***********************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 114  (3/2022)                    26.08.2022 r.

***********************************************************************************************************

Członkowie PTTS „Beskid Śląski” odbyli 17.07.2022 r. rowerową wycieczkę z Czeskiego Cieszyna do Ostrawy 

A PTTS "Sziléziai Beskyd" tagjai 2022.7.17-én kerékpártúrátn vettek reszt Český Těšínből Ostravába 

Členové PTTS „Slezský Beskyd” se zúčastnili 17.07.2022 cyklistického výletu z Českého Těšína do Ostravy (www.glosludu.cz)

 

Obrady Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA w Czeskim Cieszynie – 20.06.2022 r. 

A COEXISTENTIA politikai mozgalom Végrehajtó Tanácsának ülése Český Těšínben - 2022.6.20. 

Jednání Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA v České Těšíně – 20.06.2022

 

Obrady prowadził pierwszy zastępca przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX), Józef Tobola. Uchwalono program zebrania: a) zagajenie, uchwalenie programu obrad, b) wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowo-wyborczej i komisji uchwał, c) sprawozdanie przewodniczącego COEX, d) dyskusja plenarna i wystąpienia gości, g) przyjęcie uchwały. Protokolantem wybrano Tadeusza Tomana, weryfikatorem protokołu Władysława Dronga.

    Sprawozdanie dotyczyło przygotowania COEX do wyborów komunalnych. Wybory do rad gmin ogłosił prezydent republiki na piątek 23.9.2022 r. i sobotę 24.09.2022 r., ogłoszenie terminu wyborów jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Rady gmin mogą najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów, to jest do 30.06.2022 r., utworzyć więcej obwodów wyborczych. Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, to jest do 19.07.2022 r. To najważniejsza dla nas data. Urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów. Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd rejestracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 dni przed dniem wyborów. To jest do 01.08.2022 r. Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, to jest do 24.08.2022 r., jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej. COEX zgłosi samodzielne listy kandydackie w Olbrachcicach, Kocobędzu, Wędryni, Nydku, Gródku, Milikowie, Koszarzyskach, Nawsiu, Łomnej Dolnej, Bukowcu, rozważana jest lista kandydacka w Piosecznej. Listy kandydackie stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi będą zarejestrowane w następujących miastach i gminach: Lutynia Dolna, Cierlicko, Ropica – Pro rozvoj Ropice, Jabłonków, Piosek, Mosty koło Jabłonkowa – Mosty PLUS. Rozmawiamy również o listach kandydackich w Trzanowicach, Śmiłowicach i Trzycieżu. W miastach i gminach, w których COEX nie wystawia własnych list, popiera listy kandydackie z udziałem KDU-ČSL, ewentualnie listy kandydatów niezależnych. W Hawierzowie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU z liderem Bogusławem Niemcem (KDU-ČSL). W Karwinie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU z liderem Mariam Szyją (KDU-ČSL). W Boguminie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU, rozmawiamy o zamieszczeniu na listę kandydatów-Polaków. W Orłowej popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU, rozmawiamy o zamieszczeniu na listę kandydata-Polaka. W Czeskim Cieszynie popieramy listę kandydacką KDU-ČSL z kandydatami-Polakami na tej liście. W Piotrowicach koło Karwiny popieramy listę stowarzyszenia ruchu politycznego NEZÁVISLÍ i kandydatów niezależnych z kandydatami-Polakami na tej liście. Rozważamy zgłosić koalicyjną listę kandydacką z KDU-ČSL w Rychwałdzie. W Trzyńcu rozmawiamy o poparciu listy kandydackiej KDU-ČSL z ewentualnym udziałem kandydata COEX na liście. Popieramy listy kandydackie kandydatów niezależnych w Bystrzycy, Ligotce Kameralnej. COEX aktywnie przygotowuje się do kampanii wyborczej. W wielkich miastach ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Natomiast w gminach kandydaci COEX na radnych zamierzają postawić na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, odwiedzać ich w domach i na imprezach, przekonywać, tłumaczyć. Od liczebności polskich reprezentacji w radach i zarządach naszych miast i gmin będą uzależnione losy naszego polskiego szkolnictwa, ochrona języka polskiego, możliwość finansowania polskiej oświaty i kultury. Pamiętamy również o członkach PZKO. Bardzo ważne jest, by wykorzystać struktury PZKO. By obywatele poszli do wyborów i wiedzieli, na kogo mają głosować.

    W ramach dyskusji plenarnej była przedstawiona informacja o spotkaniu z Bogusławem Niemcem (KDU-ČSL) w dniu 15.06.2022 r. w Hawierzowie. Dyskutowano o druku ulotek przedwyborczych. Zawnioskowano napisać list spółce O2 o możliwości umieszczenia polskiego programu telewizyjnego w ramach podstawowego pakietu. W dyskusji brali również udział Stanisław Gawlik i Władysław Niedoba.

    Przyjęto następującą uchwałę: Rada Wykonawcza COEX: 1) wybrała Tadeusza Tomana protokolantem, 2) wybrała Władysława Dronga weryfikatorem protokołu, 3) wzięła do wiadomości przedstawione sprawozdanie sztabu wyborczego COEX, 4) uchwaliła decyzję COEX, że COEX zgłosi samodzielne listy kandydackie lub listy kandydackie stowarzyszenia COEX i kandydatów niezależnych w wymienionych gminach, 5) zobowiązała sekretarza Rady Wykonawczej napisać list spółce O2, 6) zobowiązała sekretarza Rady Wykonawczej zwołać 02.09.2022 r. do Ostrawy Radę Wykonawczą COEX. Po zakończeniu obrad odbyła się konferencja prasowa.

 

Az ülést Jozef Tobola, a COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban COEX) első elnökhelyettese vezette. Elfogadták az ülés programját: a) bevezetés, a napirend elfogadása, b) jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő, mandátumvizsgáló és határozati bizottság megválasztása, c) a COEX elnökének jelentése, d) plenáris vita és a vendégek felszólalása, g) a határozat elfogadása. Tadeusz Toman urat jegyzőkönyvvezetőnek, Władysław Drong urat jegyzőkönyv-hitelesítőnek választják.

    A jelentés a COEX felkészülésével foglalkozott az önkormányzati választásokra. Az önkormányzati képviselők választását a köztársasági elnök 2022.09.23. péntekre és 2022.09.24. szombatra írta ki, a választás időpontjának kihirdetése a Közlönyben jelenik meg. Az önkormányzati tanácsok legkésőbb 85 nappal a választás napja előtt, azaz 2022.06.30-ig több választási körzetet is létrehozhatnak. A jelöltlistákat legkésőbb a választás napja előtt 66 nappal, 16 óráig kell benyújtani a nyilvántartási irodához, azaz 2022.7.19-ig. Ez a legfontosabb dátum számunkra. A regisztrációs iroda visszaigazolja a jelöltlista benyújtását a választási párt képviselőjének. A nyilvántartási iroda a választás napja előtt legfeljebb 60 nappal ellenőrzi a benyújtott jelöltlistát. Ha a jelöltlista nem tartalmazza a szükséges adatokat vagy hamis adatokat tartalmaz, a nyilvántartó hivatal legkésőbb a választás napja előtt 58 nappal a meghatalmazott útján írásban felszólítja a választópolgárt, hogy a választás napja előtt 53 napon belül javítsa ki a hibákat. Ez 2022.08.01-ig érvényes. Minden olyan választási párt, amelynek jelöltlistáját nyilvántartásba vették, legkésőbb a választás napja előtt 30 nappal, azaz 2022.08.24-ig egy tagot és egy tartalék tagot delegálhat az egyes kerületi választási bizottságokba. A COEX független jelöltlistákat nyújt be Olbrachcice, Kocobędz, Wędrynia, Nydek, Gródek, Milikowo, Koszarzyska, Nawś, Łomna Dolna, Bukowiec településeken, a Pioseczna településen egy jelöltlista állításán dolgoznak. A COEX egyesület független jelölteket állító jelöltlistáit a következő városokban és településeken veszik nyilvántartásba: Lutynia Dolna, Cierlicko, Ropica - Pro rozvoj Ropice, Jablunkov, Piosek, Mosty Jablunkov közelében - Mosty PLUS. Trzanowice, Smilovice és Třeštěž jelöltlistáiról is beszélünk. Azokban a városokban és településeken, ahol a COEX nem állít saját listát, a KDU-ČSL részvételével állított jelöltlistákat vagy független jelöltek listáit támogatjuk. Havířovban egy SPOLU formátumú jelöltlistát támogatunk, amelynek vezetője Boguslav Nemec (KDU-ČSL). Karvinán támogatjuk a SPOLU formátumú jelöltlistát, amelynek vezetője Mariam Szyją (KDU-ČSL). Boguminában támogatjuk a SPOLU formátumú jelöltlistát, megvitatjuk a lengyel jelöltek felvételét a listára. Orlová-ban támogatjuk a SPOLU formátumú jelöltlistát, megvitatjuk egy lengyel jelölt felvételét a listára. Český Těšínben a KDU-ČSL jelöltlistáját támogatjuk, amelyen lengyel jelöltek is szerepelnek. A Karviná melletti Piotrowicében a NEZÁVISLÍ politikai mozgalom egyesület listáját és független jelölteket támogatunk, akiknek a listáján lengyel jelöltek is szerepelnek. Fontolgatjuk, hogy a KDU-ČSL-lel közösen állítunk koalíciós jelöltlistát Rychvaldban. Třinecben tárgyalunk egy KDU-ČSL jelöltlista támogatásáról, amelyen esetleg egy COEX-jelölt is részt vehetne. Támogatjuk a független jelöltek listáját Bystřice, Ligotka Kameralna településen. A COEX aktívan készül a választási kampányra. A nagyvárosokban az embereket nagyrészt az irányítja, amit például a tévében látnak nap mint nap. Az önkormányzatokban azonban a COEX tanácsosjelöltjei a lakosokkal való közvetlen kapcsolatra kívánnak támaszkodni, felkeresik őket otthonukban és rendezvényeken, meggyőzik őket, elmagyarázzák a dolgokat. Lengyel oktatásunk sorsa, a lengyel nyelv védelme, valamint a lengyel oktatás és kultúra finanszírozásának lehetősége attól függ, hogy hány lengyel képviselő lesz a városaink és önkormányzataink tanácsaiban és testületeiben. A PZKO tagjaira is emlékezünk. Nagyon fontos a PZKO struktúráinak használata. Hogy az emberek elmenjenek a választásokra, és tudják, kire szavazzanak.

    A plenáris vita részeként tájékoztatást adtak a Boguslaw Niemec (KDU-ČSL) képviselővel 2022.06.15-én Havířovban tartott találkozóról. Megvitatták a választások előtti szórólapok nyomtatását. Javasolták, hogy írjanak levelet az O2-nek arról, hogy az alapcsomagban szerepelhetne egy lengyel televíziós műsor. Stanisław Gawlik és Władysław Niedoba szintén részt vett a megbeszélésen.

    A következő határozatot fogadták el: A COEX Végrehajtó Tanácsa: 1) jegyzőkönyvvezetőnek Tadeusz Toman-t választotta, 2) jegyzőkönyv-hitelesítőnek Władysław Drong-ot választotta, 3) tudomásul vette a COEX választási stábjának benyújtott jelentését, 4) elfogadta a COEX határozatát, miszerint a COEX független jelöltlistákat vagy a COEX egyesület jelöltlistáit és független jelölteket állít a felsorolt településeken, 5) kötelezte a Végrehajtó Tanács titkárát, hogy írjon levelet az O2-nek, 6) kötelezte a Végrehajtó Tanács titkárát, hogy hívja össze a 02. 09.2022 Ostravába a COEX Végrehajtó Tanácsának ülésén. Az ülést követően sajtótájékoztatót tartottak.

 

Jednání řídil první místopředseda COEX, Josef Tobola. Byl schválen program jednání: a) zahájení, schválení programu jednání, b) volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a volební komise a návrhové komise, c) zpráva předsedy COEX, d) plenární diskuze a vystoupení hostů, e) přijetí usnesení. Zapisovatelem byl zvolen Tadeusz Toman, ověřovatelem zápisu Władysław Drong.

   Zpráva se týkala přípravy COEX na komunální volby. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na pátek 23.09.2022 a sobotu 23.09.2022, vyhlášení termínu voleb je zveřejněno ve sbírce zákonů. Zastupitelstva obcí mohou nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb, to je do 30.06.2022, vytvořit více volebních obvodů. Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16:00 h registračnímu úřadu, to je do 19.07.2022. To je pro nás nejdůležitější datum. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany. Registrační úřad přezkoumá do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dní přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb. To je do 01. 08. 2022. Každá volební strana, jejíž kandidátní listiny byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, to je do 24. 08. 2022, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku. COEX přihlásí samostatné kandidátní listiny v Albrechticích, Chotěbuzi, Vendryni, Nýdku, Hrádku, Milíkově, Košařiskách, Návsí, Dolní Lomné, Bukovci, zvažována je kandidátka v Písečné. Kandidátky sdružení COEX s nezávislými kandidáty budou registrovány v následujících městech a obcích: Dolní Lutyně, Těrlicku, Ropice – Pro rozvoj Ropice, Jablunkov, Písek, Mosty u Jablunkova – Mosty PLUS. Jednáme rovněž o kandidátkách v Třanovicích, Smilovicích a Střitěži. Ve městech a obcích, ve kterých COEX samostatně nekandiduje, podporuje kandidátky s účastí KDU-ČSL, případně sdružení nezávislých kandidátů. V Havířově podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU s lídrem Bohuslavem Niemcem (KDU-ČSL). V Karviné podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU s lídrem Mariam Szyjovou (KDU-ČSL). V Bohumíně podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU, jednáme o umístění na listinu kandidáty-Poláky. V Orlové podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU, jednáme o umístění na listinu kandidáta-Poláka. V Českém Těšíně podporujeme kandidátní listinu KDU-ČSL s kandidáty-Poláky na této listině. V Petrovicích u Karviné podporujeme listinu sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ s nezávislými kandidáty s kandidáty-Poláky na této listině. Zvažujeme přihlásit koaliční kandidátní listinu s KDU-ČSL v Rychvaldě. V Třinci jednáme o podpoře kandidátní listiny KDU-ČSL, s případnou účastí kandidáta COEX na listině. Podporujeme kandidátní listinu nezávislých kandidátů v Bystřici a Komorní Lhotce. COEX se aktivně připravuje na volební kampaň. Ve velkých městech se lidé ve velké míře řídí především tím, co denně vidí například v televizi. Naopak v obcích kandidáti COEX na členy zastupitelstev budou využívat bezprostřední kontakty s občany, navštěvovat je doma a na akcích, přesvědčovat, vysvětlovat. Od početnosti polské reprezentace v zastupitelstvech a radách našich měst a obcí bude záviset osud našeho polského školství, ochrana polského jazyka, možnost financování polské osvěty a kultury. Pamatujeme rovněž o členech PZKO. Velmi důležité je, abychom využili struktury PZKO. Aby občané šli k volbám a věděli, koho mají volit.

    V rámci plenární diskuze byla přednesena informace o setkání s Bohuslavem Niemcem (KDU-ČSL) dne 15.06.2022 v Havířově. Diskutováno bylo o tisku předvolebních letáků. Navrženo bylo napsání dopisu společnosti O2 o možnosti umístění polského televizního programu v rámci základní nabídky. Diskuse se účastnili rovněž Stanislav Gawlik a Vladislav Niedoba.

    Bylo přijato následující usnesení: Výkonná rada COEX 1) zvolila zapisovatelem Tadeusze Tomana, 2) zvolila ověřovatelem zápisu Władysława Dronga, 3) vzala na vědomí přednesenou zprávu volebního štábu COEX, 4) schválila rozhodnutí, že COEX přihlásí samostatnou kandidátní listinu COEX nebo kandidátní listinu sdružení COEX a nezávislých kandidátů ve vyjmenovaných městech a obcích a uložila předsedovi COEX podepsat příslušná zmocnění a kandidátní listiny a uložila zmocněncům listiny registrovat, 5) uložila tajemníkovi Výkonné rady COEX napsat dopis společnosti O2, 6) uložila tajemníkovi Výkonné rady COEX svolat 02.09.2022 schůzí Výkonné rady COEX do Ostravy. Po ukončení jednání se konala tisková konference.

 

Konferencja prasowa ruchu politycznego COEXISTENTIA w Czeskim Cieszynie – 20.06.2022 r. 

Tisková konference politického hnutí COEXISTENTIA v Českém Těšíně – 20.06.2022

 

W konferencji prasowej wzięły udział redakcje „Głosu” – gazety Polaków w Republice Czeskiej i miesięcznika „Zwrot”. W imieniu sztabu wyborczego COEXISTENTII obecni byli Józef Tobola, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX, Tadeusz Toman, sekretarz Rady Wykonawczej COEX i członkowie Rady Wykonawczej COEX, Stanisław Gawlik, Władysław Drong i Władysław Niedoba.

    Wybory do przedstawicielstw gmin ogłosił prezydent republiki na piątek 23.09.2022 r. i sobotę 24.09.2022 r., ogłoszenie terminu wyborów jest zamieszczone w dzienniku ustaw. Rady gmin mogą najpóźniej 85 dni przed dniem wyborów, to jest do 30.06.2022 r., utworzyć więcej obwodów wyborczych. Listy kandydackie muszą być zgłoszone najpóźniej 66 dni przed dniem wyborów do godz. 16.00 do urzędu rejestracyjnego, to jest do 19.07.2022 r. To najważniejsza dla nas data. Urząd rejestracyjny potwierdzi zgłoszenie listy kandydackiej pełnomocnikowi partii wyborczej. Urząd rejestracyjny przeprowadzi kontrolę zgłoszonej listy kandydackiej do 60 dni przed dniem wyborów. Jeżeli lista kandydacka nie ma potrzebnych danych lub zawiera dane nieprawdziwe urząd rejestracyjny wezwie pisemnie partię wyborczą za pośrednictwem pełnomocnika najpóźniej 58 dni przed dniem wyborów, aby wady poprawił w terminie do 53 dni przed dniem wyborów. To jest do 01.08.2022 r. Każda partia wyborcza, której lista kandydacka była zarejestrowana, może delegować najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów, to jest do 24.08.2022 r., jednego członka i jednego rezerwowego do każdej rejonowej komisji wyborczej.

    COEX zgłosi samodzielne listy kandydackie w następujących gminach: w Olbrachcicach – 15 kandydatów (lider Gustaw Guńka), w Kocobędzu – 15 kandydatów (lider Bronisław Mrózek), w Wędryni – 17 kandydatów (lider Iwo Goryl), w Nydku – 15 kandydatów (lider Michał Milerski), w Gródku – 15 kandydatów (lider Stanisław Wolny), w Milikowie – 13 kandydatów (lider Ewa Kawulok, wójt), w Koszarzyskach – 9 kandydatów (lider Janusz Klimek, wójt), w Nawsiu – 15 kandydatów (lider Jan Heczko), w Łomnej Dolnej – 9 kandydatów, w Bukowcu – 11 kandydatów, możliwe jest też przygotowanie listy kandydackiej w Piosecznej.

    Listy stowarzyszenia COEX z kandydatami niezależnymi zgłosimy w następujących miastach i gminach: w Lutyni Dolnej – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 15 kandydatów (lider Jan Czapek, zastępca wójta), w Cierlicku – lista o nazwie COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti, 15 kandydatów (lider Barbara Smugała), w Ropicy – lista o nazwie Pro rozvoj Ropice, 15 kandydatów (lider Urszula Wania, wójt), w Jabłonkowie – lista o nazwie Soužití-Wspólnota, 21 kandydatów (lider Jan Klus), w Piosku – lista o nazwie Piosek-Písek, 9 kandydatów (lider Władysław Jakubik), w Mostach koło Jabłonkowa – lista o nazwie MOSTY PLUS, 11 kandydatów (lider Andrzej Niedoba, wójt), możliwe jest również przygotowanie listy kandydackiej w Trzanowicach, Śmiłowicach i Trzycieżu.

    W miastach i gminach, w których COEX nie wystawia własnych list, popiera listy kandydackie z udziałem KDU-ČSL, ewentualnie listy kandydackie kandydatów niezależnych. W Hawierzowie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU z liderem Bogusławem Niemcem (KDU-ČSL). W Karwinie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU z liderem Mariam Szyją (KDU-ČSL). W Boguminie popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU, rozmawiamy o zamieszczeniu na listę kandydata-Polaka. W Orłowej popieramy listę kandydacką w formacie SPOLU, rozmawiamy o zamieszczeniu na listę kandydata-Polaka. W Czeskim Cieszynie popieramy listę kandydacką KDU-ČSL z kandydatami-Polakami na tej liście. W Piotrowicach koło Karwiny popieramy listę stowarzyszenia ruchu politycznego NEZÁVISLÍ i kandydatów niezależnych z kandydatami-Polakami na tej liście. W Trzyńcu rozmawiamy o poparciu listy kandydackiej KDU-ČSL z liderem Wiesławem Wanią, z ewentualnym udziałem kandydata COEX na liście. Rozważamy zgłosić koalicyjną listę kandydacką z KDU-ČSL w Rychwałdzie. Popieramy listy kandydackie kandydatów niezależnych w Bystrzycy, Ligotce Kameralnej.

    COEX aktywnie przygotowuje się do kampanii wyborczej. W miastach ludzie w dużym stopniu kierują się tym, co na co dzień widzą na przykład w telewizji. Natomiast w mniejszych gminach kandydaci COEX na radnych zamierzają postawić na bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, odwiedzać ich w domach, przekonywać, tłumaczyć. Od liczebności polskich reprezentacji w radach i zarządach naszych miast i gmin będą uzależnione losy naszego polskiego szkolnictwa, ochrona języka polskiego, możliwość finansowania polskiej oświaty i kultury. Pamiętamy również o członkach PZKO. Bardzo ważne jest, by wykorzystać struktury PZKO. By ludzie poszli do wyborów i wiedzieli, na kogo mają głosować.

 

Tiskové konference se účastnili redakce „Głosu” – novin Poláků v České republice a měsíčníku „Zwrot”. Jménem volebního štábu COEXISTENTIE byli přítomni Josef Tobola, první místopředseda COEX, Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX a členové Výkonné rady COEX Stanislav Gawlik, Władysław Drong a Vladislav Niedoba.

    Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na pátek 23.09.2022 a sobotu 23.09.2022, vyhlášení termínu voleb je zveřejněno ve sbírce zákonů. Zastupitelstva obcí mohou nejpozději 85 dnů přede dnem konání voleb, to je do 30.06.2022, vytvořit více volebních obvodů. Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16:00 h registračnímu úřadu, to je do 19.07.2022. To je pro nás nejdůležitější datum. Registrační úřad potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci volební strany. Registrační úřad přezkoumá do 60 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce předložené kandidátní listiny. Nemá-li kandidátní listina požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje vyzve registrační úřad písemně prostřednictvím zmocněnce volební stranu nejpozději 58 dní přede dnem voleb, aby závady odstranil do 53 dnů přede dnem voleb. To je do 01.08.2022. Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, to je do 24.08.2022, jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové komise v každém volebním okrsku.

    COEX přihlásí samostatné kandidátní listiny v následujících obcích: v Albrechticích – 15 kandidátů (lídr Gustav Guńka), v Chotěbuzi – 15 kandidátů (lídr Bronisław Mrózek), ve Vendryni – 17 kandidátů (lídr Iwo Goryl), v Nýdku – 15 kandidátů (lídr Michal Milerski), w Hrádku – 15 kandidátů (lídr Stanislav Wolny), v Milíkově – 13 kandidátů (lídr Eva Kawuloková, starostka), v Košařiskách – 9 kandidátů (lídr Januš Klimek, starosta), w Nawsiu – 15 kandidátů (lídr Jan Heczko), w Dolní Lomné – 9 kandidátů, v Bukovci – 11 kandidátů, možná je rovněž příprava kandidátní listiny v Písečné.

    Listiny sdružení COEX s nezávislými kandidáty přihlásíme v následujících obcích: w Dolní Lutyni – kandidátka s názvem Soužití-Wspólnota, 15 kandidátů (lídr Jan Czapek, místostarosta), v Těrlicku – kandidátka s názvem COEXISTENTIA a nezávislí kandidáti, 15 kandidátů (lídr Barbara Smugała), v Ropici – kandidátka s názvem Pro rozvoj Ropice, 15 kandidátů (lídr Uršula Waniová, starostka), v Jablunkově – kandidátka s názvem Soužití-Wspólnota, 21 kandidátů (lídr Jan Klus), v Písku – kandidátka s názvem Piosek-Písek, 9 kandidátů (lídr Vladislav Jakubik), v Mostech u Jablunkova – kandidátka s názvem MOSTY PLUS, 11 kandidátů (lídr Ondřej Niedoba, starosta), možná je rovněž příprava kandidátní listiny v Třanovicích, Smilovicích a Střitěži.

    Ve městech a obcích, ve kterých COEX nebude registrovat samostatné kandidátky, podporuje kandidátní listiny s účastí KDU-ČSL, případně kandidátky nezávislých kandidátů. V Havířově podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU s lídrem Bohuslavem Niemcem (KDU-ČSL). V Karviné podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU s lídrem Mariam Szyjou (KDU-ČSL). V Bohumíně podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU, jednáme o umístění na listinu kandidáta-Poláka. V Orlové podporujeme kandidátní listinu ve formátu SPOLU, jednáme o umístění na listinu kandidáta-Poláka. V Českém Těšíně podporujeme kandidátní listinu KDU-ČSL s kandidáty-Poláky na této listině. V Petrovicích u Karviné podporujeme listinu sdružení politického hnutí NEZÁVISLÍ a nezávislých kandidátů s kandidáty-Poláky na této listině. V Třinci jednáme o podpoře kandidátní listiny KDU-ČSL s lídrem Wiesławem Waniou, s případnou účastí kandidáta COEX na listině. Zvažujeme přihlásit koaliční kandidátní listinu s KDU-ČSL v Rychvaldu. Podporujeme kandidátní listiny nezávislých kandidátů v Bystřici, Komorní Lhotce.

    COEX se aktivně připravuje na volební kampaň. Ve městech se lidé ve velké míře řídí především tím, co denně vidí například v televizi. Naopak v menších obcích kandidáti COEX na zastupitele budou využívat bezprostřední kontakty s občany, navštěvovat je v domech, přesvědčovat, vysvětlovat. Od početnosti polské reprezentace v zastupitelstvech a radách našich měst a obcí bude záviset osud našeho polského školství, ochrana polského jazyka, možnost financování polské osvěty a kultury. Pamatujeme rovněž o členech PZKO. Velmi důležité je, abychom využili struktury PZKO. Aby občané šli k volbám a věděli, koho mají volit.

 

Wybory komunalne 23.09.-24.09.2022 r. według ustawy

nr. 491/2001 Dz. U., o wyborach do przedstawicielstw gmin

i zmianie niektórych ustaw, w brzmieniu aktualnych przepisów

 

Na jesieni 2022 r. odbędą się kolejne wybory do rad gmin. Spośród wszystkich wyborów, które przebiegają w Republice Czeskiej, te komunalne są z punktu widzenia systemu tymi najbardziej skomplikowanymi.

    W 2022 roku odbędą się łącznie wybory do rad gmin i wybory do Senatu. Termin wyborów do rad gmin wyznacza prezydent republiki zawsze co najmniej 90 dni przed ich odbyciem. Przebiegają co cztery lata, ostatnie wybory komunalne odbyły się 5 i 6 października 2018 roku, w bieżącym roku przebiegną w piątek 23 i w sobotę 24 września 2022 roku.

    Bierne prawo wyborcze (prawo być wybranym) w wyborach komunalnych ma każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który osiągnął 18 lat najpóźniej w drugim dniu wyborów i w dniu wyborów ma stałe miejsce zamieszkania w danej gminie. Czynne prawo wyborcze (prawo wybierać) ma każdy pełnoprawny obywatel, który osiągnął 18 lat i ma stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy. W odróżnieniu od wyborów parlamentarnych w wyborach komunalnych nie można głosować za pomocą legitymacji wyborczej. O ile wyborca chce głosować na radnych w swojej gminie, musi w czasie wyborów przebywać na terenie swego stałego miejsca zamieszkania.

    System wyborczy do rad gmin należy u nas do najbardziej skomplikowanych. Zamiast kółek główną rolę w wyborach komunalnych odgrywają krzyżyki. Wyborca może sobie wybrać pomiędzy oddaniem krzyżyka całej partii wyborczej (tylko jednej!) lub oddać głos za pomocą krzyżyków poszczególnym kandydatom. Obie możliwości można również kombinować. Wyborca my tyle głosów, ilu jest członków rady gminy. O ile oznaczy więcej kandydatów, jego głos jest nieważny. O ile wyborca odda krzyżyk partii wyborczej i jednocześnie kandydatom tej samej partii, jego głos jest ważny tylko dla partii wyborczej. Jednak wyborca może oddać krzyżyk na jedną partię wyborczą a kolejne krzyżyki przydzielić kandydatom innych partii. W tym wypadku liczba głosów które przydzielił innym kandydatom niż wybranej partii odliczane są od końca listy kandydackiej wybranej partii. Na przykład, o ile partia ma 15 kandydatów i wyborca odda krzyżyk na tę partię, ale jednocześnie krzyżyki przydzieli trzem kandydatom innych partii, głos uzyskuje tylko pierwszych 12 kandydatów partii, która na którą wyborca oddał krzyżyk.

     Podział mandatów – W pierwszej kolejności zlicza się głosy, które patia otrzymała jako całość razem z tymi, które otrzymali poszczególni kandydaci. Następnie wykluczy się te partie i ugrupowania które nie uzyskały co najmniej 5 procent przydzielonych głosów. Jeżeli nastanie sytuacja, że określony próg wyborczy nie przekroczą conajmniej dwie partie wyborcze, granica obniża się aż do skutku. Granica procentualna obniża się również w wypadku że w radzie gminy nie jest zajęta co najmniej połowa mandatów. Granicy procentualnej nie uwzględnia się również, jeśli w danej gminie oddana jest tylko jedna lista kandydacka. Do podziału mandatów między poszczególne partie wyborcze, które pokonały określony próg wyborczy, wykorzystuje się proporcjonalny system wyborczy w postaci dzielnika D’Hondta.

    Na koniec trzeba jeszcze wyznaczyć, który z kandydatów uzyskał mandat w radzie gminy. O tym decydują głosy preferencyjne, które zliczają się w ten sposób, że ogólną liczbę głosów, którą uzyskała dana partia wydzieli się liczbą ich kandydatów. Jeżeli któryś z kandydatów uzyskał o 10 procent więcej głosów, niż jest w ten sposób obliczona przeciętna głosów partii, przeskoczy na liście kandydackiej na pierwsze miejsce. O ile kandydatów z takim wynikiem jest więcej, decydują bezwzględne liczby głosów, przy ich równości decyduje pierwotna kolejność na liście kandydackiej.

    Minimalna liczba członków rady gminy jest 5, maksymalna liczba członków rady gminy jest 55.

 

Komunální volby 23.09.-24.09.2022 podle zákona č. 491/2001 Sb.

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

 

Na podzim 2022 se budou znovu konat volby do obecních zastupitelstev. Ze všech voleb, které v České republice probíhají, jsou ty komunální z pohledu systému nejsložitějšími.

    V roce 2022 se uskuteční společně volby do obecních zastupitelstev a volby do Senátu. Termín voleb do obecních zastupitelstev určuje prezident republiky, a to vždy alespoň 90 dní před jejich konáním. Konají se každé čtyři roky, poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018, v letošním roce proběhnou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.

    Právo být volen v komunálních volbách má každý občan členského státu Evropské unie, který dosáhl 18 let nejpozději druhý den voleb a v den voleb je v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má každý svéprávný občan, kterému je 18 let a má trvalý pobyt na území obce. Na rozdíl od parlamentních voleb v komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Pokud tedy chcete volit zastupitele ve své obci, je nutné se v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.

    Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany (pouze jedné!) nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat. Volič má tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Pokud označí více kandidátů, je jeho hlasování neplatné. Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu. Volič ale může zakřížkovat jednu volební stranu a další křížky udělit kandidátům jiných stran. V tomto případě se odečítá počet hlasů daný jiným kandidátům než zvolené straně od konce kandidátky. Například, pokud má strana 15 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň tři kandidáty z jiné strany, získá hlas jen prvních 12 kandidátů ze strany, která od voliče získala křížek.

    Rozdělení mandátůNejprve se sečtou hlasy, které dostala strana jako celek s těmi, které dostali jednotliví kandidáti. Následně se vyřadí strany a uskupení, které nezískaly alespoň 5 procent z přidělených hlasů. Nastane-li situace, že stanovenou procentuální hranici nepřekročí minimálně dvě volební strany, hranice se snižuje do té doby, dokud se tak nestane. Procentuální hranice se snižuje také v případě, že není obsazena v zastupitelstvu minimálně polovina mandátů. K procentuální hranici se nepřihlíží pouze v případě, že v dané obci je podána pouze jedna kandidátní listina. K rozdělení mandátů mezi volební strany, které překonaly stanovenou hranici, se využívá poměrný volební systém v podobě D’Hondtova dělitele.

    Na závěr je nutné ještě určit, kdo z kandidátů získá mandát v zastupitelstvu. To určují preferenční hlasy, které se počítají tak, že se celkový počet hlasů, které daná strana získala, vydělí počtem jejích kandidátů. Má-li některý kandidát nejméně o 10 procent více hlasů, než je takto stanovený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní listině na první místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje původní pořadí na kandidátce.

    Minimální počet členů zastupitelstva obce musí být 5, maximální počet členů zastupitelstva obce může být až 55.

 

Władysław Drong: Wspólnota startuje z listy COEXISTENTII – artykuł przesłany do ZWROTU 

Soužití kandiduje z listiny COEXISTENTIE – článek zaslaný do ZWROTU

 

W dniach 23-24 września 2022 r. odbędą się wybory komunalne. Na Zaolziu jedyną organizacją polityczną, która mobilizuje i reprezentuje wyborców-Polaków jest ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA. Dlatego z prośbą o odpowiedź na kilka pytań zwróciliśmy się do Władysława Dronga, kasjera i administratora stron internetowych COEXISTENTII-WSPÓLNOTY (www.coexistentia.cz).

─ Kiedy do czytelników dotrze ten numer „Zwrotu", listy kandydatów do gminnych władz samorządowych będą już zamknięte, ponieważ termin minął 19 lipca. Na same wybory nie będzie to jednak miało wpływu. Czy WSPÓLNOTA również w tym roku zamierza w nich wystartować?

Oczywiście, ponieważ uważamy, że we władzach gminnych bezwzględnie powinni zasiadać przedstawiciele polskiej mniejszości narodowej.

─ W ilu gminach ostatecznie postanowiliście wystawić swoje listy?

We wszystkich, w których uzyskaliśmy mandaty w 2018 roku, czyli w 16. Dodatkowo w 7 gminach popierać będziemy listy koalicyjne, na których kandydują nasi kandydaci. Chciałbym przypomnieć, że poprzednich wyborach zdobyliśmy 48 mandatów.

─ Wasze listy będą miały nagłówek Wspólnoty?

Niekoniecznie, ponieważ w jednych miejscowościach startujemy samodzielnie, w innych w koalicji z niezależnymi. Generalnie jednak będziemy występować pod nazwą COEXISTENTIA, gdyż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RC nie zgodziło się na polską nazwę WSPÓLNOTA.

─ Dlaczego?

Powody były bardzo mętnie tłumaczone. W każdym razie dla tych, którzy nie prenumerują prasy zaolziańskiej, nazwa COEXISTENTIA brzmi dość tajemniczo i może się kojarzyć z Coexistentią, na którą przed 30 laty była prowadzona nagonka przez część prasy czeskiej. Pisano wtedy, że Coexistentia-Wspólnota dąży do zmiany granic i przyłączenia Zaolzia do Polski...

─ O co  chodziło?

O to, że powstała partia reprezentująca mniejszości narodowe, czego władza nastawiona na reprezentowanie narodu większościowego nie potrafiła przełknąć. Osobiście podejrzewam, że nie podobała się jej również nasza gotowość do obrony głównie polskiej mniejszości narodowej, ponieważ pozostałe mniejszości narodowe tworzą tylko tło starań COEXISTENTII-WSPÓLNOTY myślę, że nie mają odwagi zanadto się wychylać.

─ Kto obecnie kieruje WSPÓLNOTĄ?

Przewodniczącym całej WSPÓLNOTY jest Zoltan Domonkos z Kobierzyc, a sekcję polską, która teraz zajmuje się przygotowaniem wyborów, tworzą obywatele narodowości polskiej mieszkający na obszarze od Łomnej Dolnej po Piotrowice koło Karwiny. Wszyscy bez wyjątku są członkami PZKO, a ich wiek waha się od 23 do 84 lat. Nasza główna siła spoczywa w rzeszy sympatyków, przede wszystkim prezesów kół PZKO, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń na swoim terenie. Oni dobrze wiedzą, że bez polskich radnych w gminach, konsekwentnie i skutecznie działających na korzyść naszej polskiej mniejszości narodowej, szkoły zostaną zlikwidowane. Proszę spojrzeć na mapę aktywnie działających kół i mapę istniejących polskich szkół – dokładnie się pokrywają. Podobna reguła działa w innej sytuacji: gdzie nie ma radnych WSPÓLNOTY lub radnych opierających się o PZKO, tam znikają polskie szkoły. Polscy radni są przede wszystkim od tego, aby monitorować zagrożenia i je likwidować.

─ A zatem kandydatury na radnych zostały złożone, listy wyborcze skompletowane. Jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie. Jak głosować?

Do 30 sierpnia złożymy zgłoszenia w komisjach wyborczych. Musimy mieć przedstawicieli WSPÓLNOTY tam, gdzie są liczone głosy, bo licho nie śpi. Później zajmiemy się kampanią w gminach, w których nie ma pewności, na kogo wyborcy chcą głosować. Tę kampanię musi już sobie każdy kandydat na radnego sfinansować z własnej kieszeni, ponieważ cały budżet COEXISTENTII to 1400 CZK na strony internetowe i 2400 CZK na wymagany przez ustawę RC audyt księgi kasowej o 14 pozycjach, z których 12 tworzą wypisy z konta w IPB.

A jak głosować? Zdecydowanie trzeba w kratce obok nazwy listy COEXISTENTIA lub koalicji, którą COEXISTENTIA wspiera, dać X a potem zależy już na sytuacji w danej gminie. Zależy czy są na w innej partii Polacy zdecydowani bronić naszych spraw, a przede wszystkim szkolnictwa i obok ich nazwiska dać X. Każdy X, to minus 1 głos osobom na końcu listy COEXISTENTII, a zatem nie należy z nim przesadzać. Trzeba sobie uświadomić, iż ci kandydaci na końcu listy w żadnym wypadku nie chcą już być radnymi i nie trzeba ich windować w górę. Są tam przede wszystkim po to, iż sympatyzują w programem ruchu i chcą dla niego jak największej liczby głosów, także od osób z drugiej, wiadomo jakiej strony. Pamiętać należy, iż X w kratce u dwu partii, to głosy nieważne! Tak samo jak więcej znaków X obok nazwisk niż jest radnych w gminie i głosy są nieważne!

– Może jeszcze należy się wyjaśnienie jak przyznaje się mandaty dla poszczególnych partii i jak można polskimi głosami wywindować kandydatów z innych list na radnych?

Najważniejsze jest przedewszystkim głosować na polską lub koalicyjną listę i postawić X w kratce obok nazwy. Tym samym wszyscy na liście otrzymują jeden głos. O ile X będzie np. 200 to każdy ma 200 głosów a cała partia o ile jest 13 radnych ma 2600 głosów. Jeżeli damy dodatkowo na kandydata z innej listy np. 40 głosów to liczba spada na 2560, ale nasz kandydat z innej listy awansuje w górę może i na radnego. Udawało się to jak na razie w kilku gminach, ale konkurencja się już połapała i Polaków o ile jeszcze biorą ich na listę to umieszczają ich na odległych miejscach, ale i tak nie zawsze się udaje przeszkodzić temu awansowi.

– A w jaki sposób dzielone są mandaty między poszczególne partie i ugrupowania.

Tutaj na przykładzie Milikowa pokażę jak to jest. Wyniki tych partii które osiągną minimalnie 5 % progu wyborczego, te pogrubione w tabelce, dzielą się przez 1, 2, 3, 4 itd a wyniki ułożą się do tabelki od największej aż po liczbę mandatów w gminie, 13 w przypadku Milikowa.

 

Mandat

Wyniki podziału podstaw

Numer partii

Nazwa ugrupowania

Kolejność kandydatów na listach

1

2 977

1

COEXISTENTIA

1

:1

2

1 953

3

KDU-ČSL

1

:1

3

1 498

2

ČSSD

1

:1

4

1 488,50

1

COEXISTENTIA

2

:2

5

992,33

1

COEXISTENTIA

3

:3

6

976,50

3

KDU-ČSL

2

:2

7

749,00

2

ČSSD

2

:2

8

744,25

1

COEXISTENTIA

4

:4

9

651,00

3

KDU-ČSL

3

:3

10

595,40

1

COEXISTENTIA

5

:5

11

499,33

2

ČSSD

3

:3

12

496,16

1

COEXISTENTIA

6

:6

13

488,25

3

KDU-ČSL

4

:4

 

Z tabelki wynika iż trzeba mieć jak najlepszy wynik, by mieć jak najwięcej mandatów

─ Niski budżet z jednej strony gwarantuje przejrzystość działalności ruchu, z drugiej jednak rodzi pytanie, skąd w takim razie wzięliście te wzmiankowane 3800 CZK?

Raz w roku na zebraniu polskiej sekcji lub całego zarządu organizujemy zrzutkę po 100-200 CZK  Żeby działać i móc zagwarantować ludziom kandydowanie pod naszym szyldem, musimy się sami „opodatkować". Każda złożona kwota jest wpisywana na listę księgi kasowej i potwierdzana własnoręcznym podpisem (rozmawiał SG).

 

Rejestracja list kandydackich ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) do wyborów komunalnych 23. i 24.09.2022 r. 

Registrace kandidátních listin politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) do komunálních voleb 23. a 24.09.2022

 

COEXISTENTIA zgłosiła do wyborów komunalnych listy kandydackie we wszystkich gminach, w których mamy reprezentantów w radzie gminy. Będziemy wnioskować o poparcie tych list przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej i stowarzyszenia wchodzące w jego skład. / COEXISTENTIA přihlásila do komunálních voleb kandidátní listiny ve všech obcích, ve kterých máme členy zastupitelstev obce. Budeme navrhovat podporu těchto kandidátních listin Kongresem Poláků v České republice a sdruženími, které jsou jeho součástí.

 

Listy ruchu politycznego COEXISTENTIA

Gmina

Liczba kandydatów

z tego: członkowie COEX

Lider wyborczy

Urząd rejestracyjny

Łomna Dolna / Dolní Lomná

9

0

Bc. Adam Kolasa

Jabłonków / Jablunkov

Bukowiec / Bukovec

11

0

Janusz Motyka

Jabłonków / Jablunkov

Nawsie / Návsí

15

0

Jan Heczko

Jabłonków / Jablunkov

Milików / Milíkov

13

0

Ewa Kawulok

Jabłonków / Jablunkov

Gródek / Hrádek

15

0

inż. Stanisław Wolny

Jabłonków / Jablunkov

Koszarzyska / Košařiska

9

0

Janusz Klimek

Trzyniec / Třinec

Nydek / Nýdek

15

0

inż. Michał Milerski, Ph.D.

Trzyniec / Třinec

Wędrynia / Vendryně

17

0

Iwo Goryl

Trzyniec / Třinec

Kocobędz / Chotěbuz

15

4

inż. Bronisław Mrózek

Czeski Cieszyn / Český Těšín

Olbrachcice / Albrechtice

15

0

inż. Gustaw Guńka

Olbrachcice / Albrechtice

 

Listy stowarzyszenia ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandydatów niezależnych

Gmina

Nazwa listy kandydackiej

Kandydydaci

z tego: wnioskowani przez COEX

z tego: członkowie COEX

Lider wyborczy

Urząd rejestracyjny

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova

MOSTY PLUS

11

1

0

inż. Andrzej Niedoba

Mosty koło Jabłonkowa / Mosty u Jablunkova

Jabłonków / Jablunkov

Soužití-Wspólnota

21

2

2

inż. Jan Klus

Jabłonków / Jablunkov

Piosek / Písek

Piosek-Písek

9

2

0

Alojzy Wocławek

Jabłonków / Jablunkov

Ropica / Ropice

Pro rozvoj Ropice

15

1

1

Uršula Waniová

Trzyniec / Třinec

Cierlicko / Těrlicko

Sdružení politických hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů

15

5

0

Mgr. Barbara Smugała

Hawierzów / Havířov

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně

Soužití-Wspólnota

15

9

1

Mgr. Jan Czapek

Bogumin / Bohumín

 

W innych gminach COEXISTENTIA popierać będzie listy zgłoszone przez KDU-ČSL lub koalicje z udziałem KDU-ČSL lub listy z udziałem kandydatów niezależnych, w ramach których kandydują osoby narodowości polskiej. Nazwy konkretnych popieranych przez nas ugrupowań podane będą po rejestracji list kandydackich. / V ostatních obcích COEXISTENTIA bude podporovat kandidátní listiny přihlášené KDU-ČSL nebo koalicemi s účastí KDU-ČSL nebo listiny s účastí nezávislých kandidátů, v rámci kterých kandidují osoby polské národnosti. Názvy konkrétních námi podporovaných seskupení budou oznámeny po registraci kandidátních listin.

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Lutyně 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Lutyni Dolnej

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych Soužití-Wspólnota

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

kandidáta navrhuje / kandydata wnioskuje

1

Mgr. Jan Czapek

muž / mężczyzna

43

advokát, místostarosta / adwokat, zastępca wójta

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

2

Ing. Česlav Sztwiertnia

muž / mężczyzna

38

obchodní ředitel / dyrektor handlowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

3

Ing. Josef Tobola

muž / mężczyzna

70

podnikatel / przesiębiorca

Věřňovice / Wierzniowice

COEXISTENTIA

COEXISTENTIA

4

Eva Adamčíková

žena / kobieta

41

ergoterapeutka / ergotarapeutka

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

5

Ing. Česlav Galuszka

muž / mężczyzna

59

obchodní manažer / menedżer handlowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

6

Ing. Josef Zuczek

muž / mężczyzna

59

bankovní poradce / doradca bankowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

7

David Bijok

muž / mężczyzna

38

normovač / normalizator

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

8

Anna Šertlerová

žena / kobieta

60

učitelka MŠ / nauczycielka przedszkola

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

9

Mgr. Bohdan Czapek

muž / mężczyzna

47

obchodní manažer / medadżer handlowy

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

10

Magda Tobolová

žena / kobieta

45

vedoucí cestovní kanceláře / kierownik biura podróży

Věřňovice / Wierzniowice

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

11

MVDr. Andrzej Iwanuszek

muž / mężczyzna

49

veterinář / weterynarz

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

12

Miroslav Ćmiel

muž / mężczyzna

42

konstruktér / konstruktor

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

13

Irena Uszková

žena / kobieta

63

důchodkyně / emerytka

Věřňovice / Wierzniowice

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

14

Irena Janiczková

žena / kobieta

59

nepedagogická pracovnice / pracownica niepedagogiczna

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezavislý kandidát / kandydat niezależny

15

Eva Hažlinská

žena / kobieta

31

rodičovská dovolená / urlop rodzicielski

Dolní Lutyně / Lutynia Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezavislý kandidát  / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Ing. Tadeusz Toman

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Albrechtice 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Olbrachcicach

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Ing. Gustav Guńka

muž / mężczyzna

61

elektro projektant / projektant elektro

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Ing. Marek Kloza

muž / mężczyzna

56

obchodní ředitel / dyrektor handlowy

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

3

Ing. Albín Budjač

muž / mężczyzna

56

vedoucí skladu / kierownik magazynu

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Tomáš Kruczek

muž / mężczyzna

28

podnikatel / przedsiębiorca

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

5

Bronislav Burek

muž / mężczyzna

56

nezaměstnaný / bezrobotny

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Ing. Stanisław Kupka

muž / mężczyzna

39

IT specialista / specjalista IT

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

Ing. Petr Zahraj

muž / mężczyzna

34

podnikatel / przedsiębiorca

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Ing. Marian Kozubek

muž / mężczyzna

37

technolog

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Adrian Bromek

muž / mężczyzna

30

technik

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Marie Paříková

žena / kobieta

51

administrativní pracovnice

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

11

Helena Bubíková

žena / kobieta

70

důchodkyně / emerytka

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Mgr. Tomasz Czap

muž / mężczyzna

49

obchodní manažár / menadżer handlowy

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

13

Zbyhněv Palowski

muž / mężczyzna

60

technik

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

14

Olga Dudová

žena / kobieta

67

důchodkyně / emerytka

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

15

Ing. Karolína Nožičková

žena / kobieta

26

mzdová účetní / księgowa

Albrechtice / Olbrachcice

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Lešek Guńka

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Chotěbuz 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Kocobędzu

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Ing. Bronislav Mrozek

muž / mężczyzna

55

technik

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Roman Bulawa

muž / mężczyzna

54

technik

Chotěbuz / Kocobędz

COEXISTENTIA

3

Ing. Kateřina Morcinková

žena / kobieta

41

referent kvality / referent jakości

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

4

Ing. Josef Kisza

muž / mężczyzna

69

důchodce / emeryt

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnost / bezpartyjny i

5

Marcela Wierzgoń

žena / kobieta

49

knihovnice / biniotekarka

Chotěbuz / Kocobędz

COEXISTENTIA

6

Robert Siwek

muž / mężczyzna

52

obchodní zástupce / przedstawiciel handlowy

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

Ing. Bohdan Farnik

muž / mężczyzna

56

konstruktér / konstruktor

Chotěbuz / Kocobędz

COEXISTENTIA

8

Ing. Josef Ligocki

muž / mężczyzna

45

správce počítačové sítě / administrator sieci komputerowej

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Ryszard Słowiaczek

muž / mężczyzna

56

podnikatel / przedsiębiorca

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Mgr. Irena Mrózek

žena / kobieta

43

učitelka / naucycielka

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

11

Rene Włoch

muž / mężczyzna

53

řidič / kierowca

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Zbigniew Wania

muž / mężczyzna

57

operátor TŽ / operator HT

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

13

Leo Ostruszka

muž / mężczyzna

73

důchodce / emeryt

Chotěbuz / Kocobędz

COEXISTENTIA

14

Helena Tomanková

žena / kobieta

71

důchodkyně / emerytka

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

15

Janina Kajfoszová

žena / kobieta

76

důchodkyně / emerytka

Chotěbuz / Kocobędz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

Zmocněnec / pełnomocnik: Ludmila Niedobová

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Těrlicko 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Cierlicku

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk /

wiek

povolání /

zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

kandidáta

navrhuje /

kandydata wnioskuje

1

Mgr. Barbara Smugala

žena / kobieta

58

ředitelka školy / dyrektor szkoły

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

2

Mgr. Irena Wlosoková

žena / kobieta

39

učitelka ZŠ / nauczycielka SP

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

3

Dorota Polaková

žena / kobieta

39

grafik desinger / grafik desingu

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

4

Mgr. Ela Štěrba Molenda

žena / kobieta

43

manager / medadżer

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

5

Tadeáš Parzyk

muž / mężczyzna

71

servisní technik – důchodce / technik serwisu – emeryt

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

6

Helena Glacová

žena / kobieta

41

referent inkasa

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

7

Jan Przywara

muž / mężczyzna

65

obchodní referent / referent handlowy

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

COEXISTENTIA

8

Mgr. Marian Galuszka

muž / mężczyzna

40

project manager / menedżer projektu

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

9

Mgr. Teresa Onderková

žena / kobieta

38

učitelka ZŠ / nauczycielka SP

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

10

Tereza Wrońská

žena / kobieta

23

učitelka MŠ / nauczycielka przedszkola

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

11

BcA Marek David

muž / mężczyzna

28

student

Horní Těrlicko  / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

12

Martina Štirba

žena / kobieta

42

ergoterapeut / ergotarapeut

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

13

Anna Franková

žena / kobieta

67

stavební technik / technik budowlany

Hradiště / Grodziszcz

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

COEXISTENTIA

14

Karel Juroszek

muž / mężczyzna

66

důchodce / emeryt

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

15

Bronislava Baronová

žena / kobieta

62

THP dopravy / technik trsansportu

Horní Těrlicko / Cierlicko Górne

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Vladislav Niedoba

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Ropice 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Ropicy

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Pro rozvoj Ropice

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych Pro rozvoj Ropice

Jméno a příjmení / Imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk /

wiek

povolání /

zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

Kandidáta

navrhuje /

kandydata wnioskuje

1

Mgr. Uršula Waniová

žena / kobieta

58

starostka / wójt

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

2

Mgr. Janusz Sabela

muž / mężczyzna

48

advokát / adwokat

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

3

Radim Revenda

muž / mężczyzna

46

elektrotechnik

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

4

Josef Kozdra

muž / mężczyzna

36

manažér / menadżer

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

5

Ludmila Haltofová

žena / kobieta

59

předdůchodce / przed emeryturą

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

6

Ing. Hynek Milata

muž / mężczyzna

66

autorizovaný inženýr

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

7

Roman Bujok

muž / mężczyzna

57

jednatel firmy / rzecznik firmy

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

8

Bc. Zuzana Wojnarová

žena / kobieta

23

fyzioterapeutka / fizjotarapeutka

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

9

Ing. Jiří Pindór

muž / mężczyzna

61

technik

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

10

Ing. Agnieszka Piechaczková

žena / kobieta

42

pedagog

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

11

Helena Kuczerová

žena / kobieta

68

důchodkyně / emerytka

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

12

Irena Gutková

žena / kobieta

57

účetní / ksuięgowa

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

13

Pavel Wania

muž / mężczyzna

61

technik

Ropice / Ropica

COEXISTENTIA

COEXISTENTIA

14

Mgr. Kamila Cieślarová

žena / kobieta

39

vychovatelka školní družiny / wychowawca świetlicy szkolnej

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

15

Marian Zawadzki

muž / mężczyzna

38

podnikatel / przedsiębiorca

Ropice / Ropica

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Tadeusz Toman

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Vendryně 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Wędryni

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Ivo Goryl

muž / mężczyzna

46

obchodní zástupce / przedstawiciel handlowy

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Janusz Ondraszek

muž / mężczyzna

57

technik

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

3

Ing. Jan Kraina

muž / mężczyzna

44

ředitel společnosti / dyrektor spółki

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Ing. Marek Lakota

muž / mężczyzna

55

ekonom / ekonomista

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

5

MUDr. Renata Konstankiewicz

žena / kobieta

51

lékařka / lekarka

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Ing. Roman Walkarz

muž / mężczyzna

49

technolog

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

Ing. Jan Bednář

muž / mężczyzna

43

ředitel marketingu / dyrektor marketingu

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Ing. Karin Farna

žena / kobieta

53

podnikatelka / przedsiębiorczyni

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

9

Mgr. Renata Gąsiorowska

žena / kobieta

49

učitelka / nauczycielka

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

10

Ing. Józef Cieślar

muž / mężczyzna

32

obchodni zástupce / przedstawiciel handlowy

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

11

Jiřina Lebeda

žena / kobieta

48

podnikatelka / przedsiębiorczyni

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Ing. Jolana Szkandera

žena / kobieta

29

inženýrka kvality / inżynier jakości

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

13

Jolanta Zemene

žena / kobieta

50

podnikatelka / przedsiębiorczyni

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

14

Eva Bartulcová

žena / kobieta

51

zdravotní sestra / pielęgniarka

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

15

Marek Sücs

muž / mężczyzna

46

podnikatel / przedsiębiorca

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

16

Irena Filipek

žena / kobieta

53

referent / referent

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

17

Ing. Marian Szotkowski

muž / mężczyzna

44

ekonom / ekonomista

Vendryně / Wędrynia

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Bohuslav Raszka

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Nýdek 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Nydku

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Ing. Michal Milerski, Ph.D.

muž / mężczyzna

54

ovčák / pasterz

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Ing. Henryk Szymeczek

muž / mężczyzna

42

klinický specialista / specjalista kliniczny

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

3

Stanislav Szturc

muž / mężczyzna

66

podnikatel / przedsiębiorca

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Ing. Danuta Milerská

žena / kobieta

44

ekonom / ekonomista

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

5

Bogdan Martynek

muž / mężczyzna

38

svařovací technolog /

technolog-spawacz

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Mgr. Maria Kajfosz

žena / kobieta

41

učitelka / nauczycielka

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

7

Ing. Ivan Sliž

muž / mężczyzna

36

pracovník investic /

pracownik inwestycyjny

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Mgr. Barbara Byrtus

žena / kobieta

52

lékarnice / aptekarka

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

9

Mgr. Robert Konderla

muž / mężczyzna

45

vedoucí střediska /

kierownik ośrodka

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Ing. Dana Konderlová

žena / kobieta

41

manažer / menedżerka

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

11

Ing. Bogdan Kajfosz

muž / mężczyzna

41

obchodní zástupce / przedstawiciel handlowy

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Ing. Pavel Rusnok

muž / mężczyzna

54

podnikatel / przedsiębiorca

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

13

Ing. Olga Kaszper

žena / kobieta

41

účetní / księgowa

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

14

Ing. Bogdan Lubowiecki

muž / mężczyzna

45

podnikatel /  przedsiębiorca

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

15

Ing. Janusz Martynek

muž / mężczyzna

50

dispečer / dyspozytor

Nýdek / Nydek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Košařiska 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Koszarzyskach

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Januš Klimek

muž / mężczyzna

53

starosta obce/ wójt gminy

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Natálie Kantorová

žena / kobieta

40

mateřská dovolena / urlop macierzyński

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

3

Michal Szlaur

muž / mężczyzna

34

OSVČ

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Alina Koždoňová

žena / kobieta

53

účetní / księgowa

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

5

Zbigniew Martynek

muž / mężczyzna

51

OSVČ

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Jan Kantor

muž / mężczyzna

42

dělník TŽ a.s./ hutnik

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

Barbara Boszczyková DiS.

žena / kobieta

38

učitelka mateřské školy / nauczycielka

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

8

Czeslaw Cieslar

muž / mężczyzna

39

OSVČ

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Jan Zuba

muž / mężczyzna

61

důchodce / emeryt

Košařiska / Koszarzyska

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Hrádek 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Gródku

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / Imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Ing. Stanislav Wolny

muž / mężczyzna

65

důchodce / emeryt

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Mgr. Magdalena Ćmiel

žena / kobieta

34

novinářka / dziennikarka

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

3

Mgr. Jakub Kawulok

muž / mężczyzna

40

právník / prawnik

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Mgr. Ewa Ryłko

žena / kobieta

41

lektorka / lektor

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

5

MVDr. Polok Roman

muž / mężczyzna

50

veterinář / weterynarz

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Marian Sztefek

muž / mężczyzna

41

dělník / robotnik

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

MUDr. Jakub Kadłubiec

muž / mężczyzna

37

lékař / lekarz

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Ing. Tomasz Pilch

muž / mężczyzna

30

programator / programator

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

MUDr. Marian Starzyk

muž / mężczyzna

41

zubní lékař / dentysta

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Robert  Drong

muž / mężczyzna

51

strojník / mechanik

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

11

Zbigniew Grochol

muž / mężczyzna

52

inspektor bezpčnosti práce / inspektor BHP

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Ing. Veronika Mlynková

žena / kobieta

31

auditor / audytor

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

13

Janusz Hóta

muž / mężczyzna

36

jednatel / członek zarządu

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

14

Ing. Kateřina Stroková

žena / kobieta

41

účetní / księgowa

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

15

Irena Medková

žena / kobieta

56

OSVČ

Hrádek / Gródek

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Milíkov 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Milikowie

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członlostwo polityczne

1

Eva Kawuloková

žena / kobieta

62

starostka / wójt

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

2

Kazimír Sikora

muž / mężczyzna

60

elektrikář / elektryk

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

3

Ing. Miroslav Sikora

muž / mężczyzna

42

zemědělec / rolnik

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Anna Cieślarová

žena / kobieta

61

důchodce / emerytka

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

5

Bogdan Szpyrc

muž / mężczyzna

36

obchodní zástupce / przedstawiciel handlowy

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Ing. Marek Waclawek

muž / mężczyzna

35

elektrotechnik

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

7

Ing. Michal Staszowski

muž / mężczyzna

27

asistent trenera / asystent trenera

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Radek Krupka

muž / mężczyzna

50

mistr vyroby / majster

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Ing. Daniel Heczko

muž / mężczyzna

30

technik oprav / technik naprawy

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Roman Stonawski

muž / mężczyzna

35

elektrotechnik / elektrotechnik

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

11

Eva Wojnarová

žena / kobieta

55

referent / referent

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

12

Ing. Dominik Heczko

muž / mężczyzna

28

vědecký pracovník / pracownik naukowy

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

13

Roman Turoň

muž / mężczyzna

54

hutník / hutnik

Milíkov / Milików

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Návsí 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Nawsiu

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / Imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Jan Heczko

muž / mężczyzna

59

dělník / robotnik

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Mgr. Romana Molinková

žena / kobieta

43

učitelka / nauczycielka

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

3

Jaroslav Madzia

muž / mężczyzna

44

obchodní zástupce / przedstawiciel handlowy

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Ing. Rodan Lisztwan

muž / mężczyzna

46

ekonom / ekonomista

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

5

Josef Bocek

muž / mężczyzna

58

mechanik MaR

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Beata Tacinová

žena / kobieta

52

podnikatelka / przedsiębiorca

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

7

Irena Jarošová

žena / kobieta

42

asistentka pedagoga / asystentka pedagoga

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

8

Ing. Marian Martynek

muž / mężczyzna

46

daňový poradce / doradca podatkowy

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Marek Lipus

muž / mężczyzna

48

Technik

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

10

Jan Chrascina

muž / mężczyzna

59

hutní mistr / mistrz metalurgiczny

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

11

Czesław Hajduk

muž / mężczyzna

46

jednatel společnosti / dyrektor zarządzający

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

12

Adam Pyszko

muž / mężczyzna

46

majitel palírny / właściciel gorzelni

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

13

Urszula Pyszko

žena / kobieta

33

obchodní asistentka / asystent ds.biznesu

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

14

Janusz Niedoba

muž / mężczyzna

37

Grafik

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

15

Ing. Halina Lisztwan

žena / kobieta

33

referentka / referentka

Návsí / Nawsie

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva města Jablunkov 

Lista kandydacka na wybory Rady Miasta w Jabłonkowie

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Soužití-Wspólnota

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych Soužití-Wspólnota

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví /

płeć

věk /

wiek

povolání /

zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

kandidáta

navrhuje /

kandydata wnioskuje

1

Ing, Jan Klus

muž / mężczyzna

50

technik

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti /

bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

2

Mgr. Jakub Mrózek

muž / mężczyzna

46

pedagog

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti /

bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

3

Mgr. Renata Kulková

žena / kobieta

46

klinický psycholog / psycholog kliniczny

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

4

MUDr. Jerzy Szkatula

muž / mężczyzna

46

lékař / lekarz

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

5

Mgr. Andrea Skupień Kapsia

žena / kobieta

43

pedagog

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

6

Ing. Karel Jakubik

muž /

mężczyzna

45

příslušník policie ČR / policjant

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

7

Krzysztof Wilhelm

muž /

mężczyzna

40

obchodně technický poradce / doradca prawny

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

8

Ing. Bronislav Haratyk

muž / mężczyzna

70

důchodce / emeryt

Jablunkov / Jabłonków

COEXISTENTIA

COEXISTENTIA

9

Kristina Mruzková

žena / kobieta

70

učitelka ZUŚ / nauczycielka muzyki

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

10

Ing. Kazimír Jachnicki

muž / mężczyzna

63

OSVČ / przedsiębiorca prywatny

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

11

Grzegorz Skupień

muž /

mężczyzna

46

soukromý podnikatel / przedsiębiorca  prywatny

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

12

Mgr. Beata Tomanek

žena / kobieta

48

učitelka / nauczycielka

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

13

Ing. arch. Elżbieta  Hřebecká

žena / kobieta

45

architekt / architekt

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

14

Mgr. Regina Hanáčková

žena / kobieta

46

právnička / prawnik

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

15

Jana Muchová

žena / kobieta

55

zdravotní sestra / pielęgniarka

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

16

Halina Rusz

žena / kobieta

38

pedagog

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

17

Władysław Drong

muž / mężczyzna

69

důchodce / emeryt

Jablunkov / Jabłonków

COEXISTENTIA

COEXISTENTIA

18

Vladislava Byrtusová

žena / kobieta

75

důchodkyně / emerytka

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna,

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

19

Ing. Barbara Martynková

žena / kobieta

43

administrativní pracovnice / pracownik administracji

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

20

Jana Borská

žena / kobieta

45

zubní instrumentářka / asystent stomatologiczny

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

21

Ing. Alice Kędziorová

žena / kobieta

56

ekonom / ekonomistka

Jablunkov / Jabłonków

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

nezávislý kandidát

/ kandydat niezależny

Zmocněnec / pełnomocnik: Maria Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Dolní Lomná 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Łomnej Dolnej

 

politické hnutí COEXISTENTIA / ruch polityczny COEXISTENTIA

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

1

Bc. Adam Kolasa

muž / mężczyzna

33

finanční poradce / radca finansowy

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

2

Ing. Tomáš Jopek

muž / mężczyzna

48

metalurg / metalurg

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

3

Ing. Stanislav Marszalek

muž / mężczyzna

57

programátor / programator

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

4

Mgr. Marcela Szotkowska

žena / kobieta

43

učitelka  / nauczycielka

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

5

Pavel Ptáček

muž / mężczyzna

47

podnikatel / przedsiębiorca

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

6

Mgr. Danuta Nogły

žena / kobieta

36

Logoped

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjna

7

Bc. Bogdan Pytlik

muž / mężczyzna

50

majitel pensionu / właściciel pensjonatu

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

8

Mgr. Bogdan Mruzek

muž / mężczyzna

48

manažer / menadżer

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

9

Marian Kawulok

muž / mężczyzna

42

strojní operator / operastor maszynowy

Dolní Lomná / Łomna Dolna

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

Zmocněnec / pełnomocnik: Władysław Drong

 

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva obce Písek 

Lista kandydacka na wybory Rady Gminy w Piosku

 

Sdružení politického hnutí COEXISTENTIA a nezávislých kandidátů Piosek-Písek

Stowarzyszenie ruchu politycznego COEXISTENTIA i kandadatów niezależnych Piosek-Písek

jméno a příjmení / imię i nazwisko

pohlaví / płeć

věk / wiek

povolání / zawód

část obce / część gminy

politická příslušnost / członkostwo polityczne

kandidáta navrhuje / kandydata wnioskuje

1

Alois Wocławek

muž / mężczyzna

63

jeřábník / dźwigowy

Písek / Piosek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny

nezávislý kandidát / kandydat niezależny

2

Ing. Martin Filipczyk

muž / mężczyzna

53

revírník LČR / policjant teśny

Písek / Piosek

bez politické příslušnosti / bezpartyjny