xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

26 – 1/2009 (10.1.2009)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Partia Polityczna SNK Europejscy Demokraci i Ruch Polityczny Coexistentia podpisali w ubiegłym roku umowę koalicyjną. Na zdjęciu: Helmut Dohnálek, przewodniczący SNK ED i László Attila Kocsis, przewodniczący COEX podczas aktu podpisu umowy.

 

Tavaly az SNK Evropští demokaté politikai párt és a Coexistentia politikai párt koalíciós szerzödést kötöttek. A kepen Dohnálek Helmut, az SNK ED elnöke és Kocsis László Attila, a COEX elnöke a szerzödés aláírásakor.

 

Politická strana SNK Evropští demokraté a Politické hnutí Coexistentia podepsaly v minulém roce koaliční smlouvu. Na snímku: Helmut Dohnálek, předseda SNK ED a László Attila Kocsis, předseda COEX při podpisu smlouvy.

 

Życzenia świąteczne i noworoczne przewodniczącego

Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota w Republice Czeskiej

 

     Z okazji nadchodzących Świąt i Nowego Roku jak najserdeczniej pozdrawiam wszys-tkich naszych szanownych członków, zwolenników i sympatyków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota w Republice Czeskiej, jak również miłych czytelników gazety Wiadomości-Tudósítások-Zprávy.

     Korzystając z okazji dziękuję za dobrze wykonaną pracę naszym działaczom i aktywistom, jak też naszym radnym, którzy znacząco przyczynili się do spełnienia celów naszego Ruchu skierowanych na forsowanie legalnych praw mniejszości narodowych żyjących w Republice Czeskiej i poparcie ich pokojowego współżycia z większościowym narodem czeskim. Mam nadzieję, że i w roku 2009 podczas wypełniania trudnych zadań możemy liczyć na Waszą bezinteresowną pomoc.

     Z serca życzę Wam przyjemnego spędzenia Świąt, a do nowego roku 2009 bardzo dobrego zdrowia, dużo sukcesów w pracy i w życiu prywatnym, szczęścia, radości, miłości, pokoju i pogody ducha.                                                                                      

Dr. László Attila Kocsis

 

Vánoční a novoroční pozdrav předsedy

Politického hnutí Coexistentia-Soužití v České republice

 

     Při příležitosti nadcházejících Vánoc a Nového roku co nejsrdečněji pozdravuji všechny ctěné členy, stoupence a příznivce Politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžitja v České republice, jakož i milé čtenáře listu Wiadomości-Tudósítások-Zprávy.

     Využívám této příležitosti, abych upřímně poděkoval za dobře vykonanou práci našim funkcionářům a aktivistům, a v neposlední řadě našim zastupitelům, kteří významnou měrou přispěli k naplnění cílů našeho Hnutí zaměřených na prosazování oprávněných práv národních menšin žíjících v České republice a na podporu jejich pokojného soužití s většinovým českým národem. Věřím, že i při plnění náročných úkolů můžeme počítat v Vaší nezišťnou pomoci.

    Ze srdce přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2009 velmi dobré zdraví, mnoho úspěchů v práci i v osobním životě, štěstí, lásky, mír a pohodu.

            Dr. Ladislav Kocsis

 

A Csehországi  Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom elnökének

karácsonyi és újévi köszöntője

 

     Karácsonyi és újév közeledtével a legszívélyesebben köszöntöm a Csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom minden tisztelt tagját, követőjét és pártfogóját, valamint a Wiadomości-Tudósítások-Zprávy lap kedves olvasóit.

     Kihasználva ezt az alkalmat szeretném kifejezni őszinte köszönetemet tisztségviselőinknek, aktivistáinknak és nem utolsó sorban helyhattásági képviselőinknek jól elvégzett munkájukért, akik jelentős métrékben hozzájárultak Mozgalmunk célkitüzéseinek a megvalósításához, a Cseh Köztársaságbeli élő nemzeti kisebbségek indokolt jogainak érvényesítése és a többségi cseh nemzettel való békés együttélésük támogatása terén. Meggyőződésem, hogy a 2009. év igényses feladatainek teljesítésekor  továbbá is számíthatunk az Önök önzetlen segítségével.

     Szívből kívánok kedves mindyájuknak kellemes karácsonyi ünnepeket és az új, 2009. évben kiváló egészséget, sok sikert munkájukhoz és magánéletükben, szerencsét, boldogságot, szeretetet, nyugodalmat és békességet.

Dr. Kocsis László Attila

 

Wspólnota-Coexistentia w jesiennych wyborach

 

16. i 17.10. ub.roku odbyły się wybory do przedstawicielstw wojewódzkich i do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. W wyborach wojewódzkich brał udział m.in. Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia – kandydował do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego w ramach koalicji „Osobowości województwa“ razem z partią polityczną SNK Europejscy Demokraci. Na liście kandydackiej „OK“, która wylosowała numer 24, o mandaty ubiegało się 11 naszych kandydatów. Pomimo, że lista nie przekroczyła 5% progu wyborczego i tym samym jej kandydaci nie zdobyli mandatów w samorządzie wojewódzkim, nie można mówić o porażce Ruchu, o czym świadczą głosy preferencyjne. Dokładne wyniki zamieściliśmy w publikacji wiązanej „Coexistentia-Wspólnota w wyborach 2008… (11/2008)“. Dziś publikujemy wyniki łączne, wyniki listy wyborczej „OK“ w gminach zaolziańskich i głosy preferencyjne kandydatów COEX. / Ve dnech 16. a 17.10. minulého roku se konaly volby do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky. Krajských voleb se účastnilo mj. Politi-cké hnutí Coexistentia-Soužití – kandidovalo do Zastupitelstva Moravskoslezské-ho kraje v rámci koalice „Osobnosti kraje“ spolu s politickou stranou SNK Evropští demokraté. Na kandidátní listině „OK“, která vylosovala číslo 24, se o mandáty zastupitelů ucházelo 11 našich kandidátů. Přestože volební listina nepřekročila 5% práh a tím její kandidátí mandáty v krajské samosprávě nezískali, o porážce Hnutí nemůže být řeč, o čemž svědčí preferenční hlasy. Podrobné výsledky jsme zveřejnili v vázané publikaci „Coexistentia-Soužití v volbách 2008… (11/2008)“. Dnes otiskujeme souhrnné výsledky, výsledky volební listiny „OK“ z zaolzanských obcích a preferenční hlasy kandidátů COEX.

 

Województwo Morawskośląskie: podział 65 mandatów / Moravskoslezský kraj: rozdělení 65 mandátů:

1. ČSSD                                   31 mandatów / 31 mandátů

2. ODS                                     18 mandatów / 18 mandátů

3. KSČM                                  11 mandatów / 11 mandátů

4. KDU-ČSL                            5 mandatów / 5 mandátů

 

Liczba oddanych głosów na partie wyborcze, wynik w procentach / počet odevzdaných hlasů na volební strany, výsledek v procentech:

1.   ČSSD                                                            162 410             42,63 %

2.   ODS                                                                94 869            27,69 %

3.   KSČM                                                             60 672            16,92 %

4.   KDU-ČSL                                                       27 053              7,10 %

5.   Osobnosti kraje                                                 11 289              2,96 %

6.   Strana zelených                                                  8 173              2,14 %

7.   Dělnická strana – za zrušení poplatků ...               3 833              1,00 %

8.   Moravané                                                          2 947              0,77 %

9.   Demokracie                                                       2 133              0,55 %

10. Nejen hasiči a živnostníci pro kraj …                    1 820              0,47 %

11. Volte pravý blok – stranu za snadnou …              1 519              0,39 %

12. Strana důstojného života                                      1 374              0,36 %

13. Národní strana                                                    1 083              0,28 %

14. Strana zdravého rozumu                                      1 055              0,27 %

15. Sdružení pro republiku – Republikánská…               671              0,17 %

 

Liczba oddanych głosów na „OK“ w gminach (w liczbach absolutnych i procentach) i głosy preferencyjne lidera COEX Bogusława Chwajola / počet odevzdaných hlasů na „OK“

v obcích (absolutní čísla a procenta) a preferenční hlasy lídra COEX Bohuslava Chwajola:

1.   Wędrynia / Vendryně                   336           24,19 %            108

2.   Bystrzyca / Bystřice                    346           22,20 %            111

3.   Trzyniec / Třinec                       1660           16,38 %            292

4.   Koszarzyska / Košařiska                18           14,63 %                5

5.   Nydek / Nýdek                              85           14,26 %               19

6.   Milików / Milíkov                           57           13,10 %               25

7.   Gródek / Hrádek                            66           12,99 %               30

8.   Boconowice / Bocanovice              16           12,59 %               10

9.   Śmiłowice / Smilovice                    26           12,56 %                 4

10. Ropica / Ropice                             58           12,26 %               19

11. Rzeka / Řeka                                 17           10,75 %                 1

12. Nawsie / Návsí                            105           10,24 %               50

13. Stonawa / Stonava                         57             9,03 %               46

14. Łomna Górna / Horní Lomná            6            8,10 %                 3

15. Dąbrowa / Doubrava                     31             8,09 %               11

16. Kocobędz / Chotěbuz                     29             7,51 %               17

17. Mosty k.Jabł./ Mosty u Jablukova    71             7,15 %               27

18. Toszonowice G. / H.Tošanovice     11             6,79 %                 1

19. Łomna Dolna / Dolní Lomná           15             6,32 %                 7

20. Pioseczna / Písečná                       17             5,72 %                 5

21. Olbrachcice / Albrechtice               68             5,07 %               55

22. Lutynia Dolna / Dolní Lutyně          77             5,02 %               61

23. Jabłonków / Jablunkov                    82             4,98 %               53

24. Wielopole / Vělopolí                         5            4,80 %                 1

25. Czeski Cieszyn / Český Těšín       320             4,52 %            195

26. Gnojnik / Hnojník                           19             4,15 %              10

27. Orłowa / Orlová                           288             3,68 %            177

28. Sucha Górna / Horní Suchá            48             3,60 %              25

29. Ligotka Kam. / Komorní Lhotka     14             3,34 %                8

30. Cierlicko / Těrlicko                         47             3,29 %              22

31. Piosek / Písek                                17             3,17 %                5

32. Trzycież / Střítež                              8            2,75 %                2

33. Bukowiec / Bukovec                      13             2,65 %                7

34. Trzanowice / Třanovice                    9            2,41 %                5

35. Piotrowice k.K./ Petrovice u K.      32             1,99 %              12

36. Rychwałd / Rychvald                     47             1,95 %              22

37. Dziećmorowice / Dětmarovice        25             1,95 %                9

38. Karwina / Karviná                       298             1,76 %            171

39. Pietwałd / Petřvald                         35             1,59 %                3

40. Hawierzów / Havířov                   401             1,54 %            147

41. Błędowice G./ Horní Bludovice         9            1,27 %                0

42. Toszonowice D. / D.Tošanovice       1            1,14 %                1

43. Bogumin / Bohumín                        72             1,01 %              24

44. Herczawa / Hrčava                         0

 

1.   Čaková                                         17           18,47 %                0

2.   Skřípov                                         55           16,81 %                0

3.   Oborná                                         14           14,28 %                0

4.   Zátor                                            41           13,99 %                0

5.   Bítov                                             19           10,32 %                0

6.   Žermanice                                       5            6,94 %                0

7.   Ostrava-Mar.Hory a Hulváky       384             9,46 %                4

8.   Hradec nad Moravicí                   104             5,46 %                0

9.   Lhotka u Litultovic                           3            6,25 %                0

10. Staré Těchanovice                           2            5,12 %                0

11. Vítkov                                         142             8,31 %                6

12. Bílovec                                        234             9,24 %                6

13. Hostašovice                                   14             5,01 %                0

14. Luboměř                                         7            5,60 %                0

15. Slatina                                           29             9,50 %                0

16. Štramberk                                   106             8,59 %                0

17. Krasov                                            5            5,43 %                0

18. Nové Heřmínovy                             7            7,95 %                0

19. Velké Štáhle                                    7            5,64 %                0

20. Vysoká                                           6            5,55 %                0

 

Liczba oddanych głosów preferencyjnych na kandydatów COEX / počet odevzdaných preferenčních hlasů pro kandidáty COEX:

5.   Doc.MUDr.Bogusław Chwajol, CSc                      1 971

14. Doc.Ing.Alexander Pálffy, CSc                                190

21. Ing.Zygmunt Stopa                                                   598

30. Władysław Niedoba                                                 478

32. Bogusław Raszka                                                 1 101

36. Mgr.Petr Dyszkiewicz                                                40

48. Mgr.Barbara Davidowa                                           133

54. Doc.RNDr.Tadeusz Siwek, CSc                               271

60. Ing.Staniław Kołorz                                                    83

66. JUDr.Eugeniusz Kiedroń                                            37

69. Helena Bubikowa                                                      35

 

Kandydaci na liście „OK“ z największą liczbą głosów preferencyjnych / kandidáti na listině „OK“ s největším počtem preferenčních hlasů:

2.   Ing.arch.Liana Janáčková (SNK ED)                    2 020

5.   Doc.MUDr.Bohuslav Chwajol (COEX)                 1 971

13. Mgr.Roman Wróbel (SNK ED)                             1 933

1.   Ing.Igor Petrov (SNK ED)                                    1 872

32. Bohuslav Raszka (COEX)                                     1 101

3.   František Černík (SNK ED)                                     752

4.   Sylva Kováčíková (SNK ED)                                   679

21. Ing.Zygmunt Stopa (COEX)                                     598

6.   Ing.Pavla Brady (SNK ED)                                     517

30. Vladislav Niedoba (COEX)                                      478

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandydaci Ruchu Politycznego Coexistentia dziękują swoim wyborcom za poparcie

w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego

Kandidáti Politického hnutí Coexistentia děkují svým voličům za podporu ve volbách

do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Władysław Niedoba członkiem wojewódzkiego

Komitetu ds.Mniejszości Narodowych (KMN)

 

Wiceprzewodniczący Wspólnoty-Coexistentii i przewodniczący jej Polskiej Sekcji Narodowej Władysław Niedoba był wybrany ponownie członkiem wojewódzkiego KMN w Ostrawie. Wybory odbyły się na posiedzeniu Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego 18.12. ub.roku. Niedoba był już członkiem KMN w ubiegłej kadencji – z nominacji ČSSD. Socjaldemokraci, którzy wygrali ubiegłoroczne wybory, zaakceptowali jego ponowną nominację. Przewodniczącym KMN został Lukáš Curylo (KDU-ČSL), a członkami Henryk Małysz (KSČM), David Maňas (ODS), Vít Slováček (KDU-ČSL), Jaroslav Štekbauer (ČSSD), Jiří Vzientek (ČSSD) oraz Eva Brodová, Vladimír Horváth, Riszard Konderla, Lubomír Kuznik, Lubomír Mžik, Władysław Niedoba i Daniel Sztefek. Przewodniczący KMN, Lukáš Curylo jest zarazem dyrektorem Caritas diecezji ostrawsko-opawskiej. W nowo powołanym KMN jest teraz dwóch Polaków (oprócz Niedoby – Małysz), jest więc lepiej niż było w poprzedniej kadencji. Będę robić to, co rozpoczęliśmy, zwłaszcza wprowadzanie tablic podwójnego nazewnictwa. To musi być dokończone – powiedział prasie Niedoba.

 

Vladislav Niedoba členem krajského Výboru pro národnostní menšiny (VNM) – Místopředseda Coexistentie-Soužití a předseda její Polské Národní Sekce, Vladislav Niedoba, byl zvolen opět členem krajského VNM v Ostravě. Volby proběhly na zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje 18.12. minulého roku. Niedoba již členem VNM byl – z nominace ČSSD v minulém volebním období. Sociální demokracie, která volby v minulém roce vyhrála, schválila jeho opětovnou nominaci. Předsedou VNM byl zvolen Lukáš Curylo (KDU-ČSL), a členy byli zvoleni Henryk Małysz (KSČM), David Maňas (ODS), Vít Slováček (KDU-ČSL), Jaroslav Štekbauer (ČSSD), Jiří Vzientek (ČSSD) a Eva Brodová, Vladimír Horváth, Riszard Konderla, Lubomír Kuznik, Lubomír Mžik, Vladislav Niedoba a Daniel Sztefek. Předseda VNM, Lukáš Curylo, je současně ředitelem Caritas ostravsko-opavské diecéze. V nově ustanoveném VNM jsou teď dva Poláci (kromě Niedoby – Małysz), je proto lépe než bylo v minulém volebním období. „Budu pokračovat ve všem, co jsme zahájili, především zřizování dvojjazyčných tabulí“. To musí být dokončeno – řekl tisku Niedoba..

 

Nowe kierownictwo Województwa Morawskośląskiego

Nové vedení Moravskoslezského kraje

 

          Przedstawiamy czytelnikom skład nowo wybranego kierownictwa Województwa Morawskośląskiego, które odpowiadać będzie za wszechstronny rozwój województwa przez następne 4 lata. Działacze Wspólnoty-Coexistentii będą śledzić przede wszystim jak realizuje prawa mniejszości narodowych i deklarowaną przez ČSSD politykę proeuropejską.

Představujeme čtenářům nově zvolené vedení Moravskosleského kraje, které bude odpovídat za všestranný rozvoj kraje následující 4 roky. Funkcionáří

Coexistentie-Soužití budou sledovat především, jak uskutečňuje dodržování práv národních menšin a deklarovanou ČSSD proevropskou politiku.

 

Jaroslav Palas, ČSSD – hetman        Miroslav Novák, ČSSD              Věra Pálková, ČSSD

województwa, 57 lat,  Krnow              – 1.wicehetman, 37 lat,                 – wicehetman, 59 lat,

/ hejtman kraje, 57 let, Krnov           Ostrawa / první náměstek            Bogumin / náměstek

                                                         hejtmana, 37 let, Ostrava           hejtmana, 59 let, Bohumín

 

Marian Lebiedzik,         Jiří Vzientek, ČSSD          Karel Konečný,              Svatomír Recman,

ČSSD – wicehetman,       – wicehetman, 30 lat,           KSČM – wicehetman,      KSČM – wicehetman,

33 lata, Piotrowice k.        Swidnów / náměstek          60 lat, Stary Jiczyn            56 lat, Frydek Mistek /

Karwiny / náměstek         hejtmana, 30 let,                / náměstek hejtmana,      náměstek hejtmana,

hejtmana, 33 let,             Sviadnov                            60 let, Starý Jičín            56 let, Frýdek  Místek

Petrovice u Karviné

 

Z obrad Rady Wykonawczej Wspólnoty-Coexistentii

Z jednání Výkonné rady Coexistentie-Soužití

 

     W siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie obradowała w sobotę 22.11.ub.r. Rada Wykonawcza Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia.     Sprawozdanie z działalności centralnych organów Wspólnoty-Coexistentii przedstawił jej przewodniczący, László Attila Kocsis, działalność Polskiej Sekcji Narodowej omówił przewodniczący sekcji, Władysław Niedoba, działalność Węgierskiej Sekcji Narodowej András Kolozsváry.

     Sprawozdanie przewodniczącego Ruchu dotyczyło okresu działalności od ostatniego zebrania Rady Wykonawczej w dniu 27.9.ub.roku, które odbyło się w Domu Mniejszości Narodowych w Pradze. Wtedy właśnie doszło do podpisania umowy koalicyjnej z partią polityczną SNK Europejscy Demokraci. „Wyniki wyborów oceniły już obie sekcje narodowe. Przeważa pogląd, że wybory stały się ogólnoludowym referendum przeciw polityce ODS i na poparcie polityki ČSSD. Dlatego małe partie polityczne, w tym Coexistentia, nie miały szansę na przekroczenie 5% progu wyborczego, a tym samym na zdobycie mandatów w przedstawicielstwach wojewódzkich. Próg wyborczy nie przekroczylibyśmy ani w wypadku pełnej mobilizacji wszystkich naszych sił i ustrzegli się niektórych błędów, jakich dopuściliśmy się. Ważne jest, abyśmy w przyszłości w wyborach konsekwentnie dotrzymywali zasadę wzajemnej solidarności i takiego samego obchodzenia się z naszymi kandydatami, bez względu na to, która sekcja ich nominowała. Dotyczy to przede wszystkim formy naszej odezwy do wyborców, aby swoje głosy dali wszystkim kandydatom Ruchu, a nie tylko kandydatom jednej sekcji narodowej“ – powiedział Kocsis. Ocenę wyborów wojewódzkich przedstawił przewodniczący sztabu wyborczego, Józef Toboła. Obszerniejsza analiza zamieszczona jest też w wydanej publikacji. W dyskusji członkowie Rady Wykonawczej, m.in. Alfred Kołorz, Wiesław Sikora, Tadeusz Toman podkreślili ogrom wykonanej pracy w kampanii przedwyborczej. Członek Rady Wykonawczej, Stanisław Gawlik zwrócił uwagę na małe zaangażowanie w wyborach koalicyjnego partnetra – SNK ED. „Zabrakło w ich kampanii osobistego kontaktu z wyborcami“ – powiedział Gawlik.

     Na zebraniu poinformowano, że międzynarodowa konferencja na temat wpływu Bekretów Benesza na losy węgierskiej i polskiej mniejszości narodowej w ówczesnej Czechosłowacji odbędzie się 10.1.br. w Pradze. Konferencja odbędzie się pod patronatem posłów frakcji Partii Ludowej – Europejskich Demokratów Duka Zólyomi i Edit Bauer. Prelegentami będą posłowie Parlamentu Europejskiego, czescy, węgierscy i polscy historycy, politolodzy i znawcy praw mniejszości narodowych.

     Artykuł z obrad zamieścił „Głos Ludu“ – gazeta Polaków w Republice Czeskiej z 27.1.2008 („Wybory nie były porażką“).                                                   (T.T.)

 

Uchwała z zebrania Rady Wykonawczej COEX z 22.11.2008:

1)                  RW bierze do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego COEX, informacje z działalności sekcji narodowych, sprawozdanie o doręczonej i odesłanej korespo-ndencji, sprawozdanie o realizacji uchwał i przyczynki dyskusyjne,

2)                  RW akceptuje przesunięcie terminu obrad Rady Republikowej na 10.1.2009,

3)                  RW akcepuje wstępny wniosek planu zebrań COEX  na 2009 rok,

4)                  RW bierze do wiadomości informację przewodniczącego COEX o terminie i miejscu obrad międzynarodowej konferencji nt. Dekretów Benesza,

5)                  RW upoważnnia J.Tobołę, członka RW, aby razem z dalszym członkiem sztabu wyboczego zwołał spotkanie z partnerem koalicyjnym SNK ED na temat oficjalnej oceny wyborów wojewódzkich i opracowania wniosku dalszej współpracy wyborczej.

 

V sídle Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně jednala v sobotu 22.11.minulého roku Výkonná rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Zprávu z činnosti ústředních orgánů COEX přednesl její předseda László Attila Kocsis, činnost Polské národní sekce projednal předseda sekce Vladislav Niedoba, činnost Maďarské národní sekce András Kolozsváry. Zpráva předsedy Hnutí hodnotila období činnosti od poslední schůze Výkonné rady dne 27.9. minulého roku, která se konala v Domě národnostních menšin v Praze. Právě tehdy došlo k podepsání koaliční smlouvy s politickou stranou SNK Evropští demokraté. „Výsledky voleb zhodnotily obě národní sekce. Převažuje názor, že volby výustily do jakéhosi lidového hlasování proti ODS a za ČSSD. Tudíž malé politické strany, včetně Coexistentie, neměly šanci na překročení 5% volebního práhu, a tím získání mandátů v krajských zastupitelstvech. 5% volební hranici bychom tedy nepřekročili, i kdybychom mobilizovali všechny naše síly a vyvarovali se některých chyb, jichž jsme se dopustili. Důležité bude, abychom v budoucnu při volbách důsledně dodržovali zásadu vzájemné solidárnosti a stejného zacházení s našimi kandidáty nehledě na to, která národní sekce je nominovala. Týká se to zejména formy naší výzvy k voličům, aby své preferenční hlasy dali všem kandidátům Hnutí, a ne pouze kandidátům jedné národní sekce“ – řekl Kocsis. Výsledky krajských voleb zhodnotil předseda volebního štábu, Josef Tobola. Rozsáhlejší analýza byla zveřejněna ve vydané publikaci. V diskusi členové Výkonné rady, mj. Alfred Kołorz, Wiesław Sikora, Tadeusz Toman ocenili množství vykonané práce v předvolební kampani. Člen Výkonné rady,Stanislav Gawlik upozornil na malou aktivitu ve volbách koaličního partnera – SNK ED. „Chyběl v jejich kampani osobní kontakt s voliči“ – řekl Gawlik. Na schůzi byla sdělena informace, že mezinárodní konference nt. důsledků Benešových dekretů na osudy maďarské a polské národní menšiny v tehdejším Československu se bude konat 10.1.tr. v Praze. Konference se bude konat pod záštitou poslanců Frakce Lidové strany – Evropských demokratů Duka Zólyomiho a Edit Bauer. Přednášejícími budou poslanci Evropského parlamentu, čeští, maďarští a polští historikové, politologové, znalci menšinových práv. Článek z jednání zveřejnil „Głos Ludu“ – noviny Poláků v České republice ze dne 27.1.2008.                                           (T.T.)

 

Usnesení ze schůze Výkonné rady COEX z 22.11.2008:

1)                  VR bere na vědomí zprávu z činnosti, kterou přednesl předseda COEX, informaci z činnosti národních sekcí, zprávu o došlé a odeslané poště, zprávu o plnění usnesení a diskusní příspěvky,

2)                  VR schvaluje přesun termínu jednání Republikové rady na den 10.1.2009,

3)                  VR schvaluje předběžný návrh plánu schůzi COEX  na rok 2009,

4)                  VR bere na vědomí informaci předsedy COEX o termínu a místě jednání meziná-rodní konference nt. Benešových dekretů,

5)                  VR zmocňuje J.Tobolu, člena VR, aby spolu s dalším členem volebního štábu svolal setkání s koaličním partnerem SNK ED na téma oficiálního vyhodnocení krajských voleb a zpracování návrhu další volební spolupráce.

 

2008 – wydarzenia roku / 2008 – události roku

 

Irlandczycy w referendum 12.6. odrzucili traktat lizboński (53% do 47%). Oznacza to, że traktat nie może zostać wprowadzony w życie. Szczyt Unii Europejskiej odbył się 13.12. w Brukseli. Doszło do uzgodnień między rządem Irlandii a Unią w sprawie powtórzenia referendum w 2009 roku. Udało się wypracować korzystny dla Polski i kilku innych państw, których energetyka uzależniona jest od węgla, kompromis w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego. / Irové v referendum 12.6. odmítli Lisabonskou smlouvu (53% ke 47%). Znamená to, že smlouva nemůže být uvedena do života. Summit Evropské unie se konal 13.12. v Bruselu. Došlo k dohodě mezi irskou vládou a Unií v záležitosti opakování referenda v 2009 roce. Podařilo se schválit výhodný pro Polsko a některé jiné státy, jejichž energetika je závislá na uhlí, energeticko-klimatický baliček.

 

Demokrata Barack Obama wygrał wybory prezydenckie w USA. W głosowaniu, które odbyło się 4.11. zdobył dwukrotnie więcej głosów niż jego republikański rywal John Mc Cain. Obama będzie pierwszym prezydentem USA – Afroamerykaninem. Wybór Obamy zbiegł się w czasie z kryzysem finansowym, który ogarnął Stany Zjednoczone i wkrótce potem cały świat. Przyczyną kryzysu według Obamy był brak regulacji państwowych. Prezydent-elekt chce ten błąd naprawić. / Demokrat Barack Obama vítězil v prezidentských volbách v USA. V hlasování, které se konalo 4.11. získal dvojnásobek hlasů, než jeho republikánský protivník John Mc Cain. Obama bude prvním prezidentem USA – Afroameričanem. Volba Obamy proběhla v době finanční krize, která zachvátila Spojené státy a krátce po nich celý svět. Podle Obamy důvodem krize je nedostatek státní regulace. Prezident-elekt chce tuto chybu napravit.

 

Prezydent USA George W.Bush ogłosił w październiku zniesienie wymogu wizowego dla obywateli Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowacji i Korei Południowej. Zabrakło wśród nich Polski – głównego sojusznika USA w walce z terroryzmem. / Prezident USA George W.Bush v říjnu zrušil vízovou povinnost pro občany Litvy, Lotyšska, Estonska, Maďarska, Česka, Slovenska a Jižní Koree. Schází mezi Polsko – hlavní spojenec USA v boji proti terrorismu.

 

11 tys. sportowców reprezentujących 204 narodowe reprezentacje wzięło udział w XXIV letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Nad igrzyskami, których poziom sportowy był bardzo wysoki, kładł się cień polityki. Ich uczestnicy uskarżali się na nieustanną kontrolę organizatorów. / 11 tis. sportovců z 204 států se účastnilo XXIV letních Olympijských her v Pekingu. Na hry, jejichž sportovní úroveň byla velmi vysoká, se kladl stín politiky. Jejich účastníci si stěžovali na neustálou kontrolu organizátorů..

