xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 69  (2/2015)                       17.4.2015 r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wspólne zdjęcie z imprezy wspomnieniowej upamiętniającej 58. rocznicę śmierci hrabiego Esterházy na Cmentarzu Motol w Pradze w dniu 7.3.2015 r.

Csoportkép az gróf Esterházy halálának 58. évfordulója tiszteletérea prágai Motoli Temetőben rendezett megemlékezésen készült 2015 március 7.-én

Společný snímek ze vzpomínkové akce na počest 58. výročí úmrtí hraběte Esterházyho na Motolském hřbitově v Praze dne 7.3.2015

(foto: Ing. János Fajd)

 

Tablica pamiątkowa w Jabłonkowie / Vzpomínková tabule v Jablunkově

 

Przed 70 laty, 13.4.1945 r., pod murem cmentarza żydowskiego w Jabłonkowie zostało straconych przez gestapo 12 mieszkańców Istebnej i Jaworzynki. Aby zachować to wydarzenie w pamięci kolejnych pokoleń, w przeddzień egzekucji została odsłonięta tablica pamiątkowa. Organizatorami uroczystości byli Stanisław Gawlik, który reprezentował ruch polityczny COEXISTENTIA i Zygmunt Stopa, reprezentujący Miejscowe Koło PZKO w Jabłonkowie. Delegację Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie reprezentowała konsul, Maria Kovacs, przybyli także m. in. senator Petr Gawlas i przedstawiciele gminy Istebna..

 

Před 70 lety, 13.4.1945, u zdi židovského hřbitova v Jablunkově bylo gestapem popraveno 12 občanů obcí Istebna a Jaworzynka. Aby vzpomínku na tuto událost ponechat v paměti pro další generace, v předvečer popravy byla odhalena vzpomínková tabule. Pořadateli slavnosti byli Stanislav Gawlik za politické hnutí COEXISTENTIA a Zygmunt Stopa za Místní skupinu PZKO Jablunkov. Delegaci Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě vedla konzulka Maria Kovacs, přišli rovněž mj. senátor Petr Gawlas a zástupci obce Istebna.

 

Zdjęcie uczestników imprezy wspomnieniowej, upamiętniającej 70. rocznicę egzekucji 12 mieszkańców Istebnej i Jaworzynki pod murem cmentarza żydowskiego, w Jabłonkowie,  zdjęcie tablicy pamiątkowej

Snímek účastníků vzpomínkové akce, na počest 70. výročí popravy 12 občanů Istebné a Jaworzynky u zdi židovského hřbitova, v Jablunkově,

snímek vzpomínkové tabule (www.glosludu.cz)

 

 

Zapisy uczniów do klas pierwszych / Beíratások az első osztályokba / Zápisy žáků do prvních tříd

 

Ogłoszono już wyniki zapisów uczniów do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej w roku szkolnym 2015/2016. Do zapisów przyszło w sumie 249 dzieci. Polskie szkoły po raz kolejny poprawiły wynik, jeśli chodzi o liczbę zapisanych dzieci. W roku ubiegłym roku szkolnym było ich 240. Najwięcej pierwszoklasistów zapisano do polskiej podstawówki przy ul. Havliczka w Czeskim Cieszynie – 60 dzieci, w przyszłym roku w szkole otwarte będą trzy klasy pierwsze. Więcej uczniów klas pierwszych niż w roku ubiegłym rozpocznie naukę w szkołach w Bystrzycy – 22, Trzyńcu przy ul Dworcowej – 19, Wędryni – 13, Gnojniku – 15 i Karwinie – 15. Mniej pierwszoklasistów przyjdzie natomiast do szkół w Jabłonkowie – 17, Suchej Górnej – 4, Lutyni Dolnej – 2 i Hawierzowie-Błędowicach – 4. Mniej dzieci zgłosiło się do polskich małoklasówek, ich liczby przedstawiają się następująco: Bukowiec – 7, Cierlicko – 6, Czeski Cieszyn-Sibica – 12, Trzyniec-Taras – 8, Gródek – 10, Koszarzyska – 1, Łomna Dolna – 3, Milików – 3, Mosty koło Jabłonkowa – 3, Nawsie – 2, Olbrachcice – 3, Orłowa-Lutynia – 3, Ropica – 6, Stonawa – 3, Oldrzychowice – 8.

 

Na zdjęciu: jeden z przyszłych trzynieckich pierwszoklasistów.

 

Már nyilvánosságra hozták a csehországi lengyel alapiskolák első osztályaiba való beíratások eredményeit.A beíratásokhoz összesen 249 gyerek jelent meg. Ami a beíratott gyerekek számát illeti, a lengyel iskolák már többször javítottak eredményeiken. A legtöbb elsőst a Havlíček utcai lengyel iskolába íratták be Český Těšínben – itt 60 gyerekről van szó, a következő évben itt már majd három első osztályt nyitnak. A tavalyihoz képest több gyerek kezdi meg a tanulást a következő iskolákban: Bystřicán - 22, Třinecben a Nádražní utcában – 19, Vendryněn – 13, Hnojníkon – 15, Karvinán – 15. Ellenkezőleg kevesebb első osztályos gyerek megy a következő iskolákba: Jablunkovban – 17, Horní Suchán – 4, Dolní Lutyněn – 2, Havířov-Bludovicén – 4. A lengyel kisosztályos iskolákba is kevesebb gyerek jelentkezett, létszámuk a következően alakult: Bukovec – 7, Těrlicko – 6, Český Těšín-Svibice – 12, Třinec-Terasa – 8, Hrádek – 10, Košařiska – 1, Dolní Lomná – 3, Milíkov – 3, Mosty u Jablunkova – 3, Návsí – 2, Albrechtice – 3, Orlová-Lutyně – 3, Ropice – 6, Stonava – 3, Oldřichovice – 8. A felvételen: egy gyerek a jövő évi třineci elsősök közül.

 

Jsou už zveřejněny výsledky zápisů žáků do prvních tříd polských základních škol v České republice ve školním roce 2015/2016. K zápisům přišlo celkem 249 dětí. Polské školy již po několikáté za sebou zlepšily výsledek, pokud jde o počet zapsaných dětí. V minulém školním roce jich było 240. Nejvíce žáků do první třídy bylo zapsaných do polské školy v Českém Těšíně na Havíčkově ul. – 60 dětí, v příštím roce zde budou otevřeny tři první třídy. Více žáků prvních tříd než před rokem zahájí výuku ve školách v Bystřici – 22, Třinci na Nádražní ul. – 19, Vendryni – 13, Hnojníku – 15 a Karviné – 15. Méně prvňáků naopak nastoupí do škol v Jablunkově – 17, Horní Suché – 4, Dolní Lutyni – 2 a Havířově-Bludovicích – 4. Méně dětí se přihlásilo do polských málotřídek, jejich počet je následující: Bukovec – 7, Těrlicko – 6, Český Těšín-Svibice – 12, Třinec-Terasa – 8, Hrádek – 10, Košařiska – 1, Dolní Lomná – 3, Milíkov – 3, Mosty u Jablunkova – 3, Návsí – 2, Albrechtice – 3, Orlová-Lutyně – 3, Ropice – 6, Stonava – 3, Oldřichovice – 8. Na snímku: jeden z příštích třineckých prvňáků.

 

Obradowała Rada Wykonawcza i zarząd Polskiej Sekcji Narodowej COEX  / Ülést tartott a COEX Végrehajtó Tanácsa és Lengyel Nemzeti Tagozatának bizottsága / Jednala Výkonná rada a výbor Polské národní sekce COEX

 

W czwartek 26.2.2015 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie Rady Wykonawczej (RW) ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) i zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (PSN) COEX. Obrady RW COEX prowadził przewodniczący COEX, Józef Przywara, a obrady PSN COEX przewodniczący PSN COEX, Karol Madzia. Wstępnie omówiono zadania dotyczące przygotowania Kongresu COEX, który odbędzie się w Jabłonkowie w sobotę 16.5.2015 r. W dyskusji poruszono jak sprawy personalne, tak również temat opracowania nowego programu działalności i priorytetów programowych. Przyjęto do wiadomości uzgodnienia, że Rada Republikowa COEX będzie liczyć 23 członków, Komisja Rewizyjna COEX 3 członków, a Sąd Rozjemczy COEX 3 członków. PSN COEX zobowiązała się przygotować po stronie organizacyjnej i programowej Kongres COEX.

 

2015 február 26.-án, csütörtökön került sor Český Těšínben a COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom Végrehajtó Tanácsa (VT) valamint a COEX Lengyel Nemzeti Tagozata (LNT) bizottságának gyűlésére. A COEX  VT ülését Josef Przywara a COEX elnöke vezette, míg a COEX LNT ülését Karel Madzia a COEX LNT elnöke vezette. Előzetesen megtárgyalták a COEX Kongresszusát előkészítő feladatokat, a Kongresszus Jablunkovban lesz megtartva 2015 május 16.-án szombaton. A vita során szóba kerültek a személyi dolgok, valamint az új cselekvési program és a programpriopritások kidolgozása. Tudomásul vették azt a megegyezést, hogy a COEX Országos Tanácsának 23 tagja lesz majd, a COEX Ellenőrző Bizottságának 3 tagja, a COEX Békéltető Bizottságának  pedig szintén 3 tagja. A COEX Kongresszus szervezés és műsor szempontjából történő előkészítését a COEX Lengyel Nemzeti Tagozata vállalta.     

 

Ve čtvrtek 26.2.2015 se konala v Českém Těšíně schůze Výkonné rady (VR) politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) a schůze výboru Polské národní sekce (PNS) COEX. Jednání VR COEX řídil předseda COEX Josef Przywara, a jednání PNS COEX předseda PNS COEX Karel Madzia. Předběžně były projednány úkoly týkající se přípravy Kongresu COEX, který se bude konat v Jablunkově v sobotu 16.5.2015. V diskusi byly zmíněny jak personální záležitosti, tak také témata zpracování nového programu činnosti a programových priorit. Byla vzata na vědomí ujednání, že Republiková rada COEX bude mít 23 členů, Revizní komise COEX 3 členy a Smírčí komise COEX  3 členy. PNS COEX se zavázala připravit. Kongres COEX organizačně a programově.

 

Wykaz zebrań organów centralnych COEX w kadencji wyborczej 2013-2015 r. / A COEX központi szerveinek gyűlésezési listája a 2013-2015 közötti választási időszakban / Seznam schůzí ústředních orgánů COEX ve volebním období 2013-2015

 

27.4.2013 r. – Kongres COEX, Wędrynia / COEX Kongresszus, Vendryně / Kongres COEX, Vendryně

27.4.2013 r. – Rada Republikowa COEX, Wędrynia / COEX Országos Tanácsa, Vendryně / Republiková rada COEX, Vendryně

24.5.2013 r. – Rada Wykonawcza COEX, Ostrawa / COEX Végrehajtó Tanácsa, Ostrava / Výkonná rada COEX, Ostrava

25.6.2013 r. – Rada Republikowa COEX, Ostrawa / COEX Országos Tanácsa, Ostrava / Republiková rada COEX, Ostrava

28.9.2013 r. – Rada Republikowa COEX, Praga / COEX Országos Tanácsa, Prága / Republiková rada COEX, Praha

28.9.2013 r. – Rada Wykonawcza COEX, Praga / COEX Végrehajtó Tanácsa, Prága / Výkonná rada COEX, Praha

6.2.2014 r. – Rada Wykonawcza COEX, Czeski Cieszyn / COEX Végrehajtó Tanácsa, Czeski Cieszyn / Výkonná rada COEX, Český Těšín

1.3.2014 r. – Rada Republikowa COEX, Ostrawa / COEX Országos Tanácsa, Ostrava / Republiková rada COEX, Ostrava

1.3.2014 r. – Rada Wykonawcza COEX, Ostrawa / COEX Végrehajtó Tanácsa, Ostrava / Výkonná rada COEX, Ostrava

6.6.2014 r. – Rada Wykonawcza COEX, Kocobędz / COEX Végrehajtó Tanácsa, Chotěbuz / Výkonná rada COEX, Chotěbuz

27.9.2014 r. – Rada Republikowa COEX, Praga / COEX Országos Tanácsa, Prága / Republiková rada COEX, Praha

27.9.2014 r. – Rada Wykonawcza COEX, Praga / COEX Végrehajtó Tanácsa, Prága / Výkonná rada COEX, Praha

18.12.2014 r. – Rada Wykonawcza COEX, Czeski Cieszyn / COEX Végrehajtó Tanácsa, Czeski Cieszyn / Výkonná rada COEX, Český Těšín

26.2.2015 r. – Rada Wykonawcza COEX, Czeski Cieszyn / COEX Végrehajtó Tanácsa, Czeski Cieszyn / Výkonná rada COEX, Český Těšín

 

Zebranie prezydium zarządu Polskiej Sekcji Narodowej COEX / A COEX Lengyel Nemzeti Tagozata elnökségi bizottságának gyűlése / Schůze předsednictva výboru Polské národní sekce COEX

 

Prezydium zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (PSN) ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) obradowało we czwartek 2.4.2015 r. w Czeskim Cieszynie. Tematami obrad było organizacyjne i programowe przygotowanie Konwentu PSN COEX w dniu 27.4.2015 r. Na Konwent zaproszeni będą oprócz członków zarządu PSN COEX również członkowie grup gminnych COEX i członkowie zarządów gminnych, który byli wybrani byli z list COEX. W programie Konwentu przewidywane jest wygłoszenie sprawozdania za ubiegłą kadencję wyborczą, uchwalenie planu pracy na następny okres i wybory nowego zarządu.

 

A COEXISTENTIA (COEX) Lengyel Nemzeti Tagozatának (LNT) elnöksége 2015 április 2.-án, csütörtökön ülést tartott Český Těšínben. A gyűlés témája tartalmazta a COEX LNT Konventjének (Nagygyűlésének) szervezés és műsor szerinti előkészítését, a Konventre 2015 április 27.-én kerül sor. A Konventre a COEX LNT bizottsági tagjain kívül meghívót kapnak a COEX helyi csoportjainak tagjai és a COEX választási listájáról megválasztott községtanácsi képviselők is. A Konvent programján várhatólag az elmúlt választási időszakban végzett tevékenységről szóló híradás kerül előadásra, valamint a következő időszakra tervezett munka jóváhagyása és az új bizottság megválasztása.   

 

Předsednictvo Polské národní sekce (PNS) politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) jednalo ve čtvrtek 2.4.2015 v Českém Těšíně. Tématy jednání byly organizační a programovou přípravu Konventu PNS COEX dne 27.4.2015. Na Konvent budou pozvání kromě členů výboru PNS COEX také členové místních skupin COEX a členové obecních rad zvolení z listin COEX. Na programu Konventu se očekává přenesení zprávy o činnosti za minulé volební období, schválení plánu práce na následující období a volba nového výboru.

 

Zaproszenie na Konwent PSN COEX / Meghívó a COEX LNT Konventjére / Pozvánka na Konvent PNS COEX

 

Zaproszenie – Meghívó – Pozvánka

na

Konwent Polskiej Sekcji Narodowej (PSN) ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA (COEX)

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS (COEX)  politikai mozgalom Lengyel Nemzeti Tagozatának  (LNT) Konventjére

na

Konvent Polské národní sekce (PNS) politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX),

 

który odbędzie się w poniedziałek 27.4.2015 r. o godz. 15.30 w Czeskim Cieszynie, ul. Strzelnicza 28/209 (siedziba ZG PZKO) / amelyre  2015 április 27.-én, 15:30 órai kezdettel kerül sor Český Těšínben, a Střelniční 28/209 számú cím alatt (a PZKO ZG székhelyén) / který se koná v pondělí 27.4.2015 v 15.30 h. v Českém Těšíně, Střelniční 28/09 (sídlo HV PZKO)

 

Program:

1)               zagajenie, uchwalenie programu obrad / megnyitás, az ülés műsorának jóváhagyása / zahájení, schválení programu jednání,

2)               wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej, komisji wyborczej i komisji wnioskodawczej, / az írnok, a hitelesítő, a mandátumbizottság, a választási bizottság és a javaslattevő bizottság megválasztása, / volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové komise, volební komise a návrhové komise,

3)               sprawozdanie przewodniczącego PSN COEX, / a COEX LNT elnökének beszámolója, / zpráva předsedy PNS COEX,

4)               wybory zarządu PSN COEX, / a COEX LNT bizottságának megválasztása, / volba výboru PNS COEX,

5)               zaakceptowanie planu pracy na 2015 rok, / a 2015-ös évre szóló munkaterv jóváhagyása, / schválení plánu práce na 2015 rok,

6)               dyskusja plenarna, / plenáris vita, / plenární diskuze,

7)               przyjęcie uchwały. / a határozat elfogadása. / přijetí usnesení.

 

Karol Madzia, przewodniczący PSN COEX / a COEX LNT elnöke / předseda PNS COEX

737 01  Czeski Cieszyn, Strzelnicza 28/209 / Český Těšín, Střelniční 28/209

 

ZAPROSZENIE * MEGHÍVÓ * POZVÁNKA

 

na XIV Kongres Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, który odbędzie się w sobotę 16.5.2015 r. od godz. 10.00 w Domu PZKO w Jabłonkowie

a COEXISTENTIA Politikai Mozgalom XIV. Kongresszusára, melyre 2015.V.16.-én 10.00 órai kezdettel kerül sor a PZKO Házában Jabłonkow városában

na XIV. Kongres Politického hnutí COEXISTENTIA, který se koná v sobotu 16.5.2015 od 10.00 hod. v Domě PZKO v Jablunkově

 

Program XIV Kongresu Ruchu Politycznego COEXISTENTIA

A COEXISTENTIA Politikai Mozgalom XIV. Kongresszusának Programja

Program XIV. Kongresu Politického hnutí COEXISTENTIA

 

10.00 – 11.00        Prezentacja delegatów / A  kongresszusi küldöttek prezentációja / prezentace

                            delegátů

11.00 – 11.30        Program kulturalny / Kulturális műsor / kulturní program

11.30 – 11.40        Zagajenie, przywitanie delegatów i gości / Megnyitó, a küldöttek és a vendégek üdvözlése/ Zahájení, uvítání delegátů a hostů,

11.40 – 11.45        Uchwalenie programu obrad / A tárgyalás  programjának  jóváhagyása /

                            Schválení programu jednání,

11.45 – 11.50        Wybory protokolanta i weryfikatora protokołu, komisji mandatowej, wyborczej i, wnioskodawczej / A jegyzőkönyv vezetőjének és  hitelesítőjének, a Mandátumigazoló, a Választási  és Határozatelőkészítő Bizottságok  megválasztása/ Volby zapisovatele a ověřovatele zápisu, komisí mandátové, volební a návrhové,

11.50 – 12.20        Sprawozdanie przewodniczącego Ruchu / A Mozgalom  elnökének  beszámolója /

                            Zpráva předsedy Hnutí,

12.20 – 12.50        Sprawozdanie z działalności sekcji narodowych / Beszámolók a Nemzeti Tagozatok  tevékenységéről / Zprávy o činnosti národních sekcí,

12.50 – 13.00        Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej / A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója / Zpráva předsedy Revizní komise,

Przerwa – Szünet – Přestávka

13.30 – 13.35        Informacja komisji mandatowej / A Mandátumigazoló Bizottság  jelentése / Informace mandátové komise,

13.35 – 13.50        Wybory przewodniczącego Ruchu, 1.wiceprzewodniczącego Ruchu, Rady Republikowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego (komisja wyborcza) / A Mozgalom elnökének, a Mozgalom 1.alelnökének, az Országos Tanács, a Felügyelő Bizottság és a Békéltető Bizottság  megválasztása (Választási Bizottság) / Volby předsedy Hnutí, 1. místopředsedy Hnutí, Republikové rady, Revizní komise a Smírčí komise (volební komise),

13.50 – 14.50        Dyskusja plenarna / Plenáris vita / Plenární diskuze,

14.50 – 15.00        Przyjęcie uchwały (komisja wnioskodawcza) / A határozat elfogadása (Határozatelőkészítő Bizottság) / Přijetí usnesení (návrhová komise).

15.00                    Zakończenie obrad / A tárgyalás befejezése / závěr jednání

Po zakończeniu obrad – zebranie Rady Republikowej / A tárgyalás befejezése után - az Országos Tanács ülése / Po ukončení jednání – schůze Republikové rady

 

Józef Przywara, przewodniczący / elnök / předseda

 

Kongres COEX w statystyce / Kongres COEX statisticky

 

W ramach Czechosłowacji / V rámci Českoslovescska:

Kongres Założycielski / Ústavující Kongres – 31.3.1990 r. (Bratislava), Miklos Duray

I Kongres  / I . Kongres – 30.6.1990 r. (Lučenec), Miklos Duray

II Kongres / II. Kongres – 23.2.1991 r. (Košice), Miklos Duray

W ramach Republiki Czeskiej / V rámci České republiky:

Kongres / Kongres – 27-28.2.1993 r. (Komárno)

III Kongres / III. Kongres – 15.5.1993 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

IV Kongres / IV. Kongres – 4.5.1995 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

V Kongres / V. Kongres – 27.3.1998 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

VI Kongres / VI. Kongres – 18.6.1999 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Stanisław Gawlik

VII Kongres / VII. Kongres – 30.3.2001 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Władysław Niedoba

VIII Kongres / VIII. Kongres – 23.5.2003 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), Władysław Niedoba

IX Kongres / IX. Kongres – 23.5.2005 (Czeski Cieszyn / Český Těšín), László Attila Kocsis

X Kongres / X. Kongres – 14.4.2007 (Trzyniec / Třinec), László Attila Kocsis

XI Kongres / XI. Kongres – 23.5.2009 (Karwina / Karviná), Sándor Pálffy

XII Kongres / XII. Kongres – 17.6.2011 (Ostrawa / Ostrava), Sándor Pálffy

XIII Kongres / XIII. Kongres – 27.4.2013 (Wędrynia / Vendryně), S. Pálffy / Józef Przywara

*) źródło: protokoły obrad, artykuły prasowe / zdroj: zápisy z jednání, tiskové články

 

Trzyniec: Bystrzycka za Chodurę / Třinec: Bystrzycka asszony került Chodura helyére / Třinec: Bystrzycka za Choduru

 

Zbigniew Chodura zrezygnował po 16 latach z pracy w Radzie Miasta Trzyńca. Na tej decyzji zaważyło głównie to, że nie zwrócono się do WSPÓLNOTY, by zaproponowała swoich kandydatów do poszczególnych komisji i komitetów, z wyjątkiem komitetu ds. finansów oraz ds. rozwoju strategicznego. Z kierownictwem WSPÓLNOTY nie konsultowano też składu komitetu ds. mniejszości narodowych. Wolny mandat w radzie objęła, zgodnie z wynikami wyborów, ks. Anna Bystrzycka, która była radną przez cztery kadencje. „W radzie miasta jest wielu Polaków. „Chciałabym, abyśmy wszyscy razem starali się pracować na rzecz polskości. Przede wszystkim chciałbym, aby miasto dokończyło remont polskiej szkoły przy ul. Dworcowej, a także by zostały wprowadzone polskie nazwy ulic w mieście” – powiedziała Bystrzycka.

 

Zbigniew Chodura 16 év után felmondta tagságát Třinec város Képviselőtestületében. Döntésére főleg az volt kihatással, hogy senki nem kereste meg  a COEXISTENTIÁT, hogy az javasolja a jelöltjeit az egyes komissziókba és bizottságokba, csak a pénzügyi bizottság és a város stratégiai fejlesztési bizottsága volt kivétel. A COEXISTENTIA vezetésével a nemzeti kisebbségek bizottságának összetételét sem beszélték meg. A szabad mandátumot a választási eredményekre kapcsolódóan Anna Bystrzycka asszony foglalta el, ő négy választási időszakon keresztül volt képviselő. „A város képviselőtestületében sok lengyel van. Azt szeretném elérni, hogy mi mindnyájan együtt igyekezzünk dolgozni a lengyelség érdekében. Mindenekelőtt azt akarom, hogy a város befejezze a Nádražní utcai lengyel iskola javítását, úgyszintén hogy a városban be legyenek vezetve a lengyel nyelvű utcanevek” – mondta Bystrzycka asszony.

 

Zbigniew Chodura po 16  letech rezignoval na členství v Zastupitelstvu Města Třinec. Na jeho rozhodnutí mělo vliv hlavně to, že nikdo se neobrátil na SOUŽITÍ, aby navrhlo své kandidáty do jednotlivých komisí a výborů, s výjimkou finančního výboru a výboru pro strategický rozvoj města. S vedením COEXISTENTIE nebylo konzultováno složení výboru pro národnostní menšiny. Volný mandát obsadila, v návaznosti na výsledek voleb, kn. Anna Bystrzycka, která byla členkou zastupitelstva čtyři volební období. „V zastupitelstvu města je mnoho Poláků, Chtěla bych, abychom se všichni dohromady snažili pracovat v zájmu polskosti. Především bych chtěla, aby město dokončilo opravu polské školy na ul. Nádražní, a také aby były zavedeny polské názvy ulic ve městě.” – řekla Bystrzycka.

 

Anna Bystrzycka, nowa radna Rady Miasta Trzyńca za Stowarzyszenie Wspólnota-Soužití

Anna Bystrzycka, Třinec város Képviselőtestületének új tagja a Coexistentia-Wspólnota mozgalom képvisekletében

Anna Bystrzycka, nová členka Zastupitelstva města Třinec za Sdružení Soužití-Wspólnota

 

Skład Rady Miasta Trzyńca (RMT) / Třinec Város Képviselőtestületének (TVK) Összetétele / Složení Zastupitelstva Města Třinec (ZMT): RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Štěpán Rucki (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Petr Šiška (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Radim Kozlovský (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Ivo Kaleta (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec – STAN), Mgr. Martina Wolna (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Anna Gavendová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Bohdan Sikora (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), PhDr. Milada Hejmejová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Jiří Zabystrzan (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Libuše Koppová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bc. Regina Szpyrcová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Tomáš Buzek (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Martin Vaňka (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Adolf Bolek (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), MUDr. Jan Větech (ČSSD), Martin Sikora (ČSSD), Ing. Miroslav Doseděl, MUDr. Radana Šoltésová (ČSSD), Marek Broda (ČSSD), Mgr. Marian Plucnar (ČSSD), Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS (KDU-ČSL), Ing. Miroslav Boublík (KSČM), Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), Ing. Gustav Pilch (KSČM), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09), inż. Jan Ferenc (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Alena Kostková (KSČM), inż. Zbigniew Chodura zrezygnował, mgr. Anna Bystrzycka (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), PharmDr Lech Branny (Úsvit přímé demokracie)

21.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RMT / TVK alapító ülése / Zasedání ustavujícího ZMT

9.12.2014 r. – 2. sesja RMT / TVK 2.ülése / 2. zasedání ZMT

24.2.2015 r. – 3. sesja RMT / TVK 3.ülése / 3. zasedání ZMT

RMT zadecydowała przekazać nieinwestycyjne środki finansowe – granty w 2015 roku dla kultury i sportu w wysokości 2 100 000 Kc. / TVK eldöntötte, hogy a 2015-ös évben a kultúra és a sport számára nem befektetési célú pénzügyi eszközöket (grantokat) nyújt, mintegy 2 100 000 Kč összegben. / ZMT rozhodlo poskytnout neinvestiční finanční prostředky – granty pro kulturu a sport pro rok 2015 ve výši 2 100 000 Kč.

RMT określiła maksymalną liczbę członków komitetów, konkretnie 11 (przewodniczący + członkowie). / TVK 11 főben határozta meg a bizottságok tagjainak maximális számát. / ZMT určilo maximální počet členů výborů, a to 11 (předseda + členové).

Zarząd Miasta Trzyńca (ZMT) / Třinec Város Képviselőtestülete (TVK) / Rada Města Třinec (RMT): RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – burmistrz / polgármester / starosta, Mgr. Ivo Kaleta (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – zastępca burmistrza / polgármesterhelyettes / místostarosta, Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL) – zastępca burmistrza / polgármesterhelyettes / místostarosta, Radim Kozlovský (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – zastępca burmistrza / polgármesterhelyettes / místostarosta, Anna Gavendová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bohdan Sikora (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Regina Szpyrcová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Martina Wolna (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09)

Komitet ds. Finansów RMT / TVK Pénzügyi Bizottsága / Finanční výbor ZMT: Ing. Miroslav Doseděl (ČSSD) – przewodniczący / elnök / předseda, członkowie wybrani na 3. sesji RMT / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: inż. Jan Ferenc, Ing. Gustav Pilch, Paweł Sajdok, Ing. Jana Golasowská, Jan Orliczek, Ing. Jan Lasota, Ing. Milan Sikora, Ing. Ladislav Škvrna

Komitet ds. Kontroli RMT / TVK Ellenőrző Bizottsága / Kontrolní výbor ZMT: Ing. Miroslav Boublík (KSČM) – przewodniczący / elnök / předseda, członkowie wybraani na 3. sesji RMT / TVK 3.ülésén megválasztott tagok / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: Kateřina Cubrová, inż. Zbigniew Chodura, Ing. Karel Turoń, Mgr. Lukáš Wojtas, Mgr. Petr Herman, Martin Vaniek, Bc. Bohdan Sikora, Mgr. Ladislav Vrátný. Paweł Sajdok, Mgr. Josef Kwaczek

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMT / TVK Nemzeti Kisebbségi Bizottsága  / Výbor pro národnostní menšiny ZMT: mgr Bogusław Kokotek (TOP 09) – przewodniczący / elnök /  předseda, członkowie wybrani na 3. sesji RMT / TVK 3.ülésén megválasztott tagok / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: Mgr. Věra Sajdok, JUDr Jana Kantorowa, inż. Wiesław Wania, Josef Padych, Ladislav Pech, inż. Mariusz Zawadzki, Jan Kaleta, Mária Rosolová, Ing. Georgos Topalidis, Erich Ondraszka

Komitet ds. Rozwoju Strategicznego RMT / TVK Stratégiai Fejlesztési Bizottsága / Výbor pro strategický rozvoj města ZMT: RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), członkowie wybrani na 3. sesji RMT / TVK 3.ülésén megválasztott tagok / členové zvoleni na 3. zasedání ZMT: Ing. Ivo Žižka, Ing. Michael Trojka, Ing. Miroslav Boublík, inż. Zbigniew Chodura, PharmDr. Lech Branny, Ing. David Sventek, Mgr. Ivo Kaleta, Ing. Miroslav Doseděl, Radim Kozlovský, Mgr. Ladislav Vrátný

Komitety Dzielnicowe RMT / TVK Települési Bizottsága / Osadni výbory ZMT: Trzyniec-Końska Podlesie / Třinec-Konská Podlesí – Ota Wrzecionka (przewodniczący / elnök / předseda), Vilém Lazar, Ing. Stanislav Trombik, Jan Duda, Josef Bojko. RMT zobowiązała dotychczasowych przewodniczących komitetów dzielnicowych przedstawić na 4. sesji RMT potwierdzenie lub wniosek składu personalnego komitetów. / TVK feladatul adta a települési bizottságok jelenlegi elnökeinek hogy TVK 4. ülésére terjesszék elő a bizottságok személyek szerinti feltöltésének megerősítését vagy javaslatát. / ZMT uložilo dosavadním předsedům osadních výborů předložit na 4. zasedání ZMT potvrzení nebo návrh personálního obsazení výborů.

 

Czeski Cieszyn: zmiana na pozycji przewodniczącego KMN / Český Těšín: változás a NKB elnöki tisztségében / Český Těšín: změna na postu předsedy VNM

 

Na 2. Sesji Rady Miasta nie zaakceptowała postulatu Związku Niemców Śląska Cieszyńskiego, aby wybrała jego członka do Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w związku z brakiem miejsca w komitecie. Podczas obrad 3. sesji Rady Miasta z funkcji przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych zrezygnował mgr Jan Branny (ODS). Na jego miejsce radni wybrali mgr Tomasza Pustówkę (Nezávislí), dotychczasowego członka Komitetu.

 

A Városi Képviselőtestület 2.ülése nem teljesítette a Těšíni Sziléziai Németek Szövetségének kérését, hogy egyik tagjukat válasszák be Český Těšín Város Képviselőtestületének (ČTVK) Nemzeti Kisebbségi Bizottságába (NKB), mindezt a bizottság teljesen betöltött létszámára hivatkozva. A Városi Képviselőtestület 3.ülésén lemondott a Nemzeti Kisebbségek Bizottságának elnöki tisztségéről Mgr. Jan Branny (ODS). Helyére a képviselők megválasztották Mgr. Tomasz Pustówka urat, aki a Bizottságnak eddig is tagja volt.

 

2. zasedání Zastupitelstva města nevyhovělo žádosti Svazu Němců Těšínského Slezska o zvolení svého člena do Výboru pro národnostní menšiny ZMČT z důvodu plné obsazenosti výboru. V průběhu jednání 3. Zastupitelstva města rezignoval na funkci předsedy Výboru pro národnostní menšiny Mgr. Jan Branny (ODS). Na jeho místo zastupitele zvolili Mgr. Tomasze Pustówku (Nezávislí), dosavadního člena Výboru.

 

Skład Rady Miasta Czeskiego Cieszyna (RMCC) / Český Těšín Város Képviselőtestületének (ČTVK) Összetétele / Složení Zastupitelstva Města Český Těšín (ZMČT): Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL), MUDr. Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), MUDr Stanisław Sikora (KDU-ČSL), Mgr. Boleslav Slováček (KDU-ČSL), Jana Kaletová (KDU-ČSL), Ing. Markéta Vyvlečková (KDU-ČSL), František Bouzek (KDU-ČSL), mgr Stanisław Folwarczny (ODS), Emil Morávek (ČSSD), Petr Procházka (ČSSD), Bc. Vladimír Kroček (ČSSD), Libuše Rusnoková (ČSSD), mgr Piotr Sznapka (ČSSD), Józef Gociek (ČSSD), PaedDr. Milan Pecka (ODS), Ing. Marek Kufa (ODS) zrezygnował / lemondott / rezignoval, rezerwowy / csereként / náhradník mgr Jan Branny, Karel Kula (Nestraníci), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), mgr Tomasz Pustówka (Nestraníci), mgr Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci), Karel Prymus (KSČM), RNDr. Miroslav Turjap (KSČM), Viliam Šuňal (KSČM), PhDr. Alena Hasáková (NEZÁVISLÍ), Mgr. Richard Moldrzyk (NEZÁVISLÍ)

24.11.2014 r. – Sesja inauguracyjna RMCC / ČTVK alapító ülése / Zasedání ustavujícího ZMČT

19.12.2014 r. – 2. sesja RMCC / ČTVK 2.ülése / 2. zasedání ZMČT

16.2.2015 r. – 3. sesja RMCC / ČTVK 2.ülése / 3. zasedání ZMČT

Zarząd Miasta Czeskiego Cieszyna (ZMCC) / Český Těšín Város Tanácsa (ČTVT) / Rada Města Český Těšín (RMČT): Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL) – burmistrz / polgármester / starosta, inż Stanisław Folwarczny (ODS) – zastępca burmistrza / polgármesterhelyettes / místostarosta, mgr Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci) – zastępca burmistrza / polgármesterhelyettes / místostarosta, Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), PaedDr. Milan Pecka (ODS), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), Karel Kula (Nestraníci)

Komitet ds. Finansów RMCC / ČTVT Pénzügyi Bizottsága / Finanční výbor ZMČT: Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL) – przewodnicząca / elnöknő / předsedkyně, mgr Jan Czudek, PhDr. Alena Hasáková, MUDr. Daniel Kotas, Libuše Rusnoková, Bc. Roman Samek, RNDr. Miroslav Turjap, Ing. Markéta Vyvlečková, Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan

Komitet ds. Kontroli RMCC / ČTVT Ellenőrző Bizottsága / Kontrolní výbor ZMČT: Karel Prymus (KSČM) – przewodniczący / elnök / předseda, Ing. Alfréd Adámek, mgr Jan Branny, inż. Helena Drobisz, Bc. Vladimír Kroczek, Karel Kula, Mgr. Richard Moldrzyk, PaedDr Milan Pecka, Ing. Dalibor Rypien

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMCC / ČTVT Nemzeti Kisebbségi Bizottsága / Výbor pro národnostní menšiny ZMČT: mgr Tomasz Pustówka (Nezávislí) – przewodniczący / elnök / předseda, mgr Dariusz Branny, inż. Helena Drobisz, Rudolf Dulava, Ing. Vladimír Matuška, Mgr. Richard Moldrzyk, Petr Procházka, mgr Małgorzata Rakowska, MUDr Stanisław Sikora, Viliam Šuňal, mgr. Jan Branny.

 

Przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych w gminach (2014 – 2018 r.) / A Nemzeti Kisebbségek Bizottságainak elnökei községek szerint (2014-2018) / Předsedové výborů pro národnostní menšiny v obcích (2014-2018)

 

Bogumin / Bohumín – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Rychwałd / Rychvald – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Pietwałd / Petřvald – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Dąbrowa / Doubrava – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Orłowa / Orlová – Mgr. Bc. Renáta Potyšová (ANO 2011),

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Dziećmorowice / Dětmarovice – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Karwina / Karviná – Tomaš Gallik (KSČM),

Stonawa / Stonava – Ing. Tomáš Bařák (KDU-ČSL),

Olbrachcice / Albrechtice – Vladislav Šipula (KSČM),

Sucha Górna / Horní Suchá – Jan Charvát (KSČM),

Hawierzów / Havířov – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Błędowice Górne / Horní Bludovice – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Cierlicko / Těrlicko – mgr Barbara Smugala (COEX+NK),

Kocobędz / Chotěbuz – inż. Bronisław Mrózek (COEX),

Czeski Cieszyn / Český Těšín – mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci),

Ropica / Ropice – inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wielopole / Vělopolí – Vladislava Latochová (SNK 1),

Gnojnik / Hnojník – Karel Vitásek (KDU-ČSL),

Trzycież / Střítež – Stanisław Niemczyk (OS Střítež za zdravé životní prostředí),

Trzanowice / Třanovice – Ryszard Jochymek (COEX),

Śmiłowice / Smilovice – inż. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – inż. Halina Zientek (SNK),

Rzeka / Řeka – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – nie powołano nincs kialakítva / nebyl zřízen,

Trzyniec / Třinec – mgr Bogusław Kokotek (TOP 09),

Wędrynia / Vendryně – mgr Roman Zemene (COEX),

Bystrzyca / Bystřice – Mgr. Anna Kubátová (Pro klidnou a prosperující Bystřici),

Nydek / Nýdek – inż. Michał Milerski (COEX),

Koszarzyska / Košařiska – Janusz Klimek (COEX),

Milików / Milíkov – Ewa Kawulok (COEX),

Grodek / Hrádek – Paweł Pilch (COEX),

Náwsie / Návsí – Stanisław Lisztwan (COEX),

Jabłonków / Jablunkov – Tadeusz Świerczek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Boconowice / Bocanovice – Antonín Hamrozi (ČSSD),

Łomna Dolna / Dolní Lomná – Iwan Kluz (COEX),

Łomna Górna / Horní Lomná – Antoni Kohut (KDU-ČSL),

Pioseczna / Písečná – inż. Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život),

Piosek / Písek – Věra Groušlová (Za Písek společně),

Bukowiec / Bukovec – inż. Robert Kulig (COEX),

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – Mgr. Vlasta Vrzalová (NEZÁVISLÍ),

Herczawa / Hrčava – nie powołano / nincs kialakítva / nebyl zřízen.

 

Polacy w radach miast i gmin (2014 – 2018 r.) / Lengyelek a városok és községek képviselőtestületeiben (2014-2018) / Polácí v zastupitelstvech měst a obcí (2014-2018)

 

Rady miast i gmin, w których COEX kandydowała / Azon városok és községek képviselőtestületei amelyekben a COEX jelölteket indított / Zastupitelstva měst a obcí, ve kterých kandidovala COEX

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – mgr Jan Czapek (COEX),

Piotrowice k. K. / Petrovice u Karviné – mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), inż. Stanisław Konkolski (TOP 09), Kazimierz Faja (ČSSD),

Olbrachcice / Albrechtice – MUDr Stanisław Kowalski (COEX), inż. Henryk Feber (PROAL), inż. arch. Piotr Kalina (PROAL), RNDr Adam Bojko (PROAL), inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL),

Cierlicko / Těrlicko – mgr Barbara Smugala (COEX+NK), inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ),

Kocobędz / Chotěbuz – inż. Bronisław Mrózek (COEX), Roman Bulawa (COEX),

Czeski Cieszyn / Český Těšín – mgr Stanisław Folwarczny (ODS), mgr. Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci), mgr. Tomasz Pustówka (Nestraníci), inż. Jan Branny (ODS), mgr Piotr Sznapka (ČSSD), Józef Gociek (ČSSD), MUDr Stanisław Sikora (KDU-ČSL),

Ropica / Ropice – inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Trzanowice / Třanovice – Ryszard Jochymek (COEX), inż. Zbigniew Janczyk (SNK Třanovice), Michał Krawiec (KDU-ČSL),

Trzyniec / Třinec – inż. Jan Ferenc (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), mgr. Anna Bystrzycka Ph.D. (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), MUDr Janina Kantorowa (TOP 09), PharmDr Lech Branny (Úsvit), inż. Wiesław Wania (KDU-ČSL),

Wędrynia / Vendryně – Bogusław Raszka (COEX), inż. Bronisław Zawada (COEX), mgr Roman Zemene (COEX), Dawid Peprník (COEX), Janusz Ondraszek (COEX), inż. Marek Lakota (COEX), inż. Roman Walkarz (COEX),

Nydek / Nýdek – inż. Michał Milerski (COEX), Stanisław Szturc (COEX), inż. Paweł Szymeczek (SNK),

Koszarzyska / Košařiska – Janusz Klimek (COEX), Alina Koždoń (COEX), Daniel Mazur (Nestraníci),

Milików / Milíkov – doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA (COEX), Ewa Kawulok (COEX), Kazimierz Sikora (COEX), inż. Mirosław Sikora (COEX), Władysław Niesłanik (COEX), Józef Wojtas (ČSSD),

Grodek / Hrádek – Paweł Pilch (COEX), inż. Danuta Cieślar (COEX), MVDr Roman Polok (COEX), Piotr Dudys (Náš domov),

Náwsie / Návsí – Stanisław Lisztwan (COEX), Marian Waszut (KDU-ČSL), MUDr Halina Dorda (KSČM),

Jabłonków / Jablunkov – Tadeusz Świerczek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota), Stanisław Jakus (SNK Jablunkov 2014), Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), inż. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Lech Niedoba (ČSSD), Oskar Martynek (ČSSD),

Łomna Dolna / Dolní Lomná – JUDr Józef Zubek (COEX), Iwan Kluz (COEX), Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná), Alojzy Kawulok (SNK obce Dolní Lomná), inż. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná),

Bukowiec / Bukovec – inż. Robert Kulig (COEX), Roman Czepczor (COEX), Janusz Motyka (COEX), Roman Lysek (KDU-ČSL), Józef Jochymek (Občané pro Bukovec).

 

Rady miast i gmin, w których COEX nie kandydowała / Azon városok és községek képviselőtestületei, amelyekben a COEX nem indított jelölteket / Zastupitelstva měst a obcí, ve kterých nekandidovala COEX

 

Bogumin / Bohumín – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Rychwałd / Rychvald – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Pietwałd / Petřvald – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Dąbrowa / Doubrava – inż. Piotr Czapek (KSČM),

Orłowa / Orlová – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Dziećmorowice / Dětmarovice – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Karwina / Karviná – mgr Andrzej Szyja (KDU-ČSL), Józef Majewski (ČSSD), Karol Wiewiórka (KSČM), Danuta Kwiczalowa (KSČM), Edward Matykiewicz (KSČM),

Stonawa / Stonava – inż. Andrzej Feber (ANO 2011), MUDr Helena Bednářowa (ANO 2011),

Sucha Górna / Horní Suchá – mgr Jan Zyder (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Karol Siwek (ČSSD), inż. Marian Weiser (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Marian Pilch  (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), inż. Piotr Chlebik (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá), Eugeniusz Faja (KSČM), Halina Žylowa (KDU-ČSL), MUDr Nikol Stefaniszek (KDU-ČSL), Waldemar Wala (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá),

Hawierzów / Havířov – Bc. Daniel Pawlas (KSČM), inż. Edward Heczko (KSČM),

Błędowice Górne / Horní Bludovice – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Wielopole / Vělopolí – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Gnojnik / Hnojník – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Trzycież / Střítež – Stanisław Niemczyk (OS Střítež za zdravé životní prostředí),

Śmiłowice / Smilovice – inż. Henryk Mackowski (Smilovice – nezávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – inż. Halina Zientek (SNK),

Rzeka / Řeka – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – mgr Tadeusz Grycz (SN za Horní Tošanovice),

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – nie stwierdzono / / nem ismeretes /nezjištěno,

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – nie stwierdzono / / nem ismeretes /nezjištěno,

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – nie stwierdzono / / nem ismeretes /nezjištěno,

Bystrzyca / Bystřice – mgr Roman Wróbel (Jasně, čitelně, srozumitelně), Wiesław Szpak (Jasně, čitelně, srozumitelně), inż. Mariusz Wałach (Jasně, čitelně, srozumitelně), mgr Roman Raszka (Jasně, čitelně, srozumitelně),  mgr Marcel Ćmiel (Pro klidnou a prosperující Bystřici), inż. Radek Olszar Ph.D., MBA (Pro klidnou a prosperující Bystřici),

Boconowice / Bocanovice – Roman Czeczotka (ČSSD), Maria Jurzykowska (SNK PRO OBEC BOCANOVICE),

Łomna Górna / Horní Lomná – Tomasz Gruszka (KDU-ČSL),

Pioseczna / Písečná – inż. Władysław Sikora (SNK Písečná – místo pro život), Bc. Dawid Ćmiel, mgr Bogdan Cienciala,

Piosek / Písek – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno,

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – inż. Roman Szotkowski (NAZÁVISLÍ-NIEZALEŻNI), Alojzy Martynek (MOSTY PLUS), Leszek Martynek (ČSSD), inż. Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS),

Herczawa / Hrčava – nie stwierdzono / nem ismeretes / nezjištěno.

 

Prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin (2014-2018 r.) / A városok és községek elöljárói és polgármesterei (2014-2018) / Primátoři a starostové měst a obcí (2014-2018)

 

Bogumin / Bohumín – Ing. Petr Vícha (ČSSD),

Rychwałd / Rychvald – Bc. Šárka Kapková (STAN),

Pietwałd / Petřvald – Ing. Jiří Lukša (KSČM),

Dąbrowa / Doubrava – Bc. Pavel Krsek (ČSSD),

Orłowa / Orlová – Ing. Tomáš Kuča (ČSSD),

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně – Ing. Jiří Buzek (STAN),

Dziećmorowice / Dětmarovice – Ing. Ladislav Rosman (PŘÁTELÉ ROZVOJE OBCE),

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné – doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (ČSSD),

Karwina / Karviná – Tomáš Hanzel (ČSSD),

Stonawa / Stonava – inż. Andrzej Feber (ANO 2011),

Olbrachcice / Albrechtice – Henryk Feber (PROAL),

Sucha Górna / Horní Suchá – Jan Lipner (STAN+NK – Sdružení NK Horní Suchá),

Hawierzów / Havířov – Bc. Daniel Pawlas (KSČM),

Błędowice Górne / Horní Bludovice – Jana Pohludková (KSČM),

Cierlicko / Těrlicko – Bc. Martin Polášek (NEZ),

Kocobędz / Chotěbuz – Ing. Martin Pinkas (KDU-ČSL),

Czeski Cieszyn / Český Těšín – Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL),

Ropica / Ropice – Mgr. Uršula Waniowa (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Wielopole / Vělopolí – Vladislava Latochová (SNK 1),

Gnojnik / Hnojník – Ing. Miroslav Molin (Volba pro Hnojník),

Trzycież / Střítež – Miroslav Jaworek (OS rady rodičů při ZŠ),

Trzanowice / Třanovice – Bc. Jan Tomiczek (SNK Trzanowice),

Śmiłowice / Smilovice – Bc. Miroslav Nogol (Smilovice – nazávislí),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – Miloslav Hampel (Nezávislí za Komorní Lhotku),

Rzeka / Řeka – Tomáš Tomeczek (KSČM),

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – Ing. Petr Martiňák (SN za Horní Tošanovice),

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – Pavel Blabla (Nezvávislí kandidáti),

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice – Pavel Postůvka (SNK pro rovoj Dol. Domaslovic),

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – Jiří Sušovský (SNK),

Trzyniec / Třinec – RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec),

Wędrynia / Vendryně – Bogusław Raszka (COEX),

Bystrzyca / Bystřice – mgr Roman Wróbel (Jasně, čitelně, srozumitelně),

Nydek / Nýdek – Mgr. Jan Konečný (SNK),

Koszarzyska / Košařiska – Vítězslav Dyrčík (Nestraníci),

Milików / Milíkov – doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA (COEX),

Grodek / Hrádek – Robert Borski (Náš domov),

Náwsie / Návsí – PaedDr. Lenka Husárová (Sdružení nezávislých),

Jabłonków / Jablunkov – Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL),

Boconowice / Bocanovice – Martin Paduch (ČSSD),

Łomna Dolna / Dolní Lomná – Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná),

Łomna Górna / Horní Lomná – Tomasz Gruszka (KDU-ČSL),

Pioseczna / Písečná – Bc. David Ćmiel (SNK Písečná – místo pro život),

Piosek / Písek – Věra Szkanderová (Za Písek společně),

Bukowiec / Bukovec – Monika Czepczorová (PRO BUKOVEC),

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – Josef Szotkovský (ČSSD),

Herczawa / Hrčava – Ing. Petr Staňo (ČSSD).

 

W Książnicy Cieszyńskiej o Kornelu Filipowiczu / A Těšíni Könyvtárban Kornel Filipowiczról / V Těšínské knížnici o Kornelu Filipowiczu

 

W piątek 6.3.2015 r. w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej odbyło się spotkanie poświęcone cieszyńskim początkom pisarskiej twórczości Kornela Filipowicza. Młodemu Filipowiczowi trudno było obronić się przed literaturą, skoro w wybranej przez niego szkole średniej, czyli w Cieszyńskim Państwowym Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym, jego polonistą, a w dodatku wychowawcą był Julian Przyboś. Ani Przyboś, ani Filipowicz nie byli rodowitymi cieszyniakami. Pochodząca z Podola rodzina Kornela Filipowicza po kilkuletniej tułaczce związanej z pierwszą wojną światową i rewolucją bolszewicką w Rosji osiadła w 1923 r. w Cieszynie. Pochodzące lat trzydziestych teksty pisarza przedstawił Zbigniew Machej, którego prezentację zilustrowała interpretacja wybranych fragmentów utworów Kornela Filipowicza w wykonaniu Bogusława Słupczyńskiego.

 

A Těšíni Könyvtár konferenciatermében 2015 március 6.-án, pénteken találkozót tartottak, amelyen Kornel Filipowicz írói munkásságának kezdeteit tárgyalták meg. A fiatal Filipowicznak nehéz lett volna menekülnie az irodalom elől, mivel az általa választott középiskolán, a Těšíni Állami Matematikai-Természettudományi Gimnáziumban lengyeltanára, mi több osztályfőnöke Julian Przyboś volt. Sem Przyboś, sem pedig Filipowicz nem voltak těšíni szülöttek. Kornel Filipowicznak Podolí vidékéről származó családja többéves, az első világháborúval és az oroszországi bolsevik forradalommal kapcsolatos száműzetés után, végül 1923-ban telepedett le Těšínben. Az írónak a harmincas évekből származó szövegeit Zbiegniew Machej adta elő, ezt az előadást illusztrációs kíséret egészítette ki Kornel Filipowicz műveinek egyes részleteivel Boguslaw Slupczynski előadásában.

 

V pátek 6.3.2015 v konferenčním sále Těšínské knižnice se konalo setkání věnované začátkům spisovatelské tvorby Kornele Filipowicze. Mladému Filipowiczovi było obtížné se ubránit před literaturou, když na střední škole, kterou si zvolil, to je na Těšínském státním matematicko-přírodovědném gymnáziu, jeho učitelem polštiny, a navíc třídním učitelem był Julian Przyboś. Ani Przyboś, ani Filipowicz nebyli těšínskými rodáky. Pocházející z Podolí rodina Kornela Filipowicze po několikaletém vyhnanství spojeném s první světovou válkou a bolševickou revolucí v Rusku se osídlila v 1923 roce v Těšíně. Pocházející z třicátých let texty spisovatele přednesl Zbigniew Machej, a jeho prezentaci doplnil ilustrační doprovod některých úryvků z díla Kornele Filipowicze v přednesu Bogusława Slupczynského.

 

Kościelanie w Rybniku / Kosteleci látogatók Rybnikben / Kostelčané v Rybniku

 

Z okazji 10-lecia istnienia Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego odbyło się na lotnisku w Gerartowicach uroczyste spotkanie seniorów i sympatyków. KSL Rybnik powstał 40 lat po utworzeniu Aeroklubu ROW. Zrzesza byłych czynnych pilotów, spadochroniarzy, modelarzy, motolotniarzy. Gratulacje z okazji jubileuszu przyjechała złożyć seniorom także reprezentacja Domu Polskiego im. Żwirki i Wigury z Cierlicka-Kościelca w osobach Józefa Przywary i Tadeusza Smugały. Nasza delegacja przekazała na ręce prezesa klubu Antoniego Porembskiego okolicznościowy dyplom „Honorowy sympatyk DPŻiW” za wspieranie i propagowanie Domu Polskiego Żwirki i Wigury. Taki sam dyplom przekazała także wielkiemu i zasłużonemu sympatykowi DPŻiW, panu Grzegorzowi Wali, który jest stałym bywalcem nie tylko na Młodym Żwirkowisku, ale i na kościeleckich odpustach i jako zapalony modelarz prezentował już kilkakrotnie swoje modele na Kościelcu.

 

U příležitosti 10. výročí založení Klubu seniorů letectví Aeroklubu Rybnického uhelného revíru konalo se na letišti v Gerartowicích slavnostní setkání seniorů a sympatizantů. KSL Rybnik vznikl 40 let po založení Rybnického uhelného revíru. Sdružuje bývalé aktivní letce, parašutisty, modeláře a paraglaidisty. Blahopřání u příležitosti jubilea přijela předat seniorům také reprezentace Polského domu Żwirky a Wigury z Těrlicka-Kostelce v osobách Josefa Przywary a Tadeusze Smugłly. Naše delegace předala k rukám předsedy klubu Anonina Porembského příležitostný diplom „Čestný sympatizant Polského domu Żwirky a Wigury” za podporu a propagaci Polského domu Żwirky a Wigury. Stejný diplom předala také velkému a zasloužilému sympatizantovi Polského domu Żwirky a Wigury panu Grzegorzu Walovi, který je stálým, návštěvníkem nejen Mladého Żwikowiska, ale také na kosteleckých poutích a jako zanícený modelář prezentoval již několikrát své modely na Kostelci.

 

O Europejskiej Karcie Języków Regionalnych i Mniejszościowych / A Helyi vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájáról / O Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků

 

W środę 26.2.2015 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie spotkanie reprezentantów organizacji i instytucji polskiej mniejszości narodowej z członkami Komisji Rady Europy w Sztrasburgu. Jego tematem było dotrzymywanie przez administrację państwową i samorządową w Republice Czeskiej Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych w zakresie, jaki deklarowała. Dokument obowiązuje w Republice Czeskiej od 2007 roku i dotyczy ochrony języków słowackiego i romskiego na terenie całego państwa, języka niemieckiego na obszarach zamieszkałych przez Niemców i języka polskiego  na terenie byłych powiatów Karwina i Frydek Mistek. Dotyczy ochrony w takich dziedzinach jak szkolnictwo, władze sądownicze, władze administracyjne i służby publiczne, media, działalność kulturalna i obiekty kultury, życie gospodarcze i społeczne oraz wymiana transgraniczna. Na spotkaniu omawiano temat finansowania sprowadzanych z Polski podręczników szkolnych, które nie mają certyfikatu czeskiego Ministerstwa Szkolnictwa, składu komitetów ds. mniejszości narodowych w gminach, dwujęzycznego nazewnictwa i mediów elektronicznych. W spotkaniu komisję Rady Europy reprezentowała 4-osobowa delegacja m.in. Mahulena Hofmanowa. W spotkaniu brali udział działacze PZKO, Kongresu Polaków i innych polskich organizacji. Ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA reprezentowali Józef Przywara, Karol Madzia, Stanisław Gawlik i Władysław Niedoba. Działacze Ruchu przygotowali pisemny materiał, który zwraca uwagę na małą siłę informacji, która idzie do czeskiego społeczeństwa większościowego o tym, że poruszane przez Polaków sprawy wynikają ze zobowiązań Republiki Czeskiej, która podpisała traktaty europejskie o ochronie mniejszości narodowych i o ochronie języków mniejszościowych. Kolejne spotkanie z Komisją Rady Europy przewidziane jest za trzy lata.

 

Ve středu 26.2.2015 konalo se v Českém Těšíně setkání reprezentantů organizací a institucí polské národní menšiny se členy komise Rady Evropy ve Starsburgu. Jeho tématem bylo dodržování státní správou a samosprávou v České republice Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v rozsahu, který zavázala dodržovat. Dokument platí v České republice od 2007 roku a týká se ochrany jazyků slovenského a romského na území celého státu, jazyka německého na území obydleném Němci a jazyka polského na území bývalých okresů Karviná a Frýdek Místek. Týká se ochrany v takových oblastech jako je školství, samosprávné orgány, státní správa a veřejné služby, média, kulturní činnost a kulturní střediska, hospodářský a společenský život a příhraniční spolupráce. Na setkání bylo projednáváno téma financování školních učebnic, které jsou dovážený z Polska a které nemají certifikát českého Ministerstva školství, složení výborů pro národnostní menšiny v obcích, dvojjazyčného názvosloví a elektronických médií. Na setkání komisi Rady Evropy reprezentovala 4členná delegace, m.j. Mahulena Hofmanová. Setkání se účastnili funkcionáři PZKO, Kongresu Poláků a jiných polských organizací. Politické hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ reprezentovali Josef Przywara, Karel Madzia, Stanislav Gawlik a Vladislav Niedoba. Funkcionáři Hnutí připravili písemný materiál, který upozorňuje na malou informační moc, která jde směrem k české většinové společnosti o to, že záležitosti, o kterých se Poláci zmiňují, vyplývají ze závazků České republiky, která podepsala evropské dohody o ochraně národnostních menšin a o ochraně jazyků menšin. Další setkání s komisí Rady Evropy je plánováno za tři roky.

 

MUR o śląskości / A MUR a sziléziai identitástudatról / MUR o slezanství

 

W czwartek 2.3.2015 r. odbyło się w Auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie spotkanie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO w RC, na którym Marek Szołtysek, pisarz, publicysta, fotoreporter, nauczyciel historii, ale przede wszystkim Ślązanin wygłosił wykład nt. śląskości. Szołtysek autorem wielu poczytnych książek z tematyką śląską. Prelegent przedstawił m.in. kryteria, jakie trzeba spełniać, by być Ślązaninem i stwierdził m.in., że nawet Ślązanin nie mówiący po śląsku nadal jest Ślązaninem. Wykładowca wypowiedział się również na temat języka, bowiem jak wiadomo Ślązanie mają wiele regionalnych odmian gwary. Śląskość jest różnorodna, że próba utworzenia jednego wspólnego języka Śląskiego jest po prostu czymś chorym – stwierdził.

 

Ve čtvrtek 2.3.2015 se konalo v aule polského gymnázia v Českém Těšíně setkání v rámci Mezinárodní regionální univerzity PZKO v ČR, na kterém Marek Szoltysek, spisovatel, novinář, fotoreportér, učitel dějepisu, ale především Slezan, přenášel nt. Slezanství. Szoltysek je autorem mnoha čtenářský zajímavých knih se slezskou tématikou. Přednášející sdělil kritéria, jaké je nutno splnit, aby moct se prohlásit Slezanem a řekl m. j. Že dokonce Slezan, který nemluví slezsky nadále je Slezanem. Přednášející se vyjádřil také na téma jazyka, protože jak je všeobecně známo, Slezané mluví mnoha regionálními mutacemi nářečí. Slezanství je různorodé, ale pokus o utvoření jednoho společného slezského jazyka je prostě nemocný – řekl..

 

Wykład o zarazie morowej na Śląsku Cieszyńskim / Előadás a Těšíni Sziléziában lezajlott  pestisről / Přednáška o moru na Těšínském Slezsku

 

W czwartek 2.4.2015 r. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny PZKO w Republice Czeskiej zaprosił słuchaczy na spotkanie z doc. Janiną Raclavską, wykładowcą w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Tematem jej wykładu była zaraza morowa na Śląsku Cieszyńskim z opisem tej choroby według Jana Mutmana. Źródła historyczne podają, że na zarazę w 1585 roku zmarło 3 tys. mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. W 1715 roku ofiar było 1500. Początek XVIII wieku był końcem zarazy morowej na Śląsku Cieszyńskim, później przyszły epidemie cholery i tyfusu. Już wtedy, kiedy zaraza morowa po raz pierwszy nękała Europę, pisano, że do Europy choroba przedostawała się z Azji poprzez miasta portowe. Jednak rzeczywiste przyczyny wybuchu zarazy wielokrotnie poddawane były w wątpliwość. Ostatnie badania mówią, że jest to choroba bakteryjna, a nie wirusowa, a więc bardziej podobna do gorączki ebola. Nosicielami tej choroby są szczury, a konkretnie pchły na tych szczurach.

 

Ve čtvrtek 2.4.2015 Mezinárodní regionální univerzita PZKO v České republice pozvala posluchače na setkání s doc. Janinou Raclavskou, přednášející na Ústavu polonistiky Katedry slavistiky Ostravské univerzity v Ostravě. Tématem její přednášky był mor na Těšínském Slezsku s popisem této nemoci podle Jana Mutmana. Historické zdroje uvádějí, že na nákazu zemřelo v 1585 roce 3 tis. obyvatel Těšínského Slezska. V 1715 roce obětí było 1500. Začátek XVIII století był koncem moru na Těšínském Slezsku, později přišly epidemie cholery a tyfu. Už tehdy, když mor poprvé trápil Evropu, było psáno, že do Evropy tato nemoc přišla z Asie přes přístavní města. Avšak o skutečných příčinách výbuchu moru bylo mnohokrát pochybováno. Poslední výzkumy uvádějí, že je to nemoc bakteriální, nikoliv vírová, a proto se více podobá horečce ebola. Nositeli této nemoci jsou krysy, a konkrétně blechy na těchto krysách.

 

Teatr Cieszyński: premiery Sceny Polskiej – „Intryga” i „Powsinogi beskidzkie” / Těšíni Színház: a Lengyel Színpad bemutatói – „Cselszövés” és „Beszkidi csavargás” / Těšínské divadlo: premiéry Polské scény – „Pleticha” a „Beskydské tuláctví”

 

Scena Polska przygotowała kolejne dwie premiery. Pierwszą jest „Intryga”, kryminał oparty na dialogu aktorskim i scenach sytuacyjnych. Autor sztuki, Jaime Salom (1925-2013 r.) jest jednym z najbardziej produktywnych dramatopisarzy hiszpańskich. Jego styl określany jest jako psychologiczny ekspresjonizm. W rolach głównych występują Janusz Kaczmarski, Dariusz Waraksa i Lidia Chrzanówna, reżyserem spektaklu jest Karol Suszka. Drugą premierą są „Powsinogi beskidzkie”, stylizowany zbiór ballad, uznany za jedno z najważniejszych osiągnięć poetyckich Emila Zegadłowicza (1888-1941 r.). Autor sztuki opisuje Beskidy, ich piękno i urok, oraz ludzi, których spotykał podczas swych wędrówek. W przedstawieniu bierze udział cały zespół Sceny Polskiej, gościnnie zaś kapela „Lipka” i uczennice Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Reżyserem jest Bogdan Kokotek. Premierze towarzyszyła wystawa p.n. „Świat w naszych rękach”, na której zdjęcia zaprezentowali członkowie Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego i Fotoklubu Zvonek. Natomiast Scena Bajka przygotowała premierę sztuki „O kiju samobiju”, która powstała na podstawie bajek braci Grimmów i Karla Jaromira Erbena.

 

Polská scéna připravila další dvě premiérová představení. Prvním je „Pleticha”, detektivka, jejíž základem je herecký dialog a situační děj. Autor díla, Jaime Salom (1925-2013) je jedním z nejproduktivnějších španělských dramatických spisovatelů. Jeho styl je charakterizován jako psychologický expresionismus. V hlavních rolích vystupují Janusz Kaczmarski, Dariusz Waraksa a Lidia Chrzanówna, režisérem hry je Karol Suszka. Druhým jsou „Beskydské tuláctví”, což je stylizována sbírka balad, považována za jedno z nejdůležitějších básnických úspěchů Emila Zegadlowicze (1888-1941). Autor díla popisuje Byskydy, jejich krásu a půvab, a také lidi, se kterými se setkával na svých cestách. V představení hraje celý soubor Polské scény, a jako host kapela „Lipka” a žákyně Polského gymnázia Juliusze Slowackého Český Těšín. Režisérem je Bogdan Kokotek. Premiéru doprovázela výstava pn. „Svět v našich rukách”, ve které své fotografie předvedli členové Těšínského fotografického sdružení a Fotoklubu Zvonek. Naproti tomu Scéna Bajka připravila premiéru hry „Obušku z pytle ven”, která vznikla na základě pohádek bratří Grimmů a Karla Jaromíra Erbena.

 

Reżyser sztuki „Powsinogi beskidzkie” Bogdan Kokotek

Režisér hry „Beskydské tuláctví” Bogdan Kokotek

 

Janusz Konieczny w komisji ds. kultury / Janusz Konieczny a kulturális bizottság tagja lett  / Janusz Konieczny členem kulturní komise

 

Nowym członkiem reprezentującym polską mniejszość narodową w Komisji ds. Dotacji Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej jest Janusz Konieczny, pochodzący z Wędryni pracownik praskiego „Funduszu Nadacyjnego w Walce z Korupcją”, gdzie zatrudniony jest jako menedżer projektu. Specjalizuje się w analizach przypadków korupcyjnych i legislatywie. W komisji zastąpił Adama Krumnikla, któremu w tym roku wygasa mandat.

 

Novým členem, který zastupuje polskou národní menšinu v Komisi pro dotace Ministerstva kultury České republiky je Janusz Konieczny, rodák z Vendryně, zaměstnanec pražského „Nadačního fondu proti korupci” jako projektový manažér. Specializuje se v analýzách korupčních případů a v legislativě. V komisi nahradil Adama Krumnikla, kterému v letošním roce vypršel mandát.

 

Małgorzata Rakowska „Kobietą Regionu” / Malgorzata Rakowska elnyerte a „Régió asszonya” címet / Malgorzata Rakowska „Ženou regionu”

 

„Kobietą Regionu” w 2014 roku w Województwie Morawsko-Śląskim została wybrana Małgorzata Rakowska, przewodnicząca Miejscowego Koła PZKO w Czeskim Cieszynie-Centrum, emerytowana dyrektor polskiej szkoły w Gnojniku i była prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej. Nagrodę odebrała w biurze senatora Petra Gawlasa w Trzyńcu. Ogólnokrajowy konkurs „Kobieta Regionu” przeznaczony jest dla wszystkich kobiet, które przez swoją aktywną działalność motywują i wzbogacają resztę, uczestniczą w życiu publicznym, pomagają chorym dzieciom i przyczyniają się do poprawy życia i rozwoju swego regionu. Patronat honorowy nad konkursem objął Senat Parlamentu Republiki Czeskiej na czele z jego przewodniczącym Milanem Štěchem. „Kobietę Regionu” wybierają czytelnicy mediów elektronicznych, również za pośrednictwem naszego www.coexistentia.cz.

 

Na zdjęciu: Małgorzata Rakowska odbiera nagrodę w biurze jabłonkowskiego senatora Petra Gawlasa w Trzyńcu.

 

„Ženou regionu” za 2014 rok była zvolena Małgorzata Rakowska, předsedkyně Místní skupiny PZKO Český Těšín-Centrum, ředitelka v důchodu Polské školy v Hnojníku a bývalá předsedkyně Sdružení polských učitelů v České republice. Cenu převzala v kanceláři senátora Petra Gawlase v Třinci. Celostátní soutěž „Žena regionu” je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným dětem nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Čestnou záštitu nad soutěží převzal Senát Parlamentu České republiky v čele s jeho předsedou Milanem Štěchem. „Ženu regionu” volí čtenáři elektronických médií, rovněž prostřednictvím našeho www.coexistentia.cz.

Na snímku: Malgorzata Rakowska přejímá cenu v kanceláři jablunkovského senátora Petra Gawlase v Třinci.

 

Plán práce Maďarské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS na rok 2015 / A COEXISTENTIA – EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának munkaterve a 2015-ös évre

 

Zasedání Předsednictva MNS

(zúčastní se předseda, místopředsedové MNS, předsedové oblastních skupin)

Zasedání se koná jednou měsíčně – vždy první  úterý v měsíci od 15:00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací (Praha 2, Vocelova 3).

Projednávají se na nich: kontrola plnění úkolů, úkoly vzešlé ze zasedání republikových orgánů COEX, různé aktuální a operativní otázky, příprava zasedání Grémia MNS

 

Zasedání Grémia MNS

(zúčastní se členové Předsednictva MNS, předsedové jednotlivých výborů, vedoucí pracovních skupin, aktivisté, konzultanti )

Zasedání se koná nejméně jednou za dva měsíce od 17:00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací nebo v kavárně (Praha 2, Vocelova 3).

Projednávají se na nich: zajištění úkolů uložených vyššími orgány Hnutí, účast zástupců MNS na zasedáních republikových orgánů Hnutí, aktuální otázky předkládané Předsednictvem, výbory a pracovními skupinami MNS, kontrola plnění Plánu práce MNS, příprava konkrétních akcí MNS a účasti na cizích akcích.

 

Harmonogram zasedání Grémia

13. ledna 2015 – vyhodnocení činnosti MNS za rok 2014 a vytyčení hlavních úkolů pro rok 2015, oslava Dne maďarské kultury, vzpomínka na oběti holocaustu

11. února – schválení Plánu práce MNS na rok 2015, setkání s diplomatickými zástupci Velvyslanectví Maďarska, příprava vzpomínkových akcí v březnu (k uctění památky J. Esterházyho, k výročí revoluce a boje za svobodu  1848/49), příprava mezinárodní konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“    

11. března – oslava Národního svátku Maďarů (Dne březnové revoluce 1848), vzpomínka na přístup České republiky k NATO, příprava vzpomínkových akcí k výročí v květnu (konec 2. světové války, kladení věnců u hrobů padlých maďarských vojáků v Rájově), příprava Konventu MNS (6. května)

6. května – příprava mezinárodní konference na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“, příprava na Kongres COEX (16. května v Jablunkově)

15. července – příprava oslav národního svátku - Dne Svatého Štěpána v Praze, příprava zářijového  zasedání Výkonné a Republikové rady COEX v Praze

20. srpna – oslava Národního svátku – Dne Svatého Štěpána

23. října – oslava Národního svátku - vzpomínka na maďarskou revoluci v roce 1956

16. prosince – vyhodnocení činnosti MNS za rok 2013 a vypracování Rámcového plánu práce na rok 2015, příprava prosincového zasedání Výkonné a Republikové rady COEX v Praze

 

Harmonogram  vlastních a společných akcí a

  účast na cizích akcích s aktivní účastí MNS

22. ledna 2015 – Den maďarské kultury, filmové představení v PMI

23. ledna – výroční členská schůze Pražské základní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích

1. února – kladení květin u busty Artura Görgeyho v Praze

20. února – oslava 25. Výročí založení CSMMSZ

21. února – Pražský maďarský bál

26. února – zasedání Výkonné rady COEX v Ostravě

7. března – vzpomínka na martyra Jánose Esterházyho na hřbitově v Praze 5 - Motole

13. března – recepce na Velvyslanectví Maďarska v Praze k národnímu svátku

14. března – vzpomínka na maďarskou revoluci a boje za svobodu 1848/49 – kladení věnců u pamětní tabule Františka Rákócziho II. na Malostranském náměstí v Praze

25. března – oslava Dne maďarsko-polského přátelství (23.III.)

6. května – Konvent MNS

8. května – kladení věnců u památníku obětí komunizmu a pamětní desky Jánose Esterházyho na Motolském hřbitově v Praze, kladení věnců u hrobů padlých maďarských vojáků ve Zlaté Koruně - Rájově

16. května – Kongres COEX v Jablunkově

3. června – oslava Dne národní sounáležitosti maďarského národa

červen – kladení věnců u památníku Jánose Esterházyho v Mírově, zahájení výstavy věnované životu  Jánose Esterházyho

27. června – Mezinárodní konference v Praze na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“

20. srpna – oslava Národního svátku – Dne Svatého Štěpána v Praze, vzpomínka na zakladatele Uherského státu a našeho prvního krále Sv. Štěpána

29.-31. srpna – kulturně-vzdělávací tábor v Koutech

září – zasedání Republikové rady a Výkonné rady COEX v Praze

říjen – vzpomínka na aradské  mučedníky (6.X.), Maďarské kulturní dny v Praze, oslava Národního svátku – Výročí říjnové revoluce 1956

listopad – výroční členská schůze Sdružení maďarských lékařů v České republice. Veřejné přednášky o nemocech, jejich léčení a předcházení nemocím – pro lékaře i pacienty

prosinec – zasedání Republikové rady a Výkonné rady COEX

leden až prosinec – diskusní kroužek při MNS k projednávání aktuálních společensko-vědních otázek s úvodním tematickým referátem (z oblasti národnostní politiky, vlastivědy, kultury, jazykovědy, historie, apod.), schází se každé úterý od 15,00 do 18,00 hodin v Domě národnostních menšin, v zasedací místnosti maďarských organizací.

Účast na různých akcích Velvyslanectví Maďarské republiky, Maďarského Institutu v Praze, Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarské hospodářské komory, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Studentského kroužku Endre Adyho, Sdružení Artura Görgeyho, Memoriálního výboru Jánose Esterházyho, Pražského misijního sboru Reformované církve a dalších maďarských organizací.

 

Tento Plán práce MNS byl schválení na zasedání Grémia dne 11. února 2015 a  bude doplněn o úkoly vytyčené Konventem MNS a ukládané republikovými orgány COEX.

Zpracoval: PhDr. László Attila  Kocsis,  předseda MNS

 

 

http://www.coexistentia.cz/stanovy_soubory/image002.jpg

 

MEMORIÁLNÍ VÝBOR JÁNOSE ESTERHÁZYHO

PŘI POLITICKÉM HNUTÍ COEXISTENTIA

PŘEDSEDA

 

P o z v á n k a

 

Vážené Dámy, vážení Pánové, milí Přátelé!

Memoriální výbor Jánose Esterházyho Vás srdečně zve

na vzpomínkovou akci k uctění památky předního politického představitele maďarské národní menšiny v bývalém Československu, emblematické postavy obětí komunismu, hraběte Jánose Esterházyho, která se bude konat u příležitosti 58. výročí jeho úmrtí

 

dne 7. března 2015 od 11:00 hodin

u Památníku obětí komunismu na Motolském hřbitově v Praze.

 

Sraz bude před hlavním vchodem hřbitova mezi 10:45 a 11:00 hod.

Svoji účast laskavě potvrďte na níže uvedené e-mailové adrese

nebo telefonicky.

 

PhDr. Ladislav Kocsis, předseda

140 00 Praha 4, Vikova 7, e-mail: kocsis.ladislav@centrum.cz

mobil: (00420) 777234457, pevná linka: (00420) 223007521

 

 

 

Spotkanie reprezentantów organizacji i instytucji polskiej mniejszości narodowej z członkami komisji Rady Europy w dniu 26.2.2015 r. w Czeskim Cieszynie

A lengyel nemzeti kisebbség szervezetei és intézményei képviselőinek találkozása az Európa Tanács bizottságának tagjaival České Těšínben, 2015 február 26.-án

Setkání reprezentantů organizací a institucí polské národnostní menšiny se členy komise Rady Evropy dne 26.2.2015 v Českém Těšíně

(foto: Karol Madzia)

 

Franciszek Pieczka uhonorowany nagrodą Orła / Franciszek Pieczka megkapta az Orel (Sas) díjat / Franciszek Pieczka získal cenu Orla

 

Trudno sobie wyobrazić polską kinematografię bez jego fantastycznych ról. Doceniła je także Polska Akademia Filmowa, która przyznała mu nagrodę Orła za Osiągnięcia Życia. Franciszek Pieczka od najmłodszych lat pasjonował się kinem. Gdy tylko mógł sobie na to pozwolić, wyruszał pieszo z rodzinnego Godowa, by w Wodzisławiu lub po czeskiej stronie granicy w sąsiednich Piotrowicach obejrzeć filmową nowość. Zgodnie z tradycją rodzinną, podobnie jak ojciec, poszedł pracować na kopalnię. Potem zaczął studia na Politechnice Gliwickiej, jednak po miesiącu zrezygnował i pojechał do Warszawy do szkoły teatralnej. Wymagało to od niego niemałej odwagi, bo pod koniec lat czterdziestych, żeby zmienić kierunek studiów, trzeba było uzyskać zgodę ministerstwa. Udało mu się taką zgodę zdobyć. Jednak jego decyzji ojciec nigdy nie zaakceptował. Studia ukończył w 1954 roku i kilka miesięcy później zadebiutował w teatrze w Jeleniej Górze, później grał w Nowej Hucie, a od czterdziestu lat jest aktorem Teatru Powszechnego w Warszawie. Choć stworzył wiele świetnych kreacji teatralnych, publiczność pamięta go przede wszystkim z jego charakterystycznych ról filmowych. Swoją przygodę z kinem rozpoczął od niewielkiej roli w filmie Andrzeja Wajdy „Pokolenie”, później wystąpił u tego reżysera jeszcze dwukrotnie – w „Ziemi obiecanej” oraz „Weselu” Grał opętanego Paszeko w „Rękopisie znalezionym w Saragossie”, uzdrowiciela w „Jańciu Wodniku”, żydowskiego karczmarza Taga w „Austerii”, starego Kiemlicza w „Potopie”, czy księdza w „Chłopach”. Bez wątpienia największą sławę przyniosła mu postać Gustlika w serialu „Czterej pancerni i pies”. Zagrał też postać ojca w czeskim filmie autobiograficznym w reżyserii Haliny Pawlowskiej „Dzięki za każde dobre rano”. Aktor regularnie jeździ do swego rodzinnego Godowa, w ubiegłym roku miał tu prezentację swojej nowej książki. Jest też bywalcem na imprezach kulturalnych w Piotrowicach koło Karwiny. Na zdjęciu z czerwca 2013 r. widzimy go razem z bratem i synem podczas rautu na zameczku w Piersnej, gdzie występował m.in. czeski piosenkarz Karel Gott. Co ciekawe, Pieczka nie miał dotąd pojęcia, kto to Karel Gott, w odróżnieniu od Gotta, który znał jego teatralny dorobek. Redaktorowi „Deníku” Pieczka powiedział, że  „pomimo, zaawansowanego wieku, stale gra w warszawskim Teatrze Powszechnym i jednocześnie kręci serial, który co niedziela leci w polskiej telewizji”.

 

Obtížně si můžeme představit polské filmové umění bez jeho fantastických rolí. Proto je také náležitě ocenila Polská filmová akademie, která mu udělila cenu Orla za celoživotní úspěch. Franciszek Pieczka od nejmladších let był fanouškem kina. Jen když si to mohl dovolit, vyrazil pěšky z rodného Godowa, aby ve Wodzislavi, nebo na české straně hranice v sousedních Petrovicích mohl zhlédnout filmovou novinku. Podle rodinné tradice, jako otec, šel pracoval na šachtu. Potom začal studia na Vysokém učení technickém v Gliwicích, avšak po měsíci studia ukončil a odjel do Varšavy na divadelní školu. To vyžadovalo jeho nemalou odvahu, protože koncem čtyřicátých let, aby přestoupit na jiný studijní obor, był nutný souhlas ministerstva. Podařilo se mu takový souhlas získat. Avšak jeho rozhodnutí otec nikdy neschválil. Studia ukončil v 1954 roce a za několik měsíců debutoval v divadle v Jelení Hoře, později hrál v Nové Huti, a od čtyřiceti let je hercem Teatru Powszechného ve Varšavě. I když vytvořil mnoho skvělých divadelních postav, diváci si ho pamatují  především z jeho rolí ve filmu. Svoji filmovou pouť zahájil od nevelké role ve filmu Andrzeje Wajdy „Pokolení”, později u tohoto režiséra vystoupil ještě dvakrát – v „Zemi zaslíbené” a ve „Svatební hostině”. Hrál bláznivého Pašeko v „Rukopise nalezeném v Saragosse”, léčitele v „Janciu Vodníku”, židovského krčmáře Taga v „Ausrerii”, starého Kiemlicze v „Potopu”, či kněze v „Sedlácích”. Avšak bezvýhradně největší slávu mu přinesla role Gustlika v seriálu „Čtyři z tanku a pes”. Ztvárnil také postavu otce v životopisném filmu Haliny Pawlovské „Díky za každé dobré ráno”. Herec pravidelně zajíždí do rodného Godowa, v minulém roce měl tu prezentaci své nové knížky. Je také stálým návštěvníkem uměleckých podniků v Petrovicích u Karviné. Na fotografii z června 2013 je spolu s bratrem a synem na rautu na zámečku v Prstné, kde vystupoval m. j. český zpěvák Karel Gott. Je zajímavé, že Pieczka dosud nic nevěděl o Karlu Gottovi, na rozdíl od Gotta, který znal jeho divadelní přínos. Redaktorovi „Deníku” řekl, že „ač v pokročilém věku, stále hraje ve varšavském Teatrze Powszechném a zároveň natáčí seriál, který je vysílán každou neděli v polské televizi”.

 

Utalentowana sportsmenka / Tehetséges sportolólány / Talentovaná sportovkyně

 

Kamila Michalska, uczennica 5. klasy Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie-Frysztacie, zdobyła nominację do nagrody dla „Najlepszego Sportowca Karwiny“ 2014 roku. Członkini pływackiego klubu Kosátky Karviná zaliczyła bardzo udany rok 2014, zdobywając m. in. dwa medale w Pływackich Mistrzostwach Moraw w basenie w Karwinie – w czerwcu Kamila stanęła na srebrnym podium w swojej mocnej dyscyplinie – 50 m stylem grzbietowym, w listopadzie zawodniczka na tym samym dystansie była trzecia. Latem z korzystnej strony pokazała się też na dystansie 100 m stylem dowolnym, zajmując w ostrej konkurencji ósme miejsce. W rodzinie państwa Michalskich sport zajmuje szczególne miejsce, wyczynowo uprawia go również brat, Jakub Michalski, który uczęszcza do 8. klasy. Jakub gra w tenisa. „Staramy się wychować nasze dzieci w duchu sportu. Komputery to bowiem nie wszystko“ – powiedziała mama utalentowanych sportowców, Helena Michalski, która w obecnej kadencji jest członkiem rady za stowarzyszenie Wspólnota-Soužití w Piotrowicach koło Karwiny, gdzie rodzina mieszka.

 

Kamila Michalska, žákyně 5. třídy Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Karviné-Fryštátě získala nominaci na cenu pro „Nejlepší sportovce Karviné” v 2014 roce. Členka plaveckého oddílu Kosátky Karviná započítala velmi úspěšný 2014 rok, když mj. získala dvě medaile na Plaveckém mistrovství Moravy na plovárně v Karviné – v červnu Kamila stanula na stříbrném stupínku ve své silné disciplíně – 50 m znak, v listopadu závodnice na stejné trati była třetí. V létě velmi dobrý výkon předvedla také na trati 100 m kraul, když získala v ostré konkurenci osmé místo. V rodině Michalských sport zaujímá významné místo, výkonnostně se mu věnuje také bratr Jakub Michalski, který je žákem 8. třídy. Jakub hraje tenis. „Snažíme se vychovávat naše děti ve sportovním duchu. Počítače totiž nejsou vše” – řekla matka talentovaných sportovců Helena Michalska, která v tomto volebním období je členkou zastupitelstva za sdružení Wspólnota-Soužití v Petrovicích u Karviné, kde bydlí.

 

Bal COEXISTENTII w Lesznej Dolnej / Ples COEXISTENTIE v Dolní Lištné

 

W sobotę 24.1.2015 r. zorganizowała COEXISTENTIA razem z ruchem politycznym Úsvit přímé demokracie i organizacją miejską ČSSD bal w Domu PZKO w Trzyńcu-Lesznej Dolnej. Prezentujemy zdjęcia z balu. / V sobotu 24.1.2015 uspořádala COEXISTENTIA spolu s politickým hnutím Úsvit přímé demokracie a místní organizací ČSSD ples v Domě PZKO v Třinci-Dolní Lištné.

 

Zveřejňujeme fotografie z plesu. (foto: Karol Madzia)

 

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / / lapzárta / uzávěrka čísla: 14.4.2015, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku