xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

37 – 6/2010 

www.coexistentia.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ářčáář

ROK WYBORCZY

 

Bieżący rok jest w Republice Czeskiej rokiem wyborczym. Najważniejsze są dla Coexistentii jesienne wybory komunalne, które odbędą się razem z wyborami senackim w 1/3 obwodów. W dniach 28. i 29.5. odbyły się wybory do Izby Poselskiej Parlamentu RC. Pomimo, że w wyborach wygrała ČSSD, większość uzyskały partie centrowe i prawicowe i to one toczą rozmowy o utworzeniu rządu. Dokładne wyniki zamieszczamy w środku numeru. Wybory parlamentarne odbyły się – już po zamknięciu numeru – na Słowacji. W Polsce natomiast trwa kampania przed przedwczesnymi wyborami prezydenckimi.

Letošní rok je v České republice rokem volebním. Nejdůležitější pro Coexistentii jsou komunální volby, které se budou konat spolu se senátními volbami v 1/3 okrsků. Ve dnech 28. a 29.5. se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Přestože ve volbách zvítězila ČSSD, většinu získaly středové a pravicové trany. Právě tyto strany se dohadují o vytvoření vlády. Přesné volební výsledky zveřejňujeme uvnitř čísla. Parlamentní volby se konaly – už po uzávěrce tohoto čísla – na Slovensku. Naproti tomu v Polsku běží volební kampaň před předčasnými prezidentskými volbami.

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu RC – wyniki

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – výsledky

 

W piątek i sobotę 28.-29.5.2010 przebiegły w Republice Czeskiej wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej. Startowało w nich 26 partii wyborczych. Próg wyborczy 5% przekroczyło i do czeskiego parlamentu weszło pięć ugrupowań politycznych: Czeska Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD) – 56 mandatów, Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS) – 53 mandaty, TOP 09 – 41 mandatów, Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSČM) – 26 mandatów, Sprawy Publiczne (VV) – 24 mandatów. Zamieszczamy wyniki wyborcze partii, które uzyskały co najmniej 0,5 % głosów:

V pátek a sobotu 28.-29.5.2010 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se účastnilo 26 volebních stran. Volební práh 5 % překročilo a mandáty v českém parlamentu získalo celkem pět politických seskupení: Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) – 56 mandátů, Občanská demokratická strana (ODS) – 53 mandátů, TOP 09 – 41 mandátů, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) – 26 mandátů, Věci veřejné (VV) – 24 mandátů. Zveřejňujeme volební výsledky stran, které získaly alespoň 0,5 % hlasů:

 

1.   Česká strana sociálně demokratická      1 155 267    22,08 %

2.   Občanská demokratická strana             1 057 792    20,22 %

3.   TOP 09                                                    873 833    16,70 %

4.   Komunistická strana Čech a Moravy         589 765     11,27 %

5.   Věci veřejné                                             569 127    10,88 %

6.   Křesťanská a demokratická unie               229 717       4,39 %

7.   Strana práv občanů – zemanovci             226 527        4,33 %

8.   Suverenita – blok J. Bobošíkové              192 145         3,67 %

9.   Strana zelených                                      123 831         2,44 %

10. Dělnická strana sociální spravedlnosti         59 888         1,14 %

11. Česká pirátská strana                               42 323          0,80 %

12. Strana svobodných občanů                       38 894          0,74 %

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu RC – wyniki w niektórych miastach i gminach Województwa Morawskośląskiego / Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – výsledky v některých městech a obcích Moravskoslezského kraje

 

Ostrawa: ČSSD (28,2%), ODS (19,2%), KSČM (12,3%), VV (11,3%)

Nowy Jiczyn: ČSSD (24,3%), ODS (21,0%), VV (14,1%), TOP 09 (10,6%)

Frensztat p. Radgoszczem: ODS (23,8%), ČSSD (23,0%), VV (12,6%), TOP 09 (12,8%)

Bruntal: ČSSD (24,7%), KSČM (16,9%), ODS (16,8%), VV (11,7%)

Opawa: ČSSD (23,3%), ODS (20,8%), TOP 09 (13,5%), VV (12,1%)

Krawarze: ODS (22,8%), ČSSD (22,5%), VV (14,6%), TOP 09 (12,4%)

Bolatice: ČSSD (24,9%), ODS (19,2%), TOP 09 (16,5%), VV (13,3%)

Beneszów Dolny: ČSSD (33,6%), ODS (19,8%), TOP 09 (10,9%), VV (10,5%)

Hluczyn: ČSSD (29,3%), ODS (17,4%), VV (12,1%), TOP 09 (10,1%)

Frydek Mistek: ČSSD (29,7%), ODS (17,4%), VV (13,1%), KSČM (11,7%)

Frydlant nad Ostrawicą: ČSSD (25,7%), ODS (19,7%), VV (13,6%), KSČM (11,5%)

Hawierzów: ČSSD (34,5%), KSČM (15,6%), ODS (13,8%), VV (11,1%)

Szonów: ČSSD (25,0%), ODS (19,8%), KSČM (13,5%), VV (11,0%)

Pietwałd: ČSSD (33,8%), KSČM (18,0%), ODS (15,1%), VV (11,3%)

Bogumin: ČSSD (39,2%), ODS (15,8%), KSČM (12,3%), VV (9,8%)

Rychwałd: ČSSD (32,8%), KSČM (16,6%), ODS (15,0%), VV (11,8%)

Orłowa: ČSSD (37,7%), KSČM (16,5%), VV (11,8%), ODS (11,1%)

Lutynia Dolna: ČSSD (34,3%), KSČM (16,0%), ODS (15,7%), VV (10,4%)

Dziećmorowice: ČSSD (30,9%), ODS (17,7%), KSČM (17,1%), VV (11,9%)

Karwina: ČSSD (42,8%), KSČM (16,4%), ODS (10,6%), VV (9,0%)

Piotrowice k. Karwiny: ČSSD (35,6%), ODS (14,2%), VV (11,2%), KSČM (10,4%)

Stonawa: ČSSD (32,9%), SPO-Z (19,3%), KSČ (12,8%), ODS (12,6%)

Olbrachcice: ČSSD (34,8%), KSČM (14,3%), ODS (12,8%), VV (9,4%)

Sucha Górna: ČSSD (33,6%), KSČM (18,3%), ODS (13,4%), VV (8,2%)

Cierlicko: ČSSD (29,3%), ODS (17,2%), KSČM (12,7%), VV (11,5%)

Kocobędz: ČSSD (30,2%), ODS (14,8%), KDU-ČSL (13,6%), KSČM (9,6%)

Czeski Cieszyn: ČSSD (30,9%), ODS (17,3%), KSČM (10,1%), TOP 09 (9,8%)

Ropica: ČSSD (27,6%), TOP 09 (16,7%), ODS (13,1%), KDU-ČSL (11,4%)

Trzyniec: ČSSD (33,4%), ODS (16,1%), VV (11,4%), TOP 09 (10,7%)

Wędrynia: ČSSD (33,0%), ODS (17,0%), TOP 09 (12,9%), VV (9,7%)

Bystrzyca: ČSSD (31,1%), ODS (16,5%), TOP 09 (11,9%), VV (10,8%)

Nydek: ČSSD (33,9%), ODS (18,1%), VV (12,4%), KSČM (9,9%)

Gródek: ČSSD (35,7%), ODS (17,3%), TOP 09 (11,1%), VV (10,2%)

Nawsie: ČSSD (35,0%), ODS (16,9%), VV (11,1%), TOP 09 (8,7%)

Milików: ČSSD (39,4%), KDU-ČSL (9,8%), VV (9,7%), ODS (9,2%)

Jabłonków: ČSSD (33,4%), ODS (16,9%), KDU-ČSL (14,0%), VV (9,3%)

Piosek: ČSSD (40,2%), ODS (12,9%), KDU-ČSL (11,9%), VV (10,0%)

Bukowiec: ČSSD (45,0%), KDU-ČSL (19,5%), ODS (10,8%), TOP 09 (6,8%)

Łomna Dolna: ČSSD (32,7%), KDU-ČSL (16,1%), ODS (15,6%), TOP 09 (10,7%)

Mosty k. Jabłonk.: ČSSD (31,4%), ODS (17,6%), TOP 09 (11,4%), KDU-ČSL (11,1%)

Obradowała Rada Republikowa … / Jednala Republiková rada …

 

Rada Republikowa Coexistentii obradowała 13.2. br. w Ostrawie. Zebranie prowadził przewodniczący Ruchu Sándor Pálffy. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej przedstawił Stanisław Gawlik. Ocenę działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej przekazał do protokołu László Attila Kocsis. W uchwale, którą redakcja ma do dyspozycji, Rada Republikowa zobowiązała przewodniczących sekcji polskiej i węgierskiej, aby skoordynowali programy wyborcze i przedstawili Radzie Republikowej koncept programu Ruchu. Sekcja węgierska nie zaakceptowała wniosek Polskiej Sekcji Narodowej na zmianę nazwy Ruchu. Uchwalono program uroczystego zebrania Coexistentii, który będzie zorganizowany z okazji 20-lecia Ruchu. Podjęto uchwały związane z wyborami parlamentarnymi. Rada Republikowa uchwaliła program zebrań centralnych organów Ruchu. Z pełnienia funkcji sekretarza Rady Wykonawczej zrezygnował Ferenc Monus. O dokooptowanie do Rady Wykonawczej nowego sekretarza zobowiązano sekcję węgierską. Na temat jesiennych wyborów komunalnych nie obradowano. / Republiková rada Coexistentie jednala 13.2. tr. v Ostravě. Schůzi řídil předseda Hnutí Alexander Pálffy. Zprávu z činnosti Polské národní sekce přednesl Stanislav Gawlik. Zhodnocení činnosti Maďarské národní sekce předal do zápisu Ladislav Kocsis. V usnesení, které redakce má k dispozici, Republiková rada uložila předsedům polské a maďarské sekce, aby sladili volební programy a přednesli Republikové radě souhrnný program Hnutí. Maďarská národní sekce neschválila návrh Polské národní sekce na změnu názvu Hnutí. Byl schválen program slavnostní schůze Coexistentie, který bude uspořádán u příležitosti 20-tého výročí Hnutí. Byla přijata usnesení související s parlamentními volbami. Republiková rada schválila program schůzí ústředních orgánů Hnutí. Na funkci tajemníka Výkonné rady rezignoval František Monuš. Kooptovat do Výkonné rady nového tajemníka bylo uloženo maďarské sekci. Na téma podzimních komunálních voleb Republiková rada nejednala.

 

… i Rada Wykonawcza / … a Výkonná rada

 

Jak poinformował redakcję Rudolf Gaál, członek Rady Wykonawczej, zebrania rady Rady odbyły się 27.3. w Kocobędzu i 12.6. w Mirowie. Zebranie 8.5. w Gródku nie odbyło się. Podjętych uchwał redakcji nie przekazano / Jak sdělil redakci Rudolf Gaál, člen Výkonné rady, schůze Rady se konaly 27.3. v Chotěbuzi a 12.6. v Mírově. Schůze dne 8.5. byla zrušena. Přijatá usnesení  nebyly redakci předány.

 

 

Polska Sekcja Narodowa w 2010 roku / Polská národní sekce v 2010 roce

 

17-osobowy zarząd Polskiej Sekcji Narodowej odbył od początku bieżącego roku już 6 zebrań. Regularnie schodzi się też 7-osobowe prezydium zarządu sekcji. Niniejszy artykuł prezentuje wykaz zasadniczych tematów i uchwał podejmowanych na zebraniach.

   1.   4.1.2010   dyskusja na temat Raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP na temat stanu

posiadania Polonii i Polaków w krajach ościennych, w tym w Republice Czeskiej,

 omówienie tematu nazwy Ruchu (Czeski Cieszyn)

   2.   11.2.2010   informacja o przebiegu spotkania z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w Pradze,

informacja o działalności Organizacji Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s.,

omówienie przygotowania zebrania z okazji 20-lecia Ruchu (Czeski Cieszyn)

   3.   17.3.2010 przygotowanie uroczystego zebrania z okazji 20-lecia Ruchu, omówienie udziału

 Ruchu w wyborach parlamentarnych, dyskusja na temat wniosku programu

do jesiennych wyborów komunalnych (Czeski Cieszyn)

   4.   27.3.2010    zebranie robocze (Kocobędz)

   5.   31.3.2010   ocena uroczystego zebrania z okazji 20-lecia Ruchu, dyskusja na temat ochrony

pomników z okresu II wojny światowej, dyskusja na temat wyborów parlamentarnych

 i komunalnych, uchwalenie programu do wyborów komunalnych (Czeski Cieszyn)

   6.   9.6.2010    uchwalenie zadań pod obrady Rady Wykonawczej – program do wyborów

 komunalnych i zapewnienie działalności centralnego sztabu wyborczego,

odpowiedzialność za listy kandydackie w poszczególnych gminach (Czeski Cieszyn)

Podczas obrad najwięcej czasu poświęcono przygotowaniom uroczystego zebrania z okazji 20-lecia Ruchu. Zebranie, za którego przygotowanie odpowiadała sekcja polska odbyło się 27.3.br w Kocobędzu. Podejmowano też uchwały związane z udziałem Ruchu w jesiennych wyborach komunalnych. Wewnątrz numeru zamieszczamy przyjęty przez sekcję wniosek programu do wyborów komunalnych oraz uchwalony wcześniej program działalności sekcji.

    W dyskusji na temat pomników i miejsc pamięci narodowej, które znajdują się niemal we wszystkich gminach Zaolzia, przyjęto uchwałę o wystosowaniu listu do poszczególnych gmin na ten temat. Podkreślono, że obowiązki gmin jednoznacznie określa ustawa o grobach wojennych.

    Omawiano temat publikacji „Dzieje Śląska Cieszyńskiego“ pod redakcją Idzi Panica i braku w tej publikacji rzetelnych informacji o Polakach na Zaolziu i pominięciu w publikacji prac autorów zaolziańskich. Dyskutowano też o korespondecji związanej w wdrażaniem dwujęzycznych napisów, czy ich brakiem wdrażania w niektórych gminach.

     Przed wyborami parlamentarnymi wystosowano listy wspierające liderom ugrupowań politycznych Věci veřejné i SPO – zemanovci.

 

17-členný výbor Polské národní sekce jednal od začátku roku už 6 krát. Pravidelně se scházelo také 7-členné předsednictvo výboru sekce. Tento článek zveřejňuje seznam zásadních tématických okruhů, které byly projednávány a přijatá usnesení.

    1.  4.1.2010    diskuse na téma Zprávy Ministerstva zahraničí PR nt. stavu Polonie a Poláků v sousedních

zemích, včetně České republiky, projednání otázky názvu Hnutí (Český Těšín)

    2.  11.2.2010informace o průběhu setkání s prezidentem PR Lechem Kaczyňským v Praze, informace

  o činnosti Veřejně prospěšné společnosti     Koexistencia o.p.s., projednání příprav schůze

 u příležitosti 20. výročí Hnutí (Český Těšín)

    3.  17.3.2010 příprava slavnostní schůze u příležitosti 20. výročí Hnutí, projednání účastí Hnutí

 v parlamentních volbách, diskuse na téma návrhu     programu po podzimních komunálních voleb

(Český Těšín)

    4.     27.3.2010     pracovní schůze (Chotěbuz)

    5.     31.3.2010    zhodnocení slavnostní schůze u příležitosti 20. výročí Hnutí, diskuse nt. ochrany pomníků

z období II. světové války, diskuse nt. parlamentních a komunálních voleb, schválení programu

  do komunálních voleb (Český Těšín)

    6.  9.6.2010  schválení úkolů na jednání Výkonné rady – program do komunálních voleb a zajištění

 činnosti ústředního volebního štábu, zodpovědnost za kandidátní listiny v obcích (Český Těšín)

Na jednání nejvíce času bylo věnováno přípravě slavnostní schůze u příležitosti 20. výročí Hnutí. Schůze, za jejíž přípravu byla zodpovědná PNS, se konala 27.3. v Chotěbuzi. Byla přijatá také usnesení související s účastí Hnutí v podzimních komunálních volbách. Uvnitř čísla zveřejňujeme přijatý sekcí návrh programu do komunálních voleb a přijatý dříve program činnosti sekce. V diskusi na téma pomníků a památných míst, které se nacházejí právě ve všech obcích na Zaolzí, bylo přijato usnesení o zaslání dopisu do jednotlivých obcí na toto téma. Bylo zdůrazněno, že povinností obcí jsou jednoznačně určeny zákonem o vojenských hrobech. Byla také diskuse o publikaci „Dějiny Těšínského Slezska“, jejíž redaktorem je Idzi Panic, ve které scházejí řádné informace o Polácích na Zaolzí a nebyly využity práce autorů z Zaolzí. Proběhla také diskuse o korespondenci na téma zavádění dvojjazyčností, případně o nezávadění dvojjazyčností v některých obcích. Před parlamentními volbami byly zaslány dopisy lídrům politických stran Věci veřejné a  SPO – zemanovci s podporou ve volbách.

 

 

Wniosek programu wyborczego Ruchu Politycznego Coexistentia (COEX) do wyborów komunalnych w październiku 2010 roku zaakceptowany przez Polskąj Sekcję Narodową COEX

 

1)      Podstawowym celem jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, oraz związane z tym cele wtórne, jakimi są

a) śledzenie kroków organów administracji państwowej w sprawie implementacji umów europejskich do systemu prawnego Republiki Czeskiej,

b) działania wspierające kroki organów samorządu terytorialnego podczas wdrażania umów europejskich (dwujęzyczne tablice nazw topograficznych, możliwość korzystania z języka mniejszości narodowych w urzędach)

2)      Zgodnie ze statutem Ruchu i uchwałą XI. Kongresu realizować podstawowe cele Ruchu, którymi są

a)      prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych,

b)   prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo,

c)prawo udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych,

d)      prawo do szerzenia informacji w własnym języku,

e)      prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych,

f)       prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków,

3)      Problematyka związana z punktami 1) i 2) powinna być omawiana podczas obrad Komitów ds. Mniejszości Narodowych w miastach i gminach i przedstawiana do akceptacji przedstawicielstwom i zarządom miast i gmin. Kompetencje Komitetów ds. Mniejszości Narodowych powinny być dane ustawą

4)    Priorytetem jest zachowanie i rozwój szkolnictwa narodowościowego w Republice Czeskiej, szczególnie przedszkoli, szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących i zawodowych autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawskośląskim

5)      Domagamy się opracowania i wdrożenia programu kształcenia społeczeństwa większościowego na terenach zamieszkałych przez autochtoniczną mniejszość narodową, przede wszystkim nauki języka mniejszości narodowej i jej historii

6)     Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery oraz pogorszenia warunków środo-wiska naturalnego i krajobrazowego w Województwie Morawskośląskim powinno być zadaniem nie tylko Rządu i Urzędu Województwa, ale również samorządów. Członkowie samorządów powinni być włączeni do prac grup roboczych omawiających stan zanieczyszczenia środowiska nauralnego. Środowisko naturalne w Województwie Morawskośląskim powinno być chronione ustawą

7)      Popieramy udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami

8)      Popieramy modernizację komunikacji kolejowej, szczególnie poszerzenie trakcji elektrycznej, wprowadzenie integrowanego systemu podróżowania w obrębie całe-go województwa i jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic

9)      Popieramy rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem możliwości wolnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i Stefy Schengen oraz współpracy transgranicznej między Republiką Czeską, Rzeczypospolitą Polską i Republiką Słowacką

10)   Popieramy

a)      poprawę korzystania z usług komunalnych na wsiach,

b)      rozwiązywanie budowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków na wsiach,

c)      udoskonalenie działania sieci okręgowych, publicznych i prywatnych instytucji służby zdrowia,

d)      wytworzenie funduszu dla finansowania ordestaurowania miejscowych zabytków – kapliczki, krzyże, zabytki techniki, historyczne drzewa

11)   Domagamy się uproszczenia struktur policji, aby więcej policjantów było włączonych do działań operacyjnych w terenie

12)   Fundusze samorządów lokalnych powinny w większym stopniu zapewnić finansowanie grantów stowarzyszeń obywatelskich mniejszości narodowych w zakresie kultury, sportu oraz turystyki

13)   Zapewnimy radnym Ruchu w miastach i gminach serwis polityczny, m.in. za pośrednictwem stron internetowych www.coexistentia.cz, oraz gazety „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“ wydawanej przez organizację pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.,  będziemy zapraszać radnych Ruchu na zebrania i spotkania tematyczne i  brać udział w zebraniach w gminach

14)   Będziemy współpracować z stowarzyszeniami obywatelskimi mniejszości narodowych, brać udział w obchodach wspomnieniowych z okazji znaczących rocznic polskiej tożsamości narodowej na Zaolziu i osobistości historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej

 

Návrh volebního programu Politického hnutí Coexistentia (COEX) do

komunálních voleb v říjnu 2010, schválen Polskou národní sekci COEX

 

1)      Základním cílem je prosazování změn v právním řádů České republiky vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a souvísející s tím vedlejší cíle, kterými jsou

a)      sledování postupu orgánů státní správy ve věci implementace evropských úmluv do právního řádu České republiky,

b)  činnostipodporující postupy orgánů územní samosprávy při zavádění evropských úmluv (dvojjazyčné tabule s topografickými názvy, možnost používání jazyka národní menšiny na úřadech)

     

a)       právo na používání vlastního jazyka v úředním styku,

b)       právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem,

c)       právo na účast na řešení věcí týkajících se národních menšin,

d)       právo na šíření informací ve vlastním jazyce,

e)       právo na rozvoj vlastních kulturních tradic,

f)        právo na zachování vlastních kulturních tradic a statků

3)      Problematika související s body 1) i 2) má být projednávána na jednání Výboru pro národnostní menšiny ve městech a obcích a předložena ke schválení zastupitelstvům a radám měst a obcí. Kompetence Výborů pro národnostní menšiny mají být dány zákonem

4)       Prioritou je zachování a rozvoj národnostního školství v České republice, zejména mateřských škol,  základních škol, středních škol všeobecně vzdělávacích a odborných učilišť autochtonní polské národní menšiny v Moravskoslezském kraji

5)       Požadujeme zpracovat a uvést do života program vzdělávání většinové společnosti na území obývaném autochtonní národní menšinou, především výuky jazyka národní menšiny a její historie

6) Omezení znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny v Moravskoslezském kraji má být úkolem nejen Vlády a Krajského úřadu, ale také samospráv. Členové samosprávy mají být zapojení po činnosti pracovních skupin projednávajících stav znečištění životního prostředí. Životní prostředí v Moravskoslezském kraji má být chráněno zákonem.

7)      Podporujeme posílení spolupráce odborných učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou

8)       Podporujeme modernizaci železniční trakce, především zvětšení podílu elektrifikované trakce, zavedení integrovaného dopravního systému v rámci celého kraje a urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů

9)       Podporujeme rozvoj podnikatelské sféry s využitím možnosti volného pohybu kapitálu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou

10)   Podporujeme

a)       zlepšení využití komunálních služeb v obcích,

b)       řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v malých obcích,

c)       vytvoření fungující, kvalitní a časově dostupné sítě krajských, soukromých a státních zdravotníckých zařízení,

d)       založení fondu na obnovu místních památek – kapličky, kříže, technické památky, významné stromy

11)   Požadujeme zjednodušení policejních struktur, aby více policistů bylo použito pro operativní činnost v terénu

12)    Finance územních samospráv mají ve větší míře zajistit financování grantů občanských sdružení národních menšin v oblasti kultury, sportu a turistiky

13)    Zajistíme zastupitelům Hnutí v městech a obcích politický servis, mj. prostřednictvím internetových stránek www.coexistentia.cz a novin „Wiadomości-Tudósítá-sok-Zprávy“ vydávané obecně prospěšnou společnosti Koexistencia o.p.s., budeme zvát zastupitele Hnutí na schůze a tématická setkání a účastnit se schůzí v obcích

14)    Budeme spolupracovat s občanskými sdruženími národních menšin, účastnit se vzpomínkových slavností u příležitostí významných výročí polské národní svébytnosti na Zaolzí a historických osobností, pečovat o místa národní památky

 

Plan pracy Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia

uchwalony na zebraniu zarządu sekcji w dniu 4.1.2010

 

1)       Zgodnie ze statutem Ruchu i uchwałą XI. Kongresu realizować podstawowe cele Ruchu, którymi są

a)       prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych,

b)      prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo,

c)       prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych,

d)      prawo do szerzenia informacji w własnym języku,

e)       prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych,

f)        prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków,

g)  implementacja powyższych zasad do systemu prawnego Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych

2)       Zogranizować uroczyste zebranie Ruchu z okazji 20. rocznicy działalności Ruchu

3)      Współpracować z Węgierską Sekcją Narodową w organizacji konferencji z okazji 20. rocz-nicy działalności Ruchu

4)       Współpracować z pozostałymi sekcjami narodowymi Ruchu

5)       W wyborach parlamentarnych w maju 2010 roku wspierać te partie wyborcze, które w swoim programie zamieszczą punkt dotyczący ochrony mniejszości narodowych

6)       W wyborach senackich w październiku 2010 roku wspierać tych kandydatów, którzy w swoim programie zamieszczą punkt dotyczący ochrony mniejszości narodowych

7)       Opracować program wyborczy do wyborów komunalnych w październiku 2010 roku

8)       Brać aktywny udział w wyborach komunalnych w 2010 roku – rejestrować w miastach i gminach partie wyborcze Ruchu, stowarzyszenia wyborcze Ruchu z kandydatami niezależnymi, ewentualnie koalicje ze sprawdzonymi partnerami politycznymi

9)       Konwent sekcji zorganizować w listopadzie 2010 roku – po wyborach komunalnych, w programie którego będzie ocena wyników wyborów komunalnych

10)    Zapewniać radnym Ruchu w miastach i gminach serwis polityczny i brać udział w redagowaniu stron internetowych www.coexistentia.cz, zapraszać radnych co najmniej 2 razy w roku na zebrania Ruchu, ewentualnie brać udział w zebraniach w gminach

11)    Zapewniać obchody wspomnieniowe z okazji znaczących rocznic polskiej tożsamości naro-dowej na Zaolziu i osobistości historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej

12)    Śledzić kroki organów administracji państwowej w sprawie implementacji umów europejskich do systemu prawnego Republiki Czeskiej

13)    Śledzić kroki organów administracji państwowej w sprawie rekompensaty finansowej za skonfiskowane po II wojnie światowej majątki polskim organizacjom

14)    Współpracować z stowarzyszeniami obywatelskimi polskiej mniejszości narodowej, przede wszystkim z PZKO

15)    Współpracować z Węgierską Sekcją Narodową podczas organizacji w czerwcu 2010 roku obchodów w Mirowie ku czci J.Esterházy i umęczonych przez nazistów polskich więźniów z okresu II wojny światowej

16)    Współpracować z organizacją pożytku publicznego Koexistencia o.p.s. przy zapewnianiu działalności wydawniczej

17)    Brać udział w zebaniach centralnych organów Ruchu i zapewniać bieżącą agendę Ruchu

18)    Organizacyjnie zapewniać działalność Grup Gminnych Ruchu

19)    Organizować zgodnie z regulaminem sekcji zebrania zarządu sekcji – co najmniej 4 razy rocznie i zebrania prezydium zarządu sekcji – co najmniej raz na miesiąc

 

Plán práce Polské národní sekce politického hnutí Coexistentia

schválený na schůzí výboru sekce dne 4.1.2010

 

1)             V souladu s stanovami Hnutí a usnesením XI. Kongresu realizovat základní cíle hnutí, kterými jsou

a)  právo na používání vlastního jazyka v úředním styku

b)        právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem

c)  právo na účast na řešení věcí týkajících se národních menšin

d)    právo na šíření informací ve vlastním jazyce

e) právo na rozvoj vlastních kulturních tradic

f)   právo na zachování vlastních kulturních tradic a statků

g)         implementace těchto zásad do právního řádu České republiky vyplývajících ze

    závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národních menšin a Evropské charty

    regionálních či menšinových jazyků

2)             Uspořádat slavnostní schůzi Hnutí u příležitosti 20. výročí činnosti Hnutí

3)          Spolupracovat s Maďarskou národní sekci při uspořádání semináře u příležitosti 20. výročí činnosti Hnutí

4)             Spolupracovat s ostatními národními sekcemi Hnutí

5)           V parlamentních volbách v květnu 2010 podporovat ty volební strany, které ve svém programu zveřejní bod týkající se ochrany národních menšin

6)             V senátních volbách v říjnu 2010 podporovat ty kandidáty, kteří ve svém programu zveřejní bod týkající se ochrany národních menšin

7)             Zpracovat volební program Hnutí pro komunální volby v řijnu 2010

8)             Aktivně se účastnit komunálních voleb v 2010 roce – registrovat v městech a obcích volební strany Hnutí, volební sdružení Hnutí s nezávislými kandidáty, případně koalice s osvědčenými politickými partnery

9)             Konvent sekce uspořádat v listopadu 2010 – po komunálních volbách, jehož součástí bude zhodnocení výsledků komunálních voleb

10)          Zajišťovat pro zastupitele Hnutí v městech a obcích politický servis a podílet se na doplňování internetových stránek www.coexistentia.cz, zvát zastupitelé alespoň 2 krat ročně na schůze Hnutí, případně účastnit se schůzí v obcích

11)    Zajištovat vzpomínkové akce u příležitosti významných výročí polské národní svébytnosti na Zaolziu a historických osobností, pečovat o místa národní památky

12)          Sledovat postup orgánů státní správy ve věci implementace evropských úmluv do právního řádu České republiky

13)          Sledovat postup orgánů státní správy České republiky ve věci finančního vyrovnání za zabavené majetky polských spolků po II světové válce

14)          Spolupracovat s občanskými sdružením polské národní menšiny, zejména PZKO

15)          Spolupracovat s Maďarskou národní sekci při uspořádání v červnu 2010 slavnosti v Mírově k uctění piety J.Esterházy a umučených polských vězňů v období II světové války nacisty

16)          Spolupracovat s obecně prospěšnou společnosti Koexistencia o.p.s. při zajišťování vydavatelské činnosti

17)          Účastnit se schůzí ústředních orgánů Hnutí a zajišťovat běžnou agendu Hnutí

18)          Zajišťovat organizačně práci Místních skupin Hnutí

19)          Organizovat v souladu s jednacím řádem sekce schůze výboru sekce – alespoň 4 krát ročně a schůze předsednictva výboru sekce – alespoň jednou za měsíc

 

 

 

UROCZYSTE ZEBRANIE Z OKAZJI 20-LECIA RUCHU

 

W sobotę 27.3.br. odbyło się w Domu Kultury w Kocobędzu uroczyste zebranie z okazji 20. rocznicy założenia ruchu politycznego Coexistentia. W zebraniu wzięli udział zacni goście – ambasador Republiki Węgierskiej László Szöke, konsul Republiki Węgierskiej Ivan Gyurcsik, przewodniczący Solidarności polsko-norweskiej Björn Cato Funnemark z Norwegii i inni goście, delegacje partii politycznych i organizacji społecznych, działacze Ruchu. Z przyczynkiem na temat wydarzeń na przełomie 1989 i 1990 roku wystąpił Miklos Duray, pierwszy przewodniczący Ruchu jeszcze z okresu federacji, dziś poseł Partii Koalicji Węgierskiej na Słowacji. O zadaniach Ruchu i programie wyborczym mówił Sándor Pálffy, przewodniczący Coexistentii. Referat Stanisława Gawlika i słowo końcowe László Attily Kocsisa zamieszczamy w środku numeru. Zasłużonym członkom ruchu przekazano akty uznania. Program kulturalny zapewnił zespół folklorystyczny „Bystrzyca“ i soliści prywatnej szkoły śpiewu z Ostrawy. Zamie-szczamy kserokopie artykułów w „Głosie Ludu“ (1.4.) i „Deníku“ (9.4.). Był też przyczynek o zebraniu w ramach audycji „Babylon“ czeskej telewizji publicznej.

 

V sobotu 27.3. tr. se konala v Domě kultury v Chotěbuzi slavnostní schůze u příležitosti 20. výročí vzniku politického hnutí Coexistentia. Schůze se účastnili významní hosté – velvyslanec Maďarské republiky László Szöke, konsul Maďarské republiky Ivan Gyurcsik, předseda Solidarity polsko-norské Björn Cato Funnemark z Norska a jiní hosté, delegace politických stran a společenských organizací, funkcionáři Hnutí. S příspěvkem na téma události na přelomu let 1989 a 1990 v tehdejším Československu, které přispěly ke vzniku Coexistentie, vystoupil Miklos Duray, první předseda Hnutí ještě z období federace, dnes poslanec Strany Maďarské koalice na Slovensku. O úkolech Hnutí a volebním programu mluvil Sándor Pálffy, předseda Ceoexistentie. Referát Stanislava Gawlika a závěrečný projev László Attily Kocsise zveřejňujeme uvnitř čísla. Zasloužilým členům Hnutí byly předány čestná uznání. V kulturním programu vystoupili folklorní soubor „Bystrzyca“ a sólisté soukromé školy zpěvu z Ostravy. Zveřejňujeme xero článků z „Głosu Ludu“ (1.4.) a „Deníku“ (9.4.). Byl také odvysílán příspěvek ze schůze v rámci pořadu „Babylon“ české veřejnoprávní televize.

 

Krótkie sprawozdanie z działalności ruchu politycznego

Coexistentia-Wspólnota-Együttélés-Spivżitja-Soužití-Zusammenleben za okres ostatnich dwudziestu lat z wyszczególnieniem okresu 2005-10

(na konferencji w Kocobędzu 27.3.2010 wygłosił dr.inż. Stanisław Gawlik)

 

Działalność wewnątrzzwiązkowa

Kongresy: Do podziału ruchu doszło po powstaniu samodzielnych państw Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej na Kongresie Ruchu w Komarnie 27-28.2.1993. Pierwszy samodzielny Kongres COEX w RC odbył się 13.5.1993 w Ostrawie. Uchwalono, że pracować będą trzy autonomiczne sekcje narodowe, mianowicie Węgierska Sekcja Narodowa, Ukraińska Sekcja Narodowa i Polska Sekcja Narodowa. Przewodniczącym wybrano Stanisława Gawlika, który funkcję tę pełnił do roku 2001. Na 7. Kongresie w 2001 roku przewodniczącym COEX wybrano Władysława Niedobę, który funkcję tę pełnił, jak przewidywał znowelizowany statut, przez dwie kolejne kadencje wyborcze. W 2005 roku na 9. Kongresie COEX przewodniczącym wybrano László Attila Kocsisa, który funkcję tę pełnił również przez dwie kadencje wybocze. Na 11. Kongresie COEX w roku 2009 przewodniczącym wybrano Aleksandra Pálffy.

Sekce Narodowe: Węgierska Sekcja Narodowa (WSN): od roku 1993 do roku 2005 – László Attila Kocsis, od roku 2005 do roku 2006 – Éva Farkás, od roku 2006 do roku 2008 László Derian, od roku 2009 László Attila Kocsis

Ukraińsko-Rusińska Sekcja Narodowa (U-RSN): od roku 1993 Vasil Vaník

Polska Sekcja Narodowa (PSN): od 22.11.1997 do 26.3.2000 Alfred Kołorz, w 2000 roku prezesa nie wybrano, od 30.3.2001 do 11.5.2002 Stanisław Gawlik, od 11.5.2002 do 2.1.2003 Eugeniusz Kiedroń, od 2.1. do 27.6.2003 Alfred Kołorz, od 27.6.2003 do 2.5.2005 Wiesław Sikora, od 2.5.2005 do 23.4.2009 Władysław Niedoba, od 23.4.2009 St. Gawlik

Corocznie są zwoływane Gremia WSN i Konwenty PSN, to znaczy że odbyło się razem 17 takich posiedzeń. Jeżeli zliczymy, że corocznie odbyło się 5 posiedzeń Rady Wykonawczej i 2 posiedzenia Rady Republikowej, to w sumie odbyło się 34 posiedzeń Rady Republikowej i 85 posiedzeń Rady Wykonawczej.

Wybory

Wybory do Izby Poselskiej: W 1996 roku kokietowaliśmy z ruchem Nezávislí, w roku 1998 staraliśmy się domówić z partią Důchodci za životní jistity. Najkonkretniejsza współpraca uwidoczniła się przed wyborami w 2002 roku z Stranou venkova, która najpoważniej podeszła do współpracy i nasze propozycje o ochronie mniejszości włączyła do swego programu. Po niepowodzeniu we wszystkich wspomnianych próbach, zwrócił się do nas SNK ED – przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wtedy poparliśmy kandydata Józefa Zieleńca. Od tego okresu mamy formalną współpracę z tą partią. Niestety ani w koalicji  z SNK ED nie udało nam się w wyborach w 2006 roku przekroczyć 5% progu wyborczego.

Wybory do Senatu: W 1996 roku kandydował w Karwinie Antonín Petráš za KSĆM i Emil Škrabiš za KDU-ČSL, obaj w drugiej turze uzyskali mandat senatorski, nasz ruch nikogo nie preferował. W 1998 roku kandydował Emil Škrabiš za KDU-ČSL, proponowaliśmy go wybierać. W wyborach w roku 2000 byli dwaj kandydaci, których wnioskowaliśmy wybierać, mianowicie Józef Zieleniec w Pradze za SNK ED i Andrzej Feber ze Stonawy. W 2002 roku w Karwinie kandydował Eduard Matykiewicz, do tej kandydatury nie wypowiadaliśmy się. W 2004 roku z listy SNK ED kandydował w Trzyńcu Igor Petrov, kandydata popieraliśmy i był on w drugiej turze wybrany do Senatu.

Wybory do przedstawicielstw wojewódzkich: W roku 2000 kandydowaliśmy samodzielnie w wyborach do Okręgu Ostrawskiego osiągając następujący wynik: Coexistentia-Soužití – 7 238 głosów, tj. 2,31 %. Największe poparcie uzyskali w powiecie Karwina Doc.MUDr. Bogusław Chwajol CSc 2315 głosów, Ing. Wawrzyniec Fójcik 1655 głosów, Mgr. Stanisław Folwarczny 766 głosów, w powiecie Frydek Mistek Mgr. Tadeusz Szkucik 1480 głosów, Pavel Tomčala 777 głosów, Bogusław Raszka 416 głosów. W innych powiatach zdobyliśmy mniej niż 0,5 % głosów, dlatego nie udało nam się przekroczyć 5 % progu wyborczego. W 2004 roku nie udało nam się uzgodnić umieszczenia na listę wyborczą SNK kandydatów proponowanych przez Coexistentię, lista ta nie przekroczyła progu 5 %. W 2008 roku razem z SNK ED i osobistościami Województwa Morawskośląskiego wytworzyliśmy listę kandydacką, która nie przekroczyła 5 % progu wyborczego i osiągnęła 2,96 % głosów. Pomimo to proponowani przez nas kandydaci uzyskali przeszło 80 % wszystkich głosów z tej listy.

Wybory komunalne w 1994 roku: Powiat Frydek Mistek 22432 głosów i 30 mandatów. Gminy – Bukowiec 3251 głosów (37 %) i 6 mandatów, Łomna Dolna 542 głosów (16 %) i 1 mandat, Gródek 4752 głosów (65 %) i 6 mandatów, Jabłonków 7496 głosów (14 %) i 3 mandaty w koalicji z niezależnymi, Milików 2681 głosów (39 %) i 5 mandatów, Nawsie 4005 głosów (18 %) i 3 mandaty, Nydek 2005 głosów (13 %) i 2 mandaty, Piosek 2654 głosów (21 %) i 3 mandaty, Trzyniec 2249 głosów (2 %) i 1 mandat.

Powiat Karwina 62458 głosów i 12 mandatów. Gminy – Olbrachcice 3437 głosów (13 %) i 2 mandaty, Bogumin 4607 głosów (3 %) i 1 mandat, Czeski Cieszyn 18536 głosów (8 %) i 2 mandaty, Lutynia Dolna 1746 głosów (6 %) i 1 mandat, Hawierzów 29815 głosów (3 %) i 1 mandat, Sucha Górna 1383 głosów (5 %) i 1 mandat, Piotrowice koło Karwiny 3735 głosów (11 %) i 2 mandaty w koalicji z niezależnymi, Rychwałd 2137 głosów (5 %) i 1 mandat, Stonawa 797 głosów (13 %) i 1 mandat. 

Wybory komunalne w 1998 roku: Powiat Frydek Mistek 19231 głosów i 34 mandatów. Gminy – Bukowiec 2920 głosów (39 %) i 6 mandatów, Bystrzyca 1124 głosów (4 %) i 1 mandat, Łomna Dolna 498 głosów (21 %) i 2 mandaty, Gródek 1503 głosów (16 %) i 3 mandaty, Jabłonków 4535 głosów (11 %) i 2 mandaty w koalicji z niezależnymi, Koszarzyska 479 głosów (31 %) i 3 mandaty, Milików 2474 głosów (45 %) i 5 mandatów, Nawsie 2498 głosów (15 %) i 2 mandaty, Nydek 1140 głosów (8 %) i 1 mandat, Piosek 1259 głosów (21 %) i 2 mandaty, Trzyniec 13544 głosów (5 %) i 2 mandaty w koalicji z niezależnymi, Wędrynia 5336 głosów (27 %) i 5 mandatów.

Powiat Karwina 62458 głosów i 12 mandatów. Gminy – Olbrachcice 2112 głosów (9 %) i 2 mandaty, Bogumin 2833 głosów (2 %) i 0 mandatów, Czeski Cieszyn 6888 głosów (4 %) i 1 mandat w koalicji z niezależnymi, Lutynia Dolna 1838 głosów (9 %) i 1 mandat, Hawierzów 17074 głosów (2 %) i 1 mandat, Sucha Górna 1438 głosów (7 %) i 1 mandat w koalicji z niezależnymi, Kocobędz 359 głosów (8 %) i 1 mandat, Karwina 12907 głosów (3 %) i 1 mandat, Piotrowice koło Karwiny 2108 głosów (9 %) i 2 mandaty, Rychwałd 1807 głosów (5 %) i 1 mandat w koalicji z niezależnymi, Stonawa 701 głosów (13 %) i 1 mandat. 

Wybory komunalne w 2002 roku (wprowadzono 5 % próg wyborczy): Powiat Frydek Mistek 43703 głosów i 31 mandatów. Gminy – Bukowiec 2652 głosów (30 %) i 5 mandatów, Bystrzyca 1816 głosów (5 %) i 0 mandatów, Łomna Dolna 317 głosów (11 %) i 1 mandat, Gródek 2727 głosów (23 %) i 3 mandaty, Jabłonków 4045 głosów (10 %) i 2 mandaty, Koszarzyska 388 głosów (23 %) i 2 mandaty, Milików 2488 głosów (39 %) i 6 mandatów, Nawsie 3516 głosów (18 %) i 3 mandaty, Nydek 1613 głosów (12 %) i 2 mandaty, Ropica 520 głosów (6 %) i 1 mandat, Trzyniec 16078 głosów (4,99 %) i 0 mandatów, Wędrynia 7543 głosów (33 %) i 6 mandatów.

Powiat Karwina 38590 głosów i 8 mandatów. Gminy – Olbrachcice 1920 głosów (9 %) i 1 mandat, Bogumin 3473 głosów (2,15 %) i 0 mandatów, Czeski Cieszyn 6962 głosów (4 %) i 0 mandatów, Lutynia Dolna 1459 głosów (7 %) i 1 mandat, Sucha Górna 1398 głosów (7 %) i 1 mandatów w koalicji z niezależnymi, Kocobędz 804 głosów (11 %) i 1 mandat, Karwina 15162 głosów (3,56 %) i 0 mandatów, Piotrowice koło Karwiny 2283 głosów (7 %) i 1 mandat, Rychwałd 1973 głosów (5,71 %) i 1 mandat w koalicji z niezależnymi, Stonawa 592 głosów (12 %) i 1 mandat, Cierlicko 2564 głosów (10,36 %) i 1 mandat w koalicji z niezależnymi

Wybory komunalne w 2006 roku: Powiat Frydek Mistek 39534 głosów i 29 mandatów. Gminy – Bukowiec 2485 głosów (29 %) i 4 mandaty, Łomna Dolna 418 głosów (18 %) i 1 mandat, Gródek 2374 głosów (21 %) i 3 mandaty, Jabłonków 2234 głosów (6,5 %) i 1 mandat, Koszarzyska 145 głosów (10 %) i 1 mandat, Milików 2676 głosów (39,6 %) i 5 mandatów, Nawsie 2453 głosów (14,4 %) i 2 mandaty, Nydek 1968 głosów (16 %) i 2 mandaty, Piosek 810 głosów (12,4 %) i 1 mandat, Ropica 1306 głosów (17,7 %) i 2 mandaty, Trzanowice 699 głosów (12 %) i 1 mandat, Trzyniec 15323 głosów (5 %) i 1 mandat, Wędrynia 6643 głosów (27,9 %) i 5 mandatów.

Powiat Karwina 85441 głosów i 12 mandatów. Gminy – Olbrachcice 1716 głosów (8,7 %) i 1 mandat, Bogumin 1842 głosów (1,16 %) i 0 mandatów w koalicji z SNK, Czeski Cieszyn 7378 głosów (4,1 %) i 0 mandatów w koalicji z SNK, Lutynia Dolna 1423 głosów (6,4 %) i 1 mandat, Hawierzów 12525 głosów (1,53 %) i 0 mandatów w koalicji z SNK, Sucha Górna 903 głosów (4,45 %) i 0 mandatów, Kocobędz 1181 głosów (18,4 %) i 3 mandaty, Karwina 34121 głosów (6,68 %) i 3 mandaty – „Naše Karvinsko“, Orłowa 18729 głosów (9,45 %) i 1 mandat z listy SNK, Piotrowice koło Karwiny 1730 głosów (5,46 %) i 1 mandat, Rychwałd 1197 głosów (3,64 %) i 0 mandatów, Stonawa 614 głosów (12,11 %) i 1 mandat, Cierlicko 2082 głosów (8,99 %) i 1 mandat w koalicji z niezależnymi

Forsowanie celów programowych

Działania w ramach Republiki Czeskiej: Realizowane są jak przez kierownictwo ruchu, tak przez poszczególne sekcje narodowe: współpraca z ugrupowaniami politycznymi na poziomie ogólnopaństwowym, które wprost zwróciły się do naszego ruchu (SNK ED, ČSSD, partie pozaparlamentarne), współpraca w komitetach i komisjach (Sekretariat Rady Rządu RC, komisje ds. mniejszości, Komitet ds. Mniejszości przy Województwie Morawskośląskim i komitety ds. mniejszości przy gminnych przedstawicielstwach), współpraca z organizacjami społecznymi i niezyskowymi mniejszości narodowych realizowane za pośrednictwem poszczególnych sekcji narodowych.

Po wstąpieniu państw Czwórki Wisegradzkiej do instytucji europejskich i podpisaniu Europejskiej Umowy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty o Ochronie Języków Mniejszościowych i Regionalnych i ich ratyfikacji przez Parlament RC systematycznie śledzimy, jak wspomniane umowy są wdrażane w RC

a)       przez komentowanie sprawozdań rocznych o stanie mniejszości w RC,

b)       przez przekazywanie stanowisk ruchu w sprawie okresowych sprawozdań o wdrażaniu umów europejskich organom administracji państwowej, Komisji Europejskiej i komisjom Parlamentu Europejskiego,

c)       przez domaganie się stanowisk, które dotyczą realizacji praw mniejszości, które RC zobowiązała się gwarantować przez odpowiedzialne ministerstwa,

d)       przez organizowanie konferencji prasowych i wysyłanie informacji do prasy.

W tej sprawie dwa przykłady: 1) list premiera rządu RC Jiří Paroubka przewodniczącemu ruchu László Kocsisowi z 3.1.2006, w którym zapewnia cyt.: „Usprawiedliwienie jest więc skierowane nie tylko wobec reprezentantów mniejszości niemieckiej. Jest oczywiste, że do docelowej grupy obywateli należą też reprezentanci węgierskiej i polskiej mniejszości.“, 2) list dyrektora naczelnego Sekcji Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 12.1.2009 cyt. „Z punktu widzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrzych i Instytutu dla Administracji Lokalnej Praga nie ma żadnego problemu takie szkolenie przygotować. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dysponuje żadnym zakresem działania czy kompetencją, jak zapewnić udział w szkoleniu.“ (chodzi o szkolenie urzędników w 31 gmiach, w których obowiązuje ustawa o dwujęzyczności).

Kontakty z zagranicą: WSN – w Republice Węgierskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RW, Urząd ds. Zagranicznych Węgrów, Instytut ds. Badania Mniejszości Akademii Nauk RW, Ambasada RW w Pradze, Węgierski Ośrodek Kulturalny w Pradze, w Republice Słowackiej Partia Koalicji Węgierskiej, posłowie Parlamentu Europejskiego za SMK (Edit Bauer, Árpád Duka Zólyomi), organizacja bratysławska CSEMADOK, Stowarzyszenie dla Wspólnych Celów, PSN – Polskie Stronnictwo Ludowe, posłowie i senatorowie komisji parlamentarnych ds. kontaktów z Polakami za granicami kraju, działacze Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w Województwie Śląskim, Fundacja Słowa Polskiego dla Zaolzia, posłowie Parlamentu Europejskiego, Stowarzyszenie dla Upamiętnienia Henryka Sławika (założyciel polskiego komitetu obywatelskiego w Bratysławie w okresie II wojny światowej).

Miejsca wspomnieniowe: WSN – tablica upamiętniająca hrabiego Jánosa Esterházy w Mirowie, groby żołnierzy węgierskich w Zlaté Koruně koło Czeskiego Krumlowa, tablica pamiątkowa księdza Franciszka Rákóczi II na Malostránském náměstí w Pradze, wspólmy grób ofiar faszyzmu i komunizmu na cmentarzu w praskim Motole (tam są prochy hr. Jánosa Esterházy), PSN – największy cmentarz zamęczonych Polaków przez niemieckich nazistów w Mirowie, Żywocice – upiamiętniają ludobójstwo obywateli gminy przez niemieckich nazistów, grób i tablica pamiątkowa dr. Wacława Olszaka w Karwinie zamęczonego przez niemieckich nazistów, dziesiątki miejsc straceń i ludobójstwa polskich patriotów przez niemieckich nazistów, pomnik Wincentego Witosa w Gródku, tablica pamiątkowa naczelnika Józefa Piłsudskiego w Jabłonkowie, tablica pamiątkowa generała Władysława Sikorskiego w Nawsiu

 

Przemówienie końcowe wygłoszone podczas uroczystego zebrania Coexistentii z okazji 20. rocznicy założenia (Kocobędz, 27.3.2010, Dr. Lászlo Attila Kocsis)

 

      Szanowny Panie Ambasadorze, szanowny Panie Senatorze, szanowne Panie, szanowni Panowie! To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem zobowiązany, abym wygłosił końcowe przemówienie, podsumował uroczyste zebranie i podziękował jego uczestnikom, występującym i organizatorom. Zebranie to miało uroczysty charakter, ponieważ jest organizowane z okazji wielkiego jubileuszu ruchu politycznego Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota-Spivżittja i biorą w nim udział zasłużeni członkowie, wierni działacze, zwolennicy, sympatycy naszego Ruchu, a także bardzo zacni i mili goście nie tylko z Republiki Czeskiej, ale też z Polski, Węgier, Słowacji i dalekiej Norwegii. Przybyli wybitni dyplomaci krajów naszej Macierzy i czołowi przedstawiciele naszej bratniej partii – kontynuatorki. Piętno uroczystości będzie na koniec, kiedy z krótkim programem kulturalnym wystąpią polski zespół folklorystyczny i czeski dziecięcy zespół śpiewaczy.

       Pomimo uroczystego charakteru zebrania, nasze obrady mają jednocześnie roboczy charakter, o czym świadczą wygłoszone referaty i inne przyczynki uczestników zebrania, przede wszystkim informacje pana przewodniczącego Pálffy o głównych celach naszego Ruchu w przyszłości, sprawozdanie z działalności Coexistentii za okres dwu dziesięcioleci istnienia, które przedstawił były długoletni przewodniczący Ruchu, a obecnie przewodni-czący Polskiej Sekcji Narodowej pan dr.inż.Stanisław Gawlik. Jego sprawozdanie, pomimo że było wyczerpujące, nie mogło zawierać wszystkiego co nasz Ruch dokonał w ocenianym okresie. Pomimo to jest świadectwem szeregu wybitnych czynów dokonanych w interesie naszych mniejszości narodowych i całego społeczeństwa Republiki Czeskiej.

      Do największych sukcesów Polskiej Sekcji Narodowej należy zaliczyć stabilne dobre wyniki w wyborach komunalnych, w których kandydaci na naszych listach wyborczych praktycznie we wszystkich kadencjach osiągnęli przyzwoitą liczbę mandatów. Natomiast Węgierska Sekcja Narodowa osiągnęła to, aby premier RC usprawiedliwił się za bezprawie i krzywdy, jakie ucierpieli Węgrzy proprzez siłowe wysiedlenia z południowej Słowacji do czeskiego pogranicza na początku II wojny światowej.

      Również wystąpienie pana MVDr.Miklosa Duraya, założyciela i pierwszego przewo-dniczącego naszego Ruchu, a obecnie wiceprzewodniczącego strategicznego Partii Koalicji Węgierskiej, jest świadectwem o wielkim wkładzie ruchu politycznego Coexistentia dla demokracji, forsowania praw człowieka i obrony interesów mniejszości narodowych w byłej Czechosłowacji i w nowo powstałych państwach – Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. Możemy być dumni, że cele i zamiary, które były uchwalone podczas założenia Ruchu przed dwudziestu laty, jak też nawiązujące poźniejsze cele strategiczne i aktualne zadania były stopniowo wdrażane dzięki ofiarnej pracy ówczesnych i aktualnych członków, zwolenników i sympatyków Coexistentii, resp. Partii Koalicji Węgierskiej. Wysoko sobie cenimy gratulacje naszych zacnych gości, ich słowa uznania pod adresem naszego Ruchu. To nas zobowiązuje do jeszcze intensywniejszego działania i konsekwentnej pracy.

      Szanowni uczestnicy uroczystego zebrania, pozwólcie mi, abym w imieniu ruchu politycznego Coexistentia uprzejmie podziękował wszystkim, którzy swoją pracą przyczy-nili się do osiągnięcia sukcesów naszego Ruchu. Z całego serca gratuluję odznaczonym, którym przekazano akt uznania z okazji 20-lecia Ruchu jako dowód uznania za długoletnią wspaniałą pracę. Szczególnie dziękuję zabierającym głos naszym miłym gościom, orga-nizatorom, gospodarzom, sponsorom zebrania i obywatelom gminy Kocobędz (…). Dziękuję Państwu za uwagę!

 

 

Stručná zpráva o činností politického hnutí

Coexistentia-Wspólnota-Együttélés-Spivžitja-Soužití-Zusammenleben

za období posledních dvaceti let se zdůrazněním období 2005-2010

(přednáška Dr. Ing. Stanislava Gawlika na slavnostní schůzí COEX 27.3.2010)

 

Vnitrosvazová činnost:

Kongresy:

K rozdělení hnutí došlo po vzniku samostátných států České republiky a Slovenské republiky na Kongresu v Komárně, který se konal 27-28 2.1993.

První samostatný Kongres COEX v ČR se uskutečnil 13.5.1993 roce v Ostravě. Bylo schváleno usnesení, že budou pracovat tři autonomní národní sekce a to Maďarská národní sekce, Ukrajinská národní sekce a Polská národní sekce. Předsedou byl zvolen S.Gawlik., který tuto funkci plnil do roku 2001.

Na 7. Kongresu v roce 2001 byl předsedou COEX zvolen Władysław Niedoba, který tuto funkci, v souladu s upravenými stanovami, plnil dvě volební období.

V roce 2005 na 9. Kongresu byl předsedou zvolen László Attila Kocsis, který tuto funkci zastával taktéž dvě volební období do roku 2009.

Na 11. Kongresu COEX v roce 2009 byl předsedou hnutí zvolen Aleksander Pálffy.

Národní sekce:

MNS: od roku 1993 do 2005 roku - László Attila Kocsis

od roku 2005 do 2006 roku - Éva Farkás

od roku 2006 do 2008 roku - László Derian

od roku 2009 - László Attila Kocsis

U-RNS: od roku 1993 - Vasil Vaník

PNS: od 22.11.1997 do 26.3.2000 - Alfred Kołorz

v 2000 roce předseda nebyl zvolen

od 30.3.2001 do11.5.2002 - Stanisław Gawlik

od 11.5.2002 do 2.1.2003 - Eugeniusz Kiedroń

od 2.1.2003 do 27.6.2003 - Alfred Kołorz

od 27.6.2003 do 2.5.2005 - Wiesław Sikora

od 2.5.2005 do 23.4.2009 - Władysław Niedoba

od 23.4.2009 - Stanisław Gawlik

Každoročně proběhly grémia MNS a Konventy PNS tzn. že se uskutečnilo celkem 17 těchto zasedání. Když spočitame, že každoročně proběhlo 5 zasedání Výkonné rady a 2 zasedání Republikové rady, tak v součtu se uskutečnily 34 zasedání RR a 85 zasedání VV COEX.

Volby

Do Poslanecké sněmovny

V roce 1996 jsme koketovali s Nezvislými, v roce 1998 jsme se snažili dohodnout ze stranou Důchodci za životní jistoty. Nejkonkrétnější spolupráce se jevila před volbami v roce 2002 se Stranou venkova, která nejsérioznějí přistoupila na spolupráci a přijala za své naše návrhy o ochraně menšin. Po neuspěších ve všech těchto pokusech, jsme byli oslovení stranou SNK ED před volbami do Evropského parlamentu a podpořili jsme kandidata Josefa Zieleńce. Od toho to období máme formální dohodu o spolupráci s touto stranou. Bohužel ani v této koalici se nám nepodařilo ve volbách v 2006 roce překročit 5 %  volební prah.

Do Senatu ČR

V roce 1996 kandidoval z Karviné Antonín Petráš za KSČM a Emil Škarabiš za KDU ČSL, kde oba ve druhém kole ziskal mandát. Naše hnutí nikoho nepreferovalo. V roce 1998 kandidoval Emil Škrabiš za KDU ČSL kterého jsme doporučovali volit. Ve volbach v roce 2000 byli dva kandidátí, které jsme doporučovali volit, a to za SNK ED Josef  Zieleniec v Praze a Andrzej Feber ze Stonavy.V roce 2002 kandidoval z Karviné Eduard Matykiewicz za KSČM, ke kterému jsme se nevyjadřovali. V roce 2004 kandidoval z listiny SNK ED Igor Petrov z Třince, kterého jsme přímo podporovali a ten ve druhém kole byl zvolen.

Do Krajských zastupitelstev

V roce 2000 jsme samostatně kandidovali ve volbách do zastupitelstva Ostravského kraje a dosáhli jsme následující výsledek: Coexistentia-Soužití 7 238 odevzdaných hlasů, to je 2.31 %,nejvíce hlasů obdrželi z okresu Karviná

Doc MUDr. Bogusław Chwajol. CSc.                                  2315

Ing. Wawrzyniec Fójcik                                                  1655

Mgr. Stanisław Folwarczny                                               766

z okresu Frýdek Místek

Mgr. Tadeusz Szkucik                                                      1480

Pavel Tomčala                                                                 777

Bogusław Raszka                                                              416

V ostatních okresech jsme získali méně než 0,5 %  hlasů a proto jsme nepřekročili 5 % volební prah. V roce 2004 jsme se nedohodli ve věcí zařazení na kandidátku SNK-Nezavisli kandidáti kandidátů Coexistentie, a tato listina nepřekročila 5 % volební prah. V roce 2008 jsme společně s SNK ED a osobnostmi Moravskoslezkého kraje vytvořili kandidátku, která nepřekročila 5 % volební prah a dosáhla 2,96 % hlasů. Námi navrhování kandidáti však obdrželi přes 80 % všech hlasů z této listiny.

Komunální volby

V roce 1994: okres Frýdek Místek  22 432 hlasů - 30 mandátů

Obce  - Bukovec            3251 hlasů (37%) - 6 mandátů

          - Dolní Lomna        542 hlasů (16%) - 1 mandát

          - Hradek              4752 hlasů (65%) - 6 mandatů

          - Jablunkov          7496 hlasu (14%) - 3 mandáty (koalice s nez.)

          - Milikov                2681 hlas (39 %) - 5 mandátů

          - Návsí                  4005 hlasů (18%) - 3 mandaty

          - Nydek                 2005 hlasů (13%) - 2 mandaty

          - Pisek                   2654 hlasy (21%) - 3 mandaty

          - Třinec                  2249 hlasů (2%)  - 1 mandát

V roce 1994: okres Karviná   62 458 hlasů - 12 mandátů

            - Albrechtice                  3437 hlasů (13%) - 2 mandáty

            - Bohumín                      4607 hlasů (3%)   - 1 mandát

            - Č. Těšín                   18 536 hlasů (8%)  - 2 mandáty

            - D. Lutyně                   1746 hlasů (6%)  - 1 mandát

            - Havířov                   29815 hlasů (3%) -  1 mandát

            - H.Sucha                    1383 hlasů (5%) - 1 mandát

            - Petrovice                   3735 hlasů (11%) - 2 mandáty (koal. s nez.)

            - Rychvald                    2137 hlasů (5 %)  - 1 mandát

            - Stonava                       797 hlasů (13%) - 1 mandát

V roce 1998:  okres Frýdek Místek   19231 hlasů - 34 mandátů

Obce - Bukovec                        2920 hlasů (39%) - 6 mandátů

         - Bystřice                        1124 hlasů (4%)   - 1 mandát

         - Dolní Lomna                    498 hlasů (21%) - 2 mandáty

         - Hradek                          1503 hlasů (16%) - 3 mandáty

         - Jablunkov                      4535 hlasů (11%) - 2 mandáty (koalice s nez.)

         - Košaříska                         479 hlasů (31%) - 3 mandáty

         - Milikov                            2474 hlasů ( 45 %) - 5 mandátů

         - Návsí                              2498 hlasů (15%) - 2 mandáty

         - Nydek                             1140 hlasů (8%)  - 1 mandát

         - Pisek                               1259 hlasy (21%) - 2 mandáty

         - Třinec                            13544 hlasů ( 5%)  - 2 mandáty (koal.ice s nez.)

         - Vendryně                         5336 hlasů (27%) - 5 mandátů

V roce 1998:  okres Karviná    62 458 hlasů-12-mandátů

         - Albrechtice                       2112 hlasů (9 %) - 2 mandáty

         - Bohumín                          2833 hlasů (2%)   - 0 mandát

         - Český  Těšín                    6888 hlasů (4%)    - 1 mandát (koalice s nez.)

         - D. Lutyně                        1838 hlasů (9%)  - 1 mandát

         - Havířov                          17074 hlasů (2%) -  1 mandát

         - Horní Suchá                      1438 hlasů (7%) - 1 mandát(koalice s nez.)

         - Chotěbuz                           359 hlasů (8%) - 1 mandát

         - Karvina                           12907 hlasů (3%)  - 1 mandát

         - Petrovice                          2108 hlasů (9%)  -  2 mandáty

         - Rychvald                           1807 hlasů (5 %)  - 1 mandát (koalice s nez.)

         - Stonava                              701 hlasů (13%) - 1 mandát

V roce 2002 zaveden 5 % volební prah

Okres Frýdek Místek       43703 hlasů - 31 mandátů

Obce - Bukovec                 2652 hlasů (30%) - 5 mandátů

         - Bystřice                  1816 hlasů (5%)  - 0 mandátů

         - Dolní Lomna              317 hlasů (11%) - 1 mandát

         - Hradek                    2727 hlasů (23%) - 3 mandáty

         - Jablunkov               4045 hlasů (10%) - 2 mandáty

         - Košaříska                 388 hlasů (23%) - 2 mandáty

         - Milikov                    2488 hlasů (39 %)  - 6 mandátů

         - Návsí                      3516 hlasů (18%) - 3 mandáty

         - Nydek                     1613 hlasů (12%)  - 2 mandáty

         - Pisek

         - Ropice                       520 hlasů (6%) - 1 mandát            

         - Třinec                       16 078 hlasů (4,99%) - 0 mandátů

         - Vendryně                    7543 hlasů (33%) - 6 mandátů

Okres Karviná    38 590 hlasů -  8 mandátů

         - Albrechtice            1920 hlasů (9 %) - 1 mandát

         - Bohumín               3473 hlasů (2,15%) - 0 mandátů

         - Český  Těšín         6962 hlasů (4%) - 0 mandátů

            - D. Lutyně          1459 hlasů (7 %)  - 1 mandát

            - Havířov           

            - Horní Suchá       1398 hlasů (7%) - 1 mandát (koalice s nez.)

            - Chotěbuz            804 hlasů (11%) - 1 mandát

            - Karvina            15162 hlasů (3,56%)  - 0 mandátů

            - Petrovice            2283 hlasů (7%)  -  1 mandát

            - Rychvald            1973 hlasů (5,71 %)  - 1 mandát (koalice s nez.)

            - Stonava               592 hlasů (12%) - 1 mandát

            - Těrlicko              2564 hlasů (10,36%) - 1 mandát (koalice s nez.)

V roce 2006:  okres Frýdek Místek   39534 hlasů - 29 mandátů

Obce    - Bukovec            2485 hlasů (29%) - 4 mandátů

            - Bystřice                       

            - Dolní Lomna        418 hlasů (18%) - 1 mandát

            - Hradek               2374 hlasů (21%) - 3 mandáty

            - Jablunkov           2234 hlasů (6,5%) - 1 mandát

            - Košaříska              145 hlasů (10 %) - 1 mandát

            - Milikov                2676 hlasů (39,6 %) - 5 mandátů

            - Návsí                  2453 hlasů (14,4%) - 2 mandáty

            - Nydek                 1968 hlasů (16%)  - 2 mandáty

            - Pisek                     810 hlasů (12,4%) - 1 mandát

            - Ropice                 1306 hlasů (17,7%) - 2 mandáty           

            - Třanovice               699 hlasů (12%) - 1 mandát

            - Třinec                15323 hlasů (5 %)  - 1 mandát

            - Vendryně              6643 hlasů (27,9%) - 5 mandátů

V roce 2006: okres Karviná   85441 hlas - 12 mandátů

obce     - Albrechtice             1716 hlasů (8,7 %) - 1 mandát

            - Bohumín                1842 hlasů (1,16%) - 0 mandát (koalice s SNK)

            - Č. Těšín                 7378 hlasů (4,1%)   - 0 mandátů (koalice s SNK)

            - D. Lutyně               1423 hlasů (6,4 %)  - 1 mandát

            - Havířov                 12525 hlasů (1,53%) - 0 mandátů (koalice s SNK)  

            - Horní Sucha             903 hlasů (4,45%) - 0 mandátů

            - Chotěbuz               1181 hlas (18,4%) - 3 mandáty

            - Karviná                 34121 hlasů (6,68%) - 3 mandáty (Naše Karvinsko)

            - Orlová                   18729 hlasů (9,45%)- 1 mandát (listina SNK)           

            - Petrovice                 1730 hlasů (5,46%)  -  1 mandát

            - Rychvald                  1197 hlasů (3,64 %)  - 0 mandátů

            - Stonava                     614 hlasů (12,11%) - 1 mandát

            - Těrlicko                     2082 hlasů (8,99%) - 1 mandát (koalice s nez.)

 

Prosazování programových cílů

Aktivity v rámci ČR

Jsou realizované jak vedením hnutí tak jednotlivými národními sekcemi:

-          spolupráce s politickými subjekty na úrovní celostání SNK ED,ČSSD, a neparlamentnímí stranami, které přímo oslovují  naše hnutí;

-          spolupráce ve výborech a komisích (Sekretariat Úřadu vlády ČR, komise pro menšiny, Výbor pro menšiny při Moravskoslezském zastupitelstvu, výbory pro menšiny při obecních zastupitelstvech;

-          spolupráce ze společenskými a neziskovými organizacemí jednotlivých národních menšin jsou uskutečňováná prostřednictvím příslušných národních sekcí hnuti. Tak MNS je v úzkem kontaktu se Svazem Maďarů v českých zemích, PNS pak spolupracuje především s PZKO, Macierzą szkolną, SNP a v rámci akce 3x3 se snaži dosáhnout předvolební  dohodu s Kongresem Polaków. UNS je úzce napojena na Svaz Ukrajinců v ČR;

Od vstupu státu visegradské čtyřky do Evropského společenství a podepsání Evropské úmluvy o ochraně národních menšin v ČR, a také Evropské charty o ochraně menšinových či regionálních jazyků a ratifikací těchto úmluv Parlamentem ČR soustavně je sledováno jak tyto úmluvy jsou zaváděne v ČR: a) komentováním ročních zpráv o stavu menšin v ČR; b) předáváním stanovisek hnuti k periodickým zprávám o zavádění Evropských úmlův jak organům státní zprávy ČR tak Evropské Komisí a Komisím Evropského parlamentu; c) vyžadováním stanovisek, tykajících se realizace práv menšin jenž se zavazala ČR garantovat, od zodpovědných ministerstev; d) organizování tiskových konferencí a předávání tiskových zpráv;

K tomu jen dva příklady:

1. Dopis Předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka předsedovi hnutí Ladislavu Kocsisovi z 3.1.2006, kde ujišťuje cituji: "Omluva je tedy zaměřena nejen vůči přislušníkům německé národnosti. Je zřejmé, že mezi cílovou skupinu občanů patři rovněž přislušníci maďarské a polské národností."

2. Dopis Vrchního ředitele Sekce veřejné správy Ministerstva vnitra z 12.11.2009 cituji závěr: "Z pohledu Ministerstva vnitra a Institutu pro místní správu Praha není žádný problém takový seminář připravit. Ministerstvo vnitra nedisponuje žádnou působností, či kompetencí jak nařídit účast na obdobné vzdělávací akci." (jedná se o proškolení úředníků ve 31 obcích, kde je v platností zákon o dvojjazyčností).

Kontakty na zahraničí – kontakty MNS 

MR: Ministerstvo zahraničních věcí MR, Úřad pro zahraniční Maďary, Ústav pro výzkum  menšin Akademie věd MR, Velvyslanectví MR v Praze, Maďarské kulturní středisko v Praze

Slovensko: Strana maďarské koalice, poslanci Evropské unie za SMK (Edit Bauer, Árpad Duka Zólyomi), Bbatislavská organizace CSEMADOKu, Sdružení pro společné cíle (již uvedeno v seznamu nevládních a neziskových organizací)

Kontakty PNS

Polsko: Polská lidová strana, poslanci a senatoří parlamentních komisi ve věcí kontaktů s Polákama mimo hranice Polska, straniční funkcionáři PO a PSL ve Slezském vojvodství, Nadace Polského slova pro Zaolzie, poslancí Evropského parlamentu, Sdružení paměti Henryka Sławika (zakladatel  Polského občánského výboru v Budapeští – za 2.světové války)

Vzpomínková místa:

MNS : Pietní památnik hraběte Jánode Esterházyho na Mírově, hroby maďarských vojáků ve Zlaté Koruně u Českého Krumlova, pamětní tabule knížete Františka Rákócziho II. na Malostranském náměstí v Praze, společný hrob obětí fašismu a komunismu na hřbitově v pražském Motole (tam je uložen popel hraběte Jánose Esterházyho)

PNS : Největší hřbitov umučených Poláků německými nacisty v ČR na Mírově, Żywocice – památník genocidy občanů obce německými nacisty, hrob a pamětní deska Dr. Jana Olszaka v Karwinie umučeného německými nacisty, další desitky míst popravy a genocidy polských vlastenců německými nacisty na Zaolziu, pomník Wincentego Witosa v Gródku, pamětní deska naczelnika Józefa Piłsudskiego v Jablunkově, pamětní deska gen. Władyslawa Sikorskiego v Nawsiu

 

Závěrečný projev na slavnostní schůzi konané v Chotěbuzi 27.3.2010

při příležitosti 20. výročí založení politického hnutí

Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota-Spivžittja

 

     Vážený pane Velvyslanče, vážený pane Senátore, vážené Dámy, vážení Pánové!

     Dostalo se mi velké pocty požádáním, abych přednesl závěrečný projev, vyhodnotil tuto slavnostní schůzi a poděkoval účastníkům, vystupujícím, a organizátorům. Tomuto požádání teď velmi rád učiním zadost. Tato schůze má slavnostní ráz, protože se koná při příležitosti vel-kého jubilea politického hnutí Coexistentia-Soužití-Együttélés-Wspólnota-Spivžittja, a účastní se jí zasloužilí členové, oddaní funkcionáři, stoupenci a sympatizanti našeho Hnutí  a též naši  vzácní a milí hosté nejen z ČR,ale též z Polska, Maďarska, Slovenska i ze vzdálenějšího Norska. Jsou zde významní diplomatičtí zástupci našich mateřských zemí i nejvyšší představitelé naší sesterské nástupnické strany našeho společného předchůdce. Punc oslavy je ponechán na závěr, kdy v krátkém kulturním pořadu vystoupí polský folklórní soubor a český dětský pěvecký sbor.

     Přes tento slavnostní ráz je naše sněmování  zároveň i výrazně pracovní, čemu svědčí přednesené referáty a další vystoupení, předně informace pana předsedy Pálffyho o hlavních úkolech našeho Hnutí v nadcházejícím období, a zpráva o činnosti Coexistentie za dvě celá desetiletí své existence, kterou předložil bývalý dlouholetý předseda Hnutí a nynější předseda Polské národní sekce pan Dr.Ing. Stanislaw Gawlik. Jako zpráva byla sice vyčerpávající, ale zdaleka neobsahovala a ani nemohla obsahovat vše důležité, co naše Hnutí vykonalo za hodnocené období. Je však svědectvím o řadě významných činů vykonaných ve prospěch našich národních menšin  i pro celou společnost v České republice.

     K největším úspěchům Polské národní sekce patří přičinění k trvale dobrým výsledkům v komunálních volbách, v nichž kandidáti na naší kandidátní listině prakticky ve všech volebních období získali slušný počet mandátů. Maďarská národní sekce zas dosáhla, aby se předseda vlády ČR omluvil za nezákonnosti a příkoří, jež utrpěli Maďaři násilným vystěhováním z jižního Slovenska do českého pohraničí v prvních letech po 2. světové válce.

     Rovněž tak vystoupení pana MVDr. Miklóse Durayho, zakladatele a prvního předsedy našeho Hnutí, nynějšího strategického místopředsedy Strany maďarské koalice, je svědectvím o velkém přínosu politického hnutí Coexistentia pro demokracii, prosazování lidských práv a hájení zájmů národních menšin v bývalém Československu a v nástupnických státech – v České republice a Slovenské republice. Můžeme být hrdí, že  cíle a předsevzetí, které byly přijaty při založení Hnutí před dvaceti lety, jakož i na ně navazující pozdější strategické a aktuální úkoly se postupně naplnily díky obětavému úsilí tehdejších i nynějších členů, stoupenců a sympatizantů Coexistentie, respektive Strany maďarské koalice. Vysoce si vážíme pozdravné projevy našich vzácných hostů, jejich slova uznání na adresu našeho Hnutí. Ty nás zavazují k ještě intenzivnější a důslednější práci v nadcházejícím období.

     Vážení účastníci slavnostního shromáždění, dovolte mi, prosím, abych jménem vedení politického hnutí Coexistentia upřímně poděkoval všem, kteří svou prací přičinili o dosažení úspěchů našeho Hnutí. Ze srdce gratuluji vyznamenaným, kterým  byl udělen čestný diplom k 20. výročí vzniku politického hnutí Coexistentiaí jako uznání za mnoholetou vynikající práci. Zvlášť děkuji vystupujícím, našim milým hostům a organizátorům této slavnostní schůze, v neposlední řadě domácím pánům a hostitelkám za poskytnutí prostor v tomto kulturním stánku pro sněmování a za přípravu vkusného občerstvení. Poděkování patří i našim sponzorům, jimiž jsou GAZ systém, polská akciová společnost, předseda Coexistentie pan Sándor Pálffy, obecně prospěšná společnost Koexistenci o.p.s., PZKO v Kocobędzu, PZKO Bukovec a člen vedení Coexistentie, podnikatel Zoltán Domonkos. Závěrem chci vyjádřit naše srdečné poděkování vedení překrásné obce Chotěbuz-Kocobędz a jejímu milému obyvatelstvu za přátelské přijetí, a ze srdce popřát jim  prosperitu a vše nejlepší. Děkuji Vám za milou pozornost!

 

 

Tájékoztatás a Duna TV és a Duna Autonómia sugárzásának megváltoztatásáról

Oznámení o změně vysílání Televize Duna (Duna TV) a Televize Duna Autonómia (Duna Autonómia TV)

 

                Ezúton szeretném felhívni a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjait, valamint a többi  Csehországban élő magyarok  szíves figyelmét, hogy 2010. április 1-től a Duna TV és a Duna Autonómia sugárzása az Eutelsat Hot Bird műholdtól a Telenor Thor 5-ös műholdjára került át.

                Mivel  ez a magyarországi televíziós csatorna jelenti a csehországi magyarok számára az egyik leginkább kedvelt és leginkább elérhető magyar elektronikus médiumot, az alábbiakban közlöm a  sugárzási koordináták megváltozásáról szóló információkat:

                A Duna TV és a Duna Autonómia sugárzási műholdjának adatai a következő weboldalon találhatók: http://www.telenorsbc.com/templates/Page.aspx?id=733

A műholdvevők beállításának koordinátái:

Satellite position: Thor 5 1˚ W

Modulation: DVB-S/QPSK

Frequency: 12,34124 GHz

Polarisation: vertical

Symbol rate: 28.000 MS/s

FEC: 7/8

                Amennyiben a műholdvevők átállításával kapcsolatosan problémák merülnének fel, segítségért a Duna TV információs szerviz-szolgálatát lehet felkeresni, e-mailben az info@dunatv.hu címen, vagy telefonon a 00-36-1-4891398-as számon.

                Kedves valamennyiüknek igen kellemes magyar műholdas tévézést kívánok!

 

Touto cestou bych chtěl upozornit členy politického hnutí Coexistencia-Együttélés a také všechny Maďary žijící v Česku, že od 1. dubna 2010 vysílání Duna TV a Duna Autonómia TV se přemístil z družice Eutelsat Hot Bird na družici Telenor Thor 5. Jelikož právě tento maďarský televizní kanál je jeden z nejoblíbenějších a nejdosažitelnějších maďarských elektronických médií, proto níže sdělím informace o změně vysílacích souřadnic. Údaje o vysílací družici TV Duna a TV Duna Autonómia se nachází na následující webové stránce:

http://www.telenorsbc.com/templates/Page.aspx?id=733

Souřadnice nastavení satelitních přijímačů:

Satellite position: Thor 5 1˚ W

Modulation: DVB-S/QPSK

Frequency: 12,34124 GHz

Polarisation: vertical

Symbol rate: 28.000 MS/s

FEC: 7/8

Pokud by se  při přesměrování satelitních přijímačů vyskytli nějaké problémy, pro pomoc se můžete obrátit na informační servis Televize Duna (tel.: 0036 -1- 489 1398, e-mail: info@dunatv.hu). Přeji Vám všem příjemné sledování maďarského satelitního vysílání !

 

Dr. Kocsis László Attila,  a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozatának elnöke

Dr. Kocsis László Attila, předseda maďarské sekce politického hnutí Coexistencia-Együttélés

 

Duray: Spolupráce menšin střední Evropy je nutnost (ze slavnostní schůze politického hnutí Coexistentia, Chotěbuz, 27.3.2010)

 

     Podle Miklóse Durayho je třeba nadále posilovat spolupráci národních menšin střední Evropy a na tomto poli by prospělo, kdyby v budoucnu menšiny žijící v zemích Višegrádské čtyřky v projednaných tématech oslovili své vlády společně.

     „Stálo by to zato využít možnosti poskytnuté Evropskou Unií. V případě společných problémů a po konzultaci těchto témat by se dalo společně postupovat vůči vládám“ – prohlásil tento politik maďarské národnosti ze Slovenska na slavnostní schůzi konané v sobotu 27. března 2010  v severomoravském  Chotěbuzi u příležitosti založení politického hnutí Coexistencia-Együttélés. „Tyto iniciativy by mohly být visegrádské menšinové iniciativy“ – poznamenal Duray, který byl zakládajícím předsedou politického hnutí Együttélés, založeného 31. března 1990 v Bratislavě.

       Együttélés si stanovil za svůj cíl ochranu a zastoupení národnostních menšin v Československu. Toto politické hnutí fungovalo v obou zemích bývalého Československa, na Slovensku i v Česku, a bylo jedním z těch sil formujících společnost, které vyvíjelo svou činnost na celém území spolkového státu. Rozhodující část politických stran této doby omezila svou činnost pouze na jednu ze spolkových republik. Při zániku Československa rozpadlo na dvě části i toto federální hnutí. Együttélés ze Slovenska se spojil s dvěma dalšími maďarskými stranami z jižního Slovenska a takto v roce 1998 vytvořil stranu Magyar Koalíció Pártja (Strana Maďarské Koalice, MKP).

      Együttélés v Česku i nadále funguje samostatně, ale politický význam tohoto hnutí se změnil, jelikož v Česku nežije tak početná maďarská menšina jako na Slovensku. V Česku jádro hnutí Együttélés tvoří Poláci, kteří jsou ve Slezsku původní obyvatelé, ale i maďarská sekce je aktivní. Počet Poláků v Česku je přes 60 tisíc, Maďarů je něco kolem 15 tisíc. Hnutí má i rusínské členy.

      Pan Stanislav Gawlik je známou osobností Poláků v Česku, před dvaceti lety byl podpředsedou hnutí. Teď ve své přednášce shrnul výsledky dvacetileté činnosti hnutí v Česku. Zdůraznil fakt, že momentálně hnutí je nejaktivnější v regionu obydleném Poláky. Polská sekce hnutí Együttélés má ve více obcích starostu a v místních zastupitelstvích má také hodně poslanců.

      László Szöke maďarský velvyslanec v Praze ve své uvítací řeči poukázal na to, že pro Maďarsko je Együttélés důležitý, protože na hnutí je vždy spolehnutí, Együttélés vždy vystoupí, když kdekoliv ve střední Evropě vztah menšiny a většiny utrpí nějaký šrám. Na slavnosti se také předávaly pamětní listy těm členům kteří v uplynulých dvou desetiletích svou činností přispěli k uskutečnění cílů Együttélés.

      Na  Slovensku se uskutečnila vzpomínková slavnost k výročí hnutí  Együttélés   9. dubna 2010 v Šamoríně (Somorja) u Bratislavy.      MTI (Maďarská tisková agentúra, Budapešť)    

 

W skrócie / Krátce

 

W ramach prezentacji „Głos Ludu“ z 9.3.br. zamieścił sylwetkę Władysława Dronga: „Urodziłem się przed 56 laty w Milikowie. Do szkoły podstawowej uczęszczałem najpierw do sąsiednich Koszarzysk, a potem do szkoły zbiorczej w Bystrzycy. Ponieważ interesowała mnie elektrotechnika, po ukończeniu dziewiątej klasy zapisałem się do szkoły zawodowej Huty Trzyniec, a w 1972 roku zacząłem pracować jako elektryk w walcowaniach C i D huty w Trzyńcu-Końskiej. Z żoną Marią mieszkamy w Jabłonkowie, ale oboje jesteśmy członkami Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Pa-siekach, a ja pełnię tam funkcję prezesa. Można powiedzieć, że przejąłem pałeczkę po ojcu, który długo prezesował naszemu Kołu. Jestem też szefem Rady Obwodowej PZKO w Bystrzycy i angażuję się w działalność w Ruchu Politycznym Coexistentia-Wspólnota. Moje zainteresowania to elektrotechnika, komputery a także pszczelarstwo. Mam siedem uli przy domu rodzinnym w Pasiekach, gdzie dziś mieszka moja matka oraz brat z żoną.“ / V rámci prezentací „Głos Ludu“ z 9.3.tr. zveřejnil charakteristiku Władysława Dronga: „Narodil jsem se před 56 léty v Milíkově. Základní školu jsem navštěvoval v sousedních Košařiskách, a následně spádovou školu v Bystřici. Protože jsem se zajímal o elektrotechniku, po ukončení deváté třídy přihlásil jsem se na učiliště Třineckých železáren, a v 1972 roce začal pracovat jako elektrikář na válcovně C a D železáren v Třinci-Konské. Z manželkou Marií bydlíme v Jablunkově, oba jsme členy Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového na Pasekách, a já tam jsem předsedou. Je možno říct, že jsem převzal štafetu po otci, který dlouho předsedoval naší Skupině. Jsem také předsedou Oblastní rady PZKO v Bystřici a zapojil se do činnosti Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Moje zájmy jsou elektrotechnika, počítače, a také včelářství. Mám sedm úlu v rodinném domě na Pasekách, kde dnes bydlí moje matka a bratr s manželkou.“.

 

„Deník“ z 22.1.br. zamieścił artykuł „Czeskie dzieci uczą się języka polskiego“ oraz wypowiedzi czytelników na ten temat. Większość była oględnie powiedziawszy przeciw (Jiří Javorský, Andrea Zerzánová) lub z zastrzeżeniem – w wypadku zainteresowania (Iva Santriová), tylko jako przedmiot nadobowiązkowy (Katrin Jurečková), przede wszystkim w szkole średniej (David Pietrowski). Czytelnicy byli z Hawierzowa i Szonowa / „Deník“ z 22.1.tr. zveřejnil článek „České děti se učí polštině“ a názory čtenářů na toto téma. Většina byla mírně řečeno proti (Jiří Javorský, Andrea Zerzánová) nebo s výhradou – pro případ zájmu (Iva Santriová), pouze jako nepovinný předmět (Katrin Jurečková), hlavně na střední škole (David Pietrowski). Čtenáři byli z Havířova a Šenova.

 

W „Głosie Ludu“ na temat ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego zabrał głos senator Igor Petrov (SNK ED). Senator krytykuje czeskiego prezydenta Václava Klausa, który starał się blokować ratyfikację tego ważnego dokumentu i do końca prowadził swoje małe gierki… / „Głos Ludu“ zveřejnil vyjádření senátora Igora Petrva (SNK ED) nt. Lisabonské smlouvy. Senátor kritizuje českého prezidenta Václava Klause, který se snažil blokovat ratifikaci tohoto důležitého dokumentu a do konce vedl své malé hříčky …

 

TRAGEDIA NARODOWA

 

   Prezydent Lech Kaczyński miał się pojawić na cmentarzu w Katyniu 10 kwietnia o godzinie 11.20 czasu miejscowego. Miał  uczcić blisko 4,5 tysiąca polskich oficerów pochowanych pod tą rosyjską wsią i tysiące pochowanych w innych miejscach kaźni, wziętych do niewoli w 1939 roku i zgładzonych decyzją Stalina. Tego dnia właśnie minęła 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Niestety rządowy samolot z parą prezydencką, szefami urzędów centralnych i Kancelarii Prezydenta, generalicją, posłami, senatorami, duchowieństwem oraz członkami Rodzin Katyńskich nie doleciał do celu. Rozbił się blisko kilometr od pasa startowego lotniska w Smoleńsku. W katastrofie zginęło razem 76 osób.

   W imieniu ruchu politycznego Coexistentia kondolencje na ręce Jego Ekscelencji Jana Pastwy, Ambasadora RP w Pradze przesłał przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej, Stanisław Gawlik: „Szanowny Panie Ambasadorze, pogrążeni w wielkim bólu i smutku, jak cały Naród Polski, pozwalamy sobie na Pana ręce przesłać szczere wyrazy współczucia dla wszystkich Rodaków w Kraju i poza jego granicami. Ta niepowetowana strata, niech połączy nas w trwałych wspomnieniach o tych wszystkich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem i w przyrzeczeniu, że pamięć o nich nigdy nie zaginie. Prosimy o przekazanie wszystkim, że Polacy na Zaolziu uczczą pamięć ofiar katastrofy również dotrzymaniem tygodniowej żałoby oraz zorganizują nabożeństwo ekumeniczne poświęcone ich pamięci.“

   Nabożeństwo odbyło się 15.10. w kościele ewangelickim Na Niwach w Czeskim Cieszynie. W nabożeństwie wzięli m. in. udział konsul generalny RP w Ostrawie Jerzy Kronhold, biskup parafii ostrawsko-opawskiej Kościoła Rzymsko-katolickiego František Václav Lobkowitz, biskupowie kościołów ewangelickich Stanisław Piętak, Jan Niedoba, Paweł Anweiler, przedstawiciele polskich organizacji, poczet sztandarowy harcerzy. W ekumenicznym nabożeństwie wzięło udział około trzystu Zaolziaków.

   Kondolencje na ręce przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej przesłał Lászlo Attila Kocsis, przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej.

Národní tragedie – Polský prezident Lech Kaczyński se měl účastnit 10.4.tr. od 11.20  místního času na hřbitově v Katyni slavnosti k 70. výročí katyňské tragédie. Měl se poklonit památce 4,5 tisíce polských důstojníků, kteří jsou pohřbeni v tomto místě a tisícům dalších, kteří jsou pohřbeni v jiných místech poprav, kteří byli vzati do zajetí v 1939 roce a byli zavražděni na rozkaz Stalina. Bohužel vládní letadlo z prezidentským párem, vedoucími ústředních orgánů státu a Prezidentské kanceláře, velením polské armády, poslanci, senátory, duchovními a členy Katyňských rodin do cíle na letiště ve Smoleňsku nedoletělo a havarovalo asi kiloment od startovacího pásu. V leteckém neštěstí zahynulo celkem 96 osob.

Jménem politického hnutí Coexistentia kondolence k rukám jeho Excelence Jana Pastwy, velvyslance Polské republiky v Praze zaslal předseda Polské národní sekce Stanislav Gawlik:„Vážený Pane velvyslanče, hluboce truchlící, jako celý Polský národ, dovolujeme si k Vašim rukám zaslat upřímnou soustrast pro všechny Krajany doma i za hranicemi země. Tato nenahraditelná ztráta ať nás spojí  v trvalých vzpomínkách o těch všech, kteří zahynuli v této katastrofě u Smoleňska a ve slibu, že památka o nich nikdy nezahyne. Prosíme o sdělení všem, že Poláci na Zaolzí vzpomenou památku obětí neštěstí rovněž dodržením týdenního smutku a uspořádájí ekumenickou mši věnovanou jejich památce.“. Smuteční mše se konala 15.10. v evangelickém kostele Na nivách v Českém Těšíně. Účastnili se ji mj. Generální konsul Polské republiky v Ostravě Jerzy Kronhold, biskup ostravsko-opavské diecéze Římskokatolické církve František Václav Lobkowitz, biskupi evangelických církví Stanislav Piętak, Jan Niedoba, Paweł Anweiler, zástupci polských organizací, doprovod praporu skautů. Ekumenické mše se účastnilo asi 300 Zaolzanů. Kondolenci předsedovi Polské národní sekce zaslal předseda Maďarské národní sekce, László Attila Kocsis.