xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

24 – 6/2008 (27.9.2008)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nasi kandydaci do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego

Jelöltjeink a Morva-sziléziai kerület kerület Képviselötestületébe

Naši kandidáti do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Lista kandydacka nr 24 – Osobowości województwa, koalicja SNK ED + COEX

24. sz. jelölölista – A kerület személyiségei – az SNK ED + COEX Koalíciója

Kandidátní listina č.24 – Osobnosti kraje, koalice SNK ED + COEX

 

17. i 18.10.2008 idziemy do urn wyborczych

A szavazatszerzö urnákhoz 2008. X-én és 28-án megyünk

K volebním urnám jdeme ve dnech 17. a 18.10.2008

 

Kandydaci Ruchu Politycznego Coexistentia na koalicyjnej liście kandydackiej nr 24 – „Osobowości województwa“ / Kandidáti Politického hnutí Coexistentia na koaliční kandidátní listině č. 24 – „Osobnosti kraje“

 

Zamieszczamy miejsce kandydata na liście wyborczej, jego imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania i zawód  / zveřejňujeme umístění kandidáta na volební listině, jeho jméno a příjmní, věk, trvalé bydliště a povolání:

 

5.   Doc. MUDr Bogusław Chwajol, CSc.     64           Orłowa                  lekarz

                                                                                       Orlová                   lékař

 

14. Doc. Ing. Alexander Pálffy, CSc             58           Ostrawa                doradca

                                                                                       Ostrava                 poradce

 

21. Ing. Zygmunt Stopa                                  77           Jabłonków            prezes PZKO

                                                                                       Jablunkov             předseda PZKO

 

30. Władysław Niedoba                                 58           Kocobędz              elektryk

                                                                                       Chotěbuz               elektrikář

 

32. Bogusław Raszka                                     49           Wędrynia              zastępca wójta

                                                                                       Vendryně              místostarosta

 

36. Mgr. Petr Dyszkiewicz                            46           Karwina                sekretarz spółki

                                                                                       Karviná                 jednatel společnosti

 

48. Mgr. Barbara Davidowa                         45           Cierlicko               dyrektor szkoły

                                                                                       Těrlicko                ředitelka školy

 

54. Doc. RNDr Tadeusz Siwek, CSc.           54           Rychwałd              geograf

                                                                                       Rychvald

 

60. Ing. Stanisław Kołorz                               52           Hawierzów            dyrektor

                                                                                       Havířov                 ředitel

 

66. JUDr Eugeniusz Kiedroń                         71           Sucha Górna         prawnik

                                                                                       Horní Suchá          právnik

 

69. Helena Bubik                                           56           Olbrachcice          urzędniczka

                                                                                       Albrechtice           úřednice

 

Seznam volebních stran kandidujících do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje / Spis partii wyborczych kandydujących do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego:

 

1.      Komunistická strana Čech a Moravy (70)

12.     Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (70)

18.     Strana zelených (65)

19.     Strana Moravané (65)

24.     koalice Osobnosti kraje (70)

         SNK Evropští demokraté

         Coexistentia

27.     Národní strana (70)

31.     koalice Nejen hasiči pro kraj (65)

         Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a dalších dobrovolníků

         Strana drobných živnostníků a podnikatelů

32.     Strana zdravého rozumu (12)

33.     Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa (47)

37.     SDŽ – Strana důstojného života (70)

42.     Volte Pravý blok - www.cibulka.net (11)

44.     hnutí Demokraté (70)

47.     Občanská demokratická strana (70)

48.     Česká strana sociáně demokratická (69)

53.     koalice Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví

         Dělnická strana

         Demokratická strana sociální spravedlnosti

 

Seznam kandidátů ve volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku 75 – Karviná / Spis kandydatów w wyborach do Senatu Parlamentu RC w obwodzie wyborczym 75 – Karwina:

 

Strana zelených – JUDr. Petr Halák

ČSSD – MUDr. Radek Sušil

KSČM – Eduard Matykiewicz

ODS – Ing. Petr Trojek

Nezávislí kandidátí – Ondřej Feber

SDŽ-Strana důstojného života – PhDr. Vladimír Pec

 

Seznam kandidátů ve volbách do Senátu Parlamentu ČR ve volebním okrsku 72 – Ostrava-město / Spis kandydatów w wyborach do Senatu Parlamentu RC w obwodzie wyborczym 72 – Ostrawa-miasto:

 

KDU-ČSL – Ing. Norbert Havlík

ČSSD – MUDr. Petr Guziana

KSČM – Ing. RSDr. Věra Flasarová

ODS – Ing. Prof. Václav Roubíček, CSc

Nezávislí – JUDr. Alois Dlouhý

Nezávislí demokraté – Blanka Štěpánová

 

Programové priority koalice „Osobnosti kraje“

 

Prosadíme:

1)                  Urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů

2)                  Rozšíření integrovaného dopravního systému na území celého kraje

3)                  Dodržování zákonných práv národnostních menšin a podporu přeshraniční spolupráce s Polskem a Slovenskem

4)                  Zlepšení využití komunálních služeb v obcích

5)                  Omezení znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny

6)                  Řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v malých obcích

7)                  Vytvoření fungující, kvalitní a časově dostupné sítě krajských, soukromých a státních zdravotnických zařízení

8)                  Posílení spolupráce učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou

9)                  Zahájení výstavby nových dmovů pro seniory a hospiců

10)              Zlepšení dostupnosti k státním a evropským fondům pro samosprávu a sdružení i společenské organizace

11)              Zvýšení počtu grantových projektů v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

12)              Založení fondu na obnovu místních památek (kapličky, kříže, technické památky, významné stromy)

 

Priorytety programowe koalicji „Osobistości Województwa“

 

Przeforsujemy:

1)                  Jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic

2)                  Wprowadzenie integrowanego systemu podróżowania w obrębie całego województwa

3)                  Respektowanie zgodnych z prawem wymogów mniejszości narodowych oraz wspieranie współpracy transgranicznej z Polską i Słowacją

4)                  Poprawę korzystania z usług komunalnych na wsiach

5)                  Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery, pogorszenia warunków środowiska naturalnego oraz krajobrazowego

6)                  Rozwiązanie budowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków na wsiach

7)                  Udoskonalenie działania sieci okręgowych, publicznych oraz prywatnych instytucji służby zdrowia

8)                  Udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami

9)                  Budowę nowych domów dla osób starszych oraz hospocjów

10)              Poprawa dostępności do funduszy krajowych oraz europejskich dla samorządów lokalnych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych

11)              Podwyższenie źródeł finansowania na granty w zakresie kultury, sportu oraz turystyki

12)              Wytworzenie funduszu dla finansowania odrestaurowania miejscowych zabytków (kapliczki, krzyże, zabytki techniki, historyczne drzewa)

 

Lista kandydacka dla wyborów do przedstawicielstwa

Województwa Morawskośląskiego, które odbędą się

w dniach 17 i 18 października 2008 / Kandidátní listina pro volby

do zastupitelstva Moravskoslezského kraje

konané ve dnech 17. a 18. října 2008

 

Nazwa koalicji / název koalice: Osobowości województwa / Osobnosti kraje

Skład koalicji / složení koalice: SNK Evropští demokraté (SNK ED) + Coexistentia (COEX)

Kandydaci / kandidáti:

1.                   Ing. Igor Petrov, 49, senator / senátor, Trzyniec / Třinec, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

2.   Ing.arch.Liana Janáčková, 54, senator / senátorka, Ostrava, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

3.   František Černík, 55, prezydent klubu hokejowego / prezident hokejového klubu, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

4.   Ing.Sylva Kováčiková, 50, burmistrz / starostka, Bílovec, członek / člen SNK ED, zaproponowana przez / navržena SNK ED

5.   Doc.MUDr.Bogusław Chwajol, CSc, 64, lekarz / lékař, Orlová, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen COEX

6.   Ing.Pavla Brady, 36, rzeczoznawca sądowy / soudní znalkyně, Opava, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

7.   Petr Becher, 54, przedsiębiorca / podnikatel, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

8.   Jiří Basta, 44, moderator / moderátor, Havířov, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

9.   Mgr.Petr Novotný, 49, dyrektor szkoły / ředitel školy, Bruntál, członek / člen US DEU, zaproponowany przez / navržen SNK ED

10.  Ing.Jiří Kajzar, 44, przedsiębiorca / podnikatel, Frýdek Místek, bezpartyjny / bez     politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

11.  Ing.Jan Socha, 52, menadżer projektów / projektový manažer, Štramberk, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

12.  PhDr.Jaroslav Burda, 64, emerytowany dyrektor szkoły średniej / emeritní ředitel střední školy, Opava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

13.  Mgr.Roman Wróbel, 46, zastępca wójta / místostarosta, Bystrzyca / Bystřice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen  SNK ED

14.  Doc.Ing.Alexander Pálffy, CSc, 58, doradca / poradce, Ostrava, członek / člen COEX, zaproponowany przez / navržen COEX

15.  Ing.Pavel Němejc, 47, technik budowlany / stavební technik, członek / člen US DEU, zaproponowany przez / navržen SNK ED

16.  RNDr.Radoslav Štědroň, 53, ekolog zakładowy / podnikový ekolog, Ostrava, członek / člen Strana práce, zaproponowany przez / navržen SNK ED

17.  MUDr.Jarmila Augustinová, 70, lekarz / lékařka, Ostrava, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

18.  Ing.Pavel Smolka, 42, burmistrz / starosta, Vítkov, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

19.  PaedDr.Radislav Mojžíšek, 48, zastępca burmistrza / místostarosta, Orlová, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

20.  Luděk Volek, 40, burmistrz / starosta, Město Albrechtice, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

21.  Ing Zygmunt Stopa, 77, emeryt / důchodce, Jabłonków / Jablunkov, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen COEX

22.  Vladimír Polák, 31, aktor i radny / herec a zastupitel, Ostrava, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

23.  Mgr.Pavlína Němcová, 36, psycholog / psycholožka, Opava, członek / člen SNK ED, zaproponowana przez / navržena SNK ED

24.  Ing.Květuše Szyroká, 59, wójt / starostka, Doubrava, członek / členka SNK ED, zaproponowana przez / navržena SNK ED

25.  Ing. Přemysl Kramoliš, 52, nauczyciel szkoły średniej / středoškolský učitel, Nový Jičín, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

26.  Bc.Kateřina Piechowicz, 27, dziennikarz / žurnalistka, Frýdek Místek, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

27.  Ing.Salome Sýkorová, 44, wójt / starostka, Zátor, członek / členka SNK ED, zaproponowana przez / navržena SNK ED

28.  Ing.Jiří Matěj, 51, burmistrz dzielnicy / starosta městského obvodu, Ostrava, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

29.  Ing.Miroslav Hudeček, 46, oficer armii RC / důstojník armády ČR, Služovice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

30.  Władysław Niedoba, 58, elektryk / elektrikář, Kocobędz / Chotěbuz, członek / člen COEX, zaproponowany przez / navržen COEX

31.  Ing.Jiří Unruh, 52, kamerzysta / kameraman, Frenštát pod Radhoštěm, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

32.  Bogusław Raszka, 49, zastępca wójta / místostarosta, Wędrynia / Vendryně, członek / člen COEX, zaproponowany przez / navržen COEX

33.  Bc.Stanislav Navrátil, 67, emeryt / důchodce, Bruntál, członek / člen US DEU, zaproponowany przez / navržen SNK ED

34.  Ing.Jiří Horák, 44, dyrektor techniczny / technický ředitel, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

35.  Ing.Karel Hanák, 44, zastępca burmistrza / místostarosta, Hradec nad Moravicí, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

36.  Mgr.Petr Dyszkiewicz, 46, sekretarz spółki / jednatel společnosti, Karviná, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen COEX

37.  Karel Březina, 56, dyrektor zakładu usługowego / ředitel technický služeb,  Kopřivnice, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

38.  Anna Gavendová, 62, trener / trenérka, Trzyniec / Třinec, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

39.  Ing.Stanislav Moškoř, 52, wójt / starosta, Oborná, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

40.  Vlastimil Bulawa, 50, starosta Sokola Přívoz, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

41.  Ing.Ondřej Veselý, 35, dyrektor biura usług / ředitel realitní kanceláře, Opava, członek / člen US DEU, zaproponowany przez / navržen SNK ED

42.  Ing.Radomír Podjukl, 45, menadżer handlowy / obchodní manažer, Orlová, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

43.  Dagmar Novosadová, 39, wójt / starostka, Kunín, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

44.  PhDr.Milada Hejmejová, 64, zastępca burmistrza / místostarostka, Trzyniec / Trzyniec, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

45.  Mgr.Miroslav Dvořák, 34, adwokat / advokát, Bruntál, członek / člen US DEU, zaproponowany przez / navržen SNK ED

46.  Bc.Radek Šmíd, 40, menadżer / manažer, Ostrava, członek / člen SNK ED,           zaproponowany przez / navržen SNK ED

47.  Mgr.Dalibor Halátek, 28, historyk sztuki / historik umění, Opava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

48.  Mgr. Barbara Davidowa, 45, dyrektor szkoły / ředitelka školy, Cierlicko / Těrlicko, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena COEX

49.  MUDr.Roman Jelínek, 53, lekarz / lékař, Kopřivnice, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

50.  Ing.Luděk Pavlas, 31, ekonomista / ekonom, Frýdek Místek, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

51.  Ing.Ladislav Hojgr, 44, przedsiębiorca / podnikatel, Bruntál, członek / člen US DEU, zaproponowany przez / navržen SNK ED

52.  MUDr.Helena Horáková, 38, lekarz / lékařka, Ostrava, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

53.  Michal Krejčí, 37, drobny przedsiębiorca / živnostník, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

54.  Doc.RNDr.Tadeusz Siwek, CSc, 54, geograf, Rychvald, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen COEX

55.  Luděk Míček, 48, wójt / starosta, Slatina, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

56.  Ing.Jan Rädisch, 48, inżynier rolnictwa / zemědělský inženýr, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

57.  Lenka Bartoňová, 46, pracownik wydziału/ pracovník zákaznického oddělení, Ostrava, członek / členka SNK ED, zaproponowana przez / navržena SNK ED

58.  Ing.Jiří Flíbor, 55, menadżer / manažer, Ostrava, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

59.  Ing.Miroslav Melecký, 57, wójt / starosta, Skřípov, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

60.  Ing.Stanisław Kołorz, 52, dyrektor / ředitel, Havířov, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen COEX

61.  Jana Holušová, 51, wójt / starostka, Vřesina u Opavy, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

62.  Barbara Gavlasová, 20, pracownik socjalny / pracovník v sociálních službách Frýdek Místek, bezpartyjna / bez politické příslušnosti, zaproponowana przez / navržena SNK ED

63.  Jan Kovářík, 35, przedsiębiorca / podnikatel, Bruntál, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

64.  Vladimír Havel, 55, były przodowy w kopalni / předák prorážek ze šachty vyřazený, Ostrava, bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

65.  Ing.Jana Kašparová, 42, doradca regionalny objektów / regionální objektový poradce,Opava,bezp./ bez polit.přísl.,zaproponowana przez / navržena SNK ED

66.  JUDr.Eugeniusz Kiedroń, 71, prawnik / právník, Sucha Górna / Horní Suchá, członek / člen COEX, zaproponowany przez / navržen COEX

67.  Antonín Plešek, 61, wójt / starosta, Hostašovice, członek / člen SNK ED, zaproponowany przez / navržen SNK ED

68.  Ing.Jaroslav Moureček, 49, specialista technologii informacyjnych / specialista informačních technologií, Ostrava,  bezpartyjny / bez politické příslušnosti, zaproponowany przez / navržen SNK ED

69.  Helena Bubikowa, 56, urzędniczka / úřednice, Olbrachcice / Albrechtice, członek / členka COEX, zaproponowana przez / navržena COEX

70.  Pavol Valko, 68, dowódca poligonu wojskowego / velitel vojenského újezdu, Ostrava, członek / člen Strana práce, zaproponowany przez / navržen SNK ED

Pełnomocnik / zmocněnec: Ing.Petr Brozda

Rezerwowy pełnomocnika / náhradník zmocněnce: František Šichnárek

Osoby, mające prawo działać w imieniu koalicji / osoby oprávněné jednat jménem koalice: Ing.Pavel Prejda – przewodniczący organizacji wojewódzkiej / předseda krajské organizace SNK ED, PhDr.Ladislav Kocsis – przewodniczący / předseda COEX

 

Nasi kandydaci: Ing. Igor Petrov, senator, członek zarządu miasta Trzyńca

Ing. arch. Liana Janáčková, senator, burmistrz dzielnicy

Ostrawa-Mariańskie Góry

 

Reklama dla prasy regionalnej – liderzy wyborczy koalicji „Osobowości województwa“: Ing.Igor Petrov, senator i członek zarządu miasta Trzyńca i Ing.arch.Liana Janáčková, senator i burmistrz dzielnicy Ostrawa-Mariańskie Góry. / Inzerce pro regionální tisk – volební lídři koalice „Osobnosti kraje“: Ing.Igor Petrov, senátor a člen Rady města Třince a Ing.arch.Liana Janáčková, senátorka a starostka městského obvodu Ostrava-Maránské Hory.

 

Nasi kandydaci: František Černík, Ostrawa,

prezydent klubu hokejowego HC Vítkovice Steel

 

František Černík (na zdjęciu pierwszy z lewej), były reprezentant Czechosłowacji w hokeju na lodzie, aktualnie prezydent klubu hokejowego HC Witkowice Steel. W swej działalności wiele miejsca poświęca młodzieży. Dla rozwoju hokeja wielkie znacenie ma wyszukiwanie talentów i umożliwienie im rozwijać się sportowo. / František Černík (na snímku první zleva), bývalý reprezentant Československa v ledním hokeji, současně prezident hokejového klubu HC Vítkovice Steel. Ve své činnosti mnoho času věnuje mládeži. Pro rozvoj hokeje velký význam má vyhledávání talentů a umožnějí jim sportovní růst.

 

Nasi kandydaci: Doc. MUDr Bogusław Chwajol, CSc, Orłowa,

1.wiceprzewodniczący Kongresu Polaków w RC

 

W szóstej edycji encyklopedii biograficznej „Who is Who“ (2007) wydawnictwa Hübners ze Szwajcarii pojawia się m.in. sylwetka doc.dr.Bogusława Chwajola. Obok drogi edukacyjnej – absolwent gimnazjum orłowskiego, opisuje skrótowo jego drogę zawodową, odbyte staże, działalność publicystyczną, przyznane odzna-czenia oraz pracę na rzecz polskiej mniejszości narodowej z wyszczególnieniem pracy w Radzie Polaków oraz przy organizacji Europejskich Zjazdów Lekarzy Polonijnych w Ostrawie w 1993 i 1997 roku. W biogramie znalazła się także adnotacja, że jako jeden z pierwszych przeprowadził operacje kamieni nerkowych z „dostępem przez skórę“. / V šestém ročníku biografické příručky „Who is Who“ (2007) vydavatelství Hübners ze Švýcarska se objevuje mj. charakteristika doc.dr.Bohuslava Chwajola. Kromě vzdělání – absolvent polského gymnázia v Orlové, zkráceně popisuje jeho profesní dráhu, absolvované stáže, vydavatelskou činnost, udělená vyznamenání a činnost pro polskou národnostní menšinu s uvedením práce v Radě Poláků a při pořádání Evropských sjezdů polských lékařů v zahraničí, které se konaly v Ostravě v 1999 a 1997 roce. V životopise je také poznámka, že jako jeden z prvních provedl operace ledvinových kamenů s „přístupem přes kůži“.

 

Nasi kandydaci: mgr. Roman Wróbel, Bystrzyca, zastępca wójta Bystrzycy

 

Większość pamięta Romana Wróbla jako dyrektora PSP Trzyniec-Taras. Obecnie pełni funkcję wicewójta Bystrzycy. Na temat swojej pracy powiedział swego czasu redaktorowi Głosu Ludu. „Długo pracowałem jako członek samorządu, jednak funkcjonowanie gminy z punktu widzenia wicewójta jest zupełnie inne. Kiedy pracowałem w samorządzie tylko studiowaliśmy i dyskutowali nad dokumentami. Ale to właśnie wójt i urzędnicy musieli te dokumenty przygotować. I ta niesamowita odpowiedzialność, która towarzyszy pracy wicewójta. Gdybym myślał tylko o finansach i stabilnej sytuacji życiowej, na pewno pozostałbym w szkolnictwie. W gminie mamy podzielone zadania. Wójt zajmuje się sprawami technicznymi, inwestycjami. W mojej kompetencji są zwłaszcza szkoły, dom dzieci i młodzieży, dom opieki społecznej, kultura, telewizja. Bystrzyca ma nawiązaną współpracę z polskim miastem Pinczów w świętokrzyskiem, słowackim Svodinem i węgierskim miastem Tata. Według ustawy wójt i wicewójt nie mają określonego czasu pracy, są powoływani do sprawowania funkcji publicznej, czyli 24 godziny na dobę. Muszę powiedzieć, że doszło do ogromnego wzrostu wymagań kładzionych na urzędników w gminach. Naprawdę chylę czoło przed naszymi urzędnikami.“ / Většina pamatuje Romana Wróbla jako ředitele PZŠ Třinec-Terasa. Současně je ve funkci místo-starosty Bystřice. O své práci se svěřil svého času redaktorovi Głosu Ludu. „Dlouho jsem pracoval jako člen samosprávy, avšak fungování obce z pohledu místostarosty je úplně jiné. Když jsem byl v samosprávě, pouze jsme studovali dokumenty a diskutovali k nim. Starosta a úřed-níci museli dokumenty připravit. A ta nebývalá odpovědnost, která souvisí s práci místostarosty. Kdybych myslel pouze na finance a stabilitu v životě, určitě bych zůstal ve školství. V obci máme úkoly rozděleny. Starosta řeší technické záležitosti, investice. V mé kompetenci jsou pře-devším školy, dům dětí a mládeže, dům sociál-ních služeb, kultura, televize. Bystřice navázala spolupráci s polským městem Pinczów v swieto-křyském, se slovenským Svodinem a maďarským městem Tata. Podle zákona starosta a místosta-rosta nemají stanovenou konkrétní pracovní dobu, jsou povolání k plněnění veřejné funkce, to je 24 hodiny denně. Musím říct, že požadavky kladené na úředníky v obcích nesmírně vzrostly. Opravdu, kláním se před našimi úředníky“.

 

Nasi kandydaci: Doc. Ing. Alexander Pálffy, Ostrawa,

członek Węgierskiej Sekcji Narodowej

 

V rámci hnutí Coexistentia Alexander Pálffy, člen Maďarské národní sekce vidí v současné době tyto konkrétní cíle: Pro zachování povědomí o historii národnostních menšin stejně jako pro jejich i naši budoucnost považuji za velmi důležité, aby s této sféře věnovaly odborné i vysoké školy, v našem regionu především Ostravská univerzita. Jako člen vědecké rady její Filosofické fakulty bych chtěl přispět k zavedení učebního oboru o jejich historii, kultuře a jazyku. Cílem je podstatně rozšířit tyto znalosti nejen mezi příslušníky menšin, měla by se stát součásti všeobecného vzdělání. A nejde jen o národnosti, které jsou činné v Coexistentii, ale třeba i Romy. Vždyť znalost historie znamená poučit se z chyb a nedělat stejné. Hnutí je pro zavedení evropského občanství, protože právě to by umožnilo plné zapojení všech národnostních menšin do politického a společenského života. V době mého působení v diplomatických službách jsem spolupracoval s tehdejším ministrem zahraničí Josefem Zielencem a vím, že tehdy jako dnes, kdy působí jako poslanec Evropského parlamentu, se v rozvoji česko-polských vztahů i v uplatňování práv národnostních menšin velmi angažuje. Obecně je při širším pohledu zřejmé, že spolupráce zemí Visegrádské čtyřky by se měla ještě podstatně prohloubit a rozšířit. Máme mnoho společného historicky a do budoucna mnohé společné zájmy, určitě snadněji dosažitelné společnými aktivitami i diplomacii.

 

Nasi kandydaci: PaedDr. Radislav Mojžíšek, Orłowa,

zastępca burmistrza Orłowej

 

Miasto Orłowa od 1992 roku współpracuje z miastem Rydułtowy, a od 1993 roku z Czechowicami-Dziedzicami. „Z Rydułtowami dochodzi regularnie do wymiany zespołów kulturalnych oraz współpracy sportowców. Podczas dni Czechowic-Dziedzic uzgodniono szczegóły dalszej edycji wyścigu rowerowego. Ponieważ już prawie wszyscy współpracują z polskimi partnerami – przedszkola, szkoły, administracja, instytucje kulturalno-oświatowe, strażacy, przedsiębiorcy, o nieocenionym wkładzie PZKO w tę współpracę ani nie wspominając – to jeszcze zależy nam na zawarciu współpracy między naszą parafią rzymskokatolicką a parafią w Rydułtowach, do czego obydwie zgłaszają chęć“ – powiedział. Dodajmy, że R.Mojžíšek jest częstym gościem na imprezach PZKO-wskich. Na zdjęciu R.Mojžíšek (pierwszy z lewej) z profesorami i studentami z Brna i Winterthuru przeglądają plany zabudowy osiedla w Orłowej-Lutyni. / Město Orlová od 1992 roku spolupracuje z městem Rydułtowy, a od 1993 roku z Czechowicemi-Dziedzicemi. „Z Rydułtovemi si pravidelně výměňujeme kulturní soubory, spolupracují sportovci. Během Dnů Czechovic-Dziedzic dohodnuto podrobnosti dalšího ročníku cyklistického závodu. Protože už právě všichni spolupracují s polskými partnery – mateřské a základní školy, správa, kulturně-osvětové instituce, hasiči, podnikatelé, o neocenitelných zásluhách PZKO v této spolupráci ani nezníňuji – to ještě máme zájem na navázání spolupráce mezi našim římskokatolickým sborem a sborem v Rydułtovech, k čemuž se už obě strany hlásí“ – řekl. Dodejme, že R.Mojžíšek je častým hostem na akcích PZKO. Na snímku R.Mojžíšek (první zleva) s profesory a studenty z Brna a Witherthuru prohlížejí plány zástavby sídliště v Orlové-Lutyni.

 

Nasi kandydaci: inż. Zygmunt Stopa, Jabłonków,

przewodniczący Zarządu Głównego PZKO

 

Zygmunt Stopa – z zawodu mechanik-energetyk, przewodniczący Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, największego, liczącego przeszło 15 tysięcy członków, stowarzyszenia obywatelskiego polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej. Zygmunt Stopa urodził się w Rudzie Śląskiej. W okresie drugiej wojny światowej jego rodziców aresztowało Gestapo – matka zmarła w 1943 roku, ojciec zginął w obozie koncentracyjnym Muthausen Gusen w 1945 roku. W 1955 roku ukończył politechnikę w Pradze – ČVUT, gdzie obronił tytuł inżyniera mechanika, specjalizacja energetyczna. Pracował w elektrowni Jan Šverma w Ostrawie, później prowadził filię Zakładu Badań i Pomiarów ČEZ, brał udział w międzynarodowych komisjach ochrony środowiska w energetyce. Ma 5 synów – Janusz jest informatykiem i mieszka w USA, Witold i Tomasz prowadzą rodzinną firmę elektrotechniczną w Czeskim Cieszynie, Zygmunt jest lekarzem w Warszawie, najmłodszy Grzegorz – inżynierem i prawnikiem. Bez tego dziedzictwa Zygmunt Stopa nie mógłby być prezesem największej organizacji społecznej Polaków w czasach, kiedy króluje pieniądz, a praca społeczna nie jest doceniana. „Przeszło 60 lat działalności PZKO obfitowało w dziesiątki zespołów folklorystycznych,chórów, teatrów amatorskich, klubów. Nie ma na Zaolziu polskiej rodziny, która nie byłaby związana z tą organizacją bezpośrednio, bądź choćby nie uczestniczyła w imprezach. Dorobek kulturalny i materialny PZKO jest znaczącym wkładem polskiej społeczności w życie duchowe Republiki Czeskiej i jednocześnie niezaprzeczalnym dowodem naszej więzi z polską kulturą“ – powiedział. / Zygmunt Stopa – povoláním mechanik – energetik, předseda Polského svazu kulturně-osvětového, největšího, počtem členů přes 15 tisíc, občanského sdružení polské národnostní menšiny v České republice. Zygmunt Stopa se narodil w Slezské Rudě (Ruda Śląska). V období 2.světové války jeho rodiče uvěznilo Gestapo – matka zemřela v 1943 roce, otec zahynul v 1945 roce v koncentračním táboře Mauthausen Gusen. V 1955 roce ukončil ČVUT v Praze, kde obhájil titul inženýra mechanika, obor energetika. Pracoval v elektrárně Jan Šverma v Ostravě, později řídil pobočku Měřícího a výzkumného ústavu ČEZ, účastnil se mezinárodních komisí o ochraně životního prostředí v energetice. Má 5 synů – Janusz je informatikem a žije v USA, Witold a Tomasz řídí rodinnou elektrotechnickou firmu v Českém Těšíně, Zygmunt je lékařem ve Varšavě, nejmladší Grzegorz – je inženýrem a právnikem. Bez tohoto dědictví Zygmunt Stopa by nemohl být předsedou největší společenské organizace Poláků v dobách, kdy králují peníze, a společenská práce není ohodnocena. „Přes 60 let činnosti PZKO se promítlo do desítek folklorních souborů, pěveckých sborů, amaterských divadel, klubů. Není na Zaolzí polská rodina, která pokud by nebyla spojena s PZKO bezprostředně, se alespoň neúčastnila akcí. Kulturní i materiální přínos PZKO je významným vkladem polského společenství do duchovního života České republiky a zároveň nezpochybnitelným důkazem naší vazby s polskou kulturou“ – řekl.

 

Nasi kandydaci: Władysław Niedoba, Kocobędz, elektryk,

przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej Coexistentii-Wspólnoty

 

Władysław Niedoba jest znany z bezinteresownej pracy na rzecz polskiej mniejszości narodowej. Jest członkiem kilku stowarzyszeń obywatelskich – na zdjęciu uczestniczy w zebraniu spółku sportowo-turystycznego Beskid Śląski. Ma doświadczenia z działalności politycznej w centralnych organach państwowych – był m.in. posłem czeskiego parlamentu, oraz w samorządzie – jako członek przed-stawicielstwa gminnego. Aktualnie udziela się w wojewódzkim komitecie ds.mniejszości narodowych, gdzie jest wiceprzewodniczącym. „Obecność w wojewódzkim komitecie jest bardzo ważna, bo tutaj decyduje się o dotacjach finansowych na działalność organizacji mniejszości narodowych“ – powiedział. / Vladislava Niedobu známe z jeho nezišťné práce pro polskou národnostní menšinu. Je členem několika občanských sdružení – na snímku se účastní schůze sportovně-turistického spolku Beskyd slezský. Má zkušenosti z politické činnosti v ústředních státních orgánech – byl mj. poslancem českého parlamentu, a v samosprávě – jako člen obecního zastupitelstva. Současně působí v krajském výboru pro národnostní menšiny, kde je místopředsedou. „Přítomnost v krajském výboru je velmi důležitá, protože tu se rozhoduje o finančních dotacích pro organizace národnostních menšin“ – řekl.

 

Nasi kandydaci: Bogusław Raszka, Wędrynia, zastępca wójta Wędryni

 

Bogusław Raszka, z zawodu elektryk, od 2006 roku wicewójt Wędryni jest członkiem kilku organizacji społecznych, m.in. jest przewodniczącym koła PZKO, członkiem Gimnastów (zdjęcie: drugi od góry), wiceprzewodniczącym  Wspólnoty-Coexistentii. Udzielił wywiadu redakcji Zwrotu, którego wydawcą jest PZKO. „Decyzję o wprowadzenie dwujęzycznych tablic podjęliśmy natychmiast po ogłoszeniu odpowiednich rozporządzeń państwowych. Nie musieliśmy się długo zastanawiać, bo od dłuższego już czasu rozmawialiśmy na ten temat i praktycznie nikt nie wnosił sprzeciwu. Mogę powiedzieć, że w kwestii wprowadzenia dwujęzyczności panowała w Wędryni pełna zgoda. Więc kiedy tylko pojawiła się taka możliwość, podjęliśmy odpowiednią uchwałę i zajęliśmy się realizacją. Komitet złożył tylko wniosek w sprawie dopełnienia nazw w gminie, ponieważ niektóre były już wprowadzone wcześniej. W 17-osobowej Radzie 14 osób było za, dwóch przeciwko jedna była nieobecna“. / Bohuslav Raszka, povoláním elektrikář, od 2006 roku místostarosta Vendryně je členem několika spolků, mj. je předsedou skupiny PZKO, členem Gymnastů a místopředsedou Soužití-Coexistentie. Dal rozhovor redakci Zwrotu, jehož vydavatelem je PZKO. „O zavedení dvojjazyčných tabulí jsme rozhodli ihned po vydání příslušných vládních naří-zení. Nemuseli jsme se rozmýšlet, protože již delší dobu jednáme na toto téma a prakticky nikdo nebyl proti. Mohu říct, že v otázce zavedení dvojjazyčností byla ve Vendryni plná shoda. Proto, když se objevila možnost, přijali jsme příslušné usnesení a zabrali jsme se do realizace. Výbor předal pouze návrh na doplnění názvů v obci, protože některé již byly zavedeny. V 17-členném zastupitelstvu 14 členů bylo za, 2 proti, 1 byl nepřítomen.

 

Nasi kandydaci: Mgr. Petr Dyszkiewicz, Karwina,

przewodniczący stowarzyszenia „Naše Karvinsko“

 

Petr Dyszkiewicz tak prezentuje organizację, której jest przewodniczącym: „Stowarzyszenie Naše Karvinsko powstało na jesieni 2001 roku jako reakcja na sytuację ekonomiczno-polityczną w Karwinie. Naszym celem jest pomóc w rozwiązaniu problematyki zatrudnienia i rozwoju ekonomicznego i kulturalnego miasta. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne, fachowcy w swoich zawodach, którzy mogą zaproponować swoją wiedzę i doświadczenie z korzyścią dla obywateli miasta. Naszym celem jest poprawić warunki życia obywateli Karwiny i to w zakresie zatrudnienia, bezpieczeństwa, rekreacji i zabawy.“ Nasz kandydat jest z wykształcenia nauczycielem, obecnie pracuje jako dyrektor STaRS, jednej z najbardziej renomowanych firm w mieście. Jest członkiem zarządu miasta, wybrany z listy koalicji Coexistentii i kandydatów niezależnych. Praca pochłania mu wiele czasu, dlatego liczy  na ludzi i współpracę kolektywu. Jego hobby, wy-kształceniem i pracą jest sport. Ze sportem jest związany od urodzenia i nigdy go nie zawiódł. Sport bowiem uczy pilności, systematyczności, pewności siebie i wytrwałości. / Petr Dyszkiewicz tak přibližuje organizaci, které je předsedou: „Sdružení Naše Karvinsko vzniklo na podzim 2001 roku jako reakce na ekonomicko-politickou situaci v Karviné. Našim cílem je pomoci při řešení zaměstnanosti a ekonomického a kulturního rozvoje města.Členy sdružení jsou fyzické a právnické osoby,odborníci ve svých profesích,kteří jsou ochotni nabídnout své znalosti a zkušenosti ve prospěch občanů města. Našim cílem je zlepšit život karvinských občanů a to v oblastech zaměstnanosti, bezpečnosti, rekreace a zábavy.“. Náš kandidát je vzděláním učitel, současné povolání – ředitel STaRSu, jedné z nejrenomovanějších firem ve městě. Je členem rady města, zvolen na kandidátce koalice Coexistentie a nezávislých kandidátů. Jeho práce je časově velice náročná, proto spoléhá na lidi a týmovou práci. Jeho koníčkem, vzděláním i práci je sport. Kolem sportu se točí od narození a sport ho nikdy nezklamal. Protože sport učí píli, systematičnosti, zdravému sebevědomí i vytrvalosti.

 

Nasi kandydaci: Mgr. Barbara Davidowa, Cierlicko, przewodnicząca

Towarzystwa Nauczycieli Polskich, dyrektor szkoły

 

Barbara Davidowa, z zawodu nauczycielka i dyrektor polskiej szkoły w Cierlicku, społecznie przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Polskich i członek komisji szkolnej przy Kongresie Polaków w Republice Czeskiej, aktywnie udziela się w pracach cierlickiego samorządu jako przewodnicząca komitetu ds.mniejszości narodowych w gminie. Czas pracy nauczyciela w polskiej szkole nie kończy się razem z dzwonkiem, ale często trzeba poświęcić dla dobra szkoły soboty, czy niedziele. W Województwie Morawskośląskim jest 25 polskich szkół podstawowych i 3 średnie. W placówkach tych naukę pobiera około 2,5 tys. uczniów. Aby móc prowadzić działalność, placówki szkolne muszą spełniać szereg warun-ków, w tym limity określające minimalną liczbę uczniów. Jeśli liczba uczniów jest niższa od wyznaczonego limitu, konieczne jest udzielenie wyjątku. I właśnie limity ilościowe uczniów stanowią zagrożenie dla polskiego szkolnictwa. Na zdjęciu Barbara Davidowa podczas obrad Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków. / Barbara Davidová, povoláním učitelka a ředitelka polské školy v Těrlicku, mimo povolání předsedkyně Sdružení polských učitelů a členka školské komise při Kongrese Poláků v České republice, aktivně působí rovněž v těrlické samosprávě jako předsedkyně výboru pro národnostní menšiny v obci. Pracovní doba učitele v polské škole nekonči zvoněním, ale často je nutné pro školu věnovat soboty, či neděle. V Moravskoslezském kraji je 25 polských základních škol a 3 střední. V těchto zařízeních se vzdělává asi 2,5 tisíce žáků. Aby byla umožněna činnost, školská zařízení musí splňovat stanovené podmínky, včetně minimalního počtu žáků. Jestliže počet žáků je menší než stanovený, je nutné udělení výjimky. A právě početní limity žáků ohrožuji polské školství. Na snímku Barbara Davidová na jednání Rady zastupitelů při Kongrese Poláků.

 

Nasi kandydaci: doc.RNDr.Tadeusz Siwek, Rychwałd,

wykładowca na Katedrze Geografii Uniwersytetu Ostrawskiego

 

Tadeusz Siwek, z zawodu geograf, dużo podróżuje. Wykłada na wielu europejskich uniwersytetach, niedawno gościł na uczelni w hiszpańskiej Sewilli. Wyjazd ten był zorganizowany w ramach programu „Sokates-Erasmus“. Jest to szeroko zakrojony program wymiany zarówno studentów państw Unii Europejskiej, jak i wykładowców wyższych uczeli europejskich. Program powstał po to, żeby umożliwić zainteresowanym studentom i wykładowcom poznanie sposobu pracy, bazy i dorobku naukowego zagranicznych uczelni. Studenci mają możliwość ukończenia jednego czy nawet dwóch semestrów za granicą, udoskonalenia języka obcego oraz poznania zwyczajów państwa. Podczas wykładów T.Siwek porusza tematy polityki narodowościowej Republiki Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej mniejszości narodowej. T.Siwek jest autorem licznych prac naukowych. Jedną z prac – album „Rychwałd 1305-2005“ poświęcił swej rodzinnej gminie. Na zdjęciu prezentujemy naszego kandydata w bibliotece koła PZKO w Rychwałdzie. / Tadeusz Siwek, který je povoláním geograf, mnoho cestuje. Přednáší na mnoha evropských univerzitách, nedávno byl hostem univerzity ve španělské Seville. Tato cesta byla uspořádána v rámci programu „Sokrates-Erasmus“. Jedná se o široce pojatý program výměny studentů ze států Evropské unie. Progrm vznikl proto, aby umožnil zájemcům z řad jak studentů tak akademických učitelů poznat způsob práce, základnu a výsledky vědecké práce zahraničních vysokých škol. Studenti mají možnost dokončit jeden nebo dokonce dva semestry v zahraničí, zdokonalit se v cizím jazyce a poznat zvyky státu. Při přednáškách T.Siwek se zmiňuje na téma národnostní politiky České republiky, především k polské národnostní menšině. T.Siwek je autorem mnoha vědekých prací. Jednu z nich – album „Rychvald 1305-2005“ věnoval své rodné obci. Na snímku je náš kandidát v knihovně skupiny PZKO v Rychvaldě.

 

Nasi kandydaci: inż. Stanisław Kołorz, Hawierzów-Datynie,

dyrektor mleczarni Ekonomik we Frydku Mistku

 

„Głos Ludu“ – gazeta Polaków w Republice Czeskiej zamieściła artykuły, w których Stanisław Kołorz jako fachowiec w branży mleczarskiej wypowiada się na temat mleka – podstawowego produktu spożywczego. „O cenie kostki masła decyduje głównie cena surowca, czyli śmietany. A w dalszej kolejności koszty produkcji, energii, robocizny, transportu, opakowań. Nie bez znaczenia jest tu również rabat sprzedawcy. Jestem prawie pewien, że wielu ludzi sięga po różne gatunki margaryny nie tylko ze względu na ich konkurencyjne ceny, ale sugeruje się też reklamami. Ale nie przypominanam sobie reklamy dobrego, pachnącego masła czy najprawdziwszej śmietany – produktów, które od pokoleń dają ludziom zdrowie i siłę. Jako klient jestem bardzo niezadowolony z jakości niektórych artykułów spożywczych, które niejednokrotnie odbiegają pod względem smaku, składu i jakości od produktów, które jadłem w dzieciństwie. Z drugiej jednak strony, będąc producentem żywności, zmuszony jestem do prowadzenia trudnych negocjacji z supermarketami w sprawie ceny produktu. Dlatego częściowo rozumiem innych producentów, choć nie zgadzam się z nimi.“ Swoje zainteresowania zawodowe S.Kołorz rozwija również na gruncie prywatnym. Jednak tu nie zajmuje się produkcją mleka, lecz hodowlą owiec. Łąki w Datyniach stwarzają do tego idealne warunki. Mięso jagnięce i baraninę z domowego chowu przedkłada nad kupioną u rzeźnika wołowinę niewiadomego pochodenia. / „Głos Ludu“ – noviny Poláků v České republice zveřejnily články, ve kterých S.Kołorz, jako odborník v oboru mlékarenství referuje o mléce – základním potravinářském výrobku. „Na cenu kostky másla má rozhodující vliv hlavně surovina, to je smetana A dále také cena výroby, energie, vynaložené práce, dopravy, obalu. Významný je tu také rabat prodejce. Jsem si právě jist, že lidé kupují různé druhy margarinů nejen s ohledem na konkurenční ceny, ale působí na ně také reklama. Ale neexistuje reklama dobrého, voňavého másla nebo nejopravdovější smetany – výrobků, které vždy dávaly lidem zdraví a sílu. Jako zákazník jsem velice nespokojen z kvalitou některých potravinářských výrobků a to jak s ohledem na chuť, složení a kvalitu, když je srovnávám s výrobky, které jsem jedl v dětství. Na druhou stanu jako výrobce potravinářského zboží musím vést složitá jednání s supermarkety o ceně výrobku. Proto částečně chápu tyto výrobce, i když s nimi nesouhlasím.“ Své profesionální zájmy S.Kołorz rozvijí na soukromém pozemku. Zde se ale nevěnuje výrobě mléka, ale chovem ovcí. Louky v Datyních jsou k tomoto účelu ideální. Upřednostňuje telecí masa nebo beraninu z domácího chovu před koupeným v obchodě hovězím neznámého původu.

 

Nasi kandydaci: JUDr Eugeniusz Kiedroń, Sucha Górna, prawnik

 

Eugeniusz Kiedroń jest członkiem Rady Rządu ds.Mniejszości Narodowych do Współpracy z Organami Samorządowymi. W swoim miejscu zamieszkania jest członkiem komitetu ds.mniejszości narodowych. W ubiegłej kadencji jako członek samorządu brał udział w głosowaniu o napisach dwujęzycznych. Zapytaliśmy naszego kandydata o aspekty prawne dotyczące wprowadzania dwujęzycznych tablic. „W artykule 29 nowelizowanej ustawy o gminach czytamy, że w gminie zamieszkałej przez członków mniejszości narodowych nazwy gminy, jej części, ulic i innych miejsc publicznych oraz na budynkach organów państwowych i samorządowych podawane są również w języku mniejszości narodowej, jeżeli według ostatniego spisu ludności deklarowało przynależność do niej co najmniej 10 % mieszkańców gminy, o ile przedstawiciele owej mniejszości narodowej będą domagali się tego za pośrednictwem komitetu ds.mniejszości narodowych, a ten poprzez uchwałę wniosek ten poleci. W praktyce wniosek jakiejkolwiek polskiej organizacji, działającej w gminie uchwala komitet ds.mniejszości narodowych i przedstawia go samorządowi. Wniosek powinien być konkretny, tzn. należy w nim wyspecyfikować, których miejsc publicznych dotyczy. Odrzucenie wniosku przez samorząd byłoby niezgodne z prawem.“ Wprowadzanie dwujęzycznego czesko-polskiego nazewnictwa dotyczy 31 gmin Województwa Morawskośląskiego. / JUDr.Evžen Kiedroń je členem Rady vlády pro národ-nostní menšiny pro spolupráci z samosprávnými orgá-ny. Ve svém bydlišti je členem výboru pro národnostní menšiny. V minulém volebním období jako člen samosprávy se účastnil hlasování o dvojjazyčných nápisech. Zeptali jsme se našeho kandidáta o právní otázky týkající se zavádění dvojjazyčných tabulí. „V článku 29 novelizovaného zákona o obcích čteme, že v obci, ve které žijí členové národnostní menšiny názvy obce, její části, ulice a veřejná prostranství a také nápisy na budovách státních a samosprávných orgánů se označují rovněž v jazyce národnostní menšiny, jestiže podle posledního sčítání lidu se hlásilo k ní alespoň 10 % občanů obce, pokud zástupci této národnostní menšiny se toho dožadují prostřednictvím výboru pro národno-stní menšiny, a ten svým usnesením tento návrh schválí. V praxi návrh jakékoliv polské organizace, která působí v obci, schvaluje výbor pro národnostní menšiny a předkádá samosprávě. Návrh musí být konkrétní, tzn. je nutné v něm specifikovat, na která veřejná prostranství se vztahuje. Odmítnutí návrhu samosprávou by bylo v rozporu se zákonem.“ Zavádění dvojjazyčných česko-polského názvosloví se týká 31 obcí Moravskoslezského kraje.

 

Rada Wykonawcza obradowała o wyborach

Výkonná rada jednala o volbách

 

W środę 6.8.br. odbyło się w siedzibie Związku Węgrów w Ostrawie zebranie Rady Wykonawczej (RW) Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia (COEX). Jego termin przyspieszono w związku z koniecznością podjęcia końcowych decyzji organizacyjnych nt. udziału w wyborach wojewódzkich i senackich. Obrady prowadził przewodniczący COEX László Attila Kocsis. Wspólnota wystartuje w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego i do Senatu Parlamentu RC w obwodzie nr 72. W wyborach wojewódzkich – na liście koalicyjnej „Osobowości województwa“ razem z partią polityczną SNK Europejscy Demokraci. Ruch polityczny Niezależni w odstatniej chwili zrezygnował z wspólnego projektu koalicyjnego. Szczegóły nt. wyborów wojewódzkich przedstawił Józef Toboła. W związku z nieobecnością odpowiedzialnego za wybory senackie Andrása Kolozsváry sprawy organizacyjne załatwi František Monus. Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę następującej treści: a) RW zobowiązuje członka RW, Jadwigę Karolczyk zapewnić podpisy przewodniczącego COEX na liście kandydackiej, b) RW zobowiązjje członka RW, Franciszka Monusa zgłosić Alexandra Pálffy jako kandydata do wyborów senackich w okręgu wyborczym nr 72, c) RW upoważnia Polską Sekcję Narodową delegować w imieniu COEX członków rejonowych komisji wyborczych w wyborach wojewódzkich i organizować kampanię przedwyborczą, d) RW upoważnia Węgierską Sekcję Narodową delegować w imieniu COEX członków rejonowych komisji wyborczych w wyborach senackich i organizować kampanię przedwyborczą, f) RW zobowiązuje sekretarza RW Tadeusza Tomana zwołać na 27.9.2008 do Pragi zebranie RW.

 

Ve středu 6.8.tr. se konala v sídle Svazu Maďarů v Ostravě schůze Výkonné rady (VR) Politického hnutí Soužití-Coexistentia (COEX). Termín schůze byl urychlen v souvislosti s nutnosti přijetí konečných organizačních rozhodnutí na téma účastí v krajských a senátních volbách. Jednání řídil předseda COEX, László Attila Kocsis. Soužití se zúčastní voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu ČR v obvodě č.72. V krajských volbách – na kandidátní listině „Osobnosti kraje“ dohromady s politickou stranou SNK Evropští demokraté. Politické hnutí Nezávislí na poslední chvíli rezignovaol na účast v tomto společném koaličním projektu. Podrobnosti na téma krajských voleb sdělil Józef Toboła. S ohledem na neúčast Andrása Kolozsváry, který odpovídá za senátní volby, organizační záležitosti zajistí František Monuš. Na závěr schůze bylo přijato následující usnesení: a) VR ukládá člence VR Jadwidze Karolczyk zajistit podpisy předsedy COEX na kandidátní listině, b) VR ukládá členu VR Františku Monušovi přihlásil Alexandra Pálffyho do senátních voleb v obvodě č.72, c) VR zmocňuje Polskou národní sekci delegovat jménem COEX členy okrskových volebních komisí pro krajské volby a organizovat předvolební kampaň, d) VR zmocňuje Maďarskou národní sekci delegovat jménem COEX členy okrskových volebních komisí pro senátní volby a organizovat předvolební kampaň, e) VR ukládá tajemníkovi VR Tadeuszovi Tomanovi svolat schůzí VR dne 27.9.2008 v Praze.

 

Polska Sekcja Narodowa o wyborach

Polská národní sekce o volbách

 

Głównym tematem zebrania zarządu Polskiej Sekcji Narodowej Coexistentii-Wspólnoty, które odbyło się 8.9.br. w Czeskim Cieszynie, było omówienie przygotowania do wyborów wojewódzkich. Jak poinformował przewodniczący sekcji, jednocześnie wiceprezes Ruchu, Władysław Niedoba, Coexistentia-Wspólnota kandyduje w koalicji z SNK Europejskimi Demokratami na liście „Osobowości województwa“. W ramach kompletnej 70-osobowej listy kandydackiej o mandaty ubiega się 11 kandydatów Coexistentii-Wspólnoty. Zarząd sekcji zaakceptował treść umowy razem z załącznikami, która będzie podpisana 27.9.br. w Pradze przez prezesów obu ugrupowań – Helmuta Dohnálka (SNK ED) i László Kocsisa (COEX). Informacje na temat przebiegającej kampanii wyborczej – przede wszystkim przygotowaniu ulotek – przedstawił członek sztabu wyborczego, Józef Toboła.

    Zebrania przedwyborcze Grup Gminnych organizowane są w terenie. W czwartek 4.9.br. odbyło się zebranie w Karwinie. Dyskutowano nie tylko o wyborach wojewódzkich, ale też o wyborach do Senatu Parlamentu RC, które w obwodzie karwińsko-orłowskim przebiegają razem z wyborami wojewódzkimi i o ewentualnym wsparciu któregoś z kandydatów. Informacje z przedstawicielstwa i zarządu miasta statutarnego Karwiny przedstawił mgr. Petr Dyszkiewicz. Podobne zebrania odbędą się również w Trzyńcu i innych gminach. Coexistentia-Wspólnota wykorzysta możliwość delegowania swoich członków do rejono-wych komisji wyborczych.

 

Hlavní témou schůze výboru Polské národní sekce Coexistentie-Soužití, která se konala dne 8.9.tr. v Českém Těšíně, bylo projednání přípravy na krajské volby. Jak sdělil předseda sekce, současně místopředseda Hnutí, Vladislav Niedoba, Coexistentia-Soužití kandiduje v koalici s SNK Evropskými demokraty na listině „Osobnosti kraje“. V rámci úplné 70-členné kandidátky se o mandáty uchází 11 kandidátů Coexistentie-Soužití. Výbor sekce schválil obsah smlouvy včetně příloh, která bude podepsána 27.9.tr. v Praze předsedy obou uskupení – Helmutem Dohnálkem (SNK ED) a Ladislavem Kocsisem (COEX). Informace na téma probíhající předvolební kampaně – především o přípravě letáků – sdělil člen volebního štábu, Josef Tobola. Předvolební schůze Místních skupin probíhají rovněž v oblasti. Ve čtvrtek 4.9.tr. se konala schůze v Karviné. Diskuze byla ne-jen o krajských volbách, ale také o volbách do Senátu Parlamentu ČR, které v karvinsko-orlovském obvodu probíhají spolu s krajskými volbami a o případné podpoře některého z kandidátu. Informace z zastupitelstva a rady statutárního města Karviné sdělil mgr.Petr Dyszkiewicz. Obdobné schůze se budou konat také v Třinci a jiných obcích. Coexistentia-Soužití využije možnost delegovat své členy do okrskových volebních komisí.

 

Na temat dwujęzycznych tablic

Na téma dvojjazyčných tabulí

 

Dwujęzyczne tablice, które gminy zainstalowały na podstawie rozporządzenia ministerstwa transportu RC, nie są zgodne z konwencją Unii Europejskiej. Napis w języku mniejszości narodowej (w naszym wypadku w języku polskim) musi być takiej samej wielkości i kolorystyki i być umieszczony na tej samej tablicy. Dlatego gminy czekają na wydanie rozporządzenia ministerstwa spraw wewnętrznych w tej sprawie. Z gmin tylko Boconowice mają tablice zgodne z europejskimi normami, ale niezgodne z czeskim prawem. Pisze o tym tygodnik regionalny „Horizont“ z 2.9.2008.

 

Dvojjazyčné tabule, které obce instalovaly na základě nařízení Ministerstva dopravy ČR, nejsou v souladu s konvencí Evropské unie. Nápis v jazyce národnostní menšiny (v našem případě v jazyce polském) musí být stejné velikosti, barevného odstínu a umístěn na stejné tabuli. Proto obce čekají na vydání nařízení Ministerstva vnitra ČR k této záležitosti. Z jednotlivých obcí pouze Bocanovice mají tabule v souladu s evropskými normami, ale v rozporu s českými právními předpisy. Píše o tom regionální týdeník „Horizont“ z 2.9.2008.

 

Babski Festyn w Koszarzyskach, Chłopski w Orłowej

Babský festyn v Košařiskách, Chlopský v Orlové

 

Wrzesień jest miesiącem, w którym odbywają się na Śląsku Cieszyńskim liczne festyny, spotkania klubowe i inne imprezy folklorystyczne organizowane przez działaczy Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. W sobotę 6.9.br. odbyły się dwie imprezy o zasięgu regionalnym – Babski Festyn w Koszarzyskach i Chłopski Festyn w Orłowej-Porębie. W programie Babskiego Festynu, którego organizatorem były kluby kobiet PZKO z Koszarzysk, Milikowa-Centrum i Milikowa-Pasiek, wystąpiły dzieci miejscowych szkół i przedszkoli, zespół „Rytmik“ i zespół teatralny z Milikowa-Centrum. Natomiast na Chłopski Festyn zaprosiły koła PZKO obwodu orłowskiego – Orłowa-Poręba, Orłowa-Lutynia i Rychwałd, a w programie wystąpiła „Biesiada Olziańska“ z Olzy i chór „Lutnia“. W tym samym dniu odbył się Festyn Jesienny w Boguminie. Tydzień wcześniej były dożynki w Oldrzychowicach i Hawierzowie-Błędowicach.

 

Září je měsícem, kdy se konají na Těšínském Slezsku četné festyny (radovánky), klubová setkání a jiné folklorní akce pořádáné funkcionáři Polského svazu kulturně-osvětového. V sobotu 6.9.tr. se konaly dvě akce o regionálním dosahu – Babský festyn v Košařiskách a Chlopský festyn v Orlové-Porubě. V rámci Babského festynu, kterého pořadatelem byly kluby žen PZKO Košařiska, Milíkov-Centrum a Milíkov-Paseky, vystoupily s programem děti místních základních a mateřských škol, soubor „Rytmik“ a divadelní soubor z Milíkova-Centrum. Naopak na Chlopský festyn pozývaly skupiny PZKO orlovského obvodu – Orlová-Poruba, Orlová-Lutyně a Rychvald, a na programu bylo vystoupení „Olzanské besedy“ z Olzy a sboru „Lutnia“. Stejný den se konal Podzimní festyn v Bohumíně. Týden dříve byly dožinky v Oldřichovicích a Havířově-Bludovicích.

 

Zdjęcie z Babskiego Festynu, który odbył się w Koszarzyskach 6.9.2008

 

 

Bogusław Chwajol – lider wyborczy Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

Chwajol Bogusław – a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom választási leadere

Bohuslav Chwajol – volební lídr Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

Na zdjęciu, które było wykonane w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków Bogusław Chwajol z posłem Parlamentu Europejskiego i byłym polskim premierem Jerzym Buzkiem / Na snímku, který byl pořízen v kuloárech Valného shromáždění Kongresu Poláků Bohuslav Chwajol s poslancem Evropského parlamentu a bývalým polským předsedou vlády Jerzym Buzkem

 

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 18.10.2008,  gratis / zdarma