********************************************************************************************************

WIADOMOŚCI – TUDÓSÍTÁSOK – ZPRÁVY

 

Gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA

A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom tagjainak lapja

Noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ

 

www.coexistentia.cz

 

nr 109  (3/2021)                    22.6.2021 r.

*********************************************************************************************************

klimek

Janusz Klimek, wójt Koszarzysk (COEX), rozmowa z wójtem wewnątrz numeru

Košařiska polgármestere (COEX), beszélgetés a polgármesterrel a lapszám belsejében

starosta Košařisk (COEX), rozhovor se starostou uvnitř čísla

 

Rada Wykonawcza COEXISTENTII obradowała w Nawsiu.

 A COEXISTENTIA politikai mozgalom vezetősége Návsíban találkozott.

Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA jednala v Návsí.

 

W piątek 7.5.2021 r. obradowała w Domu PZKO w Nawsiu Rada Wykonawcza ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA (dalej COEX). Pierwsze spotkanie prezencyjne tego organu w 2021 roku umożliwiło ograniczenie obostrzeń epidemicznych. Obrady zagaił Zoltan Domonkos, pierwszy zastępca przewodniczącego COEX i następnie przekazał głos dr inż. Stanisławowi Gawlikowi, zastępcy przewodniczącego COEX. Obrady zlecono prowadzić inż. Tadeuszowi Tomanowi, sekretarzowi Rady Wykonawczej COEX.

    Zaakceptowano program obrad: a) wybory protokolanta i weryfikatora protokołu, b) korespondencja, c) sprawozdanie z działalności COEX, d) dyskusja plenarna – przygotowanie organizacyjne i personalne Kongresu COEX, spis ludności 2021, wybory parlamentarne, dwujęzyczne ogłoszenia w pociągach, polskie szkolnictwo narodowościowe, e) przyjęcie uchwały. Zebranie jest zdolne do przyjmowania uchwał.

    Była przyjęta uchwała następującej treści: 1) Kongres COEX odbędzie się w Domu PZKO w Nawsiu w piątek 24.9.2021 r. od godz. 13.00, 2) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje Tadeusza Tomana wysłać list przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEX Ministerstwu transportu w sprawie dwujęzycznych ogłoszeń, 3) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje Tadeusza Tomana wysłać list przewodniczącego Polskiej Sekcji Narodowej COEX do Kongresu Polaków w sprawie dwujęzycznych ogłoszeń na dworcach, 4) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje Tadeusza Tomana wysłać list przewodniczącego PSN COEX do Kongresu Polaków w sprawie nazw szkół, 5) Rada Wykonawcza COEX zobowiązuje Władysława Dronga wysłać list do Windy.pl w sprawie zmiany nazwy gminy Košařiska na Koszarzyska, 6) Rada Wykonawcza COEX upoważnia członków Rady Wykonawczej COEX stwierdzić w poszczególnych partiach, kto z Polaków kandyduje do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.

 

Pénteken, 2021 május 7-én Návsí-ban a PZKO Házban (Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Lengyel Kulturális és Ismeretterjesztő Társaság) ülésezett a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom Végrehajtó Bizottsága. A 2021.-ik évben ennek a szervnek ez volt az első összejövetele. Mindezt a járványellenes intézkedések korlátozása tette lehetővé. A gyűlést Domonkos Zoltán a COEX  első elnökhelyettese nyitotta meg, majd ezt követően átadta a szót Dr. Ing. Stanislav Gawliknak, a COEX elnökhelyettesének. A gyűlés vezetésének felügyeletével Ing. Tadeusz Tomant a COEX Végrehajtó Bizottságának a titkárát bízták meg.

    Jóváhagyták az ülés programját: a) a jegyző és a jegyzőkönyv ellenőre megválasztása, b) a levelezés, c) jelentés a COEX tevékenységéről, d) plenáris vita – a COEX Kongresszusának szervezési és személyi előkészítése, a 2021-es népszámlálás, parlamenti választások, kétnyelvű bejelentések a vonatokban, a lengyel nemzetiségi iskolarendszer, e) a határozatok elfogadása. A gyűlés határozatképes.

    A következő hangzású határozatot fogadták el: 1) A COEX Kongresszust 2021 szeptember 24-én, 13.00 órától tartják meg Návsíban a PZKO Házban, 2) A COEX Végrehajtó Bizottsága (VB) utasítja Tadeusz Tomant hogy küldje el a Cseh Köztársaság közlekedési minisztériumának a COEX Lengyel Nemzeti Tagozata elnökének a levelét: a kétnyelvű reklámok Cseh Köztársaság általi támogatásáról, 3) A COEX VB utasítja Tadeusz Tomant hogy küldje el a a COEX Lengyel Nemzeti Tagozata elnökének levelét az állomásokon történő kétnyelvű bejelentésekről a  Lengyelek Kongresszusának, 4) A COEX VB utasítja Tadeusz Tomant hogy küldje el a a COEX Lengyel Nemzeti Tagozata elnökének levelét az iskolák elnevezéseiről a Lengyelek Kongresszusának, 5) A COEX VB kötelezi Vladislav Drongot hogy küldjön levelet a Windy.pl portálnak Košařiska községnek Koszarzyska elnevezésre változtatásával kapcsolatban, 6) A COEX VB felhatalmazza a COEX VB tagjait hogy derítsék fel mely lengyelek jelöltetik magukat az egyes pártokban a Cseh Köztársaság Parlamentjének Képviselőtestületébe.

 

V pátek 7. 5. 2021 jednala v Domě PZKO v Návsí Výkonná rada politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ (dále COEX). První prezenční setkání tohoto orgánu v roce 2021 umožnilo omezení protiepidemických opatření. Jednání zahájil Zoltán Domonkos, první místopředseda COEX a následně předal slovo Dr. Ing. Stanislavu Gawlikovi, místopředsedovi COEX. Jednání byl pověřen řídit Ing. Tadeusz Toman, tajemník Výkonné rady COEX.

    Byl schválen program jednání: a) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, b) korespondence, c) zpráva o činnosti COEX, d) plenární diskuze – organizační a personální příprava Kongresu COEX, sčítání lidu 2021, parlamentní volby, dvojjazyčná oznámení ve vlacích, polské národnostní školství, e) přijetí usnesení. Schůze je usnášeníschopná.

    Bylo přijato usnesení následujícího znění: 1) Kongres COEX se bude konat v pátek 24. 9. 2021 v Domě PZKO v Návsi od 13.00 h, 2) Výkonná rada COEX dává pokyn Tadeuszovi Tomanovi, aby zaslal ministerstvu dopravy dopis předsedy Polské národní sekce COEX ve věci podpory České republiky pro dvojjazyčné reklamy, 3) Výkonná rada COEX ukládá Tadeuszovi Tomanovi zaslat dopis předsedy Polské národní sekce COEX Kongresu Poláků o dvojjazyčných oznámeních na stanicích, 4) Výkonná rada COEX zavazuje Tadeusze Tomana zaslat dopis předsedy Polské národní sekce COEX Kongresu Poláků o názvech škol, 5) Výkonná rada COEX zavazuje Vladislava Dronga zaslat dopis Windy.pl ohledně změny názvu obce Košařiska na Koszarzyska, 6) Výkonná rada COEX zmocňuje členy Výkonné rada COEX zjistit, kteří Poláci v jednotlivých stranách kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Protokół z obrad zarządu i rady nadzorczej Koexistencia opp.

 A Koexistencia o.p.s. igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának jegyzőkönyve

 Zápis z jednání správní rady a dozorčí rady Koexistencia o.p.s.

 

Obrady przebiegały w piątek 7.5.2021 r. od godziny 15:00 w Domu PZKO w Nawsiu. Na obrady byli zaproszeni: dyrektor Koexistencii opp. inż. Tadeusz Toman, przewodniczący zarządu Zoltan Domonkos, członkowie zarządu: Władysław Drong, Władysław Heczko, inż. Zdzisław Mikula, Władysław Niedoba, inż. Józef Tobola, przewodniczący rady nadzorczej dr inż. Stanisław Gawlik członkowie rady nadzorczej: inż. Arpad Kosár, Paweł Wania. Lista obecności z obrad jest załącznikiem protokołu. Rokowanie zarządu miało kworum.

    Dyrektor Koexistencii opp. inż. Tadeusz Toman wygłosił sprawozdanie z działalności Koexistencii opp. za okres od 8.12.2020 do 7.5.2021 r. Zrealizowane akcje: 1) obrady zarządu i rady nadzorczej 8.12.2020 r., 2) działalność wydawnicza: „WTZ“ – gazeta członków ruchu politycznego COEXISTENTIA, numery 107, 108, wydanie ulotek do spisu ludności 2021 r., 3) prowadzenie portalu internetowego www.coexistentia.cz, 4) współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym PZKO, niezrealizowane zaplanowane akcje: działalność prelekcyjna, z powodu rozporządzenia rządu w związku z ograniczeniami epidemicznymi nie była możliwa.

    Uchwałą Sądu Wojewódzkiego w Ostrawie z 21.12.2020 r. zapisano do rejestru organizacji pożytku publicznego zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej: dyrektor inż. Tadeusz Toman, przewodniczący zarządu Zotlán Domonkos, członkowie zarządu Władysław Drong, Władysław Heczko, inż. Zdzisław Mikula, Władysław Niedoba, inż. Józef Tobola, przewodniczący rady nadzorczej dr inż. Stanisław Gawlik, członkowie rady nadzorczej inż. Arpád Kosár, Paweł Wania. Uchwalono plan pracy na następny okres – wydanie 4 numerów gazety „WTZ“, według możliwości odbycie prelekcji zaplanowanych na 2020 rok, temat prelekcji: polskie szkolnictwo narodowościowe w RC, dwujęzyczność, konferencja prasowa na temat COEX w zarządach i radach gmin, konferencja w Nawsiu, współpraca z Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym PZKO. Uchwalono roczne rozliczenie finansowe, sprawozdanie finansowe osób prawnych przekazano Urzędowi Skarbowemu dla Województwa Morawsko-Śląskiego w Karwinie 22.3.2021 r. (…). Posiedzenie zakończono o godzinie 15:30. Zanotował Tadeusz Toman, zweryfikował Władysław Drong.

 

A gyűlést 2021 május 7-én pénteken  tartották meg Návsí községben a PZKO Házban. A gyűlésre meghívták: ing Tadeusz Tomant a Koexistencie o.p.s. igazgatóját, Domonkos Zoltánt az igazgatótanács  elnökét, valamint az igazgatótanács tagjait: Vladislav Drongot, Vladislav Heczkot, Ing. Zdislav Mikulát, Vladislav Niedobát, Ing. Josef Tobolát, Ing. Stanislav Gawlikot a felügyelőbizottság elnökét, és a felügyelő bizottság tagjait Ing. Kosár Árpádot és Pavel Waniát. A gyűlés jelenléti íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az igazgatótanács gyűlése határozatképes volt.

    Ing. Tadeusz Toman a Koexistencia o.p.s. igazgatója beszámolt a Koexistencie o.p.s. 2020 december 8.-2021 május 7.-ig terjedő időszakban kifejtett tevékenységéről. A megvalósult akciók a következők voltak: 1) az igazgatótanács és a felügyelőbizottság 2020 december 8.-i gyűlése, 2) kiadói tevékenység: „WTZ“ – a COEXISTENTIA politikai mozgalom tagjainak újságjának 107-es és 108-as számai, valamint a 2021.-ik évi népszámláláshoz kiadott röplapok, 3) a www.coexistentia.czinternetes portál működtetése, 4) a PZKO MUR (Mezigenerační regionální univerzita = Generációk közötti regionális egyetem) projektjével való együttműködés. Megvalósulatlan tervezett akciók: az előadói tevékenységet a kormánynak a járvánnyal összefüggő korlátozásaihoz bevezetett intézkedései miatt nem lehetett megvalósítani.

    Az Ostravai Kerületi Bíróság 2020 december 12.-én hozott határozata szerint a közhasznú társaságok regiszterébe bejegyezték az igazgatótanácsban és a felügyelőbizottságban történő változásokat: igazgató Ing. Tadeusz Toman, Az igazgatótanács elnöke Domonkos Zoltán, az igazgatótanács tagjai: Vladislav Drong, Vladislav Heczko, Ing. Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Tobola, a felügyelőbizottság elnöke Dr. Ing. Stanislav Gawlik, a felügyelőbizottság tagjai  Ing. Kosár Árpád, Pavel Wania. Jóváhagyták a tervet a következő időszakra – a „WTZ“ újság 4 számának kiadását, a lehetőségek szerint a 2020.-ik évre tervezett előadások megtartását, az előadások témáit: lengyel nemzetiségi iskolarendszer a Cseh Köztársaságban, kétnyelvűség, sajtókonferencia a „COEXISTENTIA a községek tanácsaiban és képviselőtestületeiben“ témára, seminárium Návsíban, együttműködés a PZKO MUR Generációk közötti regionális egyetemével. Jóváhagyták az éves könyvvizsgálói lezárást, a jogi személyek bevételeinek adóbevallása 2021 március 22.-én lett beadva Karvinán a Morvasziléziai Kerület Adóhivatalának. A gyűlés 15:30 órakor lett bevégezve. Bejegyezte: Tadeusz Toman, ellenőrizte: Władysław Drong.

 

Jednání se konalo v pátek 7. 5. 2021 od 15:00 h v Domě PZKO Návsí. Na jednání byli pozvání: ředitel Koexistencie o.p.s. Ing. Tadeusz Toman, předseda správní rady: Zoltán Domonkos, členové správní rady: Vladislav Drong, Vladislav Heczko, Ing. Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Tobola, předseda dozorčí rady Dr. Ing. Stanislav Gawlik, členové dozorčí rady: Ing. Arpád Kosár, Pavel Wania. Prezenční listina z jednání je přílohou zápisu. Jednání správní rady bylo usnášení schopné.

    Ředitel Koexistencia o.p.s. Ing. Tadeusz Toman přednesl zprávu o činnosti Koexistencie o.p.s. za období od 8. 12. 2020 do 7. 5. 2021. Uskutečněné akce: 1) jednání správní a dozorčí rady 8.12.2020, 2) vydavatelská činnost: „WTZ“ – noviny členů politického hnutí COEXISTENTIA, čísla 107, 108, vydání letáků ke sčítání lidu 2021, 3) vedení internetového portálu www.coexistentia.cz, 4) spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO, neuskutečněné plánované akce: přednášková činnost, z důvodu nařízení vlády v souvislosti epidemickými omezeními nebyla možná.

    Usnesením Krajského soudu v Ostravě z 21. 12. 2000 byly zapsány do rejstříku obecně prospěšných společností změny ve správní radě a dozorčí radě: ředitel Ing. Tadeusz Toman, předseda správní rady Zoltán Domonkos, členové správní rady Vladislav Drong, Vladislav Heczko, Ing. Zdislav Mikula, Vladislav Niedoba, Ing. Josef Tobola, předseda dozorčí rady Dr. Ing. Stanislav Gawlik, členové dozorčí rady Ing. Arpád Kosár, Pavel Wania. Byl schválen plán práce na následující období – vydání 4 čísel novin „WTZ“, podle možností uskutečnění přednášek, které byly plánované na rok 2020, téma přednášek: polské národnostní školství v České republice, dvojjazyčnost, tisková konference na téma COEXISTENTIA v radách a zastupitelstvech obcí, seminář v Návsí, spolupráce s Mezigenerační regionální univerzitou PZKO. Byla schválena roční účetní závěrka, přiznání k daní z příjmu právnických osob bylo podáno Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v Karviné 22. 3. 2021 (…). Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hodin. Zapsal Tadeusz Toman, ověřil Władysław Drong.

 

XVII Kongres COEXISTENTII odbędzie się 24.9.2021 r.,ponownie w Nawsiu.

COEXISTENTIA XVII. Kongresszusa 2021.9.24-én kerül megrendezésre, ismét a Návsíban.

 XVII. Kongres COEXISTENTIE se bude konat 24. 9. 2021, opět v Návsí.

 

Kongresy ruchu politycznego COEXISTENTIA w statystyce

A COEXISTENTIA politikai mozgalom kongresszusai statisztikailag

Kongresy politického hnutí COEXISTENTIA statisticky

 

data / datum

przewodniczący / předseda

miejsce obrad / místo jednání

31.3.1990

Kongres Założycielski / Ustavující Kongres

Miklos Duray

Bratislava

30.6.1990

I Kongres / I. Kongres

Miklos Duray

Lučenec

23.2.1991

II Kongres / II. Kongres

Miklos Duray

Košice

27.-28.2.1993

Kongres / Kongres

 

Komárno

15.5.1993

III Kongres / III. Kongres

Stanisław Gawlik

Czeski Cieszyn / Český Těšín

4.5.1995

IV Kongres / IV. Kongres

Stanisław Gawlik

Czeski Cieszyn / Český Těšín

27.3.1998

V Kongres / V. Kongres

Stanisław Gawlik

Czeski Cieszyn / Český Těšín

18.6.1999

VI Kongres / VI. Kongres

Stanisław Gawlik

Czeski Cieszyn / Český Těšín

30.3.2001

VII Kongres / VII. Kongres

Władysław Niedoba

Czeski Cieszyn / Český Těšín

23.5.2003

VIII Kongres / VIII. Kongres

Władysław Niedoba

Czeski Cieszyn / Český Těšín

23.5.2005

IX Kongres / IX. Kongres

László Attila Kocsis

Czeski Cieszyn / Český Těšín

14.4.2007

X Kongres / X. Kongres

László Attila Kocsis

Trzyniec / Třinec

23.5.2009

XI Kongres / XI. Kongres

Sándor Pálffy

Karwina / Karviná

17.6.2011

XII Kongres / XII. Kongres

Sándor Pálffy

Ostrava

27.4.2013

XIII Kongres / XIII. Kongres

Sándor Pálffy / Józef Przywara

Wędrynia / Vendryně

16.5.2015

XIV Kongres / XIV. Kongres

Józef Przywara

Jabłonków / Jablunkov

27.5.2017

XV Kongres / XV. Kongres

Józef Przywara

Czeski Cieszyn / Český Těšín

9.11.2019

XVI Kongres / XVI. Kongres

Józef Przywara

Nawsie / Návsí

 

List Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu ludności

Dopis na Ministerstvo vnitra ve věci sčítání lidu

 

Znane jest stanowisko Czeskiego Urzędu Statystycznego w sprawie podliczania osób bez narodowości i osób deklarujących podwójną narodowość. Czeski Urząd Statystyczny deklaruje, że jest organizacją, która zbiera i opracowuje dane. Nie zajmuje się ich interpretacją, nie definiuje praw wynikających ze Spisu. Jego zadaniem jest podliczenie i uporządkowanie wyników. Na podstawie wyników poprzedniego Spisu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych osoby, które nie zadeklarowały żadnej narodowości wliczało do narodowości czeskiej, natomiast jeżeli obywatel zadeklarował narodowość i polską i czeską nie był zaliczany ani do narodowości polskiej, ani do narodowości czeskiej, ale do grupy „obywateli o podwójnej narodowości“. Z taką interpretacją wyników Spisu ruch polityczny COEXISTENTIA się nie zgadza, dlatego wystosował list do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Známé je stanovisko Českého statistického úřadu ve věci sčítání osob bez národnosti a osob, které uvedou dvě národnosti. Český statistický úřad sděluje, že je organizací, jejíž úkolem je sběr a zpracování dat. Nezajímá se hodnocením údajů, nedefinuje práva, která vyplývají ze Sčítání. Jeho úkolem je sečtení a uspořádání výsledků. Na základě minulého Sčítání Ministerstvo vnitra osoby, které nepřihlásily žádnou národnost, započítalo do české národnosti, naopak jestliže občan přihlásil národnost polskou i českou nebyl sečten ani jako občan polské národnosti, ani občan české národnosti, ale byl přiřazen do skupiny „občanů se dvěma národnostmi“. S takovou interpretací výsledků Sčítání politické hnutí COEXISTENTIA nesouhlasí, proto napsalo dopis Ministerstvu vnitra.

 

Vážený Pan Jan Hamáček,

Ministr vnitra České republiky,

Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

 

Výklad zákonů souvisejících s výsledky Sčítání lidu

 

    Sčítání lidu, které proběhlo v České republice podle zákona č. 332/2020 Sb. o sčítání lidu bylo ukončeno 11. 5. 2020. Předpokládá se, že do roku 2022 budou zveřejněny výsledky Českým statistickým úřadem. Politické hnutí COEXISTENTIA se zajímá zejména o výsledky Sčítání lidu uvedené v bodě 7 – národnost, protože podle § 11 uvedeného zákona fyzická osoba není povinna uvést svou národnost (kromě toho rovněž náboženskou víru – bod 9), může dokonce uvést dvě národnosti.

    Český statistický úřad nám sděluje, že jeho úkolem je sběr a zpracování dat a uspořádání výsledů. Nezajímá ho hodnocení údajů, nedefinuje práva, která vyplývají ze Sčítání lidu. Jestliže občan nepřihlásí žádnou národnost, bude přiřazen do skupiny „občanů bez národnosti“, jestliže přihlásí dvě národnosti, bude přiřazen do skupiny „občanů se dvěma národnostmi“.

    Je tedy zřejmé, že práva národnostních menšin určuje zákonodárce, přičemž výklad zákonů přísluší státním orgánům – tedy zejména vládě České republiky a Ministerstvu vnitra České republiky, o případných sporech rozhodují soudy. Parlament České republiky přijal tyto, aktuálně platné, zákony:

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 29, odst. 2 a zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, § 15 – V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se v posledních dvou sčítáních lidu hlásilo k této národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce…,

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, § 117, odst. 3 – Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásicích se k národností jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny…,

Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, § 78, odst 2 a zákon č. 273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin, § 16 – Kraj, v jehož územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 5 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny….

    Naše politické hnutí, které působí v zájmu národnostních menšin v České republice, dlouhodobě nesouhlasí s výkladem Ministerstva vnitra, který přiřazuje „občany bez národnosti“ k národností české, a naopak „občany se dvěma národnostmi“, nepřiřazuje ani v polovině k přihlášeným národnostem. Podle našeho názoru, které je v souladu s exaktními matematickými vědami, „občany bez národnosti“ nelze zařadit do poměrného statistického výpočtu (procenta) příslušníků jednotlivých národností, naopak „občany se dvěma národnostmi“ je nutno v polovině započítat k jednotlivým přihlášeným národnostem.

    Politické hnutí COEXISTENTIA žádá Ministerstvo vnitra, aby přehodnotilo svůj výklad. Neodborně sečtené výsledky nemohou přece omezit práva příslušníků národnostních menšin vyplývající z ústavního zákona č. 2/1993 Sb., čl. 25, který za podmínek zákona zaručuje právo užívat jejich jazyka v úředním styku.

Na vědomí: Rada vlády pro národnostní menšiny

Za politické hnutí COEXISTENTIA

Josef Przywara, předseda, v Českém Těšíně, dne 26.5.2021

 

Korespondencja Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTIIz Kongresem Polaków

ogłoszenia na stacjach kolejowych i w pociągach w języku polskim

Korespondence Polské národní sekce COEXISTENTIE s Kongresem Poláků

hlášení v polském jazyce na železničních stanicích a ve vlacích

 

Rada Kongresu Polaków

do rąk własnych inż. Mariusza Wałacha, przewodniczącego KP

Hrabinská (Grabińska) 458/33, 737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Ogłoszenia na stacjach kolejowych i w pociągach w języku polskim

 

    Ruch polityczny COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, który działa w interesie mniejszości narodowych w Republice Czeskiej, zdecydowanie żąda, aby na wszystkich stacjach kolejowych i w pociągach na trasach Bogumin-Mosty koło Jabłonkowa, Dziećmorowice-Piotrowice koło Karwiny, Czeski Cieszyn-Hawierzów i Czeski Cieszyn-Gnojnik wszystkie ogłoszenia były wymieniane również w języku polskim. Dzięki COEXISTENTII-WSPÓLNOCIE są dwujęzyczne tablice z nazwami stacji kolejowych na trasie Kocobędz-Mosty koło Jabłonkowa. Tablice informacyjne w języku polskim na stacjach w Bystrzycy, Gródku i Nawsiu Kongres Polaków w RC, niestety, nie był w stanie obronić i tablice te były zlikwidowane. Pomimo, że mamy do tego prawo jak na podstawie ustaw krajowych, tak rozporządzeń europejskich. Dwujęzyczne tablice i ogłoszenia powinny być wdrożone nie tylko ze względu na polską mniejszość narodową, ale również dla podróżnych – obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w Euroregionie Śląsk Cieszyński.

    Na stronach internetowych oraz w czeskiej prasie regionalnej przeczytaliśmy informację o wdrażaniu polskich ogłoszeń na stacjach kolejowych i w pociągach do 30.6.2021 roku, co jest wynikiem uchwał Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych z 8.1.2021 roku. Członkiem Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych za mniejszość polską (delegowany przez Kongres Polaków w RC) jest mgr Dariusz Branny, który brał udział w obradach. Niestety, nie przekazał nam żadnych bliższych informacji na ten temat, ani w „Głosie“ – organie prasowym Kongresu Polaków w RC, ani na stronach internetowych www.polonica.cz.

    Ze względu na przebiegającą w bieżącym roku całkowitą rekonstrukcję stacji kolejowych Piotrowice koło Karwiny i Zawada, prezes Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach żądał mgr Dariusza Brannego o informację, niestety, również otrzymał tylko zdawkową odpowiedź.

    Treść korespondencji dla Pana informacji: Szanowny panie Branny! Dotarła do nas informacja o instalacji polskich ogłoszeń i napisów w pociągach i na dworcach. Sprawa była omawiana na zebraniu Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, gdzie Pan był obecny. Z tego powodu zwracam się do Pana o radę, gdzie (w jakich dokumentach) można sprawdzić, czy realizacja dotyczy i dworca w Piotrowicach koło Karwiny. Dziękuję. Zdzisław Mikula, prezes MK PZKO. Odpowiedź: Dzień dobry Panie Prezesie, ogłoszenia po polsku na podstawie wniosku Kongresu Polaków z grudnia 2018 r. powinny być na wszystkich dworcach i przystankach w gminach, gdzie odsetek obywateli należących do polskiej mniejszości wynosi ponad 10 procent a na stacji zainstalowany jest system to umożliwiający. O ile chodzi o Piotrowice koło Karwiny, to stacja ta spełnia powyższe, jednak z informacji ze Správy železnic wynika, że ze względu na brak wniosku w tej sprawie, ew. jego nieuwzględnienie, dworzec nie posiada polskiego odpowiednika. Z tego powodu polska nazwa nie będzie użyta w ogłoszeniach. Pozdrawiam serdecznie. Dariusz Branny. Pozdrawiam raz jeszcze. Dziękuję za odpowiedź. I jeszcze jedno pytanie: Kto i do kogo był powinien dać potrzebny wniosek? Mikula. Chodzi o wniosek na podstawie par. 29 ustawy o gminach złożony np. przez MK PZKO, o realizacje dwujęzycznych nazw i oznaczeń włącznie z oznaczeniem stacji kolejowej.

    Polska Sekcja Narodowa ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA zwraca się do Pana z żądaniem o przekazanie konkretnych odpowiedzi na następujące pytania: 1) dlaczego Kongres Polaków w RC nie informuje społeczeństwo polskie o wynikach obrad Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych, 2) dlaczego Kongres Polaków w RC nie przekazuje, np. za pośrednictwem „Głosu“, bardziej szczegółowych informacji na temat dwujęzycznych informacji na stacjach kolejowych i w pociągach, 3) dlaczego prezes Miejscowego Koła PZKO w Piotrowicach otrzymał tylko zdawkową odpowiedź i nie otrzymał wsparcia członka Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych za mniejszość polską, 4) jak ocenia Kongres Polaków w RC działalność mgr. Dariusza Brannego w Radzie Rządu ds. Mniejszości Narodowych.

    Nie tak wyobrażamy sobie współpracy w realizacji misji ochrony praw polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej.

Z uszanowaniem

dr inż. Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA,

w Czeskim Cieszynie 12.5.2021 r.

 

Korespondencja Polskiej Sekcji Narodowej COEXISTENTII z Kongresem Polaków

ujednolicenie nazw polskich szkół w Republice Czeskiej

Korespondence Polské národní sekce COEXISTENTIE s Kongresem Poláků

sjednocení názvů polských škol v České republice

 

Rada Kongresu Polaków

do rąk własnych inż. Mariusza Wałacha, przewodniczącego KP

Hrabinská (Grabińska) 458/33, 737 01 Český Těšín (Czeski Cieszyn)

 

Nazewnictwo polskich szkół w Republice Czeskiej

 

    Podczas obrad Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych (dalej Rady Rządu), które przebiegły w trybie zdalnym 8.1.2021 r., omawiano temat ujednolicenia nazw polskich szkół w Republice Czeskiej. Polską mniejszość narodową reprezentował, powołany był przez Kongres Polaków w RC, mgr Dariusz Branny. Na stronach internetowych Rady Rządu zawieszony jest protokół z obrad. Niemile zaskoczyła nas informacja, że postulat Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA dotyczący właśnie ujednolicenia nazewnictwa polskich szkół w Republice Czeskiej nie był zaakceptowany, pomimo że przewodnicząca Rady Rządu, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka, prof. JUDr Helena Válkowa, CSc. uważała go za rozumny („smysluplný“), dlatego włączyła go do programu obrad. Niestety, mgr Dariusz Branny poinformował członków Rady Rządu, że przedstawiony wniosek nie jest konsensualnym wnioskiem polskiej mniejszości narodowej i był jego zdaniem przedstawiony przedwcześnie, ponieważ dotąd nie podano ani jednego wniosku na zmianę nazwy polskiej szkoły w województwie. Niestety, musimy stwierdzić, że mgr Dariusz Branny kłamał, ponieważ wniosek ten był przedyskutowany z dyrektorami polskich szkół podstawowych w RC, niektórymi wójtami i radnymi, wybranymi do zarządów gmin z list COEXISTENTII lub list kandydatów niezależnych i był omawiany podczas obrad Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC. Obszerną pracę na ten temat „Rozprawa nad analizą i syntezą aktualnych nazw szkół Szkolnictwa Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Czeskiej“ napisał Doc. inż. Bogusław Kaleta, CSc.

    Kongres Polaków powinien podejść odpowiedzialnie do tego tematu. Nie jest w interesie polskiej mniejszości narodowej wykłócanie się w zarządach miast i gmin i przedstawianie tam postulatów, które nie mają szans być przyjęte. Ujednolicone, systemowe i godne nazewnictwo powinno być wprowadzone rozporządzeniem organu nadrzędnego – rządu, ministerstwa, …, który zobowiąże Gminy do jego realizacji. Żądamy, aby Kongres Polaków w RC przedstawił odrzucony wniosek do ponownej realizacji Radzie Rządu. Jeśli nie, jesteśmy zdeterminowani ponowić nasz postulat.

    Załączniki – přílohy: Zápis z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny ze dne 8. ledna 2021, ad. 7 – projednání žádosti o podporu Rady vlády pro národnostní menšiny ve věci sjednocení názvů polského národnostního školství v České republice,

zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019, vydal Úřad vlády ČR, str. 14,

protokół z XII posiedzenia Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków XII kadencji, 25.4.2019 r.,

protokół z XXXVII posiedzenia Rady Kongresu Polaków XII kadencji, 7.5.2019 r.,

opinia pana prof. Karola Daniela Kadłubca – vyjádření prof. PhDr. Karla Daniela Kadłubce, DrSc.,

oficjalne nazwy szkół zamieszczone w sprawozdaniu Urzędu Rządu RC – seznam základních škol, kde vyučovacím jazykem je jazyk polský, seznam mateřských škol, kde vyučovacím jazykem je jazyk polský nebo česko-polský, mateřské školy s vyučovacím jazykem česko-polským.

    Szanowni, w związku z zakłamaniami, które pojawiły się w protokole Rady Rządu ds.Mniejszości Narodowych przesyłamy protest oraz żądanie wytłumaczenia postępowania przedstawiciela Kongresu Polaków w RC w tej sprawie. Reasumując, to trzeba przyznać iż galimatias jest ozdobą reprezentującą postanowienie przedstawiciela Kongresu Polaków o odrzuceniu uporządkowanego nazewnictwa.

Z poważaniem,

dr inż. Stanisław Gawlik, przewodniczący Polskiej Sekcji Narodowej

ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA,

W Czeskim Cieszynie, 21.5.2021 r.

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu RC odbędą się 8. i 9.10.2021 r.

A Cseh Köztársaság parlamenti választása 2021. október 8-án és 9-én kerül megrendezésre.

 Volby do Poslenecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 8. a 9. 10. 2021.

 

Wybory do Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej odbędą się w piątek i sobotę 8. i 9.10.2021 r. Poprzednie wybory parlamentarne przebiegały 20. i 21.10.2017 r. Zamieszczamy preferencje wyborcze dwóch najpoważniejszych agentur – STEM i KANTAR CZ, które śledzą badania opinii publicznej. Więcej niż rok od kryzysu koronawirusowego i w okresie luzowania obostrzeń rośnie poparcie nowo utworzonych koalicji i umacniają się również głosy protestacyjne. Obecnie do Izby Poselskiej dostałyby się samodzielnie cztery partie i razem dwie koalicje. Aktualna sytuacja jest oczywista: ANO osłabia i koalicja Piratów i Starostów by go potrafiła pokonać. W modelu KANRAT.CZ pokonała by go nawet koalicja RAZEM (ODS+KDU-ČSL+TOP09), w modelu STEM by koalicja RAZEM była z pewnym dystansem trzecia. Głosy protestacyjne koncentrują się na poparciu partii SPD. Do parlamentu dostałaby się nieznacznie KSČM. Wśród mniejszych partii na uwagę zasługuje wzrost ruchu Przysięga Roberta Štachy.

 

A Cseh Köztársaság parlamenti választását 2021. október 8-9-én, pénteken és szombaton tartják. Az előző parlamenti választásokat 2017. október 20-21-én tartották. A két legelismertebb közvélemény-kutató ügynökség - a STEM és a KANTAR CZ - választási felméréseit közöljük. Több mint egy évvel a koronavírusválság kezdete után és a kivonulás időszakában az újonnan alakult koalíciók támogatottsága növekszik, és a tiltakozó szavazatok is erősödnek. Most négy párt külön-külön és két koalíció együtt jutna be a képviselőházba. A jelenlegi helyzet egyértelmű: Az ANO gyengül, és a kalózok és polgármesterek koalíciója képes lenne legyőzni. A KANTAR.CZ modellben még a SPOLU koalíció (ODS+KDU-ČSL+TOP09) is legyőzné, a STEM modellben pedig a SPOLU koalíció némi különbséggel harmadik lenne. A tiltakozó szavazatok az SPD támogatására koncentrálódnak. A KSČM szűken bejut a parlamentbe. A kisebb pártok közül figyelemre méltó Robert Šlachta Eskü mozgalmának felemelkedése.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek a sobotu 8.-9. 10. 2021. Předchozí sněmovní volby se konaly 20.-21. 10. 2017. Zveřejňujeme volební průzkumy dvou nejserióznější agentur – STEM a KANTAR CZ, které sledují průzkumy veřejného mínění. Více než rok po počátku koronavirové krize a v období rozvolňování roste podpora nově vytvořeným koalicím a posilují také protestní hlasy. Nyní by se do Poslanecké sněmovny dostaly samostatně čtyři strany a společně dvě koalice. Aktuální situace je zřejmá: ANO oslabuje a koalice Pirátů a Starostů by jej dokázala porazit. V modelu KANTAR.CZ by jej porazila dokonce koalice SPOLU (ODS+KDU-ČSL+TOP09), v modelu STEM by koalice SPOLU byla s jistým odstupem třetí. Protestní hlasy se koncentrují v podpoře SPD. Do parlamentu by těsně pronikla KSČM. Mezi menšími stranami stojí za pozornost vzestup hnutí Přísaha Roberta Šlachty.

 

KANTAR.CZ: Piráti a STAN – 26 %, SPOLU – 21,5 %, ANO – 20 %, SPD – 101 %, KSČM – 5,5 %, Přísaha – 5 %, Trikolóra – 4 %, ČSSD – 3 %, Zelení – 2 %,

STEM: Piráti a STAN – 23,9 %, ANO – 24 %, SPOLU – 16,6 %, SPD – 12,8 %, ČSSD – 7 %, KSČM – 5,2 %, Přísaha – 2,4 %, Trikolóra – 1,9 %, Zelení – 1,4 %.

 

badania.jpg

Badanie opinii publicznej

 közvélemény-kutatás

 průzkum veřejného mínění

 

Zapisy do szkół polskich w Republice Czeskiej – wyniki

Zápisy do polských škol v České republice – výsledky

 

    Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych odbywały się w tym roku bez obecności dzieci. W związku z pandemią koronawirusa zadecydowało tak Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego. Zapisy do obowiązkowego uczęszczania do szkoły przebiegły zgodnie z przepisami prawnymi, jednak z odstąpieniem od niektórych tradycyjnych metod. / Zápisy do prvních tříd základních škol se letos konaly bez přítomností dětí. V souvislosti s koronavirovou pandemií o tom rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Zápisy k povinné školní docházce probíhaly v souladu s právními předpisy, avšak s upuštěním od některých tradičních postupů.

 

Wykaz statystyczny liczby dzieci zapisanych do klas pierwszych polskich szkół podstawowych w Republice Czeskiej

Statistický seznam počtu dětí zapsaných do prvních tříd polských základních škol v České republice

 

 

2021 / 2022*)

2020 / 2021*)

2019 / 2020*)

2018 / 2019*)

2017 / 2018*)

2016 / 2017*)

2015 / 2016*)

2014 / 2015*)

RAZEM / CELKEM

235

243

225

250

241

275

249

229

z tego / z toho

 

 

 

 

 

 

 

 

Gnojnik

15

19

17

13

20

19

15

11

Wędrynia

13

19

9

16

8

12

13

9

Bukowiec

11

6

8

8

11

8

7

10

Oldrzychowice

11

5

6

8

3

3

8

4

Sucha Górna

6

6

11

6

10

15

4

5

Trzyniec, Dworcowa

15

21

24

25

18

21

19

12

Trzyniec-Taras

0

2

2

5

6

8

8

9

Bystrzyca

20

22

10

15

17

17

22

14

Mosty k. Jabłonkowa

1

2

2

2

3

4

3

9

Orłowa Lutynia

2

5

5

1

5

5

3

6

Lutynia Dolna

5

3

7

7

3

8

2

5

Nawsie

6

5

10

10

8

7

2

5

Koszarzyska

0

6

4

2

4

6

1

6

Hawierzów Błędowice

4

11

5

5

9

5

4

10

Karwina Frysztat

18

20

15

19

18

15

15

17

Czeski Cieszyn

36

37

37

41

49

43

60

39

Czeski Cieszyn Sibica

9

10

11

8

6

14

12

10

Stonawa

4

2

1

4

3

4

3

2

Gródek

7

7

5

8

5

8

10

2

Jabłonków

17

15

13

25

13

30

17

21

Ropica / Niebory

9

5

6

6

7

5

6

7

Cierlicko

13

4

3

6

3

8

6

8

Łomna Dolna

5

1

2

5

5

2

3

0

Milików

3

6

7

0

3

4

3

5

Olbrachcice

5

4

5

5

4

4

3

4

v powiatach / v okresech

 

 

powiat Karwina

102

102

100

102

110

121

112

106

powiat Frydek Mistek

133

141

125

148

131

154

137

123

*) źródło: Polskie Centrum Pedagogiczne

 

Koszarzyska: rozmowa z wójtem

Košařiska: beszélgetés a polgármesterrel

Košařiska: rozhovor se starostou

 

Gmina Koszarzyska jest małą podgórską wioską, rozciągającą się między potężnymi zalesionymi zboczami Beskid. Pierwsza wzmianka historyczna o gminie jest z 1643 roku, aktualnie gmina liczy 380 mieszkańców. Gminami partnerskimi są Rajcza w Polsce i Dunajov na Słowacji. O informację o wydarzenia w Koszarzyskach poprosiliśmy wójta gminy, Janusza Klimka (COEX). – Rada Gminy uchwalała umowy, ogłoszenia, wymianę i sprzedaże działek i inne czynności administracyjne. Zakończyliśmy realizację projektu „Wiercona studnia i rekonstrukcja obecnego zbiornika wodnego w dzielnicy Soboluki. W Dołku zrealizowaliśmy projekt zadaszenia części areału i zbudowanie nowej podłogi. Wiele czasu i energii zabrało nam również przygotowanie projektu odprowadzania ścieków do kanalizacji w centrum gminy. Przed nami również rekonstrukcja kaplicy na miejscowym cmentarzu. W bieżącym roku nie mogły odbyć się wielkie tradycyjne imprezy kulturalne i dlatego spotkania mieszkańców przebiegały tylko w ograniczonej liczbie. Jeśli chodzi o szkolnictwo, to w Koszarzyskach szkoła jest łączona, polsko-czeska. Władzom gminy zależy, aby ta szkoła tutaj nadal była. Znam osobiście rodziców, którzy bardzo sobie chwalą to, że jest szkoła mieszana. W szkole jest wiele kółek zainteresowań i sporo dzieci chodzi na te kółka, choć obecnie ze względu na pandemię jest to utrudnione. Od marca 2021 roku prowadzona jest nauka zdalna w przedszkolu, edukacja zdalna dotyczy jedenastu przedszkolaków, którzy po wakacjach pójdą do szkoły. Panie nauczycielki starają się prowadzić naukę w sposób jak najbardziej przystępny dla wszystkich rodziców. Jestem jednak świadomy, że nauka zdalna nigdy nie zastąpi dzieciom tradycyjnego nauczania.

 

Košařiska egy kis falu a Beszkidek lábánál, a hatalmas erdős lejtők között. A falu első történelmi említése 1643-ból származik és jelenleg 380 lakosa van. Partnertelepülései a lengyelországi Rajsza és a szlovákiai Dunajov. A település polgármesterétől, Janus Klimektől(COEX) kértünk tájékoztatást arról, hogy mi történik Košařiskában. Befejeztük a "Fúrt kút és a meglévő víztározó rekonstrukciója a Soboluky szakaszon" című projekt megvalósítását. Dolekben egy olyan projektet hajtottunk végre, amelynek keretében a helyiségek egy részét tető alá hoztuk, és új padlót építettünk be. Sok időt és energiát fordítottunk a falu központjában a csatornarendszer-projekt előkészítésére is. A helyi temetőben lévő kápolnát is fel kell újítanunk. Ebben az évben nem tudtuk megtartani a nagy hagyományos kulturális rendezvényeket, ezért csak korlátozott számú polgári találkozót tartottunk. Ami a helyi oktatást illeti, az iskola egy összevont, lengyel-cseh iskola. A falu vezetése számára fontos, hogy ez az iskola továbbra is megmaradjon. Személyesen ismerek olyan szülőket, akik nagyon örülnek annak, hogy az iskola vegyes. Az iskolában számos speciális érdeklődésű csoport működik, és sok gyermek jár ezekbe a csoportokba, bár ma már nehezebb a helyzet a világjárvány miatt. 2021 márciusától online tanulás folyik az óvodában, tizenegy óvodáskorú gyermek nevelésével, akik a szünet után iskolába mennek. A tanítók igyekeznek úgy szervezni a tanórákat, hogy az minden szülő számára a lehető legkönnyebben elérhető legyen. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy az online oktatás soha nem fogja helyettesíteni a hagyományos, teljes munkaidős tanítást a gyermekek számára.

 

Obec Košařiska je malou podhorskou vesnici, rozkládající se mezi mohutnými zalesněnými svahy Beskyd. První historická zmínka o obci pochází z roku 1643, současně obec má 380 obyvatel. Partnerskými obcemi jsou Rajsza v Polsku a Dunajov na Slovensku. Na informaci o dění v Košařiskách jsme se zeptali starosty obce, Janusza Klimka (COEX). – Zastupitelstvo obce schvalovalo smlouvy, vyhlášky, směny a odkupy pozemků a další administrativní úkony. Ukončili jsme realizaci projektu „Vrtaná studna a rekonstrukce stávajícího vodojemu v části Soboluky. V Dolku jsme zrealizovali projekt zastřešení části areálu a zřídili jsme novou podlahu. Spoustu času a energie jsme věnovali rovněž přípravě projektu splaškové kanalizace v centru obce. Čeká nás rovněž rekonstrukce kaple na místním hřbitově. V letošním roce se nemohly konat velké tradiční kulturní akce, a proto setkání občanů probíhala jen v omezeném počtu. Pokud jde o školství v Košařiskách škola je sloučená, polsko-česká. Vedení obce záleží, aby tato škola tu i nadále byla. Znám osobně rodiče, kteří si velmi pochvalují, že škola je smíšená. Ve škole je mnoho zájmových kroužků a hodně dětí dochází do těchto kroužků, i když dnes s ohledem na pandemii je to ztíženo. Od března 2021 je vedena výuka on-line v mateřské škole, vzdělávání se týká jedenácti předškoláků, kteří po prázdninách půjdou do školy. Paní učitelky se snaží vést výuku způsobem co nejvíce přístupným pro všechny rodiče. Uvědomuji si však, že výuka on-line nikdy nenahradí dětem tradiční prezenční výuku.

 

Budynek Teatru Cieszyńskiego ma 60 lat

 Budova Těšínského divadla má 60 let

 

Było tak dokładnie 29.4.1961 r., kiedy budynek był uroczyście otwarty i przeprowadził się do niego czeski i polski zespół aktorski. Autorami projektu architektonicznego są Zdeněk Vávra i Jaroslav Černohorský. Historia teatru w Czeskim Cieszynie jest jednak starszej daty. Scena Czeska działa tu już od 1945 roku, w 1951 roku powstała Scena Polska. Na początku grano na terenie obecnego Domu Kultury Strzelnica, później w sali Hotelu Piast. W 2009 roku częścią teatru stała się scena lalek Bajka, która dotąd działała w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Bajka wystawia przedstawienia dziś dla dzieci w języku czeskim i polskim W budynku od początku mieści się biblioteka miejska, a nad nią znajduje się obserwatorium astronomiczne. W ubiegłym roku we wrześniu uroczyście otwarto Małą Scenę, która powstała przemianą pierwotnej kotłowni w piwnicy na technicznie doskonale wyposażoną przestrzeń przeznaczoną dla Bajki, ale również dla innych akcji kulturalnych i spotkań mniej więcej dla stu uczestników. Z powodu kryzysu koronawirusowego teatr nie mógł uroczyście uczcić tego jubileuszu.

 

Stalo se tak přesně 29. 4. 1961, kdy byla budova slavnostně otevřena a přestěhoval se do ni český i polský herecký soubor. Autory architektonického návrhu jsou Zdeněk Vávra a Jaroslav Černohorský. Historie divadla v Českém Těšíně je však staršího data. Česká scéna působí zde od roku 1945, v roce 1951 vznikla Polská scéna. V počátcích se hrálo v prostorách dnešního Kulturního střediska Střelnice a později v sále hotelu Piast. V roce 2009 součástí divadla se stala loutková scéna Bajka, která dosud působila v rámci Polského kulturně-osvětového svazu. Bajka dnes hraje pro děti v českém i polském jazyce. V budově od počátku sídlí i městská knihovna a nad ní je umístěna hvězdárna. Loni v září byla slavnostně otevřena Malá scéna, která vznikla proměnou původní kotelny v suterénu na technicky skvěle vybavený prostor určený pro Bajku, ale i pro jiné typy kulturních akcí a setkání pro přibližně stovku účastníků. Z důvodu koronavírové krize divadlo nemohlo oslavit toto jubileum.

 

teatr.jpg

 

Uroczyste otwarcie budynku Teatru Cieszyńskiego

 Slavnostní otevření budovy Těšínského divadla (tv.divadlo.cz)

 

Karwina-Stare Miasto miała zniknąć z powodu wydobycia węgla

Karviná-Staré Město měla skončit kvůli těžbě uhlí

 

KARWINA – Dzielnica Stare Miasto miała zniknąć z powodu wydobycia węgla, tak samo jak kiedyś stara Karwina, Darków, Łąki, ale bardzo prawdopodobnie podobny los jej nie spotka. Spółka OKD odwołała żądanie o pozwolenie na wydobycie, tym samym naznaczyła, że nie liczy tam już z wydobyciem.  Dodatkowo Kopalnia ČSA, która do złóż miała najbliżej, jest zamknięta. – Mogę potwierdzić, że pod Starym Miastem wydobycia nie będzie – powiedziała dla „Głosu“ – gazety Polaków w Republice Czeskiej rzecznik OKD, Náďa Chattowa. Ci mieszkańcy, którzy swoich domów nie sprzedali, już wiedzą, że definitywnie mogą pozostać. Na dodatek OKD będzie wykupione domy, które nie zdążyło zburzyć, sprzedawać z powrotem pierwotnym właścicielom lub nowym zainteresowanym. Pan Franciszek Szebesta mieszka całe życie w domu po swoich przodkach w ulicy Leszetińskiej. Tak samo jak sąsiedzi, sprzedał przed czasem swój dom OKD, dlatego dom już mu nie należy. – Odkupywać z powrotem domu nie będę. Zgodnie z umową mogę tutaj pozostać do 2023 roku. Co będzie potem? Nie wiem, będę z nimi rozmawiał. Mam 84 lata, żona chodzi o kulach. Chcielibyśmy tu dożyć, zobaczymy – powiedział witalny mężczyzna, który nie wygląda na swój wiek. Jakość życia w tej historycznej dzielnicy miasta ucierpiała w momencie, kiedy zamknięte tu były resztki infrastruktury obywatelskiej. Gospodę jej właściciel sprzedał jako jeden z pierwszych, zamknięty był również sklep z artykułami żywnościowymi, w końcu zamknął i prywatny sprzedawca. Liczba ludzi malała i trzymać sklep nie opłacało się.

 

KARVINÁ – Městská čtvrť Staré Město mělo skončit kvůli těžbě uhlí jako kdysi stará Karviná, Darkov, Louky, avšak velmi pravděpodobně podobnému osudu unikne. Společnost OKD stáhla žádost o povolení k těžbě, čímž naznačila, že tam už s dobýváním nepočítá. Navíc Důl ČSA, který měl k zásobám uhlí pod Starým Městem nejblíže, byl uzavřen. – Mohu potvrdit, že pod Starým Městem se těžit nebude – uvedla pro „Głos“ – noviny Poláků v České republice mluvčí OKD Náďa Chattová. Ti občané, kteří svoje domy neprodali, už vědí, že definitivně mohou zůstat. Navíc OKD bude už vykoupené domy, které nestihlo zbourat, prodávat zpět původním majitelům nebo novým zájemcům. Pan František Szebesta bydlí v domě po svých předcích v Lešetínské ulici celý život. Stejně jako jeho sousedé se s OKD před časem dohodl na výkupu, dům mu tedy už nepatří. – Odkupovat zpět to jej nebudu. Podle smlouvy tady mohu zůstat do roku 2023. Co bude pak? Nevím, budu s nimi jednat. Je mi 84 let, žena je nechodící. Chtěli bychom tady dožít, tak uvidíme – řekl vitální muž, kterému byste jeho věk nehádali. Kvalita života v této historické městské části utrpěla v okamžiku, kdy zmizely poslední zbytky občanské vybavenosti. Hospodu jeho majitel prodal jako jeden z prvních, zavřena byla prodejna potravin, nakonec zavřel i soukromník. Lidí ubývalo a držet obchod se nevyplatilo.

szebesta.jpg

 

Franciszek Szebesta swój dom sprzedał OKD, ale jeszcze w nim mieszka

svůj dům prodal OKD, ale ještě v něm bydlí („Karvinský deník“)

 

Mieszkańców Karwiny-Łąk uratował sprzedawca z Polski

 Občany Karviné-Louk zachránil prodejce z Polska

 

KARWINA – Do dzielnicy Łąki przyjeżdża obwoźny sklep z artykułami żywnościowymi z Polski, ponieważ miejscowy sklep zamknięto tu na początku 2021 roku. Do najbliższego sklepu w Karwinie jest to z Łąk około pięć kilometrów, do Czeskiego Cieszyna sześć. Dlatego na zamknięcie sklepu reagował karwiński ratusz w ten sposób, że umożliwił mobilnym sprzedawcom artykułów żywnościowych, aby mogli tu coś zarobić. – Popyt ukazał się na internecie. Właściciel naszej firmy, to jest mój syn, skontaktował się z ludźmi w Karwinie, zaprezentował im swoją firmę, samochody, sortyment i domówiliśmy się – powiedział Marek Czyż, kierownik samochodu dostawczego pełnego chleba, pieczywa, mleka, słodkości, ale również pełne lodówki. Samochód dostawczy firmy EuroSklep przyjeżdża z miasta Jastrzębie Zdrój zawsze w poniedziałek, środę i sobotę. W Łąkach jest koło dziewiątej i ma cztery przystanki – koło kościoła, Małe Kępy, Wielkie Kępy i Rybi Dom. Ludzie są zainteresowani towarem. Miejscowi z usługi tej są zadowoleni, płacić mogą oczywiście w koronach, ale tylko gotówką. Firma z Jastrzębia ma jednak w Łąkach konkurencję. We wtorek i piątek przyjeżdża tam inny polski samochód z artykułami żywnościowymi.

 

KARVINÁ – Do městské čtvrti Louky zajíždí pojízdná prodejna potravin z Polska, protože místní obchod tu na začátku roku 2021 skončil. Do nejbližšího obchodu v Karviné je z Louk asi pět kilometrů, do Českého Těšína šest. Proto na uzavření prodejny reagovala karvinská radnice tím, že vnukla možnost mobilním prodejcům potravin, že by zde mohli něco vydělat. – Poptávka se objevila na internetu. Majitel naši firmy, což je můj syn, se s lidmi v Karviné spojil, představil jim firmu, auta, sortiment a dohodli jsme se – řekl Marek Czyż, řidič dodávky plné chleba, pečiva, mléka, sladkosti, ale i plné lednice. Dodávka firmy EuroSklep dojíždí z města Jastrzębie Zdrój vždy v pondělí, ve středu a v sobotu. V Loukách je okolo deváté a má čtyři zastávky – u kostela, Malé Kempy, Velké Kempy a Rybího domu. Zájem lidí o zboží je. Místní tuto službu vítají, zákazníci mohou platit samozřejmě v korunách, ale jen hotově. Firma z Jastrzębia má však v Loukách konkurenci. V úterý a v pátek tam zajíždí jiné polské auto s potravinami.

 

sklep.jpg

 

Do Łąk przyjeżdża obwoźny sklep z Polski

Do Louk dojíždí pojízdná prodejna z Polska („Karvinský deník“)

 

Projekty realizowane w gminach

Akce prováděné v obcích

 

RYCHWAŁD – Ogromny boom budowlany, który przeżywa w ostatnich piętnastu latach Rychwałd, jest już zanadto obciążający. Nic przeciw nowym mieszkańcom, ale infrastruktura gminy tego nie znosi – mówi wójt Milan Starostka (ANO 2011). Obecne kierownictwo miasta już nie chce, aby poszerzana była zabudowa, przeciwnie, chce ją ograniczyć. – Bronił bym się określeniu miasta jako satelita Ostrawy. Ja w Rychwałdzie urodziłem się i zawsze to była gmina, która rozciągała się między aglomeracjami przemysłowymi, gdzie mieszkali ludzie, a mówiło się o nich „chłoporobotnicy“. Mąż pracował w fabryce albo na kopalni, a żona wychowywała w domu dzieci, ewentualnie troszczyła się o gospodarstwo. Do dnia dzisiejszego mamy tu znaczną część tzw. śląskiej zabudowy, tzn. obszerny teren, który ma charakter wiejski. Niemniej jednak w ostatnim okresie Rychwałd jest poszukiwaną lokalizacją, za rok wybuduje się tu 40 aż 50 domków rodzinnych. To naprawdę dużo, pod tym względem jesteśmy chyba w powiecie bez konkurencji – dodaje wójt. Rychwałd ma obecnie ponad siedem i pół tysiąca mieszkańców, za rok przybywa 50 aż 60 mieszkańców. Miasto w bieżącym roku planuje niektóre obszerne inwestycje. Rozpoczęty będzie pierwszy etap budowy kolejnego odgałęzienia kanalizacji na ulicy Husyckiej. Na kolejnych etapach prace trwają, jednak w bieżącym rok jeszcze nie będą rozpoczęte. Zakończony będzie nowy chodnik na ulicy Michałkowickiej i Orłowskiej. Był również opracowane studium na przebudowę byłej kotłowni mazutowej na osiedlu na halę sportową. Na wspomnianą akcję będzie wykorzystana dotacja państwowa. / RYCHVALD– Obrovský stavební boom, který zažívá Rychvald posledních patnáct let, je už příliš zatěžující. Nic proti novým obyvatelům, ale infrastruktura obce tím trpí a vytrácí se její vesnický ráz – říká starosta Milan Starostka (ANO 2011). Současné vedení města už nechce, aby se zástavba rozšiřovala, naopak ji chce omezit. – Bránil bych se označení města satelit Ostravy. Já se v Rychvaldu narodil a vždy to byla obec, která se rozkládala mezi průmyslovými aglomeracemi, kde lidé bydleli a říkalo se jim „kovozemědělci“. Muž pracoval v továrně nebo na šachtě a žena byla doma s dětmi, případně se starala o hospodářství. Dodnes tu máme velkou část tzv. slezské zástavby, tedy rozsáhlé území, které má vesnický charakter. Nicméně v posledních letech je Rychvald žádanou lokalitou pro bydlení, ročně se tu postaví 40 až 50 rodinných domů. To je opravdu hodně, v tomto zřejmě v okrese nemáme konkurenci – dodává starosta. Rychvald má aktuálně přes sedm a půl tisíce obyvatel, ročně přibývá 50 až 60 obyvatel. Město v letošním roce plánuje některé rozsáhlé investice. Bude zahájena první etapa budování další větve kanalizace na ulici Husitská. Na dalších etapách se pracuje, ale letos to ještě nezačne. Dokončen už byl nový chodník v Michálkovické a Orlovské ulici. Byla rovněž zpracována studie na přestavbu bývalé mazutové kotelny na sídlišti na sportovní halu. Pro tuto akci bude využita státní dotace.

 

starostka.jpg

Burmistrz Rychwałdu Milan Starostka

starosta Rychvaldu Milan Starostka

 

DZIEĆMOROWICE – Jeszcze w bieżącym roku gmina doczeka się nowoczesnego domu spokojnej starości, jego budowa przebiega według planu. Zaplanowano również budowę wieży widokowej i hali sportowej, oczekujemy wielką inwestycję do budowy nowej kanalizacji. Przeciwnie gmina nie ma zamiaru wydzielać kolejnych już powierzchni do zabudowy rodzinnej. – O ile chodzi o rok bieżący, chcemy zrobić w Kąkolnej nowy chodnik za niemal trzy i pół miliona koron. Na akcję tą otrzymaliśmy dotację. Później chcemy wybudować cztery odcinki wodociągu w kierunku Glębowca. Nadal aktualne jest przygotowanie wielkiego projektu, jakim jest kontynuacja budowy kanalizacji z Kąkolnej koło urzędu gminy aż po Dom Robotniczy i wszystkie pagórkowate tereny – powiedział wójt Ladislav Rosman (Stowarzyszenie Kandydatów Niezależnych – Přátelé rozvoje obce). Plan przestrzenny w przeszłości z rozmachem nakreślił powierzchnie do budowy domków rodzinnych i ludzie budują, 10 aż 15 domków rodzinnych rocznie. Gmina nadal powierzchnie te poszerzać nie ma zamiaru. – Z jednej strony to dobrze, kiedy liczba mieszkańców rośnie, z drugiej strony nowi obywatele nie mają zamiaru włączać się do działalności w gminie, życie społeczne ich nie interesuje – dodaje wójt. Największym problemem gminy jest, że przez centrum jeździ cały transport między Orłową, Boguminem i Karwiną. / DĚTMAROVICE – Ještě letos se obec dočká moderního domova pro seniory, jehož stavba běží podle plánu. Plánuje také stavět rozhlednu a sportovní halu, čeká ji velká investice do nové kanalizace. Naopak obec nechce vyčleňovat další plochy pro rodinnou zástavbu. – Pokud se jedná o letošní rok, chceme udělat v Koukolné nový chodník za skoro tři a půl milionu korun. Dostali jsme na tuto akci dotaci. Pak také chceme udělat čtyři úseky vodovodu ve směru na Glembovec. Stále pracujeme na přípravě velkého projektu, kterým je pokračování budování kanalizace od Koukolné, kolem obecního úřadu až po Dělnický dům a všechny kopcovité oblasti – řekl starosta obce Ladislav Rosman (Sdružení nezávislých kandidátů – Přátelé rozvoje obce). Územní plán v minulosti velkoryse nalinkoval plochy pro rodinné domy a lidé staví, 10 až 15 rodinných domků ročně. Obec dále tyto plochy rozšiřovat nechce. – Na jedné straně je dobře, že počet obyvatel přibývá, na druhé straně tito obyvatele nějak netouží zapojit se do dění v obci, společenský život je nezajímá – dodává starosta. Největším problémem obce je, že přes centrum jezdí veškerá doprava mezi Orlovou, Bohumínem a Karvinou.

 

rosman.jpg

Wójt Dziećmorowic Ladislav Rosman

 starosta Dětmarovic Ladislav Rosman

 

CIERLICKO – W bieżącym roku gmina ma zaplanowane inwestycje za dziesiątki milionów koron. – Pracujemy na projektach, które przygotowujemy lub mamy rozpoczęte i w bieżącym roku niektóre zagaimy – powiedział wójt Martin Polášek (Niezależni – Těrlická koalice). Najważniejszą inwestycją będzie budowa kanalizacji w dzielnicy Grodziszcz. Szereg będzie miał długość niemal dziewięć kilometrów i poprowadzi wzdłuż potoków Myśliwskiego i Grodziskiego aż do granic Mistrzowic. Budowa potrwa dwa lata. W areale sportowym zaczniemy budować treningowe boisko piłkarskie. Kończymy również renowację restauracji w budynku ratusza. Budynek ten był w stanie awaryjnym, niemniej restauracja tam pozostanie i poszukujemy dzierżawcy. Natomiast zburzona będzie była restauracja w dzielnicy Kościelec, już zaczęto z wyburzaniem, ponieważ obiekt szpeci okolicę. Planuje się rewitalizację parceli budowlanych koło zapory pod Zameczkiem Larischa naprzeciwko Karczmy Jaszkowskiej, gdzie powstanie strefa relaksu, molo, parczek i boisko dla dzieci. Z ulic Promenadowej i Zaporowej powstanie strefa dla pieszych i całe centrum gminy ma uzyskać z powrotem swój historyczny wygląd. / TĚRLICKO – Letos má obec v plánu investice za desítky milionů korun. – Pracujeme na projektech, které připravujeme nebo máme rozjeté a letos s některými i začneme – říká starosta Martin Polášek (Nezávislí – Těrlická koalice). Nejdůležitější investici bude stavba kanalizace v části Hradiště. Řád bude dlouhý téměř devět kilometrů a povede podél Mysliveckého a Hradišťského potoka až k Mistřovicím. Stavba potrvá dva roky. Ve sportovním areálu se začne stavět tréninkové fotbalové hřiště. Dokončuje se také renovace restaurace v budově radnice. Objekt byl v havarijním stavu, restaurace tam zůstane a hledá se nájemce. Naopak zbourána bude bývalá restaurace v částí Kostelec, s demolicí se už začalo, protože objekt hyzdí okolí. Plánuje se revitalizace stavebních pozemků u přehrady pod Larischovým zámečkem naproti Jaškovské krčmě, kde vznikne relaxační zóna, molo, parčík a dětské hřiště. Z ulic Promenádní a Přehradní by se měla stát pěší zóna a celé centrum obce by mělo zpět získat historickou podobu.

polasek.jpg

 

Wójt Cierlicka Martin Polášek

 starosta Těrlicka Martin Polášek

 

BŁĘDOWICE GÓRNE – Gmina staje się schronieniem przede wszystkim ludzi z Hawierzowa, którzy budują tu domy. Jak mówi wójt gminy, Petra Fickowa (Niezależni – Horní Bludovice), wiele spraw jest przygotowanych i są zaprojektowane. Gmina chce przygotować wnętrze sali obrzędowej koło cmentarza, wybudować nowe szatnie na boisku piłkarskim i rozpocząć budowę chodnika w dzielnicy Zagórze. Chce również naprawić drogi gminne i gminny dom komunalny. / HORNÍ BLUDOVICE – Obec se stává útočištěm zejména pro lidi z Havířova, kteří tam stavějí domy. Jak říká starostka obce, Petra Ficková (Nezávislí – Horní Bludovice), hodně věcí se připravuje a projektuje. Obec chce upravit interiér obřadní síně u hřbitova, postavit nové šatny na fotbalovém hřišti a začít výstavbu chodníku v části Záhuří. Chce také opravit obecní komunikace a obecní bytový dům.

fickowa.jpg

 

Wójt Błędowic Górnych Petra Fickowa

 starosta Horních Bludovic Petra Ficková

 

LUTYNIA DOLNA – V 2020 roku przebiegały naprawy nawierzchni niektórych dróg. – Dużo dróg gminnych nie jest dziś majątkowo uregulowanych, dlatego gmina musi przed ich naprawą rozwiązywać sprawy własnościowe. Dlatego naprawione były ulice Łąkowa, Rychwałdzka i Na Wzgórzu – powiedział wójt gminy, Pavel Buzek (STAN). Gmina planuje naprawić również inne odcinki dróg. Aktualnie przebiega rekonstrukcja kanalizacji w centrum gminy, przygotowywana jest budowa kanalizacji w Nieradzie w kierunku przystanku kolejowego oraz na Zbytkach w kierunku Rychwałdu. Z kanalizacją ma związek oczyszczalnia ścieków, która stoi koło głównej drogi biegnącej przez gminę. Trwałość tego urządzenia jest na krawędzi, dlatego przygotowujemy jego rekonstrukcję. W Wierzniowicach chcemy w areale sportowym wybudować  boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią. / DOLNÍ LUTYNĚ – V roce 2020 probíhaly opravy povrchů na některých komunikacích. – Mnoho místních komunikací není dnes majetkově vypořádáno, obec musí před jejich opravami řešit především jejich vlastnictví. Opraveny proto byly ulice Luční, Rychvaldská nebo Na Výšině. – řekl starosta obce Pavel Buzek (Starostové a nezávislí). Obec plánuje opravy i jiných úseků. Momentálně probíhá rekonstrukce kanalizace v centru obce, připravuje se stavba kanalizace v Neradu směrem k vlakové zastávce a pak na Zbytkách směrem na Rychvald. A s kanalizací souvisí také čistička odpadních vod, která stojí před hlavní silnici vedoucí skrz obec. Životnost tohoto zařízení je na hraně, a proto připravujeme její rekonstrukci. Ve Věřňovicích se počítá s vybudováním umělé fotbalové plochy u sportovního areálu.

buzek.jpg

 

Wójt Lutyni Dolnej Pavel Buzek

 starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek

 

TOSZONOWICE GÓRNE – Gmina ma niewiarygodny przyrost obywateli i bardzo bogate życie towarzyskie, pomimo to, że należy do małych wiosek. – Jeszcze niedawno było nas 450, przy czym na dzień dzisiejszy w gminie żyje już 650 ludzi. Buduje się tu z wielkim rozmachem, to bardzo interesująca lokalizacja do zamieszkania – powiedział wójt gminy, Petr Martiňák (Stowarzyszenie Niezależnych – Za Horní Tošanovice). Gmina żyje piłką nożną, mamy tu boisko z sztuczną nawierzchnią i ceglaną nawierzchnią, dwa boiska do małej piłki nożnej, dla najmłodszych dwa boiska dla dzieci. Organizujemy bal gminny i bal strażacki, sportowe popołudnie dla obywateli, dla dzieci wielki trójbój lekkoatletyczny. Współpracujemy z Jaworzem w Polsce i Strecznem na Słowacji. / HORNÍ TOŠANOVICE – Obec má neuvěřitelný narůst obyvatel a velmi bohatý společenský život, navzdory tomu, že se řadí mezi malé vesnice. – Ještě před nedávnem nás bylo 450, přitom k dnešku žije v obci už 650 lidí. Staví se tady ve velkém, je to zajímavá lokalita pro bydlení – řekl starosta obce Petr Martňák(Sdružení nezávislých – Za Horní Tošanovice). Obec žije fotbalem, máme tady hřiště s umělou trávou i antukou, dvě hřiště na malou kopanou, pro nejmenší pak dvě dětská hřiště. Pořádáme obecní a hasičský ples, sportovní odpoledne pro občany, pro děti velký atletický trojboj. Spolupracujeme s Jaworzem v Polsku a se Strečnem na Slovensku.

martinak.jpg

 

Wójt Toszonowic Górnych Petr Martňák

 starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák

 

ORŁOWA – Burmistrz miasta, Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ + Změna pro lidi), jako jeden z największych problemów miasta widzi problem romskiego etnika mieszkającego w Orłowie-Porębie. – Faktem jest, że ci tzw. nieprzystosowani bywałą hałaśliwi i wyraziści, nie można ich nie zauważyć. Ludzie ci nie tylko w wielu sytuacjach zachowują się źle, ale jeszcze na siebie zwracają uwagę. Żyją w domach należących spółdzielni Heimstaden, do jej czci należy stwierdzić, że stara się problem rozwiązywać. Aby jednak była jasność, problemowa lokalizacja, o której mówimy, to mniej więcej pięć procent powierzchni całego miasta, to znaczy praktycznie nieznaczna część – powiedział burmistrz. W Orłowie-Porębie przygotowują się dwa projekty. Na parceli koło restauracji Górnik powstanie mała strefa przemysłowa. W okolicach ulic Zachránářů i U Haldy przygotowuje się 32 działek pod budowę domków rodzinnych. / ORLOVÁ – Starosta města, Miroslav Chlubna (NEZÁVISLÍ + Změna pro lidi), jako jeden z největších problémů města vidí problém romského etnika, které bydlí v Orlové-Porubě. – Faktem je, že tito takzvaně nepřizpůsobiví bývají hluční a výrazní, nelze si jich nevšimnout. Tito lidé nejenže se v mnoha situacích chovají špatně, ale ještě na sebe upozorňují. Žijí v domech patřících společnosti Heimstaden, k jejíž cti nutno podotknout, že se tam problém snaží řešit. Aby ale bylo jasno, problémová lokalita, o které se bavíme, tvoří asi tak pět procent území celého města, takže prakticky zanedbatelnou část – řekl starosta. V Orlové-Porubě se připravuje dva projekty. Na pozemcích u restaurace Horník vznikne malá průmyslová zóna. V oblasti ulic Záchranářů a U Haldy se chystá 32 parcel pro stavbu rodinných domů.

 

chlubna.jpg

Burmistrz Orłowy Miroslav Chlubna

 starosta Orlové Miroslav Chlubna

 

CZESKI CIESZYN – Uchwalony budżet miasta zawiera budowę centrum przesiadkowego, rekonstrukcję ulicy Dworcowej w centrum miasta lub budynków przedszkola Grabińska. – Reagowaliśmy również na inicjatywy mieszkańców Stanisłowic i przygotowujemy oświetlenie publiczne koło drogi – powiedziała burmistrz miasta, Gabriela Hřebáčkowa (Nestraníci). W Stanisłowicach świetnie funkcjonuje ochotnicza drużyna strażacka, która de facto organizuje życie towarzyskie. W tej części miasta była w latach 2019 i 2020 zatwierdzona budowa łącznie sześciu nowych domków rodzinnych. / ČESKÝ TĚŠÍN – Schválený rozpočet města zahrnuje výstavbu dopravního terminálu, rekonstrukce ulice Nádražní v centru města nebo budov mateřské školy Hrabinská. – Reagovali jsme rovněž na podněty obyvatel Stanislavic a připravujeme veřejné osvětlení u silnice – řekla starostka města, Gabriela Hřebáčková (Nestraníci). Ve Stanislavicích skvěle funguje sbor dobrovolných hasičů, který de facto spolkový život organizuje. V této části města bylo v letech 2019 a 2020 zkolaudováno celkem šest nových rodinných domků.

 

gabriela.jpg

Burmistrz Czeskiego Cieszyna Gabriela Hřebáčkowa

 starostka Českého Těšína Gabriela Hřebáčkowa

 

Kraje G7 podarują miliard szczepionek

 Země G7 darují miliardu vakcín

 

Miliard szczepionek przeciw Covid-19 dostarczą krajom rozwijającym się silne ekonomicznie państwa G7. Jednak szefa ONZ, Antonio Gutteresa, miliard szczepionek nie oszołomiła. Rozwijający się świat potrzebuje więcej szczepionek, potrzebuje ogólnoświatowy plan szczepień. Zobowiązanie dalece nie osiąga 11 miliardów dawek, które są według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) potrzebne do zaszczepienia co najmniej 70 procent ogólnej populacji i rzeczywistego zakończenia pandemii. Grupa G7 wezwała również do badań pochodzenia koronawirusa. Szef WHO, Tedros Adhanom Ghebreyseus, na spotkaniu na najwyższym szczeblu założył, że odpowiedź na to pytanie będzie wymagać „współpracy i uczciwego podejścia Chin“. Tymczasem jeszcze przed kilku laty Chiny w ogóle nie pojawiały się w końcowym komunikacie G7, obecnie w dokumencie pojawia się jej otwarta krytyka. Państwa G7 wzywają Chiny do respektowania praw człowieka w chińskiej prowincji Sin-fiang, gdzie żyje mniejszość Ujgurów i do zapewnienia autonomii Hongkongu Za głównego proponenta twardego kursu wobec Chin był w G7 uważany amerykański prezydent, Joe Biden. Właśnie ze wsparciem szefa Białego Domu grupa G7 przyjęła ambitny plan popierający alternatywę wobec chińskiego projektu tzw. jedwabnej ścieżki, w której Chiny wspierają budowę kolei, portów i dróg w krajach rozwijających się. Zachodnia alternatywa ma być według oświadczenia liderów G7 „założona na wartościach, wysokich standardach i transparentności, kluczowy problem jej finansowania jednak na spotkaniu w ogóle nie podjęto.

 

Miliardu vakcín proti Covid-19 poskytnou v roce 2021 rozvojovým zemím ekonomicky silné státy G7. Avšak šéfa OSN, Antonio Gutterese, miliarda vakcín nijak neohromila. Rozvojový svět potřebuje vakcín více, potřebuje celosvětový očkovací plán. Závazek zdaleka nedosahuje 11 miliard dávek, které jsou podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zapotřebí k proočkování nejméně 70 procent celkové populace a skutečnému ukončení pandemie. Skupina G7 vyzvala i ke zkoumání původu koronavíru. Šéf WHO, Tedros Adhanom Ghebreyseus, na summitu připustil, že zodpovězení této otázky bude vyžadovat „spolupráci a poctivý přístup Číny“. Zatímco ještě před pár lety se Čína v závěrečném komuniké summitu G7 vůbec nezmiňovala, nyní se v dokumentu objevuje její otevřená kritika. Státy G7 vyzývají Čínu k respektování lidských práv v čínské provincii Sin-fiang, kde žije menšina Ujgurů a k zajištění autonomie Hong-Kongu. Za hlavního proponenta tvrdého přístupu vůči Číně byl v G7 považován americký prezident, Joe Biden. Právě s podporou šéfa Bílého domu skupina G7 přijala ambiciózní plán na podporu rozvoje infrastruktury chudých zemí. Iniciativa, Vybudujeme lepší svět, má být západní alternativou k čínskému projektu tzv. hedvábné stezky, v níž Čína podporuje budování železnic, přístavů a silnic v rozvojových zemích. Západní alternativa má být podle prohlášení lídrů G7 „založena na hodnotách, vysokých standardech a transparentnosti“, klíčová otázka financování se ale na summitu zatím vůbec neřešila.

 

biden.jpg

Amerykański prezydent Joe Biden na konferencji prasowej na zakończenie

spotkania na najwyższym szczeblu państw G7 w angielskim Cornwallu

Americký prezident Joe Biden na tiskové konferenci na závěr

summitu G7 v anglickém Cornwallu (foto Reuters)

 

 

okres / období

prezydenci Stanów Zjednoczonch Ameryki / prezidenti Spojených států amerických

partia polityczna / politická strana

1.

1789-1797

George Washington (1732-1799)

federalista

2.

1797-1801

John Adams (1735-1826)

federalista

3.

1801-1809

Thomas Jefferson (1743-1826)

starorepublikanin

4.

1809-1817

James Madison (1751-1836)

starorepublikanin

5.

1817-1825

James Manroe (1758-1831)

starorepublikanin

6.

1825-1829

John Quincy Adams (1867-1848)

starorepublikanin

7.

1829-1837

Andrew Jackson (1767-1845)

demokrata

8.

1837-1841

Martin Van Buren (1782-1862)

demokrata

9.

1841

William Henry Harrison (1773-1841)

Whig

10.

1841-1845

John Tyler (1790-1862)

demokrata

11.

1845-1849

James Knox Polk (1795-1849)

demokrata

12.

1849-1850

Zachary Taylor (1785-1850)

Whig

13.

1850-1853

Millard Fillmore (1800-1874)

Whig

14.

1853-1857

Franklin Pierce (1804-1869)

demokrata

15.

1857-1861

James Buchanan (1791-1868)

demokrata

16.

1861-1865

Abraham Lincoln (1809-1865)

republikanin

17.

1865-1869

Andrew Johnson (1808-1875)

unionista, demokrata

18.

1869-1877

Ulysses Simpson Grant (1822-1885)

republikanin

19.

1877-1881

Rutherford Birchard Heyes (1822-1893)

republikanin

20.

1881

James Abram Garfield (1831-1881)

republikanin

21.

1881-1885

Chester Arthur (18239-1886)

republikanin

22. + 24.

1885-1889 + 1893-1897

Grover Cleveland (1837-1908)

demokrata

23.

1889-1893

Benjamin Harrison (1833-1901)

republikanin

25.

1897-1901

Willian Mc. Kinley (1843-1901)

republikanin

26.

1901-1909

Theodor Roosevelt (1858-1919)

republikanin

27.

1909-1913

William Taft (1857-1930)

republikanin

28.

1913-1921

Woodrow Wilson (1856-1924)

demokrata

29.

1921-1923

Warren Harding (1865-1923)

republikanin

30.

1923-1929

Calvin Coolidge (1872-1932)

republikanin

31.

1929-1933

Herbert Hoover (1874-1964)

republikanin

32.

1933-1945

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

demokrata

33.

1945-1953

Harry Truman (1884-1972)

demokrata

34.

1953-1961

Dwight Eisenhower (1890-1969)

republikanin

35.

1961-1963

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)

demokrata

36.

1963-1969

Lyndon Johnson (1908-1937)

demokrata

37.

1969-1974

Richard Nixon (1913-1974)

republikanin

38.

1974-1977

Gerald Ford (1913-2006)

republikanin

39.

1977-1981

Jimmy Carter (1924-2019)

demokrata

40.

1981-1989

Ronald Wilson Reagan (1911-2004)

republikanin

41.

1989-1993

George Herbert Walker Bush (1924-2018)

republikanin

42.

1993-2001

William Bill Clinton (*1946)

demokrata

43.

2001-2009

George Walker Bush jr. (*1946)

republikanin

44.

2009-2017

Barack Obama (*1961)

demokrata

45.

2017-2021

Donald Trump (*1946)

republikanin

46.

od 2021

Joe Biden (*1942)

demokrata

 

Stalownia Jäkl stawia na jakość

Ocelárna Jäkl staví na kvalitu

 

Co ma wspólnego najwyższy budynek Republiki Czeskiej, brnieński AZ Tower, tor wyścigowy w Abu Dhabi lub londyński Big Ben z karwińską stalownią Jäkl? Podczas budowy lub rekonstrukcji tych, ale i wielu innych, budynków, budowlańcy wykorzystali profile lub rurki wyprodukowane właśnie w Karwinie. Rurki do rozrządów weody można znaleźć również w ostrawskim centrum handlowym Forum Nowa Karolina. – Od produktów stalowniczych pochodzących z krajów pozaeuropejskich wyróżniamy się długookresowo jakością. Chcielibyśmy odnowić znak firmowy Jäkl, i odróżnić się w ten sposób od niejakościowych produktów – powiedział René Fabik, przewodniczący zarządu spółki Arcellor Mittal Tubular Products Karwina. Tylko w ostatnich pięciu latach w Karwinie wyprodukowano 306 tysięcy cienkościennych profilów firmy Jäkl. Gdyby można je było ustawić obok siebie, dwa i pół krotnie okrążyłyby kulę ziemską. W ubiegłym roku firma zakończyła dwie inwestycje o wartości 200 milionów koron. Powstała nowa linia do lakowania rurek i ciągarka Mair, która umożliwiła spółce przeniknąć do przemysłu samochodowego, do produkcji tłumików do samochodów. W bieżącym roku spółka chce kupić nową linię spawalniczą.

 

Co mají nejvyšší budova České republiky, brněnský AZ Tower, závodní dráha v Abu Dhabi anebo londýnský Big Ben společného s karvinskou ocelárnou Jäkl? Při stavbě či rekonstrukci těchto, ale i mnoha jiných budov, stavbaři použili profily či trubky vyrobené právě v Karviné. Trubky pro rozvody vody byste našli i v ostravském obchodním centru Fórum Nová Karolina. – Od ocelářských výrobků pocházejících z mimoevropských zemí se dlouhodobě odlišujeme kvalitou. Rádi bychom proto obnovili značku Jäkl, a odlišili se tak od nekvalitních výrobků – řekl René Fabik, předseda představenstva společnosti Arcellor Mittal Tubular Products Karviná. Jen za posledních pět let v Karviné vyrobili 306 tisíc tun tenkostěnných profilů značky Jäkl. Kdyby se daly položit vedle sebe, dvaapůlkrát by obtočily zeměkouli. V loňském roce firma dokončila dvě investice v hodnotě 200 milionů korun. Vznikla linka na lakování trubek a tažírenská linka Mair, která společnosti umožnila proniknout do automobilového průmyslu, pro výrobu tlumičů do automobilů. V letošním roce společnost chce pořídit novou svařovací linku.

 

jakl.jpg

Spółka Jäkl Karwina inwestuje no nowych maszyn i technologii

 Společnost Jäkl Karviná investuje do nových strojů a technologii („Karvinský deník“)

 

Pożegnaliśmy / Rozloučili jsme se

 

Krzysztof Krawczyk (1946-2021) – polski piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, w latach 1963-1976 wokalista zespołu Trubadurzy, od 1973 roku artysta solowy, wypromował wiele znanych przebojów, w latach 1979-1985 i 1990-1994 przebywał na emigracji w USA, popularny w Niemczech i w krajach bałkańskich / polský zpěvák, kytarista a skladatel, w letech 1963-1976 člen skupiny Trubadurzy, od roku 1973 sólový umělec, vypremoval mnoho známých hitů, v letech 1979-1985 a 1900-1994 pobýval v emigraci v USA, populární v Německu a v balkánských zemích.

 

krafczyk.jpg

Krzysztof Krawczyk

 

Libuše Šafránková (1953-2021), czeska aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, żona aktora Josefa Abrháma, grała w przeszło 150 filmach i serialach telewizyjnych, z których „Kolja“ i „Gminna szkoła“ uzyskały nominację Oskara, popularność przyniosła jej rola Kopciuszka w filmie „Trzy orzeszki dla Kopciuszka“, bardzo popularna w niemieckojęzycznych i skandynawskich krajach. / česká filmová, televizní a divadelní herečka, manželka herce Josefa Abrháma, hrála ve více než 150 filmech a televizních seriálech, z nichž „Kolja“ a „Obecná škola“ získaly nominaci na Oskara, popularitu získala roli „Popelky“ ve filmu „Tři oříšky pro Popelku“, velmi populární v německojazyčných a skandinávských zemích.

 

libusza.jpg

Libuše Šafránková

 

Inż. Józef Pietrus (25.12.1937 – 7.11.2020)

Pietrus.jpg

 

Urodził się 25 grudnia 1937 r. w Błędowicach Dolnych jako pierworodny syn państwu Marcie i Janowi Pietrusom. Ochrzczony został w błędowickim kościele katolickimi, przyjął imiona Józef Jan. Ojciec był rzeźnikiem, później pracował w kopalni, zaś jego matka troszczyła się o dom, rodzinę i pracowała na roli. Swoje dzieciństwo spędzał wspólnie z rodzicami, siostrą Bronisławą i bratem Jankiem w spokojnej, malowniczej wiosce Błędowice Dolne, na pograniczu Datyń Dolnych. Na lata drugiej wojny światowej nigdy nie wspominał dobrze. Jego rodzina, która nie zmieniła narodowości swych przodków, żyła w dużej nędzy i strachu przed działaniami wojennymi. W tym okresie również rozpoczął edukację w błędowickiej podstawówce.

    Po zakończeniu wojny i powrocie do szkoły, został, na podstawie sprawdzenia jego wiedzy, jako bardzo zdolny uczeń, zapisany o rok wyżej aniżeli mu przynależało. Po ukończeniu Polskiej Szkoły Wydziałowej w Błędowicach rozpoczął edukację w polskim gimnazjum w Czeskim Cieszynie. Po zdaniu matury zostaje przyjęty na Politechnikę Czeską w Pradze (ČVUT), gdzie studiował maszynoznawstwo. Po ukończeniu studiów, jako młody inżynier, został oddelegowany do zakładu chemicznego w Przerowie. Tam też poznaje swoją przyszłą żonę Wierkę. Wspólnie z żoną wychowali syna Zbyszka i córkę Małgosię. Później mogli się cieszyć z wnuków Mirosława i Jerzego. Niestety nie było mu sądzone zobaczyć swoją prawnusię Emmę, która urodziła się kilka dni po jego odejściu z tego świata.

    Po kilku latach spędzonych w Przerowie wraca wraz ze swoją rodziną na Zaolzie i rozpoczyna pracę na kopalni Dukla w Hawierzowie-Suchej, gdzie pracował do emerytury. Ponieważ Józef był człowiekiem bardzo pracowitym, oddanym dobrej sprawie i do tego mądrym, w kopalni był bardzo cenionym pracownikiem i uważanym za wybitnego speca w dziedzinie górnictwa. Na podstawie tego, i chociaż nie był członkiem KPC, został wybrany na głównego mechanika zakładu i to odpowiedzialne stanowisko zajmował aż do emerytury.

    W latach 70-tych na swojej ojcowiźnie buduje domek rodzinny. Większość pracy wykonuje sam wraz z rodziną i przyjaciółmi. Tam można było zauważyć jego talent do wykonywania różnych prac rzemieślniczych, jego zapał do pracy, wytrwałość i cierpliwość. Pomimo odpowiedzialnej pracy zawodowej udzielał się społecznie. Przez kilka lat był przewodniczącym Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Szkoły przy Polskiej Szkole Podstawowej w Hawierzowie-Błędowicach, przewodniczącym klubu piłkarskiego Banik Hawierzów i aktywnym członkiem PZKO w Hawierzowie-Błędowicach. W Miejscowym Kole PZKO w Błędowicach był kierownikiem rejonowych, ofiarnym gospodarzem Domu PZKO, udzielał się w klubie seniora. Przy odbudowie Domu PZKO przepracował bezinteresownie aż 1500 godzin, najwięcej spośród wszystkich członków koła. Za swą aktywną działalność został wyróżniony odznaczeniem Zasłużony dla Związku 1. stopnia – złoty, z wpisem do Złotej Księgi Zasłużonych PZKO.

    Po aksamitnej rewolucji i powstaniu ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA od razu wstąpił w jego szeregi i stał się bardzo aktywnym członkiem. Od 1996 roku działał w organach centralnych ruchu, był członkiem Rady Republikowej i Polskiej Sekcji Narodowej, a ostatnio przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

   Było ofiarnym człowiekiem również w odniesieniu do rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Nie znał słowa – nie i nie mogę pomóc.

    Pomimo jego bogatego zaangażowania lubił również swoje hobby. Uwielbiał pracę z drewnem, pracę w domu, ogrodzie i swoim lasku oraz jazdę na rowerze. Od najmłodszych lat fascynowała go fotografia, zwłaszcza krajobrazy i środowisko w którym przebywał. Jako kierowca samochodu lubił wyjeżdżać i odkrywać nowe okolice. Niezapomnianym przeżyciem dla niego była wycieczka samochodem do krajów skandynawskich skąd przywiózł sobie mnóstwo zdjęć i niezapomnianych wrażeń. We swoim podeszłym wieku bardzo lubił również spacerować po okolicy wraz ze swoim psem i wspominać na dawne czasy, swoich znajomych, sąsiadów i na okolice które za jego życia się bardzo zmieniły….

    Inż. Józef Pietrus zmarł nagle w sobotę 7 listopada 2020 r. w wieku 82 lat, na swojej nieruchomości w Datyniach Dolnych.

 

Józef Pietrus 1937 december 2-én született Dolní Bludovicén, Maria és Jan Pietrus elsőszülött fiaként. A bludovicei katolikus templomban keresztelték meg, a Josef Jan nevet kapta. Az apja hentes volt, később a bányában dolgozott, az anyja törődött a háztartással és a családdal valamint a földműveléssel is foglalkozott. Józef Pietrus gyerekkorát a szüleivel, Bronislava húgával és Janek nevű bátyjával együtt élte a nyugodt és festői Dolní Bludovicén, Dolní Datyně szomszédságában. Józef a második világháború időszakára soha nem emlékezett vissza szívesen. Családja, amely nem változtatta meg elődei nemzetiségét, nagy nyomorban élt és állandó rettegésben a hadműveletek miatt. Ugyancsak ebben az időszakban kezdte meg Józef az iskolai tanulmányait is a bludovicei alapiskolában.

