*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 79  (8/2016)                       23.9.2016 r.

*************************************************************************************************************

 

Uroczyste zagajenie nowego roku szkolnego 2016/2017 w Wędryni / Slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017 ve Vendryni (www.zwrot.cz)

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej  (dalej PSN) ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (dalej COEX) / Schůze výboru Polské národní sekce (dále PNS) politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

Zebranie odbyło się w czwartek 8.9.2016 r. w lokalu Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej DZIUPLA w Czeskim Cieszynie. Obrady prowadził pełniący obowiązki przewodniczącego PSN COEX, Tadeusz Toman. W okresie od ostatniego zebrania zarządu PSN COEX członkowie sekcji polskiej brali udział w imprezie wspomnieniowej upamiętniającej hrabiego Esterhazyego w Mirowie, w obchodach upamiętniających rocznicę wybuchu 2. wojny światowej w Cieszynie, w przygotowaniach Gorolskiego Święta, w organizowaniu Kawiarenki pod Pegazem, uczestniczyli w Dożynkach Śląskich w Błędowicach, w dożynkach w Gutach, w wystawie o bohaterstwie Powstańców Śląskich w Piotrowicach koło Karwiny, w uroczystości wspomnieniowej pomordowanych przez Niemców obywateli Żywocic. Zorganizowano spotkanie z popieranym przez COEX kandydatem do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, Jerzym Cieńciałą. Przyjęto uchwałę o poparciu Pawła Kawuloka w wyborach do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego. W obradach Grupy 3x3 w środę 21.9.2016 r. wezmą udział Józef Przywara (przewodniczący COEX), Tadeusz Toman i Stanisław Gawlik. Zebranie Rady Republikowej COEX odbędzie się w sobotę 24.9.2016 r. nie jak zwykle w Pradze, ale w Czeskim Cieszynie. Konwent PSN COEX odbędzie się w czwartek 10.11.2016 r. o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie w salce posiedzeń Zarządu Głównego PZKO.

 

Schůze se konala ve čtvrtek 8.9.2016 v místnosti Sdružení polské mládeže DZIUPLA v Českém Těšíně. Jednání řídil Tadeusz Toman, který je pověřen vedením PNS COEX. V období od poslední schůze výboru PNS COEX členové polské sekce se účastnili vzpomínkové akce na počest hraběte Esterházyho v Mírově, ve vzpomínkových slavnostech k výročí vypuknutí 2. světové války v Těšíně, v přípravách Gorolského svátku, při pořádání Kavárničky pod Pegasem, účastnili se Slezských dožínek v Bludovicích, dožínek v Gutech, na výstavě o hrdinství Slezských povstalců v Petrovicích u Karviné, ve vzpomínkové pietní akci na počest zavražděných Němci občanů Životic. Bylo uspořádáno setkání s podporovaným COEX kandidátem do Senátu Parlamentu České republiky, Jiřím Cieńciałou. Bylo přijato usnesení o podpoře Pavla Kawuloka ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Jednání Skupiny 3x3 ve středu 21.9.20126 se zúčastní Josef Przywara (předseda COEX), Tadeusz Toman a Stanislav Gawlik. Schůze Republikové rady COEX se bude konat v sobotu 24.9.2016, nikoliv jako obvykle v Praze, ale v Českém Těšíně. Konvent PNS COEX se bude konat ve čtvrtek 10.11.2016 v 15:00 h v Českém Těšíně v zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO.

 

Wybory do Senatu Parlamentu RC (I. tura) – 7.-8.10.2016 r. / Volby do Senátu Parlamentu ČR (I. kolo) – 7.-8.10.2016

 

Jerzy Cieńciała poparł finansowo guckie dożynki

Jiří Cieńciała finančně podpořil gucké dožinky

 

W niedzielę 21.8.2016 r. odbyły się Dożynki Śląskie w Gutach. Do tradycyjnych uczestników dożynek należy Jerzy Cieńciała, pełnomocnik rządu czeskiego, zresztą podczas jubileuszowych 40. dożynek w 2007 roku był nawet ich gospodarzem. W przerwie między jedną a drugą częścią programu przekazał na ręce przewodniczącego Miejscowego Koła PZKO w Trzyńcu-Gutach, Jana Kalety, czek o wartości 10 tys. koron na dalszy rozwój imprezy. – Zamiast słów będą pieniądze, ponieważ pieniądze zawsze są potrzebne, przede wszystkim w takich kołach i społecznościach, gdzie jest tyle imprez w ciągu roku. A te imprezy kosztują, bo jeszcze nie żyjemy za „Bóg zapłać” – stwierdził Cieńciała. Podkreślił również, że jeszcze ważniejsze od pieniędzy są stosunki międzyludzkie. – Obawiam się, czy Europa jest w stanie stawić czoła problemom, które pojawiły się w ostatnich latach i miesiącach, ale myślę, że nas gna siła, która jest ukryta w naszym „gorolskim genotypie i „werkowym” fenomenie. Wyraził też nadzieję, że ze „wspaniałymi gorolami i gorolkami” poradzi sobie nawet w trudnych czasach. O przebiegu imprezy pisze prasa regionalna, między innymi „Głos Ludu” z 23.8.2016 r. i „Zwrot” na swoich stronach internetowych (zdjęcie: www.zwrot.cz).

 

 

V neděli 21.8.2016 se konaly Slezské dožínky v Gutech. K tradičním účastníkům dožínek patří Jiří Cieńciała, zmocněnec české vlády, ostatně byl dokonce hospodářem jubilejních 40. dožínek v 2007 roce. V přestávce mezi jednou a druhou částí programu předal do rukou předsedy Místní skupiny PZKO Třinec-Guty, Jana Kalety, šek o hodnotě 10 tis. korun na další rozvoj slavností. – Místo slov budou peníze, protože peníze vždy jsou potřebné, především v takových skupinách a spolcích, kde není během roku až tak moc akcí. A tyto akce něco stojí, protože ještě nežijeme za „Bůh zaplať” – prohlásil Cieńciała. Zdůraznil rovněž, že ještě důležitější od peněz jsou mezilidské vztahy. – Obávám se, zda Evropa je schopna postavit se čelem problémům, které se objevily v posledních letech a měsících, ale domnívám se, že nás žene síla, která je skryta v našem „gorolském genotypu” a „werkovém” fenoménu. Vyslovil také přesvědčení, že spolu se „spanilými gorolami a gorolkami” si poradí dokonce v těžkých časech. O průběhu akce informuje regionální tisk, mezi jinými „Głos Ludu” ze dne 23.8.2016 a „Zwrot” na svých internetových stránkách (snímek: www.zwrot.cz).

 

Szkolnictwo priorytetem Jerzego Cieńciały

Školství prioritou Jiřího Cieńciały

 

Jerzy Cieńciała, kandydat do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, zawsze podkreślał, jak ważne podnoszenie poziomu szkolnictwa w Republice Czeskiej. I to nie tylko szkolnictwa średniego i zawodowego, ale przede wszystkim podstawowego. W kampanii wyborczej deklaruje, że wspiera wszystkie inicjatywy, których wynikiem będzie zaangażowany nauczyciel i wykształcony uczeń. Na zdjęciu, które zamieszczono na portalu www.zwrot.cz widzimy Jerzego Cieńciałę, który czyta uczniom  Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu wyjątki powieści „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Czytanie odbyło się w ramach akcji Narodowe Czytanie podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego w dniu 1.9.2016 r.

 

 

Jiří Cieńciała, kandidát do Senátu Parlamentu České republiky, vždy zdůrazňoval, jak důležité je zvyšování úrovně školství v České republice. A to nejen středního a učňovského školství, ale především základního. Ve volební kampani prohlásil, že podpoří veškeré iniciativy, jejichž výsledkem bude angažovaný učitel a vzdělaný žák. Na snímku, který byl zveřejněn na portále www.zwrot.cz vidíme Jiřího Cieńciału, jak čte žákům Polské základní školy Gustawa Przeczka Třinec úryvky z románu „Quo vadis” Henryka Sienkiewicze. Čtení se konalo během zahájení nového školního roku dne 1.9.2016 v rámci akce Národní Čtení .   

 

Kongres Polaków w RC, w odróżnieniu od COEXISTENTII-WSPÓLNOTY, nie poparł Jerzego Cieńciały

Kongres Poláků v ČR, na rozdíl od COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, Jiřího Cieńciału nepodpořil

 

Na zaplanowanym wcześniej posiedzeniu Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej 15.9.2016 r. obecni wysłuchali autoprezentacji kandydatów do Senatu Parlamentu RC w okręgu wyborczym 73. Z tej możliwości skorzystały trzy osoby, wśród nich popierany przez WSPÓLNOTĘ-COEXISTENTIĘ Jerzy Cieńciała. Po autoprezentacji Rada Kongresu Polaków decydowała o poparciu któregoś z kandydatów. Na wniosek Małgorzaty Rakowskiej, która stwierdziła, że wspieranie czy promowanie konkretnych kandydatów przez Kongres Polaków w RC nie umożliwia uchwała Zgromadzenia Ogólnego, decyzji nie podjęto. Zaapelowano jedynie, aby Polacy wzięli udział w wyborach. Jesteśmy zdziwieni tym, że Kongres Polaków w RC nie zamierza popierać jedynego Polaka, który kandyduje do Senatu Parlamentu RC. Niesmaku nie kryje również Tadeusz Wantuła, były poseł do Czeskiej Rady Narodowej i działacz Polskiej Sekcji Forum Obywatelskiego z 1989 roku – czytamy na portalu www.zwrot.cz. – Do Senatu kandyduje Jerzy Cieńciała – Polak, który nie zgłasza się do żadnej opcji politycznej. Chodzi o człowieka, który udzielał się od dziecka w życiu naszej polskiej społeczności, czy to mówimy o działaniach teatralnych, tanecznych czy innych. Wiadomo o nim, że ma olbrzymie doświadczenie w polityce. Wie, jak się drzwi otwiera, że niekoniecznie trzeba je wyważać, czasami wystarczy nacisnąć na klamkę itd. Mamy teraz zupełnie wyjątkową sytuację – kandydata, który ma wielką odwagę, który w swoim programie mówi wprost, że zależy mu na harmonijnym współżyciu wszystkich narodowości w naszym regionie, no i jego nazwisko na billboardach jest napisane po polsku! – powiedział Wantuła. Nie chcemy, aby powtórzyła się sytuacja z 2010 roku, kiedy część polskiego społeczeństwa była rozgoryczona faktem, że Kongres Polaków w RC i PZKO nie udzieli jednoznacznego poparcia polskiemu kandydatowi, Stanisławowi Czudkowi, a poparcie WSPÓLNOTY-COEXISTENTII niestety nie wystarczyło i wybrany do Senatu był Petr Gawlas z ČSSD.

 

 

V rámci předem plánovaného zasedání Rady představitelů Kongresu Poláků v České republice dne 15.9.2016, přítomní vyslechli autoprezentaci kandidátů do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 73. Této možnosti využili tři kandidáti, mezi nimi Jiří Cieńciała podporovaný COEXISTENTII-SOUŽITÍM. Po autoprezentaci Rada Kongresu Poláků v ČR rozhodovala o podpoře některého z kandidátů. Na návrh Małgorzaty Rakowské, která prohlásila, že podporu nebo jmenování Kongresem Poláků v ČR konkrétních kandidátů neumožňuje usnesení Valného shromáždění, nebylo rozhodnuto. Byla přijata pouze výzva, aby se Poláci účastnili voleb. Jsme překvapeni tím, že Kongres Poláků v ČR nemá v úmyslu podporovat jediného Poláka, který kandiduje do Senátu. Nechuť neskrývá také Tadeusz Wantuła, bývalý poslanec České národní rady a funkcionář Polské sekce Občanského fóra z 1989 roku – čteme na stránkách www.zwrot.cz. – Do Senátu kandiduje Jiří Cieńciała – Polák, který se nepřihlásil k žádné politické opci. Jde o člověka, který od dětství se účastní společenského života v rámci naší polské společnosti, a to jak na poli divadelním, tanečním nebo jiném. Je všeobecně známo, že je zkušeným politikem. Ví jak je otevírají dveře, že není nutno vždy je vyrážet, někdy stačí zmáčknout kliku atd. Máme teď zcela výjimečnou situaci – kandidáta, který má velkou odvahu, který ve svém programu přímo mluví, že mu záleží na harmonickém soužití všech národností v našem regionu, navíc jeho jméno je na billboardech napsáno polsky! – řekl Wantuła. Nechceme, aby se opakovala situace z 2010 roku, kdy část polského společenství byla rozhořčena skutečností, že Kongres Poláků v ČR a PZKO nedali jednoznačnou podporu polskému kandidátovi Stanislavovi Czudkovi, a podpora COEXISTENTIE-SOUŽITÍ bohužel nestačila a proto do Senátu byl zvolen Petr Gawlas z ČSSD.

 

Prezentacja na łamach „Głosu Ludu” – gazety Polaków w Republice Czeskiej

Prezentace v „Głosu Ludu” – novinách Poláků v České republice

 

W „Głosie Ludu” z 17.9.2016 r. w ramach prezentacji kandydatów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej w okręgu wyborczym 73 redakcja zamieściła krótką informację o kandydacie numer „3”, Jerzym Cieńciale, zamieszkałym w Wędryni, 66 lat, pełnomocniku rządu ds. Województwa Morawsko-Śląskiego, niezależnym kandydacie wspieranym przez ruch polityczny Občané spolu a nezávislí. – Czy to działam w Sekcji Akademickiej „Jedność”, czy w PZKO, którego jestem członkiem od 15. roku życia, czy też w hucie i w różnych urzędach, zawsze leżała mi na sercu jedna najważniejsza sprawa – polskość na Zaolziu. Pierwsza sprawa to ustawa o prawach członków mniejszości narodowych. Dalej ustawa o gminach. Trzeba pilnować, by w gminnych komisjach ds. mniejszości narodowych znaleźli się pełnomocnicy gminni, członkowie wydelegowani przez Kongres Polaków. Bardzo ważną sprawą dla nas jest szkolnictwo. Bez kształcenia nie ma narodowości, nie ma polskości – język jest najważniejszy. Musimy walczyć o utrzymanie uprzywilejowanego sposobu finansowania szkolnictwa narodowościowego, szkół podstawowych i średnich, utrzymanie pozycji i roli Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie. Mamy media polskie – „Głos Ludu”, „Zwrot”, radio i program polski w telewizji. To są bardzo ważne środki przekazu, które – tak myślę – funkcjonują sprawnie, choć, jak pamiętam, były też pewne problemy. Ważne jest wspieranie działalności kulturalnej i imprez – Zjazdów PZKO, „Gorola” i innych – powiedział kandydat.

 

V „Głosu Ludu” ze dne 17.9.2016 v rámci prezentace kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 73 redakce zveřejnila krátkou informaci o kandidátovi č. „3”, Jiřím Cieńciałovi, trvalým bydlištěm Vendryně, 66 let, zmocněnci vlády pro Moravskoslezský kraj, nezávislém kandidátovi podporovaném politickým hnutím Občané spolu a nezávislí. – Ať už působím v Akademické sekci „Jedność”, nebo v PZKO, kde jsem členem od svého 15. roku života, nebo také v železárnách a jiných úřadech, vždy mi ležela na srdci jedna nejdůležitější věc – polskost na Zaolzí. První věci je zákon o právech příslušníků národnostních menšin. Dále je to zákon o obcích. Je nutno hlídat, aby se členy obecních výborů pro národnostní menšiny stali obecní zmocněnci, členové delegování Kongresem Poláků. Velmi důležité pro nás je školství. Bez vzdělání není národnosti, není polskosti – jazyk je nejdůležitější. Musíme bojovat za udržení  privilegovaného způsobu financování národnostního školství, základních a středních škol, udržení pozice a úlohy Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín. Máme polská média – „Głos Ludu”, „Zwrot”, rozhlas a polský pořad v televizi. To jsou velmi důležité masové sdělovací prostředky, které – tak se domnívám – dobře fungují, i když, jak si pamatuji, existovaly jisté problémy. Důležitá je podpora kulturní činnosti a akcí – Sjezdů PZKO, „Gorola” a jiných – řekl kandidát.

 

Wybory do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego – 7.-8.10.2016 r. / Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – 7.-8.10.2016

 

Spis partii wyborczych / Seznam volebních stran

 

(1.) PB (Pravý blok… WWW.CIBULKA.CZ) – 40 kandydatów / 40 kandidátů,

(2.) ODS – 70 kandatów / 70 kandidátů,

(9.) KSČ (Komunistická strana Československa) – 12 kandydatów / 12 kandidátů,

(12.) ČSSD – 65 kandydatów / 65 kandidátů,

(24.) KDU-ČSL – 70 kandydatów / 70 kandidátů,

(26.) Koruna česká – 8 kandydatów / 8 kandidátů,

(28.) RDS (Romská demokratická strana) – 15 kandydatów / 15 kandidátů,

(30.) ANO 2011 – 68 kandydatów / 68 kandidátů,

(31.) ZpL (Změna pro lidi) – 44 kandydatów / 44 kandidátů,

(32.) TOP 09 – 68 kandydatów / 68 kandidátů,

(37.) KSČM – 68 kandydatów / 68 kandidátů,

(41.) ND (Národní demokracie) – 15 kandydatów / 15 kandidátů,

(43.) DOMOVsBP, Úsvit (koalicja / koalice – Blok proti islamizaci + Úsvit-Národní koalice) – 69 kandydatów / 69 kandidátů,

(45.) Moravané – 31 kandydatów / 31 kandidátů,

(46.) DV (Dobrá volba) – 70 kandydatów / 70 kandidátů,

(47.) STAN+Ostravak (koalicja / koalice – Starostové a nezávislí + Hnutí Ostravak) – 69 kandydatów / 69 kandidátů,

(52.) Svobodní+SsČR (koalicja / koalice – Strana svobodných občanů + Strana soukromníků ČR) – 66 kandydatów / 66 kandidátů,

(65.) PRO REGION (koalicja / koalice – Strana zelených + SNK ED) – 69 kandydatów / 69 kandidátů,

(67.) ČSNSRozČSNS5DSZ – NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI (koalicja / koalice – Česká strana národně sociální + Strana zdravého rozumu + Česká strana národně socialistická + Demokratická strana zelených) – 60 kandydatów / 60 kandidátů,

(68.) NEZ (NEZÁVISLÍ) – 70 kandydatów / 70 kandidátů,

(70.) SPR-RSČPatrHOZK (koalicja / koalice – HOZK + Patrioti ČR + Sdružení pro republiku-Republikánská strana Miroslava Sládka) – 39 kandydatów / 39 kandidátů,

(75.) DSSS+NF (koalicja / koalice – Dělnická strana sociální spravedlnosti + NÁRODNÍ FRONTA) – 61 kandydatów / 61 kandidátů,

(78.) SPD+SPO (koalicja / koalice – Svobodná a přímá demokracie Tomia Okamura + Strana práv občanů) – 70 kandydatów / 70 kandidátů,

(81.) SPR-RSČMS (Sdružení pro republiku-Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska) – 46 kandydatów / 46 kandidátů,

(82.) Piráti – 61 kandydatów / 61 kandidátů.

 

Kandydaci-Polacy / Kandidáti-Poláci

 

(2.) ODS – Mgr. Stanislav Folwarczny (kandydat nr 5 / kandidát č. 5),

(2.) ODS – Mgr. Jan Branný (kandydat nr 27 / kandidát č. 27),

(12.) ČSSD – Mgr. Pavel Kawulok (kandydat nr 18 / kandidát č. 18),

(24.) KDU-ČSL – Mgr. Andrzej Szyja (kandydat nr 17 / kandidát č. 17),

(37.) KSČM – Bc. Daniel Pawlas (kandydat nr 18 / kandidát č. 18),

(37.) KSČM – Henryk Małysz (kandydat nr 21 / kandidát č. 21),

(37.) KSČM – Karel Wiewiórka (kandydat nr 35 / kandidát č. 35),

(37.) KSČM – Ing. Eduard Heczko (kandydat nr 40 / kandidát č. 40),

(37.) KSČM – Ing. Zbigniew Tomanek (kandydat nr 68 / kandidát č. 68),

(43.) DOMOVsBP, Úsvit – Ing. Jan Ferenc (kandydat nr 5 / kandidát č. 5),

(43.) DOMOVsBP, Úsvit – Adam Madzia (kandydat nr 21 / kandidát č. 21),

(43.) DOMOVsBP, Úsvit – Karel Madzia (kandydat nr 30 / kandidát č. 30),

(46.) DV – Stanisław Czudek (kandydat nr 11 / kandidát č. 11),

(47.) STAN+Ostravak – Renata Pavlinowa (kandydat nr 11 / kandidát č. 11),

(47.) STAN+Ostravak – Ing. Henryk Feber (kandydat nr 36 / kandidát č. 36).

 

Paweł Kawulok (ČSSD)

 

Zamieszkały w Gródku, 36-letni prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przedtem uczęszczał do Liceum Ewangelickiego w Cieszynie. Członek ČSSD. Od ponad 10 lat jest aktywny w polityce. W Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego zasiadał w komisji legislacyjnej Zarządu Województwa Morawsko-Śląskiego. Jest przewodniczącym Komitetu ds. Mniejszości Narodowych przy Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego. Członek PZKO. / Trvalé bydliště v Hrádku, 36letý právník, absolvent Právnické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově, předtím navštěvoval Evangelické lyceum v Těšíně. Člen ČSSD. Přes 10 let je aktivní v politice. V Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje je členem legislativní komise Rady Moravskoslezského kraje. Je předsedou Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Člen PZKO.

 

Andrzej Szyja (KDU-ČSL)

 

Zamieszkały w Karwinie, 37-letni nauczyciel Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Członek KDU-ČSL, reprezentuje tę partię w Radzie Miasta Statutarnego Karwiny. Działa w kulturze, m.in. jako dyrygent chóru męskiego PZKO w Karwinie-Frysztacie „Hejnał-Echo”. Członek PZKO / Trvalé bydliště v Karviné, 37letý učitel Polské základní školy Gustawa Przeczka Třinec, absolvent Slezské univerzity v Těšíně. Člen KDU-ČSL, zastupuje tuto stranu v Zastupitelstvu Statutárního města Karviné. Působí v kultuře, m. j. jako sbormistr mužského sboru PZKO Karviná-Fryštát „Hejnał-Echo”. Člen PZKO.

 

Stanisław Folwarczny (ODS)

 

Zastępca burmistrza Czeskiego Cieszyna (trzecia kadencja), 53 lata. Przedtem był przez 14 lat dyrektorem Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie. Członek ODS. Udziela się społecznie w stowarzyszeniach polskiej mniejszości narodowej, m.in. w Towarzystwie Nauczycieli Polskich. Jego działalność jest skierowana na szkolnictwo. Wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC. Członek PZKO. / Místostarosta Českého Těšína (třetí volební období), 53 let. Předtím byl 14 let ředitelem Polské základní školy Český Těšín. Člen ODS. Účastní se společenského života ve sdruženích polské národnostní menšiny, m. j. ve Sdružení polských učitelů. Jeho činnost je namířena na školství. Místopředseda Rady představitelů Kongresu Poláků v ČR. Člen PZKO.

 

Jan Ferenc (DOMOVsBP, Úsvit)

 

Mieszka w Trzyńcu, 65 lat. Bezpartyjny. Jest absolwentem VŠB w Ostrawie, pełnił funkcje kierownicze w placówkach służby zdrowia, między innymi był dyrektorem szpitala w Hawierzowie. Jest członkiem Rady Miejskiej w Trzyńcu wybrany z listy Stowarzyszenia Ruchu Politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych. Członek PZKO. / Trvalý pobyt v Třinci, 65 let. Bez politické příslušnosti. Je absolventem VŠB Ostrava, plnil řídící funkce v zdravotnických zařízeních, m. j. byl ředitelem nemocnice v Havířově. Je členem Zastupitelstva Města Třinec zvolen z  listiny Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a nezávislých kandidátů. Člen PZKO.

 

Stanisław Czudek (DV)

 

Mieszka w Mostach koło Jabłonkowa, 62 lata, lekarz-chirurg, nauczyciel. Bezpartyjny. Członek PZKO. / Trvalé bydliště v Mostech u Jablunkova, 62 let, lékař-chirurg, učitel. Bez politické příslušnosti. Člen PZKO.

 

Szkolnictwo polskie w RC – zagajenie nowego roku szkolnego 2016/2017 / Polské školství v ČR – zahájení nového školního roku 2016/2017

 

Wędrynia / Vendryně – Uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni poszli do szkoły dopiero 5 września, a wszystko to za sprawą remontu szkoły. Remont ma potrwać jeszcze miesiąc, będzie więc sporo improwizacji. Uczniów i nauczycieli przywitał nowy dyrektor szkoły Krzysztof Gąsiorowski. Wójt Wędryni Bogusław Raszka (COEX) życzył pierwszakom oraz pozostałym uczniom sukcesów w nauce oraz przeprosił za trudności związane z remontem szkoły.

 

Žáci Polské základní školy Wislawy Szymborské Vendryně šli do školy teprve 5. září, a všechno kvůli rekonstrukci školy. Práce mají probíhat ještě měsíc, proto bude hodně improvizace. Žáky a učitele přivítal nový ředitel školy, Krzysztof Gąsiorowski. Starosta Vendryně, Bohuslav Raszka (COEX), přál prvňákům a také ostatním žákům úspěchy při výuce a také se omluvil za komplikace související s rekonstrukci školy.

 

 

Zdjęcie z uroczystego zagajenia roku szkolnego (www.zwrot.cz)

 

Trzyniec-Oldrzychowice / Třinec-Oldřichovice – Naukę w klasie 1. rozpoczęli trzej pierwszoklasiści – dwie dziewczyny i jeden chłopak. W klasie nowych uczniów witał napis „Chodźcie śmiało do szkoły pierwszacy, do zabawy wspólnej, do pracy”. Życzenia samych jedynek dzieciom z Oldrzychowic przyjechali złożyć burmistrz Trzyńca, Věra Palkovská oraz konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Janusz Bilski.

 

Výuku v 1. třídě zahájili tří prvňáci – dva děvčata a jeden chlapec. Ve třídě nové žáky přivítal nápis „Jděte směle do školy prvňáci, do společné hry a do práce”. Samé jedničky přijeli dětem z Oldřichovic popřát starostka Třince, Věra Palkovská a také generální konzul Polské republiky v Ostravě, Janusz Bilski.

 

 

 

Zagajenie roku szkolnego w Oldrzychowicach (www.zwrot.cz)

 

Trzyniec / Třinec – Uczniowie zagaili nowy rok szkolny w wyremontowanym budynku szkolnym w towarzystwie gości, Janusza Bilskiego, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Věry Palkovskiej, burmistrz Trzyńca, Jerzego Cieńciały, pełnomocnika rządu, Tadeusza Szkucika, przewodniczącego Rady Obwodowej PZKO, Mariusza Wałacha, prezesa Kongresu Polaków w RC i Karola Suszki, dyrektora Teatru Cieszyńskiego. Wszyscy czytali urywki z „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, panowie po polsku, burmistrz Trzyńca po czesku. Czytanie odbyło się w ramach akcji Narodowe Czytanie.

 

Žáci zahájili nový školní rok v opravené školní budově ve společnosti hostů, Janusza Bilského, generálního konzula Polské republiky v Ostravě, Věry Palkovské, starostky Třince, Jiřího Cieńciały, zmocněnce vlády, Tadeusze Szkucika, předsedy Oblastní rady PZKO, Mariusze Wałacha, předsedy Kongresu Poláků v ČR a Karola Suszky, ředitele Těšínského divadla. Všichni četli úryvky z románu Henryka Sienkiewicze „Quo vadis”, pánové polsky, starostka Třince česky. Čtení se konalo v rámci akce Národní Čtení.

 

 

Uczniowie podczas uroczystości zagajenia nowego roku szkolnego (www.zwrot.cz)

 

Bukowiec / Bukovec – Polska Szkoła Podstawowa w Bukowcu obchodzi w tym roku szkolnym swoje 225-lecie. Główne obchody odbędą się w kwietniu 2017 roku, kiedy uczniowie wystawią w miejscowym Domu PZKO przedstawienie. Szkoła liczy obecnie 33 uczniów. Obszerny artykuł o szkole zamieścił „Głos Ludu” – gazeta Polaków w Republice Czeskiej z 6.9.2016 r. („Szykują półokrągły jubileusz”, maki). Nauka w szkole przebiega w dwóch klasach. W jednej uczą się roczniki 1. i 2., natomiast w drugiej klasie roczniki 3. 4. i 5. Część zajęć odbywa się wspólnie, są też lekcje dzielone Wychowawczynią najmłodszych dzieci jest dyrektor, Ivana Wrona. – Pierwszą klasę uczę już długie lata (…). Ucząc pierwszą klasę mam satysfakcję z tego, że widzę ogromny postęp. Dzieci przychodzą do szkoły nie umiejąc pisać, czytać, a po dziesięciu miesiącach to prawdziwi uczniowie – powiedziała. Pani dyrektor wspomina również okres, kiedy sama rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. – Swoją edukację rozpoczęłam w szkole podstawowej w Trzyńcu na Tarasie, moją wychowawczynią była Maria Brudna i do dziś bardzo mile ją wspominam. W klasie było nas ponad dwadzieścia i bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Później przeprowadziliśmy się do Piosku i drugą klasę rozpoczęłam w szkole w Piosecznej, a następnie od klasy trzeciej do dziewiątej uczęszczałam do szkoły w Jabłonkowie. Redakcja zapytała również uczniów, jak podoba im się w szkole w Bukowcu. Ewa Wacławek od kilku dni jest pierwszoklasistką. – Fajnie, że pani nauczycielka nauczy nas czytać, pisać i liczyć. Nasza szkoła jest wesoła – powiedziała. Weronika Czepczor stwierdziła, że pierwszy dzień w szkole był wspaniały. Najbardziej cieszyła się na lekcje matematyki i kółka zainteresowań, np. język angielski i gry sportowe. Karol Puczek mieszka w Piosku, więc dojeżdża autobusem. – Nasza szkoła jest piękna, chodzę do drugiej klasy i najbardziej lubię lekcje języka polskiego. W tym roku przyszli nowi koledzy, niektórych znałem wcześniej, innych w ogóle nie, więc musimy się dopiero lepiej poznać – powiedział. Jarka Łysek mieszka w Bukowcu, ale do szkoły jeździ autobusem. Do szkoły cieszyła się bardzo mocno. – W szkole podoba mi się to, że nie musimy po obiedzie spać, tak jak w przedszkolu. Najbardziej lubię lekcje języka polskiego i matematyki.

 

Polská základní škola Bukovec slaví v letošním školním roce své 225. výročí vzniku. Hlavní slavnosti se budou konat v dubnu 2017, kdy žáci předvedou v místním Domu PZKO představení. Škola má současně 33 žáků. Rozsáhlý článek o škole zveřejnil 6.9.2016 „Głos Ludu” – noviny Poláků v České republice („Připravují se na půlkulaté jubileum”, maki). Výuka ve škole probíhá ve dvou třídách. V jedné třídě se vzdělávají 1. a 2. ročníky, naopak ve druhé třídě 3., 4. a 5. ročníky. Část přednášek je společných, jsou také dělitelné hodiny. Vychovatelkou nejmladších dětí je ředitelka, Ivana Wrona. – První třídu učím už dlouhá léta (…). Při vyučování první třídy mám satisfakci, protože vidím obrovské pokroky. Když dětí přicházejí do školy, neumějí psát, číst, a po desíti měsících jsou to opravdoví žáci – řekla. Paní ředitelka vzpomíná rovněž na období, kdy sama začínala výuku v základní škole. – Své vzdělávání jsem zahájila v základní škole v Třinci na Terase, moji vychovatelkou byla Marie Brudna a dodnes na ní velmi mile vzpomínám. Ve třídě nás bylo přes dvacet a velmi ráda jsem chodila do školy. Později jsme se přestěhovali do Písku, a proto druhou třídu jsem zahájila v Písečné, a následně od třetí třídy do deváté jsem navštěvovala školu v Jablunkově. Redakce se rovněž ptala žáků, jak se jim líbí ve škole v Bukovci. Ewa Wacławek je už několik dnů prvňákem. – Je fajn, že paní učitelka nás učí číst, psát a počítat. Naše škola je veselá – řekla. Weronika Czepczor prohlásila, že první den ve škole byl nádherný. Nejvíce se těšila na hodiny matematiky a na zájmové kroužky, např. anglický jazyk a sportovní hry. Karol Puczek bydlí v Písku, proto dojíždí autobusem. – Naše škola je krásná, navštěvuji druhou třídu a nejvíce mám rád hodiny polského jazyka. V tomto roce přišli noví kamarádi, některé jsem už znal dříve, jiné jsem vůbec neznal, proto musíme se teprve lépe seznámit – řekl. Jarka Łysek bydlí v Bukovci, přesto do školy dojíždí autobusem. Do školy se velmi těšila. – Ve škole se mi líbí, že nemusíme spát po obědě, jako v mateřské škole. Nejraději mám hodiny polského jazyka a matematiky.

 

 

„Uczniowie klasy 1. i  2. PSP w Bukowcu („Głos Ludu” z 6.9.2016 r.)

 

Czeski Cieszyn / Český Těšín – Nauczyciele i uczniowie Polskiej Szkoły Podstawowej w Czeskim Cieszynie (red. WTZ – nazwa nieoficjalna) spotkali się 1.9.2016 r. w czesko cieszyńskim kinie CENTRAL, gdzie dziewiątoklasiści przedstawili ciekawy program oraz krótki opowiadający o szkole film własnej produkcji. I oczywiście ciepło i serdecznie przyjęli pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym w szkole uczyć się będzie 375 uczniów. Otwarto 19 klas, o jedną więcej, niż w ubiegłym roku. Pracę rozpoczęło także trzech nowych nauczycieli.

 

Učitelé a žáci Polské základní školy Český Těšín (red. WTZ – neoficiální název) se setkali dne 1.9.2016 v českotěšínském kině CENTRAL, kde devaťáci předvedli zajímavý program a také Krátký, pojednávající o škole film vlastní výroby. A samozřejmě teple a srdečně přivítali prvňáky. V letošním školním roce bude školu navštěvovat 375 žáků. Je otevřeno 19 tříd, o jednu více než v minulém roce. Práci zahájili také tři noví učitelé.

 

 

Zdjęcie z uroczystego zagajenia roku szkolnego, dyrektor Marek Grycz i pierwszacy w pierwszym rzędzie (www.zwrot.cz)

 

W Piotrowicach koło Karwiny wspomniano Pierwsze Powstanie Śląskie / V Petrovicích u Karviné bylo připomenuto První slezské povstání

 

W niedzielę 21.8.2016 r. odbyło się w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny „Ognisko Powstańcze” – impreza wspomnieniowa zorganizowana przez Sekcję Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. i Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach. Patronat nad imprezą objęły Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Obecna była konsul Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Maria Kovacs. Pogoda uniemożliwiła przeprowadzić imprezę w plenerze, nie odbyła się musztra paradna, udało się jednak w ogrodzie przy Domu PZKO zapalić symboliczne ognisko, lecz kiełbaski członkinie Miejscowego Koła PZKO przygotowały w kuchni. W osobnym pomieszczeniu przygotowano gry i zabawy dla dzieci. Historyk Jan Planta z Muzeum Powstań Śląskich wygłosił wykład na temat uzbrojenia i umundurowania powstańców. Przekazał też Miejscowemu Kołu PZKO kilka publikacji historycznych oraz darmowe bilety do zwiedzenia placówki. Można było obejrzeć wystawę sprowadzoną z Świętochłowic. Jeden z paneli poświęcony był Pierwszemu Powstaniu Śląskiemu, które trwało od 17 do 24.8.1919 roku i zakończyło się porażką oddziałów walczących o przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Można było przeczytać o roli Piotrowic w tym wydarzeniu. W budynku, który sąsiaduje z Domem PZKO wydano rozkaz o wybuchu powstania. – Dyrekcja Muzeum zapewniła nas, że zostaną wykorzystane kolejne materiały, którymi dysponuje i plansza dotycząca Pierwszego Powstania Śląskiego będzie poszerzona – powiedział Stanisław Gawlik, przewodniczący Sekcji Historii Regionu ZG PZKO. 

 

V neděli 21.8.2016 se konala v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné „Povstalecká vatra“ – vzpomínková akce uspořádána Sekci regionálních dějin při Hlavním výboru PZKO, obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. a Místní skupinou PZKO Petrovice. Záštitu nad akci převzal Generální konzulát Polské republiky v Ostravě a Muzeum Slezských povstání ve Świętochlowicích. Přítomná byla konzulka Generálního konzulátu v Ostravě Maria Kovacs. Počasí znemožnilo provést akci venku, nekonal se slavnostní pochod, avšak podařilo se v zahradě u Domu PZKO zapálit symbolickou vatru, avšak klobásky členky Místní skupiny PZKO připravily v kuchyni. V zvláštní místnosti byly připraveny hry a hrátky pro děti. Historik Jan Planta z Muzea slezských povstání přednesl referát na téma výzbroje a výstroje povstalců. Předal také Místní skupině PZKO několik historických publikací a gratis vstupenky k návštěvě zařízení. Bylo možno zhlédnout výstavu dovezenou ze Świętochlowic. Jeden z panelů byl věnován Prvnímu slezskému povstání, které trvalo od 17 do 24.8.1919 a bylo ukončeno porážkou oddílu bojujících za připojení Horního Slezska k Polsku. Bylo možno přečíst o významu Petrovic v této události. V budově, která sousedi s Domem PZKO byl vydán rozkaz o výbuchu povstání. – Ředitelství Muzea nás ujistilo, že další materiály, které vlastní budou využity a panel týkající se Prvního slezského povstání bude rozšířen – řekl Stanislav Gawlik, předseda Sekce regionálních dějin HV PZKO.

 

 

O uzbrojeniu i umundurowaniu powstańców z 1919 roku mówi Jan Planta, historyk, pracownik Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach / O výzbroji a výstroji povstalců z 1919 roku mluví Jan Planta, historik, zaměstananec Muzea Slezských povstání (www.zwrot.cz)

 

 

Uczestnicy „Ogniska Powstańczego 1919 roku” w Piotrowicach koło Karwiny / Účastníci „Povstalecké vatry 1919 roku” v Petrovicích u Karviné (www.zwrot.cz)

 

Powstania Śląskie (1919-1921)

 

Odrodzenie państwa polskiego – Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918 roku zaczęły się kształtować granice Drugiej Rzeczypospolitej. Państwowość polska odrodziła się z niewoli 11 listopada 1918 r. po 123 latach trwania w trzech zaborach – rosyjskim, pruskim i austro-węgierskim. Naczelnik państwa, Józef Piłsudski niezwłocznie zatwierdził dekrety o podstawach ustrojowo-politycznych państwa. Zasięg terytorialny kraju obejmował początkowo jedynie Królestwo (Warszawa) i zachodnią część Galicji (Kraków). Trwały walki polsko-czeskie na Śląsku Cieszyńskim i na Spiszu i Orawie, zakończone werdyktem mocarstw niekorzystnym dla Polski. Konflikty te jednak miały znaczenie lokalne. Bez porównania poważniejszym problemem pozostawała sprawa wyzwolenia całego zaboru pruskiego. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem – Poznań i Wielkopolskę przyłączono do Polski. Zawarty z Niemcami traktat pokojowy zapewnił przyłączenie do Polski Pomorza Gdańskiego, ale bez Gdańska i jego najbliższej okolicy.

Pierwsze Powstanie Śląskie – Na terenach spornych między Polską a Niemcami, według postanowień Traktatu Wersalskiego, miano przeprowadzić plebiscyty. Objęły one również Górny Śląsk. Plebiscyt przeprowadzono w warunkach przewagi niemieckiej, dopuszczono do głosowania Niemców urodzonych, ale nie zamieszkałych na terenach plebiscytowych. Nie przebierała w środkach propaganda niemiecka. Na Górnym Śląsku zanim doszło do plebiscytu, ludność polska dwa razy zbrojnie manifestowała swą wolę przyłączenia do Polski. Przeciw niemieckiemu terrorowi Ślązacy zaprotestowali potężnym strajkiem a następnie w kilka dni później w odpowiedzi na krwawe wypadki z 15 sierpnia 1919 r., w czasie których od salw niemieckich zginęło 7 robotników w kopalni „Mysłowice“, wybuchło nazajutrz Pierwsze Powstanie Śląskie. Objęło ono prawie cały okręg przemysłowy i powiaty południowe, ale zakończyło się już 26 sierpnia 1919 r. wycofaniem oddziałów powstańczych na teren Zagłębia Dąbrowskiego i Krakowskiego, wobec ogromnej przewagi wojsk niemieckich.

Drugie Powstanie Śląskie – 2 lutego 1920 r. władzę nad obszarem plebiscytowym przejęła Międzynarodowa Komisja Sojusznicza, dysponująca własnymi siłami zbrojnymi wojsk francuskich, angielskich i włoskich. Nadal jednak na tym obszarze pozostawała dawna administracja i policja, pod której ochroną bojówki niemieckie nadal terroryzowały ludność polską, zwłaszcza w okresie niepowodzeń Polski na froncie wschodnim podczas walk z komunistyczną Rosją (lipiec – sierpień 1920 r.). Sytuacja ta doprowadziła 19/20 sierpnia 1920 r. do wybuchu Drugiego Powstania Śląskiego na rozkaz Polskiego Komisariatu Plebiscytowego i Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Zakończyło się ono 25 sierpnia z polecenia dowództwa POW Górnego Śląska. W jego wyniku policję niemiecką zastąpiła policja mieszana polsko-niemiecka. Mimo to strona niemiecka miała o wiele mocniejszą pozycję, zwłaszcza wskutek przybycia na Śląsk w celu wzięcia udziału w plebiscycie – 20 marca 1921 r. – około 200 tys. Niemców, urodzonych na obszarze plebiscytowym, choć rozsianych po całej Rzeszy. W sumie niewiele ponad 40 % głosów (479 tys.) padło za Polską, gdy blisko 60 % (707 tys.) za Niemcami.

Trzecie Powstanie Śląskie – Gdy angielscy i włoscy członkowie Komisji Międzysojuszniczej wysunęli projekt przyznania Niemcom ogromnej części obszaru plebiscytowego, pod naporem rozgoryczonej ludności śląskiej przewodniczący Polskiego Komitetu Plebiscytowego Wojciech Korfanty wezwał robotników do strajku generalnego oraz wydał rozkaz rozpoczęcia Trzeciego Powstania Śląskiego. Miało ono poważne sukcesy militarne, opanowując prawie cały obszar plebiscytowy. Główna bitwa rozegrała się 21-27 maja 1921 r. w rejonie Góry Św. Anny. W rezultacie akcji mediacyjnej ze strony Komisji Międzysojuszniczej doszło w pierwszej połowie czerwca do przerwania walk alianckich, po czym oddziały obu stron opuściły obszar plebiscytowy. Trzecie Powstanie Śląskie miało wpływ  na ostateczną decyzję mocarstw zachodnich w sprawie Śląska. Polsce przyznano znacznie większą część kraju niż poprzednio zamierzano, mimo to jednak pod niemieckim panowaniem pozostało na Opolszczyźnie około miliona ludności polskiej. Niepowodzenia polskie na zachodzie miały swe źródło głównie w zaangażowaniu państwa polskiego na rzecz zdobyczy terytorialnych na wschodzie.     

 

Slezská povstání (1919-1921)

 

Obrození polské státnosti – Po ukončení první světové války v roce 1918 se začaly utvářet hranice Druhé polské republiky. Polská státnost se obrodila dne 11.11.1918 po 123 letech poroby ve třech záborech – ruském, pruském a rakousko-uherském. Náčelník státu, Józef Piłsudský, neprodleně stvrdil dekrety o společensko-politických základech státu. Země zahrnovala ze začátku pouze území Království (Varšava) a západní část Haliče (Krakov). Trvaly polsko-české boje na Těšínském Slezsku a na Oravě a Spiši, ukončené rozhodnutím velmocí nevýhodném pro Polsko. Tyto konflikty měly pouze význam lokální. Nesrovnatelně důležitějším problémem byla otázka osvobození celého pruského záboru. Velkopolské povstání bylo úspěšné – Poznaň a Velkopolsko připadlo Polsku. Mírová dohoda s Německem zajistila připojení k Polsku Gdaňského pomoří, ale bez Gdaňska a jeho nejbližšího okolí.

První slezské povstání – Na sporném území mezi Polskem a Německem, podle rozhodnutí Versailské dohody, měly být provedeny plebiscity, také v Horním Slezsku. Plebiscit se konal v podmínkách německé převahy, protože hlasování bylo umožněno také Němcům narozeným, ale nebydlícím na plebiscitních územích. Německá propaganda útočila nevybíravým způsobem. Polský lid Horního Slezska ještě před plebiscitem dvakrát ozbrojeně manifestoval svou vůlí připojení k Polsku. Proti německému teroru Slezané protestovali mohutnou stávkou, a následně několik dnů později jako reakce na krvavé události, kdy od německých salv zahynulo 7 dělníků v dole „Myslovice“, vypuklo První slezské povstání. Povstání proběhlo téměř na celém území průmyslové oblasti a jižních okresů, ale ukončeno bylo už 26. srpna 1919 odchodem povstaleckých oddílů na území Doubravského úhelného revíru a Krakovského kraje, a to z důvodu obrovské převahy německých vojsk.

Druhé slezské povstání – 2. února 1920 moc nad plebiscitním územím převzala Mezinárodní spojenecká komise, která měla své vlastní ozbrojené složky francouzské, anglické a italské. Avšak nadále na tomto území zůstávaly dřívější úřady a policie, které umožňovaly německým bojůvkám terorizovat polské obyvatelstvo, zejména v období neúspěchů Polska na východní frontě v bojích s komunistickým Ruskem (červenec – srpen 1920). Tento stav způsobil, že 19/20. srpna 1920 vypuklo na rozkaz Polského plebiscitního komisařství a Polské vojenské organizace (POW) Druhé slezské povstání. Povstání bylo ukončeno na příkaz velitelství POW Horního Slezska. V důsledku německou policií nahradila policie smíšená polsko-německá. Přesto německá strana měla o moc silnější pozici, zejména z důvodu příchodu do Slezska asi 200 tis. Němců, narozených na plebiscitním území, i když rozšířených po celém Německu, kteří se hodlali zúčastnit plebiscitu – 20. března 1921. Celkem málo přes 40 % hlasů (479 tis.) bylo pro Polsko, a téměř 60 % (707 tis.) pro Německo.

Třetí slezské povstání – Když angličtí a italští členové Mezispojenecké komise předložili návrh předání Německu obrovské části plebiscitního území, pod tlakem rozhořčeného slezského lidu předseda Polského plebiscitního výboru Wojciech Korfanty vyzval dělníky ke generální stávce a vydal rozkaz zahájení Třetího slezského povstání. Povstání bylo vojensky úspěšné, protože povstalci ovládli téměř celé plebiscitní území. Hlavní bitva se odehrála 21-27. května 1921 v oblasti Hory sv. Anny. Výsledkem mediační akce Mezispojenecké komise v polovině června byly boje přerušeny, po čemž oddíly obou válčících stran odešly z tohoto plebiscitního území. Třetí slezské povstání mělo vliv na konečné rozhodnutí západních mocnosti ve věci Slezska. Polsku bylo přiděleno větší území, než bylo původně zamýšleno, přesto pod německou moci zůstalo v Opolském kraji asi milión polských obyvatel. Polské neúspěchy na západě měly svou příčinu hlavně v angažování se polského státu ve věci územních kořisti na východě.

Źródło / Zdroj: „Historia Polski 1864-1946“, Józef Buszko, PWN, Warszawa 1980

 

Złota medalistka igrzysk, Danuta Kozak – Polka i Węgierka, siostra Juranda z Krakowa / Trojnásobná zlatá olympijská vítězka, Danuta Kozak – Polka a Maďarka, sestra Juranda z Krakova

 

Danuta Kozak, jedna z największych gwiazd kajakowego toru, zdobywa medale dla Węgrów. – Jestem Polką i Węgierką – przedstawiła się Danuta Kozak. Zdobywa jednak medale dla tych drugich, najczęściej ze złota. W Pekinie osiem lat temu sięgnęła po srebro w czwórce, w Londynie dwa razy wygrała, w jedynce i czwórce na 500 metrów. W Rio znowu rządzi. Była pierwsza na 500 metrów w dwójce, jedynce i czwórce. W liczbie złotych medali zrównała się z Katinką Hosszú, która na olimpijskim basenie zyskała dla Węgrów trzy złota (i srebro).

    Uśmiechnięta blondynka mówi dość dobrze po polsku, choć sama przyznaje, że więcej rozumie. – Nie mówię tak dobrze po polsku, jakbym chciała. Muszę więcej rozmawiać.  Dużo jednak pamiętam – tłumaczy. Nie ma jednak żadnego problemu, żeby się z nią dogadać. Najbliżsi mówią do niej Danusia. Jej brat mieszka w Krakowie. Nazywa się… Jurand. – Brat rzeczywiście mieszka z rodziną w Polsce, ma trójkę dzieci. Gdy mam wolną chwilę, jeżdżę do niego w odwiedziny, choć przyznaję, że od ostatniej wizyty minęło już dużo czasu. A nasze imiona? To z powodu bohaterów „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza. Sama zaczęłam czytać tę książkę. Mama dała nam tak na imię, żebyśmy pamiętali o korzeniach – powiedziała.

    Jej tata jest Węgrem, mama Polką. Poznali się w Olsztynie podczas studiów. Do kajaków trafiła z … ogłoszenia. To jej mama przeczytała artykuł o tym, że trwa nabór do sekcji kajakowej. Młoda Danusia wcale nie miała na to wielkiej ochoty, ale po pewnym czasie się wciągnęła. Dzisiaj jest złotym dzieckiem węgierskich kajaków. I jedną z najlepszych sportsmenek węgierskich. Poza olimpijskimi medalami, zdobywała jedenaście razy mistrzostwo świata, sześć razy była najlepsza w Europie. A ma dopiero 29 lat, więc jeszcze sporo przed nią. Węgrzy jeszcze długo będą mieli z niej pociechę. – Startuję dla Węgier, ale jestem Polką. Zresztą tak jak brat, mam dwa paszporty – mówi Kozak.

 

 

Danuta Kozak, jedna z největších hvězd kajakařské dráhy, získává medaile pro Maďarsko. – Jsem Polkou a Maďarkou – představuje se Danuta Kozak. Avšak medaile získává pro ty druhé, nejčastěji ze zlata. V Pekingu před osmi lety sáhla po stříbro ve čtyřkajaku, v Londýně zvítězila dvakrát, v singlu a ve čtyřkajaku na 500 metrů. V Rio opět vládne. Byla první na 500 metrů ve dvojkajaku, v singlu a ve čtyřkajaku. Počtem zlatých medailí se srovnala s Katinkou Hosszú, která v olympijském bazénu získala pro Maďarsko tři zlata (a střibro).

    Usměvavá blondýnka mluví poměrně dobře polsky, i když jak sama přiznává, více rozumí. – Nemluvím tak dobře polsky, jako bych si představovala. Musím více mluvit. Přesto si hodně zapamatuji – vysvětluje. Avšak není žáden problém, aby se s ní domluvit. Nejbližší ji oslovují Danusia. Její bratr bydlí v Krakově. Jmenuje se Jurand. –  Bratr skutečně bydlí s rodinou v Polsku, má tři dětí. Když mi to čas umožňuje, navštěvuji ho, i když přiznávám, že od poslední návštěvy uplynulo už hodně času. A naše jména? Ty jsou podle hrdinů „Křižáků” Henryka Sienkiewicze. Sama jsem tuto knihu četla. Máma nám dala taková jména, abychom pamatovali na svoje kořeny – řekla.

    Její táta je Maďar, máma Polka. Seznámili se při studiích v Olsztynu. Ke kajakům se dostala …. na základě inzerátu. Její máma přečetla článek o tom, že probíhá nábor do kajakařské sekce. Mladá Danusia vůbec neměla na to chuť, ale po nějaké době jí to vtáhlo. Dnes je zlatým dítětem maďarských kajaků. A jednou z nejlepších maďarských sportovkyň. Kromě olympijských medailí, získala jedenáctkrát mistrovství světa, šestkrát byla nejlepší v Evropě. A je jí teprve 29 let, proto je ještě mnoho před ní. Maďaři budou ještě dlouho mít z ní radost. – Závodím za Maďarsko, ale jsem Polskou. Ostatně jako bratr, máme dva pasy – řekla Kozak.

Opracował / zpracoval: Zoltán Domonkos

 

Struktury organizacyjne najważniejszych jednostek państwowych, głównie samorządowych,

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich odpowiedników

w Republice Czeskiej ─ 2016 r.

 

W Jabłonkowie 4.4.2016 r. (niektóre zmiany z 27.8.2016 r.), Bogusław Kaleta

**************************************************************************************************************

 

UWAGA!

Ponieważ w zeszycie WTZ nie używa się kolorów oprócz czarnego, dlatego wyrazy napisane w oryginale w kolorze czerwonym są tutaj napisane w kolorze czarnym i zarazem są przekreślone! Ten artykuł posłuży również do zrozumienia dołączonej tabeli w artykule Tabela struktury organizacyjnej...

 

W ostatnim czasie ożywiły się bardzo stosunki gospodarcze, kulturalne, polityczne i społeczne pomiędzy państwami ─ Republiką Czeską (RC) i Rzecząpospolitą Polską (RP) oraz ich bratnimi narodami, czeskim i polskim. Szczególnie bliskie i przyjazne są stosunki na pograniczu po obu stronach granicznej rzeki Olzy. Obywatele narodowości czeskiej, odwiedzający RP i na odwrót obywatele narodowości polskiej, odwiedzający RC, żywo sobie dyskutują nawzajem o problemach życia potocznego. Na ogół porozumiewają się dobrze, ale już nie tak bardzo, kiedy zaczynają dyskutować „na wyższym poziomie” o sprawach gospodarczych, ustrojowych, politycznych, o załatwianiu swoich spraw w gminach wiejskich czy miejskich we własnym państwie, a niekiedy i w państwie sąsiednim. Tu już może dochodzić do problemów z pojęciami tak samo brzmiącymi i o prawie takim samym zapisie w obu językach, ale mającymi całkiem inne znaczenie (homonimy).

    Gorzej ma się sprawa z „wszystkowiedzącymi obywatelami” z obu państw, którzy swoją „dobrą” znajomością obu bratnich języków słowiańskich, mogą się, według nich, „dobrze” zrozumieć, co może przynieść niepożądane komiczne, a raczej częstsze złe następstwa. Bardzo dużo błędów pojęciowych i nazewniczych w tej dziedzinie można znaleźć nagminnie w czeskich i polskich publikatorach, usłyszeć na zebraniach, sejmikach, zjazdach towarzystw, związków, konferencjach, kongresach, szkołach, przy sformułowaniach listów do czeskich i polskich urzędów w języku polskim, przy współpracach partnerskich gmin i miast lub regionów przygranicznych, występowaniu na sesjach rad czy zebraniach zarządów gmin i miast w języku polskim itp. Aby już nadal do tych rażących błędów nie dochodziło, pozwoliłem sobie, po dokładniejszym przestudiowaniu wielkiej liczby ustaw (zákonů), konstytucji RP oraz zákonů (ustaw) i ústavy ČR (konstytucji RC), utworzyć tabelę podstawowych struktur organizacyjnych z krótkimi przykładami różnego szczebla hierarchii instytucji od dołu aż do instytucji szczebla wojewódzkiego łącznie, przede wszystkim samorządowych, z krótkimi objaśnieniami. Z dokładnymi strukturami organizacyjnymi instytucji rządowych i samorządowych można zaznajomić się na podstawie dogłębnego studium konstytucji oraz odpowiednich ustaw RP oraz ústavy a zákonů ČR. Ten przyczynek dyskusyjny miałby posłużyć tak obywatelom polskim, jak i czeskim!

    W lewej kolumnie tabeli (dołączony plik ─ Tabela struktury rządowych i samorządowych jednostek organizacyjnych...) zamieszczony jest w języku polskim, np. najbliższej wojewódzkiej jednostki rządowej w RPŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (ŚUWK) bez odpowiednika rządowego w RC, w środkowej kolumnie j tabeli. Ten urząd nie ma rady ani zarządu (niżej)! Ma tylko 3 biura (np. jedno wojewody...) oraz wydziały. Niżej w lewej kolumnie tabeli są przykłady samorządowych jednostek organizacyjnych RP różnego stopnia hierarchicznego od najniższego u dołu tabeli (od samorządu gminy do samorządu wojewódzkiego w języku polskm). W środkowej kolumnie tabeli są zamieszczone ekwiwalenty (odpowiedniki) samorządowych jednostek organizacyjnych RC tego samego szczebla hierarchicznego w języku czeskim, przy czym nie zawsze muszą się znaleźć odpowiedniki czeskie i odwrotnie. Tak, np. nie ma odpowiednika czeskiego do polskiej jednostki samorządu powiatowego, ponieważ w RC były samorządowe jednostki powiatowe usunięte! Nie ma również odpowiednika w RC, jak już wspomniano, na szczeblu wojewódzkim jednostki wprost reprezentującej i wykonawczej Rady Ministrów RP (rządu), a mianowicie, np. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (ŚUWK) ─ z wojewodą śląskim i wicewojewodami śląskimi na czele. Odpowiednikiem samorządowym na szczeblu wojewódzkim w RP, np. Województwa Śląskiego (WŚ) ─ na czele z marszałkiem i wicemarszałkami Województwa Śląskiego, jest Moravskoslezský kraj (MSK) v čele s „hejtmanem a jeho náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje ─ (po polsku) z marszałkiem i wicemarszałkami Województwa Morawsko-Śląskiego (WMŚ), nie z hetmanem i wicehetmanami! Należy te dwie polskie instytucje wojewódzkie, rządowe i samorządowe, dobrze od siebie rozróżniać! Nazwy jednostek organizacyjnych w lewej i środkowej kolumnie tabeli zapisane są tak, jak są oficjalnie zapisane na ich stronach internetowych. I tutaj zdarzają się nazwy nieodpowiadające ustawom (zákonům)! Tak, np. w oficjalnym zapisie dla Miasta Katowic są niepoprawnie zapisani wiceprezydenci, zamiast zastępcy prezydenta! Na podstawie głębszej analizy nazewniczej, w prawej kolumnie tabeli są proponowane odpowiedniki w języku polskim, jednostek organizacyjnych, zamieszczonych w środkowej kolumnie tabeli oraz bliższe objaśnienia.

    Najważniejszymi organami samorządowymi, stanowiącymi i kontrolnymi w RP, na wszystkich szczeblach hierarchii samorządowej,rady, (po czesku) zastupitelstva (zastupitelství to zupełnie coś innego, sądowego). W radach obradują radni, którzy wybierają przewodniczących i wiceprzewodniczących rad gmin, rad miejskich, rad powiatów oraz sejmików wojewódzkich. Rada na szczeblu samorządu wojewódzkiego nazywa się sejmik województwa! W RP radnymi nie mogą być wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast ani ich zastępcy! Tylko na samorządowym szczeblu powiatowym i wojewódzkim członkowie zarządów (po czesku rad, niżej) mogą być równocześnie radnymi powiatu lub województwa na tym samym szczeblu hierarchicznym! Rady mają do dyspozycji biura rad przy urzędach samorządowych (niżej).

    Odpowiednikiem rady w RP jest w RC zastupitelstvo obce, města, kraje. W „zastupitelstwie” obradują członkowie „zastupitelstwa” (členové zastupitelstva! Ne zastupitelé! ─ ústava o obecním zřízení 128/2000 Sb. nie zna pojęcia „zastupitel!”). W zastupitelstwach nie ma przewodniczących ani ich wiceprzewodniczących! Nie ma też kanceláří zastupitelstev! Członkami „zastupitelstev” (po polsku rad) : starostové obcí a měst, jejich místostarostové, primátoři statutárních měst, jejich náměstci, hejtmani a jejich náměstci a další členové zastupitelstev, do jejich celkového, stanoveného počtu členů (po polsku) wójtowie gmin, burmistrzowie miast, prezydenci miast statutowych i ich zastępcy (nie wiceprezydenci, jak to jest zapisane nieustawowo, np. u Miasta Katowice, ale zastępcy prezydenta!), marszałkowie i wicemarszałkowie województw oraz kolejni radni, do całkowitej liczby radnych! Przy niektórych „zastupitelstwach” (po polsku radach) pracują komitety (výbory). Oprócz komitetów rewizyjnych, finansowych mogą być w radach ustanowione komitety ds. mniejszości narodowych! Sesje rad są publiczne!

    W RC istnieją w większych gminach jednostki organizacyjne niższego szczebla (o mniejszej liczbie członków niż w radachzastupitelstvech). Są to: rady obcí, měst a krajů. Członkami rad w RC (zarządów po polsku) : starostové obcí a měst, jejich místostarostové, primátoři statutárních měst, jejich náměstci, hejtmani, jejich náměstci a zvolení do rad členové zastupitelstev do celkového počtu členů rad, radních po polsku: wójtowie gmin, burmistrzowie, starostowie i wicestarostowie (ci dwaj ostatni tylko w powiatach RP), prezydenci miast statutowych i ich zastępcy (nie wiceprezydenci!), marszałkowie i wicemarszałkowie województw (samorządowych) oraz wybrani radni do całkowitej liczby członków zarządów! Tam, gdzie nie ma zarządów gmin (w mniejszych gminach RC), ich funkcję wykonuje wójt gminy! Przy zarządach działają komisje (komisja szkolna). Zebrania zarządów nie są publiczne!

    W RP nie ma prawie na wszystkich szczeblach samorządowych odpowiedników rad czeskich, czyli zarządów! Im miałyby w RP odpowiadać zarządy gmin, miast, powiatów i województw. W RP ale, zarządy są tylko w starostwach powiatowych, w województwach samorządowych oraz w jednostkach pomocniczych gmin i miast w dzielnicach! Inną strukturę organizacyjną mają zarządy w RP. W skład zarządów starostw powiatowych wchodzą: starostowie, wicestarostowie oraz po 3 członków zarządu. W skład zarządów województw samorządowych wchodzą, np.: marszałkowie, po dwóch wicemarszałków oraz po dwóch członków zarządu. Niższymi organami wykonawczymi w organach samorządowych RC są: obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady ─ (po polsku) urzędy gmin i urzędy miejskie, urzędy miejskie miast statutowych (nie magistraty), samorządowe urzędy marszałkowskie województw! Oprócz tych urzędów samorządowych na szczeblach gmin, miast, powiatów i województw, jak już wspomniano wyżej, istnieją w RP jeszcze urzędy wojewódzkie (państwowe, rządowe ─ np. wyżej wymieniony Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (ŚUWK) w górnej części lewej kolumny tabelii, który nie ma odpowiednika w RC, ani kolumnie środkowej tabeli! Niższym, samorządowym organem wykonawczym (oprócz Zarządu Województwa Śląskiego (ZWŚ), (urzędem) z powierzonymi niektórymi uprawnieniami rządowymi jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach (UMWŚK)lewa kolumna tabeli (12 urzędów wojewódzkich z 16 ma w swej nazwie dołączoną i nazwę siedziby urzędu, Katowice nie!). Odpowiednikiem WŚ w RP jest w RC Moravskoslezský kraj (MSK). Odpowiednikiem WŚ w RP jest w RC Moravskoslezský kraj (MSK), środkowa kolumna tabeli. Jego urzędem wykonawczym jest Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚMSK). Odpowiednikiem MSK w języku polskim jest Województwo Morawsko-Śląskie (WMŚ), prawa kolumna tabeli a jego urzędem wykonawczym z powierzonymi niektórymi uprawnieniami rządowymi jest Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚ)!

    W skład urzędów gmin i miast w RC (miasto jest również w szerszym znaczeniu gminą) bez szczebla wojewódzkiego wchodzą: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci (primátoři) ich zastępcy, sekretarze miast, kierownicy i pracownicy właściwych wydziałów. Na czele tych urzędów stoją: wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast! Na czele samorządowych urzędów wojewódzkich nie stoją marszałkowie ani wicemarszałkowie, ale dyrektorzy urzędów marszałkowskich, po 3 ich zastępców, kierownicy oraz pracownicy właściwych wydziałów! (Po czesku): Obecní úřady, městské úřady, magistráty (ve statutárních městech), bez krajských úřadů, tvoří starostové a místostarostové obcí, starostové a místostarostové měst, primátoři statutárních měst a jejich náměstci, tajemníci, vedoucí a pracovníci příslušných odborů. V čele těchto úřadů stojí: starostové obcí a měst, a primátoři statutárních měst.

    W RP w skład urzędów gmin, miast i województw wchodzą odpowiednio: wójtowie gmin i ich zastępcy, burmistrzowie i ich zastępcy, prezydenci miast statutowych i ich zastępcy, członkowie zarządów, marszałkowie i wicemarszałkowie, sekretarze, skarbnicy, kierownicy i pracownicy referatów i wydziałów urzędów gmin i miast. Na czele tych urzędów stoją: wójtowie gmin, burmistrzowie miast, prezydenci miast statutowych oraz marszałkowie województw. Urzędy starostw powiatowych składają się ze: starostów, wicestarostów (stąd też jest w RC czerpana niewłaściwa polska nazwa starostów i wicestarostów gmin, starostów i wicestarostów miast, zamiast wójtów i zastępców wójtów gmin, burmistrzów i zastępców burmistrzów miast, prezydentów oraz zastępców prezydentów (nie wiceprezydentów!)), członków zarządów, sekretarzy, skarbników, kierowników oraz pracowników wydziałów starostw. Istnieje np. Powiat Cieszyński, (Powiat Bielski), Rada Powiatu Cieszyńskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Starosta Cieszyński, Starostwo Powiatowe w Cieszynie (urząd), Biuro Rady Powiatu Cieszyńskiego, Biuro Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, Na czele starostw powiatowych (urzędów), np. Starostwo Powiatowe w Cieszynie, (Bielsku-Białej) stoją starostowie powiatów.

W dzielnicach większych miast RC (městských částí) mogą być ustanowione zastupitelstva, rady a úřady městkých částí ─ (po polsku) rady, zarządy, urzędy dzielnic, które zarządzają dzielnicami!

    W RP dzielnice są jednostkami pomocniczymi, np. miasta stołecznego (m.st.) Warszawy. Organami stanowiącymi i kontrolnymi są rady dzielnic. Organami wykonawczymi w dzielnicach są, zarządy dzielnic. Urząd dzielnicy (stanowi organizacyjnie wyodrębnioną część, np. Urzędu m.st. Warszawy właściwą dla danej dzielnicy, z siedzibą na terenie danej dzielnicy. Pracami urzędu dzielnicy kieruje burmistrz dzielnicy.

    W prawej kolumnie tabeli instytucji są odpowiedniki w języku polskim, z środkowej kolumny czeskich jednostek samorządowych w języku czeskim, oraz bliższe objaśnienia. Na stronach internetowych naszych gmin i miast Zaolzia nie ma odpowiedników ani najważniejszych organów w języku polskim! Dalej już będziemy używać następującej terminologii: Najpierw nazwa w języku czeskim a później w języku polskim bez uporządkowanej hierarchii. Podkreślone wyrazy są mniej znane! Obec ─ gmina, město ─ miasto, kraj ─ województwo, vláda ─ rząd, starosta obcewójt gminy, místostarosta obcezastępca wójta gminy, starosta městaburmistrz miasta, místostarosta městazastępca burmistrza, primátor městaprezydent miasta, náměstek primátora městazastępca prezydenta miasta, hejtmam krajemarszałek województwa, náměstci hejtmana kraje wicemarszałkowie województwa, vojvodawojewoda, náměstek vojvodywicewojewoda, poslanecká sněmovnasejm, senát ─ senat, předseda sněmovny, senátumarszałek sejmu, senatu, Česká republika, ČR ─ Republika Czeska, RC, Polská republika, PR ─ Rzeczpospolita Polska, RP, ústavakonstytucja, zákonustawa, radazarząd, zastupitelstvo rada, zastupitelstvo krajesejmik województwa, úřadurząd, okrespowiat, okresní úřadstarostwo powiatowe, městské části dzielnice, osiedla, městský úřadurząd miejski, magistrát urząd miejski miasta statutowego, osada, starostenstvísołectwo, starosta osadysołtys.

    Nazewnictwo jednostek organizacyjnych państwowych i samorządowych tak w języku polskim, jak i w języku czeskim, nie jest, niestety, ujednolicone! W języku czeskim miałaby być przynajmniej dotrzymywana zasada, że nazwy gmin i miast, siedzib urzędów oraz organów stanowiących i kontrolnych oraz wykonawczych, miałyby być napisane w mianowniku (w 1. przypadku), np. Obec Vendryně, Město Český Těšín, Zastupitelstvo Obce Ropice, Zastupitelstvo Města Jablunkov, Rada Obce Hrádek, Rada Města Třinec, Městský úřad Třinec atd. Można spotkać i niesystemowe nazwy, np. Magistrát města Ostravy, zamiast Magistrát Města Ostrava, Magistrát města Karviné, zamiast Magistrát Města Karviná. (Obec, Město, miałyby być napisane wielką literą początkową, ponieważ tutaj chodzi o subiekt prawny, a nie o potocznie gminę, miasto, jako subiekt pospolity; siedziby urzędów miejskich Ostrava i Karviná miałyby być napisane w mianowniku).

    Nazwy własne gmin i miast w RP powinny być napisane w mianowniku (1. przypadku), np. Gmina Istebna, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Bielsko-Biała, Miasto Cieszyn. W nazwach organów stanowiących i kontrolnych (rada) oraz wykonawczych (zarząd, wójt, burmistrz, prezydent ─ urząd), istnieje już ale bałagan i nie jest specjalnie określony. Jeśli chodzi o radę jako organ stanowiący i kontrolny to Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U.2015.0.1515, rozróżnia nazwę rada gminy ogólnie, jeśli zaś rada ma siedzibę w mieście, to ta rada jest nazywana radą miejską! Dlatego też w liczebnie małych gminach chodzi tylko o nazwę rada gminy, np. Rada Gminy Istebna. Nic się ale nie mówi w tej ustawie o formie wyrazu siedziby rady, Rada GminyIstebna, Istebnej lub w Istebnej?! Podobna sytuacja dotyczy nazwy rady w mieście. Wiemy, że to będzie ustawowo Rada Miejska..., ale nie jest określone czy to będzie, np. Rada Miejska Cieszyn, Cieszyna czy w Cieszynie?! Język polski wymagałby formy w Istebnej, w Cieszynie. W rzeczywistości jest ale, np. w Cieszynie ─ Rada Miejska Cieszyna, w Bielsku-Białej ─ Rada Miejska w Bielsku-Białej, w Katowicach ─ Rada Miasta Katowice! Trzy różne formy wyrazów siedzib jednostki organizacyjnej oraz dwie różne formy wyrazów miasta w tym samym województwie! Na stronach internetowych Miasta statutowego Katowice jest błąd w nazwach funkcji wiceprezydentów ─ złamanie ustawy o samorządzie gminnym ─ poprawnie mają tam być zastępcy prezydenta! W tej samej ustawie mówi się również o urzędzie gminy bez bliższego określenia formy wyrazu siedziby gminy czy miasta. Miałaby istnieć ustawowo tylko forma, np. Urząd Gminy i potem Istebna, Istebnej, w Istebnej? Urząd Miejski i potem Cieszyn, Cieszyna, w Cieszynie? Rzeczywistość jest taka, np: Urząd Gminy Istebna (Gminy dobrze), Urząd Miejski w Cieszynie, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ale Urząd Miasta Katowice! Wydawać by się mogło, ale ustawa o tym nie mówi, że podobnie jak z radą w mieście (miejska), mogłoby się używać w nazwie urzędu miasta analogicznie wyrazu, miejski! Np. Urząd Miejski Cieszyn, Cieszyna, w Cieszynie, ale z jaką z trzech form siedziby miasta?! A jak to wygląda z powiatami w RP? Weźmy, np. Powiat Cieszyński. Mamy tam Radę Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Starostwo Powiatowe w Cieszynie (urząd), starostę Powiatu Cieszyńskiego. Powiat Bielski, Rada Powiatu Bielskiego, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej itd.

    A teraz jak wyglądają nazwy odpowiedników w języku polskim jednostek samorządowych RC? Chociaż struktury nazw czeskich jednostek samorządowych są stosunkowo mało zróżnicowane, to polecałbym jednak używać ich oficjalnych nazw statutowych lub z rejestrów sądowych, nie ze stron internetowych, gdzie aż roi się od błędów! I w rejestrach sądowych pojawiają się błędy strukturalne i maszynowe! Na poprawność tych zapisów sądowych miałby doglądnąć przedstawiciel sądu oraz zapisywanej w nim instytucji! Odpowiedniki w języku polskim, przynajmniej nazw własnych gmin i miast, na pewno nie są jeszcze zarejestrowane w rejestrach sądowych, a na pewno miałyby tam być jak najprędzej włożone przez władze gmin i miast, które same tego bez naszego usiłowania nie zrobią, ponieważ tego ani niektóre do dziś same od siebie ustawowo jeszcze nie zrobiły! A i gdyby chciały, to z braku ujednoliconych nazw odpowiedników polskich, wynik byłby żałosny! Większość gmin i miast nie ma na bydunkach głównych ani oficjalnej nazwy gminy czy miasta w języku czeskim, zazwyczaj tam jest tylko nazwa urzędu gminy czy miasta ─ np. Obecní úřad Vendryně, Městský úřad Jablunkov, nigdzie nie ma nazw gminy, miasta w języku polskim, a gdyby tak, to byłyby jeszcze napisane niepoprawnie! Kilka przykładów z dołączonej tabeli, które tam mają w kolumnie prawej przykłady odpowiedników nazw własnych i ich organów stanowiących i kontrolnych oraz wykonawczych, wybranych naszych gmin i miast w języku polskim, nie rozwiązują całkowicie tego problemu. Nie da się nawet znaleźć podstawowych odpowiedników nazw własnych gmin i miast na ich stronach internetowych, nie mówiąc już o odpowiednikach w języku polskim poszczególnych ich organów (rada, zarząd, urząd, wydziały, funkcje)! Dlatego Kongres Polaków w RC, we współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w RC i Polską Sekcją Narodową (PSN) COEXISTENTIA, miałyby postarać się o to, aby opracowane i proponowane w języku polskim odpowiedniki lub ich wzorce nazw czeskich jednostek samorządowych, dla wszystkich ich organów i wszytkich gmin i miast Zaolzia, które takich polskich odpowiedników mogą ustawowo używać, zostały w nich i rejestrach sądowych jak najprędzej wdrożone!

    Szkoda, że w RP nie przystąpiono jeszcze do opracowania jednolitej struktury nazewnictwa jednostek organizacyjnych samorządowych i rządowych, aby tam już ten bałagan jak najprędzej znikł. Musiano by zmienić ustawę o samorządzie gminnym, a do tego na razie nie zanosi się w najbliższych latach. Potem i dla nas byłoby wzorowanie się na tym nazewnictwie polskim o wiele łatwiejsze. O elementarne ujednolicenie struktur nazw instytucji państwowych, samorządowych i ich organów miałyby się jak najprędzej postarać rządy państw RC i RP!

    Przykłady struktur organizacyjnych niektórych jednostek państwowych, a głównie samorządowych, polskich w lewej kolumnie tabeli, czeskich na danym szczeblu organizacyjnym w środkowej kolumnie tabeli oraz ich proponowanych, ujednoliconych odpowiedników w języku polskim, czeskich organów jednostek organizacyjnych, z krótkimi objaśnieniami, można znaleźć w prawej kolumnie dołączonej tabeli. Do głębszego zaznajomienia się ze strukturami organizacyjnymi wymienionych instytucji, polecam przestudiować (nie tylko przeczytać!) im właściwe ustawy. Jeśli chociaż trochę pomogłem poszerzyć Państwa horyzonty na dany temat, to mogę być chociaż trochę usatysfakcjonowany, że mój czas temu tematowi ofiarowany, mogę zaliczyć do niezmarnowanego!

    Proszę kliknąć na link, aby zapoznać się z niedobrą sytuacją nazewnictwa instytucji samorządowych w RP według polskiego autora z Polski: Ireneusz Krześnicki, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nazewnictwo-instytucji-samorzadowych-wymaga-konkretnych-przepisow Nazewnictwo instytucji samorządowych wymaga konkretnych przepisów. 20.08.2012

    Kiedy rada gminy, urząd miejski a kiedy prezydent miasta? Brakuje odpowiednich przepisów w RP regulujących konstruowanie nazw poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego (j.s.t). Z biegiem lat problem ten doprowadzi do chaosu w nazewnictwie podstawowych instytucji publicznych obsługujących mieszkańców.

    PS: Aby nie czekać zbyt długo na zmiany ustaw lub na długie i niepotrzebne kłótnie wzajemne przedstawicieli naszego polskiego społeczeństwa, polecam niezwłocznie wprowadzić do gmin i miast, gdzie to tylko jest ustawowo możliwe, następujące wdrożenia: samodzielnych nazw w języku polskim, naszych instytucji samorządowych, organów stanowiących i kontrolnych oraz wykonawczych aż do nazw wydziałów urzędów i funkcji, dołączonych pod oficjalne, samodzielne nazwy w języku czeskim gmin i miast, w rejestrach sądowych, urzędach, na ich oficjalnych budynkach, westybulach, oficjalnych drukach, na ich stronach internetowych, w prasie, oraz aby te najważniejsze nazwy były zarejestrowane w odpowiednich uchwałach rad gmin, miejskich, były zapisane i w innych jeszcze rejestrach oficjalnych!

    Na podstawie przestudiowanych materiałów polecam przeze mnie wyprowadzone, ujednolicone wzorce nazw jednostek samorządowych, ich organów stanowiących i kontrolnych (rady) oraz wykonawczych (zarząd, wójt, burmistrz i prezydent z urzędami gmin i miast,), które najbliżej odpowiadają polskim ustawom i duchowi języka polskiego oraz tam, gdzie to ustawy umożliwiają. Oficjalnym nazwom czeskich jednostek samorządowych, ich organów i wydziałów konkretnych gmin lub miast trzeba przyporządkować odpowiednie nazwy w języku polskim.

    Wzór dla gminy: obec = gmina, zastupitelstvo = rada, rada = zarząd, starosta = wójt. Obec Hrádek, Gmina Gródek, Rada Gminy w Gródku (radni Rady Gminy w Gródku), Zarząd Gminy w Gródku (członkowie Zarządu Gminy w Gródku), Urząd Gminy w Gródku, wójt Gminy Gródka, zastępca wójta Gminy Gródka.

    Wzór dla miasta: město = miasto, starosta = burmistrz, místostarosta = zastępca burmistrza. Město Český Těšín, Miasto Czeski Cieszyn, Rada Miejska w Czeskim Cieszynie (radni Rady Miejskiej w Czeskim Cieszynie), Zarząd Miejski w Czeskim Cieszynie (członkowie Zarządu Miejskiego w Czeskim Cieszynie), Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie, burmistrz Miasta Czeskiego Cieszyna, zastępcy burmistrza Miasta Czeskiego Cieszyna.

    Wzór dla miasta statutowego: primátor = prezydent, náměstek primátora = zastępca prezydenta. Město Karviná, Miasto Karwina, Rada Miejska w Karwinie (radni Rady Miejskiej w Karwinie), Zarząd Miejski w Karwinie (członkowie Zarządu Miejskiego w Karwinie), Urząd Miejski w Karwinie (magistrát), prezydent Miasta Karwiny, zastępcy prezydenta Miasta Karwiny.

    Wzór dla samorządu województwa: rada = sejmik, kraj = województwo, rada = zarząd, hejtman = marszałek, náměstci hejtmana = wicemarszałkowie, Krajský úřad MSK = Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚ). Tutaj nie możemy żądać nazwy polskiej, ale sami potrzebujemy tej nazwy używać, np. w prasie, na zebraniach stowarzyszeń, związków, w szkołach, gminach i miastach partnerskich, na stronach internetowych, e-mailach, listach w języku polskim do instytucji polskich i czeskich itp. Moravskoslezský kraj, Województwo Morawsko-Śląskie, Sejmik Województwa Morawsko-Śląskiego (radni Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego), Zarząd Województwa Morawsko-Śląskiego (członkowie Zarządu Województwa Morawsko-Śląskiego), Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚO), marszałek Województwa Morawsko-Śląskiego (MWMŚ), wicemarszałkowie Województwa Morawsko-Śląskiego (WWMŚ).

    Należy przygotować przez przedstawicieli, ZG PZKO, KP w RC, PSN COEX ujednolicone wzorce pism do upoważnionych polskich organizacji (jedynie PZKO, np. do MK PZKO w Jabłonkowie), które następnie wyślą je do Rad Gmin, Miejskich, np. w Wędryni, Jabłonkowie oraz jednocześnie do Rady vlády pro národnostní menšiny z żądaniem, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na podstawie ustawy 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, Konstytucji RC oraz jeszcze innych ustaw, np. Europejskich: Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych, Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych, (wymienić i cytować niektóre paragrafy), o wdrożenie, konkretnie, np. przeze mnie polecanych, ujednoliconych nazw instytucji samorządowych i ich organów stanowiących i kontrolnych oraz wykonawczych w języku polskim (wzorce w prawej kolumnie Tabeli). Treść ogólną listów i szczegółową dla danego MK PZKO w języku polskim a pod nim w języku czeskim powinien przesłać w końcu ZG PZKO do odpowiednich miejscowych kół PZKO, które po ich uchwaleniu na zebraniu członkowskim z dnia... i podpisaniu przez prezesów miejscowych kół PZKO, prześlą je do konkretnej rady gminy (miejskiej) w „Niemanicach” oraz do Rady vlády pro národnostní menšiny. Samotne przyporządkowania nazw w języku polskim nazwom w języku czeskim trzeba zrobić tak, aby pod samodzielnymi nazwami w języku czeskim były nazwy w języku polskim. Nazw polskich jednostek organizacyjnych nie utworzą same rady gmin lub miast bez żądań naszej polskiej organizacji w gminie lub mieście! Pozostawienie opracowania ujednoliconego nazewnictwa polskiego w gminach i miastach na barkach pracowników gmin i miast trwałoby bardzo długo i nazwy te byłyby z błędami, i nieujednolicone! Może już za niedługo nie będzie trzeba pisać w tej sprawie radom za pośrednictwem Komitetów ds. Mniejszości Narodowych w gminach czy miastach.

    Pisać listy do gmin i miast ws. ─ w jakim stanie znajduje się nazewnictwo ich organów w języku polskim jest kontrproduktywne. Czego się dowiemy? Że nie istnieje prawie żadne! Zazwyczaj bywa to tylko niewłaściwa nazwa urzędu gminy lub miasta, nazwa starosty i wicestarosty, prymatora, zamiast wójta, burmistrza, prezydenta i ich zastępców. To my musimy najpierw przesłać konkretne nazwy odpowiednie do danej gminy czy miasta! Bez negocjacji naszych uzasadnionyh żądań naszych przedstawicieli w Radzie Rządu ds. Mniejszości Narodowych oraz bez jej skutecznej pozytywnej rekomendacji, bardzo trudno będzie wdrożyć odpowiedniki nazw czeskich instytucji gmin i miast w języku polskim, ponieważ w ich radach dochodzi do majoryzacji!

    Przykład przyporządkowania nazw dla gminy: na drukach oficjalnych, na tablicach, publikatorach, w rejestrach sądowych, na stronach internetowych itp.

    Dla gmin: pełne, samodzielne nazwy w języku czeskim i polskim, i od razu ich skrótowce. Obec Hrádek (OH), Zastupitelstvo Obce Hrádek (ZOH), Rada Obce Hrádek (ROH), Obecní úřad Hrádek (OÚH). Gmina Gródek (GG), Rada Gminy w Gródku (RGG), Zarząd Gminy w Gródku (ZGG), Urząd Gminy w Gródku (UGG).

    Dla miast: pełne samodzielne nazwy w języku czeskim i polskim, i od razu ich skrótowce. Město Jablunkov (MJ), Zastupitelstvo Města Jablunkov (ZMJ), Rada Města Jablunkov (RMJ), Městský úřad Jablunkov (MěÚJ, MÚJ). litera ě jest tutaj zbędna. Kiedyś rozróżniał się místní i městský národní výbor! Miasto Jabłonków (MJ); Rada Miejska w Jabłonkowie (RMJ), Zarząd Miejski w Jabłonkowie (ZMJ), Urząd Miejski w Jabłonkowie (UMJ).

    Dla miasta statutowego, np. Karwiny: pełne, oddzielne nazwy w języku czeskim i polskim, i od razu ich skrótowce. Město Karviná (MK), Zastupitelstvo Města Karviné (ZMK), Rada Města Karviné (RMK), Magistrát Města Karviné (MMK). Wyraz Město powinno być napisane wielką literą początkową, siedziba miasta w 1. przypadku! Miasto Karwina (MK), Rada Miejska w Karwinie (RMK), Zarząd Miejski w Karwinie (ZMK), Urząd Miejski w Karwinie (UMK).

Na dopełnienie: chociaż nazwy i skrótowce w języku polskim nie będą realizowane na szczeblu naszego Województwa Morawsko-Śląskiego, to jednak miałyby być używane w naszej prasie, szkołach, kronikach, kontaktach partnerskich, korespondencji, w języku polskim do gmin i miast i innych województw polskich, na wykładach, zebraniach, stronach internetowych itp.

    Pełne nazwy w języku czeskim i polskim, i od razu ich skrótowce.

Moravskoslezský kraj (MSK), Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (ZMSK), Rada Moravskoslezského kraje (RMSK), Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚMSK).

Województwo Morawsko-Śląskie (WMŚ), Sejmik Województwa Morawsko-Śląskiego (SWMŚ), Zarząd Województwa Morawsko-Śląskiego (ZWMŚ), Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚ).

Trzeba wreszcie zacząć rzetelnie pracować i zaprzestać niepotrzebnych kłótni! COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA deklarowała swoją pomoc i opublikowała na swych stronach internetowyh 3 zasadnicze pliki inż. Bogusława Kalety, CSc. w tej sprawie! Kongres Polaków w RC deklaruje swoją pomoc w tej sprawie! Tej sprawy pilnuje mgr Dariusz Branny, członek Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych – zaprosił go współpracy. Na razie KP w RC nie opublikował jego przyczynku dyskusyjnego na Zebranie Ogólne KP w RC. Mógłby tak uczynić z dopełnioną wersją. ZG PZKO, który miałby się tym ważnym tematem przede wszystkim zająć, jak zwykle, nawet nie odpowiedział na jemu przesłane pliki Kalety ani nie wykazuje żadnej aktywności w działaniu w tej sprawie! Nie opublikował też tych plików na swoim webu. Dojdzie tutaj wreszcie do pozytywnej zmiany? Głos Ludu ważnych tematów raczej unika, nazw własnych instytucji nagminnie nie szanuje i partaczy je! A miałby iść przykładem!

 

**************************************************************************************************************

Organizační struktury nejdůležitějších státních orgánů, především samosprávních, v Polské republice

a také jejich obdoba v České republice ─ 2016 r.

 

V Jablunkově 4.4.2016 (některé změny z 27.8.2016), Bogusław Kaleta

**************************************************************************************************************

 

POZNÁMKA!

Poněvadž v sešitě WTZ se nepoužívají barvy kromě černé, proto výrazy napsané v originále v barvě čevené jsou zde napsány v barvě černé a zároveň jsou přeškrtnuty!. Tento článek posloží rovněž porozumět připojené tabulce v článku Tabela organizační struktury...

 

V poslední době se velmi oživily hospodářské, kulturní a společenské vztahy mezi státy – Českou republikou (ČR) a Polskou republikou (PR) a také jejich bratrskými národy, českým a polským. Především blízké a přátelské jsou vztahy v pohraničí po obou stranách hraniční řeky Olzy. Občané české národnosti, navštěvující PR a opačně občané polské národnosti navštěvující ČR, navzájem mezi sebou oživeně diskutují o problémech běžného života. Obecně si dobře rozumějí, avšak problém vzniká, když začínají diskutovat „na vyšší úrovni” o hospodářských, organizačních a politických záležitostech, o vyřizování svých záležitostí ve vesnických obcích nebo ve městech ve svém státě, a někdy i v sousedním státě. A právě zde může docházet k problémům s pojmy stejně znějícími s téměř stejným samotným zápisem v obou jazycích, avšak které mají úplně jiný význam (homonymy).

    Hůře to je s „občany všeznalce” z obou států, kteří své „dobré” znalosti obou bratrských slovanských jazyků, mohou, podle nich, „dobře” chápat, což může vyvolat nežádoucí komické, a častěji spíše zlé následky. Velmi mnoho pojmových i názvoslovných chyb v tomto oboru můžeme velmi často běžně najít v českých a polských publikátorech, uslyšet na schůzích, zasedáních, sjezdech sdružení a svazů, konferencích, kongresech, ve školách, při formulaci dopisů pro české i polské úřady v polském nebo českém jazyce, při spolupráci partnerských obcí a měst nebo příhraničních regionů, vystupování na zasedáních zastupitelstev nebo schůzích rad obcí a měst v polském jazyce apod. Aby již i nadále k těmto hrubým chybám nedocházelo, dovolil jsem si, po důkladnějším prostudování většího počtu zákonů (ustaw), ústavy PR a také zákonů /ustaw/ a ústavy ČR /konstytucji RC/, zpracovat tabulku základních organizačních struktur s krátkými příklady institucí různé hierarchické úrovně zdola až po instituce vojvodské (krajské) /wojewódzkie/ úrovně včetně, především samosprávních orgánů, s krátkými vysvětlivkami. S přesnými organizačními strukturami státních a samosprávních institucí se můžeme seznámit na základě hlubšího studia ústavy a příslušných zákonů PR a také ústavy a zákonů ČR. Tento příspěvek měl by posložit jak polským, tak i českým občanům! V levém sloupci tabulky souboru Tabule organizační struktury... jsou zveřejněny v polském jazyce např. nejbližší vojvodské /krajské/ státní správní jednotky v PRSlezský vojvodský /krajský/ úřad Katovice (ŚUWK), který nemá své státní obdoby v ČR, v prostředním sloupci tabulky. Tyto úřady nemají zastupitelstva ani rady (níže)! Mají pouze 3 kanceláře (např. jedna vojvody a také odbory). Níže v levém sloupci tabulky jsou příklady samosprávních organizačních jednotek v PR různé hierarchické úrovně od nejnižší dole v tabulce po nejvyšší nahoře. (Od samosprávy obce po vojvodskou samosprávu v polském jazyce). Ve středním sloupci jsou zveřejněny obdoby samosprávních organizačních jednotek ČR stejného hierarchického stupně v českém jazyce, přičemž ne vždy musí existovat české ekvivalenty (obdoby) a naopak. Tak např. neexistuje česká obdoba polské jednotky okresní samosprávy, protože v ČR byly samosprávné okresní jednotky zrušeny! Neexistuje rovněž obdoba v ČR, jak už bylo zmíněno, na vojvodské (krajské) úrovni jednotky přímo reprezentující výkonnou státní moc ─ Radu ministrů (vládu) PR, a jmenovitě např. Slezský vojvodský (krajský) úřad Katovice (ŚUWK) ─ se slezským vojvodou a slezskými náměstky vojvody v čele. Samosprávnou obdobou na vojvodské (krajské) úrovni v PR např. Slezského vojvodství (kraje) (WŚ) ─ v čele s maršálkem a náměstky maršálka Slezského vojvodství, je Moravskoslezský kraj (MSK) v čele s „hejtmanem a náměstky hejtmana Moravskoslezského kraje ─ (polsky) s marszałkiem i wicemarszałkami Województwa Morawsko-Śląskiego /kraje/ (WMŚ), nikoliv s hetmanem ai wicehetmany .Tyto dvě polské vojvodské /krajské/ instituce, státní a samosprávné, musíme od sebe odlišovat! Názvy organizačních jednotek v levém a středním sloupci tabulky jsou zapsány tak, jak jsou oficiálně zapsány na jejich internetových strankách. A zde se můžeme setkat s názvy neodpovídající zákonům! Tak např. v oficiálním záznamu pro Město Katovice (má prezidenta a zastupce prezidenta, jsou nesprávně uvedeni místoprezidenti (wiceprezydenci) místo náměstci primátora (zastępcy prezydenta)! Na základě hlubší názvoslovné analýzy, v pravém sloupci tabulky jsou navrženy obdoby organizačních jednotek v polském jazyce, uvedené ve středním sloupci tabulky, a také bližší vysvětlivky.

    Nejdůležitějšími samosprávnými rozhodovacími a kontrolními orgány v PR, na všech úrovních samosprávní hierarchie, jsou rady, česky zastupitelstva (něco úplně jiného je zastupitelství, soud). V polských radach zasedají radni (česky členové zastupitelstev, kteří volí předsedy a místopředsedy rad (polsky przewodniczących i wiceprzewodniczących rad gmin i miast) obcí a měst (český zastupitelstev), zastupitelstev okresů (polsky rad powiatów) a také zastupitelstev krajů / rad vojvodských — polsky sejmików wojewódzkich. Zastupitelstvo (polsky rada) na úrovni vojvodské /krajské/ samosprávy se jmenuje vojvodský /krajský/ sejmík — (polsky sejmik wojewódzki)! V PR členy zastupitelstev (ne zastupiteli) (polsky radnymi) nesmí být starostové obcí, starostové a primátoři měst ani jejich zástupci! Pouze na samosprávné okresní a vojvodské /krajské/ úrovni členové zarządów (česky rad, níže) mohou být současněpolsky radnymi (členy zastupitelstev) okresů nebo vojvodství /kraje/ na stejné hierarchické úrovni! Zastupitelstva v polsku (rady) mají k dispozici kanceláře zastupitelstev /rad/ při samosprávních úřadech (níže).

    Obdobou rady v PR je v ČR zastupitelstvo obce, města, kraje. V „zastupitelstvech” zasedají „členové zastupitelstva! Nikoliv zastupitelé! ─ ústava o obecním zřízení 128/2000 Sb. nezná pojem zastupitel!). V zastupitelstvech nejsou předsedové ani jejich místopředsedové! Neexistují taktéž kanceláře zastupitelstev! Členy „zastupitelstev” (polsky rad) jsou: starostové obcí a měst, jejich místostarostové, primátoři statutárních měst, jejich náměstci, hejtmani a jejich náměstci a další členové zastupitelstev, do jejich celkového počtu členů (polsky) wójtowie gmin, burmistrzowie miast, prezydenci miast statutowych i ich zástępcy (nikoliv wiceprezydenci, jak to je zaznamenáno protizákonně např. pro Město Katovice, ale zastępcy prezydenta), maršálkové a náměstci maršálků vojvodství /krajů/ a také další členové zastupitelstva do celkového počtu jejich členů! Při některých „zastupitelstvech” (polsky radach) pracují výbory (polsky Komitety). Kromě kontrolních a finančních výborů mohou být při zastupitelstvech zřízeny výbory pro národnostní menšiny! Zasedání zastupitelstev jsou veřejná!

    V ČR existují ve větších obcích organizační jednotky nižší úrovně (s menším počtem členů oproti zastupitelstvům). Jsou to: rady obcí, měst a krajů. Členy (česky rad) v ČR (polsky zarządów) jsou: starostové obcí a měst, jejich místostarostové, primátoři statutárních měst, jejich náměstci, hejtmani, jejich náměstci a zvolení do rad členové zastupitelstev do celkového počtu členů rad, radních polsky: wójtowie gmin, burmistrzowie, starostowie a wicestarostowie (tito dva posledně jmenováni pouze v okresech PR), prezydenci miast statutowych a jejich zástupci (nikoliv wiceprezydenci), marszałkowie a wicemarszałkowie województw (samosprávních, samorządowych ) a také zvolení radní do celkového počtu členů radních! Tam, kde nejsou zřízeny obecní rady (v menších obcích ČR), jejich funkci vykonává starosta obce! Při radách působí komise (školská apod.). Schůze rad nejsou veřejné!

    V PR neexistují téměř na všech samosprávních úrovních obdoby českých rad, to je zarządów. (česky rada, to je polsky zarząd). Těm by měly odpovídat v PR obdobné (česky — rady obcí, měst, okresů a vojvodství /krajů/ — polsky zarządy. Avšak v PR, zarządy (česky rady) jsou pouze v okresech, polsky w powiatach, v samosprávních vojvodstvích /krajích/ a také v pomocných jednotkách obcí a měst v městských částech! Jinou organizační strukturu mají zarządy v PR. (V ČR okresy byly zrušeny!) Česky — Rady okresů v PR existují. — polsky Zarządy Powiatów tvoří: starostové, místostarostové a také členové Zarządów v počtu 3. Vojvodské /krajské/ samosprávní zarządy jsou složeny následovně, např.: maršálkové, náměstci maršálků, v počtu 2 a také členové zarządu v počtu 2. Nižšími výkonnými orgány v rámci samospráv v ČR jsou: obecní a městské úřady, magistráty, krajské úřady ─ (polsky) urzędy gmin i urzędy miejskie, urzędy miejskie miast statutowych (polsky nikoli magistraty), samorządowe urzędy marszałkowskie województw! Kromě těchto samosprávních úřadů na úrovni obcí, měst, okresů,a jak už bylo zmíněno výše, existují v PR také vojvodské /krajské/ úřady (státní, vládní) ─ např. výše Slezský vojvodský /krajský/ úřad Katovice (ŚUWK) v horní části levého sloupce tabulky, ten nemá obdobu v ČR, ani ve středním sloupci tabulky! Nižším samosprávným výkonným orgánem (kromě Rady (Zarządu) Slezského vojvodství /kraje/ (ZWŚ) (úřadem) se svěřenými některými vládními pravomocemi je Maršálkovský vojvodský úřad Katovice (UMWŚK)levý sloupec tabulky. (12 krajských úřadů ze 16 má ve svém názvu připojen i název sídla úřadu!). Obdobou WŚ v PR je v ČR Moravskoslezský kraj (MSK), střední sloupec tabulky. Jeho výkonným úřadem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚMSK). Obdobou MSK v polském jazyce je Województwo Morawsko-Śląskie (WMŚ), pravý sloupce tabulky a jeho výkonným úřadem se svěřenými některými vládními pravomocemi je Maršálkovský vojvodský úřad Moravskoslezského kraje (UMWMŚO)!

    Součástí úřadů měst a obcí v ČR (město je v širším pojetí také obcí) bez vojvodské (krajské) úrovně jsou: starostové obcí, místostarostové obcí starostové měst, místostarostové měst, primátoři, jejich náměstci, tajemníci obcí a měst, vedoucí a pracovníci příslušných odborů. V čele těchto úřadů stojí: starostové obcí, starostové měst a primátoři měst! V čele krajských úřadů nestojí hejtmani ani jejich náměstci, ale ředitelé krajských úřadů, jejich zástupci v počtu 3, vedoucí a pracovníci příslušných odborů! (Česky): Obecní úřady, městské úřady, magistráty (ve statutárních městech), bez krajských úřadů, tvoří starostové a místostarostové obcí, starostové a místostarostové měst, primátoři statutárních měst a jejich náměstci, tajemníci, vedoucí a pracovníci příslušných odborů. V čele těchto úřadů stojí: starostové obcí a měst, a primátoři statutárních měst.

    V PR úřady obcí, měst a vojvodství /krajů/ jsou složeny následovně: starostové obcí (wójtowie gmin), jejich místostarostové (ich zastępcy starostów), starostové měst a jejich místostarostové, (burmistrzowie i ich zastępcy burmistrzów), primátoři statutárních měst a jejich náměstci (prezydenci miast statutowych i ich zastępcy), hejtmani a jejich náměstci (marszałkowie i ich wicemarszałkowie, tajemníci měst, (sekretarze miast), pokladníci (skarbnicy), vedoucí a pracovníci referátů a odborů úřadů obcí a měst. V čele těchto úřadů stojí: starostové obcí, starostové měst, primátori statutárních měst a také maršálkové vojvodství /krajů/. Úřady okresů (urzędy powiatu — starostwa powiatowe jsou složeny ze: starostů, místostarostů (proto je v ČR používán nesprávný polský název starostů a místostarostů obcí, starostů a místostarostů měst místo fojtů a zástupců fojtů obcí a také burmistrů a zástupců burmistrů měst!), primátorů (prezidentů) a náměstků primátorů (nikoli místoprimátorů), prezydentów i zastępców prezydentów)) — tajemníků (sekretarzy) a pokladníků (skarbników) , vedoucích a také pracovníků odborů úřadů (kierowników wydziałów starostwa powiatowego). Existuje např. Powiat Cieszyński, (Powiat Bielski), Rada Powiatu Cieszyńskiego, Przewodniczący Rady Powiatu, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Starosta Cieszyński, Starostwo Powiatowe w Cieszynie (úřad), Biuro Rady Powiatu Cieszyńskiego, Biuro Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, V čele úřadů okresů (starostw powiatowych) např. Starostwa Powiatowego w Cieszynie, (Bielsku-Białej) stojí starostové okresů (starostowie powiatów.

    V městských částech větších měst ČR mohou být zřízena zastupitelstva, rady a úřady městkých částí ─ (polsky) rady, zarządy, urzędy dzielnicy, které řídí městské části

    V PR městské části jsou pomocnými jednotkami, např. Hlavního města (m.st.) Warszawy. Rozhodujícími a kontrolními orgány jsou zastupitelstva městských částí , výkonnými orgány v městských částech jsou rady městských částí. Úřad městské části určuje organizačně vyjmutou část např. Úřadu hl. m. Warszawy příslušnou pro danou městskou část se sídlem na území dané městské části. Činnost úřadu řídí starosta městské části.

    V pravém sloupci tabulky institucí jsou obdoby v polském jazyce, ze středního sloupce českých samosprávních jednotek v českém jazyce, a také podrobnější vysvětlivky. Na internetových stránkách našich obcí a měst Zaolzí nejsou ani obdoby ani nejdůležitější orgány v polském jazyce! Dále už budeme používat následující terminologii: Nejdříve název v českém jazyce a později v polském jazyce bez seřazené hierarchie. Podtržené výrazy jsou méně známé! Obec ─ gmina, město ─ miasto, kraj ─ województwo, vláda ─ rząd, starosta obcewójt gminy, místostarosta obcezastępca wójta gminy, starosta městaburmistrz miasta, místostarosta městazastępca burmistrza, primátor městaprezydent miasta, náměstek primátora městazastępca prezydenta miasta, hejtmam krajemarszałek województwa, náměstci hejtmana kraje wicemarszałkowie województwa, vojvodawojewoda, náměstek vojvodywicewojewoda, poslanecká sněmovnasejm, senát ─ senat, předseda sněmovny, senátumarszałek sejmu, senatu, Česká republika, ČR ─ Republika Czeska, RC, Polská republika, PR ─ Rzeczpospolita Polska, RP, ústavakonstytucja, zákonustawa, radazarząd, zastupitelstvo rada, zastupitelstvo krajesejmik województwa, úřadurząd, okrespowiat, okresní úřadstarostwo powiatowe, městské části dzielnice, osiedla, městský úřadurząd miejski, magistrát urząd miejski miasta statutowego, osada, starostenstvísołectwo, starosta osadysołtys.

    Názvosloví státních a samosprávních organizačních jednotek jak v polském, tak i v českém jazyce není, bohužel, sjednocené! V českém jazyce by měla být alespoň dodržována zásada, že názvy obcí a měst, sídel úřadů a také rozhodovacích a kontrolních orgánů a také výkonných orgánů, by měla být psána v 1. pádě, např. Obec Vendryně, Město Český Těšín, Zastupitelstvo obce Ropice, Zastupitelstvo města Jablunkov, Rada obce Hrádek, Rada města Třinec, Městský úřad Třinec atd. Můžeme se setkat i s nesystémovými názvy, např. Magistrát města Ostravy, místo Magistrát Města Ostrava, Magistrát města Karviné, místo Magistrát Města Karviná. (Obec, Město, by mělo být napsáno velkým počátečním písmenem, protože jde zde o právní subjekt, a nikoliv běžně o obec, město, jako obecný subjekt; sídla městských úřadů Ostrava a Karviná by měla být napsána v 1. pádě.

    Vlastní názvy obcí a měst v PR by měly být psány v 1. pádě např. Obec Istebna, Město Siemianowice Śląskie, Město Bielsko-Biała, Město Cieszyn. Avšak v názvech rozhodovacích a kontrolních orgánů — zastupitelstvo (rada) a také výkonných orgánů (rada, starosta obce, starosta města, primátor ─ úřad), je již chaos a není speciálně určen. Pokud jde o zastupitelstbo jako rozhodovací a kontrolní orgán polský zákon (ustawa) (zákon ze dne 8. března 1990 o samosprávě obcí, 2015.0.1515 Sb., rozlišuje název zastupitelstvo obce (rada gminy) obecně, naopak pokud zastupitelstvo má sídlo ve městě, potom se toto zastupitelstvo jmenuje radą miejską! Proto také v početně malých obcích jde pouze o název zastupitelstvo obce, např. Rada Obce Istebna. Avšak nic se zde nemluví o formě výrazu sídla, Rada GminyIstebna, Istebnej nebo w Istebnej?! Obdobná sdituace se týká názvu zastupitelstva ve městě. Víme, že podle zákona to bude Rada Miejska..., ale nevíme zda to bude např. Rada Miejska Cieszyn, Cieszyna nebo w Cieszynie?! Polský jazyk požaduje formu w Istebnej, w Cieszynie. Avšak ve skutečnosti je např. v Těšíně ─ Rada Miejska Cieszyna, v Bielsku-Bialé ─ Rada Miejska w Bielsku-Białej, v Katovicích ─ Rada Miasta Katowice! Tři různé formy výrazů sídel organizační jednotky a také dvě různé formy výrazů města ve stejném vojvodství /kraji/! Na internetových stránkách Města Katovice je chyba ve funkcích wiceprezydentów ─ porušení zákona o obecní samosprávě ─ správně mají být zastępcy prezydenta. Ve stejném zákoně se mluví také o úřadě obce bez bližších určení formy výrazu sídla obce nebo města. Měla by existovat pouze zákonná forma, např. Urząd Gminy a potom Istebna, Istebnej, w Istebnej? Urząd Miejski a potom Cieszyn, Cieszyna, w Cieszynie? Skutečnost je následující: Urząd Gminy Istebna (Gminy správně), Urząd Miejski w Cieszynie, Urząd Miejski w Bielsku-Białej, ale Urząd Miasta Katowice! Může se zdát, avšak zákon o tom nemluví, že obdobně jako se zastupitelsvem (radou) ve městě (miejska), může se používat v názvu úřadu města taktéž výraz, miejski! Např. Urząd Miejski Cieszyn, Cieszyna, w Cieszynie, ale se kterou se tří forem sídel města?!  A jak to vypadá s okresy v PR? Vememe, např. Okres Těšín – Powiat Cieszyński. Máme tam Radę Powiatu Cieszyńskiego, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Starostwo Powiatowe w Cieszynie (úřad), starostę Powiatu Cieszyńskiego. Powiat Bielski, Rada Powiatu Bielskiego, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej atd.

    A teď jak vypadají příslušné názvy samosprávních jednotek v ČR v polském jazyce? I když struktury názvů českých samosprávních jednotek jsou vcelku málo diferencovány, to přesto doporučuji používat jejich oficiální statutární názvy nebo názvy ze soudních registrů, nikoli z internetových stran, kde je plno chyb! I v soudních registrech se objevují strukturální chyby a chyby ve strojopise! Správnost těchto zápisů má hlídat zástupce soudu a také zástupce v ní zapsané instituce! Obdoby v polském jazyce, alespoň vlastních názvů obcí a měst, určitě nejsou ještě zaznamenány v soudních registrech, a určitě měly by tam být uloženy co nejdříve vedeními obcí a měst, které samy bez našeho přispění toto neudělají, protože to ani některé samy od sebe zákonně ještě neudělaly! A i kdyby chtěly, potom z důvodu scházejícího sjednoceného návzvosloví polských obdob, výsledek by byl žalostný! Většina obcí a měst nemá na hlavních budovách dokonce oficiální název obce nebo města v českém jazyce, obvykle je tam pouze název obecního nebo městského úřadu – např. Obecní úřad Vendryně, Městský úřad Jablunkov, nikde není název obce nebo města v polském jazyce, a kdyby ano, pak dokonce ještě chybně! Několik příkladů z připojené tabulky, které tam mají v pravém sloupci příklady obdoby názvů vlastních jmen a jejich rozhodovacích a kontrolních orgánů a také výkonných orgánů, vybraných našich obcí a měst v polském jazyce, neřeší komplexně tento problém.

    Nelze dokonce najít základní obdoby vlastních názvů obcí a měst na jejich internetových stránkách, nemluvě už o obdobách jednotlivých jejich orgánů v polském jazyce (rada, zarząd, urząd, wydziały, funkcje)! Proto Kongres Poláků v ČR, ve spolupráci s Polským svazem kulturně-osvětovým v ČR a Polskou národní sekci (PNS) COEXISTENTIE měly by se vynasnažit, aby zpracované a navrhované obdoby nebo jejich vzory českých názvů samosprávních jednotek v polském jazyce, pro všechny jejich orgány a všechny obce a města Zaolzí, které takové obdoby mohou používat podle zákona, byly v nich a soudních registrech co nejdříve zavedeny!

    Je škoda, že v PR nebylo ještě přikročeno ke zpracování jednotné struktury názvosloví organizačních samosprávních a státních jednotek, tak aby už tento nepořádek co nejdříve zmizel. Bylo by nutno změnit zákon o obecní samosprávě, a k tomu se v posledních letech neschyluje. Potom i pro nás by bylo o moc jednodušší podle tohoto vzoru polského názvosloví pracovat. O základní sjedocení struktur názvů státních, samosprávníchh institucí a jejich orgánů by se měly co nejdříve vynasnažit vlády států ČR a PR!

    Příklady organizačních struktur některých státních jednotek, hlavně samosprávních, polských v levém sloupcí tabulky, českých na daném organizačním stupni ve středním sloupci tabulky a také jejich navrhovaných, sjednocených obdob v polském jazyce, českých orgánů organizačních jednotek, ze stručnými vysvětlivkami, můžeme nalézt v pravém sloupci přiložené tabulky. Ke hlubšímu seznámení se s organizačními strukturami  vyjmenovaných instuitucí, doporučuji prostudovat (nejen přečíst) jim příslušné zákony. Pokud alespoň částečně jsem Vám pomohl rozšířit Vaše obzory na toto téma, potom mohu mít alespoň malou satisfakci, že čas, který jsem tomu věnoval, nebyl promrhán!

    Prosím kliknout na odkaz pro seznámení se, s nedobrým stavem názvosloví samosprávních institucí v PR podle polského autora z Polska: Ireneusz Krześnicki, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nazewnictwo-instytucji-samorzadowych-wymaga-konkretnych-przepisow Názvosloví samosprávních institucí vyžaduje konkrétní předpisy, 20.08.2012

    Kdy zastupitelstvo obce, městský úřad, a kdy primátor města? Schází příslušné předpisy v PR, které by upravovaly konstruování názvů jednotlivých organizačních jednotek územní samosprávy (j.s.t). V průběhu let tento problém přinese chaos v názvosloví základních veřejných institucí, které slouží občanům.

    PS: Abychom nečekakli moc dlouho na změnu zákona nebo na dlouhé a nepotřebné spory mezi zástupci naší polské společnosti, doporučuji ihned uvést do života v obcích a městech, kde je to podle zákona možné, následující opatření: zavést samostatné názvy v polském jazyce, našich samosprávních institucí, rozhodovacích a kontrolních orgánů a také výkonných orgánů až po názvy odborů orgánů a funkce, připojené pod oficiální, samostatné názvy v českém jazyce obcí a měst, v soudních registrech, úřadech, na oficiálních budovách, ve vestibulech, oficiálních formulářích, na jejich internetových stranách, v tisku, a také aby tyto nejdůležitější názvy byly registrovány v příslušných usneseních zastupitelstev obcí, měst, a byly zapsány také v jiných oficiálních registrech!

    Na základě prostudovaných materiálů doporučuji mnou zpracované, sjednocené vzorce názvů samosprávních jednotek, jejich rozhodovacích a kontrolních orgánů (zastupitelstvo) a také výkonných orgánů (rada, starosta obce, starosta města, primátor a úřady obcí a měst,), které nejvíc odpovídají polským zákonům a duchu polského jazyka a také tam, kde to české zákony umožňují. Oficiálním názvům českých samosprávních jednotek, jejich orgánů a odborů konkrétních obcí nebo měst je nutno přiřadit příslušné názvy v polském jazyce.

    Vzor pro obec: obec = gmina, zastupitelstvo = rada, rada = zarząd, starosta = wójt. Obec Hrádek, Gmina Gródek, Rada Gminy w Gródku (radni Rady Gminy w Gródku), Zarząd Gminy w Gródku (członkowie Zarządu Gminy w Gródku), Urząd Gminy w Gródku, wójt Gminy Gródka, zastępca wójta Gminy Gródka.

    Vzor pro město: město = miasto, starosta = burmistrz, místostarosta = zastępca burmistrza. Město Český Těšín, Miasto Czeski Cieszyn, Rada Miejska w Czeskim Cieszynie (radni Rady Miejskiej w Czeskim Cieszynie), Zarząd Miejski w Czeskim Cieszynie (członkowie Zarządu Miejskiego w Czeskim Cieszynie), Urząd Miejski w Czeskim Cieszynie, burmistrz Miasta Czeskiego Cieszyna, zastępcy burmistrza Miasta Czeskiego Cieszyna.

    Vzor pro statutární město: primátor = prezydent, náměstek primátora = zastępca prezydenta. Město Karviná, Miasto Karwina, Rada Miejska w Karwinie (radni Rady Miejskiej w Karwinie), Zarząd Miejski w Karwinie (członkowie Zarządu Miejskiego w Karwinie), Urząd Miejski w Karwinie (magistrát), prezydent Miasta Karwiny, zastępcy prezydenta Miasta Karwiny.

    Vzor pro krajskou samosprávu: rada = sejmik, kraj = województwo, rada = zarząd, hejtman = marszałek, náměstci hejtmana = wicemarszałkowie, krajský úřad MSK = Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚO). Zde nemůžeme žádat polský název, avšak sami potřebujeme tento název používat, např. v tisku, na schůzích sdružení, svazů, ve školách, v partnerských obcích a městech, na internetových stranách, e-mailech, dopisech v polském jazyce polským a českým institucím atd. Moravskoslezský kraj, Województwo Morawsko-Śląskie, Sejmik Województwa Morawsko-Śląskiego (radni Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego), Zarząd Województwa Morawsko-Śląskiego (członkowie Zarządu Województwa Morawsko-Śląskiego), Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚO), marszałek Województwa Morawsko-Śląskiego (MWMŚ), wicemarszałkowie Województwa Morawsko-Śląskiego (WWMŚ).

    Zástupci HV PZKO, KP v ČR, PNS COEX musí připravit sjednocené vzorce dopisů zmocněným polským organizacím (pouze PZKO např. MS PZKO Jablunkov), které následně zašlou obecním, městským zastupitelstvům např. ve Vendryni, v Jablunkově a současně Radě vlády pro národnostní menšiny se žádostí, na základě zákona o obecní samosprávě ─ Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), na základě zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů a také ještě jiných zákonů, např. evropských: Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, Evropská charta regionálních či menšinových jazyků, Ústava ČR (vyjmenovat a citovat některé paragrafy), o zavedení, konkrétně mnou navrhovaných, sjednocených názvů samosprávních institucí a jejich rozhodovacích a konkrolních orgánů a také výkonných orgánů v polském jazyce (vzory v pravém sloupci Tabulky). Obecný obsah dopisů a upřesnění pro danou MS PZKO v polském jazyce a pod ní v českém jazyce má zaslat nakonec HV PZKO příslušným místnímh skupinám PZKO, které po jejich podepsání předsedy místních skupin  PZKO, zašlou kokrétním Zastupitelstvům obce (města) v „Nemanicích” a také Radě vlády pro národnostní menšiny. Samotné přiřazení názvů v polském jazyce názvům v českém jazyce je nutno provést tak, aby pod samostatnými názvy v českém jazyce byly názvy v polském jazyce. Polské názvy organizačních jednotek nevytvoří samotné zastupitelstva obcí nebo měst bez žádosti naší polské organizace v obci nebo ve městě! Ponechání zpracování sjednoceného polského názvosloví v obcích a městech na bedrech pracovníků obcí a měst by trvalo velmi dlouho a takové názvy by měly chyby a nebyly by sjednocené! Možná už zanedlouho nebude nutno psát zastupitelstvům v této záležitosti prostřednictvím Výborů pro národnostní menšiny.

    Psát dopisy obcím a městům. ─ v jakém stavu se nachází názvosloví jejich orgánů v polském jazyce je kontraproduktivní. Co se dozvíme? Že neexistuje téměř vůbec. Obvykle je to pouze nesprávný název úřadu obce nebo města, název starosty a místostarosty, místo wójta, burmistrza, prezydenta a jejich zástupců. To my musíme nejdříve zaslat konkrétní příslušné názvy do příslušné obce nebo města! Bez jednání o našich odůvodněných žádostech našeho zástupce při Radě vlády pro národnostní menšiny a také bez její účinného kladného doporučení, velmi složitě budeme zavádět obdoby názvů českých institucí, obcí a měst v polském jazyce, protože v jejich zastupitelstvech dochází k majorizaci!

    Příklady přiřazení názvů pro obce: na oficiálních formulářích, na tabulích, v publikacích, v soudních registerech, na internetových stranách atd.

    Pro obce: plné, samostatné názvy v českém a polském jazyce, a následně jejich zkratky. Obec Hrádek (OH), Zastupitelstvo obce Hrádek (ZOH), Rada obce Hrádek (ROH), Obecní úřad Hrádek (OÚH). Gmina Gródek (GG), Rada Gminy w Gródku (RGG), Zarząd Gminy w Gródku (ZGG), Urząd Gminy w Gródku (UGG).

    Pro města: plné samostatné názvy v českém a polském jazyce, a následně jejich zkratky. Město Jablunkov (MJ), Zastupitelstvo města Jablunkov (ZMJ), Rada města Jablunkov (RMJ), Městský úřad Jablunkov (MěÚJ, MÚJ). litera ě je zde zbytečný. Kdysi se odlišoval místní a městský národní výbor! Miasto Jabłonków (MJ); Rada Miejska w Jabłonkowie (RMJ), Zarząd Miejski w Jabłonkowie (ZMJ), Urząd Miejski w Jabłonkowie (UMJ).

    Pro statutární město např. Karviná: plné, samostatné názvy v českém a polském jazyce, a následně jejich zkratky. Město Karviná (MK), Zastupitelstvo města Karviné (ZMK), Rada města Karviné (RMK), Magistrát města Karviné (MMK). Výraz Msto se má psát velkým začátečním písmenem, sídlo města v 1. pádě! Miasto Karwina (MK), Rada Miejska w Karwinie (RMK), Zarząd Miejski w Karwinie (ZMK), Urząd Miejski w Karwinie (UMK).

    Na doplnění: i když názvy a zkratky v polském jazyce nebudou uskutečňovány na úrovni našeho Moravskoslezského kraje, přesto by měly být používany v našem tisku, ve školách, na přednáškách, v kronikách, v partnerských vztazích, korespondenci v polském jazyce pro obce a města a jiná polská vojvodství /kraje?/, na schůzích, na internetováých stránkách apod.

    Úplné názvy v českém a polském jazyce, a ihned jejich zkratky.

Moravskoslezský kraj (MSK), Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje (ZMSK), Rada Moravskoslezského kraje (RMSK), Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚMSK).

Województwo Morawsko-Śląskie (WMŚ), Sejmik Województwa Morawsko-Śląskiego (SWMŚ), Zarząd Województwa Morawsko-Śląskiego (ZWMŚ), Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚ).

Je nutno konečně začít poctivě pracovat a ukončit nepotřebné hádky! COEXISTENTIA-SOUŽITÍ deklarovala svou pomoc a zveřejnila na svých internetových stránkách 3 zásadní soubory Ing. Bohuslava Kalety, CSc. V této záležitosti! Kongres Poláků v ČR deklaruje svou pomoc! Tuto  záležitost vede Mgr. Dariusz Branny, člen Rady vlády pro národnostní menšiny – pozval ho ke spolupráci. Dosud KP v ČR nezveřejnil jeho příspěvek na Valné shromáždění KP v ČR. Může tak učinit s doplněnou verzí. HV PZKO, který by se měl především zabývat tímto důležitým tématem, jako obvykle ani neodpověděl na zaslané mu soubory a nevykazuje žádnou aktivitu v činnosti v této záležitosti! Nezveřejnil také tyto soubory na svém webu. Dočkáme se zde konečně nějaké pozitivní změny? Głos Ludu se důležitý tématům raději vyhýbá, vlastní názvy institucí hromadně znevažuje a hrubě je zanedbává. A měl by jít příkladem!

 

 

 

Tabela struktur organizacyjnych najważniejszych jednostek państwowych, głównie samorządowych,

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich odpowiedników

 

   Uwaga! Ponieważ w zeszycie WTZ nie używa się kolorów oprócz czarnego, dlatego wyrazy napisane w oryginale w kolorze czerwonym są napisane w kolorze czarnym i zarazem są przekreślone!

   W zeszycie WTZ nie będzie tłumaczenia tego pliku na język czeski, ponieważ objaśnienia w tym pliku są i w języku czeskim oraz w pliku Struktury organizacyjne najważniejszych jednostek państwowych, głównie samorządowych, w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich odpowiedników w Republice Czeskiej ─ 2016 r., który będzie tłumaczony na język czeski!

           

           

 

Objaśnienia

 

Rzeczpospolita Polska (RP)

Česká republika (ČR)

 

Strukturę organizacyjną najważniejszych instytucji państwowych RP określa Konstytucja RP (ustawa zasadnicza) nowelizowana w 2009 r. Parlament RP (PRP) dwuizbowy organ władzy ustawodawczej. W jego skład wchodzą Sejm PRP, 460 posłów oraz Senat PRP, 100 senatorów.

Liczba województw 16. Najważniejszym dokumentem państwowym w RC jest Konstytucja RC (Ústava ČR) nowelizowana 2013 r. Parlament RC składa się: Poslanecká sněmovna (PSP ČR), (Sejm), który ma 200 posłów, i Senát Parlamentu ČR (SP ČR) ma 81 senatorów. Liczba krajów w RC wraz

z Krajem Praga jest 14. 

 

 

prezydent RP

prezident ČR

 

 

Parlament RP (PRP)

Parlament ČR (PČR)

 

 

Sejm PRP

Sněmovna PČR

 

 

marszałek Sejmu PRP

předseda sněmovny PČR

 

 

Senat PRP

Senát PČR

 

 

marszałek Senatu PRP

předseda senátu PČR

 

 

Rada Ministrów RP

Rząd RP (RRP)

Vláda ČR (VČR)

 

 

prezes Rady Ministrów premier RRP

předseda VČR

 

 

ministerstwa RRP

ministerstva VČR

ministrowie RRP

ministři VČR

 

Objaśnienia

W tej tabeli jest przykładowo podana jedna instytucja organizacyjna, rządowa (nie samorządowa) na szczeblu wojewódzkim, a mianowicie: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach·(ŚUWK). Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.1); Wojewoda·śląski jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie, organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i ich związków. Wojewoda śląski wykonuje zadania przy pomocy I i II wicewojewody śląskiego, dyrektora generalnego ŚUWK i jego wydziałów. Na przykład są to urzędy: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie...

Slezský vojvodský úřad v Katovicích, Vojvoda slezský, I. a II. náměstek slezského vojvody a generální ředitel vojvodství s vedoucími odborů vojvodského úřadu vykonávají jim pověřené vládní úkoly ve vojvodství např. kontrolují činnost jim podléhajicích samosprávných orgánů. V ČR nejsou odpovídající úřady! Terytorialne Urzędy Wojewódzkie (rządowe) w RP nie mają swych odpowiedników w RC!

W RP istnieje aktualnie 16 województw. O ustroju Województwa stanowią w szczególności:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz statut województwa. Organy samorządu Województwa działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim nie zastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej.

Kraj je územní společenství občanů, vykonává samostatnou a přenesenou působnost na základě zákona o krajích

(129/2000). V ČR máme 14 krajů:

O organizační struktuře nižších samosprávných orgánů stanoví Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

O strukturze organizacyjnej niższych organów samorządowych w RP decyduje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

O strukturze organizacyjnej powiatów decyduje ustawa

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 USTAWA Dz. U. z 2015 r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (ŚUWK): wojewoda śląski, wicewojewoda śląski,

II wicewojewoda śląski, dyrektor geneneralny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach i wydziały ŚUWK. To nie jest jednostka samorządowa, ale rządowa na szczeblu wojewódzkim!

 

http://www.katowice.uw.gov.pl

 

 

Objaśnienia

 

 

 

 

 

 

 


Struktura organów samorządowych od najniższych szczebli aż łącznie

z województwami

w RP oraz w RC

 

Niektóre instytucje

 w RP nie mają swoich odpowiedników w RC

 

Przykłady

instytucji w RP tak, jak są zapisane

na stronach internetowych instytucji (niektóre z błędami, np. Miasto Katowice wiceprezydenci, zamiast zastępcy prezydenta!)

 

 

 

Województwo Śląskie (WŚ):

 

Sejmik Województwa Śląskiego (SWŚ),

45 radnych SWŚ (łącznie z Prezydium SWŚ: przewodniczący SWŚ,

2 wiceprzewodniczący S). Sesje SWŚ są publiczne! Tutaj jest już

i Zarząd Województwa Śląskiego (ZWŚ), wybiera go SWŚ, skład ZWŚ: marszałek WŚ,

2 wicemarszałkowie WŚ,

2 członkowie ZWŚ, może być wybierany i spoza składu sejmiku! Sesje ZWŚ nie są publiczne!

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego powinno być

w Katowicach (UMWŚK): Całokształtem działań Urzędu kieruje marszałek WŚ przy pomocy

2 wicemarszałków WŚ,

2 członków Zarządu WŚ, skarbnika, sekretarza oraz dyrektorów wydziałów UMWŚK. Należy tam i Kancelaria Sejmiku WŚ.

 

http://www.slaskie.pl/

 

UMWŚK ≠ ŚUWK!

Moravskoslezský kraj (MSK):

 

Zastupitelstvo

Moravskoslezského kraje (ZMSK): 65 členů ZMSK (včetně hejtmana MSK, 1. náměstka hejtmana MSK, 6 dalších náměstků hejtmana MSK a 57 členů ZMSK (veřejná zasedání ZMSK); Rada Moravskoslezského kraje (RMSK), 11 členů RMSK (včetně hejtmana MSK, 1. náměstka hejtmana MSK, 6 dalších náměstků hejtmana MSK a 3 členů ZMSK (ne zastupitelů!)) (neveřejné schůze RMSK); Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚMSK): ředitel KÚMSK jeho 3 zastupci, vedoucí příslušných odborů a jejich pracovníci.

 

http://www.msk.cz

 

 

Województwo Morawsko-Śląskie (WMŚ):

 

Sejmik Województwa Morawsko-Śląskiego (SWMŚ): 65 radnych SWMŚ (łącznie z marszałkiem WMŚ, 1. wicemarszałkiem WMŚ, 6 kolejnymi wicemarszałkami WMŚ oraz 57 radnymi SWMŚ (sesje SWMŚ są publiczne); Zarząd Województwa Morawsko-Śląskiego (ZWMŚ), 11 członków ZWMŚ (łącznie z marszałkiem WMŚ, 1. wicemarszałkiem WMŚ, 6 kolejnymi wicemarszałkami WMŚ oraz 3 radnymi SWMŚ; zebrania ZWMŚ nie są publiczne! Urząd Marszałkowski Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚO). Całokształtem działań Urzędu kieruje, dyrektor UMWMŚO, jego

3 zastępcy, kierownicy oraz pracownicy wydziałów tego urzędu.

To jest organizacja samorządowa na szczeblu wojewódzkim!

 

http://www.msk.cz

 

 

 

Miasto Katowice (MK)

 

Rada Miasta Katowice (RMK), 28 radnych (łącznie z przewodniczącym RMK, 2 wiceprzewodniczącymi RMK; Sesje RMK są publiczne! Bez Zarządu Miasta Katowice! Urząd Miasta Katowice (UMK): prezydent Miasta Katowice,

I wiceprezydent MK,

3 wiceprezydenci MK, sekretarz, skarbnik, Biuro Rady Miasta Katowice… (Wójt, burmistrz, prezydent i ich zastępcy prezydenta nie mogą być równocześnie radnymi  w tej samej gminie!). RMK może powołać jednostki pomocnicze dzielnic, które mogą mieć własną Radę i Zarząd!

UWAGA! Zamiast wiceprezydenci Miasta powinni być według ustawy (Dz.U.2016.0.446, tj. - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zastępcy prezydenta Miasta!

 

http://www.katowice.eu

Město Karviná (MK)

 

Zastupitelstvo města Karviné (ZMK), 41 členů ZMK (včetně primátora MK a 4 náměstků primátora MK), Zasedání ZMK je veřejné! Rada města Karviné (RMK),

11 členů RMK (včetně primátora MK,

4 náměstků primátora MK a 6 členů ZMK), primátor MK, 4 náměstci primátora MK. Schůze RMK jsou neveřejné!, Magistrát města Karviné (MMK) pod vedením primátora MK, jeho

4 náměstci primátora MK, tajemník MMK, vedoucí odborů a jejich pracovníci. Primátor

a jeho náměstci jsou členy zastupitelstva stejného města! Město Karviná má několik městských částí: Karviná-Hranice, Karviná-Mizerov, Karviná-Nové Město atd.

 

http://karvina.cz

Miasto Karwina (MK)

 

Rada Miejska w Karwinie (RMK), 41 radnych RMK (łącznie z prezydentem Miasta Karwiny

i 4 zastępcami prezydenta nie wiceprezydentami MK), Sesje RMK są publiczne! Zarząd Miejski w Karwinie (ZMK), 11 radnych RMK (łącznie z prezydentem

i 4 zastępcami prezydenta MK oraz

6 radnymi RMK). Zebrania ZMK nie są jawne! Urząd (Magistrat) Miejski

w Karwinie na czele

z prezydentem MK,

4 zastępcy prezydenta MK, sekretarz UMK, kierownicy wydziałów

i ich pracownicy. Miasto statutowe ma kilka dzielnic: Karwina-Granice, Karwina-Mizerów, Karwina-Nowe Miasto itd.

 

http://karvina.cz

 

 

 

 

 

Powiat Cieszyński

organizacja samorządowa, samorząd powiatowy

V České republice nejsou ustaveny orgány okresů!

W Republice Czeskiej nie ma ukonstytuowanych organów powiatowych!

 

 

 

Powiat Cieszyński (PC)

 

Rada Powiatu Cieszyńskiego (RPC):

29 radnych (łącznie z przewodniczącym RPC,

2 wiceprzewodniczącymi RPC, starostą; Zarząd Powiatu Cieszyńskiego (ZPC): starosta PC,

1 wicestarosta PC oraz

3 członkowie ZPC; Starostwo Powiatowe

w Cieszynie (SPC) (Urząd): starosta PC, wicestarosta PC, członek ZPC, sekretarz, skarbnik, SPC, (Biuro RPC), kierownictwo SPC: Starosta, wicestarosta PC, sekretarz i skarbnik.

 

http://powiat.cieszyn.pl

Ciąg dalszy objaśnień

 

Organizacje samorządów powiatowych w RP nie mają swoich odpowiedników w RC!

Powiat Cieszyński (PC), zwany dalej „powiatem" działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) i statutu. PC stanowi lokalną wspólnotę samorządową, tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące miasta: Cieszyn, Ustroń, Wisła i gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Zebrzydowice. Siedzibą władz powiatu jest miasto Cieszyn. Uwaga! Członkami Rady Powiatu Cieszyńskiego (RPC) są: przewodniczący RPC, 2 wiceprzewodniczący RPC i 26 radnych, członkowie Zarządu Powiatu Cieszyńskiego (ZPC): starosta PC, 1 wicestarosta i 3 członkowie ZPC. Starostwo Powiatowe w Cieszynie (SPC), to jest właściwie Urząd Powiatowy. Struktura organizacyjna PC jest bardzo podobna do struktury oranizacyjnej gmin i miast w RC. Jest tutaj RPC (ale z przewodniczącym, ZPC i SPC (Urząd). Stąd pojawiają u się u nas błędy w nazwach starosty i wicestarosty gmin i miast! Poprawnie: wójtów i zastępców wójtów gmin, burmistrzów, prezydentów i ich zastępców w miastach!

 

 

 

Miasto Cieszyn (MC)

 

Rada Miejska Cieszyna (RMC), 21 radnych łącznie z przewodniczącym RMC i 2 wiceprzewodniczącymi RMC, Bez Zarządu MC! Sesje RMC są publiczne. Urząd Miejski

w Cieszynie (UMC): burmistrz Miasta Cieszyna, 1 zastępca burmistrza MC, sekretarz MC, skarbnik MC. Biuro RMC. Dzielnice MC: Błogocice, Bobrek, Boguszowice, Gułdowy, Kalembice, Krasna, Marklowice itd. Dzielnice mają Radę i Zarząd!

 

http://bip.um.cieszyn.pl

Město Český Těšín (MČT)

 

Zastupitelstvo města Český Těšín (ZMČT),

27 členů zastupitelsta (ne zastupitelů) ZMČT (v tom starosta, I. místostarosta

a místostarosta). Zasedání ZMČT je veřejné. Rada města Český Těšín (RMČT): (v tom starosta,

I. místostarosta, místostarosta a 6 členů ZMČT), starosta MČT,

I. místostarosta

a místostarosta MČT. Schůze RMČT jsou tajné., Městský úřad Český Těšín tvoří: v čele se starostou,

2 místostarostové MČT, tajemník, vedoucí odborů a jejich pracovníci. Městské části: Dolní Žukov, Horní Žukov, Mistřovice, Stanislavice atd.

 

http://www.tesin.cz

Miasto Czeski Cieszyn (MCC)

 

Rada Miejska w Czeskim Cieszynie (RMCC),

27 radnych RMCC (w tym burmistrz MCC,

I zastępca i zastępca burmistrza MCC). Sesje RMCC są publiczne. Zarząd Miejski w Czeskim Cieszynie (ZMCC), 9 radnych RMCC (łącznie z burmistrzem

i 2 zastępcami burmistrza MCC), burmistrz MCC,

I zastępca i zastępca burmistrza MCC. Zebrania ZMCC są tajne. Urząd Miejski w Cz. Cieszynie (UMCC) na czele z burmistrzem MCC,

2 zastępcy burmistrza MCC, sekretarz UMCC, kierownicy wydziałów

i ich pracownicy. Dzielnice miasta: Żuków Dolny, Mistrzowice, Stanisławice itd.

 

http://www.tesin.cz

 

 

 

Gmina Istebna (GI)

 

Rada Gminy Istebna (RGI), przewodniczący RGI, wiceprzewodniczący, 13 radnych RGI. Sesje RGI są publiczne. Nie ma Zarządu GI! Urząd Gminy  Istebna: wójt, sekretarz, skarbnik (GI), Biuro RGI. Wójt GI (zastępcy wójta GI nie ma), Sołectwa GI: Istebna, Jaworzynka, Koniaków, 3 sołtysi,

3 Rady i zebrania sołeckie: Istebna, Jaworzynka, Koniaków;

 

http://www.istebna.bip.info.pl

Obec Vendryně (OV)

 

Zastupitelstvo obce Vendryně (ZOV),

17 členů ZOV (včetně starosty OV

a místostarosty OV) Zasední ZOV je veřejné. Rada obce Vendryně (ROV),

5 členů ZOV (včetně starosty OV

a místostarosty OV), starosta OV

a místostarosta OV. Schůze ROV je neveřejná. Obecní úřad Vendryně:

v čele se starostou OV, místostarosta OV, vedoucí odborů a jejich pracovníci.

 

http://www.vendryne.cz

Gmina Wędrynia (GW)

 

Rada Gminy w Wędryni (RGW), 17 radnych RGW (w tym wójt GW

i zastępca wójta GW). Sesje RGW są publiczne. Zarząd Gminy

w Wędryni (ZGW),

5 radnych RGW (łącznie z wójtem GW i zastępcą wójta GW), wójt Gminy Wędryni (GW), zastępca wójta GW; Zebrania ZGW są tajne. Urząd Gminy w Wędryni (UGW) tworzy: na czele  z wójtem GW, zastępca wójta GW (nie wicewójt!, wicestarosta!), kierownicy wydziałów oraz ich pracownicy.

 

http://www.vendryne.cz

 

Jabłonków 4.4.2016 r. (drobne zmiany jeszcze z 28.8.2016 r.)  Bogusław Kaleta

 

 

 

MUR na temat Wiesława Adama Bergera / MUR na téma Wiesława Adama Bergera

 

W czwartek 8.9.2016 r. spotkali się w auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie słuchacze Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego  na wykładzie doc. PaedDr Jany Raclavskiej, Ph.D. z Zakładu Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego na temat „Magiczne miejsce w prozie Wiesława Adama Bergera”. Wykład był rozważaniem nad słowem w prozie Bergera, chociaż jak zaznaczyła prelegentka, pisarz czuł się bardziej poetą. Wiesław Adam Berger urodził się 6.6.1926 roku w Ostrawie, dzieciństwo spędził w Błędowicach Dolnych. Podczas 2. wojny światowej został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Był żołnierzem wojsk alianckich. Po wojnie mieszkał w Villard de Lans we Francji. Zmarł 15.1.1998 roku. Jego najbardziej znanym utworem są opowiadania „Most nad Łucyną”.

 

Ve čtvrtek 8.9.2016 se setkali v aule Polského gymnázia Juliusze Słowackého Český Těšín posluchači Mezigenerační regionální univerzity na přednášce doc. PaedDr. Jany Raclavské, Ph.D. z Ústavu polonistiky Katedry slavistiky Ostravské univerzity na téma „Magické místo v próze Wieslawa Adama Bergera”. Přednáška byla rozvahou nad slovem v próze Bergera, i když jak poznamenala přednášející, spisovatel se cítil více básníkem. Wieslaw Adam Berger se narodil 6.6.2026 v Ostravě, dětství prožil v Dolních Bludovicích. Za 2. světové války byl vyvezen na nucené práce do Německa. Byl vojákem spojeneckých vojsk. Po válce bydlel v Villard de Lans ve Francii. Zemřel 15.1.1998. Jeho nejznámějším dílem jsou povídky „Most nad Łucyną (Most nad Lučinou)”.

 

 

Wiesław Adam Berger „Most nad Łucyną” – opowiadania na temat wojen i pokoju, granic i bohaterstwa / povídky na téma válek a míru, hranic a hrdinství

 

Uroczystość wspomnieniowa w Żywocicach / Vzpomínková slavnost v Životicích

 

Jak co roku odbyła się pod pomnikiem ofiar tragedii żywocickiej uroczystość wspomnieniowa. Tym razem było to 6.8.2016 r., czyli dokładnie w 72. rocznicę mordu. W niedzielę 6.8.1944 r. zginęło z rąk okupantów niemieckich 28 Polaków i 8 Czechów. Na uroczystości obecni byli m.in. hetman Województwa Morawsko-Śląskiego Miroslav Novák, prezydent Hawierzowa Daniel Pawlas, konsul Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Maria Kovacs, przewodniczący ZG PZKO Jan Ryłko, członkowie Kongresu Polaków w RC, Macierzy Szkolnej, Koła Polskich Kombatantów. Obecni byli również członkowie Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA.

 

Jako každý rok, proběhla pod pomníkem obětí životické tragédie vzpomínková slavnost. Tentokrát to bylo 6.8.2016, to je přesně v 72. výročí vraždy. V neděli 6.8.1944 němečtí okupanti zavraždili 28 Poláků a 8 Čechů. Na slavnostech byli přítomní m.j. hejtman Moravskoslezského kraje, Miroslav Novák, primátor Havířova, Daniel Pawlas, konzul  Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, Maria Kovacs, předseda HV PZKO, Jan Ryłko, členové Kongresu Poláků v ČR, Matice školské, Skupiny polských válečných bojovníků. Přítomní byli také členové Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA.

 

46. Dożynki Śląskie w Błędowicach / 46. Slezské dožínky v Bludovicích

 

W sobotę 27.8.2016 r. działacze Miejscowego Koła PZKO w Hawierzowie-Błędowicach zorganizowali 46. Dożynki Śląskie. Tradycyjny obrzęd dożynkowy na scenie zaprezentował zespół folklorystyczny „Błędowice”, wystąpiły też zaproszone grupy taneczne „Mali Błędowianie”, mażoretki oraz „Suszanie”. Gościem dożynek był m.in. prezydent miasta Bc. Daniel Pawlas (KSČM). – Dla nas dożynki to jedna z tych możliwości, by pokazać, że tu były Błędowice, Szumbark, Żywocice, Sucha. I to były wioski, a w tych wioskach mieszkaliśmy my – Polacy, Ślązacy. Tu Czechów aż tyle nie było. Dopiero po powstaniu i rozbudowie miasta Hawierzowa dużo ludzi przyjechało tu z Czech i Słowacji – powiedział prezes MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach, Piotr Chroboczek.

 

V sobotu 27.8.2016 funkcionáři Místní skupiny PZKO Havířov-Bludovice uspořádali 46. Slezské dožínky. Tradiční dožínkový obřad ukázal na jevišti folklorní soubor „Błędowice”, vystoupily také jiné pozvané taneční skupiny, „Mali Błędowianie”, mažonetky a také „Suszanie”. Hostem dožínek byl m.j. primátor města Bc. Daniel Pawlas (KSČM). – Pro nás jsou dožínky jednou z těch možnosti, abychom ukázali, že tu byly Bludovice, Šumbark, Životice, Suchá. Byly to vesnice, a v těch vesnicích jsme bydleli my – Poláci, Slezané. Tu Čechů až tak moc nebylo. Teprve po vzniku a výstavbě města Havířova mnoho lidí tu přijelo z Čech a Slovenska – řekl předseda MS PZKO Havířov-Bludovice, Petr Chroboczek.

 

 

W 46. Dożynkach Śląskich brał udział (jak zawsze) Józef Pietrus, działacz MK PZKO w Hawierzowie-Błędowicach i członek Sądu Rozjemczego ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA / 46. Slezských dožínek se účastnil (jako vždy) Josef Pietrus, funkcionář MS PZKO Havířov-Bludovice a člen Smírčí komise politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (zdjęcie / snímek: www.zwrot.cz)

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.p. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 19.9.2016, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku