xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

20 – 2/2008 (5.4.2008)

www.coexistentia.cz

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Rada Republikowa Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspolnota

obraduje w dniu 1.2.2008 r. w Ostrawie

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom Országos Tanácsa

tárgyal 2008, február 1-én Osztravában

Republiková rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití

jedná dne 1.2.2008 v Ostravě.

 

Rada Wykonawcza i Rada Republikowa obradowały w Ostrawie

Výkonná rada a Republiková rada jednaly v Ostravě

 

W piątek 1.2. br. odbyło się w ostrawskiej siedzibie Związku Węgrów w RC zebranie Rady Wykonawczej i Republikowej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. Zebranie prowadził przewodniczący Ruchu, László Attila Kocsis. L.A.Kocsis przedstawił sprawozdanie z działalności centralnych organów Ruchu. O działalności Polskiej Sekcji Narodowej referował Władysław Niedoba, Węgierskiej Sekcji Narodowej – István György Palágyi, przewodniczący sekcji. Omówiono m.in. tematykę związaną z tegorocznymi wyborami do przedstawicielstw wojewódzkich i Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej, działalność komitetów ds. mniejszości narodowych i wdrażanie dwujęzycznych tablic w gminach. Przewodniczący rady nadzorczej Organizacji Wyższego Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s., Wiesław Sikora przedstawił informację o działaniach podjętych w celu usprawnienia działalności wydawniczej oraz organizowania odczytów i seminariów. Rada Republikowa przyjęła uchwałę następującej treści:

a)                  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego Ruchu,

b)                  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie prezesa Węgierskiej Sekcji Narodowej,

c)                  przyjmuje do wiadomości sprawozdanie prezesa Polskiej Sekcji Narodowej,

d)                  przyjmuje do wiadomości informację przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Stanisława Przyhody,

e)                  przyjmuje do wiadomości informację Józefa Toboły o rozmowach w sprawie udziału w wyborach wojewódzkich i senackich,

f)                    przyjmuje do wiadomości informację o rejestracji zmian w statucie Organizacji Wyższego Pożytku Publicznego,

g)                  zobowiązuje J.Tobołę przygotować do podpisu, w uzgodnieniu z SNK ED, umowę koalicyjną,

h)                  zobowiązuje przewodniczącego I.G.Palágyi powołać do 29.2.2008 managera do wyborów senackich,

i)                    zobowiązuje Stanisława Gawlika i  W.Sikorę kontynuować przygotowania do konferencji naukowej na temat następstw Dekretów Benesza,

j)                    zobowiązuje członków Ruchu, którzy są jednocześnie członkami organów statutowych Organizacji Wyższego Pożytku Publicznego Koexistencia o.p.s. opracować koncepcję uzyskiwania pieniędzy z funduszy europejskich,

k)                  zobowiązuje I.G.Palágyi opracować postulat o włączenie języka węgierskiego jako języka mniejszościowego uznawanego przez Republikę Czeską,

l)                    uchwala postulat Węgierskiej Sekcji Narodowej o włączenie języka węgierskiego jako języka mniejszościowego uznawanego przez Republikę Czeską według Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych,

m)                uchwala wniosek planu pracy centralnych organów Ruchu na rok 2008.

 

V sobotu 1.2.tr. se konala v ostravském sídle Svazu Maďarů v ČR schůze Výkonné a Republikové rady Politického hnutí Soužití-Coexitentia. Schůzi řídil předseda Hnutí, László Attila Kocsis. L.A.Kocsis přednesl zprávu z činnosti ústředních orgánů Hnutí. O činnosti Polské národní sekce referoval Władysław Niedoba, Maďarské národní sekce – István György Palágyi, předsedové sekcí. Byla projednána m.j. problematika související s letošními krajskými volbami a volbami do Senátu Parlamentu ČR, činnost výborů pro národnostní  menšiny a zavádění dvojjazyčných tabulí v obcích. Předseda správní rady Obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s, Wiesław Sikora, sdělil informace o přijatých krocích s cílem zdokonalit vydavatelskou činnost a organizaci přednášek a seminářů. Republiková rada přijala následující usnesení:

a)                  bere na vědomí zprávu předsedy Hnutí,

b)                  bere na vědomí zprávu předsedy Maďarské národní sekce,

c)                  bere na vědomí zprávu předsedy Polské národní sekce,

d)                  bere na vědomí informaci předsedy Revizní komise, Stanisława Przyhody,

e)                  bere na vědomí informaci Józefa Toboły o jednání ve věci účastí v krajských a senátních volbách,

f)                   bere na vědomí informaci o registraci změn ve stanovách Obecně prospěšné společnosti,

g)                  ukládá J.Tobołovi připravit k podpisu, po dohodě s SNK ED, koaliční smlouvu,

h)                  ukládá předsedovi I.G.Palágyi ustanovit do 29.2.2008 manažera pro senátní volby,

i)                    ukládá Stanisławovi Gawlikovi a W.Sikorovi pokračovat v přípravě vědecké konference na téma důsledků Benešových dekretů,

j)                   ukládá členům Hnutí, kteří jsou současně členy statutárních orgánů Obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. zpracovat koncepci získávání peněz z evropských fondů,

k)                  ukládá I.G.Palágyi zpracovat požadavek na zařazení maďarského jazyka jako menšinového jazyka uznávaného Českou republikou,

l)                    schvaluje požadavek Maďarské národní sekce o zařazení maďarského jazyka jako menšinového jazyka uznávaného Českou republikou v souladu s Evropskou chartou regionálních či  menšinových jazyků,

m)                schvaluje návrh plánu práce ústředních orgánů Hnutí na 2008 rok.

 

Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia w 2007 roku

Politické hnutí Coexistentia-Soužití v roce 2007

 

Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia kontynuował swoją działalność w ub. roku Podstawowym celem programowym jedynej organizacji politycznej mniejszości narodowych w Republice Czeskiej jest obrona praw człowieka, przede wszystkim praw mniejszości narodowych. Aktywnie pracowały centralne organy Ruchu – Rada Wykonawcza i Rada Republikowa, sekcje narodowe – polska , węgierska, ukraińsko-rusińska i grupy gminne.

     W dniu 14.4.2007 obradował w Trzyńcu 10. Kongres Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. Oprócz delegatów w Kongresie udział wzięli m.in. Radislav Mojžíšek (SNK ED) i Bohusław Chwajol (SNK ED) – radni z Orłowej, Petr Dyszkiewicz (Naše Karvinsko) – radny z Karwiny, prezesi ZG PZKO Zygmunt Stopa i Kongresu Polaków w RC Józef Szymeczek. Przybył pełnomocnik Wspólnoty-Coexistentii w Warszawie Józef Staniek. Reprezentowane były redakcje „Głosu Ludu“ i „Prágai Tükör“ i polski kwadrans ČR Ostrawa. Referaty programowe wygłosili – przewodniczący Ruchu László Attila Kocsis, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej Władysław Niedoba i przewodniczący Węgierskiej Sekcji Narodowej István Palágyi. Goście reprezentujący SNK ED i Naše Karvinsko deklarowali chęć kontynuowania współpracy programowej i wyborczej z Wspólnotą-Coexistentią. Kongres przyjął program i priorytety programowe na okres 5/2007-4/2009 oraz wybrał nowe władze Ruchu, przewodniczącego László Attilę Kocsisa, pierwszego wiceprzewodniczącego Wiesława Sikorę, 28-osobową Radę Republikową, 5-osobową Komisję Rewizyjną i 3-osobowy Sąd Rozjemczy.

     Rada Republikowa w ubiegłym roku obradowała trzy razy (Trzyniec, Ostrawa, Praga). Na pierwszym zebraniu w przerwie obrad Kongresu wybrała 13-osobową Radę Wykonawczą w składzie: László Attila Kocsis, Wiesław Sikora, Władysław Niedoba, István Palágyi, Bogusław Raszka, Tadeusz Toman, Władysław Drong, István Fucsik, Stanisław Gawlik, Jadwiga Karolczyk, Ferenc Monus, Juraj Nemes, Józef Pietrus i wiceprzewodniczącego Ruchu Bogusława Raszkę. Rada Wykonawcza schodzi się regularnie co dwa miesiące.

Referat przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej Władysława Niedoby, który wygłosił na Kongresie Wspólnoty-Coexistentii w dniu 14.4.2007 r.:

Szanowni Delegaci, Szanowni Goście, Panie Panowie!

     Jednym z najważniejszych zadań naszego Ruchu, który działa w interesie mniejszości narodowych w Republice Czeskiej jest domaganie się dotrzymywania przez organy państwowe i samorządowe praw człowieka, przede wszystkim zaś standartów europejskich w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych. Niemniej ważnym zadaniem jest koordynacja działań politycznych poszczególnych mniejszości narodowych zamieszkałych w Republice Czeskiej. Zadanie to w minionym okresie Polska Sekcja Narodowa wypełniała, pomimo ograniczonych środków finansowych, jakie posiadamy. Mierzyliśmy siły na zamiary, nie zamiar według sił. Coexistentia-Wspólnota swoją działalność finansuje wyłącznie ze składek członkowskich, bez dotacji z budżetu państwa. Pomimo to państwo wymaga po nas spełnienia zbyt kosztownych obowiązków finansowych – przede wszystkim zapewnienia audytu. Nie rozumiemy, co było przyczyną podjęcia takich regulacji przez parlament czeski. Ustawa określa, że państwo finansowo wspiera tylko te partie polityczne, które w wyborach parlamentarnych uzyskały 1,5 % głosów lub uzyskały mandat senatorski.

     Polska Sekcja Narodowa od ostatniego Kongresu Ruchu, który odbył się 14 maja 2005 roku w Czeskim Cieszynie wykazywała obszerną działalność polityczną. Jest to zasługą wszystkich członków i sympatyków sekcji, członków zarządu sekcji oraz naszych radnych działających w przedstawicielstwach miejskich i gminnych. Nasza działalność była dostosowana do zmieniającej się na korzyść sytuacji politycznej, głównie związanej z nieuchronną integracją europejską. Cele programowe realizowane zgodnie ze statutem, to przede wszystkim a) prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, b) prawo do kształcenia w języku ojczystym, gwarantowanego przez państwo, c) prawo do udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, d) prawo do szerzenia informacji we własnym języku, e) prawo do rozwoju włanej kultury, f) prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

     Konwent Polskiej Sekcji Narodowej, który odbył się 2 marca 2005 roku w Czeskim Cieszynie, wybrał 15-osobowy Zarząd sekcji w składzie: Władysław Niedoba (przewodniczący sekcji), Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, Alfred Kołorz, Eugeniusz Kiedroń, Bronisław Haratyk, Stanisław Przyhoda, Józef Pietrus, Stanisław Gawlik, Edward Zaleski, Paweł Wania, Maria Górecka i Karol Madzia. W trakcie kadencji ze względów zdrowotnych zrezygnowała Maria Górecka, zastąpił ją Piotr Żabiński. Poprzedni Konwent Polskiej Sekcji Narodowej odbył się 8 czerwca 2006 r. w Czeskim Cieszynie. Zdecydowano, że Zarząd sekcji będzie pracować w niezmienionym składzie. Działa 5-osobowe Prezydium  Zarządu sekcji w składzie: Władysław Niedoba, Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Władysław Drong i Józef Toboła. Praca sekcji przebiegała w trzech grupach tematycznych: ds. polityki komunalnej i wyborów, której przewodniczy Tadeusz Toman, szkolnictwa narodowościowego – przewodniczy Wiesław Sikora i kontaktów ze stowarzyszeniami obywatelskimi – przewodniczy Władysław Drong. Grupy tematyczne określały główne zadania i przedstawiały pod dyskusję program działalności. Priorytetem w tym okresie było polityczne wsparcie działań stowarzyszeń mniejszości narodowej (PZKO, Kongres Polaków w RC, Macierz Szkolna, Beskid Śląski, stowarzyszenia branżowe itp.), angażowanie się w interesie polskiego szkolnictwa narodowościowego, wspieranie dwujęzyczności. Koniecznością było opracowanie nowego podejścia do pracy politycznej, w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Oprócz Konwentu w ub. roku odbyło się 18 zebrań PSN, z tego 7 zebrań Zarządu i 11 zebrań Prezydium Zarządu. Zebrania oprócz Czeskiego Cieszyna były zwoływane do Wędryni, Suchej Górnej, Kocobędza i Trzyńca.

     Większość działaczy sekcji pracuje w organach centralnych Ruchu, oprócz członków Zarządu są to Franciszek Jeżowicz, Jadwiga Karolczyk, Józef Przywara i Józef Chmiel. W pracy sekcji mamy wsparcie takich autorytetów, jak Bogusław Chwajol, Tadeusz Siwek, Roman Suchanek, czy Zygmunt Stopa – prezes Zarządu Głównego PZKO. Z władzami PZKO nasza współpraca jest poprawna. Liczyliśmy na nawiązanie ściślejszych kontaktów z władzami Kongresu Polaków w RC. Współpraca z Kongresem była organizowana ad hoc. Prezes Kongresu, Józef Szymeczek brał udział w zebraniach Wspólnoty. Jednak o wielu inicjatywach wymagających współdziałania dowiadywaliśmy się z prasy, czy podczas przypadkowych spotkań. Kongres Polaków niestety nie zaakceptował proponowaną przez nas formę współpracy, która sprawdziła się w działaniach tzw. grupy „3x3“.

     Nasi członkowie, Eugeniusz Kiedroń i Bronisław Haratyk, aktywnie pracowali w rządowych komisjach doradczych. Przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej, Władysław Niedoba, jest wiceprzewodniczącym wojewódzkiego Komitetu ds.Mniejszości Narodowych, co umożliwia m.in. wpływ na politykę dotacyjną województwa względem mniejszości narodowych, w tym decyzje o wsparciu finansowym poszczególnych projektów wysuwanych przez stowarzyszenia obywatelskie. Znaczenie ma też udział członków Wspólnoty w gminnych Komitetach ds. Mniejszości Narodowych. Podkreślić jednak należy, że skład Komitetów w gminach nie jest wybierany z klucza partyjnego. Jego członkami są osoby delegowane przez stowarzyszenia obywatelskie.

     Dużą wagę przywiązuje sekcja polska do działań na szczeblu lokalnym. Grupy Gminne są, jak mówi § 15 statutu, podstawowym ogniwem Ruchu. Grupa Gminna lub Obwodowa może być założona przez pięć osób Zebrania członkowskie Grup Gminnych są zwoływane co najmniej raz rocznie, w razie potrzeby częściej. Do wyłącznej kompetencji Grup Gminnych należy wnioskowanie kandydatów w wyborach do przedstawicielstwa gminnego, natomiast głównym ich zadaniem jest organizacja wyborów komunalnych, przygotowanie list kandydackich oraz udział w życiu politycznym gminy. Wspólnota powołała organizacje gminne w Trzyńcu, Karwinie, Hawierzowie, Olbrachcicach, Piotrowicach koło Karwiny, Stonawie, Kocobędzu, Suchej Górnej i Lutyni Dolnej. Działają również Grupy Gminne i Obwodowe bez formalnej rejestracji.

     Wspólnota-Coexistentia nie odnosi sukcesów w wyborach na szczeblu centralnym. Ustawodawstwo czeskie, wprowadzając 5 % próg wyborczy, umiemożliwia małym partiom politycznym zdobycie przez nie mandatów poselskich. Wspólnota nie rezygnuje jednak z wspierania partii wyborczych, których program jest maksymalnie zbieżny z jej programem. W wyborach do Parlamentu Europejskiego  i w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej wspieraliśmy kandydatów SNK-ED. Wybory europejskie zakończyły się sukcesem, wspierany przez nas kandydat, Józef Zieleniec, uzyskał mandat w parlamencie w Strassburgu. W wyborach do czeskiego parlamentu SNK-ED niestety nie przekroczyło 5% progu wyborczego. Priorytetem sekcji były wybory komunalne, które odbyły się 20-21 października 2006 r. Ograniczone środki finansowe uniemożliwiły prowadzić kosztowną kampanię. W większych miastach współpracowaliśmy z SNK ED, jednak efektem tej współpracy były jedynie wizyta na Zaolziu posła do Parlamentu Europejskiego Józefa Zieleńca. W Czeskim Cieszynie, Boguminie, Hawierzowie współpraca koalicyjna nie przyniosła korzyści wyborczych. W poszczególnych obwodach sztab wyborczy, któremu przewodniczył Wiesław Sikora, zorganizował konferencje prasowe – w wędryńskiej Czytelni, w Domu PZKO Karwina-Stare Miasto i w Domu PZKO w Jabłonkowie. Przybyli wyłącznie dziennikarze „Głosu Ludu“, redakcji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie. W Wędryni była ponadto redakcja programu 3 Telewizji Polskiej. Dziennikarzy czeskich nasz udział w wyborach nie interesował. Udział Wspólnoty w wyborach przyniósł łącznie 40 mandatów, z tego 36 – na listach Ruchu, 4 – na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi. Mandaty zdobyli Bogdan Czapek (Lutynia Dolna), Stanisław Konkolski (Piotrowice koło Karwiny), Petr Dyszkiewicz – „Naše Karvinsko“, Krystyna Jonszta – „Naše Karvinsko“, Wiesław Farana (Karwina), Ryszard Polednik (Stonawa), Władysław Kowalski (Olbrachcice), Barbara David (Cierlicko), Bronisław Mrózek, Władysław Niedoba, Stanisław Kabot (Kocobędz), Paweł Wania, Tadeusz Kotas (Ropica), Beata Nowok (Trzanowice), Isabela Frencl (Trzyniec), Bogusław Raszka, Bronisław Zawada, Stanisław Samek, Jerzy Macura, Marta Roszka (Wędrynia), Stanisław Szturc, Michał Milerski (Nydek), Paweł Pilch, Danuta Cieślar, Roman Polok (Gródek), Alina Kożdoniowa (Koszarzyska), Karol Klimek, Czesław Heczko, Jan Sikora, Józef Wacławek, Anna Cieślar (Milików), Stanisław Lisztwan, Bogdan Hajduk (Nawsie), Bronisław Goryl (Jabłonków), Karol Michalik (Piosek), Robert Kulig, Tadeusz Lipowski, Roman Czepczor, Andrzej Bielesz (Bukowiec), Stanisław Czudek (Łomna Dolna). W wyborach władz miast i gmin uzyskaliśmy dwa fotele wicewójtów – Bogusław Raszka w Wędryni i Bronisław Mrózek w Kocobędzu oraz 6 foteli członków zarządu w Lutyni Dolnej, Karwinie, Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni i Bukowcu. Gdyby nie obowiązywała dyskryminująca względem mniejszości narodowych ordynacja wyborcza, mandatów mielibyśmy więcej.

     Działalność naszej sekcji jest wspierana przez inicjatywy Organizacji Użyteczności Publicznej Koexistencia w dziedzinie wydawniczej i prelekcji. O działalności Ruchu piszemy na łamach periodyku „Wiadomości-Tudósításók-Zprávy“. Braliśmy aktywny udział w międzynarodowej konferencji pt. „Ochrona praw mniejszości – 15 lat w polityce za wdrażanie praw mniejszości w Republice Czeskiej“, która z okazji 15-lecia Ruchu odbyła się 17 grudnia 2005 roku oraz w tzw. II Konferencji Palkowickiej, która zorganizowana była w 70. rocznicę pobytu Wincentego Witosa w Palkowicach. Współpracujemy z Węgierską Sekcją Narodową. Delegacja sekcji polskiej wzięła udział w Mirowie uroczystościach upamiętniających rocznicę urodzin hr. Jánosa Esterházy. Na mirowskim cmentarzu oprócz pomnika hr. Esterházy stoi obelisk z wyrytymi nazwiskami przeszło 500 więźniów – Polaków, ofiar niemieckiego reżymu faszystowskiego. Działacze sekcji polskiej brali też udział w imprezach ukraińskiej i rusińskiej mniejszości narodowej.

     Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia współpracuje z partiami politycznymi w Republice Czeskiej i w państwach Macierzy. W Polsce szczególnie bliskie kontakty mamy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Jego czołowi działacze brali udział w odsłonięciu tablicy, upamiętniającej pobyt Wincentego Witosa w Gródku, premiera międzywojennej Polski. Wspólnota jest otwarta na współpracę ze wszystkimi demokratycznymi partiami politycznymi. W ramach Republiki Czeskiej wspieramy program pro-europejskich partii parlamentarnych – socjaldemokracji (ČSSD), chadecji (KDU-ČSL) i Partii Zielonych (SZ), współpracujemy z SNK ED i ruchami niezależnymi.

     Podczas obrad organów Polskiej Sekcji Narodowej Wspólnoty poruszano problematykę o żywotnym znaczeniu dla polskiej mniejszości narodowej, przede wszystkim polskiego szkolnictwa, ustawowego wdrażania dwujęzyczności, polskiej prasy i mediów elektronicznych i stowarzyszeń mniejszości narodowych.

     Zdaniem działaczy Wspólnoty wszechstronny rozwój polskiego szkolnictwa narodowościowego powinno zapewniać państwo. Przyspieszenia wymaga wdrażanie postanowień Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Pomimo, że jest zapisany ustawowy obowiązek dotyczący ochrony języka polskiego w powiecie Karwina i Frydek Mistek, organy samorządowe często skutecznie zwalniają ich wdrażanie. Brak określenia kompetencji Komitetów ds. Mniejszości Narodowych. Urzędy miast i gmin nie informuję obywateli o prawach mniejszości narodowych. Nawet telewizja publiczna ograniczyła niedawno czas emisji programu w języku polskim. O tych problemach informowaliśmy pisemnie odpowiednie instytucje, czy też problemy były poruszane przez prezesa sekcji podczas obrad wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych.  

     Ruch Polityczny Wspólnota-Coexistentia jest zdeterminowany kontynuować swoją działalność w interesie mniejszości narodowych. Polska Sekcja Narodowa wnioskuje uchwalić 3 długofalowe zadania: 1. włączenie się wszystkich organów Ruchu do wyborów tak, by umożliwić mniejszościom narodowym maksymalnie liczną reprezentację w organach przedstawicielskich na wszystkich szczeblach, 2. obrona polskiego szkolnictwa narodowościowego, 3. wspieranie ustawowego wdrażania dwujęzyczności. Strategiczne cele Wspólnoty i stowarzyszeń obywatelskich mniejszości narodowych są tu identyczne.

     Dziękuję za uwagę licząc na przyjęcie odpowiednich uchwał umożliwających wypełnianie przez nasz Ruch przyjętego programu i celów statutowych.

 

Politické hnutí Soužití-Coexistentia pokračovalo v minulém roce ve své činnosti. Základním programovým cílem jediné politické organizace národních menšin v České republice je ochrana lidských práv, především práv národních menšin. Aktivně pracovaly ústřední orgány Hnutí – Výkonná rada a Republiková rada, národní sekce – polská, maďarská a ukrajinská a místní skupiny.

     Dne 14.4.2007 jednal v Třinci 10. Kongres Politického hnutí Soužití-Coexistentia. Kromě delegátů Kongresu se jednání účastnili mj. Radislav Mojžíšek (SNK ED) a Bohuslav Chwajol (SNK ED) – zastupitelé z Orlové, Petr Dyszkiewicz (Naše Karvinsko) – zastupitel z Karviné, předsedové HV PZKO Zygmunt Stopa a Kongresu Poláků v ČR Józef Szymeczek. Byl přítomen zmocněnec Soužití-Coexistentie ve Varšavě, Józef Staniek. Zastoupeny byly redakce „Głosu Ludu“, „Prágai Tükör“ a polský kwadrans ČR Ostrava. Programové referáty přednesli – předseda Hnutí László Attila Kocsis, předseda Polské národní sekce Władysław Niedoba a předseda Maďarské národní sekce István Palágyi. Hosté zastupující SNK ED a Naše Karvinsko deklarovali zájem pokračovat z Soužití-Coexistentii v programové a volební spolupráci. Kongres přijal program a programové priority na období 5/2007-4/2009 a zvolil nové vedení Hnutí, předsedu László Attilu Kocsise, prvního místopředsedu Wiesława Sikoru, 28-člennou Republikovou radu, 5-člennou Revizní komisi a 3-člennou Smírčí komisi.

     Republiková rada v minulém roce jednala 3 krát (Třinec, Ostrava, Praha). Na první schůzi v přestávce jednání Kongresu zvolila 13-člennou Výkonnou radu ve složení László Attila Kocsis, Wiesław Sikora, Władysław Niedoba, István Palágyi, Bogusław Raszka, Tadeusz Toman, Władysław Drong, István Fucsik, Stanisław Gawlik, Jadwiga Karolczyk, Ferenc Monus, Juraj Nemes a Józef Pietrus a místopředsedu Hnutí Bogusława Raszku. Výkonná rada jedná pravidelně jednou za 2 měsíce.

Referát předsedy Polské národní sekce, Władysława Niedoby, který přednesl na Kongrese Soužití-Coexistentie dne 14.4.2007:

Vážení Delegátí, Vážení Hosté, Dámy a Pánové!

     Jedním z nejdůležitějších úkolů našeho Hnutí, který působí v zájmu národních menšin v České republice je požadovat dodržování lidských práv, zejména evropských standartů v ochraně práv národních menšin státními a samosprávnými orgány. Neméně důležitým úkolem je koordinace politické činnosti jednotlivých národních menšin v České republice. Tento úkol v minulém období Polská národní sekce, i přes omezené finanční prostředky, které máme k dispozici, plnila. Měřili jsme síly na úmysly, ne úmysly podle sil. Coexistentia-Soužití svou činnost financuje pouze z členských příspěvků, bez dotací ze státního rozpočtu. Přesto stát po nás požaduje plnění finančně náročných ústavních úkolů – především povinnost zajistit audit. Nechápeme, proč byl tento požadavek přijat českým parlamentem. Podle ústavy stát financuje pouze ty politické strany, které v parlamentních volbách získaly 1,5% hlasů nebo získaly mandát senátora.

     Polská národní sekce od posledního Kongresu Hnutí, který se konal 14. května 2005 roku v Českém Těšíně vykazovala rozsáhlou politickou činnost. Je to zásluhou všech funkcionářů a příznivců sekce, členů Výboru sekce nebo našich zastupitelů, kteří působí v městských a obecních zastupitelstvech. Naši činnost jsme přizpůsobili měnící se ve prospěch politické situaci, což souvisí hlavně s nevyhnutelnou evropskou integrací. Programovými cílí realizovanými podle stanov Hnutí jsou zejména a) právo použití vlastního jazyka v úředním styku, b) právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, c) právo účastí v řešení otázek týkajících se národních menšin, d) právo šířit informace ve vlastním jaztyce, e) právo do rozvoje vlastní kultury, f) právo na zachování vlastních kulturních památek a statků.

     Konvent Polské národní sekce, který se konal 2. března 2005 roku v Českém Těšíně, zvolil 15-členný Výbor sekce ve složení: Władysław Niedoba (předseda sekce), Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, Alfred Kołorz, Eugeniusz Kiedroń, Bronisław Haratyk, Stanisław Przyhoda, Józef Pietrus, Stanisław Gawlik, Edward Zaleski, Paeweł Wania, Maria Górecka a Karol Madzia. V průběhu volebného období ze zdravotních důvodů rezignovala Maria Górecka, nahradil ji Piotr Żabiński. Předchozí Konvent Polské národní sekce se konal 8. června 2006 roku v Českém Těšíně. Bylo na něm rozhodnuto, že Výbor sekce bude pracovat ve stejném personálním obsazení. Působí 5-členné Předsednictvo výboru sekce ve složení: Władysław Niedoba, Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła. Dosavadní činnost sekce probíhala ve třech tématických skupinách – pro komunální politiku a organizaci voleb, které předsedal Tadeusz Toman, pro národnostní školství – předsedal Wiesław Sikora, pro spolupráci s občanskými sdruženími – předsedal Władysław Drong. Tématické skupiny určovaly a předkládaly k diskuzi program činnosti. Prioritou byla v tomto období politická podpora činnosti občanských sdružení polské národní menšiny (PZKO, Kongres Poláků, Matice školská, Beskyd slezský, oborová sdružení…), působení v zájmu polského národnostního školství, podpora dvojjazyčnosti. Nutnosti bylo zpracování nového přístupu k politické práci v souvislosti s přistoupením České republiky a Polské republiky do Evropské unie. Kromě Konventu se  minulém roce konalo 18 schůzí PNS, z toho 7 schůzí Výboru a 11 schůzí Předsednictva výboru. Kromě Českého Těšína byly svolávány do Vendryně, Horní Suché, Chotěbuze a Třince.

     Většina funkcionářů sekce pracuje v ústředních orgánech Hnutí, kromě členů Výboru jsou to Franciszek Jeżowicz, Jadwiga Karolczyk, Józef Przywara a Józef Chmiel. Činnost sekce má podporu takových autorit, jak Bogusław Chwajol, Tadeusz Siwek, Roman Suchanek, či Zygmunt Stopa – předseda Hlavního výboru PZKO. S vedením PZKO naše spolupráce je korektní. Počítali jsme s navázáním těsnějších vztahů s vedením Kongresu Poláků v ČR.. Spolupráce s Kongresem byla organizována ad hoc. Předseda Kongresu, Józef Szymeczek, se účastnil schůzí Soužití. Avšak o mnoha iniciativách , které vyžadovaly součinnost jsme byli informování prostřednictvím tisku nebo při náhodných setkáních. Kongres Poláků bohužel neakceptoval námi navrhovanou formu spolupráce, která se osvědčila v minulém období v rámci tzv. skupiny „3x3“.

     Naši členové, Eugeniusz Kiedroń a Bronisław Haratyk, aktivně pracovali ve vládních poradních komisích. Předseda Polské národní sekce, Władysław Niedoba, je místopředsedou krajského Výboru pro národnostní menšiny, což umožňuje mj. vliv na dotační politiku kraje vůčí národním menšinám, včetně rozhodnutí o finanční podpoře jednotlivých projektů předkládaných občanskými sdruženími. Význam má také účast členů Soužití v obecních Výborech pro národnostní menšiny. Je však nutno zdůraznit, že složení Výborů v obcích není voleno na zakládě stranického klíče. Jeho členy jsou osoby delegovány občanskými sdruženími.

     Velkou váhu příkláda polská sekce činnosti na místní úrovní. Místní skupiny, dle §15 stanov, jsou základním článkem Hnutí. Vznik Místní nebo Oblastní skupiny může iniciovat 5 osob. Členské schůze Místních skupin se konají alespoň jednou ročně, je-li to nutné častěji. Do výhradní kompetence Místních skupin patří navrhování kandidátů ve volbách do obecních zastupitelstev, naproti tomi jejich hlavním úkolem je organizace komunálních voleb, příprava kandidátních listin a účast v politickém životě obce. Soužití zřídilo místní organizace v Třinci, Karviné, Havířově, Albrechticích, Petrovicích u Karviné, Stonavě, Chotěbuzi, Horní Suché a Dolní Lutyni. Působí také Místní a Oblastní skupiny bez formální registrace.

     Soužití-Coexistentia není úspěšné ve volbách na ústřední úrovni. České ústavní řád, zavedením 5% volebního prahu, znemožnil malým politickým stranám získát poslanecké mandáty. Avšak Soužití nerezignuje na podporu volebních stran, jejichž program je maximálně shodný s našim programem. Ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsme podporovali kandidáty SNK-ED. Evropské volby byl z našeho pohledu úspěšné, námi podporovaný kandidát, Josef Zieleniec, získal mandát v parlamentu ve Stassburgu. Ve volbách do českého parlamentu SNK-ED bohužel nepřekročilo 5% volební prah. Prioritou sekce byly komunální volby, které se konaly 20-21. října 2006. Omezené finanční prostředky nám znemožňovaly vést finančně náročnou kampaň. Ve větších městech jsme spolupracovali s SNK-ED. Bohužel výsledkem této spolupráce byla pouze návštěva na Zaolzí Josefa Zieleńce, poslance Evropského parlamentu. V Českém Těšíně, Bohumíně, Havířově koaliční spolupráce nepřinesla volební prospěch. V jednotlivých obvodech volební štáb, jemuž předsedal Wiesław Sikora, uspořádal tiskové konference – ve vendryňské Čítárně, v Domě PZKO v Karviné-Starém Městě a v Domě PZKO v Jablunkově. Dostavili se pouze novináři „Głosu Ludu“ a polské redakce Českého rozhlasu Ostrava. Ve Vendryni navíc byla redakce 3 programu Polské televize. České novináře naše účast ve volbách nezajímala. Účast Soužití ve volbách dala dohromady 40 mandátů, z toho 36 – na listinách Hnutí a 4 – na listinách sdružení s nezávislými kandidáty. Mandáty získali: Bogdan Czapek (Dolní Lutyně), Stanisław Konkolski (Petrovice u Karviné), Petr Dyszkiewicz – „Naše Karvinsko“, Krystyna Jonszta – „Naše Karvinsko“, Wiesław Farana (Karviná), Ryszard Polednik (Stonava), Władysław Kowalski (Albrechtice), Barbara David (Těrlicko), Bronisław Mrózek, Władysław Niedoba, Stanisław Kabot (Chotěbuz), Paweł Wania, Tadeusz Kotas (Ropice), Beata Nowok (Třanovice), Isabela Frencl (Třinec), Bogusław Raszka, Bronisław Zawada, Stanisław Samek, Jerzy Macura, Marta Roszka (Vendryně), Stanisław Szturc, Michał Milerski (Nýdek), Paweł Pilch, Danuta Cieślar, Roman Polok (Hrádek), Alina Kożdoniowa (Košařiska), Karol Klimek, Czesław Heczko, Jan Sikora, Józef Wacławek, Anna Cieślar (Milíkov), Stanisław Lisztwan, Bogdan Hajduk (Návsí), Bronisław Goryl (Jablunkov), Karol Michalik (Písek), Robert Kulig, Tadeusz Lipowski, Roman Czepczor, Andrzej Bielesz (Bukovec), Stanisław Czudek (Dolní Lomná). Získali jsme 2 místa zástupců starostů (Vendryně, Chotěbuz) a 6 míst členů rad (Dolní Lutyně, Karviná, Albrechtice, Chotěbuz, Vendryně, Bukovec). Kdyby volební zákon nebyl diskriminující, mělibychom mandátů více.

     Činnost naší sekce je podporována iniciativami Obecně prospěšné společnosti Koexistence, a to jak pomoci vydavatelské činnosti, tak organizací seminářů. O činnosti Hnutí píšeme na stránkách občasníku „Wiadomości-Tudósításók-Zprávy“. Aktivně jsme se účastnili mezinárodní konference nt. „Ochrana práv menšin – 15 let v politice za práva národních menšin v ČR“, která se konala u příležitosti 15. výročí založení Hnutí dne 17. prosince 2005 roku a v tzv. II Palkovické konferenci, která byla uspořádána na počest 70. výročí pobytu Wincenta Witose v Palkovicích. Spolupracujeme s Maďarskou národní sekci. Delegáti polské sekce se účastnili vzpomínkových slavností v Mírově na počest výročí narození hr.Jánose Esterházy. Na mírovském hřbitově kromě pamětní desky hr.Esterházy je obelisk se jmény přes 500 vězňů – Poláků, obětí německého fašistického režimu. Funkcionáři polské sekce se účastnili také v podnicích pořádáných ukrajinskou a rusínskou národní menšinou.

    Politické hnutí Soužití-Coexistentia solupracuje s politickými stranami v České republice a v mateřských státech. V Polsku máme obvzlášť blízké styky s Polskou Lidovou Stranou (PSL). Jeho čelní funkionáří se účastnili odhalení pamětní desky na počest pobytu v Hrádku Wincenta Witose, předsedy vlády meziválečného Polska. Soužití je otevřeno na spolupráci se všemi demokratickými politickými stranami. V rámci České republiky podporujeme program pro-evropských parlamentních stran – sociální demokacie (ČSSD), lidovců (KDU-ČSL) a Stany Zelených (SZ), spolupracujeme s SNK-ED a hnutími nezávislých.

     Na setkáních orgánů Polské národní sekce byly projednávány otázky životně důležité pro polskou národní menšinu, především polské školství, zákonné zavádění dvojjazyčností, polský tisk a elektronická média a sdružování národních menšin. Funkcionáří Soužití se domnívají, že všestranný rozvoj polského národnostního školství je povinen zajistit stát. Urychlení vyžaduje uvedení do života ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty menšinových či regionálních jazyků. Přestože existuje ústavní povinnost týkající se ochrany jazyka polského v okresech Karviná a Frýdek Místek, samosprávné orgány často úspěšně oddalují jejich zavedení. Není určena kompetence Výborů pro národnostní menšiny. Úřady měst o obcí neinformují své občany o právech národních menšin. Dokonce veřejnoprávní televize omezila nedávno vysílací čas programu v jazyce polském.

     Politické hnutí Soužití-Coexistentia je odhodláno pokračovat ve své činnosti v zájmu národních menšin. Polská národní sekce navrhuje schválit 3 dlouhodobé cíle: 1. zapojení všech orgánů Hnutí do voleb tak, aby byla umožněna národním menšinám maximálně početná reprezentace v zastupitelských orgánech všech stupňů, 2. obhajoba polského národnostního školství, 3. podpora ústavního zavádění dvojjazyčností. Strategické cíle Soužití a občanských sdružení národních menšin jsou zde totožné.

     Děkuji za pozornost a počítám s přijetím náležitých usnesení, které budou umožňovat plnění přijatého programu a statutárních cílů naším Hnutím.  

 

„Głos Ludu“ – wybory na celowniku

“Głos Ludu“ – zaměřeno na volby

 

Pod takim tytułem „Głos Ludu“ pisze o obradach Rady Republikowej (GL, 5.2.2008). Redakcja zauważa przede wszystkim takie tematy, jak przyjęcie strategii do wyborów wojewódzkich i senackich, wprowadzanie podwójnego nazewnictwa, ochrona szkolnictwa polskiego, rehabilitację Jánosa Esterházego, czy konieczność reaktywowania Asocjacji Mniejszości Narodowych. Cytuje też ze sprawozdania przewodniczącego sekcji polskiej o „niezamkniętej sprawie raportu o Zaolziu przedstawionego na III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy, o którego inspirację i powstanie Kongres Polaków w RC obwinił Coexistentię, a która (…) starała się jedynie raport, bez sukcesu, zmienić“. / „Głos Ludu – noviny Poláků v ČR“ v článku „Zaměřeno na volby“ (5.2.2008) píšou o jednání Republikové rady. Redakce zaznamenala především taková témata, jak přijetí volební strategie pro krajské a senátní volby, zavádění dvojjazyčného názvosloví, ochrana polského školství, rehabilitace Jánosa Esterázyho, či nutnost obnovení činnosti Asociace národnostních menšin. Cituje ze zprávy předsedy polské sekce o „neuzavřené otázce raportu o Zaolzí předloženého na III Sjezdu Polonie a Poláků ze zahraničí, o kterého inspiraci a autorství byla obviněna Kongresem Poláků v ČR Coexistentia, a která (…) se snažila tento raport pouze  bezúspěšně změnit.“

 

Obradowały Grupy Gminne

Jednaly Místní skupiny

 

W marcu br. odbyły się zebrania Grup Gminnych Wspólnoty-Coexistentii w Trzyńcu (12.3.) i Piotrowicach koło Karwiny (4.3.). Nie odbyło się zaplanowane zebranie Grupy Gminnej w Karwinie. W kwietniu i maju br. obradować będą Grupy Gminne m.in. w Olbrachcicach i Stonawie.

     W Trzyńcu obrady prowadził przewodniczący GG, Józef Przywara. W programie omówiono m.in. działalność centralnych organów Ruchu, Przedstawicielstwa Miejskiego i Komitetu ds.Mniejszości Narodowych w Trzyńcu. O problematyce związanej z ochroną interesów polskiej mniejszości narodowej w Trzyńcu poinformował Roman Suchanek, pełnomocnik polskiej mniejszości w Trzyńcu. Członkowie Komitetu ds.Mniejszości Narodowych – Polacy spotkali się w kierownictwem miasta, na którym przedstawiono cztery najważniejsze dla trzynieckich Polaków sprawy – PSP Taras, dwujęzyczne tablice, działalność Komitetu ds.Mniejszości Narodowych (KMN już pół roku nie działa) i dostęp do „żywej“ polskiej kultury. Upoważniono Wiesława Sikorę, 1.wiceprzewodniczącego Ruchu, działać w sprawie poszerzenia Komitetu o Węgra. W zebraniu brała udział członek Przedstawicielstwa Miejskiego za COEX, Isabella Frencowa.

     W Piotrowicach koło Karwiny zebranie prowadził pod nieobecność przewodniczącego Grupy Gminnej, Franciszek Żywczok. Dyskutowano przede wszystkim na temat „zamazywania“ w polskojęzycznych artykułach zamieszczanych w gminnej gazecie polskich nazw topograficznych. Wywołuje to w gminie wśród Polaków powszechną krytykę, ale wobec braku wsparcia z Kongresu Polaków i ZG PZKO nie podjęto konkretnych uchwał w tej sprawie. Komitet ds.Mniejszości Narodowych w gminie nie działa, w ub. roku odbyło się tylko jedno zebranie.

 

V březnu tr. se konaly schůze Místních skupin Soužití-Coexistentie v Třinci (12.3.) a Petrovicích u Karviné (4.3.). Nekonala se plánovaná schůze Místní skupiny v Karviné. V dubnu a květnu tr. budou  jednat Místní skupiny mj. v Albrechticích a Stonavě.

    V Třinci jednání řídil předseda MS, Józef Przywara. Na programu jednání byla mj. činnost ústředních orgánů hnutí, Městského zastupitelstva a Výboru pro národnostní menšiny. O otázkách souvisejících s ochranou zájmů polské národní menšiny v Třinci informoval Roman Suchanek, zmocněnec polské menšiny v Třinci. Členové Výboru pro národnostní menšiny – Poláci se setkali s vedením města, na kterém předložili čtyři nejdůležitější pro Poláky otázky – PZŠ Terasa, dvojjazyčné tabule, činnost Výboru pro národnostní menšiny (VNM už půl roku nejedná) a přístup k „živé“ polské kultuře. Wiesław Sikora, 1.místopředseda Hnutí byl zmocněn působit v zájmu doplnění Výboru o Maďara. Schůze se účastnila členka Městského zastupitelstva za COEX, Isabella Frenclová.

     V Petrovicích u Karviné schůzi řídil v nepřítomnosti předsedy Místní skupiny, Franciszek Żywczok. Proběhla diskuze především na téma „zamalovávání“ v polskojazyčných článcích zveřejňovaných v obecních novinách polských topografických názvů. Vyvolává to v obci mezi Poláky všeobecnou kritiku, ale s ohledem na chybějící podporu ze strany Kongresu Poláků a HV PZKO nebyla přijata v této záležitosti žádná konkrétní usnesení. Výbor pro národnostní menšiny v obci je nečinný, v minulém roce se konala pouze jediná schůze.

 

Aktivity Maďarské národní sekce (MNS)

Politického hnutí Coexistentia-Együttélés v 2008 roce

 

Plán práce MNS vychází z programu Hnutí, z usnesení kongresu Hnutí z 14.4.2007 a Konventu MNS, dále z usnesení vedení a předsednictva sekce. Je zpracován v bodech, termíny plnění budou upřesněny dodatečně.

1.                  Pravidelné pořádání schůze předsednictva sekce, nejméně jednou měsíčně

2.                  Účast členů sekce na zasedáních Republikové rady nejméně jednou pololetně

3.                  Účast členů sekce na zasedáních Výkonné rady nejméně jednou čtvrtletně

4.                  Uspořádání, spolu s Polskou národní sekci, semináře o důsledcích Benešových dekretů na postavení maďarské a polské národní menšiny

5.                  Umožnit, aby krajská organizace Svazu Maďarů žijících v českých zemích se sídlem v Ostravě delegovala 2 občany Třince maďarské národnosti do místního Výboru pro národnostní menšiny

6.                  V rozsahu svých kompetencí působit vůči státní správě České republiky a příslušných institucí s cílem požadovat větší přístup národních menšin do elektronických médií

7.                  Zasazovat se o obnovu činnosti Asociace národnostních menšin v České republice a prosazovat, aby Asociace iniciovala vydávání informačního periodika

8.                  Průběžně sledovat plnění Evropské charty regionálních či menšinových jazyků státní správou České republiky

9.                  Prosazovat zařazení maďarského jazyka mezi menšinové jazyky, na které Česká republika uznala uplatnění ustanovení části II Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148)

10.              Spolupořádání s ostatními maďarskými menšinovými spolky slavnostních shromáždění u příležitosti státních svátků a významných výročí maďarského národa (15.březen, 20.srpen, 23.říjen)

11.              Spoluúčast na organizování vzpomínkových oslav na počest padlých ve 2.světové válce maďarských vojáků v Rájově – Zlatá koruna (květen)

12.              Zorganizování již tradičních vzpomínkových svatoštěpánských oslav (20.srpen)

13.              Promptně reagovat na jakékoliv projevy státních, občanských nebo jiných zájmových organizací nebo jednotlivců, které jsou neslučitelné s lidskými právy, zejména s právy menšin kdekoliv na světě, především v Evropské unií

14.              Spolupracovat se všemi menšinovými organizacemi v ochraně a uplatňování menšinových práv, zejména v rámci Hnutí

15.              Podílet se na přípravě letošních krajských a senátních voleb

16.              Pečovat o uchování památky hraběte Jánose Esterházyho a podílet se na přípravě jeho rehabilitace

17.              Uspořádání Konventu MNS (duben-květen)

István György Palágyi, předseda MNS

 

Wybory senackie w 2008 roku

Senátní volby v 2008 roce

 

W 1/3 okręgów wyborczych odbędą się w październiku br. wybory do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej. Zamieszczamy ich spis oraz wyniki wyborów w okręgach wyborczych nr. 75, 72 i 69 w 2002 roku: / V 1/3 volebních obvodů se budou konat v říjnu tr. volby do Senátu Parlamentu České republiky. Zveřejňujeme jejich seznam a volební výsledky v 2002 roce ve volebních obvodech č. 75, 72 a 69:

 

3.   Tachov + Cheb                              45. Hradec Králové

6.   Louny + Rakovník                          48. Rychnov + Pardubice + Ústí nad Orlicí

9.   Plzeň město                                    51. Źďár nad Sázavou

12. Strakonice + Prachatice                  54. Znojmo

15. Pelhřimov + Jindřichův Hradec        57. Výškov + Blansko

18. Příbram + Benešov                         60. Brno město

21. Praha 5 + 13                                  63. Přerov + Nový Jičín

24. Praha 9                                          66. Oloumouc (venkov) + Šumperk

27. Praha 1 + 2 + 6 + 7                        69. Frýdek Místek

30. Kladno + Praha západ                    72. Ostrava město + Opava (venkov)

33. Děčín                                             75. Karviná

36. Česká Lípa + Liberec                     78. Zlín

39. Trutnov + Náchod                          81. Uherské Hradiště + Hodonín

42. Kolín + Nymburk                              

 

Okręg wyborczy nr. 75 / Volební obvod č.75

Karwina (Karwina, Orłowa, Piotrowice k.Karwiny, Dziećmorowice, Dąbrowa)

Karviná (Karviná, Orlová, Petrovice u Karviné, Dětmarovice, Doubrava)

2002 r., I tura / I.kolo – frekwencja / účast: 15,87%, Eduard Matykiewicz (KSĆM), 28,79%, 4020 głosów / hlasů, Petr Trojek (ODS), 25,10%, 3506 głosów / hlasů / hlasů, II tura / II.kolo – frekwencja / účast: 21,16%, senator / senátor – Eduard Matykiewicz, 51,81%, 9469 głosów / hlasů

Okręg wyborczy nr. 72 / Volební obvod č.72

Ostrawa miasto, część Opawskiego / Ostrava město, část Opavska

2002 r., I tura / I.kolo – frekwencja / účast: 20,34%, Václav Roubíček (bezp. za ODS / nestraník za ODS), 42,32%, 8276 głosów / hlasů, Hana Zelenková (ČSSD), 24,72%, 4834 głosów / hlasů, II tura / II.kolo – frekwencja / účast: 28,84%, senator / senátor – Václav Roubíček, 51,45%, 13646 głosów / hlasů

Okręg wyborczy nr. 69 / Volební obvod č.69

Frydek Mistek (Frydek Mistek, Bruszperk, Frydlant nad Ostrawicą)

Frýdek Místek (Frýdek Místek, Brušperk, Frýdlant nad Ostravicí)

2002 r., I tura / I.kolo – frekwencja / účast: 24,26%, František Kopecký (ODS), 22,62%, 5968 głosów / hlasů, Ivan Vrba (KSĆM), 20,99%, 5537 głosów / hlasů,   II tura / II.kolo – frekwencja / účast: 34,68%, senator / senátor – František Kopecký, 56,77%, 20228 głosów / hlasů

 

Teatr Lalek „Bajka“ ma 60 lat

Loutkové divadlo „Bajka“ má 60 let

 

Przed sześćdziesięciu laty, 2.3.1948, odbyła się w Orłowej pierwsza premiera Teatru Lalek „Bajka“. Ferdynand Król, pierwszy jego kierownik, wyreżyserował sztukę Marii Konopnickiej „O szewczyku dratewce“. Od tego czasu „Bajka“ bawi, uczy, a przede wszystkim daje możliwość kontaktu z żywym polskim słowem. W sobotę 15.3.br. odbyły się uroczystości jubileuszowe. Najpierw w siedzibie teatru przy ul. Strzelniczej goście obejrzeli uroczystą premierę spektaklu według baśni Hansa Christiana Andersena „Krzesiwo“, którą wyreżyserował długoletni współpracownik „Bajki“, dyrektor Teatru Cieszyńskiego, Karol Suszka. Po spektaklu w budynku przy ul.Komenskiego odbył się wernisaż wystawy, prezentującej dorobek „Bajki“. Kierowniczką zespołu, a jednocześnie aktorką jest Pawełka Niedoba. W sezonie jubileuszowym zespół liczy 5 aktorów, oprócz kierowniczki są to Wanda Michałek, Krystyna Czech, Ewa Kus i Jan Szymanik, który jest jednocześnie technikiem i kierowcą. Etatowym scenografem jest Halina Szkopek. Celem tego teatru jest dobro dziecka, jego uśmiech, zadowolenie, kształtowanie osobowości. Dlatego „Bajka“ musi przetwać, i to pomimo problemów z zapewnieniem finansów na jej działalność. / Před šedesáti lety, 2.3.1948, se konala v Orlové první premiéra Loutkového divadla „Bajka“. Ferdynand Król, jeho první vedoucí, zrežíroval hru Marii Konopnické „O švícku drátevce“. Od tohoto okamžiku „Bajka“ baví, učí, ale především umožňuje konktakt s živým polským slovem. V sobotu 15.3.tr. se konaly jubilejní slavnosti. Nejdřív v sídle divadla na ul.Střelniční hosté mohli zhlédnout slavnostní premiéru hry podle pohádky Hanse Christiana Andersena „Křesadlo“, kterou zrežíroval dlouholetý spolupracovník „Bajky“, ředitel Těšínského divadla, Karol Suszka. Po představení v budově při ul.Komenského se konala vernisáž výstavy, ukazující výsledky práce „Bajky“ Vedoucí souboru, a současně herečkou je Pawełka Niedoba. V jubilejním ročníku má soubor celkem 5 herců, kromě vedoucí souboru jsou to Wanda Michałek, Krystyna Czech, Ewa Kus a Jan Szymanik, který je také technikem a řidičem. Zaměstnancem je i jevištní výtvarník, Halina Szkopek. Cílem tohoto divadla je dobro dítěte, jeho úsměv, spokojenost, utváření osobnosti. Proto „Bajka“ musí trvat, i přes existující problémy související ze zajištěním finančních prostředků pro její činnost.

Kierowniczka Teatru Lalek „Bajka“ Pawełka Niedoba przyjmuje od prezesa Zarządu Głównego PZKO Zygmunta Stopy symboliczny klucz od nowego samochodu. / Vedoucí Loutkového divadla „Bajka“ Pawełka Niedoba přijímá od předsedy HV PZKO Zygmunta Stopy symbolický klíč od nového auta.

 

Gmina Słowaków w Karwinie

Obec Slováků v Karviné

 

W Republice Czeskiej działa łącznie 14 organizacji terenowych stowarzyszenia obywatelskiego Gmina Słowaków w RC. Stowarzyszenie ma jedno podstawowe posłannictwo – stara się o zachowanie tradycyjnych wartości słowackiej kultury i tożsamości Słowaków w środowisku czeskim. Organizuje szereg imprez, na które zaprasza nie tylko swoich członków, ale szeroką publiczność.

     Gmina Słowaków w Karwinie otworzyła niedawno nową świetlicę w kinokawiarni „Brno“, tym samym uzyskała możliwość organizowania tradycyjnych, jak również nowych imprez. Do tradycyjnych imprez należy Spotkanie Bożonarodzeniowe, na którym zwaczaje wigilijne, kolędy, tradycje prezentują zespoły z różnych terenów Słowacji. Październik jest miesiącem czeskiej i słowackiej wzajemności – liczne osobistości z Czechii i Słowacji przyjęły zaproszenie na spotkania, chodzi przede wszystkim o aktorów, pisarzy, dziennikarzy, piosenkarzy. Do udanych imprez należy zaliczyć Bal Słowacki, który w bieżącym roku odbył się już po raz szósty.

     W ramach wychowania multikulturalnego Gmina Słowaków organizuje corocznie przy współpracy z biblioteką  Popołudnie Poezji z recytacją w językach narodowości zamieszkałych w Cieszyńskiem – czeskim, słowackim, polskim romskim i greckim. Impreza przebiega tradycyjnie w Bibliotece Regionalnej „Centrum“ w Karwinie-Mizerowie. Gmina Słowaków nieformalnie współpracuje z mniejszościami narodowymi i pomaga w przygotowaniach tradycyjnego Dnia Narodowości, który przebiega zawsze na początku lata na rynku w Karwinie-Frysztacie. Tegoroczny trzeci rocznik odbędzie się 7 czerwca. Przewodniczącą karwińskiej Gminy Słowaków jest Vilma Krňávkowa. Foto: Spotkanie członków Gminy Słowaków w Karwinie.

 

V České republice působí celkem 14 místních organizací občanského sdružení Obec Slováků v ČR. Sdružení má jedno poslání – usiluje o zachování hodnot slovenské kultury a identity Slováků v českém prostředí. Pořádá řadu akcí, kam zve nejen své členy, ale i širokou veřejnost.

     Obec Slováků v Karviné otevřela nedávno novou klubovnu v kinokávárně „Brno“, čímž získala možnost pořádat tradiční, ale i nové akce. Mezi tradiční akce patří Vánoční setkání, na kterém prezentují soubory z různých oblastí Slovenska vánoční zvyky, koledy, tradice. Říjen je měsícem české a slovenské kulturní vzájemnosti, mnohé osobnosti z Česka i Slovenska přijaly pozvání na besedy, především herci, spisovatelé, novináři, zpěváci.K úspěšným akcím patří také Slovenský ples, který letos proběhl již pošesté.

     V rámci multikulturní výchovy Obec Slováků pořádá každý rok ve spolupráci s knihovnou Odpoledne poezie s přednesem v jazyce národností žijících na Těšínsku – česky, slovensky, polsky, romsky, řecky. Tato akce se koná vždy v Regionální knihovně „Centrum“ v Karviné-Mizerově. Obec Slováků neformálně spolupracuje s národnostními menšinami a podílí se na připravách již tradičního Dne národností, který probíhá vždy počátkem léta na náměstí v Karviné-Fryštátě. Letošní třetí ročník proběhne 7. června. Předsedkyní karvinské Obce Slováků je Vilma Krňávková. Foto: Setkání členů Obce Slváků v Karviné.

 

Dyskusja na temat dwujęzyczności – bez komentarza

Diskuse na téma dvojjazyčností – bez komentáře

http://www.tesin24.cz/diskuse/clanek/prvni-dvojjazycne-cedule-v-tesine/

 

Čtenář (autor), Pravopis (titulek), 14.11.2007: Je v polském jazyce č?

Honza, Polský pravopis, 14.11.2007: Tak o tom „č“ a „í“ v polském jazyce silně pochybuji. Neřeknu, kdyby tam bylo napsáno „Bezrucza“ nebo „Havliczka“, ale tohle… Připadá mi to takové srandovní.

Lenka, Divné, 16.11.2007: Tak to se tedy opravdu příliš nepovedlo s tím „č“ a „í“.

Bea, Dvojjazyčnost, 19.11.2007: Zdá se mi poněkud divným přístup radních k této problematice. Proč jen my tady u nás máme nápisy ve dvou jazycích a hned za hranicí toto není. Proč se my tady musíme přizpůsobovat menšině a za hranicemi nemusí? Poláci z Polska se umí orientovat v českých nápisech líp než někteří „Poláci“ tady u nás. Myslím, že naši radní nemají kam strkat penízky, tudiž vymysleli takovouhle pitomost. Přitom by bylo třeba opravit cesty, položit nové dlažby a udělat ve Svibici další parkoviště. Je plno jiných potřebnějších věcí, které by byly prospěšné nám občanům NAŠEHO města.

Karel, V Karviné, 24.11.2007: Budeme mít česko-polské nápisy i v Karviné? Na zesedání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 15.10.2007 zmínil zástupce polské menšiny B.Walicki potřebu vytvořit výbory pro národnostní mešiny a dvojjazyčné nápisy tam, kde pro to není zákonná povinnost – například v Karviné? Jaká je tedy situace v Karviné. Podle sčítání lidu v roce 2001 tam žije 65141 obyvatel, z toho: 5546 Slováků, tj. 8,5%, 5250 Poláků, tj. 8,1%. Panu Walickému jde určitě o polské nápisy. http://www.vláda.cz/scripts/detail.php?id=2274. Upřesňuji adresu.

Karel, jména ulic také?, 25.11.2007: Franciszek – Jurajowi 2007-11-09. Widzisz Juraj, przy zmianie nazw ulic nikt nie pytał autochtonów polskich, czy zgadzają się na takę nazwę ulicy. Rozumiem, że „taka wola była“ ówczesnych władz, które dawały nowe imiona ulic dawnym polskim nazwom historycznym. Tu będzie trzeba szukać kompromisów. Można powołać komisję mieszaną złożoną z historyków, ludności autochtonicznej, przedstawicieli Polaków i Czechów. Nie odmawiam Ci racji, że nazwisk się nie spolszcza i odwrotnie. Ale przy ustalaniu nazw nikt nie pytał ludności polskiej czy taka nazwa ma być. Przejdź się spacerkiem po starych cmentarzach a odkryjesz prawdę o Śląsku Cieszyńskim. Proszę o wyrozumiałość.

GiGs, napisy, 25.11.2007: Wreszcie sprawiedliwości historycznej staje się zadość, teraz czas na połączenie zachodniej części Cieszyna ze wschodnią i powrót do Macierzy po latach czeskiej okupacji !!!!

GiGs, napisy, 25.11.2007: A co to za potworki językowe, w języku polskim nie ma literki „c“ z ptaszkiem, jest za to „cz“.

Těšiňák, napisy, 26.11.2007: GiGsi, máš smůlu, to nikda nebude, aby Český Těšín byl v Polsku!! Téměř nikdo,kromě vypatlanců jako jsi ty nebo Czesil,nemá zájem být součástí Polska.

GiGs, tes, 26.11.2007: Po siódme – nie kradnij, co nie twoje!!!!!

Mája, Vlastenci by se v hrobě obraceli, 27.11.2007: Kde jsou Ti ČEŠI, kteří bojovali za svou vlast, kteří bránili svůj jazyk? Asi už vymřeli… Malými ústupky to začíná, ale kde to skončí? Jsem rodilá Těšíňačka a je mi špatně z toho, kam to spěje. Člověk přijde do obchodu a prodavačka se nezeptá „co si přejete“, ale „a co dla pani“. Další polská expanze, dvojjazyčné nápisy. Zbytečně vyhozené paníze, které by se daly využít na potřebnější věci. Neboť jak tvrdí Poláci „kto chce zrozumie“. Tudíž když můžeme rozumět my polsky, tak oni by měli rozumět česky a pak tedy, nač dva nápisy (někdy úplně stejné). Koncem bych podotkla, že bych radši někdy byla menšinou. Těm se totiž většinou vyhovuje na úkor většiny.

GiGs, Maja, 27.11.2007: Nie chodzi o zruzumienie obu języków, chodzi po prostu o zadośćuczynienie wynikłe z czeskiej agresji na obcą ziemię w styczniu 1919 r. i cały okres czeskiej okupacji i czechizowania Zaolzia. Trzeba było zgodnie z postanowieniami pomiędzy Cz.Narodni Vybor a Radą Narodową Śląska Cieszyńskiego przestrzegać umowy a nie byłoby dzisiaj problemu, poza tym należy ponosić konsekwencje czynów swoich dziadów także 90 lat po tym fakcie, a nadto obie strony są sygnatariuszami i członkami Rady Europy zobowiązującymi się do przestrzegania prawa!!!!!

Těšíňák, GiGS, 28.11.2007: Táhni do Bialystoku, když chceš Zaolší, tak nejdřív nám vrať Kladsko, Němcům Dalzig a okolí a celou západní část Polska.

silesie, gx, 03.12.2007: Smyslem diskuze je svobodné vyjadřování a výměna názorů. Její obsah nechceme cenzurovat, ale exisují jistá zákonná opatření omezující obsah příspěvků. Diskutér nesmí propagovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost či diskriminaci. Vulgární jazyk, urážky, pomluvy či ponižování jednotlivce či skupin osob je nepřípustné. Diskutér nesmí vyhrožovat ani zastrašovat násilím ať již jednotlivci či skupinám lidí. Diskutér nesmí propagovat nezákonné činnosti či jinak společnosti škodlivé aktivity.

Ivana, Doporučovala bych, 03.12.2007: Aby vedle jména autora byla uvedena i adresa operátora od kterého se připojuje, tak to po špatných zkušenostech s Gigsem, Czesilem a jinými zavedl admin fóra trinec.cz. Možná bychom se divili, a diskutující by si dávali větší pozor. Například Gigs se často připojoval z polské adresy vestranet.pl?

Ivana, Odsud psal, 03.12.2007: Je možné, že je zdejším, ale posílal to přes nějaký automat.

GiGs, silesia/silesia, 04.12.2007: Patrzcie, jak okupant broni się regulaminem, albo blokadą adresu IP i cenzurą, bo cóż mu pozostało!!!! STONAWĘ PAMIĘTAMY!!!! A propos napisów i tłumaczeń, trzeba być idiotą, żeby błędnie tłumaczyć.

Cieszyniok, Polska pisownia czeskich nazwisk na c.cieszyńskich tabliczkach ulicznych, 05.12.2007: Pomyśl przyjacielu GiGsie – czy racja jest po stronie kogoś, kto też ma głowę na karku, kto niekoniecznie musi być idiotą.Może zanim coś się napisze, to jednak warto wpierw przeczytać wyjaśnienia na ten sam temat? I pytaj, jeśli do zrozumienia kwestii potrebne ci są dalsze szczegóły.

GiGs, Cieszyniok, 05.12.2007: Miałem na myśli rozwiązania czysto filologicze-lingwistyczne, chyba że komuś na tym zależy by było nienormalnie.

Cieszyniok, Tabliczki uliczne w C.Cieszynie, 05.12.2007: Od samego początku o to chodzi, by było normalnie. Pytanie, co to znaczy. Ano znaczy że nadszedł w końcu czas, że każdy ma prawo mieć swoje imię i nazwisko pisane w zgodzie z aktem urodzenia (czy ślubu). Zachodzi pytanie, czy możemy spolszczać czeskie nazwiska? Oni od roku 1920 sczeszczali imona i nazwiska naszych przodków i do niedawna nasze także. Od kilku lat mamy prawo mieć w dowodzie osobistym, paszporcie i innych czeskich dokumentach imię i nazwisko napisane w transkrypcji polskiej ze wszystkimi ą, ę, ś, ć, ź, ń, ż, ł, ż. Prawo wzajemności wymaga, by po czesku były pisane imiona i nazwiska czeskie. Chyba logiczne, prawda? Rozwiązania filologiczno-lingwistyczne? Chyba nadszedł czas, by je traktować po europejsku. Życie z pewnością wymusi prawo (i obowiązek) niezmiennej pisowni imion i nazwisk we wszystkich krajach UE. Cieszyński urząd stanu cywilnego ma niemałe kłopoty, kiedy jakaś zbyt pilna czeska urzędniczka, czy czeski strażnik lub policjant „dopisze“ do nazwiska Polski końcówkę „ová“ (np.zamiast Anna Pilch napisze Anna Pilchová).Imię i nazwisko powinno być „nieprzetłumaczalne“.A to dotyczy także nazwisk czeskich na polskich tabliczkach na Zaolziu.

GiGs, Cieszyniok, 06.12.2007: No jasne. Masz rację. Tylko skoro to takie oczywiste, to dlaczego są problemy ??? Po latach czechizacji Zaolzia, czas już na powrót do korzeni.

 

Polacy w gminach: przed obradami Zgromadzenia Ogólnego

Kongresu Polaków

Poláci v obcích: před jednáním Všeobecného shromáždění

Kongresu Polaků

 

12.4. br. odbędzie się w Czeskim Cieszynie Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej – stowarzyszenia obywatelskiego, reprezentującego interesy polskiej mniejszości narodowej wobec administracji państwowej i samorządów. W poszczególnych gminach przebiegają sejmiki gminne, na których działacze polskich organizacji wysuwają postulaty pod obrady Zgromadzenia Ogólnego. My zamieszczamy niektóre, wykorzystując artykuły prasowe w „Głosie Ludu“ – gazecie Polaków w RC.

Śmiłowice – Kongres Polaków powinien przygotować jasne instrukcje w sprawie dwujęzycznych tablic, również w języku czeskim i rozesłać je do poszczególnych gmin (Anna Kowalczyk)

Karwina – W pracy na rzecz polskiej mniejszości udziela się za mało ludzi, „mamy generałów, ale nie mamy wojska“, powinna być poruszona sprawa aktywizacji średniego i młodego pokolenia (Remigiusz Gąsior)

Sucha Górna – Każde Koło PZKO powinno mieć w Radzie Przedstawicieli swojego człowieka, bo Koła działają samodzielnie i nie zawsze zgadzają się z tym, co robi Zarząd Główny (Bronisław Zyder)

Czeski Cieszyn – Zwrócono uwagę na małą aktywność nauczycieli, którzy nie zawsze posługują się w kontaktach z uczniami językiem literackim, a powinni dbać o czystość języka dzieci, zaproponowano ściągnąć do pracy nauczycieli z Polski (Bronisław Walicki)

Dąbrowa – W skład Rady Kongresu nie wchodzą ludzie rzeczywiście zasługujący na to, by reprezentować nasze społeczeństwo (Piotr Czapek)

Gródek – Kongres Polaków powinien wydać w języku polskim i czeskim krótką, zwięzłą i zrozumiałą dla zwykłego obywatela publikację na temat Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych (Maria Turoń)

Bystrzyca – Rada Kongresu Polaków powinna wykorzystać „dobrą aurę w stosunkach polsko-czeskich“ i starać się zdobyć mandat poselski dla przedstawiciela polskiej mniejszości w RC – na podobnych zasadach jak w Polsce w przypadku mniejszości niemieckiej (Roman Wróbel)

Bukowiec – Zaproponowano, aby u władz polskich załatwić zezwolenie na odbiór również dla Zaolzia kodowanej polskiej telewizji satelitarnej.

Łomna Dolna – Zaproponowano umożliwić uzyskanie pieniędzy na remont Domów PZKO również za pośrednictwem Kancelarii Kongresu Polaków.

Hawierzów – Proponuje umożliwić wprowadzenie podwójnego nazewnictwa w dawnych samodzielnych gminach, dziś dzielnicach, w których skupia się ludność polska, pomimo, że w całym mieście mniejszość nie osiąga limitu 10 procent (Eryk Folwarczny)

Mosty koło Jabłonkowa – Należy zastanowić się nad przyszłością polskich podstawówek, gdzie coraz bardziej widoczny jest spadek liczby uczniów.

Wędrynia – Bardzo ważna jest promocja polskiej szkoły w czeskiej prasie regionalnej (Elżbieta Wania)

Jabłonków – Jeśli ma działać jakieś partnerstwo, partnerzy – Kongres Polaków i PZKO – muszą być równorzędni. Tak w obecnej sytuacji nie jest, a taki układ nie może działać sprawnie na dłuższą metę (Jan Ryłko)

Kocobędz – Nie udało się załatwić sprawy dwujęzycznych tablic wjazdowych przy drogach należących do Zarządu Dróg Województwa Morawskośląskiego.

 

12.4. tr. se bude konat v Českém Těšíně Všeobecné shromáždění Kongresu Poláků v České republice – občanského sdružení, které reprezentuje zájmy polské národní menšiny vůčí státní správě a samosprávě. V jednotlivých obcích probíhají obecní sněmy, na kterých funkcionáří polských organizací navrhují tématické okruhy na jednání Všeobecného skromáždění. My zveřejňujeme některé, s využitím tiskových článků z „Głosu Ludu“ – novin Poláků v ČR.

Smilovice – Kongres Poláků má připravit srozumitelné instrukce ve věci dvojjazyčných tabulí, rovněž v jazyce českém a zaslat je do jednotlivých obcí (Anna Kowalczyk)

Karviná – V zájmu polské menšiny pracuje málo lidí, „mále generály, ale nemáme vojsko“, projednat otázku aktivizace střední a mladé generace (Remigiusz Gąsior)

Horní Suchá – Každá Skupina PZKO má mít v Radě zastupitelů svého člověka, protože Skupiny působí samostatně a ne vždy souhlasí s tím, co dělá Hlavní výbor (Bronisław Zyder)

Český Těšín – Bylo upozorněno na malou aktivitu učitelů, kteří ne vždy při jednání s žáky používají spisovný jazyk, a měliby dbát o čistotu jazyka dětí, bylo navrženo stáhnout do práce učitelé z Polska (Bronisław Walicki)

Doubrava – Členy Rady Kongresu se nestávají lidé, kteří skutečně na to zasluhují, aby reprezentovali naší společnost (Piotr Czapek)

Hrádek – Kongres Poláků má vydat v jazyce polském i jazyce českém krátkou, stručnou a srozumitelnou pro obyčejného občana publikaci na téma Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (Maria Turoń)

Bystřice – Rada Kongresu Poláků má využít „dobré ovzduší v polsko-českých vztazích“ a snažít se získat poslanecký mandát pro zástupce polské menšiny v ČR – na obdobných zásadách jako v případě německé menšiny v Polsku (Roman Wróbel)

Bukovec – Bylo navrženo zajistit u polské vlády souhlas na příjem kódované polské satelitní televize také pro Zaolzí.

Dolní Lomná – Bylo navrženo umožnit získat finanční prostředky na rekonstrukce Domů PZKO rovněž prostřednictvím Kanceláře Kongresu Poláků.

Havířov – Navrhuje umožnit zavedení dvojjazyčného názvosloví v dříve samostatných obcích, dnes městských čtvrtích, ve kterých se soustřeďuje polské obyvatelstvo, přestože v celém městě menšina nedosahuje zákonných 10 procent (Eryk Folwarczny)

Mosty u Jablunkova – Měla by se rozvážit otázka budoucnosti polských základních škol, kde stále více je vidět pokles počtu žáků.

Vendryně – Důležitá je promoce polské školy v českém regionálním tisku (Elżbieta Wania)

Jablunkov – Jestliže má existovat nějaké partnerství, partneři – Kongres Poláků a PZKO – musí být rovnoprávní. Tak v současnosti tomu není, a takový stav nemůže působit dlouhodobě dobře (Jan Ryłko)

Chotěbuz – Nepodařilo se vyřešit otázku dvojjazyčných vjezdových tabulí u silnic, které patří pod Správu silnic Moravskoslezského kraje.

 

Nydek: będzie tablica wjazdowa

Nýdek: bude vjezdová tabule

 

W Nydku wystarczy zetrzeć kreskę nad „y“, a tablicę pomalować na niebiesko. Podczas gdy na budynku urzędu gminnego widnieje już tablica również w języku polskim, nazwa gminy na znaku drogowym jest jak na razie tylko w języku czeskim. Wójt Jan Konečný tłumaczy, że tabliczka z polską nazwą wioski niedługo

pojawi się na należytym jej miejscu. „Będzie to tylko jedna tablica, ponieważ oznakowanie końca gminy Nydek pozostaje na barkach sąsiadów z Bystrzycy.“ / V Nýdku stačí smazat čárku nad „y“, a tabuli pomalovat modrou barvou. Zatímco na obecním úřadě už visí cedule také v polštině, název obce na dopravní značce na silnici je zatím pouze český. Brzy však bude tabule s polským názvem vesnice na příslušném místě – vystvětluje starosta obce Jan Konečny. „Bude to jen jedna tabule, protože označení konce obce Nýdek zůstává na bedrech sousedů z Bystřice.“

 

Piotrowice koło Karwiny: bez polskojęzycznych nazw topograficznych Petrovice u Karviné: bez polskojazyčných místopísných názvů

 

Redakcja gazety „Petrovický zpravodaj“, której wydawcą jest Urząd Gminny Piotrowice koło Karwiny zdecydowała się zmieniać polskojęzyczne nazwy topograficzne w artykułach napisanych w języku polskim – by w ten sposób oświecać nie tylko zamieszkałą w gminie czeską większość, ale i Polaków. Cenzorowi nie podobają się już nawet przymiotniki: marklowicki kościółek to marklovický kościółek, piotrowicki Dom PZKO to petrovický Dom PZKO itd. (dla ilustracji zamieszczamy niektóre artykuły, podkreślenia: „WTZ“). W gminie zdjęto w 2007 roku nieliczne dwujęzyczne tablice (biblioteka, kierunkowskazy). / Redakce novin „Petrovický zpravodaj“, jejíž vydavatelem je Obecní úřad Petrovice u Karviné rozhodla nahrazovat polskojazyčné místopisné názvy v článcích napsaných v jazyce polském - aby takto působit nejen na českou většinu v obci, ale i na Poláky. Cenzorovi se nelíbí ani polská přídavná jména: marklowicki kościółek je marklovický kościółek, piotrowicki Dom PZKO je petrovický Dom PZKO atd. (zveřejňujeme některé články pro názornost, podtržení: „WTZ“). V obci byly v 2007 roce sundány nepočetné dvojjazyčné tabule (knihovna, směrovky).

 

Wędrynia: zamazane tablice

Vendryně: tabule zamalovány

 

Wędrynia jest jedną z nielicznych gmin, w których władze nie tylko zaakceptowały zainstalowanie dwujęzycznych tablic wjazdowych, ale też aktywnie włączyły się do realizacji tego postulatu. Wandalizm „nieznanych sprawców“ nie ominął ani Wędryni. Zamazana i zrzucona była tablica wjazdowa do gminy przy drodze prowadzącej na trzynieckie osiedle Sosna. Reakcja władz gminy była natychmiastowa – czysta tablica następnego dnia wisiała już na swoim miejscu. Wicewójt gminy, Bogusław Raszka postara się stwierdzić, czy chodziło o sporadyczny akt wandalizmu, czy też o celową działalność. / Vendryně je jednou v mála obcí, které nejen schválily zřízení dvojjazyčných vjezdových tabulí, ale také se aktivně zapojily do realizace tohoto požadavku. Vandalismus „neznámých pachatelů“ se nevyhnul ani Vendyrni. Pomalována a stržena byla vjezdová tabule u silnice ze směru od třineckého sídliště Sosna. Reakce vedení obce byla okamžitá – čistá tabule následující den visela už na svém místě. Místostarosta obce, Bogusław Raszka, se vynasnaží zjistit, zda šlo o sporadický vandalský čin, nebo o záměrnou činnost.

 

Trzyniec: bez porozumienia

Třinec: bez dohody

 

Napięte stosunki pomiędzy polską mniejszością narodową a władzami miasta stają się coraz bardziej widoczne. Z inicjatywą poprawy sytuacji wystąpiła polska część Komitetu ds.Mniejszości Narodowych – Roman Suchanek (pełnomocnik polskiej mniejszości w mieście), Kazimierz Cieślar, Tadeusz Szkucik, Mariusz Zawadzki, zwracając się do władz miasta z propozycją wznowienia rozmów na problematyczne tematy. Spotkanie z władzami miasta na czele z burmistrz Věrą Palovską odbyło się w trzynieckim ratuszu. Zaproponowano cztery tematy do dyskusji – priorytetową dla polskiej mniejszości sprawę szkoły na Tarasie, wprowadzenie podwójnego nazewnictwa topograficznego w mieście, temat pracy Komitetu ds.Mniejszości Narodowych oraz większą dostępność „żywej“ kultury polskiej w mieście. „Dyskusja była rzeczowa, chociaż nie zawsze mieliśmy zgodne poglądy“ ocenił R.Suchanek. Istniejące rozbieżności nie będą rozwiązywane przez media, ale przez wzajemną dyskusję. / Napjaté vztahy mezi polskou národní menšinou a vedením města jsou stále více zřejmé. Z podnětem na zlepšení tohoto stavu vyšla polská část Výboru pro národnostní menšiny – Roman Suchanek (zmocněnec polské menšiny ve městě), Kazimierz Cieślar, Tadeusz Szkucik, Mariusz Zawadzki, tím že se obrátili na vedení města s návrhem na obnovení rozhovorů o problematických tématech. Setkání s vedením města v čele se starostkou Věrou Palkovskou se konalo na třinecké radnici. Byly navrženy čtyři okruhy témat do diskuze – mající přednost pro polskou menšinu záležitost školy na Terase, zavedení dvojjazyčného místopisného názvosloví ve městě, otázka práce Výboru pro národnostní menšiny a větší dostupnost „živé“ polské kultury ve městě. „Diskuze byla věcná, i když ne vždy jsme měli stejné názory“ zhodnotil R.Suchanek. Existující rozdíly nebudou řešeny přes média, ale ve vzájemné diskuzi.

 

Śmiłowice: gmina nie chce dwujęzycznych tablic

Smilovice: obec nechce dvojjazyčné tabule

 

W Śmiłowicach umieszczono dwujęzyczne tablice na budynku Urzędu Gminnego – ta jednak została niedawno zniszczona przez „nieznanego sprawcę“ – przed wejściem do biura wewnątrz budynku oraz na ścianie biblioteki. Rada Gminy nie zgodziła się natomiast z zatwierdzonym przez Komitetet ds.Mniejszości Narodowych wnioskiem PZKO o wprowadzenie dwujęzycznych tablic wjazdowych. „Przepisy dotyczące dwujęzyczności są niejasne, w województwie brak koordynatora ds.mniejszości, potrzebne jest jakieś ujednolicenie przepisów“ – argumentuje wójt gminy Gustaw Chwistek. / Ve Smilovicích dvojjazyčné tabule byly osazeny na budově Obecního úřadu – avšak ta byla nedávno zničena „neznámým pachatelem“ – před vchodem do kanceláře uvnitř budovy a na stěně knihovny. Obecní rada naopak nesouhlasí s návrhem PZKO, který chválil Výbor pro národnostní menšiny, na zřízení dvojjazyčných vjezdových tabulí. „Předpisy o dvojjazyčností nejsou jasné, v kraji schází koordinátor pro menšiny, je potřeba nějak sjednotit předpisy“ – argumentuje starosta obce Gustav Chwistek.

 

Trzycież: gmina bojkotuje dwujęzyczność

Střítež: obec bojkotuje dvojjazyčnost

 

W Trzycieżu Rada Gminy odrzuciła uchwałę Komitetu ds.Mniejszości Narodowych w sprawie dwujęzycznych tablic. Z wyjątkiem budynku Urzędu Gminnego i biblioteki, gdzie dwujęzyczne tablice są już od kilku lat, żadnych dwujęzycznych tablic w gminie nie ma. Rada Gminy poleciła Komitetowi ds.Mniejszości Narodowych, by raz jeszcze „przedyskutował i rozpatrzył“ wniosek PZKO dotyczący wprowadzania dwujęzycznych nazw w gminie. Jak stwierdził wójt gminy, Jaroslav Molin, Rada Gminy nie otrzymała oficjalnego protokołu z obrad KMN, na którym sprawy te była rozpatrywane, a tylko oświadczenie: „KMN zaleca realizację ww. postulatów.“ Jak przekazał przewodniczący Komitetu, Vilém Waloszek, członkowie KMN uważają sprawę dwujęzycznych tablic za drażliwą. / Ve Stříteži Obecní rada odmítla usnesení Výboru pro národnostní menšiny ve věci dvojjazyčných tabulí. S výjimkou budovy Obecního úřadu a knihovny, kde dvojjazyčné tabule jsou už několik let, žádné jiné dvojjazyčné tabule v obci nejsou. Obecní rada navrhla Výboru pro národnostní menšiny, aby ten ještě jednou „projednal a zvážil“ návrh PZKO týkající se zřízení dvojjazyčného názvosloví v obci. Jak řekl starosta obce, Jaroslav Molin, Obecní rada neobdržela žáden oficiální zápis z jednání VNM, na kterém tyto záležitosti byly projednávany, ale pouze prohášení: „VNM navrhuje realizovat tyto žádosti.“. Jak sdělil předseda Výboru, Vilém Waloszek, členové VNM považují záležitost dvojjazyčných tabulí za choulostivou.

 

O Komitetach ds.Mniejszości Narodowych

O Výborech pro národnostní menšiny

 

W lutym br. Organizacja Pożytku Publiczego Koexistencia o.p.s. wydała (techniką kserograficzną) monotematyczną publikację „Komitety ds. Mniejszości Narodowych…“. Przeznaczona jest dla członków Rady Republikowej i Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Wspólnota-Coexistentia. Po jednym egzemplarzu przekazano gratis do Archiwum PZKO i Ośrodka Dokumentacyjnego KP. Redaktorami są Tadeusz Toman i Władysław Drong. Praca zawiera dokładną treść listów, jakie opracowały poszczególne Komitety ds.Mniejszości Narodowych lub Urzędy miast i gmin na Zaolziu (autorzy na odpowiedzi czekali przeszło pół roku, odpowiedzi z 3 gmin nie doczekawszy) oraz w załączniku kopie listów. Zamieszczono komentarze na temat KMN i dwujęzycznych tablic z prasy polskiej („Głos Ludu“) i regionalnej. Omówiono prawne uwarunkowania pracy KMN i instalacji dwujęzycznych tablic. Praca napisana jest w języku polskim, listy z gmin przekazane w języku czeskim przetłumaczono na język polski. / V únoru tr. Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. vydala (xero) monotématickou publikaci „Výbory pro národnostní menšiny…“. Je určena členům Republikové rady a Polské národní sekce Politického hnutí Soužití-Coexistentia. Jeden výtisk byl zdarma předán do Archívu PZKO a Dokumentačního střediska KP. Redaktory jsou Tadeusz Toman a Władysław Drong. Práce zveřejňuje přesný obsah dopisů, které zpracovaly jednotlivé Výbory pro národnostní menšiny nebo Úřady měst a obcí na Zaolzí (autoři čekali na dopisy více jak půl roku, na dopisy ze 3 obcí se nedočkali) a v příloze kopie dopisů. Byly zveřejněny komentáře na téma VNM a dvojjazyčných tabulí z polského („GL“) a regionálního tisku. Byly zveřejneny právní podmínky činnosti VNM a zřízení dvojjazyčných tabulí. Práce byla napsána v jazyce polském, dopisy z obcí předané v jazyce českém byly přeloženy do jazyka polského.

 

Pioseczna: list KMN

Písečná: dopis VNM

 

Już po wydaniu publikacji „Komitety ds.Mniejszości Narodowych…“ przakazano list przewodniczącego KMN w Pioseczej, Karla Kalety. List był napisany w języku czeskim. Autor pisze: „Skład KMN: Karel Kaleta, radny – przewodniczący komitetu, Bc.Jan Krzok, wicewójt – członek komitetu, Marie Nieslanikowa, emerytka – członek komitetu. Komitet schodzi się według potrzby, cca 2 razy rocznie. Na zebraniach omawiane są aktualne wnioski i postulaty. KMN zajmował się dwujęzycznym oznakowaniem budynków publicznych i placów publicznych, protokół przekazał na zebraniu przedstawicielstwa gminnego. Przedstawicielstwo wzięło protokół do wiadomości i gmina dała zrobić dwujęzyczny napis na budynku urzędu gminnego w roku 2006 w języku czeskim i języku polskim. W Piosecznej, 18.2.2008.“ / Už po uzávěrce publikace „Výbory pro národnostní menšiny…“ byl doručen dopis předsedy VNM v Písečné, Karla Kalety. Dopis byl napsán v jazyce českém. Autor píše: „Složení VNM: Karel Kaleta, zastupitel – předseda výboru. Bc.Jan Krzok, místostarosta – člen výboru, Marie Nieslaniková, důchodkyně – členka výboru. Výbor se schází podle potřeby, cca 2 krát ročně. Na schůzích se projednávají aktuální náměty a žádostí. VNM se zabýval dvojjazyčným označením veřejných budov a veřejných prostranství, předložil zápis z jednání zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo vzalo zápis na vědomí a obec nechala vyhotovit dvojjazyčný nápis na budově obecního úřadu v roce 2006 v jazyce českém a jazyce polském. V Písečné, 18.2.2008.“

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 27.3.2008,  gratis / zdarma