    A háború után és az iskolába való visszatérésekor mint nagyon tehetséges diákot a szokásosnál magasabb évfolyamba íratták be. A bludovicei Lengyel Fakultatív Iskola elvégzése után a Český Těšíni Lengyel Gimnáziumban kezdte meg tanulmányait. Az érettségi vizsgák elvégzése után felvették a prágai České vysoké učení technické (Cseh Műszaki Főiskolai Tanulmányok) iskolájába, ahol gépészetet tanult. A tanulmányai elvégzése után fiatal mérnökként a Přerovi Vegyi Művekben kapott munkát. Ott ismerkedett meg későbbi feleségével Věrkával. Feleségével együtt felnevelték fiukat Zbyšeket és lányukat Markétát. Később unokáiknak, Miroslavnak és Jiřínek örülhettek. Sajnos Józefnek már nem adatott meg hogy megláthassa dédunokáját Emmát, ő már Józefnek a halála után született meg.

    Néhány Přerovban leélt év után Józef a családdal együtt visszatért az Olzamentére és a Havířov-Suché-i Dukla bányában kezdett el dolgozni. Mivel Józef nagyon dolgos, odaadó és mindamellett bölcs ember is volt, ezért a bányában nagyon megbecsülték, a bányászati ágazatban jelentős szakemberként tartották számon. Ennek alapján, habár nem volt a CsKP tagja, mégis az üzem főmérnökének választották, és ezt a felelősségteljes beosztást egészen nyugdíjba vonulásáig betöltötte.

    A 70-es években az apja után örökölt telken családi házat kezdett építeni. A legtöbb munkát ő maga végzi el a családjával és a barátaival együtt. Ott megmutatkozott Józef tehetsége a mesterségek iránt, lelkesedése a munkáért, kitartása és türelmessége.

    Habár Józef felelősségteljes munkát végzett, ugyanakkor résztvett a közösségi életben is. Több éven keresztül elnöke volt a Havířov-Bludovicei Lengyel Alapiskola mellett működő Szülők és Iskolabarátok Társulásának, a Baník Havířov futballklub elnöke volt  és a Havířově-Bludovicei PZKO tagja. A PZKO Bludovice Helyi Csoportjában körzeti vezető volt és a PZKO Ház önfeláldozó gazdasági vezetője,   úgyszintén résztvett a szenior klub találkozóin is. A PZKO Ház felújításán önzetlenül ledolgozott kb. 1500 órát, ez az összes tag közül a legtöbb óra. Aktív tevékenységéért átvehette a Szövetségért Érdemérem első – arany-fokozatát, a PZKO érdemes tagjainak Aranykönyvébe történő beírással.

    A bársonyos forradalom után amikor megalakult a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom, rögtön belépett soraik közé és nagyon aktív taggá vált. Az 1996-os évtől a mozgalom központi szerveiben működött, tagja volt az Országos Tanácsnak és a Lengyel Nemzeti Tagozatnak, legutóbb az Ellenőrző Bizottság elnöke volt.

    Józef Pietrus segítőkész ember volt úgy a családjával mint a barátaival és a szomszédaival kapcsolatban. Nem ismerte a – nem és a nem tudok segíteni – kifejezést.

    Gazdag tevékenysége mellett ugyanúgy szerette a hobbijait is. Imádta a fával való munkát, a házimunkákat, a kerti munkákat és szeretett a kis erdejében dolgozni, valamint kerékpározni. Legfiatalabb éveitől kezdve lenyűgözte a fényképezés, főleg a táj és a lakókörnyezete. Mint autóvezető szívesen autózott és fedezett fel új helyeket. Felejthetetlen élménye volt  amikor autókiránduláson volt a skandináv országokban, ahonnan sok-sok fényképet és felejthetetlen élményeket hozott magával. Idős korában nagyon szeretett kutyájával környékbeli sétákat is tenni, és emlékezni régi időkre, ismerősökre és szomszédokra, valamint azokra a helyekre, amelyek az ő élete során nagyon megváltoztak…

    Ing. Józef Pietrus váratlanul halt meg 2020 november 7.-én, szombaton, 82 éves korában, a saját portáján Dolní Datyněban.

 

Narodil se 25. prosince 1937 v Dolních Bludovicích jako prvorozený syn Marie a Jana Pietrusů. Pokřtěn byl v bludovickém katolickém kostele, přijal jména Josef Jan. Otec byl řezníkem, později pracoval na šachtě, jeho matka pečovala o dům, rodinu a pracovala v zemědělství. Své dětství prožil společně s rodiči, sestrou Bronislavou a bratrem Jankem v klidné, malebné vesnici Dolní Bludovice, na pohraničí Dolních Datyní. Na období druhé světové války nikdy nevzpomínal v dobrém. Jeho rodina, která nezměnila národnost svých předků, žila ve velké bídě a třásl se strachy před strachy před vojenskými operacemi. V tomto období rovněž zahájil vzdělávání v bludovické základní škole.

    Po válce a návratu do školy, byl, na základě ověření jeho znalostí, jako velmi nadaný žák, zapsán do vyššího ročníku, než by mu příslušelo. Po ukončení Polské fakultativní školy v Bludovicích zahájil edukaci na polském gymnáziu v Českém Těšíně. Po složení maturitní zkoušky byl přijat na České vysoké učení technické v Praze, kde studoval strojírenství. Po ukončení studia jako mladý inženýr, byl přidělen do práce v chemickém závodě v Přerově. Tam se seznámil se svou příští manželkou Věrkou. Společně s manželkou vychovali syna Zbyška a dceru Markétu. Později se mohli těšit z vnoučat Miroslava a Jiřího. Bohužel nebylo mu popřáno vidět svou pravnučku Emmu, která se narodila po jeho odchodu z tohoto světa.

    Po několika letech prožitých v Přerově se vrací spolu se svou rodinou na Zaolzí a zahajuje práci na dole Dukla v Havířově-Suché, kde pracuje do důchodu. Protože Josef byl člověkem velmi pracovitým, odevzdaným dobré věci a k tomu moudrým, na dole byl velmi ceněn a považován jako významný odborník v odvětví hornictví. Na základě toho, i když nebyl členem KSČ, byl zvolen hlavním mechanikem závodu a toto zodpovědné postavení zastával až do důchodu.

    V 70-tých letech na svém pozemku, který zdědil po otci, staví rodinný domek. Většinu prací provádí sám se svou rodinou a příteli. Tam bylo možno zpozorovat jeho talent pro řemeslné práce, jeho nadšení pro práci, vytrvalost a trpělivost.

    Přestože vykonával zodpovědné zaměstnání, účastnil se rovněž společenského života. Po několik let byl předsedou Sdružení rodičů a přátel školy Polské základní školy v Havířově-Bludovicích, byl předsedou fotbalového klubu Baník Havířov a aktivním členem PZKO v Havířově-Bludovicích. V Místní skupině PZKO Bludovice byl vedoucím rajónových, obětavým hospodářem Domu PZKO, účastnil se rovněž setkání v klubu seniora. Při obnově Domu PZKO nezištně přepracoval až 1500 hodin, nejvíce ze všech členů skupiny. Za svou aktivní činnost převzal vyznamenání Zasloužilý pro svaz 1. stupně – zlatý, se zápisem do Zlaté knihy zasloužilých PZKO.

    Po něžné revoluci a vzniku politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ ihned vstoupil do jeho řad a stal se velmi aktivním členem. Od roku 1996 působil v ústředních orgánech hnutí, byl členem Republikové rady a Polské národní sekce, a naposledy předsedou Revizní komise.

   Byl obětavým člověkem rovněž vzhledem k rodině, přátelům, sousedům. Neznal slov – ne a nemohu pomoci.

    Přes jeho bohatou činnost miloval rovněž svoje koníčky. Zbožňoval práci se dřevem, domácí práce, na zahradě a ve svém lesíku a také jízdu na kole. Od nejmladších let ho fascinovalo fotografování, zejména krajina a prostředí, ve kterém žil. Jako řidič auta rád vyjížděl a odhaloval nová místa. Nezapomenutelným prožitkem byl jeho automobilový výlet do skandinávských zemí, odkud si přivezl spoustu fotografii a nezapomenutelné zážitky. Ve svém pokročilém věku velmi rád rovněž chodil na procházky po okolí, se svým psem a vzpomínal dávné časy, své známé, sousedy a místa, která se za jeho života velmi změnila….

    Ing. Josef Pietrus zemřel náhle v sobotu 7. listopadu 2020 ve věku 82 lat, na své nemovitosti v Dolních Datyních.

 

radawykon

 

Zebranie Rady Wykonawczej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA w Pradze, 5.11.2005 r. – Józef Pietrus trzeci z lewej

 A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS politikai mozgalom Végrehajtó Bizottságának 2005 november 5.-i prágai ülése – Josef Pietrus balról a harmadik

 Schůze Výkonné rady politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ v Praze, 5. 11. 2005 – Josef Pietrus třetí zleva

 

clip_image002

 

Zdjęcie z 80-tych urodzin działacza ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA, Alfreda Kołorza

 Fénykép Alfred Kolorznak, a COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS funkcionáriusának a 80.-ik születésnapjáról

Snímek Snímek z 80. narozenin funkcionáře politického hnutí COEXISTENTIA-SOUZITÍ, Alfreda Kołorze

 

pietrus

 

Józef Pietrus brał regularnie udział w Dożynkach Śląskich

 Józef Pietrus rendszeres résztvevője volt a Sziléziai Aratóünnepélyeknek

 Josef Pietrus se pravideně účastnil Slezských dožinek

 

OKŁ

 

Zebranie Polskiej Sekcji Narodowej ruchu politycznego COEXISTENTIA-WSPÓLNOTA w Czeskim Cieszynie, 24.10.2016 r. – Józef Pietrus pierwszy z prawej

 A COEXISTENTIA-EGYÜTTÉLÉS  politikai mozgalom Lengyel Nemzeti Tagozatának ülése Český Tešínben, 2016 október 24.-én – Józef Pietrus jobbról az első

 Schůze Polské národní sekce politického hnutí COEXISTENTIA-SOUŽITÍ v Českém Těšíně, 24. 10. 2016 – Josef Pietrus první zprava

 

Sukces polskich sportowców

 Úspěch polských sportovců

 

Drużyna męska siatkarzy będzie reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, które rozpoczną się 23.7.2021 r. Już dzień później polscy siatkarze zanotują swój pierwszy pojedynek z Iranem, a kolejne mecze stoczą z Włochami, Wenezuelą, Japonią i Kanadą. Finał i starcie o brązowy medal zaplanowano na 7.8.2021 r. Trener Vital Heynen wybierze dwunastu reprezentantów spośród piętnastki, która bierze udział w Lidze Narodów. Są to Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Wielfredo Leon, Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Mateusz Bieniek, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Grzegorz Łomacz, Maciej Muzaj, Piotr Zatorski, Damian Wojtaszek, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Karol Kłos. / Mužské družstvo volejbalistů bude reprezentovat Polsko na Olympijských hrách v Tokiu, které budou zahájeny 23. 7. 2021. Už následující den polští volejbalisté sehrají svůj první zápas s Iránem, a další utkání sehrají s Itálii, Venezuelou, Japonskem a Kanadou. Finále a zápas o bronzovou medaili jsou plánovány na 7. 8. 2021. Trenér Vital Heynen vybere dvanáct reprezentantů s patnácti, kteří se účastní Ligy národů. Jsou to Michał Kubiak, Bartosz Kurek, Wielfredo Leon, Piotr Nowakowski, Fabian Drzyzga, Mateusz Bieniek, Kamil Semeniuk, Jakub Kochanowski, Grzegorz Łomacz, Maciej Muzaj, Piotr Zatorski, Damian Wojtaszek, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Karol Kłos.

polski zesp.jpg

 

Reprezentacja Polski w siatkówce

 Polská reprezentace ve volejbalu

aneta h.jpg

 

Autor rysunku: Aneta Heczko, uczennica Polskiej Szkoły Podstawowej w Jabłonkowie

 A kép szerzője: Aneta Heczko, a jablunkovi Lengyel Általános Iskola tanulója

 Autor obrázku: Aneta Heczko, žákyně Polské základní školy Jablunkov

 

********************************************************************************************************

Wiadomości-Tudósítások-Zprávy”, wydawca / kiadó / vydavatel: Organizacja Pożytku Publicznego Koexistencia opp. / Koexistencia o.p.s. Közhasznú társaság / Obecně prospěšná společnost Koexistencia o.p.s., IČO: 68899289, adres wydawcy / a kiadó címe / adresa vydavatele: 737 01 Český Těšín / Czeski Cieszyn, Střelniční / ul. Strzelnicza 209/28, rada redakcyjna / szerkesztőbizottság / redakční rada: Tadeusz Toman (redaktor naczelny / főszerkesztő / šéfredaktor), Zoltán Domonkos, Arpád Kosár, Władysław Drong, Bogusław Kaleta, zamknięcie numeru / lapzárta / uzávěrka čísla: 18. 6. 2021, treść numeru zamieszczona na stronach internetowych www.coexistentia.cz, w formie drukowanego zeszytu gazeta jest przekazywana instytucjom i archiwom, czytelnikom wyłącznie na zamówienie / a kiadvány nyilvánosan elérhető a www.coexistentia.cz honlapon, nyomtatott formában újságunkat intézmények és archívumok  számára készítjük, olvasók számára csak megrendelésre / obsah čísla zveřejněn na webových stránkách www.coexistentia.cz, v tištěné podobě jsou noviny poskytovány institucím a archivům, čtenářům pouze na objednávku