xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

30 – 5/2009 (18.8.2009)

www.coexistentia.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30a1

30a2

 

W sobotę 23.5.br. odbył się w Domu PZKO w Karwinie-Starym Mieście XI Kongres ruchu politycznego Coexistentia-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżittja-Soužití. Delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Wspólnoty-Coexistentii. Kongres zaakceptował zmiany w statucie Ruchu, program polityczny i priorytety programowe na okres 5/2009 – 4/2011, wybrał centralne organy Ruchu oraz przyjął uchwałę. Dziś zamieszczamy tekst priorytetów programowych.

V sobotu 23.5.tr. se konal v Domě PZKO v Karviné-Starém Městě XI. Kongres politického hnutí Coexistentia-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżittja-Soužití.Delegáti v průběhu jednání vyslechli výroční zprávu z činnosti Coexistentie-Soužití.Kongres schválil změny ve stanovách Hnutí, politický program a programové priority na období 5/2009 – 4/2011, zvolil ústřední orgány Hnutí a přijal usnesení. Dnes zveřejňujeme obsah programových priorit.

Priorytety programowe COEX na okres 5/2009-4/2011

Ochrona mniejszości narodowych

Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych (Konwencja)

a)        domagać się opracowania postanowień  w celu ulepszenia implementacji Konwencji,

b)       reagować na ignorowanie faktów, które mają służyć opisowi całościowych procesów, których celem ma być rozwiązywanie problemów i potrzeb mniejszości narodowych w różnych zakresach działalności,

c)        śledzić, jak są formułowane przez administrację Republiki Czeskiej zagadnienia wynikające ze specyficznych uwarunkowań narodowych polskiej mniejszości narodowej, która całościowo zamieszkuje region Śląska Cieszyńskiego, dotyczących tak kształcenia według Konwencji, jak również i rzeczywistego uczestnictwa obywateli mniejszości narodowych w życiu kulturalnym, socjalnym i gospodarczym oraz w sprawach publicznych.

Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (Karta)

a)        z punktu widzenia ochrony języka mniejszościowego lub regionalnego konieczne jest w systemie prawnym Republiki Czeskiej dopełnienie legislacyjnych postanowień tak, aby zobowiązania Republiki Czeskiej  postulowane w ratyfikacji Karty były dotrzymywane,

        * uznanie języków mniejszościowych jako składnik bogactwa kulturowego poprzez jego implementowanie do ustawy o

           dziedzictwie kulturalnym, ustawy szkolnej i ustawy o rozwoju regionalnym,

        *  ułatwienie lub poparcie w używaniu języka mniejszościowego lub regionalnego jest ograniczane przez instytucje, które

            sobie pośrednio wymuszają używanie języka urzędowego w kontaktach urzędowych. Do czasu rzeczywistej implementacji

           w ustawy Republiki Czeskiej, legislacyjne postanowienie daje pierwszeństwo Karcie przed istniejącymi ustawami,

        *  poparcie nauczania i studiów języków mniejszościowych jest na krawędzi pomiędzy zapotrzebowaniem a realną sytuacją.

            Dotąd jeszcze nie ujawniły się jej  pozytywa. Dlatego koniecznością jest skierować decyzje administracji na uznawanie

            wyjątków, dotyczących liczby uczniów w klasach,

        *  agentury grantowe mają troszczyć się o przydział środków dla szkół  wyższych, realizujących program badań i studiów

            języków mniejszościowych lub regionalnych,

b)       definiować jako język mniejszościowy lub regionalny nieterytorialny język węgierski, ponieważ obywatele narodowości węgierskiej byli zawsze uznawaną mniejszością narodową w Czechosłowacji,

c)        mianować organ lub legalnie powołaną organizację, która ma forsować ochronę i rozwój języków regionalnych lub mniejszościowych,

d)       z powodu niedoinformowania większości obywatelskiej, domagać się przyjęcia postanowień w celu poprawy świadomości większości na temat praw i obowiązków wynikających z aplikacji Karty,

e)        powołanie organu kontrolnego przy Parlamencie Europejskim, którego celem jest kontrola wypełniania zobowiązań przez Republikę Czeską danych ratyfikacją Karty,

f)        środki masowego przekazu, jakimi są telewizja i radio publicznoprawne, prasa lokalna i regionalna, problematyką Karty zainteresowane są w znikomym stopniu, i dlatego trzeba w tym kierunku przystąpić do intensywniejszego monitorowania istniejących praktyk. Problematyka prawna emisji sygnału telewizyjnego do odbioru programów z sąsiednich krajów nie jest na razie aktualna. W bliskiej przyszłości, przy wdrożeniu emisji cyfrowej, nie będzie możliwe, bez podpisania specjalnej umowy dwustronnej, to właśnie prawo realizować, i dlatego trzeba już dzisiaj wytworzyć warunki do zapewnienia podpisu takich właśnie umów,

g)        wysoka aktywność stowarzyszeń mniejszościowych nie jest odpowiednio mierzona środkami dotacyjnymi. Wysokość dotacji nie osiąga ani minimalnej kwoty procentowej z zabranego przez państwo majątku byłych przedwojennych polskich organizacji (na mocy tzw. Dekretów Benesza nie zezwolono wznowić działalność organizacji przedwojennych w Republice Czeskiej, a ich majątek był skonfiskowany jako „majątek poniemiecki“ i po 1953 roku decyzją Wojewódzkiego Komitetu Narodowego w Ostrawie, przekazany do zarządzania gminom). Dążyć o rekompensatę wszystkimi dostępnymi środkami prawnymi.

h)       opiekować się miejscami pamięci dotyczących historii i osobistości mniejszości narodowych.

Integracja europejska

a)        dążyć do zniesienia postanowień przejściowych w zatrudnianiu obcokrajowców,

b)       śledzić wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej tak, aby służyły one do efektywniejszego rozwoju regionów,

c)        domagać się mniej regulacji europejskich, przede wszystkim w dziedzinie rynku pracy oraz wolnego przepływu usług,

d)       wspierać wzmocnienie praw unijnych dotyczących dziedziny sprawiedliwości, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w celu stosownego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Kształcenie, kultura i turystyka

a)        wspieranie zmian w nauczaniu szkolnym od nauczania pamięciowego do samodzielnego myślenia,

b)       w ramach programów nauczania wnioskować wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

c)        wspierać współpracę w ramach państw Visegradzkiej Czwórki w kulturze, sporcie i turystyce.

Sądownictwo i policja

a)        wspierać jakość i przyspieszenie procesu legislacyjnego, ustawy bez wielkiej liczby nieustannych nowelizacji,

b)       dążyć do zaostrzenia ustawy o konflikcie interesu i wprowadzenie kar odstraszających za korupcję,

c)        forsować składanie zamówień publicznych z wykorzystaniem tzw. rynku elektronicznego,

d)       domagać się uproszczenia struktur policji tak, aby więcej policjantów było włączonych do działań operacyjnych w terenie.

Usługi i ekologia

a)        zwracać uwagę na potrzebę oszczędnego dysponowania źródłami naturalnymi i energiami,

b)       dążyć do zapewnienia podstawowego zasięgu komunikacyjnego i podniesienia udziału trakcji elektrycznej w transporcie kolejowym,

c)        pomagać się podłączenia kolejowego, wodnego oraz drogowego Republiki Czeskiej do Europy,

d)       nie wspierać prywatyzacji przewoźników ogólnopaństwowych „za wszelką cenę“.

