xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŒCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

6 / 2011

 

www.coexistentia.cz

 

nr 46  (6/2011)                                                    1.6.2011

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tradycyjnš imprezš organizowanš przez miasto Orłowa jest Festiwal Kultur Mniejszoœci Narodowych. W tegorocznym festiwalu wystšpił m.in. zespół taneczny Fever Show z Rydułtów (na zdjęciu). / Az Orlová városa által hagyományosan megrendezésre kerülő akciók egyike a Nemzetiségi Kultúrák Fesztiválja. Az idei Fesztiválon többek között fellépett a Fever Show táncegyüttes is Rydultów-ból (felvételünkön). / Tradiční akci organizovanou městem Orlová je Festival národnostních kultur. V letošním festivalu vystoupil m.j. taneční soubor Fever Show z Rydultów (na snímku).

 

Trzy aktualne wiadomoœci / Három aktuális hír

/ Tři aktuální zprávy

 

Wydarzeniem ogólnoœwiatowym był œlub księcia Williama i jego wybranki Kate Middleton, którzy w ten sposób zostali mianowani tytułem ksišżę i księżna z Cambridge. Monarchia brytyjska ponownie okazuje się trwałš instytucjš, która dla Brytyjczyków ma znaczenie stabilizujšce i jednoczšce. Œlub odbył się 30.4.br. / Világraszóló eseményt jelentett William herceg és menyasszonya Kate Middleton menyegzője, a házasságkötéssel a fiatal házasokból Cambridge hercege és hercegnője lett. A brit monarchia megint úgy mutatkozik, mint egy szilárd intézmény, amelynek stabilizációs és egyesítő hatása van a brit társadalomra. A házasságkötés idén április 30.-ikán történt. / Celosvětovou události byla svatba prince Williama a jeho novomanželky Kate Middletonové, kteří se tímto stali vévodou a vévodkyni z Cambridge. Britská monarchie se opět ukazuje jako pevná instituce, která má stabilizující a sjednocující vliv na britskou společnost. Svatba se konala 30.4.tr.

 

Sukcesem USA w walce przeciw terroryzmowi jest zabicie przywódcy Al-Kaidy Usamy bin Ladina. Amerykańskie służby wywiadowcze wyœledziły jego miejsce pobytu w pakistańskim Abbotabad. Udana akcja, podczas której nie zginšł żaden Amerykanin,  była przeprowadzona 1.5.br. Jest to znaczšczy sukces międzynarodowy prezydenta USA Baracka Obamy, który zwiększa jego szanse na reelekcję. / A terrorizmus elleni harcban nagy sikert jelent  az USA-nak Usama bin Ládin, az Al-Kaida első emberének megölése. Az amerikai hírszerzőszolgálatok kiderítették, hogy Ládin tartózkodási helye a pakisztáni Abbotabadban található. A sikeres akció során, amelyet idén május elsején hajtottak végre, egyetlen amerikai katona sem halt meg. Az akció Barack Obama amerikai elnök jelentős nemzetközi sikerét jelenti, amely újraválasztásának esélyét is növeli. / Úspechem USA v boji proti terrorismu je zabití prvního muže Al-Kaidy Usámy bin Ládina. Americké zpravodajské služby vypátraly jeho místo pobytu v pákistánském Abbotabad. Úspěšná akce, při které nezyhynul žáden Američan, byla provedena 1.5.tr. Je to významný mezinárodní úspěch amerického prezidenta USA Baracka Obamy, který zvyšuje jeho šanci na opětné zvolení.

 

Zmarły przed szeœcioma laty papież Jan Paweł II ogłoszony został błogosławionym. Uroczystoœć była celebrowana 1.5.br. na Placu Œwiętego Piotra w Watykanie przez papieża Benedykta XVI. Jego beatyfikacja była wielkim wydarzeniem dla Polaków na całym œwiecie. Msze dziękczynne odbyły się w wielu miastach Polski, na Litwie i w innych miejscach, gdzie żyjš skupiska Polaków. W Wadowicach, rodzinnym mieœcie Karola Wojtyły, uczestniczył w nabożeństwie polski premier Donald Tusk. Wielu Zaolziaków wyjechało na uroczystoœci do Rzymu. / A hat évvel ezelőtt meghalt II. János Pál pápát boldoggá avatták. Az idén május elsején megtartott ünnepi misét XVI. Benedek pápa celebrálta a vatikáni Szent Péter téren. A boldoggá avatás  jelentős eseménynek számított a szerte a világban élő lengyelek számára. Hálaadó miséket tartottak a legtöbb lengyel városban, valamint Litvániában és sok más olyan helyen is ahol lengyel diaszpóra található. A Wadowicén, Karol Wojtyla szülővárosában megtartott misén részt vett Donald Tusk lengyel miniszterelnök is. Az Olzántúli területről pedig sokan utaztak el a Rómában tartott ünnepségre. / Zemřelý před šesti lety papež Jan Pavel II byl prohlášen blahořečeným. Slavnostní mši sloužil 1.5.tr. na Svátopeterském náměstí ve Vatikánu papež Benedikt XVI. Jeho blahořečení bylo velkou události pro Poláky na celém světě. Děkovné mše se konaly ve většině polských měst, v Litvě a mnoha jiných místech, kde žije polská diaspora. Ve Wadowicích, rodném městě Karola Wojtyły, se mše účastnil polský ministerský předseda Donald Tusk. Mnoho Zaolzanů odjelo na slavnosti do Říma.

 

Wegierska Sekcja Narodowa przed Kongresem COEX

A Magyar Nemzeti Tagozat a COEX Kongresszus előtt

Maďarská národní sekce před Kongresem COEX

 

      A COEXISTENTIA politikai mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának Konventje  idén június 6.-ikán lesz megtartva Prágában. A Tagozat legmagasabb szervének gyűlése mindent átfogóan megtárgyalja munkáját, majd a megfelelő jelentést bemutatja a Mozgalom XII. Kongresszusán.

      A grémiumi gyűléseken és a Tagozat szűkebb vezetésének gyűlésein folyamatosan ellenőrizzük a COEX XI. Kongresszusán kitűzött feladatok teljesítését, éppúgy mint a  Magyar Nemzeti Tagozat munkatervének egyes pontjait. A megszabott feladatokat teljesítjük, ám az élet új és új problémákat hoz elő, amelyeket igyekszünk lehetőségeink szerint megoldani. Hasonló a helyzet mint a Lengyel Nemzeti Tagozatnál, amellyel jól együttműködünk, főleg annak elnökével Stanislaw Gawlikkal. Ugyanúgy szoros és hasznos kapcsolataink vannak a Mozgalom elnökével Pálffy Sándorral, akivel szűkebb vagy bővített összetételű keretben mindig találkozunk, amikor csak  Pálffy Sándor meglátogatja Prágát.

      Az utóbbi hónapokban intenzíven foglalkoztunk a Cseh Köztársaságban lezajló népszavazásra való felkészüléssel. A többi magyar szervezettel együtt kiadtuk  a Csehországban tartós vagy átmeneti lakhellyel rendelkező magyarokhoz címzett felszólításunkat, hogy az említett alkalommal majd vállalják fel nemzeti hovatartozásukat. A népszámlálás eredménye az elkövetkező tíz évben nagymértékben befolyásolhatja majd az itteni magyarok sorsát. Arra ösztönöztük a magyarokat, hogy a számlálóívbe ne csak magyar nemzetiségüket adják meg, hanem magyar anyanyelvüket is. Támogattuk továbbá a Prágai Magyar Református Misszió felhívását, hogy a népszámláláskor a magyarok vallják meg a református egyházhoz való tartozásukat, ezzel is ösztönözve ennek az egyháznak a Cseh Köztársaságban végrehajtandó hivatalos bejegyzését. A Prágai Magyar Református Misszió rendszeres istentiszteleteivel járul hozzá a magyarok vallásos életének kiépítéséhez, úgy a fővárosban mint az ország egészében. Mindkét dokumentumot megjelentettük úgy a Gyülekezet „Üzenet“ elnevezésű honlapján, mint a„Felvidék Ma“ híradóportálon, valamint a mi  „WTZ“ magazinunkban is. Hasonló eljárást alkalmaztunk a most elkövetkező szlovákiai népszámlálásra való felkészülésnél is, mivelhogy a Csehországban élő magyarok jelentős részének tartós lakhelye van a Szlovák Köztársaság területén.

      Méltó módon megünnepeltük márciusban nemzeti ünnepünket is – az 1848-1849.-es években kitört forradalom és szabadságharc évfordulóját. A prágai Kisoldalon (Malá Strana) található kegyeleti helyen a koszorú elhelyezésekor beszédet mondott a Magyar Nemzeti Tagozat elnöke, részt vettünk a Magyar Köztársaság Nagykövetségén tartott fogadáson, valamint azokon a kulturális akciókon, amelyet a Prágai Magyar Kulturális Központ, a Csehországi MagyarokSzövetsége  és más hasonló szervezetek rendeztek. Januárban részt vettünk azokon az akciókon, amelyeket a  Magyar Köztársaság Nagykövetsége a magyar Európa Uniós elnökség alkalmából rendezett. A nagykövet úrral megegyezésre került sor, hogy idén júniusban, esetleg júliusban tagozatunk nyilvános előadást rendez a magyar elnökség sikereiről és nehézségeiről.

      A Magyar Nemzeti Tagozat folyton szem előtt tartja azt a javaslatot is, amelyet a Mozgalmunk keletkezésének 20.-ik évfordulójára Chotěbuzban rendezett ünnepi gyűlésen jelentett be a Mozgalom akkori stratégiai elnökhelyettese, miszerint a jövőben a négy visegrádi államban élő nemzetiségek közösen szólítanák meg kormányaikat az egyes koordinált témákat illetően.  Ennek a javaslatnak  az aktualitása főleg a gróf Esterházy János rehabilitálást célzó igyekezetünkkel összefüggésben tűnik fontosnak. Ezért a Magyar Nemzeti Tagozat helyes lépésnek tartja Stanislaw Gawliknak a COEX nevében történő fellépését azon a vitarendezvényen amelyet „János Esterházy, fakty a otazníky“ („Esterházy János, tények és kérdőjelek“) elnevezéssel a Szlovák Köztársaság Nemzeti Emlékezetének Intézete rendezett Pozsonyban, április 21.-ikén.

      Nemrég nemzetközi elismerésben részesült a két tagozatunk munkája, ezzel pedig tulajdonképpen az egész Mozgalmunk, amikor is érdemeikért magas állami kitüntetést – a Magyar Köztársaság Lovagkereszti Rendjét adományozták Kocsis László Attilának a  Magyar Nemzeti Tagozat elnökének és Stanislaw Gawliknak a Lengyel  Nemzeti Tagozat elnökének. A Magyar Köztársaság elnöke, Schmitt Pál által adományozott kitüntetést idén február 25.-ikén      a Magyar Köztársaság Prágai Nagykövetségén adták át ünnepélyes  keretek között, kimondottan erre az ünnepi alkalomra rendezett közös rendezvényen. Igaz ugyan, hogy a kitüntetést a személyes érdemekért adományozták, de a kitüntetést nem tudtuk volna elérni mindkét tagozat tagjainak és funkcionáriusainak jelentős segítsége nélkül. 

     Az események folyásának kicsúcsosodását jelentette a Magyar Köztársaság elnökének Schmitt Pálnak a csehországi magyar szervezetekkel történt találkozása, amelyre idén április 21.-ikén került sor Prágában. Ezen a találkozáson a Magyar Nemzeti Tagozat elnöke bemutatta Magyarország elnökének a COEXISTENTIA  politikai mozgalmat és tájékoztatta az elnök urat a   Magyar Nemzeti Tagozat sikereiről és elvárásairól. A Tagozat elnöke rámutatott arra, hogy milyen nehézségekkel jár a Cseh Köztársaságban a kettős állampolgárság megszerzése, amelyet pedig a Magyar Köztársaságban hozott új törvény a külföldön élő magyarok számára lehetővé tenne, ám fenáll a cseh állampolgárság elvesztésének a veszélye.  Az államelnök urat úgyszintén megkérték, hogy támogassa azt a követelésünket, hogy a csehországi magyar közösséget újból osszák be a Kárpát-medencében élő magyarok csoportjához, mivelhogy nem saját hibánkból, hanem Csehszlovákia felbomlása miatt kerültünk a Kárpát-medence területén kívülre, vagyis Magyarország szomszédságán kívül. Az államelnök urat továbbá megkérték még arra is, hogy az Állandó Magyar Konferencián tárgyalja meg a COEXISTENTIA  politikai mozgalom és a többi csehországi magyar szervezet képviselőinek részvételét, ezzel is bekapcsolva őket az ún. „magyar-magyar párbeszédbe“.

      A Magyar Nemzeti Tagozat számára rendkívüli megtiszteltetést jelentett, hogy elnökét meghívták a Cseh Köztársaság államelnöke, Václav Klaus által a Prágai Várban megrendezett ünnepélyes vacsorára, amelyet  a Magyar Köztársaság államelnökének tiszteletére rendeztek, az ő első Csehországban végzett állami látogatásának alkalmából, idén április 21.-ikén.  Figyelmet érdemel a magyar államelnök beszéde, amelyben többek között kiemelte, hogy (idézem) „Nagyon örülök, hogy megállapíthatom, hogy a mi kétoldali kapcsolataink problémamentesek. Jól fejlődik az üzlet valamint a különféle jelentős befektetési tervezetek is, azt kívánjuk, hogy sikeresek legyenek. Hosszú tradíciója van a gazdag kulturális cserének, mint ahogy a minden szinten megtalálható széleskörű emberi kapcsolatoknak is… Meggyőződésem, hogy az egyetlen dolog, amely elválaszt minket, az a mi  nagyon különböző nemzeti nyelveink. Minden többi dologban országaink nagyon közel állnak egymáshoz, jól ismerjük egymást a múltból és van mire rákapcsolódnunk“.

      A Magyar Nemzeti Tagozat (MNT) legközelebbi feladatai közé tartoznak – a Zlatá Koruna községben tartott megemlékezéseken való részvétel, ahol a második világháború végén elesett magyar katonák sírjára koszorút helyezünk el (idén május 8.-ikán), valamint kegyeleti összejövetel rendezése Mírovban  Esterházy János gróf emlékének megtisztelésére (idén június 21.-ikén).Segíteni fogunk az „Ady Endre Diákkör“ magyar főiskolásszervezetnek az említett vértanúnk születésének 110.-ik évfordulója alkalmából rendezett előadás szervezésében is. A további akciók közül megemlíthetjük az ún. Trianoni békeszerződés évfordulójára tartott megemlékezést (idén június 4.-ikén), valamint a magyar Európai Uniós elnökség lezárásaként tartandó nyilvános előadást. Természetesen itt van még a Magyar Nemzeti Tagozat idén június 6.-ikán megtartandó Konventjára való felkészülés és a Konventon való aktív részvétel is, éppúgy mint a Mozgalom idén június 17.-ikén megtartandó  XII. Kongresszusa (az információk forrásául Kocsis László Attilának az MNT elnökének a beszámolója szolgált, amely idén május 7.-ikén a COEX  Országos Tanácsának gyűlésén hangzott el).

 

     Konvent Maďarské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA se bude konat 6.6.tr. v Praze. Jednání nejvyššího orgánu sekce zevrubně projedná svoji práci a příslušnou zprávu předloží XII. Kogresu Hnutí. Na zasedáních grémia i užšího vedení sekce průběně kontrolujeme plnění úkolů vytyčených XI. Kongresem COEX, jakož i jednotlivých bodů plánu práce Maďarské národí sekce. Stanovené úkoly plníme, ale život přináší nové a nové problémy, které se snažíme řešit podle svých možností. Je to obdobné jako u Polské národní sekce, s níž máme dobrou spolupráci, zejména s jejím předsedou Stanislawem Gawlikem. Rovněž tak máme úzké a užitečné kontakty i s předsedou Hnutí, Sándorem Pálffym, s nímž se setkáváme v užší či širší sestavě prakticky při každé jeho návštěvě Prahy.

     V posledních měsících jsme se intenzivně zabývali připravami na sčítání lidu v České republice. Spolu s ostatními maďarskými organizacemi jsme vydali výzvu k Maďarům s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České republiky, aby při této příležitosti potvrdili svou národní identitu. Výsledek sčítání lidu může ve velké míře ovlivnit osud Maďarů u nás v následujícím desetiletí. Nabádali jsme je, aby do sčítacího archu uvedli nejen svou maďarskou národnost, ale také maďarský mateřský jazyk. Dále jsme podpořili apel Pražského Reformovaného Misijního Sboru, jenž pravidelnými bohoslužbami přispívá k budování duchovního života Maďarů v hlavním městě i po celé zemi, aby při sčítání lidu uvedli náboženskou příslušnost k reformované církvi a dali tak podnět k jejímu oficiálnímu zaregistrování v České republice. Oba dokumenty byly zveřejněny jak na webových stránkách tohoto Sboru „Uzenet“ a zpravodajského portálu „Felvidék Ma“, tak i v našem časopise „WTZ“. Obdobný postup jsme zvolili i při přípravě nadcházejícího sčítání lidu na Slovensku, protože značná část Maďarů žijících v českých zemích má trvalé bydliště na území Slovenské republiky.

     Důstojně jsme oslavili v březnu nᚠnárodní svátek – výročí zahájení revoluce a boje za svobodu v letech 1848-1849. Při kladení věnce na pietním místě na pražské Malé straně s projevem vystoupil přeseda Maďarské národní sekce, zúčastnili jsme se recepce na Velvyslanectví Maďarské republiky, kulturních akcí organizovaných Maďarským kulturním střediskem v Praze, Svazem Maďarů žijících v českých zemích atd. V lednu jsme přijali účast na akcích Velvyslanectví Maďarské republiky věnovaných maďarskému předsednictví Evropské unie. S panem velvyslancem bylo dohodnuto, že v červnu, případně červenci tr. uspořádá naše sekce veřejnou přednášku o úspěších a úskalích maďarského předsednictví.

     Maďarská národní sekce neustále vede v patrnosti návrh, který na slavnostní schůzi k 20. výročí vzniku našeho Hnutí v Chotěbuzi přednesl za Stranu maďarské koalice její tehdejší strategický místopředseda, podle něhož by měly v budoucnu národní menšiny žijící ve čtyřech visegradských státech společně oslovit své vlády k koordinovaných tématech. Aktuálnost tohoto návrhu je důležitá zejména v souvislosti s našim úsilím o rehabilitaci hraběte Jánose Esterházyho. Správný krok v tomto směru považuje Maďarská národní sekce vystoupení Stanislawa Gawlika za COEX na panelové diskusi na téma „János Esterházy, fakty a ota-zníky“, uspořádáné Ústavem paměti národa Slovenské republiky v Bratislavě dne 21. dubna.

     Nedávno se dostalo mezinárodního ocenění práce obou sekcí, a tím vlastně celého Hnutí, udělením vysokého státního vyznamenání – Rytížského kříže Ŕádu Maďarské republiky za zásluhy předsedovi Maďarské národní sekce László Attilovi Kocsisovi a předsedovi Polské národní sekce Stanislawu Gawlikovi. Vyznamenání udělené prezidentem Maďarské republiky Pálem Schmittem dne 25. února tr. bylo slavnostně předáno na Velvyslanectví Maďarské republiky v Praze dne 11. dubna tr. na společném podniku uspořádánem zvl᚝ k tomuto slavnostnímu aktu. Ačkoliv vyznamenání bylo uděleno za osobní zásluhy, nemohli bychom je dosáhnout bez velké pomoci členů a funkcionářů obou sekcí.

    Vyvrcholením běhu události bylo setkání prezidenta Maďarské republiky Pála Schmitta s představiteli maďarských organizací v České republice, které se konalo v Praze 21. dubna tr. Na tomto setkání předseda Maďarské národní sekce představil panu prezidentovi politické hnutí COEXISTENTIA, informoval o úspěších i očekáváních Maďarské národní sekce. Poukázal na úskalí se získáváním dvojího státního občanství v České republice, které bylo umožněno pro Maďary v zahraničí novým zákonem Maďarské republiky, na nebezpečí ztráty občanství České republiky. Pan prezident byl požádán o podporu našeho požadavku na opětné zařazení maďarské komunity v České republice do skupiny Maďarů žijících v Karpatské kotlině, protože ne naši vinou, rozpadem Československa, jsme se ocitli mimo tento prostor a tudíž mimo sousedství s Maďarskem. Pan prezident byl také požádán, aby projednal účast zástupců politického hnutí COEXISTENTIA a dalších maďarských organizací z České republiky na zasedání Stálé maďarské konference a o jejich zapojení do tzv. „maďarsko-maďarského dialogu“:

     Mimořádnou poctu znamenalo pro Maďarskou národní sekci pozvání jejího předsedy prezidentem České republiky Václavem Klausem na Slavnostní večeři na Pražském hradě, pořádáné na počest prezidenta Maďarské republiky u příležitosti jeho první státní návštěvy v České republice dne 21. dubna tr. Pozornost si zasluží projev našeho prezidenta, v němž mimo jiné uvedl, že (cituji) „Jsem velmi rád, že mohu konstatovat bezproblémovost našich bilaterálních vztahů. Rozvijí se obchod i významné investiční projekty a přejeme si, aby byly úspěšné. Dlouhou tradici má bohatá kulturní výměna i široké mezilidské kontakty na všech úrovních… Jsem přesvědčen, že jediné co nás rozděluje, jsou naše velmi rozdílné národní jazyky. Ve všem ostatním jsou si naše země blízké, dobře se známe a z minulosti máme na co navazovat.“

     Nejbližšími úkoly Maďarské národní sekce jsou – účast na vzpomínkových akcí ve Zlaté koruně z kladením, věnců u hrobu maďarských vojáků padlých na konci druhé světové války (8.5.tr.) a pořádání pietního shromáždění v Mírově k uctění památky hraběte Jánose Esterházyho (21.6.tr.). Budeme také pomáhat maďarskému vysokoškolskému spolku „Ady Endre Diákkör“ v uspořádání přednášky k 110. výročí narození tohoto našeho mučedníka. Z dalších akcí to bude vzpomínka na výročí tzv. Trianonské mírové smlouvy (4.6.tr.) a veřejná přednáška na závěr maďarského předsednictví Evropské unie. A samozřejmě příprava a aktivní účast na Konventu Maďarské národní sekce dne 6.6.tr. a na XII Kongresu Hnutí 17.6.tr. (zdrojem informací je zpráva předsedy MNS, L.A.Kocsise na schůzi Republikové rady COEX 7.5.tr.).

 

Kongres COEXISTENTII odbędzie się 17.6. w Ostrawie / A COEXISTENTIA Kongresszusa Ostraván lesz idén június 17.-ikén / Kongres COEXISTENTIE se bude konat 17.6.tr. v Ostravě

 

      Kongres COEXISTENTII odbędzie się w pištek 17.6. br. w siedzibie Zwišzku Węgrów w Ostrawie – zadecydowała Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA. Poczštek obrad zaplanowano na godz. 13.00. Kongres COEX, który zgodnie ze statutem przebiega co dwa lata, uchwali nowy program Ruchu oraz wybierze nowe organy centralne Ruchu – przewodniczšcego, pierwszego wiceprzewodniczšcego, Radę Republikowš, Komisję Rewizyjnš i Sšd Rozjemczy. Polskš sekcję reprezentować będzie 40 delegatów, węgierskš – 40 a ukraińsko-rusińskš – 2. Obrady będš miały charakter roboczy, bez udziału goœci.

      A COEXISTENTIA Kongresszusa idén június 17.-ikén, pénteken lesz megtartva Ostraván a Magyarok Szövetségének székhelyén. A gyűlés megkezdése 13.00 órára van tervezve. A COEX kongresszusát az alapszabályokkal összhangban kétévenként tartják meg, a kongresszus jóváhagyja a Mozgalom új programját és megválasztja a Mozgalom központi szerveit – az elnököt, az első elnökhelyettest, az Országos Tanácsot, a Felügyelő Bizottságot és a Békéltető Bizottságot. A Lengyel Tagozatot 40 küldött fogja képviselni, a Magyar Tagozatot szintén 40, az Ukrán-Ruszin Tagozatot pedig 2 küldött. A gyűlésnek munkajellege lesz, vendégek nem vesznek részt rajta.

     Kongres COEXISTENTIE se bude konat v pátek 17.6. tr. v sídle Svazu Maďarů v Ostravě. Zahájení jednání je plánováno na 13.00 hod. Kongres COEX, který v souladu se stanovy se koná každé dva roky, schválí nový program Hnutí a zvolí nové ústřední orgány Hnutí – předsedu, prvního místopředsedu, Republikovou radu, Revizní komisi a Smírčí komisi. Polskou sekci bude zastupovat 40 delegátů, maďarskou – 40, ukrajinsko-rusínskou – 2. Jednání bude mít pracovní charakter, bez účastí hostů.

 

Obradowała ogranizacja pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. / Gyűlést tartott a Koexistencia o.p.s. közhasznú társaság / Jednala obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s.

 

     W sobotę 7.5.br. obradowały w Pradze zarzšd i rada nadzorcza Koexistencia o.p.s. Informację nt. rejestracji w Sšdzie Wojewódzkim w Ostrawie organów kierowniczych organizacji przedstawił członek zarzšdu Stanisław Gawlik – rejestracja z powodów organizacyjnych nie jest zakończona. Zarzšd i rada nadzorcza były wybrane na zgromadzeniu ogólnym w dniu 20.12. ubiegłego roku w składzie: zarzšd – Tadeusz Toman (przewodniczšcy), Péter Balla, Zoltán Domonkos, Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Paweł Wania, rada nadzorcza – Bogusław Kaleta (przewodniczšcy), László Attila Kocsis, Sándor Pálffy.

    Następnie omówiono sprawy z ubiegłej kadencji i przebiegła dyskusja na temat nowej ustawy nr 231/2010 Dz.U. o organizacjach pożytku publicznego. Na nowo okreœlono w niej organ statutarny, którym jest dyrektor o.p.s. Zarzšd jest zobowišzany powołać dyrektora najpóŸniej do 1.7.2010. Funkcję organu statutarnego pełni do tego terminu sam zarzšd. Dyrektor, podobnie jak członkowie zarzšdu, sš zobowišzani wykonywać swoje funkcje jako należyty gospodarz, odpowiadajš za szkody spowodowane przez wykonywanie funkcji, przy czym jakakolwiek umowa o ograniczeniu odpowiedzialnoœci jest nieważna. Na nowo przyjęto możliwoœć nagradzania członków organów pod warunkiem, że sposób okreœlania wynagrodzeń jest zapisany dokumencie założycielskim. Nieważne sš dotšd obowišzujšce przepisy o udzielaniu dotacji. Chodzi o zmianę ustawy, która przybliża pozycję organizacji pożytku publicznego do spółki handlowej.

     Przewodniczšcy zarzšdu Tadeusz Toman odczytał sprawozdanie finansowe, przygotowane przez skarbnika, członka zarzšdu Władysława Niedobę. Poinformował też o działalnoœci wydawniczej. Oprócz „WTZ“ Koexistencia o.p.s. wydała ksišżkę Stanisława Gawlika „Było to a nima – jak staro Karwina“. W planie jest wydanie publikacji nt. wyników Spisu Powszechnego w RC, zorganizowanie prelekcji nt. polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Członek zarzšdu Lászlo Attila Kocsis poinformował, że węgierskie stowarzyszenie akademickie „Ady Endre Diákkör“ przygotowuje prelekcję z okazji 110. rocznicy urodzin Jánosa Esterházy, wykładowcš będzie historyk Imre Molnár, jednoczeœnie ambasador Węgier w Waszawie. Koexistencia o.p.s. uchwaliła, że przekaże jednorazowš dotację finansowš na ten projekt.

 

     Idén május 7.-ikén Prágában gyűlésezett a Koexistencia o.p.s. Igazgatótanácsa és Felügyelő tanácsa. Az Ostravai Kerületi Bíróságon történő bejegyzésről  szóló hírt az Igazgatótanács tagja Stanislaw Gawlik jelentette be a társaság irányítószerveinek, ám a bejegyzés szervezési okok miatt még nincs befejezve. Az Igazgatótanács és a Felügyelő Tanács a múlt év december 20.-ikán megtartott Nagygyűlés során lett megválasztva a következő összetételben:  Igazgatótanács - Tadeusz Toman (elnök), Balla Péter, Domonkos Zoltán, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Pavel Wania, Felügyelő Tanács - Bohuslav Kaleta (elnök), Kocsis László, Pálffy Sándor.

     Ezt követően megtárgyalták az elmúlt választási időszak eseményeit, majd a közhasznú társaságokról szóló új 231/2010 számú törvénycikkgyűjtemény kérdéséről vitatkoztak. Ebben a statutáris szervek új meghatározása szerepel, ez pedig az o.p.s. elnöke lenne.  Az Igazgatótanács köteles megválasztani az igazgatót legkésőbb 2011. július 1.-ig. Addig a statutáris szervek szerepét az Igazgatótanács tölti be. Az igazgató csakúgy mint az Igazgatótanács tagjai kötelesek ellátni funkcióikat bebiztosítva a rendes gazdálkodást, felelnek a funkciójuk végzése közben okozott károkért, amikor is érvénytelen minden olyan megegyezés, amely a felelősség csökkentésére irányul. Újabban a szerv tagjainak jutalmazása is megengedett, ám ezt a jutalmazás módjának a megszabásával együtt le kell fektetni az alapítólevélben. A dotációk nyújtásáról szóló eddigi rendelkezést megszüntetik. Olyan törvényváltozásokról van szó, amelyek a közhasznú társaság helyzetét sok esetben  a kereskedelmi vállalatokhoz közelíti.

      Tadeusz Toman az Igazgatótanács elnöke felolvasta a pénzügyi jelentést, amelyet Vladislavem Niedoba pénztáros,  az Igazgatótanács tagja dolgozott fel. Toman informált még a kiadói tevékenységről is. A             „WTZ“ – kiadványokon kívül a Koexistencia o.p.s kiadta még Stanislav Gawlik könyvét is, amely „Było to a nima – jak staro Karwina“ („Volt, nincs – mint a régi Karwina“) címmel jelent meg. Tervbe van véve, hogy kiadják a Csehországi Népszámlálás eredményeiről szóló publikációt, valamint, hogy előadást szerveznek a lengyel Európai Uniós elnökségről is. Kocsis László, az Igazgatótanács tagja tájékoztatott arról, hogy a magyar főiskolások társulása az „Ady Endre Diákkör“ Esterházy János születésének 110.-ik évfordulója alkalmából előadást készít, ahol az előadó Molnár Imre történész lesz, aki jelenleg Magyarország varsói nagykövete. A  Koexistencia o.p.s  elhatározta, hogy erre a tervezetre egyszeri pénzügyi hozzájárulást nyújt.

 

     V sobotu 7.5.tr. jednala v Praze správní rada a dozorčí rada Koexistencia o.p.s. Informaci o registraci u Krajského soudu v Ostravě řídících orgánů společnosti předal člen správní rady Stanislaw Gawlik – registrace z důvodu organizačních ještě není ukončena. Správní rada a dozorčí rada byla zvolena v průběhu valné hromady dne 20.12. minulého roku ve složení: správní rada – Tadeusz Toman (předseda), Péter Balla, Zoltán Domonkos, Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Pavel Wania, dozorčí rada – Bohuslav Kaleta (předseda), Ladislav Kocsis, Alexander Pálffy.

     Následně byly projednány zaležitosti z minulého funkčního období a diskutována otázka nového zákona č.231/2010  Sb. o obecně prospěšných společnostech. Je v něm nové určení statutárních orgánů, kterým je ředitel o.p.s. Správní rada je povinna ředitele ustanovit nejpozději do 1.7.2011. Funkci statutárního orgánů plní do té doby sama. Ředitel stejně jako členové správní rady jsou povinni vykonávat své funkce v péči řádného hospodáře, odpovídají za škodu, způsobenou při výkonu funkce, přičemž jakákoliv ujednání o omezeni odpovědnosti jsou neplatná. Nově se připouští možnost odměňování členů orgánů, kterou je však nutno spolu se způsobem stanovení odměn zakotvit v zakládací listině. Ruší se dosavadní ustanovení o poskytování dotací. Jde o změnu zákona, která přibližuje postavení obecně prospěšné společnosti v řadě směrů obchodní společnosti.

     Předseda správní rady Tadeusz Toman přečetl finanční zprávu, zpracovanou pokladníkem, členem správní rady Vladislavem Niedobou. Dále informoval o vydatelské činnosti. Kromě  „WTZ“ Koexistencia o.p.s. vydala knihu Stanislava Gawlika „Było to a nima – jak staro Karwina“. V plánu je vydání publikace k výsledkům Sčítání lidu v ČR, uspořádání přednášky k polskému předsednictví Evropské unie. Člen správní rady Ladislav Kocsis informoval, že maďarské vysokoškolské sdružení „Ady Endre Diákkör“ připravuje uspořádání přednášky k 110. výročí narození Jánose Esterházyho, přednášejícím bude historik Imre Molnár, současně velvyslanec Maďarska ve Varšavě. Koexistencia o.p.s. se usnesla, že poskytne jednorázový finanční příspěvek na tento projekt.

 

Impreza wspomnieniowa w Mirowie

Vzpomínková slavnost v Mírově

 

Zdjęcie przedstawia uczestników imprezy wspomnieniowej w dniu 21.5.br. nad symbolicznym grobem hrabiego Jánosa Esterházy w Mirowie. W imprezie wzięła udział delegacja ruchu politycznego COEXISTENTIA na czele z pierwszym wiceprzewodniczšcym Władysławem Niedobš. / Fotografie znázorňuje účastníky vzpomínkové akce dne 21.5.tr. u symbo-lického hrobu hraběte Jánosa Esterházy v Mírově. Akce se účastnila delegace politického hnutí COEXISTENTIA s prvním místopředsedou Vladislavem Niedobou.

 

Polska Sekcja Narodowa przed Kongresem COEX

A Lengyel Nemzeti Tagozat a COEX Kongresszus előtt

Polská národní sekce před Kongresem COEX

 

      Działalnoœć Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego COEXISTENTIA w okresie 2009-2011 omówi Konwent, który odbędzie się w Czeskim Cieszynie 1.6.br. Na Konwent zaproszeni będš członkowie przedstawicielstw gminnych kandydujšcych z list Ruchu. Konwent podsumuje działalnoœć w ubiegłej kadencji i wybierze nowe władze na okres 2011-2013.

      Na zebraniach zarzšdu sekcji regularnie jest omawiana realizacja zadań statutowych, uchwał XI. Kongresu COEX i poszczególnych punktów planu pracy Polskiej Sekcji Narodowej. Podsumowujšc działalnoœć trzeba podkreœlić, że nasz Ruch jest finansowany niemal wyłšcznie z dobrowolnych składek członkowskich naszych członków i sympatyków. Prawa do państwowych dotacji z budżetu państwa nie mamy, bo nie spełniamy warunków ustaw wyborczych. Państwo czeskie finansuje tylko te partie polityczne i ruchy polityczne, które w wyborach parlamentarnych uzyskały co najmniej 1,5 % głosów lub zdobyły mandat senatora. Pomimo to nasze istnienie warunkuje spełnieniem kosztownych finansowo zadań, przede wszystkim zapewnieniem corocznego sprawozdania audytorskiego.

      Podstawowym zadaniem, uwzględnionym w statucie Ruchu, jest żšdać dotrzymywania przez instytucje państwowe i samorzšdowe praw człowieka, przede wszystkim standartów europejskich w ochronie praw mniejszoœci narodowych. Konkretnie chodzi o prawo korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, prawo do kształcenia w języku ojczystym zagwarantowane przez państwo, prawo do uczestnictwa w rozwišzywaniu spraw dotyczšcych mniejszoœci narodowych, prawo do szerzenia informacji we własnym języku, prawo do rozwoju własnej kultury, prawo do zachowania własnych pamištek kulturalnych i majštków. Na zebraniach Polskiej Sekcji Narodowej były omawiane problemy żywotnie ważne dla mniejszoœci narodowych, przede wszystkim problematyka szkolnictwa narodowoœciowego z uwzględnieniem przede wszystkim polskiego szkolnictwa mniejszoœciowe-go, ustawowe wdrażanie dwujęzycznoœci, prasa narodowoœciowa, dostęp mniejszoœci narodowych do mediów elektronicznych i problematyka finanso-wania działalnoœci stowarzyszeń obywatelskich mniejszoœci narodowych. Z punktu widzenia naszego Ruchu implementacja do czeskiego systemu prawnego Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszoœci Narodowych i Europej-skiej Karty Języków Mniejszoœciowych lub Regionalnych jest niedostateczna. Oddzielnym problemem jest przedłużajšce się w czasie wdrażanie dwujęzycznoœci przez organy samorzšdowe, pomimo że Republika Czeska zobowišzała się spełnić postulaty polskiej mniejszoœci narodowej przez ratyfikację wspomnianych umów międzynarodowych i pomimo ustawowego obowišzku do ochrony języka polskiego w powiatach Karwina i Frydek Mistek. Dwujęzyczne tablice majš być zgodnie z ustawš zainstalowane w 31 gminach, w których żyje więcej jak 10 % obywateli narodowoœci polskiej. Pomimo to gmin, które przynajmniej częœciowo realizujš ten postulat jest mniejszoœć.

      Wielkie znaczenie przywišzuje nasz Ruch do działalnoœci na szczeblu gminnym. Do wyłšcznej kompetencji Grup Gminnych należy wnioskowanie kandydatów w wyborach do przedstawicielstw gminnych, przygotowanie list kandydackich i udział w życiu politycznym gminy. Udział Ruchu w wyborach w 2010 roku przyniósł razem 42 mandatów, z tego 34 – na listach Ruchu i 8 – na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi. Mandaty uzyskaliœmy w Lutyni Dolnej, Karwinie (2), Olbrachcicach (2), Cierlicku, Kocobędzu (2), Ropicy (2), Trzanowicach (2), Trzyńcu (4), Wędryni (6), Nydku (2), Gródku (4), Koszarzyskach, Milikowie (5), Nawsiu (2), Jabłonkowie, Piosku, Bukowcu (3), Łomnej Dolnej. Próg 5 % nie pokonaliœmy tylko w Rychwałdzie, Stonawie i Piotrowicach koło Karwiny. Uzyskaliœmy funkcje zastępców wójta w Wędryni i Kocobędzu i 7 miejsc członków zarzšdów gmin. Na naszych listach było zarejestrowanych 345 kandydatów. Gdyby ustawa wyborcza nie była dyskryminujšca wobec małych partii politycznych, mielibyœmy mandatów więcej. Na szczeblu wojewódzkim i w wyborach do Izby Poselskiej i Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, ewentualnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego jesteœmy ze względu na 5 % próg zmuszeni współpracować z innymi partiami wyborczymi lub przynajmniej popierać te partie wyborcze, których program jest maksymalnie zbieżny z naszym programem.

      Z inicjatywy Polskiej Sekcji Narodowej oceniono działalnoœć Komitetów do spraw Mniejszoœci Narodowych, przed wszystkim na podstawie korespondencji z poszczególnymi gminami. Największym problemem jest tu absencja ustawowego okreœlenia praw i obowišzków tych komitetów. Liczymy, że w ramach nowelizacji ustawy dojdzie do zmian zgodnie z postulatami mniejszoœci narodowych.

      W bieżšcym roku odbył się w Republice Czeskiej, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, Spis Powszechny. I w tym temacie nasz Ruch oceniał stosunek poszczególnych organów do spisu i oceniał ich działalnoœć. W sprawie wyników Spisu Powszechnego wypowiemy się po ich opublikowaniu przez Czeski Urzšd Stytystyczny.

      Nasi członkowie sš aktywni w pracy poszczególnych stowarzyszeń obywatelskich. Na terenie Œlšska Cieszyńskiego działa przeszło 20 organizacji polskiej mniejszoœci narodowej – Polski Zwišzek Kulturalno-Oœwiatowy, Macierz Szkolna, stowarzyszenie sportowo-turystyczne Beskid Œlšski, organizacje branżowe i inne. Organizacjš zastrzeszajšcš jest Kongres Polaków w Republice Czeskiej, gdzie współpracujemy przede wszystkim z pierwszym wiceprzewodniczšcym doktorem Bogusławem Chwajolem. Nasze poparcie ma również przewodniczšcy Kongresu doktor Józef Szymeczek, pomimo że dotšd nie był zrealizowany nasz postulat, aby wzajemna współpraca miała podstawy programowe, i nie była oparta wyłšcznie na przypadkowych spotkaniach działaczy. Współpracujemy również z stowarzyszeniami obywatelskimi mniejszoœci węgierskiej i mniejszoœci ukraińskiej w Republice Czeskiej.

     W Polsce współpracujemy z Polskim Stronnictwem Ludowym, chodzi o partię rzšdzšca, partnera koalicyjnego Platformy Obywatelskiej. Nasz Ruch opiekuję się tablicš pamištkowš Wincentego Witosa w Gródku, premiera z okresu międzywojennej Polski. Współpraca będzie kontynuowana, na przyszłoœć sš przygotowane następne wspólne imprezy.

     Działacze Polskiej Sekcji Narodowej oczywiœcie działajš w centralnych organach Ruchu. W ubiegłym roku Rada Republikowa zorganizowała uroczyste zebranie z okazji 20. rocznicy powstania Ruchu, które odbyło się 27.3. w Kocobędzu. Udział wzięli wybitni goœcie, m.in. ambasador Republiki Węgierskiej i założyciele Coexistentii-Együttélés-Wspólnoty działajšcy dziœ w Partii Koalicji Węgierskiej na Słowacji. W ubiegłym roku odbyły się dwa zebrania Rady Republikowej – w Ostrawie i Pradze, w bieżšcym roku odbyło się zebranie Rady Republikowej 7.5. w Pradze. Zebrania Rady Wykonawczej były zwoływane częœciej, ale nasza redakcja nie ma dostępu do protokołów z obrad. Działania Ruchu sš wspierane przez inicjatywy Organizacji Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s., i to jak przez działalnoœć wydawniczš, tak przez organizowanie konferencji. O działalnoœci Ruchu informuje biuletyn „Wiadomoœci-Tudósításók-Zprávy“ i strony internetowe www.coexistentia.cz.

 

      Činnost Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA za období 2009-2011 projedná Konvent, který se bude konat v Českém Těšíně 1.6.tr. Na Konvent budou pozvání členové obecních zastupitelstev, kteří byli zvoleni z kandidátních listin Hnutí. Konvent zhodnotí činnost za minulé volební období a zvolí nové vedení na období 2011 – 2013.

      Na schůzích výboru sekce průběžně je projednáváno plnění statutárních úkolů, usnesení XI. Kongresu COEX a jednotlivých bodů plánu práce Polské národní sekce. Když rekapitulujeme naši činnost musím zdůraznit, že naše hnutí je financováno téměř výhradně z dobrovolných členských příspěvků našich členů a symatizantů. Nárok na dotace státního rozpočtu nemáme, protože nesplňujeme požadavky volebních zákonů. Český stát financuje jen ty politické strany a politická hnutí, které v parlamentních volbách získaly 1,5 % hlasů nebo získaly mandát senátora. Přesto stát naši existenci podmíňuje splněním finančně náročných úkolů, především zajištění roční auditorské zprávy.

      Základním úkolem, uvedeným v stanovách Hnutí, je požadovat dodržování lidských práv, zejména evropských standartů v ochraně práv národních menšin státními i samosprávnými orgány. Konkrétně se jedná o právo použití vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, právo účastí v řešení otázek týkajících se národních menšin, právo šířit informace ve vlastním jazyce, právo do rozvoje vlastní kultury, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. Na schůzích Polské národní sekce byly projednávány otázky životně důležité pro národní menšiny, především problematika národnostního školství, důležitá zejména pro polskou národní menšinu, zákonné zavádění dvojjazyčností, národnostní tisk a přístup národních menšin do elektronických médii a otázka financování činnosti občanských sdružení národních menšin. S pohledu našeho Hnutí implementace do českého zákonodárství ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty menšinových či regionálních jazyků je nedostatečná. Samostatnou otázkou je zdlouhavé zavádění dvojjazyčností samosprávnými orgány, přestože se Česká republika zavázala ratifikací těchto mezinárodních smluv splnit požadavky polské národní menšiny a  přestože existuje ústavní povinnost týkající se ochrany jazyka polského v okresech Karviná a Frýdek Místek. Dvojjazyčné tabule mají být podle zákona zřízeny ve 31 obcích, ve kterých žije více jak 10 % občanů polské národnosti, avšak obcí, které alespoň částečně plní tento požadavek je menšina.

      Velkou váhu příkláda Hnutí činnosti na místní úrovní. Do výhradní kompetence Místních skupin patří navrhování kandidátů ve volbách do obecních zastupitelstev, příprava kandidátních listin a účast v politickém životě obce. Účast Hnutí ve volbách v 2010 roce dala dohromady 42 mandátů, z toho 34 – na listinách Hnutí a 8 – na listinách sdružení s nezávislými kandidáty. Mandáty jsme získali v Dolní Lutyni, Karviné (2), Albrechticích (2), Těrlicku, Chotěbuzi (2), Ropici (2), Třanovicích (2), Třinci (4), Vendryni (6), Nýdku (2), Hrádku (4), Košařiskách, Milíkově (5), Návsí (2), Jablunkově, Písku, Bukovci (3), Dolní Lomné. Práh 5 % jsme nepřekonali pouze v Rychvaldě, Stonavě a Petrovicích u Karwiné. Získali jsme funkce místostarostů v Vendryni a Chotěbuzi a 7 míst členů rad obcí. Na našich volebních kandidátkách bylo registrováno 345 kandidátů. Kdyby volební zákon nebyl diskriminující vůči malým politickým stranám, měli bychom mandátů více. Na krajské úrovní a ve volbách do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, případně ve volbách do Evropského parlamentu jsme s ohledem na 5 % práh nuceni spolupracovat s jinými volebními stranami nebo alespoň podporovat volební strany, jejichž program je maximálně shodný s našim programem.

      Z iniciativy Polské národní sekce byla zhodnocena činnosti výborů pro národnostní menšiny, především na zakládě korespondence z jednotlivými obcemi. Největší problém zde vidíme v absenci zákonného určení práv a povinnosti těchto výborů. Doufáme, že v rámci novelizace zákona dojde k jeho úpravě podle požadavků národních menšin.

      V letošním roce proběhlo v České republice, obdobně jako v celé Evropské unií, Sčítání lidu. I v této otázce naše Hnutí posuzovalo přístup příslušných orgánů a hodnotilo jejich činnost. K výsledkům Sčítání lidu se vyjádříme po jejich zveřejnění Českým statistickým úřadem.

      Naši členové jsou aktivní v práci jednotlivých občanských sdružení. Na území Těšínského Slezska působí přes 20 spolků polské národní menšiny – Polský svaz kulturně-osvětový, Matice školská, turistická organizace Beskid Œlšski, profesní organizace a další. Střešní organizací je Kongres Poláků v České republice, kde spolupracujeme především s prvním místopředsedou doktorem Bogusławem Chwajolem. Naši podporu má rovněž předseda Kongresu doktor Józef Szymeczek, přestože dosud nebyl splněn nᚠpožadavek, aby naše vzájemná spolupráce byla ukotvena na programových základech, nikoli na náhodných setkáních funkcionářů. Spolupracujeme také z občanskými sdruženími maďarské menšiny a ukrajinské menšiny v České republice.

     V Polsku spolupracujeme s Polskou lidovou stranou – Polskim Stronnictwem Ludowym, což je vládní strana, koaliční partner Občanské platformy. Naše Hnutí pečuje o pamětní desku v Hrádku na počest Win-centego Witose, premiéra za lidovce z období meziválečného Polska. Spo-lupráce bude pokračovat, do budoucna jsou připravené další společné akce.

     Funkcionáří Polské národní sekce samozřejmě působí v ústředních orgánech Hnutí. V minulém roce Republiková rada uspořádala slavnostní schůzí k 20-tému výročí vzniku Hnutí, která se konala 27.3 v Chotěbuzi. Účastnili se ji významní hosté, mj. velvyslanec Maďarské republiky a zakladatelé Coexistentie-Együttélés-Wspólnoty působící dnes ve Straně maďarské koalice na Slovensku. V minulém roce se konaly dvě řádné schůze Republikové rady – v Ostravě a Praze, letos se konala schůze Republikové rady 7.5. v Praze. Schůze Výkonné rady byly svolávány častěji, avšak naše redakce nemá přístup k zápisům ze schůzí. Činnost Hnutí je podporována iniciativami Obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s., a to jak pomoci vydavatelské činnosti, tak organizací seminářů. O činnosti Hnutí informuje občasník „Wiadomoœci-Tudósításók-Zprávy“ a internetové stránky www.coexistentia.cz.

 

Komitety i komisje w Karwinie

Výbory a komise v Karviné

 

Przedstawimy osoby działajšce w Karwinie z nominacji stowarzyszenia COEXISTENTII z niezależnymi kandydatami Naše Karvinsko w komitetach i komisjach przy przedstawicielstwie miejskim. / Představujeme osoby, které z nominace COEXISTENTIE a nezávislých kandidátů Naše Karvinsko působí ve výborech a komisích při zastupitelstvu města.

 

Komitet Finansowy / Finanční výbor: Ing. Karel Rybicki, Komitet Kontrolny / Kontrolní výbor: Ing. Tomasz Folwarczny, Komitet ds. Mniejszoœci Narodowych / Výbor pro národnostní menšiny: Eugeniusz Matuszyński (przewodniczšcy / předseda), Komisja ds Służby Zdrowia / Zdravotní komise: Bogdan Wierzgoń, Komisja Majštkowa, Rozwoju i Usług / Komise majetková, rozvoje a služeb: Ing. Jan Wachtarczyk, Komisja Mieszkaniowa / Komise bytová: Ing. Zbigniew Niecišg, Komisja Architektury i Rozwoju Regionalnego  / Komise pro architekturu a místní rozvoj: Ing. Lumír Peřich, Komisja ds. Kultury / Kulturní komise: TadeᚠPuchala, Komisja ds. Wychowania i Szkolnictwa / Komise pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Tomasz Œmiłowski, Komisja ds. Kultury Fizycznej i Sportu / Komise pro tělovýchovu a sport: Jan Zolich, Komisja ds. Bezpieczeństwa i Prewencji / Komise pro bezpečnost a prevenci: Lubomír Laban

 

Výzva ke Sčítání lidu na Slovensku

Felhívás a szlovákiai népszámlálás kapcsán

 

V souvislosti s nadcházejícím Sčítáním lidu na Slovensku se maďarské organizace v Česku obracejí na Maďary žijící v ČR, kteří mají trvalé bydliště na území SR, s následující výzvou:

 

Kedves csehországi Magyar !

A napokban fejezödött be a csehországi népszámlálás, melynek eredménye az itt élö magyar közösség helyzetére is hatással lesz. Mivel a csehországi magyarok nagy része felvidéki számazúzú, és szlovákai állandó lakhellyel rendelkezik, redkívul fontos, hogy figyelmet szenteljun a Szlovákiában május 21-tol junius 6-ig zajtó népszámlálásnak is. Az idén elöször nyílik lehetöség arra, hogy a népszámlálási kérdoívet elektronikus úton is kitölthessuk (május 29-ig!), és így senki se maradjon le erröl a fontos eseményröl. Mindehhez egy azonosítóra van szukség, melyet a belépési jelszóval az otthonokba május elején ellátogató népszámlálási biztos mindenkidek átad, saki azt közvetlenut, vagy felvidéki hozzátartozoi réven közvetetten igényli. Ne hagyjuk cserben a szülöldünjkük élö magyarságot ! Éjjünk jogunkkal, hogy ne csorbuljaanak tovább az otthoni magyarság természetes, anyanyelv-használati jogai. Kérjük, legyen meg mindent, hogy ez az információ mindén Csehorzágban élö, szlóvákiai állandó lakhellyel rendelkezö magyar emberhez eljusson, mert...

... Mindenki számít!

Köszönettel a csehországi magyar szervezetek

További információk: www.nepszamlalas2011.sk

 

Ministerstwo pomyliło się odmawiajšc rejestracji stowarzyszenia Niemców sudeckich / A minisztérium hibázott amikor elutasította a Szudétanémet Társulás bejegyzését / Ministerstvo pochybilo, když odmítlo zaregistrovat sdružení sudetských Němců

 

     Dšżenie do zniesienia Dekretów Benesza nie jest dostatecznym argumentem, aby ministerstwo spraw wewnętrznych mogło zakazać działalnoœć stowarzyszenia obywatelskiego. Wynika to z werdyktu praskiego miejskiego sšdu z 31.3.br. Sšd uczynił zadoœć Sudetoniemieckiemu Stowarzyszeniu w Czechach, na Morawie i na Œlšsku, który zaskarżył odrzucenie swej rejestracji ministerstwem spraw wewnętrznych. Sšd zadecydował, że odmowa rejestacji nie była dostatecznie uzasadniona. We wniosku brakowało konkretnego wyliczenia przepisów i norm, które miało stowarzyszenie naruszać.

      Legalizować działalnoœć stowarzyszenia odrzuciło ministerstwo spraw wewnętrznych pierwotnie dlatego, że jego statut zawiera postulat na przełamanie bariery Dekretów Benesza, które dotyczš powojennego wygnania Niemców sudeckich. Urzędnicy ministerstwa to ocenili tak, że rzeczywistym celem stowarzyszenia jest „zamiar naruszać konstytucję i ustawy“.

      Kierownictwo stowarzyszenia odrzuca oskarżenie z tym, że żšda wyłšcznie naprawę krzywd, który stała się licznym Niemcom sudeckim. Według statutu stowarzyszenia wygnańcy majš mieć możliwoœć uzyskać zpowrotem czeskie obywatelstwo. I o ile przejawiš zainteresowanie, to i cały zagrabiony majštek. Wyrok sšdu politycy i eksperci przyjęli z wyrozumiałoœciš. „Mogš usiłować o cokolwiek. O ile nie naruszajš ustaw, nie możemy ich zakazać“ mówi minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg. „To że chcš przełamac barierę Dekretów Benesza, samo o sobie nie jest niezgodne z konstytucjš. Inna sprawa, że się im to nie uda.“ dodaje prawnik TomᚠSokol.

 

      Dekrety prezydenta Edwarda Benesza powstały w okresie drugiej wojny œwiatowej i krótko po niej jako przepisy prawne z mocš ustawy zastępujšce prawodawstwo w okresie braku istnienia parlamentu. Na podstwie jednego z dekretów z Czech wysiedlono około 2,5 miliona czeskich Niemców, którym jednoczeœnie skonfiskowano majštek. Inny, z dzisiejszego punktu widzenia kontrowersyjny dekret dotyczył na przykład podziału ziemi rolniczej „Niemców, Węgrów i innych wrogów państwa czeskim, słowackim i innym słowiańskim rolnikom“. Inny dekret ułaskawił sprawców przemocy wobec Niemców w czasie tak zwanego dzikiego wysiedlenia. Obrońcy dekretów argumentujš tym, że same wysiedlenie było za zgodš mocarstw w Poczdamie. (LN)   

 

       A Beneš-dekrétumok megszüntetését célzó igyekezet nem elég ok arra, hogy a belügyminisztérium betilthassa egy civil egyesület tevékenységét. Ez tűnik ki a Prágai Városi Bíróság idén március 31.-ikén kiadott végzéséből. A bíróság helyt adott a Cseh- és  Morvaországi és Szíléziai Szudétanémet Társulás perelésének, amikor is a Társulás megtámadta a bejegyzésnek a belügyminisztérium által történt elutasítását. A bíróság döntése szerint a Társulás bejegyzésének elutasítása nem volt megfelelően megindokolva. Az indoklásban hiányzott azoknak az előírásoknak és szabványoknak a konkrét felsorolása, amelyeket a Társulás részéről megszegtek volna.

       A Társulás tevékenységének legalizálását például a belügyminisztérium eredetileg azért utasította el, mivel a Társulás alapelvei tartalmazzák a szudétanémetek háború utáni kiűzésével összefüggő Beneš-dekrétumok megszüntetésének követelményét. A minisztériumi hivatalnokok ezt úgy értékelték, hogy a Társulás valódi célja „az alkotmány és a törvények megszegésének a szándéka“.   

       A Társulás vezetése a vádat azzal utasítja vissza, hogy csupán azoknak a jogtalanságoknak a jóvátételét követelik, amelyek a háború után sok szudétanémettel megtörténtek. A Társulás alapelvei szerint a kitelepítetteknek lehetőséget kellene adni, hogy visszaszerezhessék cseh állampolgárságukat. Amennyiben pedig aziránt érdeklődést mutatnának, akkor minden elkobzott vagyonukat is vissza kellene kapniuk. A bíróság ítéletét a politikusok és a szakértők elnézően fogadták. „Igyekezhetnek ami után csak akarnak. Amennyiben az nem ütközik a törvényekbe, úgy nem tilthatjuk be“ véli Karel Schwarzenberg cseh külügyminiszter. „Az hogy meg akarják szüntetni a dekrétumokat még önmagában nem alkotmányellenes. Más dolog, hogy ez nekik nem fog sikerülni“ teszi hozzá TomᚠSokol jogász.

 

        Edward Beneš elnök dekrétumai  a második világháború idején és röviddel az után keletkeztek, mint olyan törvényerejű jogi rendeletek amelyek a parlament hiányának idejében a legiszlatívát helyettesítették. Az egyik ilyen dekrétum alapján telepítettek ki Csehországból körülbelül 2,5 millió csehországi németet, akiknek egyidejűleg a vagyonát is elkobozták. Egy további, a mai szempontból nézve ellentmondásos dekrétum például „a németek, magyarok és az állam egyéb ellenségeinek mezőgazdasági földjei szétosztását érinti a cseh, szlovák és egyéb szláv földművesek között“. Egy további dekrétum amnesztiát adott a németeken az ún. vad módon végrehajtott kitelepítés idején elkövetett erőszakcselekedetek elkövetőinek. A dekrétumok védői azzal érvelnek, hogy magát a kiűzetést a nagyhatalmak  Potsdami Konferenciája szentesítette. 

 

      Snaha zrušit Benešovy dekrety není dostatečným důvodem pro to, aby ministerstvo vnitra mohlo zakázat činnost občanského spolku. Vyplývá to z verdiktu pražského městského soudu z 31.3.tr. Soud vyhověl žalobě Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, který napadal zamítnutí své registrace ze strany ministerstva vnitra. Soud rozhodl, že odmítnutí registrace nebylo dostatečně odůvodněné. Ve zdůvodnění chyběl konkrétní výčet předpisů a norem, které by mělo sdružení porušovat.

      Legalizovat činnost spolku zamítlo ministerstvo vnitra původně například proto, že jeho stanovy obsahují požadavek na prolomení Benešových dekretů souvisejících s poválečným vyhnáním sudetských Němců. Ministerští úředníci to vyhodnotili tak, že skutečným cílem sdružení je „záměr porušovat ústavu a zákony“.

      Vedení sdružení obvinění odmíntá s tím, že žádá pouze nápravu křivdy, která se mnohým sudetským Němcům po válce stala. Podle stanov sdružení by měli vysídlenci dostat možnost získat zpět české občanství. A pokud projeví zájem, tak i všechen zabavený majetek. Výrok soudu přijali politici a experti shovívavě. „Můžou usilovat o leccos. Pokud to neodporuje zákonům, nemůžeme je zakázat“ míní ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. „Že chtějí prolomit dekrety, to samo o sobě není nic protiústavního. Jiná věc je, že se jim to nepodaří“ dodává právník TomᚠSokol.

 

      Dekrety prezidenta Edwarda Beneše vznikly během druhé světové války a krátce po ni jako právní předpisy s mocí zákona, nahrazující legislativu v době neexistence parlamentu. Na základě jednoho z dekretů bylo z Česka vystěhováno zhruba 2,5 milionu českých Němců, kterým byl zároveň konfiskován majetek. Další, z dnešního pohledu kontroverzní dekret, se týkal například rozdělení zemědělské půdy „Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci“. Další dekret omilostnil pachatele násilí na Němcích v době takzvaného divokého odsunu. Obhájci dekretů argumentují tím, že samotné vyhnání posvětila dohoda velmocí v Postupimi.

 

„Lidové noviny“ zamieœciły w numerze z 1.4. br. ankietę „ Czy miałoby być zarejestrowane stowarzyszenie, które chce przełamać barierę Dekretów Benesza“. Zamieszczamy kserokopię artykułu / „Lidové noviny/ v čísle z 1.4.tr. zveřejnily anketu „Zda by měl být registrován spolek, který chce prolomit Benešovy dekrety“.  Zveřejňujeme xerokopii článku:

 

Wieczór wspomnieniowy hrabiego Jánosa Esterházy

w Pradze dnia 23 maja 2011 / Esterházy János gróf emlékest  Prágában 2011. május 23.-ikán / Vzpomínkový večer na hraběte Jánose Esterházyho v Praze dne 23. května 2011

 

     Z okazji 110. rocznicy urodzin hrabiego Jánosa Esterházy zorganizowało Kółko Akademickie Endre Ady – Ady Endre Diákkör razem z organizacjš pożytku publicznego oexistencia o.p.s. wieczór wspomnieniowy na tego czołowego działacza politycznego i męczennika Węgrów w byłej Czechosłowacji. Impreza odbyła się w poniedziałek 23 maja w Węgierskim Oœrodku Kultury w Pradze z udziałem 70 reprezentantów węgierskich organizacji społecznych działajšcych w Republice Czeskiej i osoby indywidualne. Węgierskš Sekcję Narodowš ruchu politycznego Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota-Spivžittja reprezentowało 6 członków Gremium (Prof. Gy. Bredár, E. Farkas, PhDr. L.A. Kocsis, Ing. Á. Kosár, MUDr. Cs. Luzsica, Ing. Z. Troskó).

     Po zagajeniu uroczystoœci przez przewodniczšcego AED Gábora Pathó wystšpił z przemówieniem nadzwyczajny i pełnomocny ambasador RW w RC Dr. László Szőke. Podkreœlił znaczenie moralnych cech charakteru Esterházego: bezgranicznš tęsknotę do wolnoœci, nieograniczonš miłoœć swego narodu i nieskończonš wiernoœć wierze chrzeœciańskiej. Z punktu widzenia powyższych zalet argumentował, dlaczego męczennik ten zasłuży sobie na nasz podziw i szacunek, ogólne uznanie i pełnš rehabilitację.

     Główne przemówienie – wykład wygłosił czołowy węgierski historyk, badacz hrabiego Jánosa Esterházy, pracownik dyplomacji Ambasady RW w Warszawie, Dr Imre Molnár, w którym przedstawił drogę życiowš Jánosa Esterházy. Szczegółowo mówił o jego dzieciństwie, kiedy po œmierci ojca na jego wychowanie największy wpływ miała jego matka, Elizabeth Tarnowska, o historii polskiej genezy rodziny. Mówił o paraleli między jego polskim dziadkiem Tarnowskim i czołowš osobistoœciš liberalnego węgierskiego ruchu narodowego reformowanego Szécheny, z którymi łšczy się założenie polskiej lub węgierskiej akademii nauk. Wykład Dr Molnára opierał się na dokumentach opublikowanych w jego księżce „Miłoœć na dożywocie – dokumenty historii cierpienia Jánosa Esterházy  na podstawie notatek Marii Esterházy Mycielski“, jakoż i o dotšd nieopublikowane fakty.

     Po wykładzie kontynuowano wolnš wymianę poglšdów dotyczšcych wykładu i innych problemów, o wspomnianej ksišżce, którš autor dedykował niektórym obecnym na imprezie, m. inn. członkom Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX.

      W tej częœci uroczystego wieczoru, połšczonego z poczęstunkiem, wyrażono podziękowanie organizatorom, mianowicie AED i organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s., jak też sponsorom i występujšcym na scenie. Przewodniczšcy WSN L.Kocsis i historyk I.Molnár omówili możliwoœć organizacji podobnej imprezy na jesień z udziałem węgierskich, polskich i czeskich historyków, politologów, dziennikarzy i innych zainteresowanych. Przedstawiciele AED wyrazili również chęć do dalszej współpracy z Koexistencia o.p.s. Pozytywnie oceniono imprezę wspomnieniowš Zwišzku Węgrów Żyjšcych na Ziemiach Czeskich i ruchu politycznego COEXISTENTIA, która odbyła się 21 maja w Ołomuńcu i nad symbolicznym grobem hrabiego Jánosa Esterházy i przeszło 440 polskich męczenników na cmenatarzu więziennym w Mirowie. W zwišzku z tym z uzaniem mówiono o udziale pięcioosobowej delegacji Węgierskiej Sekcji Narodowej w imprezie pietetystycznej na Motolskim Cmentarzu w Pradze 6 w dniu 14 maja, kiedy nad kolektywnym grobem ofiar terroru komunistycznego, gdzie znajduje się też urna z prochami Jánosa Estrerházy, w imieniu COEX L.Kocsis i I.Fucsik położyli bukiet kwiatów. Z wdzięcznoœciš przyjęliœmy wiadomoœć o oficjalnych rozmowach przedstawicieli RW i RC lub miasta stołecznego Pragi w sprawie instalacji tablicy pamištkowej naszego męczennika nad tym kolektywnym grobem.

Dr László Attila Kocsis,

przewodniczšcy Węgierskiej Sekcji Narodowej

ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

      Esterházy János gróf születésének 110.évfordulója alkalmából a prágai magyar diákok társasága az Ady Endre Diákkör (AED) a Koexistencia o.p.s. közhasznú társasággal közösen emlékestet szervezett az egykori Csehszlovákia ezen élenjáró politikusának és magyar mártírjának tiszteletére. Az akcióra  május 23.-ikán került sor a Prágai Magyar Kulturális Központban, ahol a Cseh Köztársaságban működő magyar társadalmi szervezetek képviselői és  magánszemélyek 70 fős számban jelentek meg. A Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota-Spivžittja politikai mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatát a Grémium 6 tagja képviselte (Prof. Gy. Bredár, E. Farkasová, PhDr. L.A. Kocsis, Ing. Á. Kosár, MUDr. Cs. Luzsica, Ing. Z. Troskó).

     Az ünnepséget Pathó Gábor az AED elnöke nyitotta meg, majd beszédet mondott Dr. Szőke László a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott csehországi nagykövete. Kiemelte Esterházy fő erkölcsi tulajdonságait: a szabadság utáni végtelen vágyakozását, nemzete iránti határtalan szeretetét és a keresztény hithez való végtelen hűségét. A nagykövet úr ezen pozitív tulajdonságok szemszögéből nézve indokolta, hogy miért is érdemli meg ez a mártír a mi csodálatunkat és tiszteletünket, valamint az általános elismerést és a teljes rehabilitációt. 

     A főbeszédet, vagyis előadást, Dr. Molnár Imre élenjáró magyar történész, a Magyar Köztársaság varsói nagykövetségének diplomáciai dolgozója,   Esterházy János gróf életének kutatója tartotta, aki előadta  Esterházy János egész életútját. Részletesebben beszélt Esterházy gyerekkoráról, amikor az apja halála után Esterházy nevelésére a legnagyobb hatással a lengyel anya, Elizabeth Tarnowska volt, valamint a család lengyel ágának a történetéről is. Párhuzamot vont Tarnowski, Esterházy lengyel nagyapja, valamint Széchenyi gróf, a szabadelvű magyar  nemzeti  reformmozgalom  élenjáró személyisége között, mindkettőjük nevéhez a lengyel illetve a magyar tudományos akadémia alapítása kötődik. Dr. Molnár Imre előadása eddig meg nem jelentetett tényekre, valamint egy sor olyan dokumentumra támaszkodott, amelyek az „Életfogytiglani kegyelem – doku-mentumok Esterházy János szenvedésének történetéről Maria Esterházy Mycielski  jegyzetei alapján“ címen kiadott könyvében  lettek nyilvánosságra hozva.

     Az előadást a bemutatott könyvről, valamint az előadás által felvetett kérdésekről és egyéb más kérdésekről  tartott kötetlen véleménycsere követte, majd a szerző dedikált könyveket ajándékozott egyes résztvevőknek, többek között a COEX Magyar Nemzeti Tagozata tagjainak is.

     Az ünnepi estnek ez a része  a jelenlévők megvendégelésével  volt egybekötve, és ekkor került sor a szervezőknek, konkrétan az AED-nek és a Koexistencia o.p.s. közhasznú társaságnak, valamint a szponzoroknak és a fellépőknek való köszönetmondásra is, Kocsis László a Magyar Nemzeti Tagozat elnöke és Molnár Imre történész megtárgyalták egy ősszel rendezendő hasonló akció szervezésének lehetőségét, ezen magyar, lengyel és cseh történészek, politológusok, újságírók és egyéb érdeklődők vennének részt. Az AED képviselői úgyszintén kifejezték a közhasznú társasággal való további együttműködés készségét. Pozitív értékelést nyert a Csehországi Magyarok Szövetsége és a Coexistencia politikai mozgalom Olomouc-i megemlékezése május 21.-ikén, valamint a Mírov-i rabtemetőben Esterházy János gróf és a 440 lengyel mártír szimbolikus sírjánál tartott megemlékezés. Ebben az összefüggésben elismeréssel említették a Magyar Nemzeti Tagozat öttagú delegációjának részvételét május 14.-ikén a Prága ötödik kerületében lévő Motoli Temetőben tartott kegyeleti megemlékezésen, amikor a kommunista terror áldozatainak közös sírjánál, ahol az Esterházy János gróf hamvait tartalmazó urna is található, a COEX nevében virágcsokrot helyezett el Kocsis László és Fucsik István. Köszönettel fogadtuk a hírt, hogy a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság, illetve Prága főváros képviselői az említett közös sírnál mártírunknak szánt emléktábla elhelyezéséről hivatalos tárgyalásokat kezdtek.  

Dr. Kocsis László Attila

a COEXISTENTIA politikai mozgalom

Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke

 

     Při příležitosti 110. výročí narození hraběte Jánose Esterházyho uspořádaly Vysokoškolský kroužek Endre Adyho – Ady Endre Diákkör spolu s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. vzpomínkový večer na tohoto předního politického činitele a mučedníka Maďarů v bývalém Československu. Akce se uskutečnila v pondělí 23. května v Maďarském kulturním středisku v Praze za účasti na 70 zástupců maďarských společenských organizací působících v České republice a jednotlivců. Maďarskou národní sekci politického hnutí Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota-Spivžittja reprezentovalo 6 členů Grémia (Prof. Gy. Bredár, E. Farkasová, PhDr. L.A. Kocsis, Ing. Á. Kosár, MUDr. Cs. Luzsica, Ing. Z. Troskó).

     Po zahájení slavnosti předsedou AED Gáborem Pathó vystoupil s projevem mimořádný a zplnomocněný velvyslanec MR v ČR Dr. László Szőke. Vyzvedl Esterházyho hlavní mravní vlastnosti: bezbřehou touhu po svobodě, bezmeznou lásku ke svému národu a nekonečnou věrnost ke křesanské víře.  Pod zorným úhlem těchto kladů argumentoval, proč si zaslouží tento mučedník nᚠobdiv a úctu, všeobecné uznání a plnou rehabilitaci.

     Hlavní projev – přednášku přednesl přední maďarský historik – badatel hraběte Jánose Esterházyho,  diplomatický pracovník Velvyslanectví MR ve Varšavě, Dr. Imre Molnár, který vylíčil celoživotní dráhu Jánose Esterházyho. Podrobněji hovořil o jeho dětství, kdy po smrti otce na jeho výchovu měla největší vliv jeho polská matka, Elizabeth Tarnowska, o historii polské větvi rodiny. Dělal paralel mezi jeho polským dědou Tarnowkim a přední osobností liberálního maďarského národního reformního hnutí, hrabětem  Széchenyim, s  jejichž jmény je spojováno založení polské, respektive maďarské akademie věd. Přednáška Dr. Molnára se opírala o řadu dokumentů uveřejněných v jeho knize „Milost na doživotí – dokumenty historie utrpení Jánose Esterházyho  na základě záznamů Marie Esterházy Mycielskiové“, jakož i o dosud nezveřejněná fakta.

     Přednášku následovala volná výměna názorů k předneseným i dalším otázkám, o uvedené knize, kterou autor s věnováním daroval některým účastníkům, mimo jiné i členům Maďarské národní sekce COEX.

     V této části slavnostního večera, spojené s pohoštěním, byla vyjádřena poděkování organizátorům, jmenovitě AED a obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s., jakož i sponzorům a vystupujícím. Předseda MNS L.Kocsis a historik I.Molnár projednali možnosti organizování obdobné akce na podzim za účasti maďarských,  polských i českých historiků, politologů, novinářů a dalších zájemců.  Rovněž zástupci AED vyjádřili připravenost k další spolupráci s o.p.s. Kladně byla hodnocena vzpomínková akce Svazu Maďarů žijících v českých zemích a politického hnutí Coexistentia  dne 21. května v Olomouci a u symbolického hrobu hraběte Jánose Esterházyho a na 440 polských mučedníků  na vězeňském hřbitově v Mírově . V této souvislosti se s uznáním hovořilo také o účasti pětičlenné delegace Maďarské národní sekce na pietním aktu na Motolském hřbitově v Praze 5 dne 14. května, kdy u kolektivního hrobu obětí komunistického teroru, kde je uložena i urna s tělesními pozůstatky hraběte Jánose Esterházyho, položili kytici květů jménem COEX  L.Kocsis a I.Fucsik.  S povděkem jsme přijali zprávu o úředních jednáních představitelů MR a ČR respektive hlavního města Prahy ve věci postavení pamětní desky našeho mučedníka u tohoto kolektivního hrobu.

Dr. László Attila Kocsis,

předseda Maďarské národní sekce

politického hnutí COEXISTENTIA

 

Plany wydobycia węgla Kopalni Ostrawsko-Karwińskich

Plán těžby uhlí Ostravsko-karvinských dolů

 

W zwišzku z aktualnymi problemami z energetykš jšdrowš po awarii elektrowni jšdrowej Fukuszima w Japonii Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie widzš również perspektywy dalszego wydobycia węgla kamiennego. O ile będš ceny skupu węgla korzystne, OKD jest w stanie zwiększyć wydobycie, plan wydobycia jest opracowany na dwadzieœcia lat. „Już teraz Europa zaczyna sobie uœwiadamiać błędy jakie popełniła w dziedzinie energetyki, na przykład niezwykłym i koncepcyjnie nieprzymyœlanym poparciem rozwoju Ÿródeł odnawialnych. Podobnie zresztš z czasem pominie aktualna histeria wokół elektrowni jšdrowych“ – powiedział rzecznik OKD Vladislav Sobol. Przeciwnie, węgiel kamienny według niego okazuje się perspektywiczny, podczas jego wydobycia nie zagrażajš nam awarie ekologiczne i jego wydobycie nie jest uzależnione od niestabilnych systemów politycznych w krajach rozwojowych, jak przykładowo wydobycie ropy. „O ile węgiel będzie potrzebny i jego cena będzie pokrywać koszty badań naukowych nowoczeœniejszych technologii wydobywczych, które umożliwiš na przykład wydobycie w większych głębokoœciach, możemy zaczšć wydobywać dalsze zasoby“ powiedział Sobol. Dalszy rozwój jest uzależniony przede wszystkim od ceny węgla i rozwoju naukowo-technicznego. OKD wydobywa węgiel w czterech kopalniach w Województwie Morawsko-Œlšskim. W Europie jest jednš z pięciu największych spółek, jeœli bierzemy pod uwagę objętoœć wydobycia. Kluczowymi klientami sš przede wszystkim stalownie i spółki energetyczne w regionie œrodkowoeuropejskim – krajowy ČEZ, Dalkia, Arcelor Mitttal, austriacki Voestalpine lub US Steel Koszyce. Zakład zatrudnia 13 700 pracowników.

 

Ostravsko-karvinské doly vidí také kvůli současným problémům s jadernou energetikou po havárii atomové elektrárny Fukušima v Japonsku velkou perspektivu v další těžbě černého uhlí. Pokud bude vývoj ceny uhlí příznivý, OKD je připraveno rozšířit těžbu, plán těžby je připraven na dvacet let. „Již nyní si Evropa začíná uvědomovat své chyby v oblasti energetiky, například mimořádnou a systémově nepromyšlenou podporou obnovitelných zdrojů. Podobně zřejmě časem pomine současná hysterie kolem jaderných elektráren“ – řekl mluvčí OKD Vladislav Sobol. Naopak černé uhlí se podle něho jeví jako stabilní komodita, při těžbě nehrozí ekologické havárie a jeho těžba není závislá na nestabilních politických poměrech v rozvojových zemích jako například těžba ropy. „Pokud bude uhlí potřebné a jeho cena pokryje náklady na výzkum modernějších těžebních technologií, které umožní například těžbu ve větších hloubkách, můžeme se dostat k dalším zásobám“ uvedl Sobol. Další vývoj záleží zejména na cenách uhlí a vědecko-technickém rozvoji. OKD těží uhlí ve čtyřech dolech v Moravskoslezském kraji. V Evropě je jednou z pětice největších společností podle objemu těžby. Klíčovými zákazníky jsou zejména hutě, ocelárny a energetické společnosti ve středoevropském regionu – tuzemský ČEZ, Dalkia, Arcelor Mittal, rakouský Voestalpine nebo US Steel Košice. Podnik má 13 700 zaměstnanců.

 

Dane o wydobyciu i zasobach węgla kamiennego w kopalniach OKD

Ukazatele těžby a zásob černého uhlí v dolech OKD

 

Kopalnia       Powierzchnia          Produkcja                    Zasoby                   Zasoby

                     wydobycia              węgla w 2009 r.           geologiczne             do wydobycia

Důl               Rozhoha                Produkce uhlí              Geologické            Vytěžitelné

                     dobývacího            v 2009 roce                 zásoby                   zásoby

                     prostoru

 

Karviná         32,3 km2                4,3 mln. ton                  987 mln. ton           150 mln. ton

Darkov          25,9 km2                3,5 mln. ton                  534 mln. ton           78 mln. ton

ČSM             22,1 km2                2,5 mln. ton                  595 mln. ton           111 mln. ton

Paskov          42,5 km2                0,7 mln. ton                  360 mln. ton           28 mln. ton

Frenštát         63,2 km2                0                                  1526 mln. ton         200 mln. ton

celkem                                                                                                        

razem           186 km2                 11 mln. ton                  4002 mln. ton        567 mln. ton

 

Zasoby do wydobycia – wydobycie za pomocš znanych technologii wydobyczych

Vytěžitelné zásoby – těžba s pomoci současných dobývacích technologií

(„Kavinský deník“ – Ÿródło / zdroj OKD)

 

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC działa aktywnie

Sdružení polské mládeže v ČR aktivně působí

 

O działalnoœci Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej poinformował nas Michał Przywara, rzecznik stowarzyszenia. Jego bazę członkowskš tworzš przede wszystkim studenci Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie i innych polskich szkół œrednich w Republice Czeskiej. Od 2002 roku organizowane sš Dni Kultury Studenckiej, które właœnie w tym okresie przebiegajš w czeskocieszyńskiej „Dziupli“. „Przedtem impreza przebiegała na wolnym powietrzu, w bieżšcym roku postanowiliœmy przenieœć imprezę właœnie do Dziupli i rozcišgnšć jš do z dwóch do czterech dni, liczšc na większš frekwencję. Taka zmiana daje nam pewien luz organizacyjny i finansowy, a nie odbywa się kosztem programu, który i tak jest dosyć bogaty i ciekawy“ powiedział Przywara. W tym roku w imprezie wystšpiš zespoły Apatheia, Porcelaine People i Café Industrial. Dni Kultury Studenckiej, to nie tylko muzyka. Degustację herbat prowadzi Adam Farnik. Natomiast wystawa tegorocznego maturzysty Jana Macháča ma nietypowy temat – mapy historyczne. Odbędzie się też projekcja audiowizualna w wykonaniu Janusza Gibca, który zajmuje się VJ-ingiem oraz spotkanie autorskie z młodš poetkš Martš Różańskš.

 

O činnosti Sdružení polské mládeže nás infomoval Michał Przywara, mluvčí sdružení. Jeho členskou základnu tvoří především studenti Polského gymnázia v Českém Těšíně a jiných polských škol v České republice. Od 2002 roku jsou pořádány Dny studentské kultury, které právě v tomto období se konají v českotěšínské „Dziupli“. „Minulé ročníky se konaly na volném prostranství, letos jsme se rozhodli uspořádat akci právě v Dziupli a rozšířit ji ze dvou do čtyř dnů, s tím že počítáme s větší účastí. Tato změna nám dává také určitou mezeru organizační i finanční, a není na úkor programu, který stejně je dosti bohatý a zajímavý“ řekl Przywara. V tomto roce na akci vystoupí soubory Apatheia, Porcelaine People a Café Industrial. Dny studentské kultury, to není jen hudba. Ochutnávku čajů řídí Adam Farnik. Naopak výstava letošního maturanta Jana Macháče má netypické téma – historické mapy. Bude se také konat audiovizuální projekce Janusza Gibce, který se zajíma o VJ-ing a autorské setkání s mladou básniřkou Martou Różańskou.

 

Spotkanie urodzinowe działacza Wspólnoty

Az Együttélés képviselőjének születésnapi összejövetele

Narozeninové setkání funcionáře Soužití

 

Przewodniczšcy Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII Stanisław Gawlik zaprosił 11.5. br. wszystkich przyjaciół do Domu PZKO w Jabłonkowie na spotkanie z okazji swoich 70. urodzin. Przybyli zacni goœcie, m.in. konsul Anna Olszewska, przewodniczšcy Zarzšdu Głównego PZKO Jan Ryłko i przewodniczšcy COEX Sándor Pálffy, który w imieniu Ruchu złożył jubilatowi gratulacje. Byli koledzy z chóru męskiego „Gorol“ z Klubu Seniora MK PZKO w Nawsiu. Imprezę prowadził Tadeusz Fiilipczyk, wystšpili też dyrektor Teatru Cieszyńskiego Karol Suszka, redaktor naczelna Radia Ostrawskiego Otylia Toboła. Jublilat jest autorem ksišżki „Było to a nima – jak staro Karwina“, wydanej przez Koexistencia o.p.s.

 

A COEXISTENTIA  Lengyel Nemzeti Tagozatának elnöke Stanislaw Gawlik idén május 11.-ikére Jablunkovba a PZKO Házba hívta meg barátait az ő 70.-ik születésnapja alkalmából rendezett összejövetelre. Sok ritka vendég   is megérkezett, többek között Anna Olszewská konzulasszony, valamint a PZKO Főbizottságának elnöke Jan Rylko úr, azonkívül a COEX elnöke Pálffy Sándor úr, aki a Mozgalom nevében köszöntötte az ünnepeltet. Az ünnepségen ott voltak a barátok a „Gorol“ férfikórusból és a PZKO Návsí Senior Klubból. A rendezvényt Tadeusz Filipczyk vezette, beszédet mondott a Těšíni Színház igazgatója Karol Suszka úr is, valamint Otylie Tobolová asszony a Cseh Rádió főszerkesztője. A jubiláns a „Było to a nima - jak staro Karwina“ („Volt és nincs - mint a régi Karwina“) című könyv szerzője, a könyvet a Koexistencia o.p.s. adta ki.

 

Předseda Polské národní sekce COEXISTENTIA Stanislaw Gawlik pozval 11.5. tr. všechny své přátelé do Domu PZKO v Jablunkově na setkání u příležitostí svých 70. tých narozenin. Dorazili vzácní hosté, mj.j. konzulka Anna Olszewská, předseda Hlavního výboru PZKO Jan Ryłko a předseda COEX Alexander Pálffy, který poblahopřál jménem Hnutí jubilantovi. Byli kamarádi z mužského sboru „Gorol“ a Klubu Seniora MK PZKO Návsí. Akci vedl Tadeusz Filipczyk, vystoupil také ředitel Těšínského divadla Karol Suszka, šéfredaktorka Českého rozhlasu Otylie Tobolová. Jubilat je autorem knihy „Było to a nima – jak staro Karwina“, kterou vydala Koexistencia o.p.s.

 

Szanowni przyjaciele, mam zaszczyt zaprosić Was na festyn urodzinowy organizowany z okazji mych 80. urodzin. Impreza obdbędzie się na łonie przyrody w sobotę 25 czerwca 2011 od godz. 15.00 w Hawierzowie –Datyniach Dolnych, na Kympce (ul. W Zaryjach nr 152)

Alfred Kołorz

 

Tisztelt barátaim, szeretettel meghívok mindenkit 80.-ik születésnapom alkalmából rendezett születésnapi ünnepségemre. A rendezvény a szabad ég alatt lesz megtartva 2011. június 25.-ikén, szombatom 15.00 órai kezdettel, a helyszín: Havířov-Dolní Datyně, na Kympce (ul. V Zaryjích č. 152)

Alfred Kołorz

 

Vážení přátelé, mám čest Vás pozvat na narozeninový festyn uspořádaný u příležitosti mých 80. narozenin. Akce se bude konat v přírodě v sobotu 25. června 2011, od 15.00 hodin, v Havířově-Dolních Datyních, na Kympce (ul. V Zaryjích č. 152)

Alfred Kołorz

 

 

„Wiadomoœci – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Közhasznú Társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO (Vállalkozói Engedély Száma): 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos,  zamknięcie numeru  / lapzárta / uzávěrka čísla: 27.5.2011,  gratis / ingyenes / zdarma