 

W styczniu odbyły się wybory prezydenckie w Gruzji. Zwyciężył już w pierwszej turze Michael Saakaszwili, zdybywając 52,8% głosów, i pozostał szefem państwa na następną kadencję. W marcu na prezydenta Rosji był wybrany Dmitrij Medwediew. Decydujące znaczenie dla takiego wyboru miał fakt, że Medwiediew został wskazany przez swojego poprzednika Władimira Putina. 7.8. – w dniu otwarcia igrzysk olimpijskich – wojska rosyjskie wkroczyły do Gruzji. W efekcie kilkudniowej kampanii Rosjanie zajęli Osetię Południową i Abchazję, które następnie uznane były przez Kreml za suwerenne państwa. / V lednu se konaly prezidentské volby v Gruzií. Už v prvním kole zvítězil Michael Saakašvili, který získal 52,8% hlasů a zústal hlavou státu na další volební období. V březnu prezidentem Ruska byl zvolen Dmitrij Medveděv. Rozhodující v tomto případě bylo doporučení svého předchůdce Vladimíra Putina. 7.8. – v den zahájení olympijských her – ruská vojska zaútočila Gruzií. V důsledku několikadenní kampaně Rusové obsadili Jižní Osetií a Abcházií,které následně Kreml prohlásil za nezávislé státy.

 

17.2. niepodległość ogłosiło Kosowo. Nowe państwo zostało uznane przez większość krajów zachodnich, a przeciwko jego powstaniu protestowały głównie Serbia i Rosja, ale też Hiszpania i Rumunia. / 17.2. Kosovo vyhlásilo nezávislost. Nový stát byl uznán většinou západních států, proti jeho vzniku protestovaly především Srbsko a Rusko, ale také Španělsko a Rumunsko.

 

W grudniu Lech Wałęsa zorganizował uroczystość w 25.rocznicę przyznania mu pokojowej Nagrody Nobla. Jego gośćmi byli m.in. Dalajlama – duchowy przywódca Tybetańczyków, José Manuel Barroso – szef Komisji Europejskiej i Nicolas Sarkozy – prezydent Francji. / V prosinci Lech Wałęsa uspořádal slavnost u příležitosti předání mu Nobelovy ceny míru. Jeho hostmi byli mj. Dalajláma – duchovní vůdce Tibeťanů, José Manuel Barroso – šéf Evropské komise a Nicolas Sarkozy – prezident Francie..

 

Po 11 latach poszukiwań został schwytany Radowan Karadżicz, przywódca bośniackich Serbów, oskarżony o zbrodnie wojenne podczas najgorszego od II wojny światowej konfliktu zbrojnego w Europie. / Po 11. létech byl zatčen Radovan Karadžič, vůdce bosňackých Srbů, obviněn z válečných zločinů během největšího od 2.světové války konfliktu v Evropě.

 

W kwietniu partia Silvio Berlusconiego Forza Italia wygrała przedterminowe wybory parlamentarne we Włoszech, zapewniając kontynuację rządów swego przewodniczącego / V únoru strana Silvio Berlusconiho Forza Italia vyhrála předčasné parlamentní volby v Itálií a  zajistila svému předsedovi pokračování vlády.

 

Komunistyczny dyktator Kuby Fidel Castro w lutym zrezygnował z pełnienia funkcji szefa państwa i dowódcy sił zbrojnych. Władzę na Kubie sprawował nieprzerwanie od stycznia 1959 roku. / Komunistický diktátor Kuby Fidel Castro v únoru se zřekl funkce šéfa států a velitele ozbrojených sil. Vládl na Kubě nepřetržitě od ledna 1959 roku.

 

W październiku Islandia jako pierwszy rozwinięty kraj w historii znalazł się na granicy bankructwa. Rząd Islandii zwrócił się o pomoc do amerykańskiej Rezerwy Federalnej i Europejskiego Banku Centralnego. / V říjnu Island jako první rozvinutá země v dějinách se ocitla na hranici bankrotu. Vláda Islandu požádala o pomoc americkou Federální Rezervu a Evropskou Centrální Banku.

 

Posłowie i senatorowie czeskiego parlamentu wybrali w drugiej turze 15.2. Václava Klausa, kandydata ODS za prezydenta. Klaus pokonał Jana Švejnara, kandydata partii proeuropejskich W październikowych wyborach do senatu i województwa miażdżące zwycięstwo odniósł Jiří Paroubek i jego ČSSD. Pomimo porażki na kongresie ODS 5.12. Mirek Topolánek obronił funkcję przewodniczącego. Prezydent Václav Klaus na tym samym zjeździe zrezygnował z członkowstwa w ODS na protest przeciwko mało eurosceptycznej polityc partii, której był założycielem. / Poslanci a senátoři českého parlamentu zvolili na druhý pokus 15.2. Václava Klause, kandidáta ODS prezidentem. Klaus porazil Jana Švejnara, kandidáta proevropských stran. V říjnových volbách do senátu a krajů drtivě vyhrál Jiří Paroubek a jeho ČSSD. Přes porážku 5.12. na kongresu ODS Mirek Topolánek obhájil předsednickou funkci. Prezident Válclav Klaus na stejném sjezdu se vzdal členství v ODS na protest proti málo euroskeptické politice strany, kterou zakládal.

 

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice podpisała z czeskim ministrem spraw zagranicznych Karlem Schwarzenbergiem i polskim ministrem MSZ Radosławem Sikorskim umowę o lokalizacji radaru w Czechach i wyrzutni rakiet w Polsce systemu amerykańskiej tarczy antyrakietowej. / Americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová podepsala s českým ministrem zahraničních věcí Karlen Schwarzenbergem a polským ministrem MZV Radoslawem Sikorským smlouvu o umístění radaru v Čechách a raketové základny v Polsku systému amerického protiraketového deštníku.

 

Polska misja w Iraku dobiegła końca. Brało w niej udział 10 tys. żołnierzy, a trwała ponad 5 lat. Zginęło 22 żołnierzy. / Polská vojenská mise v Iráku je u konce. Účastnilo se ji 10 tis. vojáků, a trvala více jak 5 let. Zahynulo 22 vojáků.

 

Rok 2008 charakteryzował się wielkmi wahaniami cen ropy naftowej. 2.1. przekroczyła po raz pierwszy w historii granicę 100 dolarów za baryłkę. W lipcu byryłka ropy była sprzedawana już za 147 dolarów. W końcu roku, kiedy rozpoczął się kryzys gospodarczy, ropa przeciwnie rekordowo potaniała, w grudniu na 33 dolarów za baryłkę / Rok 2008 je charakterizován velkými skoky cen ropy. 2.1. poprvé v dějinách překonala hranici 100 dolarů za barel. V červenci se barel prodával už za 147 dolarů. Ke konci roku,kdy pro-pukla hospodářská krize, ropa naopak rekordně zlevnila v prosinci na 33 dolarů za barel.

 

W Austrii aresztowano 73-letniego Josefa Fritzla, „potwora z Amstetten“. Przez 24 lata wię-ził i gwałcił swoją córkę, był ojcem 7 jej dzieci. / V Rakousku byl uvězněn 73-letý Josef Fritzl, „zrůda z Amstetten“, který 24 let věznil a znásilňoval svou dceru, byl otcem její 7 dětí.

 

W grudniu w Grecji wybuchły zamieszki po zastrzeleniu piętnastolatka przez policjanta / V Řecku v prosinci propukly nepokoje po zastřelení policistou 15-letého chlapce.

 

W 2008 ludzie ginęli w katastrofach i zamachach terrorystycznych. 133 tysięcy ludzi zginęło podczas cyklonu Nargis w Barmie. 70 tysięcy ludzi zginęło podczas trzęsienia ziemi w chińskim Seczuanie. 195 osób zginęło w zamachach terrorystycznych w Bombaju w Indiach Ponad 200 ludzi było zatratowanych w indyjskim mieście Dżodhpur, kiedy w tłumie oczekujęcych na wejście do hinduistycznej świątyni wybuchła panika. W katastrofie na rosyjskim atomowym okręcie podwodnym na Oceanie Spokojnym zginęło 20 osób. / V 2008 roce lidé umírali při neštěstích a terroristických útocích. 133 tisíc mrtvých si vyžádal cyklon Nargis v Barmě. 70 tisíc lidí zahynulo při zemětřesení v čínském Sečuánu. 195 osob zahynulo při terroristickém útoku v indickém Bombaji. Přes 200 lidí bylo ušlápano v indickém městě Džódhpur, poté co v davu čekajících na vstup do hinduistického chrámu propukla panika.V katastrofě na ruské atomové ponorce v Tichém oceánu zahynulo 20 lidí.

 

4 członków załogi i 16 pasażerów, wysokich oficerów lotnictwa, zginęło w katastrofie wojskowego samolotu CASA, który rozbił się podczas podejścia do lądowania w bazie lotniczej w Mirosławcu. / 4 členové posádky a 16 cestujících, vysokých důstojníků letectví, zahynulo při letecké nehodě vojenského ledadla CASA při přistání v letecké základně v Mirosławci.

 

Koło Studenki doszło do jednej w największych katastrof kolejowych w Czechach. Do zawalonego mostu wjechał pociąg relacji Kraków-Praga. Zginęło 8 pasażerów, 60 było rannych. / U Studénky došlo k jednomu z největších železničních neštěstí v ČR. Do zříceného mostu narazil vlak Krakov-Praha. Zahynulo 8 cestujících,60 bylo raněno.

 

Polska Sekcja Narodowa obradowała w Kocobędzu

 

     W Domu PZKO w Kocobędzu odbyło się 16.12.ub.r. ostatnie w ubiegłym roku, przedświąteczne zebranie zarządu Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. Sprawozdanie z działalności sekcji wygłosił jej przewodni-czący, Władysław Niedoba. „Rok 2008 był rokiem wyborów do samorządów wojewódzkich. Po sumiennych przygotowaniach do wyborów mieliśmy prawo myśleć o sukcesie. Niestety samorząd wojewódzki okazał się dla nas niedostępny. Wybory te jednak nie uważamy za przegrane. Wyniki pokazały, że dobór naszych kandydatów był dobry, o czym świadczą głosy preferencyjne i to napaja nas optymizmem przed wyborami do samorządów gminnych w 2010 roku.“ – powiedział Niedoba. Za pracę w kampanii wyborczej podziękował sztabowi wyborczemu i poszczególnym kandyda-tom. Dodał, że nie wszystkie uchwały Konwentu sekcji były zrealizowane. Nie udaje nam się organizować spotkań z naszymi radnymi. Większość naszych przedstawicieli w gminach nie bierze udziału w pracy naszego Ruchu, i nie wiemy, jak to zmienić.

     Na zebraniu poruszono problematykę dwujęzycznych tablic. W kilku gminach dwujęzyczne tablice już zainstalowano, i to jest też zasługą naszego Ruchu.

     Przedstawiono informację o wizycie na naszym terenie komisji Rady Europy,  która przeprowadziła inspekcję na temat wdrażania przez Republikę Czeską Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych. Polską mniejszość narodową reprezentowali m.in delegaci Wspólnoty-Coexistentii Władysław Niedoba i Stanisław Gawlik.

     Obecny na zebraniu Bogusław Chwajol, 1.wiceprzewodniczący Rady Kongresu Polaków w RC i lider wyborczy Wspólnoty-Coexistentii podziękował za głosy w wyborach wojewódzkich i poinformował obecnych o uchwałach Kongresu Polaków.

 

Polská národní sekce jednala v Chotěbuzi – V Domě PZKO v Chotěbuzi se konala 16.12.mr. poslední v minulém roce, předsváteční schůze výboru Polské národní sekce Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Zprávu z činnosti sekce přednesl její předseda, Vladislav Niedoba. „Rok 2008 byl rokem volebním do krajských samospráv. Po svědomité přípravě do voleb jsme měli právo myslet na úspěch. Bohužel krajská samospráva se ukázala pro nás nedostupná. Avšak tyto volby nepovažujeme za prohrané. Volby ukázaly, že výběr kandidátů byl dobrý, o čemž svědčí preferenční hlasy a to nás ovlivňuje optimisticky před volbami do místních samospráv v 2010 roce.“ – řekl Niedoba. Za práci ve předvolební kampani poděkoval volebnímu štábu i jednotlivým kandidátům. Doplnil, že ne všechny usnesení Konventu sekce byly splněny. Nedaří se nás pořádat setkání s našimi zastupiteli, kteří se neúčastní činnosti našeho Hnutí, a my nevíme tak to změnit. Na schůzi byla projednána otázka dvojjazyčných tabulí. V několika obcích dvojjazyčné tabule už jsou instalovány, což je také zásluhou našeho Hnutí. Byla sdělena informace o návštěvě na našem území komise Rady Evropy, která prováděla inspekci nt. zavádění Českou republikou Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Za polskou národní menšinu se účastnili mj. delegáti Coexistentie-Soužití, Vladislav Niedoba a Stanislav Gawlik. Přítomen na schůzi Bohuslav Chwajol, 1.místopředseda Rady Kongresu Poláků v ČR a volební lídr Coexistentie-Soužití poděkoval za hlasy v krajských volbách a informoval přítomné o usneseních Kongresu Poláků.

 

Prezydent Lech Kaczyński w Republice Czeskiej

 

W niedzielę 12.10. ubiegłego roku odwiedził Czeski Cieszyn prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Polskiemu prezydentowi towarzyszył czeski prezydent Václav Klaus. Lech Kaczyński był po raz pierwszy nie tylko w Czeskim Cieszynie, ale i po polskiej stronie miasta. Václav Klaus, pomimo że w Czeskim Cieszynie bywa stosunkowo często, i on miał okazję po raz pierwszy odwiedzić Cieszyn polski. Delegacja Wspólnoty-Coexistentii witała polskiego prezydenta na rynku w Czeskim Cieszynie transparentem „Polacy z Zaozia witają prezydenta Lecha Kaczyńskiego“. Polaków witających polskiego prezydenta po grubiańsku obraziła redakcja regionalnej gazety „Horizont“, nazywając ich garstką prostaków. O sprawie pisaliśmy już w publikacji wiązanej „Coexistentia-Wspólnota w wyborach 2008…“ wydanej w listopadzie 2008 roku.

 

V neděli 12.10. minulého roku navštívil Český Těšín prezident Polské republiky Lech Kaczyński. Polského prezidenta doprovázel český prezident Václav Klaus. Lech Kaczyński byl poprvé nejen v Českém Těšíně, ale také v polské části města. Václav Klaus, přestože v Českém Těšíně bývá poměrně často, také on měl poprvé možnost navštívit Těšín polský. Delegace Coexistentie-Soužití vítala polského prezidenta na náměstí v Českém Těšíně transparentem „Poláci z Zaolzí vítají prezidenta Lecha Kaczyńského“. Vítající Poláky hrubě urazila redakce regionálních novin „Horizont“, které nazvala hrstkou nevychovanců. O záležitosti jsme psali ve vázané publikaci „Coexistentia-Soužití ve volbách 2008 …“, která byla vydána v listopadu 2008 roku. 

 

Delegacja Rady Europy z inspekcją w Republice Czeskiej

 

     W grudniu ubiegłego roku przybyła z inspekcją do Republiki Czeskiej delegacja Rady Europy w składzie: Emyr Lewis – przewodniczący (Wielka Brytania), Mahulena Hofmanová (Republika Czeska), Alberto Lopez Basaqueren (Hiszpania), Simone Kinge – członek sekretariatu. Przedmiotem inspekcji było wdrażanie w Republice Czeskiej Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych.

     Rozmowy z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej odbyły się w czwartek 11.12.ub.r. w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrawie. Miały charakter poufny – podobno aby chronić mniejszości narodowe przed ewentualnymi represjami – i przebiegały w trzech sekcjach tematycznych: organizacje i instytucje, władze samorządowe, media. Organizacje polskie reprezentowali Józef Szymeczek (Kongres Polaków w RC), Roman Kaszper (Kongres Polaków w RC), Zygmunt Stopa (PZKO), Władysław Niedoba (Wspólnota-Coexistentia) i Stanisław Gawlik (Wspólnota-Coexistentia). Wyniki spotkania skomentował dla redakcji „WTZ“ S.Gawlik: „Nie można zgodzić się z wypowiedzią przewodniczącego Kongresu Polaków, że Republika Czeska w zasadzie realizuje swe zobowiązania przyjęte przez ratyfikację Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych, bo to nie jest prawdą. Niestety, delegacja Rady Europy nie była zorientowana w omawianej tematyce. Zdziwienie mogł na przykład wywołać fakt, że rozmowy były prowadzone w języku czeskim i angielskim, a nie w języku, który Republika Czeska zobowiązała się chronić“.

    O trudnościach związanych z dwujęzycznością w gminach mówili członkowie komitetów ds.mniejszości narodowych, m.in. Eugeniusz Kiedroń (Wspólnota-Coexistentia) i Bronisław Walicki (Kongres Polaków w RC). Przedstawicielom Rady Europy zwrócono uwagę, że czeskie prawo niejednoznacznie mówi o dwujęzyczności. Komitety ds.mniejszości narodowych zatwierdzają i przedkładają wnioski dotyczące dwujęzyczności radom gmin, ale te mają możliwość zmienić decyzję komitetu. Przedstawicielki polskiego szkolnictwa narodowościowego, Barbara David i Marta Kmeť zwróciły uwagę na fakt, iż na zakup podręczników szkolnych z Polski nie można wykładać pieniędzy z budżetu państwa, te mogą być wykorzystane tylko na podręczniki zakupione w Republice Czeskiej.

 

    Delegace Rady Evropy na inspekci v České republice – V prosinci minulého roku přijela na inspekci České republiky delegace Rady Evropy ve složení: Emyr Lewis – předseda (Spojené království Velké Británie), Mahulena Hofmanová (Česká republika), Alberto Lopez Basaqueren (Španělsko), Simone Kinge – členka sekretariátu. Předmětem inspekce bylo uvádění do života v České republikce Evropské charty regionálních či menšinových jazyků..

    Rozvovory se zástupci polské národní menšiny se konaly ve čtvrtek 11.12. minulého roku v budově Krajského úřadu v Ostravě. Setkání byla neveřejná – prý aby ochránit národní menšiny před případnými represemi – a probíhaly ve třech tématických sekcích: organizace a instituce, samosprávné orgány, média. Polské organizace zastupovali Józef Szymeczek (Kongres Poláků v ČR), Roman Kaszper (Kongres Poláků v ČR), Zygmunt Stopa (PZKO), Vladislav Niedoba (Coexistentia-Soužití) a Stanislav Gawlik (Coexistentia-Soužití). Výsledky setkání okomentoval pro redakci „WTZ“ S.Gawlik: „Není možno souhlasit s prohlášením předsedy Kongresu Poláků, že Česká republika v zásadě plní své závazky přijaté ratifikací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, protože to není pravda.. Bohužel delegace Rady Evropy nebyla dostatečně seznámená v projednávané problematice. Udivující byla například skutečnost, že jednání bylo vedeno v jazyce českém a anglickém, a nikoliv v jazyce, který České republika se zavázala chránit.“.

    O problémech souvísejících s zaváděním dvojjazyčnosti v obcích mluvili členové výborů pro národnostní menšiny, mj. Evžen Kiedroń (Coexistentia-Soužití) a Bronisław Walicki (Kongres Poláků v ČR). Zástupcí Rady Evropy byli upozornění, že české zákony nejsou v otázce dvojjazyčnosti jednoznačné. Výbory pro národností menšiny schvalují a předkládají návrhy týkající se dvojjazyčností obecním radám, ale tyto mohou rozhodnutí výboru měnit. Zástupci polského národnostního školství, Barbara Davidová a Marta Kmeť upozornily na skutečnost, že pro nákup učebnic z Polska nelze použít peníze ze státního rozpočtu, ty mohou být použity pouze pro učebnice nakoupené v České republice.

 

Przygotowania do jubileuszu orłowskiego gimnazjum

 

    Trwają przygotowania do obchodów 100-lecia założenia Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej – poinformował redakcję „WTZ“ przewodniczący Komitetu Obchodów, Bogusław Chwajol. Jubileusz odbędzie się 6.6.br. na orłowskich Obrokach. Tego dnia o godz.14.00 zaplanowano odsłonięcie pomnika. Autor rzeźby Lech Wietrzyk w granicie wyryje laserem alegorię kaganka oświaty szerzonej przez naszą Alma Mater. Obelisk będzie miał 2,8 m wysokości. Przygotowane już jest uzbrojenie pod postument i ławeczki.

     Z okazji jubileuszu wydana będzie monografia orłowskiego gimnazjum, redaktorem naczelnym tej publikacji jest Roman Baron. Będzie to imponująca książka – tysiąc egzemplarzy i 400 stron, na których oprócz okolicznościowych artykułów ambasadora RP w Pradze, konsula generalnego RP w Ostrawie, hetmana Województwa Morawsko-śląskiego, burmistrza Orłowej, prezesów Kongresu Polaków, ZG PZKO, Macierzy Szkolnej w RC i Macierzy Ziemi Cieszyńskiej będą utrwalone dzieje gimnazjum od momentu powstania aż po współczesność. Będą wspomnienia, spis grona profesorskiego oraz lista absolwentów. Nad opracowaniem graficznym pracuje Kazimierz Gajdzica. Monografia jest sponsorowana przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

      Na rzecz Komitetu wyemitowano cegiełki za 400 tys Kč – do tej pory wykupiono ich za 80 tys. Kč. Dyrektor polskiego gimnazjum w Karwinie, kontynuatora orłowskiego gimnazjum, Ewa Hrnčíř zapewniła, że przygotowany będzie program kulturalny, wyreżyseruje go Janusz Klimsza oraz wystawa dokumentów i fotografii. Komitet Obchodów apeluje o składanie darów na rzecz pomnika na numer konta: 030031-1725401359/0800 IBAN CZ 87/0800. Dodajmy, że absolwentami orłowskiego gimnazjum są redaktorzy „WTZ“ Tadeusz Toman i Józef Toboła.

 

Příprava oslav 100. výročí polského gymnázia v Orlové – Běží přípravy na slavnost u příležitosti 100.výročí založení polského gymnázia Juliusze Słowackého v Orlové – informoval redakci „WTZ“ předseda přípravného výboru, Bohuslav Chwajol. Akce se bude konat 6.6.tr. na orlovských Obrokách. Tento den ve 14.00 hod. je plánováno odhalení pomníka.. Jeho autor Lech Wietrzyk vyryje v granitu laserem alegorií kahance osvěty, který šíří naše Alma Mater.Obelisk bude 2,8 m vysoký. Připraveno je už vyztužení základů a lavičky. U příležitosti jubilea bude vydána monografie orlovského gymnázia, její šéfredaktorem je Roman Baron. Bude to impozantní knížka – náklad 1000 výtisků a 400 stran, kde kromě příležítostních článků velvyslance PR v Praze, generálního konzula PR v Ostravě, hejtmana Moravskoslezského kraje, starosty Orlové, předsedů Kongresu Poláků, HV PZKO, Matice Školské v ČR a Matice Země Těšínské budou zachyceny dějiny gymnázia od jeho založení až po současnost. Zveřejněny budou vzpomínky, seznam profesorského sboru a listina absolventů. Za grafické zpracování je odpovědný Kazimierz Gajdzica. Sponsorem monografie je Generální konsulát PR v Ostravě. Přípravný výbor vydal „cihelky“ za 400 tis. Kč – prodány byly dosud za 80 tis Kč. Ředitelka polského gymnázia v Karviné, pokračovatele orlovského gymnázia, Eva Hrnčířová ujistila, že přípraven bude kulturní program, který zrežíruje Janusz Klimsza a výstava dokumentů a fotografií. Přípravný výbor výzývá o předávání darů na výstavbu pomníka na číslo konta: 030031-1725401359/0800 IBAN CZ 87/0800. Dodejme, že absolventy orlovského gymnázia jsou redaktoři „WTZ“ Tadeusz Toman a Josef Tobola.

 

Pierwsza rocznica wejścia do Schengen

 

W nocy z 20 na 21 grudnia 2007 Republika Czeska i Rzeczypospolita Polska przystąpiły do Strefy Schengen znoszącej kontrole graniczne. Od tego momentu zmieniło się życie w przedzielonych Olzą Cieszynach. Po roku można wysunąć już wnioski z podjętej wtedy decyzji. Przede wszystkim, co zauważyła większość mieszkańców, nie sprawdziły się pesymistyczne prognozy mówiące, że pojawią się złodzieje, osoby bezdomne, żebrzące. Okazuje się, że nie wzrosła znacząco przestępczość. Plusy przeważają. Schengen umożli-wia lepszą współpracę, bez zbędnej biurokracji, zespołów kulturalnych, klubów sportowych, przedsiębiorców, samorządowców oraz pojedyńczych obywateli. Bez problemów można odwiedzać rodzinę, przyjaciół, iść na zakupy na drugę stronę Olzy. Jeśli zliczymy mieszkańców czeskiej i polskiej strony Cieszyna, tj. 60 tys. ludzi, nie ma drugiego takiego miasta podobnej wielkości, które miałoby dwa teatry, dwa kina, dwa lodowiska, dwa baseny letnie. Miejmy nadzieję, że Schengen wyzwoli w ludziach również potrzebę nauki języka swego sąsiada.

 

První výročí vstupu do Schengenu – V noci z 20. na 21. prosince 2007 Česká republika a Polská republika vstoupily do Schengenského prostoru, který zrušil hraniční kontroly. Od této chvíle se změnil život také v rozdělených Olzou Těšínech. Po roce již je možno zhodnitit tehdejší rozhodnutí. Především, což zpozorovala většina občanů, neukázaly se pravdivé pesimistické prognózy které mluvily, že se objeví zloději, bezdomovci, žebráci. Ukazuje se, že kriminalita podstatně nevzrostla. Klady převažují. Schengen umožnil lepší spolupráci, bez zbytečné byrokracie, kulturních souborů, sportovců, podnikatelů,radních a jednotlivých občanů. Bez problému je možno navštěvovat rodinu, přátelé, jít nakoupit na druhou stranu Olzy. Jestli spočítáme občany české a polské části Těšína, to je 60 tis. lidí, není druhé takové město obdobné velikosti, které by mělo dvě divadla, dvě kina, dvě ledové plochy, dvě otevřená koupaliště. Máme naději, že Schengen vzbudí v lidech také potřebu učit se jazyk svého souseda.

 

Burmistrz Czeskiego Cieszyna Vít Slováček i burmistrz Cieszyna Bogdan Ficek

Starosta Českého Těšína Vít Slováček a starosta Těšína Bogdan Ficek

 

Przygotowano spis dawnych majątków polskich organizacji

 

Przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej była pod koniec ubiegłego roku powołana komisja ds.majątków pod kierownictwem Bogusława Chwajola, 1.wiceprzewodniczącego Rady Kongresu Polaków. Komisja przygotowała spis dawnych majątków organizacji polskich na terenie Zaolzia, o zwrot których Kongres Polaków w RC będzie zabiegał. Chodzi o majątki stowarzyszeń obywatelskich – Polskiego Towarzystwa Turystyczno Sportowego „Beskid Śląski“ i Macierzy Szkolnej. Dokument będzie wysłany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasady RP w Pradze, Rządu Republiki Czeskiej i minister ds.mniejszości narodowych i praw człowieka RC, Džamili Stehlíkové. Materiał liczy ok. 100 stron. Bardzo szczegółowo opracowano w nim spis majątków „Beskidu Śląskiego“. Macierz Szkolna wyceniła majątek zagrabiony organizacji na 100 mln koron. Kongres Polaków w RC nie żąda jednak faktycznego zwrotu utraconych obiektów, bo niektóre zostały już wyburzone. Najlepszym rozwiązaniem byłaby rekompensata finansowa. Zwrotu majątków nie zapewnia obecnie polskim orgaizacjom żadna ustawa. Zabiegać o nie mogą jedynie na polu dyplomatycznym.

 

Kongres Poláků v České republice ustanovil koncem minulého roku komisi pro řešení otázky majetků, kterou řídí 1.místopředseda Rady Kongresu Poláků, Bohuslav Chwajol. Komise připravila seznam bývalých majetků polských organizací na území Zaolzí, o navrácení kterých Kongres Poláků bude usilovat. Jde především o majetky občanských sdružení – Polského turistisko sportovního spolku „Beskid Śląski“ (Beskyd slezský) a Matice Školská. Dokument bude zaslán do Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky, Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Vládě České republiky a ministryní pro národní menšiny a lidská práva České republiky Džamili Stehlíkové. Materiál má asi 100 stran. Kongres Poláků nežádá o skutečné navrácení zabraných budov, protože některé v nich již byly zbourány. Nejlepší řešení vidí ve finančním odškodnění. Navrácení majetků nezajišťuje dnes polským organizacím žáden zákon. Mohou o ně usilovat jedině na poli diplomatickém..

 

Polska szkoła podstawowa na trzynieckim osiedlu

nie będzie zamknięta

 

Spełnimy prośby rodziców i zostawimy na ulicy Kopernika klasy niższego stopnia – przekazała informację prasie wiceburmistrz Trzyńca, Milada Hejmejová. Jest więc pewne, że PSP Trzyniec-Taras istnieć będzie również w roku szkolnym 2009/2010. Również w przyszłym roku na Tarasie otwarte będą polskie klasy niższego stopnia. Będą to najprawdopodobniej filialne klasy polskiej szkoły ul.Dworcowa – powiedziała rodzicom dyrektor szkoły, Jana Cienciałowa. Liczba klas jest uzależniona od liczby dzieci, niekiedy nawet jedno dziecko może zaważyć na liczbie otwieranych klas. Zdaniem Hejmejowej będą tam dwie, maksymalnie trzy klasy. Odbyły się już rozmowy na temat organizacji klas lekcyjnych. Najlepsze byłyby lokale w świetlicy szkolnej, bo nie trzeba tam przeprowadzać właściwie żadnych remontów. Są tam szatnie, wszystkie pomieszczenia są oddzielone od reszty budynku. Ta propozycja jednak nie została zaakceptowana z powodu sprzeciwu dyrektora czeskiej szkoły, Juraja Hudcovskiego. Wszystko zależy teraz od rodziców. Szkoła na Tarasie, funkcjonująca jako małoklasówka, zaoferuje uczniom wysoki poziom nauczania – potwierdziła przewodnicząca komisji szkolnej Kongresu Polaków, Małgorzata Rakowska. Wiceburmistrz Trzyńca wypowiedziała się też na temat polskiej szkoły przy ul.Dworcowej. Kilka razy już ją odwiedziliśmy i zleciliśmy architektowi opracowanie projektu jej modernizacji. Polska szkoła na ul.Dworcowej również przedstawiła nam swoje żądania, które skonsultowali rodzice i nauczyciele. Architekt musi się wypowiedzieć, jakie są realne możliwości. Ponieważ realizacja wszystkich żądań kosztowałaby ponad 40 mln Kč, to modernizacja nie może zostać przeprowadzona za jednym zamachem. Będziemy więc musieli określić priorytety.

 

Splníme prosby rodičů a ponecháme na ul.Koperníkové třídy nižšího stupně – sdělila informaci tisku místostarostka Třince, Milada Hejmejová. Je proto jisté, že PZŠ Třinec-Terasa bude existovat také v školním roce 2009/2010. Také v příštím roce budou na Terase otevřeny polské třídy nižšího stupně Budou to pravděpodobně filiální třídy polské školy ul.Nádražní – řekla rodičům ředitelka školy, Jana Cienciałová. Počet tříd zásilí na počtu dětí. Někdy i jedno dítě může ovlivnit počet otevřených říd. Hejmejová se domnívá, že tam budou dvě, maximálně tři třídy. Proběhly již jednání v záležitosti organizace výuky. Nejlepší variantou by byly třídy v bývalé školní družině, protože tam není nutné provádět jakékoliv opravy. Jsou tam šatny, všechny třídy jsou stavebně odděleny od zbytku budovy. Tento návrh ale nebyl akceptován z důvodu nesouhlasu ředitele české školy, Juraje Hudcovského. Všechno teď závisí od rodičů. Škola na Terase fungující jako málotřídka, nabídne žákům vysokou úroveň výuky – potvrdila Małgorzata Rakowska, předsedkyně školské komise Kongresu Poláků. Místostarostka Třince se také vyjádřila na téma polské školy na ul.Nádražní. Několikrát jsme už ji navštívili a uložili architektovi zpracovat projekt její modernizace. Polská škola na ulici Nádražní rovněž sdělila své požadavky, které konzultovali rodiče i učitelé. Architekt se musí vyjádřit, jaké jsou reálné možnosti. Protože realizace všech požadavků by stála více jak 40 mln korun, modernizace nemůže být provedena najednou. Budeme proto muset stanovit priority.

 

Kłótnia na obradach trzynieckiej Rady Miasta

 

Na posiedzeniu Rady Miasta we wtorek 16.12. ub.roku powinno dojść do uchwalenia podwójnego nazewnictwa w Trzyńcu. Nie doszło. Posiedzenie zamieniło się w potyczkę pomiędzy wiceburmistrzem Radimem Kozlovským oraz radnym Igorem Petrovem. Przedstwiciele mniejszości narodowej podjęli temat w lutym 2007 roku, dziś mamy grudzień 2008 roku. Proszę państwa, to już trwa dwa lata, już dawno mogliśmy podjąć decyzję, że po prostu nie życzymy sobie napisów w mieście – mówił Petrov. To on na wrześniowym posiedzeniu Rady Miasta wyszedł z propozycją rozwiązania problemu. Ostatecznie wycofał wniosek, gdyż po dyskusji postanowiono, że wiceburmistrz Kozlovský przygotuje dokładny materiał pod głosowanie, zawierający kilka wariantów wprowadzenia dwujęzyczności. Zadania jednak nie wykonał. Dlaczego boimy się dać tę sprawę pod głosowanie. Nie sądzę, że możemy to zrobić dzisiaj, bo pana materiał tak nie wygląda. Pan przygotował informację, która brzmi – przyjmujemy do wiadomości, a nie – decydujemy. Niech pan to da pod głosowanie, czego pan się boi? – mówił Petrov. Nikt nie będzie mnie tutaj zmuszał, nawet były burmistrz do tego, bym to ja podał wniosek do przyjęcia – odpowiedział Kozlovský. Burmistrz Věra Palkovská kilka razy prosiła zebranych, by spróbowali zachować pragmatyczne podejście do problemu bez zbędnych emocji. Ostatecznie informacja przygotowana przez Kozlovského została przyjęta do wiadomości przez radnych. Żadnej uchwały roztrzygającej w sprawie wprowadzenia podwójnego nazewnictwa w Trzyńcu nie przyjęto. Na pytanie „Głosu Ludu“ – gazety Polaków w RC, jak głosowałby gdyby doszło do głosowania o wprowadzeniu dwujęzyczności Kozlovský odpowiedział, że ciężko w tej chwili podejmować decyzję, cały czas zbieram informacje. Więc chyba pani teraz nie powiem, jaka byłaby moja decyzja. W obecnej chwili nie wiem.

 

Hádka na jednání Rady města Třince – Rada Města na zasedání v útery 16.12. m.r. měla schválit dvojjazyčné názvosloví v Třinci. Neschválila. Zasedání se změnilo v potyčku mezi místostarostou Radimem Kozlovským a radním Igorem Petrovem. Zástupci národní menšiny začali mluvit na toto téma v únoru 2007 roku, dnes je prosinec 2008. Prosím Vás, to už trvá dva roky, dávno jsme měli rozhodnout, že prostě si nepřejeme nápisy ve městě – mluvil Petrov. To on na zářijovém zasedání dal návrh na vyřešení otázky. Nakonec návrh stáhl, protože po diskusi bylo rozhodnuto, že místostarosta Kozlovský připraví podrobnou zprávu pro hlasování, která bude obsahovat několik variant zavedení dvojjazyčností. Úkol nesplnil. Proč se bojíme o záležitosti hlasovat. Nedomnívám se, že můžeme to udělat dnes, protože Vaše zpráva na to nevypadá. Vy jste připravil informaci, která zní – bereme na vědomí, a ne – rozhodujeme. Dejte to hlasovat, čeho se bojíte? – mluvil Petrov. Nikdo nebude mne tady nutit, dokonce ani bývalý starosta k tomu, abych to já inicioval návrh na přijetí – odpověděl Kozlovský. Starostka Věra Palkovská několikrát žádála přítomné, aby se snažili udržet pragmatický přístup k problému bez zbytečných emocí. Nakonec informace připravená Kozlovským byla vzata radními na vědomí. Žádného usnesení, které by rozhodlo o přijetí dvojitého názvosloví v Trinci nebylo přijato. Na otázku „Głosu Ludu“ – novin Poláků v ČR, jak by hlasoval, kdyby se hlasovalo o zavedení dvojjazyčností Kozlovský řekl, že těžko se mu v této chvíli se rozhoduje, neustálé sbírá informace. Proto asi dnes paní neodpovím, jaké by bylo moje rozhodnutí. Dnes nevím.

 

Instalacja dwujęzycznych czesko-polskich tablic

Zřizování dvojjazyčných česko-polských tabulí

 

w gminach idzie powoli. Wdrażane są stopniowo i jak na razie w niewielu gminach – na przykład w Czeskim Cieszynie, Olbrachcicach, Boconowicach, Bystrzycy, czy Wędryni. Według ustawy o gminach dwujęzyczne czesko-polskie tablice powinny być zainstalowane w tych gminach, gdzie liczba Polaków w stosunku do ogółu mieszkańców gminy przekracza 10% i gdzie wprowadzenie dwujęzycznych tablic uchwalił gminny Komitet ds.Mniejszości Narodowych. Dotyczy to 31 gmin: Mostów koło Jabłonkowa, Łomnej Górnej, Łomnej Dolnej, Boconowic, Bukowca, Piosku, Piosecznej, Jabłonkowa, Nawsia, Milikowa, Koszarzysk, Gródka, Bystrzycy, Nydka, Wędryni, Trzyńca, Rzeki, Trzycieża, Ligotki Kameralnej, Śmiłowic, Gnojnika, Trzanowic, Wielopola, Ropicy, Czeskiego Cieszyna, Kocobędza, Cierlicka, Olbrachcic, Suchej Górnej, Stonawy i Piotrowic koło Karwiny. Oznakowanie powinno dotyczyć nazwy gminy i jej dzielnic, ulic, placów publicznych, a tym samym przystanków kolejowych i autobusowych oraz budynków administracji państwowej i samorządowej. Ustawa nie zakazuje wdrażania dwujęzyczności w gminach, w których liczba Polaków nie przekracza dziś 10%, ale są oni ludnością autochtoniczną. Dotyczy to m.in. Dąbrowy, Lutyni Dolnej oraz miast Karwiny, Hawierzowa, Orłowy i Bogumina, zwłaszcza ich dzielnic wiejskich.

      Ministerstwo Transportu Republiki Czeskiej od kilku miesięcy obiecuje, że w gminach, które spełniają wymóg ustawy pojawią się nowe czesko-polskie tablice wjazdowe. Wygląd tablic oznaczających początek i koniec obszaru zabudowanego – czyli tablic wjazdowych – ma ulec zmianie. Obie nazwy – czeska i polska mają być umieszczone zgodnie z standartami europejskimi na jednej tablicy. Jak na razie jednak ciągle obowiązuje rozporządzenie, według którego nazwa gminy w języku polskim umieszczona jest na osobnej niebieskiej tablicy. Przez to gminy, które w tym roku wprowadzały dwujęzyczność, zrezygnowały tymczasowo z dwujęzycznych tablic wjazdowych, pomimo, iż decyzja dotycząca ich wprowadzania została przez organy samorządu przyjęta. Na wprowadzanie dwujęzycznych tablic wydzielono w ubiegłym roku z budżetu państwa 5 mln koron, które – za pośrednictwem Województwa Morawskośląskiego – szły do tych gmin, które o to żądały. Wykorzystano tylko ok. 10% tej sumy.

       Pierwszym przystankiem kolejowym, na których Czeskie Koleje (České dráhy) zainstalowały – w ramach rekonstrukcji korytarza kolejowego – dwu-języczne tablice jest Bystrzyca. Doszło do zmiany nazwy stacji z Bystřice nad Olší na Bystřice (Bystrzyca). Obok czeskich napisów wprowadzono polskie, takie jak „peron“, „wyjście“, „biuro dyżurnego ruchu“ itp. Oprócz napisów na terenie dworca polska wersja nazwy miejscowości pojawiła się w rozkładach jazdy. Jak poinformowały Czeskie Koleje, w bieżącym roku polskich napisów doczeka się pięć kolejnych stacji: Czeski Cieszyn, Trzyniec, Wędrynia, Gródek i Jabłonków-Nawsie.

      Republika Czeska zobowiązana jest do składania raportów Radzie Europy dotyczących wdrażania postulatów zawartych w Umowie Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karcie Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Sprawozdanie na ten temat wysłała minister ds. mniejszości i praw człowieka Džamila Stehlíková w marcu ubiegłego roku. W grudniu ub.r. przyjechali na kontrolę do Ostrawy przedstawiciele Rady Europy. Zdaniem działaczy polskiej mniejszości narodowej najważniejszy zarzut jest taki, że brakuje przepisów jasno określających praktyczne zastosowanie ustawy o gminach. Np. w atykule 29 nie jest jasno powiedziane, kto ostatecznie decyduje o tym, że dwujęzyczność w gminie zostanie wprowadzona, czy też nie.

 

v obcích jde pomalu. Zaváděny jsou postupně a prozatím jen v několika málo obcích – na příklad v Českém Těšíně, Albrechticích, Bocanovicích, Bystřici, či Vendryni. Podle zákona o obcích dvojjazyčné česko-polské tabule mají být zřízeny v těch obcích, kde počet Poláků v poměru k celkovému počtu občanů obce je větší než 10% a kde zřízení dvojjazyčných tabulí schválil místní Výbor pro národnostní menšiny. Týká se to 31 obcí: Mostů u Jablunkova, Horní Lomné, Dolní Lomné, Bocanovic, Bukovce, Písku, Písečné, Jablunkova, Návsí, Milíkova, Košařisk, Hrádku, Bystřice, Nýdku, Vendryně, Třince, Řeky, Stříteže, Komorní Lhotky, Smilovic, Hnojníka, Třanovic, Vělopolí, Ropice, Českého Těšína, Chotěbuze, Těrlicka, Albrechtic, Horní Suché, Stonavy a Petrovic u Karviné. Označení se má týkat názvu obce a její částí, ulic, veřejných prostranství, včetně železničních a autobusových zastávek a veřejných budov státní správy a samosprávy. Zákon nezakazuje zavádět dvojjazyčnost v obcích, kde počet Poláků dnes už nepřekračuje 10% občanů obce, avšak jsou oni autochtonními občany. Týká se to např. Doubravy, Dolní Lutyně a měst Karviné, Havířova, Orlové a Bohumína, především jejich vesnických čtvrtí.

    Ministerstvo dopravy České republiky již několik měsíců slibuje, že v obcích, které splňují požadavky zákona se objeví nové česko-polské vjezdové tabule. Vzhled tabulí určujících začátek a konec území zástavby obce – tj. vjezdových tabulí – se má změnit. Oba názvy – český a polský mají být umístěny v souladu s evropskými standarty na jedné tabuli. Avšak prozatím stále platí nařízení, podle kterého název obce v jazyce polském má být umístěn na zvláštní modré tabuli. Proto obce, které v minulém roce zaváděly dvojjazyčnost, přechodně rezignovaly zřizovat dvojjazyčné vjezdové tabule, přestože se orgány obce již na tom usnesly. Na zřizení dvojjazyčných tabulí bylo v minulém roce vyčleněno ve státním rozpočtu 5 mln. korun, které – prostřednictvím Moravskoslezského kraje – šly do těch obcí, které o to požádaly.  Bylo využito pouze asi 10 % této částky.

     První železniční zastávkou, kde České dráhy zřídily – v rámci modernizace železničního koridoru – dvojjazyčné tabule je Bystřice. Byla uskutečněna změna názvu železniční stanice z Bystřice nad Olší na Bystřice (Bystrzyca). Kromě českých nápisů byly zavedeny také polské nápisy, jako „peron“ (nástupiště), „wyjście“ (východ), „biuro dyżurnego ruchu“ (dopravní kancelář) atd. Kromě nápisů  ve stanici polská varianta názvu obce je rovněž v jízdním řádu. Jak informovaly České dráhy, v letošním roce se polských nápisů dočkáme v dalších pěti stanicích: Českém Těšíně, Třinci, Vendryni, Hrádku a Jablunkově-Návsí.

     Česká republika je povinna zasílat Radě Evropy zprávu k zavádění požadavků uvedených v Rámcové úmluvě o ochraně národních menšin a Evropské chartě regionálních či menšinových jazyků. Zprávu k této zaležitosti zaslala ministryně pro menšiny a lidská práva, Džamila Stehlíková v březnu minulého roku. V prosinci m.r. přijeli na kontrolu do Ostravy zástupci Rady Evropy. Největší výhradu mají zástupci polské menšiny takovou, že chybí předpis, který zřetelně bude určovat praktické použití zákona o obcích. Například v článku 29 není jednoznačně stanoveno, kdo definitivně rozhoduje o tom, že dvojjazyčnost v obci bude zavedena, nebo také ne.

 

„Głos Ludu“ – gazeta Polaków w Republice Czeskiej z 20.11.2008 zapytał Eugeniusza Kiedronia, członka Komitetu Rady Rządu Republiki Czeskiej ds. współpracy z organami samorządowymi, członka Rady Republikowej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia jakie znaczenie dla polskiej mniejszości narodowej ma przygotowywana zmiana wyglądu dwujęzycnych tablic drogowych. Zamieszczamy kserokopię artykułu. / „Głos Ludu“ – noviny Poláků v České republice z 20.11.2008 se zeptaly Evžena Kiedroně, člena Výboru Rady vlády České republiky pro spolupráci se samosprávnými orgány, člena Republikové rady Politického hnutí Coexistentia-Soužití, jaký význam má pro polskou národní menšinu připravována změna vzhledu dvojjazyčných dopravních tabulí. Zveřejňujeme xero článku.

 

Dwujęzyczne tablice wjazdowe

 

W Czeskim Cieszynie wprowadzono dwujęzyczne oznakowanie zgodnie z ustawodawstwem czeskim. W przyszłości polski napis będzie umieszczony na tej samej białej tablicy pod napisem czeskim. Na zdjęciu: członek Rady Kongresu Polaków, Bronisław Walicki, główny inicjator dwujęzycznego oznakowania.

 

Český Těšín városában a cseh törvényeknek megfelelöen bevezették a kétnyelvü megjelöléseket. A jövöben lengyel feliratok ugyanolyan fehér táblán lesznek elhelyezve, mint a cseh feliratok. A képen Walicki Bronislaw, a Lengyelek Kongresszusa Tanácsának tagja, a kétnyelvü megjelölések fö kezdeményezöje.

 

V Českém Těšíně bylo zavedeno dvojjazyčné označení v souladu s českými zákony. V budoucnu polský nápis bude umístěn na stejné bílé tabuli jako nápis český. Na snímku: člen Rady Kongresu Poláků, Bronisław Walicki, hlavní iniciátor dvojjazyčného označení.

 

PZKO Wierzniowice

 

W ubiegłym roku Rada Wykonywcza Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia obradowała m.in. w Wierzniowicach – części gminy Lutynia Dolna. Na zdjęciu: miejsce obrad, Dom PZKO Wierzniowice / A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Végrehajtó Tanácsa a mult évben Věřňovice – Dolní Lutyně községében is tárgyalt. A képen a Věřňovice-i PZKO Ház, ahol az ülést tartották / V minulém roce Výkonná rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití jednala rovněž ve Věřňovicích – části obce Dolní Lutyně. Na snímku: Dům PZKO Věřňovice, kde jednání proběhlo

 

 

 „Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 18.12.2008,  gratis / zdarma