************************************************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 116  (5/2022)                    29.11.2022 r.

************************************************************************************************************************************

Agresja Rosji na Ukrainę – Ukraińskie wojska wyzwoliły 11.11.2022 r. Chersoń i zachodnią część obwodu chersońskiego. Walki trwają w obwodzie donieckim. Rosja ostrzelała Zaporoską Elektrownię Jądrową, mieliśmy szczęście, że nie doszło do poważnego wypadku nuklearnego. Rosyjskie rakiety zniszczyły już ponad połowę ukraińskiej infrastruktury energetycznej. Zima będzie ciężka. W Przewodowie, na terenie Polski, 6 kilometrów od granicy, rakieta zabiła dwie osoby. / Ruská agrese na Ukrajinu – Ukrajinská armáda osvobodila 11. 11. 2022 Cherson a západní část chersonské oblasti. Boje trvají v doněcké oblasti. Rusko ostřelovalo Záporožskou jadernou elektrárnu, měli jsme štěstí, že nedošlo k vážné jaderné nehodě. Ruské rakety zničily už přes polovinu ukrajinské energetické infrastruktury. Zima bude těžká. V Przewodowě, na území Polska, 6 kilometrů od hranice, rakety zabily dvě osoby.

 

Zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA w Piotrowicach koło Karwiny – 21.10.2022 r. / A COEXISTENTIA politikai mozgalom végrehajtó tanácsának ülése Piotrowicében – 2022.10.21. / Schůze Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA v Petrovicích u Karviné – 21. 10. 2022

 

Zoltán Domonkos, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) zagaił zebranie i przywitał obecnych gości. Obrady prowadził Józef Tobola, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX. Program obrad obejmował część roboczą: zagajenie, zaakceptowanie programu obrad, wybory protokolanta i weryfikatora protokołu, informację o realizacji uchwał, korespondencji, sprawach finansowych i artykułach prasowych, dyskusję plenarną i część towarzyską: sprawozdanie przewodniczącego COEX, omówienie wyników COEX w wyborach komunalnych, wystąpienia członków rad gmin wybranych z list COEX i innych gości, dyskusję plenarną, przyjęcie uchwały. Program obrad został uchwalony. Protokolantem wybrano Tadeusza Tomana, weryfikatorem protokołu Józefa Tobolę. Sprawozdanie z działalności wygłosił przewodniczący COEX, Zoltán Domonkos.

    Następowały wystąpienia gości. Marian Lebiedzik, wójt gminy Piotrowice koło Karwiny, poinformował o wynikach wyborów, podziękował COEX za zaakceptowanie wspólnej listy kandydackiej, która umożliwiła sukces wyborczy, na pytanie z plenum poinformował, że w poprzedniej kadencji Komitet ds. Mniejszości Narodowych był powołany zgodnie z ustawą, w obecnej kadencji już powołany być nie musi; uzgodniono z COEX, że sprawy mniejszości narodowych będą omawiane na obradach rady gminy, gdzie polska mniejszość narodowa ma obecnie liczniejszą reprezentację; jeśli by to było konieczne, Komitet będzie powołany. Wyniki wyborcze i informację, ilu głosów brakowało w poszczególnych gminach na dalszy mandat COEX poinformował Władysław Drong. W dyskusji plenarnej poruszono temat włączenia do podstawowej oferty O2 polskiego programu telewizyjnego i sprawy administracyjne.

    Uchwała była przyjęta jednogłośnie.

 

A gyűlést Domonkos Zoltán a COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom elnöke nyitotta meg aki üdvözölte a jelenlévő vendégeket. Az ülést Josef Tobola a COEX első elnökhelyettese vezette. Az ülés programja tartalmazta a munkamenetet: bevezető, a gyűlés programjának elfogadása, a jegyzőkönyvírónak és a jegyzőkönyv hitelesítőjének  megválasztása, beszámoló a határozatok teljesítéséről, a levelezésről, a pénzügyi helyzetről és a sajtóban megjelent cikkekről, a plenáris vitáról valamint az ünnepélyes részt: a COEX elnökének beszámolóját, a COEX helyhatósági választásokon elért  eredményeinek a megbeszélését, a COEX választási listájáról megválasztott képviselőtestületi tagok és más vendégek felszólalása, plenáris vita, valamint a határozatok elfogadása. A gyűlés programját elfogadták. Jegyzőkönyvíróként Tadeusz Toman, hitelesítőként Josef Tobola lett megválasztva. A tevékenységről szóló beszámolót Domonkos Zoltán, a COEX  elnöke tartotta meg.

    Következtek a vendégek hozzászólásai. Marian Lebiedzik, Petrovice u Karviná község polgármestere tájékoztatott a választások eredményeiről és megköszönte a COEXnak a közös jelölőlista jóváhagyását, amely lehetővé tette a sikeres eredményeket. A plénum kérdéseire közölte hogy az elmúlt választási időszakban a törvény szerint ki volt jelölve a Nemzeti Kisebbségi Bizottság, ez a jelen választási időszakban már nem szükséges, mivel a COEX-el kötött megálapodás alapján a nemzeti kisebbségeket  érintő kérdéseket a község képviselőtestületében fogják megtárgyalni, ahol a lengyel nemzeti kisebbségnek ebben a választási időszakban nagyobb a képviselete, amennyiben szükséges lenne, úgy a Bizottságot kijelölik. Władysław Drong közölte a választási eredményeket és információkat arról hogy az egyes községekben hány szavazat hiányzott a további COEX-mandátumok eléréséhez. A plenáris vitában témára került hogy bekerül-e  az O2 alapkínálatába a lengyel tévéműsor, valamint adminisztrációs dolgok.

    A határozatot egyhangúlag elfogadták.

 

Schůzi zahájil a přítomné hosty přivítal Zoltán Domonkos, předseda politického hnutí COEXISTENTIA (COEX). Jednání řídil Josef Tobola, první místopředseda COEX. Program jednání obsahoval pracovní část: zahájení, schválení programu jednání, volby zapisovatele a ověřovatele zápisu, informaci o plnění usnesení, korespondenci, finančních záležitostech a tiskových článcích, plenární diskuzi a slavnostní část: zprávu předsedy COEX, projednání výsledků COEX v komunálních volbách, vystoupení členů zastupitelstev zvolených z listin COEX a ostatních hostů, plenární diskuzi, přijetí usnesení. Program jednání byl schválen. Zapisovatelem byl zvolen Tadeusz Toman, ověřovatelem zápisu Josef Tobola. Zprávu z činnosti přednesl předseda COEX, Zoltán Domonkos.

    Následovala vystoupení hostů. Marian Lebiedzik, starosta obce Petrovice u Karviné, informoval o výsledcích voleb, poděkoval COEX za schválení společné kandidátky, která umožnila úspěšné výsledky, na dotaz z pléna sdělil, že v minulém volebním období byl zřízen Výbor pro národnostní menšiny ze zákona, v současném volebním období již není nutný; bylo dohodnuto s COEX, že záležitosti národnostních menšin budou projednávány na zastupitelstvu obce, kde polská národnostní menšina má v tomto volebním období větší zastoupení; kdyby to bylo nutné, Výbor bude zřízen. Volební výsledky a informaci, kolik hlasů chybělo v jednotlivých obcích na další mandát COEX sdělil Władysław Drong. V plenární diskusi bylo zmíněno téma zařazení do základní nabídky O2 polského televizního programu a administrativní záležitosti.

    Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

 

Zpráva o činnosti politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) od 2. 9. 2022, přednesená předsedou COEX, Zoltánem Domonkosem na schůzi Výkonné rady COEX dne 21. 10. 2022 v Petrovicích u Karviné

 

Předchozí schůze Výkonné rady COEX se konala ve Věřňovicích 2. 9. 2022. Jednání řídil Josef Tobola, první místopředseda COEX. Byly dohodnuty úkoly související se setkáním kandidátů COEX, kteří se ucházeli o hlasy voličů v komunálních volbách ve dnech 23. a 24. 9. 2022. Tiskové konference kandidátů byly otevřeny pro tisk, bohužel ani „Głos”, ani „Zwrot” se těchto konferencí neúčastnil. Konaly se v úterý 13. 9. 2022 ve Věřňovicích a ve čtvrtek 15. 9. 2022 v Návsí. První konference ve Věřňovicích se účastnili kandidáti z Dolní Lutyně a Petrovic u Karviné. Druhé konference se účastnili kandidáti z Jablunkova, Návsí, Milíkova a Košařisk. Jednání řídil Stanislav Gawlik, předseda Polské národní sekce COEX. Byla projednávána volební strategie v jednotlivých obcích a také metody působení na voliče, aby se zúčastnili voleb, protože je to nejdůležitější součást umožňující získání mandátu. Władysław Drong projednal, na základě statistických údajů ze Sčítání lidu, šance na zvolení kandidátů v jednotlivých obcích. Pozvánku na setkání přijal kandidát SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) v senátních volbách, Stanislav Folwarczny, který přednesl svůj program, umožňující získat širokou podporu společnosti pro svou kandidaturu. Bohužel námi podporovaný kandidát neuspěl ve II kole senátních voleb. Tadeusz Toman připravil výstavku propagačních materiálů kandidátů do voleb v jednotlivých obcích. Letáky byly připraveny za spolupráce Koexistencie o.p.s. v Albrechticích, Jablunkově, Návsí, Těrlicku, Vendryni, Petrovicích u Karviné, Mostech u Jablunkova a Hrádku.

    COEX přihlásila samostatné kandidátní listiny v deseti obcích, jmenovitě v Albrechticích (15 kandidátů), v Chotěbuzi (15), ve Vendryni (17), v Nýdku (15), w Hrádku (15), v Milíkově (13), v Košařiskách (9), v Návsí (15), v Dolní Lomné (9), v Bukovci (11). Listiny sdružení COEX s nezávislými kandidáty jsme registrovali v pěti městech a obcích: v Dolní Lutyni – kandidátka s názvem Soužití-Wspólnota (15 kandidátů), v Těrlicku (15), v Ropici – kandidátka s názvem Pro rozvoj Ropice (15), v Jablunkově – kandidátka s názvem Soužití-Wspólnota (21), v Písku – kandidátka s názvem Piosek-Písek (9), v Mostech u Jablunkova – kandidátka s názvem MOSTY PLUS (11).

    Z kandidátních listin COEX a sdružení COEX a nezávislých kandidátů mandáty získali: Dolní Lutyně – 1 (Jan Czapek, Soužití-Wspólnota), Albrechtice – 2 (Gustaw Guńka, Piotr Zahraj), Těrlicko – 0, Chotěbuz – 2 (Bronisław Mrózek, Roman Buława), Ropice – 4 (Uršula Waniowa, Janusz Sabela, Radim Revenda, Josef Kozdra, Pro rozvoj Ropice), Vendryně – 4 (Janusz Ondraszek, Jan Kraina, Renata Konstantykiewicz, Karin Farna), Nýdek – 2 (Michał Milerski, Henryk Szymeczek), Košařiska – 5 (Janusz Klimek, Alina Kożdoń, Natalia Kantor, Michał Szlaur, Zbigniew Martynek), Hrádek – 4 (Roman Polok, Jakub Kawulok, Jakub Kadłubiec, Stanisław Wolny), Návsí – 2 (Jarosław Madzia, Rodan Lisztwan), Jablunkov – 1 (Jakub Mrózek, Soužití-Wspólnota), Milíkov – 6 (Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, Marek Wacławek, Michał Stoszowski, Mirosław Sikora, Anna Cieślar), Dolní Lomná – 2 (Stanisław Marszałek, Marcela Szotkowska), Písek – 1 (Karol Skupień, Piosek-Písek), Bukovec – 2 (Janusz Motyka, Robert Kulig), Mosty u Jablunkova – 2 (Andrzej Niedoba, Janina Kufa, MOSTY PLUS), celkem: 40 mandátů.

   V jiných městech a obcích mandáty z listin podporovaných COEX získali: Petrovice u Karviné – 3 (Kazimierz Faja, Helena Michalska, Zdzisław Mikula, NEZÁVISLÍ i kandydaci niezależni), Havířov – 1 (Bogusław Niemiec, SPOLU Plus – KDU-ČSL), Karviná – 2 (Mariam Szyja, Andrzej Szyja, SPOLU – KDU-ČSL), Bystřice – 4 (Roman Wróbel, Mariusz Wałach, Daniel Worek, Jadwiga Navrátilowa, Jasně, čitelně, srozumitelně), Třinec – 2 (Wiesław Wania, Roman Brzezina, KDU-ČSL), Český Těšín – 1 (Piotr Lose, KDU-ČSL), Třanovice – 1 (Ryszard Jochymek, KDU-ČSL), Doubrava – 1 (Marek Hanzel, NEZÁVISLÍ), Bocanovice – 1 (Dariusz Branny, BOCANOVICE PRO DALŠÍ GENERACE), Písečná – 1 (Władysław Sikora, SNK „Písečná pro život”).

    Byla splněna většina úkolů usnesení Výkonné rady COEX: svolat tiskovou konferenci ke komunálním volbám ve Věřňovicích – splněno, svolat tiskovou konferenci ke komunálním volbám v Návsí – splněno, podpora kandidatury Stanislava Folwarczného do Senátu Parlamentu ČR – splněno, pozvání Stanislava Folwarczného na tiskové konference – splněno, příprava seznamu hostů na dnešní povolební jednání COEX – splněno. Nebyl splněn jediný úkol – zajistit přednášku k výsledkům sčítání lidu. Není dořešen rovněž úkol z jednání Výkonné rady COEX z 20. 6. 2022, kdy byl zaslán dopis společnosti O2 ve věci zařazení polského televizního programu do jeho základní nabídky. Vzhledem k tomu, že na náš dopis společnost O2 nereagovala, musíme rozhodnout, zda problematiku postoupit Úřadu vlády České republiky, případně napsat stížnost na porušení zákona. Děkuji za pozornost.

 

Szanowny Pan Maciej Świrski, prezes Zarządu Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

 

Zwracamy się z prośbą, a raczej skargą, o pomoc w sprawie dotyczącej emisji w programie Telewizji Czeskiej, z dnia 3 października br., reportażu Sylvě Klekové, dotyczącej zbrodniczych działań odwetowych nazistów niemieckich w gminie Żywocice na Śląsku Cieszyńskim, gdzie w dniu 6.8.1944 r. zastrzelono 36 obywateli, którzy nie posiadali Volkslisty. Reportaż prezentuje działania członków Ruchu Oporu AK jako bandyckie, a współpracowników Gestapa, jako ofiary tych działań. Tym bardziej, że tam prezentowane wywiady z obywatelami, którzy w czasie wojny byli dziećmi lub jeszcze się nie narodzili, bardzo różnią się od prawdy historycznej i w efekcie z treści reportażu wynika, że nie chodzi o uczczenie pamięci ofiar tej zbrodni, ale o zapewnienie reklamy wydanej publikacji „Životice – Obraz (po) zapomenuté tragédie“ autorki, Karin Lednické (Żywocice – historia (już) zapomnianej tragedii).

    Polacy działający na Zaolziu, wystąpili już do dyrektora Czeskiej Telewizji w Ostrawie z pismem wyrażającym sprzeciw z tak prezentowaną historią okresu 2. wojny światowej na Śląsku Cieszyńskim.

    Dlatego prosimy o pomoc, aby władze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności takie instytucje, jak IPN, Ambasada RP w Pradze i Konsulat Generalny RP w Ostrawie, wystąpiły z jednoznacznym stanowiskiem, że nie może być zgody na takie wypaczanie faktów historycznych.

    Z wyrazami szacunku Zoltán Domonkos, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA

W załączniku: link na film z reportażem: 3. říjen 2022 – Reportéři ČT / Česká televize (ceskatelevize.cz) od 29 minuty nagrania

 

Uchwała z zebrania Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA z 21.10.2022 r. / A COEXISTENTIA politikai mozgalom Végrehajtó Tanácsa 2022 október 21.-i gyűlésén hozott határozat / Usnesení ze schůze Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA z 21. 10. 2022

 

Rada Wykonawcza ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX)

1)     wybrała protokolantem Tadeusza Tomana,

2)     wybrała weryfikatorem protokołu Józefa Tobołę,

3)     bierze do wiadomości informacje o korespondencji,

4)     zobowiązuje Tadeusza Tomana, sekretarza Rady Wykonawczej COEX przesłać list na adres: Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom ze załącznikami: link na film z reportażem ČT i artykuły prasowe „Głosu“,

5)     zobowiązuje członka Rady Wykonawczej COEX Władysława Dronga przeprowadzić analizę prawną możliwości włączenia do podstawowej oferty O2 polskiego programu telewizyjnego,

6)     zobowiązuje pierwszego zastępcę przewodniczącego COEX Józefa Tobolę powołać skrzynkę datową według ustawy,

7)     zobowiązuje Stanisława Gawlika zapewnić krótki wykład Tadeusza Siwka lub Bogdana Hajduka do wyników spisu ludności,

8)     zobowiązuje Tadeusza Tomana, sekretarza Rady Wykonawczej COEX, zwołać zebranie Rady Wykonawczej COEX w dniu 16.12.2022 r. w Wierzniowicach.

 

A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom Végrehajtó Tanácsa

1)     megválasztotta Tadeusz Tomant  jegyzőkönyvírónak

2)     megválasztotta Josef Tobolát a jegyzőkönyv hitelesítőjének

3)     tudomásul vette a levelezésről szóló információkat,

4)     feladatul adja Tadeusz Tomannak a COEX Végrehajtó Tanácsa titkárának hogy küldjön el egy levelet a következő címre: Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, a mellékleteivel együtt: utalás a Cseh Televízió riportfilmjére, valamint a „Głos” folyóiratban megjelent cikkek,

5)     feladatul adja Władysław Drongnak a COEX Végrehajtó Tanácsa tagjának hogy végezze el a lengyel tévéműsoroknak az O2 alapkínálatába való beemelésének a jogi előírások szempontjai szerinti elemzését,

6)     feladatul adja Josef Tobolának a COEX első elnökhelyettesének  hogy hozza létre a COEX adatfiókját a törvényes előírások szerint,

7)     feladatul adja Stanislav Gawliknak hogy szervezzen meg egy rövid előadást Tadeusz Siwka vagy pedig Bogdan Hajduk urakkal a népszámlálási eredményekkel kapcsolatban,

8)     feladatul adja Tadeusz Tomannak a COEX Végrehajtó Tanácsa titkárának hogy hívja össze a COEX Végrehajtó Tanácsát 2022 december 16-ra Věřňovicére.

 

Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

1)     zvolila zapisovatelem Tadeusze Tomana,

2)     zvolila ověřovatelem zápisu Josefa Tobolu,

3)     vzala na vědomí informaci o korespondenci,

4)     ukládá tajemníkovi Výkonné rady COEX Tadeuszovi Tomanovi zaslat dopis na adresu: Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom s přílohami: link na film s reportáži ČT a tiskové články v „Głosu“,

5)     ukládá členu Výkonné rady COEX Władysławowi Drongovi provést analýzu z pohledu právních předpisů možnosti zařadit polský televizní program do základní nabídky O2,

6)     ukládá prvnímu místopředsedovi COEX Josefu Tobolovi zřídit datovou schránku COEX podle zákona,

7)     ukládá Stanislavu Gawlikovi zajistit krátkou přednášku Tadeusze Siwka nebo Bogdana Hajduka k výsledkům sčítání lidu,

8)     ukládá tajemníkovi Výkonné rady COEX, Tadeuszi Tomanovi, svolat Výkonnou radu COEX dne 16.12.2022 ve Věřňovicích.

 

Protokół z obrad zarządu Koexistencia opp. z 21.10.2022 r. / A Koexistencia o.p.s. (kht.) 2022 október 21.-i gyűlésének protokollja / Zápis z jednání správní rady Koexistencie o.p.s. z 21. 10. 2022

 

    Obrady przebiegały w piątek 21.10.2022 r. od godz. 14:00 w Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. inż. Tadeusz Toman, przewodniczący zarządu Zoltan Domonkos, członkowie zarządu: Władysław Drong, Władysław Heczko, inż. Zdzisław Mikula, Władysław Niedoba, inż. Józef Tobola, przewodniczący rady nadzorczej dr inż. Stanisław Gawlik członkowie rady nadzorczej: inż. Arpad Kosár, Paweł Wania. Lista obecności z obrad jest załącznikiem protokołu.

    Rokowanie zarządu i rady nadzorczej miało kworum. Obrady zagaił i prowadził dyrektor Koexistencia opp. inż. Tadeusz Toman. Sprawozdanie z działalności od 11.12.2021 do 21.10.2022 r. wygłosił przewodniczący zarządu Zoltán Domonkos.

    Zrealizowane akcje: 1) obrady zarządu i rady nadzorczej, 21.10.2022 r., Dom PZKO w Piotrowicach koło Karwiny, 2) działalność wydawnicza: „WTZ“ – gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA, numery 111, 112, 113, 114, 115, 3) prowadzenie portalu internetowego www.coexistentia.cz, 4) wydanie publikacji wiązanej – wyniku Spisu Ludności 2021, 5) wydanie książki „Śpiewnik Patriotyczny“, 6) wydanie publikacji „100. rocznica śmierci pastora Franciszka Michejdy, referaty z konferencji”, 7) działalność prelekcyjna: „Piknik Patriotyczny“ – zorganizowanie akcji z okazji święta państwowego Konstytucji 3 Maja pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie,  Trzyniec, 29.4.2022 r. (współorganizator), 8) rajd kolarski z okazji rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego, Zebrzydowice-Godów-Piotrowice koło Karwiny, 13.8.2022 r. (współorganizator) – zapewnienie prelekcji i programu kulturalnego na mecie rajdu, 9) wydanie ulotek do wyborów komunalnych 23.-24.9.2022 r., 10) współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym PZKO, 11) organizacja wystaw: wystawka ulotek do wyborów komunalnych w ramach konferencji prasowych ruchu politycznego COEXISTENTIA w Wierzniowicach 13.9.2022 r. i Nawsiu 15.9.2022 r., 12) imprezy wspomnieniowe: odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary Polenlager w Piersnej, Piotrowice koło Karwiny, 1.9.2022 r. (współorganizator). Niewykonana impreza: prelekcja Tadeusza Siwka lub Bogdana Hajduka w sprawie oceny wyników Spisu Ludności w 2021 roku.

    Zarząd i rada nadzorcza działa w niezmienionym składzie personalnym.

    Uchwalono plan pracy na następny okres 2023 roku: zorganizowanie zebrania zarządu i rady nadzorczej w listopadzie 2023 roku, wydanie 4 numerów gazety „WTZ“, prowadzenie portalu internetowego www.coexistentia.cz; wydanie książki „Górniczy stan Karola Piegzy“, prelekcje według możliwości – tematy prelekcji: polskie szkolnictwo narodowościowe w Republice Czeskiej, dwujęzyczność; imprezy wspomnieniowe – instalacja tablicy upamiętniającej ofiary Polenlager w Karwinie, zorganizowanie imprezy w dniu 18.9.2023 r. z okazji 76. rocznicy  mordu 12 Polaków w Karwinie za Barbarą.

    Informację o sprawach finansowych Koexistencia opp. przedstawił członek zarządu Koexistencia opp., Władysław Niedoba. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok będzie przekazane Urzędowi Skarbowemu dla Województwa Morawsko-Śląskiego w Karwinie w terminie ustawowym. W związku z nowo przyjętą ustawą trzeba założyć tzw. datową skrzynkę Koexistencia opp., zobowiązano członka zarządu Józefa Tobołę

    Posiedzenie zakończono o godzinie 14:30.

 

    A gyűlést 2022 október 21-én pénteken 14:00 órai kezdettel tartották meg a Petrovice u Karviné-i  PZKO Házban. A  gyűlésre meghívták: Ing. Tadeusz Tomant a Koexistencie o.p.s. (kht) igazgatóját, Domonkos Zoltánt az igazgatótanács elnökét, valamint az az igazgatótanács tagjait: Władysław Drongot, Vladislav Heczkot, Ing. Zdislav Mikulát, Vladislav Niedobát, Ing. Josef Tobolát, Ing. Stanislav Gawlikot a felügyelőbizottság elnökét és a felügyelőbizottság tagjait:

Ing. Kosár Árpádot és Pavel Waniát. A gyűlésen résztvevők listája a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

    Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság  gyűlése határozatképes volt. A gyűlést Ing. Tadeusz Toman a Koexistencie o.p.s. (kht) igazgatója nyitotta meg és vezette le. A Koexistencie o.p.s. 2021 december 11-től  2022 október 21-ig terjedő időszakban végzett  tevékenységéről Domonkos Zoltán az igazgatótanács elnöke tartott beszámolót.

    A megvalósult akciók: 1) az igazgatótanács és a felügyelőbizottság  gyűlése 2022 október 21-én Petrovice u Karvinén a PZKO Házban, 2) kiadói tevékenység: „WTZ“ – A COEXISTENTIA politikai mozgalom tagjainak újságja, lapszámok: 111, 112, 113, 114, 115, 3) a www.coexistentia.czinternetes portál fenntartása, 4) a 2021.évi Népszámlálás eredményeinek kiadása kötött publikáció formájában, 5) a „Śpiewnik Patriotyczny“ (Hazafias Daloskönyv) kiadása, 6) a „100. rocznica śmierci pastora Franciszka Michejdy, referaty z konferencji” (Franciszek Michejda lelkész halálának 100.évfordulója, beszámolók a konferenciáról) című publikáció kiadása, 7) előadói tevékenység: „Piknik Patriotyczny“ (Hazafias Piknik) – a május 3-i Alkotmány államünnepének alkalmából megrendezett akció Třinecben 2022 április 29-én, a Lengyel Köztársaság Ostravai Főkonzulátusának védnökségével (társrendezőnként), 8) kerékpáros kirándulás az Első Sziléziai Felkelés évfordulójának alkalmából, 2022 augusztus 13-án Zebrzydowice-Godów-Petrovice u Karviné (társrendezőnként) – a kirándulás célpontjában előadás és kultúrműsor bebiztosítása, 10) együttműködés a PZKO Generációkközötti Regionális Egyetemével, 11) kiállítások szervezése: a helyhatósági választásokhoz kapcsolódó röplapok kiállítása a  COEXISTENTIA politikai mozgalom sajtótájékoztatói keretén belül, 2022 szeptember 13-án Věřňovicén és 2022 szeptember 15-én Návsíban, 12) megemlékezési akciók:  emléktábla leleplezése a Prstné-i Polenlager áldozatainak emlékére, 2022 szeptember 1-én Petrovice u Karvinén, (társrendezőnként). Nem sikerült megvalósítani az előadást Tadeusz Siwka vagy pedig Bogdan Hajduk urakkal a 2021-es Népszámlálási eredmények kiértékelésével  kapcsolatban.

    Az igazgatótanács és a felügyelőbizottság  továbbra is ugyanolyan személyi összeállításban fog működni.

    Jóváhagyták a 2023-as időszakra vonatkozó munkatervet: az igazgatótanács és a felügyelőbizottság  gyűlésének megrendezése 2023 novemberében, a „WTZ“ újság 4 lapszámának kiadása, a www.coexistentia.czinternetes portál fenntartása, a „Górniczy stan Karola Piegzy“ című könyv kiadása, előadások lehetőség szerint - az előadások témája: lengyel nemzetiségi iskolarendszer a Cseh Köztársaságban, kétnyelvűség, megemlékezési akciók - emléktábla leleplezése a Karviná-i Polenlager áldozatainak emlékére, akció megrendezése  a karvinái Barborán meggyilkolt 12 lengyel halálának 76.évfordulójára,  2023 szeptember 18-án. 

    A pénzügyi dolgokról szóló beszámolót Vladislav Niedoba az igazgatótanács tagja tartotta meg. Az éves könyvvizsgálói lezárást a 2022-es évre a törvényes határidőn belül fogják leadni a Morvasziléziai Kerület karvinái Adóhivatalának. Az újonnan elfogadott törvénynek megfelelően adatfiókot kell nyitni a Koexistencia o.p.s. részére, amely feladattal Josef Tobola, az igazgatótanács tagja lett megbízva.

    Az ülés 14:30 órakor fejeződött be.

 

    Jednání se konalo v pátek 21. 10. 2022 od 14:00 h v Domě PZKO Petrovice u Karviné. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Ing. Tadeusz Toman, předseda správní rady: Zoltán Domonkos, členové správní rady: Władysław Drong, Vladislav Heczko, Ing. Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Tobola, předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Gawlik, členové dozorčí rady: Ing. Arpád Kosár, Pavel Wania. Prezenční listina z jednání je přílohou zápisu.

    Jednání správní rady a dozorčí rady bylo usnášení schopné. Jednání zahájil a řídil ředitel Koexistencia o.p.s. Ing. Tadeusz Toman. Zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 11. 12. 2021 do 21. 10. 2022 přednesl předseda správní rady Zoltán Domonkos.

    Uskutečněné akce: 1) jednání správní rady a dozorčí rady, 21. 10. 2022, Dům PZKO Petrovice u Karviné, 2) vydavatelská činnost: „WTZ“ – noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA, čísla 111, 112, 113, 114, 115, 3) vedení internetového portálu www.coexistentia.cz, 4) vydání vázané publikace k výsledkům Sčítání lidu 2021, 5) vydání knihy „Śpiewnik Patriotyczny“, 6) vydání publikace „100. výročí smrti Františka Michejdy, referáty z konference“, 7) přednášková činnost: „Piknik Patriotyczny“ – uspořádání akce u příležitosti státního svátku Ústavy 3. května pod záštitou Generálního konsulátu Polské republiky v Ostravě, Třinec, 29. 4. 2022 (spolupořadatel), 8) cyklistický výlet u příležitosti výročí vypuknutí Prvního slezského povstání, Zebrzydowice-Godów-Petrovice u Karviné. 13. 8. 2022 (spolupořadatel) – zajištění přednášky a kulturního programu v cíli výletu, 9) vydání letáků ke komunálním volbám 23.-24. 9. 2022, 10) spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO, 11) organizace výstav: výstavka letáků ke komunálním volbám v rámci tiskových konferencí politického hnutí COEXISTENTIA ve Věřňovicích 13. 9. 2022 a Návsí 15. 9. 2022, 12) vzpomínkové akce: odhalení pamětní tabule obětem Polenlageru v Prstné, Petrovice u Karviné, 1. 9. 2022 (spolupořadatel). Neuskutečněná akce: přednáška Tadeusze Siwka nebo Bogdana Hajduka k hodnocení výsledků Sčítání lidu v roce 2021.

    Správní rada a dozorčí rada působí ve stejném personálním složení.

    Byl schválen plán práce na následující období roku 2023: uspořádání schůze správní rady a dozorčí rady – listopad 2023, vydání 4 čísel novin „WTZ“, vedení internetového portálu www.coexistentia.cz, vydání knihy „Górniczy stan Karola Piegzy“; přednášky dle možností – téma přednášek: polské národnostní školství v České republice, dvojjazyčnost; vzpomínkové akce – instalace pamětní tabule obětem Polenlageru v Karviné, uspořádání akce u příležitosti 76. výročí vraždy 12 Poláků v Karviné na Barboře dne 18. 9. 2023.

    Informaci o finančních záležitostech sdělil člen správní rady Vladislav Niedoba. Roční účetní závěrka pro rok 2022 bude podána Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v Karviné v zákonném termínu. V souladu s nově přijatým zákonem je nutno zřídit datovou schránku Koexistencia o.p.s., úkolem byl pověřen člen správní rady Josef Tobola.

    Zasedání bylo ukončeno v 14:30 hodin.

 

Wyniki list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) / A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom jelölőlistáinak eredményei / Výsledky kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

Gmina

*

Lista kandydacka

**

***

****

Mandaty

Obec

Kandidátní listina

 

 

 

Mandáty

Lutynia Dolna

392

Soužití-Wspólnota

1300

86

6,10 %

1

Olbrachcice

72

COEXISTENTIA

2204

146

9,71 %

2

Cierlicko

392

Sdružení COEX, NK

2185

145

8,84 %

0

Kocobędz

72

COEXISTENTIA

1040

69

13,43 %

2

Ropica

392

Pro rozvoj Ropice

3568

237

34,10 %

4

Wędrynia

72

COEXISTENTIA

9 383

551

36,40 %

4

Nydek

72

COEXISTENTIA

1726

115

13,73 %

2

Koszarzyska

72

COEXISTENTIA

337

48

24,00 %

5

Gródek

72

COEXISTENTIA

2720

181

23,50 %

4

Milików

72

COEXISTENTIA

2977

229

45,07 %

6

Nawsie

72

COEXISTENTIA

2275

151

11,61 %

2

Jabłonków

392

Soužití-Wspólnota

2906

138

7,66 %

1

Łomna Dolna

72

COEXISTENTIA

606

67

19,91 %

2

Bukowiec

72

COEXISTENTIA

1342

122

21,53 %

2

Piosek

392

Piosek-Písek

748

83

11,62 %

1

Mosty k. Jabłonk.

392

MOSTY PLUS

4057

270

21,39 %

2

*          Numer ewidencyjny partii wyborczej / Evidenční číslo volební strany

**         Liczba głosów na listę kandydacką – razem / Počet hlasů na volební listinu – celkem

***       Liczba wyborców głosujących na listę kandydacką / Počet voličů, kteří volili volební listinu

****      Wynik w procentach / Výsledek v procentech

 

Radni wybrani z list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) / A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom jelölőlistáiról megválasztott képviselőtestületi tagok / Členové zastupitelstev zvolení z kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

Gmina

*

Imię i nazwisko

Obec

 

Jméno a příjmení

Lutynia Dolna

1

Mgr. Jan Czapek

Olbrachcice

2

Ing. Gustaw Guńka, Ing. Piotr Zahraj

Cierlicko

0

0

Kocobędz

2

Ing. Bronisław Mrózek, Roman Bulawa

Ropica

4

Mgr. Uršula Waniowa, Janusz Sabela, Radim Revenda, Josef Kozdra

Wędrynia

4

Janusz Ondraszek, Jan Kraina, Renata Konstantykiewicz, Karin Farna

Nydek

2

Ing. Michał Milerski, Henryk Szymeczek

Koszarzyska

5

Janusz Klimek, Alina Kożdoń, Natalia Kantor, Michał Szlaur, Zbigniew Martynek

Gródek

4

MVDr Roman Polok, Jakub Kawulok, Jakub Kadłubiec, Ing. Stanisław Wolny

Milików

6

Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, Marek Wacławek, Michał Staszowski, Mirosław Sikora, Anna Cieślar

Nawsie

2

Jarosław Madzia, Rodan Lisztwan

Jabłonków

1

Jakub Mrózek

Łomna Dolna

2

Stanisław Marszałek, Marcela Szotkowska

Bukowiec

2

Janusz Motyka, Ing. Robert Kulig

Piosek

1

Karol Skupień

Mosty k. Jabłonkowa

2

Ing. Andrzej Niedoba, Janina Kufa

* Liczba mandatów / Počet mandátů

 

Radni wybrani z list popieranych przez ruch polityczny COEXISTENTIA (COEX) / A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom támogatta jelölőlistákról megválasztott képviselőtestületi tagok / Členové zastupitelstev zvolení z kandidátních listin podporovaných politickým hnutím COEXISTENTIA (COEX)

Gmina

*

Imię i nazwisko

Obec

 

Jméno a příjmení

Piotrowice k. Karwiny

16

doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Jaromír Krótki, Ing. Kazimír Faja, Ing. Kamil Tobola, Bc. Jiří Helvín, MUDr. Zdeněk Bělík, Mgr. Jaroslava Folterová, Mgr. Helena Michalská, Milan Mencner, Michal Morcinek, Mgr. Radim Trunkát, Michaela Jastřemská, Renata Haasová, Mgr. Michal Reczek, Ing. Zdislav Mikula, David Klein

Karwina

2

MUDr. Mariam Szyja, Mgr. Andrzej Szyja

Hawierzów

6

Ing. Bohuslav Niemiec, Ing. Jan Szturc, Leoš Lukaštík, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ing. Eva Šillerová, MUDr. Radomil Schreiber

Dąbrowa

5

Ivana Siekierová, Mgr. Dáša Murycová, Ing. Marek Hanzel MBA, Ivana Penkalová, Jiří Kielkovský

Czeski Cieszyn

4

Ing. Vít Slováček, Ing. Kateřina Pindejowa, Mgr. Jan Czudek, Piotr Lose

Trzanowice

5

Ing. Břetislav Korč, Libuše Ovčaříová, Ryszard Jochymek, Rudolf Smilovský, Ing. Dagmar Kluzová

Trzyniec

3

Mgr. Pavla Golasowská DiS, Ing. Wiesław Wania, Mgr. Roman Brzezina

Bystrzyca

8

Mgr. Roman Wróbel, MUDr. Daniel Worek, Ing. Mariusz Wałach, Mgr. Kateřina Kotasová, Radek Neumann, Libor Špičák, Ing. Roman Rusz, Mgr. Jadwiga Navrátilová

Boconowice

3

Agnieszka Velecká, Mgr. Dariusz Branny, Władysław Lysek

Pioseczna

5

Bc. David Čmiel, Ing. Władysław Sikora, Mgr. Pavel Kantor, Tomáš Benek, Mgr. Eva Byrtusová

* Liczba mandatów / Počet mandátů

 

Wyniki wyborów w gminach na Zalziu – wybrane partie wyborcze / A választások eredményei az Olzántúli községekben – a megválasztott választási pártok / Výsledky voleb v obcích na Záolzí – zvolené volební strany

 

Bogumin / Bohumín (23): KSČM (23) – 4 939 / 3,57% / 0 mand., Česká pirátská strana (23) – 5 285 / 3,82% / 0 mand., ANO 2011 (23) – 28 286 / 20,45% / 5 mand., ČSSD (23) – 79 502 / 57,48% / 15 mand., SPOLU (23) – 9 980 / 7,22% / 1 mand., SPD (19) – 10 328 / 7,47% / 2 mand.

Rychwałd / Rychvald (15): TOP09+ČSSD – „PRO RYCHVALD” (15) – 4 114 / 11,68% / 2 mand., Volný blok (15) – 868 / 2,46% / 0 mand., KSČM (15) – 2 988 / 8,49% / 1 mand., STAN (15) – 4 328 / 12,29% / 2 mand. / Strana soukromníků ČR (15) – 876 / 2,49% / 0 mand., NEZÁVISLÍ (15) – 2 371 / 6,73% / 1 mand., SPD (15) – 5 307 / 15,07% / 2 mand., ANO 2011 (15 ) – 11 708 / 33,25% / 6 mand., ODS (15) – 2 653 / 7,53% / 1 mand.

Pietwałd / Petřvald (15): NEZÁVISLÍ pro Petřvald (15) – 4 022 / 12,21% / 2 mand., ANO 2011 (15) – 6 862 / 20,84% / 3 mand., KSČM (15) – 10 356 / 31,45% / 5 mand., ČSSD (15) – 3 918 / 11,90% / 2 mand., ODS (15) – 3 318 / 10,08% / 1 mand., SPD (15) – 4 457 / 13,53% / 2 mand.

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (15): STAN (15) – 8 777 / 39,82 % / 7 mand., Ing. Petr Ježíšek (1) – 282 / 1,28 % / 0 mand., KDU-ČSL (10) – 984 / 4,46 % / 0 mand., COEX+NK – Soužití-Wspólnota (15), 1 461 / 6,63 % / 1 mand., ANO 2011 (15), 7 518 / 34,10 % / 6 mand., KSČM (15), 1 842 / 8,36 % / 1 mand., ČSSD (15), 1 180 / 5,35 % / 0 mand.

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (21): STAN+NK (21) – 6 888 / 20,16 % / 4 mand., NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice (21) – 24 541 / 71,81 % / 16 mand., KDU-ČSL (21) – 2 746 / 8,04 % / 1 mand.

Orłowa / Orlová (31): Česká pirátská strana (29) – 6 632 / 3,14% / 0 mand., KSČM (31) – 15 165 / 7,18% / 2 mand., ANO 2011 (31) – 65 494 / 31,02% / 11 mand., NEZÁVISLÍ (31) – 29 353 / 13,90% / 5 mand., „Volím Orlovou” (31) – 13 190 / 6,25% / 2 mand., ČSSD (31) – 13 680 / 6,48% / 2 mand., SPD s podporou Trikolory (31) – 36 374 / 17,23% / 6 mand., Strana soukromníků ČR (31) – 6 455 / 3,06% / 0 mand., SPOLU (31) – 10 948 / 5,18% / 1 mand., Bezpečná země (31) – 13 857 / 6,56% / 2 mand.

Dziećmorowice / Dětmarovice (15): ČSSD (15) – 1 589 / 8,22% / 1 mand., ODS (15) – 2052 / 10,61% / 1 mand., Přátelé rozvoje obce (15) – 6 953 / 35,95% / 6 mand., STAN+NK – Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice (15) – 5 060 / 26,16% / 4 mand., KSČM (15) – 2 055 / 10,63% / 2 mand., KDU-ČSL (15) – 1 631 / 8,43% / 1 mand.

Dąbrowa / Doubrava (15): SNK-NAŠE DOUBRAVA (15) – 3 340 / 51,29% / 8 mand., SNK Evropští demokraté (15) – 1 145 / 17,58% / 2 mand., NEZÁVISLÍ (15) – 2 027 / 31,13% / 5 mand.

Karwina / Karviná (41): ANO 2011 (41) – 127 623 / 23,45% / 10 mand., Česká pirátská strana (39) – 17 432 / 3,20% / 0 mand., ČSSD (41) – 278 799 / 51,23% / 23 mand., KSČM (41) – 28 071 / 5,16% / 2 mand., SPD (41) – 51 175 / 9,40% / 4 mand., SPOLU (41) – 32 097 / 5,90 % / 2 mand., STAN (41) – 8 985 / 1,65 % / 0 mand.

Stonawa / Stonava (7): ANO 2011 (9) – 2 308 / 44,90% / 4 mand., SNK – Občané pro Stonavu (7) – 691 / 13,44% / 1 mand., SNK – Stonava pro všechny (9) – 1 027 / 19,98% / 1 mand., SNK – STONAVA PRO VENKOV (8) – 1 148 / 21,67% / 1 mand.

Olbrachcice / Albrechtice (15): ANO 2011 (15) – 4 672 / 23,25% / 3 mand., KDU-ČSL (15) – 1 271 / 6,32% / 1 mand., ČSSD (15) – 1 315 / 6,54% / 1 mand., ROZUMNÍ (15) – 3 923 / 19,52% / 3 mand., COEX (15)2 357 / 11,73% / 2 mand., SNK – Zelení v Albrechticích (15) – 1 622 / 8,07% / 1 mand., SNK – PROAL (15) – 4 936 / 24,56% / 4 mand.

Sucha Górna / Horní Suchá (15): KSČM (15) – 2 772 / 18,21% / 3 mand., STAN+NK – Sdružení nezávislých kandidátů Horní Suchá (15) – 9 112 / 59,87% / 9 mand., KDU-ČSL (15) – 3 336 / 21,92% / 3 mand.

Błędowice Górne / Horní Bludovice (15): KDU-ČSL (15) – 2 032 / 13,81% / 2 mand., ODS (14) – 842 / 5,72% / 0 mand., Sdružení KSČM+ČSSD+NK – Levicová platforma H. Bludovice (15) – 4 846 / 32,93% / 5 mand., NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice (15) – 6 996 / 47,54% / 8 mand.

Hawierzów / Havířov (43): ANO 2011 (43) – 257 446 / 32,57% / 15 mand., Partneři za Havířov (43) – 9 389 / 1,19% / 0 mand., Havířov sobě (43) – 117 560 / 14,87% / 7 mand., Česká pirátská strana (43) – 36 009 / 4,56% / 0 mand., ČSSD a osobnosti města (43) – 51 694 / 6,54% / 3 mand., Hnutí pro Havířov (43) – 68 473 / 8,66% / 4 mand., SPD (43) – 101 346 / 12,82% / 6 mand., Havířov náš domov – 0, SPOLU-ODS+KDU-ČSL+TOP09+STAN (43) – 103 177 / 13,05% / 6 mand., KSČM (43) – 45 280 / 5,73% / 2 mand.

Cierlicko / Těrlicko (15): KDU-ČSL (15) – 1 873 / 5,67% / 1 mand., SNK – NAŠE TĚRLICKO (15) – 14 236 / 43,11% / 8 mand., ODS (15) – 1 264 / 3,83% / 0 mand., ANO 2011 (15) – 5 239 / 15,86% / 2 mand., ČSSD+NK (15) – 3 149 / 9,54% / 1 mand., NEZÁVISLÍ – Koalice pro Těrlicko (15) – 6 064 / 18,36% / 3 mand., Sdružení COEX a NK (15)1 199 / 3,63% / 0 mand.

Kocobędz / Chotěbuz (15): COEX (15)980 / 12,95% / 2 mand., KDU-ČSL (15) – 1 358 / 17,95% / 3 mand., ODS (11) – 594 / 7,84% / 1 mand., SNK – Chotěbuz-společně,moudře (15) – 3 381 / 44,69% / 7 mand.

Czeski Cieszyn / Český Těšín (27): Nestraníci (27) – 23 925 / 13,19% / 4 mand., Česká pirátská strana (27) – 7 408 / 4,08% / 0 mand., ODS+TOP09 (27) – 17 427 / 9,61% / 3 mand., KSČM (27) – 6 822 / 3,76% / 0 mand., NEZÁVISLÍ pro Těšín (27) – 37 624 / 20,74% / 7 mand., ANO 2011 (27) – 39 901 / 22,00% / 7 mand., SPD (27) – 15 188 / 8,37% / 2 mand., Trikolóra (27) – 4 047 / 2,23% / 0 mand., KDU-ČSL (27) – 24 768 / 13,05% / 4 mand., ČSSD (27) – 4 290 / 2,36% / 0 mand.

Ropica / Ropice (15): COEX+NK – Pro rozvoj Ropice (4)2 588 / 24,25% / 4 mand., SNK – Jednotná Ropice (14) – 1 182 / 11,08% / 1 mand., SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI (3) – 1 788 / 16,75% / 3 mand., SNK – ROPICE VŠEM (15) – 803 / 7,53% / 1 mand., SNK – SPOLEČNĚ OŽIVÍME ROPICI (15) – 3 444 / 32,27% / 5 mand., KDU-ČSL (15) – 867 / 8,12% / 1 mand.

Wielopole / Vělopolí (5): Sdružení nezávislých kandidátů (5) – 465 / 61,10% / 4 mand., Kulturní a společenská obec plnící základní podmínky připravenosti i na krize větších rozsahů (5) – 93 / 12,22% / 0 mand., SNK pro obec Vělopolí (5) – 203 / 26,68% / 1 mand.

Trzanowice / Třanovice (15): SNK Třanovice (15) – 3 904 / 68,52% / 10 mand., KDU-ČSL (15) – 1 794 / 31,48% / 5 mand.

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice (9): SDRUŽENÍ HORNÍ TOŠANOVICE 2022 (9) – 585 / 21,89% / 2 mand., Za Horní Tošanovice (9) – 1 514 / 56,64% / 5 mand., Živé Tošanovice (9) – 574 / 21,47% / 2 mand.

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice (9): SNK pro naši obec D. Tošanovice (9) – 855 / 51,20% / 5 mand., Nezávislí pro Dolní Tošanovice (9) – 815 / 48,80% / 4 mand.

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice (13): Budoucnost Horních Domaslovic (13) – 1 599 / 33,13% / 4 mand., PRO OBEC (13) – 1 292 / 26,77% / 4 mand., Sdružení nezávislých kandidátů (13) – 657 / 13,61% / 2 mand., Nezávislí kandidáti (13) – 1 279 / 26,50% / 3 mand.

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice (15): Občané Domaslovic (15) – 1 204 / 13,24% / 2 mand., SNK Dolní Domaslovice 2022 (15) – 1 236 / 13,59% / 2 mand., Pro obec Dolní Domaslovice (15) – 6 657 / 73,18% / 11 mand.

Szonów / Šenov (17): SPD (17) – 4 394 / 11,45% / 2 mand., SNK – Ženy pro Šenov (17) – 1 699 / 4,43% / 0 mand., KDU-ČSL (17) – 5 287 / 13,78% / 3 mand., Za lepší Šenov (17) – 2 768 / 7,21% / 1 mand., NEZÁVISLÍ (17) – 9 685 / 25,24% / 5 mand., ANO 2011 (17) – 10 057 / 26,71% / 5 mand., Společně pro Šenov (17) – 3 072 / 8,00 % / 1 mand., KSČM (17) – 1 416 / 3,69% / 0 mand.

Sobieszowice / Soběšovice (15): PRO SOBĚŠOVICE (15) – 791 / 11,76% / 1 mand., SPD (15) – 654 / 9,72% / 1 mand., „Za Soběšovice krásnější” (15) – 1 627 / 24,18% / 4 mand., OBČANÉ SOBĚŠOVIC (15) – 3 656 / 54,34% / 9 mand.

Gnojnik / Hnojník (11): Pro Hnojník (11) – 409 / 6,25% / 0 mand., KDU-ČSL+NK (11) – 1 305 / 21,30% / 2 mand., SNK obce Hnojník (11) – 3 064  / 46,79% / 6 mand., SNK Bezpečný Hnojník (11) – 1 681 / 25,67% / 3 mand.

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka (11): Nezávislí pro Komorní Lhotku (11) – 1 813 / 26,18% / 3 mand., Sdružení nezávislých kandidátů (11) – 1 126 / 16,26% / 2 mand., Ligotka-NEZÁVISLÍ (11) – 2 535 / 36,60% / 4 mand., JINÝ SMĚR (11) – 1 452 / 20,96% / 2 mand.

Rzeka / Řeka (9): Svobodní (9) – 711 / 32,63% / 3 mand., Pro obec Řeka (9) – 1 468 / 67,37% / 6 mand.

Trzycież / Střítež (9): KSČM (8) – 454 / 11,97% / 1 mand., SRPŠ při ZŠ a MŠ Střítež (9) – 1 938 / 51,09% / 5 mand., Střítežané (9) – 624 / 16,45% / 1 mand., OS Střítež – za zdravé životní prostředí (9) – 777 / 30,49% / 2 mand.

Śmiłowice / Smilovice (7): Smilovice-nezávislí (9) – 1372 / 100% / zgłoszona tylko jedna lista kandydacka / podána pouze jedna kandidátní listina.

Trzyniec / Třinec (33): ODS+TOP09+NK – Společně pro Třinec (33) – 21 090 / 7,44% / 2 mand., NEZÁVISLÍ (33) – 46 086 / 16,25% / 5 mand., STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŘINEC (33) – 102 394 / 36,11% / 13 mand., ČSSD+NK (33) – 22 974 / 8,10% / 2 mand., ANO 2011 (33) – 62 958 / 22,40% / 8 mand., Česká pirátská strana (12) – 4 299 / 1,52% / 0 mand., KDU-ČSL (33) – 23 746 / 8,37% / 3 mand.

Wędrynia / Vendryně (17): KDU-ČSL (17) – 2 681 / 9,78% / 1 mand., SNK – Obec pro všechny generace (17) – 3 369 / 12,29% / 2 mand., ANO 2011 (17) – 4 056 / 14,79% / 3 mand., ČSSD (16) – 518 / 1,89% / 0 mand., ODS (17) – 1 172 / 4,27% / 0 mand., COEX (17)5 774 / 21,06% / 4 mand., SNK Vedryně (17) – 9847 / 35,92% / 7 mand.

Nydek / Nýdek (15): Sdružení nezávislých kandidátů (15) – 2 495 / 19,34% / 3 mand., Nýdčané (15) – 3 900 / 30,23% / 5 mand., COEX (15)1 935 / 15,00% / 2 mand., SPOLEČNÉ PRO NÝDEK (15) – 4 570 / 35,43% / 5 mand.

Bystrzyca / Bystřice (15): ODS a nezávislí (13) – 850 / 3,04% / 0 mand., Jasnějí, čitelněji a srozumitelněji PRO LIDI (15) – 2 613 / 9,34% / 1 mand., „Jasně, čitelně, srozumitelně” (15) – 12 920 / 46,19% / 8 mand., „Bystřice pro všechny” (15) – 1 525 / 5,45% / 0 mand., SNK PRO BYSTŘICI (15) – 4 681 / 16,73% / 3 mand., Pro klidnou a prosperující Bystřici (15) – 5 385 / 19,25% / 3 mand.

Koszarzyska / Košařiska (9): COEX (9)694 / 58,86% / 5 mand., KDU-ČSL (9) – 486 / 41,19% / 4 mand.

Gródek / Hrádek (15): COEX (15)2798 / 26,16% / 4 mand., SNK-Hrádek-náš domov (15) – 5 745 / 53,72% / 8 mand., SNK-Společně pro Hrádek (15) – 2 152 / 20,12% / 3 mand.

Milików / Milíkov (13): COEX (13)2898 / 45,87% / 6 mand., KDU-ČSL (13) – 1 948 / 30,83% / 4 mand., SNK – Společně opro Milíkov (13) – 1 472 / 23,30% / 3 mand.

Nawsie / Návsí (15): KDU-ČSL (15) – 4 522 / 25,57% / 4 mand., Sdružení nezávislých (15) – 2 560 / 14,47% / 2 mand., Strana zelených (15) – 954 / 5,39% / 1 mand., COEX (15)2 335 / 13,20% / 2 mand., ANO 2011 (15) – 4 192 / 23,70% / 4 mand., ČSSD (15) – 1 424 / 8,05% / 1 mand., NEZÁVISLÍ (15) – 1 700 / 9,61% / 1 mand.

Jabłonków / Jablunkov (21): ČSSD (21) – 6 660 / 19,36% / 4 mand., NEZÁVISLÍ Náš Jablunkov 739 91 (21) – 2 760 / 8,02% / 1 mand., ODS a Nezávilí Jablunkované (21) – 4 370 / 12,70% / 3 mand., KDU-ČSL (21) – 9 984 / 29,02% / 7 mand., COEX+NKSoužití-Wspólnota (21)2 673 / 7,77% / 1 mand., NK – PATRIOTI 2022 (21) – 5 180 / 15,06% / 3 mand., Nezávislí kandidáti 2022 (21) – 2 780 / 8,08% / 2 mand.

Boconowice / Bocanovice (7): SNK-Pro obec Bocanovice (7) – 757 / 54,07% / 4 mand., SNK-BOCANOVICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE (7) – 643 / 45,93% / 3 mand.

Łomna Dolna / Dolní Lomná (7): COEX (9)631 / 22,84% / 2 mand., SNK pro obec Dolní Lomná (9) – 1 224 / 44,30% / 3 mand., SNK Obce Dolní Lomná (7) – 908 / 32,86% / 2 mand.

Łomna Górna / Horní Lomná (7): SNK Horní Lomná (7) – 314 / 27,33% / 2 mand., SNK Salajčané (7) – 588 / 51,17% / 4 mand., NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ (8) – 247 / 21,50% / 1 mand.

Bukowiec / Bukovec (11): COEX (11)1231 / 19,31% / 2 mand., KDU-ČSL (11) – 1 240 / 19,74% / 2 mand., SNK pro lidi Bukovce (11) – 1 129 / 17,97% / 2 mand., SNK HASIĆI SDH Bukovec (11) – 864 / 13,75% / 1 mand., SNK-PRO BUKOVEC (11) – 1 837 / 29,24% / 4 mand.

Piosek / Písek (9): SNK-Za Písek společně (9) – 4 005 / 63,75% / 7 mand., KDU-ČSL (9) – 1 142 / 18,18% / 1 mand., COEX+NK – Piosek-Písek (9) 1 135 / 18,07% / 1 mand.

Pioseczna / Písečná (7): SNK za spokojený život na Písečné (6) – 885 / 29,28% / 2 mand., SNK-Písečná pro život (7) – 2 138 / 70,72% / 5 mand.

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (11): NEZÁVISLÍ (11) – 3 620 / 28,25% / 3 mand., KDU-ČSL (11) – 3 837 / 29,94% / 4 mand., COEX+NK – MOSTY PLUS (11)2 589 / 20,20% / 2 mand., Společně pro Mosty u Jablunkova (11) – 2 768 / 21,60% / 2 mand.

Herczawa / Hrčava (7): decyzją sądu wybory będą powtórzone / rozhodnutím soudu volby se budou opakovat.

 

Wyniki wyborów w gminach nas Zaolziu – wybrani kandydaci / A választások eredményei az Olzántúli községekben – a megválasztott képviselőjelöltek / Výsledky voleb v obcích na Záolzí – zvolení kandidáti

 

Bogumin / Bohumín (23)

ČSSD (15) – Ing. Petr Vícha, Ing. Lumír Macura, Igor Bruzl, Mgr. Adrian Kuder, Mgr Věra Palková, Dušan Socha, Ing. Yvona Placzková, MUDr Vojtěch Balcárek, Ing. Aleš Drobek, Ing. Jiří Knot, Mgr. Petra Kalichová, Adam Csakvary, Petr Kadlec, Jaroslav Kalous, Ing. Petra Chalupová, ANO 2011 (5) – Mgr. Andrea Babišová, Vilma Valentová, Mgr. Jaroslav Thér, Mgr. Jan Šebesta, Lukáš Nevrlý, SPD (2) – Bc. Naděžda Stwiertniová, Rostislav Podeszfa, SPOLU – ODS (1) – Mgr. David Maryška.

Rychwałd / Rychvald (15)

ANO 2011 (6) – Milan Starostka, Ing. Dagmar Pížová, Lukáš Oprchalský, René Budník, Ing. Marek Červek, Josef Vadovič, SPD (2) – Ing. Pavel Staněk, Ing. Jan Gawron, STAN (2) – Mgr. Šárka Kopková, Mgr. Jana Muchová, TOP09+ČSSD – PRO RYCHVALD (2) – Ing. Ladislav Sitko, Tomáš Gulčík, KSČM (1) – Ervín Pláček, ODS (1) – David Skrzyžala, NEZÁVISLÍ (1) – Václav Pavlík.

Pietwałd / Petřvald (15)

KSČM (5) – Ing. Jiří Lukša, doc. Ing. Petr Jonšta Ph.D., Bc. Martin Miksa, Jana Jeglářová, Pavel Gorovič, ANO 2011 (3) – Ing. Josef Němec, Libor Kulínský, Radek Barwik, SPD (2) – Rostislav Balwar, Jan Krušandl, ČSSD (2) – Ing. Petr Dvořáček, Mgr Šárka Němcová, NEZÁVISLÍ pro Petřvald (2) – Valérie Pěršalová, Kamila Kantorová, ODS (1) – Ing. Václav Holeček.

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (15)

STAN (7) – Mgr. Pavel Buzek, Mgr. Marcel Figura, Ing. Pavel Makovec, Ing. Pavel Lukaštík, Bc. Jan Szturc, Jan Wolf, Mgr. Pavel Kubínek, ANO 2011 (6) – Jaroslav Svoboda, Erik Wybraniec, Viera Slepčíková, Roman Wisiński, Ing. Marie Nováková, Ing. Lukáš Duda, KSČM (1) – Vladimír Nemec, COEX+NK – Soužití-Wspólnota (1)mgr Jan Czapek.

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (21)

NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice (16) – doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., Jaromír Krótki, Ing. Kazimír Faja, Ing. Kamil Tobola, Bc. Jiří Helvín, MUDr. Zdeněk Bělík, Mgr. Jaroslava Folterová, Mgr. Helena Michalská, Milan Mencner, Michal Morcinek, Mgr. Radim Trunkát, Michaela Jastřemská, Renata Haasová, Mgr. Michal Reczek, Ing. Zdislav Mikula, David Klein, STAN + NK (4) – Ing. Pavel Haas, Marek Křevký, Pavel Kondziolka, Ing. Jindřich Reclík, KDU-ČSL (1) – RNDr. Marek Radecki.

Orłowa / Orlová (31)

ANO 2011 (11) – Mgr. Martin Kania, Ing. Stanislav Chobot, Lenka Brzyszkovská, Ing. Petr Hrdina, Ing. Stanislav Kasaj, Tomáš Heczko, Petr Huplík, Ing. Aleš Makúch, Ing. Josef Klimša, Ing. René Kolek, Ing. Petra Jenčmionková, SPD s podporou Trikolory (6) – Petr Stuchlík, Ing. Pavel Denda, Ondřej Kawecki, Roman Owczarzy, Jiří Vlk, Vladimír Elíz, NEZÁVISLÍ (5) – Mgr. Miroslav Chlubna, Mgr. Ing. Kateřina Plintová, doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, Lumír Firla, MUDr. Anna Kortová, KSČM (2) – Petr Koláček, Mgr. Milan Páleník, Bezpečná země (2) – Ing. Tomáš Kuča, Mgr. Vladislav Szkandera, ČSSD (2) – Mgr. Bc. Roman Galia, Mgr. Kamil Paloncy, „Volím Orlovou” (2) – Bc. Naděžda Kubalová, Mgr. Pavla Bjalončíková, SPOLU (1) – Mgr. Martin Sliwka.

Dziećmorowice / Dětmarovice (15)

Přátelé rozvoje obce (6) – Ing. Ladislav Rosman, Ing. Leonard Mynář, Ing. Marek Svrčina, Ing. Kateřina Trombalová, Bc. Richard Górecki, Ing. Tomáš Lejsal, STAN+NK – Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice (4) – Ing. Miroslav Kozel, Ing. Michaela Kaděrová, Mgr. Libor Stáňa, Ing. Martin Krůl, KSČM (2) – Rostislav Vašut, Vojtěch Motl, ODS (1) – Sylva Totková-Kolderová, KDU-ČSL (1) – Zdeňka Foltynová, ČSSD (1) – Jana Formandlová.

Dąbrowa / Doubrava (15)

SNK-NAŠE DOUBRAVA (8) – Mgr. Jiřina Ferenčíková, MUDr. Pavel Spurný, Ing. Petr Vrubel, Gabriela Piperková, Anna Kursová, Štefan Brejda, Bc. Ivo Kalina, Ing. Klára Mikulová, NEZÁVISLÍ (5) – Ivana Siekierová, Mgr. Dáša Murycová, Ing. Marek Hanzel MBA, Ivana Penkalová, Jiří Kielkovský, SNK Evropští demokraté (2) – Mgr Radimíra Jasenková, Vojtěch Branny.

Karwina / Karviná (41)

ČSSD (23) – Mgr. Jan Wolf, MUDr. Zdeněk Vojkůvka, Ing. Lukáš Raszyk, Mgr. Andrzej Bizoń, Mgr. Blanka Dadoková, Radim Slíva, Ing. Jan Firla, Lukáš Heczko, Mgr. Dalibor Závacký, Lubica Balwarová, Ing. Petr Mikula, Stanislav Sobel, Mgr. Zdeněk Jelínek, Mgr. Aleš Hujík, Mgr. Michael Klos, Mgr. Libor Olajec, Marcela Tomková, Petr Hort, Kamil Kuchejda, Bc. Miloslav Pawlica, Petr Osif, Mgr. Tomáš Javorčík, Bc. Šárka Žofčínová, ANO 2011 (10) – MUDr. Martin Gebauer, Vladimír Kolek, Zdeňka Kuczová, Ing. Radek Podstawka, Ing. Petr Koval, Mgr. Iveta Hudzietzová, Dr. Ing. Richard Oleownik, Tomáš Pavlíček, Ing. Vladimír Franta, Robert Buša, SPD (4) – Ladislav Hammer, Bc. Ester Strančáková, Jakub Šafránek, Bc. Jaroslav Slezák, SPOLU (2) – MUDr. Mariam Szyja, Mgr. Andrzej Szyja, KSČM (2) – Ing. Miroslav Hajdušík, Mgr. Natálie Müllerová.

Stonawa / Stonava (7)

ANO 2011 (4) – Tomáš Wawrzyk, Ing. Ondřej Feber, Ing. Jolanta Jelenová, MUDr. Helena Bednářová, SNK-Občané pro Stonavu (1) – Ing. Marián Böhm, SNK-Stonava pro všechny (1) – Ing. Tomáš Bařák, SNK-STONOVA PRO VENKOV (1) – Lukáš Topiarz.

Olbrachcice / Albrechtice (15)

SNK – PROAL (4) – Ing. Jindřich Feber, Ing. arch. Petr Kalina, Michal Feber, Mgr. Jaroslav Stolařík, ANO 2011 (3) – Tomáš Wojtyna, Mgr. Jan Siostrzonek, Ing. Naďa Gajdaczová, ROZUMNÍ (3) – Petr Šipula, Bc. Marcela Tyrlíková, Bc. Roman Martinek, COEX (2)inż. Gustaw Guńka, inż. Piotr Zahraj, SNK – Zelení v Albrechticích (1) – Ing. Helena Marková, ČSSD (1) – Juraj Legindi, KDU-ČSL (1) – Jaroslav Skotnica.

Sucha Górna / Horní Suchá (15)

STAN+NK – Sdružení nezávislých kandidátů Horní Suchá (9) – Josef Žerdík, Ing. Jan Lipner, Ing. Martin Adamiec, Ing. Marian Pilch, Ing. Marian Weiser, MUDr. Otokar Jiravský, Mgr. Petr Bębenek, Marek Kriš, Bc. Bogdan Nieszporek, KDU-ČSL (3) – MUDr. Nikol Stefaniszek, Kamil Wróbel, Ing. Jana Sikora, KSČM (3) – Ing. Evžen Faja, Jan Charvát, Jaroslav Pawlas.

Błędowice Górne / Horní Bludovice (15)

NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice (8) – Ing. Petra Ficková, Milan Chroboček, Ivan Jakeš, David Struminský, David Kolář, Radek Bernatík, Jan Glemba, Ing. Mgr. Roman Nytra, Sdružení KSČM+ČSSD+NK – Levicová platforma H. Bludovice (5) – Jana Pohludková, Pavel Tvardek, Daniel Červenka, Ing. Monika Šnajdrová, Ing. Jan Kohana, KDU-ČSL (2) – Petr Smejkal, Mgr. Karel Liberda.

Hawierzów / Havířov (43)

ANO 2011 (15) – Ing. Josef Bělica, Mgr. Stanislava Gorecká, Ing. Ondřej Baránek, Bc. Alena Olšoková, MSc. Róbert Masarovič, Iveta Kočí Palkovská, Jan Veselý, Mgr Iva Georgiu, Radim Kalus, Ing. Jakub Chlopecký, Ing. René Chrobok, Bc. Ondřej Lapisz, Ing. Petr Chroboczek, Jaroslav Lešňanský, Bc. etIng. Jiří Matěj, Havířov Sobě (7) – Mgr. Jiří Jekl, Bc. Martin Cyž, Bc. etBc. Darja Škoutová, Ing. Libor Gavlas, Marek Franta, Mgr. Lucie Maceczková, Ing. Marek Hanák, SPOLU-ODS+KDU-ČSL+TOP09+STAN (6) – Ing. Bohuslav Niemiec, Ing. Jan Szturc, Leoš Lukaštík, doc. Ing. Pavel Tuleja, Ing. Eva Šillerová, MUDr. Radomil Schreiber, SPD (6) – Veronika Turská, Radomír Mikesz, Ing. Adolf Wertheim, Ing. Marián Adámek, Jarmila Adamcová, Hnutí pro Havířov (4) – Mgr. Daniel Vachtarčík, Ing. Bohuslav Muras, MUDr. František Pokorný. Mgr. Šárka Suchánková, ČSSD a osobnosti města (3) – Mgr. Jana Feberová, Ing. Milan Černý, MUDr. Milan Dlábek, KSČM (2) – PaedDr. Milada Halíková, Ing. Eduard Heczko.

Cierlicko / Těrlicko (15)

SNK-NAŠE TĚRLICKO (8) – Ing. David Biegun, Ing. Stanislav Recmanik, MUDr. Lukáš Golasowski, Martina Reitzová, Mgr. Marek Rojčík, Bc. Iveta Cyprichová, Ing. Petr Drbušek, Ing. Tereza Kaszová, NEZÁVISLÍ-Koalice pro Těrlicko (3) – Bc. Mgr. Martin Polášek, Anna Mašinská, Karel Sobel, ANO 2011 (2) – Ing. Roman Kupka, Ing. Martin Delong, ČSSD+NK (1) – Mgr. Zdeněk Skotnica, KDU-ČSL (1) – Ing. Jaromír Žvak.

Kocobędz / Chotěbuz (15)

SNK – Chotěbuz společně, moudře (7) – Ing. David Harok, Mgr. Dagmar Řandová, Petr Walach, Ing. Marián Matloch, Mgr. Markéta Walentová, Milan Mušún, Bc. Karin Glacová, KDU-ČSL (3) – Ing. Stanislav Klimek, Šárka Tóthová, Mgr. Bc. Richard Zajac, NEZÁVISLÍ (2) – Ing. Jiří Michejda, Marie Bohdalíková, COEX (2)inż. Bronisław Mrózek, Roman Bulawa, ODS (11) – Ing. Marie Walachová.

Czeski Cieszyn / Český Těšín (27)

ANO 2011 (7) – Bc. Tomáš Pavelek, Ing. Věra Maroszová, Miroslav Kudláček, Ing. Pavla Dudysová, Ing. Borys Šlapota, doc. Ing. Adam Pawliczek, Miroslav Glajcar, NEZÁVISLÍ pro Těšín (7) – PhDr. Alena Hasáková, Mgr. Michal Utíkal, Kateřina Krainová-Byrtusová, Mgr. Ing. Wiesław Kubica, Mgr. Richard Moldrzyk, Lukáš Hrabec, Bc. Irena Machů,  KDU-ČSL (4) – Ing. Vít Slováček, Ing. Kateřina Pindejová, Marian Pindej, Petr Lose, Nestraníci (4) – Mgr. Gabriela Hřebačková, Karel Kula, Mgr. Radek Duda, Mgr. Tomasz Pustówka, ODS+TOP09 (3) – Mgr. Stanislav Folwarczny, Ing. Miroslav Sluštík, Ing. Jan Pekař, CFA, SPD (2) – Roman Žyla, Oskar Cynka.

Ropica / Ropice (15)

SNK – SPOLEČNÉ OŽIVÍME ROPICI (5) – Ing. Gabriela Szmeková, Pavel Trojek, Ing. Martin Chmiel, Bc. Marek Kaczmarczyk, Ing. Gabiela Kozdrová, COEX+NK – Pro rozvoj Ropice (4)Mgr. Uršula Waniová, Mgr. Janusz Sabela, Radim Revenda, Josef Kozdra, SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI (3) – Ing. Jan Bazgier, Ing. Martina Opachová, Bc. Zbyhněv Nowok, SNK – Jednotná Ropice (14) – Samuel Hlawiczka, KDU-ČSL (15) – Jaroslav Haladej, SNK – ROPICE VŠEM (15) – Jan Josiek.

Wielopole / Vělopolí (5)

Sdružení nezávislých kandidátů (4) – Tomáš Grohmann, Ing. Pavel Kaczmarczyk, Mgr. Seweryn Krzywoń, Pavel Landecký, SNK pro obec Věloplolí (1) – Mgr. Tomáš Sabela.

Trzanowice / Třanovice (15)

SNK Třanovice (10) – Mgr. Jiří Tomiczek, Radek Gociek, Miroslav Lejka, Radomír Kubiček, Martin Guznar, Mgr. David Molitor, Anna Kaletová, Ing. David Toman, Ing. Karel Blahut, Pavel Žwak, KDU-ČSL (5) – Ing. Břetislav Korč, Libuše Ovčaříová, Ryszard Jochymek, Rudolf Smilovský, Ing. Dagmar Kluzová.

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice (9)

SN za Horní Tošanovice (5) – Petr Kičmer, Ing. Petr Martiňák, Ladislav Smilovský, Martin Hrabinský, Mgr. Eva Finkeová, SDRUŽENÍ HORNÍ TOŠANOVICE 2022 (2) – Monika Tvrdá, Martina Kwaczek, Živé Tošanovice (2) – Renata Cieslarová, Mgr. František Buba.

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice (9)

SNK pro naši obec D. Tošanovice (5) – Bc. David Grygar, Ing. Tomáš Sieder, Kateřina Labudová, Marta Janegová, Ing. Monika Šprochová, Nezávislí pro Dolní Tošanovice (4) – Pavel Blabla, Alois Škuta, Tomáš Bělík, Tomáš Šubert.

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice (13)

Budoucnost Horních Domaslovic (4) – Ing. Lenka Kontriková, Ing. Tomáš Dinkov, Ing. Jana Chybová, Bc. Milan Tkáč, PRO OBEC (4) – Mgr. Zdeněk Oborný, Slavomír Kulhánek, Ing. Marek Svěntý, Rostislav Terestík, Nezávislí kandidáti (3) – MUDr. Radek Neuwirth, Ing. Michaela Kolářová-Válková, Andrea Škutová, Sdružení nezávislých kandidátů (2) – Mgr. Jiří Baran, Ing. Lucie Klimentová, PhD.

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice (15)

Pro obec Dolní Domaslovice (11) – Mgr. Dalibor Dudek, Oldřich Kamaryt, Michal Kohut, Jiří Bogdanovič, Jitka Pniaková, Ivana Adamcová, MVDr. Jana Kouřilová, Marek Halata, Lenka Němcová, Pavel Buchta, Michal Urbaniec, SNK Dolní Domaslovice 2022 (2) – Božena Grześová, Ing. Norbert Pěkník, Občané Domaslovic (2) – Ing. Stanislava Moravcová, Ing. Lukáš Zaslavskij.

 

Szonów / Šenov (17)

ANO 2011 (5) – Ing. Tomáš Holuša, Michaela Javorková, Ing. Renáta Revendová, David Smelík, Ing. arch. Arnošt Hradil, NEZÁVISlLÍ (5) – Martin Vaculík, MUDr. Josef Kopecký, Ing. Jan Blažek, Tomáš Spratek, Mgr. Andrea Liola, KDU-ČSL (3) – Štěpán Pinkava, Ing. Jiří Spratek, Jan Kuchař, SPD (2) – Ing. Stanislav Kroček, Roman Hellstein, Společně pro Šenov (1) – Mgr. Martin Stolář, Za lepší Šenov (1) – Ing. Antonín Ševčík.

 

Sobieszowice / Soběšovice (15)

OBČANÉ SOBĚŠOVIC (9) – Petr Voznica, Lenka Motyčková, Radek Siuda, Ivo Dominik, Mgr. Ilona Racková, Jan Chytrý, Pavel Kubica, Petr Chrobok, Ing. Jan Toman, „Za Soběšovice krásnější” (4) – Ing. Ivo Papala, MUDr. Marcela Kerzulová, Bc. Marek Pavlok, Ing. František Papala, PRO SOBĚŠOVICE (1) – Bc. Petra Palochová, SPD (1) – Michal Kozubek.

Gnojnik / Hnojník (11)

SNK obce Hnojník (6) – Ing. Josef Kasper, PhDr. Dagmar Malíková, Ing. Vladimír Skarka, Mgr. Gabriela Palarčíková, Mgr. Jana Feyerová, Bc. Tomáš Kozák, SNK Bezpečný Hnojník (3) – Jaromír Špok, Radek Stryja, Roman Lendecký, KDU-ČSL (2) – Mgr. Tomáš Peterek, Mgr. Jana Kropová.

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka (11)

Ligotka-NEZÁVISLÍ (4) – Ivo Sztefek, Karel Poncza, Petr Poncza, Jan Kaleta, Nezávislí pro Komorní Lhotku (3) – Ing. Jaroslav Szromek, Miloslav Hampel, Oto Schneider, JINÝ SMĚR (2) – Ing. Jan Křístek, Pavel Kotek, Sdružení nezávislých kandidátů (2) – Ing. Halina Zientková, Stanislav Čmiel.

Rzeka / Řeka (9)

Pro obec Řeka (6) – Tomáš Tomeczek, Jaroslava Sikorová, Eduard Muroň, Monika Ciencialová, Rostislav Kavulok, Erich Nowak, Svobodní (3) – Mgr. Jan Wlosok, Ing. Jindřich Liška, Ing. Petr Šotkovský.

Trzycież / Střitež (9)

SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež (5) – Michaela Porvisová, Miroslav Jaworek, Halina Zawadzká, Jan Filipczyk, Pavel Sabela, OS Střítež – za zdravé životní prostředí (2) – Marie Pyszková, Petr Machálek, Střítežané (1) – Vladislav Borovský, KSČM (1) – Mgr. Adéla Kapitánovová.

Śmiłowice / Smilovice (7)

Smilovice-nezávislí (7) – Michaela Zuczková, Miroslav Sikora, Martin Lukánek, Jindřich Mackowski, Martin Egchner, Raul Stuchlík, František Hodinka.

Trzyniec / Třinec (33)

STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC (13) – RNDr. Věra Palkovská, MUDr. Štěpán Rucki, Mgr. Ivo Kaleta, Radim Kozlovský, Bc. Regina Szpyrcová, Bc. MSc. Bohdan Sikora, JUDr. Jana Kantorová, Mgr. Petr Šiška, Mgr. Adam Kurzok, Mgr. Martina Wolná, Bc. Vojtěch Dohnal, Ing. Lucie Fremrová, Mgr. Jiří Zabystrzan, ANO 2011 (8) – Ing. Patrik Bocek, Jan Walica, Ing. Silvie Cholewiková, Mgr. Ing. Josef Pukarčík, Stanislav Mlynek, Bc. Dominik Klimek, Josef Saran, NEZÁVISLÍ (5) – Ing. Jan Ferenc, MUDr. Radana Šoltésová, PharmDr. Lech Branny, Mgr. Radim Turek, Martin Sikora, KDU-ČSL (3) – Mgr. Pavla Golasowská DiS, Ing. Wiesław Wania, Mgr. Roman Brzezina, ČSSD+NK (2) – Mgr. Marian Plucnar, Mgr. Přemysl Zbončák, ODS+TOP09+NK – Společně pro Třinec (2) – Ing. Ivo Kantor, Bc. Robin Lotko.

Wędrynia / Vendryně (17)

SNK Vendryně (7) – Raimund Sikora DiS, Mgr. Alena Bazgierová, Ing. Ivo Špaček, Ing. Pavel Váňa, David Bača, Bc. Jiřina Motyková, Ing. Jaroslav Kroliczek, COEX (4)Renata Konstankiewicz, inż. Jan Kraina, Janusz Ondraszek, inż. Karina Farna,  ANO 2011 (3) – Ing. Libor Pilch, Ing. Marek Bystroň, Miroslav Slaninák, SNK – Obec pro všechny generace (2) – Milan Zakřevský, Ing. Bronislav Ondraszek, KDU-ČSL (1) – Jana Chlebková.

Nydek / Nýdek (15)

SPOLEČNĚ PRO NÝDEK (5) – Mgr. Dana Španihelová, Mgr. Kamil Ryška, PhDr. Radim Mikulka, Ing. Petr Kubík, Ing. Květoslava Stryczková, Nýdčané (5) – Věra Labojová, Marek Hota, Borek Svider, Ing. Jakub Kantor, Zbyněk Raszka, Sdružení nezávislých kandidátů (3) – Milan Suszka, Česlav Vychodil, Josef Ferech, COEX (2)inż. Michał Milerski, Ph.D., inż. Henryk Szymeczek.

Bystrzyca / Bystřice (15)

SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně” (8) – Mgr. Roman Wróbel, MUDr. Daniel Worek, Ing. Mariusz Wałach, Mgr. Kateřina Kotasová, Radek Neumann, Libor Špičák, Ing. Roman Rusz, Mgr. Jadwiga Navrátilová, SNK – Pro klidnou a prosperující Bystřici (3) – Mgr. Daniel Čmiel, MPharmDr. Roman Martynek, Ing. Radek Olszar, Ph.D., SNK PRO BYSTŔICI (3) – Ing. Radim Roszka, Anna Konderlová, Ing. Lukáš Roszka, SNK – Jasněji, čitelněji a srozumitelněji PRO LIDI (1) – Ladislav Olšar.

Koszarzyska / Košařiska (9)

COEX (5)Janusz Klimek, Alina Kożdoń, Natalia Kantor, Michał Szlaur, Zbigniew Martynek, KDU-ČSL (4) – Daniel Mazur, Mgr Lenka Gazdová, Ing. arch. Alena Vojtechovská, David Cieslar.

Gródek / Hrádek (15)

SNK-Hrádek-náš domov (8) – Robert Borski, Ing. Martin Byrtus, Roman Žabka, Mgr. Rudolf Mlčoch, Rudolf Dorda, Bc. Marta Czyžová, Konrad Czyž, Petr Lipowski, COEX (4)MUDr. Roman Polok, mgr Jakub Kawulok, MUDr. Jakub Kadłubiec, inż. Stanisław Wolny, SNK-Společně pro Hrádek (3) – Pavel Benek, Mgr. Pavel Kawulok, Pavel Malik.

Milików / Milíkov (13)

COEX (6)Ewa Kawulok, Kazimierz Sikora, inż. Marek Wacławek, inż. Michał Staszowski, inż. Mirosław Sikora, Anna Cieślar, KDU-ČSL (4) – Mgr. Hana Gorgolová, Ing. Jan Kantor, Ing. Pavel Kaleta, Bc. Stanislav Fojcik, SNK – Společně pro Milíkov (3) – Ing. Jiří Šustek, PhD., Jaroslav Labaj, Milan Kantor.

Nawsie / Návsí (15)

KDU-ČSL (4) – Mgr. Jan Fojcik, Marian Waszut, Mgr. Pavlína Turoňová, Daniel Lasota, ANO 2011 (4) – Mgr. Vlastimil Janiczek, Mgr. Rafael Nieslanik, Bc. Roman Kantor, Mgr. Libor Herman, Sdružení nezávislých (2) – MUDr. Kamil Šigut, Renata Kantorová, COEX (2)Jarosław Madzia, inż. Rodan Lisztwan, NEZÁVISLÍ (1) – Robert Karch, ČSSD (1) – Ing. Petr Sztefek, Strana zelených (1) – Josef Kubik.

Jabłonków / Jablunkov (21)

KDU-ČSL (7) – Ing. Jiří Hamrozi, Mgr. Jolana Rucká, MUDr. Lukáš Göbel, Petr Tvrzník, Marie Byrtusová, Josef Nieslanik, Roman Karczmarczyk, ČSSD (4) – Kateřina Chybidziurová, Bc. David Sadowski, PaedDr. Václav Pospíšil, Ing. Lech Niedoba, NK – PATRIOTI 2022 (3) – Marek Niedoba, Tomáš Jakus, Ing. Daniel Świerczek, ODS a Nezávislí Jablunkované (3) – Luboš Ćmiel, Ing. David Sventek, Mgr. Dagmar Adamová, Nezávislí kandidáti 2022 (2) – Jerzy Goryl, Jiří Bojko, NEZÁVISLÍ Náš Jablunkov 739 91 (1) – Mgr. Eva Gawlasová, COEX+NKSoužití-Wspólnota (1)mgr Jakub Mrózek.

Boconowice / Bocanovice (7)

SNK-Pro obec Bocanovice (4) – Libor Szotkowski, Ing. Martin Paduch, Antonín Hamrozi, Bc. Tomáš Čečotka, SNK-BOCANOVICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE (3) – Agnieszka Velecká, Mgr. Dariusz Branny, Władysław Łysek.

Łomna Dolna / Dolní Lomná (7)

SNK pro obec Dolní Lomná (3) – Mgr. Jana Kufová, Eva Sikorová, Marek Mohyla, SNK Obce Dolní Lomná (2) – Taťiána Marszalková, Ing. Ondřej Stefek, COEX (2)mgr Marcela Szotkowska, inż. Stanisław Marszałek.

Łomna Górna / Horní Lomná (7)

SNK Salajčané (4) – Kamil Kawulok, Ing. David Wolny, Dalibor Smetana, Radek Martynek, SNK Horní Lomná (2) – Ing. Pavel Szkandera, Martin Kohut, NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ (1) – Radek Mikula.

Bukowiec / Bukovec (11)

SNK-PRO BUKOVEC (4) – Monika Czepczorová, Marian Bojko, Martina Hořavová, Andrea Ligocká, KDU-ČSL (2) – Ing. Mgr. Josef Byrtus, Ing. Pavel Zogata, COEX (2)Janusz Motyka, inż. Robert Kulig, SNK pro lidi Bukovce (2) – Josef Krenželok, Dana Petráková, SNK HASIČI SDH Bukovec (1) – Roman Bielesz.

Piosek / Písek (9)

SNK-Za Písek společně (7) – Ing. Věra Jochymková, Věra Szkanderová, Petr Cieslar, Mgr. Lucie Walicová, Ing. Miroslav Brzežek, Ing. Pavel Závada, Václav Tobola, KDU-ČSL (1) – Ing. PhDr. Tomáš Wiszczor, COEX (1)Karol Skupień.

Pioseczna / Písečná (7)

SNK-Písečná pro život (5) – Bc. David Čmiel, Ing. Władysław Sikora, Mgr. Pavel Kantor, Tomáš Benek, Mgr. Eva Byrtusová, SNK za spokojený život na Písečné (2) – Ing. Radek Byrtus, Bc. Filip Jaracz.

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova (11)

KDU-ČSL (4) – Mgr. Zuzana Sikorová, Jan Kovalovský, Mariola Benková, Mgr. Radim Klus, NEZÁVISLÍ (3) – Tomáš Kohut, Martin Procházka, Robert Szotkowski, COEX+NKMOSTY PLUS (2)inż. Andrzej Niedoba, Janina Kufa, Společně pro Mosty (2) – Ing. Ingrid Legierská, PhDr. Jana Klusová.

Herczawa / Hrčava (7)

decyzją sądu wybory będą powtórzone / rozhodnutím soudu volby se budou opakovat.

 

Zarządy miast i gmin na Zaolziu /  Az Olzántúli városok és községek tanácsai / Rady měst a obcí na Záolzí

 

Bogumin / Bohumín (7) – Ing. Petr Vícha (ČSSD, burmistrz / starosta), Ing. Lumír Macura (ČSSD, zastępca burmistrza / místostarosta), Igor Bruzl (ČSSD, zastępca burmistrza / místostarosta), Ing. Aleš Drobek (ČSSD), Mgr. Adrian Kuder (ČSSD), Mgr. Věra Palková (ČSSD), Dušan Socha (ČSSD), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Jan Šebesta (ANO 2011), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jiří Knot (ČSSD).

 

Rychwałd / Rychvald (5) – Ing. Dagmar Pížová (ANO 2011, burmistrz / starostka), Ing. Pavel Staněk (SPD, zastępca burmistrza / místostarosta), Milan Starostka (ANO 2011, zastępca burmistrza / místostarosta), René Budník (ANO 2011), Václav Pavlík (NEZÁVISLÍ), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Tomáš Gulčík (PRO RYCHVALD), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Václav Pavlík (NEZÁVISLÍ).

 

Pietwałd / Petřvald (5) – Ing. Jiří Lukša (KSČM, wójt / starosta), Ing. Petr Dvořáček (ČSSD, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Václav Holeček (ODS), doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D. (KSČM), Mgr. Šárka Němcová (ČSSD), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Josef Němec (ANO 2011), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Bc. Martin Miksa (KSČM).

 

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně (5) – Mgr. Pavel Buzek (STAN, wójt / starosta), Jaroslav Svoboda (ANO 2011, zastępca wójta / místostarosta), Mgr. Jan Czapek (COEX+NK), Jan Wolf (STAN), Erik Wybraniec (ANO 2011), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Vladimír Nemec (KSČM), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Jan Wolf (STAN).

 

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné (7) – doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice, wójt / starosta), Jaromír Krótki (NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Kazimír Faja (NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice), Mgr. Jaroslava Folterová (NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice), Ing. Kamil Tobola (NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice), Mgr. Radim Trunkát (NEZÁVISLÍ – Společně pro Petrovice), RNDr. Marek Radecki (KDU-ČSL).

 

Orłowa / Orlová (9) – Lenka Brzyszkovská (ANO 2011, burmistrz / starostka), Petr Stuchlík SPD s podporou Trikolory, zastępca burmistrza / místostarosta), Mgr. Bc. Roman Galia (ČSSD, zastępca burmistrza / místostarosta), Mgr. Martin Kania (ANO 2011), Ing. Stanislav Chobot (ANO 2011), Ing. René Kolek (ANO 2011), Ondřej Kawecki (SPD s podporou Trikolory), Ing. Pavel Dendis (SPD s podporou Trikolory), Mgr. Kamil Paloncy (ČSSD).

 

Dziećmorowice / Dětmarovice (5) – Ing. Ladislav Rosman (Přátelé rozvoje obce, wójt / starosta), Ing. Marek Svrčina (Přátelé rozvoje obce, zastępca wójta / místostarosta), Sylva Totková Kolderová (ODS, zastępca wójta / místostarostka), Ing. Leonard Mynář (Přátelé rozvoje obce), Rostislav Vašut (KSČM), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ïng. Michaela Kaděrová (STAN+NK – Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Martin Krůl (STAN+NK – Nezávislí kandidáti pro Dětmarovice).

 

Dąbrowa / Doubrava (5) – Jiřina Ferenčíková (SNK – NAŠE DOUBRAVA, wójt / starostka), Ing. Petr Vrubel (SNK – NAŠE DOUBRAVA, zastępca wójta / místostarosta), Anna Kursová (SNK – NAŠE DOUBRAVA), Gabriela Piperková (SNK – NAŠE DOUBRAVA), MUDr. Pavel Spurný (SNK – NAŠE DOUBRAVA), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Dáša Murycová (NEZÁVISLÍ), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Bc. Ivo Kalina (SNK-NAŠE DOUBRAVA).

 

Karwina / Karviná (11) – Mgr. Jan Wolf (ČSSD, prezydent miasta / primátor), Ing. Lukáš Raszyk (ČSSD, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Mgr. Andrzej Bizoń (ČSSD, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Radim Slíva (ČSSD, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Vladimír Kolek (ANO 2011, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Mgr. Blanka Dadoková (ČSSD), MUDr. Zdenek Vojkůvka (ČSSD), Ing. Jan Firla (ČSSD), MUDr. Martin Gebauer (ANO 2011), Ing. Radek Podstawka (ANO 2011), Ing. Petr Koval (ANO 2011).

 

Stonawa / Stonava – Tomáš Wawrzyk (ANO 2011, wójt / starosta), Ing. Ondřej Feber (ANO 2011, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: MUDr. Helana Bednářová (ANO 2011), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jolanta Jelenová (ANO 2011), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Ondřej Feber (ANO 2011).

 

Olbrachcice / Albrechtice (5) – Ing. Jindřich Feber (SNK – PROAL, wójt / starosta), Mgr. Jan Siostrzonek (ANO 2011, zastępca wójta / místostarosta), Ing. arch. Petr Kalina (SNK – PROAL), Juraj Legindi (ČSSD), Ing. Gustav Guńka (COEX), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Petr Zahraj (COEX), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jaroslav Stolařík (SNK – PROAL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Ing. Gustav Guńka (COEX).

 

Sucha Górna / Horní Suchá (5) – Ing. Jan Lipner (STAN+NK, wójt / starosta), Ing. Martin Adamiec (STAN+NK, zastępca wójta / místostarosta), Josef Žerdík (STAN+NK), Ing. Marian Pilch (STAN+NK), Ing. Marian Weiser (STAN+NK), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Marian Pilch (STAN+NK), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jana Sikora (KDU-ČSL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Jan Charvát (KSCM).

 

Błędowice Górne / Horní Bludovice (5) – Ing. Mgr. Roman Nytra (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice, wójt / starosta), Milan Chroboček (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice, zastępca wójta / místostarosta), Ivan Jakeš (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice), David Kolář (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice), David Struminský (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Jan Kohana (Sdružení KSČM+ČSSD+NK – Levicová platforma H. Bludovice), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Radek Bernatík (NEZÁVISLÍ-Horní Bludovice).

 

Hawierzów / Havířov (11) – Bc. Josef Bělica (ANO 2011, prezydent miasta / primátor), Ing. Ondřej Baránek (ANO 2011, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Ing. Bohuslav Niemiec (Společně pro Havířov, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Mgr. Jana Feberová (ČSSD, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Mgr. Stanislava Gorecká (ANO 2011, zastępca prezydenta / náměstek primátora), Mgr. Daniel Vachtarčík (Hnutí pro Havířov), Ing. Jan Martínek (ČSSD), Róbert Masarovič, MSc. (ANO 2011), Mgr. Iva Georgiu (ANO 2011), Bc. Alena Olšoková (ANO 2011), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Eduard Heczko (KSČM), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Eva Šillerová (SPOLU-ODS+KDU-ČSL+TOP09+STAN).

 

Cierlicko / Těrlicko (5) – Ing. David Biegun (SNK – NAŠE TĚRLICKO, wójt / starosta), Ing. Stanislav Recmanik (SNK – NAŠE TĚRLICKO, zastępca wójta / místostarosta), MUDr. Lukáš Golasowski (SNK – NAŠE TĚRLICKO), Martina Reitzová (SNK – NAŠE TĚRLICKO), Ing. Roman Kupka (ANO 2011), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Jaromír Žvak (KDU-ČSL), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Martin Delong (ANO 2011).

 

Kocobędz / Chotěbuz (5) – Ing. David Harok (Chotěbuz společně, moudře, wójt / starosta), Ing. Marie Walachová (ODS, zastępca wójta / místostarostka), Ing. Marián Matloch (Chotěbuz společně, moudře), inż. Bronisław Mrózek (COEX), Mgr. Dagmar Řandová (Chotěbuz společně, moudře), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Petr Walach (SNK – Chotěbuz společně, moudře), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jiří Michejda (NEZÁVISLÍ), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Roman Bulawa (COEX).

 

Czeski Cieszyn / Český Těšín (9) – Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL, burmistrz / starosta), Kateřina Krainová Byrtusová (NEZÁVISLÍ pro Těšín, zastępca burmistrza / místostarostka), Ing. Jan Pekař, CFA (ODS+TOP09, zastępca burmistrza / místostarosta), PhDr. Alena Hasáková (NEZÁVISLÍ pro Těšín), Mgr. Ing. Wiesław Kubina (NEZÁVISLÍ pro Těšín), Bc. Irena Machů (NEZÁVISLÍ pro Těšín), Ing. Kateřina Pindejová (KDU-ČSL), Miroslav Sluštík (ODS+TOP09), Mgr. Michal Utíkal (NEZÁVISlÍ pro Těšín), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Ing. Wiesław Kubica (NEZÁVISLÍ pro Těšín), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Mgr. Michal Utíkal (NEZÁVISLÍ pro Těšín), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Bc. Irena Machů (NEZÁVISlÍ pro Těšín).

 

Ropica / Ropice (5) – Ing. Gabriela Szmeková (SNK – SPOLEČNÉ OŽIVÍME ROPICI, wójt / starostka), Samuel Hlawiczka (SNK – Jednotná Ropice, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Jan Bazgier (SNK – BUDOCNOST PRO ROPICI), Ing. Gabriela Kozdrová (SNK – SPOLEČNÉ OŽIVÍME ROPICI), Ing. Martina Opachová (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Bc. Zbyhněv Nowok (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Martina Opachová (SNK – BUDOUCNOST PRO ROPICI), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Josef Kozdra (COEX – Pro rozvoj Ropice).

 

Wielopole / Vělopolí – Tomáš Grohmann (Sdružení nezávislých kandidátů, wójt / starosta), Mgr. Tomáš Sabela (SNK pro obe Vělopolí, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Pavel Landecký (Sdružení nezávislých kandidátů), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Pavel Kaczmarczyk (Sdružení nezávislých kandidátů), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Seweryn Krzywoń (Sdružení nezávislých kandidátů).

 

Trzanowice / Třanovice (5) – Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice, wójt / starosta), Miroslav Lejka (SNK Třanovice, zastępca wójta / místostarosta), Radek Gociek (SNK Třanovice), Martin Guznar (SNK Třanovice), Ing. Břetislav Korč (KDU-ČSL), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Anna Kaletová (SNK Třanovice), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Karel Blahut (SNK Třanovice), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Ing. Dagmar Kluzová (KDU-ČSL).

 

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice – Ing. Petr Martiňák (SN za Horní Tošanovice, wójt / starosta), Petr Kičmer (SN za Horní Tošanovice, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Martina Kwaczek (SDRUŽENÍ HORNÍ TOŠANOVICE 2022), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Renata Cieslarová (Živé Tošanovice).

 

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice – Pavel Blabla (Nezávislí pro Dolní Tošanovice, wójt / starosta), Marta Janegová (SNK pro naši obec D. Tošanovice, zastępca wójta / místostarostka), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Bc. David Graygar (SNK pro naši obec D. Tošanovice), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Alois Škuta (Nezávislí pro Dolní Tošanovice).

 

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice – Ing. Michaela Kolářová-Válková (Nezávislí kandidáti, wójt / starostka), Mgr. Zdeněk Oborný (PRO OBEC, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Lenka Kontriková, Ph.D. (Budoucnost Horních Domaslovic), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Lucie Klimentová (Sdružení nezávislých kandidátů).

 

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice (5) – Mgr. Dalibor Dudek (Pro obec Dolní Domaslovice, wójt / starosta), Jiří Bogdanovič (Pro obec Dolní Domaslovice, zastępca wójta / místostarosta), Oldřich Kamaryt (Pro obec Dolní Domaslovice), Michal Kohut, (Pro obec Dolní Domaslovice), Jitka Pniaková (Pro obec Dolní Domaslovice), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Božena Grzešová (SNK Dolní Domaslovice 2022), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Stanislava Moravcová (Občané Domaslovic).

 

Szonów / Šenov (5) – Ing. Tomáš Holuša (ANO 2011, wójt / starosta), Ing. Jan Blažek (NEZÁVISLÍ, zastępca wójta / místostarosta), Martin Vaculík (NEZÁVISLÍ), Ing. Renáta Revendová (ANO 2011), Tomáš Spratek (NEZÁVISLÍ), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Antoník Ševčík (Za lepší Šenov), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jiří Spratek (KDU-ČSL).

 

Sobieszowice / Soběšovice (5) – Petr Voznica (OBČANÉ SOBĚŠOVIC, wójt / starosta), Mgr. Ilona Racková (OBČANÉ SOBĚŠOVIC, zastępca wójta / místostarostka), Ivo Dominik (OBČANÉ SOBĚŠOVIC), Ing. Ivo Papala („Za Soběšovice krásnější), Radek Siuda (OBČANÉ SOBĚŠOVIC), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Jan Toman (OBČANÉ SOBĚŠOVIC), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Jan Chytrý (OBČANÉ SOBĚŠOVIC).

 

Gnojnik / Hnojník – Ing. Josef Kasper (SNK obce Hnojník, wójt / starosta), PhDr. Dagmar Malíková (SNK obce Hnojník, zastępca wójta / místostarostka), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Gabriela Palarčíková (SNK obce Hnojník), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Mgr. Tomáš Peterek (KDU-ČSL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Jana Kropová (KDU-ČSL), przewodniczący komisji ds. kultury i sportu / předseda komise pro kulturu a sport: Radek Stryja (SNK Bezpečný Hnojník), przewodniczący komisji socjalnej / předseda sociální komise: Mgr. Jana Feyerová (SNK obce Hnojník).

 

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka – Ivo Sztefek (Ligotka-NEZÁVISLÍ, wójt / starosta), Ing. Jaroslav Szromek (Nezávislí pro Komorní Lhotku, zastępca wójta / místostarosta).

 

Rzeka / Řeka – Tomáš Tomeczek  (Pro obec Řeka, wójt / starosta), Jaroslava Sikorová (Pro obec Řeka, zastępca wójta / místostarostka), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Rostislav Kavulok (Pro obec Řeka), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Erich Nowak (Pro obec Řeka), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Jindřich Liszka (Svobodní), przewodniczący komisji ds. środowiska / předseda komise pro životní prostředí: Eduard Muroň (Pro obec Řeka).

 

Trzycież / Střitež – Michaela Porvisová (SNK – SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež, wójt / starostka), Miroslav Jaworek (SNK – SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Marie Pyszková (OS Střítež – za zdravé životní prostředí), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Jan Filipczyk (SNK – SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Pavel Sabela (SNK – SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež).

 

Śmiłowice / Smilovice – Martin Egchner  (Smilovice-nazávislí, wójt / starosta), Jindřich Mackowski (Smilovice-nazávislí, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Michaela Zuczková (Smilovice-nazávislí), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Martin Lukánek (Smilovice-nazávislí), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Jindřich Mackowski (Smilovice-nazávislí), przewodniczący komisji ds. sportu i kultury / předseda sportzovně-kulturního výboru: Jindřich Mackowski (Smilovice-nazávislí).

 

Trzyniec / Třinec (11) – RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC, prezydent miasta / primátorka), Ing. Ivo Kaleta (ODS+TOP09 – Společně pro Třinec, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Radim Kozlovský (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Bc. Pavla Golasowská (KDU-ČSL, zastępca prezydenta miasta / náměstek primátora), Ing. Lucie Fremerová (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC), JUDr. Jana Kantorowa (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC), MUDr. Štěpán Rucki CSc. (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Bc. Bohdan Sikora (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Bc. Regina Szpyrcová (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŔINEC), Ing. Wiesław Wania (KDU-ČSL).

 

Wędrynia / Vendryně (5) – Raimund Sikora (SNK Vendryně, wójt / starosta), Iwo Goryl (COEX, zastępca wójta / místostarosta, rezerwowy zastąpił w Radzie Gminy Renatę Konstankiewicz / náhradník v Zastupitelstvu obce za Renatu Konstankiewiczovou), Mgr. Alena Bazgierová (SNK Vendryně), David Báča (SNK Vendryně), Janusz Ondraszek (COEX), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Marek Bystroň (ANO 2011), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jaroslav Kroliczek (SNK Vendryně), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: inż. Karina Farna (COEX).

 

Nydek / Nýdek (5) – Marek Hota (Nýdčané, wójt / starosta), Milan Suszka (Sdružení nezávislých kandidátů, zastępca wójta / místostarosta), Česlav Vychodil (Sdružení nezávislých kandidátů), Ing. Jakub Kantor (Nýdčané), inż. Michał Milerski, Ph.D (COEX), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Dana Španihelová (SPOLEČNÉ PRO NÝDEK), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Květoslava Stryčková (SPOLEČNĚ PRO NÝDEK), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: inż. Henryk Szymeczek (COEX).

 

Bystrzyca / Bystřice (5) – Mgr. Roman Wróbel (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”, wójt / starosta), Mgr. Daniel Čmiel (SNK pro klidnou a prosperující Bystřici, zastępca wójta / místostarosta), Ing. Radek Olszar, Ph.D. (SNK pro klidnou a prosperující Bystřici), Ing. Mariusz Wałach (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”), MUDr. Daniel Worek (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Kateřina Kotasová (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Radek Olszar, Ph.D. (SNK pro klidnou a prosperující Bystřici), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Jadwiga Navrátilová (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”).

 

Koszarzyska / Košařiska – Janusz Klimek (COEX, wójt / starosta), Daniel Mazur (KDU-ČSL, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Alina Kożdoń (COEX), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. arch. Alena Vojtechovská (KDU-ČSL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Natalia Kantor (COEX).

 

Gródek / Hrádek (5) – Robert Borski (SNK-Hrádek náš domov, wójt / starosta), Ing. Martin Byrtus (SNK-Hrádek náš domov, zastępca wójta / místostarosta), Roman Žabka (SNK-Hrádek náš domov), mgr Jakub Kawulok (COEX), Mgr. Rudolf Mlčoch (SNK-Hrádek náš domov), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Rudolf Mlčoch (SNK-Hrádek náš domov), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Dana Cieślarová (COEX), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Roman Žabka (SNK-Hrádek náš domov).

 

Milików / Milíkov – Ewa Kawulok (COEX, wójt / starostka), Ing. Jan Kantor (KDU-ČSL, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Kazimierz Sikora (COEX), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Jiří Šustek, PhD. (SNK – Společně pro Milíkov), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Anna Cieślar (COEX).

 

Nawsie / Návsí (5) – Marian Waszut  (KDU-ČSL, wójt / starosta), Mgr. Libor Herman (ANO 2011, zastępca wójta / místostarosta), Josef Kubík (Strana zelených), Jaroslav Madzia (COEX), MUDr. Kamil Šigut (Sdružení nezávislých), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Daniel Lasota (KDU-ČSL), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Bc. Roman Kantor (ANO 2011), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Pavlína Turoňová (KDU-ČSL).

 

Jabłonków / Jablunkov (7) – Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL, burmistrz / starosta), Luboš Ćmiel (ODS a Nezávislí Jablunkované, zastępca burmistrza / místostarosta), Mgr. Dagmar Adamová (ODS a Nezávislí Jablunkované), Marie Byrtusová (KDU-ČSL), Mgr. Eva Gawlasová (NEZÁVISLÍ Náš Jablunkov 739 91), Mgr. Jolana Rucká (KDU-ČSL), Petr Tvrzník (KDU-ČSL), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: PaedDr. Václav Pospíšil (ČSSD), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. David Sventek (ODS a Nezávislí Jablunkované), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: mgr Jakub Mrózek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota).

 

Boconowice / Bocanovice – Ing. Martin Paduch (SNK-Pro obec Bocanovice, wójt / starosta), Libor Szotkowski (SNK-Pro obec Bocanovice, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Mgr. Dariusz Branny (SNK-BOCANOVICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Władysław Lysek (SNK-BOCANOVICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Agnieszka Velecká (SNK-BOCANOVICE PRO PŘÍŠTÍ GENERACE).

 

Łomna Dolna / Dolní Lomná – Eva Sikorová (SNK pro obec Dolní Lomná, wójt / starostka), Mgr. Jana Kufová (SNK pro obec Dolní Lomná, zastępca wójta / místostarostka), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Taťána Marszalková (SNK obce Dolní Lomná), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: inż. Stanisław Marszalek (COEX), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: mgr Marcela Szotkowska (COEX), przewodniczący komisji ds. sportu / předseda sportovní komise: Ing. Ondřej Stefek (SNK obce Dolnmí Lomná), przewodniczący komisji ds. gospodarczych / předseda hospodářské komise: Marek Mohyla (SNK pro obec Dolní Lomná).

 

Łomna Górna / Horní Lomná – Kamil Kawulok (SNK – Salajčané, wójt / starosta), Dalibor Smetana (SNK – Salajčané, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Radek Mikula (NEZÁVISLÍ LOMŇANÉ), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. Pavel Szkandera (SNK Horní Lomná), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Ing. David Wolny (SNK – Salajčané).

 

Bukowiec / Bukovec – Monika Czepczorová (SNK-PRO BUKOVEC, wójt / starostka), Janusz Motyka (COEX, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Roman Bielesz (SNK HASIČI SDH Bukovec), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Andrea Ligocká (SNK-PRO BUKOVEC), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Ing. Robert Kulig (COEX).

 

Piosek / Písek – Věra Szkanderová (SNK – Za Písek společně, wójt / starostka), Ing. Věra Jochymková (SNK – Za Písek společně, zastępca wójta / místostarostka), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Miroslav Brzežek (SNK – Za Písek společně), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Ing. PhDr. Tomáš Wiszczor (KDU-ČSL), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Karol Skupień (COEX+NK – Piosek-Písek).

 

Pioseczna / Písečná – Bc. David Čmiel (SNK – Písečná pro život, wójt / starosta), Ing. Władysław Sikora (SNK – Písečná pro život, zastępca wójta / místostarosta), przewodniczący komisji kontrolnej / předseda kontrolního výboru: Ing. Radek Byrtus (SNK za spokojený život na Písečné), przewodniczący komisji finansowej / předseda finančního výboru: Mgr. Pavel Kantor (SNK – Písečná pro život), przewodniczący komisji ds. mniejszości narodowych / předseda výboru pro národnostní menšiny: Mgr. Eva Byrtusová (SNK – Písečná pro život).

 

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova – Mgr. Zuzana Sikorová (KDU-ČSL, wójt / starostka), Jan Kovalovský (KDU-ČSL, zastępca wójta / místostarosta).

 

Herczawa / Hrčava – decyzją sądu wybory będą powtórzone / rozhodnutím soudu volby se budou opakovat.

 

Wójtowie gmin, burmistrzowie miast i prezydenci miast statutarnych / A községek polgármesterei, a városok polgármesterei és a megyei jogú városok polgármesterei / Starostové obcí, starostové měst a primátoři statutárních měst

 

Bogumin / Bohumín: Ing. Petr Vícha (ČSSD),

Rychwałd / Rychvald: Ing. Dagmar Pížová (ANO 2011),

Pietwałd / Petřvald: Ing. Jiří Lukša (KSČM),

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: Ing. Pavel Buzek (STAN),

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. (NEZ+NK),

Orłowa / Orlová: Lenka Brzyszkovská (ANO 2011),

Dziećmorowice / Dětmarovice: Ing. Ladislav Rosman (SNK – Prátelé rozvoje obce),

Dąbrowa / Doubrava: Mgr. Jiřina Ferenčíková (SNK – NAŚE DOUBRAVA),

Karwina / Karviná: Jan Wolf (ČSSD),

Stonawa / Stonava: Tomáš Wawrzyk (ANO 2011),

Olbrachcice / Albrechtice: Ing. Jindřich Feber (SNK – PROAL),

Sucha Górna / Horní Suchá: Ing. Jan Lipner (SNK Horní Suchá),

Błędowice Górne / Horní Bludovice: Ing. Mgr. Roman Nytra (NEZ-Horní Bludovice),

Hawierzów / Havířov: Ing. Josef Bělica (ANO 2011),

Cierlicko / Těrlicko: Ing. David Biegun (SNK – NAŠE TĚRLICKO),

Kocobędz / Chotěbuz: Ing. David Harok (SNK – Chotěbuz společně, moudře),

Czeski Cieszyn / Český Těšín: Ing. Vít Slováček (KDU-ČSL),

Ropica / Ropice: Ing. Gabriela Szmeková (SNK – Společně oživíme Ropici),

Wielopole / Vělopolí: Tomáš Grohmann (SNK),

Trzanowice / Třanovice: Mgr. Jiří Tomiczek (SNK Třanovice),

Toszonowice Górne / Horní Tošanovice: Ing. Petr Martiňák (SNK – Za Horní Tošanovice),

Toszonowice Dolne / Dolní Tošanovice: Pavel Blabla (NEZ+NK – Pro Dolní Tošanovice),

Domasłowice Górne / Horní Domaslovice: Ing. Michaela Kolářová Válková (Nezávislí kand.),

Domasłowice Dolne / Dolní Domaslovice: Mgr. Dalibor Dudek (Pro obec Dolní Domaslovice),

Sobieszowice / Soběšovice: Petr Voznica (SNK – OBČANÉ SOBĚŠOVIC),

Gnojnik / Hnojník: Ing. Josef Kasper (SNK obce Hnojník),

Ligotka Kameralna / Komorní Lhotka: Ivo Sztefek (Ligotka-NEZ),

Rzeka / Řeka: Tomáš Tomeczek (SNK – Pro obec Řeka),

Trzycież / Střítež: Michaela Porvisová (SNK – SRPŠ při ZŠ a MŠ Střitež),

Śmiłowice / Smilovice: Martin Egchner (Smilovice – nezávislí),

Trzyniec / Třinec: RNDr. Věra Palkovská (STAN+NK – OSOBNOSTI PRO TŘINEC),

Wędrynia / Vendryně: Raimund Sikora (SNK Vendryně),

Nydek / Nýdek: Marek Hota (SNK – Nýdčané),

Bystrzyca / Bystřice:  Mgr. Roman Wróbel (SNK – „Jasně, čitelně, srozumitelně”),

Koszarzyska / Košařiska: Januš Klimek (COEX),

Gródek / Hrádek: Robert Borski (SNK Hrádek náš domov),

Milików / Milíkov: Ewa Kawulok (COEX),

Nawsie / Návsí: Marian Waszut (KDU-ČSL),

Jabłonków / Jablunkov: Ing. Jiří Hamrozi (KDU-ČSL),

Boconowice / Bocanovice: Ing. Martin Paduch (SNK – Pro obec Bocanovice),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: Eva Sikorová (SNK pro obec Dolní Lomná),

Łomna Górna / Horní Lomná: Kamil Kawulok (SNK – Salajčané),

Bukowiec / Bukovec: Monika Czepczorová (SNK – PRO BUKOVEC),

Piosek / Písek: Věra Szkanderová (SNK – Za Písek společně),

PIoseczna / Písečná: Bc. David Ćmiel (SNK – Písečná pro život),

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova: Mgr. Zuzana Sikorová (KDU-ČSL),

Herczawa / Hrčava: wybory będą powtórzone / volby se budou opakovat.

 

Wójtowie, zastępcy wójtów i przewodniczący komisji, którzy wybrani byli z list ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) / A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom jelölőlistáiról megválasztott polgármesterek, polgármesterhelyettesek és bizottsági elnökök / Starostové, místostarostové a předsedové výborů, kteří byli zvoleni z kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA (COEX)

 

Ruch Polityczny COEXISTENTIA obronił w wyborach komunalnych 23. i 24.9.2022 r. wynik sprzed czterech lat i uzyskał łącznie 40 mandatów. W Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Koszarzyskach, Gródku, Milikowie, Nawsiu, Łomnej Dolnej i Bukowcu uzyskaliśmy samodzielnie razem 31 mandatów, w Lutyni Dolnej, Ropicy, Jabłonkowie, Mostach koło Jabłonkowa i Piosku uzyskaliśmy na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi razem 9 mandatów. / A COEXISTENTIA politikai mozgalom a 2022 szeptember 23.-24.-én megtartott községtanácsi választásokon megvédte a négy év előtti választások eredményeit és összesen 40 mandátumot szerzett. Albrechticén, Chotěbuzban, Vendryňén, Nýdekben, Košařiskán, Hrádekon, Milíkovban, Návsíban, Dolní Lomnén és Bukovecon magunk szereztünk 31 mandátumot, Dolní Lutyňén, Ropicén, Jablunkovban, Mosty u Jablunkovban és Písekben pedig összesen 9 mandátumot szereztünk a független képviselőjelöltekkel közös jelölőlistákról. / Politické hnutí COEXISTENTIA obhájilo v komunálních volbách 23. a 24.9.2022 výsledek z voleb před čtyřmi roky a získalo celkem 40 mandátů. V Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Košařiskách, Hrádku, Milíkově, Návsí, Dolní Lomné a Bukovci jsme získali samostatně 31 mandátů, v Dolní Lutyni, Ropici, Jablunkově, Mostech u Jablunkova a Písku jsme získali celkem 9 mandátů na kandidátkách sdružení s nezávislými kandidáty.

Wójtowie / Polgármesterek / Starostové:

Milików / Milíkov: Ewa Kawulok (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Janusz Klimek (COEX),

zastępca wójta / Polgármesterhelyettesek / místostarosta:

Bukowiec / Bukovec: Janusz Motyka (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Iwo Goryl (COEX),

członkowie zarządów gmin / a községi tanácsok tagjai / členové rad obcí:

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: mgr Jan Czapek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Olbrachcice / Albrechtice: inż. Gustaw Guńka (COEX),

Wędrynia / Vendryně: Janusz Ondraszek (COEX),

Nawsie / Návsí: Jarosław Madzia (COEX),

Nydek / Nýdek: inż. Michał Milerski, Ph.D. (COEX),

Gródek / Hrádek: mgr Jakub Kawulok (COEX),

Kocobędz / Chotěbuz: inż. Bronisław Mrózek (COEX),

przewodniczący komitetu ds. mniejszości narodowych (komisji ds. mniejszości narodowych) / a nemzeti kisebbségi bizottságok elnökei / předsedové výborů pro národnostní menšiny:

Jabłonków / Jablunkov: mgr Jakub Mrózek (COEX+NK – Soužití-Wspólnota),

Wędrynia / Vendryně: inż. Karina Farna (COEX),

Nydek / Nýdek: inż. Henryk Szymeczek (COEX),

Bukowiec / Bukovec: Ing. Robert Kulig (COEX),

Milików / Milíkov: Anna Cieślar (COEX),

Piosek / Písek: Karol Skupień (COEX+NK – Piosek-Písek),

Kocobędz / Chotěbuz: Roman Bulawa (COEX),

Ropica / Ropice: Josef Kozdra (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: mgr. Marcela Szotkowska (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Natałia Kantor (COEX),

przewodniczący komitetu finansowego (komisji finansowej) / a pénzügyi bizottságok elnökei / předsedové finančních výborů:

Gródek / Hrádek: Ing. Danuta Cieślarová (COEX),

Łomna Dolna / Dolní Lomná: inż. Stanisław Marszalek (COEX),

przewodniczący komitetu kontrolego (komisji kontrolnej) / az ellenőrző bizottságok elnökei / předsedové kontrolních výborů:

Olbrachcice / Albrechtice: inż. Piotr Zahraj (COEX),

Milików / Milíkov: Kazimierz Sikora (COEX),

Koszarzyska / Košařiska: Alina Kożdoń (COEX).

 

Wyniki wyborów senackich – 2022 r. / A 2022-es szenátori választások eredményei / Výsledky senátních voleb – 2022

 

Mandat senatora zdobyli: / Mandát senátora získali:

1 (Karlovy Vary) – Věra Procházková (ANO) – 67,97 %, Eva Chromcová (SPD),

4 (Most) – Jan Paparega (ProMOST) – 58,79 %, Alena Dernerová (SD-SN),

7 (Plzeň-město) – Daniela Kovářová (NK) – 54,06 %, Karel Naxera (SPOLU),

10 (Český Krumlov) – Tomáš Jirsa (ODS) – 66,36 %, Miroslav Lorenc (ANO),

13 (Tábor) – Marek Slabý (SPOLU+T2020) – 53,47 %, Jaroslav Větrovský (JIH12),

16 (Beroun) – Jiří Oberfaizer (SPOLU) – 55,08 %, Janis Sidovský (LES+SEN21),

19 (Praha 11) – Hana Marvanová-Kordová (SPOLU) – 67,87 %, Ladislav Kos (Zel+SEN21),

22 (Praha¨10) – Jan Pirk (SPOLU) – 60,44 %, Renata Chmelová (Zel+STAN+LES+SEN21),

25 (Praha 6) – Jiří Růžička (SPOLU+STAN) – 50,28 % w 1. turze / v 1. kole,

28 (Mělník) – Jarmila Smotlachová (ODS) – 65,22 %, Andrea Brzobohatá (ANO),

31 (Ústí nad Labem) – Petr Krsek (SEN21) – 67,71 %, Petr Nedvědický (ANO),

34 (Liberec) – Michael Canov (SLK) – 66,34 %, Radka Loučková-Kotasová (ANO),

37 (Jičín) – Tomáš Czernin (SPOLU) – 53,83 %, Jaromír Dědeček (ANO),

40 (Kutná Hora) – Bohuslav Procházka (KDU-ČSL) – 50,62 %, Jaromír Strnad (ANO+ČSSD),

43 (Pardubice) – Miluše Horská (KDU-ČSL+Nestraníci) – 57,23 %, Martin Charvát (ANO),

46 (Ústí nad Orlicí) – Petr Fiala (KDU-ČSL+SproK) – 65,66 % w 1. turze / v 1. kole,

49 (Blansko) – Jaromíra Vítková (SPOLU) – 65,36 %, Antonín Žirovnický (ANO),

52 (Jihlava) – Miloš Vystrčil (SPOLU) – 60,03 %, Jana Nagyová (ANO),

55 (Brno-město) – Tomáš Töpfer (SPOLU) – 52,79 %, Bořek Semrád (ANO),

58 (Brno-město) – Jiří Dušek (ČSSD+ODS+FaktB) – 62,91 %, Petr Vokřál (ANO),

61 (Olomouc) – Lumír Kantor (KDU-ČSL) – 60,07 %, Milan Brázdil (ANO),

64 (Bruntál) – Ladislav Václavec (ANO) 58,85 % w 1. turze / v 1. kole,

67 (Nový Jičín) – Ivana Váňová (SPOLU) – 50,79 %, Jaromír Radkovský (ANO),

70 (Ostrava-město) – Zdeněk Nytra (SPOLU) – 51,53 %, Miroslav Antl (ANO),

73 (Frýdek Místek) – Zdeněk Matušek (ANO) – 50,98 %, Stanisław Folwarczny (SPOLU),

76 (Kroměříž) – Jana Zwyrtek-Hamplová (NEZ) – 50,65 %, Lucie Pluhařová (ANO),

79 (Hodonín) – Eva Rajchmanová (SPOLU) – 51,61 %, Jaroslava Brenčíková (ANO).

 

 

Odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” / Vyznamenání „Zasloužilý pro polskou kulturu”

 

W piątek 14.10.2022 r. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie odznaczono zasłużonych działaczy PZKO. 17 działaczy z Zaolzia odebrało odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodów 75-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

    Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, na wniosek m.in. podmiotów prowadzących statutową działalność kulturalną, w tym organizacji społecznych. W przypadku odznaczonych działaczy PZKO o ich uhonorowanie występowały poszczególne Miejscowe Koła PZKO. Złocone ciemnoczerwone rozety wręczała konsul generalna RP, Izabella Wołłejko-Chwastowicz. – Bardzo nas cieszy, że wszystkie wnioski uzyskały akceptację ministra. Dziękuję za każdy poświęcony dzień i minutę pracy wolontariuszom. To dzięki państwa pracy i zaangażowaniu domy polskie stają się centrum kultury w danej gminie – mówiła pani konsul. Do Ostrawy zjechali wyróżnieni przedstawiciele życia kulturalnego na Zaolziu. W podziękowaniu za ich pracę konsulat zaprosił ich do wysłuchania recitalu polskich artystów grających na co dzień w ostrawskiej filharmonii, wiolonczelistki Ewy Barciok i trębacza Kamila Barcioka.

 

V pátek 14. 10. 2022 v Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě byli vyznamenání zasloužilí funkcionáři PZKO. 17 funkcionářů ze Zaolzí převzalo vyznamenání „Zasloužilý pro polskou kulturu” udělené Ministerstvem kultury a národního dědictví Polské republiky u příležitosti 75. výročí Polského kulturně-osvětového svazu v České republice.

    Vyznamenání „Zasloužilý pro polskou kulturu” se uděluje osobám, které se zasloužily o tvorbu, rozšiřování a ochranu kultury, na návrh mj. statutárních subjektů, které se starají o kulturní činnost, včetně společenských organizací. V případě vyznamenaných funkcionářů PZKO o jejich poctění vystupovaly jednotlivé Místní skupiny PZKO. Pozlacené tmavočervené růžice předávala generální konzulka Polské republiky, Izabella Wołłejko-Chwastowicz. – Velmi nás těší, že všechny návrhy získaly akceptaci ministra. Děkuji dobrovolníkům za každý věnovaný den a minutu práce. To díky Vaši práci a angažovanosti polské domy se stávají centrem kultury v dané obci – mluvila paní konsulka. Do Ostravy přijeli vyznamenaní zástupci kulturního života na Zaolzí. Jako poděkování za jejich práci je konzulka pozvala k poslechu recitálu polských umělců, kteří dnes hrají v ostravské filharmonii, violončelistky Ewy Barciok a trubače Kamila Barcioka.

 

Wśród odznaczonych Bogdana Najder, reżyserka i scenarzystka Teatrzyku bez Kurtyny Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Frysztacie. W 1982 roku została członkiem MK PZKO w Karwinie-Darkowie i aktywnie włączyła się w pracę w Miejscowym Kole. Wstąpiła w szeregi chóru Lira. Oprócz śpiewu prowadziła konferansjerkę podczas występu chóru, była też redaktorką dwóch biuletynów wydanych z okazji 90. i 100. rocznicy śpiewu chóralnego w Darkowie Aktywnie działa również w chórze Collegium Canticorum, gdzie prowadzi kronikę chóru. Jest również autorką opowiadań dla dzieci czy reportaży ukazujących się w pisemkach szkolnych „Jutrzenka” i „Ogniwo” oraz pomysłodawcą licznych innych inicjatyw. W 2018 roku powstał w Karwinie Teatrzyk bez Kurtyny. Bogdana Najder jako scenarzystka i reżyser była autorem przedstawień: „Kopciuszek? Sorry jako!” i „Za gwiazdą”. / Mezi vyznamenanými byla Bogdana Najder, režisérka a scénáristka Teatrzyku bez Kurtyny Místní skupiny PZKO Karviná-Fryštát. V roce 1982 se stala členkou MS PZKO Karviná-Darkov a aktivně se zapojila do práce v Místním skupině. Zůstala členkou pěveckého sboru Lira. Kromě zpěvu byla uvaděčkou během vystoupení pěveckého sboru, byla rovněž redaktorkou dvou bulletinů vydaných u příležitosti 90. a 100. výročí sborového zpěvu v Darkově. Aktivně působí rovněž v pěveckém sboru Collegium Canticorum, kde vede sborovou kroniku. Je rovněž autorkou povídek pro děti nebo reportáží zveřejňovaných ve školních časopisech „Jutrzenka” a „Ogniwo” a také nápadnice jiných četných iniciativ. V roce 2018 vznikl v Karviné Teatrzyk bez Kurtyny. Bogdana Najder jako scénáristka a režisérka byla autorkou her: „Kopciuszek? Sorry jako!” a „Za gwiazdą”.

 

Obchody 75-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC / Oslavy 75. výročí vzniku Polského svazu kulturně-osvětového v ČR

 

Centralne uroczystości przebiegały w sobotę 16.10.2022 r. w Trzyńcu. Koncert jubileuszowy w trzynieckim Domu Kultury potwierdził kondycję PZKO, zaangażowanie w zachowanie naszej polskiej tożsamości, przywiązania do polskich korzeni i szacunku do dorobku naszych przodków. Na scenie wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Zarządu Głównego PZKO, Olza, zespół regionalny Błędowice, zespół taneczny Bystrzyca, chór żeński Melodia z Nawsia, zespół taneczny Oldrzychowice, zespół teatralny z Wędryni. Narratorami imprezy byli aktorzy Karol Suszka i Barbara Szotek-Stonawska.

    Z okazji jubileuszu 75-lecia PZKO Wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych uhonorowano 118 członków. Wpisy przebiegały w środę 19.10.2022 r. w Trzyńcu, w czwartek 20.10.2022 r. w Czeskim Cieszynie i w piątek 21.10.2022 r. w Karwinie. – Kandydatów do Wpisu do Złotej Księgi Zasłużonych wysuwają Miejscowe Koła oraz Sekcje PZKO za co najmniej 30 lat aktywnej działalności na rzecz Związku – powiedziała prezeska Zarządu Głównego PZKO, Helena Legowicz. Do złożenia podpisu w Złotej Księdze Zasłużonych PZKO laureaci byli wzywani imiennie. Każdy z nich otrzymał dyplom Zasłużony dla Związku i słonecznik. Dla wszystkich zagrał na fortepianie i zaśpiewał Przemysław Orszulik.

 

Centrální slavnosti proběhly v sobotu 16. 10. 2022 r. v Třinci. Jubilejní koncert v třineckém Kulturním domě potvrdil kondici PZKO, angažovanost za uchování naší polské identity, dochování polských kořenů a úctu k výsledků práce našich předků. Na scéně vystoupil Soubor písní a tanců Hlavního výboru PZKO Olza, regionální taneční soubor Błędowice, taneční soubor Bystrzyca, ženský pěvecký sbor Melodia z Návsí, taneční soubor Oldrzychowice, divadelní soubor z Vendryně. Slavnost uváděli herci Karol Suszka a Barbara Szotek-Stonawska.

    U příležitosti jubilea 75. výročí vzniku PZKO Zápisem do Zlaté knihy zasloužilých bylo poctěno 118 členů. Zápisy se konaly ve středu 19. 10. 2022 v Třinci, ve čtvrtek 20. 10. 2022 v Českém Těšíně a v pátek 21. 10. 2022 v Karviné. – Kandidáti na Zápis do Zlaté knihy zasloužilých navrhují Místní skupiny a Sekce PZKO za nejméně 30 let aktivní činnosti pro Svaz – řekla předsedkyně Hlavního výboru PZKO, Helena Legowicz. Na složení podpisu ve Zlaté knize zasloužilých PZKO byli laureáti vyzývání jmenovitě. Každý z nich obdržel diplom Zasloužilý pro svaz a slunečnici. Pro všechny zahrál na klavír a zazpíval Przemysław Orszulik.

 

Franciszek Pieczka nie żyje / Nežije Franciszek Pieczka

 

W wieku 94 lat zmarł jeden z najwybitniejszych polskich aktorów Franciszek Pieczka (18.1.1928-23.9.2022). W pamięci widzów zapisał się rolą Gustlika w seriale „Czterej pancerni i pies”. Zagrał w przeszło stu filmach, m.in. w „Żywocie Mateusza”, „Quo vadis”, „Austeria”, „Jańcio Wodnik”, „Ziemia obiecana”, „Potop”, „Chłopi”, „Wesele”, „Perła w koronie”, „Matka Joanna od Aniołów”. Czeskiej publiczności znany jest również jako tatuś Hakundielka z filmu „Dziękuję za każde dobre rano” („Díky za každé dobré ráno”). Ostatnio występował w serialu telewizyjnym „Ranczo”. Odznaczony był m.in. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury narodowej.

    Rodak z Godowa, syn Powstańca Śląskiego, często wspominał dzieciństwo na czesko-polskim pograniczu. Jeszcze niedawno odwiedził nowy Dom Kultury w Piotrowicach, który powstał w miejsce restauracji i kina. Właśnie do niego Franciszek Pieczka chodził jeszcze jako chłopiec, piechotą z kolegami i z ówczesną projekcją filmów i owymi latami chłopięcymi, jak sam mówił, wiążą się jedne z jego najmilszych wspomnień. – Muszę stwierdzić, że jest to wzruszające uczucie, powrócić po osiemdziesięciu latach do tutejszych murów. W czasach, kiedy chodziliśmy z kolegami z Godowa do Piotrowic, sala wyglądała, tak samo jak cały świat, zupełnie inaczej. Kino było wtedy jeszcze pojmowane jako coś bezbożnego, i dlatego jego odwiedziny były pewnego rodzaju niezwykłą przygodą – wspominał wtedy. Jednym z pierwszych jego filmów, które tu widział, był film o nazwie „Znachor” z 1937 roku. Główną rolę zagrał w nim wtedy Kazimierz Junosza-Stępowski, którego oryginalny styl aktorstwa towarzyszył Pieczce podczas całej jego kariery zawodowej. Aktor na scenie piotrowickiego Domu Kultury zarecytował wtedy wyjątek „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Na zakończenie swojej wizyty powiedział, że nie tylko obywatelom pogranicza czesko-polskiego, ale wszystkim ludziom życzy, aby już nigdy nie musieli przeżywać sporów między narodami, które towarzyszyły mu w jego młodości i które odmieniane są ponownie w dzisiejszej Europie.

 

Ve věku 94 let zemřel jeden z nejvýznamnějších polských herců Franciszek Pieczka (18.1.1928-23.9.2022). Do paměti diváků se zapsal roli Gustlika v seriálu „Čtyři z tanku a pes”. Hrál ve více jako sto filmech, mj. „Život Matyáše”, „Quo vadis”, „Austeria”, „Janek Vodnář”, „Zaslíbená země”, „Potopa”, „Sedláci”, „Veselka”, „Perla v koruně”, „Matka Johana od Andělů”. Českému obecenstvu je rovněž znám jako tatíček Hakundielka z filmu „Díky za každé dobré ráno”. Naposledy hrál v televizním seriálu „Ranczo”. Byl vyznamenán mj. Velkým křížem Řádu znovuzrozeného Polska za značné zásluhy pro národní kulturu.

    Rodak z Godowa, syn Slezského povstalce, často vzpomínal dětství na česko-polském pohraničí. Ještě nedávno navštívil Kulturní dům v Petrovicích, který vznikl v místě restaurace a kina. Právě do něho Franciszek Pieczka chodil ještě jako chlapec, pěšky s kolegy a s tehdejším promítáním filmů a těmi chlapeckými lety, jak sám mluvil, se vážou jedny z jeho nejmilších vzpomínek. – Musím prohlásit, že je to dojemný pocit, vrátit se po osmdesáti letech do zdejších zdi. V období, kdy jsme chodili s kolegy z Godowa do Petrovic, sál vypadal, stejně jako celý svět, úplně jinak. Kino bylo tehdy ještě chápáno jako něco bezbožného, a proto jeho návštěva byla jistého druhu neobyčejným dobrodružstvím – vzpomínal tehdy. Jedním z jeho prvních filmů, který zde viděl, byl film s názvem „Znachor” z roku 1937. Hlavní roli v něm tehdy hrál Kazimierz Junosza-Stępowski, kterého originální styl herectví provázel Pieczku během celé jeho profesní činnosti. Herec na scéně petrovického Kulturního domu zarecitoval tehdy úryvek „Pana Tadeusze” Adama Mickiewicze. Na závěr své návštěvy řekl, že nejen občanům česko-polského pohraničí, ale všem lidem přeje, aby už nikdy nemuseli prožívat spory mezi národy, které ho provázely v dětství a které jsou opět skloňovány v dnešní Evropě.

 

Kto miał rację w sprawie lockldownu? / Kdo měl pravdu ve věcí lockdownu?

 

Gdyby nie jeden błąd, który w czasie pandemii popełnili Szwedzi, to ich strategia okazałaby się znacząco lepsza. Bo masowy lockdown był błędem – uważa Mariusz Gajewski z Uniwersytetu Medycznego.

   Marzec 2020 r.: Chicago: puste ulice i chodniki, wyludnione knajpy, wymarłe miasto. Ścisły lockdown spowodowany wybuchem pandemii COVID-19. I Sztokholm: na chodnikach spacerowicze, w knajpach tłok, ludzie siedzą przy stolikach tuż obok siebie. Tu też dotarła pandemia, ale szwedzki rząd przyjął zupełnie inną strategię walki z nią. Która z nich była lepsza? Wspólnie ocenił to zespół 386 badaczy z 12 krajów. Wyniki ich badania opublikowało prestiżowe czasopismo naukowe „Nature”.

    Na początku pandemii Szwedzi z pewnością nie dzielili głębokich obaw i troski o to, co się dzieje, która towarzyszyła nam w innych krajach europejskich. A może nie panikowali. O pacjentach w podeszłym wieku, którzy zmarli z powodu COVID-19, mówiono: po prostu umarli miesiąc wcześniej. Nasuwa się pytanie, czy można było szwedzką strategię wprowadzić w Polsce lub Czechach. Patrząc dziś na dane, widzimy, że liczba zgonów z powodu COVID-19 była znacząco niższa w Szwecji. Jednak korzystniejsze statystyki wynikały przede wszystkim z lepszej opieki zdrowotnej, do której Szwedzi mieli dostęp na długo przed pandemią.

    Prof. Mariusz Gajski podkreśla – Żeby ocenić, która ze strategii była lepsza, potrzebujemy czasu i powściągliwości. Wiadomo, że zdrowie populacji zależy od jej zamożności, a więc produktu krajowego brutto. Strategia zahamowania gospodarki odbija się więc na naszym zdrowiu. To ważny argument na rzecz wyższości strategii szwedzkiej. Kolejna kwestia: ludzie zamknięci w domach dużo częściej zmagają się z problemami natury emocjonalnej, psychicznej. To też przemawia na korzyść Szwedów. Ale popełnili jeden błąd: nie zadbali o należytą ochronę populacji seniorów w domach opieki. Gdyby nie to, ich strategia okazałaby się znacząco lepsza. Z punktu widzenia zdrowia publicznego stawiam tezę, że masowy lockdown był błędem.

    Naukowcy, których wyniki pracy można przeczytać w „Nature”, przyjrzeli się również innym aspektom strategii walki z koronawirusem i ocenili, jak powinno wyglądać modelowe działanie w walce z przyszłymi pandemiami. – W czasie kryzysu, jakim jest pandemia, kluczowe jest koordynacja działań w całym kraju i współpraca między poszczególnymi resortami. Mieliśmy do czynienia ze sprzecznymi komunikatami, brakiem uzasadnienia podejmowanych decyzji, zwłaszcza tych najbardziej absurdalnych, jak zamykanie parków i lasów, czy zakazy przemieszczania się między powiatami. Wszyscy zachowywaliśmy się zbyt arogancko, narzucając rozwiązania, bez jasnego, precyzyjnego i dostosowanego do odbiorców komunikatu.

 

Kdyby ne jedna chyba, kterou v období pandemie Švédové udělali, jejich strategie by se ukázala jako významně lepší. Protože hromadný lockdown byl chybou – soudí Mariusz Gajewski z Lékařské univerzity.

    Březen 2020: Chicago: prázdné ulice a chodníky, vylidněné hospody, pusté město. Přísný lockdown způsoben propuknutím pandemie COVID-19. A Stockholm: na chodnících procházející se lidé, v hospodách tlačenice, lidé sedí u stolíků těsně vedle sebe. Tu rovněž dorazila pandemie, avšak švédská vláda přijala úplně jinou strategii boje s ní. Která z nich byla lepší? Společně to zhodnotil kolektiv 386 vědců ze 12 zemí. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil prestižní vědecký časopis „Nature”.

    Na začátku pandemie Švédové určitě nesdíleli hluboké obavy a starosti o to, co se děje, které nás provázely v jiných evropských zemích. A možná nepanikařili. O pacientech v pokročilém věku, kteří zemřeli na COVID-19, se mluvilo: prostě zemřeli měsíc dříve. Naskýtá se otázka, zda by nebylo možné přijmout švédskou strategii v Polsku nebo Česku. Když dnes vidíme údaje, že počet úmrtí na COVID-19 byl ve Švédsku významně menší. Avšak výhodnější statistiky byly způsobeny především lepší zdravotní péči, ke které měli Švédové přístup už dlouho před pandemii.

    Prof. Mariusz Gajski zdůrazňuje – Abychom zhodnotili, která strategie byla lepší, potřebujeme čas a rozvážnost. Víme, že zdraví populace závisí na jejím bohatství, to je hrubém domácím produktu. Strategie zabrzdění hospodářství proto zanechává stopy na našem zdraví. To je důležitý argument pro upřednostnění švédské strategie. Další otázka: lidé uzavření v domech častěji zápasili s problémy emocionálními, psychickými. To také svědčí ve prospěch Švédů. Ale udělali jednu chybu: nepostarali se o patřičnou ochranu populace seniorů v pečovatelských domovech. Kdyby ne to, jejich strategie by se ukázala jako významně lepší. Z pohledu veřejného zdraví tvrdím, že přísný lockdown byl chybou.

    Vědci, jejichž výsledky práce je možno přečíst v „Nature”, se rovněž podívali na jiná hlediska strategie boje s koronavírem a zhodnotili, jak by mělo vypadat modelové působení v boji s budoucími pandemiemi. – V období krize, kterou pandemie je, klíčová je koordinace činností v celé zemi a spolupráce mezi jednotlivými ministerstvy. My jsme pozorovali protikladné zprávy, scházející zdůvodnění přijatých rozhodnutí, zejména těch nejabsurdnějších, jako uzavírání parků a lesů nebo zákazy přemísťování mezi okresy. Všichni jsme se chovali za moc arogantně, vnucovali řešení, bez jasné, precizní a přizpůsobené příjemcům zprávy.

 

W niedzielę 23.10.2022 r. w Domu Kultury w Piotrowicach koło Karwiny Teatrzyk bez Kurtyny wystawił dernierę sztuki „Kopciuszek, Sorry jako!” Spektakl był bardzo przychylnie przyjęty przez widzów. Śpiewogra zawierała tematy obyczajowe, polityczne, poruszała tematykę lokalną, ale w szerszym kontekście. Wstawki w scenariuszu i dowcipne teksty do melodii popularnych przebojów były kolejną okazją do oklasków. / V neděli 23. 10. 2022 v Kulturním domě v Petrovicích u Karviné Teatrzyk bez Kurtyny předvedl derniéru hry „Kopciuszek, Sorry jako!” Hra byla velmi příznivě přijata diváky. Muzikál obsahoval zvyková a politická témata, zmiňoval rovněž místní tématiku, avšak v širším kontextu. Vložky ve scénáři a vtipné texty k melodii populárních šlágrů byly další příležitostí k potlesku.

 

*************************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 28.11.2022, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku