro Havířov – 4, decyzją sądu wyniki wyborów były unieważnione / soudním rozhodnutím výsledky voleb byly zrušeny.

Orłowa / Orlová (35): frekwencja / účast: 24,67%, mandaty: ČSSD – 9, KSČM – 8, ODS – 7, SNK ED – 4, Levý blok – 3, Nezávislí – 2, Hnutí za práva občanů – 2, radni / zastupitelé: ČSSD (mgr. Dagmar Horvátová – 1525, MUDr. Jiří Michalík – 1429, JUDr. Vladimír Polášek – 1422, mgr. Robert Lindert – 1421, Petr Poledník – 1390, Dr. Jaromír Kuča – 1378, Rudolf Štěrba – 1373, mgr. Radim Klein – 1361, mgr. Lubomír Kajan – 1349), KSČM (Marie  Pustelniková – 1452, Johana Havrdlíková – 1325, mgr. Dagmar Klimecká – 1290, Miroslav Koláček – 1269, Petr Koláček – 1233, Eduard Muryc – 1129, RNDr. Ladislav Bernatík – 1157, Miroslav Pavlík – 1138), ODS (Ing. Ivo Kotaba – 1046, Eva Vichrová – 1035, Martin Sliwka – 1011, Lukáš Míček – 1004, Vítězslav Víteček – 1002, Václav Lukášek – 980, Silvie Tůmová – 957), SNK ED (Doc. MUDr. Bogusław Chwajol, CSc. – 1053, PaedDr. Radislav Mojžíšek – 956, mgr. Jana Šertlerová – 775, Ing. František Žmolík – 722), Levý blok (JUDr. Vladimír Farana – 947, mgr. Zdeněk Nowák – 516, Jaroslava Kuzníková – 491), Nezávislí (Doc. Ing. Václav Kafka, CSc. – 729, Svatava Horáčková – 626), Hnutí za práva občanů (mgr. Ludica Turčanová – 578, mgr. Zoja Chramosová – 568).     

Bogumin / Bohumín (23): frekwencja / účast: 39,99%, mandaty: ČSSD – 16, ODS – 5, KSČM – 2, radni / zastupitelé: ČSSD (Ing. Petr Vícha – 4667, mgr. Věra Pálková – 4375, MUDr. Vojtěch Balcárek – 4349, Ing. Josef Plášil – 4266, Kamila Smigová – 4263, Vilém Banert – 4186, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA – 4170, Ing. Petr Dluhý – 4159, Marie Neudertová – 4132, Igor Bruzl – 4170, Ing. Alfréd Michalik – 4131, Roman Honysz – 4107, Bc. Jaroslava Krömerová – 4096, Ing. Jiří Knot – 4023, Dušan Krosčen – 3984, Marcela Ciprichová – 3933), ODS (Ing. Kamil Drobek – 1522, mgr. Pavel Drobil – 1482, RNDr. Marta Bočková – 1446, mgr. David Maryška – 1408, Ing. Vladimír Šmíd – 1320), KSČM (Ernest Suchý – 1017), mgr. Zdeněk Veselý – 1012).   

Pietwałd / Petřvald (15): frekwencja / účast: 39,99%, mandaty: ODS – 6, ČSSD – 5, KSČM – 2, radni / zastupitelé: ODS (Ing. Václav Holeček – 940, Valerie Pěršalová – 771, Zdeněk Šlachta – 701, Ing. Marcela Šafráková – 680, Marie Pavlícová – 637, Bc. Miroslav Piper – 631), ČSSD (Jarmila Skálová – 868, mgr. Šárka Němcová – 724, Petr Přeček – 696, Ing. Osvald Pencek – 688, Bc. Petr Dvořáček – 621), KSČM (Jana Jaglařová – 524, Jiří Novák – 510, Ing. Miroslav Durčák – 488), SNK ED (Ivo Tvrdoň – 271). 

Rychwałd / Rychvald (15): frekwencja / účast: 43,48%, mandaty: ČSSD – 6, ODS – 4, KSČM – 3, Strana zelených – 1, Nezávislí – 1, radni / zastupitelé: ČSSD (Bc. Jiří Absolon – 1200, Ing. Ivan Širocký – 1035, mgr. Jana Muchová – 991, Vladimír Škuta – 925, Šárka Kapková – 875, Ing. Petr Waloszek – 581), ODS (Vlasta Matonogová – 668, MUDr. Jarmila Horáková – 650, mgr. Ivana Janíková – 576, Zdeněk Kopka – 5620), KSČM (Lubomír Skýba – 511, Ing. Miroslav Pěgřímek – 493, Stanislav Tvardek – 457), Strana zelených (Ing. Marcel Zvarík – 322), Nezávislí (Ing. Zdeněk Noga – 285)  

Czeski Cieszyn / Český Těšín (27): frekwencja / účast: 35,39%, mandaty: KDU-ČSL – 6, ODS – 6, ČSSD – 4, Nestraníci – 3, Hnutí pro Těšín – 3, KSČM – 3, Volba pro město – 2, radni / zastupitelé: KDU-ČSL (Ing. Vít Slováček – 1760, mgr. Jan Czudek – 1345, MUDr. Stanisław Sikora – 1310, MUDr. Ladislav Langner – 1301, Ing. Kateřina Pindejová – 1258, mgr. Boleslav Slováček – 1227), ODS (PaedDr. Milan Pecka – 1423, Ing. Rostislav Zabystrzan – 1313, Marek Kufa – 1980, MUDr. Adam Donocik – 1219, mgr. Jan Branny – 1183, Ing. Tadeusz Cichy – 1128), ČSSD (MUDr. Tomáš Nykel – 1239, Karel Kula – 1059, Emil Morávek – 989, mgr. Ivona Gryčová – 987), Nestranící (MUDr. Tomasz Henner – 1253, mgr. Stanisław Folwarczny – 940, Ing. arch. Czesław Mendrek – 854), Hnutí pro Těšín (Zdeněk Budínský – 902, MUDr. Petr Štětinský – 736, mgr. Marek Ježek – 678), KSČM (Viliam Šuňal – 768, Karol Prymus – 744, Ing. Eva Brodová – 726), Volba pro město (Janina Putniorzowa – 1019, Ewa Santarius – 879).

Trzyniec / Třinec (33): frekwencja / účast: 33,36%, mandaty: Sdružení nezávislých „Osobnosti pro Třinec“ – 7, SNK ED a nezávislí kandidáti – 6, ČSSD – 6, ODS – 5, Nezávislí – 3, KSČM – 3, KDU-ČSL – 2, COEX – 1, radni / zastupitelé: Sdružení nezávislých „Osobnosti pro Třinec“ (RNDr. Věra Palkovská – 3029, mgr. Petr Šiška – 2811, Radim Kozlovský – 2518, mgr. Karel Bieringer – 2128, MUDr. Štěpán Rucki – 2101, mgr. Ivo Kaleta – 1994, Eva Kiedroňová – 1923), SNK ED+KN (Ing. Igor Petrov – 2743, Anna Gavendová – 2405, Stanisław Sajdok – 2172, Ing. Jerzy Möhwald – 2117, MUDr. Zdeněk Uhlář – 2046, PhDr. Milada Hejmejová – 2026), ČSSD (Ing. Miroslav Doseděl – 2303, mgr. Radim Turek – 1953, MUDr. Radana Šoltésová – 1010, JUDr. Jana Kantorowa – 1893, Martin Sikora – 1850, MUDr. Jan Větech – 1807), ODS (Ivo Kantor – 1836, MUDr. Petr Kozák – 1814, mgr. Ivo Klen – 1735, mgr. Radim Přeček – 1669, MUDr. Bogusław Strabawa – 1126), Nezávislí (Ing. Jan Ferenc – 1769, mgr. Ladislav Vrátný – 1274, MUDr. František Hampl – 1161), KSČM (Ing. Miroslav Boublík – 1960, Alena Kostková – 1321, Jaroslav Hýbl – 1303), KDU-ČSL (JUDr. Jitka Kyvalská – 1299, Ing. Michael Trojka – 1101), COEX (Izabela Frencl – 784).  

Jabłonków / Jablunkov (21): frekwencja / účast: 35,39, mandaty: Sdružení nezávislých – 8, KDU-ČSL – 4, ODS – 4, ČSSD – 2, Nezávislí – 2, COEX – 1, radni / zastupitelé: Sdružení nezávislých (Petr Sagitarius – 965, Stanisław Jakus – 841, mgr. Jana Sagitariová – 681, Jan Gomola – 664, Ing. Jan Czudek – 651, Ing. David Sventek – 648, Ing. Oldřich Volný – 590, Mirosław Slowiaczek – 519), KDU-ČSL (Ing. Alojzy Jakubik – 569, Tomáš Hanzlík – 436, mgr. Jolana Rucká – 392, mgr. Marta Murínová – 336), ODS (mgr. Dagmar Adamová – 521, MUDr. Jiří Bojko – 432, Martin Tvrzník – 377, Leo Legerský – 324), ČSSD (Petr Gawlas – 352, Václav Pospíšil – 352), Nezávislí (Ing. Andrzej Göbel – 268, MUDr. Marek Piegza – 243), COEX (Bronisław Goryl – 268).    

Szonów / Šenov (21): frekwencja / účast: 46,40, mandaty: ODS – 7, ČSSD – 6, KDU-ČSL – 4, KSČM – 4, radni / zastupitelé: ODS (mgr. Dagmar Kuchařová – 868, mgr. Žofie Bartlová – 820, Ing. Zdeněk Stach – 744, Ing. Jana Vašíčková – 735, Ing. Martin Tesař – 717, Stanislav Mrlina – 661, Ing. Nicol Kalcovská – 620), ČSSD (Ing. Jan Blažek – 660, Martin Vaculík – 625, Ing. Antonín Ševčík – 601, PaedDr. Radmila Dobešová – 593, mgr. Miluše Valová – 577, Radomír Bednařík – 557), KDU-ČSL (Štěpán Pinkava – 637, mgr. Martin Stolář – 557, MUDr. Tomáš Šlachta – 469, Ing. Jiří Spratek – 451), KSČM (Ladislav Holuba – 492, Otakar Wunsche – 476, Petr Klimša – 454, Petr Smékal – 449).   

 

WYNIKI WYBORÓW KOMUNALNYCH W GMINACH

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V OBCÍCH

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (15): frekwencja / účast: 41,05 %, mandaty: ODS – 4, KSČM – 4, ČSSD – 2, Nezávislí – 2, KDU-ČSL – 2, COEX – 1, radni / zastupitelé: ODS (mgr. Eva Šipulová – 432, Jan Wolf – 419, Mgr. Pavel Buzek – 418, Ing. Pavel Lukaščík – 386), KSČM (Ing. Josef Lindner, MBA – 514, František Kryska – 427, Ing. Miloslav Mžyk – 384, Ing. Miroslav Lukaščík – 355), ČSSD (Pavla Petrová – 415, MUDr. Jana Gavlasová – 375), Nezávislí (Bc. Jan Fismol – 431, mgr. Zdeňka Rončková – 371), KDU-ČSL (mgr. Jana Josieková – 362, mgr. Petr Kovařík – 322), COEX (mgr. Jan Czapek – 151).

Dąbrowa / Doubrava (11): frekwencja / účast: 37,04 %, mandaty: SNK ED – 4, Nezávislí – 2, KSČM – 2, ČSSD – 2, KDU-ČSL – 1, radni / zastupitelé: SNK ED (Ing. Květuše Szyroká – 179, Radomíra Jasenková – 179, Pavel Slavík – 139, Jaroslav Koláček – 146), Nezávislí (mgr. Monika Kozubková – 131, Ing. Jan Hanzel – 65), KSČM (Roman Wacławiec – 104, Pavel Liberda – 73), ČSSD (Otto Bulawa – 85, Vojtěch Szabo – 69), KDU-ČSL (Ing. Jan Baroš – 82).

Dziećmorowice / Dětmarovice (15): frekwencja / účast: 47,67 %, mandaty: KSČM – 6, ODS – 4, ČSSD – 2, Nezávislí – 2, KDU-ČSL – 1, radni / zastupitelé: KSČM (Ing. Lumír Mžik – 859, Ing. Václav Kaděra – 624, Dagmar Šnapková – 617, Alois Tomica – 566, Bohuslav Hanusek – 565, Jan Posker – 355), ODS (Ing. Martin Pasz – 393, Ing. Leonard Mynář – 385, PhD. Ing. Ivo Bednár – 357, Petr Kopel – 352), ČSSD (Ing. Ladislav Rosman – 357, Josef Tomíček – 294), NEZ (mgr. Libor Stáňa – 372, Ing. Miroslav Kozel – 304), KDU-ČSL (Zdeňka Foltýnová – 349). 

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (21): frekwencja / účast: 44,64 %, mandaty: ODS – 8, ČSSD – 7, KSČM – 2, KDU-ČSL – 2, Sdružení nezávislých „Petrovice“ – 1, COEX – 1, radni / zastupitelé: ODS (Ing. Petr Trojek – 734, Ing. Jindřich Reclík – 611, mgr. Bořivoj Vlček – 601, Alice Sznapková – 577, Jiří Kubačka – 557, Ing. Lubomír Vojáček – 528, Jiří Volek – 515, Ing. Dagmar Brokešová – 504), ČSSD (PhD. Ing. Marian Lebiedzik – 584, Ing. Marian Barteczek – 573, Ing. Lubomír Cieslar – 573, Petr Kašík – 548, MUDr. Zdeněk Bělík – 541, Bruno Kencki – 539, Jaromír Krótki – 457), KSČM (Taťána Kolondrová – 275, Andrzej Trzaskalik – 203), KDU-ČSL (Ing. Helena Jastrzembská – 249, MUDr. Oldřich Barteczek – 244), Sdružení nezávislých (Ing. Jan Podstawka – 201), COEX (Ing. Stanisław Konkolski – 149).

Stonawa / Stonava (7): frekwencja / účast: 58,46 %, mandaty: Nestraníci – 2, KDU-ČSL – 1, KSČM – 1, COEX – 1, ČSSD – 1, ODS – 1, radni / zastupitelé: Nestraníci (Ing. Andrzej Feber – 454, Ing. Ladislav Jelen CSc. – 355), KDU-ČSL (Ing. Tomáš Bařák – 259), KSČM (Viktor Topiarz – 228), COEX (Ing. Ryszard Polednik – 182), ČSSD (Anna Wicherková – 177), ODS (Ing. Jan Lipka – 150).

Olbrachcice / Albrechtice (15): frekwencja / účast: 45,87 %, mandaty: KSČM – 5, ODS – 4, ČSSD – 3, COEX – 1, KDU-ČSL – 1, US-DEU – 1, radni / zastupitelé: KSČM (Ing. Vladislav Šipula – 776, Józef Greń – 550, Karel Svoboda – 490, Monika Palowská – 475, Andrzej Wygrys – 474), ODS (mgr. Pavla Martinková – 541, RNDr. Adam Bojko – 454, Ing. arch. Piotr Kalina – 444, Ing. Henryk Feber – 439), ČSSD (Juraj Legindi – 435, Ing. Jaromír Pawlas – 364, Ing. Marek Chodura – 281), COEX (MUDr. Stanisław Kowalski – 384), KDU-ČSL (Bernadetta Sikorová – 228), US-DEU (mgr. Andrzej Santarius – 191).

Sucha Górna / Horní Suchá (15): frekwencja / účast: 42,26 %, mandaty: SNK ED – 7, ČSSD – 3, KSČM – 3, ODS – 2, radni / zastupitelé: SNK ED (Ing. Jan Lipner – 824, Josef Žerdík – 811, mgr. Edward Rychlik – 531, Ing. Piotr Chlebik – 624, Bronisław Zyder – 603, Ing. Marian Weiser – 559, PeadDr. Jaromír Zelníček – 533), ČSSD (Ing. Karol Siwek – 386, MUDr. Dáša Pastuchová – 381, Rudolf Moldrzyk – 352), KSČM (Tomáš Stefan – 344, Eugeniusz Faja – 326, Jan Charvát – 325), ODS (Ing. Ivo Jančar – 202, Mgr. Krystyna Mrózek – 199).

Błędowice Górne / Horní Bludovice (15): frekwencja / účast: 53,82 %, mandaty: KSČM – 6, Sdružení nezávislých – 4, KDU-ČSL – 3, ČSSD – 2, radni / zastupitelé: KSČM (Ing. Zdeněk Knyč – 355, Emanuel Klimša – 349, mgr. Alena Prymusová – 338, Ing. Miloslav Lička – 309, Lumír Kulig – 278, Ing. Ivan Večerek – 221), SK (Ing. Blažena Knyblová – 297, Olga Santariusová – 267, Soňa Dustorová – 243, Miroslav Křibík – 239), KDU-ČSL (mgr. Karel Liberda – 275, Marie Knoppová – 244, Petr Smejkal – 202), ČSSD (mgr. Michael Dostál – 179, František Pitucha – 172).  

Cierlicko / Těrlicko (15): frekwencja / účast: 43,38 %, mandaty: ODS – 4, ČSSD – 3, Sdružení nezávislých „OS za slušnou radnici“ – 2, KSČM – 1, Nezávislí – 1, SNK ED – 1, KDU-ČSL – 1, Sdružení COEX + NK – 1, Těrlická koalice – 1, radni / zastupitelé: ODS (mgr. Lydie Vašková – 554, Ladislav Chroboczek – 432, MUDr. Eliška Szeligová – 405, Antonín Waszek – 392), ČSSD (ing. Miroslav Fojtík – 394, mgr. Renata Dudová – 346, Ing. Zdeně Petrů – 343), SN „OS za slušnou radnici“ (JUDr. Vanda Bielecká – 300, mgr. Radomíra Jašková – 284), KSČM (Miroslav Svábek – 223), NEZ (Martin Polášek – 209), SNK ED (Bohumír Zajíc – 203), KDU-ČSL (Ing. Josef Macura – 200), COEX (mgr. Barbara David – 193), TK (Ing. Wawrzyniec Fójcik – 192). 

Kocobędz / Chotěbuz (15): frekwencja / účast: 57,08 %, mandaty: KDU-ČSL – 8, ČSSD – 4, COEX – 3, radni / zastupitelé: KDU-ČSL (Ing. Martin Pinkas – 409, Eva Hajduková – 328, Jaroslav Smelik – 253, Renata Buczková – 241, Ing. Stanisław Klimek – 220, Janina Kajfoszowa – 211, Stanisław Bocek – 204, Pavel Drong – 183), ČSSD (Stanislav Harok – 308, Blanka Bušfyová – 205, Jan Michel – 160, Milan Mišún – 157), COEX (Ing. Bronisław Mrózek – 180, MVDr. Stanisław Kabot – 117, Władysław Niedoba – 99). 

Ropica / Ropice (15): frekwencja / účast: 52,60 %, mandaty: Sdružení nezávislých „Za Ropici zdravější“ – 8, Sdružení nezávislých „Za rozvoj Ropice“ – 5, COEX – 2, radni / zastupitelé: SN „Za Ropici zdravější (Ing. Jan Bazgier – 418, mgr. Jana Byrtusová – 311, Ing. Petr Haiduk – 303, Ing. Jakub Trojek – 270, Karol Pszczółka – 254, Jiří Martiniak – 244, Alžběta Szkanderová – 207, Lydie Szlaurová – 181), SN „Za rozvoj Ropice“ (Mgr. Uršula Waniová – 278, Jan Slanina – 248, Ing. Bolesław Kotas – 221, Kristina Kubiczková – 205, Ing. Marek Chmiel – 198), COEX (Paweł Wania – 202, Tadeusz Kotas – 164).

Trzanowice / Třanovice (15): frekwencja / účast: 58,29 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 10, KDU-ČSL – 4, COEX – 1, radni / zastupitelé: SN (Ing. Petr Korč – 294, Bc. Jan Tomiczek – 292, mgr. David Molitor – 282, Ing. Czesław Roman – 241, Jan Ovčaří – 254, Richard Mazurek – 238, Martin Guznar – 233, Ing. Zbigniew Janczyk – 225, Miroslav Lejka – 224, Ing. Milan Glajcar – 224), KDU-ČSL (Josef Gomola – 159, mgr. Břetislav Korč – 152, Tadeusz Barteczek – 133, mgr. Michal Krawiec – 123), COEX (mgr. Beata Nowok – 69).

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice (9): frekwencja / účast: 51,03 %, mandaty: Sdružení nezávislých „1“ – 5, Sdružení nezávislých „2“ – 4, radni / zastupitelé: SN 1 (Ing. Petr Martiňák – 175, Jiří Pavelka – 149, Eva Döflerová – 148, Drahomíra Šimečková – 116, Ladislav Smilovský – 76), SN 2 (Petr Kramek – 159, Jiří Světlík – 128, Vítězslav Motyka – 119, Zbyněk Slanina – 117).

Wielopole / Vělopolí (5): frekwencja / účast: 75,77 %, mandaty: Sdružení nezávislých „1“ – 4, Sdružení nezávislých „1“ – 1, radni / zastupitelé: SN 1 (Vladislava Latochová – 122, Ing. Pavel Kaczmarczyk – 113, Petr Landecký – 112, Jan Przeczek – 68), SN 2 (Anna Babotová – 68).

Gnojnik / Hnojník (15): frekwencja / účast: 76,77 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 5, KDU-ČSL – 4, KSČM – 3, SNK ED – 3, radni / zastupitelé: SN (Dagmar Molinová – 298, Ing. Zdeněk Szkuta – 244, mgr. Yvetta Szkutová – 240, Oldřich Jurosz – 236, Lukáš Vitásek – 230), KDU-ČSL (Karel Vitásek – 220, Ignác Krawiec – 190, mgr. Jana Cichá – 188, mgr. Tomáš Peterek – 188), KSČM (Václav Vojar – 250, MUDr. Eva Grzegorzová – 192, Dominik – Procházka – 167), SNK ED (Jaromír Kafonek – 161, Jaroslava Konečná – 161, Ing. Jan Pohludka – 160).

Trzycież / Střítež (9): frekwencja / účast: 64,11 %, mandaty: Sdružení nezávislých „1“ – 3, KDU-ČSL – 2, Sdružení nezávislých „2“ – 1, Sdružení nezávislých „3“ – 1, Sdružení nezávislých „4“ – 1, KSČM – 1, radni / zastupitelé: SN 1 (Ing. Jaroslav Molin – 224, Ing. Šárka Zawadzká – 139, Jaromír Chudý – 110), KDU-ČSL (Ing. Wilhelm Wałoszek – 93, Ing. Jan Baron – 89), SN 2 (Marie Pyszková – 127), SN 3 (Jana Nosková – 122), SN 4 (Stanislav Plekanec – 117), KSČM (Ing. Jiří Kajzar – 121).

Śmiłowice / Smilovice (7): frekwencja / účast: 54,12 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 7, radni / zastupitelé: SN (Jan Ondraczka – 223, Vladislav Niemczyk – 203, Pavel Szalbut – 203, Ing. Gustav Chwistek – 175, Ing. Tomáš Kubala – 175, Ing. Marian Bujok – 174, Pavel Matoušek – 167).

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka (11): frekwencja / účast: 62,20 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 6, KSČM – 2, ODS – 2, ČCSD – 1, radni / zastupitelé: SN (Stanisław Ćmiel – 345, MUDr. Dagmar Indráková – 317, Jan Majer – 313, Ing. Halina Zientek – 281, Petr Santarius – 261, Miroslav Hampel – 242), KSČM (Ing. Gustav Novák – 134, Miluše Brzuchaňská – 107), ODS (Aleš Santarius – 124, Ing. Jaroslav Konderla – 122), ČSSD (Ludvík Konderla – 130).   

Wędrynia / Vendryně (17): frekwencja / účast: 49,92 %, mandaty: SN – 8, COEX – 5, KDU-ČSL – 2, ODS – 2, radni / zastupitelé: SN (Ing. Rudolf Bilko – 1001, MUDr. David Poledník – 678, mgr. Otto Chwastek – 625, Pavel Báča – 613, Ing. Miroslav Bednarz – 604, Dana Retková – 591, Stanislav Sikora – 495, Lenka Samiecová – 470), COEX (Bogusław Raszka – 680, Ing. Bronisław Zawada – 467, mgr. Marta Roszka – 452, Ing. Jerzy Macura – 436, Stanisław Samek – 431), KDU-ČSL (Dana Hartmanová – 394, Roman Kopeć – 353), ODS (Ing. Petr Kaleta – 259, Ing. Petr Kajfosz – 255).

Nydek / Nýdek (15): frekwencja / účast: 60,67 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 11, KSČM – 2, COEX – 2, radni / zastupitelé: SN (mgr. Jan Konečný – 774, Adam Morcinek – 660, Ing. Paweł Szymeczek – 625, Česlav Vychodil – 622, Petr Cuienciala – 606, PharmDr. Lech Branny – 598, Josef Hemza – 567, Bohuslav Kaleta – 566, Miroslav Přibyla – 541, Roman Cieslar – 539, Milan Suszka – 533), KSČM (Adolf Konderla – 266, Jaroslav Přikryl – 202), COEX (Ing. Michał Milerski – 186, Stanisław Szturc – 186).

Bystrzyca / Bystřice (15): frekwencja / účast: 60,83 %, mandaty: Sdružení nezávislých „Obec, kterou mám rád“ – 5, Sdružení nezávislých „Jasně, čitelně, srozumitelně“ – 3, ČSSD – 3, Sdružení nezávislých „Nová alternativa“ – 2, ODS – 1, US-DEU – 1, radni / zastupitelé: SN 1 (Anna Konderlová – 1152, Miroslav Benek – 803, Ing. Bronisław Szwarc – 711, mgr. Marcela Fiedrová – 681, Ing. Marcela Dudová – 625), SN 2 (mgr. Roman Wróbel – 711, Ing. Mariusz Wałach – 681, mgr. Jitka Koždoňová – 503), ČSSD (Ladislav Olšar – 1226, Ing. Zlatuše Zelnická – 463, Jan Cieslar – 444), SN 3 (PharmDr. Roman Martynek – 440, mgr. Anna Kubátová – 356), ODS (mgr. Marcel Ćmiel – 355), UD-DEU (mgr. Miroslav Filipiec – 302). 

Koszarzyska / Košařiska (9): frekwencja / účast: 58,88 %, mandaty: KDU-ČSL – 6, ČSSD – 2, COEX – 1 radni / zastupitelé: KDU-ČSL (Vítězslav Dyrčík – 137, Alena Sikorová – 143, Jana Kohútová – 134, Ing. František Kufa – 131, Karol Kantor – 121, mgr. Stanislav Loskot – 102), ČSSD (Zbigniew Martynek – 81, Václav Haratyk – 47), COEX (Alina Kożdoń – 62).   

Gródek / Hrádek (15): frekwencja / účast: 59,90 %, mandaty: Sdružení nezávislých „1“ – 7, COEX – 3, Sdružení nezávislých „2“ – 3, ČSSD – 2, radni / zastupitelé: SN 1 (Pavel Tomčala – 363, Jaroslav Zaremba – 288, Jana Targová – 274, Ing. Robert Cieślar – 247, Josef Byrtus – 229, Bronislav Walek – 217, Jindřich Drong – 201), COEX (MVDr. Roman Polok – 299, Danuta Cieślar – 228, Paweł Pilch – 204), SN 2 (Robert Borski – 272, Julie Mitrengová – 229), ČSSD (Jakub Kawulok – 154, Ryszard Konderla – 140). 

Milików / Milíkov (13): frekwencja / účast: 60,51 %, mandaty: COEX – 5, KDU-ČSL – 5, ČSSD – 3, radni / zastupitelé: COEX (Ing. Karol Klimek, MBA – 327, Czesław Heczko – 253, Józef Wacławek – 254, Anna Cieślar – 224, Ing. Jan Sikora – 198), KDU-ČSL (Jiří Kantor – 324, Josef Di-Giusto – 281, mgr. Hana Gorgolová – 258, Jaroslav Szczotka – 189, mgr. Jiří Zientek – 180), ČSSD (Zdeněk Szkandera – 324, Aleš Dužík – 133, Milan Kantor – 119).

Nawsie / Návsí (15): frekwencja / účast: 42,46 %, mandaty: SN – 5, ČSSD – 3, ODS – 3, COEX – 2, KDU-ČSL – 1, KSČM – 1, radni / zastupitelé: SN (PaedDr. Lenka Husárová – 561, Ing. Marcela Sikorová – 469, mgr. Vladinír Šnajdr – 461, Władysław Lipus – 439, Ing. Olga Nádvorníková – 379), ČSSD (Ing. Ilona Klusová – 362, Josef Kokeš – 286, Ing. Jan Rusz – 260), ODS (Robert Kolesa – 289, Jindřich Jurzykowski – 264, Jarmila Kantorová – 234), COEX (Stanisław Lisztwan – 226, mgr. Bogdan Hajduk – 225), KSČM (MUDr. Halina Dorda – 224), KDU-ČSL (Vladislav Szkandera – 190).

Piosek / Písek (9): frekwencja / účast: 58,21 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 6, KDU-ČSL – 1, COEX – 1, ČSSD – 1, radni / zastupitelé: SN (Oldřich Rathouský – 619, Ludmila Burdková – 537, Jan Sadový – 441, Karel Sikora – 419, Adam Roženek – 408, Jan Motyka – 405), KDU-ČSL (Ing. Jan Bojko – 170), COEX (Karol Michalik – 144), ČSSD (Antonín Martynek – 128).

Pioseczna / Písečná (7): frekwencja / účast: 71,76 %, mandaty: SN „1“ – 4, ČSSD+NK – 2, SN „2“ – 1, radni / zastupitelé: SN 1 (Bc. David Ćmiel – 292, Bc. Jan Krzok – 256, Karel Kaleta – 172, Helena Walachová – 157), ČSSD+NK (Libor Szotkowski – 189, Žaneta Poloková – 177, SN 2 (Ing. Witold Hlawiczka – 131).

Bukowiec / Bukovec (15): frekwencja / účast: 64,24 %, mandaty: ČSSD – 8, COEX – 4, KDU-ČSL – 3, radni / zastupitelé: ČSSD (Petr Jalowiczor – 520, Monika Czepczorová – 375, Petr Chraścina – 356, Jiří Szolony – 350, Daniel Hořava – 333, Božena Bjková – 324, Václav Cieslar – 303, Jan Bojko – 252), COEX (Ing. Robert Kulig – 227, Roman Czepczor – 226, Andrzej Bielesz – 217, Tadeusz Lipowski – 192), KDU-ČSL (Karel Krenželok – 221, Vladislav Zogata – 152, Martina Hořavová – 152).

Boconowice / Bocanovice (7): frekwencja / účast: 57,19 %, mandaty: 7 NK, radni / zastupitelé: Petr Cienciala – 127, Karel Klus – 120, Renata Sikorová – 114, Tomáš Čečotka – 110, Roman Čečotka – 102, Josef Puczok – 100, Antonín Hamrozi – 97.

Łomna Dolna / Doní Lomná (7): frekwencja / účast: 50,89 %, mandaty: Sdružení nezávislých „1“ – 5, Sdružení nezávislých „2“ – 1, COEX – 1, radni / zastupitelé: SN 1 (Renata Pavlinowa – 289, Pavel Boháč – 265, Alois Kawulok – 153, Marcel Jachnicki – 148, Milan Czeczotka – 105), SN 2 (Miroslav Štefek – 128), COEX (Ing. Stanisław Czudek – 81, Danuta Brózda – 77).

Łomna Górna / Horní Lomná (7): frekwencja / účast: 64,56 %, mandaty: KDU-ČSL – 4, ČSSD – 3, radni / zastupitelé: KDU-ČSL (Petr Marosz – 119, Antonín Kohut – 109, Tomáš Rucki – 99, Marcela Brozdová – 85), ČSSD (Ing. Oldřich Gajdušek – 100, Władysław Czudek – 81, Danuta Brózda – 77).

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (15): frekwencja / účast: 51,92 %, mandaty: SN „1“ – 7, SN „2“ – 4, KDU-ČSL – 2, ODS – 2, ČSSD – 1, radni / zastupitelé: SN 1 (Ing. Milan Procházka – 832, mgr. Kamil Bula – 642, Ing. Stanislav Nandal – 615, Tomáš Kohut – 573, Marcel Svoboda – 564, Ing. Andrzej Niedoba – 555, Jaroslav Turek – 539), SN 2 (MUDr Stanisław Czudek – 524, Alojzy Martynek – 476, mgr. Ing. Roman Szotkowski – 455, PhDr. Jan Kufa – 361), KDU-ČSL (Vanda Waclavková – 414, Alois Kohut – 346), ODS (Ing. Petr Kukuczka – 275), ČSSD (Josef Szotkowski – 227).

Herczawa / Hrčava (7): frekwencja / účast: 66,50 %, mandaty: Sdružení nezávislých – 5, Strana zelených – 2, radni / zastupitelé: SN (Milan Dragon – 85, Josef Szkandera – 83, Roman Haratyk – 63, Martin Bojko – 57, Lubomír Husar – 55), SZ (Ondřej Roman – 66, Petr Rylko – 57).

 

WYNIKI WYBORÓW KOMUNALNYCH W POWIECIE KARWINA (głosy, mandaty) / VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V OKRESE KARVINÁ (hlasy, mandáty)

 

ČSSD – 556 708 (26,73 %), 92 (28,05 %),

ODS – 459 178 (22,05 %), 78 (23,78 %),

KSČM – 494 611 (23,75 %), 70 (21,34 %),

KDU-ČSL – 123 525 (5,93 %), 25 (7,62 %),

SNK ED – 31 996 (1,54 %), 17 (5,18 %),

NEZÁVISLÍ – 73 643 (3,54 %), 8 (2,44 %),

COEX – 8 764 (0,42 %), 7 (2,13 %),

Sdružení nezávislých kandidátů – 9 977 (0,48 %), 6 (1,83 %),

Nestraníci – 17 083 (0,83 %), 5 (1,52 %),

Hnutí pro Havířov – 66 593 (3,20 %), 4 (1,22 %),

COEX + NK – 36 063 (1,73 %), 4 (1,22 %),

Hnutí pro Těšín – 14 404 (0,69 %), 3 (0,91 %),

Strana demokratického socialismu + NK – 13 355 (0,64 %), 3 (0,91 %),

Volba pro město – 14 058 (0,68 %), 2 (0,61 %),

Hnutí za práva občanů – 11 503 (0,55 %), 2 (0,61 %),

Strana zelených – 67 224 (3,23 %), 1 (0,30 %),

US-DEU – 1 318 (0,06 %), 1 (0,30 %),

Koalice SNK ED + COEX – 21 745 (1,04 %), 0.

 

WYNIKI WYBORÓW KOMUNALNYCH W POWIECIE FRYDEK MISTEK (głosy, mandaty) / VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V OKRESE FRÝDEK-MÍSTEK (hlasy, mandáty)

 

Sdružení nezávislých kandidátů – 278 293 (15,77 %), 359 (36,86 %),

KDU-ČSL – 152 201 (8,62 %), 146 (14,99 %),

ODS – 188 983 (10,71 %), 125 (12,83 %),

ČSSD – 416 672 (23,61 %), 117 (12,01 %),

KSČM – 209 421 (23,75 %), 92 (9,45 %),

Nezávislí kandidáti – 7 127 (0,40 %), 36 (3,70 %),

COEX – 39 534 (2,24 %), 29 (2,98 %),

KDU-ČSL + ODS + NK – 248 534 (14,08 %), 16 (1,64 %),

NEZÁVISLÍ – 75 559 (4,28 %), 14 (1,44 %),

SNK ED + NK – 59 463 (3,37 %), 12 (1,23 %),

SNK ED – 38 556 (2,18 %), 10 (1,03 %),

Strana zelených – 30 595 (1,73 %), 7 (0,72 %),

KSČM + NK – 5 827 (0,33 %), 4 (0,41 %),

Nestraníci – 1 504 (0,09 %), 2 (0,21 %),

Hnutí pro podporu dobrovolných hasičů – 943 (0,05 %), 2 (0,21 %),

ČSSD + NK – 906 (0,05 %), 2 (0,21 %),

US-DEU – 2 409 (0,14 %), 1 (0,10 %).

 

Wyniki wyborów komunálních w RC – mandaty / Výsledky komunálních voleb v ČR – mandáty

 

90 Sdružení nezávislých kandidátů – 29 300,

53 ODS – 7 033,

80 Nezávislí kandidáti – 6 967,

1 KDU-ČSL – 5 049,

7 ČSSD – 4 332,

47 KSČM – 4 268,

129 SNK ED – 1 284,

449 SNK ED + NK – 509,

5 Strana zelených – 408,

88 NEZÁVISLÍ – 370,

158 „Sdružení nestraníků“ – 260,

181 Nestraníci – 223,

113 Volba při město – 185,

355 KDU-ČSL + NK – 157,

387 KSČM + NK – 143

389 ODS + NK – 138,

407 Svobodná občanská samospráva + NK – 114,

339 – Koalice KDU-ČSL + Nestraníci – 91,

112 Hnutí za harmonický rozvoj – 91,

172 Nezávislí demokraté (Vladimír Železný) – 90,

88 Moravané – 88,

193 Strana pro otevřenou společnost – 78,

401 Strana venkova-SOS – 65,

413 US-DEU + NK – 62

167 Hnutí pro podporu dobrovolných hasičů – 56,

411 Volba pro město + NK – 52,

364 Strana zelených + NK – 47,

102 US-DEU – 46,

210 Koalice KDU-ČSL + ODS – 45,

72 COEX – 36,

142 Sdružení pro zdraví – 32,

175 ČSNS (socialistická) – 28,

353 Strana demokratického socialismu + NK – 26,

457 Nestraníci + NK – 26,

119 Unie pro sport a zdraví – 25,

461 SNK ED + NK – 5,

392 COEX + NK – 4,

348 Koalice SNK ED + COEX – 0.

 

COEX – Liczba wyborców (głosów) potrzebna do zdobycia (kolejnego) mandatu / počet voličů (hlasů) potřebný k získání (dalšího) mandátu

 

Trzanowice – 1 / 9,

Gródek – 15 / 225,

Bukowiec – 22 /300,

Nawsie – 29 / 429,

Trzyniec – 37 / 1 195,

Rychwałd – 51 / 763,

Ropica4 / 51,

Łomna Dolna – 20 /134,

Nydek – 22 / 324,

Jabłonków – 30 / 624,

Olbrachcice – 40 / 597,

Piosek – 66 / 594,

Sucha Górna – 14 / 204,

Wędrynia – 20 / 329,

Milików – 23 / 108,

Cierlicko – 33 / 487,

Piotrowice koło Karwiny – 48 / 989.

 

COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA“ PRZED WYBORAMI

(„Hyde Park“ w „Głosie Ludu“ i nie tylko)

 

Na temat odwlekania terminu ogłoszenia przez prezydenta republiki terminu wyborów komunalnych napisał do „Głosu Ludu“ artykuł „Wybory komunalne tuż, tużWładysław Drong. Redakcja opublikowała skrót przesłanego materiału (zamieszczamy kursywą). W przygotowanym artykule autor pisze: „Podczas kadencji prezydenta Havla już w lutym był znany termin jesiennych wyborów komunalnych. Tymczasem obecnie nam panujący tzw. (o ironio!) „ponadpartyjny“ prezydent dowodzi, że został wybrany przy pomocy głosów komunistów i pragnie unicestwić małe partie, w tym polską, ciągle nie ogłaszając terminu wyborów. W ten sposób daje monopol bogatym, bardziej zorganizowanym partiom. Niejako powraca przed rok 1989. Nie mianowana z nazwy partia popierana przez prezydenta, po przegranej w Ostrawskiem, zwłaszcza na Zaolziu, szczerzy zęby także na stołki radnych i jako jedyna, czytając ich listy kandydackie, nie opuszcza nawet myśli, by na czołowe miejsca nominowała Polaków, czy nawet ludzi im przychylnych. Z przecieków słychać, że wybory miałyby się odbyć razem z II turą wyborów senackich, żeby z jednej strony podnieść frekwencję, a z drugiej strony zniechęcić do wyborów sympatyków partii przegranych w I turze (wybory komunalne w końcu były połączone z I turą wyborów senackich). Odwlekając ogłoszenie terminu wyborów daje nam prezydent najwyżej 24 dni na przygotowanie list kandydackich, zebranie oświadczeń kandydatów lub zebranie podpisów na petycjach dla list kandydatów niezależnych i zgłoszenie ich w odpowiednim urzędzie. A tu wkrótce rozpoczynają się wakacje i może nie być kandydatów na miejscu. Małe partie nie tylko kopie w dół przelicznik wyborczy zmieniony na wniosek ODS w 2002 roku z 1,3,5,7,… na 1,2,3,4,… i 5% próg wyborczy, preferujący duże partie. Ta ustawa wyborcza już dawno miała być zaskarżona do Strasburga, ale nasi prawnicy jakoś nie chcą się wychylać i to jeszcze za darmo. ODS ma już, uwaga, trzy razy podpisane zgłoszenia i tylko to, na którym będzie odpowiedni termin wyborów użyje. Co za zapobiegliwość. A co my, Polacy. Ażeby dotrzymać ustawą gwarantowane terminy, prezydent (czytelnicy wybaczą, że nie piszę pan, bo mnie wkurza) musi do dnia 15 lipca ogłosić termin wyborów, jeżeli mają się odbyć 13 i 14 października, lub do 22 lipca, jeżeli mają się odbyć 20 i 21 października. Dlatego terminy oddania list mogą być 8 lub 15 sierpnia (…). Wprawdzie Wspólnota dla swoich kandydatów przygotuje i natychmiast roześle stosowne formularze, co jednak zrobią Polacy zgłaszający tzw. listy niezależne i nie zdążą zebrać podpisów wspierających listę. Może wreszcie dają jej szyld Wspólnoty. Miejscowi anty- (zwani „szkopyrtocy“) i tak wiedzą, że chodzi o polską listę, a ci którzy myślą już po europejsku, nie patrzą na narodowość, ale na dokonania i zaangażowanie społeczne naszych polskich kandydatów i na fakt, czy będą w gminach bronić naszych szkół i przedszkoli, co jest dla Wspólnoty priorytetem (…). Prezesi kół, którzy jeszcze czytacie „Głos Ludu“, lub członkowie kół, którym leży na sercu sprawa istnienia naszych szkół i przedszkoli, zmuście swoich miejscowych liderów do utworzenia listy do 10 lipca, bo późniejszy termin może być przegrany, czego by nam historia nie wybaczyła. Możemy przegrać jak w sprawie szkół w Łomnej Górnej, Nydku, Karwinie, a może i Trzyńcu, bo i tam szczerzą zęby. Szkołę zawsze likwidowano tam, gdzie dyrektor odchodził na emeryturę i nie miał już odwagi, ani siły jej bronić i gdzie nie było polskich radnych i ludzi, którzy ich wspierali, czy po europejsku myślących Czechów, przeciwstawiających się zaściankowi tworzącego się nie z napływowych przybyszów, ale tzw. „szkopyrtoków“, zakompleksionych i bojących się, żeby ich wnuki i prawnuki na ich grobie nie mówiły… to był nasz dziadek, babcia (…) a dlaczego mają napisy po czesku?“

 

Głos Ludu“ z 22.8.2006 r. wykorzystał artykuł Tadeusza Tomana W państwie Józefa Szwejka“: „Od 7. do 15 bm. pełnomocnicy partii i ruchów politycznych, zamierzających brać udział w tegorocznych wyborach do przedstawicielstw gminnych rejestrowali listy wyborcze. Problematykę tą reguluje ustawa numer 491/2001 Dz. U., o wyborach do przedstawicielstw gminnych. Jednak w Republice Czeskiej, niczym w państwie Józefa Szwejka, oprócz ustawy zasadniczej wydano cały szereg rozporządzeń, instrukcji i dyrektyw, którymi urzędy państwowe (rząd, ministerstwo spraw wewnętrznych, państwowa komisja wyborcza, czeski urząd statystyczny), czy samorządowe (urząd wojewódzki, urzędy miejskie lub gminne, urzędnicy) „wylepszają“ ustawę w taki sposób, że dezorientują partie wyborcze. Niekiedy przepisy wykonawcze są nawet w sprzeczności z ustawą. Ja mogę się podzielić osobistymi doświadczeniami, jako że zgłaszałem listy Ruchu Politycznego Wspólnota w charakterze pełnomocnika w tzw. urzędach rejestracyjnych w Boguminie, Orłowej (lista Lutyni Dolnej), Piotrowicach koło Karwiny i Trzyńcu (lista Ropicy) oraz jako zastępca pełnomocnika w Rychwałdzie. Można by powiedzieć, że czynności związane z rejestracją przebiegły w „przyjaznej atmosferze“, może za wyjątkiem Trzyńca, gdzie wizyta bardziej przypominała przesłuchanie na policji, niż akt wyborczy. Niektórzy urzędnicy dokładnie kontrolowali dane zamieszczone na liście kandydackiej i na oświadczeniach kandydatów (co trwało około 30-60 minut), niektórzy uzgodnili termin kolejnej wizyty w urzędzie już po sprawdzeniu danych. Pomimo, że wszystkie dokumenty Wspólnota przygotowała w zgodzie z ustawą, wykorzystując doświadczenia z 2002 roku, niektóre problemy moim zdaniem wymagają odpowiedzi na następujące pytania: 1) Dlaczego w niektórych urzędach dla gmin, w których mieszka więcej jak 10 % Polaków przyjmowano listy kandydackie dwujęzycznie, a w niektórych był wręcz obowiązek przekazania listy w języku czeskim (dla pewności miałem obie wersje), 2) dlaczego w niektórych urzędach uznano nazwę partii „Coexistentia-Soužití-Wspólnota“ (zgodnie ze statutem), a w niektórych trzeba było „Soužití-Wspólnota“ skreślić i zgłosić tylko nazwę partii „Coexistentia“ (podobno według wykazu MSW), 3) dlaczego w niektórych urzędach wystarczył dokument o rejestracji organizacji gminnej partii wyborczej, jeśli taka istnieje (zgodnie ze statutem), a w niektórych żądano przekazać pełnomocnictwo osoby statutarnej, czyli prezesa Wspólnoty, 4) dlaczego w niektórych urzędach domagano się, aby wiek kandydatów podawać według daty zgłoszenia listy, a w niektórych w dniu wyborów, 5) dlaczego w niektórych urzędach za część gminy uważano tylko dzielnicę miasta, a w niektórych domagano się wypełnić tekst w formie „Miasto-Dzielnica“, 6) dlaczego w niektórych urzędach przyjmowano dokumenty w dwu egzemplarzach, a w niektórych wystarczył jeden egzemplarz listy i oświadczeń kandydatów?“

 

W „Głosie Ludu“ z 15.8.2006 r. zamieszczono artykuł Władysława Dronga „Porąbany świat“: Autor pisze: „Będę się starał uogólniać, więc nie wszystko może być czarne i na odwrót tylko białe. Ameryka-Kuba. Fidel jeszcze nie zaczął chłodnąć, choć stan zdrowia jest osłonięty ścisłą tajemnicą, a już emigracja szczerzy zęby, żeby rozpocząć jak u nas po 1989 roku złodziejską prywatyzację. (…) Bliski Wschód. Żydzi, a ściślej mówiąc państwo Izrael napada arabskie kraje, żeby wypróżnić swe wojskowe składy ze starej broni i amunicji, bo za jej likwidację trzeba płacić, a są pieniądze na nową broń, którą wciskają im rodacy z USA. Arabowie rajcują Izrael atakami rakietowymi z tego samego źródła (…) Europa-Polska. Prezes telewizji publicznej Wildstein dowodzi, że jest prawdziwym dzieckiem PIS-u i zdjął z anteny seriale z psem Szarikiem i kapitanem Klosem, bo jak wyjaśnił w „Życiu Warszawy“ były to seriale tak popularne, że w efekcie ich zaskakującej kariery w telewizji nie powstało nic godnego uwagi. U nas na Zaolziu. Urzędnicy odbierający listy kandydackie do wyborów komunalnych chuchają na zimne, bo na zapytanie w Trzyńcu, czy mogą odbierać je w wersji dwujęzycznej, urzędnicy z Ostrawy odpowiedzieli, że nie. Oczywiście dali tym tylko przedsmak tego, co czeka mniejszość polską pod rządami partii mającej w swej nazwie obywatelska i demokratyczna, bowiem oni z nadania tej partii już trzęsą Zaolziem trzecią kadencję. Jednak i bliżej Słowacji, jest lepiej. W Jabłonkowie nawet wspaniale. Urzędnik obsługuje „po naszemu“, zastanawia się, czy lista ma być dwujęzyczna, czy tylko po czesku. Oddaję obie, jesteśmy na to przygotowani nie chcę go stresować, bo jest bardzo miły. Trafiam do trzynieckiego ratusza. Przeglądam wizytówki na drzwiach. Wszystkie polsko brzmiące nazwiska pań. Wchodzę i czuję się jak na przesłuchaniu w komendzie w charakterze podejrzanego Pierwsze pytanie, czy mam potwierdzenie od szefa, że jestem pełnomocnikiem. Cierpliwie wyjaśniam, oczywiście po polsku, a widać, że rozumieją, że lista jest podpisana przez samego szefa, nie ma więc takiej potrzeby. Urzędniczki sprawdzają w komputerze czy nazwiska do nydeckiego samorządu zgadzają się z ich ewidencją, czy jest odpowiednio napisana końcówka –á czy sz i ani słowa „po naszemu“. Odbierają listę czeskojęzyczną, a dwujęzyczną wersję niemal wciskam im na siłę. Otrzymuję pokwitowanie o złożeniu listy i odchodzę z ulgą mówiąc do widzenia, słusznie przy tym nie czekając takiej samej odpowiedzi. Nie zawodzę się. To było w piątek. A w poniedziałek cud. Znów jestem w Trzyńcu, tym razem z listą kandydatów z Koszarzysk. O dziwo zostałem obsłużony grubo przed ósmą rano, czyli przed godzinami urzędowania. I wcześniejsze negatywne odczucia zacierają się. Porąbany świat….“.

 

Głos Ludu“ z 14.9.2006 r. zamieścił przyczynek Stanisława Zahradnika „Przed wyborami“. Znany na Zaolziu społecznik i historyk reaguje na referat prezesa Kongresu Polaków w RC, Józefa Szymeczka, podczas wykładu w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego. Józef Szymeczek widzi dwojakie wyjście z (…) obecnego stanu rzeczy. Pierwsze to droga konfrontacji z większością czeską nie mająca większych szans na powodzenie. Drogę tę zdaniem mówcy, obrała „Wspólnota“, z czym zdaniem Zahradnika trudno się zgodzić. Druga, to droga proeuropejska, którą uważa za jedynie słuszną. Nie wyjaśnił bliżej na czym polega. W nawiązaniu Zahradnik pisze: „Moim zdaniem nie było to z różnych powodów szczęśliwe posunięcie prezesa Kongresu Polaków a zarazem członka ZG PZKO J. Szymeczka tuż przed czekającymi  nas wyborami komunalnymi. A to z różnych powodów. Wiadomo, że trzy nasze czołowe siły – Kongres Polaków, PZKO i Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota zawarły porozumienie o wzajemnym wspieraniu się przy zestawianiu list kandydackich z innymi ugrupowaniami. Wspólnota zgłosiła w 20 gminach zaolziańskich własne listy kandydackie. W tej sytuacji trudno zrozumieć jego oświadczenie publicznie prezentowane. Takie postępowanie z pewnością nie przysporzy nam głosów. Pozwolę sobie przytoczyć kilka uwag w związku wyborami. Historia nas uczy, że bez walki, bez własnej siły politycznej, bez własnego zaangażowania i optymalnego wykorzystania wszystkich zdrowych sił społeczeństwa nie można osiągnąć w pełni pożądanych wyników. W dotychczasowych wyborach po upadku totalizmu największe sukcesy na masowym podłożu uzyskiwała właśnie Wspólnota. Ona też wydaje w trudnych warunkach wartościowy miesięcznik „Wiadomości“ informujący o swych poczynaniach na polu politycznym. Zarejestrowano również listy koalicyjne a na szeregu listach SNK ED czołowe miejsca zajmują Polacy. Istnieje problem, u nas szczególnie aktualny, kogo wybierać. Ogólnie widzę potrzebę w pierwszy rzędzie wziąć udział w wyborach i wybierać kandydatów mających realną szansę wyboru. Wymaga to gruntownego zainteresowania. Powinniśmy uwzględnić dwa czynniki: zakres wyborców i osobowość kandydata. W pierwszym wypadku kandydat narodowości polskiej jest wybierany przez wyborców danego ugrupowania politycznego lub społecznego. Ma on swoje konsekwencje, a wybrany nie reprezentuje Polaków i ma mocno ograniczone możliwości obrony interesów. Ważniejszy jest dla nas czynnik drugi. Tutaj posłużę się cytatem artykułu Wł. Dronga („Podróż po gminach przed wyborami 2006“, Zwrot, nr. 8/2006): Trzyniec: Zbierając materiały o tym mieście, natrafiłem na problemy. Po pierwsze, jak stwierdzić, którzy z kandydatów są jeszcze Polakami. Ten problem został rozwiązany po konsultacji z członkami PZKO. Naprawdę, smutny obraz, kiedy u posłów oficjalnie narodowości polskiej, na różnych szczeblach organów ustawodawczych, należy stwierdzać, czy są jeszcze Polakami. Świadczy to o ich zaangażowaniu w sprawy naszego bytu narodowego. Tym smutniejsze jest to, że odbywa się to w Trzyńcu, drugim z kolei mieście w RC (po Jabłonkowie) pod względem odsetku mieszkających tu Polaków....

 

GL“ (5.10.2006 r.)  zamieścił artykuł Władysława Dronga „Kampania na ostrzu… spreja“: „Kampania przedwyborcza w Milikowie nabiera na ostrości. Dwa tygodnie temu jedyna gablotka PZKO pod Kozubową tuż po zawieszeniu listy kandydatów wraz z instrukcją jak głosować, została rozbita a lista z instrukcją zerwana. Może ktoś chciał instrukcję mieć w domu i zagłosować według niej tylko na Wspólnotę, pomyślałem naiwnie, wymieniając szkło w sobotę. Zaopatrzyłem gablotkę w nową instrukcję. Niedziela, telefon: przyjedź zobacz. Pełen ciekawości pędzę i widzę, że niedaleko gablotki na nowej reklamówce ośrodka w Pasieczkach wszystkie napisy w języku polskim posprejowano czarną barwą. Resztkami tej barwy jest pokryte również szkło gablotki z instrukcją. Piszę resztkami, bo w tym samym czasie tym samym kolorem zostały również brutalnie potraktowane napisy po naszymu (już nie po polsku) na drogowskazie w Koszarzyskach. Cóż, szkło na drzwiach gablotki można oczyścić, ale koszta innych renowacji będą znacznie wyższe. Cóż, szkło na drzwiach gablotki można oczyścić, ale koszta innych renowacji będą znacznie wyższe. Coś wyraźnie wkurzyło miejscowe lub zamiejscowe męty, ale z pewnością nie hasło Wspólnoty z tej miejscowości „Jeśli nie chcesz szkoły zguby, na Wspólnotę głosuj luby“. To bowiem zostało umieszczone dopiero po tych pożałowania godnych incydentach. „Głos Ludu“ niestety nie skorzystał z artykułu Władysława DrongaTaktyka na Podbeskidziu“, w którym informuje o spotkaniu liderów Wspólnoty z Milikowa, Gródka, Nawsia, Bukowca, Łomnej Dolnej, Piosku i Nydka w jabłonkowskim Domu PZKO. Dyskutowano na temat taktyki i o programie dla mieszkańców poszczególnych gmin. Wyrażono zaniepokojenie, że „Głos Ludu“ nie zamieszcza materiałów o listach Wspólnoty gmin w górę rzeki Olzy powyżej Trzyńca.

 

GL“ z 30.8.2006 r. zamieścił artykuł redakcyjny (kor), tym razem nie w Hyde Parku, z obwodowej konferencji prasowej Wspólnoty „Zdaniem B. Raszki, ludzie głosują na osobistości“: „Prezentacja list wyborczych, z którymi Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota wystartował, samodzielnie lub w koalicji z innymi ugrupowaniami i partiami, w najbliższych wyborach komunalnych, była głównym celem spotkania przedstawicieli Wspólnoty z dziennikarzami w wędryńskiej Czytelni. Z zaproszenia skorzystał jednak tylko wysłannik „GL“. Okazale natomiast prezentowała się druga strona stołu (…). Kandydaci przedstawili krótko swoje listy i program wyborczy. I tak np. Rudolf Moliński z Czeskiego Cieszyna przypomniał, że w tym mieście Wspólnota wystawiła listę wspólnie z partią SNK ED. W Trzyńcu Ruch startuje samodzielnie. Lider Roman Suchanek stwierdził, że w liczącym 40 tys. mieszkańców mieście, jakim jest Trzyniec, trudniej zdobyć poparcie. Staraliśmy się oprzeć listę o 12 kół PZKO. Idziemy do wyborów pod 3-członowym hasłem: Szacunek dla tradycji – ekologia życia – służba obywatelom. Natomiast Bogusław Raszka stwierdził, że w Wędryni nie decyduje przynależność do partii. Ludzie głosują na osobistości. Wszystkim przecież idzie o dobro społeczne“. W tym samym numerze „GL“ zamieścił artykuł ze spotkania kandydatów Wspólnoty w Trzyńcu.

 

Głos Ludu“ z 14.10.2006 zamieścił artykuł (tob) „Polacy mają szansę“. Jest to skrót rozmowy, jaką udzielił Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej Wspólnoty polskiemu kwadransowi ostrawskiego radia. T. Toman odpowiada m. in. na pytania: Czy macie pieniądze na kampanię? Jest dosyć Polaków zainteresowanych pierwszą pozycją na waszej liście? Czy gdzieś zrezygnowaliście z własnej listy? „Nie mamy pieniędzy, ulotki drukujemy za własne, na spotkania chodzimy w większości piechotą, agitujemy wśród sąsiadów, na imprezach stowarzyszeń obywatelskich. Musimy obejść się bez większych finansów. Zblokowane listy (z kandydatami niezależnymi, SNK ED i stowarzyszeniem  „Nasze Karwińskie“) stworzyliśmy w Boguminie, Karwinie, Hawierzowie i Czeskim Cieszynie po to, by zyskać jakieś środki na kampanię, zainteresować znanych w kraju polityków. Okazuje się jednak, że pieniędzy nie mają nawet Europejscy Demokraci. Nie będzie więc tak dobrze, jak przypuszczaliśmy, niemniej będzie to inna lista, więc może nawet w Hawierzowie, czy Boguminie uda się wejść naszym kandydatom na ratusze. W niektórych gminach mamy swoich sprawdzonych działaczy, w innych musieliśmy ich szukać, czy to przez Wspólnotę, PZKO, czy indywidualnie (…). W Bystrzycy zrezygnowaliśmy z własnej listy. W zeszłych wyborach nie udało nam się wprowadzić kandydata do samorządu, pomimo przekroczenia 5% progu wyborczego. Tym razem więc popieramy niezależne ugrupowanie Romana Wróbla. W Orłowej popieramy listę SNK ED, gdzie na 2. miejscu figuruje Bogusław Chwajol (…). Mamy nadzieję, że Polacy poprą listy, gdzie na pierwszych pozycjach są nasi rodacy – np. w Mostach przy Jabłonkowie. Nieważne, że tam Wspólnota nie jest mile widziana. Mosteccy Polacy liczą na własne siły i uważają, że nasze poparcie jest im niepotrzebne. Nestor Wspólnoty, Stasiek Przyhoda, musiał nawet stamtąd uciekać po swojej agitacji wyborczej. Na pytanie, czego oczekuje od kandydatów, którym uda się wejść do gmin, T. Toman odpowiedział: „Chcemy, żeby włączyli się w życie miejscowych społeczności, żeby byli równoprawnymi obywatelami, żeby interesowali się wszystkim tym, czym interesuje się mieszkaniec poszczególnej gminy. Niemniej ważne dla nas jest przypilnowanie spraw, które dotyczą mniejszości narodowych, na Zaolziu mniejszości polskiej. Jest to sprawa komitetu ds. mniejszości narodowych, dwujęzyczność, szkolnictwo, kultura, polityka dotacyjna itp.“.

 

Reagował Stanisław Przyhoda, który w „GL“ z 19.10.2006 r. „To nie było tak“ pisze m. in.: „Przed czterema laty, w 2002 roku, postanowiłem odwiedzić Mosty koło Jabłonkowa z propozycją kandydowania z listy sekcji polskiej Coexistentia-Wspólnota do gminnych wyborów. Wypowiedź T. Tomana: musiał nawet stamtąd uciekać po swojej agitacji wyborczej – zupełnie nie jest prawdą. Obecni kandydaci na posłów do rady gminnej w zupełnym spokoju wytłumaczyli mi, że mają dobrą współpracę z grupą niezależnych i pozostają we współpracy z nimi. Przebieg tej rozmowy może potwierdzić p. Wantuła, członek Kongresu Polaków. W życiu nigdy przed nikim nie uciekałem, dlatego dziwią mnie insynuacje p. Tomana“. Nieporozumienie wynikało dlatego, że w nieautoryzowanym przez T. Tomana artykule zapomniano o cudzysłowie, chodziło bowiem o przenośnię.  

 

W „GL“ z 17.10.2006 r. zamieszczono artykuł anty- (z punktu widzenia Wspólnoty) autorstwa Wawrzyńca FójcikaSejmik Gminny w Cierlicku“ w którym pisze, że …mieszkańcy Cierlicka i Grodziszcza omówili sytuację przedwyborczą w gminie i stwierdzili, że oprócz kandydatów Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota jest jeszcze kilka wybieralnych kandydatów, głównie na listach Cierlickiej Koalicji i KDU-ČSL. Warto więc popierać również tych kandydatów, by w samorządzie gminnym miejscowa polska grupa narodowa była lepiej reprezentowana niż w ub. kadencji….“.

 

Głos Ludu“ wybiórczo informuje o imprezach PZKO-wskich, które połączone były ze spotkaniami kandydatów Wspólnoty z wyborcami. „GL“ z 19.10.2006 zamieścił artykuł „Przedwyborczo przy strykach“ o imprezie PZKO Piotrowice. Obecnym prezentowało się na strykówce 7 kandydatów Wspólnoty.

 

W „GL“ z 3.10.2006 r. redaktor naczelna pisma, Beata Schönwald, zamieściła na stronie redakcyjnej artykuł „Kierować się narodowością to za mało…“ Gdyby materiał ukazał się w Hyde Parku, polemizowalibyśmy z poglądami człowieka. Chodzi jednak o stanowisko redakcji, dlatego musimy wyrazić ostry sprzeciw poglądom tam zamieszczonym. Schönwald pisze m. in.: „Od pewnego czasu Kongres Polaków w RC, PZKO i Ruch Polityczny Wspólnota deklarują wspólną politykę wyborczą wynikającą z jedności poglądów. Ta jedność ma przekładać się na sukces w wyborach popieranych przezeń kandydatów. Ale czy się przekłada? W wyborach parlamentarnych na przykład się nie przełożyła. Mimo nawoływań z naszych łamów czytelnik GL łatwo sobie policzył, że głosować na partię o znikomych preferencjach równa się zaprzepaścić swój głos. Zagłosował więc zgodnie z własnym przekonaniem na demokratów ptaka lub róży, chadeków i komunistów. Za trzy tygodnie w wyborach komunalnych owa deklarowana jedność naszych polskich władz najwyższych też prawdopodobnie nie przełoży się na sukces wyborczy popieranych przezeń kandydatów (co okazało się nieprawdą – T. T.). Niemniej polscy kandydaci, ludzie godni szacunku, gotowi bronić naszych praw jako gospodarzy nadoziańskiej ziemi ponownie zasiądą w samorządach, radach, ba najwyższych stołkach w gminie. Ludzie zwłaszcza w małych miastach i wioskach, pójdą bowiem do wyborów komunalnych ze świadomością, że większość kandydatów znają osobiście, zaś za prawość tych na których zagłosują mogą dać rękę do ognia (…). Któż lepiej od „współmieszkańców“ odpowie na pytanie, czy „kandydat“ rzeczywiście stanie w obronie miejscowej polskiej szkoły, polskich napisów i egzekwowania wszelkich praw mniejszości, albo czy przeciwnie chodzi o krzykacza-karierowicza, który narobi więcej szkody niż pożytku? Wystarczy przecież wspomnieć czesko cieszyńskie afery sprzed kilku miesięcy z Polakami w rolach głównych, aby wiedzieć, że różnie to bywa (…). Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota wyraża ostry sprzeciw zawartym w materiale aluzjom, jakoby Polacy – członkowie Wspólnoty byli zamieszani do afer, czy to w Czeskim Cieszynie, czy gdziekolwiek. Afery – to działka demokratów ptaka i róży. Członkowie Wspólnoty nie są też krzykaczami, ani karierowiczami. Natomiast niezaprzeczalną prawdą jest fakt, że Wspólnota to jedyne ugrupowanie wyborcze, które w swoim programie wyborczym miało odwagę zamieścić punkt dotyczący obrony praw mniejszości narodowych.

 

„GL“ z 19.10.2006 zamieścił w Hyde Parku artykuł Władysława DrongaIść czy nie iść…“: Oczywiście do wyborów, w których polska lista Wspólnoty lub koalicji z SNK ED musi zabiegać o każdy głos, Kolejny raz będziemy się starać wprowadzić jak najwięcej radnych do gmin i miast, gdzie decyduje się o tak ważnych sprawach, jak być czy nie być szkoły zagrożonej niżem demograficznym i wygodnictwem w decydowaniu o tym, do jakiej szkoły posłać dziecko (…).Liczymy na Was, Drodzy Polacy, i naszych sympatyków z czeskiej strony. W tych wyborach według sondażu liczy się, że do urn przyjdzie 25 % wyborców więcej. Ja też na pewno pójdę, zabiorę też dziadka z babcią, a że niedowidzą, to z ich polecenia wypełnię kartę do głosowania. Oni wiedzą, mimo wieku, na kogo głosować i że każdy głos jest ważny, zwłaszcza w naszych miastach i wioskach. Wyciągnijcie swe dorosłe dzieci od internetu, babcie z foteli i HO HO HO do urny w piątek i sobotę do 14.00 WIO!!!

 

Obsah článku COEXISTENTIA-SOUŽITÍ PŘED VOLBAMI: Článek W. Dronga „Komunální volby se blíží“, který ve zkrácené verzi zveřejnil „Glos Ludu“ z 29.6.2016 popisuje období před vyhlášením termínu voleb. Autora udivuje, proč prezident republiky odkládá zveřejnění termínu voleb a znemožňuje tak především malým stranám přípravu na volby. Zdůrazňuje, že volební zákon s 5% prahem a nevýhodným přepočtem hlasů poškozuje malé strany. Drong apeluje na předsedy PZKO a čtenáře „GL“, aby registrovali kandidátní listiny v obcích. „GL“ z 22.8.2006 zveřejnil článek T. Tomana „Ve státě Josefa Švejka“. Na základě osobních zkušenosti při registraci kandidátek popisuje, že některá státní nařízení a rozhodnutí úředníků „zdokonalují“ volební zákon nebo jsou dokonce v rozporu se zákonem. Své zkušenosti s registraci kandidátních listin a problémy z dodržováním dvojjazyčnosti v článku „Posekaný svět“ („GL“, 15.8.2006) popisuje V. Drong. Článek doplňuje o hodnocení aktuálních světových událostí (USA-Kuba, Blízký východ, Evropa-Polsko). „GL“ z 14.9.2006 zveřejnil článek S. Zahradnika „Před volbami“. Zahradnik hodnotí názory předsedy Kongresu Poláků J. Szymeczka, který v referátu politické hnutí Soužití označil za spolek, který si zvolil cestu konfrontace s českou většinou. Autor píše, že taková polemika v předvolebním období nebyla šťastná. Podtrhuje, že největší úspěchy ve volbách na masovém základě získalo právě Soužití. V článku V. Dronga „Kampaň na ostří… spreje“ („GL“, 5.10.2006) informuje o incidentech v Milíkově a Košařiskách – zničení výkladní skřínky se zveřejněnou kandidátkou Soužití, posprejování směrovek s nápisy nikoliv v polštině, ale „po našemu“. V článku „Dle názoru B. Raszky lidé volí osobnosti“ („GL“, 30.8.2006) noviny informují o tiskové konferenci Soužití ve Vendryni. Ve stejném čísle „GL“ byl zveřejněn článek o setkání kandidátů Soužití v Třinci. „GL“ z 14.10.2006 („Poláci mají šanci“) zveřejnil část rozhovoru, jaký poskytl T. Toman polské redakci Českého rozhlasu Ostrava na téma účastí hnutí v komunálních volbách, přípravě kandidátních listin a jejich podpoře. Na tento článek reaguje S. Przyhoda („GL“, 19.10.2006, „To nebylo tak“), na informace T. Tomana související s jeho účasti na schůzi v Mostech u Jablunkova v 2002 roce. „GL“ z 17.10.2006 zveřejnil článek V. Fójcika „Místní sejmik v Těrlicku“, na kterém se prezentovala konkurence Soužití. V redakčním článku B. Schönwald „Řídit se národností je málo“ („GL“, 3.10.2006) píše, že voliči – Poláci volí modré ptáky, růžovou růží, komunisty nebo lidovce, protože údajně hlasy pro kandidáty Soužití jsou hlasy ztracenými. Soužití tento nepravdivý závěr redakčního článku novin Poláků v ČR ve volbách poškodil. Citovaný článek píše také o nedávných aférách v Českém Těšíně, ze kterého vyplývá, jakoby členové Soužití byli s těmito aférami spojeni. V článku „Jít nebo nejít“ („GL“, 19.10.2006) V. Drong agituje čtenáře, aby volili kandidáty Soužití. Zdůrazňuje, že každý hlas je důležitý. Počítáme s voliči – Poláky a s hlasy nám spřízněných většinových voličů.

 

Polacy kandydujący w wyborach komunalnych (którzy udostępnili swe fotografie)

 

Miesięcznik Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego „ZWROT“ umożliwił kandydatom-Polakom w wyborach komunalnych gratisową prezentację na łamach pisma. Z tej możliwości skorzystało 30 kandydatów Wspólnoty i SNK ED, z czego 13 uzyskało mandat radnego. / Měsičník Polského svazu kulturně-osvětového „ZWROT“ umožnil kandidátům-Polákům v komunálních volbách bezplatnou prezentaci. Této možnosti využilo 30 kandidátů Soužití a SNK ED, z toho 13 získalo mandát zastupitele.

 

Ruch polityczny Wspólnota-Coexistentia dziękuje redakcji miesięcznika „ZWROT“, którego wydawcą jest Polski Związek Kulturalno-Oświatowy za umożliwienie kandydatom Wspólnoty i kandydatom partii politycznej SNK ED, z którą współdziałamy, gratisowej prezentacji na łamach pisma. / Politické hnutí Coexistentia-Soužití děkuje redakci měsičníku „ZWROT“, jejiž vydavatelem je Polský svaz kulturně-osvětový, za umožnění kandidátům Soužití a kandidátům politické strany SNK ED, se kterou spolupracujeme, bezplatné prezentace v časopise.

 

Kocobędz, Stonawa i Piotrowice koło Karwiny – analiza wyborcza / Chotěbuz, Stonava a Petrovice u Karviné – volební analýza

 

Podróż po gminach przed wyborami“ – ostatní odcinek cyklu, którego autorem jest Władysław Drong, zamieszczono w miesięczniku społeczno-kulturalnym PZKO „ZWROT“ (nr 9/2006). / „Cestování po obcích před volbami“ – poslední článek cyklu, který napsal Władysław Drong, byl zveřejněn ve společensko-kulturním měsíčníku PZKO „ZWROT“ (č. 9/2006).

 

Józef Zieleniec w Województwie Morawsko-Śląskim / Josef Zieleniec v Moravskoslezském kraji

 

W piątek 13.10.2006 r. odwiedził w ramach kampanii przedwyborczej Ostrawę, Bogumin, Orłowę, Czeski Cieszyn, Karwinę i Hawierzów poseł parlamentu Europejskiego, Józef Zieleniec. Wizyta przebiegła, jeśli nie liczyć redakcji „Głosu Ludu“ na konferencji prasowej w Czeskim Cieszynie i redakcji orłowskiej gazety miejskiej na spotkaniu w Orłowej, bez kamer, mikrofonów i dziennikarzy. W „GL“ z 14.1.2006 r. ukazał się artykuł „Europoseł nad Olzą“ (kor) i zdjęcie Romana Kaszpera (zamieszczamy). / V pátek 13.10.2006 navštívil v rámci předvolební kampaně Ostravu, Bohumín, Orlovou, Český Těšín, Karvinou a Havířov poslanec Evropského parlamentu, Josef Zieleniec. Návštěva proběhla, jestli nepočítáme přítomnosti redakce „Glosu Ludu“ na tiskové konferenci v Českém Těšíně a redakce orlovských městských novin, bez kamer, mikrofonů a novinářů.

„GL“ z 14.10.2016 zveřejnil článek „Europoslanec nad Olzou“ (kor) foto Romana Kaszpera (zveřejňujeme).

 

MEANDRY DWUJĘZYCZNOŚCI (1)

 

W znowelizowanej ustawie nr 128/2000 Dz.U., o gminach, art. 29 czytamy: „W gminie zamieszkałej przez członków mniejszości narodowych nazwy gminy, jej części, ulic i innych miejsc publicznych oraz na budynkach organów państwowych i samorządowych podawane są również w języku mniejszości narodowej, jeżeli według ostatniego spisu ludności deklarowało przynależność do niej co najmniej 10% mieszkańców gminy, o ile przedstawiciele owej mniejszości będą domagali się tego za pośrednictwem komitetu ds. mniejszości narodowych, a ten poprzez uchwałę wniosek ten poleci“. Nowela ustawy zlikwidowała obowiązek przekazania petycji 40% dorosłych mieszkańców danej mniejszości narodowej. Wdrożenie dwujęzyczności wydaje się więc teoretycznie łatwiejsze i szybsze, jednak dotychczasowa praktyka tego nie potwierdza.

    W okresie od nowelizacji ustawy przeczytaliśmy znaczną porcję lektury z czeskiej prasy – czy to materiały redakcyjne, czy listy czytelników. Dziś omówimy artykuł „V obci zatím nevědí, kde najdou peníze na cedule“ („Deník“, 23.8.2006), „Česko-polské nápisy ulic zatím odmítli“ („Horizont“, 26.9.2006) a „Podle některých zastupitelů jsou již dvojjazyčné nápisy na úřadech zbytečností“ („Deník“, 3.10.2006). Napiszemy też o braku dwujęzycznej tablicy na budynku Akademii Handlowej w Czeskim Cieszynie („Czemu nie po polsku?“, Głos Ludu, 5.9.2006 r.) i rozmowie redaktor Danuty Chlup z JUDr Eugeniuszem Kiedroniem na temat dwujęzyczności („Pieniądze są“,  „Głos Ludu“, 11.11.2006). W następnym numerze przedstawimy sytuację w Trzyńcu i omówimy listy czytelników gazety „Horizont“.

    Podobno nowa ustawa o gminach przynosi problemy, bo … mniejszości narodowe mogą zażyczyć sobie wystawiania tablic informacyjnych w swoich językach – pisze Libor Pristáš w „Deníku“ i dodaje, że za ewentualnym naruszeniem stabilności budżetów gminnych mogą stać żądania mniejszości. Mówiąc o regulacjach prawnych cytuje ówczesnego wójta Suchej Górnej, Jana Lipnera: „Ponad dwa lata obowiązywało prawo, wg. którego gminy musiały używać dwujęzycznych napisów w przypadku, że na terenie gminy mieszkała 1/5 obywateli mniejszości narodowej i zorganizowała petycję. Teraz wystarczy, gdy 10% mniejszości zgłosi wniosek do komitetu ds. mniejszości narodowych“. Co do pierwszego zdania, przypomnijmy, że w poprzedniej nowelizacji mowa była nie o 20%, ale o 10%, z czego 40% uprawnionych członków mniejszości musiało poprzeć petycję. Również drugie zdanie jest fałszywe. Teraz bowiem przedstawiciele mniejszości, którzy w gminach stanowią więcej niż 10%, mogą podać pisemny wniosek o zaprowadzenie napisów w języku mniejszości (…). Nic nie stoi na przeszkodzie, by samorządy gminne przeprowadziły oznakowanie w najszerszym możliwym zakresie, gdyż wydatki z tym związane pokryje państwo, a nie gminy. Dlatego też wniosek dwujęzycznych oznaczeń w żadnym wypadku nie podkopie budżetu gminnego, bo pieniądze będą przekazane za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego z budżetu państwa. Z artykułu dowiadujemy się, że nie byłoby dobrze, by z powodu napisów rozgorzały narodowościowe waśnie. Wójt Jan Lipner mówi wyraźnie: „O stosunki międzyludzkie idzie nam więcej niż o pieniądze. Szkoda by było, gdyby z powodu tych problemów miałyby się one skomplikować“. (Głos Ludu, 24.8.2006 r., „Co podkopuje gminne budżety“).

    O aspektach prawnych wprowadzania dwujęzycznych napisów „Głos Ludu“ rozmawia z JUDr Eugeniuszem Kiedroniem, członkiem Komitetu Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych do Współpracy z  Organami Samorządowymi. „Nie jest prawdą, że koszty dwujęzyczności poniesie sama gmina“ – mówi. Na podstawie rozporządzenia rządu nr 1574 z dnia 7.5.2005 r. została w budżecie państwa na rok 2007 przewidziana dla Województwa Morawsko-śląskiego (jako jedynego w kraju) dotacja w wysokości 5 mln Kč, przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wprowadzaniem dwujęzycznych napisów. Władze gmin w niektórych miejscowościach o tej możliwości przedstawicieli mniejszości nie informują.

Jak mniejszość narodowa powinna załatwić problematykę wdrożenia dwujęzycznych napisów konkretnie? Prawidłowy przebieg jest taki, że Polacy za pośrednictwem stowarzyszenia obywatelskiego, na przykład PZKO wystosują pisemny wniosek do gminnego komitetu ds. mniejszości narodowych, ten po jego uchwaleniu przedstawi go samorządowi. Wniosek powinien być konkretny, tzn. należy w nim wyspecyfikować, których miejsc publicznych mają napisy dotyczyć. Gdyby samorząd gminny odrzucił wniosek, to w pierwszej instancji spór rozstrzygałby wydział spraw wewnętrznych urzędu wojewódzkiego, ewentualnie w drugiej instancji Najwyższy Sąd Administracyjny w Brnie. Dosyć niejasna jest sprawa tablic urzędowych oznaczających początek i koniec gminy Tablice te mają de facto charakter znaków drogowych i jako takie są majątkiem Policji RC, a ta podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Na poziomie ministerstwa nie wydano żadnego rozporządzenia, które umożliwiłoby wprowadzenie dwujęzycznego brzmienia tych tablic, dlatego na razie nie można tego realizować. Alternatywą jest umieszczenie dwujęzycznych tablic powitalnych i pożegnalnych, które jednak nie mogą być „plagiatem“ oficjalnych tablic urzędowych. Niektóre gminy już tablice takie wprowadziły.

    Wprowadzenie dwujęzycznych nazw omawiano również w Czeskim Cieszynie. Na zebraniu przedstawicielstwa miejskiego wniosek zaprezentował przewodniczący komitetu ds. mniejszości narodowych Rudolf Moliński. „Potrzebuję trzy minuty na przedstawienie wniosku i 14 głosów, by go uchwalić“ – powiedział. Samorząd niestety zadecydował, że sprawą dwujęzycznych napisów zajmie się już nowy samorząd. Natomiast nie jest prawdą, jak napisał „Horizont“, że czesko-polskie napisy ulic samorząd na razie „odrzucił“. Prawda jest taka, że wniosek odłożył. „Głos Ludu“ (30.9.2006 r., „Zabrakło dobrej woli“) prezentuje reakcję poszczególnych radnych. Zdaniem Zdeňka Budínského chodzi o bardzo delikatną sprawę i powinna ona zostać omówiona przy kompletnym udziale członków nowego samorządu. Viliam Šuňal, który jest Słowakiem i mówi wyłącznie w swoim języku ojczystym, zaapelował natomiast do osób narodowości polskiej, by zamiast wprowadzenia dwujęzycznych nazw, wystosowali oni petycję, w której Czeski Cieszyn jako swego rodzaju jaskółka unijna nie wprowadzałby czesko-polskich nazw. „Jako człowiek, który się tutaj przyprowadził, absolutnie nie postrzegam tych problemów. Zostaliśmy członkami Unii Europejskiej, wprowadzenie czesko-polskich nazw to śmieszna sprawa, kosztuje to pieniądze.“. Wiceburmistrz Vít Slováček stwierdził, że propozycja zrezygnowania z dwujęzycznych nazw mogłaby być rzeczywiście ciekawą wspólną inicjatywą obu miast, które niejako stanowią jedno.

 

 

   O co chodzi? Na trzy tygodnie przed wyborami komunalnymi? Można by zapytać po wynikach obrad czesko cieszyńskiego przedstawicielstwa n. t. dwujęzyczności. Jak już komuniści (Šuňal) i chadecy (Slováček) mówią tym samym głosem NIE, to coś się dzieje. Połączenie bowiem szatana z aniołem do drugiej potęgi daje mieszankę wybuchową, o ile jest ona przeznaczona tylko dla czeskich wyborców. A jest z pewnością, bo głosów rozumujących prawidłowo polskich wyborców już i tak nie otrzymają, a i mają je gdzieś (…). Za burmistrza Sznapki jakoś nie protestowali przeciw tu i tam pojawiającym się dwujęzycznym kierunkowskazom, które notabene były finansowane z miejskiej kasy. A tu nagle NIE, kiedy są na to wydzielone pieniądze („Głos Ludu“, 10.10.2006 r., „O co chodzi“).

   Pomimo trwającej kampanii wdrażania w naszych gminach dwujęzycznych tablic, na budynku czesko cieszyńskiej Akademii Handlowej pojawił się nowy szyld „Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace“. Jako że wcześniej widniała tu nazwa również w języku polskim, redakcja „Głosu Ludu“ zapytała dyrektor szkoły Krystynę Bonček o powody tej zmiany… „Szkoła ma obecnie nową nazwę według dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego (…). Nazwa ta została umieszczona więc na szyldzie, taka sama widnieje na pieczątkach. Niemniej w korespondencji z rodzicami polskojęzycznych uczniów, a także we wszystkich materiałach dotyczących szkoły stosujemy również polską nazwę“. Pani dyrektor nie wyklucza, że ze zmianą wejścia do budynku zostanie tu umieszczona dwujęzyczna tablica.

 

 

 

Obsah článku: V novelizaci zákona č. 128/2000 Sb., §29 čteme: „ V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10% občanů obce a jestliže o to zástupci této menšiny požádali prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny, a ten návrh usnesením schválil“. Tisk o problematice dvojjazyčnosti zveřejňuje články – redakční nebo názory čtenářů (…). Údajně nový zákon přináší problémy… protože národnostní menšiny mohou požádat zřídit dvojjazyčné tabule – píše Libor Pristáš v „Deníku“ a dodává, že to může značně zakývat obecním rozpočtem. Cituje přitom tehdejšího starostu Horní Suché, Jana Lipnera (…). Není pravdou, že předchozí novelizace mluvila o 20% (v zákoně již byl požadavek 10% z toho 40% členů menšiny muselo podpořit návrh peticí). Není pravdou rovněž věta, že jsou nutné návrhy 10% občanů menšiny adresované výboru. (…) O právních záležitostech zavádění dvojjazyčných nápisů „Głos Ludu“ zveřejnil rozhovor s JUDr. Eugeniuszem Kiedroněm, členem výboru pro spolupráci se samosprávnými orgány Rady vlády pro národnostní menšiny. Na základě nařízení vlády č. 1574 ze dne7.5.2005 byla ze státního rozpočtu pro rok 2007 vyčleněna částka 5 mln. Kč na pokrytí výdajů souvisejících se zaváděním dvojjazyčných nápisů. Vedení některých obcí o této možnosti menšiny neinformuje. Kiedroń dále sděluje, jaké náležitosti má obsahovat žádost o zavedení dvojjazyčných nápisů. V případě, že obecní zastupitelstvo návrh odmítne, rozhoduje odbor vnitřních věcí Úřadu Moravskoslezského kraje, případně následně Nejvyšší správní soud. Není jasná z právního hlediska situace vjezdových tabulí, které jsou de facto dopravními značkami. Doposud nebylo vydáno nařízení ministerstva, které by umožnilo tyto tabule instalovat. Alternativní se jeví umístit dvojjazyčné reklamní tabule, které však nemohou být „plagiátem“ tabulí úředních. Některé obce již takové tabule zřídily. Zavádění dvojjazyčností bylo projednáváno rovněž v Českém Těšíně. Městské zastupitelstvo návrh výboru pro národnostní menšiny, který předložil předseda výboru Rudolf Moliński, odložilo (…). Zajímavá byla shoda názorů zastupitelů za KSČM (Viliam Šuňal) a KDU-ČSL (Vít Slováček) proti zavedení dvojjazyčných tabulí. Dříve dvojjazyčná tabule byla na budově Obchodní akademie v Českém Těšíně. Škola má v současnosti jiný název a proto dle dispozic Krajského úřadu tabule, jak rovněž razítka byly provedeny dle této dispozice. S rodiči polskojazyčných žáků a ve všech materiálech škola nadále používá polskojazyčný název – Akademia Handlowa. Dle názoru ředitelky školy, Krystyny Bonček, v budoucnu po rekonstrukci vchodu do budovy může tu být umístěna dvojjazyčná tabule.

 

INFORMACJE“ Z INTERNETU / „INFORMACE“ Z INTERNETU

 

Bronisław Walicki wybrał z Internetu kilka cytatów autorów-Czechów na temat Polaków, obywateli Republiki Czeskiej, i przesłał je Andrejowi Sulitce, pełnomocnikowi rządu RC do spraw mniejszości narodowych. Zamieszczamy je w oryginalnej wersji. Podobnych cytatów można by znaleźć dużo, dużo więcej. / Bronisław Walicki vybral z intenetu několik citátů autorů-Čechů na téma Poláků, občanů České republiky, a zaslal je Andrejovi Sulitkovi, zmocněnci vlády pro národní menšiny. Zveřejňujeme je v originální verzi. Obdobných citát je mnohem, mnohem víc.

 

* Je to prostě totální nesmysl, nějaké nápisy jim spíše dodají sebevědomí, že si něco nesmyslného dokázali. Serou se do tisku, televize, rádia. Netahal bych tady názory, že jsme v Unii nebo že kdysi to tady ovládali. Jestli by se začaly všechny menšiny domáhat svých nápisů, tak to bude totální doznání, že lezem všem do (!) a stydíme se sami za sebe.

* Čím více se snaží být viděni, tím, více lidí je začíná nenávidět. Není to ale jen můj názor, prostě když s někým o tom hodím řeč i třeba s Polákem, který byl nucen být Polákem, tak dojdeme k závěru, že jsou výžirky, samozřejmě ne všichni: Prostě jsou to Antičeši, kterým vadí český jazyk. Nám ale vadí právě oni!!!

* Raději my občané jsme měli bojovat o to, aby se zrušily polské školy, nápisy, organizace-sekty PZKO atd. Hlavně mi nepište, že jsem nácek fašista a omezenec. Pokud pro některé ano, tak je to buď Antičech – Polák nebo ví hovno o životě a o tom, jak oni bojuji zase proti nám.

* Podle mne je to strašný bordel co si to tu ti Poláci dovolují!!! Dělají ze sebe něco co vůbec nejsou! Berou nám práci a ještě si dovolují takovou věc, že chcou polské nápisy!! Jestli je jim takové smutno po polských hieroglyfech, ať se vrátí za hranice. My také neprosazujeme nějaké české nápisy na polské straně. Od čeho jsou ty hranice??!! Snad aby rozdělovaly Čechy od Poláků, ne!!! Jsou to prostě polské…!, to je můj názor.

* Je to vlastně další z kočovných národů, který je roztroušen po celém světě. Vlastně měli by být rádi, že je společnost vzala mezi sebe. Kočovným národem jsem tyto lidi nazval z jediného důvodu, oni totiž jediní spolu s Romy drze požadují nějaké nároky, jakoby my jsme tady nepatřili a oni byli doma!!! Možná kdysi, ale teď je real. Žijou v České republice, tak se s tím musí vyrovnat.

* Myslím si, že můžeme spolu z (PL) klidně vycházet a žít, ale nemohou po nás chtít, aby náš stát ovládala menšina. To snad pochopí každý rozumný člověk.

* Říká se „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Tak nevím o co tady Poláci pořád usilujou! Pokud se Vám nelíbí, že tady nemáte polské nápisy, tak se konečně naučte česky nebo se odstěhujte do Polska!! Jenomže tam by vám kopli do zadečku, protože vím, že takové Poláky, co nevědí kam patří nemají rádi ani praví Poláci v Polsku!!! Jenom pro příklad, kde se tady do Třince přestěhoval pravý Polák, tak asi nebude uvažovat o tom, kde pošle do školy své děti a automaticky jdou do české!!! Protože se bude snažit naučit je i sebe velmi dobře česky!!!! A uvědomuje si, že je cizinec v jiném státě. Také v tom se liší Polák pravý od toho Poláka rozmazleného, který chodí do PZKO a jenom chytračí o diskriminaci, polských nápisech a debilovinách a přitom neumí ani pořádně polsky.

 

Posprejowany drogowskaz z napisami „po naszymu“ w Koszarzyskach / posprejováné směrovky s nápisy v polském nářečí v Košařiskách.

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego Koexistencia / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 24.11.2006,  gratis / zdarma