xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

11 – 2/2007 (26.2.2007)

Gazeta członków Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota

A Coexistentia-Együttélés Politikai Mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů Politického hnutí Coexistentia-Soužití

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Rada Wykonawcza Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota obradowała 13.1.2007 r. w Czeskim Cieszynie, za stołem prezydialnym od lewej: Lájos Balla, László Attila Kocsis, Władysław Niedoba / Výkonná rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití jednala 13.1.2007 v Českém Těšíně, za předsednickým stolem zleva: Lájos Balla, László Attila Kocsis, Władysław Niedoba

 

13.1.2007: Obradowała Rada Wykonawcza

13.1.2007: Jednala Výkonná rada

 

     W salce posiedzeń Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie obradowała w sobotę 13.1. br. Rada Wykonawcza Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. W zebraniu wzięło udział 12 spośród 15 członków Rady Wykonawczej (8 członków Polskiej Sekcji Narodowej i 4 członkowie Węgierskiej Sekcji Narodowej), 2 członków Komisji Rewizyjnej i jako gość obrad prawnik, mgr Andrzej Mruzek. W programie było m.in. sprawozdanie z działalności Ruchu, sprawozdania sekcji polskiej i węgierskiej, przygotowanie Kongresu Ruchu oraz omówienie działalności wydawniczej. Obrady prowadził prezes Ruchu, László Attila Kocsis. Sprawozdanie z działalności Polskiej Sekcji Narodowej wygłosił Władysław Niedoba, Węgierskiej Sekcji Narodowej – Lajos Balla.

    Głównym zadaniem Polskiej Sekcji Narodowej na najbliższy okres jest zapewnienie stałego kontaktu z członkami przedstawicielstw wybranych z list Wspólnoty w poszczególnych miastach i gminach Zaolzia oraz zapraszanie radnych na zebrania sekcji i spotkania obwodowe. Pierwsze takie spotkanie odbyło się 18.12. ub.r. w Kocobędzu, kolejne dwa zaplanowano zorganizować w bieżącym roku – wstępnie w obwodzie jabłonkowskim i Karwinie. Spotkania z naszymi radnymi niewątpliwie pozytywnie wpłyną na dalszą działalność Ruchu. Priorytetem obecnie jest polityczne wsparcie ustawowego wdrażania dwujęzycznych napisów w gminach, które zamieszkuje więcej jak 10% mniejszości polskiej. Prezes Polskiej Sekcji Narodowej, Władysław Niedoba, wystosował w imieniu Wspólnoty list do dyrekcji ostrawskiej redakcji czeskiej telewizji publicznej i prezesowi wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Ostrawie z żądaniem poszerzenia na antenie ČT1 audycji w języku polskim. Wspólnota nie zgadza się na ograniczenie wiadomości polskich w ramach „Reportu“ z 5 do 4 minut.

     Węgierska Sekcja Narodowa działa w zgoła odmiennych warunkach. Jej członkowie są rozproszeni na obszarze Republiki Czeskiej, przede wszystkim w Województwie Morawsko-Śląskim, Pradze i Województwie Środkowoczeskim. Dlatego postulaty dotyczące stosowania języka mniejszościowego ma o wiele skromniejsze. Pomimo to sekcja węgierska zdecydowanie popiera uzasadnione postulaty polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu.

     Przewodniczący Ruchu podziękował kierownikowi Organizacji Wyższego Pożytku Publicznego Koegzystencja, Stanisławowi Gawlikowi za zapewnienie wydania w ub.r. dziewięciu numerów pisma „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, które redaguje Tadeusz Toman. Pismo zamieszcza oprócz bieżących informacji z działalności Ruchu artykuły historyczne, publicystyczne i archiwalne. Podkreślono potrzebę kontynuowania wydawania pisma, w którym można zamieszczać teksty bez ograniczeń.

     Pozytywnie oceniono współpracę z gazetami mniejszości narodowych, przede wszystkim z „Głosem Ludu“ – gazetą Polaków w Republice Czeskiej, „Zwrotem“ – miesięcznikiem regionalnym PZKO i miesięcznikiem „Prágai Tükör“ (Praskie Zwierciadło), którego wydawcą jest Związek Węgrów. Działacze Wspólnoty nie odnotowali niestety szerszego zainteresowania działalnością Ruchu w gazetach czeskich. Gościem obrad był prawnik Andrzej Mruzek, który współpracuje z Ruchem w sprawie nowej rejestracji statutu Organizacji Pożytku Publicznego Koegzystencja.

     W dyskusji poruszono problematykę likwidacji połączeń kolejowych z Bogumina i Ostrawy na południową Słowację i Węgry i ograniczenie bezpośrednich pociągów Inter City z Karwiny do Pragi. W tej drugiej sprawie działacze Ruchu współdziałają z władzami Karwiny. Zdecydowano, że będzie wystosowany list do Ministerstwa Transportu. Do przewodniczącego Ruchu zwróciła się spółka projektowo konsultacyjna Moravia Consult Ołomuniec sp. w sprawie zapewnienia tłumaczeń na język polski napisów, które będą zainstalowane na stacjach i przystankach kolejowych w ramach wdrażania dwujęzyczności. O instalacji dwujęzycznych tablic w gminach, które spełniają warunek ustawy zadecydowały Koleje Czeskie w ramach modernizacji korytarza kolejowego. Wspólnota zapewni tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

     Ostatnie zebranie Rady Wykonawczej w obecnej kadencji, na którym podjęte będą ostateczne decyzje w sprawach organizacyjnych i programowych dotyczących Kongresu Ruchu, odbędzie się w sobotę 10.3. br. w Pradze. Przed obradami Rady Wykonawczej zwołane będą konwenty sekcji narodowych – Polskiej Sekcji Narodowej w piątek 2.3. br. w Czeskim Cieszynie i Węgierskiej Sekcji Narodowej w piątek 9.3. br. w Pradze. Kongres Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota odbędzie się w sobotę 14.4. br. Polska Sekcja Narodowa zaproponowała jako miejsce obrad Dom PZKO Trzyniec-Taras.

     Prezes Ruchu podziękował za dotychczasową działalność na rzecz Wspólnoty obecnym na zebraniu – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Stanisławowi Przyhodzie i długoletniemu członkowi Rady Wykonawczej Alfredowi Kołorzowi. Pisemnie wystosował podziękowanie Eugeniuszowi Kiedroniowi, członkowi Rady Republikowej Ruchu.

 

     V zasedací místnosti Hlavního výboru PZKO v Českém Těšíně jednala v sobotu 13.1. tr. Výkonná rada Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Na schůzi bylo přítomno 12 z 15 členů Výkonné rady (8 členů Polské národní sekce a 4 členové Maďarské národní sekce), 2 členové Revizní komise a jako host právník Mgr. Andrzej Mruzek. Na programu byla mezi jinými zpráva z činnosti Hnutí, zpráva polské a maďarské sekce, příprava Kongresu Hnutí a projednání vydavatelské činnosti. Jednání řídil předseda Hnutí, László Attila Kocsis. Zprávu z činnosti Polské národní sekce přednesl Władysław Niedoba, Maďarské národní sekce – Lajos Balla.

     Hlavním úkolem Polské národní sekce na nejbližší období je zajištění trvalého kontaktu se členy zastupitelstev, kteří byli zvoleni z listin Soužití v jednotlivých městech a obcích Zaolzí a zvaní zastupitelů na schůze sekce a na oblastní setkání. První takové setkání se konalo 18.12 m.r. v Chotěbuzi, další dva jsou plánována v tomto roce – předběžně v jablunkovském regionu a v Karviné. Setkání s našimi zastupiteli mají bezesporu pozitivní vliv na další činnost Hnutí. Prioritou současně je politická podpora zákonného zavádění dvojjazyčných nápisů v obcích, kde bydlí více jak 10 % Poláků. Předseda Polské národní sekce, Władysław Niedoba, napsal jménem Hnutí dopis řediteli ostravské redakce české veřejnoprávní televize a předsedovi krajského Výboru pro národnostní menšiny v Ostravě s žádosti o rozšíření vysílání v jazyce polském na ČT1. Soužití nesouhlasí s omezením polských zpráv v rámci „Reportu“ z 5 na 4 minuty.

     Maďarská národní sekce působí v úplně odlišných podmínkách. Její členové jsou rozptýlení na území České republiky, především v Moravskoslezském kraji, Praze a Středočeském kraji. Proto požadavky týkající se použití menšinového jazyka má mnohem skromnější. Přesto maďarská sekce rozhodně podporuje oprávněné požadavky polské národní menšiny na Zaolzí.

     Předseda Hnutí poděkoval vedoucímu Obecně prospěšné společnosti Koexistence, Stanislavu Gawlikovi za zajištění vydání v m.r. devíti čísel tiskoviny „Wiadomości-Tudósítások-Zprávy“, kterou redaguje Tadeusz Toman. Noviny zveřejňují kromě aktuálních informací z činnosti Hnutí také články historické, publicistické a archivní. Byla zdůrazněna nutnost pokračovat ve vydávání novin, kde je možnost zveřejňovat články bez omezení.

     Pozitivně byla hodnocena spolupráce s tiskovinami národních menšin, především s „Głosem Ludu“ – novinami Poláků v České republice, „Zwrotem“ – regionálním měsíčníkem PZKO a měsíčníkem „Prágai Tükör“ (Pražské zrcadlo), jehož vydavatelem je Svaz Maďarů. Funkcionáři Soužití nezjistili bohužel širší zájem o činnost Hnutí ve většinových novinách. Hostem jednání byl právník Andrzej Mruzek, který spolupracuje s Hnutím ve věci nové registrace stanov Obecně prospěšné společnosti Koexistence.

     V diskusi byla zmíněna problematika zrušení vlakových spojů z Bohumína a Ostravy na jižní Slovensko a do Maďarska a omezení přímých spojů Inter City z Karviné do Prahy. V této druhé záležitosti funkcionáři Hnutí spolupracují s vedením města Karviné. Bylo rozhodnuto, že bude zaslán dopis Ministerstvu dopravy. Na předsedu Hnutí se obrátila projektová,, inženýrská a konsultační společnost Moravia Consult a.s. ve věci zajištění překladů do jazyka polského nápisů, která budou instalována ve stanicích a železničních zastávkách v rámci zavádění dvojjazyčností. O instalaci dvojjazyčných tabulí v obcích, které splňují zákonný požadavek rozhodly České dráhy v rámci modernizace železničního koridoru. Soužití zajistí překlady tlumočníkem s oprávněním soudního znalce.

     Poslední schůze Výkonné rady v tomto volebním období, na kterém budou přijata konečná rozhodnutí v organizačních a programových záležitostech týkajících se jednání Kongresu Hnutí, se bude konat v sobotu 10.3. tr. v Praze. Před jednáním Výkonné rady budou svolány konventy národních sekcí – Polské národní sekce v pátek 2.3. tr. v Českém Těšíně a Maďarské národní sekce v pátek 9.3. tr. v Praze. Kongres Politického hnutí Coexistentia-Soužití se bude konat v sobotu 14.4. tr. Polská národní sekce navrhla jako místo jednání Dům PZKO Třinec-Terasa. Předseda Hnutí poděkoval za dosavadní činnost v zájmu Hnutí přítomným na schůzi – předsedovi Revizní komise Stanislavu Przyhodovi a dlouholetému členu Výkonné rady Alfredu Kołorzovi. Písemně zaslal poděkování Eugeniuszu Kiedroniovi, členovi Republikové rady Hnutí.

 

Załączniki / přílohy: Informacja przewodniczącego Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota na posiedzeniu Rady Wykonawczej w Czeskim Cieszynie dnia 13 stycznia 2007 r. / Informace předsedy Politického hnutí Coexistentia-Soužití na zasedání Výkonné rady v Českém Těšíně dne 13. ledna 2007, list przewodniczącego Ruchu panu inż. Stanisławu Przyhodowi, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej / Dopis předsedy Hnutí panu Ing. Stanislavu Przyhodovi, předsedovi Revizní komise, artykuł w „Głosie Ludu“ z 16.1.2007 r. / článek v „Głosu Ludu“ z 16.1.2007.

 

9.1.2007: Jednalo Předsednictvo a Grémium MNS

 

     Dne 9. ledna tr. jednalo v Praze, za účastí 11 přítomných, Předsednictvo a Grémium Maďarské národní sekce Politického hnutí Coexistentia-Együttélés. Host jednání, Ing. Ján Kokeš, nový šéfredaktor kulturně-společenského časopisu maďarské menšiny v České republice „Prágai Tükör“, informoval přítomné o úsilí redakce koncepčně rozšířit zaměření a obsah časopisu. Při zachování současné vysoké literární úrovně časopisu navrhuje poskytovat více aktuálních i analytických informací vyplývajících ze života maďarské menšiny, jak v rámci menšinových organizací, tak mimo něj. Hlavním záměrem je zvýšit atraktivnost obsahu a tím rozšířit její čtenářskou obec v rámci maďarské menšiny v České republice. Grémium sekce podporuje záměr nové koncepce časopisu a zavazuje se o zajištění trvalé spolupráce Maďarské národní sekce s redakci „Prágai Tükör“.

     Zasedání kladně zhodnotilo průběh pražského zasedání Republikové rady Hnutí, které se konalo 9. prosince m.r. Grémium projednalo a přijalo opatření k zajištění úkolů vyplývajících ze zasedání Republikové rady pro Maďarskou národní sekci.

     Byla projednána problematika uplatnění maďarského jazyka v České republice. Maďarská národní sekce vychází ze známé skutečnosti, že priority menšinové politiky jsou předurčeny a podmíněny podmínkami života jednotlivých národních menšin, které žijí v rámci většinové společnosti. Z vysokého rozptylu maďarské menšiny na celém území České republiky vyplývá, že naše požadavky týkající se uplatnění menšinového jazyka jsou podstatně skromnější, než zcela oprávněné požadavky Polské národní sekce v tomto směru, s ohledem na kompaktní demografické rozložení polské národní menšiny v řadě oblastí České republiky. Z toho vycházeje, Maďarská národní sekce nepokládá za reálně potřebné předkládat vlastní stížnost, ovšem – jako doposud – podporuje iniciativu Polské národní sekce, která prostřednictvím Hnutí usiluje o nápravu pro polskou národní menšinu nevyhovujícího stavu v této oblasti.

     Grémium Maďarské národní sekce projednalo rovněž problematiku příspěvků maďarské menšiny do „Zprávy o situaci národnostních menšin v České republice v 2005 roce“, kde funkcionáři občanských sdružení maďarské menšiny neměli připomínek směrem k vládě a k ostatním státním orgánům. Po obsáhlé diskusi bylo shledáno, že nedostatečný prostor při popisu aktivit maďarské menšiny ve „Zprávě“ trvá již několik let. Na tomto neudržitelném stavu má však zřejmě i značný podíl představitel maďarské menšiny v Radě vlády pro národnostní menšiny poskytující podkladové materiály při zpracování „Zprávy“. Maďarská národní sekce se usnesla, že bude posazovat na připravovaném společném setkání s vedením všech maďarských menšinových organizací společné podávání podkladů do „Zprávy“.

     Maďarská národní sekce přijala následující plán práce na rok 2007:

-                     zasedání Předsednictva se koná každé úterý od 14.00 hod. v klubovně Maďarského kulturního střediska v Praze, projednávají se na nich úkoly vzešlé ze zasedání ústředních orgánů Hnutí, aktuální a operativní otázky týkající se činnosti sekce a příprava zasedání Grémia a jeho vyhodnocení,

-                     zasedání Grémia se koná zpravidla jednou za 2-3 měsíce od 18.00 hod. v restauraci „U seminaristy“ v Praze, projednávají se na nich úkoly uložené ústředními orgány Hnutí, účast zástupců a stanovení postojů sekce na zasedáních orgánů Hnutí, aktuální témata předkládaná Předsednictvem, výbory a pracovními skupinami sekce, příprava konkrétních akcí sekce a účast na cizích akcích.

Maďarská národní sekce přijala následující harmonogram vlastních akcí i akcí pořádaných společně s občanskými sdruženími maďarské menšiny.

9. ledna 2007 – rozšířené pracovní zasedání Předsednictva a Grémia

27. února 2007 – pracovní zasedání Grémia

9. března 2007 – Konvent Maďarské národní sekce

15. března 2007 – kladení věnců u pamětní tabule Františka Rákócziho na Malostránském náměstí v Praze – vzpomínka na maďarskou revoluci a boje za svobodu 1848 / 49 (akce za spoluúčastí všech maďarských menšinových organizací v České republice)

3. května 2007 – pracovní zasedání Grémia

květen 2007 (termín bude stanoven dodatečně) – kladení věnců u hrobu padlých maďarských vojáků ve Zlaté Koruně

červen 2007 (termín bude stanoven dodatečně) – společné zasedání vedení všech maďarských menšinových organizací v České republice

červen 2007 (termín bude stanoven dodatečně) – vzpomínkové jubilejní akce úmrtí martyrya hraběte Jánose Esterházyho (Mírov, Olomouc, Bratislava, Budapest)

10. července 2007 – pracovní zasedání Grémia

20. srpna 2007 – veřejné zasedání Grémia – slavnostní shromáždění

1. října 2007 – pracovní zasedání Grémia

listopad 2007 (termín bude stanoven dodatečně) – kulatý stůl na téma „Poválečný vývoj a dnešní stav maďarské menšiny v českých zemích“

11. prosince 2007 – pracovní zasedání Grémia

Maďarská národní sekce se bude v průběhu celého roku průběžně účastnit na akcích Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR, Maďarského kulturního střediska v Praze a na akcích pořádaných dalšími maďarskými menšinovými organizacemi v České republice.

 

Z działalności ostrawskich Ukraińców

 

Ukraińska i rusińska mniejszość narodowa w Ostrawie należy to tych aktywniejszych. W mieście działa organizacja regionalna stowarzyszenia obywatelskiego Stowarzyszenie Ukraińców i Sympatyków Ukrainy (SUPU). Jej członkami są Ukraińcy, Rusini i sympatycy organizacji – obywatele społeczeństwa większościowego z Moraw Północnych i Śląska. Kwartalnie SUPU urządza zebrania, świetlice, wystawy itp. Do tego celu wynajmuje pomieszczenia Bułgarskiego Klubu Kultury na ulicy 28 października koło Mostu Sikory w Morawskiej Ostrawie. Własnej siedziby nie posiada. Zebranie sprawozdawcze SUPU odbyło się w sobotę 13.1.2007 r. Był na niego zaproszony również ruch polityczny Coexistentia. Ze względu na to, że w tym samym dniu odbywało się zebranie Rady Wykonawczej COEX, delegat Ruchu nie mógł wziąć udziału. W liście, który w imieniu Coexistentii przesłał na adres przewodniczącego SUPU sekretarz Ruchu, Tadeusz Toman, Ruch proponuje wrócić do pomysłu z 2005 roku, kiedy planowaliśmy zorganizować wspólną akcję kulturalną SUPU-PZKO w Ostrawie. Odnotować trzeba również działalność wydawniczą. Już 14-ty rok wydawany jest w Ostrawie, przy wsparciu finansowym magistratu miasta, kwartalnik „Ostrawska proswita“. Przewodniczącym SUPU i redaktorem naczelnym pisma jest Vasil Vaník.

 

Ukrajinská a rusínská národní menšina v Ostravě patří mezi ty aktivnější. Ve městě působí regionální organizace občanského sdružení Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny (SUPU). Jeho členy jsou Ukrajinci, Rusíní a občané majority – sympatizanti organizace ze Severní Moravy a Slezska. Čtvrtletně SUPU pořádá schůze, besídky, výstavy apod. Pro tento účel pronajímá místnosti v Bulharském kulturním klubu na ulici 28. října u Mostu Miloše Sýkory v Moravské Ostravě. Vlastní sídlo nemá. Výroční schůze SUPU se konala v sobotu 13.1.2007. Bylo na ní pozváno rovněž politické hnutí Coexistentia. Vzhledem k tomu, že ve stejný den se konala schůze Výkonné rady COEX, nemohl se zástupce Hnutí zúčastnit. V dopise, který jménem Coexistentie zaslal na adresu předsedy SUPU tajemník Hnutí Tadeusz Toman, Hnutí navrhuje vrátit se k myšlence z 2005 roku, kdy jsme plánovali uspořádat společnou kulturní akci SUPU-Polský svaz kulturně-osvětový v Ostravě. Zmínit je nutno také vydavatelskou činnost. Již 14. rok v Ostravě vychází, s finančním přispěním magistrátu města, čtvrtletník „Ostravská prosvita“. Předsedou SUPU a šéfredaktorem tiskoviny je Vasil Vaník.

 

Przed obradami Konwentu PSN

Před jednáním Konventu PNS

 

W piątek 2.3. br. zwołano do Czeskiego Cieszyna Konwent Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. Jego delegaci podsumują działalność w ubiegłym roku i omówią nowe zadania, jakie są oczekiwane w roku bieżącym. Konwent PSN uchwalił m.in. tekst sprawozdania, jakie przestawi prezes sekcji na kwietniowym Kongresie Ruchu.

     Poprzedni Konwent odbył się 8.6.2006 r. w Czeskim Cieszynie. Sprawozdanie programowe przedstawił prezes sekcji, Władysław Niedoba. Dotychczasowa praca sekcji przebiegała w trzech grupach tematycznych – ds. polityki komunalnej i organizacji wyborów, której przewodniczył Tadeusz Toman, ds. kontaktów ze stowarzyszeniami obywatelskimi – Władysław Drong i ds. szkolnictwa narodowościowego – Wiesław Sikora. Grupy tematyczne określały główne zadania i przedstawiały pod dyskusję program działalności. Priorytetem było w tym okresie polityczne wsparcie działań stowarzyszeń polskiej mniejszości narodowej (PZKO, Kongres Polaków w RC, Macierz Szkolna, Beskid  Śląski, stowarzyszenia branżowe itp.), angażowanie się w interesie polskiego szkolnictwa narodowościowego, wspieranie dwujęzyczności. Koniecznością było opracowanie nowego podejścia do pracy politycznej w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

     Skład 15-osobowego Zarządu PSN jest następujący: Władysław Niedoba (przewodniczący), Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, Józef Pietrus, Alfred Kołorz, Stanisław Gawlik, Karol Madzia, Bronisław Haratyk, Paweł Wania, Eugeniusz Kiedroń, Stanisław Przyhoda, Edward Zaleski i Piotr Żabiński. Działa 65-osobowe Prezydium Zarządu PSN w składzie Władysław Niedoba, Wiesław Sikora, Tadeusz Toman, Władysław Drong i Józef Toboła. Oprócz Konwentu w ubiegłym roku odbyło się 18 zebrań PSN.

Zebrania zarządu PSN:

1)  16.2.2006       Wędrynia (MK PZKO, Czytelnia)

2)  31.3.2006       Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

3)  19.4.2006       Sucha Górna (MK PZKO, Dom PZKO)

4)  17.7.2006       Czeski Cieszyn (Kongres Polaków, salka posiedzeń)

5)  21.8.2006       Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

6)  24.10.2006     Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

7)  18.12.2006     Kocobędz (MK PZKO, Dom PZKO)

Zebrania prezydium zarządu PSN:

1)  14.1.2006       Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

2)  16.2.2006       Wędrynia (MK PZKO, Czytelnia)

3)  31.3.2006       Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

4)  19.4.2006       Sucha Górna (MK PZKO, Dom PZKO)

5)  22.5.2006       Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

6)  19.6.2006       Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

7)  17.7.2006       Czeski Cieszyn (Kongres Polaków, salka posiedzeń)

8)  6.9.2006         Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

9)  24.10.2006     Czeski Cieszyn (ZK PZKO, salka posiedzeń)

10)  5.1.2007       Trzyniec (MK PZKO Trzyniec-Taras, Dom PZKO)

11)  13.1.2007     Kocobędz (MK PZKO, Dom PZKO)

     Priorytetowym zadaniem PSN było przygotowanie sekcji do kampanii przedwyborczej i zapewnienie maksymalnej liczby mandatów w gminach podczas wyborów komunalnych, które odbyły się 20-21.10.2006 r. Ograniczone środki finansowe uniemożliwiły prowadzić kosztowną kampanię. Liczyliśmy na współpracę z SNK ED, jednak jej efektem była jedynie wizyta na Zaolziu posła do Parlamentu Europejskiego, Józefa Zieleńca. W Czeskim Cieszynie, Boguminie, Hawierzowie współpraca koalicyjna nie przyniosła korzyści wyborczych. W poszczególnych obwodach sztab wyborczy, któremu przewodniczył Wiesław Sikora, zorganizował konferencje prasowe – 26.9.2006 r. w wędryńskiej Czytelni, 9.10.2006 r. w Domu PZKO Karwina-Stare Miasto i 12.10.2006 r. w Domu PZKO w Jabłonkowie. Przybyli wyłącznie dziennikarze „Głosu Ludu“ i redakcji polskiej Czeskiego Radia w Ostrawie. W Wędryni była ponadto redakcja programu 3 Telewizji Polskiej. Dziennikarzy czeskich nasz udział w wyborach nie interesował. Udział Wspólnoty w wyborach przyniósł łącznie 40 mandatów, z tego 36 na listach Ruchu, 4 – na listach stowarzyszenia z kandydatami niezależnymi. Mandaty zdobyli: Bogdan Czapek (Lutynia Dolna), Stanisław Konkolski (Piotrowice koło Karwiny), Petr Dyszkiewicz (Karwina – stowarzyszenie Naše Karvinsko), Krystyna Jonszta (Karwina – stowarzyszenie Naše Karvinsko), Wiesław Farana (Karwina), Ryszard Polednik (Stonawa), Stanisław Kowalski (Olbrachcice), Barbara David (Cierlicko), Bronisław Mrózek (Kocobędz), Władysław Niedoba (Kocobędz), Stanisław Kabot (Kocobędz), Paweł Wania (Ropica), Tadeusz Kotas (Ropica), Beata Nowok (Trzanowice), Isabela Frencl (Trzyniec), Bogusław Raszka (Wędrynia), Bronisław Zawada (Wędrynia), Stanisław Samek (Wędrynia), Jerzy Macura (Wędrynia), Marta Roszka (Wędrynia), Stanisław Szturc (Nydek), Michał Milerski (Nydek), Paweł Pilch (Gródek), Danuta Cieślar (Gródek), Roman Polok (Gródek), Alina Kożdoniowa (Koszarzyska), Karol Klimek (Milików), Czesław Heczko (Milików), Jan Sikora (Milików), Józef Wacławek (Milików), Anna Cieślar (Milików), Stanisław Lisztwan (Nawsie), Bogdan Hajduk (Nawsie), Bronisław Goryl (Jabłonków), Karol Michalik (Piosek), Robert Kulig (Bukowiec), Tadeusz Lipowski (Bukowiec), Roman Czepczor (Bukowiec), Andrzej Bielesz (Bukowiec), Stanisław Czudek (Łomna Dolna). W wyborach władz miast i gmin uzyskaliśmy dwa fotele wicewójtów – w Wędryni (Bogusław Raszka) i Kocobędzu (Bronisław Mrózek) oraz 6 foteli członków zarządu (Lutynia Dolna, Karwina, Olbrachcice, Kocobędz, Wędrynia, Bukowiec).

     Większość działaczy PSN pracuje w organach centralnych Ruchu, oprócz członków Zarządu są to Franciszek Jeżowicz, Jadwiga Karolczyk, Józef Przywara, czy Józef Chmiel. W pracy sekcji mamy wsparcie takich autorytetów jak Bogusław Chwajol,  Tadeusz Siwek, Roman Suchanek czy Zygmunt Stopa – prezes Zarządu Głównego PZKO. Z władzami PZKO nasza współpraca jest poprawna. Liczyliśmy na nawiązanie ściślejszych kontaktów z władzami Kongresu Polaków w RC. Współpraca z Kongresem Polaków była organizowana ad hoc. Prezes Kongresu, Józef Szymeczek, był obecny na zebraniu PSN. Jednak o wielu inicjatywach wymagających współdziałania dowiadywaliśmy się z prasy, czy podczas przypadkowych spotkań. Kongres Polaków niestety nie zaakceptował proponowanej przez nas formę współpracy, która sprawdziła się w latach poprzednich w działaniach grupy „3x3“. Ważna jest działalność PSN na szczeblu lokalnym – gdzie zarejestrowano Grupy Gminne w Stonawie, Olbrachcicach, Piotrowicach koło Karwiny, Trzyńcu, Kocobędzu, Hawierzowie, Suchej Górnej, Lutyni Dolnej i Karwinie. Działają też Grupy Gminne i Obwodowe bez oficjalnej rejestracji.

      Podczas zebrań poruszano problematykę o żywotnym znaczeniu dla polskiej mniejszości narodowej, przede wszystkim polskiego szkolnictwa, ustawowego wdrażania dwujęzyczności, polskiej prasy i mediów elektronicznych i stowarzyszeń mniejszości narodowych. Zdaniem działaczy Wspólnoty wszechstronny rozwój polskiego szkolnictwa narodowościowego powinno zapewniać państwo. Przyspieszenia wymaga wdrażanie postanowień Umowy Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych i Europejskiej Konwencji o Ochronie Języków Regionalnych czy Mniejszościowych. Pomimo, że jest zapisany ustawowy obowiązek dotyczący ochrony języka polskiego w powiecie Karwina i Frydek Mistek, organy samorządowe często skutecznie torpedują ich wdrażanie. Brak określenia kompetencji Komitetów ds. Mniejszości Narodowych. Urzędy miast i gmin nie informują obywateli o prawach mniejszości narodowych. Nawet telewizja publiczna ograniczyła niedawno czas emisji programu w języku polskim. O tych problemach informowaliśmy pisemnie odpowiednie instytucje, czy też problemy były poruszane przez prezesa sekcji podczas obrad wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych.

 

V pátek 2.3. tr se bude konat v Českém Těšíně Konvent Polské národní sekce Politického hnutí Coexistentia-Soužití. Jeho delegáti shrnou činnost v minulém roce a projednají nové úkoly, jaké jsou očekávány v tomto roce. Konvent PNS schválil mj. text zprávy, jaká bude přednesena předsedou sekce na dubnovém Kongrese Hnutí.

     Minulý Konvent PNS se konal 8.6.2006 v Českém Těšíně. Zprávu o činnosti přednesl předseda sekce, Vladislav Niedoba. Dosavadní práce sekce probíhala ve třech tématických skupinách – pro komunální politiku a organizaci voleb, které předsedal Tadeusz Toman, pro spolupráci s občanskými sdruženími – Władysław Drong a pro národnostní školství – Wiesław Sikora. Tématické skupiny určují hlavní úkoly a předložily k diskusi program činnosti. Prioritou byla v tomto období politická podpora činnosti občanských sdružení polské národní menšiny (PZKO, Kongres Poláků v ČR, Matice školská, Beskyd slezský, odborová sdružení atd.), angažování se v zájmu polského národnostního školství, podpora dvojjazyčností. Nutnosti bylo zpracování nového přístupu k politické práci v souvislosti s přistoupením České republiky a Polské republiky do Evropské unie.

     Pracuje 15-členný Výbor PNS (...) a 5-členné Předsednictvo výboru PNS (...). Konalo se 18 schůzí PNS (...). Prioritním úkolem PNS byla příprava sekce do předvolební kampaně a zajištění maximálního počtu mandátů v obcích v komunálních volbách ve dnech 20-21.10.2006. Omezené finanční prostředky znemožnily vést finančně náročnou volební kampaň. Očekávali jsme spolupráci s SNK ED, jejíž výsledkem byla pouze návštěva na Zaolzí poslance do Evropského parlamentu, Josefa Zielence. V Českém Těšíně, Bohumíně a Havířově koaliční spolupráce neměla volební užitek. V jednotlivých obvodech volební štáb, kterému předsedal Wiesław Sikora, uspořádal tiskové konference – ve Vendryni, Karviné a Jablunkově (...). Objevili se na nich pouze novinaří „Głosu Ludu“ a polské redakce Českého rozhlasu Ostrava. Ve Vendryni byla navíc redakce 3 programu Polské televize. České novináře naše účast ve volbách nezajímala. Účast ve volbách Soužití dala dohromady 40 mandátů, z toho 36 – na listinách Hnutí a 4 – na listinách sdružení s nezávislými kandidáty. (...) Získali jsme 2 místa zástupců starostů (Vendryně, Chotěbuz) a 6 míst členů rad (Dolní Lutyně, Karviná, Albrechtice, Chotěbuz, Vendryně, Bukovec).

     Většina funkcionářů PNS působí v ústředních orgánech Hnutí (...) Činnost sekce podporují takové autority, jak Bohuslav Chwajoł, Tadeusz Siwek, Roman Suchanek, či Zygmunt Stopa – předseda Hlavního výboru PZKO. S vedením PZKO máme korektní spolupráci. Předpokládali jsme těsnější vztahy s vedením Kongresu Poláků v ČR. Spolupráce s Kongresem Poláků je organizována ad hoc. Předseda Kongresu, Józef Szymeczek byl přítomen na schůzi PNS. Avšak o mnoha podnětech, které vyžadují součinnost jsme byli informování prostřednictvím tisku nebo při náhodných setkáních. Kongres Poláků bohužel neakceptoval námi navrhovanou formu spolupráce, která se osvědčila v minulých letech, v rámci tzv. skupiny „3x3“. Důležitá je činnost PNS na místní úrovni – kde jsou registrovány Místní skupiny ve Stonavě, Albrechticích, Petrovicích u Karviné, Třinci, Chotěbuzi, Havířově, Horní Suché, Dolní Lutyni a Karviné. Působí také Místní a Oblastní skupiny bez oficiální registrace.

     Na setkáních byly projednávány životně důležité pro polskou národní menšinu záležitosti, především polské školství, zákonné zavádění dvojjazyčností, polský tisk a elektronická média a sdružení národních menšin. Funkcionáři Soužití se domnívají, že všestranný rozvoj polského národnostního školství je povinen zajistit stát. Urychlení vyžaduje uvedení do života ustanovení Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin a Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Přestože existuje ústavní povinnost týkající se ochrany jazyka polského v okresech Karviná a Frýdek Místek, samosprávné orgány často úspěšně znemožňují její zavedení. Není určena kompetence Výborů pro národnostní menšiny. Úřady měst a obcí neinformují své občany o právech národních menšin. Dokonce veřejnoprávní televize omezila nedávno vysílací čas programu v jazyce polském. O těchto problémech jsme písemně informovali příslušné instituce, taktéž problémy byly zmiňovány předsedou sekce při jednáních krajského Výnoru pro národnostní menšiny.

 

Przyczynek Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota do publikacji „Sprawozdanie o sytuacji mniejszości narodowych w 2006 roku“

Příspěvek Politického hnutí Coexistentia-Soužití do publikace „Zpráva o situaci národnostních menšin v 2006 roce“

 

Przewodniczący COEX przekazał na adres Urzędu Rządu Republiki Czeskiej – Sekretariatu Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych artykuł następującej treści: / Předseda COEX zaslal Úřadu vlády České republiky – sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny článek následujícího znění:

 

Připomínky Politického hnutí Coexistentia-Soužití k situaci nár. menšin v ČR – podklad pro zprávu pro vládu ČR o situaci národnostních menšin v roce 2006

 

     Základním politickým cílem Politického hnutí Coexistentia-Soužití, sdružujícího občany ČR z řad národních menšin, je programové prosazování ochrany a dalšího rozvoje lidských práv a základních svobod, zejména práv národních menšin. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie Hnutí tyto základní politické cíle konkretizovalo v prosazování práv na 1) používání vlastního jazyka v úředním styku, 2) vzdělávání v mateřském jazyce garantované státem, 3) účastí na řešení věcí týkajících se národních a etnických menšin, 4) šíření informací ve svém jazyce, 5) rozvoj svébytných kulturních tradic, 6) zachování vlastních kulturních památek a statků. Stejným základním pilířem politiky Hnutí, jakým je ochrana práv menšin, je i vzájemné poznávání, porozumění, tolerance a solidárnost příslušníků národních menšin navzájem a jejich pokojné a harmonické soužití s českým většinovým národem.

     Z pohledu výše uvedených základních politických a programových cílů má naše Hnutí k situaci národních menšin v České republice v 2006 roce tyto zásadní připomínky:

1)                  Jako velké zadostiučinění přijalo politické gesto omluvy vyjádřené v dopisu tehdejšího předsedy vlády ČR, který zaslal předsedovi Hnutí dne 3. ledna 2006. V něm vyjádřil politování vlády ČR nad tím, že některé z osob z řad někdejších československých občanů, které trpěly pod nacistickým terorem, byly po skončení druhé světové války v rozporu s tehdy platnou právní úpravou postiženy v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti takzvanému napřátelskému obyvatelstvu. Tato omluva je dle dopisu zaměřena nejenom vůčí příslušníkům německé národnosti, ale také příslušníkům maďarské a polské národnosti. Dalekosáhlého významu je i další část dopisu vyjadřující lítost nad osudy tisíců bezprávím postižených bývalých československých občanů – příslušníků maďarské národnostní, kteří byli v letech 1946-1947 násilně přesídlení z jižního Slovenska do pohraničí českých zemí na nucené práce. Toto politické gesto omluvy má pro naše národní komunity v ČR historický význam.

2)                  Přijalo s uspokojením a plně podporuje zákonné zavádění dvoj-jazyčností v rozsahu stanoveném Evropskou chartou regionálních či menšinových jazyků, kterou Česká republika ratifikovala. Zároveň však pokládáme za svou povinnost upozornit na některé problémy, jež se týkají plnění následujících článků Charty:

a)         Čl.6 – závazek zajistit, aby příslušné úřady, organizace a osoby byly informovány o právech a povinnostech stanovených Chartou. Podle našich poznatků je tento závazek nedostatečně naplňován.

b)         Čl.7 bod 1 písm.h – závazek týkající se prosazování studia a výzkumu regionálních nebo menšinových jazyků na vysokých školách nebo podobných institucích. Závazek není dostatečně plněn, a proto  připomínáme existenci Ústavu pro výzkum polského etnika zřízeného v roce 1990 jako pracoviště Ostravské univerzity. Od roku 2000 spolupracuje se Slezskou univerzitou v Katovicích a od roku 2006 s Technicko-humanitní akademií v Bielsku-Biała. Současně zpracovává problematiku výzkumu česko-polských kulturních tradic v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko. S touto institucí by se mohlo počítat při zřizování orgánů, které budou orgánům veřejné správy radit v záležitostech souvisejících s regionálními nebo menšinovými jazyky, k čemuž jsou smluvní strany Charty vybízeny v čl.7 bod 4.

c)         Čl.7 bod 2 – závazek týkající se přijetí zvláštních opatření ve prospěch regionálních a menšinových jazyků směřující k podpoře rovnosti mezi uživateli těchto jazyků a ostatním obyvatelstvem. Je to zásadní problém. Jsou zaznamenány četné případy veřejného hanobení polských nápisů, osočování Poláků, jejich představení jako Antičechů, kterým vadí český jazyk (viz. např. texty blogů z internetové domény www.3nec.cz), nejsou ojedinělé ani případy vandalismu.

d)         Čl 7 bodu 3 – závazek zahrnout úctu, porozumění a toleranci vůči regionálním a menšinovým jazykům mezi cíle výchovy a vzdělávání stanovené v zemi, a podporovat hromadné sdělovací prostředky, aby sledovaly tytéž cíle. Tato oblast je dle našich poznatků zcela opomenuta. Nadále postrádáme i obnovení žádané a vskutku záslužné maďarské relace Rádia Regina Praha.

e)         S velkým  uspokojením bylo přijato promptní reagování Ministerstva dopravy ČR na Chartu novelizací vyhlášky v oblasti dvojjazyčného názvosloví obcí na tabulích při vjezdu a výjezdu z obcí, a na zajištění dvojjazyčných nápisů na železničních stanicích v příslušných obcích. Zároveň však připomínáme, že realizace dvojjazyčných nápisů je podle zákona č. 128/2000 Sb. zcela v kompetenci zastupitelstev obcí nebo jejich výborů pro národnostní menšiny a tak není zaručeno naplnění čl.7 bod 1 písm d a čl.10 bod 2 písm. g.

f)          S lítosti konstatujeme liknavý postup jiných ministerstev, jež doposud neupravily ustanovení zákonů, která se neslučují s ratifikovanou Chartou. Jsou to ustanovení Správního řádu, Školského zákona a zákonů o účetnictví a o správě daní.

3)                  Hnutí se zasazuje o změnu volebního zákona odstraněním ustanovení, jež znevýhodňují malé politické strany. Požadujeme zrušení 5%-ního volebního prahu při krajských a zejména komunálních volbách. S ohledem na volební výpočet Hnutí požaduje vrátit se k volebnímu zákonu pro komunální volby, který platil v letech 1990, 1994 a 1998.

4)                  Prosazujeme novelizaci zákona o činnosti politických stran a politických hnutí, především požaduje vypustit ustanovení o povinném auditu těch stran a hnutí, které nejsou financovány ze státního rozpočtu a jejichž roční obrat nepřesahuje 1 mln Kč.

5)                  Požadujeme zákonem stanovit kompetence Výborů pro národnostní menšiny, zřízené na základě zákona o obcích a zákona o krajích.

6)                  Hnutí požaduje, aby stát zajišťoval, v souladu se školským zákonem, všestranný rozvoj menšinového národnostního školství, finančně i jinak zabezpečoval školská zařízení a nepřipustil jejich uzavírání.

7)                  Požadujeme, aby tiskoviny národních menšin byly ve větším rozsahu než dosud podporovány dotacemi ze státního rozpočtu a aby byly zohledněny náklady na vydávání těchto tiskovin.

8)                  Požadujeme provést změny v dotační politice směrem k občanským sdružením národních menšin, a to tak, aby dotace ze státního rozpočtu nebyly závislé pouze na grantech.

 

V Praze dne 8. února 2007

Za Politické hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota-Együttélés-Spivżitja:

PhDr. Ladislav Kocsis, předseda

 

Władze trzynieckiego ratusza wybrały konfrontację

Vedení třinecké radnice zvolilo konfrontaci

 

Władze Trzyńca – rozwiązując problematykę składu personalnego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, wdrażania dwujęzycznych czesko-polskich napisów, czy istnienia polskiego szkolnictwa narodowościowego – wybrały drogę konfrontacji z polską mniejszością narodową zamieszkałą w mieście.

     We wtorek 12.12. ub. roku odbyło się zebranie Przedstawicielstwa Miejskiego w Trzyńcu. Jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad składem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, który w Trzyńcu był powołany na podstawie ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach. Liczba mieszkańców, zgłaszających podczas spisu ludności w 2001 roku inną narodowość niż czeską przekracza bowiem 10% ogółu mieszkańców. Przedstawicielstwo miejskie na swym posiedzeniu w dniu 1.11. ub. roku przewodniczącym Komitetu wybrało Ladislava Vrátnego („Nezávislí“), członka Przedstawicielstwa Miejskiego narodowości czeskiej. Już sam fakt wybrania obywatela narodu większościowego był błędnym krokiem samorządu miasta. Vrátný niestety nie konsultował proponowanego przez siebie składu Komitetu z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej i zawnioskował po uchwaleniu przez Radę Miasta do akceptacji Przedstawicielstwu Miasta następujący skład Komitetu: Anastasis Pomakis – mniejszość grecka, Zdena Samková – mniejszość słowacka, Ladislav Pecha – mniejszość romska, Many Cao Van – mniejszość wietnamska, Kazimierz Cieślar i Mariusz Zawadzki – mniejszość polska. W składzie Komitetu nie znaleźli się proponowani przez polskie stowarzyszenia obywatelskie i Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota Roman Suchanek i Tadeusz Szkucik. Dlatego PZKO na podstawie § 117 ustawy 128/2000 Dz.U. o gminach delegowało Suchanka i Szkucika w skład Komitetu. Sprawa powoływania Komitetu zakończyła się więc pomyślnie. Jednak niedosyt pozostał, bowiem oczekiwaliśmy, że czeska większość umożliwi wybierać skład Komitetu po wzajemnej umowie i że Polacy nie będą musieć korzystać z ustawowego prawa do delegowania członków Komitetu. Zwłaszcza, że do prasy regionalnej przekazano informację, że PZKO uniemożliwiło, delegując w skład Komitetu dwóch swoich reprezentantów, aby o ich członkostwie głosowali radni. Vrátný przekazał prasie informację, że „Suchanek i Szkucik sami wprosili się do Komitetu i że to nie było zupełnie czyste, proszę zapytać na ratuszu“. Kierownik wydziału prawnego i organizacyjnego Urzędu Miasta, Ladislav Chromec jego twierdzenia odrzucił. „Nie wiem, co tym pan Vrátný myślał“ – powiedział. Szef biura Kongresu Polaków w RC, Roman Kaszper zwrócił uwagę, że ustawa jest „jednoznaczna i pisze, że do Komitetu mniejszości narodowe mogą delegować swoich reprezentantów“.

     W czwartek 4.1. br. odbyło się zebranie Rady Obwodowej PZKO, w piątek 5.1. br. zebranie Grupy Gminnej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota. Jednym z tematów obrad było wprowadzenie dwujęzycznych napisów w mieście. Komitet przygotowawczy w składzie Krystyna Herman, Stanisław Zahradnik, Jan Musioł, Wiesław Sikora – wiceprzewodniczący Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, Tadeusz Szkucik i Roman Suchanek przygotowali projekt wprowadzenia dwujęzyczności, który jako materiał roboczy przedstawił zebranym. „Trzeba sobie uświadomić, że wprowadzenie dwujęzyczności, będzie to praca na długą metę“ – podkreślił Suchanek. Stwierdzono też, że propagacja dwujęzyczności wśród mieszkańców, to obowiązek ustawowy władz miasta. Jako rzecznika prasowego w sprawach dwujęzyczności wybrano Romana Suchanka.

     Wniosek o wprowadzenie podwójnego nazewnictwa złożono 12.1. br. w Urzędzie Miejskim. Przed oficjalnym pisemnym przekazaniem wniosku Suchanek spotkał się z burmistrz Trzyńca, Věrą Palkovską. Poinformował władze miasta o dosyć nieprzyjemnej atmosferze, którą wywołała niefortunna wypowiedź przewodniczącego Komitetu, Ladislava Vrátnego, który przekazał prasie informację, że wprowadzenie dwujęzycznych napisów może Trzyniec kosztować aż 5 milionów koron (wszystkie wydatki związane z wprowadzeniem dwujęzycznych napisów będą finansowane z budżetu państwa – red.). „Starałem się przekonać panią burmistrz, że miasto miałoby zająć jednoznaczne stanowisko, popierające realizację Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych w Trzyńcu. Czy mi się to udało, nie wiem“ – powiedział Suchanek. Do tego procesu musi się włączyć województwo, dlatego z tym problemem zwrócono się do Władysława Niedoby, wiceprzewodniczącego wojewódzkiego Komitetu ds. Mniejszości Narodowych w Ostrawie, a jednocześnie przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota.

     Na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 29.1. br. jej członkowie zadecydowali o losie polskiej szkoły podstawowej Trzyniec-Taras. Postanowili polecić Przedstawicielstwu Miasta połączenie szkoły Trzyniec-Taras przy ul. Kopernika ze szkołą Trzyniec przy ul. Dworcowej (czytaj: likwidację szkoły Trzyniec-Taras). Rada Miasta zdecydowała tak, pomimo wystosowania petycji przez rodziców uczniów szkoły, którzy nie chcą zamknięcia szkoły. Proces ten władze miasta nazwały „optymalizacją polskiego szkolnictwa“. „Podkreślam, że nie dojdzie do likwidacji polskiego szkolnictwa w Trzyńcu“ – powiedziała dziennikarzom burmistrz miasta Věra Palkovská. Na tydzień przed zebraniem Rady Miasta spotkali się z kierownictwem miasta, Kongres Polaków w RC na czele z Józefem Szymeczkiem, członkiem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych Mariuszem Zawadzkim i przedstawicielami rodziców. Zabiegano o to, by organy miasta przyjęły uchwałę, w której zobowiążą się, że o likwidacji szkoły będzie można mówić dopiero wtedy, kiedy przeciętna liczba dzieci w klasie spadnie pod ustawowy limit (obecnie szkoła Trzyniec-Taras spełnia limit – przeciętnie 12 uczniów na klasę, do szkoły uczęszcza 97 uczniów – red.). Natomiast władze miasta powoływały się na fakt, że przygotowania do zamknięcia placówki przebiegały już dwa lata we współpracy z ówczesnym dyrektorem szkoły Romanem Wróblem. Palkovská stwierdziła, że w Trzyńcu są dwie polskie szkoły wykorzystane tylko w połowie, a liczba dzieci stale maleje. Spotkanie skomentował w „Głosie Ludu“ Szymeczek „Jestem przerażony nieznajomością problematyki szkolnictwa mniejszości narodowej. Władze miasta traktują polską szkołę na równi z czeskimi. Moim zdaniem nie ma podstaw do likwidacji szkoły“. Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota jest zdania, że w wypadku niepomyślnego wyniku głosowania w Przedstawicielstwie Miejskim, problematyka istnienia polskiej szkoły Trzyniec-Taras powinna być przeniesiona do decyzji ministerstwa szkolnictwa i rządu RC.

     Przedstawiamy kserokopie niektórych artykułów, które ukazały się w prasie czeskiej, przykładowo „Třinec: Vznik výboru pro menšiny v pořádku“ („Deník“, 5.1.2007), „Se sloučením škol souhlasili“ („Deník“, 1.2.2007).

 

Při řešení personálního složení Výboru pro národnostní menšiny, zavádění dvojjazyčných česko-polských nápisů a býti či nebýti polského národnostního školství třinecká radnice zvolila cestu konfrontace s polskou národní menšinou ve městě. 12.12. m.r. se konala schůze Městského zastupitelstva. Na programu bylo hlasování o složení Výboru pro národnostní menšiny, který v Třinci byl zřízen na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích (počet obyvatel, kteří při posledním sčítání lidu uvedli jinou národnost než českou je v Třinci větší než 10%). Městské zastupitelstvo na svém zasedání 1.11 m.r. zvolilo předsedou Výboru Ladislava Vrátného („Nezávislí“), člena Městského zastupitelstva české národnosti. Již sama skutečnost zvolení občana většinové národnosti byla chybným krokem samosprávy města. Složení Výboru Vrátný bohužel nekonzultoval se zástupci polské národnostní menšiny a předal ke schválení Městskému zastupitelstvu následující sestavu: Anastasis Pomakis – řecká menšina, Zdena Samková – slovenská menšina, Ladislav Pecka – romská menšina, Many Cao Van – vietnamská menšina, Kazimierz Cieslar a Mariusz Zawadzki – polská menšina. Do Výboru nebyli zařazeni navrhování polskými občanskými sdruženími a Politickým hnutím Coexistentia-Soužití Roman Suchanek a Tadeusz Szkucik. Proto PZKO na základě §117 zákona č.128/2000 Sb. o obcích do Výboru delegovalo Suchanka a Szkucika. Záležitost personálního složení Výboru byla takto nakonec zdárně uzavřena. Avšak neuspokojení zůstalo, protože jsme očekávali, že česká většina umožní zvolit do Výboru zástupce navrhované polskou menšinou přímo, a nikoliv s využitím zákonného práva delegovat je do Výboru. Obzvlášť, že do regionálního tisku byla předána zpráva, že PZKO takto znemožnilo, aby o členství ve Výboru hlasovali zastupitelé. Vrátný informoval tisk, že „Suchanek a Szkucik se nějakým způsobem vnutili do Výboru a že právě to úplně čisté nebylo, zeptejte se na radnici“. Vedoucí právního a organizačního odboru Městského úřadu, Ladislav Chromec jeho tvrzení odmítl. „Nevím co tím pan Vrátný myslel“ – řekl. Šéf Kanceláře Kongresu Poláků v ČR, Roman Kaszper upozornil, že v „zákoně se jednoznačně píše, že do Výboru může národní menšina delegovat zástupce“.

    4.1. tr. se konala Oblastní schůze PZKO, 5.1. tr. Schůze Místní skupiny Coexistentie. Na programu byly mj. dvojjazyčné nápisy ve městě. Přípravný výbor ve složení – K.Herman, St.Zahradnik, J.Musioł, W.Sikora – místopředseda Coexistentie, T.Szkucik a R.Suchanek – připravili návrh dvojjazyčností, který jako pracovní materiál přednesli plénu. „Musíme si uvědomit, že zavádění dvojjazyčností je dlouhodobou činností“ – upozornil Suchanek. Bylo konstatováno, že propagace dvojjazyčností mezi občany je ústavní úkolem samosprávy. Tiskovým mluvčím pro dvojjazyčnost byl zvolen Roman Suchanek. Návrh na zavedení dvojjazyčných názvů byl předložen na Městském úřadě 12.1 tr. Před oficiálním písemným předáním návrhu se Suchanek setkal se starostkou města, Věrou Palkovskou. Informoval vedení města o poněkud nepříjemném ovzduší, které bylo vyvoláno nevhodným sdělením Vrátného, který předal tisku informaci, že zavedení dvojjazyčných nápisů může Třinec stát až 5 mln Kč (výdaje související se zřizováním dvojjazyčných nápisů jsou hrazeny ze státního rozpočtu – red.). „Snažil jsem se přesvědčit paní starostku, aby město zaujalo jednoznačný postoj, podporující realizaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků v Třinci. Nakolik se mi to podařilo, nevím“ – řekl Suchanek. Angažovat se musí rovněž kraj, proto jsme se obrátili na Vladislava Niedobu, místopředsedu krajského Výboru pro národnostní menšiny v Ostravě, a současně předsedu Polské národní sekce Politického hnutí Coexistentia-Soužití.

     Na zasedání Rady města dne 29.1. tr. její členové rozhodli o existenci polské základní školy Třinec-Terasa. Navrhují Městskému zastupitelstvu spojení školy Třinec-Terasa se školou při ul. Nádražní (čt: likvidaci školy Třinec-Terasa). Rada města takto rozhodla, přestože ji byla předána petice rodičů žáků školy, kteří nesouhlasili s její likvidaci jejím uzavřením Proces ten vedení města pojmenovalo „optimalizace polského školství“. „Zdůrazňuji, že nedojde k likvidaci polského školství v Třinci“ – řekla novinářům starostka města, Věra Palkovská. Týden před jednáním Rady města se setkal s vedením města předseda Kongresu Poláků v ČR J.Szymeczek, člen Výboru M.Zawadzki a zástupci rodičů. Bylo usilováno, aby orgány města přijaly usnesení, ve kterém se zavážou, že o zrušení školy bude možno rozhodnout teprve, až průměrný počet žaků klesne pod zákonnou hranici (současně škola splňuje průměrnou hranici 12 žáků na třídu, počet žáků školy je 97 – red.). Naopak vedení města se odvolávalo na skutečnost, že příprava na uzavření školy probíhala již dva roky v součinnosti s tehdejším ředitelem školy, Romanem Wróblem. Palkovská řekla, že dvě polské školy jsou využity pouze z poloviny, a počet žáků klesá. Setkání okomentoval v „Głosu Ludu“ Szymeczek. „Jsem zděšený neznalostí problematiky národnostního školství. Vedení města dává polskou školu na roveň české. Není důvod rušit tuto školu.“ Politické hnutí Coexistentia-Soužití chce v případě neúspěšného hlasování v Městském zastupitelstvu, problematiku existence polské školy Třinec-Terasa postoupit ministerstvu školství a vládě ČR.

 

Hawierzów: Nowe wybory 16.12.2006 r.

Havířov: Nové volby 16.12.2006

 

Obywatele Hawierzowa 16.12. ubiegłego roku ponownie poszli do urn wyborczych, by wybrać Przedstawicielstwo miasta statutarnego Hawierzów. Powodem powtórki wyborczej była decyzja sądu, unieważniająca wybory z października ub. roku Komisje wyborcze zaliczyły wtedy głosy tragicznie zmarłego kandydata ČSSD, ówczesnego wiceprezydenta miasta, Martina Balšána, który był tym samym wybrany członkiem Przedstawicielstwa. Sąd jednak zadecydował, że osoba zmarła nie może przyjąć mandatu, ani się go zrzec na korzyść rezerwowego. Na nowo wydrukowanych kartach do głosowania zmarły wiceprezydent ponownie był umieszczony, komisje wyborcze były jednak poinstruowane, aby głosy oddane na niego uznać za nieważne. Wybory grudniowe miały mniejszą frekwencję wyborczą, przepadły małe partie, m.in. koalicja SNK ED i Wspólnoty, bo nie miały już pieniędzy na drukowanie ulotek i prowadzenie kampanii wyborczej. / Občané Havířova 16.12. minulého roku opět šli k volebním urnám, aby zvolili Zastupitelstvo statutárního města Havířov. Opakování voleb nařídíl soud, který uznal volby z října minulého roku za neplatné. Volební komise započítaly tehdy hlasy tragicky zemřelého kandidáta ČSSD, zástupce primátora Martina Balšána, který se stal členem Zastupitelstva. Avšak soud rozhodl, že osoba, která zemřela nemůže převzít mandát, ani se ho zříct ve prospěch náhradníka. Na nově vytištěných hlasovacích lístcích zemřelý zástupce primátora opět byl zveřejněn, avšak volební komise byly proškoleny, aby hlasy na něho odevzdané byly považovány za neplatné. Prosincové volby měly menší volební účast, propadly malé strany, mj. koalice SNK ED a Soužití, protože neměly již finanční prostředky na tisk letáků a vedení volební kampaně.

 

Wyniki wyborów / výsledky voleb:

KSČM                                                         179 903        30,79 %      15

ODS                                                            162 124        27,75 %      13

ČSSD                                                          134 294        22,98 %      11

Hnutí pro Havířov                                        34 919          5,98 %      2

KDU-ČSL                                                     30 594          5,24 %      2

Nezávislí                                                         21 725          3,72 %

Strana zelených                                               10 571          1,81 %

ČSNS                                                              4 625          0,79 %

SNK ED + COEX                                           3 193          0,55 %

Nezávislí demokraté (V.Železný)                       1 374          0,24 %

Dělnická strana                                                    507          0,09 %

Všeobecná občanská strana                                 310          0,05 %

Národní strana                                                       86          0,01 %

 

Przedstawicielstwo Miejskie / Městské zastupitelstvo: KSČM (PeadDr. Milada Halíková – 5102, Ing. Miloslav Hanus – 4304, JUDr. Bronislav Bujak – 4208, Monika Havlíková – 4292, Mgr. Rudolfa Treichelová – 4203, Doc. RSDr. Eduard Pawera, CSc. – 4219, Ing. Jaroslav Gongol, CSc. – 4411, Miroslav Kronenberg – 4211, Ing. Jiří Šebesta – 4194, Jaroslav Jeziorski – 4258, Vladislav Fukała – 4211, Ing. Jiří Chodura – 4219, Eduard Heczko – 4363, Alice Hegyi – 4212, Karel Sachmerda – 4219), ODS (Ing. Radek Foldyna – 4043, Ing. Petr Podstavka – 3954, Bc. Zdeněk Fikáček – 3925, Libor Čtvrtka – 3918, MUDr. Radomil Schreiber – 4004, Ing. Tomáš Foldyna – 3947, MUDr. Karel Ždˇárský – 3991, MUDr. Emilie Večeřová – 4098, Dalibor Klimša – 3939, Ing. Karel Langer – 3948, MUDr. Roman Dziedzinskyj – 3973, Aleš Rádl – 3924, Tomáš Kovalčík – 3906), ČSSD (PaedDr. Svatopluk Novák – 3484, Jiřina Brablcová – 3321, František Chobot – 3309, Vojtěch Kozák – 3287, Radim Mudra – 3346, Jarmila Světlíková – 3283, Ing. Zdeněk Osmanczyk – 3295, Miroslav Polák – 3283, Ing. Tamara Šeligová – 3332, Ing. Petr Bretislav – 3310, Jaroslava Konečná – 3248) , Hnutí pro Havířov (MUDr. Jiřina Heroková – 1195, Mgr. Rudolf Šimek – 1039), KDU-ČSL (Bc. Marek Plawny – 781, Ing. Jiří Špiřík – 756).

 

Po wyborach od razu zaniechano rokowań międzypartyjnych, ponieważ wynik wyborów ponownie był na wokandzie sądowej. Tym razem jednak uznano wybory za ważne.  Zebranie Przedstawicielstwa zwołano na 29.1. br. Prezydentem miasta został wybrany 67-letni František Chobot (ČSSD), zastępcą ds. zarządzania majątkiem – Eduard Heczko (KSČM), ds. gospodarczych – Zdeněk Osmanczyk (ČSSD), ds. rozwoju socjalnego – Bronislav Bujak (KSČM). W 11-osobowym Zarządzie Miasta jest 5 członków ČSSD, 5 członków KSČM i 1 członek Hnutí pro Havířov. ODS i KDU-ČSL są w opozycji. / Po volbách byla mezistranická jednání ihned odložena, protože volební výsledek byl podán opět do soudu. Tentokrát soud uznal výsledky voleb za platné. Schůze Zastupitelstva byla svolána 29.1. tr. Primátorem města byl zvolen 67-letý František Chobot (ČSSD), zástupcem primátora pro řízení obecního majetku – Eduard Heczko (KSČM), pro hospodářské záležitosti – Zdeněk Osmanczyk (ČSSD), pro sociální rozvoj města – Bronislav Bujak (KSČM). V 11-členné Radě města je 5 členů ČSSD, 5 členů KSČM a 1 člen Hnutí pro Havířov. ODS a KDU-ČSL jsou v opozici.

 

Wybory komunalne 2006: Analiza wyników

Komunální volby 2006: Analýza výsledků

 

Zamieszczamy wyniki wyborów u ubiegłego roku do Przedstawicielstwa Miejskiego w Rychwałdzie i do Przedstawicielstw Gminnych w Suchej Górnej, Piotrowicach koło Karwiny i Lutyni Dolnej z poszczególnych rejonów. Przedstawicielstwa są 15-osobowe, za wyjątkiem Piotrowic koło K., gdzie jest 21-osobowe. W Rychwałdzie powołano 7 rejonów głosowania, w Piotrowicach koło K i Lutyni Dolnej – 5, a w Suchej Górnej – 4. W Lutyni Dolnej i Piotrowicach koło K. Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota przekroczył 5 % próg wyborczy i uzyskał po 1 mandacie, w Suchej Górnej i Rychwałdzie progu niestety nie przekroczył. Dobry wynik wyborczy w Lutyni Dolnej był zasługą wyborców z rejonu nr 5 (Wierzniowice), a Piotrowicach koło K. z rejonów nr 4 i 5 (Marklowice Dolne i część Piotrowic koło K.). W Rychwałdzie 5 % próg wyborczy przekroczyły 2 rejony, a w Suchej Górnej tylko 1 rejon, co było zdecydowanie za mało. / Zveřejňujeme výsledky voleb z minulého roku do Městského zastupitelstva v Rychvaldě a do Obecních zastupitelstev v Horní Suché, Petrovicích u Karviné a Dolní Lutyni z jednotlivých okrsků Zastupitelstva jsou 15-členné, s výjimkou Petrovic u K., kde je 21-členné. V Rychvaldě bylo zřízeno 7 okrsků, v Petrovicích u K. a Dolní Lutyni – 5, a v Horní Suché – 4. V Petrovicích u K. a Dolní Lutyni Politické hnutí Coexistentia-Soužití překročilo 5 % práh a získalo po 1 mandátě, v Horní Suché a Rychvaldě bohužel nikoliv. Dobré výsledky v Dolní Lutyni byly zásluhou voličů okrsku č.5 (Věřňovice) a v Petrovicích u K. okrsků č. 4 a 5 (Dolní Marklovice a část Petrovic u K.).. V Rychvaldě 5 % práh překročil 2 okrsky, a v Horní Suché jen 1, což bylo rozhodně málo .

 

Wyniki Ruchu Politycznego / výsledky Politického hnutí Coexistentia-Soužití-Wspólnota

Lutynia Dolna / Dolní Lutyně: 6,40 % (1 423 głosów)

1 – 4,58 % (369), frekwencja 42,67 %

2 – 6,96 % (201), frekwencja 33,33 %

3 – 4,28 % (147), frekwencja 35,82 %

4 – 6,19 % (239), frekwencja 44,12 %

5 – 11,73 % (47), frekwencja 48,70 %

Piotrowice koło Karwiny / Petrovice u Karviné: 5,46 % (1 730 głosów)

1 (Zawada) – 2,47 % (149), frekwencja 47,27 %

2 (Piersna) – 3,74 % (165), frekwencja 53,61 %

3 (Piotrowice k.K.) – 4,63 % (548), frekwencja 47,92 %

4 – 7,14 % (506), frekwencja 36,29 %

5 – 15,77 % (362), frekwencja 41,11 %

Sucha Górna / Horní Suchá: 4,45 % (903 głosów)

1 – 3,53 % (101), frekwencja 23,91 %

2 – 4,63 % (259), frekwencja 45,94 %

3 – 6,01 % (400), frekwencja 57,91 %

4 – 2,77 % (143), frekwencja 41,47 %

Rychwałd / Rychvald: 3,64 % (1 197 głosów)

1 – 3,92 % (209), frekwencja 42,53 %

2 – 3,16 % (175), frekwencja 37,75 %

3 – 5,34 % (266), frekwencja 43,64 %

4 – 5,00 % (183), frekwencja 49,06 %

5 – 1,27 % (31), frekwencja 32,15 %

5 – 3,90 % (203), frekwencja 53,51 %

5 – 2,26 % (130), frekwencja 47,60 %

 

Meandry dwujęzyczności (4)

 

     Na łamy prasy lokalnej powraca temat dwujęzycznych czesko polskich napisów. Chodzi o realizację artykułu 29 ustawy nr 128/2000 Dz.U. o gminach, mianowicie postanowienia, że „w gminie zamieszkałej przez członków mniejszości narodowych nazwy gminy, jej części, ulic i innych miejsc publicznych oraz na budynkach organów państwowych i samorządowych podawane są również w języku mniejszości narodowej, jeżeli według ostatniego spisu ludności deklarowało przynależność do niej co najmniej 10% mieszkańców gminy, o ile przedstawiciele owej mniejszości będą domagali się tego za pośrednictwem Komitetu ds. Mniejszości Narodowych, a ten poprzez uchwałę wniosek ten poleci“. W Województwie Morawsko-śląskim dotyczy to 31 gmin. Na wprowadzenie napisów dwujęzycznych rząd przeznaczył dla Województwa Morawsko-śląskiego 5 mln. Kč. Województwo zdecydowało, iż będzie pokrywać koszty wystawania napisów dwujęzycznych dopiero po ich realizacji. Gmina przedłoży rozrachunek kosztów powstania i instalacji tablic, a wtedy kasa województwa jak najszybciej je pokryje. Będą pokrywane same koszty bez żadnych dotacji. Zebranie Komitetu ds. Mniejszości Narodowych odbyło się już w Czeskim Cieszynie. W Trzyńcu prezes Komitetu nie widzi potrzeby zwoływania jego obrad.

     Również centralne ministerstwa (nie wszystkie) zaczęły wreszcie dostosowywać swe przepisy do wspomnianej ustawy. Rozporządzenie Ministerstwa Transportu nr 31/2001 Dz.. o ruchu drogowym już nie jest w sprzeczności z ustawą o gminach. Była znowelizowana rozporządzeniem nr 507/2006 Dz.U. Artykuł nr.13 uzupełnił wykaz znaków drogowych o znak nr 12c „Gmina w języku mniejszości narodowej“  i znak drogowy nr 12d „Koniec gminy w języku mniejszości narodowej“. Teraz nie stoi już nic na przeszkodzie, by znaki te pojawiły we wszystkich 31 gminach.

     W ramach modernizacji korytarza kolejowego Czeski Cieszyn – Mosty koło Jabłonkowa będą zainstalowane dwujęzyczne czesko polskie tablice – poinformował przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej Ruchu Politycznego Coexistentia, Władysława Niedobę, główny projektant budowy, spółka akcyjna MORAVIA CONSULT z Ołomuńca, inż.Stanislav Vávra. Tablice będą informować nie tylko o nazwach stacji i przystanków kolejowych, ale zainstalowane będą w charakterze kompleksowego systemu informacyjnego. Dwujęzycznie będą oznakowane perony, tory, biuro dyżurnego ruchu, kasy biletowe, kasy bagażowe, przechowalnia bagażu, poczekalnia, wejście i wyjście oraz teren Czeskich Kolei z wstępem dozwolonym tylko z ważnym biletem lub wejściówką na peron. Osadzone będą tablice kierunkowe kierunek: Czadca – Czeski Cieszyn. Tłumaczenie na język polski zapewnił tłumacz z uprawnieniem sądu wojewódzkiego, inż.Paweł Łaboj. Stosowne tablice będą zainstalowane na wszystkich stacjach i przystankach, które spełniają wymogi ustawy o gminach, mianowicie na stacjach i przystankach linii nr 320, 321 i 322 – Mosty koło Jabłonkowa-przystanek, Mosty koło Jabłonkowa, Boconowice, Jabłonków-Nawsie, Gródek, Bystrzyca, Wędrynia, Trzyniec-miasto, Trzyniec-huta, Trzyniec-Końska, Czeski Cieszyn, Kocobędz, Zawada, Piotrowice koło Karwiny, Olbrachcice, Sucha Górna, Ropica, Ropica-Zalesie, Trzycież i Gnojnik.

     Inicjatywa zaprowadzenia dwujęzycznych tablic na kolei to zasługa przede wszystkim działaczy Ruchu Politycznego Coexistentia-Wspólnota, którzy już w 2004 roku napisali list w tej sprawie Ministerstwu Transportu RC (list z 3.4.2004). Ministerstwo zamówiło sobie wtedy wykład prawny ustawy z którego wynikało, że dwujęzyczne tablice mają podstawę prawną i żądanie Coexistentii jest uzasadnione, o czym wtedy z powodów taktycznych Coexistentii nie poinformowano. Miejmy nadzieję, że żadne decyzje organów państwowych, czy samorządowych nie opóźnią, czy wręcz nie uniemożliwią zainstalowania dwujęzycznych tablic na stacjach i przystankach kolejowych na Zaolziu i że Republika Czeska spełni wymogi Umowy Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

 

     Obsah článku v jazyce českém: Do regionálního tisku se vrací problematika dvojjazyčných česko-polských nápisů. Jde o plnění požadavku článku 29 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, konkrétně ustanovení, že „v obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny,  jestliže se podle posledního sčítání lidu hlásilo k této národností  alespoň 10% občanů obce a jestliže o to zástupci této menšiny požádali prostřednictvím Výboru pro národnostní menšiny, a ten návrh usnesením schválil“. V Moravskoslezském kraji se to týká 31 obcí. Na zavedení dvojjazyčných nápisů vláda vyčlenila ze státního rozpočtu 5 mln Kč. Rada kraj rozhodla, že kraj bude proplácet skutečné náklady po realizaci. Bude tedy stačit, předloží-li obec poté, co tabule pořídí a rozmístí, řádné vyúčtování. Náklady – skutečné, bez jakýchkoliv dotací – budou z krajské pokladny ihned propláceny. Schůze Výboru pro národnostní menšiny se konala už v Českém Těšíně. V Třinci předseda Výboru nevidí potřebu svolat jeho jednání.

    Také ústřední ministerstva (ne všechna) začala přizpůsobovat své předpisy citovanému zákonu. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č.31/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích už není v rozporu se zákonem o obcích. Byla novelizována vyhláškou č.507/2006 Sb. Článek č.13 doplnil vyobrazení dopravních značek č.IS 12c „Obec v jazyce národnostní menšiny“ a č.IS 12d „Konec obce v jazyce národnostní menšiny“. Teď už nic nestojí v cestě, aby se tyto dopravní značky objevily ve všech 31 obcích.

    V rámci optimalizace železničního koridoru Český Těšín – Mosty u Jablunkova budou instalovány dvojjazyčné česko-polské tabule – informoval předsedu Polské národní sekce Politického hnutí Coexistentia, Vladislava Niedobu, hlavní projektant stavby, akciová společnost MORAVIA a.s. z Olomouce, Ing.Stanislav Vávra. Tabule budou informovat nejen o názvech železničních stanic a zastávek, ale budou mít charakter komplexního informačního systému. Dvojjazyčně budou označeny nástupiště, koleje, dopravní kancelář, pokladny, zavazadlové pokladny, úschovny zavazadel, čekárny, vstup, východ a prostory Českých drah pro cestující přístupné pouze s platnou jízdenkou nebo vstupenkou na nástupiště. Instalovány budou směrové tabule směr: Čadca – Český Těšín. Překlad do jazyka polského zajistil tlumočník s oprávněním krajského soudu, Ing.Pavel Łaboj. Příslušné tabule budou instalovány ve všech stanicích a zastávkách tratě č. 320, 321 a 322, které splňují požadavky zákona o obcích, jmenovitě – Mosty u Jablunkova-zastávka, Mosty u Jablunkova, Bocanovice, Jablunkov-Návsí, Hrádek, Bystřice, Vendryně, Třinec-město, Třinec-železárny, Třinec-Konská, Český Těšín, Chotěbuz, Závada, Petrovice u Karviné, Albrechtice, Horní Suchá, Ropice, Ropice-Zálesí, Střitež a Hnojník.

     Podnět k zavedení dvojjazyčných tabulí na železnici je zásluhou především Politického hnutí Coexistentia-Soužití, které už v 2004 roce zaslalo dopis v této záležitostí Ministerstvu dopravy ČR (dopis z 3.4.2004). Ministerstvo si tehdy objednalo k uvedenému zákonu stanovisko právníka. Vyplývalo z něho, že dvojjazyčné tabule mají své právní opodstatnění a proto žádost Coexistentie je oprávněna, o čemž tehdy Ministerstvo z taktických důvodů Coexistentii neinformovalo. Jsme přesvědčeni, že již žádná rozhodnutí státních či samosprávných orgánů nezdrží nebo dokonce neznemožní instalaci dvojjazyčných tabulí na železničních stanicích a zastávkách a že Česká republika splní požadavky Rámcové úmluvy Rady Evropy O ochraně národnostních menšin.

 

Nowe przejście graniczne Bogumin-Chałupki

 

Ruch Polityczny Coexistentia-Wspólnota z zadowoleniem przyjął informację o otwarciu 19.1. br. nowego przejścia granicznego Bogumin-Nowe Chałupki. To doczekało swego otwarcia dopiero za trzecim podejściem, pomimo że prace przy jego budowie zakończono już w listopadzie 2005 roku. Chodzi o przejście w ruchu tranzytowym, bez ograniczenia tonażu. Z otwarciem nowego mostu granicznego dojdzie do tymczasowego ograniczenia ruchu na dotychczasowym, sąsiednim przejściu granicznym Bogumin-Chałupki, z którego będą mogli korzystać tylko piesi i rowerzyści. Burmistrz Bogumina, Petr Vícha, nie chce zrezygnować z ruchu kołowego na starym moście granicznym. Zaplanowano, że po modernizacji mostu i jego połączeniu z rynkiem w Starym Boguminie z przejścia będą mogły korzystać samochody osobowe do 3,5 tony. Coexistentia-Wspólnota wspiera inicjatywy zmierzające do udrożnienia granicy czesko polskiej Ma to znaczenie z punktu widzenia włączenia od 1.1.2008 r. Czech i Polski do Strefy Schengen.

 

Politické hnutí Coexistentia-Soužití s uspokojením přijalo informaci o otevření 19.1. tr. nového hraničního přechodu Bohumín-Nové Chalupki. Ten se dočkal svého otevření až na třetí pokus, a to i přes to, že byl dokončen v listopadu 2005 roku. Jde o tranzitní hraniční přechod, bez omezení hmotnosti. Po otevření nového hraničního mostu byl dočasně omezen provoz na stávajícím, sousedním hraničním přechodu Bohumín-Chalupki. Starý most by měl dočasně sloužit jen pěším a cyklistům. Starosta Bohumín, Petr Vícha, nechce uzavřít starý hraniční most pro silniční dopravu. Po modernizaci mostu by se měl znovu otevřít pro osobní vozidla do 3,5 tuny s tím, že přilehlé náměstí ve Starém Bohumíně s ním bude propojeno. Coexistentia-Soužití podporuje iniciativy ve směru zprůchodnění česko-polské hranice. Má to velký význam zejména s ohledem na vstup od 1.1.2008 Česka a Polska do Schengenského prostoru.

 

100 lat „Kopalni Dukla“ i koniec

 

Łzy wzruszenia było widać na twarzach górników, którzy 10.1.2007 r. wywieźli na powierzchnię ostatni wózek wydobytego węgla kamiennego z „Kopalni Dukla“ w Hawierzowie-Suchej. Historia kopalni sięga 100 lat. Dokument o założeniu kopalni wydano w 1905 roku. Pierwszy szyb zaczęto głębić w 1907 roku, a węgiel wydobywać w 1911 roku. W tym czasie właścicielami kopalni byli baroni węglowi z Wiednia o nazwisku Guttmann. Kopalnię nazwano na cześć cesarza Karila Franciszka Józefa Schacht. W 1918 roku kopalnię przejęła Czeska Spółka Akcyjna. Nazwano ją według wtedy samodzielnej gminy „Kopalnia Sucha“. Po nacjonalizacji przemysłu w 1948 roku nosi imię „Kopalnia Dukla“. Obecny jej właściciel, spółka akcyjna Ostrawsko Karwińskie Kopalnie (OKD) połączyła „Duklę“ z „Kopalnią Łazy“. Likwidacja kopalni będzie trwała kilka miesięcy, zburzona będzie również wieża skipowa z żelbetonu. Zachowane będą tylko obiekty zabytkowe: stary warsztat ślusarski z 1907 roku, lampownia, warsztat kombajnowy i kompresorownia.

 

Slzy dojetí bylo vidět na tvářích horníků, kteří 10.1.2007 vyvezli poslední vozík naložený vytěženým černým uhlím z „Dolu Dukla“ v Havířově-Suché. Historie šachty je dlouhá 100 let. Zakládací listina byla vydána v roce 1905. První jáma se začala hloubit o dva roky později a už v roce 1911 se začalo těžit první uhlí. V té době šachta patřila uhlobaronům z Vídně, Guttmannovým a nesla jméno po císaři Karel Frantz Joseph Schacht. V roce 1918 byla Českou akciovou společností přejmenována na „Jám Suchá“ podle tehdy samostatné obce a po znárodnění v roce 1948 na „Důl Dukla“. Její současný majitel, akciová společnost Ostravsko karvinské doly (OKD), spojil „Duklu“ s „Dolem Lazy“. Důl se bude likvidovat několik měsíců, stržena bude také železobetonová skipová věž. Zachovány budou památkové objekty: stará zámečnická dílna z 1907 roku, lampovna, kombajnová dílna a kompresorovna.

 

W skrócie / Krátce

 

Rząd ODS, KDU-ČSL i SZ / Vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených – Po 230 dniach od ubiegłorocznych wyborów Republika Czeska ma rząd z poparciem izby poselskiej. Za jego powołaniem głosowało 100 posłów ODS, KDU-ČSL i SZ, przeciw było 98 posłów ČSSD i KSČM. Powołanie rządu umożliwili dwaj posłowie ČSSD Melčák i Pohanka, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu. Obaj nie są już członkami ČSSD. Premierem jest Mirek Topolánek (ODS). / Po 230 dnech od loňských voleb má Česká republika vládu s důvěrou sněmovny. Pro vládu hlasovalo 100 poslanců ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, proti bylo 98 poslanců ČSSD a KSČM. Vláda prošla díky tomu, že hlasování se neúčastnili dva poslanci ČSSD Melčák a Pohanka. Oba už nejsou členy ČSSD. Předsedou vlády je Mirek Topolánek (ODS).

Prezydent w Karwinie, Czeskim Cieszynie i Hawierzowie / Prezident v Karviné, Českém Těšíně a Havířově – 9 lutego br. odwiedził Zaolzie prezydent republiki Václav Klaus. Głównym powodem jego wizyty był mecz w tenisie o „Puchar Davisa“ RC-USA, odbywający się w Ostrawie. W Karwinie-Frysztacie prezydenta przywitał na ratuszu prezydent miasta Tomás Hanzel (zdjęcie nr 1). Spotkanie z uczniami karwińskich szkół odbyło się w nowej hali sportowej SP Dělnická. Następnym punktem wizyty była czeskocieszyńska drukarnia „Finidr“. W Trzyńcu przed budynkiem Urzędu Miasta prezydenta przywitała, wręczając mu kwiaty, burmistrz Věra Palkovská (zdjęcie nr 2). Była to pierwsza po 77 latach wizyta prezydenta w mieście (w 1930 r. był w Trzyńcu T.G.Masaryk). Na obiedzie był w restauracji w Trzyńcu-Gutach. Tu także zapisał się do kroniki ochotniczej Jednostki Straży Pożarnej. Spotkania z mniejszością polską prezydent nie miał w planie. / 9. února tr. navštívil Zaolzí prezident republiky Václav Klaus. Hlavním bodem návštěvy byl zápas „Davisova poháru“ v tenise ČR-USA, který se konal v Ostravě. V Karviné-Fryštátě prezidenta přivítal na radnici primátor Tomáš Hanzel (foto č.1). Setkání s žáky karvinských škol se konalo v nové sportovní hale ZŠ Dělnická. Dalším místem, které navštívil byla českotěšínská tiskárna „Finidr“. V Třinci před budovou Městského úřadu prezidenta přivítala a předala mu kytici starostka Věra Palkovská (foto č.2). Byla to první po 76 letech návštěva prezidenta ve městě (v 1930 roce byl v Třinci T.G.Masaryk). Na oběd zavítal do restaurace v Třinci-Gutech. Tu se také podepsal do kroniky dobrovolné Hasičské záchranné služby. Setkání s polskou menšinou prezident neplánoval.

Komisja europejska o ekologii / Evropská komise o ekologií – Komisja Europejska zaproponowała, aby producenci samochodów do roku 2012 ograniczyli emisje dwutlenku węgla u nowych aut do 120 gramów na kilometr. Obecnie samochody produkują przeciętnie 161 g/km CO2. Francuzi i Włosi nie protestują, bo nie będą mieć większych problemów z dostosowaniem swoich wyrobów do nowych limitów. Oczekuje się ostry protest z Niemiec. Problemy może mieć też czeski producent samochodów Škoda. / Evropská komise navrhla, aby výrobci aut do roku 2012 snížili emise oxidu uhličitého u nových vozů na 120 gramů na kilometr. Současná auta vyrábějí v průměru 161 g/km CO2. Francouzi a Italové proti návrhu neprotestují, protože nebudou mít větší problémy z přizpůsobením svých výrobků novým limitům. Očekává se ostrý protest z Německa. Problémy může mít také český výrobce aut Škoda.

Problemy prezesa ludowców / Problémy předsedy lidovců – Prezes rządowego KDU-ČSL Jiří Čunek był oskarżony o korupcję. Czeski polityk twierdzi jednak, że oskarżony został bezpodstawnie i dlatego nie rezygnuje z funkcji wicepremiera czeskiego rządu. Čunek w ubiegłorocznych wyborach zdobył mandat senatora. Zawrotną karierę Čunka odstartowała jego decyzja, kiedy był jeszcze burmistrzem Vsetina, wywieźć Romów poza granice województwa. Czeska republika jest rozsiana wielkimi bilboardami politycznymi, których bohaterem jest Jiří Čunek (foto). / Předseda vládní KDU-ČSL Jiří Čunek byl obviněn z korupce. Český politik tvrdí, že obvinění je neopodstatněné a proto zůstává ve funkci místopředsedy české vlády. Čunek byl v minulém roce zvolen senátorem. Raketovou politickou kariéru Čunka odstartovalo jeho rozhodnutí, ještě z období kdy byl starostou Vsetína, vyvézt Romy za hranice kraje. Česká republika je zaplavena velkoplošnými politickými plakáty, jejichž hrdinou je Jiří Čunek (foto).

O konstytucji europejskiej / Pohledy na euroústavu – Jakiej Unii Europejskiej chce Republika Czeska? Konferencja o przyszłości UE i roli państwa czeskiego, która odbyła się 9.2. br. w Senacie potwierdziła, że poglądy partii parlamentarnych są diametralnie różne. ODS chce bardziej wolnego i fleksybilniejszego społeczeństwa i zupełnie nowy tekst konstytucji europejskiej. Opozycyjna ČSSD natomiast preferuje ratyfikację obecnej eurokonstytucji przez wszystkie państwa Unii do roku 2009. / Jakou Evropskou unií chce Česká republika? Konference o budoucnosti EU a postavení českého státu, která se konala 9.2. tr. v Senátu dokázala, že představy parlamentních stran se velmi liší. ODS chce svobodnější a flexibilnější společenství a zcela nový text euroústavy. ČSSD prosazuje ratifikaci stávajícího znění evropské ústavy všemi státy Unie do roku 2009.

 

Stefan Szücs – Polak o węgierskim pochodzeniu

Stefan Szücs – Polák maďarského původu

 

„Ogłosiło PZKO słowem na papierze,

Że w Czytelni dziś ostatki,

Że się hurmem zbierzem.

Że zagrają muzykanci stare śląskie tańce

I że każdy i do woli czego chce zatańczy!“

 

Urodził się w 1905 roku w Abda Rendek na Węgrzech. Pomimo, iż jego ojciec był Węgrem, a matka Morawianką, zdobył sobie w Wędryni, gdzie wyrastał od niemowlęctwa, opinię wielkiego Polaka. Jego ojciec podjął pracę w miejscowym folwarku. Rodzice podchwytywali tutejszą mowę, uczyli się jej szybko. Stefan, podobnie jak jego bracia i siostry, zaczął chodzić do polskiej szkoły, która została zbudowana w roku jego urodzenia. Od 10 roku życia udzielał się jako aktor w miejscowym zespole teatralnym, śpiewał w chórze. Szczególnie identyfikował się z tradycją ludową regionu, wychowując dzieci w poszanowaniu pieśni i strojów śląskich. Zmarł w 1995 roku. Córka Stefana Szücsa, Ruta Kopeć, przesłała do redakcji „Głosu Ludu – gazety Polaków w Republice Czeskiej“ wiersz „Wędryńskie ostatki“ z 1965 roku. Zamieszczamy pierwszą jego zwrotkę.

 

Narodil se v 1905 roce v Abda Rendek v Maďarsku. Přestože jeho otec byl Maďarem, a matka Moravankou, získal si ve Vendryni, kde vyrůstal od batolete, pověst velkého Poláka. Jeho otec začal pracovat v místním statku. Rodiče podchytili zdejší jazyk, učili se ho rychle. Stefan, stejně jako jeho bratři a sestry, začal navštěvovat polskou školu, která zde byla postavena v roce jeho narození. Od svých 10. let se angažoval jako herec v místním ochotnickém divadle, zpíval ve sboru. Zejména se ztotožňoval s lidovou tradici regionu, vychovával své děti v úctě k písní a lidovým krojům. Zemřel v 1995 roce. Dcera Stefana Szücse, Ruta Kopeć, zaslala do redakce „Głosu Ludu – novin Poláků v České republice“ báseň „Vendryňský konec karnevalu“ z 1965 roku. Zveřejňujeme její první sloku.

 

Urząd Rządu RC – Sekretariat Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych wydał broszurę „Karta – co mielibyśmy wiedzieć“, która zawiera uchwałę Izby Poselskiej Parlamentu RC nr 2385 z 20.4.2006 r. o wniosku rządu w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Języków Regionalnych czy Mniejszościowych

Úřad vlády – Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny vydal brožuru „Charta – co bychom měli vědět?“, která obsahuje usnesení Poslanecké sněmovny č. 2385 z 20.4.2006 k vládnímu návrhu ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků

 

„Wiadomości – Tudósítások – Zprávy“, wydawca / vydavatel: Organizacja Wyższego Pożytku Publicznego / Obecně prospěšná společnost Koexistencia, IČO: 68899289, adres wydawcy / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / Strzelnicza 28, rada redakcyjna / redakční rada: Tadeusz Toman, Władysław Drong, Józef Toboła, zamknięcie numeru  / uzávěrka čísla: 16.2.2007,  gratis / zdarma