********************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

7 – 7/2006 (20.10.2006)

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

********************************************************************************************************************

 

Eurodeputowany J. Zieleniec:¨“Wszyscy obiecują, Wasi kandydaci dotrzymują słowa!“

 

Czeski Cieszyn (wybory komunalne) / Český Těšín (komunální volby)

 

Koalicja SNK ED i Wspólnoty zamówiła w „Głosie Ludu” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej reklamę ze zdjęciem liderów z euro-posłem Józefem Zieleńcem. Reklama ukazała się w przeddzień wyborów w dniu 19.10.2006 r. / Koalice SNK ED a Soužití objednala v „Glosu Ludu” – novinách Poláků v České republice reklamu s fotografii lídrů s euro-poslancem Josefem Zieleniecem. Reklama byla zveřejněna den před volbami 19.10.2006.

 

Obradowała Rada Wykonawcza / Jednala Výkonná rada

 

W sobotę 30.9.2016 r. w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie odbyło się zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota (z udziałem kandydatów w wyborach komunalnych), które prowadził przewodniczący Ruchu, László Attila Kocsis. Na program obrad złożyły się sprawozdania Węgierskiej Sekcji Narodowej (przedstawił Ludovít Balla), Polskiej Sekcji Narodowej (przedstawił przewodniczący sekcji, Władysław Niedoba) i informacja o udziale Wspólnoty w wyborach (przedstawił Tadeusz Toman). Głos w dyskusji na temat wyborów zabrali Zbigniew Nieciąg (Karwina), Bogusław Chwajol (Orłowa), Rudolf Moliński i Dariusz Branny (Czeski Cieszyn), Ryszard Połednik (Stonawa), Eugeniusz Kiedroń (Sucha Górna) i Józef Tobola (Lutynia Dolna). Gościem obrad był wiceburmistrz Orłowej i jednocześnie lider listy SNK ED, Radislav Mojžíšek. Omówiono również przygotowania wizyty posła do Parlamentu Europejskiego, Józefa Zieleńca, na Zaolziu. Artykuł zamieścił „Głos Ludu” z 5.10.2006 r. („Po obradach rady”). / V sobotu 30.9.2006 v sídle Kongresu Poláků v Českém Těšíně jednala Výkonná rada politického hnutí Coexistentia-Soužití, jednání řídil předseda Hnutí, László Attila Kocsis. V programu jednání byly zprávy o činnosti Maďarské národní sekce, Polské národní sekce a informace o účastí Hnutí v komunálních volbách. Do diskuse se přihlásilo 7 účastníků jednání. Hostem byl místostarosta a současně lídr SNK ED v Orlové, Radislav Mojžíšek. Výkonná rada projednala také přípravu návštěvy poslance Evropského parlamentu, Josefa Zieleniece, na Těšínsku.

 

Wspólnota w wyborach komunalnych / Soužití v komunálních volbách

 

Ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota zgłosił listy kandydackie w 25 miastach i gminach Zaolzia, z tego jedno stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi, 3 koalicje z SNK ED i stowarzyszenie „Naše Karvinsko” razem z SNK ED. Spis liderów w wyborach zamieścił „Głos Ludu” z 24.8.2006 r. („Znamy liderów”). Odpowiedzialnie podeszło do udziału Wspólnoty w wyborach PZKO, umożliwiając w październikowym numerze miesięcznika „Zwrot” członkom PZKO, a jednocześnie kandydatom, bezpłatną prezentację. Natomiast „Głos Ludu” – gazeta Polaków w RC udział Wspólnoty w wyborach wykorzystał komercyjnie. / Politické hnutí Coexistentia-Soužití přihlásilo kandidátní listiny ve 25 městech a obcích (…). Zodpovědně přistoupilo ke komunálním volbám PZKO, které umožnilo v říjnovém čísle měsíčníku „Zwrot” členům PZKO, a současně kandidátům, bezplatnou prezentaci. Naopak tiskovina Kongresu Poláků, „Glos Ludu”, využila účast Poláků ve volbách komerčně.  

 

Dopis Ministryně zahraničních věcí

 

Maďarské republiky, dr. Göncz Kingy ze dne 22.8.2006 byl adresován předsedovi Hnutí. V dopise píše: „Vážený pane předsedo! Děkuji předsednictvu Politického hnutí Coexistentia-Soužití v ČR, její Republikové radě, jakož Maďarské národní sekci za Vámi zaslané blahopřání k mému jmenování a ustanovení do funkce ministra zahraničních věcí. Ujišťuji Vás, že maďarská vláda je nadále zavázána Maďarům žijícím za hranicemi a ochraně práv menšin. Přirozenou součástí vynikajících vztahů s Českou republikou je pozorné sledování situace Maďarů žijících v Čechách a napomáhání k zachování a rozvoji jejich národní identity. Z pozice ministerstva zahraničních věcí chci k tomu sama věnovat mimořádnou pozornost. Členům a podporovatelům Vašeho hnutí touto cestou přeji mnoho úspěchů v upevňování dvoustranných maďarsko-českých vztahů a Vaší práci k ochraně zájmu Maďarů žijících v České republice.

 

Zveřejňujeme stať ministra

 

a zplnomocněného velvyslance Maďarské republiky v ČR, pana Istvána Szabóa pro naše noviny, věnovanou 50. výročí maďarské říjnové revoluce „Maďarsko a svět si připomíná revoluci roku 1956” v maďarském jazyce, a v překladu do českého jazyka.

 

Magyarország és a világ az 1956-os forradalomra emlékezik

 

Maďarsko a svět si připomíná revoluci roku 1956

 

Referat „Od grupy etnicznej do grupy etnicznej”

 

wygłosił w ramach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego prezes Kongresu Polaków, Józef Szymeczek. Referat zamieścił „Głos Ludu” (19.9.2006 r., 26.9.2006 r., 3.10.2006 r.). Kontrowersyjne poglądy i uogólnienia powinny wywołać dyskusję. / Referát „Od etnické skupiny do etnické skupiny” předsedy Kongresu Poláků byl zveřejněn v „Glosu Ludu”. Kontroverzní názory a zobecnění by měly vyvolat diskusi.

 

Wizyta euro-posła (Návštěva euro-poslace)

 

W piątek 13.10.2006 r. w ramach kampanii przedwyborczej SNK ED odwiedził Województwo Morawsko-Śląskie poseł do Parlamentu Europejskiego, Józef Zieleniec. Po spotkaniu z kandydatami SNK ED w ostrawskim hotelu ATOM odwiedził Bogumin, Orłowę, Czeski Cieszyn i Hawierzów. Informacja o programie wizyty ukazała się w przeddzień wizyty w „Głosie Ludu”. Euro-posłowi towarzyszyli m. in. Radislav Mojžíšek (SNK ED) i Tadeusz Toman (COEX). W Boguminie, w Domu PZKO w Skrzeczoniu, spotkał się z kandydatami koalicji SNK ED i Wspólnoty m. in. Barbarą Wachtarczyk, Bogusławem Czapkiem, Leszkiem Królem oraz odwiedził Izbę Tradycji w Domu PZKO. W starym ratuszu w Orłowej na spotkanie przybył burmistrz miasta Vladimír Farana i miejska prasa. W programie wizyty w Czeskim Cieszynie był obiad z prezesami polskich stowarzyszeń obywatelskich – Zygmuntem Stopą (PZKO), Tadeuszem Wantułą (Kongres Polaków), Barbarą David (TNP) i Władysławem Niedobą (Polska Sekcja Narodowa Wspólnoty) oraz liderami listy koalicyjnej SNK ED i Wspólnoty w mieście, Rudolfem Molińskim i Dariuszem Brannym. Na konferencji prasowej zgłosił się tylko redaktor „Głosu Ludu”. W Karwinie do hali STARS na spotkanie przybyli kandydaci z listy stowarzyszenia „Naše Karvinsko”, SNK ED i Wspólnoty Petr Dyszkiewicz i Zbigniew Nieciąg oraz członek Rady Wykonawczej Wspólnoty, Józef Toboła. Spotkanie w Hawierzowie w Domu PZKO Błędowice prowadził członek Rady Wykonawczej Wspólnoty Józef Pietrus. Redakcji „Głosu Ludu” Zieleniec powiedział: „Dzięki temu, że wspólnie z Polską weszliśmy do Unii Europejskiej, ten region zaczyna nabywać na znaczeniu. Szkoda tylko, że samorządy obu województw (Morawsko-Śląskiego w Republice Czeskiej i Śląskiego w Polsce) nie spotykają się na regularnych spotkaniach, jak czynią to np. samorządy obu Cieszynów”. / V pátek 13.10.2006 v rámci předvolební kampaně navštívil Moravskoslezský kraj poslanec do Evropského parlamentu, Josef Zieleniec. Po setkání s ostravskými kandidáty SNK ED v ostravském hotelu ATOM navštívil Bohumín, Orlovou, Český Těšín, Karvinou a Havířov. Program návštěvy byl zveřejněn v „Glosu Ludu”. Spolu s Zieleńcem se jednotlivých setkání účastnil Radoslav Mojžíšek (SNK ED) a Tadeusz Toman (COEX). V Bohumíně, v Domě PZKO Skřečoň, se host setkal s kandidáty koalice SNK ED a COEX, m. j. Barbarou Wachtarczyk, Bohuslavem Czapkem a Leszkem Królem a navštívil místnost PZKO s archivní dokumenty. Ve staré radnici v Orlové na setkání dorazil starosta města, Vladimír Farana a místní tisk. V programu návštěvy v Českém Těšíně byl uspořádán oběd s předsedy polských občanských sdružení Zygmuntem Stopou (PZKO), Tadeuszem Wantulou (Kongres Poláků), Barbarou David (Sdruženi polských učitelů) a Vladislavem Niedobou (Polská národní sekce Soužití) a lídry kandidátky koalice SNK ED a COEX, Rudolfem Molińským a Dariuszem Branným. Tiskové konference se účastnil pouze redaktor „Glosu Ludu”. V Karviné do haly STARS na setkání přišli kandidáti z listiny sdružení „Naše Karvinsko”, SNK ED a Soužití Petr Dyszkiewicz i Zbigniew Nieciąg a člen Výkonné rady Soužití, Josef Tobola. Setkání v Havířově, v Domě PZKO Bludovice, řídil člen Výkonné rady Soužití, Josef Pietrus. Redakci „Glosu Ludu” Zieleniec řekl: „Vzhledem k tomu, že spolu s Polskem jsme se stali členy Evropské unie, ten region nabývá na významu. Škoda jen, že samosprávy obou krajů (Moravskoslezský v ČR a Slezské vojvodství v Polsku) se nescházejí pravidelně, obdobně jako je tomu v případě samospráv obou Těšínu.

 

Kampania wyborcza Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty:

 

* Do 15.8.2006 r. (godz. 16:00) zgłoszono listy kandydackie w 25 miastach i gminach / Do 18.8.2006 (16:00 h) byly přihlášeny kandidátní listiny ve 25 městech a obcích.

* Do 20.9.2006 r. (godz. 16:00) Wspólnota delegowała członków rejonowych komisji wyborczych. / Do 20.9.2006 (16:00 h) Soužití delegovalo členy okrskových volebních komisí.

* We wtorek 26.10.2006 r. na obwodową konferencję prasową w wędryńskiej Czytelni, z udziałem kandydatów z Wędryni (Bogusław Raszka, Stanisław Samek, Bronisław Zawada, Bogdan Ondraszek, Marta Roszka), Trzyńca (Roman Suchanek, Tadeusz Toman), Czeskiego Cieszyna (Rudolf Moliński) i Kocobędza (Władysław Niedoba), przybył redaktor „Głosu Ludu” i redakcja programu trzeciego telewizji polskiej TVP3. Artykuł w „Głosie Ludu” ukazał się 30.10.2006 r. („Zdaniem B. Raszki, ludzie głosują na osobistości – Wspólnota w wyborach”). / V úterý 26.10.2006 na oblastní tiskovou konferenci ve Vendryni, za účastí kandidátů z Vendryně, Třince, Českého Těšína a Chotěbuze, se dostavil redaktor „Glosu Ludu” a redakce 3. programu polské televize TVP3. Článek v „Glosu Ludu” byl zveřejněn 30.10.2006.

* 26.9.2006 r. odbyło się spotkanie kandydatów w Trzyńcu (Dom PZKO Trzyniec-Stare Miasto), z udziałem liderów listy (Roman Suchanek, Izabela Frencl, Tadeusz Toman, Wiesław Sikora, Roman Klus) i większości kandydatów. W Trzyńcu aktywnie pracował sztab wyborczy. Lider listy współpracował z tygodnikiem „Horizont” – w gazecie ukazywały się przyczynki w ramach kampanii wszystkich partii wyborczych. / 26.9.2006 se konalo setkání kandidátů Soužití v Třinci (Dům PZKO Třinec-Staré Město), za účastí lídrů kandidátky a většiny kandidátů. V Třinci byl aktivní volební štáb. Lídr kandidátky spolupracoval s týdeníkem „Horizont” – zveřejňoval volební příspěvky v rámci kampaně všech volebních stran.

* 2.10.2006 r. odbyło się spotkanie z redaktor naczelną „Głosu Ludu” Beatą Schönwald, z udziałem wydawcy pisma, Kongresu Polaków (Józef Szymeczek), członka SNK ED (Rudolf Moliński) i Wspólnoty (Tadeusz Toman). Wydawca uzgodnił zamieszczanie materiałów przedwyborczych, w tym gratis, w nawiązaniu na podpisaną umowę (Kongres-PZKO-Wspólnota) o poparciu listy SNK ED i Wspólnoty. Zdaniem Ruchu, wydawca nie wywiązał się z umowy. / 2.10.2006 se konalo setkání s šéfredaktorkou „Glosu Ludu”, za účastí vydavatele novin, Kongresu Poláků a členů SNK ED a Soužití. Hnutí se domnívá, že vydavatel nedodržel smlouvu (Kongres Poláků-PZKO-Soužití) o podpoře kandidátů SNK ED a Soužití.

* 3.10.2006 r. odbył się mityng przedwyborczy w Wędryni, udział wziął Wiesław Sikora. / 3.10.2006 se konal předvolební mítink ve Vendryni.

* 7.10.2006 r. odbył się w Piotrowicach koło Karwiny, w ramach imprezy PZKO – strykówka, mityng przedwyborczy, udział wziął Tadeusz Toman. / 7.10.2006 se konal v Petrovicích u Karviné, v rámci besídky PZKO, předvolební mítink.

* W poniedzałek 9.10.2006 r. na obwodową konferencję prasową w Karwinie (Dom PZKO Karwina-Stare Miasto) z udziałem kandydatów z Karwiny (Zbigniew Nieciąg), Bogumina (Barbara Wachtarczyk), Lutyni Dolnej (Józef Toboła). Przybył pełnomocnik ze Stonawy Piotr Żabiński i sekretarz Rady Wykonawczej Tadeusz Toman. Redaktor Kwadransa radia ostrawskiego, Otylia Toboła, przeprowadziła rozmowę z Tadeuszem Tomanem, rozmowa była wyemitowana na antenie, jej skrót zamieszczono w „Głosie Ludu” (14.10.2006 r. - „Polacy mają szansę”). / Oblastní tiskové konference v Karviné, za účastí kandidátů z Karviné, Dolní Lutyně a Bohumína, zmocněnce ze Stonavy a tajemníka Výkonné rady, se zúčastnila polská redakce ostravského rozhlasu.

* 12.10.2006 r. odbył się w Olbrachcicach mityng przedwyborczy z udziałem Polaków z wszystkich list, udział wziął Władysław Niedoba. / 12.10.2006 se konal v Albrechticích předvolební mítink, za účasti kandidátů-Poláků ze všech listin.

* W czwartek 12.10.2006 r. obwodowa konferencja prasowa w Jabłonkowie (Dom PZKO) odbyła się bez udziału prasy. Przybyli kandydaci z Jabłonkowa (inż. Jan Ryłko, Władysław Drong) i Łomnej Dolnej (Franciszek Filipek). Media czeskojęzyczne kampania Wspólnoty prawdopodobnie nie interesuje. / Oblastní tisková konference v Jablunkově (Dům PZKO) se konala bez účastí tisku. Přišli kandidáti z Jablunkova a Dolní Lomné. Většinová českojazyčná média kampaň Soužití zřejmě nezajímá .

 

Do kampanii wyborczej Wspólnoty powrócimy w ostatnim tegorocznym, grudniowym numerze „Wiadomości”. Opublikujemy wyniki wyborów. / Předvolební kampaní Soužití se budeme věnovat také v posledním letošním, prosincovém čísle „Zpráv”. Zveřejníme výsledky voleb.

 

Účast Politického hnutí Coexistentia-Soužití na výstavě Evropského parlamentu v Bruselu

 

V září 2006 r. se v bruselském sídle Evropského parlamentu konala výstava dokumentů věnována deportaci Maďarů z jihu Slovenska do českého pohraničí. Výstavu od názvem „Již nikdy znovu 1945-1948“ uspořádala frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů Evropského parlamentu, a jejími hlavními organizátory byli europoslanci ze Slovenska, Árpád Duka-Zólyomi a Edit Bauer (za Stranu maďarské koalice), a z Maďarska Péter Olajos (za Maďarské demokratické fórum). Na vernisáž byl pozván jako jediný zástupce Maďarů žijících v České republice PhDr. Ladislav Kocsis, předseda politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżittja. Tato volba byla zdůvodněna tím, že toto Hnutí je jediná organizace v ČR, která zastupuje a hájí zájmy Maďarů v zemi. Pocta, které se dostalo našemu Hnutí, byla umocněna tím, že jedním ze tři aktéru vernisáže byl náš zástupce – vedle předsedkyně Maďarského demokratického fóra a poslankyně Parlamentu MR Ibolya Dávid, která výstavu otevřela, a poslance EP, Pétera Olajose, jenž měl zahajovací projev, druhý slavnostní projev přednesl předseda Coexistentie. Dr. Kocsis ve svém projevu, předneseném v angličtině před stovkou europoslanců a dalších hostů, zdůraznil, že nelítostné zavlečení 44 tisíc Maďarů na nucené práce před šedesátí lety se provádělo na základě Benešových dekretů, jež byly založeny na antidemokratickém principu kolektivní viny. V této souvislosti vyzvedl jako statečný státnický čin omluvu tehdejšího premiéra, Jiřího Paroubka, za toto bezpráví a příkoří, kterou učinil v dopise ze dne 3. letna t. r., adresovaném právě našemu Hnutí (celý text dopisu byl otištěn v čísle 2/2006 „Wiadomości”). Pobyt předsedy Hnutí v Bruselu byl využit, vedle vystoupení na půdě Evropského parlamentu, také k osobním jednáním s europoslanci (kromě zmíněných i s dalšími, jako např. se Schöpflinem z Velké Británie, se Szájerem za FIDESZ z Maďarské republiky), k navázání kontaktů se zástupci Evropského výboru pro ochranu lidských práv, s čelními představiteli zahraničních Maďarů, jako s biskupem László Tökésem z Rumunska, dále s novináři, s televizním štábem, s Dr. Fehérem, ředitelem maďarského regionálního muzea v Komárně, které dodalo exponáty výstavy, atd. Všichni se zajímali o činnost našeho Hnutí. Lze konstatovat, že celá akce byla velmi užitečná a přispěla ke zvýšení prestiže Coexistentie, čemuž napomohlo i psaní tisku, hlavně v MR a na Slovensku, a také přímé televizní vysílání projevu předsedy hnutí na vernisáži, které níže uvádíme.

 

Projev dr. Ladislava Kocsise, předsedy politického hnutí Coexistentia v ČR, při zahájení výstavy frakce ELS-ED Evropského parlamentu k 60. výročí deportace Maďarů do českého pohraničí (Brusel, 12.9.2006)

 

    Vážené Poslankyně a Vážení Poslanci Evropského parlamentu, Dámy a Pánové, je pro mne velkou cti, že se mohu zúčastnit zahájení této výstavy frakce Lidové strany-Evropských demokratů a pozdravit Vás jménem Maďarů žijících v České republice, o jejichž utrpeních před šedesáti lety svědčí zde vystavené dokumenty, Zároveň bych chtěl tlumočit pozdravy též od Politického hnutí Coexistentia-Soužití, jež již 16 let prosazuje práva národních menšin v České republice, k nimž patří i patnáctitisícová komunita Maďarů.

    Dovolte mi prosím, abych nyní vyslovil za naše Hnutí několik myšlenek, jež s touto výstavou souvisí.

   Předně bych chtěl poznamenat, že jen menší část současné maďarské národní menšiny tvoří bývalé obětí deportací po skončení druhé světové války a jejich potomci. Většina z nás sem přišla z jižního Slovenska v posledních desetiletích dobrovolně, hlavně na studia a za prací, za lepší živobytí, a pak už zde zůstala natrvalo. Našli jsme zde druhý domov a žijeme spokojeně spolu většinovým českým obyvatelstvem. Tolerantní soužití je umocněno i národnostně smíšenými manželstvími, takže naše loajalita vůčí České republice, jakožto naší společné vlasti, tak vychází z přirozeného a upřímného cítění k ní samotné i ke svým českým spoluobčanům.

    Tato loajalita nám však nebrání tomu, abychom se snažili o uchování naší národní identity a s respektem pohlíželi na svou národní minulost.

    Mnozí z nás mají ještě v živé paměti deportace, nelítostné zavlečení na 44 tisíc Maďarů z jižního Slovenska na nucené práce do Čech před šedesátí lety. Dělo se to na základě prezidentských dekretů založených na antidemokratickém principu kolektivní viny, jež tvrdě postihovaly nejen provinilce, ale i nevinné občany, Právě proto si tak vysoce vážíme skutečnost, že 3. ledna tohoto roku tehdejší předseda vlády České republiky, pan Jiří Paroubek, ve svém dopise adresovaném našemu Hnutí zdůraznil, že mu osudy tisíců občanů, kteří byli po druhé světové válce postiženi bezprávím, nejsou v žádném případě lhostejné. Jak uvedl, týká se to zvláště i bývalých československých občanů – příslušníků maďarské národnosti, kteří byli v letech 1946-1947 násilně přesídlení z jižního Slovenska do pohraničí českých zemí na nucené práce. Tohoto politického gesta si velmi vážíme, i když nesměřuje k materiálnímu odškodnění postižených osob. Čekali jsme na něj marně celá desetiletí. Tento statečný státnický čin byl učiněn v době, kdy ještě česká společnost – přes členství v Evropské unií – není zcela připravena k tak zásadnímu přehodnocení své nedávné minulosti.

    Chtěl bych však vyjádřit přesvědčení, že tato výstava přispěje k utváření se příznivých podmínek pro definitivní uzavření těchto stinných stránek společných česko-maďarských dějin, což ve svých důsledcích povede nejen k uspokojivému vyrovnání se s minulostí, ale i k dalšímu upevnění přátelských vztahů našich národů a národností.

    Organizátorům výstavy upřímně děkuji za vskutku záslužnou práci a Vám, vážené Dámy a vážení Pánové, děkuji za milou pozornost.

 

WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA W WYBORACH KOMUNALNYCH 20-21.10.2006 R.

 

O mandaty w przedstawicielstwie miast i gmin w Województwie Morawsko-Śląskim ubiega się w październikowych wyborach komunalnych łącznie 373 kandydatów wysuniętych przez ruch polityczny Wspólnota. Jest to nieznacznie mniej niż przed czterema laty, a wtedy za Wspólnotę kandydowało 388 kandydatów. Na listach Wspólnoty w 20 miastach lub gminach (Rychwałd, Lutynia Dolna, Piotrowice koło Karwiny, Stonawa, Olbrachcice, Sucha Górna, Kocobędz, Ropica, Trzanowice, Trzyniec, Wędrynia, Nydek, Koszarzyska, Milików, Gródek, Nawsie, Jabłonków, Piosek, Bukowiec, Łomna Dolna) i stowarzyszenia Wspólnoty z kandydatami niezależnymi w jednej gminie (Cierlicko) kandyduje razem 300 kandydatów, z tego jest 10 kandydatów niezależnych. Członkami Ruchu jest 51 kandydatów. Na listach koalicyjnych w 4 miastach (Karwina, Hawierzów, Czeski Cieszyn i Bogumin) jest zamieszczonych 73 kandydatów wysuniętych przez Wspólnotę, a 3 kandydaci są członkami Ruchu. W Karwinie była zgłoszona lista stowarzyszenia wyborczego „Naše Karvinsko“ z SNK ED i COEX, a w Hawierzowie, Czeskim Cieszynie i Boguminie lista koalicyjna SNK ED i COEX. W poprzednich wyborach jedyna lista koalicyjna, w skład której weszła Wspólnota, była zgłoszona w Cierlicku.

 

RYCHWAŁD (15) – COEX,

przedstawicielstwo miejskie, 15 kandydatów

 

1) Doc. RNDr Tadeusz Siwek, CSc., 52 lat, geograf, 2) inż. Władysław Rusek, 53, ekonomista, 3) inż. Bogdan Gawlas, 34, informatyk, 4) inż. Halina Ganczarczyk, 51, ekonomistka, 5) mgr. Monika Mulek, 33, nauczyciel akademicki, 6) Roman Cader, 34, pedagog, 7) Barbara Gryga, 55, pielęgniarka, 8) Maria Pszczółka, 61, emerytka, 9) Roman Kula, 37, technik, 10) Anna Cader, 59, emerytka, 11) Helena Hrnčíř, 67, emerytka, 12) Halina Uher, 69, emerytka, 13) Jan Szkandera, 62, emeryt, 14) Libusza Biber, 71, emerytka, 15) Stanisława Kucharczyk, 61, emerytka.

 

BOGUMIN (23) – koalicja COEX + SNK ED,

przedstawicielstwo miejskie, 23 kandydatów (kandydaci COEX podkreśleni)

 

1) Barbara Wachtarczyk, 39 lat, sekretarka, Stary Bogumin, 2) inż. Bogusław Czapek, 51, technik, Skrzeczoń, 3) MVDr Leszek Król, 46, menadżer, 3) inż. Henryk Michalski, 54, technik, Zabłocie, 4) inż. Cecylia Marcol, 53, ekonomistka, Stary Bogumin, 5) Danuta Oboza, 44, w domu, Nowy Bogumin, 7) Irena Harabiš, 41, ekonomistka, Skrzeczoń, 8) mgr. Marek Bittmar, 31, nauczyciel, Nowy Bogumin, 9) Danuta Guziur, 47, księgowa, Skrzeczoń, 10) inż. Irena Kuder, 47, ekonomistka, Nowy Bogumin, 11) Jerzy Mikula, 50, technik, Szonychel, 12) Jolanta Strządała, 40, robotnica, Zabłocie, 13) Bronisław Sebera, 54, robotnik, Skrzeczoń, 14) Halina Szeliga, 49, technik, Skrzeczoń, 15) Leszek Brzeźniak, 34, technik, Szonychel, 16) Czesław Bugdol, 59, robotnik, Skrzeczoń, 17) Ewa Vajda, 54, dyspozytor, Zabłocie, 18) Bronisław Waluszczyk, 47, strażak, Szonychel, 19) Tomasz Harabiš, 51, robotnik, Skrzeczoń, 20) Daniel Marcol, 24, student, Stary Bogumin, 21) Gerhard Brzeźniak, 64, emeryt, Szonychel, 22) Svatopluk Oboza, 60, emeryt, Nowy Bogumin, 23) Benedykt Hanak, 82, emeryt, Skrzeczoń.

 

LUTYNIA DOLNA (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) inż. Józef Tobola, 54 lat, przedsiębiorca, COEX, Wierzniowice, 2) mgr. Jan Czapek, 27, prawnik, Lutynia Dolna, 3) inż. Czesław Gałuszka, 43, handlowiec, Lutynia Dolna, 4) Bolesław Sosna, 54, przedsiębiorca, Lutynia Dolna, 5) Radomir Sztwiertnia, 23, student, Lutynia Dolna, 6) Zofia Chorzempa, 52, przedsiębiorca, Wierzniowice, 7) Józef Kubatko, 58, maszynista, Wierzniowice, 8) Robert Balcarek, 23, tokarz, Wierzniowice, 9) inż. Józef Zuczek, 43, urzędnik bankowy, Lutynia Dolna, 10) Anna Šertlerowa, 44, urzędniczka, Lutynia Dolna, 11) mgr. Maja Tobola, 25, menadżer marketingu, Wierzniowice, 12) Irena Hila, 57, pielęgniarka, Lutynia Dolna, 13) Elżbieta Kania, DiS, 26, energoterapeutka, Lutynia Dolna, 14) Rudolf Niedźwiedź, 64, emeryt, Lutynia Dolna, 15) Anna Sztwiertnia, 52, bibliotekarka, Lutynia Dolna.

 

PIOTROWICE KOŁO KARWINY (21) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 21 kandydatów

 

1) inż. Stanisław Konkolski, 50 lat, dyrektor, Piotrowice koło Karwiny, 2) mgr. inż. Jadwiga Karolczyk, 50, kierownik działu zbytu, COEX, Piotrowice koło Karwiny, obywatel RP, 3) Władysław Sztula, 56, tokarz, COEX, Piotrowice koło Karwiny, 4) Zbigniew Węglarzy, 60, emeryt, COEX, Marklowice Dolne, 5) inż. Zdzisław Mikula, 51, handlowiec, Piotrowice koło Karwiny, 6) mgr. Helena Michalska, 30, aptekarka, Piotrowice koło Karwiny, 7) Alojzy Adamcki, 56, górnik, Marklowice Dolne, 8) inż. Jerzy Wacławik, 47, technik, Piotrowice koło Karwiny, 9) mgr. Maria Feichtinger, 45, nauczyciel szkoły średniej, Piersna, 10) Piotr Kondziołka, 53, przedsiębiorca, Zawada, 11) MUDr Marian Wierzgoń, 43, lekarz, Piotrowice koło Karwiny, 12) inż. Pawlina Raszyk, 38, informatyk, Piotrowice koło Karwiny, 13) inż. Kazimierz Faja, 45, rolnik, Zawada, 14) Franciszek Gabzdyl, 66, emeryt, Marklowice Dolne, 15) Stanisława Sajdok, 49, pielęgniarka, Piotrowice koło Karwiny, 16) Daniel Nytra, 22, student, Marklowice Dolne, 17) Stefan Piechaczek, 50, przedsiębiorca, Zawada, 18) Wanda Michalska, 48, pielęgniarka, Piotrowice koło Karwiny, 19) Roman Krajča, 22, student, Marklowice Dolne, 20) Zbigniew Mencner, 40, bezrobotny, Piotrowice koło Karwiny, 21) Ewa Żywczok, 68, emerytka, Marklowice Dokle.

 

KARWINA (41) – koalicja „Naše Karvinsko“ + COEX + SNK ED,

przedstawicielstwo miejskie, 41 kandydatów (KN = kandydat niezależny, kandydaci COEX podkreśleni)

 

1) mgr. Petr Dyszkiewicz, 44 lat, zarządca społki, KN, 2) mgr. Martin Bandor, 43, zastępca dyrektora szkoły, KN, 3) inż. Zbigniew Nieciąg, 38, menadżer, Karwina-Granice, 4) inż. Aleš Zbožínek, 35, dyrektor d.s. strategii i stosunków zewnętrznych, KN, 5) mgr. Wiesław Farana, 43, nauczyciel szkoły średniej, Karwina-Stare-Miasto, 6) Lubomír Laban, 38, przedsiębiorca, KN, 7) Eugeniusz Matuszyński, 63, emeryt, Karwina-Nowe Miasto, 8) Radim Slíva, 31, urzędnik bankowy, KN, 9) inż. Pavel Šrámek, 45, przedsiębiorca, KN, 10) Józef Chmiel, 69, emeryt, Karwina-Darków, 11) Jaroslav Hudeček, 55, trener, KN, 12) Zbyněk Škarka, 49, nauczyciel szkoły jazdy, technik urządzeń wydobywczych, KN, 13) Silvie Škulavíková , 62, emerytka, Karwina-Stare Miasto, 14) inż. Jan Wachtarczyk, 47, dyrektor spółki, KN, 15) mgr. Eva Haklová, 51, nauczycielka szkoły podstawowej, KN, 16) MUDr Krystyna Jonszta, 53, lekarz, KN,  17) inż. Roman Sznapka, 46, przedsiębiorca, Karwina-Stare Miasto, 18) Pavel Vaněk, 50, przedsiębiorca, KN, 19) Zdenek Sartoris, 50, przedsiębiorca, KN, 20) Bogdan Wierzgoń, 37, radiolog-laborant, Karwina-Granice, 21) Dalibor Potůček, 48, rencista, KN, 22) Daniel Golasowski, 36, dyrektor spółki, KN, 23) mgr. Danuta Ondruch, 68, emerytka, Karwina-Raj, 24) Lumír Novák, 42, ślusarz, KN, 25) Luboš Vašut, 43, urzędnik, KN, 26) Jan Duda, 45, stolarz, Karwina-Łąki, 26) Libor Szrajber, 45, przedsiębiorca, KN, 28) Ondřej Raszyk, 23, kierownik zmiany, KN, 29) inż. Stanisław Fierla, 55, technik, Karwina-Nowe Miasto, 30) Tomáš Duda, 21, operator maszyn drukarskich, KN, 31) Vladimír Šobra, 42, przedsiębiorca, KN, 32) Wiesław Mucha, 45, przedsiębiorca, Karwina-Mizerów, 33) Eva Dudzik, 26 studentka, KN, 34) Tomáš Klubal, 28, menadżer, KN, 35) Artur Koch, 54, technik, Karwina-Kopalnie, 36) Lubomír Pazdera, 41, ślusarz dołowy, KN, 37) Soňa Muchowa, 43, w domu, Karwina-Mizerów, 38) inż. Jindřich Lemel, 45, technik dołowy, KN, 39)  inż. Jerzy Stala, 63, emeryt, COEX, Karwina-Nowe Miasto, 40) PaedDr Józef Wierzgoń, 72, emeryt, Karwina-Nowe Miasto, 41) inż. Jan Sznapka, 75, emeryt, COEX, Karwina-Stare Miasto.

 

STONAWA (7) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 9 kandydatów

 

1) inż. Ryszard Polednik, 42 lat, technik inspekcyjny, COEX, 2) Marian Böhm, 37, technik dołowy, 3) Zbigniew Wróbel, 41, technik dołowy, 4) Věra Siudowa, 43, pracownik administracji, 5) Jerzy Pękała, 40, górnik, 6) Anna Żebrákowa, 29, kucharka, 7) Marcin Cyroń, 37, maszynista, 8) Soňa Chrienowa, 42, przedszkolanka, 9) Emilie Lačíkowa, 55, emerytka.

 

OLBRACHCICE (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) MUDr Stanisław Kowalski, 43 lat, stomatolog, COEX, 2) Helena Bubik, 54, urzędniczka, COEX, 3) inż. Aleksander Jeżowicz, 40, technik, COEX, 4) Bronisław Burek, 41, urzędnik, 5) Brunon Milerski, 69, emeryt, 6) Zbigniew Palowski, 44, mistrz, 7) Edward Zaleski, 67, emeryt, COEX, 8) Robert Werner, 38, ratowniik dołowy, 9) Józef Grzegorz, 61, emeryt, 10) Włodzimierz Hubka, 47, murarz, 11) Maria Witoszek, 61, emerytka, 12) inż. Gustaw Guńka, 45, technik, 13) Alfred Pulcer, 65, emeryt, 14) Bc. Stanisław Kupka, 23, student, 15) Bronisław Palowski, 75, emeryt.

 

SUCHA GÓRNA (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) JUDr Eugeniusz Kiedroń, 69 lat, emeryt, COEX, 2) inż. Henryk Funiok, 42, technik, COEX, 3) Otmar Robosz, 47, konsultant, COEX, 4) Beata Zydek, 18, studentka, 5) mgr. Maria Małysz, 53, nauczycielka, 6) Danuta Halatowa, 48, urzędniczka, COEX, 7) Tadeusz Staniowski, 61, emeryt, 8) Martin Krnáč, 71, emeryt, 9) Aurelie Gamrotowa, 63, emerytka, 10) Leszek Zydek, 42, górnik, COEX, 11) Jerzy Kwiczala, 42, elektryk dołowy, 12) Anna Sztalmach, 66, emerytka, COEX, 13) Halina Chlebik, 51, urzędniczka, 14) Władysław Siuda, 70, emeryt, 15) Bruno Drong, 49, ślusarz.

 

HAWIERZÓW (43) – koalicja COEX + SNK ED,

przedstawicielstwo miejskie, 43 kandydatów (kandydaci COEX podkreśleni)

 

1) Marian Chudý, 41 lat, ślusarz dołowy, Sucha Średnia, 2) inż. Jaromír Gajdáček, 47, dyrektor Związku Ubezpieczalni Zdrowotnych, Sucha Średnia, 3) Włodzimierz Przeczek, 46, technik, Szumbark, 4) Danuta Kula, 47, nauczycielka, Hawierzów-Miasto, 5) Bolesław Bystroń, 51, technik dołowy, Hawierzów-Miasto, 6) Romana Panáčová, 27, pracownik administracji, Sucha Średnia, 7) Halina Klimsza, 53, księgowa, Żywocice, 8) Václav Miklas, 46, ślusarz dołowy, Szumbark, 9) Anna Staś, 63, emerytka, Błędowice, 10) inż. Adolf Chodura, 69, emeryt, Żywocice, 11) Alena Macurová, 57, emerytka, Sucha Średnia, 12) Luboš Brůna, 43, pracownik administracji państwowej, Sucha Średnia, 13) inż. Paweł Gąsiorek, 53, technolog, Szumbark, 14) Marcela Košťálová, 45, ekspedientka, Sucha Średnia, 15) Bc. Marek Bystroń, 28, planista, Błędowice, 16) inż. Leoš Chwistek, 47, doradca dyrektora techniczngo, Hawierzów-Miasto, 17) inż. Stanisław Kołorz, 50, menadżer, Datynie Dolne, 18) Bohdana Stalmachová, 36, ekspedientka, Sucha Średnia, 19) Adolf Chmiel, 65, emeryt, Błędowice, 20) Vlastimil Tržický, 44, handlowiec, Sucha Średnia, 21) Jan Michalik, 37, technik, Błędowice, 22) Oldřich Přikryl, 47, przedsiębiorca, Sucha Średnia, 23) Tomasz Przeczek, 21, ekspedient, Szumbark, 24) Jaroslava Picková, 55, pracownik administracji, Hawierzów-Miasto, 25) Karol Jasiok, 53, handlowiec, Podlesie, 26) Kamil Jonšta, 37, elektryk dołowy, Hawierzów-Miasto, 27) Lidia Nowak, 63, emerytka, Podlesie, 28) Jiří Trombik, 41, przedsiębiorca, Sucha Średnia, 29) inż. Marian Drózd, 33, programator, Szumbark, 30) Zuzana Gajdáčková, 22, studentka, Sucha Średnia, 31)  mgr. Oswald Siwek, 71, emeryt, Hawierzów-Miasto, 32) Ludmila Bierská, 52, dyrektor szkoły pływania, Sucha Średnia, 33) Roman Siwek, 41, technik, Hawierzów-Miasto, 34) Martina Tržická, 32, przedsiębiorca, Sucha Średnia, 35) inż. Otakar Kołorz, 42, technik, Datynie Dolne, 36) mgr. Małgorzata Kwapilowa, 43, nauczycielka, Hawierzów-Miasto, 37) inż. Władysław Kotula, 56, inspektor dołowy, Błędowice, 38) Ryszard Woźniak, 52, ślusarz, Hawierzów-Miasto, 39) inż. Józef Kożusznik, 49, technik, Hawierzów-Miasto, 40) Roman Kotula, 28, technik BHP, Podlesie, 41) inż. Ryszard Danel, 42, menadżer, Błędowice, 42) inż. Jan Grudziński, 37, projektant, Błędowice, 43) Józef Radecki, 57, robotnik, Błędowice.

 

CIERLICKO (15) – COEX + KN,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów (KN = kandydat niezależny)

 

1) mgr. Barbara David, 43 lat, dyrektor szkoły, Cierlicko Górne, 2) Tadeusz Parzyk, 55, technik rewizyjny-emeryt, Cierlicko Górne, 3) inż. Tadeusz Smugała, 39, przedsiębiorca, Cierlicko Górne, KN, 4) mgr. Jadwiga Sperling, 67, emerytka, Cierlicko Górne, 5) inż. Antoni Polak, 52, inżynier górniczy, Cierlicko Górne, KN, 6) Zofia Włosok, 52, nauczycielka, Cierlicko Górne, KN, 7) Marta Legerska, 46, przedsiębiorca, Cierlicko Górne, KN, 8) Damian Czudek, 22, student, Grodziszcz, KN, 9) Irena Onderek, 64, emerytka, Cierlicko Górne, KN, 10) Irena Polak, 23, studentka, Cierlicko Górne, KN, 11) Pawlina Holajnowa, 36, przedsiębiorca, Cierlicko Górne, KN, 12) Andrzej Štirba, 33, kierownik ekspedycji, Cierlicko Górne, KN, 13) Władysław Mikula, 58, emeryt, Cierlicko Górne, KN, 14) Anna Franek, 55, technik, Grodziszcz, 15) Dawid Heczko, 33, kierownik ekspedycji, Cierlicko Górne, KN,

 

KOCOBĘDZ (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) inż. Bronisław Mrózek, 39 lat, technik, 2) inż. Bogdan Farnik, 36, konstruktor, COEX, 3) Jan Franek, 55, dyspozytor, COEX, 4) Roman Buława, 38, mechanik maszyn górniczych, COEX, 5) Władysław Niedoba, 56, elektryk, COEX, 6) inż. Tadeusz Szweda, 58, nauczyciel akademicki, 7) Marek Bury, 30, technik samochodowy, COEX, 8) MVDr Stanisław Kabot, 52, weterynarz, 9) Zbigniew Wania, 42, operator, COEX, 10) Bc. Michał Branny, 23, student, COEX, 11) Zofia Mitura, 48, robotnica, 12) Stanisław Bittner, 43, ślusarz, COEX, 13) Halina Tomanek, 55, księgowa, 14) Danuta Sachowa, 63, emerytka, 15) Danuta Wacławik, 52, przedszkolanka, COEX.

 

CZESKI CIESZYN (27) – koalicja COEX + SNK ED,

przedstawicielstwo miejskie, 27 kandydatów (kandydaci COEX podkreśleni)

 

1) mgr. Rudolf Moliński, 61 lat, reżyser, Czeski Cieszyn, 2) Dariusz Branny, 27, student, Czeski Cieszyn, 3) Monika Kovářová, 33, pracownik socjalny, Czeski Cieszyn, 4) Werner Peters, 34, dyrektor spółki, Czeski Cieszyn, 5) inż. Andrzej Krumnikl, 56, przedsiębiorca, Czeski Cieszyn, 6) MUDr Leo Frydrych, 66, lekarz, Czeski Cieszyn, 7) inż. Halina Twardzik, 51, ekonomistka, Czeski Cieszyn, 8) Petr Podola, 34, przedsiębiorca, członek NEZ DEM, Czeski Cieszyn, 9) Jana Bekusová, 55, kierowniczka sklepu, Czeski Cieszyn, 10) inż. Kazimierz Kokotek, 42, technik, Mistrzowice, 11) Martin Klega, 31, przedsiębiorca, Stanisławice, 12) mgr. Jan Cieślar, 55, pastor ewangelicki, członek UD-DEU, Czeski Cieszyn, 13) Bronisław Walicki, 72, emeryt, Czeski Cieszyn, 14) Pawełka Niedoba, 63, dyrektor teatru lalek „Bajka”, Czeski Cieszyn, 15) Eva Macháčková, 31, optyk, Czeski Cieszyn, 16) Anna Piszkiwicz, 56, księgowa, Czeski Cieszyn, 17) Małgorzata Rakowska, 57, dyrektor szkoły, Czeski Cieszyn, 18) Kateřina Kallusová, 25, księgowa, Czeski Cieszyn, 19) Romana Cywková, 34, księgowa, Czeski Cieszyn, 20) Renata Kisza, 39, księgowa, Czeski Cieszyn, 21) Petr Kotula, 59, emeryt, Czeski Cieszyn, 22) Bronisław Postuvka, 55, kierowca, Stanisławice, 23) inż. Halina Sikora, 49, bibliotekarka, Czeski Cieszyn, 24) Petra Cywková, 27, sekretarka, Czeski Cieszyn, 25) inż. Tomasz Bonek, 29, technik, Czeski Cieszyn, 26) Janina Glac, 38, księgowa, Stanisławice, 27) Roman Folwarczny, 46, technik, Mosty.

 

ROPICA (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 12 kandydatów

 

1) Paweł Wania, 45 lat, technik, COEX, 2) Tadeusz Kotas, 49, elektryk, 3) inż. Alojzy Chlebik, 61, ekonomista, 4) Roman Szuścik, 29, dyrektor ds. handlu, 5) Alojzy Stonawski, 57, robotnik, 6) Václav Martiniak, 31, kierownik ds. zaopatrzenia, 7) Janina Kędziora, 45, pielęgniarka, 8) mgr. Danuta Adamus, 42, nauczycielka szkoły średniej, 9) Jan Josiek, 49, dźwigowy, 10) Monika Galandžárowa, 30, ekonomistka, 11) Jerzy Holenka, 45, robotnik, 12) Radoslav Kincel, 39, robotnik.

 

TRZANOWICE (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) Dorota Uherek, 31 lat, fakturantka, 2) mgr. Beata Nowok, 30, nauczycielka, 3) Ryszard Jochymek, 29, technik, COEX, 4) Daniel Recman, 35, przedsiębiorca, COEX, 5) Iwan Hanzel, 43, magazynier, 6) Barbara Smilowska, 36, pielęgniarka, 7) Barbara Filipcowa, 55, kierownik kuchni, COEX, 8) Elżbieta Rylko, 42, asystent pedagoga, COEX, 9) Marek Jochymek, 31, technik, COEX, 10) Zbyszek Filipiec, 43, przedsiębiorca, 11) Ludwik Kula, 76, emeryt, 12) Helena Recman, 58, pielęgniarka, 13) Otto Jaworek, 62, emeryt, 14) mgr. Halina Filipiec, 48, mikrobiolog, 15) inż. Edward Janczyk, 75, emeryt, COEX.

 

TRZYNIEC (33) – COEX,

przedstawicielstwo miejskie, 33 kandydatów

 

1) inż. Roman Suchanek, 64 lat, emeryt, Łyżbice, 2) MUDr Izabela Frenclowa, 45, lekarz-okulista, Końska, 3) inż. Tadeusz Toman, 47, elektrotechnik, Końska, COEX, 4) inż. Wiesław Sikora, 60, wiceprezes Ruchu, Leszna Dolna, COEX, 5) Karol Madzia, 54, przedsiębiorca, Oldrzychowice, COEX, 6) inż. Rudolf Klus, 47, przedsiębiorca, Łyżbice, 7) Maria Przywara, 51, przedszkolanka, 8) inż. Jarosław Miczek, 53, kierownik działu, Łyżbice, 9) inż. Bronisław Dudys, 62, technik, Kanada, 10) mgr. Władysław Kubień, 42, nauczyciel szkoły średniej, Osówki, 11) Bc. Andrzej Suchanek, 29, programator, Łyżbice, 12) Henryk Szlaur, 43, przedsiębiorca, Oldrzychowice, 13) inż. Barbara Buława, 40, przedsiębiorca, Stare Miasto, 14) Jan Kaleta, 43, przedsiębiorca, Guty, 15) Stanisław Sikora, 58, technik, Niebory, 16) mgr. Grażyna Sucha, 39, nauczyciel szkoły średniej, Końska, 17) Halina Szczotka, 28, w domu, Łyżbice, 18) inż. Jan Huczała, 61, przedsiębiorca, Łyżbice, 21) inż. Stanisław Wawrosz, 58, technik, Stare Miasto, 22) Danuta Sabela, 46, przedszkolanka, Guty, 23) mgr. Marian Stefek, 32, historyk, Łyżbice, 24) Czesław Heczko, 44, robotnik, Karpętna, 25) Zdzisław Wania, 60, emeryt, Stare Miasto, 25) JUDr Władysław Walek, 50, przedsiębiorca, Tyra, 26) Bronisława Pindor, 44, laborantka, Leszna Dolna, 28) Lukáš Urbanec, 24, student, Łyżbice, 29) inż. Tadeusz Kornuta, 69, emeryt, COEX, 30) inż. Wilhelm Zmełty, 69, emeryt, Oldrzychowice, 31) Stanisław Broda, 58, kierowca, Tyra, 32) Jan Branny, 66, emeryt, Łyżbice, 33) inż. Stanisław Przyhoda, 83, emeryt, Stare Miasto.

 

WĘDRYNIA (17) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 17 kandydatów

 

1) Bogusław Raszka, 47 lat, elektryk, COEX, 2) Stanisław Samek, 59, ekonomista, 3) inż. Bronisław Zawada, 58, technik, 4) inż. Jerzy Macura, 58, technik, 5) Bohdan Ondraszek, 44, mistrz, 6) mgr. Marta Roszka, 59, nauczycielka, 7) Janusz Ondraszek, 40, mistrz, 8) inż. Marek Łakota, 39, przedsiębiorca, 9) Rudolf Kaszper, 57, emeryt, 8) Krystyna Matloch, 58, emerytka, 11) inż. Jan Szpyrc, 41, technik, 12) mgr. Renata Gąsiorowska, 33, nauczycielka, 13) inż. Bogdan Iwanuszek, 31, kierownik budów, 14) Bronisława Cieńciałowa, 59, emerytka, 15) Irena Broda, 49, referentka, 16) inż. Bogusław Konieczny, 57, przedsiębiorca, COEX, 17) Juliusz Filipek, 64, emeryt.

 

NYDEK (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) mgr. Józef Szymeczek, 32 lat, historyk, 2) Jan Szturc, 63, emeryt, 3) inż. Michał Milerski, Ph.D., 38, pracownik naukowy, 4) mgr. Halina Burgott, 54, nauczycielka, 5) Stanisław Szturc, 50, przedsiębiorca, 6) mgr. Barbara Byrtus, 36, aptekarka, 7) Emilia Raszka, 51, urzędniczka, 8) Władysław Martynek, 37, kolejarz, 9) mgr. Marta Martynek, 25, nauczycielka, 10) Beata Cieślar, 32, kelnerka, 11) inż. Beata Suszka, 25, ekonomistka, 12) Danuta Bruk, 53, ekspedientka, 13) Emilia Martynek, 64, emerytka, 14) Helena Sodzawiczna, 59, emerytka, 15) Jan Pustówka, 48, robotnik.

 

KOSZARZYSKA (7) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 3 kandydaci

 

1) Adam Sikora, 39 lat, emeryt, COEX, 2) Bronisława Walczak, 43, tercjanka, 3) Alina Kożdoń, 37, księgowa.

 

MILIKÓW (13) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 13 kandydatów

 

1) Czesław Heczko, 42 lat, maszynista, 2) inż. Karol Klimek, CSc., MBA, 45, menadżer, 3) inż. Józef Wacławek, 44, projekant, 4) inż. Jan Sikora, 45, technik, COEX, 5) Anna Cieślar, 45, nauczycielka, 6) Kazimierz Sikora, 44, elektryk, 7) Stanisław Kantor, 59, kierowca, 8) Ewa Kawulok, 46, pielęgniarka, 9) Józef Mazur, 45, urzędnik, 10) Bogdan Ćmiel, 36, przedsiębiorca, 11) Władysław Nieslanik, 40, ślusarz, 12) Ewa Wojnar, 39, ekspedientka, 13) Ryszard Staszowski, 33, rolnik.

 

GRÓDEK (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) Paweł Pilch, 46 lat, zawiadowca, COEX, 2) inż. Danuta Cieślar, 49, ekonomistka, 3) inż. Stanisław Wolny, 49, technik, 4) MVDr Roman Polok, 34, weterynarz, 5) Stanisław Kantor, 59, kierowca, COEX, 6) inż. Gustaw Hofierka, 47, technik, 7) Robert Drong, 34, mechanik, 8) Anna Sztefek, 46, ekspedientka, 9) Bogusław Czudek, 46, przedsiębiorca, 10) Jan Cieślar, 49, elektryk, 11) Roman Pilch, 43, ślusarz, 12) inż. Jan Raszka, 54, technik, 13) Monika Martynek, 32, księgowa, 14) Libusza Kantor, 37, przedsiębiorca, 15) Rudolf Cieślar, 62, emeryt.

 

NAWSIE (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) Marian Waszut, 34 lat, elektromechanik, 2) inż. Paweł Pyszko, 48, dyrektor spółki, 3) Władysław Heczko, 50, robotnik, 4) Stanisław Lisztwan, 55, przedsiębiorca, 5) Beata Tacina, 36, asystent, 6) MUDr Władysław Trombik, 49, lekarz, 7) mgr. Bogdan Hajduk, 35, adwokat, 8) Barbara Heczko, 42, wychowawczyni, 9) Józef Bocek, 43, elektromechanik, 10) mgr. Krystyna Pyszko, 48, nauczycielka, 11) Halina Krenżelok, 42, księgowa, 12) Jan Czudek, 36, elektryk, 13) inż. Beata Dywor, 29, kierowniczka poczty, 14) mgr. Renata Kulka, 30, psycholog, 15) Adam Michalik, 47, przedsiębiorca.

 

JABŁONKÓW (21) – COEX,

przedstawicielstwo miejskie, 21 kandydatów

 

1) inż. Jan Ryłko, 52 lat, przedsiębiorca, obywatel RP, 2) Bronisław Goryl, 45, przedsiębiorca, 3) mgr. Andrzej Mruzek, 25, prawnik, 4) inż. Bronisław Haratyk, 54, technik, COEX, 5) inż. Tadeusz Wilhelm, 50, technik, 6) inż. Bogusław Kaleta, 68, emeryt, COEX, 7) inż. Karol Kawulok, 51, technik, 8) inż. Danuta Szkatuła, 57, technik, 9) Stanisław Szpyrc, 45, mechanik, 10) Władysław Drong, 53, elektryk, COEX, 11) Jan Sikora, 53, przedsiębiorca, 12) inż. Józef Cienciała, 69, emeryt, 13) Kazimierz Byrtus, 60, emeryt, 14) Krystyna Szpyrc, 35, kolejarz, 15) Józef Jachnicki, 76, emeryt, 16) Zbigniew Crha, 44, kierowca, 17) mgr. Leszek Richter, 34, nauczyciel, 18) Anna Haratyk, 54, pielęgniarka, 19) Bronisław Lysek, 65, emeryt, 20) Józef Lysek, 58, hutnik, COEX, 21) Stanisław Świerczek, 49, tokarz.

 

PIOSEK (9) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 9 kandydatów

 

1) Karol Michalik, 53 lat, technik, 2) Stanisław Kobielusz, 54, technik, COEX, 3) Jan Bocek, 55, elektryk, 4) Alojzy Wocławek, 47, dźwigowy, 5) Rudolf Szmek, 52, elektryk, COEX, 6) Teresa Byrtus, 55, dyspozytorka, 7) Irena Brózda, 39, sekretarka, 8) Jadwiga Kobielusz, 31, ekspedientka, 9) Stanisław Klus, 48, robotnik.

 

BUKOWIEC (15) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 15 kandydatów

 

1) inż. Robert Kulig, 34 lat, inżynier transportu, 2) inż. Marian Zoń, 28, technik, 3) Zbigniew Zogata, 50, elektryk, 4) Stanisław Motyka, 51, przedsiębiorca, 5) Tadeusz Lipowski, 36, spawacz, 6) Władysław Zoń, 49, logistyk, 7) Andrzej Bielesz, 35, menadżer, 8) Roman Czepczor, 42, menadżer, 9) Krystyna Jochymek, 43, fryzjerka, 10) Maria Czepczor, 48, księgowa, 11) Bronisław Skupień, 42, mistrz, 12) Jerzy Zogata, 36, ślusarz, 13) Wanda Łabaj, 40, tercjanka, 14) Anděla Heczko, 43, robotnica, 15) Jan Niedoba, 34, tokarz.

 

ŁOMNA DOLNA (7) – COEX,

przedstawicielstwo gminne, 7 kandydatów

 

1) Franciczek Filipek, 62 lat, emeryt, COEX, 2) inż. Stanisław Czudek, 40, technolog, 3) Iwan Kluz, 39, hutnik, 4) mgr. Lucyna Sikora, 36, nauczycielka, 5) Jan Kawulok, 42, elektryk, COEX, 6) Barbara Sikora, 33, bezrobotna, 7) Irena Junga, 35, urzędniczka.

 

Kampania przedwyborcza / Předvolební kampaň

 

Wędrynia (Vendryně) – Po usamodzielnieniu się gminy liczną reprezentację w samorządzie ma Wspólnota. Przed czterema laty mandaty uzyskali Stanisław Samek, inż. Jerzy Macura, inż. Bronisław Zawada, Bogusław Raszka, mgr Marta Roszka i Bogdan Ondraszek. W ramach kampanii wyborczej wydano ulotkę ze zdjęciami wszystkich kandydatów. / Po osamostatnění se obce početnou reprezentaci v zastupitelstvu obce získali kandidáti Soužití. Před čtyřmi roky mandáty získali Stanislav Samek, ing. Jiří Macura, ing. Bronislav Zawada, Bohuslav Raszka, mgr. Marta Roszková a Bohdan Ondraszek. V rámci volební kampaně byl vydán leták s fotografiemi všech kandidátů.

 

Kandidátní listina / Lista kandydacka Coexistentia-Soužití-Wspólnota:

do wyborów przedstawicielstwa w Wędryni 20.-21.10.2006 r. – Rozkwit gminy – to nasz cel / Našim cílem – prosperující obec.

 

Trzyniec (Třinec) – W wyborach komunalnych do przedstawicielstwa miejskiego tradycyjnie kandyduje Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota. W 1994 roku, kiedy obowiązywały 3 obwody wyborcze uzyskał jeden mandat (Leon Hliśnikowski), w 1998 roku – 2 mandaty (Zbigniew Chodura, Henryk Sumera). Od 2002 roku, po wprowadzeniu 5-procentowego progu, nie mamy przedstawiciela w samorządzie trzynieckim. W wyborach w 2002 roku uzyskaliśmy „tylko” 4,99% głosów. Przedstawiamy kompletne wyniki wyborcze z 2002 roku z poszczególnych rejonowych komisji wyborczych: komisje wyborcze nr 1-15 i 18-19 (Łyżbice), 16-17 (Stare Miasto), 20 (Stare Miasto-Nowy Borek), 21 (Końska-Osówki), 22 (Końska-Podlesie), 23 (Kanada), 24 (Leszna Dolna), 25-25 (Leszna Dolna-Sosna), 28 (Kojkowice), 29 (Leszna Górna), 30-31 (Oldrzychowice), 32 (Karpęntna), 33 (Tyra), 34 (Guty), 35-36 (Niebory). W ramach kampanii przed tegorocznymi wyborami Wspólnota zapłaciła artykuł w „Głosie Ludu” – ukazał się 19.10.2006 r.

 („Wybory komunalne w Trzyńcu”) i wydała ulotkę. Hasłem wyborczym jest „Szacunek do tradycji * ekologia życia * służba obywatelom”. / V komunálních volbách do městského zastupitelstva kandiduje tradičně politické hnutí Coexistentia-Soužití. V 1994 roce, kdy byly zřízeny 3 volební obvody, Hnutí získalo jeden mandát, v 1998 roce – 2 mandáty. Od roku 2002, kdy platí 5-procentní volební prah, nemáme svého zastupitele v třinecké samosprávě. Ve volbách v 2002 roce jsme získali „pouze” 4,99% hlasů.

Zveřejňujeme kompletní volební výsledky z 2002 roku dle jednotlivých okrskových volebních komisí. V rámci letošní předvolební kampaně Soužití zaplatilo článek v „Glosu Ludu” – byl zveřejněn 19.10.2006 a také vydalo leták. Volebním heslem je „Úcta k tradicím * ekologický život * služba občanům.

 

Lista wyborcza nr 1 – Wspólnota

Naszym hasłem wyborczym jest: Szacunek do tradycji – ekologia życia – służba obywatelom / úcta k tradicím – ekologický život – služba občanům.

 

Piotrowice koło Karwiny (Petrovice u Karviné) – Ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota startuje w wyborach do samorządu gminnego od 1994 roku. W 1994 r. uzyskał 2 mandaty (Marian Janas, Stanisław Guziur), w 1998 r. ponownie 2 mandaty (Marian Janas, Ewa Podstawka). W 2002 roku zmieniono ustawę wyborczą – wprowadzono inny przelicznik, niekorzystny dla małych partii (zamiast 1,3,5,7 itd. – 1,2,3,4 itd.), dlatego w 2002 roku Wspólnota uzyskała tylko jeden mandat (Ewa Podstawka). W tegorocznych wyborach liczymy ponownie na jeden mandat. W ramach kampanii lider listy, Stanisław Konkolski, zapłacił artykuł sponsorski w „Głosie Ludu” (19.10.2006 r., „Współpraca jest konieczna”), napisaliśmy też dwujęzyczny artykuł reklamowy do gminnej gazety (opublikowano gratis). / Politické hnutí Coexistentia-Soužití se od roku 1994 účastní voleb do obecního zastupitelstva. V letech 1994, 1998 získal 2 mandáty. V roce 2002 byl novelizován volební zákon nevýhodný pro malé strany (místo výpočtu dělením 1,3,5,7 atd. – se dělí 1,2,3,4 atd.) proto Soužití získalo v roce 2002 pouze jeden mandát. V letošních volbách počítáme opět s jedním mandátem – v rámci předvolební kampaně lídr kandidátky zaplatil sponzorský článek v „Głosu Ludu” (19.10.2006, „Spolupráce je nutná”). Napsali jsme také reklamní článek do místních novin – dvojjazyčně (byl zveřejněn zdarma).

 

 

Bogumin (Bohumín) – Ostatnim polskim radnym był, wybrany w 1994 roku, kandydat ruchu politycznego Wspólnota Bogdan Waluszczyk. W 1998 roku polscy wyborcy wykazali się niskim udziałem w wyborach, a w 2002 roku Wspólnota nie przekroczyła 5-procentowego progu. W tegorocznych wyborach zarejestrowano listę koalicyjną Wspólnoty z SNK ED. W gminnej gazecie „OKO” zapłacono w dwu kolejnych numerach (17, 18) artykuł reklamowy. Dla przypomnienia zamieszczamy reklamę z 2002 roku (wtedy gratisową). / Posledním zastupitelem-Polákem byl, zvolen v 1994 roce, kandidát Soužití Bohdan Waluszczyk. V 1998 roce polští voliči měli nízkou volební účast, a v 2002 roce Soužití nepřekročilo 5-procentní prah. V letošních volbách byla registrována koaliční kandidátní listina Soužití s SNK ED. V místních novinách „OKO” byla zaplacena reklama (č. 17, 18). Pro připomenutí zveřejňujeme reklamu z 2002 roku (tehdy bezplatnou).

 

Rychwałd (Rychvald) – Członkiem przedstawicielstwa miejskiego jest od 1990 roku (wybierany nieprzerwanie w czterech kolejnych wyborach, od 1994 roku z listy Wspólnoty) Tadeusz Siwek. Wybrany był i w 2002 roku, po wprowadzeniu 5-procentowego progu. Również w tegorocznych wyborach, przy sprzyjającej konstelacji, Wspólnota liczy na jeden mandat dla lidera listy. W ramach kampanii ukazał się w „Głosie Ludu” artykuł sponsorowany (14.10.2006 r., „Gra w pojedynkę”). / Členem městského zastupitelstva je od 1990 roku Tadeusz Siwek, od 1994 roku volen z kandidátní listiny Soužití. Zvolen byl rovněž v 2002 roce po zavedení 5-procentního prahu. Rovněž v letošních volbách Soužití počítá, při vhodné konstelaci, s obhajobou mandátu.

V rámci kampaně byl zveřejněn v „Glosu Ludu” sponzorský článek.

 

Karwina (Karviná) – Ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota startuje w wyborach do samorządu miejskiego od 1998 roku. W 1998 roku działacze Wspólnoty przygotowali za 12 godzin listę kandydacką i wprowadzili swego kandydata do przedstawicielstwa (Krystyna Jonszta). W 2002 roku wprowadzono 5-procentowy próg, dlatego Wspólnota nie uzyskała mandatu. W tegorocznych wyborach nawiązano współpracę ze stowarzyszeniem „Naše Karvinsko” i SNK ED i zarejestrowano wspólną listę koalicyjną. „Głos Ludu” 19.8.2006 r. opublikował artykuł „W trójkę raźniej”. / Politické hnutí Coexistentia-Soužití se účastní od 1998 roku voleb do městského zastupitelstva. V 1998 roce funkcionáři Soužití připravili za 12 hodin kandidátní listinu a získali jeden mandát. V 2002 roce, po novelizaci volebního zákona s 5-procentním volebním prahem, se už mandát získat nepodařilo. V letošních volbách jsme navázali spolupráci se sdružením „Naše Karvinsko” a SNK ED, a registrovali společnou koaliční listinu. „

Glos Ludu” zveřejnil 19.8.2006 článek „W trójkę raźniej”.

 

Programové prohlášení sdružení Naše Karvinsko, SNK Evropští demokraté a Coexistentia

 

 

Stowarzyszenie „Naše Karvinsko”, SNK ED i Wspólnota wydały plakat przedwyborczy ze zdjęciami pierwzych piętnastu kandydatów. / Sdružení „Naše Karvinsko”, SNK ED a Soužití vydalo předvolební plakát s fotografiemi prvních patnáctí kandidátů.

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa nakladatelství: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, przewodniczący rady nadzorczej / předseda správní rady: Stanisław Gawlik, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Alfred Kołorz, Władysław Drong, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 19.10.2006, gratis / zdarma