xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

38 – 9/2010

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

10.9.2010                                                                           4/2010 (38)

 

 

 

 

Już po raz dwudziesty spotkali się w tym roku w czerwcu uczestnicy „Wianków“ z Wierzniowic, Lutyni Dolnej i polskiego Godowa i Gorzyc. Ich organizatorem jest Koło Miejscowe PZKO Wierzniowice. Ulicami gminy przejechał pochód z zaprzęgami końskimi i wozami. / Idén júniusban már huszadik alkalommal gyűltek össze Věřnovice, Dolní Lutyně valamint a lengyelországi Godow és Gorzyce községek baráti társaságai a nyár köszöntésének („wianki“) ünnepén, ezt a PZKO (Lengyel Kulturális Szövetség) Věřnovice-i helyi szervezete szervezi. A községben többek között feldíszített lovasfogatok és kocsik felvonulása is látható volt. / Už po dvacáté se letos v červnu sešli prátelé z Věřňovic, Dolní Lutyně, polského Godowa a Gorzyc na slavnostech vítání léta („wianki“), které pořádá Místní skupina PZKO Věřňovice. Obcí projela m.j. vyzdobená koňská spřežení a vozy.

 

 

 

Wybory komunalne odbędą się 15 i 16 października 2010

 

Prezydent Václav Klaus zdecydował o terminie wyborów komunalnych, a to w dniach 15 i 16 października 2010. Listy kandydackie muszą być gotowe i oddane do 10 sierpnia 2010, do godz.16.00. Uchwałą Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA z 12 czerwca 2010 był powołany centralny sztab wyborczy w składzie inż.Józef Toboła (przewodniczący), Władysław Drong (sekretarz), inż.Tadeusz Toman (protokolant), dr.inż.Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Karol Madzia, inż.Wiesław Sikora, PhDr.László Attila Kocsis i Zoltán Domonkos. Do wyborów komunalnych ruch polityczny COEXISTENTIA zgłosił listy kandy-dackie w następujących gminach: Olbrachcice, Bukowiec, Łomna Dolna, Kocobędz, Mili-ków, Nawsie, Nydek, Koszarzyska, Ropica, Piotrowice koło Karwiny, Piosek, Rychwałd, Stonawa, Trzanowice, Wędrynia, Lutynia Dolna (stowarzyszenie z kandydatami niezależny-mi), Jabłonków (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi), Karwina (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi – „Naše Karvinsko“), Cierlicko (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi), Trzyniec (stowarzyszenie z kandydatami niezależnymi – „Wspólnota-Soužiti). Poszczególne listy kandydackie były zaakceptowane przez urzędy registracyjne. Kolejność partii wyborczej na karcie wyborczej urząd registracyjny wylosował.

 

   A községtanácsi választások 2010. október 15.-ikén és 16.-ikán lesznek

 

Václav Klaus elnök határozatot hozott arról, hogy a községtanácsi választások 2010. október 15.-ikén és 16.-ikán lesznek megtartva. A jelöltlistákat ezek szerint  2010 augusztus 10.-ikén 16:00 óráig  kell összeállítani és leadni. A COEXISTENTIA politikai mozgalom Végrehajtó Tanácsának 2010 június 12.-ikei határozata szerint a központi választási bizottság a következő összetételben lett megválasztva: Ing. Josef Tobola (elnök), Vladislav Drong (titkár), Ing. Tadeusz Toman (jegyzőkönyvvezető), Vladislav Niedoba, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, Karel Madzia, PhDr. László Attila Kocsis, Zoltán Domonkos. A községtanácsi választásokra a COEXISTENTIA politikai mozgalom a következő  helységekben állított jelölteket: Albrechtice, Bukovec, Dolní Lomná, Hrádek, Chotěbuz, Milíkov, Návsí, Nýdek, Košařiska, Ropice, Petrovice u Karviné, Písek, Rychvald, Stonava, Třanovice, Vendryně, Dolní Lutyně (független jelöltekkel közös társulás), Jablunkov (független jelöltekkel közös társulás), Karviná ( független jelöltekkel közös társulás – „Naše Karvinsko“), Těrlicko (független jelöltekkel közös társulás), Třinec (független jelöltekkel közös társulás – Wspólnota-Soužití). Az egyes jelöltlistákat a regisztrációs hivatalok elfogadták. A párt választási sorrendjét a választólapon a regisztrációs hivatal sorsolással döntötte el.

 

Komunální volby se konají 15. a 16. října 2010

 

Prezident Václav Klaus rozhodl o termínu konání komunálních voleb na 15. a 16. října 2010. Kandidátní listiny tak musí být sestaveny a odevzdány do 10. srpna. 2010 do 16.00 hod. Usnesením Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA z 12. června 2010 byl zřízen ústřední volební štáb ve složení: Ing. Josef Tobola (předseda), Vladislav Drong (tajemník), Ing. Tadeusz Toman (zapisovatel), Vladislav Niedoba, Dr.Ing. Stanislav Gawlik, Karel Madzia, Ing. Wiesław Sikora, PhDr. László Attila Kocsis, Zoltán Domonkos. Pro komunální volby politické hnutéí COEXISTENTIA přihlásilo kandidátní listiny v následujících obcích: Albrechtice, Bukovec, Dolní Lomná, Hrádek, Chotěbuz, Milíkov, Návsí, Nýdek, Košařiska, Ropice, Petrovice u Karviné, Písek, Rychvald, Stonava, Třanovice, Vendryně, Dolní Lutyně (sdružení s nezávislými kandidáty), Jablunkov (sdružení s nezávislými kandidáty), Karviná (sdružení s nezávislými kandidáty – „Naše Karvinsko“), Těrlicko (sdružení s nezávislými kandidáty), Třinec (sdružení s nezávislými kandidáty – „Wspólnota-Soužití“). Jednotlivé kandidátní listiny byly registračními úřady akceptovány. Pořadí volební strany na volebním lístku určil registrační úřad losem.

 

 

COEXISTENTIA przed wyborami komunalnymi

 

   Uchwałą Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA z 12.6.2010 był powołany centralny sztab wyborczy do wyborów komunalnych w składzie Józef Toboła (przewodniczący), Władysław Drong (sekretarz), Tadeusz Toman (protokolant), Stanisław Gawlik, Władysław Niedoba, Wiesław Sikora, Karol Madzia, László Attila Kocsis i Zoltán Domonkos. Centralny sztab wyborczy uzgodnił, że informacje członkom sztabu będzie przekazywać e-mailem.

   Prezydent Václav Klaus zdecydował o terminie wyborów komunalnych, a to w dniach 15. i 16.10.2010. Listy kandydackie muszą być gotowe i oddane najpóźniej do wtorku 10.8.2010, do godz. 16.00.

   Rada Wykonawcza uchwaliła program do wyborów komunalnych, wnioskowany przez Polską Sekcję Narodową. Program sformułowano w punktach od 1. do 14. Podstawowym celem jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Zgodnie ze statutem i uchwałą XI Kongresu Ruch będzie realizować podstawowe cele, którymi są prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, prawo na wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, prawo do szerzenia informacji w własnym języku, prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych, prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków. Pełny tekst programu wyborczego opublikował jako wniosek programu „WTZ 37“.

   Przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA, Sándor Pálffy, upoważnił działać w imieniu ruchu i podejmować kroki zgodnie z ustawę nr 491/2001 Dz.U. Władysława Niedobę, pierwszego wiceprzewodniczącego. Dokument był przesłany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo w odpowiedzi stwierdziło, że nie jest zobowiązane potwierdzać fakty, które na podstawie statutu są w kompetencji przewodniczącego ruchu.

   Sztab wyborczy, który obradował 30.6..2010 podzielił kampanię wyborczą na dwa etapy – pierwszy do 10.8.2010, kiedy muszą być zgłoszone listy kandydackie, drugi to kampania przedwyborcza, na którą trzeba znaleźć środki finansowe. Podkreślono, że trzeba wykorzystać możliwości propagacji gratis w prasie lokalnej.

   Kolejne zebranie sztabu wyborczego odbyło się 28.7.2010, zaproszone były sztaby wyborcze z gmin. W ustawowym terminie COEXISTENTIA zgłosiła do wyborów komunalnych listy kandydackie w 4 miastach – Trzyńcu (stowarzyszenie Wspólnota-Soužití z kandydatami niezależnymi), Karwinie (przy współpracy z stowarzyszeniem obywatelskim „Naše Karvinsko“), Jabłonkowie, Rychwałdzie i w dalszych 17 gminach, razem 21 list kandydackich.

   Wszystkie listy kandydackie były w ustawowym terminie zaakceptowane przez urzędy rejestracyjne w Jabłonkowie, Trzyńcu, Czeskim Cieszynie, Frydku-Mistku, Hawierzowie, Olbrachcicach, Stonawie, Karwinie, Piotrowicach koło Karwiny, Orłowie i Rychwałdzie. Działacze zaangażowani w przygotowanie list kandydackich liczą, że co najmniej potwierdzimy 40 mandatów z roku 2006 i będziemy mieli znaczący wpływ na skład władz w poszczególnych gminach. Do 15.9.2010 będzie COEXISTENTIA we wszystkich gminach, gdzie kandyduje delegować członków do rejonowych komisji wyborczych.

   Podjęto decyzję, że w gminach gdzie nie kandydujemy – w Orłowie, Suchej Górnej, Bystrzycy i Mostach koło Jabłonkowa COEXISTENTIA będzie wspierać listy kandydackie z kandydatami-Polakami. W tym numerze zamieszczamy kompletne listy kandydackie zarejestrowane i wspierane przez ruch polityczny COEXISTENTIA. Zamieszczamy też artykuł z „Zwrotu“ nr 8 („Wspólnota startuje z listy COEX“) i „Głosu Ludu“ z 19.8.br. („Czekają na zmiany w ratuszu“).

 

COEXISTENTIA před komunálními volbami

 

   Usnesením Výkonné rady politického hnutí COXISTENTIA z 12.6.2010 byl zřízen ústřední volební štáb do komunálních voleb ve složení Josef Tobola (předseda), Vladislav Drong (tajemník), Tadeusz Toman (zapisovatel), Stanislav Gawlik, Vladislav Niedoba, Wiesław Sikora, Karel Madzia, Ladislav Kocsis a Zoltán Domonkos. Ústřední volební štáb dohodl, že informace bude předávat e-mailem všem členům štábu.

   Prezident Václav Klaus rozhodl o termínu konání komunálních voleb, a to na 15. a 16.10.2010. Kandidátní listiny tak budou muset být sestaveny a odevzdány nejpozději v útery 10.8.2010 do 16.00 hod.

   Výkonná rada schválila program do komunálních voleb, který byl navržen Polskou národní sekci. Program byl formulován v bodech č.1 až 14. Základním cílem je prosazování změn v právním řádu České republiky, vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. V souladu se stanovami a usnesením XI. Kongresu Hnutí bude realizovat základní cíle, kterými jsou právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, právo na šíření informaci ve vlastním jazyce, právo na účast na řešení věcí týkajících s národních menšin, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. Plné znění volebního programu zveřejnil jako návrh programu „WTZ 37“.

   Předseda politického hnutí COEXISTENTIA, Alexander Pálffy, udělil oprávnění jednat jménem hnutí ve věci všech úkonů podle zákona č. 491/2001 Sb. Vladislavu Niedobovi, prvnímu místopředsedovi. Dokument byl zaslán Ministerstvu vnitra. Ministerstvo v odpovědi informovalo, že mu nepřísluší potvrzovat skutečnosti, které jsou na základě stanov v pravomoci předsedy hnutí.

   Volební štáb, který jednal 30.6.2010 rozdělil volební kampaň na dvě časová období – první do 10.8.2010, kdy je nutno přihlásit kandidátní listiny, druhé, které je vlastní předvolební kampaní, na kterou je nutno zajistit finanční prostředky. Bylo zdůrazněno, že je nutné využít možnosti bezplatné propagace v místním tisku.

   Další schůze volebního štábu se konala 28.7.2010, byly pozvány volební štáby z obcí. V zákonném termínu politické hnutí COEXISTENTIA přihlásilo do komunálních voleb kandidátní listiny ve 4 městech – Třinci (sdružení Wspólnota-Soužití s nezávislými kandidáty), Karviné (ve spolupráci s občanským sdružením „Naše Karvinsko“), Jablunkově, Rychvaldě a v dalších 17 obcích, celkem 21 kandidátních listin. Všechny kandidátní listiny byly v zákonném termínu registračními úřady v Jablunkově, Třinci, Českém Těšíně, Frýdku Místku, Havířově, Albrechticích, Stonavě, Karviné, Petrovicích u Karviné, Orlové a Rychvaldě schváleny. Funkcionáři zapojení do přípravy kandidátních listin počítají, že alespoň potvrdíme 40 mandátů z 2006 roku a budeme mít značný vliv na obsazení rad v jednotlivých obcích. Do 15.9.2010 bude COEXISTENIA ve všech obcích, kde kandiduje delegovat členy okrskových volebních komisí.

   Bylo rozhodnuto, že v obcích, kde nekandidujeme – v Orlové, Horní Suché, Bystřici a Mostech u Kablunkova COEXISTENTIA bude podporovat kandidátní listiny s kandidáty-Poláky. V tomto čísle „WTZ“ zveřeňujeme kompletní kadidátní listiny registrované a podporované politickým hnutím COEXISTENTIA. Zveřejňujeme také článek z měsíčníku „Zwrot“ č.8 („Soužití kandiduje z listin COEX“) a „Głosu Ludu“ z 19.8.tr. („Čekáme na změny na radnici“).

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jeśli wyborca chce wesprzeć kandydata COEXISTENTII, musi wybierać jego partię wyborczą. Wasz kandydat może zostać członkiem przedstawicielstwa, jeśli odniesie sukces jego partia i jej będą przydzielone mandaty. Dlatego prosimy oddać głos na ruch polityczny COEXISTENTIA jako całość.

Chcete-li účinně podpořit kandidáta COEXISTENTIE, musíte volit jeho volební stranu. Váš kandidát se může stát členem zastupitelstva jen tehdy, bude-li úspěšná jeho strana

a budou-li ji přiděleny mandáty. Proto volte politické hnutí COEXISTENTIA jako celek.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

List do Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze

Dopis Velvyslanci Polské republiky v Praze

 

Przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA Stanisław Gawlik przesłał ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze list  następującej treści: Szanowny Panie Ambasadorze, w związku z powtarzający-mi się informacjami w telewizji czeskiej dotyczącymi rabowania przez obywateli RP w rejonach północno-zachodnich Czech dotkniętych powodzią, prosimy Szanownego Pana Ambasadora o interwencję w TVČ, iż informacje te nie są sprawdzonymi i udowodnionymi, tylko polegają na rzekomych insynuacjach. Takie niesprawdzone informacje godzą w dobre imię całego narodu oraz są niezgodne z zasadami etyki dziennikarskiej“. / Předseda Polské narodní sekce politického hnutí COEXISTENTIA Stanislav Gawlik zaslal dopis velvyslanci Polské republiky v Praze tohoto nění: “Vážený Pane Velvyslanče, v souvislosti s opakujícími se informacemi v české televizi na téma rabování občany PR v regionu severozápadních Čech, který postihla povodeň, prosíme Váženého Pana Velvylance o intervenci v ČTV, protože zdroj těchto informací není prokázán a zakládá se na údajných insinuacích. Takové neprověřené informace jsou namířeny proti dobrému jménu celého národa a jsou v rozporu se zásadami novinářské etiky“.

 

 

Kostka Rubika ma 30 lat

 

Kostka Rubika obchodzi 30 lat. Kostka na sklepowych ladach pojawiła się po raz pierwszy 26 lipca przed trzydziestu laty. Węgierski architekt i wynalazca Ernö Rubik wyprodukował ją jako model roboczy w trójwymiarowej przestrzeni. Składa się z 26 mniejszych kostek. Kostką trzeba przekręcać tak długo, aby na boku miała określoną kombinację kolorów, istnieje 43 252 003 274 489 85 000 możliwych kombinacji. Jest to najlepiej sprzedającą się zabawka w historii, dotąd sprzedano 350 milionów kostek. Kostka Rubika zainspirowała modę, architekturę, muzykę, film, przemówienia polityczne. Istnieje również kierunek w sztuce rubikubizm. Autor Kostki Rubika, Ernö Rubik, urodził się w Budapeszcie w 1944 roku. W 1974 roku powstał prototyp kostki, a w 1977 roku sprzedano pierwszą kostkę magiczną. W 1980 roku eksport z Węgier zagaił Ideal Toy Corporation, kostka dostaję imię Rubika. Ernö Rubik w 1990 roku zostaje prezydentem Węgierskiej Akademii Budowy Maszyn, jest założycielem Międzynarodowej Nadacji Rubika dla wspie-rania utalentowanych projektantów. Kostka Rubika jest nadal sprzedawana. „Jest to niewinnie i dziecięco wyglądający przedmiot. Pomimo to, o ile chce ktokolwiek kostkę rozwiązać, musi stworzyć system z chaosu“ – powiedział jej odkrywca.

 

A Rubik-kocka 30 éves

 

A Rubik-kocka a harmincadik évfordulóját ünnepli. A kocka harminc évvel ezelőtt jelent meg először a boltok pultjain, éppen július 26.-ikán. Rubik Ernő magyar építész és feltaláló a kockát a háromdimenziós tér munkamodelljének szánta. A kockát 26 kis kocka alkotja. A kockát addig kell forgatni amíg az oldalain ki nem alakul a meghatározott színkombináció, a lehetséges kombinációk száma 43 252 003 274 489 856 000. A kocka a történelem során a  legtöbbször eladott játék lett, mindeddig 350 millió darabot adtak el belöle. A Rubik-kocka inspirálta a divatot, az építészetet, a zenét, a filmeket és a politikai beszédeket is. Még művészeti stílus is létezik „rubikubizmus“ néven. A Rubik-kocka feltalálója Rubik Ernő Budapesten született  1944-ben. A kocka prototípusa 1974-ben keletkezett és az első bűvös  kocka 1977-ben került eladásra. Az 1980-as évben az Ideal Toy Corporation cég megindítja Magyarországról a kocka exportját, ekkor kapja a Rubik-kocka nevet. Rubik Ernő 1990-ben a Magyar Gépészeti Akadémia elnöke lesz és megalapítja a Nemzetközi Rubik Alapítványt a tehetséges tervezők támogatására. A Rubik-kockát továbbra is vásárolják. „Ez egy ártatlan és gyerekes kinézetű objektum. Mégis ha a kockát ki akarja rakni az ember akkor a káoszból rendet kell teremtenie“ -  mondja a kocka feltalálója.

 

Rubikové  kostce je 30 let

 

Rubiková kostka slaví 30 let. Kostka se na pultech prodejen objevila poprvé 26. července před 30 lety. Maďarský architekt a vynálezce Ernö Rubik ji vyrobil jako pracovní model třidimenzionárního prostoru. Tvoří ji 26 malých kostek. Kostkou se otáčí tak dlouho, aby měla na stranách určitou barevnou kombinaci, možných kombinací je 43 252 003 274 489 856 000. Je nejprodávanější hračkou historie, doposud se prodalo 350 miliónů kostek. Rubikova kostka inspirovala módu, architekturu, hudbu, filmy, politické proslovy. Existuje i umělecký směr rubikubismus. Autor Rubikovy kostky, Ernö Rubik se narodil v Budapešti v 1944 roce. V 1974 roce vznikl prototyp kostky, a v 1977 r. se prodala první magická kostka. V 1980 roce export z Maďarska zahajuje Ideal Toy Corporation, kostka dostává jméno Rubikova. Ernö Rubik se v 1990 roce stáví prezidentem Maďarské akademie strojírenství, zakládá Mezinárodní Rubikovu nadaci pro podporu talentovaných projektantů. Rubikova kostka se i nadále prodává.„Je to nevinně a dětsky vypadající objekt. Přesto, pokud chcete kostku vyřešit, musíte vytvořit řád z chaosu“ – řekl její vynálezce.

 

 

Bezpośrednie połączenie kolejowe do Budapesztu

Közvetlen vasúti összeköttetés Budapestre

Přímý vlakový spoj do Budapešti

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA już kilkakrotnie pisemnie żądał Ministerstwo Transportu, aby wznowiono bezpośrednie połączenie pociągiem Ostrawy i stolicy Republiki Węgierskiej – Budapesztu. Nasze żądanie był spełnione i od nowego rozkładu jazdy, który obowiązywać będzie od 12 grudnia bieżącego roku, międzynarodowy ekspres Moravia dotąd kursujący z Bogumina do Szturowa pojedzie aż do Budapesztu. Będzie też wprowadzone bezpośrednie połączenie Ostrawy z polskim Szczecinem.

 

A COEXISTENTIA politikai mozgalom már többször is kérte írásban a Közlekedésügyi Minisztériumot, hogy újítsák fel  Ostravá-ról a közvetlen vasúti összeköttetést Budapestre, a Magyar Köztársaság fővárosába. Kérésünket teljesítették és az új menetrend  szerint (amely idén 2010. december 12.-ikétől lép érvénybe) a Moravia nemzetközi gyorsvonat eddigi Bohumín – Štúrovo (Párkány) útvonalát  meghosszabbítják Bohumín- Budapest útvonalra. Ugyancsak közvetlen vasúti összeköttetést létesítenek Ostrava és a lengyel Štětín között.

 

Politické hnutí COEXISTENTIA již vícekrát písemně žádalo Ministerstvo dopravy obnove-ní přímého vlakového spojení Ostravska s hlavním městem Maďarské republiky – Buda-pešti. Naši žádosti bylo vyhověno, a od nového jízdního řádu, který bude platit od 12. pro-since letošního roku mezinárodní expres Moravia, dosud veden z Bohumína do Štúrova bu-de prodloužen do Budapešti. Bude zřízeno přímé spojení Ostravska s polským Štětínem.

 

W skrócie / Krátce

 

Tegoroczne dożynki w Gutach odbyły się w niedzielę 22.8. Setki gości przybyły do areału Domu PZKO, aby wziąć udział w tradycyjnej imprezie folklorystycznej. Gospodarzami dożynek byli państwo Janina i Roman Suchankowie z Trzyńca, a obrządek dożynkowy przedstawił zespół „Oldrzychowice“. W programie kulturalnym wystąpili też „Śmiłowianie“, „Bystrzyca“, „Jasienica“ z Jasienicy i zespół „Holan“ z Oświęcimia. Plakaty kandydatów do przedstawicielstwa miejskiego w Trzyńcu wywiesiła „Wspólnota-Soužití“. / Letošní dožinky v Gutech se konaly v neděli 22.8.tr. Stovky hostů se zůčastnily v areálu Domu PZKO tradičních folklorních slavností. Hospodáři dožinek byli Janina a Roman Suchankovi z Třince. Dožinkovou slavnost předvedl soubor „Oldřichovice“. V kultrurním programu vystoupili také „Smilowiané“, „Bystrzyca“, „“Jasienica „ z Jasienice a sbor „Holan“ z Osvětimi. Předvolební plakáty do městského zastupitelstva vyvěsila „Wspólnota-Soužití“.

 

W następnym tygodniu odbył się szereg imprez folklorystycznych. Dożynki odbyły się w Odrzychowicach na Fojstwiu, w Błędowicach w Domu PZKO (patrz zdjęcie obok) i w Hawierzowie-Suchej. Beskid Śląski razem z Kołem PZKO Osówki zorganizował ognisko z opiekaniem parówek na Osówce. W dniu 18.9. odbędzie się uroczysta akademia z okazji 20-lecia Domu PZKO w Lesznej Dolnej / V následujícím týdnu se konaly další folklorní slavnosti. Dožinky se konaly v Oldřichovicích na Fojství, v Bludovicích v Domě PZKO (na snímku) a v Havířově-Suché. Beskid Sląski společně s PZKO Osůvky uspořádal opékání párků na Osůvce. Dne 18.9. se bude konat slavnostní akademie u příležitosti 20-tého výročí Domu PZKO v Dolní Lištné.

 

W czwartek 2.9.br. odbył się pierwszy w nowym roku akademickim 2010/2011 wykład Międzygeneracyjnego uniwersytetu Regionaknego. Wykład wygłosił Radomir Sztwiertnia z Lutyni Dolnej (na zdjęciu), doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu oraz asystent Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Tematem wykładu była sytuacja polityczna i gospodarcza w II Rzeczypospolitej. Organizatorem MURu jest Zarząd Główny PZKO. / Ve čtvrtek 2.9.tr. se konala první v novém školním roce 2010/2011 přednáška Mezigenerační regionální univerzity. Referát nt. politické a hospodářské situaci v II Polské republice přednesl Radomir Sztwiertnia z Dolní Lutyně (na snímku), doktorant Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a asistent Slezské Univerzity v Opavě. Organizátorem MURu je Hlavní výbor PZKO.

 

Wybory komunalne w dniach 15. i 16. 10. 2010

Komunální volby ve dnech 15. a 16. 10. 2010

 

Listy  kandydackie zgłosił ruch polityczny COEXISTENTIA w 21 miastach i gminach. Listy ruchu zarejestrowano w Rychwałdzie, Piotrowicach koło Karwiny, Stonawie, Olbrachcicach, Kocobędzu, Trzanowicach, Ropicy, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Nawsiu, Milikowie, Łomnej Dolnej Piosku i Bukowcu. Listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi zarejestrowano w Lutyni Dolnej, Karwinie, Cierlicku, Trzyńcu i Jabłonkowie. Łącznie kandyduje 345 kandydatów.

Kandidátní listiny politické hnutí COEXISTENTIA přihlásilo ve 21 městech a obcích. Kandidátní listiny hnutí byly registrovány v Rychvaldě, Petrovicích u Karviné, Stonavě, Albrechticích, Chotěbuzi, Třanovicích, Ropici, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Návsí, Milíkově, Dolní Lomné, Písku, Bukovci. Kandidátní listiny sdružení s nezávislými kandidáty byly registrovány v Dolní Lutyni, Karviné, Těrlicku, Třinci a Jablunkově. Celkem kandiduje 345 kandidátů.

 

Lista kandydackie ruchu politycznego COEXISTENTIA

Kandidátní listiny politického hnutí COEXISTENTIA

 

Rychwałd – przedstawicielstwo miejskie / Rychvald – městské zastupitelstvo

 

1.                   Doc. RNDr. Tadeusz Siwek, 56, geograf, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

2.                   Ing. Vladislav Rusek, 57, ekonomista / ekonom, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

3.                   Ing. Bogdan Gawlas, 38, informatyk / informatik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

4.                   RNDr. Monika Mulková, Ph.D., 37, nauczyciel akademicki / vysokoškolská učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

5.                   Ing. Halina Ganczarczyková, 54, ekonomistka / ekonomka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

6.                   Ing. Julián Uher, 44, menedżer / manažér, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

7.                   Barbara Grygová, 59, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

8.                   Anna Cadrová, 63, emerytka / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

9.                   Roman Kula, 41, technik bezpartyjny / bez politické příslušnosti

10.               Martin Zvarík, 23, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

11.               Anna Boumová, 53, nauczyczycielka / učitelka bezpartyjna / bez politické příslušnosti

12.               MUDr. Roman Litner, 47, lekarz / lékař, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

13.               Marie Pszczólková, 65, emerytka / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

14.               Hedvika Mulková, 61, emerytka / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

15.               Jan Szkandera, 66, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Piotrowice koło Karwiny – przedstawicielstwo gminne / Petrovice u Karviné – zastupitelstvo obce

 

16.               Edward Kolondra, 73, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

17.               mgr. inż. Jadwiga Karolczyk, 54, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, kierownik działu zbytu / vedoucí oddělení odbytu, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej / občan Polské republiky

18.               Ing. Zdislav Mikula, 55, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, dyspozytor / dispečer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

19.               Ing. Daniel Nytra, 24, technik ds. BHP / bezpečnostní technik, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

20.               Ing. Jiří Waclawik, 51, technik, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

21.               Mgr. Marie Feichtingerová, 49, Piersna / Prstná, nauczycielka szkoły średniej / středoškolská učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

22.               Piotr Kondziolka, 57, Zawada / Závada, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

23.               Zbihněv Węglarzy, 64, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

24.               Mgr. Helena Michalská, 34, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, aptekarka / lékárník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

25.               Ing. Kazimír Faja, 49, Zawada / Závada, rolnik / zemědělec, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

26.               Tomáš Krajča, 23, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice,  student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

27.               Mgr. Eva Burdová, 26, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, prawnik / právník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

28.               Ing. Pavlína Raszyková, 42, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, administrator ITE / administrátor ITE, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

29.               Kazimierz Sikora, 29, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, technik ds. ochrony przeciwpożarowej / požární technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

30.               Stanislav Mencner, 53, Piersna / Prstná, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

31.               Vanda Michalská, 52, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

32.               Uršula Schwarzová, 37, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, sprzedawczyni / prodavačka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

33.               Ing. Jana Pieczková, 47, Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné, referent handlowy / obchodní zástupce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

34.               Ing. Urszula Klikarová, 34, Zawada / Závada, sprzedawca maszyn do obróbki / prodejce obráběcích strojů, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

35.               Krystyna Nytrová, 22, Marklowice Dolne / Dolní Marklovice, student / studentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

36.               Otmar Zolich, 75, Piersna / Prstná, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Stonawa – przedstawicielstwo gminne / Stonava – zastupitelstvo obce

 

37.               Karel Recmanik, 49, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

38.               Helmut Kucharczyk, 69, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

39.               Věra Firlová, 43, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

40.               Eva Drobiszová, 42, urzędniczka / úřednice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

41.               Vanda Michalková, 44, lalkarka / loutkařka, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

42.               Ing. Vladislav Koch, 61, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

43.               Emilie Lačiková, 59, emerytka / důchodkyně, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

44.               Jan Kalisz, 45, górnik / horník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

45.               Ludovít Babán, 65, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Olbrachcice – przedstawicielstwo gminne / Albrechtice – zastupitelstvo obce

 

46.               MUDr. Stanisław Kowalski, 47, stomatolog, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

47.               Helena Bubiková, 58, urzędniczka / úředník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

48.               Ing. Aleksander Ježowicz, 44, technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

49.               Ing. Petr Kotas, 51, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

50.               Bronislav Burek, 43, celnik / celník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

51.               Brunon Milerski, 73, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

52.               Zbyhněv Palowski, 48, majster / mistr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

53.               David Nožička, 40, mechanik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

54.               Ing. Witold Recman, 41, inżynier ds. rozwoju technicznego / vývojový inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

55.               Ing. Stanislav Kupka, 27, informatyk / informatik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

56.               Bc. Marian Chlebik, 29, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

57.               Eduard Zaleski, 71, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

58.               Josef Grzegorz, 65, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

59.               Marie Witoszková, 63, emerytka / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

60.               Ing. Gustav Guńka, 49, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Kocobędz – przedstawicielstwo gminne / Chotěbuz – zastupitelstvo obce

 

61.               Ing. Bronislav Mrozek, 43, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

62.               Ing. Bogdan Farnik, 40, konstruktor / konstruktér, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

63.               Roman Bulawa, 42, mechanik maszyn górniczych / důlní mechanik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

64.               Vladislav Niedoba, 60, elektryk / elektrikář, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

65.               Leon Ostruszka, 61, ślusarz / zámečník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

66.               Ing. Josef Ligocki, 44, administrator sieci komputerowej / administrátor počítačové sítě, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

67.               Stanislav Bury, 30, piekarz / pekař, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

68.               MVDr. Stanislav Kabot, 52, weterynarz / veterinář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

69.               Zbigniew Wania, 45, operator / operátor TŽ, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

70.               Ing. Michal Branny, 27, student, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

71.               Žofie Miturová, 52, robotnica / dělnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

72.               Stanislav Bittner, 47, ślusarz / zámečník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

73.               Halina Tomanková, 59, księgowa / účetní, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

74.               Ing. Tadeusz Szweda, 62, pedagog wyższej uczelni / vysokoškolský pedagog, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

75.               Ing. Tadeáš Waclawik, 63, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

 

Trzanowice – przedstawicielstwo gminne / Třanovice – zastupitelstvo obce

 

76.               Mgr. Beata Nowoková, 34, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

77.               Mgr. Urszula Živná, 26, studentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

78.               Barbora Filipcová, 60, emerytka / důchodkyně, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

79.               Aniela Filipek, 29, urzędniczka / administrativní pracovnice, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

80.               Bc. Marian Jochymek, 27, magazynier / skladník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

81.               Ryszard Jochymek, 33, technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

82.               Anděla Živná, 70, emerytka / důchodkyně, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

83.               Daniel Recman, 39, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

84.               Zbyšek Filipiec, 47, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

85.               Alžběta Rylková, 46, asystent pedagoga / asistent pedagoga, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

86.               Barbora Smilovská, 40, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

87.               Petr Filipiec, 37, kierownik produkcji / vedoucí výroby, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

88.               Ivan Hanzel, 47, magazynier / skladník, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

89.               Mgr. Halina Filipcová, 52, mikrobiolog, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

90.               Bruno Kokotek, 68, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Ropica – przedstawicielstwo gminne / Ropice – zastupitelstvo obce

 

91.               Pavel Wania, 49, technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

92.               Mgr. Gražyna Sikorová, 48, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

93.               Tadeáš Kotas, 53, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

94.               Mgr. Janusz Sabela, 36, adwokat / advokát, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

95.               Ing. Věslava Jelínková, 56, inżynier rolniczy / zemědělský inženýr, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

96.               Kristina Slaninová, 51, tranzytor / tranzitér Cargo, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

97.               Ing. Jiří Pindór, 49, kierownik działu napraw transportu / vedoucí údržby dopravy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

98.               Jaroslav Haladěj, 32, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

99.               Monika Galandžárová, 34, księgowa / účetní, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

100.            Renata Pindórová, 49, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

101.            Alois Stonawski, 61, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

102.            Jiří Holenka, 49, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

103.            Jana Kędziorová, 49, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

104.            Radoslav Kincel, 43, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

105.            Ing. Alois Chlebik, 64, emeryt / důchodce  bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Wędrynia – przedstawicielstwo gminne / Vendryně – zastupitelstvo obce

 

106.            Bohuslav Raszka, 51, zastępca wójta / místostarosta, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

107.            Ing. Bronislav Zawada, 62, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

108.            Irena Ondraszková, 44, pracownik kultury / kulturní pracovník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

109.            Janusz Ondraszek, 45, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

110.            Ing. Jan Kraina, 59, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

111.            Ing. Jiří Macura, 62, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

112.            Stanislav Samek, 63, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

113.            Mgr. Marta Roszková, 63, emeryt / důchodce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

114.            Mgr. Renata Gąsiorowska, 37, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

115.            Ing. Bogdan Iwanuszek, 35, kierownik budów / ředitel staveb, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

116.            Mgr. Roman Zemene, 42, nauczyciel / učitel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

117.            Ing. Marek Lakota, 43, ekonomista / ekonom, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

118.            Ing. Jan Szpyrc, 46, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

119.            Ing. Bogusław Konieczny, 58, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

120.            Jiřina Lebeda, 36, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

121.            Ing. Jan Zawada, 51, dyrektor / ředitel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

122.            Eva Bartulcová, 39, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

 

Nydek – przedstawicielstwo gminne / Nýdek – zastupitelstvo obce

 

123.            Stanislav Szturc, 54, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

124.            Ing. Michal Milerski Ph.D., 42, pracownik naukowy / vědecký pracovník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

125.            Jan Szturc, 67, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

126.            MUDr. Jana Milerská, 68, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

127.            Mgr. Halina Burgottová, 58, pedagog, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

128.            Emilia Raszyková, 55, urzędniczka / úřednice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

129.            Mgr. Barbara Byrtus, 40, aptekarka / lékárník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

130.            Vladislav Martynek, 41, kolejarz / železničář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

131.            Mgr. Maria Kajfosz, 29, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

132.            Beata Cieślarová, 36, kelnerka / servírka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

133.            Ing. Josef Stonawski, 55, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

134.            Danuta Bruková, 57, sprzedawczyni / prodavačka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

135.            Emilia Martynková, 67, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

136.            Jan Pustówka, 52, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

137.            Helena Sodzawiczna, 63, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

 

Koszarzyska – przedstawicielstwo gminne / Košařiska – zastupitelstvo obce

 

138.            Alina Koždoňová, 41, księgowa / účetní, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

139.            Januš Klimek, 41, dyrektor produkcji / výrobní ředitel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

140.            Adam Sikora, 43, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

141.            Jan Koždoň, 46, kierowca pojazdów rolniczych / traktorista, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

142.            Danuta Szlaurová, 43, pracownik poczty / pracovník pošty, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

143.            Jan Kantor, 30, robotnik / dělník TŽ, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

144.            Milan Szlaur, 22, pracownik montażu / montážní dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

145.            Marek Szlaur, 19, student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

146.            Josef Koždoň, 48, pracownik w rolnictwie / ošetřovatel zvířat, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Milików – przedstawicielstwo gminne / Milíkov – zastupitelstvo obce

 

147.            Ing. Jan Sikora, 49, technik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

148.            Doc. Ing. Karel Klimek, CSc., MBA, 49, menażer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

149.            Ing. Josef Waclawek, 47, projektant, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

150.            Czeslaw Heczko, 46, mechanik / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

151.            Anna Cieślarová, 49, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

152.            Ing. Miroslav Sikora, 30, rolnik / zemědělec, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

153.            Kazimír Sikora, 48, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

154.            Eva Kawuloková, 50, pielęgniarka / zdravotní sestra, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

155.            Josef Mazur, 49, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

156.            Henryk Samiec, 39, monter / montér, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

157.            Vladislav Nieslanik, 44, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

158.            Eva Wojnarová, 43, prezes zarządu / jednatel firmy, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

159.            Ryszard Stoszowski, 37, rolnik / zemědělec, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Gródek – przedstawicielstwo gminne / Hrádek – zastupitelstvo obce

 

160.            Pavel Pilch, 50, zawiadowsca / výpravčí, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

161.            Ing. Dana Cieślarová, 53, ekonomista / ekonom, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

162.            MVDr. Roman Polok, 38, weterynarz / veterinář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

163.            Ing. Stanislav Wolny, 53, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

164.            Stanislav Kantor, 41, kierowca / řidič, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

165.            Ing. Daniel Szotkowski, 36, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

166.            Robert Drong, 38, mechanik / strojník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

167.            Anna Sztefková, 50, opiekunka / ošetřovatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

168.            Ing. Jan Raszka, 58, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

169.            Helena Martynková, 38, policjant / strážník, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

170.            Bohuslav Czudek, 50, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

171.            Irena Worková, 43, doradca finansowy / finanční poradce, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

172.            Irena Medková, 44, sprzedawczyni / prodavačka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

173.            Anna Szkanderová, 50, pielęgniarka / staniční, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

174.            Jiří Lacek, 48, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické říslušnosti

 

Nawsie – przedstawicielstwo gminne / Návsí – zastupitelstvo obce

 

175.            Marian Waszut, 38, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

176.            Ing. Pavel Pyszko, 52, dyrektor spółki / ředitel společnosti, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

177.            Vladislav Heczko, 54, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

178.            Stanislav Lisztwan, 59, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

179.            Dr. Ing. Stanislav Gawlik, 69, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

180.            Beata Tacinová, 40, sekretarka / sekretářka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

181.            Mgr. Bogdan Hajduk, 39, adwokat / advokát, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

182.            Josef Bocek, 47, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

183.            Roman Kluz, 46, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

184.            MgA. Janusz Niedoba, 26, bibliotekarz / knihovník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

185.            Mgr. Romana Molinková, 31, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

186.            Jan Heczko, 47, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

187.            Mgr. Kristina Pyszková, 52, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

188.            Jan Czudek, 40, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

189.            Jan Cibulec, 22, student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Łomna Dolna – przedstawicielstwo gminne / Dolní Lomná – zastupitelstvo obce

 

190.            Iwan Kluz, 43, walcownik / valcíř, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

191.            Ing. Tomáš Jopek, 36, mistrz odlewni / mistrslévárny, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

192.            Libuše Zwyrtková, 52, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

193.            Bronislav Sikora, 54, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

194.            Stanislav Filipek, 64, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

195.            Jan Kawulok, 46, elektrikář / elektryk, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

196.            Tadeáš Zwyrtek, 58, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Piosek – przedstawicielstwo gminne / Písek – zastupitelstvo obce

 

197.            Olga Jakubiková, 55, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

198.            Jiří Heczko, 49, kierownik usług technicznych / vedoucí technických služeb, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

199.            Karel Skupień, 45, rolnik / soukromý zemědělec, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

200.            Jan Bocek, 59, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

201.            Alois Wocławek, 51, dźwigowy / jeřábník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

202.            Stanislav Kurek, 48, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

203.            Janka Puczok, 34, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

204.            Karel Michalik, 57, szef diagnostyki / vedoucí STK, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA

205.            Rudolf Szmek, 56, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

 

Bukowiec – przedstawicielstwo gminne / Bukovec – zastupitelstvo obce

 

206.            Ing. Robert Kulig, 38, majster / mistr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

207.            Jiří Zogata, 45, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

208.            Janusz Motyka, 30, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

209.            Roman Czepczor, 30, menażer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

210.            Andrzej Bielesz, 28, menażer / manažer, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

211.            Ryszard Zogata, 35, kierowca-mechanik / řidič-opravář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

212.            Bogdan Sikora, 32, normalizator / normovač, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

213.            Ing. Marian Zoň, 32, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

214.            Tadeáš Lipowski, 61, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

215.            Stanislav Motyka, 55, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

216.            Vladislav Zoň, 60, logistyk / logistik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

217.            Bronislav Bojko, 53, elektromechanik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti

218.            Vanda Labajová, 44, woźna / školnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

219.            Kristýna Jochymková, 35, fryzjerka / kadeřnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

220.            Mgr. Marcela Sikorová, 28, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti

 

Lista kandydackie stowarzyszennia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych / Kandidátní listiny sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů

 

Lutynia Dolna – przedstawicielstwo gminne / Dolní Lutyně – zastupitelstvo obce

 

221.            Ing. Josef Tobola, 56, Wierzniowice / Věřňovice, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

222.            Mgr. Jan Czapek, 31, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, prawnik / právník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

223.            Mgr. Radomír Sztwiertnia, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, 27, nauczyciel akademicki / vysokoškolský pedagog, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

224.            Boleslav Sosna, 58, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

225.            Eva Adamčíková, DiS, 30, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, energotarapeutka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

226.            Tadeáš Chorzempa, 59, Wierzniowice / Věřňovice, dyrektor spółki / ředitel společnosti, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

227.            Ing. Česlav Gałuszka, 47, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, dyrektor handlowy / obchodní zástupce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

228.            Robert Balcarek, Wierzniowice / Věřňovice, 27, tokarz / soustružník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

229.            Ing. Česlav Sztwiertnia, 26, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, konstruktor / konsrtruktér, bezpartyjny / bez polit. příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

230.            Anna Šertlerová, 48, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

231.            Mgr. Maja Tobolová, 29, Wierzniowice / Věřňovice, meneżer marketingu / manager marketingu, bezpartyjna / bez polit. příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

232.            Irena Hilová, 61, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

233.            Josef Kubatko, 62, Wierzniowice / Věřňovice, maszynista / strojvedoucí, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

234.            Rudolf Niedźwiedź, 68, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

235.            Anna Sztwiertniová, 56, Lutynia Dolna / Dolní Lutyně, bibliotekarka / knihovnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Karwina – przedstawicielstwo miasta statutarnego / Karviná – zastupitelstvo statutárního města (Naše Karvinsko)

 

236.            Mgr. Miloš Kučera, 46, Nowe Miasto / Nové Město, wicedyrektor gimnazjum / zástupce ředitele gymnázia, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

237.            Evžen Matuszyński, 67, Nowe Miasto / Nové Město, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

238.            Ing. Jan Wachtarczyk, 51, Nowe Miasto / Nové Město, dyrektor spółki / ředitel společnosti, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

239.            Wieslaw Ciahotny, 51, Nowe Miasto / Nové Město, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

240.            Mgr. Martin Bandor, 47, Raj / Ráj, dyrektor szkoły podstawowej / ředitel základní školy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

241.            Jan Zolich, 61, Nowe Miasto / Nové Město, górnik / horník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

242.            Mgr. Eva Haklová, 55, Raj / Ráj, nauczycielka szkoły podstawowej / učitelka na základní škole, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

243.            Zdeněk Santoris, 54, Darków / Lázně Darkov, przedsiębiorca / soukromý podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

244.            Józef Chmiel, 73, Darków / Lázně Darkov, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

245.            Mgr. Henrik Szotkowski, 41, Raj / Ráj, nauczyciel gimnazjum / učitel gymnázia, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

246.            Vladimír Šobra, 46, Granice / Hranice, przedsiębiorca / soukromý podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

247.            Ing. Jindřich Lemel, 49, Nowe Miasto / Nové Město, zastępca kierownika wydziału / zástupce ved. provozu, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

248.            Ing. Andrea Hoschnová, 38, Nowe Miasto / Nové Město, kierownik wydziału / vedoucí úřadu OHK Karviná, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

249.            Radim Slíva, 35, Mizerów / Mizerov, dyrektor handlowy / obchodní ředitel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

250.            Jana Pytlíková, 41, Nowe Miasto / Nové Město, asystentka / asistentka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

251.            Mgr. Václav Řehůřek, 53, Mizerów / Mizerov, wicedyrektor szkoły podstawowej / zástupce ředitele základní školy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

252.            Radek Rebroš, 31, Nowe Miasto / Nové Město, kelner / číšník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

253.            Lubomír Pazdera, 45, Granice / Hranice, tokarz / soustružník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

254.            Zbyněk Škarka, 53, Nowe Miasto / Nové Město, nauczyciel szkoły jazdy / učitel autoškoly, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

255.            Hana Šobrová, 45, Granice / Hranice, nauczycielka szkoły artystycznej / učitelka základní umělecké školy, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

256.            Ivo Dudek, 45, Mizerów / Mizerov, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

257.            Ladislav Blahut, 54, Mizerów / Mizerov, dowódca drużyny strażackiej / velitel hasičského sboru, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

258.            Kamil Pustay, 38, Raj / Ráj, technik dostaw / technik zásobování, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

259.            Mgr. Pavel Vaněk, 54, Mizerów / Mizerov, przedsiębiorca / soukromý podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

260.            Jiří Pytlík, 21, Nowe Miasto / Nové Město, przedsiębiorca / soukromý podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

261.            Lumír Novák, 46, Mizerów / Mizerov, tokarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

262.            Martin Szostok, 46, Nowe Miasto / Nové Město, technik ds. BHP / bezpečnostní technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

263.            Petr Pustay, 32, Mizerów / Mizerov, magazynier / skladník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

264.            Stanislav Dudzik, 22, Raj / Ráj, student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

265.            Ing. Pavel Šrámek, 49, Raj / Ráj, przewodniczący zarządu s.a. / předseda představenstva a.s., bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

266.            Ing. Karel Rybicki, 58, Nowe Miasto / Nové Město, analityk / anylytik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

267.            Mgr. Ewa Folwarczna, 31, Nowe Miasto / Nové Město, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

268.            Ing. Roman Sznapka, 50, Stare Miasto / Staré Město, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické přískušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

269.            Ing. Tomasz Folwarczny, 31, Nowe Miasto / Nové Město, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

270.            Bohdan Wierzgoń, 41, Granice / Hranice, rentgenolog, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

271.            Ing. Jan Sznapka, 78, Stare Miasto / Staré Město, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

272.            Ing. Radomil Ocisk, 43, Nowe Miasto / Nové Město, THP, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

273.            René Nolč, 39, Nowe Miasto / Nové Město, kierowca / řidič, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

274.            Ing. René Hricík, 43, Mizerów / Mizerov, THP, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

275.            Mgr. Pavlína Doleží, 45, Granice / Hranice, pracownik u okienka / přepážková pracovnice, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

276.            Michal Krzán, 24, Raj / Ráj, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

 

Cierlicko – przedstawicielstwo gminne / Těrlicko – zastupitelstvo obce

 

277.            Mgr. Barbara Davidová, 47, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, dyrektor szkoły / ředitel školy, bezpartyjna / bez polit. příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

278.            Tadeáš Parzyk, 59, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, emeryt-technik / důchodce-servisní technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

279.            Tadeusz Smugala, 43, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, inżynier górniczy / důlní inženýr, bezpartyjny / bez polit. příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

280.            Helena Glacová, 29, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, referent / referent inkasa, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

281.            Ing. Antonin Polak, 56, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, inżynier górniczy / důlní inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

282.            Marie Legerská, 50, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, przedsiębiorca / podnikatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

283.            Hedvika Sperlingová, 71, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

284.            Jan Przywara, 54, Grodziszcz / Hradiště, górnik / horník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

285.            Irena Onderková, 58, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

286.            Andrzej Štirba, 37, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, kierownik ekspedycji / vedoucí expedice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

287.            Pavlína Holajnová, 40, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, przedsiębiorca / podnikatelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

288.            Jiří Onderek, 46, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, ślusarz / zámečník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

289.            Žofie Wlosoková, 56, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, nauczycielka przedszkola / učitelka MŠ, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

290.            Barbara Śmigová, 29, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, fizjotarapeutka / fyziotarapeutka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

291.            David Heczko, 37, Cierlicko Górne / Horní Těrlicko, kierownik ekspedycji / vedoucí expedice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

 

Trzyniec – przedstawicielstwo miejskie / Třinec – zastupitelstvo města

(Wspólnota-Soužití – sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů)

 

292.            Ing. Zbigniew Chodura, 45, Końska / Konská, ekonomista / ekonom, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

293.            Mgr. Bohuslav Kokotek, 61, Łyżbice / Lyžbice, pastor, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

294.            Ing. Jan Ferenc, 59, Łyżbice / Lyžbice, dyrektor szpitala / ředitel nemocnice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

295.            Ing. Stanislav Buba, 46, Niebory / Nebory, inżynier w rolnictwie / zemědělský inženýr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

296.            Ing. Wiesław Sikora, Leszna Dolna / Dolní Líštná, 64, przewodniczący zarządu OPP / předseda správní rady OPS, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

297.            Ing. Roman Suchanek, Łyżbice / Lyžbice, 68, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

298.            Jan Kaleta, 55, Guty, woźny / školník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

299.            Mgr. Anna Bystrzycká, Ph.D., 60, Leszna Górna / Horní Líštná, pastor, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

300.            Ferdinand Kraus, 60, Łyżbice / Lyžbice, emeryt / důchodce, członek KSČM / člen KSČM, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

301.            Mgr. Petr Herman, 57, Łyżbice / Lyžbice, prawnik / právník TŽ, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

302.            Mgr. Tadeáš Szkucik, Leszna Dolna / Dolní Líštná, 60, dyrektor szkoły / ředitel školy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

303.            Ing. Rudolf Klus, 50, Stare Miasto / Staré Město, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

304.            Karel Madzia, 58, Oldrzychowice / Oldřichovice, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

305.            Mgr. Kazimír Cieslar, 56, Guty, dyrektor szkoły / ředitel školy, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

306.            Ing. Tadeusz Toman, 51, Końska / Konská, elektrotechnik, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

307.            Ing. Bronislav Studnicki, 50, Niebory / Nebory, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

308.            Henryk Szlaur, 49, Oldrzychowice / Oldřichovice, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

309.            Ing. Jaroslav Miczek, 57, Łyżbice / Lyžbice, kierownik wydziału rozwoju technicznego / vedoucí oddělení technického rozvoje, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

310.            Ing. Barbara Bulowová, 44, Stare Miasto / Staré Město, konstruktor hutniczy / hutní konstruktér, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

311.            Mgr. Marian Steffek, 36, Łyżbice / Lyžbice, historyk / historik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

312.            Ing. Bronislav Dudys, 66, Kanada, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

313.            Česlav Heczko, 47, Oldrzychowice / Oldřichovice, dźwigowy / jeřábník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

314.            Ing. Jan Huczala, 65, Łyżbice / Lyžbice, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

315.            Tadeusz Czapla, 22, Końska / Konská, student, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

316.            Ing. Jerzy Cieńciała, 30, Łyżbice / Lyžbice, informatyk / informatik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

317.            Josef Przywara, 58, Łyżbice / Lyžbice, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

318.            Bohuslav Sztefek, 78, Karpentna / Karpentná, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

319.            Jan Wania, 46, Leszna Dolna / Dolní Líštná, hutnik / hutník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

320.            Ing. Tadeusz Kornuta, 73, Końska / Konská, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

321.            Ing. Zbyhněv Bocek, 48, Leszna Dolna / Dolní Líštná, technik, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

322.            Zdzisław Wania, 61, Łyżbice / Lyžbice, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

323.            Adam Wacławek, 55, Leszna Dolna / Dolní Líštná, emeryt / důchodce, k.niezależny / nez.kandidát

324.            Stanislav Broda, 63, Tyra, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Jabłonków – przedstawicielstwo miejskie / Jablunkov – zastupitelstvo města

(Wspólnota-Coexistentia)

 

325.            Karel Sznapka, 50, mistrz / mistr, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

326.            Marian Jachnicki, 50, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

327.            Anna Richter BC., 39, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

328.            Ing. Bronislav Haratyk, 56, przedsiębiorca / podnikatel, członek ruchu polit. COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

329.            Vladislava Byrtusová, 63, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

330.            Adam Klus, 45, elektryk / elektrikář, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

331.            Beata Irena Andrzejak-Ryłko, 50, nauczycielka / učitelka, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

332.            Ing. Józef Cienciała, 73, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

333.            Ing. Danuta Szkatulová, 61, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

334.            Mgr. Andrzej Mruzek, 29, prawnik / právník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

335.            Helena Kawulová, 59, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

336.            Ing. Jaromír Niedoba, 57, przedsiębiorca / podnikatel, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

337.            Marta Haltofová, 68, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

338.            Ing. Zygmunt Stopa, 80, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

339.            Anna Vlčková, 66, emerytka / důchodkyně, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

340.            Vladislav Drong, 57, elektryk / elektrikář, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

341.            Otmar Kantor, 50, robotnik / dělník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

342.            Josef Lysek, 62, emeryt / důchodce, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

343.            Ing. Bohuslav Kaleta, CSc., 72, emeryt / důchodce, członek ruchu politycznego COEXISTENTIA / člen politického hnutí COEXISTENTIA, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

344.            Ing. Barbara Martynková, 31, urlop macierzyński / mateřská dovolená, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, kandydat niezależny / nezávislý kandidát

345.            Bronislav Goryl, 49, przedsiębiorca / živnostník, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, wnioskuje COEXISTENTIA / navrhuje COEXISTENTIA

 

Wybory komunalne w dniach 15. i 16. 10. 2010

Komunální volby ve dnech 15. a 16. 10. 2010

 

Ruch polityczny COEXISTENTIA popiera następujące listy kandydackie w Orłowie, Suchej Górnej, Bystrzycy i Mostach koło Jabłonkowa. / Politické hnutí COEXISTENTIA podporuje tyto kandidátní listiny v Orlové, Horní Suché, Bystřici a Mostech u Jablunkova.

 

Lista kandydackie popierane przez ruch polityczny COEXISTENTIA

Kandidátní listiny podporované politickým hnutím COEXISTENTIA

 

Orłowa – przedstawicielstwo miejskie / Orlová – městské zastupitelstvo (SNK ED)

 

1.                   Paedr. Radislav Mojžíšek, 50, místostarosta města Orlová, Lutyně, člen SNK ED

2.                   Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc., 66, lékař, Lutyně, bez politické příslušnosti

3.                   Mgr. Jana Šertlerová, 52, ředitel Domu dětí a mládeže Orlová, Lutyně, bez politické příslušnosti

4.                   Ing. Marian Jedrzejczyk, 64, OSVČ, Lutyně, člen KDU-ČSL

5.                   Blanka Zátopková, 54, ředitelka Základní umělecké školy, Poruba, bez politické příslušnosti

6.                   Mgr. Šárka Dadoková, 48, zástupce ředitele ZŠ, Lutyně, bez politické příslušnosti

7.                   Ing.. Radomír Podjukl, 47, obchodní manažer, Poruba, bez politické příslušnosti

8.                   Ing. Jiří Bobrek, 72, důchodce, Lutyně, bez politické příslušnosti

9.                   Ing. Radomír Juřica, 67, důchodce, Lutyně, bez politické příslušnosti

10.               Lumír Firla, 59, podnikatel a automobilový závodník, Poruba, bez politické příslušnosti

11.               Ladislav Pawlas, 53, obchodní manažer, Lutyně, bez politické příslušnosti

12.               Karel Skudrzik, 58, řidič, Lutyně, člen KDU-ČSL

13.               Mgr. Přemysl Ochman, 50, středoškolský proferor, Lutyně, bez politické příslušnosti

14.               PharmDr. Pavla Rapiová, 56, majitelka lékárny, Lutyně, bez politické příslušnosti

15.               MUDr. Danuše Kačorová, 64, lékařka, Lutyně, bez politické příslušnosti

16.               Leo Kasprzak, 65, důchodce, Poruba, bez politické příslušnosti

17.               Bronislav Schimke, 58, sportovní manažer, Lutyně, bez politické příslušnosti

18.               Zbyšek Letocha, 58, učitel, Lutyně, bez politické příslušnosti

19.               MVDr. Andrzej Iwanuszek, 37, lékař, Lutyně, bez politické příslušnosti

20.               MUDr. Jana Skudrziková, 57, lékařka,, Lutyně, člen KDU-ČSL

21.               MUDr. Jaroslav Ulbrich, 58, lékař, Poruba, bez politické příslušnosti

22.               MUDr. Vladislav Sikora, 58, lékař, Lutyně, bez politické příslušnosti

23.               Milan Pěchovič, 52, podnikatel, Lutyně, bez politické příslušnosti

24.               Stanislav Hila, 55, technik, Lutyně, bez politické příslušnosti

25.               Jan Tobola, 53, provozní elektrikář, Lutyně, bez politické příslušnosti

26.               Ing. Břetislav Szarowski, 26, technik, Lutyně, bez politické příslušnosti

27.               Josef Jadrný, 45, důlní zámečník a sportovní trenér, Lutyně, bez politické příslušnosti

28.               Lubomír Jurčík, 52, živnostník, Lutyně, bez politické příslušnosti

29.               Jiří Drobek, 64, sportovní trenér mládeže, Poruba, bez politické příslušnosti

30.               Lulie Olšarová, 61, důchodce, Lutyně, člen KDU-ČSL

31.               Vladimír Markl, 65, důchodce, Město, bez politické příslušnosti

32.               Ing. Jiří Majkut, 52, podnikatel, Lutyně, bez politické příslušnosti

33.               Ing. Josef Lugsch, 60, invalidní důchodce, Lutyně, bez politické příslušnosti

34.               Jan Wybraniec, 56, podnikatel, Poruba, bez politické příslušnosti

35.               Ryszard Blachowski, 43, vedoucí provozu, Lutyně, bez politické příslušnosti

 

Sucha Górna – przedstawicielstwo gminne / Horní Suchá – zastupitelstvo obce

(Sdružení politické strany Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů)

 

36.               Ing. Jan Lipner, 45, starosta, bez politické příslušnosti

37.               Josef Žerdík, 49, místostarosta, bez politické příslušnosti

38.               Bronislav Zyder, 58, poradce pro krizové plánování, bez politické příslušnosti

39.               Ing. Marian Pilch, 32, konzultant, bez politické příslušnosti

40.               Ing. Marian Weiser, 50, náměstek ředitele, bez politické příslušnosti

41.               Ing. Petr Chlebik, 54, projektant, bez politické příslušnosti

42.               Ing. Marian Adamiec, 39, technik, bez politické příslušnosti

43.               Mgr. Edvard Rychlik, 58, OSVČ, bez politické příslušnosti

44.               Blanka Richterová, 49, učitelka, bez politické příslušnosti

45.               Václav Zyder, 27, ekolog vodohospodář, bez politické příslušnosti

46.               Roman Konopka, 60, důchodce, člen KSČM, nezávislý kandidát

47.               Ivana Wiglaszová, 46, zdravotní sestra, bez politické příslušnosti

48.               Alena Gletová, 54, OSVČ, bez politické příslušnosti

49.               Ing. Michal Rzyman, 35, manager, bez politické příslušnosti

50.               MUDr. Anna Bymová, 52, stomatolog, bez politické příslušnosti

 

Bystrzyca – przedstawicielstwo gminne / Bystřice – zastupitelstvo obce (Sdružení politické strany Starostové a nezávislí a nezávislých kandidátů – Jasně, čitelně, srozumitelně)

 

51.               Mgr. Roman Wróbel, 48, ředitel školy, bez politické příslušnosti

52.               Ing. Marian Walach, 48, spolumajitel firmy, bez politické příslušnosti

53.               Mgr. Marcela Fiedorová, 40, regionální manažer, bez politické příslušnosti

54.               MUDr. Libor Skňouřil, 40, lékař, bez politické příslušnosti

55.               Lubomír Sväty, 47, OSVČ, bez politické příslušnosti

56.               Libor Dubský, 45, pojišťovací agent, bez politické příslušnosti

57.               Ing. Daniel Heczko, 33, referent TŽ a.s., bez politické příslušnosti

58.               Martin Mrozek, 40, podnikatel, bez politické příslušnosti

59.               Ing. Marta Łabajová, 56, ředitelka školy, bez politické příslušnosti

60.               Vlastislav Polák, 48, technik TŽ a.s., bez politické příslušnosti

61.               Ing. Petr Bojko, 48, technik TŽ a.s., bez politické příslušnosti

62.               MUDr. Marian Branny, 48, vedoucí lékař, bez politické příslušnosti

63.               Stanislav Mitrenga, 55, ředitel S.S.K, a.s., bez politické příslušnosti

64.               Mgr. David Troszok, 31, právník, bez politické příslušnosti

65.               Stanislav Bielesz, 48, spolumajitel firmy, bez politické příslušnosti

 

Mosty koło Jabłonkowa – przedstawicielstwo gminne / Mosty u Jablunkova – zastupitelstvo obce (NEZÁVISLÍ – NIEZALEŻNI)

 

66.               Doc. MUDr. Stanislav Czudek, CSc., 51, lékař, bez politické příslušnosti

67.               Ing. Taťána Lasotová, 36, ekonom SKI Beskydy s.r.o., bez politické příslušnosti

68.               Mgr. Roman Szotkowski, 41, ředitel SOŠ a SOU podnikatelství a služeb Jablunkov, bez politické příslušnosti

69.               PhDr. Jan Kufa, 61, důchodce, bez politické příslušnosti

70.               Alois Martynek, 50, ředitel SKI Beskydy s.r.o., bez politické příslušnosti

71.               Bronislav Wacławek, 36, OSVČ, bez politické příslušnosti

72.               Martin Kufa, 28, manager prodeje telekomunikační techniky, bez politické příslušnosti

73.               Pavlína Lysková, 31, OSVČ, bez politické příslušnosti

74.               Mgr. Maryla Hlavka-Kraina, 38, ředitelka PZŠ Mosty u Jablunkova, bez politické příslušnosti

75.               Rudolf Jochymek, 41, mistr úpravny TŽ a.s., bez politické příslušnosti

76.               Ing. Hedvika Onderková, 47, knihovnice, bez politické příslušnosti

77.               Lukáš Suszka, 34, vedoucí prodejny, bez politické příslušnosti

78.               Mgr. Renata Kohutová, 47, učitelka, bez politické příslušnosti

79.               Miroslav Žurkowski, 53, mistr výroby ACF-CZ spol. s r.o., bez politické příslušnosti

80.               Jana Krčková, 37, oparátor Kovo Loučka-Olza, s.r.o., bez politické příslušnosti

 

 

Konferencje organizowane przez ruch polityczny COEXISTENTIA lub organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. / Semináře pořádané politickým hnutím COEXISTENTIA nebo obecně prospěšnou společnosti Koexistencia o.p.s.

 

1990     Konferencja międzynarodowa o prawach człowieka w Kocobędzu / Mezinárodní seminář

            o lidských právech v Chotěbuzi

1993     Udział w konferencji Paneuropa Union w Wirtsburgu / Účast na konferenci Paneuropa Union

            ve Wirtsburgu

            Udział w konferencji w Opawie Związku Niemców w RC / Účast na konferenci v Opavě Svazu

            Němců v ČR

1994     Udział na konferencji w Wiedniu z okazji 90-tej rocznicy założenia Paneuropa Union / Účast

            na konferenci ve Vídni u příležitosti 90. výročí založení Paneuropa Union

1995     Konferencja międzynarodowa FUEV v Ostrawie o ochronie praw mniejszości narodowych /

            Mezinárodní konference FUEV v Ostravě o ochraně práv národních menšin

1996     Konferencja Nadacji Ebharda w Gliwicach o ochronie mniejszości narodowych w Europie

            Środkowej / Konference Nadace Ebharda v Gliwicích o ochraně národních menšin ve Střední

            Evropě

            Konferencja WSN w Pradze z okazji 40-tej rocznicy rewolucji węgierskiej z 1956 roku / Seminář

            MNS v Praze ke 40. výročí maďarské revoluce v 1956 roce

1997     Konferencja w Jabłonkowie nt. „Polityka regionalna w kontekście problemów polityczno-społecznych samorządów lokalnych w RC“ / Konference v Jablunkově nt. „Regionální politika v kontextu politicko-společenských problémů samosprávy v ČR“

1999     Konferencja w Karwinie z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej burmistrza Karwiny

            MUDr Wacława Olszaka / Konference v Karviné u příležítosti odhalení pamětní desky primátora

            Karviné MUDr. Wacława Olszaka

2000     Konferencja międzynarodowa w Kocobędzu pt. „Czy mniejszościom narodowym potrzebna jest

            partia polityczna“ / Mezinárodní konference v Chotěbuzi nt. „Potřebují národnostní menšiny

            politickou stranu“

            Wycieczka do źródła Olzy w ramach kampanii przedwyborczej „3x3“ do władz wojewódzkich /

            Výtel do zřídla Olzy u příležitostí předvolební kampaně „3x3“ do krajských voleb

2002     Konferencja międzynarodowa w Jabłonkowie pt. „Wincenty Witos i jego pobyt po 1935 roku

            w Czechosłowacji“ / Mezinárodní konference v Jablunkově nt. „Wincent Witos a jeho anabáze

            po 1935 roce v Československu“

2005     Konferencja międzynarodowa w Pradze pt. „Ochrona praw mniejszości – 15 lat w polityce

            za prawa mniejszości narodowych w RC“ / Mezinárodní konference v Praze nt. „Ochrana práv

            menšin – 15. let v politice za práva národních menšin v ČR“

2006     Konferencja międzynarodowa w Palkowicach pt. „Fronta Morges – opozycja zagraniczna rządów

            endecji             w Polsce po roku 1935“ / Mezinárodní konference  v Palkovicích nt. „Fronta Morges –

            zahraniční opozice endecké vlády v Polsku po roce 1935“

            Dni Kultury Ukraińskiej w Ostrawie / Dny ukrajinské kultury v Ostravě

2007     Konferencja międzynarodowa w Mirowie z okazji odsłonięcia deski pamiątkowej hrabiego

            Jánosa Esterházy / Mezinárodní seminář v Mírově u příležitosti odhalení památníku hraběte

            Jánose Esterházyho

            Konferencja międzynarodowa w Pradze z okazji 50-tej rocznicy założenia węgierskich kółek

            studenckich / Mezinárodní seminář v Praze u příležitosti 50. výročí založení maďarských

            studentských krouků

2008     Konferencja międzynarodowa z okazji 160-tej rocznicy Rewolucji Węgierskiej / Mezinárodní

            seminář u příležitosti vzpomínky na 160. výročí Maďarské revoluce

            Uroczystość wspomnieniowa z okazji 140-tej rocznicy urodzin burmistrza Karwiny

            MUDr Wacława Olszaka / Slavnostní vzpomínka na 140. výročí narození primátora Karviné

            MUDr. Wacława Olszaka

            Uroczyste ponowne odsłonięcie Pomnika Polskich Legionistów w Cieszynie / Slavnostní

            znovuodhalení   Památníku polských legionářů v Cieszynie

2009     Konferencja międzynarodowa w Pradze pt. „Sytuacja europejskich mniejszości narodowych –

            historia i stan obecny Węgrów i Polaków w RC“ / Mezinárodní seminář v Praze nt. „Situace

            evropských národních menšin – minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“

 

 

 

Szent István-napi megemlékezés Prágában

 

     Mint minden évben, az idén is augusztus 20-án megemlékeztek a csehországi magyarok államalapítónkról, Szent István királyunkról. Az ünnepségre most először a Prágai Magyar Kulturális Központban került sor. Az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata rendezte az ünnepséget közösen társrendezőivel – a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Prágai Alapszervezetével, a Csehországi Magyar Orvosok Társulatával, a Cseh-Magyar Kereskedelmi Kamarával és újonnan a Prágai Magyar Kulturális Központtal. A rendezvényen többek között részt vett Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, dr. Szőke László és kísérete. Az ünnepség a magyar Himnusz eléneklésével kezdődött. A szónokok méltatták Szent István rendkívüli személyiségét, kimagasló nagy-ságát, alkotásának kiemelten nagy jelentőségét a magyarság és a kereszténység számára.

     A Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke, dr. Kocsis László Attila államalapítónk üzenetére hívta fel a jelenlévők figyelmét. Hangsúlyozta: úgy, mint ezeregyszáz évvel ezelőtt István Urunk felismerte, hogy a különböző érzületű és szokásjogú magyar törzsekből egy egységes nemzetet kell kialakítani, úgy jelenkorban is igen nagy szükség van az egységre, nemzeti összetartozásra. Nem lehet nagy közösségi célokat, érdekeket elérni és megvédeni összetartozás és szoros összefogás nélkül.

     A csehországi magyarok pozitív hozzáállása az összefogás követelményéhez többek között politikai, kulturális, gazdasági és szakmabeli szervezeteik egyre erősödő együttműködésében nyilvánul meg. Tavaly a Szent István-napi megemlékezésen e szervezetek képviselői egy közös Felhívást fogadtak el, mellyel a szlovák parlamenti képviselőkhöz fordultak követelve, hogy az új államnyelvtörvényből távolítsák el mindazon rendelkezéseket, melyek sújtják a szlovákiai magyarokat és a többi nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárokat. Az idén a magyarság összefogásának időszerűségéről a trianoni diktátum 90. évfordulója alkalmából rendezett összejövetelen tárgyaltak a prágai magyarok, és megünnepelték a Nemzeti Összefogás Napját, mely épp arra a napra esett. A most meg-tartott Szent István-napi megemlékezés is a nemzeti összetartozás jegyében valósult meg.

     Történelmünk és jelenünk egyértelműen igazolják, hogy csak így, helyi, országos és nemzetközi szinten összefogva a magyarságot lehet elérni közös céljainkat, megvédeni nemzetünket, megóvni a kisebbségben, szórványban élő magyarokat az asszimiláció veszélyétől, létének megszűnésétől. Ezért kell ragaszkodnunk államalapítónk, Szent István királyunk ezeregyszáz éves örökségéhez, és azt tovább adni az utókornak nemzedékről nemzedékre.                                                                           

KLA, Felvidék Ma

 

[

 

Pražský vzpomínkový den  na svatého Štěpána

 

     Stejně jako každým rokem i letos vzpomínali Maďaři v Česku na zakladatele maďarského státu, na svatého Štěpána. Slavnost byla uspořádána nyní poprvé v Maďarském Kulturním Středisku v Praze.

     Együttélés (COEXISTENTIA) politické hnutí tu společně se svými spolupořadateli (Pražská základní organizace Svazu Maďarů v Čechách a na Moravě, Společnost maďarských lékařů v Česku, Česko-maďarská obchodní komora a nově Maďarské Kulturní Středisko v Praze) zorganizovali již zmíněnou slavnost. Na akci se zúčastnil i mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarska pan dr. László Szőke se svým doprovodem. Slavnost se začala zpěvem maďarské Hymny. Řečníci ve svých projevech vyzdvihli mimořádnou osobnost svatého Štěpána a jeho vynikající velikost a mimořádně velký význam jeho díla pro Maďary a pro křesťanstvo.

     Předseda maďarské sekce Hnutí Együttélés (COEXISTENTIA) pan dr. László Attila Kocsis upozornil přítomné na odkaz našeho zakladatele státu. Pan Kocsis zdůraznil, že stejně jako svatý Štěpán rozpoznal před tisícisty léty, jak je třeba utvořit z různých maďarských kmenů (které měli různou mentalitu i zvykové právo) jednotný národ, tak i dnes je velice potřebná jednota a národní soudržnost. Nelze dosáhnout a obhájit velké společenské cíle a zájmy bez soudržnosti a bez pevné semknutosti.

     Pozitivní postoj Maďarů v Česku k této semknutosti se projevuje i v sílící spolupráci jejich politických, kulturálních, hospodářských a odborných organizací. Vloni na vzpomínkovém dni na svatého Štěpána zástupci těchto organizací schválili společnou výzvu pro poslance slovenského parlamentu. V této výzvě se požaduje odstranění těch nařízení z nového slovenského jazykového zákona,  které postihují Maďary na Slovensku stejně jako občany jiných národností. Letos pražští Maďaři na srazu uspořádaném u příležitosti 90. výročí Trianonského diktátu jednali o aktuálnosti semknutosti Maďarů  a oslavili Den národní semknutosti, který je stanoven právě na tento den. I tento vzpomínkový den na svatého Štěpána se uskutečnil ve znamení národní soudržnosti.

     Naše historie i naše současná doba nám jednoznačně ukazují, že pouze takovým způsobem – pospojit Maďary na místní, státní a mezinárodní úrovni, můžeme dosáhnout naše společné cíle a ochránit náš maďarský národ i ochránit Maďary žijící v menšině a diaspoře od nebezpečí asimilace a od zániku národní existence. Proto se máme držet  tisícsto let starého odkazu našeho zakladatele státu svatého Štěpána a předat tento odkaz potomkům z generace na generaci.

 

KLA, Felvidék Ma (internetový portál Maďarů na Slovensku) 

 

 

 

 

„Wiadomości - Tudósítások - Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Józef Toboła, Zoltán Domonkos,  zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 3.9.2010,  gratis / zdarma