xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

39 – 10/2010

 

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

14.10.2010                                                                           5/2010 (39)

 

 

 

 

 

Nad torami kolejowymi w Boguminie-Skrzeczoniu już zainstalowano konstrukcję nowego mostu. Metalowa konstrukcja waży 620 tun i jest 130 metrów długa. Prace na budowie była wznowione po skutecznych rozmowach przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA z ministerstwem transportu.

 

Bohumín-Skřečoň vasúti pályája fölött már felépítették a tervezett híd szerkezetét. Az acélszerkezet 620 tonnát nyom és 130 méter hosszúságú. Az építkezést azután indították be újra, miután a COEXISTENTIA  politikai mozgalom elnöke hatékony megbeszélést folytatott a közlekedési miniszterrel.

 

Nad železniční trati v Bohumíně-Skřečoni je už postavena konstrukce budoucího mostu. Ocelová konstrukce váží 620 tun a je dlouhá 130 metrů. Výstavba byla obnovena po účinném jednání s ministerstvem dopravy předsedy politického hnutí COEXISTENTIA.

 

 

Wybory komunalne 15 i 16 października 2010

 

      Wybory do przedstawicielstw miast i gmin odbędą się w piątek 15.10.br. w godz. 14.00 – 22.00 i sobotę 16.10.br. w godz. 7.00 – 14.00. W 21 miastach i gminach ruch polityczny COEXISTENTIA zgłosił listy kandydackie. Chodzi o Olbrachcice, Bukowiec, Łomną Dolną, Kocobędz, Milików, Nawsie, Nydek, Koszarzyska, Ropicę, Piotrowice koło Karwiny, Piosek, Rychwałd, Stonawę, Trzanowice, Wędrynię, Lutynię Dolną (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi), Jabłonków (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi), Karwinę (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi – Naše Karvinsko), Cierlicko (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi) i Trzyniec (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi – Wspólnota-Soužiti).

      Prosimy o wsparcie naszych kandydatow. Jeśli wyborca chce wesprzeć kandydata COEXISTENTII, musi zagłosować na jego partię wyborczą. Kandydat może zostać członkiem przedstawicielstwa, jeśli odniesie sukces jego partia i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego prosimy oddać głos na ruch polityczny COEXISTENTIA jako całość.

 

Községtanácsi választások  2010 október 15.-ikén és 16.-ikán

 

     A városok és falvak képviselőtestületeibe választanak idén pénteken, október 15.-ikén 14:00 órától 22:00 óráig, valamint szombaton október 16.-ikán 7:00 órától 14:00 óráig. A COEXISTENTIA  politikai mozgalom 21 városban és faluban állított jelölölistákat. Ezek a helységek a következők:  Albrechtice, Bukovec, Dolní Lomná, Hrádek, Chotěbuz, Milíkov, Návsí, Nýdek, Košařiska, Ropice, Petrovice u Karviné, Písek, Rychvald, Stonava, Třanovice, Vendryně, Dolní Lutyně (független jelöltekkel közös társulás), Jablunkov (független jelöltekkel közös társulás), Karviná (független jelöltekkel közös társulás – Naše Karvinsko), Těrlicko (független jelöltekkel közös társulás ), Třinec (független jelöltekkel közös társulás  – Wspólnota-Soužití).

      Kérjük hogy támogassák jelöltjeinket. Amennyiben hatékonyan akarják támogatni  a COEXISTENTIA jelöltjeit, akkor a jelölt választópártját kell választani. A jelölt csak akkor válhat a képviselőtestület tagjává ha az ő pártja sikeres lesz és így ez a párt  mandátumot tud szerezni. Ezért kérjük válasszák a COEXISTENTIA politikai mozgalmat egészben mint pártot.

 

Komunální volby 15. a 16. října 2010

 

      Volby do zastupitelstev měst a obcí se konají v pátek 15.10.tr. v 14.00 – 22.00 hod. a sobotu 16.10. tr. v 7.00 – 14.00 hod.. Ve 21 městech a obcích politické hnutí COEXISTENTIA přihlásilo kandidátní listiny. Jde o Albrechtice, Bukovec, Dolní Lomnou, Hrádek, Chotěbuz, Milíkov, Návsí, Nýdek, Košařiska, Ropici, Petrovice u Karviné, Písek, Rychvald, Stonavu, Třanovice, Vendryni, Dolní Lutyni (sdružení s nezávislými kandidáty), Jablunkov (sdružení s nezávislými kandidáty), Karvinou (sdružení s nezávislými kandidáty – Naše Karvinsko), Těrlicko (sdružení s nezávislými kandidáty), Třinec (sdružení s nezávislými kandidáty – Wspólnota-Soužití).

      Prosíme o podporu našich kandidátů. Chcete-li účinně podpořit kandidáta COEXISTENTIE, musíte volit jeho volební stranu. Kandidát se může stát členem zastupitelstva jen tehdy, bude-li úspěšná jeho strana a budou-li ji přiděleny mandáty. Proto volte politické hnutí COEXISTENTIA jako celek.

 

 

Zebranie Rady Republikowej w Pradze

 

     W sobotę 25.9. br. obradowała w Domu Mniejszości Narodowych w Pradze Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA. Obrady prowadził przewodniczący Ruchu Sándor Pálffy. W zebraniu brali udział członkowie Polskiej Sekcji Narodowej i Węgierskiej Sekcji Narodowej. W programie oprócz stałych punktów programu jak – sprawozdanie przewodniczącego (Sándor Pálffy), sprawozdania przewodniczących sekcji narodowych – polskiej (Władysław Niedoba w zastępstwie Stanisława Gawlika), węgierskiej (László Attila Kocsis), sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej (Władysław Drong) przedstawiono sprawozdanie centralnego sztabu wyborczego COEXISTENTII, które wygłosił Karol Madzia.

 

     Przewodniczący COEXISTENTII poinformował o zadaniach realizowanych na podstawie uchwał ubiegłorocznego Kongresu z Karwiny oraz Rady Republikowej z Bogumina. Przedstawił relacje z osobistych spotkań z ministrem transportu Vítem Bártą i ministrem ds. rozwoju regionalnego Pavlem Drobilem. Dzięki jego osobistej inicjatywie udało się przekonać ministrów o konieczności kontynuowania budowy mostu w Boguminie, który powinien połączyć nową autostradę z miastem. Rozmawiał też o poszerzeniu systemu komunikacji integracyjnej w Województwie Morawskośląskim oraz o konieczności wspierania transportu publicznego. Interesował się konkretnymi inicjatywami dotyczącymi ochrony środowiska w regionie ostrawskim Był obecny na otwarciu prywatnej wyższej uczelni prawniczej w Ostrawie-Mariańskich Górach. Załatwił dotacje dla stowarzyszeń mniejszości narodowych działających w województwie. Podkreślił, że realizacja dalszych zadań jest uzależniona od wyników październikowych wyborów komunalnych i senackich.

 

     Sprawozdanie Polskiej Sekcji Narodowej przedstawił Władysław Niedoba. Odbyły się dwa zebrania zarządu sekcji i dwa zebrania prezydium zarządu, na których omawiano przede wszystkim problematykę wyborów komunalnych. Oprócz tego przygotowano sprawozdanie audytorskie za rok 2009 oraz sprawozdanie do urzędu finansowego.  Omawiano też problematykę ochrony pomników i miejsc pamięci narodowej. Stwierdzono, że wiele takich miejsc na Zaolziu jest zagrożonych a niektóre nie są nawet zarejestrowane zgodnie z ustawą. Polska Sekcja Narodowa powołała komisję w składzie Stanisław Gawlik, Bogusław Kaleta i Alfred Kołorz, która przygotuje materiał na ten temat. Niedoba poinformował też o obradach Wojewódzkiego Komitetu do spraw Mniejszości Narodowych w Ostrawie.

 

    Przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej László Attila Kocsis w swoim referacie przestawił dorobek sekcji. Konwent, który odbył się 4.6.br. pozytywnie ocenił uroczyste zebranie Ruchu w Kocobędzu. Na Konwencie przedstawiono ważną dla mniejszości węgierskiej wniosek na wzmocnienie współpracy mniejszości narodowyxch w krajach Europy Środkowej. Mniejszości narodowe w krajach czórkiwisegradzkiej powinny wspólnie zwrócić się do swych rządów w sposób skoordynowany. Sekcja węgierska utrzymuje ścisła konakt z ambasadą Republiki Węgierskiej w Pradze oraz organizuje tradycyjne imprezy wspomnieniowe, m.in. 20.8.br. Dzień Świętego Szczepana w Pradze, na grobach zamordowanych żołnierzy węgierskich w Zlatej Korunie i na symbolicznym grobie na cmentarzu w Mirowie. Referat zawierał też niektóre nieaktualne informacje – np. o udziale Ruchu w wyborach komunalnych w Ostrawie, czy niesprawdzone informacje z działalności organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.

 

     W sprawozdaniu sztabu wvborczego poinformowano, że COEXISTENTIA przygotowała i zarejestrowała listy wyborcze do wyborów komunalnych, które odbędą się 15. i 16.10.  br. w 4 miastach i 17 gminach. Chodzi o samodzielne listy kandydatów lub listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi w następujących gminach i miastach: Olbrachcice, Bukowiec, Łomna Dolna, Gródek, Kocobędz, Milików, Nawsie, Nydek, Koszarzyska, Ropica, Piotrowice koło Karwiny, Piosek, Rychwałd, Stonawa, Trzanowice, Wędrynia, Lutynia Dolna, Jabłonków, Karwina, Cierlicko i Trzyniec. Łącznie o głosy wyborców ubiega się 345 kandydatów COEXISTENTII. Ich szczegółowy spis jest zamieszczony w gazecie członków COEXISTENTII „WTZ“ numer 38 i na stronach internetowych www.coexistentia.cz. Podkreślono, że kampanię wyborczą finansują sami kandydaci, a COEXISTENTIA zapewnia listom wyborczym swoich kandydatów wsparcie polityczne.

 

      W dyskusji na temat działalności Koexistencii o.p.s. wypowiedział się Tadeusz Toman. Podkreślił, że zaplanowane zadania były zrealizowane – w ubiegłym roku zorganizowano konferencję międzynarodową w Pradze i wydano publikację z referatami z konferencji – wszystko przy wsparciu Nadacji Rákóczi i posłów Parlamentu Europejskiego z Partii Koalicji Węgierskiej na Słowacji. W bieżącym roku Koexistencia o.p.s. była współorganizatorem uroczystego zebrania z okazji 20-lecia COEXISTENTII, na organizację której środki finansowe zapewniła Polska Sekcja Narodowa COEXISTENTII. Koexistencia o.p.s. w tym okresie wydała 12 numerów „WTZ“, które finansowano z dobrowolnych składek osób fizycznych, przede wszystkim sympatyków COEXISTENTII. Toman poinformował, że Zgromadzenie Ogólne Koexistencia o.p.s. odbędzie się jeszcze w br.kalendarzowym.

 

     W obradach jako gość brał udział Lajos Albert, członek Partii Koalicji Węgierskiej na Słowacji, który kandyduje na urząd wójta w gminie Blatná na Ostrově. Wybory komunalne w Republice Słowackiej odbędą się 27. i 28.11. br.

 

     Rada Republikowa przyjęła rezygnację Istvána Palágyi na członkowstwo we wszystkich organach Ruchu i kooptowała do Rady Republikowej Petra Ballę, Bély Hernéyi i Zoltána Domonkosa z jednoczesnym odwołaniem go z członkowstwa w Sądzie Rozjemczym. Rada Republikowa poleciła Zoltana Domonkosa do funkcji sekretarza Rady Wykonawczej i wytworzyła funkcję osobistego sekretarza przewodniczącego Ruchu, do której poleciła Ivanę Janáčkową. Ustalono, że Kongres Ruchu odbędzie się w kwietniu 2011 roku na Zaolziu. Przed Kongresem zwołane będą jeszcze dwa zebrania Rady Republikowej – jedno w Ostrawie, drugie w Pradze.

 

Schůze Republikové rady v Praze

 

     W sobotu 25.9. tr. v Domě národnosti v Praze jednala Republiková rada politického hnutí COEXISTENTIA. Jednání řídil předseda Hnutí Alexander Pálffy. Schůze se účastnili členové Polské národní sekce a Maďarské národní sekce. Na programu kromě stálých bodů jako – zpráva předsedy (Alexander Pálffy), zprávy předsedů národních sekcí – polské (Vladislav Niedoba v zastoupení Stanislava Gawlika), maďarské (Ladislav Kocsis), finanční zpráva a zpráva revizní komise (Vladislav Drong) byla zpráva ústředního volebního štábu COEXISTENTIE, kterou přednesl Karel Madzia.

 

     Předseda COEXISTENTIE informoval o úkolech plněných na základě usnesení Kongresu, který se konal v minulém roce v Karviné a Republikové rady z Bohumína. Sdělil závěry z osobních setkání s ministry dopravy Vítem Bártou a regionálního rozvoje Pavlem Drobilem. Na základě osobních jednání se podařlilo přesvědčit ministry o nutnosti pokračovat ve výstavbě mostu v Bohumíně, který má spojit novou dálnici s městem. Mluvil také o rozšíření integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje a o nutnosti podpory veřejné dopravy. Zajímal se konkrétní kroky na ochranu životního prostředí v ostravském regionu. Byl přítomen na otevření soukromé Vysoké školy právnické v Ostravě-Mariánských Horách. Zajistil dotace pro občanská sdružení národních menšin, které působí v kraji. Zdůraznil, že plnění dalších úkolů závisí od výsledků komunálních a senátních voleb.

 

     Zprávu Polské národní sekce přednesl Vladislav Niedoba. Konaly se dvě schůze výboru sekce a dvě schůze předsednictva výboru, na kterých byla projednávána především problematika komunálních voleb. Kromě toho byla připravena auditorská zpráva za 2009 rok a zpráva pro finanční úřad. Projednávana byla problematika ochrany pomníků a památných míst. Mnoho těchto památek na Zaolzí je ohroženo, některé nejsou dokonce ani registrovány v souladu se zákonem. Polská národní sekce založila komisi ve složení Stanislav Gawlik, Bohuslav Kaleta a Alfred Kołorz, která připraví informační zprávu na toto téma. Niedoba informoval také o jednání krajského Výboru pro národnotní menšiny v Ostravě.

 

    Předseda Maďarké národní sekce Ladislav Kocsis ve své zprávě informoval o činnosti sekce. Konvent, který se konal 4.6.tr. kladně hodnotí slavnostní schůzí Hnutí v Chotěbuzi. Na Konventu byl předložen důležitý pro maďarskou národní menšinu návrh na potřebu dalšího posílení spolupráce národních menšin ve Střední Evropě. Národní menšiny v zemích visegrádské čtyřky by měly společně oslovit své vlády v koordinovaných tématech. Maďarská sekce udržuje těsnou spolupráci s velvyslanectvím Maďarské republiky v Praze a pořádá tradiční vzpomínkové akce, mj. 20.8. tr. Den Svatého Štěpána v Praze, pietní vzpomínku u hrobu padlých maďarských vojáků ve Zlaté Koruně a u symbolického hrobu na hřbitově v Mírově. Referát obsahoval také některé neaktuální informace – např. o účastí Hnutí v komunálních volbách v Ostravě, a také neověřené informace z činnosti obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

 

     Ve zprávě volebního štábu byla sdělena informace o připravených a registrovaných COEXISTENTIÍ kandidátních listinách do komunálních voleb ve 4 městech a 17 obcích, které se konají 15. i 16.10. Jde o samostatné kandidátní listiny a kandidátní listiny sdružení s nezávislými kandidáty v následujících obcích a městech: Albrechtice, Bukovec, Dolní Lomná, Hrádek, Chotěbuz, Milíkov, Návsí, Nýdek, Košařiska, Ropice, Petrovice u Karviné, Písek, Rychvald, Stonava, Třanovice, Vendryně, Dolní Lutyně, Jablunkov, Karviná, Těrlicko a Třinec. Dohromady o hlasy voličů se uchází 345 kandidátů COEXISTENTIE. Jejich podrobný seznam je zveřejněn v novinách členů COEXISTENTIE „WTZ“ číslo 38 a na internetových stránkách www.coexistentia.cz. Bylo zdůrazněno, že volební kampaň si financují samotní kandidáti, a COEXISTENTIA zajišťuje volebním listinám svých kandidátů politickou podporu.

 

      V diskusi na téma činnosti Koexistencie o.p.s. se vyjádřil Tadeusz Toman. Zdůraznil, že plánované úkoly byly splněny – v minulém roce byl uspořádán mezinárodní seminář v Praze a byla vydána publikace obsahující referáty ze semináře – vše za podpory Nadace Rákóczi a poslanců Evropského parlamentu ze Strany maďarské koalice ze Slovenska. V letošním roce Koexistencia o.p.s. spolupořádala slavnostní schůzi u příležitosti 20-tého výročí COEXISTENTIE, na jejíž organizaci finanční prostředky zajistila Polská národní sekce COEXISTENTIE. Koexistencia o.p.s. v tomto období vydala 12 čísel „WTZ“, které byly financovány z dobrovolných příspěvků fyzických osob, především sympatizantů COEXISTENTIE. Toman sdělil, že Valné shromáždění Koexistencia o.p.s. se bude konat ještě v letošním kalendářním roce.

 

     Jednání jako host se účastnil Lajos Albert, člen Strany maďarské koalice na Slovensku, který kandiduje na post starosty v obci Blatná na Ostrově. Komunální volby ve Slovenské republice se konají 27. i 28.11. tr.

 

     Republiková rada vzala na vědomí rezignaci Istvána Palágyi na členství ve všech orgánech Hnutí a kooptovala do Republikové rady Petra Ballu, Bély Hernéyi i Zoltána Domonkosa se současným jeho odvoláním ze Smírčí komise. Republiková rada pověřila Zoltána Domonkose do funkce tajemníka Výkonné rady a zřídila funkci osobního tajemníka předsedy Hnutí, do které pověřila Ivanu Janáčkovou. Bylo dohodnuto, že Kongres Hnutí se bude konat w dubnu 2011 roku na Zaolzí. Před Kongresem se budou konat ještě dvě schůze Republikové rady – jedná v Ostravě, druhá v Praze.

 

 

Sprawozdanie przewodniczącego centralnej komisji wyborczej ruchu politycznego COEXISTENTIA do wyborów do przedstawicielstw miast i gmin w dniach  15 i 16 października 2010

 

     Uchwałą Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA i decyzją Polskiej Sekcji Narodowej i Węgierskiej Sekcji Narodowej był powołany centralny sztab wyborczy do wyborów komunalnych w składzie inż. Józef Toboła (przewodniczący), Władysław Drong (sekretarz), inż. Tadeusz Toman (protokolant), dr.inż. Stanislav Gawlik, Władysław Niedoba, Ing. Wiesław Sikora, Karol Madzia, PhDr. László Attila Kocsis i Zoltán Domonkos.  Jego głównym zadaniem jest pomoc działaczom w miastach i gminach rejestrować listy kandydackie i współpracować metodycznie w kamanii przedwyborczej. Podstawą prawną naszych działań jest ustawa nr 49/2001 Dz.U. o wyborach do przedstawicielstw miast i gmin. Przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, inż. Sándor Pálffy, CSc upoważnił działać w imieniu ruchu i podejmować kroki zgodnie z ustawą Władysława Niedobę, pierwszego wiceprze-wodniczącego. Dokument był przesłany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo w odpowiedzi stwierdziło, że nie jest zobowiązane potwierdzać fakty, które na podstawie statutu są w kompetencji przewodniczącego ruchu.

 

     Prezydent Václav Klaus zdecydował o terminie wyborów komunalnych wprawdzie w ustawowym terminie 90 dni przed ich odbyciem, pomimo to dopiero na początku lipca. Wybory ogłosił na 15 i 16 października 2010. Listy kandydackie zgodnie z ustawą były przygotowane i oddane do 10 sierpnia 2010, do godz. 16.00. Do wyborów komunalnych ruch polityczny COEXISTENTIA zgłosił 21 list kandydackich, w tym w 4 miastach i 17 gminach. Ich wykaz jest następujący: Olbrachcice, Bukowiec, Łomna Dolna, Gródek, Kocobędz, Milików, Nawsie, Nydek, Koszarzyska, Ropica, Piotrowice koko Karwiny, Piosek Rychwałd, Stonawa, Trzanowice, Wędrynia, Lutynia Dolna – stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi, Jabłonków – stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi, Karwina – stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi o nazwie „Naše Karvinsko“, tj. nazwa stowarzyszenia obywatelskiego, z którym współpracujemy, Cierlicko – stowarzy-szenie z kandydatami niezależnymi, Trzyniec – stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi o nazwie „Wspólnota-Soužití“. Wszystkie listy kandydackie były w ustawowym terminie zaakceptowane przez urzędy rejestracyjne w Jabłonkowie, Trzyńcu, Czeskim Cieszynie, Frydku-Mistku, Hawierzowie, Olbrachcicach, Stonawie, Karwinie, Piotrowicach koło Karwiny, Orłowie i Rychwałdzie. Kolejność partii wyborczych na arkuszu wyborczym była określona przez urząd rejestracyjny losem. Szczegółowy spis i wykaz naszych kandydatów jest zamieszczony w „WTZ 38“ i na stronach www.coexistentia.cz. Łącznie kandyduje 345 kandydatów.

 

     Rada Wykonawcza uchwaliła program do wyborów komunalnych, wnioskowany przez Polską Sekcję Narodową. Program sformułowano w punktach od 1. do 14. Podstawowym celem jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Zgodnie ze statutem i uchwałą XI Kongresu Ruch będzie realizować podstawowe cele, którymi są prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, prawo na wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, prawo do szerzenia informacji w własnym języku, prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków. Pełny tekst programu wyborczego opublikował jako wniosek programu „WTZ 37“.

 

     Sztab wyborczy, który obradował 30 czerwca 2010 podzielił kampanię wyborczą na dwa etapy – pierwszy do 10 sierpnia 2010, kiedy trzeba było zgłosić listy kandydackie, i po 10 sierpnia 2010, który jest właściwą kampanią przedwyborczą, na którą trzeba znaleźć środki finansowe. Podkreślono, że trzeba wykorzystać możliwość propagacji gratis w prasie lokalnej. Na zebranie sztabu wyborczego, które odbyło się 28 lipca 2010, były zaproszone sztaby wyborcze z gmin. Działacze zaangażowani w przygotowanie list kandydackich liczą, że co najmniej potwierdzimy 40 mandatów z roku 2006 i będziemy mieli znaczący wpływ na skład władz w poszczególnych gminach. Do 15 września 2010 wszędzie tam, gdzie kandydujemy delegowaliśmy członków rejonowych komisji wyborczych. Sztab wyborczy, który  obradował 17 września 2010 wyraził poparcie wszystkim 21 listom kandydackim, i  dodatkowo w gminach gdzie ruch polityczny COEXISTENTIA nie kandyduje poparcie list na których kandydują członkowie polskich stowarzyszeń obywatelskich. Chodzi o Orłowę, Suchą Górną, Bystrzycę i Mosty koło Jabłonkowa. Było ogłoszone podstawowe hasło, które mówi, że o ile chcemy skutecznie wesprzeć kandydatów COEXISTENTII, musimy głosować na ich partię wyborczą. Nasz kandydat może być wybrany członkiem przedstawicielstwa tylko wtedy, jeśli sukces odniesie jego partia wyborcza i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego trzeba koniecznie głosować na partie wyborcze zarejestrowane przez ruch polityczny COEXISTENTIA jako całość.

 

     Na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli ruchu politycznego COEXISTENTIA, Zarządu Głównego PZKO i Rady Polaków – tzw. grupa 3x3, które odbyło się 15 września 2010 w siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie ZG PZKO i RP obieciał poparcie kandydatów na listach kandydackich COEXISTENTII. Uzgodniono też, że podczas obrad Konwentu Prezesów Kół Miejscowych PZKO, które przebiega 29 września 2010 będzie włączony punkt programu, w którym będą mogli przedstawiciele COEXISTENTII żądać obecnych o udział w wyborach, o poparcie list kandydackich COEXISTENTII i pomoc w bezpośredniej agitacji poprzez kolportaż ulotek wyborczych przez swoje struktury miejscowe („rejonowi“). Jednocześnie uzgodniono, że w poszczególnych gminach na imprezach MK PZKO, próbach zespołów śpiewaczych, Klubach Seniora itp. będzie przeprowadzona agitacja przedwyborcza. Uzgodniono, że w okresie przed wyborami przewodniczący ZG PZKO i przewodniczący KP zamieszczą w „Głosie Ludu“ swój apel o udział w wyborach i poparcie list kandydackich COEXISTENTII. Jednocześnie będzie przez Polską Sekcję Narodową COEXISTENTII przygotowany manual, który przedstawi sposób głosowania i zasady preferencji dla partii i kandydatów. Ten będzie również bezpłatnie opublikowany przed wyborami w „Głosie Ludu“. Na posiedzeniu tym uzgodniono również, że w 1. turze wyborów senackich w trzynieckiem i cieszyńskiem nie będzie żadna ze stron popierać któregoś ze zgłoszonych kandydatów. Po pierwszej turze wyborów spotka się ponownie tzw. grupa 3x3, która zadecyduje, którego z awansujących do 2. tury będziemy wspólnie popierać.

 

     Na zakończenie trzeba stwierdzić, że w odróżnieniu od poprzednich wyborów do przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego, nie uzyskano środków finansowych na kampanię wyborczą. Po uzgodnieniu z poszczególnymi liderami w gminach i miastach, udało się w większości gmin i miast zapewnić materiały propagacyjne za pieniądze kandydatów lud sponsorów, niemniej trzeba by zapewnić środki finansowe na druk plakatów dla członków PZKO. Ich główną treścią powinien być manual, który przygotowujemy dla „Głosu Ludu“ uzupełniony o miejscowe specyfika. Sztab wyborczy ocenił potrzebę na 10 tys. Kcz.

 

Zpráva předsedy ústřední volební komise politického hnutí COEXISTENTIA pro volby do zastupitelstev měst a obcí ve dnech 15. a 16. října 2010

 

     Usnesením Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA a rozhodnutím Polské národní sekce a Maďarské národní sekce byl zřízen ústřední volební štáb do komunálních voleb ve složení Ing. Josef Tobola (předseda), Vladislav Drong (tajemník), Ing. Tadeusz Toman (zapisovatel), Dr.Ing. Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Ing. Wiesław Sikora, Karel Madzia, PhDr. Ladislav Kocsis a Zoltán Domonkos. Jeho hlavním úkolem je pomáhat funkcionářům ve městech a obcích registrovat kandidátní listiny a metodicky spolupracovat v předvolební kampani. Zákonným podkladem pro naše jednání je zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev měst a obcí. Předseda politického hnutí COEXISTENTIA, Ing. Alexander Pálffy, CSc udělil oprávnění jednat jménem hnutí ve věci všech úkonů podle zákona Vladislavu Niedobovi, prvnímu místopředsedovi. Dokument byl zaslán Ministerstvu vnitra. Ministerstvo v odpovědi informovalo, že mu nepřísluší potvrzovat skutečnosti, které jsou na základě stanov v pravomoci předsedy hnutí.

 

     Prezident Václav Klaus rozhodl o termínu konání komunálních voleb sice v zákonném termínu 90 dnů před jejich konáním, přesto teprve na začátku července. Volby vyhlásil na 15. a 16. října 2010. Kandidátní listiny podle zákona byly sestaveny a odevzdány do 10. srpna 2010 do 16.00 hod. Pro komunální volby politické hnutí COEXISTENTIA přihlásilo 21 kandidátních listin, z toho ve 4 městech a 17 obcích. Jejich výčet je následující: Albrechtice, Bukovec, Dolní Lomná, Hrádek, Chotěbuz, Milíkov, Návsí, Nýdek, Košařiska, Ropice, Petrovice u Karviné, Písek, Rychvald, Stonava, Třanovice, Vendryně, Dolní Lutyně – sdružení s nezávislými kandidáty, Jablunkov – sdružení s nezávislými kandidáty, Karviná – sdružení s nezávislými kandidáty s názvem „Naše Karvinsko“, což je název občanského sdružení, se kterým spolupracujeme, Těrlicko – sdružení s nezávislými kandidáty, Třinec – sdružení s nezávislými kandidáty s názvem „Wspólnota-Soužití“. Všechny kandidátní listiny byly v zákonném termínu registračními úřady v Jablunkově, Třinci, Českém Těšíně, Frýdku Místku, Havířově, Albrechticích, Stonavě, Karviné, Petrovicích u Karviné, Orlové a Rychvaldě akceptovány. Pořadí volební strany na volebním lístku určil registrační úřad losem. Podrobný přehled a seznam našich kandidátů je uveden v „WTZ 38“ a na stránkách www.coexistentia.cz. Celkem kandiduje 345 kandidátů.

 

     Výkonná rada schválila program do komunálních voleb, který byl navržen Polskou národní sekci. Program byl formulován v bodech č.1 až 14. Základním cílem je prosazování změn v právním řádu České republiky, vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. V souladu se stanovami a usnesením XI. Kongresu Hnutí bude realizovat základní cíle, kterými jsou právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, právo na šíření informaci ve vlastním jazyce, právo na účast na řešení věcí týkajících s národních menšin, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. Plné znění volebního programu zveřejnil jako návrh programu „WTZ 37“.

 

     Volební štáb, který jednal 30. června 2010 rozdělil volební kampaň na dvě časová období – první do 10. srpna 2010, kdy bylo nutno přihlásit kandidátní listiny, a po 10. srpnu 2010, které je vlastní předvolební kampaní, na kterou je nutno zajistit finanční prostředky. Bylo zdůrazněno, že je nutné využít možnosti bezplatné propagace v místním tisku. Na schůzi volebního štábu, která se konala 28. července 2010, byly pozvány volební štáby z obcí. Funkcionáři zapojeni do přípravy kandidátních listin počítají, že alespoň potvrdíme 40 mandátů z 2006 roku a budeme mít značný vliv na obsazení  rad  v jednotlivých obcích.  Do 15. září 2010  všude tam,  kde kandidujeme jsme delegovali členy okrskových volebních komisí. Volební štáb, který jednal 17. září 2010 vyslovil podporu všem 21 kandidátním listinám, a navíc v obcích, kde politické hnutí COEXISTENTIA nekandiduje, podporu ksndidátních listin na nichž kandidují členové polských občanských sdružení. Jedná se o Orlovou, Horní Suchou, Bystřici a Mosty u Jablunkova. Bylo vysloveno základní heslo, a to chceme-li účinně podpořit kandidáty COEXISTENTIE, musíme volit jejich volební stranu. Náš kandidát se může stát členem zastupitestva jen tehdy, bude-li úspěšná naše volební strana a budou-li ji přiděleny mandáty. Proto je nutno volit volební strany registrované politickým hnutím COEXISTENTIA jako celek.

 

     Na společném zasedání zástupců politického hnutí COEXISTENTIA, Hlavního výboru PZKO a Rady Poláků – tzv. skupina 3x3, které se konalo 15. září 2010 v sídle Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně byla přislíbena ze strany HV PZKO a RP podpora kandidátů na kandidátních listinách COEXISTENTIE. Dále bylo dohodnuito, že na jednání Konventů předsedů Místních skupin PZKO, které se koná dne 29. září 2010 bude zařazen bod, ve kterém budou mít možnost zástupci COEXISTENTIE požádat přítomné o účast ve volbách, podporu kandidátních listin COEXISTENTIE a pomoc v přímé agitaci roznášením volebních letáků prostřednictvím svých místních struktur („rejonowi“). Zároveň bylo dohodnuto, že v jednotlivých obcích na akcích MS PZKO, zkouškách pěveckých souborů, klubech seniorů apod. bude prováděna předvolební agitace. Dále bylo dohodnuto, že v období před volbami předseda HV PZKO a předseda KP budou publikovat v „Głosu Ludu“ své výzvy k účastí ve volbách a podpoře kandidátních listin COEXISTENTIE. Zároveň bude ze strany Polské národní sekce COEXISTENTIE zpracován manuál,ve kterém bude popsán způsob hlasování a princip preferenci pro jednotlivé strany a kandidáty. Tento návod bude rovněž bezplatně umístěn před volbami v „Głosu Ludu“. Na tomto zasedání bylo rovněž dohodnuto, že pro 1. kolo senátních voleb na třinecku a těšínsku nebude žádná ze stran podporovat někoho z přihlášených kandidátů. Po prvním kole voleb se sejde opět tzv. skupina 3x3, která rozhodne, kterého z postupujících do 2. kola budeme společně podporovat.

 

     Závěrem je nutno konstatovat, že oproti předcházejícím volbám do Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje, nebyly získany prostředky na současnou volební kampaň. Po dohodě s jednotlivými lídry v obcích a městech se podařilo v řadě obcí a měst zajistit propagační materiály za peníze kandidujících osob nebo sponzorů, nicméně bylo by vhodné zajistit finanční prostředky alespoň pro tisk letáků pro členy PZKO. Podstatou obsahu těchto letáků by měl být „manuál“, který připravíme pro „Głos Ludu“ s doplněním místního specifika. Dle názoru volebního štábu je třeba zajistit částku do 10 tisíc Kč.

 

Opracował / zpracoval: Ing. Józef Tobola, przewodniczący

sztabu wyborczego / předseda volebního štábu 

 

Wystawa polskich plastyków w Pradze

Výstava polských výtvarných úmělců v Praze

 

     W sobotę 25.9.br. odbył się w Pradze w Domu Mniejszości Narodowych wernisaż wystawy Polskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków w RC. Wernisaż zagaił przewodniczący organizatora wystawy – Klubu Polskiego w Pradze, Władysław Adamiec, a udział wzięli oprócz artystów pracownik Ambasady RP w Pradze i działacze COEXISTENTII z przewodniczącym Sándorem Pálffy.

     Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej, skrót SAP, to samodzielna grupa twórców, których łączy narodowość, czy też poczucie więzi z regionem Zaolzia. Nawiązują do dawnych tradycji, sięgających końca lat trzydziestych XX wieku, zwłaszcza zaś do działalności Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego, które powstało przy PZKO w 1947 roku. SAP usamodzielniło się w 2004 roku. Współpracuje z wieloma środowiskami twórczymi, zwłaszcza w Polsce (Bydgoszcz, Katowice, Opole, Toruń). Członkowie SAP swoje prace prezentują na wystawach zbiorowych i autorskich – zarówno w kraju jak i za granicą (Polska, Słowacja, Węgry). Stowarzyszenie co dwa lata organizuje międzynarodowe plenery w Beskidach.

     V sobotu 25.9.tr.se konal v Domě národnosti v Praze vernisáž výstavy Polského sdružení výtvarných umělců v ČR. Vernisáž zahájil předseda organizátora výstavy – Polského klubu v Praze, Vladislav Adamiec, a zúčastnili se kromě výtvarníků zaměstnanec velvyslanectví PR v Praze a funkcionáři COEXISTENTIE s předsedou Alexandrem Pálffy.

     Polské sdružení výtvarných umělců v České republice, zkratka SAP, je samo-statnou tvůrčí skupinou polských výtvarníků v České republice, žijících a tvořících na Zaolzí. Skupina pokračuje v dávné tradici, jejiž začátek sahá na konec třicátých let XX. století, zejména však navazuje na činnost Literárně-uměleckého sdružení při Polském kulturně-osvětovém svazu, založeném v roce 1947. SAP se osamostatnilo v roce 2004. Spolupracuje s mnoha tvůrčími sdředisky, zejména v Polsku (Bydhošť, Katovice, Opole, Toruň). Členové SAP svou tvorbu prezentují na skupinových i autorských výstavách doma i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Sdružení každý druhý rok připravuje mezinárodní plenéry v Beskydech.

Spis członków SAP / seznam členů SAP: Edgar Baran, Alicja Bartulcowa, Władysław Ćmiel, Roman Chmiel, Józef Drong, Edward Kaim, Barbara Kowalczyk, Darina Krygiel, Zbigniew Kubeczka, Adam Lipowski, Monika Milerska, Władysław Owczarzy, Oskar Pawlas, Jan Rusnok, Halina Szkopek, Blanka Suszka-Szczuka, Romana Taszková, Walter Taszek, Paweł Wałach

 

 

Obradował zarząd PSN, sztab wyborczy i grupa 3x3

Jednal výbor PNS, volební štáb a skupina 3x3

 

Zarząd Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII obradował 17.9.br. w Czeskim Cieszynie. Obrady prowadził przewodniczący sekcji, Stanisław Gawlik. Oprócz tematyki wyborczej omawiano temat przygotowania obrad Rady Republikowej, plan pracy do Kongresu COEX w 2011 r.i temat siedziby Ruchu. Zaakceptowano sprawozdanie centralnego sztabu wyborczego. Zebranie sztabu odbyło się przed obradami sekcji polskiej. Oprócz działaczy sekcji polskiej brał w nim udział Zoltán Domonkos z sekcji węgierskiej. Domonkos poinformował, że pomimo iż dla mniejszości węgierskiej wybory nie są priorytetem – Węgrzy żyją  w rozproszeniu i ocenili, że nie mają szans odniesienia sukcesu w wyborach – popierają wysiłki Polaków o maksymalną reprezentację w organach przedstawicielskich. Obrady grupy 3x3 z udziałem Jana Ryłki, Małgorzaty Rakowskiej za ZG PZKO, Józefa Szymeczka, Tadeusza Wantuły za Radę Polaków KP, Władysława Niedoby, Stanisława Gawlika i Józefa Toboły za COEXISTENTIĘ odbyły się 15.9.br. w siedzibie ZG PZKO. Listy COEXISTENTII otrzymały poparcie obecnych. Natomiast w sprawie wyborów senackich w okręgu nr.73 uzgodniono, że PZKO, Kongres Polaków i COEXISTENTIA w pierwszej turze nie będą wspierać konkretnego kandydata, a decyzję o poparciu w drugiej turze omówią po wynikach pierwszej. Zamieszczamy kserokopię artykułu z „Głosu Ludu“ z 18.9.br. „Za miesiąc będziemy decydować o sobie“ (kor) i „Zwrotu“ nr. 9 „Mechanizm głosowania“ (CW).

 

Výbor Polské národní sekce COEXISTENTIE jednal 17.9.tr. v Českém Těšíně. Jednání řídil předseda sekce, Stanislav Gawlik. Kromě volební problematiky byla projednána otázka přípravy na jednání Republikové rady, plánu práce do Kongresu COEX v 2011 roce a téma sídla Hnutí. Byla schválena zpráva ústředního volebního štábu. Schůze štábu se konala před jednáním polské sekce. Kromě funkcionářů polské sekce se jednání účastnil Zoltán Domonkos z sekce maďarské. Domonkos informoval, že přestože pro maďarskou menšinu volby nejsou prioritou – Maďaři žijí v diaspoře a zhodnotili, že nemají šance na úspěch ve volbách – podporují úsilí Poláků o maximální reprezentaci v zastupitelských sborech.Jednání skupiny 3x3 za účasti Jana Ryłka, Małgorzaty Rakowské za HV PZKO, Józefa Szymeczka, Tadeusze Wantuły za Radu Poláků KP, Vladislava Niedoby, Stanislava Gawlika a Josefa Toboly za COEXISTENTII se konaly 15.9.tr. v sídle PZKO. Kandidátky COEX získaly podporu přítomných. Naopak v otázce senátních voleb v obvodu č.73 se dohodli, že PZKO, Kongres Poláků a COEXISTENTIA v 1.kole nebude podporovat konkrétního kandidáta, a rozhodnutí o podpoře v 2.kole projedná po výsledku kola prvního. Zveřejňujeme xerokopií článku z „Głosu Ludu“ z 18.9.tr. „Za miesiąc będziemy decydować o sobie“ (kor) a „Zwrotu“ č.9 „Mechanizm głosowania“ (CW).

 

Kandydaci w wyborach do Senatu Parlamentu RC w obwodzie nr 73

Kandidáti ve volbách do Senátu Parlamentu ČR z obvodu č. 73

 

W wyborach senackich w obwodzie cieszyńsko-trzynieckim ubiega się o głosy wyborców 8 kandydatów. Zamieszczamy ich sylwetki i odpowiedzi na pytanie radaktora dziennika „Právo“ z 22.9.br.: „Czy nie odczuwa pan/i, że najbardziej na wschód wysunięty region w RC je pomijany przez państwo? Co by pan/i jako senator w wypadku wyboru zrobił, aby się to zmieniło?“ / V senátních volbách v obvodu těšínsko-třineckém usiluje o hlasy voličů 8 kandidátů. Zveřejňujeme jejich podobu a odpověď na otázku redaktora deníku „Právo“ z 22.9.tr.: „Nemáte pocit, že nejvýchodnější region ČR je státem opomíjený? Co byste jako senátor, v případě zvolení, udělal pro to, aby se to změnilo?“

 

Dagmar Adamová – ODS, 54 lat, Jabłonków, dyrektor szkoły: Nie mam takiego odczucia, to jest fakt. Senator powinien ściśle współpracować przede wszystkim z wójtami, radnymi wojewódzkimi i reprezentantami miejscowych stowarzyszeń, przenosić ich postulaty do Pragi i tym samym skutecznie realizować interesy miejscowych obywateli. Będę domagać się poprawy komunikowania się między miejscowymi politykami, aby działali zkoordynowanie i w Pradze występowali jako jedność. Jedynie w ten sposób mamy szansę pokazać, że Śląsk jest silnym regionem republiki, który zasłuży sobie uwagę. / Nemám ten pocit, to je fakt. Senátor by měl úzce spolupracovat především se starosty, krajskými zastupiteli a představiteli místních sdružení, přenášet jejich požadavky do Prahy a tam účinněji prosazovat zájmy místních lidí. Budu usilovat o zlepšení komunikace mezi místními politiky, aby postupovali koordinovaně a v Praze působili jako jednotný celek. Jedině tak máme šanci ukázat, že Slezsko je silná část republiky, která si zaslouží pozornost.

Miroslav Boublík – KSČM, 61 lat, Trzyniec, referent jakości: Mam takie odczucie i nie jestem sam. Stan taki trzeba zmienić jak najszybciej. Obwodnica Trzyńca i okolicznych wiosek już miała być w tym roku gotowa. Dalszym problemem to zatrudnienie. Wszystkie stopniowo wybudowane miejsca pracy, głównie dla kobiet, po 1990 roku, jak czarodziejska różdżka zniknęły. Brak miejsc  pracy dla młodych, absolwentów szkół, brak możliwości praktyk dla studentów. A skutek? Populacja starzeje się, młodzi i wykształceni uciekają „w świat“. / To mám a nejsem sám. Situaci je nutné řešit co nejrychleji. Obchvat Třince a přilehlých dědin měl být už letos hotový. Dalším problémem je otázka zaměstnanosti. Veškeré postupně vybudované pracovní možnosti, hlavně pro ženy, se mávnutím proutku po roce 1990 vytratily. Nejsou pracovní místa pro mladé, absolventy škol, nejsou ani brigády pro studenty. A následek? Začíná nám stárnout populace, mladí a studovaní utíkají do „světa“.

Stanislav Czudek – VV, 51 lat, Mosty koło Jabłonkowa, lekarz: Termin najbardziej na wschód położny region RC użył Pan, tak samo możemy powiedzieć najbardziej na północ, na zachód … położony region. Zawsze chodzi o ludzi i będę się powtarzał, że każde kolorowe politykierstwo do niczego nie prowadzi. Musimy połączyć siły, aby Praga widziała, gdzie ten region wogóle jest. Odbyłem już rozmowy z kilku ministrami i mogę powiedzieć, że już tę świadomość mają, gdzie leży Śląsk Cieszyński. / Termín nejvýchodnější region ČR jste použil vy, stejně můžeme říci nejsevernější, nejzápadnější… Vždy je to o lidech a už se budu opakovat, že barevné politikaření k ničemu nevede. Musíme spojit síly, aby Praha věděla, kdeže ten region vůbec leží. Jednání s několika ministry jsem se už účastnil a mohu říct, že už mají povědomí, kde je Těšínské Slezsko.

Petr Gawlas – ČSSD, 48 lat, Jabłonków, manager projektów: Takie odczucie oczywiście mam, podobie jak większość ludzi z tego regionu. Dlatego, aby to zmienić, chcę po pierwsze w Senacie pilnie pracować, brać udział regularnie w obradach i ciągle głośno przypominać problemy tutejszych ludzi. Ale aby mi żaden problem nie umknął, chcę być z nimi w stałym kontakcie, być im do dyspozycji i wysłuchać ich, kiedykolwiek to będzie konieczne. Staram się o to już teraz jako członek przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego. / Ten pocit samozřejmě mám, stejně jako většina lidí ze zdejšího regionu. Proto, aby se to změnilo, hodlám za prvé v Senátu pilně pracovat, účastnit se pravidelně jednání a neustále hlasitě připomínat problémy lidí od nás. Ale aby mi žádný jejich problém neuniknul, chci být s nimi v častém kontaktu, být jim po ruce a vyslechnout je, kdykoliv bude potřeba. Snažím se o to již nyní jako člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje.

Igor Petrov – koalicja STAN+TOP 09, 51 lat, Trzyniec, senator: Jestem zwolennikiem innego spojrzenia na tę problematykę. Poglądy Pragi się i tak nie zmienią, choć byśmy płakali nie wiem jak. My musimy być silni, przygotowani, pewni siebie i zdolni przebić się ze swoimi projektami, ze swoim rozwiązywaniem, po prostu tak, aby centrum nie pozostało nic innego, jak przyjąć nasze projekty. Wykształceni młodzi ludzie którzy chcą tu żyć i pracować nie pozwolą komukolwiek ignorować ich region. / Jsem zastáncem jiného pohledu na tuto problematiku. Pohled z Prahy se spíš nezmění, ať budeme brečet sebevíc. My musíme být silní, připraveni, sebevědomí a schopni prorazit se svými projekty, se svým řešením, prostě tak, aby těm v centru nezbylo nic jiného, než přijmout naše řešení. Vzdělání mladí lidí mající chuť zde žít a pracovat nedovolí komukoli opomíjet jejich region.

 

Jan Szotkowski – Suverenita, 57 lat, Czeski Cieszyn, inspektor szkolny: Zaniedbywanych regionów w naszej ojczyźnie jest wiele i nie myślę, że nasz region jest zaniedbywany specjalnie. Raczej powiedziałbym, że część wybranych przez nas polityków od poziomu komunalnego po parlamentarny, razem z niektórymi przedsiębiorcami-tunelami są złym przykładem jako obywatele naszego regionu, i to od poziomu ogólnopaństwowego po międzynarodowy. / Opomíjených regionů v naší vlasti je celá řada a nemyslím si, že ten náš je opomíjený obzvlášť. Spíš bych řekl, že část našich zvolených politiků od komunální po parlamentární úroveň včetně některých podnikatelů-tunelářů hodila na občany našeho regionu špatné světlo, a to v celostátní až mezinárodní diemenzi.

Michael Trojka – KDU-ČSL, 41 lat, Trzyniec, nauczyciel: Pytacie, czy mam odczucie, że nasz region jest przez państwo zaniedbywany. Nie mam takiego odczucia. Jeśli chodzi o pobór podatków z naszego przemysłu ciężkiego, państwo jest aktywne jak nigdy. Jeśli trzeba tak wybrane podatki przekazać regionom, nie są do dyspozycji. To jest zaniedbywanie? Tak? Nie, tj. absurd, który trzeba zmienić. Podatki z naszych firm już dawno zapłaciły potrzebną drogę I/11. A gdzie ją mamy. / Ptáte se, zda mám pocit, že je náš region státem opomíjený. Nemám ten pocit. Když se jedná o výběr daní z našeho těžkého průmyslu, stát je aktivní jako nikdy jindy. Když je potřebné takto vybrané veřejné příjmy přerozdělit zpět do regionu, najednou nejsou k dispozici. To je opomíjení? Ano? Ne, to je prostě nehoráznost, kterou je nutné změnit. Výběr daní z našich firem již dávno zaplatil potřebnou silnici I/11. A kde ji teda máme?.

Marian Kuś – NEZ, 47 lat, Czeski Cieszyn, dyrektor spółki: Nie odpowiedział na pytania. / Neodpověděl na otázky.

 

Statystyka wyborcza / Volební statistika

 

     Zamieszczamy dane statystyczne list ruchu politycznego COEXISTENTIA / Zveřejňujeme statistické údaje kandidátek politického hnutí COEXISTENTIA

 

Gmina                               kobiety      mężczyźni        średnia wieku       najstarszy / najmłodszy

Rychwałd                           6 (40 %)    9 (60 %)          51                          66 / 23

Piotrowice k. Karwiny        9 (43%)     12 (57%)         45                          75 / 22

Stonawa                             4 (50%)     4 (50%)           53                          69 / 42

Olbrachcice                        2 (13%)     13 (87%)         50                          73 / 29

Kocobędz                          2 (13%)     13 (87%)         46                          63 / 27

Trzanowice                         8 (53%)     7 (47%)           44                          70 / 26

Ropica                               6 (40%)     9 (60%)           48                          64 / 34

Wędrynia                           4 (23%)     13 (77%)         49                          63 / 36

Nydek                                9 (60%)     6 (40%)           52                          68 / 29

Koszarzyska                       2 (22%)     7 (78%)           37                          46 / 19

Milików                              3 (20%)     12 (80%)         39                          50 / 30

Gródek                              6 (40%)     9 (60%)           45                          58 / 36

Nawsie                               3 (20%)     12 (80%)         44                          69 / 22

Łomna Dolna                      1 (14%)     6 (86%)           50                          64 / 36

Piosek                                2 (22%)     7 (78%)           49                          59 / 34

Bukowiec                           3 (20%)     12 (80%)         40                          61 / 28

Lutynia Dolna                     5 (30%)     10 (70%)         46                          68 / 26

Karwina                             5 (12%)     36 (88%)         46                          78 / 21

Trzyniec                             2 (6 %)      31 (94%)         54                          78 / 22

Jabłonków                          8 (38 %)    13 (62%)         56                          80 / 29

Cierlicko                            8 (53 %)    7 (47%)           48                          59 / 29

razem                                98 (28%)   247 (72%)       42                          82 / 19

 

 

Kandydujemy w 21 gminach / Kandidujeme v 21 obcích

 

    „Głos Ludu“ z 7.10.br. zamieścił artykuł mojego autorstwa pt. 345 kandydatów „Coexistentii“ , z którego wynika, że ruch polityczny COEXISTENTIA zgłosił listy kandydackie nie w 21 gminach, a w 13. Zawiniła podobno sekretarka przy przepisywaniu tekstu. Takie przeoczenie podważa pracę wykonaną społecznie przez naszych działaczy w gminach. Moim zdaniem chodzi o kombinację niekompetencji i złej woli. Redakcja obiecała sprostowanie, ale w następnym numerze z 9.10.br. nic takiego nie było. / „Głos Ludu“ z 7.10.tr. zveřejnil můj článek 345 kandadatów „Coexistentii“, ze kterého vyplývá, že politické hnutí COEXISTENTIA registrovalo kandidátní listiny ne ve 21 obcích, ale pouze v 13. Chybu měla udělalat sekretářka při přepisování textu. Taková chyba znevažuje práci našich funkcionářů v obcích. Domnívám se, že jde o kombinaci nekompetence a zlé vůle. Redakce slíbila opravu, ale v následujícím čísle z 9.10.tr. nic takového nebylo.   Tadeusz Toman

 

Ulotki przedwyborcze / Předvolební letáky

 

     W załączeniu zamieszczamy kserokopie materiałów przedwyborczych ruchu politycznego COEXISTENTIA w Trzyńcu, Karwinie, Jabłonkowie, Piotrowicach koło Karwiny i Cierlicku / V příloze zveřejňujeme xerokopie předvolebních materiálů politické-ho hnutí COEXISTENTIA v Třinci, Karviné, Jablunkově, Petrovicích u Karviné a Těrlicku.

 

 

Karviná – chcete se postavit proti výstavbě spalovny v Karviné

a nevíte co máte udělat ? Začňěte třeba takto:

 

*  Prohleněte si webové stránky www.nespalovne.cz.

*  Zjištěte co vše nám hrozí, když tady budeme mít krajskou spalovnu.

*  Zúročte své vědomosti.

*  Řekněte svým známým a kamáradům , co vše nám hrozí.

*  Požádejte je, ať utajované informace předali dalším svým známým a kamarádům.

*  Doporučte všem lidem na facebooku, ať si prohlédnou stránky www.nespalovne.cz.

*  Zasaďte se, aby se o problém spalovny v Karviné začali zajímat všichni ostatní.

*  Řekněte svým rodičům a prarodičům, at pomohou zachránit svět, ve kterém vy budete žít.

*  Pokud jste rodiče a prarodiče, vžijte se do role svých dětí a pomozte zabránit devastaci

    Karviné.

*  Napište do novin a řekněte jim, že nesouhlasíte s výstavbou spalovny.

*  Volejte do televize a rádií a ptejte se, proč má stát krajská spalovna a nejlidnatější

     a nejpostiženější části kraje.

*  Nebojte se říct svůj názor nahlas.

*  Běžte 15. a 16. října k volbám.

*  Podpořte v komunálních volbách lidí, kteří ve spalovně vidí nebezpečí pro Karvinou.

*  Volte Naše Karvinsko.

*  A pokud se modlíte, modlete se ať ve volbách vyhrajeme a můžeme výstavbu spalovny

    zastavit.

 

 

Třinec (Wspólnota-Soužití) – chcete aby se naplnily naše i vaše cíle

do roku 2014 ?

 

*  Chcete aby skutečně začala příprava obchvatu města Třince I/11 ?

*  Chcete, aby se vybudoval světelný přechod mezi Terasou a Kamionkou ?

*  Chcete vyřešit nedostatek parkovacích míst na Terase ?

*  Chcete aby se začaly stavět „startovací byty“ pro mladé manželství ?

*  Chcete být objektivně a zodpovědně informování o dění na radnici ?

*  Chcete se podílet na rozhodování o strategickém rozvoji města ?

*  Chcete odstranit zbytečnou byrokracií na MěÚ ?

*  Chcete aby město podporovalo své historické dědictví, multikulturní rozvoj a soužití

    národnostních menšin ?

*  Chcete aby se zodpovědně řešily oprávněné přípomínky občanů ?

*  Chcete navýšit investice do integrovaných částí města ?

*  Chcete aby integrované části města měly své poslance v zastupitelstvu města ?

*  Chcete zamezit korupci a zprůhlednit veřejné zakázky ?

*  Chcete aby město ve veřejných zakázkách malého rozsahu podporovalo pouze místní

     podnikatele ?

*  Chcete zamezit další likvidaci zeleně a vzrostlých stromů v centru města ?

*  Chcete zlepšit návaznost zdravotnických a dsociálních služeb pro občany ?

*  Chcete mít upravené běžecké stopy nejenom v lesparku, ale i na Sosně v okolí Jahodné ?

*  Chcete aby se začaly stavět víceúčelová malá sportoviště v integrovaných částech města ?

*  Chcete mít nové volejbalové kurty ve městě ?

*  Chcete aby děti třineckých škol jezdily do škol v přírodě ?

*  Chcete vyhlášku o zákazu hluku v neděli a o svátcích ?

 

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Közhasznú Társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO (Vállalkozói Engedély Száma): 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos,  zamknięcie numeru  / lapzárta / uzávěrka čísla: 8.10.2010,  gratis / ingyenes / zdarma