*********************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 112  (1/2022)                    23.2.2022 r.

*********************************************************************************************************

 

Wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (MOSTY PLUS – stowarzyszenie COEX

i kandydatów niezależnych) podczas chrztu książki „Czas uchwycony na gorącym uczynku” mosteckiego fotografa Jana Kufy Kičeřoka

Ondřej Niedoba, a Most u Jablunkova polgármestere (MOSTY PLUS – a COEX és a független jelöltek szövetsége) a Most fotósa, Jan Kufa Kičerok "Tetten ért idő" című könyvének bemutatóján

Starosta Mostů u Jablunkova Ondřej Niedoba (MOSTY PLUS – sdružení COEX a nezávislých kandidátů) při křtu knihy „Čas přistižen při činu” mosteckého fotografa Jana Kufy Kičeroka (www.zwrot.cz)

 

Orientacyjny plan zebrań ruchu politycznego COEXISTENTIA

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom üléseinek indikatív menetrendje

 Orientační plán schůzí politického hnutí COEXISTENTIA

 

Piątek 10.12.2021 r., godz. 14:00 – Rada Wykonawcza, Karwina-Frysztat, razem z zebraniem zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp., / pátek 10.12.2021, 14:00 h – Výkonná rada, Karviná-Fryštát, spolu se schůzí správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.,

Piątek 25.2.2022 r., godz. 14:00 – Rada Wykonawcza, Ostrawa, / pátek 25.2.2022, 14:00 h – Výkonná rada, Ostrava,

Sobota 14.5.2022 r., godz. 12:00 – Rada Republikowa i Rada Wykonawcza, Nawsie, uroczyste zebranie, / sobota 14.5.2022, 12:00 h – Republiková rada a Výkonná rada, Návsí, slavnostní schůze,

Piątek 24.6.2022 r., godz. 14:00 – Rada Wykonawcza, Trzyniec, / pátek 24.6.2022, 14:00 h – Výkonná rada, Třinec,

Piątek 2.9.2022 r., godz. 14:00 – Rada Wykonawcza, Ostrawa, / pátek 2.9.2022, 14:00 h – Výkonná rada, Ostrava,

Piątek 21.10.2022 r., godz. 14:00 – Rada Wykonawcza, Piotrowice koło Karwiny, razem z zebraniem zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp., / pátek 21.10.2022, 14:00 h – Výkonná rada, Petrovice u Karviné, spolu se schůzí správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.,

Piątek 16.12.2022 r., godz. 14:00 – Rada Republikowa i Rada Wykonawcza, Lutynia Dolna-Wierzniowice / pátek 16.12.2022, 14:00 h – Republiková rada a Výkonná rada, Dolní Lutyně-Věřňovice.

 

Obrady Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA w Karwinie-Frysztacie – 10.12.2021 r.

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom végrehajtó tanácsának ülése Karviná-Fryštátban – 2021.12.10. 

Jednání Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA v Karviné-Fryštátě – 10. 12. 2021

 

Obrady zagaił Zoltan Domonkos, przewodniczący COEX, przywitał obecnych członków Rady Wykonawczej COEX i poinformował, że zebranie jest zdolne do przyjmowania uchwał. Przedstawił program obrad według wniosku, który był razem z zaproszeniem przekazany wszystkim członkom RW COEX: a) zagajenie, uchwalenie programu obrad, b) wybory protokolanta, weryfikatora protokołu i komisji wyborczej, c) sprawozdanie przewodniczącego COEX, d) omówienie udziału COEX w wyborach komunalnych 2022 r., e) wybory sekretarza RW COEX, f) dyskusja plenarna, g) przyjęcie uchwały. Program obrad był uchwalony jednomyślnie. Protokolantem wybrano Tadeusza Tomana, weryfikatorem protokołu Władysława Niedobę, członkami komisji wyborczej Zoltana Domonkosa i Józefa Tobolę.

    Zoltan Domonkos wygłosił sprawozdanie z działalności COEX od ostatniego zebrania Rady Republikowej COEX w dniu 15.10.2021 r. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych przesłano informację o zmianie organu statutarnego i nazwiska osób, które są upoważnione działać w imieniu COEX. Wydano decyzję przewodniczącego COEX o ewidencji odesłanej korespondencji i archiwacji dokumentów i odesłanej korespondencji. Następnie przewodniczący COEX przedstawił wstępny plan pracy Rady Wykonawczej i Rady Republikowej COEX na 2022 rok, Rady Wykonawcza COEX plan pracy zaakceptowała. Następnie przewodniczący COEX przekazał głos Józefowi Tobołowi, który prowadził punkt obrad: przygotowanie COEX do wyborów komunalnych, przedstawił przebieg obrad delegacji COEX z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Izabellą Wołłejko-Chwastowicz w dniu 24.11.2021 r. Następnie komisja wyborcza przeprowadziła tajne wybory sekretarza RW COEX, wybrano jednogłośnie Tadeusza Tomana. Trzeba sprawdzić na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy zawierają aktualne dane COEX.

    W dyskusji poruszono temat listu członka Rady Republikowej COEX, Bogusława Kalety, jakoby Stanisław Gawlik i Władysław Drong podczas obrad Rady Republikowej 15.10.2021 r. w Nawsiu załatwiali swe prywatne sprawy, Rada Wykonawcza COEX potępia takie oszczerstwa, Stanisław Gawlik i Władysław Drong byli zobowiązani posprzątać salę i kuchnię. Władysław Drong przedstawił wyniki wyborów komunalnych w 2018 roku w Karwinie i Milikowie. Uzgodniono, że trzeba uściślić termin spotkania kierownictwa COEX z przewodniczącym Kongresu Polaków w RC, na którym trzeba uzgodnić konsensualne stanowisko w sprawie nazewnictwa szkół. Radzie Republikowej COEX będą zaproponowani do wyborów przewodniczących sekcji narodowych: Stanisław Gawlik i Arpád Kosár. Punkty dotyczące problematyki spisu powszechnego będą zawnioskowane do uchwały. Zebranie w sprawie wyborów komunalnych będzie prowadzić Józef Toboła.

    Uchwała była przyjęta jednogłośnie.

 

Domonkos Zoltán, a COEX elnöke megnyitotta az ülést, köszöntötte a jelenlévő elnökségi tagokat, és megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ismertettte az ülés napirendjét a COEX elnökségi tagjainak kiküldött meghívóban javasoltak szerint: a) megnyitó, a napirend elfogadása, b) a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő és a választási bizottság megválasztása, c) a COEX elnökének beszámolója, d) a COEX 2022-es önkormányzati választásokon való részvételének megvitatása, e) a COEX titkárának megválasztása, f) plenáris vita, g) a határozat elfogadása. A napirendet egyhangúlag jóváhagyják. Tadeusz Tomant jegyzőkönyvvezetőnek, Vladislav Niedobát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, Domonkos Zoltánt és Josef Tobolát a választási bizottság tagjainak választották.

    Domonkos Zoltán beszámolt a COEX Köztársasági Tanácsának legutóbbi, 2021.10.15-i ülése óta végzett tevékenységéről. A COEX alapszabály szerinti szervének változásáról és a COEX nevében eljárni jogosult személyek nevéről szóló tájékoztatást megküldték a Belügyminisztériumnak. A COEX elnökének a küldött levelek nyilvántartásáról, valamint az iratok és a küldött levelek archiválásáról szóló határozatát kiadták. A COEX elnöke bemutatta továbbá a COEX Végrehajtó Tanács és a COEX Országos Tanács 2022-re vonatkozó előzetes munkatervét, amelyet a COEX Végrehajtó Tanács ezt követően jóváhagyott. Ezt követően a COEX elnöke átadta a szót Josef Tobolnak, a COEX első alelnökének, aki a napirendi pont - A COEX felkészülése a 2022-es önkormányzati választásokra - levezető elnökeként tájékoztatott a COEX küldöttségének a Lengyel Köztársaság ostravai főkonzuljával, Izabella Wołłejko-Chwastowiczcsal 2021.11.24-én folytatott megbeszélésének menetéről. Ezt követően a választási bizottság titkos szavazást tartott a COEX RB titkárának személyéről, Tadeusz Tomant egyhangúlag megválasztották. Ellenőrizni kell a COEX-re vonatkozó adatok pontosságát a Belügyminisztérium honlapján.

     A vitában szóba került Bohuslav Kaleta, a COEX Köztársasági Tanács tagja levelének témája, mintha Stanislav Gawlik és Władysław Drong a Köztársasági Tanács 2021.10.15-i, Návsíban tartott ülése alatt magánügyeikkel foglalkoznának, a COEX vezetősége elítéli ezeket a rágalmakat, Stanislav Gawlikot és Władysław Drongot utasították, hogy takarítsák ki a termet és a konyhát. Władysław Drong ismertette a 2018-as önkormányzati választások eredményeit Karviná és Milíkovban. Meg kell határozni a COEX vezetőségének és a Csehországi Lengyelek Kongresszusának elnökének találkozójának időpontját, amelyen konszenzusos álláspontot kell kialakítani az iskolák elnevezésének kérdésében. A COEX Országos Tanácsa javaslatot tett az országos szekciók elnökeinek megválasztására: Stanislav Gawlik és Kosár Árpád személyében. A népszámlálás kérdésével kapcsolatos pontokat az állásfoglalásban javasolták. A helyhatósági választásokról szóló ülést Josef Tobola vezeti.

    Az állásfoglalást egyhangúlag elfogadták.

 

Jednání zahájil Zoltán Domonkos, předseda COEX, přivítal přítomné členy Výkonné rady a sdělil, že schůze je usnášeníschopná. Přednesl program jednání dle návrhu, který byl s pozvánkou předán všem členům VR COEX: a) zahájení, schválení programu jednání, b) volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a volební komise, c) zpráva předsedy COEX, d) projednání účasti COEX v komunálních volbách 2022, e) volba tajemníka VR COEX, f) plenární diskuse, g) přijetí usnesení. Program jednání byl jednomyslně schválen. Zapisovatelem byl zvolen Tadeusz Toman, ověřovatelem zápisu Vladislav Niedoba, členy volební komise byli zvoleni Zoltan Domonkos a Josef Tobola.

    Zoltan Domonkos přednesl zprávu o činnosti COEX od poslední schůze Republikové rady COEX dne 15.10.2021. Ministerstvu vnitra byla zaslána informace o změně statutárního orgánu COEX a jména osob, které jsou oprávněny jednat jménem COEX. Bylo vydáno rozhodnutí předsedy COEX o evidenci odeslané pošty a archivaci dokumentů a odeslané pošty. Dále předseda COEX přednesl předběžný plán práce Výkonné rady a Republikové rady COEX pro rok 2022, plán práce následně Výkonná rada COEX schválila. Následně předseda COEX předal slovo Josefu Tobolovi, prvnímu místopředsedovi COEX, který řídil bod jednání: příprava COEX pro komunální volby 2022, sdělil průběh jednání delegace COEX s generální konsulkou Polské republiky v Ostravě, Izabellou Wołłejko-Chwastowicz dne 24.11.2021. Následně volební komise provedla tajnou volbu tajemníka VR COEX, zvolen byl jednohlasně Tadeusz Toman. Je nutno ověřit na stránkách Ministerstva vnitra správnost údajů za COEX.

     V diskuzi bylo zmíněno téma dopisu člena Republikové rady COEX, Bohuslava Kalety, jakoby Stanislav Gawlik a Władysław Drong během jednání Republikové rady 15.10.2021 v Návsí zajišťovali své soukromé záležitosti, Výkonná rada COEX odsuzuje tyto pomluvy, Stanislav Gawlik a Władysław Drong byli pověřeni uklidit sál a kuchyň. Władysław Drong přednesl výsledky komunálních voleb v 2018 roce v Karviné a Milíkově. Je nutno upřesnit termín setkání vedení COEX s předsedou Kongresu Poláků v ČR, na kterém je nutno dohodnout konsensuální stanovisko ve věci názvů škol. Republikové radě COEX byli navrženi na volbu předsedů národních sekcí: Stanislav Gawlik a Arpád Kosár. Body k problematice sčítání lidu byly navrženy do usnesení. Schůzi ke komunálním volbám bude řídit Josef Tobola.

    Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

 

Uchwała Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA z dnia 10.12.2021 r.

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom Országos Tanácsának 2021.10.15-i határozata.

 Usnesení Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA ze dne 10. 12. 2021

 

Rada Wykonawcza COEX / COEX Végrehajtó Tanácsa / Výkonná rada COEX

1)     wybrała protokolantem Tadeusza Tomana, / zvolila zapisovatelem Tadeusze Tomana,

2)     wybrała weryfikatorem protokołu Władysława Niedobę, / zvolila ověřovatelem zápisu Vladislava Niedobu,

3)     wybrała komisję wyborczą w składzie: Zoltan Domonkos, Józef Tobola, / zvolila volební komisi ve složení: Zoltan Domonkos, Josef Tobola,

4)     bierze do wiadomości informację o działalności COEX którą wygłosił przewodniczący COEX, Zoltan Domonkos, / vzala na vědomí informaci o činnosti COEX, kterou přednesl předseda COEX, Zoltán Domonkos,

5)     akceptuje decyzję Zoltana Domonkosa, przewodniczącego COEX o ewidencji odesłanej korespondencji i archiwacji dokumentów i odesłanej korespondencji, / schvaluje rozhodnutí Zoltana Domonkose, předsedy COEX o evidenci odeslané korespondence a archivaci dokumentů a odeslané korespondence,

6)     uchwala wstępny plan zebrań COEX do 31.12.2022 r., / schvaluje předběžný plán schůzí COEX do 31.12.2022,

7)     zobowiązuje Władysława Dronga sprawdzić na stronach internetowych MSW poprawność danych o COEX, / ukládá Władysławu Drongovi ověřit na internetových stránkách Ministerstva vnitra správnost údajů COEX,

8)     bierze do wiadomości informację o spotkaniu kierownictwa COEX w składzie: Zoltan Domonkos, Józef Tobola, Tadeusz Toman z konsul generalną Izabellą Wołłejko-Chwastowicz w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, / bere na vědomí informaci o setkání vedení COEX ve složení: Zoltan Domonkos, Josef Tobola, Tadeusz Toman s generální konzulkou Izabellou Wołłejko-Chwastowicz na konsulátu Polské republiky v Ostravě,

9)     wybrała Tadeusza Tomana sekretarzem Rady Wykonawczej COEX, / zvolila Tadeusze Tomana tajemníkem Výkonné rady COEX,

10)   wnioskuje na przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej Stanisława Gawlika i przekazuje wniosek zgodnie ze statutem COEX Radzie Republikowej COEX, / navrhuje na předsedu Polské národní sekce COEX Stanislava Gawlika a postupuje tuto volbu dle stanov COEX Republikové radě COEX,

11)   wnioskuje na przewodniczącego Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX Arpáda Kosára i przekazuje wniosek zgodnie ze statutem COEX Radzie Republikowej COEX, / navrhuje na předsedu Maďarské národní sekce COEX Arpáda Kosára a postupuje tuto volbu dle stanov COEX Republikové radě COEX,

12)   wybrała sztab wyborczy COEX do wyborów komunalnych 2022 r. w składzie: Józef Tobola (przewodniczący), Zoltan Domonkos, Władysław Drong, Władysław Niedoba, Tadeusz Toman, / zvolila volební štáb COEX ke komunálním volbám 2022 ve složení: Josef Tobola (předseda), Zoltan Domonkos, Władysław Drong, Vladislav Niedoba, Tadeusz Toman,

13)   bierze do wiadomości informację dotyczącą wyników wyborów komunalnych w 2018 roku w Karwinie i Milikowie, którą wygłosił Władysław Drong, / vzala na vědomí informaci k volebním výsledkům komunálních voleb v roce 2018 v Karviné a Milíkově, kterou přednesl Władysław Drong,

14)   upoważnia Józefa Tobolę, aby prowadził spotkanie członków Rady Wykonawczej COEX z działaczami miejscowymi COEX i partii koalicyjnych w sprawie wyborów komunalnych w 2022 roku, które odbędzie się po zakończeniu zebrania RW COEX, / zmocňuje Josefa Tobolu, aby vedl setkání členů Výkonné rady COEX s místními funkcionáři COEX a politických koaličních stran, týkající se přípravy komunálních voleb v roce 2022, které proběhne po ukončení schůze VR COEX,

15)   bierze do wiadomości argumenty Stanisława Gawlika w sprawie wyrażenia sprzeciwu z przyjęciem przyczynku Bogusława Kalety do uchwały Rady Republikowej COEX: a) przyjęcie przyczynku do wiadomości nie było zaakceptowane przez Radę Republikową COEX, b) treść przyczynku jest wadliwa i szkalująca, c) nie można z mocą wsteczną uchwalić, że odesłane przyczynki z adresu e-mailowego Bogusława Kalety są oficjalnymi listami Polskiej Sekcji Narodowej COEX, / bere na vědomí argumenty Stanislava Gawlika k vyjádření nesouhlasu s přijetím příspěvku Bohuslava Kalety do usnesení Republikové rady COEX: a) přijetí příspěvku na vědomí nebylo odsouhlaseno Republikovou radou COEX, b) obsah příspěvku je zavádějící a dehostenující, c) nelze se zpětnou platností odsouhlasit, že odeslané příspěvky z e-mailové adresy Bohuslava Kalety byly oficiálními dopisy Polské národní sekce COEX,

16)   upoważnia Józefa Tobolę rokować z przewodniczącym Rady Kongresu Polaków w RC na temat postulatu COEX o wsparcie Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych w sprawie nazewnictwa polskiego szkolnictwa w RC tak, aby wniosek spełniał warunek konsensualnego wniosku polskiej mniejszości narodowej na podstawie protokołu z obrad Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych z 8.1.2011 r., / zmocňuje Josefa Tobolu jednat s předsedou Rady Kongresu Poláků v ČR na téma žádostí COEX o podporu Rady vlády pro národnostní menšiny ve věci názvů polského národnostního školství v ČR, tak aby návrh splňoval podmínky konsensuálního návrhu polské národnostní menšiny na základě zápisu z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny z 8.1.2021,

17)   upoważnia Józefa Tobolę, aby wnioskował przewodniczącemu Rady Kongresu Polaków w RC powołać wspólną komisję COEX i Kongresu Polaków w RC w sprawie uzgadniania wniosków do Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, / zmocňuje Josefa Tobolu, aby navrhl předsedovi Rady Kongresu Poláků v ČR zřídit společnou komisi COEX a Kongresu Poláků v ČR pro řešení návrhů pro Radu vlády pro národnostní menšiny,

18)   upoważnia Tadeusza Tomana, sekretarza RW COEX, aby przesłał Czeskiemu Urzędowi Statystycznemu list z zapytaniem, kiedy wreszcie ogłosi wyniki spisu powszechnego w dziedzinach: narodowość i język ojczysty, / zmocňuje Tadeusze Tomana, tajemníka VR COEX, aby zaslal Českému statistickému úřadu dopis s dotazem, kdy konečně zveřejní výsledky sčítání lidu v oblastech národnost a mateřský jazyk,

19)   nie zgadza się z metodyką MSW w sprawie metody zaliczania dwu narodowości u jednego respondenta, z punktem 3, metoda obliczeń, ust. 5: (pokud se určitý občan přihlásí ke dvěma národnostem, z nichž ani jedna nebude česká, bude při sledování příslušné národnosti započten k oběma národnostem”), domaga się wypuścić tekst: („z nichž ani jedna nebude česká”), / nesouhlasí s metodikou Ministerstva vnitra ČR k postupu při započítávání dvou národností u jednoho respondenta, k bodu 3, způsob výpočtu, odst. 5: „pokud se určitý občan přihlásí ke dvěma národnostem, z nichž ani jedna nebude česká, bude při sledování příslušné národnosti započten k oběma národnostem“, požaduje vypustit text: „z nichž ani jedna nebude česká“,,

20)   żąda, aby obywatele, którzy nie zgłosili żadnej narodowości, nie byli włączeni do obliczeń i nie byli zaliczeni do czeskiej narodowości. / požaduje, aby občané, kteří nepřihlásili žádnou národnost, nebyli zahrnuti do výpočtu a nebyli připočteni k české národnosti.

 

Rozmowy Kongres Polaków  RC – COEXISTENTIA

 A Csehországi Lengyelek Kongresszusa – COEXISTENTIA megbeszélés

 Jednání Kongres Poláků v ČR – COEXISTENTIA

 

W środę 5.1.2022 r. odbyło się w Czeskim Cieszynie spotkanie delegacji COEXISTENTII w składzie Zoltan Domonkos – przewodniczący, Józef Toboła – pierwszy zastępca przewodniczącego, Tadeusz Toman – sekretarz Rady Wykonawczej z kierownictwem Kongresu Polaków w RC: przewodniczącym Mariuszem Wałachem, wiceprzewodniczącym Tomaszem Pustówką i członkiem Rady Andrzejem Bizoniem. Głównym punktem obrad były zbliżające się wybory komunalne. Działacze COEXISTENTII przedstawili plan udziału ruchu politycznego w wyborach, COEXISTENTIA zgłosi listy kandydackie ruchu lub listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi w miastach i gminach, w których ma swoich radnych w zarządach i radach, w większych miastach współpracować będzie z KDU-ČSL i innymi ugrupowaniami demokratycznymi. Działaczy Kongresu Polaków w RC interesowało przede wszystkim zaangażowanie COEXISTENTII w wyborach w Czeskim Cieszynie, Bystrzycy i Karwinie. Poruszono również problematykę informowania lub raczej nieinformowania czytelników o działalności COEXISTENTII w „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej i temat dwujęzycznych napisów.

 

2022.1.5-én, szerdán Český Těšínben a COEXISTENTIA küldöttségének találkozójára került sor a csehországi Lengyel Kongresszus vezetőségével: Mariusz Walach elnökkel, Tomasz Pustówka alelnökkel és Andrzej Bizoni tanácstaggal, akiket Domonkos Zoltán – elnök, Jozef Tobola – első elnökhelyettes és Tadeusz Toman – a Végrehajtó Tanács titkára alkotott. A fő napirendi pont a közelgő önkormányzati választások voltak. A COEXISTENTIA aktivistái ismertették a mozgalom választásokon való politikai részvételének tervét, a COEXISTENTIA a mozgalom jelöltlistáit vagy az egyesület listáit független jelöltekkel fogja benyújtani azokban a városokban és községekben, ahol tanácsosai vannak a testületekben és tanácsokban, a nagyobb városokban pedig a KDU-ČSL-lel és más demokratikus csoportokkal fog együttműködni. A Csehországi Lengyelek Kongresszusának aktivistái elsősorban a COEXISTENTIA részvételét akarták elérni a Český Těšín, Bystřice és Karviná városokban tartott választásokon. Felvetették azt is, hogy a "Głos" – a Cseh Köztársaságban élő lengyelek lapja – tájékoztatja vagy inkább nem tájékoztatja az olvasókat a COEXISTENTIA tevékenységéről, valamint a kétnyelvű feliratok kérdését.

 

Ve středu 5.1.2022 se konalo v Českém Těšíně setkání delegace COEXISTENTIE ve složení Zoltan Domonkos – předseda, Josef Tobola – první místopředseda, Tadeusz Toman – tajemník Výkonné rady s vedením Kongresu Poláků v ČR: předsedou Mariuszem Wałachem, místopředsedou Tomaszem Pustówkou a členem Rady Andrzejem Bizoněm. Hlavním bodem jednání byly blížící se komunální volby. Funkcionáři COEXISTENTIE informovali o plánu účastí politického hnutí ve volbách, COEXISTENTIA přihlásí kandidátní listiny hnutí nebo listiny sdružení s nezávislými kandidáty ve městech a obcích, kde v radách a zastupitelstvech má své zástupce, ve větších městech bude spolupracovat s KDU-ČSL a jinými demokratickými seskupeními. Funkcionáře Kongresu Poláků v ČR zajímala především angažovanost COEXISTENTIE ve volbách v Českém Těšíně, Bystřici a Karviné. Byla zmíněna rovněž problematika informování nebo spíše neinformování čtenářů o činnosti COEXISTENTIE v „Głosu” – novinách Poláků v České republice a téma dvojjazyčných nápisů.

 

Zaproszenie na uroczystość wspomnieniową

Meghívó a megemlékezésre

 Pozvánka na vzpomínkovou akci

 

Stowarzyszenie na Rzecz Wartości Ludzkich i Chrześcijańskich im. Jánosa Esterházy,

Komitet Pamięci Jánosa Esterházy ruchu politycznego COEXISTENTIA

oraz Węgierska Parafia Katolicka w Pradze / Esterházy János Egyesület az Emberi és Keresztény Értékekért, a COEXISTENTIA politikai mozgalom Esterházy János

Emlékbizottsága és a Prágai Magyar Katolikus Plébánia / Sdružení Jánose Esterázyho

pro lidské a křesťanské hodnoty, Vzpomínkový výbor Jánose Esterházyho politického hnutí COEXISTENTIA a Maďarský katolický sbor v Praze

serdecznie zaprasza / szeretettel meghívja / srdečně zve

na uroczystość wspomnieniową z okazji 65. rocznicy śmierci hrabiego Jánosa Esterházy, umęczonego bohatera Węgrów z Czechosłowacji, Sługi Bożego, która odbędzie się

5 i 6 marca 2022 r. w Pradze. / gróf Esterházy János, a csehszlovákiai magyarok mártír hőse, Isten hű szolgája halálának 65. évfordulója alkalmából 2022. március 5-én és 6-án Prágában tartandó emlékünnepségre / na vzpomínkovou slavnost u příležitosti 65. výročí smrti

hraběte Jánose Esterházyho, umučeného hrdinu Maďarů v Československu, Sluhy božího,

která se bude konat 5. a 6. března v Praze.

Wydarzenie realizowane jest pod patronatem Ambasadora Węgier w Pradze, dr Miklósa Borosa oraz przy wsparciu Fundacji Rakoczego w Czechach. / A rendezvény Dr. Boros Miklós prágai magyar nagykövet védnöksége alatt és a csehországi Rákóczi Alapítvány támogatásával kerül megrendezésre. / Událost se uskuteční pod záštitou velvyslance Maďarska v Praze,

dr. Miklóse Borose a také za podpory Nadace Rákoczi v Česku.

 

Program w dniu 5 marca 2022 r. (sobota):

Program 2022. március 5-én. (szombat):

Program dne 5. března 2022 (sobota):

10:00     uroczystość wspomnieniowa na Cmentarzu w Motolu pod Pomnikiem Ofiar –

              przemówienia powitalne, wieniec, śpiewanie hymnu węgierskiego, zdjęcie grupowe /

megemlékezés a Motol temetőben az áldozatok emlékművénél - megnyitó beszéd,  koszorúzás,a magyar himnusz eléneklése, csoportkép/ vzpomínková slavnost na Hřbitově Motol u Pomníku obětí – úvodní projev, věnec,

              zpěv maďarské hymny, skupinová fotografie

11:30     Uroczystość wspomnieniowa w Węgierskiej Parafii Katolickiej w Pradze – modlitwa

              za Jánosa Esterházy, przemówienia, poczęstunek / emlékünnepség a prágai magyar

              katolikus templomban - ima Esterházy Jánosért, beszédek, frissítők / vzpomínková

              slavnost v Maďarském katolickém sboru v Praze – modlitba za Jánose Esterházyho,

              projevy, občerstvení

 

Program w dniu 6 marca 2022 r. (niedziela):

Program 2022. március 6-án. (vasárnap):

Program dne 6. března 2022 (neděle):

9:30       Msza w kościele parafialnym św. Henryka i św. Kunigundy za zabawienie Jánosa

              Esterházy, celebruje JCLic. Ojciec Zoltán Balga, proboszcz, występ węgierskiego chóru

Mille Domi w Pradze / mise a Szent Henrik és Szent Kunigunda plébániatemplomban.    Esteházy János Isteni Irgalmasságáért, amelyet JCLic. Balga Zoltán atya celebrál, a Mille Domi magyar kórus fellépése Prágában  / bohoslužba ve farním kostele sv. Jindřišky a sv. Kunegundy za smilování boží Jánose Esteházyho, slouží JCLic. Otec

Zoltán Balga, kněz, vystoupení maďarského pěveckého sboru Mille Domi v Praze 

 

Komunikacja: Cmentarz Motol: Praga 5, Plzeňská 233, przystanek tramwajowy „Krematorium”,

tramwaj nr 9;  Parafia: Praga 1, Jindřišská 30, przystanek tramwajowy „Jindřišská věž”, tramwaj nr 9 / Közlekedés: a Motol temető: Praha 5, Plzeňská 233, villamosmegálló "Krematorium", 9-es vonal; Templom: Praha 1, Jindřišká 30, villamosmegálló "Jindřišská věž", 9-es vonal.  / Doprava: Hřbitov Motol: Praha 5, Plzeňská 233, zastávka tramvaje „Krematorium”, linka č. 9; Sbo: Praha 1, Jindřišká 30, zastávka tramvaje „Jindřišská věž”, linka č. 9.

 

Gazety gminne – artykuły w języku polskim (statystyka za 2021 rok)

Obecní noviny – články v polském jazyce (statistika za rok 2021)

 

Przygotowana tabelka zawiera dane statystyczne dotyczące zamieszczania artykułów w języku polskim w gminnych gazetach wydawanych na terenie zamieszkania polskiej mniejszości narodowej. Konstytucja Republiki Czeskiej nr 2/1993 Dz.U. (Karta Praw i Swobód Obywatelskich) w artykule nr 24 zapewnia obywatelom należącym do mniejszości narodowych prawo na informacje w ich języku ojczystym. Prawo to dla władz samorządowych, wydawców gazet, jest obowiązkiem. Zwłaszcza, że wykorzystują one do tego celu budżety gminne, a gazety są gratisowo dostarczane mieszkańcom poszczególnych miast i gmin. Redakcje te powinny przyjąć takie środki, aby organizacyjnie i finansowo sprostać temu obowiązkowi. Oczywiście osobną sprawą jest aktywność samej polskiej mniejszości narodowej, zwłaszcza dziennikarzy władających językiem polskim. Niektóre gminy zamieszczają informacje o działalności polskich stowarzyszeń wyłącznie w języku czeskim, co jest niedostateczne. Wykaz nie obejmuje informacji o programach audiowizualnych (np. Telewizja POLAR w Stonawie, Bystřický report w Bystrzycy).

 

Připravená tabulka obsahuje statistické údaje týkající se zveřejňování článků v polském jazyce v obecních novinách, které jsou vydávány na území obydleném polskou národnostní menšinou. Ústava České republiky č. 2/1993 Sb. (Listina základních práv a svobod) v článku č. 24 zajišťuje občanům, kteří se hlásí k národnostním menšinám právo na informace v mateřském jazyce. Toto právo je pro samosprávné orgány, vydavatele novin, povinností. Zejména proto, že využívají k tomu účelu obecní rozpočty, a noviny jsou bezplatně dodávány do schránek občanů jednotlivých měst a obcí. Tyto redakce by měly přijmout taková opatření, aby organizačně i finančně zvládly tento úkol. Samozřejmě jinou záležitostí je aktivita samotné polské národnostní menšiny, zejména novinářů, kteří ovládají polský jazyk. Některé obce zveřejňují informace o činnosti polských spolků pouze v jazyce českém, což je nedostačující. Přehled neobsahuje informace o audiovizuálních pořadech (např. Televize POLAR ve Stonavě, Bystřický report v Bystřici).

 

A

B

C

D

E

F

G

Bogumin

Městské noviny OKO

24

0

 

płatne nekrologi (bez korekty językowej)

0 %

Rychwałd

Rychvaldský zpravodaj

12

0

 

 

0 %

Lutynia Dolna

Dolnolutyňské noviny

10

5

PSP, przedszkole

 

4 %

Orłowa

Orlovské noviny

24

0

 

 

0 %

Dąbrowa

DOUBRAVA – obecní zpravodaj

11

0

 

reklama – PZKO

1 %

Piotrowice koło Karwiny

Petrovický zpravodaj

6

12

PZKO Piotrowice, PZKO Marklowice

dodatek SYNERGIA (4x), współpraca Piotrowice-Godów – 50 %

8 %

Karwina

Karvinský zpravodaj

11

0

 

 

0 %

Stonawa

*

 

 

 

 

 

Olbrachcice

Albrechtické listy

4

8

spis ludności, informacje o wyborach, PSP, przedszkole

 

6 %

Hawierzów

*

 

 

 

 

 

Sucha Górna

Informátor obce Horní Suchá

12

14

PZKO – „Fedrowanie z folklorem”, PSP, przedszkole, czytelnictwo, podziękowanie

 

4 %

Cierlicko

Listy Těrlicka

11

7

PSP, Cierlickie Lato Filmowe

reklama – PSP

3 %

Kocobędz

Chotěbuzské zrcadlo – Kocobędzkie zwierciadło

3

3

PZKO, usługi dla seniorów

życzenia wielkanocne, kwartalnik – ***

8 %

Czeski Cieszyn

Těšínské listy

12

12

 

reklama – Scena Polska

1 %

Gnojnik – ****

Stonávka – zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

6

5

PSP, konkurs recytatorski, PZKO Trzanowice

wydawca: Sdružení obcí povodí Stonávky

2 %

Ropica

Zpravodaj obce Ropice

2

6

„Z życia szkoły”, przedszkole, stroje ludowe, czytelnictwo

 

8 %

Trzyniec

Třinecký zpravodaj

7

0

 

 

0 %

Wędrynia

Vendryňské noviny – Gazeta Wędryńska

4

21

samorząd, imprezy, informacje geograficzne, czytelnictwo, szkolnictwo, „Kiedy powiesz po naszymu”

 

22 %

Nydek

Nýdecký zpravodaj – Informator Nydecki

4

4

PZKO, „Żniwa przi PZKO”, „Listopad” – opowiadanie, wiersz Henryka Jasiczka

 

12 %

Bystrzyca

*

 

 

 

 

 

Koszarzyska

*

 

 

 

 

 

Gródek

Hrádecké noviny – Gródeckie nowości

1

3

spis ludności, przedszkole, gra towarzyska

dwumiesięcznik – **

12 %

Milików

Informátor – Biuletyn

1

0

 

kwartalnik – **

0 %

Nawsie

Návsíčko, zpravodaj obce Návsí – biuletyn gminy Nawsie

9

8

PZKO, PSP, przedszkole, wiersze i opowiadania gwarowe

reklama – PSP, PZKO

18 %

Jabłonków

JABKO – zpravodaj města Jablunkov

12

12

PSP, Gorolski Święto, mikroregion Gorolsko Swoboda, Stara Jewka

cykl historyczny (artykuły z „Gwiazdki Cieszyńskiej”)

5 %

Mosty koło Jabłonkowa

Mostecký / Mostecki ZPRAVODAJ

12

6

„Miejmy ją w pamięci”, „Cześć ich pamięci”, spis ludności, PSP, przedszkole

reklama – PSP

8 %

Piosek

Zpravodaj obce Písek

1

1

spis ludności

 

10 %

Pioseczna

Zpravodaj obce Písečná

3

1

PZKO Pioseczno

 

1 %

Bukowiec

Bukovecký občasník

2

4

spis ludności, PSP, przedszkole

 

8 %

Łomna Dolna

*

 

 

 

 

 

Boconowice

*

 

 

 

 

 

Łomna Górna

Lomňánek – Zpravodaj obce Horní Lomná

2

0

 

 

0 %

A – gmina (miasto)

B – nazwa gazety (dwujęzyczna – gruba czcionka)

C – numery wydane w 2021 roku, zamieszczony w Internecie

D – liczba artykułów w języku polskim (bez płatnych reklam)

E – tematyka artykułów w języku polskim

F – notatka

G – artykuły w języku polskim w procentach (subjektywnie)

* – nie wydaje gazety lub gazeta nie jest zamieszczona w Internecie

** – w Internecie zamieszczony tylko jeden numer

*** – w Internecie zamieszczone trzy numery

**** – również Smiłowice, Trzycież, Ligotka Kameralna, Rzeka, Trzanowice

 

Wstępne wyniki Spisu Ludności w Polsce

 Předběžné výsledky Sčítání lidu v Polsku

 

Pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 ogłoszono podczas transmisji online 27.1.2021 r. Populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób, z tego 19 680,2 tys. kobiet i 18 499,5 tys. mężczyzn. Liczba ludności Polski była mniejsza o 0,9 % w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Na terenie Polski zlokalizowanych było 15,2 mln mieszkań. Liczba mieszkań zwiększyła się o 12,6 % w porównaniu z wynikami spisu 2011 r. Przyjęto harmonogram udostępniania informacji z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wynika z niego, że struktura narodowo-etniczna ludności będzie udostępniona sukcesywnie od września do listopada 2022 roku.

 

První předběžné výsledky Národního sčítání lidí a bytů 2021 byly zveřejněny během přenosu online 27.1.2022. Populace lidí Polské republiky čítá 38 179,8 tis. osob, z toho 19 680,2 tis. žen a 18 499,5 tis. mužů. Počet obyvatel Polska byl menší o 0,9 % vůčí sčítání v roce 2011. Na území Polska je lokalizováno 15,2 mln. bytů. Počet bytů se zvětšil vůči sčítání v roce 2011 o 12,6 %. Byl přijat harmonogram zveřejňování informací z Národního sčítání lidí a bytů 2021. Vyplývá z něho, že národnostně-etnická struktura Polska bude zveřejněna postupně od září do listopadu 2022.

 

Wizyta delegacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Zaolziu

 Návštěva delegace Ministerstva zahraničních věcí na Zaolzí

 

W dniach 24-25.1.2022 r. przebywała na Zaolziu delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczył jej pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. – Na Zaolzie docierają niemałe środki finansowe z Warszawy. Spośród 36 projektów 31 dotyczyło Zaolzia. To oczywiste, bo tutaj jest centrum polskości w Republice Czeskiej i tutaj te działania są prowadzone – powiedział podczas konferencji prasowej Dziedziczak. Polskie MSZ wspiera finansowo remonty infrastruktury polonijnej na Zaolziu. Wspomniał remonty Domów PZKO w Wędryni, Trzyńcu-Lesznej Dolnej, Karwinie-Frysztacie, Karwinie-Raju, Czeskim Cieszynie-Mostach, Boconowicach, Jabłonkowie oraz w budynku Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie. W wywiadzie dla „Głosu – gazety Polaków w Republice Czeskiej” Dziedziczak skomentował wynik spisu ludności na Zaolziu – 37 tysięcy 910. Podziękował wszystkim zaangażowanym w prace nad spisem powszechnym. – Czekamy jednak na oficjalne wyniki spisu ludności, te dotyczące poszczególnych gmin. Umówiłem się z liderami środowisk polskich, że jak spłyną dokładne wyniki, to wtedy przeprowadzimy dokładną analizę.

 

Ve dnech 24-25.1.2022 pobývala na Zaolzí delegace Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky. Předsedal ji zmocněnec vlády pro Polonii a Poláky žijící za hranicemi, Jan Dziedziczak. – Zaolzí dostává nemalé finanční prostředky z Varšavy. Mezi 36 projekty bylo 31, které se týkaly Zaolzí. To je samozřejmostí, protože zde je centrum polskosti v České republice a zde jsou vedeny tyto činnosti – řekl na tiskové konferenci Dziedziczak. Polské MZV finančně podporuje opravy polonijní infrastruktury na Zaolzí. Vzpomněl opravy Domů PZKO ve Vendryni, Třinci-Dolní Lištné, Karviné-Fryštátě, Karviné-Ráji, Českém Těšíně-Mostech, Bocanovicích, Jablunkově a také budovy Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně. V rozhovoru pro „Głos – noviny Poláků v České republice” Dziedziczak okomentoval výsledky sčítání lidu na Zaolzí – 36 tisíc 910. Poděkoval všem, kteří se zapojili do sčítání lidu. – Avšak čekáme na oficiální výsledky sčítání lidu, ty které se týkají jednotlivých obcí. Dohodl jsem se s lídry polských organizací, že když budou vyhlášeny přesné výsledky, potom provedeme přesnou analýzu.

 

Wstępne wyniki Spisu Ludności w Republice Czeskiej

 Předběžné výsledky Sčítání lidu v České republice

 

Wyniki w ramach Republiki Czeskiej – 2021 rok:

Výsledky v rámci České republiky – rok 2021:

razem / celkem

10 524 167

czeska / česká

6 033 014

moravská / moravská

359 621

śląska / slezská

12 451

słowacka / slovenská

96 041

polska / polská

26 802

niemiecka / německá

9 128

 

romska / romská

4 458

 

rosyjska / ruská

25 296

 

ukraińska / ukrajinská

78 068

 

wietnamska / vietnamská

31 469

bez narodowości / neuvedeno

3 321 058

 

Wyniki w Województwie Morawsko-Śląskim – 2021 rok:

Výsledky v Moravskoslezském kraji – rok 2021:

razem / celkem

1 162 850

czeska / česká

656 665

morawska / moravská

27 901

śląska / slezská

11 011

słowacka / slovenská

11 990

polska / polská

18 378

niemiecka / německá

465

 

romska / romská

768

 

rosyjska / ruská

440

 

ukraińska / ukrajinská

1 429

 

wietnamska / vietnamská

1 869

bez narodowości / neuvedeno

361 879

 

Mieszkańcy według wybranych narodowości w latach 1991 – 2021:

Obyvatelstvo podle vybraných národností v letech 1991 až 2021:

rok

Razem

celkem

czeska

česká

moravská

morawska

śląska

slezská

słowacka slovenská

polska

polská

niemiecka

německá

romska

romská

bez narodowości

neuvedena

1991

10 302 215

8 363 768

1 362 313

44 446

314 877

59 383

48 556

32 903

22 017

2001

10 230 060

9 249 777

380 474

10 878

193 190

51 961

39 106

11 746

172 827

2011

10 436 560

6 711 624

521 801

12 214

147 152

39 096

18 658

5 135

2 642 666

2021

10 524 167

6 033 084

1 300

12 451

96 041

26 802

9 128

4 458

3 321 058

 

Mieszkańcy według wybranych narodowości i kombinacji narodowości:

Obyvatestvo podle vybraných národností a kombinací národností:

 

wyłącznie / výhradně

w kombinacji z inną narodowością / v kombinací s další národnosti

razem / celkem

czeska / česká

6 033 014

382 090

6 415 104

morawska / moravská

359 621

197 020

556 641

śląska / slezská

12 451

18 850

31 301

słowacka / slovenská

96 041

66 537

162 578

polska / polská

26 802

11 416

38 218

niemiecka / německá

9 128

15 504

24 632

romska / romská

4 458

17 233

21 691

rosyjska / ruská

25 296

9 210

34 506

ukraińska / ukrajinská

78 068

14 824

92 892

wietnamska / vietnamská

31 469

7 254

38 723

 

Nie ładnie tak zostawiać naszego gościa w błędzie

 Nepěkné je sdělovat našemu hostovi chybné informace

 

W wywiadzie redaktora naczelnego „Głosu – gazety Polaków w Republice Czeskiej“ z ministrem, pełnomocnikiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polonii i Polaków za granicą, pan minister Dziedziczak stwierdził, że na Zaolziu mieszka około 40 tysięcy Polaków. Rzeczywistość według Spisu Powszechnego 2021 jest następująca:

 

V rozhovoru šéfredaktora „Głosu – novin Poláků v České republice“ s ministrem, zmocněncem vlády Polské republiky pro záležitosti Polonie a Poláků žijících za hranicemi, pan ministr Dziedziczak prohlásil, že na Zaolzí bydlí asi 40 tisíc Poláků. Skutečnost podle Sčítání lidu 2021 je následující:

 

W całej Repuiblice Czeskiej zgłosiło narodowość polską: 26 802 obywateli,

do tego z podwójną narodowością:

polska + austriacka                6                          polska + romska                    15

polska + rumuńska                2                          polska + rusińska                   2

polska + rosyjska                   80                        polska + grecka                     11

polska + szkocka                   1                          polska + śląska                      547

polska + słowacka                 140                      polska + słoweńska                1

polska + serbska                    6                          polska + syryjska                   1

polska + hiszpańska               2                          polska + szwedzka                 1

polska + ?                               2                          polska + turecka                    1

polska + ukraińska                 149                      polska + wietnamska             4

polska + żydowska                12                        amerykańska + polska          30

angielska + polska                 5                          arabska + polska                    1

armeńska + polska                1                          australijska + polska               1

belgijska + polska                   2                          białoruska + polska                36

brytyjska + polska                  13                        bułgarska + polska                 7

czeska + polska                     9 814                   czechosłowacka + polska      15

chińska + polska                    1                          duńska + polska                     2

europejska + polska               37                        francuska + polska                12

chorwacka + polska               2                          Indyjska + polska                   4

Irlandzka + polska                  3                          włoska + polska                     13

japońska + polska                  1                          inna + polska                          63

kanadyjska + polska              12                        litewska + polska                    8

łotewska + polska                  2                          węgierska + polska                12

macedońska + polska            3                          mołdawska + polska              1

morawska + polska                211                      niemiecka + polska                111

holenderska + polska             1

razem: 11 407,

suma sumarum: 38 209 obywateli.

 

z tego w Województwie Morawsko-Śląskim: 18 378 obywateli,

do tego z podwójną narodowością:

polska + austriacka                2                          polska + romska                    5

polska + rosyjska                   1                          polska + grecka                     4

polska + szkocka                   1                          polska + śląska                      471

polska + słowacka                 64                        polska + słoweńska                1

polska + ukraińska                 5                          polska + wietnamska             2

polska + żydowska                3                          amerykańska + polska          5

angielska + polska                 2                          belgijska + polska                   1

brytyjsko + Polska                 4                          bułgarska + polska                 2

czeska + polska                     5 921                   czechosłowacka + polska      8

europejska + polska               8                          francuska + polska                2

chorwacka + polska               2                          włoska + polska                     1

japońska + polska                  1                          inna + polska                          30

kanadyjska + polska              3                          litewska + polska                    1

węgierska + polska                2                          morawska + polska                96

niemiecka + polska                33                       

razem: 6680,

suma sumarum: 25 058 obywateli.

 

Porównanie spisów z lat poprzednich obywateli z narodowością polską – ubytek:

1991 rok                        59 383

2001 rok                        51 968                  12,5%

2011 rok                        39 096                  24,8%

2021 rok                        26 802                  31,5%

W porównaniu 2021 roku z 1991 rokiem to ubytek 54,9%

 

Z najważniejszych przedsięwzięć wymienił kampanię informacyjną związaną ze Spisem Powszechnym 2021, która została wsparta 427 000 zł. Co spowodowało dodatkowy wpis o podwójnej narodowości 11 407 obywateli. Zostaje pytanie jak będą wliczani w poczet mniejszości w gminach w oparciu o ustawy o gminach i mniejszościach narodowych.

Opracował: Stanisław Gawlik

 

Rozmowa z wójtem Mostów koło Jabłonkowa

 Rozhovor se starostou Mostů u Jablunkova

 

W grudniu ubiegłego roku rada gminy jednogłośnie uchwaliła budżet na 2022 rok. Uchwalono razem 22 inwestycji, m.in. naprawy poczekalni autobusowych i chodników, rekonstrukcja wodociągu, ocieplenie budynków szkolnych i naprawa oświetlenia publicznego. Uchwalono plan zimowego utrzymania dróg, który określa priorytety jak miejscowo, tak czasowo. Zadaniem zimowego utrzymania dróg jest zapewnić przez cały okres zimowy przejezdność i przechodność dróg i chodników, która jest związana z wpływami pogodowymi w zimie – powiedział wójt Mostów koło Jabłonkowa, Andrzej Niedoba (COEX+KN – MOSTY PLUS).

    – Gmina ogłasza corocznie konkurs „Osobowość gminy Mosty koło Jabłonkowa”. W 2021 roku z powodu pandemii nagrody nie mogły być przekazane osobiście. Tytuł konkursu za 2021 rok uzyskali Paweł Kufa, Jan Kufa Kičeřok i Alois Kohut. – dodał wójt. Paweł Kufa nagrodę uzyskał przede wszystkim za zachowanie tradycji rzemieślniczej w postaci rzeźb góralek, górolów, muzykantów, szopek, kapliczek i postaci świętych oraz za pomoc w pracach koło mosteckiego kościoła parafialnego i przy rekonstrukcji Domu PZKO Kasowy. Jan Kufa Kičeřok nagrodę uzyskał za bogatą działalność fotograficzną, przede wszystkim za wydanie książek „Od portretu do dokumentu” i „Czas uchwycony na gorącym uczynku”. Alois Kohut – za działalność w klubie narciarskim TJ Sokol i za pomoc przy budowie chaty narciarskiej i wyciągów. 

 

V prosinci minulého roku byl zastupitelstvem jednohlasně schválen rozpočet na rok 2022. Schváleno bylo celkem 22 investic, mj. opravy autobusových čekáren a chodníků, obnova vodovodu, zateplení školních budov a opravy veřejného osvětlení. Byl  schválen plán zimní údržby, který stanoví priority údržby, a to jak místně, tak i časově. Úkolem zimní údržby je zajišťovat po celé zimní období sjízdnost a schůdnost komunikací, které vznikají povětrnostními vlivy v zimě – řekl starosta Mostů u Jablunkova Ondřej Niedoba (COEX+NK – MOSTY PLUS).

    – Obec vyhlašuje každoročně titul „Osobnost obce Mosty u Jablunkova”. V roce 2021 kvůli pandemií tyto ceny nemohly být předány osobně. Titul za rok 2021 získali Pavel Kufa, Jan Kufa Kičeřok a Alois Kohut – dodal starosta. Pavel Kufa titul získal zejména za uchování řemeslné tradice v podobě řezeb gorolek, gorolů, muzikantů, betlémů, kapliček, postav svatých a také za pomoc při pracích u mosteckého farního kostela a při rekonstrukci Domu PZKO Kasowy. Jan Kufa Kičeřok titul získal za bohatou fotografickou činnost, zejména za vydání fotoknih „Od portrétu k dokumentu” a „Čas přistižen při činu”. Alois Kohut – za činnost v lyžařském oddílu TJ Sokol a za pomoc při výstavbě lyžařské chaty a vleků.

 

Projekty realizowane w gminach

 Akce prováděné v obcích

 

NYDEK – Gmina w tym trudnym okresie pandemicznym kontynuowała realizację rozbudowy drewniaka i Budowę Wczasową koło Strażaków. Obie budowy zagajono już w ubiegłym roku i miałyby być zakończone z połowie roku obecnego, łącznie z interiorem W tym roku chcemy wydłużyć chodniki do osady Gora, zrekonstruować parking przed Nydeczanką, przeprowadzić przybudówkę warsztatów w szkole podstawowej i wzmocnić źródła wody pitnej – powiedział wójt Nydka, Jan Konečný (Stowarzyszenie Kandydatów Niezależnych). / NÝDEK – Obec v tomto nelehkém pandemickém období pokračovala na realizaci výstavby dřevěnky a na výstavbě Výletiště u Požárníků. Obě stavby byly zahájeny již v minulém roce a měly by být dokončeny v polovině roku příštího, včetně vnitřního vybavení. V letošním roce chceme prodloužit chodníky do osady Gora, zrekonstruovat parkoviště před Nýdečankou, provést přístavbu dílen v základní škole a posílit zdroje pitné vody – řekl starosta Nýdku Jan Konečný (Sdružení nezávislých kandidátů).

 

Wójt Nydku, Jan Konečný

 starosta Nýdku Jan Konečný

 

DĄBROWA – Gmina latami gnębiona i ograniczana przez wydobycie węgla, zaczyna Dąbrowa nowy rozdział swojej historii. W gminie z 1200 mieszkańcami modernizują szkołę, centrum życia stowarzyszeń – Dom Narodowy, rozpoczęto budowę kanalizacji. – Gmina potrzebuje budować nową infrastrukturę, dlatego przygotowuje działki pod budowę domów rodzinnych. Gmina ma już przygotowaną skrótową dokumentację projektową i przygotowane żądanie do Komisji Międzyresortowej, skąd chcielibyśmy czerpać pieniądze na ten projekt. W lokalizacji, która rozdzielona jest do pięciu etapów, będzie w przybliżeniu 50 działek budowlanych, a przygotowywany pierwszy i drugi etap zaczniemy finansować z własnych źródeł – powiedziała wójt Dąbrowy, Dáša Murycowa (NEZÁVISLÍ). / DOUBRAVA – Roky sužovaná a omezovaná těžbou uhlí, začíná Doubrava novou kapitolu své historie. V obci s 1200 obyvateli modernizují školu, centrum spolkového života – Národní dům, začalo budování kanalizace. – Obec potřebuje budovat novou infrastrukturu, proto připravuje pozemky pro výstavbu rodinných domů. Obec má již připravenou zkrácenou projektovou dokumentaci a připravenou žádost do Meziresortní komise, odkud bychom chtěli čerpat peníze pro tento projekt. V lokalitě, která je rozdělena do pěti etap bude přibližně 50 parcel a přípravy první a druhé etapy začneme financovat z vlastních zdrojů – řekla starostka Doubravy Dáša Murycová (NEZÁVISLÍ).

 

Wójt Dąbrowy, Dáša Murycowa

 starostka Doubravy Dáša Murycová

 

„Bić się, czy nie bić”

 Bít se nebo nebít”

 

Czesi próbowali przeżyć, a że czuli się słabi wobec Hitlera, to stosowali mimikrę na zasadzie: będziemy udawać, że aprobujemy niemieckie panowanie, ale po cichu robimy swoje – mówi na łamach tygodnika „Newsweeka” historyk, Piotr Majewski, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Czesi mają specyficzne poczucie humoru i dystans do siebie samych nawet w trudnych chwilach.

    Adolf Hitler najpierw odebrał Czechosłowacji Sudety, a potem, w marcu 1939 r., zlikwidował to państwo. Słowacy ogłosili niepodległość, a na ziemiach Czech i Moraw utworzono protektorat. Hitler widział Czechów jako nadzorców narodów podbitych. Jako Słowianie nie byli dla niego partnerami. To jednak nie znaczy, że nie myślał o wykorzystaniu Czechów tam, gdzie mogli okazać się przydatni. Podobne wyjątki stosował wobec Chorwatów, Słowaków, czy Ukraińców. Były to jednak rozwiązania przejściowe, póki trwała wojna, ani Hitler ani Reinhard Hayndrich nie ukrywali, że po ostatecznym zwycięstwie trzeba coś będzie zrobić z Czechami, czyli najpewniej ich wysiedlić, bo Czechy i Morawy to od pradziejów ziemie germańskie. W zależności od tego, jak się będą zachowywać, część Czechów mogła by być zgermanizowana, a część osiedlona na Wschodzie właśnie w roli nadzorców innych narodów, ale de facto także jako niewolnicy. Hitler na tle innych Słowian Czechów na swój sposób szanował, bo uważał, że są najbardziej podobni do Niemców dzięki wielowiekowej wspólnej historii. Dlatego w jego rachubach gdzieś nad Morzem Białym jeszcze mogli okazać się przydatni. To nie była jednak optymistyczna perspektywa.

    Wiosną 1939 r. decydowały jeszcze względy polityki międzynarodowej. Hitler musiał wymyślić jakieś pośrednie rozwiązanie. Wcześniej bowiem deklarował, że chce tylko ziem zamieszkałych przez Niemców – dlatego w Monachium postanowiono dać mu Sudety. Jednak, zajął tereny zamieszkałe przez 7,5 miliona Czechów. Protektorat, czyli rodzaj czeskiej autonomii w granicach Rzeszy, miał być listkiem figowym. Hitler myślał pragmatycznie – gdyby zupełnie zlikwidował czeskie państwo, mogłoby dojść do oporu, a to podważyłoby jego tezę, że czeska państwowość była fikcyjna i zasługiwałaby na likwidację. Po wrześniu 1939 r., gdy już nie oglądał się na Londyn i Paryż, chciał mieć nad Wełtawą spokój. Przerzucił koszty na lokalne władze, a te podjęły grę. Prezydent Emil Hácha i generał Alois Eliáš byli kolaborantami, jeśli spojrzymy na nich zgodnie z dzisiejszymi kryteriami, ale to nie znaczy, że byli pozbawionymi uczuć narodowych wyrodkami. Mieli konserwatywne poglądy, byli wykształceni i uformowani w imperium Habsburgów. Znali doskonale język niemiecki i niemiecką kulturę. Po 1939 r. byli przeświadczeni, że niemiecka dominacja jest nieuchronna, więc trzeba się poświęcić i rozsądnie, łagodnie pokierować czeskim losem. Bali się, że w przeciwnym razie Niemcy sięgną po skończonych łajdaków. Bo w Czechach nie brakowało faszystów, jak organizacja Flaga. Hácha na początku cieszył się sporym zaufaniem społecznym. To samo premier Eliáš. To gwarantowało Niemcom spokój. Czechy z ich przemysłem miały być ważnym elementem gospodarki Niemiec. Postawienie na krzykliwych faszystowskich oszołomów, którzy nie mieli pojęcia o rządzeniu, byłoby ryzykowne. Należało więc współpracować z Hachą, ale nie przeszkadzało to Niemcom straszyć go faszystami. Taka polityka Berlina uruchomiła morderczy mechanizm. Kolaborant był bowiem przyparty do muru i za każdym razem, gdy okupant czegoś zażądał, tłumaczył sobie, że jest mniejszym złem, aż sam zaczął robić rzeczy okropne.

    Czeskie władze protektoratu w 1939 r. nie zakładały, że Żydzi zostaną wymordowani. Hácha i Eliáš uważali, że jeśli nie oni, to Niemcy przejmą żydowskie firmy i tylko zwiększy się niemiecka przewaga nad czeskim kapitałem i przemysłem. Antysemityzm na tym terenie czaił się od dawna, ale nie był tak silny jak w Polsce. Liberalne, proeuropejskie elity narzuciły Czechosłowacji tolerancję i poprawność polityczną. Niechęć do Żydów wzrosła po Monachium w 1938 r. Ponieważ często funkcjonowali w obrębie kultury niemieckiej, postrzegano ich jako element świata niemieckiego. Była to pułapka, z której Żydzi nie mieli wyjścia. Tylko nieliczni, niemal zupełnie zasymilowani z Czechami, mogli liczyć na pomoc. W ten sposób uratowała się garstka – może kilkaset osób w skali całej okupacji.

    Kolaborowali politycy, ale Czesi masowo zapisywali się do tworzonych przez nich organizacji. Do Wspólnoty Narodowej zapisało się niemal sto procent społeczeństwa. Naród aprobował linię rządu protektoratu, w ten sposób kolaboracja właściwie przestawała być kolaboracją. Z drugiej strony Czesi po prostu przyjęli postawę wyczekującą. Nie było bowiem tak, że Czesi nagle pokochali nazistów i poczuli się słowiańskimi mieszkańcami wielkoniemieckiej Rzeszy. Próbowali przeżyć, a że czuli się słabi wobec Niemców, to stosowali mimikrę na zasadzie: będziemy udawać, że aprobujemy niemieckie panowanie, ale po cichu będziemy robić swoje. Zresztą premier Eliáš utrzymywał kontakt z emigracyjnym rządem Edwarda Beneša w Londynie. Czeski ruch oporu był niejednolity i słaby. Organizacja wojskowa za cel stawiała sobie przygotowanie do wystąpienia przeciw okupantowi i przejęcia w dogodnym momencie kontroli nad krajem. Przez szereg lat była jednak w głębokiej defensywie, a jej działania miały charakter głównie wywiadowczy. Opór zbrojny pojawił się dopiero jesienią 1944 r., kiedy stało się jasne, że do Czech wejdą alianci. Miało to też związek z działaniami partyzantki radzieckiej. Kulminacją tych przygotowań było powstanie praskie z maja 1945 r. Organizacje cywilne były równie słabe i także one zajmowały się głównie zbieraniem dla Londynu informacji na temat Niemców, ich wojsk i przemysłu. Do 1941 r. przekazywano także informacje od premiera Eliáša, który współpracował z ruchem oporu, za co zapłacił więzieniem, a potem życiem. Byli jeszcze komuniści, do 1938 r. działali legalnie. Co prawda, przed 1935 r., mieli program antypaństwowy i głosili, że Czechosłowacja to twór imperialistów oraz, że należy oddać ziemie mniejszościom narodowym, ale potem bronili republiki i nie uznali Monachium. W latach dwudziestych XX wieku była to partia masowa, do której należało trzysta tysięcy ludzi. Perspektywa wyzwolenia przez Związek Radziecki nie jawiła się Czechom jako nieszczęście. To utworzyło komunistom drogę do władzy.

    Następcy Háchy i Eliáša, Jaroslav Krejčí i Emanuel Moravec traktowali współpracę z Niemcami jako trampolinę do własnej kariery. Krejčí został premierem protektoratu z nadania Hayndricha po aresztowaniu Eliáša. Moravec, to przypadek szczególny. Dla niego kolaboracja była najpierw sposobem na zarabianie, dopiero potem stał się apostołem kolaboracji jako minister szkolnictwa. Doszedł do punktu, w którym chciał Czechów przerobić na narodowych socjalistów, którzy by się rozpłynęli w niemieckim żywiole. Jeden z jego synów służył w Wermachcie, drugi w Waffen SS, a trzeci był w Hitlerjugend... To już był przerażający model totalnej kolaboracji. Tak więc paradoksem jest, że do udanego zamachu na Rei harda Hayndricha doszło właśnie w Czechach, zwłaszcza że podziemie było przeciwne tej akcji. Cała akcja została zaplanowana w Londynie i przeprowadzona przez ludzi stamtąd przysłanych – czeskich cichociemnych. Czeskie podziemie nie byłoby w stanie takiej akcji przeprowadzić.

    Jak Czesi patrzyli wówczas na Polaków? Z mieszaniną podziwu i lęku. Podziwiali Polaków za to, że mimo niemieckiej przewagi postawili się. Nie wiem, w jakim stopniu Czesi orientowali się w sytuacji na ziemiach polskich po 1939 r., bo byli skutecznie odcięci od informacji. Natomiast powstanie warszawskie było nagłaśniane przez samych Niemców – dla przestrogi. Szaleni Polacy znów rzucili się do walki i w efekcie nie ma już Warszawy. Taka postawa faktycznie nie mieściła się w czeskim pragmatycznym spojrzeniu na rzeczywistość. Przeciętny Czech myślał więc, że jednak jest lepiej, gdy krew nie spływa ulicami. Samych Czechów podczas wojny zginęło relatywnie niewielu, ale wymordowano prawie wszystkich czeskich Żydów. O tym nie można zapominać.

    Dziś wiemy, że Czesi przeszli wojnę suchą stopą, ale wtedy nikt nie mógł tego przewidzieć. Z punktu widzenia czeskiego patrioty jesienią 1941 r. perspektywy wydawały się ponure. Kraj był spacyfikowany, rząd współpracował z Niemcami, którzy na wszystkich frontach odnosili zwycięstwa, a kontrolę nad Protektoratem objął właśnie bezlitosny Hayndrich... Nie wiadomo wówczas było, że klęska III Rzeszy będzie totalna. To, że Czechosłowacja została wskrzeszona, było efektem splotu wielu okoliczności i zasługą Edwarda Beneša, który potrafił dobrze rozegrać sprawę czeską podczas wojny, a potem umiejętnie skapitalizować to, co ugrał. Beneš umacniał swoją pozycję w obozie alianckim w tym samym czasie, gdy polski rząd ją tracił. Dogadał się z Moskwą w 1943 r. za cenę wielkich ustępstw, ale mógł wrócić do kraju.

    Czy w Czechach dyskutuje się o II wojnie światowej tak jak w Polsce? Te dyskusje mają bardziej piwiarniany charakter. Czesi zastanawiają się, czy przypadkiem nie powinni się byli bronić w 1938 r. Mój kolega, historyk, gdy go oprowadzałem po jednym z cmentarzy wojennych, powiedział ze łzami w oczach, że nam zazdrości. Zapytałem czego – tych tysięcy ofiar? Odparł, że owszem, ponieśliśmy ofiary, ale uratowaliśmy honor.

 

Češi chtěli přežít, a protože se cítili slabí vůčí Hitlerovi, používali mimikry na principu: budeme předstírat, že souhlasíme s německou nadvládou, ale tiše bude dělat svoje – řekl pro týdeník „Newsweek” historik, Piotr Majewski, zaměstnanec Varšavské univerzity. Češi mají specifický smysl pro humor a odstup do sebe samých dokonce v těžkých chvílích.

    Adolf Hitler nejdřív vzal Československu Sudety, potom v březnu 1939 zlikvidoval tento stát. Slováci vyhlásili nezávislost, a na území Čech a Moravy byl zřízen protektorát. Hitler viděl Čechy jako dozorce podrobených národů. Jako Slované nebyli pro něho partnery. To však neznamená, že nepřemýšlel využít Čechy tam, kdy mohli být použitelní. Obdobné výjimky používal vůčí Chorvatům, Slovákům nebo Ukrajincům. Byla to však přechodná řešení, dokud trvala válka. Ani Hitler, ani Reinhard Heyndrich neskrývali, že po rozhodujícím vítězství bude nutno s Čechy něco udělat, nejlépe je vysídlit, protože Čechy a Morava jsou prehistorické germánské území. V závislosti na tom, jak se budou chovat, část Čechů mohla být poněmčena, a část vysídlena na Východ právě jako dozorci jiných národů, ale de facto rovněž jako otroci. Hitler na rozdíl od jiných Slovanů Čechy svým způsobem respektoval, protože je považoval jako nejvíce podobné Němcům z důvodu mnohověkých společných dějin. Proto v jeho úvahách kdesi nad Bílým mořem ještě mohli být použitelní. To však nebyla optimistická perspektiva.

    Na jaře 1939 rozhodovaly ještě okolnosti mezinárodní politiky. Hitler musel vymyslet nějaké nepřímé řešení. Protože dříve deklaroval, že chce pouze území obydlené Němci – proto bylo v Mnichově dohodnuto předat mu Sudety. Avšak zabral území, na kterém bydlelo více jak 7,5 milionů Čechů. Protektorát, jako nějaký druh české autonomie v hranicích Říše, měl být fíkovým listem. Hitler přemýšlel pragmaticky – úplné zrušení českého státu mohlo způsobit odpor, což mohlo vyvrátit jeho tezi, že česká státnost byla fiktivní a měla by být zrušena. Po září 1939, kdy se už neohlížel na Londýn a Paříž, chtěl mít nad Vltavou klid. Přehodil náklady na místní vládu, a ta zahájila hru. Prezident Emil Hácha a generál Alois Eliáš byli kolaboranty, pohlédneme-li na nich podle dnešních kriterií, což neznamená, že byli zbavenými národních citů zvrhlíky. Měli konzervativní názory, byli vzdělání a zformování v Habsburském impériu. Dokonale ovládali německý jazyk a německou kulturu. Po roce 1939 byli přesvědčení, že německá dominace je neodvratná, proto je třeba obětovat se a rozvážně řídit český osud. Báli se, že v opačném případě Němci sáhnou po naprosté hlupáky, protože v Čechách nechyběli fašisté, např. organizace Vlajka. Hácha se těšil na začátku značnou společenskou důvěrou. Stejně premiér Eliáš. To zajišťovalo Němcům klid. Čechy s jejich průmyslem se měly stát důležitou součástí hospodářství Německa. Přijít s volbou fašistických křiklounů a zblouznilců, kteří neměli ponětí o vládnutí, by bylo riskantní. Proto museli spolupracovat s Háchou, ale to nepřekáželo Němcům strašit ho fašisty. Taková politika Berlína uvedla do pohybu vražedný mechanismus. Kolaboranti byli totiž přitlačeni ke zdi a pokaždé, když okupant něco požadoval, vysvětloval si to, že jsou menším zlem, až sami začali dělat věci hrůzné.

    Česká vláda protektorátu v roce 1939 nepředpokládala, že Židé budou vyvražděni. Hácha a Eliáš se domnívali, že pokud ne oni, potom Němci převezmou židovské firmy a německá převaha nad českým kapitálem a průmyslem se jenom zvětší. Antisemitismus na tomto území byl skrytý už dávno, ale nebyl tak silný jako v Polsku. Liberální, proevropské elity vynutily na Československu toleranci a politickou korektnost. Antipatie vůčí Židům zesílila po Mnichovu v roce 1938. Protože se Židé často pohybovali v okruhu německé kultury, byli vnímání jako součást německého světa. To byla nástraha, ze které Židé neměli východiska. Pouze nepočetní, téměř úplně zasimilování s Čechy, mohli počítat s pomoci. Takto se zachránila hrstka – možno několik set osob v měřítku celé okupace.

    Kolaborovali politici, naopak Češi se hromadně zapisovali do jimi zakládaných organizací. Do Národní jednoty se zapsalo téměř sto procent společnosti. Národ schvaloval směřování protektorátní vlády, takto kolaborace vlastně přestávala být kolaborací. Na druhou stranu Češi prostě přijali vyčkávací pozici. Nebylo totiž tak, že Češi najednou se zamilovali do nacistů a si uvědomili, že jsou slovanskými občany velkoněmecké Říše. Chtěli přežít, a protože se cítili slabí vůči Němcům, proto používali minihru na principu: budeme předstírat, že souhlasíme s německou nadvládu, ale tiše budeme dělat své. Ostatně premiér Eliáš udržoval kontakty s emigrační vládou Edvarda Beneše v Londýně. České odbojové hnutí bylo nejednotné a slabé. Vojenská organizace si dávala za cíl přípravu povstání proti okupantovi a převzetí v příznivém momentu kontroly nad zemí. Avšak řadu let byla v hluboké defenzívě, a její činnost měla hlavně špionážní charakter. Vojenský odpor se objevil teprve na podzim 1944, když bylo rozhodnuto, že do Čech vstoupí spojenci. Souviselo to s akcemi sovětského partyzántského hnutí. Vrcholem těchto příprav bylo pražské povstání z května 1945. Civilní organizace byly stejně slabé a rovněž se zajímaly hlavně výzvědnou činností pro Londýn s informacemi na téma Němců, jejich vojsk a průmyslu. Do roku 1941 byly předávány rovněž informace od premiéra Eliáše, který spolupracoval s odbojovým hnutím, za což zaplatil vězením a následně životem. Existovali ještě komunisté, do roku 1938 působili legálně. I když, před rokem 1935, měli protistátní program a hlásali, že Československo je spiknutím imperialistů a také, že je nutno odevzdat zemi národnostním menšinám, ale potom bránili republiku a neuznali Mnichov. Ve dvacátých letech XX. století to byla početná strana, do které patřilo třístá tisíc lidí. Perspektiva osvobození Sovětským svazem se nejevila Čechům jako neštěstí. To umožnilo komunistům převzít později vládu.

    Nástupci Háchy a Eliáše, Jaroslav Krejčí a Emanuel Moravec brali spolupráci s Němci jako trampolínu do vlastní kariéry. Krejčí se stal premiérem protektorátu s pověření Hayndricha po uvěznění Eliáše. Moravec je zvláštním případem. Pro něho kolaborace byla nejdříve způsobem na vydělávání peněz, teprve potom se stal apoštolem kolaborace jako ministr školství. Došel k bodu, kdy chtěl Čechy předělat na národní socialisty, kteří by se rozplynuli v německém živlu. Jeden z jeho synů sloužil ve Wehrmachtu, druhý ve Waffen SS, a třetí byl v Hitlerjugend... To už byl děsivý model totální kolaborace. Proto je paradoxem, že k úspěšnému atentátu na Reiharda Hayndricha došlo právě v Čechách, zejména proto, že ilegalita nebyla nakloněna této akci. Celá akce byly naplánována v Londýně a provedena lidmi poslanými odtamtud – českými výsadkáři. České ilegální organizace nebyly schopny tuto akci provést.

    Jak Češi tehdy hodnotili Poláky? Se směsicí obdivu a obav. Obdivovali Poláky, že přes německou převahu se postavili Němcům. Nevím, do jakého stupně se Češi orientovali v situaci na polském území po roce 1939, protože byli úspěšně odříznutí od informací. Naopak varšavské povstání bylo nahlásněno samotnými Němci – pro výstrahu. Šílení Poláci se opět vrhli do boje a výsledkem je, že Varšavy už není. Takový postoj fakticky nebyl možný v českém pragmatickém chápání reality. Průměrný Čech si myslel, že přece je lépe, když krev neteče ulicemi. Samotných Čechů za války zahynulo relativně málo, ale vyvražděni byli téměř všichni čeští Židé. Na to nelze zapomenout.

    Dnes víme, že Češi prošli válku suchou stopou, ale tehdy nikdo to nemohl tušit. Z pohledu českého vlastence na podzim 1941 se perspektivy zdály chmurné. Země byla zpacifikována, vláda spolupracovala s Němci, kteří vítězili na všech frontách a kontrolu nad Protektorátem právě převzal ukrutný Heyndrich.... Tehdy se nevědělo, že porážka III Říše bude totální. Vzkříšení Československa bylo důsledkem shodou mnoha okolností a zásluhou Edvarda Beneše, který uměl dobře rozehrát českou otázku za války, a potom umně zkapitalizovat to co uhrál. Beneš upevňoval svou pozici mezi spojenci ve stejné době, kdy polská vláda ji ztratila. Dohodl se s Moskvou v roce 1943 za cenu velkých ústupků, ale mohl se vrátit do země.

    Diskutuje se v Čechách o II světové válce, jako je tomu v Polsku? Tyto diskuze mají spíše hospodský charakter. Češi přemýšlejí, zda se náhodou neměli v roce 1938 bránit. Můj kolega, historik, když jsem mu ukazoval jeden vojenský hřbitov, řekl se slzy v očích, že nám závidí. Zeptal jsem ho, čeho – těch tisíců obětí? Odpověděl, že zajisté, utrpěli jsme oběti, ale zachránili jsme čest.

 

Źródło: „NEWSWEEK” 7/2022

 

Pożegnaliśmy w 2021 roku

 

Irena Landowa (90, Sucha Górna), Anna Maiwaldowa (78, Sucha Górna), Jadwiga Tačárowa (71), mgr Roman Żyła (90, Czeski Cieszyn-Mistrzowice) – nauczyciel, działacz PZKO, Eugenia Gmuzdkowa (94, Karwina-Mizerów), Zbigniew Kożusznik (74, Orłowa-Lutynia), Maria Szwedowa (81, Stonawa), Helena Matulowa, Władysław Legierski (69, Karpętna), Emilia Bobek (87) – aktorka Sceny Polskiej, Helena Szczerbowa (89, Trzyniec), Teresa Kantorowa (92, Jabłonków), Maria Cymorek (76, Czeski Cieszyn), inż. Tadeusz Bonczek (89, Czeski Cieszyn), Jan Gałuszka (75, Sucha Górna), Józef Dworok (72, Sucha Górna), Anna Brodowa (Karwina-Raj), Jan Czudek (72, Jabłonków), Tadeusz Klotek (66, Hawierzów), Bogusław Łabudek (76, Hawierzów-Błędowice), Eugenia Matanogowa (76, Hawierzów), Adam Palowski (77, Karwina) – społecznik, członek zespołów folklorystycznych „Gorole” i Błędowice”), Andrzej Bury (79, Kojkowice), Wanda Gachowa (90, Czeski Cieszyn), Aniela Janitkowa (85, Trzyniec), inż. Józef Wałoszek (97, Karwina) – działacz PZKO, Władysław Pęcikiewicz (87, Karwina), Bruno Wróbel (77, Sucha Górna), Stanisław Fusek (68, Piotrowice-Zawada), ks. Jan Niedoba (71) – pastor parafii LEKAW w Bystrzycy, mgr Bronisława Drózd (83, Wędrynia), Leszek Lalurny (65, Łąki nad Olzą), Małgorzata Kalinowa (87, Olbrachcice), Stanisław Kohut „Czatar” (67, Mosty koło Jabłonkowa), Jan Pieknik (67, Trzycież), inż. Josef Bocek (Sucha Górna), Aniela Mulkowa (Orłowa) – członkini chóru mieszanego „Zgoda” w Orłowie-Lutyni, Andrzej Pilch (81, Karwina), inż. Emilian Niesłanik (86, Czeski Cieszyn), Maryla Gemrot (Jabłonków), inż. Zdzisław Pitala (88, Karwina), Bruno Hampel (62, Olbrachcice), Piotr Lipka (69, Karwina-Raj), inż. Eugeniusz Cieńciała (94, Czeski Cieszyn), inż. Władysław Pasz (91, Orłowa-Łazy) – nauczyciel Technikum Maszynowego w Karwinie, Helena Fröhlichowa (63, Stonawa), Anienka Wranik (81, Żywocice), Liba Staszkowa, Jan Ciupa (87 Olbrachcice), Maria Janotowa (87, Marklowice Dolne), Gabriela Kotajna (88, Trzyniec), Bronisław Brzuchański (66, Nawsie), Krystyna Bezděk (75, Karwina-Kopalnie) – zamieszkała w Jindřichowie Hradcu, Maria Hojdysz (70, Trzyniec), Eugeniusz Duda (79, Czeski Cieszyn), Franciszek Kolarz (83, Karwina-Raj), Tadeusz Szeliga (70, Skrzeczoń), Anna Kretkowa (76, Karwina-Granice), Stefania Czudek (84, Gródek), inż. Stanisław Gojniczek (72, Trzyniec), Halina Branna (82, Czeski Cieszyn) – nauczycielka, działaczka PZKO, Stanisław Matykiewicz (70, Karwina-Raj), Jana Labska (Čerčany), Marta Swaczynowa (85, Karwina-Frysztat), Janusz Lasota, Walter Stryja (78, Darków), Wiesław Przeczek (60, Nawsie) – dziennikarz, przewodniczący Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego, inż. Markéta Hudcowa (68, Trzyniec), MUDr Kazimierz Swaczyna (Stonawa), Józef Kunschke (86, Orłowa-Lutynia), Lech Piszut (82, Żuków Górny), Józef Istel (80, Karwina), mgr Adam Wałach (37, Czeski Cieszyn) – chórzysta „Canticorum Novum”, Gabriela Frankowa (89, Karwina-Mizerów), Gertruda Sabela (82, Ligotka Kameralna), Jan Wojtas (91, Wędrynia), Emilia Baron (90, Mosty koko Jabłonkowa), Anna Gradkowa (99, Olbrachcice), Leszek Firla (80, Stonawa) – zamieszkały w Pilźnie, Jan Noga (95, Nydek), MUDr Józef Wendrinski (79, Hawierzów-Sucha), Jan Mrózek (85, Karwina-Nowe Miasto), inż. Tadeusz Stec (86, Trzyniec-Końska), inż. Vanda Procházkowa (78, Czeski Cieszyn), Anna Wacławikowa (97, Czeski Cieszyn), Stanisław Kula (78, Łąki), Alena Kołorzowa (64, Hawierzów-Błędowice), Bronisława Kalinowa (88, Olbrachcice), Marta Molinowa (87, Trzycież), Franciszka Madziowa (88, Wędrynia), Maria Bykowska (Boconowice),. inż. Zygmunt Wajner (77, Cierlicko), Helena Kadłubcowa (86, Ropica), Wanda Krzywoń (89, Hawierzów-Błędowice), Jana Branna (60, Kocobędz), Ula Ondrusz (62, Orłowa), Anna Ciesarowa (87, Kocobędz), Zdzisław Fierla (82, Karwina-Mizerów) – zasłużony członek PTTS Beskid Śląski w RC, inż. Tadeusz Smugała (54, Cierlicko) – prezes Domu Polskiego Żwirki i Wigury, prezes Macierzy Szkolnej w RC, Rudolf Popiołek (91, Hawierzów), Erika Proboszowa (Czeski Cieszyn), Danuta Białożytowa (87, Gródek), Małgorzata Palowska (Karwina), Stanisław Tlołka (73, Orłowa-Łazy), inż. Stanisław Zawadzki (70, Czeski Cieszyn), Józef Worek – członek zespołu śpiewaczego „Hutnik”, Bolesław Adamczyk (87, Orłowa-Lutynia), Karol Kincel (83, Ropica), Marian Godula (54, Hawierzów-Sucha), inż. Karol Recmanik (95, Stonawa), mgr Piotr Żabiński (84, Stonawa) – nauczyciel, działacz społeczny, członek COEXISTENTII, Helena Macura – nauczycielka, MUDr Kazimierz Feber (85, Łąki), MUDr Jan Kufa (90, Karwina-Frysztat), Krystyna Farnik (77, Czeski Cieszyn) – dyrektorka gnojnickiego przedszkola, Emilia Plintowa (Ligotka Kameralna), Józef Josiek (89, Leszna Dolna), Ewa Podstawkowa (59, Marklowice Dolne), Lidia Gawlasowa (92, Stonawa), JUDr Wanda Kroczkowa (89, Czeski Cieszyn), Anna Szkanderowa (86, Boconowice), Jarosław Podgrabiński (86, Karwina-Nowe Miasto), Karol Fiedor (93, Trzyniec), Anna Kniezkowa (88, Czeski Cieszyn), mgr Stanisław Łupiński (93, Nawsie) – nauczyciel i społecznik, Leon Świder (88, Hawierzów), Bogusław Szkuta (Niebory) – działacz PZKO, Danuše Smolowa (66, Hawierzów-Sucha Średnia), Tadeusz Szebesta (90, Karwina-Raj), Czesław Michałek (80, Stonawa), Gerhard Raszka (79, Hawierzów), Leopoldina Pierchałowa (83, Karwina-Mizerów), Anna Brachaczkowa (91, Bystrzyca), Hildegarda Cachlowa (91, Karwina), Tadeusz Judaszewicz (91, Trzyniec), Elżbieta Siudowa (76, Sucha Górna), Olga Wacławikowa (91, Orłowa), Józef Grycz (62, Trzyniec-Końska), Dorota Doležal (65, Czeski Cieszyn), inż. Czesław Walica (70, Karwina), Emilia Nieboras (94, Trzyniec), Antoni Łacek – długoletni pracownik ZG PZKO, Stanisława Sucha (90, Gródek), Irena Maria Owczarzy (74, Karwina-Raj), Zdzisław Wania (72, Trzyniec), Ilza Zuczkowa (91, Karwina-Frysztat), inż. arch. Janusz Gałuszka (69, Karwina), Helena Kapustka (95, Leszna Górna), Jan Nytra (98, Karwina-Raj), Oto Rzyman (76, Sucha Górna), Krystyna Szczerba (69, Karwina), Jadwiga Niemiec (84, Stonawa) – nauczycielka, Emilia Martynkowa (91, Czeski Cieszyn), Andrzej Przyhoda (trzyńczanin z Czeskiego Cieszyna), inż. Janusz Kupka (74, Karwina), Halina Szkopkowa (66, Karwina-Nowe Miasto), Janka Janiczek (Ligotka Kameralna), Arnošta Brodowa (Karwina-Raj), Władysław Cieślar – nauczyciel, Stanisław Kędzior (64, Hawierzów-Błędowice), inż. Alexander Szurman (77, Kocobędz).

 

Nekrologi

 

Dnia 27 września 2021 r. zmarł w wieku 84 lat śp. Mgr. Piotr ŻABIŃSKI, zamieszkały w Stonawie, emerytowany nauczyciel i dyrektor Średniej Szkoły Zdrowotnej w Karwinie, działacz Miejscowego Koła PZKO w Stonawie, w okresie 1994-2002 radny za ruch polityczny COEXISTENTIA w Stonawie, działacz Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają członkowie ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYUTTÉLÉS.

 

Dnia 15 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 90 lat śp. inż. Jan SZNAPKA, zamieszkały w Karwinie-Raju, były prezes Miejscowego Koła PZKO w Karwinie-Starym Mieście, członek chóru męskiego „Hejnał-Echo”, działacz Grupy Gminnej COEXISTENTII-WSPÓLNOTY w Karwinie, w okresie 1998-2014 angażuje się w polityce komunalnej w Karwinie. Członkowie Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII proszą o przyjęcie wyrazów najszczerszego współczucia.

 

Dnia 28 stycznia 2022 r. zmarł w wieku 80 lat śp. inż. Emil MACURA, zamieszkały w Hawierzowie-Błędowicach, działacz Miejscowego Koła PZKO w Błędowicach, członek Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA. Był kontynuatorem działalności swojego brata, śp. inż. Edwina Macury. Wyrazy szczerego współczucia córkom Wandzie i Halinie z Rodzinami oraz całej bliższej i dalszej Rodzinie zmarłego składają członkowie ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYUTTÉLÉS.

 

Dnia 5 lutego 2022 r. zmarł w wieku 85 lat śp. Edward KOLONDRA, zamieszkały w Marklowicach Dolnych, działacz Miejscowego Koła PZKO w Marklowicach Dolnych i Grupy Gminnej ruchu politycznego COEXISTENTIA w Piotrowicach koło Karwiny, lider listy wyborczej w 2010 roku. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają działacze Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII-WSPÓLNOTY.

 

Z ostatniej chwili: Rosja grozi atakiem na Ukrainę

 Aktuálně: Rusko hrozí útokem na Ukrajinu

 

Cały demokratyczny Zachód jest zjednoczony i wspiera Ukrainę. W wypadku ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przyjęte będą wobec Rosji dotkliwe restrykcje ekonomiczne. Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej przekazują Ukrainie konkretną pomoc wojskową i humanitarną. Wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin podjął już decyzję i czeka na pretekst, aby dać sygnał do rozpoczęcia ataku swoim żołnierzom. Rosyjskie siły zbrojne są rozmieszczone wzdłuż granicy z Ukrainą. Na ten moment jest to 190 tysięcy żołnierzy konwencjonalnych i nieregularnych sił lądowych – wzdłuż całej granicy rosyjsko-ukraińskiej, na granicy białorusko-ukraińskiej, na okupowanym Krymie i na Morzu Czarnym. Agencja Reutera dodaje, że z okupowanego Doniecka od rana słychać kolejne eksplozje, zginęli dwaj żołnierze ukraińscy. 20.2.2022 r.

 

Celý demokratický Západ je sjednocen a podporuje Ukrajinu. V případě vojenského útoku Ruské federace na Ukrajinu budou přijaty vůči Rusku citelné ekonomické sankce. Spojené státy a státy Evropské unie poskytuji Ukrajině konkrétní vojenskou a humanitární pomoc. Všechno poukazuje na to, že Vladimír Putin již rozhodl a čeká na záminku, aby dal signál svým vojákům k zahájení útoku. Ruské ozbrojené síly jsou rozmístěny podél hranice s Ukrajinou. Na ten moment je to 190 tisíc vojáků konvenčních a nepravidelných vojenských pozemních jednotek – podél celé rusko-ukrajinské hranice, na bělorusko-ukrajinské hranici, na obsazeném Krymu a v Černém moři. Agentura Reutera dodává, že z obsazeném Doněcka je od rána slyšet pokračující palba, zahynuli dva ukrajinští vojáci. 20.2.2022.

 

Ukraiński posterunek w obwodzie donieckim na Ukrainie

 Ukrajinská hlídka v doněckém obvodu na Ukrajině (21.1.2022 r.)

 

*********************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 21. 2. 2022, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku