xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

23 – 5/2008 (16.8.2008)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W ramach Festiwalu Mniejszości Narodowych w Karwinie wystąpił również

PZKO-wski zespół folklorystyczny „Oldrzychowice“

A Némzetiségi népi együttesek fesztiválján Karvinán fellépett

a PZKO „Oldřichovice“ nevü együettes is

Na Festivalu národních menšin v Karviné vystoupil také

folklórní soubor „Oldrzychowice“

 

W skrócie / Krátce

 

Rząd ogranicza walkę z korupcją. Z dwuletniego bilansu wynika, że nie wszystkie plany walki z korupcją zdaniem ministrów były efektywne, inne zaś były za drogie. Wynika to ze sprawozdania o strategii rządu w walce z korupcją. Dwuletnie rządy koalicji ODS, KDU-ČSL i SZ (Partia Zielonych) wielu ran czeskiemu środowisku korupcyjnemu nie zadały. W latach 200 i 2007 korupcja miała się dobrze – informuje serwer ČT24. / Vláda mírní boj s korupcí. Po dvouleté bilanci vyplynulo, že ne všechny plány by byly podle ministrů efektivní, jiné zase byly příliš drahé. Uvádí to zpráva o strategii vlády v boji proti korupci. Dvouletá vláda kolice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených moc tvrdých ran českému korupčnímu prostředí nezasadila. V letech 2006 a 2007 se korupci dařilo – informuje server CT24.

Parlament proponuje rządowi rozwiązać 14 partii politycznych. Posłowie wnioskują, aby rząd zaproponował rozwiązać m.in. i takie znane organizacje polityczne, jak Naděje (Nadzieja), Nezávislá volba (Niezależny Wybór), Národní sjednocení (Zjednoczenie Narodowe), Romska Inicjatywa Obywatelska lub Helax-Ostrava se baví (Helax-Ostrawa Bawi Się). W tym roku, w odróżnieniu od r. 2007, kiedy sprawozdania finansowe w terminie nie oddała ani jedna z partii parlamentarnych, wielkie partie bardziej uważały, aby spełnić wymóg ustawy. / Parlament navrhuje vládě zrušit 14 politických stran. Poslanci požadají vládu, aby navrhla ke zrušení m.j. známnější politické organizace, jako Naděje, Nezávislá volba, Národní sjednocení, Romská občanská iniciativa nebo Helax-Ostrava se baví. Letos, na rozdíl od 2007 r., kdy účetní zprávy nepředala v termínu ani jedna z parlamentních stran, si velké strany na splnění podmínky zákona daly větší pozor.

Havlíčkův Brod przemianował prowokator na Niemiecki. 8.5. br. nieznany sprejer przemalował wszystkie tablice wjazdowe. Miasto nazywało się tak to 1945 r. Czeska prasa w swej większości uznała, że nie jest to przejaw wandalizmu, ale sprawka neonazistów, którzy właśnie w Havlíčkowym Brodzie należą do najaktywniejszych w państwie. / Havlíčkův Brod přejmenoval provokatér na Německý. 8.5. tr. neznámý sprejer přemaloval všechny vjezdové tabule. Město se tak jmenovalo do roku 1945. Český tisk ve své většině nepovažuje událost za projev vandalismu, ale výsledek činnosti neonacistů, kteří v Havlíčkově Brodě patří mezi nejaktivnější ve státě.

Wybory senackie zaproponują pojedynki znanych osób. Pomimo, że prezydent Václav Klaus jeszcze nie ogłosił ich terminu, partie parlamentarne już swoich kandydatów wybrały. We wszystkich 27 okręgach wyborczych swoich kandydatów na senatora wysuną ODS, ČSSD i KSČM. O ponowny wybór spośród 27 senatorów, którym w bieżycym roku kończy mandat, ubiegać się będzie 20. / Senátní volby nabídnou souboje známých osob. Přestože prezident Václav Klaus ještě termín voleb nevyhlásil, parlamentní strany už mají o svých kandidátech jasno. Ve všech 27 volebních obvodech postaví své adepty na senátora ODS, ČSSD a KSČM. O znovuzvolení se pokusí 20 senátorů z 27 jimž letos končí mandát.

 

Z ostatniej chwili / Aktuálně

 

Wybory 17-18.10.2008 – Wybory wojewódzkie odbędą się w bieżącym roku razem z pierwszą turą wyborów senackich. Termin wyborów ogłosił prezydent Václav Klaus. Termin zgłaszania list kabdydackich upływa 66 dni przed wyborami, tj. we wtorek 12.8.2008 / Volby 17.-18.10.2008 – Krajské volby se letos uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb. Jejich termín vyhlásil prezident Václav Klaus. Kandidátky musí být předloženy nejpozději 66 dnů před volbami, tj. v útery 12.8.2008.

Wspólnota-Coexistentia w wyborach – W wyborach do Przedstawicielstwa Wojewódzkiego w Ostrawie będzie kandydować Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia. Ruch uzfodnił udział razem z Stowarzyszeniem Ksabdydatów niezależnycxh Europejscy Demokraci i Ruchem Politycznym Niezależni. Liderem lsty „Osobowości okręgu“ (SNK ED, NEZ, COEX) będzie senator Igor Petrov. Na 3-4 miejsce listy Wspólnota nominowała Bogusława Chwajola, w drugiej dziesiątce kandydować będzie Alexander Pálffy. / Coexistentia-Soužití ve volbách – V volbách do Krajského zastupitelstva v Ostravě bude kandidovat Politické hnutí Coexistentia-Soužití. Hnutí dohodlo účast spolu se Sdružením nezávislých kandidátů Evropští demokraté a Politickým hnutím Nezávislí. Lídrem kandidátky „Osobnosti kraje“ (SNK ED, NEZ, COEX) bude senátor Igor Petrov. Na 3-4 místo kandidátky Soužití nominovalo Bogusława Chwajola, v druhé desítce bude kandidovat Alexander Pálffy.

Przed wyborami okręgowymi – „Na zaproszenie Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota odbyło się 21.7. br. spotkanie z przedstawicielami zaolziańskich organizacji – Kongresu Polaków i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Tematem obrad były październikowe wybory do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląkiego. Przedstawiciele COEX poinformowali o stworzeniu listy koalicyjnej SNK ED, NEZ, COEX pod wspólną nazwą „Osobowości okręgu“ z Doc. Bogusławem Chwajolem na jednym z czołowych miejsc. Wszyscy podkreślili, że najważniejszy jest udział Polaków w wyborach i poparcie polskich kandydatów na poszczególnych listach. Uczestnicy doszli do wniosku, że należy wykorzystać wszystkie media do oświaty przedwyborczej. PZKO zaprosi na Konwent Prezesów kandydatów-Polaków i umożliwi im wystąpić na imprezach PZKO-wskich. Spotkania COEX z przedstawicielami KP, PZKO będą kontynuowane“ – mówi wspólne oświadczenie. / „Na pozvání Politického hnutí Coexistentia-Soužití se konalo 21.7. tr. setkání se zástupci zaolzanských organizací – Kongresu Poláků a Polského svazu kulturně-osvětového. Obsahem jednání byly říjnové volby do Krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Zástupci COEX informovali o sestavení koaliční kandidátky SNK ED, NEZ, COEX pod společným názvem „Osobnosti kraje“ s Doc. Bogusławem Chwajolem na jednom z čelních míst. Všichni zdůraznili, že rozhodující je účast Poláků ve volbách a podpora polských kandidátů na jednotlivých kandidátkách. Účastníci se shodli, že je nutno využít v předvolební osvětě všechna média. PZKO pozve kandidáty-Poláky na Konvent prezesů a umožní jim vystoupit na akcích PZKO. Setkání COEX se zástupci KP, PZKO budou pokračovat“ – čteme ve společném prohlášení.

 

Tízéves a Magyar Koalíció Pártja

 

     Tíz éve, 1998. június 21-én alakult meg Dunaszerdahelyen a felvidéki Magyar Koalició Pártja három magyar politikai szervezet – az Együttélés Politikai Mozgalom, a Mygyar Kereszténydemokrata Mozgalom és a Magyar Polgári Párt agyesülésével. A jubileum aklalmával Dunaszerdahelyen ünnepséget tarottak a párt meghatározó személyiségei, számos hazai és külföldi vendég részvételével. A csehországi Coexistentia-Együttélés-Soužití-Spivżittja-Wspólnota Politikai Mozgalmat annak elnöke Kocsis László Attila képviselte, aki ebböl az alkolomból egy emléklapot adott át Csáky Pálnak, az MKP elnökének, amelyet Mozgalmunk adományozott testvérpártunknak a magyarság javára végzett 10 éves fáradhatatlan munkájának elismeréseként.

     E jeles évforduló nem csak a Magyar Koalíció Pártjának, annak tagjainak és támogatóinak nagy ünnep, hanem minden felvidéki magyarnak is, akik éredekeit az MKP védi és képviseli. Számunkra, a csehországi magyarok érdekvédelmi szervezete – az Együttélés Politikai Mozgalom – számára úgyszintén nagy ünnep, méghozzá több okból is. Tagjaink, épp úgy, mint a scherszági magyarság abszolút többsége Felvidékröl került ide, gyökereink tehát ott vannak. Nem közömbös számunkra honfitársaink sorsa, melynek alakulását bizonyos mértékben az MKP is befolyásolja. Köztudott, hogy Mozgalmunk Csehszlovákia szétválása elött az Együttélés „csehországi regionális szervezete“ volt. Fö céljaink is közösek: elösegíteni a kisebbségben élö magyarok (és a többi nemzeti kisebbségek) boldogulását, munkálkodni az egyetemes magyarság összetartozása és összefogása érdekében. Mindez erösen összeköt bennünket és okot ad nem sak szoros együttmüködésünkre, de sikereink közös megünneplésére is.

     A június 21-én Dunaszerdahelyen megtartott jubileumi ünnepség – pártnap jelentös esemény, volt az MKP életében, hozzájárult a párt aktivizálásához, hazai és nemzetközi tekinélyének további erösítéséhez. Ezt támasztja alá nem csak Csáky Pál pártelnök beszámolója, melyben méltatta az MKP tíz éves tevékenységét és felvázolta a párt elött álló fö feladatokat, de több neves európai politikus, számos hazai és külföldi vendég felszólalása, üzenete, levele is.

     Hans-Gert Pötterig, az Európai Parlament elnöke, Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke, Angela Merkel német kancellár üzenetekben, míg Joseph Daul, az Európai Néppárt-Európai demokraták EP frakciójának vezetöje, Orbán Viktor, a Fidesz elnöke és az Európai Néppárt alelnöke, Gémesi Ferenc, a Magyar Köztársaság kormányának államtitkára, Iveta Radičová, az MKP által támogatott szlovákiai köztársasági elnök-jelölt helyben elmondott beszédekben nagyra értékelték az MKP eredményeit, és további sok sikert kívántak a pártnak. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke felszólalásában hangsúlyozta, hogy a Vajdaságban a MKP sikerei láttán vették fel a szövetségre, lépett magyar pártok a Magyar Koalíció nevet. Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke mint testvérpártot köszöntötte az MKP-t, és politikai pályafutása legszimbolikusabb pillanatának nevezte, amikor Bukarestben 2005-ben Románia miniszterelnök-helyetteseként fogadta Csáky Pált, Szlovákia miniszterelnök-hylyettesét.

     A cehországi magyarokat az ünnepségen Hyvnar Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke, valamint Kocsis László Attila, a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom elnöke képviselték.

     Kocsis László beszédében kiemelte: Mozgalmunk nagyra értékeli a Magyar Koalíció Pártjának a demokráciáért, emberi és szabadságjogokért, a magyarság boldogulásáért kifejtett sokéves eröfeszítéseit. „Megítélésünk szerint e párt megállta helyét a magyar közösségben, az egész társadalomban és nemzetközi szinten egyaránt. Igyekezett eleget tenni az elvárásoknak, jól ellátni mind a kormánypárti, mind az ellenzéki szerepvállalását. Ezen ismeretek alapján a csehországi Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom a Magyar Koalíció Pártjának 10. évfordulója alkalmából egy emléklapot adományozott a felvidéki magyarok jogainak védelme, a többségi nemzet és a nemzeti kissebségek toleráns együttmüködésének elösegítése, valamint az egyetemes mygyarság összetartozása és összefogása érdekében kifejtett egy étvizedes tevékenysége elismeréseként“ – fejtette ki a Mozgalom elnöke.

(KLA)

 

Desetiletí Strany maďarské koalice

 

     Před deseti lety, 21. června 1998 vznikla v Dunajské Stredě hornozemská Strana maďarské koalice spojením tří maďarských politických organizací – Politického hnutí Soužití, Maďarského křesťanskodemokratického hnutí a Maďarské občanské strany. Při příležitosti tohoto jubilea se konaly v Dunajské Stredě oslavy za účasti významných osobností strany, řady domácích a zahraničních hostů. Politické hnutí v České republice Coexistentia-Együttélés-Soužití-Spivżittja-Wspólnota na nich zastupoval jeho předseda, László Attila Kocsis, který u této příležitosti předal předsedovi SMK Pálu Csákymu pamětní list, udělený našim Hnutím své sesterské straně jako ocenění její desetiletí neúnavné práce ve prospěch Maďarů.

     Toto významné jubileum je velkým svátkem nejen Strany maďarské koalice, jejich členů a podporovatelů, ale také všech hornozemských Maďarů, jejichž zájmy SMK hájí a zastupuje. Také pro nás, pro organizaci na ochranu zájmů Maďarů v Česku – politické hnutí Soužití – je velkým svátkem, dokonce i z více důvodů. Naši členové, obdobně jako většina českých Maďarů pochází z Horní země, naše kořeny tedy sahají tam. Není nám lhostejný osud našich krajanů, jehož vývoj do určité míry ovlivňuje také SMK. Je obecně známo, že před rozdělením Československa naše Hnutí bylo „českou regionální organizací“ Soužití. Rovněž naše cíle jsou společné: napomáhat zdaru v minoritě žijících Maďarů (a ostatních národních menšin), přičiňovat se o pospolitost a semknutost všech Maďarů. To vše nás silně spojuje a dává důvod nejen k naši těsné spolupráci, ale i ke společným oslavám našich úspěchů.

     Jubilejní slavnost – stranický den, konaný 21. června v Dunajské Stredě, byl významnou události v životě SMK, přispěl k aktivizaci strany, k dalšímu posíleni její autority doma i v zahraničí. To dokládá neje referát předsedy strany Pála Csákyho, v němž zhodnotil desetiletou činnost SMK a načrtl hlavní úkoly stojící před stranou, ale také vystoupení, poselství, dopisy řady věhlasných evropských politků, četných domácích a zahraničních hostů.

     Hans-Gert Pöttering, předseda Evropského Parlamentu, Wilfried Martens, předseda Evropské lidové strany, Angela Merkel ve svých poselstvích, zatímco Joseph Daul, vedoucí frakce Evropské lidové strany-Evropských demokratů EP, Viktor Orbán, předseda FIDES-u a místopředseda Evropské lidové strany, Ferenc Gémesi, státní tajemník vlády Maďarské republiky, Iveta Radičová, Stranou maďarské koalice podporovaná kandidátka na post prezidenta republiky Slovenska ve svých projevech, přednesených na místě, vysoce hodnotili dosažené výsledky SMK a popřáli straně mnoho dalších úspěchů. István Pásztor, předseda Svazu Maďarů Vojvodiny ve svém vystoupení zdůraznil, že ve Vojvodině maďarské strany, které uzavřely spojenectví, právě při pohledu na úspěchy SMK přijaly název Maďarská Koalice. Béla Markó, předseda Maďarského demokratického svazu Rumunska zdravil SMK jako sesterskou stranu, a jako nejsymboličtější chvíli své politické kariéry označil moment, když v Bukurešti v roce 2005 jako místopředseda vlády Rumunska přijal Pála Csákyho, místopředsedu vlády Slovenska.

     Na oslavách české Maďary reprezentovali Anna Hyvnarová, předsedkyně Svazu Maďarů žijících v českých zemích a László Attila Kocsis, přeseda politického hnutí Coexistentia-Soužití.

     László Kocsis ve svém projevu vyzvedl: Naše Hnutí vysoko oceňuje mnoholeté úsilí Strany maďarské koalice o demokracií, lidské a občanské svobody, lepší život Maďarů. „Podle našeho soudu tato strana obstála v maďarské národní pospolitosti, v celé společnosti a rovněž tak na mezinárodní aréně. Snažila se učinit zadost očekáváním, dobře se zhostit úkolu v postavení vládní i opoziční strany. Na základě těchto poznatků politické hnutí Coexistentia-Soužití udělilo Straně maďarské koalice k jejímu 10. výročí pamětní list jako výraz uznání za desetiletou činnost namířenou na ochranu práv hornozemských Maďarů, napomáhání tolerantní spolupráce většinového národa a národních menšin, jakož i na pospolitost a semknutost všech Maďarů“ – rozváděl předsda Hnutí.

(KLA)   

 

DESETILETÍ STRANY MAĎARSKÉ KOALICE – A képen a jubileumi ünnepség küldöttei és vendégei: a második sorban Bauer Edith, az EP képviselöje (ülve), Sárközy Klára, az MKP alelnöke, Iveta Radičová, Szlovákia köztársasági elnök-jelöltje, Kocsis László Attila, a Coexistentia-Együttélés PM elnöke, Duka-Zólyomi Árpád, az EP képviselöje / Na snímku delegáti a hosté jubilejní oslavy: ve druhé řadě Edit Bauer, poslankyně EP (vsedě), Klára Sárközy, místopředsedkyně SMK, Iveta Radičová, kandidátka na post prezidenta republiky Slovenska, László Attila Kocsis, předseda PH Coexistentia-Soužití, Árpád Duka Zólyomi,  poslanec EP

 

Pamětní list pro Stranu maďarské koalice

 

„Pamětní list pro Stranu maďarské koalice jako uznání její destileté činnosti zaměřené na obranu práv Maďarů na Slovensku, podporu tolerantní spolupráce většinového národa a národních menšin, jakož i v zájmu sounáležitosti a solidarity všech Maďarů. Coexistentia-Soužití, politické hnutí v České republice. Dr. Ladislav Attila Kocsis, předseda Hnutí, Ing. István György Palágyi, DrSc, předseda Maďarské národní sekce Hnutí, Praha, 21. června 2008“. / „Akt uzania dla Partii Koalicji Węgierskiej w dowód uznania za dziesięcioletnią działalność ukierunkowaną na obrobnę praw Węgrów na Słowacji, popieranie współpracy tolerancyjnej narodu większościowego i mniejszości narodowych, jak również w interesie współżycia i solidarności wszystkich Węgrów. Wspólnota-Coexistentia, ruch polityczny w Republice Czeskiej. Dr. László Attila Kocsis, przewodniczący Ruchu, inż. Istrván György Palágyi, DrSc, przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej Ruchu, 21 czerwca 2008“.

 

„Vzpomínka na Jánose Esterházyho v Praze“

 

Článek pt. „Vzpomínka na Jánose Esterházyho v Praze“ informuje, že 10. květen je v Česku památným dnem obětí komunistického režimu. Při této příležitosti Konfederace politických vězňů ČR každým rokem pořádá oficiální vzpomínkovou akci na Motolském hřbitově v Praze. K ní se letos připojila neoficiální vzpomínka Maďarů na martyra Jánose Esterházyho, bývalého předního politika česko-slovenských Maďarů, jehož popel vloni vypátrali čeští historici – nachází se ve společném hrobě politických vězňů v Motole. U tohoto památníku položili letos kytici úcty jménem Maďarů v ČR zástupci Maďarské národní sekce Politického hnutí Soužití-Együttélés. Přednesené projevy oceňovaly osobnost a životní dílo hraběte Jánose Esterházyho. Článek cituje ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, který v interviev pro „Prágai Tükör“ prohlásil, že je velkým ctitelem Jánose Esterházyho, a to zejména za jeho postoje v průběhu války, kdy pomáhal polským utečencům.

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában – Esterházy Jánosra, a csehszlovákiai magyarság mártírhalált halt egykori vezetö politikusára emlékeztek ma Prágában. A kegyeleti ünnepségre a prágai motoli köztemetöben, a kommunista rendszer volt politikai foglyainak korábban jeltelen és eltitkolt közös sírjánál, a 90-es évek végén létrehozzot emlékmünél került sor. Cseh történészeknek – az Esterházy család kérésének eleget téve – tavaly sikerült kideríteniük, hogy a morvaországi Mírov várbörtönben 1957-ben elhunyt Esterházy János urnája a motoli köztemetö ezen közös sírjába került, itt nyugszik.

     Csehországban május 10-e kommunista rendszer áldozatainak emléknapja. A csehországi Politikai Foglyok Konföderációja ebböl az alkalomból rendszeresen hivatalos megemlékezést tart a motoli temetöben, s ehhez kapcsolódott az idén nem hivatalosan a magyarok megemlékezése. A csehországi  magyarok nevében az Együttélés politikai mozgalom magyar tagozatának, míg a szlovákiai magyarok nevében a pozsonyi öregcserkészek képviselöi helyezték el a megemlékezés és a tisztelet koszorúit, virágait a központi emlékmünél. Az ünnepségen elhangzott beszédek méltatták Esterházy János személyiségét és életmüvét. A megemlékezés végén a résztvevök közösen elénekelték a Szózatot.

     Esterházy János a 20. század harmincas éveiben elöbb a szlovákiai Országos Keresztényszocialista Párt, majd az Egyesült Magyar Párt elnöke volt. A II. világháború alatt a szlovákiai Magyar Párt elnöke volt, s a pozsonyi parlamentben 1941-ben egyedül szavazott a zsidótörvény ellen. A háború után a Szovjetunióba hurcolták, Szlovákiában háborús bünösnek nyilvánították és halálra ítélték, majd késöbb az itélétet életfogytiglani börtönre változtatták. 1957 márciusában súlyos betegen a börtönben halt meg. Holttestét elhamvasztották,de urnája elhelyezésének a helye fél évszázadon keresztül ismertlen volt.

     A csehországi magyarok 1998-ban Esterházy-emlékmüvet hoztak létre a mírovi rabtemetöben, ahol minden év júniusában emlékünnepséget rendeznek. Miután tavaly kiderült, hogy az Esterházy-hamvak a prágai motoli köztemetöben vannak elhelyezve, tervben van egy hasonló megemlékezés rendszeres megrendezése Prágában is. Az elképzelések szerint a motoli emlékhelyen egy Esterházy-tabla is elhelyezésre kerülne, de ehhez a cseh hatóságok hivatalos beleegyezésére van szükség. Tekintettel azonban arra, hogy Esterházy Jánost eddig sem Szlovákia és sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni-így a politikust papíron továbbra is háborús bünösként tartják nyilván-nehéz megmondani, hogy milyen eredménnyel végzödik az esetleges táblafelállítási kérelem.

     Az Esterházy-hamvak felkutatásánál nem hivatalos módon és úton nagy segítséget nyújtott a családnak Karel Schwarzenberg, cseh külügyminiszter. A „Prágai Tükör“ címü csehországi magyar folyóiratnak nyilatkozva Szwarzenberg tavaly összel elmondta, hogy nagy tisztelöje Esterházy Jánosnak, elsösorban a háború alatti állásfolgalásaiért.

    „Ne feledjük el, hogy abban az idöben, amikor a németek lerohanták Lengyelországot, s ebben sajnos a korabeli szlovák állam is ségitséget nyújtott nekik, Esterházy segítette a lengyel menekülteket. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a szlovák parlamentben ö volt az egyedüli, aki az antiszemita törvények ellen szavazott. Az adott idöben ez erös jellemet és bátorságot igényelt Ezért nygyon tisztelem.“ – fejtette ki az interjúban a politikus, akinek a nagymamája magyar volt.

Kokes János, Prága

 

Rada Wykonawcza Wspólnoty-Coexistentii w Wierzniowicach

Výkonná rada Soužítí-Coexistentie ve Věřňovicích

 

     W sobotę 21.6. br. odbyło się w Domu PZKO w Wierzniowicach zebranie Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia (COEX). Obrady prowadził wiceprezes COEX István Palágyi, sprawozdanie w imieniu Polskiej Sekcji Narodowej wygłosił jej prezes Władysław Niedoba. W zebraniu brali udział goście, m.in. – senator Igor Petrov, wiceprezes Kongresu Polaków w RC Bogusław Chwajol, członek Rady Republikowej COEX Sándor Pálffy, radny za COEX w Lutyni Dolnej Jan Czapek.

     Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad Józef Toboła, członek Rady Wykonawczej i jednocześnie prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Wierzniowicach i J.Czapek, który oprócz funkcji radnego pełni też funkcję członka zarządu PZKO w Lutyni Dolnej poinformowali o działaniach polskiej mniejszości narodowej na terenie gminy Lutynia Dolna. W gminie aktywnie działają dwa miejscowe koła PZKO (Wierzniowice i Lutynia Dolna). Przedstawicielstwo gminne jest 15-osobowe, rządzi koalicja ODS + KDU-ČSL + Nezávislí + COEX. COEX  jest członkiem komisji szkolnej, komisji kultury i komisji rozbudowy i transportu. Bardzo ważne jest poparcie polskiej szkoły i wdrażanie inwestycji w gminie nie tylko w interesie mniejszości polskiej, ale wszystkich mieszkańców gminy.

     Rada Wykonawcza zaakceptowała przygotowany program obrad. W zebraniu nie brał udziału prezes COEX László Atilla Kocsis, który w tym samym dniu na zaproszenie prezesa Partii Koalicji Węgierskiej na Słowacji brał udział w dniu partyjnym z okazji 10. rocznicy założenia partii w Dunajskiej Stredie. W związku z tym za sprawozdanie z działalności COEX było uważane sprawozdanie Węgierskiej Sekcji Narodowej, które przedstawił I.Palágyi. Kierownictwo sekcji węgierskiej w swej pracy koncentrowało się na realizacji uchwał X. Kongresu COEX, jak również na omawianiu aktualnej problematyki dotyczącej mniejszości narodowych u nas i za granicą. Trwają przygotowania do konferencji międzynarodowej dotyczącej wpływu Dekretów Benesza na mniejszości narodowe w powojennej Czechosłowacji. Prezes COEX, L.A.Kocsis zwrócił się do posłów Parlamentu Europejskiego, Edith Bauer i Árpáda Duka-Zólyomyi o wsparcie finansowe. Wsparcie udało się zapewnić, pomimo że termin konferencji przesunięto na miesiąc październik. Miejscem obrad będzie Dom Mniejszości Narodowych w Pradze. Delegacja COEX brała udział w uroczystościach wspomnieniowych pod pomnikiem ofiar powstania 5.5.1945 w Rajowie oraz ofiar komunizmu w krematorium w Pradze-Motole. W uroczystościach w Mirowie, gdzie więziono Jánosa Esterházy brała udział delegacja Polskiej Sekcji Narodowej.

     Informację z działalności Polskiej Sekcji Narodowej przedstawił W.Niedoba. Poinformował o uchwałach Konwentu sekcji oraz udziale w uroczystościach z okazji 150. rocznicy urodzin Wacława Olszaka, burmistrza Karwiny z okresu międzywojennego zamordowanego przez niemieckich faszystów. Polska Sekcja Narodowa aktywnie działa w obronie polskiej szkoły na trzynieckim osiedlu Taras. Większość czasu sekcja poświęca przygotowaniom do jesiennych wyborów wojewódzkich i senackich.

     Sporo miejsca w dyskusji poświęcono jesiennym wyborom do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego i do Senatu Parlamentu RC. Jak poinformował Józef Toboła, członek Rady Wykonawczej, Wspólnota-Coexistentia wystartuje w nich w ramach koalicji z SNK ED i ruchem Nezávislí. Głos zabrali goście – senator Igor Petrov, Sándor Pálffy i Bogusław Chwajol, którzy są kandydatami COEX do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego. Oprócz tego B.Chwajol poinformował o przygotowaniach do odsłonięcia pomnika – granitowego monumentu w miejscu dawnego Polskiego Gimnazjum w Orłowej na Obrokach. Impreza z udziałem ministrów szkolnictwa Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniach 5-6.6.2009 z okazji 100. rocznicy jego otwarcia.

     Na zakończenie obrad przyjęto uchwałę.

 

V sobotu 21.6..tr. se konala v Domě PZKO ve Věřňovicích schůze Výkonné rady Politického hnutí Soužití-Coexistentia. Jednání řídil místopředseda István Palágyi, zprávu za Polskou národní sekci přednesl její předseda Vladislav Niedoba. Jednání se účastnili hosté – senátor Igor Petrov, místopředseda Kongresu Poláků v ČR Bohuslav Chwajol, člen Republikové rady Alexander Pálffy, člen rady obce za COEX v Dolní Lutyni Jan Czapek. Před oficiálním zahájením jednání Josef Toboła, člen Výkonné rady a současně předseda PZKO ve Věřňovicích a J.Czapek, který kromě zastupitele je také členem výboru PZKO v Dolní Lutyni informovali o aktivitách polské národní menšiny v obci Dolní Lutyně. V obci aktivně působí dvě místní skupiny PZKO (Věřňovice a Dolní Lutyně). Zastupitelstvo je 15-členné, vládne koalice ODS + KDU-ČSL + NEZ + COEX. COEX je zastoupeno v školské komisi, komisi kultury a komisi rozvoje obce a dopravy. Důležitá je podpora polské školy a realizace investic v zájmu nejen polské menšiny ale všech občanů obce. Výkonná rada schválila program jednání. Schůze se neúčastnil předseda COEX László Attila Kocsis, který ve stejný den se na pozvání předsedy Strany Maďarské Koalice na Slovensku se účastnil stranického dne v Dunajské Stredě u příležitosti 10. výročí založení strany. S ohledem na to za zprávu z činnosti COEX byla považována zpráva Maďarské národní sekce, kterou přednesl I.Palágyi. Vedení sekce se zaměřilo přednostně na plnění usnesení X. Kongresu COEX, a také na projednávání aktuálních otázek týkajících se národních menšin u nás i v zahraničí. Nadále připravujeme mezinárodní konferenci o důsledcích Benešových dekretů na národní menšiny v podmínkách poválečného Československa. Předseda COEX L.A.Kocsis se obrátil na poslance Evropského parlamentu, Edith Bauer a Árpáda Duka-Zolyomiho o finanční podporu. Podporu se podařilo zajistit, i když termín konference byl přeložen na měsíc říjen. Místem jednání bude Dům národních menšin v Praze. Delegace COEX se účastnila pietního aktu u památníku padlých v Květnovém povstání 5.5.1945 v Rájově a oběti komunismu v krematoriu v Praze-Motole. Ve slavnostech na Mírově, kde byl vězněn János Esterházy se účastnila delegace Polské národní sekce. Informaci z činnosti Polské národní sekce sdělil W.Niedoba. Informoval o usnesení Konwentu sekce a účasti na slavnostech u příležitosti 150. výročí narození Wacława Olszaka, meziválečného starosty Karviné zavražděného německými fašisty. Polská národní sekce aktivně působí na obranu polské školy na třineckém sídlišti Terasa. Většinu času sekce věnuje přípravě podzimních krajských a senátních voleb. Většina prostoru v diskusi byla věnována volbám do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. Jak řekl Josef Toboła, člen Výkonné rady, Soužití-Coexistentia bude se jich účastnit v rámci koalice z SNK ED a hnutím Nezávislí. Diskuze se účastnili hosté – senátor Igor Petrov, Sándor Pálffy a Bogusław Chwajol, kteří jsou kandidáty COEX do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Kromě toho B.Chwajol informoval o přípravě odhalení pomníka – granitového monumentu v místě, kde bylo Polské gymnásium v Orlové na Obrokách. Slavnosti za účastí ministrů školství České republiky a Polské republiky se budou konat 5-6.6.2009 u příležitosti 100. výročí otevření školy. Na závěr jednání bylo přijato usnesení.

 

Uchwała Rady Wykonawczej Wspólnoty-Coexistentii z 21.6.2008

Usnesení Výkonné rady Soužítí-Coexistentie z 21.6.2008

 

Rada Wykonawcza

a)                  bierze do wiadomości informacje Polskiej Sekcji Narodowej, Węgierskiej Sekcji Narodowej, sprawozdanie o korespondencji i artykułach prasowych, sprawozdanie o realizacji uchwał oraz przyczynki dyskusyjne,

b)                  akceptuje uzgodnienia z obrad z SNK ED i NEZ związane z udziałem COEX w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego i do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej,

c)                  zobowiązuje prezesa COEX podpisać umowę koalicyjną z prezesami SNK ED i NEZ,

d)                  bierze do wiadomości przesunięcie terminu konferencji nt. wpływu Dekretów Benesza na mniejszości narodowe na jesień 2008 roku,

e)                  zobowiązuje prezesa COEX opracować do 30.6.2008 harmonogram obrad Rady Wykonawczej i Republikowej do końca br.na podstawie zaakceptowanego planu pracy,

f)                    upoważnia prezesa Polskiej Sekcji Narodowej zwołać obrady „3x3“ i zobowiązuje go zaproszenie na obrady przekazać osobiście prezesom Zarządu Głównego PZKO i Rady Kongresu Polaków w RC.

 

Výkonná rada

a)                  bere na vědomí informace Polské národní sekce a Maďarské národní sekce, zprávu o korespondenci a tiskových článcích, zprávu o plnění usnesení a diskusní příspěvky,

b)                  schvaluje postupy při jednání s SNK ED a NEZ souvísející s účastí COEX v volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky,

c)                  ukládá předsedovi COEX podepsat koaliční smlouvu s předsedy SNK ED a NEZ,

d)                  bere na vědomí přesun termínu semináře nt.důsledků Benešových dekretů na podzim 2008,

e)                  ukládá předsedovi COEX zpracovat do 30.6.2008 harmonogram jednání Výkonné a Republikové rady do konce tr. na základě schváleného plánu práce,

f)                   zmocňuje předsedu Polské národní sekce svolat jednání „3x3“ a ukládá mu pozvánku na jednání předat osobně předsedům Hlavního výboru PZKO a Rady Kongresu Poláků v ČR.

 

Plan zebrań centralnych organów COEX do końca 2008 roku

Plán schůzí ústředních orgánů COEX do konce 2008 roku

 

Rada Wykonawcza (RW): 23.8.2008 (sobota), Czeski Cieszyn, według potrzeby o ile wymaga tego przygotowanie wyborów wojewódzkich i senackich, zebranie robocze, organizator: Polska Sekcja Narodowa (PSN)

RW: 27.9:2008 (sobota), Praga, Dom Mniejszości Narodowych, zebranie robocze, organizator: Węgierska Sekcja Narodowa (WSN)

RW: 22.11.2008 (sobota), Czeski Cieszyn, zebranie robocze, organizator: PSN

Rada Republikowa: 13.12.2008 (sobota), Praga, Dom Mniejszości Narodowych, zebranie uroczyste, organizator: WSN

 

Výkonná rada (VR): 23.8.2008 (sobota), Český Těšín, podle potřeby pokud to vyžaduje příprava krajských a senátních voleb, pracovní zasedání, organizátor: Polská národní sekce (PNS)

VR: 27.9:2008 (sobota), Praha – Dům národních menšin, pracovní zasedání, organizátor: Maďarská národní sekce (MNS)

VR: 22.11.2008 (sobota), Český Těšín, pracovní zasedání, organizátor: PNS

Republiková rada: 13.12.2008 (sobota), Praha – Dům národních menšin, slavnostní zasedání, organizátor: MNS

László Attila Kocsis, prezes / předseda COEX

 

„Głos Ludu“ o zebraniach Wspólnoty

 

„Głos Ludu – gazeta Polaków w RC“ zamieściła informacje z zebrań centralnych organów Wspólnoty – Rady Wykonawczej, która odbyła się w Czeskim Cieszynie w numerze z 10.4. br. (Obradowała Rada Wykonawcza „Wspólnoty“), Rady Republikowej, która odbyła się w Wędryni w numerze z 6.5. br. („Wspólnota“ w Czytelni). O obradach Rady Wykonawczej w Wierzniowicach informacji nie było. / „Głos Ludu – noviny Poláků v ČR“ zveřejnily informace ze schůzí ústředních orgánů Soužití – Výkonné rady, která se konala v Českém Těšíně, Republikové rady, která se konala v Vendryni (…) O jednání Výkonné rady ve Věřňovicích „Głos Ludu“ neinformoval.

 

Po Konwencie Polskiej Sekcji Narodowej COEX

Po Konventu Polské národní sekce COEX

 

Konwent Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia, którego obrady prowadził prezes sekcji Władysław Niedoba, odbył się w środę 28.5.br w Czeskim Cieszynie. O przebiegu obrad pisaliśmy już na łamach „WTZ“. Artykuł z obrad zamieścił też „Głos Ludu“ z 3.6..br. („Uda się zwołać 3x3?“). W programie obrad było sprawozdanie prezesa i informacja Józefa Toboły na temat przygotowania Wspólnoty-Coexistentii do wyborów wojewódzkich. W jesiennych wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego Wspólnota-Coexistentia (COEX) wystartuje razem z SNK-ED i NEZ.

     W ramach dyskusji prezes sekcji poinformował o wystosowaniu listu – skargi do dyrektor Inspektoratu Czeskiej Inspekcji Szkolnej przy Urzędzie Wojewódzkim Evy Zátopkovej w sprawie dokumentacji prowadzonej przez polskie placówki szkolne. Skargę Wspólnota-Coexistentia motywuje tym, że pracownicy Inspektoratu nie biorą pod uwagę faktu, że Republika Czeska ratyfikowała Umowę Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejską Kartę Języków Regionalnych czy Mniejszościowych i że język polski jest językiem chronionym ww. umowami międzynarodowymi. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że na dzień dzisiejszy szkoły są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji w języku administracyjnym, czyli czeskim, choć nie wyklucza się możliwości prowadzenia jej w przyszłości w języku „innym“ czyli polskim. Na podobny list do Polskiego Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego Wspólnota-Coexistentia do dnia Konwentu odpowiedzi nie otrzymała. Odpowiedź Marceli Siemieńskiej, dyrektor PCP otrzymaliśmy 9.6.br. W liście czytamy m.in. „… Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego przygotowuje szkolenie dotyczące praw i obowiązków mniejszości narodowych w RC. Powyższe szkolenie zaoferujemy nauczycielom szkół średnich, podstawowych oraz przedszkoli z polskim językiem nauczania w ofercie doskonalenia nauczycieli w semestrze jesiennym, w roku szkolnym 2008/09. Nadmieniam również, iż oficjalnego pisma pod Państwa wcześniej nie otrzymałam, w związku z czym nie mogłam wcześniej udzielić odpowiedzi…“. W liście PCP nie ustosunkowało się do zasadniczego pytania, czy jest za umożliwieniem polskim placówkom szkolnym prowadzenia dokumentacji w języku polskim. W międzyczasie Wspólnota-Coexistentia otrzymała odpowiedź w tej sprawie od rzecznika praw obywatelskich, Otakara Motejla, którą zamieszczamy w innym miejscu.

     Uzgodniono, że Wspólnota-Coexistentia ponownie zwoła zebranie tzw. grupy 3x3 (Kongres Polaków w RC, PZKO, Wspólnota-Coexistentia). Próba zwołania takiego spotkania 14.5.br. się nie udała, bo nie przybyli na nie przedstawiciele Kongresu Polaków. Zaproszenie przesłano e-mailem jak do ZG PZKO, tak do Kancelarii Kongresu Polaków. W tej sprawie głos zabrał na łamach „Głosu Ludu“ Józef Szymeczek, prezes Rady Kongresu Polaków. Redakcja „Głosu Ludu“ zadała Szymeczkowi następujące pytynie: „Sekretarz Rady Wykonawczej „Wspólnoty“ Tadeusz Toman zarzucił ostatnio Kongresowi, że nie udało się zorganizować w maju spotkania tzw. grupy 3x3, bo nie przybyli na nie przedstawiciele Kongresu Polaków w RC. Co było tego przyczyną i czy Rada KP zamierza w przyszłości współpracować ze Wspólnotą i ZG PZKO w ramach tej

inicjatywy?“ „Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta – na spotkaniu zabrakło przedstawicieli Kongresu z tego powodu, że nie byliśmy na nie zaproszeni. O tym szumie informacyjnym rozmawialiśmy już z członkami „Wspólnoty“: ja ze Stanisławem Gawlikiem, szef Kancelarii KP Roman Kaszper – z Józefem Tobołą. Miejmy nadzieję, że udało się tą sprawę wyjaśnić i że „Wspólnota“ nie będzie już stosować podobnych metod. Bo to by mogło utrudnić dalszą współpracę i podejmowanie rozmów z każdym, kto przychodzi do nas z szlachetnymi zamiarami. Czyli także w ramach 3x3…“ – powiedział Szymeczek. A więc znowu pogróżki i nic konkretnego. Po tych doświadczeniach działacze Wspólnoty-Coexistentii uzgodnili, że wszystkie zaproszenia i listy podobnego charaktetru będą przekazywane nie za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale osobiście lub rekomando, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale niestety.

     Członkowie Wspólnoty-Coexistentii często w dyskusji poruszają temat „Głosu Ludu“ – gazety Polaków w RC i pytają, dlaczego tak nikłe jest zainteresowanie redakcji działalnością Wspólnoty-Coexistentii. Niedawno przeczytaliśmy na łamach „Głosu Ludu“ informację, że „w celu usatysfakcjonowania jak największej liczby naszych korespondentów prosimy o przesyłanie do rubryk „Z redakcyjnej poczty“ oraz „Hyde Park“ przyczynków krótkich, zwięzłych i rzeczowych. Tylko takie będą brane pod uwagę. Przypominamy również, że o ich zamieszczeniu na łamach decyduje Redakcja.“ Informacja przekazana redakcji (zamieszczamy jej treść) na pewno warunki te spełniała, a jednak nie była opublikowana: „W sobotę 21.6.br. odbyło się w Domu PZKO w Wierzniowicach zebranie Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. Udział wzięli w nim goście, m..in. senator Igor Petrov, 1.wiceprzewodniczący Kongresu Polaków Bogusław Chwajol, radny Lutyni Dolnej Jan Czapek. Zebranie prowadził wiceprzewodniczący Ruchu, István Palágyi. Informację z działalności Polskiej Sekcji Narodowej przedstawił Władysław Niedoba. Głównym tematem obrad był udział Wspólnoty-Coexistentii w wyborach do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego i do Senatu Parlamentu RC. Podkreślono, że są to ważne wybory dla mniejszości narodowych, w tym mniejszości polskiej. Zdobycie mandatu umożliwi bowiem udział w komisjach, w tym w wojewódzkim komitecie ds. mniejszości narodowych. Rada Wykonawcza zaakceptowała działania dotyczące udziału Wspólnoty-Coexistentii w wyborach oraz uzgodnienia, jakie podjęto podczas rozmów z SNK ED. Rada Wykonawcza wzięła do wiadomości informację o przesunięciu terminu na jesienny międzynarodowej konferencji nt. Dekretów Benesza i ich wpływu na mniejszości węgierską i polską. Rada Wykonawcza zobowiązała przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej zwołać spotkanie tzw. grupy 3x3 i przekazać zaproszenia prezesom ZG PZKO i Rady Polaków KP.“. O działalności Wspólnoty-Coexistentii nie pisze PZKO-wski „Zwrot“. Wyłamuje się jedynie polska redakcja Czeskiego Radia, która słuchaczy informuje rzeczowo i stosunkowo obszernie, a radiowcy Otylia Toboła i Halina Drabek sami wykazują inicjatawę i tak być powinno.

    Stałe miejsce w obradach ma temat komitetów ds. mniejszości narodowych. Niedawno powołano komitet w Boguminie, mniejszość polską reprezentuje w nim Janina Michalska. Wysłaliśmy list do Urzędu Miejskiego w Boguminie z zapytaniem o bliższe szczegóły nt. jego składu i poruszanych podczas obrad tematów. Listy wysłaliśmy też do Jabłonkowa i Piosku, bo w zeszłym roku nie otrzymaliśmy na ten temat odpowiedzi. Listy podpisał 1.wiceprezes COEX, Wiesław Sikora.

 

Konvent PNS Politického hnutí Soužití-Coexistentia, jehož jednání řídil předseda sekce W.Niedoba, se konal ve středu 28.5.tr. v Českém Těšíně. O jeho průběhu jsme již psali na stránkách „WTZ“. Článek z jednání zveřejnil také „Głos Ludu“ z 3.6.tr. Na programu jednání byla zpráva předsedy a informace J.Toboły nt. příprav COEX do krajských voleb. V podzimních volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje Soužití-Coexistentia (COEX) bude kandidovat spolu s SNK-ED a NEZ. V diskusi předseda sekce informoval o zaslání dopisu – stížnosti ředitelce Moravskoslezskému inspektorátu České školní inspekce, Evě Zátopkové ve věci dokumentace, kterou jsou povinny vést polská školská zařízení. Stížnost Soužití-Coexistentia zdůvodňuje tím, že zaměstnanci Inspektorátu neberou zřetel na skutečnost, že Česká republika ratifikovala Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin a Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků a že jazyk polský je těmito mezinárodními smlouvami chráněný. V odpovědi Inspekce píše, že k  dnešním dni jsou školy povinny vést dokumentaci ve správním, to je českém jazyce, i když se nevylučuje možnost její vedení v „jiném“ jazyce, tj. např. polském. Na obdobný dopis Polské pedagogické centrum pro polské národnostní školství ke dni konání Konventu neodpovědělo. Odpověď Marceli Siemieńské, ředitelky PCP jsme obdrželi 9.6.tr. V dopise je mj. uvedeno: „… Pedagogické centrum pro polské národnostní školství připravuje školení nt. práv a povinnosti národních menšin v ČR. Toto školení nabídneme učitelům středních, základních a mateřských škol s polským jazykem vyučovacím pro podzimní semestr školního roku 2008/09. Zdůrazňuji rovněž, že oficiální dopis od Vás jsem dříve neobdržela, a proto jsem nemohla dříve odpovědět…“ V dopise PCP nezaujalo stanovisko k zásadní otázce, zda je pro umožnění polským školským zařízením vést dokumentaci v jazyce polském. Mezitím Soužití-Coexistentia obdržela odpověď k této otázce od veřejného ochránce práv, Otokara Motejla, kterou zveřejňujeme na jiném místě.  Bylo dohodnuto, že Soužití-Coexistentia opět svolá schůzi tzv. skupiny 3x3 (Kongres Poláků v ČR, PZKO, Soužití-Coexistentia). Pokus o svolání této schůze 14.5.tr se nezdařil, nedorazili zástupci Kongresu Poláků. Pozvánka byla zaslána e-mailem jak Hlavnímu výboru PZKO, tak Kanceláři Kongresu Poláků. K tomu se v „Głosu Ludu“ vyjádřil předseda Rady Kongresu Poláků, Józef Szymeczek. Na otázku redakce: „Tajemník Výkonné rady Soužití T.Toman vytknul nedávno Kongresu, že se nepodařilo uspořádat v květnu setkání tzv. skupiny 3x3, z důvodu že nedorazili zástupci Kongresu Poláků v ČR. Jaka byla příčina neúčasti a zda Rada KP hodlá v budoucnu spolupracovat se Soužitím a HV PZKO v rámci této iniciativy?“ odpověděl „Odpověď na první otázku je jednoduchá – na setkání chyběli zástupci Kongresu, protože nebyli pozváni. O tomto informačním šumu jsme jednali se členy Soužití, já se S.Gawlikem, šéf Kanceláře Roman Kaszper s J.Tobołou. Domnívám se, že se podařilo záležitost objasnit a že Soužití už nebude používat obdobné metody. Protože by to mohlo ztížit další spolupráci a jednání s každým, kdo do nás přicházi se ušlechtilými úmysly. To je také v rámci 3x3…“. Čili opět vyhrůžky a nic konkrétního. Po těchto zkušenostech funkcionáři Soužití-Coexistentie se rozhodli, že veškeré pozvánky a obdodné dopisy nebudou předávat prostřednictvím elektronické pošty, ale osobně nebo doporučeně, což je spojeno s dalšími finančními náklady, ale bohužel. Členové Soužití-Coexistentia často v diskusi zmiňují téma „Głosu Ludu“ a ptají se, proč se redakce tak málo zajímá činnosti Soužití-Coexistenie. Nedávno jsme přečetli v GL informaci, že „s cílem uspokojit co možná maximální počet našich dopisovatelů prosíme o zasíláni redakci (…) příspěvků krátkých, stručných a věcných. Jen takové budou brány v úvahu. Dodáváme rovněž, že o jejich zveřejnění rozhoduje redakce.“ Informace o jednání Republikové rady COEX ve Věřňovicích určitě tyto podmínky splňovala, ale nebyla zveřejněna (…). O činnosti Soužití-Coexistentie nepíše ani PZKO-vský „Zwrot“. Odlišně jedná pouze polská redakce Českého rozhlasu, která posluchače informuje věcně a poměrně obsáhle, a redaktorky rozhlasu Otylie Toboła a Halina Drabek samy projevují iniciativu, a takto to má být. Stálé místo na jednání má téma výborů pro národnostní menšiny. Nedávno byl zřízen výbor v Bohumíně, polskou menšinu v něm reprezentuje Janina Michalska. Zaslali jsme dopis Městskému úřadu v Bohumíně s otázkou na podrobnosti nt. složení výboru a projenávaných otázek. Dopisy jsme zaslali rovněž do Jablunkova a Písku, v minulém roce tyto obce obdobný dopis neodpověděly. Dopis podepsal 1.místopředseda COEX, Wiesław Sikora.

 

Żyjemy w demokratycznym państwie, panie Sikora!

Pane Sikora, žijeme v demokratickém státě !

 

„Głos Ludu“ z 12.6.br. zamieścił w ramach rubryki „Hyde Park“ arogancyjny artykuł „Nie te czasy, panowie!“, którego autorem jest Melchior Sikora z Karwiny. Artykuł jest przez Coexistentię-Wspólnotę nie do zaakceptowania, jak pod względem formy, tak i treści. Autor w niewybredny sposób atakuje ruch polityczny, którego jestem członkiem i mnie osobiście. „Głos Ludu“ niestety nie umożliwił – a powinien – wypowiedzieć się stronie zaatakowanej, dlatego jestem zmuszony odpowiedzieć na  łamach redagowanych przeze mnie „WTZ“, gazecie niskonakładowej wydawanej bez dotacji państwowych.

     Melchior Sikora pisze m.in. (…) „Elity“ polityczne naszego najmocniejszego Ruchu Politycznego „Coexistentia-Wspólnota“ już zabiegają o reaktywowanie tzw. Grupy 3x3 (…). Pan T.Toman skarży się, że nie przybyli na spotkanie przedstawiciele Kongresu Polaków, (...) na Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego (…). Powoli w działaniach dzisiejszych partii politycznych i ruchów politycznych takich jak „Wspólnota“ wracamy do metod, jakie stosowano w przeszłości, kiedy panowała u nas jedyna i nieomylna partia (…). To już nie te czasy, że na list jakiegoś Ruchu Politycznego będzie musiało odpowiadać Centrum Pedagogiczne (…). Sikora pisze dalej, że inicjatywa 3x3 jest niezgodna z ustawą nr. 83/1990 Dz.U. i że nikt nie zabrania spotkać się panom: Szymeczkowi, Tomanowi, Stopie… ale zupełnie prywatnie gdzieś przy piwku, chociażby na Gorolskim Święcie.

     Odpowiadam. Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota jest zgodnie z ustawą zarejestrowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, nie jest „jakimś“ ruchem politycznym. Coexistentia-Wspólnota jest ruchem politycznym pozaparlamentarnym, nie zasługuje więc na przymiotnik „najmocniejszy“. Na nikogo na łamach „Głosu Ludu“ nie skarżyłem się, a tylko informowałem o faktach. Z metodomi, jakich używano do 1989 roku nie ma tu żadnych analogii i dziwię się, że autor, który pamięta te czasy, użył takiego porównania. W demokratycznym państwie prawa jest normą, że na wszystkie podpisane listy adresat odpowiada w ustawowym terminie. Pytam z jakim artykułem wymienionej ustawy inicjatywa 3x3 jest niezgodna, bo kopię analizy autor zostawił, jak pisze, w redakcji „Głosu Ludu“. Natomiast w prywatnym spotkaniu przy piwku brać udziału nie będę, bo piwa nie piję, a proponowane miejsce spotkania – Gorolskie Święto – takiej reklamy nie potrzebuje.

    Przy okazji chciałbym jeszcze powrócić do tematu nowego loga „Głos Ludu“. Jestem zwolennikiem pozostawienia nazwy naszej gazety, nie rozumiem, dlaczego redakcja wstydzi się słowa „lud“. Z drugiej strony podkreślałem, że swój pogląd skoryguję, ale tylko jeśli przemawiać za tym będą argumenty autorytetu / autorytetów spoza redakcji. Artykuł Bohdana Małysza opublikowany 26.5. br. raczej utwierdza mnie w moim poglądzie. Natomiast nie jest prawdą, co napisał „Głos Ludu“ z 26.5.br., że podobno powiedziałem, że to prowokacja przed obradami Zgromadzenia Ogólnego, by podzielić Polaków na Zaolziu. Nic podobnego. O tym, czy Polacy będą czytać „Głos Ludu“, „Głos“, czy „Głos Zaolzia“ decydować będzie treść pisma, a nie nazwa.

Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej Coexistentii-Wspólnoty

 

„Głos Ludu“ z 12.6.tr. zveřejnil v „Hyde Parku“ arogantní článek (…), kterého autorem je Melchior Sikora z Karviné. Tento článek Soužití-Coexistentia neakceptuje jak s ohledem na jeho formu, tak i obsah. Autor nevybíravým způsobem útočí na politické hnutí, kterého jsem členem i na mne osobně. „Głos Ludu“ bohužel neumožnil – a měl – vyjádřít se druhé straně, která je předmětem útoku. Proto jsem nucen vyjádřit se v tiskovině „WTZ“, kterou redaguji a která vychází v malém nákladu bez státních dotací. Melchior Sikora píše mj. (…) Politické „elity“ našeho nejmocnějšího Politického hnutí „Coexistentia-Soužití“ už usilují o reaktivaci tvz. Skupiny 3x3 (…) Pan T.Toman si stěžuje, že na setkání nepřišli zástupci Kongresu Poláků, (…) na Pedagogické centrum pro Polské národnostní školství (…). Pomalu se vracíme v činnosti dnešních politických stran a politických hnutí obdobných jako „Soužití“ k  metodám, jaké byly používány v minulosti, kdy u nás neomezeně vládla jediná a neomylná strana (…). To už není ta doba, kdy na dopis nějakého Politického hnutí bude nuceno odpovídat Pedagogické centrum (…). Sikora dále píše, že iniciativa 3x3 odporuje zákonu č. 83/1990 Sb. a že nikdo nebrání se setkat pánům: Szymeczkovi, Tomanovi, Stopovi… ale úplně soukromě kdesi u piva, třeba jen na Gorolském Svátku. Odpovídám. Politcké hnutí Coexistentia-Soužití je v souladu se zákonem registrován na Ministerstvu vnitra, není „nějakým“ politickým hnutím. Coexistentia-Soužití je neparlamentním politickým hnutím, nezasluhuje proto na oslovení přídavným jménem „nejmocnější“. Na nikoho jsem si na stránkách „Głosu Ludu“ nestěžoval, pouze jsem informoval o skutečnostech. Z metodami, jaké byly používaný před 1989 rokem zde není žádná analogie a divím se, že autor, který toto období pamatuje, použil takové srovnání. V demokratickém právním státě je normou, že na všechny podepsané dopisy adresát odpovídá v zákonném termínu. Ptám se z jakým článkem citovaného zákona je iniciativa 3x3 v rozporu, protože kopii analýzy autor ponechal, jak píše, v redakci „Głosu Ludu“. Naproti tomu soukromého setkání u piva se nebudu účastnit., protože pivo nepiji, a navrhované místo setkání – Gorolský svátek – takovou reklamu nepotřebuje. Při této příležitosti bych se chtěl ještě vrátit k tématu nového loga „Głosu Ludu“. Jsem zastáncem ponechání názvu našim novinám, nerozumím, proč se redakce stydí za slovo „lud“ (lid). Na druhou stranu zdůrazňuji, že svůj názor budu korigovat, ale pouze jestli pro to budou svědčit argumenty autority / autorit mimo redakci. Článek Bohdana Małysza, který byl zveřejněn 26.5.tr. spíše mne utvrzuje v mém názoru. Naproti tomu není pravdou, což psal „Głos Ludu“ z 26.5.tr , že jsem prý řekl, že je to provokace před  jednáním Valného shromáždění (Kongresu Poláků), aby rozdělit Poláky na Zaolzí. Nic takového. O tom, zda Poláci budou číst „Głos Ludu“, „Głos“, čí „Głos Zaolzia“ bude rozhodovat obsah novin, a ne název.

Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady Soužití-Coexistentia

 

Przed nowelizacją ustawy szkolnej

 

Nowelizacja ustawy szkolnej, zaakceptowana przez Rząd RC, przewiduje zniesienie ograniczeń w przyznawaniu przez gminy wyjątków dla szkół, w których liczba uczniów spadnie poniżej ustawowych limitów. Trudno dokładnie przewidzieć, jakie skutki dla polskiego szkolnictwa narodowościowego niesie za sobą nowelizacja. Zmiany do ustawy może bowiem wprowadzić jeszcze parlament. Głównym zamiarem autora ustawy, którym jest Ministerstwo Szkolnictwa RC, jest pomóc małym gminom w zachowaniu tych szkół, w których na okres przejściowy spadnie liczba uczniów poniżej ustawowych limitów. Jednak pod warunkiem, że gminy są gotowe ponieść związane z tym koszty. Znowelizowany art.23 ustawy szkolnej ma dotyczyć również szkolnictwa narodowościowego. Oznacza to, że zostanie zniesione 20% ograniczenie i od założycieli szkół, dla szkół podstawowych są nimi gminy, wyłącznie będzie zależeć, jak daleko idący wyjątek przyznają szkołom. Pytaniem pozostaje, czy gminy będą chciały ponieść koszty utrzymania takich szkół. Gminy bronią się przed finansowaniem kosztów związanych z wyjątkami dla szkół mniejszościowych, uważają bowiem, że o mniejszości narodowe ma troszczyć się państwo.

 

Novelizace školského zákona, schválená vládou ČR, předpokládá zrušit omezení pro obce při udělování vyjímek školám, ve kterých počet žáků klesne pod zákonný limit. Je obtížné přesně určit, jaké důsledky pro polské národnostní školství bude mít tato novelizace. Protože změny v zákoně může zavést ještě Parlament. Hlavním úmyslem autora zákona, kterým je Ministerstvo školství ČR, je pomoci malým obcím udržet školy, ve kterých počet žáků přechodně klesne pod zákonný limit. Avšak pod podmínkou, že obce samy se budou na udržení školy finančně podílet. Novelizovaný čl. 23 školského zákona se má týkat také národnostního školství. Znamená to, že bude zrušeno 20% omezení a od zřizovatelů škol, pro základní školy jsou nimi obce, bude výhradně záležet, jak rozsáhlou výjímku školám udělí. Otázkou zůstává, zda obce budou ochotny se finančně podílet na udržení těchto škol. Obecně se obce brání finanční zátěží, souvísející s výjimkami pro menšinové školy, protože se domnívají, že o národnostní  menšiny se má starat stát.

 

Současné znění zákona č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §23, ost.3: Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní skupině a oddělení. Zřizovatel školy může povolit výjimkou do 4 dětí, žáků a studentů z počtu stanoveného prováděcím právním předpisem a do 20% z počtu stanoveného v §14 odst. 2 a 3 a §47 odst. 1, a to za předpokladu, že v případě nižšího počtu uhradí zvýšené výdaje na vzdělávácí činnost školy, v případě vyššího počtu za předpokladu, že zvýšení počtu dětí, žáků a studentů není na újmu kvalitě vzdělávání činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. V případě výjimky z počtu žáků podle §14 odst. 2 a 3 a §47 odst. 1 se vypočtěný údaj zaokrouhluje směrem nahoru.

§14, odst.2: Třídu příslušného ročníku mateřské školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 8 dětí s příslušnosti k národnostní menšině, třídu příslušného ročníku základní školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 10 žáků s příslušnosti k národnostní menšině, mateřskou školu nebo základní školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 12 dětmi nebo žáky s příslušnosti k národnostní menšině v jedné třídě.

§14, odst. 3: Třídu příslušného ročníku střední školy lze zřídit, pokud se ke vzdělávání v jazyce národnostní menšiny přihlásí nejméně 12 žáků s příslušnosti k národnostní menšině, střední školu s jazykem národnostní menšiny lze zřídit za předpokladu, že všechny třídy budou v průměru naplněny nejméně 15 žáky s příslušnosti k národnostní menšině.

§47, odst. 1: Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

 

Ombudsman w sprawie dokumentacji szkolnej

Veřejný ochránce práv ve věci školské dokumentace

 

Na list w sprawie prowadzenia dokumentacji w polskich placówkach szkolnych w języku czeskim odpowiedział 27.6.br. Rzecznik Praw Obywatelskich JUDr.Otakar Motejl / Na dopis ve věci vedení dokumentace v polských školských zařízeních v jazyce českém odpověděl 27.6.tr. Veřejný ochránce práv, JUDr.Otakar Motejl.

Vážený pan Ing.Wiesław Sikora, výkonný místopředseda Politického hnutí Coexistentia

Vážený pane inženýre, odpovídám na Váš podnět, který mi byl doručen dne 12. června 2008. Stěžujete si v něm na jednání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Důvodem Vaší stížnosti je skutečnost, že MŠMT odmítá připustit, že závazky vyplývající z mezinárodních smluv (Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin v České republice a Evropská charta regionálních a menšinových jazyků) mají přednost před zákonem. MŠMT podle Vašeho názoru upřednostňuje současný právní stav, který již nereflektuje tyto mezinárodní závazky České republiky. Konkrétně namítáte rozpor mezi požadavkem České školní inspekce (dále jen „ČSI“), aby školní dokumentace školských zařízení s polským vyučovacím jazykem byla výlučně ve správním jazyce a obsahem obou smluv.

    Po prozkoumání Vašeho podání, sdělení ČSI a MŠMT a po prostudování obou mezinárodních smluv jsem dospěl k závěru, že v požadavku ČSI nespatřuji nic, co by bylo v rozporu s oběma smlouvami. Podle MŠMT školský zákon zaručuje v ust. §13 odst.2 příslušníkům národnostních menšin právo na vzdělání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v ust. §14. O jazyce, ve kterém má být ve školách se vzděláváním v jazyce národnostní menšiny vedena dokumentace školy dle ust. §18, školský zákon mlčí. Stejně tak o této skutečnosti mlčí obě mezinárodní smlouvy, na které ve svém podání odkazujete.

    V Evropské chartě regionálních a menšinových jazyků (dále jen „Charta“) v ust. čl.8,  který nese název Vzdělávání, se hovoří jen o přístupu ke vzdělání příslušníků národnostních menšin. Ani nikde jinde není explicitně stanoveno, v jakém jazyce má být vedena školní dokumentace. Toto není stanoveno ani v ust. čl.10 nazvaném Orgány veřejné správy a veřejné služby. Navíc Charta je psána velice obecným stylem, který nevymezuje zřetelně povinnosti smluvních stran. V uvedených ustanoveních se místo slov jako zajistí nebo zavede, která v sobě obsahují jasný příkaz a stanovení povinnosti, uživá slov jako podpoří nebo sousloví v rámci reálných možností. Obdobně tomu je v ust. čl.7, kde jsou odsaženy zásady charty. Např. ust. čl.7 odst.2 první věta: „smluvní strany se zavazují, že odstraní, pokud tak již neučinily, neopodstatněné rozlišování, vylučování, omezování nebo upřednostňování týkající se užívání regionálního nebo menšinového jazyka, směřující k odrazování nebo ohrožování jeho zachování a rozvoje“.

    Podobný je obsah i v Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin v České republice (dále jen „Rámcová úmluva“). V ust. čl.10 odst.3, který se týká práv národnostních menšin používat svůj jazyk v rámci vztahů se správními orgány, rovněž není stanoven explicitní příkaz – pouze usilování o zajištění podmínek, které by umožnily používání menšinového jazyka ve správních vztazích za splnění několika podmínek. Za prvé musí jít o oblasti obývané národnostními menšinami tradičně nebo ve značném množství. Za druhé tito příslušníci to vyžadují. A za třetí tento jejich požadavek musí odpovídat skutečné potřebě.

    Na tomto místě je vhodné se ptát, proč jsou obě úmluvy psány tak obecně. Důvodem není úmysl nedosatatečně chránit práva menšin, ba právě naopak. Cílem je, aby takováto úmluva byla aplikovatelná na co největší množství států, a ochránila tak co možná největší počet menšin. Kdyby tyto smlouvy byly psány příliš konkrétně a detailně, je otázkou, zda by byly schopny podchytit situace ve všech státech na stejně vysoké úrovni. V konečném důsledku by tak mohlo dojít k situaci, kdy by byly některé menšiny chráněny více, některé méně a některé vůbec. Z tohoto důvodu jsou tyto i obdobné mezinárodní smlouvy psány obecně a je ponecháno na jednotlivých státech, aby upravily podmínky „svých“ národnostních menšin tak, aby byly v souladu s těmito mezinárodními smlouvami. Tyto státy totiž většinou nejlépe znají potřeby „svých“ menšin i to, jak je uspokojit. Důvodem obecnosti je rovněž odlišná materiální úroveň jednotlivých států, která zamezuje tomu, aby stejného stupně ochrany menšin nebo jejich jazyků dosáhly v jeden okamžik.

    Tímto se dostáváme k Vašemu problému a k důvodu, proč se domnívám, že právní názor MŠMT není v rozporu s těmito smlouvami. MŠMT ve svém zdůvodněni věcně argumentuje a vypisuje důvody, proč musí být školní dokumentace vedena ve správním jazyce. Některé ze školních dokumentů (např. školní vzdělávácí program nebo výroční zpráva) musí být zveřejněny na přístupném místě ve škole a každý má právo do nich nahlížet. Souhlasím s názorem MŠMT, že ve státě, ve kterém je úředním jazykem čeština, není spravedlivé požadovat, aby každý byl schopen seznámit se s textem v jazyce národnostní menšiny, nebo aby byl nucen žádat ředitele školy o překlad těchto dokumentů.

    Jsem toho názoru, že už tento důvod je dostatečným ospravedlněním požadavku ČSI a MŠMT, aby školní dokumentace byla vedena ve školských zařízeních s polským vyučovacím jazykem v českém jazyce. Rovněž soudím, že tento požadavek je plně v souladu s výše uvedenou zásadou o zákazu neopodstatněného rozlišování, vylučování, omezování nebo upřednostňování týkající se užívání regionálního nebo menšinového jazyka, smeřující k odrazování nebo ohrožování jeho zachování nebo rozvoje, a je tudíž legitimní. Navíc z vyjádření MŠMT vyplývá, že nic nebrání tomu, aby školní dokumentace byla vedena paralelně v polském jazyce.

    Vážený pane inženýre, domnívám se, že dostatečná ochrana nejen národnostních, ale i etnických nebo sexuálních menšin představuje jeden ze znaků svobodného, demokratického a právního státu. Dostatečná ochrana menšin však neznamená jejich nadměrné protěžování překračující rozumnou míru. Jsem si vědom skutečnosti, že rozumná míra je subjektivní hranici, kterou každý chápe jinak. Dle mého soudu její stanovení není možné jinak, než ve vzájemné diskusi mezi zástupci menšiny a většiny. Z odpovědi ČSI na Vaší stížnost jsem dospěl k závěru, že takováto diskuse ve věci školní dokumentace jednak proběhla, když se stanoviskem MŠMT byli seznámení zástupci Společnosti polských učitelů v ČR, kteří je akceptovali, jednak Vám samotnému bylo nabídnuto pozvání k diskusi u „kulatého stolu“ se zástupci ČSI.

    Na základě výše uvedených skutečnosti soudím, že by bylo vhodné, abyste se jí zúčastnil, případně ji nově inicioval. Zůstávám s pozdravem (podpis).

 

Sprawozdanie z działalności Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota-Együttélés-Spivżitja wygłoszone na zebraniu Rady Republikowej w dniu 3.5.br. w Wędryni przez 1.wiceprezesa Ruchu, inż.Wiesława Sikorę / Zpráva z činnosti Politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivżitja přednesená na schůzi Republikové rady dne 3.5.tr. v Vendryni 1.místopředsedou Hnutí Ing.Wiesławem Sikorou

 

Szanowne Panie, szanowni Panowie, pozwólcie, abym przywitał Was w Wędryni na zebraniu Rady Republikowej ruchu politycznego mniejszości narodowych Wspólnota-Coexistentia! Tisztelt Hölgyeim és tisztelt Uraim!  Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket Vendrynyében a nemzeti kisebbségek politikai mozgalmának, az Együttélés-Coexistentia-Soužití Országos Tanácsának ülésén. Vážené Dámy, Vážení Pánové, dovolte mi abych Vás uvítal ve Vendryni na schůzi Republikové rady politického hnutí národních menšin Soužití-Coexistentia-Együttélés!

     Dovolte mi, abych jednotlivě uvítal naše vzácné hosty: pana inženýra Igora Petrova, senátora Senátu Parlamentu České republiky za SNK ED, člena zastupitelstva města Třince, který jede přímo ze sportovní akce, proto se omlouvá za nespolečenský oděv, pana doktora Radislava Mojžíška, místostarostu města Orlové, pana doktora Bogusława Chwajola, członka przedstawicielstwa, jednocześnie przewodniczącego komitetu do spraw mniejszości narodowych w Orłowej, 1.wiceprezesa Rady Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, pana inżyniera Romana Suchanka, członka komitetu do spraw mniejszości narodowych i rzecznika polskich organizacji w Trzyńcu, pana Zoltána Domonkose, člena Maďarské národní sekce oraz naszych radnych za Wspólnotę-Coexistentię w gminach, pana Bogusława Raszkę w Wędryni, pana Pawła Wanię w Ropicy, pana Władysława Niedobę w Kocobędzu i panią magister Martę Roszka w Wędryni. Dziękuję działaczom Miejscowego Koła PZKO w Wędryni za udostępnienie nam lokalu i zapewnie posiłku. Děkuji funkcionářům Místní skupiny PZKO v Vendryni za propůjčení jednacího sálu a zajištění občerstvení. Samostatně již nezdravím členy Republikové rady, Revizní komise a Smírčí komise našeho Hnutí, protože dnes se již konala pracovní schůze, kde byly projednány organizační záležitosti.

     Jsem zmocněn informovat naše členy i hosty, že jednání Republikové rady se nezúčastní náš pan předseda, pan doktor László Attila Kocsis, který se omlouvá z rodinných důvodů, musí zajistit péči nemocné manželce. Pan předseda všechny pozdravuje a přeje nám úspěšné jednání.

     Dnešní schůze Republikové rady je jediná schůze tohoto grémia, jaká se koná v tomto dvouletém volebním období 2007 – 2009 na území Zaolzia. Vzhledem k tomu, že se koná přesně v polovině funkčního období, je na místě zhodnotit naši dosavadní práci a upřesnit si úkoly do budoucna. Přítom naším vodítkem je program, i programové priority, jaké byly přijaty před rokem, dne 14. dubna na Kongrese Hnutí v Třinci.

     Již úvodem chci zdůrazit, že naše činnost je financována pouze z členských příspěvků našich členů. Nárok na příspěvky ze státního rozpočtu naše hnutí nemá, protože nesplňuje požadavky volebních zákonů. Český stát financuje jen ty politické strany a politická hnutí, které v parlamentních volbách získaly 1,5 % hlasů nebo získaly mandát senátora. Přesto stát po nás požaduje plnění finančně náročných požadavků zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, především povinnost zajistit audit.

     Základním úkolem, uvedeném v stanovách našeho Hnutí, je požadovat dodržování lidských práv, zejména evropských standartů v ochraně práv národních menšin státními i samosprávnými orgány. Konkrétně se jedná o právo použití vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, právo účastí v řešení otázek týkajících se národních menšin, právo šířit informace ve vlastním jazyce, právo do rozvoje vlastní kultury, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků. Na schůzích ústředních orgánů Hnutí byly projednávány otázky životně důležité pro národní menšiny, především problematika národnostního školství, důležitá zejména pro polskou národní menšinu, zákonné zavádění dvojjazyčností, národnostní tisk a přístup národních menšin do elektronických médii a otázka financování činnosti občanských sdružení národních menšin. S pohledu našeho Hnutí implementace do českého zákonodárství ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty menšinových či regionálních jazyků je nedostatečná. Samostatnou otázkou je zdlouhavé zavádění dvojjazyčností samosprávnými orgány, přestože se Česká republika zavázala ratifikací těchto mezinárodních smluv splnit požadavky polské národní menšiny a  přestože existuje ústavní povinnost týkající se ochrany jazyka polského v okresech Karviná a Frýdek Místek. Obcí, které využívají dotace ze státního rozpočtu určené pro zhotovování dvojjazyčných tabulí je menšina. Kladně se k zavádění dvojjazyčností postavily Albrechtice, Český Těšín, Bocanovice, a nedávno také Vendryně, Hrádek a Bystřice, avšak tabule mají být podle zákona zřízeny ve 31 obcích, ve kterých žije více jak 10 % občanů polské národnosti. Velice nás mrzí, že proti zřízení dvojjazyčných tabulí je město Třinec – město s bohatými polskými tradicemi, přestože ho k tomu zavazuje zákon.

     Z iniciativy Polské národní sekce byla zhodnocena činnosti výborů pro národnostní menšiny, a to na zakládě korespondence z jednotlivými obcemi. Největší problém zde vidíme v absenci zákonného určení práv a povinnosti těchto výborů. Doufáme, že v rámci novelizace zákona dojde k jeho úpravě podle požadavků národních menšin, a nikoli jen podle vůle většinového národa.

     V roce 2011 proběhne v České republice sčítání lidu, proto i v této otázce bude naše Hnutí posuzovat přístup příslušných orgánů a hodnotit jejich činnost. Pozitivně bylo přijato zapojení našeho Hnutí do veřejné diskuze k přípravě věcného záměru zákona o sčítání lidu, a to jak ze stany Českého statistického úřadu, tak i Rady vlády pro národnostní menšiny České republiky.

     Kladné výsledky jsou i v našem snažení o uspořádání mezinárodního semináře na téma „Postavení maďarské a polské národní menšiny v Česku od konce druhé světové války po současnost“. Na dopis předsedy Hnutí, v němž požádal europoslance za Stranu maďarské koalice paní Edit Bauer a pana Árpáda Duka-Zólyomyiho o přijetí záštity nad touto akcí a o její financování, oba odpověděli kladně. Záštita bude společná, peněžitá podpora bude poskytnuta odděleně. Finanční podporu na tisk brožovaného vydání matariálu semináře přislíbla Nadace Rákoczi. Kromě obou poslanců Evropského parlamentu referát přislíbil i vedoucí katedry historie Univerzity Jánose Selyho v Komárně pan doktor Attila Simon. Počítáme s tím, že na semináři vystoupí český historik doktor Robert Kváček, historik z Maďarska pan doktor László Szárka, ředitel Ústavu výzkumu národních menšin a etnik při Maďarské akademií věd. Z politologů a novinářů oslovíme pana Jiřího Doležala a pana Jánose Kokese, šéfredaktora „Prágai Tükör“, byloby účelné požádat paní ministryni Džamilu Stehlíkovou o příspěvek na téma: národnostní politika vlády České republiky a současná situace národnostních menšin. Akce se musí uskutečnit do konce června toho roku, takový je požadavek našich sponsorů. Proto očekávám, že informaci k organizaci tohoto semináře nám sdělí členové – avšak zřejmě se tak nestane – přípravného výboru, pán inženýr Stanisław Gawlik a pan doktor György Nemes.

     Maďarská národní sekce se zabývá otázkou, zda bude vedle Mírova také v Praze pietní místo hraběte Jánose Esterházyho, poněvadž se nedávno zjistilo, že se jeho popel nachází ve společném hrobě obětí komunismu na Motolském hřbitově v Praze 5. Podle našich informací se každý rok v květnu konají u tohoto hrobu pietní akce, ovšem bez jmenovitého připomenutí jednotlivých obětí.

     Naši členové jsou aktivní v práci jednotlivých občanských sdružení národních menšin. Maďarští přátelé působí předevšim ve Svazu Maďarů žijících v Českých zemích, Společnosti Artura Görgeyho a dalších. Ukrajinci jsou aktivní ve Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a v Ukrajinské iniciativě. Velice nás mrzí, že z důvodu nemoci pana Vasila Vaníka, dlouholetého předsedy Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny v Ostravě byla pozastavena činnost tohoto spolku v Ostravě. Na území Těšínského Slezska působí přes 20 spolků polské národní menšiny – Polský svaz kulturně-osvětový, Matice školská, turistická organizace Beskid Śląski a další. Nedávno se konalo desáté Valné shromáždění Kongresu Poláků, což je střešní organizace jednotlivých občanských sdružení polské národní menšiny v České republice. Potěšilo nás, že prvním místopředsedou této významné polské organizace byl zvolen pan doktor Bogusław Chwajol a že složení Rady Poláků – reprezentanta polské národní menšiny v České republice dává naději, že její činnost budu směřovat kupředu, bez výkyvu vlevo ani vpravo, což garantuje rovněž osoba předsedy Kongresu doktora Józefa Szymeczka, který má naši podporu. Požadujeme aby spolupráce Kongresu s Polskou národní sekci našeho Hnutí byla programová, nikoli náhodná. Jednání tohoto grémia se účastnili někteří členové Polské národní sekce Hnutí. Já osobně jsem využil přitomnost europoslance, bývalého polského premiéra Jerzyho Buzka, jehož kořeny sahají do Śmiłowic a Końskiej a krátce prodiskutoval otázky postavení polské národní menšiny v České republice a činnost výborů pro národnostní menšiny.

     V Polsku spolupracujeme s Polskou lidovou stranou – Polskim Stronnictwem Ludowym, což je vládní strana, koaliční partner Občanské platformy. Naše Hnutí pečuje o pamětní desku v Hrádku na počest Wincentego Witose, premiéra za lidovce z období meziválečného Polska. Spolupráce bude pokračovat, a do budoucna jsou připravené další společné akce.

     Činnost Hnutí je podporována iniciativami Obecně prospěšné společnosti Koexistencia, a to jak pomoci vydavatelské činnosti, tak organizací seminářů. O činnosti Hnutí píšeme na stránkách občasníku „Wiadomości-Tudósításók-Zprávy“.

     Velkou váhu příkláda Hnutí činnosti na místní úrovní. Místní skupiny jsou základním článkem Hnutí. Členské schůze Místních skupin se konají alespoň jednou ročně, je-li to nutné častěji. Do výhradní kompetence Místních skupin patří navrhování kandidátů ve volbách do obecních zastupitelstev, příprava kandidátních listin a účast v politickém životě obce. Účast Hnutí ve volbách v 2006 roce dala dohromady 40 mandátů, z toho 36 – na listinách Hnutí a 4 – na listinách sdružení s nezávislými kandidáty. Mandáty jsme získali v Dolní Lutyni, Petrovicích u Karviné, Karviné, Stonavě, Albrechticích, Těrlicku, Chotěbuzi, Ropici, Třanovicích, Třinci, Vendryni, Nýdku, Hrádku, Košařiskách, Milíkově, Návsí, Jablunkově, Písku, Bukovci, Dolní Lomné. Získali jsme 2 místa zástupců starostů v Vendryni a Chotěbuzi a 6 míst členů rad v Dolní Lutyni, Karviné, Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Bukovci. Kdyby volební zákon nebyl diskriminující vůči malým politickým stranám, měli bychom mandátů více.

     Na krajské a vyšší úrovni jsme s ohledem na 5 % práh nuceni spolupracovat s jinými volebními stranami, nebo alespoň podporovat volební strany, jejichž program je maximálně shodný s našim programem. V prvních volbách do Evropského parlamentu námi podporovaný kandidát, pan Józef Zieleniec s SNK ED získal mandát. V posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsme podporovali kandidáty SNK-ED, tentokrát neúspěšně. V posledních krajských volbách těsnější spolupráci tehdy odmítla lídr nezávislé kandidátky, pani Věra Palkovská, proto jsme spolupacovali s ČSSD, což nám přineslo možnost delegovat svého člena do krajské komise pro národnostní menšiny. Tentokrát chceme navázat na dlouhodobou spolupráci s SNK ED, tj. s proevropskou středo-pravicovou stranou a zapojit se ve volbách do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje do volební koalice, jejíž součástí kromě našeho hnutí a SNK ED bude také politické hnutí Nezávislí. Očekáváme, že i naši kandidáti budou umístění na předních místech kandidátky. Jsme připraveni v předvolební kampani přispět dle našich možností k úspěchu této kandidátky, a tím budeme považovat překročení 5% volebního prahu. To nám umožní delegovat členy do komisí, které nás životně zajímají, zejména do komise pro národnostní menšiny a komise pro školství. Každý lepší výsledek bude jenom kladem. Naši kandidátí, se kterými již předběžně jednáme, jsou připraveni kandidovat a zapojit se do předvolební kampaně podle požadavků volebního lídra kandidátky, pana senátora Petrova. Předpokládáme, že podrobnosti budou upřesněny v koaliční smlouvě, kterou náš pan předseda je schopen kdykoliv podepsat. Jsme připraveni kandidovat společně také ve vybraných obvodech do Senátu Parlamentu České republiky.

     Můj projev podle schváleného programu doplní předsedové národních sekcí pan Władysław Niedoba a pan inženýr István Palágyi, dále místopředseda našeho Hnutí pan Bogusław Raszka, místostarosta obce Vendryně – o činnosti samosprávy a pan inženýr Józef Toboła – o předvolebních jednáních. Po těchto doplňujících zprávách budou následovat vystoupení hostů, diskuse a přijetí usnesení.

    Děkuji za pozornost. 

 

Vzpomínková akce ke Dni Svatého Štěpána

 

Redakci „WTZ“ byla zaslána pozvánka na vzpomínkovou akci ke Dni Svatého Štěpána, kterou pořádá Maďarská národní sekce Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Akce se koná 20. srpna 2008 v Restauaci „U seminaristy“ v Praze 1, ul. Spálená 105/45. Na akci jsou srdečně zvání členové Politického hnutí Coexistentia-Soužití, jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí. / Redakcji „WTZ“ przekazano zaproszenie na uroczystość wspomnieniową z okazji Dnia św. Szczepana, której organizatorem jest Węgierska Sekcja Narodowa Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. Impreza odbędzie się 20 sierpnia 2008 roku w restauracji „U Seminaristy“ w Pradze 1, ul. Spalena 105/45. Na imprezę organizatorzy serdecznie zapraszają członków Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia, ich rodziny, przyjaciół, znajomych.

 

Prohlášení Politického hnutí Coexistentia-Soužití ke Dni Sounáležitosti Národa

 

Zveřejňujme prohlášení Politického hnutí Coexistentia-Soužití ze dne 11. června 2008 v jazyce českém (text v jazyce maďarském byl zveřejněn v „WTZ 22“. Prohlášení podepsali PhDr. László Attila Kocsis – předseda PH Coexistentia-Soužití a Ing. István György Palágyi, DrSc. – místopředseda PH Coexistentia-Soužití a předseda MNS:

Maďarská národní sekce politického hnutí Coexistentia-Soužití v České republice podporuje přijetí návrhu zákona, který ve jménu spojené frakce Fidesz-KDNP předložil Zsolt Németh a István Simicskó v maďarském parlamentu, aby den 4. června vyhlásili „Dnem Sounáležitosti Národa“: Návrh sice parlamentem nebyl přijat, avšak od té doby se i jiné politické a občanské organizace v Maďarsku i v zahraničí hlásí k uvedené iniciativě. Díky občanské aktivitě na mnoha místech v různé době se už tato iniciativa stala skutečnosti. Pro nás české Maďary národní sounáležitost a semknutost je obzvlášť důležitá, jelikož bez ní by bylo nemožné si zachovat naši mateřštinu, pečovat o národní kulturu a tradice a odolávat nebezpečí asimilace. Den 4. června je dnem trianonského mírového diktátu, jehož 88. výročí jsme nedávno vzpomenuli. Žel mnohým již tento smutný den nic neříká, přesto, že není Maďar, kterému by do osudu Trianon nezasáhl. Trianonský mírový diktát nejenom že nevyřešil problémy zainteresovaných národů, jak to tvrdí země vytvářející tzv. národní státy, naopak, spíše je znásobil a i když nepřímo, přivedl je k hrůzám a následkům druhé světové války. Vzhledem k zmáhajícím se protimaďarským projevům v nástupnických státech, považujeme za důležité, aby se soudobý maďarský stát postavil na obranu těch Maďarů, kteří v důsledků Trianonu byli vytrhnuti z těla jednotného maďarského národa. Podle našeho názoru, uvedený zákon by byl příslibem směřujícím k Maďarům nacházejícím v menšinovém postavení, jakož i směrem k okolním státům a částečně by odčinil i smutný průběh a výsledek lidového hlasování 5. prosince 2004 v Maďarsku. Současně oficiální památný den by mohl podpořit ta snažení, která mají za cíl obeznámit nejenom maďarskou veřejnost, ale i veřejnost nástupnických států s důsledky trianonského mírového diktátu. Ze zkušenosti členství v Evropské unii vyplývá, že sproné otázky se ani samy sebou, ani pouhu existenci Evropské unie nevyřeší. Pro mírové soužití našich národů je potřebný objektivní dějinný pohled, který se zakládá na poznání skutečných faktů a uznání nespravedlností.

 

Velvyslanec Maďarské republiky v Praze István Szabó ukončil diplomatickou misi

 

„Ostravský deník“ z 21.6. tr. zveřejnil článek „Ostrava zůstává pro maďarského diplomata srdeční záležitost“. V souvislosti s ukončením své čtyřleté diplomatické mise navštívil István Szabó i Ostravu. V článku se píše:

Poslední velkou události, již se zúčastnil István Szabó jako maďarský velvyslanec v Praze, byl summit premiérů zemí Visegrádské čtyřky za účastí francouzského prezidenta Nicolace Sarkozyho, jehož rodinné kořeny sahají do Maďarska. V souvislosti s ukončením své čtyřleté své mise však navštívil István Szabó i Ostravu. Na dotaz jak navazoval před čtyřmi lety kontakty s našim regionem Pan velvyslanec řekl: „Mnoho cenných informací a kontaktů jsem získal od tehdejšího ředitele BorsodChem MCHZ Alexandra Pálffyho. Moje vztahy k Moravskoslezskému kraji a zejména k Ostravě se v průběhu dalších let staly hodně intenzivní, ve stálém kontaktu jsem byl s hejtmanem Tošenovským, s ostravským primátorem i se starosty. Sledoval jsem rovněž ekonomickou sféru a účastnil se i vašeho kulturního života. V rámci festivalu Janáčkův máj jsem byl na koncertu Zoltána Kocsise s Maďarskou národní filharmonii a později v divadle na vzpomínkovém večeru na maďarský revoluční rok 1956. Vzdálenost Ostravy od Prahy nebyla žádnou překážkou.“ Na dotaz Máte radost z působení maďarských firem a manažerů v našem regionu? odpověděl: „Ekonomicky byla vlajkovou lodi maďarské reprezentace jednoznačně chemička BorsodChem MCHZ a předpokládám, že i přes významné změny, které v ni nastaly, si tuto pozici udržuje. Významné je i to, že tak silná společnost, jakou je OKD Doprava, má ve svém čele dynamického mladého maďarského manažera. Za důležitou však považuji také činnost Svazu Maďarů žijících v českých zemích. Předsedkyně ostravské pobočky Anna Hyvnarová je současně předsedkyni celostátní organizace, a jak jsem se mohl při různých příležitostech přesvědčit, jsou členové svazu v regionu uznávanou komunitou. Chtěl bych připomenout alespoň jeden jejich čin: ve vězeňské kapli na Mírově se podařilo umístit pamětní desku Jánose Esterházyho, který hájil jako poslanec v československém parlamentu zájmy maďarské národní menšiny a v padesátých letech zemřel na Mírově jako politický vězeň. Každoročně se tu koná pietní slavnost, při padesátém výročí jeho úmrtí jsem je jí osobně zúčastnil.“ Pan velvyslanec odpovídal i na dotaz znalosti maďarských vín a termálních lázní v Maďarsku. „Na rozvoji cestovního ruchu spolupracuje naše velvyslanectví s maďarským turistickým centrem v Praze. Pokud jde o vína, na trhu je dnes velká a tvrdá konkurence. Abychom obstáli, musíme se hodně snažit.“. Z intenzity vašich ostravských návštěv se dá usuzovat, že vaše vazby na Ostravsko přesáhly rámec vašich diplomatických povinností? „Zřejmě je tomu tak, Českou republiku i Ostravu opouštím s těžkým srdcem. K městu a jeho občanům chovám vřelé sympatie. Bylo pro mne velkou radostí, že právě tady se loni v prosinci setkali premiéři Visegrádské čtyřky, a navíc přijel premiér Slovinska, bylo to hodně významné setkání. Cítil jsem se u vás velmi dobře, lidé ke mně byli vždy otevření a přátelští. Věřím, že tyto dobré vztahy přetrvají, i do budoucna jsou pro mne důležité. Do Prahy i do Ostravy se budu vždy rád vracet. Ostatně ani z Budapešti k vám není daleko.“

 

Před šedesáti lety přišly do České republiky řecké děti

 

Letos si Asociace Řeckých obcí v Česku připomíná 60. výročí příchodu řeckých dětí na území bývalého Československa. Po skončení druhé světové války v Řecku boje neutichly. V občanské válce proti sobě stály Demokratická armáda Řecka a vojska monarchistické vlády. Mnoho řeckých rodin se rozhodlo k zoufalému kroku pro záchranu válkou ohrožených dětí. I za cenu roztržení rodin souhlasili rodiče s dočasným přemístěním svých potomků do okolních států, které nabídly svou pomoc. Asi 25 tisíc řeckých dětí postupně odešlo do Maďarska, Bulharska, Polska, Albánie, Rumunska a Československa, velká část zde později zůstala a založila rodiny. V Ostravě proběhly dvoudenní oslavy 27. a 28. června za účasti nejpopulárnějšího řeckého zpěváka George Dalarase. Na území dnešní České republiky působí 14 Řeckých obcí, většina z nich sídlí v Moravskoslezském kraji. Všechny sdružuje Asociace Řeckých obcí, která má své sídlo v Krnově. Řekové v rodinách dodržují původní řecké zvyky, připravují řecká jídla – musaku, tzatziki, suvlaki, plněné papriky a rajčata a ke každému jídlu bílý chleba jako příloha k hlavnímu jídlu. Slaví dva státní svátky – 25. březen, kdy se Řecko v roce 1830 vymanilo z turecké nadvlády a 28. říjen, kdy řekli Řekové NE fašismu. V těch dnech se konají oslavy, tančí se řecké tance a Řekové si připomínají své kořeny. Řecká menšina se snaží uchovat také svůj rodný jazyk, pro své členy pořádá jazykové kursy. Proto většina se v základních běžných životních situacích řecky domluví.

 

Kyjevský městský komorní sbor „Chreščatyk“

 

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny ve spolupráci s Exarchátem řeckokatolické církve v ČR, Velvyslanectvím Ukrajinské republiky v ČR a občanským sdružením Ukrajinská iniciativa uspořádalo v řeckokatolickém chrámu ve Spálené ulici v Praze dne 5. června 2008 koncert komorního sboru „Chreščatyk“. Kyjevský městsky komorní sbor  „Chraščatyk“ byl založen v březnu 1994. Jeho první vystoupení, které se konalo 9. května 1994 v koncertním sále Kyjevské konzervatoře, získalo vysoké ocenění hudebníků a příznivců sborového zpěvu. Hlavním cílem sboru je uvádět repertoár současných ukrajinských skladatelů. Sbor se účastnil mnoha hudebních festivalů organizovaných Spolkem ukrajinských skladatelů (…), zpívá skladby m.j. Dička, Stankoviče, Filce, Gubarenka, M.Stěcenka, Ljašenka, Někrasova, V.Stěcenka, Skripnika a dalších. Kolektiv sboristů zpívá duchovní skladby a capella z tvorby ukrajinských i zahraničních skladatelů, má také v programu folklórní skladby. Nahrával v ukrajinském rozhlase a londýnském rozhlase BBC. Vystupoval v chrámech a kostelech na Ukrajině, a také v Irsku, Anglii, Francii, Německu, Dánsku, Litvě, Polsku, a také v koncertním sálke M.V.Lisenka Národní filharmonie Ukrajiny. Uměleckým vedoucím sboru je Larisa Buchonska, absolventka Kyjevské konzervatoře P.I.Čajkovského (současně Národní muzická akademie Ukrajiny). V červnu 1999 roku „Chreščatyk“ získal status mezinárodního komorního sboru.

 

Obraduje Rada Wykonawcza Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota w Wierzniowicach / Tárgyal a Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Végrehajtó Tanácsa Věřňovicében / Jedná Výkonná rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití ve Věřňovicích

 

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 25.7.2008,  gratis / zdarma