xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA – WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA – EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA – SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 64  (2/2014)                       20.5.2014 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Nekrolog / Gyászjelentés / Klepsydra

 

Politické hnutí COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS – SPIVŽITJA s hlubokým  pohnutím a se zármutkem přijalo zprávu o skonu jeho dlouholetého předsedy doc. Ing. Alexandra P á l f f y h o, CSc., neúnavného obhájce lidských práv a národnostních menšin.

    Pochází z významného maďarsko-slovenského šlechtického rodu. Lidská šlechetnost ho doprovázela celých 65 let svého života, který vyhasl 10. května 2014.

    Byl absolventem bratislavské Vysoké školy chemické, pracoval ve výzkumu a ve vedoucích funkcích, až po generálního ředitele v Přerovských chemických závodech, ve Spolaně Neratovice, v Chemických závodech v Novákách. Po roce 1989 působil jako náměstek ministra průmyslu a obchodu a později jako obchodní rada československého velvyslanectví v Římě. V roce 2003 se stal generálním ředitelem chemičky BorsodChem MCHZ, která se pod jeho vedením stala důležitým členem Česko-polské obchodní komory a jedním z nejvýznamnějších a prosperujících podniků Moravsko-slezského kraje, vyznačující se bohatými aktivitami v řadě zemí, zejména Visegrádské skupiny, prodejem licence i v Japonsku.

    Vedle odborných, obchodně-ekonomických kontaktů s partnery ze zemí Visegrádu přispěl Alexander Pálffy také k prohloubení jejich společenských a kulturních vztahů. Mimo jiné byl nápomocen navázání spolupráce ostravského divadla s divadly v Budapešti a v Miškolci. Podporoval kulturní a vzdělávací aktivity společenských organizací národnostních menšin, hlavně polských a maďarských v Česku.

    Významná byla i jeho pedagogická činnost. Přednašel na své alma mater v Bratislavě, na Vysoké škole báňské-TU v Ostravě, byl také členem vědecké rady Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

    Vysoce si ceníme politickou angažovanost, dlouholetou neúnavnou a obětavou práci Alexandra Pálffyho v  politickém hnutí COEXISTENTIA, jehonutí,Hnutí velké zásluhy na prosazování cílů našeho Hnutí zaměřených na uchování národní identity Maďarů, Poláků i příslušníků jiných národů žijících v českých zemích, jakož i na jejich pokojném, harmonickém soužití s českým národem.

    Jeho mimořádnou osobnost dokresluje jeho lidskost, dobromyslnost, podpora a pomoc všem, kdo jsou na ni odkázáni, zejména starším lidem a nemocným, jeho neobyčejně přátelská povaha.

    Za svou odbornou, vědecko-výzkumnou činnost získal řadu patentů a na pedagogickém úseku docenturu. Za přispění k rozvoji česko-maďarské hospodářské a kulturní spolupráce, jakož i za sponzorskou činnost byl oceněn vysokým maďarským státním vyznamenáním – Rytířským křížem Řádu Maďarské republiky za zásluhy, které mu udělil prezident republiky.

    Od nás, členů a stoupenců politického hnutí COEXISTETIA získal Alexander Pálffy obdiv, úctu a upřímné poděkování.

Čest Jeho památce!

Za politické hnutí COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS – SPIVŽITJA

Republiková rada

 

A COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS – SPIVŽITJA Politikai Mozgalom megdöbbenéssel és mély fájdalommal fogadta a hírt sokéves elnökének, Doc. Ing.  P á l f f y   Sándornak, CSc., az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek fáradhatatlan védelmezőjének haláláról.

    Híres magyar-szlovák nemesi családból származik. Nemeslelkűsége életének egész 65 évén át kísérte, mely 2014. május 10-én ért véget.

    A pozsonyi Vegyészeti Főiskola végzettje, kutatómunkát folytatott és vezető állásokat látott el vezérigazgatói posztot is elérve a Přerovi Vegyiműveknél, a Spolana Neratovice vállalatnál, a Nováky Vegyigyárban. 1989 után mint ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes, majd Csehszlovákia Római Nagykövetségének kereskedelmi tanácsosaként tevékenykedett. 2003-ban a BorsodChem MCHZ vegyiművek vezérigazgatója lett, amely vezetése alatt a Cseh-Lengyel Kereskedelmi Kamara fontos tagjává, valamint a Morva-Sziléziai megye egyik legjelentősebb és gazdaságilag fellendült vállalatává vált; kivált gazdag aktivitásával több országban, főleg a Visegrádi Csoport tagállamaiban, gyártási engedély eladásával még Japánban is.  

    Pálffy Sándor azon felül, hogy szakmai, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat tartott partnereivel a Visegrádi országokban, hozzájárult ezen országok közéleti és kulturális kapcsolatainak az elmélyítéséhez is. Többek között elősegítette az Osztravai Színház kapcsolatfelvételét budapesti és miskolci színházakkal. Támogatta a csehországi nemzeti kisebbségek, elsősorban a lengyelek és a magyarok társadalmi szervezeteinek kulturális-művelődési aktivitásait.

    Jelentős volt a pedagógiai tevékenysége is. Előadott az Alma Máterjén Pozsonyban, a Bányászati Főiskolán – Műegyetemen Osztravában, tagja volt az Osztravai Egyetem Bölcsészeti Kara Tanácsának.

    Nagyra becsüljük Pálffy Sándor politikai kötelezettségvállalását, sokéves fáradhatatlan és áldozatkész munkáját a COEXISTENTIA Politikai Mozgalomban. Épp úgy értékeljük nagy érdemeit Mozgalmunk célkitűzéseinek érvényre juttatásában, melyek a Csehországban élő magyarok, lengyelek és egyéb nemzetekhez tartozók nemzeti önazonosságtudatának megtartására, valamint békés és harmonikus együttélésükre irányulnak a cseh polgártársaikkal. 

    Rendkívüli személyiségének képét kiegészíti emberisége, jólelkűsége, támogatása és segítségnyújtása a rászorultaknak, főleg időseknek és betegeknek, különösen barátságos jelleme.

    Szakmai, tudományos és kutató tevékenységéért szabványok sorát, pedagógiai munkásságáért meg docentúrát szerzett. A cseh-magyar gazdasági és kulturális együttműködés fejlesztésének elősegítéséért, valamint szponzorálásokért magas magyar állami kitüntetést kapott a köztársasági elnöktől – a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét.

    Tőlünk, a COEXISTENTIA Politikai Mozgalom tagjaitól és követőitől  Pálffy Sándor csodálatunkat, tiszteletünket és őszinte köszönetünket nyerte el.

Tisztelet emlékének!

A COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS – SPIVŻITJA Politikai Mozgalom nevében

Országos Tanács

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA – SOUŽITÍ – WSPÓLNOTA – EGYÜTTÉLÉS – SPIVŽITJA został głęboko poruszony i ze smutkiem przyjął wiadomość o śmierci swojego długoletniego przewodniczącego doc. inż. Alexandra Pálffygo, CSc. niestrudzonego orędownika praw człowieka i mniejszości narodowych.

    Pochodził ze znaczącej węgiersko-słowackiej rodziny szlacheckiej. Przez cały okres 65 lat jego życia, który wygasł 10 maja 2014 roku, charakteryzowała go ludzka ofiarność.

    Był absolwentem Wyższej Szkoły Chemicznej w Bratysławie, pracownikiem badawczym oraz pełnił różne stanowiska kierownicze, jako Dyrektor Generalny Przerowskich Zakładów Chemicznych, Zakładów Chemicznych Spolana Neratovice czy Zakładów Chemicznych w Novákach. Po 1989 r. pełnił funkcję wiceministra Ministra Handlu i Przemysłu, a później pełnił funkcję radcy handlowego Ambasady Czechosłowackiej w Rzymie. W 2003 roku został dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa chemicznego BorsodChem MCHZ, które pod Jego kierownictwem stało się ważnym członkiem Czesko-Polskiej Izby Handlowej, jako jedna z najbardziej znanych i dobrze prosperujących firm Województwa Morawsko-Śląskiego. Charakteryzowała się szeroką działalnością w wielu krajach, zwłaszcza w ramach Grupy Wyszehradzkiej, sprzedażą licencji nawet w Japonii.

    Oprócz zawodowych, handlowych i gospodarczych kontaktów z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej Aleksander Pálffy również przyczynił się do pogłębienia stosunków społecznych i kulturalnych. Między innymi, pomocą w nawiązywaniu współpracy teatrów ostrawskich z teatrami w Budapeszcie i Miszkolcu. Promował działania kulturalne i edukacyjne organizacji społecznych mniejszości narodowych, głównie polskich i węgierskich.

    Znacząca była Jego działalność pedagogiczna. Był wykładowcą w swojej macierzystej uczelni w Bratysławie, na VSB-TU w Ostrawie, był także członkiem Rady Naukowej Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Ostrawie.

    Wysoko cenimy Jego zaangażowanie polityczne, długą, niestrudzoną i profesjonalną pracę Alexandra Pálffyho w ruchu politycznym COEXISTENTIA, jego wielkie zasługi w propagowaniu celów naszego ruchu w dziedzinie zachowania tożsamości narodowej Węgrów, Polaków i przedstawicieli innych narodów żyjących w Republice Czeskiej, jak również działania w kierunku harmonijnego współistnienia z narodem czeskim.

    Jego niezwykła osobowość emanowała życzliwością, wspierał i pomagał wszystkich, którzy tej pomocy potrzebowali, zwłaszcza osoby starsze i chore, co dokreślało Jego niezwykle przyjazny charakter.

    Za działalność fachową, badania naukowe otrzymał wiele patentów a za działalność naukowo-pedagogiczną tytuł docenta. Za wkład w rozwój czesko-węgierskiej współpracy gospodarczej i kulturalnej, a także sponsorowanie tych przedsięwzięć otrzymał wysokie odznaczenia państwowe – Krzyż Kawalerski Orderu Republiki Węgierskiej, którym udekorował Go prezydent Węgier.

    My, członkowie i sympatycy ruchu politycznego COEXISTETIA Alexandra Palffy´ego darzyliśmy podziwem, szacunkiem a w ostatnim słowie przekazujemy Mu serdeczne podziękowania za Jego trud.

Cześć jego pamięci!

Za ruch polityczny COEXISTENTIA – WSPÓLNOTA – SOUŽITÍ – EGYÜTÉLÉS – SPIVŻITJA

Rada Republikowa

 

Drugi Okrągły Stół / Druhý Kulatý stůl

 

W środę 26.3.2014 r. odbyło się w siedzibie Zarządu Głównego PZKO drugie z kolei spotkanie Okrągłego Stołu. Na spotkaniu tym miały być powołane grupy robocze, jednak ze względu na niski udział reprezentantów poszczególnych polskich organizacji społecznych grup takich nie powołano. Dyskutowano o ruchu śpiewaczym. Głównym punktem dyskusji było szkolnictwo polskie w Republice Czeskiej. Obecna na spotkaniu dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, Marta Kmeť w imieniu swojej instytucji nie zgodziła się na powołanie grupy roboczej dotyczącej szkolnictwa. Stwierdziła, że szkolnictwem powinny zajmować się wyłącznie fachowcy, czyli jej urząd i Towarzystwo Nauczycieli Polskich. Ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA nie zgadza się z takim poglądem, jego zdaniem powinno działać gremium otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

 

Ve středu 26.3.2014 se konalo v sídle Hlavního výboru PZKO druhé v pořadí setkání Kulatého stolu. Na tomto setkaní měly být zřízeny pracovní skupiny, avšak s ohledem na nízkou účast zástupců jednotlivých polských společenských organizací skupiny, takové skupiny nevznikly. Diskutováno bylo téma pěveckého hnutí. Hlavním bodem diskuse bylo polské školství v České republice. Ředitelka Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín, Marta Kmeť, přítomná na setkání, jménem své instituce nesouhlasila se zřízením pracovní skupiny týkající se školství. Prohlásila, že školstvím se mají zaobírat pouze odborníci, to je její úřad a Sdružení polských učitelů. Politické hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ s takovým názorem nesouhlasí, domnívá se, že má pracovat grémium otevřené celé laické veřejnosti.

 

Spotkanie z prof. Janem Kellerem oraz Vojtěchem Mynářem / Setkaní s prof. Janem Kellerem a Vojtěchem Mynářem

 

We wtorek 8.4.2014 r. na zaproszenie Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII, Zarządu Głównego PZKO oraz Rady Kongresu Polaków (uzgodnione w ramach współpracy 3x3) odbyło się spotkanie z prof. Janem Kellerem oraz Vojtěchem Mynářem, kandydatami w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy spotkania wysłuchali oświadczenia programowego, a następnie miała miejsce dyskusja, w której przedstawiciele polskich organizacji tłumaczyli swój punkt widzenia dotyczący działalności przyszłych europosłów. Ważna dla Polaków w Republice Czeskiej jest pełna implementacja postanowień Traktatów Europejskich do prawodawstwa Republiki Czeskiej. Za najważniejszy można uznać postulat przedstawiony przez Jana Ryłkę, by nowo wybrany Parlament Europejski, przeforsował zapisy mówiące o tym, że pieniądze z projektów przedstawionych przez mniejszości narodowe trafiają bezpośrednio na ich konta, a nie przez pośredników. Zwrócono też uwagę, że jeżeli pragną poparcia w wyborach przez Polaków, to potrzebne są materiały przedwyborcze w języku polskim (Karol Madzia).

 

V úterý 8.4.2014 na pozvání Polské národní sekce COEXISTENTIE, Hlavního výboru PZKO a Rady Kongresu Poláků (dohodnuté v rámci spolupráce 3x3) se konalo setkání s prof. Janem Kellerem a Vojtěchem Mynářem, kandidáty ve volbách do Evropského parlamentu. Účastnici setkání si vyslechli programové prohlášení, a následně proběhla diskuze, ve které zástupci polských organizací vysvěltlili svůj pohled na činnost příštích europoslanců. Důležitá pro Poláky v České republice je úplná implementace ustanovení Evropských dohod do právního systému České republiky. Jako nejdůležitější je možno považovat požadavek, který přednesl Jan Ryłko, aby nově zvolený Evropský parlament, prosadil takové zápisy, aby peníze z projektů předkládaných národnostními menšinami zasahovaly bezprostředně na jejich konta, nikoliv pomoci zprostředkovatelů. Bylo upozorněno, že pokud chtějí podporu Poláků ve volbách, nutné jsou předvolební materiály v jazyce polském (Karel Madzia).

 

Wykaz partii wyborczych w wyborach

do Parlamentu Europejskiego 23-24.5.2014 r. / Seznam

volebních stran pro volby do Evropského parlamentu 23.-24.5.2014

 

1.      SNK Evropští demokraté (28, Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D.)

2.      Strana práce a Nespokojení občané (18, RNDr. Radoslav Štědroň)

3.      Klub angažovaných nestraníků (28, Ing. Radka Poláková)

4.      NE Bruselu – Národní demokracie (28, Adam Benjamin Bartoš)

5.      Křesťanská a demokratická unie – ČSL (28, Doc. JUDr. Pavel Svoboda, Ph.D..)

6.      Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO... (28, Mgr Petr Hanning)

7.      TOP 09 a Starostové (28, RNDr. Luděk Niedermayer)

8.      Liberárně ekologická strana (28, MVDr. Milena Vicenová)

9.      LEV 21 – Národní socialisté (28, Ing. Jiří Paroubek)

10.  Komunistická strana Čech a Moravy (28, Ing. Kateřina Konečná)

11.  evropani.cz (11, JUDr. Petr Jantač)

12.  REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA (21, Roman Sláma)

13.  Fair play – HNPD (9, Mgr. Jan Szotkowski)

14.  Česká strana sociálně demokratická (28,  prof. PhDr. Jan Keller, CSc.)

15.   

16.  ANO 2011 (28, JUDr. Pavel Telička)

17.  „Strana rovných příležitostí” (9, Štefan Tišer)

18.  Moravané (28, Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D.)

19.  Česká strana regionů (25, Bc. Tereza Diepoldová)

20.  Občanská demokratická strana (28, Ing. Jan Zahradil)

21.  VIZE 2014 (27, Kristina Soukupová, B.A., Ph.D.)

22.  Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (21, JUDr. Klára Samková, Ph.D.)

23.  Strana zelených (28, Mgr. Ondřej Liška)

24.  Strana svobodných občanů (27, Ing. Petr Mach, Ph.D.)

25.  Romská demokratická strana (2, Rastislav Lučanský)

26.  Komunistická strana Československa (21, Ing. Miroslav Hejna)

27.  Volte Pravý Blok... (28, Petr Cibulka)

28.  ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! (2, JUDr. Ivo Kasal)

29.  Dělnická strana sociální spravedlnosti – NE diktátu.... (28, Mgr. Tomáš Vandas)

30.  HNUTÍ SOCVIÁLNĚ SLABÝCH (21, Ludvík Zifčák)

31.  Republika (24, Otto Chaloupka)

32.  Česká pirátská strana (27, PhDr. Ivan Bartoš, PhD.)

33.  Česká Suverenita (28, Mgr. Jana Volfová)

34.  Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska (28, Václav Srb)

35.  Aktiv nezávislých občanů (20, Ing. Václav Prokůpek, Ph.D.)

36.  Česká strana národně sociální (8, Ing. Michal Klusáček)

37.  Občanská konzervativní strana (27, Mgr. Pavel Černý)

38.  Věci veřejné (28, Mgr. Radek John)

39.  OBČANÉ 2011 (7, Ing. Petra Benešová)

 

Przyjaźń węgiersko – polska: polski prezydent z wizytą na Węgrzech / Maďarsko – polské přátelství: polský prezident na návštěvě v Maďarsku

 

Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej na zaproszenie prezydenta republiki przyjechał z dwudniową oficjalną wizytą na Węgry prezydent Polski Bronisław Komorowski. Węgierski Parlament ustanowił w 2007 roku podobnie jak polski Sejm dzień 23 marca Dniem Węgiersko – Polskiej Przyjaźni, upamiętniający to, że w 2006 roku węgierski prezydent László Sólyom i polski prezydent Lech Kaczyński odsłonili pierwszy pomnik przyjaźni na placu publicznym.

    Polskiego prezydenta przywitano w budapeszteńskim Grodzie na placu Św. Jerzego paradą wojskową. Później węgierski i polski prezydent rozmawiali w Pałacu Sóndor, rezydencji węgierskich prezydentów. Bronisław Komorowski złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterów Węgierskich na budapeszteńskim Placu Bohaterów. Wziął też udział w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Emánuela Koromay´a, pierwszego lektora węgierskiego na Uniwersytecie Warszawskim, na budynku fakultetu filozoficznego węgierskiego uniwersytetu Eötvöse Loránda.

    W drugim dniu wizyty Bronisław Komorowski zwiedził Eger. János Áder i Bronisław Komorowski brali udział w nabożeństwie w egerskiej Bazylice. W egerskim grodzie odsłonili tablicę pamiątkową, która przypomina przyjęcie polskich uciekinierów z okresu drugiej wojny światowej. Węgry po niemieckiej okupacji Polski przyjęły tysiące polskich uciekinierów, na egerskim grodzie był obóz polskich oficerów. W Egeru dziś turyści polscy są trzecią najliczniejszą grupą.

    Dzień Węgiersko – Polskiej Przyjaźni obchodzony jest od 2007 roku na przemian w obu państwach, zawsze z udziałem obu prezydentów, z udziałem gmin partnerskich i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. Po raz pierwszy obchodzono go w polskim Przemyślu, następnie w węgierskim Debreczynie, polskim Krośnie, w budapeszteńskiej dzielnicy Óbuda-Békásmeggeyr, polskim Poznaniu, węgierskim Ópusztaszeru, polskim Tarnowie i wreszcie w bieżącym roku w Egerze. (Zoltán Domonkos)

 

U příležitosti Dne maďarsko – polského přátelství, na pozvání prezidenta republiky Jánose Ádera, přijel do Maďarska na dvoudenní oficiální návštěvu prezident Polska Bronislaw Komorowski. Maďarský Parlament v roce 2007 ustanovil stejně jako polský Sejm 23. března Dnem maďarsko – polského přátelství, na památku toho, že v roce 2006 maďarský prezident László Sólyom a polský prezident Lech Kaczyński odhalili v Gyoru Pomník maďarsko-polského přátelství, první pomník tohoto druhu na veřejném prostranství.

    Polského prezidenta přivítali na budínském Hradě na náměstí Svatého Jiří vojenskou parádou. Poté maďarský a polský prezident rokovali v Paláci Sándor, v rezidenci maďarských prezidentů. Bronislaw Komorowski položil věnec u památníku Maďarských hrdinů na budapešťském Náměstí hrdinů. Zúčastnil se také odhalení pamětní desky Emánuela Koromayho, prvního maďarského lektora Varšavské univerzity, na budově filosofické fakulty budapašťské univerzity Eötvöse Loránda.

    Program polského prezidenta pokračoval druhý den v Egeru. János Áder a Bronislaw Komorowski se zúčastnili mše svaté v egerské Bazilice. Na egerském hradě odhalili pamětní desku, která připomíná přijetí polských utečenců během druhé světové války. Maďarsko tenkrát po německé okupaci Polska přijalo tisíce polských utečenců, a na egerském hradě byl tábor polských důstojníků. V Egeru dnes tvoří polští turisté třetí nejpočetnější skupinu.

    Den maďarsko – polského prátelství se slaví od roku 2007 střídavě v obou státech, vždy za přítomnosti obou prezidentů, za účastí družebních obcí a různých přátelských spolků. Poprvé se slavilo v polském Przemyślu, následně v maďarském Debrecenu, v polském Krosně, v budapešťské čtvrti Óbuda-Békásmegeyer, polské Poznani, v maďarském Ópusztaszeru, polském Tarnově a konečně letos v Egeru. (Zoltán Domonkos).

 

 

Rosja – Ukraina / Rusko – Ukrajina

 

„Europa jest w najpoważniejszym kryzysie od upadku komunizmu” – powiedział polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Anektowanie ukraińskiego Krymu i popieranie rosyjskich separatystów na terenie wschodniej Ukrainy przez Federację Rosyjską jest niezgodne z zasadą nienaruszalności terytorialnej, jaka obowiązuje w prawie międzynarodowym. Aneksja Krymu, którą nie zaakceptowało ani jedno europejskie państwo, to pierwsze od anschlussu Austrii w 1938 roku i rozpętania w 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy drugiej wojny światowej naruszenie tego prawa. Radosław Sikorski przedstawił ekspozé dotyczące Rosji. Zamieszczamy jego główne tezy.

    Brakuje mechanizmów solidarności, które zabezpieczyłyby państwa członkowskie i partnerów Unii Europejskiej przed środkami nacisku, takimi jak embargo handlowe czy szantaż energetyczny. Gdy jednak kleptokracje załamią się pod ciężarem pazerności swoich elit, tak jak na Ukrainie, integracja europejskich krajów Partnerstwa Wschodniego znów ujawni się jako jedyna atrakcyjna opcja cywilizacyjna.

    Rosja nie do końca pojęła, jaką porażką dla świata i dla niej samej był sowietyzm. Próbuje dogrywki, bo nie przepracowała lekcji swojej własnej, totalitarnej przeszłości.

    Współczesna Rosja uznała się za centrum cywilizacji prawosławnej, za jedyną spadkobierczynię dawnej Rusi. Przyznaje sobie prawo do zaboru „ziem ruskich”, tak jak książęta moskiewscy w późnym średniowieczu. Filozofia ta jest ahistoryczna, bo jeśli któryś kraj może uważać się za spadkobiercę Rusi Kijowskiej, to raczej Ukraina niż Rosja. Ale to, że jakaś ideologia jest chybiona, a polityka któregoś przywódcy oparta na mitach, nie oznacza to, że nie będzie realizowana.

    Gdyby akceptować rosyjski punkt widzenia, stosunkami międzynarodowymi w XXI wieku powinno rządzić prawo silniejszego. Obszar poradziecki miałby być wyłączną strefą wpływów Rosji. Białoruś to jedynie przyszłe gubernie Rosji, a pół Ukrainy to Małorosja. Zachód to modelowy przeciwnik, a Rosja jest oblężona twierdzą, broniącą się przed dekadencją krytyków i wywrotową działalnością wrogów wewnętrznych.

    To nie Zachód odtrącił Rosję. To Rosja wybrała powrót na tory anachronicznego modelu historii.

    Wydarzenia na Ukrainie powinny zmobilizować nas do szybszej integracji ze strefą euro. W strefie euro zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” bezwzględnie obowiązuje, bo poważne zagrożenia dla jednego państwa automatycznie oznaczają perturbacje wszystkich.

 

„Evropa je v největší krizi od pádu komunismu” – řekl polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Zábor ukajinského Krymu a podpora ruských separatistů na území východní Ukrajiny Ruskou Federací je v rozporu se zásadou územní celistvosti, která platí v mezinárodním právu. Zábor Krymu, který neakceptoval ani jeden evropský stát, to je první od anschlussu Rakouska v 1938 roce a rozpoutání v 1939 roce hitlerovským Německem druhé světové války, porušení tohoto práva. Radosław Sikorski přednesl expozé týkající se Ruska. Zveřejňujeme jeho hlavní téze.

    Schází mechanismy solidarity, které by zajišťovaly členské státy a partnery Evropské unie před prostředky nátlaku, jako obchodní embargo nebo energetické vydírání. Když však kleptokracie se zhroutí pod tíhou chtivosti vlastních elit, jak se to stalo na Ukrajině, evropská integrace států Východního partnerství se projeví opět jako jediná atraktivní civilizační opce.

    Rusko úplně nepochopilo, jakou porážkou pro svět a pro jí samotnou byl sovětismus. Zkouší nějaký epilog, protože nanovo neprobrala úkoly své vlastní totalitní minulosti.

    Současné Rusko se považuje za centrum pravoslavné civilizace, za jediného dědice dávné Rusi. Přiznává si právo na zmocňování se „ruských zemí”, stejně jako moskevští knížata v pozdním středověku. Tato filosofie je ahistorická, protože jestli se nějaká země může považovat za dědice Kyjevské Rusi, pak je to spíše Ukrajina než Rusko. Ale je-li nějaká ideologie pochybná, a politika nějakého vůdce založena na mýtech neznamená to, že nebude uskutečňována.

    Kdybychom souhlasili s ruským hlediskem, mezinárodní vztahy ve XXI století by se řídily právem silnějšího Posovětské území by mělo být výlučnou sférou vlivu Ruska. Bělorusko to jsou pouze příští gubernie Ruska, a polovina Ukrajiny – to je Málorusko. Západ to je ukázkový protivník, a Rusko je obleženou tvrzí, která se brání před dekadentní kritikou a revoluční činností vnitřních nepřátel.

    Nikoliv Západ odstrčil Rusko. Rusko zvolilo návrat na cestu anachronického modelu vývoje.

    Události na Ukrajině by nás měly mobilizovat pro rychlejší integraci s eurozónou. Rozhodnutí o přijetí společné měny bude mít charakter nejen ekonomický, ale především politický, týkající se naší bezpečnosti. V eurozóně platí absolutně zásada „jeden za všechny, všichni za jednoho”, protože vážné ohrožení jednoho státu automaticky znamená perturbace ostatních.

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) za okres od 29.9.2013 r. do 28.2.2014 r. wygłoszone na zebraniu Rady Republikowj COEX / Zpráva o činnosti Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) za období od 29.9.2013 do 28.2.2014, která byla přednesena na schůzi Republikové rady COEX

 

Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej COEX dotyczy okresu od poprzedniego zebrania Rady Republikowej COEX, które odbyło się 28.9.2013 r. w Pradze do dnia obrad nadzwyczajnego zebrania Rady Republikowej zwołanego na żądanie Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX.

    Polska Sekcja Narodowa (dalej PSN) COEX pełni uchwały XIII Kongresu z 27.4.2013 r. i przyjęte priorytety programowe. Regularnie odbywają się zebrania zarządu PSN i prezydium zarządu PSN. Miejscem obrad jest salka posiedzeń Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie. Zebrania są zwoływane w pierwszy czwartek miesiąca, ponieważ w tym samym dniu członkowie sekcji biorą udział w wykładach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO. Prezydium zarządu jest 7-osobowe i działa w składzie Karol Madzia, Józef Przywara, Władysław Niedoba, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman i Józef Pietrus.

    Na zebraniu prezydium zarządu PSN z 3.10.2013 r., przewodniczący sekcji, Karol Madzia poinformował o liście Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, w którym informuje o możliwościach wsparcia finansowego polskich firm i polskich organizacji społecznych. Są możliwości napisania projektu za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s., jednak termin złożenia projektu do 7.10.2013 r. oceniliśmy jako termin nierealny. O ile chodzi o możliwości sponsoringu partii i ruchów politycznych, to dar może być maksymalnie 10 000 CZK od osoby, a partię lub ruch polityczny może wesprzeć tylko czeski subiekt prawny, w żadnym razie zagraniczny. Przyjęto uchwałę z apelem do wyborców, aby wzięli udział w wyborach parlamentarnych, następującej treści: „COEX popierał kandydatów SPOZ w wyborach wojewódzkich, popierał Miloša Zemana w wyborach prezydenckich. Nie z winy COEX nie doszło do umowy w wyborach parlamentarnych – SPOZ nie dotrzymał ustnej umowy o wspólnym przedyskutowaniu proponowanych przez nas kandydatów, do spotkania nie doszło. COEX jest przekonany, że SPOZ nie docenił polskiego potencjału wyborczego. Z tego powodu zaproponowaliśmy naszym wyborcom, aby preferencyjnie głosowali na polskich kandydatów na konkretnej liście kandydackiej.“ Na adres ruchu doręczono list z prokuratury w sprawie ogłoszenia karnego dotyczącego zamalowywania polskich tablic w Gnojniku – skargę jako nieuzasadnioną odrzucił i oznajmił, że odwołanie nie jest możliwe.

    W sobotę 26.10.2013 r., dokładnie w dniu 70 rocznicy krwawych wydarzeń wzięliśmy udział w Mostach koło Jabłonkowa w imprezie wspomnieniowej na cześć ofiar terroru nazistowskiego. Zamordowano tu 10 członków polskiego ruchu oporu – Armii Krajowej więzionych w Mysłowicach i Żydów przywiezionych tu z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Uroczystość wspomnieniową zorganizowało kierownictwo gminy razem z Czeskim Związkiem za Wolność, Sekcją Historii Regionu PZKO i organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. Udział wzięli m.in. członkowie Koła Polskich Kombatantów w Republice Czeskiej, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, miejscowego koła PZKO, Harcerskiego Kręgu Seniora Zaolzie. Uczniowie polskiej i czeskiej szkoły podstawowej wystąpili z krótkim programem kulturalnym. Patronat honorowy przyjęła Anna Olszewska, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Milena Slaninowa przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Ostrawie i senator Petr Gawlas. Wójt gminy Josef Szotkowski powiedział m.in., że egzekucja publiczna, którą obowiązkowo musieli oglądać obywatele Mostów koło Jabłonkowa była nazistowską odpowiedzią na incydent pomiędzy członkami ruchu oporu a gestapem, do którego doszło kilka dni wcześniej. Jeden z gestapowców zginął wtedy od kuli. Konsul, Anna Olszewska, przypomniała, że tego samego dnia dalszych pięć osób było powieszonych w niedalekiej Istebnej. Milena Slaninowa podkreśliła, że nie ma wielu takich miejsc, gdzie na tablicy pamiątkowej są wyznaczone konkretne nazwiska ofiar żydowskich, dlatego że większość ofiar Holocaustu jest bezimienna. Po uroczystości uczestnicy przeszli do Domu PZKO, gdzie wygłoszono wykłady na temat polskiego ruchu oporu na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim, Holocaustu oraz udziału ofiar mosteckiej egzekucji w strukturach organizacyjnych Armii Krajowej Województwa Śląskiego. Wykładowcami byli Jerzy Klistala, Milena Slaninowa i Jacek Weber. Uczestnicy obejrzeli wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed 70 lat. Tablice przygotował Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków.

    W poniedziałek 21.10.2013 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie w siedzibie Zarządu Głównego PZKO spotkanie Okrągłego Stołu, z udziałem delegacji Kongresu Polaków, Macierzy Szkolnej, Towarzystwa Nauczycieli Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Beskid Śląski, stowarzyszenia Ars Musica, Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. i Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego. Organizatorami spotkania byli PZKO i COEX. O spotkaniu poinformował „Głos Ludu“ z 24.10.2013 r. Na miesiąc przed zbliżającym się Zjazdem Delegatów PZKO wciąż czekała na realizację uchwała poprzedniego XXI Zjazdu z 2009 roku, brzmiąca następująco: „Zjazd poleca zorganizowanie Zaolziańskiego Okrągłego Stołu na temat dalszego bytu polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, szczególnie z myślą o najbliższym spisie ludności“. Jak zauważyli organizatorzy spotkania, spis ludności już się co prawda odbył, lecz przygotowane tematy są nadal aktualne Uzgodniono, że przewodniczący PZKO opracuje tematy, które uznane zostały za ważne i zorganizuje spotkanie grupy roboczej, do której zaprosi osoby zajmujące się daną problematyką. Następnie zostaną utworzone podgrupy tematyczne.

    W dniach 25-26.10.2013 r. odbyły się wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej. Wybory wygrała Czeska Partia Socjal-Demokratyczna z wynikem 20,45%. Do izby poselskiej weszły dalsze partie w kolejności: Ruch Polityczny ANO – 18,65%, Komunistyczna Partia Czech i Moraw – 14,91%, TOP09+wójtowie i niezależni – 11,99%, Obywatelska Partia Demokratyczna – 7,22%, Świt Wolnej Demokracji Tomia Okamury – 6,88% i Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa – 6,78%. Niezbędnego 5% procentowego progu wyborczego nie przekroczyły m.in. Partia Zielonych – 3,19%, Czeska Partia Piracka – 2,66%, Wolni – 2,46% i Partia Praw Obywateli-Zemanowcy – 1,51%.

    W dniu 7.11.2013 r. obradowało prezydium zarządu PSN. Omówiono list do ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Grażyny Bernatowicz z prośbą o przyjęcie patronatu honorowego konferencji międzynarodowej „Oddać honor Jánosowi Esterházemu“, która odbędzie się na wiosnę 2014 r. w Pradze. Informację o spotkaniu Wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych przekazał Władysław Niedoba. Informacje na temat oznajmienia karnego w sprawie niszczenia tablic przekazał Stanisław Gawlik. Odbyło się spotkanie nt. szerzącej się nietolerancyjności i ksenofobii i niszczeniu polskich tablic topograficznych, z udziałem przewodniczącego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, Pawła Kawuloka i członków Komitetu Henryka Małysza, mgr Radka Kupczaka. Postępowanie w sprawie niszczenia polskich tablic było przez prokuraturę zamknięta z wnioskiem końcowym, że szkoda nie przekracza 100 CZK.

     Polacy z całej Republiki Czeskiej przyjechali w czwartek 14.11.2013 r. do ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze na uroczystość 95. rocznicy niepodległości. W swoim przemówieniu Grażyna Bernatowicz, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, mówiła o wolności w kontekście dwu wydarzeń – znowu nabytej w 1918 roku przez Polskę, po 123 latach niewoli, niepodległości i końca lat 80. XX wieku. „Przyszłą niedzielę obchodzi naród czeski kolejną rocznicę Aksamitnej Rewolucji. Warto sobie uświadomić, że wszystko rozpoczęło się w Polsce i że to polska Solidarność przyczyniła się do ruchu narodowowyzwoleńczego“ – powiedziała. Po przemówieniach grupa śpiewacza „TA Grupa“ przedstawiła piosenki z okresu powstania listopadowego z 1930 roku, powstania styczniowego z 1963 roku i też piosenki pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego z 1918 roku. Karol Suszka dyrektor Teatru Cieszyńskiego recytował Koncert Jankiela z „Pana Tadeusza“. COEX na uroczystości reprezentowali Karol Madzia, Tadeusz Toman i Stanisław Gawlik.

    Dnia 5.12.2013 r. obradował zarząd PSN. Stanisław Gawlik przeczytał sprawozdanie o działalności sekcji za okres 9 – 12/2013. Informację o realizacji uchwał z zebrań zarządu PSN i prezydium zarządu PSN przedstawił Tadeusz Toman. Zarząd PSN upoważnił Władysława Dronga, aby uzupełnił strony www.coexistentia.cz o sprawy związane z kulturą – „Gorol“, „Hutnik“, Ewa Farna, Noemi Bocek itd. Jednocześnie zobowiązał poszczególnych członków zarządu PSN, aby zapewnili zgodę zespołu na prezentację na stronach internetowych – zadanie jest regularnie realizowane. Zarząd PSN zobowiązał swoich członków – jednocześnie członków Rady Wykonawczej i Rady Republikowej COEX wziąć udział w zebraniach Rady Wykonawczej COEX i Rady Republikowej COEX w dniu 28.9.2013 r. w Pradze – zadanie było spełnione. Przesłano list adresowany ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze z prośbą o przyjęcie patronatu honorowego konferencji międzynarodowej „Oddać honor Jánosowi Esterházy“, która odbędzie się na wiosnę 2014 r. w Pradze. Omówiono wstępne przygotowanie do wyborów komunalnych w 2014 r. Sprawozdanie kasowe COEX przedstawił Władysław Drong. Omówiono plan pracy PSN COEX na 2014 rok i przygotowanie zebrania Rady Wykonawczej COEX.

    W dniu 9.1.2014 r. obradowało prezydium zarządu PSN. Zebranie prowadził Karol Madzia. Władysław Drong poinformował o przekazaniu sprawozdania audytorskiego COEX za 2013 rok audytorce. Sprawozdanie podatkowe COEX za 2013 rok będzie przekazane w ustawowym terminie Urzędowi Skarbowemu, sprawozdanie o księgowości COEX przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej COEX. Uzgodniono udział w uroczystościach wspomnieniowych 25.1.2014 r. w Orłowej (później odwołany) i 26.1.2014 r. w Stonawie. Uchwalono ostateczną wersję listu razem z załącznikiem do nowego ministra rządu Republiki Czeskiej, Jiřego Dienstbiera. Zobowiązano Stanisława Gawlika przekazać prasie nową ustawę Republiki Czeskiej o podwójnym obywatelstwie, która obowiązuje od 1.1.2014 r.

    W niedzielę 26.1.2014 r. odbyły się w Stonawie uroczystości rocznicowe na cześć ofiar konfliktu wojennego z stycznia 1919 roku. W tych dniach przypominamy sobie właśnie 95 lat od czesko-polskiego konfliktu granicznego na Śląsku Cieszyńskim. W Stonawie wojsko czeskie zamordowało 20 polskich żołnierzy 12 Wadowickiego Pułku Piechoty. W uroczystościach brały udział delegacje z Warszawy na czele z ministrem rządu Janem Stanisławem Ciechanowskim, dyrektorem Urzędu ds. Kombatantów. Obecna była konsul generalna Anna Olszewska, reprezentacji Kongresu Polaków w RC, Zarządu Głównego PZKO, Koła Polskich Kombatantów, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, COEX i innych organizacji i instytucji.

    Kolejne zebranie prezydium zarządu PSN odbyło się 6.2.2014 r. Stanisław Gawlik poinformował na nim o agresywnych atakach na http://vrchovsky.blog.cz/0709/tesinsko-vzpominky-varuji. Karol Madzia nawiązał na te informacje i poinformował o spotkaniu z członkami Gminy Legionów Czeskich. Naszym zadaniem jest zamknąć politycznie tą sprawę, gdzie warunkiem jest, aby Czesi usprawiedliwili się za 1919 rok, podobnie jak to zrobili Polacy za 1938 rok. To trzeba przeprowadzić razem z historykami, aby to było na poziomie naukowym. Karol Madzia poinformował o liście ambasador Grażyny Bernatowicz, następującej treści: „Chcę serdecznie podziękować za wniosek o przyjęcie patronatu honorowego konferencji „Oddać honor Jánosowi Esteházemu“. Moim zdaniem przyjęcie patronatu J. E. ambasadorem Węgier w zupełności jest wystarczający dla podkreślenia tego wydarzenia… Życzę Państwu pomyślnych obrad i dużo interesujących przemówień.“ Uchwalono, że przekażemy pani ambasador stanowisko, w którym wyrazimy żal w związku z odmową przyjęcia patronatu honorowego.

    PSN zobowiązuje członków brać udział imprezach wspomnieniowych w poszczególnych gminach: Oldrzychowice (5.6.2014 r.), Bystrzyca (13.6.2014 r.), Łomna Dolna (13.6.2014 r.), Sucha Górna (18.7.2014 r.), Żywocice (6.8.2014 r.), Łąki (8.9.2014 r.), Ropica-Wielopole (8.9.2014 r.), Pietwałd (19.9.2014 r.), Nawsie (8.11.2014 r.), Wędrynia (8.11.2014 r.).  Pierwsze zebranie PSN w bieżącym roku odbędzie się 6.3.2014 r. w Czeskim Cieszynie. Omówimy na nim wyniki dziesiejszych obrad Rady Wykonawczej i Rady Republikowej COEX.

 

Zpráva Polské národní sekce COEX se týká období od minulé schůze Republikové rady COEX, která se konala 28.9.2013 v Praze do dnešní schůze, jejíž termín byl mimořádně urychlen na žádost Maďarské národní sekce COEX.

    Polská národní sekce (dále PNS) COEX plní usnesení XIII. Kongresu ze dne 27.4.2013 a přijaté programové priority. Pravidelně se konají schůze výboru PNS a předsednictva výboru PNS. Scházíme se v zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně. Jednacími dny je první čtvrtek měsíce, jelikož ve stejný den se členové sekce účastní také přednášek Mezigenerační regionální univerzity PZKO. Předsednictvo výboru PNS je 7členné a působí ve složení Karel Madzia, Josef Przywara, Vladislav Niedoba, Vladislav Drong, Stanislav Gawlik, Tadeusz Toman a Josef Pietrus.

    Na schůzi předsednictva výboru PNS dne 3.10.2013 Madzia informoval o dopise z Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě o možnostech finanční podpory pro polské firmy a polské společenské organizace. Je možnost napsat projekt prostředictvním Koexistencia o.p.s., avšak s termínem podání do 7.10.2013, což jsme zhodnotili jako termín nereálný. Pokud se týká možnosti sponsoringu politických stran a hnutí dar může být nejvýše 10 000 Kč od osoby a politickou stranu nebo hnutí může podpořit pouze český právní subjekt, nikoliv zahraniční. Bylo přijato usnesení s výzvou voličům k účastí v parlamentních volbách následujícího znění: „COEX podporoval kandidáty SPOZ v krajských volbách, podporoval Miloše Zemana v prezidentských volbách. Není vinou COEX, že nedošlo k dohodě v parlamentních volbách – SPOZ nedodržel ústní dohodu o sejití se a společně prodiskutovat návrhy z námi navrženými kandidáty, ale k takové schůzce nikdy nedošlo. COEX je přesvědčen, že SPOZ nedocenilo polský volební potenciál. Z tohoto důvodu jsme doporučili svým voličům, aby preferenčně volili polské kandidáty na konkrétní kandidátní listině”. Hnutí byl doručen dopis ze státního zastupitelství v záležitostí trestního oznámení, jde o zamalovávání polských tabulí v Hnojníku – stížnost jako neoprávněnou zamítl a sdělil, že odvolání není přípustné.

   V sobotu 26.10.2013, přesně v den 70. výročí krvavých událostí jsme se účastnili v Mostech u Jablunkova vzpomínkové slavnosti na počest obětí nacistického teroru. Bylo zde zavražděno 10 členů polského odbojového hnutí – Armia Krajowa vězněných v Myslovicích a Židů přivezených zde z koncentračnícho tábora Auschwitz. Vzpomínkovou slavnost uspořádalo vedení obce spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu, Sekci regionálních dějin PZKO a obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. Účastnili se mezi jinými členové Skupiny polských válečných veteránů v České republice, sdružení „Katyňská rodina”, Místní skupiny PZKO, Skautské skupiny seniora „Zaolzie”. Žácí polské a české základní školy vystoupili s krátkým kulturním programem. Čestnou záštitu přijala Anna Olszewska generální konsulka Polské republiky v Ostravě, Milena Slaninová předsedkyně Židovské obce v Ostravě a senátor Petr Gawlas. Starosta obce Josef Szotkowski řekl, že veřejná poprava, kterou povinně museli sledovat občané Mostů u Jablunkova byla nacistickou odpovědí na incident mezi členy odbojového hnutí a gestapo, ke kterému došlo několik dnů dříve. Jeden z gestapáku tehdy od kulky zahynul. Konsulka Anna Olszewska připomněla, že ve stejný den dalších pět osob bylo oběšeno v nedaleké Istebné. Milena Slaninová předsedkyně Židovské obce zdůraznila, že není mnoho takových míst, kde na pamětní desce jsou uvedena konkrétní jména židovských obětí, protože většina obětí Holocaustu je bezejmenná. Po slavnosti se účastnici přemístili do Domu PZKO, kde se konaly přednášky na téma polského odbojového hnutí v Horním Slezsku a Těšínském Slezsku, Holocaustu a také účastí obětí mostecké popravy v organizačních strukturách Armii Krajowej Slezského kraje. Přednášejícími byli Jerzy Klistala, Milena Slaninová a Jacek Weber. Účastníci si také prohlédli výstavu věnovanou událostem před 70. lety. Panely připravilo Dokumentační středisko Kongresu Poláků.

    V pondělí 21.10.2013 se konalo v Českém Těšíně v sídle Hlavního výboru PZKO setkání u Kulatého stolu, za účasti delegace Kongresu Poláků, Matice školské, Sdružení polských učitelů, Polského sportovně-turistického sdružení „Beskid Śląski”, sdružení „Ars Musica”, Sdružení polských elektrotechniků, obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. a Polské scény Těšínského divadla. Pořadateli setkání byli PZKO a COEX O setkání informoval „Głos Ludu” z 24.10.2013. Měsíc před termínem Sjezdu delegátů PZKO stále čekalo na splnění usnesení předchozícho XXI. Sjezdu z 2009 roku, které znělo následovně „Sjezd navrhuje uspořádat zaolzanský kulatý stůl na téma dalšího života polské národní menšiny v České republice, zejména z důvodu bližicího sčítání lidu”. Jak poukázali pořadatelé setkání, i když sčítání lidu už se konalo, téma je stále aktuální. Bylo dohodnuto, že předseda PZKO zpracuje témata, která jsou považována za důležitá a uspořádá setkání pracovní skupiny, na kterou pozve osoby zabývající se danou problematikou. Následně budou vytvořeny tématické podskupiny.

    Ve dnech 25-26.10.2013 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vítězem voleb byla Česká strana sociálně demokratická s výsledkem 20,45 %. Do sněmovny postoupily další strany v pořadí: Politické hnutí ANO – 18,65 %, Komunistická strana Čech a Moravy – 14,91 %, TOP 09 + starostové a nezávislí – 11,99 %, Občanská demokratická strana – 7,72 %, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury – 6,88 % a Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová – 6,78 %. 5% volební práh nutný pro účast v poslanecké sněmovně nepřekročily m.j. Strana zelených – 3,19 %, Česká pirátská strana – 2,66 %, Svobodní – 2,46 % a Strana práv občanů-Zemanovci – 1,51 %.

    Dne 7.11.2013 jednalo předsednictvo výboru PNS. Informaci o setkání krajského Výboru pro národnostní menšiny sdělil Niedoba, o trestním oznámení na ničení tabulí Gawlik. Byl projednán dopis velvyslankyni Polské republiky Grażyně Bernatowicz s prosbou o přijetí čestné záštity nad mezinárodním seminářem „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“, která se bude konat na jaře 2014 r. v Praze. Gawlik informoval o setkání nt. šířící se nesnášenlivosti a xenofobii a ničení polských topografických tabulí, kterého se účastnili předseda Výboru pro národnostní menšiny Pavel Kawulok, členové Výboru Henryk Małysz, Mgr. Radek Kupczak a za COEX Niedoba a Gawlik. Byla sdělena informace, že záležitost trestního oznámení na ničení dvojjazyčných tabulí byla soudem uzavřena se závěrem, že škoda byla menší než 100 Kč.

    Poláci z celé České republiky přijeli ve čtvrtek 14.11.2013 na velvyslanectví Polské republiky v Praze na slavnost 95. výročí znovu nabyté nezávislosti. Ve svém projevu Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v Praze mluvila o svobodě v kontextu dvou událostí – znovu získání Polskem v 1918 roce po 123 letech poroby nezávislosti a konce 80. let XX století. „Příští neděli slaví český národ v pořadí následující výročí Sametové revoluce. Stojí za to si uvědomit, že všechno začalo v Polsku a že to polská „Solidarita” se přičínila k osvobozeneckému hnutí” – řekla. Po projevech pěvecký soubor „TA Grupa” uvedl písně z období listopadového – rok 1930 a lednového – rok 1963 povstání a také první brigády Jozefa Pilsudského z 1918 r. Karol Suszka ředitel Těšínského divadla recitoval „Koncert Jankiela” z „Pana Tadeusze”. COEX na slavnosti reprezentovali Madzia, Toman a Gawlik.

    Dne 5.12.2013 jednal výbor PNS. Schůzi řídil, v zastoupení předsedy PNS, Gawlik, který přečetl zprávu o činnosti sekce za období 9-12/2013. Informaci o plnění usnesení ze schůzí výboru PNS a předsednictva výboru PNS přednesl Toman. Výbor PNS zmocnil Dronga, aby doplnil stránky www.coexistentia.cz o záležitosti spojené s kulturou – „Gorol“, „Hutnik“, Ewa Farna, Noemi Bocek atd. a součaně uložil jednotlivým členům výboru PNS COEX zajistit souhlas souboru na prezentaci na internetových stránkách – úkol je průběžně plněn. Výbor PNS uložil Tomanovi připravit tabulku o formě účasti COEX v komunálních volbách v 2014 roce v jednotlivých obcích – úkol  je průběžně plněn. Výbor PNS uložil členům výboru – současně členům Výkonné rady COEX a Republikové rady COEX zúčastnit se schůze Výkonné rady COEX a Republikové rady COEX 28.9.2013 v Praze – úkol byl splněn. Byl zaslán dopis na velvyslanectví Polské republiky v Praze s prosbou o přijetí čestné záštity nad mezinárodním seminářem „Vzdát čest Jánosi Esterházymu“, který se bude konat na jaře 2014 v Praze. Byla projednána předběžná příprava na komunální volby 2014 r. Účetní zprávu COEX přednesl Vladislav Drong. Byl projednán plán práce PNS COEX na 2014 rok a příprava na schůzi Výkonné rady COEX.

    Dne 9.1.2014 jednalo předsednictvo výboru PNS. Schůzi řídil Madzia. Drong informoval o předání auditorské zprávy COEX za 2013 r. auditorce paní Kropové. Daňové přiznání COEX za 2013 r. předá v zákonném termínu Finančnímu úřadu Toman. Zprávu o účetnictví COEX zašle předsedovi Revizní komise COEX Drong. Byla dohodnuta účast na vzpomínkových akcích v sobotu 25.1.2014 v Orlové (naše účast byla později odvolána) a v neděli 26.1.2014 ve Stonavě. Byla dohodnuta konečná verze dopisu, včetně přílohy novému ministru vlády České republiky Jiřímu Dienstbierovi. Informaci o novém zákonu České republiky o dvojím občanství, který platí od 1.1.2014 předá do tisku Gawlik.

    V neděli 26.1.2014 se konaly ve Stonavě výroční slavnosti na počest obětí válečného konfliktu z ledna 1919 roku. V těchto dnech si připomínáme 95 let od česko-polského hraničního konfliktu na Těšínském Slezsku. Ve Stonavě bylo zavražděno českými vojsky 20 polských vojáků 12. Vadovického pluku pěchoty. Slavnosti se zúčastnily delegace z Varšavy v čele s ministrem vlády Janem Stanisławem Ciechanowským, ředitelem Úřadu pro válečné veterány. Přítomná byla také generální konsulka PR v Ostravě Anna Olszewska, zástupci Kongresu Polaků v ČR, Hlavního výboru PZKO, Skupiny polských válečných veteránů, Sdružení Katyňská rodina, COEX a jiných organizací a institucí.

   Další schůze předsednictva výboru PNS se konala 6.2.2014. Gawlik informoval o agresivních útocích na http://vrchovsky.blog.cz/0709/tesinsko-vzpominky-varuji. Madzia navázal na tyto informace a informoval o setkání s členy Obce legionářské. Naším úkolem je uzavřít politicky tuto záležitost, kde podmínkou je, aby se Češi omluvili za 1919 rok, obdobně jako to udělali Poláci za 1938 rok. To je nutno provést spolu s historiky, aby to bylo na vědecké úrovni. Obec Legionářská se může omluvit například na vzpomínkových akcích, které pořádá. Madzia informoval o dopise velvyslankyně Polské republiky Grażyny Bernatowicz následujícího znění „Chci srdečně poděkovat na návrh přijetí záštity nad seminářem – Vzdát čest Jásnosi Esterházymu. Podle mého názoru přijetí záštity J.E.velvyslancem Maďarska úplně postačí ke zdůraznění této události.... Přeji Vám úspěšné jednání a mnoho zajímavých projevů“. Gawlik zpracuje a Madzia podepíše dopis, ve kterém sdělíme, že je nám velice líto.... Madzia byl zmocněn zajistit předání, prostřednictvím Dronga, zprávy předsedy Revizní komise COEX Ludevíta Bally. Toman navrhuje přijmout usnesení-stížnost na převedení polských zpráv ČT1 v pátku 18:00 h. na neděli 6:00 h. ráno.

    PNS ukládá členům účastnit se akcí v jednotlivých obcích: Oldřichovice (5.6.2014), Bystřice (13.6.2014), Dolní Lomná (13.6.2014), Horní Suchá (18.7.2014), Životice (6.8.2014), Louky (8.9.2014), Ropice-Vělopolí (8.9.2014), Petřvald (19.9.2014), Návsí (8.11.2014), Vendryně (8.11.2014). První schůze výboru PNS se v letošním roce bude konat 6.3.2014 v Českém Těšíně. Projednáme na ní výsledky dnešního jednání Výkonné rady a Republikové rady COEX.

 

Zpráva o činnosti Maďarské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) – kráceno / Sprawozdanie z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) – skrót

 

Przed niespełna trzema tygodniami, 12.2.2014 r., odbył się Konwent Węgierskiej Sekcji Narodowej (dalej WSN), na którym szczegółowo oceniono jej ogólną działalność. WSN w ocenianym okresie, tj. od ostatniego konwentu, a później od posiedzenia Rady Republikowej 28.9.2014 r. w Pradze, wytwarzała niemałe wysiłki przy realizacji zadań wytyczonych przez XIII Kongres ruchu, określonych w dokumentach, które były na nim przyjęte – w Uchwale, Programie i Priorytetach Programowych, jak również w Planie Pracy Sekcji.

    W naszej pracy nadal śledziliśmy główne cele ruchu, do których należy ochrona praw człowieka i praw mniejszościowych, z szczególnym uwzględnieniem interesów mniejszości narodowych. W ich forsowaniu staraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwości i sposobności, w tym wielostronne spotkania, na przykład recepcja z okazji święta państwowego Węgier 22.10.2013 r. z udziałem posłów i senatorów Parlamentu, członków rządu RC i korpusu dyplomatycznego, dalej 12. spotkania mniejszości narodowych, konferencję „Mniejszości narodowe – historia, teraźniejszość i przyszłość“, którą zorganizował Magistrat Miasta Stołecznego Pragi, Fakultet Filozoficzny Uniwersytetu Karola i Dom Mniejszości Narodowych w Pradze w dniu 10.12.2013 r., konferencję „Mniejszości w Europie – Europa mniejszości“, która odbyła się 24.2.2014 r. organizowana przez Urząd Rządu – Sekcja ds. Praw Człowieka i Fakultet Prawniczy Uniwersytetu Karola z udziałem pana ministra Jiřego Dienstbiera itd.

    Wielki wysiłek włożyliśmy do pogłębienia i wzmocnienia naszych stosunków z Macierzą – Węgrami i to wprost i za pośrednictwem Ambasady Węgier w Pradze. Po zmianie węgierskich dyplomatów zaprosiliśmy na gremium sekcji 9.10.2013 r. nowego III. Sekretarza Ambasady pana Miklósa Márvány´a, z którym rozważyliśmy różne aspekty naszej wzajemnej współpracy. Ponownie inicjowaliśmy spotkanie przedstawicieli wszystkich organizacji węgierskich, aby omówić koordynację planów pracy i uzgodnić formy współpracy. Na razie zwołać spotkania się nie udało, ale od stowarzyszenia Artura Görgey´go i Stowarzyszenia Lekarzy Węgierskich w RC, a teraz i od naszego konwentu i Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich mamy zapewnienie, że w bieżącym roku, najpóźniej w październiku spotkanie odbędzie się. W ramach wzmocnienia naszej tożsamości narodowej zorganizowaliśmy w ramach działalności klubowej spotkania językowe i przyrodnicze, omówiliśmy aktualne sprawy polityki narodowościowej, na imprezach własnych czy przez udział na obcych akcjach przypominaliśmy wyznaczne wydarzenia i osobistości z naszych dziejów narodowych.

     W pełni rozkręciliśmy działalność Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházy, na jego drugim posiedzeniu 12.2.2014 r. opracowaliśmy plan pracy i harmonogram akcji i omówiliśmy przygotowanie konferencji międzynarodowej na temat „Oddać honor Jánosowi Esterházy“. Patronat zgodził się przyjąć ambasador Węgier Tibor Petö. W dniu 8.3.2014 r. położymy kwiaty na Cmentarzu Motolskim u grobu Jánosa Esterházy´ego, po czym odbędzie się pogadanka w bliskim hotelu „U Starego Browaru“. Weźmiemy udział również w imprezach wspomnieniowych w Ołomuńcu i w Mirowie 21.6.2014 r., których organizatorem jest Związek Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich.

    Intensywnie zajmowaliśmy się problematyką podwójnego obywatelstwa. Regularnie informowaliśmy naszych węgierskich współobywateli o omawianiu i uchwaleniu nowej ustawy o obywatelstwie Republiki Czeskiej przez Izbę Poselską i Senat Parlamentu RC, o jego podpisaniu prezydentem republiki RC, i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i o jego wejściu w życie z dniem 1.1.2014 r. Równolegle przypominaliśmy im o możliwości uzyskania węgierskiego obywatelstwa państwowego w ramach uproszczonego postępowania administracyjnego, i to ze wskazaniem na okoliczność, że wejściem w życie nowej regulacji prawnej w Republice Czeskiej przyjęcie obywatelstwa węgierskiego nie grozi utratą dotychczasowego czeskiego obywatelstwa państwowego. Była powołana stała Państwowo obywatelska Grupa Robocza na czele z panem Istvanem Fucsikiem, której zadaniem jest propagować możliwość uzyskiwania obywatelstwa węgierskiego i w razie potrzeby udzielać zainteresowanym potrzebną pomoc. Dalszym aktualnym zadaniem jest zaapelować do naszych rodaków, aby wzięli udział w dniu 6.4.2014 r. w wyborach posłów do Parlamentu Węgierskiego. Wybierać mogą na ambasadzie w Pradze albo korespondencyjnie – przez przesłanie karty do głosowania za pośrednictwem Czeskiej Poczty do Narodowej Komisji Wyborczej.

    Dalszym bardzo ważnym zadaniem jest przygotować się do krajowych wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 23. i 24.5.2014 r. i do jesiennych wyborów komunalnych i senackich w Republice Czeskiej.

    W ocenianym okresie oprócz sukcesów mieliśmy i niektóre niepowodzenia. Nie udało się przykładowo w odpowiedni sposób zwiększyć liczbę członków i odmłodzić nasze szeregi. Tymczasowe rozwiązanie, aby Węgierską Sekcją Narodową i całym ruchem kierował pan przewodniczący Sándor Pálffy ukazało się jako niepraktyczne. Dlatego Węgierska Sekcja Narodowa na Konwencie 12.2.2014 r. wybrała przewodniczącym ponownie Laszló Attilę Kocsisa. Przyjęto reorganizację regulaminu sekcji. Rozwiązaniem szerokiego 27-osobowego kierownictwa sekcji zmieniono trzystopniową strukturę sekcji na dwustopniową. W ramach Węgierskiej Sekcji Narodowej będzie pracować 9-osobowe prezydium 19osobowy zarząd – gremium (KLA).

 

Před necelými třemi týdny, 12.2.2014, jsme měli konvent Maďarské národní sekce (dále MNS), na kterém jsme zevrubně vyhodnotili naši celkovou činnost. MNS v hodnoceném období, tedy počínaje posledním konventem, a pak od zasedání Republikové rady v Praze 28.9.2014, vyvíjela nemalé úsilí při realizaci úkolů vytyčených XIII. Kongresem Hnutí, v dokumentech, jež byly na něm přijaty – v Usnesení, v Programu a Programových prioritách, jakož i Plánem práce Sekce.

    V naší práci jsme nadále sledovali hlavní cíle Hnutí, k nimž patří ochrana lidských a menšinových práv, se zvláštním zřetelem na zájmy národních menšin. K jejich prosazování jsme se snažili využít všechny možnosti a příležitosti, včetně mnohostranných setkání, jakými byly například recepce ke státnímu svátku Maďarska dne 22.10.2013 za účastí poslanců a senátorů Parlamentu ČR, členů vlády ČR a diplomatického sboru, dále 12. setkání národnostních menšin, konference s názvem „Národní menšiny – historie, současnost, budoucnost“, kterou uspořádaly Magistrát hlavního města Prahy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Dům národnostních menšin v Praze dne 10.12.2013,  seminář „Menšiny v Evropě – Evropa menšin“, který se konal tento týden – dne 24.2.2014 v organizování Úřadu vlády – Sekce pro lidská práva a Právnické fakulty Univerzity Karlovy za účasti pana ministra Jiřího Dienstbiera, atd.

    Mimořádnou pozornost jsme věnovali posilování pocitu národní identity Maďarů žijících v České republice a jejich semknutosti, jež jsou základními předpoklady naší existence. Obdobně jsme vynaložili velké úsilí k prohloubení a upevnění našich vztahů a kontaktů s naší mateřskou zemí – s Maďarskem, a to přímo i prostřednictvím Velvyslanectví Maďarska v Praze. Po střídání maďarských diplomatů jsme pozvali na zasedání Grémia Sekce dne 9.10.2013 nového III. tajemníka Velvyslanectví pana Miklóse Márványe, s nímž jsme probrali různé aspekty naší vzájemné spolupráce. Opakovaně jsme dali podnět na setkání zástupců všech maďarských organizací, na němž bychom koordinovali naše plány práce a dohodli se na formách součinnosti. Zatím se to ještě neuskutečnilo, ale od Společnosti Artura Görge´yho i Sdružení maďarských lékařů v ČR a teď, na našem konventu i od Svazu Maďarů žijících v českých zemích jsme dostali ujištění, že ještě letos, nejpozději v říjnu, k tomu přistoupí. V zájmu posílení naší národní identity  jsme v rámci klubové činnosti zorganizovali jazykovědné a vlastivědné besedy, projednávali různé aktuální otázky národnostní politiky, na vlastních akcích či aktivní účasti na cizích podnicích jsme si připomínali významné události a osobnosti z naší národní minulosti.

    Plně jsme rozjeli činnost Pamětního výboru Jánose Esterházyho, na jehož druhém zasedání 12.2.2014 jsme vypracovali plán práce a harmonogram akcí a projednali přípravné práce  mezinárodního semináře na téma „Navrátit čest Jánosi Esterházymu“. Opětovně jsme jednali s velvyslancem Maďarska panem Tiborem Petőm, který potvrdil, že převezme nad ním záštitu. Nejbližší akcí, kterou uspořádá MNS spolu s Pamětním výborem, bude se konat 8.3.2014, kdy  v Praze na Motolském hřbitově položíme věnce u hrobu Jánose Esterházyho, a v uctění památky pokračujeme besedou v blízkém hotelu „U starého pivovaru“. Zúčastníme se také vzpomínkových akcí v Olomouci a v Mírově, které se budou konat 21.6.2014 organizované Svazem Maďarů žijících v českých zemích.

    Intenzivně jsme se zabývali problematikou dvojího občanství. Průběžně jsme informovali naše maďarské spoluobčany o projednávání a schválení nového zákona o občanství České republiky Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu, o jeho podepsání prezidentem republiky, uveřejnění ve Sbírce zákonů a o jeho vstupu v platnost dnem 1.1.2014. Paralelně s tím jsme jim připomínali možnost získání maďarského státního občanství v rámci zjednodušeného správního řízení, a to s poukazem na skutečnost, že vstupem v platnost nové právní úpravy v Česku nikomu nehrozí přijetím maďarského občanství ztráta dosavadního českého státního občanství. Byla vytvořena stálá Státoobčanská pracovní skupina v čele s panem Istvánem Fucsikem, která má za úkol propagovat možnost získání maďarského občanství a v případě potřeby poskytovat zájemcům, uchazečům potřebnou pomoc. V této souvislosti máme ještě jeden aktuální úkol: vyzvat naše krajany, aby se zúčastnili 6. dubna volby poslanců do Parlamentu Maďarska. Volit mohou buď na Velvyslanectví v Praze nebo korespondenčně – zasláním hlasovacího lístku Národní volební komisi prostřednictvím České pošty.

    Máme před sebou další velmi důležitý úkol: připravit se na domácí volby do Evropského parlamentu, které se budou konat letos ve dnech 23. a 24.5.2014, a na podzimní komunální a senátní volby v České republice.

    V hodnoceném období jsme měli vedle úspěchů i některé neúspěchy. Nepodařilo se například odpovídajícím způsobem zvýšit počet členstva a omladit naše řady. Ukázalo se, že dočasné řešení, tedy, že Maďarskou národní sekci povede zároveň s celým Hnutím jeho předseda pan Sándor Pálffy, není praktické. Proto Maďarská národní sekce na konventu 12.2.2014 zvolila za předsedu sekce opět László Attilu Kocsise. Za účelem sladění struktury vedení a Jednacích řádů MNS a PNS konvent přijal usnesení na reorganizaci struktury vedení MNS v tom smyslu, že ruší třístupňové řízení, ruší takzvané širší, 27-členné vedení, a vytvoří 9-členné Předsednictvo a 19-členný Výbor – Grémium MNS. (KLA)

 

 

 

List w sprawie transportu kolejowego między Republiką Czeską a Rzeczypospolitą Polską do ministra transportu Antonína Prachařa  / Dopis ve věco železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskou republikou ministru dopravy Antonínu Prachařovi

 

Antonín Prachař, ministr dopravy ČR

Ministerstvo dopravy ČR, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15  Praha 1 

    Vážený pane ministře,

naše politické hnutí COEXISTENTIA, SOUŽITÍ, WSPÓLNOTA, EGYÜTTÉLÉS soustavně, naposledy dopisy z 2012 roku, upozorňuje na omezování železniční dopravy, zejména regionální mezi Českou republikou, zejména Moravskoslezským krajem, a Polskou republikou. Od té doby se situace ještě zhoršila. Zcela bez náhrady byly zrušeny osobní vlaky ve směru Katowice, Kraków, Opole, a doprava na mezistátních úsecích Český Těšín – Cieszyn, Petrovice u Karviné – Zebrzydowice a Bohumín – Chałupki byla zcela zastavena. Současný jízdní řád zrušil dokonce jediný přímý spoj EC Praha na trati Praha – Warszawa. Dnes při cestách do Polska lze použít již pouze dvou vlaků EC a jednoho nočního rychlíku projíždějících Českou republikou z Vídně do Varšavy.

    Uvědomujeme si, že pro zajištění dopravních služeb v mezinárodní přepravě je nutno zajistit objednávku samosprávy, především krajské, dle příslušného zákona, případně postupovat na komerčním základě. Krajský úřad Moravskoslezského kraje a příslušné městské a obecní úřady, jak nám bylo sděleno, nejsou schopny finančně dotovat tuto dopravu a očekávají větší vliv státu. Z druhé strany si uvědomují, že pro rozvoj mezinárodních hospodářských a kulturních vztahů je tato doprava nutná. Domníváme se, že hlavním iniciátorem obnovení této regionální dopravy má být právě Ministerstvo dopravy ČR, ne-li přímo vláda České republiky.

    Vzhledem k tomu, že tato problematika je pro naše politické hnutí jedna z prioritních, žádáme Vás o vyřešení této otázky v zájmu občanů jak České republiky, tak Polské republiky.

Za politické hnutí COEXISTENTIA

                                                                                       Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc.

                                                                               předseda politického hnutí  COEXISTENTIA

V Českém Těšíně, 12.2.2014

Naše značka: 12022014/COEX, http://www.coexistentia.cz

Vyřizuje: Zoltán Domonkos, telefon: +420 608429545, e-mail: zoli.domonkos@seznam.cz

Na vědomí Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a jeho Výboru pro národnostní menšiny

 

Antonín Prachař, minister transportu RC

Ministerstwo transportu RC, Trakt Ludwika Svobody RC 1222/12

110 15  Praga 1 

    Szanowny Panie Ministrze,

nasz ruch polityczny COEXISTENTIA, SOUŽITÍ, WSPÓLNOTA, EGYÜTTÉLÉS systematycznie, ostatnio listami z 2012 roku, zwraca uwagę na ograniczanie transportu kolejowego, zwłaszcza regionalnego między Republiką Czeską, zwłaszcza Województwem Morawsko-Śląskim, a Rzeczypospolitą Polską. Od tego czasu sytuacja jeszcze się pogorszyła. Zupełnie bez zastępstwa były zawieszone pociągi osobowe w kierunku Katowice, Kraków, Opole, a transport na międzynarodowych odcinkach Czeski Cieszyn – Cieszyn, Piotrowice koło Karwiny – Zebrzydowice i Bogumin – Chałupki był całkiem wstrzymany. Aktualny rozkład jazdy zawiesił nawet jedyne bezpośrednie połączenie EC Praha na trasie Praga – Warszawa. Dziś przy podróżach do Polski można skorzystać tylko z dwu pociągów EC i jednego nocnego pociągu pospiesznego, który przejeżdża przez Republikę Czeską z Wiednia do Warszawy.

    Uświadamiany sobie, że dla zapewnienia usług transportowych w komunikacji międzynarodowej trzeba zapewnić zamówienie samorządu, przede wszystkim wojewódzkiego, zgodnie z stosowną ustawą, ewentualnie postępować na zasadach komercyjnych. Urząd Wojewódzki Województwa Morawsko-Śląskiego i stosowne urzędy miejskie i gminne, jak nam przekazano, nie są zdolne dotować finansowo tej komunikacji i oczekują większy wpływ państwa. Z drugiej strony uświadamiają sobie, że do rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych i kulturalnych ta komunikacja jest potrzebna. Uważamy, że głównym inicjatorem wznowienia tej komunikacji regionalnej powinno być właśnie Ministerstwo Transportu RC, jeżeli nie wprost rząd Republiki Czeskiej.

    Ze względu na to, że dla naszego ruchu politycznego problematyka ta jest priorytetowa,
żądamy Pana o rozwiązanie tego problemu w interesie obywateli jak Republiki Czeskiej, tak Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                              doc. inż. Sándor Pálffy, CSc.

                                                               przewodniczący ruchu politycznego  COEXISTENTIA

 

Odpowiedź wiceministra transportu Ing. Karla Dobeša  / Odpověď náměstka ministra dopravy Ing. Karla Dobeša

 

Vážený pane předsedo, dne 17. února obdržel pan ministr Váš dopis týkající se železniční dopravy mezi Českou republikou a Polskou republikou. Vzhledem k věcné příslušnosti mé sekce jsem byl panem ministrem pověřen na Váš dopis odpovědět. V souvislosti s Vaším dopisem si dovoluji sdělit následující skutečnosti.

    V obecné rovině lze uvést, že Ministertsvo dopravy zajišťuje na základě § 4 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, dopravní obslužnost státu vlaky dálkové dopravy, tj. zpravidla kategorie rychlík a expres dopravce České dráhy, a.s. V souladu s § 3 odst. 2 a 3 téhož zákona zajišťují dopravní obslužnost regionální autobusovou a železniční dopravou na svém území jednotlivé kraje. Kraje objednávají linky regionální dopravy v samostatné působnosti a Ministerstvo dopravy namá možnost tuto objednávku ovlivňovat.

    V rámci objednávky dálkové dopravy usiluje Ministerstvo dopravy nikoli pouze o dosažení vysoké časové a prostorové dostupnosti vnitrostátní dopravy, ale také o dosažení co nejlepšího železničního spojení se sousedními zeměmi, tj. Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. V této souvislosti lze uvést, že v objednávce Ministerstva dopravy je na území České republiky provozována linka Berlín – Praha – Brno – Wien/Bratislava, která ve dvouhodinovém intervalu zajišťuje spojení Prahy, Brna a dalších měst v České republice s hlavními městy Německa, Rakouska a Slovenska. Ve spolupráci se slovenskou stranou je zajišťováno dálkové spojení ve dvouhodinovém intervalu v relacích Praha – Ostrava – Žilina a Praha – Vsetín – Žilina. Ve spolupráci s Bavorskem zajišťuje Ministerstvo dopravy ve čtyřhodinovém intervalu spojení dálkovou dopravou v relaci Praha – Plzeň – München. Spojení České republiky a Polska dosahuje bohužel podstatně menší intzenzity.

    V době platnosti jízdního řádu 2013/2014 jsou mezi Českou a Polskou republikou provozovány dálkové železniční spoje v relaci (Wien/Budapest ) – Břeclav – Ostrava – Warszawa v rájmci linky Ex4 vlaky EC 102/103 Polonia, EC104/105 Sobieski, EC 130/131 Varsovia. Součástí této linky jsou dále rovněž vlaky IC 100/101 Moravia a IC 530/551 Helfštýn, které jsou vypravovány/ukončeny v žst. Bohumín. Ministerstvo dopravy je nicméně připraveno v případě zájmu polské strany o jejich vedení na území Polské republiky prodloužit trasu těchto vlaků do pohraničního bodu Zebrzydowice (Gr.).

    Spojení Varšavy s Prahou je v současnosti zajištěno díky přestupním vazbám mezi vlaky SC Pendolino a vlaky linky Ex4 v žst. Ostrava hl. n. Ministerstvo dopravy má zájem na obnovení přímého spoje v relaci Praha-Warszawa (v době platnosti jízdního řádu 2012/2013 vlak EC 110/111 Praha), avšak v relaci Praha – Ostrava jsou vlaky dálkové dopravy vedeny pouze na soukromé riziko dopravce, proto by objednávka vlaku Praha – Ostrava – Warszawa byla pro Ministerstvo dopravy velmi problematická. Rozhodujícím předpokladem pro obnovení přímého železničního spojení Prahy s Varšavou je dohoda mezi dopravci České dráhy a PKP IC.

    Zmínit lze rovněž spojení Praha – Wrocław zajišťované v minulosti vlaky linky dálkové dopravy Praha – Hradec Králové, které byly vedeny přes hraniční přechod Lichkov – Międzylesie. S ohledem na zanedbatelnou obsluhu toho přechodu dálkovou dopravou (dva a následně jeden pár vlaků denně) bylo toto spojení zcela neatraktivní. S ohledem na tuto skutečnost není spojení v současné době zajišťováno. Česká strana je připravena jednat o případném obnovení dálkové dopravy na tomto přechodu v případě časově dlouhodobě udržitelného projektu, vymezujícího dopravní obsluhu v atraktivní četnosti, a to v alesopoň čtyřhodinovém intervalu po celou dobu občanského dne. S ohledem na skutečnost, že takové spojení nemůže být v současné době zajištěno, zůstává přechod bez obsluhy dálkovou dopravou. Spojení je však také zajištěno spěšnými vlaky v objednávce Pardubického kraje.

   Vážený pane předsedo, děkuji za Váš zájem o mezinárodní železniční dopravu mezi Českou republikou a Polskem. Prostřednictvím jednání s polskou stranou bude Ministerstvo dopravy usilovat o její další rozvoj.

    S pozdravem Ing. Karel Dobeš, náměstek ministra

    Praha, 4. března 2014

 

Szanowny Panie Przewodniczący, dnia 17 lutego otrzymał pan mister Pana list dotyczący transportu kolejowego między Republiką Czeską a Rzeczypospolitą Polską. Ze względu przedmiotową kompetencję mojej sekcji, byłem przez pana ministra upoważniony na Pana list odpowiedzieć. W związku z Pana listem pozwolę sobie przekazać następujące fakty.

    W ogólnej płaszczyźnie można stwierdzić, że Ministerstwo Transportu na podstawie §4, ust. 1 ustawy nr 194/2010 Dz.U., o zamówieniach publicznych v transporcie podróżnych i o zmianie dalszych ustaw, zapewnia obsługę transportową przez państwo pociągami dalekobieżnymi, tzn. przede wszystkim przez kategorię pociągów pospieszny i ekspres przewoźnika Czeskie Koleje, s.a. Według §3 ust. 2 i 3 tej samej ustawy zapewniają obsługę transportową za pomocą transportu autobusowego i kolejowego na swoim obszarze poszczególne województwa. Województwa zamawiają linie transportu regionalnego w samodzielnym zakresie kompetencji, a Ministerstwo Transportu nie ma możliwości na zamówienie to jakkolwiek wpływać.

    W ramach zamówień transportu dalekobieżnego Ministerstwo Transportu nie dąży bynajmniej do osiągnięcia wysokiego czasowego i terytorialnego zasięgu komunikacji wewnątrzpaństwowej, ale też do osiągnięcia jak najlepszego połączenia kolejowego z sąsiednimi krajami, tzn. Niemcami, Austrią, Słowacją i Polską. W związku z tym można stwierdzić, że na zamówienie Ministerstwa Transportu RC na obszarze Republiki Czeskiej jest wykonywana linia Berlin – Praga – Brno – Wiedeń/Bratysława, która w dwugodzinnym interwale zapewnia połączenie Pragi, Brna i innych miast Republiki Czeskiej w głównymi miastami Niemiec, Austrii i Słowacji. Przy współpracy ze stroną słowacką jest zapewnione połączenie dalekobieżne w dwugodzinnym interwale w relacji Praga – Ostrawa – Żylina i Praga – Wsetin – Żylina. Przy współpracy z Bawarią zapewnia Ministerstwo Transportu w czterogodzinnym interwale połączenie komunikacją dalekobieżną w relacji Praga – Pilzno – Monachium. Połączenie Republiki Czeskiej a Polski osiąga niestety znaczne mniejszego natężenia.

     W czasie obowiązywania rozkładu jazdy 2013/2014 są Republiką Czeską i Rzeczypospolitą Polską są wykonywane dalekobieżne połączenia kolejowe w relacji (Wiedeń/Budapeszt) – Brzeclaw – Ostrawa – Warszawa w ramach linii Ex4 pociągami EC 102/103 Polonia, EC 104/105 Sobieski, EC 130/131 Varsovia. Częścią składową tej linii są również pociągi IC 100/101 Moravia i IC 530/531 Helfštýn, które są wyprawiane/zakończone w stacji kolejowej Bogumin. Tym niemniej Ministerstwo Transportu jest przygotowane w razie zainteresowania strony polskiej ich prowadzenie na terytorium Polski do punktu granicznego Zebrzydowice (Gr.).

     Połączenie Warszawy z Pragą jest aktualnie zapewniane za pomocą przesiadki między pociągami SC Pendolino i pociągami linii Ex4 w stacji kolejowej Ostrawa dw. gł. Ministerstwo Transportu jest zainteresowane wznowieniem bezpośredniego połączenia w relacji Praga-Warszawa (w czasie obowiązywania rozkładu jazdy 2012/2013 pociąg EC 110/11 Praha), niestety w relacji Praga – Ostrawa są pociągi transportu dalekobieżnego prowadzone tylko na prywatne ryzyko przewoźnika, dlatego zamówienie pociągu Praga-Ostrawa-Warszawa byłoby dla Ministerstwa Transportu bardzo problematyczne. Decydującym warunkiem do wznowienia bezpośredniego połączenia Pragi z Warszawą jest umowa między przewoźnikami Koleje Czeskie i PKP IC.

    Można wspomnieć również połączenie Praga – Wrocław w przeszłości zapewniane przez pociągi linii transportu dalekobieżnego Praga – Hradec Kralowe, które były prowadzone przez przejście graniczne Lichkow – Międzylesie. Ze względu na znikomą obsługę tego przejścia przez komunikację dalekobieżną (dwa a później jedna para pociągów dziennie) połączenie to było zupełnie nieatrakcyjne. Ze względu na ten fakt nie jest aktualnie zapewniane. Strona czeska jest przygotowana rozmawiać na temat ewentualnego wznowienia komunikacji dalekobieżnej na tym przejściu w wypadku czasowo długoterminowego możliwego projektu, wyznaczonego przez obsługę transportową w atrakcyjnej częstotliwości, i to w co najmniej interwale czterogodzinnym przez cały czas obywatelskiego dnia. Ze względu na fakt, że połączenie takie nie może być aktualnie zapewnione, zostaje przejście bez obsługi komunikacją dalekobieżną. Połączenie jednak jest zapewnianie nadal przez pociągi przyspieszone na zamówienie Województwa Pardubickiego.

    Szanowny Panie Przewodniczący, dziękuję za Pana zainteresowanie o kolejową komunikację międzynarodową między Republiką Czeską i Polską. Za pośrednictwem rozmów ze stroną polską Ministerstwo Transportu będzie dążyć do jego dalszego rozwoju.

    Z pozdrowieniem inż Karel Dobeš, wiceminister

    W Pradze, 4 marca 2014 r.

 

List do senatora Mgr. Jiří Dienstbiera ministra do spraw praw człowieka i równych szans, członka rady legislacyjnej rządu  / Dopis senátoru Mgr. Jiřímu Diensbierovi, ministru pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti

 

senátor Mgr. Jiří Dienstbier

ministr pro legislativní radu vlády, lidská práva a rovné příležitosti

Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01  Praha 1 

     Vážený pane ministře,

naše politické hnutí COEXISTENTIA, SOUŽITÍ, WSPÓLNOTA, EGYÜTTÉLÉS, SPIVŻITJA ve svém programu prosazuje, vycházejíce z Listiny základních práv a svobod a ratifikovaných Českou republikou mezinárodních smluv Rady Evropy – Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, řešení otázek souvisejících s ochranou práv národnostních menšin žijících na jejím území. Domníváme se, že právní zajištění jejich ochrany je ve většině oblastí dosud neuspokojivé, a to zejména v oblasti práva na používání mateřského jazyka na úřadech, označování obcí a jiných topografických názvů, veřejných budov a prostranství, šíření informací ve svém jazyce, národnostního školství a práva účasti na řešení věcí týkajících se národnostních menšin.

     Právní řád České republiky tyto otázky často přenáší na vedení samospráv, které mnohdy, a to i z důvodu scházejících finančních prostředků, je řeší proti zájmům národnostních menšin. To se týká hlavně autochtonní polské národnostní menšiny, která žije na území Těšínského Slezska v Moravskoslezském kraji.

     Dalším neřešeným problémem jsou opakující se excesy týkající se ničení dvojjazyčných tabulí a šíření obsahů o xenofobním charakteru v internetových a veřejnoprávních mediích, vůči národnostním menšinám. Zde se domníváme, že Česká republika podcenila vzdělávání většinového obyvatelstva v této problematice.

     Zasíláme Vám přehled jednotlivých oblastí k řešení a hlásíme se k aktivní spolupráci.

Za politické hnutí COEXISTENTIA

                                                                                       Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc.

                                                                               předseda politického hnutí  COEXISTENTIA

V Českém Těšíně, 21.2.2014

Naše značka: 21022014/COEX, http://www.coexistentia.cz

Vyřizuje: Zoltán Domonkos, telefon: +420 608429545, e-mail: zoli.domonkos@seznam.cz

Na vědomí Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje a jeho Výboru pro národnostní menšiny

 

Strategie ochrany práv národnostních menšin v České republice

Problémy ovlivňující nedostatečné dodržování závazků Českou republikou

1.      V rámci mezikulturního a mezináboženského dialogu není zahrnuta otázka ochrany práv národnostních menšin v regionální dimenzi – tam, kde žije autochtonní menšinové obyvatelstvo polské národnosti.

2.      K šíření xenofobie a nesnášenlivostí přispívá nízká nebo vůbec žádná informovanost většinového obyvatelstva o problematice práv národnostních menšin.

3.      I když už existuje antidiskrimináční zákon, jeho dikce je velmi mlhavá a neobsahuje žádné podstatné sankce za delikty násilí proti národnosti, rase nebo náboženství. Proto tyto trestné činy jsou převážně přesouvány do oblasti přečinu vůči jednotlivci nebo skupině osob.

4.      Správní řád jako zákon nereflektuje ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin, což se odráží následně i na neprovádění implementace zásad Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

5.      Multikulturní výchova se nezaobírá problematikou, jež je charakteristická pro oblast regionu obývaného polskou národnostní menšinou. Schází vzdělávací programy pro většinové školy regionu Těšínského Slezska. Problematika historických aspektů polsko-českých vztahů není vůbec zmiňována.

6.      Kvalita učebnic hlavně dějepisu a zeměpisu, z hlediska obsahu témat týkajících se regionalizmu, seznamování s původem obyvatelstva a jeho nářečím je na nízké úrovni a zcela neobjektivní.

7.      Jazyk národnostních menšin, z hlediska jeho specifiky, vyplývající z pohledu polské národnostní menšiny, není možno uznat jako dostatečně chráněný. I když užívání menšinových jazyků v trestním řízení je všeobecně dodržovano, není respektováno užívání jazyků ve veřejném styku na úřadech. Užívaní polského jazyka nebo regionálního polského nářečí před správními organy je omezováno z důvodu jeho neznalosti úřednictvem nebo přímo odporem byrokracie k jeho uznávání.

8.      Zavádění dvojjazyčných nápisů a názvů obcí, které se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., kde je přesně stanoveno jakým způsobem a za jakých podmínek tyto dvojjazyčné názvy mají být zavedeny, ale samosprávy tento zákon vědomě obchází. Zákon neeliminuje případné obstrukce samosprávy eventuálními postihy. Navíc chybějící informovanost většinového obyvatelstva způsobuje odpor a nevraživost vůči zavádění dvojjazyčných nápisů a to dále způsobuje pokračující vandalizmus v ničení již stávajících.

9.      I když se polskému národnostnímu školství dostává podpory od ústředních orgánů, na úrovní lokální přetrvávají staré zlozvyky stěžující bezproblémový chod školských zařízení. I při mírném poklesu počtu žáků ve školách s polským vyučovacím jazykem bývá tato skutečnost prezentována jako důvod ke slučování škol. Objevují se tendence, týkající se požadavků vedení školské dokumentace výlučně v úředním jazyce, přestože úřední jazyk není právně formulován zákonem ČR.

10.  Účast příslušníků národnostních menšin na veřejných věcech – výbory pro národnostní menšiny – není relevantně zpracován. Jednak se jedna o náplň práce výborů, která vždy, v lokální dimenzi se bude zaobírat problematikou týkající se všech národnostních menšin žijících v obci.

11.  Není řešena otázka majetků předválečných polských organizací. Neuvádí se, že komunistický režim v roce 1953 potvrdil platnost převodu majetku polských předválečných organizací po roce 1946 Státní správy a veškerý tento majetek (až na několik výjimek) zabavil a tím zbavil možností polské menšiny tento majetek obhospodařovat.

12.  Veřejnoprávní média v celostátním měřítku neinformují v dostatečné míře o dění a životě národnostních menšin, ve veřejnoprávních elektronických médích například jsou kusé informace uskutečňovány v nočních hodinách. V regionálních novinách, jež jsou ve vlastnictví soukromém, se dokonce objevují články a glosy vyúsťující vůči příslušníkům polské národnostní menšiny v nevraživost a extremismus s doporučeními k vystěhování tam, odkud přišli!

13.  Všeobecně se prezentuje rozmanitost a pestrost kulturních aktivit národnostních menšin jako výsledek podpory státu. Opak však je pravdou, protože jen díky nesmírnému úsilí a obětavostí spolků polské národnostní menšiny mohou být udržovány tradice a spolkový život, ale o jejich rozvoji se v současné situaci rozdělování dotací a grantů nedá mluvit. V této oblasti nejsou z hlediska polské národnostní menšiny vytvářeny vhodné podmínky a to jednak z důvodů nezájmu většinového obyvatelstva (které  ve většině tvoří potomci bývalých občanů polské národnosti) jednak tím, že úřady a instituce v regionu neobjektivně prezentují historické aspekty života, kultury a jazyka.

14.  S ohledem na aktivitu společenských organizací polské národnostní menšiny na Těšínském Slezsku a podporu této aktivity, která směřuje k uchování kulturních a jazykových tradic, snižující se finanční prostředky, jak je zřejmé z přehledu o výší poskytnutých finančních prostředků, v nedostatečné míře mohou zajišťovat uchovávání těchto aktivit. Formulace, že jsou vytvářeny podmínky pro účinnou účast příslušníků národnostních menšin v kulturním, společenském a hospodářském životě… jsou obdobné jako pro kteroukoliv sociální skupinu, je irelevantní, protože v případě polské národnostní menšiny jde o zachování kulturních a jazykových hodnot, které jsou součástí kulturních hodnot evropských.

Z uvedeného seznamu je zřejmé, že problémů k dořešení je nepřeberný počet, ale k dosažení sledovaného cíle je možné dojít zajištěním následujících priorit:

1.                  Společně s Polskou republikou uzavřít smlouvu na základě §18 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin týkající se ochrany autochtonní polské národnostní menšiny v oblasti Těšínského Slezska.

2.                  Vytvořit dozorčí orgán ze zástupců Parlamentu České republiky a zástupců samospráv z řad národnostních menšin, který bude provádět monitoring postupu úřadů týkajících se národnostních menšin.

3.                  Zaměřit se na masovou informovanost většinového obyvatelstva regionální problematice, historických aspektech původu národnostních menšin v České republice obecně a zvláště o autochtonní polské národnostní menšině v oblasti Těšínského Slezska.

 

senator mgr Jiří Dienstbier

minister ds. praw człowieka i równych szans, członek rady legislacyjnej rządu

Urząd Rządu Republiki Czeskiej, Trakt Edvarda Benesza 4

118 01  Praga 1 

    Szanowny panie ministrze, nasz ruch polityczny COEXISTENTIA, SOUŽITÍ, WSPÓLNOTA, EGYUTTÉLÉS, SPIVŻITJA w swoim programie, wychodząc z Karty Podstawowych Praw i Swobód i ratyfikowanych przez Republikę Czeską umów międzynarodowych Rady Europy – Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, forsuje rozwiązanie problemów dotyczących ochrony praw mniejszości narodowych żyjących na jej terytorium. Sądzimy, że prawne zapewnienie ich ochrony jest w większości dziedzin dotąd niedostateczne, a to zwłaszcza w dziedzinie prawa do korzystania z języka ojczystego w urzędach, oznakowaniu gmin i innych nazw topograficznych, budynków publicznych i placów, szerzenia informacji w swoim języku, szkolnictwa narodowościowego i prawa do udziału w sprawach dotyczących mniejszości narodowych.

    System prawny Republiki Czeskiej sprawy powyższe przekazuje kierownictwom samorządów, które często, a to i ze względu na brak środków finansowych, decydują w sprzeczności z interesem mniejszości narodowych. Dotyczy to głównie autochtonicznej polskiej  mniejszości narodowej zamieszkałej na terenie Śląska Cieszyńskiego w Województwie Morawsko-Śląskim.

    Kolejnym nie rozwiązywanym problemem są powtarzające się ekscesy dotyczące niszczenia tablic dwujęzycznych i szerzenia treści o charakterze ksenofobicznym wobec mniejszości narodowych w internecie i mediach publicznych. Uważamy, że Republika Czeska zlekceważyła kształcenie obywateli społeczeństwa większościowego w tej problematyce.

    Przesyłamy Panu wykaz poszczególnych dziedzin do rozwiązania i zgłaszamy się do aktywnej współpracy.

                                                                              doc. inż. Sándor Pálffy, CSc.

                                                               przewodniczący ruchu politycznego  COEXISTENTIA

 

Strategia ochrony praw mniejszości narodowych w Republice Czeskiej

Problemy wywierające wpływ przez niedostateczne dotrzymywanie zobowiązań przez Republikę Czeską

1.      W ramach dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego nie jest włączona problematyka ochrony praw mniejszości narodowych w wymiarze regionalnym – tam gdzie żyje autochtoniczna ludność narodowości polskiej.

2.      Do szerzenia ksenofobii i nietolerancji przyczynia się niskie albo żadne poinformowanie ludności większościowej o problematyce praw mniejszości narodowych.

3.      Pomimo, że istnieje ustawa antydyskryminacyjna, jej dykcja jest bardzo mglista i nie zawiera żadnych istotnych sankcji za delikty przemocy przeciw narodowości, rasie lub wyznaniu. Dlatego powyższe czyny karalne są przeważnie przesuwane do wykroczeń wobec jednostek lub grupy osób.

4.      Regulamin administracyjny jako ustawa nie reflektuje postanowień Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, co odbija się następnie w nieprzeprowadzeniu implementacji zasad Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

5.      Wychowanie multikulturowe nie zajmuje się problematyką, która jest charakterystyczna dla terenu regionu zamieszkałego przez polską mniejszość narodową. Brak programów wychowawczych dla szkół większościowych regionu Śląska Cieszyńskiego. Problematyka aspektów historycznych stosunków polsko-czeskich nie jest w ogóle wymieniana.

6.      Jakość podręczników, głównie historii i geografii, z punktu widzenia treści tematów dotyczących regionalizmu, zaznajamiania z pochodzeniem ludności i jej gwary jest na niskim poziomie i zupełnie nieobiektywna.

7.      Język mniejszości narodowych, z punktu widzenia jego specyfiki, wynikającej z poglądu polskiej mniejszości narodowej, nie można uznać za dostatecznie chroniony. Pomimo, że  korzystanie z języków mniejszościowych w procesie karnym jest ogólnie dotrzymywane, nie jest respektowanie używanie języków w kontaktach publicznych w urzędach. Korzystanie z języka polskiego lub regionalnej polskiej gwary przed organami administracji publicznej jest ograniczane z powodu ich nieznajomości przez urzędników lub wprost oporu biurokracji do ich uznania.

8.      Wprowadzanie napisów dwujęzycznych i nazw gmin, które reguluje ustawa nr 128/2000 Dz.U., gdzie dokładnie określone jest jakim sposobem i pod jakimi warunkami te dwujęzyczne nazwy mają być wprowadzone, ale samorządy świadomie ustawę tę omijają. Ustawa nie eliminuje ewentualnych obstrukcji samorządu przez wprowadzenie regresu. W dodatku brak poinformowania społeczeństwa większościowego powoduje opór i wrogość wobec wprowadzania dwujęzycznych napisów i to dalej powoduje kontynuowanie wandalizmu w niszczeniu już istniejących.

9.      Pomimo, że polskie szkolnictwo narodowościowe cieszy się poparciem organów centralnych, na poziomie lokalnym stale jeszcze trwają stare przyzwyczajenia, które komplikują bezproblemową działalność placówek szkolnych. I przy nieznacznym spadku liczby uczniów w szkołach z polskim językiem nauczania fakt ten jest prezentowany jako powód do łączenia szkół. Pojawiają się tendencje, które są związane z prowadzeniem dokumentacji szkolnej wyłącznie w języku urzędowym, pomimo że język urzędowy nie jest prawnie formułowane przez ustawę RC.

10.  Udział reprezentantów mniejszości narodowych w sprawach publicznych – komitety ds mniejszości narodowych – nie jest relewantnie opracowany. Jednak chodzi o treść pracy komitetów, która zawsze w wymiarze lokalnym będzie się zajmować problematyką związaną z wszystkimi mniejszościami narodowymi żyjącymi w gminie.

11.  Nie jest rozwiązana problematyka majątków przedwojennych organizacji polskich. Tuszuje się, że reżym komunistyczny w 1953 roku potwierdził ważność przejęcia majątków polskich przedwojennych organizacji po 1946 roku przez Zarząd Państwowy i wszelki wspomniany majątek (aż na kilka wyjątków) zajął, i tym samym uniemożliwiono polskiej mniejszości majątek ten zagospodarować.

12.  Media publiczne w skali ogólnopaństwowej dostatecznie nie informują o działalności i życiu mniejszości narodowych, w publicznych mediach elektronicznych na przykład są tylko niepełne informacje prezentowane w godzinach nocnych. W regionalnej prasie, która jest w prywatnych rękach, są zamieszczane nawet artykuły i opinie zmierzające (výusťující) wobec reprezentantów polskiej mniejszości narodowej do wrogości i ektremizmów z propozycjami do wyprowadzenia się tam, skąd przyszli!

13.  Ogólnie różnorodność i wielobarwność aktywności kulturowych jest prezentowana jako wynik poparcia państwa. Przeciwieństwo jest wszakże prawdą, dlatego że tylko dzięki niezmiernemu wysiłkowi i ofiarności polskiej mniejszości narodowej mogą być utrzymywane tradycje i życie w stowarzyszeniach i związkach, ale o ich rozwojowi w aktualnej sytuacji podziału dotacji i grantów nie może być mowy.

14.  Ze względu na aktywności organizacji społecznych polskiej mniejszości na Śląsku Cieszyńskim i wsparcie tej inicjatywy, która jest ukierunkowana na zachowanie tradycji kulturowych i językowych, obniżające się środki finansowe, w niedostatecznej mierze mogą zapewniać zachowanie tych aktywności. Sformułowania, że są wytwarzane warunki dla skutecznego udziału członków mniejszości narodowych w życiu kulturalnym, społecznym i gospodarczym… są takie same dla którejkolwiek grupy społecznej, są irrelewantne, ponieważ w przypadku polskiej mniejszości narodowej chodzi o zachowanie wartości kulturowych i językowych, które są częścią składową europejskich wartości kulturowych.

Z przedstawionego wykazu jest oczywiste, że problemów do rozwiązania jest niewyczerpana liczba, ale do osiągnięcia wytyczonego celu można dojść przez zapewnienie następujących priorytetów:

1.      Wspólnie z Rzeczypospolitą Polską zawrzeć umowę na podstawie § 18 Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych dotyczącej ochrony autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej na terenie Śląska Cieszyńskiego.

2.      Stworzyć organ nadzorczy z przedstawicieli Parlamentu Republiki Czeskiej i przedstawicieli samorządów z szeregów mniejszości narodowych, którzy będą prowadzić monitoring postępowania urzędów dotyczący mniejszości narodowych.

3.      Nastawić się na masową informację społeczeństwa większościowego o problematyce regionalnej, historycznych aspektach pochodzenia mniejszości narodowych w Republice Czeskiej ogólnie i zwłaszcza o autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej na terenie Śląska Cieszyńskiego.

 

Odpowiedź Jiří Dienstbiera ministra do spraw praw człowieka, równych szans i legislatywy / Odpověď Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

 

Vážený pane docente,

    děkuji Vám za názory vyjádřené ve Vašem dopise ze dne 21. února t.r. Ujišťuji Vás, že aktivity politického hnutí Coexistentia-Soužití-Spolužitie-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżitja jsou dlouhodobě minitorovány sekretariátem Rady vlády pro národnostní menšiny.

    Dovolím si nesouhlasit s Vámi ohledně tvrzení, že „právní zajištění ochrany národnostních menin je ve většině oblastí neuspokojivé“, věřím tomu, že po právní stránce nelze upřít české legislativě standardní postavení ve srovnání s jinými členskými státy Rady Evropy. Ostatně právě monitorovací proces k plnění jak Rámcové úmluvy o ochraně nárdnostních menšin, tak i Evropské charty regionálních či menšinových jazyků o této skutečností svědčí. Musím Vám však dát za pravdu, že v některých případech je úsilí státu poškozováno např. vandalismem v případě dvojjazyčných nápisů. Děkuji Vám ještě jednou za vyjádření názoru a Váš příslib aktivně spolupracovat.

    S pozdravem

Mgr. Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

 

Szanowny panie docencie,

    Dziękuję Panu za poglądy przedstawione w Pana liście z 21 lutego b.r. Zapewniam Pana, że aktywności ruchu politycznego Coexistentia-Soužití-Spolužitie-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżitja są długofalowo monitorowane przez sekretariat Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych.

    Pozwolę sobie niezgodzić się z Pana twierdzeniem, że „prawne zapewnienie ochrony mniejszości narodowych jest w większości dziedzin niedostateczne“, jestem przekonany, że z prawnego punktu widzenia nie można zakwestionować czeskiej legislatywie pozycję standardową w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Rady Europy. Zresztą właśnie proces monitoringu jak Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, tak i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych o tym świadczy. Muszę jednak przyznać Panu rację, że w niektórych wypadkach wysiłek państwa jest marnowany, np. przez wandalizm w wypadku dwujęzycznych napisów. Dziękuję Panu jeszcze raz za wyrażenie poglądu i Pana obietnicę aktywnie współpracować.

    Z pozdrowieniem

Mgr Jiři Dienstbier, minister ds. praw człowieka, równych szans i legislatywy   

 

Uniwersytet Wrocławski przygotowuje publikację

Wroclawská univerzita připravuje publikaci

 

    Szanowni Państwo, w związku z Państwa zaangażowaniem w sprawy Polaków mieszkających w Czechach, w szczególności tych ze Śląska Cieszyńskiego kieruję ogromną prośbę.

    Koła naukowe działające przy katedrze prawa międzynarodowego i europejskiego na wydziale prawa, administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego planują wydać publikację pod auspicją terenowego delegata Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym, że jestem związany z naszym regionem a przy okazji jestem prezesem jednego z tych kół (SKN Administration in International Organizations, opiekun: dr hab. prof. dazw. Dagmara Kornobis-Romanowska) postanowiłem napisać artykuł na temat sytuacji prawnej polskiej mniejszości w Czechach. Nie chcę jednak oprzeć swojej pracy jedynie na suchym wywodzie prawniczym, a raczej w oparciu o ramy prawne dokonać faktycznej analizy sytuacji Polaków w Czechach.

    W związku z powyższym bardzo bym prosił o pomoc w tej kwestii. W szczególności chodzi mi o dostarczenie konkretnych materiałów, statystyk związanych z wyborami do organów władzy centralnej jak i regionalnej i lokalnej w Czechach, w szczególności udział Polaków w tych wyborach. Poza tym, jeśli posiadają Państwo raporty lub inne dokumenty opisujące faktyczną sytuację Polaków byłoby to bardzo pomocne. Znalazłem również informację, że wydali Państwo publikację pokonferencyjną pt. Sytuacja europejskich mniejszości narodowych: historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC, wydaną ze wsparciem Nadace Rakoczi (1/2010), redaktor Janusz Kurzeja. Niestety nie udało mi się do tego dotrzeć (m.in. w centrum dokumentacyjnym Kongresu Polaków na ul. Komenskiego). Jeśli byliby państwo zainteresowani współpracą w poruszonych przeze mnie kwestiach, to bardzo proszę o przesłanie, w miarę możliwości elektronicznych wersji dokumentów. Niestety większość swojego czasu spędzam we Wrocławiu, a jeśli już jestem to na weekendy, co wyklucza pewne działania terenowe. Byłoby mi to po prostu bardzo na rękę.

    W wyrazami szacunku, Michał Moździara – mmozdziara@wp.pl.

 

    Vážení, s ohledem na Vaši angažovanost v záležitostech Poláků žijících v Českách, zejména na Těšínském Slezsku, obracím se na Vás s velkou prosbou.

    Vědecké kruhy působící při katedře mezinárodního a evropského práva na odboru práva, správy a ekonomie Wroclawské univerzity plánují vydat publikaci pod auspicemi oblastního delegáta Veřejného ochránce práv. Protože působím v našem regionu a při této příležitosti jsem předsedou jedné z oblastních skupin (SKN Administration in International Organizations, patron: dr hab. prof. dazw. Dagmara Kornobis-Romanowska) rozhodl jsem se napsat článek na téma právní situace polské národní menšiny v Čechách. Avšak nechci svou práci opírat pouze na suchém právnickém sdělení, preferuji spíše opírat se na základě právního rámce uskutečněného na základě analýzy situace Poláků v Česku.

    S ohledem na výše uvedené prosím o pomoc v této záležitosti. Především mám zájem o konkrétní materiály, statistiky souvísející s volbami do ústředních, ale také regionálních a místních orgánů v Česku, především účast Poláků v těchto volbách. Kromě toho, jestliže vlastníte zprávy a jiné dokumenty popisující faktickou situaci Poláků, byly by mi velmi nápomocné. Mám informaci, že jste vydali publikaci z konference nt. situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR, vydanou s podporou nadace Rákoczi (1/2010), redaktor Andrzej Kurzeja. Bohužel nepodařilo mi se ji získat (mj. v dokumentačním centrum Kongresu Poláků v ČR). Jestliže jste zainteresováni spolupráci ve zmíněných záležitostech, prosím o zaslání, pokud možno elektronicky, dokumentů. Bohužel většinu času trávím ve Wroclawi, a ve víkendy nelze provádět činnost v terénu. Bylo by mi to prostě na ruku.

     S úctou, Michał Moździara – mmozdziara@wp.pl.

 

Vážená paní Ballová, milá paní Ljubo!

Dovolte mi, prosím, abych Vás jménem Maďarské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-EGYUTTÉLÉS-WSPÓLNOTA-SPIVŻITJA

i jménem svým co nejsrdečněji pozdravil při příležitosti Vašeho zítřejšího významného jubilea – 70. narozenin a popřál Vám vše nejlepší.

Využívám této příležitosti, abych Vám upřímně poděkoval za podporu našeho hnutí

zasazujícího se o uplatňování práv národních menšin v České republice

a o jejich harmonické soužití s většinovým českým národem.

Vysoce si ceníme Vaše pochopení pro práci Vašeho manžela i syna, kterou vykonávají již řadu let ve prospěch našich národních komunit, což v nemalé míře je i na úkor času, kterou by měli věnovat své rodině.

PhDr. László Attila Kocsis

předseda Maďarské národní sekce

 

 

Uroczystość wspomnieniowa w Skrzeczoniu

/ Vzpomínková slavnost ve Skřečoni

 

W niedzielę 27.4.2014 r. odbyła się uroczystość wspomnieniowa pod pomnikiem 104 ofiar niemieckiego obozu pracy, tzw. Polenlagru, który w latach 1942 – 1945 znajdował się w byłych koszarach w Nowym Boguminie. Wielu więźniów nie wytrzymało nieludzkich warunków życia – ciała zmarłych przewożono na cmentarz w Skrzeczoniu. Przewodniczący miejscowego koła PZKO w Skrzeczoniu Bogusław Czapek, wspomniał 45-lecie odsłonięcia pomnika, którego autorem jest arch. Bronisław Firla, przewodniczący Koła Polskich Kombatantów, obecny na uroczystości. Hołd ofiarom w Skrzeczoniu złożyła konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska, z mężem i działacze wielu polskich organizacji.

 

V neděli 27.4.2014 se konala vzpomínková slavnost u pomníku 104 obětí německého pracovního tábora práce, tzv. Polenlagru, který byl zřízen v letech 1942 – 1945 v bývalých kasárnách v Novém Bohumíně. Mnoho vězňů nevydrželo nelidské životní podmínky – těla zemřelých byla převážena na hřbitov ve Skřečoni. Předseda místní skupiny PZKO Skřečoň Bohuslav Czapek zmínil 45. výročí odhalení pomníku, jehož autorem je arch Bronislav Firla předseda Skupiny polských válečných veteránů přítomen na slavnosti. Hold obětem ve Skřečoni složila generální konzulka PR v Ostravě Anna Olszewska s manželem a funkcionáři mnoha polských organizací.

 

Zamiast Węgier Rumunia / Místo Maďarska Rumunsko

 

    Tygodnik „Respekt – 12“ zamieścił na okładce, za portretem polskiego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, mapę Europy, na której zamiast Węgier wprowadzono Rumunię. Z dobrym artykułem fachowym „Ilu Rosjan zabił polski minister spraw zagranicznych Sikorski?“ niestety nie koresponduje „szwejkowska“ okładka, na której Słowacja graniczy z Rumunią. Takie fo-pa wpłynęło na wszechogólną krytykę, zwłaszcza posłów opozycji w Polsce. Redaktor „Respektu“, Erik Tabery, przekazał nam, że „Jest to tak, do błędu doszło, co mnie mierzi, ale co z tym robią posłowie opozycyjni nie jest ważne“. Ważne jest, że doręczono nam ogromną liczbę listów od Polaków z najwyższych i najniższych miejsc.“ Za swój błąd redakcja czytelników, a zwłaszcza Węgry przeprosiła w następnym numerze.

 

    Týdeník „Respekt – 12“ zveřejnil na obálce za portétem polského ministra zahraničí Radosława Sikorského mapu Evropy, na které místo Maďarska je uvedeno Rumunsko. S kvalitním odborným článkem „Kolik Rusů zabil polský ministr zahraničí Sikorski?“ bohužel nekoresponduje „švejkovská“ obálka, na které Slovensko hraničí s Rumunskem. Takové fo-pa způsobilo všeobecnou kritiku, zejména opozičních poslanců v Polsku. Redaktor „Respektu“ Erik Tabery nám sdělil, že „Je to tak, chyba se stala, což mě mrzí, ale co s tím dělají opoziční poslanci není podstatné“. Důležité je, že nám přišlo ohromné množství dopisů od Poláků z nejvyšších i nejnižších míst.“ Za svou chybu se redakce omluvila v následujícím čísle všem čtenářům, zejména pak Maďarsku.

 

Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 19.5.2014, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě noviny jsou poskytovány institucím a archívům, čtenářům pouze na objednávku