xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

21 – 3/2008 (3.5.2008)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

W Bystrzycy odbyły się Mistrzostwa Polskich Szkół w pływaniu

Bystřicében tartották a Lengyel Iskolák Bajnokságát úrszásban

V Bystřici se konalo Mistrovství polských škol v plávání

 

Z obrad Rady Wykonawczej Wspólnoty-Coexistentii

Z jednání Výkonné rady Soužití-Coexistentie

 

     W siedzibie Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie obradowała w sobotę 5.4.br. Rada Wykonawcza Ruchu Politycznego Wspólnota-Együttélés-Spivżijta-Soužití-Coexistentia. Gospodarzem spotkania była Polska Sekcja Narodowa. Przed obradami minutą ciszy uczczono pamięć śp. Władysława Sztebla z Suchej Górnej, założyciela Ruchu, długoletniego członka Rady Wykonawczej i Rady Republikowej Wspólnoty-Coexistentii, działacza polskich stowarzyszeń obywatelskich na Zaolziu, przede wszystkim Związku Harcerstwa Polskiego i Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Sprawozdanie z działalności centralnych organów Wspólnoty-Coexistentii przedstawił jej przewodniczący, László Attila Kocsis, działalność Polskiej Sekcji Narodowej omówił przewodniczący sekcji, Władysław Niedoba, działalność Węgieskiej Sekcji Narodowej – wiceprzewodniczący sekcji, András Kolozsváry. Poinformowano, że Ruch spełnił wszystkie wymogi czeskiego ustawodawstwa i przekazał – do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej sprawozadanie audytorskie za 2007 rok z załącznikami, do Urzędu Finansowego oświadczenie podatkowe i do Czeskiego Urzędu Statystycznego wykaz z działalności. Pierwszy wiceprzewodniczący Wspólnoty-Coexistentii i jednocześnie dyrektor rady administracyjnej Organizacji Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s, Wiesław Sikora poinformował o działalności wydawniczej. Wydano publikację wiązaną „Komitety ds.Mniejszości Narodowych. W interesie polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej ?“. Regularnie ukazuje się gazeta członków Ruchu Politycznego Wspólnota-Együttélés-Ceoexistentia „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“:

     Głównym punktem obrad była dyskusja na temat wdrażania przez Republikę Czeską postawowień Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Wyrażono niezadowolenie z faktu, że wnioski Komisji Europejskiej nie są implementowane do ustawodawstwa czeskiego i tym samym większość czeskich ustaw, jak np. Kodeks Administracyjny, Ustawa Szkolna są w sprzeczności z ratyfikowanymi przez Republikę Czeską umowami międzynarodowymi. Zaproponowano temat ten omówić z Minister ds.Mniejszości Narodowych, Džamilą Stehlíkową, w ewentualnym spotkaniu wezmą udział L.A.Kocsis, W.Niedoba, György Nemes i Stanisław Gawlik. Prawnik sekcji węgierskiej, G.Nemes poruszył temat włączenia języka węgierskiego do wykazu języków chronionych na terenie Republiki Czeskiej, zwłaszcza że językami chronionymi są również język niemiecki i język romski. Omówiono też treść odpowiedzi Czeskiej Inspekcji Szkolnej Województwa Morawskośląskiego w sprawie konieczności posługiwania się językiem administracyjnym (czeskim) przy prowadzeniu dokumentacji w polskich placówkach szkolnych. Odpowiedź, jaką uzyskała Wspólnota-Coexistentia potwierdza fakt, że czeskie organy państwowe i samorządowe kierują się zapisami wyłącznie ustawodawstwa czeskiego, które często jest w sprzeczności z konwencjami europejskimi.

     Dyskutowano o działalności Komitetów ds.Mniejszości Narodowych w gminach i nierealizowanie postanowień ustawy o gminach, dotyczących dwujęzycznych tablic. Podkreślono, że dwujęzyczne czesko-polskie tablice winny być umieszczone w gminach, w których zamieszkuje więcej jak 10 % Polaków, tj. w 31 gminach Województwa Morawskośląskiego. W praktyce większość gmin nie wdraża dwujęzycznych tablic wogóle. Omówiono temat tegorocznych wyborów do samorządów wojewódzkich i do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Podjęto rozmowy z SNK ED i ruchem politycznym Nezávislí na temat przygotowania listy do Przedstawicielstwa Województwa Morawskośląskiego i możliwości włączenia na listę działaczy mniejszości narodowych.

    Zebranie Rady Republikowej, które odbędzie się w sobotę 3.5.br. w Wędryni, będzie jedynym w tej kadencji wyborczej zebranie Rady Republikowej na terenie Zaolzia, organizowanym przez Polską Sekcję Narodową. Na czerwiec br. zaplanowano międzynarodową konferencję nt. następstw Dekretów Beneša i ich wpływu na mniejszości węgierską i polską w warunkach byłej Czechosłowacji, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Konferencja odbędzie się w Pradze.

 

     V sídle Hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového v Českém Těšíně jednala v sobotu 5.4.tr. Výkonná rada Politického hnutí Wspólnota-Együttélés-Spivžitja-Soužití-Coexistentia. Organizátorem setkání byla Polská národní sekce. Před jednáním minutou ticha byla uctěna památka pana Władysława Sztebla z Horní Suché, zakladatele Hnutí, dlouholetého člena Výkonné rady a Republikové rady Soužití-Coexistentie, funkcionáře polských občanských sdružení na Zaolzí, především Związku Harcerstwa Polskiego – Svazu polských skautů a PZKO – Polského svazu kulturně-osvětového. Předseda Hnutí L.A.Kocsis přednesl zprávu z činnosti ústředních orgánů Soužití-Coexistentie. O činnosti Polské národní sekce informoval její předseda – Władysław Niedoba, o činnosti Maďarské národní sekce – její místopředseda, András Kolozsváry. Byla sdělena informace, že Hnutí splnilo veškeré požadavky českých zákonů a předalo do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky auditorskou zprávu za 2007 rok s přílohami, na Finanční úřad – daňové prohlášení a na Český statistický úřad – výkaz činnosti. První místopředseda Soužití-Coexistentie a současně ředitel správní rady Obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. Wiesław Sikora informoval o vydavatelské činnosti. Byla vydáná vázaná publikace „Výbory pro národnostní menšiny. V zájmu polské národní menšiny v České republice?“ Pravidelně vychází noviny členů Politického hnutí Wspólnota-Együttélés-Coexistentia „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“.

     Hlavním bodem jednání byla diskuse na téma zavádění Českou republikou ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Byla sdělena nespokojenost se skutečnosti, že doporučení Evropské komise nejsou implementována do českého právního řádu, a tímto většina českých zákonů jako Správní řád, Školský zákon jsou v rozporu ratifikovanými Českou republikou mezinárodními smlouvami. Byl schválen návrh projednat tyto otázky z ministryni pro národnostní menšiny, Džamilou Stehlíkovou, případného jednání se zúčastní L.A.Kocsis, W.Niedoba, G.Nemes a S.Gawlik. Právník maďarské sekce, G.Nemes, nastolil téma doplnění maďarského jazyka do seznamu jazyků, které jsou chráněny na území České republiky, obvzlášť, když chráněné jsou také jazyky německý a romský. Byl projednán také obsah odpovědi České školní inspekce Moravskoslezského kraje ve věci nutnosti používat správní jazyk (český) při vedení dokumentace v polských školských zařízeních. Odpověď, jaká byla zaslána Soužití-Coexistentii potvrzuje skutečnost, že české státní a samosprávné orgány se řídí pouze českými zákony, které jsou často v rozporu z evropskými konvencemi.

     Proběhla diskuse o činnosti Výborů pro národnostní menšiny v obcích a neplnění těch ustanovení zákona o obcích, které se týkají dvojjazyčných tabulí. Bylo zdůrazněno, že dvojjazyčné česko-polské tabule mají být umístěny v obcích, ve kterých žije více než 10 % Poláků, tj. v 31 obcích Moravskoslezského kraje. V praxi většina obcí dvojjazyčné tabule nezavádí vůbec. Byla projednáná otázka letošních voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu České republiky. Proběhla jednání s SNK ED a politickým hnutím Nezávislí o přípravě kandidátní listiny do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a umožnění zapojit na kandidátku funkcionáře národních menšin.

     Schůze Republikové rady, která se bude konat v sobotu 3.5.tr. ve Vendryni, bude jedinou v tomto volebním období schůzí Republikové rady na území Zaolzí, jejiž organizátorem je Polská národní sekce. Na červen tr. je plánována mezinárodní konference na téma důsledků Benešových dekretů a jejich vlivu na maďarskou a polskou menšinu v podmínkách bývalého Československa, České republiky a Slovenské republiky. Konference se bude konat v Praze.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dnia 2.4.2008 zmarł po długiej chorobie w wieku 77 lat śp. Władysław Sztebel z Suchej Górnej, z zawodu projektant urządzeń energetycznych, założyciel Ruchu Politycznego Wspólnota-Együttélés-Coexistentia, długoletni członek Rady Wykonawczej i Rady Republikowej Ruchu. Zmarły był działaczem licznych organizacji społecznych, przede wszystkim Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji, był członkiem jego Rady Naczelnej oraz naczelnikiem. Harcerstwu pozostał wierny jako prezes Harcerskiego Kręgu Seniora. Był działaczem Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Suchej Górnej, zbierał dokumentację dotyczącą historii gminy. Działał w organach obwodowych i centralnych PZKO. Z ramienia MK PZKO przez 25 lat był posłem do Miejscowej Rady Narodowej. Po 1990 roku zaangażował się jako kandydat, członek komisji wyborczych, czy pełnomocnik Wspólnoty-Coexistentii w wyborach komunalnych. Za ofiarność i zaangażowanie w PZKO i Harcerstwie był odznaczony m.in. wpisem do Złotej Księgi PZKO, odznaką Zasłużony Senior ZHP oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Za zasługi dla ZHP.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Przed obradami Rady Republikowej

Před jednáním Republikové rady

 

W sobotę 3.5.br. odbędzie się zebranie Rady Republikowej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. W jego części uroczystej udział potwierdzili politycy SNK ED, senator inż.Igor Petrov, wiceburmistrz Orłowej PaedDr.Radislav Mojíšek, członek orłowskiego przedstawiciel-stwa MUDr.Bogusław Chwajol oraz radny reprezentujący „Naše Karvinsko“ Mgr.Petr Dyszkiewicz z Karwiny. Zaproszenie otrzymał również wójt Wędryni Rudolf Bilko. W obradach udział wezmą radni z list Wspólnoty-Coexistentii, oprócz zaproszonych członkowie Rady Republikowej Władysław Niedoba, Bogusław Raszka i Paweł Wania  oraz członkowie komitetów ds.mniejszości narodowych w gminach. / V sobotu 3.5.tr. se bude konat schůze Republikové rady Politického hnutí Soužití-Coexistentia. Účast v jeho slavnostní části potvrdili politici SNK ED, senátor Ing.Igor Petrov, místostarosta Orlové PaedDr.Radislav Mojžíšek, člen orlovského zastupitelstva MUDr.Bogusław Chwajol a člen Rady města za „Naše Karvinsko“ Mgr.Petr Dyszkiewicz z Karviné. Pozvánku obdržel také starosta Vendryně Rudolf Bilko. Jednání se budou účastnit zastupitelé z kandidátních listin Soužití-Coexistentie, kromě pozvaných členové Rapublikové rady Władysław Niedoba, Bogusław Raszka a Paweł Wania a členové výborů pro národnostní menšiny v obcích.

Wykaz zaproszonych radnych / Seznam pozvaných zastupitelů:

MUDr Stanisław Kowalski (Olbrachcice / Albrechtice)

Ing. Ryszard Polednik (Stonawa / Stonava)

Bronisław Mrózek (Kocobędz / Chotěbuz)

Mgr Jan Czapek (Lutynia Dolna / Dolní Lutyně)

Ing. Stanisław Konkolski (Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné)

Mgr Beata Nowok (Trzanowice / Třanovice)

MUDr Isabella Frencl (Trzyniec / Třinec)

Ing. Robert Kulig (Bukowiec / Bukovec)

Ing. Stanisław Czudek (Łomna Dolna / Dolní Lomná)

Mgr Bogdan Hajduk (Nawsie / Návsí)

Paweł Pilch (Gródek / Hrádek)

Ing. Karol Klimek (Milików / Milíkov)

Ing. Bronisław Zawada (Wędrynia / Vendryně)

Stanisław Samek (Wędrynia / Vendryně)

Ing. Jerzy Macura (Wędrynia / Vendryně)

Mgr  Marta Roszka (Wędrynia / Vendryně)

 

Program zebrania Rady Republikowej Ruchu Politycznego

Program schůze Republikové rady Politického hnutí

Coexistentia-Wspólnota-Együttélés-Spivżitja-Soužití

Wędrynia / Vendryně, Dom PZKO „Czytelnia“, 3.5.2008

 

 

11.00-11.30     Prezentacja członków RR / Prezentace členů RR

11.30-12.00     Część robocza obrad / Pracovní část jednání

                        Wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej

                        i wnioskodawczej  / Volby zapisovatele, ověřovatele zápisu,

                        mandátové a návrhové komise

                        Kontrola uchwał RR / Kontrola usnesení RR

                        Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej / Zpráva revizní komise

                        Informacja komisji mandatowej / Informace mandátové komise

                        Omówienie przygotowania uroczystej części obrad / Projednání

                        přípravy slavnostní části jednání

 

12.00-13.00     Przerwa – posiłek / Přestávka – občerstvení

 

12.00-13.00     Prezentacja gości / Prezentace hostů

13.00-15.00     Część uroczysta obrad / Slavnostní část jednání

                        Przemówienie przewodniczącego Ruchu / Projev předsedy Hnutí

                        Sprawozdanie z działalności sekcji narodowych / Zpráva z činnosti

                        národních sekcí

                        Sprawozdanie z działalności samorządów / Zpráva z činnosti

                        samosprávy

                        Informacja o przygotowaniu do wyborów wojewódzkich i

                        senackich / Informace o přípravě na krajské a senátní volby

                        Wystąpienia gości / Vystoupení hostů

                        Dyskusja / Diskuse

                        Przyjęcie uchwały / Přijetí usnesení

 

 

W Czeskim Cieszynie obradowało Zgromadzenie Ogólne

Kongresu Polaków w Republice Czeskiej / V Českém Těšíně jednalo

Valné shromáždění Kongresu Poláků v České republice

 

W ośrodku kultury „Strzelnica“ w Czeskim Cieszynie obradowało w sobotę 12.4.br. jubileuszowe X Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w RC. Kongres Polaków w RC jest  stowarzyszeniem obywatelskim z akcesem większości stowarzyszeń obywatelskich polskiej mniejszości narodowej, w tym największego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Dla władz Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej Kongres Polaków w RC jest reprezentantem polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

     Delegaci Zgromadzenia Ogólnego, a było ich 153, wybrali nową 9-osobową Radę Polaków w składzie: Dr. Józef Szymeczek (142 głosów, przewodniczący), Mgr Dariusz Branny (108), inż. Władysław Adamiec (104), MUDr Bogusław Chwajol (103, wiceprzewodniczący), Mgr Stanisław Folwarczny (103), Mgr Małgorzata Rakowska (92), inż. Tadeusz Wantuła (87, wiceprzewodniczący), inż. Mariusz Zawadzki (83) i Helena Legowicz (w II turze 87 głosów ze 146). Głos zabrali goście – hetman Województwa Morawskośląskiego Evžen Tošenovsky, eurodeputowany, były premier Jerzy Buzek, eurodeputowany Jan Olbrycht, senator Bronisław Korfanty, ambasador RP w Pradze Jan Pastwa, poseł czeskiego parlamentu Rudolf Kufa, dyrektor Sekretariatu Rady Rządu ds.Mniejszości Narodowych Andrej Sulitka, przewodniczący Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, dyrektor Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska“ Andrzej Chodkiewicz.

     Delegaci w dyskusji plenarnej poruszyli m.in. problematykę konieczności stworzenia jednolitej reprezentacji polskiej mniejszości w RC do kontaktów z władzami RP i RC, wspierania polskiego szkolnictwa i polskich oddziałów bibliotek, o potrzebie prowadzenia przez władze Kongresu Polaków w RC realnej, a nie romantycznej polityki. Uchwałą przedłużono kadencję najwyższych władz Kongresu Polaków w RC na cztery lata. Nową Radę Polaków zobowiązano do opracowania broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej o historii i współczesności polskiej mniejszości narodowej – w języku polskim i czeskim, a także jej rozpowszechniania wśród społeczeństwa mniejszościowego i większościowego, powołania grupy roboczej, której celem będzie opracowanie spójnego programu współdziałania wszystkich organizacji zrzeszonych w Kongresie Polaków w RC („WTZ“: a dlaczego nie niezrzeszonych), do konsekwentnego i ciągłego działania na rzecz odzyskania majątków polskich zabranych po drugiej wojnie światowej lub godziwej rekompensaty, czy zdecydowanych działań na rzecz przywrócenia historycznego brzmienia nazwy rzeki Olzy. Rada Polaków ma prowadzić działania w celu uświadomienia polskiego społeczeństwa o swojej tożsamości w kontekście spisu ludności w 2011 roku i doskonalenia języka polskiego kadry nauczycielskiej polskich szkół na Zaolziu. Uchwała jest na stronach internetowych Kongresu Polaków w RC: www.polonica.cz.

     W obradach brali aktywny udział członkowie Rady Republikowej Wspólnoty-Coexistentii, m.in. 1.wiceprzewodniczący inż. Wiesław Sikora, wiceprzewodniczący Bogusław Raszka, inż. Tadeusz Kornuta, Paweł Wania, Karol Madzia. Podczas obrad działalność Wspólnoty-Coexistentii nie oceniano. Działacze Wspólnoty-Coexistentii odbyli w kuluarach szereg ciekawych i potrzebnych rozmów. Wiesław Sikora przekazał Jerzemu Buzkowi publikację „Komitety ds.Mniejszości Narodowych w gminach-w interesie polskiej mniejszości narodowej ?“

     Staronowy przewodniczący Kongresu Polaków w RC, Józef Szymeczek, swoje plany ogłosił na łamach „Głosu Ludu“ z 15.4.br. (Prezes: „Dziękuję“). Czytamy w nim między innymi: „Po raz trzeci wybrano mnie na prezesa Kongresu Polaków w RC. Wybór był jednoznaczny, za takie bezwzględne poparcie bardzo serdecznie wszystkim dziękuję (…). Świadom jestem ogromnej odpowiedzialności, postaram się wszystko oddać za cztery lata bez skazy. Dlatego potrzebne jest, żeby wszyscy ciągnęli za jedną linę i aby nikt nie kładł kłód pod nogi. By w sprawach zasadniczych panowało porozumienie, a te miejsca, w których porozumienia nie ma, zostały wypełnione miłością i szacunkiem. By właśnie na tych fundamentach budowano drogę do jedności. Chociaż my też mówimy o jedności, współpracy, współdziałaniu, to wszyscy wiemy, że tego poszanowania jakoś nie widać. Ambicje osobiste i stare urazy nie pozwalają nam kroczyć w poprawnym kierunku. Sytuacja wygląda tak, jakby po roku 1989 los przeznaczył nam narowiste konie. Owszem, na tych dzikich koniach nie pędzimy naprzód, ale biegamy w kółko, patrząc na to, jak ci, co byli pierwsi, stają się ostatnimi, a ci ostatni stają się pierwszymi. Biegamy w kółko pędzeni swymi ambicjami, ciesząc się z tego, jak nas ten bieg na miejsu jednoczy. Nie mamy siły podjąć trudnych decyzji, które by to zmieniły. Nie wiemy,co z „Bajką“, nie wiemy jak zapełnić klasy w polskich szkołach. Biegamy dookoła, słabniemy i męczymy się.“

     O obradach obszernie informował „Głos Ludu – gazeta Polaków w Republice Czeskiej“, artykuły zamieściły też oba tygodniki wydawane w Trzyńcu – „Horizont“ i „Hutnik“. W czeskich dziennikach wydawanych w Ostrawie i Karwinie i lokalnych dodatkach czeskich gazet ogólnokrajowych były tylko krótkie informacje.

 

V kulturním středisku „Střelnice“ v Českém Těšíně jednalo v sobotu 12.4.tr. jubilejní X Valné shromáždění Kongresu Poláků v ČR. Kongres Poláků je občanským sdružením, které je současně střešní organizací většiny občanských sdružení polské národní menšiny, včetně největšího Polského svazu kulturně-osvětového. Státní správou České republiky i Polské republiky je Kongres Poláků považován za reprezentanta polské národní menšiny v ČR.

     Delegáti Valného shromáždění, a bylo jich celkem 153, zvolili novou 9-člennou Radu Poláků ve složení: Dr. Józef Szymeczek (142 hlasů, předseda), Mgr. Dariusz Branny (108), Ing. Władysław Adamiec (104), MUDr. Bogusław Chwajol (103, místopředseda), Mgr. Stanisław Folwarczny (103), Mgr. Małgorzata Rakowska (92), Ing. Tadeusz Wantuła (87, místopředseda), Ing. Mariusz Zawadzki (83) a Helena Legowicz (ve 2.kole 87 hlasů ze 146). Vystoupili hosté – hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovsky, euro-poslanec, expředseda vlády Jerzy Buzek, euro-poslanec Jan Olbrycht, senátor Bronisław Korfanty, velvyslanec PR v Praze Jan Pastwa, poslanec českého parlamentu Rudolf Kufa, ředitel Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny Andrej Sulitka, předseda Evropské unie „Wspólnot Polonijnych“ Tadeusz Pilat, ředitel Zemského výboru Sdružení „Wspólnota Polska“ Andrzej Chodkiewicz.

     Delegáti se v plenární diskusi zmínili mj. o otázce nutnosti vytvořit jednotnou reprezentaci polské menšiny pro kontakty s vládami PR a ČR, podpoře polského školství a polských oddělení knihoven, o nutnosti vést Kongresem Poláků reálnou, nikoliv romantickou politiku. Usnesením bylo prodlouženo volební období Kongresu Poláků na čtyři roky. Nové Radě Poláků bylo uloženo zpracovat informační brožůru a multimediální prezentaci o dějinách a současnosti polské národní menšiny – v jazyce polském, a českém, jak rovněž její rozšíření mezi menšinovou i většinovou společnosti, zřízení pracovní skupiny která zpracuje kompaktní program součinnosti všech organizací sružených v Kongrese Poláků („WTZ“: a proč jen sdružených ?), důsledně a trvalé působit ve věci navrácení polských statků ukradených po druhé světové válce nebo zajistit náležité finanční odškodnění, rozhodně působit ve věci navrácení historického názvů řeky Olzy. Cílem Rady Poláků je působit na polskou spollečnost k jejímu uvědomění o své identitě v souvislosti se sčítáním lidu v 2011 roce a zajistit zdokonalování znalosti polského jazyka učitelskými kádry v polských školách na Zaolzí. Usnesení je na internetových stránkách Kongresu Poláků: www.polonica.cz.

     Jednání se aktivně účastnili členové Republikové rady Soužití-Coexistentie, mj. první místopředseda Ing.Wiesław Sikora, místopředseda Bogusław Raszka, Ing.Tadeusz Kornuta, Paweł Wania, Karol Madzia. Na jednání činnost Soužití-Coexistentie nebyla hodnocena. Funkcionáři Soužití-Coexistentie v kuluárech absolvovali mnoho zajímavých a potřebných rozhovorů. Wiesław Sikora předal Jerzymu Buzkovi publikaci „Výbory pro národnostní menšiny v obcích – v zájmu polské národní menšiny ?“.

     Staro-nový předseda Kongresu Poláků v ČR, Józef Szymeczek, své názory zveřejnil v „Głosu Ludu“ z 15.4.tr. (Předseda: „Děkuji“). Čteme v něm mezi jinými: „Potřetí jsem byl zvolen předsedou Kogresu Poláků v ČR. Volba byla jednoznačná, za takovou absolutní podporu velmi srdečně děkuji (…). Jsem si vědom velké zodpovědnosti,vynasnažím se odevzdat za čtyři roky vše bezvadně. Proto je třeba, aby všichni táhli za jeden provaz, aby nikdo nedával klády pod nohy. Aby v zásadních věcech vládlo porozumění, a místa ve kterých porozumění nenastane byla vyplněna láskou a úctou. Aby na těchto základech byla vedena cesta k  jednotě. Přestože všichni mluvíme o jednotě, spolupráci, součinnosti, všichni si uvědomujeme, že této vážnosti nějak není vidět. Osobní ambice a staré křivdy nám nedovolují ubírat se správným směrem. Situace vypadá, jakoby po 1989 roce určil nám osud jankovité koně. Ovšem, na takových divokých koních neuháníme dopředu, ale běháme dokolečka a vidíme, že ti kteří byli první se stávají poslední, a ti ostatní se stávají první. Běháme dokolečka se svými ambicemi, těšíme se z toho, jak tento běh na místě nás jednotí. Nemáme sílu zahájit těžká rozhodnutí, která by něco změnila. Nevíme co z „Bajkou“, nevíme jak naplnit třídy v polských školách. Běháme dookola, slábneme a trápíme se (…).

     O jednání Valného shromáždění obšírně informoval „Głos Ludu – noviny Poláků v České rpublice“. Články zveřejnily také oba týdeníky vycházející v Třinci, „Horizont“ a „Hutnik“. V českých novinách, které vycházejí v Ostravě a Karviné a oblastních přílohách celostátních českých deníků byly jen krátké informace.

 

Trzyniec: Klub Dyskusyjny „Forum“ na temat

polskiej mniejszości narodowej / Třinec: Diskusní klub

„Forum“ na téma polské národní menšiny

 

W czwartek 18.3. br. obradował w Domu PZKO im.Adama Wawrosza Trzyniec-Taras Klub Dyskusyjny „Forum“. Temat dyskusji „Polska mniejszość narodowa na Zaolziu, rola Kongresu Polaków w jej rozwoju“ przyciągnął liczną grupę słuchaczy. Dyrektor „Forum“ Roman Suchanek zaprosił do dyskusji Józefa Szymeczka – prezesa Kongresu Polaków, Zygmunta Stopę – prezesa Zarządu Głównego PZKO, księdza seniora Bogusława Kokotka i wójta Gródka Pavla Tomčalę. Dyskutujący poruszyli problematykę obecnej sytuacji polskiej mniejszości narodowej. Pierwsze pytanie do gości – czy należy mówić o rozwoju, czy też o zastoju polskiej mniejszości – zgodnie z przewidywaniami nie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi. Poruszono temat podwójnego nazewnictwa, rozmawiano o nazwie rzeki Olzy. Pavel Tomčala powiedział, że „olza“ to starosłowiańskie określenie wody, natomiast „olše“ to drzewo. Dyskutujący stanęli też w obronie gwary, przestrzegając jednocześnie, że używanie zachwaszczonej gwary jest najprostszą drogą do czechizacji społeczeństwa. Roman Suchanek zaapelował, by kontynuować dyskusję o polskiej mniejszości narodowej na łamach prasy, na forach internetowych. Stwierdzono, że potrzebne by było stworzenie prostego i zrozumiałego wykładu na temat Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. / Ve čtvrtek 18.3. tr. jednal v Domě PZKO Adama Wawrosze Třinec-Terasa Diskusní klub „Forum“. Téma diskuse „Polská národní menšina na Zaolzí, úloha Kongresu Poláků v jejím rozvoji“ přitáhl početnou skupinu posluchačů. Ředitel „Forum“ Roman Suchanek pozval do diskuse Józefa Szymeczka – předsedu Kongresu Poláků, Zygmunta Stopu – předsedu HV PZKO, kněze seniora Bogusława Kokotka a starostu Hrádku Pavla Tomčalu. Diskutující mluvili o současném stavu polské národní menšiny. První otázka hostům – zda se jedná o rozvoj nebo o stagnaci polské menšiny – podle očekávání nebyla zodpovězena jednoznačně. Byla zmíněna otázka dvojjazyčného názvosloví, problematika názvu řeky Olzy. Pavel Tomčala řekl, že „olza“ je staroslovanským vymezením pojmu vody, naopak „olše“ je strom. Diskutující se postavili na obranu nářečí, současně ale varovali před používáním zkaženého nářečí, které je nejjednodušší cestou čechizace společnosti. Roman Suchanek vyzval, aby diskuse měla pokračování na stránkách tisku a na internetu. Bylo konstatováno že je potřebné zpracovat jednoduchý a srozumitelný výklad na téma Evropské charty menšinových či regionálních jazyků.

 

Wykaz dyskusji „FORUM“, Dom PZKO Trzyniec-Taras, moderuje Inż.Roman Suchanek

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.temat       Rola i  miejsce naszej mniejszości narodowej i zadania w tym kontekście Kongresu

                  Polaków w RC oraz ZG PZKO / Význam a místo naší národní menšiny a v této

                  souvislosti úkoly Kongresu Poláků v ČR a HV PZKO

                  Mgr.Józef Szymeczek, przewodniczący Kongresu Polaków

                  Inż.Zygmunt Stopa, przewodniczący ZG PZKO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.temat       Polskie masmedia w RC / Polské sdělovací prostředky v ČR

                  Kazimierz Santarius, p.o.redaktora naczelnego Głosu Ludu

                  Elżbieta Stróżczyk, redaktor naczelny Zwrotu

                  Otylia Toboła, kierownik sekcji polskiej Radia Ostrawskiego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.temat       Polskie szkolnictwo na Zaolziu / Polské školství na Zaolzí

4.9.2003    Mgr.Małgorzata Rakowska, dyrektor szkoły w Gnojniku

                  Mgr.Roman Wróbel, dyrektor szkoły Trzyniec-Kopernika, przewodniczący TNP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.temat       Plan rozwoju miasta Trzyńca oraz regionu / Plán rozvoje města Třince a regionu

6.11.2003  Inż.Igor Petrov, starosta miasta Trzyńca

                  Václav Laštůvka, sekretarz Euroregionu Těšínské Slezsko / Śląsk Cieszyński

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.temat       Hutnictwo / Hutnictví

8.1.2004    Inż.Jerzy Cienciała, CSc, dyrektor generalny Huty Trzynieckiej

                  RNDr.Jaroslav Raáb, dyrektor Hutnictwa Żelaza w RC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.temat       Służba zdrowia / Zdravotnictví

4.3.2004    Inż.Jan Ferenc, dyrektor Szpitala Trzyniec-Sosna

                  Inż.Jan Noga, dyrektor zarządzania Hutniczej Kasy Chorych (HZP)

                  Pharm.Dr Lech Branny, przewodniczący Powiatowej Izby Aptekarskiej w FM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.temat       Jacy jesteśmy / Jací jsme

27.5.2004  Prof.dr.hab.Daniel K.Kadłubiec, DrSc

                  Mgr.Józef Szymeczek

                  Dr.Stanisław Zahradnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.temat       O rozwoju przedsiębiorczości w regionie, o firmie Walmark i o społecznej roli firmy /

                  O rozvoji podnikání regionu, o firmě Walmark a společenské roli firmy

23.9.2004  Inż.Zdzisław Wantuła, wicehetman Województwa Morawskośląskiego

                  Inż.Mariusz Wałach, współzałożyciel firmy Walmark oraz członek jej zarządu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.temat       Polska mniejsuośc narodowa na Zaolziu, rola Kongresu Polaków w jej rozwoju /

                  Polská nírodní menšina na Zaolzí, úlohae Kongresu Poláků na její rozvoj

18.3.2008  Mgr.Bogusław Kokotek, ksiądz senior

                  Inż.Zygmunt Stopa, przewodniczący ZG PZKO

                  Mgr.Józef Szymeczek, przewodniczący Kongresu Polaków

                  Pavel Tomčala, wójt Gródka

 

Beseda nt. „Po válce, před komunismem…“

 

Maďarské kulturní středisko v Praze / Prágai Magyar Kulturális Központ uspořádalo v útery dne 22. dubna tr. v 18 hodin besedu u kulatého stolu na téma „Po válce, před komunismem… – o poválečném uspořádání ve Střední Evropě se zvláštním zřetelem na osudy československých Maďarů“. V Česku se v souvislosti s „poválečným uspořádáním“ a dekrety prezidenta Československé republiky obvykle mluví především o osudech československých Němců. Ale události té doby zásadně ovlivnily také osudy více než sta tisíc lidí, hlásících se k maďarské národnosti. O kolektivních a individuálních emocích poválečné doby, právních i mimoprávních prostředcích „uspořádání“ a řadě dalších otázek souvisejících se středoevropskou realitou této doby s ředitelem Maďarského kulturního střediska debatovali jeho hosté: Štefan Šutaj, historik, Společenský ústav Slovenské akademie věd v Košicích, Jan Rychlík, uvniverzitní profesor Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a László Szarka, historik, ředitel Ústavu pro menšiny a etnika Maďarské akademie věd, Budapešť.

 

Na temat dwujęzycznych tablic

Na téma dvojjazyčných tabulí

 

Redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik w „Głosie Ludu“ z 22.4. br.. – artykuł „Wspólna Europa – od dołu“ – pisze m.in. „Przyzwyczailiśmy się już do sytuacji, w której czeskie władze centralne, wojewódzkie, gminne przerzucają się argumentami „za i przeciw“, jeśli chodzi o płacenie (tu wstawić – wedle życzenia, w zależności od sytuacji) za sporządzenie, naprawę czy ustawienie tablic podwójnego nazewnictwa na terenie zamieszkałym przez polską mniejszość narodową. I tak jedne sprawy są w kompetencjach gminnych, inne w ministerialnych. Raz tablice mają być dwie – jedna w języku polskim, a jedna w czeskim, a raz – o czym na Zgromadzeniu Ogólnym informował Andrej Sulitka, dyrektor Sekretariatu Rady Rządu ds.Mniejszości Narodowych – jedna z podwójną nazwą… Co miesiąc dowiadujemy się nowych rzeczy… Tak a teraz spójrzmy na zamieszczoną poniżej fotografię. Zrobiona została parę dni temu w Marienbergu w Saksonii. Dodam, że to nie jest teren zamieszkały przez czeską mniejszość narodową, a do najbliższego czeskiego miasta (Chomutow) jest 24 km (dla porównania Ostrawa leży 15 km od granicy polskiej). Nie są tam realizowane wytyczne zawarte w Karcie Języków Mniejszościowych lub Regionalnych. Po prostu panuje tam zdrowy rozsądek i … poszanowanie partnera (…). / Redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik píše v „Głosu Ludu“ z 22.4.tr v článku „Společná Evropa – od základu“ mj. „Zvykli jsme si na stav, ve kterém české ústřední, krajské a místní orgány přehazují argumenty „pro a proti“ svou odpovědnost v otázce financování (tu můžeme napsat – podle přání, v závislosti od situace) za zřízení, opravu nebo realizaci tabulí s dvojjazyčným názvoslovím na území, na kterém žije polská národní menšina. A proto něco je v kompetenci obce, a něco jiného ministerstva. Jednou mají být tabule dvě – jedna v jazyce polském, a druhá v jazyce českém, a podruhé – o čemž informoval na Všeobecném shromáždění Andrej Sulitka, ředitel sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny – jedna s dvojjazyčným názvem… Každý měsíc se dovídáme něco nového… A tak se podívejme na zveřejněnou fotografií. Byla vykonána před několika dny v Marienbergu v Sasku. Nutno říct, že nejde o území, na kterém žije česká národní menšina, a do nejbližšího českého města (Chomutov) je 24 km (pro srovnání Ostrava je 15 km od polské hranice). Nejsou tam plněny doporučení uveřejněné v Chartě menšinových nebo regionálních jazyků. Prostě, vládne tam zdravý rozum a … úcta k partnerovi (…)

 

Prapremiera filmu „Katyń“ Andrzeja Wajdy

Prapremiéra filmu Andrzeje Wajdy „Katyň“

 

Wypełniona niemal do ostatniego miejsca widownia w ostrawskim kinie „Vesmír“ mogła obejrzeć 17.4.br. prapremierę filmu Andrzeja Wajdy „Katyń“. Na widowni goście – Konsul Generalny RP w Ostrawie Jerzy Kronhold, członkowie stowarzyszenia Rodzina Katyńska, kombatanci polscy, obecny był także wicekonsul Ukrainy Myroslav Kastran. Prapremierowy w RC pokaz urządzony przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Centrum Kultury i Kształcenia, Wyższą Szkołę Górniczą – Uniwersytet Techniczny, za przyzwoleniem dystrybutora filmu w RC, spółki „Urania“ głęboko wzruszył widownię. Projekcję poprzedził wstęp Mečislava Boráka, historyka i scenarzysty czeskiego filmu dokumentalnego pt. „Zbrodnia imieniem Katyń“, w reżyserii Petry Všelichovej, zrealizowanego w ostrawskim ośrodku czeskiej telewizji. Fragment filmu można było obejrzeć w ramach seansu. Dokument „Zbrodnia imieniem Katyń“ traktuje o zaolziańskim  śladzie zbrodni katyńskiej. Sztab dokumentalistów ostrawskich, wśród nich Mečislav Borák i Otylia Toboła, zrealizowali film dokumentalny na temat jednej z ofiar spośród 25 tysięcy oficerów polskich, mjr.Ludwika Szymańskiego, których pozbawiono życia decyzją najwyższych władz państwowych i partyjnych Związku Sowieckiego z 25.3.1940 w Katyniu. Mjr.Ludwik Szymański, był z zawodu lekarzem, ur. w 1887 roku na Śląsku Cieszyńskim (jego córka Maria, zamieszkała w Trzyńcu, na krótko przed rozpoczęciem pracy nad filmem zmarła, syn mieszka w Australii). Film przedstawia złożoną drogę identyfikacji czaszki katyńskiej, która została odnaleziona w 2005 roku w Instytucie Medycyny Sądowej w Kopenhadze. Dokument ukazuje dowody zbrodni, wypowiedzi zainteresowanych oraz potwierdza, że najtrudniej jest przedstawić prawdę bez ideologicznych przekłamań. / Téměr do posledního místa zaplněn sál ostravského kina „Vesmír“ viděl 17.4.tr. prapremiéru filmu Andrzeje Wajdy „Katyń“. V hledišti hosté – Generální konsul PR v Ostravě Jerzy Kronhold, členové sdružení Katyňská rodina, polští kombatanté, přítomen byl také místokonsul Ukrajiny Myroslav Kastran. Prapremiéra filmu v ČR, kterou umožnil Generální konsulát PR v Ostravě, Centrum kultury a vzdělávání a Vysoká škola báňská - Technická univerzita, se souhlasem distributora filmu v ČR společnosti „Urania“, hluboce dojala diváky. Před uvedením filmu byl zařazen úvod Mečislava Boráka, historika a scénaristy českého dokumentálního filmu „Zločin jménem Katyň“ v réžií Petry Všelichové, který byl natočen v ostravském studiu České televize. Část tohoto filmu mohli diváci zhlédnout. Dokument „Zločin jménem Katyň“ mluví o zaolzanské stopě katyňského zločinu. Štáb ostravských dokumentaristů, mezi jinými Mečislav Borák a Otylie Toboła, uskutečnili dokumentární film o jedné z obětí s celkem 25 tisíc polských důstojníků, mjr.Ludwiku Szymańským, kteří byli zavražděni na zakládě rozhodnutí nejvyšších státních a stanických orgánů Sovětského svazu z 25.3.1940 v Katyni. Mjr.Ludwik Szymański byl povoláním lékař, nar. 25.3.1887 na Těšínském Slezsku (jeho dcera Marie, občanka Třince, krátce před zahájením práce nad filmem zemřela, syn bydlí v Austrálií). Film ukazuje složitou cestu idetifikace katyňské lebky, která byla objevena v 2005 roce v Institutu soudní medicíny v Kadani. Dokument ukazuje důkazy zločinu, vyjádření zájemců a potvrzuje, že nejsložitější je ukázat pravdu bez ideologických lži.

 

Motocykliści – członkowie „Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego“

na Zaoloziu / Motorkáři – členové „Mezinárodního katyňského putovního výletu“

na Zaolzí

 

We wtorek 22.4.br. odwiedzili Cierlicko, Stonawę, Czeski Cieszyn i Mosty koło Jabłonkowa motocykliści – członkowie „Międzynarodowego Motorowego Rajdu Katyńskiego“. Celem stowarzyszenia jest poznawanie miejsc związanych z historią narodu polskiego, jego walki zbrojnej w obronie Ojczyzny, a szczególnie miejsc spoczynku ofiar zbrodni katyńskiej. W Cierlicku rajdowcy złożyli wieniec i zapalili znicze pod pomnikem lotników Żwirki i Wigury na Kościelcu. W Domu Polskim im. Żwirki i Wigury w Cierlicku-Kościelcu spotkali się z historykiem Mečislavem Borákiem, który wniósł duży wkład w ujawnienie prawdy o Katyniu oraz odwiedzili polską szkołę. Dzieci miały możliwość powozić się na motorach, odbyła się pogadanka – powiedziała Barbara David, dyrektor szkoły. W Stonawie motocykliści odwiedzili mogiłę żołnierzy 12. Pułku Piechoty, poległych w 1919 roku. Przedstawicielka PZKO Stefania Piszczek poinformowała członków stowarzyszenia o osobach i instytucjach wspierających finansowo utrzymanie mogiły, przede wszystkim Jana Pyszkę, fundatora ściany z tablicą pamiątkową. Uczestnicy rajdu oddali również hołd zaolziańskim ofiarom II wojny światowej pod pomnikem w Czeskim Cieszynie na Konteszyńcu. W Mostach koło Jabłonkowa byli na miejscu, gdzie padły pierwsze strzały podczas II wojny światowej. W poszczególnych miejscowościach spotkali się z przedstawicielami polskich organizacji – PZKO, Rodziny Katyńskiej, Koła Polskich Kombatantów. / V útery 22.4.tr. navštívili Těrlicko, Stonavu, Český Těšín a Mosty u Jablunkova motorkáři – členové „Mezinárodního katyňského putovního výletu“. Cílem sdružení je seznámit se s místy spojenými s dějinami polského národa, s ozbrojeným bojem na obranu Vlasti, a především s místy trvalého odpočinku obětí katyňského zločinu. V Těrlicku motorkáři položili věnec a zapálili věčný oheň u pomníku letců Żwirky a Wigury na Kostelci. V Polském domě Żwirky a Wigury v Těrlicku-Kostelci se setkali s historikem Mečislavem Borákem, který přispěl k odhalení pravdy o Katyni a navštívili polskou školu. Děti měly možnost svést se na motorkách, konala se beseda – řekla Barbara David, ředitelka školy. Ve Stonavě motorkáři navštívili hroby vojáků 12. pěšího pluku, padlých v 1919 roce. Zástupce PZKO Stefanie Piszczek informovala členy sdružení o lidech a institucích, které finančně podporují péči o hrob, především Jana Pyszku, fundátora stěny s pamětní tabuli. Účastníci putovního výletu rovněž vzdali hold zaolzanským obětem II světové války pod pomínikem v Českém Těšíně na Kontešynci. V Mostech u Jablunkova byli na místě, kde padly první výstřely za II světové války. V jednotlivých obcích se setkali se zástupci polských organizací – PZKO, Katyňské rodiny a Skupiny polských kombatantů.

 

Polska Szkoła w Wędryni

Polská škola ve Vendryni:

 

Wędryńska szkoła jest jedną z najstarszych w regionie, pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1628 r. Budynek szkolny, czynny do dziś otwarto w 1905 r. Pod jednym dachem zaczęły funkcionować szkoły ewangelicka i katolicka. W roku 1919, kiedy na mocy uchwały wydziału gminy zostały zlikwidowane szkoły wyznaniowe, powstała sześcioletnia polska szkoła ludowa. W 1922 r. w budynku polskiej szkoły umieszczono jednoklasową szkołę czeską, która do własnego nowo wybudowanego obiektu przeniosła się w 1927 r. W latach bezrobocia 1926-31 gwałtownie zaczęła maleć liczba uczniów (1925/26 – 331, 1930/31 – 211). Mimo to w 1927 r. uruchomiono polskie przedszkole. W okresie okupacji 1939-45 szkoły polskie i czeskie zostały zamknięte, nauczanie odbywało się tylko w języku niemieckim. W dniu 29.11.1945 na mocy rozporządzenia Krajowej Rady Szkolnej w Ostrawie otwarto pięć klas, dyrektorem został Eugeniusz Ciahotny, uczniów było 170. Później dyrektorami byli kolejno Władysław Gałuszka (od 1951 r.), Zbigniew Zuczek (od 1979 r.), Marta Roszka (od 1992 r.), Elżbieta Wania (od 2005 r.). Obecnie naukę pobiera 101 uczniów, tendencja spadkowa jest wyraźna. Szkoła cieszy się przychylnością władz gminnnych, doskonale układa jej się współpraca z Kołem PZKO a osiągnięcia uczniów i abiturientów rozsławiają ją daleko poza granicami wsi i regionu. Abiturientami szkoły są m.in. doc.dr.inż.Jerzy Cienciała – dyrektor naczelny Huty Trzynieckiej, Rudolf Moliński – aktor i reżyser Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego, Janusz Sikora – fizyk jądrowy mieszkający w Szwajcarii, Czesław Walek – kierownik rządowego Biura ds.Romów w Pradze, Władysław Raszka – attaché wojskowy przy ambasadzie RC w Warszawie. Osobną historię zaczyna natomiast pisać uczennica klasy 9, Ewa Farna. / Vendryňská škola je jednou z nejstarších v regionu, první písemná zmínka je z 1628 r. Dnešní školní budova byla otevřena v 1905 r. Pod jednou střechou tu začaly fungovat školy evangelická i katolická. V 1919 r., kdy nařízením odboru obce byly náboženské školy zrušeny, byla založena šestiletá polská lidová škola. V 1922 r. v budově polské školy byla umístěna česká jednotřídka, která se do vlastní nové budovy přemístila v 1927 r. V letech nezaměstnanosti 1926-31 prudce začal klesat počet žáků (1925/26 – 331, 1930/31 – 211). Přesto v 1927 r. byla otevřena polská mateřská škola. Za okupace 1939-45 polské i české školy byly zavřeny, výuka probíhala pouze v němčině. Dne 29.11.1945 nařízením Krajské školní rady v Ostravě bylo otevřeno pět tříd, ředitelem byl jmenován Eugeniusz Ciahotny, žáků bylo 170  Postupně řediteli školy byli Władysław Gałuszka (od 1951 r.), Zbigniew Zuczek (od 1979 r.), Marta Roszka (od 1992 r.), Elżbieta Wania (od 2005 r.). Dnes školu navštěvuje 101 žáků, klesající tendence počtu žáků je výrazná. Škola se těší přízní vedení obce, výborně se ji spolupracuje se Skupinou PZKO a úspěchy žáků a absolventů proslavují školu daleko za hranicemi obce a regionu. Absolventy školy jsou mj. Doc.Dr.Ing.Jerzy Cienciała – generální ředitel Třineckých železáren, Rudolf Moliński – herec a režisér Polské scény Těšínského divadla, Janusz Sikora – jaderný fyzik žíjící ve Švýcarsku, Czesław Walek – ředitel vládní Kanceláře pro Romy v Praze, Władysław Raszka – vojenský attaché při velvyslanectví ČR ve Varšavě. Naopak nové dějiny začíná psát žákyně 9.třídy,Ewa Farna. (źródło informacji: „Zwrot“ nr.1/2008)

 

Zaproszenie na występ chóru

 

Wspólnota-Coexistentia była zaproszona na uroczysty koncert z okazji 100-lecia chóru mieszanego Miejscowego Koła PZKO Lutnia. Patronat honorowy objął Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie Jerzy Kronhold oraz Urząd Gminy Lutynia Dolna. Sponsorami uroczystości jubileuszowej są Urząd Gminy Lutynia Dolna, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Kongres Polaków w RC i Zarząd Główny PZKO. Wykonawcami programu będą chór Lutnia – jubilat, młodzież szkolna Polskiej Szkoły Podstawowej w Lutyni Dolnej, chór męski Chóru Nauczycieli Polskich, chór żeński Kalina z Karwiny, zespół śpiewaczy Rychwałdzianie, zespół śpiewaczy Kalina z Łazisk i Biesiada Olzańska. Impreza odbędzie się w sobotę 10.5.br. o godz. 15.00 w Domu Kultury w Lutyni Dolnej. / Soužití-Coexistentia byla pozvána na slavnostní koncert u příležitosti 100. výročí smíšeného pěveckého sboru Místní skupiny Polského svazu kulturně-osvětového „Lutnia“. Čestnou záštitu převzal Generální konsul Polské republiky v Ostravě Jerzy Kronhold a Obecní úřad Dolní Lutyně. Sponsory jubilejní slavnosti jsou Obecní úřad Dolní Lutyně, Generální konsulát PR v Ostravě, Kongres Poláků v ČR a Hlavní výbor PZKO. V programu budou učinkovat sbor – jubilant „Lutnia“, školní mládež Polské základní školy v Dolní Lutyni, mužský sbor „Sbor polských účitelů“, ženský sbor „Kalina“ z Karviné, pěvecký soubor „Rychwałdzianie“, pěvecký soubor „Kalina“ z Łazisk a „Olzanská beseda“. Akce se koná v sobotu, 10.5.tr. v 15.00 hod. v Kulturním domě v Dolní Lutyni..

 

Mistrzostwa polskich szkół w pływaniu

Mistroství polských škol v plavání

 

Uczniowie polskich szkół w Republice Czeskiej mogą prezentować swoje sportowe umiejętności w różnych dziedzinach sportu. Corocznie są organizowane zawody w lekkiej atletyce, narciarstwie, piłce nożnej i pływaniu. Pływackie mistrostwa odbyły się już po raz siódmy 8.4.br. w Bystrzycy. Wzięło w nich udział 120 uczniów z 16 szkół podstawowych. Poza konkurencją startowali uczniowie czeskiej szkoły z Bystrzycy. Impreza miała jak co roku bardzo wysoki poziom. Rywalizacje przebiegały w sześciu kategioriach: chłopcy klasy 4-5, 6-7, 8-9, dziewczyny klasy 4-5, 6-7, 8-9, w stylu dowolnym i klasycznym. Aczkolwiek górą byli pływacy broniący barw pływackich drużyn zawodowych, pasjonaci pływania nie dali jednak za wygraną. Za swe wyczyny na brawa zasłużyli wszyscy uczestnicy mistrzostw. Zwyciężyła szkoła podstawowa Lutynia Dolna, która wywalczyła 11 medali. / Žáci polských škol v České republice mohou předvést své sportovní schopnosti v různých sportovních odvětvích. Každý rok se konají sportovní hry v lehké atletice, lyžování, kopané a plavání. Plavecké mistroství se konalo již posedmé 8.4.tr v Bystřici, za účasti 120 žáků z 16 základních škol. Mimo pořadí se účastnili také české školy v Bystřici. Závody měly jako každý rok vysokou úroveň. Závodilo se v šesti kategoriích: chlapci tříd 4-5, 6-7, 8-9, děvčata tříd 4-5, 6-7, 8-9, ve dvou plaveckých stylech – kraul a prsa. Ačkoliv navrch měli plavci s profesionálních plaveckých oddílu, amatéři nedali nic zadarmo. Za své výkony si zaslouží všichni uznání. Zvítězila základní škola Dolní Lutyně se ziskem 11 medailí.

Wyniki / Výsledky:

Chłopcy klas 4-5 / chlapci 4-5 třídy – styl klasyczny / prsa: 1.Adam Szymanik (Karwina), 2.Pavel Maštalíř (Gródek), 3.Marek Grycz (Trzyniec-Dworcowa), styl dowolny / kraul: 1.Marek Grycz, 2.Adam Szymanik, 3.Janusz Cymorek (Czeski Cieszyn) 

Chłopcy klas 6-7 / chlapci 6–7 třídy – styl klasyczny / prsa: 1.Tomasz Klus (Lutynia Dolna), 2.Sebastian N´Dua (Karwina), 3.Janusz Klimek (Bystrzyca), styl dowolny / kraul: Tomasz Klus, 2.Bogdan Nogol (Gnojnik), Wiktor Kowalczyk (Gnojnik)

Chłopcy klas 8-9 / chlapci 8-9 třídy – styl klasyczny / prsa: 1.Marek Blachowski (Lutynia Dolna), 2.Filip Szymanik (Karwina), 3.Roman Klus (Lutynia D.), styl dowolny / kraul: Bogdan Zmełty (Cz.Cieszyn), 2.Marek Blachowski, 3.Roman Klus i Zbyszek Sznapka (Bystrzyca)

Dziewczyny klas 4-5 / děvčata 4-5 třídy – styl  klasyczny / prsa: 1.Claudia Bromek (Olbrachcice), 3.Joanna Sznapka (Bystrzyca), 3.Monika Mrózek (Bystrzyca), styl dowolny / kraul: 1.Claudia Bromek, 2.Joanna Sznapka, 3.Katarzyna Buława (Czeski Cieszyn)   

Dziewczyny klas 6-7 / děvvčata 6–7 třídy – styl klasyczny / prsa: 1.Joanna Pająk (Lutynia Dolna), 2.Aneta Liszok (Lutynia Dolna), 3.Sabina Blachowska (Lutynia Dolna), styl dowolny / kraul: 1.Joanna Pająk, 2.Aneta Liszok, 3.Dominika Bielesz (Bystrzyca)   

Dziewczyny klas 8-9 / děvčata 8-9 třídy – styl klasyczny / prsa: 1.Jola Stryja (Bystrzyca), 2.Renata Waszut (Trzyniec-Dworcowa), 3.Sara Szkuta (Karwina), styl dowolny / kraul: 1.Jola Stryja, 2.Diana Gaś (Cz.Cieszyn), 3.Agata Wisełka (Bystrzyca)   

Sztafety – 1.Lutynia Dolna, 2.Bystrzyca, 3.Karwina

 

Na temat czesko-polskich patroli policji

Na téma česko-polských policejních hlídek

 

Po zniesieniu kontroli granicznych w grudniu ubiegłego roku dyżurują na wspólnym posterunku w Czeskim Cieszynie i Cieszynie strażnicy miejscy. Od marca br. na mocy uzgodnień pomiędzy Republiką Czeską i Rzeczypospolitą Polską działają w regionach przygranicznych wspólne czesko-polskie patrole, składające się z dwu policjantów czeskich i jednego polskiego, a w Polsce naodwrót. Policjanci przeszli specjalne szkolenie, również językowe. Nowym zadaniem policji jest pomoc osobom przekraczającym granicę, udzielanie informacji, ale też pilnowanie porządku i walka z drobną przestępczością. Od 26.3. br. takie patrole działają w Boguminie i w graniczących z Boguminem gminach po polskiej stronie, przykładowo w Chałupkach. „Zdecydowanie wspólne patrole to dobra rzecz, policjanci będą współpracować, odpadną wzajemne bariery, w tym językowe. Dla zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa naszych i polskich obywateli jest taka działalność policji na pewno potrzebna“ – przekazała reprezentująca ČSSD wiceburmistrz Bogumina Věra Palkowa. Natomiast inaczej to widzi David Maryška, radny za ODS. Na pytanie redaktora gazety miejskiej „Oko“, czy wspólne czesko-polskie patrole mogą poprawić bezpieczeństwo w mieście powiedział, że działalność takich patroli uważa za modny trend, bez zasadniczego znaczenia praktycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa w mieście. Nie jest mu znane, by w Boguminie obecność polskiego policjanta znacznie pomogła zwiększyć bezpieczeństwo (red.: po tygodniu działalności patrolu). Maryška sądzi nawet, że „nasi strażnicy i policjanci są w stanie i bez polskiego kolegi komunikować i kiedykolwiek pomóc“. / Po zrušení hraničních kontrol v prosinci minulého roku chrání nás v Českém Těšíně a Těšíně společné hlídce městští strážnici. Od března tr. na základě dohody mezi Českou republikou a polskou republikou působí v přihraničních regionech společné česko-polské hlídky složené ze dvou českých a jednoho polského policisty, a v Polsku naopak. Policisté prošli speciálním školením, také jazykovým. Novým úkolem policie je pomoc občanům, kteří překračují hranici, předávání informací, ale také ochrana pořádku a boj s drobnou kriminalitou. Od 26.3. takové hlídky působí v Bohumíně a v přilehlých polských obcích, například v Chalupkách. „Rozhodně jsou smíšené hlídky dobrá věc, policisté budou vzájemně spolupracovat, při řešení problémů odpadnou vzájemné bariéry, třeba i jazykové. Pro klid a bezpečí našich i polských občanů je tato aktivita policistů určitě potřeba.“ – uvedla místostarostka za ČSSD Věra Palková. Avšak jinak to vidí David Maryška, zastupitel za ODS. Na otázku redaktora městských novin „Oko“, zda smíšené česko-polské hlídky mohou napomoci bezpečnosti ve městě řek, že činnost těchto hlídek považuje za módní vlnu, bez zásadního praktického významu pro bezpečnost ve městě. Neví o žádném policejním zásahu v Bohumíně, u kterého by přítomnost polského policisty výrazně napomohla zvýšit bezpečnost (re.: po týdnu činnosti hlídky). Maryška se dokonce domnívá, že „naši strážnici či policisté dokáží i bez polského kolegy komunikovat a kdykoliv pomoci“

 

“Romano voďi“ o współżyciu z Romami

“Romano voďi“ o soužití s Romy

 

Dla 2/3 ludzi zamieszkałych w Czechii współżycie z Romami jest problemem. Niemal połowie Czechów i Czeszek przeszkadza, że w ich województwie są romskie ghetta. 2/5 ankietowanych niezadowolonych jest z faktu, że takie ghetta są wprost w ich gminie. Dziewięć z dziesięciu obywateli RC bieda domy i dzielnice postrzega jako problem, którym koniecznie trzeba się zająć. Wynika to z  analizy, jaką przeprowadziła agentura GAC socjologa Ivana Gabala. Najwięcej ankietowanych pochodziło z województw z większą liczbą romskich ghett. „Wielu polityków słusznie obawia się opinii publicznej i nie garnie się zająć się tym problemem. A trzeba tą ciemną komorę prześwietlić“ – powiedział Gabal. Jego zdaniem problem romskich ghett będzie w niektórych regionach prawdopodobnie tematem kampanii przedwyborczej przed jesiennymi wyborami wojewódzkimi i senackimi. Współżycie z mniejszością romską dla Czechów nie jest priorytetem. Większość trapi problematyka ekonomiczna i socjalna, stan służby zdrowia, czy korupcja. Problematykę romską na pierwsze miejsce umieściły tylko 4% obywateli. Dziewięć z dziesięciu ankietowanych uważa, że za istnienie ghett odpowiedzialni są sami Romowie. Taka sama liczba ludzi uważa, że Romowie nie chcą pracować, nadużywają zasiłki socjalne, mają inne zwyczaje i wartości, które nie korespondują z przyzwyczajeniami społeczeństwa większościowego... / Dvě třetiny lidí v Česku považují soužití s Romy za problém. Téměř polovině Čechů a Češek vadí, že v jejich kraji existují romská ghetta. Dvě pětiny dotázaných nejsou spokojeny s tím, že taková místa jsou přímo v jejich obci. Devět z deseti obyvatel České republiky tyto chudínské domy a čtvrti vnímá jako problém, který se musí řešit. Vyplývá to z analýzy, kterou vypracovala agentura GAC sociologa Ivana Gabala. Více dotázaných pocházelo z krajů z větším množstvím romských ghett. „Řada politiků se oprávněně obává veřejného mínění. Nechce se jim do tohoto problému sáhnout. Je potřeba tu temnou komoru prosvítit“ – řekl Gabal. Podle něj se téma romských ghett stane patrně v některých regionech tématem předvolební kampaně do podzimních krajských a senátních voleb. Soužití s romskou menšinou Češi za prioritní problém nepovažuji.Větší část lidí trápí spíš ekonomická a sociální situace, stav zdravotnictví či korupce. Romskou otázku na první místo postavila čtyři procenta dotázaných. Podle devítí z deseti dotázaných za existenci ghett mohou samotní Rimové. Stejné množství lidí míní, že se Romům nechce pracovat, zneužívají sociální dávky a mají jiné zvyky i hodnoty, které se těžko slučují s životem většinové společnosti…  „Romano voďi“ („Romská duše“), 3/2008

 

Co pisze prasa słowackiej mniejszości narodowej

 

Słowacka mniejszość narodowa w RC jest wydawcą kilku pism, m.in. miesięcznika „Slovenské doteky“: Wydawcą jest Słowacko-czeski Klub w Pradze, a redaktorem naczelnym Naďa Vokušowa. Zamieszczamy przedruk w słowackim oryginale kilku artykułów, jakie ukazały się w tegorocznych numerach 3 i 4.

Sebavedomá a životaschopnáV Českej republike žije zatiaľ najmladšia slovenská menšina vo svete vobec – v tomto roku oslavuje pätnáste výročie svojho zrodu. Po rozdelení Česko-Slovenska sa v pozícii najväčšej národnostnej menšiny v Česku a druhej najväčšej na svete (po Spojených štátoch amerických) ocitlo vyše tristotisíc bývalých česko-slovenských občanov slovenskej národnosti. Táto menšina má preto z logiky veci celkovo špecifické postavenie medzi ostatnými. Slováci žijúci v Českej republike sa len ťažko a pomaly vyrovnávali s faktom, že sa stali z noci na ráno národnostnou menšinou. Išlo nielen o psychickú záležitosť, ale koniec-koncov i o počiatočné administratívne problémy. Tie sa časom utriasli a slovenská menšina v Česku sa postupne ešte viac rozrastala najmä migráciou mladých Slovákov za prácou a štúdiom. V súvislosti s rozdelením Česko-Slovenska postupne vznikali aj nové menšinové spolky a združenia. Slovenskú menšinu dnes zastupuje roznorodé spektrum občianských iniciativ, ktoré sa postupom času sformovali do troch hlavných prúdov, reprezentovaných Klubom slovenskej kultúry, Obcou Slovákov a Slovensko-českým klubom. Okrem toho v Českej republike posobi i rad užšie zameraných či menších spolkov.(…) Pätnásť rokov po zrode slovenskej menšiny v Česku možeme konštatovať, že ide o výnimočné sebavedomú, aktívnu a životaschopnú menšinu. Je síce ovplyvňovaná rýchlou prirodzenou asimiláciou, danou predovšetkým prevahou zmiešaných manželstiev, napriek tomu z hľadiska slovenského povedomia nepochybne predčí najväčšiu slovenskú komunitu v zahraničí, ktorá je v USA. Výrazným špecifikom prostredia, v ktorom žije, je nielen spoločná história, ale aj vzájomná zrozumiteľnosť češtiny a slovenčiny, a tým daný i nesmierne veľký záujem českého prostredia o slovenskú kultúru a dianie v tejto susednej a stále veľmi blízkej krajine. Už aj preto nepochybne má slovenská menšina v ČR pre sebou stále bohatú a pestrú budúcnosť.

K oštepu ma priviedlo zranenieČeskému športu v minulom roku suverénne kraľovali ženy – rýchlokorčuliarka Martina Sábliková, oštepárka Barbora Špotákova, slalomárka Šárka Záhrobská a bežkyňa na lyžiach Kateřina Neumannová. Všetky štyri získali titul majsterky sveta (…). Barbora Špotákova, zlatá medailistka z Osaky, má aj slovenské korene. Bára, kto z vašej rodiny pochádza zo Slovenska?  Moj otec, ktorý sa narodil v Košiciach – moj dedo bol Slovák a babka Maďarka. Mamka je Češka a ja som sa už narodila v Jablonci nad Nisou, kde som aj vyrástla. Vždy však veľmi rada spomínam na návštěvy u starých rodičov na Slovensku. Spolu s rodičmi a s bratom sme tam pravidelne chodili na návštevy a na letné prázdniny. Bohužiaľ rodičia mojho otca už nežijú. Ale na Slovensku mám ešte celkom rozsiahle príbuzenstvo a pokiaľ mi čas len trošku dovolí, rada ich navštívím. Moj starý otec sa po druhý raz oženil a jeho manželka, jeho druhá babka, stále žije v Bratislave. Príbuzných však mám ak v Žiline.

Trinástka bez obávV roku 2008 vstúpi Slovensko-český klub, vydavateľ časopisu Slovenské dotyky, už do trinásteho roku svojej existencie. V rozpore s poverami by toto obdobie malo byť skor štiastné, rozhodne veľmi produktívne (…). Festivaly Dni slovenskej kultury sa majú tento rok uskutočniť už v trinástich mestách, v roku 2007 to bolo v jedenástich. Ten najväčši, českobudějovický, máme práve za sebou, skončil sa Radničným bálom v piatok 22. februára. Ten najstarší, odohrávajúci sa v kulisách „moravských Atén“, teda Moravskej Třebovej, nás čaká v aprili, najviac ich je koncentrovaných do októbra, ktorý je už tradične Mesiacom česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti.

S Liverpoolom podpísal životnú zmluvu – Od začiatku tohto roku je hráčom najslávnejšieho anglického klubu, FC Liverpool. Dvadsaťštyriročný Martin Škrtel sa stal najdrahším Slovákom v histórii nášho futbalu, keď do tímu päťnásobného víťaza Ligy majstrov prestúpil za 310 miliónov korún.

Slovenská literatúra a jej autori Medzinárodný knižný veľtrh Svět knihy 2008 vstupuje do svojho 14.ročníka a tento rok sa bude konať už v treťom aprílovom týždni – od 24. do 27.apríla. Slovenský národný stánok už tadične zabezpečuje Literárne informačné centrum a do jeho sprievodných podujatí, ktoré sa v ostatných rokoch zmenili na skutočný literárny festival, prispeje štyrmi programami, v ktorých predstaví viacerých slovenských autorov a najnovšie preklady diel slovenskej literatúry do češtiny (…).

Slovákov vyháňajú zo Slovenského domuPoslanci samosprávy obce Mlynky (Pilisszentkereszt) v Maďarsku, kde tvoria Slováci až 55% obyvateľstva, 25.marca väčšinou hlasov rozhodli o tom, že zo Slovenského domu vysťahujú kanceláriu, v ktorej sídlia Slovenská samospráva v Mlynkoch a Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšských Slovákov. Za návrh hlasovalo šesť poslancov, proti boli dvaja, a dvaja poslanci sa odmietli zúčastniť na hlasovaní. Samosprávy by sa mali do 1.apríla presťahovať do obnovených náhradných priestorov bytu v základnej škole. Slováci v búrlivej diskusii zastupiteľstva namietali, že obecnej samospráve ide o rozdelenie Slovákov, ktorých tri združenia budú mocť naďalej zostať v Slovenskom dome. Vyše 10 rokov totiž fungovali všetky slovenské organizácie pod jednou stechou v centrálnej časti obce. Podľa niektorych názorov ide o  kroky smerujúce k asimilácii Slovákov v obci, ktorá je z hladiska podielu obyvateľstva „naj-slovenskejšou“ v Maďarsku. Na situáciu zareagovala slovenská diplomacia, minister Kubiš má podať informáciu Národnej rade SR, podľa vicepremiéra Dušana Čaploviča sa Mlynkami má zaoberať aj vláda.

 

Z działalności Wspólnoty-Coexistentii  na podstawie artykułów

z „Głosu Ludu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej

Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia w 1996 roku

 

Dyskusja nad materiałem ilustrującym sytuację w polskim szkolnictwie na Zaolziu, a także proponującym kroki zmierzające do poprawy aktualnego stanu w tej dziedzinie zdominowała zebranie rady wykonawczej ruchu politycznego „Coexistentia-Wspólnota“. Omawiany materiał przekazany zostanie sejmowej Komisji ds.Łączności z Polakami za Granicą oraz Konsulatowi Generalnemu RP w Ostrawie. Działacze ruchu są zdania, że polskim szkolnictwem w RC powinien zarządzać samodzielny urząd szkolny, który podlegałby bezpośrednio ministrowi szkolnictwa (…). Sytuację w szkolnictwie polskim w obwodzie jabłonkowskim omówił Bogusław Kaleta. (..) Działaczy „Wspólnoty“ zaniepokoiła również decyzja przedstawicielstwa gminnego w Stonawie o likwidacji polskiej szkoły czy, jak mówią niektórzy, jej integracji ze szkołą czeską („Głos Ludu“, 1.2.1996, „O polskim szkolnictwie“).

     Konwent Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego „Coexistentia-Wspólnota“ toczył się w miniony piątek w hotelu „Piast“ w Czeskim Cieszynie. Obradom przewodniczył Władysław Niedoba. Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Sekcji Polskiej Alfred Kołorz. Podkreślono w nim, że zadaniem Ruchu jest przetrwanie. Wymieniono, że reprezentanci Ruchu spotkali się z przedstawicielami miast Bogumina i Hawierzowa. Odbyli rozmowy z działaczami w Piotrowicach, Błędowicach, Jabłonkowie i Bukowcu. „Coexistentia“ przekazała ambasadorowi RP w Pradze, Markowi Pernalowi, jak i polskim senatorom „nie załatwione przez rząd czeski (i polski – mro) zagadnienia jak: zwrot majątków byłych organizacji polskich, sprawę 15 proc. odszkodowania Polaków represjonowanych przez okupanta, drastyczne obniżenie dotacji dla organizacji polskich na kulturę, szkolnictwo i prasę narodowościową – co powoduje zanik zespołów, dwujęzyczność, sprawę nowej ustawy szkolnej wprowadzającej limity uczniów w klasach, niedostateczną reprezentację mniejszości w wyższych organach władzy, mały ruch graniczny, jak również poprawki do umowy czechosłowacko-polskiej, która, jak zrozumieli już przedstawiciele niemal wszystkich organizacji polskich na Zaolziu, nas nie ochrania“. Omawiano sprawy związane z wyborami parlamentarnymi (…). Stanisław Gawlik poruszył kwestie związane ze zbliżającym się kongresem ruchu. Poinformował, że w jesiennych wyborach senatorskich ruch zamierza startować (…). Projekt obsady personalnej władz naczelnych ruchu przedstawił Edwin Macura. Przewodniczącym Sekcji Narodowej został ponownie Alfred Kołorz. Konwent w swojej uchwale postanowił „powołać niezależną komisję do spraw szkolnictwa, działać w kierunku wystąpienia do sądu konstytucyjnego o uznanie za nieważne tych artykułów ustawy szkolnej, które są niezgodne z konstytucją RC i międzynarodowym traktatem dotyczącym praw dziecka… oraz polecił wystąpić z protestem dotyczącym pogwałcenia praw socjalnych młodzieży studiującej za granicą“ („Głos Ludu“, 20.2.1996, „Konwent Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota – ocena sytuacji“).

     Na zebraniu Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego „Coexistentia-Wspólnota“, które odbyło się 29.2. w Czeskim Cieszynie, poinformowano członków o rozmowach, jakie delegacja Ruchu przeprowadziła z konsulem generalnym RP w Ostrawie, Bernardem Błaszczykiem. „Wspólnotę“ reprezentowali na nim Stanisław Gawlik, Edwin Macura, Alfred Kołorz, Władysław Buda i Tadeusz Toman. W spotkaniu wziął również udział konsul Piotr Szwarc. Przedstawiciele „Wspólnoty“ poinformowali konsula o wynikach ostatniego Konwentu Ruchu oraz przekazali materiały dotyczące szkolnictwa polskiego na Zaolziu. Dyskutowano o kwestii zwrotu majątków bezprawnie zabranych organizacjom polskim. Na czwartkowym zebraniu wiele uwagi poświęcono zbliżającym się wyborom parlamentarnym. Postanowiono, że „Wspólnota“ podpisze umowę koalicyjną o współpracy wyborczej z ruchem politycznym „Niezależni“. Ruch ten zwrócił się do „Wspólnoty“ z propozycją wystawienia na swoich listach kandydatów mniejszości narodowych. Działacze „Wspólnoty“ doszli do wniosku, że jest to jedyna możliwość, jak włączyć się do walki o mandaty poselskie, z powodu 5-procentowego progu wyborczego „Wspólnota“ startująca samodzielnie nie ma szans. W obradach poruszono również problemy szkolnictwa. Negatywnie oceniono podporządkowanie placówek szkolnych w Stonawie czeskiej dyrekcji. Podkreślono, że łączenie czeskich i polskich szkół jest ciosem wymierzonym w polskie szkolnictwo na Zaolziu. „Wspólnota“ w swojej uchwale ustosunkowała się również do spraw związanych z szkolnictwem średnim. Popierać będzie m.in.działania zmierzające w kierunku powołania polskiego gimnazjum w Orłowej  („Głos Ludu“, 5.3.1996, „Na listach niezależnych“).

     Przygotowaniom do spotkania z Mirosławem Pietrewiczem, wicepremierem RP zostało poświęcone w wtorek 19.3. spotkanie komisji ds.ochrony polskiego szkolnictwa na Zaolziu – sekcji polskiej ruchu politycznego „Coexistentia-Wspólnota“ w Czeskim Cieszynie. Uchwalono, że wicepremierowi zostaną przekazane materiały prezentujące aktualny stan naszego szkolnictwa. Wiele uwagi poświęcono gimnazjum polskiemu w Orłowej, wskazując na sprawę objęcia w polską własność chociaż części nowego budynku. Dyskutowano również na temat zagrożonych placówek przedszkolnych i szkolnych w Piosku, Lutyni Dolnej, Boguminie, Błędowicach i Stonawie. Niektóre placówki już utraciły swoję samodzielność i podlegają dziś czeskiej dyrekcji, w stosunku do pozostałych Urzędy Szkolne zapowiedziały podobne decyzje. W związku z zaistniałą sytuacją zdycydowano, że priorytetem jest opracowanie materiałów zaświadczających o naruszaniu prawa przy likwidacji placówek szkolnych oraz zebranie argumentów na ich obronę. Postanowiono z tymi dokumentami odwiedzić czeskie ministerstwo szkolnictwa, jak i poinformować o sprawie Konsulat RP w Ostrawie i MSZ w Warszawie. Ponadto postanowiono spotkać się z radnymi w gminach, w których zagrożone są polskie szkoły i przedszkola („Głos Ludu“, 23.3.1996, „Komisja ds.ochrony szkolnictwa polskiego na Zaolziu – obrona polskich szkół i przedszkoli“).

     Ogólnokrajowym liderem wyborczym ruchu politycznego „Niezależni“ będzie reżyser Vlastimil Venclík, członek przedstawicielstwa miasta stołecznego Pragi – taką decyzję podjęli 27.4. w Pradze-Dlabaczowie uczestnicy przedwyborczej konferencji „Niezależnych“. Na swych listach do wyborów parlamentarnych zgłosili oni również kandydatów mniejszości narodowych (Polaków, Ukraińców, Węgrów), stąd i zaproszenie na konferencję, i udział w niej działaczy ruchu politycznego „Coexistentia-Wspólnota“ – Alfreda Kołorza, Rudolfa Fronca i Tadeusza Tomana (…). Stwierdzono, że istnieje szansa pokonania przez niezależnych 5-proc. progu wyborczego. Działacze Ruchu oczekują szerszego poparcia przede wszystkim w mniejszych miastach i wioskach. „Niezależni“ wpłacili we wszystkich okręgach wyborczych przewidzianą przez ustawę kaucję 200 tys. koron (łącznie 1,6 mln koron). W wypadku, że nie uzyskają 5-proc. progu wyborzego, zamierzają sprawę wnoszenia kaucji wyborczej zaskarżyć do Sądu Konstytucyjnego. Ordynacja wyborcza jest, według opinii działaczy ruchu, niezgodna z niektórymi przepisami Konstytucji RC, więc kaucja powinna zostać zwrócona.  Program wyborczy ruchu niezależnych ma 12 rozdziałów, z których jeden dotyczy praw mniejszości narodowych. „Niezależni“ są właściwie jedynym ugrupowaniem politycznym w wyborach, które włączyło do swego programu politykę narodowościową. Nawiązał też ruch współpracę z reprezentantami mniejszości narodowych i etnicznych, a ogólniej mniejszości, które kulturę pojmują inaczej niż społeczeństwo większościowe. Richard Barták, lider wyborczy w okręgu północnomorawskim, podkreślił w dyskusji konieczność włączenia do kampanii wyborczej starostów i radnych wybranych w wyborach samorządowych z list kandydatów niezależnych. Alfred Kołorz natomiast poinformował o udziale w kampanii wyborczej działaczy „Coexistentii-Wspólnoty“. Jak zapewnił będą oni prowadzić agitację przedwyborczą wśród mniejszości polskiej, ukraińskiej i węgierskiej. Jego zdaniem lista nr 5 będzie miała znaczne poparcie (…). „Niezależni“ domagają się dostępu do radia i telewizji, a udział przedstawicieli partii politycznych w debatach telewizyjnych powinien być dobierany formą losowania. Wzywają też do dialogu o społeczeństwie obywatelskim („Głos Ludu“, 2.5.1996, „Wspólnota agituje za Niezależymi – szansa na 5 procent głosów“).

     We wtorek o północy upłynie termin składania list kandydatów na posłów do parlamentu czeskiego protokolantom okręgowych komisji wyborczych. O godzinie 21.45 przedostatnią, 19. partią, która zarejestrowała swych kandydatów w północnomorawskim okręgu wyborczym w Ostrawie, była partia „Niezależni“. Na drugim miejscu, po północnomorawskim liderze, byłym wicepremierze rolnictwa w czeskim rządzie premiera P.Pitharta, inż.J.Bartáku, znalazł się szef ruchu politycznego „Coexistentia-Wspólnota“, dr.Stanisław Gawlik. Ponieważ partia „Niezależni“ nie należy do znanych, zwróciliśmy się do S.Gawlika z pytaniem, dlaczego przyjął współpracę właśnie z politykami z tego ugrupowania. „W związku z tym, że program wyborczy tej partii był dla nas przychylnie nastawiony, głównie część dotycząca mniejszości narodowych, zgodziliśmy się kandydować z tej listy. Na liście północnomorawskiego okręgu wyborczego znalazło się 25 naszych sympatyków – członków PZKO, Macierzy Szkolnej i innych osób przychylnych naszemu ruchowi. Również w innych okręgach wyborczych w RC kandyduje około 30 mieszkańców Śląska Cieszyńskiego“. Według nazwisk można wnosić, że na liście znaleźli się również przedstawiciele narodowości romskiej i ukraińskiej. Ze znanych osobistości jest tu dyrektor skansenu rożnowskego, światowej sławy folklorysta dr.J.Štika i inni. Na pytanie, jak można by scharakteryzować kandydatów partii „Niezależni“, dr.S.Gawlik odpowiedział: „Są to przede wszystkim przedstawiciele małych partii i inicjatyw społecznych. W 1994 roku praski lider, inż K.Mrázek, utworzył przed wyborami komunalnymi ruch polityczny „Niezależnych“ z myślą o kandydatach na radnych, którzy nie są podporządkowani żadnym rygorom partyjnym, a kierują się tylko własną wizją, jak powinno się działać w gminach. W wyborach komunalnych właśnie „niezależni“ uzyskali największe poparcie wyborców. Stąd na naszej liśnie aż 20 starostów różnych gmin regionu północnomorawskiego“ („Głos Ludu“, 4.4.1996, „Stanisław Gawlik na liście Niezależnych“).

     Już po raz drugi w przeciągu jednego miesiąca odbyło się w skrzeczońskim Domu PZKO spotkanie ludzi interesujących się tereźniejszością i przyszłością polskich szkół i przedszkoli w Nowym Boguminie i Lutyni Dolnej. Wtorkowe zebranie (9.4.) zogranizowała komisja ds.ochrony szkolnictwa polskiego na Zaolziu, którą na ostatnim Konwencie powołał ruch polityczny „Coexistentia-Wspólnota“. W Skrzeczoniu spotkali  się przedstawiciele Koł PZKO z Nowego Bogumina, Skrzeczonia, Szonychla i Lutyni Dolnej, dyrektorki szkół podstawowych w Lutyni Dolnej i Nowym Boguminie, Alicja Berki i Maria Sładeczek, oraz dyrektorka przedszkola w Lutyni Dolnej, Danuta Chorzempa. „Wspólnotę“ reprezentowali jej przewodniczący Stanisław Gawlik, Tadeusz Toman i Alfred Kołorz. Jak powiedział po zebraniu członek Rady Wykonawczej „Coexistentii-Wspólnoty“, a zarazem przewodniczący wspomnianej wyżej komisji, Tadeusz Toman, spotkanie miało na celu omówienie aktualnej sytuacji panującej w tutejszych placówkach szkolnych i przedszkolnych, jak również ich bliskiej i dalszej perspektywy. Zarówno szkoła w Lutyni Dolnej, jak i bogumińska małoklasówka wystąpiły do Urzędu Szkolnego w Karwinie o udzielenie wyjątku ze znowelizowanej ustawy szkolnej. Obie placówki na bieżący rok wyjątek uzyskały („Głos Ludu“, 11.4.1996, „Ze Wspólnotą o szkolnictwie – skrzeczońskie rozmowy“).

     Rok temu zarejestrowano ruch polityczny „Niezależni“. Na dwa tygodnie przed zamknięciem list wyborczych „Niezależni“ zdecydowali się na wystawienie do wyborów parlamentarnych swoich kandydatów. Na liście północnomorawskiej zaraz po liderze Richardzie Bartáku, teoretyku rolnictwa ekologicznego, figuruje nazwisko Stanisława Gawlika, dyrektora hotelu „Dom Polski“ w Ostrawie, trzecie miejsce przypadło przedsiębiorcy prywatemu Deziderowi Balogowi, kolejne starostowi miejscowości Sobiechleb Františkowi Klesnilowi, kierowcy Vasilu Vaníkowi itd. Na czwartkowej konferencji prasowej „Niezależni“ zadeklarowali, że pragną być alternatywą dla tych wyboców, którzy nie są w stanie odnaleźć swojego miejsca na dotychczasowej scenie politycznej. Ruch reprezentuje wszystkie mniejszości, w tym narodowe i etniczne. Opowiada się za wstąpieniem do NATO i Unii Europejskiej. W sprawie kary śmierci, wybijanej szczególnie przy okazji wyborów, ruch opowiada się za utrzymaniem jej zakazu. Podkreśla, że konieczna jest decentralizacja administracji państwowej i przekazanie nie tylko władzy, ale i finansów na niższe szczeble. Popiera starania prezydenta RC o powołanie urzędu rzecznika praw obywatelskich („Głos Ludu“, 27.4.1996, „Alternatywa dla niezdecydowanych – Niezależni do wyborów“).

     Nie zrażeni ulewnym deszczem – pisze „Głos Ludu“ z 16.5.1996 – spotkali się we wtorkowe popołudnie w nowej sali Teatru Lalek „Bajka“ w Czeskim Cieszynie polscy kandydaci na posłów do Parlamentu RC: Stanisław Gawlik (w środku), kandydujący z listy „Niezależnych“ oraz Wawrzyniec Fójcik (z prawej), kandydat na posła z ramienia Obywatelskiej Partii Demokratycznej. Przedwyborczej debacie, zaaranżowanej przez redaktor Otylię Toboła z redakcji audycji polskich Czeskiego Radia w Ostrawie, przysłuchiwało się i zadawało pytania dwudziestu ośmiu wyborców, fot.: M.Radłowska-Obrusnik.

     Karty do głosowania ruchu politycznego „Niezależni“ dla północnomorawskiego okręgu wyborczego zawierają, jak stwierdził przedstawiciel ruchu Jiří Novák, w wielu wypadkach dane odmienne od tych, które znalazły się na listach kandydatów przekazanych przez „Niezależnych“ Okręgowej Komisji Wyborczej. Jak powiedział szef  „Coexistentii-Wspólnoty“, Stanisław Gawlik, błędy merytoryczne znalazły się przy nazwiskach wielu kandydatów, także reprezentujących „Wspólnotę“. Na kartach do głosowania figuruje ponadto obok trzydziestu nazwisk kandydatów, którzy nie są członkami żadnej partii ani ruchu, informacja o ich członkowstwie w ruchu politycznym „Niezależni“… („Głos Ludu“, 21.5.1996, „Niezależni protestują – karty z błędami“).

     „(…) Ruch polityczny „Niezależni“, w ramach którego startowała „Wspólnota“ nie osiągnął wyników, jakich się spodziewał. W ramach całej Czeskiej Republiki nie mieliśmy oczywiście na nie wpływu. Faktem jest również, że sukcesu nie osiągnęliśmy także w powiatach Karwina i Frydek Mistek. Po prostu większość Polaków zachowała się racjonalnie i – pomimo że nie akceptowała programu ODS – zagłosowała na pana Wawrzyńca Fójcika. Z drugiej strony niekorzystne byłoby dla naszego polskiego społeczeństwa, gdyby „Wspólnota“ spełniła ultimatum pana Tadeusza Wantuły i wycofała się z wyborów. „Niezależni“ odbierali głosy nie partii ODS, ale przede wszystkim partiom ČSSD i KDU-ČSL (…). W przyszłości musimy przyzwyczaić się do tego, że Polacy będą startować z różnych list wyborczych. Po prostu nie jesteśmy jako społeczeństwo polskie na Zaolziu jednomyślni, co nie oznacza, że nie powinniśmy działać zgodnie w podstawowych dla naszego bytu narodowego sprawach, jaką jest, przykładowo, obrona naszego szkolnictwa …. („Głos Ludu“, 8.6.1996, „Wspólnotowcy z listy Niezależnych – nie osiągnęliśmy spodziewanych wyników“).

     Powołana na ostatnim Konwencie ruchu politycznego „Coexistentia-Wspólnota“ komisja ds.ochrony szkolnictwa polskiego na Zaolziu obradowała 13.6. w Milikowie-Pasiekach Celem takich spotkań w terenie jest uzyskanie informacji o działalności placówek szkolnych i przedszkolnych oraz przedyskutowanie sytuacji naszego szkolnictwa z ludźmi, którym jego los szczególnie leży na sercu. Tym razem zajmowano się szkolnictwem polskim w Milikowie, Koszarzyskach i w obwodzie jabłonkowskim. Organizatorów spotkania reprezentowali Stanisław Gawlik, Edwin Macura, Jan Ryłko, Tadeusz Toman. Przybyła również metodyczka ds.polskich przedszkoli, Janina Opluštilowa. O polskiej szkole w Koszarzyskach mówiła jej dyrektorka, Irena Starzykowa (...). Dyrektorka polskiego przedszkola w Jabłonkowie, Zofia Sikora stwierdziła, że do przedszkola uczęszcza 52 dzieci, są dwa oddziały oraz 4 nauczycieli. Etaty nauczycielskie jednak zredukowano, listy i prośby w tej sprawie do Urzędu Szkolnego pozostały bez odpowiedzi. Sytuację polskiego przedszkola w Piosku omówiła Maria Kozera, nauczycielka odwołana niedawno ze stanowiska dyrektorki przedszkola (…). Na zebraniu głos zabrał przewodniczący komisji, Jan Ryłko. Powiedział, że znowelizowane ustawy są złe, gdyż umożliwiają dowolną interpretację. Poinformował, że w czwartek 20.6. odbędzie się w hotelu „Piast“ w Czeskim Cieszynie spotkanie na temat szkolnictwa polskiego na Zaolziu. Jego współorganizatorami są komisja jabłonkowska, ZG PZKO i Rada Polaków …. („Głos Ludu“, 18.6.1996, „Obadowała komisja ds. ochrony szkolnictwa polskiego na Zaolziu – w najbliższy czwartek spotkanie w Piaście“).

 

Obsah článku Z činnosti Soužití-Coexistentia na základě článků z „Głosu Ludu – novin Poláků v České republice“ – Politické hnutí Soužití-Coexistentia v 1996 roce: Výkonná rada jednala o situaci polského školsví na Zolzí. Byly zpracovány materiály pro komisi polského Sejmu a Generální Konsulát PR v Ostravě. Funkcionáře „Soužití“ znepokojilo také rozhodnutí obecního zastupitelstva ve Stonavě o zrušení polské školy – nebo jak se mluví – její integraci s českou školou (GL, 1.2.1996). Konvent Polské národní sekce jednal v Českém Těšíně, bylo zdůrazněno, že úkolem je přežití. Delegace Hnutí se setkala se zástupci měst Bohumín a Havířov, konaly se schůze s fukcionáři v Petrovicích, Bludovicích, Jablunkově a Bukovci. Hnutí předalo velvyslanci PR v Praze a také poským senátorům seznam nevyřešených vládou ČR (a také PR) otázek, jako navrácení majetků bývalých polských organizací, záležitost 15% odškodnění Poláků postižených okupantem, drastické snížení dotací pro polské kulturní organizace, školství a národnostní tisk – což v důsledku vede k zániku souborů, dvojjazyčnost, nový školský zákon, který zavádí minimální počty žáků ve třídách, nedostatečná reprezentace polské menšiny ve vládních institucích, malý pohraniční styk a také novelizace československo-polské smlouvy, která, jak pochopili již zástupci téměř všech polských spolků na Zaolzí, nás nechrání. Byly projednávány otázky souvísející s parlamentními a senátními volbami a personální otázky. Konvent zřídil nezávislou komisi pro záležitosti školství, která bude působit tak, aby byly ústavním soudem uznány za neplatné ty články školského zákona, která nejsou v souladu s ústavou ČR, mezinárodnímí úmluvami o právech dítěte... a navrhl vystoupit se stížnosti týkající se narušení sociálních práv mládeže studující za hranicemi země (GL, 20.2.1996).

     Na schůzi Výkonné rady 29.2.tr. v Českém Těšíně byla informace o jednání funkcionářů hnutí s generálním konsulem RP v Ostravě, Bernardem Błaszykem, který byl informován o posledním Konventu Hnutí. Bylo jednáno o blížících se parlamentních volbách. Výkonná rada se usnesla podepsat smlouvu s politickým hnutím „Nezávislí“. Toto hnutí se obrátilo na Soužití s návrhem umístění na svých kandidátních listnách zástupců národních menšin. Zástupci Soužití si uvědomují, že je to jediná možnost, jak se zapojit do boje o poslanecké mandáty. Z důvodu 5-proc. volebního práhu Soužití samostatně kandidující je bez šance. Byla projednána i otázka školství. Výkonná rada mj. podporuje zřízení polského gymnázia v Orlové (GL, 5.3.1996). Přípravě na setkání s místopředsedou polské vlády Mirosławem Pietrewiczem byla věnováno jednání komise pro ochranu polského školství na Zaolzí – polské sekce Soužití v Českém Těšíně. Bylo rozhodnuto, že místopředsedovi vlády budou předány materiály, které dokladují současný stav polského školství. Prioritou  je zpracování dokladů, které budou svědčit o porušování zákonů při rušení polských školských zařízení a potřebnou argumentaci na jejich obranu. Bylo rozhodnuto s těmito doklady navštívit české misterstvo školství a informovat konsulát PR v Ostravě a ministerstvo zahraničních věci ve Varšavě. Budou se také konat setkání se zástupiteli v těch obcích, kde jsou ohroženy polské základní a mateřské školy (GL, 23.3.1996).

     Zástupci Hnutí se účastnili předvolební konference Nezávislých v Praze-Dlabačově. Na kandidátkách do parlametních voleb za politické hnutí Nezávislí kandidují také zástupci národních menšin – Poláci, Ukrajinci, Maďaři. Funkcionáři hnutí očekávají podporu v menších městech a obcích. Nezávislí zaplatili ve všech volebních obvodech požadovanou zákonem kauci 200 tis. Kč (celkem 1,6 mln Kč). V případě, že nepřekročí 5% volební práh, chtějí otázku volebních kaucí žalovat u ústavního soudu.. Volební program Nezávislých má 12 odstavců, z nichž jeden se týká práv národních menšin. Nezávislí jsou vlastně jediným volebním seskupením, které zařadilo do svého programu národnostní politiku. Nezávislí požadují přístup do rozhlasu a televize, účast zástupců jednotlivých stran v televizních diskuzích má být losován. Vyzývají také k dialogu o občanské společnosti. Úterní půlnoc je posledním termínem předání kandidátních listin na poslance do českého parlamentu zapisovatelům krajských volebních komisí. V 21.45 hod., předposlední, 19.stranou, která registrovala své kandidáty v severomoravském volebním obvodu v Ostravě byla strana „Nezávislí“, Na druhém místě, po severomoravském lídrovi, bývalým náměstku ministra zemědělství ve vládě Petra Pitharda, Richardu Bartákovi je předseda politického hnutí Coexistentia-Soužití, Stanislav Gawlik. „S ohledem na skutečnost, že volební program této strany byl k nám kladně nakloněn, hlavně část týkající se národních menšin, souhlasili jsme s kandidováním z této listiny. Na kandidátce je 25 našich příznivců – členů PZKO, Matice školské a jiných. Takév jiných volebních obvodech kandiduje asi 30 občanů Těšínského Slezska.“. Podle příjmení se domníváme, že kandidují také zástupci romské a ukrajinské menšiny. Ze známých osobnosti je tu ředitel rožnovského skanzénu, světově známý folklorista dr.J.Štika.. Politické hnutí Nezávislí bylo založeno před komunálními volbami. Kandidáti v obcích nejsou podřízení stranické disciplíně, řídí se pouze svou vizí, jak je třeba působit v obcích (GL, 4.4.1996). Už podruhé v skřečoňském Domě PZKO se setkali lidé, kteří se zajímají o současnost a budoucnost polských škol. Schůzí dne 9.4.tr. uspořádala komise pro ochranu polského školství na Zaolzí, kterou zřídil poslední Konvent Soužití. Byla projednán současný stav škol v Bohumíně a Dolní Lutyni a jejich budoucnost.Obě školy na letošní rok mají výjimku ze školského zákona (GL, 11.4.1996).

     Na tiskové konferenci Nezávislí prohlásili, že chtéji být alternativou pro ty voliče, kteří nenašli své místo na dosavadní politické scéně. Hnutí reprezentuje všechny menšiny, včetně národních a etnických. Je za přistoupením do NATO a Evropské unie. V otázce trestu smrti je pro zachování jejího zákazu.. Zdůrazňuje nutnost decentralizace státní správy a předání nižším článkům moci nejen povinností ale i peněz. Podporuje snahy prezidenta ČR o zřízení funkce obhájce veřejných práv (GL, 27.4.1996). Kandidáti na poslance polské národnosti se setkali v novém sále divadla loutek „Bajka“: Stanisław Gawlik – Nezávislí, Wawrzyniec Fójcik – ODS. Předvolební debatu vedla redaktor polské redakce Českého rozhlasu v Ostravě, Otylia Toboła. Volební lístky politického hnutí Nezávislí v severomoravském volebním obvodu obsahují údaje odlišté od těch, jaké byly předány hnutím Nezávislí krajské volební komisi. U třiceti jmén je údaj o členství kandidátů v politickém hnutí Nezávislí, přestože tito nejsou členy žádné strany nebo hnutí (GL, 21.5.1996). Politické hnutí Nezávislí, v rámci kterého kandidovalo Soužití, nezískalo očekávané výsledky. V rámci celé ČR jsme neměli na ně vliv. Úspěch jsme nedosáhli také v okresech Karviná a Frýdek Místek. Prostě většina Poláků se zachovala racionálně a – přestože neakceptovala program ODS – volila pana Wawrzyńce Fójcika. Na druhou stanu nebylo pro polské voliče výhodné, aby Soužití splnilo ultimátum pana Tadeusze Wantuły a odstoupilo z voleb. V budoucnu si musíme zvyknout, že Poláci budou kandidovat z různých listin, což neznamená že nebudem jednotní v nejdůležitějších otázkách, jako například obrana národnostního školství (GL, 8.6.1996). Zřízená na poslením Konventu komise pro ochranu polského školství na Zaolzí jednala 13.5. v Milíkově-Pasekách. Cílem takových jednání je získat informace o činnosti školských zařízení a diskuse o stavu našeho školství s lidmi, kterým jeho osud leží na srdci. Předseda školské komise, která působí v Jablunkově sdělil, že školské zákony jsou špatné, protože umožňují libovolný výklad jednotlivých paragrafů. Informoval, že v Českém Těšíně se bude konat setkání na téma polského školství na Zaolzí, jehož organizátory jsou jablunkovská komise, HV PZKO a Rada Poláků (GL, 18.5.1996).  Opracował Tadeusz Toman, dokończenie w następnym numerze.

 

 

Dom PZKO „Czytelnia“ w Wędryni – miejsce obrad Rady Republikowej

Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia

A PZKO Házának „Olvasóterme“ Vendryně városában – a Coexistentia-Együttélés

Politikai Mozgalom Országos Tanácsánák tárgyalási helye

Dům PZKO „Čítárna“ ve Vendryni – místo jednání Republikové rady

Politického hnutí Soužití-Coexistentia

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 25.4.2008,  gratis / zdarma