xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

29 – 4/2009 (18.6.2009)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

29AA

 

XI Kongres Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia – widok na salę obrad

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom XI. Kongresszusa – bepillantás a tárgyalóterembe

XI. Kongres  Politického hnutí Coexistentia-Soužití – pohled do jednacího sálu

 

 

Kongres Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia,

Karwina-Stare Miasto, 23.5.2009 / Kongres Politického hnutí

Soužití-Coexistentia, Karviná-Staré Město, 23.5.2009

 

      W sobotę 23.5.2009 z udziałem 33 delegatów odbył się w Domu PZKO w Karwinie-Starym Mieście XI Kongres Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżittja-Soužití. Obrady prowadzili dotychczasowy przewodniczący Ruchu László Attila Kocsis, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej Stanisław Gawlik i wybrany przez delegatów Piotr Żabiński. Delegaci wysłuchali sprawozdań za okres dwuletniej kadencji z działalności Wspólnoty-Coexistentii oraz poszczególnych sekcji narodowych – polskiej i węgierskiej. Głos zabrali goście uczestniczący w obradach – radca Ambasady Republiki Węgierskiej w RC Iván Gyurcsík, prezes Zarządu Głównego PZKO Zygmunt Stopa, członek Rady Kongresu Polaków Stanisław Folwarczny i prezes Fundacji Słowa Polskiego dla Zaolzia Józef Staniek.

      Kongres wprowadził zmiany w statucie Ruchu, zaakceptował program polityczny oraz priorytety programowe na okres 5/2009 – 4/2011 oraz wybrał centralne organy Ruchu.

      Przewodniczącym był wybrany Węgier, Sándor Pálffy, pierwszym wiceprzewodniczącym Polak, Władysław Niedoba. W skład 29-osobowej Rady Republikowej weszli oprócz przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodniczącego i przewodniczących Polskiej Sekcji Narodowej Stanisława Gawlika, Węgierskiej Sekcji Narodowej László Attily Kocsisa – László Derian, Mária Dědinowa, István Dojcsán, Władysław Drong, István Fucsik, Bronisław Haratyk, Eugeniusz Kiedroń, Ándrás Kolozsváry, Róbert Komjáthy, Tadeusz Kornuta, Árpád Kosár, Karol Madzia, Ferenc Monuš, István Palágyi, Józef Pietrus, Ryszard Polednik, Józef Przywara, Bogusław Raszka, Wiesław Sikora, Éva Takácsowa, Józef Tobola, Tadeusz Toman, Endre Tóth, Karol Tölgyesi. Jedno miejsce zarezerwowano dla Ukraińsko-Rusińskiej Sekcji Narodowej. W skład 3-osobowej Komisji Rewizyjnej weszli András Dojcsan, László Fekete i Jadwiga Karolczyk. Do Sądu Rozjemczego byli wybrani Zoltán Domonkos, Bogusław Kaleta i Alfred Kołorz. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę oraz wysłuchano słów nowego przewodniczącego Ruchu. Nowa Rada Republikowa zejdzie się w terminie do 20.6.br. w Ostrawie.    (T.T.)

 

      V sobotu 23.5.2009 se konal v Domě Polského svazu kulturně-osvětového PZKO v Karviné-Starém Městě za účastí 33 delegátů XI. Kongres Politického hnutí Coexistentia-Wspólnota-Egyuttélés-Spivżittja-Soužití. Jednání řídili současný předseda Hnutí Ladislav Kocsis, předseda Polské národní sekce Stanislav Gawlik a Petr Żabiński, který byl zvolen delegáty Kongresu. Delegáti v průběhu jednání vyslechli výroční zprávu za dvouleté funkční období z činnosti Soužití-Coexistentie a zprávy jednotlivých národních sekcí – polské a maďarské. Do diskuse se přihlásili s proslovy hosté, kteří se účastnili Kongresu – rada Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR Iván Gyurcsík, předseda Hlavního výboru PZKO Zygmunt Stopa, člen Rady Kongresu Poláků Stanisław Folwarczny a předseda Nadace polského slova pro Zaolzí (Fundacja Słowa Polskiego dla Zaolzia) Józef Staniek.

      Kongres zavedl změny ve stanovách Hnutí, schválil politický program a programové priority na období 5/2009 – 4/2011  a zvolil ústřední orgány Hnutí.

      Předsedou byl zvolen Maďar, Alexander Pálffy, prvním místopředsedou Polák, Vladislav Niedoba. Členy 29-členné Republikové rady se stali kromě předsedy, prvního místopředsedy a předsedů Polské národní sekce Stanislava Gawlika, Maďarské národní sekce Ladislava Kocsise – Ladislav Derian, Mária Dědinová, Štefan Dojcsán, Władysław Drong, István Fucsik, Bronislav Haratyk, Evžen Kiedroń, Ondrej Kolozsváry, Róbert Komjáthy, Tadeusz Kornuta, Árpád Kosár, Karel Madzia, František Monuš, Štefan Palágyi, Josef Pietrus, Richard Polednik, Józef Przywara, Bohuslav Raszka, Wiesław Sikora, Eva Takácsová, Josef Tobola, Tadeusz Toman, Endre Tóth, Karol Tölgyesi. Jedno místo v Republikové radě je rezervováno pro Ukrajinsko-Rusínskou národní sekci. Členy 3-členné Revizní komise se stali Ondřej Dojcsan, Ladislav Fekete a Jadwiga Karolczyk. Do Smírčí komise byli zvoleni Zoltán Domonkos, Bohuslav Kaleta a Alfred Kołorz. Na závěr jednání bylo přijato usnesení a vyslechnuta slova nového předsedy Hnutí. Nově zvolená Republiková rada se sejde v termínu do 20.6.tr. v Ostravě.      (T.T.)

 

Przed Kongresem COEX – konwenty sekcji narodowych,

zebrania grup gminnych / Před Kongresem COEX – konventy

národních sekcí, schůze místních skupin

 

      W obradach Kongresu Wspólnoty-Coexistentii w dniu 23.5.br w Karwinie wzięło udział 33 spośród 57 delegatów – członków Rady Republikowej i tych, wybranych podczas konwentów sekcji narodowych lub zebraniach grup gminnych i obwodowych. Na zebraniach przedkongresowych oprócz wyboru delegatów dyskutowano na temat programu ruchu, omawiano też działalność naszych radnych w przedstawicielstwach gminnych. Ważnym tematem obrad była ocena wdrażania dwujęzycznych tablic w tych gminach, gdzie przewiduje to ustawa oraz problematyka ochrony szkolnictwa polskiego na Zaolziu i finansowania kultury mniejszości narodowych. Zebrania gminne odbyły się w Trzyńcu, Karwinie, Czeskim Cieszynie, Olbrachcicach, Stonawie, Wędryni, Hawierzowie, Jabłonkowie, Piotrowicach koło Karwiny, Lutyni Dolnej, Kocobędzu i Cierlicku. /  Jednání Kongresu Soužití-Coexistentie dne 23.5.tr. v Karviné se účastnilo 33 z 57 delegátů – členů Republikové rady a těch, kteří byli zvoleni v průběhu konventů národních sekcí a na schůzích místních a oblastních skupin. Na schůzích před Kongresem kromě volby delegátů bylo diskutováno téma programu hnutí, projednávaná byla také činnost našich zastupitelů v obecních zastupitelstvech. Důležitým bodem jednání bylo zhodnocení zavádění dvojjazyčných tabulí v těch obcích, kde to stanovuje zákon, problematika ochrany polského školství na Zaolzí a financování kultury národnostních menšin. Místní schůze se konaly v Třinci, Karviné, Českém Těšíně, Albrechticích, Stonavě, Vendryni, Havířově, Jablunkově, Petrovicích u Karviné, Dolní Lutyni, Chotěbuzi a Těrlicku.

 

      Konwent Polskiej Sekcji Narodowej odbył się 23.4.br. w Czeskim Cieszynie. Oprócz tematyki kongresowej przekazano informację o spotkaniu delegacji Wspólnoty z radną wojewódzką za ČSSD Věrą Palkową. Konwent zobowiązał kierownictwo sekcji zorganizować spotkanie z redaktorem naczelnym „Głosu Ludu“ oraz przygotować program obchodów 20-lecia założenia Wspólnoty. Przewodniczącym sekcji wybrano Stanisława Gawlika. Zarząd sekcji będzie działał w 18-osobowym składzie: Stanisław Gawlik, Władysław Drong, Karol Madzia, Władysław Niedoba, Wiesław Sikora, Józef Tobola, Tadeusz Toman (prezydium), Bronisław Haratyk, Jadwiga Karolczyk, Eugeniusz Kiedroń, Alfred Kołorz, Tadeusz Kornuta, Józef Pietrus, Stanisław Przyhoda, Józef Przywara, Bogusław Raszka, Paweł Wania, Piotr Żabiński. / Konvent Polské národní sekce se konal 23.4.tr. v Českém Těšíně. Kromě tématiky související s přípravou Kongresu byla předána informace o setkání delegace Soužití s krajskou zastupitelkou za ČSSD Věrou Palkovou. Konvent zmocnil vedení sekce uspořádat setkání s šéfredaktorem „Głosu Ludu“ a připravit program oslav 20. výročí založení Soužití. Předsedou sekce bylo zvolen Stanislav Gawlik. Výbor sekce bude pracovat v 18-členném složení: Stanislav Gawlik, Władysław Drong, Karel Madzia, Vladislav Niedoba, Wiesław Sikora, Josef Tobola, Tadeusz Toman (předsednictvo), Bronislav Haratyk, Jadwiga Karolczyk, Evžen Kiedroń, Alfred Kołorz, Tadeusz Kornuta, Josef Pietrus, Stanislav Przyhoda, Józef Przywara, Bohuslav Raszka, Paval Wania, Petr Żabiński.

 

      Konwent Węgierskiej Sekcji Narodowej, który odbył się 14.5.br. w Pradze, wybrał Gremium Węgierskiej Sekcji Narodowej w składzie: Lajos Balla, István Bodnár, Gula Bredár (emerytowany profesor), László Derian – wiceprzewodniczący sekcji, Mária Dědinowa (przewodnicząca Stowarzyszenia Lekarzy Węgierskich w RC), András Dojcsan, István Dojcsán, Zoltán Domonkos, László Fekete, István Fucsik – wiceprzewodniczący sekcji, Rudolf Gaál, Jessó Albert, Sándor Kárász, László Attila Kocsis – przewodniczący sekcji, András Kolozsváry, Róbert Komjáthy, Arpád Kosár (przewodniczący praskiej organizacji Związku Węgrów Żyjących w RC), László Labancz, Luzsica Csaba – wiceprzewodnicząca sekcji, Ferenc Monus, László Morovics, István György Palágyi (przewodniczący Spółku Artura Görge), Sándor Pálffy, Anna Ritter, Ernö Soós, Éva Takács, Endre Tóth, Karol Tölgyesi (przewodniczący Węgierskiego Stowarzyszenia Gospodarczego w RC), Zoltán Trosko. / Konvent Maďarské národní sekce, který se konal 14.5.tr. v Praze, zvolil Grémium Maďarské národní sekce ve složení: Ludovít Balla, István Bodnár, Gula Bredár (emeritní profesor), Ladislav Derian, Mária Dědinová (předsedkyně Sdružení maďarských lékařů v ČR), Ondrej Dojcsan, Štefan Dojcsán, Zoltán Domonkos, Ladislav Fekete, István Fucsik – místopředseda sekce, Rudolf Gaál, Jessó Albert, Alexander Kárász, Ladislav Kocsis – předseda sekce, Ondrej Kolozsváry, Róbert Komjáthy, Arpád Kosár (předseda pražské organizace Svazu Maďarů žijících v ČR), Ladislav Labancz, Luzsica Csaba – místopředsedkyně sekce, František Monuš, Ladislav Morovics, Štefan Palágyi (předseda Spolku Artura Görgeyho), Alexander Pálffy, Anna Ritter, Ernö Soós, Eva Takácsová, Endre Tóth, Karol Tölgyesi (předseda Maďarského hospodářského sdružení v ČR), Zoltán Trosko.

 

      Zebranie Grupy Gminnej w Stonawie odbyło się 13.5.br. Przedstawiono na nim sprawozdanie z działalności, informacje z obrad przedstawicielstwa gminnego i plany gminy na najbliższy okres. W obradach brał udział w imieniu Rady Wykonawczej Tadeusz Toman. W dyskusji poruszono sprawę podatków od nieruchomości i ich niewrażliwe wdrożenie. Pytano o wysokość wydatków na sport w porównaniu z wydatkami na kulturę i wyposażenie przedszkoli i szkół. Delegatami na Kongres wybrano Ryszarda Połednika – członka przedstawicielstwa gminnego, Piotra Żabińskiego i Władysława Kocha. / Schůze Místní skupiny ve Stonavě se konala 13.5.tr. Na programu byla zpráva z činnosti, informace z jednání obecního zastupitelstva a plány obce na nejbližší období. Jednání se účastnil za Výkonnou radu Tadeusz Toman. V diskusi byla projednána otázka daní z nemovitostí a její necitlivé zavedení. Byly otázky na výdaje na sport v porovnaní s výdaji na kulturu a vybavení mateřinek a škol. Delegáty na Kongres byli zvoleni Richard Polednik – člen obecního zastupitelstva, Petr Żabiński a Vladislav Koch.

 

      Na zebraniu Grupy Gminnej w dniu 5.5.br. w Piotrowicach koło Karwiny omówiono pozytywne i negatywne doświadczenia współpracy gminy z mniejszością polską. Urząd gminny z jednej strony wspiera inicjatywy kulturalne Polaków, z drugiej strony nie wdraża dwujęzyczności. W zebraniu brał udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ruchu Stanisław Przyhoda. Na Kongresie grupę gminną reprezentują Jadwiga Karolczyk i Edward Kolondra. / Na schůzi Místní skupiny dne 5.5.tr. v Petrovicích u Karviné byly projednány pozitivní i negativní zkušenosti spolupráce obce s polskou menšinou.. Obecní úřad z jedné strany podporuje kulturní iniciativy Poláků, na druhou stranu nezavádí dvojjazyčnost. Schůze byl přítomen předseda Revizní komise Hnutí, Stanislav Przyhoda. Místní skupinu na Kongrese reprezentují Jadwiga Karolczyk a Edward Kolondra.

 

      Zebranie Grupy Gminnej, które odbyło się 11.3.br. w Trzyńcu prowadził przewodniczący grupy Józef Przywara. Omówiono na nim działalność Wspólnoty w organach centralnych, jak i w przedstawicielstwie miejskim. Wszystkie ważne sprawy na urzędzie w Trzyńcu, takie jak szkolnictwo, dwujęzyczność, są załatwiane przez pełnomocnika polskich organizacji, Romana Suchanka. Kierownictwo miasta niestety nie realizuje legalne postulaty mniejszości polskiej. Delegatami na Kongres byli wybrani Józef Przywara i Éva Takács. Automatycznie delegatami są członkowie organów centralnych Ruchu – Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Karol Madzia, Tadeusz Kornuta i Stanisław Przyhoda. / Schůze Místní skupiny, která se konala 11.3.tr. v Třinci řídil předseda skupiny Józef Przywara. Byla projednána činnost Soužití v ústředních orgánech, jak rovněž v zastupitelstvu města. Všechny podstatné záležitosti na úřadě v Třinci, jak školství, dvojjazyčnost, jsou vyřizovány prostřednictvím zmocněnce polských organizací, Romana Suchanka. Vedení města bohužel neřeší oprávněné požadavky polské menšiny. Delegáty na Kongres byli zvoleni Józef Przywara a Eva Takács. Automaticky delegáty jsou členové ústředních orgánů Hnutí – Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Karel Madzia, Tadeusz Kornuta a Stanislav Przyhoda..

 

      W Hawierzowie zebranie Grupy Gminnej odbyło się 30.3.br., prowadził go przewodniczący grupy Józef Pietrus. W dyskusji omówiono problematykę udziału Wspólnoty w wyborach i zwrócono uwagę, że nie udaje się nam zmobilizować polskiego elektoratu Jedną z najaktywniejszych organizacji w mieście jest PZKO, przede wszystkim najliczniejsze koło miejscowe PZKO w Błędowicach. / V Havířově se schůze Místní skupiny konala 30.3.tr., řídil ji předseda skupiny Josef Pietrus. V diskusi byla projednána problematika účasti Soužití ve volbách a bylo upozorněno, že se nám nedaří mobilizovat polské voliče. Jednou z nejaktivnějších organizací ve městě je PZKO a především nejpočetnější místní skupina PZKO v Bludovicích..

 

      W Jabłonkowie odbyło się 14.5.br. zebranie, na które zaproszono radnych i działaczy z całego obwodu jabłonkowskiego. Wspólnota ma swoich radnych w mieście Jabłonkowie i w sąsiednich gminach – Bukowcu, Milikowie, Koszarzyskach, Nawsiu, Gródku, Piosku i Łomnej Dolnej. Na zebraniu omówiono program i priorytety programowe przygotowane na Kongres. Delegatami na Kongres z jabłonkowskiego są Stanisław Gawlik, Władysław Drong, Bronisław Haratyk i Bogusław Kaleta. / V Jablunkově na schůzi, která se konala 14.5.tr. byli pozvání zastupitelé a funkcionáři z celého jablunkovského obvodu. Soužití má své zastupitele ve městě Jablunkově a v sousedních obcích – Bukovci, Milíkově, Košařiskách, Návsí, Hrádku, Písku a Dolní Lomné. Na schůzi byl projednán program a programové priority připravené na Kongres. Delegáty na Kongres z jablunkovska jsou Stanislav Gawlik, Władysław Drong, Bronislav Haratyk a Bohuslav Kaleta..

 

      W Wędryni spotkanie, które miało charakter dyskusji z działaczami Wspólnoty odbyło się 5.5.br. Radę Wykonawczą reprezentował Władysław Niedoba. Wspólnota w Wędryni ma pięciu radnych w przedstawicielstwie gminnym oraz stanowisko zastępcy wójta, które pełni Bogusław Raszka. Władze gminy wspierają szkolnictwo narodowościowe i inicjatywy kulturalne PZKO, zainstalowano też dwujęzyczne tablice. / Ve Vendryni setkání, které bylo uspořádáno formou diskuse s funkcionáři Soužití se konalo 5.5.tr. Výkonnou radu reprezentoval Vladislav Niedoba. Soužití ve Vendryní má pět zastupitelů a post místostarosty, kterým  je Bohuslav Raszka. Vedení obce podporuje národnostní školství a kulturní iniciativy PZKO, byly instalovány rovněž dvojjazyčné tabule.

 

Dokumenty XI Kongresu Wspólnoty-Coexistentii (COEX)

Dokumety XI. Kongresu Soužití –Coexistentia (COEX)

 

W aktualnym numerze „WTZ“ zamieszczamy dokumenty zaakceptowane na XI Kongresie Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia z 23.5.2009 – wniosek zmian statutu COEX, program COEX na okres 5/2009-4/2011, uchwałę Kongresu COEX i sprawozdanie z działalności COEX, które wygłosił L.A.Kocsis (w języku czeskim) / V dnešním čísle „WTZ“ zveřejňujeme dokumenty schválené na XI. Kongrese Politického hnutí Coexistentia-Soužití dne 23.5.2009 – návrh změn stanov COEX, program COEX na období 5/2009-4/2011, usnesení Kongresu COEX a zprávu z činnosti COEX, kterou přednesl L.A.Kocsis (v jazyce českém)

Wniosek zmian statutu COEX

§22 – KONGRES

W art.5, ust.e) skreślić tekst „który może być wybrany maksymalnie na dwie po sobie następujące kadencje wyborcze.“.

§24 – RADA WYKONAWCZA

W art.2 zastąpić tekst „wiceprzewodniczący ruchu“ tekstem „pierwszy wiceprzewodniczący ruchu“

§25a – PIERWSZY WICEPRZEWODNICZĄCY RUCHU

W art.2 skreślić tekst „na podstawie rotacji“.

§29 – SEKCJE NARODOWE

Tekst ustępu 5: „Przewodniczący sekcji narodowej, o ile nie jest wybrany przewodniczącym ruchu, jest automatycznie wiceprzewodniczącym ruchu“ zastąpić tekstem „Przewodniczący sekcji narodowej jest automatycznie wiceprzewodniczącym ruchu i członkiem Rady Wykonawczej“.

§34 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W art.2 zastąpić tekst „na IX Kongresie Coexistentii w dniu 14.5.2005 w Czeskim Cieszynie“ tekstem „na XI Kongresie Coexistentii w dniu 23.5.2009 w Karwinie“.

Návrh změny stanov COEX

§22 – KONGRES

V čl.5, odst.e) zrušit text „který může být zvolen maximálně na dvě volební období po sobě,“.

§24 – VÝKONNÁ RADA

V čl.2 nahradit text „místopředseda hnutí“ za text „první místopředseda hnutí“

§25a - PRVNÍ MÍSTOPŘEDSEDA HNUTÍ

V čl.2 zrušit text „na základě rotace“.

§29 – NÁRODNÍ SEKCE

Text odstavce 5: „Předseda národní sekce, pokud není zvolen předsedou hnutí, je automaticky místopředsedou hnutí“ nahradit za text „Předseda národní sekce je automaticky místopředsedou hnutí a členem Výkonné rady“

§34 – ZÁVĚREČNÉ USTANOVEÍ

V čl.2 nahradit text „na IX.Kongresu Coexistentia dne 14.5.2005 v Českém Těšíně“ za text „na XI. Kongresu Coexistentia dne 23.5.2009 v Karviné“.

 

Program Ruchu Politycznego Coexistentia-Soužití-

Wspólnota-Együttélés-Spivžitja na okres 5/2009 – 4/2011

 

      Podstawowym celem politycznym Ruchu jest programowe forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkim tych, które są podstawą sprawiedliwości i pokoju na świecie i które najlepiej są utrzymywane z jednej strony skuteczną demokracją polityczną i z drugiej strony wspólnym pojmowaniem i dotrzymywaniem praw człowieka. Ruch forsuje dotrzymywanie praw określonych w Deklaracji Ogólnej Praw Człowieka, która była ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1948. W swojej działalności postępuje zgodnie z dokumentami Unii Europejskiej i Rady Europy, przede wszystkim Kartą Podstawowych Praw i Swobód w brzmieniu protokołu nr 11, Umową Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, Europejską Konwencją Rady Europy o Ochronie Języków Mniejszościowych i Regionalnych.

      Wychodząc z faktu, że integracja europejska jest jakościowym krokiem w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej, Ruchu w swoim statucie konkretyzuje cele polityczne w forsowanie praw na a) korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych, b) kształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, c) udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, d) szerzenie informacji w własnym języku, e) rozwój istotnych tradycji kulturowych, f) zachowanie własnych pamiątek kulturalnych i majątków. Ruch domaga się, aby Parlament RC i rząd poprawił stosowne ustawy, rozporządzenia rządu, ogłoszenia i wytyczne, które nie są zgodne z dokumentami Rady Europy i Unii Europejskiej ratyfikowanymi przez Republikę Czeską, przede wszystkim Umową Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejską Kartą Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Ruch konsekwentnie żąda:

a)                  aby państwo zapewniało, w zgodzie z ustawą szkolną, wszechstronny rozwój mniejszościowego szkolnictwa narodowościowego, finansowo i nie tylko zabezpieczało placówki szkolne i nie dopuściło do ich zamykania,

b)                  aby ustawowe wdrażanie dwujęzyczności było obowiązkiem nie tylko samorządów, ale przede wszystkim państwa,

c)                  aby poparcie języków mniejszościowych i regionalnych było podstawowym zadaniem państwa i aby środki masowego przekazu, przede wszystkim media publiczne wypełniały służbę publiczną również w interesie mniejszości narodowych,

d)                  aby publikatory mniejszości narodowych były w większym zakresie niż dotąd wspierane dotacjami z budżetu państwa i aby były uwzględnione koszta na ich wydawanie,

e)                  aby media elektroniczne, przede wszystkim Czeska Telewizja i Czeskie Radio poszerzyły emisję programów dla mniejszości narodowych w ich języku ojczystym,

f)                    aby państwo zmieniło politykę dotacyjną państwa wobec stowarzyszeń obywatelskich mniejszości narodowych i to tak, aby  dotacje z budżetu państwa nie były uzależnione wyłącznie od grantów.

      Ruch popiera integrację europejską, w tym zaprowadzenie jednolitej waluty europejskiej. Ruch jest przekonany o konieczności stopniowego włączania do struktur Unii Europejskiej państw europejskich, których proces demokratyzacyjny to umożliwia. Ruch jest przekonany, że wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej umożliwi pełne włączenie wszystkich mniejszości narodowych do życia politycznego i społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej.

      W środowisku integracji europejskiej są wytwarzane warunki do przezwyciężenia niektórych krzywd historycznych związanych z przypisywaniem winy kolektywnej za rozbicie pierwszej Republiki Czechosłowackiej zastosowaniem sankcji w związku z powojennymi dekretami prezydenta Edvarda Beneša. Ruch dąży do otwartego, szczerego i konstruktywnego podejścia do rozwiązywania tej problematyki. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest organizowanie konferencji i seminariów dotyczących skutków Dekretów Beneša na mniejszości narodowe w Republice Czeskiej, z udziałem historyków, politologów, polityków i świadków z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i dalszych państw.

      Ruch dąży na podstawie ustawy o bezprawiu reżymu komunistycznego o wyrównanie finansowe jako rekompensatę za majątki, które były skonfiskowane organizacjom i osobom fizycznym na podstawie ustaw przyjętych  po 25 lutym 1948 roku.

     Ruch popiera starania, jakie powstają w Republice Czeskiej, Republice Słowackiej, Republice Węgierskiej i Rzeczypospolitej Polskiej o rehabilitację posła pierwszej Republiki Czechosłowackiej, Jánosa Esterházy.

      Ruch dąży do pogłębienia współpracy w ramach państw Czwórki Wyszehradzkiej. Ruch popiera politykę regionalną i strukturalną Unii Europejskiej, dlatego że za jej pośrednictwem Unia Europejska znacznie przyczynia się do rozwoju obszarów pozostających w tyle, przede wszystkim przez restrukturalizację przemysłu, dywersyfikację prowincji, czy rewitalizację zaniedbanych dzielnic miejskich. Ruch podkreśla konieczność wykorzystania stosownych projektów do pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przede wszystkim na poparcie przez-granicznych euroregionów.

      Ruch będzie brał aktywny udział w wyborach do organów przedstawicielskich wszystkich szczebli.

      Stałym zadaniem jest utrzymywanie kontaktu z członkami przedstawicielstw miejskich i gminnych wybranych z list kandydackich Ruchu, zapraszanie radnych na zebrania, organizowanie spotkań z samorządowcami w gminach i zapewnienie członkom przedstawicielstw gminnych wybranych z list Ruchu serwisu politycznego. Ruch regularnie śledzi  działalność komitetów do spraw mniejszości narodowych w województwach i gminach.

      Ruch wstawia się za zmianą ustawy wyborczej, usunięciem postanowień, które są niekorzystne dla małych partii politycznych. Ruch żąda usunięcia 5% progu wyborczego w wyborach wojewódzkich i zwłaszcza w wyborach komunalnych. Ruch żąda powrót do ordynacji wyborczej w wyborach komunalnych, która obowiązywała w latach 1990, 1994, 1998.

      Ruch forsuje nowelizację ustawy o działalności partii politycznych i ruchów politycznych, zwłaszcza żąda wypuścić postanowienie o obowiązkowym audycie tych partii i ruchów, które nie są finansowane z budżetu państwa i których roczny obrót nie przekracza 1 mln. Kcz.

      Przy współpracy z organizacją wyższego pożytku publicznego Koexistencia Ruch kontynuuje działalność wydawniczą, zwłaszcza wydawanie periodyku „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, której nakład jest zależny od zapewnienia środków finansowych i publikacji o małym nakładzie (broszury, publikacje wiązane) na temat działalności Ruchu i problematyki mniejszości narodowych i www stron coexistentia.cz. Ruch przy współpracy z organizacją wyższego pożytku publicznego Koexistencia organizuje konferencje prasowe, seminaria i konferencje naukowe, których ilość i zakres są uzależnione od zapewnienia środków finansowych

      Ruch troszczy się o miejsca pamięci, które przypominają wydarzenia i działalność polskich i węgierskich osobistości na obszarze Republiki Czeskiej. Szczególną uwagę poświęca miejscom, które przypominają umęczonych i zamordowanych współobywateli z okresu drugiej wojny światowej. Ruch uważa, że jednym z priorytetów kształcenia młodej generacji jest ustawiczne podkreślanie przyczyn i następstw tych tragicznych wydarzeń.

      W ramach programów nauczania szkoły podstawowej Ruch proponuje wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej.

      Cele polityczne Ruch pełni w dziedzinach administracji państwowej i samorządowej, ustawodawstwa, bezpieczeństwa, transportu, ekologii, szkolnictwa, kształcenia, kultury, i to z punktu widzenia interesu mniejszości narodowych.

 

Program Politického hnutí

Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžitja

na období 5/2009 – 4/2011

 

     Základním politickým cílem Hnutí je programové prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména těch, které jsou základem spravedlnosti a míru ve světě a které jsou nejlépe zachovávány na straně jedné účinnou politickou demokracií a na straně druhé společným pojetím a dodržováním lidských práv. Hnutí prosazuje dodržování práv zakotvených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, jež byla vyhlášena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948. Ve své činnosti se řídí dokumenty Evropské unie a Rady Evropy, zejména Chartou základních práv a svobod Evropské unie, Úmluvou Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolu č.11, Rámcovou úmluvou Rady Evropy o ochraně národních menšin, Evropskou chartou Rady Evropy o ochraně menšinových a regionálních jazyků.

     Vycházeje ze skutečnosti, že evropská integrace znamená kvalitativní posun v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, Hnutí ve svých stanovách základní politické cíle konkretizuje v prosazování práv na a) používání vlastního jazyka v úředním styku, b) vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, c) účastí na řešení věcí, týkající se národních a etnických menšin, d) šíření informací ve svém jazyce, e) rozvoj svébytných kulturních tradic, f) zachování vlastních kulturních památek a statků. Hnutí požaduje, aby Parlament ČR i vláda upravily příslušné zákony, vládní nařízení, vyhlášky i směrnice, které jsou neslučitelné s dokumenty Rady Evropy a Evropské unie ratifikované Českou republikou, zejména s Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin a Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků. Hnutí důsledně požaduje:

a)        aby stát zajišťoval, v souladu se školským zákonem, všestranný rozvoj menšinového národnostního školství, finančně i jinak zabezpečoval školská zařízení a nepřipustil jejich uzavírání,

b)        aby zákonné zavádění dvojjazyčností  bylo povinnosti nejen samosprávy, ale především státu,

c)        aby podpora menšinových a regionálních jazyků byla základním úkolem státu a aby hromadné sdělovací prostředky, zejména veřejnoprávní plnily veřejnou službu také v zájmu národních menšin,

d)        aby tiskoviny národních menšin byly ve větším rozsahu než dosud podporovány dotacemi ze státního rozpočtu a aby byly zohledňovány náklady na vydávání těchto tiskovin,

e)        aby elektronická média, zejména České televize a Český rozhlas rozšířily vysílání pro národní menšiny v jejich mateřských jazycích,

f)          provést změny v dotační politice státu směrem k občanským sdružením národních menšin a to tak, aby dotace ze státního rozpočtu nebyly závislé pouze na grantech.

     Hnutí podporuje evropskou integraci, včetně zavádění jednotné evropské měny. Hnutí je přesvědčeno o nutnosti postupného začleňování do struktur Evropské unie evropských států, jejichž demokratizační proces to umožňuje. Hnutí je přesvědčeno, že zavedení občanství Evropské unie umožní plné zapojení všech národních menšin do politického a společenského života členských států Evropské unie.

     V prostředí Evropské integrace se vytvářejí podmínky k překonání některých historických křivd souvisejících s připisováním kolektivní viny za rozbití první Československé republiky uplatněním sankcí v souvislosti s poválečnými dekrety prezidenta Edvarda Beneše. Hnutí usiluje o otevřený, upřímný a konstruktivní přístup k řešení této problematiky. Prvním krokem v tomto směru je konání konferencí a seminářů k dopadům Benešových dekretů na národní menšiny v České republice, za účastí historiků, politologů, politiků a pamětníků z České republiky, Slovenské republiky, Maďarské republiky, Polské republiky a dalších států.

     Hnutí usiluje v souladu se zákonem o protiprávnosti komunistického režimu o finanční vyrovnání jako kompenzaci za majetky, které byly konfiskovány organizacím a fyzickým osobám na základě zákonů přijatých po 25. únoru 1948.

     Hnutí podporuje úsilí, které vzniká v České republice, Slovenské republice, Maďarské republice a Polské republice na rehabilitaci poslance první Československé republiky Jánose Esterházyho.

     Hnutí usiluje o prohloubení spolupráce v rámci státu Visegrádské čtyřky. Hnutí podporuje regionální a strukturální politiku Evropské unie, protože jejím prostřednictvím Evropská unie významnou měrou přispívá k rozvoji zaostávajících oblastí, zejména k restrukturalizaci průmyslu, diverzifikaci venkovských oblastí, či revitalizaci zanedbávaných městských čtvrtí. Hnutí zdůrazňuje nutnost využívat příslušné projekty k získávání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, zejména k podpoře přeshraničních projektů.

     Hnutí bude aktivně vystupovat ve volbách do zastupitelských sborů všech stupňů.

     Trvalým úkolem Hnutí je udržování kontaktu se členy městských a obecních zastupitelstev, kteří byli zvoleni z kandidátních listin Hnutí, zejména zvaní zastupitelů na schůze, pořádání setkání se zastupiteli v obcích a zajišťování pro členy zastupitelstev politického servisu. Hnutí se pravidelně informuje o činnosti výborů pro národnostní menšiny v krajích a obcích.

     Hnutí se zasazuje o změnu volebního zákona, odstranění ustanovení, jež znevýhodňuje malé politické strany. Hnutí požaduje zrušení 5% volebního prahu v krajských a zejména v komunálních volbách. S ohledem na volební výpočet Hnutí požaduje vrátit se k volebnímu zákonu pro komunální volby, který platil v létech 1990, 1994, 1998.

     Hnutí prosazuje novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, především požaduje vypustit ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč.

     Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Koexistencia Hnutí pokračuje ve vydavatelské činnosti, zejména občasníku „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, jehož náklad závisí od zajištěni finančních prostředků, publikací v malém nákladu (brožury, vázané publikace) o činnosti Hnutí a problematice národních menšin a stránek www.coexistentia.cz. Hnutí ve spolupráci s obecně prospěšnou společnosti Koexistencia pořádá tiskové konference, semináře a vědecké přednášky, jejíž počet a rozsah závisí od zajištění finančních prostředků.

     Hnutí pečuje o pietní místa připomínající událostí a působení polských a maďarských osobností na území České republiky. Zvláštní pozornost věnuje místům, které připomínají umučené a povražděné spoluobčany v období druhé světové války. Hnutí se domnívá, že jednou z priorit vzdělávání mladé generace je neustálé zdůrazňování příčin a důsledků těchto tragických událostí.

     V rámci osnov základní školy Hnutí navrhuje zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národních menšin v České republice a Evropské unii.

     Politické cíle Hnutí plní v oblastech státní správy, samosprávy, legislativy, bezpečnosti, trestního práva, soudnictví, vězeňství, ekonomiky, zdravotnictví, sociální a bytové politiky, dopravy, životního prostředí, školství, vzdělávání, kultury, a to z pohledu zájmu národních menšin.

 

Uchwała XI Kongresu COEX (dalej: Kongres) Ruchu Politycznego COEXISTENTIA (dalej: COEX) z dnia 23.5.2009

 

Kongres przyjmuje do wiadomości:

1.                   sprawozdanie przewodniczącego COEX za okres od ostatniego Kongresu, które wygłosił PhDr László Attila Kocsis,

2.                   sprawozdanie z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX, które wygłosił István Fucsik,

3.                   sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej COEX, które wygłosił przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX dr. inż. Stanisław Gawlik,

4.                   sprawozdanie Komisji Rewizyjnej COEX, które wygłosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej COEX inż. Stanisław Przyhoda.

Kongres akceptuje:

5.                   zmiany w statucie COEX według przedstawionego wniosku,

6.                   wybór przewodniczącego COEX Doc. inż. Sándora Pálffy, CSc.,

7.                   wybór pierwszego wiceprzewodniczącego COEX Władysława Niedoby,

8.                   wybór Rady Republikowej COEX w składzie: Doc.inż.Sándor Pálffy, CSc. (przewodniczący COEX), Władysław Niedoba (pierwszy wiceprzewodniczący COEX), PhDr László Attila Kocsis (wiceprze-wodniczący COEX, przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX), dr. inż. Stanisław Gawlik (wiceprzewodniczący COEX, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej COEX), inż.László Derian, MUDr Maria Dědinowa, MUDr István Dojcsán, Władysław Drong, István Fucsik, inż. Bro-nisław Haratyk, JUDr Eugeniusz Kiedroń, inż. András Kolozsváry, Róbert Komjáthy, inż. Tadeusz Kornuta, inż. Árpád Kosár, Karol Madzia, Ferenc Monus, inż. István György Palágyi, DrSc., inż. Józef Pietrus, inż. Ryszard Polednik, Józef Przywara, Bogusław Raszka, inż. Wiesław Sikora, Éva Takács, inż. Józef Tobola, inż. Tadeusz Toman, Doc.inż. Endre Tóth, DrSc., inż. Karol Tölgyesi,

9.                   wybór rezerwowych Rady Republikowej COEX inż. Rudolfa Gaála, inż. Zoltána Trosko, Pawła Wanię,

10.               wybór Komisji Rewizyjnej COEX w składzie: JUDr Ándrás Dojcsan, inż. László Fekete, inż. Jadwiga Karolczyk,

11.               wybór rezerwowego Komisji Rewizyjnej COEX inż. Stanisława Przyhody,

12.               wybór członków Sądu Rozjemczego COEX Zoltána Domonkosa, inż. Bogusława Kalety, CSc., Alfreda Kołorza i rezerwowego Sądu Rozjemczego COEX Edwarda Zaleskiego,

13.               program COEX na okres 5/2009 – 4/2011 według przedstawionego wniosku,

14.               priorytety programowe COEX na okres 5/2009 – 4/2011 według przedstawionego wniosku,

15.               powołanie komisji statutowej w celu przygotowania nowelizacji statutu COEX w składzie: Doc. inż. Sándor Pálffy, CSc., Władysław Niedoba, dr. inż. Stanisław Gawlik, PhDr László Attila Kocsis,

16.               powołanie komisji roboczej w celu przygotowania do wyborów komunalnych w roku 2010 w składzie: Władysław Drong, inż.András Kolozsváry, inż.Józef Pietrus, inż.Józef Tobola, inż.Tadeusz Toman,

17.               powołanie funkcji rzecznika prasowego COEX i mianowanie do tej funkcji inż. Tadeusze Tomana.

Kongres zobowiązuje Radę Republikową COEX:

18.               uwagi ze sprawozdań sekcji narodowych i z dyskusji opracować do zadań podstawowych COEX.

Kongres zobowiązuje przewodniczącego COEX:

19.               przesłać w ustawowym terminie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych RC zgłoszenie organu statutowego COEX,

20.               przesłać w ustawowym terminie MSW RC wniosek zmian w statucie COEX do zaakceptowania,

21.               zwołać do 30.6.2009 zebranie Rady Republikowej COEX.

Kongres upoważnia Radę Republikową COEX:

22.               dążyć do wydania rozporządzenia rządu, które określi kompetencje Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych w sprawach dotyczących problematyki mniejszości narodowych,

23.               forsować wniosek dotyczący wsparcia petycji przygotowanej przy współpracy z COEX przyjętej komisją petycyjną Parlamentu Europejskiego.

Kongres dalej przyjmuje do wiadomości:

24.               przyczynek inż.Wiesława Sikory o działalności organizacji pożytku publicznego Koexistencia o.p.s.,

25.               przyczynek inż.Józefa Toboly na temat wykorzystania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.

 

Usnesení XI. Kongresu COEX (dále: Kongres) Politického hnutí COEXISTENTIA (dále: COEX) ze dne 23.5.2009

 

Kongres bere na vědomí:

1.                   zprávu předsedy COEX za období od posledního Kongresu, přednesenou PhDr. Ladislavem Kocsisem,

2.                   zprávu z činnosti Maďarské národní sekce COEX, přednesenou Istvánem Fucsikem,

3.                   zprávu z činnosti Polské národní sekce COEX, přednesenou předsedou Polské národní sekce COEX Dr. Ing. Stanislavem Gawlikem,

4.                   zprávu Revizní komise COEX, přednesenou předsedou Revizní komise COEX Ing. Stanislavem Przyhodou.

Kongres schvaluje:

5.                   změnu stanov COEX dle předloženého návrhu,

6.                   volbu předsedy COEX Doc. Ing. Alexandra Pálffy, CSc.,

7.                   volbu prvního místopředsedy COEX Vladislava Niedoby,

8.                   volbu Republikové rady COEX ve složení: Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc. (předseda COEX), Vladislav Niedoba (první místopředseda COEX), PhDr. Ladislav Kocsis (místopředseda COEX, předseda Maďarské národní sekce COEX), Dr. Ing. Stanislav Gawlik (místopředseda COEX, předseda Polské národní sekce COEX), Ing. Ladislav Derian, MUDr. Mária Dědinová, MUDr. Štefan Dojcsán, Władysław Drong, István Fucsik, Ing. Bronislav Haratyk, JUDr. Evžen Kiedroń, Ing. Ondrej Kolozsváry, Róbert Komjáthy, Ing. Tadeusz Kornuta, Ing. Árpád Kosár, Karel Madzia, František Monuš, Ing. Štefan Palágyi, DrSc., Ing. Josef Pietrus, Ing. Richard Polednik, Josef Przywara, Bohuslav Raszka, Ing. Wiesław Sikora, Eva Takácsová, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, Doc.Ing. Endre Tóth, DrSc., Ing. Karol Tölgyesi,

9.                   volbu náhradníků Republikové rady COEX Ing. Rudolfa Gaála, Ing. Zoltána Trosko, Pavla Waniu,

10.               volbu Revizní komise COEX ve složení: JUDr. Ondřej Dojcsan, Ing. Ladislav Fekete, Ing. Jadwiga Karolczyk,

11.               volbu náhradníka Revizní komise COEX Ing. Stanislava Przyhodu,

12.               volbu členů Smírčí komise COEX Zoltána Domonkose, Ing. Bohuslava Kaletu, CSc., Alfreda Kołorze a náhradníka Smírčí komise COEX Edwarda Zaleského,

13.               program COEX na období 5/2009 – 4/2011 dle předloženého návrhu,

14.               programové priority COEX na období 5/2009 – 4/2011 dle předloženého návrhu,

15.               zřízení statutární komise za účelem přípravy novelizace stanov COEX ve složení: Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc., Vladislav Niedoba, Dr. Ing. Stanislav Gawlik, PhDr. Ladislav Kocsis,

16.               zřízení pracovní komise pro přípravu komunálních voleb v roce 2010 ve složení: Władysław Drong, Ing. Ondrej Kolozsváry, Ing. Josef Pietrus, Ing. Josef Tobola, Ing. Tadeusz Toman, 

17.               zřízení funkce tiskového mluvčího COEX a jmenování do této funkce Ing. Tadeusze Tomana.

Kongres ukládá Republikové radě COEX:

18.               poznatky ze zpráv národních sekcí a z diskuse rozpracovat do základních úkolů COEX.

Kongres ukládá předsedovi COEX:

19.               zaslat v zákonném termínu Ministerstvu vnitra ČR oznámení statutárního orgánu COEX,

20.               zaslat v zákonném termínu Ministerstvu vnitra ČR návrh změny stanov COEX ke schválení,

21.               svolat do 30.6.2009 schůzi Republikové rady COEX.

Kongres zmocňuje Republikovou radu COEX:

22.               usilovat o vydání nařízení vlády, které určí pravomoci Rady vlády pro národnostní menšiny v záležitostech týkajících se problematiky národních menšin,

23.               prosazovat návrh týkající se podpory petice připravené ve spolupráci s COEX přijaté petiční komisí Evropského parlamentu.

Kongres dále bere na vědomí:

24.               příspěvek Ing. Wiesława Sikory o činnosti obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.,

25.               příspěvek Ing. Josefa Toboly na téma využívání finančních prostředků z fondů Evropské unie.

 

Zpráva o činnosti politického hnutí Coexitentia-Soužití, předkládaná

jeho předsedou PhDr.Ladislavem Kocsisem XI. Kongresu,

konanému v Karviné dne 23. května 2009

 

     Vážený pane Předsedající, vážení Delegáti a Hosté kongresu, Dámy a  Pánové!

Dovolte mi, prosím, abych srdečně pozdravil každého ctěného účastníka XI. kongresu politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžittja, delegátky, delegáty, zastupitele samospráv, diplomatické zástupce, představitele partnerské politické strany SNK ED, občanských sdružení národních menšin a další vzácné hosty.

     Zároveň bych chtěl tlumočit poděkování pana Pála Csákyho, předsedy Strany maďarské koalice za pozvání na kongres, jakož i omluvu za neúčast na něm. Jak ve svém poselství uvádí, v den konání kongresu mají významné akce v různých částech Slovenska v rámci předvolební kampaně k volbám do Evropského Parlamentu.  Jelikož doba určená pro kampaň je krátká, mají velmi nahuštěný program, na víkend připadá mnoho akcí, aby mohli obejít celou zemi. Přeje nám  užitečné a obsažné jednání, a vyjadřuje odhodlání každopádně si najít příležitost v brzké době  i k osobnímu setkání.

     Dámy a Pánové!

     Nyní mi dovolte předložit zprávu o činnosti, ve které je místo podrobného výčtu jednotlivých akcí, což se zřejmě objeví ve zprávách předsedů národních sekcí, především hodnocení, jak jsme plnili  hlavní  úkoly vytyčené na minulém kongresu v Třinci před dvěma roky a na následných zasedáních republikových orgánů Hnutí,  a jak jsme se vyrovnali s průběžně vzniklými problémy.

 

      Vodítkem k posouzení míry úspěšnosti či neúspěšnosti naší práce nechť poslouží  Program a Priority Hnutí na období let 2007 až 2009, přijaté na X. kongresu. V souladu s těmito základními dokumenty jsme trvalou a výšenou pozornost  věnovali otázce, jak přispět k vytváření podmínek pro překonání některých historických křivd, které ještě i v současné době vytvářejí nepravý obraz o postojích a místě menšin v prostoru EU, zejména pak v ČR, a to v  souvislosti s připisováním kolektivní viny za rozbití Československé republiky, tedy  v souvislosti s poválečnými dekrety prezidenta Edvarda Beneše.

      Vzhledem k tomu, že česká společnost a zejména čeští politici  ještě nejsou  zcela připraveni k zásadnímu přehodnocení své nedávné minulosti, jsme se rozhodli pro  citlivý a přitom zásadní přístup k aktivnímu dialogu s českou společností.  Téměř dvouleté naše snažení pak vyústilo v organizování mezinárodního semináře na téma „Situace evropských národních menšin: minulost a současnost Maďarů a Poláků v ČR“. Konal se v Praze 10. ledna tohoto roku pod záštitou  Edit Bauer a Árpáda Duka Zólyomiho, poslanců  Evropského Parlamentu za Stranu maďarské koalice. Seminář, jehož se zúčastnilo více než 60  hostů, mezi nimi i velvyslanec Maďarské republiky, konzulka Velvyslanectví Slovenské republiky, vedoucí Sekretariátu Rady pro národnostní menšiny vlády České republiky a další,  byl velmi úspěšný.

      Předseda Hnutí ve svém uvítacím projevu poukázal na to, že v poslední době došlo k některý pozitivním posunům  v pohledu české veřejnosti a některých jejích čelních představitelů na minulost  národních menšin. V této souvislosti vyzvedl omluvný dopis tehdejšího předsedy vlády ČR Jiřího Paroubka za bezpráví, jímž byli postiženi po 2. světové válce příslušníci národních menšin v bývalém Československu. Hovořil také o pozitivních změnách poslední doby  v postavení menšin, zejména v souvislosti se společným vstupem ČR a ostatních tří zemí Visegrádu do schengenského prostoru. Poukázal na to, že otevřením hranic se mohou zahojit i historické rány Střední Evropy, a vyzvedl roli národních menšin při napomáhání spolupráce mezi svými domovskými a mateřskými zeměmi.  Vyjádřil naději, že seminář bude příspěvkem  k podpoře   předsednictví ČR v EU.

      Poslanec EP Arpád Duka Zólyomi mimo jiné uvedl, že se v Evropské Unii v souvislosti s národními menšinami  uplatňuje politováníhodně  dvojí norma.  Před vstupem  EU kontroluje, jak se dodržují menšinová práva v kandidátských zemích, ale v členských zemích se již tento kontrolní mechanismus neuplatňuje. 

      Český historik-politolog Rudolf Kučera analyzoval  dění a okolnosti, které  předcházely vzniku Benešových dekretů a poukázal na to, že nařízení, jež Němce a Maďary kolektivním způsobem trestaly, podporovaly všechny složky tehdejší československé politické elity.  Do určité míry tyto Benešovy dekrety dodnes zatěžují dvoustranné česko-německé a česko-maďarské vztahy, proto by bylo na čase najít způsob jejich zrušení. Prohlásil, že existence a působení EU jsou garancí, že se taková etnická čistka, jakou provedli v Československu na základě Benešových dekretů,  nemůže opakovat ve Střední Evropě.

      Stanislav Gawlik, jeden ze zakladatelů našeho Hnutí a dlouholetý jeho předseda poukázal na to, že je málo známá skutečnost, že Benešovy dekrety postihovaly také Poláky v Československu.  Mimo jiné uvedl, že po 2. světové válce zakázali všechny polské  organizace, kromě sportovních. Dnešní hodnota majetku, jenž byl Polákům zkonfiskován, představuje cca 320 milionů Kč, tedy téměř 12-13 milionů EUR. Kdyby český stát vrátil Polákům tyto peníze, jejich organizace by neměly žádné existenční problémy a starosti s financováním  své činnosti.

      Strategický místopředseda SMK Miklós Duray  vyjádřil názor, že by bylo žádoucí  přezkoumat právní akty Československa v letech 1945-1946. Kritizoval usnesení Národní rady Slovenské republiky, které potvrdilo nedotknutelnost Benešových dekretů.  Považuje za nesprávný takový přístup, poněvadž tyto dekrety dodnes mají negativní působení. Je zastáncem odškodnění  těch, kteří byli Benešovými dekrety poškozováni.

      Ve druhé části semináře byly předneseny mimo jiné referáty předsedkyně Svazu Maďarů žijících v českých zemích Anny Rákóczi a předsedy Polského kulturně-osvětového svazu Zygmunta Stopy o současném stavu maďarské a polské národní menšiny v ČR..

      Ohlasy mezinárodního semináře v masmédiích byly poněkud slabé, zejména domácí. O akci  stručně referovaly noviny Kongresu Poláků v ČR  „Głos Ludu“ a týdeník pražské kongregace maďarských věřících reformované církve „Üzenet“, také na webových stránkách. Rozsáhlejší články byly zveřejněny na  Slovensku: maďarský deník Új Szó, webové stránky „Felvidék Ma“. S odstupem času pak podrobnější články přinesly i  dvouměsíčník Svazu Maďarů „Prágai Tükör“ a měsíčník PZKO „Zwroť“. Nyní připravujeme brožované vydání všech materiálů ze semináře v maďarském, polském a českém jazyce  za finančního přispění obou europoslanců a Nadace Rákóczi.

      Stejný přístup jsme uplatnili i v aktivizaci dialogu ve směru k Slovensku, odkud pochází naprostá většina Maďarů žijících v Česku. Vydali jsme prohlášení, v němž jsme vyjádřili náš nesouhlas s usnesením Národní  rady Slovenské republiky o nedotknutelnosti Benešových dekretů založených na principu kolektivní viny. Toto usnesení bylo přijato v době, kdy Strana maďarské koalice na Slovensku připravovala návrh zákona o usmíření a vzájemné omluvě za spáchaná příkoří na obou stranách v období 2 světové války. V prohlášení jsme vyjádřili své přesvědčení, že ne konfrontace, ale usmíření a respektování práv  je základem pro pokojný a spravedlivý život občanů a rozvoj společnosti v každé zemi.

      V hodnoceném období soustředěným úsilím  celého Hnutí byla příprava krajských voleb  v intencích smlouvy o spolupráci a společném postupu ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje,  uzavřené dne 27. září minulého roku v Praze mezi  Coexistentií a SNK ED.  Hodnocením příprav a výsledků voleb se několikrát zabývaly obě národní sekce, Výkonná rada i Republiková rada. K jednoznačným závěrům nedošlo, ale v jednom se všichni shodli, že tedy  volby vyústily do jakéhosi  lidového hlasování proti ODS a za ČSSD a tudíž malé strany, včetně Coexistentie neměly šanci k úspěchu. 5-ti procentní hranici bychom tedy nepřekročili, i kdybychom  mobilizovali všechny naše síly a vyvarovali se některých chyb, jichž jsme se dopustili. Důležité bude, abychom v budoucnu při volbách  důsledně dodržovali zásadu vzájemné solidárnosti a stejného zacházení s našimi kandidáty nehledě na to, která národní sekce je nominovala. Týká se to zejména formy naší výzvy k voličům, aby své preferenční hlasy dali všem kandidátům COEX a ne pouze kandidátům jedné národní sekce.

      Ani naše příprava na senátní volby  nebyla bez problémů.  Bylo velkou chybou, že se kandidátní listina odevzdala  k zaregistrování po   zákonem stanoveném termínu a tím celé Hnutí  bylo vystaveno kompromitaci a  veřejné ostudě. 

      V Programu Hnutí na období 2007 až 2009 je stanoven úkol, podle něhož Hnutí bude usilovat v souladu se zákonem o protiprávnosti komunistického režimu o finanční vyrovnání jako kompenzaci za majetky, které byly konfiskovány organizacím a fyzickým osobám na základě zákonů po 25. únoru 1948. Zmíněným referátem Stanislava Gawlika na mezinárodní konferenci byla zahájena příprava k realizaci tohoto závažného úkolu. Budeme se snažit  úzce koordinovat naši činnost na tomto úseku s obdobným snažením Kongresu Poláků.

      V tomto dokumentu je také ustanoveno, že základním politickým cílem Hnutí je programové prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod. Dále, že ve své činnosti se řídí dokumenty Evropské unie a Rady Evropy, zejména Rámcovou úmluvou o ochraně národních menšin, Evropskou chartou o regionálních či menšinových jazyků, atd. Na tomto úseku byl učiněn závažný krok: Dne 19. února tohoto roku Petiční komise Evropského Parlamentu jednala v Bruselu o petici předané Evropskému Parlamentu ve věci  uvedení do života ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy týkající se původního polského obyvatelstva v České republice. Jednání se účastnili jménem varšavské Fundace Słowa Polskiego dla Zaolzia signatář petice Józef Staniek a Stanislav Gawlik, člen Výkonné rady našeho Hnutí. Ve svých projevech oba zástupci poukázali na porušování národních práv Poláků na Zaolzí a nesprávný monitoring implementace ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národních menšin a Charty regionálních či menšinových jazyků do zákonů ČR.  K projednávané problematice byl sdělen názor Thomasa Hammarberga, komisaře pro lidská práva RE, který petici podporuje. V debatě podtrhující význam problému se účastnili mimo jiné poslankyně Evropského Parlamentu Tatjana Danova, Grażyna Staniszewska a poslanec Arpád Duka Zólyomi. Výsledkem diskuse bylo doporučení předsedy petiční komise Marcina Libického: ohlášení přípustnosti, zaslání k projednání  Komisi občanských svobod, spravedlnosti a vnitřních záležitostí a  Mezinárodní skupině ve věci. Zemských menšinových a regionálních jazyků Evropského Parlamentu, informování autora petice, že výše jmenovaná Rámcová úmluva není součástí zákonů Evropské unie, byla ona uzavřena v rámci institucí Rady Evropy, oslovení komise o sdělení informace.

      O vystoupení Józefa Stanieka a  Stanislava Gawlika před Petičním výborem Evropského Parlamentu v Bruselu přinesly delší zprávu webové stránky Felvidék Ma, vydávané Sdružením za společné cíle se sídlem v Bratislavě.Vyzvedává se v něm, že upozornili na absenci kontrolní funkce Rady Evropy při realizaci Rámcové úmluvy o ochraně národních menšin a Evropské charty menšinových či regionálních jazyků.

      Stálým úkolem Hnutí je účast na práci Rady vlády pro národnostní menšiny a Výboru pro národnostní menšiny. Naši zástupci v těchto orgánech Władysław Niedoba a Eugeniusz Kiedroń se aktivně zapojili mimo jiné do přípravy změn zákona o obcích a zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, a to zejména se zaměřením na problematiku dvojjazyčných tabulí. Rovněž tak vykonávají užitečnou práci naši zástupci ve Výborech pro národnostní menšiny při zastupitelstvech měst a krajů.

      V hodnoceném obdobní jsme vyvíjeli úsilí i na podporu prohloubení evropské integrace. V našich podmínkách má velký význam podpora regionální a strukturální politiky Unie, protože jejím prostřednictvím EU významnou měrou přispívá k rozvoji zaostávajících oblastí, jakou je i Moravskoslezský kraj. Vycházeje z toho byl vypracován dopis předsedy Hnutí na generálního ředitele Českých drah s podněty na obnovení přímého vlakového spojení z Bohumína do Budapešti a na posílení regionální dopravy v česko-polském pohraničí mezi Moravskoslezským krajem v ČR a Slezským vojvodstvím v PR.

     V odpovědi náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu  uvedl, že na základě přepravního požadavku Ministerstva dopravy ČR pro připravovaný Jízdní řád 2009/2010 byly České dráhy pověřeny projednáním s partnerskými železnicemi nového páru vlaku v relaci Budapest – Krakov přes Štírovo – Bratislavu – Břeclav – Přerov – Ostravu – Katovice.  Nepříznivý ekonomický vývoj v Maďarské republice momentálně způsobil, že dopravce MÁV chce z připravovaného projektu ustoupit. Jednání nadále probíhají, uzavření problému musí být nejpozději do konce srpna 2009. Dále sdělil, že rozsah vlakové dopravy mezi Českou a Polskou republikou s velkou pravděpodobností dozná redukce a to především z důvodu nevyřešeného financování dálkové dopravy v Polské republice. Stávající vlak Comenius bude v mezistátním provozu zrušen (bude veden pouze mezi Prahou a Bohumínem), nadále ze strany železnice PKP není odsouhlaseno vedení vlaků Vltava a vlaků R 250 až 253 relace Praha – Wroclaw.

      V nadcházejícím období se máme soustředit  na červnové volby do Evropského Parlamentu a zejména pak na předčasné parlamentní volby v říjnu, v příštím roce zas na volby komunální. Již nyní je zapotřebí začít s prací v souvislosti s 20. výročím založení našeho Hnutí v únoru příštího roku, na jehož počest bychom měli uspořádat mezinárodní konferenci, vydat pamětní knihu a udělit pamětní listy našim zasloužilým členům.

      Vážené Dámy a vážení Pánové, na základě výše uvedeného můžeme konstatovat, že  hodnocené období dvou let, jež uplynulo od X. kongresu, bylo pro naše Hnutí úspěšné, posilnilo naši výchozí pozici pro další činnost při hájení práv národních menšin žijících v České republice, při úsilí o jejich harmonické soužití s většinovým národem, rovněž tak při napomáhání rozvoje dobrých přátelských vztahů mezi naší vlastí a  našimi   mateřskými zeměmi. Patří za to upřímné poděkování národním sekcím, jakož i všem funkcionářům Hnutí, členům Republikové rady i Výkonné rady, zastupitelům, zástupcům měst a obcí. Děkuji všem za dobře vykonanou práci a ze srdce přeji k další práci mnoho úspěchů!

Vážené Dámy a vážení Pánové,  děkuji Vám za ctěnou pozornost!

 

 

Wspólnota na łamach prasy / Tiskové články o Soužití

 

„Głos Ludu“ – gazeta Polaków w RC zamieściła trzy artykuły z działalności Wspólnoty-Coexistentii / „Głos Ludu“ – noviny Poláků v ČR zveřejnily tři články z činnosti Coexistentie-Soužití: Wspólnota szykuje się do Kongresu (30.4.2009), Wspólnota przed kongresem (19.5.2009), Przewodniczącym Sánfdor Pálffy (26.6.2009)

 

100-lecie polskiego Gimnazjum Realnego Juliusza Słowackiego w Orłowej / 100. výročí polského reálného Gymnázia Juliusze Slowackého v Orlové

 

Uroczystości odbyły się 6.6.br. w Orłowej na Obrokach, w miejscu gdzie kiedyś stał budynek gimnazjum (nauczano w nim do 1962 r., zburzony był w 1992 r.). Odsłonięto pomnik upamiętniający placówkę. W Domu Kultury w Orłowej-Lutyni przedstawiono ponad dwugodzinny program, w którym wystąpili nie tylko aktualni uczniowie polskiego gimnazjum w Karwinie, spadkobiercy orłowskiej Alma Mater, ale też absolwenci z Obroków i Łazów, gdzie przeniesiono gimnazjum w 1962 r. Klemens Słowioczek, Alina Farna-Podskalska, Jan Monczka, Joanna Żagan, Johan Szymik, Janusz Klimsza, Zbigniew Kalina. Wśród gości obecny był prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ Maciej Płażyński. Uroczystości zakończyło spotkanie absolwentów. / Slavnosti se konaly 6.6.tr. v Orlové na Obrokách, v místě kde stála kdysi budova gymnázia (výuka probíhala zde do 1962 r., zbořena byla v 1992 r.). Byl odhalen pomník  který bude připomínat školu. V Domě kultury v Orlové-Lutyni byl uveden více jak 2 hodiny trvající program, ve kterém vystoupili nejen současní žáci polského gymnázia v Karviné, dědici orlovské Alma Mater, ale také absolventi z Obroků a Lazů, kdy bylo v 1962 r. gymnázium přemístěno Klemens Słowioczek, Alina Farna-Podskalska, Jan Monczka, Joanna Żagan, Johan Szymik, Janusz Klimsza, Zbigniew Kalina. Mezi hosty byl přítomen předseda sdružení „Wspólnota Polska“ Maciej Płażyński. Slavnosti byly ukončeny setkáním absolventů.

 

Jubileusz 80-lecia polskiego przedszkola w Lutyni Dolnej

Jubileum 80. výročí založení polské mateřinky v Dolní Lutyni

 

W sobotę 13.6.br. polskie przedszkole w Lutyni Dolnej obchodziło jubileusz. W Domu Kultury odbyła się akademia szkolna pt. „Brzydkie kaczątko“. Budynek przedszkola był udekorowany kolorowymi kwiatami, fotografiami i pracami najmłodszych. Macierz Szkolna w czerwcu organizuje akademie i festyny szkolne w większości polskich szkół i przedszkoli na Zaolziu, często razem z PZKO. Uczniowie przygotowują program kulturalny, organizowane są wystawy prac uczniów. Przykładowo imprezy odbyły się: 6.6 – Wędrynia, 13.6. – Trzyniec-Dworcowa,  Sucha Górna, Hawierzów-Błędowice, Bystrzyca, Karwina-Frysztat, 14.6. – Stonawa, 19.6 – Cierlicko, 21.6. – Oldrzychowice. / V sobotu 13.6. polská mateřinka v Dolní Lutyni slavila jubileum. V Domě kultury se konala školní akademie pn. „Ošklivé káčátko“. Budova mateřské školy byla vyzdobena barevnými květinami, fotografiemi a prácemi nejmenších. Matice školská v červnu pořádá akademie a školní festyny ve většině polských škol a mateřinek na Zaolzí, často spolu s PZKO. Žáci připravují kulturní program, pořádány jsou výstavy školních prací.

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego / Volby do Evropského parlamentu

 

Wybory przebiegły w terminie 4.- 7.6.br. Mandaty zdobyły następujące partie wyborcze – w Republice Czeskiej ODS (9), ČSSD (7), KSČM (4), KDU-ČSL (2), w Rzeczypospolitej Polskiej PO (25), PiS (15), SLD-UP (7) i PSL (3), m.in. pochodzący z Zaolzia były premier RP Jerzy Buzek i były burmistrz Cieszyna, Jan Olbrycht. Dokładniejsze wyniki przedstawimy w następnym numerze „WTZ“ / Volby se konaly v termínu 4.-7.6.tr. Mandáty získaly následující volební strany – v České republice ODS (9), ČSSD (7), KSČM (4), KDU-ČSL (2), v Polské republice PO (25), PiS (15), SLD-UP (7), PSL (3), mj. pocházející z Zaolzí bývalý polský premiér Jerzy Buzek a bývaly starosta Těšína Jan Olbrycht. Přesnější výsledky voleb zveřejníme v příštím čísle „WTZ“.

 

Uroczystości  w Mirowie / Slavnosti v Mírově

 

W sobotę 13.6.br. odbyło się w Mirowie spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci Jánosa Esterházy oraz 516 Polaków – ofiar nazizmu niemieckiego. W uroczystościach wzięli udział zastępca ambasadora Republiki Węgierskiej w Pradze Iván Gyurcsík, rada ambasady Republiki Węgierskiej w Warszawie Imrich Mólnar, delegacje organizacji węgierskich ze Słowacji, Węgier i Polski. Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia reprezentowali przewodniczący Sándor Pálffy i wiceprzewodniczący Stanisław Gawlik / Szobaton, június 13-án Mírovban megemlékezést tartottak Esterházy János és a német nácizmus 516 lengyel áldozatának  emlékére. Az ünnepségen részt vettek Gyurscík Iván – a Magyar köztársaság prágai nagykövetének helyettese, Molnár Imre – a Magyar köztársaság varsói nagykövetének tanácsosa, magyar szervezetek küldöttségei Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországról. A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalmat Pálffy Sándor elnök és Stanislaw Gawlik alelnök kéviselték. / V sobotu 13.6.tr. se konaly v Mírově vzpomínkové slavnosti věnované památce Jánosa Esterházyho a 516 Polákům – obětem německého nacismu. Slavnosti se účastnili zástupce velvyslance Maďarské republiky v Praze Iván Gyurcsík, rada velvyslanectví Maďarské republiky ve Varšavě Imrich Mólnar, delegace maďarských organizací ze Slovenska, Maďarska, a Polsksa. Politické hnutí Coexistentia-Soužití reprezentovali předseda Alexander Pálffy a místopředseda Stanislav Gawlik.

 

Zdjęcia:

Zastępca ambasadora Republiki Węgierskiej w Pradze Ivan Gyurcsik kładzie kwiaty pod pomnikiem 516 polskich patriotów skatowanych nazistowskimi Niemcami w więzieniu w Mirowie / Iván Gyurcsik, a prágai magyar nygykövet helyettese virágcsokrot helyez 516 lengyel hazafi emlékmüvére akiket a nácista németek agyonkínoztak a mírovi börtönben / Zástupce velvyslance Maďarské republiky v Praze Iván Gyurcsik pokládá květiny k pomníku 516 polských vlastenců utýraných nacistickými Němci ve věznici v Mírově

 

Delegacja Ruchu Politycznego COEX po położeniu kwiatów pod pomnikiem Jánosa Esterházy, od prawej Stanisław Gawlik – przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej, Sándor Pálffy – nowowybrany przewodniczący RP COEX, Stanisław Przyhoda / A COEX Politikai Mozgalom küldöttsége virágcsokor elhyleyezése után Esterházy János emlékmüvénél, jobbról Stanislaw Gawlik – a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke, Pálffy Sándor – a COEX PM újonnan megválasztótt elnöke, Stanislaw Przyhoda / Delegace Politického hnutí COEX po aktu položení květin k pomníku Jánose Esterházyho, od prava: Stanislav Gawlik – předseda Polské národní sekce, Alexander Pálffy – nově zvolený předseda PH COEX, Stanislav Przyhoda

 

 

POKŁOSIE CENZURY

     Artykuł 9 Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy (RE) dotyczy wolności słowa. Ta dziedzina pozostawia na Zaolziu wiele do życzenia. Potwierdzeniem niewesołego status quo w tej materii jest docierająca do nas – niejednokrotnie z drugiej lub trzeciej ręki – korespondencja elektroniczna na temat publikowanej już i omawianej przez nas petycji, złożonej w ubiegłym roku w Brukseli, a rozpatrywanej na początku bieżącego przez Komisję Petycji w Parlamencie Europejskim.

     Tak zwana polska zaolziańska prasa, tamtejszy polskojęzyczny Głos Ludu, jak zapewne większości naszych Czytelników wiadomo, odniósł się do tej sprawy bardzo negatywnie, drukując prawie wyłącznie głosy zgodne z „jedynie słuszną linią przewodniej siły środowiska” będącej zarazem wydawcą gazety.

     Choć nie ma już w redakcjach oficjalnego stanowiska cenzora, który w czasach komuny pilnował, by przypadkiem nie naruszono wytycznych miłościwie nam panującej partii przewodniej, kiedy czytam przyczynki autorów nie dopuszczanych na łamy jedynej zaolziańskiej polskojęzycznej gazety, przypomina mi się stary dowcip jeszcze z lat pięćdziesiątych. Młodsi Czytelnicy mogą nie wiedzieć, jaki był w tamtych czasach najbezpieczniejszy materiał dekarski. Była nim – w myśl tego dowcipu – Trybuna Ludu (lub odpowiednio Rudé právo). Wiadomo było, że tam na pewno nic nie przecieknie. Głos Ludu zasadniczo różni się jednak od tych dwóch gazet formatem, więc nawet w dekarstwie byłby z niego niewielki pożytek.

     Historia, zwłaszcza najnowsza historia Polski, uczy nas jednak, że i przeciw cenzurze znalazła się skuteczna broń. Były nią różne ulotki, gazety, gazetki, pisma i pisemka wychodzące i rozprowadzane w tzw. drugim obiegu. Dziś, gdy technika uczyniła milowy krok naprzód, drugi obieg z sukcesem zastępuje poczta elektroniczna.

     I tak w chwili, gdy Głos odmawia głosu tym, co nie pieją peanów na cześć „siły przewodniej” – ba – dopuszczają się nawet krytyki, przysłano nam do redakcji opinie, które w utrzymywanym z czeskich dotacji Głosie Ludu nie miałyby, lub nie miały szansy ujrzenia światła dziennego. Choć nie były one adresowane do naszej redakcji sądzę, że autorzy zawartych w nich myśli zaakceptują moją próbę połączenia ich w jedną całość:

     >Po przeczytaniu materiałów zamieszczonych w Głosie Ludu 17 lutego br. pod wspólnym tytułem „W naszym imieniu, za naszymi plecami” przymierzałem się do napisania własnego artykułu, lecz na pewno by mi go nie wydrukowali. Zastanawiam się, dlaczego nie opublikowano całej petycji? Działają jak za komuny. Przypomina mi się afera wokół Platformy Pawła Cieślara (patrz. PBI-Zaolzie – luty 2005, str. 2. –  przyp. A.S.). Jej treści też nigdzie nie opublikowano, lecz wszyscy musieli ją potępić. Tu również są tylko strzępy wyrwane z kontekstu. Dlaczego Kongres Polaków sam nie zabierze się twardo za obronę polskich interesów? Czeskie prawo jest takie, jakie jest. Każdy urzędnik może je interpretować na swój własny sposób.

     Pan Szymeczek twierdzi, że petycja może zaszkodzić. Komu i dlaczego? Mówi: „o trudnościach wiemy i monitorujemy je na bieżąco”. Pytam: z jakim efektem i jak długo jeszcze, zanim się coś załatwi? Uważam, że każdy ma prawo do własnej wypowiedzi, skoro ci, co mają mandaty, depczą w miejscu i uginają karki, bojąc się o swoje koryta<

     >Władze czeskie znane są z tego, że podpiszą wszystko, co podpisać muszą. I tak wiedzą, że nie będą tego realizować. Ich po prostu trzeba zmusić do realizacji wszelkich obowiązujących aktów prawnych, szczególnie tych, które zostały już ratyfikowane.<  

     >Republika Czeska (dawniej Czechosłowacka) od zarania swych dziejów próbuje przekształcić państwo – odziedziczone po Austro-węgrzech jako wielonarodowe – w jednolite narodowościowo państwo czeskie. Te tendencje nasiliły się jeszcze po II wojnie światowej, przyjmując postać czystek etnicznych (podstawą tych czystek były tzw. Dekrety Beneša – przyp. A.S.). Pomimo pewnego złagodzenia posunięć represyjnych, odnośne ustawy obowiązują po dzień dzisiejszy. Nie odnotowano żadnego postępu w realizacji zaleceń zawartych w rezolucji Komitetu Ministrów RE Res CMN(2006)2, wskazujących na opieszałość i niechęć wobec wdrażania Konwencji ramowej przez RC<.

     >Społeczność polska na Zaolziu najdotkliwiej odczuwa fakt, iż po latach intensywnego wynaradawiania zaolziańskich Polaków, ludność czeska, którą w przeważającej mierze stanowi ludność napływowa oraz obywatele z polskimi korzeniami, ale już od 2 – 3 pokoleń wynarodowieni, tzw. „szkopyrtocy”, nadal nie jest zapoznawana z niezafałszowaną historią regionu ani w szkole, ani przez media lokalne. Nie bez winy są tu również władze polskie. Chyba już z przyzwyczajenia interesują się wyłącznie Kresami Wschodnimi. Zaolzie zostało niemal zapomniane. Stało się wręcz tematem tabu<.

     >To smutne, że polski eurodeputowany (Jan Olbrycht – przyp. A.S.) martwi się na łamach Głosu Ludu, iż petycja rozpatrywana jest w okresie, gdy Republika Czeska przewodniczy Unii Europejskiej, co – w jego obawach – może rzucić cień na czeską prezydencję, gdy tymczasem rzucenia cienia na tę prezydencję nie obawiał się sam czeski parlament, uchwalając wotum nieufności wobec sprawującego tę prezydencję rządu<.

     Czytając te i inne podobne rozważania zastanawiam się, co się stało z mentalnością Polaków? Gdzie się podziała polska duma narodowa? Co się stało z poczuciem jedności narodowej wszystkich Polaków i tych w kraju i tych mieszkających – często nie z własnego wyboru – poza jego granicami?  

     Czas powrócić do pierwotnego tematu mojego felietonu, będącego w podstawowej mierze kompilacją „drugoobiegowych” myśli zaolziańskich autorów, który nazwałam pokłosiem cenzury. „Poprawność polityczna” Głosu Ludu jest tak głęboka, że dotyczy nie tylko wielkiej polityki. Drobnych kamyczków do własnego ogródka też rzucać nie pozwalają. Oto fragmenty korespondencji elektronicznej niezwiązanej z wyżej wymienioną petycją, która też dotarła do nas drogą pośrednią:

    >Tego mi nie wydrukował naczelny GL. Jestem ciekawy, jak długo się to tu utrzyma.

     Zacznijmy od siebie. Płaczemy, że nie likwiduje się końcówki –ová, daje polskie imiona w ograniczonym zakresie, nie zmienia się nazwisk w spisach telefonicznych itd. A można było i za czasów głębokiej komuny dać imię Tadeusz, tak jak jest napisane, obojętnie czy matka, która postawiła na swoim, miała średnie, czy podstawowe wykształcenie. Liczyło się to, co wyniosła z domu rodzinnego, lub – co dała jej szkoła. Było z tym i jest coraz gorzej. Denerwują nawet drobne sprawy, które pokazują brak dobrej woli. Na przycisku dzwonka ojca pewnego Polaka, stojącego od 6 lat na zaolziańskim piedestale, widnieje podpis Josef, podobnie jak na domu pewnego wice-starosty, w którego gminie wprowadzanie dwujęzyczności idzie nawet względnie dobrze. W spisie telefonicznym od lat nic się w tej sprawie nie zmieniło. A co końcówki ...ova@glosludu.cz w adresach e-mailowych redaktorek GL?

     Znam wielu nauczycieli, którzy nazwy zaolziańskich miejscowości piszą po czesku. Kto zatem ma uświadomić młodym ludziom, że nie mieszkają w Písku u Jablunkova, jak napisał pewien chłopak w deklaracji do PZKO, a sekretarka to wpisała do legitymacji? Myślę, że zrobiła to bezmyślnie, bo o brak dobrej woli trudno ją posądzić, ale to paranoja. Każda ryba psuje się od głowy i tu, czyli od siebie powinniśmy zacząć. RODACY!!! Zacznijmy od tego najtańszego. Tylko za 10 + 1 kc (znaczek + koperta) można dokonać zmiany w spisie telefonicznym. Na przycisku dzwonka zamiast Terezie i Marie napiszmy ładnie Teresa i Maria, bo senior rodu o polskim, zaolziańskim nazwisku, który do roku 1938 był bezrobotny, by zapewnić dzieciom polskie wykształcenie, obraca się dziś w grobie [...] <.

     Próbuję odgadnąć, co było przyczyną odrzucenia przez redakcję Głosu Ludu tego ostatniego tekstu. Nie ma w nim fałszu, ani zakłamania. Nie ma nawet słowa krytyki pod adresem lokalnej większości. Czyżby niewygodna prawda o adresach e-mailowych Pań Redaktorek i imionach na przyciskach dzwonków pewnych osób też w GL podlegała cenzurze?

 

Alicja Sęk, 21 kwietnia 2009, http://www.zaolzie.org

 

Obsah článku „Úroda cenzury“

 

O svobodě slova mluví článek 9 Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy. Tato oblast má na Zaolzí ještě mnoho nedostatků. Potvrzuji to informace – často z druhé ruky – o elektronické korespondenci nt. zveřejněné a projednávané petice, zaslané v minulém roce do Bruselu a projednávané na začátku tr. Petiční komisi Evropského parlamentu. Tzv. polský zaolzanský tisk, tj. Głos Ludu, jak jistě naši Čtenáři vědí, se k této záležitosti postavil velice negativně a zveřejňoval názory „jedině správné v souladu s vedoucí sílou společnosti“, která je současně vydavatelem novin. (…). Dějiny, především nejnovší dějiny Polska, nás učí, že i proti cenzuře se najde účinná zbraň, byly to letáky, noviny tzv. druhého oběhu – samizdat. Dnes samizdat zastupuje elektronická pošta. Proto do redakce www.zaolzie.org jsou zasílány názory, které by v GL dotovaném ze státního rozpočtu neměly šanci na zveřejnění: Čtenáři se diví, proč GL nezveřejnil celý text petice. Je to jak za komunismu, připomíná to aféru kolem Platformy Cieślara. Její obsah nebyl zveřejněn, ale všichni ji museli odsoudit Pan Szymeczek říká, že petice může uškodit. Komu a proč? Mluví: problémy jsou nám známy a monitorujeme je průběžně. Ptám se s jakým výsledkem a dlouho ještě než se něco zařídí… Česká republika (dříve Česko-slovensko) od svého začátku chce mnohonárodnostní stát zděděný po Rakousko-Uhersku přetvořit v jednotný národnostně stát… Poláci na Zaolzí bolestivě přejímají skutečnost, že češti přistěhovalci a odnárodnění Poláci, tzv „szkopyrtocy“ nemohou poznat pravdivé dějiny této země… Je smutné, že polského europoslance zarmucuje, že tato petice může poškodit české předsednictví, avšak poškození českého předsednictví se nebál český parlament, který nechal padnout vládu. (…) . „Politická korektnost“ GL má až takovou hloubku, která se týká nejen velké politiky. Pláčeme např., že se neruší koncovky –ová u jmen (…). A koncovky –ova jsou i v e-mailových adresách redaktorek GL. Je mnoho učitelů, kteří názvy zaolzanských obcí píší v jazyce českém. Kdo má uvědomovat mládež. Tento článek nebyl zřejmě zveřejněn právě proto, že se týkal kritiky redakce GL.

 

Z LISTÓW DO REDAKCJI „GŁOSU LUDU“

 

       Zamieszczamy treść listów – artykułów do redakcji „Głosu Ludu“, które nigdy nie były wykorzystane w całości. Ich autorem jest Alfred Kołorz z Datyń Dolnych, a ich treść dotyczy pomówienia przez redakcję „Głosu Ludu“ ruchu politycznego Wspólnota-Coexistentia o autorstwo publikacji dotyczącej Zaolzia w „Raporcie Polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za Granicą 1939-2005“ oraz przekręceń przez redakcję „Głosu Ludu“ treści petycji przedstawionej przez Fundację Słowa Polskiego dla Zaolzia do Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Z pierwszym dokumentem Wspólnota-Coexistentia nie ma nic wspólnego, natomiast drugi był wniesiony z jej poparciem.

     Szanowna Redakcjo!

Z mieszanymi uczuciami czytam, rozważam o artykułach, wywiadzie pani redaktor Haliny Sikora, dotyczących „Raportu“, który podobno pojawił się w materiałach na III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Pani redaktor na Zjeździe podobno nie było? Pomimo to pisze na temat ruchu politycznego Wspólnota, jakoby on był autorem „Raportu“. Czy pani redaktor zdaje sobie sprawę z tego, co może wywołać? W roku przyszłym odbędą się wybory, przedtem wpisy do szkół i Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków. Czy artykuły te pomogą polskiemu szkolnictwu, Polakom na Zaolziu? Albo ktoś pragnie się uwidocznić? Gazeta Polaków poświęciła „Raportowi“ wiele miejsca, jednak w całości tekstu nigdy nie zamieściła. Pomimo, że znała ich autora, dr.Pawła Hutę.

     Dlatego, o ile jest to jeszcze możliwe, proszę zdradzić czytelnikom na łamach „Głosu Ludu“ tajemnicy, kiedy i od kogo Kongres Polaków otrzymał zaproszenie na III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy? Kto decydował o wyborze delegatów z Zaolzia na Zjazd? Dlaczego w delegacji z Zaolzia zabrakło przedstawicieli sekcji polskiej Wspólnoty,. Ruchu politycznego, którego przedstawiciele zasiadają w zarządach wielu zaolziańskich gmin. Zaś tam gdzie ich brak, nawet przepisy dotyczące rozporządzenia rządu Republiki Czeskiej, mam na myśli dwujęzyczność, z trudem są realizowane. Twierdzę, że gdyby w skład delegacji wchodził przedstawiciel Wspólnoty – sekcji polskiej, to omawiana sprawa mogła być załatwiona wprost na Zjeździe Polaków i Polonii z Zagranicy. Odpadłyby żale, kłótnie, pisaniny i zaoszczędzono by środki finansowe z dotacji państwowych na wyjazdy redaktorów „Głosu Ludu“ do Warszawy za dr.Pawłem Hutą. Pytam się, czy delegacja zaolziańska była naprawdę delegacją reprezentującą wszystkich Polaków z Zaolzia.

     Jestem przekonany, że Polak z Zaolzia, tak samo jak Polak z Niemiec, czy Litwy ma prawo być poinformowany, co w „Raporcie“ było opublikowane bez utajniania czegokolwiek. Jeżeli wydawca „Głosu Ludu“ Kongres Polaków nie zamieści pełnego tekstu „Raportu“ oraz pełnego listu Wspólnoty – sekcji polskiej, a tylko fragmenty, to można pomyśleć, że coś przed nami utajnia. Ciekawy przedstawienia pełnej prawdy czytelnik „Głosu Ludu“ od 1945 roku.                                                            Alfred Kołorz, Havířov-Datynie, 8.11.2007

     Dlaczego płaczecie Panowie?

„Petycja wywoła burzę!“, „Kto im dał prawo?“, „W naszym imieniu, za naszymi plecami!“ „Więcej szkody, aniżeli użytku!“ – pisze „Głos Ludu“, organ Kongresu Polaków. Czytamy w nim artykuły młodego historyka, dr.Józefa Szymeczka oraz pana Melchiora Sikory. Znam większość działaczy Coexistentii-Wspólnoty, oceniam ich pozytywnie i widocznie nie tylko ja. W ubiegłej kadencji wyborczej pan Władysław Niedoba był wiceprezesem Okręgowej Komisji ds. Mniejszości Narodowych, zaś w obecnej kadencji w tej komisji zasiada ponownie jako wiceprezes. Co więcej, kandydat Wspólnoty dr.Bogusław Chwajol zasiada w Okręgowej Komisji ds.Służby Zdrowia. Jako kandydat w wyborach pozyskał sporą liczbę głosów preferencyjnych. Widocznie Coexistentia-Wspólnota jest w terenie należycie oceniana! Boli człowieka, kiedy ktoś rzuca błotem w uczciwych ludzi. Do tego Polak w Polaka! Pan dr.inż.Stanisław Gawlik, to postać europejska, która walczy o nasze słuszne sprawy. Bez niego by się Europa nie dowiedziała o polskim szkolnictwie na Zaolziu, o majątkach. Jest zapraszany na konferencje dialogu and univeralism, na Europatage, na konferencje FUEW. Bierze udział w uroczystościach międzynarodowych w więziennym Mirowie, gdzie leży zakatowanych ponad 500 Polaków z czasów ostatniej wojny. Składa kwiaty pod Wałką, w Żywocicach, w Cieszynie z okazji września 1939 roku. Wydatki z tym związane finansuje z kasy prywatnej. Może ktoś powie, że chwalę się cudzym pierzem? Na świadka powołuję dr.Józefa Szymeczka. Na pewno pamięta nasze rozmowy w Stonawie, w Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie. Powołuję na świadków światłych i prostych ludzi, ewangelików i katolików, Czechów i Polaków, ludzi, którzy nie są przesiąknięci jadem nienawiści do Coexistentii-Wspólnoty, nie wywyższają się nad innymi. Jestem prostym człowiekiem, wyrastałem jako półsierota. Gazety o mnie nie piszą. Ta ziemia mnie zrodziła, w tej ziemi wyrosłem i da Pan Bóg, że w tej ziemi spocznę!

     Zdziwiło mnie bardzo, że pan Melchior Sikora, Polak i działacz, nie głosował na kandydatów Wspólnoty. Co więcej, nawet naśmiewał się z nich, przyrównując Coexistentię do jakiegoś czeskiego ruchu nacjonalistycznego. Może by nam więc zdradził, na kogo mają Polacy na Zaolziu głosować.

     Przed 300 laty pozwolono ewangelikom w Cieszynie poświęcić kamień węgielny pod budowę ewangelickiego kościoła. Budynek pozwolono budować poza miastem. Czyżby również obawiano się burzy? Czy jakiekolwiek były? Całe stulecia żyli w tym mieście obok siebie Polacy, Niemcy, Żydzi, Czesi, ewangelicy, katolicy. Pan dr.Józef Szymeczek jest członkiem komisji obchodów 300-lecia. Prosimy, by do komisji nie wnosił minorowych nastrojów. Prosimy, by pan dr.Józef Szymeczek jako historyk wytłumaczył panu Melchiorowi Sikorze i innym. Że zgoda buduje, niezgoda rujnuje a Polacy na Zaolziu, nasze szkolnictwo zgodę potrzebują, a nie jakichś pisanin „za naszymi plecami“. Wiem, że Wspólnota kilka razy nawoływała, by się spotkała grupa 3 x 3: Wspólnota, PZKO i Kongres Polaków. Gdyby się tak stało, odpadłyby niesnaski, płacze, żale, a zapanowałaby już dawno zgoda. Trzeba tylko chcieć!

W wyrazami szacunku Alfred Kołorz, w Datyniach Dolnych, 25.2.2009

 

Z dopisů do redakce „Głosu Ludu“ (obsah článku): Zveřejňujeme obsah dopisů – článků do redakce „Głos Ludu“, které nebyly nikdy nekrácené zveřejněny. Jejich autorem je Alfred Kołorz z Dolních Datyň, a jejich obsah s týká pomluv politického hnutí Soužití-Coexistentia redakci „Głos Ludu“. Coexistentii bylo přisouzeno autorství publikace týkající se Zaolzí „Report politiky polského státu vůči Polonií a Polákům žijícím za hranicemi 1939-2005“, přestože s tímto dokumentem Soužití-Coexistentia nemá nic společné. Redakce „Głos Ludu“ překroutila obsah petice Fundace slova polského pro Zaolzí do Evropského parlamentu a Rady Evropy, který je Soužitím-Coexistentií podporován.

     Vážená redakce! Se smíšenými pocity čtu články paní redaktorky Haliny Sikora na téma „Reportu“, který byl prý obsahem materiálů III Sjezdu Polonie a Poláků z Zahraničí. Paní redaktorka prý na Sjezdu nebyla přítomná? Přesto píše na téma politického hnutí Soužití, jakoby to on byl autorem „Reportu“. Uvědomuje si paní redaktorka, co všechno může zveřejněním těchto nepravd způsobit. V příštím roce se konají volby, ještě dříve se konají zápisy do škol a Valné shromáždění Kongresu Poláků (…) Noviny věnovaly „Reportu“ mnoho místa, avšak celý text nikdy nezveřejnily. Přestože znaly jejich autora, dr.Pawla Hutu.. Prosím, pokud je to možné, prozradit čtenářům „Głos Ludu“ tajemství, kdy a kým byl Kongres Poláků pozván na III Sjezd… Kdo rozhodoval o volbě delegátů z Zaolzí? Proč v delegaci chyběli zástupci polské sekce Soužití? (…). Tvrdím, že pokud by v delegaci byl zástupce politického hnutí Soužití, záležitost by byla vyřešena přímo na Sjezdu. Nebylo by sporů, zbytečného psaní a ušetřily by se finanční prostředky na cestovné redaktorů do Varšavy za dr.Pawlem Hutou. (…).

     Proč pláčete Pánové? „Petice vyvolala bouři!“, „Kdo jim dal právo?“ „Našim jménem za našimi zády!“ „Více škody, než užitku!“ – píše „Głos Ludu“, tiskový orgán Kongresu Poláků. Čteme v něm články mladého historika dr.Józefa Szymeczka a pana Melchiora Sikory. Znám většinu funkcionářů Coexistentie-Soužití. Hodnotím je kladně a zřejmě nejen já. V minulém volebním období pan Vladislav Niedoba byl místopředsedou krajského výboru pro národnostní menšiny a v tomto volebním období je opět místopředsedou. Navíc kandidát Soužití dr.Bohuslav Chwajol zasedá v krajské zdravotní komisi. Jako kandidát ve volbách získal hodně preferenčních hlasů. Zřejmě Coexistentia-Soužití je u voličů náležitě hodnocena.(…) Pan dr.ing.Stanislav Gawlik je Evropanem, který bojuje za naše oprávněné požadavky. Nebýt jeho, Evropa by se nedozvěděla o polském školství na Zaolzí, o majetcích. Je zván na konference (…), účastní s mezinárodních slavnosti ve vězeňském Mírově, kde je pochováno umučených za poslední války více jak 500 Poláků. Pokládá věnce pod Walkou, v Životicích, v Těšíně u příležitosti září 1939 roku. Výdaje platí ze soukromých peněz. (…). Překvapilo mne, že pan Melchior Sikora, Polák a funkcionář, nevolil kandidáty Soužití. Navíc se z nich vysmíval přirovnáním Coexistentie do nějaké české nacionální strany. Raději by nám měl prozradit, koho mají Poláci na Zaolzí volit. Uplynulo už 300 let, kdy bylo povoleno evangelíkům v Těšíně postavit kostel (…). Členem komise pro uspořádání těchto slavnosti je dr.Józef Szymeczek. Prosíme, aby do komise nevnášel melancholické nálady. Prosíme, aby jako historik vysvětlil panu Melchioru Sikorovi a jiným, že smír povzbuzuje a neshoda ničí a že Poláci na Zaolzí a naše školství smír potřebují. Je mi známo, že Soužití několikrát volalo, aby se sešla skupina 3x3: Soužití, PZKO, Kongres Poláků. Pokud by se tak stalo, nebylo by třenic, pláče, nářků, a zavládla by shoda. Je nutno jen chtít.

 

„Polonia Restituta“ in memoriam pro Jánose Esterházyho

 

      Při návštěvě prezidenta Maďarské republiky, László Sólyomi v březnu tr. v Polsku státní vyznamenání „Polonia Restituta“ obdržel in memoriam János Esterházy. Zveřejňujeme obsah projevu jeho dcery, Alice Malfatti, která přednesla v průběhu oslav.

      Pane Prezidente Kaczyňski. Pane Prezidente Sólyom. Dámy a Pánové!

      Při této vznešené chvíli chtěla bych poděkovat oběma Pánům Prezidentům za to, že nezapomněli na památku mého Otce a za skutečnost, že mohu převzít vysoké státní vyznamenání Polského Státu za přítomnosti Prezidentů Maďarské republiky a Polské republiky. Srdečně moc děkuji také jménem maďarských a polských členů rodiny Jánosa Esterházyho.

      Maďarský jazyk zvláštním způsobem ukazuje pojem vlasti a mluví o mateřském jazyce, který spojuje s matkou. Pojem matky, osoby která je nejblíže jednotlivce, bezprostředně se váže také s pojmem národní příslušnosti. Díky ovdověle příliš brzy matce, Alžbětě Tarnovské můj Otec získal současně dvě vlasti a jeho osobnost se mohla obohatit o hodnoty obou vlasti.

     Boris Pasternak už v třicátých létech pojmenoval nacismus a komunismus jako dvojčata, která jsou „pravým a levým křídlem materiální noci“. Tyto dvě ideologie využily všechny projevy nenávisti ke zničení zvolených nepřátel. Takové byly osudy židů odsouzených na základě lidského druhu nebo o odsouzených na základě třídní příslušnosti a dodnes nezrehabilitované třídy aristokratů. Při vzpomínce na Esterházyho musíme připomenout také o jeho třídě, přece mezi velikány polského a maďarského národa najdeme mnoho aristokratů, kteří bezzištně a obětavě podporovali své státy. Z tohoto pohledu rodiny Tarnovských a Esterházých měly mnoho společného. Takový byl také Druhý Ferenc Rákóczy, kterého pomník právě dnes odhalujeme ve Varšavě.

      Důležité je, aby mládež XXI století – na základě skutečných historických znalostí – dívala se pyšně na svou minulost a vzpomínala tyto chvíle, kdy velikáni jejich národů i v nelidských podmínkách dávali příklad příštím generacím.János Esterházy měl odvahu samostatně zvednout ruku v parlamentu v Bratislavě proti deportaci židů a potkal ho stejný osud, jako Otce Maximiliána Kolbe, který zvolil smrt mučedníka místo jednoho z otců židů. Esterházy si vzal kříž v komunistických vězeních a příkladem pro něho byl jeho pradědeček János Jeszenák, účastník bojů za svobodu v 1848 roce, zavražděn na rozkaz generála Haynau, stejně jako dědeček Stanislav Tarnowski, vězněn Monarchií ve Lvově a v Olomouci. Ve šlépějích svých předků šel János Esterházy, který po Versalské dohodě se rozhodl, že jeho povinnosti je usmířit utrpení těch, na které spadlo ohromné množství nespravedlnosti, kteří ne z vlastní vůle se stali menšinou v cizím státě. To pro ně Esterházy zvolil politiku, i když nikdy nebyl politikem z krve a kosti, protože zůstal ochráncem práv. V jeho svědomí – obdobně jako mnoha tehdejších maďarských a polských politiků, měl cit pro povinnost věnovat se plně národu.

    Tento politik, který bránil menšiny po vpádu Hitlera do Polska, se stal státníkem, který bránil lidský život. I v těchto souvislostech je nutno pamatovat, že před sedmdesáti léty to nebyli Angličané nebo Francouzi, ale Maďaři, kteří pomáhali trpícím Polákům. Horthy a Teleki kromě přijetí polských utečenců rovněž se postavili proti tomu, aby německá vojska pochodovala proti Polákům přes Maďarsko. Na to jsou Maďaři pyšní a těším se, že v přítomnosti prezidentů Polska a Maďarska mohu sdělit, že jsem pyšná na svého Otce, za jeho heroický výkon! Esterházy pomáhal nejen Polákům ale i židům a členům hnutí odporu, kteří utíkali před nacisty, bez ohledu na jejich národní příslušnost. Šel touto cestou, i když riskoval svůj život a život své rodiny. Je známo, že nebylo výjimek: cenou za záchranu byla smrt.

    Klíčem k pochopení Jánose Esterházyho byla jeho hluboká katolická víra (…). Esterházy zemřel ve věznici v Mírově, v objetí uvězněného slovenského biskupa Wasila Hopko. Esterházy považoval Slováky za bratry a jeho největší touhou bylo usmíření obou národů. V mírovské věznici, kde ukončil svůj pozemský život, zahynulo početné množství polských vězňů za II světové války, oběti nacismu. Ať i to bude mementem, že obě ideologie byly smrtelnými nepřáteli lidskosti.

      I když padesát let chtěli to zatajit, díky knížeti Karlu Schwarzenbergovi už víme, že můj Otec byl pochován ve společném hrobě oběti komunismu v pražském Motole. Když se díváme z perspektivy ráje Praha, Varšava, Krakov, Bratislava a Budapešt jsou tak blízko sebe, že se právě zlévají v jedno. Když se učíme minulosti, musíme se snažit, aby rovněž národy Střední Evropy se více sblížily ve Sjednocené Evropě.

      Benedikt XVI řekl, že násilí proti jednomu člověku je násilím proti celé lidskosti.

      Vyznamenání předané Panem Prezidentem Lechem Kaczyňskim znamená velký krok na této cestě do vzájemného sblížení našich národů.

     Varšava, 23.února 2009, Esterházy-Malfatti Alice 

 

Czeski Cieszyn – na zachodzie Republiki Czeskiej ?

Český Těšín – na západě České republiky ?

 

„Deník“ zamieścił 2.6.br. mapkę, która jest załącznikiem do artykułu nt. supermarketów „Albert“, które nie przynosiły przez dłuższy okres czasu zysku i dlatego będą zamknięte. Informacja nie wzbudziłaby naszej ciekawości, gdyby nie to, że autor mapki miasto Czeski Cieszyn umieścił na zachód od Pragi. / „Deník“ zveřejnil 2.6.tr. mapku, která je přílohou článku na téma supermarketů „Albert“, které dlouhodobě nevydělávaly a proto budou uzavřeny. Informace by nás nijak neupoutala naši pozornost, kdyby ne skutečnost, že město Český Těšín autor mapky umístil na západ od Prahy.

 

29ab

 

Doc. inż. Sándor Pálffy, CSc, przewodniczący COEX podczas obrad

XI Kongresu COEX w Karwinie

Doc., Ing. Pálffy Sándor, CSc a COEX elnöke a XI Kongresszus

tanácskozásán Karvinában

Předsesa COEX, Doc. Ing. Sándor Pálffy, CSC. na jednání  XI. Kongresu COEX v Karviné

 

 „Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 18.6.2009,  gratis / zdarma