xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 65  (3/2014)                       22.7.2014 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Z ostatniej chwili: akt terroru – 17. 7. 2014 r. samolot cywilny Malezyjskich Linii Lotniczych zestrzelony przez rosyjskich separatystów nad wschodnią Ukrainą, zginęło 298 osób / Aktuálně: teroristický čin – 17. 7. 2014 civilní letadlo Malaysia Airlines byl sestřelen ruskými separatisty nad východní Ukrajinou, zahynulo 298 osob

 

Rosyjska telewizja nadal w pakiecie O2

Ruská televize i nadále v nabídce O2

 

W pakiecie telewizji cyfrowej, który można zamówić za pośrednictwem operatora mobilnego O2 jest nadal pierwszy program rosyjskiej telewizji. Programów telewizji ukraińskiej, ale też polskiej i węgierskiej operator nie proponuje / V nabídce digitální televize, kterou je možno objednat prostřednictvím mobilního operátora O2 je i nadále první program ruské televize. Programy ukrajinské televize, ale také polské a maďarské operátor nenabízí.

 

Impreza wspomnieniowa w Suchej Górnej

Vzpomínková slavnost v Horní Suché

 

W piątek 18. 7. 2014 r. odbyła się w Suchej Górnej uroczystość wspomnieniowa z okazji 70. rocznicy nazistowskiej egzekucji publicznej, kiedy to hitlerowcy powiesili w centrum wioski pięciu Polaków. Udział w imprezie wspomnieniowej wzięli działacze COEXISTENTII, Sekcji Historii Regionu ZG PZKO, Czeskiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Suchej Górnej, Koła Polskich Kombatantów w RC, rodziny Mrózków. Obecny był przedstawiciel gminy, radny, Marek Chlup. / V pátek 18. 7. 2014 se konala v Horní Suché vzpomínková slavnost u příležitostí 70. výročí nacistické veřejné popravy, kdy hitlerovci popravili v centru obce pět Poláků. Vzpomínkové slavnosti se účastnili funkcionáři COEXISTENTIE, Sekce regionálních dějin HV PZKO, Českého svazu bojovníků a svobodu a demokracii z Horní Suché, Skupiny polských válečných veteránů a rodiny Mrózků. Přítomen byl zástupce obce, člen zastupitelstva Marek Chlup.

 

 

 

 

Ambasador RP Grażyna Bernatowicz na Zaolziu

Velvyslankyně PR Gražyna Bernatowicz na Zaolzí

 

   W dniach 4. i 5.7.2014 r. przebiegła wizyta ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej Grażyny Bernatowicz w Ostrawie i na Zaolziu. Pani ambasador odwiedziła Uniwersytet Ostrawski, Cierlicko, Czeski Cieszyn, gdzie spotkała się z redaktorami Głosu Ludu, aktorami Teatru Cieszyńskiego i działaczami Kongresu Polaków w RC, spotkała się z przedstawicielami dyrekcji i pracownikami Huty Trzynieckiej, odwiedziła Szkołę Podstawową z Polskim Językiem Nauczania w Gnojniku, Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, spotkała się z działaczami Zarządu Głównego PZKO i Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, odwiedziła Domy PZKO w Wędryni i Karwinie.

   Podczas pobytu w Cierlicku pani ambasador odwiedziła Dom Polski im. Żwirki i Wigury na Kościelcu, w tym roku bowiem obchodzimy 20-lecie jego otwarcia. O tragedii lotników opowiedział Józef Przywara. Żwirko i Wigura lecieli do Pragi na zaproszenie Czeskiego Aeroklubu. Niestety nad Cierlickiem zaskoczyła ich burza, samolot stracił skrzydło i spadł na las. Grażyna Bernatowicz w towarzystwie konsul Anny Olszewskiej zapaliła znicz i złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym tragedię polskich lotników.

   Z działaczami PZKO Grażyna Bernatowicz spotkała się 5.7.2014 r. w zmodernizowanej sali dawnej synagogi żydowskiej w Czeskim Cieszynie przy ul. Bożka 16. Pieśni „Agnus Dei” i „Hej tam w dolinie” wykonała absolwentka praskiego konserwatorium, Izabela Drong. Spotkanie działaczy Zarządu Głównego PZKO i COEXISTENTII z pani ambasador odbyło się w siedzibie ZG PZKO przy ul. Strzelniczej 28. Mówiliśmy o tym, że brak dofinansowania z Polski działalności PZKO drugi raz z rzędu jest dla nas niezrozumiały. Karol Madzia poinformował o działalności ruchu i podkreślił, że ponad 40 radnych z list kandydackich COEXISTENTII w obecnej kadencji działa w samorządach lokalnych.

   Podczas odwiedzin Wędryni Bogusław Raszka, przewodniczący koła PZKO i wice wójt z ramienia COEXISTENTII, poinformował o działalności koła oraz o życiu kulturalno-oświatowym miejscowych Polaków.

   Na Konteszyńcu w Czeskim Cieszynie Grażyna Bernatowicz wzięła udział w apelu poległych pod pomnikiem ofiar II wojny światowej i przy tablicach z nazwiskami ofiar zbrodni katyńskiej.

 

    Ve dnech 4. a 5.7.2014 se konala návštěva velvyslankyně Polské republiky v České republice, Gražyny Bernatowicz, v Ostravě a na Zaolzí. Paní velvyslankyně navštívila Ostravskou univerzitu, Těrliko, Český Těšín, kde se setkala s redaktory Głosu Ludu, herci Těšínského divadla a funkcionáři Kongresu Poláků v ČR, setkala se s vedením a zaměstnanci Třineckých železáren, navštívila Základní školu s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně, setkala se s funkcionáři Hlavního výboru PZKO a Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ, navštívila Domy PZKO ve Vendryni a Karviné.

   Při návštěvě Těrlicka paní velvyslankyně navštívila Polský dům Žwirki a Wigury na Kostelci, protože v letošní roce slavíme 209. výročí jeho otevření. O leteckém neštěstí vyprávěl Josef Przywara. Žwirko a Wigura letěli do Prahy na pozvánku Českého aeroklubu. Bohužel nad Těrlickem je překvapila bouřka, letadlo pozbylo křídlo a zřítilo se na les. Gražyna Bernatowicz spolu s konsulkou Annou Olszewskou zapálila věčné světlo a položila květiny pod pomníkem který připomíná tragedii polských letců.

   S funkcionáři PZKO se Gražyna Bernatowicz setkala 5.7.2014 v modernizovaném sále dávné židovské synagogy v Českém Těšíně na Božkově ul. 16. Písně „Agnus dei” a „Hej tam w dolinie” přednesla absolventka pražské konzervatoře, Izabela Drongová. Setkání funkcionářů Hlavního výboru PZKO a COEXISTENTIE s velvyslankyni se konalo v sídle HV PZKO na Střelniční ul. 28. Mluvili jsme, že chybějící dofinancování činnosti PZKO z Polska podruhé v pořadí je pro nás nepochopitelné. Karel Madzia informoval o činnosti COEXISTENTIE a zdůraznil, že více než 40 členů zastupitelstev z kandidátních listin COEXISTENTIE v tomto volebním období působí v místní samosprávě.

 

Zaolziański Okrągły Stół po raz trzeci

Zaolzanský kulatý stůl potřetí

 

Dnia 25.6.2014 r. odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego PZKO kolejne spotkanie w ramach Zaolziańskiego Okrągłego Stołu. Na spotkaniu powołano cztery grupy robocze do opracowania konkretnych tematów pod dyskusję: 1. Polskie społeczeństwo w Republice Czeskiej (Tadeusz Toman), 2. Kultura, oświata i publikatory (Paweł Wałach), 3. Szkolnictwo polskiej mniejszości narodowej (Bogusław Kaleta), 4. Finanse (Leszek Richter). Na podstawie konkretnych wniosków opracowana będzie wizja działania i strategia postępowania. Podsumowania dokona Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, oddział w Cieszynie. / Dne 25.6.2014 se konalo v sídle Hlavního výboru PZKO další v pořadí setkání Zaolzanského kulatého stolu. Na tomto setkaní byly zřízeny čtyři pracovní skupiny, jejichž úkolem je zpracovat konkrétní témata k diskuzi: 1. Polská společnost v České republice (Tadeusz Toman), 2. Kultura, osvěta a tiskoviny (Paweł Wałach), 3. Polské národnostní školství (Bogusław Kaleta), 4. Finance (Leszek Richter). Na základě konkrétních návrhů bude zpracována vize činnosti a strategie postupu. Zhodnocení provede Vyšší škola biznesu v Hornické Doubravě, oddělení v Cieszyně.

 

Zebranie Rady Wykonawczej / Schůze Výkonné rady

 

Zebranie Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA odbyło się 6.6.2014 r. w Kocobędzu. Członkowie Rady Wykonawczej minutą ciszy uczcili pamięć przewodniczącego ruchu, Sándora Pálffy, który zmarł 10. 5. 2014 r. Zgodnie ze statutem ruchu od 11. 5. 2014 r. funkcję przewodniczącego objął Józef Przywara, dotychczasowy pierwszy wiceprzewodniczący. Informacja o zmianie osoby statutarnej była zgodnie z ustawą przesłana Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC. Informację o działalności Polskiej Sekcji Narodowej przekazał Karol Madzia, przewodniczący sekcji. Razem z przewodniczącym PZKO przekazano list gratulacyjny w związku z wyborem na posła Parlamentu Europejskiego, prof. Janowi Kellerowi. Poinformował o imprezie wspomnieniowej w dniu 4. 6. 2014 r. pod pomnikiem ofiar nazizmu w Oldrzychowicach. Poinformował o zaproszeniu Związku Węgrów żyjących na ziemiach czeskich – ZO Ostrawa na imprezę wspomnieniową poświęconą hrabiemu Jánosowi Esterházemu na dzień 21. 6. 2014 r. do Ołomuńca i Mirowa.

    Rada Wykonawcza wybrała sztab wyborczy do wyborów komunalnych w składzie: Józef Przywara (przewodniczący), Karol Madzia, Władysław Niedoba, Józef Tobola, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Stanisław Gawlik. Rada Wykonawcza uchwaliła powołanie grupy roboczej do wyborów senackich. Członkowie Węgierskiej Sekcji Narodowej w zebraniu nie brali udziału.

 

Schůze Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA se konala 6.6.2014 v Chotěbuzi. Členové Výkonné rady minutou ticha uctili památku předsedy hnutí, Alexandra Pálffyho, který zemřel 10. 5. 2014. V souladu se stanovami hnutí od 11. 5. 2014 funkci předsedy vykonává Josef Przywara, dosavadní první místopředseda. Oznámení o změně statutární osoby było v souladu se zákonem zasláno Ministerstvu vnitra ČR. Informaci o činnosti Polské národní sekce sdělil Karel Madzia, předseda sekce. Spolu předsedou PZKO byl zaslán gratulační dopis ke zvolení poslancem Evropského parlamentu prof. Janu Kellerovi. Informoval o pietním aktu dne 4. 6. 2014 u památníku obětem nacizmu v Oldřichovicích. Informoval o pozvánce Svazu Maďarů žijících v českých zemích – ZO Ostrava na pietní akt věnovaný hraběti Jánosi Esterházymu na den 21. 6. 2014 do Olomouce a Mírova.

   Výkonná rada zvolila volební štáb ke komunálním volbám ve složení: Josef Przywara (předseda), Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Josef Tobola, Tadeusz Toman, Vladislav Drong, Stanislav Gawlik. Výkonná rada schválila zřízení pracovní skupiny k senátním volbám. Členové Maďarské národní sekce se schůze neúčastnili.

 

Wybory komunalne odbędą się 10. i 11. 10. 2014 r.

Komunální volby se konají 10. a 11. 10. 2014

 

Prezydent republiki ogłosił termin tegorocznych jesiennych wyborów komunalnych na piątek i sobotę 10. i 11. 10. 2014 r. Terminarz wyborów komunalnych według ustawy nr 491/2001 Dz. U., o wyborach do rad gmin z późniejszymi zmianami, w brzmieniu aktualnych przepisów, przedstawia się następująco:

12. 7. 2014 – Wybory do rad gmin ogłasza prezydent republiki najpóźniej 90 dni przed dniem wyborów. Ogłoszenie jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Za dzień ogłoszenia wyborów jest uważany dzień, w którym był dystrybuowany dziennik, w którym decyzja o ogłoszeniu wyborów była zamieszczona (§ 3, ust. 1).

17. 7. 2014 – Rada gminy może najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów utworzyć więcej obwodów wyborczych (§ 27, ust. 1).

5. 8. 2014 – Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dnie wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej (§ 21, ust. 3).

11. 8. 2014 – Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów (§ 23, ust. 1).

13. 8. 2014 – Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd registracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 przed dniem wyborów (§ 23, ust. 1).

18. 8. 2014 – Partia wyborcza jest zobowiązana wady poprawić (§ 23, ust. 1).

23. 8. 2014 – Urząd rejestracyjny wystawi 48 dni przed dniem wyborów decyzję o rejestracji (§ 23, ust. 3).

10. 9. 2014 – Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej (§ 17, ust. 2).

25. 9. 2014 – Wójt ogłosi najpóźniej 15 dni przed dniem wyborów termin i miejsce wyborów w gminie (§ 29, ust. 1).

 

Prezident republiky vyhlásil termín letošních podzimních komunálních voleb na pátek a sobotu 10. a 11. 10. 2014. Termínová listina podle zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je následující:

12. 7. 2014 – Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se vyhlašuje ve sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kde byla rozeslána částka, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§3, odst. 1)

17. 7. 2014 – Zastupitelstvo obce může nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb vytvořit více volebních obvodů (§27, odst. 1).

5. 8. 2014 – Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede dnem voleb registračnímu úřadu, registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany (§21, odst. 3).

11. 8. 2014 –Registrační úřad přezkoumá do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny (§23, odst. 1).

13. 8. 2014 – Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje výzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dní přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb (§23, odst. 1).

18. 8. 2014 – Volební strana je povinna závady odstranit (§23, odst. 1).

23. 8. 2014 – Registrační úřad vyhotoví rozhodnutí o registraci 48 dnů přede dnem voleb (§23, odst. 3).

10. 9. 2014 – Každá volební strana, jejíž kandidátní listiny byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku (§17, odst. 2).

25. 9. 2014 – Starosta zveřejní nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb oznámení o době a místě konání voleb v obci (§29, odst. 1).

 

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 23. i 24. 5. 2014 r.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014

 

Wyniki wyborów w Republice Czeskiej / Výsledky voleb v České republice: 1. ANO 2011 – 16,31%, 4 mandaty (Pavel Telička, Dita Charanzová, Petr Ježek, Martina Dlabajová), 2. TOP 09 a Starostové – 15,97%, 4 mandaty (Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina), 3. Česká strana sociálně demokratická – 14,17%, 4 mandaty  (Jan Keller, Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche), 4. Komunistická strana Čech a Moravy – 10,98%, 3 mandaty (Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka), 5. KDU-ČSL – 9,95%, 3 mandaty (Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Tomáš Zdechovský), 6. Občanská demokratická strana – 7,67%, 2 mandaty (Jan Zahradil, Evžen Tošenovský), 7. Strana svobodných občanů – 5,24%, 1 mandat (Petr Mach). Progu 5% nie przekroczyli m.in. / 5% volební práh nepřekročily m.j.: Strana zelených, Česká pirátská strana.

Wyniki wyborów w Rzeczypospolitej Polskiej / Výsledky voleb v Polské republice: 1. Platforma obywatelska – 32,13%, 19 mandatów (Janusz Lewandowski, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Danuta Hubner, Michał Boni, Julia Pitera, Jacek Syriusz-Wolski, Adam Szejnfeld, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Łukacijewska, Róża Thun, Bogdan Wenta, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, Marek Pluta, Bogdan Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Dariusz Rosati), 2. Prawo i Sprawiedliwość – 31,78% (Anna Fotyga, Kosma Złotowski, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Marek Jurek, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Wojciechowski, Ryszard Czarnecki, Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Stanisław Ożóg, Andrzej Duda, Ryszard Legutko, Beata Gosiewska, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska, Dawid Jackiewicz, Kazimierz Ujazdowski, Marek Gróbarczyk), 19 mandatów, 3. Sojusz Lewicy Demokratycznej, 9,44%, 5 mandatów (Janusz Zemke, Krystyna Łybacka, Adam Gierek, Lidia Geringer de Oedenberg, Bogusław Liberadzki), 4. Polskie Stronnictwo Ludowe, 7,15%, 4 mandaty (Jarosław Kalinowski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Czesław Siekierski), 5. Kongres Nowej Prawicy, 6,8%, 4 mandaty (Janusz Korwin-Mikke, Michał Matusik, Stanisław Żółtek, Robert Iwaszkiewicz). Progu 5% nie przekroczył m.in. / 5% volební práh nepřekročil m.j.: Twój Ruch.

 

 

 

 

 

 

70. rocznica bitwy o Monte Cassino

70. výročí bitvy o Monte Cassino

 

Przez przeszło 5 lat trwały walki z udziałem żołnierza polskiego przeciwko hitlerowskim Niemcom. Polacy walczyli w ramach Ludowego Wojska Polskiego na froncie wschodnim przemierzając szlak od Lenino przez Studzianki, Wał Pomorski, do Berlina i Pragi. Na froncie zachodnim uczestniczyli w obronie Francji, w Norwegii w bitwie o Narwik, w walkach w Afryce Północnej, w Belgii i Holandii. Polscy lotnicy w walkach powietrznych nad Anglią strącili 15% wszystkich samolotów hitlerowskich. Wśród wielu bitew największą i najkrwawszą była bitwa o Monte Cassino. Oprócz tego w okupowanym kraju w podziemnej walce uczestniczyło ponad 10 000 partyzantów.

     Bitwa o Monte Cassino była częścią operacji włoskiej w okresie od 3. 9. 1943 do 2. 5. 1945. We wrześniu 1943 roku oddziały alianckie dotarły do umocnień linii „Gustawa“ i tu natarcie utknęło. Jedynym miejscem, gdzie armie alianckie mogły prowadzić natarcie była dolina rzeki Liri o szerokości około 10 km, którą biegnie najkrótsza droga do Rzymu. Na tym terenie wznosi się ponad miastem Cassino wzgórze 515 m n. p. m., na którym znajduje się klasztor Monte Cassino. Jest ono oparte o szereg większych wzgórz z najwyższym Monte Cairo 1699 m n. p. m. Ze wzgórza klasztornego kontrolować można było ruch na drodze prowadzącej w kierunku Rzymu. Dowództwo aliantów nie uwzględniło w swoich planach fakt wyjątkowo silnej i dobrze zorganizowanej niemieckiej obrony masywu Monte Cassino. Trzy kolejne natarcia zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero czwarta bitwa z udziałem 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa była zwycięska. 18. 5. 1944 roku sztab 2 Korpusu Polskiego wydał komunikat, w którym stwierdził między innymi: „W ciągu popołudnia dnia 17. 5. oraz w nocy z 17 na 18 oddziały 2 Korpusu Polskiego przełamały całkowicie obronę kompleksu Monte Cassino. W rejonie Colle S. Angello i w rejonie grzbietu 593 i 569 odparto szereg zaciekłych przeciwnatarć nieprzyjacielskich wspieranych koncentrycznym ogniem ciężkich moździerzy i artylerii. Przeciwnatarcia nieprzyjaciela miały na celu nie dopuścić do połączenia się 2 Korpusu Polskiego z siłami brytyjskimi oraz zapobiec izolacji klasztoru. Pobity nieprzyjaciel pod osłoną nocy wycofał część swych sił z rejonu klasztoru Monte Cassino pozostawiając w naszym ręku jeńców, rannych i dużo sprzętu. O godz. 10. 30 chorągiew polska została zatknięta na ruinach klasztoru Monte Cassino“. Wojna we Włoszech trwała, wojska alianckie wkroczyły do Rzymu, później osiągnęły linię: Ankona – Sansepolero – rzeka Arno, zdobyto Bolonię, sforsowano Pad. Resztki wojsk niemieckich 2. 5. 1945 roku kapitulowały.

    Wspaniała postawa polskich żołnierzy zyskała sobie najwyższe uznanie wybitnych alianckich dowódców. Na spotkaniu z korespondentami wojennymi dowódca 8 Armii brytyjskiej generał Leese mówił: „Przybyliście panowie w wielki dzień dla Polski i dla nas. Klasztor Cassino został zdobyty przez polskie oddziały. Była to naprawdę bardzo ciężka i wyjątkowo trudna bitwa. Wysiłek Polaków był naprawdę wielki.“. Dowódca wojsk sprzymierzonych we Włoszech generał Alexander zwracając się do żołnierzy 2 Korpusu Polskiego powiedział: „Był to wielki dzień sławy dla Polski, kiedyście zdobyli tę warowną fortecę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia… Jeśli by mi dano wybierać między żołnierzami, których bym chciał mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków“. Bitwa o Monte Cassino były jedną w największych, jakie stoczyły Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Straty poniesione przez 2 Korpus Polski wyniosły 307 oficerów i 3892 szeregowców. Nieprzyjaciel stracił na wzgórzach Monte Cassino w dniach od 11 do 18. 5. 1944 roku ponad 2000 żołnierzy.

 

Více jak 5 let trvaly boje za účastí polského vojáka proti hitlerovskému Německu. „Poláci bojovali v rámci Polské lidové armády na východní frontě prošli cestu od Lenino přes Pomořanský násep do Berlína a Prahy. Na západní frontě se účastnili obrany Francie, v Norsku bojovali o Narvik, bojovali v Severní Africe, Belgii a Holandsku Polští letci ve vzdušných bojích nad Anglií sestřelili 15% všech hitlerovských letadel. Mezi mnoha bitvami největší a nejkrvavější była bitva o Monte Cassino. Kromě toho v okupované zemi v ilegálních bojích se účastnilo více jak 10 000 partyzánů.

    Bitva o Monte Cassino była součástí italské vojenské operace v období od 3. 9. 1944 do 2. 5. 1945. V září 1943 spojenecké jednotky pronikly do obranných postavení linie „Gustava” a zde útok uvázl. Jediným místem, kde spojenecká vojska mohla vést útok była dolina řeky Liri o šířce asi 10 km, kde vede nejkratší cesta do Říma. Na tomto území se nad městem Cassino vznáší kopec 515 m n.m., kde se nachází klášter Monte Cassino. Je on opřen o řadu větších kopců s nejvyšším Monte Cairo 1699 m n.m. Z klášterního návrší je možno kontrolovat pohyb na cestě vedoucí směrem do Říma. Spojenecké velmoci nezohlednily ve svých plánech skutečnost velmi silné a dobře organizované německé obrany masívu Monte Cassino. Postupně tři útoky były neúspěšné. Teprve čtvrtá bitva za účastí 2. Polského korpusu pod velením generála Wladyslawa Andersa była vítězná. 18. 5. 1944 štáb 2. Polského korpusu zveřejnil prohlášení, ve kterém uvedl  mezi jinými: „V průběhu odpoledne 17. 5. a v noci z 17. na 18. 5. 1944 oddíly 2. Polského korpusu zcela prolomily obranu komplexu Monte Cassino. V rajónu Colle S. Angello a v rajónu horského hřbetu 593 a 569 była odražena řada urputných protiútoků podporována soustředěnou palbou těžkých moždířů a dělostřelectva. Cílem nepřátelských protiútoků było nepřipustit ke spojení 2. Polského korpusu s britskými jednotkami a zabránit izolaci kláštera. Poražený nepřítel pomoci noční clony stáhnul zpět část svých jednotek z oblasti kláštera Monte Cassino a ponechal v naších rukách zajatce, zraněné a mnoho vybavení. V 10. 30 hod. polská vlajka była vztyčena na zřícenině kláštera Monte Cassino”. Válka v Itálií pokračovala, spojenecká vojska vstoupila do Říma, později dosáhla linie: Ankona – Sansepolero – řeka Arno, była dobyta Bolonie, był překročen Pád. Zbytky německých vojsk se 2. 5. 1944 vzdaly.

   Nádherná postava polských vojáků si získala nejvyšší uznání významných spojeneckých velitelů. Na setkání s válečnými dopisovateli velitel 8. britské armády generál Leese řekl. „Přišli jste pánové ve velký den pro Polsko i pro nás. Klášter Cassino był dobyt polskými jednotkami. Byla to opravdu velmi těžká a vynímečně obtížná bitva. Úsilí Poláků było opravdu velké”. Velitel spojeneckých vojsk v Itálií Alexander, když se obrátil na vojáky 2. Polského korpusu řekl: „Byl to velký den slávy pro Polsko, když jste dobyli tuto pevnostní tvrz, kterou samotní Němci považovali za nedobytnou... Když bych si mohl vybírat mezi vojáky, kterým bych chtěl velet, zvolil bych vás, Poláky”. Bitva o Monte Cassino była jednou z největších, jakou svedly polské ozbrojené síly na Západě. Ztráty, které utrpěl 2. Polský korpus były 307 důstojníků a 3892 vojínů. Nepřítel ztratil na kopcích Monte Cassino ve dnech od 11. 5. do 18. 5. 1944 přes 2000 vojáků.

 

List do prezydenta republiki / Dopis prezidentu republiky

 

Vážený pane Prezidente,

z internetu jsme se dozvěděli, cituji: „Ahoj vlastenci, dnes obdržel p. Majer dopis prezidenta ČR M. Zemana, kterým sděluje, že převzal záštitu nad oslavami 100. výročí vzniku Čsl. Legií v obci Bystřice u pomníku čsl. legionářů na hoře Polední. Jedná se o turistický pochod Legiomarš 2014”.

   Máme za to, že Vaše záštita była udělena v dobré víře, neboť ČsOL, která si stanovila za cíl usilovat o zachování míru v souladu s Chartou Organizace spojených národů a dodržování lidských práv, uchovávat a dalším generacím předávat osvědčené způsoby, za kterých vznikala samostatnost ČR v létech 1914-1918 a 1939-1945, připomínat dalším generacím bojové tradice a napomáhat při jejich objasňování, dbát o důstojnost pohřebišť a památek padlých vojáků, materiálně i fyzicky pomáhat potřebným válečným veteránům, si takovou to záštitu zasluhuje.

   Jenom, že obec Bystřice a generál Josef Šnejdárek, kterého pomník był postaven na hoře Polední, se o vznik Čsl. Legii ničím nezasloužily.

    Tím více je zarážející, že někteří činitelé ČsOL, kteří organizují pochod Legiomarš 2014, své vlastenectví posunují za hranu stávajících platných zákonů. Příkladem je prohlášení na pozvánce 1. Zimní legiomarš, který se uskutečnil ve dnech 24-25. 1. 2014 na hoře Poledná nad Bystřicí, cituji:”Dne 23. ledna 1919 zahájila Československá armáda, pod velením pplk. Josefa Šnejdárka, útok na Těšínské Slezsko, s cílem vytlačit okupační polská vojska z území, které se vrátilo roku 1327 zpět do Svazku Zemí koruny České a následně zde zůstalo i po rozpadu Rakousko-Uherska v rámci ČSR. Vojenská akce vyvrcholila obsazením Těšína, a postupem ke Skočovu, kde byla 30. ledna 1919, na nátlak Dohody ukončena před rozhodujícím úderem na polská vojska za Vislou. Díky rozhodnému postupu pplk. Josefa Šnejdárka, byla zachráněna většina Těšínska a pro republiku se podařilo ubránit, před neomluvitelnou rozpínavosti severního souseda, většinu průmyslu a strategických zásob uhlí.”

    Týká se to taktéž publikace P. Majera „Generál Šnejdárek se vrátil opět na Těšínské Slezsko”, vydané Československou obcí legionářskou, která v některých pasážích svého obsahu naplňuje skutkovou podstatu porušení zákona dle §355 odst. 1 písm. b) o přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob.

    Obracíme se proto na Vás, abyste ještě jednou uvážil udělení své záštity zmíněné akci z následujích důvodů: a) Vaše jméno, jako prezidenta republiky, je spjato s národnostním smírem Poláků a Čechů na Těšínsku, neboť jsme, jako COEXISTENTIA v poslední prezidentské kampani přesvědčovali polské občany, aby hlasovali na Vás, b) Neradi bychom, aby polští voliči spojovali Vaše jméno s akcí, která našim polským spoluobčanům připomíná nesmírné utrpení, které prožívali naší předkové na Těšínsku během bojů českých legionářů pod velením pplk. Šnejdárka v roce 1919. V této věci byla v Cieszyně Muzeem IV. pěšího pohalalského pluku vydána v roce 2013 Bílá kniha zločinů pplk. Šnejdárka, jichž se dopustli na polském občanstvu v r. 1919, a vůči polským raněným zajatcům, které vraždili bajonety. Tato kniha byla veřejně předána p. Anně Olszewské, generální konzulce Polské republiky v Ostravě, při vzpomínkové slavnosti v lednu 2014 r. na hřbitově ve Stonavě k poctě obětí české agrese na Těšínsku v 1919 roce. Ve svých vzpomínkách prezident E. Beneš kriticky hodnotil tehdejší útoky českých legionářů proti polskému obyvatelstvu. c) Myslíme, že v souvislosti s Vašim jménem není vhodné připomínání činnosti českých legionářů, kteří se tak nekale proslavili v letech 1917 – 1920 na Sibiři, o čemž vzpomíná ve svých spisech prezident T. G. Masaryk.

    V kontextu akce organizované ČsOL u polské hranice vzniká domněnka na porušování práv garantovaných ratifikací Českou republikou mezinárodních smluv Rady Evropy – Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a řešení otázek souvisejících s ochranou práv národnostních menšin žijících na jejím území.

V Českém Těšíně, 26. 5. 2014

Za politické hnutí COEXISTENTIA Józef Przywara, první místopředseda, úřadující předseda

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z internetu dowiedzieliśmy się, cytuję: „Ahoj patrioci, dziś otrzymał p. Majer list od prezydenta RC M. Zemana, w którym informuje go, że objął patronat uroczystości 100. rocznicy powstania Čsl. Legii w gminie Bystrzyca pod pomnikiem legionistów czsl. na górze Poledni. Chodzi o marsz turystyczny Legiomarš 2014.

   Domyślamy się, że patronat udzielił Pan w dobrej wierze, ponieważ ČsOL, które postawiły sobie za cel dążyć do zachowania pokoju w zgodzie z Kartą Organizacji Narodów Zjednoczonych i dotrzymywania praw człowieka, zachowywać i następnym generacjom przekazywać wypróbowane sposoby, podczas których powstała niezależność RC w latach 1914-1918 i 1939-1945, przypominać następnym generacjom tradycje bojowe i wspomagać przy ich wyjaśnianiu, troszczyć się w należyty sposób o cmentarzyska i pamiątki poległych żołnierzy, pomagać materialnie i fizycznie potrzebującym weteranom wojennym, na taki patronat zasługują.

   Tylko, że gmina Bystrzyca i generał Josef Šnejdárek, którego pomnik wzniesiono na górze Poledni, do powstania Čsl. legie nijak się nie zasłużyli.

   Tym bardziej zdumiewające jest, że niektórzy działacze ČsOL, którzy organizują marsz Legiomarš 2014 swój patriotyzm przesuwają za krawędź obecnie obowiązujących ustaw. Za przykład może posłużyć oświadczenie zamieszczone na zaproszeniu 1. Zimní legiomarš, który odbył się w dniach 24-25. 1. 2014 r. na górze Poledni nad Bystrzycą, cytuję: „W dniu 23 stycznia 1919 r. rozpoczęła Armia Czechosłowacka pod dowództwem ppłk. Josefa Šnejdárka natarcie na Śląsk Cieszyński, w celu wypchnięcia polskich wojsk okupacyjnych z terenów, które powróciły w 1327 r. z powrotem do Związku Ziemi Korony Czeskiej, a następnie pozostały tu i po rozpadzie Austro-Węgier w ramach ČSR. Akcje wojskowe osiągnęły szczyt zajęciem Cieszyna i natarciem na Skoczów, gdzie 30 stycznia 1919 r. pod presją Ententy były zakończone przed ostatecznym uderzeniem na wojska polskie za Wisłą. Dzięki zdecydowanemu natarciu ppłk. Šnejdárka ocalona była większość Cieszyńskiego i dla republiki udało się obronić, przed niewybaczalną ekspansją północnego sąsiada, większość przemysłu i strategicznych zasobów  węgla”.

   Dotyczy to również publikacji P. Majera „Generał Šnejdárek znowu wrócił na Śląsk Cieszyński”, wydanej przez Československou obcí legionářskou, której treść w niektórych pasażach spełnia warunki naruszenia ustawy według § 355, ust. 1 poz. b) o wykroczeniu znieważania narodu, rasy, etnicznej lub innej grupy osób.

   Dlatego zwracamy się do Pana, aby ponownie Pan rozważył udzielenie patronatu wspomnianej imprezie z następujących powodów: a) Pana nazwisko jako prezydenta republiki, związane jest z pojednaniem Polaków i Czechów w Cieszyńskiem, ponieważ jako COEXISTENTIA w ostatniej kampanii prezydenckiej przekonywaliśmy obywateli polskich, aby głosowali na Pana. b) Bylibyśmy niechętni, gdyby polscy wyborcy łączyli Pana nazwisko z imprezą, która naszym polskim współobywatelom przypomina ogromne cierpienia, które przeżywali nasi przodkowie w Cieszyńskiem podczas walk czeskich legionów pod dowództwem ppłk. Šnejdárka w 1919 roku. W tej sprawie była w 2013 r. w Cieszynie wydana przez Muzeum IV Pieszego Pułku Podhalańskiego Biała Księga Zbrodni żołnierzy ppłk. Šnejdárka, których dopuścili się na ludności polskiej w 1919 r. wobec rannych polskich jeńców, których mordowali bagnetami. Książka ta była publicznie przekazana p. Annie Olszewskiej, konsul generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie podczas imprezy wspomnieniowej w styczniu 2014 r. na cmentarzu w Stonawie, na cześć ofiar czeskiej agresji w Cieszyńskiem w 1919 r. W swoich wspomnieniach prezydent E. Beneš krytycznie ocenił ówczesne natarcie czeskich legionów przeciw polskiej ludności. c) Myślimy, że w związku z Pana nazwiskiem nie jest stosowne przypominać działalność czeskich legionistów, którzy tak niegodziwie wsławili się w latach 1917-1920 na Syberii, o czym wspomina w swoich dokumentach prezydent T. G. Masaryk.

   Z kontekstu akcji organizowanej przez ČsOL koło polskich granic można domniemywać, że  łamane są prawa gwarantowane przez ratyfikowane przez Republikę Czeską umowy międzynarodowe Rady Europy – Umowę Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejską Kartę Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, i rozwiązywanie problemów związanych z ochroną praw mniejszości narodowych żyjących na jej terenie.

W Czeskim Cieszynie, 26. 5. 2014 r.

Za ruch polityczny COEXISTENTIA Józef Przywara, pierwszy wiceprzewodniczący, przewodniczący urzędujący

 

Odpowiedź Naczelnika Biura Wojskowego Prezydenta Republiki

Odpověď Náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky

 

Vážený pane první místopředsedo,

   prezident republiky obdržel Vaši žádost o přehodnocení jím převzaté záštity nad oslavami 100. výročí vzniku československých legií, které se budou konat dne 26. července 2014 u Památníku legionářů na hoře Polední, a pověřil mne jeho vyřízením.

   Nejprve bych chtěl uvést, že stejně jako mnoho jiných oborů, ani historie není striktně černobílá. Pomineme-li pevně daná fakta, tak náhledy na události, které k těmto nezpochybnitelným skutečnostem předcházely, doprovázely je či následovaly, zákonitě byly, jsou a budou velmi rozmanité, popř. až protichůdné, což je samozřejmě pochopitelné, neboť znění všech komentářů či výkladů vždy úzce souvisí s postoji a názory jejich tvůrců.

   V souvislosti s obsahem Vašeho dopisu bych Vám chtěl sdělit, že pan prezident má nezadatelné právo udělit záštitu akci, která se týká připomínky ustavení čs. dobrovolnických jednotek v rámci armád spojeneckého tábora. V daném případě tak učinil v zájmu důstojného průběhu slavnostní akce, jež se uskuteční na místě určeném k uchování paměti na úsilí našich předků aktivně napomoci k vytvoření samostatného Československa.

   Mimo jiné se také jedná o zvláštní projev úcty prezidenta republiky jako nejvyššího ústavního činitele a zároveň vrchního velitele ozbrojených sil těm, kteří neváhali nasadit své životy v zahraničí i na domácí půdě v boji za vznik a stabilizaci československého státu.

   Vážený pane první místopředsedo, na základě výše uvedeného a dalších relevantních okolností není tudíž možné Vaší žádosti vyhovět. Pevně věřím, že přijmete toto mé vysvětlení s pochopení.

   S pozdravem

brigádní generál Ing. Zdeněk Jakůbek

 

Szanowny Panie Pierwszy Wiceprzewodniczący,

   Prezydent republiki otrzymał Pana list z postulatem przewartościowania objętego przez niego patronatu uroczystości 100. rocznicy powstania legii czechosłowackich, które odbędą się w dniu 26 lipca 2014 roku koło pomnika legionistów na Górze Poledni i zobowiązał mnie do jego załatwienia.

   Na wstępie chcę poinformować, że podobnie jak wiele innych dziedzin, ani historia nie jest kategorycznie czarno-biała. Jeżeli pominiemy pewne dane fakty, potem opinie wydarzeń, które te niewątpliwe okoliczności poprzedzały, doprowadziły do nich lub następowały po nich, były, są i będą bardzo różnorodne, ewent. aż antagonistyczne, co jest oczywiście zrozumiałe, ponieważ brzmienie wszystkich komentarzy czy objaśnień ma zawsze ścisły związek z poglądami uch twórców.

   W związku z treścią Pana listu chcę poinformować, że pan prezydent ma niezbywalne prawo objąć patronatem honorowym imprezę, która dotyczy wspomnienia powstania cs. ochotniczych jednostek w ramach armii wojsk sojuszniczych. W danym przypadku tak uczynił w interesie dostojnego przebiegu imprezy wspomnieniowej, która odbędzie się w miejscu wyznaczonym do zachowania pamięci wysiłku naszych przodków aktywnie wspomagających założenie samodzielnej Czechosłowacji.

    Między innymi chodzi też o specjalny przejaw szacunku prezydenta republiki jako najwyższej osoby konstytucyjnej w państwie i zwierzchnika sił zbrojnych tym, którzy zdecydowali się oddać życie za granicą i na terenie kraju w walce za powstanie i stabilizację państwa czechosłowackiego.

   Szanowny Panie Pierwszy Wiceprzewodniczący, na podstawie powyższego i dalszych relewantnych okoliczności nie jest zatem możliwe żądanie Pana spełnić. Mocno wierzę, że przyjmie Pan moje wyjaśnienie ze zrozumieniem. 

    Z pozdrowieniem

generał brygady, Ing. Zdeněk Jakůbek   

 

 Przechodniu, powiedz Polsce, tu leżym jej syny, posłuszni jej prawom do ostatniej godziny”

 

– taki napis wyryty jest na tablicy pod krzyżem, stojącym na cmentarzu w Stonawie. Krzyż stoi na mogile 20 polskich żołnierzy, którzy zostali wzięci do niewoli i 26 stycznia 1919 roku bestialsko zamordowani przez czeskie oddziały generała Josefa Šnejdárka. Groby innych ofiar żołnierzy i osób cywilnych znajdują są w Boguminie, Dąbrowie, Karwinie, Pietwałdzie, Olbrachcicach, Suchej, Łąkach, Cieszynie, Trzyńcu, Bystrzycy, Gródku, Jabłonkowie, Skoczowie. Ginęli często bez echa, nawet ich nazwiska trudno było stwierdzić, gdyż obrabowani byli ze wszystkiego.

   Większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego niestety nie zna prawdy historycznej, dotyczącej czechosłowacko-polskiego konfliktu zbrojnego z stycznia 1919 roku i postaci generała Josefa Šnejdárka, zbrodniarza wojennego, odpowiedzialnego za śmierć cywilów i żołnierzy. Prawda ta skutecznie jest blokowana przez państwowy czeski system informacyjny.

   Czeskie oddziały łamiąc umowę o tymczasowej granicy z listopada 1919 roku wkroczyły na Śląsk Cieszyński, który pod względem militarnym był w tym czasie praktycznie bezbronny. Czoła stawiło im wojsko Franciszka Latinika oraz ochotnicy. Do tej pory udało się ustalić nazwiska ponad 200 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w tym konflikcie.

 

”Kolemjdoucí, řekni Polsku, tu leží jeho synové, poslušní jeho právům do poslední hodiny” – takový nápis je vyryt na tabuli pod křížem, který stojí na hřbitově ve Stonavě. Kříž stojí na hrobě 20 polských vojáků, kteří byli vzatí do zajetí a 26. ledna 1919 roku bestiálně zavraždění českými oddíly generála Josefa Šnejdárka. Hroby jiných obětí vojáků a civilistů se nacházejí v Bohumíně, Doubravě, Karviné, Petřvaldu, Albrechticích, Suché, Loukách, Těšíně, Třinci, Bystřici, Hrádku, Jablunkově, Skočově. Hynuli často bez ozvěny, dokonce jejich jména bylo obtížné zjistit, protože byli oloupeni ze všeho.

   Většina občanů Těšínského Slezska žel nezná historickou pravdu, týkající se československo-polského válečného konfliktu z ledna 1919 roku a osoby generála Josefa Šnejdárka, válečného zločince zodpovědného za smrt civilistů a vojáků. Tuto pravdu úspěšně blokuje český státní informační systém.

    České jednotky porušily smlouvu o dočasné hranici z listopadu 1919 a vstoupily na území Těšínského Slezska, které z hlediska vojenského bylo prakticky bezbranné. Odpor jim čelilo vojsko Franciszka Latinika a dobrovolníci. Dodnes se podařilo zjistit jména přes 200 vojáků Polské armády, kteří v tomto konfliktu zahynuli.

 

Spotkanie miłośników herbaty / Setkání ctitelů čaje

 

W dniach 5-6.7.2014 r. odbyło się na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie multikulturalne spotkanie miłośników herbaty. Różnice między Czechami i Polakami w kulturze picia herbaty tłumaczyła Mariola Kluza, dyrektor programowy imprezy. „Myślę, że Polacy to bardziej kawosze... W Czechach kultura picia herbaty jest wyższa oraz bardziej skupiona na wschodnich, orientalnych tradycjach”. Józef Przywara, który był gościem imprezy powiedział dziennikarzom: „Bywam tu prawie co roku, bo impreza jest naprawdę świetna. Ja wypijam najwyżej dwie trzy kawy w tygodniu, ponieważ zdecydowanie bardziej wolę herbatę, zwłaszcza zieloną. I dlatego dziś na pewno którąś z egzotycznych herbat zdegustuję”. / Ve dnech 5-6.7.2014 se konalo na Zámeckém vrchu v Těšíně multukulturní setkání ctitelů čaje. Rozdíly mezi Čechy a Poláky v kultuře pití čaje vysvětlovala Mariola Kluza programová ředitelka akce. „Domnívám se, že Poláci jsou především kávoši.... V Čechách kultura pití čaje je vyšší a více soustředěna na východních orientálních tradicích”. Josef Przywara, který był hostem akce řekl novinářům. „Jsem tu téměř každý rok, protože akce je opravdu znamenitá. Já osobně piju nejvýš dvě tři kávy týdně, protože rozhodně více mám rád čaj, především zelený. A proto dnes některý z egzotických čajů zdegustuji”.

 

Ewa Szotkowska – biegi narciarskie / běh na lyžích

 

Ewa Szotkowska, uczennica Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie jest mistrzynią Republiki Czeskiej w biegach narciarskich. W ubiegłym sezonie wygrała na dystansie 5 km techniką klasyczną w kategorii młodziczek. Na co dzień trenuje w klubie SKI Mosty. Niewykluczone, że w 2018 roku zobaczymy ją na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej. Zawodniczka specjalizuje się w stylu klasycznym, lepiej czuje się w biegach pościgowych, w których może lepiej rozłożyć swe siły na trasie. Ewa jest wszechstronnie utalentowaną dziewczyną, gra na fortepianie, śpiewa. Sporo czasu poświęca nauce. Po maturze wybiera się na studia medyczne, nauka i studia są jej priorytetem. / Ewa Szotkowska, žákyně Gymnázia s polským jazykem vyučovacím v Českém Těšíně je mistryní České republiky v běhu na lyžích. V minulé sezóně zvítězila v běhu na 5 km klasickou technikou v dorostenecké kategorii. Normálně trénuje ve Sportovním klubu SKI Mosty. Není vyloučeno, že v 2018 roce ji uvidíme na Zimních olympijských hrách v Jižní Koreji. Závodnice se specializuje v klasické technice, lépe se cítí ve stíhacím běhu, kde může lépe rozložit svoje síly na trase. Ewa je všestranně talentovanou dívkou, hraje na klavír, zpívá. Mnoho času věnuje vzdělání. Po maturitě chce studovat medicínu, vzdělání a studium je její prioritou.

 

 

Zdjęcie z uroczystości wspomnieniowych 26. 1. 2014 r. w Stonawie – działacze COEXISTENTII pod tablicą z nazwiskami polskich żołnierzy, ofiar wojny czesko-polskiej z stycznia 1919 roku / Snímek ze vzpomínkových slavností 26. 1. 2014 ve Stonavě – funkcionáři COEXISTENTIE u tabule se jmény polských vojáků, obětí česko-polské války z ledna 1919

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 19.7.2014, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě noviny jsou poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku