xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI - TUDÓSÍTÁSOK - ZPRÁVY

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

www.coexistentia.cz

 

nr 58  (3/2013)                                    4.4.2013

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Warszawa

 

Dnia 23.3.2013 r. obchodzą nasze bratnie narody Dzień Polsko-Węgierskiej Przyjaźni. Chodzi o święto, które swego czasu uchwaliły parlamenty obu państw. Tegoroczne obchody odbyły się w Tarnowie. / Dne 23.3.2013 slaví naše bratrské národy Den polsko-maďarského přátelství. Jedná se o svátek, který už dříve schválily parlamenty obou států. Letošní oslavy proběhly v Tarnově.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Konwent Polskiej Sekcji Narodowej odbędzię w czwartek 4.4.2013 r. o godz. 15.00 w Czeskim Cieszynie / Konvent Polské národní sekce se koná ve čtvrtek 4.4.2013 v 15:00 hod. v Českém Těšíně.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Spotkanie prezydenta Zemana z premierem Nečasem

Setkání prezidenta Zemana s premiérem Nečasem

 

Pomimo krytyki prezydenta Miloša Zemana pod adresem rządu, pierwsza jego wizyta 20.3. br. odbyła się bez konfliktów. „Omawialiśmy dziedzinę wspólnych interesów, walkę przeciw terroryzmowi międzynarodowemu, jak również integrację do struktur Unii Europejskiej, a szczególnie obronę interesów Republiki Czeskiej w ramach instytucji Unii Europejskiej. Nie widzę powodu, aby w tej dziedzinie dochodziło między nami do jakichkolwiek sporów. Pomimo tego, jako były prognostyk, umiem sobie wyobrazić, że będzie wysunięty wniosek ustawy, kiedy będziemy mieli odmienne stanowiska – powiedział Zeman dziennikarzom. Zeman planuje odwiedzać rząd podczas omawiania tych ustaw, gdzie grozi weto prezydenckie. Zawsze zależeć będzie na konkretnej omawianej ustawie.” – dodał. Jednocześnie potwierdził chęć spotkania się ze wszystkimi ministrami rządu Petra Nečasa.

 

Přes nedávnou kritiku prezidenta Miloše Zemana na adresu vlády proběhla jeho včerejší první návštěva (20.3. tr. – red.) kabinetu bez konfliktů. „Projednávali jsme oblast společných zájmů, a to jak boj proti mezinárodnímu terorismu, tak integraci v Evropské unii a zejména hájení zájmů České republiky v institucích Evropské unie. Nevidím důvod, proč by v této oblasti měly mezi námi vznikat jekékoliv konflikty. Jako bývalý prognostik si ale dovedu představit, že bude návrh zákona, kde budeme mít odlišné stanovisko.” – řekl Zeman novinářům. Zeman hodlá vládu navštěvovat při projednávání těch zákonů, při nichž by hrozilo prezidentské veto. Vždy bude záležet na konkrétním návrhu zákona, který bude vláda projednávat” – dodal. Potvrdil také svou ochotu se setkat se všemi ministry vlády Petra Nečase.                        („Právo”, 21.3.2013)

 

 

Obrady zarządu Polskiej Sekcji Narodowej (PSN)

Jednání výboru Polské národní sekce (PNS)

 

Zebranie zarządu PSN odbyło się 7.3.2013 r. w Czeskim Cieszynie. Obrady prowadził Tadeusz Toman, protokolantem był Stanisław Gawlik. Gościem obrad był sekretarz Rady Wykonawczej COEX Zoltan Domonkos. W programie obrad było przygotowanie Konwentu PSN i organizacyjne, programowe i personalne przygotowanie Kongresu ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA. Odczytano list prezydenta Miloša Zemana, w którym dziękuje działaczom WSPÓLNOTY-COEXISTENTII za wsparcie w wyborach. Konwent Polskiej Sekcji Narodowej odbędzie się w czwartek 4.4.2013 r. w Czeskim Cieszynie. Zarząd będzie wnioskował na przewodniczącego sekcji ponownie wybrać Karola Madzię. Również 17 osobowy zarząd powinien pracować bez większych zmian. Kongres COEX odbędzie się w sobotę 27.4.2013 r. w Wędryni. Zarząd sekcji zaakceptował przygotowane dokumenty pod jego obrady – wniosek priorytetów programowych na okres 05.2013 – 04.2015 r., wniosek zmian statutu i wniosek programu do wyborów komunalnych w 2014 roku. Na funkcję przewodniczącego Ruchu sekcja wnioskuje Józefa Przywarę. O kandydatach do Rady Republikowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego zadecyduje Konwent sekcji.

 

Schůze PNS se konala ve čtvrtek 7.3.2013 v Českém Těšíně. Jednání řídil Tadeusz Toman, zapisovatelem byl Stanislaw Gawlik. Hostem jednání byl tajemník Výkonné rady COEX Zoltán Domonkos. Na programu jednání byla příprava Konwentu PNS a organizační, programová a personální příprava Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŹITÍ. Byl přečten dopis prezidenta Miloše Zemana, ve kterém děkuje funkcionářům COEXISTENTIE-SOUŹITÍ za podporu ve volbách. Konvent Polské národní sekce se bude konat ve čtvrtek 4.4.2013 v Českém Těšíně. Výbor bude navrhovat na předsedu sekce opětovně Karola Madziu. Také 17-členný výbor by měl pracovat bez větších změn. Kongres COEX bude v sobotu 27.4.2013 ve Vendryni. Výbor sekce schválil připravené doklady na jeho jednání – návrh programových priorit na období 05.2013 – 04.2015, návrh na změnu stanov a návrh programu do komunálních voleb v 2014 roce. Na funkci předsedy Hnutí sekce navrhuje Józefa Przywaru. O kandidátech do Republikové rady, Revizní komise a Smírčí komise rozhodne Konvent sekce.

 

Rada Wykonawcza obradowała w Pradze

Výkonná rada jednala v Praze

 

Podczas zebrania Rady Wykonawczej COEX, które odbyło się w sobotę 16.3.2013 r. w Domu Mniejszości Narodowych w Pradze omówiono stan przygotowań do Kongresu COEX. W programie były sprawy organizacyjne, personalne i programowo-statutowe. Informacje z działalności sekcji narodowych przedstawili Karol Madzia – za sekcję polską i László Attila Kocsis – za sekcję węgierską. Przyjęto uchwałę. / V průběhu schůze Výkonné rady COEX, která se konala v Domě národnostních menšin v Praze dne 16.3.2013 byla projednána příprava Kongresu COEX. Na programu byly záležitosti organizační, personální a programově-statutární. Informace z činnosti národních sekcí sdělilli – Karel Madzia – za sekci polskou a László Attila Kocsis – za sekci maďarskou. Bylo přijato usnesení.

 

Polska żywność bezpieczna

Polské potraviny bezpečné

 

     W czeskich środkach masowego przekazu trwa kampania skierowana przeciwko importowi polskich produktów żywnościowych. Czeskie ministerstwa wydają oświadczenia, że polska żywność zawiera niedopuszczalne substancje, jako przykłady podając obecność soli technicznej w żywności, kwas mrówkowy w ogórkach i kapuście, trucizna przeciw szczurom w polskich waflach, a ostatnio konina w mięsie wieprzowym i wołowym. Podobno polskie organy kontrolne całkowicie nie zdają egzaminu. „Radzimy konsumentom, by w sklepach sięgali po czeskie produkty sprawdzonych i renomowanych producentów, by nie kupowali zawsze to co najtańsze” – przekonuje w czeskiej telewizji publicznej Dana Večeřová, dyrektorka marketingu Izby Żywnościowej RC. „Polacy strzegą swojego terytorium i nie bardzo z nami rozmawiają o tym, co się tam u nich dzieje” – dodaje.

     Polskie ministerstwo rolnictwa odpiera ataki. Na oficjalnych stronach resortu minister Stanisław Kalemba pisze o niedopuszczalnych „mitach i stereotypach”, które rozpowszechniają media „Polska żywność, w tym produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzana na rynek Unii Europejskiej oraz państw trzecich spełnia wszelkie wymagania prawa żywnościowego, jest zatem w pełni bezpieczna. Dzięki temu, a także walorom smakowym, zdobyła duże uznanie wśród konsumentów w Unii Europejskiej oraz poza jej granicami” – czytamy w artykule. Według ministra, działania Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej są pozytywnie oceniane przez służby kontrolne Komisji Europejskiej.”. Obala też mit, że polska żywność jest tania, bo złej jakości. „Tańsza, bo polski rolnik, czy przetwórca jest bardziej efektywny, bo jedna czwarta produkcji wysyłana jest na eksport, bo pół miliarda unijnych konsumentów coraz częściej wybiera właśnie polską żywność, którą ceni za niepowtarzalny smak i jakość. Wzrost eksportu polskiej żywności od 2004 r., czyli od przystąpienia do Unii Europejskiej, wzrósł trzykrotnie. Jego wartość wyniosła w 2012 r. ponad 216 miliardów euro.

 

     V českých sdělovacích prostředcích trvá kampaň namířená proti dovozu polských potravin. Česká ministerstva vydávají prohlášení o tom, že polské potraviny obsahují nedovolené látky, jako příklady uvádějí přítomnost technické soli v potravinách, kyselinu mravenčí v okurkách a zelí, jed proti krysám v polských oplatkách, a nedávno koninu ve vepřovém a hovězím mase. Polské kontrolní orgány údajně kontroly vůbec nezvládají. „Doporučujeme zakázníkům, aby v obchodech sahali po české potraviny prověřených a věhlasných výrobců, aby nekupovali vždy to co je nejlevnější” – přesvědčuje v české veřejnoprávní televizi televizi Dana Večeřová, ředitelka marketingu Potravinové Komory ČR. „Polácí chrání své území a moc s námi nemluví o tom, co se u nich děje” – dodává.

     Polské ministerstvo zemědělství odráží útoky. Na oficiálních stránkách ministerstva  Stanislaw Kalemba píše o nepřípustných „mýtech a stereotypech”, které rozšířují média. „Polské potraviny, včetně produktů živočišného původu dodávané na trh Evropské unie a dalších států splňují veškeré požadavky potravinového zákona, jsou proto naprosto bezpečná. Díky tomu, a také díky chuťovým přednostem, získaly si uznání u zákazníků Evropské unie a za jeho hranicemi.” – čteme v článku. Podle ministra, činnost Veterinární inspekce a Státní sanitární inspekce jsou kladně hodnoceny kontrolními orgány Evropské komise.”. Boří také mýtus, že polské potraviny jsou levné, protože jsou nekvalitní. „Jsou levnější, protože polský zemědělec nebo zpracovatel je efektivnější, protože čtvrtina produkce je dodávaná na export, protože půl miliardy unijních spotřebitelů stále častěji volí právě polské potraviny, pro jejich neopakovatelnou chuť a kvalitu. Narůst exportu polských potravin od 2004 roku, to je od přistoupení Polska do Evropské unie, byl trojnásobný. Jeho hodnota byla v 2012 roce přes 216 miliard euro.

 

Rozmowy w sprawie jakości powietrza

Jednání ve věci kvality ovzduší

 

    W bieżącym roku trzykrotnie obradowała grupa robocza, powołana przez Tomáša Chalupę, ministra rządu czeskiego odpowiedzialnego za ochronę środowiska w Województwie Morawsko-Śląskim. W lutowym spotkaniu w Ostrawie wziął też udział polski minister środowiska, Marcin Korolec. Obrady z udziałem ekspertów i samorządowców z polskiej i czeskiej części Śląska dotyczyły zarówno zanieczyszczenia ze strony dużych zakładów, jak i tzw. niskiej emisji, za którą odpowiadają gospodarstwa domowe. Uczestnicy doszli do wniosku, że w obu krajach więcej szkodzą atmosferze, aniżeli przedsiębiorstwa przemysłowe.

    „Jeżeli chodzi o standardy środowiskowe dotyczące przemysłu, to jestem stosunkowo spokojny. W Polsce nowe inwestycje realizowano przede wszystkim w ostatnich dwudziestu latach, bardzo często przedstawiają wyższe standardy technologiczne niż w krajach Europy Zachodniej, gdzie inwestycje w przemyśle miały miejsce w latach 60. i 70. Polska nie zamierza jednak dobrowolnie zaostrzyć limitów emisji przemysłowych, które są w Rzeczypospolitej Polskiej łagodniejsze niż w Republice Czeskiej.” – powiedział Korolec na konferencji prasowej. Rzeczypospolitej Polskiej udało się wynegocjować wyjątek z przepisów europejskich, który obowiązywał będzie do 2020 roku.

    O przemyśle mówił optymistycznie również czeski minister. „Republika Czeska w Brukseli wynegocjowała bardzo wysoki stopień dofinansowania projektów proekologicznych w przemyśle, sięgający 90 proc. Jeżeli zrealizujemy te programy, to emisje przemysłowe spadną nawet o jedną trzecią.” – powiedział Chalupa. Większym problemem może być skuteczna walka z tzw. niską emisją.  Rozwiązaniem może być gazyfikacja ogrzewania domów jak w Republice Czeskiej, tak w Rzeczypospolitej Polskiej i przyjęcie takich regulacji, aby obywateli było stać na zakup kotłów gazowych. A wielu dziś na taką inwestycję nie stać, pomimo, że część kosztów pokrywana jest z dotacji.

 

     V letošním roce třikrát jednala pracovní skupina, kterou zřídil Tomáš Chalupa, ministrem zodpovědným v české vládě za ochranu životního prostředí v Moravskoslezském kraji. Na únorovém setkání v Ostravě se zůčastnil také polský ministr životního prostředí, Marcin Korolec. Jednání za účastí expertů a členů samosprávy z polské a české částí Slezska se týkala jak znečištění ze strany velkých závodů, tak i tzv. nízké emise, za kterou jsou zodpovědné domácnosti. Účastníci se shodli, že v obou zemích více škodí prostředí jako průmyslové závody.

    „Pokud jde o evropské standardy prostředí týkající se průmyslu, jsem poměrně klidný. V Polsku jsou to většinou nové investice, které se uskutečnily v posledních dvaceti letech, velmi často představují vyšší technologické standardy jako v zemích Západní Evropy, kde investice do průmyslu proběhly v letech šedesátých a sedmdesátých. Přesto Polsko dobrovolně nemíní zpřísnit limity průmyslových emisí, které jsou v Polské republice benevolentnější než v České republice.” – řekl na tiskové konferenci Korolec. Polské republice se podařilo dohodnout výjimku z evropských předpisů, která bude platit do roku 2020.

    O průmyslu mluvil optimisticky také český ministr. „Česká republika v Bruselu vyjednala velmi vysoký stupeň profinancování proekologických projektů v průmyslu sáhající až 90 proc. Jestliže uskutečníme tyto programy, potom průmyslové emise se sníží o jednu třetinu.” – řekl Chalupa. Větším problémem může být úspěšný boj s tzv. nízkou emisí. Řešením může být plynofikace vytápění domů jak v České republice, tak v Polské republice a přijetí takových opatření, aby si občané mohli dovolit koupit plynové kotle. A mnoho z nich na takovou investici dnes nedosáhne, přestože část výdajů je dotována.

 

MUR na temat walki o przynależność polityczną Śląska Cieszyńskiego

MUR na téma boje o politickou příslušnost Těšínského Slezska

 

Tematem spotkania Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego PZKO, które odbyło się 7.3.2013 r. w Czeskim Cieszynie, była walka o przynależność polityczną Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920. Wykład wygłosił historyk Miłosz Karol Skrzypek, doktor nauk historycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się głównie dziejami terenów pogranicza, tzw. kresów południowozachodnich państwa polskiego, przede wszystkim kwestie konfliktów narodowościowych na terenach polsko-czechosłowackiego i polsko-niemieckiego pogranicza w okresie kształtowania się granic państwowych po I wojnie światowej.

     Wykładowca jest prawnukiem kpt. Ludwika Skrzypka, jednego z organizatorów przewrotu wojskowego w Cieszynie w październiku 1918 roku. W 1919 roku podczas wojny czechosłowacko-polskiej o Śląsk Cieszyński bronił istebniańskiego odcinka. Skrzypek przedstawił fakty o okresie walki o przynależność narodową, wspomniał wiele nazwisk związanych z ówczesną Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego i jak wybitni polscy politycy: Reger, Michejda, ks. Londzin walczyli na rzecz przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do odradzającej się Polski i zabiegach polskich polityków: Paderewskiego, Dmowskiego o to, żeby Śląsk Cieszyński stał się ponownie polskim terenem.

     „Głos Ludu” zamieścił komentarze w tej sprawie autorstwa Stanisława Gawlika, które są zbieżne z uchwałami COEXISTENTII.

 

Tématem setkání Mezigenerační regionální univerzity PZKO, které se konalo dne 7.3.2013, byl boj o politickou příslušnost Těšínského  Slezska v letech 1918-1920. Přednášku pronesl historik Miłosz Karol Skrzypek, doktor historických věd, vědecko-didaktický zaměstnanec Institutu dějin Fakulty společenských věd Slezské univerzity v Katovicích,. Zajímá se hlavně dějinami přihraničních území, tzv. polského jihozápadního pohraničí státu, především záležitosti národnostních sporů na území polsko-československého a polsko-německého pohraničí v období formování státních hranic po I. světové válce.

      Přednášející je pravnukem kpt. Ludwika Skrzypka, jednoho z organizátorů vojenského převratu v Těšíně v říjnu 1918. V roce 1919 za československo-polské války o Těšínské Slezsko bránil úsek Istebné. Skrzypek sdělil fakta o období boje o národní příslušnost, zmínil mnoho jmén spojených s tehdejší Národní radou Těšínského knížectví a jako významní polští politici: Reger, Michejda, kn. Londzin bojovali za připojení Těšínského Slezska k obrozujícímu se Polsku a úsilí polských politiků: Paderewského, Dmowského o to, aby Těšínské Slezsko se opětovně stalo součástí polského území.

     „Głos Ludu” zveřejnil komentáře k této záležitosti, jejichž autorem je Stanislaw Gawlik a které jsou shodné s usneseními COEXISTENTIE.

 

Czemu lub komu służy historia ? – Emocje opadły i można z dystansem ocenić wykład dr. Miłosza K. Skrzypka „Walka o przynależność polityczną Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1920” przedstawiony na Międzygeneracyjnym Uniwersytecie Regionalnym PZKO. Niektórym osobom, bardziej życzącym sobie, by zostały przedstawione problemy kontrowersyjne, referat się nie podobał. Ja także, szczerze mówiąc, oczekiwałem relacji z wypunktowaniem problematycznych zagadnień. Prawdę powiedziawszy, prelegent sprytnie wywiązał się ze swojego zadania. Dobrym momentem było wystąpienie jego ojca, który w niby naiwny sposób przedstawił koligacje swoich przodków, ale w kontekście było to przedpole do dyskusji.

    Trochę szkoda, że dyskutantów nie można było okiełznać i ukrócić ich rozwlekłe wynurzenia, kiedy niby zadając pytanie sami sobie na nie odpowiadali. To spowodowało, że dużo osób opuszczało salę. Dalsza dyskusja doprowadziła do tego, że zaczęto rozpamiętywać rok 1938, a nawet 1968. Nikt nie wspomniał natomiast o latach II wojny światowej. Dlatego pozwoliłem sobie na dygresję przedstawiając fakty z tego okresu. Naziści niemieccy terroryzując ludność Śląska Cieszyńskiego, włączoną wtedy do Krei Teschen, obwieszczenia pisali wyłącznie w języku niemieckim i polskim. Nie było też na tym terenie żadnej formacji czeskiego ruchu oporu. A dlaczego były tylko polskie? Bo tylko prawowity właściciel domu i włości zagrabionych przez najeźdźcę walczy o swoje. A nikt nie może powiedzieć, że Czechów na tym terenie nie było, bo niemieckie dane ze spisów narodowości w 1943 r. przytaczają 17,6 proc. Czechów, 11,8 proc. Polaków, a 70,6 proc. Niemców, z czego było 34,3 proc. Ślązakowców.

    Dlaczego więc historia budzi tyle emocji? Historię nie po to się przedstawia, by jednych wybielać, a drugich oczerniać. Przez historię upamiętniamy czasy trudne i tragiczne z życia naszych przodków i wspominamy ich czyny chwalebne. Opisując historię przypominamy potomnym ich przesłanie „Kto się wiary, mowy i zwyczajów przodków wyrzeka, tego niechybnie kara Boska czeka”. I doczekali się ci, co się wyrzekli. Bo obecnie chcąc korzystać z dobrodziejstw wspólnej Europy czy Schengen nie mogą ścierpieć obowiązku realizacji Traktatów o ochronie mniejszości narodowych w RC i ochronie języków mniejszościowych czy regionalnych. Twierdzą iż są to ponadstandardowe przywileje. My jednak musimy twardo i konsekwentnie domagać się ich realizacji i wdrażania do życia codziennego. Należy się nam to w pełni, bo jesteśmy prawowitymi obywatelami Śląska Cieszyńskiego. Stanisław Gawlik, „Głos Ludu”, 12.3.2013 r.

 

K čemu nebo komu slouží dějiny? – Emoce zeslábly a proto můžeme s odstupem zhodnotit přednášku dr. Miłosza K. Skrzypka „Boj o politickou příslušnost Těšínského Slezska v letech 1918-1920”, kterou pronesl na Mezigenerační regionální univerzitě PZKO. Některým osobám, které si více přály, aby byly uvedeny kontroverzní problémy, se referát nelíbil. Ja také, řeknu upřímně, jsem očekával referování se shrnutím v bodech problematických otázek. Po pravdě, přednášející se zhostil chytře svého úkolů. Dobrým momentem byl projev jeho otce, který jako by naivním způsobem uvedl rodinné svazky svých předků, ale v kontextu to byl vhodný úvod do diskuse.

    Trochu škoda, že diskutující nebylo možno zvládnout a omezit jejich rozsáhlé výpovědi, když kladli otázky a následně sami si na ně odpovídali. To způsobilo, že mnoho osob opustilo sál. Další diskuse vedla k tomu, že se začalo připomínat 1938 rok, a dokonce 1968 rok. Nikdo nevzpomenul naopak o období II světové války. Proto jsem si dovolil na odbočku a sdělil skutečnosti z tohoto období. Němečtí nacisté, když terorizovali lid Těšínského Slezska, připojeného tehdy k Krei Teschen, nařízení psali pouze v jazyce německém a jazyce polském. Nebylo na našem území žádné české složky odbojového hnutí. A proč nápisy byly pouze polské? Protože jen legální majitel domu a usedlosti násilně ukradených útočníkem bojuje o svá práva. A nikdo nemůže říct, že Čechů na tomto území nebylo, protože německé údaje ze sčítání národnosti v 1943 roce uvádějí 17,6 proc. Čechů, 11,8 proc. Poláků, a 70,6 proc Němců, z toho bylo 34,3 proc. Šlonzakovců.

      Proč tedy dějiny vyvolávají takové emoce? Dějiny se píšou nikoliv proto, aby jedněch očisťovat, a druhé očerňovat. Pomoci dějin připomínáme složitá a tragická období ze života našich předků a vzpomínáme jejich slavné činy. Když hodnotíme dějiny, připomínáme budoucím jejich poslání. „Kdo víru, řeč a zvyky předků odmítá, toho bezpochyby trest Boží čeká”. A dočkali se trestu ti, co rezignovali. Protože teď, když chtějí využivat dobrodiní společné Evropy, či Schengen strpět musí povinnosti uskutečnovat Dohody o ochraně národnostních menšin v ČR a ochraně menšinových nebo regionálních jazyků. Tvrdí, že jsou to nadstandardní výhody. Avšak my musíme tvrdě a důsledně domáhat se jejich plnění a uvádění do každodenního života. Mále k tomu plné právo, protože jsme legitimními občany Těšínského Slezska. Stanisław Gawlik, „Głos Ludu”, 12.3.2013

 

Polska tolerancja – Lubomír Matěj na Międzygeneracyjnym Uniwersytecie Regionalnym PZKO pod koniec dyskusji wystąpił z oświadczeniem: „žádné sčítání před rokem 1920 neurčovalo počet Poláků proto, že se nejednalo o národnost ale obcovací řeč a tou nebyla polština. Jak potom můžete trdit, že Poláci tu měli většinu”. Po jego słowach zerwała się burza okrzyków w jego stronę. Ja siedziałem poniżej, dlatego wstałem i by przekrzyczeć hałas głośno zwróciłem się do niego po czesku z zapytaniem, jak może szerzyć taką demagogię twierdząc, że te wyniki spisów nie odzwierciedlały polskiej nacji. Dodałem jeszcze, że sam zresztą odpowiedział na postawione przez siebie pytanie, ponieważ dzisiaj nikt z młodych Czechów nie używa gwary. I dlaczego nie ustosunkuje się do okresu II wojny światowej. Zdążył jeszcze odpowiedzieć, że jego koledzy, choć są Czechami, rozmawiają gwarą,a że w czasie II wojny światowej na tym terenie nie było Czechów, bo ich wygnali w 1938 roku Polacy. To jeszcze bardziej zaogniło sytuację i w takim harmidrze nie można było prowadzić żadnej dyskusji. Muszę przeto reagować na artykuł p. Jacka Sikory, który albo nie słyszał wypowiedzi L.Matěja i jego dalszych wynurzeń, a słyszał tylko moją donośną ripostę, albo nie rozumie, że jego stanowisko nie dotyczyło treści referatu, była to złośliwość co do poniektórych dyskutujących. W tym przypadku bardzo słusznie postąpiła prowadząca MUR, Danuta Chwajol, która zakończyła dyskusję i całe spotkanie. Z tego incydentu można wnioskować, że na dalszych spotkaniach MUR-u dyskutujący powinien swoje pytanie przedstawić na piśmie, a prowadzący czy prelegent udziela odpowiedzi. Wtedy nie będzie dochodziło do słownych utarczek. Stanisław Gawlik, „Głos Ludu”, 14.3.2013 r.

 

Polská tolerance – Lubomír Matěj vystoupil v závěru diskuse na Mezigenerační regionální univerzitě PZKO s prohlášením: „žádné sčítání před rokem 1920 neurčovalo počet Poláků proto, že se nejednalo o národnost ale obcovací řeč a tou nebyla polština. Jak potom můžete trdit, že Poláci tu měli většinu” . Po jeho slovech se sthly bouřlivé pokřiky na jeho osobu. Já jsem seděl níže, proto jsem povstal a abych překřičel hluk hlasitě jsem ho oslovil česky s dotazem, jak může šířit takovou demagogií a tvrdit, že výsledky těchto sčítání neodráží polskou národnost. Doplnil jsem ještě, že ostatně si sám odpověděl, protože dnes nikdo z mladých Čechů nepoužívá nářečí. A proč se nevyjádří k období II světové války. Stihl ještě odpovědět, že jeho kolegové, i když Češi, mluví nářečím, a že v období II světové války na tomto území Čechů nebylo, protože je vyhnali v 1938 roce Poláci. To ještě více vyhrotilo situaci a v takovém rámusu nebylo možno vést žádnou diskusi. Musím proto reagovat na článek p. Jacka Sikory, který anebo neslyšel prohlášení L.Matěje a jeho dalších vyznání, a slyšel pouze mojí hlasitou ripostu, anebo nechápe, že jeho názor se netýká obsahu referátu, byla to zlomyslná narážka vůči poněkterým diskutujícím. V tomto případě se velice správně zachovala řídící MUR, Danuta Chwajol, která ukončila diskusi a celé setkání. Na základě tohoto incidentu je možno navrhovat, aby na následujících setkáních MUR diskutující své otázky sdělili písemně, a řídící nebo přednášející jím udělí hlas. Potom nebude docházet ke slovním přestřelkám. Stanisław Gawlik, „Głos Ludu”, 14.3.2013 r..

 

Plan pracy Polskiej Sekcji Narodowej COEX na kadencję

05.2013 – 04.2015 r. / Plán práce Polské národní sekce COEX

na volební období 05.2013 – 04.2015 r.

 

Konwent / konvent – listopad 2014 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín)

Konwent wyborczy / volební konvent – listopad 2014 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín)

Zebranie zarządu / schůze výboru: 06.06.2013 r.,  05.09.2013 r.,  05.12.2013 r., 06.03.2014 r.,  05.06.2014 r.,  04.09.2014 r., 02.10.2014 r., 04.12.2014 r.,  marzec 2015 r. (Czeski Cieszyn / Český Těšín).

Zebranie prezydium zarządu / schůze předsednictva výboru – pierwsze czwartki miesięcy / první čtvrtek v měsící, godz. 15.00 – Czeski Cieszyn / Český Těšín,

Nadzwyczajne zebranie / mimořádná schůze – według potrzeby / podle potřeby.

 

W sprawie mapy „Zaolzie – mapa turystyczna”

Ve věci „Zaolzie – mapa turystyczna”

 

Wydanie mapy „Zaolzie – mapa turystyczna” było częścią składową projektu „Zaolzie teraz”, którego organizatorem była Książnica Cieszyńska w Cieszynie razem z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej.

    Jej wydanie nie podoba się wójtom i burmistrzom Jabłonkowskiego. Krytykują, że na okładce brakuje flagi Republiki Czeskiej. Drugim ich poważnym zarzutem jest wyznaczenie na niej granic historycznych z 1918 i 1938 roku. „Na mapie wyznaczono granice z 5 listopada 1918 r., to jest sprzed wojny siedmiodniowej, aby podkreślili, że teren od Łomnej Górnej aż po Bogumin należy Polsce.” – powiedział Ladislav Olšar, wójt Bystrzycy. „Granica z listopada 1918 r. nie była ustalona przez rządy w Pradze i Warszawie, miała swoją dalszą ewolucję, która zakończona była podpisaniem umowy z 28.7.1920 r. Wyznaczać granicę z jesieni 1938 r. to niedorzeczność, ponieważ chodziło o aneksję terenu suwerennego państwa.” – dodał Petr Sagitarius, burmistrz Jabłonkowa. Zastrzeżenia mają wójtowie i do samej nazwy mapy. „Gdyby mapę wydał Kongres Polaków w Republice Czeskiej własnym sumptem, nie miałbym nic przeciw temu. Jednak mapa jest finansowana ze środków Unii Europejskiej – nie chodzi moim zdaniem o produkt współpracy przygranicznej. Może jest cennym źródłem informacji dla mniejszości polskiej, niestety nie dla turystów. Nie zawiera bowiem ani jednej oznakowanej trasy turystycznej ani rowerowej” – twierdzi Robert Borski, wójt Gródka. Wójtowie ponadto oskarżają stronę polską z celowej prowokacji. Strona czeska rozważa obniżyć finansowanie tego projektu.

     Projektu broni Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej. Koncepcja projektu „Zaolzie teraz” rodziła się stopniowo, w przeciągu kilku lat, na marginesie współpracy i realizacji wspólnych projektów. Celem projektu była poprawa warunków rozwoju polskiej mniejszości w czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński, jak też wzmocnienie jej wpływu, jaki ma we współpracy przygranicznej. Chcieliśmy to osiągnąć wytworzeniem przestrzeni dla kontaktów między Polakami z obu stron granicy. Wydaliśmy trzy tysiące map, które były dystrybuowane w większości po polskiej stronie euroregionu. Piętnaście procent otrzymał dla swoich potrzeb nasz partner, to jest Kongres Polaków. Mapa jest przeznaczona dla turystów polskich, którzy chcą odwiedzić czeską część Śląska Cieszyńskiego. Wielka część tych turystów nie ma w ogóle pojęcia o tym, że po drugiej strony Olzy mieszka autochtoniczna mniejszość polska. Na mapie są zaznaczone wszystkie ważne punkty dla polskiej mniejszości, jak przykładowo szkoły i przedszkola z polskim językiem nauczania, siedziby wszystkich polskich instytucji i organizacji, poszczególnych kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego oraz Domy PZKO, które są ich własnością. Pokazaliśmy miejsca, w których odbywają się tradycyjne imprezy kulturalne, jak też miejsca pamięci ważne z punktu widzenia Polaków. Informacje te miałyby turystom z Polski ułatwić orientację w regionie, pokazać im zapomniany świat polskiej grupy, jak też zachęcić ich do nawiązywania kontaktów i współpracy z tutejszymi Polakami.”

     W sprawie zarzutów strony czeskiej wypowiedział się też Bogdan Kasperek, dyrektor Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Powiedział, że projekt – na wyraźną prośbę strony czeskiej – podlegał specjalnemu nadzorowi wspólnie prze Euroregionalny Zarząd Kierowniczy z polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński. Projekt był według nich realizowany prawidłowo.”

     Wydawcy wypowiedzieli się też w sprawie konkretnych zarzutów. O ile chodzi o okładkę mapy, ta miała pokazywać najważniejsze atrybuty polskiej mniejszości narodowej – społeczność, kulturę i świadomość narodową. Nie jest to zdjęcie dokumentacyjne, które miałoby pokazywać konkretne wydarzenie, czyli Gorolski Święto. Dlatego na okładce jest biało czerwona flaga – symbol narodu polskiego. Autor okładki, Kazimierz Gajdzica, tłumaczy, że okładka ma symbolicznie przedstawić treść tej publikacji. Według niego wprawdzie nie jest istotne, jak okładka mapy powstawała, niemniej przekazał stronie czeskiej oryginał zdjęcia, które posłużyło jako podstawa i dowodzi, że czeska flaga ze zdjęcia nie była usunięta, bo na niej naprawdę nie była widoczna.

     O ile chodzi o wyznaczenie granic historycznych, wydawcy bronią zamiary projektu. Zaolzie nie miało i nie ma dokładnie określonych granic administracyjnych. Jedyną metodą było zaznaczenie granic historycznych, kiedy w 20. stuleciu Zaolzie powstało. Przecież jeśli granic tych na mapie nie pokażemy, nie możemy określić, gdzie w przybliżeniu Zaolzie się znajduje i nie możemy właściwie mapy ani wydać. Definicję Zaolzia znajdą czytelnicy na odwrotnej stronie mapy. Ta oprócz granic historycznych zawiera też aktualną granicę państwową między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską.

 

Vydání mapy „Zaolzie – mapa turystyczna” bylo součástí projektu „Zaolzie teraz”, který pořádala Książnica Cieszyńska v Těšíně společně s Kongresem Poláků v České republice.

     Její vydání se nelíbí starostům Jablunkovska. Kritizují, že na obálce mapy chybí vlajka České republiky. Druhou jejich vážnou výtkou je zakreslení historických hranic z roku 1918 a 1938. „V mapě je vyznačena hranice z 5. listopadu 1918, tzn. před sedmidenní válkou, aby zdůraznili, že území od Horní Lomné až po Bohumín patří Polsku.” – řekl Ladislav Olšar, starosta Bystřice. „Hranice z listopadu 1918 nebyla určena vládami v Praze a Varšavě, měla svůj další vývoj, který dokončila dohoda ze dne 28.7.1920. Malovat hranici z podzimu 1938 je nehoráznost, neboť se jednalo o anexi suverenního území státu.” – dodal Petr Sagitarius, starosta Jablunkova. Výhrady mají starostové i k samotnému názvu mapy. „Kdyby mapu vydal Kongres Poláků v České republice vlastním nákladem a pojmenoval ji například Zaolzie – mapa historyczna, neměl bych nic proti tomu. Ale protože je nazvána Zaolzie – mapa turystyczna a navíc je financována z fondů Evropské unie, nejedná se o produkt přeshraniční spolupráce. Možná je cenným zdrojem informací pro polskou menšinu, nikoliv pro turisty. Neobsahuje totiž ani jedinou značenou turistickou nebo cyklistickou trasu.” – tvrdí Robert Borski, starosta Hrádku. Starostové navíc obviňují polskou stranu z cílené provokace. Česká strana zvažuje snížit financování tohoto projektu.

     Projekt obhajuje Krzysztof Szelong, ředitel Těšínské knížnice. Koncepce projektu „Zaolzie teraz” se rodila postupně, v průběhu několika let, na okraji spolupráce a realizace společných projektů Cílem projektu bylo zlepšení podmínek rozvoje polské menšiny v české části Euroregionu Těšínské Slezsko a také zesílení úlohy kterou plní v přeshraniční spolupráci. Chtěli jsme toho dosáhnout vytvořením prostoru pro kontakty mezi Poláky z obou stran hranice. Vydali jsme tři tisíce map, které byly ve většině distribuovány v polské části euroregionu. Patnáct procent získal pro svoji potřebu náš partner, tj. Kongres Poláků. Mapa je určena pro polské turisty, kteří chtějí navštívit českou část Těšínského Slezska. Velká část těchto turistů nemá vůbec ponětí o tom, že na druhé straně Olzy bydlí autochtonní polská menšina. Na mapě jsou zaznamenány veškeré body důležité pro polskou menšinu, jako například školky a školy s polským vyučovacím jazykem, sídla všech polských institucí a organizací, jednotlivých skupin Polského kulturně-osvětového svazu a také Domů PZKO, které jim patří. Ukázali jsme místa, ve kterých se konají tradiční kulturní akce, a také pietní místa důležitá z pohledu Poláků. Tyto informace by měly turistům z Polska usnadit orientaci v tomto regionu, ukázat zapomenutý svět polské skupiny a také povzbudit k navázání kontaktů a spolupráce s tamními Poláky.”

    K výtkám české strany se vyjádřil i Bogdan Kasperek, ředitel Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza”. Řekl, že projekt – z důvodu výrazné prosby české strany – podléhal zvláštnímu sledování vedenému společně Euroregionálním řídicím výborem polské i české strany Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt byl podle nich realizován správně.”

    Vydavatelé se také vyjádřili ke konkrétním výtkám. Pokud jde o obálku mapy, ta měla ukázat nejdůležitější atributy polské menšiny – společenství, kulturu a národní cítění. Není to dokumentační fotografie, která by měla ukázat konkrétní událost, čili Gorolski Święto. Proto na obálce je bílo-červená vlajka – jako symbol polského národa. Autor obálky, Kazimierz Gajdzica, vysvětluje, že obálka měla v symbolické rovině znázorňovat obsah této publikace. Podle něj sice není podstatné, jak obálka mapy vznikla, nicméně české straně poskytl originál fotografie, která posloužila jako základ, a dokazuje, že česká vlajka nebyla z fotografie odstraněna, protože na ní opravdu není vidět.

     Pokud se týká o zakreslení historických hranic obhajují vydavatelé záměry projektu. Zaolzie nemělo a nemá přesně určené administrativní hranice. Jediným způsobem bylo zaznamenání historických hranic, kdy Zaolzie ve 20. století vzniklo. Vždyť jestli tyto hranice na mapě neukážeme, nemůžeme určit, kde se zhruba Zaolzie nachází, a vlastně ani nemůžeme vydat mapu Zaolzia. Definici Zaolzia najdou lidé na rubu mapy. Ta kromě historických hranic obsahuje také současnou státní hranici mezi Českou a Polskou republikou.

 

 

Z prasy polonijnej na Węgrzech

Z polského tisku v Maďarsku

 

Podczas grudniowej wizyty (7-9.12.2012 r.) działaczy COEXISTENTII w Budapeszcie odbyło się spotkanie z Haliną Csús Lászlóne, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Pani przewodnicząca przekazała nam czasopisma wydawane przez węgierskich Polaków – miesięcznik „Polonia Węgierska” i kwartalnik „Głos Polonii” / Při prosincové návštěvě (7-9.12.2012) funkcionářů COEXISTENTIE v Bupaděšti se uskutečnilo setkání s Halinou Csús Lászlóne, předsedkyni Celokrajské polské samosprávy v Maďarsku. Paní předsedkyně nám předala časopisy, které vydává maďarská Polonie – měsíčník „Polonia Węgierska” a čtvrtletník „Głos Polonii”.

 

Z dniem 5 sierpnia 2012 r. funkcję kierownika Referatu Konsularnego Ambasady RP w Budapeszcie objął pan Andrzej Kalinowski, któremu życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej, w tym również na rzecz węgierskiej Polonii. 4 sierpnia br. swoją misję na Węgrzech zakończyła radca Anna Derbin, która funkcję konsula RP pełniła przez ostatnie dwa lata.... / Dzień 30 maja 2012 roku wpisał się w historię polsko-węgierskich kontaktów. W tym dniu ambasador RP na Węgrzech Roman Kowalski podpisał umowę wzajemnego poparcia z Miklósem Mészárosem burmistrzem nadbalatońskiego Balatonboglár, najbardziej polskiego miasteczka na Węgrzech w czasie II wojny światowej („Głos Polonii” 3/2012). W dniu 23 września 2012 r. w czasie niedzielnej Mszy św. celebrowanej przez o. Stanisława Jaroniego OFM Conv i ks. Karola Kozłowskiego SChr rozpoczęły się XVII Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej.... / W poniedziałek odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „O ekologii po chrześcijańsku”  („Polonia Węgierska”, 10). / 13 października w Budapeszcie na kolejnym posiedzeniu plenarnym zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Przybyło nań 13 radnych, a więc zebranie było prawomocne. Ponadto obecni byli dyrektorzy instytucji podległych OSP i przedstawiciele szkoły kształcenia zawodowego z Miskolca. Po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczyła nowa radna tego samorządu...., która jest również przewodniczącą samorządu w Vészprém.... / Tegoroczne obchody Święta Niepodległości były niezwykle uroczyste. Rano 11 listopada przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Bema na Węgrzech wraz z konsulem RP, panem Andrzejem Kalinowskim złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Kościele Polskim została odprawiona uroczysta msza św. z okazji Święta Niepodległości..... Po mszy św. odbył się koncert chóru „Alter ut”. W liczne wydarzenia przygotowane na tegoroczne obchody święta 11 listopada w Budapeszcie wpisała się także prezentacja książki pt. „Św. Kinga Arpadówna – Życie i dzieło. Na zaproszenie Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha do Domu Polskiego przybył sam autor Piotr Stefaniak. / Już po raz dwunasty Stowarzyszenie Kulturalne Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i Samorząd Polski Miasta Békéscsaba zorganizowały wspólnie Dzień Polki w Békécssabie. Impreza ta jest co roku organizowana w listopadzie dla uczczenia Święta Niepodległości Polski („Polonia Węgierska, 11).

 

Dne 5. srpna 2012 se ujal funkce vedoucího Konzulárního referátu Velvyslanectví Polské republiky v Budapešti pan Andrzej Kalinowski, kterému přejeme tímto mnoho úspěchů v povolání, včetně práce pro maďarskou Polonii. 4. sprna t.r. svou misi v Maďarsku ukončila rada Anna Derbin, která vykonávala funkci konzula Polské republiky poslední dva roky... / 30. května 2012 se zapsal do dějin polsko-maďarských vztahů. Tento den velvyslanec Polské republiky v Maďarsku Roman Kowalski podepsal smlouvu o vzájemné součinnosti s Milkósem Mészárosem, starostou Balatonboglár u Balatonu, za druhé světové války nejvíce polského městečka v Maďarsku („Głos Polonii 3/2012). Dne 23. září 2012 nedělní mší svatou, kterou sloužil o. Stanisław Jaroni OFM Conv. a kn. Karol Kozlowski SChr byly zahájeny XVII Dny polské křesťanské kultury.... / V pondělí se konalo populárněvědecké zasedání n.t. „O ekologii křesťansky” („Polonia węgierska”). / 13. října se sešla v Budapešti na dalším v pořadí plenárním zasedání Celokrajská polská samospráva. Účastnilo se ji 13 zastupitelů, schůze tedy byla usnášenischopná. Navíc byli přítomní ředitelé institucí podřízených CPS a zástupci školy pracovního vzdělávání z Miskolce. Poprvé se zasedání účastnila také zastupitelka této samosprávy...., která je současně předsedkyní samosprávy v Veszprém. / Letošní Svátek nezávislostí byl obzvlášť slavnostní. Ráno 11. listopadu zástupci Polského kulturního sdružení Józefa Béma v Maďarsku spolu s konzulem Polské republiky panem Andrzejem Kalinowským položili květiny u pamětní tabule Maršálka Józefa Pilsudského. V Polském kostele byla odsloužena slavnostní mše svatá u příležitosti Svátku nezávislosti.... Po mši svaté se konal koncert sboru „Alter ut”. K početným událostem připraveným na letošní svátek 11. listopadu v Budapešti patří také prezentace knihy „Sv. Kinga Arpadówna – život a dílo”. Na pozvání Sdružení polských katoliků v Maďarsku p.v. sv. Vojtěcha do Polského domu přišel samotný autor knihy Piotr Stefaniak. / Už po dvanácté Kulturní sdružení polsko-maďarského přátelství a Polská samospráva města Békéscsaba uspořádaly společně Polský den v Békécssabě. Tato akce je pořádána každý rok v listopadu k uctění Svátku nezávislosti Polska („Polonia Węgierska, 11).

 

NEKROLOG / SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

 

W wieku 60 lat zmarł zamieszkały w Boguminie, pochodzący z Piotrowic koło Karwiny,

śp. inż. Henryk Michalski, absolwent Politechniki Chemiczno-Technologicznej w Pardubicach, działacz Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA, Polak, patriota. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i znajomym.

Cześć Jego pamięci!

 

Ve věku 60 let zemřel sv.p. Ing. Henryk Michalski z Bohumína, rodák z Petrovic u Karviné, absolvent Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, funkcionář Polské národní sekce Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŹITÍ, Polák, vlastenec.

Projevujeme upřímnou soustrast jeho rodině a známým.

Čest Jeho památce!

 

 

Jan Zolich, karwiński radny z listy stowarzyszenia ruchu politycznego

WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych „Naše Karvinsko” jest aktywnym działaczem piłkarskim. Na zdjęciu (pierwszy z lewej) razem z działaczami Polonii szwedzkiej

i trenerem Orłów Zaolzia, Janem Kluzem  podczas ubiegłorocznych Polonijnych Mistrzostw Europy

 

Jan Zolich, karvinský zastupitel z listiny sdružení politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

a nezávislých kandidátů „Naše Karvinsko” je aktivním fotbalovým funkcionářem. Na snímku (první zleva) na Mistrovství Evropy Polonie spolu s funkcionáři švédské Polonie a trenérem Orlů Zaolzí, Janem Kluzem. Mistrovství se konalo v minulém roce.

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy /  adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 2.4.2013, treść numeru jest zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla je zveřeněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě noviny jsou poskytovány institucím a archívům, čtenářům pouze na objednávku