xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŒCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

www.coexistentia.cz

 

nr 53  (4/2012)                            26.6.2012

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Zdjęcie: Stadion Narodowy w Warszawie

A fényképen: A Nemzeti Stadion Varsóban

Foto: Národní stadión ve Varšavě

 

Rada Republikowa o współpracy z Kongresem Polaków

Az Országos Tanács a Lengyelek Kongresszusával való együttműködésről

Republiková rada o spolupráci s Kongresem Poláků

 

    W sobotę 12.5. br. odbyło się w Domu PZKO w Olbrachcicach zebranie Rady Republikowej Ruchu Politycznego WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA. Obrady, z udziałem członków Polskiej Sekcji Narodowej, prowadził pierwszy wiceprzewodniczšcy Ruchu, Józef Przywara. Członkowie sekcji węgierskiej i ukraińskiej sprawozdania przekazali pisemnie.

     Głównym tematem obrad była działalnoœć radnych wybranych z list Ruchu w samorzšdach miejskich i gminnych. W obecnej kadencji wyborczej jest ich razem 42. Karwiński radny Jan Zolich, wybrany z wspólnej listy COEXISTENTII i stowarzyszenia „Naše Karvinsko“, obszernie informował o działalnoœci przedstawicielstwa miasta statutarnego Karwiny. Członkowie Rady Republikowej interesowali się działalnoœciš Komitetu ds. Mniejszoœci Narodowych, pytali czy urzšd miasta wspiera działalnoœć kulturalno-oœwiatowš polskich organizacji, dyskutowano też o aktualnej sprawie planowanego wydobycia węgla pod Starym Miastem. Helena Bubik, radna z Olbrachcic, mówiła o działaniach swego przedstawicielstwa, które wspiera finansowo jak imprezy PZKO, tak polskš szkołę w gminie. W sprawozdaniu przedstawiono wyniki Spisu Powszechnego, Sekcja węgierska ocenia je jako alarmujšce. W roku 2011 tylko 9049 obywateli Republiki Czeskiej zgłosiło narodowoœć węgierskš, tj. o 5623 mniej niż w 2001 roku. Z goryczš Węgrzy stwierdzajš, że nieskuteczne sš apele, aby obywatele nie wyrzekali się swej narodowoœci. Niestety, tak samo, jak stwierdzajš, wypadła mniejszoœć polska, dlatego wzywajš Polaków, aby wspólnie zastanowić się, jak wyjœć z tej katastrofalnej sytuacji.

     Sprawozdanie z działalnoœci Polskiej Sekcji Narodowej, które przedstawił Karol Madzia, było poœwięcone głównie wynikom obrad Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków oraz dyskusji, w jaki sposób można współpracować z organizacjš, która ma ambicje być jedynym reprezentantem Polaków w Republice Czeskiej. Zdaniem działaczy WSPÓLNOTY-COEXISTENTII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków nie wykorzystało sytuacji, aby poprawić stosunki z naszym ruchem politycznym. Nie rozwišzano dylematu, czy Rada Kongresu Polaków ma być „rzšdem“ – jak to stwierdzono w prasie – polskiej mniejszoœci narodowej, czy też organem przedstawicielskim, w którym reprezentowane będš wszystkie nurty polityczne. Natomiast widocznym pozytywem obrad Zgromadzenia Ogólnego jest zdaniem WSPÓLNOTY-COEXISTENTII wybór do Rady Kongresu Polaków ludzi młodej generacji, jest więc większa szansa rzeczowo dyskutować o naszych propozycjach. Deklarujemy chęć współpracy i wspierania wszelkich inicjatyw, które służš polskiej mniejszoœci narodowej.

      W sprawie jesiennych wyborów do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Œlšskiego nadal trwajš rozmowy z SNK ED. Decyzja o zgłoszeniu listy jeszcze nie zapadła. 

 

    2012. május 12.-ikén tartották meg az Albrechticei PZKO-Házban a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS Politikai Mozgalom Országos Tanácsának gyűlését (PZKO = Polski Zwišzek Kulturalno-Oœwiatowy = Lengyel Kulturális és Ismeretterjesztő Társaság). A gyűlést amelyen a Lengyel Nemzeti Tagozat tagjai vettek részt, Jozef Przywara a Mozgalom első alelnöke vezette. A magyar és az ukrán tagozat tagjai írásban küldték el beszámolóikat.

    A gyűlés fő témáját a Mozgalom jelölőlistáiról megválasztott képviselőknek a városi és községi képviselőtestületekben kifejtett tevékenysége képezte. A jelenlegi választási időszakban összesen 42 ilyen képviselő van. Jan Zolich karvinái képviselő, aki a COEXISTENTIA politikai mozgalom és a „Naše Karvinsko“ („A mi Karvinánk“) társulás közös jelölőlistájáról lett megválasztva, széleskörű beszámolót tartott Karviná város képviselőtestületének tevékenységéről. Az Országos Tanács tagjai érdeklődtek a Nemzeti Kisebbségek Bizottságának tevékenysége felől, megkérdezték hogy vajon a Városi Tanács támogatja-e a lengyel szervezetek kulturális és ismeretterjesztő tevékenységét, valamint a vita érintette még a karvinái óváros alatt tervezett szénkitermelés aktuális eseményét is.  Helena Bubik albrechticei képviselő beszélt saját képviselőtestületének tevékenységéről, amely pénzügyileg támogatja a PZKO akcióit, valamint a községi lengyel iskolát is. A beszámolóban bemutatták a Népszámlálás eredményeit is. A Magyar Tagozat ezeket az eredményeket riasztónak találja. A 2011-es évben a Cseh Köztársaságnak mindössze 9049 polgára vallott be magyar nemzetiséget, ez 5623 személlyel kevesebb mint 2001-ben volt. A magyarok keserűen állapítják meg, hogy hatástalanok azok a felhívások amelyek arra szólítják fel a polgárokat, hogy ne mondjanak le nemzetiségükről. Sajnos a helyzet ugyanilyen a lengyel kisebbségnél is, konstatálják a magyarok, ezért felhívják a lengyeleket hogy közösen gondoljanak bele hogyan lehetne ezt a helyzetet megoldani.

    A Lengyel Nemzeti Tagozat tevékenységéről Karel Madzia tartott beszámolót, ez főleg a Lengyelek Kongresszusa Nagygyűlésének eredményeivel foglalkozott, a vitában pedig arról volt szó, mi módon működhetünk együtt azzal a szervezettel, amelynek olyan ambíciói vannak hogy a csehországi lengyeleket egyedüli szervezetként ő képviselje. A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS vezető képviselői úgy vélik, hogy a  Lengyelek Kongresszusának  Nagygyűlése nem használta ki a lehetőségeket  a mi politikai mozgalmunkkal való kapcsolatok megjavítására. Nem lett megoldva a dilemma, hogy a Lengyelek Kongresszusának Tanácsa vajon a lengyel nemzeti kisebbség „kormánya“ legyen-e – mint ahogyan ez a sajtóban megjelent – vagy pedig olyan képviselőtestületi szerv, amelyben minden politikai nézet képviselve lenne. Ellenkezőleg, a Nagygyűlésen lefolytatott tárgyalások láthatóan pozitív eredményének tartja a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS mozgalom azt a tényt, hogy  a Lengyelek Kongresszusának Tanácsába a fiatal generáció több tagját is megválasztották, ezért nagyobb a lehetősége annak hogy a mi javaslatainkról tárgyilagos vita folyhasson. Kötelezzük magunkat arra, hogy a lengyel nemzeti kisebbség érdekeit szolgáló összes kezdeményezést támogatjuk és ezeknél együttműködünk.

    A Morvasziléziai Kerület Képviselőtestületébe történő őszi választások kérdésében továbbra is folynak az SNK ED mozgalommal való megbeszélések. A jelölőlista kijelöléséről szóló megállapodás még nem lett elfogadva. 

 

    V sobotu 12.5. tr. se konala v Domě PZKO v Albrechticích schůze Republikové rady Politického hnutí COEXISTENTIA-SOUITÍ. Jednání, za účastí členů Polské národní sekce, řídil první místopředseda Hnutí, Josef Przywara. Členové maďarské a ukrajinské sekce zaslali zprávy písemně.

    Hlavním tématem jednání byla činnost zastupitelů zvolených z listin Hnutí v městských a obecních zastupitelstvech. V současném volebním období je jich celkem 42. Karvinský zastupitel, Jan Zolich, zvolen ze společné kandidátky COEXISTENTIE a sdružení „Naše Karvinsko“, obšírně informoval o činnosti zastupitelstva statutárního města Karviné. Členové Republikové rady se zajímali o činnost Výboru pro národnostní menšiny, ptali se zda městský úřad podporuje kulturně-osvětovou činnost polských spolků, diskuse se týkala také aktuální záležitostí plánovaného dobývání uhlí pod Starým Městem. Helena Bubik, zastupitelka z Albrechtic, mluvila o činnosti svého zastupitelstva, které finančně podporuje jak akce PZKO, tak polskou školu v obci. Ve zprávě byly uvedeny výsledky Sčítání lidu. Maďarská sekce je považuje za alarmující. V 2011 roce pouze 9049 občanů České republiky uvedlo maďarkou národnost, to je o 5623 méně jako v roce 2001. S hořkostí Maďaři konstatují, že výzvy, aby občané se nezříkali své národnosti, se míjejí účinkem. Bohužel stejné je to, jak konstatují, u polské menšiny, proto vyzývají Poláky, aby společně se zamyslet na řešení této situace.

    Zprávu z činnosti Polské národní sekce, kterou přednesl Karel Madzia, byla věnována hlavně výsledkům Valného shromáždění Kongresu Poláků a diskusi, jakým způsobem můžeme spolupracovat s organizací, který má ambice jako jediné zastupovat Poláky v České republice. Funkcionáři COEXISTENTIE-SOUITÍ se domnívají, že Valné shromáždění Kongresu Poláků nevyužilo možnosti, aby zlepšit vztahy s našim politickým hnutím. Nebylo vyřešeno dilema, zda Rada Kongresu Poláků má být – jak bylo uvedeno v tisku – „vládou“ polské národní menšiny nebo zastupitelským orgánem, ve kterém budou zastoupeny veškeré politické názory. Naopak viditelným kladem jednání Valného shromáždění je podle COEXISTENTIE-SOUITÍ volba do Rady Kongresu Poláků osob mladé generace, je proto větší možnost věcné diskuse o našich návrzích. Zavazujeme se spolupracovat a podporovat veškerých iniciativy, které jsou v zájmu polské národní menšiny.

     V otázce podzimních voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje nadále jsou vedeny rozhovory s SNK ED. Rozhodnutí o přihlášení kandidátky ještě nebylo přijato.

 

Drętwa mowa psychologa

A pszichológus üres locsogása

Prázdné řečnění psychologa

 

     Pan psycholog obwieœcił œwiatu iż posiada praktykę w kojarzeniu albo może lepiej w rozkojarzeniu małżeństw  posiłkujšc się fachowym okreœleniem konkubinat. Może wie, ale raczej z jego wywodów nie wynika, żeby wiedział iż słowo konkubinat ma w polskim języku potocznym zabarwienie pejoratywne. Stosowane na œwiecie i w polskich naukowych publikacjach socjologicznych jest słowo kohabitacja. Natomiast z praktyki orzeczniczej wiadomo, że jako konkubinaty traktowane sš zwišzki, w których trudno ustalić powišzanie stosunków osobistych z majštkowymi przy jednoczesnym istnieniu więzi fizycznej i wspólnym mieszkaniu.

     Do rejestracji konkubinatu nie potrzeba organizować uroczystej ceremonii z przysięgš lecz tylko złożyć zgodne, pisemne oœwiadczenie w stosownym urzędzie, oraz nie trzeba przeprowadzać sprawy rozwodowej w razie chęci zakończenia tego zwišzku, lecz również złożyć po prostu stosowne oœwiadczenie przez jednš ze stron. Oœwiadczenie to jest zwykłš  umowš cywilnoprawnš, która może zawierać szczegółowe ustalenia zakresu wzajemnej odpowiedzialnoœci prawnej i majštkowej. W razie sporów majštkowych rozstajšcy się konkubenci mogš dochodzić swoich praw na normalnej drodze cywilnoprawnej w oparciu o podpisane przez siebie wczeœniej oœwiadczenie. 

      Mógł sobie zatem odpuœcić psychoanalizy swoich przypuszczeń i jasno powiedzieć, że konkubinat nie może istnieć poprzez akces, który jest jednostronnym aktem podporzšdkowania się strony składajšcej ten akces, ale może być realizowany tylko poprzez, podkreœlam, zwykłš umowę cywilnoprawnš, która w przypadku organizacji społecznych jest okreœlona ustawš. Bo o to w tym wszystkim się rozchodzi. Stanisław Gawlik.

 

    A pszichológus úr bejelentette a világnak, hogy gyakorlata van abban, hogy összehozza vagy inkább jobban mondva széthasítsa a házaspárokat, egyidejűleg ekként támogatva az élettársi kapcsolat szakszerű meghatározását. Lehet hogy ismeri a szó jelentőségét, ám dedukciójából inkább nem tűnik ki hogy ismerné azt, hogy az élettársi kapcsolat szókifejezésnek a hétköznapi lengyel nyelvben pejoratív színeződése van. A nagyvilágban és a lengyel szakközleményekben a cohabitation kifejezés használatos. A judikatúra gyakorlatában ellenben úgy ismeretes, hogy azokat a kapcsolatokat tekintik élettársi kapcsolatnak, amelyeknél a közös lakásban egyidejű fizikai összekapcsolódás meglétekor bonyolult dolog megállapítani a személyi és a vagyoni viszonyokat. Az élettársi viszony bejegyzéséhez nem szükséges esküvel egybekötött ünnepélyes ceremóniát  szervezni, elég csupán egy beleegyező írásos kijelentést tenni a megfelelő hivatalban, így hát amennyiben úgy adódik, hogy a kapcsolatot fel kívánják számolni, akkor nem is kell válóperes eljárást lefolytatni, hanem egyszerűen elég ha az egyik fél benyújt egy megfelelő írásos kijelentést. Ez a kijelentés egy közönséges polgárijogi szerződés, amely tartalmazhatja a kölcsönös jogi és vagyoni felelősség terjedelmének részletes megállapítását is. A vagyoni viták felmerülésekor a válófélben lévő élettársak szabályos polgárijogi bírósági úton követelhetik jogaikat, mindezt a korábban kölcsönösen aláírt kijelentés alapján. Ezért a pszichológus elengedhette volna feltevéseinek pszichoanalízisét és megmondhatta volna világosan, hogy az élettársi kapcsolat nem létezhet betársulásként, amely a betársuló részéről egyoldalú alávetési aktusként szerepelne, hanem csak mint hangsúlyozottan közönséges polgárijogi szerződés, amelyet  törvény szab meg a társadalmi szervezeteknek. Mivelhogy ezügyben mindenkinek ez az érdeke. Stanislav Gawlik.

 

    Pan psycholog ohlásil světu, že má praxi v sdružování nebo možná lépe rozštěpování manželských párů současně s podporou odborné definice konkubinát. Možná zná význam slova, ale spíše to z jeho dedukce nevyplývá, aby věděl že slovo konkubinát má v hovorovém polském jazyce pejorativní zbarvení. Ve světě i v polských odborných publikacích je používáno slovo kohabice. Naproti tomu z praxe judikatury je známo, že jako konkubináty jsou považovány svazky, ve kterých je složité zjistit spojitost osobních a majetkových vztahů při současné existenci fyzického spojení a společném bytě. K registraci konkubinátu není nutné organizovat slavnostní ceremoniál s přísahou, ale pouze složit souhlasné písemné prohlášení na příslušném úřadě, a také není nutno uskutečňovat rozvodové řízení na přání ukončit tento svazek, ale prostě složit příslušné prohlášení jednou ze stran. Toto prohlášení je obyčejnou občanskoprávní smlouvou, která může obsahovat podrobné zjištění rozsahu vzájemné právní a majetkové zodpovědnosti. V případě majetkových sporů rozcházející se konkubenti se mohou domáhat svých práv normální soudní občanskoprávní cestou na základě vzájemně dříve podepsaného prohlášení. Mohl si proto odpustit psychoanalýzy svých dohadů a zcela jasně říct, že konkubinát nemůže existovat jako přistoupení, který je jednostranným aktem podřízení se strany přistupující, ale může být uskutečněno pouze jako, zdůrazňuji, obyčejná občanskoprávní smlouva, která pro společenské organizace je určena zákonem. Protože o tomto v tom všem jde. Stanislav Gawlik.

 

MUR – zakończenie roku szkolnego

MUR – az iskolaév vége

MUR – závěr školního roku

 

W czwartek 7.6. br. odbył się ostatni przed wakacjami wykład działajšcego przy Zarzšdzie Głównym PZKO Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego na temat „Pierwsi mieszkańcy Œlšska Cieszyńskiego”, który wygłosił historyk Michał Szczotka, nauczyciel historii w Polskim Gimnazjum i Polskiej Szkole Podstawowej w Czeskim Cieszynie, a dotyczył pochodzenia i warunków życia mieszkańców grodziska w Podoborze i na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Wykład ten zagaił cykl wykładów o historii Œlšska Cieszyńskiego. Czerwcowe spotkanie urozmaicił krótki koncert skrzypka Pawła Riessa, absolwenta Państwowej Szkoły Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Cieszynie, który zagrał trzy utwory Jana Sebastiana Bacha. Słuchacze MUR-u, którzy zanotowali co najmniej 90-procentowš obecnoœć otrzymali z ršk dyrektor MUR-u Danuty Chwajol certyfikat i dar ksišżkowy.

 

2012 június 6.-án tartották meg a PZKO (PZKO = Polski Zwišzek Kulturalno-Oœwiatowy = Lengyel Kulturális és Ismeretterjesztő Társaság) Főbizottsága mellett működő MUR (Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny = Generációkközötti Regionális Egyetem) szünidő előtti utolsó előadását, ennek témája „Těšíni Szilézia első lakossága” volt,  és Michal Szczotka történész adta elő, aki a České Těšín-i Lengyel Alapiskola és Lengyel Gimnázium történelemtanára. Az előadás a těšíni Podobora és Várhegy helyeken lévő földvárak lakóinak eredetéről és életfeltételeiről szólt. Ez az előadás nyitotta meg a Těšíni Szilézia történelméről szóló előadásciklust. A júniusi találkozást Pawel Riess hegedűművész rövid koncertje tette emlékezetessé, aki a Těšíni Jan Paderewski Állami Zeneiskola abszolvense és Johann Sebastian Bach három szerzeményét adta elő. Danuta Chwajol asszony a MUR igazgatónője certifikátot és könyvjutalmat adományozott a MUR azon hallgatóinak akik legalább 90 százalékos részvételi arányt értek el a rendezvényeken.

 

Ve čtvrtek 7.6. tr. se konala poslední před prázdninami přednáška působící při Hlavním výboru PZKO Mezigenerační regionální univerzity na téma „První obyvatelé Těšínského Slezska“, kterou přednesl historik Michal Szczotka, učitel dějepisu na Polském gymnáziu a Polské základně škole v Českém Těšíně, a týkal se původu a životních podmínek obyvatel hradiště v Podoboře a na Zámeckém vrchu v Těšíně. Přednáška zahájila cyklus přednášek o dějinách Těšínského Slezska. Červnové setkání zpestřil krátký koncert houslisty Pawla Riessa, absolventa Státní hudební školy Jana Paderewského v Těšíně, který zahrál tři skladby Johana Sebastiana Bacha. Posluchači MUR, kteří dosáhli alespoň na 90-procentní účast obdrželi z rukou ředitelky MUR Danuty Chwajol certifikát a knižní dar.

 

Oœrodek Dokumentacyjny – wernisaż wystawy

Dokumentációs Központ – egy kiállítás megnyitója

 Dokumentační středisko – vernisហvýstavy

 

W czwartek 24.5. br. odbył się w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie wernisaż wystawy o wybitnym działaczu społecznym i narodowym pierwszej połowy XX wieku, Władysławie Wójciku, nauczycielu, inspektorze szkolnym i założycielu wielu stowarzyszeń. Mija bowiem 130 rocznica jego urodzin, jest więc okazja zaprezentować jego dokonania na polu szkolnictwa, turystyki i opieki socjalnej. Wójcik trafił na Œlšsk Cieszyński dzięki kolegom Œlšzakom poznanym w austriackiej szkole oficerskiej. Miał się tu zatrzymać tylko na chwilę, a został do końca życia. Wystawę przygotował Marian Stefek z Oœrodka Dokumentacyjnego Kongresu Polaków. Szkoda, że na wernisażu nie zjawili się oprócz przewodniczšcego Kongresu Polaków Józefa Szymeczka też inni członkowie Rady Kongresu Polaków, pomimo że jego termin zaplanowano na kwadrans przed obradami tego gremium.

 

2012 május 5.-én a Český Těšín-i Lengyelek Kongresszusának székhelyén tartották a Wladislaw Wójcikról szóló kiállítás megnyitóját, Wladislaw Wójcik a 20. század első felének jelentős társadalmi és nemzeti tényezője, tanító, iskolafelügyelő és több társulás megalapítója volt. Most van ugyanis születésének 130. évfordulója, ezért jó alkalom mutatkozik rá, hogy bemutassuk  iskolaügyet, turisztikát és szociális gondoskodást érintő munkásságát. Wójcik sziléziai kollégáinak köszönhetően került Těšíni Sziléziába, ezekkel az osztrák tisztiiskolában ismerkedett meg. Csak egy rövid pillanatra akart itt megállni, aztán itt maradt élete végéig. A kiállítást Marian Stefek, a Lengyelek Kongresszusa Dokumentációs Központjának munkatársa készítette elő. Nagy kár hogy a megnyitón Józef Szymeczeken a Lengyelek Kongresszusának elnökén kívül nem jelent meg a Lengyelek Kongresszusa Tanácsának többi tagja is, habár a megnyitó időpontja úgy volt betervezve hogy a grémiumi gyűlés előtt tizenöt perccel legyen. 

 

Ve čtvrtek 24.5. tr. se konala v sídle Kongresu Poláků v Českém Těšíně vernisហvýstavy o významném společenském a národním činiteli první poloviny XX století, Wladislawu Wójciku, učiteli, školním inspektorovi a zakladateli několika sdružení. Ubíhá totiž 130. výročí jeho narozenin, je proto příležitost ukázat jeho dílo týkající se školství, turistiky a sociální péče. Wójcik se dostal na Těšínské Slezsko díky kolegům Slezanům, se kterými se seznámil v rakouské důstojnické škole. Měl se tu zastavit jen na chvíli, a zůstal do konce života. Výstavu připravil Marian Stefek z Dokumentačního střediska Kongresu Poláků. Škoda, že se na vernisáži neobjevili kromě předsedy Kongresu Poláků Józefa Szymeczka také ostatní členové Rady Kongresu Poláků, přestože její termín byl naplánován na čtvrthodinu před jednáním tohoto grémia.

 

Zebranie Polskiej Sekcji Narodowej

A Lengyel Nemzeti Tagozat ülése

Schůze Polské národní sekce

 

Zebranie odbyło się we czwartek 7.6. br. w Czeskim Cieszynie. Obrady prowadził przewodniczšcy PSN COEX, Karol Madzia. Zaakceptowano następujšcy program obrad: informacja nt. obrad Rady Republikowej COEX, informacja nt. Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w RC, podjęcie uchwał nt. wyborów wojewódzkich 2012, korespondencja i realizacja uchwał, różne, przyjęcie uchwały.

     Dyskusja dotyczyła wyników obrad Zgromadzenia Ogólnego. Madzia poinformował o przekazaniu wniosków COEX podczas obrad. Jego zdziwienie budzi udział Tadeusza Wantuły w obradach Rady Rzšdu ds. Narodowoœci i to kogo właœciwie reprezentuje – podjęto uchwałę. Jadwiga Karolczyk przedstawiła informację na temat najbliższych działań Zarzšdu Głównego PZKO – najpierw trzeba podjšć temat niezrealizowania umowy o współpracy między Kongresem Polaków i PZKO ze strony Kongresu, a potem dopiero sprawę akcesu. Stanisław Gawlik jest zdania, że powinniœmy wysłać list do Kongresu Polaków z informacjš, że zmiana statutu (powołanie rady nadzorczej) jest niezgodna z ustawš o stowarzyszeniach obywatelskich, nie można stosować ustawy o spółkach prawa handlowego – podjęto uchwałę. Tadeusz Toman podkreœlił, że trzeba domagać się wszystkich informacji, które zobowišzały się przekazywać nam na podstawie rozmów „3x3“ jak Kongres Polaków, tak PZKO.

      Tadeusz Toman, dyrektor Koexistencia o.p.s. poinformował o przebiegu konferencji międzynarodowej 21.4. br. w Piotrowicach koło Karwiny nt. „Wyniki polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej“ pod patronatem konsul generalnej RP Anny Olszewskiej.  Głównym prelegentem był Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego. Krzysztof Szelong, dyrektor Ksišżnicy Cieszyńskiej przedstawił na konferencji piotrowicki aspekt I Powstania Œlšskiego w 1919 r. Podjęto się realizacji instalacji tablicy interaktywnej. Omawiano też udział Ruchu w jesiennych wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawsko-Œlšskiego.

 

A  gyűlést  2012 június 7.-én tartották Český Těšínben. A gyűlést Karol Madzia,  a COEX PNS (COEX Lengyel Nemzeti Tagozata – LNT) elnöke vezete: Jóváhagyták a gyűlés következő programját: beszámoló a COEX Országos Tanácsának gyűléséről, beszámoló a Csehországi Lengyelek Kongresszusának Nagygyűléséről, határozathozatal a 2012-es kerületi választásokat illetően, a posta és a határozatok teljesítése, határozathozatal.

      A vita érintette a Nagygyűlés eredményeit. Madzia úr közölte, hogy a COEX javaslatait ezen a gyűlésen előadta. Csodálkozott azon, hogy Tadeusz Wantula részt vett a Kormány Nemzetiségi Tanácsának gyűlésén, és azon is hogy tulajdonképpen kit is képvisel – erről határozatot fogadtak el. Jadwiga Karolczyk asszony beszámolót közölt a PZKO Főbizottságának legközelebbi teendőiről-először arról kell tárgyalni, hogy a Lengyelek Kongresszusa és a PZKO közötti együttműködésről szóló megegyezést a Kongresszus nem tartja be, ezután kell a megoldás módjáról beszélni. Stanislaw Gawlik úgy véli, hogy a Lengyelek Kongresszusához levelet kell küldeni és közölni velük hogy az alapelvek megváltoztatása (felügyelő bizottság létrehozása) ellentétes a polgári társulásról szóló törvénnyel, nem lehet a kereskedelmi társaságokról szóló törvényt alkalmazni – erről határozatot fogadtak el. Tadeusz Toman hangsúlyozta hogy követelni kell minden olyan információ közlését, amelyre a „3x3“-as gyűlésen kötelezték magukat úgy a Lengyelek Kongresszusa mint a PZKO.

     Tadeusz Toman a Koexistencia o.p.s. igazgatója beszámolt a Petrovice u Karviná községben 2012 április 21.-én megtartott nemzetközi szeminárium lefolyásáról, ezt „A lengyel Európa-uniós elnökség eredményei“ címmel tartották Anna Olszewska asszonynak a Lengyel Köztársaság konzuljának a védnöksége alatt. A fő előadó Jan Olbrycht, Európa-parlamenti képviselő volt. Krzysztof Szelong, a Těšíni Könyvtár igazgatója a szemináriumon az 1919-es I. Sziléziai Felkelés petrovicei vonatkozásairól beszélt. Köteleztük magunkat interaktiv tábla felszerelésére. Úgyszintén megtárgyaltuk Mozgalmunknak a Morvasziléziai Kerület Képviselőtestületébe történő őszi választásokon való részvételét.

   

Schůze se konala ve čtvrtek 7.6. tr. v Českém Těšíně. Jednání řídil předseda PNS COEX, Karel Madzia. Byl schválen následující program jednání: informace nt. jednání Republikové rady COEX, informace nt. Valného shromáždění Kongresu Poláků v ČR, přijetí usnesení ke krajským volbám 2012, pošta a plnění usnesení, různé, přijetí usnesení.

     Diskuse se týkala výsledků Valného shromáždění Madzia sdělil, že návrhy COEX přednesl na jednání. Podivuje se nad účastí Tadeusze Wantuły na jednání Rady vlády pro národností a to koho vlastně reprezentuje – byla přijato usnesení. Jadwiga Karolczyk sdělila informaci na téma nejbližších aktivit Hlavního výboru PZKO – nejdříve je nutno jednat o neplnění dohody o spolupráci mezi Kongresem Poláků a PZKO ze strany Kongresu, a teprve potom záležitost akcesu. Stanislav Gawlik se domnívá, že máme zaslat dopis do Kongresu Poláků s informací, že změněné stanovy (zřízení dozorčí rady) je v rozporu se zákonem o občanských sdruženích, není možno používat zákon o obchodních společnostech – bylo přijato usnesení. Tadeusz Toman zdůraznil, že je nutno požadovat veškeré informace, které se zavázaly nám předávat na základě jednání „3x3“ jak Kongres Poláků, tak PZKO.

     Tadeusz Toman, ředitel Koexistencia o.p.s. informoval o průběhu mezinárodního semináře dne 21.4. tr. v Petrovicích u Karviné nt. „Výsledky polského předsednictví v Evropské unií“ pod záštitou generální konsulky PR Anny Olszewské. Hlavním přednášejícím byl Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu. Krzysztof Szelong, ředitel Těšínské knížnice mluvil na semináři o petrovickém aspektu I. Slezského povstání v 1919 r. Zavázali jsme se zřídit interaktivní tabuli. Byla projednávaná také účast Hnutí v podzimních volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

 

Uchwała / Határozat / Usnesení

 

Zarzšd Polskiej Sekcji Narodowej COEX

1)                  przyjmuje do wiadomoœci informację przewodniczšcego PSN nt. obrad Rady Republikowej, informację o korespondencji i realizacji uchwał,

2)                  przyjmuje do wiadomoœci informację Józefa Toboły nt. możliwoœci wspólnej listy z SNK ED do wyborów wojewódzkich na równych zasadach, o zobowišzaniu do 15.6.2012 wybrać 20 nazwisk na listę kandydackš i powołania wspólnego gremium do organizacji listy kandydackiej,

3)                  przyjmuje do wiadomoœci informację Stanisława Gawlika nt. innej koncepcji, kiedy po odstšpieniu KDU-ČSL sš minimalne szanse na przekroczenie 5% progu wyborczego i w zwišzku z faktem zgłoszenia drugiej polskiej listy – Zemanovci podjšć rozmowy z liderem listy, Andrzejem Feberem,

4)                  zobowišzuje Józefa Tobołę przy współpracy z Bogusławem Chwajolem do pertraktacji z Andrzejem Feberem na temat uchwały o włšczeniu się COEX do wsparcia listy i uzupełnienia listy o polskie nazwiska,

5)                  zobowišzuje Karola Madzię wysłać list przewodniczšcemu COEX Sándoru Pálffy i przewodniczšcemu Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX László Attili Kocsisowi z żšdaniem o większš aktywnoœć członków sekcji,

6)                  upoważnia Karola Madzię przesłać list do Kongresu Polaków z żšdaniem odwołania Tadeusza Wantuły z Rady Rzšdu ds. Narodowoœci,

7)                  upoważnia Karola Madzię poinformować Kongres Polaków, że planujemy wystosować list do MSW nt. naruszenia przez Kongres Polaków ustawy o stowarzyszeniach obywatelskich w zwišzku ze zmianš statutu i powołaniem rady nadzorczej według prawa handlowego.

 

Výbor Polské národní sekce COEX

1)                  bere na vědomí informaci předsedy PNS, informaci o poště a plnění usnesení,

2)                  bere na vědomí informaci Josefa Toboly nt. možnosti společné kandidátní listiny s SNK ED do krajských voleb, o závazku do dne 15.6.2012 zvolit 20 jmen na kandidátní listinu a zřízení společného grémia k organizaci kandidátní listiny,

3)                  bere na vědomí informaci Stanislava Gawlika nt. jiné koncepce, kdy po odstoupení KDU-ČSL je minimální šance na překročení 5% volebního prahu a v souvislosti se skutečnosti přihlášení druhé polské kandidátky – Zemanovci zahájit jednání s lídrem kandidátky, Ondřejem Feberem,

4)                  ukládá Josefu Tobolovi ve spolupráci s Bohuslavem Chwajolem do jednání s Ondřejem Feberem na téma usnesení o zapojení se COEX do podpory kandidátky a doplnění kandidátky o polská jména,

5)                  ukládá Karlovi Madziovi zaslat dopis předsedovi COEX Alexandru Pálffymu a předsedovi Maďarské národní sekce Ladislavu Kocsisovi s žádostí o větší aktivitu členů sekce,

6)                  ukládá Karlovi Madziovi zaslat dopis do Kongresu Poláků s žádostí na odvolání Tadeusze Wantuły s Rady vlády pro národností,

7)                  ukládá Karlovi Madziovi informovat Kongres Poláků o tom, že plánujeme zaslat dopis Ministerstvu vnitra o porušení Kongresem Poláků zákona o sdružování občanů zřízením dozorčí rady podle obchodního práva.

 

Uwagi do wniosku „Sprawozdania o sytuacji mniejszoœci narodowych

w Republice Czeskiej w 2011 roku“

Hozzászólások a „Jelentés a Cseh Köztársaság nemzeti kisebbségeinek 2011. évi helyzetéről“ című javaslathoz

Připomínky k návrhu „Zprávy o situaci národnostních menšin

v České republice za rok 2011“

 

Rozdział 1: Wstęp – sprawozdanie o postępie

str.3, ostatni artykuł: „Nt. zmian legislacyjnych trzeba wspomnieć aktualny wniosek nowelizacji ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach, w brzmieniu póŸniejszych opracowań, jak informowano o nich w poprzednich sprawozdaniach“.

Komitet ds. Mniejszoœci Narodowych omówił z samorzšdami przedstawionš problematykę z udziałem przedstawiciela MSW na swoim posiedzeniu już 16.2.2009 r. W maju tegoż roku zajšł stanowisko również Komitet Rady Rzšdu ds. MN. Uchwałš rzšdu nr 845 z 29.9.2009 r. w punkcie 11.2 zobowišzano ministra spraw wewnętrznych realizować powyższe zadanie. Wydział Dozoru i Kontroli Spraw Publicznych MSW listem z 17.3.2011 r. poinformował Radę Rzšdu ds. Mniejszoœci Narodowych, że nowelizacja stosownych artykułów ustawy nr 128/2000 Dz.U:, tj. §29 art. 2 („dwujęzycznoœć“) i §117 art. 3 (powoływanie komitetów ds. MN) będzie włšczona do programu najbliższego posiedzenia rzšdu. Sšdzę, że właœciwy proces legislacyjny jest niewspółmiernie powolny, rozwlekły i mało elastyczny, dlatego jest wielce dyskusyjne wymieniać i oceniać tš problematykę w rozdziale „Sprawozdanie o postępie“.

Rozdział 4: Swobodny wybór przynależnoœci do mniejszoœci narodowej

str.10 ostatni artykuł: „W lutym 2012 były ogłoszone pierwsze wstępne wyniki spisu powszechnego, wyniki końcowe majš być, według informacji ČSU, znane w I kwartale 2013 r.“

Tegoroczny spis powszechny po raz pierwszy umożliwił w pytaniu o narodowoœć nie podawać żadnej, lub podawać podwójnš narodowoœć. Do dnia dzisiejszego nie była okreœlona metodyka, w jaki sposób pracować z danymi, a rzeczywistoœć pokazała, że znaczna liczba obywateli wykorzystała te możliwoœci (w 2001 r. tylko 173 tys., jednak w 2011 r. aż 2,84 miliony, t.j. 26% !!). Dlatego jest oczywiste, że liczby obywateli okreœlonych narodowoœci, pomimo że chodzi o wstępne dane, sš niewłaœciwe i na ich podstawie nie można nawet orientacyjnie wysuwać jakichkolwiek wniosków. Dlatego proponuję w „Sprawozdaniu...“ podkreœlić ten fakt i zobowišzać stosowne organy (MSW, ČSU, ...), aby wydały ogólnie obowišzujšcš wspólnš metodykę sposobu wliczania poszczególnych mniejszoœci narodowych tak, aby wyniki były porównywalne i można je było wykorzystać do redagowania odpowiednich i potrzebnych zarzšdzeń.

Rozdział 6: Prawo do uczestnictwa w sprawach dotyczšcych mniejszoœci narodowych

Punkt 6.4: „Stosowne prawa do udziału w rozwišzywaniu spraw dotyczšcych mniejszoœci narodowych na poziomie miejscowym i regionalnym.

Gminy, str.16, pierwsze zdanie: „Największa częœć istniejšcych komitetów odnosi się do „osiedlenia“ polskiej mniejszoœci na terenie Œlšska Cieszyńskiego w Województwie Morawsko-Œlšskim.“

W tym konkretnym wypadku wnioskuję zamienić słowo „osiedlenie“ na „obecnoœć“. Współczesna mniejszoœć polska jest we wspomnianej przestrzeni Województwa Morawsko-Œlšskiego stuletnim historycznym faktem (podobnie jak Niemcy lub Słowacy na terenie RC), którš nie można utożsamiać lub zamieniać z przeważnš większoœciš innych mniejszoœci narodowych, które przebywajš na terenie Republiki Czeskiej o wiele krócej. Znaczenie słowa „osiedlenie“ jest zwišzane raczej z większymi lub mniejszymi grupami osób (mniejszoœci narodowych), które przybyły do badanej przestrzeni (RC) w niedawnym okresie czasowym – kilku dziesięcioleci, lub nawet mniej.

Rozdział 11: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Punkt 11.2: „Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, prewencja przestępczoœci, str.48-49:

Wnioskuję, aby w ramach zapobiegania sytuacjom kryzysowym i na podstawie uzyskanych doœwiadczeń z miejsc problematycznych przede wszystkim w północnych Czechach i na północnych Morawach, były wytworzone warunki do bardziej œcisłej i elastycznej współpracy Policji RC, straży miejskich, przedstawicieli samorzšdów i asystentów prewencji przestępczoœci tak, aby były zawsze natychmiast rozwišzywane jakiekolwiek czyny naruszajšce porzšdek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. W żadnym wypadku nie można dopuœcić, aby w były tam obniżane liczby policjantów Policji RC. Dla zapewnienia powyższych zadań trzeba zapewnić również odpowiednie  finanse.

Opracowanie pod obrady Komitetu ds. Współpracy

z Organami Samorzšdowymi,

Praga, 17.5.2012 r., JUDr E. Kiedroń

 

Kapitola 1: Úvod – zpráva o pokroku

str.3, poslední odstavec: „Z legislativních změn je namístě zmínit pokračující návrh novelizace zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších úprav, jak o nich byla podávána informace v minulých zprávách“.

Výbor pro spolupráci s orgány samosprávy projednal předmětnou problematiku za účasti zástupce MV na svém zasedání již 16.2.2009. V květnu téhož roku zaujal stanovisko rovněž Výbor Rady vlády PNM. Usnesením vlády č.845 ze dne 29.9.2009 v bodě II.2 bylo uloženo ministrovi vnitra realizovat tento úkol. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV dopisem ze dne 17.3.2011 informoval Radu vlády pro národnostní menšiny, že novelizace příslušných ustanovení zákona č.128/2000 Sb., tj. § 29 odst.2  („dvojjazyčnost“) a § 117 odst.3 (zřizování výborů PNM) bude zařazena na nejbližší zasedání vlády. Domnívám se, že příslušný legislativní proces je neúměrně zdlouhavý, rozvláčný i nepružný a proto je velice diskutabilní uvádět a hodnotit tento problém v  kapitole „Zpráva o pokroku“.

Kapitola 4: Svobodná volba příslušnosti k národnostní menšině

str.10 poslední odstavec: „V únoru 2012 byly vyhlášeny první předběžné výsledky sčítání lidu, definitivní výsledky mají být, podle informace ČSÚ, známy v I. čtvrtletí roku 2013“.

Letošní sčítání lidu poprvé umožnilo v otázce národnosti neuvádět žádnou, nebo uvádět i dvojí národnost. Doposud nebyla stanovena metodika, jak s  takovými  údaji nakládat a skutečnost ukázala, že značný počet občanů  využilo  těchto možností (v r. 2001 pouze 173 tisíc, avšak v r. 2011 až 2,74 milionů, t.j 26% !!).  Je proto zřejmé, že počty obyvatel určitých národností, by to jsou údaje předběžné, jsou velice zavádějící a  nelze s nimi ani orientačně počítat či vyvozovat  nějaké závěry. Doporučuji proto ve „Zprávě...“ zdůraznit tuto skutečnost a uložit příslušným orgánům (MV, ČSڅ) vydat obecně závaznou jednotnou metodiku způsobu zápočtu jednotlivých národnostních menšin tak, aby výsledky byly srovnatelné a použitelné pro  přijímání vhodných  a potřebných opatření..

Kapitola 6: Právo účasti na řešení záležitostí týkajících se národnostních menšin

Bod 6.4: Výkon práva účasti na řešení věcí týkajících se národnostních menšin na místní a regionální úrovní.

Obce, str.16, první věta: „Nejvýznamnější podíl stávajících výborů se váže na usídlení polské menšiny v oblasti Těšínského Slezska v Moravskoslezském kraji.“

V tomto konkrétním případě navrhuji zaměnit slovo „usídlení“ na “přítomnost“. Současná polská menšina je ve zmíněném prostoru Moravskoslezského kraje staletou historickou skutečnosti (stejně jako Němci nebo Slováci na území ČR), kterou nelze ztotožňovat či zaměňovat s převážnou většinou  ostatních  národnostních  menšin, které pobývají na území České republiky podstatně kratší dobu. Význam slova „usídlení“ se spíše vztahuje k větším či menším skupinám osob (národnostních menšin), které přišly do zkoumaného prostoru (ČR) v nedávném časovém období – několik desítek let, nebo i méně. 

Kapitola 11: Vnitřní bezpečnost

Bod  11.2: Ministerstvo vnitra , prevence kriminality, str. 48, 49:

Navrhuji, aby v rámci předcházení kritickým situacím a na základě získaných zkušeností z problematických lokalit, především ze severních Čech a severní Moravy, byly vytvořeny podmínky těsnější a pružné spolupráce Policie ČR, městských strážníků, zástupců samospráv a asistentů prevence kriminality tak, aby byly vždy okamžitě řešeny případy veškerých činů, narušujících veřejný pořádek a bezpečnost občanů. V žádném případě nelze připustit, aby v těchto lokalitách byly snižovány počty příslušníků Policie ČR. Pro zajištění shora uvedených úkolů je nutné vytvořit rovněž odpovídajících finanční zajištění.

Materiál pro jednání Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy,

Praha dne 17.5.2012, JUDr E. Kiedroń

 

Obradowało Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków

Jednalo Valné shromáždění Kongresu Poláků

Ülésezett a Lengyelek Kongresszusának Nagygyűlése

 

W sobotę 28.4. br. obradowało w Czeskim Cieszynie XI Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Delegaci udzielili absolutorium ustępujšcej Radzie Kongresu Polaków – za głosowało 122 delegatów, przeciw było 6 delegatów, wstrzymało się 7 delegatów. Delegaci odrzucili wniosek przedstawiony przewodniczšcym PZKO, Janem Ryłko na zmiany w statucie KP. Przyjęto wniosek Józefa Szymeczka, aby dyskusję na statutem KP przełożyć na czas między Zgromadzeniami. Taka uchwała niewštpliwie zaostrzy relacje między Kongresem a PZKO. Członkami nowej Rady Kongresu Polaków byli wybrani Józef Szymeczek (134), Mariusz Wałach (127), Andrzej Bizoń (113), Tomasz Pustówka (113), Rudolf Moliński (112), Barbara David (104), Michał Przywara (99), Małgorzata Rakowska (88) i Mariusz Zawadzki (88). Rada Kongresu Polaków wybrała przewodniczšcym Kongresu Polaków ponownie Józefa Szymeczka, 1. wiceprzewodniczšcym Rudolfa Molińskiego, 2. wiceprzewodniczšcym Tomasza Pustówkę.

 

Idén április 18.-ikán Český Těšínben ülésezett a Csehországi Lengyelek Kongresszusának XI.-ik Nagygyűlése. A küldöttek kiválóan értékelték a Lengyelek Kongresszusa (LK) leköszönő Tanácsának munkáját – erre a javaslatra 122 küldött szavazott, ellene volt 6, tartózkodott 7 küldött. A küldöttek elvetették a  LK alapelveinek megváltoztatását, ezt Jan Ryłko a PZKO elnöke terjesztette elő. Elfogadták Józef Szymeczek javaslatát, hogy a LK alapelveiről szóló vitát tegyék át a Gyűlések közötti időszakra. Egy ilyen határozat kétségkívül  kiélezi majd a helyzetet a Kongresszus és a PZKO között. A Lengyelek Kongresszusának Tanácsába a következő személyeket választották meg: Józef Szymeczek (134), Mariusz Wałach (127), Andrzej Bizoń (113), Tomasz Pustówka (113), Rudolf Moliński (112), Barbara David (104), Michał Przywara (99), Małgorzata Rakowska (88) a Mariusz Zawadzki (88). A Lengyelek Kongresszusának Tanácsa újból Józef Szymeczeket választotta meg elnöknek, az első alelnök Rudolf Moliński lett, a második alelnök pedig Tomasz Pustówka.

 

V sobotu 18.4. tr. jednalo v Českém Těšíně XI Valné shromáždění Kongresu Poláků v České republice. Delegáti udělili absolutorium odcházející Radě Kongresu Poláků – pro návrh hlasovalo 122 delegátů, proti bylo 6 delegátů, zdrželo se 7 delegátů. Delegáti odmítli návrh na změnu stanov KP, který předložil předseda PZKO, Jan Ryłko. Byl přijat návrh Józefa Szymeczka, aby diskuse ke stanovám KP byla přeložena na období mezi Shromážděními. Takové usnesení nepochybně vyhrotí vztahy mezi Kongresem a PZKO. Členy nové Rady Kongresu Poláků byli zvoleni Józef Szymeczek (134), Mariusz Wałach (127), Andrzej Bizoń (113), Tomasz Pustówka (113), Rudolf Moliński (112), Barbara David (104), Michał Przywara (99), Małgorzata Rakowska (88) a Mariusz Zawadzki (88). Rada Kongresu Poláků zvolila předsedou Kongresu Polaků znovu Józefa Szymeczka, 1. místopředsedou Rudolfa Molińského, 2. místopředsedou Tomasza Pustówku.

 

Rok 1919 w Piotrowicach – I Powstanie Œlšskie

Petrovice az 1919-es évben – az I. Sziléziai  Felkelés

Petrovice v roce 1919 – 1. Slezské povstání

 

     Odrodzenie niepodległej Polski oraz poważne osłabienie Niemiec w 1918 roku zapoczštkowały kilkuletni okres walki Górnoœlšzaków o połšczenie się z Macierzš. Zmagania te, przybierajšce różnorodne formy i przebiegajšce na wielu płaszczyznach, swój najbardziej dobitny wyraz znalazły w trzech zbrojnych powstaniach. Z genezš pierwszego w nich zwišzany jest problem uchodŸców górnoœlšskich, którzy w 1919 r. schronili się na Œlšsku Cieszyńskim. Pierwsza ich grupa pojawiła się w Piotrowicach już w styczniu 1919 r.

     W Piotrowicach uchodŸcy znajdowali nie raz goœcinę w prywatnych domach, wiadomo, że udzieli im schronienia obywatele Piechaczek, Konieczny i Gajdziok.

     Ogólne zebranie uchodŸców, których regularne oddziały powstańcze w Piotrowicach liczyły 350 osób, decyduje rozpoczšć powstanie, a moment jego wybuchu wyznacza na godzinę 2.00 dnia 17 sierpnia. Grupa ochotników z piotrowickiego obozu zaatakowała placówkę Grenzschutzu w Gołkowicach. Następnie powstańcy uderzyli na Godów, ale tam na skutek przewagi niemieckiej, zdobyli tylko dworzec, po czym zmuszono ich do odwrotu. Dla piotrowickich uchodŸców 18 sierpnia był drugim z kolei dniem walki. Tym razem zaatakowali Niemcy – ich 18-osobowy oddział uderzył na Piotrowice i Piersnš. Dzięki pomocy wojska atak szczęœliwie odparto. Grupa ochotników ze Strumienia na czele z M.Witczakiem i J.Wyglendš włšczyła się w działania zbrojne. Pierwszš wspólnie przeprowadzonš akcjš była wyprawa na Pielgrzymowice. Została zdobyta siedziba sztabu kpt. Reichenbacha oraz znaczne zasoby żywnoœci i broni. Były to jednak tylko przygrywki do wydarzeń 20 VIII. Tego dnia stu osobowy oddział z Piotrowic uderzył ponownie na Godów. Dzięki sprawnemu dowodzeniu i niesłychanej brawurze powstańców odniesiono pełny sukces. W tym czasie jednak inny oddział Grenzschutzu skorzystał z okazji – uderzywszy na odsłonięty obóz w Piotrowicach uprowadził 40 osób, a samš miejscowoœć ostrzelał..

     Chociaż oficjalne zakończenie powstania datuje się na 24 sierpnia, w rejonach przygranicznych starcia trwały jeszcze przez kilka tygodni. 26 sierpnia Grenzschutz w ubraniach cywilnych przeszedł do Piotrowic, gdzie otoczył grupę uchodŸców, kilku przy tym zabijajšc, a resztę w liczbie 15 osób bioršc do niewoli. Poœcig okazał się nieskuteczny a same Piotrowice zostały ostrzelane przez artylerię Dwa dni póŸniej powstańcy z tego regionu uderzyli na niemieckš placówkę w Małych Gorzyczkach, którš zupełnie roznieœli zabijajšc 11 Niemców. Piotrowice zostały zaatakowane raz jeszcze 1 wrzeœnia, kiedy kompania Grenzschutzu wspierana autem pancernym stoczyła potyczkę z powstańcami i wojskiem.

     W połowie wrzeœnia powoli likwidowano obozy a problem uchodŸców rozwišzała umowa amnestyjna z 1 X 1919 r., na mocy której większoœć z nich wróciła na Górny Œlšsk.

Na podstawie opracowania: Krzyszof Szelong (dyrektor Ksišżnicy Cieszyńskiej), „UchodŸcy górnoœlšscy w roku 1919 na Œlšsku Cieszyńskim“, który w 1990 r. zamieszczono w zeszytach naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Œlšskich w Opolu.

 

     A független Lengyelország újjászületése és Németország jelentős meggyengülése megnyitotta annak a többéves harcnak az időszakát, amikor a felsősziléziaiak az anyaországhoz való csatolásért küzdöttek. Ez a harc különféle formákat öltött és különféle síkokon folyt, legmarkánsdabb kifejezését pedig három fegyveres felkelésben nyerte el. Az első felkeléssel kapcsolatos a felsősziléziai menekültek problémája, ezek az 1919-es év folyamán Těšíni Szilézia földjén bujdostak. Petrovicén a menekültek első csoportja már 1919 januárjában megjelent.

     Petrovicén a menekültek magánházakban is szereztek szállást, ismeretes hogy Piechaczek, Konieczny és Gajdziok polgárok szállásoltak be menekülteket.

     A menekültek Nagygyűlése, amely Petrovicén kb. 350 fegyverest számlált, eldöntötte hogy augusztus 17.-én 2.00 órakor támadást indít. A petrovicei tábor önkénteseinek egy csoportja megtámadta a Grenschutz golkowicei támaszpontját. Ezt követően a felkelők megtámadták Godowot, ott azonban a német túlerő miatt csak az állomást tudták megszerezni, majd nemsokára kénytelenek voltak visszavonulni. Augusztus 18.-a a petrovicei menekültek számára a harcok második napját jelentette. Ezúttal a németek támadtak – 18 fős csoportjuk támadást intézett Petrovice és Prstná ellen. A katonaság segítségének köszönhetően a támadást szerencsésen visszaverték. Megközelítőleg ugyanabban az időpontban megjelent Petrovicén a strumieni önkéntesek egy csoportja, akik M. Witczak és J. Wyglenda vezetésével bekapcsolódtak a fegyveres tevékenységbe. Az első közös akciójuk a petroviceiekkel a Pielgrzymowice elleni portya volt. Ennek eredményeként elfoglalták Reichenbach kapitány főparancsnokságát és jelentős fegyver- és élelmiszerkészleteket is zsákmányoltak. Mindez azonban csak előjátéka volt az augusztus 20.-i eseményeknek. Ezen a napon egy százfős petrovicei osztag újból rajtaütött Godowon. A talpraesett vezetésnek és nem mindennapi bravúrnak köszönhetően a felkelők akciója teljes sikerrel járt. Ugyanakkor ugyanebben az időpontban egy másik Grenschutz-egység is kihasználta a lehetőséget – megtámadták a védtelenül hagyott petrovicei tábort, elhurcoltak 40 személyt és lőtték magát a községet is. Habár a felkelés befejezésének hivatalosan augusztus 24.-ét tartják, mégis a határmenti területeken még több héten keresztül folytak összecsapások. Augusztus 26.-án a Grenschutz civil öltözetben behatolt Petrovicére, ott körülzárta a menekültek egy csoportját, ekkor néhányat közülük megölt, a maradék 15 főt pedig fogságba hurcolta. Az üldözés sikertelennek bizonyult, sőt maga Petrovice is ágyútűz alá került. Két nap múlva a terület felkelői megtámadták a Malé Gorzyckán lévő német támaszpontot, amelyet teljesen feldúltak és eközben  megöltek 11 németet. Petrovicére még egyszer rátámadtak, ez szeptember elsején történt, amikor is egy Grenschutz-század tüzérségi jármű támogatása melett összecsapott a felkelőkkel és a katonasággal. Szeptember közepén folyamatosan került sor a felkelők táborainak felszámolására, a menekültproblémát pedig megoldotta az 1919 október elseji amnesztiamegállapodás, ez a menekültek többségének lehetővé tette a Felső-Sziléziába való visszatérést. 

A következő cikk felhasználásával: Krzysztof Szelong (a Těšíni Könyvtár igazgatója): „Felsősziléziai menekültek Těšíni Sziléziában az 1919-es évben“, ez a cikk 1990-ben jelent meg az Opolei Pedagógiai Főiskola tudományos leveleiben.

 

     Obrození nezávislého Polska a značné oslabení Německa v 1918 roce zahájilo několikaleté období boje hornoslezanů za připojení k mateřskému státu. Tento zápas, který přijímal různé formy a probíhal v různých rovinách, svůj nejzřetelnější výraz našel ve třech ozbrojených povstáních. S prvním z nich je spojena problematika hornoslezských utečenců, kteří se v 1919 roce skrývali na území Těšínského Slezska. Jejich první skupina se objevila v Petrovicích už v lednu 1919.

     Utečenci nelezli v Petrovicích přístřeší i  v soukromých usedlostech a je známo, že je ubytovali občané Piechaczek, Konieczny, a také Gajdziok.

     Valná hromada utečenců, která dosahovala v Petrovicích kolem 350 ozbrojenců, rozhodla o útoků dne 17.VIII. ve 2.00 hod. Skupina dobrovolníků z petrovického tábora zaútočila na stanoviště Grenzschutzu v Golkowicích. Následně povstalci zaútočili na Godow, ale tam vzhledem k německé přesile, získali pouze nádraží, a následně byli přinuceni k ústupu. Pro petrovické utečence 18 srpna byl druhým v pořadí dnem bojů. Tentokrát zaútočili Němci – jejich 18-členný oddíl udeřil na Petrovice a Prstnou. Díky pomoci vojska byl útok šastně odražen. Přibližně ve stejném čase se v Petrovicích objevila skupina dobrovolníků ze Strumieně, která se v čele s M.Witczakem a J.Wyglendou zapojila do ozbrojené činnosti. První společně provedenou akcí byla výprava na Pielgrzymowice,. Výsledkem akce bylo dobytí sídla štábu kpt. Reichenbacha a ukořistění značných zásob potravin a zbraní. Avšak byla to pouze předehra událostí z 20.VIII. Tento den 100-členný oddíl z Petrovic opět udeřil na Godow. Díky obratnému velení a neobyčejné bravuře povstalců akce měla plný úspěch:. Avšak v této době jiný oddíl Grenzschutzu využil příležitost – udeřil na odkrytý tábor v Petrovicích, unesl 40 osob, a na samotnou obec střílel.

     I když za oficiální ukončení povstání se považuje 24 srpen, v příhraničních oblastech srážky trvaly ještě několik týdnů. 26.sprna Grenzschutz v civilním oblečení přešel do Petrovic, kde obklíčil skupinu utečenců, několik při tom zabil, a ostatní v počtu 15 vzal do zajetí. Pronásledování se ukázalo jako bezvýsledné a samotné Petrovice byly ostřelovány dělostřeleckou palbou. Za dva dny povstalci z této oblasti zaútočili na německé stanoviště v Malých Gorzyczkách, které úplně rozbili, a přitom zabili 11 Němců. Na Petrovice byl veden útok ještě jednou 1 září, když rota Grenzschutzu podporovaná dělostřeleckým vozidlem svedla potyčku s povstalci a vojskem.

     V polovině  září pozvolna docházelo k likvidaci povstaleckých táborů a problém utečenců vyřešila smlouva o amnestií z 1.X.1919, která umožnila návrat většině utečenců zpět na Horní Slezsko.

Z využitím článku: Krzysztof Szelong (ředitel Těšínské knížnice), „Hornosležští utečenci v 1919 roce na Těšínském Slezsku“, který v 1990 roce byl zveřejněn ve vědeckých listech Vysoké školy pedagogické v Opolu.

 

Sylwetki œlšskich legionistów

A sziléziai légiósok jellemzései

Charakteristiky slezských legionářů

 

Józef Lebiedzik (1884-1928) – urodzony w Piotrowicach koło Frysztatu. Z zawodu nauczyciel. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (filolog polonista i germanista). Nauczyciel w Zebrzydowicach i Kończycach Małych w latach 1910-12. Następnie rozpoczšł pracę dziennikarskš. Był redaktorem  „Głosu Ludu Œlšskiego” oraz wydawanego w Krakowie „Tygodnika Powszechnego”. Należał do współpracowników „Zarania Œlšskiego”. W 1914 r. współorganizował Legion Œlšski. Po jego włšczeniu do Legionów Polskich dowódca 2. Kompanii tzw. “Œlšskiej” 3. pułku piechoty. Ze względu na stan zdrowia zwolniony z wojska w 1915 r. Powrócił do pracy dziennikarskiej. Zmarł w Cieszynie. ródło: legionisci.kc-cieszyn.pl (Ksišżnica Cieszyńska).

 

Józef Lebiedzik (1884-1928) – Petrovicén, Fryštát mellett született. Foglalkozása tanító. A Krakkói Jagelló Egyetemen végzett lengyel filológiát és germanisztikát. Az 1910-12-es években Zebrzydowicén és Mały Kończycén tanítóskodott. Később újságírói tevékenységbe kezdett. A „Głosu Ludu Œlšskiego” („A Sziléziai Népszava”) és a Krakkóban megjelenő „Tygodnik Powszechnego” („Általános Hetilap”) szerkesztője volt. A „Zarania Œlšskiego” („Sziléziai Hajnal”) munkatársai közé tartozott. 1914-ben a Sziléziai Légió egyik főszervezője volt. Ennek a Lengyel Légiókhoz való csatolása után a 3. gyalogezred 2.századának, az úgynevezett. „Sziléziai” századnak a parancsnoka lett. Lebiedziket 1915-ben egészségügyi állapotára való tekintettel felmentették a katonai szolgálat alól. Ezután visszatért az újságírói munkához. Těšínben halt meg. Forrás: legionisci.kc-cieszyn.pl  (Těšínská knižnice - Těšíni Könyvtár).

 

Józef Lebiedzik (1884-1928) – narozen z Petrovicích u Fryštátu. Povoláním učitel. Absolvent Jagielloňské univerzity v Krakově (polská filologie a germanistika). Učitel v Zebrzydovicích a Konczycích Malých v letech 1910-12. Později zahájil novinářskou činnost. Byl redaktorem „Glosu Ludu Slaskiego“ a vycházejícího v Krakově „Tygodnika Powszechnego“. Patřil ke spolupracovníkům „Zarania  Slaskiego“ V 1914 roce spoluzakládal Slezský legion. Po jeho připojení k Polským legiím velitel 2. tzv. „Slezské“ roty 3. pluku pěchoty. S ohledem na zdravotní stav osvobozen z vojenské služby v 1915 roce. Vrátil se k novinářské práci. Zemřel v Těšíně. Zdroj: legionisci.kc-cieszyn.pl (Těšínská knižnice).

 

Piłkarskie EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie

A 2012-es Labdarúgó EURO Lengyelországban és Ukrajnában

Fotbalové EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině

 

    W czterech polskich miastach – Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu i czterech ukraińskich – Kijowie, Doniecku, Charkowie i Lwowie przebiegajš piłkarskie Mistrzostwa Europy. Kiedy piszemy te słowa, piłkarska reprezentacja Czech została wyeliminowana w ćwierćfinale przed drużynę Portugalii. Emocje będš w kolejnych meczach ćwierćfinałowych Niemcy-Grecja, Hiszpania-Francja i Anglia-Włochy. Półfinały będš rozegrane w Warszawie i Doniecku, a finał w Kijowie.

    Otwarcie turnieju 8.6. br. na Stadionie Narodowym w Warszawie przed meczem Polska-Grecja wypadło wspaniale. W loży honorowej zasiedli prezydenci Polski i Ukrainy, Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowicz, prezydent UEFA Michel Platini i dalsi goœcie. Przybył też premier Węgier Viktor Orban. Mimo, że Węgrzy nie zakwalifikowali się do EURO, podczas ceremonii otwarcia szef węgierskiego rzšdu miał powody do zadowolenia. Młody wybitny węgierski pianista Adam Gyorgy był jednš z gwiazd ceremonii otwarcia. W występie nawišzał do dwóch znamienitych wydarzeń roku Szopena i roku Liszta. Gyorgy wykonał Etiudę a-moll opus 25 nr 11 Fryderyka Szopena w oryginalnej formie jako częœć nowoczesnego utworu skomponowanego przez siebie specjalnie na tę okazję. Potem pianista pokazał, że ma talent nie tylko w rękach, ale także w nogach. Żonglerka piłkš wyszła mu całkiem dobrze.

    EURO 2012 to największe pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie realizowane dotychczas w Polsce i na Ukrainie. Na potrzeby turnieju zbudowano osiem stadionów, zmodernizowano inne obiekty sportowe służšce piłkarzom do treningu. Oprócz stadionów powstała nowa infrastruktura – autostrady, dworce kolejowe, lotniska. Do wzrostu gospodarczego, jaki odnotowano w Polsce i na Ukrainie, przyczynił się przede wszystkim ruch turystyczny zwišzany z EURO. Liczne rzesze kibiców na własne oczy mogły przekonać się o stale poprawiajšcym się standarcie cywilizacyjnym w tych krajach.

    Szkoda, że sukcesowi organizacyjnemu nie towarzyszył sukces sportowy – Polska w dorobkiem 2 punktów (remis z Grecjš i Rosjš, porażka z Czechami) i Ukraina z 3 punktami (wygrana ze Szwecjš, porażka z Francjš i Angliš) były wyeliminowane już w fazie grupowej. Wynik oglšdalnoœci meczów biało-czerwonych był zaskakujšco wysoki – przekraczał 15 milionów telewidzów. Można domniemywać, że popularnoœć piłki nożnej w Europie po tych mistrzostwach jeszcze wzroœnie.

 

    A 2012-es Labdarúgó Európa Bajnokság négy lengyel városban – Varsóban, Gdanszkban, Poznanban és Wroclawban, valamint négy ukrán városban – Kijevben, Donyeckban, Harkovban és Lvovban játszódik. E sorok írásakor a cseh labdarúgó válogatottat Portugália már kiejtette a negyeddöntőbeli mérkőzésen. Nagy érzelmeket keltenek majd a további negyeddöntőbeli mérkőzések is, ezeken Németország-Görögország, Spanyolország-Franciaország és Anglia-Olaszország párosításban játszanak. A középdöntőt Varsóban és Donyeckban játsszák majd, a döntőt pedig Kijevben.

    A turné megnyitása 2012 június 8.-án a varsói Nemzeti Stadionban nagyszerű volt. A díszpáholyban foglaltak helyet Bronislaw Komorowski és Viktor Janukovics, Lengyelország és Ukrajna elnökei, valamint Michel Platini, az UEFA elnöke és több más vendég is. Jelen volt Orbán Viktor is, Magyarország miniszterelnöke. Habár a magyarok nem jutottak el az EURO-ra, a magyar kormányelnök a megnyitóünnepségen mégis elégedett lehetett. György Ádám, a fiatal és jelentős magyar zongorista a  nyitószertartás egyik csillaga volt. Fellépésében az év két nagy eseményére kapcsolódott, a Chopin-évre és a Liszt-évre. György Frederik Chopin a moll etüdjéből az opusz 25/11-et eredeti felfogásban játszotta, annak a modern szerzeménynek a részeként amelyet ő személy szerint külön erre a célra komponált. Aztán a zongorista bemutatta hogy nemcsak a keze tehetséges hanem a  lába is. A labdával való zsonglőrködés egészen jól ment neki.   

    A 2012-es EURO szervezési szempontból az eddigi legnagyobb Lengyelországban és Ukrajnában megvalósult tervezet. A turné szükségleteire nyolc stadiont építettek és további sportcsarnokokat is korszerűsítettek, ezek a labdarúgók edzéseit szolgálják. A stadionokon kívül  új infrastruktúra is keletkezett – autópályák, vasútállomások, repülőtér. Lengyelország és Ukrajna gazdasági növekedéséhez mindenekelőtt az EURO-val összefüggő nagyobb turistaforgalom járult hozzá. A szurkolók népes csoportjai a saját szemükkel győződhettek meg róla, hogy az életszínvonal mindkét államban egyre növekszik.

    Nagy kár, hogy a szervezési sikerekhez nem kapcsolódtak a sportsikerek is. Lengyelország 2 pontot szerzett (döntetlen Görögországgal és Oroszországgal, vereség Csehországgal), Ukrajna pedig 3 pontot (győzelem Svédország ellen, vereség Franciaország és Anglia ellen), így kiestek a csoportmérkőzések folyamán. A fehér-piros lengyel együttes mérkőzéseit váratlanul nagyszámú televíziónéző tekintette meg – több mint 15 millióan. Feltételezhetően Európában ezután a bajnokság után még tovább fog majd növekedni a labdarúgás népszerűsége.

 

    Ve čtyřech polských městech – Varšavě, Gdaňsku, Poznani, Vratislavi a čtyřech ukrajinských – Kyjevě, Doněcku, Charkově, Lvově probíhají Mistrovství Evropy ve fotbale. Když píšeme tato slova, česká fotbalová reprezentace byly vyřazena Portugalskem v čtvrtfinálovém zápase. Emoce budou i v dalších čtvrtfinálových zápasech Německo-Řecko, Španělsko-Francie, Anglie-Itálie. Semifinále se hraje ve Varšavě a Doněcku, finále v Kyjevě.

      Zahájení turnaje 8.6. t.r. na Národním stadiónu ve Varšavě bylo velkolepé. V čestné loži usedli prezidenti Polska a Ukrajiny, Bronislaw Komorowski a Wiktor Janukovicz, prezident UEFA Michel Platini, a další hosté. Přítomen byl také předseda vlády Maďarska Viktor Orban. Přestože se Maďaři nekvalifikovali na EURO, při zahajovacím ceremoniálu šéf maďarské vlády měl důvody ke spokojeností. Mladý významný maďarský klavírista Adam Gyorgy byl jednou z hvězd zahajovacího obřadu. Ve svém vystoupení navázal na dvě velké události roku Chopina a roku Liszta. Gyorgy zahrál Etudu a-moll opus 25 č. 11 Fryderyka Chopina v originálním provedení jako část moderní skladby, kterou zkomponoval osobně zvláště pro tento účel. Potom klavírista předvedl, že má talent nejen v rukách, ale také v nohách. Žonglování s míčem mu šlo celkem dobře.

     EURO 2012 je největším z organizačního hlediska záměrem uskutečňovaným dosud v Polsku a na Ukrajině Pro potřebu turnaje bylo postaveno osm stadiónů, byly modernizovány další sportovní stánky sloužící fotbalistům k tréninku. Kromě stadiónů vznikla nová infrastruktura – dálnice, železniční nádraží, letiště. K hospodářskému růstu v Polsku a na Ukrajině přispěl především větší turismus spojen s EURO. Početné skupiny fanoušků se na vlastní oči mohly přesvědčit o stále se zvyšujícím civilizačním standardu v obou státech.

     Škoda, že organizační úspěch nebyl spojen s úspěchem sportovním. Polsko se ziskem 2 bodů (remízy s Řeckem a Ruskem, prohra s Českem) a Ukrajina se 3 body (vítězství se Švédskem, prohry s Francií a Anglií) byly vyřazen v fázi zápasů ve skupině. Zápasy bílo-.červených zhlédl nečekaně vysoký počet televizních diváků – více jak 15 miliónů.  Můžeme předpokládat, že popularita kopané v Evropě po tomto mistrovství ještě poroste.

 

Gyászjelentés / Nekrolog / Smuteční oznámení

Mély gyásszal értesítünk mindenkit, hogy elhunyt a COEXISTENTIA politikai mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának és Oszágos Tanácsa Végrehajtó Bizottságának tagja, Ing. Gaál Rudolf. Személyében politikai mozgalmunknak aktív és önfeláldozó tagját vesztettük el. Az elhunyt családjának legmélyebb együttérzésünket fejezzük ki.

Władysław Niedoba, a COEXISTENTIA politikai mozgalom Végrehajtó Bizottságának  tagja

 

Z głębokim smutkiem oznajmiamy, że zmarł członek Węgierskiej Sekcji Narodowej, członek Rady Wykonawczej i Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA, inż. Rudolf Gaál. W zmarłym straciliœmy ofiarnego i aktywnego członka naszego ruchu politycznego. Rodzinie zmarłego wyrażamy nasze głębokie współczucie.

Władysław Niedoba, członek Rady Wykonawczej ruchu politycznego  COEXISTENTIA

 

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že zemřel člen Maďarské národní sekce, člen Výkonné rady a Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA, Ing. Rudolf Gaál. Ztratili jsme v něm obětavého a aktivního člena našeho politického hnutí. Rodině zesnulého vyjadřujeme naši nejhlubší soustrast.

Władysław Niedoba, člen Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA

 

Zdjęcie: polska kadra narodowa przed meczem z Grecjš

A fényképen: a lengyel nemzeti válogatott a Görögországgal vívott mérkőzés előtt

Foto: polské národní mužstvo před zápasem s Řeckem

 

„Wiadomoœci – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Közhasznú Társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO (Vállalkozói Engedély Száma): 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos,  zamknięcie numeru  / lapzárta / uzávěrka čísla: 21.6.2012,  gratis / ingyenes / zdarma