xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

www.coexistentia.cz

 

nr 55  (6/2012)              1.11.2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Kandydaci w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego – Andrzej Feber, Roman Wróbel i Bogusław Chwajol z listy SPOZ-Zemanovci spotkali się w Stonawie z Milošem Zemanem, kandydatem SPOZ w wyborach prezydenckich i liderem listy SPOZ Martinem Schubertem. Podobne spotkanie odbyło się w Bystrzycy.

 

Kandidáti ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje – Ondřej Feber, Roman Wróbel a Bohuslav Chwajol z listiny SPOZ-Zemanovci se setkali ve Stonavě s Milošem Zemanem, kandidátem SPOZ v prezidentských volbách a lídrem kandidátky SPOZ Martinem Schubertem. Obdobné setkání se konalo v Bystřici.

 

Wybory do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego

Volby do Zastupitelstva Moravsko-slezského kraje

 

12 i 13.10. br. przebiegały w Republice Czeskiej wybory do przedstawicielstw wojewódzkich i 1/3 Senatu Parlamentu RC. W Województwie Morawsko-Śląskim ruch polityczny COEXISTENTIA wspierał listę nr 8 – SPOZ-Zemanovci i preferencyjnie kandydatów-Polaków na 2., 4. i 9. miejscu listy – Andrzeja Febera, Romana Wróbla i Bogusław Chwajola. Niestety, nie udało się. SPOZ zdobył 4,56 % głosów, czyli nie przekroczył 5 % progu wyborczego. Pomimo, że nasi kandydaci uzyskali znaczną liczbę głosów preferencyjnych, a w gminach zaolziańskich próg przekroczyliśmy. Wyniki wyborów i stanowisko ruchu zamieszczamy w środku numeru. Na zdjęciu z Andrzejem Feberem rozmawia redaktor Otylia Toboła.

 

Ve dnech 12. a 13.10. tr. proběhly v České republice volby do krajských zastupitelstev a 1/3 Senátu Parlamentu ČR. V Moravskoslezském kraji politické hnutí COEXISTENTIA podporovalo kandidátku č. 8 – SPOZ-Zemanovci a preferenčně kandidáty-Poláky na 2., 4. a 9. místě kandidátky – Ondřeje Febera, Romana Wróbla a Bohuslava Chwajola. Bohužel, neuspěli jsme. SPOZ získal 4,56 % hlasů, čili nepřekročil 5 % volební práh. Přesto, že naši kandidáti získali značný počet preferenčních hlasů, a v zaolzanských obcích jsme práh překročili. Výsledky voleb a názor politického hnutí zveřejňujeme usprostřed čísla. Na snímku Ondřeje Febera zpovídá redaktorka Otylie Tobołová.

 

Obradowała Rada Republikowa COEXISTENTII-WSPÓLNOTY

Jednala Republiková rada COEXISTENTIE-SOUŽITÍ

 

W sobotę 29.9. br. obradowała w Domu Mniejszości Narodowych w Pradze Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA. Obrady prowadził przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej László Attila Kocsis. Członkami Rady Republikowej, najwyższego organu Ruchu, który między Kongresami koordynuje jej działalnością, są członkowie sekcji polskiej, węgierskiej i ukraińsko-rusińskiej. Przedstawiono sprawozdania z działalności Polskiej Sekcji Narodowej i Węgierskiej Sekcji Narodowej – zamieszczamy je w załączeniu. Przyjęto projekt zmian w statucie Ruchu. Głównym punktem obrad było omówienie przebiegu kampanii wyborczej przed wyborami do przedstawicielstw wojewódzkich i do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Przyjętą uchwałę również zamireszczamy w załączeniu. Autorem zdjęć jest Jan Fajd.

 

V sobotu 29.9. tr. jednala v Domě národnostních menšin v Praze Republiková rada politického hnutí COEXISTENTIA. Jednání řídil předseda Maďarské národní sekce, László Attila Kocsis. Členy Republikové rady, nejvyžšího orgánu Hnutí, který mezi Kongresy kooardinuje jeho činnost, jsou členové polské, maďarské a ukrajinsko-rusínské sekce. Byly předneseny zprávy z činnosti Polské národní sekce a Maďarské národní sekce – zveřejňujeme je v příloze. Byl schválen návrh změn ve stanovách Hnutí. Hlavním bodem bylo projednání průběhu volební kampaně před volbami do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky. Přijaté usnesení rovněž zveřejňujeme v příloze. Autorem snímků je Jan Fajd.

 

Sprawozdanie przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej

Zpráva předsedy Polské národní sekce

 

     Szanowni Członkowie Rady Republikowej, Szanowni Goście!

     Pozwólcie, że przeczytam Państwu sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, omówione na zebraniu zarządu sekcji w dniu 6.9.2012 r., za okres od ostatniego zebrania Rady Republikowej w dniu 12.5.2012 r. w Olbrachcicach, włącznie z krótką informacją o działalności w okresie wcześniejszym, jako że na ostatniej Radzie Republikowej nie byliśmy zdolni podejmować uchwał i wtedy odczytane sprawozdanie nie mogło być przyjęte do wiadomości. Jednocześnie proszę o przyjęcie uchwały, w której Rada Republikowa przyjmuje niniejsze sprawozdanie do wiadomości.

      Aktualnym i najważniejszym zadaniem COEXISTENTII-WSPÓLNOTY jest zapewnienie wejścia Polaków do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego. Już na wiosnę bieżącego roku dyskutowaliśmy możliwe warianty naszego udziału w wyborach, które odbędą się 12. i 13.10.2012 r. Po spotkaniu z Andrzejem Feberem, wójtem Stonawy i jednocześnie członkiem partii politycznej Strana Práv Občanů-Zemanovci domówiliśmy się na wsparciu listy kandydackiej tej partii. Jednocześnie podjęliśmy rozmowy z innymi kandydatami – Polakami, autorytetami naszej mniejszości narodowej, aby zgodzili się kandydować w ramach SPOZ-Zemanovci. W wyniku późniejszych uzgodnień została zgłoszona lista kandydacka, gdzie w pierwszej dziesiątce, z realnymi szansami na sukces mamy trzech kandydatów, na 2. miejscu Andrzeja Febera, na 4. miejscu Romana Wróbla i na 9. miejscu Bogusława Chwajola. Jesteśmy aktywni w kampanii przedwyborczej, delegowaliśmy swoich ludzi do rejonowych komisji w gminach. Zapewniliśmy, aby program wyborczy zawierał punkt dotyczący ochrony mniejszości narodowych. Agitację prowadzimy tak, aby przekonać wyborców, aby wybierając listę SPOZ-Zemanovci oddali głosy preferencyjne na Polaków zarejestrowanych w pierwszej dziesiątce tej listy – Andrzeja Febera, Romana Wróbla i Bogusława Chwajola. Uzgodniliśmy z gazetą Kongresu Polaków „Głosem Ludu“ i miesięcznikiem PZKO „Zwrot“, że gratisowo zamieszczą artykuły z poparciem dla kandydatów-Polaków z listy SPOZ-Zemanovci.

     Jeśli chodzi o naszą działalność statutową, to realizujemy cele programowe dotyczące ochrony polskiego szkolnictwa narodowościowego i wdrażania czesko-polskich tablic topograficznych na terenie zamieszkałym przez polską mniejszość narodową. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy mamy więcej pierwszoklasistów – 220, niż uczniów, którzy w ubiegłym roku szkolnym ukończyli klasę dziewiątą. Liczba uczniów w polskich szkołach, po raz pierwszy chyba od czterdziestu lat, wzrosła. Musimy jednak śledzić działania czeskiej administracji i samorządów, aby nie przeszkadzały temu trendowi. Są też pozytywy przy wdrażaniu dwujęzyczności. Po kilkuletnich staraniach pojawiły się z inicjatywy trzynieckiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych dwujęzyczne tablice wjazdowe w Trzyńcu i wszystkich jego dzielnicach. Niestety w Cierlicku dwujęzyczne tablice zdjęto od razu po tym, kiedy ogłoszono wstępne wyniki spisu powszechnego z 2011 r. o obniżeniu liczby Polaków w gminie pod 10 %.  Nadal obserwujemy naruszanie prawa na oznakowanie budynków użyteczności publicznej i placów publicznych. Przykładowo w Trzyńcu na odnowionym budynku dworca autobusowego dwujęzyczny napis wisiał tylko przez 24 godziny, zdjęty był na osobistą interwencję pani burmistrz.

     Nasi działacze biorą aktywny udział w obradach Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych oraz Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Województwie Morawsko-Śląskim. Obie komisje dyskutowały podział łącznej kwoty 1,8 mln. Kč na realizację Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Miejszościowych. Według decyzji komisji Unii Europejskiej od 1.1.2012 r. można przepłacić tylko 70 % kosztów projektu, dlatego niektóre gminy 30 % kosztów musiały oddać, co spowodowało im problemy.

     Wielu naszych członków śledziła zmagania polskich sportowców. Polscy piłkarze niestety nie awansowali z grupy na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie. Pomimo to kibice dopisali, a Polska odniosła sukces organizacyjny. Śledziliśmy też transmisje z Igrzysk w Londynie, gdzie znaczący sukces odnieśli sportowcy węgierscy.

     Czeska prasa i media elektroniczne zajmują się obecnie tzw. „aferą metanolową“. W wyniku zatrucia alkoholu metanolem w Republice Czeskiej zmarło już 26 osób, a dziesiątki leżą z ciężkimi powikłaniami w szpitalach. Dlatego ogłoszona przez czeski rząd prohibicja, a na naleganie Unii Europejskiej również zakaz eksportu czeskiego alkoholu – to jedyna możliwa w tej sytuacji decyzja. Z drugiej strony bulwersują nas informacje i to nie tylko zamieszczane mediach brukowych o tym, że winowajca znajduje się za polską granicą. Przez kilka dni czeska telewizja publiczna bezkarnie informacje na ten temat ilustrowała butelkami wyjmowanymi z tekturowych pudeł z napisem „spirytus rektyfikowany“. Pomimo to, że ani policja, ani żadna ze służb kontrolnych nie zasugerowała polskiego rodowodu takiego alkoholu, prasa zaczęła informować o zatruciach metanolem w Polsce, a „Lidové noviny“ piszą, że metanol trafił do Czech jako składnik polskich płynów do spryskiwaczy. To to samo, jakbyśmy mówili, że winni hitlerowskich ofiar II wojny światowej są Czesi, gdyż to właśnie na ich terytorium okupowanej wówczas Czechosłowacji znajdowały się fabryki broni jaką dysponował Wehrmacht.

     W dalszej części sprawozdania chciałbym jeszcze powrócić do bardzo udanej konferencji międzynarodowej pt. „Wyniki polskiej prezydencji w Unii Europejskiej“ z 21.4.2012 r., którą zorganizowała organizacja pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. i Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach, a patronat honorowy przejęła konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Anna Olszewska, a główny wykład wygłosił poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. W konferencji brałem udział razem z innymi działaczami Ruchu z przewodniczącym Sándorem Pálffy na czele. Jerzy Czap, przewodniczący Sekcji Historii Regionu PZKO miał przygotowany referat nt. wydania książki Stanisława Zahradnika „Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010“. Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej referował nt. piotrowickiego aspektu wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego w 1919 roku, a Stanisław Gawlik w imieniu Ruchu Politycznego COEXISTENTIA przedstawił plan budowy tablicy interaktywnej przypominającej ten czyn zbrojny w Piotrowicach. Przy współpracy z PZKO rozmawiamy z Urzędem Gminnym w Piotrowicach koło Karwiny w sprawie jej instalacji, uroczystość odłożono na 2013 rok.

     Nasi działacze są aktywni w ramach swoich kół PZKO. Większość z nas brała udział w tradycyjnym Gorolskim Święcie w Jabłonkowie, który w tym roku był jubileuszowy – 65. i uświetnił go występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk“, oprócz zespołów zagranicznych były występy naszych chórów i zespołów folklorystycznych, wszystkim najlepszym, czym może pochwalić się PZKO. Braliśmy też udział w Dożynkach w Gutach, Oldrzychowicach i Błędowicach, których organizatorami są miejscowe koła PZKO. Uczestniczymy w wykładach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego, którego organizatorem jest Zarząd Główny PZKO w osobie dyrektor Uniwersytetu, Danuty Chwajol. W czwartek 6.9.2012 r. kolejny rok akademicki zagajono wykładem historyka Krzysztofa Mroczkowskiego o polskim lotnictwie w okresie międzywojennym. Gościem spotkania był generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny polski kosmonauta. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę pt. „Żwirko i Wigura. Bohaterowie Przestworzy“.

     Razem z Tadeuszem Smugałą, wiceprzewodniczącym PZKO i redaktor „Zwrotu“ Haliną Sikora-Szczotka brałem udział 26.7.2012 r. w uroczystościach nadania rondu w Warszawie-Bemowie imię płk. Bernarda Adameckiego, oficera Armii Krajowej, pilota, komendanta wojskowej szkoły technicznej, pochodzącego z Zaolzia. Obok ronda została też uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca jego bohaterstwo. W imieniu rodziny pułkownika podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do upamiętnienia oficera, jego bratanek Alojzy Adamecki, w uroczystościach brała udział też jego córka Brygida Adamecka. Adamecki urodził się w 1897 r. w Marklowicach Dolnych. Brał udział w I. wojnie światowej w szeregach armii austriackiej, walcząc m.in. na frontach rosyjskim i bałkańskim. W 1918 roku wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. Dowodził polskimi wojskami podczas walk z Czechami o Śląsk Cieszyński. W 1920 roku na własną prośbę został przeniesiony do lotnictwa i rok później ukończył szkołę oficerską w Toruniu i Bydgoszczy. Został pilotem w 6. eskadrze w Krakowie, a krótko przed wybuchem II. wojny światowej przeszedł do Sztabu Generalnego. We wrześniu 1939 roku uczestniczył w wojnie obronnej. Na przełomie 1939/1940 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach Armii Krajowej. W 1943 roku otrzymał nominację na stopień pułkownika. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W 1950 roku został aresztowany przez władze komunistyczne i oskarżony o szpiegostwo przeciw PRL. Został skazany na karę śmierci, wyrok wykonano 7 sierpnia 1952 r. w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

     Delegacja ruchu politycznego COEXISTENTIA wzięła też udział 11.8.2012 r. w imprezie wspomnieniowej zorganizowanej w Muzeum Tragedii Żywocickiej przez miasto Hawierzów, przypominającej tragedię żywocicką sprzed 68 lat. Niemcy podczas II wojny światowej rozstrzelali tu 36 niewinnych mężczyzn – mieszkańców Żywocic pod pretekstem odwetu za atak partyzantów na oddziały niemieckie. W Żywocicach ponownie zabrzmiały imiona i nazwiska wszystkich zamordowanych. Aby oddać im hołd, przybyły pod pomnik ofiar delegacje kombatanckie z Czech i Polski. Przemówienie wygłosili prezydent miasta Hawierzowa, Zdeněk Osmanczyk i konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Anna Olszewska.

      W sobotę 8.9.2012 r. z okazji 80. rocznicy tragicznej katastrofy lotniczej, w której zginęli polscy lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, odbyła się w Cierlicku na Kościelcu uroczystość wspomnieniowa. Jej organizatorami były gmina Cierlicko, miejscowe koło PZKO w Cierlicku-Kościelcu, Konsulat Generalny RP w Ostrawie i Oddział Sił Powietrznych Wojska Polskiego w Warszawie. Liczne delegacje złożyły pod pomnikiem Lotników wieńce i kwiaty. Wśród nich nasza delegacja ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA w składzie: Karol Madzia, Stanisław Gawlik i Władysław Niedoba. Obchody zagajono nabożeństwem ekumenicznym w intencji lotników. Później na Żwirkowisku odbył się uroczysty apel z udziałem licznych delegacji wojskowych. Do Cierlicka dotarła też replika przedwojennego dzwonu, odlana w Przemyślu w tej samej firmie co oryginał. Poprzedni dzwon był podczas II. wojny światowej przetopiony na amunicję i do Cierlicka nigdy nie dotarł. Nowy dzwon, który pozostanie w Cierlicku, poświęcił ks. Bogusław Kokotek. Po oficjalnym zakończeniu obchodów zespół akrobacyjny z Dęblina wykonał przelot lotniczy, potem wystąpiła musztra paradna Kompanii Reprezentacyjnej Wojsk Powietrznych wraz z Orkiestrą Wojskową.

     Polska Sekcja Narodowa jest inicjatorką rekonstrukcji tablicy Witosa w Gródku, która była niedawno skradziona. Jesteśmy w kontakcie z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego, Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach i wójtem Gródka w sprawie odnowienia tablicy i przeniesienia jej w inne miejsce.

     Rozmawiamy z dyrektorami szkół nt. konieczności nauczania historii regionalnej na lekcjach historii. Razem z Sekcją Historii Regionu PZKO zwróciliśmy się z postulatem do przewodniczących gminnych Komitetów ds. Mniejszości Narodowych, aby wpisy do kronik gminnych były prowadzone rzetelnie tak, aby opisywały też działalność polskich organizacji społecznych. Podczas planowanych obrad grupy „3x3“ – z Kongresem Polaków i PZKO będziemy rozmawiać o innych bardzo ważnych dla nas działaniach.

     Na zebraniach sekcji rozmawiano też o organizacji zebrań Rady Wykonawczej i Rady Republikowej naszego Ruchu. Postulaty dotyczące większej aktywności były kierowane głównie pod adresem przewodniczącego Ruchu Sándora Pálffy i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lájosa Balli, którzy naszym zdaniem powinni, jako nasi reprezentanci, osobiście kierować działalnością statutową naszego Ruchu. Aby poprawić nasz wizerunek proponujemy dwa warianty zmian statutu: zebrania Rady Republikowej dwa lub trzy razy w roku i jednocześnie zebrania Rady Wykonawczej cztery lub sześć razy w roku. Wariant częstszych zebrań wychodzi naprzeciw Węgierskiej Sekcji Narodowej, ponieważ z listu jej przewodniczącego wynika, że chce aby w Pradze organizować dwa zebrania Rady Republikowej rocznie. Nasza Polska Sekcja Narodowa domaga się jedynie, aby na terenie Zaolzia organizowano co dwa lata Kongres Ruchu, a w roku między Kongresami jedno uroczyste zebranie Rady Republikowej. Resztę zebrań można spokojnie zorganizować w Czeskiej Trzebowej, która jest w połowie drogi między Pragą i Czeskim Cieszynem lub na przemian w Pradze i na Zaolziu. Z przyjęciem innych naszych propozycji nie powinno być problemu.

Kończąc sprawozdanie, żądam, aby komisja wnioskodawcza przyjęła następujące uchwały:

1)                  Rada Republikowa uchwala termin Kongresu COEX w Wędryni na 27.4.2013 r. (sobota),

2)                  Rada Republikowa upoważnia Radę Wykonawczą, aby zapewniła zorganizowanie Kongresu COEX jak organizacyjnie, tak programowo,

3)                  Rada Republikowa uchwala następujące zmiany statutu (a, b, c lub d) i wnioskuje je do zaakceptowania Kogresowi COEX:

a)                              w artykule 1, §1 ust. 4, 5, §2 ust. 2 i artykule 6, §29, ust 1 nazwę Ruchu „Coexistentia, Wspólnota, Egyuttélés“ zmienić na „COEXISTENTIA,WSPÓLNOTA,EGYUTTÉLÉS“, aby była taka sama we wszystkich artykułach,

b)                              w artykule 6, §22, ust. 5g) tekst „wybór 25-45 osobowej Rady Republikowej“ zastąpić tekstem „wybór 19-39 osobowej Rady Republikowej“,

c)                              w artykule 6, §23 ust. 6 tekst „obraduje według potrzeby, co najmniej dwa razy rocznie“ zmienić na „obraduje według potrzeby, co najmniej trzy razy rocznie“ i w §24 ust. 3 tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby lub na postawie decyzji Rady Republikowej“ zmienić na tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na dwa miesiące“ (wariant 1),

        lub

d)                              w artykule 6, §23 ust. 6 pozostawić tekst „obraduje według potrzeby, co najmniej dwa razy rocznie“ i w §24 ust. 3 tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby lub na postawie decyzji Rady Republikowej“ zmienić na tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące“ (wariant 2),

4)                  Rada Republikowa uchwala, aby statut Ruchu był przesłany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych do rejestracji w wersji trójjęzycznej czesko-polsko-węgierskiej.

Dziękuję za uwagę.

Karol Madzia, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

W Pradze, 29.9.2012 r.

 

     Vážení členové Republikové rady, Vážení Hosté!

     Dovolte, že Vám přečtu zprávu o činnosti Polské národní sekce Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ, projednané na schůzi sekce dne 6.9.2012, za období od poslední schůze Republikové rady dne 12.5.2012 v Albrechticích, společně s krátkou informaci z dřívější činnosti, protože na poslední Republikové radě jsme nebyli usnášeníschopní a tehdy přečtená zpráva nemohla být vzata na vědomí. Současně prosím o přijetí usnesení, ve kterém Republiková rada bere na vědomí tuto zprávu.

      Aktuálním a nejdůležitějším úkolem COEXISTENTIE-SOUŽITÍ je zajistit účast Poláků v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje. Už na jaře tohoto roku jsme diskutovali možné varianty naší účastí ve volbách, které se budou konat 12. a 13.10.2012. Po setkání s Ondřejem Feberem, starostou Stonavy a současně členem Strany práv občanů-Zemanovci jsme dohodli podporu kandidátní listiny této strany. Současně jsme se připravili na rozhovor s jinými kandidáty – Poláky, autoritami naší národní menšiny, aby souhlasili s kandidaturou v rámci SPOZ-Zemanovci. Výsledkem následných dohod byla přihlášena kandidátní listina, kde v první desítce s reálnou šancimi na úspěch, máme tří kandidáty, na 2. místě Ondřeje Febera, na 4 místě Romana Wróbla a na 9. místě Bohuslava Chwajola. Jsme aktivní v předvolební kampani, delegovali jsme lidí do okrskových volebních komisí v obcích. Zajistili jsme, aby volební program obsahoval bod týkající se ochrany národních menšin. Agitaci vedeme takovým způsobem, abychom přesvědčili voliče, aby při volbě kandidátky SPOZ-Zemanovci odevzdali preferenční hlas na Poláky registrované v první desítce této kandidátky – Ondřeje Febera, Romana Wróbla a Bohuslava Chwajola. Dohodli jsme s novinami Kongresu Poláků „Głosem Ludu“ a měsíčníkem PZKO „Zwrot“, že zdarma zveřejní články s podporou pro kandidáty – Poláky s kandidátky SPOZ-Zemanovci.

     Pokud jde o naši statutární činnost, plníme programové cíle týkající se ochrany polského národnostního školství a zavádění česko-polských topografických tabulí na území obydleném polskou národní menšinou. V letošním školním roce poprvé mámě více prvňáků – 220, než žáků, kteří v minulém roce ukončili devátou třídu. Počet žáků v polských školách, zřejmě poprvé po čtyřiceti letech, se zvýšil. Avšak musíme neustále sledovat kroky české státní správy a samosprávy, aby nepřekážely tomuto trendu. Jsou také klady při zavádění dvojjazyčností. Po několikaletém úsilí se z iniciativy třineckého Výboru pro národnostní menšiny podařilo umístit dvojjazyčné vjezdové dopravní značky v Třinci a ve všech jeho čtvrtích. Bohužel v Těrlicku dvojjazyčné tabule byly sundány ihned po zveřejnění předběžných výsledků sčítání lidu z 2011 r. o poklesu počtu Poláků v obci pod 10 %. Nadále pozorujeme porušování zákonů o označení veřejných budov a veřejných prostranství. Jako příklad uvádíme Třinec, kde na obnovené budově autobusového nádraží dvojjazyčná tabule visela pouze 24 hodin, sundána byla na osobní příkaz starostky.

     Naši členové se aktivně účastní jednání Rady vlády pro národnostní menšiny a Výboru pro národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji. Obě komise diskutovaly rozdělení celkové částky 1,8 mln. Kč na plnění Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Podle rozhodnutí Evropské unie od 1.1.2012 je možno profinancovat pouze 70 % nákladů projektu, proto některé obce musely 30 % nákladů  odevzdat zpět, což jim způsobilo nemále problémy.

     Mnoho našich členů sledovalo zápasy polských sportovců. Polští fotbalisté bohužel nepostoupili ze skupiny na Mistrovství Evropy v kopané, které se konaly v Polsku a na Ukrajině. Přesto diváci nezklamali, a Polsko mělo organizační úspěch. Sledovali jsme sportovní přenosy z Olympijských her v Londýně, kde významný úspěch získali maďarští sportovci.

     Český tisk a elektronická média se současně zaobírají tzv. „metanolovou aférou“. Výsledkem otravy alkoholu metanolem v České republice zemřelo už 26 lidí, a desítky leží s těžkými zdravotními komplikacemi v nemocnicích Proto prohibice a na nátlak Evropské unie i zákaz vývozu českého alkoholu vyhlášeny českou vládou – to bylo jediné možné za současné situace správné rozhodnutí. Na druhou stranu nás vyvádějí z duševní rovnováhy informace, a to nejen ty zveřejňované v bulvárech o tom, že viníka je třeba hledat za polskou hranicí. Několik dnů česká veřejnoprávní televize beztrestně doprovází informace na toto téma obrázkem láhví vyndávaných z lepenkových krabic s nápisem „spirytus rektyfikowany“. I když ani policie, ani žáden jiný kontrolní orgán nezmiňoval polský původ tohoto alkoholu, tisk začal informovat o otravách metanolem v Polsku, a „Lidové noviny“ píšou, že metanol se dostal do Čech jako součást polských kapalin do ostřikovačů. To je totéž, jako bychom mluvili, že viníky hitlerovských obětí II světové války jsou Češi, protože právě na jejich území okupovaného tehdy Československa se nacházely výrobny zbraní, které používal Wehrmacht.

     V další částí zprávy bych se ještě vrátil k velmi úspěšné mezinárodní konferenci nt. „Výsledky polského předsednictví v Evropské unií“ z 21.4.2012, kterou uspořádala Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. a Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového v Petrovicích, čestnou záštitu přijala generální konsulka Polské republiky v Ostravě, Anna Olszewska, a hlavní referát přednesl Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu. Konference jsem se účastnil spolu s jinými funkcionáři Hnutí v čele s předsedou Sándorem Pálffy. Jerzy Czap, předseda Sekce historie regionu PZKO měl připraven referát nt. vydání knihy Stanisława Zahradnika „Poláci na Zaolzí v nejvyšších zastupitelských orgánech Československa, České republiky a Polska 1919-2010“. Krzysztof Szelong, ředitel Těšínské knižnice, referoval nt. petrovických událostí, které přispěly k výbuchu Prvního slezského povstání v 1919 roce. Stanisław Gawlik jménem Politického hnutí COEXISTENTIA uvedl plán výstavby interaktivní tabule připomínající tento ozbrojený čin v Petrovicích. Spolu s PZKO jednáme s Obecním úřadem v Petrovicích u Karviné ve věci její instalace, slavnost byla odložena na rok 2013.

     Naši funkcionáři jsou aktivní ve svých skupinách PZKO. Většina z nás se účastnila tradičního Gorolského Święta v Jablunkově, který letos byl jubilejní – 65. a lesku mu dodalo vystoupení Souboru písní a tanců „Śląsk“, kromě zahraničních souborů byly také vystoupení našich sborů a folklorních souborů, všechno to nejlepší, čím se PZKO může pochlubit. Účastnili jsme se Dožínek v Gutech, Oldřichovicích a Bludovicích, jejichž organizátory jsou místní skupiny PZKO. Účastníme se přednášek Mezigenerační regionální univerzity, jejímž pořadatelem je Hlavní výbor PZKO v osobě ředitelky Danuty Chwajol. Ve čtvrtek 6.9.2012 další školní rok byl zahájen výkladem historika Krzysztofa Mroczkowského o polském letectví v meziválečném období. Hostem setkání byl generál Mirosław Hermaszewski, první a jediný polský kosmonaut. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu nt. „Żwirko a Wigura. Hrdinové vesmíru“.

     Spolu s Tadeuszem Smugałou, místopředsedou PZKO a redaktorkou „Zwrotu“ Halinou Sikora-Szczotka jsem se dne 26.7.2012 účastnil slavnostního pojmenování ronda ve Varšavě-Bemově jménem plk. Bernarda Adameckého, důstojníka Armii Krajowé, letce, komendanta vojenské technické školy, který pochází ze Zaolzí. Vedle ronda byla slavnostně odhalena tabule připomínající jeho hrdinství. Jménem rodiny plukovníka poděkoval všem, kteří se přičinili k připomínce důstojníka, jeho synovec Alojzy Adamecki, slavností se účastnila i jeho dcera Brygida Adamecka. Adamecki se narodil v 1897 roce v Dolních Marklovicích. Účastnil se I. světové války jako voják rakouské armády, bojoval mj. na ruském a balkánském frontě. V 1918 roce vstoupil do obrozeného Polského vojska. Velel polskými vojsky v bojích proti Čechům o Těšínsko. V 1920 roce byl na vlastní žádost převelen k leteckým útvarům a v následujícím roce ukončil důstojnickou školu v Toruni a Bydhošti. Stal se letcem 6. eskadry v Krakově, a krátce před vypuknutím II. světové války přešel do Generálního štábu. V září 1939 se účastnil obranných bojů. Na přelomu let 1939/1940 se angažoval v konspirační činnosti v rámci Armii Krajowé. V 1943 roce byl povýšen do hodnosti plukovníka. Účastnil se Varšavského povstání. V 1950 roce byl uvězněn komunistickým režimem a obviněn ze špionáže proti lidovému Polsku. Odsouzen k trestu smrti, rozsudek byl proveden 7 srpna 1952 v mokotovské věznici ve Varšavě.

     Delegace politického hnutí COEXISTENTIA se také účastnila dne 11.8.2012 vzpomínkové akce uspořádané v Muzeu životické tragédie městem Havířov, připomínající životickou tragédií před 68 lety. Němci tu tehdy za II. světové války postříleli 36 nevinných mužů – občanů Životic pod záminkou odplaty za útok partyzánů na německé oddíly. V Životicích opět zazněly jména a příjmení všech zavražděných. Vzdát čest obětem přijely delegace kombatantů z Čech o Polska. Proslov přednesl primátor města Havířova, Zdeněk Osmanczyk a generální konsulka Polské republiky v Ostravě, Anna Olszewska.

      V sobotu 8.9.2012 u příležitosti 80. výročí tragické letecké nehody, ve které zahynuli polští letci Franciszek Żwirko a Stanisław Wigura, se konala v Těrlicku na Kostelci vzpomínková slavnost, která byla uspořádaná obcí Těrlicko, místní skupinou PZKO v Těrlicku-Kostelci, Generálním konsulátem Polské republiky v Ostravě a Leteckými oddíly Polského vojska ve Varšavě. Početné delegace položily pod pomníkem Letců věnce a květy. Mezi nimi byla naše delegace politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ ve složení: Karel Madzia, Stanislav Gawlik a Vladislav Niedoba. Slavnosti byly zahájeny ekumenickou bohoslužbou v intenci letců. Později na Żwirkowisku se konal slavnostní nástup za účastí početných vojenských delegací. Do Těrlicka dorazila také kopie předválečného zvonu, odlitá v Przemyśli ve stejné firmě jako originál. Původní zvon byl přetopen na munici a do Těrlicka nikdy nedorazil. Nový zvon, který zůstane v Těrlicku, vysvětil kněz Bohuslav Kokotek. Po oficiálním ukončení slavností soubor leteckých akrobatů z Dęblina provedl letecký přelet, potom následoval parádní vojenský výcvik Reprezentační roty Leteckých vojsk spolu Leteckým orchestrem.

     Polská národní sekce iniciovala rekonstrukci tabule Witose v Hrádku, která byla nedávno odcizena. Jsme v kontaktu s funkcionáři Polské lidové strany, Muzea Wincentego Witose v Wierzchoslawicích a starostou Hrádku ve věci obnovy tabule a jejího přemístění na jiné místo.

     Jednali jsme s řediteli škol na téma nutnosti výuky regionálních dějin na hodinách dějepisu. Spolu s Sekci regionálních dějin PZKO jsme se obrátili s požadavkem na předsedy obecních Výborů pro národnostní menšiny, aby zápisy do obecních kronik byly vedeny svědomitě tak, aby popisovaly také činnost polských spolků. Při plánovaném jednání skupiny „3x3“ – s Kongresem Poláků a PZKO budeme mluvit o všech pro nás důležitých aktivitách.

      Na schůzi sekce jsme mluvili také o organizací schůzí Výkonné rady a Republikové rady našeho Hnutí. Požadavky týkající se větší aktivity byly směrovány hlavně na předsedu Hnutí Sándora Pálffyho a předsedu Revizní komise Lájose Ballu, kteří dle našeho názoru musí, jako naši zástupci osobně řídit statutární činnost Hnutí. Aby se zlepšil náš obraz, navrhujeme dvě varianty změn stanov: schůze Republikové rady dva nebo tři krát v roce a současně schůze Výkonné rady čtyři nebo šest krát v roce. Varianta častějších schůzí vychází naproti požadavku Maďarské národní sekce, protože z dopisu předsedy sekce vyplývá, že chce organizovat dvě schůze Republikové rady ročně v Praze. Naše Polská národní sekce požaduje pouze, aby na území Zaolzí se konal každé dva roky Kongres Hnutí, a v roce mezi Kongresy jedna slavnostní schůze Republikové rady. Ostatní schůze mohou být klidně uspořádány v České Třebové, která je na půli cesty mezi Prahou a Českým Těšínem nebo střídavě v Praze a na Zaolzí. S přijetím jiných našich návrhů by neměl být problém.

Na konec zprávy žádám, aby návrhová komise přijala následující usnesení:

1)                  Republiková rada schvaluje termín Kongresu COEX ve Vendryni dne 27.4.2013 (sobota),

2)                  Republiková rada zmocňuje Výkonnou radu, aby zajistila organizačně i programově uspořádání Kongresu COEX,

3)                  Republiková rada schvaluje následující změny stanov a navrhuje tyto ke schválení Kogresem COEX:

a)                                                            v článku 1, §1 ust. 4, 5, §2 ust. 2 a článku 6, §29, ust 1 název Hnutí „Coexistentia, Wspólnota, Egyuttélés“ změnit na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYUTTÉLÉS“, aby byl stejný ve všech článcích,

b)                                                            v článku 6, §22, ust. 5g) text „volba 25-45 členné Republikové rady“ změnit na text „volba 19-39 členné Republikové rady“,

c)                                                            v článku 6, §23 ust. 6 text „schází se podle potřeby, nejméně dva krát ročně“ změnit na „schází se podle potřeby, nejméně tři krát ročně“ a v §24 ust. 3 text „Výkonná rada jedná podle potřeby nebo na základě rozhodnutí Republikové rady“ změnit na text „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce“ (varianta 1),

        nebo

d)                                                            v článku 6, §23 ust. 6 ponechat text „schází se podle potřeby, nejméně dva krát ročně“ a v §24 ust. 3 text „Výkonná rada jeedná podle potřeby nebo na základě rozhodnutí Republikové rady“ změnit na text „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce“ (varianta 2).

4)                  Republiková rada schvaluje, aby stanovy Hnutí byly zaslány k registraci Ministerstvu vnitra v trojjazyčné česko-polsko-maďarské verzi.

Děkuji za pozornost.

Karel Madzia, předseda Polské národní sekce

V Praze dne 29.9.2012

 

Sprawozdanie przewodniczącego Węgierskiej Sekcji Narodowej

Zpráva předsedy Maďarské národní sekce

 

     Szanowni Członkowie Rady Republikowej, Szanowni Goście, Mili Przyjaciele!

     Sprawozadenie z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej, które było przygotowane pod obrady Rady Republikowej w Olbrachcicach w dniu 12 maja bieżącego roku, nie było wtedy omówione i uchwalone, ponieważ ze względu na niską obecność członków Rada Republikowa nie była zdolna podejmować uchwały. Teraz chcę przedstawić Państwu sprawozdanie to w nieco zmienionej wersji – po uzupełnieniach i aktualizacji. W ocenianym okresie czasowym członkowie naszej sekcji skutecznie kontynuowali działalność realizując linię Ruchu, wytyczoną przez XII Kongres Ruchu zgodny z programem COEX, jego priorytetami i planem pracy WSN. Odbyło się szereg ważnych akcji, z których chciałbym wymienić przynajmniej kilka.

    Na jesieni byliśmy świadkami niewybrednych ataków zagranicznych i krajowych środków masowego przekazu skierowanych przeciwko polityce rządu węgierskiego, które w zasadzie dotyczyły całego kraju i całego węgierskiego narodu. Kulminowały one na przełomie roku, kiedy krytyczne stanowiska polityków Rady Europy i niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej narastały. Węgierska Sekcja Narodowa przyjęła w tej sprawie pryncypialne stanowisko i opracowała wniosek dokumentu, który Węgierska Sekcja Narodowa przyjęła razem z innymi organizacjami Węgrów w Republice Czeskiej. Był on ogłoszony 23 stycznia br. pod nazwą „Wspólne oświadczenie: „Stajemy w obronie Węgier“. W dokumencie WSN COEX, Związek Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, Czesko-Węgierska Izba Handlowa, Stowarzyszenie Węgierskich Lekarzy w RC, Praski Zbór Misyjny Kościoła Reformowanego i Stowarzyszenie Artura Görgey wyraziły swe ubolewanie nad tym, że oceniając nową węgierską Konstytucję i związane z nią ustawy główne ustaw, odzwierciedla się w niej ideowe i polityczne rozbicie, które można zaobserwować w centralnych organach Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, jak również niektórych państw członkowskich UE w wyniku nieustającej walki partyjno-politycznej. W oświadczeniu stwierdza się, że chodzi o ustawę demokratyczną, i odpowiadającą wartościom europejskim. Krytykowana ustawa zawiera ustalenia, które mogłyby być przykładem dla wszystkich państw UE, przykładowo uznanie kolektywnych praw mniejszości, pomimo że o tym krytycy wogóle nie wspominają. Mają wszakże zastrzeżenia, które w stosunku do innych państw członkowskich UE ignorują, przykładowo wprowadzenie podatku bankowego. Co więcej milczą nawet wtedy, kiedy krytyka byłaby uprawniona i pożądana, na przykład u norm prawnych założonych na zasadzie winy kolektywnej, lub kiedy w konstytucji odpowiedniego państwa czynnikiem państwowotwórczym jest określony wyłącznie naród większościowy, i tym samym mniejszościom narodowym żyjącym na jego terenie prawo to jest kwestionowane. Wspólne oświadczenie było za pośrednictwem Ambasady Węgier w Pradze przekazane odpowiednim instytucjom węgierskim – ministerstwu spraw zagranicznych, urzędowi rządu i parlamentowi. Zamieściła do Węgierska Agencja Prasowa – MTI i było też zamieszczone na stronach internetowych Felvidék Ma, redagowanych na Słowacji.

      Dalszym naszym znaczącym wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym była impreza wspomnieniowa z okazji 55. rocznicy śmierci hrabiego Jánosa Esterházy, która odbyła się 8 marca w praskim Motole. Po położeniu wieńców pod odnowionym pomnikiem ofiar komunizmu, gdzie spoczywają też zwłoki naszego męczennika i gdzie od listopada ub.r. znajduje się tablica pamiątkowa, przewodniczący WSN podsumował zasługi Jánosa Esterházy i podziękował obecnej na uroczystości przewodniczącej Konfereracji Więźniów Politycznych w RC, pani Nadieżdie Kavalirowej za pomoc przy instalacji tablicy pamiątkowej. Z uroczystymi przemówieniami później wystąpili przewodniczący COEX pan Doc. Ing. Sándor Pálffy, CSc, przewodniczący PSN pan Karol Madzia, wiceprzewodniczący Konfereracji Więźniów Politycznych RC pan Franciszek Šedivý i przedstawicielka Partii Koalicji Węgierskiej pani Vilma Ladanyi. Po uroczystości wspomnieniowej na cmentarzu impreza była kontynuowana pogawędką w niedalekim hotelu, gdzie wartościowe przemówienia wygłosili pani przewodnicząca Kavalirowa, pan ambasador Dr. Szőke i  przewodniczący Światowego Związku Węgrów pan Miklos Patrubany, z bardzo emocjonalnym wspomnieniem na Esterhazego wystąpił też jego współwięzień pan Jan Janků, w objęciach którego nasz męczennik umierał. Impreza ta miała szeroką odezwę za granicą, szczegółowa informacja o niej była zamieszczona na stronach internetowych Ambasady Węgier i portalu internetowego Szövetség a Közös Célokért – Stowarzyszenia dla Wspólnych Celów działającego na Słowacji.

     Na to nawiązuje i dalsze wydarzenie o dalekosiężnym znaczeniu: „Petycja Praska“ z postulatem rehabilitacji Jánosa Esterházy. W petycji napisano m.in., że „jego humanistyczną osobowość formatu historycznego wyraźnie już uznała Polska, a jej przywódca, który w międzyczasie w 2009 r. zginął tragicznie, Lech Kaczyński, odznaczył pośmiertnie Jánosa Esterházy medalem Polonia Restituta, uznając tym samym jego znakomite humanistyczne, ratujące życie czyny. Petycję podpisali statutarni przedstawiciele Światowego Związku Węgrów, reprezentanci WSN, PSN i organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. PhDr. László Attila Kocsis, Karol Madzia, Ing. Tadeusz Toman, Ing. Dr. Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Władysław Drong, Ing. Józef Tobola, dalej bez przytoczenia organizacji społecznej, której przewodniczą: MUDr. Maria Dědinowa (Stowarzyszenie Lekarzy Węgierskich w RC), Ing. István György Palágyi, DrSc. (Stowarzyszenie Artura Görgeyho) i inni. Petycja adresowana przewodniczącej Izby Poselskiej Parlamentu RC pani  Miroslavie Němcovej, była przekazana do Izby Poselskiej 8 marca panem przewodniczącym Miklósem Patrubánym w towarzystwie przewodniczącego praskiej organizacji WSN panem Dr. Ernő Soósem, przewodniczącego Habeas Corpus, o.z. panem Ing. Jiřim Plicką i dalszymi. Do petycji dołączono podpisy więcej jak 1500 sympatyków Jánosa Esterházy z różnych krajów świata. Odpowiedź Komitetu Petycyjnego Izby Poselskiej Parlamentu RC na Petycję Praską otrzymaliśmy w sierpniu, pisze się w niej m.in., że w sprawie prawnej rehabilitacji sądy czeskie nie są kompetentne, ponieważ Esterházy był osądzony przez Sąd Narodowy w Bratysławie. O ile chodzi o inne rehabilitacje, to jak na razie brak wystarczających podstaw i dlatego proponuje dla wyjaśnienia szerszych kontekstów historycznych w związku z działalnością wspomnianego prowadzić dalszą dyskusję, a przede wszystkim badania historyczne i naukowe. Według wicepremiera rządu i ministra spraw zagranicznych Karla Schwarzenberga odpowiednią platformą dla takiej dyskusji mogłaby być Grupa Visegradzka, z czym zgadza się też Komitet Petycyjny. Na fakt ten możemy, naszym zdaniem, patrzeć z pewnym umiarkowanym optymizmem.

     W  zgodzie ze Statutem COEX, uchwalonym na ostatnim kongresie, WSN w ocenianym okresie czasowym rozwijała znaczącą działalność, aby przy wsparciu węgierskich stowarzyszeń obywatelskich forsowała ochronę i dalszy rozwój praw człowieka i swobód podstawowych. Obecnie koncentruje się przede wszystkim na postulacie prawnego opracowania podwójnego obywatelstwa, tak aby obywatele RC i RS mogli uzyskać podwójne obywatelstwo, podobnie jak na Węgrzech – bez straty poprzedniego obywatelstwa. Wyraziliśmy niezadowolenie z powodu pozbawienia obywatelstwa słowackiego tych osób, które w ostatnim okresie uzyskały obywatelstwo węgierskie. Zwróciliśmy uwagę, że jest to sprzeczne i z samą Ustawą RS, która wyraźnie określa, że nikt nie może być pozbawiony obywatelstwa RS bez jego woli i zgody. Dlatego zaapelowaliśmy do Węgrów w Czechach pochodzących przeważnie ze Słowacji, aby według swoich możliwości wzięli udział w zgromadzeniu publicznym i manifestacji za podwójne obywatelstwo, które odbyły się w Koszycach.

     WSN przywiązuję wielką wagę pracy z młodą generacją. Odpowiednia okazja, aby zaznajomić studentów z celami naszego Ruchu, nadarzyła się podczas spotkań byłych i aktualnych studentów szkół wyższych – członków Kółka Studenckiego Ady Endre Diákkör, które odbyło się w Pradze w kwietniu br. z okazji 55. rocznicy jego założenia. O pogłębieniu współpracy między COEX/WSN i AED mówił na nim przewodniczący WSN, który w latach 1962-64 był sam działaczem AED. Do ważnych działań WSN należy udział naszej delegacji na X. kongresie Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, który odbył się 24 maja. Przewodniczący WSN przedstawił na nim wniosek na powołanie wspólnego centrum koordynacyjnego, jak również wzmocnienie współdziałania z organizacjami zagranicznymi, aby nie dochodziło do dalszej asymilacji mniejszości węgierskiej w Czechach. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wyniki ostatniego spisu powszechnego są dla nas pod tym względem alarmujące. W 2011 roku tylko 9 tysięcy czeskich obywateli zgłosiło narodowość węgierską, co oznacza, że po dwadziestu latach od zmiany ustroju, w okresie procesu demokratyzacyjnego, nasza łączna liczba zmiejszyła się o połowę. Z goryczą musimy stwierdzić, że nie były dostatecznie skuteczne ani nasze starania, różne apele, abyśmy przy spisie powszechnym przyznawali się do swojej narodowości, ponieważ wyniki spisu w znacznej mierze wpłyną przez szereg lat na pozycję naszej społeczności. Niestety, podobna jest, naszym zdaniem, i sytuacja mniejszości polskiej. Dlatego apelujemy na Was, abyśmy wspólnie szukali dróg z tej niepocieszonej sytuacji.

     Z dalszych akcji pozwoliłbym sobie wymienić położenie wieńców w Pradze z okazji rocznicy rewolucji węgierskiej w marcu 1848 r., uroczystość wspomnieniową na cześć węgierskich apostołów działających w XIX. wieku w północnoczeskiej gminie Libisz, na zagajenie działalności organizacji miejscowej Związku Węgrów w nowej siedzibie w Lowosicach w kwietniu, na 3. Festiwal zespołów folorystycznych tamteż w czerwcu, gdzie obok zespołów węgierskich wystąpił z sukcesem i polski ludowy zespół taneczny z Kocobędza, dalej udział w imprezie wspomnieniowej na cześć poległych podczas drugiej wojny światowej węgierskich żołnierzy, którzy w Zlatej Korunie koło Krumlowa ratowali życie miejscowych obywateli przed ustępującym faszystowskim wojskiem. Również udane były imprezy z okazji różnych rocznic czołowych węgierskich osobistości historycznych, przykładowo Artura Görgeyho, pierwszego węgierskiego nowoczesnego chemika, który działał na Uniwersytecie Karola, i  był dowódcą wojskowym w walkach za wolność w latach 1848-1849. Razem z stowarzyszeniem węgierskim jego imienia oddaliśmy mu 19 maja hołd o odsłonili w Pradze tablicę pamiątkową. Jest jedynym pomnikiem w Czechach, który symbolizuje nasz szacumnek wobec jego osoby. Liczni członkowie MNS należeli do założycieli Stowarzyszenia Artura Görgeyho i skromnie przyczyli się do zorganizowania kwesty na rzecz budowy tego pomnika. Na konferencji naukowej po odsłonięciu popiersia, wystąpił z referatem przewodniczący WSN. W ocenianym okresie niestety zanotowaliśmy i bardzo smutne wydarzenia. W kwietniu doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof kolejowych w historii Polski. W związku z tym przewodniczący WSN przesłał w imieniu wszystkich członków sekcji serdeczne współczucie przewodniczącemu PSN. Dalszym wielkim ciosem, była dla nas śmierć naszego długoletniego i bardzo aktywnego członka, Ing. Rudolfa Gaála. Przewodniczący WSN wyraził członkom rodziny zmarłego głębokie współczucie, zapewniono też w imieniu sekcji udział na pogrzebie, który odbył się 5 maja.

     Przeważają na szczęście, dobre wiadomości, gdzie można bezsprzecznie zaliczyć nominację jednego z założycieli naszego Ruchu i byłego radcy Ambasady Węgier w Pradze pana Dr. Ivana Gyurcsika nadzwyczyjnym i pełnomocnym ambasadorem Węgier w Rzeczypospolitej Polskiej. W tym miesiącu objął już swój urząd. W liście gratulacyjnym wyrażono przekonanie o kontynuowaniu naszych niezwykle dobrych stosunków. Do zmian personalnych doszło również w Ambasadzie Węgier w Pradze. Pan ambasador Dr. László Szőke w maju ukończył swą misję w Republice Czeskiej i został kierownikiem wydziału zagranicznego Kancelarii Prezydenta Republiki. Podczas pożegnania podziękował przewodniczącemu WSN za bardzo dobrą i przyjacielską współpracę i prosił o przekazanie jego pozdrowień i podziękowań również Polskiej Sekcji Narodowej, co niniejszym czynię. Instalacja nowego, już desygnowanego ambasadora pana Tibora Pethőa jest oczekiwana w październiku br. Końcem czerwca zakończyła swą misję również zastępca dyrektora Instytutu Węgierskiego w Pradze, pani Ing. Ilona Harsányiowa, która w ojczyźnie objemnie ważny urząd do spraw węgiersko-czeskich kontaktów szkolnych i pobytów studyjnych. Za długoletnią bardzo dobrą współpracę WSN podziękowała listem przekazanym jej na spotkaniu pożegnalnym z udziałem całego kierownictwa sekcji w dniu 27.6. br.

     Tradycyjnie również w bieżącym roku WSN podjęła się ważnego zadania głównego organizatora uroczystości wspomnieniowych przypominających założyciela i pierwszego króla Państwa Madziarów Świętego Szczepana. Centralne uroczystości zorganizowaliśmy w Pradze w dniu naszego święta państwowego – 20 sierpnia przy skutecznej współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Węgierskich w RC, Czesko-Węgierską Izbą Handlową i Instytutem Węgierskim. Nasze zaproszenie przyjął i Chargé d´Affaires ad interim ambasady węgierskiej pan Dr. István Buczkó, który wygłosił uroczyste przemówienie. Imprezę z wielkim sukcesem moderował zastępca przewodniczącego WSN pan PhDr. Péter Balla. W ostatnim tygodniu sierpnia odbył się trwający trzy dni obóz, który zorganizowaliśmy pod patronatem Związku Węgrów w Koutach koło Humpolca. Był bardzo udany, wzięły w nim udział dziesiątki członków WSN.

     Organizacja wszystkich imprez wymagała od nas nie tylko uporczywą pracę organizacyjną i dużo czasu, ale i wydatki finansowe związane z wysyłaniem setek zaproszeń, z zakupem wieńców, kwiatów, z poczęstunkiem, i wysokimi kosztami drogowego (do Libisze, Lowosic, Czeskiego Krumlova, Zlatej Koruny, Kout, itp.). Na pokrycie wydatków musieliśmy w bieżącym roku już dwukrotnie wybrać od członków WSN dobrowolne składki. Niestety, znaczne obciążenie robocze, czasowe, a głównie finansowe niektórych naszych działaczy przy organizacji wspomnianych imprez skutkowało tym, że już nie dawali rady pełnić swe obowiązki w centralnych organach Ruchu. Uświadamiamy sobie, że sytuacja taka spowodowana naszą niedostateczną obecnością na posiedzeniach Rady Wykonawczej i Rady Republikowej jest nie do utrzymania. Poruszony problem miał by w przyszłości, naszym zdaniem, być rozwiązany w ten sposób, że zebrania Rady Wykonawczej i Rady Republikowej będą zwoływane naprzemian w Województwie Morawsko-Śląskim i w Pradze, aby koszty finansowe drogowego, które w bieżącym roku znacznie podrożało, nie obciążało głównie członków WSN żyjących w Pradze i w Województwie Środkowoczeskim.

     W związku z wdzięcznością przyjmujemy stanowisko PSN, które w swoim liście z 26.9. br. przedstawił nam jej przewodniczący pan Karol Madzia, a mianowicie, że zgadza się z naszym wnioskiem, aby na obradach organów centralnych sekcję węgierską reprezentowali wyłącznie jej członkowie z Moraw i Śląska, o ile obrady przebiegają w Województwie Morawsko-Śląskim, ewentualnie z Pragi i Województwa Środkowoczeskiego, o ile obraduje się w Pradze – pod warunkiem, że uczestnicy obrad będą wstępnie poinformowani o omawianej problematyce. Jednak trzeba, aby zbliżający się kongres, który odbędzie się prawdopodobnie w maju przyszłego roku w Wędryni, rozwiązał sprawę obniżenia liczby członków Rady Republikowej i Rady Wykonawczej tak, aby można było przyjmować uchwały. Proponujemy dalej, aby kandydatami do organów republikowych Ruchu byli na konwentach przedkongresowych WSN i PSN nominowani przede wszystkim ci, u których są przesłanki ku temu, że nie będą mieć przszkód długo i drogo podróżować na zebrania do różnych, i kilkaset kilometrów oddalonych części republiki.

     Szanowni Panowie, kończąc pozwólcie mi, abym sprawozdanie i działalności podsumował stwierdzeniem, że w ocenianym okresie Węgierska Sekcja Narodowa dobrze wywiązała się praktycznie ze wszystkich zadań przed nią postawionych – aż na krytykowany niedostateczny udział na posiedzeniach organów republikowych Ruchu. Przez przyjęcie wnioskowanych postanowień wszakże i ten niedostatek może być usunięty. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dobrych osiągniętych wyników i życzę dużo dalszych sukcesów w pracy naszego Ruchu!

Dr László Attila Kocsis, zastępca przewodniczącego COEX i przewodniczący WSN

 

     Vážení členové Republikové rady, Vážení Hosté, Milí Přátelé!

     Zpráva o činnosti Maďarské národní sekce, která byla vypracována pro zasedání Republikové rady konané v Albrechticích dne 12. května tohoto roku, nebyla tehdy projednána a schválena, protože pro malou účast jejích členů Republiková rada nebyla usnášeníschopná. Nyní bych si dovolil Vám předložit tuto zprávu v pozměněné formě – po doplnění a další její aktualizaci k dnešnímu dni. V hodnoceném období členové naší sekce úspěšně pokračovali v práci na realizaci linie Hnutí, vytyčené XII. Kongresem, v intencích programu COEX, jeho priorit a plánu práce MNS. Byla uskutečněna řada důležitých akcí, z nichž bych uvedl alespoň některé.

     Na podzim jsme byli svědky nevybíravých útoků zahraničních i domácích sdělovacích prostředků namířených proti vládní politice v Maďarsku, jež se v podstatě dotýkaly celé země i celého maďarského národa. Ty kulminovaly na přelomu roku, kdy zesílila i kritika ze strany politiků Rady Evropy a některých členských států Evropské unie. Maďarská národní sekce zaujala k nim zásadní stanovisko a vypracovala návrh dokumentu, který byl i dalšími organizacemi Maďarů v České republice přijat a vydán 23. ledna t.r. pod názvem: „Společné prohlášení: Zastáváme se Maďarska“. V dokumentu MNS COEX, Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Česko-maďarská obchodní komora, Sdružení maďarských lékařů v ČR, Pražský misijní sbor Reformované církve a společnost Artúra Görgeyho vyjádřily své politování nad tím, že v hodnocení nové maďarské Ústavy a následních stěžejních zákonů se odráží ideová a politická rozštěpenost, která se vytvořila ve vrcholných orgánech Evropské unie – v Evropské komisi a v Evropském parlamentu, jakož i v některých členských zemích EU v důsledku neustálého stranicko-politického zápolení. Je v něm konstatováno, že se jedná o ústavu demokratickou a odpovídající evropským hodnotám. Obsahuje vícero ustanovení, jež by mohly být příkladem pro všechny státy EU, jako např. uznání kolektivních práv menšin, přesto se o tom kritici ani nezmiňují. Mají však výhrady, které v podobných případech u jiných členských zemí EU opomíjí, například zavedení bankovní daně. Navíc mlčí i tehdy, kdy by kritika byla oprávněná a žádoucí, jako v případě právních norem založených na principu kolektivní viny, nebo když v ústavě příslušného státu státotvorným činitelem je označen pouze většinový národ, a tak je národním menšinám žijícím na jeho území toto práva upíráno. Společné prohlášení bylo prostřednictvím Velvyslanectví Maďarska v Praze zasláno příslušným maďarským orgánům – ministerstvu zahraničních věcí, úřadu vlády a parlamentu. Zveřejnila ho Maďarská tisková kancelář – MTI a bylo také umístěno na webových stránkách Felvidék Ma, provozovaných na Slovensku.

     Další naší významnou událostí s mezinárodním dosahem byla vzpomínková akce u příležitosti 55. výročí úmrtí hraběte Jánose Esterházyho, která se konala 8. března na Motolském hřbitově v Praze. Po položení věnců u obnoveného památníku obětí komunismu, kde jsou uloženy i tělesné pozůstatky našeho martyra a kde se nachází od listopadu minulého roku i jeho pamětní deska, ocenil předseda MNS zásluhy Jánose Esterházyho a poděkoval přítomné předsedkyni Konfederace politických vězňů ČR paní Naděždě Kavalírové za přičinění o umístění pamětní desky. Se slavnostními projevy vystoupili pak předseda COEX pan Doc. Ing. Sándor Pálffy, CSc., předseda PNS pan Karel Madzia, místopředseda Konfederace politických vězňů ČR pan František Šedivý a zástupkyně Strany maďarské koalice paní Vilma Ladányi. Po pietním aktu na hřbitově slavnost pokračovala besedou v nedalekém hotelu, kdy pronesli hodnotné projevy paní předsedkyně Kavalírová, pan velvyslanec Dr. Szőke a  předseda Světového svazu Maďarů pan Miklós Patrubány, jakož i velmi emotivní vzpomínku na Esterházyho jeho spoluvězeň pan Jan Janků, v jehož náručí náš martyr umíral.  Tato akce měla velmi dobrou odezvu i v cizině, podrobná zpráva o ní se dostala i na webové stránky Velvyslanectví Maďarska a internetového portálu Szövetség a Közös Célokért – Sdružení pro společné cíle působící na Slovensku.

     Na to navazuje i další událost dalekosáhlého významu: „Pražská petice“ s požadavkem na rehabilitaci Jánose Esterházyho. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že „jeho humanistickou osobnost historického formátu již zřetelně hodným způsobem uznalo Polsko, jehož hlava státu, mezitím na jaře roku 2009 tragicky zesnulý Lech Kaczyński, ocenil Jánose Esterházyho posmrtně uděleným vyznamenáním Polonia Restituta, uznaje tím jeho vynikající humanitární, životy zachraňující skutky“. Petici podepsali statutární zástupci Světového svazu Maďarů, zástupci MNS, PNS a obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. PhDr. László Attila Kocsis, Karel Madzia, Ing. Tadeusz Toman, Ing.Dr. Stanislaw Gawlik, Wladyslaw Niedoba, Wladyslaw Drong, Ing. Józef Tobola, dále bez uvedení společenských organizací, jimiž předsedají: MUDr. Mária Dědinová (Sdružení maďarských lékařů v ČR), Ing. István György Palágyi, DrSc. (Společnost Artura Görgeyho) a další. Dokument adresovaný předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavě Němcové, byl předán v Poslanecké sněmovně 8. března panem předsedou Miklósem Patrubányem za doprovodu předsedy Pražské organizace MNS pana Dr. Ernő Soóse, předsedy Habeas Corpus, o.z. pana Ing. Jiřího Plicky a dalších. K petici se připojilo více než 1500 příznivců Jánose Esterházyho z různých zemí světa. Na tuto Pražskou petici došla v srpnu odpověď od Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v níž se uvádí, že k právní rehabilitaci české soudy nejsou příslušné, jelikož Esterházy byl souzen Národním soudem v Bratislavě. Co se týče jiné rehabilitace, k tomu zatím chybí dostatek podkladů a proto by bylo třeba vést další diskuse a zejména historický a vědecký výzkum k objasnění širších historických souvislosti působení jmenovaného. Podle místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga by vhodnou platformou pro takovou diskusi mohla být Visegrádská skupina, s čímž souhlasí i Petiční výbor. Na tuto skutečnost se můžeme, podle našeho mínění, dívat s určitým mírným optimizmem.

     V souladu se Stanovami COEX, schválenými na posledním kongresu, MNS v hodnoceném období vyvíjel značné úsilí, aby s podporou maďarských občanských sdružení prosazovala ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod. V současné době  se zaměřujeme zejména na požadavek legislativní úpravy státního občanství, aby občané v ČR i SR mohli získat dvojí občanství, obdobně jako v Maďarsku – bez ztráty původního občanství. Vyjádřili jsme nevůli kvůli zbavení slovenského státního občanství těch osob, kteří v poslední době získali občanství maďarské. Poukázali jsme na to, že je to v rozporu i se samotnou Ústavou SR, která vysloveně stanoví, že nikdo nemůže být zbaven občanství SR bez jeho vůle a souhlasu. Proto jsme vyzvali Maďary v Česku pocházející v převážné většině ze Slovenska, aby se podle možnosti zúčastnili veřejného shromáždění a pochodu pro dvojí občanství, které se konalo tento měsíc v Košicích.

     MNS přikládá velkou důležitost práce s mladou generací. Vhodná příležitost k seznámení studentů s cíli našeho Hnutí se naskytla při setkání bývalých i současných členů vysokoškolského Studentského kroužku Ady Endre Diákkör konaného v Praze v dubnu t.r. při příležitosti 55. výročí jeho založení. O prohloubení spolupráce mezi COEX/MNS a AED jednal na něm s účastníky předseda MNS, který v letech 1962-64 byl sám funkcionářem AED. K důležitým aktivitám MNS patří účast naší delegace na X. kongresu Svazu Maďarů žijících v českých zemích, konaného 24. května, kde předseda MNS předložil návrh na vytvoření společného koordinačního fóra, jakož i posílení součinnosti se zahraničními organizacemi, aby se tak, se společnými silami  čelilo nebezpečí asimilace maďarské komunity v Česku. V této souvislosti nutno podotknout, že výsledky posledního sčítání lidu jsou pro nás v tomto směru alarmující. V roce 2011 totiž jen pouhých 9 tisíc českých občanů hlásilo k maďarské národnosti, což znamená, že za dvacet let od změny režimu, přes demokratizační proces, se náš celkový počet snížil na polovinu. S hořkostí musíme konstatovat, že nebyly dosti účinné ani naše snažení, různé výzvy, abychom se při sčítání lidu hlásili ke své národnosti, protože jejich výsledky do značné míry ovlivní na řadu let pozici našeho společenství. Bohužel, obdobná je, podle nás, i situace u polské komunity. Proto Vás tímto vyzýváme ke společnému hledání cesty z této neutěšené situace.

     Z dalších akcí bych si dovolil uvést účast na kladení věnců v Praze při příležitosti výročí maďarské revoluce v březnu 1848, na vzpomínkové akci na počest maďarských věrozvěstů působících v XIX. století v severočeské obci Libiš, na zahájení činnosti místní organizace Svazu Maďarů v novém sídle v Lovosicích v dubnu, na 3. Festivalu folklórních souborů tamtéž v červnu, kde vedle maďarských skupin úspěšně vystupoval i polský lidový taneční soubor z Chotěbuzi, dále účast na uctění památky padlých maďarských vojáků za druhé světové války, kteří ve Zlaté Koruně u Krumlova zachraňovali život místního obyvatelstva před ustupujícími německými fašistickými vojsky. Rovněž byly úspěšné akce k různým výročím předních maďarských historických osobností, jako např. Artura Görgeyho, prvního maďarského moderního chemika, který působil na Karlově univerzitě, a byl vojevůdcem v boji za svobodu v letech 1848-1849. Spolu s občanským sdružením, které nese jeho jméno, jsme mu 19. května odhalili v Praze pamětní tabuli. Je to jediným pomníkem v Česku, který symbolizuje naši úctu k jeho osobě. Mnozí členové MNS byli jedním ze zakladatelů Společnosti Artura Görgeyho, a skromně přispěli do veřejné sbírky na zhotovení tohoto památníku. Na odborném semináři, který následoval po odhalení busty, vystoupil s referátem předseda MNS. V hodnoceném období jsme bohužel zaznamenali i velmi smutné události. V dubnu došlo k jednomu z nejtěžších železničních neštěstí v historii Polska. V této souvislosti předseda MNS zaslal jménem všech členů sekce upřímnou soustrast předsedovi PNS. Další velkou ránou pro nás bylo úmrtí našeho dlouholetého a velmi aktivního člena, Ing. Rudolfa Gaála. Předseda MNS vyjádřil pozůstalé rodině hlubokou účast a byla zajištěna také účast na pohřbu za sekci, který se konal dne 5. května.

     Převládají však, naštěstí, dobré zprávy, k nimiž bezesporu patří i jmenování jednoho ze zakladatelů našeho Hnutí a bývalého rady Velvyslanectví Maďarska v Praze pana Dr. Ivána Gyurcsíka mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Maďarska v Polské republice. Tento měsíc se již ujal svého úřadu. V blahopřejném dopisu je vyjádřeno přesvědčení o pokračování v našich nadmíru dobrých vztazích. K personální změně došlo i na Velvyslanectví Maďarska v Praze. Pan velvyslanec Dr. László  Szőke v květnu ukončil svou misi v České republice a stal se vedoucím zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Při loučení poděkoval předsedovi MNS za velmi dobrou a přátelskou spolupráci a požádal o tlumočení jeho pozdravů a poděkování též Polské národní sekci, což činím touto cestou. Nástup nového, již designovaného velvyslance pana Tibora Pethőa se očekává v průběhu října t.r. Koncem června končilo služební vyslání též zástupkyni ředitele Maďarského Institutu v Praze paní Ing. Ilony Harsányiové, které byl doma svěřen důležitý úsek řízení maďarsko-českých školských styků a studijních pobytů. Za dlouholetou velmi dobrou spolupráci jí MNS poděkovala dopisem, který byl jmenované předán na rozlučkovém setkání za účasti celého vedení sekce dne 27.6.

     Již tradičně i letos se MNS ujal významné úkoly hlavního organizátora oslav k uctění památky zakladatele a prvního krále Uherského státu Svatého Štěpána. Ústřední oslavy jsme uspořádali v Praze v den našeho národního svátku – 20. srpna za účinné spolupráce Sdružení maďarských lékařů v ČR, Česko-maďarské obchodní komory a Maďarského Institutu. Přijal na ně naše pozvání i Chargé d´Affaires ad interim maďarského velvyslanectví pan Dr. István Buczkó, který přednesl slavnostní projev. Akci s velkým úspěchem moderoval místopředseda MNS pan PhDr. Péter Balla. V posledním týdnu srpna se konal třídenní vlastivědný vzdělávací tábor, který jsme uspořádali v gesci Svazu Maďarů v Koutech u Humpolce. Byl velmi úspěšný, zúčastnili se ho desítky členů MNS.

     Všechny akce vyžadovaly od nás nejen houževnatou organizační práci a mnoho času, ale i peněžité výdaje spojené s rozesíláním stovek pozvánek, s nákupem věnců, kytek, s pohoštěním, s vysokými náklady na cestovné (do Libiše, do Lovosic, do Českého Krumlova, do Zlaté Koruny, do Kout, atd.). Na krytí výdajů jsme museli letos již dvakrát vybrat od členů MNS dobrovolné příspěvky. Žel, velké pracovní, časové a hlavně finanční zatížení některých našich funkcionářů při realizaci uvedených akcí vedlo k tomu, že již nestačili plnit své povinnosti vyplývající z členství v ústředních orgánech Hnutí. Uvědomujeme si neudržitelný stav zapříčiněný naší nedostatečnou účastí na zasedáních Výkonné rady a Republikové rady. Tento problém by se měl do budoucna podle nás řešit tak, že se schůze Výkonné rady a Republikové rady budou konat střídavě v Moravskoslezském kraji a v Praze, aby finanční náklady cestovného, které se letos značně zdražilo, nezatěžovaly hlavně členy MNS žijící převážně v Praze a ve Středočeském kraji.

     V této souvislosti s  povděkem přijímáme stanovisko PNS, které ve svém dopisu uvádí její předseda pan Karel Madzia ze dne 29.6., a sice, že souhlasí s našim návrhem, aby na jednání ústředních orgánů maďarskou sekci prezentovali členové pouze z Moravy a Slezska, pokud se jednání koná v Moravskoslezském kraji, respektive z Prahy a Středočeského kraje, pokud se jedná v Praze – za předpokladu, že účastníci jednání bodu předběžně informováni o řešené problematice. Bude však třeba, aby nadcházející kongres, který se bude konat pravděpodobně v květnu příštího roku ve Vendryni, řešil otázku, zda nesnížit počet členů Republikové rady a Výkonné rady, aby byla možnost přijímat usnesení.  Dále doporučujeme, aby za člena republikových orgánů Hnutí byli na předkongresových konventech MNS i PNS nominováni  přednostně ti, u nichž se předpokládá, že nebudou mít zábrany vydávat se na dlouhé a nákladné cesty na schůze  do různých, i mnoha set kilometrů vzdálených částí republiky.

     Vážení Pánové, závěrem mi dovolte, abych svou zprávu o činnosti shrnul konstatováním, že se v hodnoceném období Maďarská národní sekce dobře zhostila prakticky všech na ní kladených úkolů – až na kritizovanou nedostatečnou účast na zasedáních republikových orgánů Hnutí. Přijetím navrhovaných opatření však i tento nedostatek může být odstraněn. Děkuji všem, kteří měli na dobrých výsledcích podíl a přeji mnoho dalších úspěchů v práci celého Hnutí!

     Dr László Attila Kocsis, místopředseda COEX a předseda MNS

 

Uchwała zebrania Rady Republikowej z 29.9.2012 r.

Usnesení ze schůze Republikové rady ze dne 29.9.2012

 

Rada Republikowa przyjmuje do wiadomości: a)  sprawozdanie przewodniczącego Węgierskiej Sekcji Narodowej PhDr. László Attily Kocsisa, b) sprawozdanie przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej Karola Madzi, c) informację przewodniczącego COEX Doc. Ing. Sándora Pálffy, CSc, d) informację działalności przedwyborczej COEX w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego i wyborach do Senatu Parlamentu RC, którą wygłosił inż. Józef Tobola, e) przyczynki z dyskusji plenarnej obrad.

Rada Republikowa uchwala termin Kongresu COEX, który odbędzie się w Wędryni wstępnie w dniu 27.4.2013 r. (sobota).

Rada Republikowa COEX upoważnia Radę Wykonawczą COEX, aby zapewniła organizacyjne, personalne i programowe przygotowanie Kongresu COEX.

Rada Republikowa uchwala: a) informację inż. Józefa Toboły o wsparciu listy kandydackiej SPOZ-Zemanovci w wyborach, b) wsparcie Miloša Zemana w wyborach prezydenta Republiki Czeskiej w 2013 roku, c) wniosek zmian w statucie COEX, który będzie przedstawiony do akceptacji Kongresowi COEX następująco: *) w artykule 1, §1 ust. 4, 5, §2 ust. 2 i artykule 6, §29, ust 1 nazwę Ruchu „Coexistentia, Wspólnota, Egyuttélés“ zmienić na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYUTTÉLÉS“, aby był taki sam we wszystkich artykułach, *) w artykule 6, §22, ust. 5g) tekst „wybory 25-45 osobowej Rady Republikowej“ zmienić na tekst „wybory 19-39 osobowej Rady Republikowej“, d) drugi wariant zmian w statucie COEX, który będzie przedstawiony do akceptacji Kongresowi COEX następująco: w artykula 6, §23 ust. 6 pozostawić tekst „schodzi się według potrzeby, co najmniej dwa razy rocznie“ i w §24 ust. 3 tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby lub na podstawie decyzji Rady Republikowej“ zmienić na tekst „Rada Wykonawcza obraduje według potrzeby, co najmniej raz na trzy miesiące“, d) aby statut COEX był przesłany do rejestracji Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC w wesji czesko-polsko-węgierskiej.

Rada Republikowa COEX zobowiązuje sekcje narodowe COEX, aby omówiły dalsze możliwości uzyskiwania źródeł finansowych na działalność COEX i przekazały o tym sprawozdanie Radzie Wykonawczej COEX.

Rada Republikowa COEX uchwala, aby strony internetowe www.coexistentia.cz były finansowane w takiej samej sumie organizacją pożytku publicznego Koexistenia o.p.s, stowarzyszeniem obywatelskim Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC i COEX.

Rada Republikowa COEX oczekuje od Komisji Rewizyjnej COEX, że przedstawi do końca roku sprawozdanie z działalności.

 

Republiková rada COEX bere na vědomí: a) zprávu předsedy Maďarské národní sekce COEX, kterou přednesl pan PhDr. Ladislav Kocsis,b)  zprávu předsedy Polské národní sekce COEX, kterou přednesl pan Karel Madzia, c) informaci předsedy COEX, kterou přednesl pan Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc, d) informaci o předvolební činnosti COEX pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a volby do Senátu Parlamentu ČR, kterou přednesl pan Ing. Josef Tobola, e) příspěvky z plenární diskuse jednání.

Republiková rada COEX schvaluje termín Kongresu COEX, který se bude konat ve Vendryni předběžně dne 27.4.2013 (sobota).

Republiková rada COEX zmocňuje Výkonnou radu COEX, aby zajistila organizační, personální a programovou přípravu Kongresu COEX.

Republiková rada COEX schvaluje: a) informaci, kterou přednesl pan Ing. Josef Tobola, o podpoře kandidátní listiny SPOZ-Zemanovci ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a podporu kandidátů na této kandidátní listině následovně: 2. Ondřej Feber, 4. Roman Wróbel, 9. Bohuslav Chwajol, b) podporu Miloše Zemana ve volbách prezidenta republiky ČR v 2013 roce, c) návrh změn ve stanovách COEX, které budou předloženy k akceptaci Kongresu COEX následovně: *) v článku 1, §1 ust. 4, 5, §2 ust. 2 a článku 6, §29, ust 1 název Hnutí „Coexistentia, Wspólnota, Egyuttélés“ změnit na „COEXISTENTIA, WSPÓLNOTA, EGYUTTÉLÉS“, aby byl stejný ve všech článcích, *) v článku 6, §22, ust. 5g) text „volba 25-45 členné Republikové rady“ změnit na text „volba 19-39 členné Republikové rady“, d) druhou variantu změny ve stanovách COEX, která bude předložena k akceptaci Kongresu COEX následovně: v článku 6, §23 ust. 6 ponechat text „schází se podle potřeby, nejméně dva krát ročně“ a v §24 ust. 3 text „Výkonná rada jedná podle potřeby nebo na základě rozhodnutí Republikové rady“ změnit na text „Výkonná rada jedná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce“, e) aby stanovy COEX byly zaslány k registraci Ministerstvu vnitra ČR v trojjazyčné česko-polsko-maďarské verzi.

Republiková rada COEX ukládá národním sekcím COEX, aby projednaly další možnosti získání finančních zdrojů na činnost COEX a předaly o tom zprávu Výkonné radě COEX.

Republiková rada COEX schvaluje, aby webové stránky www.coexistentia.cz byly financovány rovným dílem obecně prospěšnou společností Koexistenia o.p.s, občanským sdružením Sdružení polských elektrotechniků v ČR a COEX.

Republiková rada COEX očekává od Revizní komise COEX, že předloží do konce roku zprávu o činnosti.

 

Z działalności Koexistencia o.p.s.

Z činnosti Koexistencia o.p.s.

 

     Organizacja pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. była zarejestrowana z inicjatywy ruchu politycznego COEXISTENTIA w dniu 19.5.1999 r. Jej założycielami i pierwszymi członkami zarządu („rada administracyjna“ – správní rada) byli Stanisław Gawlik, Edwin Macura i Władysław Niedoba, a rewizorem Barbara Sembol. Początkowo ogranizacja wspierała inicjatywy wyłącznie polskiej mniejszości narodowej. W dniu 23.1.2008 r. przerejestrowano w rejestrze handlowym Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie cele i zadania Koexistencii o.p.s., uzupełniając punkty dotyczące mniejszości węgierskiej. W tym okresie jej działalnością kierował zarząd w składzie: Wiesław Sikora (przewodniczący), Tadeusz Toman, Ferenc Monuš (członkowie) i rada nadzorcza w składzie: Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba i László Attila Kocsis. W dniu 7.10.2011 r. zarejestrowano, ze względu na nowelizację ustawy numer 231/2010 Dz.U. o organizacjach pożytku publicznego, nowe kierownictwo – dyrektora, 6-osobowy zarząd i 3-osobową radę nadzorczą. Koexistencia o.p.s. działa w składzie: dyrektor: Tadeusz Toman, zarząd: Zoltán Domonkos (przewodniczący), Stanisław Gawlik, Tadeusz Kornuta, Karol Madzia, Władysław Niedoba, Paweł Wania, rada nadzorcza: Bogusław Kaleta, Sándor Pálffy, Józef Pietrus. Obowiązująca ustawa określa charakter organizacji pożytku publicznego jako spółkę handlową.

     Dokument założycielski organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. zawiera następujące służby pożytku publicznego: 1) właściwa działalność wydawnicza – na podstawie karty rzemieślniczej (živnostenský list), 2) organizacja wystaw, spotkań dyskusyjnych, wykładów, seminariów i konferencji, 3) organizowanie badań socjologicznych, 4) uzyskiwanie pomocy finansowej w formie pożyczek niskooprocentowanych na stypendia dla niemajętnych, utalentowanych studentów, 4) uzyskiwanie środów finansowych na zagraniczne pobyty naukowe, 5) rozwój działalności pozaszkolnej i kszałceniowej młodzieży, 6) wspieranie inicjatyw kulturowych i kształceniowo-kulturowych, 7) popieranie badań historii mniejszości polskiej i mniejszości węgierskiej w Republice Czeskiej, 8) uzyskiwanie dotacji finansowych z samorządów gminnych i wojewódzkich, z funduszy państwowych i funduszy Unii Europejskiej oraz działalność uzupełniającą: 1) organizowanie działalności kulturalno-towarzyskiej, 2) popieranie nadawania programów radiowych i telewizyjnych dla polskiej mniejszości narodowej i węgierskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

Konferencje naukowe

Koexistencia o.p.s. organizuje lub wspiera organizacyjnie konferencje, odczyty i imprezy wspomnieniowe, których tematem są ochrona praw mniejszości narodowych i popularyzacja działaczy mniejszości narodowych i konkretnych wydarzeń historycznych.

Wykaz imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest Koexistencia o.p.s.:

1)                  Konferencja z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej burmistrza Karwiny, MUDr Wacława Olszaka, zamordowanego przez Niemców w 1939 r. – 10.9.1999 r., Karwina, Dom PZKO Karwina-Frysztat, impreza towarzysząca: wystawa Józefa Chmiela

2)                  Konferencja międzynarodowa pt. „Czy mniejszościom narodowym potrzebna jest partia polityczna“ – 8.5.2000 r., Kocobędz, Dom Kultury, prelekcje: Heindrich Kroll, poseł mniejszości niemieckiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ludwik Elle, przewodniczący Związku Serbów Łużyckich, Miklós Duray, przewodniczący Partii Koalicji Węgierskiej na Słowacji

3)                  Wycieczka autobusowa do źródeł Olzy – w ramach kampanii przedwyborczej „3x3“ do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego – 9.9.2000 r., Istebna (Gańczorka)

4)                  Konferencja międzynarodowa pt. „Ochrona praw mniejszości – 15 lat w polityce za prawa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej“ – 17.12.2005 r., Praga, Ośrodek Kultury Węgierskiej, prowadzenie obrad: Stanisław Gawlik, László Attila Kocsis, działacze COEXISTENTII, referaty: Petr Uhl, czeski dziennikarz nt. wdrażania praw mniejszości narodowych, Arpád Duka Zólyomi, poseł Parlamentu Europejskiego nt. aspektów realizacji Europejskiego Kodeksu Praw Mniejszości Narodowych, Emanuel Mandler nt. aspektu historycznego Dekretów Benesza, Olga Mandowa, nt. dzialności mniejszości ukraińskiej

5)                  II Konferencja Palkowicka pt. „Fronta Morges – opozycja zagraniczna rządów endecji w Polsce po roku 1935“, z okazji 70 rocznicy pobytu Wincentego Witosa – 12.12.2006 r., Palkowice, prowadzenie: Stanisław Gawlik, występ uczniów miejscowej szkoły (recytacje wierszy Tuwima i Brzechwy oraz śpiew polskich kolęd, wiersze w oryginale recytował nauczyciel Lukáš Biolek), referaty: historycy Miloš Trampl z Ołomuńca i Henryk Przybylski z Katowic, wśród gości senator Emil Škrabiš, Janina Kupiec, dyrektor Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Stanisław M-Gebhard, przewodniczący Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego

6)                  Uroczystość wspomnieniowa z okazji 50. rocznicy śmierci Jánosa Esterházy, działacza Węgierskiej Partii Chrześciańsko-Socjalistycznej, od 1935 r. posła do Parlamentu pierwszej Republiki Czechosłowackiej, w latach pięćdziesiątych więzień polityczny, zmarł w Mirowie w 1957 r. – 9.6.2007 r., Ołomuniec, kościół metropolitalny, Mirow, msza dziękczynna, odsłonięcie tablicy pamiątkowej hr. Jánosa Esterházy, przemówienie László Attily Kocsisa. Na mirowskim cmentarzu oprócz pomnika hr. Esterházy stoi obelisk z wyrytymi nazwiskami przeszło 500 więźniów-Polaków, ofiar niemieckiego reżymu faszystowskiego roku.

7)                  Konferencja międzynarodowa z okazji 50. rocznicy założenia węgierskich kółek studenckich – 29.4.2007 r., Praga

8)                  Uroczystość wspomnieniowa z okazji 140. rocznicy urodzin burmistrza Karwiny MUDr Wacława Olszaka, zamordowanego w 1939 r. przez niemieckich faszystów – 6.6.2008 r., Karwina, referat: Jan Kaczmarczyk, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycznego, udział Jerzego Kronholda, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie i Dalibora Zavadského, wiceprezydenta Karwiny

9)                  Konferencja międzynarodowa pt. „Sytuacja europejskich mniejszości narodowych – historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC“ – 10.1.2009 r., Praga, Dom Mniejszości Narodowych, pod patronatem Árpáda Duka Zólyomi i Edit Bauer, posłów Frakcji Partii Ludowej – Europejskich Demokratów Parlamentu Europejskiego, prowadzący: László Attila Kocsis, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, Wiesław Sikora, przewodnczący Koexistencia o.p.s., István György Palágyi, wiceprzewodniczący Ruchu, goście: Ondřej Klípa, kierownik Sekretariatu Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, László Szöky, ambasador Republiki Węgierskiej w Republice Czeskiej, wykłady wygłosili m.in. Miklós Duray, współzałożyciel COEXISTENTII, poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej za Partię Koalicji Węgierskiej, Rudolf Kučera, czeski historyk-politolog (nt. Dekretów Benesza) , Stanisław Gawlik, Zygmunt Stopa, przewodniczący ZG PZKO, Anna Rákoczi, przewodnicząca Związku Węgrów Żyjących na Ziemiach Czeskich, po zakończeniu wykładów dla gości głównych, prelegentów i organizatorów zorganizowano obiad w restauracji „Legie“

10)               Uroczyste zebranie z okazji 20. rocznicy działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA – 27.3.2010 r., Kocobędz, Dom Kultury, udział wzięli działacze, członkowie, sympatycy Ruchu, goście z Polski, Węgier, Słowacji i Norwegii, krótki program kulturalny: polski zespół folkorystyczny „Bystrzyca“, czeski zespół śpiewaczy z Ostrawy

11)               Wieczór wspomnieniowy z okazji 110. rocznicy urodzin Jánosa Esterházy – 23.5.2011 r., Praga, Węgierski Ośrodek Kultury, współorganizator: Kółko Akademickie Endre Ady – Ady Edndre Diákkör, przemówienuie: Gábor Pathó, przewodniczący AED, referat: Imre Molnár, pracownik ambasady Republiki Węgierskiej w Warszawie

12)               Konferencja międzynarodowa „Wyniki polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej“ – 21.4.2012 r., Piotrowice koło Karwiny, patronat honorowy: Anna Olszewska, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, prowadzenie: Jadwiga Karolczyk, przewodnicząca MK PZKO, Zoltán Domonkos, przewodniczący zarządu Koexistencia o.p.s., wykład główny: Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, wykłady: Krzysztof Szelong, dyrektor Książnicy Cieszyńskiej nt. piotrowickiego aspektu I Powstania Śląskiego 1919 r., Jerzy Czap, przewodniczący Sekcji Historii Regionu PZKO nt. przygotowywanej książki Stanisława Zahradnika „Polacy z Zaolzia w najwyższych organach ustawodawczych Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Polski 1919-2010“, Stanisław Gawlik nt. planu budowy tablicy interakcyjnej przypominającej czyn zbrojny 1919 r. w Piotrowicach, Tadeusz Toman nt. wyników Spisu Powszechnego, wystąpił Marian Lebiedzik, wójt gminy Piotrowice koło Karwiny

Działalność wydawnicza

Koexistencia o.p.s. wydaje od 2006 r. gazetę członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ – w wersji polsko-węgiersko-czeskiej. Wydano dotąd 54 numery (pierwsze dwa numery ukazały się w wersji dwujęzycznej polsko-czeskiej). Poszczególne numery „WTZ“, a także niektóre inne publikacje są zamieszczone na stronach internetowych www.coexistentia.cz. Współpracowaliśmy z Centrum pro studium demokracie a kultury, wydawcą książki nt. działających partii narodowościowych i etnicznych w Republice Czeskiej po 1989 r. Autorem książki „Etnické a regionální strany v České republice po roce 1989“, która ukazała się w 2003 r. jest Miroslav Mareš. Przekazywaliśmy informacje nt. działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA do prasy regionalnej i mediów wydawnych przez stowarzyszenia obywatelskie polskiej i węgierskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

Gazeta (wydawca: Koexistencia o.p.s.): „Wiadomości-Zprávy“ 1/2006, 2/2006, red. Tadeusz Toman, Alfred Kołorz. Władysław Drong, „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2009, red. Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2009, 8/2009, 9/2009, 1/2007 (10), 2/2007 (11), 3/2007 (12), 4/2007 (13), 5/2007 (14), 6/2007 (15), 7/2007 (16), 8/2007 (17), 9/2007 (18), „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2008 (nr nadzwyczajny), „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2008 (19), 2/2008 (20), 3/2008 (21), 4/2008 (22), 5/2008 (23), 6/2008 (24), 7/2008 (25), 1/2009 (26), 2/2009 (27), 3/2009 (28), 4/2009 (29), 5/2009 (30), 6/2009 (31), 7/2009 (32), 8/2009 (33), 9/2009 (34), 1/2010 (35), 2/2010 (36), 3/2010 (37), red. Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos, „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2010 (38), 5/2010 (39), 6/2010 (40), 7/2010 (41), 8/2010 (42), 1/2011 (43), 2/2011 (43), 3/2011 (44), 4/2011 (45), 5/2011 (46), 6/2011 (47), 7/2011 (48), 8/2011 (49), 1/2012 (50), 2/2012 (51), 3/2012 (52), 4/2012 (53)

Broszury i publikacje wiązane (wydawca: Koexistencia o.p.s.):

1)                  „Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota“ (1999)

2)                  „Wyniki wyborów do przedstawicielstwa Okręgu Ostrawskiego z 12.11.2000“ (1/2001)

3)                  „Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota w wyborach do przedstawicielstwa Okręgu Ostrawskiego“ (3/2001), zawiera dokumenty dotyczące udziału w wyborach

4)                  „Spis ludności – 1.3.2001 r., kryterium narodowość“, red. Tadeusz Toman, zawiera wyniki ogólnopaństwowe i szczegółowe wyniki w gminach Województwa Morawsko-Śląskiego, artykuły Stanisława Zahradnika „Nasz byt narodowy w spisach ludności“ i Tadeusza Siwka „Porównania liczebności ludności polskiej w latach 1991-2001“, współpraca: ostrawska filia Czeskiego Urzędu Statystycznego

5)                  „Komitety ds. Mniejszości Narodowych“ (7/2001), zawiera przepisy prawne i informacje dotyczące działalności Komitetów ds. Mniejszości Narodowych w gminach

6)                  „Mniejszości narodowe w systemie prawnym Republiki Czeskiej, co mówi konstytucja i ustawy ?“ (1/2002), zawiera przepisy prawne

7)                  „Wybory komunalne 1-2.11.2002 r.“ (1/2003)

8)                  „Archiwum Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, dokumenty za okres 12.4.2003-20.3.2004 (2004), zawiera dokumenty z archiwum Ruchu

9)                  „Ustawa szkolna – od 1.1.2005“ (1/2005), zawiera nowelizację przepisu prawnego

10)               „Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniach 10-13.6.2004 r.“, zawiera wyniki wyborów, materiał Coexistentii-Wspólnota przed zebraniem Rady Republikowej w dniu 18.9.2004 r. i inne dokumenty ruchu politycznego COEXISTENTIA

11)               „Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota po Kongresie 14.5.2005 r.“ (9/2005), zawiera prawne uwarunkowania Komitetów ds. Mniejszości Narodowych, materiały publicystyczne nt. międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych, Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych oraz artykuły z kampanii przedwyborczej do przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego

12)               „W obronie polskiej szkoły Trzyniec-Taras – informacje, dokumenty, artykuły prasowe“ (2007), redakcja Tadeusz Toman, przedstawia historię polskiego szkolnictwa w Trzyńcu-Łyżbicach i sytuację polskiej szkoły podstawowej na trzynieckim osiedlu w 1997 r. w związku z planami władz miasta jej zamknięcia, załączniki: spis dokumentów i artykułów prasowych dotyczących tego tematu

13)               „Komitety ds. Mniejszości Narodowych, w interesie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej?“ (2/2008), redakcja Tadeusz Toman, zawiera przepisy prawne, listy ruchu politycznego COEXISTENTIA w sprawie wdrażania dwujęzyczności i odpowiedzi gminnych Komitetów ds. Mniejszości Narodowych

14)               „Coexistentia-Wspólnota w wyborach 2008, wyniki wyborów do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego z 16-17.10.2008,….“ (11/2008), redakcja Tadeusz Toman, zawiera wyniki wyborów, wykaz działalności COEXISTENTII, artykuł W przeddzień uroczystości odsłonięcia pomnika Cieszyńskiej Nike – przedruk z www.zaolzie.org i inne materiały publicystyczne

15)               “Sytuacja europejskich mniejszości narodowych: historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC / Az európai nemzeti kisebbségek helyzeete: a csehországi magyarok és lengyek múltja és jelene / Situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“, wydano ze wsparciem Nadace Rákóczi (1/2010), nakład 320 egz., redaktor: Janusz Kurzeja, adjustacja: László Attila Kocsis, Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman i Zoltán Domonkos, praca zawiera referaty wygłoszone w ramach konferencji międzynarodowej z 10.1.2009, m.in. László Attily Kocsisa, Edit Bauer, Árpáda Duka Zolyomi, Miklósa Duraya, działaczy stowarzyszeń obywatelskich węgierskiej i polskiej mniejszości narodowej, członków COEXISTENTII-WSPÓLNOTY, zaproszonych gości, zamieszczono zdjęcia prelegentów

16)               „Kongres Politického hnutí Soužití-Coexistentia“ – dla delegatów Kongresu COEX (2011 r.)

17)               Návrh změny stanov COEX, program / wniosek zmian statutu COEX, program“ – dla delegatów Kongresu COEX (2011 r.)

18)               „Statut Ruchu Politycznego COEXISTENTIA… / A COEXISTENTIA Politikai mozgalom… / Stanovy Politického hnutí COEXISTENTIA…“ (14.9.2011), zawiera aktualne brzmienie statutu w językach polskim, węgierskim i czeskim

Książka (wydawca: Koexistencia o.p.s.): „Było to a nima – jak staro Karwina“, autor: Stanisław Gawlik, bogato ilustrowana publikacja autobiograficzna, red: Janusza Kurzeji, korekta Irena Pyszko

     W planie na lata 2012 i 2013 jest wydanie numeru nadzwyczajnego „WTZ“ o działalności radnych ruchu politycznego COEXISTENTIA w organach przedstawicielskich oraz publikacji wiązanej nt. wyników Spisu Powszechnego 2011 – po ich oficjalnym ogłoszeniu przez Czeski Urząd Statystyczny. Koexistencia o.p.s. wspiera finansowo przygotowywaną książkę Stanisława Zahradnika o polskich posłach w parlamentach Czechosłowacji i Republiki Czeskiej po 1920 roku, której wydawcą jest Sekcja Historii Regionu PZKO.

 

     Veřejně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. byla registrována na návrh politického hnutí COEXISTENTIA dne 19.5.1999. Zakladateli a prvními členy správní rady byli Stanislav Gawlik, Edwin Macura a Vladislav Niedoba, revizorem Barbara Sembol. Ze začátku organizace podporovala iniciativy pouze polské národní menšiny. Dne 23.1.2008 přeregistroval Krajský soud v Ostravě v obchodním rejstřiku cíle a úkoly Koexistencie o.p.s., doplněny byly body týkající se maďarské menšiny. V tomto období její činnost řídila správní rada ve složení: Wiesław Sikora (předseda), Tadeusz Toman, František Monuš (členové) a dozorčí rada ve složení: Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba a Ladislav Kocsis. Dne 7.10.2011 bylo registrováno, s ohledem na novelizaci zákona číslo 231/2010 Sb. o obecně prospěšných společnostech, nové vedení – ředitel, 6-členná správní rada a 3-členná dozorčí rada. Koexistencia o.p.s. působí ve složení: ředitel: Tadeusz Toman, správní rada: Zoltán Domonkos (předseda), Stanislav Gawlik, Tadeusz Kornuta, Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Pavel Wania, dozorčí rada: Bohuslav Kaleta, Alexander Pálffy, Josef Pietrus. Platný zákon určuje charakter obecně prospěšné společností jako obchodní společnost.

     Zakládací listina Koexistencie o.p.s. obsahuje následující obecně prospěšné služby: 1) vlastní vydavatelská činnost – na základě živnostenského listu, 2) organizace výstav, diskusních setkání, přednášek a konferencí, 3) organizace sociologických průzkumů, 4) možnost finanční podpory formou nenávratných půjček na stipendia pro nemajetné, talentované studenty, 4) možnost finanční podpory na zahraniční vedecké pobyty, 5) rozvoj mimoškolní činnosti a vzdělávání mládeže, 6) podpora kulturních a kulturně-vzdělávacích iniciativ, 7) podpora výzkumu dějin polské a maďarské menšiny v ČR, 8) možnost finančních dotací z obecních a krajských samospráv, ze státních fondů a fondů Evropské unie a doplňková činnost: 1) organizace kulturné-společenské činnosti, 2) podpora vysílání rozhlasových a televizních programů pro polskou a maďarskou národní menšinu v ČR.

Vědecké konference   Koexistencia o.p.s. pořádá nebo organizačně podporuje semináře, přednášky a vzpomínkové akce, jejichž tématem je ochrana práv národních menšin a popularizace osobností národních menšin a konkrétních historických událostí.

Přehled akcí, jejich pořadatelem nebo spolupořadatelem je Koexistencia o.p.s.:

1)                  Seminář u příležitosti odhalení pamětní desky starosty Karviné, MUDr Wacława Olszaka, zavražděného Němci v 1939 roce – 10.9.1999, Karviná, Dům PZKO Karviná-Fryštát, doprovadná akce: výstava Josefa Chmiela

2)                  Mezinárodní seminář pn. „Je národním menšinám potřebná politická strana“ – 8.5.2000, Chotěbuz, Dům Kultury, přednášky: Heindrich Kroll, poslanec německé národní menšiny v polském Sejmu, Ludwik Elle, předseda Sdružení Lužických Srbů, Miklós Duray, předseda Strany maďarské koalice na Slovensku

3)                  Autobusový výlet k pramenům Olzy – v rámci předvolební kampaně „3x3“ do Zastupitelstva Ostravského kraje – 9.9.2000, Istebna (Ganczorka)

4)                  Mezinárodní seminář pn. „Ochrana práv menšin – 15 let v politice za práva národních menšin v ČR“ – 17.12.2005, Praha, Středisko maďarské kultury, řízení akce: Stanislav Gawlik, László Attila Kocsis, funkcionáří COEXISTENTIE, přednášky: Petr Uhl, český novinář, nt. zavádění práv národních menšin, Arpád Duka Zólyomi, poslanec Evropského parlamentu nt. aspektů zavádění Evropského kodexu práv národních menšin, Emanuel Mandler nt. histických souvislostí Benešových dekretů, Olga Mandová, nt. činnosti ukrajinské menšiny

5)                  II Palkovická konference pn. „Fronta Morges – zahraniční opozice vládní národní demokracie v Polsku po 1935 roce“, u příležitosti 70 výročí pobytu Wincentego Witose – 12.12.2006, Palkovice, řízení: Stanislav Gawlik, vystoupení žáků místní školy (Tuwim, Brzechwa, polské koledy, básně v originále recitoval učitel Lukáš Biolek), přednášky: historici Miloš Trampl z Olomouce a Henryk Przybylski z Katovic, mezi hosty senátor Emil Škrabiš, Janina Kupiec, ředitelka Muzea Wincentego Witose v Wierzchoslawicích, Stanislaw M-Gebhard, předseda Fundace obnovy demokracie Ignacego Paderewského

6)                  Vzpomínková slavnost u příležitosti 50. výročí úmrtí Jánose Esterházyho, funkcionáře Maďarské křesťansko-socialistické strany, po 1935 roce poslanec parlamentu první Československé republiky, v padesátých letech politický vězeň, zemřel v Mírově v 1957 roce – 9.6.2007, Olomouc, metroplitní kostel, Mírov, děkovná mše, odhalení pamětní desky hr. Jánosi Esterházymu, proslov L.A. Kocsise. Na mírovském hřbitově kromě pomníka hr. Esterházyho se nachází pomník se jmény přes 500 vězňů-Poláků, obětí německého fašistického režimu

7)                  Mezinárodní seminář k 50. výročí maďarských studentských skupin – 29.4.2007, Praha

8)                  Vzpomínková slavnost u příležitosti 140. výročí narození starosty Karviné MUDr Wacława Olszaka, zavražděného v 1939 roce německými fašisty – 6.6.2008, Karviná, referát: Jan Kaczmarczyk, předseda Sdružení polských lékařů, účast: Jerzy Kronhold, generální konzul Polské republiky v Ostravě a Dalibor Zavadský, místoprimátor Karviné

9)                  Mezinárodní seminář pn. „Situace evropských národních menšin – minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“ – 10.1.2009, Praha, Dům národnostních menšin, pod záštitou Árpáda Duka Zólyomiho a Edit Bauerové, poslanců Frakce lidové strany – evropských demokratů Evropského parlamentu, předseda: László Attila Kocsis, předseda politického hnutí COEXISTENTIA, Wiesław Sikora, předseda Koexistencia o.p.s., István György Palágyi, místopředseda Hnutí, hosté: Ondřej Klípa, vedoucí Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, László Szöky, velvyslanec Maďarské republiky v ČR, přednášky: Miklós Duray, spoluzakladatel COEXISTENTIE, poslanec Národní rady Slovenské republiky za Stranu maďarské koalice, Rudolf Kučera, český historik-politolog (nt. Benešových dekretů), Stanislav Gawlik, Zygmunt Stopa, předsesa HV PZKO, Anna Rákoczi, předsedkyně Svazu Maďarů, po semináři pro hlavní hosty, přednášející a organizátory uspořádán oběd v restauraci „Legie“

10)              Slavnostní schůze k 20. výročí činnosti politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ – 27.3.2010, Chotěbuz, Dům kultury, účast: funkcionáři, členové, příznivci Hnutí, hosté z Polska, Maďarska, Slovenska a Norska, kulturní program: folklórní soubor „Bystrzyca“, pěvecký soubor z Ostravy

11)              Vzpomínkový večer ke 110. výročí narození Jánose Esterházyho – 23.5.2011, Praha, Maďarské kulturní středisko, spoluorganizátor: Vysokoškolská skupina Ady Edndre Diákkör, projev: Gábor Pathó, předseda AED, referát: Imre Molnár, velvyslanectví Maďarské republiky ve Varšavě

12)              Mezinárodní seminář „Výsledky polského předsednictví v Evropské unií“ – 21.4.2012, Petrovice u Karvinéy, čestná záštita: Anna Olszewska, generální konzulka Polské republiky v Ostravě, řízení: Jadwiga Karolczyk, přesedkyně Místní skupiny PZKO, Zoltán Domonkos, předseda správní rady Koexistencia o.p.s., hlavní přednáška: Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu, přednášky: Krzysztof Szelong, ředitel Těšínské knížnice nt. petrovických událostí v období I Slezského povstání v 1919 roce, Jerzy Czap, předseda Sekce regionálních dějin PZKO nt. připravované knihy Stanisława Zahradnika „Poláci ze Zaolzí v nejvyšších zákonodárných orgánech Československa, České republiky a Polska 1919-2010“, Stanislav Gawlik nt. plánu instalace interaktivní tabule připomínající ozbrojený čin v 1919 roce v Petrovicích, Tadeusz Toman nt. výsledků Sčítání lidu, promluvil Marian Lebiedzik, starosta obce Petrovice u Karviné

Vydavatelská činnost – Koexistencia o.p.s. vydává od roku 2006 noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŹITÍ „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ – v polsko-maďarsko-české verzi. Dosud bylo vydáno 54 čísel (první dva byly polsko-české). Jednotlivá čísla „WTZ“, a také některé jiné publikace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.coexistentia.cz. Spolupracovali jsme s Centrem pro studiu demokracie a kultury, vydavaztelem knihy nt. působících národnostních a etnických stran v ČR po 1989 roce. Autorem knihy „Etnické a regionální strany v České republice po roce 1989“, z 2003 roku je Miroslav Mareš. Předávali jsme informace na téma činnosti politického hnutí COEXISTENTIA do regionálního tisku a tisku, jejichž vydavatelem jsou občanská sdruižení polské a maďarské národní menšiny v ČR.

Noviny (vydavatel: Koexistencia o.p.s.): „Wiadomości-Zprávy“ 1/2006, 2/2006, red. Tadeusz Toman, Alfred Kołorz. Władysław Drong, „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2009, red. Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 7/2009, 8/2009, 9/2009, 1/2007 (10), 2/2007 (11), 3/2007 (12), 4/2007 (13), 5/2007 (14), 6/2007 (15), 7/2007 (16), 8/2007 (17), 9/2007 (18), „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 2008 (mimořádné číslo), „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 1/2008 (19), 2/2008 (20), 3/2008 (21), 4/2008 (22), 5/2008 (23), 6/2008 (24), 7/2008 (25), 1/2009 (26), 2/2009 (27), 3/2009 (28), 4/2009 (29), 5/2009 (30), 6/2009 (31), 7/2009 (32), 8/2009 (33), 9/2009 (34), 1/2010 (35), 2/2010 (36), 3/2010 (37), red. Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos, „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ 4/2010 (38), 5/2010 (39), 6/2010 (40), 7/2010 (41), 8/2010 (42), 1/2011 (43), 2/2011 (43), 3/2011 (44), 4/2011 (45), 5/2011 (46), 6/2011 (47), 7/2011 (48), 8/2011 (49), 1/2012 (50), 2/2012 (51), 3/2012 (52), 4/2012 (53)

Brožůry a vázané publikace (vydavatel: Koexistencia o.p.s.):

1)                  „Politické hnutí Coexistentia-Soužití“ (1999)

2)                  „Výsledky voleb do Zastupitelstva Ostravského kraje z 12.11.2000“ (1/2001)

3)                  „Politické hnutí Coexistentia-Soužití ve volbách do Zastupitelstva Ostravského kraje“ (3/2001), obsahuje dokumenty týkající se účastí ve volbách

4)                  „Sčítání lidu – 1.3.2001, kritérium: národnost“, red. Tadeusz Toman, obsahuje celostátní a podrobné výsledky v obcích Moravskoslezského kraje, články Stanisława Zahradnika „Naše národní postavení při sčítání lidu“ a Tadeusze Siwka „Srovnání početnosti polského obyvatelstva v letech 1991-2001“, spolupráce: ČSU, pobočka Ostrava

5)                  „Výbory pro národnostní menšiny“ (7/2001), obsahuje zákony a informace týkající se činnosti Výborů pro národnostní menšiny v obcích

6)                  „Národní menšiny v právním systému ČR – co říká ústava a zákony?“ (1/2002), obsahuje ustanovení příslušných zákonů

7)                  „Komunální volby 1-2.11.2002“ (1/2003)

8)                  „Archív Politického hnutí Coexistentia-Soužití, dokumenty za období 12.4.2003-20.3.2004 (2004), obsahuje dokumenty z archívu Hnutí

9)                  Školský zákon – od 1.1.2005“ (1/2005), obsahuje novelizaci zákona

10)              „Volby do Evropského parlamentu ve dnech 10-13.6.2004“, obsahuje výsledky voleb, dokument Coexistentie-Soužití pro schůzi Republikové rady dne 18.9.2004 a jiné dokumenty politického hnutí COEXISTENTIA

11)              „Politické hnutí Coexistentia-Soužití po Kongresu 14.5.2005“ (9/2005), obsahuje právní podklad pro činnost Výborů pro národnostní menšiny, články nt. mezinárodní ochrany menšin, Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků a články z předvolební kampaně do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

12)              „Na záchranu polské školy Třinec-Terasa – informace, dokumenty, novinové články“ (2007), red. Tadeusz Toman, poukazuje na dějiny polského školství v vTřinci-Lyžbicích a stav polské základní školy na třineckém sídlišti v 1997 roce v souvislosti s plány vedení města na její zrušení: seznam dokladů a tiskových článků k tomto tématu

13)              „Výbory pro národnostní menšiny, v zájmu polské národní menšiny v ČR ?“ (2/2008), red. Tadeusz Toman, obsahuje zákony, dopisy politického hnutí COEXISTENTIA ve věci zavádění dvojjazyčností a odpovědi obecních Výborů pro národnostní menšiny

14)              „Coexistentia-Soužití ve volbách 2008, výsledky voleb do Zastupitekstva Moravskoslezského kraje z 16-17.10.2008,….“ (11/2008), red. Tadeusz Toman, obsahuje výsledky voleb, přehled činnosti COEXISTENTIE, článek ke slavnostnímu odhalení pomníka Těšínské Nike, který byl zveřejněn na stránkách www.zaolzie.org a jiná publicistika

15)              „Sytuacja europejskich mniejszości narodowych: historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC / Az európai nemzeti kisebbségek helyzeete: a csehországi magyarok és lengyek múltja és jelene / Situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“, publikace s podporou Nadace Rákóczi (1/2010), náklad 320 výtisků, redakce: Janusz Kurzeja, adjustace: L.A.Kocsis, S.Gawlik, T.Toman a Z.Domonkos, práce obsahuje referáty ze semináře z 10.1.2009, mj. L.A.Kocsise, Edit Bauerové, Árpáda Duka Zolyomiho, Miklóse Duraye, funkcionářů občanských sdružení maďarské a polské národní menšiny, členů COEXISTENTIE-SOUŹITÍ, pozvaných hostů, byly zveřejněny také fotografie přednášejících

16)              „Kongres Politického hnutí Soužití-Coexistentia“ – pro delegáty Kongresu COEX (2011 r.)

17)              „Návrh změny stanov COEX, program / wniosek zmian statutu COEX, program“ – dla delegatów Kongresu COEX (2011 r.)

18)              „Statut Ruchu Politycznego COEXISTENTIA… / A COEXISTENTIA Politikai mozgalom… / Stanovy Politického hnutí COEXISTENTIA…“ (14.9.2011), obsahuje soušasné znění stanov v jazyce polském, maďarském a českém

Kniha (vydavatel: Koexistencia o.p.s.): „Było to a nima – jak staro Karwina“, autor: Stanisław Gawlik, autobiografická publikace, četné fotografie, red: Janusz Kurzeja, korektura: Irena Pyszko

     Na leta 2012 a 2013 je plánováno vydání mimořádného čísla „WTZ“ o činnosti zastupitelů politického hnutí COEXISTENTIA v zastupitelských orgánech a vázaná publikace nt. výsledků Sčínání lidu 2011 r. – po jeich oficiálním zveřejnění Českým statistickým úřadem. Koexistencia o.p.s. finančně podporuje připravovanou knihu Stanisława Zahradnika o polských poslancích v parlamentech Československa a České republiky po 1920 r., jejichž vydavatelem je Sekce regionálních dějin PZKO.

 

Z ostatniej chwili / Aktuálně

 

Przewodniczący COEX, Sándor Pálffy otrzymał odpowiedź na list z okazji przekazania listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora Węgier w Warszawie. Zamieszczamy jego treść: / Předseda COEX, Alexander Pálffy obdržel odpověď na dopis u příležitosti předání pověřovacích listin novým velvyslancem Maďarska ve Varšavě. Zveřejňujeme jeho obsah: Vážený pane Předsedo, upřímně děkuji za Váš srdečný pozdrav z 9. října 2012 při příležitosti mé nástupní audience u prezidenta Polské republiky Jeho Excelence Bronislawa Komorowského, v souvislosti s předáním pověřovacích listin a nástupu do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska v Polské republice. Na dobu svého diplomatického působení v České republice, na spoustu výtečných odborných i osobních setkání, na kolegy a přátelé vzpomínám v nejlepším. Mezi těmito vzpomínkami na zvlášť důležitém místě jsou setkání a přátelské styky a předsedy Vašeho hnutí, a panem Stanislawem Gawlikem, s panem Wladyslawem Niedobou, s panem László Attilou Kocsisem a samozřejmě s Vámi, pane Předsedo. Velice děkuji za Vaše slova uznání a souvislosti s mou práci pro rozvoj vztahů a přátelství mezi zeměmi a národy Visegrádské skupiny. Doufám, že v době polského a pak maďarského předsednictví ve Visegrádské skupině budu mít také na místě svého současného působení možnost se o to přičinit.  Vážený Pane předsedo, přeji všem členům Vašeho hnutí pevné zdraví a mnoho úspěchů. Ve Varšavě dne 14. října 2012. Dr. Iván Gyurcsík.

 

Wyniki wyborów do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego

Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Frekwencja wyborcza / volební účast: 33,17 %

Wyniki partii wyborczych / výsledky volební stran

1.   ČSSD (60)                                               87 688           27,40 %         24 mandaty

2.   KSČM (43)                                              72 912           22,78 %         20 mandatów

3.   ODS (70)                                                 31 744           9,92 %           9 mandatów

4.   KDU-ČSL (84)                                        27 536           8,60 %           7 mandatów

5.   NEZÁVISLÍ (26)                                     18 311           5,72 %           5 mandatów

6.   SPOZ-Zemanovci (8)                               14 596           4,56 %

7.   TOP09 + Starostové pro MS kraj (86)        13 826           4,32 %

8.   Strana zelených (51)                                 8 940             2,79 %

9.   Česká pirátská strana (13)                         6 975             2,17 %

10. DSSS-STOP nepřízpůsobivým (83)            6 908             2,15 %

Skład przedstawicielstwa województwa / složení krajského zastupitelstva: ČSSD – Miroslav Novák (40), Věra Palková (63), Jaroslav Marek (53), Daniel Havlík (41), Jaroslav Dvořák (36),  Jaroslav Kala (54), Adam Rykala (26), Tomáš Hanzel (36), Pavel Kawulok (32), Šárka Tekielová (43), Jiří Martinek (37), Jiří Vzientek (34), Jan Mayer (27) Marian Lebiedzik (37), Kateřina Chybidziurová (36), Ctibor Vajda (58), Břetislav Piterák (61), Helena Kudelová (58), Lenka Fojtíková (53), Svatopluk Němeček (40), Pavlína Nytrová (44), Renáta Petrášková (30), Jan Wolf (44), Martin Sikora (41), KSČM – Josef Babka (56), Karel Kuboš (64), Jitka Hanusová (41), Svatomír Recman (59), Monika Havlíčková (44), Ivan Strachoň (39), Jan Adámek (55), Jana Pohludková (51), Ivan Žárský (37), Karel Wiewiórka (60), Pavel Bačgoň (59), David Drastisch (32), Jiří Hurta (52), Petr Havránek (35), Táňa Apostolovová (25), Henryk Malysz (35), Fotis Fotopulos (33), Alena Grosová (48), Martin Juroška (36), Vlastimil Kupka (54), ODS – David Sventek (37), Josef Jalůvka (56), Radim Miklas (40), Petr Konůpka (55), Eva Poštová (63), Andreas Hahn (44), Petr Juras (45), Dagmar Adamová (56), Libor Nowak (54), KDU-ČSL – Lukáš Curylo (38), Jiří Carbol (53), Věra Pražárová (50), Vít Slováček (51), Ivan Drábek (65), Jiří Navrátil (35), Eva Šillerová (30), NEZ – Liana Janáčková (58), Petr Becher (58), Jaroslav Stolařík (51), Martin Polášek (41), Patrik Hujdus (35)

Głosy preferencyjne kandydatów SPOZ / preferenční hlasy kandidátů SPOZ

1. Mgr. Roman Wróbel (4.)                    2548        6. Mgr. Pavla Uhrová  (3.)                        468

2. Ing. Andrzej Feber (2.)                      2211        7. MUDr. Ph.D. Hugo Přibyl (7.)              426

3. Doc.MUDr. Bogusław Chwajol (9.)   1922        8. Ing. Radim Přeček (16.)                        386

4. Ing. Martin Schubert (1.)                      641        9. Mgr. David Novák (10)                         364

5. Ing.Ph.D. Renáta Nešporková (6.)       583        10.Doc.Ing.Ph.D.Lubomír Schelong (14.)  313

Wyniki wyborów w powiatach, miastach i gminach / výsledky voleb v okresech, městech a obcích: W tabelkach są szczegółowe wyniki we wszystkich powiatach, gminach i ostrawskich dzielicach. Zamieszczamy też najplepszy wynik SPOZ-Zemanovci w liczbach absolutnych i procentach / V tabulkách jsou podrobné výsledky ve všech okresech, obcích a městských čtvrtích Ostravy. Zveřejňujeme nejlepší výsledek SPOZ-Zemanovci a absolutních číslech a procenech:

OS       984  (Ostrava-Jih)              6,37 %  (Čavišov)                    35 gmin            3 nad 5 %

KA       940  (Hawierzów)            37,77 %  (Stonawa)                   17 gmin          12 nad 5 %

FM       754  (Trzyniec)                 38,02 %  (Bystrzyca)                 72 gmin          37 nad 5 %

OP       428  (Opava)                    18,75 %  (Starě Těchanovice)    77 gmin          13 nad 5 %

NJ        203  (Nový Jičín)                5,97 %  (Vražné)                     53 gmin            4 nad 5 %

BR       323  (Krnov)                      9,58 %  (Liptáň)                      68 gmin          18 nad 5 %

 

Stanowisko Ruchu Politycznego COEXISTENTIA – wyniki wyborów

do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Śląskiego 12-13.10.2012 r.

Názor Politického hnutí COEXISTENTIA – výsledky voleb

do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne 12-13.10.2012

 

    Lista kandydacka nr 8 partii wyborczej SPOZ-Zemanovci, którą wspierał nasz ruch polityczny mniejszości narodowych w Republice Czeskiej WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA, w wyborach nie osiągnął spodziewanego wyniku. Uzyskał w ramach całego województwa 14 596 głosów i 4,56 %, tj. mniej niż wymagany próg wyborczy 5 % i nie uzyskał mandatów w przedstawicielstwie wojewódzkim.

    Z drugiej strony kandydaci-Polacy, którzy byli wspierani przez nas głosami preferencyjnymi nie mogą mówić o porażce. Roman Wróbel (4. miejsce na liście) uzyskał 2548 głosów preferencyjnych (tj. 10. największą liczbę spośród wszystkich kandydatów), Andrzej Feber (2. miejsce na liście) – 2211 głosów preferencyjnych, a Bogusław Chwajol (9. miejsce na liście) – 1922 głosów preferencyjnych. Przy czym lider listy Martin Schubert uzyskał 641 głosów preferencyjnych. Próg wyborczy SPOZ przekroczył w powiatach zamieszkałych przez Polaków (Frydek-Mistek 6,93 %, Karwina 5,84 %), natomiast pod progiem był w innych powiatach (Bruntal 3,68 %, Ostrawa 3,50 %, Novy Jičín 3,41 %, Opava 3,23 %). Ale to tylka mała osłoda wobec ogólnej goryczy porażki.

    Dlatego należy się podziękowanie wszystkim, którzy społecznie pracowali w ramach kampanii przedwyborczej – naszym kandydatom, działaczom WSPÓLNOTY-COEXISTENTII i bezimiennym działaczom w miastach i gminach. Dziękujemy wszystkim wyborcom, którzy oddali głos na listę SPOZ.

    Jeśli mamy oceniać słaby wynik SPOZ, dostrzegamy przyczyny, na które SPOZ nie miało wpływu. Przede wszystkim była wyczuwana obawa nie tylko partii rządzących, ale i opozycyjnej ČSSD z dobrego wyniku SPOZ, w tym polskiej mniejszości narodowej. Dlatego wszystkie te ugrupowania połączyły wysiłki, aby tego wyniku nie było. Lider SPOZ nie był nawet zaproszony do programu telewizji publicznej, w odróżnieniu na przykład od TOP 09 i KDU-ČSL. Drugą obiektywną przyczyną porażki był brak finansów na kampanię wyborczą.

   Ale były też przyczyny, na które mieliśmy wpływu. Przede wszystkim były to błędy partii SPOZ – źle ułożona lista wyborcza z mało charyzmatycznym liderem, na liście zabrakło czwartego kandydata-Polaka przy możliwości czterech głosów preferencyjnych. Naszym błędem, tu mam na myśli WSPÓLNOTĘ-COEXISTENTIĘ, było, że nie zdołaliśmy przekonać naszych wyborców, aby poszli do wyborów, bo frekwencja wyborcza była rekordowo niska. Nie mamy zamiaru zrzekać się odpowiedzialności i wszystkie nasze błędy będziemy analizować. Na pewno będziemy na ten temat też rozmawiać z kierownictwem PZKO, które co najwyżej akceptowało nasze wnioski, zasłaniając się urojoną apolitycznością. To samo po części dotyczy Kongresu Polaków.

    Mamy jednak nadzieję, że partie reprezentowane w Przedstawicielstwie Województwa Morawsko-Śląskiego, tu mam na myśli głównie ČSSD i ODS, umożliwią naszym kandydatom brać udział w życiu politycznym i włączą ich do pracy komitetów i komisji.

Karol Madzia, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

wiceprzewodniczący ruchu politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTETIA

 

    Kandidátní listina č. 8 volební strany SPOZ-Zemanovci, kterou naše politické hnutí národních menšin v České republice SOUŹITÍ-COEXISTENTIA podporovalo, ve volbách nedosáhla očekávaného výsledku. Získala v rámci celého kraje 14 596 hlasů a 4,56 %, to je méně než požadovaných 5%  pro překročení volebního práhu a nezískala mandáty v krajském zastupitelstvu.

    Na druhou stranu kandidáti-Poláci, kteří byli preferenčními hlasy námi podporováni nemohou mluvit o porážce. Roman Wróbel (4. místo na kandidátce) získał 2548 preferenčních hlasů (to je 10. najvětší počet ze všech kandidátů), Ondřej Feber (2. místo na kandidátce) – 2211 preferenčních hlasů a Bohuslav Chwajol (9. místo na kandidátce) – 1922 preferenčních hlasů. Přičemž lídr kandidátky Martin Schubert získal 641 preferenčních hlasů. Volební práh překročila SPOZ v okresech, ve kterých žijí Poláci (Frýdek-Místek 6,93 %, Karviná 5,84 %), naopak pod práhem byla v jiných okresech (Bruntál 3,68 %, Ostrava 3,50 %, Nový Jičín 3,41 %, Opava 3,23 %). Ale to je pouze malé pohlazení vůči obecné hořkosti porážky.

    Proto poděkování patří všem, kteří společně pracovali v rámci předvolební kampaně – našim kandidátům, funkcionářům SOUŽITÍ-COEXISTENTIE a bezejmenným funkcionářům ve městech a obcích. Děkujeme všem voličům, kteří odevzdali hlas na kandidátku SPOZ.

    Máme-li hodnotit slabý výsledek SPOZ, vidíme příčiny, na které SPOZ nemělo vliv. Především bylo cítit obavy nejen vládních stran, ale i opoziční ČSSD z dobrého výsledku SPOZ, včetně polské národní menšiny. Proto všechna tato seskupení spojily své síly, aby se tak nestalo. Lídr SPOZ nebyl dokonce pozván do veřejnoprávní televize, přestože například TOP 09 a KDU-ČSL pozváni byli. Druhou objektivní příčinou porážky byly chybějící finanční prostředky na volební kampaň.

   Ale byly také příčiny, na které jsme vliv měli. Především to byly chyby strany SPOZ – chybně sestavená kandidátní listina s málo charismatickým lídrem, na kandidátce chyběl čtvrtý kandidát-Polák při možnosti čtyř preferenčních hlasů. Naší chybou, myslím tím SOUŽITÍ-COEXISTENTIE, bylo, že jsme nedokázali přesvědčit naše voliče, aby šli k volbám, protože volební účast byla rekordně nízká. Nechceme se zříkat zodpovědnosti a všechny naše chyby budeme analyzovat. Určitě budeme na toto téma jednat s vedením PZKO, které maximálně schvalovalo naše návrhy, přičemž se zaclánělo imaginární apolitičnosti. Totéž se týká částečně Kongresu Poláků.

    Přesto očekávám, že politické strany přítomné v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, myslím tím hlavně ČSSD a ODS, umožní našim kandidátům účastnit se politického života a zapojí je do práce ve výborech a komisích.

Karel Madzia, předseda Polské národní sekce

místopředseda politickéhohnutí SOUŹITÍ-COEXISTETIA

 

Wyniki wyborów do Senatu Parlamentu RC – II. tura (19.-20.10.2012)

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR – II. kolu (19.-20.10.2012)

 

obwód wyborczy                zwycięzca                                          pokonany

volební obvod                   vítěz                                                 poražený

SOKOLOV (2)                               Zdeněk Berka (ČSSD)                                      Jiří Holan (KSČM)

CHOMUTOV (5)                          Václav Homolka (KSČM)                                Rudolf Kozák (ČSSD)

ROKYCANY (8)                           Milada Emmerová (ČSSD)                              Jiří Valenta (KSČM)

DOMAŽLICE (11)                        Jan Látka (ČSSD)                                             Rudolf Salvetr (ODS)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (14)          Jiří Šesták (STAN+koalicja)                            Jan Zahradník (ODS)

PRAHA 12 (17)                             Tomáš Grulich (ODS)                                      František Adámek (ČSSD)

PRAHA 4 (20)                               Eva Syková (ČSSD)                                         Tomáš Topfer (ODS)

PRAHA 8 (23)                               Daniela Filipiová (ODS)                                  Jiří Dolejš (KSČM)

PRAHA 2 (26)                               Libor Michálek (KDU-ČSL+koalicja)            Stanislav Křeček (ČSSD)

LITOMĚŘICE (29)                        Hassan Mezian (ČSSD)                                   Jitka Sachetová (KSČM)

TEPLICE (32)                                Jaroslav Kubera (ODS)                                   Jaroslav Dubský (KSČM)

JABLONEC N.NISOU (35)          Jaroslav Zeman (ODS)                                    Stanislav Eichler (ČSSD)

MLADÁ BOLESLAV (38)          Jaroslav Jermář (ČSSD)                                   Adolf Beznoska (ODS)

BENEŠOV (41)                              Luděk Jeništa (TOP09+STAN)                      Karel Šebek (ODS)

CHRUDIM (44)                             Jan Veleba (niezależny)                                   Tomáš Škaryd (ČSSD)

NÁCHOD (47)                              Lubomír Franc (ČSSD)                                    Soňa Marková (KSČM)

SVITAVY (50)                               Radko Martínek (ČSSD)                                  Z. Bebarová-Rujbrová (KSČM)

TŘEBÍČ (53)                                  František Bublan ČSSD)                                 Josef Zahradníček (KSČM)

BŘECLAV (56)                              Eliška Wagnerová (SZ)                                   Stanislava Slavíková (ČSSD)

PROSĚJOV (62)                            Božena Sekaninová (ČSSD)                           Jaroslav Šlambor (KSČM)

ŠUMPERK (65)                             Zdeněk Brož (KDU-ČSL+koalicja)                 Miloslav Vlček (ČSSD)

OPAVA (68)                                  Vladimír Plaček (ČSSD)                                   Václav Vlček (ODS)

OSTRAVA-MĚSTO (71)             Leopold Sulovský (Ostravák)                        Karel Sibinský (ČSSD)

KARVINÁ (74)                             Petr Vícha (ČSSD)                                            Milada Halíková (KSČM)

VSETÍN (77)                                  Jiří Čunek (KDU-ČSL)                                     Jindřich Šnejdrla (ČSSD)

ZLÍN (80)                                       Tomio Okamura (niezsależny)                        Stanislav Mišák (ČSSD)

 

Wyniki wyborów do Senatu w obwodzie nr. 74

Výsledky voleb do Senátu v obvodu č. 74

 

Pierwsza tura / První kolo            razem      HAV    BOH    PETŘ   RYCH  DLU

PaedDr. Milada Halíková (KSČM)     9 115    7 565       607       425       358       160

Ing. Jan Odložilík (Národní Soc.)           331       230         39         32         22           8

MUDr. Radomil Schreiber (ODS)      3 363    2 416       458       190       192       107

Jana Lorencová (Strana práce)          5 320    4 029       502       344       311       134

Ing. Petr Vícha (ČSSD)                   12 697    5 339    4 451       775    1 115    1 017

Druga tura / Druhé kolo                              HAV    BOH    PETŘ   RYCH  DLU

PaedDr. Milada Halíková (KSČM)     6 510    5 285       526       326       276         97

Ing. Petr Vícha (ČSSD)                     9 647    4 341    3 356       513       757       680

Senatorem był wybrany / Senátorem byl zvolen Petr Vícha (ČSSD)

 

Jan Veleba senatorem

Jan Veleba senátorem

 

W związku z wyborem Jana Veleby senatorem Parlamentu RC (w obwodzie Chrudim), przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA wystosował senatorowi pismo następującej treści: / S ohledem s volbu Jana Veleby senátorem Parlamentu ČR (v obvodu Chrudim) předseda politického hnutí COEXISTENTIA zaslal senátorovi dopis následujícího znění:

Vážený pan Jan Veleba, senátor

Senát Parlamentu České republiky, Praha

    Vážený pane Senátore,

dovolte mi, prosím, abych jménem politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITJA Vám co nejsrdečněji blahopřál ke zvolení za senátora Parlamentu České republiky. Moc nás potěšila zpráva o Vašem volebním úspěchu, který je podle nás výrazem uznání Vašich dosavadních zásluh hlavně na úseku zemědělské politiky jako prezidernt Agrární komory ČR a zároveň vyslovením přesvědčení o úspešném pokračování v záslužné politické práci pro dobro všeho lidu a našeho státu.

    S radostí si vzpomínáme na dobrou spolupráci mezi našim Hnutím a Stranou venkova – SOS v době, kdy jste stál v jejím čele. Vysoce si Vážíme skutečnosti, že tehdy to byla jediná politická strana v zemi, která do svého volebního programu zařadila závazek, že se bude zasazovat o dobré, harmonické soužití většinového národa a národních menšin žijících v ČR.

    Vážený pane Senátore, závěrem mi dovolte ještě jednou pogratulovat a popřát mnoho úspěchu ve Vaší vysoce zodpovědné práci zákonodárce. Zároveň bych Vás chtěl ujistit o naší plné podpoře. Jsme s Vámi, buďte i Vy nadále s námi!

    S úctou a se srdečným pozdravem Alexander Pálffy, předseda Hnutí

V Českém Těšíně, 22. října 2012

 

MUR o polskim lotnictwie i mniejszościach narodowych

w krajach skandynawskich

MUR o polském letectví a národních menšinách ve skandinávských zemích

 

Członkowie ruchu politycznego COEXISTENTIA regularnie uczestniczą w wykładach Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego (MUR), działającego przy Zarządzie Głównym PZKO, zwłaszcza, że w dniach wykładów MUR są zwoływane zebrania prezydium zarządu Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu tak, aby umożliwić jego członkom udział w MUR. W czwartek 6.9. br. wygłosił wykład Krzysztof Mroczkowski z  Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jego wykład dotyczył fenomenowi lotnictwa polskiego w okresie międzywojennym. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę pn. „Żwirko i Wigura. Bohaterowie przestworzy“. W wykładzie uczestniczył Mirosław Hermaszewski (na zdjęciu), pierwszy i jedyny polski kosmonauta, który przedstawił obecnym, jak przygotowywał się do wyprawy w Kosmos. Bardzo ciekawy wykład wygłosił 4.10. br. Bjorn Cato Funnemark z Norwegii. Z wykształcenia slawista, znawca problematyki mniejszości narodowych i konfliktów etnicznych, sprawował m.in. funkcję dyrektora Norweskiego Komitetu Helsińskiego i przewodniczącego Solidarności Norwesko-Polskiej. Tematem jego wykładu była polityka, jaką wobec mniejszości stosują kraje skandynawskie: Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia i Islandia.

 

Členové politického hnutí COEXISTENTIA se pravidelně účastní přednášek Mezigenerační regionální univerzity (MUR), která působí při Hlavním výboru PZKO, zejména proto, že ve stejném termínu jsou svolávány schůze předsednictwa Polské národní sekce tak, aby bylo umožněno jeho členům účastnit se přednášky MUR. Ve čtvrtek 6.9. tr. referát přednesl Krzysztof Mroczkowski z Institutu dějin Řešovské univerzity  a Muzea polského letectví v Krakově.  Jeho přednáška se týkala

fenoménovi polského letectví v meziválečném období. Účastníci si mohli prohlédnout výstavu „Žwirko a Wigura. Hrdinové vesmíru“. Akce se účastnil Miroslaw Hermaszewski (na snímku), první a jediný polský kosmonaut, který sdělil přítomným, jak se připravoval na výpravu do kosmu Velmi zajímavá byla přednáška dne 4.10. tr. Bjorna Cato Funnemarka z Norska. Vzděláním slavista, odborník na problematiku národnícjh menšin a etnických konfliktů, zastával m.j. funkci ředitele Norského helsinského výboru a předsedy Norsko-polské Solidarity. Tématem jeho přednášky byla politika, jako vůči menšinám používají skandinávské země: Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko a Island.

 

Węgierski artysta koncertował w Karwinie

Maďarský umělec dával koncert v Karviné

 

W ramach Festiwalu Muzyki Organowej, jaki przebiegał we wrześniu br. w frysztackim kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zaprezentował się m.in. 22-letni węgierski artysta Peter Dobszany. Swoją karierę rozpoczął jako 18-latek recitalem w Wiedniu, potem nastąpiły dalsze koncerty w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii. Już w 2007 r. zdobył 1.miejsce w Węgierskim Ogólnopaństwowym Konkursie Organowym, dwa lata później zdobył 3. miejsce w międzynarodowym konkursie w Opawie. W 2010 r. profesjonalne jury wybrało go do programu fundacyjnego dla wyjątkowych talentów na Akademii Muzycznej Ferenca Liszta w Budapeszcie. W ubiegłym roku zdobył nagrodę dla najlepszego ucznia na Węgrzech i powtórnie został najlepszym studentem w Budapeszcie. Na fryszatackich organach koncertowych Peter Dobszany zagrał utwory Johana Sebastiana Bacha i Ferenca Liszta. Perfekcyjne wykonanie ambitnych utworów przyjęli słuchacze z wielkim uznaniem.

 

V rámci Festivalu varhánové hudby, který se konal v září tr. ve fryštátském kostele Povýšení sv. Kříže se prezentoval m.j. 22-letý maďarský umělec Péter Dobszány. Svou kariéru zahájil jako 18-letý recitálem ve Vídní, potom se účastnil dalších koncertů v Rakousku, Německu, Maďarsku, Čechách, Rumunsku. Už v 2007 roce získal 1. místo v Maďarské celostátní varhanové soutěži, dva roky později získal 3. místo v mezinárodní soutěži v Opavě. V 2010 r. ho odborná porota zvolila do nadačního programu pro výjímečné talenty na Hudební akademii Ferenve Liszta v Budapešti. V minulém roce získal cenu pro nejlepšího žáka v Maďarsku a opětovně byl zvolen nejlepším studentem v Budapešti. Na fryštátských koncertních varhanech Péter Dobszány zahrál skladby Johana Sebastiana Bacha a Ference Liszta. Perfektní provedení ambiciózních skladeb posluchači přijali s velkým uznáním.

 

Zgłasza się do węgierskiej narodowości

Hlásí se ke své maďarské národnosti

 

Dokładnie 45 lat swego życia Ladislav Lovasz z Bogumina poświęcił hodowli jarzyn. W swoim ogródku hoduje kalafiory, kapustę, pomidory, paprykę. Niestety obecny sezon był ostatnim, ponieważ w miejsce ogródków działkowych powstaną mieszkania. „Ogródek tu mam od 1967 r. Praca w ogródku wymaga czasu, niekiedy jest to i harówka, a ja ze względu na swój wiek chętnie już sobie odpocznę. Nowej działki szukać już nie będę“ – powiedział 74-letni emerytowany hodowca. Pan Ladislav Lovacz wżenił się do Bogumina, kiedy odbywał tu służbę wojskową. W końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku należał w mieście do prekursorów hodowli papryk. Papryka jest bowiem podstawą kuchni węgierskiej, recepty nauczył swoją żonę, która doskonale według nich do dnia dzisiejszego gotuje. Pan Lovacz, pochodzący z Rimawskiej Soboty, zgłasza się do swojej węgierskiej narodowości. Artykuł zamieściła bogumińska gazeta miejska „OKO“.

 

Přesně pětačtyřicet let se Ladislav Lovász z Bohumína věnuje pěstitelství. Na své zahrádce pěstuje květáky, zelí, rajčata, papriky. Bohužel letošní sezóna byla tou poslední, protože zahrádkařskou kolonii nahradí  občanská výstavba. „Zahrádku tu máme od roku 1967. Práce na zahrádce chce své, občas je to i dřina, a já si vzhledem ke svému věku celkem rád odpočinu. Nový pozemek si hledat nebudu“ – říká 74-letý penzionovaný zahrádkář. Pan Ladislav Lovácz se do Bohumína přiženil, když tady sloužil jako voják. Na sklonku šedesátých let minulého století patřil ve městě k průkopníkům pěstování paprik. Paprika je totiž základem maďarské kuchyně, recepty proto naučil svou manželku, která dokonale podle nich dodnes vaří.Pan Lovácz, pocházející z Rimavské Soboty, se hlásí ke své maďarské národnosti. Článek byl zveřejněn v bohumínských městských novinách „OKO“.

 

Szanowny Panie Ambasadorze

Vážený pane Velvyslanče

 

Jego Ekscelencja Dr. Ivan Gyurcsik, nadzwyczajny i pełnomocny ambasador Węgier w Polsce

 Szanowny Panie Ambasadorze! Proszę przyjąć od Ruchu Politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTELÉS-SOUŽITÍ-SPIVŽITJA oraz ode mnie osobiście najserdeczniejsze pozdrowienia z okazji przekazania listów uwierzytelniających Panu Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu i rozpoczęcia misji Ambasadora Węgier w Polsce. Z okazji tak znaczącej chwili przekazuję niezmierną radość razem z  członkami i kierownictwem Ruchu Politycznego, szczególnie całej Polskiej Sekcji Narodowej i Węgierskiej Sekcji Narodowej, jak też moich poprzedników pełniących funkcję przewodniczącego Ruchu Politycznego Stanisława Gawlika, Władysława Niedoby i László Attily Kocsisa, z którymi utrzymywał Pan w okresie swojej misji dyplomatycznej w Pradze bardzo ścisłe i przyjacielskie kontakty.

     Nieustannie i z wielkim uznaniem przypominamy sobie Pańską działalność służącą wzbogaceniu współpracy wszystkich krajów Grupy Wisegradzkiej, przyjaźni między ich narodami, co też jest od samego początku niezbywalnym celem naszego Ruchu Politycznego. Jesteśmy przekonani, że w tak bardzo odpowiedzialnej misji bezpośredniego przedstawiciela głowy państwa, będzie Jego Ekscelencja kontynuował swoją dotychczasową współpracę pogłębiania przyjaźni węgiersko-polskiej, nawiązując do przebogatej tradycji historycznej wspólnych królów, spotęgowane okresem rewolucji w latach 1848-1849 i dalej kontynuowane w okresie burzliwych zrywów w Polsce i na Węgrzech w 1956 r. przeciw reżimom totalitarnym w naszych krajach a owocujące obecną efektywną współpracą w ramach UE.

     Życząc Jego Ekscelencji dużo zdrowia oraz wielu sukcesów w tak odpowiedzialnej misji wierzę iż nadal możemy liczyć na przychylność wobec naszego Ruchu Politycznego oraz kontynuację osobistych kontaktów. Proszę przyjąć moje wyrazy głębokiego poważania oraz serdecznej przyjaźni.

W Czeskim Cieszynie, 09.10.2012 r.

Doc. Inż. Alexander Pálffy, CSc., przewodniczący Ruchu Politycznego COEXISTENTIA

 

Jeho Excelenci  Dr. Ivánu Gyurcsikovi, mimořádnému a zplnomocněnému velvyslanci Maďarska v PR

Vážený pane Velvyslanče, dovolte mi, prosím, abych jménem politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŹITÍ-WSPÓLNOTA-EGYÜTTELÉS-SPIVŽITJA i jménem svým Vás co nejsrdečněji pozdravil při příležitosti Vaší nástupní audience u prezidenta Polské republiky, Jeho Excelence Bronislawa Komorowského v souvislosti s předáním pověřovacích listin a nástupu do funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska v Polské republice. Nad touto mimořádnou události vyjádřuji upřímnou radost spolu se všemi členy a vedením Hnutí, zvlášť Polské národní sekce a Maďarské národní sekce, jakož i se svými předchůdci – bývalými předsedy našeho Hnutí Stanislavem Gawlikem, Wladyslawem Niedobou a László Attála Kocsisem, s nimiž jste udržoval v průběhu celého Vašeho diplomatického působení v Praze velmi úzké a vřelé přátelské vztahy.

     Často a s vysokým uznáním si vzpomínáme na Vás, na Vaši záslužnou práci ku prospěchu rozvoje vztahů mezi zeměmi Visegrádské skupiny, přátelství jejich národů, což je od počátku i trvalým cílem našeho Hnutí. Pevně věříme, že také v této vysoce zodpovědné funkci přímého zástupce hlavy státu budete pokračovat ve své záslužné činnosti s důrazem na prohloubení maďarsko-polského přátelství, navazujíc na jeho bohaté tradice, počínaje v době našich společných králů, utužené během maďarské revoluce a boje za svobodu v letech 1848-1849, a dále rozvíjené v pohnutých událostech v Polsku a Maďarsku v roce 1956, v boji proti totalitnímu režimu v našich zemích a vyústěné v současnou plodnou spolupráci v rámci EU.

     Přeji Vám, Vaše Excelence, pevné zdraví a mnoho úspěchů ve Vaši zodpovědné práci. V naději, že zachováte přízeň k našemu Hnutí COEXISTENTIA, najdete čas na udržování kontaktů s námi, prosím, přijměte výraz mé hnuboké úcty a upřímného přátelství.

V Českém Těšíně, dne 9. října 2012

Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc, předseda Politického hnutí COEXISTENTIA

 

We wtorek 9 października w Palacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość złożenia listów uwierzytelniających Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu przez JE Ivána Gyurcsika, Ambasadora Węgier / V útery 9. října v prezidentském paláci ve Warszawie se uskutečnilo slavnostní předání prezidentu PR Bronislawovi Komowskiemu novým velvyslancem Maďarska Ivanem Gyurcsikem.

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy /  adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Józef Toboła, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 20.10.2012, treść numeru jest zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / obsah čísla je zveřeněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě noviny jsou poskytovány institucím a archívům, čtenářům pouze na objednávku