xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 68  (1/2015)                       30.1.2015 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Bogusław Raszka, wójt Wędryni

Bohuslav Raszka, starosta Vendryně

 

Sztab wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA dziękuje wyborcom za udział i wsparcie naszych kandydatów w wyborach komunalnych z 10. i 11.10.2014 r. Dziękujemy pełnomocnikom list wyborczych zgłoszonych przez nasz ruch polityczny i działaczom stowarzyszeń obywatelskich, którzy bezinteresownie działali w kampanii przedwyborczej. Jednocześnie składamy gratulacje radnym wybranym z list wyborczych ruchu politycznego COEXISTENTIA i stowarzyszenia ruchu z kandydatami niezależnymi. Wybór naszych kandydatów do rad miast i gmin jest dla nas zobowiązaniem do jeszcze aktywniejszej działalności na rzecz mniejszości narodowych, szczególnie polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu. Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

Przewodniczący komitetów ds. mniejszości narodowych

Předsedové výborů pro národnostní menšiny

 

mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota) – Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné

mgr Barbara Smugala (COEX+NK) – Cierlicko / Těrlicko

inż. Bronisław Mrózek (COEX) – Kocobędz / Chotěbuz

Ryszard Jochymek (COEX) – Trzanowice / Třanovice

inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – Ropice / Ropice

mgr Roman Zemene (COEX) – Wędrynia / Vendryně

inż. Michał Milerski (COEX) – Nydek / Nýdek

Janusz Klimek (COEX) – Koszarzyska / Košařiska

Paweł Pilch (COEX) – Gródek / Hrádek

Ewa Kawulok (COEX) – Milików / Milíkov

Stanisław Lisztwan (COEX) – Nawsie / Návsí

Tadeusz Świerczek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota) – Jabłonków / Jablunkov

inż. Robert Kulig (COEX) – Bukowiec / Bukovec

 

Wójtowie narodowości polskiej

Starostové polské národnosti

 

Bogusław Raszka (COEX) – Wędrynia / Vendryně

mgr Roman Wróbel (SNK – „Jasně, čitelně srozumitelně”) – Bystrzyca / Bystřice

doc. inż. Karol Klimek, CSc., MBA (COEX) – Milików / Milíkov

inż. Andrzej Feber (ANO 2111) – Stonawa / Stonava

inż. Henryk Feber (SNK – PROAL) – Olbrachcice / Albrechtice

Renata Pavlinowa (SNK obce Dolní Lomná) – Łomna Dolna / Dolní Lomná

Tomasz Gruszka (KDU-ČSL) – Łomna Górna / Horní Lomná

Bc. Daniel Pawlas (KSČM) – Hawierzów / Havířov

 

Mówią wójtowie-Polacy / Starostové-Poláci mluví

 

Bogusław Raszka – Wędrynia / Vendryně (COEXISTENTIA)

Przez dwie kadencje byłem zastępcą wójta na pełny etat, objęcie stanowiska wójta nie spowoduje więc rewolucji w moim życiu. Będzie to rewolucja pod względem odpowiedzialności. Jestem zorientowany w tym, co mnie czeka – i to jest może nawet minusem, bo zakłóca mi to trochę spokojny sen. Ale biorąc pod uwagę skład nowej Rady Gminy, sądzę, że mogę optymistycznie podchodzić do nowych zadań. Nie ukrywam, że od kwestii legislacyjnych, w których muszę się dokształcić, bardziej bliskie mi są sprawy techniczne, praca w terenie. Moją domeną była budowa kanalizacji, remonty dróg, oświetlenie publiczne i podobne rzeczy. Nie boję się kontaktów z mieszkańcami, z tym sobie radzę. Mogę wykorzystać również doświadczenie z pełnienia funkcji prezesa MK PZKO w Wędryni, którym jestem już 25 lat. „Czytelnia” jest co prawda własnością Koła, lecz jako Dom Kultury służy wszystkim mieszkańcom. To, że orientuję się, jakie jest jej zaplecze, do jakich imprez można ją wykorzystać, ułatwia mi załatwienie niektórych związanych z tym spraw. W gminie będziemy się kierowali przede wszystkim planem rozwoju strategicznego gminy na lata 2014-2020. W pierwszej kolejności trzeba będzie dokończyć remont obydwu przedszkoli, wybudować Izbę Pamięci, w przyszłym roku konieczna będzie nadbudówka czeskiej szkoły. Należałoby się również zająć remizą strażacką. Naszym marzeniem i długofalowym celem jest natomiast wybudowanie nowego budynku gminnego, który byłby nie tylko siedzibą Urzędu Gminy, lecz znajdowałyby się tam również lokale, z których korzystałyby organizacje, kółka zainteresowań i tym podobnie. Oprócz tego będziemy, oczywiście, rozwiązywali zwykłe, codzienne sprawy, które są ważne, by obywatele czuli się w Wędryni coraz lepiej i coraz bardziej swojsko (Głos Ludu, 18.10.2014 r.).

 

Po dvě volební období jsem byl místostarostou na plný úvazek, proto převzetí funkce starosty nebude revolucí v mém životě. Bude to revoluce s ohledem na zodpovědnost. Vím co mne čeká – a to je možná dokonce mínusem, protože mi to trochu ruší klidný spánek. Ale když zohledním složení nového Zastupitelstva obce, domnívám se, že mohu optimisticky přijímat nové úkoly. Neskrývám, že na rozdíl od právních otázek, kde se musím ještě vzdělávat, jsou mi bližší technické záležitosti, práce v terénu. Moji doménou byla výstavba kanalizace, opravy cest, veřejné osvětlení a podobné věci. Nebojím se udržovat styky s občany, s tím si umím dobře poradit. Mohu využít své zkušenosti s plnění funkce předsedy MS PZKO Vendryně, kterým jsem už 25 let. „Čítárná”, přestože je majetkem Skupiny, ale jako Dům kultury slouží všem občanům. To, že mám přehled o jejím zázemí, pro které akce je ji možno využít, mi ulehčuje vyřizování některých souvisejících s tím záležitostí. V obci se budeme především řídit plánem strategického rozvoje obce na období 2014-2020. V první řadě je nutno dokončit rekonstrukci obou mateřských škol, postavit Vzpomínkový sál, v příštím roce to bude nástavba české školy. Měli bychom se rovněž zabývat hasičskou zbrojnicí. Naší touhou a dlouhodobým cílem je naopak výstavba nového obecního domu, který by byl nejen sídlem Obecního úřadu, ale tu byly zřízeny místnosti, které by mohly použít společenské organizace, zájmové kroužky a tak podobně. Kromě toho budeme, samozřejmě, řešit obvyklé, každodenní záležitosti, které jsou důležité pro to, aby občané se cítili ve Vendryni stále lépe a stále více domácky (Głos Ludu, 18.10.2014 r.).

 

Roman Wróbel – Bystrzyca / Bystřice (Jasně, čitelně, srozumitelně)

Będę się starał być wójtem wszystkich mieszkańców gminy, chociaż wiem, że nie da się zadowolić każdego. Jako wójt mam zamiar dawać z siebie wszystko, tak jak to robiłem jako dyrektor szkoły. Obie miejscowe szkoły, polska i czeska, są dla gminy niesłychanie ważne. Będę nie tylko trzymał kciuki za obie dyrekcje, ale też oczekiwał spełnienia pewnych wymagań i utrzymania poziomu. Bystrzyca kojarzona jest ostatnio z odbieranymi jako antypolskie próbami upamiętnienia czy też gloryfikowania osoby generała Šnejdarka. Ja bym tę atmosferę bardzo chciał oczyścić, ale gotowego lekarstwa na tę sytuację nie znam. Wszyscy wiedzą, że moim celem, moją filozofią życiową zawsze były dobre stosunki polsko-czeskie. Będzie to na pewno jeden z motywów przewodnich mojej pracy. Już wcześniej w gminie realizowaliśmy dużo projektów europejskich, a ja, jeszcze jako dyrektor szkoły, zawsze zapraszałem do udziału w nich także czeskich uczniów. Oprócz kontynuowania działań naszych poprzedników, mamy m. in. przygotowanych kilka projektów, które sprawią, że poprzeczka pójdzie jeszcze bardziej w górę. Na terenie gminy działa około dwudziestu bardzo aktywnych organizacji pozarządowych. Już na następnej sesji samorządu gminy chcemy wnioskować o podwyższenie puli, przeznaczonej na działalność tych organizacji (Głos Ludu, 20.11.2014 r.).

 

Budu se snažit být starostou všech občanů obce, i když vím, že nemohu uspokojit každého. Jako starosta chci dát ze sebe vše, jako jsem to dělal jako ředitel školy. Obě místní školy, polská a česká, jsou pro obec nesmírně důležité. Budu držet palce oběma ředitelstvím, ale budu také očekávat plnění jistých požadavků a udržení úrovně. Bystřice je v poslední době spojována s antipolskými pokusy o zvěčnění, či také glorifikaci osoby generála Šnejdarka. Já bych tuto atmosféru chtěl pročistit, ale hotový lék na tuto situaci nemám. Všichni vědí, že mým cílem, moji životní filozofií byly vždy dobré polsko-české vztahy. V mé práci to bude určitě jedna z mých priorit. Už dříve jsme v obci uskutečňovali mnoho evropských projektů, a já, ještě jako ředitel školy jsem vždy zval k účastí na nich také české žáky. Kromě pokračováni v činnosti našich předchůdců, máme mj. připraveny některé projekty, které způsobí, že laťka půjde ještě výše. Na území obce působí kolem dvaceti velmi aktivních nevládních organizací. Již na příštím zasedání samosprávy obce chceme navrhovat zvýšení částky, věnované na činnost těchto organizací (Głos Ludu, 20.11.2014 r.).

 

Karol Klimek – Milików / Milíkov (COEXISTENTIA)

Nie będę wykonywał pracy wójta równocześnie z moją dotychczasową pracę. Przez ostatnich 25 lat pracowałem na stanowiskach technicznych, menedżerskich, w szkolnictwie wyższym. Kierowałem różnymi firmami w całej Republice Czeskiej, ostatnio w branży produkcji metali kolorowych. Zajmowałem się współpracą z Polską, Słowacją, firmami amerykańskimi. Zostać wójtem nie planowałem, ale wygraliśmy wybory i tak się ukształtował układ sił, że objąłem to stanowisko. Ale nie chodzi o to, aby pokazać kto dysponuje większą siłą polityczną. Wszyscy radni muszą pracować w zgodzie, by gmina mogła realizować swoje cele, w przeciwnym wypadku mała wioska nie ma szansy przebicia się w złożonym systemie legislacyjnym. Mamy opracowaną średniookresową strategię rozwoju gminy w poszczególnych kierunkach. Jednym z czterech priorytetów jest szkolnictwo. We współpracy z dyrektorami obu szkół – czeskiej i polskiej – opracowaliśmy koncepcję rozwoju na co najmniej kilka lat. Wyznaję filozofię, że gmina bez szkoły, to jak rodzina bez dzieci. Kolejnymi priorytetami są – bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, remont domu kultury i budowa mieszkań socjalnych na piętrze budynku oraz rozwój działań kulturalnych opartych na kontaktach transgranicznych. Już jako były szef komisji finansowej wiem, że gmina pomaga obu kołom PZKO, działającym w gminie. Wsparliśmy finansowo remont Domu PZKO w Centrum, ten sam remont czeka teraz drugi Dom PZKO na Pasiekach. Tak samo staramy się pomagać innym organizacjom, które mają własne obiekty (Głos Ludu, 18.12.2014 r.).

 

Nechci vykonávat práci starosty společně s mou dosavadní práci. Posledních 25 let jsem pracoval na postech technických, manažerských, ve vysokém školství. Řídil jsem různé firmy v celé České republice, naposledy v odvětví výroby barevných kovů. Zajímal jsem se o spolupráci s Polskem, Slovenskem, s americkými firmami. Stát se starostou jsem neplánoval, ale vyhráli jsme volby a uspořádání politických sil se uformovalo tak, že jsem převzal tuto funkci. Ale nejde jen o to, ukázat kdo má větší politický potenciál. Všichni členové zastupitelstva musí pracovat ve shodě, aby obec mohla uskutečňovat své cíle, v opačném případě malá obec nemá šanci protlačit se ve složitém legislačním systému. Máme zpracovanou střednědobou strategií rozvoje obce v jednotlivých oblastech. Jedním ze čtyř priorit je školství. Ve spolupráci s řediteli obou škol – české a polské – jsme zpracovali koncepci rozvoje na nejméně několik let. Vyznávám filozofií, že obec bez školy je jako rodina bez dětí. Dalšími prioritami jsou – bezpečnost v silničním provozu, rekonstrukce domu kultury a výstavba sociálních bytů v patře budovy a rozvoj kulturních aktivit založených na základě přeshraničních styků. Již jako šéf finanční komise vím, že obec pomáhá oběma skupinám PZKO, působícím v obci. Finančně jsme podpořili opravu Domu PZKO v Centru, stejná oprava teď čeká také druhý Dům PZKO na Pasekách. Stejně se snažíme pomáhat jiným organizacím, které mají v obci své budovy (Głos Ludu, 18.12.2014 r.).

 

Henryk Feber – Olbrachcice / Albrechtice (PROAL)

Dawniej byłem radnym prawicowej ODS, w Zarządzie Gminy w Olbrachcicach zawsze zasiadali przedstawiciele różnych partii w ramach tzw. szerokiej koalicji. Właśnie z tego powodu, że współpracowaliśmy ze wszystkimi, w Pradze odebrano nam licencję i w Olbrachcicach nie ma już miejscowej organizacji ODS. By móc kandydować w wyborach, utworzyliśmy nowe stowarzyszenie niezależnych kandydatów i zebraliśmy wymaganych 320 podpisów. Zarządzanie wioską nie jest de facto sprawą polityczną, chodzi raczej o sprawy natury organizacyjnej Uważam, że w Pradze nie znają warunków w małych gminach, gdzie po prostu trzeba współpracować ze wszystkimi. Przygotowywałem się do zarządzania gminą, jako że dotychczasowy wójt zapowiedział, że nie będzie już kandydował Olbrachcice znam od czterdziestu lat, przez osiem lat pracowałem w zarządzie. Sam przygotowywałem niektóre projekty. Pierwszy projekt ma związek z tym, że na terenie Olbrachcic znajduje się duża rozdzielnia energetyczna i z tym wiążą się pewne obciążenia dla wioski, lecz fakt ten nie przekłada się na dochody do budżetu gminy. Drugi dotyczy niewykorzystanej kotłowni firmy Dalkia na osiedlu, którą można by przebudować na parkingi. Ponadto chcemy zainwestować w centrum wioski. Niektóre budynki zostały już wyremontowane, teraz remontowany jest ośrodek zdrowia. Jestem członkiem PZKO, uczestniczę w imprezach Koła. Również współpraca między szkołą a gminą układa się bardzo dobrze. Sam za siebie mogę powiedzieć, że zrobię wszystko, aby szkoła przetrwała. Uważam, że fundusze na to mamy (Głos Ludu, 13.11.2014 r.).

 

Dříve jsem byl členem zastupitelstva pravicové ODS, v Radě Obce Albrechtice vždy zasedali zástupci různých stran v rámci tzv. široké koalice. Právě z těchto důvodů, že jsme spolupracovali se všemi, v Praze nám zrušili  licenci a v Albrechticích již není místní organizace ODS. Abychom mohli kandidovat ve volbách, vytvořili jsme nové sdružení nezávislých kandidátů a shromáždili jsme požadovaných 320 podpisů. Řízení obce není de facto politickou záležitostí, jde spíše o organizační záležitost. Domnívám se, že v Praze neznají podmínky v malých obcích, kde prostě je třeba spolupracovat se všemi. Připravoval jsem se na řízení obce, protože dosavadní starosta oznámil, že už nebude na tento post kandidovat. Albrechtice znám od čtyřiceti let, osm let jsem pracoval v radě. Sám jsem připravoval některé projekty. První projekt souvisí s tím, že na území Albrechtic se nachází velká energetická rozvodna a s tím jsou spojeny určité potíže pro obec, ale samotná tato skutečnost nepřináší příjmy do rozpočtu obce. Druhý se týká nevyužité kotelny firmy Dalkia na sídlišti, kterou by se mohlo přestavět na parkoviště. Navíc chceme investovat v centru obce. Některé budovy byly už opraveny, teď je rekonstruováno zdravotní středisko. Jsem členem PZKO, účastním se akcí Skupiny. Rovněž spolupráce mezi školou a obcí je velmi dobrá. Sám za sebe mohu říct, že udělám všechno, aby se škola udržela. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky na to máme (Głos Ludu, 13.11.2014 r.).

 

Zarządy miast i gmin / Rady měst a obcí

 

Zarząd Miasta w Trzyńcu (ZMT) / Rada Města Třinec (RMT)

RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – burmistrz / starosta, Mgr. Ivo Kaleta (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – zastępca burmistrza / místostarosta, Ing. Michael Trojka (KDU-ČSL) – zastępca burmistrza / místostarosta, Radim Kozlovský (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec) – zastępca burmistrza / místostarosta, Anna Gavendová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Bohdan Sikora (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Mgr. Karel Bieringer (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Regina Szpyrcová (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), Martina Wolna (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), mgr Bogusław Kokotek (TOP 09), JUDr Janina Kantorowa (TOP 09)

Komitet ds. Finansów RMT / Finanční výbor ZMT: Ing. Miroslav Doseděl (ČSSD) – przewodniczący / předseda, członkowie będą wybierani na 3. sesji RMT / členové budou voleni na 3. zasedání ZMT

Komitet ds. Kontroli RMT / Kontrolní výbor ZMT: Ing. Miroslav Boublík (KSČM) – przewodniczący / předseda, członkowie będą wybierani na 3. sesji RMT / členové budou voleni na 3. zasedání ZMT

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMT / Výbor pro národnostní menšiny ZMT: mgr Bogusław Kokotek (TOP 09) – przewodniczący / předseda, członkowie będą wybierani na 3. sesji RMT / členové budou voleni na 3. zasedání ZMT

Komitet ds. Rozwoju Strategicznego RMT / Výbor pro strategický rozvoj ZMT: RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – SNK Osobnosti pro Třinec), członkowie będą wybierani na 3. sesji RMT / členové budou voleni na 3. zasedání ZMT

 

Zarząd Miasta w Czeskim Cieszynie (ZMCC) / Rada Města Český Těšín (RMČT)

Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL) – burmistrz / starosta, inż Stanisław Folwarczny (ODS) – zastępca burmistrza / místostarosta, Mgr. Gabriela Hřebáčková (Nestraníci) – zastępca burmistrza / místostarosta, Ladislav Langer (KDU-ČSL), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Mgr. Jan Czudek (KDU-ČSL), PaedDr. Milan Pecka (ODS), Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan (ODS), Karel Kula (Nestraníci)

Komitet ds. Finansów RMCC / Finanční výbor ZMČT: Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL) – przewodnicząca / předsedkyně, mgr Jan Czudek, PhDr. Alena Hasáková, MUDr. Daniel Kotas, Libuše Rusnoková, Bc. Roman Samek, RNDr. Miroslav Turjap, Ing. Markéta Vyvlečková, Dipl. Ing. Rostislav Zabystrzan

Komitet ds. Kontroli RMCC / Kontrolní výbor ZMČT: Karel Prymus (KSČM) – przewodniczący / předseda, Ing. Alfréd Adámek, mgr Jan Branny, inż. Helena Drobisz, Bc. Vladimír Kroczek, Karel Kula, Mgr. Richard Moldrzyk, PaedDr Milan Pecka, Ing. Dalibor Rypien

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMCC / Výbor pro národnostní menšiny ZMČT: mgr Jan Branny (ODS) – przewodniczący / předseda, mgr Dariusz Branny, inż. Helena Drobisz, Rudolf Dulava, Ing. Vladimír Matuška, Mgr. Richard Moldrzyk, Petr Procházka, mgr Tomasz Pustówka, mgr Małgorzata Rakowska, MUDr Stanisław Sikora, Viliam Šuňal, RMCC nie zaakceptowała postulat Związku Niemców Śląska Cieszyńskiego, aby wybrała jego członka do Komitetu ds. Mniejszości Narodowych RMCC w związku z brakiem miejsca w komitecie. / ZMČT nevyhovělo žádosti Svazu Němců Těšínského Slezska o zvolení svého člena do Výboru pro národnostní menšiny ZMČT z důvodu plné obsazenosti výboru.

 

Zarząd Miasta w Jabłonkowie (ZMJ) / Rada Města Jablunkov (RMJ)

Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL) – burmistrz / starosta, Stanisław Jakus (SNK Jablunkov 2014) – zastępca burmistrza / místostarosta, Jan Gomola (SNK Jablunkov 2014), Ing. David Sventek, MBA (ODS), Mgr. Jan Turoň (KDU-ČSL), inż. Marcin Filipczyk (ANO 2011), Luboš Čmiel (ANO 2011)

Komitet ds. Finansów RMJ / Finanční výbor ZMJ: Petr Sagitarius (SNK Jablunkov 2014) – przewodniczący / předseda, Mgr. Magda Kluzová, Bc. Danuše Lancová, Ing. Kateřina Chybidziurová, Mgr. Jan Turoň

Komitet ds. Kontroli RMJ / Kontrolní výbor ZMJ: Petr Gawlas (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Ing. Petr Sekula, Mgr. Marek Sikora, Alois Abraham, Jakub Legierski, Ing. Dalibor Sikora

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RMJ / Výbor pro národnostní menšiny ZMJ: Tadeusz Świerczek (COEX) – przewodniczący / předseda, Mgr. Radana Kluzová, mgr Andrea Skupień Kapsia, Oskar Martynek, Ing. Vladimír Słowik, Mgr. et. Mgr. Robert Kufa, Mgr. Marie Byrtusová

 

Zarząd Gminy w Bukowcu (ZGB) / Rada Obce Bukovec (ROB)

Monika Czepczorová (STAN+NK – PRO BUKOVEC) – wójt / starosta, Mgr. Ing. Jiří Byrtus (KDU-ČSL) – zastępca wójta / místostarosta, Božena Bojková (STAN+NK – PRO BUKOVEC), Mgr. Petr Stonawski (Občané pro Bukovec), Janusz Motyka (COEX)

Komitet ds. Finansów RGB / Finanční výbor ZOB: Božena Bojková (STAN+NK – PRO BUKOVEC) – przewodnicząca / předseda, Josef Jochymek, Marta Jalowiczorová, Eva Szkanderová, Bc. Pavla Wolná

Komitet ds. Kontroli RGB / Kontrolní výbor ZOB: Karel Kreželok (Občané pro Bukovec) – przewodniczący / předseda, Roman Lysek, Bc. Pavla Wolná, Daniel Hořava, Janusz Motyka

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGB / Výbor pro národnostní menšiny ZOB: inż. Robert Kulig (COEX) – przewodniczący / předseda, inż. Bohdan Czepczor, Roman Czepczor, Josef Jochymek, Mgr. Ing. Josef Byrtus

 

Zarząd Gminy w Cierlicku (ZGC) / Rada Obce Těrlicko (ROT)

Bc. Martin Polášek (NEZ) – wójt / starosta, Ing. Josef Macura (KDU-ČSL) – zastępca wójta / místostarosta, JUDr. Vanda Bielecká (NEZ), Mgr. Iveta Chalupová (NEZ), Anna Mašinská (NEZ)

Komitet ds. Finansów RGC / Finanční výbor ZOT: Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Roman Węglorz, Tadeusz Parzyk, Václav Novák, Marcel Olšar, Ing. Eva Bilanová, Ing. Tomáš Bielecki

Komitet ds. Kontroli RGC / Kontrolní výbor ZOT: Miroslav Futerko (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Marcel Olšar, Ing. Tomáš Bielecki, Stanislav Kroliczek, František Morawiec

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGC / Výbor pro národnostní menšiny ZOT: mgr Barbara Smugala (Sdružení COEX a nezávislí kandidáti) – przewodnicząca / předseda, Anna Franek, Andrzej Štirba, Josef Malysiak, inż. Wawrzyniec Fójcik

Komitet ds. Rozwoju Gminy RGC / Výbor pro rozvoj obce ZOT: inż. Wawrzyniec Fójcik (NEZ) – przewodniczący / předseda, Ing. arch. Lucie Skulová, Ing. Petr Šiřina, Ing. Radka Žvaková, Daniel Ciahotný, Karel Juroszek, Bc. Zdeněk Skotnica, Mgr. Jaroslav Goj, Ing. Ivan Šnapka, Lubomír Huserek, Pavel Rečka

Komitet Osiedlowy na Kościelcu RGC / Osadní výbor Kostelec ZOT: Stanislav Putniorz – przewodniczący / předseda, Zbigniew Folwarczny, Roman Mikula, Roman Farnik, Josef Malysiak, Lenka Brzozová, Tadeusz Walek

Komitet Osiedlowy w Cierlicku Górnym RGC / Osadní výbor Horní Těrlicko ZOT: Ing. Lubomír Žvak – przewodniczący / předseda, Ing. Ladislav Grabovský, Bc. Zdeněk Skotnica, Antonín Waszek, Martin Chwojka, Martin Turoň, Silvia Krabcová

Komitet Osiedlowy w Grodziszczu RGC / Osadní výbor Hradiště ZOT: Ladislav Kala – przewodniczący / předseda, Václav Novák, Antoni Mrowiec, Kateřina Lichtblau, Hana Kubíčková

 

Zarząd Gminy w Gródku (ZGG) / Rada Obce Hrádek (ROH)

Robert Borski (Náš domov) – wójt / starosta, Ing. Martin Byrtus (Náš domov) – zastępca wójta / místostarosta, inż. Danuta Cieślar (COEX), Paweł Pilch (COEX), Petr Dudys (Náš domov)

Komitet ds. Finansów RGG / Finanční výbor ZOH: inż. Danuta Cieślar (COEX) – przewodnicząca / předseda, Rudolf Dorda, Petr Dudys

Komitet ds. Kontroli RGG / Kontrolní výbor ZOH: MVDr Roman Polok (COEX) – przewodniczący / předseda, Pavel Malik, Mgr. Rudolf Mlčoch

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGG / Výbor pro národnostní menšiny ZOH: Paweł Pilch (COEX) – przewodniczący / předseda, Barbara Kúdela, inż. Stanisław Wolny

Komitet ds. Projektów RGG / Výbor pro výběrová řízení ZOH: Mgr Jakub Kawulok (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Ing. Martin Byrtus, Kateřina Brancová, Roman Żabka, Pavel Benek

 

Zarząd Gminy w Kocobędzu (ZGK) / Rada Obce Chotěbuz (ROCh)

Ing. Martin Pinkas (KDU-ČSL) – wójt / starosta, Ing. David Harok (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta, inż. Bronisław Mrózek (COEX), Ing. Jiří Vojtylka (KDU-ČSL), Jaroslav Smelik (KDU-ČSL)

Komitet ds. Finansów RGK / Finanční výbor ZOCh: Ing. Jiří Vojtylka (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Ing. Jiří Michejda, inż. Bogdan Farnik

Komitet ds. Kontroli RGK / Kontrolní výbor ZOCh: Stanislav Harok (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Eva Hajdková, Ing. Kateřina Morcinková

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGG / Výbor pro národnostní menšiny ZOCh: inż. Bronisław Mrózek (COEX) – przewodniczący / předseda, mgr Natalia Branny, Władysław Niedoba, Roman Siwek, Eva Hajduková

Komitet ds. Budownictwa RGK / Stavební výbor ZOCh: Stanislav Bocek (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Jaroslav Ausficír, Pavel Drong, Ing. David Harok, Ing. Marián Matloch, inż. Bronisław Mrózek, Ing. Martin Pinkas, Jaroslav Smelik, Ing. Leonard Wloch

Komitet ds. Kultury RGK / Kulturní výbor ZOCh: Ing. Leona Konieczná (Sdružení nezávislých) – przewodnicząca / předseda, Stanislav Harok, Ing. Jiří Michejda, Milan Pieszka, Monika Zacharová, Roman Buława, Martin Carbol, Janina Kajfosz, Jiří Koňařík, Barbora Kunzová, Marta Lunsová, Ludmila Niedobowa, Irma Sengerová

 

Wójt i zastępca wójta Gminy w Koszarzyskach / Starosta a místostarosta Obce Košařiska

Vítězslav Dyrčík (Nestraníci) – wójt / starosta, Jana Kohutová (Nestraníci) – zastępca wójta / místostarosta

Komitet ds. Finansów RGK / Finanční výbor ZOK: Alina Koždoń (COEX) – przewodnicząca / předseda, Miroslav Sikora, Czesław Cieślar

Komitet ds. Kontroli RGK / Kontrolní výbor ZOK: Daniel Mazur (Nestraníci) – przewodniczący / předseda, Daniela Sławińska, Natalie Kantorová

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGK / Výbor pro národnostní menšiny ZOK: Janusz Klimek (COEX) – przewodniczący / předseda, Jiří Sikora, Alina Koždoń

 

Wójt i zastępca wójta Gminy w Łomnej Dolnej / Starosta a místostarosta Obce Dolní Lomná

Renata Pavilowa (SNK obce Dolní Lomná) – wójt / starosta, Pavel Boháč (SNK obce Dolní Lomná) – zastępca wójta / místostarosta

Komitet ds. Finansów RGŁD / Finanční výbor ZODL: Alois Kawulok (SNK obce Dolní Lomná) – przewodniczący / předseda, 3-osobowy komitet / 3členný výbor

Komitet ds. Kontroli RGŁD / Kontrolní výbor ZODL: Miroslav Stefek (SNK obce Dolní Lomná) – przewodniczący / předseda, 3-osobowy komitet / 3členný výbor

Komitet ds. Szkolnictwa, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu RGŁD / : inż. Marek Jachnicki (SNK obce Dolní Lomná) – przewodniczący / předseda, 7-osobowy komitet / 7členný výbor

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGŁD / Výbor pro národnostní menšiny ZODL: Rada odłożyła wybory przewodniczących Komitetu ds. Mniejszości Narodowych i Komitetu Gospodarki Gminnej. / Zastupitelstvo odložilo volbu předsedů Výboru pro národnostní menšiny a Výboru místního hospodářství. Rada zobowiązała wójta gminy wnioskować członków poszczególnych komitetów. / Zastupitelstvo uložilo starostce obce navrhnout členy jednotlivých výborů.

 

Zarząd Gminy w Lutyni Dolnej (ZGLD) / Rada Obce Dolní Lutyně (RODL)

Ing. Jiří Buzek (STAN) – wójt / starosta, Bc. Jan Fismol (NEZÁVISLÍ) – zastępca wójta / místostarosta, Jan Wolf (STAN), Mgr. Jana Josieková (KDU-ČSL), mgr Jan Czapek (COEX)

Komitet ds. Finansów RGLD / Finanční výbor ZODL: Terezie Kantorová (ČSSD) – przewodnicząca / předseda, Ing. Jana Drobilová, Ing. Josef Zuczek, Ing. Radomír Kaňa, Ph.D., inż. Danuta Klajmonowa, Ing. Petr Skříšovský, Ing. Pavel Makovec

Komitet ds. Kontroli RGLD / Kontrolní výbor ZODL: Ing. Miloslav Mžyk (KSČM) – przewodniczący / předseda, Ing. Richard Finda, Karel Hok, Zdeňka Kolibačová, Pavel Malcharek, Jaromír Garšic, Rudolf Wolf

 

Wójt i zastępca wójta Gminy w Milikowie / Starosta a místostarosta Obce Milíkov

doc. inż. Karol Klimek, CSc, MBA (COEX) – wójt / starosta, Ing. Ph.D. Jiří Šustek (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta

Komitet ds. Finansów RGM / Finanční výbor ZOM: Kazimierz Sikora (COEX) – przewodniczący / předseda

Komitet ds. Kontroli RGM / Kontrolní výbor ZOM: Ing. Jiří Ziętek, MBA (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGM / Výbor pro národnostní menšiny ZOM: Ewa Kawulok (COEX) – przewodnicząca / předseda

 

Zarząd Gminy w Nawsiu (ZGN) / Rada Obce Návsí (RON)

PaedDr. Lenka Husárová (Sdružení nezávislých) – wójt / starosta, Ing. Ilona Klusová (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta, Marcel Kokeš (ANO 2011), Mgr. Vladimír Šnajdr (Sdružení nezávislých), Stanisław Lisztwan (COEX)

Komitet ds. Finansów RGN / Finanční výbor ZON: Marian Waszut (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Bc. Roman Kantor, Mgr. Romana Čmielová

Komitet ds. Kontroli RGN / Kontrolní výbor ZON: Bc. Roman Kantor (ANO 2011) – przewodniczący / předseda, Marcela Kubíková, Robert Karch

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGN / Výbor pro národnostní menšiny ZON: Stanisław Lisztwan (COEX) – przewodniczący / předseda, Ing. Richard Rusnok, Jarosław Madzia

 

Zarząd Gminy w Nydku (ZGN) / Rada Obce Nýdek (RON)

Mgr. Jan Konečný (SNK) – wójt / starosta, Adam Morcinek (SNK) – zastępca wójta / místostarosta, Milan Suszka (SNK), Česlav Vychodil (SNK), Miroslav Přibyla (SNK)

Komitet ds. Finansów RGN / Finanční výbor ZON: Miroslav Přibyla (SNK) – przewodniczący / předseda, Anna Bajtková, Emilie Hotová

Komitet ds. Kontroli RGN / Kontrolní výbor ZON: Stanisław Szturc (COEX) – przewodniczący / předseda, Wanda Szkandera, Zdeňka Wrzecionková

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGN / Výbor pro národnostní menšiny ZON: Inż. Michał Milerski (COEX) – przewodniczący / předseda, Stanisław Szturc, inż. Paweł Szymeczek, Wanda Szkandera, Zdeňka Wrzecionková

 

Zarząd Gminy w Olbrachcicach (ZGO) / Rada Obce Albrechtice (ROA)

inż. Henryk Feber (PROAL) – wójt / starosta, Ing. Jaromír Pawlas (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta, Martin Šipula (KSČM), Mgr. Jiřina Kowalczyková (Strana zdravého rozumu), MUDr Stanisław Kowalski (COEX)

Komitet ds. Finansów RGO / Finanční výbor ZOA: RNDr Adam Bojko (PROAL) – przewodniczący / předseda, Zdenka Greń, Šárka Jančařová, Zbigniew Palowski, Jiřina Pěgřimková

Komitet ds. Kontroli RGO / Kontrolní výbor ZOA: Inż. Andrzej Santarius, Ph.D. (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Karel Cielecki, Ing. Naďa Gajdaczová, Ing. Marek Chodura, Tomáš Wojtyna

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGO / Výbor pro národnostní menšiny ZOA: Ing. Vladislav Šipula (KSČM) – przewodniczący / předseda, Bronisław Burek

 

Zarząd Gminy w Piotrowicach koło Karwiny (ZGPK) / Rada Obce Petrovice u Karviné (ROPK)

doc. Ing. Marian Lebiedzik, PhD. (ČSSD) – wójt / starosta, Jaromír Krótki (ČSSD) – zastępca wójta / místostarosta, Bruno Kencki (ČSSD), Mgr. Jaroslava Folterová (ČSSD), Ing. Lubomír Cieslar (ČSSD), Ing. Jindřich Reclik (STAN), Ing. Helena Jastrzembská (KDU-ČSL)

Komitet ds. Finansów RGPK / Finanční výbor ZOPK: Ing. Kamil Tobola (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Mgr. Květoslava Mencnerová, Tomáš Klenk, Ing. Kamila Turečková, Petr Neuwirth, inż. Adam Konkolski, inż. Marcela Mirowa

Komitet ds. Kontroli RGPK / Kontrolní výbor ZOPK: inż. Stanisław Konkolski, Ph.D. (TOP 09) – przewodniczący / předseda, Ing. Jindřich Reclík, Ing. Lucie Siudová, Mgr. Lenka Starečková, DiS, Bc. Jaroslav Mira, Mgr. Jaroslava Folterová, MUDr. Zdeněk Bělík

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGPK / Výbor pro národnostní menšiny ZOPK: mgr Helena Michalska (COEX+NK – Soužití-Wspólnota) – przewodnicząca / předseda, inż. Daniel Stolarz, Franciszek Żywczok, inż. Jadwiga Karolczyk, Renáta Haasová, inż. Kazimierz Faja, MUDr Józef Heinz

 

Zarząd Gminy w Ropicy (ZGR) / Rada Obce Ropice (ROR)

Ing. Uršula Waniová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – wójt / starosta, inż. Jerzy Pindór (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – zastępca wójta / místostarosta, Ing. Hynek Milata (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Ludmila Haltofová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice), Radim Revenda („Společenství křesťanů“)

Komitet ds. Finansów RGR / Finanční výbor ZOR: Bc. Martina Opachová (ČSSD) – przewodnicząca / předseda, Ing. Lucie Ligocká, Ing. Gabriela Szmeková

Komitet ds. Kontroli RGR / Kontrolní výbor ZOR: Tomáš Stebel (ČSSD) – przewodniczący / předseda, Mgr. Jakub Dziergas, Rostislav Opach

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGR / Výbor pro národnostní menšiny ZOR: inż. Bogusław Kotas (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice) – przewodniczący / předseda, inż. Maria Zientek, Paweł Wania

 

Zarząd Gminy w Trzanowicach (ZGT) / Rada Obce Třanovice (ROT)

Bc. Jan Tomiczek (SNK Třanovice) – wójt / starosta, Miroslav Lejka (SNK Třanovice) – zastępca wójta / místostarosta, Martin Guznar (SNK Třanovice), Ing. Petr Korč (SNK Třanovice), Josef Gomola (KDU-ČSL)

Komitet ds. Finansów RGT / Finanční výbor ZOT: Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL) – przewodniczący / předseda, Richard Mazurek, Erika Husová

Komitet ds. Kontroli RGT / Kontrolní výbor ZOT: Anna Kaletová (SNK Třanovice) – przewodnicząca / předseda, Radomír Kubíček, Mgr. Jiří Tomiczek

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGT / Výbor pro národnostní menšiny ZOT: Ryszard Jochymek (COEX) – przewodniczący / předseda, mgr Beata Nowok, Marian Jochymek

 

Zarząd Gminy w Wędryni (ZGW) / Rada Obce Vendryně (ROV)

Bogusław Raszka (COEX) – wójt / starosta, Milan Zakřevský (SNK obce Vendryně) – zastępca wójta / místostarosta, inż. Bronisław Zawada (COEX), Mgr. Alena Bazgierová (SNK obce Vendryně), Jana Cholebková (KDU-ČSL)

Komitet ds. Finansów RGW / Finanční výbor ZOV: mgr Marek Lakota (COEX) – przewodniczący / předseda, Jarmila Šagátová, Lenka Samiecová, Stanisław Samek, David Gajdzica, inż. Roman Walkarz, Roman Bartoš

Komitet ds. Kontroli RGW / Kontrolní výbor ZOV: David Báča (SKN obce Vendryně) – przewodniczący / předseda, Marek Bystroň, Jindřich Kus, Anna Šegedová, Martina Walicová

Komitet ds. Mniejszości Narodowych RGW / Výbor pro národnostní menšiny ZOV: mgr Roman Zemene (COEX) – przewodniczący / předseda, Marta Roszka, Dawid Peprník, Roman Walkarz, Irena Ripperová

 

Pociąg Ostrawa-Kraków od 1.1.2015 r. nie jedzie

Vlak Ostrava-Krakov je od 1.1.2015 zrušen

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA postulował w ub. roku u ówczesnego ministra transportu, Antonína Prachařa wznowienie regionalnych połączeń kolejowych między Republiką Czeską a Rzeczypospolitą Polską. Częściowo nasz postulat uwzględniono i od nowego rozkładu jazdy, który obowiązuje od 14.12.2014 r., wprowadzono pociągi osobowe Ostrawa-Kraków i Bogumin-Wrocław. Niestety, tylko na dwa tygodnie. Od 1.1.2015 r., jak informuje ulotka na dworcu w Boguminie, na żądanie polskiej infrastruktury kolejowej, pociągi te nie będą kursowały. Zwłaszcza dziwi to w przypadku pociągu relacji Ostrawa-Kraków, na który zapłacono masywną kampanię reklamową. Pociąg ten wyjeżdżał z dworca głównego w Ostrawie o godz. 6.25 i zatrzymywał się w Boguminie, Dziećmorowicach i Piotrowicach koło Karwiny, a w Polsce w Zebrzydowicach, Chybiu, Zabrzegu, Czechowicach-Dziedzicach, Oświęcimiu, Zatorze, Brzeźnicy, Skawinie, Płaszowie, Łagiewnikach i przyjeżdżał do Krakowa-Dworzec Osobowy o godz. 9.48. Wieczorem wyjeżdżał z Krakowa o godz. 17.29 i do Ostrawy docierał o godz. 20.50. Według informacji naszych sympatyków, wykorzystywany był w 40-50% i na pewno ekonomicznie był na plusie. Jego likwidacja jest zatem dla nas wielkim zaskoczeniem.

Józef Przywara, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

Politické hnutí COEXISTENTIA žádalo už v minulém roce u tehdejšího ministra dopravy Antonína Prachaře, aby byly obnoveny regionální vlakové spoje mezi Českou republikou a Polskou republikou. Částečně naše žádost byla zohledněna a od nového jízdního řádu, který platí od 14.12.2014 byly zavedeny osobní vlaky Ostrava-Kraków a Bohumín-Wrocław. Bohužel, jen na dva týdny. Od 1.1.2015, jak sděluje leták na nádraží v Bohumíně, na žádost polské železniční infrastruktury, tyto vlaky jsou zrušeny. Překvapuje to zvláště u vlaku Ostrava-Kraków, na který byla zaplacena masivní reklamní kampaň. Tento vlak vyjížděl z hlavního nádraží v Ostravě v 6.25 hod. a zastavoval v Bohumíně, Dětmarovicích as Petrovicích u Karviné, a v Polsku v Zebrzydovicích, Chybí, Zabrzehu, Czechowicích-Dziedzicích, Osvětimi, Zatoru, Brzeznici, Skawině, Plaszově, Lagiewnikách a do Krakowa na osobní nádraží přijížděl v 9.48 hod. Večer vyjížděl z Krakova v 17.29 hod. a do Ostravy dorazil v 20.50 hod. Na základě informace našich příznivců, byl využit v 40-50% a určitě ekonomicky byl v kladných číslech. Jeho zrušení je proto pro nás velkým překvapením.

Josef Przywara, předseda politického hnutí COEXISTENTIA

 

Polski głos w pociągach

Polský hlas ve vlacích

 

Kto w pociągach odczytuje nazwy stacji kolejowych? Chodzi o Danušę Klichową-Hostinską, aktorkę na emeryturze, którą starsza generacja pamięta z komedii „Brat za wszystkie pieniądze“ i filmu kryminalnego „Świadectwo modrych oczu“. Przed dwudziestu laty wybrała ją sobie prywatna firma, aby dla Czeskich Kolei namówiła teksty, które brzmią w pociągach. W wypadku naszego regionu po czesku i po polsku. Klichowa-Hostinska przeszło dwadzieścia lat była zatrudniona na etacie w ostrawskim Teatrze Petra Bezrucza. Jak stwierdza, w tym okresie dużo śledziła polską telewizję, więc język polski ma więc osłuchany. Dodaje, że dużo trudniejsze dla niej było odczytywać stacje po niemiecku. Twierdzi, że najbardziej lubi język polski, bo jest taki pieszczotliwy, a także dziadek pochodził z Polski, na drugie miejsce stawia język angielski, a język niemiecki aż na trzecie. Jej głos bowiem brzmi na mniej więcej połowie linii w Republice Czeskiej. Dziś żyje spokojnie w Brnie i od czasu do czasu wraca uszczęśliwiona do swojej poprzedniej profesji. Ostatnio mogliśmy ją widzieć w trzeciej serii „Humoresek Policyjnych“ i „Gabinecie lekarskim w różanym ogrodzie“.  

 

Kdo předčítá názvy stanic ve vlacích? Jedná se o Danuši Klichovou-Hostniskou, herečku v důchodu, kterou si starší generace pamatuje z komedie „Brácha za všechny peníze“ a kriminálky „Svědectví modrých očí“. Před dvaceti lety si ji soukromá firma vybrala, aby pro České dráhy namluvila texty, které zní ve vlacích. V případě našeho regionu česky i polsky. Klichová-Hostinská měla přes dvacet let angažmá v ostravském divadle Petra Bezruče. Jak tvrdí, v té době hodně sledovala polskou televizi, takže polštinu má naposlouchanou. Dodává, že hodně těžší pro ni bylo odříkávat stanice v němčině. Tvrdí, že nejraději má polštinu, protože je taková mazlivá a také dědeček pocházel z Polska, na druhé místo by dala angličtinu a němčinu až na třetí. Její hlas totiž zní zhruba na polovině tratí v České republice. Dnes žije v Brně poklidným životem a občas se vrací ke své profesi pro radost. Naposledy jsme ji mohli vidět ve třetí řadě „Četnických humoresek“ a v „Ordinaci v růžové zahradě“.

 

 

Legiony Polskie w Jabłonkowie

Polské legie v Jablunkově

 

Pierwsza wojna światowa wybuchła 28.7.1914 r. i trwała ponad cztery lata do 11.11.1918 r. Była konfliktem zbrojnym między państwami centralnymi (Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Imperium Osmańskie i Bułgarię) a Ententą (Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, a później również Włochami i Stanami Zjednoczonymi). 18.8.1914 r. w Krakowie powstał Naczelny Komitet Narodowy, który powołał do życia Legiony Polskie jako formację armii austro-węgierskiej. Około 600 ochotników tej formacji pochodziło ze Śląska Cieszyńskiego, kompania śląska działała w ramach 3. pułku Legionów Polskich. Jesienią 1914 r. z powodu niepowodzeń na froncie wschodnim jej sztab został przeniesiony z Krakowa do Cieszyna. Ze względu na znaczne straty, w listopadzie 1914 r. skierowano go do Jabłonkowa i okolicznych miejscowości, gdzie legioniści leczyli rany i odpoczywali. Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego na czele z Władysławem Sikorskim stacjonował w Nawsiu. Na Śląsku Cieszyńskim przebywał wówczas również twórca Legionów Polskich komendant Józef Piłsudski. W Jabłonkowie mieszkał w willi państwa Loreńczuków. 24.12.2014 r. brał udział we wspólnej uroczystej wieczerzy wigilijnej w sali kina w Nawsiu, ale już 26.12.2014 r. musiał wyjechać. Pobyt legionistów polskich i Józefa Piłsudskiego w Jabłonkowie przypomina tablica pamiątkowa na ścianie willi Loreńczuków, mogiła pięciu legionistów na jabłonkowskim cmentarzu oraz tablica pamiątkowa generała Władysława Sikorskiego obok wejścia do polskiej szkoły w Nawsiu.

 

První světová válka vypukla 28.7.1914 r. a trvala přes čtyři roky do 11.11.1918 r. Byla ozbrojeným konfliktem mezi centrálními státy (Rakousko-Uhersko, Německo, za podpory Osmánské Říše a Bulharska) a Ententou (Velká Británě, Francie, Rusko, Srbsko, Japonsko, později také Itálie a Spojené státy). 18.8.1914 vznikl v Krakově Řídící národní výbor, který uvedl do života Polské legie jako ozbrojenou složku rakousko-uherské armády. Kolem 600 dobrovolníků této formace pocházelo z Těšínského Slezska, slezská rota působila v rámci 3. pluku Polských legií. Na podzim 1914 z důvodů neúspěchů na východní frontě její štáb byl přemístěn z Krakova do Těšína. S ohledem na velké ztráty, v listopadu 1914 byla poslána do Jablunkova a okolních obcí, kde legionáři léčili rány a odpočívali. Vojenský departament Řídícího národního výboru v čele s Wladislawem Sikorským pobýval v Návsí. Na Těšínské Slezsko přijel tehdy také zakladatel Polských legií náčelník Jozef Piłsudský. V Jablunkově bydlel ve vile Lorenczuků. 24.12.1914 se účastnil společné slavnostní štědrovečerní večeře v sále kina v Návsí, ale již 26.12.2014 musel odjet. Působení Polských legií a Jozefa Pilsudského v Jablunkově přípomína pamětní tabule na stěně vily Lorenczuků, hrob pěti legionářů na jablunkovském hřbitově a pamětní tabule generála Wladislawa Sikorského u vchodu do polské školy v Návsí.

 

 

Wystawa „Legiony Polskie w Jabłonkowie i okolicy”

Výstava „Polské legie v Jablunkově a okolí”

 

W piątek 5.12.2014 r. otwarta była wystawa „Legiony Polskie w Jabłonkowie i okolicy” Wernisaż ekspozycji wspartej finansowo przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie odbył się w jabłonkowskim ratuszu. Wystawa upamiętnia 100. rocznicę pobytu Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego oraz Szkoły Podchorążych Legionów w Jabłonkowie. Wernisaż zagaili Stanisław Jakus, zastępca burmistrza Jabłonkowa i Jan Ryłko, przewodniczący PZKO. „W czasach komuny nie wolno było mówić o Piłsudskim i jego legionach. Mimo to nasi członkowie troszczyli się o jabłonkowskie groby i krzyż naprzeciw kościoła” – powiedział Ryłko. Autorami ekspozycji byli Marian Steffek, Antoni Szpyrc i Stanisław Gawlik. Polscy legioniści walczyli u boku Austro-Węgier i po krwawych walkach jesienią 1914 r. zostali wycofani z frontu. Około 800 legionistów przetransportowano na Śląsk Cieszyński w okolice Jabłonkowa. Zakwaterowani zostali w Nawsiu, Jabłonkowie, Łomnej, Piosku, Boconowicach, Milikowie, Bystrzycy, Nydku Wędryni, Łyżbicach i Trzyńcu. Przebywali tutaj do wiosny 1915 roku, a ich pobyt w Beskidach odbił się szerokim echem. Jabłonków stał się wówczas znaczącym ośrodkiem polskości. Sporo prezentowanych materiałów pochodzi z prywatnych archiwów. Jest też wiele ciekawych, dotychczas nie publikowanych zdjęć, m.in. pochodzących ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie. Jabłonkowską wystawę można było obejrzeć do 6.1.2015 r.

 

V pátek 5.12.2014 byla zahájena výstava „Polské legie v Jablunkově a okolí”. Vernisáž expozice, kterou podpořil Generální konzulát Polské republiky v Ostravě se konal na jablunkovské radnici. Výstava u příležitosti 100. výročí pobytu Vojenského departamentu Řídícího národního výboru a Školy poddůstojníků legií v Jablunkově. Vernisáž zahájil Stanislav Jakus, místostarosta Jablunkova a Jan Ryłko, předseda PZKO. „Za období komunismu nebylo možné mluvit o Piłsudském a jeho legiích. Přesto se naši členové starali o jablunkovské hroby a kříž naproti kostela” – řekl Ryłko. Autory expozice byli Marian Steffek, Antoni Szpyrc a Stanislav Gawlik. Polští legionáři bojovali po boku Rakousko-Uherska a po krvavých bojích na podzim 1914 r. byli stáhnuti z fronty. Kolem 800 legionářů bylo dopraveno na Těšínské Slezsko v okolí Jablunkova. Byli ubytováni v Návsí, Jablunkově, Lomné, Písku, Bocanovicích, Milíkově, Bystřici, Nýdku, Vendryni, Lyžbicích a Třinci. Pobývali zde do jara 1915 r., a jejich pobyt zde v Beskydech se odrazil ve velkém měřítku. Jablunkov se tehdy stal významným střediskem polskosti. Mnoho prezentovaných materiálů pochází ze soukromých sbírek. Je také mnoho zajímavých, dosud nikde nezveřejňovaných fotografií, mj. pocházejících ze sbírek Národního archívu v Krakově. Jablunkovskou výstavu jsme mohli shlédnout do 6.1.2015 r.

 

Rekonstrukcja Wigilii Legionów Polskich w Nawsiu

Rekonstrukce Štědrovečerní večeře Polských legií v Návsí

 

We wtorek 30.12.2014 r. odbyła się w Domu PZKO w Nawsiu rekonstrukcja Wigilii Legionów Polskich w jej 100. rocznicę. Na podstawie autentycznych zapisów powstał scenariusz do filmu na temat tego historycznego wydarzenia. W postacie Piłsudskiego, Sikorskiego, Moszczeńskiej wcielili się aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, inne postacie odegrali przybyli komparsyści, m.in. prezes PZKO, prezes Miejscowego Koła PZKO w Nawsiu itp. Przed Domem PZKO wybudowano namiot, który przedstawiał lazaret wojskowy.

 

V úterý 30.12.2014 se konala v Domě PZKO v Návsí rekonstrukce Štědrovečerní večeře Polských legií u příležitostí její 100. výročí konání. Na základě autentických zápisů vznikl scénář do filmu na téma této historické události. Osobnosti Piłsudského, Sikorského, Moszczenské odehráli herci Polské scény Těšínského divadla, jiné osoby komparsisté, mj. předseda PZKO, předseda Místní skupiny PZKO v Návsí a další. Před Domem PZKO byl postaven stan, který představoval vojenský lazaret.

 

Uroczystości wspomnieniowe w Stonawie

Vzpomínková slavnost ve Stonavě

 

W sobotę 24.1.2015 r.  odbyła się w Stonawie uroczystość upamiętniająca 20 polskich jeńców, żołnierzy Wadowickiego Pułku Piechoty, zamordowanych 26.1.1919 r. przez czeskich najeźdźców podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu zbrojnego o Śląsk Cieszyński. Przypomniano także osobę 19-letniego mieszkańca Stonawy, Alojzego Friedla, polskiego policjanta, który też zginął podczas wojny o Śląsk Cieszyński. Organizatorami akcji wspomnieniowej byli Miejscowe Koło PZKO w Stonawie, Sekcja Historii Regionu przy ZG PZKO, Koło Polskich Kombatantów w RC oraz Polska Sekcja Narodowa Ruchu Politycznego COEXISTENTIA. Kwiaty na grobach pomordowanych złożyli Konsul Generalna RP w Ostrawie Anna Olszewska, przewodniczący Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek i delegacje organizatorów imprezy. Po uroczystości na cmentarzu jej uczestnicy spotkali się w stonawskim Domu PZKO.

 

V sobotu 24.1.2015 se konala ve Stonavě vzpomínková slavnost na počest 20 polských zajatců, vojáků Vadovického pluku pěchoty, kteří byli zavraždění 26.1.1919 českými zachvátitelmi za polsko-československého ozbrojeného konfliktu o Těšínské Slezsko. Byla připomenuta také osoba 19letého občana Stonavy Aloise Friedla, polského policajta, který také zahynul v bojích o Těšínské Slezsko. Pořadateli vzpomínkové akce byli Místní skupina PZKO Stonava, Sekce Regionálních dějin při HV PZKO, Skupina polských válečných veteránů v ČR a Polská národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA. Květiny na hrobech zavražděných položili Generální konzulka PR v Ostravě Anna Olszewská, předseda Kongresu Poláků v ČR Josef Szymeczek a delegace pořadatelských organizací. Po slavnosti na hřbitově její účastnici se přemístili na setkání ve stonavském Domě PZKO.

 

COEXISTENTIA współorganizatorem balu w Trzyńcu

COEXISTENTIA spolupořadatelem plesu v Třinci

 

W sobotę 24.1.2015 r. odbył się w Domu PZKO w Lesznej Dolnej bal, którego organizatorami byli COEXISTENTIA, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury i organizacja miejska České strany sociálně demokratické. Udział wzięło ok. 70 osób. W programie wystąpił zespół taneczny „Suszanie”, było Barmańskie Show i skecz p.t. „Sęk”. Bal prowadzili Janusz Ondraszek – po polsku i Dagmar Dudkowa – po czesku. Zysk przeznaczono na zabawki dla przedszkoli – polskiego w Trzyńcu przy ul. SNP i czesko-polskiego w Wędryni-Zaolziu.

 

V sobotu 24.1.2015 se konal v Domě PZKO v Dolní Lištné ples, jehož pořadateli byli COEXISTENTIA, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury a místní organizace České strany sociálně demokratické. Účastnilo se asi 70 osob. Na programu bylo vystoupení tanečního souboru „Suszanie”, bylo možno zhlédnout Barmanské show a vtip pod názvem „Suk”. Ples vedli Janusz Ondraszek – polsky a Dagmar Dudková – česky. Zisk byl věnován na hračky pro mateřské školy – polskou v Třinci na ul. SNP a česko-polskou ve Vendryni Zaolzí.

 

Odpowiedzi na pytania z Litwy dotyczące COEX

 

Minęło już parę tygodni od wyborów lokalnych w Czechach, ale chciałbym zapytać Pana o ocenę ich wyniku. Coexistentia uzyskała w nich 41 radnych, w niektórych gminach notując duży sukces (np. w Wędryni – 41% mandatów czy w Milikowie i Bukowcu). Przegraliście w Czeskim Cieszynie, ale łączna liczba radnych jest mniej więcej taka sama jak w 2006 i 2010 r. Czy można powiedzieć, że Coexistentia ma od lat stały elektorat, który na Was głosuje? Kim są wasi wyborcy – jeśli chodzi o strukturę wieku, poglądy, czym różnią się od wyborców Polaków głosujących na inne listy? 

Odpowiedź:

a) COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYUTTÉLÉS ani nie wygrała, ani nie przegrała tych wyborów. Bo traktując sprawę kolokwialnie, sztab wyborczy zwraca się do miejscowych kół PZKO w gminach, aby wystawili listy kandydatów, wiedząc, że inni członkowie tych kół są powiązani z innymi partiami. Strategia jest prosta (przykład gminy Nawsia, gdzie prezes MK PZKO startował z listy chrześcijańskich demokratów – KDU-ČSL, bo był przekonany, że startując z listy COEX zostanie wybrany, ale nie było pewności czy pociągnie to za sobą dalszego radnego). A tak mamy w tej gminie 3 Polaków (członków MK PZKO, ale każdego z innej partii – Marian Waszut, prezes MK PZKO z KDU-ČSL, Dr Halina Dorda z listy komunistycznej KSČM oraz Stanisław Lisztwan z COEX). Dla zobrazowania sukcesu to trzeba podkreślić, że COEX ma 3 wójtów (Wędrynia, Ropica, Milików), 1 zastępcę wójta (Ropica), 10 członków Zarządu Gmin (w 8 gminach), 12 przewodniczących komitetów do spraw mniejszości narodowych, 4 członków komitetów do spraw finansów, 2 członków komitetów do spraw kontroli. Oczywiście, jeszcze pracują w komisjach szkolnych i kultury dalsi Polacy wydelegowani przez miejscowe koła PZKO, którzy nie uzyskali mandatów radnych. Z naszego polskiego punktu widzenia, to największe zwycięstwo osiągnięto w gminie Bystrzyca, gdzie Polacy uzyskali taką przewagę, iż umożliwiło to usunąć nie przychylne dla nas byłe władze gminy i etablować na wójta dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny z Polskim Językiem Nauczania w Bystrzycy, Romana Wróbla. Ale dla pełnego obrazu warto spojrzeć na sprawę Czeskiego Cieszyna, gdzie kandydowali z 6 list Polacy, ale solą w oku była tylko sprawa zgłoszenia samodzielnej listy COEX. Oczywiście przy propagandzie Kongresu Polaków, by głosować na osobistości i skreślać te listy na  których oni  są umieszczeni, lista COEX nie posiadała  takowych i przepadła.

b) Można powiedzieć, że elektorat jest stały, ale jego liczebność waha się w zależności od frekwencji wyborczej. Co zaś do wieku wyborców, to nikt jeszcze takiej analizy nie przeprowadzał, ale można przypuszczać, że raczej są to osoby starsze i ich młodsi członkowie rodzin więc średnia około 40 -50 lat.

c) dla uzupełnienia przekazuję pełny zestaw tabelaryczny liczby Polaków w poszczególnych gminach Śląska Cieszyńskiego:

Bukowiec – 15 (mandaty 2010/2014: 3/3, brakujące głosy do dalszego mandatu: 615/589, przeliczenie na karty: 41/40, liczba brakujących wyborców: 417/365, 2014-radni Polacy COEX/inni: 3+2)

Cierlicko – 15 (1/1, 1546/900, 104/60, 1489/1992, 1+1)

Gródek – 15 (4/3, 600/762, 40/51, 596/587, 3+3)

Jabłonków – 21 (1/1, 773/953, 37/46, 2337/2629, 1+5)

Kocobędz – 15 (2/2, 227/423, 16/29, 396/429, 2+2)

Koszarzyska – 9 (1/2, 7/149, 1/17, 100/98, 2+1)

Łomna Dolna – 7 (1/2, 297/324, 43/46, 298/288, 2+3)

Lutynia Dolna – 15 (1/1, 1158/1009, 78/67, 2427/2636, 1+0)

Milików – 13 (5/5, 101/213, 8/16, 404/438, 5+1)

Nawsie – 15 (2/1, 207/69, 14/5, 1641/1690, 1+2)

Nydek – 15 (2/2, 588/767, 40/52, 714/730, 2+1)

Olbrachcice – 15 (2/1, 928/179, 62/12, 1815/1786, 1+4)

Piosek – 9 (1/nie, 479/nie, 54/nie, 598/nie, 0)

Piotrowice koło Karwiny – 21 (0/1, 494/736, 23/35, 1989/2272, 1+2)

Ropica – 15 (2/6, 59/425, 4/29, 559/574, 2+0)

Rychwałd – 15 (0/nie, 172/nie, 12/nie, 3325/nie, 0)

Stonawa – 7 (0/nie, 306/nie, 34/nie, 611/nie, 2)

Trzanowice – 15 (2/1, 344/95, 23/7, 380/367, 1+2)

Trzyniec – 33 (4/2, 5970/2575, 181/79, 18789/20029, 2+3)

Wędrynia – 17 (6/7, 1357/1386, 80/82, 1647/1712, 7+0)

Czeski Cieszyn – 27 (nie/0)

2. Chciałbym przejść do historii. Ruch polityczny Coexistentia powstał już na samym początku aksamitnej rewolucji (1989 r.). Można by przypuszczać, że wraz z wprowadzeniem demokracji w Czechosłowacji, prawa mniejszości narodowych zostaną odpowiednio zabezpieczone. Mimo to – wraz z mniejszością węgierską i rusińską – zdecydowali się Państwo powołać partię polityczną, która startuje w wyborach. Dlaczego?

Odpowiedź:

Właśnie początek przemian upewnił nas, że  prawa mniejszości narodowych nie muszą być respektowane. Do władz naczelnych Forum Obywatelskiego (FO) wkręciło się bardzo wielu tzw. reformowalnych komunistów (takich którzy po roku 1968 r. lansowali tezę komunizmu z ludzką twarzą a po normalizacji w 1972 r. zostali wykluczeni z Komunistycznej Partii Czechosłowacji). Zaraz w grudniu 1989 r., po spotkaniu z władzami FO w Pradze, zrozumieliśmy, że sprawy mniejszości narodowych są traktowane gorzej niż marginesowo. Na mityngach lokalnych, przywództwo w powstałych komórkach FO obejmowali polakożercy, znani ze swych nastawień, z minionego okresu totalitarnego. Akcja petycyjna w Czeskim Cieszynie, nawołująca do natychmiastowego zamknięcia granicy z Polską, rzekomo dlatego, aby Polacy nie wyjedli czeskich sklepów. Potwierdził nam konieczność powstania ruchu politycznego ówczesny Prezydent Europejskiego Komitetu Helsińskiego Karol Schwarzenberg (niegdysiejszy minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej a obecny przewodniczący opozycyjnej partii TOP 09 w RC).

3. Na Litwie jesteśmy świadkami ciekawej dyskusji. Jedyna istniejąca polska partia polityczna AWPL często jest krytykowana przez wileńskich Polaków za brak otwartości na dyskusję, „zabetonowanie”, „wodzowskość”. Ale z drugiej strony partie litewskie nie są zainteresowane walką o polski elektorat, polskie postulaty są odrzucane nawet przez tzw. lewicę (socjaldemokratów i populistów). Więc Polacy głosują na partię Waldemara Tomaszewskiego. W Czechach ma miejsce inne zjawisko – Coexistentia zbiera w wyborach samorządowych zawsze ponad 40 mandatów w regionie Zaolzia, ale Polacy, także ci z PZKO, kandydują również z list partii czeskich (by wymienić kilka przykładów – wice burmistrz Czeskiego Cieszyna Stanisław Folwarczny z ODS, Tadeusz Pustówka – wiceprezes Kongresu Polaków w Czechach – także radny w Czeskim Cieszynie, dyrektor polskiej szkoły Andrzej Szyja z listy chadecji w Karwinie czy dyrektor Tadeusz Grycz w Toszonowicach). Jak Wspólnota odnosi się do Polaków kandydujących z innych list? Wg Pana kandydowanie z ramienia partii czeskich to błąd, czy byłoby lepiej, gdyby wszyscy Polacy startowali z jednej listy, jak ma to miejsce na Litwie? Jaka jest Pana opinia?

Odpowiedź:

a) Przed każdymi wyborami organizujemy spotkanie 3x3 (Rada Kongresu Polaków, ZG PZKO, kierownictwo Polskiej Sekcji Narodowej COEX), aby ustalić strategię przed wyborami. Zależy nam na tym, by jak najwięcej Polaków weszło do rad. Ale efekt jest taki, że dopiero, kiedy PSN COEX opracuje strategię wyborczą, to reszta zaczyna wybrzydzać i malkontenci brużdżą (że trzeba współpracować z dużymi partiami, bo to jest tylko pewny sukces).

b) Nasz punkt widzenia jest taki, że jeśli polski kandydat jest na liści dużej partii na miejscu wybieralnym, to i tak większość zwolenników tej partii odda mu głos. Natomiast, jeśli kandydat polski jest na  ogonie listy to głosy preferencyjne Polaków są stracone, bo przy takim rozkładzie kandydujących partii (ok. 11) przeskoczyć głosami preferencyjnymi jest trudno (algorytm liczby uczestniczących w wyborach równy ok. 40% podzielony przez % oddanych  na te partie głosów x 10% preferencyjnych)

c) Już na naszym Śląsku Cieszyńskim jest tak od czasów austriackich, że podział jest między Polakami na katolików, ewangelików, prawicowców, lewicowców i narodowców. Potem trudno o jedna listę wyborczą.

4. Przez Polaków z Litwy Czechy uważane są za liberalny kraj, który gwarantuje prawa wszystkich mniejszości. Istnieją na Zaolziu dwujęzyczne tablice (w Wilnie – nie), dwujęzyczne oznakowanie na kolei (w Wilnie – nie), Polacy mogą pisać swe nazwiska zgodnie z polską pisownią (na Litwie – nie). Od 2001 r. funkcjonuje ustawa o mniejszościach narodowych (na Litwie – nie). Mimo to Polacy z Czech – wiem to z własnego doświadczenia – zgłaszają liczne zastrzeżenia co do przestrzegania praw mniejszości. Czy mógłby Pan poinformować czytelników z Wilna, jakie są wasze główne zastrzeżenia do strony czeskiej.

Odpowiedź:

·        Okazuje się, że to było właściwe posunięcie, bo zaraz po powstaniu kontraktowego Zgromadzenia Federalnego (ZF), robiono wszystko, aby sprawy dotyczące mniejszości narodowych były postponowane i określane jako godzenie w istotę tworzącej się młodej demokracji. Efektem znaczącym był fakt, że na zakończenie działalności Zgromadzenia Federalnego przed głosowaniem podziału federacji na republiki narodowe czeską i słowacką wystąpiłem z expose, które mieli posłowie w ławach przetłumaczone na język czeski, ale  kierownictwo ZF robiło wszystko, abym tego tekstu nie mógł przedstawić po polsku. I żeby było śmieszniej, tekst by był wygłoszony w przeciągu 7 minut (1 strona A4), to ja się użerałem na trybunie z nimi przeszło 25 minut, by pozwolono mi przeczytać po polsku tylko zakończenie. Po tym bardzo serdecznie podziękowałem swoim adwersarzom za taką reklamę w masmediach.

·        W Republice  Czeskiej dochodziło nagminnie do pogwałcania praw mniejszości narodowych, pomimo tego, że Konstytucja zawiera treści uniemożliwiające tego rodzaju naganne działania. Było to spowodowane brakiem rozporządzeń wykonawczych i dopiero przystąpienie do Unii Europejskiej zmusiło władze RC od  realizacji zobowiązań z Mastricht.

·        Żeby tego nie było za mało, to w 2007 roku wyjechałem do Brukseli, by przed Komisją Petycyjną złożyć skargę na opieszałość władz Republiki Czeskiej, dotyczącą wdrażania postanowień Traktatów Europejskich do prawodawstwa Republiki Czeskiej. I chociaż uzyskałem pozytywną opinię, to rozeszło się po kościach. Bo nowe władze Parlamentu Europejskiego nie poprowadziły tego zalecenia. Natomiast, obecnie kiedy występujemy z pisemnymi zapytaniami do władz Republiki Czeskiej, dlaczego nie jest realizowane to czy owo rozporządzenie, to natychmiast organizuje się seminarium na ten temat, by znaleźć wymówkę, że to nie możliwe do zrealizowania w tak szybkim tempie.

·        Olbrzymim problemem jest z realizacja obliczania 10% mniejszości w gminach i miastach,  bo jest to uzależnione od Spisu Powszechnego a dotyczy spraw żywotnych jak istnienie polskich przedszkoli, szkół, komitetów do spraw mniejszości w gminach, napisów dwujęzycznych itp. W 2011 roku był to punkt nie obowiązkowy i 28% obywateli RC nie zgłosiło żadnej narodowości, jak również umożliwiono zgłaszanie podwójnej czy potrójnej narodowości (Europejczyk+Polak+Czech, Morawianin+Czech, Ślązak+Polak itp. itd.). Oczywiście władze przystąpiły do obliczeń po swojemu tzn. nie zgłaszających narodowość doliczono do Czechów, a u podwójnego obywatelstwa pierwsze określenie. Z tymi praktykami się nie zgadzamy i już zgłosiliśmy ten problem do Komisji Rady Europy i czekamy na wizytę ekspertów, którzy przyjadą na rutynowe rozmowy, dotyczące sprawozdań okresowych, dotyczących realizacji Traktatów Europejskich wysyłanych przez Republikę Czeską do Rady Europy. Ale mam przeczucie, że sprawa będzie musiała zostać  przedstawiona do Trybunału Konstytucyjnego RC.

·        Ważną sprawą, do dzisiejszego dnia nie rozwiązaną, jest zwrot majątków polskich organizacji przedwojennych. W czasie II wojny światowej został zagrabiony przez nazistów niemieckich a po drugiej wojnie światowej na podstawie Dekretów prezydenta E. Beneša nie pozwolono wznowienie tych organizacji. Następnie rząd komunistyczny w 1953 roku skomunalizował cały ten majątek szacowany na 1,5 mil dolarów US (dokładnie zinwentaryzowany przez naszych działaczy po II wojnie światowej). Nasze starania opierają się o ustawę o przestępczej działalności reżymu komunistycznego. Doszło do cząstkowego zwrotu niektórych nieruchomości, gruntów czy majątku ruchomego. Obecnie my wiemy, że wszystkiego tego majątku ruchomego, gruntów i nieruchomości już nie można przejąć z powrotem i stanowisko PSN COEX jest takie, że Rząd RC powinien to potraktować  jako zaciągniętą pożyczkę i po wytworzeniu Fundacji z udziałem przedstawicieli władz RC oraz polskich organizacji, wpłacać na rzecz Fundacji kwoty w wysokości odsetek bankowych, które będą później przekazywane poszczególnym polskim podmiotom w RC, proporcjonalnie do liczby członków działających w tych organizacjach. By uzyskać efekt końcowy by to mogło stać się rzeczywistością, potrzebne jest intensywniejsze wsparcie władz RP, bo większość tych majątków wspierały  finansowo organizacje przedwojennej RP.  

·        W ubiegłym roku wystąpiliśmy do prokuratury ze skargą na nagminne niszczenie napisów polskich oraz nie usuwanie niewybrednych epitetów na stronach  internetowych. Po trwającej rok przeprawie, udało się nam uzyskać decyzję sądu, iż te sprawy powinny być przez organy ścigania traktowane jako przestępstwo, a nie wykroczenie. Pomimo tego, każdy przypadek jest traktowany nadal jak wykroczenie i nikt nie jest władny pociągnąć do odpowiedzialności prawnej, występujących pod pseudonimami na blogach internetowych.

·        Przed 8 laty Ministerstwo Zdrowia RC zawzięło się na absolwentów wydziałów medycznych, którzy ukończyli studia w Polsce, że bez dodatkowych egzaminów nie mogą używać czeskiego tytułu akademickiego (pomimo udzielenia przez Ministerstwo Szkolnictwa RC nostryfikacji dyplomu) no i po dwóch latach ostrych przebojów skończyło się tym, że doszło do zmiany rządu i nowy minister potrzebował lekarzy i załatwił sprawę od ręki. Teraz znów Ministerstwo Sprawiedliwości RC nęka prawników, absolwentów polskich uczelni, ponieważ ci pomimo nostryfikacji dyplomów, uzyskania aplikacji adwokackich już w RC i po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych na sędziów lub prokuratorów nie uzyskują zgody ministerstwa, które to tłumaczy tym, że wydaje mu się iż nie posiadają właściwych kwalifikacji bo ukończyli nieczeskie uczelnie.

5. Mógłby Pan przybliżyć naszym czytelnikom jak wygląda kwestia pisowni nazwisk w języku polskim w Czechach. To bardzo interesuje Polaków na Litwie. Czy Pan w dowodzie ma prawo zapisywać się jako „Stanisław Gawlik”, czy „Stanislav Gawlik”? Czy polskie znaki takie jak „ł” czy „ą” i „ę” są dopuszczalne w zapisie nazwiska w czeskich dokumentach? Ilu Polaków zmieniło swe nazwiska – z pisanych po czesku – po 1990 r. na polskie?

Odpowiedź:

a) Jest to gwarantowane ustawowo i każdy może swoje imię i nazwisko w dowodzie lub innym dokumencie urzędowym napisać w transkrypcji polskiej. My starsi to robimy, bo nam jest potrzebny tylko dowód osobisty czy paszport. Ale ci młodsi, którzy pracują i potrzebne jest im dużo dokumentów to nie kwapią się do tego, bo od aktu urodzenia przez akt ślubu, świadectwa maturalne , dyplomy uczelni wyższych, dowód osobisty, prawo jazdy i dokumenty potrzebne w pracy, wszystko by musieli zmieniać (bez opłaty jest tylko dowód osobisty). Do tego dochodzi sprawa dotycząca kobiet, by nie musiały w nazwisku umieszczać końcówki –ová (taką końcówkę muszą mieć wszystkie Czeszki), ale te kobiety, które udokumentują inną narodowość mogą stosować pisownię nazwiska bez tej końcówki.

b) Obecnie jest dalsza sprawa, która nagłaśniamy a to fakt, że Republika Czeska zmuszona została do anulowania ustawy o zapobieganiu o podwójnym obywatelstwie i wszyscy Polacy w RC mogą zwracać się do władz w Polsce o przyznanie obywatelstwa polskiego bez utraty obywatelstwa czeskiego. Najwięcej to dotyczy obywateli polskich żyjących na stałe w RC, by mogli uzyskać obywatelstwo czeskie bez straty polskiego, ale również nas starszych, którzy polskie obywatelstwo posiadali, ale po wojnie musieli się go wyrzec by nie zostać wywiezionym do Polski.

6. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie od lat próbuje przyciągnąć elektorat litewski, np. zawiązując koalicję z Litewską Partią Ludową (o złej reputacji wśród Litwinów). Czy z ruchu Coexistentia w wyborach kandydują także Czesi? Jak układając się relacje polsko-czeskie w radach? Jak duża część Czechów otwarta jest na Wasze postulaty? Czy udaje wam się załatwiać w radach postulaty typowo polskie, dotyczące polskiej społeczności? Jeśli tak, jakie?

Odpowiedź:

a) Nasz ruch polityczny od 2004 roku starał się współpracować oraz tworzyć koalicje do wyborów parlamentarnych z mniejszymi partiami politycznymi, ale tylko z takimi, które traktowały sprawy mniejszości poważnie. Niestety, nigdy nie udało się przekroczyć 5-procentowego progu wyborczego i dlatego do tej pory nie mieliśmy własnego posła w Izbie Poselskiej RC. Wybory do Izby Senackiej RC są jednoosobowe, i tam kandydaci przez nas preferowani (ale nie przedstawiciele naszego ruchu politycznego) zdobywali mandat i byli nam pomocni w załatwieniu dręczących nas problemów.

b) W wyborach komunalnych znajdują się na naszych listach lub listach koalicyjnych z niezależnymi obywatele narodowości czeskiej, lecz są to najczęściej osoby z małżeństw mieszanych, którzy aktywnie uczestniczą w działalności czy to Macierzy Szkolnej w RC, PZKO lub PTTK i dlatego są gwarantem, przy wyborze do samorządów, działania na rzecz naszej  polskiej tożsamości.

c) Praca samorządowca jest bardzo stresująca i wymaga dużej dyplomacji. Ważne jest by stawiać propozycje ważne dla całej społeczności gminy a przy okazji załatwiać potrzebne sprawy, dotyczące naszego programu wyborczego. Typowym przykładem było przed 4 laty zaangażowanie przedstawicieli z naszej listy w Karwinie w sprawę petycji,  dotyczącej zakazu budowy spalarni odpadów wtórnych, którą forsowało Ministerstwo Ochrony Środowiska RC, bez konsultacji ze społeczeństwem tego miasta. I tam po raz pierwszy zdobyliśmy 2 mandaty z naszej listy. Dalszym przykładem niech będzie sprawa wyboru wójta gminy Wędryni. Przed 4 laty COEXISTENTIA tam wygrała i miała prawo nominować ze swej listy wójta gminy. Uzgodnili jednak, że wybiorą na wójta Czecha a zastępcą wójta zostanie Polak. Ten się tak sprawdził, że w tych wyborach chociaż to COEXISTENTIA wygrała, lecz nie z taką przewagą, większość radnych głosowała za wyborem wójta, byłego zastępcę wójta Bogusława Raszkę. Niestety, ale są też przykłady małego zaangażowania wybranych przedstawicieli z naszej listy, bo uważają że nie warto walczyć z wiatrakami i wychodzić przed szereg, co nie rzuca dobrego światła na nasz ruch polityczny. Najgorzej jednak z takimi, którzy dla własnych ambicji, wpraszają się do łask wójta czy burmistrza i nie patrzą czy ich działania są na korzyść mniejszości, przytakują mu we wszystkim, byle by być na świeczniku. 

7. Patrząc z perspektywy 25 lat demokracji w Czechach – w porównaniu z socjalizmem czechosłowackim… Jak bardzo zmieniła się sytuacja Polaków na Zaolziu? Gdzie są zmiany na lepsze, gdzie na gorsze?

Odpowiedź:

a) Z mojej praktyki długoletniego prezesa Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie, za czasów reżymu totalitarnego to zaangażowanie ludzi było większe, ponieważ to było coś innego, nie tak skrępowanego, z rodzinną atmosferą i pomimo tego, że była niesamowita inwigilacja  realizowana na szczeblu partyjnym, komitetów ulicznych, komitetu powiatowego KPC oraz komitetu wojewódzkiego KPC na tajnych służbach skończywszy, to robiliśmy swoje, dla potrzymania tradycji, w patriotycznym polskim duchu w myśl hasła „TU BYLIŚMY – TU JESTEŚMY – TU BĘDZIEMY W NASZEJ NADOLZIAŃSKIEJ ZIEMI”.

b) Po dwudziestu pięciu latach mogę stwierdzić że nie jest jeszcze tak źle, chociażby i dlatego, że jest pluralizm w działaniu, więcej ludzi stara się w innowacyjny sposób realizować działalność społeczno-kulturalną. Chociaż te zamierzenia nie są masowego charakteru, ale można jednoznacznie zauważyć, że polska społeczność, ta zorganizowana, jest najbardziej aktywna w swoich gminach czy miastach. Teraz nikt nie narzuca co można robić i ten kto ma pomysły sam je realizuje, stara się dobrać do swoich zamierzeń innych, i trzeba temu przyklasnąć i nie pozwolić by im przeszkadzano w tej pracy. Ta aktywność leży solą w oku co poniektórym pseudo-patriotom czeskim, bo nie potrafią, lub im się nie chce, ale wybrzydzać i dokuczać to potrafią, Ale na to mamy swoje sposoby i z wielkim uszanowaniem stawiamy proste pytanie cyt.: „Proszę nam pisemnie uzasadnić na podstawie jakiej ustawy lub rozporządzenia nie można tej sprawy zrealizować”. I gość jest ugotowany we własnym sosie, bo do 30 dni musi nam pisemnie to uzasadnić. Raczej potem zgrzytając zębami kapituluje.

c) Na koniec pozwolę sobie przedstawić opinię jednego z niewielu prawdziwych, czeskich dysydentów, Petra Cibulki „ Za bolszewika wiedziałem, że będę miał pracę, dach nad głową i że nie umrę z głodu. Wtedy dużo ludzi kradło, ale małe rzeczy. Teraz nie mam pracy, nie mam za co zapłacić czynszu i krew mnie zalewa kiedy widzę tę garstkę złodziei, którzy tak wiele nakradli. I za to wtedy dzwoniłem kluczami na Placu Wacława?”

Opracował: Dr inż. Stanisław Gawlik, uzgodniono per rolam

za Polską Sekcję Narodową Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA- EGYUTTÉLÉS

Karol Madzia – przewodniczący PSN COEX

 

Obsah článku „Odpovědi na dotazy s Litvy, týkající se COEX” v českém jazyce

 

Na dotaz týkající se zhodnocení komunálních voleb v České republice jsme odpověděli, že COEXISTENTIA tyto volby ani nevyhrála, ani neprohrála. O konkrétních kandidátních listinách v obcích rozhodovaly Místní skupiny PZKO. Je možno říct, že máme stálý volební elektorát a jeho početnost se mění v závislosti na volební účasti. I když ještě podrobná analýza nebyla provedena, domníváme se, že našimi voliči jsou starší osoby a jejich mladší členové rodin se střední věkovou strukturou 40-50 let. Odpověď na další otázku se týkala vzniku politického hnutí a jeho poslání a cílů. Další otázka souvisí se srovnáním politické strany Volební Akce Poláků na Litvě, kdy tato je často kritizována vileňskými Poláky a COEXISTENTIE. Kritika se týká tzv. „zabetonování” strany, „vůdcovství”, a to že není otevřena na diskusi, na druhou stranu litevské strany nemají zájem o polské voliče a tyto strany odmítají menšinové požadavky. Proto Poláci volí stranu Waldemara Tomaszewského. Poláci v Litvě považují Českou republiku za liberální stát, který dodržuje práva menšin, na Zaolží jsou dvojjazyčné tabule (ve Vilně nejsou), dvojjazyčná železniční označení (ve Vilně ne), Poláci mohou psát svá jména dle polských jazykových pravidel (v Litvě nikoliv). Platí zákon o národnostních menšinách (v Litvě ne). Přesto Poláci v České republice také požadují, aby byla jejich práva dodržována.. Podrobnosti byly uvedeny v odpovědi v otázce č. 4. Další otázka se týká pravidel pravopisu, především psaní příjmení v jazyce polském v České republice, což velmi zajímá Poláky v Litvě. Zda jsou přípustná polská písmena „ł” či „ą” a „ę” také v oficiálních dokumentech a jaký počet Poláků změnilo svá příjmení po 1990 roce. Volební akce Poláků v Litvě pravidelně kandiduje ve volbách spolu s Litevskou lidovou stranou, a proto čtenáře zajímá, zda z listin politického hnutí COEXISTENTIA kandidují také Češi, jaké jsou polsko-české vztahy v zastupitelstvech a zda se daří v zastupitelstvech zařídit  řešení čistě polských požadavků. Na závěr je uvedeno srovnání situace Poláků na Zaolží po 25 letech po pádu totality.

 

 

Kondolencja

 

Wyrazy głębokiego współczucia w smutku pogrążonej Rodzinie, z powodu śmierci

śp. inż. Wiesława Sikory,

składają działacze Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego

COEXISTENTII-WSPÓLNOTY

i organizacji pożytku publicznego Koexistencii o.p.s.

 

śp. inż. Wiesław Sikora (17.9.1946 ─ 19.12.2014 r.)

W ramach COEXISTENTII-WSPÓLNOTY działał od 1998 roku, w organach centralnych od 2001 roku. W okresie od 2003 do 2005 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji Narodowej COEX. W okresie 5/2005 ─ 5/2007 był 1. wiceprzewodniczącym COEX. Od 2009 r. był przewodniczącym Grupy Gminnej COEX w Trzyńcu. Od listopada 2007 r. do października 2011 r. był przewodniczącym zarządu organizacji pożytku publicznego Koexistencii o.p.s.

Cześć jego pamięci

 

Pożegnania

 

W ubiegłym roku zmarli m.in. Tadeusz Różewicz (93) – poeta i pisarz, związany z Częstochową, Krakowem, Gliwicami i Budapesztem, jeden z najczęściej tłumaczonych polskich autorów, Zbigniew Pietrzykowski (80) – polski pięściarz, medalista olimpijski, aktorka Anna Przybylska (35) i aktor Stanisław Mikulski (85), a z polityków Wojciech Jaruzelski (84) i Ariel Szaron, premier Izraela (86). Pożegnaliśmy też przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA, Sándora Pálffy (64). W 2014 r. zmarli Maria Folwarczna (85) – Hawierzów-Błędowice, Maria Potyszowa (86) – Sucha Górna, Elżbieta Kołatkowa (91)– Łąki, zamieszkała w Karwinie-Raju, Czesław Górecki (72) – Karwina, Anna Sabelowa (86) – Wielopole, Emilia Kaleta (70) – Bystrzyca, Maria Hliśnikowska (87) – Trzyniec, Stefania Matuszkowa (86) – Karwina-Darków, Szczepanka Czopik (88) – Orłowa, Franciszek Pietrus (65) – Olbrachcice, Władysław Karolczyk (88) – Piotrowice, Maria Palowa (94) – Karwina-Raj, Józef Tadrała (81) – Orłowa-Lutynia, autor krzyżówek, Leokadia Gasiowa – Olbrachcice, Leon Pilecki (88) – Karwina-Raj, Karol Klimek (87) – Milików, były pracownik Urzędu Miasta w Trzyńcu, Ladislav Siwek (71) – Karwina, Julian Kilar (84) – długoletni aktor Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, Wanda Delong (86) – Trzyniec, Leon Miczka (88) – Tyra, Jan Kaleta (61) – Bystrzyca, Helena Marcolowa (87) – Rychwałd, Irena Piegza (83) – Czeski Cieszyn, Helena Śniegoń (78) – Karwina-Darków, Józef Foltyn (94) – Karwina-Raj, Paweł Szkuta (84) – Trzycież, Zofia Gruszkowska (90) – Hawierzów, Michał Wytrzens (71) – Czeski Cieszyn, Bronisława Białoń (94) – Trzyniec, emerytowana nauczycielka, RSDr Władysław Suchanek (73) – Říčany koło Pragi, rodak z Żywocic, Marta Kluz (75) – Mosty koło Jabłonkowa, Karol Kaczmarczyk (78) – Wielopole,  Anna Kantorowa (72) – Nawsie, inż. Alexander Wicherek (78) – Bystrzyca, Emil Wigłasz (70) – Hawierzów-Sucha, Ludmila Gwoździowa (88) – Hawierzów-Szumbark,  Bronisława Polokowa (74) – Gródek, Henryk Raszka (87) – Wędrynia, Trudka Matykiewiczowa (88) – Karwina-Nowe Miasto, Bronisława Feber (89) – Stonawa-Hołkowice, Czesław Holeksa (69) – Bystrzyca, Bronisław Chorzempa (66) – Karwina-Raj, Stefania Kiedroniowa (99) – Hawierzów-Podlesie, Kristina Kantorowa (83) – Trzyniec-Podlesie, Anna Skarabellowa (92) – Czeski Cieszyn, Monika Stalowa (87) – Karwina, Karol Sikora (83) – Marklowice Dolne, Eugenia Branna (98) – Czeski Cieszyn, Helena Janiczkowa (80) – Nawsie, Franciszek Solarczyk (71) – Czeski Cieszyn, inż. Józef Woźnica (69) – Lutynia Dolna, mgr Kazimierz Santarius (69) – Olbrachcice, redaktor „Głosu Ludu” i „Zwrotu”, Bronisława Wałoszkowa (75) – Sucha Górna, Karol Kotajny (87) – Ligotka Kameralna, Bronisław Sembol (80) – Czeski Cireszyn, inż. Bronisław Ganczarczyk (58) – Rychwałd, Leonard Kozok (86) – Karwina-Raj, Blanka Santarius (50) – Orłowa, Lidia Balwarowa (80) – Karwina-Mizerów, Antoni Kowalowski (90), Wanda Olszarowa (80) – Wędrynia, Helena Recmanowa (65) – Trzanowice, Emilia Klus (80) – Czeski Cieszyn, Alżbieta Rybowa (85) – Czeski Cieszyn, Aurelia Gamrotowa (71) – Sucha Górna, Halina Bojko (66) – Żuków Górny,  Anna Kozokowa (79) – Trzyniec-Kanda, Wanda Przeczek – Czeski Cieszyn, Maria Stoszek (90) – Ropica, inż. Piotr Wacławik (64) – Trzyniec, Józef Trzaskalik (86) – Olbrachcice, rodak ze Stonawy, Elżbieta Firlowa (84) – Stonawa, Karol Tomiczek (76) – Łąki, Zofia Sztefkowa (90) – Hawierzów-Datynie Dolne, Józef Koch (94) – Olbrachcice, Antoni Feber (72) – Jabłonków-Radwanów, Zbigniew Wróbel (49) – Stonawa, Stanisław Brachaczek (86) – Bystrzyca, inż. Paweł Kowalczyk (84) – Trzyniec, Emilia Gazurowa (82) – Nawsie-Jasienie, Zuzanna Kochowa (98) – Rzeka, Józef Jarząbek (71) – Hawierzów-Sucha Średnia, Josef Żebrok (85) – Cierlicko-Kościelec, Maria Szczotkowa (82) – Kocobędz-Ligota, Zofia Niemczykowa – Trzyniec, Elżbieta Wantulok (80) – Trzyniec-Osiedle, mgr inż. Jan Kowalczyk (65) – Śmiłowice, Stanisława Martynkowa (65) – Kocobędz, Tadeusz Rzyman (84) – Sucha Górna, emerytowany nauczyciel, Helena Szwarcowa (91) – Stonawa, Janka Ciencialowa (57) – Bystrzyca, Henryk Kaczmarczyk (85) – Hawierzów, inż. Franciszek Toboła (78) – Nová Dubnica na Słowacji, rodak ze Stonawy, Jadwiga Waszek (78) – Olbtachcice, Edmunda Gazur (88) – Jabłonków, MUDr Bronisław Polak (88) – Sucha Średnia, Oswald Danel (75) – Sucha Górna, Jiří Bolek, Maria Bura (83) – Sucha Górna, Stefania Pilarz (70) – Żuków Gŕny, Irena Klimsza (84) – Trzyniec, Gabriela Böhmowa (86) – Czeski Cieszyn, Bedřiška Bujokowa (82) – Trzyniec, Barbara Juranek (65) – Orłowa-Lutynia, Krystyna Doležalowa (74) – Prostějov, Otylia Bugdolowa (93) – Skrzeczoń, Gertruda Zimna (89) – Jabłonków, Lešek Jaworek (61) – Hawierzów-Miasto, Anna Nogowa (86) – Nydek, Władysława Węglorz (90) – Trzyniec, Maria Wygrysowa (66) – Czeski Cieszyn, inż. Artur Buchta (88) – Czeski Cieszyn, Elżbieta Haltofowa (88) – Oldrzychowice, Karol Pilch (75) – Gródek, długoletni prezes MK PZKO, Helena Klimszowa (92) – Czeski Cieszyn, Janek Kufa z Gróniczka (66) – Mosty koło Jabłonkowa, działacz MK PZKO, Apolonia Szotkowska (75) – Trzyniec, Marta Koneszowa (69) – Karwina-Frysztat, Anna Sýkorowa (84) – Stonawa, Karol Folwarczny (70) – Ligotka Kameralna, Manfred Hanke (80) – Jabłonków, Wanda Michlowa (91) – Czeski Cieszyn, Wanda Filipiakowa – Czeski Cieszyn,  inż. Zuzanna Kubatko – Czeski Cieszyn, emerytowana nauczycielka, Maria Zawadzka (96) – Karwina-Frysztat, Franciszek Nawrat (88) – Żuków Dolny, Halina Feber (78) – Czeski Cieszyn, emerytowana nauczycielka, Jan Widenka (72) – Cierlicko-Grodziszcz, Albin Przeczek (68) – Cielicko, inż. Eryk Rozbrój (86) – Trzyniec, Wanda Spinka – aktorka Sceny Polskiej, Piotr Kondziołka (61) – Zawada, Irena Kronhold, Agnieszka Walicowa (90) – Karwina,  Emilia Macura (99) – Stonawa, Mirosław Wajda (87) – Wierzniowice, Vladimír Wawrzyczek (84) – Karwina-Granice, inż. Franciszek Folwarczny (87) – Czeski Cieszyn-Mosty, Jan Kiczmer – Stonawa, kombatant, były żołnierz Polskich Sił Zbrjonych na Zachodzie, Stanisława Dudowa (94) – Lutynia Dolna, Jadwiga Foltyn (74) – Karwina-Frysztat, Edward Fukała (85) – Hawierzów-Błędowice, Helena Mezulian (77) – Karwina-Raj, Elżbieta Molińska (90) – Trzyniec, Bronisław Jaworek (83) – Hawierzów-Miasto, Wanda Palowska-Kohutek – Kraków, rodaczka z Karwiny, Bronisława Janik – Trzanowice, inż. Wiesław Sikora (68) – Trzyniec, działacz Macierzy Szkolnej i COEXISTENTII, Wanda Santariusowa (90) – Orłowa, Anna Oślizlok (72) – Karwina, Otto Molin (85) – Trzyniec-Podlesie, Antoni Szpyrc (64) – Wędrynia, rodak z Jabłonkowa, działacz PZKO, artysta-plastyk, Edward Zabystrzan (60) – Cierlicko, Leopold Rygiel (84) – Karwina 

 

Złożenia kwiatów na mogile 20 polskich jeńców w Stonawie zamordowanych 26. 1. 1919 r. przez czeskich najeźdźców podczas polsko-czechosłowackiego konfliktu o Śląsk Cieszyński

Položení květin na hrobě 20. polských zajatců ve Stonavě zavražděných 26. 1. 1919 českými zachvatiteli za polsko-československé války o Těšínské Slezsko

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 27.1.2015, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku