xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŒCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

numer nadzwyczajny / különszám / zvláštní číslo

 

www.coexistentia.cz

 

nr 43 (3/2011)                                                7.3.2011

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Elegia o Spisie 2011

 

Przidóm do nas ludzie, zaklepiom na dwiyrze

Arkusz pokazujóm,  pytania dowajóm

Skóndech tukej prziszeł, jako moja nacja

Po jakimu mówiym, w jaki jo je wierze

 

Tak se porozmyœlóm, co im móm powiedzieć

Mama z tatóm mi œpiywali w naszej polski gwarze

Zaœ ze starzikami polski modliłech pacierze

Boch znikónd nie prziszeł, żyli my  tu wiecznie

 

Gańba by to była nie prziznać tej prowdy

Kiedy my se sami rady s tym nie dómy

A co nasze dziecka, wnuki ? Jak nas uszanujóm ?

Inszego napisać niż co serca czujóm !

 

Dyć óny tu bydóm na nas spóminali

Jak my se przi Spisie godnie zachowali

Po prowdzie wszyœciutko tym ludzóm prziznali

Bo to je to nasze,  co nóm każdy chwoli

 

Ty wszystki pieœniczki co œpiywajóm chóry

Kapele co grajóm, co tańcujóm pory

Starych naszych zwyków obrzyndowe tóny

Kaj bydóm ty œwiynta, ty nasze festyny ?

 

Nima tu inszego wychodziska z tego

Każdy mo pamiyntać tego,  co je jego

Bo my wrónie z pod chwosta nie spadli

Tu my byli, tu my sóm i bydymy dali !

 

S.G., Nawsie, 19.12.2010 r.

 

 

Spis Powszechny już w marcu

 

W marcu br. odbędzie się w Republice Czeskiej Spis Ludnoœci, Domów i Mieszkań. Do arkuszy spisowych wpisywać będziemy dane według stanu z północy z 25 na 26 marca. Spisem objęte zostanš wszystkie osoby, które w danej chwili znajdš się na terenie Republiki Czeskiej lub majš na terenie Republiki Czeskiej pobyt stały lub czasowy. Każda osoba otrzyma od komisarza spisowego formularze spisowe, komisarz udzieli wszystkich potrzebnych informacji a następnie odbierze wypełnione formularze. Można je też samemu oddać na poczcie lub wysłać pocztš, po raz pierwszy  istnieje możliwoœć wypełniania elektronicznego. Przygotowanie, organizacja, przeprowadzanie spisu, jego opracowanie i udostępnienie wyników jest obowišzkiem Czeskiego Urzędu Statystycznego, podczas pracy w terenie jego partnerem jest Czeska Poczta. Instrukcje w języku czeskim zostały przetłumaczone na 8 języków: angielski, francuski, niemiecki, polski, romski, rosyjski, ukraiński, wietnamski. Arkusz do spisu osób zawiera 24 pytania. Dla Polaków na Zaolziu szczególnie ważne sš odpowiedzi na pytanie nr 10 o język ojczysty oraz pytanie nr 11 o narodowoœć. W objaœnieniach do pytania nr 10 czatamy: „Jako język ojczysty należy wpisać język w którym z osobš spisujšcš rozmawiała matka lub osoby jš wychowujšce, dozwolone jest wskazanie kilku języków.” A objaœnienie do pytania nr 11 brzmi: „Dane dotyczšce narodowoœci należy podać zgodnie z własnym przekonaniem. Wypełnienie nie jest obowišzkowe. Dozwolone jest wskazanie kilku narodowoœci.” Termin narodowoœć oznacza przynależnoœć do narodu, mniejszoœci narodowej lub etnicznej. O okreœleniu narodowoœci nie decyduje język ojczysty ani z ten, którym przeważnie posługujš się lub lepiej opanowali respondenci”. Iloœć odpowiedzi „język polski” i  „narodowoœć polska” będzie miała decydujšcy wpływ na przyszłoœć Polaków w Republice Czeskiej.

Tak wypełniamy punkty nr 10 i 11 arkusza spisowego:

 

 

 

A népszámlálás már márciusban lesz 

 

Idén márciusban lesz megtartva a Cseh Köztársaságban a Népszámlálás és a ház- és lakásszámlálás. Az  összeírólapokba a március 25.-ikéről  március 26.-ikára kapcsolódó éjfél állapotának megfelelő adatokat fogjuk megadni. A népszámlálás minden olyan személyre vonatkozik, aki a meghatározó pillanatban a Cseh Köztársaság területén tartózkodik, vagy pedig a Cseh Köztársaság területén állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkezik. Minden személy megkapja az összeíróbiztostól az összeírólapokat, az összeíróbiztos mindenkivel közli a szükséges információkat, majd ezt követően átveszi a kitöltött űrlapokat. Ezenkívül ezeket az űrlapokat mindenki leadhatja a postán vagy elküldheti a postával, most először lehetőség nyílik az űrlap elektronikus úton történő kitöltésére is. A szervezés előkészítése, a népszámlálás tényleges elvégzése, majd  feldolgozása, valamint az eredmények közzététele a Cseh Statisztikai Hivatal kötelessége, munkájában partnere lesz a Cseh Posta. A cseh nyelvű kommentár 8 nyelvre lett lefordítva: angolra, franciára, németre, lengyelre, romára, oroszra, ukránra, vietnamira. A személyeknek szánt összeírólap 24 kérdést tartalmaz. Az Olzántúli terület lengyeleinek számára meghatározó fontossággal  bírnak a 10. sz. kérdésre –az anyanyelvre, és a 11. sz. kérdésre – a nemzetiségre adott válaszok. A 10. sz. kérdéshez fűzött kommentárban ezt olvashatjuk: „Anyanyelvként azt a nyelvet adjuk meg, amelyen az összeírás tárgyát képező személlyel az anyja vagy a nevelői beszéltek, megengedett több nyelv megadása”.   A 11. sz. kérdéshez fűzött kommentár így hangzik: „A nemzetiséget érintő adatokat mindenki a lelkiismeretével összhangban adja meg. Nem kötelező kitölteni.  Megengedett több nemzetiséget is megadni.”  A nemzetiség szakkifejezés nemzethez, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozást jelent. A nemzetiség megadásánál nem játszik döntő  szerepet sem az anyanyelv, sem az a nyelv amelyet a válaszadók használtak vagy pedig jobban beszélik. A „lengyel nyelv“  és a  „lengyel nemzetiség“  feleletek  összlétszáma meghatározó befolyással fog bírni a Cseh Köztársaságban élő lengyelek jövőjére.

 

Sčítání lidu už v březnu

 

V březnu tr. se koná v České republice Sčítání lidu, domů a bytů. Do sčítacích archů budeme uvádět údaje podle stavu z půlnoci 25. března na 26. března. Sčítání lidu se týká všech osob, které se v rozhodujícím okamžiku nacházejí na území České republiky nebo mají na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt. Každá osoba obdrží od sčítacího komisaře sčítací formuláře, komisář sdělí všem potřebné informace a následně převezme vyplněné formuláře. Kromě toho každý může tyto formuláře osobně odevzdat na poště nebo zaslat poštou, poprvé existuje také možnost vyplnit formulář elektronicky. Příprava, organizace, vlastní průběh sčítání, jeho zpracování a zveřejnění výsledků je povinnosti Českého statistického úřadu, při práci jeho partnerem bude Česká pošta. Komentář v jazyce českém byl přeložen do 8 jazyků: angličtiny, francoužštiny, němčiny, polštiny, romštiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny. Sčítací list pro osoby obsahuje 24 otázek. Pro Poláky na Zaolzí rozhodující důležitost mají odpovědi na otázky č.10 – mateřský jazyk a otázka č.11 – národnost. V komentáři k otázce č.10 čteme: „Jako mateřský jazyk uvedeme jazyk, ve kterém se sčítací osobou mluvila matka nebo vychovatelé, je možné uvést několik jazyků.”. A komentář k otázce č.11 zní: „Údaje týkající se národnosti uvést v souladu se svým svědomím. Uvedení údaje není povinné. Je možné uvést několik národnosti.” Termín národnost znamená příslušnost k národu, národní nebo etnické menšině. K uvedení národnosti není rozhodující mateřský jazyk ani jazyk, který respondenti použiávají častěji nebo lépe ovládají. Počet odpovědi „jazyk polský” a „polská národnost” bude mít rozhodující vliv na budoucnost Poláků v České republice.

 

                               Motto:  „...wież koœcioły z wyrzutem dzwoniš u brzegów mowy

bo Bóg się Zaolzia nie wyparł i cišgle czeka gotowy... 

                w konfesjonale Beskidów cierpliwie jako pory roku

                               przesuwa różaniec dziejów z chmurnym czołem obłoków...“

                                                                                                              Kazimierz Józef Węgrzyn

Przed nami Powszechny Spis Ludnoœci w roku 2011. W nawišzaniu do tego znaczšcego wydarzenia, w myœl słów poety objętych strofami wiersza „Olza“, nasuwa się pytanie: o ile Bóg nie wyparł się naszego Zaolzia, to dlaczego mielibyœmy wypierać się go my? My, którzy na tej ziemi zaolziańskiej wyrastaliœmy, z jej gleby społecznej, kulturowej czerpaliœmy składniki, które formowały umysły, charaktery i postawy życiowe wielu pokoleń ludzi, którzy na tej ziemi żyli przed nami. Dlaczego mielibyœmy się obawiać okreœlić swojš tożsamoœć? Żyjemy w wolnym demokratycznym państwie i wracajšc w ten sposób do swoich korzeni narodowoœci, nie pragniemy konfrontacji z większoœciš, nie pragniemy wywoływać niepotrzebnych napięć, a nadto nie jest naszym celem okazywać sprzeciw lub jakškolwiek niechęć współpracy w społeczeństwie i państwie Republiki Czeskiej. Chodzi tylko o to, żeby każdy z nas oddał społeczeństwu to, co od niego wzišł, w darze wzbogacenia naszego społeczeństwa o skarby kultury, folkloru z historycznš spuœciznš zachowania tych korzeni, które najgłębiej wrosły w tę ziemię, kształtujšc jej niepowtarzalne oblicze naszego ludu. Trzeba więc sobie dobrze zdać sprawę wpisujšc dane na arkusz Powszechnego Spisu Ludnoœci swoje dane, z czego i skšd się to wszystko wzięło, to co jeszcze żyje i kontynuuje histo-rycznš cišgłoœć naszego ludu, który chociaż w mniejszoœci jest nadal zdolny, jak powiedział prof. Jan Szczepański: „... promieniować œwiatło własnej niepowtarzalnej indywidualnoœci. Bez tej refleksji nad korzeniami tej indywidualnoœci dla siebie nie zdefiniujemy i nie potrafimy okreœlić się sami“. Niech więc Olza szumem swych fal zagra wam tę najpiękniejszš melodię starodawnej pieœni starego nauczyciela Jana Kubisza, a sumienie przypomni prawdę o tym: „...iż chociaż ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo...“, niekoniecznie muszš zwyczajami, mowš ani wiarš przodków gardzić, dlatego:

                                                                                              „...pytam się dzisiaj drzewa

                                                                                                             pytam się dzisiaj kamienia

                                                                                              pytam się dokšd płyniesz..?

                                                                                                              Olzo! Naszego sumienia! “

opracował ks. Bogusław Kokotek

 

                               Motto:  „...věže kostelů s výčitkou zvoní na pokraji slova

přece Bůh se Zaolzi nezapřel a stále očekává otevřen.... 

                v spovědnici Beskydů trpělivý jak roční období

                               posouvá růženec historie z pošmourným nebem oblaků....“

                                                                                                              Kazimierz Józef Węgrzyn

Před námi je Sčítání lidu 2011. V souladu s myšlenkou básníka skrytou ve slokách verše „Olza“ a v návaznosti na tuto významnou událost se jeví otázka: jestli Bůh se nezapřel naší Zaolzanské domovině, a proč bychom se měli zapírat vůči němu? My kteří jsme na té Zaolzanské domovině vyrůstali, získávali jsme z její společenské, kulturní a náboženské hroudy esenci, která utvářela myšlení, charakter a životní postoje mnoha předešlých pokolení, žijících tady před námi. Proč potom bychom se měli bát určení své totožnosti? Žijeme ve svobodném, demokratickém státě. Deklarace na spisovém archu, jedině polské národnosti a přiznání se k víře Otců, je návratem ke svým kořenům. Nechceme konfrontaci s většinou, netoužíme vyvolávat zbytečná napětí a není naším cílem se ohrazovat proti nebo nespolupracovat s občany českého státu. Jde jenom o to, aby každý z nás – daroval pro své polské společenství – pro obohacení také současníků poklady kultury, folklóru a odkazů dědictví křesanské víry, předal jenom zlomek toho, co mu odkázali jeho předkové, s historickou pozůstalosti těch kořenů, které nejhlouběji tkví v té hroudě, jenž vryly neopakovatelný charakter sepětí s jazykem a vírou Otců. Při zápisu do archu Sčítání lidu svých osobních dat je nutno si důkladně uvědomit, z čeho a odkud se všechno vzalo to – co ještě žije a je odkazem historického dění našeho společenství, které i když v menšině je schopno, jak to vzpomněl prof. Jan Szczepański: „... zářit světlem vlastní neopakovatelné individuality. Bez zamýšlení nad kořeny té individuality není možné zdefinovat své sebeurčení...“. A Olza zvučením svých vln zahraje Vám tu nejkrásnější melodií starodávné písně starého učitele Jana Kubisze, a svědomí připomene pravdu o tom: „... že i když lidé ve svém životě se velmi změnili...“ to nemusí zvyky, řeči a vírou předků opovrhovat, proto::

                                                                                              „...ptám se dnes stromoví

                                                                                                              ptám se dnes kamenů

                                                                                              ptám se kde tečeš..?

                                                                                                              Olzo! Našeho svědomí! “

opracował ks. Bogusław Kokotek

 

 

Motto: „...a templomok tornyából szemrehányón szólnak a harangok, 

Isten mégsem  vethette el magától az Olzántúli földet, vár még mindig…

a Beszkidek gyónszékében türelmesen , akár az évszakok

  morzsolja egyre  a történelem rózsafüzérét a szürke felhős égből végig…“

                                                                                                              Kazimierz Józef Węgrzyn

Előttünk a 2011.-ik évi Népszámlálás. A költőnek az „Olza“ vers strófáiba rejtett  gondolatával összhangban, valamint erre a jelentős eseményre rákapcsolódva fölvetődik a kérdés: vajon Isten nem vetette el a mi Olzántúli hazánkat, és nekünk ugyan miért is kellene Isten ellen szegülnünk? Nekünk, akik itt ebben az Olzántúli hazában nőttünk fel és ennek a hazának a társadalmi, kulturális és vallási talajából szereztük azt az esszenciát, amely sok-sok előttünk itt élő generációnak alakította a gondolkodásmódját, jellemrajzát és életfilozófiáját. Miért is félnénk meghatározni saját önazonosságunkat? Szabad és demokratikus államban élünk. Visszatérni gyökereinkhez annyit jelent, mint az összeírólapokon deklarálni egyedüli lengyel nemzetiségünket és megvallani Apáink hitét. Mi nem akarunk a többséggel összeütközésbe kerülni és nem célunk semmilyen felesleges feszültségkeltés, nem is akarunk szembeszegülni a cseh állam polgáraival vagy megtagadni tőlük az együttműködést. Csak arról van szó, hogy mindenki közülünk – ajándékozzon az ő lengyel társadalmának – a kultúra és folklór kincseiből és apáink keresztény hitéből kortársai gazdagítására is, hogy legalább a töredékét adja át az ősök által ráhagyott örökségnek, azoknak a gyökereknek a történelmi hagyatékával,  amelyek legmélyebben  abban a talajban kapaszkodnak, amely talaj Apáink nyelvének és hitének egyedülálló jellegét megformálta. Amikor személyi adatainkat írjuk a Népszámlálási összeíróívbe akkor alaposan gondolkodjunk el azon, hogy honnan is lett minden olyan még most is élő és társadalmunk történelmi mozgásának hagyatékát képező dolog, amely Jan Szczepański professzor szavaira emlékezve, még kisebbségben is képes „...saját egyedülálló egyéniségének fényével ragyogni. Ha nem gondolkodunk el ennek az egyéniségnek a gyökerein, akkor lehetetlen meghatározni önazonosságunkat..“. Játssza el mindenkinek az Olza folyó hullámainak zúgása az öreg tanítónak, Jan Kubisznak ősi dalából a leggyönyörűbb melódiát, és a lelkiismerete majd emlékezteti az igazságra: „...hogy ha az emberek életükben nagyon meg is változtak...“ azért őseinek szokásait, nyelvét és hitét még nem kell megvetniük. Ezért aztán

„...kérdem ma a fasort

                                                                   kérdem ma a köveket

                kérdezem az Olza folyót

                                                               merre foly! Meg lelkiismeretünket!“

opracował ks. Bogusław Kokotek

 

 

Wyniki Spisu Powszechnego w 2001 roku

 

      Głos Ludu z 20.11.2010 zamieœcił artykuł Stanisława Zahradnika „Z historii spisów ludnoœci na Zaolziu 1869-1991“. Spisy ludnoœci przebiegajš na terenie zachodniego Œlšska Cieszyńskiego regularnie co 10 lat, kiedy teren ten wchodził w skład Monarchii Austro-Węgierskiej (1869, 1880, 1890, 1900, 1910), Republiki Czechosłowackiej (1921, 1930), Rzeszy Niemieckiej (1939), ponownie Republiki Czechosłowackiej (1950, 1961, 1970, 1980, 1991), wreszcie Republiki Czeskiej (2001). Artykuł nie przedstawił wyników ostatniego Spisu Powszechnego z 1.3.2001. Temat jest aktualny, bo w marcu 2011 przebiega kolejny Spis Powszechny.

      Wyniki ostatniego spisu jeœli chodzi o kryterium narodowoœci na razie najobszerniej przedstawiła samizdatowa publikacja z czerwca 2004 r. „Spis ludnoœci – 1.3.2001, kryterium: narodowoœć“, której wydawcš jest Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s. Przedstawiono w niej wyniki ogólnopaństwowe i szczegółowe wyniki we wszystkich gminach Województwa Morawskoœlšskiego. W publikacji wykorzystano prace Stanisława Zahradnika „Nasz byt narodowy w spisach ludnoœci“ i Tadeusza Siwka „Porównania liczebnoœci ludnoœci polskiej w latach 1991-2001“. Redaktorzy współpracowali z ostrawskš filiš Czeskiego Urzędu Statystycznego. Podstawš prawnš akcji spisowej była ustawa numer 158/2000 Dz.U. Obligowała ona obywatela przekazać komisarzowi spisowemu w ustalonym terminie na okreœlonych formularzach wszystkie dane zgodne z prawdš. Wyjštkiem były punkty dotyczšce narodowoœci i wyznania, tu deklaracja była dobrowolna. Decydował stan o północy z 28.2.2001 na 1.3.2010.

      W Republice Czeskiej zamieszkiwało razem 10 230 060 osób, z tego 9 249 777 (90,4 %) Czechów, 380 474 (3,7 %) Morawian, 193 190 (1,9 %) Słowaków, 51 968 % (0,5 %) Polaków, 39 106 (0,4%) Niemców, 22 112 (0,2%) Ukraińców, 17 462 (0,2%) Wietnamczyków, 14 672 (0,1%) Węgrów, 12 369 (0,1%) Rosjan, 11 746 (0,1%) Romów, 10 878 (0,1%) Œlšzaków, 4 363 Bułgarów, 3 219 Greków, 1801 Serbów, 1585 Chorwatów, 1238 Rumunów, 1106 Rusinów, 609 Albańczyków. Innš narodowoœć zgłosiło 26 499 osób, podwójnš narodowoœć 12 978 osób a żadnej narodowoœci nie zadeklarowało 172 827 (1,7%) osób.

     Czeski Spis Powszechny z 2001 roku wykazał ubytek 8311 Polaków w Republice Czeskiej w porównaniu z poprzednim spisem ludnoœci 10 lat temu. Oznacza to spadek o 10%, co jest największym spadkiem procentowym ludnoœci polskiej w historii Republiki Czeskiej i Czechosłowackiej. Spadek ten w rzeczywistoœci jest jeszcze większy, bo w zwišzku z zaleconym przez  Unię Europejskš zmianš metod spisu w 2001 roku po raz pierwszy liczono także cudzoziemców majšcych w Republice Czeskiej pobyt stały. Z drugiej strony jednak po raz pierwszy od czasów Monarchii Austro-Węgierskiej podanie narodowoœci nie było obowišzkowe, w zwišzku z czym kilkakrotnie więcej osób niż zwykle nie podało wcale swej narodowoœci. Że chodziło najczęœciej o osoby z pograniczy etnicznych i narodowoœciowych potwierdza fakt, że ubytek zanotowały wszystkie mniejszoœci narodowe w Republice Czeskiej. W porównaniu z innymi mniejszoœciami Polaków ubyło jeszcze stosunkowo najmniej.

      W byłym powiecie Karwina narodowoœć polskš zadeklarowało 19 040 osób, Frydek Mistek 18 077 osób, Ostrawa-miasto 950 osób. Wyniki spisu potwierdzajš zależnoœć spadku liczebnoœci Polaków od położenia gminy. W zasadzie można stwierdzić, iż największe względne ubytki zanotowały gminy na północy Zaolzia znajdujšce się w byłym powiecie Karwina nie liczšc Czeskiego Cieszyna (na przykład Bogumin, Pietwałd, Orłowa, Stonawa, Karwina, Hawierzów). Wyjštki sš dwa – Dziećmorowice, gdzie ubytek jest znikomy i Piotrowice koło Karwiny, które sš jedynš gminš na Zaolziu, gdzie liczba Polaków wzrosła – to efekt wliczenia polskich robotników, mieszkajšcych na stałe w hotelu na terenie gminy. W gminach na południe od Czeskiego Cieszyna, tzn. w byłym powiecie Frydek Mistek spadek liczby Polaków nie był tak dramatyczny (na przykład Boconowice, Rzeka, Trzycież, Jabłonków, Kocobędz, Wędrynia) i wyniósł tylko 13 %, podczas gdy w byłym powiecie Karwina ubyło aż 22,2 % Polaków. Absolutnie i procentowo najwięcej Polaków ubyło w dekadzie 1991-2001 w mieœcie Trzyńcu, tam wartoœci sš porównywalne z ubytkiem zanotowanym przykładowo w Karwinie, czy Hawierzowie.

      Wyniki Spisu Powszechnego majš decydujšce znaczenie przy wprowadzaniu dwujęzycznego nazewnictwa. Warunkiem zainstalowania czesko-polskich tablic topograficznych jest co najmniej 10% mniejszoœć polska. Komitet ds. Mniejszoœci Narodowych jest gmina zobligowana powołać, jeœli zamieszkuje jš co najmniej 10% wszystkich mniejszoœci narodowych. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że tzw. narodowoœci morawskš i œlšskš wlicza się do narodowoœci czeskiej i co ciekawe – również osoby które nie zadeklarowały żadnej narodowoœci wliczane sš do narodowoœci czeskiej. To spowodowało, że Komitetu niemożna powołać przykładowo w Hawierzowie i Boguminie. W tej sprawie wypowiedziało się czeskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

A 2001-es Népszámlálás eredményei 

 

     A Głos Ludu  napilap  2010 november 20.-ikán  megjelentette  Stanisław  Zahradnik cikkét, amely „Z historii spisów ludnoœci na Zaolziu 1869-1991“ vagyis „A népességösszeírások története az Olzántúli területen az    1869-től 1991-ig terjedő időszakban“ címet viselte. Těšíni Szilézia nyugati részén tíz évenként rendszeresen népszámlálásra kerül sor, amikor ez a terület az Osztrák-Magyar Monarchia részét képezte akkor az 1869-es , 1880-as, 1890-es, 1900-as, és 1910-es években volt népszámlálás, a Csehszlovák Köztársaság  idejében 1921-ben és 1930-ban, a Német Birodalom alatt 1939-ben,  majd megint a Csehszlovák Köztársaság idejében 1950-ben, 1961-ben, 1970-ben, 1980-ban és 1991-ben  és végül a Cseh Köztársaság  idejében  2011-ben volt népszámlálás. A cikkből hiányoztak az utolsó  2001. március elseji népszámlálás eredményei. A téma nagyon is aktuális, mivel  2011. márciusában újabb  Népszámlálásra kerül sor.

     Az utolsó Népszámlálás eredményeit a nemzetiségek szempontjából legátfogóbban mindezideig az a 2004. júliusában  kiadott szamizdatos kiadvány hozta nyilvánosságra, amely a  „Spis ludnoœci – 1.3.2001, kryterium: narodowoœć“, vagyis „A 2001. március elseji népességösszeírás nemzetiségi  kritériuma“ címet viselte és a Koexistencia o.p.s. közhasznú társaság kiadásában jelent meg. A kiadványban az egész államra kiterjedő eredmények, valamint a  Morvasziléziai Kerület minden községére vonatkozó eredmények lettek közölve. A kiadványban felhasználásra került Stanisław Zahradnik „Nasz byt narodowy w spisach ludnoœci“ vagyis „Nemzeti létünk a népességösszeírás tükrében“ című munkája, valamint  Tadeusz Siwek „Porównania liczebnoœci ludnoœci polskiej w latach 1991-2001“ vagyis „A lengyel népesség létszámának összehasonlítása az 1991-2001 éves időszakban“ című  munkája. A  kiadvány szerkesztői együttműködtek a Cseh Statisztikai Hivatal ostravai fiókirodájával. A népszámlálás jogi alapját  a 158/2000 számú törvénycikkgyűjtemény

teremti meg. Ez a törvény kötelezi a polgárokat arra, hogy a számlálóbiztosnak a megbeszélt időpontban és az előírt űrlapokon az összes adatot az igazságnak megfelelően  adják meg. Kivételt képeznek a  nemzetiséget és a vallást érintő pontok, ezek közlése önkéntes. A népszámlálási eredményeknél a 2001. február 28.-ikáról  2001. március 1.-re következő éjfél időpontjában fenálló állapot volt a döntő.

Eszerint a Cseh Köztársaságban összesen 10 230 060 személy élt, ebből 9 249 777 (90,4 %) cseh,    380 474  (3,7 %) morva, 193 190 (1,9 %) szlovák, 51 968 % (0,5 %) lengyel, 39 106 (0,4 %) német, 22 112 (0,2 %) ukrán, 17 462 (0,2 %) vietnami, 14 672 (0,1 %) magyar, 12 369 (0,1 %) orosz, 11 746 (0,1 %) roma,  10 878  (0,1 %) sziléziai, 4 363 bolgár, 3 219 görög, 1801 szerb, 1585 horvát, 1238 román, 1106 ruszin, 609 albán. Másféle állampolgárságot jelentett be 26 499 személy, kétféle állampolgárságot  pedig 12 978 személy, semmilyen állampolgárságot nem jelentett be 172 827 (1,7 %) személy. 

      A 2001-es Népszámlálás megmutatta, hogy a Cseh Köztársaságban a 10 évvel korábbi népszámláláshoz hasonlítva a lengyelek száma 8311 személlyel  csökkent.  Mindez 10%-os csökkenést jelent, és ez lengyel lakosság  legnagyobb százalékarányú csökkenését jelenti a Cseh Köztársaság valamint Csehszlovákia történetében. Ez a csökkenés a valóságban még  nagyobb,  mivel a népszámlálási módszerekre vonatkozó Európai Uniós ajánlással összhangban, a 2001-es népszámlálási évben először lettek összeszámolva a Cseh Köztársaságban tartós lakcímmel rendelkező idegen állampolgárok is. Másrészről most először fordult elő az Osztrák-Magyar Monarchia ideje óta, hogy nem volt kötelező bejelenteni a nemzetiséget, ezért a megszokottnál  néhányszor több személy egyáltalán nem jelentette be a nemzetiségét.  Főleg az etnikai és nemzetiségi határok mentén lévő emberekről van szó, megerősíti ezt a tényt az is, hogy a Cseh Köztársaságban élő összes   nemzeti kisebbségnél csökkenést észleltek.  A többi kisebbséggel összehasonlítva még aránylag a lengyelek számának a csökkenése a legkevesebb.

     Az egykori Karviná-i járásban 19 040  személy  jelentett be lengyel nemzetiséget, a Frýdek-Místek-i járásban    18 077 személy, Ostrava-városban pedig  950 személy. A népszámlálási eredmények megerősítik azt a tényt, hogy a lengyelek számának csökkenése függ a község elhelyezkedésétől.  Lényegében megállapítható, hogy a legnagyobb arányú csökkenések az Olzántúli terület északi részén lévő községekben voltak, ezek az egykori Karviná-i járásban található községek, Český Těšín kivételével ( például  Bohumín, Petřvald, Orlová, Stonava, Karviná, Havířov). Két kivétel van – az egyik Dětmarovice, ahol a csökkenés elhanyagolható, a másik pedig  Petrovice u Karviné, amely az egyetlen község, ahol a lengyelek létszáma növekedett (ez  a lengyel munkások beszámításának köszönhető, nekik a község területén lévő  szállóban tartós lakhelyük van).

A  Český Těšíntől délre fekvő községekben, vagyis az egykori  Frýdek-Místek-i járásban, a lengyelek számának a csökkenése nem olyan dramatikus  (például Bocanowice, Řeka, Střitež, Jablunkov, Chotěbuz, Vendryně), csak 13 %-os volt, ellenkezőleg az egykori Karviná-i  járásban  egészen  22,2%-os volt a lengyelek számának csökkenése. Abszolút számokban és százalékarányban is az 1991-2001-es évtizedben a legnagyobb csökkenést Třinec városában mutatta a lengyel  lakosság, itt a csökkenés értéke összehasonlítható a Karviná vagy Havířov  városában mért csökkenéssel. A népszámlálási eredmények döntő szerepet játszanak a kétnyelvű feliratok  bevezetésénél. A cseh-lengyel helyrajzi  táblák bevezetésének feltétele a legalább  10 % arányú  lengyel  kisebbség jelenléte. A község  köteles  Nemzeti Kisebbségek  Bizottságát  létrehozni, ha a községben lakó személyeknek  legalább a 10 %-a valamilyen nemzeti kisebbséghez tartozik.  Ugyanakkor  rá kell mutatni arra a tényre,  hogy az ún. morva és sziléziai nemzetiségek a cseh  nemzetiséghez számítódnak, valamint az  is érdekes, hogy azok a személyek  akik nem  jelentenek be semmilyen  nemzetiséget, azok is a cseh nemzetiséghez számítódnak.  Ez  okozta, hogy például Havířovban és Bohumínban  nem alakult meg a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága. Ebben az  ügyben  a cseh Belügyminisztérium is megszólalt. 

 

Výsledky Sčítáni lidu v roce 2001

 

      Głos Ludu z 20.11.2010 zveřejnil článek Stanisława Zahradnika „Z historii spisów ludnoœci na Zaolziu 1869-1991“. Sčítání lidu prohíhá na území západního Těšínského Slezska pravidelně každých 10 let, v období když toto území bylo součástí Rakousko-uherské morachie (1869, 1880, 1890, 1900, 1910), Československé republiky (1921, 1930), Německé říše (1939), opět Československé republiky (1950, 1961, 1970, 1980, 1991), konečně České republiky (2001). V článku scházely výsledky posledního  sčítání lidu z 1.3.2001. Téma je aktuální, protože v březnu 2011 roku se koná další Sčítání lidu.

      Výsledky posledního Sčítání lidu z pohledu národnosti prozatím nejrozsáhleji zveřejnila samizdátová publikace v června roku 2004 „Spis ludnoœci – 1.3.2001, kryterium: narodowoœć“, jejíž vydavatelem je Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. Byly v ní zveřejněny celostátní a podrobné výsledky ze všech obcí Moravskoslezského kraje V publikaci byly využity práce Stanisława Zahradnika „Nasz byt narodowy w spisach ludnoœci“ a Tadeusze Siwka „Porównania liczebnoœci ludnoœci polskiej w latach 1991-2001“. Redaktoři spolupracovali z ostravskou pobočkou Českého statistického přadu. Právním podkladem sčítání je zákon č. 158/2000 Sb. Zavazuje on občany předat sčítacímu komisaři v dohodnutém termínu a na předepsaných formulářích pravdivě všechny údaje. Výjimkou jsou body, které se týkají národnosti a vyznání, tyto body jsou dobrovolné. Rozhodoval stav z půlnoci 28.2.2001 na 1.3.2010.

      V České republice bydlelo celkem 10 230 060 osob, z toho 9 249 777 (90,4 %) Čechů, 380 474 (3,7 %) Moravanů, 193 190 (1,9 %) Slováků, 51 968 % (0,5 %) Poláků, 39 106 (0,4 %) Němců, 22 112 (0,2 %) Ukrajinců, 17 462 (0,2 %) Vietnamců, 14 672 (0,1%) Maďarů, 12 369 (0,1 %) Rusů, 11 746 (0,1 %) Romů, 10 878 (0,1 %) Slezanů, 4 363 Bulharů, 3 219 Řeků, 1801 Srbů, 1585 Chorvatů, 1238 Rumunů, 1106 Rusínů, 609 Albánců. Jinou národnost přihlásilo 26 499 osob, dvě národnosti 12 978 osob a žádnou národnost nepřihlásilo 172 827 (1,7 %) osob.

     České Sčítáni lidu z 2001 roku ukázalo úbytek 8311 Poláků v České republice v porovnání s předchozím sčítáním před 10 lety. Znamená to úbytek o 10 %, což je největším procentním úbytkem polského obyvatelstva v dějinách České republiky a Československa. Tento úbytek je ve skutečnosti ještě větší, protože v souladu s doporučením Evropské unie ke sčítácí metodě z 2001 roku poprvé byli počítání také cizinci s trvalým pobytem v České republice. Na druhou stranu poprvé od Rakousko-uherské monarchie přihlášení národnosti nebyla povinná, proto několikrát více lidí než obvykle nepřihlásilo vůbec svou národnost. Že se jedná především o lidi s etnických a národnostních pohraničí potvrzuje skutečnost, že úbytek byl zaznemenán u všech národních menšin v České republice. V porovnání s jinými menšinami Poláků ubylo ještě poměrně nejméně.

      V bývalém okrese Karviná polskou národnost přihlásilo 19 040 osob, Frýdek Místek 18 077 osob, Ostrava-město 950 osob. Výsledek sčítání potvrzuje závislost úbytku početnosti Poláků od umístění obce. V zásadě je možno konstatovat, že největší poměrné úbytky byla v obcích na severu Zaolzí nacházejících se v bývalém okrese Ksarviná mimo Český Těšín (na příklad Bohumín, Petřvald, Orlová, Stonava, Karviná, Havířov). Výjimky jsou dvě – Dětmarovice, kde je úbytek zanedbatelný a Petrovice u Karviné, které jsou jedinou obcí, kde počet Poláků vzrostl – je to výsledek započtení polských dělníků, kteří mají trvalé bydliště v hotelu na území obce. V obcích na jih od Českého Těšína, tzn. v bývalém okrese Frýdek Místek úbytek počtu Poláků není tak dramatický (například Bocanowice, Řeka, Střitež, Jablunkov, Chotěbuz, Vendryně) a byl jen 13 %, naopak v bývalém okrese Karviná ubylo až 22,2 % Poláků. Absolutně a procentně nejvíce Poláků ubylo v dekádě 1991-2001 ve městě Třinci, kde jsou hodnoty srovnatelné s úbytkem například v Karviné nebo Havířově.

      Výsledky Sčítání lidu mají rouhodnující význam při zavádění dvojjazyčného názvosloví. Podmínkou instalace česko-polských topografických tabulí je minimílně 10 % polská menšina. Výbor pro národnostní menšiny je obec povinna zřídit, jestliže ji obývá nejméně 10 % všech národních menšin. Avšak je nutné zohlednit skutečnost, že tzv. národnosti moravská a slezská  jsou započítány do české národnosti, a co je zajímavé – rovněž osoby které nepřihlásily žídné národnosti jsou započtěny do české národnosti. To bylo důsledkem, že Výbor nebyl zřízen například v Havířově a Bohumíně. V této záležitosti se vyjádřilo české Ministerstvo vnitra.

 

Decyduje 10 % – Podkreœlamy wszystkim działaczom polskich stowarzyszeń obywatelskich, że przyszłoœć mniejszoœci polskiej na czeskim Œlšsku Cieszyńskim będzie zależeć od wyniku Spisu Powszechnego i przekroczenia progu 10 % w gminach. Dlatego apelujemy, aby wszyscy Polacy wpisywali do arkuszy spisowych swojš narodowoœć.

Ustawa nr 561/2004 Dz.U. (ustawa szkolna), §14: „Gmina, województwo, ewentualnie ministerstwo zapewnia mniejszoœciom narodowym kształcenie w języku mniejszoœci narodowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach œrednich, i to w gminach w których na podstawie specjalnego przepisu prawnego (ustawa nr. 273/2001 Dz.U. o prawach członków mniejszoœci narodowych) powołano komitet ds. mniejszoœci narodowych, o ile sš spełnione warunki tej ustawy.”

Ustawa nr 128/2000 Dz.U. o gminach w brzmieniu ustawy nr 273/2001 Sb., §29: „W gminie zamieszkałej przez mniejszoœci narodowe nazwa gminy, jej częœci, ulice i inne place publiczne i oznakowanie budynków organów państwowych i samorzadów terytorialnych sš prezentowane również w języku mniejszoœci narodowej, o ile według ostatniego spisu ludnoœci narowowoœć tš zadeklarowało co najmniej 10 % obywateli gminy....”

Ustawa nr 128/2000 Dz.U. o gminach w brzmieniu ustawy nr 273/2001 Sb., §117: „Gmina na której terenie żyje według ostatniego spisu ludnoœci co najmniej 10 % obywateli, którzy zadeklarowali narodowoœć innš niż czeska powołuje się Komitetet ds. Mniejszoœci Narodowych...”

 

10% lesz a meghatározó – Hangsúlyozzuk minden lengyel polgári társulás tisztségviselőjének a számára, hogy a lengyel kisebbség jövője a csehországi Těšíni Szilézia területén az idei  Népszámlálás eredményeitől  függ, valamint attól, hogy az egyes községekben sikerül-e túllépni a 10%-os küszöböt. Felhívunk minden lengyelt, hogy az összeíróívekbe írják be a lengyel nemzetiségüket.

Az 561/2004 sz. törvénycikkgyűjtemény (iskolai törvény),  14§: „A község, a kerület, esetleg a minisztérium bebiztosítja a nemzeti kisebbségek számára az anyanyelvükön való művelődést az óvodákban, az alapiskolákban és a középiskolákban, mégpedig azokban a községekben, amelyekben a különleges jogi előírással összhangban (a községekről szóló 128/2000 számú törvénycikkgyűjtemény 117.§,  3. bekezdése szerint, a 273/2001 számú törvénycikkgyűjtemény hangzásának megfelelően) meg lett alakítva a Nemzeti Kisebbségek Bizottsága, amennyiben ezen törvény által megszabott feltételek teljesítve vannak.”

A községekről szóló 128/2000 számú törvénycikkgyűjtemény a 273/2001 számú törvénycikkgyűjtemény hangzásának megfelelően, 29.§: „A nemzeti kisebbségek tagjai által  lakott községekben a község megnevezését, a község egyes részeinek, utcáinak és egyéb nyilvános térségeinek megnevezését, valamint az állami épületek és a területi önigazgatási egységek megjelölését a nemzeti kisebbség nyelvén is meg kell jelölni, amennyiben a legutolsó népszavazás  szerint ehhez a nemzetiséghez  tartozónak vallotta magát a község polgárainak legalább a 10%-a ...”

A községekről szóló 128/2000 számú törvénycikkgyűjtemény a 273/2001 számú törvénycikkgyűjtemény hangzásának megfelelően, 117.§: „A községben, amelynek választókerületében a legutolsó népszavazás szerint legalább 10% olyan  polgár él, akik a cseh nemzetiségtől  különböző nemzetiségűnek vallják magukat, ott a nemzeti kisebbségek számára bizottságot kell alakítani....”

 

Rozhoduje 10 % – Zdůrazňujeme všem funkcionářům polských občanských sdružení, že budoucnost polské menšiny na českém Těšínském Slezsku záleží od výsledků letošního Sčítání lidu a překročení práhu 10 % v obcích. Proto apelujeme na všechny Poláky, aby do sčítačích archů uváděli svou národnost.

Zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon), §14: „Obec, kraj, popřípadě ministerstvo zajišuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích v nichž byl v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č.273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin) zřízen výbor pro národnostní menšiny, pokud jsou spněny podmínky stanovené tímto zákonem.”

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích ve znění zákona č.273/2001 Sb., §29: „V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce ....”

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích ve znění zákona č.273/2001 Sb., §117: „Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny....”

 

Wyniki Spisu Powszechnego w gminach zachodniego Œlšska Cieszyńskiego: tabelka / A népszámlálás eredményei Těšíni Szilézia nyugati részének falvaiban: táblázat / Výsledky Sčítání lidu v obcích zápádního Těšínského Slezska: tabulka

1 – liczba mieszkańców razem / a lakosság összlétszáma  / počet obyvatel celkem

2 – z tego narodowoœć czeska / ebből cseh nemzetiségű / z toho česká národnost

3 – „narodowoœć morawska“ /„ morva nemzetiségű” / „národnost moravská”

4 – „narodowoœć œlšska“ / „sziléziai nemzetiségű” / „národnost slezská

5 – narodowoœć słowacka / szlovák nemzetiségű / národnost slovenská

6 – narodowoœć polska / lengyel nemzetiségű / národnost polská

7 – narodowoœć niemiecka / német nemzetiségű / národnost německá

8 – narodowoœć romska / roma nemzetiségű / národnost romská

9 – narodowoœć wietnamska / vietnami nemzetiségű / národnost vietnamská

10 – narodowoœć ukraińska / ukrán nemzetiségű / národnost ukrajinská

11 – narodowoœć rosyjska / orosz nemzetiségű / národnost ruská

12 – inna narodowoœć / egyéb nemzetiségű / jiná národnost

13 – bez zdeklarowanej narodowoœci / nemzetiség bejelentése nélküli / bez přihlášení národnosti

 

Wykaz 31 gmin Województwa Morawskoœlšskiego z więcej jak 10 % mniejszoœciš polskš / A Morvasziléziai Kerület azon 31 községének listája ahol a lengyel kisebbség arányszáma több mint 10%-os / Seznam 31 obcí Moravskoslezského kraje s více jak 10 % polskou menšinou:

Gródek / Hrádek                            42,9 %       Olbrachcice / Albrechtice                        23,6 %

Milików / Milíkov                         41,2 %       Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka    21,9 %

Koszarzyska / Košařiska             39,9 %       Rzeka / Řeka                                               21,5 %

Wędrynia / Vendryně                  35,5 %       Kocobędz / Chotěbuz                               21,4 %

Bukowiec / Bukovec                    33,7 %       Trzanowice / Třanovice                            21,4 %

Łomna Dolna / Dolní Lomná       31,3 %       Piosek / Písek                                             21,2 %

Boconowice / Bocanovice          31,1 %       Jabłonków / Jablunkov                             20,9 %

Bystrzyca / Bystřice                     30,1 %       Trzycież / Střitež                                        19,3 %

Ropica / Ropice                             29,1 %       Wielopole / Vělopolí                                 19,3 %

Łomna Górna / Horní Lomná      28,6 %       Mosty k.Jabłonkowa / Mosty u Jabl.     18,6 %

Pioseczna / Písečná                      27,8 %       Trzyniec / Třinec                                       17,9 %

Œmiłowice / Smilovice                   26,9 %       Piotrowice k.Karwiny / Petrovice u K.   16,4 %

Nydek / Nýdek                              26,7 %       Czeski Cieszyn / Český Těšín                  16,3 %

Stonawa / Stonava                       26,2 %       Cierlicko / Těrlicko                                    13,0 %

Nawsie / Návsí                              24,3 %       Gnojnik / Hnojník                                      11,4 %

Sucha Górna / Horní Suchá         23,7 %

 

 

Wyniki spisu ludnoœci (1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001)

Výsledky sčítání lidu (1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001)

 

                                            1921          1930          1950         1961             1970             1980         1991          2001

 

liczba obywateli razem    10 005 734 10 647 386 8 896 133   9 571 531    9 807 697        10 291 927 10 302 215 10 230 060

počet obyvatel celkem                           

narodowoœć czeska             6 758 983   7 304 588   8 343 558   9 023 501      9 270 617      9 733 925   8 363 768   9 249 777

národnost česká

narodowoœć inna razem   3 246 751   3 369 798   552 575      548 030         537 080         558 002      1 938 447   980 283

jiná národnost celkem       

narodowoœć morawska       0                 0                 0                 0                    0                    0                 1 362 313   380 474

národnost moravská                            

narodowoœć œlšska              0                 0                 0                 0                    0                    0                 44 446        10 878

národnost slezská

narodowoœć słowacka         15 732        44 451        258 025      275 997         320 998         359 370      314 877      193 190

národnost slovenská

narodowoœć romska            0                 0                 0                 0                    0                    0                 32 903        11 746

národnost romská

narodowoœć ukraińska        0                 0                 0                 0                    9 794             10 271        8 220          12 112

národnost ukrajinská

narodowoœć rosyjska          0                 0                 18 384        19 549           6 619             5 051          5 062          12 369

národnost ruská

narodowoœć rusińska          0                 0                 0                 0                    0                    0                 1 926          1 106

národnost rusínská

narodowoœć polska             103 521      92 689        70 816        66 540           64 074           66 123        59 383        51 968

národnost polská                                  

narodowoœć węgierska        7 049          11 427        13 201        15 152           18 472           19 676        19 932        14 672

národnost maďarská

narodowoœć niemiecka        3 061 369   3 149 820   159 938      134 143         80 903           58 211        48 556        39 106

národnost německá

narodowoœć inna                 59 080        65 692        19 770        26 554           28 273           18 264        18 812        69 835

jiná národnost

bez narodowoœci                 0                 5 719          11 441        10 095           9 947             21 036        22 017        172 829

bez národnosti

 

 

 

Piosenkarka Ewa Farna jest twarzš pierwszej kampanii, która ma przekonać Polaków zamieszkałych w Republice Czeskiej, aby podczas spisu wpisali swojš narodowoœć do arkusza spisowego. Na zdjęciu Ewa ze swojš mamusiš i siostrš w stroju cieszyńskim na Balu Gorolskim w Mostach koło Jabłonkowa.

HU: Ewa Farna énekesnő annak az első kampánynak a reklámarca, amely meg akarja győzni a Cseh Köztársaságban élő lengyeleket, hogy a népszámláláskor az űrlapba írják be saját lengyel nemzetiségüket. A fényképen těšíni népviseletben Ewa látható édesanyjával és húgával, amint Mosty u Jablunkovban a Gorol Bálon vesznek részt.

Zpěvačka Ewa Farna je tváří první kampaně, která má přesvědčit Poláky žijící v České republice, aby během sčítání vepsali do formuláře svou národnost. Na fotografií Ewa se svou maminkou a sestrou v těšínském kroji na Gorolském bále v Mostech u Jablunkova.

 

„Wiadomoœci – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Közhasznú Társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO (Vállalkozói Engedély Száma): 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos,  zamknięcie numeru  / lapzárta / uzávěrka čísla: 4.3.2011,  gratis / ingyenes / zdarma