xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 66  (4/2014)                       2.10.2014 r.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Członkowie sztabu wyborczego ruchu politycznego COEXISTENTIA

Tadeusz Toman, Józef Przywara i Karol Madzia podczas konferencji prasowej 12.8.2014 r.

Členové volebního štábu politického hnutí COEXISTENTIA, Tadeusz Toman,

Josef Przywara a Karel Madzia, na tiskové konferenci 12.8.2014

 

Zdjęcia i krótkie sylwetki liderów wyborczych COEXISTENTII, którzy wzięli udział w konferencji prasowej 11.8.2014 r., zamieścił „Głos Ludu” z 12.8.2014 r. – od lewej: Bogusław Raszka z Wędryni, Uršula Waniowa z Ropicy, Zbigniew Chodura z Trzyńca, Leszek Richter z Jabłonkowa i Jaromír Mira z Piotrowic koło Karwiny. Zdjęcie z obrad zamieścił portal internetowy www.zwrot.cz.

Snímky a krátká představení volebních lídrů COEXISTENTIE, kteří se zúčastnili tiskové konference 11.8.2014 zveřerjnil „Głos Ludu” z 12 8.2014 – zleva: Bohuslav Raszka z Vendryně, Uršula Waniová z Ropice, Zbigniew Chodura z Třince, Leszek Richter z Jablunkova a Jaromír Mira z Petrovic u Karviné. Snímek z jednání zveřejnil internetový portál www.zwrot.cz.

 

Komorowski przemawiał w ONZ / Komorowski řečnil v OSN

 

W piątek 26.7.2014 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski, wygłosił przemówienie podczas obrad Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Komorowski wezwał Unię Europejską i Zachód do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec Rosji, a także przyjęcie większego wysiłku militarnego. ONZ musi dostosować swoją działalność, aby mogła rozwiązywać ogólnoświatowe zagrożenia takie jak polityka Rosji wobec Ukrainy, czy powstanie tzw. Państwa Islamskiego na terenie Iraku i Syrii. Sytuację w Rosji, na Ukrainie, w Iraku i Syrii polski prezydent powiązał w jeden kontekst, wskazując na naruszanie praw człowieka, wolności obywatelskich i prawa międzynarodowego. / V pátek 26.7.2014 vystoupil na jednání Rady bezpečnosti Organizace spojených národů v Novém Jorku prezident Polské republiky, Bronislaw Komorowski. Komorowski vyzval Evropskou unii a Západ k zaujetí rozhodného stanoviska vůči Rusku, a také přijetí větší vojenské námahy. OSN musí přizpůsobit svou činnost tak, aby mohl řešit celosvětové výhrůžky, takové jako politika Ruska vůči Ukrajině, či vznik tzv. Islamského státu na území Iráku a Sýrie. Situaci v Rusku, na Ukrajině, v Iráku a Sýrii polský prezident spojil do jednoho celku, čímž poukázal na porušování lidských práv, občanských svobod a mezinárodního práva.

 

Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej / Tusk předsedou Evropské rady

 

Premier polskiego rządu, Donald Tusk, obejmie 1.12.2014 r. stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, nieoficjalnie nazywany „prezydent” Europy. „Przychodzę z kraju, który jest głęboko przekonany o sensie Unii Europejskiej” mówił na konferencji prasowej. Zapowiedział, że Unia Europejska pod jego przewodnictwem pomoże Ukrainie. Tusk urodził się w 1957 roku w Gdańsku, z wykształcenia

jest historykiem, działał w opozycji antykomunistycznej, jest współzałożycielem i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej i najdłużej sprawującym w III Rzeczypospolitej urząd premiera. Szefową unijnej dyplomacji została minister spraw zagranicznych Włoch, Federica Megherini. / Polský předseda vlády Donald Tusk se 1.12.2014 ujme funkce předsedy Evropské rady, neoficiálně nazývané „prezident” Evropské unie. „Přicházím ze země, která je hluboce přesvědčena o smyslu Evropské unie” – mluvil na tiskové konferenci. Ohlásil, že Evropská unie za jeho předsednictví bude pomáhat Ukrajině. Tusk se narodil v 1957 roce v Gdańsku, vzděláním je historik, působil v antikomunistické opozici, je spoluzakladatelem a předsedou Občanské platformy a nejdéle působícím ve funkci předsedy vlády III Polské republiky. Šéfkou unijní diplomacie se stala ministryně zahraničních věcí Itálie Federica Megherini.

 

Informacja ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA

przed wyborami komunalnymi 10. i 11. 10. 2014 r.

 

    Uchwałą Kongresu Ruchu Politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA i decyzją jego Polskiej Sekcji Narodowej był powołany centralny sztab wyborczy na wybory komunalne w składzie Józef Przywara (przewodniczący), Władysław Drong, Tadeusz Toman, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Karol Madzia, Józef Tobola. Jego głównym zadaniem jest pomoc działaczom w miastach i gminach rejestrować listy kandydackie i współpracować metodycznie w kampanii przedwyborczej. Podstawą prawną naszych działań jest ustawa nr 491/2001 Dz.U., z póź. zm., o wyborach do rad miast i gmin.

    Bronimy 42 mandatów z wyborów w 2010 roku. Zgłosiliśmy wtedy listy kandydackie w 21 miastach i gminach i łącznie 345 kandydatów. Mandaty zdobyliśmy w następujących miastach i gminach – Wędrynia (6), Milików (5), Gródek (4), Trzyniec (4), Bukowiec (3), Olbrachcice (2), Kocobędz (2), Trzanowice (2), Ropica (2), Nydek (2), Nawsie (2), Karwina (2), Koszarzyska, Łomna Dolna, Piosek, Lutynia Dolna, Cierlicko i Jabłonków.

    5. 8. 2014 r. upłynął termin zgłaszania list kandydackich. WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA kandyduje w 18 miastach i gminach. Listy ruchu politycznego zarejestrowaliśmy w Wędryni, Milikowie, Gródku, Bukowcu, Olbrachcicach, Kocobędzu, Trzanowicach, Nydku, Nawsiu, Koszarzyskach, Łomnej Dolnej, Lutyni Dolnej i Czeskim Cieszynie, listy Stowarzyszania Ruchu Politycznego z Kandydatami Niezależnymi w Trzyńcu, Ropicy, Cierlicku, Jabłonkowie i Piotrowicach koło Karwiny. Łącznie z naszych list kandyduje 300 kandydatów. Chodzi o znane osobistości, działaczy polskich organizacji, nauczycieli, lekarzy, przedsiębiorców, pracowników firm przemysłowych, są to przede wszystkim Polacy, ale też Czesi z małżeństw mieszanych działający w PZKO.

    Jeśli chodzi o konkretnych kandydatów, których zamieściliśmy na czołowych miejscach list wyborczych i którzy będą walczyć o mandaty sprawa przedstawia się następująco. W Wędryni z pierwszego miejsca mandatu broni Bogusław Raszka, aktualny wicewójt gminy, na kolejnych miejscach kandydują Bronisław Zawada, Janusz Ondraszek, David Peprník, Roman Walkarz, Roman Zemene. Tradycyjnie silną listę przygotowaliśmy w Trzyńcu, gdzie kandydujemy razem z niezależnymi, liderem jest Zbigniew Chodura, a na kolejnych miejscach kandydują Jan Ferenc, Karol Madzia i Stanisław Buba. W Ropicy tym razem kandydujemy razem z niezależnymi na liście Pro rozvoj Ropice, liderem listy jest Uršula Waniowa, wójt gminy, na kolejnych miejscach Bogusław Kotas, Jerzy Pindór, Hynek Milata i Radek Veselý. W Milikowie liderami są Lucie Peter Tomkowa, Karol Klimek, Mirosław Sikora, Irena Heczko i Ewa Kawulok, w Gródku – Paweł Pilch, Danuta Cieślar, Roman Polok i Stanisław Wolny, w Bukowcu – Roman Bielesz, Janusz Motyka i Roman Czepczor, w Olbrachcicach Stanisław Kowalski i Helena Bubik, w Czeskim Cieszynie Adam Donocik i Kazimierz Kokotek, w Kocobędzu Bronisław Mrózek i Bogdan Farnik, w Trzanowicach Beata Nowok i Ryszard Jochymek, w Nydku Stanisław Szturc i Michał Milerski, w Nawsiu Beata Tacina i Jarosław Madzia, w Koszarzyskach Janusz Klimek, w Łomnej Dolnej Iwan Kluz, w Lutyni Dolnej Czesław Sztwiertnia. Jeśli chodzi o pozostałe listy Stowarzyszenia Kandydatów Ruchu Politycznego z Kandydatami Niezależnymi, to liderem w Cierlicku jest Barbara Smugala, w Jabłonkowie Leszek Richter, w Piotrowicach koło Karwiny Jaroslav Mira.

    Program do wyborów komunalnych zamieszczony jest na stronach internetowych www.coexistentia.cz. Podstawowym celem programu jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Zgodnie ze statutem i uchwałą Kongresu będziemy realizować podstawowe cele, którymi są prawo korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo do wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, prawo do szerzenia informacji w języku ojczystym, prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo do rozwoju istotnych tradycji kulturowych, prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków. Chcemy aktywnie brać udział w obradach komitetów ds. mniejszości narodowych w gminach. Dla każdej gminy przyjęliśmy takie priorytety wyborcze, aby to było z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców gminy.

    Sztab wyborczy podzielił kampanię wyborczą na dwa etapy – pierwszy do 5 sierpnia 2014 r., kiedy trzeba było zgłosić listy kandydackie, i po 5 sierpnia 2014 r., który jest właściwą kampanią przedwyborczą, na którą trzeba znaleźć środki finansowe. Podkreślono, że trzeba wykorzystać możliwość propagacji gratis w prasie lokalnej. Po uzgodnieniu z poszczególnymi liderami w miastach i gminach zapewnimy w większości miast i gmin skromne materiały propagacyjne przede wszystkim za pieniądze kandydatów.

    Ogłosiliśmy podstawowe hasło, które mówi, że „Jeśli chcemy skutecznie wesprzeć kandydatów WSPÓLNOTY-COEXISTENTII, musimy głosować na ich partię wyborczą“. Nasz kandydat może być wybrany członkiem rady tylko wtedy, jeśli sukces odniesie jego partia wyborcza i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego trzeba koniecznie głosować na partie wyborcze zarejestrowane przez ruch polityczny WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA jako całość!

 

Informace politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

před komunálními volbami 10. i 11. 10. 2014

 

    Usnesením Kongresu Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ a rozhodnutím jeho Polské národní sekce byl zřízen ústřední volební štáb do komunálních voleb ve složení Josef Przywara (předseda), Vladislav Drong, Tadeusz Toman, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Karel Madzia, Josef Tobola. Jeho hlavním úkolem je pomáhat funkcionářům ve městech a obcích registrovat kandidátní listiny a metodicky spolupracovat v předvolební kampani. Zákonným podkladem pro naše jednání je zákon č. 491/2001 Sb., v platném znění, o volbách do zastupitelstev měst a obcí.

    Obhajujeme 42 mandáty z voleb v 2010 roce. Přihlásili jsme tehdy kandidátní listiny ve 21 městech a obcích a celkem 345 kandidátů. Mandáty jsme získali v následujících městech a obcích – Vendryně (6), Milíkov (5), Hrádek (4), Třinec (4), Bukovec (3), Albrechtice (2), Chotěbuz (2), Třanovice (2), Ropice (2), Nýdek (2), Návsí (2), Karviná (2), Košařiska, Dolní Lomná, Písek, Dolní Lutyně, Těrlicko a Jablunkov.

    5. 8. 2014 uplynul termín přihlášek kandidátních listin. COEXISTENTIA-SOUŽITÍ kandiduje v 18 městech a obcích. Kandidátky politického hnutí jsme zaregistrovali ve Vendryni, Milíkově, Hrádku, Bukovci, Albrechticích, Chotěbuzi, Třanovicích, Nýdku, Návsí, Košariskách, Dolní Lomné, Dolní Lutyni a Českém Těšíně, kandidátky Sdružení politického hnutí s nezávislými kandidáty v Třinci, Ropici, Těrlicku, Jablunkově a Petrovicích u Karviné. Celkem z našich listin kandiduje 300 kandidátů. Jde o známé osobnosti, funkcionáře polských organizací, učitelé, lékaře, podnikatele, zaměstnance průmyslových podniků, jsou to především Poláci, ale také Češi se smíšených manželství působící v PZKO.

    Pokud jde o konkrétní kandidáty, které jsme umístili na předních místech a kteří budou soutěžit o mandáty situace je následující. Ve Vendryni z prvního místa mandát obhajuje Bohuslav Raszka, současný místostarosta obce, na dalších místech kandiduji Bronislav Zawada, Janusz Ondraszek, David Peprník, Roman Walkarz, Roman Zemene. Tradičně silnou kandidátku jsme připravili v Třinci, kde kandidujeme dohromady s nezávislými, lídrem je Zbigniew Chodura, a na dalších místech kandiduji Jan Ferenc, Karol Madzia a Stanisław Buba. V Ropici tentokrát kandidujeme dohromady s nezávislými na kandidátce Pro rozvoj Ropice, lídrem je Uršula Waniová, starostka obce, na dalších místech Bohuslav Kotas, Jiří Pindór, Hynek Milata a Radek Veselý. V Milíkově lídry jsou Lucie Peter Tomková, Karel Klimek, Miroslav Sikora, Irena Heczková a Eva Kawuloková, v Hrádku Pavel Pilch, Danuta Cieślarová, Roman Polok a Stanislav Wolny, v Bukovci Roman Bielesz, Janusz Motyka a Roman Czepczor, v Albrechticích Stanislav Kowalski a Helena Bubiková, v Českém Těšíně Adam Donocik a Kazimír Kokotek, v Chotěbuzi Bronislav Mrózek a Bogdan Farnik, v Třanovicích Beata Nowoková a Ryszard Jiochymek, v Nýdku Stanislav Szturc a Michał Milerski, v Návsi Beata Tacinová a Jarosław Madzia, v Košařiskách Januš Klimek, v Dolní Lomné Iwan Kluz, v Dolní Lutyni Česlav Sztwiertnia. U jiných kandidátních listin Sdružení politického hnutí s nezávislými kandidáty lídry jsou v Těrlicku Barbara Smugala, v Jablunkově Leszek Richter, v Petrovicích u Karviné Jaroslav Mira.

    Program do komunálních voleb je zveřejněn na webu www.coexistentia.cz. Základním cílem programu je prosazování změn v právním řádu České republiky, vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. V souladu se stanovami a usnesením Kongresu budeme uskutečňovat základní cíle, kterými jsou právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, právo na šíření informací v mateřském jazyce, právo na účast na řešení věcí týkajících s národnostních menšin, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. Chceme se aktivně účastnit jednání výborů pro národnostní menšiny v obcích. Pro každou obec jsme připravili takové volební priority, aby byly prospěšné pro všechny občany obce.

    Volební štáb rozdělil volební kampaň na dvě časová období – první do 5. srpna 2014, kdy bylo nutno přihlásit kandidátní listiny, a po 5. srpnu 2014, které je vlastní předvolební kampaní, na kterou je nutno zajistit finanční prostředky. Bylo zdůrazněno, že je nutné využít možnosti bezplatné propagace v místním tisku. Po dohodě s jednotlivými lídry ve městech a obcích zajistíme ve většině měst a obcí skromné propagační materiály především za peníze našich kandidátů.

    Vyslovili jsme základní heslo, a to „Chceme-li účinně podpořit kandidáty COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, musíme volit jejich volební stranu“. Náš kandidát se může stát členem zastupitelstva jen tehdy, bude-li úspěšná naše volební strana a budou-li jí přiděleny mandáty. Proto je nutno volit volební strany registrované politickým hnutím COEXISTENTIA-SOUŽITÍ jako celek!

 

Jeśli chcemy skutecznie wesprzeć kandydatów WSPÓLNOTY-COEXISTENTII, musimy głosować na ich partię wyborczą. Nasz kandydat może być wybrany członkiem rady gminy (miasta) tylko wtedy, jeśli odniesie sukces jego partia wyborcza i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego trzeba koniecznie głosować na partie wyborcze

zarejestrowane przez ruch polityczny COEXISTENTIA jako całość.

 

Chceme-li účinně podpořit kandidáty COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, musíme volit jejich volební stranu. Náš kandidát se může stát členem zastupitelstva obce (města) jen tehdy, bude-li úspěšná naše volební strana a budou-li jí přiděleny mandáty. Proto je nutno volit volební strany registrované politickým hnutím COEXISTENTIA-SOUŽITÍ jako celek.

 

Wybory komunalne 10. i 11. 10. 2014 r. – listy kandydackie

Komunální volby 10. a 11. 10. 2014 – kandidátní listiny

 

Listy  kandydackie ruch polityczny COEXISTENTIA zarejestrował w 18 miastach i gminach – Lutyni Dolnej, Piotrowicach koło Karwiny, Olbrachcicach, Cierlicku, Kocobędzu, Czeskim Cieszynie, Trzanowicach, Ropicy, Trzyńcu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Nawsiu, Milikowie, Łomnej Dolnej, Bukowcu i Jabłonkowie. Łącznie kandyduje 300 kandydatów.

Kandidátní listiny politické hnutí COEXISTENTIA registrovalo v 18 městech a obcích – Dolní Lutyni, Petrovicích u Karviné, Albrechticích, Těrlicku, Chotěbuzi, Českém Těšíně, Třanovicích, Ropici, Třinci, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Návsí, Milíkově, Dolní Lomné, Bukovci a Jablunkově. Celkem kandiduje 300 kandidátů.

 

Lutynia Dolna – ruch polityczny COEXISTENTIA / Dolní Lutyně – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

1.                   Ing. Česlav Sztwiertnia, 30, menadżer / manažer, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

2.                   Miroslav Ćmiel, 33, konstruktor / konstruktér, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

3.                   Mgr. Jan Czapek, 35, prawnik / právník, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

4.                   Boleslav Sosna, 62, przedsiębiorca / podnikatel, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

5.                   Mgr. Maja Tobolová, 33, dyrektor handlowy / obchodní zástupkyně, Wierzniowice / Věřňovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

6.                   Tadeáš Chorzempa, 62, emeryt / důchodce, Wierzniowice / Věřňovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

7.                   Mgr. Radomír Sztwiertnia, 31, nauczyciel akademicki / vysokoškolský pedagog, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

8.                   Ing. Josef Tobola, 62, przedsiębiorca / podnikatel, Wierzniowice / Věřňovice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

9.                   Ing. Česlav Gałuszka, 51, menadżer handlowy / obchodní manažer, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

10.               Eva Adamčíková, DiS, 34, ergoterapeutka / ergotarapeutka, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, energotarapeutka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

11.               David Bijok, 30, normalizator / normovač, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, energotarapeutka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

12.               Mgr. Bohdan Czapek, 38, Lutynie Dolna / Dolní Lutyně, referent handlu / referent obchodu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

13.               Irena Uszková, 55, przedsiębiorca / živnostnice, Wierzniowice / Věřňovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

14.               Anna Šertlerová, 52, nauczycielka / učitelka, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

15.               Ing. Josef Zuczek, 51, urzędnik bankowy / bankovní úředník, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Piotrowice koło Karwiny – Soužití-Wspólnota-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Petrovice u Karviné – Soužití-Wspólnota-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (21)

 

16.               Bc. Jaroslav Mira, 42, informatyk / informatik, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

17.               Ing. Zdislav Mikula, 58, dyspozytor / dispečer, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

18.               Mgr. Helena Michalská, 38, aptekarka / lékárník, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

19.               Ing. Jiří Waclawik, 55, technik / technik, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

20.               Česlav Guziur, 58, drobny przedsiębiorca / živnostník, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

21.               Mgr. Marie Feichtingerová, 53, nauczycielka szkoły średniej / středoškolská učitelka, Piersna / Prstná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

22.               Mgr. Ing. Jadwiga Karolczyk, 58, kierownik działu zbytu / vedoucí odbytu, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

23.               Bogdan Kondziolka, 38, przedsiębiorca / podnikatel, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

24.               Mgr. Renáta Lauková, 43, fyziotarapeutka / fyzioterapeut, Piotrowice koło Karwiny/ Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

25.               Mgr. Adam Michalski, 38, menadżer handlu / obchodní manažer, Piotrowice koło Karwiny/ Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

26.               Mgr. Jolanta Januszová, 42, application developer, Zawada / Závada, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA, navrhuje COEXISTENTIA

27.               Beáta Meisnerová, 40, referent administracji państwowej / referent státní správy, Piersna / Prstná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

28.               Mgr. Krystyna Nytrová, 26, asystentka porodu / porodní asistentka, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

29.               Michaela Godziková, 32, menadżer ds. projektów / projektový manažer, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

30.               Mgr. Zuzana Kondziolková, 36, kierownik oddziału biura podróży / vedoucí pobočky cestovní kanceláře, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat nieuależny / nezávislý kandidát

31.               JUDr. Květuše Hrubá, 53, personalista, prawnik / personalista, právník, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

32.               Barbara Karolczyk, 56, opiekunka / pečovatelka, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

33.               Vanda Michalská, 56, pielęgniarka / zdravotní sestra, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti kandydat niezależny / nezávislý kandidát

34.               Bc. Helena Waclawiková, 49, kierownik usług socjalnych / vedoucí sociální služby Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

35.               Lýdie Adamecká, 46, opiekunka / pečovatelka, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti kandydat niezależny / nezávislý kandidát

36.               Zbihněv Węglarzy, 67, emeryt / důchodce, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Olbrachcice – ruch polityczny COEXISTENTIA / Albrechtice – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

37.               MUDr. Stanisław Kowalski, 51, dentysta / stomatolog, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

38.               Helena Bubiková, 62, emerytka / důchodkyně, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

39.               Bronislav Burek, 49, celnik / celník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

40.               David Nožička, 44, mechanik / mechanik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

41.               Ing. Aleksander Ježowicz, 48, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

42.               Zbyhněv Palowski, 52, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

43.               Bc. Marian Chlebik, 33, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

44.               Brunon Milerski, 77, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

45.               Ing. Stanislav Kupka, 31, informatyk / informatik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

46.               Adrian Bromek, 22, dyrektor handlowy / obchodní zástupce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

47.               Łukasz Feber, 23, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

48.               Marie Paříková, 44, kucharz-kelner / kuchař-číšník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

49.               Tomáš Kruczek, 20, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

50.               Olga Dudová, 59, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

51.               Ing. Gustav Guńka, 53, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Cierlicko – stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Těrlicko – sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (15)

 

52.               Mgr. Barbara Smugala, 51, dyrektor szkoły / ředitel školy, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

53.               Tadeáš Parzyk, 63, emeryt / důchodce, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

54.               Marek David, 20, student / student, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

55.               Mgr. Irena Wlosoková, 31, bibliotekarka / knihovnice, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

56.               Helena Glacová, 33, referent ds. opłat energii / referent inkasa, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

57.               Hedvika Sperlingová, 75, emerytka / důchodkyně, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

58.               Barbara Śmigová, 33, fizjotarapeut / fyzioterapeutka, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

59.               Karel Juroszek, 59, obsługa rozdzielni / manipulant rozvodny, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

60.               Zbignierw Folwarczny, 37, technik ds. serwisu / servisní technik, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

61.               František Morawiec, 67, emeryt / důchodce, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

62.               Jan Przywara, 58, grafik PC / grafik PC, Grodziszcz / Hradiště, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

63.               Pavlína Holajnová, 44, przedsiębiorca / podnikatelka, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

64.               Anna Franková, 59, technik ds. budownictwa / stavební technik, Grodziszcz / Hradiště, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

65.               Irena Onderková, 72, emerytka / důchodkyně, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

66.               Andrzej Štirba, 41, referent handlowy / obchodní referent, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Kocobędz – ruch polityczny COEXISTENTIA / Chotěbuz – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

67.               Ing. Bronislav Mrozek, 47, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

68.               Ing. Bogdan Farnik, 44, konstruktor / konstruktér, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

69.               Roman Bulawa, 46, mechanik maszyn górniczych / důlní mechanik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

70.               Ing. Josef Ligocki, 49, administrator sieci komputerowej / správce počítačové sítě, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

71.               Leon Ostruszka, 65, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

72.               Ryszard Słowiaczek, 36, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

73.               Mgr. Irena Mrózek, 33, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyna / bez politické příslušnosti

74.               Mgr. Jakub Kujawa, 31, referent handlowy / obchodní referent, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

75.               Zbigniew Wania, 49, operator / operátor TŽ, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

76.               Adam Branny, 25, student / student, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

77.               Vladislav Niedoba, 64, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

78.               Stanislav Bittner, 51, ślusarz / zámečník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

79.               Halina Tomanková, 63, důchodkyně / emerytka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

80.               Janina Kajfoszová, 68, důchodkyně / emerytka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

81.               Ing. Tadeusz Szweda, 66, pedagog wyższej uczelni / vysokoškolský pedagog, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Czeski Cieszyn – ruch polityczny COEXISTENTIA / Český Těšín – politické hnutí COEXISTENTIA (27)

 

82.               MUDr. Adam Donocik, 55, lekarz / lékař, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

83.               Ing. Kazimír Kokotek, 54, technik / technik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

84.               Zdislav Siostrzonek, 58, emeryt / důchodce, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

85.               Ing. Tomasz Stopa, MBA, 48, przedsiębiorca / podnikatel, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

86.               Ing. Roman Palowski, 45, inżynier górniczy / důlní inženýr, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

87.               Ing. Tadeáš Cienciala, 66, emeryt / důchodce, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

88.               Martina Zajícová, 21, studentka / studentka, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

89.               Ing. Jacek Štirba, 48, konstruktor / konstruktér, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

90.               Ladislav Kristen, 74, emeryt / důchodce, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

91.               Ing. Tomáš Pszczółka, 29, technik / technik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

92.               Ing. Tomasz Bonek, 37, IT, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

93.               Ing. Jindřich Kocur, 57, technik / technik, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

94.               Anna Piszkiewicz, 64, emerytka / důchodkyně, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

95.               Tadeáš Klimsza, 61, konstruktor / konstruktér, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

96.               Irena Sikorová, 55, rzecznik spółki / jednatel společnosti, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

97.               Bronislav Postuwka, 63, emeryt / důchodce, Stanisłowice / Stanislavice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

98.               Roman Martynek, 37, robotnik / dělník, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

99.               Janina Glacová, 46, urzędniczka / úřednice, Stanisłowice / Stanislavice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

100.            Bohdan Baszczynski, 42, technik / technik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

101.            Wanda Gajda, 68, emerytka / důchodkyně, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

102.            Jan Żyła, 66, emeryt / důchodce, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

103.            Roman Folwarczny, 54, chemik / chemik, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

104.            Václav Kasza, 54, manadżer handlowy / obchodní manažer, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

105.            Jana Bekusová, 63, emerytka / důchodkyně, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

106.            Kazimír Faja, 70, emeryt / důchodce, Mosty / Mosty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

107.            Ing. Zbigniew Raszka, 45, referent Urzędu Miasta / referent MěÚ, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

108.            Oskar Cywka, 36, przedsiębiorca / živnostník, Czeski Cieszyn / Český Těšín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Trzanowice – ruch polityczny COEXISTENTIA / Třanovice – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

109.            Mgr. Beata Nowoková, 38, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

110.            Ryszard Jochymek, 37, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

111.            Ing. Dagmar Kluzová, 37, księgowa / účetní, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

112.            Mgr. Urszula Živná, 30, studentka / studentka, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

113.            Bc. Krystyna Havlíčková, 29, urzędniczka / pracovnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

114.            Petr Filipiec, 41, kierownik produkcji / vedoucí výroby, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

115.            Dorota Uherková, 39, urzędniczka administracji / administrativní pracovnice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

116.            Rudolf Smilovský, 24, magazynier / skladník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

117.            Tomáš Kornuta, 44, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

118.            Daniel Recman, 39, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

119.            Alžběta Rylková, 50, asystent pedagoga / asistent pedagoga, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

120.            Barbora Smilovská, 44, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

121.            Barbora Filipcová, 64, emerytka / důchodkyně, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

122.            Barbora Skulinová, 40, gospodyni domowa / žena v domácnosti, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

123.            Bruno Kokotek, 68, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Ropica – Pro rozvoj Ropice-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatow niezależnych / Ropice – Pro rozvoj Ropice-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (15)

 

124.            Mgr. Uršula Waniová, 50, wójt / starostka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislá kandidát

125.            Ing. Bohuslav Kotas, 60, kierownik działu rozwoju technicznego / vedoucí technického rozvoje, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

126.            Ing. Jiří Pindór, 53, kierownik działu napraw transportu / vedoucí údržby dopravy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

127.            Ing. Hynek Milata, 58, projektant, inżynier autoryzowany / projektant, autorizovaný inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

128.            Ing. Radek Veselý, 42, operator / operátor, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

129.            Ludmila Haltofová, 51, magazynierka / skladnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

130.            Mgr. Bc. Irena Byrtusová, 54, dyrektor SP / ředitelka ZŠ, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

131.            Přemysl Kloda, 31, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

132.            Samuel Hlawiczka, 26, maszynista / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

133.            Pavel Wania, 53, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

134.            Tadeáš Kotas, 57, elektryk / elektromontér, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA, navrhuje COEXISTENTIA

135.            Jaroslav Haladej, 36, robotnik / dělník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

136.            Helena Kuczerová, 60, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

137.            Daniel Piwko, 39, drobny przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

138.            Marian Zawadzki, 30, rolnik prywatny / soukromý zemědělec, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

 

Trzyniec – Soužití-Wspólnota-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Třinec – Soužití-Wspólnota-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (33)

 

139.            Ing. Zbigniew Chodura, 48, ekonomista / ekonom, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

140.            Ing. Jan Ferenc, 63, Łyżbice / Lyžbice, doradca ekonomiczny / ekonomický poradce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

141.            Karel Madzia, 62, przedsiębiorca / podnikatel, Oldrzychowice / Oldřichovice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

142.            Ing. Stanislav Buba, 49, inżynier rolnictwa / zemědělský inženýr, Niebory / Nebory, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

143.            Mgr. Łucja Gill, 35, nauczycielka / učitelka, Karpętna / Karpentná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

144.            Ing. Jerzy Cieńciała, 33, informatyk / informatik,  Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

145.            Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D., 60, pastor / pastor, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

146.            Jan Wania, 50, Leszna Dolna / Dolní Líštná, hutnik / hutník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

147.            Ing. Tadeusz Czapla, 25, technolog / technolog, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

148.            Jan Kaleta, 58, emeryt / důchodce, Guty / Guty, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

149.            Ing. Barbara Bulowová, 48, konstruktor hutniczy / hutní konstruktér, Stare Miasto / Staré Město, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

150.            David Szkandera, 36, technolog / technolog, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

151.            Mgr. Česlav Mencner, 47, analityk biochemii / biochemický analytik, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

152.            Mgr. Marian Steffek, 40, historyk / historik, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

153.            Adam Przywara, 33, przedsiębiorca / živnostník, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

154.            Ing. Tadeusz Toman, 55, elektrotechnik / elektrotechnik, Końska / Konská, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

155.            Halina Kurzoková, 58, księgowa / účetní, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

156.            Ing. Rudolf Klus, 54, przedsiębiorca / podnikatel, Stare Miasto / Staré Město, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

157.            Sylwia Pieleszová, 40, organizatorka w przedszkolu / provozní v MŠ, Końska / Konská, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

158.            Ing. Bronislav Studnicki, 54, technik / technik, Niebory / Nebory, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

159.            Henryk Szlaur, 53, przedsiębiorca / podnikatel, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

160.            Ing. Jan Huczala, 69, przedsiębiorca / podnikatel, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

161.            Česlav Heczko, 51, dźwigowy / jeřábník, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

162.            Josef Przywara, 62, emeryt / důchodce, Łyżbice / Lyžbice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

163.            Ing. Tadeusz Kornuta, 77, emeryt / důchodce, Końska / Konská, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

164.            Ing. Zbyhněv Bocek, 52, technik / technik, Leszna Dolna / Dolní Líštná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

165.            Zdzisław Wania, 64, emeryt / důchodce, Łyżbice / Lyžbice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

166.            Adam Wacławek, 59, emeryt / důchodce, Leszna Dolna / Dolní Lištná, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

167.            Marian Rusz, 44, technik / technik, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

168.            Věslava Štéblová, 57, ekonomistka / ekonomka, Oldrzychowice / Oldřichovice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

169.            Ing. Ondřej Kluz, 61, technik / technik, Leszna Dolna / Dolní Lištná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

170.            Mgr. Tadeáš Szkucik, 63, emeryt / důchodce, Leszna Dolna / Dolní Líštná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

171.            Bohuslav Sztefek, 82, emeryt / důchodce, Karpętna / Karpentná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Wędrynia – ruch polityczny COEXISTENTIA / Vendryně – politické hnutí COEXISTENTIA (17)

 

172.            Bohuslav Raszka, 55, wicewójt / místostarosta, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

173.            Ing. Bronislav Zawada, 65, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

174.            Janusz Ondraszek, 48, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

175.            David Peprník, 39, kierowca-ochroniarz / řidič záchranář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

176.            Ing. Roman Walkarz, 41, technolog / technolog, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

177.            Mgr. Roman Zemene, 46, nauczyciel / učitel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

178.            Ing. Marek Lakota, 47, ekonomista / ekonom, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

179.            Ing. Jan Szpyrc, 50, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

180.            MUDr, Renata Konstankiewicz, 43, lekarz / lékářka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

181.            Irena Ondraszková, 48, pracownik kultury / kulturní pracovník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

182.            Mgr. Marta Roszková, 67, emeryt / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

183.            Ing. Jiří Macura, 66, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

184.            Stanislav Samek, 67, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

185.            Ing. Stanislav Bilko, 32, inżynier budownictwa / stavební inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

186.            Eva Bartulcová, 39, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

187.            Ing. Karin Farna, 45, przedsiębiorca / podnikatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

188.            Janusz Konieczny, 28, menadżer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Nydek – ruch polityczny COEXISTENTIA / Nýdek – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

189.            Stanislav Szturc, 58, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

190.            Ing. Michal Milerski, 46, zootechnik / zootechnik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

191.            Ing. Monika Pilchová, 43, referent ds. katastralnych i restytucji / referent pro katastr a restituce / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

192.            Ing. Josef Stonawski, 59, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

193.            Ing. Pavel Rusnok, 46, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

194.            Ing. Ivan Sliž, 28, referent ds. inwestycji / pracovník investic, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

195.            Ing. Janusz Martynek, 42, dyspozytor / dispečer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

196.            Gabriela Szymeczková, 37, nezaměstnaná / bezrobotna, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

197.            Ing. Henryk Szymeczek, 36, specjalista kliniczny / klinický specialista, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

198.            Mgr. Maria Kajfosz, 33, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

199.            Mgr. Barbara Byrtus, 44, aptekarka / lékárnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

200.            Martin Szymeczek, 42, grupowy ds. serwisu / předák údržby, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

201.            Ing. Danuta Milerská, 36, ekonomistka / ekonomka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

202.            MUDr. Jana Milerská, 72, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

203.            Tomasz Suszka, 30, analityk / anylytik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Koszarzyska – ruch polityczny COEXISTENTIA / Košařiska – politické hnutí COEXISTENTIA (9)

 

204.            Januš Klimek, 45, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

205.            Jan Kantor, 34, robotnik huty / dělník TŽ, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

206.            Marek Szlaur, 23, stalownik / valcíř, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

207.            Dana Borská-Karzel, 39, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

208.            Natálie Kantorová, 32, przedsiębiorca / podnikatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

209.            Danuta Szlaurová, 47, pracownik poczty / pracovník pošty, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

210.            Jan Koždoň, 50, traktorzysta / traktorista, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

211.            Josef Koždoň, 52, pracownik w rolnictwie / ošetřovatel zvířat, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

212.            Alina Koždoňová, 45, księgowa / účetní, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

 

Milików – ruch polityczny COEXISTENTIA / Milíkov – politické hnutí COEXISTENTIA (13)

 

213.            Mgr. Lucie Peter Tomková, 35, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

214.            Doc. Ing. Karel Klimek, CSc., MBA, 53, menadżer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

215.            Ing. Miroslav Sikora, 34, rolnik / rolník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

216.            Ing. Irena Heczková, MBA, 50, menadżer handlu / manažer obchodu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

217.            Eva Kawuloková, 54, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

218.            Bc. Dana Kantorová, 37, pielęgniarka / všeobecná sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

219.            Anna Cieślarová, 53, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

220.            Kazimír Sikora, 52, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

221.            Vladislav Nieslanik, 48, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

222.            Urszula Sikorová, 34, księgowa / účetní, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

223.            Mgr. Renata Staszowská, 41, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

224.            Roman Turoń, 46, hutnik / hutník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

225.            Ing. Jan Sikora, 53, technik / technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

 

Gródek – ruch polityczny COEXISTENTIA / Hrádek – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

226.            Pavel Pilch, 54, zawiadowca / výpravčí, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

227.            Ing. Dana Cieślarová, 57, ekonomistka / ekonom, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

228.            MVDr. Roman Polok, 42, weterynarz / veterinář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

229.            Ing. Stanislav Wolny, 57, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

230.            Stanislav Kantor, 45, kierowca / řidič, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

231.            MUDr. Marian Starzyk, 33, dentysta / zubní lékař, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

232.            Robert Drong, 42, mechanik / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

233.            Ing. Jan Raszka, 62, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

234.            Anna Sztefková, 54, sprzedawczyni / prodavačka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

235.            Bohuslav Czudek, 54, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

236.            Ing. Bohdan Pyszko, 38, zastęca kierownika działu / zástupce vedoucvího provozu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

237.            Irena Medková, 48, OSVČ, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

238.            Jiří Lacek, 52, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické říslušnosti

239.            Irena Worková, 47, doradca finansowy / finanční poradce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

240.            Anna Szkanderová, 54, pielęgniarka / staniční, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

 

Nawsie – ruch polityczny COEXISTENTIA / Návsí – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

241.            Beata Tacinová, 44, asystent biura adwokackiego / asistentka advokátní kanceláře, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

242.            Jaroslav Madzia, 36, konstruktor / strojní konstruktér, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

243.            Katarzyna Pyszko, 35, asystent dyrektora / sekretářka ředitele, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

244.            Stanislav Lisztwan, 63, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

245.            Vladislav Heczko, 58, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

246.            Vlastimil Kantor, 38, mechanik / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

247.            Ivona Chraścinová, 46, asistentka / osobní asistentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

248.            Jan Heczko, 51, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

249.            Mgr. Romana Molinková, 35, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

250.            Marek Lipus, 40, technik / technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

251.            Josef Bocek, 51, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

252.            Jiří Cibulec, 63, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

253.            Tomáš Kolarčík, 29, projektant maszyn / strojní projektant, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

254.            Jan Czudek, 44, elektryk / elektromontér, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

255.            Roman Kluz, 50, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Łomna Dolna – ruch polityczny COEXISTENTIA / Dolní Lomná – politické hnutí COEXISTENTIA (7/9)

 

256.            Iwan Kluz, 47, walcownik / valcíř, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

257.            Ing. Tomáš Jopek, 40, naukowiec / výzkumník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

258.            JUDr. Josef Zubek, 53, adwokat / advokát, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

259.            Mgr. Lucyna Sikora, 44, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

260.            Bc. Bogdan Pytlik, 42, właściciel pensjonatu / majitel pensionu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

261.            Mgr. Bogdan Mruzek, 40, kierownik laboratorium / vedoucí laboratoře, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

262.            Stanislav Filipek, 68, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

263.            MUDr. Alina Jopková, 39, lekarz / lékař, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

264.            Bc. Adam Kolasa, 25, radca finansowy / finanční poradce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Bukowiec – ruch polityczny COEXISTENTIA / Bukovec – politické hnutí COEXISTENTIA (15)

 

265.            Roman Bielesz, 28, kucharz / kuchař, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

266.            Janusz Motyka, 34, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

267.            Roman Czepczor, 34, doradca finasowy / finanční poradce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

268.            Jiří Zogata, 49, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

269.            Ing. Robert Kulig, 42, kierownik odcinka / vedoucí úseku, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

270.            Ing. Bronislav Skupień, 35, kierownik projektów / projektový manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

271.            Stanislav Motyka, 59, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

272.            Ing. Marian Zoň, 36, kierownik działu jakości / manažer kvality, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

273.            Bogdan Sikora, 36, normalizator / normovač, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

274.            Vanda Labajová, 48, woźna / školnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

275.            Vladislav Zoň, 64, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

276.            Josef Ćmiel, 22, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

277.            Tomáš Chraścina, 26, konserwator / údržbář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

278.            Bc. Eva Pomykaczová, 23, studentka / studentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

279.            Jan Niedoba, 42, tokarz / obráběč kovů, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Jabłonków – Soužití-Wspólnota-stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Jablunkov – Soužití-Wspólnota-sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů (21)

 

280.            Mgr. Leszek Richter, 42, menadżer projektów / projektový manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

281.            Vladislava Byrtusová, 67, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

282.            Tadeáš Świerczek, 52, tokarz / soustružník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

283.            Adam Klus, 22, student / student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

284.            Mgr. Andrzej Mruzek, 33, prawnik / právník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

285.            Mgr. Anna Richter, 43, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

286.            Roman Jochymek, 33, elektryk wysokich napięć / manipulant VN, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

287.            Kazimierz Szpyrc, 44, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

288.            Ing. Barbara Martynková, 35, pracownik administracji / administrativní pracovnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

289.            Ing. Bronislav Haratyk, 62, referent handlowy / obchodní referent, członek ruchu polit. COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

290.            Jindřich Ježowicz, 62, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

291.            Ing. Bohuslav Kaleta, CSc., 76, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

292.            Eliška Karasová, 68, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

293.            Anna Szpyrcová, 72, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

294.            Mgr. Vanda Kufová, 71, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

295.            Otmar Kantor, 53, bezrobotny / nezměstnaný, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

296.            Marie Drongová, 62, emerytka / důchodkyně, bezpartzyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

297.            Helena Kawuloková, 63, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

298.            Anna Vlčková, 69, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

299.            Josef Lysek, 66, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

300.            Bronislav Goryl, 53, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA – wybory komunalne

10. i 11. 10. 2014 r. – nasz program wyborczy – apel do wyborców

 

   Podstawowym celem programu jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Realizujemy podstawowe cele, którymi są prawo korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, prawo do wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, prawo do szerzenia informacji w własnym języku, prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków. Chcemy aktywnie brać udział w obradach komitetów ds. mniejszości narodowych w gminach. Dla każdej gminy przyjęliśmy takie priorytety wyborcze, aby to było z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców gminy.

   Administracja publiczna nie może być tylko biurokratycznym wykonawcą władzy państwa, ale przede wszystkim powinna służyć zaspokajaniu potrzeb obywateli. Dlatego będziemy wymagać, żeby pracownicy ratusza kierowali się hasłem „Obywatel – nasz pan” i w ramach swoich obowiązków służbowych zawsze przestrzegali przepisów prawa. Szczególna dbałość o zachowanie kulturalnego i historycznego dziedzictwa w tak zróżnicowanym narodowościowo regionie jak nasz może stać się wizytówką miasta. Dlatego będziemy wspierać inicjatywy organizacji i instytucji kulturalnych w tym zakresie, w tym stowarzyszeń mniejszości narodowych (granty, dotacje) i opracowania koncepcji opieki nad zabytkami miasta.. Wspieramy działania związane z ochroną środowiska naturalnego w mieście. Popieramy działalność sportową obywateli, w tym budowę małych obiektów sportowych w poszczególnych dzielnicach miasta. Nasz program do wyborów komunalnych zamieszczony jest na stronach internetowych www.coexistentia.cz.

   Ogłosiliśmy podstawowe hasło, które mówi, że „Jeśli chcemy skutecznie wesprzeć kandydatów WSPÓLNOTY-COEXISTENTII, musimy głosować na ich partię wyborczą“. Nasz kandydat może być wybrany członkiem rady miasta tylko wtedy, jeśli sukces odniesie jego partia wyborcza i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego trzeba koniecznie brać udział w głosowaniu i wybierać ruch polityczny COEXISTENTIA jako całość.

 

Politické hnutí COEXISTENTIA – komunální volby

10. a 11. 10. 2014 – náš volební program – výzva voličům

 

   Základním cílem programu je prosazování změn v právním řádu České republiky, vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Uskutečňujeme základní cíle, kterými jsou právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, právo na šíření informací ve vlastním jazyce, právo na účast na řešení věcí týkajících s národnostních menšin, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. Chceme se aktivně účastnit jednání výborů pro národnostní menšiny v obcích. Pro každou obec jsme připravili takové volební priority, aby byly prospěšné pro všechny občany obce.

   Státní správa nemůže být pouze byrokratickým vykonavatelem státní moci, ale především má sloužit uspokojování potřeb občanů. Proto budeme požadovat, aby zaměstnanci radnice se řídili heslem „Občan – náš pán” a v rámci svých služebních povinnosti vždy dodržovali příslušné zákony. Mimořádná péče o zachování kulturního a historického dědictví v tak národnostně smíšeném regionu jako je náš se může stát vizitkou města. Proto budeme podporovat iniciativy kulturních organizací a institucí v této oblasti, včetně sdružení národnostních menšin (granty, dotace) a zpracování koncepce péče o památky ve městě. Podporujeme činnosti spojené s ochranou životního prostředí ve městě. Podporujeme sportovní činnost občanů, včetně výstavby malých sportovních objektů v jednotlivých městských čtvrtích. Náš volební program do komunálních voleb je zveřejněn na webu www.coexistentia.cz.

   Vyslovili jsme základní heslo, a to „Chceme-li účinně podpořit kandidáty COEXISTENTIE, musíme volit jejich volební stranu“. Náš kandidát se může stát členem zastupitelstva jen tehdy, bude-li úspěšná naše volební strana a budou-li ji přiděleny mandáty. Proto je nutno účastnit se voleb a podpořit politické hnutí COEXISTENTIA jako celek.

 

Program wyborczy ruchu Soužití – Wspólnota do wyborów komunalnych 2014 r. w Trzyńcu / Volební program hnutí Soužití – Wspólnota do komunálních voleb 2014 v Třinci

 

Wytworzymy drugi okręg wyborczy zintegrowanych dzielnic miasta Trzyńca. Obywatele tych dzielnic mogliby sobie sami wybrać swoich radnych.

Dokończymy przebudowę i modernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Polskim Językiem Nauczania im. Gustawa Przeczka przy ulicy Dworcowej w Trzyńcu.

Opracujemy koncepcję budowy mieszkań socjalnych (małometrażowych, tanich, startowych, bezbarierowych, w tym domów noclegowych) i wybudujemy 100 wspomnianych mieszkań.

Opracujemy koncepcję rozwoju areału na Jaworowym do całorocznych aktywności sportowych i turystycznych.

Wybudujemy w mieście dostateczną liczbę miejsc do parkowania.

W zintegrowanych dzielnicach, przede wszystkim w dzielnicach rekreacyjnych, Tyra i Oldrzychowice, wybudujemy kanalizację z powodu ochrony źródeł wody do picia. Jednocześnie wybudujemy nowe sieci kanalizacyjne, aby obywatele zintegrowanych dzielnic miasta mieli dostęp do wody do picia.

Przeforsujemy nowy procentowy podział finansów między wszystkie zintegrowane dzielnice miasta.

Będziemy popierać większe zaangażowanie Miasta we wspieraniu dziedzictwa historycznego, rozwoju multikulturowego i współżycia mniejszości narodowych.

Wykorzystamy fachowość urzędników Miasta tak, aby doszło do stopniowej likwidacji drogich dostarczycielskich firm doradczych.

Zapewnimy środki finansowe z Ministerstwa Środowiska RC i źródeł własnych na dofinansowanie szkół w przyrodzie dla wszystkich szkół na terenie Trzyńca.

Gwarantujemy, że podczas zadawania zleceń publicznych będziemy w maksymalnym stopniu popierać firmy miejscowe.

Dla obywateli Trzyńca starszych 70 lat zapewnimy bezpłatną komunikację publiczną w mieście i poszerzymy usługi „Senior Taxi“, które będą służyły seniorom i ich asyście (wizyty u lekarza, zakupy, załatwianie spraw w urzędach itp.)

Popieramy budowę nowej nowoczesnej sortowni odpadów w celu obniżenia opłat obywateli za wywóz śmieci.

Będziemy dążyć do tego, aby „Třinecký zpravodaj“ (finansowany przez Miasto) był forum dla wymiany poglądów i informacji wszystkich partii wyborczych (w tym i opozycyjnych) i był gwarantem prawdziwej informacji o sytuacji w mieście i na ratuszu.

 

Vytvoříme druhý volební okrsek integrovaných částí města Třince. Občané těchto částí by si sami mohli zvolit své zastupitele.

Dokončíme přestavbu a modernizaci budovy ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím na ul. Nádražní v Třinci.

Zpracujeme koncepci výstavby sociálních bytů (malometrážní, nízkonákladové, startovací, bezbariérové, včetně ubytoven) a postavíme 100 těchto bytů.

Zpracujeme koncepci rozvoje areálu na Javorovém pro celoroční sportovní a turistické aktivity.

Vybudujeme dostatečný počet parkovacích míst ve městě.

Vybudujeme kanalizaci v integrovaných částech města, zejména v rekreačních částech Tyra a Oldřichovice z důvodu ochrany zdrojů pitné vody. Zároveň vybudujeme nové vodovodní sítě, aby občané integrovaných časti města měli dostupnou pitnou vodu.

Prosadíme nové procentní rozdělení financi mezi všechny integrované časti města.

Budeme podporovat větší angažovanost města při podpoře historického dědictví, multikulturního rozvoje a soužití národnostních menšin.

Využijeme profesionalitu úředníků města, aby došlo k postupnému odstranění drahých dodavatelských poradenských firem.

Zajistíme finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí a vlastních zdrojů na financování škol v přírodě pro všechny školy na území Třince.

Garantujeme, že při zadávání veřejných zakázek budeme v maximální míře podporovat místní firmy.

Zajistíme pro občany Třince starší 70 let bezplatnou hromadnou dopravu ve městě a rozšíříme službu ,,Senior Taxi”, která bude sloužit seniorům a jejich doprovodu (návštěva lékaře, nákup, vyřizování v úřadech atd.).

Podporujeme výstavbu nové moderní třídírny odpadu s cílem snížit občanům poplatky za odvoz odpadů.

Budeme usilovat o to, aby „Třinecký zpravodaj“ (placený Městem) byl fórem pro výměnu názorů a informací všech volebních stran a uskupení (včetně opozičních) a byl zárukou pravdivé informovanosti o dění ve městě a na radnici.

 

Soužití-Wspólnota – numer 2 (Stowarzyszenie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA i Kandydatów Niezależnych) w wyborach do Rady Miasta

w Jabłonkowie

 

    Kandydaci z naszej listy gwarantują otwartość i współpracę dotyczących wszystkich zagadnień lokalnych. Wybrani w wyborach przedstawiciele z naszej listy popierać będą wszystkie żywotne potrzeby obywateli Jabłonkowa, nie tylko z centrum miasta, ale zwłaszcza okolicznych dzielnic, którzy mają takie same prawo do korzystania z wszystkich udogodnień dotyczących obywateli miasta Jabłonkowa. W programie wyborczym ruch polityczny COEXISTENTIA ukierunkowuje swoje działania na zapewnienie godziwego bytu socjalnego i społecznego, prawo i porządek w mieście. Ważnym jest także rozwój kultury i sportu zwłaszcza dla młodzieży, rozbudową miejsc do uprawiania popularnych dla młodzieży sportów. Popierać będą  działania zapewniające  seniorom bardziej komfortowe udogodnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się po mieście oraz poprawę istotnych warunków bezpieczeństwa osobistego i ochrony. Wybrani przedstawiciele w swoich działaniach będą preferowali wszystkie ważne dla miasta przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury, gospodarki wodno-ściekowej, komunikacyjnej oraz zaplecza przemysłowo-handlowego.

     Będą kierowali się zasadą, iż miasto graniczne Jabłonków powinno być oknem wystawowym regionu i chlubą dla swych obywateli.

    Mając na uwadze jak istotnym elementem dobrze funkcjonującej demokracji jest aktywność społeczna obywateli, pragniemy wspierać funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego naszej gminy. Doceniamy fakt, iż w Jabłonkowie funkcjonuje tak wiele organizacji pozarządowych, a obywatele wykazują tak dużą aktywność.

    Pamiętamy, że dzieci są przyszłością Narodu, dlatego chcemy wspomagać funkcjonowanie wszystkich placówek oświatowych, aby zapewnić najmłodszemu pokoleniu jak najlepsze warunki kształcenia się i rozwijania swoich zainteresowań.

    Dostrzegamy potencjał wzrostu ruchu turystycznego w naszej gminie i wiążące się z nim możliwości rozwoju miejscowej przedsiębiorczości, a co za tym idzie zwiększenia zatrudnienia w obszarze turystyki, dlatego pragniemy wspomagać rozbudowę infrastruktury turystycznej naszego miasta oraz nadal przyciągać nowych gości poprzez wspieranie różnego rodzaju atrakcji  turystycznych.

    Kandydaci do samorządu Miasta Jabłonków w listy wyborczej Soužití-Wspólnota będą forsowali:

1.    Rozwój ruchu turystycznego w Jabłonkowie w odniesieniu do istniejącej bazy,

2.    Należny rozwój działalności kulturalnej, popieranie wszystkich form aktywności kulturalnej, zwłaszcza ukierunkowanej na młodzież,

3.    Zapewnienie prawnego umocowania zagospodarowania Lasku Miejskiego i zdecydowana ochrona przed jego dewastacją,

4.    Wspieranie szkolnictwa polskiej mniejszości narodowej.

 

Kampania przedwyborcza w Czeskim Cieszynie / Předvolební kampaň v Českém Těšíně

 

    „Karvinský deník“ zamieścił w swoim numerze z 11. 9. 2014 r. artykuł Tomáša Januszka „Czesko-Cieszyniacy odrzucają hazard i chcą rozwiązać przyszłość stacji autobusowej“. Ważnych tematów w zbliżających się wyborach będzie od razu kilka. Jednak walka przeciw hazardowi, którą rozpoczęło już aktualne kierownictwo Miasta, i ograniczyło działalność hazardowych firm rozrywkowych w mieście. Następnie od stycznia przyszłego roku radni zakazali działności jakichkolwiek firm hazardowych, których działalność mogą regulować ogólnie obowiązującym ogłoszeniem. Dalszym wielkim tematem jest przyszły wygląd stacji autobusowej, gdzie w przeszłości planowano wybudować centrum polifunkcyjne, które zawierałoby jak część handlową, tak administracyjną, łącznie z przestrzeniami do wykorzystania czasu wolnego obywateli.

    Hazard w mieście odrzucają wszystkie kandydujące partie, ważna dla nich jest także walka z zachowaniem asocjalnym niektórych obywateli i bezdomnych. W sprawie tematu przestrzeni dworca autobusowego poglądy różnią się. Niektóre partie miejsce to chciałyby zamienić na miejsce odpoczynku, wybudować tu park ze sportowiskami, jedna z partii chce tu nawet wybudować jaskinię solną. Inne partie proponują pozostawić tu dworzec autobusowy w zmniejszonym kształcie albo dworzec autobusowy przesunąć bliżej domu handlowego „BILLA“. Przedstawiciele ruchu COEXISTENTIA by tu chętnie widzieli zieleń.

    „Deník“ zapytał liderów wyborczych, jak widzą przyszłość Czeskiego Cieszyna. Adam Donocik, lider COEXISTENTII, wyraził następujący pogląd: „Głównym priorytetem COEXISTENTII w Czeskim Cieszynie jest zapewnienie rzeczywistej reprezentacji wszystkich mniejszości narodowych oraz owocnej współpracy wzajemnej wszystkich obywateli miasta“.

   O głosy wyborców ubiegać się będzie dziesięć ugrupowań politycznych i stowarzyszeń. Partie wyborcze według wylosowanych numerów: 1 – ČSSD, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ODS, 4 – Nestraníci, 5 – TOP 09, 6 – KDU-ČSL, 7 – Nezávislí, 8 – KSČM, 9 – SOS pro Český Těšín, 10 – COEXISTENTIA.

 

    „Karvinský deník“ zveřejnil ve svém čísle z 11. 9. 2014 článek Tomáše Januszka „Českotěšínští odmítají hazard a chtějí řešit budoucnost autobusového stanoviště“. Důležitých témat v nadcházejících volbách bude hned několik. Jednak boj proti hazardu, který spustilo už současné vedení města, a omezilo provoz heren ve městě. Od ledna příštího roku pak členové Zastupitelstva Města Český Těšín zakázali provoz veškerých takových podniků, jejichž provoz může regulovat obecně závaznou vyhláškou. Dalším velkým tématem je budoucí podoba autobusového stanoviště, kde se v minulosti uvažovalo se stavbou polyfunkčního centra, jež by zahrnovalo nákupní a administrativní část, včetně prostor určených k trávení volného času obyvatel.

    Hazard ve městě odmítají všechny kandidující strany, důležité je pro mnohé také potírání asociálního chování některých obyvatel a bezdomovců. K tématu prostoru autobusového nádraží se názory různí. Některé strany by toto místo chtěly proměnit v místo odpočinku, vybudovat zde park se sportovišti, jedna ze stran by tu dokonce vybudovala solnou jeskyní. Jiné strany navrhují ponechat zde autobusové nádraží ve zmenšené podobě nebo autobusové nádraží přesunout k obchodnímu domu BILLA. Zástupci hnutí COEXISTENTIA by na tomto prostoru rádi viděli zelenou plochu.

    „Deník“ se dotazoval volebních lídrů, jak vidí budoucnost Českého Těšína. Adam Donocik, lídr COEXISTENTIE vyjádřil následující názor: „Hlavní prioritou COEXISTENTIE v Českém Těšíně je zajištění řádné reprezentace všech národnostních menšin a spolupráce napříč spektrem všech obyvatel města“.

    O hlasy voličů se bude ucházet deset politických uskupení politických stran a sdružení. Volební strany podle vylosovaných čísel: 1 – ČSSD, 2 – Česká pirátská strana, 3 – ODS, 4 – Nestraníci, 5 – TOP 09, 6 – KDU-ČSL, 7 – Nezávislí, 8 – KSČM, 9 – SOS pro Český Těšín, 10 – COEXISTENTIA.

 

Piotrowice koło Karwiny: Soužití-Wspólnota przedstawia swoich kandydatów / Petrovice u Karviné: Soužití-Wspólnota prezentuje své kandidáty

 

Nasi kandydaci / naši kandidáti: 1. Bc. Jaroslav Mira (42), 2. Ing. Zdislav Mikula (59), 3. Mgr. Helena Michalská (38),  4. Ing. Jiří Waclawik (55), 5. Česlav Guziur (58), 6. Mgr. Marie Feichtingerová (53), 7. Ing. Jadwiga Karolczyk (58), 8. Bogdan Kondziolka (39), 9. Mgr. Renáta Lauková (43), 10. Ing. Adam Michalski (38), 11. Mgr. Jolanta Januszová (42), 12. Beáta Meisnerová (40), 13. Mgr. Krystyna Nytrová (26), 14. Michaela Godziková (32), 15. Mgr. Zuzana Kondziolková (36), 16. JUDr. Květuše Hrubá (53), 17. Barbara Karolczyk (56), 18. Vanda Michalská (56), 19. Bc. Helena Waclawiková (49), 20. Lýdie Adamecká (46), 21. Zbihněv Węglarzy (68).

 

Przyjęliśmy priorytety wyborcze tak, aby były z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców gminy. Będziemy wspierać wszystkie inicjatywy radnych mające na celu udogodnienia służące mieszkańcom, w tym działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Popieramy działalność sportową i współpracę pomiędzy organizacjami w gminie. Cele wyborcze to także prawo do korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo do wykształcenia w języku ojczystym gwarantowane przez państwo, prawo do szerzenia informacji w języku ojczystym, prawo do udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo do rozwoju tradycji kulturowych, prawo do zachowania pamiątek kulturalnych i majątków. Chcemy aktywnie brać udział w obradach komitetu ds. mniejszości narodowych. Hasłem jest: „Dwujęzyczność nie zaszkodzi”.

Připravili jsme volební priority tak, aby byly prospěšné pro všechny občany obce. Budeme podporovat všechny iniciativy zastupitelů sloužící k pohodlnějšímu životu občanů, včetně činností spojených s ochranou životního prostředí. Podporujeme sportovní činnost a spolupráci mezi spolky v obci. Volebním cílem je také právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, právo na vzdělávání v mateřském jazyce garantované státem, právo na šíření informací v mateřském jazyce, právo na účast na řešení věcí týkajících s národnostních menšin, právo na rozvoj kulturních tradic, právo na zachování kulturních památek a nemovitosti. Chceme se aktivně podílet na pracích výboru pro národnostní menšiny.

Heslo je: „Dvoujazyčnost neuškodí”.

 

95. rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego obchodzono

w Piotrowicach / 95. výročí vypuknutí prvního slezského povstání bylo slaveno v Petrovicích

 

W sobotę 16.8.2014 r. w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny odbyła się uroczystość z okazji 95. rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego. W imprezie wzięło udział wielu zacnych gości, między innymi wojewoda śląski, Piotr Spyra, działacze polskich stowarzyszeń obywatelskich, prezesi sąsiednich kół PZKO. Patronat honorowy nad imprezą przejęła konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Anna Olszewska. Przewodniczący Sekcji Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO, Stanisław Gawlik, dziękował miejscowym działaczom PZKO za zorganizowanie okolicznościowej imprezy. „Przed 95 laty z tego miejsca rozpoczął się zryw śląskich powstańców, którzy podjęli walkę z pruskim ciemięzcą Przed dwoma laty, gdy w Piotrowicach odbywała się konferencja na temat polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej, Krzysztof Szelong, tłumaczył jej uczestnikom w jak ważnym dla historii Śląska i Polski miejscu się znajdują. Wiedza na ten temat jest bowiem niestety niewielka, dlatego trzeba ją propagować” przekonywał.

    Powstania śląskie były wolnościowym zrywem Górnoślązaków przeciwko brutalnej polityce germanizacyjnej Prus. „Osobiście czuję się zaszczycony, że zostałem zaproszony na dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że także na Zaolziu pamięta się o powstaniach śląskich, zwłaszcza w Piotrowicach, w tym szczególnym miejscu, gdzie zapadła decyzja dowództwa Polskiej Organizacji Wojskowej o rozpoczęciu pierwszego powstania“ powiedział Piotr Spyra. W ogrodzie PZKO-wskim zorganizowano apel poległych, po czym członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Powstaniec Śląski“ oraz „Oberschlesien“ z Wodzisławia Śląskiego zaprezentowali zebranym krótką potyczkę na punkcie granicznym, broń i mundury z tej epoki. Prezes koła, Jadwiga Karolczyk zapowiedziała, że rocznicowe uroczystości będą się odbywały w Piotrowicach także w kolejnych latach. Za pięć lat, w stulecie wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego, chcemy wybudować tutaj pomnik upamiętniający ten czyn. Chcemy też, żeby to właśnie Piotrowice koło Karwiny stały się wówczas miejscem głównych, rocznicowych obchodów.

 

V sobotu 16.8.2014 se konaly v Domě PZKO v Petrovicích u Karviné slavnosti u příležitosti 95. výročí vypuknutí Prvního slezského povstání. Akce se zúčastnilo mnoho vzácných hostů, mezi jinými slezský hejtman Piotr Spyra, funkcionáři polských občanských sdružení, předsedové okolních skupin PZKO. Čestnou záštitu akce přijala generální konzulka Polské republiky v Ostravě Anna Olszewska. Předseda Sekce regionálních dějin při Hlavním výboru PZKO, Stanislav Gawlik, děkoval místním funkcionářům PZKO za uspořádání příležitostní akce. „Před 95 lety v tomto místě vypukla revoluce slezských povstalců, kteří se pustili do boje s prušáckým tyranem. Před dvěma roky, kdy se v Petrovicích konal seminář na téma polského předsednictví v Evropské unií, ředitel Těšínské knižnice, Krzysztof Szelong, vysvětloval jejím účastníkům v jak důležitém pro dějiny Slezska a Polska místě se nacházejí. Znalost těchto událostí je bohužel malá, proto je nutno je propagovat” – přesvědčoval.

     Slezská povstání byla osvobozeneckým hnutím Hornoslezanů proti brutální germanizační politice Pruska. „Osobně se cítím poctěn, že jsem byl pozván na dnešní setkání. Těším se, že také na Zaolzí pamatujete na slezská povstání, především v Petrovicích, v tomto významném místě, kde padlo rozhodnutí velitelství Polské vojenské organizace o zahájení prvního povstání“ – řekl Piotr Spyra. V zahradě u Domu PZKO byla uspořádána výzva zahynulých, potom členové Rekonstrukční historické skupiny „Powstaniec Śląski“ a „Oberschlesien“ prezentovali přítomným krátkou potyčku na hraničním bodě, zbraně a vojenské uniformy z tohoto období. Předsedkyně skupiny Jadwiga Karolczyk oznámila, že výroční slavnosti se budou konat v Petrovicích také v příštích letech. Za pět let, kdy budeme slavit 100. výročí vypuknutí Prvního slezského povstání, chceme zde postavit pomník, který bude připomínat tuto událost. Chceme také, aby se právě Petrovice u Karviné staly místem těchto hlavních výročních slavností. 

 

Uroczystość wspomnieniowa w Czeskim Cieszynie / Vzpomínková slavnost v Českém Těšíně

 

W poniedziałek 1.9.2014 r., jak co roku, reprezentanci polskich organizacji w Republice Czeskiej, uczcili 75. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej pod pomnikiem ofiar wojny na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie. Gościem spotkania była konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska. Organizatorem wspomnieniowego spotkania były Koło Kombatantów Polskich w RC, Rodzina Katyńska, Macierz Szkolna w RC oraz Sekcja Historii Regionu przy Zarządzie Głównym PZKO. „Dziękuję wszystkim za pamięć. Myślę także, że w naszych gminach szkoły i organizacje społeczne również upamiętniły ten dzień zapaleniem świec i złożeniem kwiatów w miejscach pamięci narodowej” mówił Stanisław Gawlik, prowadzący uroczystości. Konsul Anna Olszewska przypomniała z kolei, że poniedziałkowym spotkaniem Polacy na Zaolziu dołączyli do uroczystości, które 1 września od wczesnego rana trwały w całej Polsce. / V pondělí 1.9.2014, jako každým rokem, zástupci polských organizací v České republice, uctili 75. výročí vypuknutí druhé světové války pod pomníkem obětí války na Kontešinci v České Těšíně. Hostem setkání była generální konsulka Polské republiky Anna Olszewska. Pořadateli vzpomínkové slavnosti byli Skupina polských válečných veteránů v ČR, Katyňská rodina, Matice školská v ČR a Sekce regionálních dějin Hlavního výboru PZKO. „Děkuji všem za památku. Myslím si, že školy a společenské organizace v našich obcích také připomenuli tento den zapálením svící a položením květin v místech národní paměti.” – řekl Stanislav Gawlik, který slavnosti řídil. Konsulka Anna Olszewska potom připomenula, že pondělním setkáním se Poláci na Zaolzí připojili k oslavám, které 1. září od ranních hodin probíhaly v celém Polsku.

 

100. rocznica wymarszu Legionów Śląskich / 100. výročí odchodu Slezských legií

 

W niedzielę 21.9.2014 r. odbyły się w Czeskim Cieszynie i Cieszynie uroczystości z okazji 100. rocznicy wymarszu Legionu Śląskiego. W dniu 21 września 1914 roku żołnierze Legionu Śląskiego pod dowództwem Hieronima Przepilińskiego, Feliksa Hajduka i Jana Łyska wyruszyli na fronty I wojny światowej, by walczyć o wolność i suwerenność Ojczyzny. Tablicę pamiątkową odsłonięto w Parku Adama Sikory – to właśnie stąd legioniści wyruszyli na fronty pierwszej wojny światowej, by walczyć o niepodległość. Wśród licznych gości przybyli Maria Kovacs, konsul RP w Ostrawie, burmistrz Cieszyna Mieczysław Szczurek, burmistrz Czeskiego Cieszyna Vít Slováček, kombatanci, działacze polskich organizacji w Republice Czeskiej. Uroczystości były kontynuowane pod Pomnikiem Ślązaczki w Cieszynie. / V neděli 21. 9. 2014 se konaly v Českém Těšíně a Těšíně slavnosti u příležitosti 100. výročí odchodu Slezských Legií. Dne 21.9.2014 vojáci Slezských legií pod velením Hieronima Przepilinského, Feliksa Hajduka a Jana Lyska vyrazili na frontu I. světové války, aby bojovali za svobodu a nezávislost Vlasti. Pamětní tabule była odhalena v Parku Adama Sikory – to právě odtud legionáři se vydali na frontu první světové války, aby bojovali za nezávislost. Mezi mnohými hosty byli přítomní Maria Kovacs, konzulka Polské republiky v Ostravě, starosta Těšína, Mieczyslaw Szczurek, starosta Českého Těšína, Vít Slováček, váleční veteráni, funkcionáři polských organizací v České republice. Slavnosti pokračovaly u Pomníku Slezanky v Těšíně.

 

Obrady Zaolziańskiego Okrągłego Stołu / Jednání Zaolzanského kulatého stolu

 

Dnia 25.6.2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego PZKO przy ul. Strzelniczej w Czeskim Cieszynie, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Zaolziańskiego Okrągłego Stołu. Celem powstania tej platformy dyskusyjnej jest kwestia omówienia dalszego bytu polskiej mniejszości narodowej w RC, opracowanie wizji naszego działania oraz strategii postępowania. Do udziału w dyskusji oraz pracy w poszczególnych grupach roboczych organizatorzy (ZG PZKO oraz COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA) zaprosili przedstawicieli wszystkich organizacji polskich działających na Zaolziu oraz Miejscowych Kół PZKO. Pomimo tego, że cała koncepcja Okrągłego Stołu powstała w 2010 roku, dopiero teraz udało się rozpocząć właściwą działalność.

      Pierwsze z serii spotkań, odbyło się 21.10.2013 r., zgromadziło przekrój naszego społeczeństwa, przedstawicieli: ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Koexistencia o.p.s., Beskidu Śląskiego, Kongresu Polaków, PTA Ars Musica, MK PZKO, Sceny Polskiej, szkolnictwa, prasy, stowarzyszeń branżowych. Zaakceptowano zaproponowany przez organizatorów podział na grupy tematyczne. W trakcie tego oraz dwu następnych spotkań (26.3.2014 r. oraz 25.6.2014 r.) poruszono wiele spraw i tematów, którymi miałyby się zająć poszczególne grupy robocze. Uzgodniono opracowanie tematów i podtematów z podziałem na krótko- i długofalowe. Spotkanie Zaolziańskiego Okrągłego Stołu, które miało się odbyć 14.5.2014 r. zostało naprędce odwołane z wyznaczeniem zbyt odległego terminu aż na 25.6.2014 r.! Na spotkaniu w dniu 25.6.2014 r. powołano 3 grupy robocze do opracowania konkretnych tematów pod dyskusję. Wstępnie przedstawiono do omówienia następujące tematy: I. Polskie społeczeństwo w RC – grupy dyskusyjne na tematy: 1. wybory komunalne i parlamentarne i nasz udział w samorządach i instytucjach państwowych, 2. monitoring czeskiego ustawodawstwa pod kątem mniejszości narodowych, 3. współpraca ze społeczeństwem większościowym, 4. system powoływania autorytatywnej reprezentacji polskiej mniejszości narodowej, 5. współpraca organizacji polskich na Zaolziu, 6. reprezentacja polityczna. II. Kultura - grupy dyskusyjne na tematy: 7. wizja kultury Zaolziańskiej, 8. śpiewactwo na Zaolziu, 9. posługiwanie się w szkołach językiem literackim, 10. współpraca z placówkami edukacyjnymi w Polsce, 11. ujednolicenie oficjalnego nazewnictwa polskich placówek szkolnych, 12. informacja i promocja mniejszości względem większości, 13. tworzenie stowarzyszeń branżowych. III. Finanse – grupy dyskusyjne na tematy: 14. system zdobywania środków na finansowanie działalności.

     Na opracowanie wyżej wymienionych tematów przez grupy dyskusyjne i przedstawienie ich pod dyskusję ustalono termin do 30.9.2014 r. Od 1.10.2014 r. do 30.10.2014 r. wnioski będą poddane pod publiczną dyskusję. Na podstawie opracowanych oraz otrzymanych wniosków do końca listopada 2014 r. opracujemy wizję działania oraz strategię postępowania. Ostatecznego podsumowania dokona Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Oddział w Cieszynie.

    Organizatorom bardzo zależy na udziale jak najszerszej reprezentacji naszego społeczeństwa przy opracowaniu tego dokumentu i dlatego serdecznie zapraszamy do udziału i pracy w grupach dyskusyjnych przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji. Kontakt na poszczególne grupy tematyczne można uzyskać osobiście w sekretariacie ZG PZKO, ul. Strzelnicza 28, Czeski Cieszyn, pod numerem telefonu 558711582 lub e-mailowo: zg@pzko.cz. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. O spotkaniach poszczególnych grup roboczych będziemy informować na bieżąco.

 

Dne 25.6.2014 v sídle Hlavního výboru PZKO na Střelniční ul. v Českém Těšíně, se konalo další setkání v rámci ZKS. Cílem vzniku této diskusní platformy  je otázka projednání další existence polské národnostní menšiny v ČR, zpracování představy naši činnosti a strategie postupu. Pořadatelé (HV PZKO a COEXISTENTIA-SOUŽITÍ) pozvali k účasti v diskusi a práci v jednotlivých pracovních skupinách zástupce všech polských organizací působících na Zaolzí a Místních skupinách PZKO. Přestože celá koncepce ZKS vznikla v 2010 roce, teprve teď se podařilo zahájit vlastní činnost.

    První z série setkání, konalo se 21.10.2013, shromáždila průřez naší společnosti, zástupce: politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ, Koexistencia o.p.s., Slezského Beskydu, Kongresu Poláků, PTA Ars Musica, MK PZKO, Polské scény, školství, tisku, odborných sdružení. Byl schváleno rozdělení na tématické skupiny navržené pořadateli. Během tohoto a dvou následujících setkání (26.3.2014 a 25.6.2014) było projednáno mnoho věcí a témat, ke kterým by měly zaujmout stanovisko jednotlivé pracovní skupiny. Bylo dohodnuto, že budou   zpracována témata a podtémata rozdělená na krátkodobě a dlouhodobé. Setkání ZKS, které se mělo konat 14.5.2914 było narychlo odvoláno s určením příliš vzdáleného termínu až 25.6.2014!

   Na setkání dne 25.6.2014 były zřízeny 3 pracovní skupiny, jejichž úkolem je zpracování konkrétních témat pro diskusi. Předběžně byla předložena k projednání následující témata: I. Polská společnost v ČR – témata pro diskusní skupiny: 1. komunální a parlamentní volby a naše účast v samosprávě a v státních institucích,. 2. monitoring českého právního řádu pod úhlem národnostních menšin, 3. spolupráce s většinovou společnosti, 4. systém jmenování autoritativní reprezentace polské národnostní menšiny, 5. spolupráce polských organizací na Zaolzí, 6. politická reprezentace, II. Kultura – témata pro diskusní skupiny: 7. představa Zaolzanské kultury, 8. zpěv na Zaolzí, 9. používání ve školách literárního jazyka, 10. spolupráce se školskými zařízeními v Polsku, 11. sjednocení oficiálního názvosloví polských školských zařízení, 12. informace a promoce menšiny vůči většině, 13. zakládání odborných sdružení, III. Finance – témata pro diskusní skupiny: 14. systém získávání finančních prostředků na financování činnosti.

    Pro zpracování výše vyjmenovaných témat diskusními skupinami a jejich předložení k diskusi byl dohodnut termín 30.9.2014.

    Od 1.10.2014 do 30.10.2014 budou návrhy předloženy k veřejné diskusi. Na základě zpracovaných a obdržených návrhů do konce listopadu 2014 zpracujeme představu činnosti a strategii postupu. Konečné shrnutí provede Vyšší Škola Podnikání v Hornické Doubravě, oddělení v Těšíně.

    Při zpracování tohoto dokumentu pořadatelům velmi záleží na účastí co nejširší reprezentace naší společnosti a proto srdečně zveme k účastí a práci v diskusních skupinách zástupce všech zainteresovaných organizací. Kontakt na jednotlivé tématické skupiny je možno obdržet osobně v kanceláři HV PZKO, ul. Střelniční 28, Český Těšín, telefonní číslo 558711582 nebo e-mail: zg@pzko.cz. Adresa elektronické pošty je chráněna před spamy. Pro její shlédnutí musí být v prohlížeči zapojena obsluha JavaScript. O setkáních jednotlivých pracovních skupin budeme průběžně informovat.

 

Zebranie Rady Republikowej w Pradze / Schůze Republikové rady v Praze

 

Zebranie Rady Republikowej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA odbyło się 27.9.2014 r. Członkowie Rady Republikowej minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno przewodniczącego Ruchu Sándora Pálffy i członka Ruchu Františka Monuša. Zebranie prowadził sekretarz Rady Wykonawczej Zoltán Domonkos. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Ruchu (załącznik), Polskiej Sekcji Narodowej (załącznik) i Węgierskiej Sekcji Narodowej (załącznik) oraz informację sztabu wyborczego o udziale Ruchu w wyborach komunalnych.

     Podjęto następujące uchwały: Rada Republikowa wzięła do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego Ruchu, Józefa Przywary, sprawozdanie przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej Karola Madzi, sprawozdanie przewodniczącego Węgierskiej Sekcji Narodowej László Attili Kocsisa, sprawozdanie przewodniczącego sztabu wyborczego Józefa Przywary, proponuje nie przerywać kontaktów i nadal pogłębiać stosunki z Ukraińską Sekcją Narodową Ruchu, wzięła do wiadomości, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej będzie przekazane do protokołu przed jego weryfikacją, przyjęła wniosek na zorganizowanie Kongresu Ruchu w dniu 23.5.2015 i zebrania Rady Wykonawczej Ruchu w dniu 13.12.2014 r.

     Rada Republikowa zobowiązała komitet wspomnieniowy Węgierskiej Sekcji Narodowej do zorganizowania konferencji „Oddać hołd Jánosowi Esterházemu” w dniu 6.12.2014 r., przyjęła uchwałę, aby wytężyć wszystkie siły i nie dopuścić do naruszania dyrektyw Unii Europejskiej o wykształceniu, w związku z przypadkiem podważenia wykształcenia prawniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas konkursu do funkcji prokuratora. Węgierska Sekcja Narodowa Ruchu spróbuje kontaktować w tej sprawie komisarza do spraw wykształcenia, kultury, młodzieży i obywatelstwa Tibora Navracsisa.. Rada Republikowa zobowiązuje Węgierską Sekcję Narodową, aby do 2.10.2014 r. zawnioskowała członka do rady nadzorczej Koexistentii o.p.s., dalej zobowiązuje Polską Sekcję Narodową i Węgierską Sekcję Narodową przygotować program działalności na ostatni kwartał 2014 r. i na 2015 rok.

 

Schůze Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA se konala 27.9.2014. Členové Republikové rady minutou ticha uctili památku předsedy hnutí, Alexandra Pálffyho a člena Hnutí, Františka Monuše, kteří zemřeli nedávno. Schůzi řídil tajemník Výkonné rady, Zoltán Domonkos. Byly předneseny zprávy o činnosti Hnutí (příloha), Polské národní sekce (příloha) a Madarské národní sekce (příloha) a informace o účastí Hnutí v komunálních volbách.

    Byla přijata tato usnesení: Republiková rady vzala na vědomí zprávu předsedy Hnutí Josefa Przywary, zprávu předsedy Polské národní sekce Karla Madzi, zprávu předsedy Maďarské národní sekce Lászó Attily Kocsise, zprávu předsedy volebního štábu Josefa Przywary, doporučuje nepřerušovat a nadále prohlubovat vztahy s Ukrajinskou národní sekcí Hnutí, vzala na vědomí, že zpráva Revizní komise bude dodána do zápisu před ověřením zápisu, přijala návrh na konání Kongresu Hnutí dne 23.5.2015 a schůze Výkonné rady Hnutí dne 13.12.2014.

    Republiková rada zavázala Memoriální výbor Maďarské národní sekce ke konání konference „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“ na den 6.12.2014, přijala usnesení napnout veškeré síly k zamezení porušování direktiv Evropské unie o vzdělání, v souvislosti s případem zpochybněním právního vzdělání z Jagelonské univerzity při konkurzu na pozici státního zastupitele. Maďarská národní sekce Hnutí se pokusí kontaktovat ve věcí komisaře pro vzdělání, kulturu, mládež a občanství Tibora Navracsicse. Republiková rada zavazuje Maďarskou národní sekci do 2.10.2014 dát návrh na člena dozorčí rady Koexistentia o.p.s., dále zavazuje Polskou a národní sekci a Maďarskou národní sekci vypracovat program činnosti pro poslední čtvrtletí 2014 a pro rok 2015.

 

Sprawozdanie z działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) od 11.5.2014 r., przygotowana przez przewodniczącego COEX, Józefa Przywarę na zebranie  Rady Republikowej w dniu 27.9.2014 r. w Pradze

 

    Szanowni Członkowie Rady Republikowej, Szanowni Goście!

    Ponieważ ze względów rodzinnych nie mogę brać udziału w dzisiejszym zebraniu Rady Republikowej naszego Ruchu, przekazuję przynajmniej tak, pośrednio, informację z działalności Ruchu w ostatnim okresie. Najpierw prosiłbym, abyśmy uczcili pamięć dotychczasowego przewodniczącego Ruchu, doc. inż. Sándora Pálffy, CSc., który zmarł 10.5.2014 r. Zmarły był przewodniczącym naszego Ruchu przez trzy kadencje wyborcze, dlatego ocena jego działalności będzie przeprowadzona nie tylko na dzisiejszym zebraniu. Ja osobiście uważam, że wykonał dużo potrzebnej pracy, co wymagało wiele jego wysiłku, wszystkie zadania wypełniał uczciwie, pomimo problemów zdrowotnych, które miał w ostatnim okresie czasu. Jeszcze raz mu dziękuję.

    Zgodnie z ustawą i statutem COEX w dniu 11.5.2014 r. objąłem funkcję przewodniczącego, wszystkie obowiązki ustawowe z tym związane rozwiązywano na zebraniu Rady Wykonawczej w dniu 6.6.2014 r. w Kocobędzu. Informacja o zmianie osoby statutarnej była zgodnie z ustawą przekazana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC. Na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RC wykreślono imię i nazwisko dotychczasowego przewodniczącego, aktualnie jest tam informacja: organ statutarny – przewodniczący Ruchu. Moje nazwisko nie jest tam umieszczone z powodu, jak pisemnie było mi przekazane, że nie byłem do tej funkcji wybrany przez Kongres Ruchu. Nie przeszkadzało to w wykonywaniu funkcji przewodniczącego sztabu wyborczego, pomimo to musieliśmy podczas rejestracji list wyborczych przekazywać statut, protokoły z obrad Kongresu, zebrań Rady Republikowej, Rady Wykonawczej itp.

    Rada Wykonawcza wybrała uchwałą sztab wyborczy do wyborów komunalnych, tak jak wnioskowała Polska Sekcja Narodowa, w składzie: Józef Przywara (przewodniczący), Karol Madzia, Władysław Niedoba, Józef Toboła, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Stanisław Gawlik. Rada Wykonawcza dalej uchwaliła powołanie grupy roboczej do wyborów senackich. Wszystkie zadania związane z rejestracją list kandydackich do wyborów komunalnych spełniłem.

    Przekazano mi również informację, że sekretarz Rady Wykonawczej, pan Zolltan Domonkos, nie może w pełni wykonywać zadania wynikające z tej funkcji, z powodu pobytu za granicą. Zdecydował się nie rezygnować, w zastępstwie zadania wykonuje pan dr. László Attila Kocsis. Z jego pomocy nie musiałem korzystać, ponieważ przy pomocy członków Polskiej Sekcji Narodowej COEX udało mi się wszystkie zadania spełnić.

 

Zpráva o činnosti politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) od 11.5.2014, připravena předsedou COEX, Josefem Przywarou na schůzi Republikové rady dne 27.9.2014 v Praze

 

    Vážení členové Republikové rady, vážení Hosté!

    Vzhledem k tomu, že z rodinných důvodů se nemohu zúčastnit dnešní schůze Republikové rady našeho Hnutí, předávám alespoň takto zprostředkovaně informaci o činnosti Hnutí za poslední období. Předně bych chtěl, abychom uctili památku dosavadního předsedy Hnutí, doc. Ing. Sándora Pállfyho, CSc., který zemřel 10.5.2014. Zemřelý byl předsedou našeho Hnutí již třetí volební období, proto hodnocení jeho činnosti určitě bude provedeno nejen na dnešní schůzi. Já osobně se domnívám, že vykonal hodně potřebné práce, což si vyžadovalo mnoho jeho úsilí, veškeré úkoly vykonával poctivě, přestože mu v tom v posledním období bránily zdravotní problémy. Děkuji mu ještě jednou.

    Funkci předsedy COEX v souladu se zákonem a stanovami COEX jsem převzal 11.5.2014, veškeré právní otázky s tím související byly řešeny na schůzí Výkonné rady dne 6.6.2014 v Chotěbuzi. Oznámení o změně statutární osoby dle zákona bylo zasláno Ministerstvu vnitra ČR. Na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR byl proveden výmaz jména a příjmení dosavadního předsedy, aktuálně je zde uvedeno: statutární orgán – předseda hnutí. Moje jméno není uvedeno z důvodu, jak bylo sděleno dopisem, že jsem nebyl zvolen do této funkce Kongresem Hnutí. Ve funkci předsedy volebního štábu ke komunálním volbám to nevadilo, přesto jsme někdy museli dokladovat při registraci stanovy, zápisy z Kongresu, schůzí Republikové a Výkonné rady a podobně.

   Výkonná rada v usnesení schválila zřízení volebního štábu ke komunálním volbám tak, jak navrhovala Polská národní sekce ve složení: Josef Przywara (předseda), Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Władysław Drong, Dr. Ing Stanislav Gawlik (členové). Dále schválila zřízení pracovní skupiny k senátním volbám. Veškeré úkoly spojené s registrací kandidátních listin ke komunálním volbám jsem splnil.

    Byly mi rovněž předány informace, že tajemník Výkonné rady, pan Zoltán Domonkos nemůže plnohodnotně plnit tuto funkci z důvodu pobytu v zahraničí. Rozhodl se nerezignovat, v nepřítomnosti zajistil zastoupení panem dr. László Attilou Kocsisem. Jeho pomoc jsem využít nemusel, jelikož s pomoci členů Polské národní sekce COEX se mi podařilo všechny úkoly zvládnout.

Josef Przywara, předseda COEX

V Praze, 27.9.2014

 

Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) przedstawione na zebraniu Rady Republikowej 27.9.2014 r. w Pradze

 

Przedstawiam wykaz działalności Polskiej Sekcji Narodowej naszego ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA od ostatniego zebrania Rady Republikowej, które odbyło się 1.3.2014 r. w Ostrawie w siedzibie Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, i które pod nieobecność ówczesnego przewodniczącego ś.p. Sándora Pálffy prowadziłem. Działalność prezentuję w punktach – szerzej informacje są na www.coexistentia.cz i w gazecie „WTZ“ wydawanej przez organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.

1)                  W dniu 6.3.2014 r. obradował w Czeskim Cieszynie zarząd Polskiej Sekcji Narodowej, na którym omówiono uchwały z zebrania Rady Republikowej oraz stwierdzono, że zadania i uchwały Polskiej Sekcji Narodowej są realizowane na bieżąco. Przekazano informację o sytuacji finansowej Ruchu.

2)                  Sprawozdanie audytorskie było opracowane i przekazane do Komitetu Budżetowego Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, sprawozdanie podatkowe do Urzędu Skarbowego w Czeskim Cieszynie.

3)                  Omówiliśmy treść listu, jaki otrzymaliśmy od ministra Jiří Dienstbiera, jako odpowiedź na nasze postulaty. Szczegóły są zamieszczone w „WTZ“. Odbyło się spotkanie z p. Valachovą, wiceprzewodniczącą  Rady Legislacyjnej Rządu RC.

4)                  Otrzymaliśmy list przekazany z Ministerstwa Transportu RC w sprawie ograniczania transportu kolejowego między Republiką Czeską a Rzeczypospolitą Polską, który jest odpowiedzią na list COEX.

5)                  Obrady grupy „3x3“ – PZKO, Kongres Polaków, COEX odbyły się 26.3.2014 r., po obradach odbył się Zaolziański Okrągły Stół.

6)                  Prezydium zarządu Polskiej Sekcji Narodowej obradowało 3.4.2014 r.

7)                  Spotkanie z Janem Kellerem, liderem ČSSD w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ramach grupy „3x3“ odbyło się 8.4.2014 r.

8)                  Odbyło się spotkanie z przewodniczącym Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego, Pawłem Kawulokiem.

9)                  W dniu 27.4.2014 r. w braliśmy udział w uroczystości wspomnieniowej ku czci ofiar faszyzmu w Skrzeczoniu.

10)               Zarząd i Rada Nadzorcza Koexistencia o.p.s. obradowała 15.5.2014 r., temat: nowy Kodeks Cywilny.

11)               Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się 23. i 24.5.2014 r. List gratulacyjny z okazji wyboru posłem Parlamentu Europejskiego przesłaliśmy Janu Kellerowi.

12)               W dniu 4.6.2014 r. wzięliśmy udział w imprezie wspomnieniowej ku uczczeniu ofiar nazizmu w Oldrzychowicach.

13)               Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej odbyło się 5.6.2014 r. w Czeskim Cieszynie. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć zmarłego przewodniczącego COEX, Sándora Pálffy.

14)               W obradach Rady Wykonawczej COEX 6.6.2014 r. w Kocobędzu brało udział 6 członków Polskiej Sekcji Narodowej. Przede wszystkim poświęcono sprawom organizacyjnym związanym z przejęciem funkcji przewodniczącego COEX przez Józefa Przywarę, dotychczasowego pierwszego wiceprzewodniczącego COEX. Powołano sztab wyborczy do wyborów komunalnych i grupę roboczą do wyborów senackich.

15)               W dniu 21.6.2014 r. braliśmy udział uroczystościach wspomnieniowych w Ołomuńcu i na Mirowie.

16)               W dniach 4. i 5.7.2014 r. przebiegła wizyta ambasador RP Grażyny Bertnatowicz na Zaolziu, z działaczami COEX spotkała się w Cierlicku, Czeskim Cieszynie i Wędryni.

17)               W dniu 18.7.2014 braliśmy udział w uroczystości wspomnieniowej ku uczczeniu ofiar faszyzmu w Suchej Górnej.

18)               W dniu 17.8.2014 r. braliśmy udział w imprezie z okazji 95. rocznicy wybuchu pierwszego powstania śląskiego w Piotrowicach koło Karwiny.

19)               Obrady grupy „3x3“ – PZKO, Kongres Polaków, COEX odbyły się 27.8.2014 r.

20)               W dniu 31.8.2014 r., w przeddzień rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej wzięliśmy udział w imprezie wspomnieniowej pod pomnikiem w Czeskim Cieszynie-Konteszyńcu. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci narodowej na Zaolziu.

21)               Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej odbyło się 4.9.2014 r. w Czeskim Cieszynie. Przekazano wnioski uchwał pod obrady Rady Republikowej COEX – Kongres COEX, miejsce obrad: Jabłonków, termin: 16/23/30.5.2015 r. (sobota), zebranie Rady Wykonawczej, miejsce obrad: Opawa/Koberzyce, 13.12.2014 r. (sobota).

22)               W dniu 21.9.2014 r. wzięliśmy udział w Czeskim Cieszynie w imprezie z okazji 100. rocznicy wymarszu Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego z Parku Sikory, impreza była kontynuowana w Cieszynie pod Pomnikiem Ślązaczki.

23)               List do prezydenta Miloša Zemana w sprawie marszu Legii Czechosłowackich w Bystrzycy i odpowiedź – „WTZ”.

24)               Sprawy związane z rozmowami w urzędach o zapewnieniu poprawnej pisowni polskich placówek szkolnych odłożono na termin po wyborach komunalnych.

Dziękuję za uwagę.

Karol Madzia, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX

W Pradze, 27. 9. 2014 r.

 

Zpráva z činnosti Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) přednesená na schůzi Republikové rady 27.9.2014 v Praze

 

Přednáším seznam činnosti Polské národní sekce našeho politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ od poslední schůze Republikové rady, která se konala 1.3.2014 v Ostravě v sídle Svazu Maďarů žijících v českých zemích, a kterou jsem za nepřítomnosti tehdejšího předsedy s.p. Sándora Pálffyho řídil. Činnost sděluji v bodech – širší informace jsou na www.coexistentia.cz a v novinách „WTZ“, které vydává obecně prospěšná společnost Koexistentia o.p.s.

1)      Dne 6.3.2014 jednal v Českém Těšíně výbor Polské národní sekce, na kterém byly projednány usnesení Republikové rady a bylo sděleno, že úkoly a usnesení Polské národní sekce jsou průběžně plněna. Byla podána informace o finanční situaci Hnutí.

2)      Byla zpracována a předána auditorská zpráva Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, daňové přiznání Finančnímu úřadu v Českém Těšíně.

3)      Projednali jsme obsah dopisu, který nám byl předán od ministra Jiřího Dienstbiera, jako odpověď na naše požadavky. Podrobnosti jsou zveřejněny ve „WTZ“. Konalo se setkání s p. Valachovou, místopředsedkyni Legislativní rady vlády ČR.

4)      Obdrželi jsme dopis z Ministerstva dopravy ČR ve věci omezování železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskou republikou, který je odpovědí na dopis COEX.

5)      Jednání skupiny „3x3“ – PZKO, Kongres Poláků, COEX se konalo 26.3.2014, po jednání se konal Zaolzanský kulatý stůl.

6)      Předsednictvo výboru Polské národní sekce jednalo dne 3.4.2014.

7)      Setkání s Janem Kellerem, lídrem kandidátky ČSSD do Evropského parlamentu se v rámci skupiny „3x3“ konalo 8.4.2014.

8)      Proběhlo setkání s předsedou Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Pavlem Kawulokem.

9)      Účastnili jsme dne 27.4.2014 se vzpomínkové akce na počest památky obětí fašismu ve Skřečoni.

10)   Správní rada a Dozorčí rada Koexistencia o.p.s. jednala 15.5.2014, téma: nový Občanský zákoník.

11)   Volby do Evropského parlamentu se konaly 23. a 24.5.2014. Gratulační dopis ke zvolení poslance Evropského parlamentu jsme zaslali Janu Kellerovi.

12)   Dne 4.6.2014 jsme se zúčastnili pietního aktu k uctění památky obětí nacismu v Oldřichovicích.

13)   Schůze výboru Polské národní sekce COEX se konala 5.6.2014 v Českém Těšíně. Minutou ticha jsme uctili památku zemřelého předsedy COEX, Sándora Pálffyho.

14)   Na jednání Výkonné rady COEX v Chotěbuzi 6.6.2014 se účastnilo 6 členů PNS. Byly řešeny zejména organizační záležitosti spojené s převzetím funkce předsedy COEX Josefem Przywarou, dosavadním prvním místopředsedou COEX. Byl zřízen volební štáb pro komunální volby a pracovní skupina pro senátní volby.

15)   Účastnili jsme se dne 21.6.2014 vzpomínkových slavností v Oloumouci a na Mírově.

16)   Ve dnech 4. a. 5.7.2014 se konala návštěva velvyslankyně Polské republiky Gražyny Bernatowicz na Zaolzí, z funkcionáři COEX se setkala v Těrlicku, Českém Těšíně a Vendryni.

17)   Dne 18.7.2014 jsme se zúčastnili vzpomínkové slavnosti obětem fašismu v Horní Suché.

18)   Dne 17.8.2014 jsme se účastnili slavnosti u příležitosti 95. výročí vypuknutí prvního slezského povstání v Petrovicích u Karviné.

19)   Jednání skupiny „3x3“ – PZKO, Kongres Poláků, COEX se konalo 27.8.2014.

20)   Dne 31.8.2014 na den před výročím vypuknutí druhé světové války jsme se účastnili vzpomínkových slavností pod pomníkem v Českém Těšíně-Kontešinci. Kladení květin a zapálení svíček v místech národní paměti na Zaolzí.

21)   Schůze výboru Polské národní sekce se konala 4.9.2014 v Českém Těšíně, předány byly návrhy usnesení na jednání Republikové rady COEX: Kongres COEX, místo jednání: Jablunkov, termín: 16/23/30.5.2015 (sobota), schůze Výkonné rady, místo jednání: Opava/Kobeřice, 13.12.2014 (sobota).

22)   Dne 21.9.2014 jsme se účastnili vzpomínkových akcí v Českém Těšíně u příležitostí 100. výročí pochodu Polských legií Józefa Piłsudského z Parku Sikory, akce pokračovala v Těšíně pod Pomníkem Slezanky.

23)   Dopis zaslaný prezidentu Miloši Zemanovi ve věci pochodu Československých legií v Bystřici a odpověď na dopis – „WTZ”.

24)   Záležitosti spojené s jednáním na úřadech ve věci zajištění správného psaní názvů školských zařízení byly odloženy na termín po komunálních volbách.

Děkuji za pozornost.

Karel Madzia, předseda Polské národní sekce COEX

V Praze, 27. 9. 2014

 

Zpráva o činnosti Maďarské národní sekce COEX přednesená na zasedání Republikové rady 27. 9.2014

 

Vážení členové Republikové rady, vážení hosté, milí přátelé!

    Dovolte mi prosím, abych předložil zprávu o činnosti Maďarské národní sekce (dále MNS) za období od posledního zasedání Republikové rady, které se konalo 1. března 2014 v Ostravě. V hodnoceném období MNS úspěšně vyvíjela činnost v souladu s plánem práce a pokyny vyšších republikových orgánů Hnutí. Práci řídily Výbor Sekce a Předsednictvo, které zasedalo pravidelně jednou měsíčně. Každou středu se schází diskusní klub, na němž účastníci projednávají vedle úkolů Hnutí a Sekce aktuální otázky doma a ve světě, bilaterální česko-maďarské vztahy, přípominající si významné události z historie našeho národa apod. Příležitostně se ho zúčastnili i zástupci ostatních organizací maďarské komunity, hosté z Maďarska i Slovenska.

    Velmi nás potěšila nedávná zpráva o zvoleni předsedy vlády Polské republiky pana Donalda Tuska předsedou Evropské rady. Jsme hrdí na to, že vloni náš Kongres na návrh člena Republikové rady pana Istvána Gyorgye Palágyiho podpořil doporučení maďarského kongresmana USA, aby pan premiér Tusk był navržen za předsedu Evropské komise. Obě jsou nejvyššími funkcemi Evropské unie, takže se naše přání v podstatě splnilo. MNS doporučuje zaslat panu Donaldu Tuskovi blahopřejný dopis úřadujícího předsedy COEXISTENTIE k tomuto velmi významnému úspěchu.

   Další dobrá zpráva, která nás vskutku potěšila, byla o výsledcích voleb do Evropského parlamentu v květnu t. r. Za naší sesterskou organizaci na Slovensku, za SMK był zvolen poslancem EP pan Pál Csáky, s nímž už léta udržujeme úzké přátelské kontakty. Předseda MNS mu blahopřál k volebnímu úspěchu a vyjádřil přesvědčení, že se v dobré spolupráci bude pokračovat. Pan europoslanec to poděkování kvitoval. Nyní pana poslance Csákyho hodláme požádat o záštitu nad připravovaným mezinárodním seminářem na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu” a o finanční přispění k této společné akci MNS, PNS a obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. – pokud paní velvyslankyně PR přehodnotí své dřívější negativní stanovisko a také přijme záštitu, obdobně, jak to již učinil velvyslanec Maďarska.

    V této spojitosti připomínáme, že Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku uspořádá 10. října t. r. česko-německou konferenci pod názvem „Veřejná pozice a vnímání německé menšiny v České republice”. Bude se konat v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky, za účastí zástupců Úřadu vlády České republiky, velvyslanců Německa a Rakouska i dalších významných osobností. Pozoruhodné je také to, že akci finančně podporují Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo vnitra spolkové republiky a Česko-německý fond budoucnosti. Jsme toho názoru, že k finanční podpoře zmíněného našeho mezinárodního semináře na téma Esterházy by bylo třeba obdobně požádat ministerstva kultury Česka, Maďarska a Polska, jakož i fond Visegrádské čtyřky.

    Podnětné pro nás může být i nadcházející vědecké kolokvium na téma „Národnostní menšiny v Lotyšsku, Ruské federaci a ČR – Historie a současnost”, které uspořádají 8. října t. r. Ústav pro současné dějiny Akademie věd ČR a Dům národnostních menšin v Praze. Tohoto kolokvia by bylo žádoucí využit k prezentaci Maďarů a Poláků žijících v ČR, a připomenout náš obdobný mezinárodní seminář konaný před šesti lety.

   V hodnoceném období jsme pokračovali v propagaci možnosti získání státního občanství Maďarska bez vzdání se občanství České republiky. Státoobčanská pracovní skupina vytvořená při MNS v únoru t.r. poskytuje nejen informace, ale i pomoc zájemcům – uchazečům o maďarské občanství.

     Významné bylo společenské setkání zástupců maďarských organizací v ČR v květnu t. r., na němž jsme zřídili společenský elektronický informační portál s cílem koordinovat naše akce, tak jak to již řadu let prosazovala MNS. Taktéž jsme projednali lepší využití časopisu Prágai Tukor (Pražské zrcadlo) pro prezentaci našeho Hnutí. V každém čísle tohoto dvouměsíčníku jsou uveřejňovány články nebo informace o COEXISTENTII, resp. o MNS.

    Z našich aktivit dále uvádíme vzpomínkové akce věnované památce Jánose Esterházyho v Praze, v Olomouci a v Mírově, uctění památky maďarských vojáků padlých při obraně občanů Rájova a Zlaté koruny koncem druhé světové války, dále památky vojenského vůdce boje za svobodu v letech 1848-49 a prvního maďarského moderního chemika Artura Görgeyho, který studoval v Praze, vojevůdce protihabsburského povstání, vévody Ference Rákoczyho II, který zamlada také působil v Praze. Sem patří rovněž akce k výročí vypuknutí březnové revoluce roku 1848, vzpomínka na selskou válku Györgye Dózsi, na Trianonskou tragédií maďarského národa, oslava Dne sounáležitosti Maďarů, Dne Svatého Štěpána, zakladatele Uherského státu a našeho prvního krále (20. srpen), účast na recepcích velvyslanectví Maďarska k národním svátkům, účast na předání vysokého maďarského státního vyznamenání předsedkyni Svazu Maďarů žijících v českých zemích paní Anně Rákoczi, účast na akcích ostatních maďarských organizací, jako např. na již tradičním Vzdělávacím táboře atd.

    Velmi úspěšné a důstojné bylo naše rozloučení s dlouholetým zástupcem velvyslance Maďarska, panem radou Istvánem Buczkóm, s nímž MNS měla velmi úzké a přátelské vztahy, za což jmenovaný obdržel od MNS pamětní list za zásluhy.

    Neméně zdařila byla naše oslava 90. narozenin nejstaršího člena MNS, pana profesora Gyuly Bredára, za účastí jeho bývalých studentů, zástupců velvyslanectví Maďarska a maďarských organizací. Nedávno jsme gratulovali dalším našim jubilantům – panu Lajosi Ballovi a panu László Labanczovi k jejich 75. narozeninám. Blahopřejnými dopisy předsedy MNS jsme poděkovali za jejich dlouholetou obětavou práci ve prospěch maďarské komunity, čímž přispěli také k dosažení cílů našeho Hnutí.

     Nyní pracujeme na připojení se k iniciativě vzniklé na Slovensku (dr. Lászlóa Szilase), jež se týká vzájemného uznávání vzdělání v členských zemích Visegrádské skupiny, což by významnou měrou pomohlo našim absolventům úspěšněji se uplatnit na trhu práce v zemích V4 a v Evropské unií vůbec. Zřejmě by bylo účelné navrhnout příslušným vládním orgánům ČR, především Akreditační komisi Ministerstva školství, aby se zabývaly touto problematikou.

    V těchto týdnech zařizujeme spolu se Svazem Maďarů žijících v českých zemích a s pracovníkem poslaneckého klubu Maďarské křesťanskodemokratické lidové strany panem Dánielem Kocsisem obnovení maďarských bohoslužeb v Praze. Prostřednictvím bývalého opata dominikánského kláštera jsme kontaktovali Jeho Eminenci pana arcibiskupa Dominika Duku, který vyjádřil ochotu nám pomoci. Předseda MNS projednal podrobnosti postupu s tajemníkem pana arcibiskupa.

    Vážení přítomní, z této zprávy jsou patrné nejen naše úspěchy, ale i skutečnost, že naše členská základna stárne a početně slábne. Proto znovu opakujeme naší výzvu, aby každý z nás získal alespoň jednoho nového člena COEXISTENTIE, jinak velmi těžko budeme moci zvládnout stále náročnější úkoly, jež jsou před námi. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem za dobře vykonanou práci a vyjádřil přesvědčení, že společným úsilím budeme moci dosahovat další a další úspěchy.

PhDr. László Attila Kocsis, předseda MNS a místopředseda COEX

 

Sprawozdanie z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX wygłoszone na posiedzeniu Rady Republikowej w dniu 27.9.2014 r.

 

Szanowni członkowie Rady Republikowej, szanowni goście, mili przyjaciele!

    Pozwólcie proszę, abym przedstawił sprawozdanie z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej (dalej WSN) za okres od ostatniego posiedzenia Rady Republikowej, które odbyło się 1.3.2014 r. w Ostrawie. W ocenianym okresie WSN z powodzeniem rozwijała działalność zgodnie z planem pracy i wskazówkami nadrzędnych organów republikowych  Ruchu. Pracami kierował Zarząd Sekcji i Prezydium, które obradowały regularnie raz w miesiącu. Każdą środę schodził się klub propozycji, na którym jego uczestnicy omawiali obok zadań Ruchu i Sekcji również aktualną problematyką krajową i zagraniczną, stosunki dwustronne czesko-węgierskie, przypominali sobie wybitne wydarzenia z historii naszego narodu itp. Okazyjnie brali w nim udział również przedstawiciele innych organizacji grupy węgierskiej, goście z Węgier i Słowacji.

    Bardzo ucieszyła nas niedawna wiadomość o wyborze premiera Rzeczypospolitej Polskiej pana Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jesteśmy dumni z faktu, że w ubiegłym roku nasz Kongres na wniosek członka Rady Republikowej pana Istvána Gyorgy Palágyi poparł propozycję węgierskiego kongresmana USA, aby pan premier Tusk był zawnioskowany na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej. Obie te funkcje są najwyższymi funkcjami w Unii Europejskiej, więc nasze życzenie w istocie spełniło się. WSN proponuje panu Donaldowi Tuskowi z okazji tak wielkiego sukcesu przesłać list gratulacyjny  podpisany przez urzędującego przewodniczącego COEXISTENTII.

   Dalszą dobrą informacją, która nas naprawdę ucieszyła, były wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju b. r. Za naszą siostrzaną organizację na Słowacji, za Partię Koalicji Węgierskiej był wybrany na posła Parlamentu Europejskiego pan Pál Csáky, z którym już latami utrzymujemy ścisłe kontakty przyjacielskie. Przewodniczący WSN gratulował mu z okazji sukcesu wyborczego i wyraził nadzieję, że dobra współpraca będzie kontynuowana. Pan europoseł podziękowanie to przyjął do wiadomości. Obecnie pana posła Csáky zamierzamy poprosić o objęcie patronatu przygotowywanej konferencji międzynarodowej na temat „Oddać honor Jánosowi Esterházy” i o wsparcie finansowe tej wspólnej akcji WSN, PSN i organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. – o ile pani ambasador RP przewartościuje swoje wcześniejsze negatywne stanowisko i również obejmie patronat. Tak samo jak to już uczynił ambasador Węgier.

    W związku z tym przypominamy, że Zgromadzenie Niemców w Czechach, na Morawach i na Śląsku zorganizuje 10.11.2014 r. konferencję czesko-niemiecką pod nazwą „Publiczna pozycja i postrzeganie mniejszości niemieckiej w Republice Czeskiej”. Odbędzie się w Pałacu Černínskim, siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, z udziałem reprezentantów Urzędu Rządu Republiki Czeskiej, ambasadorów Niemiec i Austrii, dalszych wybitnych osobistości. Godne uwagi jest to, że akcję wspierają finansowo Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych republiki federalnej i Czesko-niemiecki Fundusz Przyszłości. Naszym zdaniem podobnie mielibyśmy żądać o wsparcie finansowe wspomnianej naszej konferencji międzynarodowej na temat Esterházy ministerstwa kultury Czechii, Węgier i Polski, jak również fundusz Czwórki Wisegradzkiej.

    Twórcze może być dla nas również zbliżające się kolokwium naukowe na temat „Mniejszości narodowe na Łotwie, w Federacji Rosyjskiej i RC – historia i stan obecny”, które zorganizują 8.11.2014 r. Zakład Historii Współczesnej Akademii Nauk RC – Ústav pro současné dějiny Akademie věd ČR i Dom Mniejszości Narodowych w Pradze. Kolokwium to trzeba wykorzystać na prezentację Węgrów i Polaków żyjących w Republice Czeskiej, i przypomnieć naszą podobną konferencję międzynarodową sprzed sześciu lat.

   W ocenianym okresie nadal propagowaliśmy możliwości uzyskania obywatelstwa Węgier bez utraty obywatelstwa Republiki Czeskiej. Państwowo-Obywatelska Grupa Robocza powołana przy WSN w lutym b.r. udziela nie tylko informacji, ale i pomocy zainteresowanym – kandydatom do obywatelstwa węgierskiego.

      Wybitne było spotkanie towarzyskie przedstawicieli organizacji węgierskich w RC w maju b.r., na którym powołaliśmy towarzyski elektroniczny portal informacyjny w celu koordynowania naszych akcji, tak jak to przez szereg lat postuluje WSN. Tak samo omówiliśmy lepsze wykorzystanie czasopisma Prágai Tukor (Praskie Zwierciadło) w prezentacji naszego Ruchu. W każdym numerze tego dwumiesięcznika są zamieszczane artykuły lub informacje COEXISTENTII, ewentualnie o WSN.

    Z naszej aktywności dalej wymieniamy imprezy wspomnieniowe poświęcone pamięci Jánosa Esterházy w Pradze, w Ołomuńcu i w Mirowie, uczczenie pamięci żołnierzy węgierskich poległych podczas obrony obywateli Rajowa i Zlatej Koruny w końcu drugiej wojny światowej, dalej pamięci wodza wojskowego w walce o wolność w latach 1848-49 i pierwszego węgierskiego nowoczesnego chemika Artura Görgey, który studiował w Pradze, naczelnego wodza powstania przeciwhabsburskiego, wojewody Franciszka Rákoczy II, który w młodości również działał w Pradze. Tu należy zaliczyć również akcję z okazji rocznicy wybuchu rewolucji marcowej roku 1848, wspomnienie wojen chłopskich György Dózsy, tragedię Trianonską narodu węgierskiego, święto Dnia Przynależności Węgier, Dzień Świętego Szczepana, założyciela Państwa Uherskiego i naszego pierwszego króla (20 sierpień), udział na recepcjach ambasady Węgier z okazji świąt narodowych, udział podczas przekazywania wysokiego węgierskiego odznaczenia przewodniczącej Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich pani Annie Rákoczy, udział na imprezach innych organizacji węgierskich, jak na przykład tradycyjnym już Obozie Kształceniowym itp.

    Bardzo udane i dostojne było nasze pożegnanie z długoletnim zastępcą ambasadora Węgier, panem radcą Istvánem Buczkóm, z którym to WSN miała bardzo ścisłe i przyjacielskie stosunki, i za co wspomniany otrzymał od WSN akt pamiątkowy za zasługi.

    Niemniej udany był nasz jubileusz 90. urodzin najstarszego członka WSN, pana profesora Gyuly Bredára, w obecności jego byłych studentów, przedstawicieli ambasady Węgier i organizacji węgierskich. Niedawno gratulowaliśmy innym naszym jubilatom – panu Lajosowi Ballowi i panu László Labanczowi z okazji ich 75. urodzin. Za pośrednictwem listów gratulacyjnych przewodniczącego WSN podziękowaliśmy im za ich długoletnią ofiarną pracę w interesie grupy węgierskiej, przez co przyczynili się do osiągnięcia celów naszego Ruchu.

     Obecnie pracujemy na przyłączeniu się do inicjatywy, która powstała na Słowacji (dr. Lászlóa Szilasa), która dotyczy wzajemnej uznawalności wykształcenia w krajach członkowskich Grupy Wisegradzkiej, co w znacznej mierze pomoże naszym absolwentom pomyślnie wykorzystać swe możliwości na rynku pracy w krajach V4 i w Unii Europejskiej w ogóle. Widocznie byłoby stosowne zawnioskować właściwym organom rządowym RC, przede wszystkim Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Szkolnictwa, aby zainteresowały się sprawą.

    W tych dniach załatwiamy razem z Związkiem Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich i z pracownikiem klubu poselskiego Węgierskiej Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej panem Dánielem Kocsisem wznowienie węgierskich nabożeństw w Pradze. Za pośrednictwem byłego opata klasztoru dominikańskiego kontaktowaliśmy Jego Eminencję pana arcybiskupa Dominika Dukę, który wyraził chęć pomóc nam. Przewodniczący WSN omówił szczegóły rozwoju z sekretarzem pana arcybiskupa.

    Szanowni obecni, z sprawozdania tego są widoczne nie tylko nasze sukcesy, ale i fakt, że nasza baza członkowska starzeje się i zmniejsza liczebnie. Dlatego ponownie powtarzamy nasz apel, aby każdy z nas uzyskał co najmniej jednego nowego członka COEXISTENTII, inaczej bardzo trudno będziemy mogli dawać sobie radę z coraz to wymagającymi zadaniami, które przed nami stoją. Na koniec pozwólcie, abym podziękował wszystkim za dobrze wykonaną pracę i wyraził przekonanie, że wspólnym wysiłkiem będziemy mogli osiągać kolejne i kolejne sukcesy.

PhDr. László Attila Kocsis, przewodniczący WSN i wiceprzewodniczący COEX

 

Pozvánka / Meghívó

 

Maďarská Národní Sekce Politického hnutí COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS a spolupořádající organizace zvou Vás, Vaše  rodiny, přátelé a známé na vzpomínkovou slavnost ke dni Svatého Štěpána, která  se uskuteční 20. srpna 2014, ve středu, od 18 hodin v  Maďarském Institutu v Praze (Praha 1, Rytířská 25-27). Na této slavnosti si připomeneme život, práci a odkaz našeho prvního krále a zakladatele našeho státu. Následně proběhne ve foyer při podávání skromného občerstvení neformální konverzace a zábava. Spolupořádající organizace slavnosti jsou: Pražská základní organizace Svazu Maďarů v Čechách a na Moravě, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Studentský kroužek Endre Adyho, Česko-maďarská obchodní komora, Společnost Artúra Görgeyho, Památný výbor Jánose Esterházyho, Maďarský Institut v Praze

 

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata és a társrendező szervezetek tisztelettel meghívják Önt, kedves családját, barátait és ismerőseit Szent István-napi megemlékezésre, melyre 2014. augusztus 20-án, szerdán, 18 órai kezdettel kerül sor a Prágai Magyar Intézetben (Prága 1, Rytířská 25-27). Az ünnepségen megemlékezünk államalapítónk, első királyunk életéről, munkásságáról és hagyatékáról, azt követően a foyerben szerény frissítő felszolgálása mellett kötetlen formában beszélgetésre, szórakozásra kerül sor. Az ünnepség társrendező szervezetei: A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Prágai Alapszervezete, Csehországi Magyar Orvosok Társulata, Ady Endre Diákkör, Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamara, Görgey Artúr Társaság, Esterházy János Emlékbizottság és a Prágai Magyar Intézet

 

Bohater trzech narodów / Hrdina tří národů

 

W 2014 roku pamiętamy o 120. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci Henryka Sławika, powstańca śląskiego, posła do Sejmu Śląskiego, reprezentanta interesów Śląska w Lidze Narodów w Genewie, a w czasie II wojny światowej delegata rządu polskiego ds. uchodźców na Węgrzech, bohatera trzech narodów – polskiego, węgierskiego i żydowskiego, zamordowanego w 1944 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen za ratowanie żydowskich dzieci. Sejmik Województwa Śląskiego, dla upamiętnienia tej wybitnej postaci ogłosił rok 2014 Rokiem Henryka Sławika. W ten sposób uczcił pamięć syna śląskiej ziemi, urodzonego w Szerokiej, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju. Dla przypomnienia tego bohatera nakręcono film o Henryku Sławiku i Józsefie Antallu „Życie na krawędzi” – premiera 28.9.2014 r. pod patronatem honorowym prezydenta Węgier, Jánosa Ádera, i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego. W części scen fabularyzowanych wystąpili znani polscy aktorzy: Krzysztof Globisz jako Henryk Sławik i Olgierd Łukaszewicz jako József Antall, senior. Roli narratora podjął się z kolei Piotr Fronczewski. (Głos Ludu, 27. 9. 2014 r., Stanisław Gawlik)

 

V 2014 roce si připomínáme 120. výročí narození a 70. výročí smrti Henryka Sławika, slezského povstalce, poslance Slezského sejmu, reprezentanta zájmů Slezska v Lize Národů v Ženevě, a v období druhé světové války vyslance polské vlády pro utečence v Maďarsku, hrdinu tří národů – polského, maďarského a židovského, zavražděného v 1944 roce v německém koncentračním táboře Mauthausen-Gusen za zachraňování židovských dětí. Zastupitelstvo Slezského vojvodství pro připomenutí této významné postavy prohlásil rok 2014 Rokem Henryka Sławika. Chce takto uctít památku syna slezské země, narozeného v Szeroké, dnes čtvrti města Jastrzebie-Zdrój. Pro připomenutí tohoto hrdiny byl natočen film o Henryku Sławiku a Józsefu Antallovi „Život na hraně” – premiéra 28.9.2014 pod čestnou záštitou Jánose Ádera prezidenta Maďarska a Bronislawa Komorowského prezidenta Polské republiky. V fabulárních částech filmu hráli známí polští herci: Krzysztof Globisz jako Henryk Sławik a Olgierd Lukaszewicz jako Jozsef Antall  senior. Vypravěčem byl Piotr Fronczewski.

 

Sukcesy Marka Grycza / Úspěchy Marka Grycze

 

16-letni Marek Grycz należy do najbardziej utalentowanych pięcioboistów nowoczesnych w Republice Czeskiej. Trenuje w klubie SC Bystrzyca, ale medale zdobywa już w barwach reprezentacji. Z mistrzostw Europy, które odbyły się w lipcu bieżącego roku w Szwecji, wrócił z czwartym miejscem. W skład zawodów pięciobojowych wchodzi strzelectwo, szermierka, jazda konna, pływanie i bieg przełajowy. Marek Grycz jest uczniem drugiej klasy Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie Obowiązki sportowe i szkolne łączy bez większych problemów.

Nauczyciele są bardzo tolerancyjni. Andrzej Bizoń, dyrektor Gimnazjum, też w przeszłości uprawiał wyczynowo sport i zdaje sobie sprawę, ile wysiłku trzeba włożyć w treningi.

 

16-letý Marek Grycz patří k nejvíce talentovaným pětibojařům v České republice. Trénuje v klubu SC Bystřice, ale medaile získává už za reprezentaci. Z Mistrovství Evropy, které se konalo v červenci letošního roku ve Švédsku se vrátil se čtvrtým místem. Moderní pětiboj se skládá ze střelby, šermu, jízdy na koni, plavání a přespolního běhu. Marek Grycz je žákem druhé třídy Polského gymnázia v Českém Těšíně. Sportovní a školní povinnosti spojuje bez větších problémů. Učitelé jsou velmi tolerantní. Andrzej Bizoń, ředitel Gymnázia, také v minulosti był vrcholovým sportovcem a proto si uvědomuje, kolik úsilí je třeba věnovat tréninku.

 

 

„Kawiarenka Pod Pegazem”

 

„Kawiarenka Pod Pegazem” działająca w ramach Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie – to typowy przykład bardzo udanej działalności klubowej. Pomimo, że dusza tej kawiarenki Jan Pyszko już nie żyje, spotkania nadal są organizowane. Kieruje nimi teraz Stanisław Gawlik – na zdjęciu w stroju gorolskim podczas Kawiarenki z 1.8.2014 r., która odbywała się w ramach Gorolskiego Święta. Przypomniano na niej 100. rocznicę urodzin Władysława Niedoby, czyli Jury spod Grónia, jednego z założycieli i organizatorów Gorolskiego Święta. / „Kawiarenka pod Pegazem”, která působí v rámci Místní skupiny PZKO Jablunkov – to je typický příklad velmi úspěšné klubové činnosti. Přestože duchovno této Kawiarenki, Jan Pyszko, již zemřel, setkání se konají i nadále. Řídí je teď Stanislav Gawlik – na snímku v gorolském kroji v Kawiarence 1.8.2014, která se konala v rámci Gorolského svátku. Bylo na ní připomenuto 100. výročí narození Władysława Niedoby, čili Jury spod Grónie, jednoho ze zakladatelů a pořadatelů Gorolského svátku.

 

 

Uroczystość wspomnieniowa na Konteszyńcu z okazji 75. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, 1.9.2014 r., Czeski Cieszyn / Vzpomínková slavnost na Kontešinci u příležitosti 75. výročí vypuknutí druhé světové války, 1.9.2914, Český Těšín

 

Wymarsz Legionu Śląskiego z Parku Adama Sikory upamiętnia odsłonięta tablica, 21.9.2014 r., Czeski Cieszyn / Odchod Slezských legií z Parku Adama Sikory připomíná odhalena tabule, 21.9.2014, Český Těšín

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 29.9.2014, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku