xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 61  (5/2013)              26.9.2013 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zdjęcia: pomnik Wincentego Witosa w Gródku, wicepremier RP Janusz Piechociński i ambasador RP w Pradze, Grażyna Bernatowicz – uczestnicy imprezy, wizytówka Janusza Piechocińskiego, prezesa PSL. / Foto: pomník Wincenta Witose v Hrádku, místopředseda vlády PR Janusz Piechociński a velvyslanec PR v Praze Grażyna Bernatowicz – účastníci akce, vizitka Junusze Piechocińského, předsedy PLS.

 

Pomnik Wincentego Witosa odsłonięto w Gródku

Pomník Wincenta Witose byl odhalen v Hrádku

 

Z ostatniej chwili: W sobotę 14.9.2013 r. przed kościołem braterskim w Gródku została odsłonięta tablica upamiętniająca Wincentego Witosa, twórcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorami imprezy byli Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Gmina Gródek, zbór braterski, organizacja pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. W uroczystości wzięli udział prezes PSL, wicepremier RP, Janusz Piechociński, ambasador RP w Pradze Grażyna Bernatowicz, ambasador RC w Warszawie, Jan Sechter, konsul generalna RP w Ostrawie, Anna Olszewska, prawnuk Wincentego Witosa, Marian Steindel, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, Instytutu Pamięci Narodowej, placówek muzealnych, działacze PSL i organizacji polskich w RC. Po uroczystości odbyła się konferencja naukowa. Obszerniejsze informacje zamieścimy w następnym numerze.

 

Aktuálně: V sobotu 14.9.2013 se konala před kostelem církve bratrské v Hrádku slavnost odhalení pamětní tabule na počest Wincenta Witose, zakladatele Polské lidové strany, trojnásobného předsedy polské vlády. Pořadateli akce byli: Společnost Přátel Muzea Wincenta Witose v Wierzchoslawicích, obec Hrádek, sbor církve bratrské a obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. Slavnosti se účastnili předseda PLS, místopředseda vlády PR, Janusz Piechociński, velvyslanec PR v Praze Grażyna Bernatowicz, velvyslanec ČR ve Varšavě, Jan Sechter, generální konsulka PR v Ostravě Anna Olszewska, pravnuk Wincenta Witose, Marian Steindel, zástupci státní správy a samosprávy, Institutu národní paměti, muzeí, funkcionáří PLS a polských spolků v ČR. Po slavnosti se konal vědecký seminář. Rozsáhlejší informaci zveřejníme v následujícím čísle.

 

Ilu uczniów w województwie rozpoczęło obowiązek szkolny?

Kolik žáků v kraji zahájilo školní povinnosti?

 

W roku szkolnym 2013/14 umożliwia wykształcenie podstawowe w województwie morawsko-śląskim razem 441 szkół podstawowych. W bieżącym roku zapisano 13 140 pierwszoklasistów, to jest o 450 więcej niż w roku ubiegłym. Łącznie w szkołach podstawowych będzie się kształcić w bieżącym roku szkolnym w Województwie Morawsko-Śląskim niemal 99 tysięcy uczniów.

 

Ve školním roce 2013/14 poskytuje základní vzdělání v moravskoslezském kraji celkem 441 základních škol. Zapsáno bylo letos 13 140 prvňáčků, což je o 450 více než v loňském roce. Celkem se bude v základních školách v Moravskoslezském kraji v tomto školním roce vzdělávat téměř 99 tisíc žáků.

 

Dymisja rządu, samorozwiązanie izby poselskiej, nowe wybory

Demise vlády, samorozpuštění poslanecké sněmovny, nové volby

 

     Wydarzenia polityczne ostatnich miesięcy w Republice Czeskiej przebiegały tak szybko, że z tygodnia na tydzień czy z dnia na dzień stawały się nieaktualne. Fachowe komentarze zamieszczała prasa centralna i regionalna, przede wszystkim dzienniki i tygodniki. Nasza redakcja przedstawia skrót tych wydarzeń.

      W nocy z 12.6.2013 r. na 13.6.2013 r. policja antykorupcyjna zatrzymała kilka osób z bliskiego otoczenia premiera Petra Nečasa, w tym szefową jego kancelarii, Janę Nagyową, kochankę (aktualnie narzeczoną) Nečasa. Na wniosek prokuratury w Ołomuńcu sąd w Ostrawie wydał nakaz ich tymczasowego aresztowania. Nagyowej postawiono zarzuty nadużywania wywiadu wojskowego – zleciła śledzić żonę (aktualnie byłą żonę) premiera, Radkę Nečasową oraz pośrednictwa w przekupywaniu byłych posłów. Wydarzenia te zdyskredytowały współrządzącą Obywatelską Partię Demokratyczną (ODS). W konsekwencji tych wydarzeń premier rządu RC, Petr Nečas, w dniu 17.6.2013 r. złożył dymisję na ręce prezydenta Miloša Zemana. Tym samym doszło do upadku rządu. W okresie kryzysu politycznego czeskie prawo umożliwia, aby prezydent republiki mianował (dwukrotnie) nowego premiera, który w ustawowym terminie musi uzyskać wotum zaufania izby poselskiej. W dniu 25.6.2013 r. Miloš Zeman powołał na to stanowisko Jiřego Rusnoka, niezależnego ekonomistę pochodzącego z naszego terenu. Jiří Rusnok urodził się w Ostrawie, kształcił w czeskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Pradze. W przeszłości był ministrem finansów w socjaldemokratycznym rządzie Miloša Zemana.

     Prezydent nie skorzystał z oferty posłów ODS i TOP09, którzy argumentowali, że mają poparcie większości, czyli 101 posłów izby poselskiej, aby premierem mianował Miroslawę Němcową z ODS. Prawica okomentowała ten fakt jako nieodpowiedzialny krok i wyrażenie pogardy dla parlamentu jako podstawowej instytucji demokratycznej, pomysł prezydenta krytykowała również lewicowa ČSSD, uważając jego gabinet jako „niezdolny do życia”, czy też jako „unikalny eksperyment” – to słowa przewodniczącego ČSSD, Bohuslava Sobotki. Z poglądami krytyków nie zgadzali się członkowie SPOZ-zemanovci. Ich zdaniem prezydent wybrany w bezpośrednich wyborach ma dostateczny mandat wyborców i jego obowiązkiem jest rozwiązać kryzys polityczny i nie dopuścić do ponownej instalacji skorumpowanego rządu prawicowego.

    Propozycję obsady ministra przemysłu i handlu otrzymał Jerzy Cieńciała, rektor prywatnej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Ostrawie. Cieńciała po krótkim namyśle przyjął tę propozycję. Tym samym po raz pierwszy Polak objął w Pradze stanowisko rządowe. Jerzy Cieńciała urodził się i mieszka w Wędryni, jest absolwentem Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie oraz Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie. Jego życie zawodowe było od początku związane z hutą trzyniecką, przez 14 lat był jej dyrektorem generalnym i prezesem zarządu. Jest członkiem PZKO, tańczył w zespole „Olza”, bierze udział w imprezach PZKO-wskich. Gabinet Jiřego Rusnoka, który został zaprzysiężony 10.7.2013 r. przez prezydenta, składa się z 14 ministrów, premier jest jego piętnastym członkiem. Skład rządu przedstawia się następująco: Jiří Rusnok – premier, Jan Fischer – wicepremier, minister finansów, Martin Pecina – wicepremier, minister spraw wewnętrznych, Jan Kohout – minister spraw zagranicznych, Marie Benešowa – minister sprawiedliwości, Vlastimil Picek – minister obrony, Jerzy Cieńciała – minister przemysłu i handlu, Zdeněk Žák – minister transportu, Miroslav Toman – minister rolnictwa, Dalibor Štys – minister szkolnictwa, Martin Holcát – minister zdrowia, František Koníček – minister pracy i opieki społecznej, Jiří Balvín – minister kultury, Tomáš Podivínský – minister środowiska, František Lukl – minister rozwoju regionalnego. Rząd w głosowaniu w dniu 6.8.2013 r. nie uzyskał w izbie poselskiej wotum zaufania – poparło go 91 posłów spośród 196 obecnych (z klubów poselskich ČSSD, KSČM, Věci veřejné i kilku niezależnych). Głównym zadaniem rządu jest administrowanie kraju do dnia powołania nowego rządu. W związku z tym, że prawica nie dysponuje, jak poprzednio twierdziła, większością parlamentarną – 20.8.2013 r. złożono wniosek o rozwiązanie izby poselskiej. Za rozwiązaniem zagłosowało 140 posłów (minimum było 120), członków ČSSD, KSČM, TOP 09, Věci veřejné, pięciu posłów LIDEM i niektórzy posłowie niezależni. Posłowie ODS nie brali udziału w głosowaniu, oprócz Miroslavy Němcové. Prezydent Miloš Zeman ogłosił termin przedterminowych wyborów na 25. i 26.10.2013 r. Oznacza to, że partie wyborcze do 17.9.2013 r. powinny mieć gotowe listy wyborcze.

 

     Politické události posledních měsíců v České republice probíhaly tak rychle, že z týdne na týden nebo ze dne na den se stávaly neaktuálním. Odborné komentáře zveřejňoval ústřední a regionální tisk, především deníky a týdeníky. Naše redakce krátce informuje o těchto událostech.

      V noci z 12.6.2013 na 13.6.2013 protikorupční policie zadržela několik osob z blízkého okolí premiéra Petra Nečase, včetně šéfky jeho kanceláře Jany Nagyové, milenky (dnes snoubenky) Nečase. Na návrh státního zastupitelství v Olomouci soud v Ostravě nařídil jejich dočasnou vazbu. Nagyová byla obviněna ze zneužití vojenských tajných služeb – nařídila sledovat manželku (dnes bývalou manželku) premiéra, Radku Nečasovou a zprostředkovala podplácení bývalých poslanců. Tyto události diskreditovaly vládnoucí v koalici Občanskou demokratickou stranu (ODS). V důsledku těchto událostí předseda vlády ČR, Petr Nečas, dne 17.6.2013 složil demisi k rukám prezidenta Miloše Zemana. Tímto padla vláda. V období politické krize české právo umožňuje prezidentovi republiky jmenovat (dvakrát) nového premiéra, který v zákonném termínu musí získat důvěru poslanecké sněmovny. Dne 25.6.2013 Miloš Zeman jmenoval do této funkce Jiřího Rusnoka, nezávislého ekonoma pocházejícího z našeho regionu. Jiří Rusnok se narodil v Ostravě, vzdělával se na českém gymnáziu v Českém Těšíně a na Vysoké škole ekonomické v Praze. V minulosti byl ministrem financí v sociálnědemokratické vládě Miloše Zemana.

     Prezident nevyužil nabídky poslanců ODS a TOP-09, kteří zdůvodňovali, že mají podporu většiny, to je 101 poslanců poslanecké sněmovny, na jmenování premiérem Miroslavy Němcové z ODS. Pravice okomentovala tuto skutečnost jako nezodpovědný krok a pohrdání parlamentem jako základní demokratickou institucí, nápad prezidenta kritizovala také levicová ČSSD, která pokládá jeho kabinet za „neschopný života”, nebo také jako „ojedinělý pokus” – to jsou slova předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. S názory kritiků nesouhlasili členové SPOZ-zemanovci. Podle jejich názorů prezident, který byl zvolem v přímých volbách, má dostatečný mandát od voličů a jeho povinnosti je vyřešit politickou krizi a nedovolit opětovnou instalaci skorumpované pravicové vlády.

    Nabídku obsadit křeslo ministra průmyslu a obchodu obdržel Jiří Cieńciała, rektor soukromé    Vysoké školy podnikání v Ostravě. Cieńciała po krátkém uvažování tuto nabídku přijal. Tímto se stal prvním Polákem, který se v Praze zmocnil místa ve vládě. Jiří Cieńciała se narodil a bydlí ve Vendryni, je absolventem Gymnázia s polským vyučovacím jazykem v Českém Těšíně a Vysoké školy baňské v Ostravě. Jeho odborná životní dráha je od začátku spojena s třineckými železárnami, kde 14 let byl ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. Je členem PZKO, tančil v souboru „Olza”, účastní se akcí PZKO. Kabinet Jiřího Rusnoka, který byl jmenován prezidentem dne 10.7.2013, se skládá ze 14 ministrů, premiér je jeho patnáctým členem. Vládní sestava je následující: Jiří Rusnok – premiér, Jan Fischer – vicepremiér, ministr financí, Martin Pecina – vicepremiér, ministr vnitra, Jan Kohout – ministr zahraničních věcí, Marie Benešová – ministr spravedlnosti, Vlastimil Picek – ministr obrany, Jerzy Cieńciała – ministr průmyslu a obchodu, Zdeněk Žák – ministr dopravy, Miroslav Toman – ministr zemědělství, Dalibor Štys – ministr školství, Martin Holcát – ministr zdravotnictví, František Koníček – minister práce a sociálních věcí, Jiří Balvín – ministr kultury, Tomáš Podivínský – ministr životního prostředí, František Lukl – ministr regionálního rozvoje. Vláda hlasováním dne 6.8.2013 nezískala v Poslanecké sněmovně důvěru – podpořilo ji pouze 91 poslanců ze 196 přítomných (z poslaneckých klubů ČSSD, KSČM, Věci veřejné a několika nezávislých). Hlavním úkolem vlády je správa země do termínu ustavení nové vlády. V souvislosti s tím, že pravice nemá, jak předem tvrdila, parlamentní většinu – 20.8.2013 byl předložen návrh na rozpuštění poslanecké sněmovny. Pro rozpuštění hlasovalo 140 poslanců (stačilo 120), členové ČSSD, KSČM, TOP 09, Věci veřejné, pět poslanců LIDEM a někteří nezávislí poslanci. Poslanci ODS se neúčastnili hlasování, kromě Miroslavy Němcové. Prezident Miloš Zeman oznámil termín předčasných voleb na 25. a 26.10.2013. To znamená, že volební strany do 17.9.2013 musí mít připraveny kandidátní listiny.

 

Wybory parlamentarne 25.-26.10.2013 r. – preferencje wyborcze

Parlamentní volby 25-26.10.2013 – předvolební průzkum

 

Zamieszczamy wyniki sondażu przedwyborczego partii wyborczych biorących udział w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej (stan z 18.9.2013 r.) / Zveřejňujeme výsledky předvolebního průzkumu volebních stran, které se účastní parlamentních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (ke dni 18.9.2013):

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) – 25,5 %,

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) – 16,2 %,

TOP 09 + STAN – 13,5 %,

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL) – 9,9 %,

ANO 2011 (ANO) – 8,2 %,

Občanská demokratická strana (ODS) – 5,8 %,

Strana práv občanů – zemanovci (SPOZ) – 5,6 %,

Strana zelených (SZ) – 4,1 %,

Suverentia – strana zdravého rozumu – 3,4 %,

Česká pirátská strana (Piráti) – 3,1 %,

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (Úsvit) – 3,0 %.

 

Grażyna Bernatowicz polskim ambasadorem w RC

Grażyna Bernatowicz polskou velvyslankyni v ČR

 

Polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wręczył 24.5.2013 r. nominację Grażynie Bernatowicz na ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej. Praga dosyć długo pozostawała bez polskiego ambasadora, jego obowiązki pełnił tymczasowo Marek Minarczuk. Nowa ambasador, jak informuje rzecznik prasowy MSZ-u, zajmie się przede wszystkim uregulowaniem kwestii energetycznych, połączeń infrastrukturalnych, nieruchomości dyplomatycznych i promocją polskiej żywności. Grażyna Bernatowicz od 2007 r. pełniła obowiązki wiceministra spraw zagranicznych ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP pracuje od 1993 roku, najpierw jako doradca ministra i wicedyrektor departamentu badań strategicznych, następnie koordynator problematyki integracji europejskiej. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w MSZ odpowiedzialnego za sprawy organizacji międzynarodowych, ekonomiczne i prawne. W latach 2002-2007 była ambasadorem RP w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory.

 

Polský ministr zahraničních věcí Radoslaw Sikorski předal Grażynie Bernatowicz dne 24.5.2013 nominaci na velvyslankyni Polské republiky v České republice. Praha byla poměrně dlouho bez polského velvyslance, jeho úkoly plnil dočasně Marek Minarczuk. Nová velvyslankyně, jak informuje tiskový mluvčí MZV, má udělat pořádek především v energetických záležitostech, infrastrukturálních spojeních, diplomatických nemovitostech a zavádění polských potravin. Grażyna Bernatowicz od 2007 roku plnila povinnosti náměstka ministra zahraničních věcí pro otázky parlamentní, evropské politiky a lidských práv. V Ministerstvu zahraničních věcí PR pracuje od 1993 roku nejprve jako poradce ministra a námestek ředitele odboru strategického výzkumu, následně jako koordinátor záležitostí evropské integrace. Plnila funkci druhého tajemníka v MZV zodpovědného za záležitostí mezinárodních organizací, ekonomické a právní. V letech 2002-2007 byla velvyslankyni PR v Království Španělska a Knížectví Andora.

 

Chorwacja w Unii Europejskiej

Chorvatsko v Evropské unií

 

Z dniem 1.7.2013 r. Chorwacja stała się 28 członkiem Unii Europejskiej. W stolicy państwa, Zagrzebiu, zabrzmiały hymn Republiki Chorwackiej oraz „Oda do Radości”. – Gratuluję, Chorwacjo! Witamy Was z całego serca! – mówił przewodniczący Rady Europejskiej, Herman Van Rompuy. Udział w uroczystości wziął m.in. szef Komisji Europejskiej, Jose Barroso, oraz premier Polski, Donald Tusk. Chorwacja rozmowy stowarzyszeniowe rozpoczęła w 2005 r., negocjacje przeciągnęły się w czasie m.in. z powodu konfliktu granicznego między Chorwacją i Słowenią do 2011 r., kiedy w Brukseli podpisano traktat akcesyjny. W dniu 22.1.2012 r. przy frekwencji 43,5% odbyło się w Chorwacji referendum akcesyjne, w którym za wejściem tego kraju do Unii Europejskiej opowiedziało się 66,24 % wyborców.

 

Dnem 1.7.2013 Chorvatsko se stalo 28. členem Evropské unie. V hlavním městě státu, Záhřebu, zazněly hymna Chorvatské republiky a „Óda na radost”. – Blahopřeji, Chorvatsko! Vítáme Vás z celého srdce. – Mluvil předseda Evropské rady Herman Van Rompuy. Slavnosti se účastnil  m.j. také šéf Evropské komise, Jose Barroso a premiér Polska Donald Tusk. Chorvatsko přístupové rozhovory zahájilo v 2005 roce, jednání se protáhla v čase m.j. z důvodu hraničního konfliktu mezi Chorvatskem a Slovinskem do 2011 roku, kdy v Bruselu byla podepsána akcesní smlouva. Dne 22.1.2012 za účasti 43,5% občanů se konalo v Chorvatsku akcesní referendum, kdy pro přistoupení této země do Evropské unie bylo 66,24 % voličů.

 

Uroczystość wspomnieniowa w Nawsiu

Vzpomínková slavnost v Návsí

 

Pod patronatem Anny Olszewskiej, konsul generalnej RP w Ostrawie, odbyła się 6.7.2013 r. w Nawsiu uroczystość wspomnieniowa w 70 rocznicę tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego. Jej organizatorami byli Miejscowe Koło PZKO w Nawsiu, Sekcja Historii Regionu PZKO, Koło Polskich Kombatantów w RC i Polska Sekcja Narodowa Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA. W programie uroczystości były: hymny, przemówienia, złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na szkole polskiej w Nawsiu. Program kulturalny zapewnił chór Śląskiego Kościoła Ewangelickiego a.w. zboru nawiejskiego pod batutą Bogusława Stonawskiego. Odbył się apel poległych i wystrzelono salwę honorową. Po złożeniu kwiatów na farze nawiejskiego kościoła ewangelickiego odbyła się konferencja naukowa p.t. „Sikorski – żołnierz, mąż stanu, polityk”.

 

Pod záštitou generální konsulky Polské republiky v Ostravě, Anny Olszewské, se konala dne 6.7.2013 v Návsí vzpomínková slavnost u příležitosti 70. výročí tragické smrti generála Wladyslawa Sikorského. Jejími pořadateli byli Místní skupina PZKO v Návsí,  PZKO, Skupina polských válečných veteránů v ČR a Polská národní sekce Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ. Na programu slavnosti byly: hymny, proslovy, uložení květin u pamětní desky, která je umístěna na polské škole v Návsí. Kulturní program zajistil sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání sboru v Návsí pod vedením Bohuslava Stonawského. Konalo se hlášení padlých a byla vystřelena čestná salva. Po uložení květin se na faře kostela v Návsí konala vědecká konference n.t. „Sikorski – voják, státník, politik“. 

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA / Schůze výboru Polské národní sekce Politického hnutí COEXISTENTIA

 

     Pierwsze po Konwencie zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (dalej COEX) odbyło się w czwartek 6.6.2013 r. w Czeskim Cieszynie. Obrady prowadził przewodniczący PSN COEX K.Madzia. Przyjęto następujący program obrad: a) uchwały XIII Kongresu COEX, b) wybór prezydium zarządu PSN COEX, c) sprawy aktualne, d) różne i dyskusja, e) uchwała.

     Dla przypomnienia Konwent w dniu 4.4.2013 r. wybrał 17-osobowy zarząd w składzie: Helena Bubik, Władysław Drong, Bronisław Haratyk, Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Eugeniusz Kiedroń, Edward Kolondra, Tadeusz Kornuta, Karol Madzia, Władysław Niedoba, Józef Pietrus, Józef Przywara, Bogusław Raszka, Józef Toboła, Tadeusz Toman, Paweł Wania oraz przewodniczącego sekcji, którym został ponownie Karol Madzia. Konwent przyjął plan pracy sekcji na okres następnych dwu lat oraz zaakceptował dokumenty – wniosek na zmianę statutu, priorytety programowe i program wyborczy do wyborów komunalnych, które następnie przyjął XIII Kongres COEXISTENTII-WSPÓLNOTY.

      Przewodniczący PSN COEX K.Madzia poinformował o uchwałach XIII Kongresu COEX z 27.4.2013 r., przyjętych priorytetach programowych i programie do wyborów komunalnych 2014 r. Wszystkie dokumenty są zamieszczone na www.coexistentia.cz. Przeprowadzono wybory prezydium zarządu PSN COEX. Uchwalono, że prezydium zarządu PSN COEX będzie 7-osobowe. W jawnych wyborach byli wybrani Karol Madzia, Józef Przywara, Władysław Niedoba, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman i Józef Pietrus.

     Ze spraw aktualnych omówiono list z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który nie zaakceptował zmian statutu COEX i z uwzględnieniem §16 ustawy 500/2004 Dz.U. regulamin administracyjny żąda przygotować statut tylko w języku czeskim, zamiast wersji trójjęzycznej polsko-węgiersko-czeskiej. Dalej zaznacza, że słowa „Wspólnota“ i „Együttélés“ w cytowanych artykułach rejestrowanych przez ministerstwo nie są. W dniu 25.5.2013 r. przesłał COEX Ministerstwu Spraw Wewnętrznych żądanie następującej treści: W odpowiedzi na list Państwa z 15 maja 2013 r. zwracamy się z postulatem o przedłużenie terminu dotyczącego likwidacji wad do 30 czerwca 2013 r., ponieważ Rada Republikowa Ruchu Politycznego COEXISTENTIA będzie omawiać tą sprawę na swoim posiedzeniu w miesiącu czerwcu.

     Oznajmienie podejrzenia dokonania przestępstw przez nieznanego sprawcę, razem z upoważnieniem Stanisława Gawlika do zastępowania COEX podczas przekazania sprawy karnej było przesłane w dniu 21.5.2013 r. Najwyższej Prokuraturze Państwowej na ręce JUDr Pavla Zemana, Jezuitská 4, Brno. Prokuratura Najwyższa w Brnie, biuro prokuratora najwyższego, wydział prawnych i karnych agend, skarg i stosunków ze społeczeństwem (podpisała JUDr Bohumíra Konečná, prokurator państwowy) potwierdziła odbiór listu i poinformowała, że nasze zaskarżenie będzie przekazane Wojewódzkiej Prokuraturze Państwowej w Ostrawie, uwzględniając naszą prośbę, aby nie przekazywać go do Frydku Mistku i Karwiny.

     Przyjęto uchwałę następującego brzmienia: Zarząd PSN COEX bierze do wiadomości informację przewodniczącego PSN COEX na temat uchwał XIII Kongresu COEX, wybiera 7-osobowe prezydium zarządu PSN COEX w składzie: Karol Madzia, Józef Przywara, Władysław Niedoba, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman i Józef Pietrus, zobowiązuje przewodniczącego PSN COEX, aby omówił z przewodniczącym COEX termin nadzwyczajnego zebrania Rady Republikowej COEX – do 30.6.2013 r. i zaproponował termin zebrania – piątek, 21.6.2013 r.

 

     První po Konventu schůze Polské národní sekce (dále PNS) se konala ve čtvrek 6.6.2013 v Českém Těšíně. Jednání řídil předseda PNS COEX K.Madzia. Byl schválen následující program jednání: a) usnesení XIII. Kongresu COEX, b) volba předsednictva výboru PNS COEX, c) aktuální záležitosti, d) různé a diskuse, e) usnesení.

     Pro připomenutí Konvent dne 4.4.2013 zvolil 17 členný výbor ve složení: Helena Bubik, Vladislav Drong, Bronislav Haratyk, Stanislav Gawlik, Bohuslav Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Evžen Kiedroń, Edward Kolondra, Tadeusz Kornuta, Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Josef Pietrus, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Josef Toboła, Tadeusz Toman, Pavel Wania a předsedu sekce, kterým je opětovně Karel Madzia. Konvent přijal plán práce sekce na období následujících dvou let a dokumenty – návrh na změnu stanov, programové priority a volební program do komunálních voleb, které později schválil XIII Kongresu COEXISTENTIE-SOUŽITÍ.

     Předseda PNS COEX K.Madzia sdělil informace o usneseních XIII. Kongresu COEX z 27.4.2013, přijatých programových prioritách a programu do komunálních voleb 2014 r. Veškeré doklady jsou zveřejněny na www.coexistentia.cz. Byly provedeny volby předsednictva výboru PNS COEX. Bylo přijato usnesení, že předsednictvo výboru PNS COEX bude 7 členné. Ve veřejné volbě byli zvoleni Karel Madzia, Josef Przywara, Vladislav Niedoba, Vladislav Drong, Stanislav Gawlik, Tadeusz Toman a Josef Pietrus.

     Z aktuálních záležitostí byl projednán dopis Ministerstva vnitra, který neschválil změny stanov COEX a s ohledem na §16 zákona 500/2004 Sb. správní řád požaduje vyhotovit stanovy pouze v jazyce českém, namísto trojjazyčné polsko-maďarsko-české verze. Dále poznamenává, že slova „Wspólnota“ a „Együttélés“ v dotčených ustanoveních stanov registrovaných ministerstvem nejsou uvedena. Dne 25.5.2013 zaslalo COEX Ministerstvu vnitra žádost následujícího znění: V odpovědi na Váš dopis ze dne 15. května 2013 se obracíme s žádosti o prodloužení lhůty do 30. června 2013 ve věci odstranění vad týkajících se změn stanov z důvodu, že Republiková rada Politického hnutí COEXISTENTIA bude projednávat zmíněnou záležitost na svém zasedání v měsící červnu.

     Trestní oznámení na neznámého pachatele o podezření ze spáchání trestných činů, včetně pověření Stanislava Gawlika k zastupování COEX při podání trestního oznámení bylo zasláno dne 21.5.2013 na Nejvyšší státní zastupitelství, k rukám JUDr. Pavla Zemana, Jezuitská 4, Brno. Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, kabinet nejvyššího státního zástupce, oddělení právních a kárných agend, stížnosti a vztahu k veřejnosti (podepsala JUDr. Bohumíra Konečná, státní zástupkyně) potvrdilo příjem dopisu a sdělilo, že naše stížnost bude předána Krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, se zohledněním naší prosby, aby záležitost nebyla předána do Frýdku Místku a Karviné.

     Bylo přijato usnesení následujícího znění: Výbor PNS COEX bere na vědomí sdělení předsedy PNS COEX na téma usnesení XIII. Kongresu COEX, volí 7 členné předsednictvo výboru PNS COEX ve složení Karel Madzia, Josef Przywara, Vladislav Niedoba, Vladislav Drong, Stanislav Gawlik, Tadeusz Toman a Josef Pietrus, ukládá předsedovi PNS COEX, aby projednal s předsedou COEX termín mimořádné schůze Republikové rady COEX – do 30.6.2013 a navrhl termín schůze – pátek, 21.6.2013.

 

Rada Republikowa o statucie WSPÓLNOTY

Republiková rada o stanovách SOUŽITÍ

 

   We wtorek 25.6.2013 r. odbyło się w Ostrawie nadzwyczajne zebranie Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA. Jedynym punktem obrad były sprawy związane z rejestracją statutu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RC. Informację w tej sprawie przedstawił przewodniczący COEXISTENTIA, Sándor Pálffy.

     Kongres COEX, który obradował 27.4.2013 r. w Wędryni przyjął w sprawie omawianego punktu uchwałę, punkt 19: Kongres COEX uchwala zmiany statutu Ruchu Politycznego COEX w punktach 1) w artykule 1, § 1 ust. 4, 5, § 2 ust.4 i artykule 6, § 29, ust.1 nazwy „Coexistentia, Wspólnota, Együttélés“ zmienić na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYÜTTTÉLÉS“ tak, aby nazwa była zamieszczona taka sama we wszystkich artykułach w zgodzie z nazwą ruchu politycznego, 2) w artykule 6, § 22, ust. 5g) tekst „wybory 25-45 osobowej Rady Republikowej“ zmienić na „wybory 19-39 osobowej Rady Republikowej“ a 3) w artykule 6, § 24, ust. 3 pierwsze zdanie „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby lub na podstawie decyzji Rady Republikowej.“ zmienić na „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące”. Kongres COEX dalej zobowiązał w uchwale, punkt 20 przewodniczącego COEX, aby statut COEX, po jego nowelizacji przesłał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC do rejestracji w wersji trójjęzycznej polsko-węgiersko-czeskiej. Wniosek na rejestrację zmiany statutu przesłał przewodniczący COEX listem z 3.5.2013 r. nr. Coex-1/17/2013 z 9.5.2013 r. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC z żądaniem o zarejestrowanie. Według ustawy nr 65/2001 Dz.U. o stowarzyszaniu w partiach politycznych i ruchach politycznych, § 11, ust. 1 wniosek na rejestrację zmian statutu COEX był przesłany razem z załącznikami w dwu egzemplarzach: kserokopią wniosku zmiany statutu COEX, kserokopią uchwały Kongresu COEX z 27.4.2013 r., który jest upoważniony decydować o zmianach statutu, kserokopią aktualnego brzmienia statutu COEX, wnioskowane brzmienie statutu COEX. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC, wydział administracji ogólnej, oddział stowarzyszania przekazał nam list z 15.5.2013 r. nr MV-41300-12/VS-2009, który był podpisany przez kierownika oddziału stowarzyszania PhDr Ivanę Odarčenkową, o następującym brzmieniu: „Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (dalej tylko „ministerstwo“) przekazano 13.5.2013 r. wniosek na rejestrację zmian statutu wyżej wymienionego ruchu politycznego, uchwałę kongresu z 27.4.2013 r., wniosek zmian statutu do akceptacji XIII. Kongresu COEX w dniu 27.4.2013 r. i wnioskowane brzmienie statutu w dwu egzemplarzach w wersji trójjęzycznej (polska, węgierska i czeska). W sprawie wniosku przekazujemy co następuje. Według uchwały nr 19 kongresu ruchu politycznego z 27.4.2013 r. uchwalone zmiany spoczywają w zmianie artykułu 1 § 1 ust. 4 i 5, § 2 ust. 4 i artykułu 6 § 29 ust. 1 tak, że słowo „Coexistentia” zastąpiono słowem „COEXISTENTIA“, w sprawie tej zmiany ze względu na brzmienie uchwały nr 19 zaznaczamy, że słowo „Wspólnota” i „Együttétés” w tym brzmieniu statutu zarejestrowanego przez ministerstwo nie występują. Dalej uchwalone zmiany spoczywają w zmianach artykułu 6 § 22 ust. 5 g) tak, że tekst „wybory 25-45 osobowej Rady Republikowej“ zastąpiono tekstem „wybory 19-39 osobowej Rady Republikowej“ i zmianie artykułu 6 (§ nie określono) ust. 3 zdanie pierwsze tak, że tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby lub na podstawie decyzji Rady Republikowej.“ zastąpiono tekstem „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące.“ Ze względu na § 16 ustawy nr 500/2004 Dz.U., regulamin administracyjny, w brzmieniu późniejszych przepisów, stwierdzamy fakt, że statut ruchu politycznego, na którym jest wyznaczony numer rejestracyjny zmiany statutu, trzeba podać tylko w języku czeskim, zamiast wersji trójjęzycznej. Na podstawie § 7 ust. 2 ustawy nr 424/1991 Dz.U. przestrzegamy, że do czasu likwidacji wad, nie można zagaić czynności rejestracyjnych.” W dniu 25.5.2013 r. przewodniczący COEX przesłał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC list z 25.5.2013 r. nr Coex-1/18/2013 o następującym brzmieniu: „W odpowiedzi na Państwa list z 15.5.2013 r., nr MV-41300-12/VS-2009 zwracamy się z żądaniem o przedłużenie terminu do 30.6.2013 r., w sprawie likwidacji wad dotyczących zmian statutu, argumentując, że Rada Republikowa COEX będzie omawiać tą sprawę w miesiącu czerwcu.”. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC w swej decyzji odwołuje się na ustawę nr 500/2004 Dz.U. o regulaminie administracyjnym, § 16 język obrad, gdzie stwierdza się w ust. 1) Czynności przebiegają i dokumenty pisemne podaje się w języku czeskim. Uczestnicy czynności mogą obradować i dokumenty pisemne przekazywać w języku słowackim, ust. 2) Dokumenty pisemne przekazywane w języku obcym musi uczestnik czynności przedstawić w oryginalnym brzmieniu i równocześnie w urzędowo sprawdzonym tłumaczeniu na język czeski, o ile organ administracyjny nie poinformuje uczestnika czynności, że nie wymaga takiego tłumaczenia. Takie oświadczenie może organ administracyjny przedstawić na tablicy urzędowej  i w sprawie nieokreślonej liczby czynności w przyszłości, ust. 4) Obywatel RC, który należy do mniejszości narodowej, która tradycyjnie i przez długi okres żyje na terenie RC (ustawa nr 273/2001 Dz.U. o prawach mniejszości narodowych) ma przed organem administracyjnym prawo przedstawiać dokumenty i obradować w języku swojej mniejszości narodowej. Jeżeli organ administracyjny nie posiada osoby, która ma opanowany język mniejszości narodowej, zapewni sobie obywatel tłumacza zarejestrowanego w spisie tłumaczy. Koszty tłumaczeń i wydatki związane z tłumaczeniami dokumentów w tym wypadku ponosi organ administracyjny. Dalej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odwołuje się na ustawę nr 424/1991 Dz.U. o działalności partii politycznych i ruchów politycznych, § 7, w której stwierdza się w ust. 1) Wniosek na rejestrację przekazuje się centralnemu organowi administracji państwowej republiki (dalej tylko „ministerstwo”), według siedziby partii i ruchu zamieszczonego w statucie, ust. 2) Jeżeli wniosek na rejestrację nie spełnia wymogów według § 6 lub zawiera niepełne lub niedokładne dane, ministerstwo bezzwłocznie, najpóźniej do 5 dni od doręczenia wniosku na rejestrację, poinformuje o tym komitet przygotowawczy, z tym że o ile nie będą niedostatki zlikwidowane, czynności rejestracyjne nie będą zagajone, ust. 4) Jeżeli komitet przygotowawczy nie zgadza się z twierdzeniem ministerstwa, może w terminie 15 dni od doręczenia ostrzeżenia domóc się u sądu wojewódzkiego określenia, że wniosek na rejestrację nie ma niedostatków. Decyzja sądu wojewódzkiego jest nieodwołalna.

     Problematyka rejestracji zmian statutu COEX była omawiana w dyskusji, następnie przyjęto uchwałę. W uchwale Rada Republikowa ze względu na § 22 ust. 5 a) statutu COEX, stoi na stanowisku, że zmiany statutu COEX, które uchwalił XIII. Kongres COEX z 27.4.2013 r., obowiązuje punkt nr 19, ze względu na § 23 ust. 1 statutu COEX, zmienia uchwałę XIII. Kongresu COEX z 27.4.2013 r., która jest określona w punkcie nr 20 i zobowiązuje przewodniczącego COEX przesłać zmiany statutu COEX do rejestracji Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC samodzielnie w języku czeskim, samodzielnie w języku polskim i samodzielnie w języku węgierskim. Rada Republikowa zobowiązuje przewodniczącego COEX, aby przesłał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych list z żądaniem nowelizacji ustawy nr 424/1991 Dz.U. o stowarzyszaniu w partiach politycznych i ruchach politycznych, tak aby był w zgodzie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, ratyfikowaną przez Republikę Czeską..

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC zarejestrowało uchwałę listem nr MV-41300-15/VS-2009 z 10.7.2013 r. W liście informuje, że wersję statutu w języku polskim i węgierskim uważa za materiał wewnętrzny ruchu politycznego przeznaczony dla swoich członków z tym, że jego obowiązkiem nie jest kontrolować jego treść.

 

     V útery 25.6.2013 se konala v Ostravě mimořádná schůze Republikové rady Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ. Jediným projednávaným bodem byla záležitost souvísející s registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Informační zprávu k této záležitosti pronesl předseda COEXISTENTIE, Alexander Pálffy.

     Kongres COEX, který jednal 27.4.2013 ve Vendryni přijal k projednávanému bodu usnesení, bod č.19: Kongres COEX schvaluje změny stanov Politického hnutí COEX v bodech ad 1) v článku 1, § 1 odst. 4, 5, § 2 odst.4 a článku 6, § 29, odst.1 názvy „Coexistentia, Wspólnota, Együttélés“ změnit na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYÜTTTÉLÉS“ tak, aby název byl uveden stejně ve všech článcích v souladu s názvem politického hnutí, ad 2) v článku 6, § 22, odst. 5g) text „volba 25-45 členné Republikové rady“ změnit na „volba 19-39 členné Republikové rady“ a ad 3) v článku 6, § 24 odst. 3 první větu „Výkonná rada zasedá podle potřeby nebo na základě rozhodnutí Republikové rady.“ změnit na „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.“ Kongres COEX dále uložil v usnesení, bod č.20 předsedovi COEX, aby stanovy COEX, po jejich novelizaci zaslal Ministerstvu vnitra ČR k registraci v trojjazyčné polsko-maďarsko-české verzi. Návrh na registraci změny stanov zaslal předseda COEX dopisem z 3.5.2013 č.j. Coex-1/17/2013 dne 9.5.2013 Ministerstvu vnitra ČR s žádosti o provedení registrace. Podle zákona č.65/2001 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích, § 11, odst. 1 návrh na registraci změny stanov COEX byl zaslán spolu s přílohami ve dvojím vyhotovení: xerokopií návrhu změny stanov COEX, xerokopií usnesení Kongresu COEX z 27.4.2013, který je oprávněn o změně stanov rozhodovat, xerokopií stávajícího znění stanov COEX, navrhované znění stanov COEX. Z Ministerstva vnitra ČR, odboru všeobecné správy, oddělení sdružování jsme obdrželi dopis ze dne 15.5.2013 č.j. MV-41300-12/VS-2009, který  podepsala vedoucí oddělení sdružování PhDr. Ivana Odarčenková, následujícího znění: „Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 13.5.2013 návrh na registraci změny stanov předmětného politického hnutí, usnesení kongresu konaného dne 27.4.2013, návrh změny stanov ke schválení XIII. Kongresem COEX dne 27.4.2013 a navrhované znění stanov ve dvojím vyhotovení v trojjazyčné verzi (polsky, maďarsky a česky). K podanému návrhu sdělujeme následující. Dle usnesení č.19 kongresu politického hnutí konaného dne 27.4.2013 schválené změny spočívají ve změně článku 1 § 1 odst. 4 a 5, § 2 odst. 4 a článku 6 § 29 odst. 1 tak, že se nahrazuje slovo „Coexistentia“ slovem „COEXISTENTIA“, k této změně s ohledem na znění usnesení č. 19 poznamenáváme, že slovo „Wspólnota“ a „Együttélés“ v dotčených ustanoveních stanov registrovaných ministerstvem nejsou uvedena. Dále schválené změny spočívají ve změně článku 6 § 22 odst. 5 písm. g) tak, že se text „volba 25-45 členné Republikové rady“ mění na „volba 19-39 členné Republikové rady“ a ve změně článku 6 (§ není uveden) odst. 3 věta první tak, že se text „Výkonná rada jedná podle potřeby nebo na základě rozhodnutí Republikové rady.“ mění na „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.“ Se zřetelem k ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, poukazujeme na skutečnost, že stanovy politického hnutí, na které je vyznačována registrační doložka o změně stanov, je třeba vyhotovit pouze v českém jazyce, namísto trojjazyčné polsko-maďarsko-české verze. Na základě § 7 odst. 2 zákona č. 424/1991 Sb. proto upozorňujeme, že dokud nebudou vady podání odstraněny, nelze řízení o registraci změny stanov politického hnutí zahájit.“ Dne 25.5.2013 zaslal předseda COEX Ministerstvu vnitra ČR dopis z 24.5.2013 č.j. Coex-1/18/2013 následujícího znění: „V odpovědi na Váš dopis ze dne 15.5.2013, č.j. MV-41300-12/VS-2009 se obracíme se žádosti o prodloužení lhůty do 30.6.2013, ve věci odstranění vad týkajících se změn stanov z důvodu, že RR COEX bude projednávat zmíněnou záležitost na svém zasedání v měsíci červnu.“ Na tuto žádost jsme odpověď neobdrželi. Ministerstvo vnitra ČR se ve svém rozhodnutí odvolává na zákon č. 500/2004 Sb. o správní řádu, § 16 jednací jazyk, kde je uvedeno v odst. 1) V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském, odst. 2) Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úřadně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Takové prohlášení může správní orgán učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu, odst. 4) Občan ČR příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR (zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin) má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny. Nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků. Náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správní orgán. Dále se ministerstvo vnitra ČR odvolává na zákon č. 424/1991 Sb. o činnosti politických stran a politických hnutí, § 7, kde je uvedeno v odst. 1) Návrh na registraci se podává ústřednímu orgánu státní správy republiky (dále jen „ministerstvo“) příslušnému podle sídla strany a hnutí uvedeného ve stanovách, odst. 2) Nemá-li návrh na registraci náležitostí podle § 6 nebo jsou-li v něm neúplné nebo nepřesné údaje, ministerstvo přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci, písemně upozorní s tím, že dokud nebudou tyto nedostatky odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno, odst. 4) Nesouhlasí-li přípravný výbor s upozorněním ministerstva, může do 15 dnů od doručení upozornění domáhat se u krajského soudu určení, že návrh na registraci nemá nedostatky. Proti rozhodnutí krajského soudu se nelze odvolat.

     Problematika registrace změny stanov COEX byla projednána v diskusi, následně bylo přijato usnesení. V usnesení Republiková rada s ohledem na § 22 odst. 5 a) stanov COEX, trvá na změnách stanov COEX, které schválil usnesením XIII. Kongres COEX ze dne 27.4.2013, bod č.19, s ohledem na § 23 odst. 1 stanov COEX, mění usnesení XIII. Kongresu COEX ze dne 27.4.2013, které je uvedeno v bodě č.20 a ukládá předsedovi COEX zaslat změnu stanov COEX k registraci Ministerstvu vnitra ČR samostatně v jazyce českém, samostatně v jazyce polském a samostatně v jazyce maďarském. Republiková rada zmocňuje předsedu COEX, aby zaslal Ministerstvu vnitra ČR dopis s požadavkem na novelizaci zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a politických hnutích, tak aby byl v souladu s Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, ratifikovanou Českou republikou.

     Ministerstvo vnitra ČR registrovalo stanovy dopisem č.j. MV-41300-15/VS-2009 z 10.7.2013. V dopise sděluje, že verze stanov v polském a maďarském jazyce vnímá jako vnitřní materiál politického hnutí pro členy s tím, že ministerstvu nepřisluší posuzovat jejich obsahovou správnost.

 

Zebranie prezydium zarządu PSN COEX

Schůze předsednictva výboru PNS COEX

 

W środę 21.8.2013 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie zebranie zarządu PSN COEX. Zebranie prowadził Karol Madzia – przewodniczący PSN COEX. Informację o sytuacji przedwyborczej przedstawił Józef Tobola. „W dniu wczorajszym doszło do samorozwiązania Izby Poselskiej Parlamentu RC, dlatego odbędą się przedwczesne wybory parlamentarne – prawdopodobnie 25.-26.10.2013 r. Jesteśmy w kontakcie z SPOZ, jest zgoda na podpisanie umowy o współdziałaniu między COEX i SPOZ dotyczącej przedwczesnych wyborów parlamentarnych i przyszłorocznych wyborów europejskich, senackich i przede wszystkim komunalnych. Uzgodnienia muszą dotyczyć również delegacji do rejonowych komisji wyborczych.”. Delegacja działaczy Ruchu wzięła udział w piątek 30.8.2013 r. w wizycie urodzinowej u pana Alfreda Kołorza, zasłużonego działacza COEXISTENTII w jego domu w Datyniach Dolnych. Członkowie zarządu PSN COEX zostali zobowiązani do udziału w zebraniu Rady Republikowej COEX w Pradze, w sobotę 28.9.2013 r. Uchwalono przygotować oficjalne podziękowanie dr. László Attila Kocsisowi, ustępującemu prezesowi Węgierskiej Sekcji Narodowej.

 

Ve čtvrtek 21.8.2013 se konala v Českém Těšíně schůze předsednictva výboru PNS COEX. Schůzi řídil Karel Madzia – předseda PNS COEX. Informaci o předvolební situaci sdělil Josef Tobola. „Včera se samorozpustila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, proto se budou konat předčasné parlamentní volby – pravděpodobně 25-26.10.2013. Jsme v kontaktu se SPOZ, je souhlas na podepsání smlouvy o součinnosti mezi COEX a SPOZ týkající se předčasných parlamentních voleb, a také voleb evropských, senátních a především komunálních, které se budou konat v příštím roce. Dohoda se musí týkat také delegací do okrskových volebních komisí.” Delegace funkcionářů hnutí navštívila v pátek 30.8.2013 u příležitosti narozenin pana Alfreda Kołorze, zasloužilého člena COEXISTENTIE v jeho rodinném domku v Dolních Datyních. Členům PNS COEX bylo uloženo zúčastnit se schůze Republikové rady COEX, která se bude konat v Praze, v sobotu 28.9.2013. Usnesli jsme se, že připravíme oficiální poděkování dr. László Attila Kocsisovi, ustupujícímu předsedovi Maďarské národní sekce.

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej

Schůze výboru Polské národní sekce

 

     Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (PSN) Ruchu Politycznego COEXISTENTIA (COEX) odbyło się w Czeskim Cieszynie w czwartek 5.9.2013 r. Zaakceptowano program obrad: a) zagajenie – uchwalenie programu obrad, b) informacja przewodniczącego PSN COEX, c) przygotowanie do zebrania Rady Wykonawczej i Rady Republikowej w dniu 28.9.2013 r. w Pradze, d) omówienie problematyki związanej z wyborami do Izby Poselskiej Parlamentu RC w dniach 25. i 26.10.2013 r., e) przygotowanie do wyborów komunalnych w 2014 roku, f) różne, g) uchwała – zakończenie obrad.

     Przewodniczący PSN COEX, Karol Madzia, przekazał informację z działalności sekcji (załącznik). Zebranie Rady Wykonawczej i Rady Republikowej COEX odbędzie się w sobotę 28.9.2013 r. od godz. 10.30 w Pradze. Omówiono udział członków PSN COEX na zebraniu i proponowany program obrad, który uściśli jeszcze prezydium PSN COEX.

     Wybory do Izby Poselskiej odbędą się 25. i 26.10.2013 r., nieobecny na zebraniu Józef Tobola przekazał telefonicznie informację o braku bliższych szczegółów związanych z przygotowywaną umowy SPOZ-COEX i spisu rejonowych komisji wyborczych, w których SPOZ umożliwi nam delegować członków. Po dyskusji uzgodniono, że poparcie listy SPOZ przez COEX będzie uzależnione od zamieszczenia na liście (na jakimkolwiek miejscu listy) członków COEX – Karola Madzi i Władysława Niedoby. Podczas omawiania problematyki wyborów komunalnych 2014 r. zaproponowano opracować udział COEX w gminach w formie tabelki.

     Stanisław Gawlik przekazał szczegóły uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Wincentego Witosa w Gródku i nawiązującej konferencji – sobota 14.9.2013 r., godz. 10.00-15.00. Dyskutowano na temat prezentacji na stronach www.coexistentia.cz polskich zespołów kulturalnych i solistów. Tadeusz Toman przekazał informację, że na adres Koexistencia o.p.s. doręczono zaproszenia na szkolenia organizowane w Ostrawie przez firmę ODBORCONSULT-D na temat zmian w Kodeksie Cywilnym dotyczącym stowarzyszeń obywatelskich (JUDr. Deverová Lenka – członek Rady Rządu ds. Organizacji Niezyskowych, 25.10.2013 r., 1760 Kč) i księgowości (Ing. Beránková – audytorka, 29.10.2013 r., 1760 Kč), chętni, którzy chcą wziąć udział, muszą pokryć koszta.

     Stanisław Gawlik proponuje dopełnić informację przewodniczącego PSN COEX o punkt dotyczący instalacji tablicy interaktywnej przypominającej 1. Powstanie Śląskie w 1919 r. w Piotrowicach koło Karwiny, a także tablicy pamiątkowej upamiętniającej poległych legionistów polskich podczas czeskiej agresji w 1919 r. Przekazał też informację o wystosowaniu postulatu o zmianę decyzji organów sądowych i prokuratury w sprawie zamalowywania dwujęzycznych tablic.  Już sam fakt, że sprawa zamalowania dwujęzycznych tablic jest zakwalifikowana jako czyn karalny znieważania narodu a nie wandalizmu jest sukcesem pomimo, że śledztwo było zawieszone.

     Przyjęto jednogłośnie uchwałę, w której zarząd PSN COEX przyjmuje do wiadomości informację przewodniczącego PSN COEX i dopełnienie tej informacji zaproponowane przez Stanisława Gawlika. Zarząd PSN COEX upoważnia Władysława Dronga, aby uzupełnił strony www.coexistentia.cz o sprawy związane z kulturą – „Gorol“, Hutnik“, Ewa Farna, Noemi Bocek itp., jednocześnie zobowiązuje poszczególnych członków zarządu PSN COEX o zapewnienie zgody zespołu na prezentację na stronach internetowych. Zarząd PSN COEX zobowiązuje Tadeusza Tomana przygotować tabelkę o formie udziału COEX w wyborach komunalnych w 2014 r. w poszczególnych gminach.

 

     Schůze výboru Polské národní sekce (PNS) Politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) se konala ve čtvrtek dne 5.9.2013 v Českém Těšéíně. Byl schválen program jednání: a) zahájení – schválení programu jednání, b) informace předsedy PNS COEX, c) příprava na schůzi Výkonné rady a Republikové rady dne 28.9.2013 v Praze, d) projednání otázek souvísejících s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26.10. 2013, e) příprava na komunální volby v 2014 roce, e) různé, f) usnesení – závěr jednání.

     Předseda PNS COEX Karel Madzia sdělil informaci o činnosti sekce (příloha). Schůze Výkonné rady a Republikové rady COEX se bude konat v sobotu 28.9.2013 od 10.30 hod. v Praze. Byla projednána účast členů PNS COEX na schůzi a program jednání, který upřesní ještě předsednictvo PNS COEX.

     Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat 25. a 26. 10.2013 r., nepřítomen na schůzi Josef Tobola sdělil telefonicky informaci o scházejících podrobnostech souvísejících s přípravovanou smlouvou SPOZ-COEX a seznamu okrskových volebních komísí, kde nám SPOZ umožní delegovat členy. Po diskusi bylo dohodnuto, že podpora COEX kandidátní listiny SPOZ bude záviset od umístění na listině (na jakémkoliv místě listiny) členů COEX – Karla Madzi a Vladislava Niedoby. Při projednávaní otázek souvísejících s komunálními volbami 2014 bylo navrženo zpracovat účast COEX v obcích formou tabulky.

     Stanislav Gawlik sdělil podrobnosti slavnostního odhalení pamětní desky Wincenty Witose v Hrádku a následného semináře – sobota 14.9.2013, 10.00-15.00 hod. Byla diskuse na téma prezentace na www.coexistentia.cz polských kulturních souborů a sólistů. Tadeusz Toman sdělil informaci, że na adresu Koexistencia o.p.s. byly doručeny pozvánky na školení pořádané v Ostravě firmou ODBORKONSULT-D na téma změn v Občanském zákoníku týkajícím se občanských sdružení (JUDr. Deberová Lenka – členka Rady vlády pro neziskové organizace, 25.10.2013, 1760 Kč) a účetnictví (Ing. Beránková – auditorka, 29.10.2013, 1760 Kč), případní zájemci musí zaplatit kurzovné.

     Stanislav Gawlik navrhuje doplnit informaci předsedy PNS COEX o bod týkající se instalace interaktivní tabule připomínající 1. Slezské povstání z 1919 r. v Petrovicích u Karviné, a také pamětní desky přípomínající padlé polské legionáře za české agrese v 1919 roce. Sdělil také informaci o zaslání žádosti o přezkoumání rozhodnutí orgánů činných v tretním řízení a státního zástupce ve věci zamalovávání dvojjazyčných tabulí. Už samotné šetření trestného činu jako trestný čin hanobení národa a nikoliv jako vandalismus je úspěchem, přestože šetření bylo odloženo.

     Byla přijato jednohlasně usnesení, ve kterém PNS COEX bere na vědomí informaci předsedy PNS COEX a doplnění této informace navržené Stanislavem Gawlikem. Výbor PNS COEX zmocňuje Vladislava Dronga, aby doplnil stránky www.coexistentia.cz o záležitosti spojené s kulturou – „Gorol“, „Hutnik“, Ewa Farna, Noemi Bocek atd., současně ukládá jednotlivým členům výboru PNS COEX zajistit souhlas souboru na prezentaci na internetových stránkách. Výbor PNS COEX ukládá Tadeuszovi Tomanovi, aby připravil tabulku o formě účastí COEX v komunálních volbách v 2014 r. v jednotlivých obcích.

 

Załącznik / Příloha

Informacja przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej (PSN)

Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (COEX)

przedstawiona na zebraniu zarządu PSN w dniu 5.9.2013 r.

 

      Konwent PSN w dniu 4.4.2013 r. wybrał w głosowaniu tajnym jednogłośnie 17-osobowy zarząd sekcji w składzie: Helena Bubik, Władysław Drong, Dr.Ing. Stanisław Gawlik, Ing. Bronisław Haratyk, Ing. Bogusław Kaleta, CSc., Ing. Jadwiga Karolczyk, JUDr Eugeniusz Kiedroń, Edward Kolondra, Ing. Tadeusz Kornuta, Karol Madzia, Władysław Niedoba, Ing. Józef Pietrus, Józef Przywara, Bogusław Raszka, Ing. Józef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Paweł Wania. Pierwsze zebranie zarządu odbyło się 6.6.2013 r., zarząd wybrał 7osobowe prezydium w składzie: Karol Madzia, Józef Przywara, Władysław Niedoba, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman i Józef Pietrus. Przeprowadzono analizę uchwał XIII. Kongresu COEX z 27.4.2013 r., przyjętych priorytetów programowych i programu do wyborów komunalnych w 2014 roku. Wszystkie dokumenty są zamieszczone na www.coexistentia.cz. Omawialiśmy sprawy związane z odmową przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowania zmian statutu COEX. Dlatego 25.6.2013 r. zwołano do Ostrawy nadzwyczajne zebranie Rady Republikowej, na którym podjęliśmy stosowne uchwały, a następnie przesłaliśmy statut ministerstwu samodzielnie w językach czeskim, polskim i węgierskim, zamiast w wersji trójjęzycznej polsko-węgiersko-czeskiej. Ministerstwo zarejestrowało czeską wersję statutu 10.6.2013 r., zaznaczając, że polską i węgierską wersję postrzega jako wewnętrzny materiał Ruchu przeznaczony dla członków COEX i ministerstwo nie jest zobligowane kontrolować jego treść.

      Razem z MK PZKO w Nawsiu, Sekcją Historii Regionu ZG PZKO i Kołem Polskich Kombatantów w RC byliśmy współorganizatorami (co „Głos Ludu“ przemilczał) obchodów 70. rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego – z udziałem i przemówieniem konsul generalnej RP w Ostrawie Anny Olszewskiej. Wystąpił chór Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (ŚKEAW) w Nawsiu, przemówienie w imieniu COEX wygłosił Stanisław Gawlik, wystąpił Grzegorz Księżyc – nauczyciel historii z Cieszyna, Jan Sroka – naczelnik wydziału zagranicznego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, na wyższe stopnie oficerskie mianowano trzech weteranów wojennych, członków Koła Polskich Kombatantów w RC. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową. Po uroczystości w świetlicy ŚKEAW odbyła się konferencja naukowa.

      Śledzimy wydarzenia związane z powołaniem nowego rządu Jiří Rusnoka, w którym ministrem przemysłu i handlu jest Jerzy Cienciała. Rząd nie otrzymał wotum zaufania Izby Poselskiej Parlamentu RC. Prezydent rozpisał przedwczesne wybory parlamentarne na 25. i 26.10.2013 r. Jesteśmy w kontakcie z SPOZ, w rozmowach dotyczących wyborów biorę udział razem z członkiem zarządu PSN COEX, Józefem Tobołą. Jest przygotowana do podpisu umowa o współdziałaniu między COEX i SPOZ dotycząca przedwczesnych wyborów parlamentarnych i przyszłorocznych wyborów europejskich, senackich i komunalnych. Uzgodnienia dotyczą również delegacji do rejonowych komisji wyborczych.

      W piątek 30.8.2013 r. odwiedziliśmy zasłużonego działacza COEX, pana Alfreda Kołorza w jego domu w Datyniach Dolnych, na jego zaproszenie urodzinowe. Udział wzięło siedmiu członków PSN COEX.

     Kondolencje w imieniu COEX w związku w śmiercią posła Parlamentu Europejskiego za Partię Koalicji Węgierskiej (SMK) na Słowacji, Árpáda Duka Zólyomi, nie mogłem przekazać, bo zabrakło informacji o terminie i miejscu uroczystości pogrzebowych.

     W sobotę 14.9.2013 r. odbędzie się uroczystość ponownego odsłonięcia tablicy Wincentego Witosa w Gródku, w której zapowiedzieli udział czołowi działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego. O szczegółach poinformował Stanisław Gawlik.

      Członkowie zarządu PSN COEX zostali zobowiązani do udziału w zebraniu Rady Republikowej i Rady Wykonawczej COEX w Pradze, w sobotę 28.9.2013 r. Uchwalono przygotować oficjalne podziękowanie dla dr. László Attila Kocsisa, ustępującego prezesa Węgierskiej Sekcji Narodowej – w imieniu COEX przekaże Józef Przywara. Realizujemy zadanie związane z przyjęciem punktów uchwał związanych z wyborami.

Karol Madzia, przewodniczący PSN COEX, wiceprzewodniczący COEX

W Czeskim Cieszynie, 5.9.2013 r.

 

Informace předsedy Polské národní sekce (PNS)

Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (COEX)

předložena na schůzi výboru PNS dne 5.9.2013

 

      Konvent PSN dne 4.4.2013 zvolil v tajném hlasování 17 členný výbor sekce ve složení: Helena Bubik, Vladislav Drong, Dr.Ing. Stanislav Gawlik, Ing. Bronislav Haratyk, Ing. Bohuslav Kaleta, Ing. Jadwiga Karolczyk, JUDr Evžen Kiedroń, Edward Kolondra, Ing. Tadeusz Kornuta, Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Pietrus, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Pavel Wania. První schůze výboru se konala 6.6.2013, výbor zvolil 7 členné předsednictvo ve složení: Karel Madzia, Josef Przywara, Vladislav Niedoba, Vladislav Drong, Stanislav Gawlik, Tadeusz Toman a Josef Pietrus. Byla provedena analýza usnesení XIII. Kongresu COEX z 27.4.2013, schválených programových priorit a programu do komunálních voleb v 2014 roce. Veškeré dokumenty jsou zveřejněny na www.coexistentia.cz. Projednávali jsme záležitosti související ze zamítnutím registrace změn stanov Ministerstvem vnitra. Proto byla svolána 25.6.2013 do Ostravy mimořádná schůze Republikové rady, na které jsme přijali vhodné usnesení a následně jsme zaslali stanovy ministerstvu samostatně v jazycích českém, polském a maďarském, místo trojjazyčné verze polsko-maďarsko-české. Ministerstvo zaregistrovalo českou verzi stanov 10.6.2013 s poznámkou, že polskou a maďarskou verzi vnímá jako vnitřní materiál pro členy Hnutí a že mu nepřísluší posuzovat jejich obsahovou správnost.

    Spolu s MS PZKO v Návsí, Sekci regionálních dějin HV PZKO a skupinou polských válečných veteránů v ČR jsme byli spolupořadateli (což „Głos Ludu” zatajil) slavností k 70. výročí smrti gen. Wladyslawa Sikorského – za účastí a s projevem generální konzulky PR v Ostravě, Anny Olszewské. Vystoupil sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání (SCEAV) v Návsí, projev jménem COEX pronesl Stanislav Gawlik, vystoupil Grzegorz Księżyc – učitel dějepisu s Těšína, Jan Sroka. – náčelník Zahraničního odboru Úřadu pro válečné veterány a osoby postižené válkou ve Varšavě, na vyšší důstojnické hodnosti byli jmenování tři členové Skupiny polských válečných vetáránů v ČR. Byly položany květiny pod pamětní deskou. Po slavnosti v klubovně SCEAV se konal vědecký seminář.

     Sledujeme události související se jmenováním nové vlády Jiřího Rusnoka, ve které ministrem průmyslu a obchodu je Jiří Cieńciała. Vláda nezískala důvěru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Prezident vyhlásil předčasné parlamentní volby na 25. a 26.10.2013. Jsme v kontaktu se SPOZ, v jednách n.t. voleb se účastním spolu se členem výboru PNS, Josefem Tobolou. Je připravena k podpisu smlouva o součinnosti mezi COEX a SPOZ, týkající se předčasných parlamentních voleb a voleb evropských, senátních a komunálních, které se konají v příštím roce. Dohody se týkají také delegování do okrskových volebních komisí.

    V pátek 30.8.2013 jsme navštívili zasloužilého funkcionáře COEX, pana Alfreda Kołorze v jeho domě v Dolních Datyních, kde nás pozval na oslavu narozenin. Zúčastnilo se sedm členů PNS COEX.

     Kondolence jménem COEX k úmrtí poslance Evropského parlamentu za Stranu maďarské koalice (SMK) na Slovensku, Árpáda Duka Zólyoli, jsem nemohl předat, protože jsem neobdržel informaci o termínu a místě pohřebního obřadu.

     V sobotu 14.9.2013 se bude konat slavnost opětovného odhalení desky Wincenta Witose v Hrádku, kde účast ohlásili čelní funkcionáři Polské lidoví stewany. O podrobnostech informonaval Stanislav Gawlik.

     Členovům výboru PNS bylo uloženo účastnit se schůze Republikové rady a Výkonné rady COEX v Praze v sobotu 28.9.2013. Bylo přijato usnesení připravit oficiální poděkování pro dr. László Attila Kocsise, odstupujícího předsedu Maďarské národní sekce – jménem COEX předá Josef Przywara. Uskutečňujema úkoly související s přijetém bodu usnesení k volbám.

Karel Madzia, předseda Polské národní sekce COEX, místopředseda COEX

V Českém  Tešíně, 5.9.2013

 

Prelekcja Sándora Pálffy na temat Węgrów w RC

Přednáška Alexandra Pálffyho na téma Maďarů v ČR

 

     W poniedziałek 22.4.2013 r. Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach zorganizowało spotkanie z prelekcją Sándora Pálffy, działacza stowarzyszenia obywatelskiego Związek Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich i Ruchu Politycznego COEXISTENTIA. Swoją siedzibę mają w samym centrum Ostrawy, koło Mostu Sýkory. Na czele Związku stoi Anna Rákóczi. Jej mąż, František Rákóczi, towarzyszył w charakterze kierowcy prelegentowi. Zaplanowany występ węgierskiego zespołu śpiewaczego „Csaloganyok“ niestety nie doszedł do skutku z powodu choroby członków zespołu.

     Sándor Pálffy pochodzi z Galanty, jest inżynierem-chemikiem. Pracował na stanowiskach kierowniczych niemal wszystkich dużych zakładów chemicznych na terenie byłej Czechosłowacji. Nadal jest wykładowcą na Wyższej Szkole Górniczej w Ostrawie oraz Politechnice w Bratysławie. Z członkami PZKO obecnymi na spotkaniu podzielił się swą wiedzą na temat Węgrów żyjących w Republice Czeskiej. Według Spisu Powszechnego z 2011 roku nasze państwo zamieszkuje około 9 tysięcy osób deklarujących narodowość węgierską. W Ostrawie działa Związek Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, który ma sześć ośrodków: największe są w Brnie, Ostrawie i Pradze, kolejne znajdziemy w Pilźnie, Teplicach i Lowosicach. Aktywnych członków jest około 600. Działa jednak nie tylko Związek Węgrów, lecz również COEXISTENTIA, która jest ruchem politycznym – nie tylko Węgrów, ale przede wszystkim Polaków i innych narodowości żyjących w Republice Czeskiej. W COEXISTENTII staramy się skupiać na problemach ekonomicznych, nie zajmujemy się kulturą.

     W zdecydowanej większości Węgrzy zamieszkali w Republice Czeskiej wywodzą się ze Słowacji. W poszczególnych miastach powody napływu Węgrów były różne. W Ostrawie, a także na północy Czech, to była migracja przemysłowa. W Brnie jest całkiem inna społeczność węgierska. To ludzie, którzy przychodzili i nadal przychodzą tam na studia. Ze Słowacji mają blisko do Brna. Wielu z nich osiedla się tam, zakłada rodziny i pracuje, bo w Brnie są większe możliwości samorealizacji niż na Słowacji. Węgierskich studentów staramy się wyłapać i ściągnąć do koła studenckiego. Wymieniają się tam doświadczeniami, organizowane są różne wykłady i imprezy. Podobne koło studenckie działa również w Pradze. Niestety Węgrzy zamieszkali w Republice Czeskiej nie mają możliwości kształcenia swoich dzieci w języku ojczystym. Rodzice sami uczą swe dzieci języka węgierskiego. To od nich więc zależy, na ile będą go znały. Związek Węgrów pielęgnuje rodzime tradycje, dba o łączność z kulturą węgierską. Zapraszane są zespoły i artyści z Węgier. W każdym mieście, gdzie działa Związek Węgrów, organizowane są dni Kultury Węgierskiej. W Ostrawie trwają przez cały listopad. Są kuchnia węgierska, węgierska msza, występy artystów. Można zobaczyć słynne węgierskie operetki.

     Prelegent odpowiedział też na pytanie dotyczące stosunków słowacko-węgierskich. Na Słowacji jest bardzo liczna mniejszość węgierska, lecz rząd słowacki niezbyt przychylnie na nią patrzy..... „Historycy przygotowali materiały odnoszące się do niedawnych, nieprzychylnych dla Węgrów, wypowiedzi słowackiego premiera Roberta Fica. Wiadomo, że wzajemne stosunki Fica i węgierskiego premiera Viktora Orbána nie układają się dobrze. O niezbyt dobrej jakości stosunków słowacko-węgierskich świadczy również to, że prezydent Ivan Gašparovič dopiero po dziesięciu latach na stanowisku prezydenta odwiedził Węgry“ – powiedział.

 

     V pondělí 22.4.2013 Místní skupina PZKO Petrovice uspořádala setkání spojené s přednáškou Alexandra Pálffyho, funkcionáře občanského sdružení Svaz Maďarů žijících v českých zemích a Politického hnutí COEXISTENTIA. Své sídlo má v samotném centru Ostravy, u Mostu Sýkory. V čele Svazu je Anna Rákoczi. Její manžel, František Rákoczi, přijel s přednášejícím jako řidič. Plánované vystoupení maďarského pěveckého souboru „Csaloganyok“ bohužel, z důvodu nemoci členů souboru, se neuskutečnilo.

     Sándor Pálffy pochází z Galanty, je inženýrem-chemikem. Pracoval ve vedoucích funkcích téměř všech velkých chemických podniků v bývalém Československu. Nadále přednáší na Vysoké škole báňské v Ostravě a Polytechnice v Bratislavě. Se členy PZKO přítomnými na setkání se podělil svými znalostmi na téma Maďarů žijících v České republice. Podle Sčítání lidu z 2011 roku v našem státě bydlí asi 9 tisíc osob, kteří přihlásili maďarskou národnost. V Ostravě působí Svaz Maďarů žijících v českých zemích, který má šest středisek: největší jsou v Brně, Ostravě a Praze, další jsou v Plzni, Teplicích a Lovosicích. Aktivních členů je asi 600. Působí nejen Svaz Maďarů, ale také COEXISTENTIA, která je politickým hnutím – nejen Maďarů, ale především Poláků a jiných národností žijících v České republice. V COEXISTENTII se snažíme věnovat ekonomické problematice, kulturu neděláme.

     V naprosté většině Maďaři, kteří bydlí v České republice, pocházejí ze Slovenska. V jednotlivých městech jsou důvody přistěhování různé. V Ostravě a také na severu Čech to byla průmyslová migrace. V Brně je úplně jiná maďarská komunita. Tito lidé tam přicházeli a nadále přicházejí na studia. Ze Slovenska je to do Brna blízko. Mnoho z nich se tam osídluje, zakládá rodiny, pracuje, protože v Brně jsou větši možnosti uplatnění než na Slovensku. Maďarské studenty se snažíme vychytávat a přitáhnout do studentského kroužku. Vyměňují si tam zkušenosti, pořádány jsou různé přednášky a besídky. Odbodný studentský kroužek působí také v Praze. Bohužel Maďaři, kteří bydlí v České republice nemají možnost vzdělávat své děti v mateřském jazyce. Rodiče sami své děti vyučují maďarský jazyk. To od nich závisí, jak dobře ho budou ovládat. Svaz Maďarů pečuje o místní tradice, zajímá se o kontakt s maďarskou kulturou. Zvány jsou soubory a umělci z Maďarska. V každém městě, ve kterém působí Svaz Maďarů, jsou pořádány Maďarské dny. V Ostravě trvají po celý listopad. Je to maďarská kuchyně, maďarská bohoslužba, vystoupení umělců. Je možno obdivovat slavné maďarské operety.

    Přednášející odpověděl na dotazy týkající se slovensko-maďarských vztahů. Na Slovensku je velmi početná maďarská menšina, avšak slovenská vláda nepříliš příznivě na ní pohlíží.... „Nedávno jsme měli na toto téma diskuzi v Maďarském klubu COEXISTENTIE. Historici připra-vili podklady k nedávným nepříznivým pro Maďary výrokům slovenského premiéra Roberta Fica. Je známo, že vzájemné vztahy Fica s maďarským premiérem Viktorem Orbánem se nevyvíjejí dobře. O nepříliš dobré kvalitě slovensko-maďarských vztahů svědčí také to, že prezident Ivan Gašparovič teprve po deseti letech ve funkci prezidenta navštívil Maďarsko” – řekl.

 

Byliśmy zaproszeni / Byli jsme pozvání

W imieniu Komitetu Pamięci Jánosa Esterházy działającego w ramach Ruchu Politycznego COEXISTENTIA byliśmy zaproszeni na uroczystość wspomnieniową na cześć hrabiego Jánosa Esterházy, która odbyła się 22.6.2013 r. na Cmentarzu Motolskim w Pradze. Akcja ta była połączona z uroczystością ku czci byłych węgierskich studentów ze Słowacji – absolwentów praskich wyższych uczelni, z którymi razem położyliśmy kwiaty pod tablicą pamiątkową naszego Męczennika. Dr. László Attila Kocsis, przewodniczący. / Byli jsme pozvání jménem Memoriálního výboru Jánose Esterházyho, který působí v rámci Politického hnutí COEXISTENTIA, na vzpomínkovou akci k uctění památky hraběte Jánose Esterházyho, která se konala 22. června 2013 na Motolském hřbitově v Praze. Tato akce byla spojena s pietním aktem bývalých maďarských studentů ze Slovenska – absolventů pražských vysokých škol, s nimiž spolu jsme položili věnce k pamětní tabuli našeho Martyra. Dr. László Attila Kocsis, předseda.

 

Podziękowanie / Poděkování

PhDr. László Attila Kocsis i Ing. István Palágyi, DrSc. przekazali w imieniu Węgierskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII i Towarzystwa Artura Görgey listowne podziękowanie Cezaremu Drzewieckiemu, dyrygentowi Polskiego Zespołu Śpiewaczego HUTNIK następującego brzmienia: / PhDr. Ladislav Kocsis a Ing. Štefan Palágyi, DrSc. zaslali jménem Maďarské národní sekce COEXISTENTIE a Společnosti Artura Görgeyho dopis Cesary Drzewieckému, sbormistrovi Polského pěveckého sboru HUTNIK, následujícího znění: „Vážený Pane Dirigente! Pražští delegáti, kteří se za Maďarskou národní sekci a za Společnost Artura Görgeyho před týdnem zúčastnili XIII. Kongresu politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Egüttélés-Spivżitja ve Vendryni vyjádřují Vám a Vaším prostřednictvím celému Polském pěveckému sboru HUTNIK své vysoké uznání a upřímné poděkování za vynikající učinkování při zahájení kongresu. Váš koncert nadchl každého z nás, byli jsme jím ohromeni. Při poslechu Chóru Otroků z Verdiho opery Nabucco jsme se cítili jako na představení v pražské Státní opeře. Byli bychom rádi, kdyby Váš pěvecký sbor častěji než dosud koncertoval v Praze, a tak důstojně reprezentoval polskou regionální kulturu v našem hlavním městě, např. na festivalech kultur národů a národností, jež se zde konají každý rok k velké spokojenosti mnoha tisíců obdivovatelů. Vážený Pane Dirigente, přijměte naše přání mnoha dalších úspěchu v záslužné činnosti Polského pěveckého sboru HUTNIK pod Vašim uměleckým vedením, a výraz naši hluboké úcty.”

 

Smuteční oznámení / Nekrolog

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel Ing. Duka Zólyomi Árpád, poslanec Evropského parlamentu zvolen na Slovensku za Stranu maďarské koalice, člen Frakce Lidové strany-Evropských demokratů. Ztratili jsme v něm neúnavného obhájce lidských práv, zejména práv národních menšin a dobrého přítele. Rodině zesnulého a přátelům vyjadřujeme naši nejhlubší soustrast.

Za Politické hnutí COEXISTENTIA, Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc., předseda

 

Z głębokim smutkiem oznajmiamy, że zmarł Ing. Duka Zólyomi Árpád, poseł Parlamentu Europejskiego wybrany na Słowacji za Partię Koalicji Węgierskiej, członek Frakcji Partii Ludowej-Europejskich Demokratów. W zmarłym straciliśmy niezmordowanego obrońcę praw człowieka, przede wszystkim praw mniejszości narodowych i dobrego przyjaciela. Rodzinie zmarłego i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia.

W imieniu Ruchu Politycznego COEXISTENTIA, Doc. Ing. Sándor Pálffy, CSc., przewodniczący

 

W sobotę 6.7.2013 r. w Nawsiu upamiętniono 70. rocznicę tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza i premiera rządu polskiego na uchodźstwie w czasach II wojny światowej. Na zdjęciu: składanie kwiatów pod tablicą poświęconą gen. Sikorskiemu / V sobotu dne 6.7.2013 se konala v Návsí vzpomínková slavnost u příležitosti 70. výročí tragické smrti generála Wladyslawa Sikorského, náčelníka a premiéra polské vlády v exilu v období II světové války. Na snímku: pokládání věnců u pamětní desky věnované gen. Sikorskému.

 

 „Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy /  adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 19.9.2013, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla zveřeněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě noviny jsou poskytovány institucím a archívům, čtenářům pouze na objednávku