************************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 120  (4/2023)                    25. 11. 2023

************************************************************************************************************************

 

Uroczystość pod pomnikiem w Karwinie-Dołach, który upamiętnia zamordowanych przez Niemców dwunastu Polaków podczas drugiej wojny światowej 

Megemlékezés a karviná-kopalni emlékműnél, amely a II. világháborúban a németek által meggyilkolt tizenkét lengyelnek állít emléket. 

Slavnost u pomníku v Karviné-Dolech, který připomíná zavražděných Němci dvanáct Poláků za druhé světové války

 

Uroczystość wspomnieniowa w Karwinie-Dołach 

Emlékünnepség a karvinai bányákban 

Vzpomínková slavnost v Karviné-Dolech

 

We wtorek 19.9.2023 r. o godzinie 16:00 przy obelisku w Karwinie-Dołach, w miejscu zbrodni nazistów niemieckich, odbyła się uroczystość wspomnieniowa z okazji 84. rocznicy mordu 12 Polaków. Organizatorem uroczystości było Miasto Statutowe Karwina, stowarzyszenie Olza Pro oraz Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Koexistencia ops. Patronat honorowy przyjął mgr Andrzej Bizoń, wiceprezydent miasta Karwiny.

    Program imprezy przedstawiał się następująco: zapalenie 12 zniczy przez uczniów polskiej szkoły podstawowej w Suchej Górnej, przywitanie gości honorowych i obecnych delegacji, występ chórów Miejscowego Koła PZKO w Stonawie oraz Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej, przedstawienie tragedii zamordowanych Polaków, apel poległych, złożenie kwiatów, wystąpienia gości, zmówienie modlitwy za dusze zmarłych i odśpiewanie „Roty”. Wartę honorową przy pomniku trzymali umundurowani górnicy z kopalni Barbara i Gabriela.

    Na granicy między Suchą Górną a Karwiną rozciąga się las. To tam, niedaleko kopalni Barbara, przed 84 laty życie straciło dwunastu Polaków, w większości górników, zamieszkałych w Suchej Średniej, Stonawie, Łąkach i Orłowej. Już 9 września w Suchej Średniej aresztowano grupę ośmiu osób. Uznano ich za powstańców śląskich, przy czym argumentowano znalezionym spisem abonentów gazety powstańczej – przypomniał prowadzący imprezę wspomnieniową Stanisław Gawlik. Oprócz tego stracono jeszcze kolejnych czterech mężczyzn. Ofiary mordu miały od 36 do 65 lat. Grób zmuszeni byli wykopać więźniowie, których przywieziono ciężarówką z karwińskiego więzienia. Syn jednego z nich, Ryszard Kozieł, obecny był na uroczystości.

    Kwiaty na grobie zamordowanych złożyli: wiceprezydent miasta Karwiny Andrzej Bizoń, konsul Stanisław Bogowski z Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, delegacja grona pedagogicznego i uczniów polskiej szkoły podstawowej w Suchej Górnej, Miejscowego Koła PZKO w Suchej Górnej, Rodziny Katyńskiej, Związku Bojowników o Wolność i organizatorzy.

 

2023.9.19-én, kedden 16:00 órakor megemlékezést tartottak a Karviná-Kopalni-i obeliszknél, a német nácik helyszínén, a 12 lengyel meggyilkolásának 84. évfordulója alkalmából. Az ünnepséget Karviná város statútuma, az Olza Pro Egyesület és a Koexistencia ops Közhasznú Egyesület szervezte. A tiszteletbeli védnökséget Andrzej Bizoń Mgr, Karviná város alpolgármestere vállalta.

    A rendezvény programja a következő volt: a Sucha Górna-i Lengyel Általános Iskola tanulói 12 gyertya meggyújtása, a díszvendégek és a jelenlévő delegációk köszöntése, a helyi PZKO Kör Stonava és a helyi PZKO Kör Sucha Górna kórusainak előadása, a meggyilkolt lengyelek tragédiájának bemutatása, a halottak névsorolvasása, virágok elhelyezése, a vendégek beszédei, ima a halottak lelkéért és a "Rota" eléneklése. Az emlékműnél a Barbara és Gabriela bányák egyenruhás bányászai álltak díszőrséget.

    Horní Suchá és Karviná határán egy erdő található. Ott, nem messze a Barbara-bányától 84 évvel ezelőtt tizenkét lengyel, többnyire bányászok, akik Sucha Średnia, Stonava, Łąki és Orlová településeken éltek, vesztették életüket. Sucha Średniában már szeptember 9-én letartóztattak egy nyolcfős csoportot. Sziléziai felkelőknek ismerték fel őket, azzal az érvvel, hogy egy felkelő újság előfizetőinek listáját találták meg" - idézte fel Stanisław Gawlik, aki a megemlékezést vezette. Ezen kívül további négy embert kivégeztek. A gyilkosság áldozatai 36 és 65 év közöttiek voltak. A sírt a raboknak kellett kiásniuk, akiket teherautóval hoztak a Karviná börtönből. Egyikük fia, Ryszard Kozieł jelen volt a szertartáson.

    Virágokat helyezett el a meggyilkoltak sírjára Andrzej Bizoń, Karviná alpolgármestere, Stanisław Bogowski konzul az ostravai lengyel konzulátusról, a Sucha Górna-i lengyel általános iskola tanáraiból és diákjaiból álló küldöttség, a PZKO Sucha Górna-i helyi fiókja, a Katyn család, a Szabadságharcosok Szövetsége és a szervezők.

 

V úterý 19. 9. 2023 v 9:00 hodin se u obelisku v Karviné-Dolech, na místě zločinu německých nacistů, konala vzpomínková slavnost u příležitosti 84. výročí vraždy 12 Poláků. Pořadatelem akce bylo statutární město Karviná, sdružení Olza Pro a obecně prospěšná společnost Koexistencia o. p. s. Záštitu přijal Mgr. Andrzej Bizoń, místostarosta města Karviné.

    Program akce byl následující: zapálení 12 věčných ohňů žáky polské základní školy Horní Suchá, uvítání čestných hostů a přítomných delegací, vystoupení pěveckých sborů Místní skupiny PZKO Stonava a také Místní skupiny PZKO Horní Suchá, představení tragédie zavražděných Poláků, hlášení padlých, položení květin, vystoupení hostů, odříkání motlitby za duše zemřelých a zpěv „Roty”. Čestnou stráž u pomníku drželi oblečeni do uniforem horníci z dolů Barbara a Gabriela.

    Na hranici mezi Horní Suchou a Karvinou se rozprostírá les. To tam, nedaleko Dolu Barbara, před 84 lety bylo popraveno dvanáct Poláků, většinou horníků, osídlených v Prostřední Suché, Stonavě, Loukách a Orlové. Už 9. září v Prostřední Suché byla zatčena skupina osmi osob. Byli považováni za slezské povstalce, což bylo zdůvodňováno nalezeným seznamem předplatitelů povstaleckých novin – připomněl pořadatel vzpomínkové akce Stanisław Gawlik. Kromě toho byli popraveni ještě další čtyři muži. Oběti vraždy měly od 36 do 65 let. Hrob byli nuceni vykopat vězni, kteří byli zde dovezeni nákladním autem z karvinské věznice. Syn jednoho z nich, Ryszard Kozieł, byl přítomen na slavnosti.

    Květiny na hrobě zavražděných položili: místostarosta Karviné Andrzej Bizoń, konsul Stanisław Bogowski z Konsulátu Polské republiky v Ostravě, delegace učitelského sboru a žáků polské základní školy Horní Suchá, Místní skupiny PZKO Horní Suchá, Katyňské rodiny, Svazu bojovníků za svobodu a pořadatelé.

 

Uroczystość wspomnieniowa w Mostach koło Jabłonkowa 

Emlékünnepség a Jablunkov melletti Mostyban 

Vzpomínková slavnost v Mostech u Jablunkova


Przed 80 laty, 26.10.1943 r., naprzeciwko hotelu Beskid w Mostach koło Jabłonkowa zostało straconych dziesięciu mężczyzn. Zginęli na szubienicy z rąk niemieckich oprawców. W czwartek 26.10.2023 r. w miejscu egzekucji odbyła się uroczystość upamiętniająca tę faszystowską zbrodnię.

    Nazwisko lekarza medycyny, Bolesława Wiechuły, zostało zapisane na pomniku jako pierwsze. Jako jedyny ze skazańców pochodził z sąsiedniego Jabłonkowa. Pozostali urodzili się natomiast w Poznaniu, Lutyni, Dziećmorowicach, Proszowicach, Sosnowcu, Będzinie i Sadownie. Pięciu z nich, Polaków, zginęło za działalność konspiracyjną. Kolejnych pięciu otrzymało wyrok śmierci za przynależność do narodu żydowskiego. Jak podkreślił Stanisław Gawlik w wygłoszonej mowie, ich egzekucja miała być przestrogą dla tych, którzy chcieliby się przeciwstawić terrorowi niemieckiemu. Specjalnie zostali więc przywiezieni z więzienia w Mysłowicach oraz z obozu koncentracyjnego Auschwitz, a udział w tym „pokazie” był dla mieszkańców obowiązkowy. Krewny Bolesława Wiechuły, Tomasz Weber, przyjechał do Mostów z Wrocławia. Jego babcia była najstarszą siostrą Bolesława Wiechuły. Cała jego rodzina była rozstrzelana albo więziona. Babcia wróciła z aresztu, zmarła w 1986 roku

    Podczas uroczystości wspomnieniowej harcmistrz Władysław Kristen wezwał do apelu wszystkich poległych oraz przypomniał działalność na rzecz ruchu oporu zamordowanych Polaków. Okolicznościowy program artystyczny wykonali uczniowie z czeskiej szkoły podstawowej w Mostach koło Jabłonkowa oraz z polskiej szkoły podstawowej z Jabłonkowa, a kapela Nowina zagrała „Płyniesz Olzo”. Na zakończenie przy jej akompaniamencie oraz z towarzyszeniem Władysława Czepca i jego wnuka Adama odśpiewano wspólnie „Ojcowski dom”.

    Hołd ofiarom przekazali przedstawiciele Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, gminy Mosty koło Jabłonkowa, Miejscowego Koła PZKO w Mostach koło Jabłonkowa, harcerstwa polskiego i organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp.

 

80 évvel ezelőtt, 1943.10.26-án tíz férfit végeztek ki a Jablunkov melletti Mostyban, a Beszkid szállóval szemben. Az akasztófán haltak meg német kínzóik keze által. 2023.10.26-án, csütörtökön a kivégzések helyszínén megemlékezést tartottak a fasiszta bűntett emlékére.

    Az emlékműre elsőként Bolesław Wiechuła orvos nevét írták fel. Ő volt az egyetlen az elítéltek közül, aki a szomszédos Jablunkovból származott. A többiek azonban Poznanban, Lutynia, Dziećmorowice, Proszowice, Sosnowiec, Będzin és Sadowne városában születtek. Öt közülük, lengyelek, konspiratív tevékenység miatt ölték meg. További ötöt a zsidó néphez való tartozás miatt ítéltek halálra. Mint Stanisław Gawlik beszédében hangsúlyozta, kivégzésük figyelmeztetésnek volt szánva azok számára, akik szembeszálltak volna a német terrorral. Ezért külön hozták őket a mysłowicei börtönből és az auschwitzi koncentrációs táborból, és a lakosok számára kötelező volt a részvétel ezen a "bemutatón". Bolesław Wiechuła egyik rokona, Tomasz Weber Wrocławból érkezett Mostyba. Nagyanyja Bolesław Wiechuła legidősebb nővére volt. Az egész családját lelőtték vagy bebörtönözték. Nagyanyja a fogságból hazatérve 1986-ban halt meg.

    A megemlékezésen Władysław Kristen cserkészvezető névsorolvasásra hívta az összes elesettet, és felidézte a meggyilkolt lengyelek ellenállási tevékenységét. A megemlékezésen művészeti műsort adtak elő a Jablunkov melletti Mosty cseh általános iskolájának és a jablunkovi lengyel általános iskolának a tanulói, a Nowina zenekar pedig a "Płyniesz Olzo" című dalt játszotta. A végén az "Ojcowski dom"-ot énekelték el közösen annak kíséretére és Władysław Czepec és unokája, Adam kíséretében.

    Az áldozatok előtt tisztelegtek a Lengyel Köztársaság Ostravai Főkonzulátusának, a Jablunkov melletti Mosty község önkormányzatának, a PZKO helyi fiókjának a Jablunkov melletti Mostyban, a lengyel cserkészek és a Koexistencia opp. képviselői.

 

Před 80. lety, 26. 10. 1943, naproti hotelu Beskyd v Mostech u Jablunkova bylo popraveno deset mužů. Zahynuli na oprátce z rukou německých zločinců. Ve čtvrtek 26. 10. 2023 se v místě popravy konala vzpomínková slavnost připomínající tento fašistický zločin.

    Příjmení doktora medicíny Bolesława Wiechuły bylo zapsáno na pomníku jako první. Jako jediný z odsouzenců pocházel ze sousedního Jablunkova. Naproti tomu ostatní se narodili v Poznani, Lutyni, Dětmarovicích, Prošovicích, Sosnovci, Będzině a Sadovně. Pět z nich, Poláků, zahynulo za konspirační činnost. Dalších pět dostalo rozsudek smrti za příslušnost k židovskému národu. Jak zdůraznil Stanisław Gawlik v pronesené řeči, jejich poprava měla být výstrahou pro ty, kteří chtěli odporovat německému teroru. Schválně zůstali zde přivezeni z vězení v Myslovicích a také v koncentračního tábora Auschwitz, a účast na této „ukázce” byla pro občany povinná. Příbuzný Bolesława Wiechuły, Tomasz Weber, přijel do Mostů z Vratislavi. Jeho babička byla nejstarší sestrou Bolesława Wiechuły. Celá jeho rodina byla popravena nebo uvězněna. Babička se vrátila z vězení, zemřela v roce 1986.

    Během vzpomínkové slavnosti junácký činovník Władysław Kristen vyzval ke hlášení všechny padlé a také připomněl činnost ve věci hnutí odporu zavražděných Poláků. Žáci české základní školy Mosty u Jablunkova a také polské základní školy Jablunkov měli příležitostný umělecký program, a kapela Nowina zahrála „Płyniesz Olzo”. Na závěr s jejich doprovodem a také z s přispěním Władysława Czepca a jeho vnuka Adama byl odzpíván společně „Ojcowski dom”.

    Hold obětem předali zástupci Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě, obce Mosty u Jablunkova, Místní skupiny PZKO Mosty u Jablunkova, polského junáka a obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s.

 

Obrady Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) z 20.9.2023 r. w Wędryni 

A COEXISTENTIA Politikai Bizottság (a továbbiakban COEX) Végrehajtó Tanács ülése 2023.9.2023-án Vendryněben 

Jednání Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) z 20. 9. 2023 ve Vendryni

 

Obrady prowadził Bogusław Raszka, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX, przywitał obecnych członków Rady Wykonawczej COEX i Komisji Rewizyjnej COEX. Przedstawił wniosek programu, który był przedstawiony w zaproszeniu. Wniosek programu był zaakceptowany, ze zebranie jest zdolne do przyjmowania uchwał. Przebiegły wybory protokolanta i weryfikatora protokołu. Protokolantem zawnioskowano Tadeusza Tomana, weryfikatorem protokołu Władysława Dronga.

    Oceniono zadania z poprzedniego zebrania Rady Wykonawczej z 28.4.2023 r. Zadania były spełnione oprócz omawianych. Uchwalono następujące zadania:

a)   Zebranie Rady Republikowej COEX odbędzie się 8.12.2023 r., godz. 15:00 w Wędryni, zaproszenie i sprawozdanie z działalności zapewni Tadeusz Toman, posiłek zapewni Bogusław Raszka, zaproszeni będą również członkowie zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp.

b)   Będzie przygotowany regulamin Polskiej Sekcji Narodowej COEX i wybory przewodniczącego i członków sekcji, odpowiedzialny Józef Tobola.

c)   Będzie przygotowany regulamin Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX i wybory przewodniczącego i członków sekcji, odpowiedzialny Arpád Kosár.

d)   Włączenie do działalności Ukraińskiej Sekcji Narodowej COEX, odpowiedzialny Józef Tobola.

e)   Trzeba wzmocnić działalność COEX w gminach, odpowiedzialny Józef Tobola.

f)     Trzeba przeprowadzić analizę prawną możliwości włączenia do podstawowej oferty O2 polskiego programu telewizyjnego – O2 na list nie odpowiedział, odpowiedzialny Władysław Drong.

g)   Punkt programu Kongresu COEX – da opracować, na podstawie autora rozprawy nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej – 2018 Bogusława Kalety, rozkaz prawny danej rozprawy, w celu stwierdzenia, czy we wniosku szkół Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Republice Czeskiej są naruszane zakazy Republiki Czeskiej – nie omawiano, musi zgodzić się Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

h)   Urząd Gminy w Łomnej Górnej działa w innym budynku – brak polskiego napisu, odpowiedzialny Władysław Drong.

Przyjęto następującą uchwałę:

1)        Rada Wykonawcza COEX wybrała protokolantem Tadeusza Tomana,

2)        Rada Wykonawcza COEX wybrała weryfikatorem protokołu Władysława Dronga,

3)        Rada Wykonawcza COEX ustaliła termin zebrania Rady Republikowej COEX na piątek 8.12.2023 r., godz. 15:00 w Wędryni,

4)        Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje Józefa Tobolę informować członków Rady Wykonawczej COEX o realizacji dotąd niespełnionych zadań,

5)        Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje sekretarza Rady Wykonawczej COEX Tadeusza Tomana zwołać w piątek 8.12.2023 r. o godz. 15:00 zebranie Rady Republikowej COEX i przygotować sprawozdanie z działalności,

6)        Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje pierwszego zastępcę COEX Bogusława Raszkę przygotować posiłek na 8.12.2023 r.

 

A Végrehajtó Tanács előző, 2023.4.28-i ülésén elvégzett feladatok értékelésére került sor. A megbeszéltek mellett a feladatokat teljesítették. A következő feladatok megoldására került sor:

a)   A COEX Köztársasági Tanács ülését 2023.12.8-án, 15:00 órakor tartják Vendryněben, a meghívót és a tevékenységi beszámolót Tadeusz Toman, az étkezést Boguslaw Raszka biztosítja, a Koexistencia opp igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának tagjait is meghívják.

b)   Elkészül a COEX lengyel nemzeti szekciójának ügyrendje, és sor kerül a szekció elnökének és tagjainak megválasztására, felelős Jozef Tobola.

c)   Elkészül a COEX Magyar Nemzeti Szekciójának ügyrendje, és sor kerül a szekcióelnök és a tagok megválasztására, felelős Kosár Árpád.

d)   Az ukrán COEX Nemzeti Szekció bevonása a tevékenységébe, felelős Jozef Tobola.

e)   Meg kell erősíteni a COEX tevékenységét az önkormányzatokban, felelős Jozef Tobola.

f)     Jogi elemzést kell végezni annak lehetőségéről, hogy az O2 alapkínálatába lengyel televíziós műsorokat is be lehessen vonni - az O2 nem válaszolt a levélre, felelős Władysław Drong.

g)   A COEX kongresszus napirendi pontja – da dolgozza ki a Csehországi Lengyel Nemzetiségi Iskola jelenlegi elnevezéseinek elemzéséről és szintéziséről szóló disszertáció szerzője alapján – 2018 Boguslaw Kaleta, az adott disszertáció jogi rendjét, annak megállapítása érdekében, hogy a Csehországi Lengyel Nemzetiségi Iskola iskoláinak alkalmazásával megsértik-e a csehországi tilalmakat – nem tárgyalták, egyeztetni kell a Csehországi Lengyelek Kongresszusával.

h)   A Horní Lomná-i Községi Hivatal más épületben működik - nincs lengyel felirat, felelős Władysław Drong.

A következő határozatot fogadták el:

1)   A COEX Végrehajtó Tanácsa Tadeusz Tomant választotta meg protokollfelelősének,

2)   A COEX Végrehajtó Tanácsa Władysław Drongot választotta meg a jegyzőkönyv hitelesítőjének,

3)   A COEX Végrehajtó Tanácsa a COEX Köztársasági Tanács ülésének időpontját 2023.12.8-án, pénteken 15:00 órára tűzte ki Vendryněben,

4)   A COEX Végrehajtó Tanács kötelezi Jozef Tobolát, hogy tájékoztassa a COEX Végrehajtó Tanács tagjait a még nem teljesített feladatok végrehajtásáról,

5)   A COEX Végrehajtó Tanácsa utasítja Tadeusz Tomant, a COEX Végrehajtó Tanács titkárát, hogy 2023.12.823. pénteken 15:00 órára hívja össze a COEX Köztársasági Tanács ülését és készítsen tevékenységi jelentést,

6)   A COEX Végrehajtó Tanácsa utasítja a COEX első helyettesét, Boguslaw Raszkát, hogy 2023.12.8-ra készítsen étkezést.

 

Jednání řídil Bohuslav Raszka, první místopředseda COEX, přivítal přítomné členy Výkonné rady COEX a Revizní komise COEX. Přednesl návrh programu, který byl uveden na pozvánce. Návrh programu byl schválen. Proběhly volby zapisovatele a ověřovatele zápisu, schůze je usnášeníschopná. Na zapisovatele byl navržen Tadeusz Toman, na ověřovatele zápisu Władysław Drong.

    Bylo provedeno zhodnocení úkolů z minulé schůze Výkonné rady z 28. 4. 2023. Úkoly byly splněny, kromě projednávaných. Byly přijaty následující úkoly:

a)   Schůze Republikové rady COEX se bude konat 8.12.2023 v 15:00 h ve Vendryni, pozvánku a zprávu o činnosti zpracuje Tadeusz Toman, občerstvení zajistí Bohuslav Raszka, pozvání budou rovněž členové správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.

b)   Bude připraven a schválen jednací řád Polské národní sekce COEX a volby předsedy a členů sekce, zodpovědný Józef Tobola.

c)   Bude připraven a schválen jednací řád Maďarské národní sekce COEX a volby předsedy a členů sekce, zodpovědný Arpád Kosár.

d)   Zapojení do činnosti Ukrajinskou národní sekci COEX, zodpovědný Josef Tobola.

e)   Je nutno posílit činnost COEX v obcích, zodpovědný Josef Tobola.

f)     Je nutno provést analýzu z pohledu právních předpisů možnosti zařadit do základní nabídky O2 polský televizní program – O2 neodpověděl, zodpovědný Władysław Drong.

g)   Bod programu Kongresu COEX – dá zpracovat, na základě autora rozpravy nad analýzou a syntézou aktuálních názvů škol Polského národnostního školství v České republice – 2018 Bohuslava Kalety, právní rozkaz dané rozpravy, za účelem zjištěni, zda v návrhu škol Polského národnostního školství v České republice jsou porušovány zákazy České republiky – neprojednáváno, musí souhlasit Kongres Poláků v České republice.

h)   Obecní úřad v Dolní Lomné působí v jiné budově – není polský nápis, zodpovědný Władysław Drong.

Bylo přijato následující usnesení:

1)   Výkonná rada COEX zvolila zapisovatelem Tadeusze Tomana,

2)   Výkonná rada COEX zvolila ověřovatelem zápisu Władysława Dronga,

3)   Výkonná rada COEX určila termín Republikové rady COEX na pátek 8. 12. 2023, 15:00 h ve Vendryni,

4)   Výkonná rada COEX ukládá Josefu Tobolovi informovat členy Výkonné rada COEX o realizaci dosud nesplněných úkolů.

5)   Výkonná rada COEX ukládá tajemníkovi Výkonné rady COEX, Tadeuszovi Tomanovi, svolat v pátek 8. 12. 2023 v 15:00 h schůzí Republikové rady COEX a připravit zprávu o činnosti,

6)   Výkonná rada COEX ukládá prvnímu místopředsedovi COEX, Bohuslavu Raszkovi připravit na 8. 12. 2023 občerstvení.

 

Obrady Komisji Rewizyjnej politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) z 20.9.2023 r. w Wędryni 

A COEXISTENTIA Politikai Bizottság (a továbbiakban COEX) Ellenőrző Bizottságának ülése 2023.9.2023-án Vendryněben 

Jednání Revizní komise politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) z 20. 9. 2023 ve Vendryni

 

W obradach wzięli udział Stanisław Gawlik, przewodniczący Komisji Rewizyjnej COEX, Helena Bubik, członek Komisji Rewizyjnej COEX i sekretarz Rady Wykonawczej COEX, Tadeusz Toman, który opracował protokół z obrad.

    Obrady prowadził Stanisław Gawlik, który był do tego upoważniony przewodniczącym COEX. Zaakceptowano program obrad: 1) wybory przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej COEX, 2) plan pracy Komisji Rewizyjnej COEX.

    Przebiegły wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej COEX. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej COEX był zaproponowany Stanisław Gawlik, wniosek był zaakceptowany przez aklamację. Na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej COEX był zaproponowany Róbert Komjathy, wniosek był zaakceptowany przez aklamację. Członkowie Komisji Rewizyjnej COEX uzgodnili, że spotkania Komisji Rewizyjnej COEX odbywać się będą dwa razy w roku, zawsze w terminie zebrania Rady Republikowej COEX. Jeżeli będzie taka potrzeba, zwołane będzie nadzwyczajne spotkanie Komisji Rewizyjnej COEX.

    Na zakończenie przyjęto uchwałę: Komisja Rewizyjna COEX uchwala a) wybory przewodniczącego Komisji Rewizyjnej COEX i zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej COEX, b) terminy spotkań Komisji Rewizyjnej COEX.

 

Az ülésen részt vett Stanislaw Gawlik, a COEX felülvizsgálati bizottság elnöke, Helena Bubik, a COEX felülvizsgálati bizottság tagja és Tadeusz Toman, a COEX Végrehajtó Tanács titkára, aki az ülés jegyzőkönyvét készítette.

    Az ülést Stanislaw Gawlik vezette, aki a COEX meghatalmazott elnöke volt. A jóváhagyott napirend a következő volt: 1) a COEX felülvizsgálati bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása, 2) a COEX felülvizsgálati bizottság munkaterve.

    A COEX Felülvizsgálati Bizottság elnökének megválasztására került sor. Stanislaw Gawlikot javasolják a COEX Felülvizsgálati Bizottság elnökének, a javaslatot közfelkiáltással elfogadják. A COEX Felülvizsgálati Bizottság elnökhelyettesének Komjathy Róbert személyét javasolják, a javaslatot közfelkiáltással elfogadják. A COEX Felülvizsgálati Bizottság tagjai megállapodtak abban, hogy a COEX Felülvizsgálati Bizottság üléseit évente kétszer, mindig a COEX Köztársasági Tanács ülésének időpontjában tartják. Szükség esetén a COEX Felülvizsgálati Bizottság rendkívüli ülését is összehívják.

    Végezetül határozatot fogadtak el: A COEX Felülvizsgálati Bizottság elfogadja a) a COEX Felülvizsgálati Bizottság elnökének és a COEX Felülvizsgálati Bizottság elnökhelyettesének megválasztását, b) a COEX Felülvizsgálati Bizottság üléseinek időpontját.

 

Jednání se účastnili Stanislav Gawlik, předseda Revizní komise COEX, Helena Bubiková, člen Revizní komise COEX a tajemník Výkonné rady COEX Tadeusz Toman, který zpracoval zápis z jednání.

    Jednání řídil Stanislav Gawlik, který byl k tomu zmocněn předsedou COEX. Byl schválen program jednání: 1) volba předsedy a místopředsedy Revizní komise COEX, 2) plán práce Revizní komise COEX.

    Proběhla volba předsedy Revizní komise COEX a místopředsedy Revizní komise COEX. Na předsedu Revizní komise COEX byl navržen Stanislav Gawlik, veřejnou volbou byl tento návrh schválen. Na místopředsedu Revizní komise COEX byl navržen Róbert Komjathy, veřejnou volbou byl tento návrh schválen. Členové Revizní komise COEX se dohodli, že setkání členů Revizní komise COEX se bude konat dvakrát ročně, vždy v termínu jednání Republikové rady COEX. V případě potřeby bude svoláno mimořádné setkání Revizní komise COEX.

    Na závěr bylo přijato usnesení: Revizní Komise COEX schvaluje a) volbu předsedy Revizní komise COEX a místopředsedy Revizní komise COEX, b) termíny jednání Revizní komise COEX.

 

Regulamin Sekcji Narodowych – pod obrady Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) 

Az Országos Szekciók ügyrendje - a COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban COEX) Köztársasági Tanácsának tanácskozásához 

Jednací řád Národních sekcí – na jednání Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX)

 

Regulamin Polskiej Sekcji Narodowej (dalej PSN) ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX)

1. Działalność sekcji narodowych reguluje § 29 statutu COEX (dalej: statutu).

2. Zgodnie z § 29, ust. 6 statutu przewodniczącego PSN COEX wybiera Rada Republikowa COEX.

3. Zgodnie z § 29, ust. 6 statutu członków PSN wybiera Rada Wykonawcza COEX.

4. Obrady PSN COEX zwołuje przewodniczący PSN COEX.

5. Aby wniosek uchwały PSN COEX był prawomocny, musi go zaakceptować zwykła większość członków PSN COEX obecnych podczas obrad i jednocześnie co najmniej 7 członków PSN COEX.

6. Wniosek uchwały PSN COEX przekazuje przewodniczący PSN COEX niezwłocznie sekretarzowi Rady Wykonawczej COEX.

7. W terminie 10 dni przed obradami Kongresu COEX a o ile jest to konieczne, również przed obradami Rady Republikowej COEX, przekazuje przewodniczący PSN COEX sekretarzowi Rady Wykonawczej COEX, zgodnie z § 29, ust. 3 statutu, sprawozdanie z działalności PSN COEX.

8. Członkowie PSN COEX są zobowiązani dotrzymywać statutu.

9. W spornych wypadkach organem odwoławczym, zgodnie z § 28, ust. 4 statutu, jest Sąd Rozjemczy COEX.

Regulamin Węgierskiej Sekcji Narodowej (dalej WSN) ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX)

1. Działalność sekcji narodowych reguluje § 29 statutu COEX (dalej: statutu).

2. Zgodnie z § 29, ust. 6 statutu przewodniczącego WSN COEX wybiera Rada Republikowa COEX

3. Zgodnie z § 29, ust. 6 statutu członków WSN COEX wybiera Rada Wykonawcza COEX.

4. Obrady WSN COEX zwołuje przewodniczący WSN COEX.

5. Aby wniosek uchwały WSN COEX był prawomocny, musi go zaakceptować zwykła większość członków WSN COEX obecnych podczas obrad i jednocześnie co najmniej 5 członków WSN COEX.

6. Wniosek uchwały WSN COEX przekazuje przewodniczący WSN COEX niezwłocznie sekretarzowi Rady Wykonawczej COEX.

7. W terminie 10 dni przed obradami Kongresu COEX a o ile jest to konieczne, również przed obradami Rady Republikowej COEX, przekazuje przewodniczący WSN COEX sekretarzowi Rady Wykonawczej COEX, zgodnie z § 29, ust. 3 statutu, sprawozdanie z działalności WSN COEX.

8. Członkowie WSN COEX są zobowiązani dotrzymywać statutu.

9. W spornych wypadkach organem odwoławczym, zgodnie z § 28, ust. 4 statutu, jest Sąd Rozjemczy COEX.

 

A COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban: COEX) Lengyel Nemzeti Szekciójának (a továbbiakban: PNS) eljárási szabályzata

1. A nemzeti szekciók tevékenységét a COEX Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) 29. cikke szabályozza.

2. Az Alapszabály 29. §-ának (6) bekezdésével összhangban a PNS COEX elnökét a COEX Köztársasági Tanácsa választja.

3. Az Alapszabály 29. §-ának (6) bekezdésével összhangban a PNS COEX tagjait a COEX végrehajtó bizottsága választja.

4. A PNS COEX üléseit a PNS COEX elnöke hívja össze.

5. A PNS COEX határozattervezetét érvényességéhez az ülésen jelen lévő PNS COEX-tagok egyszerű többségével és legalább 7 PNS COEX-tag egyidejűleg történő jóváhagyásával kell elfogadni.

6. A PNS COEX határozattervezetét a PNS COEX elnöke haladéktalanul továbbítja a COEX Végrehajtó Bizottság titkárának.

7. Az Alapszabály 29. cikkének (3) bekezdésével összhangban a PNS COEX elnöke a COEX kongresszusát, illetve szükség esetén a COEX Köztársasági Tanácsát megelőző 10 napon belül jelentést nyújt be a PNS COEX tevékenységéről a COEX Végrehajtó Testület titkárának.

8. A PNS COEX tagjai kötelesek betartani az alapszabályt.

9. Vitás esetekben a COEX egyeztető bizottsága az Alapszabály 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban fellebbviteli szervként jár el.

A COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban COEX) Magyar Nemzeti Tagozatának (a továbbiakban MNS) ügyrendje

1. A nemzeti szekciók tevékenységét a COEX Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) 29. cikke szabályozza.

2. Az Alapszabály 29. cikkének (6) bekezdésével összhangban a COEX MNS elnökét a COEX Köztársasági Tanácsa választja.

3. Az Alapszabály 29. §-ának (6) bekezdésével összhangban a COEX MNS tagjait a COEX Végrehajtó Tanácsa választja.

4. Az MNS COEX üléseit az MNS COEX elnöke hívja össze.

5. Az MNS COEX határozati javaslatának érvényességéhez az ülésen jelenlévő MNS COEX-tagok egyszerű többségének és legalább 5 MNS COEX-tag egyidejűleg történő elfogadásának szükséges.

6. Az MNS COEX elnöke haladéktalanul továbbítja a határozattervezetet a COEX Végrehajtó Bizottság titkárának.

7. Az MNS COEX elnöke a COEX kongresszus és szükség esetén a COEX Köztársasági Tanács előtt 10 nappal jelentést nyújt be az MNS COEX tevékenységéről a COEX Végrehajtó Testület titkárának az Alapszabály 29. cikkének (3) bekezdésével összhangban.

Az MNS COEX tagjai kötelesek betartani az Alapszabályt.

9. Vitás esetekben a COEX egyeztető bizottsága az Alapszabály 28. cikkének (4) bekezdésével összhangban fellebbviteli szervként jár el.

 

Jednací řád Polské národní sekce (dále PNS) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX)

1. Činnost národních sekcí upravuje § 29 stanov COEX (dále stanov).

2. V souladu s § 29, odst. 6 stanov předsedu PNS COEX volí Republiková rada COEX.

3. V souladu s § 29, odst. 6 stanov členy PNS COEX volí Výkonná rada COEX.

4. Jednání PNS COEX svolává předseda PNS COEX.

5. Aby návrh usnesení PNS COEX byl právoplatný, musí ho schválit prostá většina členů PNS COEX, kteří jsou přítomní na jednání, a současně nejméně 7 členů PNS COEX.

6. Návrh usnesení PNS COEX předává předseda PNS COEX neprodleně tajemníkovi Výkonné rady COEX.

7. V termínu 10 dnů před jednáním Kongresu COEX, a pokud je to nutné rovněž před jednáním Republikové rady COEX, předává v souladu s § 29, odst. 3 stanov předseda PSN COEX zprávu o činnosti PNS COEX tajemníkovi Výkonné rady COEX.

8. Členové PNS COEX jsou povinni dodržovat stanovy.

9. Ve sporných případech odvolacím orgánem v souladu s § 28, odst. 4 stanov je Smírčí komise COEX.

Jednací řád Maďarské národní sekce (dále MNS) politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX)

1. Činnost národních sekcí upravuje § 29 stanov COEX (dále stanov).

2. V souladu s § 29, odst. 6 stanov předsedu MNS COEX volí Republiková rada COEX.

3. V souladu s § 29, odst. 6 stanov členy MNS COEX volí Výkonná rada COEX.

4. Jednání MNS COEX svolává předseda MNS COEX.

5. Aby návrh usnesení MNS COEX byl právoplatný, musí ho schválit prostá většina členů MNS COEX, kteří jsou přítomní na jednání, a současně nejméně 5 členů MNS COEX.

6. Návrh usnesení MNS COEX předává předseda MNS COEX neprodleně tajemníkovi Výkonné rady COEX.

7. V termínu 10 dnů před jednáním Kongresu COEX, a pokud je to nutné rovněž před jednáním Republikové rady COEX, předává v souladu s § 29, odst. 3 stanov předseda MNS COEX zprávu o činnosti MNS COEX tajemníkovi Výkonné rady COEX.

8. Členové MNS COEX jsou povinni dodržovat stanovy.

9. Ve sporných případech odvolacím orgánem v souladu s § 28, odst. 4 stanov je Smírčí komise COEX.

 

Przedterminowe wybory parlamentarne w Słowacji – 30.9.2023 r.

 Předčasné parlamentní volby na Slovensku – 30. 9. 2023

Robert Fico

 

Wybory parlamentarne na Słowacji wygrała partia Smer-Sociálna demokrácia Roberta Fica. Zagłosowało na nią 22,94% wyborców i zdobyła 42 mandaty. Drugie miejsce zyskał ruch liberalny europosła Michala Šimečki Progresívne Slovensko, a trzecie miejsce Hlas-Sociálna Demokracia Petera Pelegriního. Do parlamentu weszły również koalicja Igora Matoviča, chrześcijańscy demokraci KDH, SaS i SNS. Nie udało się wejść do parlamentu partii węgierskiej mniejszości narodowej. Koalicję rządową uzgodniły Smer-SD Roberta Fica (na zdjęciu), Hlas-SD Petera Peleginiho i SNS (Słowacka Partia Narodowa).

 

Parlamentní volby na Slovensku vyhrála strana Smer-Sociálna demokrácia Roberta Fica. Hlasovalo na ní 22,94 % voličů a získala 42 mandáty. Druhé místo získalo hnutí liberarního europoslance Michala Šimečky Progresívne Slovensko, a třetí místo Hlas-Sociálna Demokracia Petera Pelegriního. Do parlamentu se dostaly rovněž koalice Igora Matoviče, křesťansko demokratická KDH, SaS a SNS. Do parlamentu se nepodařilo dostat straně maďarské národní menšiny. Vládní koalici dohodly Smer-SD Roberta Fica (na snímku), Hlas-SD Petera Peleginiho a SNS (Slovenská národní strana).

 

Wyniki wyborów do Rady Narodowej Słowacji / Výsledky voleb do Slovenské národní rady (150)

Partie (koalicje) wyborcze / Volební strany (koalice)

Liczba głosów / Počet mandátů

Procent głosów / Procent hlasů

Liczba mandatów / Počet mandátů

Procent mandatów / Procent mandátů

SMER – sociálna demokracia

681 017

23,94 %

44

 29,3 %

Progresívné Slovensko

533 136

17,96 %

32

 21,3 %

Hlas – sociálna demokracia

436 415

14,70 %

27

18,0 %

Oľano – obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Kresťanská unia a Za ľudi – koalicja

264 137

8,89 %

16

10,8 %

Krestiansko demokratické hnutie

202 515

6,82 %

12

8,0 %

Sloboda a Solidarita

187 645

6,32 %

11

7,3 %

Slovenská národná strana

166 995

5,62 %

10

6,6 %

Republika

141 099

4,75 %

0

0

Szövetseg Aliancia

130 183

4,38 %

0

0

Demokrati

87 006

2,93 %

0

0

Frekwencja wyborcza 68,5 %

 

Porównanie z poprzednimi wyborami parlamentarnymi w Słowacji – 29.2.2020 r. 

Srovnání s předešlými parlamentními volbami na Slovensku – 29. 2. 2020

 

Wyniki wyborów do Rady Narodowej Słowacji 

Výsledky voleb do Slovenské národní rady (150)

Partie (koalicje) wyborcze / Volební strany (koalice)

Liczba głosów / Počet mandátů

Procent głosów / Procent hlasů

Liczba mandatów / Počet mandátů

Procent mandatów / Procent mandátů

Oľano – obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská unia – koalicja

721 166

25,02 %

53

 35,3 %

SMER – sociálná demokracia

527 172

18,29 %

38

 25, 3 %

SME Rodina

237 531

8,24 %

17

11,3 %

Kotlebovci – ľudová strana Naše Slovensko

229 660

7,97 %

17

11,3 %

Progresívne Slovensko a SPOLU – koalicja

200 780

6,96 %

0

0

Sloboda a Solidarita

179 246

6,22 %

13

8,6 %

Za ľudi

166 325

5,77 %

12

8,0 %

Krestiansko demokratické hnutie

134 099

4,65 %

0

0

MKO-MKS Magyar Közösségi Osszefogós

112 662

3,90 %

0

0

Slovenská národná strana

91 171

3,16 %

0

0

 

Wybory parlamentarne w Polsce – 15.10.2023 r.

/ Parlamentní volby v Polsku – 15. 10. 2023

 

Podpisanie umowy koalicyjnej

 

Znane są wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce. W wyborach do Sejmu najwięcej głosów zbyło Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 194 mandaty. Kolejne miejsca zdobyły partie opozycji demokratycznej – Koalicja Obywatelska (157 mandatów), Trzecia droga – Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 (65 mandatów) i Nowa Lewica (26 mandatów). Opozycja demokratyczna uzyskała łącznie 248 mandatów. Konfederacja ma 18 mandatów. Po podpisaniu umowy koalicyjnej (na zdjęciu Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń) dotychczasowa opozycja desygnuje na funkcję premiera Donalda Tuska. Tymczasem prezydent misję powołania rządu powierzył Mateuszowi Morawieckiemu, który jednak nie ma szans na powołanie rządu. Donald Tusk premierem zostanie dopiero w drugiej turze po głosowaniu w Sejmie. W Senacie dotychczasowa opozycja będzie miała 65 mandatów.

 

 

Známé výsledky parlamentních voleb v Polsku. Ve volbách do Sejmu nejvíce hlasů má Právo a spravedlnost, získalo 194 mandáty. Další místa získaly strany demokratické opozice – Občanská koalice (157 mandátů), Třetí cesta – Polská lidová strana a Polsko 2050 (65 mandátů) a Nová levice (26 mandátů). Demokratická opozice získala celkem 248 mandátů. Konfederace má 18 mandátů. Po podepsání koaliční dohody (na snímku Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty a Robert Biedroń) současná opozice designuje na funkci premiéra Donalda Tuska. Avšak prezident pověřil sestavením vlády Mateusza Morawieckého, který však nemá šanci vládu sestavit. Donald Tusk zůstane premiérem teprve v druhém kole po hlasování v Sejmu. V Senátu současná opozice bude mít 65 mandátů.

 

Wyniki wyborów do Sejmu 

Výsledky voleb do Sejmu (460)

Partie (koalicje) wyborcze / Volební strany (koalice)

Liczba głosów / Počet hlasů

Procent głosów / Procent hlasů

Liczba mandatów / Počet mandátů

Procent mandatów / Procent mandátů

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7 640 854

35,38 %

194

42,17 %

Koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

6 629 402

30,76 %

157

34,13 %

Koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe

3 110 670

14,40 %

65

14,13 %

Komitet wyborczy Nowa Lewica

1 859 018

8,61 %

26

5,65 %

Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

1 547 364

7,16 %

18

3,91 %

Komitet wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy

401 054

1,86 %

0

0

Komitet wyborczy Polska Jest Jedna

351 099

1,63 %

0

0

Komitet wyborczy wyborców mniejszość niemiecka

25 778

0,12 %

0

0

Komitet wyborczy wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju

24 850

0,12 %

0

0

Komitet wyborczy Normalny kraj

4 606

0,02 %

0

0

Komitet wyborczy Antypartia

1 156

0,01 %

0

0

Komitet wyborczy Ruch Naprawy Polski

823

0,00 %

0

0

Frekwencja wyborcza 74,38 %

 

Wybory wyborów do Senatu 

Výsledky voleb do Senátu (100)

Partie (koalicje) wyborcze / Volební strany (koalice)

Liczba głosów / Počet hlasů

Procent głosów / Procent hlasů

Liczba mandatów / Počet mandátů

Procent mandatów / Procent mandátů

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7 449 875

34,81 %

34

34,00 %

Koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

6 187 295

28,91 %

41

41,00 %

Koalicyjny komitet wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe

2 462 360

11,50 %

11

11,00 %

Komitet wyborczy Nowa Lewica

1 131 639

5,29 %

9

9,00 %

Komitet wyborczy wyborców Zygmunt Frankiewicz, pakt senacki

157 302

0,73 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Krzysztof Kwiatkowski, pakt senacki

139 689

0,65 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Wadim Tyszkiewicz, pakt senacki

97 636

0,46 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Andrzej Dziuba, pakt senacki

81 134

0,38 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Józefa Zająca

50 763

0,24 %

1

1,00 %

Frekwencja wyborcza 74,31 %

 

Porównanie z poprzednimi wyborami parlamentarnymi w Polsce – 13.10.2019 r. 

Srovnání s předšlými parlamentními volbami v Polsku – 13. 10. 2019

 

Wyniki wyborów do Sejmu 

Výsledky voleb do Sejmu (460)

Partie (koalicje) wyborcze / Volební strany (koalice)

Liczba głosów / Počet mandátů

Procent głosów / Procent hlasů

Liczba mandatów / Počet mandátů

Procent mandatów / Procent mandátů

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8 051 935

43,59 %

235

51,09 %

Koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

5 060 335

27,40 %

134

29,13 %

Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2 319 946

12,56 %

49

10,65 %

Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 578 523

8,55 %

30

6,52 %

Komitet wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość

1 256 953

6,81 %

11

2,39 %

Komitet wyborczy wyborców Bezpartyjni i Samorządowcy

144 773

0,78 %

0

0

Komitet wyborczy wyborców mniejszość niemiecka

32 094

0,17 %

1

0,22 %

Komitet wyborczy Skuteczni Piotra Liroya-Marca

18 918

0,10 %

0

0

Komitet wyborczy Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

5 448

0,03 %

0

0

Komitet wyborczy Prawica

1 765

0,01 %

0

0

 

Wybory wyborów do Senatu 

Výsledky voleb do Senátu (100)

Partie (koalicje) wyborcze / Volební strany (koalice)

Liczba głosów / Počet hlasů

Procent głosów / Procent hlasů

Liczba mandatów / Počet mandátů

Procent mandatów / Procent mandátů

Komitet wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8 110 193

44,56 %

48

48,00 %

Koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni

6 490 306

35,66 %

43

43,00 %

Komitet wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 041 909

5,72 %

3

3,00 %

Komitet wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

415 745

2,28 %

2

2,00 %

Komitet wyborczy wyborców Lidia Staroń Zawsze po Stronie Ludzi

106 035

0,58 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Krzysztofa Kwiatkowskiego

79 348

0,44 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Wadium Tyszkiewicz

63 679

0,35 %

1

1,00 %

Komitet wyborczy wyborców Demokracja Obywatelska

44 956

0,25 %

1

1,00 %

 

Palestyński Hamas zaatakował Izrael 

Palestinský Hamas zaútočil na Izrael

 

7 października 2023 r. wskutek ataku organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael zginęło 260 Izraelczyków, a 2600 zostało rannych. Izrael odpowiedział atakiem na Strefę Gazy, w której terroryści rządzą, przy czym zginęło 230 Palestyńczyków, a ponad 1700 zostało rannych. To najbardziej krwawy konflikt Izraela z Hamasem w historii.

     Izrael zadecydował zniszczyć Hamas i jego punkty dowodzenia w Strefie Gazy. Ich strategia jest ewidentna i zgodna z przewidywaniami. Hamas działa również przewidywalnie, wykorzystując podziemne tunele i straceńczą odwagę.  – Każdy członek Hamasu jest trupem – powiedział premier Izraela, Benjamin Netanjahu. Politycy Izraela stojący na czele nowo utworzonego rządu jedności narodowej i gabinetu wojennego zadeklarowali gotowość do skutecznej obrony i przejścia do ofensywy. Izrael pod broń powołał 360 tysięcy rezerwistów. To co zobaczymy w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie największą operacją wojskową Izraela od dekad. Najbardziej poszkodowana będzie palestyńska ludność cywilna. Nie wiadomo, czy szyickiego Hezbollah, działający z terytorium Libanu i Iran włączą się do tego konfliktu.

    – Jeśli Benjamin Netanjahu przetrwa politycznie obecny kryzys, to będzie koniec Izraela. On na tą tragiczną ścieżkę wkroczył kilka lat temu. Nie jest w stanie zrozumieć swej rzeczywistej sytuacji, ani szkody, jaką wyrządza Izraelowi. On nigdy nie weźmie na siebie odpowiedzialności za to co się stało 7 października, bo nie jest w stanie dostrzec swojej winy. Nigdy nie odejdzie z własnej woli, musi zostać obalony. Izrael ma na szczęście profesjonalną armię. Jedyne, co obecnie udaje się Netanjahu, to kampania, którą prowadzi w mediach społecznościowych. Doradcy Netanjahu winę za tę klęskę starają się ukierunkować na kogoś innego. Pakt, jaki Netanjahu zawarł z najciemniejszymi siłami społeczeństwa izraelskiego, legitymizował ludzi, wokół których unosi się tylko śmierć i zniszczenie. To ekstremiści, może nie aż tak źli jak Hamas, ale o podobnym sposobie myślenia. Tyle, że Hamas ma za sobą miliard muzułmanów, a ekstremiści żydowscy mają poparcie kilkuset tysięcy Żydów. Czym to mogło się skończyć, jeśli nie wojną i zniszczeniem. Uważam, że musieliśmy zareagować na atak 7 października, także dlatego, żeby pokazać Iranowi i Hezbollahowi, że nie jesteśmy słabi. Z drugiej strony w Strefie Gazy walczymy z ludźmi, którzy otwarcie przyznają, że męczeńska śmierć jest dla nich ważniejsza niż życie. Obrazy z Gazy są straszne, a to co się tam dzieje, spowoduje, że wzrośnie nienawiść do Żydów i Izraela. Musieliśmy jednak podjąć walkę z siłami, które chcą nas zniszczyć – powiedział Dan Shadur, izraelski reżyser filmów dokumentalnych.

 

7. října 2023 následkem útoku teroristické organizace Hamas na Izrael zahynulo 260 Izraelců, a 2600 bylo raněných. Izrael odpověděl útokem na Pásmo Gazy, kde teroristé vládnou, přičemž zahynulo 230 Palestinců, a přes 1700 bylo raněných. To je nejkrvavější  konflikt Izraele s Hamasem v dějinách.

     Izrael se rozhodl zničit Hamas a jeho velitelská stanoviště v Pásmu Gazy. Jejich strategie je evidentní a odpovídající předpokladům. Hamas působí rovněž podle předpokladů, s využitím podzemních tunelů a zoufalou odvahu.  – Každý člen Hamasu je mrtvolou – řekl premiér Izraele, Benjamin Netanjahu. Izraelští politici, kteří v čele nově vytvořené vlády národní jednoty a vojenského kabinetu oznámili připravenost na úspěšnou obranu a přechod k útoku. Izrael povolal ke zbraní 360 tisíc záložníků. To co uvidíme v nejbližších týdnech a měsících bude největší vojenskou operací Izraele od dekád. Nejvíce poškozeno bude palestinské civilní obyvatelstvo. Nevíme, zda šiítský Hezbollah, působící s území Libanonu a Irán se zapojí do tohoto konfliktu.

    – Jestli Benjamin Netanjahu politicky přečká současnou krizi, bude to konec Izraele. On na tuto tragickou stezku vkročil před několika lety. Není schopen pochopit svou reálnou situaci, ani škody, jaké páchá vůči Izraeli. On nikdy nevezme na sebe zodpovědnost za to co se stalo 7. října, protože není schopen postřehnout svou vinu. Nikdy neodejde z vlastní vůle, musí být odvolán. Izrael má naštěstí profesionální armádu. Jediné, co se současně daří Netanjahu, to je kampaň, kterou vede ve společenských médiích. Poradci Netanjahu vinu za tuto porážku se snaží nasměrovat na někoho jiného. Dohoda, jakou Netanjahu uzavřel s nejtemnějšími silami izraelské společnosti, legitimizoval lidí, kolem kterých se vznáší pouze smrt a ztráty. To extrémisté, možná ne až tak špatní jak Hamas, ale o obdobném způsobu myšlení. Jenže Hamas má za sebou miliardu muslimů, a židovští extrémisté mají podporu pouze několika tisíc Židů. Čím to může skončit, jestli ne vojnou a ztrátami. Domnívám se, že jsme museli odpovědět na útok 7. října, rovněž proto, abychom ukázali Iránovi a Hezbollahovi, že nejsme slabí. Na druhou stranu v Pásmu Gazy bojujeme s lidmi, kteří otevřeně přiznávají, že mučednická smrt je pro ně důležitější než život. Snímky z Gazy jsou strašné, a to co se tam děje, způsobí, že zesílí nenávist k Židům a Izraeli. Avšak musíme se pustit do boje ze silami, které nás chtějí zničit – řekl Dan Shadur, izraelský režisér dokumentárních filmů.

 

Białoruś: polityka Łukaszenki 

Bělorusko: politika Lukašenka

 

Największym błędem Polski w polityce wschodniej było niedocenianie Aleksandra Łukaszenki.  Łukaszenko rządzi na Białorusi od 1994 roku. Aktualnie prezydentem jest tylko formalnie, bo w rzeczywistości jest cesarzem i dożywotnim prezydentem, niemal Panem Bogiem. Błędem były opinie, że chodzi mu wyłącznie o władzę. Oto bowiem pojawił się polityk, który owszem, pragnął władzy, ale też chciał stać się kimś, kto zadba o naród, narzucając mu swoją wolę.

    Łukaszenko z czasem zaczął tracić charyzmę i słuch społeczny. Ludzie, którzy urodzili się za jego rządów, już wchodzili w dorosłość. Dla trzydziesto i czterdziestolatków, którzy całe swoje dorosłe życie przeżyli przy nim, stawał się on coraz bardziej anachroniczny. Nie potrafił zmienić ani sposobu, w którym przemawiał, ani słów, których używał. Często wzbudzał raczej kpinę, niż strach. Białoruskie protesty, które wybuchły latem 2020 roku, nazywane są w Polsce rewolucją. Problem polega na tym, że należałoby mówić raczej o nieudanej rewolucji albo próbie jej przeprowadzenia. Łukaszenko bowiem protesty przetrwał. Rewolucyjna jednak była skala protestów i to, że wybuchły one spontanicznie i oddolnie. Na ulice wyszli ludzie nie tylko z Mińska, ale też mniejszych miast. Propaganda białoruska okazała, rzecz jasna, państwa zachodnie, przede wszystkim Polskę, o ich wywołanie, co było oczywistą nieprawdą. Polskie władze, stając po stronie protestujących, nie tylko nie znały odpowiedzi, ale nawet nie zadały sobie pytań, czy ewentualna klęska protestów nie będzie też przy okazji początkiem końca realnej niepodległości Białorusi.

    Kiedy Władimirowi Putinowi zabrakło rozumu i cierpliwości, i niszcząc ostrożną politykę, która w coraz większym stopniu uzależniała Zachód, napadł na Ukrainę. Białoruś wzięła udział w napaści. Jakkolwiek białoruskie siły zbrojne nie wzięły bezpośredniego udziału, to z prawnomiędzynarodowego, politycznego i moralnego punktu widzenia Białoruś jest agresorem w tej wojnie i ponosi odpowiedzialność nie tylko za wojnę, ale też za wszystko, co tej wojnie towarzyszy. Czyli również za straszliwe rosyjskie zbrodnie wojenne, między innymi w Buczy i Irpieniu. I za całe zło, które Rosjanie na Ukrainie czynią. Scenariusz, w którym wojna zostanie zakończona na zasadzie pewnego kompromisu polegającego na tym, że Zachód wygra Ukrainę, a Rosja wygra dla odmiany Białoruś. Takie rozwiązanie byłoby fatalne z naszego punktu widzenia, ale również z punktu widzenia Ukrainy.

 

Největší chybou Polska ve východní politice bylo nedocenění Alexandra Lukašenka.  Lukašenko vládne v Bělorusku od roku 1994. Aktuálně prezidentem je pouze formálně, protože ve skutečnosti je císařem a doživotním prezidentem, téměř Pánem Bohem. Chybné byly názory, že mu jde pouze o moc. Zde totiž se objevil politik, který ovšem, chtěl vládnout, ale rovněž chtěl se stát někým, kdo se postará o národ a nadiktuje mu svou vůli.

    Časem Lukašenko začal ztrácet charisma a společenské mínění. Lidé, kteří se narodili za jeho vlády, už dospěli. Pro třicátníky a čtyřicátníky, kteří celý svůj dospělý život prožili s ním, je stále více anachronický. Nedovedl změnit ani způsob, ve kterém promlouval k lidem, ani slova, které používal. Často vzbuzoval spíše posměch, než strach. Běloruské protesty, které vypukly v létě roku 2020, v Polsku jsou nazývána revolucí. Problém spočívá v tom, že mělo by se mluvit o nezdařené revoluci nebo neúspěšném pokusu o jeho provedení. Protože Lukašenko protesty přečkal. Avšak revoluční byla stupnice protestů a to, že propukly spontánně a s využitím širokých mas. Do ulic vyšli lidé nejen z Minsku, ale rovněž z menších měst. Běloruská propaganda, samozřejmě, vyvoláním protestů pověřila západní státy, především Polsko, což bylo pochopitelnou lží. Polská vláda, když se postavila na stranu protestujících, nejenže neznala odpověď, ale dokonce si nezadala otázku, zda případná porážka protestů nebude rovněž při této příležitosti začátkem konce reálné nezávislosti Běloruska.

    Když Vladimíru Putinovi chyběl rozum a trpělivost, a zničil opatrnou politiku, která ve stále větší míře činila Západ závislým, napadl Ukrajinu. Bělorusko se zúčastnilo útoku. Ačkoliv běloruské ozbrojené síly se útoku bezprostředně neúčastnily, s mezinárodněprávního, politického a morálního hlediska Bělorusko je agresorem v této válce a nese zodpovědnost nejen za vojnu, ale rovněž za všechno, co tuto vojnu doprovází. Čili rovněž za strašlivé ruské válečné zločiny, mezi jinými v Buči a Irpěni. A za celé zlo, které Rusové na Ukrajině činí. Scénář, podle kterého vojna bude ukončena na zásadě určitého kompromisu spočívajícího v tom, že Západ vyhraje Ukrajinu, a Rusko vyhraje naopak Bělorusko. Takové řešení bude fatální z našeho hlediska, ale rovněž z hlediska Ukrajiny.

 

Co z wojną w Ukrainie 

Co s válkou na Ukrajině

 

Wojna w Ukrainie „może zakończyć się nagle” – Jeśli porównam to do biegu na 100 metrów, to ja widzę, że przebiegliśmy już 70 – komentuje Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy. – Szczerze mówiąc, nikt nie wie, kiedy wojna się skończy. Może zakończyć się nagle i do tego dążymy. Najtrudniejsze są te ostatnie 30 metrów.

    Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje, że dziennie dochodzi do kilkudziesięciu starć z wojskami rosyjskimi. Ukraińcy odparli ataki w rejonie Sinkiwki w obwodzie charkowskim, pod Kliszczinką i Andrijiwką w obwodzie donieckim. Przeprowadzono ataki w obwodzie ługańskim oraz w rejonie wsi Robotyne w obwodzie zaporoskim. Walki trwają również pod Bachmutem i w kierunku Melitopola.

 

Vojna na Ukrajině „může být ukončena náhle” – Jestli srovnám to do běhu na 100 metrů, to vidím, že jsme proběhli už 70 – komentuje Andrij Jermak, ředitel kanceláře prezidenta Ukrajiny. – Upřímně, nikdo neví, kdy vojna skončí. Může to být náhle a k tomu směřujeme. Nejsložitější je posledních 30 metrů.

     Generální štáb Ozbrojených sil Ukrajiny informuje, že denně dochází k několika ozbrojeným srážkám s ruskými vojsky. Ukrajinci odrazili útok v oblasti Sinkivky v charkovském obvodu, pod Kliščínkou a Andrijivkou v doněckém obvodu. Byly provedeny útoky v luhaňské obvodu a také v oblasti vesnice Robotyne v záporožském obvodu. Ukrajinci bojují rovněž pod Bachmutem a ve směru Melitopole.

 

Zmarł Karel Schwarzenberg – polityk i mąż stanu 

Zemřel Karel Schwarzenberg – politik a státník

 

 Spotkanie z Karlem Schwarzenbergiem w Pradze 2019

 

 

Úklon hlavy před památkou zesnulého českého politika Karla SchwarzenbergaKarel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, mezi Robertem Malfattim, vnukem Jánose Esterházyho, a Károlyem Pánczélem, předsedou Výboru národní soudržnosti maďarského parlamentu (foto: Spolek Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty, archiv).

    Pamětní výbor Jánose Esterházyho COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, politického hnutí v České republice, a pražského Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty, s hlubokým zármutkem přijaly nedělní smutnou zprávu o úmrtí Karla Schwarzenberga, vysoce ctěného bývalého českého politika a státníka. V jeho osobě nejen česká společnost, ale i naše maďarská komunita v České republice ztratila vynikající osobnost, která byla bojovníkem za svobodu, demokracii, pravdu a spravedlnost, lidských a křesťanských hodnot, navíc byl velkým ctitelem  našeho mučedníka, Služebníka Božího, hraběte Jánose Esterházyho, a zastáncem jeho rehabilitace.

     Náš velký respekt si získal zejména tím, že ve druhém kole prezidentských voleb v roce 2013 ve své závěrečné debatě s prezidentským kandidátem Milošem Zemanem se důsledně postavil za nepřijatelnost v současné situaci Benešovýh dekretů založených na principu kolektivní viny, které postihly německou a maďarskou národní menšinu, vědom si s tím spojeného rizika volební porážky.

    Připisuje se mu nález ostatků Jánose Esterházyho v roce 2007, což umožnilo o deset let později splnit jeho poslední přání: být uložen k věčnému odpočinku ve své rodné zemi. Největší dík mu patří za jeho aktivní účast na jubilejním vzpomínkovém cyklu akcí Jánose Esterházyho, konaného v Praze dne 5. března 2017, který uspořádal náš Pamětní výbor a Spolek společně s Maďarskou římskokatolickou farností v Praze pod záštitou maďarského velvyslance v Praze u příležitosti 60. výročí úmrtí Jánose Esterházyho. Právě na této vzpomínkové slavnosti zazněl jeho proslulý výrok, který našel velký ohlas i v zahraničí, podle něhož „János Esterházy byl jedním z nejčestnějších a nejslušnějších politiků Střední Evropy ve 20. století a jeho odsouzení lze klasifikovat jako velkou chybu tehdejšího Československa.“

    Tato slova ocenění předsedy Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky velkou měrou přispěla k zahájení beatifikačního procesu Jánose Esterházyho. Náš velký nebožtík kníže Karel Schwarzenberg byl šlechtic nejen rodově, ale i duchem, politik a státník i s maďarskými kořeny. Takto na něj budeme vždy vzpomínat s velkou úctou a vděčností. Jménem vedení a členů Pamětního výboru a Spolku i jménem svým vyjadřujeme pozůstalým upřímnou soustrast.

Napsáno: Felvidék, ma – 13.11.2023.

Sdíleno na Facebooku


 

 

Ukłon głowy przed pamiątką zmarłego czeskiego polityka Karla SchwarzenbergaKarel Schwarzenberg, przewodniczący komisji zagranicznej Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, między Robertem Malfattym, wnukiem Jánosa Esterházyego, i Károlyem Pánczélym, przewodniczącym komisji narodowego współżycia Węgierskiego Parlamentu (foto: Stowarzyszenie Jánosa Esterházyego za Ludzkie i Chrześcijańskie Wartości, archiwum).

    Komitet Pamięci Jánosa Esterházyego COEXISTENTII-SOUŽITÍ, ruchu politycznego w Republice Czeskiej, i praskie Stowarzyszenie Jánosa Esterházyego za Ludzkie i Chrześcijańskie Wartości, z głębokim współczuciem przyjęły niedzielną smutną wiadomość o śmierci Karla Schwarzenberga, bardzo szanowanego byłego czeskiego polityka i męża stanu. W jego osobie traci czeskie społeczeństwo, ale również mniejszość węgierska w Republice Czeskiej wybitną osobistość, człowieka walczącego za wolność, demokrację, prawdę i sprawiedliwość, ludzkie i chrześcijańskie wartości, dodatkowo był wielkim wielbicielem naszego męczennika, Sługi Bożego hrabiego Jánosa Esterházyego, i zwolennikiem jego rehabilitacji.

    Nasz wielki respekt zjednał sobie przede wszystkim faktem, że w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2013 roku w swojej końcowej debacie z prezydenckim kandydatem Milošem Zemanem konsekwentnie wyraził sprzeciw w związku z nie do przyjęcia w aktualnej sytuacji Dekretów Beneša założonych na zasadzie winy kolektywnej, która dotknęła niemiecką i węgierską mniejszość narodową, uświadamiając sobie ryzyko porażki wyborczej.

    Przypisuje mu się odkrycie relikwii Jánosa Esterházyego w 2007 roku, co umożliwiło dziesięć lat później spełnić jego ostatnie życzenie: być pochowanym na wieczność w swojej ojczyźnie. Największe podziękowanie należy mu się za jego aktywny udział w jubileuszowym cyklu akcji wspomnieniowych Jánosa Esterházyego, który odbył się w Pradze w dniu 5 marca 2017 roku, a który zorganizował nasz Komitet Pamiątkowy i Stowarzyszenie wspólnie z Węgierską Parafią Rzymskokatolicką w Pradze, pod patronatem ambasadora węgierskiego w Pradze, z okazji 60. rocznicy śmierci Jánosa Esterházyego. Właśnie podczas tej uroczystości wspomnieniowej zabrzmiała jego słynna wypowiedź, która znalazła wielki oddźwięk również za granicą, według której „János Esterházy był jednym z najbardziej honorowych i najprzyzwoitszych polityków Europy Środkowej w 20. wieku i jego skazanie można klasyfikować jako wielki błąd ówczesnej Czechosłowacji.“

    Te słowa oceny przewodniczącego komisji zagranicznej Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej w wielkiej mierze przyczyniły się do zagajenia procesu beatyfikacyjnego Jánosa Esterházyego. Nasz wielki nieboszczyk, książę Karol Schwarzenberg, był szlachcicem nie tylko rodowym, ale i duchowym, politykiem i mężem stanu z węgierskimi korzeniami. Tak zawsze będziemy go wspominać z wielkim szacunkiem i wdzięcznością. W imieniu kierownictwa i członków Komitetu Pamięci i Stowarzyszenia i w imieniu swoim wyrażamy członkom rodziny zmarłego głębokie współczucie.

 

Od 10.12.2023 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy 

Od 10. 12. 2023 platí nový jizdní řád

 

Po okresie pandemii liczba podróżnych w pociągach w Republice Czeskiej jeszcze nie wróciła na wymagany poziom. W 2019 roku przewoźnicy przewieźli po kolei 193,8 milionów osób, w 2022 roku to było 174,8 milionów podróżnych. Dlatego poszczególni przewoźnicy starają się przekonać podróżnych do komfortu nowoczesnych składów pociągów, jak również przez zmianę rozkładów jazdy. Dla podróżowania są popularne jak czeskie i morawskie miasta jak Praga, Pardubice lub Ostrawa, tak również Słowacja i Polska. Popularny jest obszar Królewskiego Śnieżnika, gdzie regionalną komunikację pociągami prowadzi LEO expres. Wprowadzane są również tzw. płynne ceny biletów, czym wcześniej podróżny bilet kupi, tym jest tańszy.

 

Počet pasažérů ve vlacích v České republice se po období pandemie ještě nevrátil na požadovanou úroveň. V roce 2019 dopravci dopravili po železnici 193,8 milionu osob, v roce 2022 to bylo 174,8 milionů cestujících. Proto se jednotliví dopravci snaží přilákat cestující na komfort moderních vlakových souprav, ale také úpravou jízdních řádů. Pro cestování jsou oblíbená česká a moravská města jako Praha, Pardubice, či Ostrava, tak Slovensko i Polsko. Oblíbená je oblast Králického sněžníku, kde LEO Expres provozuje regionální vlakovou dopravu. Zaváděny jsou rovněž tzv. plovoucí ceny jízdenek, čím dříve cestující jízdenku koupí, tím je levnější.

 

Odjazdy pociągów ze stacji Czeski Cieszyn (S2, S7, S9, R60, Ex1) / odjezdy vlaků ze stanice Český Těšín

 

Cieszyn – 5.23 (D), 5.52 (S+N), 7.21 (D), 7.52 (S+N), 9.52, 11.52, 13.21 (D), 13.52 (S+N), 14.21 (D), 15.52 (S+N), 17.21 (D), 17.52 (S+N), 19.52, 21.52

Bohumín (Bogumin), Ostrava-Svinov – 4.40 (Hranice na Moravě), 5.26, 5.40 (C), 6.40, 7.42, 8.42, 9.42, 10.42, 11.42, 12.42, 13.42, 14.42, 15.42, 16.42, 17.42, 18.42, 19.42, 20.42, 21.42, 22.42

Návsí (Nawsie) – 5.18, 6.15 (D), 6.18, 7.18, 8.18, 9.18, 10.18, 11.18, 12.18, 13.18, 14.15 (C), 14.18, 14.53 (C), 15.19, 16.18, 17.18, 18.18, 19.18, 20.18, 21.18, 22.18, 23.26

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 5.18, 6.18, 7.18, 8.18, 9.18, 10.18, 11.18, 12.18, 13.18, 14.18, 15.19, 16.18, 17.18, 18.18, 19.18, 20.18, 21.18, 22.18

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 5.18, 14.18, 22.18 (Čadca)

Třinec (Trzyniec) – 5.46 (D), 15.46 (D) – dodatkowe pociągi / posilové vlaky

Frýdek-Místek – 4.37 (D), 5.19 (S+N), 5.39 (D), 6.19 (S+N), 6.39 (D), 7.19 (S+N), 8.19, 9.19, 10.19, 11.19, 12.19, 13.19 (S+N), 13.43 (D), 14.19 (S+N), 14.44 (D), 15.19 (S+N), 15.43 (D), 16.19 (S+N), 16.43 (D), 17.19 (S+N), 17.43 (D), 18.19 (S+N), 19.19, 20.19, 21.19, 22.19, 23.19

Havířov (Hawierzów), Ostrava-Stodolní (hn = hlavní nádraží) – 4.10 (D, hn), 5.12 (D, hn), 6.13 (D, hn), 7.13 (D, hn), 8.11 (D, hn), 10.11 (C, hn), 12.11 (C, hn), 13.11 (C), 14.13 (D, hn), 15.13 (D), 16.13 (D, hn), 17.11 (D), 18.11 (C, hn)

Havířov (Hawierzów), Ostrava-Svinov – 4.15 (S), 4.45, 5.45, 6.46, 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45 (S+N), 14.46 (D), 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45

Opava – 5.12 (D), 6.13 (D), 8.11 (D), 10.11 (C), 12.11 (C), 14.11 (D), 16.13 (D), 18.11 (C)

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 6.26, 8.26, 10.26, 12.26, 14.26, 16.26, 18.26, 20.26, 20.55 (Regio Jet), 21.55 (Regio Jet), 22.26 (D+N)

Žilina, pospieszne/rychlíky – 0.09 (LEO Expres), 6.26, 8.26, 9.41 (*, Pendolino), 10.26, 11.55 (Regio Jet), 12.26, 14.26, 16.26, 17.09 (LEO Expres), 18.26, 18.55 (Regio Jet), 20.31 (D+N)

Košice, pospieszne/rychlíky – 9.40 (*, Pendolino), 11.55 (Regio Jet), 18.55 (Regio Jet)

Prešov, pospieszne/rychlíky – 17.08 (LEO Expres), 0.09 (LEO Expres)

Havířov (Hawierzów), Praha, pospieszne/rychlíky – 6.02 (D+S, Regio Jet), 7.02 (Regio Jet), 8.02 (Regio Jet), 10.02 (N, Regio Jet), 12.02 (Regio Jet)

Bohumín (Bogumin), Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 3.24 (LEO Expres), 5.20 (D+S), 7.34, 9.34, 9.55 (LEO Expres), 11.34, 13.34, 15.34, 17.34, 19,34, 21.34

Bohumín (Bogumin), Praha, pospieszne/rychlíky – 3.24 (LEO Expres), 5.20 (D+S), 7.34, 9.55 (LEO Expres), 11.34, 15.34, 18.57 (*, Pendolino)

 

Odjazdy pociągów ze stacji Bogumin (S2, S3, S4, R8, Ex1, Ex4) / Odjezdy vlaků ze stanice Bohumín

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn), Návsí (Nawsie) – 4.49, 5.49, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.21 (C), 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.47, 19.49, 20.49, 21.49, 22.57

Mosty u Jablunkova (Mosty u Jablunkova) – 4.49, 5.49, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.47, 19.49, 20.49, 21.49

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 4.49, 13.49, 21.49 (Čadca)

Petrovice u Karviné (Piotrowice k. Karwiny) – 5.19 (D), 7.10 (D), 13.36 (D), 15.11 (D)

Ostrava-Svinov – 4.47 (Mošnov), 5.11 (Hranice), 5.59, 6.11 (D), 6.22, 7.11, 7.45 (S+N, Suchdol), 7.50 (D), 8.13, 9.13, 10.13, 11.13, 12.13, 12.50 (Mošnov), 13.13, 14.13, 14.22 (Hranice), 15.13, 16.13, 16.48 (Mošnov), 17.13, 18,13, 18.22 (Suchdol), 19.13, 20.13, 20.51 (Mošnov), 21.13, 22.13, 22.36 (Hranice), 23.13

Chałupki, Rybnik, Katowice – 8.42, 12.42, 14.44, 16.42, 20.52

Ostrava, Brno, pospieszne/rychlíky (Regio Jet) – 4.28 (D+S), 5.28, 6.28, 7.28, 8.28, 9.28, 10.28, 11.28, 12.28, 13.28, 14.28, 15.28, 16.28, 17.28, 18.28, 19.28 (czwartek+piątek+N), 20.28

Praha, pospieszne/rychlíky – 3.16 (nie jedzie 2.1-15.2, Regio Jet), 3.33, 3.41 (2.1-15.2, Regio Jet), 3.49 (LEO Expres), 3.54 (D+S), 4.36 (D+S, Regio Jet), 5.01 (*, Pendolino), 5.53, 6.34 (N, Regio Jet), 6.49 (LEO Expres), 7.01 (*, Pendolino), 8.03, 8.49 (LEO Expres), 9.01, 10.03, 10.49 (LEO Expres), 12.03, 13.49 (LEO Expres), 14.03, 15.49 (LEO Expres), 16.03, 18.03,

Františkovy Lázně – 7.01 (*, Pendolino)

Olomouc, pospieszny/rychlík – 21.06 (1+2+4+N, LEO Expres), 22.06 (3, LEO Expres)

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 9.59, 13.59, 17.59, 19.59, 21.59 – dodatkowe pociągi / posilové vlaky

Břeclav, pospieszny/rychlík – 0.46 (2.1-15.2)

München, pospieszny/rychlík – 1.45 (oprócz 2.1-15.2)

Wien, pospieszne/rychlíky – 2.04 (Regio Jet), 6.42, 8.42, 10.42, 16.42 (Graz), 18.42

Budapest, pospieszny/rychlík – 13.42

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 6.02, 8.02, 10.02, 12.02, 14.02, 16.02, 18.02, 20.02, 22.17 (D+N)

Žilina, pospieszne/rychlíky – 3.00 (*, Slovakia), 6.02, 8.02, 10.02, 12.02, 14.02, 16.02, 16.45 (LEO Expres), 18.02, 20.02 (D+N), 23.40 (LEO Expres)

Košice, pospieszne/rychlíky – 3.00 (*, Slovakia)

Prešov, pospieszne/rychlíky – 16.45 (LEO Expres), 23.40 (LEO Expres)

Chałupki, pospieszne*/rychlíky* – 2.25 (Regio Jet), 4.19, 9.27, 10.09, 11.27, 14.54, 16.51 (21.6-31.8), 17.27, 18.09, 19.35, 21.27

Wrocław, pospieszny*/rychlík* – 19.35 (Racibórz, Opole)

Katowice, pospieszne*/rychlíky* – 21.27 (Racibórz)

Katowice, Kraków, Rzeszów, Lublin, pospieszny*/rychlík* – 4.19 (Racibórz)

Katowice, Warszawa, pospieszne*/rychlíky* – 9.27 (Wodzisław, Rybnik), 10.09 (Wodzisław, Rybnik), 14.54 (Racibórz), 17.27 (Racibórz, Rybnik), 18.09 (Wodzisław, Rybnik)

Katowice, Warszawa, Gdynia Główna, pospieszny*/rychlík* – 9.27 (Wodzisław, Rybnik)

Kraków, Rzeszów, Przemyśl, pospieszne*/rychlíky* – 11.27 (Wodzisław, Rybnik)

Gdynia-Główna, Hel (przez Katowice), pospieszny*/rychlík* – 16.51 (21.6-31.8, Racibórz, Rybnik)

Zebrzydowice, Kraków, pospieszne*/rychlíky* – 2.35 (Rzeszów, Przemyśl, Regio Jet), 3.45 (nie jedzie 2.1-15.2, Kraków, Warszawa), 4.05 (2.1-15.2, Kraków, Warszawa), 10.17, 14.42 (Rzeszów, Przemyśl), 19.27,

Zebrzydowice, Kołobrzeg (przez Katowice), pospieszny*/rychlík* – 20.44 (21.6-31.8)

Kraków, pospieszne*/rychlíky*19.44 (do 28.1, od 9.8, 5+N, LEO Expres), 21.44 (2.2-28.4, 5+N, 2.5-4.8, 4+5+N, LEO Expres)

 

Notatki / poznámky:

D: kursuje w dni robocze / jední v pracovní dny,

C: kursuje w dni szkolne / jezdí ve školní dny,

S: kursuje w sobotę / jední v sobotu,

N: kursuje w niedzielę / jezdí v neděli,

*: konieczna miejscówka / nutná místěnka.

 

Bitwa pod Chocimiem – 11.11.1673 r. 

Bitva u Chotimi – 11. 11. 1673

 

11 listopada to nie tylko rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Tego samego dnia w 1673 r. odbyła się bitwa pod Chocimiem. Wojsko Rzeczypospolitej pod wodzą hetmana Jana Sobieskiego rozbiło armię turecką, odnosząc tym samym pod względem skali zniszczenia armii przeciwnika największe zwycięstwo w historii Polski. Jego wagę powiększał fakt, że bitwa pod Chocimiem była pierwszą tak dużą klęską Turków w Europie.

    Rozpoczęta w 1672 r. wojna z Turcją zaczęła się dla Rzeczypospolitej bardzo źle. Turcy zajęli ważny strategicznie Kamieniec Podolski i otoczyli Lwów. Państwo polsko-litewskie było w tym czasie zupełnie nieprzygotowane do odparcia najazdu, głównie ze względu na konflikt wewnętrzny. Przeciwko 100 tysięcznej armii tureckiej wystąpiło zaledwie kilku tysięcy żołnierzy. Na mocy porozumienia Podole zostało wcielone do państwa tureckiego, a prawobrzeżna Ukraina stała się lennem kozackim. W końcu jednak udało się zebrać 50 tysięczną armię, którą dowodził hetman Sobieski. Wojsko Rzeczypospolitej zjawiło się pod Chocimiem 9.11.1673 r. Obóz z 30 tysiącami żołnierzy był usytuowany na prawym brzegu Dniestru. Armia turecka liczyła wtedy również 30 tysięcy żołnierzy, była jednak zdolna znacznie zwiększyć swą liczebność. Sobieski zdał sobie sprawę, że konieczny jest natychmiastowy atak, aby nie doszło do wzmocnienia tureckiego wojska. Tym samym klęska Turków była zupełna. Oddziały polsko-litewskie pokazały, że w polu są nadal bardzo groźnym przeciwnikiem. Dzień przed bitwą zmarł we Lwowie król Michał Korybut Wiśniowiecki. Szlachta wybrała Sobieskiego jego następcą. Państwo Osmańskie było zmuszone wycofać się daleko na południe. Przeważająca część Półwyspu Bałkańkiego stała praktycznie przed wojskiem Rzeczypospolitej otwarta.

 

11. listopadu slavíme nejen výročí obnovení nezávislosti Polska po 123 letech poroby. Ve stejný den v roce 1673 se konala bitva u Chotimi. Polská vojska pod velením hejtmana Jana Sobieského rozdrtila tureckou armádu, a takto získala z pohledu stupnice válečných ztrát armád protivníka největší vítězství v dějinách Polska. Jeho váhu podtrhuje skutečnost, že bitva u Chotimi byla první tak velkou porážkou Turků v Evropě.

    Zahájena v roce 1672 vojna s Tureckem začala pro tehdejší Polsko velmi špatně. Turci obsadili strategicky důležitý Podolský Kamenec a obklíčili Lvov. Polsko-litevský stát byl tehdy úplně nepřipraven k odražení útoku, hlavním důvodem byl vnitřní konflikt. Proti 100 tisícové turecké armádě se postavilo jen několik tisíc vojáků. Podle dohody Podole bylo včleněno do tureckého státu, a pravobřežní Ukrajina se stala kozáckým feudum. Avšak nakonec se podařilo shromáždit 50 tisícovou armádu, které velel hejtman Sobieský. Polská vojska se objevila u Chotimi 9. 11. 1673. Tábor s 30 tisíci vojáky byl situován na pravém břehu Dněstru. Turecká armáda čítala tehdy rovněž 30 tisíc vojáků, avšak byla schopna značně zvětšit svou početnost. Sobieský uznal, že je nutný okamžitý útok, aby nedošlo do posílení turecké armády. Tímto porážka Turků byla úplná. Polsko-litevské oddíly ukázaly, že jsou v poli velmi nebezpečným protivníkem. Den před bitvou zemřel ve Lvovu král Michal Korybut Wisniowiecký. Šlechta zvolila Sobieského jeho nástupcem. Osmanský stát byl nucen se stáhnout daleko na jih. Převažující část Balkánského poloostrova stála prakticky před polským vojskem otevřená.

 

Film Agnieszki Holland „Zielona granica” 

Agnieszka Holland "Zöld határ" című filmje 

Film Agnieszky Hollandové „Hranice”

 

W polskich kinach 22.9.2023 r. zadebiutował film znanej polskiej reżyserki Agnieszki Holland „Zielona granica”. Na 80. międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji film zdobył wyróżnienie. W filmie występują m.in. Maciej Stuhr, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok i Agata Kulesza.

    „Zielona granica” to opowieść o tym, że każdy z nas może nieoczekiwanie znaleźć się w sytuacji granicznej i dokonywać wyborów pomiędzy dobrem i złem. To zresztą ulubiony dylemat polskiej reżyserki, trzykrotnie nominowanej do Oscara. W filmie przeplatają się trzy perspektywy – uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. Czeska prapremiera odbyła się 6.10.2023 r. w ramach Trzynieckiego Lata Filmowego, oficjalnie w Czechach film pojawił się 15 dni później. Film był przyjęty pozytywnie przez widza, ponieważ właśnie widz powinien ocenić jego treść i jego wymiar. Nikt nie ma prawa cenzurować filmu. Niestety, ustępujący polski rząd Prawa i Sprawiedliwości film skrytykował, a polski prezydent, pomimo że filmu nie widział, uznał go za „propagandę faszystowską”.

fragment z filmu

 

 

Az ismert lengyel rendezőnő, Agnieszka Holland filmje, A zöld határ 2023.9.22-én debütált a lengyel mozikban. A 80. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon a film díjat nyert. A film főszereplői többek között Maciej Stuhr, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok és Agata Kulesza.

    "A zöld határ" egy történet arról, hogy mindannyian váratlanul határhelyzetbe kerülhetünk, és dönthetünk a jó és a rossz között. Ez egyébként a háromszoros Oscar-jelölt lengyel rendező egyik kedvenc dilemmája. A film három nézőpontot - menekültek, lengyel aktivisták és határőrök nézőpontját - fon össze. A csehországi premierre 2023.10.6-án került sor a Třineci Filmnyár keretében, hivatalosan Csehországban 15 nappal később jelent meg a film. A filmet a nézők pozitívan fogadták, hiszen a film tartalmát és dimenzióját a nézőnek kell megítélnie. Senkinek sincs joga cenzúrázni egy filmet. Sajnos a leköszönő lengyel Jog és Igazságosság kormánya bírálta a filmet, a lengyel elnök pedig - annak ellenére, hogy nem látta a filmet - "fasiszta propagandának" minősítette azt.

 

V polských kinech 22. 9. 2023 debutoval film známé polské režisérky Agnieszky Hollandové „Hranice”. Na 80. mezinárodním Filmovém festivalu v Benátkách film získal vyznamenání. Ve filmu hrají m.j. Maciej Stuhr, Maja Ostaszewská, Tomasz Włosok a Agata Kuleszová.

    „Hranice” je příběhem o tom, že každý z nás může se neočekávaně nalézt v hraniční situaci a bude nucen provést volbu mezi dobrem a zlem. To je ostatně oblíbené dilema polské režisérky, třikrát nominované na Oscara. Ve filmu se splétají tři pohledy – utečenecký, polských aktivistů a pohraničníků. Česká prapremiéra se konala 6. 10. 2023 v rámci Třineckého filmového léta, oficiálně se v Čechách film objevil 15 dnů později. Film byl pozitivně přijat diváky, poněvadž vlastně divák by měl zhodnotit jeho obsah a jeho rozměr. Nikdo nemá právo film cenzurovat. Bohužel, ustupující polská vláda Práva a spravedlnosti film zkritizovala, a polský prezident, i když film neviděl, považuje ho za „fašistickou propagandu”.

 

Wycieczki do Wrocławia / Kirándulások Wrocławba / Výlety do Vratislavi

 

Częstym miejscem wycieczek jest Wrocław, po Warszawie i Krakowie, trzecie pod względem liczby mieszkańców, miasto Polski. Jego rozwój związany jest z trzema kulturami – polską, czeską i niemiecką.

    Jest wyjątkowym miastem 5 rzek, 12 wysp i ponad 100 mostów. Na Ostrowie Tumskim zachował się w doskonałym stanie jeden z najpiękniejszych w Europie zespołów architektury sakralnej. Innymi zabytkami są Muzeum Archidiecezji Wrocławskiej, pomnik Jana Nepomucena, kościół Św. Bartłomieja, gmach sądu i więzienia garnizonowego, a na Wyspie Piaskowej kościół Najświętszej Marii Panny, również Uniwersytet Wrocławski, Hala Targowa, kościół Św. Wincentego, dziedziniec gmachu biblioteki im. Ossolińskich. Rynek ze swą powierzchnią 3,7 hektara z zabytkowym Ratuszem należy na największych w Polsce. Atrakcją miasta są wrocławskie krasnale. Pierwsze krasnale pojawiły się tu z inicjatywy Pomarańczowej Alternatywy, były malowane na murach w okresie stanu wojennego i były przez służby komunistyczne likwidowane. Po 2001 roku w różnych miejscach miasta zaczęły pojawiać się figurki krasnali. Obecnie jest ich ponad 600. Można również zwiedzić Panoramę Racławicką. Dzieło lwowskiego obrazu Wojciecha Kossaka i Jana Styki umieszczone jest w rotundzie wzniesionej w latach siedemdziesiątych XX wieku. Pomieściła ogromne płótno o wymiarach 15x110 metrów przedstawiające zwycięską bitwę żołnierzy Tadeusza Kościuszki z 1794 roku pod Racławicami.

    W przyszłym roku można do Wrocławia wyjechać również z Pragi, korzystając z czterech nowych połączeń kolejowych.

 

Na zdjęciach: rynek we Wrocławiu, wrocławscy krasnale.

 

Gyakori kirándulási célpont Wrocław, Lengyelország harmadik legnépesebb városa Varsó és Krakkó után. Fejlődése három kultúrához – lengyel, cseh és német – kapcsolódik.

    Az 5 folyó, 12 sziget és több mint 100 híd egyedülálló városa. Az Ostrów Tumski-n Európa egyik legszebb szakrális építészeti komplexuma kiváló állapotban maradt fenn. További műemlékek közé tartozik a Wrocławi Főegyházmegye múzeuma, Jan Nepomucen szobra, a Szent Bertalan-templom, a bíróság épülete és a helyőrségi börtön, a Homok-szigeten pedig a Boldogságos Szűz Mária-templom, továbbá a Wrocławi Egyetem, a Vásárcsarnok, a Szent Vince-templom és az Ossoline könyvtár épületének udvara. A Piactér a maga 3,7 hektáros területével és a történelmi városházával az egyik legnagyobb Lengyelországban. A város egyik nevezetessége a wrocławi törpék. Az első törpék a Narancs Alternatíva kezdeményezésére jelentek meg itt, a hadiállapot idején festették őket a falakra, majd a kommunista szolgálatok felszámolták őket. 2001 után a törpefigurák a város különböző pontjain kezdtek megjelenni. Jelenleg több mint 600 van belőlük. A Racławicei panoráma is megtekinthető. Wojciech Kossak és Jan Styka lvivi festőművészek e műve az 1970-es években emelt rotundában található. Itt kapott helyet egy hatalmas, 15x110 méteres vászon, amely Tadeusz Kościuszko katonáinak 1794-es győztes csatáját ábrázolja Racławicénél.

    Jövőre négy új vonatjárattal Prágából is el lehet majd utazni Wrocławba.

A képeken: a wrocławi piactér, wrocławi törpék.

 

Častým místem výletů je Vratislav, po Varšavě a Krakově, třetí s pohledu počtu obyvatel, město Polska. Jeho rozvoj je spojen se třemi kulturami – polskou, českou a německou.

    Je výjimečným městem 5 řek, 12 ostrovů a přes 100 mostů. Na Tumském ostrově se zachoval ve výborném stavu jeden z nejkrásnějších v Evropě souborů sakrální architektury. Jinými památkami jsou Muzeum Vratislavské arcidiecéze, pomník Jana Nepomucena, kostel  Sv. Bartoloměje, budova soudu a garnizónního vězení, a na Pískovém ostrově kostel Nejsvětší Panny Marie, rovněž Vratislavská univerzita, tržnice, kostel Sv. Vincentého, nádvoří budovy Knihovny Ossolińských. Rynek svým povrchem 3,7 hektaru s památnou Radnicí patří k největším v Polsku. Atrakcí města jsou vratislavští trpaslíci. První trpaslíci se zde objevili z podnětu Pomerančové alternativy, byly malovány na zdech v období výjimečného stavu a byly komunistickými úřady likvidovány. Po roce 2001 se v různých místech začaly objevovat figurky trpaslíků. Dnes je jich přes 600. Je možno rovněž navštívit Raclavickou panorámu. Dílo lvovského obrazu Wojciecha Kossaka a Jana Styki je umístěno v rotundě vystavěné v sedmdesátých letech XX. století. Bylo zde instalováno obrovské plátno o rozměrech 15x110 metrů představující vítěznou bitvu vojáků Tadeusze Kościuszky z roku 1794 pod Raclawicemi.

   V příštím roce bude možno navštívit Vratislav rovněž z Prahy, s využitím čtyř nových vlakových spojů.

Na snímcích: vratislavský rynek s Radnicí, vratislavští trpaslíci.

Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej działa od 1998 roku. Na zdjęciu uczestnicy spotkania z 20.10.2023 r., jakie odbyło się w Domu PZKO w Nawsiu. Gośćmi spotkania byli przewodniczący Oddziału Gliwickiego i Oddziału Bielsko-Bialskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

A Lengyel Villamosmérnökök Szövetsége a Cseh Köztársaságban 1998 óta működik. A képen a 2023.10.2023-án, a PZKO házban, Nawsiában tartott találkozó résztvevői. A találkozó vendégei a Lengyel Villamosmérnökök Egyesülete Gliwicei Fiókjának és Bielsko-Biala Fiókjának elnökei voltak. 

Sdružení polských elektrotechniků v České republlce působí od roku 1998. Na snímku účastníci setkání z 20. 10. 2023, které se konalo v Domě PZKO v Návsí. Hostmi setkání byli předsedové Gliwického oddělení a Bielsko-bialského oddělení Sdružení polských elektrikářů.

 

************************************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 20.11.2023, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.czhonlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku