********************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

4 – 4/2006 (19.4.2006 r.)

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

********************************************************************************************************************

 

Zebranie Polskiej Sekcji Narodowej, 16.2.2006 r. , Wędrynia, na zdjęciu od prawej: Bogusław Raszka, Janusz Ondraszek, Stanisław Samek, Bronisław Zawada, Roman Suchanek, Wiesław Sikora, Władysław Niedoba, Tadeusz Toman (zdjęcie: Józef Tobola)

 

Zebranie Rady Wykonawczej, Ostrawa, 10.3.2006 r., Od prawej: Ferenc Monus, Tadeusz Toman, Władysław Niedoba, Józef Pietrus, Alfred Kołorz, Edward Zaleski (zdjęcie: Józef Tobola)

 

Zebranie Polskiej Sekcji Narodowej, Czeski Cieszyn, 31.3.2006 r., od prawej: Alfred Kołorz, Eugeniusz Kiedroń, Karol Madzia, prezes Kongresu Polaków Józef Szymeczek, Tadeusz Toman, Władysław Niedoba, Wiesław Sikora (zdjęcie: Józef Tobola)

 

Zebranie Rady Wykonawczej Wspólnoty (10.3.2006 r.)

 

Zebranie odbyło się w siedzibie Związku Węgrów w Ostrawie. Omawiano tematy wyborcze, działalność wydawniczą oraz program majowego zebrania Rady Republikowej. Wzięto do wiadomości informację o zawieszeniu działalności Ukraińsko-Rusińskiej Sekcji Narodowej. Podjęto uchwałę o współpracy w wyborach komunalnych z SNK ED i zaakceptowano kandydatów polskiej mniejszości narodowej na listę SNK ED w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu RC w Województwie Morawsko-Śląskim – Romana Wróbla z Bystrzycy, Tadeusza Siwka z Rychwałdu, Eugeniusza Kiedronia z Suchej Górnej i Ryszarda Polednika ze Stonawy. / Schůze se konala v sídle Svazu Maďarů v ČR. Byly projednány otázky voleb, vydavatelská činnost a program květnové schůze Republikové rady. Byla vzata na vědomí informace o pozastavení činnosti Ukrajinsko-Rusínské národní sekce. Výkonná rada přijala usnesení o spolupráci v komunálních volbách s SNK ED a schválila kandidáty polské národní menšiny na kandidátku SNK ED – Romana Wróbla z Bystřice, Tadeusze Siwka z Rychvaldu, Evžena Kiedronie z Horní Suché a Richarda Polednika ze Stonavy pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Moravskoslezském kraji.

 

Na zebraniu MK PZKO w Stonawie (12.3.2006 r.)

 

W zebraniu sprawozdawczym Miejscowego Koła PZKO w Stonawie, które było połączone ze spotkaniem autorskim z Anielą Kupiec – poetką z Nydku, wziął udział Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej Wspólnoty. Poinformował obecnych o uchwale Wspólnoty związanej z udziałem w wyborach. W Stonawie działacze Wspólnoty przygotowują listę kandydacką do Przedstawicielstwa Gminnego, aktualnie członkiem przedstawicielstwa za Wspólnotę jest Ryszard Polednik. Na imprezie wystąpił chór mieszany Stonawa (w ubiegłym roku w Stonawie obchodzono 100-lecie śpiewactwa polskiego). Poinformowano również o działalności Klubu Kobiet. Zebranie prowadził prezes koła, Bogdan Prymus. / Na výroční schůzi Místní skupiny PZKO Stonava, která byla spojena s autorským setkáním s poetkou Anielou Kupiec z Nýdku se zúčastnil Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady Soužití. Informoval přítomné o usnesení Soužití související s účastí ve volbách. Ve Stonavě funkcionáři Soužití připravují kandidátku do Zastupitelstva obce, současně členem zastupitelstva za Soužití je Richard Polednik. V programu vystoupil smíšený pěvecký sbor Stonawa (v minulém roce ve Stonavě slavili 100. výročí sborového zpěvu). Byla informace o činnosti Klubu žen. Schůzi řídil předseda skupiny Bogdan Prymus.

 

Spotkanie z pełnomocnikiem SNK ED (15.3.2006 r.)

 

Z pełnomocnikiem SNK ED dla Województwa Morawsko-Śląskiego, Pavlem Prejdą rozmawiali Wiesław Sikora, wiceprezes Wspólnoty, Tadeusz Toman, członek Rady Wykonawczej i Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków. Byliśmy poinformowani, że na 4. miejscu listy kandyduje Tadeusz Wantuła. Fakt ten działaczy Wspólnoty zaskoczył, nazwisko Wantuły nie było bowiem z nami wcześniej uzgodnione. Byliśmy przekonani, że kandydatem Polaków w wyborach będzie, jak nas poformował senator Igor Petrov, Roman Wróbel. Wysuwaliśmy również wniosek Bogusława Chwajola. W trakcie rozmów Wspólnota zgłosiła na listę SNK ED trzech kandydatów: Tadeusza Siwka, Ryszarda Polednika i Eugeniusza Kiedronia. Pierwsi dwaj byli włączeni na listę. Przed zamknięciem listy Polednika zastąpił Zdzisław Wantuła, brat Tadeusza. / Se zmocněncem SNK ED pro Moravskoslezský kraj Pavlem Prejdou jednali Wiesław Sikora, místopředseda Soužití, Tadeusz Toman, člen Výkonné rady Soužití a Józef Szymeczek, předseda Kongresu Poláků, Bylo nám sděleno, že na 4. místo kandidátky byl zařazen Tadeusz Wantuła. Tato skutečnost funkcionáře Soužití překvapila, protože jméno Wantuły nebylo s námi ujednáno. Byli jsme přesvědčeni, že kandidátem Poláků na listině SNK ED bude, jak nás informoval senátor Igor Petrov, Roman Wróbel. Navrhovali jsme také kandidátku Bohuslava Chwajola. Na setkání Soužití na kandidátku SNK ED přihlásilo tři kandidáty: Tadeusze Siwka, Richarda Polednika a Evžena Kiedronie. První dva byli zařazeni na kandidátku. Před uzávěrkou kandidátky Polednika nahradil, Zdislav Wantuła, bratr Tadeusze.

 

Zebranie Komitetu Obwodowego PZKO w Karwinie (17.3.2006 r.)

 

Zebranie, które odbyło się w Domu PZKO w Karwinie-Raju, prowadził prezes karwińskiego Komitetu Obwodowego PZKO, Eugeniusz Matuszyński. Komitet omawiał m. in. przygotowanie Dnia Mniejszości Narodowych, który w czerwcu organizuje Urząd Miejski w Karwinie. Za Wspólnotę obecni byli członkowie Rady Wykonawczej, Tadeusz Toman i Józef Tobola. Omówili w miejscowymi działaczami szczegóły dotyczące przygotowania listy kandydackiej koalicji Wspólnoty i SNK ED do październikowych wyborów Przedstawicielstwa Miejskiego w Karwinie. / Schůzi, která se konala v Domě PZKO v Karviné-Ráji, řídil předseda Oblastního výboru PZKO Evžen Matuszyński. Výbor projednal m. j. přípravu Dne národnostních menšin, který v červnu uspořádá Městský úřad v Karviné. Za Soužití byli přítomní členové Výkonné rady Tadeusz Toman a Josef Tobola. Z místními funkcionáři projednali podrobnosti související s přípravou kandidátní listiny koalice Soužití a SNK ED do říjnových voleb do Zastupitelstva města.

 

Impreza PZKO-wska w Boguminie (25.3.2006 r.)

 

Tradycyjne Powitanie Wiosny zorganizowało aktywne Miejscowe Koło PZKO w Boguminie-Skrzeczoniu. W programie m. in. wiersz Anieli Kupiec recytował prezes koła Bogusław Czapek, wystąpił chór mieszany Hasło, zespół kabaretowy Andrusi. Biorący udział w imprezie, Tadeusz Toman, przedstawił strategię Ruchu przed zbliżającymi się tegorocznymi wyborami parlamentarnymi (wiosna), senackimi i komunalnymi (jesień), jednocześnie wyrażając nadzieję, że po dwukadencyjnej przerwie w bogumińskim Przedstawicielstwie Miejskim zdobędzie mandat przedstawiciel polskiej mniejszości. Zaapelował o udział w wyborach. / Tradiční Vítání jara uspořádala aktivní Místní skupina PZKO Bohumín-Skřečoň. Na programu m. j. báseň Anieli Kupiec recitoval předseda skupiny Bohuslav Czapek, vystoupil smíšený pěvecký sbor Hasło, kabaretní soubor Andrusi. Přítomný na akci Tadeusz Toman sdělil strategii Hnutí pro letošní parlamentní (červen), senátní a komunální volby (říjen). Současně vyjádřil přesvědčení, že po dvoukadenční přestávce mandát v bohumínském Městském zastupitelstvu získá zástupce polské menšiny. Vyzval k účastí ve volbách.

 

Uchwała Polskiej Sekcji Narodowej (31.3.2006 r.)

 

Na nadzwyczajnym zebraniu PSN, które odbyło się w Czeskim Cieszynie, przyjęto uchwałę o poparciu SNK ED w wyborach parlamentarnych. Podkreślono jednocześnie, że ważniejsze dla Wspólnoty są jesienne wybory komunalne. Biorący udział w drugiej części obrad, prezes Kongresu Polaków, Józef Szymeczek, stwierdził, że listy Wspólnoty w gminach będą miały jednoznaczne poparcie Kongresu Polaków w RC. / Mimořádná schůze PNS, která se konala v Českém Těšíně, přijala usnesení o podpoře SNK ED v parlamentních volbách. Současně bylo zdůrazněno, že větší význam Soužití přikládá podzimním komunálním volbám. Přítomen na druhé části jednání předseda Kongresu Poláků Józef Szymeczek sdělil, že kandidátky Soužití v obcích budou mít jednoznačnou podporu Kongresu Poláků v ČR.

 

RUCH POLITYCZNY COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA POPIERA W WYBORACH DO IZBY POSELSKIEJ PARLAMENTU RC, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ 2.-3.6.2006 r. UGRUPOWANIE SNK ED

 

Realizuje tak długoterminową strategię wyborczą, polegającą na ścisłej współpracy z ugrupowaniem pro-europejskim Józefa Zieleńca i senatora Igora Petrova.

   Przypomnijmy. Działacze Wspólnoty spotkali się 23.4.2004 r. w Ostrawie z liderem listy SNK ED do Parlamentu Europejskiego. Wspólnota doszła do wniosku, że SNK ED jest jedynym ugrupowaniem politycznym, z którym warto współpracować. Dorobek i program polityczny Zieleńca zawarty jest w książce „Přemýšlení o světě”. Informacja o spotkaniu ukazała się w „Głosie Ludu” („Spotkanie z Zieleńcem”, 10.6.2004 r.). Wspierany przez nas kandydat uzyskał mandat euro-deputowanego. Kongres Polaków w kampanii do Parlamentu Europejskiego wspierał personalnie Unię Wolności (US – Unie svobody), a Wspólnota (która była jedynym polskim ugrupowaniem wspierającym wtedy SNK ED) była po wyborach krytykowana przez ówczesną redaktor naczelną „Głosu Ludu” Danutę Branną, która na łamach gazety („Zastrzelić zdrajców”, 17.6.2004 r.) proponowała nawet ... zastrzelić zdrajców.

   Ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota negocjował z SNK ED włączenie się do współpracy w wyborach do ostrawskiego Przedstawicielstwa Wojewódzkiego w listopadzie 2006 r. Do konkretnych uzgodnień jednak nie doszło, i to nie z winy Wspólnoty. SNK uzyskało wtedy 4,8 % głosów. Do pokonania 5-proc. progu wyborczego, gwarantującego mandaty, zabrakło mu głosów naszych wyborców.

   Coexistentia-Wspólnota jest zdeterminowana kontynuować „bieg na długi dystans” i razem z SNK ED i udzielić wsparcia ugrupowaniu Józefa Zieleńca i Jana Kasla w tegorocznych wyborach parlamentarnych, ale przede wszystkim w jesiennych wyborach komunalnych. Liczymy na ścisłą współpracę. SNK ED ma szansę przekroczenia 5 % progu wyborczego. Nie zgadzamy się z komentarzem redakcyjnym „Głosu Ludu” („Kolejna przegrana szansa”, 30.3.2004 r.), który na podstawie badań popularności partii politycznych stwierdza, że partia ta ma w wyborach parlamentarnych nikłą szansę, określając ją nawet jako partię kanapową. Naszym zdaniem, czołówka SNK ED – to doświadczeni politycy, partia jest reprezentowana w miastach i gminach (starostowie), województwach, Senacie Parlamentu RC i w Parlamencie Europejskim. Do kompletu brakuje jej na razie tylko mandatów w Izbie Poselskiej Parlamentu RC.

 

 

 

Výzva Společnosti Artura Görgyho

 

Vážení Maďaři v České republice!

   Vloni založená Společnost Artura Görgyho (GAT) si za svůj cíl v roce 2006 vytýčila vyhotovení, umístění a slavnostní odhalení 20. května tr. pamětní tabule u příležitosti 90. výročí úmrtí Artura Görgeyho. Pamětní tabule bude zhotovena ze žuly o rozměrech 60 x 80 cm, její horní polovina bude nést podobiznu Artura Görgeyho, a dolní část bude obsahovat dvojjazyčný nápis: „Artur Görgy (1818-1916) * První moderní maďarský chemik, vojevůdce maďarského boje za svobodu v 1848-49, v 1945-48 studoval na pražské Karlově univerzitě * Az elsö modern magyar vegyész, az 1848-49 -es magyar szabadsághare hadvezére 1845-48 között a prágai Károly Egyetemen tanult”. Příprava pamětní tabule a její umístění na budově Pražského maďarského kulturního střediska podle předběžných a nepřesných výpočtů by dosáhla asi 30-35 tisíc Kč. Tuto sumu GAT hodlá vytvořit z veřejné sbírky. Proto vedení GAT se uctivě obrací především na všechny Maďary v České republice, aby svými peněžitými dary podpořili uskutečnění tohoto šlechetného cíle, jakožto pozitivního příspěvku zde žijících Maďarů k uchování a udržování památek společné  česko-maďarské historie.

   Běžný korunový účet Společnosti Artura Görgeyho pro tento účel byl otevřen u Komerční banky Praha 1 – Havlíčkova 13, 110 00 Praha 1, název účtu: Společnost Artura Görgeyho, číslo: 51-1069000257/0100. O nashromážděných prostředcích vedeme evidenci, o které budeme přispívatele průběžně informovat.

   Za Vaše příspěvky předem děkujeme. Jménem vedení společnosti, s úctou István György Palágyi, tel.: (+420) 775 193 912. redakce: Ferenc Monus

 

Z archiwum Ruchu / Z archívu Hnutí

 

Zamieszczamy treść listu, jaki wystosował przewodniczący ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, László Attila Kocsis, prezydentowi Republiki Węgierskiej i odpowiedź prezydenta (w języku węgierskim z tłumaczeniem na język czeski). Publikujemy przemówienia działaczy Polskiej Sekcji Narodowej, Józefa Toboły i Tadeusza Tomana, na konferencji, jaka przebiegła 17.12.2005 r. w Pradze. / Zveřejňujeme obsah dopisu, jaký zaslal předseda politického hnutí Coexistentia-Soužití László Attila Kocsis prezidentu Maďarské republiky a odpověď prezidenta (v jazyce maďarském s překladem do jazyka českého). Zveřejňujeme projevy funkcionářů Polské národní sekce Josefa Toboly a Tadeusze Tomana na konferenci, která proběhla 17.12.2005 v Praze.

 

 

Józef Toboła: „Praca w przedstawicielstwie gminnym” / „Práce v obecním zastupitelstvu”

 

Największe sukcesy ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota odnosi w wyborach komunalnych. W 1994 r. Ruch uzyskał łącznie 44 mandatów, w 1998 r. – 46 mandatów, a w 2002 r., pomimo wprowadzenia 5-proc. progu wyborczego i niekorzystnych zmian arytmetyki wyborczej – 40 mandatów. Na listach wyborczych Wspólnoty, stowarzyszenia Wspólnoty z kandydatami niezależnymi lub koalicji w skład której wchodziła Wspólnota uzyskaliśmy mandaty w Jabłonkowie, Bukowcu, Piosku, Łomnej Dolnej, Milikowie, Nawsiu, Gródku, Koszarzyskach, Nydku, Wędryni, Ropicy, Kocobędzu, Cierlicku, Olbrachcicach, Suchej Górnej, Stonawie, Piotrowicach koło Karwiny, Lutyni Dolnej i Rychwałdzie.

   Członkiem przedstawicielstwa i zarządu gminy Lutynia Dolna jestem od 1 listopada 2002 roku. W skład tych organów zostałem wybrany z niewybieralnego miejsca na liście Coexistentii, dzięki głosom pozostałych obywateli, oprócz obywateli narodowości polskiej. Zarząd naszej gminy powstał na podstawie szerokiej koalicji, w jego skład wchodzą oprócz mnie członkowie ODS, KSČM, Niezależnych i ČSSD. Od początku kadencji jestem przewodniczącym Komisji ds. Rozwoju i Budownictwa, od stycznia przyszłego roku będę dodatkowo kierował Komisją ds. Ochrony Środowiska. Głównymi zadaniami wspomnianych komisji jest troska o rozwój gminy w szerokim spektrum działalności od przygotowania budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji po projekty związane z rozwojem bazy sportowej i turystycznej oraz opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Szczególne zadania wykonuję przy przygotowaniu wniosków dla wykorzystania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Przyznam się, że działalność ta jest moim zawodem cywilnym i tak trochę hobby. W tej kadencji wyborczej opracowałem już 7 wniosków, przede wszystkim wnioski do Phare i Interreg IIIa. Najciekawsze wnioski to projekt Wenecji Morawsko-Śląskiej na rzece Olzie, Dni na Granicy – uroczyste otwarcie żeglugi na Olzie w dniu 24.6.2005 r., obóz wodniacki we Wierzniowicach, ścieżka rowerowa Ostrawa-Wodzisław, która będzie prowadzona przez naszą gminę, dalej projekt Winnice – powrót do chrześcijaństwa realizowany w gminie Gorzyce oraz kolejny wspólny projekt Centrum Informacji Turystycznej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gorzycach. O ile chodzi o działalność na rzecz polskiej szkoły i przedszkola, gdzie z ramienia Gminy jestem  członkiem Rady Szkolnej. Od 1987 roku jestem prezesem Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, który posiada swój własny Dom PZKO i ma bardzo aktywną działalność. Od 1990 roku Koko PZKO jest organizatorem Festynów – Wianków, największej imprezy tego typu w gminie, która organizowana jest z sąsiednimi gminami Godów i Gorzyce. Przyszłoroczny festyn otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i podczas festynu nastąpi symboliczne otwarcie żeglugi turystycznej na Olzie, po czym w Domu PZKO i okolicznych ogrodach odbędzie się wspólny polsko-czeski obóz wodniacki dla dzieci i młodzieży.

 

Největším volebním úspěchem politického hnutí Coexistentia-Soužití jsou výsledky komunálních voleb. V roce 1994 Hnutí získalo celkem 44 mandátů, v roce 1998 – 46 mandátů, a v roce 2002, přes zavedení 5% prahu a změn výpočtů v neprospěch – 40 mandátů. Na volebních listinách Soužití, sdružení Soužití a nezávislých kandidátů nebo koalice, které členem bylo Soužití jsme získali mandáty v Jablunkově, Bukovci, Písku, Dolní Lomné, Milíkově, Návsí, Hrádku, Košařiskách, Nýdku, Vendryni, Ropici, Chotěbuzi, Těrlicku, Albrechticích, Horní Suché, Stonavě, Petrovicích u Karviné, Dolní Lutyni a Rychvaldě.

   Členem Obecního zastupitelstva a Rady obce Dolní Lutyně jsem se stal v listopadu 2002. Do těchto orgánů jsem byl zvolen z nevolitelného místa díky preferenčním hlasům ostatních občanů obce, kromě občanů polské národnosti. Obecní rada naší obce vznikla na základě dohody širší koalice složené kromě mne členy ODS, KSČM, Nezávislých a ČSSD. Od začátku volebního období jsem předsedou Komise pro rozvoj a výstavbu obce, od ledna příštího roku budu navíc řídit Komisi pro otázky životního prostředí. Hlavními úkoly předmětných komisí je péče o rozvoj obce v širším spektru činnosti, od akci jako je výstavba čističky a kanalizace po projekty související s rozvojem sportovní a turistické základny a zpracováváním změn územního plánování. Zvláštní úkoly realizuji při přípravě žádostí o financování z národních a evropských fondů. Přiznám se, že je to i moje civilní zaměstnání a hobby. V tomto volebním období jsem zpracoval již 7 žádostí, zejména z fondů Phare a Interreg IIIA. Nejzajímavější jsou projekty Moravskoslezské Benátky na řece Olze, Dny na hranici, v rámci kterých se uskutečnilo dne 24.5.2005 slavnostní zahájení rekreační plavby po této řece, vodácký tábor ve Věřňovicích, mezinárodní cyklostezka Ostrava – Wodzisław, která bude procházet naší obcí, dále již schválený projekt Vinohrady – návrat ke křesťanství, realizovaný společně s obcí Gorzyce a další společný projekt Centrum turistické informace, který vzniká v Kulturním domě v Gorzycích. Co se týče mé činnosti ve prospěch polské menšiny v obci, mé aktivity jsou zaměřené zejména na potřeby polské základní školy a mateřinky, kde jsem byl jmenován Radou obce členem Školní rady. Od roku 1987 jsem předsedou Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu, která vlastní svůj Dům PZKO a je velmi aktivní. Od roku 1990 je skupina PZKO pořadatelem Letních slavností – Věnečků, nejvýznamnější akce tohoto typu v obci, která je organizována spolu se sousedními obcemi Godów a Gorzyce. Letní slavnosti mají pro příští rok zajištěn grant z fondů EU a v rámci těchto slavností proběhne symbolické zahájení rekreační plavby po řece Olze, Ihned po této slavnosti se v Domě PZKO a blízké zahradě bude konat společný polsko-český vodácký tábor pro děti a mládež.

 

Tadeusz Toman „Korespondencja ruchu politycznego Wspólnota z urzędami państwowymi i samorządowymi w kwestii zapewnienia obowiązującego w Republice Czeskiej prawa” / „Korespondence politického hnutí Soužití se státními a samosprávnými orgány ve věci zajištění platného v České republice práva”

 

Temat obszerny, który można by jeszcze poszerzyć o korespondencję z urzędami europejskimi. Ze względu na czas, ograniczę się tylko do okresu po 2000 roku.

    Wspólnota od dłuższego czasu protestuje przeciwko zapisowi w ustawie nr 424/1991 Dz. U. o stowarzyszaniu się w partiach i ruchach politycznych, dotyczącego konieczności zapewniania przez wszystkie partie i ruchy polityczne kosztownych sprawozdań audytorskich. Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej uchwałą z 18.5.2001 r. nawet zawiesił na pewien okres działalność naszego Ruchu właśnie z powodu nieprzekazania Izbie Poselskiej Parlamentu RC sprawozdań audytora. Ze względu na fakt, że Ruch nie otrzymuje żadnych dotacji z budżetu państwa, żądaliśmy o udzielenie wyjątku. Decyzją Sądu Najwyższego nie jest możliwe zastąpić audyt na przykład sprawozdaniem innego organu. Pisaliśmy w tej sprawie do Sądu Konstytucyjnego, ówczesnego prezydenta Václava Havla i rzecznika praw obywatelskich Otakara Motejla. Kancelaria Prezydenta obiecała problem rozwiązać za pośrednictwem wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych. Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że nie jest kompetentny oceniać, ani wpływać na decyzje sądu. Ze względu na fakt, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwe środki obrony w RC, Ruch przekazał informację w tej sprawie do organów sądowych Rady Europy. Niestety, nie posiadamy środków finansowych na zapewnienie serwisu prawnego, aby skutecznie zaskarżyć Republikę Czeską w Radzie Europy.

   Ruch wystosował 12.6.2003 r. list prezydentowi Václavu Klausowi, w którym przedstawia swoje stanowisko w sprawie niektórych przepisów prawnych, które zdaniem Ruchu są w sprzeczności z ustawą konstytucyjną, mianowicie Kartą Praw i Swobód Obywatelskich. Oprócz wspomnianego audytu chodzi np. o ordynację wyborczą. Nie zgadzamy się na wprowadzenie 5 % progu wyborczego, przede wszystkim w wyborach komunalnych oraz na zmianę ordynacji wyborczej wprowadzonej w wyborach w 2002 roku. Ruch nie zgadza się również z przepisem ustawy nr 128/2000 Dz. U., o gminach, który umożliwia dwujęzyczne nazewnictwo tylko przez organizowanie petycji. Dyrektor Kancelarii Prezydenta w odpowiedzi pisze, że prezydent nie ma prawa inicjatywy ustawodawczej, jednocześnie poinformował, że prezydent rozważy wykorzystanie naszych wniosków w inny odpowiedni sposób. Przesłaliśmy w tych sprawach list również premierowi rządu RC, Vladimírowi Špidli. Ówczesny premier odpowiada osobiście. Pisze, że nasze wnioski są twórcze i przekazuje je do dalszego postępowania Wydziałowi ds. Praw Człowieka przy Urzędzie Rządu RC.

   Dnia 16.1.2004 r. wysłaliśmy skargę Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC, Urzędowi Rządu RC, Izbie Poselskiej i Senatowi Parlamentu RC. Naszym zdaniem ogłoszenie MSW nr 409/2003 Dz. U. regulujące ustawę o wyborach do Parlamentu Europejskiego jest w sprzeczności z postanowieniem Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych (dyrektywą nr 157 ratyfikowaną przez Parlament RC), nie zawiera bowiem postanowień o użyciu więcej-języcznego nazewnictwa na kwestionariuszach w tych gminach, gdzie zgodnie z ustawą nr 273/2001 Dz. U., o prawach mniejszości narodowych, jest obowiązek korzystania z języka mniejszości narodowej w kontaktach urzędowych i w sprawach wyborczych. MSW w odpowiedzi z 18.3.2004 r. polemizuje z naszym poglądem. Zdaniem MSW druk ulotki informacyjnej w językach mniejszości narodowych – niemieckim, polskim, słowackim i romskim idzie nad ramy wymogów ustawy wyborczej i wychodzi tym samym naprzeciw członkom mniejszości narodowych.

   W marcu 2004 roku przesłaliśmy listy – podania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Informatyki w sprawie zapewnienia dwujęzycznych tablic na budynkach stacji i przystanków kolejowych i urzędów pocztowych, według ustawy nr 128/2000 Dz. U., o gminach. W odpowiedzi dyrektor wydziału służb pocztowych Poczty Czeskiej pisze, że Poczta Czeska, przedsiębiorstwo państwowe, nie jest organem państwowym, ale firmą handlową, a ustawa w tym wypadku, podobno, nie umożliwia tłumaczeń na inny język. Koleje Czeskie nie odpowiedziały na list w ogóle.

   Dnia 16.5.2005 r. przesłaliśmy listy urzędom miejskim w Hawierzowie, Karwinie i Boguminie z żądaniem przekazania informacji o liczbie i składzie komisji wyborczych, powołanych w celu przeprowadzenia referendum akcesyjnego RC do Unii Europejskiej. Informacje uzyskaliśmy z Magistratu Miasta Hawierzowa i Urzędu Miejskiego w Boguminie, natomiast Magistrat Miasta Karwiny odmówił udzielenia odpowiedzi, argumentując, że jest to w sprzeczności z ustawą nr 106/1999 Dz. U., o wolnym dostępie do informacji.

   Dnia 12.7.2004 r. zasięgnęliśmy informacji w Magistracie Miasta Karwiny, jaki był powód zlikwidowania Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, powołanego zgodnie z ustawą nr 128/2000 Dz. U., o gminach. Mamy pisemną odpowiedź, że do powołania komitetu w gminie konieczne jest, aby w gminie mieszkało minimum 10 % mieszkańców tej samej mniejszości narodowej. Podobne zapytanie przesłaliśmy do Magistratu Miasta Hawierzowa, ponieważ Miasto Hawierzów komitetu w ogóle nie powołało, pomimo, że mieszka tu 10,23 % obywateli innej narodowości niż czeskiej. Otrzymaliśmy informację, że Miasto Hawierzów do narodowości czeskiej zalicza obywateli, którzy przy spisie ludności nie zgłosili żadnej narodowości. Radni Przedstawicielstwa Miejskiego nawet na ten temat głosowali. Taka wykładnia ustawy skutecznie może uniemożliwiać realizację podstawowych praw mniejszości narodowych. Nadmienię jeszcze, że prezydentami obu miast są członkowie partii komunistycznej.

   Żeby zakończyć referat trochę na luzie, przedstawię treść odpowiedzi na listy, które wysłaliśmy w 2001 roku wójtom i burmistrzom w Województwie Morawsko-Śląskim, wtedy jeszcze Województwie Ostrawskim, w związku z nieprzekazaniem w ich gminach wyników wyborów do Przedstawicielstwa Wojewódzkiego. Mianowicie: Tomáš Both, wójt gminy Nové Sedlnice napisał, że powinniśmy zwrócić się do Urzędu Powiatowego w Opawie, a po naszym ponagleniu zmienił zdanie i poinformował, że wyniki wyborów może przekazać wyłącznie przewodniczący komisji wyborczej i to tylko partiom biorącym udział w wyborach. My podobno w wyborach nie braliśmy udziału. Pracownik Urzędu Miejskiego w Krnowie przekazał informacje tylko z rejonów nr 8, 10, 11, 12 i 15, inne rejonowe komisje wyborcze zadecydowały, że wyników nie będą przekazywać. Vlastimil Hajda, wójt gminy Závišice, proponuje nam, żebyśmy przestudiowali ustawę nr 130/2000 Dz.U. jeszcze raz, ewentualnie więcej razy. Protokolantka ze Slezských Rudoltic odpisała, że wyników wyborczych przekazać nie może, ponieważ były odesłane do archiwum, później, po naszej urgencji, tłumaczy, że wyników nam nie przesłała, ponieważ nasza partia nie uzyskała żadnego głosu w wyborach. Były również urzędy, które nie zwlekały, przekazały wyczerpującą odpowiedź i jeszcze przeprosiły za brak przesłania w terminie wyników wyborczych, na przykład Urząd Miejski w Břidličnej.

 

Rozsáhlé téma, které je možno ještě rozšířit o korespondenci s evropskými úřady. S ohledem na čas omezím se pouze na období do roku 2000.

    Soužití si pravidelně stěžuje na citaci zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, který se týká nutnosti zajišťovat všemi politickými stranami a politickými hnutími drahé audity. Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 18.5.2001 dokonce pozastavil na určitou dobu činnost našeho Hnutí právě z důvodu nepředložení Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR auditorských zpráv. S ohledem na skutečnost, že Hnutí nedostává ze státního rozpočtu žádné dotace, žádali jsme o udělení výjimky. Nejvyšší soud nesouhlasil s možností nahradit audit například zprávou jiného orgánu. Psali jsme v této věci Ústavnímu soudu, tehdejšímu prezidentu Václavu Havlovi a ochránci veřejných práv Otakaru Motejlovi. Kancelář prezidenta republiky slíbila problém vyřešit prostřednictvím návrhu do Ministerstva vnitra. Ochránce veřejných práv konstatoval, že není oprávněn hodnotit ani ovlivňovat rozhodnutí soudu. S ohledem na to, že jsme vyčerpali všechny možnosti právní obrany v České republice, Hnutí předalo informaci v této věci soudním orgánům Rady Evropy. Bohužel, nemáme dostatek finančních prostředků na zajištění právního servisu, abychom podali úspěšnou stížnost na Českou republiku v Radě Evropy.

   Soužití zaslalo dne 12.6.2003 dopis prezidentu Václavu Klausovi, ve kterém sděluje své stanovisko k některým zákonným úpravám, které podle názoru Hnutí jsou v rozporu s ústavním zákonem, jmenovitě Listinou základních práv a svobod. Kromě již zmíněného auditu, jde např. o volební zákon. Nesouhlasíme se zavedením 5% volebního prahu, především v komunálních volbách a na změnu volebního zákona, který platí od komunálních voleb v roce 2002. Hnutí nesouhlasí také s paragrafem zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který umožňuje dvojjazyčné názvy pouze prostřednictvím petice. Ředitel prezidentské kanceláře nám sdělil, že ústava prezidentu nepřiřkla oprávnění zákonodárné iniciativy, současně nás informuje, že prezident zváží využití našich návrhů jiným vhodným způsobem. Obdobný dopis v této záležitosti jsme zaslali také předsedovi vlády ČR Vladimíru Špidlovi. Tehdejší předseda vlády odepsal osobně. Napsal, že návrhy považuje za podnětné a postoupí je k dalšímu řízení odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR.

   Dne 16.1.2004 jsme zaslali stížnost Ministerstvu vnitra ČR, Úřadu vlády ČR, Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR. Podle našeho názoru vyhláška Ministerstva vnitra č. 409/2003 Sb., k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu, je v rozporu s ustanovením Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin (směrnicí č. 157 ratifikovanou Parlamentem ČR), protože neobsahuje ustanovení o používání vícejazyčného názvosloví na formulářích v těch obcích, kde v souladu se zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, je povinnost použití jazyka národnostních menšin v úředním styku ve věcech volebních. Ministerstvo vnitra dopisem ze dne 18.3.2004 s našim názorem polemizuje. Ministerstvo vnitra se domnívá, že vytištění informačního letáku v jazycích národnostních menšin – německém, polském, slovenském a romském jde nad rámec požadavků volebních zákonů a vychází vstříc příslušníkům národnostních menšin.

   V březnu 2004 roku jsme dopise žádali Ministerstvo vnitra a Ministerstvo informatiky zajistit dvojjazyčné označení budov železničních stanic a zastávek a poštovních úřadů v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Ředitel odboru poštovních služeb České pošty, státní podnik, nám sdělil, že Česká pošta není státním orgánem, ale obchodní firmou, a zákon v tomto případě údajně neumožňuje překlad do jiného jazyka. České dráhy na dopis neodpověděly vůbec.

   Dne 16.5.2005 jsme zaslali dopis městským úřadům v Havířově, Karviné a Bohumíně s žádostí o sdělení informace o počtu a složení volebních komisí zřízených k referendu o přistoupení ČR do Evropské unie. Informace nám poskytly Magistrát města Havířova a Městský úřad Bohumín. Magistrát města Karviné nám odmítl poskytnout informaci s odůvodněním, že s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nám nemůže námi požadovanou informaci poskytnout.

   Dne 12.7.2004 jsme se informovali na Magistrátu města Karviné na důvod zrušení Výboru pro národnostní menšiny, který byl zřízen podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Bylo nám písemně sděleno, že pro zřízení v obci výboru je nutné, aby v obci bydlelo alespoň 10% občanů stejné národnostní menšiny. Obdobný dotaz jsme zaslali Magistrátu města Havířova, jelikož město Havířov výbor vůbec nezřídilo, přestože v Havířově bydlí 10,23% občanů jiné národností než české. Byli jsme informování, že město Havířov do české národností započítává i občany, kteří při sčítání lidu neuvedli žádnou národnost do národností české. Městští zastupitelé dokonce na toto téma hlasovali. Takový výklad zákona může úspěšně znemožňovat realizaci základních práv národnostních menšin. Doplním, že primátory obou měst jsou členové komunistické strany.

   Abych ukončil trochu odlehčeně, uvedu obsah některých dopisů, které nám v roce 2001 zaslali starostové Moravskoslezského kraje, tehdy ještě Ostravského kraje, v souvislosti s nepředložením volebních v jejich obcích výsledků do krajského zastupitelstva. Jmenovitě: Tomáš Both, starosta obce Nové Sedlnice, napsal, že jsme povinni obrátit se na Okresní úřad v Opavě, a po naší urgenci mění názor a sděluje, že výsledek voleb nám může poskytnout pouze předseda volební komise a to jen stranám, které se voleb účastnily. My jsme se údajně voleb neúčastnili. Pracovník Městského úřadu v Krnově nám předal informace pouze z okrsků č. 8, 10, 11, 12 a 15, jiné okrskové volební komise rozhodly, že výsledky nebudou předávat. Vlastimil Hajda, starosta obce Závišice, nám navrhuje, abychom si ještě jednou prostudovali zákon 130/2000 Sb., případně i vícekrát. Zapisovatelka ze Slezských Rudoltic nám odepsala, že výsledek voleb nám předat nemůže, protože naše strana ve volbách nezískala žáden hlas. Byly i úřady, které ihned předaly vyčerpávající odpověď a ještě se omluvily za neposkytnutí v termínu volebních výsledků, např. Městský úřad Břidličná.

 

Wędrynia obchodziła jubileusz 700-lecia gminy / Vendryně slavila 700. výročí založení obce

 

Członkami 19-osobowego Przedstawicielstwa Gminnego w Wędryni jest 6 radnych, którzy byli wybrani w 2002 roku z listy ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota. Są to Stanisław Samek (zastępca wójta gminy), inż. Jerzy Macura (członek zarządu gminy), inż. Bronisław Zawada, Bogusław Raszka, Marta Roszka i Janusz Ondraszek. Informację o działaniach gminy radni przedstawili na zebraniu Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty, które odbyło się 16.2.2006 r. w wędryńskiej Czytelni. W ubiegłym roku Wędryniacy obchodzili 700-lecie wioski, 100-lecie miejscowego zespołu gimnastycznego Gimnaści oraz 100-lecie budynku polskiej szkoły. Z okazji jubileuszu ukazała się publikacja „Gimnaści 1905-2005”, napisana przez kierownika zespołu, Bohdana Ondraszka. Aktywnie działa również Zespół Teatralny, który z okazji jubileuszu,  w maju 2005 r., wystawił komedię „Droga do dworu”. Dobiegł końca remont kapitalny budynku polskiej szkoły, którego stulecie przypadło w listopadzie 2005 r. Prace wartości 100 mln. Kč (6 mln. Kč z budżetu centralnego) wykonano przez wakacje, zmieniono instalację elektryczną, drzwi, okna, pomalowano klasy i korytarze. Nauczyciele doczekali się nowego pokoju nauczycielskiego, uczniowie przebierają się w nowych szatniach. Również docieplono i otynkowano mury zewnętrzne, osuszono i zaizolowano fundamenty. Dyrektor szkoły, Elżbieta Wania, potwierdziła, że uczniowie i nauczyciele mają teraz o wiele lepsze warunki pracy. Najaktywniejszym stowarzyszeniem obywatelskim w gminie jest Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, jego prezesem jest Bogusław Raszka. W ramach PZKO działają Gimnaści, Zespół Teatralny i inne sekcje. / Členy 17-členného Zastupitelstva obce ve Vendryni je 6 zastupitelů, kteří byli zvoleni v roce 2002 z kandidátky politického hnutí Coexistentia-Soužití. Na schůzi Polské národní sekce, která se konala 16.2.2006  v vendryňské Čítárně, zastupitelé informovali o aktivitách obce. V minulém roce občané Vendryně slavili 700. výročí založení obce, 100. výročí činnosti Gymnastů a 100. výročí existence budovy polské školy. U příležitosti jubilea byla vydána publikace „Gimnaści 1905-2005”. Aktivní je také Divadelní soubor, který v květnu uvedl komedii „Cesta do dvora”. Ukončena byla celková rekonstrukce budovy polské školy, jejíž 100. výročí připadlo na listopad roku 2005. Práce v hodnotě 10 mln. Kč (6 mln. Kč bylo ze státního rozpočtu) byly provedeny o prázdninách, byla provedena nová elektroinstalace, dveře, okna, byly namalovány třídy a chodby. Učitelé mají novou sborovnu, žáci nové šatny. Bylo provedeno zateplení a nové omítky vnějších zdí a izolace základů budovy. Ředitelka školy potvrdila, že žáci a učitelé mají teď mnohem lepší pracovní podmínky. Nejvíce aktivním občanským sdružením v obci je Místní skupina Polského svazu kulturně-osvětového. V rámci PZKO působí Gymnasté, Divadelní soubor a jiné sekce.

 

PODRÓŻ PO GMINACH PRZED WYBORAMI

 

Kolejny odcinek cyklu opracowanego przez Władysława Dronga, który zamieszcza miesięcznik „ZWROT” (3) dotyczy analizy wyników wyborczych w Mostach koło Jabłonkowa i Jabłonkowie. Komentarz autora koncentruje się na omówieniu dotrzymywania dwujęzyczności, wyników spisu ludności, działalności PZKO i szkół. Autor odwiedza cmentarz w Mostach. Zamieszczone są też tablice – na ratuszu w Jabłonkowie i na budynku urzędu gminnego w Mostach. / Pokračování článku Vladislava Dronga, který zveřejňuje měsíčník „ZWROT” (3) se týká analýzy volebních výsledků v Mostech u Jablunkova a Jablunkově. Komentář autora je zaměřen především na dodržování dvojjazyčnosti, výsledků sčítání lidu, činnosti PZKO a škol. Autor navštívil hřbitov v Mostech. Zveřejněny jsou tabule – na radnici v Jablunkově a na budově obecního úřadu v Mostech.

 

 

PODRÓŻ PO GMINACH PRZED WYBORAMI 2006 (4)

 

Nasze zgłębienie preferencji wyborczych polskich kandydatów na Zaolziu nie może ominąć również największej gminy graniczącej ze Słowacją, a mianowicie Mostów koło Jabłonkowa. Będąc na miejscowym cmentarzu, spotkałem się z czymś, czego nie widziałem na innych. Jest tu bardzo dużo nagrobków, na których są polsko brzmiące nazwiska w czeskiej wersji z datami śmierci już w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Wniosek nasuwa się sam, iż nawet tak wcześnie ludzie byli tu bardziej podatni na wynaradawianie niż gdzie indziej, bo przecież zrobić napis na nagrobku po polsku nikt nie może nakazać administracyjnie. To tylko kwestia poczucia patriotyzmu, jednak style pisma na nagrobkach, mimo tylu lat, szczególnie po 1939 r., są niezmienione, jakby wykonywała je ta sama ręka. Na to wskazuje minimum na trzech całkowicie polskich nagrobkach napis Terezie zamiast Teresa. Według niektórych to teoria faktów dokonanych. Któż bowiem i za jakie pieniądze będzie napis zmieniał, nawet kiedy go zobaczy tuż po wykonaniu.

   Jednak mimo 623 osób (15,5 %) przyznających się w ostatnim spisie w Mostach do polskości, jest tu Koło PZKO z własnym domem, w którym zespół śpiewaczy Przełęcz ma próby i koncertuje. Tu odbywają się słynne Gorolskie Bale. Jest pełno klasowa podstawówka, która istnieje właśnie dzięki poparciu radnych, których jest wprawdzie niewielu, ale zdołali do swych racji przekonać również przeciwników. Pewnym ewenementem jest brak listy Wspólnoty, ale fakt ten skomentuję na zakończenie naszych podróży po gminach. W 1994 roku wystartowały do walki o mandaty: KDU i ODS bez polskiego kandydata i zdobyły razem 12 miejsc w radzie, Niezależni pod czeską nazwą, ale z 5 Polakami (trzech z nich zostało radnymi) oraz komuniści z niepełną listą i dwoma Polakami na niej. Z tej listy zawsze wchodził jeden radny, ale nigdy nie był to Polak. Zmniejszająca się liczba głosów (303, 248 i 172), którą Polacy na tej liście otrzymali podczas trzech kolejnych wyborów, wskazuje, że są to głosy dla polskości zupełnie zmarnowane, zwłaszcza, że w 2002 roku już nie było radnego z KSČM, mimo 13 kandydatów na liście. W 1998 roku kandydowało na liście KDU 4 Polaków i 3 zostało radnymi. Na pozostałych listach Polaków nie było. Ostatnie wybory przyniosły największy sukces polskim kandydatom. Mimo, a może dlatego, że wystartowało aż 7 ugrupowań, w tym troje niezależnych. Po raz pierwszy wystawiono listę Nezávislí-Nieleleżni, czyli dwujęzyczną (duże brawa), na której było aż 9 Polaków, z których 4 zdobyło mandaty. Kolejny mandat zdobył pierwszy z trzech Polaków na liście KDU oraz jedyny kandydujący Polak na kolejnej liście niezależnych, teraz już o czeskiej nazwie. Tutaj znów ciekawa sprawa. Przeciętna liczba głosów na polskiego radnego (620) podniosła się do 658, by zatrzymać się na 404 i 6 radnych. Brawa dla takiej mobilizacji polskiej społeczności w Mostach!

   Jabłonków jest jedyną z omawianych dotychczas miejscowości (miastem), która ma całkowicie dwujęzyczny napis na ratuszu. Nie muszą zastanawiać się przyjezdni, jak też to kiedyś po polsku brzmiało, bo to widać. Polscy radni z innych miejscowości mogą brać przykład. Mimo, iż Polaków jest tylko o 2 proc. więcej niż w Mostach, co stanowi 1026 osób, to w rzeczywistości jest ich o 403 więcej. Z taką ilością można już co nieco zdziałać, o ile się chce i umie pokierować. Jest tu Koło PZKO z pięknym Domem i ogromna, oddawana właśnie do użytku, zrekonstruowana szkoła. Zbudowana za duże pieniądze z ministerstwa starała się będzie przyciągnąć pod swoją strzechę jak najwięcej naszych pierwszoklasistów. Najbliższe lata pokażą, czy tak będzie i czy stosunek uczniów z okolicznych gmin do uczniów z Jabłonkowa ulegnie zmianie, to znaczy, czy przyciągnie nowych. Nie jest to proste, bo powoduje spadek liczby uczniów w gminach sąsiednich. Takiej dotacji na szkołę w Jabłonkowie nie byłoby, gdyby nie polscy radni, których liczba z kadencji na kadencję waha się (5, 6, 7). W każdych wyborach staje w szranki 6 ugrupowań. Tylko w 1994 roku dwa miały niepełne listy (bez Polaków) i nie zdobyły mandatów. KDU wystawiła 21, w tym 9 Polaków i 3 zostali radnymi przy całkowitej ilości 7, KSČM miała na swojej liście 2 i nikt nie odniósł sukcesu. ODS, podobnie jak w innych gminach, nie miała Polaków, a zdobyła aż 8 mandatów. Wspólnota zdobyła 3 mandaty. Rok 1998 przyniósł pozytywne wyniki dla Polaków, bo aż 7 zostało radnymi. Wynik ODS spadł o połowę – do 4 mandatów, 2 zdobyło KSČM z jednym Polakiem na liście, ČSSD wystawiło tym razem pełną listę z 3 Polakami i 2 zostali radnymi. Niezależni zabrali na swoją listę 8 Polaków, a 3 zasiadło w ratuszu. Tym razem lista KDU była bez Polaków. Wspólnota także tym razem odnotowała spadek notowań o 1/3, a zdobyła 2 mandaty. I choć do urn poszło o 13 % mniej wyborców niż w poprzednich wyborach, co przełożyło się także na głosy na polskich kandydatów, to polskich radnych przybyło.

   Spadek liczby polskich radnych w ostatnich wyborach w 2002 roku, mimo większej liczby głosów na kandydatów, musi być poddany przed wyborami 2006 starannej analizie. Lista KDU nie miała, tak samo jak lista ODS, żadnego polskiego kandydata, na liście KSČM był jeden Polak, który zdobył 1 z 2 mandatów, zyskując tylko o 43 głosów więcej niż w ubiegłej kadencji. Z 5 Polaków na liście ČSSD nikt nie został radnym, mimo iż partia ta zdobyła 3 mandaty (KDU 4, ODS 4). Polaków na liście Niezależni Jabłonków 2002 reprezentowało 7 kandydatów i na 6 radnych dwu Polaków zostało radnymi. Wspólnota 2 radnymi dopełniła stan na 21. Końcowa konkluzja: Przed tworzeniem list należy zanalizować fenomenalny 1998 rok i wyciągnąć wnioski z ostatnich wyborów jak najszybciej. Władysław Drong

 

RUCH POLITYCZNY COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA W 1991 ROKU

 

Działalność Ruchu opisana jest na podstawie artykułów prasowych w „Głosie Ludu” – gazecie Polaków w Czechosłowacji i w „Zwrocie” – miesięczniku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Wspólnota wydała samodzielnie broszurę z konferencji „Rola Śląska Cieszyńskiego w czechosłowacko-polskich stosunkach od 1918  do dziś”, która odbyła się w 1991 roku w Boguminie.

  Delegacja Wspólnoty gościła w dniach 28 i 29 stycznia 1991 r. w Warszawie. W jej skład wchodzili m.in. wiceprezes, dr Stanisław Gawlik, poseł do Zgromadzenia Federalnego CSRF, Władysław Niedoba oraz członek zarządu Wspólnoty, kierownik biura ZG PZKO, inż. Edwin Macura. Wizyta była kontynuacją działań Wspólnoty na rzecz nawiązania współpracy z partiami o podobnym, liberalnym i centrystycznym ukierunkowaniu – już wcześniej Wspólnota nawiązała takie kontakty na Węgrzech i w Austrii. Oprócz spotkań z kierownictwem stowarzyszenia politycznego Narodowa Demokracja i Chrześcijańsko Demokratycznego Stronnictwa Pracy, członkowie Wspólnoty odbyli rozmowy z szefem wydziału zagranicznego Wspólnoty Polskiej, panem Chodkiewiczem, dyrektorem Biura Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych, Ryszardem Krukiem, z prezesem Fundacji Słowa Polskiego dla Zaolzia, Józefem Stańkiem, dyrektorem Ośrodka Kultury Czechosłowackiej w Warszawie, Václavem Svatkiem – w Ośrodku urządzono konferencję prasową. Konferencja prasowa odbyła się z udziałem 28 dziennikarzy – z polskiego radia, Wolnej Europy i całego spektrum polskich gazet. Trwała dwie godziny, a po jej zakończeniu przeprowadzono indywidualne wywiady. Delegacja została przyjęta przez ambasador CSRF w Warszawie, Marketę Fialkową (GL,  9.2.1991 r., „Pojechaliśmy po doświadczenia”).

   W sobotę 16.2.1991 r. odbyła się w trzynieckim Domu PZKO konferencja ruchu politycznego o demokrację i o prawa mniejszości narodowych Coexistentia-Soužití-Wspólnota. W konferencji brali udział delegaci reprezentujący żyjące na terytorium Republiki Czeskiej mniejszości polską, węgierską, ukraińską i niemiecką. Obecny był przewodniczący Ruchu i poseł do Zgromadzenia Federalnego, dr Miklós Duray. W programie było sprawozdanie z działalności Ruchu w pierwszej fazie jego istnienia, omówienie podstawowych założeń programowych oraz efektów aktywności na szczeblach parlamentarnym i międzynarodowym. Poseł Władysław Niedoba przedstawił swoją dotychczasową działalność poselską. Wspólnota w koalicji Węgierskim Ruchem Chrześcijańsko-Demokratycznym uzyskała w Zgromadzeniu Federalnym łącznie 12 mandatów – 5 w Izbie Ludu i 7 – w Izbie Narodów. Do sukcesu swojego klubu poselskiego zaliczył doprowadzenie do tego, aby polityka narodowościowa pozostała w kompetencji rządu federalnego. Nie jest natomiast zadowolony z obrotu, jaki wzięła debata nad Kartą Praw i Swobód Człowieka. „Nasze wnioski poparło kilku polityków. Lecz kilkoro posłów wystąpiło przeciwko nam. Wśród nich niestety pan Zelenay i pani Branna, poseł i posłanka narodowości polskiej...” (GL, 19.2.1991 r., „W Trzyńcu obradowali delegaci ruchu Coexistentia-Wspólnota” – prezentujemy kopię drugiej części artykułu zamieszczonego na stronie drugiej).

   Przeszło 300 delegatów, z tego 11 z Republiki Czeskiej, zjechało 23.2.1991 r. do Koszyc na trzeci ogólnopaństwowy Kongres ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota. Z zaproszonych gości przybyli m.in. Horváth Balazs, minister bez teki rządu Republiki Węgierskiej, György Varga, ambasador Republiki Węgierskiej w CSRF, Björn Cato Funnemark, sekretarz generalny norweskiego Komitetu Helsińskiego oraz dr Hubert Kozłowski, członek kierownictwa Partii Narodowo-Demokratycznej z Polski. Referat sprawozdawczy wygłosił przewodniczący Ruchu, dr Miklos Duray. Jeżeli chodzi o referat przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Wspólnoty, Stanisława Gawlika, z wielką odezwą spotkało się uwypuklenie nadrzędnej roli wzajemnych stosunków pomiędzy narodowościami, jak też i wobec większości. W drugim dniu Kongresu uchwalono nowy statut, podkreślający wielonarodowy charakter Ruchu. Sekcja d/s politycznych, w której pracowała dr Renata Korpak, przedstawiła odezwę skierowaną do głów państw – uczestników spotkania w Wisegradzie. Wspólnota utożsamiła się z treścią dokumentów wisegradzkich (GL, 26.2.1991 r. „Ogólnopaństwowy Kongres Ruchu Wspólnota”).

   Przed spisem ludności Wspólnota wystosowała apel do wszystkich naszych rodaków: „Pamiętajcie o swoim rodowodzie i o swoich korzeniach!” (GL, 28.2.1991 r., „Apel ruchu politycznego Wspólnota”).

   O rozmowach polskiej delegacji w dniach 26.-27.2.1991 w Warszawie pisze w „GL” Władysław Sztebel. Podkreślił, że w Warszawie gościli nie tylko członkowie Rady Polaków (jak pisał GL), ale również poseł Władysław Niedoba, wiceprezes Wspólnoty Stanisław Gawlik, przewodniczący ZG PZKO Władysław Młynek, przewodniczący TNP Jan Szarowski, kierownik Biura ZG PZKO Edwin Macura, przedstawiciel Fundacji Słowa Polskiego Władysław Milerski, przewodniczący SMP Bogdan Kokotek i autor artykułu jako naczelnik ZHP (GL, 5.3.1991 r., „Było nas więcej” – prezentujemy kopię pierwszej części artykułu zamieszczonego na stronie pierwszej).

 

 

   Na temat przyszłej Konstytucji wypowiedział się na łamach „GL” przewodniczący Wspólnoty w Republice Czeskiej, Stanisław Gawlik (GL, 12.3.1991 r., „Wspólnota ma zastrzeżenia”). Prawa mniejszości narodowych i grup etnicznych powinny być, zdaniem Wspólnoty, regulowane osobnym rozdziałem w Konstytucji. Proponujemy wprowadzić do Konstytucji zasady, że zobowiązania wobec mniejszości narodowych przyjęte przez CSRF mogą być tylko poszerzane, nie mogą być ograniczane.

   „GL” z 3.5.1991 r. zamieścił artykuł Melchiora Sikory („Tylko Wspólnota”). Pisze m.in., że Wspólnota najbardziej jest widoczna na naszej scenie politycznej, a jej działacze są wszędzie tam, gdzie coś się ważnego dzieje… (prezentujemy kopię artykułu).

   Dnia 9 kwietnia 1991 r. odbyła się w Wiedniu konferencja prasowa ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota, w której udział wzięli czołowi przedstawiciele Ruchu. Na konferencji prasowej obecnych było ponad 50 dziennikarzy reprezentujących pisma i agencje prasowe z Europy. Na wstępie wysłuchali wystąpienia przewodniczącego, pana Duraya, które wprowadziło słuchaczy do problematyki konferencji. Inspiratorka konferencji, pani hr. Alicja Esterházy, córka posła do parlamentu w przedwojennej Czechosłowacji, a w okresie wojny do parlamentu słowackiego za mniejszość węgierską, informowała o poczynaniach swego ojca, który jawnie protestował na Słowacji przeciwko deportacji Żydów. Pani dr Korpak wyjaśniała problem „ostatniej żelaznej kurtyny w Europie”, czyli innymi słowy – problem granicy pomiędzy Polską a CSRF (GL, 11.5.1991 r., „W Wiedniu o mniejszościach”).

   W sobotę 20.5.1991 r. w Milikowie odbyły się ponowne wybory do organu przedstawicielskiego (poprzednie zostały anulowane z powodu rezygnacji 6 z 13 członków przedstawicielstwa). Po podliczeniu wyników okazało się, że najwięcej mandatów zdobyło Forum Obywatelskie – 5, Wspólnota – 4, a komuniści – 1. Pozostałe 3 mandaty przypadły niezależnym kandydatom (GL, 23.5.1991 r.).

   Rola Śląska Cieszyńskiego w czesko-polskich stosunkach od 1918 roku do dziś – to  temat seminarium historycznego, które odbyło się 29.5.1991 r. w Domu PZKO w Nowym Boguminie. Zorganizowane z inicjatywy ruchu politycznego Wspólnota było pomyślane – jak powiedział na wstępie przedstawiciel Ruchu, Stanisław Gawlik – jako okazja do podjęcia próby szukania prawdy o Zaolziu. W seminarium udział wzięli wiceminister Edukacji Narodowej w Warszawie, prof. Andrzej Janowski, przedstawiciel rządu CSRF, dr Andrej Sulitka, konsul generalny RP w Ostrawie, Gerard Grabowicz, przedstawiciel Europejskiej Akademii na Śląsku, prof. Jerzy Pietrucha i inni goście. Przybyli posłowie do ZF i CRN, przedstawiciele Rady Polaków, zaolziańskich organizacji polskich, instytucji kulturalnych i naukowych z Czechosłowacji i Polski. Ogółem temat konferencji ściągnął do Bogumina około 120 osób złączonych zainteresowaniami historycznymi, szukających prawdy o zaolziańskim Śląsku. Byli wśród nich historycy, byli przedstawiciele pokolenia pamiętającego jeszcze spór o Zaolzie, byli ludzie młodzi, którzy swoją wiedzę o tym skrawku ziemi czerpali głównie z dostępnych w ubiegłych dziesięcioleciach źródeł. Jako pierwszy wystąpił dr Dan Gawrecki z Instytutu Śląskiego CSAN w Opawie. Mówił o stosunkach czesko-polskich na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918 do 1947. Dr Stanisław Zahradnik omówił działalność Macierzy Szkolnej i PZKO. Dr Magda Habrmannowa z opawskiego instytutu mówiła o Maticy Śląskiej, zaś dr Tomasz Falęcki z Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach, w referacie zatytułowanym „Wielka polityka a Zaolzie”, przedstawił sprawy zaolziańskie w kontekście międzynarodowym. Z koreferatem do tego tematu wystąpił doc. Jaroslav Valenta z CSAN w Pradze. W dyskusji nawiązano do poruszanych wcześniej problemów, polemizowano z niektórymi ustaleniami i wnioskami, a także apelowano o przezwyciężenie poczucia krzywdy i godne budowanie Europy jutra. Na miejscu można było nabyć publikację zawierającą przestawione na konferencji referaty (GL, 30.4.1991 r., „Seminarium historyczne ruchu Wspólnota”).

   W dniach od 9 do 11 maja 1991 r. odbył się w Budapeszcie Kongres Federacji Unii Mniejszości Narodowych (FUEV) przy Radzie Europy oraz konferencja międzynarodowa dotycząca spraw mniejszości narodowych w Europie. Tak w Kongresie, jak i w konferencji uczestniczyła delegacja Wspólnoty w osobach: Miklos Duray, przewodniczący Ruchu, Stanisław Gawlik, wiceprzewodniczący oraz członkowie Komitetu Wykonawczego dla Zagranicy, Ivan Gyurcsik i Renata Korpak. Zebranie plenarne FUEV zadecydowało o przyjęciu 5 organizacji mniejszościowych, wśród nich ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota. Prezydium FUEV zaproponowało oddalenie przyjęcia naszego Ruchu, ale członkowie prezydium przeciwstawili się tej propozycji i w dyskusji uzasadnili konieczność przyjęcia Ruchu do FUEV. Zwłaszcza pani dr Barki z Wiednia, pan prof. Pan z Bolzano (Włochy), pan dr Peeters z Brukseli, jak również Renata Korpak i Ivan Gyurcsik rzeczowymi argumentami wskazali na niewłaściwe postępowanie prezydium FUEV oraz brak konsekwencji w działaniu. Wspólnota została przyjęta w poczet członków FUEV większości 16 głosów przy 5 przeciwnych i 2 wstrzymujących się (GL, 14.5.1991 r., „Wspólnota członkiem FUEV”).

   W poniedziałek 27.5.1991 r. odbyło się i inicjatywy Kongresu Liberalnego w Pradze spotkanie partii i ruchów politycznych, które nie posiadają swoich mandatów  w ZF CSRF lub CRN z przedstawicielami naszych masmediów. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wspólnoty, Stanisław Gawlik (GL, 28.5.1991 r., „Praskie rozmowy”).

   „GL” zamieścił 6.6.1991 r. tekst interpelacji Władysława Niedoby z 23 maja 1991 r. „W ostatnim czasie zwracają się do mnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na stałe zamieszkują i pracują w naszym kraju z następującym problemem: Otóż muszą się oni corocznie, a w niektórych powiatach co dwa lata, meldować w urzędach ds. paszportów i ds. cudzoziemców, aby uzyskać prolongatę zezwolenia na pobyt stały w CSRF, a tym samym zezwolenia na podjęcie pracy. Praktyki te są przez zainteresowane osoby odbierane jako dyskryminujące. Ograniczają możliwość awansu, podnoszenia kwalifikacji, naruszają kondycję psychiczną. W hotelach płacić muszą dwukrotnie wyższe ceny, aniżeli obywatele CSRF – traktuje się ich jako cudzoziemców. Uważam, że skoro ludzie ci u nas żyją na stałe, pracują, płacą podatki, powinni korzystać z takich samych warunków i możliwości...”.

   W „GL” z 21.11.1991 r. („Nie o nacjonalizm chodzi”) przewodniczący Komitetu Wykonawczego Wspólnoty, Stanisław Gawlik reaguje na wypowiedź posłów do ZF i CRN Danuty Brannej i Tadeusza Wantuły w wywiadzie opublikowanym w paryskiej „Kulturze” (nr 10/529). „Jest sprawą normalną, że dzisiaj każdy wyraża publicznie swój pogląd na interesujące nas zagadnienia. Lecz kiedy różne oświadczenia mają tendencję szkalującą, przestaje to być sprawą prywatną. Chciałbym wyłącznie zająć się oszczerczym określeniem naszego ruchu Wspólnota ruchem nacjonalistycznym. Nie będę przytaczał definicji nacjonalizmu, lecz wspomnę, że charakteryzuje się m.in. wyolbrzymianiem zalet własnego narodu i żądaniem dla niego specjalnych przywilejów oraz pogardą, nietolerancją i wrogością wobec innych narodów (...). Czy to, że nasz Ruch zajmuje się nagłaśnianiem problemów ograniczania praw obywatelskich, zwłaszcza praw mniejszości przez istniejącą machinę biurokratyczną, jest nacjonalizmem? (...).

   Na ten sam temat wypowiedział się poseł Władysław Niedoba w wywiadzie dla „GL” (23.11.1991 r.,, „Ambicje rządzenia nie tworzą polityka”). Stwierdza m.in.: „Po moich kolegach posłach mogę się wszystkiego spodziewać – chociaż tym razem mocno chybili, wysuwając takie zarzuty pod moim adresem i pod adresem ruchu, który reprezentuję (...). Nigdy nacjonalistą nie byłem. Najlepszym dowodem tego jest chociażby moje małżeństwo. Ja jestem Polakiem katolikiem, a żona Czeszką ewangeliczką (...). Moja „kompromitacja” ma polegać na tym, że byłem posłem w czasach komunistycznych, pomimo to, że nigdy nie byłem członkiem partii i w naszej rodzinie nie było tradycji komunistycznych. Gwoli sprawiedliwości muszę przyznać, że moje pochodzenie robotnicze uczuliło mnie na sprawy socjalne obywateli, aczkolwiek poglądy mam centrystyczne”.

   W ramach rozmów z partiami i ruchami politycznymi prezydent CSRF, Václav Havel, zaprosił 25.11.1991 r. na Zamek Praski przedstawicieli ruchu politycznego Wspólnota (GL, 26.11.1991 r., „Delegacja Wspólnoty u Václava Havla” – patrz kopia artykułu). Po spotkaniu z panem prezydentem ruch polityczny Wspólnota zadecydował, że będzie zabiegał o spotkanie z dalszymi czołowymi politykami CSRF. Dnia 4.11.1991 r. delegacja Ruchu była przyjęta przez wicepremiera czeskiego rządu, pana Lukeša, przez przewodniczącą CRN, panią Burešową. Delegacja odwiedziła ambasadora RP w Pradze, pana Jacka Balucha oraz konsula generalnego Republiki Węgierskiej, pana Jene Borosa. Wszystkim tym osobistościom przekazano dokument „Dokąd zmierza Czechosłowacja? – memorandum ruchu politycznego mniejszości narodowych w CSRF Wspólnota” (dokument opublikował GL z 14.12.1991 r.).

   Przedświąteczna sesja ZF poświęcona była m.in. dyskusji nad przyszłorocznym budżetem. Z propozycjami zmian w budżecie wystąpił poseł Wspólnoty, Władysław Niedoba. Proponował określić pozycję finansową dla potrzeb mniejszości narodowych w RC lub wytworzyć rezerwę finansową na ten cel. Prowadzić kwotę finansową przeznaczoną na ogólnopaństwową politykę narodowościową i potrzeby narodowości w wysokości 3,3 mln. Kč na specjalnych kontach. Utworzyć komisję z udziałem posłów ZF  reprezentujących mniejszości narodowe w celu kontroli wykorzystywania finansów ze wspomnianych specjalnych kont. Przedstawił konkretne projekty zmian do ustawy budżetowej. Budżet federalny na 1992 rok został przyjęty bez uwzględnienia zmian proponowanych przez Władysława Niedobę (GL, 28.12.1991 r., „Przemówienie W. Niedoby w ZF”). Opracował: Tadeusz Toman

 

 

Obsah článku v českém jazyce: Činnost politického hnutí Coexistentia-Soužití v roce 1991 je popsána na základě tiskových článků v „Głosu Ludu”. Ve dnech 28.-29.1.1991 delegace Soužití byla ve Varšavě, kde se uskutečnila jednání se stranami o obdobném liberálním a centristickém zaměření. Dne 16.2.1991 se konala v Třinci konference za účastí předsedy Hnutí Miklose Duraye. Celostátní konference Hnutí se konala 23.2.1991 v Košicích, byly přijaty nové stanovy. Soužití zveřejnilo výzvu ke Sčítáni lidu: „Pamatujte o svém původu a svých kořenech!”. Členové Soužití byli součástí polské delegace, která jednala ve dnech 26.-27.2.1991 ve Varšavě. „GL” zveřejnil článek místopředsedy Hnutí Stanislava Gawlika k otázce příští ústavy ČR. Článek, který velice kladně hodnotí činnost Soužití, zveřejnil v „GL” Melchior Sikora. Dne 9.5.1991 se konala ve Vídní tisková konference. V sobotu 20.5.1991 proběhly v Milíkově nové volby do zastupitelstva obce. Soužití získalo 4 mandáty. Soužití uspořádalo 29.5.1991 v Bohumíně konferenci „Úloha Těšínska v česko-polských vztazích”, referáty byly zveřejněny ve stejnojmenné publikaci. Ve dnech 9.-10.5.1991 se konal v Budapešti Kongres FUEV při Radě Evropy. Soužití bylo přijato do FUEV jako členská organizace. V „GL” Soužití reaguje na agresivní článek zveřejněn jako rozhovor s Tadeuszem Wantołou v pařížské „Kultuře”. „GL” zveřejňuje interpelaci poslance Federálního shromáždění za Soužití, Vladislava Niedoby. Dne 25.11.1991 delegaci Soužití přijal prezident Václav Havel. Dne 4.11.1991 jsme byli přijati místopředsedou české vlády. Koncem roku Soužití vydalo memorandum „Kam směřuje Československo?”.

 

Przerwali zbieranie podpisów

 

TRZYNIEC – Mieszkający w hutniczym mieście Polacy z zadowoleniem przyjęli informację o zmianach w Ustawie o Gminach, z której ma zniknąć punkt o konieczności zbierania podpisów pod petycją w sprawie stosowania w mieście dwujęzycznych napisów. Komitet petycyjny, na czele którego stoi Wiesław Sikora, przerwał nawet trwającą od dwu lat akcję zbierania podpisów. – Od maja 2004 roku udało nam się zebrać ok. 2300 podpisów, a w myśl pierwotnej ustawy pod petycją miało złożyć podpis 2,5 tys. trzyńczan polskiej narodowości – powiedział W. Sikora. – Obecnie czekamy, czy znowelizowaną ustawę poprą także senatorowie i czy podpisze ją prezydent Václav Klaus. Jeżeli tak się nie stanie, wrócimy do zbierania podpisów.

 

Petycje nie będą potrzebne

 

Zapis ustawy o gminach, który wprowadził konieczność poparcia dwujęzyczności uzyskaniem podpisów pod petycją przez co najmniej 40 proc. obywateli mniejszości narodowej będzie zniesiony. Nowelizację odgłosowali już posłowie i senatorowie. Czekamy jeszcze na podpis prezydenta lub przynajmniej nie zgłoszenie veta, by proces legislacyjny był zakończony. Do wprowadzenia dwujęzyczności w gminie będzie wystarczyć zgłoszenie wniosku przez reprezentantów odpowiedniej mniejszości narodowej oraz poparcie tego wniosku przez miejscowy Komitet ds. Mniejszości Narodowych. W związku z tym komitet petycyjny w Trzyńcu, które zebrał już ok. 2300 podpisów przerwał akcję petycyjną („Głos Ludu”, 14.3.2006 r.) / Článek zákona o obcích, který zavedl nutnost podpory dvojjazyčností předložením podpisů pod peticí nejméně 40% občanů národní menšiny, bude zrušen. Novelizaci zákona již odhlasovali poslanci a senátoři. Chybí už jen podpora prezidenta, nebo alespoň nevetování zákona, aby legislační proces byl ukončen. K zavedení dvojjazyčnosti bude stačit návrh reprezentantů příslušné národní menšiny a podpora tohoto návrhu místním Výborem pro národnostní menšiny. V souvislosti s tím petiční výbor v Třinci, který již zajistil 2300 podpisů, přerušil petiční akci.

 

Doc. RNDr Tadeusz Siwek naszym kandydatem do Izby Poselskiej Parlamentu RC (21. miejsce na liście kandydackiej SNK Evropští demokraté)

 

Miejsce i data urodzenia: 23.11.1953 r.,, Praha (Republika Czeska)

Miejsce zamieszkania: Rychvald (Rychwałd), Moravskoslezský kraj

Wykształcenie:

10.6.1976 r. – ukończone studia geografii na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie,

2.5.1978 r. – doktor nauk przyrodniczych (RNDr.) kierunku geografia ekonomiczna (tzw. mały doktorat) uzyskany na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Komenskiego w Bratysławie,

8.3.1990 r. – kandydat nauk geograficznych (CSc.) kierunku geografia ekonomiczna – odpowiednik doktora nauk, uzyskany na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Karola w Pradze,

19.11.1997 r. – docent geografii społecznej – odpowiedniki doktora habilitowanego, uzyskany na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Karola w Pradze

Praca zawodowa: ČAV Ostrawa (Czechosłowacka Akademia Nauk), Výzkumný ústav rozvoje oblastí a měst Ostrawa (Instytut Badań Regionów i Miast), Přírodovědná fakulta Univerzity Karlovy (Wydział Przyrodniczy Uniwersytetu Karola), od 1.7.1991 r. – Ostravská univerzita Ostrawa (Uniwrsytet Ostrawski), pracownik naukowy, od 1997 r. docent, Instytut Etnikum Polskiego w Republice Czeskiej (1991-2003), Katedra Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego (od 2003 r.), 1995-1997 prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. Kontaktów z Zagranicą, 2001-2004 prorektor ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, od 2004 r. kierownik Katedry, od 1.10.2010 r. – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katowice

Działalność dydaktyczna: 1983-1985 Univerzita Karlova, od 1993 Ostravská univerzita, poza miejscami pracy – Wykłady na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (1997 r.), Vising Professor (Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach (2006 r.), krótkie pobyty z wykładami za granicą (Bonn – 2003 r., Paryż, Sorbona – 2005 r.)

Publikacje: książki (4), skrypty (4), artykuły i publikowane referaty (51), opracowania naukowo-badawcze (9), recenzje (4)

Główny obszar zainteresowań naukowych i dydaktycznych: procesy dyfuzji przestrzennej, percepcja przestrzeni geograficznej, struktura narodowościowa w RC, tożsamość regionalna i jej przejawy (tożsamość śląska i morawska)

Członkostwo w organizacjach: Czeskie Towarzystwo Geograficzne (od 2002 r. wiceprezydent (CTG), Czeskie Towarzystwo Demograficzne, Sociates Scienttis Fevendis Silesiane Superioris, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (2001-2005 r. członek Zarządu Głównego PZKO), Klub Demokratyczny

Działalność polityczna: członek Przedstawicielstwa Miejskiego w Rychwałdzie, wybrany z listy stowarzyszenia ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota i kandydatów niezależnych

 

Ruch polityczny Coexistentia-Wspólnota popiera w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu RC w dniach 2-3.6.2006 r. partię polityczną SNK Europejscy Demokraci

 

Politické hnutí Coexistentia-Soužití podporuje ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2.3.2006 politickou stranu SNK Evropští demokraté

 

 

Tadeusz Siwek

nasz kandydat / náš kandidát

 

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“: wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa nakladatelství: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, założyciele / zakladatelé: Władysław Niedoba, Stanisław Gawlik, rady administracyjna / správní rada: Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Ferenc Monuš, rada nadzorcza / dozorčí rada: László Kocsis, Władysław Niedoba, Stanisław Gawlik, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Alfred Kołorz, Władysław Drong, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 14.4.2006, gratis / zdarma