********************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

5 – 5/2006 (15.6.2006 r.)

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

********************************************************************************************************************

 

Zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, 19.4.2006 r. , Sucha Górna / Schůze výboru Polské národní sekce politického hnutí Coexistentia-Soužití, 19.4.2006, Horní Suchá, od lewej / zleva: Stanisław Przyhoda, Franciszek Jeżowicz, Eugeniusz Kiedroń, Władysław Drong, Piotr Żabiński, Wiesław Sikora, Władysław Niedoba, Tadeusz Toman, Stanisław Drong, Alfred Kołorz, Józef Pietrus, Ryszard Polednik, Edward Zaleski (zdjęcie / foto: Józef Tobola)

 

DZIŚ W NUMERZE / V DNEŠNÍM ČÍSLE

 

W dzisiejszym numerze „WTZ” zamieszczamy, oprócz serwisu informacyjnego na temat działalności ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, przygotowań Ruchu do wyborów komunalnych oraz wyników wyborów parlamentarnych, materiały publicystyczne i archiwalne. Tadeusz Toman pisze o działalności Wspólnoty w 1992 roku. Przeczytać można artykuł Istvána Szabó, ambasadora Republiki Węgierskiej w RC (w języku węgierskim z tłumaczeniem na język czeski) i referat działaczki stowarzyszenia obywatelskiego mniejszości ukraińskiej w RC, Olgi Mandowej (w języku czeskim), wygłoszony w trakcie seminarium międzynarodowego z dnia 17.12.2005 r. w Pradze. Zamieszczamy również artykuły o imprezach polskich stowarzyszeń obywatelskich w RC oraz artykuł na temat kondycji języka polskiego w RC. / V dnešním čísle „WTZ” zveřejňujeme, kromě informačního servisu na téma činnosti politického hnutí Coexistentia-Soužití, příprav Hnutí na komunální volby a výsledků parlamentních voleb, publicistické a archivní materiály. Tadeusz Toman píše o činnosti Soužití v roce 1992, zveřejňujeme článek Istvána Szabóa, velvyslance Maďarské republiky v ČR a referát funkcionářky sdružení ukrajinské menšiny v ČR, Olgy Mandové z mezinárodního semináře, který se konal 17.12.2005 v Praze. Zveřejňujeme rovněž články z činnosti polských občanských sdružení v ČR a článek na téma společenského postavení polského jazyka v ČR.

rada redakcyjna / redakční rada

 

 

Nadzwyczajne zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, 31.3.2006 r., Czeski Cieszyn / Mimořádná schůze výboru Polské národní sekce politického hnutí Coexistentia-Soužití, 31.3.2006, Český Těšín, od lewej / zleva: Karol Madzia, Eugeniusz Kiedroń, Alfred Kołorz, Józef Pietrus, Stanisław Przyhoda, Wiesław Sikora, Władysław Niedoba, Tadeusz Toman (zdjęcie / foto: Józef Tobola)

 

Polska Sekcja Narodowa obradowała w Suchej Górnej / Polská národní sekce jednala v Horní Suché

 

W środę 19.4.2006 r. odbyło się w Domu PZKO w Suchej Górnej zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota. Obrady prowadził Władysław Niedoba, przewodniczący PSN i wiceprzewodniczący Ruchu. W związku z tym, że głównym tematem obrad były przygotowania Ruchu do wyborów komunalnych, w obradach wzięli udział działacze Grup Gminnych ze Stonawy, Olbrachcic i Suchej Górnej, m.in. Ryszard Polednik. Członek Przedstawicielstwa Gminnego w Stonawie i Eugeniusz Kiedroń, członek Przedstawicielstwa Gminnego w Suchej Górnej.

   Podjęto uchwały związane z tegorocznymi jesiennymi wyborami komunalnymi. Wspólnota wystawi listy kandydackie Ruchu oraz listy stowarzyszenia Ruchu i kandydatów niezależnych w Rychwałdzie, Lutyni Dolnej, Piotrowicach koło Karwiny, Stonawie, Olbrachcicach, Suchej Górnej, Cierlicku, Kocobędzu, Czeskim Cieszynie, Ropicy, Trzyńcu, Wędryni, Śmiłowicach, Bystrzycy, Nydku, Gródku, Koszarzyskach, Nawsiu, Jabłonkowie, Milikowie, Łomnej Dolnej, Piosku, Bukowcu. Zaangażuje się w wyborach komunalnych w Karwinie, Hawierzowie, Orłowej, Boguminie, Ostrawie i innych miastach poza Zaolziem, gdzie ma zamiar podpisać umowę z SNK ED o zgłoszeniu koalicyjnych list kandydackich lub poparciu list SNK ED z udziałem Polaków. Informację o wyborach parlamentarnych przedstawił Wiesław Sikora, wiceprzewodniczący Ruchu. Poinformował również o wynikach rozmów z prezesami Kongresu Polaków w RC i PZKO podczas obrad tzw. „3x3”. Prezesi największych polskich stowarzyszeń zadeklarowali poparcie list Wspólnoty w gminach.

    Omawiano również materiał przygotowany przez komisję rządową ds. mniejszości narodowych przekazany Wspólnocie przez Rudolfa Molińskiego, członka tego gremium, a dotyczącego wariantowego przygotowania spisu ludności w 2011 roku. W punktach dotyczących deklarowania przez obywateli narodowości i języka ojczystego Wspólnota preferuje wariant węgierski. Na arkuszach spisowych, zdaniem Wspólnoty, powinny być wymienione narodowości / języki ojczyste: czeski, słowacki, romski, polski i niemiecki, dalej powinno być obywatelom umożliwione wypisać inną narodowość / inny język ojczysty. Jeśli osoba odmawia odpowiedzi, powinna swoją odpowiedź również wyznaczyć krzyżykiem. Wspólnota nie zgadza się, aby do spisu narodowości wliczać morawską i śląską, które powinny być wliczane do innych narodowości. / Ve středu 19.4.2006 se konala v Domě PZKO v Horní Suché schůze výboru Polské národní sekce politického hnutí Coexistentia-Soužití. Jednání řídil Vladislav Niedoba, předseda PNS a místopředseda Hnutí. Protože hlavním bodem jednání byly přípravy Hnutí do komunálních voleb, jednání se účastnili funkcionáři Místních skupin ze Stonavy, Albrechtic a Horní Suché, mj. Ryszard Polednik, člen Obecního zastupitelstva ve Stonavé a Evžen Kiedroń, člen Obecního zastupitelstva v Horní Suché. Dle přijatého usnesení Soužití přihlásí kandidátní listiny Hnutí nebo listiny sdružení Hnutí s nezávislými kandidáty v Rychvaldě, Dolní Lutyni, Petrovicích u Karviné, Stonavě, Albrechticích, Horní Suché, Těrlicku, Chotěbuzi, Českém Těšíně, Ropici, Třinci, Vendryni, Smilovicích, Bystřici, Nýdku, Hrádku, Košařiskách, Návsí, Jablunkově, Milíkově, Dolní Lomné, Písku, Bukovci. Bude se angažovat v komunálních volbách v Karviné, Havířově, Orlové, Bohumíně, Ostravě a jiných městech mimo Zaolzí, kde chce podepsat s SNK ED smlouvu o registraci koaličních kandidátních listin nebo o podpoře listin SNK ED s účastí Poláků. Informaci o parlamentních volbách přednesl Wiesław Sikora, místopředseda Hnutí. Informoval rovněž o výsledcích jednání s předsedy Kongresu Poláků v ČR a PZKO v rámci tzv. skupiny „3x3”: Předsedové největších polských občanských sdružení slíbili podporu listinám Soužití v obcích. Byl projednán rovněž materiál připraven vládní komisi pro národnostní menšiny, který nám předal Rudolf Moliński, člen této komise. Materiál se týká variantní přípravy sčítání lidu v roce 2011. V bodech, které se týkají národnosti a mateřského jazyka Soužití preferuje maďarskou variantu. Dle názoru Soužití, na sčítacích arších mají být vyjmenovány národnosti a mateřské jazyky: český, slovenský, romský, polský a německý, dále musí být občanům umožněno doplnit jinou národnost / jiný mateřský jazyk. V případě, že občan odmítá odpověď, i toto své rozhodnutí by měl vyznačit křížkem. Soužití nesouhlasí započítávat do seznamu národností moravskou a slezskou, které mají být započítávány do jiných národností.

 

 

List do Józefa Zieleńca / Dopis pro Josefa Zieleńce

 

W imieniu Polskiej Sekcji Narodowej i Rady Republikowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota Józef Toboła wystosował list do przewodniczącego SNK ED i posła do Parlamentu Europejskiego Józefa Zieleńca z zaproszeniem na obrady Rady Republikowej Ruchu. W związku z przebiegającą kampanią przed wyborami parlamentarnymi Zieleniec usprawiedliwił swój udział. W obradach wziął udział wiceprzewodniczący SNK ED Igor Petrov. Zamieszczamy treść listu. / Jménem Polské národní sekce a Republikové rady politického hnutí Coexistentia-Soužití Josef Tobola zaslal dopis předsedovi SNK ED a poslanci Evropského parlamentu Josefu Zieleńcovi s pozváním na jednání Republikové rady Hnutí. V souvislosti s probíhající kampani před parlamentními volbami Zieleniec se omluvil. Jednání se účastnil místopředseda SNK ED Igor Petrov. Zveřejňujeme obsah dopisu.

 

Szanowny Panie Przewodniczący,

na podstawie uchwały zarządu Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota i uchwały Rady Republikowej naszego Ruchu, zapraszam Pana na uroczyste zebranie Rady Republikowej Ruchu, które odbędzie się 13.5.1006 r. o godz. 14:15 w siedzibie Rady Polaków w Czeskim Cieszynie. Jednym z podstawowych tematów tego posiedzenia będzie uchwalenie strategii przed wyborami do Parlamentu RC i strategii do wyborów komunalnych w listopadzie br. Mam przyjemność poinformować Pana, że wszystkie znaczące ugrupowania z udziałem Polaków w Okręgu Morawsko-Śląskim podpisały oświadczenie, w którym przedstawiciele Kongresu Polaków, ruchu politycznego Wspólnota i Polskiego Związku Kulturalno-Oswiatowego deklarują wspólne poparcie listy SNK ED oraz wzajemne poparcie w wyborach komunalnych. W załączniku przesyłam stronę tytułową Głosu Ludu z 22.4.2006 r., gdzie wspólnie dajemy sygnał Polakom na kogo głosować. Nie ukrywamy, że nie zgodziliśmy się w sprawie sposobu nominacji naszych przedstawicieli na liście Okręgu Morawsko-Śląskiego (wyżej na liście są osoby, które krytykowały Wspólnotę za poparcie SNK w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku). Informację tę przekazuję Panu tytułem wyjaśnienia, dlaczego w naszym miesięczniku 4/2006 prezentujemy naszego kandydata – doc. Tadeusza Siwka. Jak Panu wiadomo, nasz Ruch ma znaczący wpływ na opinię Polaków mieszkających w regionie Północnych Moraw, o czym świadczy nasz wynik w wyborach do Parlamentu Europejskiego i poparcie Pana w tych wyborach na naszym terenie. O ile przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i do samorządu okręgowego nie było nasze społeczeństwo zgodne co do wspólnej strategii, to według powyższej deklaracji, w wyborach do Parlamentu RC będziemy wspólnie popierać SNK ED, a do samorządów wszyscy będą popierać wyłącznie listy naszego Ruchu lub koalicje z udziałem naszego Ruchu. Bardzo by nam zależało na obecności Pana na naszym zebraniu, na którym chcemy podpisać wspólną deklarację, uzgodnić strategię propagandową itp. Prosimy o informację, czy Pan będzie mógł przyjechać osobiście na nasze uroczyste zebranie lub czy Pan oddeleguje kompetentną osobę, która powyżej podane sprawy z nami załatwi.

Józef Toboła, członek Rady Republikowej i zarządu Polskiej Sekcji Narodowej

ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota

 

Zebranie Rady Republikowej z udziałem senatora SNK ED, Igora Petrova / Schůze Republikové rady s účasti senátora SNK ED Igora Petrova

 

W sobotę 13.5.2006 r. odbyło się w siedzibie Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie zebranie Rady Republikowej ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota. Pierwsza część obrad była poświęcona omówieniu umowy koalicyjnej między SNK Europejscy Demokraci i Coexistentią, dotyczącej współpracy w tegorocznych wyborach komunalnych. W tej części obrad SNK ED reprezentował senator Igor Petrov. Obie strony, w wystąpieniach senatora Petrova i przewodniczącego Ruchu, László Attily Kocsisa, zadeklarowały gotowość do współpracy programowej i organizacyjnej.

   Senator Igor Petrov, który po raz pierwszy gościł na zebraniu Wspólnoty, przedstawił swoją działalność polityczną oraz dokonania w funkcji burmistrza Trzyńca. Z kolei László Attila Kocsis podkreślił bliskość programową obu ugrupowań politycznych. Celem współpracy powinno być uzyskanie maksymalnej liczby mandatów w wyborach komunalnych. Tekst umowy po zaakceptowaniu przez najwyższe organy SNK ED będzie podpisany jeszcze w maju w Pradze. W uroczystej części obrad przekazano akty uznania zasłużonym działaczom Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu – Alfredowi Kołorzowi, Józefowi Pietrusowi, Wiesławowi Sikorze, Józefowi Tobole, Tadeuszowi Tomanowi i Edwardowi Zaleskiemu.

   Roboczą część obrad prowadził wiceprzewodniczący Ruchu, Wiesław Sikora. Głównym punktem programu było organizacyjne przygotowanie się do wyborów komunalnych. Rada Republikowa w uchwale przyjęła wszystkie wnioski PSN dotyczące wyborów komunalnych. Uchwała RR zobowiązała organy centralne, sekcje narodowe i grupy gminne Ruchu: 1) zgłosić listy kandydackie w gminach zawnioskowanych przez Polską Sekcję Narodową, 2) zgłosić na podstawie umowy z SNK ED listy koalicyjne w wybranych miastach (Karwina, Hawierzów) i gminach poza Zaolziem, zgłosić członków ruchu na listach SNK ED i umożliwić członkom SNK ED kandydować na listach Wspólnoty, 3) organizacyjnie zapewnić rejestrację list kandydackich i podjęcia działań umożliwiających uzyskanie środków finansowych na kampanię wyborczą, 4) dążyć do publikowania w prasie regionalnej informacji związanych z realizacją Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych i Regionalnych, która była przyjęta przez Parlament RC, 5) inicjować proces legislacyjny, który umożliwi poszczególnym mniejszościom narodowym mieć swoich posłów w Parlamencie RC.

   O konieczności podjęcia kampanii informacyjnej związanej z przyjęciem Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych i Regionalnych poinformował Eugeniusz Kiedroń, członek rządowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych. Przepisy Karty powinny być wdrożone w powiatach Karwina i Frydek Mistek. Kwestią tą powinno zająć się Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. O konieczności nowelizacji konstytucji mówił Juraj Nemes, prawnik Węgierskiej Sekcji Narodowej, zaznaczając, że chodzi o zadanie długoterminowe. Czeskie społeczeństwo nie jest jeszcze przygotowane do zmian w ustawach wyborczych na korzyść mniejszości narodowych. Zadaniem Ruchu powinno być konsekwentne działanie w tej kwestii. W wyborach uzupełniających do Rady Republikowej dokooptowano Andrása Kolozsváryego, do Rady Wykonawczej wybrano Lajosa Balla i Rudolfa Gaála. / V sobotu 13.5.2006 se konala v sídle Kongresu Poláků v Českém Těšíně schůze Republikové rady politického hnutí Coexistentia-Soužití. První část jednání byla věnována projednání koaliční smlouvy mezi SNK ED a COEX, ve věci součinnosti v letošních komunálních volbách. V té části jednání se za SNK ED účastnil senátor Igor Petrov. Obě strany v projevech senátora Petrova a předsedy Hnutí, László Attily Kocsise, deklarovaly připravenost programové a organizační spolupráce.

   Senátor Igor Petrov, který był přítomen poprvé na schůzi Soužití, představil svou dosavadní politickou činnost a působení ve funkci starosty města Třince. Naopak Lászlo Attila Kocsis zdůraznil programovou blízkost obou politických seskupení. Cílem spolupráce má být získání maximálního počtu mandátů v komunálních volbách. Smlouva, po její schválení ústředními orgány SNK ED, bude podepsána ještě v květnu v Praze. V rámci slavnostní části jednání byly předány pamětní listy zasloužilým funkcionářům Polské národní sekce (…). Pracovní část jednání řídil Wiesław Sikora, místopředseda Hnutí. Hlavním bodem jednání byla organizační příprava do komunálních voleb. Usnesení Republikové rady uložilo ústředním orgánům, národním sekcím a místním skupinám Hnutí: 1) přihlásit kandidátní listiny v obcích navržených Polskou národní sekci, 2) přihlásit na základě smlouvy s SNK ED koaliční listiny ve vybraných městech (Karviná, Havířov) a obcích mimo Zaolzí, přihlásit členy Hnutí na listiny SNK ED a umožnit členům SNK ED kandidovat na listinách Soužití, 3) organizačně zajistit registraci kandidátních listin a zahájit kroky umožňující získat finanční prostředky na předvolební kampaň, 4) zajistit zveřejňování v regionálním tisku informací souvisejících se zaváděním Evropské karty menšinových a regionálních jazyků, která byla přijata Parlamentem ČR, 5) iniciovat legislační proces, který umožní jednotlivým národnostním menšinám mít své poslance v Parlamentu ČR. O nutnosti zahájení informační kampaně související s přijetím Evropské karty menšinových a regionálních jazyků mluvil Evžen Kiedroń, člen vládního Výboru pro národnostní menšiny (...). O nutnosti novelizace ústavy mluvil Juraj Nemes, právník Maďarské národní sekce, současně zdůraznil, že jde o úkol dlouhodobý (...). V doplňujících volbách do Republikové rady byl kooptován András Kolozsváry, do Výkonné rady byli zvoleni Lájos Balla a Rudolf Gaál.

 

 

 

Zebranie zarządu Rady Republikowej ruchu politycznego Wspólnota, 13.5.2006 r., Czeski Cieszyn / Schůze Republikové rady politického hnutí Soužití, 13.5.2006, Český Těšín, od lewej / zleva: Rudolf Gaál, István Fucsik, Juraj Nemes, István Palágyi, Stanisław Przyhoda, senator Igor Petrov, László Attila Kocsis, Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Alfred Kołorz, Józef Pietrus, Eugeniusz Kiedroń, Paweł Wania, Piotr Żabiński (zdjęcie / foto: Józef Tobola)

 

W skrócie / Krátce

 

Wspólne stanowisko Kongresu Polaków, PZKO i Wspólnoty „Do wyborów wspólnie” zamieszcza „Głos Ludu” z 22.4.2006 r. „Podczas spotkań, które miały miejsce w ostatnich dniach, omówiono strategię przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu i samorządowymi jesienią br. Omówiono sprawy budzące kontrowersje. Nazwano po imieniu punkty sporne i łączące. Postanowiono kontynuować kurs zgody i współdziałania – jako jedyny dający szansę na sukces. Każda ze stron zadeklarowała pełne poparcie dla działań, których celem jest sukces wyborczy na wszystkich szczeblach oraz poszerzenie możliwości wejścia do przedstawicielstw samorządowych jak największej liczby osób, rokujących nadzieję dla nas i całego Zaolzia”. / Společné prohlášení Kongresu Poláků, PZKO a Soužití „Společně do voleb” zveřejňuje GL z 22.4.2006. „Během setkání, které se konaly v posledních dnech, byla projednána strategie před červnovými parlamentními volbami a podzimními komunálními volbami. Projednány byly otázky, které vzbuzovaly kontroverze. Byly pojmenovány body sporné a spojující. Byly dohodnuto pokračování směrem k dohodě o spolupráci, který jako jediný umožňuje šanci na úspěch. Každá strana deklarovala plnou podporu pro činnost jejíž cílem je volební úspěch na všech stupních a umožnění zapojit se do práce v zastupitelstvech co největšího počtu osob a které slibují naději pro nás a celé Zaolzí”.

 

Na pytanie redakcji „Głosu Ludu” (29.4.2006 r.) – Z czym kojarzy się Panu 1 Maja i jak Pan spędza ten dzień w roku? – wiceprzewodniczący ruchu politycznego Wspólnota -Coexistentia Wiesław Sikora odpowiedział: „Nie uważam obchodzonego święta dnia 1 Maja za święto komunistyczne. Zawsze kojarzy mi się z wydarzeniami, do jakich doszło pod koniec XIX wieku w Chicago i które było impulsem do tego, by na całym świecie zaczęto obchodzić Święto Pracy. Czyli świętowano je i nadal świętuje nie tylko w krajach komunistycznych, ale także na Zachodzie. Ci, którzy zatem mówią o święcie komunistycznym są – że delikatnie powiem – w błędzie. Ja zaś od pewnego czasu spędzam 1 Maja z rodziną i przyjaciółmi z obu stron Olzy. Od dwóch lat nazywamy te spotkania Witaniem Unii, w tym dniu przecież oba nasze kraje wstąpiły do Unii Europejskiej. Tym razem wyjeżdżamy do Koniakowa i o ile pogoda dopisze, spędzimy ten dzień na łonie natury”. / Na dotaz redakce GL (29.4.2006 – S čím spojujete 1. máj a jak strávíte tento den v roce?” – místopředseda politického hnutí Soužití odpověděl: „Nepovažuji oslavy dne 1. května za svátek komunistický. Vždy ho spojuji s událostmi, které se staly koncem XIX. století v Chicago a které byly podnětem, aby na celém světe byly zahájeny oslavy Svátku práce. To znamená, že byl slaven a je nadále slaven nejen v komunistických zemích, ale také na Západě. Proto ti, kteří ho považují za svátek komunistický – že to jemně řeknu – nemají pravdu. Od jisté doby slavím 1. máj s rodinou a příteli z obou stran Olzy. Od dvou let se tato setkání jmenují „Vítání Unie”, protože právě tento den obě naše země vstoupily do Evropské unie. Tentokrát jedeme do Koniakova, a pokud bude přát počasí, budeme ho slavit venku v přírodě”.

 

„Szanowni wyborcy, w imieniu ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota zwracam się do Was i apeluję do Waszych serc, abyście wzięli udział w wyborach parlamentarnych oraz abyście głosowali na listę naszych kandydatów, wykorzystując zarazem dwa głosy preferencyjne dla naszych rodaków” – pisze w „Głosie Ludu” z 1.6.2006 r. Wiesław Sikora, wiceprzewodniczący ruchu politycznego Wspólnota-Coexistentia. / „Vážení voliči, jménem politického hnutí Soužití se k Vám obracím a vyzývám k Vaším srdcím, abyste se zúčastnili parlamentních voleb a hlasovali pro listinu našich kandidátů se současným využitím dvou preferenčních hlasů pro naše rodáky” – píše v GL z 1.6.2006 Wiesław Sikora, místopředseda politického hnutí Coexistentia-Soužití.

 

W Czeskim Cieszynie 8.6.2006 r. odbyło się zebranie Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego Wspólnota. W obradach oprócz członków zarządu PSN brali udział członkowie samorządów gminnych, którzy w wyborach komunalnych w 2002 roku zostali wybrani z list Wspólnoty. Na porządku obrad były m.in. przyczynki dyskusyjne członków samorządów gminnych, powołanie sztabu wyborczego do wyborów komunalnych 2006 i zatwierdzenie priorytetów programowych. O obradach informuje w „Głosie Ludu” z 6.6.2006 r. Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej Wspólnoty. Więcej szczegółów zamieścimy w następnym numerze „WTZ”. / V Českém Těšíně se 8.6.2006 konala schůze Polské národní sekce politického hnutí Soužití. Jednání se kromě členů výboru PNS účastnili zastupitelé zvoleni z listin Soužití v komunálních volbách v roce 2002. Na programu jednání byly diskusní příspěvky členů zastupitelstev, zřízení volebního štábu do komunálních voleb v roce 2006 a schválení programových priorit. O jednání informuje v GL z 6.6.2006 Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady Soužití. Více podrobnosti zveřejníme v následujícím čísle „WTZ”.

 

Wyniki wyborów do Izby Poselskiej Parlamentu RC – Republika Czeska, Województwo Morawsko-Śląskie / Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – Česká republika, Moravskoslezský kraj / 2.-3.6.2006

 

Próg wyborczy 5 proc. przekroczyło i do Izby Poselskiej Parlamentu RC weszło 5 partii politycznych – ODS (Obywatelska Partia Demokratyczna / Občanská demokratická strana), ČSSD (Czeska Partia Socjaldemokratyczna / Česká strana sociálně demokratická), KSČM (Komunistyczna Partia Czech i Moraw / Komunistická strana Čech a Moravy), KDU-ČSL (Chrześcijańska Unia Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa / Křesťansko-demokratická unie – Československá strana lidová), SZ (Partia Zielonych / Strana zelených). Próg 1,5 proc. gwarantujący zwrot kosztów wyborczych przekroczyła jeszcze jedna partia polityczna – SNK ED (Stowarzyszenie Kandydatów Niezależnych – Europejscy Demokraci / Sdružení nezávislých kandidátů – Evropští demokraté. Reszta partii nie przekroczyła progu 1,5 proc.

 

                                                                                                       RC              województwo

ODS (9)                                                                                     1 892 475           171 565

ČSSD (10)                                                                                1 728 827           247 382

KSČM (20)                                                                                685 328              85 201

KDU-ČSL (24)                                                                          386 706              43 852

SZ (18)                                                                                      336 487              26 528

SNK ED (11)                                                                            111 724              11 967

Nezávislí demokraté (25)                                                        36 708                4 827

Nezávislí (6)                                                                              33 030                4 190

Strana zdravého rozumu (1)                                                    24 828                3 414

Pravý blok... www.cibulka.net (14)                                      20 382                1 451

UD-DEU (12)                                                                            16 457                1 626

Moravané (17)                                                                          12 552                1 492

Právo a spravedlnost... (5)                                                      12 756                1 044

Strana rovnost šancí (26)                                                        10 879                928

Národní strana (22)                                                                  9 341                  1 476

Koalice pro ČR (21)                                                                 8 140                  809

Koruna česká... (8)                                                                   7 293                  420

Balbínová poetická strana (3)                                                 6 897                  425

4. VIZE (15)                                                                               3 109                  186

Česká strana národně sociální (16)                                       1 387                  0

Helax – Ostrava se baví (13)                                                   1 375                  1 375

Humanistrická strana (19)                                                       857                      0

Folklór a společnost (23)                                                         574                      0

Česká pravice (7)                                                                    395                      42

Liberální reformní strana (4)                                                    253                      0

České hnutí za národní jednotu (2)                                         216                      0

 

O wyborach parlamentarnych pisze warszawska „Gazeta Wyborcza” (5.6.2006 r., Piotr Manowiecki, „Wyborczy klincz w Czechach”). (...) Już w sobotę wieczorem premier Jiří Paroubek ostro zaatakował szefa Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS) Mirka Topolánka oraz prezydenta Václava Klausa. „Demokracja otrzymała cios niczym podczas puczu komunistycznego w 1948 roku” odnosząc się do zarzutów Topolánka wypowiedzianych bezpośrednio przed wyborami o rzekome kontakty socjaldemokratów i ich lidera z praskim półświatkiem. Lewica nie zdołała skutecznie odeprzeć tego ataku, co bez wątpienia zaszkodziło jej na ostatniej prostej kampanii. ODS otrzymała ostatecznie 35,38 proc. głosów – o 3 proc. więcej niż rządząca obecnie Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CzSSD). Jednak obie partie wraz z potencjalnymi koalicjantami będą miały w parlamencie idealną równowagę 100:100 posłów. ODS chciałby powołać rząd z Unią Chrześcijańsko-Ludową oraz Partią Zielonych. Socjaldemokraci zapowiadali natomiast w kampanii stworzenie rządu mniejszościowego opartego na głosach komunistów w głosowaniach parlamentarnych. Taka koalicja musiałaby budzić wielkie kontrowersje, bo po 1989 roku komuniści nie zmienili zbytnio swoich poglądów. Obecna sytuacja nie daje żadnemu blokowi szans na utworzenie koalicji większościowej. Przed rozpoczęciem kampanii wyborczej wielu komentatorów liczyło się z możliwością powstania wielkiej koalicji ODS-ČSSD. Kampania była jednak bardzo brutalna, a liderzy partii nie znoszą się nawzajem. Mimo to czołowy czeski politolog – Jiří Pehe, dyrektor New York University, wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze, sądzi, że powstanie wielkiej koalicji nie jest wykluczone. Zależałoby na niej prezydentowi Klausowi, który jedynie w ten sposób mógłby liczyć na wybór przez parlament na drugą kadencję. W ODS mógłby ją poprzeć popularny prezydent Pragi, Pavel Bem, który przez kilka lat współpracował w podobnej sytuacji w praskim ratuszu. Przeszkodą jest natomiast osoba Topolánka, z którym Paroubek nie dogadałby się – sądzi Pehe. W niedzielę pytany o wielką koalicję, premier Paroubek odpowiedział, że jeszcze za wcześnie na rozmowę o niej. Ale nie wykluczył takiej możliwości. Powstanie wielkiej koalicji uratowałoby Czechy przed przedterminowymi wyborami, ale pokrzyżowałoby wyborcze obietnice obu partii (…). Zmiany szykowały się w polityce zagranicznej. Założyciel ODS, obecny prezydent i dyżurny eurosceptyk Europy, Václav Klaus jako jedyny przywódca europejski wzywał przed rokiem do odrzucenia konstytucji europejskiej. Mieszane reakcje wzbudził również jego pomysł, by zmienić nazwę Unii na Organizację Państw Europejskich. Topolánek jest mniej radykalny, nie popiera postulatu Klausa na przekształcenie Unii w stowarzyszenie państw. Analitycy podkreślają jednak, że w partii Klaus ma wciąż dużo do powiedzenia. Tak czy owak, w kwestii traktatu konstytucyjnego Czechy stałyby się sojusznikiem Polski rządzonej przez niechętny mu PiS. Eksperci uważają jednak, że mimo wszystko w lepszej sytuacji po wyborach są przegrani – socjaldemokraci. Mają poparcie komunistów, brakuje im tylko jednego głosu do powołania nowego rządu. W tej sytuacji uwaga skupia się na parlamentarnym debiutancie – Partii Zielonych. Według części publicystów, Zieloni, to mało spójna mieszanka ludzi o różnych poglądach (…). Być może CzSSD będzie starała się przeciągnąć kogoś z Zielonych – uważa Pehe.

 

 

Obsah článku v českém jazyce: O parlamentních volbách a povolební situaci píše „Gazeta Wyborcza”. Premiér Jiří Paroubek zaútočil na předsedu ODS Mirka Topolánka za jeho slova o údajných kontaktech ČSSD s pražským podsvětím, což ve volbách poškodilo ČSSD. Přední český politolog Jiří Pehe se domnívá, že velká koalice ODS-ČSSD není nereálná, má na ni zájem prezident Klaus, což by mu umožnilo volbu na druhé funkční období. V ODS velkou koalici by mohl podpořit Pavel Bem, pražský primátor. Velká koalice by Českou republiku zachránila před předčasnými volbami, ale znemožnila by plnit volební program oběma stranám. Změny připravovala ODS v zahraniční politice. I když Topolánek nepodporuje názory eurosceptického prezidenta, Klaus má v ODS stále velké slovo. Obecně by se ve věci evropské ústavy stala Česká republika spojencem Polska, kde vládne PiS. Experti se domnívají, že v lepší situaci je přesto ČSSD – má podporu komunistů, scházející hlas se bude snažit získat u Zelených, která je stranou lidí o různých názorech.

 

Seminarium międzynarodowe w prasie słowackiej w RC

 

„Korene” – pismo słowackiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej zamieściło artykuł Eliáša Štageny na temat seminarium międzynarodowego, które odbyło się pod koniec 2005 r. w Pradze. Zamieszczamy artykuł w oryginalnym brzmieniu w języku słowackim. / „Korenie” – list slovenské národnostní menšiny v České republice zveřejnil článek Eliáše Štegeny na téma mezinárodního semináře, který se konal koncem minulého roku v Praze. Zveřejňujeme článek v originále v jazyce slovenském.

 

Obavy z postupujúcej asimilácie – V Prahe sa v závere minulého roka uskutočnil medzinárodný seminár k problematike národnostných menšín v Českej republike. V spolupráci s Maďarským inštitútom v Prahe ho pro príležitosti 15. výročia svojho vzniku pripravilo hnutie Koexistencia-Együttélés, ktoré je politickým hnutím a združením zameraným na komunálnu politiku (v súčasnosti pósobi prevažne v oblasti Sliezka) a v roku 1990 vzniklo na ochranu záujmov a užšiu spoluprácu poľskej, maďarskej, ukrajinskej a rusínskej menšiny vo vtedajšej Česko-Slovenskej federácii. Seminária sa zúčastnil jeden zo zaklateľov hnutia Arpád Duka Zólyomi, ktorý je dnes poslancom Európského parlamentu. Ďalšími referujúcimi na seminári boli: známy novinár a bývalý splnomocnenec vlády ČR pre ľudské práva Petr Uhl a historik a publicista Emanuel Mandler. Úvodný referát predniesol predseda hnutia László Kocsis. Zo Slovenskej republiky pozvanie prijal aj významný predstaviteľ Strany maďarskej koalicie na Slovensku Miklós Duray. Seminára sa tiež zúčastnili predstavitelia pražských veľvyslanectiev Maďarska, Poľska a Slovenska. Europoslanec Zólyomi vo svojom referáte podrobne informoval o histórii vzniku a inštitucionálnych štruktúrach Európskej únie, ich fungovaní a možnostiach při riešení problémov občanov členských krajin EÚ. Petr Uhl vo svojom príspevku informoval o účinnosti súčasnej legislativy Českej republiky na ochranu práv a uchovania identity národnostných menšín. Kriticky hodnotil najmä byrokratické prekážky, ktoré znemožňujú plnú aplikáciu zákonných noriem v dennom živote menšín a ich postupnú asimiláciu označil za stratu aj pre český národ. Emanuel Mandler podrobne referoval o podmienkach vzniku a dobovej podmienenosti tzv. „Benešových dekrétov”. Na seminári vystúpil s príspevkom aj predseda Obce Slovákov v ČR Peter Lipták a informoval prítomných o niektorých priekážkach účinnejšej kultúrnej emancipácie národnostných menšín. Poukázal na príklady toho, ako určité nepresnosti a chyby v platnej legislatíve posobia kontraproduktívne a miesto záruky ochrany menšín im v konečnom dosledku vytvárajú prekážky a obmedzenia. Diskusia účastníkov seminára však okrem poukazovania na problémy priniesla aj pozitívne príklady riešenia národnostnej problematiky a kritický pohľad do vnútra menšín. Predseda hnutia László Kocsis poukázal  napríklad na to, že k asimilácii vedie aj prirodzený vývoj samotných etník, napríklad stále častejšie zmiešané, česko-maďarské manželstvá a malý záujem o to, aby sa deti vzdelávali na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny. Je nutné vidieť, že pomalé splynutie národností s českým národom je jav kultúrne negatívny. Asimilácia nie je cestou spolužitia a třeba sa jej brániť.

 

Olga Mandová „Ukrajinská a rusínská národní menšina v ČR”

 

Představujeme Vám občanské sdružení: Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (SUPU). V roce 1989 vzniklo Fórum Ukrajinců, z jehož iniciativy byly učiněny kroky k založení organizace ukrajinské a rusínské národnostní menšiny. Organizace pod názvem Sdružení Ukrajinců v ČR byla zaregistrována u Ministerstva vnitra ČR v roce 1990. Její název byl nepatrně upraven vzhledem k členské základně. Současný název registrovaný u Ministerstva vnitra je Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (SUPU). V roce 1992 vznikla při SUPU regionální pobočka v Ostravě, v roce 2002 pobočka v Ústí nad Labem. Součástí SUPU se roku 1990 stal i Sbor sv. Vladimíra.

   V době Československé republiky zde působilo ukrajinské gymnázium, Zemědělská akademie v Poděbradech a Svobodná univerzita v Praze (nyní v Mnichově) a řada krajanských organizací. SUPU navázalo na tradice těchto organizací, na působení krajanských uměleckých souborů. Později na činnost Ukrajinců a Rusínů, kteří přišli do Československa před rokem 1945 i v létech následujících, avšak v socialistické republice nemohli z politických důvodů žádnou organizaci založit, a to ani v letech 1968-69. Výjimkou byl Sbor sv. Vladimíra, který působil při Kulturním domě Prahy 2. SUPU od svého vzniku podpořily české úřady, Ministerstvo kultury, Magistrát hlavního města Prahy, Statutární město Ostrava, grantovými dary, sponzorsky SUPU podpořila řada členů organizace, včetně sboristů. Ve vedení SUPU se vystřídala řada významných osobností ukrajinské menšiny žijících především v Praze: literární kritička PhDr. Genyk-Berezovská, CSc., středoškolská profesorka, překladatelka a žurnalistka Mgr. Rajčincová, historik PhDr. Zilynskyj, lékař Doc. Babjuk, CSc., dirigent Mgr. Šutko, ekonom Ing. Kaminskyj, spoluzakladatel pěveckého sboru Pohoryljak, pedagožka a literární badatelka Doc. Bednářová, vedoucí Slovanské knihovny Ňachajová se svým mužem, výzkumný pracovník Ing. Vološin CSc., chemik RNDr. Jančík, Ing. Zajíc, Ing. Gabor a řada dalších.

   Cílem organizace je zachovávat kulturní dědictví a tradice Ukrajinců a Rusínů v České republice, zabezpečit kulturní a vzdělávací programy, zabezpečit humanitární pomoc Ukrajině, archivně a publikačně podchytit život národnostní menšiny, upevňovat česko-ukrajinské vztahy, vytvářet pro mladou generaci příslušné programy, včetně pomoci při jejich integraci do českého prostředí. Od roku 2001 se činnost organizace rozšířila tak, aby byly uspokojeny zájmy všech generací, zdůrazněny byly česko-ukrajinské vztahy, jakož i vztahy k ostatním národům a národnostem. Byla navázaná větší spolupráce s ostatními organizacemi národnostních menšin, ale i z dalšími neziskovými českými organizacemi, s církví, se středoškolskou mládeži i s tzv. novou ukrajinskou emigrací.

   Součástí SUPU je Sbor sv. Vladimíra, který existuje již 50 let. Sbor zachovává cyrilometodějskou tradici, zpívá a capella na liturgiích byzantského ritu, provádí zejména skladby ukrajinských hudebních skladatelů, které jsou v českém prostředí málo známé, ukrajinské a rusínské lidové písně, koledy a ščedrivky i zhudebněná díla ukrajinského básníka a buditele Ševčenka. Koncerty jsou doplňovány o společenské setkání, besedy, přednášky, menší výstavy. Řada koncertů byla pojata benefičně. Sbor sv. Vladimíra se účastní i většiny pohřbů a každoročně nechává sloužit panachydu za zemřelé, včetně bohoslužeb připomínajících umělý hladomor na Ukrajině v letech 1932-33. Z iniciativy sboristů byl založen dětský soubor Barvinok. Sbor dále spolupracuje i s českou středoškolskou mládeží z Gymnázia na Vítězné pláni v Praze 4. Již od svého vzniku spolupracuje s řeckokatolickou, ale i s římskokatolickou a pravoslavnou církví.

   Pod patronací Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy a ve spolupráci s Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze 4 SUPU realizovalo několik projektů zaměřených na jeden z nejvýznamnějších cílů současné občanské společnosti, a to na odstranění projevů xenofobie a integraci cizinců v ČR, na vzájemnou informovanost o historii, kultuře a tradicích formou přednášek, diskusi, výstav, poznávacích zájezdů na Ukrajinu do míst blízkých i vzdálených: Zakarpatské oblasti, Kyjeva, Lvova, Počájiva, Zborova, na Krym. Česká mládež se podílela na programech pro ukrajinské děti ze souboru Barvinok – především na organizování soutěží, mikulášských besídek, kulturních představení, poznávacích zájezdů po České republice. Oblíbenou písní českých gymnazistů se stala ukrajinská koleda Ščedrik, která mnohokrát zazněla na imatrikulacích, soutěžích, či koncertech studentského pěveckého sboru Carmina Platinae, který taktéž vznikl z iniciativy Sboru sv. Vladimíra. Dnes již původní studentské pěvecké těleso neexistuje, ale trvalou hodnotou zůstalo na CD s výběrem nejlepšího jeho repertoáru, tj. latinské duchovní skladby a duchovní skladby byzantského ritu.

   K dalšímu zaměření SUPU patří: archivace dokumentů o činnosti ukrajinské národní menšiny, údržba hrobů významných osobností, publikační práce, humanitární pomoc a dle aktuální potřeby další činnost v různých oborech. Bývalý předseda SUPU, pan Babjuk, svým osobním sponzorským darem a za přispění ostatních členů SUPU a Magistrátu hlavního města Prahy, nechal vybudovat v Praze na Olšanských hřbitovech důstojný památník s nápisem „Všem obětem terorismu – Matka Ukrajina”. SUPU dále udržuje hroby těch významných ukrajinských osobností, jenž nemají žádné potomky a jejich hroby by tak zanikly. V současné době se snaží o nelehký úkol – uchovávat fotografické dokumentace a přebudování mohyly na Olšanských hřbitovech tak, aby byl vytvořen seznam osobností, jejichž hroby již zanikly. Bez dostatečné finanční pomoci však je tento záměr prováděn pouze dílčím způsobem.

   K trvalým hodnotám patří i zmíněna publikační činnost, především historika, pana PhDr. Zilynského, ale i jeho žáků, dále spolupráce na vytvoření publikací paní doc. Bednářové a společné dílo Bednářové a Jančíka „Ukrajinské mohyly v Čechách”. SUPU však pomohla i k převezení archívu paní Genyk-Berezovské do Kyjeva, a to ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR na Ukrajině, a tak přispěla k vydání jejího díla v ukrajinštině. SUPU vydávalo časopis „Porohy”, jehož hlavní redaktorkou byla paní Rajčincová. Po vytvoření v roce 1994 samostatné organizace Ukrajinská iniciativa, časopis „Porohy” vydává tato organizace. Regionální organizace SUPU v Ostravě vydává za podpory Statutárního města Ostravy vlastní časopis – bulletin: „Ostravská prosvita”. Kromě toho na koncertech pěveckého Sboru sv. Vladimíra jsou k dispozici bulletiny zaměřené k významným událostem, a to v jazyce ukrajinském i českém. V roce  2004 byla vydána publikace O. Havla o ukrajinském gymnáziu v Řevnicích, v roce 2005 kniha doc. PhDr. Aleny Morávkové Halja Mazurenko „Kvarely”.

   Humanitární pomoc Ukrajině, ale i ukrajinské menšině v Rumunsku byla intenzivní především v devadesátých letech. V současné době SUPU přispívá výtěžky z benefičních konceptů, pomáhá při organizování výměnných pobytů, organizaci zájezdů a pobytů hostů v Praze.

   Spolupráce s ukrajinskými organizacemi v ČR i v zahraničí byla navázána bezprostředně po vzniku SUPU. V České republice se zaměřuje především na ukrajinské organizace, které vznikly v uplynulém období. SUPU spolupracuje rovněž s neziskovými českými organizacemi, s jíž zmíněným Gymnáziem Na Vítězné pláni v Praze 4, s církví, s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR, s Velvyslanectvím ČR na Ukrajině, s ukrajinskými školami, dále pak s uměleckými soubory z Ukrajiny a Slovenska, s různými osobnostmi. Sbor sv. Vladimíra se např. podílel na zhudebnění filmu Juraje Jakubiska „Nejasná zpráva o konci světa”, při prezentaci knihy a filmu Haliny Pawlovské „Díky za každé dobré ráno”. SUPU usilovalo o vytvoření koordinační rady v rámci ukrajinských organizací, avšak prozatím tohoto záměru nebylo dosaženo. Při širší spolupráci chybí společenské prostory k setkáním, kulturním pořadům apod. V této oblasti považujeme za velmi důležité zřídit Dům národností.

   Cíle SUPU jsou následující: 1) rozšíření publikační činnosti, 2) uspořádání fotografických výstav, výstav s folklorním zaměřením, 3) rozšíření práce s dětmi a mládeži ukrajinské národnosti, včetně vzájemné spolupráce s českou mládeži, organizování pobytových táborů, pokračování v osvětové činnosti mezi minoritou a majoritou této organizace, 4) v rámci česko-ukrajinské vzájemnosti pokračování v osvětové činnosti formou přednášek, dokumentárních filmů, diskusí, výstav, kulturních programů a pásem pro národnostní menšiny, ale i českou veřejnost, 5) rozšíření vysílání pro ukrajinskou národnostní menšinu na celé území České republiky, včetně rozšíření vysílacího času, 6) odpovídající podpora pěveckého sboru, včetně vydání dalšího CD s novým hudebním zaměřením, 7) dokončení úpravy mohyly na Olšanských hřbitovech v Praze, aby nesloužila pouze jako anonymní památník, ale aby byla zhotovena deska se jmény významných i méně známých osobností národnostní menšiny, 8) zaměření na rozšíření spolupráce s nově vzniklými organizacemi, 9) rozšíření činnosti dle potřeb regionálních organizací na aktuální dění v regionu, nejvýrazněji podpořit činnost regionální organizace SUPU Ostrava vzhledem k její dlouholeté tradici a pozitivním výsledkům.

   Nejzávažnější problémy organizace spočívají především v závislosti na grantové politice Ministerstva kultury ČR a příslušných městských úřadů. Výše grantů je nedostačující pro naplnění stanovených cílů, které vychází z potřeb členů organizace (národnostní menšiny) všech generací. Dotační prostředky jsou poskytovány až v pololetí daného roku, což značně komplikuje, a někdy i znemožňuje realizaci plánovaných projektů, nemluvě o nepředpokládaných akcích. Z grantů nelze financovat zahraniční cesty na sympózia, ukrajinské světové kongresy či na festivaly. Dotace jsou v mnohých případech natolik účelově vymezeny, že dochází až k absurdním situacím, kdy pěvecký sbor zajišťující pro krajany koncerty, zpívané liturgie a další komponované pořady, si musí spolufinancovat svá vystoupení, notový materiál, ale i ladičku, či stojan na noty. Podotýkáme, že sbormistr nesmí být z dotací odměněn. Organizace nemá vlastní kancelář. V Praze je přislíben Dům národností, přičemž je známo, že jednotlivé organizace, včetně SUPU nebudou mít k dispozici vlastní kancelář. Považujeme za nedůstojné, aby nejstarší organizace v České republice provozovala svou činnost v soukromých bytech bez příslušného technického vybavení.

 

Materiały propagandowe po polsku?

 

Kto był przekonany, że materiały propagacyjne miast i gmin w Karwińskiem będą drukowane nie tylko w języku czeskim, angielskim i niemieckim, lecz również po polsku, grubo się myli – pisze Tomáš Januszek w gazecie „Deník” z 17.3.2006 r. („Propagace v polštině? Tabu”). Pomimo, że Polacy są potencjalną grupą, która jako turyści, czy odwiedzający imprezy sportowe w Karwinie i okolicy wydaje sporo pieniędzy – mają niewielką szansę, na przykład na stronach internetowych, dowiedzieć się, co może im region zaproponować. Pomimo, że język polski jest na czeskim Śląsku Cieszyńskim w codziennym użyciu, nie istnieje bariera językowa. Ostatnia próba propagacji Karwiny na stronach internetowych Województwa Morawsko-Śląskiego zakończyła się filologicznym faux pas. Poinformowano, że „... centrum Karwiny jest pamiątkowo chronioną kobietą”. Po prostu zamieniono słowa „zóna” i „”žena”.

   Miasto Karwina ma strony internetowe tylko w języku czeskim i angielskim. Rzecznik miasta, Jaroslav Nakládal, stwierdził, że magistrat nie zarejestrował zainteresowania polskich stowarzyszeń o ten rodzaj propagacji. Dyrektor polskiej szkoły podstawowej w Karwinie, Jadwiga Palowska, jednocześnie członek Komitetu d/s Mniejszości Narodowych stwierdziła, że swego czasu chciała, aby zapewniono polskiego przewodnika na zamku frysztackim. Niestety bez sukcesu. Dodała, że jakieś materiały propagacyjne w języku polskim istnieją, ale faktem jest, że strony internetowe polskiej wersji nie posiadają.

   Polskiej wersji językowej nie mają również strony webowe Czeskiego Cieszyna – stwierdził wiceburmistrz Vít Slováček. Ani mniejsze gminy, z polskim tradycjami, jak Stonawa. Przetłumaczyły na język polski informacje o działalności PZKO, reszta jest tylko w języku czeskim.

   „Głos Ludu” z 8.4.2006 r. („Miało być po polsku”) pisze o broszurach, wydanych z okazji 750-lecia miasta przez Urząd Miejski w Boguminie. Można je bezpłatnie otrzymać w miejskich ośrodkach informacji. Przeznaczone są przede wszystkim dla osób odwiedzających Bogumin – przedsiębiorców i turystów. Wszystkie broszurki są bogato ilustrowane, nie brak w nich informacji o zespołach artystycznych, m.in. o skrzeczońskich PZKO-wskich Andrusach. Broszurki wydano tym razem nie tylko w języku czeskim, ale również po polsku i angielsku. Szkoda jednak, że nie zadbano o jakość polskiego tłumaczenia. Czytelnik przykładowo dowie się z lektury broszurek, że Bogumin jest „miastem pamiątek” i że „do dzisiejszej postaci się miasto integrowało w 1974 roku”. Uzyska cenną informację, że płyta lodowiska stadionu zimowego w weekendy jest „do dyspozycji dla regularnej publicznej jazdy na łyżwach”, zaś w hobby parku są atrakcje „od wielkiej dziecięcej karuzeli” (...) „poprzez huśtawki, świat wodny aż po posiedzenie dla nastolatków i karuzeli z liany dla młodzieży”. Czytelnik rychło przekona się, że w polskim tekście roi się od wszystkich możliwych błędów i nieporadnych sformułowań, jak „zielone zatrzymanie w codziennym zgiełku”, „kościół ewangeliczny”, czy „kościół pseudogotyczny”. Szkoda. Tym bardziej, że publikacje w języku polskim ciągle jeszcze w naszych miastach nie są na porządku dziennym.

 

 

Ten, kdo by si myslel, že veškeré propagační materiály měst a obcí na Karvinsku budou kromě češtiny, angličtiny a němčiny automaticky také v polštině, těžce by se zmýlil – píše Tomáš Januszek v Deníku” z 17.3.2006 – „Propagace v polštině? Tabu” (xerokopii článku zveřejňujeme). Ačkoliv Poláci jsou velkou potenciální skupinou, která jako turisté či návštěvníci sportovních zařízení v Karviné a okolí utrácí peníze, mají jen malou šanci dozvědět se – například na internetových stránkách – co jim může region na české straně nabídnout (...).

   „Głos Ludu” z 8.4.2006 píše o publikacích, které vydal Městský úřad v Bohumíně u příležitosti 750-tého výročí města, které je možno získat zdarma v městských informačních střediscích. Jsou věnovány především návštěvníkům Bohumína – podnikatelům a turistům. V brožůrkách jsou zveřejněny informace o kulturních souborech, mj. skřečoňských PZKO-vských Andrusech. Tentokrát byly vydány nejen v jazyce českém, ale také polsky a anglicky. Je na škodu, že málo pozornosti bylo věnováno kvalitě polského překladu (...). V polském textu je mnoho chyb a nešikovných formulací. Škoda. Protože publikace v jazyce polském jsou stále ještě v naších městech spíše výjimkou.

 

PODRÓŻ PO GMINACH PRZED WYBORAMI

Cestování před volbami po obcích

 

Władysław Drong zamieszcza kolejny piąty już odcinek cyklu „Podróż po gminach przed wyborami” gdzie analizuje wyniki wyborów komunalnych 2002, w kwietniowym i majowym numerze miesięcznika społeczno-kulturalnego PZKO „Zwrot”. Ocenia gminy – Nawsie, Gródek, Bystrzycę i Nydek. / Władysław Drong zveřejňuje další, už páté, pokračování cyklu „Cestování před volbami po obcích”, kde analyzuje výsledky komunálních voleb 2002 v dubnovém a květnovém čísle společensko-kulturního měsíčníku „Zwrot”. Hodnotí obce – Návsí, Hrádek, Bystřice a Nýdek.

 

RUCH POLITYCZNY COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA W 1992 ROKU

 

Przedstawiamy działalność Wspólnoty w 1992 roku, który było ostatnim rokiem istnienia Czeskiej i Słowackiej Republiki Federalnej. Dnia 31.12.1992 r. doszło do rozpadu państwa czechosłowackiego. Dnia 1.1.1993 r. powstały dwa państwa – Republika Czeska i Republika Słowacka. Materiałem źródłowym pracy jest „Głos Ludu” – gazeta Polaków w Czechosłowacji.

  W styczniu odbyło się w Bratysławie zebranie Komitetu Wykonawczego Wspólnoty, na którym omawiano bieżące problemy i zadania Ruchu w przyszłości (GL, 9.1.1992 r.), „Głos Ludu” z 25.1.1992 r. zamieścił wystąpienie posła Wspólnoty Władysława Niedoby w parlamencie federalnym. Powiedział m.in.: „W Czechosłowacji brak konsekwencji w przestrzeganiu praw mniejszości narodowych”. Jako przykład naruszania praw mniejszości narodowych przytoczył wpisywanie imion do aktu urodzenia. Na łamach GL zamieszczono kilka artykułów nawiązujących do opublikowanego w grudniu ub.r. na łamach GL memorandum Wspólnoty pod tytułem „Dokąd zmierza Czechosłowacja”. Domaganie się tych samych praw, jakie mają narody większościowe, to przecież nie grzech – popiera memorandum WS (GL, 23.1.1992 r.). Na temat przestrzegania praw człowieka obradowało Zgromadzenie Federalne. Poseł Istvan Batty, członek klubu Wspólnoty, zwraca uwagę na niedociągnięcia raportu rządowego przedstawionego pod obrady ZF. Podkreślił, że wychowanie do przestrzegania praw i tolerancji pozostawia w naszym kraju wiele do życzenia. Akcja wychowawcza powinna obejmować 15 milionów obywateli albo przynajmniej całą młodzież szkolną. Wnioskuje wprowadzenie do programów szkolnych przedmiotu wychowującego do większej tolerancji. Przypomniał także sprawy restytucji, które mają u nas dotyczyć wyłącznie spraw po 1948 roku i nie dotyczą okresu 1945-48, w którym ustawodawstwo czechosłowackie najbardziej naruszało prawa mniejszości narodowych (GL, 30.1.1992 r.).

   3. i 4.2.1992 r. przebywali przedstawiciele Wspólnoty w Warszawie. Przybyli tu, aby spotkać się z marszałkiem Sejmu RP Wiesławem Chrzanowskim i premierem RP Janem Olszewskim. Członkami delegacji byli Miklos Duray – przewodniczący Wspólnoty, Stanisław Gawlik, Edwin Macura i Władysław Niedoba. W dniu 1.2.1992 r. ogólnopaństwowa rada Wspólnoty spotkała się w Wielkim Cecinie koło Nitry. Ustalono kierunki nowego programu wyborczego, warunki wyboru kandydatów do przyszłego parlamentu i oceniono pracę posłów, m.in. Władysława Niedoby (GL, 4.2.1992 r., „Przedstawiciele Wspólnoty w Sejmie RP”). Dzienniki w CSRF i Polsce głośno komentują wizytę delegacji Wspólnoty w Warszawie. Dr Stanisław Gawlik zgodnie z obietnicą daną w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP odwiedził ambasadę RP w Pradze, aby zrelacjonować przebieg rozmów w Warszawie (GL, 6.2.1992 r., „O mniejszości polskiej w CSRF”). Oświadczenie w kontekście rozmów przedstawicieli Wspólnoty w Warszawie wydała Rada Polaków w CSRF, stwierdzając, że wyżej wymieniona delegacja ruchu politycznego nie reprezentuje całej polskiej grupy narodowej w CSRF, informacje przedstawione przez Wspólnotę przedstawicielom państwa polskiego nie są postulatami rzeczywistej reprezentacji Polaków w CSRF itd. (GL, 6.2.1992 r.). Dnia 7.2.1992 r. odbyły się w budynku Czechosłowackiego Radia w Ostrawie dwie konferencje prasowe. Pierwszą zwołał ruch polityczny Wspólnota, na drugą zaprosiła dziennikarzy Rada Polaków. Temat obydwu spotkań był jednakowy – sytuacja, jaka zaistniała po wizycie przedstawicieli Wspólnoty w Warszawie i po rozmowach z przedstawicielami polskich kół parlamentarnych i rządowych. W konferencji prasowej Wspólnoty Stanisław Gawlik wyjaśnił intencje warszawskiej wizyty. M.in. stwierdził, że „nie powiedzieliśmy, że reprezentujemy wszystkich Polaków w Czechosłowacji, ale że bronimy ich interesów”. Gawlik wyjaśnił, że Wspólnota w zasadzie walczy o dopracowanie przepisów prawnych, które by konkretyzowały założenia dotyczące mniejszości narodowych, zawarte w dokumentach międzynarodowych, ratyfikowanych przez CSRF (GL, 8.2.1992 r., „Echa warszawskiej wizyty”).

 

   W GL z 11.2.1992 r. komentarz do konferencji prasowych nt. wizyty działaczy Wspólnoty w Warszawie napisała Otylia Toboła („Na marginesie dwu prasówek”). Wchodząc do sali posiedzeń ostrawskiego radia, panowie Gawlik i Niedoba mieli pełną świadomość tego, że za chwilę staną naprzeciw kilkunastu dziennikarzy, którzy na prasówkę przyjadą nie tylko po to, aby poznać prawdziwe przyczyny niezadowolenia Wspólnoty (...). W kilkanaście minut później za tym samym stołem usiadła Rada Polaków, biorąc na siebie niejako rolę mediatora. Gdyby jej członkowie wzięli udział w prasówce Wspólnoty, doszliby do wniosku, że teraz było to już niepotrzebne. Otwartych na argumenty – Gawlik przekonał, Rada Polaków powinna więc była teraz zamiast proklamacji lojalności i odżegnywania się od działań Wspólnoty wystąpić z własnym programem. Tego zabrakło. Dystansowanie się od memorandum Wspólnoty zaczęło od nowa podważać wiarygodność nie samej Wspólnoty, ale w ogóle praw mniejszości.

   GL z 27.2.1992 r. informuje, że premier Marian Čalfa przyjął wczoraj w Pradze delegację Wspólnoty w składzie Miklos Duray, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba i Edwin Macura. Rozmowy dotyczyły stanowiska rządu federalnego do programu rozwoju mniejszości, wobec którego Wspólnota wysunęła szereg zastrzeżeń (GL, 29.2.1992 r., „Szeroki wachlarz zagadnień”). Ogólnopaństwowy Komitet ruchu politycznego Wspólnota wystosował na początku lutego list do rządu federalnego. Zasygnalizowano w nim ważne problemy, z jakimi boryka się szkolnictwo mniejszości narodowych. Na list odpowiedział w imieniu premiera rządu CSRF Mariána Calfy wicepremier rządu federalnego Jozef Mikloško (GL, 5.3.1993 r.). W debacie poselskiej dotyczącej ratyfikacji układu czechosłowacko-polskiego wystąpił poseł Władysław Niedoba. W imieniu Wspólnoty zwrócił uwagę na niektóre problemy, o których układ nie mówi, m.in. na problematykę podręczników szkolnych, konieczność powołania komisji mieszanej z udziałem przeważnie przedstawicieli regionalnych (GL, 7.3.1992 r.). W sobotę 21.3.1992 r. odbyła się w Ostrawie II Konferencja Wspólnoty w Republice Czeskiej. W Ostrawie zjawiło się blisko 70 działaczy i sympatyków Ruchu z naszego terenu (redaktor GL zapytuje: tylko?, aż?). Referat programowy wygłosił wiceprzewodniczący Ruchu Arpád Duka Zolyomi. Strategię i taktykę wyborczą przed wyborami przedstawił Edwin Macura (GL, 24.3.1992 r.).

   4.4.1992 r. z udziałem 216 delegatów przebiegał w hotelu Piast w Czeskim Cieszynie Kongres Polaków. Do 9-osobowej Rady Polaków byli wybrani m.in. Stanisław Gawlik i Edwin Macura. Na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi prasa zaczęła zamieszczać informacje z kampanii wyborczej (GL, 9.4.1992 r., „Polacy na listach kandydatów”). GL z 25.4.1992 r. zamieszcza wykaz partii, koalicji i ruchów politycznych, które ubiegać się będą o mandaty poselskie. Numer „15” wylosowało „Soužití-Együttélés-Wspólnota”. Kandydatami koalicji Coexistentii i Węgierskiego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego w północnomorawskim okręgu wyborczym do Izby Ludu Zgromadzenia Federalnego są: 1. Edwin Macura, 2. Bogusław Kaleta, 3. Bogusław Stonawski, 4. Bronisław Batorek, do Izby Narodów Zgromadzenia Federalnego: 1. Tadeusz Puchała, 2. Jerzy Taraba (GL, 14.5.1992 r.). „Głosując na kandydatów Wspólnoty, wybierasz państwo prawa i wspierasz interesy mniejszości narodowych” (GL, 2.6.1992 r.).

 

 

   Wyniki II skrutynium zamieścił „Głos Ludu” z 11.6.1992 r.. W II skrutynium rozdysponowano 22 miejsca poselskie w Izbie Ludu Zgromadzenia Federalnego i 26 miejsc w Izbie Narodów Zgromadzenia Federalnego, nie obsadzone w I skrutynium Z koalicyjnej listy wyborczej Wspólnoty wszedł do parlamentu federalnego (Izba Ludu Zgromadzenia Federalnego) dr inż. Stanisław Gawlik z Jabłonkowa, stający do wyborów w zachodniosłowackim okręgu wyborczym. Poseł powiedział redaktorowi GL m.in. „Pragnę jednoznacznie stwierdzić, iż fakt, że ruch polityczny Wspólnota razem z partnerami koalicyjnymi po raz drugi z rzędu wszedł do Zgromadzenia Federalnego oraz Słowackiej Rady Narodowej, świadczy o wielkim dążeniu mniejszości narodowych w kierunku zaistnienia w świadomości współobywateli...” Po wyborach przebiegały rozmowy pomiędzy HZDS i ODS. Lider ODS, Václav Klaus, obiecywał przedstawić dokładny harmonogram i konkretne propozycje w sprawie powołania nowego rządu federalnego i jego programu minimum. Według lidera ODS nie można rozmów dalej przedłużać. Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny i Wspólnota są za utrzymaniem wspólnego państwa Czechów i Słowaków oraz za natychmiastowym ogłoszeniem referendum na temat przyszłego kształtu państwa (GL, 18.6.1992 r.). O oświadczeniu w sprawie ustroju państwowo-prawnego federacji, konstytucji obu republik i pojęciu autonomii pisze GL z 11.7.1992 r. („Sezon na Wspólnotę”). Wyjaśniono, że pojęcie autonomii zdaniem Wspólnoty oznacza to samo co samorządność i dotyczy szkolnictwa, kultury i administracji regionalnej, a nie chodzi tu o tworzenie państwa w państwie. Rozmowa ze Stanisławem Gawlikiem ukazała się w GL z 8.9.1992 r. („Trzeba czekać na wolę współpracy”). Ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota charakteryzowano jako przeciwny powstaniu konstytucji Republiki Słowackiej, zaś fakt, że posłowie tego Ruchu nie uczestniczyli w przyjmowaniu w parlamencie uchwały o nowej konstytucji, ani w akcie erekcyjnym na Zamku Bratysławskim miał świadczyć o ich rzekomym negatywnym stosunku do konstytucji Republiki Słowackiej. Wydaje mi się, że jest to wielkie nieporozumienie. Od początku bowiem Wspólnota współpracowała z byłą ekipą rządową premiera Czarnogurskiego, a także z ekipą obecną, przy opracowaniu tekstu konstytucji. W trakcie debaty w Słowackiej Radzie Narodowej przedstawili posłowie tego Ruchu szereg znaczących propozycji. Nie uwzględniono jednak istotnych postulatów Wspólnoty, aby konstytucja miała ramy konstytucji obywatelskiej, a nie konstytucji narodowej...”.

   W sobotę 7.11.1992 r. (GL, 10.11.1992 r., „Wspólnota nas rozdrożu”) w Czeskim Cieszynie odbyło się ogólnopaństwowe posiedzenie Wspólnoty, w którym wzięło udział 64 delegatów. Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie liderów Ruchu na terenie Republiki Czeskiej. Obrady przebiegały pod znakiem przygotowań do kongresu ogólnopaństwowego, na którym zapewne dojdzie do podziału Ruchu na osobne podmioty, które po 1.1.1993 r. będą działać w państwie czeskim i słowackim. Posiedzeniu przewodniczył Miklos Duray, szef Ruchu oraz dwaj jego zastępcy, Stanisław Gawlik i Arpád Duka Zólyomi. O ile Gawlik jako główny cel działania Wspólnoty po podziale państw upatruje w kontynuacji działań na rzecz dotrzymywania praw człowieka, praw mniejszości narodowych, … o tyle Duray podniósł kwestię przesunięcia punktu ciężkości na problematykę gospodarczą.

   25.11.1992 r. Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o zaniku CSRF. Federacja przestaje istnieć z dniem 1 stycznia 1993 roku. Ustawy nie poparł nikt z posłów KDH (Křesťansko-demokratické hnutí), Coexistentii, LB (Levý blok) i republikanów. Za byli wszyscy posłowie ODS-KDH, KDU-ČSL, HZDS, SNS, byli członkowie partii republikańskiej Sládka i niektórzy inni posłowie (SDL, LSU, ČSSD, SDSS), pisze GL z 26.11.1992 r.

   Na zaproszenie Wspólnoty przybył 2.12.1992 r. do Czeskiego Cieszyna prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednej z czołowych polskich partii, Waldemar Pawlak. Lider Wspólnoty, Stanisław Gawlik, przedstawił założenia Ruchu oraz jego zadania w nowych realiach. Podkreślił, że ruch ludowy posiada na Zaolziu bogate tradycje (GL, 5.12.1992 r.). Po rocznej przerwie doszło 4.12.1992 r. w Warszawie do ponownego spotkania przedstawicieli Wspólnoty z naczelnymi władzami Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy, z prezesem Tomaszem Jackowskim i wiceprezesem Stanisławem M. Gebhardtem. Rozmowa toczyła się nt. kontaktów międzypartyjnych oraz ogólnoeuropejskich problemów mniejszości narodowych.

Opracował: Tadeusz Toman

 

Obsah článku v českém jazyce: Článek popisuje činnost Soužití v roce 1992, který byl posledním rokem existence česko-slovenské federace. V lednu 1992 se konala v Bratislavě celostátní schůze Výkonného výboru, na které byly projednány úkoly Hnutí do budoucna. „Głos Ludu” z 25.1.1992 zveřejnil projev Vladislava Niedoby, poslance za Soužití ve federálním parlamentu. 3. a 4.2.1992 zástupci Hnutí jednali ve Varšavě s maršálkem polského Sejmu, Wiesławem Chrzanowským a polským premiérem Janem Olszewským. Po této návštěvě se konaly v Ostravě dvě samostatné tiskové konference – Soužití a Rady Poláků, která se od návštěvy distancovala. Dne 26.2.1992 přijal delegaci Soužití premiér Marián Čalfa. Celostátní výbor Soužití zaslal federální vládě dopis na téma národnostního školství. Na dopis odpověděl místopředseda vlády Jozef Mikloško. Dne 21.3.1992 se konala v Ostravě II. Konference Hnutí v České republice na téma strategie a taktiky do parlamentních voleb. V červnových parlamentních volbách mandát federálního poslance (Sněmovna lidu Federálního shromáždění) za Soužití získal v západoslovenském volebním kraji Stanisław Gawlik. „Głos Ludu” píše 11.7.1992 – o prohlášení Hnutí ve věci školské, kulturní a regionální autonomie a 8.9.1992 o stanovisku Hnutí k ústavě Slovenské republiky. Dne 25.11.1992 při hlasování v Národním shromáždění poslanci Soužití nepodpořili zákon o zániku česko-slovenské federace. V sobotu 7.11.1992 se konalo v Ostravě celostátní zasedání Soužití, první v České republice. Na pozvání Soužití přijel do Českého Těšína předseda Polské lidové strany, Waldemar Pawlak. Zástupci Soužití 4.12.1992 jednali ve Varšavě s vedením Křesťansko-Demokratické strany práce.

 

Igrzyska lekkoatletyczne polskich szkół w RC

 

Polskie szkoły w Republice Czeskiej organizują zawody sportowe w takich dyscyplinach sportowych, jak narciarstwo, pływanie, piłka nożna, czy lekka atletyka. W maju 2006 r. odbyły się na stadionie sportowym w Trzyńcu 24. Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych. W tym roku organizatorem była PSP w Czeskim Cieszynie, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Szkolnictwa RC. W zawodach startowali sportowcy poszczególnych polskich podstawówek od Mostów koło Jabłonkowa po Lutynię Dolną. Za przygotowanie uczniów do zawodów podziękował nauczycielom, rodzicom i trenerom dyrektor PSP w Czeskim Cieszynie, Stanisław Folwarczny. Zdjęcie, które zamieścił „Głos Ludu” z 27.5.2006: reprezentanci szkół podczas uroczystego otwarcia 24.2.2006 r. 24. igrzysk lekkoatletycznych. / Polské školy v České republice pořádají sportovní soutěže v disciplinách, jako lyžování, plavání, kopaná nebo lehká atletika. V květnu 2006 se na sportovním stadionu v Třinci konala 24. Olympiáda polských základních škol v lehké atletice. Letos organizátorem byla PZŠ Český Těšín, s finanční podporou Ministerstva školství ČR. Soutěží se účastnili sportovci jednotlivých polských škol od Mostů u Jablunkova po Dolní Lutyni. Za přípravu žáků do soutěží poděkoval učitelům, rodičům a trenérům ředitel PZŠ Český Těšín, Stanislav Folwarczny. Foto, které zveřejnil „Głos Ludu” z 27.5.2006: reprezentanti škol při slavnostním zahájení 24. olympiády v lehké atletice dne 24.2.2006.

 

 

Kluby Kobiet PZKO

 

W ramach poszczególnych Miejscowych Kół Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego działają Kluby Kobiet, które są często najaktywniejszym zespołem w Kole. Bez doświadczeń organizacyjnych Klubów Kobiet nie można byłoby zorganizować żadnej poważniejszej imprezy. Imprezy centralne, czyli tzw. Spotkania Wiosenne i Spotkania Jesienne organizuje Sekcja Kobiet Zarządu Głównego PZKO, przewodniczącą jest Henryka Żabińska. Ostatnie Spotkanie Wiosenne odbyło się 22.3.2006 r. w Domu PZKO w Jabłonkowie. Gospodarzem był jabłonkowski Klub Kobiet pod przewodnictwem Anny Jeżowicz, obecni byli prezesi Miejscowego Koła PZKO w Jabłonkowie Jan Ryłko, Zarządu Głównego PZKO Zygmunt Stopa oraz przeszło 200 pań z całego Zaolzia. Zamieszczamy zdjęcie z imprezy, które jest przedrukiem z „Głosu Ludu” z 25.3.2006 r. / V rámci jednotlivých Místních skupin Polského svazu kulturně-osvětového působí Kluby žen, které jsou často nejaktivnějším kolektivem Skupiny. Bez organizační schopnosti Klubů žen by nebylo možnou uspořádat žádné významnější akce. Ústřední akce, tj. Jarní setkání a Podzimní setkání pořádá Sekce žen Hlavního výboru PZKO, předsedkyní je Henryka Żabińska. Poslední Jarní setkání se konalo 22.3.2006 v Domě PZKO v Jablunkově. Pořadatelem byl jablunkovský Klub žen pod předsednictvím Anny Jeżowicz, přítomní byli předsedové Místní skupiny PZKO Jablunkov Jan Ryłko, Hlavního výboru PZKO Zygmunt Stopa a přes 200 žen z celého Zaolzí. Zveřejňujeme foto ze setkání s využitím „Głosu Ludu” z 25.3.2006.

 

 

 

Inż. Igor Petrov, senator Parlamentu RC i wiceprzewodniczący SNK ED i PhDr László Attila Kocsis, przewodniczący COEX przed obradami Rady Republikowej COEX, Czeski Cieszyn, 13.5.2006 r. / Ing. Igor Petrov, senátor Parlamentu ČR a místopředseda SNK ED a PhDr. László Attila Kocsis, předseda COEX před jednáním Republikové rady COEX, Český Těšín, 13.5.2006

 

 Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“: wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa nakladatelství: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Alfred Kołorz, Władysław Drong, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 12.6.2006, gratis / zdarma