Środowisko przedsiębiorcze

a)        wspierać reformy ustaw podatkowych i uproszczenie warunków dla przedsiębiorczości, przede wszystkim firm małych i średnich,

b)       dążyć do uproszczenia systemu podatkowego oraz do jego stabilności,

c)        preferować obniżenie deficytu budżetu państwa, wejście do strefy euro i uelastycznienie rynku pracy,

d)       forsować reformę zatrudnienia i rynku pracy,

e)        wspierać wdrożenie systemu emerytalnego o trzech filarach – obowiązkowy stały, obowiązkowy z oszczędzaniem z gwarancją państwa oraz dobrowolne ubezpieczenie komercyjne,

f)        w ubezpieczeniu zdrowotnym wspierać wdrażanie indywidualnych umów ubezpieczeniowych zawartych między obywatelem i ubezpieczalnią.

Rozwój miast i gmin

a)        śledzić efektywność wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej,

b)       żądać zwiększenie wykorzystania wszystkich dostępnych środków finansowych (gminy, województwa, państwo, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki bankowe, sektor prywatny),

c)        żądać, aby stowarzyszenia obywatelskie mniejszości narodowych, które są subiektami zarejestrowanymi zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej, nie były ograniczane w możliwościach wykorzystania źródeł finansowych Unii Europejskiej, a fundusze wydzielone dla mniejszości narodowych nie były nadużywane przez  inne  organizacje społeczne.

Ustawy wyborcze

a)        żądać zmian ustaw wyborczych, dążyć do zniesienia 5% progu wyborczego oraz zmian ordynacji wyborczej, przede wszystkim w wyborach do rad gmin i miejskich (przedstawicielstwa),

b)       dążyć do zmiany w ustawie wyborczej do wyborów do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, która zniosłaby wzmocnienie wpływu wielkich partii,

c)        dążyć do umożliwienia, na poziomie regionalnym i komunalnym, aby pozaparlamentarne partie regionalne mogły wpływać na sprawy publiczne.

Programové priority COEX na období 5/2009-4/2011

Ochrana národních menšin

Rámcová úmluva o ochraně národních menšin (Úmluva)

a)        vyžadovat opatření vytvořená s cílem zlepšení implementace Úmluvy,

b)       reagovat na opomíjená fakta, která mají být věnována popisu ucelených postupů, jejichž cílem má být řešení problémů a potřeb národních menších v různých oblastech činnosti,

c)        sledovat jak jsou formulovány správními orgány České republiky otázky vyplývající ze specifických národních okolností příslušných polské národní menšině, která uceleně obývá region Těšínského Slezska, týkajících se jak vzdělávání podle Úmluvy, tak také zajištění účinné účasti příslušníků národních menšin na kulturním, sociálním a hospodářském životě a ve veřejných záležitostech.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (Charta)

a)        z hlediska ochrany menšinového či regionálního jazyka je nutno doplnit v právním řádu České republiky legislativní opatření tak, aby ratifikaci Charty závazky České republiky byly dodržovány,

        *  uznání menšinových jazyků jako součást kulturního bohatství implementací do zákona o kulturním dědictví, školského

            zákona a zákona o regionálním rozvoji,

        *  usnadňování nebo podpora používání regionálního nebo menšinového jazyka je omezováno institucemi, které si nepřímo

            vynucují používání úředního jazyka v úředním styku. Do doby řádné implementace do zákonů České republiky

            legislativní opatření upřednostňuje Chartu před stávajícími zákony,

        *  podpora výuky a studia menšinových jazyků je na hraně mezi potřebou a udržitelným stavem. Dosud se ještě neprojevila

            kladně.  Proto je nutno usměrňovat správní rozhodnutí v souladu s uznáváním výjimek, týkajících se počtu žáků ve

            třídách,

        *  grantové agentury mají dbát na přidělování prostředků pro vysoké školy, kterými uskutečňují program výzkumu a studia

            regionálních nebo menšinových jazyků,

b)       definovat do menšinových či regionálních neteritoriálních jazyků maďarštinu, neboť občané maďarské národnosti byli vždy uznávanou národní menšinou v Československu,

c)        jmenovat orgán nebo legálně ustanovenou organizaci, která má prosazovat ochranu a rozvoj regionálních či menšinových jazyků,

d)       z důvodů malé informovanosti většinového obyvatelstva, požadovat přijetí opatření ke zlepšení povědomí většiny o právech a povinnostech vyplývajících z aplikace Charty,

e)        ustanovení dozorčího orgánu při Evropském parlamentu, jenž kontroluje plnění závazků České republiky daných ratifikací Charty,

f)        hromadné sdělovací prostředky, jako veřejno-právní televize a rozhlas, lokální a regionální tisk se problematikou Charty zabývají v mizivém rozsahu, a proto v tomto směru je nutno přikročit intenzivnějšímu monitorování stávajících praktik. Právní otázky šíření televizního signálu pro příjem programů ze sousedních zemí není otázkou dne. V blízké budoucnosti, při zavedení digitálního vysílání, nebude možné, bez zvláštní dvoustranné dohody, toto právo uskutečňovat, proto je nutno již dnes vytvořit podmínky k zajištění podepsání takových dohod,

g)        velká aktivita menšinových spolků není adekvátně měřena dotačními prostředky. Výše dotací nedosahuje ani částky minimálního úroku z zabaveného státem majetků bývalých předválečných polských organizací (na základě tzv. Benešových dekretů nebylo umožněno obnovení činnosti předválečných organizací v České republice a jejich majetek byl zabaven jako „majetek poněmecký“ a po roce 1953 rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě předán do správy obcím). Usilovat o vypořádání všemi možnými právními prostředky.

h)       pečovat o pietní místa související s historii a osobnostmi národních menšin.

Evropská integrace

a)        prosazovat zrušení přechodných opatření  v zaměstnávání cizinců,

b)       sledovat využívání prostředků z fondů Evropské unie, tak aby sloužily k efektivnějšímu rozvoji regionů,

c)        vyžadovat méně evropských regulací, zejména pro oblast pracovního trhu a volného pohybu služeb,

d)       podporovat posílení unijních pravomocí pro oblast spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zajistit bezpečnost občanů.

Vzdělávání, kultura a cestovní ruch

a)        podporovat změnu školní výuky od memorování k samostatnému myšlení,

b)       požadovat zavedení v rámci učebních osnov předmětu o historii, kultuře a jazyku národních menšin v České republice a Evropské unií,

c)        podporovat spolupráci  v rámci států Visegrádské čtyřky  v kultuře, sportu a turistice.

Soudnictví a policie

a)        podporovat zkvalitnění a urychlení legislativního procesu, zákony bez velkého počtu neustálých novelizací,

b)       usilovat o zpřísnění zákona o střetu zájmu a zavedení exemplárních trestů za korupci,

c)        prosazovat zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. elektronického tržiště,

d)       požadovat zjednodušení policejních struktur tak, aby více policistů bylo využito pro operativní činnosti v terénu.

Služby a ekologie

a)        upozorňovat na  nutnost šetrného nakládání s přírodními zdroji a energiemi,

b)       usilovat o zajištění základní dopravní obslužnosti a zvýšení podílu elektrifikované trakce v železniční dopravě,

c)        vyžadovat napojení železničního, vodního a dálničního napojení České republiky  na Evropu,

d)       nepodporovat privatizaci celostátních dopravců „za každou cenu“.

Podnikatelské prostředí

a)        podporovat reformu daňových zákonů a zjednodušení podmínek pro podnikání především malých a středních firem,

b)       usilovat o zjednodušení daňové soustavy a její stabilitu,

c)        upřednostňovat zmenšení deficitu státního rozpočtu, vstup do eurozóny a zpružnění trhu práce,

d)       požadovat reformu zaměstnanosti a trhu práce,

e)        podporovat zavedení třípiliřového penzijního systému – povinný průběžný, povinný spořící se státní garancí a dobrovolný komerční s připojištěním,

f)        podporovat individuální pojistné zdravotní smlouvy uzavřené mezi občanem a pojišťovnou.

Rozvoj obcí a měst

a)        sledovat efektivitu využívání prostředků z fondů Evropské unie,

b)       požadovat větší využívání všech dostupných zdrojů financování (obce, kraje, stát, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor),

c)        požadovat, aby občanská sdružení národních menšin, která jsou subjekty registrovanými v souladu se zákony České republiky, nebyly omezovány v možnostech využívání finančních zdrojů Evropské unie a vyčleněné fondy pro národní menšiny nebyly zneužívány jinými společenskými organizacemi.

Volební zákony

a)        požadovat změnu volebních zákonů, usilovat o zrušení 5 % volebního prahu a změnu výpočtů mandátů, zejména ve volbách do obecních a městských zastupitelstev, usilovat o změny ve volebním zákoně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky směrem k odstranění posílení vlivů  velkých stran,

b)       usilovat, aby na regionální a komunální úrovni bylo umožněno ovlivňovat věci veřejné i neparlamentním regionálním stranám.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Volby do Evropského parlamentu

Wybory przebiegły w terminie między 4.6. i 7.6.2009. Mandaty zdobyły następujące partie wyborcze – w Republice Czeskiej ODS (9), ČSSD (7), KSČM (4), KDU-ČSL (2), w Rzeczypospolitej Polskiej PO (25), PiS (15), SLD-UP (7) i PSL (3). Przedstawiamy imienny wykaz eurodeputowanych. / Volby se konaly v termínu mezi 4.6 a 7.6.2009. Mandáty získaly následující volební strany – v České republice ODS (9), ČSSD (7), KSČM (4), KDU-ČSL (2), v Polské republice PO (25), PiS (15), SLD-UP (7), PSL (3). Představujeme jmenovitý přehled europoslanců.

REPUBLIKA CZESKA / ČESKÁ REPUBLIKA (22 mandaty): Občanská demokratická strana (9) – Milan Cabrnoch, Andrea Češková, Hynek Fajmon, Edvard Kožušník, Miroslav Ouzký, Ivo Strejček, Evžen Tošenovský, Oldřich Vlasák, Jan Zahradil, Česká strana sociálně demokratická (7) – Zuzana Brzobohatá, Robert Dušek, Richard Falbr, Jiří Havel, Pavel Poc, Libor Rouček, Olga Sehnalová, Komunistická strana Čech a Moravy (4) – Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová (2) – Jan Březina, Zuzana Roittrová

RZECZPOSPOLITA POLSKA / POLSKÁ REPUBLIKA (50 mandatów): Platforma obywatelska (25) – Piotr Borys Jerzy Buzek, Małgorzata Handzlik Jolanta Hibner, Danuta Hübner, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Jędrzejewska, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Janusz Lewandowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Łukacijewska, Bogdan Marcinkiewicz, Sławomir Nitras, Jan Olbrycht, Jacek Protasiewicz, Jacek Syriusz-Wolski, Joanna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Róża Thun, Rafał Trzaskowski, Jarosław Wałęsa, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Sprawo i sprawiedliwość (15) – Adam Bielan, Tadeusz Cymański, Ryszard Czarnecki, Marek Gróbarczyk, Michał Kamiński, Paweł Kowal, Jacek Kurski, Ryszard Legutko, Marek Migalski, Mirosław Piotrowski, Tomasz Poręba, Konrad Szymański, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Ziobro, Sojusz lewicy demokratycznej-Unia Pracy (7) – Lidia Geringer d,Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn, Marek Siwiec, Janusz Zemke, Polskie stronnictwo ludowe (3) – Jarosław Kalinowski, Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb

Wyniki wyborów w Republice Czeskiej różnią się od przeciętnej europejskiej. Tylko w dwóch państwach – jeszcze w Wielkiej Brytanii – zwyciężyła partia konserwatywna, sceptyczna wobec większej integracji europejskiej. Zastanawia też wielka liczba procentowa (24,4 %) partii, które nie przekroczyły 5% progu wyborczego. Tak na przykład mandatów nie zdobyli dotychczasowi eurodeputowani – Jana Bobošíkowa (jej partii „Suverenita“ do przekroczenia 5% progu zabrakło niewiele), Jana Hybáškowa („Věci Veřejné“, za które startowała uzyskały 2,4 % głosów), Vladimír Železny (lider eurosceptycznej partii „Libertas“, którą popierał sam prezydent Václav Klaus, przegrał z kretesem, partia uzyskała mniej niż 1 % głosów). Przegrała też „Strana zelených“ Martina Bursíka i SNK Europejscy demokraci (Józef Zieleniec w wyborach nie startował). Na przegraną partii pro europejskich podpisało się w szczególności ich rozdrobnienie.

Oficjalne wyniki:

ODS  (9 mandatów)               741 946 głosów               31,4 %

ČSSD  (7 mandatów)             528 132 głosów               22,4 %

KSČM  (4 mandaty)               334 577 głosów               14,2 %

KDU-ČSL (2 mandaty)          180 451 głosów                 7,6 %

Výsledky voleb v České republice jsou rozdílné v porovnání s evropským průměrem. Jen ve dvou státech – ještě ve Velké Británií – zvítězili konzervativci, skeptičtí vůči větší evropské integraci. Je zarážející velký procentní počet (24,4 %) stran, které nepřekročily 5% volební práh. Tak například mandát nezískali dosavadní europoslanci – Jana Bobošíková (její straně „Suverenita“ k překročení 5% práhu mnoho nechybělo), Jana Hybášková („Věci veřejné“, za které kandidovala získaly 2,4 % hlasů), Vladimír Železný (lídr euroskeptické strany „Libertas“, kterou podporoval samotný prezident Václav Klaus, prohrál úplně, strana získala méně jak 1 % hlasů). Prohrála také Strana zelených Martina Bursíka i SNK Evropští demokraté (Josef Zieleniec ve volbách nekandidoval). Prohru proevropských stran způsobil hlavně rozptyl jejich hlasů mezi několik stran..

Oficiální výsledky:

ODS  (9 mandátů)                 741 946 hlasů               31,4 %

ČSSD  (7 mandátů)               528 132 hlasů               22,4 %

KSČM  (4 mandáty)              334 577 hlasů               14,2 %

KDU-ČSL (2 mandáty)          180 451 hlasů                 7,6 %

Wyniki wyborów w Polsce i w Unii Europejskiej są podobne, choć zwycięstwo prawicy jest jeszcze wyższe niż średnia Unii. Dokładnie połowa miejsc w Parlamencie Europejskim, czyli 25, przypadnie Platformie Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość dostanie ich 15, Sojusz Lewicy Demokratycznej 7 a ludowcy 3. Najlepszy wynik uzyskał były premier, kandydat PO Jerzy Buzek, który w obwodzie wyborczym na Śląsku zebrał ponad 393 tys. głosów. Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami 5 % progu nie udało się przekroczyć Centrolewicy, Samoobronie, Prawicy Rzeczypospolitej, „Libertasowi“ i UPR – partie te uzyskały łącznie tylko 8,8 % głosów. Można więc wnioskować, że wynik wyborczy w Polsce jest bardziej reprezentatywny niż w Czechii.

Oficjalne wyniki:

PO  (25 mandatów)                3 271 852 głosów            44,4 %

PiS (15 mandatów)                 2 017 607 głosów            27,4 %

SLD – UP (7 mandatów)           908 765 głosów            12,3 %

PSL (3 mandaty)                       516 146 głosów              7,0 %

Volební výsledky v Polsku a v celé Evropské unii jsou srovnatelné, i když pravice v Polsku zvítězila ještě větším rozdílem než je průměr Unie. Přesně polovinu míst v Evropském parlamentu, to je 25, obsadí Občanská platforma, Pravo a spravedlnost získá 15 mandátů, Spojenectví demokratické levice 7 a lidovci 3. Nejlepší výsledek získal bývalý předseda vlády, kandidát PO Jerzy Buzek, který ve volebním obvodu ve Slezsku získal přes 393 tis. hlasů. Podle původních předpokladů 5 % volební práh nezdolaly Centrolevice, Samoobrana, Pravice Polské republiky, „Libertas“ a UPR – tyto strany získaly v součtu pouze 8,8 % hlasů. Proto můžeme usuzovat, že volební výsledek v Polsku je reprezentativnější než v Česku.

Oficiální výsledky:

PO  (25 mandátů)                 3 271 852 hlasů            44,4 %

PiS (15 mandátů)                  2 017 607 hlasů            27,4 %

SLD – UP (7 mandátů)            908 765 hlasů            12,3 %

PSL (3 mandáty)                      516 146 hlasů              7,0 %

Waldemar Tomaszewski, Polak z Litwy zdobył mandat eurodeputowanego

Waldemar Tomaszewski jest przewodniczącym Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Zdobycie mandatu w Parlamencie Europejskim – to wielkie osiągnięcie polskiej zorganizowanej społeczności na Litwie. Na AWPL zagłosowało 8,4 % wyborców (Polaków na Litwie według spisu ludności jest ok. 7 %). Próg wyborczy udało się AWPL przekroczyć po raz pierwszy. Jeśli na Litwie ogółem poszło do urn ok. 20 % wyborców, w rejonie solecznickim frekwencja wyniosła 41 % a w rejonie wileńskim 35 %. AWPL chce dołączyć do klubu Europejskiej Partii Ludowej. / aldemar Tomaszewski je předsedou Volební akce Poláků v Litvě. Zisk mandátu v Evropském parlamentu – to je velký úspěch polské organizované společnosti v Litvě. Na VAPL hlasovalo 8,4 % voličů (Poláků v Litvě podle sčítání asi 7 %). Volební práh se podařilo VAPL překročit poprvé. Jestliže v Litvě se voleb celostátně účastnilo asi 20 % voličů, v obvodu solečnickém účast byla 41 % a v obvodu vilniuském 35 %.. VAPL se chce zapojit do klubu Evropské lidové strany.

Zwycięstwo centroprawicy, porażka lewicy

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazują, że większość mieszkańców Unii postawiła na centroprawicę. Stało się tak już po raz trzeci z rzędu, ale tym razem zwycięstwo jest wyraźne. W nowym Parlamencie chadecy z Europejskiej Partii Ludowej (w tym PO, PSL i KDU-ČSL), liberałowie oraz Europejscy Konserwatyści (w tym PiS i ODS) mają ponad połowę miejsc. Lewica obejmująca socjalistów (w tym SLD-UP i ČSSD), Zielonych i komunistów (w tym KSČM) – zaledwie 35 %. Pozostałe mandaty przypadły partiom, które nie zadeklarowały jeszcze, do jakich europejskich grup chcą przystąpić albo chcą działać samodzielnie. W kończącej się kadencji podział sił był bardziej wyrównany: 45 % dla centroprawicy i 47 % dla lewicy. Mniejsza reprezentacja lewicy ułatwi walkę o bardziej rynkowe regulacje, ale może utrudnić zabieganie o duże fundusze pomocowe. / Výsledky voleb do Evropského parlamentu ukazují, že většina obyvatel Unie volila pravý střed. Stalo se tak už po třetí za sebou, ale tentokrát vítězství je výrazné. V novém Evropském parlamentu křesťanští demokraté z Evropské lidové strany (včetně PO, PSL a KDU-ČSL), liberálové a Evropští konservatisté (včetně PiS a ODS) mají víc jak polovinu mandátů. Levice, která zahrnuje socialisty (včetně SLD-UP a ČSSD), Zelené a komunisty (včetně KSČM) – pouze 35 %. Ostatní mandáty patří stranám, které ještě nedeklarovaly, do které evropské frakce chtějí vstoupit nebo chtějí působit samostatně. V končícím volebním období síly byl víc vyrovnané: 45 % pro pravý střed a 47 % pro levici. Menší síla levice umožní prosadit více tržní regulace, avšak může ztížit usilování o velké podpůrné fondy.

Słaba frekwencja wyborcza

We wszystkich państwach europejskich frekwencja wyborcza w eurowyborach jest zazwyczaj o 20 % niższa od tej w wyborach do parlamentu krajowego. W Polsce do urn poszło 24,5 % wyborców (przed pięciu laty 20,9 %), podczas gdy przeciętnie w Unii  42,9 %, co stanowi najniższy wynik od 30 lat. / Ve všech evropských státech volební účast v evropských volbách je obecně o 20 % nižší než ve volbách do zemských parlamentů. V Polsku se k urnám dostavilo 24,5 % voličů (před pěti léty 20,9 %), zatímco průměr Unie je 42,9 %,, je to nejhorší výsledek za posledních 30 let.

Frekwencja w poszczególnych państwach / volební účast v jednotlivých státech

Luksemburg / Lucembursko   91,0 %      Francja / Francie                   40,5 %

Belgia / Belgie                       90,4 %      Finlandia / Finsko                  40,3 %

Malta                                     78,8 %      Bułgaria / Bulharsko              37,5 %

Włochy / Itálie                       66,5 %      Portualia / Portugalsko          37,0 %

Dania / Dánsko                     59,5 %      Holandia / Nizozesko             36,5 %

Cypr / Kypr                           59,4 %      Węgry / Maďarsko                36,3 %

Irlandia / Irsko                       57,6 %      Wielka Brytania / Velká Británie     34,3 %

Łotwa / Lotyšsko                   52,6 %      Słowenia / Slovinsko              28,3 %

Grecja / Řecko                       52,6 %      Czechia / Česko                     28,2 %

Hiszpania / Španělsko            44,3 %      Rumunia / Rumunsko             27,4 %

Szwecja / Švédsko                 43,8 %      Polska / Polsko                      24,5 %

Niemcy / Německo                43,3 %      Litwa / Litevsko                     20,9 %

Estonia / Estonsko                 43,2 %      Słowacja / Slovensko             19,6 %

Austria / Rakousko                42,4 %                                                  

 

30AA

Dwujęzyczność na dworcach dzięki Wspólnocie

      „O to, by na dworcach kolejowych w zaolziańskich gminach, które zamieszkuje co najmniej 10 proc. Polaków, pojawiły się także polskie napisy, zabiegała polska mniejszość od wielu lat. Już w 2004 roku list w tej sprawie wystosowała do Ministerstwa Transportu RC Polska Sekcja Narodowa (PSN) Ruchu Politycznego „Coexistentia-Wspólnota“. Pozostał on jednak bez odpowiedzi. Trzy lata później, w styczniu 2007 roku, do „Wspólnoty“ wpłynął list jednej z firm z Wałaskiego Międzyrzecza, która przygotowywała wtedy projekt modernizacji korytarza kolejowego między Mostami koło Jabłonkowa a Boguminem. O tym, że w gminach, w których pozwala na to ustawa, można by wprowadzić dwujęzyczne nazewnictwo, ówczesny przewodniczący PSN, Władysław Niedoba, poinformował przedstawicieli Kongresu Polaków i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

      Sprawa ruszyła. Po spotkaniu wszystkich trzech środowisk i listach ze strony polskich organizacji, zgodę na pojawienie się na dworcach kolejowych na Zaolziu obok czeskich także polskich napisów wyraziła przede wszystkim Dyrekcja Generalna Czeskich Kolei. Kiedy przed dwoma laty rozpoczęła się modernizacja korytarza kolejowego między Bystrzycą a Mostami, przystąpiono także do remontów budynków dworców. I doczekaliśmy się. Przed rokiem pierwsze polskie napisy pojawiły się na dworcu w Bystrzycy. Nie tylko na tablicach z nazwą stacji, ale także na tych z numerami peronów i kierunkami jazdy pociągów. To że niektóre z nich zostały wkrótce uszkodzone, jak to już na Zaolziu bywa, to już inna sprawa…

      Z Bystrzycy budowlańcy przesunęli się bardziej na południe, do Nawsia. Także tam przebiega nie tylko remont torowiska, ale także budynku dworca. Zniknęła kładka, po której przez dziesiątki lat można się było dostać na drugą stronę torowiska. Zastąpi ją przejście podziemne. Część jest już gotowa. Są jednak też inne zmiany. Przede wszystkim z tablic z nazwą stacji zniknęło słowo Jabłonków. Teraz już wysiadamy tylko w Nawsiu. A tablica jest dwujęzyczna, z czeskim i polskim napisem. „Bardzo to nas, nawiejskich Polaków, cieszy“ – powiedziała naszej gazecie członkini zarządu Miejscowego Koła PZKO w Nawsiu, Halina Krężelok. „Po co na dworcu w Nawsiu miała być tablica z napisem „Jabłonków Nawsie“? Przecież pociąg zatrzymuje się w Nawsiu, a nie w sąsiednim miasteczku. A to, że jest także napis polski, to dla nas dodatkowa satysfakcja.“

      Polska nazwa stacji pojawiła się już także w Boconowicach. Bardzo to zadowoliło prezesa Kongresu Polaków, Józefa Szymeczka. „To oznacza, że także na Zaolziu wieje duch prawdziwie europejski. Z drugiej jednak strony uważam, że nie należy się tym specjalnie podniecać. Wprowadzenie w XXI wieku na Zaolziu standardów europejskich powinno być przecież sprawą zupełnie normalną. W tym przypadku jednak trzeba podkreślić, że wprowadzanie dwujęzycznego nazewnictwa na dworcach kolejowych jest elementarnym przykładem wzorowej ścisłej współpracy między wszystkimi zaolziańskimi środowiskami opiniotwórczymi – Kongresem, „Wspólnotą“ i PZKO. Szkoda tylko, że nie zawsze potrafimy się tak samo dogadać w innych kwestiach“ – powiedział nam prezes.

      Józef Szymeczek dodał, że dwujęzyczne napisy powinny się pojawić w przyszłości nie tylko na dworcach na trasie Kolei Koszycko-Bogumińskiej, ale we wszystkich miejscowościach z dworcami i przystankami kolejowymi, gdzie pozwala na to ustawa. Także na trasach między Czeskim Cieszynem i Frydkiem Mistkiem oraz Czeskim Cieszynem i Hawierzowem.“

„Głos Ludu“ (14.7.2009), Dwujęzyczność na dworcach – po

Bystrzycy: Nawsie i Boconowice“, Jacek Sikora

      „Aby na železničních stanicích v zaolzanských obcích, ve kterých bydlí alespoň 10 % Poláků, byly zřízeny také polské nápisy, se snažila polská menšina léta. Už v roce 2004 dopis v této záležitosti zaslala Ministerstvu dopravy ČR Polská národní sekce (PNS) Politického hnutí „Coexistentia-Soužití“. Dopis zůstal bez odpovědi. Za tři roky, v lednu roku 2007, „Soužití“ byl doručen dopis jedné z firem z Valašského Meziříčí, která tehdy připravovala projekt modernizace železničního koridoru mezi Mosty u Jablunkova a Bohumínem. Informaci, že v obcích ve kterých to umožňuje zákon, je možno zřídit dvoujazyčné názvosloví, tehdejší předseda PNS, Vladislav Niedoba, sdělil zástupcům Kongresu Poláků a Polského svazu kulturně-osvětového.

      Záležitost se hnula z místa. Po setkání zástupců všech tří organizací a dopisech ostatních polských spolků, souhlas se zřízením na železničních nádražích na Zaolzí kromě českých také polských nápisů vyjádřilo především Generální ředitelství Českých drah. Když před dvěma léty byla zahájena modernizace železničního koridoru mezi Bystřicí a Mosty u Jablunkova, došlo také na opravy nádražních budov. A dočkali jsme se. Před rokem první polské nápisy se objevily na nádraží v Bystřici. Nejen na tabulích s názvem stanice, ale také s číslováním nástupišť a směrem jízdy vlaků. To, že některé krátce na to byly poškozeny, jak to už je na Zaolzí zvykem, je už jiná  záležitost…

      Z Bystřice se stavbaří přesunuli víc na jih, do Návsí. Také tam probíhá rekonstrukce nejen kolejiště, ale také budovy nádraží. Zrušena byla lávka, která desítky let sloužila k přechodu na druhou stanu kolejiště. Nahradí ji podzemní podchod. Část je už hotova. Jsou také jiné změny. Především z tabule s názvem stanice zmizelo slovo Jablunkov. Teď vystupujeme pouze v Návsí. A tabule je dvoujazyčná, s českým i polským nápisem. „Velice nás to, návsenské Poláky, těší“ – řekla našim novinám členka výboru Místní skupiny PZKO v Návsí, Halina Krężelok. „Proč na nádraží v Návsí by měla být tabule z nápisem „Jablunkov Návsí“? Přece vlak zastavuje v Návsí, a nikoliv v sousedním městečku. A to, že nápis je také polský, to je pro nás satisfakce navíc.“

      Polský název stanice se objevil také v Boconovicích. Velice to uspokojilo předsedu Kongresu Poláků, Józefa Szymeczka. „To znamená, že také na Zaolzí váné duch opravdu evropský. Na druhou stranu se domnívám, že by nás to nemělo nějak obzvlášť podněcovat. Zavádění v XXI století na Zaolzí evropských standardů by mělo být věci úplně normální. V tomto případě je nutno zdůraznit, že zavádění dvoujazyčného názvosloví na železničních stanicích je elementárním příkladem vzorné úzké spolupráce všech důležitých zaolzalských organizací – Kongresu, „Soužití“ a PZKO. Škoda jen, že ne vždy se umíme takto domluvit v jiných záležitostech“ – řekl nám předseda.

     Józef Szymeczek dodal, že dvoujazyčné nápisy by se měly objevit v budoucnu nejen na nádražích Železnici Košicko-Buhumínské, ale také ve všech obcích se stanicemi a železničními zástavkami, všude tam kde to umožňuje zákon. Také na trase mezi Českým Těšínem a Frýdkem Místkem, a také mezi Českým Těšínem a Havířovem.

Modre tablice będą wymienione za białe

Modré tabule se budou měnit za bílé

      Niektóre gminy na Zaolziu – chodzi o Czeski Cieszyn, Olbrachcice, Kocobędz, Suchą Górną, Wędrynię i Bystrzycę – zainstalowały swego czasu dwujęzyczne tablice wjazdowe wykonane według rozporządzenia ministra transportu opublikowanego w Dzienniku Ustaw Republiki Czeskiej w 2001 roku. Rozporządzenie nakazuje, aby tablice wjazdowe w języku polskim były sporządzone na mniejszej niebieskiej tablicy białą czcionką, w odróżnieniu od tablicy czeskiej, która ma czarne litery na białej tablicy. Wydane rozporządzenie jest w sprzeczności z stanem prawnym obowiązującym w Unii Europejskiej. Dyrektywa unijna mówi jednoznacznie – tablice w obu językach muszą być na tablicy tej samej wielkości i tego samego koloru. Ministerstwo transportu, które jest odpowiedzialne za wydanie tego bubla prawnego, z nikim nie konsultowało, jak mają tablice wyglądać. Teraz gminy będą zmuszone tablice wymienić. Jedyną gminą, która kierowała się prawem unijnym, a tym samym naruszyła prawo czeskie, są Boconowice. Wymiana tablic będzie finansowana z budżetu państwa. Wójtowie niektórych gmin są zdania, że zadanie realizacji dwujęzycznego oznakowania powinna być przekazana przedsiębiorstwu Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje, które troszczy się o znaki drogowe. Problem powinien być realizowany centralnie, a nie osobno w każdej z 31 gmin. Drogówka może zamówić produkcję większej ilości tablic, a tym samym zapewnić, że będą tańsze. Znowelizowane rozporządzenie określa, że nowe znaki drogowe powinny zastąpić stare modre tablice w terminie do pół roku.

      Některé obce na Zaolzí – jde o Český Těšín, Albrechtice, Chotěbuz, Horní Suchou, Vendryni a Bystřici – instalovaly svého času dvoujazyčné vjezdové tabule provedené podle vyhlášky ministra dopravy zveřejněné ve Sbírce zákonů České republiky v 2001 roce. Vyhláška nařizuje, aby vjezdové tabule v polském jazyce byly provedeny na menší modré tabuli bílým písmem, na rozdíl od české tabule, která má černá písmena na bílé tabuli. Vydaná vyhláška je v rozporu s právním stavem, který platí v Evropské unií. Unijní instrukce mluví jednoznačně – tabule v obou jazycích musí být stejné velikosti a stejné barvy. Ministerstvo dopravy, které je odpovědné za vydání tohoto chybného práva, s nikým nekonzultovalo, jak mají tabule vypadat. Teď obce jsou nuceny tabule měnit. Jedinou obcí, která se řídila právem Unie, a současně porušila české zákony, jsou Bocanovice. Výměna tabulí bude financována ze státního rozpočtu. Starostové některých obcí se domnívají, že by bylo ideální, aby úkol realizace dvoujazyčného označení na sebe převzala Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje, která pečuje o dopravní značení. Problematika by měla být řešena jednotně, a ne samostatně v každé ze 31 obcí. Silnička může zadat výrobu většího množství těchto tabulí a tím zajistit, že budou levnější. Novelizace dopravní vyhlášky stanoví, že nové značky mají nahradit původní vyvedené bílým písmem na modrém podkladě v průběhu půl roku.

„A jednak zostanie …“

„Jubileusz 100-lecia założenia Polskiego Gimnazjum Realnego w Orłowej to niecodzienny jubileusz. Nie tylko z uwagi na stuletni okres, który szkoła ma za sobą, ale przede wszystkim z uwagi na rolę, jaką odegrała w szkolnictwie polskim na Zaolziu. W ciągu długich lat swojego istnienia była bowiem kuźnią polskiej inteligencji“ – napisała Krystyna Herman, dyrektor Polskiego Gimnazjum w Czeskim Cieszynie w artykule wstępnym książki wydanej właśnie w stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-2009). W książce zamieszczono informacje na temat historii, zmian, osiągnięć i upadków Szkoły-Jubilatki. Opisuje okres, kiedy nauczano w budynku na Obrokach (1909-1964), budynku który dawno zniknął w wyniku szkód górniczych z powierzchni ziemi. Podobny los spotkał również budynek w Orłowej Łazach, gdzie przeniesiono nauczanie z Obroków (1964-1992). Wreszcie jest okres karwiński (1992-2009), gdzie nauczanie skończyło się nie z powodu zburzenia budynku, a z braku finansów na opłacanie placówek z małą liczbą studentów. W książce zamieszczono artykuły profesorów i studentów szkoły, zawiera też aneks ze spisem pedagogów, spisem abiturientów stulecia i informacja o autorach. Są też zdjęcia ze zbiorów polskich instytucji i osób prywatnych. /„Sté výročí od založení Polského reálného gymnázia v Orlové to je nevšední výročí. Nejen s ohledem na období 100 let jeho existence, kterou škola prošla, ale především s ohledem, na význam jaký má toto zařízení v systému polského školství na Zaolzí. Za dlouhá léta svého působení škola byla střediskem osvěty (kovárnou) polské inteligence“ – napsala Krystyna Herman, ředitelka Polského gymnázia v Českém Těšíně, v úvodním článku knihy vydané právě u příležitosti 100. výročí Gymnázia Julia Słowackého v Orlové na Těšínském Slezsku (1909-2009). Kniha obsahuje informace na téma historie, změn, úspěchů i úpadků školy-jubilantky. Popisuje období, kdy výuka probíhala v budově na Obrokách (1909-1964), budově která vlivem důlních škod byla vymazána z povrchu země. Obdobný osud potkal také budovu v Orlové Lazích, kde byla výuka z Obroků přemístěna (1964-1992). Na konec je období karvinské (1992-2009), kde výuka končí nikoliv z důvodu zbourání budovy, ale z důvodů scházejících prostředků na financování zařízení z malým počtem studentů. V knize jsou zveřejněny články profesorů a studentů školy, obsahuje také přílohu se seznamem vyučujících, seznamem absolventu století a informaci o autorech. Jsou tu také zveřejněny fotografie se sbírek polských institucí a soukromých osob.

„A jednak zostanie…“, Orłowa – Czeski Cieszyn 2009, redakcja: Roman Baron,

dla Komitetu Obchodów Stulecia Otwarcia Polskiego Gimnazjum Realnego

im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Obrokach wydał Kongres Polaków w RC

„Kluby kobiet w życiu Związku“

Przez ponad rok przygotowywana publikacja została opracowana z okazji 40-lecia istnienia Sekcji Kobiet. Wykorzystane są w niej informacje i zdjęcia opisujące działalność poszczególnych Klubów Kobiet dotyczące organizowanych imprez, oceniające ich wyniki. Jest tu spis wszystkich Klubów Kobiet – 66, członkiń Sekcji Kobiet przy Zarządzie Głównym PZKO, prelegentek i kierowniczek kursów. Osobny rozdział to sylwetki założycielek i pierwszych członkiń Sekcji Kobiet. Przypomniana jest też historia „Babskich Festynów“. / Více jak rok připravovaná publikace byla zpracována u příležitosti 40-tého výročí existence Sekce žen. Byly v ní použity informace a fotografie popisující činnost jednotlivých Klubů žen týkající se pořádaných akcí a hodnotící jejich výsledky. Je tu zveřejněn seznam všech Klubů žen –66, členek Sekce žen při Hlavním výboru PZKO, přednášejících a vedoucích kursů. Samostatná kapitola je věnována charakteristikám zakladatelek a prvních členek Sekce Žen. Obsahuje také historii „Babských festynů (radovánek)“.

 „Kluby Kobiet w życiu Związku“, 2009, przygotowanie do druku:

Henryka i Piotr Żabińscy, Eugenia Kaňa, w podzięce Klubom Kobiet PZKO, wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury RC

Jerzy Buzek przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Jerzy Buzek předsedou Evropského parlamentu

We wtorek 14.7.br. odbyło się w Starsburgu inauguracyjne posiedzenie Parlamentu Europejskiego. Najważniejszym punktem obrad były wybory przewodniczącego. Niespodzianki nie było. Przewodniczącym PE został pochodzący z Zaolzia były polski premier Jerzy Buzek. Otrzymał 555 głosów, jego konkurentka w wyborach, Eva-Britt Svensson zdobyła zaledwie 89 głosów. Jerzy Buzek funkcję sprawował będzie 2 i pół roku. Tuż po ogłoszeniu wyników nowy przewodniczący wygłosił pierwsze przemówienie w roli szefa PE – rozpoczynając po angielsku, by po chwili przejść na polski. Mówił, że to dla niego wielkie wyzwanie i wielki zaszczyt. Przyznał się, że obejmuje funkcję o której jeszcze nie tak dawno nie śmiał nawet marzyć. Swój wybór określił hołdem dla milionów obywateli krajów, które nie poddały się komunizmowi, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Po wyborze Jerzego Buzka radość zapanowała w środowiskach Polaków w Republice Czeskiej. Gratulacje nowemu przewodniczącemu przekazali działacze ruchu politycznego Wspólnota-Coexistentia. Zadowolenie z wyboru na łamach prasy wyrazili m.in. Zygmunt Stopa, przewodniczący Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, Józef Szymeczek, przewodniczący Kongresu Polaków, Bogusław Chwistek – wójt Śmiłowic, Andrzej Feber – wójt Stonawy, Bogusław Raszka – wicewójt Wędryni, Roman Wróbel – wicewójt Bystrzycy i inni. Przedstawicielstwo gminy Śmiłowice, wioski w której Jerzy Buzek urodził się, nadało mu tytuł honorowego obywatela.

     Profesor Jerzy Buzek urodził się 3.7.1940 roku w Śmiłowicach, w domu swego dziadka Jana Szczuki, który był kierownikiem Polskiej Szkoły Ludowej w Gutach. Jego matka była nauczycielką, a ojciec inżynierem elektrykiem. Przed wojną ojciec Jerzego Buzka pracował w Chorzowie, a w czasie okupacji ukrywał się przed Niemcami. W tym czasie matka wraz w dwójką dzieci przebywała u rodziców swoich i męża – w Śmiłowicach i Końskiej. Po wojnie rodzina wróciła do Chorzowa. Jerzy Buzek skończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracował w Instytucie Inżynierii Chemicznej gliwickiej Akademii Nauk, gdzie zdobył stopień doktora nauk technicznych. Tam poznał żonę Ludgardę i w 1974 roku ożenił się z nią. Ich córka Agata jest aktorką Teatru Ateneum w Warszawie. W późniejszych latach Jerzy Buzek rozwijał swój dorobek naukowy – prowadził zajęcia na politechnikach w Gliwicach i Opolu, prowadził badania naukowe w dziedzinie ochrony powietrza i ich wyniki wdrażał w życie.

      W 1980 roku Buzek zaczął działać w „Solidarności“. Po 13 grudnia 1981 roku ukrywał się. Wraz z kolegami wydawał podziemny biuletyn „S“. Aż do 1987 roku działał konspiracyjnie w „Solidarności“ podziemnej. Działalność przerwał ze względu na poważną chorobę córki. Po obaleniu komunizmu w 1989 roku powrócił w pełnym wymiarze do pracy naukowej.

        Jerzy Buzek już jako działacz „Solidarności“ wykazał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi. Jest typem człowieka ugodowego i zdolnościach negocjacyjnych. W 1997 roku został wybrany z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność posłem na Sejm. W latach 1997-2001 był premierem rządu. W 1998 roku założył wraz z żoną Fundację na Rzecz Rodziny. Jako dotąd jedyny premier III Rzeczypospolitej przetrwał całą swoją kadencję. Cztery reformy Buzka – administracji, emerytalna, oświaty i zdrowia, wtedy niezbędne, narobiły rządowi wielu nieprzyjaciół. Jego rząd składał rezygnację w złej kondycji. Buzek jako przegrany polityczny powrócił do naukowej kariery i trzy lata nie brał czynnego udziału w polityce. Dopiero w 2004 roku politycy Platformy Obywatelskiej, przed pierwszymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, przypomnieli sobie o nim. Jerzy Buzek jesz posłem Parlamentu Europejskiego od 2004 roku.

      Jerzy Buzek nigdy nie wyrzekł się Zaolzia, czy Śląska, podkreślając zarazem swoją polskość. Jego sukces w polityce polskiej jest też specyficzny pod względem religijnym. Buzek jest ewangelikiem, drugim po Felicjanie Składkowskim ewengelickim premierem Polski.

      Jerzy Buzek jako premier odwiedził rodzinne Śmiłowice w towarzystwie ówczesnego premiera Republiki Czeskiej Josefa Tošovskiego na początku 1998 roku. W spotkaniu brała wtedy udział delegacja Wspólnoty-Coexistentii w składzie Alfred Kołorz, Tadeusz Toman.

      V úterý 14.7.tr. se konalo ve Strasburku úvodní zasedání Evropského parlamentu. Nejdůležitějším bodem jednání byla volba předsedy. Překvapení se nekonalo. Předsedou EP byl zvolen pocházející z Zaolzí bývalý polský předseda vlády Jerzy Buzek. Získal 555 hlasů, jeho protikandidátka ve volbách, Eva-Britt Svensson získala jen 89 hlasů. Funkční období Jerzyho Buzka je 2,5 roku. Po vyhlášení výsledků nový předseda přednesl první projev ve funkci šéfa EP – zahájil ho v angličtině, aby po chvíli přejít na polštinu. Řekl, že je to pro něho velká výzva i velká pocta. Přiznal, že přejímá funkci, o které ještě ne tak dávno se mu ani nezdálo. Svoji volbu charakterizoval jako hold miliónům občanů zemí, které se nevzdaly komunismovi, zemí Střední a Východní Evropy. Po volbě Jerzyho Buzka radost zavládla mezi Poláky v České republice. Blahopřání novému předsedovi předali funkcionáři politického hnutí Coexistentia-Soužití. Uspokojení z volby sdělili v tisku mj. Zygmunt Stopa, předseda Polského svazu kulturně-osvětového, Józef Szymeczek, předseda Kongresu Poláků, Bohuslav Chwistek, starosta Smilovic, Ondřej Feber, starosta Stonavy, Bohuslav Raszka, místostarosta Vendryně, Roman Wróbel, místostarosta Bystřice aj. Zastupitelstvo obce Smilovice, vesnice ve které se Jerzy Buzek narodil, mu udělilo čestné občanství obce.

     Profesor Jerzy Buzek se narodil dne 3.7.1940 v Smilovicích, v domě svého dědečka Jana Szczuky, který byl ředitelem Polské lidové školy v Gutech. Jeho matka byla učitelkou., a otec elektroinženýrem. Před II světovou válkou otec Jerzyho Buzka pracoval v Chorzově, a za okupace se skrýval před Němci. V tomto období jeho matka se dvěma dětmi pobývala u svých rodičů a rodičů svého manžela – v Smilovicích a Konské. Po válce rodina se vrátila do Chorzova. Jerzy Buzek ukončil fakultu strojírensko-energetickou Slezské polytechniky v Glivicích. Pracoval v Institutu chemického inženýrství glivické Akademě věd, kde získal také titul doktora technických věd. Tam poznal svou manželku Ludgardu, se kterou se v 1974 roce oženil. Jejich dcera Agata je herečkou divadla Ateneum ve Varšavě. Později Jerzy Buzek rozvíjel své dílo – přednášel na polytechnice v Glivicích a Opoli, řídil vědecké výzkumy v oblasti ekologie a její výsledky uváděl do praxe. V 1980 roce začal působit v „Solidaritě“. Po 13. prosinci 1981 roku se skrýval. S kolegy vydával nelegální noviny „S“. Až do 1987 roku působil konspiračně v „Solidaritě“. Působení přerušil s důvodu vážné nemoci dcery. Po pádu komunismu v 1989 roce se vrátil k vědecké práci. Jako funkcionář „Solidarity“prokázal organizační schopnosti. Je typem loajálního člověka s vyjednávacími schopnostmi. V 1997 roce byl zvolen poslancem za Volební Akci Solidarita. V období 1997-2001 byl předsedou vlády. V 1998 roce s manželkou založil Fundaci pro rodinu. Jako dosud jediný předseda vlády III Republiky vydržel ve funkci celé volební období. Čtyři reformy Buzka – správy, důchodová, vědy a zdravotnictví, tehdy nezbytné, nadělaly vládě mnoho nepřátel. Jeho vláda skládala rezignaci ve špatné kondici. Buzek jako poražený politik se vrátil k vědecké kariéře a tři roky nepůsobil v politice. Teprve v 2004 roce si politici Občanské platformy, před prvními volbami do Evropského parlamentu na Buzka vzpomněli. Jerzy Buzek je poslancem EP od 2004 roku. Jerzy Buzek se nikdy nezřekl Zaolzí, či Slezska, vždy zdůrazňuje svou polskost. Jeho úspěch v polské politice je specifický tím, že je vyznáním evangelík, druhý po Felicjanu Skladkowským evangelickým předsedou vlády.

     Jerzy Buzek jako předseda vlády navštívil rodné Smilovice spolu s tehdejším českým předsedou vlády Josefem Tošovským na začátku 1998 roku. Tohoto setkání se účastnila delegace Coexistentie-Soužití ve složení Alfred Kołorz, Tadeusz Toman.

List w sprawie nazwy Ruchu / Dopis v záležitosti názvu Hnutí

      Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało 19.7.2009 odpowiedź na list przewodniczącego ruchu politycznego Wspólnota-Coexistentia następującej treści: „Na pytanie Pana z 11.6.2009 w powyższej sprawie informujemy: Nazwa osoby prawnej jest jednym z znaków identyfikacyjnych. Każda osoba prawna może mieć właśnie dlatego tylko jedną nazwę. Według § 1 punkt 1 Waszego statutu wybrana nazwa jest bez wątpienia określona słowem „COEXISTENTIA“. Pod taką nazwą, która zapisana jest w rejestrze partii politycznych i ruchów politycznych, trzeba czynić wszystkie kroki prawne, tj. również zgłaszać listy kandydackie według odpowiednich ustaw wyborczych. O ile chodzi o obcojęzyczne mutacje tej nazwy i sposób jej używania (tak jak go precyzuje § 1 punkt 3 Waszego statutu), wychodzimy z tego, że używanie nazwy w innym niż języku łacińskim jest możliwe tylko w kontaktach nieoficjalnych, czy też tłumaczeniu dokumentów na odpowiedni język. Decydujące jest naszym zdaniem to, że ustawa nr. 424/1991 Dz.U., o stowarzyszaniu w partiach politycznych i w ruchach politycznych, w brzmieniu późniejszych przepisów, nie precyzuje w związku z nazwą partii politycznej i ruchu politycznego możliwość jego zapisu do wyżej wspomnianego rejestru w wersji obcojęzycznej i nie można tego domniemywać naszym zdaniem ani z postanowienia § 19b kodeksu obywatelskiego. Na marginesie przekazujemy, że przytoczony przez Pana przykład WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA nie jest analogią stanu, kiedy w roku 1990 był ruch polityczny zarejestrowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pod nazwą WSPÓLNOTA-SOUŹITÍ-EGYUTTÉLÉS.“. List podpisała JUDr. Daria Benešowa, kierownik wydziału wyborczego i stowarzyszania.

      Ministerstvo vnitra zaslalo dne 10.7.2009 odpověď na dopis předsedy politického hnutí Coexistentia-Soužití následujícího znění: „K Vašemu dotazu ze dne 11.6.2009 ve výše uvedené věci sdělujeme: Název právnické osoby je jedním z jejich identifikačních znaků. Každá právnická osoba může mít tudíž název jen jeden. Dle § 1 bodu 1 Vašich stanov je zvolený název zcela nepochybně určen slovem „COEXISTENTIA“. Pod tímto názvem, který je též zapsán v rejstříku politických stran a politických hnutí, je tudíž třeba činit veškeré právní úkony, tzn. včetně právního podání týkajícího se předložení kandidátní listiny ve smyslu příslušných volebních zákonů. Pokud jde o cizojazyčné mutace předmětného názvu a způsob jejich užití (tak jak jej předkládá § 1 bod 3 Vašich stanov), vycházíme z toho, že užití názvu v jiném jazyce než jazyce latinském je možné v rámci neoficiálních úkonů politického hnutí či překladu dokumentů do příslušného jazyka. Za rozhodnou považujeme v této souvislosti skutečnost, že zákon č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, neupravuje ve spojitosti s názvem politické strany a politického hnutí možnost jeho zápisu v cizojazyčných mutacích do shora uvedeného rejstříku a nelze ji dle našeho názoru dovodit ani z ustanovení § 19b občanského zákoníku. Pro úplnost uvádíme, že Vámi uváděný příklad WSPÓLNOTA-COEXISTENTIA není obdobou stavu, kdy v roce 1990 bylo politické hnutí zapsáno Ministerstvem vnitra do evidence pod názvem WSPÓLNOTA-SOUŽITÍ-EGYUTTÉLÉS.“. Dopis podepsala JUDr. Daria Benešová, vedoucí oddělení volebního a sdružování.

 

30BB