*************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 78  (7/2016)                       23.8.2016 r.

*************************************************************************************************************

 

Zdjęcie z obrad Zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENIA w dniu 13.7.2016 r. (www.zwrot.cz) / Snímek z jednání Výboru Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA dne 13.7.2016 (www.zwrot.cz)

 

Rezygnacja Karola Madzi z członkostwa w ruchu politycznym COEXISTENTIA / Rezignace Karla Madzii na členství

v politickém hnutí COEXISTENTIA

 

W środę 13.7.2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA. Głównym punktem obrad było omówienie rezygnacji Karola Madzi, który pełnił funkcje przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej i zastępcy przewodniczącego Ruchu, z członkostwa w ruchu politycznym COEXISTENTIA. Zarząd Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII jego rezygnację przyjął. Jednocześnie zobowiązał przewodniczącego COEXISTENTII, Józefa Przywarę, wysłać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC wniosku o skreślenie go z rejestru osób odpowiedzialnych za ruch polityczny COEXISTENTIA. Jego obowiązki aż do Konwentu Polskiej Sekcji Narodowej, który odbędzie się w listopadzie 2016 r., pełnił będzie Tadeusz Toman. Karol Madzia będzie startować wyborach do Rady Województwa Morawsko-Śląskiego z listy partii politycznej Úsvit a Blok proti islamizaci. Zabranie Rady Wykonawczej, które miało odbyć się po zakończeniu obrad zarządu Polskiej Sekcji Narodowej, z braku kworum, odwołano.

 

Ve středu 13.7.2016 se konala schůze Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA. Hlavním bodem schůze bylo projednání rezignace Karla Madzii, který byl předsedou Polské národní sekce a místopředsedou Hnutí, na členství v politickém hnutí COEXISTENTIA. Současně uložil předsedovi COEXISTENTIE Josefu Przywarovi, zaslat Ministerstvu vnitra ČR návrh na vyškrtnutí ho ze seznamu osob zodpovědných za politické hnutí COEXISTENTIA. Jeho povinností bude, až do Konventu Polské národní sekce, který se bude konat v listopadu 2016, plnit Tadeusz Toman. Karel Madzia bude kandidovat ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje z kandidátní listiny politické strany Úsvit a Blok proti islamizaci. Schůze Výkonné rady, která se měla konat po ukončení jednání výboru Polské národní sekce, z důvodu scházejícího kvóra, se nekonala.

 

Obradowała Grupa 3x3 / Jednala Skupina 3x3

 

W środę 3.8.2016 r. spotkali się w ramach Grupy 3x3 w Czeskim Cieszynie przedstawiciele Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA, Zarządu Głównego PZKO i Rady Kongresu Polaków w RC. Gospodarzem spotkania była COEXISTENTIA, Kongres Polaków w TC reprezentował jego przewodniczący Mariusz Wałach, delegacji PZKO przewodniczył prezes PZKO, Jan Ryłko. Omawiano temat zbliżających się wyborów senackich i wojewódzkich. Pierwsza tura wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej i wybory do sejmików wojewódzkich odbędzie się 7. i 8.10.2016 r. Polska Sekcja Narodowa COEXISTENTII podjęła uchwałę, że poprze w wyborach senackich w okręgu wyborczym nr 73 w pierwszej turze, ewentualnie w drugiej turze Jerzego Cieńciałę. Jeżeli chodzi o wybory do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego proponujemy, aby każdy głosował na partię według własnego sumienia i ewentualny głos preferencyjny oddał polskiemu kandydatowi – mówił podczas spotkania Tadeusz Toman, pełniący obowiązki przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII. We wrześniu odbędzie się Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, na którą będą zaproszeni wszyscy kandydaci. Natomiast Zarząd Główny PZKO nie planuje już spotkań w kandydatami.

 

Ve středu 3.8.2016 se setkali v rámci Skupiny 3x3 v Českém Těšíně zástupci Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA, Hlavního výboru PZKO a Rady Kongresu Poláků v ČR. Na setkání pozvala COEXISTENTIA Kongres Poláků v ČR, který zastupoval jeho předseda Mariusz Wałach a delegací PZKO, kterou vedl její předseda Jan Ryłko. Bylo projednáváno téma blížících se senátních a krajských voleb. První kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR a volby do krajských zastupitelstev se budou konat 7. a 8.10.2016. Polská národní sekce COEXISTENTIE přijala usnesení o podpoře v prvním a případně i druhém kole senátních voleb ve volebním obvodu č. 73 Jiřího Cieńcialu. Pokud jde o volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje navrhujeme, aby každý volil podle vlastního svědomí a případný preferenční hlas dal polskému kandidátovi – řekl v průběhu setkání Tadeusz Toman, pověřen plnit povinnosti předsedy Polské národní sekce COEXISTENTIE. V září se bude konat Rada představitelů Kongresu Poláků v České republice, na kterou budou pozvání všichni kandidáti. Naopak Hlavní výbor PZKO již neplánuje setkání s kandidáty.

 

Zdjęcie z obrad Grupy 3x3 w dniu 3.8.2016 r. (www.zwrot.cz) / Snímek z jednání Skupiny 3x3 dne 3.8.2016 (www.zwrot.cz)

 

Notatka ze spotkania „Grupy 3x3“, które odbyło się w dniu 3.8.2016 r. w salce zebrań Zarządu Głównego PZKO, ul. Strzelnicza 209/28, Czeski Cieszyn

 

Obecnych na spotkaniu przedstawicieli Rady Kongresu Polaków w RC, Zarządu Głównego PZKO oraz Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (dalej PSN COEX) przywitał p. inż. Tadeusz Toman, pełniący obowiązki przewodniczącego PSN COEX oraz przedstawił temat omawianej sprawy. Dotyczyła ona wyborów do samorządów wojewódzkich (w tym przypadku do Województwa Morawsko-Śląskiego) oraz wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej w okręgu wyborczym nr 73.

1. Przedstawił stanowisko COEX, który w wyborach do samorządu Województwa Morawsko-Śląskiego nie startuje, ponieważ w związku z antyeuropejskimi wystąpieniami ugrupowania Úsvit, nie podpisał umowy dotyczącej wspólnej listy wyborczej. W sprawie wyborów do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej oświadczył, że PSN COEX popiera jednoznacznie kandydaturę Jerzego Cieńciały.

2. Określił sens obecnego spotkania, dotyczący uzgodnienia sposobu postępowania, jak w zakresie wyborów do samorządu Województwa Morawsko-Śląskiego, tak do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, aby działania ukierunkować na mobilizacje polskiego społeczeństwa do uczestnictwa w wyborach oraz uświadomienie mu możliwości wyboru tego czy innego kandydata.

3. W dyskusji przedstawiono następujące stanowiska: a) Kongres Polaków w RC jako organizacja społeczna  jest statutowo apolityczna, ale zdecydowano, że podczas obrad Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków poszczególni kandydaci startujący w wyborach senackich będą mogli przedstawić swój program wyborczy, b) każdy kandydat z list wyborczych, który będzie chciał się zaprezentować polskiemu społeczeństwu, w miesięczniku ZWROT lub w Głosie Ludu, swoje zamierzenia, będzie mógł to uczynić formą artykułu sponsorowanego, c) Zarząd Główny PZKO w swoich działaniach nie przewiduje lansowania wybranego kandydata, ale uczuli członków związku na potrzebę uczestnictwa wyborach oraz na możliwość wyboru kandydatów, którzy są członkami PZKO, d) PSN COEX będzie, poprzez swoje struktury, oddziaływała na potencjalnych wyborców, aby uczestniczyli w wyborach i aby głosowali na kandydatów-Polaków.

4. Uzgodniono, że następne spotkanie w ramach „Grupy 3x3“ odbędzie się 23 września o godz. 16.00 w salce zebrań Zarządu Głównego PZKO, ul. Strzelnicza 209/28, Czeski Cieszyn.

W Czeskim Cieszynie 3.8.2016 r.

Obecność : lista obecności

Zanotował: Stanisław Gawlik

 

Kandydaci w wyborach do Senatu Parlamentu RC

w obwodzie nr 73 / Kandidáti ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 73

 

Petr Gawlas (ČSSD) z Jabłonkowa, obecny senator / z Jablunkova, současný senátor,

Jerzy Cieńciała (Občané spolu-Nezávislí) z Wędryni, pełnomocnik rządu ds. województw morawsko-śląskiego, usteckiego i karlowarskiego, rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Prawa w Pradze / z Vendryně, zmocněnec vlády pro moravskoslezský, ústecký a karlovarský kraj, rektor Vysoké školy podnikání a práva v Praze,

Pavla Golasowská (KDU-ČSL) z Trzyńca, poseł na Sejm Parlamentu RC / z Třince, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

Gustav Pilch (KSČM) z Trzyńca, prezes przedsiębiorstwa rolnego / z Třince, předseda zeměnělského podniku,

Ivo Raška (ANO2011) z Trzyńca, lekarz / z Třince, lékař,

Jan Osoba (Úsvit-Národní koalice) z Czeskiego Cieszyna, technik maszynowy / z Českého Těšína, strojírenský technik

 

Światowe Dni Młodzieży i wizyta papieża w Polsce / Světové dny mládeže a návštěva papeže v Polsku

 

Z wizytą w Polsce 27-31.7.2016 r. przebywała głowa kościoła rzymskokatolickiego, papież Franciszek. Głównym celem jego wizyty były obchody Światowego Dnia Młodzieży (ŚDM) w Krakowie. W krakowskich Brzegach papież celebrował mszę św. dla 2,5 miliona pielgrzymów. Wśród uczestników ŚDM byli również goście z Republiki Czeskiej, w tym z terenu Zaolzia. „Na czas trwania ŚDM Kraków opanowało szaleństwo i pozytywna energia” – powiedziała wolontariuszka z Karwiny. Papież modlił się w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym  Auschwitz-Birkenau i odprawił mszę św. na Jasnej Górze w Częstochowie z okazji obchodów 1050-lecia chrztu Polski.

Na zdjęciu: Na lotnisku w krakowskich Balicach polski prezydent, Andrzej Duda z małżonką, wita papieża Franciszka.

 

Polsko ve dnech 27-31.7.2016 navštívila hlava římskokatolické církve – papež František. Hlavním cílem jeho návštěvy byly Světové dny mládeže v Krakově. V krakovských Brzezích papež sloužil mši sv. pro 2,5 milionu poutníků. Mezi účastníky Světových dnů mládeže byli také hosté z České republiky, včetně území Zaolzí. „Po dobu trvání SDM Krakov opanovalo šílenství a pozitivní energie” – řekla volontérka z Karviné. Papež se modlil v bývalém německém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau a sloužil mši sv. na Jasné hoře v Częstochově u příležitostí 1050. výročí křtu Polska.

 

 

Rada Miejska w Trzyńcu obradowała 14.6.2016 r. / Zastupitelstvo Města Třinec jednalo 14.6.2016

 

Rada Miejska w Trzyńcu (RMT) omawiała tradycyjną agendę, na przykład budżet miasta, podział dotacji i z tym związane umowy z organizacjami prawnymi i stowarzyszeniami, sprzedaż gruntów i budynków. Omawiano również sprawy personalne. RMT wzięła do wiadomości rezygnację inż. Michaela Trojki z wszystkich funkcji, w tym członka RMT, wybrała inż. Wiesława Wanię członkiem Zarządu Miejskiego w Trzyńcu (ZMT). W punkcie „różne” poinformowano m.in. o zorganizowaniu dla seniorów, obywateli miasta powyżej 85 lat, wycieczki autobusowej na Jaworowy. Właśnie w tym punkcie, który umożliwiał zabrać głos obywatelom miasta, obecnym na galerii, wystąpił pan Karol Madzia. Najpierw podziękował Miastu w imieniu klubu seniora za zorganizowanie wyjazdu na Jaworowy. Następnie wystąpił z, jak to określił, „negatywną informacją”. Oskarżył radnego, mgr Bogusława Kokotka, o niewywiązywanie się z obietnic dotyczących ochrony praw polskiej mniejszości narodowej, konkretnie instalacji dwujęzycznych napisów. Kokotek reagował, obaj panowie posiłkowali się rozmowami z Konsulem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i argumentowali m.in., że pan konsul był fałszywie informowany. Madzia domagał się, aby Kokotek usprawiedliwił się za swoje zaniedbania, Kokotek natomiast reagował, że nie ma za co się usprawiedliwiać. Madzia na koniec dodał, że pan Kokotek jest kłamcą i powiedział, że „sprawa będzie miała dogrywkę gdzie indziej”.

 

Zastupitelstvo Města Třinec (ZMT) projednávalo tradiční agendu, například rozpočet města, rozdělení dotací a s tím spojené smlouvy s právnickými osobami a sdruženími, prodej pozemků a budov. Projednávány byly také personální záležitosti. ZMT vzalo na vědomí informaci o rezignaci Ing. Michaela Trojky na všechny funkce, včetně člena ZMT, zvolila Ing. Wiesława Waniu členem Rady Města Třinec (RMT). V bodě „různé” byla sdělena m. j. informace o uspořádání pro seniory, občany města starší 85 let, autobusového výletu na Javorový vrch. Právě v tomto bodě, který umožňoval ujmout se slova  občanům města, přítomným na galerií, promluvil pan Karel Madzia. Nejdříve poděkoval městu jménem klubu seniora za uspořádání zájezdu na Javorový vrch. Následně sdělil, jak to označil, „negativní informaci”. Obvinil člena zastupitelstva, mgr. Bohuslava Kokotka, o neplnění závazků týkajících se ochrany práv polské národnostní menšiny, konkrétně instalace dvojjazyčných nápisů. Kokotek reagoval, oba pánové se odvolávali na jednání s Generálním konzulem Polské republiky v Ostravě a dokazovali, m. j., že pan konzul je nesprávně informován. Madzia se dožadoval Kokotkovy omluvy za svou nečinnost, naopak Kokotek řekl, že se nemá za co omlouvat. Na závěr Madzia doplnil, že Kokotek je lhář a řekl, že „věc bude mít dohru někde jinde”.

 

Kto jest członkiem Rady Miejskiej w Trzyńcu, Zarządu Miejskiego w Trzyńcu i Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RMT / Kdo je členem Zastupitelstva Města Třinec, Rady Města Třinec a Výboru pro národnostní menšiny ZMT

 

Stan na dzień 15.6.2016 r. jest następujący / Stav ke dni 15.6.2016 je následující: Rada Miejska w Trzyńcu / Zastupitelstvo Města Třinec – RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Štěpán Rucki (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Petr Šiška (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Radim Kozlovský (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Ivo Kaleta (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), Mgr. Martina Wolna (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Anna Gavendová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Bohdan Sikora (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), PhDr. Milada Hejmejová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Jiří Zabystrzan (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Libuše Koppová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Regina Szpyrcová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Tomáš Buzek (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Martin Vaňka (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Adolf Bolek (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Jan Větech (ČSSD), Martin Sikora (ČSSD), Ing. Miroslav Doseděl, MUDr. Radana Šoltésová (ČSSD), Marek Broda (ČSSD), Mgr. Marian Plucnar (ČSSD), Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (KDU-ČSL), Ing. Miroslav Boublík (KSČM), Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL) zrezygnował / rezignoval, mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), Ing. Gustav Pilch (KSČM), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09), inż. Jan Ferenc (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Alena Kostková (KSČM), inż. Zbigniew Chodura zrezygnował, mgr. Anna Bystrzycka (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), PharmDr Lech Branny (Úsvit přímé demokracie), Zarząd Miejski w Trzyńcu / Rada Města Třinec – RNDr Věra Palkovská (burmistrz / starostka), Mgr. Ivo Kaleta (zastępca burmistrza / místostarosta), Radim Kozlovský (zastępca burmistrza / místostarosta), Anna Gavendová, Bohdan Sikora, Mgr. Karel Bieringer, Regina Szpyrcová, Martina Wolna, mgr Bogusław Kokotek, JUDr Janina Kantorowa, inż. Wiesław Wania, Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMT / Výbor pro národnostní menšiny ZMT – mgr Bogusław Kokotek (przewodniczący / předseda), Mgr. Věra Sajdok, JUDr Jana Kantorowa, inż. Wiesław Wania, Josef Padych zrezygnował / rezignoval, dokooptowana / kooptována Renata Harvanová, Ladislav Pech, inż. Mariusz Zawadzki, Jan Kaleta, Mária Rosolová, Ing. Georgos Topalidis, Erich Ondraszka, dokooptowany Stanislav Kotlár (źródło / zdroj: www.trinecko.cz).

 

Pani Burmistrz Miasta Trzyńca pisze przewodniczącemu ruchu politycznego COEXISTENTIA / Paní starostka Města Třinec píše předsedovi politického hnutí COEXISTENTIA

 

Przewodniczącemu ruchu politycznego COEXISTENTIA, Józefowi Przywarze, list następującej treści, przesłała burmistrz Miasta Trzyńca (MT), RNDr. Věra Palkovská. Czytamy w nim: „Szanowny Panie Przewodniczący, zwracam się do Pana w sprawie, na którą nie możemy – jako przedstawiciele Miasta Trzyńca – nie zwrócić uwagi. W trakcie 12. sesji Rady Miejskiej w Trzyńcu (RMT), które odbyło się we wtorek 14.6.2016 r., doszło do pożałowania godnego incydentu, którego głównym aktorem (i to w negatywnym tego słowa znaczeniu) był pan Karol Madzia, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA. Do meritum problemu – Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA podczas swoich obrad w dniu 14.5.2016 r. w Piotrowicach koło Karwiny zadecydowała, aby zaproponować zmianę nazwy stacji kolejowej „Třinec (Trzyniec)” na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)”, o tej sprawie w następnych dniach były poinformowane niektóre gazety regionalne, a w dniu 24.5.2016 r. sprawę omawiał również Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMT. Można powiedzieć, że do tego momentu sprawy przebiegały standardowo. Dnia 14.6.2016 r. sprawa ta była przedstawiona również RMT, jednak w sposób, który nie ma nic wspólnego z elementarną grzecznością. Pan Karol Madzia podczas sesji otwartej w niewybredny i automatyczny sposób oskarżał jednego z członków RMT, konkretnie mgr Bogusława Kokotka, który piastuje jednocześnie funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RMT, i nazwał go m.in. kłamcą. Aby umożliwić Panu zaznajomić się z całym „przemówieniem” pana Madzi, przekazuję go Panu w załączniku (w rzeczywistości przesłano skrót wystąpienia – red). Szanowny Panie Przewodniczący, pomimo że uważamy, że chamskie i obraźliwe zachowanie pana Madzi może spełniać istotę niektórych czynów karalnych według ustawy nr 40/2009 Dz. U., kodeks karny, nie chcemy (w przenośni) „sypać soli do rany”. W końcu – uważamy, że zachowanie pana Madzi najbardziej szkodzi właśnie Pana ruchowi politycznemu. Pomimo powyższego wierzymy, że stosunki przedstawicieli MT i kierownictwa ruchu politycznego COEXISTENTIA są nadal przyjacielskie i poprawne, i bardzo sobie życzymy, aby takie pozostały również w przyszłości. Spróbujmy, Panie Przewodniczący, wspólnymi siłami uniemożliwić ekscesy podobne do tych, które pokazał w dniu 14.6.2016 r. w ramach obrad RMT, pan Karol Madzia. Z wyrazami szacunku RNDr. Věra Palkovská, burmistrz Miasta Trzyńca.

   Do listu dołączona była dyskietka z 2-minutowym skrótem wypowiedzi panów Karola Madzi i Bogusława Kokotka.

 

Obsah dopisu v českém jazyce: Vážený pane předsedo, obracíme se na Vás se záležitostí, kterou nemůžeme – jakožto představitelé města Třince – nechat bez povšimnutí. V rámci 12. zasedání města Třince, které se konalo v úterý 14. června 2016, došlo k politováníhodnému incidentu, jehož hlavním aktérem (myšleno v negativním slova smyslu) byl pan Karol Madzia, předseda Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA.

    K podstatě problému – Republiková rada politického hnutí COEXISTENTIA na svém jednání dne 14. května 2016 v Petrovicích u Karviné rozhodla navrhnout změnu názvu železniční stanice „Třinec (Trzyniec)” na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)”;  o této věci byly v následujících dnech informována některá regionální periodika a dne 24. května 2016 věc projednal také Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva Města Třinec. Dá se říct, že do té chvíle šlo o standardní (ničím nevybočující) postup při projednávání věci. Dne 14. června 2016 bylo s touto záležitostí seznámeno také Zastupitelstvo Města Třinec, avšak způsobem, který nemá nic společného s elementární slušností. Pan Karol Madzia (v rámci veřejného zasedání) nevybíravě a opakovaně osočoval jednoho ze členů Zastupitelstva Města Třinec, konkrétně Mgr. Bohuslava Kokotka, který zastává také funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Města Třinec, a označil jej, mimo jiné za lháře. Abyste se mohl seznámit s celým „proslovem” pana Madzii, zasíláme Vám jej příloze.

   Vážený pane předsedo, byť se domníváme, že hrubé a urážlivé jednání pana Madzii může naplňovat skutkovou podstatu některých trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, neradi bychom (v přeneseném slova smyslu) „sypali do rány sůl”. Koneckonců – domníváme se, že jednání pana Madzii nejvíce škodí právě Vašemu politickému hnutí.

   Přes výše uvedené věříme, že vztahy představitelů města Třince a vedení politického hnutí COEXISTENTIA jsou nadále přátelské a korektní, a velmi si přejeme, aby byly takové i do budoucna. Zkusme, pane předsedo, společnými silami zabránit excesům, jako byl ten, který předvedl dne 14. června 2016 v rámci Zastupitelstva města Třince, pan Karol Madzia. S pozdravem RNDr. Věra Palkovská, starostka města Třince.

 

Odpowiedź przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA / Odpověď předsedy politického hnutí COEXISTENTIA

 

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA odpowiedział 2.7.2016 r.: Szanowna Pani Burmistrz, przekazano mi list, w którym informuje mnie Pani o omawianiu wniosku naszego ruchu politycznego dotyczącego zmiany nazwy stacji kolejowej „Třinec (Trzyniec)” na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)”, jak również „o niewybrednym i automatycznym oskarżaniu jednego z członków Rady Miejskiej w Trzyńcu, konkretnie mgr Bogusława Kokotka, przez pana Karola Madzię (...)”. Najpierw chciałbym poinformować, że pan Karol Madzia zawiesił członkostwo w ruchu politycznym COEXISTENTIA i na dzień dzisiejszy nie jest członkiem naszego ruchu politycznego. Dlatego nie chciałbym wypowiadać się w sprawie sporów personalnych między oboma panami, osobiście potępiam formę, którą wybrał pan Karol Madzia.

   Ruch polityczny COEXISTENTIA działa w interesie ochrony praw mniejszości narodowych w większości gmin na Śląsku Cieszyńskim. Forsowane przez nas cele są zawarte w statucie Ruchu. Dlatego nikogo nie może dziwić, co zapewne Pani rozumie, że cele te będziemy nadal bezkompromisowo forsować.

   Ja osobiście jestem zdania, że korzystniejsze są kontakty osobiste i forsowanie poszczególnych celów w ramach obrad organów, które są do tego celu powołane. Natomiast faktem jest, że wnioskowani przez nas kandydaci do Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RMT, członkowie stowarzyszeń obywatelskich polskiej mniejszości narodowej (pan Karol Madzia był jednym z nich), byli odrzuceni. Dlatego jesteśmy zmuszeni nasze cele forsować pośrednio, np. przez przesyłanie naszych postulatów pocztą, zamieszczanie artykułów prasowych lub sposób, który wybrał pan Karol Madzia, wystąpienie w ramach otwartej sesji obrad Rady Miejskiej w Trzyńcu.

   O ile chodzi o meritum sprawy dotyczącej działalności Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RMT, chciałbym najpierw dokładniej zaznajomić się z jego działalnością, dlatego stanowisko, o ile Pani pozwoli, przekażę w terminie późniejszym.

   Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA.

 

Dopis adresovaný starostce Města Třinec, RNDr. Věře Palkovské: Vážená paní starostko, převzal jsem dopis, ve kterém mne informujete o projednávání návrhu našeho politického hnutí na změnu názvu železniční stanice „Třinec (Trzyniec)“ na „Třinec-železárny (Trzyniec Huta)“, a také o „nevybíravém a opakovaném osočování jednoho ze členů Zastupitelstva Města Třinec, konkrétně Mgr. Bohuslava Kokotka panem Karolem Madziou (…)“. Předně bych Vás měl informovat, že pan Karol Madzia pozastavil své členství v politickém hnutí COEXISTENTIA a k dnešnímu dni není členem našeho politického hnutí. Proto bych se nechtěl vyjadřovat k osobním sporům mezi oběma pány, osobně odsuzuji formu zvolenou panem Karolem Madziou.

     Politické hnutí COEXISTENTIA působí v zájmu ochrany práv národnostních menšin ve většině obcí na Těšínském Slezsku. Prosazované námi cíle jsou uvedeny ve stanovách Hnutí. Proto nikoho nemůže udivovat, což určitě chápete, že tyto cíle budeme i nadále nekompromisně prosazovat.

     Já osobně upřednostňuji osobní jednání a prosazování jednotlivých cílů v rámci jednání orgánů, které jsou k tomu ustanoveny. Skutečností je, že námi navrhováni kandidáti do Výboru pro národnostní menšiny ZMT, členové občanských sdružení polské národnostní menšiny (pan Karol Madzia byl jedním z nich), byli odmítnuti. Proto jsme nuceni naše cíle prosazovat nepřímo, např. prostřednictvím žádostí zasílaných poštou, zveřejňováním tiskových článků nebo způsobem, který zvolil pan Karol Madzia, vystoupením v rámci otevřených jednání Zastupitelstva Města Třinec.

    Pokud se jedná o věcné otázky související s činností Výboru pro národnostní menšiny ZMT, chtěl bych se nejdříve důkladněji seznámit s jeho činností, proto moje stanovisko, pokud dovolíte, Vám předám později. Józef Przywara, předseda Politického hnutí COEXISTENTIA. V Českém Těšíně, 2.7.2016

 

List adresowany przewodniczącemu Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Rady Miejskiej w Trzyńcu / Dopis adresován předsedovi Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Města Třinec

 

List przewodniczącemu Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Rady Miejskiej w Trzyńcu, mgr Bogusławowi Kokotkowi, był wysłany 30.6.2016 r. Przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA pisze w nim między innymi: (…) W sprawie osobistych sporów nie chciałbym zabierać głosu. Aby jednak rzeczowo odpowiedzieć na zarzuty Pani Burmistrz, chciałbym poznać niektóre fakty związane z działalnością Komitetu. (…) Głównym dokumentem ruchu politycznego COEXISTENTIA jest Statut, przyjęty przez Kongres Ruchu w dniu 27.4.2013 r. Działalność ruchu jest skierowana przede wszystkim na forsowanie praw związanych z ochroną praw mniejszości narodowych. Dlatego nikogo nie może dziwić, że cele te bezkompromisowo forsujemy i nadal będziemy forsować. Podstawowe cele Ruchu zapisane w Statucie są w Trzyńcu realizowane, ale w niektórych aspektach dalece niewystarczająco. COEXISTENTIA domaga się, aby było realizowane prawo na korzystanie z języka ojczystego w kontaktach urzędowych. W odróżnieniu od okolicznych miast i gmin, budynek Urzędu Miasta nie jest oznakowany dwujęzyczną czesko-polską tablicą i innymi jeszcze polskojęzycznymi tablicami. Problemem, który należy rozwiązać są polskojęzyczne śluby. Prawo do kształcenia w języku ojczystym jest przez czeskie państwo gwarantowane, ale brakuje większego wkładu finansowego MT, przeznaczonego na remonty budynków szkolnych. Złamana jest ustawa o szkolnictwie, a mianowicie uniemożliwienie wprowadzenia nazwy szkoły Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10 w wersji dwujęzycznej. Jeśli chodzi o prawo udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych nasz Ruch wielokrotnie zwracał uwagę, że nie jesteśmy członkami komitetów i komisji powoływanych przez MT, z wyjątkiem ograniczonej możliwości naszych radnych, i to jeszcze nie zawsze. Obowiązuje prawo do szerzenia informacji w języku ojczystym, ale nie jest ono wykorzystywane, artykuły prasowe w gazecie miejskiej są publikowane wyłącznie w języku czeskim, z jednym wyjątkiem artykułu pani mgr Anny Bystrzyckiej. Prosimy, aby Komitet zadbał, aby informacje w gazecie miejskiej zamieszczano również w języku polskim. Domagamy się ponownej instalacji dwujęzycznego szyldu na budynku dworca autobusowego. Nasi członkowie zwracają uwagę, że na stacjach kolejowych są instalowane tablice nïemieckojęzyczne, a nie polskojęzyczne. Kościoły ewangelicki i katolicki zawsze były ostoją polskości na terenie Zaolzia. Obecnie zauważamy, że od tej tradycji się oddalamy, i to nas martwi. Republika Czeska zobowiązała się realizować powyższe prawa, ratyfikując Umowę Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejską Kartę Języków Mniejszościowych lub Regionalnych. Naszym zdaniem niewystarczająca jest informacja przekazywana obywatelom na temat finansowania stowarzyszeń polskiej mniejszości narodowej. W związku z tym, że nie są nam znane konkretne uchwały Komitetu, a jedynie jego prasowe komentarze, proponuję osobiste spotkanie.”

 

Ciąg dalszy sprawy / Pokračování záležitosti

 

Czy będzie reakcja pani burmistrz i przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RMT na wysłane listy i jaka? O sprawie będziemy informować. / Bude reakce paní starostky a předsedy Výboru pro národnostní menšiny ZMT na zaslané dopisy a jaká? O záležitosti budeme informovat.

 

Szkolnictwo polskie w Republice Czeskiej / Polské školství v České republice

 

Bystrzyca – Dziewiętnastka dzieci z Bystrzycy i okolic wzięła udział w tygodniowym obozie językowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Domu PZKO w Bystrzycy – czytamy w „Głosie Ludu” z 23.7.2016 r. („Polska na wesoło”, maki). Kierowniczką była Alicja Twardzik, która jest zarazem szefową zespołu folklorystycznego „Łączka”. Pomagała jej Aneta Dziadek, tegoroczna absolwentka Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego (red. WTZ – nazwa nieoficjalna). Dzieci zapoznały się przede wszystkim z geografią Polski, jej symbolami narodowymi i kulturą, a co najważniejsze, miały żywy kontakt z językiem polskim. W skład grupy uczestników weszły dzieci od sześciu do dziesięciu lat. – Najbardziej zaciekawiły mnie legendy o powstaniu starych polskich miast – powiedziała Monika Foniok z PSP im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy (red. WTZ – nazwa nieoficjalna). Dzięki obozowi poznałam nie tylko wiele nowych informacji związanych z Polską, ale też nowych kolegów – powiedziała inna uczennica tej szkoły, Justyna Navrátil. / Bystřice – Devatenáct dětí z Bystřice a okolí se zúčastnilo týdenního jazykového tábora, který uspořádalo Sdružení polské mládeže v Domě PZKO v Bystřici – čteme v „Glosu Ludu” z 23.7.2016 („Veselé Polsko”, maki). Vedoucím tábora byla Alicja Twardzik, která je současně uměleckou vedoucí folklorního souboru „Łączka”. Pomáhala jí Aneta Dziadek, letošní absolventka Polského gymnázia Juliusze Słowackého (red. WTZ – neoficiální název). Děti se seznámily především se zeměpisem Polska, jeho národními symboly a kulturou, a což je nejdůležitější, měly kontakt s živým polským jazykem. Skupina byla složena z dětí ve věku od šesti do deseti let. – Nejzajímavější byly pověsti o vzniku starých polských měst – řekla Monika Foniok z PZŠ Stanislava Hadyny Bystřice (red. WTZ – neoficiální název). Díky účasti na táboře jsem se seznámila nejen se zajímavými informacemi souvisejícími s Polskem, ale také jsem získala nové přátelé – řekla jiná žákyně této školy, Justyna Navrátil.

 

Zdjęcie Magdaleny Ćmiel zamieścił „Głos Ludu” z 23.7.2016 r.

 

Mosty koło Jabłonkowa – Zadowolona obozowiczka pisze w „Głosie Ludu” z 30.7.2016 r. o obozie mosteckich dzieci. – W poniedziałek 4.7.2016 r. rozpoczęła się nasza wspólna obozowa przygoda. 17. edycja obozu, którego pomysłodawcą i kierownikiem była dyrektor PSP w Mostach koło Jabłonkowa (red. WTZ – nazwa nieoficjalna), Maryla Hlávka-Kraina, odbyła się w tym roku w Domu PZKO w Milikowie- Pasiekach. Do artykułu autorka dołączyła zdjęcie uczestników obozu. / Mosty u Jablunkova – Spokojená účastnice tábora píše v „Glosu Ludu” dne 30.7.2016 o táboře mosteckých dětí. – V pondělí 4.7.2016 byla zahájena naše společná táborové dobrodružství. 17. ročník tábora, kterého nápadem a vedoucím byla ředitelka PZŠ Mosty u Jablunkova (red. WTZ – neoficiální název), Maryla Hlávka-Kraina, se konala tento rok v Domě PZKO Milików-Pasieki. Článek doplnila autorka fotografii účastníků tábora.

 

 

Uczestnicy przyszywali stonogi z guzików (Głos Ludu”, 30.7.2016 r.)

 

Wędrynia – W „Głosie Ludu” z 2.8.2016 r. przeczytaliśmy artykuł redaktor Beaty Schönwald „Dyrektorka, która pokochała radio”. Chodzi o rozmowę z dyrektor PSP w Wędryni (red. WTZ – nazwa nieoficjalna), Elżbietą Wania, która w sierpniu bieżącego roku przechodzi na emeryturę. W szkole uczy od 2005 roku języka polskiego i wychowania muzycznego. Przedtem pracowała w redakcji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie. Na pytanie, w jakiej kondycji oddaje szkołę swojemu następcy, powiedziała: – Przede wszystkim przekazuję szkołę, która ma swego patrona, w tym roku szkolnym zmieniliśmy nazwę na Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej (red. WTZ – nazwa nieoficjalna). Przekazuję szkołę ze 112 uczniami, wyposażoną w najnowsze pomoce naukowe, z pięknym ogrodem i zieloną klasą, szkołę, w której panuje prawdziwie rodzinna atmosfera. Szkołę, na terenie której organizowane są projekty, warsztaty, przedstawienia teatralne, działania, które uczą dzieci samodzielności i pozwalają na rozwój w różnych kierunkach. Myślę więc, że mój następca będzie się tutaj czuł dobrze i będzie miał na czym budować. / Vendryně – V „Glosu Ludu” ze dne 2.8.2016 jsme přečetli článek redaktorky Beaty Schönwald „Ředitelka, která si zamilovala rozhlas”. Jde o rozhovor s ředitelkou PZŠ Vendryně (red. WTZ – neoficiální název), Elżbětou Wania, která v srpnu letošního roku jde do důchodu. Ve škole učí od roku 2005 polský jazyk a hudební výchovu. Předtím pracovala v polské redakci Českého rozhlasu Ostrava. Na dotaz, v jaké kondici předává školu svému nástupci, řekla: – Především předávám školu, která má svého patrona, v letošním školním roce jsme změnili název na Polská základní škola Wislawy Szymborské (red. WTZ – neoficiální název). Předávám školu se 112 žáky, vybavenou nejnovějšími učebními pomůckami, s krásnou zahradou a zelenou třídou, školu ve které vládne opravdu rodinná atmosféra. Školu, ve které jsou pořádány projekty, umělecké dílny, divadelní představení, činnosti, které učí děti samostatnosti a umožňují jim rozvoj v různých odvětvích. Proto se domnívám, že můj nástupce se zde bude cítit dobře a bude mít na čem stavět.

 

Zdjęcie dyrektor szkoły Eżbiety Wania zamieścił „Głos Ludu”

 

Milików – Festyn Szkolny w Milikowie 18.6.2016 r. przebiegał pod znakiem igrzysk olimpijskich. W ciekawy sposób do muzyki wszystkie sporty olimpijskie pokazali uczniowie szkoły. Wystąpili również przedszkolacy. Zdjęcia redaktor Haliny Szczotka można obejrzeć na www.zwrot.cz. / Milíkov – Školní radovánky v Milíkově dne 18.6.2016 probíhaly ve znamení olympijských her. Zajímavý způsobem pomoci hudby žáci školy předvedli olympijské sporty. Vystoupili také předškoláci. Fotografie redaktorky Haliny Szczotky si můžeme prohlédnout na www.zwrot.cz.

 

Festyn Szkolny w Milikowie (www.zwrot.cz.)

 

Trzyniec – „Głos Ludu” z 30.7.2016 r. na pierwszej stronie zamieszcza artykuł redaktor Danuty Chlup „Początek dużego remontu” na temat remontu szkoły. Do artykułu gazeta dołączyła zdjęcie dyrektor szkoły, Anny Jeż-Milerskiej. W artykule czytamy m.in. – Budynek „B” Polskiej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu (red. WTZ – nazwa nieoficjalna) jest cały w rusztowaniach. Jego remont kapitalny będzie kosztował 9 mln koron i zakończy się we wrześniu. Jeszcze większą inwestycją będzie budowa nowej sali gimnastycznej. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. Pani dyrektor podkreśla, że inwestycje miejskie mają sens, ponieważ dzieci nie brakuje. – Nasza szkoła jest w bardzo dobrej kondycji. Stan liczebny przedszkolaków i uczniów w naszych placówkach z roku na rok rośnie. Na końcu czerwca do pięciu przedszkoli pracujących pod naszą dyrekcją uczęszczało 125 dzieci, naukę w szkołach przy ul. Dworcowej, na Tarasie i w Oldrzychowicach pobierało w sumie 214 uczniów. Nasza praca owocuje tą największą satysfakcją, jaką jest uśmiech dziecka, zadowolenie rodziców oraz podziw sympatyków szkoły i reszty społeczeństwa – przekonuje. W artykule możemy również przeczytać o szczegółach remontu, zamieszczona jest też wypowiedź Daniela Fojcika, kierownika Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Trzyńcu. / Třinec – „Glos Ludu” z 30.7.2016 na první straně zveřejňuje článek redaktor Danuty Chlup „Začátek velké opravy” n. t. rekonstrukce školní budovy. K článku redakce připojila fotografii ředitelky školy, Anny Jeż-Milerské. V článku čteme, m. j. – Budova „B” Polské základní školy Gustawa Przeczka Třinec (red. WTZ – neoficiální název) je celá v lešení. Její generální oprava bude stát 9 mln korun a bude ukončena v září. Ještě větší investicí bude výstavba nové tělocvičny. Práce mají být zahájeny v příštím roce. Paní ředitelka zdůrazňuje, že městské investice mají své opodstatnění protože dětí ve škole není málo. – Naše škola je ve velmi dobré kondici. Početní stav předškoláků a žáků v našich školských zařízeních rok od roka roste. Ke konci června do pěti mateřských škol, které patří pod naše ředitelství, dochází 125 dětí, ve školách na ul. Nádražní, na Terase a v Oldřichovicích vzdělání dostává celkem 214 žáků. Naše práce přináší ovoce, jako je úsměv dítěte, spokojenost rodičů a také obdiv sympatizantů školy a ostatní veřejnosti – přesvědčuje. V článku můžeme přečíst také o podrobnostech oprav, zveřejněno je také vyjádření Daniela Fojcika, vedoucího Investičního odboru Městského úřadu Třinec.

 

Anna Jeż z satysfakcją opowiada o zmianach, które przyniesie remont („Głos Ludu”, 30.7.2016 r.)

 

Poezja w Piotrowicach koło Karwiny / Poezie v Petrovicích u Karviné

 

Gościem spotkania w Klubie Propozycji Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Piotrowicach w dniu 21.6.2016 był poeta i dziennikarz Jacek Sikora. Jego wiersze zabrzmiały również jako prezent urodzinowy dla obchodzącej jubileusz życiowy prezes piotrowickiego Koła PZKO Jadwigi Karolczyk. Jacek Sikora, dzięki swemu ojcu, znanemu pisarzowi Władysławowi Sikorze, poznał środowisko artystyczne Zaolzia. W mieszkaniu pisarza na rynku w Czeskim Cieszynie schodzili się poeci, malarze, muzycy. Gość opowiadał o swoich początkach literackich, pierwszych sukcesach już w gimnazjum. Zadebiutował w „Zwrocie”, drukował też swoje wiersze w „Głosie Ludu”, z którym potem związał się przez 23 lata jako dziennikarz. W tym roku z powodów reorganizacji rozstał się z redakcją. Na spotkaniu Jacek Sikora sam czytał swoje wiersze, opatrując je obszernymi komentarzami. Mówił o inspirujących go ludziach i miejscach, o spotkaniach literackich, pokoleniach poetyckich. Główny organizator imprezy, Tadeusz Toman, przyznał, że już dawno nie było w ich kole takiej imprezy, podczas której słuchano by poezji.

 

Hostem setkání v Zájmovém klubu Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového Petrovice dne 21.6.2016 byl básník a novinář, Jacek Sikora. Jeho básně zazněly také jako narozeninový dárek pro slavící životní jubileum předsedkyni petrovické skupiny PZKO, Jadwigu Karolczyk. Jacek Sikora, díky svému otci, známému spisovateli Władysławu Sikorovi, se seznámil s uměleckým prostředím Zaolzí. V bytě spisovatele na náměstí v Českém Těšíně se scházeli básnici, malíři, hudebníci. Host vyprávěl o svých literárních začátcích, prvních úspěších už v gymnáziu. Nejdříve se realizoval ve „Zwrotu”, své básně zveřejňoval také v „Głosu Ludu”, kde potom pracoval více než 23 let jako novinář. V letošním roce z důvodu reorganizace se rozloučil s redakcí. V průběhu setkání Jacek Sikora sám četl své básně a doplňoval je svými rozsáhlými komentáři. Mluvil o inspirujících ho lidech a místech, o literárních setkáních, o básnických generacích. Hlavní pořadatel akce Tadeusz Toman uznal, že už dávno v jejich skupině nebyla taková akce, v průběhu které bychom poslouchali poezii.  

 

„Kawiarenka pod Pegazem” w Jabłonkowie / „Kavárnička pod Pegasem” w Jablunkově

 

Pierwszy dzień Gorolskiego Święta, piątek 13.8.2016 r., związany jest tradycyjnie z poezją i „Kawiarenką pod Pegazem”. W tym roku Kawiarenka poświęcona była niedożytym 80. urodzinom poety, prozaika, pedagoga zaolziańskiego, Wilhelma Przeczka. W spotkaniu udział wzięli członkowie rodziny poety. O jego twórczości opowiadał Janusz Wójcik, wybrane wiersze przeczytał Karol Suszka, dyrektor Teatru Cieszyńskiego, a imprezę swoim śpiewem uświetniła młoda sopranistka Beata Kantor z Jabłonkowa. Gospodarzem spotkania był Stanisław Gawlik.

 

První den Gorolského svátku, pátek 13.8.2016, je tradičně spojen s poezií a „Kavárničkou pod Pegasem”. V tomto roce Kavárnička byla věnována nedožitým 80. narozeninám básníka, spisovatele a zaolzanského učitele, Wilhelma Przeczka. Setkání se účastnili členové rodiny básníka. O jeho tvorbě vyprávěl Janusz Wójcik, vybrané básně četl Karol Szuszka, ředitel Těšínského divadla, a akci svým zpěvem zpestřila mladá sopranistka Beata Kantor. Setkání řídil Stanislav Gawlik.

 

Opowiadania Wilhelma Przeczka „Kazinkowe granie” uważane są za jedne

z najwybitniejszych w literaturze polskiej / Povídky „Kazinkowe granie” jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších v polské literatuře

 

W spotkaniu brali udział członkowie rodziny pisarza

/ Setkání se účastnili členové rodiny spisovatele

 

Węgierskie zespoły na Gorolskim Święcie w Jabłonkowie / Maďarské soubory na Gorolském svátku v Jablunkově

 

Na Gorolskim Święcie 12-14.8.2016 r. wystąpiły dwa zespoły węgierskie. „Mórahalom z Moráhalom” – zespół został założony w 1995 roku. Jego występom towarzyszy grupa smyczkowa Rézhúros Banda. Miasto Mórahalóm, z którego pochodzą, znajduje się na południowo-wschodnich krańcach Węgier, w komitecie Csongrád. Festiwalowy program grupy przybliża folklor różnych regionów Węgier i Rumunii, m.in. krainy górnej Cisy i Transylwanii. Poszczególne sceny odzwierciedlają tło historyczne i sprawy życia codziennego. Wszystkie wykonywane melodie i pieśni są autentyczne. „Szászcsávás Banda” – to zespół węgierski z Rumunii. Szászcsávás to mała wioska leżąca w dolinie rzeki Kis-Küküllo na terenie Siedmiogrodu. Większość spośród 900 mieszkańców wsi stanowią Węgrzy, z których 20% to Cyganie. Wieś ta jest bodajże jedynym miejscem, gdzie spotykamy się ze śpiewem polifonicznym – niespotykanym w węgierskim i rumuńskim folklorze zdominowanym przez śpiew jednogłosowy. Repertuar muzyków z Szászcsávás jest nadzwyczaj szeroki, ponieważ gra się tu dla Węgrów, Rumunów i Cyganów.

 

Na Gorolském svátku 12-14.8.2016 se předvedly dva maďarské soubory. „Mórahalom z Moráhalom” – soubor byl založen v 1995 roce. Jeho vystoupení doprovází smyčcová skupina Rézhúros Banda. Město Mórahalóm, ze kterého pocházejí, se nachází na jiho-východě Maďarska, v komitátu Csongrád. Festivalový program skupiny nám přibližuje folkór různých regionů Maďarska a Rumunska, m. j. zemi horní Tisy a Transylvandska. „Szászcsávás Banda” – to je maďarský soubor z Rumunska. Szászcsávás je malou vesnicí, která leží v dolině řeky Kis-Küküllo na území Sedmihradska. Většina z 900 obyvatel vesnice jsou Maďaři, ze kterých 20 % jsou Romové. Tato vesnice je zřejmě jediným takovým místem, kde se setkáváme s polyfonickým zpěvem – který je neobvyklý v maďarském a rumunském folkóru, ve kterém převládá jednohlasný zpěv. Repertoár muzikantů s Szászcsávás je neobvykle široký, protože hrají pro Maďary, Rumuny a Romy.

 

Węgierski zespół w korowodzie zespołów / Maďarský soubor v průvodů souborů

 

Ukrajinská národnostní menšina – spolky a periodický tisk / Ukraińska mniejszość narodowa – stowarzyszenia i prasa periodyczna

 

Hlavní náplní činnosti Sdružení Ukrajinců a Přátel Ukrajiny jsou hudební aktivity. V rámci sdružení aktivně vystupuje pražský Sbor sv. Vladimíra. Občanské sdružení Ukrajinská iniciativa v ČR realizuje projekt Ukrajinský klub v ČR, jehož cílem je zajišťovat celoroční klubový život pro příslušníky ukrajinské menšiny. Projekt Dny ukrajinské kultury v ČR si klade za cíl především přibližovat tradice, současný kulturní život, hudební, literární a výtvarnou tvorbu Ukrajinců žijících v České republice. Účelem projektů Studium přítomnosti ukrajinské národnostní menšiny na území České republiky a Dokumentace Ukrajiniky v českých a moravských archívech, který předložilo občanské sdružení RUTA, je zmapovat přítomnost fondů souvisejících s kulturním a společenským životem ukrajinských spolků a institucí na území dnešní České republiky od doby meziválečné až po dnešek. Folklorní soubor Skejušan z Chomutova zaměřuje svoji činnost, jako jediný soubor v České republice, na udržování a uchovávání lidových tradic a zvyků v rusínském jazyce. Vydavatelem časopisu v ukrajinském jazyce – „Porohy” je Ukrajinská iniciativa v ČR. Časopis je zaměřen na občany Ukrajiny s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice. Vychází jako čtvrtletník v nákladu cca 1000 výtisků. Redakční tým je obměňován formou dohod o pracovní činnosti, jeden pracovník je zaměstnán na částečný úvazek. Sdružení RUTA vydává „Ukrajinský žurnál”, jeho čtenáři jsou i Ukrajinci, kteří se na území České republiky zdržují na pracovní povolení. Vychází jako měsíčník v rozsahu 44 až 62 stran v nákladu cca 1500 ks/číslo. V rusínském jazyce vychází čtvrtletník „Podkarpatská Rus”, jeho vydavatelem je Společnost přátel Podkarpatské Rusi. Vychází v nákladu cca 400 čísel v rozsahu 12 stran.

 

Główną istotą działalności Stowarzyszenia Ukraińców i Przyjaciół Ukrainy są aktywności muzyczne. W ramach stowarzyszenia działa aktywnie praski Chór św. Włodzimierza. Stowarzyszenie obywatelskie Inicjatywa Ukraińska w RC realizuje projekt Klub Ukraiński w RC, którego celem jest zapewniać przez okres całego roku działalność klubową dla członków mniejszości ukraińskiej. Projekt Dni Kultury Ukraińskiej w RC kładzie sobie za cel przede wszystkim przybliżać tradycje, współczesne życie kulturalne, twórczość muzyczną, literacką i plastyczną Ukraińców żyjących w Republice Czeskiej. Celem projektu Badania obecności ukraińskiej mniejszości narodowej na terenie Republiki Czeskiej i  Dokumentacja ukrainiki w archiwach czeskich i morawskich, który przedstawiło stowarzyszenie obywatelskie RUTA, jest zmapować obecność funduszy związanych z życiem kulturalnym i społecznym ukraińskich stowarzyszeń i instytucji na terenie dzisiejszej Republiki Czeskiej od okresu międzywojennego aż po współczesność. Zespół folklorystyczny  Skejuszan z Chomutowa swoją działalność skierował, jako jedyny zespół w Republice Czeskiej, na utrzymanie i zachowanie tradycji ludowych i zwyczajów w języku rusińskim. Ukraińska Inicjatywa w RC wydaje czasopismo w języku ukraińskim – „Porohy”. Czasopismo jest przeznaczone dla obywateli Ukrainy ze stałym miejscem zamieszkania lub pobytem długoterminowym w Republice Czeskiej. Ukazuje się jako kwartalnik w nakładzie cca 1000 egzemplarzy. Rada redakcyjna jest wynagradzana w formie umów o pracę, jeden pracownik jest zatrudniony na niepełny etat. Stowarzyszenie RUTA wydaje „Ukrajiński żurnal”, jego czytelnikami są również Ukraińcy, którzy na terenie Republiki Czeskiej przebywają na czas określony. Jest wydawany jako miesięcznik o objętości 44 aż 62 stron w nakładzie cca 1500 egz./numer. W języku rusińskim ukazuje się kwartalnik „Ruś Podkarpacka”, jego wydawcą jest Towarzystwo Przyjaciół Rusi Podkarpackiej. Ukazuje się w nakładzie cca 400 egzemplarzy o objętości 12 stron.

 

Igrzyska olimpijskie 2016 r. – Rio de Janeiro

Olympijské hry 2016 – Rio de Janeiro

 

KOŃCOWA KLASYFIKACJA MEDALOWA

KONEČNÉ MEDAILOVÉ POŘADÍ (Σ; Au; Ag; Bronz;)

 

1.               USA                                                                            121        46     37      38

2.               WIELKA BRYTANIA / VELKÁ BRITÁNIE                   67          27     23      17

3.               CHINY / ČÍNA                                                             70          26     18      26

4.               ROSJA / RUSKO                                                      56          19     18      19

5.               NIEMCY / NĚMECKO                                                42          17     10      15

6.               JAPONIA / JAPONSKO                                             41          12     8        21

7.               FRANCJA / FRANCIE                                                42          10     18      14

8.               KOREA PŁD. / JIŽNÍ KOREA                                    21          9       3        9

9.               WŁOCHY / ITÁLIE                                                     28          8       12      8

10.           AUSTRALIA / AUSTRÁLIE                                         29          8       11      10

11.           HOLANDIA / HOLANDSKO                                       19          8       7        4

12.           WĘGRY / MAĎARSKO                                            15          8       3        4

13.           BRAZYLIA / BRAZÍLIE                                                19          7       6        6

14.           HISZPANIA / ŠPANĚLSKO                                        17          7       4        6

15.           KENIA / KEŇSKO                                                      13          6       6        1

16.           JAMAJKA                                                                   11          6       3        2

17.           CHORWACJA / CHORVATSKO                              10          5       3        2

18.           KUBA                                                                         11          5       2        4

19.           NOWA ZELANDIA / NOVÝ ZELAND                         18          4       9        5

20.           KANADA                                                                    22          4       3        15

21.           UZBEKISTAN / UZBEKISTÁN                                   13          4       2        7

22.           KAZACHSTAN / KAZACHSTÁN                                17          3       5        9

23.           KOLUMBIA / KOLUMBIE                                           8            3       2        3

24.           SZWAJCARIA / ŠVÝCARSKO                                  7            3       2        2

25.           IRAN / IRÁN                                                               8            3       1        4

26.           GRECJA / ŘECKO                                                    6            3       1        2

27.           ARGENTYNA / ARGENTINA                                     4            3       1        0

28.           DANIA / DÁNSKO                                                      15          2       6        7

29.           SZWECJA / ŠVÉDSKO                                            11          2       6        3

30.           RPA / JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA                            10          2       6        2

31.           UKRAINA / UKRAJINA                                             11          2       5        4

32.           SERBIA / SRBSKO                                                   8            2       4        2

33.           POLSKA / POLSKO                                                 11          2       3        6

34.           KOREA PŁN. / SEVERNÍ KOREA                            7            2       3        2

35.           BELGIA / BELGIE                                                      6            2       2        2

36.           TAJLANDIA / THAJSKO                                            6            2       2        2

37.           SŁOWACJA / SLOVENSKO                                     4            2       2        0

38.           GRUZJA / GRUZIE                                                     7            2       1        4

39.           AZEBRAJDŻAN / AZERBAJDŹÁN                             18          1       7        10

40.           BIAŁORUŚ / BÉLORUSKO                                      9            1       4        4

41.           TURCJA / TURECKO                                               8            1       3        4

42.           ARMENIA / ARMÉNSKO                                           4            1       3        0

43.           CZECHY / ČESKÁ REPUBLIKA                               10          1       2        7

44.           ETIOPIA / ETIOPIE                                                    8            1       2        5

45.           SŁOWENIA / SLOVINSKO                                        4            1       2        1

46.           INDONEZJA / INDONÉZIE                                         3            1       2        0

47.           RUMUNIA / RUMUNSKO                                           5            1       1        3

48.           BAHRAJN                                                                  2            1       1        0

49.           WIETNAM / VIETNAM                                                2            1       1        0

50.           TAJWAN / THAJ-VAN                                                3            1       0        2

51.           BAHAMY / BAHÁMY                                                   2            1       0        1

52.           WYBRZEŻE KOŚCI / POBŘEŽÍ SLONOVINY         2            1       0        1

53.           Pod flagą olimpijską / Pod oplympijskou vlajkou       2            1       0        1

54.           FIDŻI / FIDŹI                                                               1            1       0        0

55.           JORDANIA / JORDÁNSKO                                       1            1       0        0

56.           KOSOWO / KOSOVO                                              1            1       0        0

57.           PORTORYKO / PORTORIKO                                 1            1       0        0

58.           SINGAPUR                                                                1            1       0        0

59.           TADŻYKISTAN / TADŽIKISTÁN                                 1            1       0        0

60.           MALEZJA / MALÉZIE                                                  5            0       4        1

61.           MEKSYK / MEXIKO                                                   5            0       3        2

62.           ALGIERIA / ALŽÍRSKO                                              2            0       2        0

63.           IRLANDIA / IRSKO                                                    2            0       2        0

64.           LITWA / LITEVSKO                                                   4            0       1        3

65.           BUŁGARIA / BULHARSKO                                        3            0       1        2

66.           WENEZUELA / VENEZUELA                                    3            0       1        2

67.           INDIE / INDIE                                                             2            0       1        1

68.           MONGOLIA / MONGOLSKO                                     2            0       1        1

69.           BURUNDI                                                                   1            0       1        0

70.           FILIPINY / FILIPÍNY                                                    1            0       1        0

71.           GRENADA                                                                 1            0       1        0

72.           KATAR / KATÁR                                                        1            0       1        0

73.           NIGER                                                                        1            0       1        0

74.           NORWEGIA / NORSKO                                           4            0       0        4

75.           EGIPT / EGYPT                                                         3            0       0        3

76.           TUNEZJA / TUNISKO                                                3            0       0        3

77.           IZRAEL                                                                       2            0       0        2

78.           AUSTRIA / RAKOUSKO                                            1            0       0        1

79.           DOMINIKANA / DOMINIKÁNA                                    1            0       0        1

80.           ESTONIA / ESTONSKO                                           1            0       0        1

81.           FINLANDIA / FINSKO                                                1            0       0        1

82.           KIRGIZSTAN / KIRGYZSTÁN                                    1            0       0        1

83.           MAROKO                                                                   1            0       0        1

84.           MOŁDAWIA / MOLDAVSKO                                     1            0       0        1

85.           NIGERIA / NIGERIE                                                   1            0       0        1

86.           PORTUGALIA / PORTUGALSKO                             1            0       0        1

87.           TRYNIDAD I TOBAGO / TRINIDAD A TOBAGO      1            0       0        1

88.           ZJEDNOCZONE EMIRATY / SAE                             1            0       0        1

 

Medale sportowców Polski, Węgier i Ukrainy

Medaile sportovců Polska, Maďarska a Ukrajiny

 

 

POLSKIE MEDALE (2-3-6)

 

Medale złote / Zlaté medaile

Wioślarstwo, dwójka podwójna kobiet / Veslování, dvojice ženy – Magdalena Mularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj

Walka z Brytyjkami była zacięta. Prawie przez cały dystans rywalki miały sekundę przewagi, po 1500 metrach nawet 1,25 sekundy, ale na ostatnich metrach szalony finisz dał Polkom złoto. Wyniki / Souboj s Britkami byl urputný. Téměř po celý závod měly soupeřky sekundovou převahu, po 1250 metrech dokonce 1,25 sekundy, avšak na posledních metrech šílený finiš dal Polkám zlato. Výsledky: 1. POLSKA / POLSKO – 7:40.10, 2. WIELKA BRYTANIA / VELKÁ BRITÁNIE – 7:41.05, 3. LITWA / LITEVSKO – 7:43.76.

Lekka atletyka, rzut młotem kobiet / Lehká atletika, hod kladivem ženy – Anita Włodarczyk

Reprezentantka Polski w trzeciej serii rzutów poprawiła swój własny rekord świata. Wyniki / Reprezentantka Polska ve třetím kole hodů zlepšila svůj vlastní světový rekord. Výsledky: 1. Anita Włodarczyk (POLSKA / POLSKO) – 82,29 m, 2. Zhang Wenxin (CHINY / ČÍNA) – 76,19 m, 3. Sophie Hitchon (WIELKA BRYTANIA / VELKÁ BRITÁNIE) – 073,29 m.

 

Anita Włodarczyk („Przegląd Sportowy”, 16.8.2016r.)

 

Medale srebrne / Stříbrné medaile

Lekka atletyka, rzut dyskiem mężczyzn / Lehká atletika, hod diskem muži  – Piotr Małachowski

Piotr Małachowski nie zdobył pierwszego złota olimpijskiego w karierze, ale okazało się to dopiero w ostatniej kolejce rzutów. Złoto odebrał mu Christoper Harting. Wyniki / Piotr Małachowski nezískal své první olympijské zlato, avšak ukázalo se to teprve v posledním kole hodů. Zlato mu odebral Christoper Harting. Výsledky: 1. Christoper Harting (NIEMCY / NÉMECKO) – 68,37 m, 2. Piotr Małachowski (POLSKA / POLSKO) – 67,55 m, 3. Daniel Jasinski (NIEMCY / NĚMECKO) – 67,05 m.

Kajakarstwo, kajaki K1, 200 m kobiet / Kanoistika, kaják K1, 200 m ženy – Marta Walczykiewicz

Wyniki / Výsledky: Lisa Corrington (NOWA ZELANDIA / NOVÝ ZELAND) – 39,86 s, 2. Marta Walczykiewicz (POLSKA / POLSKO) – 40,27 s, 3. Inna Osypenko-Radomska (AZEBRAJDŻAN / AZERBAJDŹÁN) – 40,40 s.

Kolarstwo górskie, wyścig indywidualny kobiet / Horská cyklistika, závod jednotlivců ženy – Maja Włoszczowska

Wyniki / Výsledky: 1. Jenny Rissveds (SZWECJA / ŠVÉDSKO) – 1:30.15, Maja Włoszczowska (POLSKA / POLSKO) – 1:30.52, Catharine Pendvel (KANADA) – 1:31.41.

 

Medale brązowe / Bronzové medaile

Kolarstwo, wyścig ze startu wspólnego mężczyzn / Cyklistika, závod ze společného startu muži  – Rafał Majka

Rafał Majka, przed swoim olimpijskim debiutem, zamiast faworytem wolałby zostać czarnym koniem zawodów. Ostatecznie zajął trzecie miejsce po tym, jak na ostatnich kilku kilometrach jechał sam z przewagą kilkunastu sekund nad rywalami. Kluczowy dla losów całego wyścigu okazał się ostatni zjazd, na którym przewrócili się bezpośredni rywale Majki. – Gdy oni się przewrócili miałem myśl: jadę po złoto. Ale ci, co jechali z tyłu okazali się mocniejsi, bo wcześniej byli pasywni. Na finiszu nie miałem sił. Wyniki wyścigu na 240 km ze startu wspólnego / Rafał Majka, před svým prvním olympijským závodem, místo favoritem raději chtěl být černým koněm závodu. Nakonec získal třetí místo po tom, když na posledních kilometrech jel s převahou několika sekund před ostatními. Pro výsledek tohoto závodu byl klíčový poslední sjezd, ve kterém měli pád soupeři Majky. – Když oni upadli měl jsem jedinou myšlenku: jedu pro zlato. Avšak to, co jeli vzadu byli  silnější, protože dříve byla pasívni. V cíli jsem už neměl sil. Výsledek závodu na 240 km ze společného startu: 1. Greg van Averment (BELGIA – BELGIE) – 6:10:05, 2. Jakob Fuglsang (DANIA – DÁNSKO) – 6.10:05, 3. Rafał Majka (POLSKA – POLSKO) – 6:10:10.

Wioślarstwo, czwórka podwójna kobiet / Veslování, čtyřka ženy – Monika Ciaciuch, Agnieszka Kobus, Maria Springwald i Joanna Leszczyńska

Polska osada zdobyła brązowy medal na dystansie 2000 m. Polki prowadziły przez 1500 metrów, na ostatnich metrach wyprzedziły je Niemki i Holenderki. Wyniki / Polská posádka získala bronzovou medaili na 2000 m. Polky vedly do 1500 metra, na posledních metrech je předběhly Němky a Holanďanky. Výsledky: 1. NIEMCY / NĚMECKO – 6:49.79, 2. HOLANDIA / HOLANDSKO – 6:50.33, 3. POLSKA / POLSKO – 6:50.86.

Kajakarstwo, kajaki K2, 500 m kobiet / Kanoistika, kaják K2, 500 m ženy – Beata Mikołajczyk i Karolina Naja

Wyniki / Výsledky: 1. Gabriela Szabo i Danuta Kozak (WĘGRY / NĚMECKO) – 1:43.68, 2. Franziska Weber i Tina Dietze (NIEMCY / NĚMECKO) – 1:43.73, 3. Beata Mikołajczyk i Karolina Naja (POLSKA / POLSKO) – 1:43.20.

Lekka atletyka, rzut młotem mężczyzn / Lehká atletika, hod kladivem muži  – Wojciech Nowicki

Polski faworyt, Paweł Fajdek, odpadł w kwalifikacjach. W konkursie finałowym drugi z Polaków, Wojciech Nowicki, rzutem w ostatniej kolejce na odległość 77,73 m zdobył brązowy medal. Wyniki / Polský favorit, Paweł Fajdek, se nekvalifikoval do finále. Druhý z Poláků, Wojciech Nowicki, hodem v posledním kole hodů na vzdálenost 77,73 m získal bronzovou medaili. Výsledky: 1. Dishod Nazarow (TADŻYKISTAN / TADŽIKISTÁN) – 78,18 m, 2. Iwan Cichan (BIAŁORUŚ / BĚLORUSKO) – 77,79 m, 3. Wojciech Nowicki (POLSKA / POLSKO) – 77,73 m.

Zapasy, styl wolny, kobiety do 63 kg / Zápas, volný styl, ženy do 63 kg – Monika Michalik

Monika Michalik w repasażach pokonała Rosjankę Innę Trażukową na punkty 6:3. Końcowa klasyfikacja / Monika Michalik v opravách porazila Rusku Innu Tražukovou 6:3 na body. Konečné pořadí: 1. Risako Kawai (JAPONIA / JAPONSKO), 2. Maryja Mamaszuk (BIAŁORUŚ / BĚLORUSKO), 3. Jekaterina Łarionowa (KAZACHSTAN / KATACHSTÁN) i Monika Michalik (POLSKA / POLSKO).

Pięciobój nowoczesny, kobiety / Moderní pětiboj, ženy – Oktawia Nowacka

Po szermierce, pływaniu i jeździe konnej 25-letnia Polka prowadziła, jako pierwsza ruszyła na trasę biegu łącznego ze strzelaniem. Wyprzedziły ją dwie zawodniczki. Ostatnie strzelanie było słabsze, dobieg do mety również, ale końcowy wynik jest rewelacyjny. Wyniki / Po šermu, plavání a jízdě na koni 25-letá Polka vedla, jako první vyrazila na trať běhu spojeného se střelbou. Předběhly jí dvě soupeřky. Poslední střelba byla slabší, doběh do cíle také, ale konečný výsledek je výborný. Výsledky: 1. Chloe Espozito (AUSTRALIA / AUSTRÁLIE) – 1372 pkt., 2. Eloe Clouvel (FRANCJA / FRANCIE) – 1356 pkt., 3. Oktawia Nowacka (POLSKA / POLSKO) – 1349 pkt.

 

WĘGIERSKIE MEDALE (8-3-4)

 

Medale złote / Zlaté medaile

Pływanie, 400 m stylem zmiennym kobiet / Plavání, 400 m kraul ženy – Katinka Hosszú

Węgierka Katinka Hosszú w finale uzyskała czas 4:26.36 i poprawiła rekord świata. To pierwszy olimpijski krążek w karierze 27-letniej Hosszú, która w dorobku ma m.in. dziewięć medali mistrzostw świata. Wyniki / Maďarka Katinka Hosszú ve finále zaplavala čas 4:26.36 a zlepšila světový rekord. To je první olympijská medaile 27-leté Hosszú, která má dosud m. j. devět medailí z mistrovství světa. Výsledky: 1. Katinka Hosszu (WĘGRY / MAĎARSKO) – 4:26.36, 2. Madeline Dirado (USA) – 4:31.15, 3. Mireira Belmonte (HISZPANIA / SPANĚLSKO) – 4:32.39.

Szermierka, szabla mężczyzn, indywidalnie / Šerm, šavle muži, jednotlivci – Aron Szilágyi

Reprezentant WĘGIER zdobył złoty medal, srebro dla USA, brąz dla KOREI PŁD. / Reprezentant MAĎARSKA získal zlatou medaili, stříbro je pro USA, bronz pro JIŽNÍ KOREU.

Pływanie, 100 m stylem grzbietowym kobiet / Plavání, 100 m znak ženy – Katinka Hosszú

To już drugi złoty medal węgierskiej super-pływaczki. Katinka Hosszú (WĘGRY), w finale uzyskała czas 58:45 s i pokonała srebrną Kathlen Baker (USA) i brązowe Kylie Masse (KANADA) i Fu Juan-Chu (CHINY). / To je druhá zlatá medaile pro maďarskou super-plavkyni. Katinka Hosszú (MAĎARSKO) ve finále zaplavala čas 58:45 s a porazila stříbrnou Kathlen Baker (USA) a bronzové Kylie Masse (KANADA) a Fu Juan-Chu (ČÍNA).

Szermierka, szpada kobiet indywidualnie / Šerm, fleret ženy, jednotlivci – Emese Szasz

Emese Szasz z Budapesztu w swoim trzecim olimpijskim starcie odniosła największy sukces w karierze zdobywając złoty medal. W finale pokonała leworęczną szpadzistkę – Włoszkę Rosellę. / Emese Szasz z Budapešti ve své třetím olympijském startu získala největší úspěch – zlatou medaili. Ve finále porazila levorukou fleretistku – Italku Rosellu. Ćwierćfinał / čtvrtfinále: Emese Szasz (WĘGRY / MAĎARSKO) – Nozimo Nakano (JAPONIA / JAPONSKO) 15-4, półfinał / semifinále: Emese Szasz – Laurem Rembi (FRANCJA / FRANCIE) 10-6, finał / finále: Emese Szasz – Rosella Fiamingo (WŁOCHY / ITÁLIE) 15-13.

Pływanie, 200 m stylem zmiennym kobiet / Plavání, 200 m polohový závod ženy – Katinka Hosszú

Trzeci złoty medal Węgierki / Třetí zlatá medaile pro Maďarku. Katinka Hosszú (WĘGRY / MAĎARSKO) w finale uzyskała czas 2:06.58 i pokonała srebrną Siobhan-Marie O'Connor (WIELKA BRYTANIA / VELKÁ BRINTÁNIE) – 2:06.88 i brązowa Madeline Dirado (USA) – 2:08.79.

 

Katinka Hosszu (www.sport.cz)

 

Kajakarstwo, kajaki K2, 500 m kobiet / Kanoistika, kaják K2, 500 m ženy – Gabriela Szabó i Danuta Kozak

Węgierki nie dały szans rywalkom. W składzie osady Danuta Kozak – Polka z węgierskim obywatelstwem. Gratulacje. Wyniki / Maďarky nedaly šanci soupeřkám. V maďarské posádce Danuta Kozak – Polka z maďarským občanstvím. Blahopřejeme. Výsledky: 1. Gabriela Szabo i Danuta Kozak (WĘGRY / MAĎARSKO) – 1:43,68, 2. Franziska Weber i Tina Dietze (NIEMCY / NĚMECKO) – 1:43,73, 3. Beata Mikołajczyk i Karolina Naja (POLSKA / POLSKO) – 1:43,20.

Kajakarstwo, kajaki K1, 500 m kobiet  / Kanoistika, kaják K1, 500 m ženy – Danuta Kozak

Danuta Kozak zdobyła kolejny złoty medal dla Węgier. Wyniki / Danuta Kozak získala další zlato pro Maďarsko. Výsledky: 1. Danuta Kozak (WĘGRY / MAĎARSKO) – 1:52.49, 2. Emma Jorgensen (DANIA / DÁNSKO) – 1:54.32, 3. Lisa Carrington (NOWA ZELANDIA / NOVÝ ZELAND) – 1:54.37.

Kajakarstwo – kajaki K4, 500 m kobiet  / Kanoistika, kaják K4, 500 m ženy – WĘGRY (MAĎARSKO)

Trzeci złoty medal dla Danuty Kozak. Wyniki / Třetí zlatá medaile pro Danutu Kozak. Výsledky:  1. WĘGRY / MAĎARSKO – 1:31.48, 2. NIEMCY / NĚMECKO – 1:32.38, 3. BIAŁORUŚ / BĚLORUSKO – 1:33.90.

 

Medale srebrne / Stříbrné medaile

Pływanie, 200 m stylem grzbietowym kobiet / Plavání, 200 m znak ženy – Katinka Hosszú

Katinka Hosszú nie zdobyła czwartego złotego medalu i nie wyrównała tym samym rekordu Kristin Otto z Niemieckiej Republiki Demokratycznej z 1988 roku. Pomimo, że prowadziła niemal do samego końca, po fenomenalnym finiszu wyprzedziła ją o 0,06 sekundy Amerykanka Madeline Dirado. Wyniki / Katinka Hosszú čtvrtou zlatou medaili nezískala a nesrovnala rekord Kristin Otto z Německé demokratické republiky z 1988 roku. Přestože vedla téměř do samého konce, po neskutečném závěru ji přeplavala o 0,06 sekundy Američanka Medeline Dirado. Výsledky: 1. Madeline Dirado (USA) – 2:05.59, 2. Katinka Hosszú (WĘGRY / MAĎARSKO) – 2:06.05, 34. Hilary Caldwell (KANADA) – 2:07.54.

Szermierka, szpada mężczyzn / Šerm, fleret muži – Geza Imre

Geze Imre (WĘGRY) pokonał w półfinale Gauthiera Grumiera (FRANCJA) 15-13, w finale przegrał z Park Sang-Youngiem (KOREA PŁD.) 14-15. Zdobył srebrny medal. / Geze Imre (MAĎARSKO) porazil v semifinále Gauthiera Grumiera (FRANCIE) 15-13, ve finále prohrál s Park Sang-Youngiem (JIŽNÍ KOREA) 14-15.

Pływanie, 100 m delfin mężczyzn / Plavání, 100 m motýlek muži – László Cseh

Zwyciężył Joseph Schooling, natomiast trzej następni zawodnicy uzyskali taki sam czas. Srebrny medal dla Węgier. Wyniki / Zvítězil Joseph Schooling, naopak tří další závodníci měli stejný čas. Stříbro pro Maďarsko. Výsledky: 1. Joseph Schooling (SINGAPUR) – 40:39 s, 2. László Cseh (WĘGRY / MAĎARSKO), 2. Michael Phepls (USA), 2. Chad le Clos (RPA) – wszyscy / všichni 41:14 s.

 

Medale brązowe / Bronzové medaile

Pływanie, 200 m delfin mężczyzn / Plavání, 200 m motýlek muži – Tamás Kenderesi

Wyniki / Výsledky: 1. Michael Phelps (USA) – 1:53.62, 2. Masako Sakai (JAPONIA / JAPONSKO) – 1:53.36, 3. Tamás Keneresi (WĘGRY / MAĎARSKO) – 1:53.62.

Pływanie – 800 m stylem dowolnym kobiet / Plavání, 800 m kraul ženy – Boglárka Kapás

Wyniki / Výsledky: 1. Kathleen Ledecky (USA) – 8:04.79, rekord świata / světový rekord, 2. Jazmin Carlin (WIELKA BRYTANIA / VELKÁ BRITANIE) – 8:16.17, 3. Boglárka Kapás (WĘGRY / MAĎARSKO) – 8:16.37.

Lekka atletyka, pchnięcie kulą kobiet / Lehká atletika, vrh kouli ženy – Anita Marton

Węgierski medal w lekkiej atletyce. Wyniki / Maďarská medaile v lehké atletice. Výsledky: 1. Michaelle Carter (USA) – 20,63 m, Valerie Adams (NOWA ZELANDIA / NOVÝ ZELAND) – 20,43 m, 3. Anita Marton (WĘGRY / MAĎARSKO) – 19,87 m.

Szermierka, kord mężczyzn, turniej drużynowy / Šerm, kord muži, závod družstev – WĘGRY (MAĎARSKO)

Kolejność końcowa / Konečné pořadí: 1. FRANCJA – FRANCIE, 2. WŁOCHY – ITÁLIE, 3. WĘGRY – MAĎARSKO.

 

UKRAIŃSKIE MEDALE (2-5-4)

 

Medale złote / Zlaté medaile

Gimnastyka sportowa, poręcze mężczyźni / Sportovní gymnastika, bradla muži – Oleg Verniaiev

Wyniki / Výsledky: 1. Oleg Verniaiev (UKRAINA / UKRAJINA) – 16,041 pkt., 2. Danell Leyva (USA) – 15,900 pkt., 3. David Belyavskiy (ROSJA / RUSKO) – 15,783 pkt.

Kajakarstwo, kanadyjka C1, 200 m mężczyzn / Kanoistika, kanoe C1, 200 m muži – Jurij Czeban

Wyniki / Výsledky: 1. Jurij Czeban (UKRAINA / UKRAJINA) – 39.27 s, 2. Valentin Demyanenko (AZERBAJDŻAN / AZERBAJDŽÁN) – 39.49 s, 3. Isaquias Queiroz dos Santos (BRAZYLIA / BRAZÍLIE) – 39.62.

 

Medale srebrne / Stříbrné medaile

Strzelectwo, karabin pneumatyczny na odległość 10 m, mężczyźni / Střelba, pneumatická malorážka na vzdálenost 10 m, muži – Serhiy Kulish

Serhiy Kulish (UKRAINA) zdobył srebrny medal, uzyskując 204,6 pkt. Złoty medal zdobył Nicollo Compriani (WŁOCHY) z wynikiem 206,1 pkt. / Serhyi Kulish (UKRAJINA) získal stříbrnou medaili, získal 204,6 bodů. Zlatou medaili získal Nocollo Compriani (ITÁLIE) s výsledkem 206,1 bodů.

Gimnastyka sportowa, wielobój, mężczyźni / Sportovní gymnastika, víceboj, muži – Oleg Verniaiev

Reprezentant UKRAINY zdobył srebrny medal w gimnastyce sportowej w dyscyplinie wieloboju, do którego zaliczane są wyniki na poszczególnych przyrządach – drążek, kółka, poręcze, koń z łękami, przeskok i program akrobatyczny. Wyniki / Reprezentant UKRAJINY získal stříbrnou medaili ve sportovní gymnastice v disciplíně víceboje, do kterého jsou započítávány výsledky na jednotlivých nářadích – hrazda, kruhy, bradla, kůň našíř, přeskok a volná sestava. Výsledky: Kohei Uchimura (JAPONIA / JAPONSKO) – 92,365 pkt., 2. Oleg Verniaiev (UKRAINA / UKRAJINA) – 92,266 pkt., 3. Max Whitlock (WIELKA BRYTANIA / VELKÁ BRITÁNIE) – 90,641 pkt.

Szermierka, szabla kobiet, turniej drużynowy / Šerm, šavle ženy, závod družstev – UKRAINA (UKRAJINA)

W ćwierćfinale Polska przegrała z USA 43:45, natomiast Ukraina pokonała Koreę Płd. 45:40. Półfinały: Rosja-USA 45:42, Ukraina-Włochy 45:42. Finał: Rosja-Ukraina 45:30. UKRAINA zdobyła srebrny medal. / Ve čtvrtfinále Polsko prohrálo s USA 43:45, naopak Ukrajina porazila Severní Koreu 45:40. Semifinále: Rusko-USA 45:42, Ukrajina-Itálie 45:42. Finále: Rusko-Ukrajina 45:30. UKRAJINA získala stříbrnou medaili.

Zapasy, styl klasyczny, mężczyźni do 85 kg / Řeckořímský zápas, muži do 85 kg – Žan Bieleniuk

Reprezentant UKRAINY zdobył srebrny medal, przegrywając 2:9 w finale z Dawidem Czakwetadże (ROSJA). / Reprezentant UKRAJINY získal stříbrnou medaili, prohrál 2:9 ve finále s Dawidem Czakwetadże (RUSKO).

Pięciobój nowoczesny, mężczyźni / Moderní pětiboj, muži – Pawło Tymoszenko

Wyniki / Výsledky: 1. Aleksander Łesun (ROSJA / RUSKO) – 1479 pkt., 2. Pawło Tymoszenko (UKRAINA / UKRAJINA) – 1472 pkt., 3. Ismael Hernandez Uscanga (MEKSYK / MEXIKO) – 1468 pkt.

 

Medale brązowe / Bronzové medaile

Szermierka, szabla kobiet / Šerm, šavle ženy – Olha Charłan

Olha Charłan (UKRAINA) zdobyła brązowy medal, w pojedynku o 3. miejsce pokonała Manon Brunet (FRANCJA). Złoty medal zdobyła Jana Jegorian, srebrny Sofia Wielika (obie ROSJA). / Olha Charłan (UKRAJINA) získala bronzovou medaili, v souboji o 3. místo zvítězila nad Manon Brunet (FRANCIE). Zlatou medaili získala Jana Jegorian, stříbrnou Sofie Wielika (obě RUSKO).

Lekka atletyka, skok wzwyż mężczyzn / Lehká atletika, skok vysoký muži – Bohdan Bondarenko

Wyniki / Výsledky: 1. Derek Drouin (KANADA) – 2,38 m, 2. Mutazz Isa Baiszim (KATAR) – 2,36 m, 3. Bohdan Bondarenko (UKRAINA / UKRAJINA) – 2,33 m.

 

Bohdan Bondarenko

 

Kajakarstwo, kanadyjka C2, 1000 m mężczyzn / Kanoistika, kanoe C2, 1000 m muži – Dmytro Janczuk i Taras Miszczuk

Wyniki / Výsledky: 1. Sebastian Brendel, Jan Vandrey (NIEMCY / NĚMECKO) – 3,43.91, 2. Erion de Sauza Silva, Isaquias Queiroz dos Santos (BRAZYLIA / BRAZÍLIE) – 3,44.81, 3. Dmytro Janczuk, Taras Miszuk (UKRAINA / UKRAJINA) – 3,45.94.

Gimnastyka artystyczna, wielobój, indywidualnie / Moderní gymnastika, víceboj, jednotlivci – Ganna Rizatdinowa

Wyniki / Výsledky: Margarita Mamun (ROSJA / RUSKO) – 76.483 pkt., 2. Jana Kudriawcewa (ROSJA / RUSKO) – 75.608 pkt., 3. Ganna Rizatdinowa (UKRAINA / UKRAJINA) – 73.583 pkt.

 

Wstęp do nazewnictwa samorządowych jednostek organizacyjnych oraz szkolnictwa

 

Szanowni Państwo, po dłuższym czasie piszę znowu do Państwa, tym razem chodzi o porównanie nazewnictwa samorządowych jednostek organizacyjnych gmin i miast, a także ich organów stanowiących, kontrolnych i wykonawczych, po obu stronach granicy między Republiką Czeską (RC) i Rzecząpospolitą Polską (RP), szczególnie na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego.

    Robię to z następujących powodów:

1. Autochtoni, mieszkańcy żyjący z dziada-pradziada na terenach tychże województw, potrafią całkiem nieźle porozumieć się między sobą w sprawach codziennych. Jeśli jednak dochodzi między nimi do poważniejszych dyskusji, np. na tematy związane z koniecznością załatwiania konkretnych spraw urzędowych, jest już gorzej. Obywatele polscy na terenie RP, a czescy na terenach RC, w urzędach różnych szczebli organizacyjnych dają sobie jakoś radę, każdy jest przecież u siebie, na własnym terenie. Gorzej by było, gdyby musieli załatwiać swoje sprawy w urzędach po drugiej stronie granicy. Tutaj właśnie, niezaznajomionym obywatelom drugiego państwa z nazewnictwem samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organów państwa pierwszego, mogą zacząć się poważne kłopoty nazewnicze!

Obywatelskie udzielanie sobie wzajemnej pomocy, przez obywateli drugiego państwa, może, bez złego zamiaru doradcy, po prostu zawieść, ponieważ używane przez nich tak samo brzmiących i pisanych wyrazów organów samorządowych jednostek organizacyjnych oznaczają zupełnie inny podmiot. Są to tzw. homonimy.

2. Drugim powodem jest zazwyczaj błędne używanie tych homonimów, a także używanie całkiem innych nazw samorządowych jednostek organizacyjnych i ich organów stanowiących, kontrolnych i wykonawczych na różnych szczeblach. Powoduje to trudności w porozumiewaniu się podczas dyskusji, np. obywateli narodowości czeskiej RC z obywatelami narodowości polskiej, mieszkającymi w RP.

Dochodzi również do braku zrozumienia na terenie Zaolzia obywateli narodowości polskiej przez obywateli narodowości czeskiej, jeśli chcieliby, na przykład, wystąpić na ważnych zebraniach obywatelskich w gminach lub miastach ze swoimi przyczynkami w dyskusji. Prawo gwarantuje im możliwość wypowiadania się w języku ojczystym polskim, ale obywatele narodowości czeskiej, nie zawsze poprawnie ich rozumieją.

Na tym terenie można zauważyć, że obywatele narodowości polskiej, znający język polski, lepiej rozumieją niuanse językowe i potrafią sprawniej poruszać się w tłumaczeniu nazewnictwa aniżeli obywatele narodowości czeskiej, którzy nie uczyli się języka polskiego. To jest całkiem naturalne.

Aby zmniejszyć tę różnicę w wiedzy czeskojęzycznych obywateli w tym temacie, opracowałem ujednolicone nazwy instytucji i organów samorządowych na wszystkich szczeblach struktur organizacyjnych w obu językach w formie tekstowej oraz w formie tabeli, z wybranymi przykładami.

Ten opracowany materiał polecam do przestudiowania i wdrażania naszym obywatelom obu narodowości, publikatorom, stowarzyszeniom, związkom, szkołom, działaczom politycznym i społecznym, kronikarzom itd.

3. Trzecim powodem jest wdrażanie odpowiednich polskich nazw jednostek samorządowych, ich organów stanowiących, kontrolnych i wykonawczych w gminach oraz miastach, wszędzie tam, gdzie ustawa RC o gminach to umożliwia. Dotyczy to miejsc publicznych, tj. ścian na budynkach gmin, ich westybuli, tablic urzędowych, druków gminnych (miasto zalicza się również do gmin) począwszy od oficjalnej nazwy gminy (miasta), rady gminy (miejskiej), zarządu gminy (miejskiego) i urzędu gminy (miejskiego), wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta i ich zastępców, a także innych publikatorów, kronik, rejestrów sądowych gminy (miasta) itp.

O to powinny postarać się organizacje polskie działające na terenie gminy, (miasta) miejscowe koła PZKO, którym odpowiednie materiały powinien przygotować Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w RC we współpracy z Kongresem Polaków w RC oraz ruchem politycznym COEXISTENTIA. Można do tego dobrze wykorzystać przeze mnie opracowany, ujednolicony materiał nazewniczy.

4. Chciałbym tutaj przypomnieć, że w drugiej połowie 2014 r. została opracowana przeze mnie analiza oficjalnego, niechlujnego nazewnictwa polskich (naszych) placówek szkolnych na Zaolziu (pod tym pojęciem należy tutaj rozumieć polskie samodzielne przedszkola, samodzielne szkoły podstawowe, szkoły podstawowe z przedszkolami i szkoły średnie), które nie zmieniło się na lepsze do dnia dzisiejszego i chyba wcale nie przeszkadza to organom odpowiedzialnym za stan nazewnictwa polskiego szkolnictwa na Zaolziu?! Udowodniłem i zwróciłem uwagę na to, że ani jedna polska placówka szkolna w naszych gminach i miastach nie jest nazwana poprawnie oraz poprawnie zapisana w rejestrze Wydziału Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie (UMWMŚO).

    Współczesne nazwy polskich szkół podstawowych razem z nazwami przedszkoli, najpierw napisane w języku czeskim a później połączone szeregowo (obok siebie) łącznikiem z nazwami w języku polskim, są niesystemowe, bardzo długie, i wykazują bardzo dużą liczbę błędów! Kardynalnymi błędami pracowników urzędów, oprócz wielu innych, jest opuszczanie przez nich w nazwach wyrazów określających, iż chodzi o szkoły z polskim językiem nauczania! (Od redakcji: ze względu na to, że strony WTZ drukowane są tylko w kolorze czarnym, wszędzie tam, gdzie w oryginale wytykane błędy są w kolorze czerwonym, będą drukowane czcionką czarną przekreśloną).

    Nawet te dwie ostatnio, na lepsze zmienione nazwy naszej jednej szkoły średniej od 1.9.2014 r. i jednej szkoły podstawowej od 28.11.2015 roku, a są to nazwy oficjalne: Polské gymnázium ??? - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace oraz Polská základní škola ??? - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace, nie są wcale zadowalające!

    W nazwach tych już są już wprawdzie wdrożone przymiotniki Polské (Polská) Polskie (Polska), zamiast kilku wyrazów przedłużających już i tak bardzo długie nazwy s polským jazykem vyučovacím oraz z Polskim Językiem Nauczania, co trzeba ocenić dodatnio, ale to jest jeszcze stanowczo za mało!

Nie są to przykłady systemowe do naśladowania dla reszty naszych placówek szkolnych, ponieważ nie mają pełnych nazw samodzielnych w języku czeskim i polskim (1 wielki zasadniczy błąd) i są w nich jeszcze popełnione inne błędy, na które tutaj muszę zwrócić uwagę!

    W początkowej części nazwy gimnazjum w języku czeskim brakuje dwóch wyrazów i spacji między nimi język czeski nie może znieść imienia i nazwiska poety? Juliusze Słowackého (4 błędy),dalej dywiz (łącznik) nie powinno go tam być (raczej już myślnik ze spacjami), a jak już tam jest, to nie powinien mieć obok siebie dwóch spacji (pauz), (3 błędy).

    Za wyrazem Słowackiego nie powinno być przecinka (1 błąd), brakuje tam nazwy siedziby szkoły w języku polskim w Czeskim Cieszynie (6 błędów) oraz za przecinkiem określenia, że chodzi o jednostkę (organizację) budżetową (4 błędy), razem ze spacjami 19 błędów! Ten sam charakter błędów można zauważyć i przy nazwie szkoły podstawowej w Wędryni! Aż wierzyć się nie chce, ile tam jest błędów!

Zostały utworzone dziwolągi nazewnicze! Nie są to ani ryby, ani raki! A jakby te nazwy miały być napisane poprawnie, o co usiłuję i przekonuję naszą brać nauczycielską i rodziców już ponad 5 lat? Powinny to być samodzielne nazwy w języku czeskim i polskim, zapisane pod sobą:

 

Polské gymnázium Juliusze Słowackého Český Těšín, p. o.

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie (ob.)

 

Zamiast Gimnazjum miałoby być poprawnie Liceum, (ob.) (organizacja budżetowa, której się w RP przy nazwach szkół raczej nie używa).

    Szkoła podstawowa w Wędryni mogłaby już mieć również nową, godną nazwę, ale niestety jej nie ma, ponieważ nie miała dobrych doradców. A nowa, godna nazwa systemowa była już przecież dawno przedtem przeze mnie opracowana i dostępna!

 

Polská základní škola Wisławy Szymborské Vendryně, p. o.

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni (jb. lub ob.)

 

Współczesne, nieoficjalne, niesystemowe polecenie zapisywania nazw naszych szkół podstawowych razem z przedszkolami miałoby być według urzędników następujące (i to jeszcze nazwy te miałyby być zapisane szeregowo (obok siebie i oddzielone dywizem)):

 

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Władysława Kowalského Nemanice nad Řekou, Jana Kochanowského 25, příspěvková organizace

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania im. Władysława Kowalskiego w Niemanicach nad Rzeką, ul. Jana Kochanowskiego nr 25, Organizacja (Jednostka) Budżetowa

 

Takie nazwy byłyby bardzo niepraktyczne nie zmieściłyby się na pieczątkach i drukach szkół oraz w innych jeszcze miejscach.

    Po uproszczeniu i przy dotrzymaniu wymogów aktualnej ustawy szkolnej w oryginale Předpis č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, tak miałyby wyglądać proponowane przeze mnie systemowe, ujednolicone wzorce:

 

Maksymalne uproszczenie, oficjalnych, samodzielnych nazw systemowych naszych PS będzie następujące:

 

Przykład wyniku fikcyjnej nazwy dla szkoły podstawowej i przedszkola ze znaczącą osobistością będzie następujący:

 

Przykład nazwy dla szkoły podstawowej i przedszkola imienia, np. W. Kowalskiego będzie następujący:

 

Polská základní škola a mateřská škola W. Kowalského

Nemanice, p. o.

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. W. Kowalskiego

w Niemanicach

 

    Pozwoliłem sobie tutaj udowodnić naszym dyrektorom szkół i przedszkoli, że i ta nowa ujednolicona, fikcyjna najdłuższa nazwa szkoły i przedszkola z dwoma skrótami imion, dwoma nazwiskami znaczących osobistości, godłem państwowym RC, najdłuższą nazwą siedziby szkoły i obowiązkowym dopiskiem (příspěvková organizace organizacja budżetowa, który mógłby być jeszcze skrócony na p. o. ob.), zmieści się całkiem dobrze na fikcyjnej, okrągłej pieczątce o średnicy 3,9 cm!

 

Jest tutaj przykład pieczątki bez imion i z pełnymi nazwiskami znaczących osobistości:

 

Polská základní škola a mateřská škola

Żwirka a Wigury Mosty u Jablunkova,

příspěvková organizace

 

Polska Szkoła Podstawowa

 i Przedszkole im. Żwirki i Wigury

w Mostach koło Jabłonkowa ob.

razítko_PZŠ Mosty u Jablunkova
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


oraz przykład pieczątki ze skrótami imion i pełnymi nazwiskami dwu znaczących osobistości:

 

Polská základní škola a mateřská škola

F. Żwirka a S. Wigury Mosty u Jablunkova,

příspěvková organizace

 

Polska Szkoła Podstawowa

 i Przedszkole im. F. Żwirki i S. Wigury

w Mostach koło Jabłonkowa ob.

PZŠ Mosty u Jablunkova

Należy uświadomić kierownictwu naszych placówek szkolnych, aby zmieniali ich nazwy według opracowanych systemowych, ujednoliconych wzorców, najlepiej już i ze skrótami imion i pełnymi nazwiskami znaczących osobistości (musi być na nią zgoda MSMiWF RC). Kreowanie nowych bubli w nazewnictwie naszych placówek szkolnych i w dodatku z błędami nie jest polecane, jest wręcz szkodliwe!

    Na podstawie analizy historycznego oraz aktualnego, ogólnego nazewnictwa placówek szkolnych w RC i zagranicą oraz głównie niechlujnego nazewnictwa naszych polskich placówek szkolnych, opracowałem syntezę ujednoliconych, systemowych, samodzielnych, oficjalnych nazw w języku czeskim i polskim dla wszystkich naszych placówek szkolnych i każdej z osobna. Uzupełniłem je jeszcze o ich nazwy w skróconej formie i skrótowce, również w obu językach.

Bogate materiały pomocnicze i opracowanie całościowe były przeze mnie przesyłane e-mailami do wszystkich naszych placówek szkolnych, Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC, Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Macierzy Szkolnej w RC, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, ZG PZKO, Kongresu Polaków w RC, Ośrodka Dokumentacyjnego KP, Komisji Szkolnej przy KP, członków COEXISTENTII, niektórym wójtom i burmistrzom, dużej liczbie uczestników Zaolziańskiego Okrągłego Stołu (ZOS), naukowcom, byłemu inspektorowi (wizytatorowi) szkolnemu, sympatyzującym z nami Polakom z RP itp.

    Dzięki, niekompetentnym i przywłaszczonym sobie bez zgody innych, kierowniczym działaniom głównych organizatorów ZOS, którzy z przyczyn swoich niskich pobudek  zazdroszcząc mi moich dobrych osiągnięć w opracowywanej przeze mnie materii bez pomocy innych, ich mała wiedza na temat szkolnictwa, odpłata za moją, uzasadnioną ocenę ich częstej negatywnej działalności, niezdolność do zawarcia kompromisów w ważnych sprawach, mściwość, pycha, zarozumiałość, żądza mocy i sławy postarali się na podstawie tendencyjnego zbierania nieprawdziwych plotek i podżegania przez trzecią i znaną osobistość, żądnej pozbierania anormalnej liczby różnorodnych funkcji, a z nich płynącej wątpliwej sławy, posunęli się razem aż do szachrajstwa i fałszerstwa nieistniejącego dokumentu PSN Ruchu Politycznego COEXISTENTII, i na piśmie 14.10.2014 r. wycofali, pono mi udzielone pełnomocnictwo, (którego mi oni ale wcale nie udzielili!) do prowadzenia obrad w ramach grupy roboczej Kultura Szkolnictwo polskie na Zaolziu. To już ale było po terminie ukończenia obrad ZOS i po oddaniu mego opracowania do dyspozycji zainteresowanym daną problematyką!

    Była to wielka i ciężka kłoda rzucona mi pod nogi, tym bardziej przykra, że nikt z nich ze mną wcześniej tej sprawy nie dyskutował.

    Wszystkie przeze mnie opracowane materiały, dotyczące aktualnego tematu „Ujednolicenie oficjalnego nazewnictwa polskich placówek szkolnych na Zaolziu“ dałem do dyspozycji dziesiątkom internautów. Niestety, na podsumowaniu i ocenie końcowych wyników ZOS, które odbyło się w salce konferencyjnej Bajka ZG PZKO aż 9.4.2015 r. o godz. 16.00, nie uczestniczyłem z obiektywnych powodów i nie mogłem tam bronić solidnych wyników swojej dobrowolnej i ofiarnej pracy w wyżej wymienionym temacie.

    Były tam za to i te osoby, które bezprawnie wycofały moje prowadzenie grupy dyskusyjnej ds. Szkolnictwa ZOS, którego, oczywiście nie przyjąłem! Do wszystkich internautów, którym przesyłałem wyniki mojej pracy, napisałem 40-stronicowy list razem z moim ustosunkowaniem się do całej problematyki niekompetentnego prowadzenia obrad ZOS przez te osoby oraz ich fałszerstwa dokumentu COEXISTENTII. Wbrew mojemu oczekiwaniu nie było w tym podsumowaniu stronniczej, negatywnej oceny wyników mojej pracy, oprócz kilku nieistotnych, niepotwierdzonych plotek, które i tak były nieprawdziwe! Będę musiał zająć się jeszcze oczyszczeniem mojego dobrego imienia! Jedynym, opracowanym i przesłanym do dyspozycji zainteresowanym, materiałem z ZOS był materiał opracowany przeze mnie. Cytuję z protokołu tego zebrania:

Polska Sekcja Narodowa COEXISTENTIA działała w dwóch kierunkach, upoważniła B. Kaletę do reprezentacji PSN COEXISTENTIA. Ten włożył ogrom pracy w merytoryczne przygotowanie tematu.

opracowanie ujednolicenia oficjalnego nazewnictwa polskich szkół podstawowych jest dobrze opracowane i dlatego zostało przekazane do Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych RC oraz prawnikom senatu RC z prośbą o ich stanowisko.

działaniami na rzecz ujednolicenia oficjalnych nazw w szkołach była zainteresowana Komisja Europejska.“

    Za obiektywizm podsumowania w tej sprawie muszę im w tym przypadku podziękować. Mam jednak poważne zastrzeżenie do osoby, która przekazywała w losowej kolejności kilku instytucjom wyższego szczebla opracowane przeze mnie materiały na temat Ujednolicenia oficjalnego nazewnictwa polskich placówek szkolnych na Zaolziu. Na pewno, jak zwykle, były przerobione naprędce byle jak, z pominięciem sedna sprawy i przede wszystkim bez mojej surowej autoryzacji tekstu, co z pewnością może przynieść szkodę oczekiwanemu celowi! Do dnia dzisiejszego, niestety, nie doczekałem się odpowiedzi na moje żądanie, aby osoba ta pokazała mi lub np. zarządowi PSN COEXISTENTII, jaka była ostateczna treść oddanego materiału, zresztą nie wiadomo dokładnie kiedy, komu i w czyim imieniu przekazanego!

    Dzisiaj wystarczy opracowany przeze mnie materiał zaktualizować, ewentualnie przetłumaczyć na język czeski, dodać materiały źródłowe i pomocnicze, i zacząć wreszcie, niezwłocznie działać najpierw na wyższym szczeblu organizacyjnym, a później w tej sprawie również w jednostkach ustanawiających nazwy placówek szkolnych (rady gmin, miejskie, sejmik Województwa Morawsko-Śląskiego). Nie możemy czekać do czasu, aż liczba obywateli narodowości polskiej w gminie lub mieście zmniejszy się poniżej 10% liczby wszystkich obywateli gminy lub miasta!

    Chyba delegaci XII Zgromadzenia Ogólnego KP nie będą marnowali swego czasu nad dyskusją na temat zmiany nazwy Głosu Ludu, która jest całkiem dobra i nie trzeba jej na siłę zmieniać z powodu wyrazu lud. Gdyby tego ludu, w którym jest i nadal będzie największa siła życiodajna i zachowawcza naszych zwyczajów, mowy, pieśni, kultury i przetrwania naszej społeczności polskiej na Zaolziu, nie było, a byłyby tylko niepewne i zmienne, niekiedy obce i zdradzieckie przywództwa elitarne, to tej naszej społeczności polskiej by już tutaj dawno nie było!

Wektory działalności naszych reprezentantów trzech instytucji Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, Kongresu Polaków w RC oraz ruchu politycznego COEXISTENTII, muszą mieć wielką wartość absolutną i muszą być wszystkie spójnie skierowane na efektywne działanie na rzecz polskiej społeczności na Zaolziu, nie na odwrót! Wywalczone, równoległe do czeskich, samodzielne polskie nazwy instytucji samorządowych i ich organów, polskie napisy na tablicach wjazdowych, polskie nazwy w określonych miejscach publicznych oraz godne, systemowe, ujednolicone, oficjalne nazwy polskich placówek szkolnych na Zaolziu, powinny być otaczane najwyższą opieką, jako symbole polskości i katalizatory jej długiego jeszcze utrzymania się na Zaolziu!

W Jabłonkowie 15.4.2016 r. (drobne zmiany 28.7.2016)

Bogusław Kaleta

 

PS.: Proszę, przyczynek do dyskusji na XII Zebranie Ogólne Kongresu Polaków w RC, zawarty w tych 3 załączonych plikach, czytać w następującej kolejności:

·         Wstęp do nazewnictwa..., tj. aktualnie czytany tekst, w kolejnym zeszycie WTZ będą:

·         Struktury organizacyjne... oraz równocześnie zaglądać do punktu 3.

·         Tabela w niej są w trzech kolumnach, głownie w kolumnie prawej, przykłady proponowanych przeze mnie, ujednoliconych nazw samorządowych jednostek organizacyjnych wszystkich szczebli, ich organów stanowiących, kontrolnych i wykonawczych.

 

Úvod do názvosloví samosprávných organizačních jednotek a školství (překlad do jazyka českého)

 

S ohledem na skutečnost, že „WTZ” je tištěno písmem černé barvy, všude kde jsou v originále vytýkané chyby v červené barvě, budou vytištěny černou přeškrtnutou literou.

 

Vážení, po delší době Vás opět oslovuji. Tentokrát jde o srovnání názvosloví samosprávných organizačních jednotek obcí a měst, a také jejich rozhodovacích, kontrolních a výkonných orgánů, na obou stranách hranice mezi Českou republikou (dále ČR) a Polskou republikou (dále PR), především na území moravskoslezského kraje a slezského kraje.

   Své závěry zveřejňuji ze dvou důvodů:

1. Autochtonní, občané žijící z děda-praděda na území těchto krajů, se umí celkem dobře mezi sebou domluvit v každodenních záležitostech. Pokud však začínají vést diskusi, např. na témata související s nutnosti vyřizování konkrétních úředních záležitostí, potom už je to horší. Polští občané na území PR, a čeští občané na území ČR, na úřadech různých stupňů si umějí poradit, každý je přece u sebe, na vlastním území. Horší to už je, pokud jsou nuceni vyřizovat záležitostí na úřadech na druhé straně hranice. Zde právě občanům druhého státu, neseznámeným z názvoslovím samosprávných organizačních jednotek a také jejich státních orgánů prvního státu, mohou začít vážné potíže týkající se názvosloví! Vzájemná občanská pomoc občanům druhého státu, bez zlého úmyslu poradce, může prostě zklamat, protože používané stejně znějící a psaná slova orgánů samosprávných organizačních jednotek znamenají úplně jiný subjekt. To jsou tzv. homonyma.

2. Druhým důvodem je obvykle chybné používání tzv. homonymu, a také používání úplně jiných názvů samosprávných organizačních jednotek a jejich rozhodovacích, kontrolních a výkonných orgánů na různých stupních. Má to za následek těžkosti v dorozumívání se při diskusi, např. občanů české národnosti ČR s občany polské národnosti, kteří bydlí v PR. Dochází také k nepochopení na území Zaolzí občanů polské národnosti občany české národnosti, pokud chtějí, např. vystoupit se svými diskusními příspěvky na důležitých veřejných občanských schůzích v obcích nebo městech. Právo jim zaručuje možnost používat polský jazyk, ale občané české národnosti, ne vždy je správně pochopí.

   Na tomto území je možno pozorovat, že občané polské národnosti, kteří ovládají polský jazyk, lépe chápou jazykové nuance a dokážou se správně pohybovat při překladech názvosloví, než občané české národností, kteří se neučili polský jazyk. To je celkem přirozené. Abychom zmenšili rozdíly ve znalostech českojazyčných občanů na tomto území, zpravoval jsem sjednocené názvosloví samosprávných institucí a orgánů na všech úrovních organizačních struktur v obou jazycích formou textovou a také formou tabulek, se zvolenými příklady.

    Tento zpracovaný materiál doporučuji k prostudování a zavádění našim občanům obou národností, tiskovinám, sdružením, svazům, školám, politickým a společenským funkcionářům, kronikářům apod.

3. Třetím důvodem je zavádění příslušných polských názvů samosprávných jednotek, jejich rozhodovacích, kontrolních a výkonných orgánů v obcích a městech, všude tam, kde zákon ČR o obcích to umožňuje. Týká se to veřejných prostranství, to je stěn na budovách obcí, jejich vestibulů, úředních tabulí, obecních tiskovin (město je také obec) – počínaje od oficiálního názvů obce (města), zastupitelstva obce (města) zastupitelstva, rady obce (města), obecního a městského úřadu, magistrátů, starosty obce (města), primátora statutárního města, jejich místostarostů, náměstků primátora, a důležitých tiskopisů, také jiných tiskovin, kronik, soudních registrů obce (města) atd.

    O to by se měly postarat polské spolky, které působí na území obce (města) – MS PZKO, kterým příslušný materiál má připravit Polský svaz kulturně-osvětový v ČR ve spolupráci s Kongresem Poláků v ČR a politickým hnutím COEXISTENTIA. Je možno k tomu využít dobře zpracovaný materiál o sjednocení názvosloví.

4. Chtěl bych zde připomenout, že ve druhé polovině 2014 r. jsem zpracoval oficiální rozbor chybného slohu názvosloví polských školských zařízení na Zaolzí, které trvá do dnešního dne a zřejmě vůbec to nevadí orgánům odpovědným za stav názvosloví polského školství na Zaolzí?! Upozornil jsem s příslušným zdůvodněním na skutečnost, že ani jedno polské školské zařízení v našich obcích a městech nemá uveden název podle pravidel a není správně zapsán do registrů Oddělení školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě (OŠMSKÚ).

   Názvy polských základních škol spolu s názvy mateřských škol, nejdřív zapsány v českém jazyce a později spojeny řadově spojovníkem s názvy v polském jazyce, jsou nesystémové, velmi dlouhé, a vykazují velmi velký počet chyb! Kardinálními chybami úřadu, kromě mnoha jiných, je vynechávání jimi v názvech výrazů určujících, že se jedná o školy s polským vyučovacím jazykem! Dokonce tyto dva nedávno nahrazené k lepšímu názvy jedné naší střední školy od 1.9.2014 r. a jedné základní školy od 28.11.2015 r., a jsou to názvy oficiální: Polské gymnázium ??? – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace a také Polská základní škola ??? – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace, nejsou vůbec uspokojivé. I když v těchto názvech je už zavedeno přídavné jméno Polské (Polská) Polskie (Polska), místo několika slov prodlužujících už i tak velmi zdlouhavé názvy s polským jazykem vyučovacím a také z Polskim Językiem Nauczania, což je nutno hodnotit kladně, avšak je to rozhodně málo! Nejedná se o systémové příklady k následování pro zbytek našich školských zařízení, protože neobsahují plnohodnotné samostatné názvy – v českém a polském jazyce (1 velká zásadní chyba) a jsou v nich ještě spáchány jiné chyby, na které jsem nucen zde upozornit! V počáteční částí názvu gymnázia v českém jazyce chybí dvě slova a mezera mezi nimi – český jazyk nemůže strpět jméno a příjmení básníka? Juliusze Słowackého (4 chyby) dále diviz (spojovník) by tam neměl být (pokud už, potom pomlčka s mezerami), a pokud už tam je, potom nemá obsahovat vedle sebe dvě mezery (pauzy), (3. chyby). Za slovem Słowackiego nemá být čárka (1 chyba), chybí zde název sídla školy v polském jazyce w Czeskim Cieszynie (6 chyb) a také za čárkou vyjádření, že jde o příspěvkovou organizací – jednostkę budżetową (4 chyby), celkem s mezerami 19 chyb! Stejný charakter chyb vidíme i u názvu základní školy Vendryně! Až se nechce věřit kolik je tam chyb!

   Byly vytvořeny názvoslovné podivnosti! Není to ani ryba, ani rak! A jak by tyto názvy měly být napsány podle pravidel, o což usiluji a přesvědčuji naši učitelskou obec a rodiče už více jak 5 let? Měly by to být samostatné názvy v českém a polském jazyce, napsány pod sebou:

Polské gymnázium Juliusze Słowackého Český Těšín, p. o.

Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie (jb.)

Místo Gimnazjum by mělo být správně Liceum, (jb.) (jednostka budżetowa lub organizacja budżetowa (ob.), kterou se v PR u názvů škol spíše nepoužívá). Základní škola Vendryně mohla už dávno mít nový, důstojný název, avšak, bohužel, dosud ho nemá, protože neměla dobré poradce. A nový, důstojný systémový název jsem přece už dávno zpracoval a zpřístupnil!

Polská základní škola Wisławy Szymborské Vendryně, p. o.

Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni (jb. lub ob.)

Obecný, oficiální, systémový vzor názvů našich základních škol spolu s mateřskými školami  by měl být podle úředníků následující (a to ještě názvy by měly být zapsány řadově (vedle sebe a rozděleny spojovníkem):

Základní škola s polským vyučovacím jazykem a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Władysława Kowalského Nemanice nad Řekou, Jana Kochanowského 25, příspěvková organizace

Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania im. Władysława Kowalskiego w Niemanicach nad Rzeką, ul. Jana Kochanowskiego nr 25, Organizacja (Jednostka) Budżetowa

Takové názvy jsou velmi nepraktické nevměstnají se na razítko a na potisky škol. Po zjednodušení a při dodržení požadavků současně platného školského zákona v originále Předpis č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, navrhovaný sjednocený vzor by měl vypadat následovně:

Maximální zjednodušení, oficiálních, samostatných systémových názvů našich polských škol je následující – příklad názvu pro základní školu a mateřskou školu s významnou osobností:

Polská základní škola a mateřská škola W. Kowalského

Nemanice, p. o.

Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. W. Kowalskiego

w Niemanicach

Na základě historického rozboru, a také současného názvosloví školských zařízení, nejen u nás v ČR, ale i za jejími hranicemi, jsem zpracoval syntézu systémových, samostatných, oficiálních názvů v českém a polském jazyce pro všechna naše školská zařízení a každé zvlášť. Doplnil jsem také názvy ve zkrácené podobě a zkratková slova, rovněž v obou jazycích.

   Pomocné materiály, komplexně zpracované, jsem zaslal e-mailem všem našim školským zařízením, Sdružení polských učitelů v ČR, Pedagogickému centru pro polské národnostní školství Český Těšín, Matici školské v ČR, Polskému svazu kulturně-osvětovému v ČR, MS PZKO, Kongresu Poláků v ČR, Dokumentačnímu středisku KP, Školské komisi při KP, členům COEXISTENTIE, některým starostům a primátorům, velkému počtu účastníků Zaolzanského kulatého stolu (ZOS), vědcům, bývalému školnímu inspektorovi (vizitátorovi), sympatizujícím s námi Polákům v ČR atd.

    Díky nekompetentním a přivlastněným bez souhlasu jiných, vedoucím pořadatelům ZOS, kteří z důvodů svých nízkých impulzů – závidíc mi moje úspěchy při zpracování této látky, jejich nedostatečné znalosti v oboru školství, odplata za moje, oprávněné hodnocení jejich časté negativní činnosti, neschopnost k přijetí kompromisu v důležitých záležitostech, mstivost, nadutost, touha po moci a slávě – vynasnažili se na základě tendenčního shromaždování nepravdivých pomluv a pobuřování známou osobností, prahnoucí po abnormálním počtu různorodých funkcí, a z nich plynoucí pochybné slávě, dospěli spolu až k čachrům a padělání neexistujících dokumentů PNS politického hnutí COEXISTENTIA, a písemně dne 14.10.2014 stáhli prý udělené mi zmocnění (avšak které mi oni vůbec neudělili) k řízení jednání v rámci pracovní skupiny Kultura Polské školství na Záolzší. To byl velký klacek hozený mi pod nohy, tím více nepříjemný, že nikdo z nich se mnou předem o této záležitosti nediskutoval.

    Všechny mnou zpracované materiály, týkající se současného tématu „Sjednocení oficiálního názvosloví polských školských zařízení na Záolší“ jsem předal k dispozici desítkám internautů. Bohužel, shrnutí a zhodnocení konečných výsledků ZOS, které proběhlo v zasedací místnosti Bajka HV PZKO dne 9.4.2015 v 16:00 h, jsem se nezúčastnil z objektivních důvodů a nemohl jsem obhajovat výsledky své dobrovolné a obětavé práce ve výše uvedeném tématu. Byly tam naopak osoby, které protiprávně stáhly moje řízení diskusní skupiny ve věci školství ZOS, ke kterému jsem se zavázal. Všem internautům, kterým jsem zaslal výsledky mé práce, jsem napsal 40-stránkový dopis spolu s mnou zaujatým stanoviskem k celé problematice řízení jednání ZOS těmito osobami. Přes moje očekávání, toto shrnutí neobsahovalo tendenční a negativní hodnocení výsledků mé práce, kromě několika nepodstatných, nepotvrzených pomluv, které stejně byly nepravdivé.

    Jediným zpracovaným a zaslaným k dispozici zájemcům materiálem ze ZOS byl materiál, který jsem osobně zpracoval. Cituji podle zápisu z této schůze:

„─ Polská národní sekce COEXISTENTIA působí ve dvou směrech, zmocnila B. Kaletu zastupovat PNS COEXISTENTIA. Ten věnoval velký rozsah práce na meritorní přípravu tématu.

─ zpracování sjednoceného oficiálního názvosloví polských základních škol je dobře provedeno a proto bylo předáno Radě vlády pro národnostní menšiny ČR a také právnikům Senátu ČR s prosbou o jejích názor.

─ o činnosti v zájmu sjednocení oficiálního názvosloví škol měla zájem Evropská komise.“

    Za objektivitu shrnutí v této věci jim musím poděkovat. Mám však vážné výhrady k osobě, která předávala zřejmě v náhodném pořadí několika institucím na vyšší úrovni mnou zpracované materiály na téma Sjednocení oficiálního názvosloví polských školských zařízení na Zaolzí. Určitě, jako obvykle, byly přepracovány narychlo, lajdácky, s opomenutím podstaty věci, a především bez mé přísné autorizace textu, což zajisté nemůže přinést prospěch očekávanému cíli! K dnešnímu dni, bohužel, jsem neobdržel odpověď na moji žádost, aby tato osoba mi nebo např. výboru PNS COEXISTENTIE, sdělila jaký byl konečný obsah předaného materiálu, ostatně není známo přesně kdy, komu a jménem koho předaného!

    Dnes stačí mnou zpracovaný materiál aktualizovat, případně přeložit do českého jazyka, doplnit počáteční zdroje a pomocné materiály, a začít konečně, neodkladně působit v této záležitosti nejdříve na vyšším organizačním stupni, a později také v útvarech určujících názvy školských zařízení (zastupitelstvo obce, města, kraje). Nemůžeme čekat do doby, až počet občanů polské národnosti v obci nebo městě poklesne pod 10% počtu všech občanů obce nebo města!

    Patrně delegáti XII Valného shromáždění KP v ČR nebudou plýtvat svým časem na diskusi na téma změny názvu Głosu Ludu, který je celkem dobrý a není třeba násilím ho měnit z důvodu slova lud (lid). Kdyby nebylo tohoto lidu, ve kterém je a nadále bude největší životadárná a konzervativní síla našich zvyků, řeči, písní, kultury a zachování naši polské společnosti na Zaolzí, a existovalo by pouze nejisté a náladové, někdy cizí a zrádcovské vybrané vedení, potom této naší polské společnosti by již zde dávno nebylo!

    Vektory činnosti zástupců našich tří institucí PZKO v ČR, KP v ČR, a také COEXISTENTIE, musí mít velkou absolutní hodnotu a musí být všechny kompaktně namířeny na efektivní činnost v zájmu polské společnosti na Zaolzí, a nikoliv naopak! Je povinností pečovat o vybojované, souběžně k českým, samostatné polské názvy samosprávných institucí a jejich orgánů, polské nápisy na vjezdových tabulích, polské názvy na určitých veřejných prostranstvích, a také důstojné, systémové, sjednocené, oficiální názvy polských školských zařízení na Zaolzí, jako symboly polskosti a katalyzátory její dlouhé existence na Záolzí!

Jablunkov 15.4.2016 (drobné změny 28.7.2016)

Bohuslav Kaleta

 

János Esterházy a problematika židovské otázky na Slovensku

 

Je to velmi složitě uchopitelná otázka, protože tato problematika je příliš propolitizována. Pokusím se proto osvětlit události z odborného hlediska a pokud možno objektivně. Slovenští i maďarští politici jsou pod velkým tlakem, aby zaujali k této otázce stanovisko. V maďarské odborné literatuře je János Esterházy představován především jako kritik totalitních praktik. Maďarská historiografie píše o něm pozitivně. Na základě projevů lze Esterházyho jednoznačně charakterizovat jako opozičního politika. Na maďarské straně se Esterházy stal určitým symbolem, hrdinou a mučedníkem. Jako každý symbol i tento je složitě přístupný a lze ho vykládat různými způsoby. Z maďarské strany je symbolem v tom smyslu, že je to on, kdo na Benešovy dekrety, které jsou pro slovenské Maďary dosud bolestivé, doplatil. Poznamenáváme, že Esterházy v 1945 roce mohl utéct, ale neudělal to, protože se necítil vinen. Mýtus hrdiny spočívá v tom, že jako jediný nepodpořil zákon na deportaci slovenských Židů a svůj názor sdělil veřejně. Maďarské straně se navzdory tomu nepodařilo dosáhnout ani toho, aby mu jeruzalémský ústav Yad Vashem udělil titul zachránce Židů. Na Slovensku dosud nedošlo ani k rehabilitaci Esterházyho, ani slovenských Maďarů, kteří byli kolektivně označeni za viníky.

   Esterházy byl, jako válečný zločinec, po válce odsouzen k trestu smrti, čímž byl odsouzen nejen on, ale i celé maďarské společenství na Slovensku. V jeho osudu se zhmotnilo to, že československý stát nakládal s Maďary na základě kolektivní viny. V československém národním státě byli Maďaři kolektivně označeni za viníky, ale je jasné, že byla rovněž nutná taková osobnost, která toto odsouzení zhmotní, a kterou jako hlavního viníka potrestají. Z tohoto důvodu se osobnost Esterházyho stala v očích Maďarů na Slovensku příkladnou.

   Ze slovenské strany je Esterházy ztělesněním, symbolem iredentismu, navíc válečného kolaboranta, fašistickým politikem, kterého nelze rehabilitovat. Kdyby ho rehabilitovali, potom by slovenská veřejnost, slovenští historici museli uznat, že všechno co udělali po druhé světové válce s Maďary na Slovensku, bylo protiprávní a bezdůvodné. Úlohu Esterházyho hodnotí slovenská a maďarská historiografie převážně protichůdně.

   Pokud jde o vztah Esterházyho k židovské otázce, situaci ztěžuje skutečnost, že zatím neproběhl dostatečně hluboký odborný výzkum této otázky a je nutný další základní výzkum. Na maďarské straně se touto problematikou zabýval Imre Molnár v několika svých knihách a také někteří další maďarští autoři. Na slovenské straně tuto problematiku podrobněji zkoumali Ladislav Deák, Ivan Kamenec a Eduard Nižňanský, přičemž první dva jmenovaní se zabývali i Esterházym. Chybí monografie slovenských historiků, která by  podrobněji zpracovala vztah Esterházyho k židovské otázce i jeho další kariéru na základě dostupných pramenů. Nové materiály možná najdeme také v ruských, českých, izraelských čí židovských archívech.

   Dne 15.5.1942 ve slovenském parlamentu János Esterházy jako jediný hlasoval proti židovskému zákonu. Martinu Sokolovi, předsedovi slovenského parlamentu, Esterházy ještě před hlasováním řekl, že bude hlasovat proti deportaci Židů, a věřil, že se mu podaří pro to přesvědčit své spoluposlance a možná dosáhnout i toho, aby otázka byla stažena z programu schůze a možná i odložena.

   Svůj hlas proti zdůvodnil Esterházy Sokolovi a slovenské vládě následovně: „(…) Od útlého mládí jsem byl protižidovsky založen, a takový i zůstanu. To ale neznamená, že svým hlasem podpořím takový zákon, který by pošlapal všechny božské i lidské zákony. Při deportaci Židů Slováci nedeportují Židy jako náboženský spolek, ale jako rasu, a to je dalším důvodem, abych hlasoval proti. Maďaři na Slovensku tvoří národní menšinu a proto je zcela vyloučeno, aby schvalovali takový návrh zákona, který umožňuje deportaci jedné menšiny. My Maďaři jsme více než tisíc let žili a pracovali prokazatelně v duchu svatého Štěpána, čehož nejlepším důkazem je to, že z území Maďarska nikdy nikoho ani jako jedince, ani jako skupinu nedeportovali”.

   Kritici Esterházyho využívají tento citát k dokazování jeho protižidovského zaměření. Avšak pro pochopení jeho slov musíme přihlédnout k době, tehdejším náladám, poměrům. V době pronásledování Židů, když trestali každého, kdo se jim pokusil pomoci, či s nimi soucítil, nemohl Esterházy napsat, že „byl vždy přítelem Židů”. Takové prohlášení by okamžitě vedlo k jeho odsouzení a nikoho by nepřesvědčil, že návrh zákona je škodlivý. Tehdejší mocní očekávali, že přednese prorežimní prohlášení. Esterházy svými protižidovskými prohlášeními jen zmátl své nepřátele, protože si musel dávat pozor na to, aby ho nemohli obvinit z přátelství se Židy. Toto prohlášení, které odeznělo ze strategických důvodů, je pro hodnocení jeho celkového postoje irelevantní. Esterházy chtěl využít všech možností, aby sdělil slovenské vládě, že v tomto případě ani protižidovský postoj nemůže být omluvou schválení zákona. Slovenská vláda zabloudila na nebezpečnou cestu – zdůrazňoval Esterházy – protože tímto uznávala právo, že většina může menšinu jednoduše vyhodit ze své země. Esterházy rozhodně odmítal schválení protižidovského zákona: „Je to hanebná věc, že vláda, jejíž ministerský předseda, který se považuje za dobrého katolíka, chce židovské obyvatelstvo deportovat do Německa, do hitlerovských koncentračních táborů. Je hanebné i to, že, tato vláda zřizuje na Slovensku koncentrační tábory, kde zadržuje Židy a Čechy bez soudního rozhodnutí.” Esterházyho motivovala jeho hodnotová orientace založena na jeho katolickém vyznání, sociálním cítění a vědomí příslušnosti k maďarské národní menšině. Byl člověkem pevných morálních zásad, který ze svého přesvědčení a svých zásad neslevil. Považoval svůj život a svou činnost za poslání, jeho životním cílem bylo pomoci Maďarům, kteří zůstali na Slovensku, a pomáhat pronásledovaným, a tedy i Židům.

   V tehdejším slovenském parlamentu se hlasovalo zdvižením ruky, kontrolu nařídili jen v případě, když nějaký návrh zákona nezískal viditelnou podporu. Při hlasování všichni viděli, že Esterházy ruku nezvedl, a protože kontrola nebyla nařízena, Esterházy na protest opustil sál. Ve slovenském parlamentu nechtěli, aby Esterházy své „ne” odůvodnil i slovně. K popisu události patří i to, že před hlasováním několik slovenských poslanců opustilo sál, údajně proto, aby nemuseli hlasovat. Tito poslanci, zejména patřící do okruhu Pavla Čarnogurského, se zdržovali v bufetu či na toaletě. Dodatečně to nelze prokázat, protože písemné záznamy neexistují. Kálmám Kéri, maďarský zástupce v lóži diplomatů celou událost sledoval a viděl Esterházyho opustit sál. Poznamenává, že po odchodu Esterházyho v sále nastalo velké pobouření a křik, a Sokolovi se složitě dařilo udělat pořádek.

   Rezsö Peéry, maďarský spisovatel ze Slovenska, Esterházyho vystoupení charakterizoval následně: „v praxi totalitního lidového parlamentarismu, zřejmě i od té doby bezprecedentní odvahou proti poníženému souhlasu všech členů parlamentu” jedině ruka Jánose Esterázyho se nezvedla. Rezsö Szalatnai, maďarský literární historik ze Slovenska, dále vzpomíná: „Viděl jsem a slyšel, jak ve velkém sále bývalého župního domu v Bratislavě, který se stal národním shromážděním, s odvahou nepodpořil židovský zákon, čili široké otevření vrat nelidskosti. Viděl jsem, když se tam postavil ministrům a Franzu Karmasinu, Hitlerovu prokurátorovi na Slovensku, vůdci slovenských Němců, který by ho nejraději spolu s jeho stranou zničil”.

    Bratislavský „Gardista”, orgán Hlinkovy gardy, poznamenal: „S výjimkou jednoho hlasovali všichni poslanci”. „Gardista” napsal i to, že mezi slovenskými poslanci předem kolovala informace, že Esterházy deportaci Židů nepodpoří. Gardisté z Nitry po hlasování oslovili redakci, protože vyhráli sázku, předpokládali, že Esterházy vystěhování Židů nepodpoří. Esterházyho čin v daných podmínkách byl i demonstrací toho, že se otevřeně postavil proti tehdy ještě vítězné nacistické ideologii a hitlerismu. Je zásluhou Esterházyho, že svým činem dal příklad svým spoluobčanům i budoucím generacím.

    Druhý den po hlasování Esterházy řekl své rodině: „Bylo to odporné!”. Národní shromáždění slovenské Židy odsoudilo k deportaci. Vrcholem hrůzy bylo, že tam seděli sami černokněžníci. V obavě před Hitlerovou pomstou všichni tento zákon schválili. Až takto hluboko dokázali klesnout odpovědní činitelé malých národů pod Hitlerovou krutovládou, dokonce i faráři, a to kvůli obavám, aby Slovensko nenásledovalo osud Polska. Podle vzpomínek Lujzy Esterházy, byli v Bratislavě důstojníci Wehrmachtu, kteří obdivovali vystoupení Esterázyho. Podle nich byl Estrházy „nejodvážnějším člověkem ve Střední Evropě”. Avšak německá propaganda, stejně jako slovenský tisk, jeho čin odsoudila. Bratislavský list „Grenzbote” informoval o události pod ironickým titulkem „Jedině pan hrabě zákon nepodpořil!”. List „Gardista” šel ještě dál. Esterházyho stanovisko neoznačil za vnitropolitickou, či zahraničněpolitickou demonstraci, ale za takové přátelské gesto vůči Židům, na kterém má osobní zájem, protože jeho majetky řídí Židé.

    Velitelé Gestapa a slovenské policie navrhli Esterházyho zatknout pro jeho hlasování. Avšak na návrh německého vyslance v Bratislavě tento nápad zavrhli. Zatčení Esterházyho by nepochybně vyvolalo mezi Slovenském a Maďarskem obrovský diplomatický a politický skandál, a to ani jedna strana nechtěla riskovat. Němci si uvědomovali, jak je Esterházy v Maďarsku oblíben, a obávali se, že tento krok by mohl vést k růstu protiněmeckých nálad. Esterházyho činnost na záchranu Židů se později stala nepříjemnou i pro maďarskou vládu, a proto Lászlo Bárdossy maďarský ministerský předseda byl nucen rozhodně zakázat Esterházymu činnost ve prospěch Židů. Avšak Esterházy se tím nedal vyrušit a v tichosti pokračoval ve své činnosti. Alice Esterházy, dcera Esterházyho, v jedné ze svých vzpomínek uvádí, že si pamatuje, jak otec jednou přinesl celý kufr cestovních pasů z Maďarska, které pak rozdával Židům a jiným uprchlíkům.

 

 

(přednášku přednesl na konferenci dne 27.6.2015 v Praze – Navrátit čest Jánosi Esterházymu – István Janek, historik, pracovník Maďarské akademie věd v Budapešti)

 

János Esterházy a problematyka żydowska na Słowacji

 

Tłumaczenie na język polski: To bardzo skomplikowana problematyka, ponieważ  temat jest bardzo zpolityzowany. Dlatego postaram się przedstawić wydarzenia z naukowego punktu widzenia i możliwie obiektywnie. Słowaccy i węgierscy politycy są pod wielkim naciskiem, aby zajęli w tej sprawie stanowisko. W węgierskiej literaturze naukowej János Esterházy jest przedstawiany przede wszystkim jako krytyk praktyk totalitarnych. Węgierska historiografia pisze o nim pozytywnie. Na postawie przemówień można Esterházyego charakteryzować jednoznacznie jako polityka opozycyjnego. Z węgierskiego punktu widzenia Esterházy stał się określonym symbolem, bohaterem i męczennikiem. Jak każdy symbol i ten jest dostępny i można go tłumaczyć na różne sposoby. Z węgierskiego punktu widzenia jest symbolem w tym znaczeniu, że jest to właśnie on, kto boleśnie przypłacił na Dekrety Benesza, które dla słowackich Węgrów są dotąd bolesne. Zwracamy uwagę, że Esterházy w 1945 roku miał możliwość uciec, ale nie zrobił tego, ponieważ nie czuł się winien. Mit bohatera spoczywa w tym, że jako jedyny nie poparł ustawy o deportacji słowackich Żydów i swój pogląd przedstawił publicznie. Pomimo tego, stronie węgierskiej nie udało się nawet przeforsować, aby jerozolimski Yad Vashem udzielił mu tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jako wybawcę Żydów. Na Słowacji dotąd nie doszło nawet do rehabilitacji Esterházyego, ani słowackich Węgrów, którzy byli kolektywnie oznaczeni winowajcami.

   Esterházy był, jako zbrodniarz wojenny, po wojnie odsądzony na karę śmierci, tym samym był odsądzony nie tylko on, ale również cała społeczność węgierska na Słowacji. W jego losie zmaterializowano fakt, że państwo czechosłowackie zastosowało wobec Węgrów zasadę winy kolektywnej. W czechosłowackim państwie narodowym Węgrzy byli kolektywnie oznaczeni winowajcami, ale konieczna była taka osobistość, która by to oznaczenie zmaterializowała i którą oskarżą jako głównego winowajcę. Z tego powodu osoba Esterházyego stała się dla Węgrów na Słowacji wzorem.

   Ze słowackiego punktu widzenia Esterházy jest ucieleśnieniem, symbolem irredentyzmu, co więcej kolaborantem wojennym, politykiem faszystowskim, którego nie można rehabilitować. O ile by go zrehabilitowano, słowacka opinia publiczna, słowaccy historycy musieli by uznać, że wszystko czego dokonano po drugiej wojnie światowej wobec Węgrów na Słowacji, było bezprawne i bezpodstawne. Znaczenie Esterházyego słowacka i węgierska historiografia ocenia przeciwstawnie.

   O ile chodzi o stanowisko Esterházyego wobec problematyki żydowskiej, sytuację komplikuje fakt, że dotąd nie były przeprowadzone dostatecznie głębokie badania naukowe tego tematu i koniecznie trzeba przeprowadzić kolejne badania podstawowe. Ze strony węgierskiej problematyką interesował się Imre Molnár w kilku swoich książkach, jak również niektórzy inni autorzy węgierscy. Ze strony węgierskiej problematykę tę szczegółowo badali Ladislav Deák, Ivan Kamenec i Eduard Nižňanský, przy czym pierwsi dwaj wymienieni interesowali się również Esterházym. Brak monografii słowackich historyków, która by szczegółowo opisała stosunek Eserházyego wobec problematyki żydowskiej i przedstawiła jego dalszą karierę na podstawie dostępnych źródeł. Nowe materiały może znajdziemy w rosyjskich, czeskich, izraelskich lub żydowskich archiwach.

   W dniu 15.5.1942 r. w parlamencie słowackim János Esterházy, jako jedyny, głosował przeciw przyjęciu ustawy żydowskiej. Jeszcze przed głosowaniem powiedział Martinu Sokolowi, przewodniczącemu parlamentu słowackiego, że będzie głosował przeciw deportacji Żydów, i wierzył, że uda mu się przekonać swoich współposłów, a może nawet osiągnąć, aby temat został ściągnięty z programu obrad, a nawet odłożony.

    Głosowanie przeciw, Esterházy tłumaczył Sokolowi i rządowi słowackiemu w następujący sposób: „(...) Od wczesnej młodości miałem antyżydowski charakter – i taki już pozostanę. Ale nie oznacza to, że swoim głosowaniem poprę taką ustawę, która by podeptała wszystkie boskie i ludzkie ustawy. Słowacy nie deportują Żydów jako członków stowarzyszenia wyznaniowego, ale jako rasę, i to jest kolejnym powodem, abym głosował przeciw. Węgrzy na Słowacji są mniejszością narodową, dlatego jest absolutnie wykluczone, aby akceptowali taką ustawę, która umożliwia deportację jednej mniejszości. My, Węgrzy, żyliśmy i pracowali ponad tysiąc lat w duchu św. Szczepana, czego najlepszym dowodem jest to, że z terytorium Węgier nigdy nikogo ani jako osoby, ani jako grupy nie deportowano.”

   Krytycy Esterházyego wykorzystują powyższy cytat, aby potwierdzić jego antyżydowskie nastawienie. Jednak, aby zrozumieć jego słowa, musimy wziąć pod uwagę ówczesną epokę, nastroje, stosunki. W okresie prześladowań Żydów, kiedy karano każdego, kto tylko próbowałby im pomóc, lub z nimi współczuł, nie mógł Esterházy napisać, że „zawsze był przyjacielem Żydów”. Takie oświadczenie nieuchronnie prowadziłoby do jego potępienia i nikogo nie przekonałby, że wniosek ustawy jest szkodliwy. Ówcześni mocni oczekiwali, że wygłosi pro rządowe oświadczenie. Esterházy swoim antyżydowskim oświadczeniem tylko wprowadził w błąd swoich przeciwników, ponieważ musiał uważać, aby go nie można było oskarżyć o przyjaźń z Żydami. Oświadczenie to, które było wygłoszone z powodów strategicznych, jest dla oceny jego ogólnej postawy relewantne Esterházy chciał wykorzystać wszystkie możliwości, aby przekazać rządowi słowackiemu, że w tym wypadku, nawet antyżydowskie nastawienie, nie może usprawiedliwiać uchwalenie takiej ustawy. Rząd słowacki zabłądził na niebezpieczną drogę – podkreślał Estraházy – ponieważ wyrażał tym samym zgodę na prawo, w którym większość może po prostu wyrzucić mniejszość ze swego kraju. Esterházy zdecydowanie odrzucał uchwalenie antyżydowskiej ustawy: „To haniebne, że rząd, którego premier uważa się za dobrego katolika, chce obywateli żydowskich deportować do Niemiec, do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Jest haniebne, że rząd na Słowacji buduje obozy koncentracyjne dla Żydów, gdzie zatrzymuje Żydów i Czechów bez decyzji sądu”. Esterházyego motywowała jego orientacja wartości, której podstawą jest wyznanie katolickie, współczucie socjalne i świadomość przynależności do węgierskiej mniejszości narodowej. Był człowiekiem twardych zasad moralnych, który ze swoich przekonań i swoich zasad nie ustępował. Uważał bowiem swoje życie i swoją działalność za posłannictwo i jego celem życiowym było pomagać Węgrom, którzy pozostali na Słowacji, jak też pomagać prześladowanym, a tym samym również Żydom.

   W ówczesnym parlamencie słowackim głosowano przez podniesienie ręki, o kontroli głosowania zadecydowano tylko w wypadku, kiedy jakaś ustawa nie uzyskała widocznego poparcia. Podczas głosowania wszyscy wiedzieli, że Estarházy ręki nie podniósł, dlatego kontrola nie była wprowadzona, a Esterházy w proteście opuścił salę. W parlamencie słowackim chcieli zapobiec, aby Esterházy swoje „nie” wytłumaczył również słownie. Opisując wydarzenie trzeba dodać również, że przed głosowaniem kilku słowackich posłów opuściło salę, podobno dlatego, aby nie musieli głosować. Posłowie ci, przede wszystkim należący do koła Pavla Čarnogurskiego, przebywali w bufecie lub w toalecie. Dziś dodatkowo nie można już tego udowodnić, ponieważ notatki pisemne nie zachowały się. Kálmám Kéri, węgierski przedstawiciel w loży dyplomatów całe wydarzenie śledził i widział Esterházyego opuścić salę. Zwraca też uwagę, że po opuszczeniu przez Esterházyego sali nastało wielkie wzburzenie i krzyk, a Sokolowi z problemami udawało się zaprowadzić porządek.

   Rezsö Peéry, węgierski pisarz ze Słowacji, Esterházyego wystąpienie charakteryzował w następujący sposób: „w praktyce totalitarnego parlamentaryzmu ludowego, niewątpliwie również od tego momentu bezprecedensowa odwaga przeciw pokornej zgodzie wszystkich członków parlamentu” tylko ręka Jánosa Esterázyego nie podniosła się. Rezsö Szalatnai, węgierski krytyk literacki ze Słowacji, dalej wspomina: „Widziałem i słyszałem, jak w wielkiej sali dawnego domu okręgowego w Bratysławie, który został budynkiem zgromadzenia narodowego, z odwagą nie poparł ustawy żydowskiej, tym samym szerokiego otwarcia wrót antyczłowieczeństwa. Widziałem, kiedy przeciwstawił się tam ministrom i Franzowi Karmasinowi, prokuratorowi Hitlera na Słowacji, przywódcy słowackich Niemców, którzy by go najchętniej razem z jego partią zniszczyli”.

    Bratysławski „Gardista”, organ Gwardii Hlinki, poinformował: „Za wyjątkiem jednego głosowali wszyscy posłowie”. „Gardista” napisał również, że wśród posłów słowackich już wcześniej kołowała informacja, że Esterházy nie poprze deportacji Żydów. Gardyści z Nitry po głosowaniu zwrócili się do redakcji, ponieważ wygrali zakład, byli przekonani, że Esterházy wysiedlenia Żydów nie poprze. Czyn Esterházyego w danych warunkach był demonstracją tego, że wprost przeciwstawił się wówczas jeszcze zwycięskiej ideologii nazistowskiej i hitleryzmowi. Jest zasługą Esterházyego, że swoim czynem dał przykład swoim współobywatelom i przyszłym generacjom.

   Drugi dzień po głosowaniu Esterházy powiedział swojej rodzinie: „To było obrzydliwe!” Zgromadzenie Narodowe odsądziło słowackich Żydów na deportację. Szczytem grozy było, że siedzieli tam sami czarnoksiężnicy. W obawie przed zemstą Hitlera wszyscy ustawę tę uchwalili. Aż tak głęboko potrafili upaść odpowiedzialni działacze małych narodów pod okrutnymi rządami Hitlera, nawet księża, i to z powodu obaw, aby Słowacja nie naśladowała losu Polski. Według wspomnień Lujzy Esterházy, w Bratysławie byli oficerowie Wehrmachtu, którzy podziwiali wystąpienie Esterázyhego. Ich zdaniem Esterházy był „najodważniejszym człowiekiem w Europie Środkowej”. Pomimo to propaganda niemiecka, podobnie jak prasa słowacka, jego czyn odsądziła. Gazeta bratysławska „Grenzbote” poinformowała o wydarzeniu pod ironicznym tytułem „Tylko pan hrabia nie poparł ustawy!”. Gazeta „Gardista” poszła jeszcze dalej. Esterházyego stanowisko oznaczyła nie za demonstrację wewnątrzpolityczną lub zagranicznopolityczną, ale za taki sobie gest przyjacielski wobec Żydów, na którym miał osobisty interes, ponieważ jego majątkami kierują Żydzi.

    Dowódcy Gestapo i policji słowackiej wnioskowali, aby Estrházyego w związku z jego głosowaniem zamknąć. Jednak na wniosek niemieckiego wysłannika w Bratysławie pomysł ten odrzucili. Uwięzienie Esterházyego wywołałoby niewątpliwie ogromny skandal dyplomatyczny i polityczny między Słowacją a Węgrami, a tego ani jedna ze stron nie chciała ryzykować. Niemcy uświadamiali sobie, jaką popularnością na Węgrzech cieszy się Esterházy i obawiali się, że krok ten mógłby prowadzić do wzrostu nastrojów antyniemieckich. Działalność Esterházyego na rzecz ratunku Żydów później stała się nieprzyjemna również dla rządu węgierskiego, dlatego Lászlo Bárdossy, węgierski premier, był zmuszony zdecydowanie zakazać Esterházyemu działalności na korzyść Żydów. Jednak Esterházy nie dał się tym wyprowadzić z równowagi i spokojnie kontynuował swoją działalność. Alicja Esterházy, córka Esterházyego, w jednym ze swoich wspomnień pisze, że pamięta, jak ojciec pewnego razu przyniósł walizkę pełną paszportów turystycznych z Węgier, które później rozdawał Żydom i innym uciekinierom.

 

 

Sponsorzy międzynarodowej konferencji naukowej „PRZYWRÓCIĆ HONOR JÁNOSOWI ESTERÁZYEMU”, Praga, 27.6.2015 r.

Sponsoři mezinárodní vědecké konference „NAVRÁTIT ČEST JÁNOSI ESTERHÁZYMU”, Praha, 27.6.2015

 

Zmarł ks. pastor Bogusław Kokotek / Zemřel kn. pastor Bohuslav Kokotek

 

W niedzielę 24.7.2016 r. zmarł nagle w wieku 67 lat Bogusław Kokotek, pastor, dziennikarz, polityk i działacz polskich stowarzyszeń. Po studiach na ewangelicko-augsburskim fakultecie teologicznym w Bratysławie został duchownym Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania. Władze komunistyczne przenosiły go z miejsca na miejsce, był pastorem w Ligotce Kameralnej, Nawsiu, Trzanowicach. W 1996 roku objął kierowanie zborem w Czeskim Cieszynie na Niwach. Był również dziennikarzem, współpracował z wydawnictwami ewangelickimi, „ZWROTEM”, prowadził audycję w ostrawskim radiu. Jako prezes Towarzystwa Ewangelickiego w RC organizował koncerty adwentowe i inne imprezy. Zaangażował się również w polityce komunalnej w Trzyńcu, gdzie mieszkał. W kadencji wyborczej 2010-2014 r. był radnym z listy stowarzyszenia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych, od 2014 r. z listy partii politycznej TOP 09. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych. Cześć jego pamięci!

 

V neděli 24.7.2016 zemřel náhle ve věku 67 let Bohuslav Kokotek, pastor, novinář, politik a funkcionář polských sdružení. Po studiích na evangelicko-augsburgské teologické fakultě v Bratislavě zůstal duchovním Slezské církve evangelicko-augsburgkého vyznání. Komunistické vedení ho přemísťovalo z místa na místo, byl pastorem v Komorní Lhotce, Návsí, Třanovicích. V 1996 roce převzal vedení sboru v Českém Těšíne na Nivách. Byl také novinářem, spolupracoval s evangelickými vydavatelstvími, „ZWROTEM”, vedl pořad v ostravském rozhlase. Jako předseda Evangelického sdružení v ČR pořádal adventní koncerty a jiné akce. Angažoval se také v komunální politice v Třinci, kde bydlel. Ve volebním období 2010-2014 był členem zastupitelstva z listiny sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů, od 2014 z listiny politické strany TOP 09. Byl předsedou Výboru pro národnostní menšiny. Čest jeho památce!

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego

śp. Ks. Seniora BOGUSŁAWA KOKOTKA

składają członkowie Polskiej Sekcji Narodowej

ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA.

 

Vanderlei de Lima zapalił znicz igrzysk w Rio. Maratończyk był jednym z bohaterów igrzysk w Atenach w 2004 roku. Prowadził w biegu, ale na 36. kilometrze atak irlandzkiego demonstranta Nella Horana pozbawił go szansy zdobycia złotego medalu. Wywalczył brąz.

 

 Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.p. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 21.8.2016, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku