********************************************************************************************

WIADOMOŚCI – ZPRÁVY

 

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

nr 2  (2/2006)                       9.2.2006 r.

********************************************************************************************

 

Rada Wykonawcza obraduje 14.1.2006 r. w Czeskim Cieszynie / Výkonná rada jedná 14.1.2006 v Českém Těšíně

 

Zbliżają się wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej (prezydent republiki wyznaczył termin wyborów na 2. i 3.6.2006 r.) oraz wybory komunalne do przedstawicielstw gminnych, które połączone będą w 1/3 obwodów z wyborami do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej (odbędą się w październiku 2006 r.). Do wyborów przygotowuje się również Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota. W sprawie koordynowania strategii wyborczej Polska Sekcja Narodowa nawiązała kontakt z stowarzyszeniami obywatelskimi polskiej mniejszości narodowej. Pierwsze zebranie, w którym brali udział prezesi Kongresu Polaków i PZKO – Józef Szymeczek i Zygmunt Stopa, odbyło się już 15.9.2005 r., w styczniu br. odbyły się narady z działaczami Kongresu Polaków Józefem Szymeczkiem i Rudolfem Molińskim (10.1.2006 r.), i Józefem Szymeczkiem i Tadeuszem Wantułą (26.1.2006 r.). Uzgodniono, że do tegorocznych wyborów parlamentarnych i komunalnych władze Kongresu Polaków, PZKO i Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota zamierzają obrać wspólną strategię wyborczą. Wyłoniono ekipę negocjatorów do rozmów z partiami i ruchami politycznymi i ustalono formy funkcjonowania sztabu wyborczego. Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota jest zainteresowany nawiązaniem współpracy ze Stowarzyszeniem Kandydatów Niezależnych – Europejskimi Demokratami (SNK ED), szczególnie przy kompletowaniu list kandydackich w wielkich miastach, gdzie problemem może być przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego.

 

Blíží se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (prezident republiky jejich termín určil na 2. a 3.6.2006) a komunální volby do obecních zastupitelstev, které budou spojeny v 1/3 obvodů s volbami do Senátu Parlamentu České republiky (budou se konat v říjnu 2006). Do voleb se připravuje také Politické hnutí Coexistentia-Soužití. S cílem koordinovat volební strategii Polská národní sekce navázala kontakt s občanskými sdruženími Polské národní menšiny. První schůze, které se účastnili předsedové Kongresu Poláků a PZKO – Józef Szymeczek a Zygmunt Stopa, se konala už 15.9.2005, v lednu se uskutečnily porady s funkcionáři Kongresu Poláků – Józefem Szymeczkem a Rudolfem Molińským (10.1.2006), a Józefem Szymeczkem a Tadeuszem Wantulou (26.1.2006). Bylo dohodnuto, že do letošních parlamentních a komunálních voleb vedení Kongresu Poláků, PZKO a Politického hnutí Coexistentia-Soužití chtějí zvolit společnou volební strategií. Byla vyčleněna skupina osob, která bude vést jednání s politickými stranami a hnutími a byla dohodnuta forma působení volebního štábu. Politické hnutí Coexistentia-Soužití má zájem navázat spolupráci se Sdružením nezávislých – Evropští demokraté (SNK ED), zejména při přípravě kandidátních listin v komunálních volbách ve velkých městech, kde může být problematické překročit 5-procentní volební prah.

 

Obrady Rady Wykonawczej – temat: wybory

Jednání Výkonné rady – téma: volby

 

W sobotę 14.1.2006 r. w siedzibie zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie odbyło się zebranie Rady Wykonawczej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. Obrady prowadził przewodniczący Ruchu, László Attila Kocsis. W zebraniu brał udział komplet członków Rady Wykonawczej za Polską Sekcję Narodową – Wiesław Sikora (1. wiceprzewodniczący Ruchu), Władysław Niedoba (wiceprzewodniczący Ruchu, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej), Tadeusz Toman (sekretarz), Władysław Drong, Alfred Kołorz, Stanisław Gawlik, Józef Pietrus, Józef Toboła oraz członkowie Komisji Rewizyjnej – Stanisław Przyhoda (przewodniczący KR) i Edward Zaleski. Najważniejszym tematem obrad było przygotowanie centralnych organów Ruchu do wyborów parlamentarnych (czerwiec 2006 r.) i komunalnych (październik 2006 r.), uchwalenie taktyki i strategii wyborczej oraz podjęcie rozmów z partiami i ruchami politycznymi – potencjalnymi koalicjantami naszego Ruchu. W gminach podjęto już rozmowy z kandydatami oraz rozpoczęto kompletowanie list wyborczych. W sprawie tegorocznych wyborów uchwalono: a) Coexistentia-Wspólnota w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu RC będzie wspierać kandydatów pro europejskiej partii wyborczej, przede wszystkim jest zainteresowana podjęciem konkretnych uzgodnień z ruchem politycznym Niezależni – Europejscy Demokraci, b) Coexistentia-Wspólnota w wyborach do Senatu Parlamentu RC w obwodzie bogumińsko-hawierzowskim wesprze kandydata, który w swoim programie będzie miał punkt dotyczący ochrony praw mniejszości narodowych, c) Coexistentia-Wspólnota w wyborach komunalnych wystawi w gminach, w których uzyskała mandaty w 2002 roku, partyjne listy wyborcze lub listy wyborcze stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi, w wielkich miastach i w gminach poza Zaolziem podejmie rozmowy na temat wystawienia wspólnych list koalicyjnych z pro europejskimi partiami lub ruchami politycznymi. W gminach, gdzie potencjał wyborczy nie umożliwi wystawić samodzielnej listy wyborczej lub zawiązania listy koalicyjnej – umożliwi członkom Ruchu udział w wyborach na listach wyborczych pro europejskich partii lub ruchów politycznych.

   Podczas obrad uchwalono również program Ruchu i plan pracy Rady Wykonawczej i Rady Republikowej na 2006 rok. Przewodniczący Ruchu, László Attila Kocsis, mówił o spotkaniu w dniu 12.1.2006 r. działaczy Węgierskiej Sekcji Narodowej z prezydentem Republiki Węgierskiej, László Sólyomym. Poinformował, że czeską agencję prasową i media centralne zainteresowała odpowiedź premiera RC, Jiří Paroubka na list Ruchu w sprawie gestu wobec niemieckich antyfaszystów i informacja, że gest ten dotyczy również mniejszości węgierskiej i mniejszości polskiej. Dyskutowano też na temat nowego kodeksu administracyjnego, który w §18 wprowadza pojęcie języka obrad, co jest w sprzeczności z umową ramową Rady Europy. Temat ten poruszy Władysław Niedoba podczas obrad wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Ostrawie.

 

Resumé: V sobotu 14.1.2006 se v Českém Těšíně konala schůze Výkonné rady Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Jednání řídil předseda Hnutí, László Attila Kocsis. Schůze se účastnili všichni členové Výkonné rady za Polskou národní sekci. Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava ústředních orgánů Hnutí na parlamentní (červen 2006) a komunální volby (říjen 2006), usnesení týkající se volební taktiky a strategie a příprava na jednání s politickými stranami a hnutími – možnými politickými partnery našeho Hnutí. V obcích s kandidáty již jednáme, začali jsme rovněž sestavovat kandidátní listiny. Výkonná rada přijala následující usnesení: a) Coexistentia-Soužití ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude podporovat kandidáty proevropské volební strany, především má zájem na konkrétní dohodě s politickým hnutím Nezávislí – Evropští demokraté, b) Coexistentia-Soužití ve volbách do Senátu Parlamentu ČR v bohumínsko-havířovském volebním obvodu podpoří kandidáta, který ve svém programu bude mít bod týkající se ochrany práv národních menšin, c) Coexistentia-Soužití v komunálních volbách přihlásí v obcích, ve kterých získala mandáty v 2002 roce, stranické volební listiny nebo volební listiny sdružení Hnutí s nezávislými kandidáty, ve velkých městech a obcích mimo Zaolzí budeme jednat na téma přihlášení společných kandidátních listin s proevpropskými stranami a hnutími, tam kde volební potenciál nám neumožňuje sestavit samostatnou volební listinu nebo koaliční kandidátní listiny, umožníme členům Hnutí účast na kandidátních listinách proevpropských volebních stran nebo hnutí.

    Usnesením byl přijat program Hnutí a plán práce Výkonné rady a Republikové rady na 2006 rok. Předseda Hnutí informoval o setkání funkcionářů Maďarské národní sekce dne 12.1.2006 s prezidentem Maďarské republiky, László Sólyomym. Informoval, že čtk a ústřední tiskoviny se zajímaly o odpověď předsedy vlády ČR, Jiřího Paroubka na dopis Hnutí ve věci omluvy německým antifašistům, s tím, že tato omluva se týká rovněž maďarské a polské menšiny, Diskuse byla také o správním řádu, který v §18 zavádí pojem jednací jazyk, v rozporu s rámcovou úmluvou Rady Evropy. Tuto otázku projedná na jednání krajského Výboru pro národnostní menšiny, Władysław Niedoba.

 

Zpráva předsedy Hnutí o činnosti, přenesena na schůzi Výkonné rady dne 14.1.2006 v Českém Těšíně

 

Vážení Pánové, milí přátelé! Nadchnut silným optimismem, bez nadsázky mohu konstatovat, že poslední dva měsíce, jež uplynuly od posledního zasedání Výkonné rady, byly pro naše Hnutí nejen mimořádně náročné na práci, ale také mimořádně úspěšné. Musím dodat, že tyto úspěchy, jež byly dosažené díky mnohaleté houževnaté práci na úseku ochrany práv národních menšin, jsou ku prospěchu nejen Hnutí, ale i našich národních komunit, které zastupujeme.

    Na náš dopis, který jsme zaslali 17.11.2005 předsedovi vlády ČR, panu Jiřímu Paroubkovi ve věci požadavku o nápravu křivd spáchaných na příslušnících národních menšin žijících v Československu po skončení druhé světové války z titulu takzvané kolektivní viny, dne 3.1.2006 přišla po pana Premiéra odpověď s oficiálními stanovisky vlády ČR, na která Maďaři a Poláci celá desetiletí marně čekali. Mimo jiné s v nich uvádí, že vláda vyjádřila politování nad tím, že některé z osob z řad někdejších československých občanů, které trpěly pod nacistickým terorem, byly po skončení druhé světové války v rozporu s tehdy platnou právní úpravou postiženy v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti takzvanému nepřátelskému obyvatelstvu. Tato omluva je zaměřena nejen vůčí příslušníkům německé národnosti, ale mezi cílovou skupinu občanů patří rovněž příslušníci maďarské a polské národnosti.

   Až ohromující je další pasáž týkající se bezprávím postižených bývalých československých občanů – příslušníků maďarské národnosti, kteří byli v letech 1946-1947 násilně přesídlení z jižního Slovenska do pohraničí českých zemí na nucené práce. Formulace „takzvané nepřátelské obyvatelstvo”, „bezpráví”, „násilné přesídlení” a „nucené práce” dosud nepoužíval žádný český státník. Rovněž předtím nikdo z nich nepřiznal, že šlo o postihy „v rozporu s tehdy platnou právní úpravou”.

   Tato iniciativa vlády je pro nás mimořádně důležitá, i když nesměřuje k materiálnímu odškodnění postižených osob.

   Reakce Maďarska na premieruv dopis adresovaný předsedovi Soužití byla mimořádná. Prezident republiky, László Sólyom o tom vedl jednání tento týden se svým českým protějškem, prezidentem Václavem Klausem, i se samotným premiérem Jiřím Paroubkerm. Podle některých českých sdělovacích prostředků tato událost dále vyostřila spory mezi nejvyššími českými ústavními činiteli – prezidentem a premiérem. Velmi pozitivní byl ohlas na vstřícný krok české vlády, iniciovaný našim Hnutím v maďarských hromadných sdělovacích prostředcích. Zareagovali na to i v Evropském parlamentu. Včera mi telefonicky gratuloval pan poslanec EP, Árpád Duka-Zolyomi, který naši akci vysoce oceňuje. Ozval se mi i úřadující místopředseda Strany maďarské koalice a poslanec Národní rady Slovenska, Miklos Duray.

   Předkládám návrh, aby dopisy byly zaslány Polské tiskové agentuře, předány samozřejmě redakcím polského a českého tisku v Moravskoslezském kraji  (Głos Ludu, Zwrot, atd.), a hlavně bychom měli o výměně dopisů písemně informovat pana prezidenta Lecha Kaczyńského a zároveň mu dodatečně pogratulovat k nástupu do funkce. Dalším mým návrhem je, aby se Hnutí obrátilo na Ministerstvo zahraničních věcí ČR s žádostí, aby naši zástupci byli zapojeni do práce instituce, která bude provádět dokumentační projekt vzniklý na základě Prohlášení vlády ČR vůčí aktivním odpůrcům nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.

   S výše uvedeným velkým úspěchem Hnutí úzce souvisí i naše další významná akce. K našemu dopisu předsedovi vlády ze 17.11.2005 byl totiž načasován mezinárodní seminář na téma „Ochrana menšin v Evropské unií – 15 let politiky za práva národních menšin v ČR”, který jsme uspořádali měsíc na to, dne 17.12.2005 z mezinárodní účastí, pod záštitou frakce Lidové strany – Evropských demokratů Evropského parlamentu. Stanoviska takových autorit, jako Petra Uhla, bývalého zmocněnce pro lidská práva, historika prof. Emanuela Mandlera, poslance Evropského parlamentu Árpáda Duka-Zólyomiho, či poslance Slovenského parlamentu Milkóse Durayho k problematice Benešových dekretů, zakládaných k principu kolektivní viny, jež odezněly na tomto mezinárodním fóru, bezesporu ovlivnily stanovisko pana předsedy vlády, Jiřího Paroubka k otázce omluvy za křivdy páchané vedle Němců i na Maďarech a Polácích (…).

   Prestiž Hnutí značně zvýšila přízeň prezidenta Maďarska k nám. Bylo od něj velkorysé, že osobním dopisem odpověděl předsedovi Hnutí na jeho zdvořilostní dopis. Výměna dopisů byla uveřejněna v plném znění v posledním čísle „Prágai Tükör – Pražské zrcadlo”. Zřejmě i tato skutečnost napomohla tomu, že při oficiální návštěvě prezidenta Lászlóa Sólyoma v ČR tento týden byl předseda Hnutí požádán, aby doprovodil vzácného hosta při kladení věnce u památné tabule vévody Františka Rákoczího II, dostal pozvání na státní recepci, které se mimo jiné zúčastnil i prezident Václav Klaus i bývalý prezident Václav Havel a další vznacné osobnosti, včetně vedoucích cizích diplomatických misí akreditovaných v ČR. K naší poctě patří rovněž to, že šestiminutovým projevem jsem mohl informovat pana prezidenta o činnosti Hnutí a jeho setkání se zástupci Maďarů v ČR, ke kterému došlo předevčírem. Referovaly o tom i masmédia v MR.

   Vycházejíce s výše uvedených veřejných úspěchů můžeme věřit, že zviditelnění našeho Hnutí u veřejnosti přispěje k vytvořeni lepších předpokladů pro úspěch v nadcházejících volbách.

   V hodnoceném období došlo k dalšímu prohloubení jak domácích, tak i zahraničních styků předsedy Hnutí. V listopadu jednal se zástupcem konsistoria arcibiskupa pražského Miroslava Vlka ve věci obnovení maďarských svatých mší v Praze, navázal kontakt s Českou biskupskou konferencí, s velvyslancem Polska a Slovenska, jejichž diplomatičtí zástupci (také velvyslanec Maďarska) se pak zúčastnili zmíněného mezinárodního semináře, v listopadu měl pracovní setkání s novým pověřeným předsedou Úřadu pro zahraniční Maďary, Lászlóm Szabóm, tento týden navázal osobní kontakt se státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí MR. Bylo by dobré dále rozšířit naše kontakty a aktivity i směrem k polským představitelům a organizacím. K tomu může být vhodnou příležitostí zmíněný záměr napsat společný dopis předsedy Hnutí a předsedy Polské národní sekce panu prezidentovi Lechu Kaczyńskému, a na to pak navazující písemné a osobní kontakty s dalšími, včetně pana generálního konzula PR v Ostravě.

   Vážení pánové, kolegové, jak i z tohoto krátkého výčtu našich aktivit a úspěchů vyplývá, jsme poslední dobou úspěšní a to nás může vést k ještě intenzivnější práci, zejména pak na přípravu k volbám do parlamentu, a předně do samospráv. Přeji všem funkcionářům, členům a aktivistům Hnutí mnoho dalších úspěchů a zároveň upřímně děkuji za dosud vykonanou dobrou a záslužnou práci. Do nového roku 2006 Vám všem ze srdce přeji dobré zdraví a vše nejlepší!

 

Sprawozdanie z działalności Ruchu przedstawione na zebraniu Rady Wykonawczej dnia 14.1.2006 r. w Czeskim Cieszynie (tłumaczenie na język polski)

 

Szanowni Panowie, moi drodzy (...). Na nasz list, który 17.12.2005 r. przesłaliśmy premierowi rządu Republiki Czeskiej w sprawie postulatu naprawy krzywd poczynionych na mniejszościach narodowych żyjących w Czechosłowacji po zakończeniu drugiej wojny światowej z tytułu tzw. winy kolektywnej, w dniu 3.1.2006 r. otrzymaliśmy od premiera odpowiedź z oficjalnym stanowiskiem rządu RC, na które Węgrzy i Polacy, bezskutecznie czekali całe dziesięciolecia. W liście pisze m. in., że rząd wyraził ubolewanie nad tym, że niektóre z osób, ówczesnych obywateli czechosłowackich, które wtedy pokrzywdzone przez obowiązujące prawo w związku z postanowieniami stosowanymi w powojennej Czechosłowacji przeciw tzw. wrogim obywatelom. Przeprosiny te dotyczą nie tylko mniejszości niemieckiej, ale do docelowej grupy obywateli należą również obywatele narodowości węgierskiej i polskiej. Aż zdumiewająca jest następna pasaż, dotycząca bezprawnie pokrzywdzonych byłych czechosłowackich obywateli należących do mniejszości węgierskiej, którzy w latach 1946-1947 byli siłą przesiedleni z południowej Słowacji do pogranicza ziem czeskich na roboty przymusowe. Sformułowań „tak zwane wrogie obywatelstwo”, „bezprawie”, „siłowe przesiedlenie” i „roboty przymusowe” dotąd nie użył żaden czeski mąż stanu. Również przedtem nikt z nich nie przyznał, że chodziło o kary „w sprzeczności z wtedy obowiązującym prawem”. Ta inicjatywa rządu jest dla nas niezwykle ważna, pomimo, że nie jest ukierunkowana na materialne odszkodowanie osób pokrzywdzonych. Reakcja Węgier na list premiera była nadzwyczajna. (...). Według niektórych czeskich środków masowego przekazu, wydarzenie to dalej zaostrzyło konflikt między (...) prezydentem i premierem. Bardzo pozytywna na gest rządu czeskiego była reakcja w węgierskich środkach masowego przekazu. Zareagował poseł do Parlamentu Europejskiego (...), również urzędujący wiceprzewodniczący Partii Koalicji Węgierskiej i poseł słowackiego parlamentu (...). Wnioskuję, aby listy były przesłane Polskiej Agencji Prasowej oraz, oczywiście, przekazane redakcjom polskiej i czeskiej prasy w Województwie Morawsko-Śląskim (...), a przede wszystkim, aby o wymianie listów pisemnie poinformować pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i równocześnie dodatkowo pogratulować mu z okazji wyboru na stanowisko prezydenta. Następnym moim wnioskiem jest, aby Ruch zwrócił się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RC z postulatem, aby nasi przedstawiciele byli włączeni do prac instytucji, która będzie realizować, na podstawie Oświadczenia Rządu RC wobec aktywnych przeciwników nazizmu, którzy byli po zakończeniu drugiej wojny światowej pokrzywdzeni w związku z postanowieniami stosowanymi w Czechosłowacji przeciw tzw. wrogim obywatelom, projekt dokumentowania. Ze wspomnianym sukcesem Ruchu ma ścisły związek ważna akcja – (…) międzynarodowe seminarium na temat „Ochrona mniejszości w Unii Europejskiej – 15 lat w polityce za prawa mniejszości narodowych w RC”, który zorganizowaliśmy za miesiąc, tj. 17.12.2005 r. z udziałem międzynarodowym (…). Honorowe było również, że umożliwiono mi w sześciu minutach poinformować na recepcji państwowej, podczas wizyty węgierskiego prezydenta, pana prezydenta Klausa o działalności Ruchu (…). Mamy nadzieję, że uwidocznienie naszego Ruchu w społeczeństwie przyczyni się do wytworzenia lepszych przesłanek sukcesu w nadchodzących wyborach. W ocenianym okresie doszło do dalszego pogłębienia jak krajowych, tak zagranicznych stosunków przewodniczącego Ruchu. W listopadzie obradował z przedstawicielem konsystorza praskiego arcybiskupa w sprawie wznowienia węgierskich mszy świętych w Pradze, nawiązał kontakt z Czeską Konfederacją Biskupów, z ambasadorem Polski, Słowacji (…). Korzystne byłoby poszerzyć nasze kontakty i działania w kierunku polskich przedstawicieli i organizacji. Dobrą okazją może tu być wspomniany zamiar napisać wspólny list przewodniczącego Ruchu i przewodniczącego PSN panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a następnie nawiązać pisemne i osobiste kontakty z innymi, włącznie pana konsula generalnego RP w Ostrawie. Szanowni panowie, koledzy, jak wynika z tego skrótowego wyliczenia naszych aktywności i sukcesów, w ostatnim okresie osiągamy sukcesy, i to może być impulsem do jeszcze bardziej intensywnej pracy, przede wszystkim przygotowania się do wyborów parlamentarnych, przede wszystkim zaś komunalnych (...).

 

Reakcje prasowe / Tiskové ohlasy

 

Artykuł „Klaus zaatakował Paroubka za list czeskim Węgrom” zamieścił praski dziennik „Právo” z 13.1.2006 r. Między premierem a prezydentem to dziś ponownie zaiskrzyło – pisze Blahoslav Hruška – z powodu listu premiera Jiřigo Paroubka ruchowi krajowemu Wspólnota-Egyullélés, który grupuje Węgrów mieszkających w Republice Czeskiej. Prezydentowi Václavu Klausowi nie podoba się, że o istnieniu listu dowiedział się aż przy okazji dwugodzinnych rozmów ze swoim węgierskim partnerem László Sólyomym. „W liście (premier RC) oświadczył, że gest usprawiedliwienia, który wyraził wobec mniejszości niemieckiej, dotyczy również Węgrów i Polaków, Węgry list przyjmują z zadowoleniem” – powiedział węgierski prezydent na konferencji prasowej. Klaus tylko krótko oświadczył, że o żadnym liście nie jest poinformowany i dlatego nie będzie listu komentować. Właśnie w sprawie gestu wobec niemieckich antyfaszystów Klaus już w ubiegłym roku miał konflikt z premierem Paroubkiem. „Moje stanowisko nie zmienia się” – powiedział Klaus … „Lidové noviny” z 22.1.2006 r. napisały, że Kancelaria Prezydenta była do rozmów z węgierskim prezydentem nieprzygotowana i nie przestudiowała rządowych dokumentów w tej sprawie. Natomiast „Głos Ziemi Cieszyńskiej” z 27.1.2006 r. pisze na ten temat w artykule „Przeprosiny”: Pisze, że w ubiegłym roku prezes Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, Węgier László Attila Kocsis, udzielił wywiadu Czeskiej Agencji Informacyjnej, w którym stwierdził m. in. w związku z tzw. Dekretami Beneša, że należałoby znaleźć takie rozwiązanie, które byłoby do przyjęcia przez czeskie społeczeństwo, a jednocześnie usunęło do dziś istniejące dyskryminujące następstwa tych Dekretów. Kocsis wystosował  w tej sprawie list do premiera RC, Jiřigo Paroubka, na który ten udzielił ostatnio odpowiedzi, przepraszając w imieniu rządu za doznane przez mniejszości narodowe krzywdy. „Ten gest pojednania jest wprawdzie tylko właśnie gestem, ale ważnym” – stwierdził wiceprzewodniczący Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, jednocześnie szef jego sekcji polskiej, Władysław Niedoba. Zdziwienie w związku z odpowiedzią Paroubka wyraził natomiast prezydent RC Václav Klaus, który dowiedział się o niej od swego węgierskiego kolegi. Gazeta na koniec przypomina, że jednym ze skutków Dekretów Beneša było skonfiskowanie mienia polskich organizacji, które uznano za … poniemieckie.

 

 

Článek „Klaus napadl Paroubka za list českým Maďarům” zveřejnil pražský deník „Právo” z 13.1.2006. Mezi premiérem a prezidentem to včera opět zajiskřilo – píše Blahoslav Hruška – důvodem byl dopis premiéra Jiřího Paroubka krajanskému hnutí Soužití-Egyuttélés, sdružující Maďary žijící v České republice. Prezidentu Václavu Klausovi vadí, že se o existenci dopisu dozvěděl až na téměř dvouhodinovém jednání se svým maďarským protějškem László Sólyomem. „V dopise (premiér ČR) prohlásil, že omluva, kterou vyjádřil příslušníkům německé menšiny, se rovněž vztahuje na Maďary a Poláky. Maďarsko tento dopis vítá” - řekl na tiskové konferenci maďarský prezident. Klaus pouze stručně prohlásil, že žádném dopise neví a nemůže se tak k němu vyjádřit. S Paroubkem se přitom právě kvůli symbolickému gestu omluvy českým Němcům dostal do sporu. „Na mém stanovisku se nic nemění” řekl Klaus ... „Lidové noviny” z 27.1.2006 napsaly, že Kancelář prezidenta republiky nebyla na jednání s maďarským prezidentem dostatečně připravena a neprostudovala vládní dokumenty k této otázce. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” z 27.1.2006 v článku „Omluva” píše, že v minulém roce předseda Politického hnutí Coexistentia-Soužití, Maďar László Kocsis, udělil rozhovor čtk, ve kterém sdělil m. j. v souvislosti s tzv. Benešovými dekrety, že by se mělo najít takové řešení, které by bylo přijatelné pro českou většinu, a současně by zrušilo dodnes existující diskriminační následky těchto Dekretů. Kocsis napsal v této věci dopis předsedovi vlády ČR, Jiřímu Paroubkovi, na který tento nedávno odpověděl  a omluvil se jménem vlády za křivdy, které byly na národních menšinách spáchány. „Toto je pouze omluva, ale přesto je důležitá” – řekl místopředseda Politického hnutí Coexistentia-Soužití, a současně předseda jeho polské sekce, Władysław Niedoba. Údiv v souvislosti z odpovědi Paroubka vyjádřil naopak prezident ČR, Václav Klaus, který se on dozvěděl od svého maďarského kolegy. Noviny nakonec připomínají, že jedním z důsledků Benešových dekretů byl zábor majetků polských organizací, které jsou považovány za … majetky poněmecké.

 

Przejawy czeskiego nacjonalizmu

 

W ubiegłym roku przebiegały liczne uroczystości wspomnieniowe z okazji 60. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej. Oprócz wydarzeń wojskowych mówiono o cierpieniach cywilów i holokauście. Przemówienia polityków często kończyły słowa „pamiętamy”. Niestety, po śmierci świadków, którzy przeżyli okropności wojny, nowe generacje, wychowane w okresie realnego socjalizmu, nie są już zdolne zrozumieć tych wydarzeń.

   Ostatnio nawet powstał w Czechach zwarty front patriotyczny czeskich ekstremistów prawicowych w imię negowania holokaustu,. W październiku ub. roku Národní odpor demonstruje poparcie autorowi książki, która zaprzecza w ogóle istnieniu holokaustu. W styczniu 2006 r. Národní strana organizuje akcję protestacyjną na terenie obozu cygańskiego w Letech koło Pisku, gdzie odsłoniła pomnik – trzytonowy głaz z napisem „ofiarom”. Národní strana, na czele której stoi Petra Edelmannowa ma zamiar, zgodnie ze swoim programem, podobno „bronić interesów narodowych przed demagogią marksistowsko-komunistyczną, nacjonalno-socjalną i wielokulturowo-kosmopolityczną”. Wydaje pismo Národní politika i prowadzi radio internetowe Vlast. Przez swoją działalność publicznie wyraża sympatie z ruchem nazistowskim. De fakto broni ludobójstwa nazistowskie i nawiązuje do filozofii nazistowskiej relatywizując fakty historyczne. A fakty są następujące: Obóz w Letech był jednym z dwóch obozów cygańskich na terenie Protektoratu Czech i Moraw. Ludzie zesłani do niego przez nazistów przeznaczeni byli do fizycznej likwidacji. Tak samo jak mieszkańcy gett żydowskich umierali na różnego rodzaju choroby. Z getta i obozu cygańskiego powrotu już nie było. W Letech internowanych było łącznie 1309 osób, z czego 326 nie przeżyło, reszta była przewieziona do innego obozu cygańskiego w Auschiztz-Birkenau, gdzie ich zamordowano.

   Działalność Národní strany w systemie politycznym Republiki Czeskiej umożliwiają, czy też wspierają niektóre wypowiedzi, czy działania polityków KSČM i ODS. Przypomnijmy dyskusję, którą wywołał eurodeputowany Miroslav Ransdorf o tym, czy Lety były, czy nie były obozem koncentracyjnym, czy przyjęcie przez przewodniczącego obywatelskich demokratów Mirka Topolánka w swojej siedzibie przewodniczącej Národní strany. Skandaliczne są również słowa (i nic nie zmienia tu fakt, że podobno wyrwane były z kontekstu) prezydenta republiki Václava Klausa – zamieścił je dziennik Lidové noviny z 13.1.2006 r. – że Lety nie były obozem koncentracyjnym... Jest dziwaczne, że w ogóle mogła być wywołana debata na temat różnicy między obozem pracy i obozem koncentracyjnym.

   Według informacji czeskiej agencji informacyjnej čtk Národní fronta idzie do wyborów razem z dwoma innymi partiami nacjonalnymi. Na jej listach wyborczych mają kandydować Republikání Miroslava Sládka i członkowie Českého hnutí za národní jednotu. Ugrupowanie to, które przyjęło nazwę Národní síly nie zgadza się z konstytucją europejską, krytykuje system świadczeń socjalnych i rozdawnictwo, chce zakazać narkotyki i wprowadzić ponownie karę śmierci (Tadeusz Toman)

 

Minulý rok se konaly mnohé oslavy na připomínku šedesáti let od konce druhé světové války. Kromě vojenských událostí se hodně hovořilo o utrpení civilistů a o holocaustu. Projevy politiků často končila slovy „vzpomínáme”. Bohužel, po smrti pamětníků, kteří zažili hrůzy války, nové generace vychovány v dobách reálného socialismu již nejsou schopny jejich zážitky pochopit.

    V poslední době v Česku vznikla dokonce jakási jednotná vlastenecká fronta českých pravicových extrémistů za popírání holocaustu. V říjnu minulého roku Národní odpor demonstruje podporu autorovi knihy popírající existenci holocaustu. V lednu 2006 Národní strana pořádá protestační akci na místě cikánského tábora v Letech u Písku, kde odhalila památník – třítunový balvan s textem „obětem”. Národní strana v čele s Petrou Edelmannovou chce podle svého programu údajně „hájit národní zájmy proti marxisticko-komunistické, nacionálně-sociální a multikulturně-kosmopolitní demagogii”. Vydává časopis Národní politika a provozuje internetové rádio Vlast. Svými postoji veřejně projevuje sympatie k nacistickému hnutí. De facto obhajuje nacistickou genocidu a navazuje na nacistickou filosofii, když zpochybňuje historická fakta. A fakta jsou následující: Tábor v Letech byl jedním ze dvou cikánských táborů na území Protektorátu Čechy a Morava. Lidé, kteří v něm byli umístění, byli odsouzeni nacistickým režimem k likvidaci. Stejně jako obyvatele židovských ghett, umírali především na různé nemoci. Z ghetta a cikánského tábora již nebylo návratu. V Letech prošlo internací celkem 1309 osob, z nichž 326 nepřežilo, ostatní vězňové byli odvezeni do jiného cikánského tábora v Auschwitz-Birkenau, kde byli zavražděni.

    Působení Národní strany v politickém systému České republiky umožňují některé výroky, či aktivity politiků KSČM a ODS. Připomeňme diskusi, kterou otevřel komunistický europoslanec Miroslav Ransdorf o tom, zda se jednalo nebo nejednalo o koncentrační tábor, či přijetí předsedou ODS, Mirkem Topolánkem ve svém sídle předsedkyně Národní strany. Skandální jsou rovněž slova (a nic nemění na tom skutečnost, že údajně byly vytrženy z kontextu) prezidenta republiky Václava Klause – zveřejněny deníkem „Lidové noviny” dne 13.1.2006 – o tom, že v případě Letů nešlo o koncentrační tábor... Je podivné, že vůbec mohla vzniknout debata o tom, jaký je rozdíl mezi táborem pracovním a koncentračním.

    Podle informace české tiskové kanceláře jde Národní fronta do voleb se dvěma dalšími nacionalistickými stranami. Na jejich kandidátkách mají být Republikáni Miroslava Sládka a členové Českého hnutí za národní jednotu. Tato uskupení, které si říká Národní síla, odmítá evropskou ústavu, kritizuje systém sociálních dávek a plýtvání financemi, požaduje zákaz všech drog a obnovení trestu smrti.

 

Prasa o problematyce mniejszości narodowych

Tisk k otázkám národních menšin

 

Posiedzenie ostrawskiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych („Głos Ludu”, 31.1.2006 r.) – Pierwszym etapem przydzielania grantów wspierających inicjatywy mniejszości narodowych w Województwie Morawsko-Śląskim było spotkanie Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Ostrawie. Jak poinformował Władysław Niedoba, wiceprzewodniczący Komitetu, napłynęły 37 wnioski o przedzielenie grantów województwa (z tego 14 przygotowanych przez stowarzyszenia polskie). Wnioski podały w tym roku wszystkie mniejszości zamieszkujące region – powiedział. Wszystkie granty opiewały na sumę 2 mln 900 tys. Kcz, przy czym województwo przeznaczyło na ten cel 1 mln Kcz. Najmniejszą kwotę określono na 50 tys. Kcz, co w wielu wypadkach powoduje, że o granty nie występują organizacje mające nieco mniejsze potrzeby. Władze wojewódzkie jednak sądzą, że niższe granty winne być domeną władz gminnych. (Z budżetu państwa środki finansowe przyznano w tym roku stowarzyszeniom obywatelskim 11 mniejszości narodowych, informuje w „Głosie Ludu” z 26.1.2006 r. Rudolf Moliński, reprezentujący mniejszość polską w rządowej komisji ds. kultury, Vítězslava Jandáka). / První etapou přidělování grantů podporujících činnost národních menšin v Moravskoslezském kraji bylo setkání Výboru pro národnostní menšiny v Ostravě Tento rok granty připravily všechny národní menšiny – celkem 37 (z toho 14 polských), celkově s žádostí o 2 mln. 900 tis. Kč. Kraj uvolnil pouze 1 mln. Kč, přičemž minimální částka byla stanovena na 50 tis. Kč. Kraj se domnívá, že žádosti o menší částky mají být směřovány do obcí.

W sprawie dwujęzyczności w Jabłonkowie („Głos Ludu”, 12.1.2006 r.) – Na stronach internetowych jabłonkowskiego ratusza pojawiła się na początku roku ankieta w sprawie stosowania dwujęzyczności. Pokazała ona, że przeciwników i zwolenników dwujęzycznych napisów jest w mieście tyle samo – po 47 %, reszta zaś jest niezdecydowanych. Wielu jabłonkowian, zwłaszcza Polaków, ankieta zaskoczyła i wcale nie zadowoliła. Ich zdaniem była niepotrzebna, a jej wynik nie może mieć żadnego wpływu na decyzję władz miasta w sprawie dwujęzyczności. Sprawy te reguluje bowiem ustawa z 2000 roku o gminach, która mówi wyraźnie, że dwujęzyczność może być stosowana w miejscowościach, w których mieszka co najmniej 10% członków mniejszości i petycję w tej sprawie podpisało co najmniej 40% jej członków uprawnionych do głosowania. Przeciwnicy ankiety twierdzą ponadto, że wcale nie jest ona reprezentatywna, gdyż nie wszyscy – zwłaszcza starsi ludzie – mają dostęp do komputera i internetu (nowe spostrzeżenia wniósł w tej sprawie Jan Bałwan z Czeskiego Cieszyna, jego list p. t. „Cud w Internecie” zamieścił „Głos Ludu” z 24.1.2006 r.). Tymczasem przedstawiciele władz miejskich uważają, że ankieta miała wyłącznie charakter informacyjny. Wiceburmistrz Stanisław Jakus powiedział też, że jeśli chodzi o dwujęzyczne napisy, można je przecież spotkać we wszystkich budynkach Urzędu Miejskiego. Dla miejscowych Polaków to jednak za mało. Prezes MK PZKO i pełnomocnik gminny Kongresu Polaków, Jan Ryłko, poinformował gazetę, że jeszcze w tym roku ruszy akcja zbierania podpisów pod petycję w sprawie dwujęzyczności.  Mamy petycję przygotowaną już od 2003 roku, ale długo nie mogliśmy znaleźć ludzi chętnych do zaangażowania się w komitecie petycyjnym – powiedział. W skład komitetu oprócz Ryłki wchodzą Zygmunt Stopa, Leszek Richter i Bronisław Haratyk. / Na internetových stránkách Městského úřadu Jablunkov byla zveřejněna anketa k dvojjazyčným nápisům. Polská menšina se domnívá, že její výsledky jsou nereprezentativní, a navíc nemají vliv na zavedení dvojjazyčnosti, protože tuto otázku jednoznačně řeší zákon obcích. Přestože dvojjazyčné nápisy jsou na všech budovách Městského úřadu, místní polské menšině to nestačí. Ještě letos proto bude zahájena petiční akce ve věci zavedení dvojjazyčnosti.

W karwińskim ratuszu po polsku („Głos Ludu”, 19.1.2006 r.) – W karwińskim magistracie jesteśmy przygotowani do obsługiwania petentów, obywateli RC narodowości polskiej w języku polskim, w zgodzie z nowym Kodeksem Administracyjnym – powiedział prezydent miasta, Antonín Petráš. Wielu naszych urzędników ma ukończone szkoły z polskim językiem nauczania – zaznaczył. Problemy natomiast możemy mieć z obsługą petenta z mniejszości romskiej, greckiej, rusińskiej itd. Bowiem, według litery prawa, swojego języka mogą używać obywatele RC należący do mniejszości narodowych, które tradycyjnie i od dłuższego czasu mieszkają w RC. / Na karvinském magistrátu jsme připraveni obsloužit zakázníky, občany ČR polské národnosti v jazyce polském, v souladu s novým správním řádem – sdělil primátor města, Antonín Petráš. Naopak problémy vidí v jednání s občany romské, řecké, rusínské a jiných národností. Dle zákona občané ČR, příslušníci národních menšin, které dlouhodobě a tradičně bydlí v ČR, mohou v kontaktu na úřadech používat  svůj mateřský jazyk.

Bal Gorolski w Mostach koło Jabłonkowa („Deník”, 9.1.2006 r.) – Już po raz 28. zjechali do Mostów muzykanci i tancerze na tradycyjny Bal Gorolski. Razem, było ich 500, między innymi 200 z zagranicy – głównie z Polski i Słowacji. Złotym gwoździem tegorocznego programu był występ zespołu Šasišan z Preszowa – powiedział Alojzy Martynek, wicewójt Mostów. / Již po osmadvacáté se o víkendu sjeli do Mostů muzikanti a tanečníci na tradiční Gorolský bál. Sešlo se na něm na pětset hostů, mezi nimi bylo více než dvěstě ze zahraničí, hlavně z Polska a ze Slovenska. Letos zlatým hřebem programu byl soubor Šarišan.

Nagroda dla „Reportu” („Głos Ludu”, 5.1.2006 r.) – Na Przeglądzie Twórczości Regionalnej Ośrodków Telewizyjnych Czwórki Wyszehradzkiej w Krasiczynie pod koniec ubiegłego roku ostrawski ośrodek telewizyjny zyskał prestiżowe nagrody. W kategorii informacyjnej drugie miejsce zajęło czwartkowe wydanie regionalnych wiadomości „Report”. Jest nam szczególnie miło, że na konkurs wytypowano właśnie czwartkową edycję, której integralną częścią jest pięciominutówka – powiedziała Renata Bilan, szefująca polskojęzycznej części „Reportu”. / Ostravské televizní studio získalo prestižní cenu na festivalu regionálních studií Visegrádské čtyřky. Druhé místo v kategorii informačních pořadů získal čtvrteční „Report” jehož integrální částí je relace v jazyce polském.

Rozmowa GL z dyrektorem ostrawskiego ośrodka telewizyjnego („Głos Ludu”, 10.1.2006 r.) – Równo 50 lat temu ostrawski ośrodek telewizyjny po raz pierwszy rozpoczął emisję programów. Z tej okazji wywiadu „Głosowi Ludu” udzielił Ilja Racek, dyrektor ośrodka. – Cotygodniową emisję 5-minutowej części polskojęzycznej „Reportu” spłaciliśmy dług wobec regionalnej telewizji, która dopiero teraz w pełni odzwierciedla fakt istnienia w regionie znaczącej polskiej mniejszości narodowej – powiedział. W ramach postępującej integracji w Unii Europejskiej ośrodek ostrawski chce przygotować razem z ośrodkiem TV Katowice i jej filiami w Bielsku-Białej i Opolu 25-minutowy regionalny program informacyjny o życiu i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych w 50-km paśmie przygranicznym. / Ostravské televizní studio slaví 50 let. Při této příležitosti interviu „Głosowi Ludu” udělil ředitel studia. V plánu ostravské televize je příprava 25-minutového regionálního pořadu o životě a kulturních, sportovních a společenských událostech v 50-km příhraničním pásmu, které bude připravovat s TV Katovice a jejími filiálními redakcemi Bielsko-Biala a Opole.

Spotkanie działaczy Kongresu Polaków i PZKO („Głos Ludu”, 19.1.2006 r.) – W posiedzeniu Rady Kongresu Polaków wzięło udział nowo wybrane na grudniowym Zjeździe Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego Prezydium Zarządu Głównego PZKO. Jak poinformował prezes KP, Józef Szymeczek, rozmowy dotyczyły głównie działalności obu stowarzyszeń obywatelskich i ich roli w życiu polskiego społeczeństwa w Republice Czeskiej. Jeden z najważniejszych punktów spotkania dotyczył przygotowania przez KP i PZKO analizy polskiego społeczeństwa w RC. Chodzi o to, aby opracować materiał dotyczący nie tylko naszej kondycji, ale także przedstawić to co zaniedbaliśmy za ostatnie lata, co jeszcze posiadamy – powiedział Szymeczek. / V zasedání Rady Kongresu Poláků se zúčastnili členové Předsednictva Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu. Nejdůležitějším bodem jednání byla příprava analýzy polské menšiny v České republice.

Obradował Zarząd Główny PZKO („Głos Ludu”, 14.1.2006 r.) – Na inauguracyjnym posiedzeniu – jak poinformował przewodniczący Zygmunt Stopa – określono kompetencje i odpowiedzialność poszczególnych działaczy PZKO. W skład Zarządu Głównego PZKO wchodzą przedstawiciele wszystkich 10 obwodów PZKO oraz wybrani na Zjeździe w Kocobędzu członkowie Prezydium ZG PZKO. Zastanawiano się też nad celami PZKO w 2006 roku, programem ZG oraz zadaniami w tej kadencji. Postanowiono wspierać finansowo ważne imprezy w regionie – m. in. Maj nad Olzą, Gorolski Święto, Dożynki Śląskie, grudniowy Koncert Świąteczny czy Rajd do Źródeł Olzy. Ruszą też przygotowania do obchodów 60-lecia PZKO, które przebiegną w 2007 roku. / Na prvním zasedání Hlavního výboru Polského svazu kulturně-osvětového byly rozděleny kompetence a zodpovědnost jednotlivých funkcionářů PZKO. Hlavní výbor PZKO je složen z delegátů všech 10 obvodů PZKO a členů předsednictva, kteří byli zvoleni na Sjezdu PZKO v Chotěbuzi.

Optymalizacja struktury Kongresu Polaków („Głos Ludu”, 28.1.2006 r.) – Zgodnie z uchwałą IX Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków w RC – pisze Dariusz Branny – zostałem zobowiązany do podjęcia działań związanych z optymalizacją struktury Kongresu Polaków. Wszystkie osoby, które mają zamiar zabrać głos w tej sprawie, a zwłaszcza przedstawiciele organizacji i pełnomocników gminnych, zaprosił na spotkanie w tej sprawie. Można wypowiedzieć się również pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. / Kongres Poláků uspořádal setkání, na kterém projednal optimalizaci struktur Kongresu Poláků. Informoval o možnosti předat návrhy poštou nebo elektronicky.

Sonda w sprawie szkolnictwa („Głos Ludu”, 14.1.2006 r.) – W sondzie na temat – dlaczego zapisałem swe dzieci do czeskiej / polskiej szkoły wypowiedziało się 7 czytelników. Trzej czytelnicy posłali swe dzieci do czeskiej szkoły – Danuta Bockowa z Trzyńca (mąż Polak) zrozumiała, że to był błąd, którego teraz żałuje, René Lazar z Milikowa uważa, że będzie i łatwiej, bo uczniowie polskich podstawówek zwykle miewają kłopoty z czeską terminologią, Jolanta Filipek-Čepcova (mąż Słowak, absolwent czeskiej szkoły) ustąpiła swemu mężowi, który postawił na swoim. Czterej czytelnicy posłali swe dzieci do polskiej szkoły – Hana Stonawska z Nawsia (absolwentka czeskiej szkoły) uległa mężowi i teraz nie żałuje, Stanisław Marszałek z Łomnej Dolnej (żona absolwentka czeskiej szkoły) chciał, by dzieci były dwujęzyczne, Marta Kmeť z Czeskiego Cieszyna (mąż Słowak) była do polskiej szkoły przekonana od początku, Josef Suchánek z Jabłonkowa (pochodzi z Uherskiego Brodu) po przeprowadzce na Zaolzie wydało mu się nielogiczne zapisać dzieci do czeskiej szkoły. / Na téma – proč jsem zapsal své dítě do české / polské školy se vyjádřilo 7 čtenářů „Glosu Ludu”.

 

 

Podatki według jednolitych zasad

 

Unia Europejska proponuje ułatwienia podatkowe dla małych i średnich firm, które chcą działać za granicą. W Unii Europejskiej aż 95% przedsiębiorstw należy do kategorii małych i średnich. Ale tylko 7% prowadzi działalność poza granicami kraju. Zniechęca je między innymi konieczność dostosowania się do różnych systemów podatkowych. Koszty takiego dostosowania sięgają aż 2,5% obrotów małych firm (dla wielkich firm zaledwie 0,02%). Komisja Europejska chce zachęcić przedsiębiorców do wychodzenia poza rynek krajowy i dlatego zaproponowała stworzenie pilotażowego projektu opodatkowania według zasad krajowych. Przewiduje on, że każda firma będzie liczyła dochody do opodatkowania według znanych jej zasad. Podatek będzie oczywiście w kraju, w którym działa i osiąga zyski, według odpowiedniej stawki. Z oferty będą mogły skorzystać firmy zatrudniające nie więcej niż 250 osób i o obrotach nie przekraczających 50 mln euro. Szansę na to da im ich rząd, jeśli zdecyduje się uczestniczyć w projekcie. Firma, która zadeklaruje chęć liczenia podstawy opodatkowania według krajowych reguł, musi się zobowiązać, że nie wycofa się przed terminem 5 lat. Musi także zgłosić do programu wszystkie swoje oddziały w krajach UE, które do porozumienia przystąpią (Źródło: „Rzeczpospolita” – „Prawo unijne”, Anna Stojewska). / Resumé:  Evropská unie navrhuje daňová zvýhodnění pro malé a střední firmy, které chtějí podnikat v zahraničí. V Evropské Unií až 95% podniků patří do kategorie malých a středních. Avšak jen 7% podniká za hranicemi své země. Odrazuje je mezi jinými nutnost přizpůsobit se různým daňovým systémům. Náklady takového přizpůsobení dosahují až 2,5% obratu zboží malých firem (pro velké firmy je to jen 1,02%). Evropská komise chce povzbudit podnikatele, aby pronikali mimo tuzemské trhy, a proto navrhla vytvořit pilotní projekt zdanění podle tuzemských pravidel. Tento projekt předpokládá, že každá firma bude počítat příjmy pro zdanění podle známých pravidel. Daň zůstane samozřejmě v zemi, kde působí a dosahuje zisky dle příslušné sazby. Nabídku budou mohly využít firmy zaměstnávající maximálně 250 osob a jejichž obrat nedosahuje 50 mln euro. Příležitost k tomu jim zajistí jejich vláda, pokud se rozhodnou účastnit se projektu. Firma, která přihlásí úmysl výpočtu základu daně podle domácích pravidel, musí se zavázat, že se nestáhne dříve než po 5 letech. Musí také přihlásit do projektu všechna svá oddělení v zemích EU, které k dohodě přistoupí.

 

Unia Europejska: podatki

Evropská unie: daně

 

Konkurencja podatkowa między rządami państw jest tak samo korzystna dla gospodarki, jak konkurencja w wysokości cen, jakich żądają różni producenci tych samych produktów. Konkurencja podatkowa między stanami w USA jest jednym z głównych czynników decydujących o stale rosnącej przewadze USA nad Unią Europejską – zauważył Milton Friedman, laureat Nagrody Nobla. Aby konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej nie było, od lat troszczą się biurokraci z Brukseli. Ta bezsensowna polityka doprowadziła na początku lutego do ostrego kryzysu – z jednej strony między Francją a Niemcami, a z drugiej Polską a Czechami, żądających przedłużenia przywilejów podatkowych przyznanych w traktacie akcesyjnym. / Daňová konkurence mezi vládami států je stejně výhodná pro hospodářství jako konkurence ve výší cen, kterou žádají různí výrobci stejného zboží. Daňová konkurence mezi státy USA je rozhodujícím činitelem stále rostoucí převahy USA nad Evropskou unií – poznamenal Milton Friedman, laureát Nobelovy ceny. Aby daňové konkurence v Evropské unií nebylo, už léta pečují byrokrati z Bruselu. Tato nesmyslná politika způsobila na začátku února ostrou krizi – z jedné stany mezi Francií a Německem, z druhé mezi Polskem a Českem, žádajících prodloužení daňových výsad přístupové dohody („Wprost”, 5.2.2006 r.).

Jakie są stawki WAT w Unii Europejskiej (standartowa / obniżona / najniższa) / Jaké jsou sazby DPH v Evropské unií:

Irlandia / Irsko – 21% / 13,5% / 4,4%,

Wielka Brytania / Velká Británie – 17,5% / 5%,

Portugalia / Portugalsko – 21% / 5 i 12%,

Hiszpania / Španělsko – 16% / 7% / 4%,

Francja / Francie – 19,6% / 5,5% / 2,1%,

Belgia / Belgie – 21% / 6%,

Holandia / Nizozemsko – 19% / 6%,

Luksemburg / Lucembursko – 15% / 6% / 3%,

Włochy / Itálie – 20% / 10% / 4%,

Grecja / Řecko – 19% / 9% / 4,5%,

Niemcy / Německo – 16% / 7%,

Austria / Rakousko – 20% / 10%,

Dania / Dánsko – 25%,

Szwecja / Švédsko – 25% / 6 i 12%,

Finlandia / Finsko – 22% / 8 i 17%,

Malta – 18% / 5%,

Cypr / Kypr – 15% / 5%,

Słowenia / Slovinsko – 20% / 8,5%,

Estonia / Estonsko – 18% / 5%,

Łotwa / Lotyšsko – 18% / 5%,

Litwa / Litevsko – 18% / 5 i 9%,

Węgry / Maďarsko – 25% / 5 i 15%,

Słowacja / Slovensko – 19%,

Czechy / Česko – 19% / 5%,

Polska / Polsko – 22% / 7% / 3%.

Regiony z najwyższą i najniższą liczbą przedsiębiorców w niektórych krajach Unii Europejskiej / Regiony s nejvyšším a nejnižším počtem podnikatelů v některých státech Evropské unie („Právo”, 30.1.2006): Niemcy: Górna Bawaria 14,7%, Magdeburg 7,4%, Austria: Dolna Austria 12,3%, Voratlberia 8,6%, Węgry: Dél-Alföld 15,5%, Észak-Magyaror 10,4%, Słowacja: Bratysława 11,2%, Wschodnia Słowacja 8,54%, Czechy: Praga 26,1%, Województwo Morawsko-Śląskie 13,1%, Polska: Województwo Lubuskie 34,9%, Województwo Śląskie 11,2%.

 

Austria: W Karyntii

 

W Austrii jest okres przedwyborczy, dlatego jednym z tematów kampanii są dwujęzyczne tablice w Karyntii. Chodzi o gminy, w których mniejszość słowińska przekracza 10%. Wojewoda Karyntii, znany populista i nacjonalista, Jörg Haider, nie chce wykonać decyzji austriackich organów konstytucyjnych i wywiesić dwujęzyczne tablice w języku niemieckim i słowińskim. Broni on „praw niemieckich przed rozpinającymi się Słowianami”. – O ile będę na stanowisku wojewody, dwujęzyczne tablice nie będą zainstalowane – mówi. Austriacki sąd konstytucyjny w 2001 roku jednoznacznie orzekł, że dwujęzyczne napisy powinny być w każdej gminie, w której Słowińcy stanowią co najmniej 10% obywateli gminy (początkowo było to 25%). Warunek ten spełnia ok. 400 wiosek. W 1951 roku narodowość słowińską w Karyntii zgłosiło 43 000 osób, przy spisie w 2001 roku już tylko 12 500 osób. To jednoznaczny dowód, że Republika Austriacka dąży do asymilacji mniejszości słowińskiej. Od 1955 roku konstytucja austriacka zawiera zapis o obowiązku dwujęzycznych tablic w regionach z mniejszością słowińską i chorwacką. W 1972 roku powstała nawet tzw. „ustawa tablicowa”, która mówi o zainstalowaniu w 205 gminach tablic w języku niemieckim i słowińskim. Do tego jednak nie doszło, ponieważ większość obywateli nie zgadzała się z ustawą. Dziś po różnych perypetiach, tylko w 77 gminach zainstalowano dwujęzyczne tablice, pomimo, że miałyby być dokładnie w 394 gminach. Haider, który odmawia zrealizować decyzję sądu, wyraził zgodę na dwujęzyczne tablice tylko w 123 gminach. Rządzący ludowcy kanclerza Wolfganga Schüssela uzgodnili z opozycyjnymi socjaldemokratami i zielonymi oraz przedstawicielami mniejszości słowińskiej kompromis – zainstalowanie dwujęzycznych tablic w 158 gminach. Wójtowie niektórych gmin w Karyntii spełnili decyzję sądu i tablice zamieścili. Haider jednak pogroził im, że tablice zlikwiduje. Ograniczanie praw mniejszości narodowych w Karyntii jest problemem europejskim, bo jest w sprzeczności z podstawowymi zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej (Źródło: „Rakousko řeší dvojjazyčné tabule”, „Mladá fronta Dnes”, 19.1.2006 r.). / Resumé: V Rakousku je před parlamentními volbami, proto rozhořel letitý spor o dvojjazyčné označení obcí v Korutanech, kde podíl slovinské menšiny přesahuje 10%. Korutanský hejtman, známý populista a nacionalista Jörg Haider odmítá splnit rozhodnutí rakouským ústavních orgánů a cedule v němčině a slovinštině vztyčit. Obhajuje „německá práva před rozpínavými Slovany”. – Dokud budu hejtmanem, nové dvojjazyčné cedule instalovány nebudou – prohlašuje. Rakouský ústavní soud přitom v roce 2001 jednoznačně přiznal menšině nárok na dvojjazyčné nápisy, a to v každé obci, kde má podíl větší než 10% obyvatel (dříve tento podíl činil 25%). Tuto podmínku splňuje asi 400 vesnic. V roce 1951 se ke slovinské menšině v Rakousku hlásilo 43 000 lidí, při sčítání v roce 2001 už jen 12 500 osob. To je jednoznačný důkaz na to, že se Rakouská republika snaží o její asimilaci. Od roku 1955 je v rakouské ústavě zakotvena povinnost instalovat dvojjazyčné cedule v regionech se slovinskou a chorvatskou menšinou. V roce 1972 vznikl dokonce „cedulový zákon”, který předpokládal postavit na 205 místech tabule v němčině a slovinštině. K tomu však nedošlo, protože většina obyvatel byla proti. Po různých peripetiích dnes stojí ve smíšených oblastech pouhých 77 cedulí ve dvou jazycích, ačkoliv měly být postaveny přesně ve 394 obcích. Haider, který nechce akceptovat soudní verdikt, je pro 123 cedulí. Vládnoucí lidovci kancléře Wolfganga Schüssela se s opozičními sociálními demokraty a starou Zelených a také se zástupci slovinské menšiny dohodli na kompromisu – instalovat cedule ve 158 obcích. Starostové některých vesnic v Korutanech rozhodnutí soudu vyhověli a dvojjazyčné cedule vztyčili. Haider jim však pohrozil, že cedule odstraní. Omezování menšinových práv v Korutanech je evropským problémem, protože je v rozporu se základními zásadami platnými v Evropské unií.

 

Antypolskie ustawy

 

Ustawa szkolna – Od 1.1.2005 r. obowiązuje ustawa numer 561/2004 Dz. U. Działacze Wspólnoty zwracali uwagę na jej niekorzystne zapisy, niekiedy bardziej niekorzystne od zapisów zniesionej ustawy (i to pomimo obniżenia limitów w szkołach mniejszościowych). Nie rozumiemy np. jaki związek ma istnienie szkoły i działalność Komitetu ds. Mniejszości Narodowych (w gminie, w której nie jest powołany Komitet, nie może powstać szkoła mniejszościowa). Kiedy na ten problem zwróciliśmy uwagę podczas obrad ubiegłorocznego Zgromadzenia Ogólnego Kongresu Polaków, byliśmy okrzyknięci przez ówczesną przewodniczącą TNP, Małgorzatę Rakowską. Podobno jesteśmy niekompetentni. I co się okazuje. Dziś przewodnicząca TNP, Barbara Dawid, pisze nawet artykuł („Głos Ludu”, 24.1.2006 r.), w którym stwierdza, że ustawa jest niekorzystna dla klas polskich szkół podstawowych w szkołach czeskich (są trzy takie klasy – w Koszarzyskach, Ropicy i Stonawie). Tak, ustawa jest bardzo niekorzystna, bo klasy te mogą istnieć tylko dopóty, dopóki liczą minimum 10 uczniów jednego rocznika. Uczniowie ci traktowani są jak uczniowie szkoły czeskiej i nie mogą korzystać z przywileju obniżonych limitów uczniów w klasie, czy wyjątku. To samo dotyczy polskiego oddziału przy czeskich przedszkolach (limitem jest tu 8 dzieci). Przewodnicząca TNP zwróciła się do posła ČSSD, Radima Turka, z prośbą o wniesienie poprawki do ustawy. Prezes liczy na zmianę niekorzystnego paragrafu ustawy w Parlamencie RC.

Kodeks postępowania administracyjnego – Z dniem 1.1.2006 r. weszła w życie ustawa numer 500/2005 Dz. U., gdzie odmiennie niż dotychczas (ustawa z 1967 r.) uregulowana jest kwestia języka postępowania (§16). Według kodeksu postępowanie prowadzone jest w języku czeskim lub słowackim (ukłon względem Słowaków). Pisma sporządzone w języku innym niż czeski lub słowacki, uczestnik postępowania powinien przetłumaczyć na język czeski, za wyjątkiem sytuacji, kiedy organ administracyjny poinformuje uczestników postępowania o fakcie, że takiego tłumaczenia nie wymaga. Mniejszości narodowe mają prawo do tłumacza przysięgłego, którego opłaca urząd. W praktyce dochodzimy więc do absurdu – dyrektor polskiej szkoły może komunikować z rodzicami albo w języku czeskim albo w języku polskim z jednoczesnym zapewnieniem na koszt szkoły (która w tym wypadku jest urzędem) tłumacza przysięgłego. Jest jeszcze jedna możliwość – przekazanie dyrektorowi szkoły petycji rodziców z żądaniem o postępowanie administracyjne  języku polskim. W „Głosie Ludu” (21.1.2006 r.) próbuje omówić ustawę Dariusz Branny.

 

Resumé: Funkcionáři Soužití upozorňovali na nevýhodné články školského zákona, nechápeme např. proč zřízení v obci školy je podmíněno existenci Výboru pro národnostní menšiny. Dnes už i předsedkyně Svazu polských učitelů upozorňuje, že zákon je nevýhodný vůčí polským třídám v českých školách. Žáci v těchto školách jsou brání stejně jako žáci škol českých a nemohou využívat snížené počty žáků ve třídě, které platí pro školy menšinové. Předsedkyně doufá ve změnu zákona (…). Nový správní řád zavádí pojem jednací jazyk. Řízení je vedeno před správním orgánem v jazyce českém nebo slovenském. Zákon je tak absurdní, že v praxi ředitel polské školy (správní orgán) může komunikovat s účastníkem řízení (rodičem) v jazyce českém, nebo v jazyce polském se současným zajištěním znaleckého tlumočníka. Je tu ještě možnost petice, kterou předají rodiče řediteli (…).

 

Premier Jerzy Buzek w Czeskim Cieszynie

 

W piątek 20.1.2006 r. odwiedził Czeski Cieszyn z prywatną wizytą były premier RP, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek. Spotkał się w siedzibie Kongresu Polaków w RC z reprezentacją Polaków z Zaolzia. Wizyta trwała 45 minut. W spotkaniu wzięli udział Rudolf Moliński (Kongres Polaków), Tadeusz Wantuła (KP), Roman Kaszper (KP), Helena Legowicz (KP), ks. sen. Bogusław Kokotek (Towarzystwo Ewangelickie) i Tadeusz Toman (Wspólnota). Artykuł ze zdjęciem ze spotkania zamieścił „Głos Ludu” z 21.1.2006 r. Premier odwiedził Ośrodek Dokumentacyjny i dał wywiad mediom (radio, telewizja). W trakcie rozmów poruszono temat nowego kodeksu administracyjnego, który wprowadza w RC pojęcie języka postępowania (lub języka obrad) oraz temat tegorocznych wyborów. Tadeusz Toman przekazał premierowi pierwszy numer „Wiadomości-Zprávy”. Buzek w krótkiej rozmowie z członkiem Wspólnoty docenił ważną rolę Wspólnoty w wyborach, było widać, że orientuje się w tym temacie. Obiecał wykorzystać znajomość z eurodeputowanym Józefem Zieleńcem, aby poinformować go o działaniach Kongresu Polaków i Wspólnoty na temat ich udziału w wyborach parlamentarnych i komunalnych. / Resumé: V pátek 20.1.2006 se v Českém Těšíně konalo setkání delegace Poláků ze Zaolzí s bývalým polským premiérem, Józefem Buzkem. Premiér navštívil Dokumentační středisko Kongresu Poláků a udělil interviu médiím. Rozhovory byly vedeny mj. na téma nového správního řádu, který zavádí pojem jednací jazyk a také problematiky letošních voleb. Tadeusz Toman, který zastupoval Soužití, předal premiérovi první číslo „Wiadomości-Zprávy”. Buzek v krátkém rozhovoru se členem Soužití docenil význam účastí Soužití ve volbách, bylo vidět, že je zorientován v této otázce. Slíbil využít známosti s europoslancem Josefem Zieleńcem a informovat ho o přípravě Kongresu Poláků a Soužití do letošních voleb.

 

(Zdjęcie: „Głos Ludu”, 21.1.2006 r.)

 

„Newsweek Polska” o czeskiej gospodarce

 

Tygodnik „Newsweeek Polska”, numer 4 z 29.1.2006 w artykule redakcyjnym „Lew znad Wełtawy” pisze: Żelazna kurtyna podniosła się po raz drugi – pod względem zamożności Czesi prześcignęli Portugalczyków. Dalej czytamy m. in.: Swoje bogactwo Czesi zawdzięczają dobrze rozwiniętej infrastrukturze oraz sztuce dyplomacji, którą do perfekcji opanowali prascy politycy. Prezydent Václav Klaus uchodzi co prawda za eurosceptyka, jednak  czeski rząd sprytnie unika wchodzenia w konflikty z Brukselą i silnymi europejskimi partnerami. Świadczy o tym choćby wynik niedawnej batalii o budżet Unii Europejskiej: w latach 2007-2013 statystyczny Czech otrzyma z Brukseli 330 euro, podczas gdy Polak 224. Dobra opinia o kraju sprzyja zagranicznym inwestycjom. Gros z nich to pieniądze włożone przez wielkie koncerny samochodowe, takie jak Toyota, Peugeot, Citroen ... Nie bez znaczenia dla popularności Czech wśród zagranicznych inwestorów jest też umiejętność autopromocji. Praga pod względem rozpoznawalności bije na głowę inne stolice Europy Środkowej. Na zachodzie dobrze znany jest też smak czeskiego piwa ... Niezłą promocję kraju zapewnia też produkcja światowych przebojów kina w czeskich (głównie praskich) plenerach. Ale środkowoeuropejski lew ma też swoje słabości. Silnie rozwinięta sfera socjalna i mało elastyczny rynek pracy osłabiają dynamikę rozwoju. Wysoki jest też deficyt budżetowy. Czesi zatem jeszcze długo poczekają na wejście do strefy euro. Powinni też jak najszybciej zreformować system emerytalny i służbę zdrowia. Na czerwiec zaplanowano jednak wybory parlamentarne, więc zamiast o oszczędnościach politycy mówią raczej o nowych wydatkach na cele społeczne. Mimo to czeski lew coraz wyraźniej zyskuje formę do prawdziwego skoku. / Resumé: Týdeník „Newsweek Polska”, číslo 4 píše v redakčním článku „Lev od Vltavy”: Železná opona se zvedla podruhé – s ohledem na blahobyt Češi předběhli Portugalce. Dále čteme m. j.: Své bohatství Češi vděčí dobře rozvinuté infrastruktuře a umění diplomacie, kterou perfektně zvládli pražští politici. Přestože prezident Václav Klaus je považován za euroskeptika, česká vláda se šikovně vyhýbá sporům s Bruselem a silnými evropskými partnery. Svědčí o tom třeba výsledek nedávné kampaně o rozpočet Evropské unie: v letech 2007-2013 statisticky Čech dostane z Bruselu 330 euro, zatímco Polák 224. Dobré mínění o státě je příznivé pro zahraniční investice. Větší část z nich, to jsou peníze vložené velkými automobilovými koncerny Toyota, Peugeot, Citroen ... Ne bez významu pro popularitu Čech mezi zahraničními investory má umění autopromoce. Praha s ohledem na rozlišovací schopnost bije na hlavu jiné metropole Střední Evropy. Na západě je dobře známý mok českého piva. Nemalou promoci zajišťuje státu také produkce světového filmu v českých (hlavně pražských) ateliérech. Ale středoevropský lev má také své slabé stránky. Silně rozvinutá sociální oblast a málo přizpůsobivý trh práce oslabují dynamiku rozvoje. Vysoký je také rozpočtový deficit. Češi proto ještě dlouho budou čekat na vstup do sféry euro. Musí také co nejrychleji reformovat důchodový systém a zdravotnictví. Ale na červen jsou plánovány parlamentní volby, proto místo o úsporách budou politici mluvit raději o nových výdajích na sociální cíle. Přesto český lev stále výrazněji získává formu do skutečného skoku.

 

Rady ODS nie do zaakceptowania

 

Przewodniczący ODS, Mirek Topolánek, podczas konferencji prasowej, jaka miała miejsce 23.1.2006 r. w Ostrawie, ponownie przedstawił obywatelom swój stosunek do mniejszości narodowych, radząc nam, co powinniśmy robić, a czego nam nie wolno. Szef ODS stwierdził, że stojąc na gruncie społeczeństwa obywatelskiego nie rozróżnia narodowości i ich interesów. W sprawie zwrotu majątków znacjonalizowanych po drugiej wojnie światowej mówił, „że w minionym stuleciu doszło do tylu krzywd, że jedne nakładałyby się na drugie. W imię współpracy w ramach Unii Europejskiej polska grupa narodowa winna zaniechać starań w tym kierunku. Po prostu tego nie da się odwrócić...” Topolánek nie uważa także za celowe uwzględnienie w programach nauczania w czeskich szkołach historii czy aktualnych spraw dotyczących mniejszości narodowych. „To winno odgrywać się na poziomie lokalnych inicjatyw, rodziny, gmin. Niech mniejszościowe dzieci tańczą w zespole folklorystycznym i niech w ten  sposób popularyzują swoją kulturę” – stwierdził. Lider ODS boi się też polskiej i słowackiej siły roboczej. „Obawiam się, aby w Noszowicach nie stało się to samo co w Kolinie, gdzie po wybudowaniu fabryki samochodów bezrobocie wcale nie spadło, a miasto musiało zadłużyć się z powodu konieczności wybudowania domów dla napływowej siły roboczej z Polski. Ruch nie może akceptować takich poglądów, są one sprzeczne z przyjętymi przez Republikę Czeską zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. (Źródło: „Głos Ludu” – 26.1.206 r.) / Resumé: Předseda ODS, Mirek Topolánek, na tiskové konferenci, která se konala 23.1.2006 v Ostravě opět sdělil občanům svůj postoj k národním menšinám (...). Řekl, že v zájmu spolupráce v rámci Evropské unie polská národnostní menšina by měla zanechat požadavků na navrácení konfiskovaných majetků. Topolánek nesouhlasí, aby v učebních osnovách v českých školách byl zaveden místopis a předmět informující o problematice související s národnostními menšinami. To je, jak tvrdí, parketa lokálních iniciativ, rodiny, obcí. Ať menšinové děti tančí v folklórních souborech. Topolánek se bojí také polské a slovenské pracovní síly.

 

Podróż po gminach przed wyborami

 

Władysław Drong zamieszcza w miesięczniku „Zwrot” nr 1/2006 kolejny, 3. odcinek, tym razem dotyczący Bukowca, Piosecznej i Piosku. Poprzednio przedstawił Koszarzyska i Milików (1) oraz Łomną Górną, Boconowice i Łomną Dolną (2).

 

/ Władysław Drong zveřejňuje v měsíčníku „Zwrot” č. 1/2006 další, 3. díl, tentokrát týkající se Bukovce, Písečné a Písku. Minulé psal o Košařiskách a Milíkově (1), a také Horní Lomné, Bocanovicích a Dolní Lomné (2).

 

Mírov – wzgórze cmentarne, miejsce upamiętniające ofiarę terroru komunistycznego – hr. Jánosa Esterházy i przeszło 500 Polaków – faszystowskie ofiary drugiej wojny światowej

 

Ruch Polityczny Coexistentia-Wspónota organizuje corocznie w czerwcu w Mirowie uroczystości upamiętniające pamięć hrabiego Jánosa Esterházy, węgierskiego polityka i humanisty, działacza Węgierskiej Partii Chrześcijańsko-Socjalistycznej, do 1935 roku poseł do parlamentu Republiki Czechosłowackiej. W okresie Państwa Słowackiego Josefa Tisy jako jedyny poseł sprzeciwił się deportacji Żydów do obozów koncentracyjnych Po drugiej wojnie światowej więziony przez czechosłowacke władze komunistyczne, zmarł w więzieniu w Mirowie w 1957 rou. Uroczystości przebiegają razem z przypomnieniem pamięci przeszło 500 więźniów – Polaków, ofiar faszyzmu. Artykuł na ten temat p. t. „Przechodniu, powiedz Polsce ... powspominamy...” zamieścił w styczniowym numerze miesięcznik „Zwrot”. Autor artykułu, Alfred Kołorz, informuje o uroczystościach wspomnieniowych, które odbyły się 11.6.2005 r. oraz opisuje ich przebieg (artykuł na ten temat był w ubiegłym roku zamieszczony w publikacji wiązanej). Dopiero po wielu latach władze gminy Mirov na czele z wójtem Jaromirem Jílkiem uznały, że trzeba sprawić poległym za naszą wolność i waszą należyty pochówek, i postanowiły otoczyć opieką zdewastowany cmentarz. By wspomniane ofiary nie poszły w zapomnienie, uzgodniono przez działaczy Wspólnoty, by corocznie z okazji urodzin hr. Jánosa Esterházy spotykać się na cmentarzu w Mirowie na uroczystości żałobnej i przypomnieć młodszemu pokoleniu o cierpieniach naszych przodków, o bestialskich czynach oprawców na niewinnych ofiarach. / Resumé: Politické hnutí Coexistentia-Soužití pořádá každoročně v červnu v Mírově vzpomínkové slavnosti na počest hr. Jánose Esterházyho, maďarského politika a humanisty, funkcionáře Maďarské křesťansko-sociální strany, od 1935 roku poslance parlamentu Československé republiky. V období Slovenského štátu Josefa Tisy, jako jediný poslanec hlasoval proti deportaci Židů do koncentračních táborů. Po druhé světové válce byl vězněn československou komunistickou vládou a zemřel ve věznici v Mírově v 1957 roce. Slavnosti probíhají vždy společně se vzpomínkou památky přes 500 vězňů – Poláků, obětí nacismu.Článek na toto téma „Kolemjdoucí, řekni Polsku ... vzpomínáme ...” zveřejnil měsíčník „Zwrot” ve svém lednovém čísle. Autor článku, Alfred Kołorz, informuje o vzpomínkové slavnosti, která se konala 11.6.2005 a popisuje její průběh (článek na toto téma byl v minulém roce zveřejněn ve vázané publikaci). Teprve po mnoha letech vedení obce Mírov se starostou Jaromírem Jílkem považovaly za nutné obětem za naší a vaší svobodu zajistit patřičný pohřeb, rozhodly věnovat péči a obnovit zdevastovaný hřbitov. Aby oběti nebyly zapomenuty, bylo dohodnuto funkcionáři Soužití, že u příležitosti výročí narození hr. Jánose Esterházyho budeme se scházet každý rok na hřbitově v Mírově na smuteční slavnosti a připomínat mladší generaci o utrpení naších předků bestiální činy nevinných obětí.

 

ETNICKÉ A REGIONÁLNÍ STRANY V ČR PO ROCE 1989”

 

W 2003 roku Centrum Studiów Demokracji i Kultury wydało obszerną (8 rozdziałów, 249 stron) książkę „Partie etniczne i regionalne w RC po 1989 roku”. Jej autorem jest Miroslav Mareš. Tematem rozdziału piątego (173-231 str.), który napisał Lubomír Kopeček jest „Coexistentia-Wspólnota a reprezentacja polityczna mniejszości polskiej”. Składa się z 5 części: mniejszość polska i jej reprezentacja do 1989 roku, socjalno-polityczne determinanty mające wpływ na bazę instytucjonalną mniejszości polskiej, kształtowanie reprezentacji mniejszości polskiej po 1989 roku, rozwój polityczny Wspólnoty, zakończenie. / V 2004 roce Centrum pro Studium Demokracie a Kultury vydalo rozsáhlou (8 kapitol, 240 stran) knihu „Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989”. Jejím autorem je Miroslav Mareš. Téma páté kapitoly, kterou napsal Lubomír Kopeček je „Coexistentia-Soužití a politická reprezentace polské menšiny”. Je rozdělena do 5 částí: polská menšina a její reprezentace do roku 1989, sociálně-politické determinanty ovlivňující institucionální bází polské menšiny, vývoj polské politické reprezentace po roce 1989, politický vývoj Soužití, závěr.

 

Wiadomości – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa nakladatelství: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 28, przewodniczący rady nadzorczej / předseda správní rady: Stanisław Gawlik, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Alfred Kołorz, Władysław Drong, zamknięcie numeru / uzávěrka čísla: 8.2.2006, gratis / zdarma