xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

25 – 7/2008 (9.10.2008)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

V ý z v a  ke krajským volbám

 

Obracím se ke členům, stoupencům a příznivcům politického hnutí

 Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžittja v ČR

s prosbou

     o účast v nadcházejících volbách do Zastupitelstva Moravsko-Slezského kraje.

 

 

Naše Hnutí uzavřelo smlouvu o spolupráci v těchto volbách s SNK ED, na jejímž základě tato koalice vydala volební program a priority vychází z reálných potřeb a možností pro vypořádání  se s tíživými nedostatky a problémy tohoto kraje. Oslovuje jimi všechny občany, a zvlášť příslušníky národních menšin s poukazem na závazek zasazovat se o dodržování jejich  zákonných práv. To napomůže důslednému uplatňování zásad  tolerance a solidarity, harmonickému soužití většinového národa a národních menšin.

 

Společná kandidátní listinu „Osobnosti kraje“ -  č. 24

 je zárukou toho, že v případě našeho volebního úspěchu deklarované cíle budou bezezbytku splněny.

 

Vyzývám ctěné voliče, aby své hlasy dali naší kandidátce,

                                    a pro větší šanci svých preferovaných kandidátů  získat zastupitelský mandát

                                     zakroužkovali číslo na volebním lístku před jejich jménem

                                  (lze mít maximálně 4 preferenční hlasy).

 

S úctou:PhDr. Ladislav Kocsis, předseda politického hnutí

Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivžittja v ČR

 

Podpisanie umowy koalicyjnej SNK ED – COEX

Az SNK ED – COEX közötti koalíciós szerzödés aláírása

Podepsání koaliční smlouvy SNK ED – COEX

 

W sobotę 27.9. br. odbyło się w Pradze zebranie Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. W części uroczystej przewodniczący SNK Europejskich Demokratów Helmut Dohnálek i Coexistentii László Kocsis, z udziałem zacnego gościa, posła do Parlamentu Europejskiego Józefa Zieleńca, podpisali umowę koalicyjną między obu ugrupowaniami politycznymi. L.Kocsis zagajając zebranie, przypomniał długoletnią współpracę z SNK ED i w kierunku J.Zieleńca cytował słowa kandydata koalicji „Osobistości Województwa“ w wyborach do przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego, Alexandra Pálffy, który w okresie pracy w dyplomacji współpracował z ówczesnym ministrem spraw zagranicznych RC i wie, że kiedy i dziś, kiedy działa w Parlamencie Europejskim, szczególnie angażuje się w temacie rozwoju czesko-polskich stosunków i dotrzymywaniu praw mniejszości narodowych. H.Dohnálek podkreślił potrzebę rozmiaru europejskiego i europejskiego widzenia polityki. Jest zadowolony, że w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego kandydujemy w tym składzie. „Trzymajmy sobie palce, abyśmy uzyskali sukces“ – powiedział na zakończenie. Również J.Zieleniec wierzy w sukces, najważniejsze jest, aby ludzie przyszli do wyborów.

Zdjęcie nr 1: L.Kocsis i H.Dohnálek z udziałem J.Zieleńca podpisują umowę koalicyjną

Zdjęcie nr 2: Przewodniczący SNK ED i COEX, H.Dohnálek i L.Kocsis po podpisaniu umowy

 

Szombaton, szeptember 27-én tartották Prágában a Coexistencie-Együttélés Politikai Mozgalom Végrehajtó Tanácsának ülését. Ünnepi részében az SNK Európai Demokraták elnöke Helmut Dohnálek és a Coexistentia elnöke Kocsis László aláítrák e két politikai szubjektum koalíciós szerzödését. Az aláírásnál jelen volt becses vendégük Josef Zieleniec, Európai Parlamenti képviselö. Kocsis L: köszöntö szavaiban a Mozgalomnak az SNK ED-vel folytatott sokéves agyüttmüködéséböl indult ki, és idézte Pálffy Sándornak, a koalíció egyik képviselö-jelöltjének J.Zieleniec személyéhez füzödö szavait. Pálffy, aki „A KerületSzemélyiségei“ elnevezésü választásokon, hangsúlyozta, hogy diplomáciai szolgálata idején együttmüködött a CsK akkori külügyminiszterével, aki úgy mint akkor, most is, mikor az Európai Patlamentben tevékenykedik, minden igyeketzettel közbenjár a cseh-lengyel kapcsolatok fejlesztése és a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése érdekében. H.Dohnánek kiemelte a politika európai dimenziójának és európai tekintetének szükségességét. Örömének adott hangot, hogy a választásokon a Morva-Sziléziai Kerület Képviselötestületébe ilyen összetételben indulunk. „Szurkoljunk, hogy sikeresek legyünk“ – mondta végezetül. Úgyszintén J.Zieleniec is lát lehetöséget e sikerre, és hozzátette: a fö feladat az, hogy az emberek jöjjenek a választásokra.

1.sz.fénykép: Kocsis L.és H.Dohnálek aláírják a koalíciós szerzödést J.Zieleniec részvétele mellet

2.sz.fénykép: Az SNK ED és a COEX elnökei, H.Dohnálek és Kocsis L: a szerzödés aláírása után

 

V sobotu 27.9. tr. se konala v Praze schůze Výkonné rady Politického hnutí Coexistentia-Soužití. V rámci její slavnostní části byla podepsána předsedy SNK Evropských demokratů Helmutem Dohnálkem a Coexistentie László Kocsisem, za účasti vzácného hosta, poslance Evropského parlamentu Josefa Zielence, koaliční smlouva mezi oběma politickými subjekty. Kocsis v uvítacím projevu navázal na dlouholetou spolupráci s SNK ED a citoval J.Zielencovi slova kandidáta koalice „Osobnosti kraje“ ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, Alexandra Pálffyho, který v době působení v diplomatických službách spolupracoval s tehdejším ministrem zahraničních věcí ČR a ví, že tehdy, jak dnes, kdy působí v Evropském parlamentu, se rozvoji česko-polských vztahů i v uplatňování práv národních menšin velmi angažuje. Dohnálek zdůraznil potřebu evropského rozměru a evropského pohledu na politiku. Je rád, že ve volbách do Zastupi-telstva Moravskoslezského kraje kandidujeme v tomto složení. „Držme si palce, abychom uspěli“- řekl na závěr. Rovněž Zieleniec vidí možnost úspěchu, hlavním úkolem je, aby lidí přišli k volbám.

Foto č.1: L.Kocsis a H.Dohnálek za účasti J.Zielence podepisují koaliční smlouvu

Foto č.2: Předsedové SNK ED a COEX , H.Dohnálek a L.Koscis po podepsání smlouvy  

 

Uchwały Rady Wykonawczej Coexistentii-Wspólnoty

Usnesení Výkonné rady Coexistentie-Soužití

 

W sobotę 27.9. br. odbyło się w Pradze – w Domu Mniejszości Narodowych, zebranie Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego Coexistentia. W programie obrad był m.in. udział Ruchu w jesiennych wyborach, przebieg kampanii przedwyborczej, omówienie treści umowy koalicyjnej między SNK ED i COEX i przygotowanie konferencji nt. wpływu Dekretów Benesza na mniejszości narodowe.  Przyjęto uchwałę o następującym brzmieniu:

1.                  Rada Wykonawcza COEX bierze do wiadomości sprawozdanie z działalności COEX, które wygłosił przewodniczący COEX, L.Kocsis, informacje z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej, Polskiej Sekcji Narodowej i wygłoszone przyczynki dyskusyjne.

2.                  Rada Wykonawcza COEX w nazwiązaniu na umowę koalicyjną i jej załącznik nr 1 o finansowaniu kampanii wyborczej i podziale dochodów za uzyskane mandaty akceptuje zawarcie umowy między COEX i J.Tobołą, której przedmiotem jest wniosek uzgodnienia.

3.                  Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje przewodniczących Polskiej Sekcji Narodowej i Węgierskiej Sekcji Narodowej, członków rady koalicyjnej i członków, którzy działają w Organizacji Wyższego Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s., aby większą uwagę poświęcili propagacji z wykorzystaniem prasy proporcjonalnie środkom finansowym.

4.                  Rada Wykonawcza COEX akceptuje, aby konferencja nt. wpływu Dekretów Benesza na mniejszości narodowe była zorganizowana w listopadzie br. z programem według wniosku przedstawionego przez przewodniczącego COEX.

 

V sobotu 27.9.tr. se konala v Praze – v Domě národnostních menšin, schůze Výkonné rady Politického hnutí Coexistentia. Na programu byly mj. otázky účastí Hnutí v podzimních volbách, průběh předvolební kampaně, projednání obsahu koaliční smlouvy mezi SNK ED a COEX a příprava konference nt. důsledků Benešových dekretů na národnostní menšiny. Bylo přijato usnesení následujícího znění:

1.                  Výkonná rada COEX bere na vědomí zprávu o činnosti COEX, přednesenou předsedou COEX, L.Kocsisem, informace o činnosti Maďarské nírodní sekce, Polské národní sekce a přednesené diskusní příspěvky.

2.                  Výkonná rada COEX v návaznosti na koaliční smlouvu a její přílohu č.1 o financování volební kampaně a přerozdělování příspěvku za získané mandáty schvaluje uzavření smlouvy mezi COEX a J.Tobolou, předmětem které je návrh dohody.

3.                  Výkonná rada COEX ukládá předsedům Polské národní sekce, Maďarské národní sekce, členům koaliční rady a členům,kteří působí v Obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s., aby věnovali pozornost propagaci s využitím tisku úměrně finančním prostředkům.

4.                  Výkonná rada COEX schvaluje, aby konference nt. důsledků Benešových dekretů na národnostní menšiny byla uspořádána v listopadu tr. z programovou náplní dle návrhu předneseného předsedou COEX.

 

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (koaliční smlouva)

 

Smluvní strany:

1.                   SNK Evropští demokraté (dále SNK ED) se sídlem: Malá Štěpánská 7, Praha 2 (…) zastoupená panem Helmutem Dohnálkem, předsedou

2.                   Coexistentia se sídlem: Střelniční 28, Český Těšín (…) zastoupená panem PhDr. Ladislavem Kocsisem, předsedou

uzavírají dnešního dne tuto koaliční smlouvu (dále „Smlouva“).

 

I.                                                       Preambule

1.                   Shora uvedené smluvní strany s vědomím své rovnoprávnosti, tolerance a vzájemného respektu mají především na zřeteli shodu a dosažení co nejlepšího volebního výsledku.

2.                   Proto se dohodly společně upravit postup týkající se volebního programu, organizování volební kampaně, předvolební i povolební spolupráce.

3.                   Osoby, oprávněné jednat jménem každé ze stran, výslovně prohlašují, že za svou stranu zmocňují k zastupování strany v rámci této smlouvy tuto osobu: SNK ED – Ing.Igor Petrov, Coexistentia – Ing.Josef Tobola (…)

II.                                                    Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je dohoda stran o spolupráci a společném postupu ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které se budou konat v roce 2008.

III.                                                 Název volební koalice

Smluvní strany se shodly na společném názvu strany, který zní Osobnosti kraje. Smluvní strany se zavazují propagovat volební stranu s tímto názvem všemi vhodnými způsoby.

IV.                                                  Kandidátní listina

1.                   Předložení návrhu jednotlivých kandidátů se uskuteční nejpozději do 31.7.2008, a to k rukám volebního zmocněnce.

2.                   Kandidáti společné kandidátní listiny předloží nejpozději do 31.7.2008 čestné prohlášení kandidáta (jehož znění je přílohou této Smlouvy).

3.                   Nesplnění podmínek tohoto článku této Smlouvy, stejně jako uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení, bude důvodem pro nezařazení kandidáta na společnou kandidátní listinu nebo vyřezení ze společné kandidátky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.                   Odvolání společné kandidítky, provedení změny pořadí kandidátů či jiný úkon, který by mohl ovlivnit celou kandidátku, lze provést výhradně a pouze za předchozího písemného souhlasu zmocněných zástupců všech smluvních stran.

5.                   V případě nejasností rozhoduje Koaliční rada.

V.                                                     Volební zmocněnec

1.                   Smluvní strany se shodly na společném jmenování volebního zmocněnce pana Ing.Petra Brozdy.

2.                   Volební zmocněnec za svou činnost odpovídá všem smluvním stranám této Smlouvy.

3.                   Úkony volebního zmocněnce se řídí ustanoveními Zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů v platném znění, případně dalších právních předpisů.

VI.                                                  Koaliční rada

1.                   Koaliční rada je nejvyšším orgánem koalice a do její kompetence patří rozhodování o všech otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně svěřeny do kompetence třetí osoby.

2.                   Koaliční rada zejména:

   *  jmenuje a odvolává volebního manažera a kontroluje jeho práci,

   *  schvaluje návrh volební kampaně a její rozpočet,

   *  schvaluje volební program,

   *  zastupuje koalici navenek.

3.                   Strany této Smlouvy se zavazují respektovat rozhodnutí Koaliční rady.

4.                   Strany této Smlouvy ujednaly zřízení Koaliční rady v tomto složení: SNK ED – Ing.Igor Petrov, Ing.Pavel Prejda, Coexistentia – Vladislav Niedoba, Ing.Josef Tobola (…).

VII.                                               Volební manažer, volební štáb

1.                   Volební kampaň musí být realizována s maximálním nasazením všech zúčastněných (členů smluvních stran, kandidátů, sympatizantů).

2.                   Za účelem organizování a zajištění realizace volební kampaně Koaliční rada jmenuje a odvolává volebního manažera.

3.                   Volební manažer je odpovědný za přípravu, realizaci a vyučtovní volební kampaně a za tímto účelem může vytvořit volební štáb.

4.                   Členy volebního štábu navrhuje každá ze smluvních stran.

5.                   Rozsah a rozpočet volební kampaně předloží volební manažer ke schválení Koaliční radě nejpozději do 31.7.2008.

VIII.                                            Financování

1.                   Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že účetnictví této koalice a vyučtování celé volební kampaně povede volební manažer.

2.                   Pro případ volebního úspěchu Smluvní strany ujednaly pravidla podílu na příspěvku za získané mandáty takto: Procentní podíl každé ze zúčastněných stran se rovná procentuálnímu podílu finančního příspěvku vloženého do volební kampaně.

IX.                                                  Odstoupení od smlouvy

1.                   Odstoupení od Smlouvy múže učinit každá ze Smluvních stran bez udání důvodu.

2.                   Odstupující smluvní strana se zavazuje nevyužívat, nepoškozovat a neovlivňovat název koalice, její značku, logo či jiné prvky volební kampaně.

3.                   V případě odstoupení nemá odstupující smluvní strana nárok na vrácení finančního vkladu, pokud nebude Koaliční radou ujednáno jinak.

X.                                                     Povolební spolupráce

1.                   V případě úspěšného volebního výsledku a získání mandátu se smluvní strany zavazují při vyjednávání s dalšími volebními stranami postupovat společně a nerozdílně. Koalici na takových jednáních zastupuje Koaliční rada.

2.                   Koaliční rada rovněž rozhoduje o veškerých povolebních politických aktivitách svých kandidátů (účast v klubech, funkcích apod.).

3.                   Upravení finančních toků upravuje článek VIII. této Smlouvy, další ujednání budou předmětem dodatku k této Smlouvě.

XI.                                                  Závěrečná ustanovení

1.                   Tato Smlouva je platná okamžikem podpisu oběmi smluvními stranami, a to po celé volební období 2008.

2.                   Tato Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky.

3.                   Tato Smlouva může být měněna či doplněna pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků opatřených podpisy obou smluvních stran.

4.                   Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

5.                   Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: příloha č.1: podmínky financování volební kampaně a přerozdělení příspěvku za získané mandáty, příloha č.2: upravující podmínky financování volební kampaně a přerozdělení příspěvku za získané mandáty, příloha č.3: jmenování a činnost volebního zmocněnce.

6.                   Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu přečetli, souhlasí s ní, a že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze, dne 27. září 2008

 

PŔÍLOHA č.1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2008 upravující podmínky financování

volební kampaně a přerozdělení příspěvku za získané mandáty

 

kterou uzavírají

Politická strana SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 1930/7, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing.Pavlem Prejdou, předsedou krajské organizace (dále jen SNK ED)

a

Politické hnutí Coexistentia, Střelniční 28, 737 01 Český Těšín, zastoupená Vladislavem Niedobou, místopředsedou (dále jen Coexistentia)

dále jen „strany Smlouvy“ nebo také „koaliční partneři

I.                                                       Příjmy

Volební kampaň se realizuje jako společný projekt volební kampaně do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Financování se uskutečňuje pouze prostřednictvím koaličních partnerů SNK ED a Coexistentia. Příjmová část financování je řešena výhradně prostřednictvím koaličních partnerů, podle jejich vlastních vnitřních předpisů. Ti také plně zodpovídají za zákonný způsob financování na své vlastní úrovni.

II.                                                    Výdaje

Smluvní strany Smlouvy se zavazují nejpozději do 31.8.2008 objednat a uhradit zálohu na kampaň dle schváleného rozpočtu (příloha č.2) u dodavatele kampaně. Výběr dodavatele a odsouhlasení výše záloh je v pravomoci volebního týmu. Smluvní strany stanovují jako základ finanční objem pro účely volební kampaně: SNK ED – 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun), Coexistentia – 50 000 Kč (slovy padesát tisíc korun), celkem – 1 050 000 (slovy jeden milion padesát tisíc korun). Základní rozpočet kampaně je konstruován jako vyrovnaný a je finančně krytý. V tomto finančním objemu může volební tým změnit obsah volební kampaně. Navýšení objemu zdrojů z rozpočtu koaličních partnerů lze učinit pouze na základě písemného souhlasu zástupců stran Smlouvy. Pokud vzniknou neuhrazené závazky za plnění, která nebyla schválena, je povinna je uhradit ta strana, která byla objednatelem plnění. Ostatní strany Smlouvy za takový závazek neodpovídají a nemají povinnost takový závazek ani jeho část uhradit. Koaliční partneři účtují o příjmech a výdajích v souladu s příslušnými zákony a návaznými předpisy včetně evidence dárců (viz. zpracování výroční zprávy pro PS ČR). Koaliční partneři vedou účetní evidenci tak, aby bylo možno jednoznačně určit výdaje a příjmy náležicí k volební kampani. Na požádání některé ze stran Smlouvy, jsou povinny předložit příslušnou evidenci ke vzájemné kontrole.

III.                                                 Vyúčtování příjmu a výdajů společné kampaně

Do 30 dnů od ukončení volební kampaně předloží oba koaliční partneři závěrečnou zprávu a návrh vyúčtování volební kampaně v členění: dle rozpočtu schváleného volebním týmem s vyznačením splatnosti a realizace úhrad. V případě nedočerpání rozpočtových výdajů dle bodu 2, bude druhé straně přeúčtována část nákladů tak, aby byl zachován vzájemný poměr výdajů, tj. 20:1 (SNK ED:Coexistentia). Závěrečná zpráva a návrh vyučtování bude doložena kopiemi účetních dokladů ověřenými odpovědnou osobou koaličního partnera. Předložené vyučtování podléhá schválení strana-mi Smlouvy.

IV.                                                  Povolební finanční spolupráce

Finanční příspěvek za mandát zastupitele Moravskoslezského kraje bude Ministerstvem financí ČR poskytnut smluvní straně, jež kandidáta navrhla. Smluvní strany se dohodly, že finanční příspěvek dle předchozí věty bude mezi smluvními stranami vzájemně přerozdělen tak, aby jeho celková výše pro jednotlivé smluvní strany odpovídala poměru financování volebních nákladů sjednaných dle bodu 3, tj. 20:1 (SNK ED:Coexistentia). Za tímto účelem se zavazují nejdéle ve lhůtě 90 dnů od termínu vyhlášení volebních výsledků, uzavřít samostatný smluvní vztah upravující podmínky přerozdělování finančního příspěvku. Pro případ, že by některá ze smluvních stran takovou smlouvu odmítla uzavřít nebo přerozdělení prostředků neplnila, dohodly se strany Smlouvy na smluvní pokutě, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. Za strany Smlouvy jsou ve věcech financování smlouvy oprávnění jednat za SNK ED – Ing.Pavel Prejda, za Coexistentia – Vladislav Niedoba.

 

PŔÍLOHA č.2 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2008 upravující podmínky financování

volební kampaně a přerozdělení příspěvku za získané mandáty

 

kterou uzavírají

Politická strana SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 1930/7, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing.Pavlem Prejdou, předsedou krajské organizace (dále jen SNK ED)

a

Politické hnutí Coexistentia, Střelniční 28, 737 01 Český Těšín, zastoupená Vladislavem Niedobou, místopředsedou (dále jen Coexistentia)

dále jen „strany Smlouvy“ nebo také „koaliční partneři

Odstoupením od této Smlouvy nezanikají závazky smluvmích stran ze smlouvy plynoucí.

 

PŔÍLOHA č.3 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI pro volby

do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2008

 

kterou uzavírají

Politická strana SNK Evropští demokraté, Malá Štěpánská 1930/7, 120 00 Praha 2, zastoupená Ing.Pavlem Prejdou, předsedou krajské organizace (dále jen SNK ED)

a

Politické hnutí Coexistentia, Střelniční 28, 737 01 Český Těšín, zastoupená Vladislavem Niedobou, místopředsedou (dále jen Coexistentia)

dále jen „strany Smlouvy“ nebo také „koaliční partneři

I.                                                       Jmenování volebního zmocněnce

Pro volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2008 byl jmenován Ing.Petr Brozda, narozen 3.12.1973, jako volební zmocněnec, zastupující společnou kandidátku SNK ED a Coexistentia. Odvolat volebního zmocněnce lze pouze písemně za podmínek stanovených zákonem č.130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

II.                                                    Úkony volebního zmocmněnce (…)

III.                                                 Prohlášení volebního zmocněnce a souhlas se zmocněním (…)

 

Z činnosti Maďarské národní sekce

 

     Aktivity Maďarské národní sekce Politického hnutí Coexistentia-Együttélés byly mj. zaměřeny na přípravy na podzimní volby do Senátu Parlamentu České republiky a do krajských zastupitelstev. Velký význam byl věnován přípravě a uspořádání mezinárodní konference na téma důsledků Benešových dekretů na maďarskou a polskou menšinu v podmínkách bývalého Československa, respektive České republiky a Slovenské republiky. Předsedovi Hnutí, László Kocsisovi se podařilo finančně zajistit její průběh, za přispění poslanců Evropského parlamentu za Stranu maďarské koalice. Konference se bude konat v listopadu tr. v Domě národnostních menšin v Praze.

     Mimořádně vydařenou akci byly oslavy Dne sv. Štěpána, zakladatele křesťanského maďarského státu. Den 20. srpen je nejen statátním svátkem Maďarské republiky, ale i svátkem Maďarů na celém světě. Oslavy se konaly v Praze, v restauraci U Seminaristy a zúčastnilo se ji více jak 40 osob. Akce byla výbornou příležitosti ke společnému připomenutí si vzdálené historie i předkřesťanských tradic maďarského národa. Pozdravný projev na oslavách přednesl László Kocsis, předseda Coexistentie a slavnostní historickou přednášku připravil István Palágyi, předseda Maďarské národní sekce Hnutí. Na oslavách, které uspořádaly kromě Coexistentie Svaz Maďarů a další organizacxe Maďarů v České republice byli přítomní i hosté, v čele s panem László Szöke, velvyslancem Maďarské republiky v Praze.

     Další významnější akcí, na kterých se aktivně zúčastnili členové Maďarské národní sekce Hnutí byl Vlastivědný tábor, který se konal v Koutech u Ledče nad Sázavou. Uskutečnil se 29-31.8.2008 a na programu byly mj. kvalitní přednášky prelegentů z Maďarska a Slovenska. Přednášky byly zaměřeny na historii, hudbu, jazyk apod., oblasti které nejvíce přispívají k zachování identity národní menšiny žijící v diaspoře. Tábor byl připraven i za účastí členů Maďarské národní sekce, kteří k úspěchu akce přispěli zejména fundovanými diskusními přispěvky.

     Maďarská národní sekce bude aktivně pracovat i v následujícím období. Plánováno je odhalení pamětní tabule Artúrovi Görgeymu, významnému maďarskému vojenskému i vědeckému činiteli. Synodní rada Českobratrské církve evangelické v Praze vyslovila souhlas s umístěním tabule na budově studentského hotelu Collegium Hieronymi Pragesis, s.r.o. – Jerome House, V Jirchářích 13, Praha 1. Stalo se tak na žádost Společnosti Artura Görgeyho, za přispění i kladného vztahu mezi Českobratrskou církví evangelickou a pražským misijním sborem Reformované křesťanské církve, kde předseda Společnosti Artura Görgeyho je i presbyterem.

 

Jesteśmy alternatywą dla klasycznych partii politycznych

Jsme alternativou pro klasické politické strany

 

Jednym z liderów listy wyborczej „Osobistości województwa“ jest były burmistrz Trzyńca, a obecnie senator RC Igor Petrov. Oto jak widzi swoje posłannictwo w walce wyborczej… “Osobistości województwa“ są alternatywą dla tych partii politycznych, któ-rych kultura polityczna ostatnio sięga dna. Wyborcy to widzą. Dlatego ci, którzy chcą być aktywni społecznie, nie głosują. Jesteśmy listą koalicyjną, lokalną, regionalną, ludźmi, którzy wiedzą, co tu się dzieje. Większość z nas pracuje w polityce komunalnej. Stawiamy na mniejszości narodowe, a przede wszystkim na polską, która liczebnie na pograniczu sięga aż 20 procent. Mniejszości są charakterystyczne dla tego regionu, choć do tej pory były ignorowane przez decydentów. Uważamy, że zagadnienia związane z życiem mniej-szości narodowych są na tyle specyficzne, że wymagają ludzkiego podejścia i przynajmniej wyzbycia się biurokratycznej sztampy.

Hasło listy wyborczej brzmi: przeciwko dyskryminacji porządnych ludzi… Uważamy, że w RC dochodzi do dyskryminacji wszystkich tych, którzy grają fair, przestrzegają prawa, zasad współżycia społecznego. Tu widzimy sedno. A to dotyczy wielu spraw – od drobnostek w urzędzie, przy których urzędnik „robi z igły widły“, przez stałe odkładanie rozwiązywania spraw narodowościowych czy socjalnych z powodu braku politycznej woli. Z drugiej strony zwracamy uwagę na to, że i mniejszość winna grać fair z większością.

Jakie kroki należałoby podjąć na szczeblu wojewódzkim, by i mniejszość, i większość miały się lepiej? Nie tylko wsparcie kultury jest potrzebne, ale ustanawianie kompetent-nych urzędników, koordynatorów spraw mniejszościowych ze strony administracji pań-stwowej. Gdyby województwo poważnie potraktowało tę sprawę, dałoby sygnał, że chce aktywnie uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw mniejszości. Podjęłoby aktywny dialog. Województwo miało powołać ludzi z tego środowiska i znających się na rzeczy. Kierująca urzędem wojewódzkim partia jest programowym nośnikiem wielu pozytywnych wartości, ale niestety nie realizuje ich!

A w polityce dotacyjnej? To jeden z przypadków aktywnego działania województwa w stosunku do mniejszości. Milion koron na rok to ta najniezbędniejsza pomoc, by działal-ność mniejszości w ogóle mogła być prowadzona. Ja bym widział ją większą - i to nie tylko finansową i kierowaną bezpośrednio do mniejszości. Polityka wspierania mniejszości powinna dotyczyć pracy, a nie politykierstwa.

 

Jedním z lidrů kandidátní listiny „Osobnosti kraje“ je bývalý starosta Třince, současně senátor ČR Igor Petrov. Jak vidí své poslání ve volební soutěži… „Osobnosti kraje“ jsou alternativou těch politických stran, jejichž politická kultura sahá dna. Voliči to vidí. Proto ti, kteří chtějí být společensky aktivní, k volbám nechodí. Jsme kandidátní listinou koaliční, lokální, regionální, lidmi, kteří vědí, co se tu děje. Většina z nás je aktivní v komunální politice. Stavíme na národní menšiny, především na polskou, která v pohraničí početně má až 20 procent. Menšiny jsou charakteristické pro tento region, i když dosud byly těmi, kteří rozhodují ignorovány. Jsme toho názoru, že otázky souvísející s životem národních menšin jsou natolik specifické, že vyžadují lidský přístup a alespoň zbavení se byrokratických manýr.

Heslo kandidátní listiny zní: proti diskriminaci slušných lidí…  Domníváme se, že v ČR jsou diskriminování všichni ti, kteří hrají fair, dodržují právo, zásady společenského soužití. Tu vidíme podstatu. A to se týká mnoha záležitosti – od maličkosti na úřadě, kdy úředník „dělá z jehly vidly“, přes dlouhodobé odkládání řešení národnostních či sociálních  otázek z důvodu chybějící politické vůle. Na druhou stranu upozorňujeme na to, že i menšina má hrát fair s většinou..

Jaké kroky se má provést na krajské úrovni, aby menšina i většina se měly lépe?  Nutná je nejen podpora kultury, ale zaměstnávání kompetentních úředníků, koordinatorů menšinových záležitosti ze strany státní správy. Kdyby kraj bral vážně tyto záležitosti, dal by signál, že se chce aktivně účastnit na řešení národnostní problematiky. Jednal by aktivně. Kraj by měl zaměstnávat lidí znalé, z řad menšiny. Strana, která řídí krajský úřad je programovým nositelem mnoha pozitivních hodnot, ale bohužel je neuvádí do života!

A v dotační politice? To je jeden z příkladu aktivního přístupu kraje vůči menšině. Milión korun na rok, to je ta nejnutnější pomoc, aby menšina vůbec mohla vést své aktivity. Já bych viděl tuto pomoc větší – a to nejen finančně, ale určenou bezprostředně pro menšinu. Politika podpory menšiny má se týkat práce, a ne politikaření.

 

Według sondażu przeprowadzonego przez Telewizję Czeską 2.10.2008 – „Osobistości województwa“ uzyskałyby 8,5 % poparcie. Do przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego weszłyby ČSSD, KSČM, ODS, Osobistości Województwa, KDU-ČSL.

Na zakládě výzkumu, který provedla Česká televize 2.10.2008 – „Osobnosti kraje“

by získaly 8,5 % podporu. Do zastupitelstva Moravskoslezského kraje by se dostaly

ČSSD, KSČM, ODS, Osobnosti kraje, KDU-ČSL.

 

Zprávy ze života Hnutí

Rozlučka COEX  s velvyslancem MR  v ČR Istvánem Szabó

 

      Při příležitosti ukončení své čtyřleté diplomatické mise v Praze uspořádal dne 11.7.2008 pan István Szabó, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Maďarské republiky v České republice, rozlučkovou recepci, které se zúčastnil vedle představitelů zákonodárné, výkonné a soudní moci státu (např. předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Igor Vlček a předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka), členů diplomatického sboru v Praze v čele s jeho doyenem papežským nunciem Giovannim Copou, také předseda COEX László Attila Kocsis a náš kandidát do letošních krajských voleb Sándor Pálffy. S hostitelem a některými hosty, např. se senátorkou Lianou Janáčkovou, projednali aktuální úkoly Hnutí, přípravu na senátní a krajské volby. Pan velvyslanec v rozhovoru s předsedou COEX ocenil práci našeho Hnutí a poděkoval  za velmi dobré vztahy mezi ním a velvyslanectvím, jakož i za osobní kontakty. V interview poskytnutém pro Prágai Tükör (byl  uveřejněn v č.3/2008) mimo jiné konstatoval, že „politické hnutí Soužití dosáhlo pozoruhodné výsledky i v takových otázkách, jako například záležitost Benešových dekretů“, a dodal: „Chtěl bych vyzvednout, že pod vlivem Soužití reagoval i tehdejší předseda vlády Jiří Paroubek. Mluvím o známé výměně dopisů, která i když nejednoznačně a ne zcela rozhodně, ale připomenula křivdy, bezpráví, páchané na Maďarech. To je pozoruhodná věc a myslím si, že si tato organizace působící z vlastních sil zaslouží veškeré uznání.

 

Navázání kontaktů COEX s novým velvyslancem MR  v ČR. László Szőke

 

      Nový velvyslanec Maďarské republiky v ČR pan László Szőke projevil zájem o pokračování v dobré spolupráci s našim Hnutím. Hned druhý den po převzetí úřadu dne 18.8. uspořádal  na půdě velvyslanectví setkání s předsedy maďarských organizací v ČR, na kterém předseda COEX referoval o dosavadní činnosti i našich plánech.Vyjádřil radost nad prohlášením pana velvyslance, že má velký zájem na tom, aby se spolupráce velvyslanectví s maďarskými organizacemi, tedy i s COEX, stala ještě účinnější. Pozval pana velvyslance na oslavy Dne Svatého Štěpána,  pořádané 20. srpna Maďarskou národní sekcí za přispění ostatních maďarských občanských sdružení – Svazu Maďarů žijících v českých zemích, Maďarského hospodářského sdružení v ČR, Sdružení maďarských lékařů v ČR a Společnosti Artura Görgeyho. Pozvání s povděkem přijal., vzpomínkové akce  se zúčastnil se svou rodinou i se svými spolupracovníky a přednesl na ní hodnotný projev. Zpráva o konání oslav byla uveřejněna v Prágai Tükörkép a též fotografie pana velvyslance a předsedy COEX i Maďarské národní sekce.

 

Szent István ünnepe Prágában

Oslavy Svatého Štěpána v Praze

 

    A magyar állam megalapítására és annak első királyára Szent Istvánra emlékeztek augusztus 20-án Prágában a csehországi magyarok. A belvárosi U Seminaristy vendéglőben magtartott jó hangulatú ünnepi megemlékezést, amely az 1989-es rendszerváltás után vált rendszeressé Prágában, az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Tagozata, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége és a többi magyar szervezetek rendezték meg közösen.

     Palágyi István György, az Együttélés magyar tagozatának elnöke ünnepi beszédében méltatta Szent István személyiségét és történelmi szerepét, s a magyarságuk ápolására, megőrzésére szólította fel a több tucatnyi résztvevőt.

     A több mint ezer éve megalakult magyar államot mi, csehországi magyarok is a magunkénak valljuk, ezért az államalapításról való  megemlékezést kötelességünknek tartjuk-szögezte le Palágyi. Hasonló hangvételű volt a többi magyar szervezet képviselőinek – Rákóczi Anna, Dědinová Mária és Kolozsváry András - a beszéde is.

    A rendezvényen megjelent Szőke László, Magyarország új prágai nagykövete is, aki köszöntötte a több tucatnyi résztvevőt és méltatta a nemzeti ünnepünk jelentőségét.

    Az ünnepi rendezvényen részt vett Kocsis László, az Együttélés országos elnöke is, aki tolmácsolta a mozgalom lengyel, ukrán és ruszin tagozatának az üdvözleteit is.

 

    Na Svatého Štěpána, zakladatele a prvního krále maďarského státu si zavzpomínali 20. srpna v Praze Maďaři žijící v českých zemích. Slavnostní vzpomínku, konanou v restauraci U Seminaristy ve středu města, která se stala v Praze tradicí po změně režimu v roce 1989,  uspořádaly společně Maďarská sekce politického hnutí Soužití, Svaz Maďarů žijících v českých zemích a ostatní maďarské organizace.

    István György Palágyi, předseda Maďarské sekce Soužití ve svém slavnostním projevu zhodnotil osobnost a historickou roli Svatého Štěpána, a vyzval účastníky, jichž bylo několik desítek, k uchování své národní identity.

     Maďarský stát založený před více než tisíci lety, považujeme za své i my, Maďaři žijící v českých zemích, proto je naší povinností připomínat si  vznik státu.– prohlásil Palágyi. V podobném tónu odzněly i projevy představitelů ostatních maďarských organizací -  Anny Rákóczi, Márii Dědinové a Andráse Kolozsváryho.

     Na akci byl přítomen i nový velvyslanec Maďarska v Česku László Szőke, který pozdravil účastníky a hodnotil význam našeho národního svátku. Oslav se zúčastnil také předseda Soužití  László Kocsis, který tlumočil i pozdravy polské a ukrajinsko-rusínské sekce hnutí.

(Kokes János, překlad KLA)

 

Ukrajinci a Rusíni v Moravskoslezském kraji

 

V Moravskoslezském kraji působí rovněž organizace ukrajinské a rusínské národnostní menšiny. Besídky, výstavy a koncerty pořádá především Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (SUPU), i když v tomto roce pozastavil svou činnost v důvodu nemoci jeho předsedy. Ukrajinci a Rusíni jsou také členy Politického hnutí Coexistentia-Spivžitja, registrována je Ukrajinsko-Rusínská národní sekce Coexistentie. Ukrajinci v minulosti podporovali hnutí ve volbách jako kandidáti, případně členové volebních komisí. Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny působí v Ostravě od 1992 roku. Hlavním iniciátorem jeho vzniku byl Vasil Vaník, poublicista a novinář, který žije v Ostravě více než 30 let. Ukrajinci se scházejí nejčastěji v Bulharském klubu v Moravské Ostravě na členských schůzích, kulturních besídkách s ukrajinskými básněmi a písněmi, výstavách ukrajinských knih a tiskovin, vystoupení ukrajinských umělců a souborů. Ukrajinců a Rusínů na severní Moravě a ve Slezsku bydlí několik tisíc, ale většinou se ke svému původu již nehlásí. Často jsou totiž velmi staří, nebo se jejich dětí považují již spíš za Čechy.

 

Aktivní ostravský Svaz Maďarů

 

Ostravská základní organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích byla založena, jako druhá v pořadí po Praze, 18.12.1992. Cílem tohoto občanského sdružení je uchování jazyka a národní a kulturní identity občanů maďarské národnosti, kteří žijí v Moravskoslezském kraji. Od roku 2000, kdy Svaz Maďarů získal od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz do pronájmu současné místnosti na ulici 28. října, se počet členů zvýšil na 170 a činnost se stana ještě intenzivnější. Na pravidelných klubových setkáních si členové svazu společně připomínají státní i církevní svátky země, z níž pocházejí, hovoří svým jazykem a udržují své tradice. V klubovně si mohou půjčovat knihy, CD či kazety a ženy se také chlubí svou dovednosti vyšívaček. Pro veřejnost Svaz Maďarů pořádá Dny maďarské kultury. Začínají vždy mši svatou a patří k nim galakoncert s vystoupením maďarských umělců. Bývají obohaceny také o přednášku, koncert vážné hudby, výstavu a maďarskou kuchyni. Ostravská základní organizace spolu s Maďarskou národní sekci politického hnutí Együttélés a dalšími občanskými sdruženími maďarské národní menšiny pravidelně každý rok pořádá v Mírově pietní akt k uctění památky Jánose Esterházyho. Odkaz našich předků uchováme stejně jako jejich řeč – říká předsedkyně Svazu Maďarů v Ostravě, Anna Rákócziová.

 

Snímek z besídky uspořádané ostravským Svazem Maďarů v českých zemích

 

Z obrad Polskiej Sekcji Narodowej Coexistentii-Wspólnoty

Z jednání Polské národní sekce Coexistentie-Soužití

 

Przygotowanie kampanii wyborczej Wspólnoty-Coexistentii do Przedstawicielstwa Woje-wództwa Morawskośląskiego było głównym tematem zebrania zarządu sekcji, które odbyło się 8.9.br. w Czeskim Cieszynie. Ponadto dwukrotnie spotkało się prezydium sekcji. W programie była m.in. informacja do delegowaniu członków do rejonowych komisji wyborczych, przygotowaniu ulotek i kampanii w mediach. Coexistentia-Wspólnota kandy-duje w koalicji z SNK Europejskimi Demokratami na liście „Osobowości województwa“. W ramach 70-osobowej listy kandydackiej o mandaty ubiega się jej 11 kandydatów. Zarząd sekcji zaakceptował treść umowy koalicyjnej, z załącznikami, która jest przygotowana do podpisu przez prezesów Helmuta Dohnálka (SNK ED) i László Kocsisa (COEX).

 

Příprava předvolební kampaně Soužití-Coexistenie do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla hlavním obsahem schůze výboru sekce, která se konala dne 8.9.tr. v Českém Těšíně. Kromě toho se dvakrát sešlo předsednictvo sekce. Na programu byla mj. informace o delegování členů do okrskových volebních komisí, přípravě letáků a kampani v médiích. Coexistentia-Soužití kandiduje v koalici s SNK Evropskými demokraty na kandidátce „Osobnosti kraje“. V rámci úplné 70-členné kandidátní listiny o mandáty se uchází jejich 11 kandidátů. Výbor sekce schválil obsah koaliční smlouvy, spolu s přílohami, která je při-pravena k podpisu předsedy Helmutem Dohnálkem (SNK ED) a László Kocsisem (COEX).

 

Z obrad zarządu Polskiej Sekcji Narodowej / Z jednání Polské národní sekce

 

Návrat k toleranci a partnerství

 

– napsal „Głos Ludu“ z 30.9.tr., obdeník Poláků v České republice, jehož vydavatelem je Kongres Poláků v ČR – SNK ED je na straně dodržování práv přislušejících národním menšinám, máme obdobné priority i programy – řekl redakci Ladislav Kocsis, předseda Politického hnutí „Coexistentia-Soužití“ po podepsání v sobotu v Domě národnostních menšin v Praze smlouvy o ujednání koalice v krajských volbách a o povolební spolupráci. Podepsání tohoto dokumentu je výsledkem naší dlouhodobé a dobré práce – zdůraznil L.Kocsis. Jsme přesvědčeni, že naše koalice bez problémů překročí 5 % volební práh, protože náš program reaguje na potřeby voličů a je realizací řešení mnoha problémů. (Jeho slova potvrzují průzkumy zveřejněné ČT, které předvídají, že kandidátka „Osobnosti kraje“ v našem regionu získá více jak 6 % hlasů). Jsme rádi z podepsání tohoto dokumentu – potvrdil Helmut Dohnálek, předseda SNK ED, poznamenal, že vidí tuto spolupráci jako dlouhodobou, a to tím spíše, že mnoha témata obě seskupení spojují. Tuto koalici vidím jako obohacení české politické scény. Chceme upozornit na hodnoty, které současně v politické kultuře země jsou nepostiitelné, jako tolerance a parntnerství.

 

Kandydaci Ruchu Politycznego Coexistentia na koalicyjnej liście kandydackiej nr. 24 – „Osobowości województwa“ / Kandidáti Politického hnutí Coexistentia na koaliční kandidátní listině č. 24 – „Osobnosti kraje“

 

5.   Doc.MUDr Bogusław Chwajol, CSc. (64)      Orlová

14. Doc.Ing.Alexander Pálffy, CSc. (58)              Ostrava

21. Ing.Zygmunt Stopa (77)                                  Jabłonków / Jablunkov

30. Władysław Niedoba (58)                                 Kocobędz / Chotěbuz

32. Bogusław Raszka (49)                                    Wędrynia / Vendryně

36. Mgr.Petr Dyszkiewicz (46)                             Karviná

48. Mgr.Barbara David (45)                                 Cierlicko / Těrlicko

54. Doc.RNDr.Tadeusz Siwek, CSc. (54)             Rychvald

60. Ing.Stanisław Kołorz (52)                               Havířov

66. JUDr.Eugeniusz Kiedroń (71)                       Sucha Górna / Horní Suchá

69. Helena Bubik (56)                                          Olbrachcice / Albrechtice

 

 „Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 3.10.2008,  gratis / zdarma