************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 110  (4/2021)                    3.9.2021 r.

*********************************************************************************************************

 

Ewa Kawulok, wójt Milikowa (COEX), rozmowa z wójtem wewnątrz numeru

 Milików polgármestere (COEX), beszélgetés a polgármesterrel a lapszám belsejében

 starosta Milíkova (COEX), rozhovor se starostou uvnitř čísla

 

Rada Wykonawcza COEXISTENTII obradowała w Wierzniowicach.

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom vezetősége Wierzniowiceban találkozott.

 Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA jednala ve Věřňovicích.

 

W środę 7.7.2021 r. obradowała w Domu PZKO w Wierzniowicach Rada Wykonawcza ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (dalej COEX). Tematami obrad były sprawy organizacyjne i przygotowanie Kongresu COEX. Była przyjęta uchwała następującej treści: 1) Rada Wykonawcza COEX uchwala program wyborczy i priorytety programowe na Kongres COEX w Nawsiu 24.9.2021 r., 2) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje zastępcę przewodniczącego Stanisława Gawlika przygotować co najmniej 22 kandydatów do organów centralnych COEX, 3) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje zastępcę przewodniczącego Arpáda Kosára przygotować co najmniej 12 kandydatów do organów centralnych COEX, 4) Rada Wykonawcza COEX zwraca uwagę, że listy w imieniu COEX może podpisywać wyłącznie przewodniczący COEX, a w jego nieobecności pierwszy zastępca przewodniczącego COEX lub zastępcy przewodniczącego COEX, 5) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje członków COEX dotrzymywać ustawę o ochronie danych osobowych.

 

2021.7.7-én, szerdán a COEXISTENTIA- EGYÜTTÉLÉSpolitikai mozgalom (a továbbiakban COEX) végrehajtó tanácsa a wierzniowicei PZKO Házban ülésezett. A találkozó témái a szervezési kérdések és a COEX kongresszus előkészítése voltak. A következő határozatot fogadták el: 1) A COEX Végrehajtó Tanácsa elfogadja a 2021.9.24-én Nawsiuban megrendezésre kerülő COEX Kongresszus választási programját és programprioritásait, 2) A COEX Végrehajtó Tanácsa utasítja Stanislaw Gawlik elnökhelyettest, hogy készítsen elő legalább 22 jelöltet a COEX központi szerveibe, 3) A COEX Végrehajtó Tanácsa utasítja Kosár Árpád elnökhelyettest, hogy készítsen elő legalább 12 jelöltet a COEX központi szerveibe, 4) A COEX Végrehajtó Tanácsa felhívja a figyelmet, hogy a COEX nevében írt leveleket csak a COEX elnöke, távollétében pedig a COEX első elnökhelyettese vagy a COEX elnökhelyettese írhatja alá, 5) A COEX Végrehajtó Tanácsa utasítja a COEX tagjait, hogy tartsák be a személyes adatok védelméről szóló törvényt.

 

Ve středu 7. 7. 2021 jednala v Domě PZKO ve Věřňovicích Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (dále COEX). Témata jednání byla organizační záležitostí a příprava Kongresu COEX. Bylo přijato usnesení následujícího znění: 1) Výkonná rada COEX schvaluje volební program a programové priority na Kongres COEX 24. 9. 2021, 2) Výkonná rada COEX ukládá místopředsedovi COEX, Stanislavu Gawlikovi, připravit nejméně 22 kandidátů do ústředních orgánů COEX, 3) Výkonná rada COEX ukládá místopředsedovi COEX, Arpádu Kosárovi, připravit nejméně 12 kandidátů do ústředních orgánů COEX, 4) Výkonná rada COEX upozorňuje, že dopisy jménem COEX může podepisovat pouze předseda COEX, a v jeho nepřítomnosti první místopředseda COEX nebo místopředsedové COEX, 5) Výkonná rada COEX zavazuje členy COEX dodržovat zákon o ochraně osobních údajů.

 

Z ostatniej chwili: Obrady zdalne Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII

 Aktuálně: Jednání on-line Polské národní sekce COEXISTENTIE

 

Polska Sekcja Narodowa COEX zaakceptowała w formie zdalnej wniosek uchwały, w którym zwraca się do Rady Republikowej COEX, aby „per rollam” potwierdziła zmianę terminu Kongresu COEX. Kongres COEX ze względu na zmianę zamówienia lokalu w Domu PZKO w Nawsiu odbędzie się w piątek 15.10.2021 r., wszystkie inne ustalenia zostają zachowane.

    Polska Sekcja Narodowa COEX proponuje uzupełnić program Kongresu COEX o następujące zagadnienia: a) omówić wynik spotkania z przedstawicielami innych partii politycznych dotyczących decyzji poparcia ich przedstawicieli w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, b) przedstawić w terminie do 30.9.2021 r. decyzję dotyczącą poparcia dla konkretnego ugrupowania startującego w wyborach, c) przedstawić wynik spotkania z senatorami Jerzym Cieńciałą i Andrzejem Feberem, dotyczącego pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w sprawie obliczeń danych procentowych polskiej mniejszości narodowej ze Spisu Powszechnego 2021 r.

 

Polská národní sekce COEX schválila formou on-line návrh usnesení, ve kterém se obrací na Republikovou radu COEX, aby „per rollam” potvrdila změnu termínu Kongresu COEX s ohledem na změnu objednávky místnosti v Domě PZKO Návsí. Kongres COEX se bude konat v pátek 15. 10. 2021, všechny ostatní ujednání zůstávají jsou v platnosti.

    Polská národní sekce COEX navrhuje doplnit program Kongresu COEX o následující body: a) projednat výsledek setkání se zástupci jiných politických stran týkajících se rozhodnutí podpory jejich zástupců ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, b) předložit v termínu do 30. 9. 2021 rozhodnutí týkající se podpory konkrétního uskupení, které se účastní voleb, c) uvést výsledek setkání se senátory Jiřím Cieńciała a Ondřejem Feberem, týkajícího se dopisu Ministerstva vnitra České republiky ve věci výpočtů procentuálních údajů polské národnostní menšiny ze Sčítání lidu 2021.

 

Obrady Kongresu ruchu politycznego COEXISTENTIA odbędą się w piątek 15.10.2021 r. w Nawsiu.  

Jednání Kongresu politického hnutí COEXISTENTIA se bude konat v pátek 15.10.2021 v Návsí.

 

Gratulacje dla Miklosa Duraya

 Gratuláció Duray Miklósnak

 Blahopřání pro Miklose Duraye

 

Z całego serca gratulujemy współzałożycielowi i pierwszemu przewodniczącemu ruchu politycznego COEXISTENTIA, Miklosowi Durayowi, zasłużonego odznaczenia Pro Probitate – Helytállásért. Dla węgierskich wielbicieli Esterházyego w Czechach laureat Miklós Duray jest przykładem troski w przekazywaniu kolejnym generacjom dziedzictwa duchowego naszego bohatera, męczennika, sługi Bożego. László Attila Kocsis, przewodniczący Komitetu Wspomnieniowego Jánosa Esterházyego COEXISTENTII w Republice Czeskiej, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Jánosa Esterházyego za Wartości Ludzkie i Chrześcijańskie

Miklós, gorące gratulacje od wszystkich Polaków z COEXISTENTII-WSPÓLNOTY. Wiwat! Niech żyje nam. Stanisław Gawlik, zastępca przewodniczącego ruchu politycznego COEXISTENTIA

 

Szívből gratulálunk a COEXISTENTIA politikai mozgalom társalapítójának és első elnökének, Duray Miklósnak a jól megérdemelt Probitate - Helytállásért díjhoz. Esterházy csehországi magyar tisztelői számára a díjazott Duray Miklós a gondoskodás példája abban, hogy hősünk, mártírunk, Isten szolgája szellemi örökségét továbbadjuk a jövő nemzedékeknek. Kocsis László Attila, a csehországi COEXISTENTII Esterházy János Emlékbizottság elnöke, az Esterházy János Emberi és Keresztény Értékekért Egyesület tiszteletbeli elnöke.

Miklós, a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS összes lengyel tagja szívből gratulál. Dicsőség! Éljünk sokáig. Stanisław Gawlik, a COEXISTENTIA politikai mozgalom elnökhelyettese

 

Z celého srdce blahopřejeme k zaslouženému vyznamenání Pro Probitate – Helytállásért. Pro maďarské ctitele Esterházyho v Česku je laureát Miklós Duray příkladem při pečování a předávání dalším generacím duchovního odkazu našeho hrdiny, martyra, služebníka Božího. László Attila Kocsis, předseda Pamětního výboru Jánose Esterházyho COEXISTENTIE v České republice, čestný předseda Spolku Jánose Esterházyho za lidské a křesťanské hodnoty

Miklósi, vřelé blahopřání od všech Poláků z COEXISTENTIE-SOUŽITÍ. Sláva! Ať žije nám. Stanislav Gawlik, místopředseda politického hnutí COEXISTENTIA

 

 

Milików – rozmowa z wójtem

 Milíkov –  beszélgetés a polgármesterrel

 Milíkov – rozhovor se starostkou

 

Pierwsza wzmianka pisemna o istnieniu gminy jest z 1575 roku, kiedy Milików należał do Księstwa Cieszyńskiego. W 1773 roku za rządów Marii Teresy przeprowadzono numerację domów. Do połowy 19. wieku głównym zatrudnieniem mieszkańców gminy było rolnictwo górskie i praca w lesie. W 1900 roku Milików miał już 99 domów i 782 mieszkańców. Część z nich znajdowała zatrudnienie w niedalekiej hucie trzynieckiej.

    Milików nieustannie rozwija się, przebiegają różne akcje inwestycyjne. Pod koniec listopada 2019 r. rozpoczęto budowę „Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków Milików, II. budowa Dziedzina”. Dnia 23.7.2021 r. rozpoczęto próbny okres oczyszczalni ścieków i obywatele mogą się podłączać. Priorytetem bieżącego roku było zakończenie uporządkowania terenu i naprawa komunikacji miejscowych. Kanalizacja jest dla nas i następne generacje niezbędna, abyśmy wspólnie chronili środowisko naturalne – powiedziała wójt gminy, Ewa Kawulok (COEX).

    Ze względu na stan epidemii odwołane były liczne imprezy gminne, m.in. uroczystości z naszymi jubilatami, Mikołaj i Zapalenie Drzewka Wigilijnego. Wszystkie milikowskie dzieci w okresie ubiegłorocznych świąt Bożego Narodzenia otrzymały podarunek wprost do domu. Również w tym roku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka słodycze przekazano dzieciom do ich domów. Działalność były zmuszone ograniczyć również stowarzyszenia działające na terenie Milikowa – Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Myśliwskie, Klub Seniora, Miejscowe Koła PZKO i Klub Sportowy Milików. Ani w bieżącym roku nie odbyły się „Uroczystości na Boisku”, a co z „Mikołajem” na razie nie wiemy.

 

A falu létezésének első írásos említése 1575-ből származik, amikor Milíkov a Cieszyn hercegséghez tartozott. Mária Terézia uralkodása alatt, 1773-ban került sor a házak számozására. A 19. század közepéig a lakosság fő foglalkozása a hegyvidéki gazdálkodás és az erdei munka volt. 1900-ban Milíkov már 99 házzal és 782 lakossal rendelkezett. Néhányan közülük a közeli Třinec vasgyárában találtak munkát.

    Milíkov folyamatosan fejlődik, különböző beruházási akciók zajlanak. 2019. november végén megkezdődött a "Milíkovi szennyvízcsatorna- és szennyvíztisztító telep, II. építés Dziedzina" építése. 2021.7.23-án megkezdődött a szennyvíztisztító telep próbaüzeme, és a polgárok csatlakozhatnak. Az idei év prioritása a terület megtisztításának befejezése és a helyi kommunikáció helyreállítása volt. A csatornázás elengedhetetlen számunkra és a következő generációk számára, hogy együtt védjük a környezetet" - mondta az önkormányzat vezetője, Ewa Kawulok (COEX).

    A járványhelyzet miatt számos városi rendezvényt töröltek, köztük a jubileumi ünnepségeket, a Mikulás és a karácsonyfa meggyújtását. Tavaly karácsonykor Milíkov minden gyermeke egyenesen az otthonába kapott ajándékot. Idén a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából szintén édességeket adtak a gyerekeknek otthonukban. Az önkéntes tűzoltóság, a vadászegyesület, az idősek klubja, a Lengyel Szocialista Szövetség (PZKO) helyi fiókja és a Milíkov sportklub is kénytelen volt csökkenteni tevékenységét. Az "Ünnepségek a mezőn" idén sem került megrendezésre, és hogy mi lesz a "Mikulással", azt még nem tudjuk.

 

První písemné zmínky o existenci obce jsou z roku 1575, kdy Milíkov patřil k Těšínskému knížectví. V roce 1773 za vlády Marie Terezie bylo provedeno číslování domů. Do poloviny 19. století bylo hlavním zaměstnáním obyvatel obce horské zemědělství a práce v lese. V roce 1900 měl Milíkov už 99 domů a 782 obyvatel. Část z nich nacházela práci v nedalekých třineckých železárnách.

   Milíkov se neustále rozvijí, probíhají různé investiční akce. Koncem listopadu 2019 byla zahájena stavba „Kanalizace a ČOV Milíkov, II. Stavba Dědina”.Dne 23.7. 2021 byl spuštěn zkušební provoz ČOV a občané se mohou napojovat. Prioritou letošního roku je dokončení terénních úprav a oprava místních komunikaci. Kanalizace je pro nás i budoucí generace nutností, abychom společně chránili životní prostředí – řekla starostka obce Eva Kawuloková (COEX).

   S ohledem na epidemickou situaci byly v minulém roce odvolány mnohé obecní akce, mj. oslavy s našimi jubilanty, Mikuláš s rozsvícením vánočního stromu. Milíkovské děti   na minulé vánoce obdržely balíček přímo domů. Stejně tak u příležitosti Mezinárodního dne dětí letos. Činnost byly nuceny omezit rovněž spolky působící na území Milíkova – Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, Klub seniorů, Místní skupiny PZKO a TJ Milíkov. Ani letos se nekonaly „Slavnosti na hřišti” a jak to bude s „Mikulášem” to zatím nevíme.

 

Tünde Bartha – kierownik Biura Rządu

 Bartha Tünde - a Kormányhivatal vezetője

 Tünde Bartha – vedoucí Úřadu vlády

 

Nikt niemal jej nie zna a pomimo to dla administrowania państwa jest jedną z kluczowych osób. Tünde Bartha już czwarty rok zajmuje stanowisko kierownika Biura Rządu Republiki Czeskiej i jest prawą ręką premiera Andreja Babiša. Jej marzeniem jest, aby ogrody Akademii im. Straki były po rekonstrukcji jednym z najpiękniejszych miejsc w Pradze. Dziś jest tam mączka ceglana, beton, żwir, zniszczone krzaki, zaniedbana zieleń, krótko wstyd. Dotychczas nikt nie zauważył, że istnieje projekt, dotyczący przeobrażenia ogrodów, który leżał w szufladzie dziesięć lat. Dopiero Tünde Bartha, która wywalczyła dla inwestycji pieniądze z europejskiego Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Środowisko Naturalne i z budżetu państwa. Wreszcie przestrzeń ta będzie reprezentować Republikę Czeską podczas przyjęć mężów stanu.

    Jej biuro ma niemal stu pracowników, razem z ogrodnikami i kelnerami. Biuro posiada również własnego stolarza, który troszczy się o meble. Jednak podstawowym zadaniem kierownika Biura Rządu jest zapewnianie materiałów pod obrady rządu. Wąski team premiera liczy mniej więcej piętnaście osób, to wydział prasowy, protokół, gabinet i kilku ekspertów. Pomimo to Andrej Babiš powiedziałby, że nie ma nikogo, ponieważ daje radę sam. – Premier jest bardzo dobrze wyposażony językowo, nawiązał z wielu politykami stosunki przyjacielskie i bezpośrednio rozmawia z najważniejszymi europejskimi przywódcami. Osobiste przyjacielskie stosunki ma z węgierskim premierem Orbánem, austriackim kanclerzem Kurzem. Bardzo bliskie kontakty utrzymuje z Emannuelem Macronem, którego zaprosiliśmy do niedalekiej świetnej restauracji Kuchyň, gdzie rozmawiali kilka godzin. Dobrze rozumie się z niemiecką kanclerz Merkel. Towarzyszyłam małżeństwu Babišów podczas wizyty w Białym Domu. Donald Trump naprawdę interesował się naszym krajem, ale głównie pytał, jeśli tak piękne kobiety jak w Czechach są również na Słowacji. Pan premier chciał rozmawiać o współpracy gospodarczej, ale amerykański prezydent nieustannie kierował rozmowę na ten element kobiecy, był pani Babišową zachwycony. Pan premier telefonuje w nocy, rano, podczas weekendów, nigdy nie odpoczywa, nie umie wyłączyć – powiedziała.

    Tünde Bartha urodziła się w 1976 roku na wschodniej Słowacji, jest absolwentką Fakultetu Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze, studiowała również na Uniwersytecie Eotvos Loránd w Budapeszcie. V 2007 roku założyła biuro podróży Fair Play Travel, które wozi węgierskich turystów do Pragi. Od 2015 roku kierowała biurem ministra finansów Andreja Babiša. Od 2017 roku działa w Biurze Rządu, gdzie od 28.6.2018 r. jest jego kierownikiem. Jest zamężna, ma jedną córkę. Biegle mówi po węgierski i angielsku.

 

Alig ismeri valaki, mégis az államigazgatás egyik kulcsembere. Bartha Tünde négy éve vezeti a cseh kormányhivatalt, Andrej Babiš miniszterelnök jobb keze. Az ő álma, hogy a Straka Akadémia kertje a felújítás után Prága egyik legszebb helye legyen. Ma téglaliszt, beton, kavics, leromlott bokrok, elhanyagolt zöldterület, röviden szégyen. Mostanáig senki sem vette észre, hogy létezik egy, a kertek átalakítására vonatkozó projekt, amely tíz éve a fiókban hevert. Egészen addig, amíg Bartha Tünde el nem nyerte a pénzt a beruházásra az Európai Kohéziós Alapból a Környezetvédelmi Operatív Program keretében és az állami költségvetésből. Végül ez a tér képviseli majd a Cseh Köztársaságot az államférfiak fogadásán.

Az irodájában közel száz alkalmazott dolgozik, köztük kertészek és pincérek. Az irodának saját asztalosa is van, aki gondoskodik a bútorokról. A kormányhivatal vezetőjének fő feladata azonban az, hogy anyagot szolgáltasson a kormány tanácskozásaihoz. A miniszterelnök szűk csapata körülbelül tizenöt emberből áll, a sajtóosztály, a protokoll, a kabinet és néhány szakértő. Ennek ellenére Andrej Babiš azt mondaná, hogy nincs senkije, mert egyedül gazdálkodik. - A miniszterelnök nyelvileg nagyon jól felkészült, számos politikussal baráti kapcsolatot alakított ki, és közvetlenül beszél a legfontosabb európai vezetőkkel. Személyes baráti kapcsolatokat ápol Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, Kurz osztrák kancellárral. Nagyon szoros kapcsolatot ápol Emanuel Macronnal, akit meghívott a közeli kiváló Kuchyň étterembe, ahol több órán át beszélgettek. Jól megérti egymást Merkel német kancellárral. Elkísértem a Babiš házaspárt a Fehér Házban tett látogatásukra. Donald Trump valóban érdeklődött hazánk iránt, de főleg azt kérdezte, hogy Szlovákiában is vannak-e olyan szép nők, mint Csehországban. A miniszterelnök a gazdasági együttműködésről akart beszélni, de az amerikai elnök folyamatosan a női elem felé terelte a beszélgetést, Babišová asszony el volt ragadtatva. A miniszterelnök úr telefonál éjjel, reggel, hétvégén, soha nem pihen, nem tudja, hogyan kell kikapcsolni" - mondta.

Bartha Tünde 1976-ban született Kelet-Szlovákiában, a prágai Károly Egyetem filozófia szakán végzett, emellett a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen is tanult. V 2007-ben megalapította a Fair Play Travel utazási irodát, amely magyar turistákat visz Prágába. 2015-től Andrej Babiš pénzügyminiszter irodáját vezette. 2017 óta tevékenykedik a Kormányhivatalban, amelynek 2018.6.28. óta a vezetője. Nős és egy lánya van. Folyékonyan beszél magyarul és angolul.

 

Skoro nikdo ji nezná, a přesto je pro chod státu jednou z klíčových osob. Tünde Bartha je už čtvrtým rokem vedoucí Úřadu vlády České republiky a pravou rukou premiéra Andreje Babiše. Jejím snem je, že zahrada Strakovy akademie bude po rekonstrukci jedno z nejkrásnějších míst v Praze. Dnes je tam antuka, beton, štěrk, zničené keře, zanedbaná zeleň, zkrátka ostuda. Nikdo si dosud nevšiml, že existuje projekt na proměnu zahrady, který ležel v šuplíku deset let. Až Tünde Bartha, která pro tuto investici vybojovala peníze z evropského Fondu soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí i ze státního rozpočtu. Konečně tento prostor bude reprezentovat Českou republiku při přijetí státníků.

    Pod sebou má skoro sto zaměstnanců, včetně zahradníků a číšníků. Úřad má i vlastního truhláře, který se stará o nábytek. Avšak primárním úkolem vedoucí Úřadu vlády je zajišťovat podklady pro jednání vlády. Nejužší tým premiéra čítá zhruba patnáct lidí, to je tiskové oddělení, protokol, kabinet a několik expertů. I když premiér Andrej Babiš by řekl, že nemá nikoho, neboť všechno zvládá sám. – Premiér je velmi dobře jazykově vybaven, navázal s mnoha státníky přátelské vztahy, proto bezprostředně komunikuje s nejdůležitějšími evropskými politiky. Osobní přátelské vztahy má s maďarským premiérem Orbánem, rakouským kancléře Kurzem. Velmi blízký vztah má s Emmanuelem Maccronem, kterého jsme pozvali do nedaleké skvělé restaurace Kuchyň, kde si povídali několik hodin. Rozumí si s německou kancléřkou Merkelovou. Manželé Babišovy jsem doprovázela i do Bílého domu. Donald Trump se opravdu zajímal o naši zemi, ale hlavně se ptal, jestli jsou tak krásné ženy jako v Česku i na Slovensku. Pan premiér chtěl řešit hospodářskou spolupráci, ale americký prezident neustále stáčel na ten ženský element, byl okouzlen paní Babišovou. Pan premiér volá v noci, ráno, o víkendech, nikdy neodpočívá, neumí vypnout – řekla.

    Tünde Bartha se narodila v roce 1976 na východním Slovensku, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studovala také na Univerzitě Eotvos Loránd v Budapešti. V roce 2007 založila cestovní agenturu Fair play travel, která vozí maďarské turisty do Prahy. Od roku 2015 vedla kabinet ministra financí Andreje Babiše. Od roku 2017 působí na Úřadu vlády, kde je od 28. 6. 2018 pověřena jeho vedením. Je vdaná, má jednu dceru. Plynně hovoří maďarsky a anglicky.

 


T
ünde Bartha (Moravskoslezský deník)

 

Uczcili pamięć pastora Franciszka Michejdy

 Poctili památku pastora Františka Michejdy

 

W sobotę 14.8.2021 r. odbyła się w Nawsiu konferencja naukowa połączona z wystawę p.t. „Pastor Franciszek Michejda wyprowadził lud do ziemi obiecanej” z okazji 100. rocznicy śmierci ks. seniora i 230. rocznicy powstania zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Nawsiu. Konferencję organizowała organizacja pożytku publicznego Koexistencia opp. Po zakończeniu konferencji zebrani udali się na cmentarz w Nawsiu, aby złożyć kwiaty na grobie ks. seniora Franciszka Michejdy.

 

V sobotu 14. 8. 2021 se konal v Návsí vědecký seminář spojen s výstavou pn. „Pastor František Michejda vyvedl lid do zemi zaslíbené” u příležitosti 100. výročí smrti kn. seniora a 230. výročí vzniku sboru Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Návsí. Seminář pořádala obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s. Po ukončení semináře shromáždění se vydali na hřbitov v Návsí, aby tam položili květiny u hrobu kn. seniora Františka Michejdy.

 

 

Uczestnicy konferencji naukowej w Nawsiu

 Účastníci vědeckého semináře v Návsí (www.zwrot.cz)

 

77. rocznica tragedii żywocickiej

 77. výročí životické tragédie

 

W sobotę 7.8.2021 r. przed Pomnikem Tragedii Żywocickiej w Hawierzowie uczczono 77. rocznicę hitlerowskiego mordu na mieszkańcach Żywocic. Uroczystość zorganizowana była przez Miasto Statutarne Hawierzów przy współpracy z Czeskim Związkiem Bojowników za Wolność, Zarządem Głównym PZKO, Muzeum Ziemi Cieszyńskiej i Czechosłowackiej Wspólnoty Legionowej. Przemówienie wygłosił czeski minister obrony Lubomír Mentar (ANO).

 

V sobotu 7 .8. 2021 u Pomníku životické tragédie v Havířově oslavili 77. výročí hitlerovské vraždy občanů Životic. Slavnost byla uspořádána Statutárním městem Havířov ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Hlavním výborem PZKO, Muzeum Těšínska a Československou obcí legionářskou. Projev přednesl český ministr národní obrany Lubomír Metnar (ANO).

 

Podczas uroczystości wystąpił chór mieszany „Sucha” 

Během slavnosti vystoupil smíšený pěvecký sbor „Sucha” (www.zwrot.cz)

 

Program wyborczy ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) przygotowany na kadencję wyborczą 6/2021 – 5/2023 r.

 

Podstawowym celem COEX jest forsowanie zmian w systemie prawnym Republiki Czeskiej wynikających z zobowiązań sygnatariusza Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych, oraz związane z tym cele wtórne, jakimi są a) śledzenie kroków organów administracji państwowej w sprawie implementacji traktatów europejskich do systemu prawnego Republiki Czeskiej, b) działania wspierające organy samorządu terytorialnego podczas wdrażania traktatów europejskich (tablice dwujęzyczne nazw topograficznych, nazwy instytucji państwowych samorządu terytorialnego i im jednostkom podległym, korzystanie z języka mniejszości narodowych w urzędach).

Zgodnie ze statutem COEX realizować podstawowe cele COEX, którymi są

prawo na korzystanie z własnego języka w kontaktach urzędowych,

prawo na wykształcenie w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo,

prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych,

prawo do szerzenia informacji w własnym języku,

prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych,

prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków.

Problematyka związana z punktami 1) i 2) powinna być omawiana podczas obrad komitetów ds. mniejszości narodowych w miastach i gminach i przedstawiana do akceptacji radzie i zarządowi miast i gmin. Kompetencje komitetu ds. mniejszości narodowych powinny być dane ustawą.

Priorytetem jest zachowanie i rozwój szkolnictwa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, przede wszystkim przedszkoli, szkół podstawowych, średnich ogólnokształcących i zawodowych autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim.

Domagamy się opracowania i wdrożenia programu kształcenia społeczeństwa większościowego na terenach zamieszkałych przez autochtoniczną mniejszość narodową, przede wszystkim nauki języka mniejszości narodowej i jej historii.

Popieramy udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami.

Wspieramy ustawy poprawiające pozycję rodziny, jako podstawowej komórki społecznej.

Popieramy modernizację komunikacji kolejowej, poszerzenie trakcji elektrycznej, i jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic.

Domagamy się wdrożenia wielojęzyczności, włącznie z językiem polskim, w celu poprawy informacji pasażerów.

Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery oraz pogorszenia warunków środowiska naturalnego i krajobrazowego w Województwie Morawsko-Śląskim powinno być zadaniem Rządu RC, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Morawsko-Śląskiego w Ostrawie, jak również niższych samorządów terytorialnych.

Popieramy rozwój przedsiębiorczości z wykorzystaniem możliwości wolnego przepływu kapitału w ramach Unii Europejskiej i Strefy Schengen oraz współpracy transgranicznej między Republiką Czeską, Rzeczypospolitą Polską i Republiką Słowacką.

Popieramy użeglugowienie Odry do granicy Republiki Czeskiej i z tym związane przygotowywane ponadnarodowe Centrum Logistyczne Wierzniowice-Gorzyczki.

W gminach popieramy a) poprawę korzystania z usług komunalnych, b) budowanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, c) udoskonalenie działania sieci okręgowych, publicznych i prywatnych instytucji służby zdrowia, d) wytworzenie funduszu dla finansowania rekonstrukcji zabytków miejscowych – kapliczki, krzyże, zabytki techniki, drzewa historyczne.

Fundusze samorządów lokalnych powinny w większym stopniu zapewnić finansowanie grantów stowarzyszeń mniejszości narodowych w zakresie kultury, sportu oraz turystyki.

Radnym COEX zapewnimy, przy współpracy Koexistencia opp., serwis polityczny – strony internetowe www.coexistentia.cz, gazeta „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, będziemy zapraszać radnych COEX na zebrania i spotkania tematyczne i brać udział w zebraniach w gminach.

Będziemy współpracować z stowarzyszeniami mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, brać udział w imprezach wspomnieniowych z okazji znaczących rocznic mniejszości narodowych i ich osobistości historycznych, troszczyć się o miejsca pamięci narodowej.

 

Priorytety programowe ruchu politycznego COEXISTENTIA (COEX) na kadencję wyborczą 6/2021 – 5/2023 r.

 

OCHRONA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Domagamy się, aby Rząd Republiki Czeskiej skutecznie dokończył implementację Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej,

z punktu widzenia ochrony języków regionalnych lub mniejszości narodowych żądamy znowelizować prawodawstwo Republiki Czeskiej, tak aby zobowiązania Republiki Czeskiej, dane ratyfikacją Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych były dotrzymywane: 1) zapewnić uznanie języków mniejszości narodowych jako wyraz bogactwa kulturowego i fakt ten implementować do ustawy o dziedzictwie kulturalnym, ustawy szkolnej i ustawy o rozwoju regionalnym, 2) wspomagać wspieranie w użyciu języka regionalnego lub mniejszości narodowych, 3) popierać kształcenie i naukę języków mniejszości narodowych i znowelizować ustawy, tak aby nie trzeba było żądać o wyjątki dotyczących liczby uczniów,

domagamy się powołać organ kontrolny do realizacji zobowiązań Republiki Czeskiej wynikających z ratyfikacji Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych,

będziemy forsować przyjęcie środków do poprawy uświadomienia społeczeństwa większościowego o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych,

domagamy się, aby środki masowego przekazu, jak telewizja publiczna i radio, lokalna i regionalna prasa obszerniej monitorowały problematykę związaną z dotrzymywaniem Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych,

domagamy się zmian w finansowaniu stowarzyszeń mniejszości narodowych – wysokość dotacji nie osiąga nawet wartości minimalnych odsetków z zabranych przez państwo majątków byłych przedwojennych polskich organizacji (Dekrety Benesza nie zezwoliły wznowić działalności przedwojennych polskich organizacji w Republice Czeskiej, a ich majątek zabrano jako „majątek poniemiecki“, i po roku 1953 decyzją Okręgowej Rady Narodowej w Ostrawie przekazano gminom), dążymy do wyrównania finansowego wszystkimi możliwymi legalnymi środkami.

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Popieramy bardziej efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej, tak aby przyczyniły się do rozwoju regionu,

popieramy wzmocnienie kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie sprawiedliwości, prawa i bezpieczeństwa wewnętrznego w celu należytego zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

KSZTAŁCENIE, KULTURA I TURYSTYKA

Popieramy zmiany w nauczaniu szkolnym od nauczania pamięciowego do samodzielnego myślenia,

wnioskujemy w ramach programu nauczania szkoły podstawowej wprowadzenie przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

popieramy współpracę z państwami Czwórki Wisegradzkiej w kulturze, sporcie i turystyce.

SĄDOWNICTWO I POLICJA

Popieramy podniesienie jakości procesu legislacyjnego i ustaw bez licznych nieustannych nowelizacji,

zaostrzenie ustawy o konflikcie interesu i zaprowadzenie odstraszających kar za korupcję,

składanie zamówień publicznych na tzw. rynku elektronicznym,

uproszczenie struktur policji, tak aby liczba policjantów włączonych do działań operacyjnych w terenie nie malała.

USŁUGI I EKOLOGIA

Za priorytet uważamy oszczędne dysponowanie źródłami przyrody i energii,

zapewnienie podstawowego zasięgu komunikacyjnego i podniesienie udziału trakcji elektrycznej w transporcie kolejowym.

ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZE

Popieramy reformę ustaw podatkowych i uproszczenie warunków dla inicjatywy prywatnej, przede wszystkim dla firm małych i średnich,

preferujemy obniżenie deficytu budżetu państwa i wejście do strefy euro,

ROZWÓJ GMIN I MIAST

Koniecznością jest efektywne wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej,

większe i lepsze wykorzystanie wszystkich dostępnych środków finansowych (gminy, województwa, państwo, fundusze Unii Europejskiej, pożyczki bankowe, sektor prywatny),

stowarzyszenia mniejszości narodowych uważamy za stowarzyszenia rejestrowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Czeskiej, co umożliwi im wykorzystanie środków finansowych Unii Europejskiej w projektach przygranicznych.

USTAWY WYBORCZE

Domagamy się zmian ustaw wyborczych,

koniecznością jest zniesienie 5-procentowego progu wyborczego i zmiana ordynacji wyborczej przede wszystkim w wyborach do rad gminnych i miejskich.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie programowym

Podstawowym celem politycznym COEX jest forsowanie ochrony i dalszego rozwoju praw człowieka i podstawowych swobód, przede wszystkim praw mniejszości narodowych,

popierać integrację europejską,

dbać o to, aby osiągnięte prawa ustawowe były przez organy państwowe i samorządu terytorialnego przestrzegane – prawo do korzystania z języka ojczystego w kontaktach urzędowych, prawo na oznakowanie budynków urzędów państwowych i samorządu terytorialnego dwujęzycznymi czesko-polskimi tablicami, prawo do instalacji tablic wjazdowych – znaków drogowych, oznakowanie ulic i placów publicznych również w języku polskim, prawo do instalacji dwujęzycznych czesko-polskich tablic na przystankach kolejowych i autobusowych w gminach, do ujednolicenia oficjalnych nazw placówek szkolnych w języku czeskim i polskim dla polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu, które spełniają warunek ustawy,

dbać o to, aby prawo do kształcenia w języku ojczystym, gwarantowane przez państwo, wspieranie i rozwój szkolnictwa polskiej mniejszości narodowej (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły średnie) w Województwie Morawsko-Śląskim były przestrzegane,

proponować wprowadzenie w ramach programów nauczania szkoły podstawowej przedmiotu o historii, kulturze i języku mniejszości narodowych w Republice Czeskiej i Unii Europejskiej,

wspierać kształcenie w językach mniejszości narodowych również inne mniejszości, oprócz autochtonicznej polskiej mniejszości narodowej w Województwie Morawsko-Śląskim,

dbać o to, aby prawo na udział w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych było przestrzegane,

dbać o to, aby prawo do szerzenia informacji w języku mniejszości narodowej było przestrzegane,

dbać o to, aby prawo na rozwój istotnych tradycji kulturowych i prawo do zachowania własnych pamiątek kulturalnych i majątków było przestrzegane,

troszczyć się o miejsca pamięci, które przypominają wydarzenia i osobistości mniejszości narodowych na obszarze Republiki Czeskiej, szczególnie tych, które przypominają umęczonych i zamordowanych w konfliktach zbrojnych współobywateli,

śledzić implementację Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszości Narodowych do systemu prawnego Republiki Czeskiej,

działać w sprawie udzielenia pełnej rehabilitacji hrabiemu Jánosowi Esterházyemu, przy współpracy z Komitetem Pamięci Jánosa Esterházyego,

domagać się zmian w ustawach wyborczych, przede wszystkim w wyborach do rad gmin i rad województw, przez usunięcie 5-procentowego progu wyborczego i ponowne wprowadzenie ordynacji wyborczej obowiązującej w wyborach do rad gmin w latach 1990, 1994 i 1998 r.,

w wyborach do rad miast i gmin w 2022 roku współpracować z partiami politycznymi i ruchami politycznymi, które akceptują nasz program wyborczy i zgłosić samodzielne listy kandydackie, listy stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi, ewentualnie listy koalicyjne w poszczególnych miastach i gminach Województwa Morawsko-Śląskiego,

w wyborach do Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej popierać tych kandydatów, którzy akceptują nasz program wyborczy,

w wyborach do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej, prezydenta republiki i do Parlamentu Europejskiego popierać kandydatów, partie polityczne i ruchy polityczne, które akceptują nasz program wyborczy,

forsować nowelizację ustawy o partiach i ruchach politycznych, znowelizować artykuł o obowiązkowym audycie tych partii i ruchów, które nie są finansowane z budżetu państwa i których roczny obrót nie przekracza 1 mln Kc.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie medialnym

Współpracować z organizacją pożytku publicznego Koexistencia opp.,

publikować artykuły z działalności ruchu i realizacji jego celów w „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej“, miesięczniku „Zwrot“, dwumiesięczniku „Prágai Tükör“,

informować gazety regionalne i gazety gminne o działalności COEX,

informować o działalności COEX na łamach gazety „WTZ“ i na www.coexistentia.cz.

 

Priorytety programowe COEX w zakresie organizacyjnym

Przeprowadzić ocenę działalności COEX za okres 2019-2021 r.,

na podstawie statutu COEX ustalić liczbę wiceprzewodniczących na 2, liczbę członków Rady Republikowej na 21, Rady Wykonawczej na 9 (5 – Polska Sekcja Narodowa, 3 – Węgierska Sekcja Narodowa, 1 – Ukraińsko-Rusińska Sekcja Narodowa), Komisji Rewizyjnej na 3 i Sądu Rozjemczego na 3, do działalności Rady Wykonawczej włączyć Ukraińsko-Rusińską Sekcję Narodową,

termin XVIII Kongresu COEX ustalić na maj 2023 r. (sobota), miejsce obrad według możliwości finansowych,

następne zebrania Rady Republikowej zwołać w grudniu 2021 r. (sobota) w Ostrawie i w maju 2022 r. (sobota) w Kocobędzu,

brać udział w zebraniach grup gminnych i obwodowych COEX,

zapewniać serwis polityczny dla członków rad miejskich i gminnych wybranych z list kandydackich COEX (razem 41),

utrzymywać kontakt z członkami COEX, prowadzić ewidencję grup gminnych i obwodowych, pełnić pozostałe zadania wynikające ze statutu.

 

A COEXISTENTIA politikai mozgalom (COEX) választási programja a 6/2021 - 5/2023-as választási ciklusra készült

 

A COEX elsődleges célja, hogy a Cseh Köztársaság jogrendszerében az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodásának és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának aláírójaként vállalt kötelezettségekből eredő változtatásokat sürgesse, valamint a kapcsolódó másodlagos célok, amelyek a) az államigazgatási szervek lépéseinek figyelemmel kísérése az európai szerződések Cseh Köztársaság jogrendszerébe való átültetése ügyében, b) a helyi önkormányzati szerveket az európai szerződések végrehajtása során támogató tevékenységek (kétnyelvű táblázatok a topográfiai nevekről, a helyi önkormányzati állami intézmények és alárendelt egységeik nevei, a nemzeti kisebbségek nyelvének használata a hivatalokban).

A COEX alapszabályával összhangban a COEX alapvető célkitűzéseinek megvalósítása, amelyek a következők

A saját nyelv használatának joga a hivatalos érintkezésben,

az állam által garantált anyanyelvi oktatáshoz való jog,

a nemzeti kisebbségeket érintő ügyek megoldásában való részvétel joga,

a saját nyelven történő információterjesztés joga

a jelentős kulturális hagyományok fejlesztéséhez való jog,

a saját kulturális emlékeik és tulajdonuk megőrzéséhez való jog.

Az 1) és 2) pontokkal kapcsolatos kérdéseket a városok és települések nemzeti kisebbségi bizottságainak ülésein kell megvitatni, és jóváhagyásra a tanács és a városok és települések igazgatótanácsa elé kell terjeszteni. A nemzeti kisebbségi bizottság hatáskörét törvényben kell meghatározni.

Kiemelt cél a Cseh Köztársaságban élő nemzeti kisebbségek oktatásának megőrzése és fejlesztése, különösen a Morva-sziléziai kerületben élő autochton lengyel nemzeti kisebbség óvodái, általános és középiskolái, valamint szakiskolái.

Követeljük a többségi társadalom oktatási programjának kidolgozását és végrehajtását az autochton nemzeti kisebbség által lakott területeken, különös tekintettel a nemzeti kisebbség nyelvének és történelmének oktatására.

Támogatjuk a szakképzés, a középfokú oktatás, az egyetemek és a vállalkozások közötti együttműködés javítását.

Támogatjuk az olyan törvényeket, amelyek javítják a család, mint a társadalom alapvető egységének helyzetét.

Támogatjuk a vasúti kommunikáció korszerűsítését, a villamos vontatás kiterjesztését, valamint a gyorsforgalmi utak és körgyűrűk minél gyorsabb megépítését.

Követeljük a többnyelvűség bevezetését, beleértve a lengyel nyelvet is, az utastájékoztatás javítása érdekében.

A Morva-sziléziai kerületben a levegőszennyezés, valamint a természeti és táji környezet romlásának megelőzése a Cseh Köztársaság kormányának, a Morva-sziléziai regionális kormányzó ostravai hivatalának, valamint az alsóbb regionális önkormányzatoknak a feladata kell, hogy legyen.

Támogatjuk a vállalkozói szellem fejlesztését, kihasználva a tőke szabad mozgásának lehetőségeit az Európai Unión és a schengeni térségen belül, valamint a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti határokon átnyúló együttműködést.

Támogatjuk az Odra hajózását a Cseh Köztársaság határáig és a készülő Wierzniowice-Gorzyczki szupranacionális logisztikai központig.

Az önkormányzatoknál támogatjuk a) a kommunális szolgáltatások igénybevételének javítását, b) a csatornahálózat és szennyvíztisztító telepek építését, c) az állami és magán egészségügyi intézményhálózat működésének javítását, d) a helyi műemlékek - kápolnák, keresztek, műszaki emlékek, történelmi fák - rekonstrukciójának finanszírozására szolgáló alap létrehozását.

A helyi önkormányzatok alapjai több forrást kellene, hogy biztosítsanak a nemzeti kisebbségi egyesületek támogatására a kultúra, a sport és az idegenforgalom területén.

A COEX tanácsosoknak a Koexistencia o.p.s. együttműködésével politikai szolgáltatást nyújtunk - www.coexistentia.cz honlapok, Wiadomości-Tudósítások-Zprávy újság, a COEX tanácsosokat ülésekre és tematikus találkozókra hívjuk meg, és részt veszünk az önkormányzati üléseken.

Együttműködünk a csehországi nemzeti kisebbségek egyesületeivel, részt veszünk a nemzeti kisebbségek és történelmi személyiségeik jelentős évfordulói alkalmából tartott megemlékezéseken, gondoskodunk a nemzeti emlékhelyekről.

 

A COEXISTENTIA (COEX) politikai mozgalom programjának prioritásai a 6/2021 - 5/2023-as választási időszakra

 

A NEMZETI KISEBBSÉGEK VÉDELME

Követeljük, hogy a Cseh Köztársaság kormánya ténylegesen fejezze be az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodásának a Cseh Köztársaság jogrendszerébe való beillesztését,

A regionális nyelvek vagy nemzeti kisebbségek védelme szempontjából követeljük, hogy a Cseh Köztársaság jogszabályait úgy módosítsák, hogy a Cseh Köztársaság teljesítse a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálásával vállalt kötelezettségeit: 1) biztosítsa a nemzeti kisebbségi nyelvek mint a kulturális gazdagság kifejezésének elismerését, és ezt a tényt a kulturális örökségről szóló törvényben, az iskolatörvényben és a területfejlesztési törvényben érvényesítse, 2) támogassa a regionális vagy nemzeti kisebbségi nyelvek használatának ösztönzését, 3) támogassa a nemzeti kisebbségi nyelvek oktatását és tanulását, és módosítsa a törvényeket úgy, hogy ne kelljen kivételeket kérni a tanulói létszámmal kapcsolatban,

követeljük, hogy hozzanak létre egy ellenőrző szervet a Cseh Köztársaságnak az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodásának és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának ratifikálásából eredő kötelezettségeinek végrehajtására,

Olyan intézkedések elfogadását fogjuk szorgalmazni, amelyek javítják a többségi társadalom tudatosságát az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodásából és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájából eredő jogairól és kötelezettségeiről,

felhívja a tömegtájékoztatási eszközöket, például a közszolgálati televíziót és rádiót, valamint a helyi és regionális sajtót, hogy jobban kövessék nyomon az Európa Tanács nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodásának és a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának betartását,

változásokat követelünk a nemzeti kisebbségek egyesületeinek finanszírozásában - a támogatások összege még a háború előtti egykori lengyel szervezetek állam által elvett vagyonából származó minimális kamatok értékét sem éri el (a Beneš-dekrétumok nem tették lehetővé a háború előtti lengyel szervezetek csehországi tevékenységének újrakezdését, vagyonukat "posztnémet vagyonként" elvették, és 1953 után az ostravai kerületi nemzeti tanács határozata alapján az önkormányzatoknak adták át), minden lehetséges jogi eszközzel pénzügyi kárpótlásra törekszünk.

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ

Támogatjuk az Európai Uniótól származó források hatékonyabb felhasználását, hogy azok hozzájáruljanak a régió fejlődéséhez,

Támogatjuk az Európai Unió hatásköreinek megerősítését az igazságszolgáltatás, a jog és a belső biztonság területén, hogy megfelelően garantálni lehessen a polgárok biztonságát.

OKTATÁS, KULTÚRA ÉS IDEGENFORGALOM

Támogatjuk, hogy az iskolai oktatásban a bemagolásról az önálló gondolkodásra való áttérésre kerüljön sor,

Kérjük, hogy az általános iskolai tantervben vezessék be a Cseh Köztársaságban és az Európai Unióban élő nemzeti kisebbségek történelméről, kultúrájáról és nyelvéről szóló tantárgyat,

támogatjuk a Visegrádi Négyek országaival való együttműködést a kultúra, a sport és a turizmus területén.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÉS RENDŐRSÉG

Támogatjuk a jogalkotási folyamat és a törvények minőségének javítását, számos szüntelen módosítás nélkül,

Az összeférhetetlenségi törvény szigorítása és a korrupció visszatartó erejű szankciók bevezetése,

közbeszerzés az úgynevezett elektronikus piactéren,

a rendőrségi struktúrák egyszerűsítése, hogy a helyszíni műveletekben részt vevő rendőrök száma ne csökkenjen.

SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÖKOLÓGIA

A természeti és energiaforrásokkal való takarékos gazdálkodást prioritásnak tekintjük,

az alapvető kommunikációs lefedettség biztosítása és az elektromos vontatás arányának növelése a vasúti közlekedésben.

VÁLLALKOZÓI KÖRNYEZET

Támogatjuk az adótörvények reformját és a magánkezdeményezések feltételeinek egyszerűsítését, különösen a kis- és középvállalkozások számára,

Támogatjuk az államháztartási hiány csökkentését és az euróövezetbe való belépést,

A TELEPÜLÉSEK ÉS VÁROSOK FEJLESZTÉSE

Szükséges az európai uniós források hatékony felhasználása,

az összes rendelkezésre álló pénzügyi forrás (települések, tartományok, állam, uniós alapok, bankhitelek, magánszektor) nagyobb és jobb felhasználása,

A nemzeti kisebbségek egyesületeit a Cseh Köztársaság jogszabályai szerint bejegyzett egyesületeknek tekintjük, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az Európai Unió pénzeszközeit határokon átnyúló projektek keretében használják fel.

VÁLASZTÁSI TÖRVÉNYEK

A választási törvények módosítását követeljük,

el kell törölni az 5%-os választási küszöböt, és módosítani kell a választási törvényt, különösen az önkormányzati és városi tanácsi választásokon.

 

COEX programjának prioritásai

A COEX elsődleges politikai célja az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, különösen a nemzeti kisebbségek jogainak védelmének és további fejlesztésének szorgalmazása,

Az európai integráció előmozdítása,

annak biztosítása, hogy az elért törvényes jogokat az állami és helyi önkormányzati szervek tiszteletben tartsák - az anyanyelv használatának joga a hivatalos érintkezésben, az állami és helyi önkormányzati hivatalok épületeinek kétnyelvű cseh-lengyel feliratokkal való megjelölésének joga, a bejárati táblák - útjelző táblák - kihelyezésének joga. a közutak és közterek lengyel nyelvű jelölése is, a községekben a vasúti és buszmegállókban kétnyelvű cseh-lengyel táblák elhelyezésének joga, a törvény feltételeit teljesítő zsolnai lengyel nemzeti kisebbség számára az iskolák cseh és lengyel nyelvű hivatalos nevének egységesítése,

Biztosítani kell az anyanyelvi oktatáshoz való jog tiszteletben tartását, amelyet az állam, a lengyel nemzeti kisebbség oktatásának támogatása és fejlesztése (óvodák, általános iskolák, középiskolák) garantál a Morva-sziléziai kerületben,

Javasolja a Cseh Köztársaságban és az Európai Unióban élő nemzeti kisebbségek történelméről, kultúrájáról és nyelvéről szóló tantárgy bevezetését az általános iskolai tantervbe,

a Morva-sziléziai kerületben az autochton lengyel nemzeti kisebbségen kívül más kisebbségek nemzeti kisebbségi nyelvű oktatásának támogatása,

biztosítani a nemzeti kisebbségeket érintő ügyek megoldásában való részvételhez való jog tiszteletben tartását,

biztosítja a nemzeti kisebbség nyelvén történő információterjesztéshez való jog tiszteletben tartását,

biztosítsa a jelentős kulturális hagyományok fejlesztéséhez való jog, valamint a saját kulturális emlékek és tulajdon megőrzéséhez való jog tiszteletben tartását,

gondoskodik a Cseh Köztársaság területén élő nemzeti kisebbségek eseményeinek és személyiségeinek emlékműveiről, különösen a fegyveres konfliktusokban mártírhalált halt és meggyilkolt polgártársaiknak emléket állító emlékművekről.

nyomon követi a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretmegállapodás és a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának a Cseh Köztársaság jogrendszerébe való beépítését,

Törvény gróf Esterházy János teljes rehabilitációjának megadásáról, az Esterházy János Emlékbizottsággal együttműködve.

a választási törvények módosítására szólít fel, különösen a városi és tartományi tanácsi választások tekintetében, az 5 %-os választási küszöb eltörlésével és az 1990-es, 1994-es és 1998-as önkormányzati tanácsi választásokon hatályos választási törvény visszaállításával.

a 2022-es önkormányzati választásokon együttműködni a választási programunkat elfogadó politikai pártokkal és politikai mozgalmakkal, és független jelöltlistákat, független jelölteket tartalmazó egyesületi listákat vagy koalíciós listákat állítani a Morva-sziléziai kerület egyes városaiban és településein.

a Cseh Köztársaság parlamentjének szenátusi választásán támogassuk azokat a jelölteket, akik elfogadják választási programunkat.

támogatjuk a választási programunkat elfogadó jelölteket, politikai pártokat és politikai mozgalmakat a Cseh Köztársaság parlamentjének képviselőházi, köztársasági elnöki és európai parlamenti választásain.

szorgalmazza a politikai pártokról és mozgalmakról szóló törvény módosítását, a nem az állami költségvetésből finanszírozott és az 1 millió CZK-t meg nem haladó éves forgalmú pártok és mozgalmak kötelező ellenőrzéséről szóló cikkely módosítását.

 

A COEX média programjának prioritásai

Együttműködik a Koexistencia o.p.s. közhasznú szervezettel,

Cikkek megjelentetése a mozgalom tevékenységéről és céljainak megvalósításáról a "Głos" - a csehországi lengyelek lapjában, a havi "Zwrot", a kéthavi "Prágai Tükör" című lapban,

tájékoztatja a regionális és önkormányzati újságokat a COEX tevékenységéről,

a COEX tevékenységéről a "WTZ" újságban és a www.coexistentia.cz oldalon tájékoztat.

 

A COEX szervezeti programjának prioritásai

Végezze el a COEX tevékenységeinek értékelését a 2019-2021-es időszakra vonatkozóan,

A COEX alapszabálya alapján határozza meg az alelnökök számát 2-ben, a Köztársasági Tanács tagjainak számát 21-ben, a Végrehajtó Tanácsét 9-ben (5 - Lengyel Nemzeti Tagozat, 3 - Magyar Nemzeti Tagozat, 1 - Ukrán-Orosz Nemzeti Tagozat), az Ellenőrző Bizottságét 3-ban, a Választottbíróságét 3-ban, vonja be az Ukrán-Orosz Nemzeti Tagozat a Végrehajtó Tanács tevékenységébe,

a COEX XVIII. kongresszusának időpontját 2023 májusára (szombat) kell kitűzni, a találkozó helye az anyagi lehetőségek szerint,

a Köztársasági Tanács következő üléseit 2021 decemberében (szombat)  kell összehívni. Ostravában és 2022 májusában (szombat) Chotěbuzban,

részt vesz az önkormányzati és kerületi COEX-csoportok ülésein,

a COEX jelöltlistáiról megválasztott önkormányzati és kerületi tanácsok tagjainak (összesen 41) politikai szolgáltatást nyújtanak,

kapcsolatot tart a COEX tagjaival, nyilvántartást vezet az önkormányzati és kerületi csoportokról, ellátja az alapszabályból adódó egyéb feladatokat.

 

Volební program politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) připraven na volební období 6/2021 – 5/2023

 

Základním cílem COEX je prosazování změn v právním řádě České republiky vyplývající ze závazků signatáře Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, a související s tím vedlejší cíle, kterými jsou a) sledování postupu orgánů státní správy ve věci implementace evropských úmluv do právního řádu České republiky, b) činnosti podporující orgány územní samosprávy při zavádění evropských úmluv (dvojjazyčné tabule s topografickými názvy, používání jazyka národnostní menšiny na veřejných úřadech).

V souladu se stanovami COEX plnit základní cíle COEX, kterými jsou

právo na používání vlastního jazyka v úředním styku,

právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem,

právo na účast na řešení věcí týkajících se národních menšin,

právo na šíření informací ve vlastním jazyce,

právo na rozvoj vlastních kulturních tradic,

právo na zachování vlastních kulturních tradic a statků.

Problematika související s body 1) i 2) má být projednávána na jednání výboru pro národnostní menšiny ve městech a obcích a předložena ke schválení zastupitelstvu a radě měst a obcí. Kompetence výboru pro národnostní menšiny mají být dány zákonem.

Prioritou je zachování a rozvoj národnostního školství v České republice, zejména mateřských škol, základních škol, středních škol všeobecně vzdělávacích a odborných učilišť autochtonní polské národnostní menšiny v Moravskoslezském kraji.

Požadujeme zpracovat a uvést do života program vzdělávání většinové společnosti na území obývaném autochtonní národnostní menšinou, především výuky jazyka národnostní menšiny a její historie.

Podporujeme posílení spolupráce odborných učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou.

Podporujeme zákony zlepšující místo rodiny jako základní buňky společnosti.

Podporujeme modernizaci železniční trakce, zvětšení podílu elektrifikované trakce, a urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů.

Požadujeme zavést mnohajazyčnost, včetně polského jazyka, s cílem zlepšení informovanosti cestujících.

Omezení znečišťování ovzduší a poškozování životního prostředí a krajiny v Moravskoslezském kraji má být úkolem Vlády ČR, Krajského úřadu Moravsko-slezského kraje, ale také samospráv.

Podporujeme rozvoj podnikatelské sféry s využitím možnosti volného pohybu kapitálu v rámci Evropské unie a Schengenského prostoru a přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou.

Podporujeme splavnění Odry ke hranici České republiky a související s tím připravované nadnárodní Logistické centrum Věřňovice-Gorzyczki.

V obcích podporujeme a) zlepšení využití komunálních služeb, b) řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod, c) vytvoření fungující, kvalitní a časově dostupné sítě krajských, soukromých a státních zdravotnických zařízení, d) založení fondu na obnovu místních památek – kapličky, kříže, technické památky, významné stromy.

Finance územních samospráv mají ve větší míře zajistit financování grantů spolků národnostních menšin v oblasti kultury, sportu a turistiky.

Členům zastupitelstev za COEX zajistíme, ve spolupráci s Koexistencia o.p.s., politický servis – internetové stránky www.coexistentia.cz, novin „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, budeme zvát členy COEX zastupitelstev na schůze a tematická setkání a účastnit se schůzí v obcích.

Budeme spolupracovat se spolky národnostních menšin v České republice a účastnit se vzpomínkových akcí u příležitostí významných výročí národnostních menšin a jejich historických osobností, pečovat o místa národní památky.

 

Programové priority politického hnutí COEXISTENTIA (COEX) na volební období 6/2021 – 5/2023

 

OCHRANA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

Požadujeme, aby vláda České republiky úspěšně završila zavedení ratifikované Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin do právního řádu České republiky,

z hlediska ochrany menšinových či regionálních jazyků požadujeme novelizaci právního řádu České republiky, tak aby závazky České republiky dané ratifikací Evropské charty regionálních či menšinových jazyků byly dodržovány: 1) zajistit uznání menšinových jazyků jako výraz kulturního bohatství a tuto skutečnost implementovat do zákona o kulturním dědictví, školského zákona a zákona o regionálním rozvoji, 2) podporovat usnadňování používání regionálního nebo menšinového jazyka, 3) podporovat výuku a studium menšinových jazyků a novelizovat zákony, tak aby nebylo nutno žádat výjimky tykající se počtů žáků,

požadujeme ustanovit dozorčí orgán, jenž kontroluje plnění závazků České republiky daných ratifikací Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

budeme prosazovat přijetí opatření ke zlepšení povědomí většinové společnosti o právech a povinnostech vycházejících z aplikace Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

požadujeme, aby hromadné sdělovací prostředky jako veřejnoprávní televize a rozhlas, lokální a regionální tisk se zabývaly problematikou související s dodržováním Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšina a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků,

požadujeme provedení změn ve financování sdružení národnostních menšin – výše dotací nedosahuje ani částky minimálního úroku z odebraného státem majetku bývalých předválečných polských spolků (na moci Benešových dekretů nebyla umožněna reaktivace předválečných polských organizací v České republice a jejich majetek byl zabaven jako „majetek německý“ a po roce 1953 rozhodnutím Krajského národního výboru v Ostravě předán ke správě obcím), usilovat o vypořádání všemi možnými legálními prostředky.

EVROPSKÁ INTEGRACE

Podporujeme efektivnější využití prostředků z fondů Evropské unie, tak aby sloužily k efektivnějšímu rozvoji regionu,

podporujeme posílení pravomocí Evropské unie v oblasti spravedlnosti, práva a vnitřní bezpečnosti, aby bylo možné náležitě zabezpečit bezpečnost občanů.

VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Podporujeme změnu školní výuky od mentorování k samostatnému myšlení,

navrhujeme v rámci osnov základní školy docílit zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii,

podporujeme spolupráci v rámci států Visegrádské čtyřky v kultuře, sportu a turistice.

SOUDNICTVÍ A POLICIE

Podporujeme zkvalitnění legislativního procesu a zákony bez množství neustálých novelizací,

usilujeme o zpřísnění zákona o střetu zájmu a zavedení exemplárních trestů za korupci,

prosazujeme zadávání veřejných zakázek s využitím tzv. elektronického tržiště,

požadujeme zjednodušení policejních struktur, tak aby počet policistů využitých pro operativní činnost v terénu neklesal.

SLUŽBY A EKOLOGIE

Prioritní je šetrné nakládání s přírodními zdroji a energiemi,

usilujeme o zajištění základní dopravní obslužnosti a zvýšení podílu elektrifikované trakce v železniční dopravě.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Podporujeme reformu daňových zákonů a zjednodušení podmínek pro podnikání, především malých a středních firem,

upřednostňujeme snížení deficitu státního rozpočtu a vstup do eurozóny.

ROZVOJ OBCÍ A MĚST

Nutností je sledovat efektivitu využití prostředků z fondů Evropské unie,

větší využívání všech dostupných zdrojů financování (obce, kraje, stát, fondy Evropské unie, půjčky bank, soukromý sektor),

považujeme spolky národnostních menšin za sdružení registrovaná na základě zákonů České republiky, což jim umožňuje využívání finančních zdrojů Evropské unie v příhraničních projektech.

VOLEBNÍ ZÁKONY

Požadovat změnu volebních zákonů,

usilujeme o zrušení 5% volebního prahu a změnu volebních výpočtu zejména ve volbách do zastupitelstev měst a obcí.

 

Programové priority COEX v oblasti programové

Základním politickým cílem hnutí je prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména práv národnostních menšin,

podporovat evropskou integraci,

požadovat, aby byly dodržovány státními a samosprávnými orgány dosáhnuta ústavní práva – právo na používání mateřského jazyka v úředním styku, žádost na označení budov státních a samosprávných orgánů dvojjazyčnými česko-polskými tabulemi, právo na instalaci vjezdových tabulí – dopravních značek, označení ulic a veřejných prostranství také v jazyce polském, právo na instalaci dvojjazyčných česko-polských tabulí na železničních a autobusových zastávkách v obcích, sjednocení oficiálního pojmenování škol a školských zařízení v českém a polském jazyce pro polskou národnostní menšinu na Záolzí, které splňují požadavek zákona,

požadovat, aby bylo dodržováno právo na vzdělávání v mateřském jazyce, garantované státem, podpora a rozvoj polského národnostního školství (mateřské školy, základní školy, střední školy) v Moravskoslezském kraji,

navrhovat v rámci osnov základní školy zavedení předmětu o historii, kultuře a jazyku národnostních menšin v České republice a Evropské unii,

podporovat právo na vzdělání v jazycích národnostních menšin také jiné národnostní menšiny, nejen autochtonní polskou národnostní menšinu v Moravskoslezském kraji,

požadovat, aby bylo dodržováno právo účasti na řešení věcí, týkající se národnostních menšin,

požadovat, aby bylo dodržováno právo na šíření informací v jazyce národnostních menšin,

požadovat, aby bylo dodržováno právo na rozvoj vlastních kulturních tradic a právo na zachování vlastních kulturních památek a statků,

pečovat o pietní místa připomínající události a osobnosti národnostních menšin na území České republiky, zvláště ty které připomínají umučené a povražděné v ozbrojených konfliktech,

sledovat implementaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků do právního řádu České republiky,

působit ve věci udělení plné rehabilitace hraběti Jánosi Esterházymu, za spolupráce Memoriálního výboru Jánose Esterházyho,

zasazovat se o změnu volebního zákona, zejména pro komunální a krajské volby, zrušením 5% volebního prahu a opětovným zavedením výpočtu volebních mandátů, který platil v komunálních volbách v letech 1990, 1994 a 1998,

ve volbách do zastupitelstev měst a obcí v roce 2022 spolupracovat s politickými stranami a politickými hnutími, které souhlasí s naším volebním programem a přihlásit samostatné kandidátní listiny, listiny sdružení s nezávislými kandidáty, případně koaliční listiny v jednotlivých městech a obcích Moravskoslezského kraje,

ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky podporovat ty kandidáty, kteří souhlasí s naším volebním programem,

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prezidenta republiky a Evropského parlamentu podporovat ty kandidáty, politické strany a politická hnutí, které souhlasí s naším volebním programem,

prosazovat novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, novelizovat ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč.

 

Programové priority COEX v oblasti mediální

Spolupracovat s obecně prospěšnou společností Koexistencia o.p.s.,

zveřejňovat v „Głosu” – novinách Poláků v České republice, měsíčníku „Zwrot” dvouměsíčníku „Prágai Tükör” články o činnosti hnutí a plnění jeho úkolů,

informovat regionální tisk a obecní noviny o činnosti hnutí,

informovat o činnosti hnutí v novinách „WTZ“ a na www.coexistentia.cz.

 

Programové priority COEX v oblasti organizační

Provést zhodnocení činnosti COEX za období 2019-2021,

na základě stanov COEX stanovit počet místopředsedů na 2, počet členů Republikové rady na 21, Výkonné rady na 9 (5 – Polská národní sekce, 3 – Maďarská národní sekce, 1 – Ukrajinsko-Rusínská národní sekce), Revizní komise na 3 a Smírčí komise na 3, do činnosti Výkonné rady zapojit Ukrajinsko-Rusínskou národní sekci,

stanovit termín XVIII. Kongresu COEX na květen 2023 (sobota) a místo jednání určit podle finančních možností,

příští schůzi Republikové rady svolat v prosinci 2021 (sobota) v Ostravě a v květnu 2022 (sobota) v Chotěbuzi,

účastnit se schůzí místních a oblastních skupin COEX,

připravovat politický servis pro členy zastupitelstev měst a obcí zvolených z kandidátních listin COEX (celkem 41),

udržovat kontakt se členy, vést přehled místních a oblastních skupin, plnit ostatní úkoly vyplývající ze stanov.

 

Wybory parlamentarne – 8. i 9.10.2021 r.

 Parlamentní volby – 8. a 9.10.2021

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej odbędą się w piątek i sobotę 8. i 9.10.2021 r. Kandydatami do zwycięstwa są trzy ugrupowania polityczne: rządowe ANO, koalicja RAZEM (ODS+KDU-ČSL+TOP09) i koalicja Piratów i Starostów. Ich liderzy w dyskusji na www.denik.cz/debata zajęli stanowisko na temat migracji i Afganistanu. Andrej Babiš (ANO): „My to mamy w rękach. Ja z tureckim prezydentem Erdoganem mówiłem dwie godziny w cztery oczy, znam jego panią, mamy jakieś stosunki. Kraje V4 i mniejsze państwa to mogą dla Europy, która stale jest impotentna, uzgodnić.” Petr Fiala (RAZEM): „Nie możemy zgodzić się z pomysłem kwot, które są niedorzeczne i niehumanistyczne, dlatego ogólnoeuropejska umowa tak, ale racjonalna, kiedy zdrowy rozum zwycięży nad ideologicznymi pomysłami.” Ivan Bartoš (Piraci i Starostowie): „Europa musi się domówić i musi być w tej problematyce na swoich granicach surowa. Wizja, że my będziemy rozwiązywać problematykę uchodźców na przykład koło Domażlic, kiedy również nasi policjanci pomagają na granicach Unii, nie jest realistyczna”.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek a sobotu 8.-9. 10. 2021. Kandidáty na vítězství jsou tři politické uskupení: vládní hnutí ANO, koalice SPOLU (ODS+KDU-ČSL+TOP09) a koalice Pirátů a Starostů Jejich lídři se vyjádřili v diskuzi na www.denik.cz/debata k migraci a Afghánistánu. Andrej Babiš (ANO): „My to máme v rukou. Já jsem s tureckým prezidentem Erdoganem mluvil dvě hodiny na čtyři oči, znám jeho paní, máme nějaké vztahy. Země V4 a menší státy to mohou pro Evropu, která je stále impotentní, vyjednat.” Petr Fiala (SPOLU): „Nemůžeme přistoupit na myšlenku kvót, které jsou nesmyslné a také nehumánní, takže celoevropské řešení ano, ale racionální, kdy zdravý rozum zvítězí nad ideologickými nápady.” Ivan Bartoš (Piráti a Starostové): „Evropa se musí dohodnout a musí být v této problematice na svých hranicích přísná. Představa, že my budeme řešit uprchlíky třeba u Domažlic, když i naší policisté pomáhají na hranicích Unie, není realistická”.

 

Partie polityczne i koalicje kandydujące w wyborach parlamentarnych

Politcké strany a koalice kandidující v parlamentních volbách

numer / číslo

lider w Województwie Morawsko-Śląskim / lídr v Moravskoslezském kraji

notatka / poznámka

20

ANO 2011

prof. Ing. Ivo Vondrák (62)

Mgr. Lubomír Metnar (54)

Ing. Aleš Juchelka (45)

ruch polityczny / politické hnutí

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Ing. Zbyněk Stanjura – ODS (57)

Mgr. Pavla Golasowská – KDU-ČSL (57)

Bc. Jakub Janda – ODS (42)

RNDr Roman Strzondała-Top09(56)

koalicja / koalice

18

Piráti a starostové

Ing. Lukáš Černohorský – Piráti (36)¨

Ing. Ondřej Polanský – Piráti (37)

Bc. Daniel Galuszka – Piráti (26)

koalicja / koalice

4

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Tomio Okamura (49)

partia polityczna / politická strana

18

Komuinistická strana Čecha a Moravy0

et. Ing. Leo Luzar (56)

partia polityczna / politická strana

5

Česká strana sociákně demokratická

PhDr. Lubomír Zaorálek (65)

partia polityczna / politická strana

12

PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

Mgr. Jiří Komárek (50)

ruch polityczny / politické hnutí

8

Trikolóra Svobodní Soukronníci

JUDr. Alfré=d Šrámek (44)

koalicja / koalice

1

Strana zelených

Mgr. Martina Dušková (42)

partia polityczna / politická strana

 

 

 

 

Uszeregowane według aktualnych preferencji wyborczych / seřazeno dle aktuálních volebních preferencí

 

Roman Strzondała na liście SPOLU

 Roman Strzondała na kandidátce SPOLU

 

RNDr Roman Strzondała, 56 lat, zamieszkały w Mostach koło Jabłonkowa zajmuje 12. miejsce na liście koalicyjnej SPOLU, jest członkiem TOP 09. Z zawodu jest astrofizykiem. Pracuje w wojewódzkim Komitecie ds. Mniejszości Narodowych, współpracuje z Zarządem Głównym PZKO i Radą Kongresu Polaków. Planuje wznowić inicjatywę przywrócenia nazwy Olzie, inicjatywę tę nazwał, „Żeby Olza znowu była Olzą”: W wypadku uzyskania dostatecznej liczby głosów preferencyjnych i zdobycia mandatu posła deklaruje, że jego głos na pewno będzie słychać w parlamencie praskim. Naszym ludziom i instytucjom będzie uchylał drzwi na ministerstwach i innych centralnych instytucjach państwowych. Kancelarię poselską chce mieć w Czeskim Cieszynie.

 

RNDr. Roman Strzondała, 56 let, bydlí v Mostech u Jablunkova, zaujímá 12. místo na kandidátce SPOLU, je členem TOP 09. Povoláním je astrofyzikem. Pracuje v krajském Výboru pro národnostní menšiny, spolupracuje s Hlavním výborem PZKO a Radou Kongresu Poláků. Plánuje obnovit iniciativu navrácení názvu řece Olze, tuto iniciativu pojmenoval „Aby Olza opět byla Olzou”. V případě získání dostatečného počtu preferenčních hlasů a získání mandátu poslance deklaruje, že jeho hlas určitě bude slyšet v pražském parlamentu. Našim lidem a institucím budu pootevírat dveře na ministerstvech a jiných ústředních státních orgánech. Poslaneckou kancelář chce zřídit v Českém Těšíně.

 

Projekty realizowane w gminach

 Akce prováděné v obcích

 

GRÓDEK – Dawne pochodzenie Gródka sięga okresu 12. wieku, kiedy tędy przez przełęcz jabłonkowską prowadziła droga kupiecka, zwana miedzianą. W miejscu dzisiejszego Gródka powstał koło tej drogi mniejszy gródek, który tworzył linię tzw. grodów ostrzegawczych. W 15. wieku był gród zrównany z ziemią. Pierwsza wzmianka pisemna o gminie jest z 1577 roku. W tych dokumentach wymieniono ówczesnych czternaście posiadłości rolniczych. Dzisiejszą sytuację w gminie komentuje w „Hrádeckých novinách – Gródeckich Nowościach” wójt gminy Robert Borski (Hrádek-náš domov). – Niektórzy z nas z trudem radzą sobie, że tak potwornie długo nie możemy schodzić się na gminnych i towarzyskich imprezach. Porządkowanie w gminie przebiegło w ramach Dnia Ziemi indywidualnie. Odpadki ponownie były wykryte, dziesięć pełnych worków. Bieg przez Gródek, nasza krosowa legenda, na pewno brakuje miejscowym sportowcom. Spotkania jubilatów, witanie małych obywateli i wznowienie działalności Centrum Wolnego Czasu czeka na zniesienie obostrzeń. O ile chodzi o akcje inwestycyjne, zakończono studium nadbudówki czeskiej szkoły podstawowej i przygotowana jest projektowa dokumentacja nadbudówki polskiej szkoły. / GRÓDEK– Prapůvod Hrádku sahá do období 12. století, tehdy vedla jablunkovským průsmykem kupecká cesta, zvaná měděná. V místech dnešního Hrádku vznikl u této cesty menší hrádek, který byl součástí linie tzv. varovných hradů. V 15. století byl hrad srovnán se zemí. První písemná zmínka o obci je z roku 1577. V této písemnosti je pojmenováno tehdejších čtrnáct zemědělských usedlostí. Dnešní situaci v obci komentuje starosta obce Robert Borski (Hrádek-náš domov) v „Hrádeckých novinách – Gródeckich Nowościach”. – Někteří z nás těžce nesou, že se tak příšerně dlouhou dobu nemůžeme scházet na obecních či spolkových akcích. Úklid obce v rámci Dne Země proběhl individuálně. Odpadky byly opět objeveny, deset plných pytlů. Běh Hrádku, naše crossová legenda, určitě chybí místním sportovcům. Setkání jubilantů, vítání občánků a obnovení činnosti Centra volného času čekají na rozvolnění. Pokud se jedná o investiční akce, dokončena je studie nástavby české základní školy a připravena je projektová dokumentace nástavby polské školy.

 

Wójt Gródka / starosta Hrádku

 

TOSZANOWICE DOLNE – Jesteśmy piękną i małą wioską, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, ale wielką z punktu widzenia wielkości powierzchni – mówi wójt Pavel Blabla (SNK). Gmina wspiera działalność stowarzyszeń obywatelskich. Długoletnią tradycję mają tu strażacy, którzy funkcjonują jako jednostka bojowa. Klub sportowy posiada drużynę piłkarską mężczyzn, juniorów i trampkarzy. Istnieje również kółko prac ręcznych. W gminie zaczyna się budować domki rodzinne, jest tu dwanaście działek budowlanych obok urzędu gminy, kolejnych dziesięć koło przystanku autobusowego, liczne są już sprzedane. / DOLNÍ TOŠANOVICE – Jsme pěknou a malou vesnicí, pokud jde o počet obyvatel, ale velkou, co se týče rozlohy – říká starosta Pavel Blabla (SNK). Obec se snaží podporovat spolkovou činnost. Dlouholetou tradici tady mají hasiči, kteří fungují jako zásahová jednotka. Tělovýchovná jednotka má fotbalové mužstvo mužů, dorostenců i žáků.  Funguje také kroužek rukodělných aktivit.. V obci začíná výstavba rodinných domků. Je tady dvanáct pozemků vedle obecního úřadu, dalších deset u autobusové zastávky, mnohé už jsou prodány.

 

Wójt Dolnych Toszanowic / starosta Dolních Tošanovic

 

SZONÓW – W następnych latach gminę czeka kilka istotnych inwestycji, dodatkowo gmina będzie się dalej poszerzać. Pierwotna zabudowa wiejska szybko traci charakter rozproszonej śląskiej zabudowy, sześciotysięczne miasto jest popularne dla ludzi z ostrawskich i hawierzowskich osiedli, którzy budują tu domki rodzinne, powstają nowe ulice i całe dzielnice – mówi burmistrz Jan Blažek (Nezávislí). / ŠENOV – V následujících letech čeká obec několik zásadních investic, navíc se obec bude dál rozrůstat. Původní šenovská vesnice rychle ztrácí charakter rozptýlené slezské zástavby, šestitisícové město si oblíbili především lidé z ostravských a havířovských sídlišť a stavějí zde rodinné domky, vznikají nové ulice i celé čtvrti – říká starosta Jan Blažek (Nezávislí).

 

Burmistrz Szonowa / starosta Šenova

 

SOBIESZOWICE – Jesteśmy gminą wypoczynkową koło Zapory Żermanickiej – mówi wójt Petr Voznica (Občané Soběšovic). Domy rodzinne w gminie budują przede wszystkim młode rodziny, dlatego w gminie nieustannie nas przybywa. Ze względu na minimalny udział obywateli na obradach rady gminy uważam, że obywatele są zadowoleni i dostatecznie poinformowani. / SOBĚŠOVICE – Jsme rekreační obcí u Žermanické přehrady – říká starosta Petr Voznica (Občané Soběšovic). Rodinné domy v obci většinou staví mladé rodiny, proto nás v obci neustálé přibývá. Vzhledem k minimální účastí občanů na jednání zastupitelstva obce považují občany za spokojené a dostatečně informované.

 

Wójt Sobieszowic / starosta Soběšovic

 

Szlakiem Pierwszego Powstania Śląskiego

Po stopách Prvního slezského povstání

 

W sobotę 21.5.2021 r. odbyła się czwarta edycja Rajdu Kolarskiego Szlakiem Walk Pierwszego Powstania Śląskiego. 64 kolarzy punktualnie o godz. 10.00 wyruszyło spod Domu PZKO w Piotrowicach koło Karwiny na dziesięciokilometrową trasę. Komandorem rajdu był Stanisław Grym, prezes Koła Turystyki Rowerowej Gminy Godów, natomiast honorowym starterem był wójt Piotrowic koło Karwiny Marian Lebiedzik. Po drodze kolarze złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami w Piotrowicach koło Karwiny, Skrbeńsku, Godowie, Gołkowicach i na cmentarzu w Zebrzydowicach. Głównym przystankiem rajdu był dawny dworzec kolejowy w Godowie, gdzie w 1919 roku powstańcy walczyli z Niemcami. Przed budynkiem dworca, pod Pomnikiem Powstańców Śląskich przemówienia wygłosili poseł Grzegorz Matusiak, radna powiatowa Izabela Tomiczek, a kwiaty złożyli radny powiatowy Mirosław Andreczko, wiceprzewodniczący rady Zygmunt Skupień, przewodniczący Rady Nadzorczej Koexistencia opp. Stanisław Gawlik i prezes Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach koło Karwiny Zdzisław Mikula. Rajd kolarski został zorganizowany pod honorowym patronatem konsul generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz. Organizatorem była Gmina Piotrowice koło Karwiny, Miejscowe Koło PZKO w Piotrowicach, Gmina Godów, Koło Turystyki Rowerowej w Godowie, Klub Rowerowy „Przerzutka” w Zebrzydowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach.

 

V sobotu 21. 5. 2021 se konal čtvrtý ročník Cyklistického výletu po stopách bojů Prvního slezského povstání. 64 cyklistů přesně v 10:00 h vyrazilo od Domu PZKO v Petrovicích u Karviné na desetikilometrovou trasu. Vrchním rozhodčím výletu byl Stanislav Grym, předseda Skupiny cyklistické turistiky Obce Godow, naopak čestným startérem byl starosta Petrovic u Karviné Marian Lebiedzik. Cestou cyklisté položili květiny a podpálili pochodeň u pomníků v Petrovicích u Karviné, Skrbeňsku, Godowě, Golkovicích a na hřbitově v Zebrzydovicích. Hlavní zastávkou výletu bylo původní železniční nádraží v Godowě, kde v roce 1919 povstalci bojovali s Němci. Před budovou nádraží, pod Pomníkem slezských povstalců, přednesli projevy poslanec Grzegorz Matusiak, členka okresního zastupitelstva Izabela Tomiczek, a květiny položili člen okresního zastupitelstva Miroslav Andreczko, místopředseda zastupitelstva Zygmunt Skupień, předseda Dozorčí rady Koexistencia o.p.s. Stanislav Gawlik a předseda Místní skupiny PZKO Petrovice u Karviné Zdislav Mikula. Cyklistický výlet byl uspořádán pod čestnou záštitou generální konzulky Polské republiky v Ostravě Izabelly Wołłejko-Chwastowicz. Pořadatelem byla Obec Petrovice u Karviné, Místní skupina PZKO Petrovice, Obec Godow, Skupina cyklistické turistiky Godow, Cyklistický klub „Přehazovačka” Zebrzydovice a Obecní kulturní středisko Zebrzydovice.

 

 

Zagajenie rajdu w Piotrowicach koło Karwiny 

Zahájení cyklistického výletu v Petrovicích u Karviné (www.glosludu.cz)

 

 

Stanisław Gawlik i Zdzisław Mikula przed pomnikiem Pierwszego Powstania Śląskiego w Godowie 

Stanislav Gawlik a Zdislav Mikula u pomníku Prvního slezského povstání v Godowě (www.zwrot.cz)

 

Wspomnienie na Alfreda Kołorza

 Emlékezés Alfred Kołorzra

 Připomínka na Alfreda Kołorze

 

W dniu 18.6.2021 r. w „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej rodzina Alfreda Kołorza, działacza COEXISTENTII-WSPÓLNOTY, zamieściła anons z okazji jego niedożytych 90. urodzin. Również nasze pismo pragnie przypomnieć tę rocznicę, wykorzystując zdjęcia ze śpiewnika urodzinowego, który wydany był z okazji „czterdziestolecia 40. urodzin szanownego pana Alfreda Kołorza w czerwcu 2011 roku”.

    Alfred Kołorz urodził się 17.6.1931 r. w Datyniach Dolnych, gdzie mieszkał w swoim domku rodzinnym. – Starał się przekazywać jak najwięcej ze swoich umiejętności i doświadczeń życiowych – wspomina jego syn, Stanisław Kołorz. Był bardzo aktywnym społecznikiem i większość swego wolnego czasu poświęcał pracy w PZKO, macierzy szkolnej, a później WSPÓLNOCIE. Całą rodzinę wciągał w tajniki swej pasji życiowej. Organizował razem z Miejscowym Kołem PZKO w Datyniach Dolnych różne zabawy, zebrania, wystawy, bale, wycieczki itp. Uczył szacunku do uczciwych ludzi, do naszego środowiska, uczył być patriotą i dobrym Polakiem i przed nikim się nie garbić. Podkreślał, że podstawą wszystkiego jest dobre współżycie rodzinne, że rodzina powinna trzymać się razem, nawzajem sobie pomagać i wspierać się.

    Alfred Kołorz zmarł 23.6.2019 r., jednak jego dorobek nadal profituje w działalności ruchu politycznego COEXISTENTIA.

 

2021.6.18-án Alfred Kołorz, a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS  aktivistájának családja hirdetést tett közzé a "Głos" című csehországi lengyel újságban 90. születésnapja alkalmából. Lapunk is erre az évfordulóra szeretne emlékeztetni a születésnapi daloskönyv fotóival, amely "a nagyra becsült Alfred Kolorz úr 40. születésnapja alkalmából jelent meg 2011 júniusában".

    Alfred Kołorz 1931.6.17-én született Datynie Dolne-ban, ahol a családi házban élt. - Igyekezett minél többet átadni készségeiből és élettapasztalatából" - emlékszik vissza fia, Stanislaw Kolorz. Nagyon aktív szociális munkás volt, és szabadidejének nagy részét a PZKO, Macierz Szkolna, majd később a Wspolnota munkájának szentelte. Egész családját bevonta az élet iránti szenvedélyének titkaiba. A PZKO Datynie Dolne-i helyi fiókjával együtt különböző játékokat, találkozókat, kiállításokat, bálokat, kirándulásokat stb. szervezett. A becsületes emberek tiszteletére tanított. Megtanított tisztelni a becsületes embereket, a környezetünket, megtanított arra, hogy legyünk hazafiak és jó lengyelek, és hogy senki előtt ne kuncsorogjunk. Hangsúlyozta, hogy mindennek az alapja a jó családi élet, hogy a családnak össze kell tartania, segítenie és támogatnia kell egymást.

    Alfred Kołorz 2019.6.23-án halt meg, de öröksége továbbra is a COEXISTENTIA politikai mozgalom javát szolgálja.

 

Dne 18.6.2021 zveřejnila rodina Alfreda Kołorze, aktivisty COEXISTENTIE-SOUŽITÍ, připomínku u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin v „Głosu” – novinách Poláků v České republice. Naše noviny také chtějí připomenout toto výročí s využitím narozeninového zpěvníku, který byl vydán u příležitosti „čtyřicátého výročí 40. narozenin váženého pana Alfreda Kołorze v červnu roku 2011”. 

    Alfred Kołorz se narodil 17. 6. 1931 v Dolních Datyních, kde bydlel ve svém rodinném domě. – Snažil se co nejvíce předávat své znalosti a životní zkušenosti – vzpomíná jeho syn, Stanislav Kołorz. Byl velmi aktivním funkcionářem, a většinu svého volného času věnoval práci v PZKO, matici školské, a později SOUŽITÍ. Celou rodinu vtáhl do tajů své životní vášně. Pořádal spolu s Místní skupinou PZKO Dolní Datyně různé zábavy, schůze, výstavy, plesy, výlety atd.. Učil úcty ke slušným lidem, k naší společnosti, učil být vlastencem a dobrým Polákem a před nikým se nehrbit. Zdůrazňoval, že základem všeho je dobré rodinné soužití, že rodina má držet spolu, pomáhat si a podporovat se vzájemně.

    Alfred Kołorz zemřel 23. 6. 2019, avšak jeho práce je i nadále přínosem pro činnost politického hnutí COEXISTENTIA.

Alfred Kołorz podczas uroczystości rodzinnej, / Alfred Kolorz egy családi ünnepségen, / Alfred Kołorz při rodinných slavnostech, z żoną Růženą i wnuczką Agnieszką, / feleségével, Růženával és Agnieszka unokájával,  / s manželkou Růženou a vnučkou Agnieszkou,
z synami Stanisławem i Otokarem, / fiaival, Stanislawval és Otokarral együtt, / se syny Stanislavem a Otakarem, jako organizator Babskich Bali z gośćmi balowymi,. / a Babské Bál szervezőjeként a báli vendégekkel együtt, / jako pořadatel Babských plesů s plesovými hosty,
podczas uroczystości 80. urodzin z działaczami COEXISTENTII-WSPÓLNOTY, / 80. születésnapi ünnepségén a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS aktivistáival,  / během slavnosti 80. narozenin z funkcionáři COEXISTENTIE-SOUŽITÍ.

Patrz inne zdjęcia

Igrzyska olimpijskie – sukces polskich lekkoatletów

Olimpiai játékok - a lengyel sportolók sikerei

 Olympijské hry – úspěch polských lehkoatletů

 

Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio Polska zdobyła 4 złote medale, wszystkie w lekkiej atletyce: sztafeta mieszana 4x400 metrów, Anita Włodarczyk (rzut młotem), Wojciech Nowicki (rzut młotem) i Dawid Tomala – na zdjęciu (chód na 50 km) / A tokiói olimpián Lengyelország 4 aranyérmet nyert, mindegyiket atlétikában: a 4x400 méteres vegyes váltó, Anita Włodarczyk (kalapácsvetés), Wojciech Nowicki (kalapácsvetés) és Dawid Tomala - a képen (50 km gyaloglás).  / Během olympijských her v Tokio Polsko získalo 4 zlaté medaile, všechny v lehké atletice: smíšená štafeta 4x400 metrů, Anita Włodarczyk (hod kladivem), Wojciech Nowicki (hod kladivem) a Dawid Tomala – na snímku (chůze na 50 km)

 

 

*********************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 31. 8. 2021, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na