*********************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 111  (5/2021)                    19.12.2021 r.

*********************************************************************************************************

W piątek 15.10.2021 r. obradował w Nawsiu XVII Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA

 2021.10.15-én, pénteken rendezték meg a XVII. A COEXISTENTIA politikai mozgalom kongresszusát

 V pátek 15.10.2021 jednal v Návsí XVII. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA (www.zwrot.cz)

 

Protokół z obrad XVII Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA, który odbył się 15.10.2021 r. w Domu PZKO w Nawsiu

A COEXISTENTIA politikai mozgalom XVII. kongresszusa, amelyre 2021.10.15-én került sor a PZKO Návsí épületében

 Zápis z jednání XVII. Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA, který se konal 15.10.2021 v Domě PZKO Návsí

 

Obrady zagaił Zoltan Domonkos, pierwszy zastępca przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX), przywitał delegatów i gości Kongresu. Przedstawił wniosek programu obrad, wniosek był zaakceptowany. Następnie poinformował, że wszyscy delegaci otrzymali u prezentacji kartę delegata i zaproszenie z programem obrad w języku polskim, węgierskim i czeskim oraz wniosek programu wyborczego i priorytetów programowych COEX na okres 6/2021-5/2022 w języku polskim, węgierskim i czeskim. Kongres zagajono programem kulturalnym, piosenkarz operowy, Władysław Czepiec, zaśpiewał trzy utwory.

    Następnie delegaci wybrali jednogłośnie Bogusława Raszkę na prowadzącego obrady Kongresu. Przebiegły wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i wyborczej i komisji uchwał. Na protokolanta wnioskowano Tadeusza Tomana, na weryfikatora protokołu Władysława Dronga, do komisji mandatowej i wyborczej Urszulę Wania, Istvana Fucsika, Bogusława Kaletę, do komisji uchwał Stanisława Gawlika, Władysława Heczko, László Atillę Kocsisa. Wnioski zaakceptowano.

    Sprawozdanie z działalności COEX wygłosił Zoltan Domonkos, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX – załącznik w języku czeskim, polskim i węgierskim. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej wygłosił Stanisław Gawlik, zastępca przewodniczącego COEX. Sprawozdanie z działalności Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX wygłosił Arpád Kosár, zastępca przewodniczącego COEX. Sprawozdanie kasjera COEX przedstawił Władysław Drong.

    Następnie z pozdrowieniami wystąpili goście obrad. Senator Senatu Parlamentu RC, Jerzy Cieńciała, na pytanie, kiedy będę ogłoszone wyniki spisu powszechnego odpowiedział, że zaraz w poniedziałek zwróci się z tym pytaniem do Czeskiego Urzędu Statystycznego. Powiedział, że do Warszawy i Gdańska wyjechała silna delegacja czeskiego senatu, wielkie wrażenie zrobiło spotkanie z prezydentem, który był poinformowany o Polskach na Zaolziu, naszą przyszłość mamy dziś w swoich rękach. Roman Strzondała z TOP-09, kandydat popierany przez COEX w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu RC cieszy się na współpracę. Zwrócił uwagę, że w wojewódzki Komitet ds. Mniejszości Narodowych nie uchwalił pięciu projektów tylko z powodu błędu administracyjnego, następnie błędy poprawiono i wnioski dodatkowo uchwalono..

    Następnie przebiegła pierwsza część dyskusji plenarnej, przyczynek dyskusyjny przedstawił László Atilla Kocsis, przewodniczący Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego.

    Przebiegły wybory przewodniczącego COEX, pierwszego zastępcy przewodniczącego COEX, Rady Republikowej COEX, Komisji Rewizyjnej COEX i Sądu Rozjemczego COEX, które prowadziła w imieniu komisji mandatowej i wyborczej Urszula Waniowa. Głosowanie było tajne. Po krótkiej przerwie komisja przedstawiła wyniki wyborów.

    Następnie przebiegła druga część dyskusji plenarnej. Tadeusz Toman przedstawił wniosek o uchwalenie programu wyborczego i priorytetów programowych, tak jak były przekazane delegatom, z niektórymi formalnymi poprawkami. Program wyborczy i priorytety programowe uchwalono jednogłośnie. István Fucsik zadał pytanie o liczbę uczniów w polskich szkołach.

    Wniosek uchwały w imieniu komisji uchwał przeczytał László Atilla Kocsis – załącznik. Uchwała była przyjęta jednogłośnie.

 

Az ülést Domonkos Zoltán, a COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban COEX) első alelnöke nyitotta meg, aki üdvözölte a kongresszus küldötteit és vendégeit. Ismertette a napirendtervezetet, az indítványt elfogadták. Ezután tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az minden küldött megkapta a küldöttkártyát és a meghívót a napirenddel együtt lengyel, magyar és cseh nyelven, valamint a COEX választási programjának tervezetét és a 6/2021-5/2022-es időszakra vonatkozó programprioritásokat lengyel, magyar és cseh nyelven. A kongresszust kulturális program nyitotta meg, Władysław Czepiec operaénekes három dalt énekelt.

    Ezt követően a küldöttek egyhangúlag Bohuslav Raszkát választották meg a kongresszus elnökévé. Megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv hitelesítőjét, a Mandátumvizsgáló és Választási Bizottságot és a Szerkesztőbizottságot. A jegyzőkönyvvezetőnek Tadeusz Toman, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Władysław Drong, a Mandátum- és Választási Bizottságba Uršula Waniová, Fucsik István, Bohuslav Kaleta, a Szerkesztőbizottságba Stanislav Gawlik, Vladislav Heczko, Kocsis László. A javaslatokat jóváhagyták.

    A COEX tevékenységéről szóló beszámolót Domonkos Zoltán, a COEX első alelnöke ismertette - melléklet cseh, lengyel és magyar nyelven. A COEX lengyel nemzeti szekciójának tevékenységéről szóló jelentést Stanislav Gawlik, a COEX alelnöke ismertette. A COEX Magyar Nemzeti Tagozatának tevékenységéről szóló beszámolót Kosár Árpád, a COEX alelnöke ismertette. A COEX kincstárnokának jelentését Vladislav Drong ismertette.

    Ezt követően a találkozó vendégei üdvözölték a résztvevőket. Jerzy Cieńciała, a cseh parlament szenátusának szenátora arra a kérdésre, hogy mikor fogják kihirdetni a népszámlálás eredményét, azt válaszolta, hogy hétfőn azonnal megkérdezi a Cseh Statisztikai Hivatalt. Elmondta, hogy a cseh szenátus erős küldöttsége utazott Varsóba és Gdańskba, a találkozó az elnökkel, akit tájékoztattak a zsolnai lengyelekről, nagy benyomást tett, és ma a jövőnk teljesen a mi kezünkben van. Roman Strzondala, a TOP-09-es képviselő, a COEX által támogatott jelölt a cseh parlamenti képviselőházi választásokon, várja az együttműködést. Rámutatott, hogy a Nemzeti Kisebbségek Regionális Bizottságában öt projektet csak adminisztratív hiba miatt nem fogadták el, de később a korrekciót elvégezték, és a javaslatokat jóváhagyták.

    Ezt követően a plenáris vita első része következett, amelyben Kocsis László, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke tartott vitaindítót.

    A COEX elnökének, a COEX első alelnökének, a COEX Köztársasági Tanácsának, a COEX Revíziós Bizottságának és a COEX Egyeztető Bizottságának megválasztására került sor, a Mandátum- és Választási Bizottság nevében Uršula Waniová elnökletével. A választások titkos szavazással zajlottak. Rövid szünet után a Bizottság kihirdette a választási eredményeket.

    A plenáris vita második része következett: Tadeusz Toman kérte a választási program és a program prioritásainak jóváhagyását a küldötteknek a dossziéban benyújtott formában, néhány formai változtatással. A választási programot és a program prioritásait egyhangúlag elfogadták. Fucsik István a lengyel iskolák tanulóinak létszámáról kérdezett.

    Az állásfoglalás-tervezetet Kocsis László olvasta fel a szövegező bizottság nevében - melléklet. Az állásfoglalást egyhangúlag elfogadták.

 

Jednání zahájil Zoltan Domonkos, první místopředseda politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX), přivítal delegáty a hosty Kongresu. Přednesl návrh programu jednání, návrh byl schválen. Následně informoval, že všichni delegáti obdrželi u prezentace delegační lístek a pozvánku s programem jednání v jazyce polském, maďarském a českém, a také návrh volebního programu a programových priorit COEX na období 6/2021-5/2022 v jazyce polském, maďarském a českém. Kongres byl zahájen kulturním programem, operní pěvec Władysław Czepiec zazpíval tři skladby.

    Následně delegáti jednomyslně zvolili Bohuslava Raszku, aby řídil jednání Kongresu. Proběhly volby zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a volební komise a návrhové komise. Na zapisovatele byl navržen Tadeusz Toman, na ověřovatele zápisu Władysław Drong, do mandátové a volební komise Uršula Waniová, István Fucsik, Bohuslav Kaleta, do návrhové komise Stanislav Gawlik, Vladislav Heczko, Ladislav Kocsis. Návrhy byly schváleny.

    Zprávu o činnosti COEX přednesl Zoltan Domonkos, první místopředseda COEX – příloha v jazyce českém, polském a maďarském. Zprávu o činnosti Polské národní sekce COEX přednesl Stanislav Gawlik, místopředseda COEX. Zprávu o činnosti Maďarské národní sekce COEX přednesl Arpád Kosár, místopředseda COEX. Zprávu pokladníka COEX přednesl Władysław Drong.

    Následně se zdravicí vystoupili hosté jednání. Senátor Senátu Parlamentu ČR, Jerzy Cieńciała, na dotaz, kdy budou vyhlášeny výsledky sčítání lidu odpověděl, že se ihned v pondělí se bude dotazovat na Českém statistickém úřadě. Sdělil, že do Warszawy a Gdańska vyjela silná delegace českého senátu, velký dojem udělalo setkání s prezidentem, který byl informován o Polácích na Zaolzí, dnes naši budoucnost máme plně v našich rukou. Roman Strzondala z TOP-09, kandidát podporovaný COEX ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se těší na spolupráci. Upozornil, že v krajském Výboru pro národnostní menšiny pět projektů neprošlo jen z důvodu administrativní chyby, následně došlo k nápravě a návrhy byly dodatečně schváleny.

    Následovala první část plenární diskuze, diskuzní příspěvek přednesl Ladislav Kocsis, předseda Pamětního výboru Jánose Esterházyho.

    Proběhly volby předsedy COEX, prvního místopředsedy COEX, Republikové rady COEX, Revizní komise COEX a Smírčí komise COEX, které řídila za mandátovou a volební komisi Uršula Waniová. Volby proběhly tajnou volbou. Po krátké přestávce komise sdělila výsledky voleb.

    Následovala druhá část plenární diskuse: Tadeusz Toman žádal o schválení volebního programu a programových priorit, jak byly předány delegátům ve složce, z některými formálními změnami. Volební program a programové priority byly schváleny jednohlasně. István Fucsik se dotazoval na počet žáků v polských školách.

    Návrh usnesení přečetl za návrhovou komisi Ladislav Kocsis – příloha. Usnesení bylo přijato jednohlasně.

 

XVII Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITIA (COEX), Nawsie, 15.10.2021 r.,

sprawozdanie z działalności

 

Szanowni członkowie, szanowni goście,

    poprzedni Kongres naszego Ruchu odbył się w tej sali, 9.11.2019 roku. Kongres wybrał władze Ruchu, przyjął program i priorytety programowe. Uchwalił nowy statut, który większe kompetencje przekazał Radzie Wykonawczej i Radzie Republikowej, sekcjom narodowym natomiast pozostawił funkcje doradcze. Cele Ruchu są niezmienne, ze wsparciem stowarzyszeń obywatelskich i organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp. forsuje dotrzymywanie praw człowieka i swobód obywatelskich. Podstawowe cele Ruchu to prawo do korzystania z własnego języka w kontaktach urzędowych, prawo do wykształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, prawo udziału w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych, prawo do szerzenia informacji w swoim języku, prawo do rozwoju własnych tradycji kulturalnych, prawo do zachowania własnych zabytków kultury i majątków.

    Zebranie Rady Republikowej, które odbyło się zaraz po Kongresie, wybrało Radę Wykonawczą i omówiło najważniejsze zadania. Rada Republikowa upoważnił Polską Sekcję Narodową przejąć inicjatywę we wprowadzaniu odpowiednich nazw szkół. Upoważniła również Węgierską Sekcję Narodową przejąć inicjatywę dotyczącą dalszej współpracy ze Stowarzyszeniem Jánosa Esterházyego za Prawa Człowieka i Wartości Chrześcijańskie i ze Stowarzyszeniem za Wspólne Cele.

    Pierwsze zebranie Rady Wykonawczej odbyło się w Czeskim Cieszynie 23.1.2020 roku. Przebiegły wybory członków sekcji narodowych i było wzięte do wiadomości sprawozdanie o ustawie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Drugie zebranie Rady Wykonawczej odbyło się w Pradze 7.3.2020 roku, po zakończeniu zebrania członkowie wzięli udział w imprezie wspomnieniowej nad grobem Jánosa Esterházyego na cmentarzu w Pradze-Motolu.

    Dalsza działalność ruchu była ograniczona z powodu pandemii COVID-19. Rozporządzenia rządowe umożliwiały organizować zebrania tylko formą zdalną, dlatego kontaktowaliśmy się głównie telefonicznie i e-mailem. Pomimo to udało nam się zorganizować prezencyjne zebranie Rady Republikowej i Rady Wykonawczej w Wierzniowicach 30.5.2020 roku. Przyjęta uchwała dotyczyła przede wszystkim krytyki bezsensownych ograniczeń dotyczących swobodnego ruchu osób, kiedy rząd zakazał nawet wizyty rodzin po obu stronach granicy państwowej. Rada Republikowa uchwaliła poparcie listy kandydackiej KDU-ČSL do Sejmiku Województwa Morawsko-Śląskiego. Dyskusja dotyczyła również zbliżającego się spisu powszechnego.

    Na zebraniu Rady Wykonawczej 18.8.2020 roku w Kocobędzu przyjęliśmy uchwałę o poparciu kandydatów Bogusława Niemca, Andrzeja Szyji i Bogusława Raszki na liście kandydackiej KDU-ČSL, a także kandydata do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej Andrzeja Febera. Uchwałę potwierdziła Rada Republikowa na zebraniu 18.8.2020 roku w Ostrawie.

    W okresie od września 2020 do maja 2021 roku mogły się odbywać tylko obrady zdalne. Rada Republikowa przyjęła 21.1.2021 roku uchwałę i zobowiązała członków Polskiej Sekcji Narodowej działających w organach centralnych i grupach gminnych włączyć się aktywnie do kampanii przed spisem ludności i współpracować z polskimi stowarzyszeniami obywatelskimi. Zwróciliśmy się do dyrekcji polskich szkół podstawowych z propozycją włączenia młodzieży szkolnej w opracowanie plakatu lub loga do spisu ludności, rysunki były wykorzystane w gazetce „WTZ“. Rada Wykonawcza podjęła uchwałę 9.2.2021 roku. Wzięła do wiadomości informację o spotkaniu z dyrektorem Centrum Polskiego Kongresu Polaków w Republice Czeskiej, Michałem Przywarą, na temat spisu ludności, w którym wzięli udział Stanisław Gawlik i Tadeusz Toman i uchwaliła na wniosek Polskiej Sekcji Narodowej plakietki do wykorzystania w kampanii przed spisem ludności. Podczas kampanii przed spisem namawialiśmy obywateli mniejszości narodowych, aby w arkuszu spisowym w rubryce narodowość wyznaczyli wyłącznie jedną narodowość, narodowość mniejszości narodowej – polską, węgierską itp., a w rubryce język ojczysty – język polski, język węgierski itp.

   Jak na razie, wyniki spisu ludności nie były opublikowane. W razie wyników spisu ludności 2021, dotyczących narodowości, znacznie odbiegających od oczekiwanych, będziemy reagować w odpowiednich organach państwowych. Upoważniliśmy członków Rady Wykonawczej, aby współpracowali z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp. podczas oceny i opracowania wyników spisu ludności 2021. Na podstawie stanowiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w sprawie podliczania osób bez narodowości i osób deklarujących podwójną narodowość, nie zgadzamy się ze stanowiskiem ministerstwa. Na podstawie wyników spisu ministerstwo osoby, które nie zadeklarowały żadnej narodowości wlicza do narodowości czeskiej, natomiast jeżeli obywatel zadeklarował narodowość czeską i polską lub czeską i węgierską będzie wliczony tylko do narodowości czeskiej. W tej sprawie zwróciliśmy się do naszych senatorów.

    Zebranie Rady Wykonawczej, pierwsze spotkanie prezencyjne tego organu w 2021 roku po ograniczeniu obostrzeń epidemicznych, odbyło się w Nawsiu 7.5.2021 roku. Były przyjęte następujące uchwały. Kongres odbędzie się w Domu PZKO w Nawsiu w piątek 24.9.2021 o godzinie 13.00. Rada Wykonawcza zobowiązuje sekretarza Rady Wykonawczej wysłać list przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej ministerstwu transportu w sprawie wsparcia dwujęzycznych ogłoszeń przez Republikę Czeską oraz list do Kongresu Polaków w sprawie dwujęzycznych ogłoszeń na dworcach i w sprawie nazw szkół.

    Sprawami organizacyjnymi i przygotowaniem Kongresu zajmowała się Rada Wykonawcza, która obradowała w Wierzniowicach 7.7.2021 roku. Rada Wykonawcza uchwaliła program wyborczy i priorytety programowe na Kongres w Nawsiu, który miał odbyć się 24.9.2021 roku, ale z bardzo ważnych powodów przełożono go na dzień dzisiejszy. Rada Wykonawcza zwróciła uwagę, że listy w imieniu Ruchu może podpisywać wyłącznie przewodniczący Ruchu, a w jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego Ruchu lub zastępcy przewodniczącego Ruchu. Rada Wykonawcza zobowiązuje również członków dotrzymywać ustawę o ochronie danych osobowych.

    Bardzo aktualną sprawą są wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, które odbyły się 8. i 9.10.2021 roku. Popieraliśmy w nich kandydata-Polaka, Romana Strzondałę, na liście koalicji SPOLU. Zakładam, że poszczególne sekcje narodowe w swoich sprawozdaniach nastawią się na realizację programu Ruchu związaną z działalnością Polaków, Węgrów i innych narodowości żyjących w Republice Czeskiej.

Józef Przywara, przewodniczący COEX

Zoltan Domonkos, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX

 

A COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITIA (COEX) politikai mozgalom XVII. kongresszusa, Návsí, 2021.10.15., beszámoló a tevékenységről.

 

Tisztelt tagok, tisztelt vendégek,

    Mozgalmunk utolsó kongresszusát ebben a teremben tartottuk, 2019.11.9-én. A kongresszus megválasztotta a mozgalom vezetőségét, elfogadta a programot és a program prioritásait. Jóváhagyta az új alapszabályt, amely több hatáskört ruház át a Végrehajtó Tanácsra és a Országos Tanácsra, miközben a nemzeti tagozatoknak tanácsadói szerepet hagy. A Mozgalom céljai változatlanok, a civil szervezetek és a Koexistencia o.p.s. közhasznú társaság támogatásával az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok védelmét és továbbfejlesztését segíti elő. A mozgalom alapvető politikai célkitűzései a következők: a saját nyelv használatának joga a hivatalos kapcsolatokban, az állam által garantált anyanyelvi oktatáshoz való jog, a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintő ügyek megoldásában való részvétel joga, a saját nyelven történő információterjesztés joga, a saját kulturális hagyományok fejlesztésének joga, a saját kulturális emlékek és értékek megőrzésének joga.

    A Országos Tanács ülése, amelyre közvetlenül a kongresszus után került sor, megválasztotta a Végrehajtó Tanácsot, és megvitatta a legfontosabb feladatokat. Az Országos Tanács felhatalmazta a Lengyel Nemzeti Tagozatot, hogy kezdeményezze a megfelelő iskolanevek bevezetését. Felhatalmazta továbbá a Magyar Nemzeti Tagozatot, hogy kezdeményezze a további együttműködést az Esterházy János Egyesület az Emberi és Keresztény Értékekért és a Közös Célokért Egyesülettel.

    A Végrehajtó Tanács első ülésére 2020. január 23-án került sor Český Těšínben, ahol sor került az Országos Tagozatok tagjainak megválasztására, valamint az adatvédelmi törvényről, az úgynevezett GDPR-ről szóló jelentés tudomásul vételére. A Végrehajtó Tanács második ülésére 2020.3.7-én Prágában került sor, az ülés után a tagok megemlékezésen vettek részt Esterházy János sírjánál a prágai motoli temetőben.

    A Mozgalom további tevékenységei a COVID-19 világjárvány miatt korlátozottak voltak. A kormányzati intézkedések lehetővé tették, hogy csak online tartsunk találkozókat, ezért elsősorban telefonon és e-mailben tartottuk a kapcsolatot. Ennek ellenére sikerült megtartani a Országos Tanács és a Végrehajtó Tanács jelenléti ülését Věřňovicében 2020.5.30-án. Az elfogadott határozatok főként a személyek szabad mozgásának értelmetlen korlátozásának bírálatára vonatkoztak, ahol a kormány még a családlátogatásokat is megtiltotta az államhatár mindkét oldalán. A Köztársasági Tanács jóváhagyta a KDU-ČSL jelöltlistájának támogatását a Morva-Sziléziai Regionális Képviselőházba. A megbeszélésen szó esett a közelgő népszámlálásról is.

    A Végrehajtó Tanács 2020. augusztus 18-i, chotěbuz-i ülésén határozatot fogadtunk el a KDU-ČSL jelöltlistáján szereplő Bohuslav Niemec, Andrzej Szyja és Bohuslav Raszka jelöltek, valamint Andrzej Feber, a Cseh Köztársaság Parlamentjének szenátorjelöltje támogatásáról. A határozatot a Köztársasági Tanács 2020. szeptember 18-i ostravai ülésén megerősítette.

    A 2020 szeptemberétől 2021 májusáig tartó időszakban az üléseket csak online lehetett megtartani. Az Országos Tanács 2021.1.21-én határozatot fogadott el, és utasította a Lengyel Nemzeti Tagozat azon tagjait, akik a mozgalom központi szerveiben és helyi csoportjaiban tevékenykednek, hogy aktívan vegyenek részt a népszámlálás előtti kampányban, és működjenek együtt a lengyel polgári egyesületekkel. Azzal a javaslattal fordultunk a lengyel általános iskolák igazgatóihoz, hogy vonjuk be az iskolai fiatalokat a népszámlálás plakátjának vagy logójának megtervezésébe, a képeket pedig a WTZ újságban használtuk fel. A Végrehajtó Tanács 2021.2.9-én határozatot fogadott el, amelyben tudomásul vette a csehországi Lengyel Kongresszusi Központ igazgatójával, Michal Przywarával a népszámlálás témájában folytatott megbeszélésről szóló tájékoztatást, amelyen Stanislav Gawlik és Tadeusz Toman is részt vett, és a Lengyel Nemzeti Tagozat javaslatára jóváhagyta a népszámlálást megelőző kampányban használandó plakátokat. A népszámlálást megelőző kampány során arra kértük a nemzeti kisebbségek tagjait, hogy a népszámlálási ív nemzetiségi oszlopában csak a nemzeti kisebbséghez tartozó nemzetiséget - lengyel, magyar stb., az anyanyelvi oszlopban pedig csak a lengyel, magyar stb. nemzetiséget jelöljék meg.

    A népszámlálás eredményeit még nem tették közzé. Amennyiben a 2021. évi népszámlálás nemzetiségre vonatkozó eredményei jelentősen eltérnek a várttól, válaszolni fogunk az illetékes állami hatóságoknak. Megbíztuk az Igazgatóság tagjait, hogy működjenek együtt a Koexistencia o.p.s. nonprofit társasággal a 2021-es népszámlálási eredmények kiértékelésében és feldolgozásában. A Cseh Köztársaság Belügyminisztériumával folytatott levelezésünk alapján a nemzetiség nélküli személyek és a két nemzetiséget megjelölő személyek népszámlálásával kapcsolatban nem értünk egyet a minisztérium álláspontjával. A népszámlálás alapján a minisztérium azokat a személyeket, akik nem vallották magukat cseh nemzetiségűnek, csehnek számolja, míg ha egy állampolgár lengyel és cseh vagy magyar és cseh nemzetiségűnek vallja magát, akkor csak csehnek számít. Ebben az ügyben a szenátorainkhoz fordultunk.

A Végrehajtó Tanács ülését, amely a járványellenes intézkedések csökkentését követően 2021-ben az első jelenléti ülése volt a testületnek, 2021. május 7-én tartották Návsíban. Az alábbi határozatokat fogadták el. A kongresszusra 2021.9.24-én, pénteken 13.00 órakor kerül sor a Návsi PZKO Házban. A Végrehajtó Tanács utasítja a Végrehajtó Tanács titkárát, hogy a Lengyel Nemzeti Tagozat elnöke küldjön levelet a Közlekedési Minisztériumnak a Cseh Köztársaság kétnyelvű hirdetések támogatásáról, valamint levelet a Lengyel Kongresszusnak a kétnyelvű hirdetésekről az állomásokon és az iskolák nevei kapcsán.

    A szervezési kérdésekkel és a kongresszus előkészületeivel a legutóbbi Végrehajtó Tanács foglalkozott, amelyet 2021. július 7-én tartottak Věřňovicében. Jóváhagyta a kongresszus választási programját és programprioritásait, amelyet eredetileg 2021.9.24-én tartottak volna, de súlyos okok miatt mára halasztották. Az Igazgatóság rámutatott, hogy a Mozgalom nevében csak a Mozgalom elnöke, távollétében pedig a Mozgalom első alelnöke vagy alelnökei írhatnak alá leveleket. A Végrehajtó Tanács kötelezte a tagokat az adatvédelmi törvény betartására is.

    A mai nap aktuális témája a 2021. október 8-án és 9-én tartott csehországi parlamenti képviselőházi választások. A SPOLU koalíció jelöltlistáján Roman Strzondal lengyel képviselőjelöltet támogattuk. Feltételezem, hogy az egyes nemzeti szekciók jelentéseikben a Mozgalom programjának végrehajtására fognak összpontosítani a Cseh Köztársaságban élő lengyelek, magyarok és más nemzetiségek tevékenységével kapcsolatban.

Józef Przywara, a COEX elnöke,

Domonkos Zoltán, a COEX első alelnöke

 

XVII Kongres politického hnutí COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA-EGYÜTTÉLÉS-SPIVŽITIA (COEX), Návsí, 15.10.2021,

zpráva o činnosti

 

Vážení členové, vážení hosté,

    minulý Kongres našeho Hnutí se konal v tomto sále, 9.11.2019. Kongres zvolil vedení Hnutí, přijal program a programové priority. Schválil nové stanovy, které předávají větší kompetence Výkonné radě a Republikové radě, naopak národním sekcím ponechaly poradní funkci. Cíle Hnutí jsou neměnné, s podporou občanských sdružení a obecně prospěšné společností Koexistencia o.p.s. prosazuje ochranu a další rozvoj lidských práv a základních svobod. Základní politické cíle hnutí jsou právo na používání vlastního jazyka v úředním styku, právo na vzdělání v mateřském jazyce, garantované státem, právo účasti na řešení věcí, týkajících se národnostních a etnických menšin, právo na šíření informací ve svém jazyce, právo na rozvoj vlastních kulturních tradic, právo na zachování vlastních kulturních památek a statků.

    Schůze Republikové rady, která se konala ihned po Kongrese, zvolila Výkonnou radu a projednala nejdůležitější úkoly. Republiková rada zmocnila Polskou národní sekci převzít iniciativu v zavádění vhodných názvů škol. Zmocnila rovněž Maďarskou národní sekci převzít iniciativu týkající se další spolupráce se Spolkem Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty a se Sdružením za společné cíle.

    První schůze Výkonné rady se konala v Českém Těšíně 23.1.2020. Proběhly volby členů národních sekcí a byla vzata na vědomí zpráva o zákoně o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Druhá schůze Výkonné rady se konala v Praze 7.3.2020, po ukončení schůze se členové zúčastnili vzpomínkové akce u hrobu Jánose Esterházyho na hřbitově Praha-Motol.

    Další činnost Hnutí byla omezena z důvodu pandémě COVID-19. Vládní opatření umožňovala konat schůze pouze formou on-line, proto jsme kontaktovali hlavně telefonicky a e-mailem. Přesto se nám podařilo uskutečnit prezenční schůzi Republikové rady a Výkonné rady ve Věřňovicích 30.5.2020. Přijatá usnesení se týkala hlavně kritiky nesmyslných omezení ve volném pohybu osob, kdy vláda zakázala dokonce návštěvy rodin po obou stranách státní hranice. Republiková rada schválila podporu kandidátní listiny KDU-ČSL do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Diskuze se týkala rovněž blížícího se sčítání lidu.

    Na schůzi Výkonné rady v Chotěbuzi 18.8.2020 jsme přijali usnesení o podpoře kandidátů Bohuslava Niemce, Andrzeje Szyji a Bohuslava Raszky na kandidátní listině KDU-ČSL, a také kandidáta do Senátu Parlamentu České republiky Andrzeje Febera. Usnesení potvrdila Republiková rada na schůzi v Ostravě 18.9.2020.

    V období od září 2020 do května 2021 se mohly konat schůze pouze formovou on-line. Republiková rada přijala 21.1.2021 usnesení a uložila členům Polské národní sekce kteří působí v ústředních orgánech Hnutí a v místních skupinách aktivně se zapojit do kampaně před sčítáním lidu a spolupracovat s polskými občanskými sdruženími. Obrátili jsme se na ředitelé polských základních škol s návrhem zapojení školní mládeže na zpracování plakátu nebo loga do sčítání lidu, obrázky byly využity v novinách „WTZ“. Výkonná rada přijala usnesení 9.2.2021. Vzala na vědomí informaci o setkání s ředitelem Centrum polského Kongresu Poláků v České republice Michalem Przywarou na téma sčítání lidu, kterého se účastnili Stanislav Gawlik a Tadeusz Toman, a schválila na návrh Polské národní sekce plaketky pro využití v kampani před sčítáním lidu. Během kampaně před sčítáním jsme žádali příslušníky národnostních menšin, aby ve sčítacím archu v kolonce národnost označili pouze národnost národnostní menšiny jako jedinou – polskou, maďarskou apod. a v kolonce mateřský jazyk – jazyk polský, jazyk maďarský atd.

    Výsledky sčítání lidu ještě nebyly zveřejněny. V případě výsledků sčítání lidu 2021, týkajících se národnosti, které se budou značně lišit od očekávaných, budeme reagovat v příslušných státních orgánech. Zmocnili jsme členy Výkonné rady, aby spolupracovali s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s. při hodnocení a zpracování výsledků sčítání lidu 2021. Na základě naší korespondence s Ministerstvem vnitra České republiky ve věci sčítání osob bez národnosti a osob, které uvedou dvě národnosti nesouhlasíme s názorem ministerstva. Na základě sčítání ministerstvo osoby, které nepřihlásily žádnou národnost, započítává do české národnosti, naopak jestliže občan přihlásil národnost polskou a českou nebo maďarskou a českou bude započten pouze do české národnosti. V této záležitosti jsme se obrátili na naše senátory.

    Schůze Výkonné rady, první prezenční setkání tohoto orgánu v roce 2021 po omezení protiepidemických opatření, se konala v Návsí 7.5.2021. Byla přijata následující usnesení. Kongres se bude konat v pátek 24.9.2021 v Domě PZKO v Návsi od 13.00 hodin. Výkonná rada dává pokyn tajemníkovi Výkonné rady, aby zaslal ministerstvu dopravy dopis předsedy Polské národní sekce ve věci podpory České republiky pro dvojjazyčné reklamy a také dopis Kongresu Poláků o dvojjazyčných oznámeních na stanicích a o názvech škol.

    Organizačními záležitostmi a přípravou Kongresu se zabývala poslední Výkonná rada, která se konala 7.7.2021 ve Věřňovicích. Schválila volební program a programové priority na Kongres, který se původně měl konat 24.9.2021, avšak ze závažných důvodů byl přeložen na dnešní den. Výkonná rada upozornila, že dopisy jménem Hnutí může podepisovat pouze předseda Hnutí, a v jeho nepřítomnosti první místopředseda Hnutí nebo místopředsedové Hnutí. Výkonná rada zavazuje rovněž členy dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.

    Aktuálním tématem jsou dnes volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly 8. a 9.10.2021. Podporovali jsme v nich kandidáta-Poláka, Romana Strzondału, na kandidátní listině koalice SPOLU. Předpokládám, že jednotlivé národní sekce se ve svých zprávách zaměří na plnění programu Hnutí souvisejícího s činnosti Poláků, Maďarů a ostatních národností žijících v České republice.

Józef Przywara, předseda COEX,

Zoltan Domonkos, první místopředseda COEX

 

Uchwała XVII Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA z dnia 15.10.2021 r.

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom 2021.10.15-i XVII. kongresszusának határozata

 Usnesení XVII. Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA ze dne 15.10.2021

 

XVII Kongres ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX) 1) zaakceptował program obrad, 2) wybrał protokolanta, weryfikatora protokołu, skład komisji mandatowej i wyborczej i komisji uchwał, 3) bierze do wiadomości sprawozdanie przewodniczącego COEX z działalności COEX, 4) bierze do wiadomości sprawozdanie Polskiej Sekcji Narodowej COEX, 5) bierze do wiadomości sprawozdanie Węgierskiej Sekcji Narodowej COEX, 6) bierze do wiadomości wystąpienia gości, 7) bierze do wiadomości sprawozdanie kasjera COEX, 8) bierze do wiadomości wygłoszone przyczynki dyskusyjne, 9) uchwalił program wyborczy i priorytety programowe COEX na okres 6/2021-5/2023, 10) wybrał Zoltana Domonkosa przewodniczącym COEX, 11) wybrał Józefa Tobołę pierwszym zastępcą przewodniczącego COEX, 12) wybrał Radę Republikową COEX w składzie: László Derian, Zoltan Domonkos, Władysław Drong, János Fajd, István Fucsik, Stanisław Gawlik, Władysław Heczko, Bogusław Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Ewa Kawulok, Jolana Kónyowa, László Atilla Kocsis, Arpád Kosár, László Labancz, Emil Macura, Zdzisław Mikula, László Morovics, Władysław Niedoba, Bogusław Raszka, Ernö Soós, Eduard Szabó, Józef Toboła, Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyk, Paweł Wania, 13) wybrał Komisję Rewizyjną COEX w składzie: Helena Bubik, Róbert Komjathy, Józef Przywara, 14) wybrał Sąd Rozjemczy COEX w składzie: Lajos Balla, Eugeniusz Kiedroń, Tadeusz Kornuta, 15) upoważnił w czasie nieobecności przewodniczącego COEX zastępować COEX według §20, ust. 2 kodeksu handlowego Józefa Tobołę, w jego nieobecności Arpáda Kosára.

 

XVII. A COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban COEX) kongresszusa 1) elfogadta a napirendet, 2) megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőket, a jegyzőkönyv-hitelesítőket, a Mandátum- és Választási Bizottság és a Szerkesztőbizottság összetételét, 3) tudomásul vette a COEX elnökének beszámolóját a COEX tevékenységéről, 4) tudomásul vette a COEX Lengyel Nemzeti Tagozatának beszámolóját, 5) tudomásul vette a COEX Magyar Nemzeti Tagozatának beszámolóját, 6) tudomásul vette a vendégek felszólalásait, 7) tudomásul vette a COEX pénztárosának beszámolóját, 8) tudomásul vette az elhangzott vitaanyagokat, 9) elfogadta a COEX választási programját és programprioritásait a 6/2021-5/2023-as időszakra, 10) megválasztotta Domonkos Zoltánt a COEX elnökének, 11) megválasztotta Josef Tobolát a COEX első alelnökének, 12) megválasztotta a COEX Köztársasági Tanácsát, melynek tagjai: Derian László, Domonkos Zoltán, Władysław Drong, Fajd János, Fucsik István, Stanislav Gawlik, Vladislav Heczko, Bohuslav Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Eva Kawuloková, Jolana Kónyová, Kocsis László, Kosár Árpád, Labancz László, Emil Macura, Zdislav Mikula, Morovics László, Vladislav Niedoba, Bohuslav Raszka, Soós Ernő, Szabó Ede, Josef Tobola, Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyková, Pavel Wania, 13) megválasztotta a COEX Audit Bizottságot, amely a következőkből áll: Helena Bubiková, Komjathy Róbert, Josef Przywara, 14) megválasztotta a COEX egyeztető bizottságát, amelynek tagjai: Balla Lajos, Evžen Kiedroń, Tadeusz Kornuta, 15) felhatalmazta hogy a COEX elnökét távollétében a Kereskedelmi törvénykönyv 20§ 2. Bekezdése alapján Josef Tobola, távollétében Kosár Árpád képviselje.

 

XVII. Kongres politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX) 1) schválil program jednání, 2) zvolil zapisovatele, ověřovatele zápisu, složení mandátové a volební komise a návrhové komise, 3) vzal na vědomí zprávu předsedy COEX o činnosti COEX, 4) vzal na vědomí zprávu Polské národní sekce COEX, 5) vzal na vědomí zprávu Maďarské národní sekce COEX, 6) vzal na vědomí vystoupení hostů, 7) vzal na vědomí zprávu pokladníka COEX, 8) vzal na vědomí přednesené diskusní příspěvky, 9) schválil volební program a programové priority COEX na období 6/2021-5/2023, 10) zvolil Zoltána Domonkose předsedou COEX, 11) zvolil Josefa Tobolu prvním místopředsedou COEX, 12) zvolil Republikovou radu COEX ve složení: Ladislav Derian, Zoltán Domonkos, Władysław Drong, János Fajd, István Fucsik, Stanislav Gawlik, Vladislav Heczko, Bohuslav Kaleta, Jadwiga Karolczyk, Eva Kawuloková, Jolana Kónyová, Ladislav Kocsis, Arpád Kosár, Ladislav Labancz, Emil Macura, Zdislav Mikula, Ladislav Morovics, Vladislav Niedoba, Bohuslav Raszka, Ernest Soós, Eduard Szabó, Josef Tobola, Tadeusz Toman, Barbara Wachtarczyková, Pavel Wania, 13) zvolil Revizní komisi COEX ve složení: Helena Bubiková, Róbert Komjathy, Josef Przywara, 14) zvolil Smírčí komisi COEX ve složení: Ludovít Balla, Evžen Kiedroń, Tadeusz Kornuta, 15) zmocnil v nepřítomnosti předsedy COEX zastupováním dle §20, odst. 2 obchodního zákoníku Josefa Tobolu, v jeho zastoupení Arpáda Kosára.

 

Protokół z obrad Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA, które odbyły się 15.10.2021 r. w Nawsiu

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom Országos Tanácsának 2021.10.15-én Návsíban tartott ülésének jegyzőkönyve

 Zápis z jednání Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA, které se konalo 15.10.2021v Návsí

 

Obrady zebrania prowadził Zoltan Domonkos, przewodniczący ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX). Na wstępie podziękował wszystkim członkom za poparcie i powiedział, że zaufanie to jest dla niego zobowiązaniem. Uchwalono wniosek programu: a) zagajenie, b) wybory protokolanta, weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i wyborczej i komisji uchwał, c) wybory Rady Wykonawczej COEX i zastępcy przewodniczącego COEX, d) dyskusja plenarna, e) uchwała. Program zebrania był zaakceptowany.

    Przebiegły wybory protokolanta weryfikatora protokołu, komisji mandatowej i wyborczej i komisji uchwał. Na protokolanta zaproponowano Tadeusza Tomana, na weryfikatora protokołu Władysława Dronga, do komisji mandatowej i wyborczej Istvána Fucsika, Władysława Heczko, Bogusława Kaletę, do komisji uchwał Stanisława Gawlika, László Atillę Kocsisa, Władysława Niedobę. Wnioski były zaakceptowane.

    Przebiegły wybory Rady Wykonawczej COEX i zastępcy przewodniczącego COEX, które prowadził w imieniu komisji wyborczej Bogusław Kaleta. Po zakończeniu wyborów komisja mandatowa i wyborcza przedstawiła wyniki wyborów.

    W dyskusji plenarnej zabrał głos Władysław Heczko, który w imieniu Miejscowego Koła PZKO podziękował „po naszymu, ponieważ dotychczas mówiono po polsku, węgiersku i czesku“ za zorganizowanie Kongresu w naszym Domu PZKO. Zadeklarował, że za dwa lata Dom PZKO będzie ponownie do zorganizowania Kongresu do dyspozycji. Niestety, maleje nam liczba członków, jednak po covidzie członkowie sami zgłaszają się do pracy społecznej. Mamy nowe stoły i krzesła w świetlicy, jesteście pierwszymi gośćmi, którzy je wykorzystali.

    Następnie zabrał głos Bogusław Kaleta, który mówił o problematyce dwujęzycznych nazw polskich szkół podstawowych. Członkowie Rady Republikowej obecni podczas obrad, nie zgodzili się z niektórymi częściami przyczynku, ze względów czasowych jego omówienie odłożono na następne zebranie Rady Republikowej.

    W dyskusji Tadeusz Toman zwrócił uwagę, że w terminie 15 dni muszą być organy statutowe zgłoszone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RC, dlatego żąda o pospieszne podpisanie protokołu i uchwały XVII. Kongresu COEX. Na zakończenie przyjęto większością głosów uchwałę Rady Republikowej – załącznik.

 

A találkozót Domonkos Zoltán, a COEXISTENTIA politikai mozgalom (a továbbiakban COEX) elnöke vezette. Azzal kezdte, hogy megköszönte minden tagnak a támogatást, és elmondta, hogy ez a bizalom elkötelezettséget jelent számára. A következő napirendtervezetet fogadták el: a) megnyitó, b) a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő, a mandátumvizsgáló és választási bizottság, valamint a szerkesztőbizottság megválasztása, c) a COEX elnökségének és a COEX alelnökének megválasztása, d) plenáris vita, e) állásfoglalás. Az ülés napirendjét jóváhagyják.

    Sor került a jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítő, a mandátumvizsgáló és választási bizottság, valamint a szerkesztőbizottság megválasztására. A jegyzőkönyvvezetőnek Tadeusz Toman, a jegyzőkönyv hitelesítőjének Władysław Drong, a Mandátum- és Választási Bizottságba Fucsik István, Vladislav Heczko, Bohuslav Kaleta, a Szerkesztőbizottságba Stanislav Gawlik, Kocsis László, Vladislav Niedoba. A javaslatokat jóváhagyták.

    Bohuslav Kaleta elnökletével, a választási bizottság nevében Bohuslav Kaleta vezetésével sor került a COEX elnökségének és alelnökének megválasztására. A választások után a Választási Bizottság kihirdette a választás eredményét - melléklet.

    A plenáris vitában Vladislav Heczko vette át a szót, és a Helyi Csoport nevében "a mi nyelvünkön, mert eddig lengyelül, magyarul és csehül beszéltek" megköszönte, hogy a kongresszust a PZKO Házunkban szervezték meg. Kijelentette, hogy két év múlva a PZKO Ház ismét a kongresszus rendelkezésére áll majd. Sajnos, a tagságunk egyre fogy, de a kovász után a tagok elégedetlenül nyilatkoznak. Új asztalok és székek vannak a klubházban, ti vagytok az első vendégek, akik használhatják őket.

    Ezután Bohuslav Kaleta felszólalt a lengyel általános iskolák kétnyelvű tábláinak kérdéséről. Az ülésen jelen lévő RR-tagok nem értettek egyet az előadás egyes részeivel, és az idő rövidsége miatt a vitát a következő RR-ülésre halasztották.

    A vita során Tadeusz Toman rámutatott, hogy 15 napon belül az alapszabály szerinti szerveknek jelentést kell tenniük a Cseh Köztársaság Belügyminisztériumának, ezért kérte, hogy a XVII. COEX Kongresszus jegyzőkönyveit és határozatait minél hamarabb írják alá. Végezetül a Köztársasági Tanács állásfoglalását többségi szavazással elfogadták - melléklet.

 

Jednání schůze řídil Zoltan Domonkos, předseda politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX). Na úvod poděkoval všem členům za podporu a sdělil, že tato důvěra je pro něho závazkem. Byl schválen návrh programu: a) zahájení, b) volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a volební komise a návrhové komise, c) volba Výkonné rady COEX a místopředsedy COEX, d) plenární diskuze, e) usnesení. Program schůze byl schválen.

    Proběhly volby zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové a volební komise a návrhové komise. Na zapisovatele byl navržen Tadeusz Toman, na ověřovatele zápisu Władysław Drong, do mandátové a volební komise István Fucsik, Vladislav Heczko, Bohuslav Kaleta, do návrhové komise Stanislav Gawlik, Ladislav Kocsis, Vladislav Niedoba. Návrhy byly schváleny.

    Proběhly volby Výkonné rady COEX a místopředsedy COEX, které řídil za volební komisi Bohuslav Kaleta. Po ukončení voleb mandátová a volební komise sdělila výsledky voleb.

    V plenární diskuzi vystoupil Vladislav Heczko, který jménem Místní skupiny PZKO poděkoval „po naszymu, protože prozatím se mluvilo polsky, maďarsky a česky“ za uspořádání Kongresu v našem Domě PZKO. Deklaroval, že za dva roky bude Dům PZKO pro Kongres opět k dispozici. Bohužel, ubývá nám členů, avšak po covidu se členové sami hlásí k nezištné činnosti. Máme nové stoly a křesla v klubovně, jste prvními hosty, kteří je použili.

    Následně vystoupil Bohuslav Kaleta, který vystoupil k problematice dvojjazyčných nápisů polských základních škol. Členové Republikové rady, přítomní na jednání, nesouhlasili s některými částmi vystoupení, z časového hlediska bylo projednání odloženo na následující schůzi Republikové rady.

    V diskuzi Tadeusz Toman upozornil, že do 15 dnů musí být statutární orgány nahlášeny na Ministerstvo vnitra ČR, proto žádá o urychlené podepsání zápisu a usnesení XVII Kongresu COEX. Na závěr bylo přijato většinou hlasů usnesení Republikové rady – příloha.

 

Uchwała Rady Republikowej ruchu politycznego COEXISTENTIA z dnia 15.10.2021 r.

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom Országos Tanácsának 2021.10.15-i határozata.

 Usnesení Republikové rady politického hnutí COEXISTENTIA ze dne 15.10.2021

 

Rada Republikowa ruchu politycznego COEXISTENTIA (dalej COEX): 1) wybrała protokolanta, weryfikatora protokołu, skład komisji mandatowej i wyborczej i komisji uchwał, 2) wybrała Arpáda Kosára zastępcą przewodniczącego COEX, 3) wybrała Radę Wykonawczą COEX w składzie: Zoltan Domonkos, Władysław Drong, Stanisław Gawlik, László Atilla Kocsis, Arpád Kosár, Władysław Niedoba, Ernö Soós, Józef Tobola, Tadeusz Toman, 4) upoważniła Tadeusza Tomana, członka Rady Wykonawczej COEX, przesłać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej zmianę organu statutowego COEX i spis osób upoważnionych występować w imieniu COEX, 5) bierze do wiadomości wygłoszone przyczynki dyskusyjne, 6) nie zgadza się z niektórymi konkluzjami przyczynku dyskusyjnego, wygłoszonego przez Bogusława Kaletę, członka Rady Republikowej COEX, i odłożyła jego omówienie na następne zebranie Rady Republikowej COEX, 7) upoważniła Tadeusza Tomana, członka Rady Wykonawczej COEX, zwołać do 31.12.2021 r. zebranie Rady Wykonawczej COEX.

 

A COEXISTENTIA politikai mozgalom Országos Tanácsa (a továbbiakban: COEX):1) megválasztotta a jegyzőkönyvvezetőt, a jegyzőkönyv-hitelesítőt, a Mandátum- és Választási Bizottság, valamint a Szerkesztőbizottság összetételét, 2) megválasztotta Kosár Árpádot a COEX alelnökének, 3) megválasztotta a COEX elnökségét az alábbi összetételben: Domonkos Zoltán, Władysław Drong, Stanislav Gawlik, Kocsis László, Kosár Árpád, Vladislav Niedoba, Soós Ernő, Josef Tobola, Tadeusz Toman, 4) felhatalmazta Tadeusz Tomant, a COEX igazgatótanácsának tagját, hogy küldje meg a Cseh Köztársaság Belügyminisztériumának a COEX alapszabály szerinti szervének változását és a COEX nevében eljárni jogosult személyek listáját, 5) tudomásul vette a bemutatott vitaanyagokat, 6) nem értett egyet a Bohuslav Kaleta, a COEX Országos Tanács tagja által bemutatott vitaanyag egyes következtetéseivel, és annak megvitatását a COEX Országos Tanács következő ülésére halasztotta, 7) felhatalmazta Tadeusz Tomant, a COEX végrehajtó bizottságának tagját, hogy 2007. december 31-ig hívja össze a COEX Országos Tanács ülését. Toman, a COEX igazgatótanácsának elnöke, hogy 2021. december 31-ig tartsa meg a COEX igazgatótanácsának ülését.

 

Republiková rada politického hnutí COEXISTENTIA (dále COEX): 1) zvolila zapisovatele, ověřovatele zápisu, složení mandátové a volební komise a návrhové komise, 2) zvolila Arpáda Kosára místopředsedou COEX, 3) zvolila Výkonnou radu COEX ve složení: Zoltan Domonkos, Władysław Drong, Stanislav Gawlik, Ladislav Kocsis, Arpád Kosár, Vladislav Niedoba, Ernest Soós, Josef Tobola, Tadeusz Toman, 4) zmocnila Tadeusze Tomana, člena Výkonné rady COEX, zaslat na Ministerstvo vnitra České republiky změnu statutárního orgánu COEX a seznam osob, oprávněných jednat jménem COEX, 5) vzala na vědomí přednesené diskusní příspěvky, 6) nesouhlasí s některými závěry diskusního příspěvku, předneseného Bohuslavem Kaletou, členem Republikové rady COEX, a odložila jeho projednání na následující schůzi Republikové rady COEX, 7) zmocnila Tadeusze Tomana, člena Výkonné rady COEX, svolat do 31.12.2021 schůzí Výkonné rady COEX.

 

Zarząd organizacji pożytku publicznego Koexistencia opp. obradował w Karwinie-Frysztacie

 A Koexistencia o.p.s. igazgatótanácsa Karviná-Fryštátban tartotta ülését.

 Správní rada obecně prospěšné společnosti Koexistencia o.p.s. jednala v Karviné-Fryštátě

 

Obrady przebiegały w piątek 10.12.2021 r. w Domu PZKO w Karwinie-Frysztacie. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman, przewodniczący zarządu Zoltan Domonkos, członkowie zarządu: Władysław Drong, Władysław Heczko, Zdzisław Mikula, Władysław Niedoba, Józef Tobola, przewodniczący rady nadzorczej Stanisław Gawlik członkowie rady nadzorczej: Arpád Kosár, Paweł Wania. Rokowanie zarządu miało kworum.

    Dyrektor Koexistencii opp. Tadeusz Toman wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 8.5.2021 do 10.12.2021 r. Zrealizowane były następujące akcje: 1) obrady zarządu i rady nadzorczej w dniu 7.5.2020 r. w Nawsiu, 2) działalność wydawnicza: „WTZ“, numery 109, 110, 3) prowadzenie portalu internetowego, 4) działalność prelekcyjna: konferencja z okazji 100. rocznicy urodzin pastora Franciszka Michejdy w dniu 14.8.2021 r. w Nawsiu (współorganizacja), rajd kolarski z okazji rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania Śląskiego Piotrowice koło Karwiny – Godów – Zebrzydowice w dniu 21.8.2021 r. (współorganizacja), 4) współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym PZKO, dalsza działalność nie była możliwa z powodu rozporządzenia rządu w związku z ograniczeniami epidemicznymi.

    Uchwalono plan pracy na następny okres 2022 roku: wydanie 4 numerów gazety „WTZ“, wydanie publikacji wiązanej do wyników Spisu Powszechnego 2021, wydanie książki „Górniczy stan Karola Piegzy“, ulotki do wyborów komunalnych, prowadzenie portalu internetowego www.coexistentia.cz, zorganizowanie 30.4.2022 r. akcji z okazji święta państwowego Konstytucji 3 Maja pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, konferencja prasowa na temat udziału ruchu politycznego COEXISTENTIA w wyborach komunalnych w 2022 roku, inne prelekcje zaplanowane na 2020 i 2021 rok odbędą się według możliwości, temat: polskie szkolnictwo narodowościowe w Republice Czeskiej, dwujęzyczność, instalacja tablicy upamiętniającej ofiary Polenlagru w Karwinie, instalacja tablicy upamiętniającej ofiary Polenlagru w Piotrowicach koło Karwiny.

    Sprawozdanie finansowe za 2021 rok będzie przekazane Urzędowi Skarbowemu dla Województwa Morawsko-Śląskiego w Karwinie w terminie ustawowym.

 

Az ülésre 2021.12.10-én, pénteken került sor a PZKO Karviná-Fryštát Házban. Az ülésre meghívást kapott: a Koexistencia o.p.s. igazgatója. Domonkos Zoltán, az igazgatótanács elnöke, Władysław Drong, Vladislav Heczko, Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Josef Tobola, a felügyelőbizottság elnöke, Stanislav Gawlik, a felügyelőbizottság tagjai. Az igazgatótanács ülése határozatképes volt.

    A Koexistencia o.p.s. igazgatója Tadeusz Toman beszámolt a Koexistencia o.p.s. 2021.5.8. és 2021.12.10. közötti időszakra vonatkozó tevékenységéről. 2021.8.8. Návsíban (társszervező), kerékpártúra az első sziléziai felkelés kitörésének évfordulója alkalmából Petrovice u Karviné - Godów - Zebrzydowice 2021.8.21-én (társszervező), 4) együttműködés a PZKO Intergenerációs Regionális Egyetemmel, egyéb tevékenységek a járványügyi korlátozásokkal kapcsolatos kormányrendelet miatt nem voltak lehetségesek.

    A következő, 2022. évi munkatervet hagyták jóvá: a "WTZ" című újság 4 számának kiadása, a 2021. évi népszámlálás eredményeiről szóló kötött kiadvány megjelentetése, a "Górniczy stan Karola Piegzy" című könyv kiadása, szórólapok a helyhatósági választásokra, a www.coexistentia.cz internetes portál karbantartása, 2022.4.30-án rendezvény szervezése az Alkotmány nemzeti ünnepe alkalmából 3. sz. A 2020-ra és 2021-re tervezett további előadásokra a lehetőségekhez mérten kerül sor: az előadások témái: lengyel nemzeti oktatás Csehországban, kétnyelvűség, a karvinai Polenlager áldozatainak emléktáblájának felállítása, a karvinai Petrovice u Karvinéban a Polenlager áldozatainak emléktáblájának felállítása.

    A 2021. évi éves beszámolót a törvényes határidőn belül benyújtják a Morva-Sziléziai Régió Karvináti Pénzügyi Hivatalához.

 

    Jednání se konalo v pátek 10.12.2021 v Domě PZKO Karviná-Fryštát. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Tadeusz Toman, předseda správní rady: Zoltan Domonkos, členové správní rady: Władysław Drong, Vladislav Heczko, Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Josef Tobola, předseda dozorčí rady Stanislav Gawlik, členové dozorčí rady: Arpád Kosár, Pavel Wania. Jednání správní rady bylo usnášení schopné.

    Ředitel Koexistencia o.p.s. Tadeusz Toman přednesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 8.5.2021 do 10.12.2021. Uskutečnily se následující akce: 1) jednání správní rady a dozorčí rady dne 7.5.2021 v Návsí, 2) vydavatelská činnost: „WTZ“ čísla 109, 110, 3) vedení internetového portálu, 3) přednášková činnost: seminář u příležitosti 100. výročí smrti pastora Franciszka Michejdy dne 14.8.2021 v Návsí (spolupořadatel), cyklistický výlet u příležitosti výročí vypuknutí Prvního slezského povstání Petrovice u Karviné – Godów – Zebrzydowice dne 21.8.2021 (spolupořadatel), 4) spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO, ostatní činnost z důvodu nařízení vlády v souvislosti s epidemickými omezeními nebyla možná.

    Byl schválen plán práce na následující období roku 2022: vydání 4 čísel novin „WTZ“, vydání vázané publikace k výsledkům Sčítání lidu 2021, vydání knihy „Górniczy stan Karola Piegzy“, letáky do komunálních voleb, vedení internetového portálu www.coexistentia.cz, uspořádání 30.4.2022 akce u příležitosti státního svátku Ústavy 3. května pod záštitou Generálního konsulátu Polské republiky v Ostravě, tisková konference na téma účastí politického hnutí COEXISTENTIA v komunálních volbách v roce 2022, ostatní přednášky plánované na léta 2020 a 2021 se uskuteční dle možností: téma přednášek: polské národnostní školství v České republice, dvojjazyčnost, instalace pamětní tabule připomínající oběti Polenlagru v Karviné, instalace pamětní tabule připomínající oběti Polenlagru v Petrovicích u Karviné.

    Roční účetní závěrka pro rok 2021 bude podána Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v Karviné v zákonném termínu.

Foto z Kongresu

Zobacz inne zdjęcia z Kongresu

 

Koleje Śląskie Sp. z o. o., PKP Intercity s. a.

Rozkład jazdy pociągów w regionie od 12.12.2021 do 10.12.2022 r.

 Jizdní řád vlaků v regionu od 12.12.2021 do 10.12.2022

 

S22 – Odjazdy pociągów ze stacji Mosty koło Jabłonkowa, przystanek – przystanek na żądanie

 Odjezdy vlaků ze stanice Mosty u Jablunkova, zastávka – zastávka na znamení

 

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 4.40, 5.51, 6.55 (D), 7.51, 12.51, 15.51 (D), 17.51, 20.51

Návsí (Nawsie) – 4.40

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.40

Bohumín (Bogumin) – 4.40

Ostrava-Svinov – 4.40 (D)

Čadca – 7.09, 8.09, 15.09, 16.09 (D), 18.09, 21.09, 22.56

 

S2, S22 – Odjazdy pociągów ze stacji Mosty koło Jabłonkowa

/ Odjezdy vlaků ze stanice Mosty u Jablunkova

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.03 (D+S), 4.44, 6.06, 7.07, 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.05, 19.07, 20.07, 21.07, 22.07

Bohumín (Bogumin) – 4.03 (D+S), 4.44, 6.06, 7.07, 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.05, 19.07, 20.07, 21.07, 22.07

Ostrava-Svinov – 4.03 (C), 4.44 (D), 6.06, 7.07, 8.07, 9.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18.05, 19.07, 20.07

Studénka – 4.03 (S+N), 10.07, 12.07, 14.07, 16.07, 18.05

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 6.46 (D), 7.06, 8.06, 15.06, 16.06 (D), 18.06, 21.06, 22.53

Čadca – 7.06, 8.06, 15.06, 16.06 (D), 18.06, 21.06, 22.53

 

S2, Ex1 – Odjazdy pociągów ze stacji Nawsie

 Odjezdy vlaků ze stanice Návsí

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.13, 4.53, 5.14 (C), 6.15, 6.48 (D), 7.16, 8.16, 9.16, 10.16, 11.16, 12.16, 13.16, 14.16, 14.49 (D), 15.16, 16.16, 17.16, 18.14, 19.16, 20.16, 21.16, 22.16

Bohumín (Bogumin) – 4.13, 4.53, 5.14 (C), 6.15, 7.16, 8.16, 9.16, 10.16, 11.16, 12.16, 13.16, 14.16, 15.16, 16.16, 17.16, 18.14, 19.16, 20.16, 21.16, 22.16

Ostrava-Svinov – 4.13 (C), 4.53 (D), 6.15, 7.16, 8.16, 9.16, 10.16, 11.16, 12.16, 13.16, 14.16, 15.16, 16.16, 17.16, 18.14, 19.16, 20.16

Studénka – 4.13 (C), 10.16, 12.16, 14.16, 16.16, 18.14

Havířov (Hawierzów) – 6.48 (D), 14.49 (D)

Ostrava-Stodolní – 6.48 (D), 14.49 (D)

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 3.48 (D+S), 5.44, 6.44, 7.44, 8.44, 9.44, 10.49, 11.44, 12.44, 13.44, 14.44, 15.44, 16.44, 17.44, 18.44, 19.44, 20.44, 21.44, 22.44

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 22.44

Čadca – 22.44

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 5.02 (D+S), 7.03, 7.11, 7.46, 8.11, 11.11, 12.11, 15.11, 16.11, 20.11

Praha, pospieszne/rychlíky – 5.02 (D+S), 7.03, 7.11, 7.46, 11.11, 15.11

Žilina, pospieszne/rychlíky – 7.48, 9.48, 12.48, 15.48, 16.48, 17.48, 20.48 (D+N)

Bánská Bystrica, pospieszne/rychlíky – 7.48, 9.48, 15.48, 17.48

 

S2, Ex1 – Odjazdy pociągów ze stacji Trzyniec-Centrum

 Odjezdy vlaků ze stanice Třinec-centrum

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.24, 5.05, 5.26 (C), 6.26, 7.00 (D), 7.27, 8.27, 9.27, 10.27, 11.27, 12.27, 13.27, 14.27, 15.01 (D), 15.27, 16.27, 17.27, 18.25, 19.27, 20.27, 21.27, 22.27

Bohumín (Bogumin) – 4.24, 5.05, 5.26 (C), 6.26, 7.27, 8.27, 9.27, 10.27, 11.27, 12.27, 13.27, 14.27, 15.27, 16.27, 17.27, 18.25, 19.27, 20.27, 21.27, 22.27

Ostrava-Svinov – 4.24, 5.05 (D), 6.26, 7.27, 8.27, 9.27, 10.27, 11.27, 12.27, 13.27, 14.27, 15.27, 16.27, 17.27, 18.25, 19.27, 20.27

Studénka – 10.27, 12.27, 14.27, 16.27, 18.25

Havířov (Hawierzów) – 7.00 (D), 15.01 (D)

Ostrava-Stodolní – 7.00 (D), 15.01 (D)

Návsí (Nawsie) – 5.32, 6.25 (D), 6.32, 7.32, 8.32, 9.32, 10.37, 11.32, 12.32, 13.32, 14.25 (D), 14.32, 15.03 (C), 15.32, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.32, 22.32, 23.42

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 5.32, 6.32, 7.32, 8.32, 9.32, 10.37, 11.32, 12.32, 13.32, 14.32, 15.32, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.32, 22.32

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 22.32

Čadca – 22.32

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 3.03, 5.09 (D+S), 6.21 (D+S), 7.14, 7.19, 7.27, 8.19, 9.37, 10.21 (N), 11.19, 12.19, 15.19, 16.19, 20.19

Praha, pospieszne/rychlíky – 3.03, 5.09 (D+S), 6.21 (D+S), 7.14, 7.19, 7.27, 9.37, 10.21 (N), 11.19, 11.54, 15.19

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 7.40, 9.40, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 20.40 (D+N), 22.46 (D+N), 21.51, 22.51

Žilina, pospieszne/rychlíky – 7.40, 9.40, 12.40, 12.50, 15.40, 16.40, 17.18, 17.40, 19.57, 20.40 (D+N), 23.56

Bánská Bystrica, pospieszne/rychlíky – 7.40, 9.40, 15.40, 17.40

Košice, pospieszne/rychlíky – 12.50, 19.57

Prešov, pospieszne/rychlíky – 17.18, 23.56

 

S1, S2, S7, R60, Ex1 – Odjazdy pociągów ze stacji Czeski Cieszyn

 Odjezdy vlaků ze stanice Český Těšín

 

Cieszyn – 5.22 (D), 5.48 (S+N), 7.22 (D), 7.48 (S+N), 9.48, 11.48, 13.22 (D), 13.48 (S+N), 14.22 (D), 15.48 (S+N), 17.22 (D), 17.48 (S+N), 19.48, 21.48

Bohumín (Bogumin) – 4.41, 5.26, 5.41 (C), 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 10.41, 11.41, 12.41, 13.41, 14.41, 15.41, 16.41, 17.41, 18.45, 19.41, 20.41, 21.41, 22.41

Bohumín (Bogumin), Ostrava-Svinov – 4.41, 5.26 (D), 6.41, 7.41, 8.41, 9.41, 10.41, 11.41, 12.41, 13.41, 14.41, 15.41, 16.41, 17.41, 18.45, 19.41, 20.41

Studénka – 4.41, 10.41, 12.41, 14.41, 16.41, 18.45

Návsí (Nawsie) – 5.20, 6.13 (D), 6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.26, 11.20, 12.20, 13.20, 14.13 (D), 14.20, 14.51 (C), 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20, 23.31

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 5.20, 6.20, 7.20, 8.20, 9.20, 10.26, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 21.20, 22.20

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 22.20

Čadca – 22.20

Frýdek-Místek – 4.38 (D), 5.15 (S+N), 5.40 (D), 6.15 (S+N), 6.39 (D), 7.15 (S+N), 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15 (S+N), 13.44 (D), 14.15 (S+N), 14.44 (D), 15.15 (S+N), 15.45 (D), 16.15 (S+N), 16.44 (D), 17.15 (S+N), 17.45 (D), 16.15 (S+N), 16.44 (D), 17.15 (S+N), 17.44 (D), 18.15 (S+N), 10.15, 20.15, 21.15, 22.15, 23.15

Havířov (Hawierzów) – 4.11 (D), 4.15 (S), 4.43, 5.13 (D), 5.43, 6.14 (D), 6.46, 7.13 (D), 7.43, 8.14 (D), 8.43, 9.43, 10.14 (D), 10.43, 11.43, 12.14 (D), 12.43, 13.13 (D), 13.44, 14.14 (D), 14.46, 15.14 (D), 15.44, 16.14 (D), 16.43, 17.14 (D), 17.44, 18.14 (D), 18.43, 19.43, 20.44, 21.44, 22.43

Ostrava-Stodolní – 4.11 (D), 5.13 (D), 6.14 (D), 7.13 (D), 8.14 (D), 10.14 (D), 12.14 (D), 13.13 (D), 14.14 (D), 15.14 (D), 16.14 (D), 17.14 (D), 18.14 (D)

Ostrava-Svinov – 4.15 (S), 4.43, 5.43, 6.14 (D), 6.46, 7.43, 8.14 (D), 8.43, 9.43, 10.14 (D), 10.43, 11.43, 12.14 (D), 12.43, 13.44, 14.14 (D), 14.46, 15.44, 16.14 (D), 16.43, 17.44, 18.14 (D), 18.43, 19.43, 20.44, 21.44, 22.43

Opava – 4.43, 5.43, 6.14 (D), 6.46, 7.43, 8.14 (D), 8.43, 9.43, 10.14 (D), 10.43, 11.43, 12.14 (D), 12.43, 13.44, 14.14 (D), 14.46, 15.44, 16.14 (D), 16.43, 17.44, 18.14 (D), 18.43

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 7.32, 9.32, 12.32, 15.32, 16.32, 17.32, 20.32, 21.43, 22.32 (D+N), 22.43

Žilina, pospieszne/rychlíky – 7.32, 9.32, 10.23 (*), 12.32, 12.42, 15.32, 16.32, 17.11, 17.32, 19.21 (*, piątek), 19.49, 20.32 (D+N), 23.49

Bánská Bystrica, pospieszne/rychlíky – 7.32, 9.32, 15.32, 17.32

Košice, pospieszne/rychlíky – 10.23 (*), 12.42, 19.21 (*, piątek), 19.49

Prešov, pospieszne/rychlíky – 17.11, 23.49

Havířov (Hawierzów), pospieszne/rychlíky – 6.30 (D+S), 7.23, 8.06, 10.30 (N), 12.06

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 3.10, 5.19 (D+S), 6.30 (D+S), 7.23, 7.28, 8.06, 8.28, 8.42 (*, S), 10.30 (N), 11.28, 12.06, 12.28, 15.28, 16.28, 18.42 (*), 20.28

Praha, pospieszne/rychlíky – 3.10, 5.19 (D+S), 6.30 (D+S), 7.23, 7.28, 8.06, 8.42 (*, S), 10.30 (N), 11.28, 12.06, 15.28, 18.42 (*)

 

S1, R60 – Odjazdy pociągów ze stacji Hawierzów

 Odjezdy vlaků ze stanice Havířov

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.51, 5.21 (D), 5.51, 6.21 (D), 6.51, 7.22 (D), 7.50, 8.51, 9.21 (D), 9.51, 10.51, 11.21 (D), 11.51, 12.18 (D), 12.51, 13.21 (D), 13.51, 14.21 (D), 14.51, 15.22 (D), 15.50, 16.21 (D), 16.51, 17.21 (D), 17.51, 18.51, 19.21 (D), 19.51, 20.21 (D), 20.51, 21.51, 22.51

Návsí (Nawsie) – 5.51 (D), 13.51 (D)

Ostrava-Svinov – 4.06, 4.38 (S), 5.06, 6.06, 6.36 (D), 7.09, 8.06, 8.36 (D), 9.06, 10.07, 10.36 (D), 11.06, 12.06, 12.36 (D), 13.06, 14.07, 14.36 (D), 15.09, 16.07, 16.36 (D), 17.06, 18.07, 18.36 (D), 19.07, 20.06, 21.07, 22.07, 23.06

Ostrava, Stodolní – 4.33 (D), 5.35 (D), 6.36 (D), 7.35 (D), 8.36 (D), 9.36 (D), 10.36 (D), 11.36 (D), 12.36 (D), 13.35 (D), 14.36 (D), 15.36 (D), 16.36 (D), 17.36 (D), 18.36 (D), 19.36 (D)

Opava – 4.06 (D), 5.06, 6.06, 6.36 (D), 7.09, 8.06, 8.36 (D), 9.06, 10.07, 10.36 (D), 11.06, 12.06, 12.36 (D), 13.06, 14.07, 14.36 (D), 15.09, 16.07, 16.36 (D), 17.06, 18.07, 18.36 (D), 19.07

Český Těšín (Czeski Cieszyn), pospieszne/rychlíky – 12.24, 19.27, 21.25, 22.25

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 21.25, 22.25

Košice, pospieszne/rychlíky – 1.34, 12.24, 19.27

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 1.58, 6.49 (D+S), 7.49, 8.49, 10.49, 123.49, 14.49, 16.49, 18.49

Praha, pospieszne/rychlíky – 1.58, 6.49 (D+S), 7.49, 8.49, 10.49, 123.49, 14.49, 16.49, 18.49

 

S7 – Odjazdy pociągów ze stacji Gnojnik

 Odjezdy vlaků ze stanice Hnojník

 

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.58 (D), 5.35 (S+N), 6.00 (D), 6.35 (S+N), 6.59 (D), 7.35 (S+N), 8.35, 9.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.35 (S+N), 14.04 (D), 14.35 (S+N), 15.05 (D), 15.35 (S+N), 16.05 (D), 16.35 (S+N), 17.04 (D), 17.35 (S+N), 18.04 (D), 18.35 (S+N), 19.35, 20.35, 21.35, 22.35, 23.35

Cieszyn – 4.58 (D), 5.35 (S+N), 6.59 (D), 7.35 (S+N), 9.35, 11.35, 12.35 (D), 13.35 (S+N), 14.04 (D), 15.35 (S+N), 17.04 (D), 17.35 (S+N), 19.35, 21.35

Frýdek Místek – 4.26 (D+S), 4.59 (D), 5.36 (S+N), 6.01 (D), 6.36 (S+N), 7.00 (D), 7.36 (S+N), 8.36, 9.36, 10.36, 11.36, 12.36, 13.36 (S+N), 14.05 (D), 14.36 (S+N), 15.05 (D), 15.36 (S+N), 16.06 (D), 16.36 (S+N), 17.05 (D), 17.36 (S+N), 18.05 (D), 18.36 (S+N), 19.36, 20.36, 21.36, 232.36, 23.36

 

S2, Ex1 – Odjazdy pociągów ze stacji Karwina, dworzec główny

 Odjezdy vlaků ze stanice Karviná, hlavní nádraží

 

Bohumín (Bogumin) – 4.59, 5.44, 5.59 (C), 6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59, 16.59, 17.59, 19.04, 19.59, 20.59, 21.59, 22.59

Ostrava-Svinov – 4.59, 5.44 (D), 6.59, 7.59, 8.59, 9.59, 10.59, 11.59, 12.59, 13.59, 14.59, 15.59, 16.59, 17.59, 19.04, 19.59, 20.59

Studénka – 4.59, 10.59, 12.59, 14.59, 16.59, 19.04

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 5.02, 6.02, 7.02, 8.02, 9.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 14.32 (C), 15.02, 16.02, 17.02, 18.01, 19.00, 20.02, 21.02, 22.02, 23.08

Návsí (Nawsie) – 5.02, 6.02, 7.02, 8.02, 9.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 14.32 (C), 15.02, 16.02, 17.02, 18.01, 19.00, 20.02, 21.02, 22.02, 23.08

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 5.02, 6.02, 7.02, 8.02, 9.02, 10.02, 11.02, 12.02, 13.02, 14.02, 15.02, 16.02, 17.02, 18.01, 19.00, 20.02, 21.02, 22.02

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 22.02

Čadca – 22.02

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 3.24, 5.34 (D+S), 7.42, 8.42, 10.06, 11.42, 12.42, 14.25, 15.42, 16.42, 20.42

Praha, pospieszne/rychlíky – 3.24, 5.34 (D+S), 7.42, 10.06, 11.42, 14.25, 15.42

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 7.15, 9.15, 12.15, 15.15, 16.15, 17.15, 20.15, 22.21 (D+N)

Žilina, pospieszne/rychlíky – 7.15, 9.15, 12.15, 15.15, 16.15, 16.55, 17.15, 20.15 (D+N), 23.35

Bánská Bystrica, pospieszne/rychlíky – 7.15, 9.15, 15.15, 17.15

Prešov, pospieszne/rychlíky – 16.55, 23.35

 

S2, S4 – Odjazdy pociągów ze stacji Dziećmorowice

 Odjezdy vlaků ze stanice Dětmarovice

 

Bohumín (Bogumin) – 5.03, 5.48, 5.54 (D), 6.03 (C), 7.03, 7.39 (D), 8.03, 9.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 14.19 (D), 15.03, 16.03, 16.29 (D), 17.03, 18.03, 19.07, 20.03, 21.03, 22.03, 23.03

Ostrava-Svinov – 5.03 (C), 5.48 (D), 5.54 (D), 6.03 (C), 7.03, 7.39 (D), 8.03, 9.03, 10.03, 11.03, 12.03, 13.03, 14.03, 14.19 (D), 15.03, 16.03, 16.29 (D), 17.03, 18.03, 19.07, 20.03, 21.03

Studénka – 5.03 (C), 5.54 (D), 7.39 (D), 11.03, 13.03, 14.19 (D), 15.03, 16.29 (D), 17.03, 19.07

Lotnisko / letiště Mošnov – 14.19 (D), 16.29 (D)

Studénka, Suchdol nad Odrou – 5.03 (C), 7.39 (D)

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.56, 5.57, 6.56, 7.56, 8.56, 9.56, 10.56, 11.56, 12.56, 13.56, 14.27 (C), 14.56, 15.56, 16.56, 17.56, 18.54, 19.56, 20.56, 21.56, 23.07

Návsí (Nawsie) – 4.56, 5.57, 6.56, 7.56, 8.56, 9.56, 10.56, 11.56, 12.56, 13.56, 14.27 (C), 14.56, 15.56, 16.56, 17.56, 18.54, 19.56, 20.56, 21.57, 23.07

Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa) – 4.56, 5.57, 6.56, 7.56, 8.56, 9.56, 10.56, 11.56, 12.56, 13.56, 14.56, 15.56, 16.56, 17.56, 18.54, 19.56, 20.56, 21.57

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 21.57

Čadca – 21.57

Petrovice u Karviné (Piotrowice k. Karwiny) – 5.28 (D), 7.21 (D), 13.35 (D), 15.35 (D)

 

S4 – Odjazdy pociągów ze stacji Piotrowice koło Karwiny

 Odjezdy vlaků ze stanice Petrovice u Karviné

 

Dětmarovice (Dziećmorowice) – 5.47 (D), 7.32 (D), 14.12 (D), 16.22 (D)

Bohumín (Bogumin) – 5.47 (D), 7.32 (D), 14.12 (D), 16.22 (D)

Ostrava-Svinov – 5.47 (D), 7.32 (D), 14.12 (D), 16.22 (D)

Studénka – 5.47 (D), 14.12 (D), 16.22 (D)

Lotnisko / letiště Mošnov – 13.12 (D), 16.22 (D)

Suchdol nad Odrou – 5.47 (D)

 

S2, S3, S4, Ex1, Ex4 – Odjazdy pociągów ze stacji Bogumin

 Odjezdy vlaků ze stanice Bohumín

 

Chałupki – 6.44, 8.38, 12.41, 16.28 (D), 16.43 (S+N), 18.54, 20.37

Rybnik – 6.44, 8.38, 12.41, 16.28 (D), 16.43 (S+N), 18.54, 20.37

Katowice – 6.44, 8.38, 12.41, 16.28 (D), 16.43 (S+N), 18.54, 20.37 

Český Těšín (Czeski Cieszyn) – 4.49, 5.50, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.20 (C), 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.47, 19.49, 20.49, 21.49, 23.00

Návsí (Nawsie) – 4.49, 5.50, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.20 (C), 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.47, 19.49, 20.49, 21.49, 23.00

Mosty u Jablunkova (Mosty u Jablunkova) – 4.49, 5.50, 6.49, 7.49, 8.49, 9.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.47, 19.49, 20.49, 21.49

Mosty u Jablunkova, zastávka (Mosty koło Jabłonkowa, przystanek) – 21.49

Čadca – 21.49

Petrovice u Karviné (Piotrowice k. Karwiny) – 5.21 (D), 7.14 (D), 13.29 (D), 15.29 (D)

Ostrava-Svinov – 2.00 (7.6-8.10), 3.40, 4.05, 4.45, 5.17, 5.57 (D), 6.04 (D), 6.14, 7.12 (12.4-8.10), 7.47 (D), 8.12, 9.12, 10.12, 11.12, 12.12, 12.49, 13.13, 14.12, 14.17, 14.40 (D), 15.12, 16.12, 16.44, 17.12, 18,12, 19.16, 20.12, 20.50, 21.12, 22.28,

Studénka – 2.00 (7.6-8.10), 3.40, 4.45, 5.17, 6.14, 7.12 (12.4-8.10), 11.12, 12.49, 13.13, 14.17, 14.40 (D), 15.12, 16.44, 17.12, 19.16, 20.50, 22.28

Lotnisko / letiště Mošnov – 2.00 (12.4-8.10), 4.45, 7.12 (12.4-8.10), 12.49, 14.40 (D), 16.44, 20.50

Suchdol nad Odrou – 3.40, 5.17, 6.14, 14.17, 22.28 

Ostrava-Svinov, pospieszne/rychlíky – 2.15 (*), 2.36 (D), 2.45, 2.51, 3.28, 3.36, 4.00 (D), 4.31 (D+S), 4.36 (S+N), 5.04 (*), 5.31, 5.50, 6.31, 6.36, 6.42, 6.59 (*), 7.31, 7.36, 8.00, 8.31, 8.36, 8.59 (*), 9.31, 10.00, 10.31, 10.36, 10.42, 10.59 (S), 11.31, 12.00, 12.31, 12.36, 13.31, 13.42, 14.00, 14.31, 14.36, 15.31, 15.36, 16.00, 16.31, 16.42, 17.31, 18.00, 18.31, 18.42, 19.31 (czwartek+piątek+N), 19.58 (D+N)

Brno, pospieszne/rychlíky – 4.31 (D+S), 5.31, 6.31, 7.31, 8.31, 9.31, 10.31, 11.31, 12.31, 13.31, 14.31, 15.31, 16.31, 17.31, 18.31, 19.31 (czwartek+piątek+N), 20.31

Olomouc, pospieszny/rychlík – 19.58 (D+N)

Česká Třebová, pospieszny/rychlík – 2.36 (D)

Praha, pospieszne/rychlíky – 2.45, 3.28, 3.36, 4.00 (D), 4.36 (S+N), 5.04 (*), 5.50, 6.36, 6.59 (*), 7.36, 8.00, 8.36, 8.59 (*), 10.00, 10.36, 10.59 (S), 12.00, 12.36, 14.00, 14.36, 15.36, 16.00, 18.00, 19.58 (N)

Wien, pospieszne/rychlíky – 2.15 (*), 6.42, 10.42, 16.42, 18.42

Graz, pospieszne/rychlíky – 2.15 (*), 16.42

Budapest, pospieszny/rychlík – 13.42

Bratislava, pospieszny/rychlík – 2.51

Návsí (Nawsie), pospieszne/rychlíky – 7.06, 9.06, 12.06, 15.06, 16.06, 17.06, 20.06, 22.06 (D+N)

Žilina, pospieszne/rychlíky – 3.00 (*), 7.06, 9.06, 12.06, 15.06, 16.06, 17.06, 18.59 (*, piątek), 20.06 (D+N)

Bánská Bystrica, pospieszne/rychlíky – 7.06, 9.06, 15.06, 17.06

Košice, pospieszne/rychlíky – 3.00 (*), 18.59 (*, piątek)

Chałupki, pospieszne*/rychlíky* – 2.40, 2.53, 3.18, 4.26, 9.26, 10.09, 11.28, 14.46, 14.54, 17.28, 17.52 (L), 18.09, 21.28, 21.36 (piątek+N), 21.44 (L)

Wrocław, pospieszny*/rychlík* – 2.40

Berlin, pospieszny*/rychlík* – 2.40

Katowice, pospieszne*/rychlíky* – 2.53, 3.18, 4.26, 9.26, 10.09, 11.28, 14.48, 14.54, 17.28, 21.28

Warszawa, pospieszne*/rychlíky* – 3.18, 9.26, 10.09, 14.54, 17.28

Gdynia Główna, pospieszny*/rychlík* – 9.26

Terespol, pospieszny*/rychlík* – 14.54

Kraków, pospieszne*/rychlíky* – 2.53, 4.26, 11.28, 14.46, 21.36 (piątek+N)

Rzeszów, pospieszne*/rychlíky* – 2.53, 4.26, 11.28, 14.48

Przemyśl, pospieszne*/rychlíky* – 2.53, 11.28, 14.48

Lublin, pospieszny*/rychlík* – 4.26

Hel (przez Katowice), pospieszny*/rychlík* – 17.52 (L)

Kołobrzeg (przez Katowice), pospieszny*/rychlík* – 21.44 (L)

 

S71, S78 – Odjazdy pociągów ze stacji Chałupki

 Odjezdy vlaků ze stanice Chałupki

 

Rybnik – 4.34 (D+S), 5.23 (D), 6.42, 8.51, 10.50, 12.48, 14.33, 16.35 (D), 16.50 (S+N), 19.02, 20.44

Katowice – 5.23 (D), 6.42, 8.51, 10.50, 12.48, 14.33, 16.35 (D), 16.50 (S+N), 19.02, 20.44

Racibórz – 5.03 (S+N), 5.08 (D), 6.03 (D), 7.05, 8.13 (D), 9.22, 10.55 (S+N), 11.20 (D), 14.14 (D), 14.36 (S+N), 15.09 (D), 17.26, 19.21, 21.17 (N)

Bohumín (Bogumin) – 6.59, 9.08, 12.16, 16.02, 17.26 (S+N), 18.01 (D) – z Raciborza, 19.21

Katowice, pospieszne*/rychlíky* – 3.25, 4.34, 6.19, 9.33, 10.15, 10.22, 11.35, 14.53, 15.01, 17.35, 18.28, 21.35, 21.43 (piątek+N)

Racibórz, pospieszne*/rychlíky* – 2.54, 4.34, 10.15, 15.01, 21.35

Warszawa, pospieszne*/rychlíky* – 3.25, 6.19, 9.33, 10.22, 14.51, 15.01, 17.35, 18.28

Gdynia Główna, pospieszny*/rychlík* – 9.33

Terespol, pospieszny*/rychlík* – 15.01

Kraków, pospieszne*/rychlíky* – 3.25, 4.34, 10.15, 11.35, 14.53, 21.43 (piątek+N)

Rzeszów, pospieszne*/rychlíky* – 4.34, 11.35, 14.53

Lublin, pospieszny*/rychlík* – 4.34

Przemyśl, pospieszne*/rychlíky* – 11.35, 14.53

Wrocław, pospieszny*/rychlík* – 2.54

Berlin, pospieszny*/rychlík* – 2.54

Racibórz, Katowice, Hel, pospieszny*/rychlík* – 18.04 (L)

Racibórz, Katowice, Kołobrzeg, pospieszny*/rychlík* – 21.53 (L)

Ostrava-Svinov, pospieszne*/rychlíky* – 17.45, 21.43

Bohumín (Bogumin), pospieszne*/rychlíky* – 1.13, 1.22, 6.22, 7.00 (L), 7.11 (poniedziałek+S), 8.46 (L), 9.37, 10.24, 12.58, 13.06, 17.37, 18.24, 21.52

Praha, pospieszne*/rychlíky* – 7.11 (poniedzałek+S), 9.37, 13.06, 17.37

Wien, pospieszne*/rychlíky* – 1.13, 6.22, 10.24, 16.15, 18.24

Graz, pospieszne*/rychlíky* – 1.13, 16.15

Budapest, pospieszny*/rychlík* – 12.58

 

S61 – Odjazdy pociągów ze stacji Zebrzydowice

 Odjezdy vlaků ze stanice Zebrzydowice

 

Czechowice-Dziedzice – 4.29 (S+N), 4.32 (D), 14.14 (D), 14.27 (S+N), 16.59 (D), 19.53 (D) 

Katowice – 8.51 (D), 9.51 (S+N), 17.47 (S+N) 

Cieszyn – 7.04 (D), 7.20 (S+N), 12.33, 15.53 (D), 16.18 (S+N), 18.47 (D), 20.26 (S+N), 21.29 (D)

 

S61 – Odjazdy pociągów ze stacji Cieszyn

 Odjezdy vlaků ze stanice Cieszyn

 

Frýdek-Místek – 5.33 (D), 6.03 (S+N), 8.05, 10.03, 12.05, 13.33 (D), 14.03 (S+N), 14.33 (D), 16.03 (S+N), 17.33 (D), 18.03 (S+N), 20.03, 22.03

Zebrzydowice – 3.56 (S+N), 3.59 (D), 8.18 (D), 9.18 (S+N), 13.41 (D), 13.54 (S+N), 16.27 (D), 17.15 (S+N), 19.20 (D)

Czechowice-Dziedzice – 3.56 (S+N), 3.59 (D), 13.41 (D), 13.54 (S+N), 16.27 (D), 19.20 (D)

Katowice – 8.18 (D), 9.18 (S+N), 17.15 (S+N)

 

S71, S61 – Odjazdy pociągów ze stacji Katowice

 Odjezdy vlaků ze stanice Katowice

 

Chałupki – 4.31, 6.23, 10.40, 12.18, 14.15, 15.13 (S+N), 15.44 (D), 17.34, 20.38

Bohumín (Bogumin) – 4.30, 6.28, 10.36, 14.14, 15.19, 17.34

Cieszyn – 11.07, 19.02 (S+N),

Żywiec (w Czechowicach-Dziedzicach przesiadka do Cieszyna) – 4.56 (D), 14.00 (D), 14.20 (S+N), 16.52 (D)

Wisła-Głębce (w Zabrzegu przesiadka do Cieszyna) – 5.37 (S+N), 6.30 (S+N), 19.57 (D)

 

Objaśnienia / vysvětlivky:

D = dni robocze / pracovní dny

S = sobota

N = niedziela / neděle

C = dni nauki szkolnej / dny školního vyučování

L = lato / léto (26.6-31.8)

* = konieczna miejscówka / nutná místěnka

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu RC – 8. i 9.10.2021 r. (wyniki)

/ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – 8. a 9.10.2021 (výsledky)

 

Partie polityczne i koalicje wyborcze – wyniki wyborów parlamentarnych

 Politické strany a volební koalice – výsledky parlamentních voleb

ČESKÁ REPUBLIKA

numer / číslo

wynik / výsledek

wynik procentowy / procenta

mandaty / mandáty

13.

Koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

1 493 905

27,79 %

71

20.

ANO 2011

1 458 140

27,12 %

72

17.

Koalice Piráti a Starostové

839 776

15,62 %

37

4.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

513 910

9,56 %

20

12.

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

251 562

4,68 %

0

5.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

250 397

4,65 %

0

18.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

193 817

3,60 %

0

8.

Trikolóra Svobodní Soukromníci

148 463

2,76 %

0

3.

VOLNÝ blok

71 587

1,33 %

0

1.

Strana zelených

53 343

0,99 %

0

frekwencja wyborza / volebníé účast = 65,43 %

 

Partie polityczne i koalicje wyborcze – wyniki wyborów parlamentarnych

 Politické strany a volební koalice – výsledky parlamentních voleb

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

numer / číslo

wynik / výsledek

wynik procentowy / procenta

20.

ANO 2011

195 176

33,73 %

13.

Koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

119 457

20,64 %

4.

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

74 191

12,82 %

17.

Koalice Piráti a Starostové

64 412

11,13 %

5.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

31 369

5,42 %

12.

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

28 164

4,86 %

18.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

23 095

3,99 %

8.

Trikolóra Svobodní Soukromníci

14 239

2,46 %

3.

VOLNÝ blok

11 734

2,02 %

1.

Strana zelených

5 688

0,88 %

 

Wyniki wyborów parlamentarnych w gminach (procentowe)

 Výsledky parlamentních voleb v obcích (v procentech)

 

SPOLU

ANO

P-STAN

SPD

ČSSD

KSČM

Přísaha

TSS

VB

SZ

Bogumin

15,27

35,79

10,05

16,00

7,78

3,95

4,34

2,48

1,89

0,71

Rychwałd

16,10

35,57

9,92

15,52

5,94

5,25

4,74

2,45

2,37

0,72

Pietwałd

14,74

35,88

8,87

15,49

7,02

5,93

4,23

2,85

2,27

0,60

Orłowa

11,06

40,53

8,06

18,50

5,95

4,74

4,95

1,93

2,01

0,69

Lutynia Dolna

16,20

37,55

9,35

14,92

5,72

3,96

4,73

2,89

2,16

0,55

Dąbrowa

9,51

42,91

5,97

18,84

4,85

3,35

6,90

2,05

2,98

0,55

Dziećmorowice

14,87

37,11

7,19

17,34

5,42

4,98

5,29

2,38

2,64

0,97

Piotrowice k. Karwiny

19,10

38,57

7,77

13,46

5,48

3,71

5,60

2,48

1,89

0,71

Karwina

11,34

45,06

7,86

14,53

6,53

4,53

4,46

1,49

2,14

0,75

Stonawa

13,40

43,40

8,68

16,26

5,95

4,74

4,95

1,93

2,01

0,69

Olbrachcice

17,83

38,94

7,94

14,80

7,10

4,02

4,02

1,73

1,88

0,59

Sucha Górna

15,06

36,21

10,24

14,80

5,86

6,09

6,04

1,63

2,35

0,76

Hawierzów

15,53

38,14

10,26

14,01

6,02

4,86

4,31

2,23

2,00

0,97

Błędowice Górne

23,15

29,16

12,23

12,30

5,66

6,63

4,49

1,93

2,14

0,62

Cierlicko

22,14

35,76

9,50

11,40

5,85

4,80

4,34

1,70

1,59

0,85

Kocobędz

25,75

28,21

10,41

18,08

6,80

1,15

3,32

2,74

1,30

1,15

Czeski Cieszyn

23,12

32,78

9,83

13,14

5,16

3,39

5,27

2,67

2,01

0,88

Wielopole

32,94

22,94

12,94

15,88

3,52

0

4,70

4,11

0

0,58

Ropica

24,39

28,91

7,66

15,79

5,57

3,13

5,45

7,48

2,55

1,04

Trzycież

21,68

30,82

11,11

15,23

4,65

2,15

6,63

2,50

1,43

0,71

Śmiłowice

32,90

25,21

10,89

11,53

5,34

1,92

3,63

3,41

3,41

0,21

Ligotka Kameralna

27,35

33,58

7,50

12,97

5,47

1,90

5,72

1,65

1,90

0,76

Gnojnik

24,46

33,07

9,50

10,51

5,70

3,29

5,06

2,40

2,53

1,26

Trzanowice

31,20

28,75

8,82

13,23

4,24

1,96

5,22

3,26

1,63

0,81

Rzeka

21,56

31,25

7,81

14,37

6,87

4,37

6,56

1,56

5,00

0

Toszonowice G.

18,91

29,72

9,72

18,10

4,59

4,59

2,97

4,32

2,16

0,27

Toszonowice D.

25,00

34,23

8,15

19,02

4,34

1,08

3,26

1,63

0,54

0

Domasłowice G.

24,19

27,23

13,71

14,66

5,33

3,42

5,14

2,09

1,52

0,76

Domasłowice D.

24,89

28,26

11,30

14,93

4,03

3,76

4,57

2,42

2,96

0,80

Sobieszowice

24,36

30,86

13,89

10,10

4,69

4,69

5,05

1,98

2,52

0,72

Trzyniec

22,04

32,29

10,03

12,99

6,42

3,17

4,70

2,58

2,87

0,84

Wędrynia

24,96

30,30

9,96

11,57

6,82

2,43

5,41

3,34

3,38

0,66

Nydek

19,51

30,57

12,59

13,17

8,46

3,75

4,03

2,50

3,94

0,48

Bystrzyca

24,97

27,31

11,40

10,48

9,60

2,93

4,84

2,31

3,44

0,73

Gródek

20,20

30,81

13,26

11,32

8,26

2,24

6,12

3,06

1,12

1,42

Koszarzyska

18,03

29,50

8,74

12,02

12,02

1,63

7,65

4,91

4,37

0

Milików

18,46

35,21

9,85

12,67

7,19

3,91

6,57

1,25

2,50

0,46

Nawsie

20,38

29,90

10,76

14,54

6,54

2,81

5,30

2,27

3,46

1,18

Jabłonków

30,77

25,61

9,18

11,62

7,80

3,23

4,09

2,12

3,42

0,59

Bocanowice

33,18

22,86

8,07

12,55

6,72

1,34

6,27

5,38

1,79

0,44

Łomna Dolna

26,93

28,18

11,06

16,07

3,96

2,92

7,09

1,67

0,83

0

Łomna Górna

19,29

35,08

2,33

10,52

9,94

4,67

5,84

0,58

7,01

0

Piosek

21,78

29,27

10,61

15,19

6,03

3,35

6,36

1,67

2,56

0,67

Pioseczna

27,55

27,55

12,33

11,94

6,55

1,92

3,66

2,69

1,92

0,96

Bukowiec

35,95

23,17

9,95

14,26

4,16

0,74

4,01

1,48

3,86

0,44

Mosty k. Jabłonkowa

25,30

31,60

11,98

12,35

5,41

1,98

4,30

2,32

2,09

0,88

Herczawa

10,74

45,45

8,26

13,22

8,26

1,65

1,65

0,82

7,43

0,82

 

Roman Strzondała (SPOLU) – głosy preferencyjne / preferenční hlasy

 

Třinec – Trzyniec

211

Třanovice – Trzanowice

11

Český Těšín – Czeski Cieszyn

188

Nýdek – Nydek

11

Karviná – Karwina

133

Rychvald – Rychwałd

11

Havířov – Hawierzów

129

Bocanovice – Boconowice

10

Bystřice – Bystrzyca

73

Ropice – Ropica

9

Mosty u Jablunkova – Mosty koło Jabłonkowa

70

Chotěbuz – Kocobędz

9

Jablunkov – Jabłonków

68

Dětmarovice – Dziećmorowice

9

Vendryně – Wędrynia

53

Písek – Piosek

8

Návsí – Nawsie

39

Komorní Lhotka – Ligotka Kameralna

7

Orlová – Orłowa

38

Petřvald – Pietwałd

6

Hrádek – Gródek

34

Horní Bludovice – Błędowice Górna

5

Šenov – Szonów

29

Horní Lomná – Łomna Górna

4

Stonava – Stonawa

28

Košařiska – Koszarzyska

4

Albrechtice – Olbrachcice

25

Dolní Domaslovice – Domasłowice Dolne

4

Bukovec – Bukowiec

23

Doubrava – Dąbrowa

4

Bohumín – Bogumin

23

Vělopolí – Wielopole

3

Milíkov – Milików

21

Horní Tošanovice – Toszanowice Górne

3

Petrovice u Karviné – Piotrowice koło Karwiny

21

Řeka – Rzeka

3

Těrlicko – Cierlicko

20

Střítež – Trzycież

3

Horní Suchá – Sucha Górna

19

Soběšovice – Sobieszowice

2

Dolní Lomná – Łomna Dolna

18

Smilovice – Śmiłowice

2

Dolní Lutyně – Lutynia Dolna

17

Dolní Tošanovice – Toszanowice Dolne

1

Hnojník – Gnojnik

13

Horní Tošanovice – Domasłowice Górne

1

Písečná – Pioseczna

12

Hrčava – Herczawa

0

 

Rozmowa z wójtem Ropicy

 Rozhovor se starostkou Ropice

 

Środowisko wiejskie, widoki na góry, spokojne miejsca, a jednocześnie dobra komunikacja. Na dodatek blisko do Trzyńca i w drugą stronę do Czeskiego Cieszyna. Gmina Ropica jest typową podmiejską lokalizacją, gdzie się dobrze mieszka. Chociaż komuś mogłoby się wydawać, że w gminie jest mało działek budowlanych, pomimo to młodych mieszkańców stopniowo przybywa, dlatego gmina planuje poszerzyć pojemność przedszkola. – Mieszkańców Ropicy trapi brak kanalizacji. Gmina problem ten rozwiązuje długofalowo – mówi wójt Ropicy, Urszula Wania (COEX+KN – Pro rozvoj Ropice).

    – Jesteśmy gminą, która liczy 1680 obywateli, o powierzchni 1000 ha, 40 km dróg i 10 km chodników. Największą przynętą do turystów jest areał golfowy, który ma 18 jamek, ale budowanych jest kolejnych dziewięć jamek. Właścicielem areału jest spółka Byskydská golfová, z gminą nie ma ona nic wspólnego, ale tereny, na których się znajduje, należały kiedyś do Zamku. Zamek nie jest dostępny dla zwiedzających, aktualnie jest na sprzedaż. Kolejnym zabytkiem kultury jest Kościół Zwiastowania Panny Marii i cały mur ogrodzeniowy koło cmentarza, gdzie w rogach są dwa grobowce – rodu Cselestynów ze Skrbeńska i belgijskiego rodu St. Genois, którym kiedyś gmina i zamek należały. Przez naszą gminę prowadzi kilka ścieżek rowerowych. Ciekawostką jest, że posiadamy trzy przystanki kolejowe, przez gminę prowadzą dwie linie kolejowe. Kiedy już poruszyliśmy temat transportu, to ten samochodowy jest nocną zmorą mieszkańców. Już długie lata gminę trapi gęsty transport. Przez gminę prowadzą dwie uczęszczane drogi, które robią nieprzyjemnym życie mieszkańców koło tych dróg.

    Ropica leży w polu widzenia dwu miast – Trzyńca i Czeskiego Cieszyna, i dzięki temu jest tu wielkie zapotrzebowanie o działki budowlane. Aktualnie gmina pracuje na zmianie planu zagospodarowania, ewidujemy żądania prywatnych właścicieli o przekazanie na działki budowlane. Szkopuł owszem w tym, że Ropica jest historycznie gminą rolniczą, co widać również w znaku gminy, i temu odpowiada jakość tutejszej gleby, która jest bardzo dobra, posiada 1. i 2. Jakość. Dlatego według Ustawy o Ochronie Gleby problemem jest przekazanie takich parcel z gleby rolniczej na działki budowlane. Wydział Środowiska Naturalnego po prostu na taką zmianę nie zezwoli. Istnieją wyjątki, na przykład, kiedy chodzi o lukę między stojącymi domami. Są one bardzo indywidualne, ale w praktyce prawie niemożliwe. Już w 2014 roku, kiedy uchwalaliśmy kompleksowy plan zagospodarowania gminy, Środowisko Naturalne nam zlikwidowało dwie trzecie działek budowlanych, na których przeszło pięć lat nic nie budowano. Kolejnym ograniczeniem większej rozbudowy są drogi na terenie gminy. Są wąskie, dlatego ewentualnej rozbudowie powstał by problem z komunikacją.

    W której części gminy aktualnie buduje się najwięcej? – W lokalizacji naprzeciwko byłej cegielni, to jest na terenie wzdłuż aktualnej drogi I/11, gdzie już dawniej były działki budowlane i ówczesny właściciel sprzedał je spółce deweloperskiej. Zbudowano tam osiem domów. Kilka domków jest również budowanych w lokalizacji Ziemnik, Harenda i Za Lasem, ale poza tym w gminie z powyższych wymienionych powodów dużo się nie buduje.

   Jest Pani zdaniem coś, czego ludziom w gminie brakuje? – Kanalizacja jest u nas wielkim problemem! Nie mamy jej nawet w centrum gminy, tylko na Balinach. Jesteśmy gminą z tzw.  rozproszoną śląską zabudową, to znaczy, że domy mamy rozsiane na wielkim terenie i koszty budowy kanalizacji będą wielkie – dodała wójt.

 

Venkovské prostředí, výhledy na hory, klidná místa a přitom dobré dopravní spojení. Navíc kousek do Třince a na druhou stranu do Českého Těšína. Obec Ropice je typickou příměstskou lokalitou, kde se dobře bydlí. I když by se někomu mohlo zdát, že je v obci málo stavebních parcel, přesto mladších obyvatel postupně přibývá, a proto obec plánuje zvýšit kapacitu mateřské školy. – Obyvatelé Ropice trápí chybějící kanalizace. Obec problém dlouhodobě řeší – říká starostka Ropice Uršula Waniová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice).

   – Jsme obec, která má 1680 obyvatel, rozlohu 1000 ha, 40 km komunikací a 10 km chodníků. Největším lákadlem pro turisty je golfový areál, který mí 18 jamek, ale ve výstavbě je dalších devět jamek. Areál patří společnosti Beskydská golfová, s obci to nemá nic společného, avšak pozemky, na kterých je dnes golfové hřiště, původně patřily k zámku. Zámek není přístupný veřejnosti, v současné době je na prodej. Další kulturní památkou je kostel Zvěstování Panny Marie a celá ohradní zeď okolo hřbitova, kde jsou v rozích dvě hrobky – rodu Cselestinů ze Skrbenska a belgického rodu St. Genois, jimž v minulosti obec a zámek patřily. Přes naši obec také vede několik cyklostezek. Zajímavosti je, že máme tři vlakové zastávky, přes obec vedou dvě železniční tratě. Když už mluvíme o dopravě, tak ta silniční je naše noční můra. Už dlouhá léta obec trápí hustá doprava. Přes obec vedou dvě frekventované komunikace, což znepříjemňuje život lidem, kteří bydlí poblíž těchto komunikací

    Ropice leží na dohled dvou měst – Třince a Českého Těšína – a díky tomu je tu velký zájem o stavební pozemky. Obec momentálně pracuje na změně územního plánu, evidujeme žádosti soukromých vlastníků o převedení na stavební pozemky. Háček je ovšem v tom, že Ropice je historicky zemědělská obec, což máme i v obecním znaku, a tomu odpovídá i kvalita zdejší půdy, která je velmi dobrá, má bonitu 1 a 2. V takovém případě je podle Zákona o ochraně zemědělské půdy problém převést takové pozemky z orné půdy na stavební pozemky. Odbor životního prostředí prostě takovou změnu nemůže povolit. Existují výjimky, například, když se jedná o proluku mezi již stojícími domy. Je to velmi individuální ale v praxi téměř nemožné. Už v roce 2014, kdy jsme schvalovali územní plán jako celek, nám Životní prostředí zrušilo dvě třetiny parcel, kde více než pět let nestavělo. Dalším omezujícím prvkem pro větší výstavbu jsou komunikace na území obce. Jsou úzké, takže při případné výstavbě vyvstal by problém s dopravou.

    V které části obce se momentálně nejvíce staví? – V lokalitě naproti bývalé cihelny, to je území podél současné silnice I/11, kde byly stavební pozemky z dřívějška a původní majitel pozemky prodal developerské společnosti. Tam se postavilo osm domů. Pár domečků nám vyrůstá také v lokalitě Zimník, Harenda a Za lesem, ale jinak se v obci s výše uvedených důvodů ve velkém nestaví.

   Je podle vás něco, co lidem v obci chybí, co by potřebovali? – Kanalizace, to je u nás velký problém! Nemáme ji ani v centru obce, jen na Balinách. Patříme mezi obce s tzv. rozptýlenou slezskou zástavbou, tedy že máme domy rozesety ve velkém území a náklady na výstavbu kanalizace budou vysoké – dodává starostka.

 

Wójt Ropicy, Urszula Wania (COEX+KN – Pro rozvoj Ropice)

 starostka Ropice Uršula Waniová (COEX+NK – Pro rozvoj Ropice)

 

Projekty realizowane w gminach

 Akce prováděné v obcích

 

KARWINA – Już ponad rok budowane jest oskrzydlenie drogowe miasta, które prowadzić będzie między innymi przez dzielnicę Darków. – Warunki życia ludzi w Darkowie nie miałoby się w żaden sposób zmienić. Oskrzydlenie miasta przede wszystkim jednak zmieni warunki życiowe ludzi w całej Karwinie w tym sensie, że zasadniczo obniżą się emisje i zapylenie w całym mieście – powiedział prezydent Karwiny, Jan Wolf (ČSSD), Dziś pozostała z dawniej samodzielnego Darkowa jedna trzecia, ponieważ reszta terenu padła ofiarą wydobycia węgla. Dziś jest to przede wszystkim uzdrowisko jodobromowe. – Cieszę się, że prywatna firma zakończyła rekonstrukcję Młynu Janeczki. W parku zamkowym przebiegnie wyczyszczenie jeziora od błota w areale przystani. Miasto nadal planuje upiększenie okolicy Karwińskiego Morza – dodał prezydent. / KARVINÁ – Už déle než rok se staví silniční obchvat města, který vede mimo jiné přes území části Darkov. – Životy lidí v Darkově by se neměly změnit nijak. Obchvat města by však především měl změnit životy lidí v celé Karviné v tom smyslu, že se zásadně sníží emise a prašnost v celém městě – řekl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD). Dnes zbyla s kdysi samostatného Darkova třetina, neboť zbytek území padl za oběť těžbě uhlí. Dnes jsou to především jodobromové lázně. – Jsem rád, že soukromá firma dokončila rekonstrukci Janečkova mlýna. V zámeckém parku proběhne odbahnění jezera v areálu loděnice. Město stále počítá se zvelebováním okolí Karvinského moře – dodal primátor.

 

Prezydent Karwiny, Jan Wolf

 primátor Karviné Jan Wolf

 

BOGUMIN – Dzielnica Skrzeczoń jest bramą do miasta od strony Karwiny. Inaczej spokojna dzielnica cierpi, ponieważ prowadzi przez nią ruchliwa droga. Miasto robi najrozmaitsze przedsięwzięcia w celu uspokojenia ruchu samochodowego i zwiększenia bezpieczeństwa, ale jak mówi burmistrz Bogumina, Petr Vícha, sytuacja zasadniczo poprawi się dopiero w momencie, kiedy zbudowana będzie nowa droga, która wyprowadzi transport zupełnie poza miasto. To jednak stanie się dopiero za dziesięć lat.... Którędy dokładnie ma droga prowadzić? – Droga poprowadzi z ronda koło wjazdu na autostradę w Szonychlu, dalej wzdłuż autostrady do Nowej Wsi i skręci w kierunku torów kolejowych, poprowadzi przez kataster Wierzniowic i Dziećmorowic, za elektrownią, i przyłączy się koło stacji benzynowej w Kąkolnie – powiedział burmistrz. Planuje miasto w Skrzeczoniu jakieś inwestycje? – Aktualnie przeprowadzany jest remont kanalizacji w ulicy Úvozní, wzmacnia się tam wodociąg, aby można było dalej budować. W przyszłym roku rozpocznie się rekonstrukcja kanalizacji od ronda w Skrzeczoniu i kościoła w kierunku Nowej Wsi. / BOHUMÍN – Městská část Skřečoň je bránou do Bohumína ve směru od Karviné. Jinak poklidná čtvrť trpí tím, že skrz ni vede frekventovaná silnice. Město děla všemožná opatření pro zklidnění dopravy i zvýšení bezpečí, ale jak říká starosta Bohumína Petr Vícha, situace se zásadně zlepší až v okamžiku, kdy se postaví nová silnice, která dopravu vyvede úplně mimo. To ale bude tak za deset let... Kudy přesně má silnice vést? – Silnice povede z kruhového objezdu u přivaděče na dálnici v Šunychlu, poté podél dálnice na Novou Ves a stočí se k železnici, povede přes katastr Věřňovic a Dětmarovic, za elektrárnou, a napojí se to u benzinky v Koukolné – řekl starosta. Plánuje město ve Skřečoni nějaké investice? – Momentálně se dělá kanalizace na ulici Úvozní, posiluje se tam vodovod, aby se tam mohlo dále stavět. Příští rok začne rekonstrukce kanalizace v části od kruhového objezdu ve Skřečoni, kolem kostela směrem k Nové Vsi.

 

Burmistrz Bogumina, Petr Vícha

 starosta Bohumína Petr Vícha

 

Spotkanie premierów Grupy V4 z francuskim prezydentem

 A V4-csoport miniszterelnökeinek találkozója a francia elnökkel

 Setkání předsedů vlád Skupiny V4 s francouzským prezidentem

 

Premierzy czwórki Wisegradzkiej – Polski, Republiki Czeskiej, Węgier i Słowacji w poniedziałek 13.12.2021 r. spotkali się w Budapeszcie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem, aby przedyskutowali między innymi priorytety krajów podczas nadchodzącej prezydencji Francji w Radzie Unii Europejskiej. Czeski premier w dymisji Andrej Babiš (ANO) podczas obrad V4 zajmował się głównie tematami energetyki i ochrony granic Unii Europejskiej przed migrantami. Politycy mówili również o problemie na polsko-białoruskiej granicy. Kolejnym tematem była ochrona klimatu, Macron wspomniał również problem z państwem prawa w Polsce i na Węgrzech.

 

A visegrádi négyek – Lengyelország, Csehország, Magyarország és Szlovákia – miniszterelnökei 2021. december 13-án, hétfőn Budapesten találkoztak Emmanuel Macron francia elnökkel, hogy egyebek mellett az Európai Unió Tanácsának soron következő francia elnökségének prioritásairól tárgyaljanak. Andrej Babiš (ANO) cseh miniszterelnök a V4-ek találkozóján elsősorban energetikai kérdésekről és az uniós határok migránsokkal szembeni védelméről tárgyalt. Az államférfiak megvitatták a lengyel-fehérorosz határ problémáját is. További témák között szerepelt a klímavédelem, Macron megemlítette a lengyel és a magyar jogállamisággal kapcsolatos problémákat is.

 

Premiéři Visegrádské čtyřky – Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska se v pondělí 13.12.2021 sešli v Budapešti s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, aby prodiskutovali mimo jiné priority země při nadcházejícím předsednictví Francie v Radě Evropské unie. Český předseda vlády v demisi Andrej Babiš (ANO) na V4 řešil hlavně otázky energetiky a ochrany hranic Evropské unie před migranty. Státníci mluvili i o problému na polsko-běloruských hranicích. Mezi další témata patřila ochrana klimatu, Macron zmínil i problémy s právním státem v Polsku a Maďarsku.

 

Na zdjęciu od lewej: / a képen balra: / na snímku zleva:

Mateusz Morawiecki, Emmanuel Macron, Andrej Babiš, Viktor Orbán, Edward Heger

 

Republika Czeska ma nowy rząd 

A Cseh Köztársaságnak új kormánya van 

Česká republika má novou vládu

 

W piątek 17.12.2021 r. prezydent republiki, Miloš Zeman, mianował na zamku w Lanach nowy rząd z premierem Petrem Fialą na czele. W jego skład wchodzą członkowie koalicji SPOLU – ODS, KDU-ČSL i TOP09 oraz koalicji Piratów i ruchu STAN.

Na zdjęciu przewodniczący poszczególnych partii politycznych – Marián Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová (TOP09), Petr Fiala (ODS), Vít Rakušan (STAN) i Ivan Bartoš (Piraci).

 

2021.12.17-én, pénteken Miloš Zeman köztársasági elnök a Lány kastélyban kinevezte az új kormányt Petr Fiala miniszterelnök vezetésével. Tagjai a SPOLU - ODS, a KDU-ČSL és a TOP09 koalíció, valamint a Kalózok és a STAN mozgalom koalíciója. A képen az egyes politikai pártok elnökei: Marián Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová (TOP09), Petr Fiala (ODS), Vít Rakušan (STAN) és Ivan Bartoš (Kalózok).

 

V pátek 17.12.2021 prezident republiky Miloš Zeman jmenoval na zámku v Lánech novou vládu s premiérem Petrem Fialou. Vláda je složena se členů koalice SPOLU – ODS, KDU-ČSL a TOP09 a také koalice Pirátů a STAN. Na snímku předsedové jednotlivých politických stran – Marián Jurečka (KDU-ČSL), Markéta Pekarová (TOP09), Petr Fiala (ODS), Vít Rakušan (STAN) a Ivan Bartoš (Piráti).

 

 Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 20. 12. 2021, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku